ThaiSmile 171

Page 1

Still

FREE! VOLUME 20 ISSUE 171

s r a e Y 0 2 t s o Alm dship! n e i r F ofDIFFERENT COLOURS, SAME FEEL

Fly direct twice daily London to Bangkok with the combined, bigger network of THAI and Thai Smile. Enjoy smooth as silk service levels, all priviledges and more destinations. #FlySmootherWithOurSmiles

thaiairways.com thaismileair.com


เฉลิ ม รั ช จรั ส ชนมงคลชาติ ฝ่ า พระบาทขวั ญ ไผทในสยาม พระคื อ ฟ้ า ปกแผ่ น ดิ น ถิ่ น ไทยงาม ทุ ก เขตคามร่ ม ด้ ว ยพระบารมี ขออั ญ เชิ ญ ไตรรั ต น์ คุ ้ ม ฉั ต รแก้ ว ทรงผ่ อ งแผ้ ว พิ สุ ท ธิ์ ผ ลมงคลศรี ทรงเกษมส� ำ ราญกาลทวี สดุ ดี เ ทิ ด พระองค์ ท รงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสารไทยสไมล์

LONG LIVE THE KINGศุ ภ มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา สุ ทิ ด าบรมราชิ นี ศ รี ส ยาม พระเมตตาพระปรี ช าพระงดงาม เทิ ด พระนามขอพระองค์ ท รงพระเจริ ญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสารไทยสไมล์

Long Live the Queensmile E D I T O R

20 ปี

กาลครั้งหนึ่ง ไม่ใช่นิทาน ผ่านเรื่องราวในใจมากมาย มีทั้งความประทับใจและพลังใจไปพร้อมกัน การท�ำหนังสือไม่ใช่การนั่งบนโต๊ะ แต่คือการเดินทางของสิ่งที่คิด ไปสู่เพื่อนคนไทยจ�ำนวนมากในอังกฤษ และหลายประเทศในยุโรป เราเดินทางร่วมกันมา 20 ปีแล้ว มีจดหมายจ�ำนวนหลายฉบับ ส่งมาจากที่ต่างๆ ข้อความในจดหมาย บอกว่า ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อน ให้ข้อคิดกับคนไทยในต่างแดนได้อ่านเสมอ ก�ำลังใจ และสิ่งดีที่ตอบกลับมามีไม่น้อย เมื่อตัวหนังสือออกเดินทาง เชื่อว่าเพื่อนๆ ThaiSmile หลายคนได้เดินทางไปพร้อมๆ กันด้วย ThaiSmile ขึ้นปีที่​20 ฉบับนี้จึงยังยิ้มอยู่ในมือทุกคน เพราะเราเชื่อว่า ท�ำดี คือท�ำสิ่งดี ให้คนที่เรารัก ท�ำสิ่งที่รักเผื่อไปถึงผู้อื่น ไม่ได้คาดหวังว่า ท�ำดี จะได้ดี แต่เชื่อสนิทใจว่า ท�ำดี มีสุขในปัจจุบันนั้น ดีที่สุด 20 ปีของการเดินทาง และยังด�ำเนินต่อไป เพื่อนของเราจะมีมากขึ้น บางครั้งเราอาจเดินสวนกันตอนซื้อกับข้าวไปท�ำกินที่บ้าน ก็เป็นได้ ขอบคุณที่เป็นเพื่ อนกัน :)

6

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C O N T E N T S

Hello Spring

Fresh Start 08 20 22 23 28 34 38 40 48 50 54 58

SMILE SOCIAL SMILE CHEF SMILE TASTE SMILE CALENDAR SMILE TRENDS SMILE SPECIAL SMILE THINK SMILE THAI SMILE LIFE SMILE SENIOR SMILE FAMILY SMILE SHORT STORY

Virunan Chiddaycha วิรนุ นั ท์ ชิตเดชะ ASSISTANT

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชือ ้ วิดลุ ย์ - AW CONTENT EDITOR CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กันต์ชนิต ตันติวาณิชกิจ CONTRIBUTORS Pramaha

V.Vajiramedhi พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี Chamnongsri Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชัย อนุวรกาญจน์ Manta Maythachatchaval มันตา เมธาชัชวาล Kitti Kaewhin กิตติ แก้วหิน Sakon Boonyakiet สกล บุณยเกียรติ Kitty Vongprasert คิตตี้ โวหาร-วงศ์ประเสริฐ Sebastian Holmes เซบาสเตียน โฮมส์ Luke Farrell ลุค แฟร์เรล Surasak Laoprom สุระศักดิ์ เหลาพร Laksawadee Gurney ลักษวดี เกอร์นี่ Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศิต จิรปั ปภา WRITERS Pornthip Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรัต Boonsong Chaletorn บุญส่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์ MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสุดา ปรัยนุ Suphavas Varamali สุภวัส วรมาลี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณัช เกตุอด ุ ม ART Toommeng S. ThaiSmile Media Limited Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South, London N11 1GN

OWNER

FOLLOW US ON thaismile.com

Thaismile Magazine UK

FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


T H A I S M I L E 171

9


PHOTO

SAMAGGI SAMAGOM

smile S O C I A L

PHOTO

ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

สามัคคีสมาคมฯ ร่วมพิ ธถ ี วายพระพรชัยมงคล

สามั ค คี ส มาคมฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ถ วายพระพร ชั ย มงคลเนื่ อ งในวโรกาสงานพระราชพิ ธี บรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร ร า ม า ธิ บ ดี ศ รี สิ น ท ร ม ห า ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรุงลอนดอน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

10

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้น ณ ส�ำนักงานผู้ดูแล นักเรียนไทย กรุงลอนดอน โดยมีข้าราชการ และครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร และ ได้จัดพิธีทางศาสนาในช่วงเย็น ณ วัดพุทธปทีป โดยมีพสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ร่วมเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


THAISMILE 167

11


smile S O C I A L

“9 SATRA : THE LEGEND OF MUAY THAI” ROYAL ACADEMY DORFMAN AWARD FOR ARCHITECTURE

PHOTO

ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกแห่ง Bangkok Project Studio ซึ่งได้รับรางวัล Royal Academy Dorfman Award for Architecture ประจ�ำปี ค.ศ. 2019

12

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

AT THE ASEAN FILM FESTIVAL IN LONDON

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองและฉายภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ ของไทยเรือ่ ง “๙ ศาสตรา” ที่ Brunei Gallery, SOAS โดยมีผเู้ ข้าชมประมาณ ๒๐๐ คนจากวงการต่างๆ ทัง้ ด้านภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และคณะทูตานุทูต ซึ่งล้วนแสดงความชื่นชอบด้วยการ ปรบมือ ๒ ครั้งเมื่อภาพยนตร์จบ ผู้เข้าร่วมงานชื่นชม ฝีมือของคนไทยในการผลิตแอนิเมชั่น “๙ ศาสตรา” ที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งการร้อยเรื่องราว กราฟิกต่างๆ การพากย์เสียงและดนตรี นับเป็นความส�ำเร็จของวงการ ภาพยนตร์ไทยในเวทีสากล


T H A I S M I L E 171

Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387 Email: sales@ascofoods.com | Web: www.ascofoods.com

13


PHOTO

ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

smile S O C I A L

THAI AMBASSADOR JOINED DISCUSSION WITH SIR GREGORY WINTER, NOBEL LAUREATE, AT CAMBRIDGE

14

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พบหารือและ รับประทานอาหารค�่ำร่วมกับ Sir Gregory Winter, Master of Trinity College, University of Cambridge และนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล รวมทัง้ นักศึกษาไทย เพือ่ แลกเปลีย่ นความเห็นทางวิชาการและพัฒนาการ ในประเทศไทยsmile S O C I A L

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี สมาพั นธ์ครูภาษาไทย และ วัฒนธรรมไทยในยุโรป ครั้งที่ 9

PHOTO SUPHAVAS VORAMALI

งานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี สมาพันธ์ครูภาษาไทย และ วัฒนธรรมไทยในยุโรป ครัง้ ที่ 9 มีสมาชิกเกือบ 150 คน จาก 11 ประเทศ เข้าร่วมงาย ณ Jugendgastehaus กรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมัน

16

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

17


smile S O C I A L

ดร.กันธิชา ฉิมสิริ สาวไทยร่วมเดินพรมแดง เทศกาลหนังเมืองคานส์

PHOTO MINKY

ดร.กั น ธิ ช า ฉิ ม สิ ริ เจ้ า ของต� ำ แหน่ ง Mrs. international 2016, นักแข่งรถหญิงไทย คนเดียวของประเภทรถเฟอร์รารี่ และสะไภ้ คนดังของตระกูลชวาสครอฟ และแถมยัง เป็นนักธุรกิจทีม่ ากความสามารถ ได้รบั เกียรติ เข้าร่วมงานเดินพรมแดงถึง 2 ชุดด้วยกัน โดยสวมใส่ ชุ ด แบรนด์ ไ ทยจากประเทศ อังกฤษ ซึง่ ออกแบบโดย นิก จิรวรรณ ลิวอิส เจ้าของแบรนด์ JAL Fashion UK อีกทั้ง

18

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ยังได้น�ำ เมคอัพ อาร์ติส ระดับโลกอย่าง ดา ลั ด ดาวรรณ เพ็ ง ประโคน ร่ ว มที ม ในครั้ ง นี้ ด ้ ว ย อี ก ทั้ ง ดร.กั น ธิ ช า ยั ง เป็ น สาวไทยเพี ย งคนเดี ย วที่ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก ดี ไ ซน์ เ นอร์ ต ่ า งประเทศให้ ร ่ ว มเดิ น แบบ เสื้ อ ผ้ า ถึ ง 4 แบรนด์ ด ้ ว ยกั น ในงาน Global Short Film Awards ณ โรงแรม International Carlton เมืองคานส์ ประเทศ ฝรั่งเศสsmile C H E F

Crispy cavolo nero

WITH DRIED CHILLI, GARLIC AND SOY

K

ale is also a great alternative which can work instead of the cavolo nero in this recipe. People always say that you have to wait until after the first frost to allow cavolo nero / kale to sweeten naturally and be at its best. To this I agree, but to waiting, most certainly not! If you get it in and it’s bitter, stick it in the freezer for 45 minutes which helps sweeten and soften the leaves making them delicious to eat and easier to cook. WORDS / PHOTO SEBBY HOLMES

SERVES 2-3 VE 6 cloves garlic, peeled 2 teaspoons coriander roots,

washed and chopped (leave these out if you can’t find them they are just an added bonus) A small pinch coarse sea salt 100ml light Soy Sauce 1/2 teaspoon dried chilli powder 1 tablespoon soft brown sugar 500g, cavolo nero, thick stems removed and discarded, then ripped into roughly 4cm by 8cm pieces 60ml olive oil

In a pestle and mortar or a food processor add the peeled garlic and the coriander roots and pound to a paste, using a little malden sea salt as an abrasive if needed. Next add all the other ingredients except the cavolo nero and loosely combine. Then toss this through the cavolo nero making sure to coat every single piece. Meanwhile preheat an oven to 180 degrees centigrade and lay these out on large baking trays trying not to overlap too much to allow for even cooking within the oven. Place in the oven and check every few minutes until it is crisp and ready to eat, it usually takes around 10 minutes, depending on your oven. Do make sure to keep checking it regularly as if it is left for too long it will turn brown and taste bitter. The garlic should begin to cook with the leaves and fill the kitchen with the smell of roast garlic, most definitely one of my favourite smells. Once crispy drizzle with the remaining soy mix in the bowl, making sure to strain out any raw garlic that did not go into the oven and serve immediately.

See you next time, EAT WELL

20

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

SEBBY HOLMES Head Chef, Farang London faranglondon.co.uk

21


smile TA S T E

did not patent their brand ‘Sriracha’ and so the name has been used by a Vietnamese company in California whose product is a similar kind of sauce and is now sold worldwide! As I mentioned earlier, Sriracha sauce was originally designed as a condiment for seafood. Sriracha town has a large community of Chinese immigrants. This brings about the marriage between the ‘Mussels Pancake’ with Thailand’s famous ‘Sriracha sauce’. Mussels pancake was originally a Chinese dish but it has been modified to suit the taste of the locals. We added stir fry beansprouts, garlic, fresh coriander and ground white pepper to make it extra special. This dish is perfect for mussels lovers. The varieties are oyster or mixed seafood, with the choice of soft or crispy batter. Even better still, you could go for both kinds of batter, soft over crispy….. heaven on the plate!

O

ne of my friends just came back from his travels in Thailand. He bought the ‘Thais’ favourite chilli sauce, ‘Sriracha’ (not the kind you find in the supermarkets here), back with him and that was the start of the long conversation about planning & organising a fabulous Thai street food party weekend! WORDS / PHOTO CHEF KITTY VONGPRASERT ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

I’ve written about this famous ‘Sriracha Sauce’ in previous issues years ago, but I’d like to briefly recap the history of it. Sriracha is a name of a seaside town in the South West region of Thailand. It was the escape to destination of the rich and famous back in the 50’s. A fisherman’s town that was famous for their seafood BBQ and in the contrast of it all, Chinese food as well!

Sriracha chilli sauce started off with a housewife that prepared the recipe with the local spur chillies, boiled them down with garlic, vinegar, sugar and maybe some secret ingredients that only she knew about. She prepared this sauce to accompany the grilled seafood that are in abundance in her town. The sauce got famous among the locals and tourists so a small factory was formed. Sadly, they

You can find mussel pancakes in most night markets across Thailand. They’re usually sold together with PadThai, our famous noodles. The specialist hawker stalls will only do these 2 dishes and nothing else. The aromas from the giant cast iron pans are amazing. The air is filled with the buttery (I can assure you there’s no butter in the recipe!) smell of batter and egg, together with fried garlic, beansprouts and a dash of fish sauce that sizzle away in hot oil. When it comes to the taste, it is beyond your imagination. Getting back to the party. Some were unsure when I suggested we make this recipe but the crunchiness of the batter and the delicate flavour of mussels worked well. It turned everybody around very quickly! Last but not least we needed to squeeze the original Sriracha sauce on top for the authentic taste of Thailand.

Sugar & Sunshine

www.sugarandspice15.com

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook(or are unable to for whatever reason), you could let me do the job for you! You can now check out my new website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs. You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefcanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage and everything else! 22

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


THAISMILE170

Thai Famous Mussel Pancake INGREDIENTS (served 4 as main/ 6 as starter) 600 g. New Zealand mussels - shelled and halved 2 eggs - beaten

pinch of salt

1 tsp. ground white pepper 1 cup plain flour 1/2 cup rice flour 1/4 cup tapioca flour 2 cup water 1/4 cup vegetable oil - for frying 2 garlic cloves, finely chopped 1 tsp. fish sauce 2 spring onions, finely sliced length way 200g. fresh beansprouts 2 tbsp. coriander leaves - roughly chopped

Generous amount of Sriracha sauce

METHOD In a large mixing bowl, mix plain flour, rice flour and tapioca flour, salt and ground white pepper and water together and stir until it becomes a thin batter. Heat large pan, preferably cast iron, until hot. Add vegetable oil. When the oil is hot, pour in batter, swirl it around the base of the pan and cook for about 15 seconds. Arrange mussels pieces on top and continue cooking for another 5 minutes. Turn the pancake over.

Pour in egg mixture and leave until bottom layer is cooked and top layer is almost set. Turn the batter over and shallow fry until golden and crisp. With a wooden spoon, push the mixture to one side of the pan, add a small amount of vegetable oil then add chopped garlic, bean sprout and fish sauce. Stir fry until beansprouts have softened. Sprinkle with spring onion, coriander leaves and ground white pepper and served with a big dollop of Sriracha sauce for the night-market authenticity.

23


หอยทอด

เคยสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าท�ำไมหอยทอดต้องขายกับผัดไทย เดาเอาเองว่าเค้าใช้ อุปกรณ์คล้ายๆ กัน...มั้ย เอ๊ะ...หรือจะเป็นเพราะใช้ถั่วงอกกับกุยช่ายเหมือนกัน... อันนี้ก็สุดแล้วแต่จะสันนิษฐานกันไป แต่ดิฉันว่าหอยทอดนี่เหมือนได้แต่งงานกับ ผัดไทยเพราะเห็นไปไหนก็ไปคู่กันตลอดๆ ไม่เคยเห็นแยกกันเลย ฮิ้วววว ว่าไปนู่น WORDS / PHOTO CHEF KITTY VONGPRASERT ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

เพื่อนชาวต่างชาติของดิฉันเพิ่งจะไปเที่ยว เมืองไทยกลับมา ซื้อศรีราชาแบบเผ็ดมาก มาฝาก ก็เลยมีการเปิดประเด็นว่าซ้อสนี้เค้า ต้องกินกับหอยทอดนะ เค้าบอกว่าหอยทอด เป็นยังไง ตอนไปไทยก็ไม่เคยเห็น น่าสนใจ อยากกินจัง เลยคิดว่าเราน่าจะชวนกันรวมตัว หมู ่ เ พื่ อ นฝู ง แล้ ว มาท� ำ ปาร์ ตี้ ห อยทอดกั น และทีส่ ำ� คัญดิฉนั จะได้มเี รือ่ งมาเขียนคอลัมน์ ด้วย เพื่อไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเรามีผลประโยชน์ แอบแฝง จะท�ำหอยทอดอย่างเดียวคงไม่เหมาะ รายการอาหารจึงลามมาเป็น หมีก่ รอบ ฉูฉ่ กี่ งุ้ ผัดผักบุ้งไฟแดง เอาใจเหล่าคนรักอาหาร ที่เวลาเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องกินจนครัวระเบิด ตู้เย็นโล่งกันไปข้างนึงทีเดียว 24

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าหอยทอดดั้งเดิมนี้ เป็ น อาหารจี น น่ า จะมี ห ลายท่ า นรวมทั้ ง ตัวดิฉนั ด้วยทีเ่ ข้าใจว่าเป็นอาหารไทยมาตลอด แล้วยิง่ มาจับคูก่ บั พีผ่ ดั ไทยแล้วก็ยงิ่ มีเหตุผล ให้ถูกเหมารวมไปโดยปริยาย หอยทอดเป็น หนุม่ ตีล๋ อดลายมังกรทีพ่ อเดินทางมาถึงไทย แล้วก็ปรับตัวปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทย เติมผัดถัว่ งอกเพิม่ ซอสพริก เปรีย้ ว เผ็ด หวาน เข้าไปถือเป็นการรวมตัวที่กลมกล่อมมาก หนุ่มตี๋คนนี้เค้าไม่ได้แค่เดินทางมาไทยแต่ เค้าก็มลี กู พีล่ กู น้องของเค้าทีเ่ ดินทางไปตาม ประเทศต่างๆ ที่มีคนจีนไปตั้งถิ่นฐานพ�ำนัก อยู่ เราก็จะได้เห็นหอยทอดที่หน้าตาคล้ายๆ

กับที่ไทยแต่ไม่เหมือนสักทีเดียว เช่น หอย ทอดที่มาจากไต้หวันเค้าเสิร์ฟกับซอสพริก แบบจีนที่หน้าตาเหมือนพริกกระเทียมปั่น ที่เอาไว้ใส่เย็นตาโฟบ้านเรา ส่วนหอยทอด ที่ สิ ง คโปร์ เ ค้ า เสิ ร ์ ฟ กั บ ซั ม บั ล หรื อ น�้ ำ พริ ก พืน้ เมืองของบ้านเค้าทีเ่ หมือนกับน�ำ้ พริกขีก้ า บ้านเรา ทั้งสองประเทศนี้ไม่เห็นมีผัดถั่วงอก แบบบ้านเราเลย หอยทอดทีเ่ ห็นทัว่ ไปตามตลาดโต้รงุ่ ก็จะเป็น แบบแป้งกรอบ ถ้าใช้หอยนางรมเค้าเรียกว่า ‘ออลัวะ’ แต่ถา้ ใช้หอยแมลงภูก่ จ็ ะมีอกี ชือ่ คือ ‘ไช่ลัวะ’ หอยทอดอีกแบบที่ใช้หอยนางรม ผั ด กั บ แป้ ง ท้ า วยายม่ อ มและไข่ เรี ย กว่ า


T H A I S M I L E 171

ไช่ลัว ะ ‘ออส่วน’ ก็จะมีลักษณะเป็นแป้งข้นๆ ใสๆ ซึ่งบางร้านจะเสิร์ฟมาบนกระทะ ร้อน แป้งนีเ่ ดือดมาเลย ต้องรอให้หาย ระอุสักพักไม่งั้นอาจจะทานอาหาร อย่างอื่นไม่อร่อยไปหลายวันเพราะ ลิ้นพองปากพอง ดิฉันชอบทั้งแบบ แป้งกรอบและนิ่มเลือกไม่ได้ ก็เอา แบบรวมมิตรหอยนางรมแบบแป้ง กรอบรองข้ า งล่ า งแล้ ว ขอออส่ ว น โปะทับข้างบนทานกับผัดถั่วงอกราด น�้ำจิ้มพริกไทยป่นเยอะๆ โอย...เขียน มาถึงตรงนี้แอบหิว ถ้าอยู่เมืองไทย คงโทร.สั่งไลน์แมนไปแล้ว พาคุยไปเสียไกล กลับมาเรื่องปาร์ตี้ หอยทอดดีกว่า สูตรนีจ้ ะใช้หอยแมลงภู่ นิวซีแลนด์ตัวโตๆ อร่อยเต็มค�ำ ได้ เคี้ยวเนื้อหอยทุกค�ำที่ทาน สิ่งที่เป็น หัวใจของหอยทอดก็คือแป้ง ถ้าแป้ง ไม่โอเคก็จบข่าว เทคนิคการผสมแป้ง คือเทแป้งแห้งลงไปในชามผสมพร้อม กับเกลือพริกไทยป่น ใช้ตระกร้อคนให้ เข้ า กั น ก่ อ นหนึ่ ง ครั้ ง แล้ ว ค่ อ ยๆ เท น�้ำลงไปแล้วคนไปเรื่อยๆ อย่าเทน�้ำ พรวดลงไปทีเดียวจะท�ำให้แป้งเกาะ กันเป็นก้อนเดี๋ยวต้องมาเสียเวลาขยี้ เม็ดแป้งที่ไม่เข้ากับน�้ำอีก การทอดก็ ส�ำคัญ ต้องใจเย็นสักหน่อย คือใช้ไฟ แรงตอนใส่แป้ง แล้วค่อยหรีล่ งมาเป็น ปานกลาง เวลาเราใส่เนื้อหอยลงไป แล้วก็ตอ้ งคอยกลับทอดให้แป้งกรอบดี เสียก่อนจึงใส่ไข่ เอาเป็นว่าไม่พดู มาก แล้วเนอะเจ็บคอ ฤกษ์งามยามดีนัด เพื่อนหยุดงานให้ตรงกันแล้วมาจัด ปาร์ตี้หอยทอดเก๋ๆ สูตรนี้กันดีกว่า ป.ล. ใครทราบว่าท�ำไมหอยทอดต้อง ขายกับผัดไทยช่วยอีเมลมาบอกดิฉัน ด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูง

เครื่องปรุง

วิธีท�ำ

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ แกะจากเปลือก แล้วตัดครึ่ง 600 กรัม ไข่ 2 ฟอง เกลือ 1 ชช. พริกไทยขาวป่น 1 ชช. แป้งสาลี 1 ถ้วย แป้งข้าวเจ้า 1/2 ถ้วย แป้งมัน 1/4 ถ้วย น�้ำสะอาด 2 ถ้วย น�้ำมันส�ำหรับทอด 1/4 ถ้วย กระเทียมสับ 2 กลีบ น�้ำปลา 1 ชช. ต้นหอมซอยแฉลบ 2 ต้น ถั่วงอก 200 กรัม ผักชีหั่นหยาบ 2 ชต. ซอสพริกศรีราชาตามชอบ

ผสมแป้ ง ทั้ ง สามชนิ ด กั บ เกลื อ พริ ก ไทย ค่อยๆ เทน�้ำสะอาดลงไป ผสมให้เข้ากัน แป้ ง ที่ ผ สมเสร็ จ แล้ ว ควรจะเหลวไม่ ข ้ น จนเกินไป ตัง้ กระทะก้นแบน ใส่นำ�้ มัน 2 ชต.ใช้ไฟแรง แล้วลดไฟเป็นปานกลาง ตักแป้งใส่ลงทอด ให้ เ ป็ น แผ่ น บาง ใส่ เ นื้ อ หอยแมลงภู ่ ตอกไข่ใส่ ใช้ตะหลิวเขี่ยไข่แดงให้แตก ใส่ ต ้ น หอม ตั ก น�้ ำ มั น ที่ เ หลื อ ราดให้ ทั่ ว ทอดกลับไปมาให้แป้งสุกจนเหลืองกรอบ ทั้งสองด้าน เขี่ยพักไว้ข้างกระทะ ใส่นำ�้ มัน 1 ชช. ลงในกระทะ ใส่กระเทียม สับและถัว่ งอกต้นหอม ปรุงรสด้วยน�ำ้ ปลา ผัดจนถั่วงอกสุกแต่ยังคงความกรอบอยู่ ตั ก รองจาน ตั ก หอยทอดวางด้ า นบน โรยพริกไทยป่น เสิร์ฟร้อนๆ กับซอสพริก 25


smile C A L E N D A R

UK - TH June-July 2018

STONEHENGE SUMMER SOLSTICE

GLASTONBURY FESTIVAL

21 June

26-30 June

Wiltshire, England

Glastonbury, England

ช่ ว งเวลานี้ ข องทุ ก ปี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก ทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่ Stonehenge ข้ามคืนเพือ่ เฉลิมฉลอง Summer Solstice และดูพระอาทิตย์ขนึ้ เหนือก้อนหิน เป็นวัน ที่ส�ำคัญที่สุดของปีที่สโตนเฮน

กลับมาอีกครัง้ ในปีนกี้ บั เทศกาลเฉลิมฉลอง ดนตรีและศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหราช อาณาจักร 5 วันเต็มๆ ทีจ่ ะมีสาวกดนตรีและ ศิลปะเข้าร่วมงานมากกว่า 130,000 คน

WIMBLEDON TENNIS CHAMPIONSHIPS London, England

1 – 14 July

อย่ า พลาด! รายการเทนนิ ส ระดั บ แกรนด์สแลมที่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ ปี 1877 รักใคร เตรียมตัวเชียร์ได้เลย

PHI TA KHON FESTIVAL Dan Sai, Loei

05-07 July

‘ประเพณี แ ห่ ผี ต าโขน’ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน ‘งานบุญหลวง’ หรือ ‘บุญผะเหวด’ งานบุญใหญ่ ประจ�ำปีของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปถ่ายรูป กับขบวนแห่ผตี าโขนทีพ่ าเหรดกันมาในชุดผี ปิศาจพร้อมหน้ากากขนาดใหญ่ลวดลาย สวยงามต่างๆ กัน ชมการละเล่น เต้นร�ำ ยาวไปตามท้ อ งถนนอย่ า งสนุ ก สนานกั บ เทศกาลที่ยิ่งใหญ่และมีสีสันที่สุดเทศกาล หนึ่งของไทย 26

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile T R E N D S

ALL THE

TRENDS YOU NEED TO KNOW ผ่านพ้ นมาครึ่งปีแล้ว โลกของเราไม่เคยหยุดพั ฒนาตัวเองจริงๆ เราลองมาดูกันว่า ทั่วโลกมีอะไรใหม่ๆ ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงกันบ้าง WORDS EDDY CHANG PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

28

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

HEALTH เรื่องของเพื่ อนที่ดีท่ส ี ุดของมนุษย์

มี ส องเรื่ อ งในแวดวงสุ นั ข ที่ เ ป็ น ข่ า วที่ น ่ า ยิ น ดี แต่ ในขณะเดียวกันก็เป็นข่าวทีน่ า่ เป็นห่วง เริม่ จากข่าวดีกอ่ น สมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขของสหรัฐฯ หรือ American Kennel Club (AKC) ได้ ป ระกาศบรรจุ สุ นั ข พั น ธุ ์ ‘อัซอาวา’ (Azawakh) เป็นพันธุส์ นุ ขั ล่าสุด สุนขั สายพันธุ์ Azawakh มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศมาลี และพบได้ใน บู ร ์ กิ น า ฟาร์ โ ซ, มาลี และไนเจอร์ ทางตะวั น ตก ของทวีปแอฟริกา มีรูปร่างสูงโปร่ง ขายาว คล้ายกับ Greyhound มีความปราดเปรียว คล่องตัว และซือ่ สัตย์ กับเจ้าของ การบรรจุสุนัขพันธุ์ Azawakh อยู่ในรายชื่อ สายพันธุ์สุนัขใหม่ ของสมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขของ สหรัฐฯ เป็นการส่งสัญญาณว่าสุนัขพันธุ์นี้ จะสามารถ เข้ า ประกวดสุ นั ข ของอเมริ ก า ในงานประกวดสุ นั ข ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของโลก Westminster Kennel Club ได้ในปี ค.ศ. 2020 ส่วนอีกเรื่องที่ถือเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีนักก็คือที่รัฐไอโอวา

สหรัฐอเมริกา ดร.เจฟ ไคแซน สัตวแพทย์กล่าวว่า มีการ ยืนยันโรคแท้งติดต่อในสุนขั หลายราย ทีศ่ นู ย์เพาะพันธุ์ สุนัขเพื่อการค้าขนาดเล็กในเขต Marion กระทรวงการเกษตรและการดูแลที่ดินแห่งรัฐไอโอวา ได้แจ้งให้บรรดาผู้ดูแลสุนัขที่มีอาการป่วยได้ทราบว่า ทั้งสุนัขและบรรดาศูนย์เพาะพันธุ์ จะต้องถูกกักกันไว้ เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ เ ชื้ อ ในขณะที่ สุ นั ข ทั้ ง หลาย ต้องเข้ารับการทดสอบ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขของรัฐกล่าวว่า สัญญาณของโรค ที่ว่านี้ในสุนัข รวมไปถึงการเป็นหมัน การแท้งตาม ธรรมชาติ และลูกสุนขั ตายในท้อง ส่วนอาการในมนุษย์ นั้นได้แก่ การมีไข้ เหงื่อออก ปวดศีรษะ ปวดตามข้อต่อ และร่างกายอ่อนแรง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ภัยคุกคามที่มีต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ยังอยู่ใน ระดับต�่ำมาก แต่ผู้เพาะพันธุ์สุนัข เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ และผูท้ สี่ มั ผัสกับเลือด เนือ้ เยือ่ และของเหลวในระหว่าง การท�ำคลอดลูกสุนัข น่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่า

29


INNOVATION แก้ ว ไวน์ หากเคาะแก้ ว ไวน์ ที่ มี ร ะดั บ ของไวน์แตกต่างกัน

โรคหูอกั เสบในเด็ก มักเกิดจากความซนของ เด็กๆ เช่น การล้วงแคะแกะเกา หลายครัง้ ผู้ปกครองก็ไม่ทันสังเกตเห็น แต่ตอนนี้ คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ คิดค้นแอปพลิเคชั่นในสมาร์ตโฟน ที่ใช้ คู ่ กั บ กรวยกระดาษในการตรวจอาการ หูอักเสบในเด็กอย่างได้ผล ช่วยให้พ่อแม่ ตัดสินใจได้ว่าควรพาลูกๆ ไปพบคุณหมอ หรือยัง

เสียงสะท้อนทีไ่ ด้กจ็ ะแตกต่างกันไปด้วย มี การทดลองใช้จริงกับผูป้ ว่ ยพบว่า จากการ ใช้ตรวจกับผู้ป่วยราวร้อยคน มีอัตราการ ประสบความส� ำ เร็ จ อยู ่ ที่ 85% และดู เหมือนจะแม่นย�ำกว่าการให้คณ ุ หมอตรวจ ด้วยตาอีกด้วย

G o l l a k o t a เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ใ ช ้ แอปพลิเคชันนีว้ า่ ก็เหมือนกับการใช้ปรอท วัดไข้ หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อแล้ว วารสาร Science Transnational Medicine ผู้ปกครองก็ยังต้องพาบุตรไปพบแพทย์ อธิบายไว้ว่า แอปพลิเคชั่นนี้ท�ำงานโดย เพื่อยืนยันผลการตรวจและรับใบสั่งยา การเปิดเสียงที่คล้ายกับเสียงร้องของนก ส่งผ่านเข้าไปในช่องหูของเด็กๆ โดยใช้ จะเห็นว่าในปัจจุบันมีความพยายามใน กรวยทีท่ ำ� ขึน้ มา เสียงดังกล่าวจะถูกเปิดอยู่ การพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นเวลา 1.2 วินาที จากนั้นแอปพลิเคชัน มากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน จะใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์เพื่อฟังดูว่า เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า ถึ ง การบริ ก าร มีของเหลวหรือหนองสะสมอยู่หลังแก้วหู สุขภาพ เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร ในหูชั้นกลางหรือไม่ หากมีรูปแบบของ และค่าใช้จ่ายในการไปหาหมอที่สูงขึ้น เสียงที่สะท้อนกลับมาจะบอกได้ว่ามีการ เรื่อยๆ แอปพลิเคชันเหล่านี้จะท�ำให้เรา สามารถมีทางเลือกในการตรวจสุขภาพ ติดเชื้อแล้ว เบื้ อ งต้ น แบบง่ า ยๆ ด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ถู ก ลง ฟังดูเป็นเรือ่ งเหลือเชือ่ แต่ Shyam Gollakota Shyam Gollakota หวั ง ว่ า แอปที่ ว ่ า นี้ หั ว หน้ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองผู ้ พั ฒ นา จะได้รบั การอนุมตั ติ ามกฎระเบียบภายใน โครงการนี้ บ อกว่ า วิ ธี คิ ด พื้ น ฐานไม่ ไ ด้ สิ้นปีนี้ และสามารถออกวางจ�ำหน่ายได้ แตกต่างกันมากกับการสั่นสะเทือนของ ภายในต้นปี 2563

30

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

createdigital.org.au

แอปพลิเคชั่นใหม่ ใช้ตรวจ ‘หูอักเสบ’ ในเด็กได้


T H A I S M I L E 171

TECHNOLOGY

dreamscapeimmersive.com

Dreamscape บริการการท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริง

อีกไม่นานแว่นตา ER จะเข้ามาเปลี่ยน โลกของการท่องเทีย่ ว เมือ่ มีบริษทั ลงทุน เปิดกิจการ ‘การท่องเที่ยวแบบในฝัน’ เต็มรูปแบบ บรูช วอน ซีอีโอของบริษัท Dreamscape Immersive บอกเราถึง การตัดสินใจเปิดบริษทั ท่องเทีย่ วรูปแบบ ใหม่ ที่ เ ราไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางไปไหนไกล ดรี ม สเปซจะท� ำ หน้ า ที่ เ หมื อ นเป็ น นายหน้ า ของการท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะพา นักท่องเที่ยว ท่องไปในโลกที่ไร้ขีดจ�ำกัด ของเวลา พื้นที่ เเละมิติ

และเขาเองก็ เ ป็ น ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง เเละ ประธานคณะกรรมการบริษัทดรีมสเปซ เขากล่าวว่าเทคโนโลยีที่ใช้ช่วยอ�ำนวย ให้ทมี งานทีบ่ ริษทั สามารถจับร่างกายคน ได้ทว่ั ตัวเเละการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ทุกส่วน ท�ำให้กลายเป็นอวตารขึ้นมา ในโลกเสมือนจริง

ณ ตอนนี้ดรีมสเปซ เปิดให้บริการแล้ว และเริ่มมีผู้ไปใช้บริการ เสียงตอบรับ ค่อนข้างไปในทางบวก ลูกค้าหลายคน บอกว่านี่จะเป็นอนาคตใหม่ของความ บรูซเคยท�ำงานด้าน special effects ของ บั น เทิ ง ที่ ใ ห้ ป ระสบการณ์ เ สมื อ นจริ ง สวนสนุกของดิสนีย์ และเห็นว่าโลกแห่ง อย่างสมบูรณ์แบบ จนท�ำให้ลมื ไปเลยว่า จินตนาการหลายๆ อย่างสามารถขยาย จริงๆ เเล้วเธอแค่ยืนอยู่ในห้อง ขอบเขตของประสบการณ์ของคนเราได้ จึ ง ตั ด สิ น ใจเปิ ด ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว หลั ก การท� ำ งานของการใช้ บ ริ ก าร รูปแบบใหม่ ลองจินตนาถึงทริปท่องเทีย่ ว ดรีมสเปซก็คือ ลูกค้าต้องติดเซ็นเซอร์ สวนสั ต ว์ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสั ต ว์ ป ระหลาด จ�ำนวนสี่ตัว โดยสวมไว้ที่มือเเละเท้าทั้ง จากต่างดาว หรือไปตามล่าสมบัติหรือ สองข้าง สะพายเป้เเละสวมเเว่นตาวีอาร์ การผจญภั ย ใต้ ท ะเล ทั้ ง หมดมอบ โดยผู ้ ใ ช้ ส ามารถยื่ น มื อ ออกไปลู บ ประสบการณ์ที่เหมือนจริงยิ่งกว่าการ สัตว์ประหลาดต่างดาวได้ หรือมีคบไฟ ทีช่ ว่ ยน�ำทางเเละมีคบไฟอยูจ่ ริง ไม่เพียง ไปดูหนังหรือเที่ยวสวนสนุก เเค่นคี้ อมพิวเตอร์แบบเป้สะพายหลังของ ดรีมสเปซ บรูซผนวกเอาข้อเด่นของการ ผู ้ ใ ช้ เ เต่ ล ะคนกั บ ตั ว เซ็ น เซอร์ ใ นห้ อ ง เล่ า เรื่ อ งแบบฮอลิ วู ้ ด เข้ า กั บ ความ เป็นตัวสร้างเอฟเฟ็กต์ เช่น ลม หมอก เชี่ ย วชาญในการสร้ า งสวนสนุ ก แบบ เเละเเรงสั่นของพื้นดิน ธีมพาร์คของเขา ห้องดรีมสเปซสามารถจุคนได้ครั้งละ วอล์ เ ตอร์ พาร์ ค เกอร์ ผู ้ เ ขี ย นบท 6 คน ในการเข้าชมรอบละ 10 นาที ตอนนี้ ภาพยนตร์ เ เละโปรดิ ว เซอร์ บ อกว่ า ทางบริษัท ได้เริ่มวางแผนขยายกิจการ เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ วีอาร์ ท�ำให้ ท่ อ งเที่ ย วในโลกเสมื อ นจริ ง นี้ เ พิ่ ม อี ก หลายแห่ง องค์ประกอบเหล่านี้มีชีวิต

31


FOOD&DRINK

หากคุณเป็นคนสนใจเรื่องวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ก็น่าจะ พอรู้มาบ้างว่าเบลเยียมถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติ เรื่องการผลิตเบียร์มาอย่างยาวนาน และในสังคมยุโรป ผู้ที่หมักเบียร์เก่งๆ โดยมากมักเป็นพระในโบสถ์ เพราะ ถื อ ว่ า มี เ วลามากกว่ า อาชี พ อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง พระสมั ย บอน มักหมักเบียร์เพื่อใช้ในพิธีกรรมของโบสถ์ จนปัจจุบัน ประเพณีนี้ในบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่ พระที่วัดแห่งหนึ่งในเบลเยียมก�ำลังพยายามจะฟื้นฟู วัฒนธรรมการหมักเบียร์ที่สูญหายไป 220 ปี ท่ามกลาง กระแส Micro-Brewery หรือการผลิตเบียร์ในลักษณะ ธุรกิจขนาดย่อม หรือผลิตเพื่อดื่มเอง วัดกริมเบอร์เก้น (Grimbergen) ซึง่ มีชอื่ เสียงเรือ่ งการหมักเบียร์ชนิดพิเศษ แต่ได้หยุดกิจกรรมนี้ไปเมื่อราว 220 ปีที่แล้ว จนมาถึง ขณะนี้ ที่ พ ระในวั ด แห่ ง นั้ น ต้ อ งการรื้ อ ฟื ้ น สู ต รการ หมักเบียร์โบราณขึ้นมาใหม่ในแบบ Micro-Brewery เริ่ ม กั น ตั้ ง แต่ ป ลู ก ต้ น ฮ็ อ พเองในเขตอาราม โรงเบี ย ร์ วัดกริมเบอร์เก้น จะเริ่มเปิดให้บริการในปลายปีหน้า โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเบียร์ได้ราว 1 ล้านลิตรต่อปี

32

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

grimbergenbeer.com

พระเบลเยียม กับการฟื้นฟู สูตรหมักเบียร์โบราณ


Thai Christians in the UK เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

NTC คือ..?

?

้ เพื่อเป็ นช่องทางใน NTC: Network of Thai Christians in the UK หรือ เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค จัดตัง้ ขึน การติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และหนุ นใจซึ่งกัน นอกจากนี ้ยังใช้เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียนไทยในสหราชอาณาจักร เป็ นอีก หนึ่ งคอมมิวนิ ตท ี ้ ่เี ปิ ดรับคนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นคริสเตียนและไม่ ได้เป็ นคริสเตียนที่มีความสนใจอยากรูจ้ ักกับ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราได้ทุกที่ทั่วประเทศได้คะ่

กลุ่มต่างๆ Carlisle W. Midlands Manchester Barrow Hemel Hempstead South Shields Huntington Birmingham Worthing London

150+ สมาชิก ทั่ว UK!

ติดต่อพวกเราได้ที่ อ. เดวิด โรบินสัน (+44) 07526 548981 David.Robinson@omfmail.com

/groups/ThaiChristiansUK

อ. แมรี่ โรบินสัน (+44) 07784 510553 Mary.Robinson@omfmail.com

คุณณัช (+44) 07463 561661 nketudom@gmail.com


smile S P E C I A L

I SEE BERLIN @ THAIPARK

ไทยสไมล์ทีม ได้มีโอกาสไปประชุมทีเ่ บอร์ลิน เลยไม่พลาดที่จะไปเก็บภาพสวยๆ ที่ “ไทยพาร์ค” หรือที่พวกเราตั้งชื่อให้ว่า ตลาดนัดคนไทยในเบอร์ลิน แม่ลูกสอง สุ ภ วั ส วรมาลี

WORDS PHOTO

34

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

Fresh Fruit Juice “ไทยพาร์ค” อยู่ในสวนสาธารณะ “พร็อยเซ็นพาร์ค (Preußenpark)” ที่ชาวกรุงเบอร์ลินหลายคนรู้จัก ไทยพาร์ ค เป็ น อย่ า งดี ถ้ า ไปถามคนเบอร์ ลิ น ถึงสวนสาธารณะพร็อยเซ็นพาร์ค เดี๋ยวนี้หลายคน อาจบอกว่ า ไม่ รู ้ จั ก แล้ ว ก็ เ ป็ น ได้ แต่ ถ ้ า บอกว่ า “ไทยพาร์ค” พวกเขาจะร้อง อ๋อ...นึกออกทันที

Fried Insects 35


! ! ! y m m u Y an s Isa usage Sa

36

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

พร็อยเซ็นพาร์ค เป็นสวนสาธารณะ ขนาด 7,000 ตร.ม. ตัง้ อยูท่ างตะวันตก ของกรุ ง เบอร์ ลิ น สวนสาธารณะนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว ส�ำคัญ ในฐานะเป็นตลาดนัดอาหารไทย ขนาดใหญ่ทชี่ าวเบอร์ลนิ นักท่องเทีย่ ว จ� ำ นวนมากจากทั่ ว โลกเดิ น ทางมา ชิมอาหาร ผลไม้ เครือ่ งดืม่ คนขายของ มองด้วยตาเปล่า น่าจะมีร้อยกว่าราย รายการอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม มากหน้าหลายตา เยอะแยะ น่าทาน น่าชิม อาหารบางอย่างหากินได้ยาก หรื อ อาจไม่ มี ข ายที่ อื่ น ในยุ โ รปเลย ก็วา่ ได้ ไทยพาร์คแห่งนี้ จึงเป็นจุดสนใจ ให้ลูกค้า รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติเข้าแวะเวียนมา ที่ ไ ทยพาร์ ค ได้ วั น ละหลายพั น คน โดยเฉพาะวั น หยุ ด เสาร์ - อาทิ ต ย์ ไทยสไมล์มโี อกาสเก็บภาพบรรยากาศ สุดอเมซิง่ มาฝากกันถึงทีเ่ ลยทีเดียว

37


smile T H I N K

ลาออก จากความทุกข์ WORDS พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี) ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

38

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี)

เคยแต่ได้ยินคนพู ดกันว่า...ผม/ฉัน ลาออกจากงานแล้วครับ/ค่ะ จนชิน แต่มีอยู่ คนหนึ่งเขาบอกว่า “ผมลาออกจากความทุกข์แล้วครับ” เจ้าของค�ำพู ดนี้คือ ผู้ ช ายคนหนึ่ ง ที่ ใ ช้ ชี วิ ต อยู่ บ นเก้ า อี้ วี ล แชร์ ม าเป็ น เวลากว่ า 20 ปี แ ล้ ว เขาคื อ อาจารย์ ก� ำ พล ทองบุ ญ นุ่ ม อดี ต ครู พ ลศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย พลศึ ก ษา จังหวัดอ่างทอง เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งขณะครูพละหนุ่มอายุเพิ่ ง ย่าง 25 ปี ก�ำลังกระโจนลงสระน�้ำเพื่ อสอนว่ายน�้ำให้กับนักศึกษาตามปกติ อยู่ นั้ น เอง โดยไม่ ค าดฝั น พลั น ศี ร ษะก็ ก ระแทกเข้ า กั บ พื้ นสระอย่ า งแรง จนแน่นิ่งไป

มารูส้ กึ ตัวอีกทีพบว่า กระดูกต้นคอข้อทีห่ า้ หักไปกระทบกับระบบประสาทไขสันหลัง จนกลายเป็นอัมพาต ชาไปทั้งตัว แขน ขา และมือ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ตามปกติได้อีกนับแต่บัดนั้น หลังออกจาก โรงพยาบาล อาจารย์ ก� ำ พลกลายเป็ น คนพิการ ต้องทนใช้ชีวิตอยู่บนรถวีลแชร์ เกือบตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างนี้ท่าน พยายามยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ แต่ ยิ่ ง พยายามก็ ยิ่ ง ดู เ หมื อ นตอกย�้ ำให้ สภาพจิตใจแย่ลงไปอีก เพราะความทุกข์ ที่กายและใจแบกรับอยู่นั้นมันหนักหนา เกินกว่าคนธรรมดาๆ คนหนึ่งจะท�ำได้ ตลอดเวลาที่ทนทุกข์อยู่บนรถเข็น ท่าน เฝ้าถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่า เราจะ ผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างไร ย�้ำคิด ย�้ำท�ำ และย�้ำทุกข์ ทุกข์ทั้งกาย ทุกข์ทั้งใจ จน บางวั น ก็ ภ าวนาขอให้ ตั ว เองล้ ม หาย ตายจากไปเสียเร็วๆ ด้วยซ�้ำ นับแต่วัน เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ นเวลาล่ ว งไปกว่ า 16 ปี อาจารย์ ก� ำ พลเพี ย รหาวิ ธี ดั บ ทุ ก ข์ ให้ ตั ว เองด้ ว ยธรรมะ จากคนที่ ไ ม่ เ คย อ่านหนังสือธรรมะเลย กลายเป็นคนที่มี หนังสือธรรมะเต็มตู้ แต่ทกุ ข์นนั้ ก็ยงั ไม่หาย กระทั่งวันหนึ่งคุณพ่อของท่านได้น�ำเทป ธรรมะและหนังสือคู่มือปฏิบัติธรรมตาม แนวทางของหลวงพ่อค�ำเขียน สุวัณโณ มาให้ศกึ ษา ท่านไม่รอช้า รีบทดลองปฏิบตั ิ ตามคู ่ มื อ ที่ ไ ด้ ม า ซ�้ ำ ยั ง เขี ย นจดหมาย ไปขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่ออีกต่างหาก

ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ แต่ทั้งๆ ที่นอน ‘ดู ใ จ’ (เจริ ญ สติ ) ของตั ว เองอยู ่ นั่ น เอง ผลของการปฏิ บั ติ ธ รรมกลั บ ก้ า วหน้ า เกินคาดราวปาฏิหาริย์ กล่าวคือ วันหนึ่ง จิ ต ของท่ า นได้ เ ปลี่ ย นคุ ณ ภาพใหม่ กลายเป็นจิตที่ไร้ทุกข์ มีแต่สุข และความ รู้ตัวตื่นอยู่ตลอดเวลา (สติ) เมื่อปฏิบัติ มาได้ถึงขั้นนี้ ความทุกข์ทางกายก็ไม่เป็น ปัญหาส�ำหรับท่านอีกต่อไป เพราะกาย กับใจนั้นแยกกันเป็นคนละส่วนอยู่แล้ว ท่ า นสรุ ป ว่ า “ความพิ ก ารเป็ น เรื่ อ งของ กาย แต่ใจเราไม่พิการ” นับ แต่การฝึก ปฏิบัติธรรมปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม อาจารย์ก�ำพลก็กลายเป็นคนใหม่อย่าง สิ้นเชิง นั่นคือ ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นคน ที่หมดทุกข์ทางใจและมีใบหน้าเปื้อนยิ้ม อยู่ตลอดเวลา ถึงขนาดกล้าประกาศว่า “ผมลาออกจากความทุกข์” เท่านั้น แต่ ชีวิตของท่านยังพลิกผันจนกลายมาเป็น ครูสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับคนอื่นๆ ซึ่งกายไม่พิการอีกด้วย

อาจารย์ก�ำพล ทองบุญนุ่ม คือแบบอย่าง ของคนสู ้ ชี วิ ต ที่ ค ้ น พบโอกาสในวิ ก ฤติ ได้ อ ย่ า งงดงาม และสิ่ ง ที่ ท ่ า นค้ น พบ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะท� ำ ให้ ท ่ า นพ้ น ทุ ก ข์ เ พี ย ง คนเดียวเท่านั้น ทว่ายังมีคนอีกมากมาย ที่ ไ ด้ อ าศั ย ท่ า นเป็ น ครู แล้ ว เพี ย รเจริ ญ รอยตามจนเห็นธรรมท่ามกลางทุกข์ได้ อย่างปาฏิหาริย์อีกไม่น้อย ‘ในสุขมีทุกข์ ในมื ด มี ส ว่ า ง และในวิ ก ฤติ มี โ อกาส’ การปฏิ บั ติ ธ รรมด้ ว ยการเจริ ญ สติ ข อง ค�ำกล่าวนี้ยังคงเป็นความสัตย์ที่ท้าทาย อาจารย์ ก� ำ พลเป็ น ไปด้ ว ยความยาก ให้ เ ราก้ า วเข้ า ไปพิ สู จ น์ อ ยู ่ เ สมอ ไม่ ว ่ า ล�ำบากเพราะต้องนอนปฏิบัติ เนื่องจาก วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสักเพียงใด 39


smile S P E C I A L

40

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


นายกรัฐมนตรี ล�ำดับที่

กับ

ข้อที่น่าจดจ�ำ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ WORDS EDDY CHANG PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

1

ท่านไม่ได้เป็นคนกรุงเทพฯ แต่ก�ำเนิด ท่านเกิดที่ต�ำบล บ่อยาง อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 เป็นบุตรชายคนที่ 6 จากจ� ำ นวน 8 คน ของรองอ� ำ มาตย์ โ ท หลวงวินจิ ทัณฑกรรม (บึง้ ติณสูลานนท์) กับ นางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)

พลเอกเปรม เป็นหนึ่งในทหารที่เลื่อนต�ำแหน่งได้เร็ว เมื่อ หลั ง จากสอบชิ ง ทุ น ไปศึ ก ษาต่ อ ที่ โ รงเรี ย นยานเกราะ ของกองทัพบกสหรัฐ ได้สำ� เร็จในปี 2495 ก็กลับมาปฏิบัติ หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น อาจารย์ แ ผนกยุ ท ธวิ ธี กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะก่อนจะเลือ่ นเป็นผูบ้ งั คับ กองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 2 และรักษาราชการ อาจารย์แผนกวิชาทหาร กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ อีกต�ำแหน่งหนึง่ และขึน้ มาเป็นผูบ้ ญ ั ชาการศูนย์การทหาร ม้า และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ใน พ.ศ. 2511 ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงสี่ปี พ.ศ. 2516 ก็เลื่อนขึ้นเป็นรอง แม่ ทั พ ภาคที่ 2 ในขณะที่ ภ าคอี ส านเป็ น พื้ น ที่ ที่ พ รรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก�ำลังท�ำสงครามกับรัฐบาล พลเอกเปรมได้รับค�ำสั่งจากแม่ทัพให้ไปอยู่กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้าที่จังหวัดสกลนครและเป็นที่ตั้งของกองอ�ำนวย การรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ท�ำให้พลเอกเปรมได้ เรียนรูป้ ญ ั หาส เมือ่ พลเอกเปรมได้เลือ่ นต�ำแหน่งเป็นแม่ทพั ภาคที่ 2 ในปี พ.ศ. 2517 ท่านพลเอกเปรมได้เริ่มน�ำแผน ยุทธศาสตร์ ‘การเมืองน�ำการทหาร’ มาใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 พลเอกเปรมได้เลื่อนขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ ทหารบก และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 พลเอกเปรม ได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้บัญชาการทหารบก ล�ำดับที่ 22

41


ในทางการเมื อ ง พลเอกเปรมได้ รั บ การแต่งตั้งให้เป็น สมาชิ ก สภาร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2502 เป็นสมาชิกวุฒิสภาใน พ.ศ. 2511 และเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติใน เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2516 บทบาททาง การเมืองยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในฐานะแม่ทัพภาคที่ 2 พลเอกเปรม ได้มชี อื่ เป็น 1 ใน 24 คณะปฏิรปู การปกครอง แผ่ น ดิ น ที่ ท� ำ การยึ ด อ� ำ นาจการปกครอง จากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ตุลาคม พ.ศ. 2520 พลเอกเปรมได้เลื่อนขึ้น ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และเริ่มมีบทบาททางการเมือง เป็นล�ำดับ

5 42

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 กลุ่มทหารหนุ่มซึ่งมี บทบาทตัง้ แต่การยึดอ�ำนาจในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้ตกลงว่าจะท�ำการยึดอ�ำนาจ รั ฐ บาลนายธานิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร ในเวลา 20.00 น. แต่แผนการยึดอ�ำนาจรัว่ ไหล ท�ำให้ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่ แและคณะได้ท�ำการ ยึดอ�ำนาจก่อน โดยประกาศยึดอ�ำนาจผ่าน กรมประชาสั ม พั น ธ์ ใ นเวลา 18.00 น. มี พ ลเรื อ เอกสงั ด เป็ น หั ว หน้ า และพลเอก เกรี ย งศั ก ดิ์ ชมะนั น ทน์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เลขาธิการคณะปฏิวัติ แต่กลุ่มทหารหนุ่ม ไม่ยอม โดยท�ำการยึดอ�ำนาจซ้อนและมีการ เจรจาระหว่างคณะปฏิวตั ทิ งั้ สองฝ่าย ในการ เจรจาพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ ผู ้ ช ่ ว ย ผู ้ บั ญ ชาการทหารบกได้ เ ป็ น ผู ้ เ สนอให้ พลเรือเอกสงัดเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและ พลเอกเกรียงศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ กลุ่มทหารหนุ่มต้องการ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ จึงด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 15 โดยพลเอกเปรมได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2521 พลเอกเปรม ได้รบั โปรดเกล้าฯ เป็นผู้บัญชาการทหารบก และ ในปีถัดมาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมและด�ำรงต�ำแหน่งนี้ อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2522-2529 เมื่อ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ลาออกจาก ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ที่ประชุมรัฐสภาได้มีการประชุม เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2523 โดยวิธกี ารเลือกสรรนายกรัฐมนตรี ได้ ใ ช้ วิ ธี ใ ห้ ส มาชิ ก รั ฐ สภาเขี ย นชื่ อ ผู ้ ที่ ต น เห็นสมควรว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีใส่ซอง แล้วมอบให้แก่กรรมการนับคะแนน ซึง่ ปรากฏผล ว่าจ�ำนวนสมาชิกรัฐสภาที่เข้าประชุมและ

ร่วมลงคะแนนจ�ำนวน 496 คน มีผู้เลือก พลเอกเปรม 395 คน แบ่งเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา 200 คน และสมาชิกผู้แทนราษฎรจ�ำนวน 195 คน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จึงได้รับ โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 นับเป็นนายก รัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย โดยมี พรรคร่วมรัฐบาล ประกอบด้วย พรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติ ประชาชน พรรคสยามประชาธิปไตย “รัฐบาลนี้ เป็ น รั ฐ บาลเหนื อ พรรค เหนื อ พวก เหนื อ ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” ค�ำกล่าว ของพลเอกเปรมกล่าวไว้กับ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก


รัฐบาลพลเอกเปรมสมัยที่ 1 (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2526) มีเหตุการณ์ส�ำคัญ เช่น การออกค�ำสั่งส�ำนักนายก รัฐมนตรีที่ 66/2523 ในวันที่ 23 เมษายน 2523 ซึ่ง เป็ น การก� ำ หนดนโยบายส� ำ คั ญ ในการต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอาชนะคอมมิวนิสต์ โดยใช้การเมืองน�ำการทหาร พ.ศ. 2524 พรรคกิจสังคม ถอนตัวออกจากการร่วม รัฐบาล เพราะความขัดแย้งในกรณีการซื้อน�้ำมัน จากประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างพรรคกิจสังคม และพรรคชาติไทย ที่เรียกว่า ‘เทเล็กซ์อัปยศ’ ท�ำให้ พลเอกเปรมต้องปรับคณะรัฐมนตรี

ช่ ว งของรั ฐ บาลเปรม 1 เกิ ด ปั ญ หา ทางการเมืองขึน้ เพราะวุฒสิ มาชิก โดย เฉพาะทีเ่ ป็นสายทหารต้องการให้แก้ไข รัฐธรรมนูญ เพื่อยืดอายุบทเฉพาะกาล ออกไปให้วุฒิสภาคงอ�ำนาจทัดเทียม กับสภาผู้แทนราษฎรต่อไป แต่ได้รับ การขัดขวางจากพรรคการเมือง โดย เฉพาะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หั ว หน้ า พรรคกิจสังคม ผลการลงมติ ฝ่ายวุฒิสมาชิกสายทหารเป็ น ฝ่ า ย พ่ายแพ้ ท�ำให้พลเอกเปรมประกาศ ยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 สิ้นสุดรัฐบาลพลเอกเปรม สมัยที่ 1


8 รัฐบาลพลเอกเปรม สมัยที่ 2 (พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529) เริม่ ขึน้ โดยพลเอกเปรมได้รบั การสนับสนุนจากพรรคการเมือง 4 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกิจสังคม พรรคประชากรไทย และพรรคชาติ ประชาธิปไตย ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายก รั ฐ มนตรี โดยมี พ ระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยมีพรรคชาติไทย เป็ น ฝ่ า ยค้ า น ห้ ว งเวลานั้ น ปั ญ หาทาง เศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ ปลายปี 2526 ถึง ต้นปี 2527 กระทรวงการคลังและธนาคาร แห่งประเทศไทย พยายามใช้มาตรการ ต่ า งๆ มาแก้ ป ั ญ หาแต่ สถาณการณ์ ไม่ดีขึ้น ความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ท� ำ ให้ เ กิ ด การไถ่ ถ อนตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น อย่างต่อเนือ่ งและมีทที า่ จะขยายต่อไปถึง ธนาคารพาณิ ช ย์ ท้ า ยสุ ด วิ ก ฤติ ก ารณ์ ทางเศรษฐกิ จ น� ำ มาสู ่ วิ ก ฤติ ก ารณ์ ท าง การเมืองจนได้

44

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 เมื่อมีประกาศกระทรวง การคลัง เรื่องปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่ง มาตราการดังกล่าวท�ำให้ค่าเงินบาทลดลงร้อยละ 15 วันที่ 6 พฤศจิกายน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ 5 นายได้มี หนังสือด่วนมากถึงพลเอกเปรม เรียกร้องให้มกี ารปรับปรุง คณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน พลเอกอาทิตย์ ก�ำลังเอก ผูบ้ ญ ั ชาการทหารบกได้ออกอากาศแสดงความไม่เห็นด้วย กับมาตราการดังกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 และ ช่อง 7 พลเอกเปรมชีแ้ จงกับบรรดานายทหารชัน้ ผูใ้ หญ่วา่ ถ้าภายในระยะเวลา 6 เดือน เหตุการณ์เลวร้ายลงอย่างที่ ผู้บัญชาการทหารบกว่าไว้หรือนโยบายไม่ประสบความ ส�ำเร็จ พลเอกเปรมจะขอลาออกจากต�ำแหน่ง วิกฤติการณ์ ในครั้งนี้ท�ำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพลเอกเปรมกับ พลเอกอาทิตย์ จนน�ำมาสูค่ วามพยายามในการยึดอ�ำนาจ ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 ในระหว่างที่พลเอกเปรม เดินทางเยือนอินโดนีเซีย แต่การยึดอ�ำนาจไม่ประสบ ความส�ำเร็จ ไม่กเี่ ดือนจากเหตุการณ์ครัง้ นีพ้ ลเอกอาทิตย์ ก็ถกู ปลดออกจากต�ำแหน่งผูบ้ ญ ั ชาการทหารบก เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เหลื อ เพี ย งต� ำ แหน่ ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพียงต�ำแหน่งเดียว


10 T H A I S M I L E 171

รั ฐ บาลพลเอกเปรม สมั ย ที่ 2 มาสิ้นสุดลงเมื่อรัฐบาลได้เสนอ พระราชก�ำหนดรวม 9 ฉบับ เข้าสู่ การพิ จ ารณาของสภาผู ้ แ ทน ราษฎร ปรากฏว่าพระราชก�ำหนด แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ าร ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (2529) ไม่ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภาฯ พลเอกเปรมจึ ง ยุ บ สภาผู ้ แ ทน ราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529

รัฐบาลพลเอกเปรม สมัยที่ 3 (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531) เริม่ ขึน้ โดยพรรคประชาธิปตั ย์ซงึ่ ได้จำ� นวนสมาชิกจากการ เลือกตั้งมากที่สุด และประกาศเป็นแกนน�ำในการจัดตั้ง รัฐบาล ขณะที่พรรคชาติไทยและพรรคกิจสังคมจับมือ เป็นพันธมิตรทางการเมือง ประกาศสนับสนุนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 นายอุกฤษ มงคลนาวิน ได้แถลงว่ามีพรรคการเมือง ที่สนับสนุนให้พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี 6 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรครวมไทย พรรคราษฎร และพรรคกิ จ ประชาคม รวม 266 เสียง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ พลเอกเปรม เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ใ นวั น ที่ 5 สิ ง หาคม พ.ศ. 2529

45


12 รัฐบาลพลเอกเปรม สมัยที่ 3 มาสิ้นสุดลง เมื่ อ พลเอกเปรมประกาศยุ บ สภาผู ้ แ ทน ราษฎร โดยสาเหตุทมี่ กี ารยุบสภาฯ ‘เกิดกลุม่ 10 มกรา’ ได้ลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องฝ่ า ยรั ฐ บาล ที่ ไ ด้ น� ำ เสนอต่ อ สภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ ลงมติในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2531 แต่กลุ่ม 10 มกรา จ�ำนวน 32 คน ได้ยกมือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และอีก 6 คนงดออกเสียง พันโทสนัน่ เลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์ ยอมรับว่าไม่สามารถ แก้ไขปัญหาภายในพรรคได้ รัฐมนตรีร่วม รัฐบาลของพรรคประชาธิปตั ย์ได้แสดงความ รั บ ผิ ด ชอบด้ ว ยการลาออกจากต� ำ แหน่ ง พลเอกเปรมจึงตัดสินใจยุบสภาฯ เมื่อวันที่ 29 มิ ถุ น ายน 2531 และได้ มี ก ารจั ด ให้ เลือกตั้งใหม่ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2531

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเปรมด�ำรงต�ำแหน่ง องคมนตรี และในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ได้โปรดเกล้าฯ ยกย่องพลเอกเปรมเป็นรัฐบุรษุ และในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541 มีพระ บรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธาน องคมนตรี 46

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

13

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 ปรากฏว่า พรรคชาติไทย น�ำโดย พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้า พรรค ได้รับเลือกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยที่นั่ง 87 ที่นั่ง รองลงมาคือ พรรคกิจสังคม มี 54 ที่นั่ง และพรรคประชาธิปัตย์ 48 ที่นั่ง ในตอนค�่ำวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2531 หัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค 5 พรรค ประกอบด้วย พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคราษฎร และพรรค สหประชาธิปไตย ได้เข้าพบพลเอกเปรมเพือ่ เชิญให้ดำ� รงต�ำแหน่ง นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรมได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกับพูดว่า “ผมขอพอ” ส่งผลให้พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้เป็นนายก รัฐมนตรีคนใหม่


T H A I S M I L E 171

พลเอกเปรมยังถูกเรียกขานว่า “ผูม้ บี ารมีนอกรัฐธรรมนูญ” และเป็นผูใ้ หญ่ ของบ้านเมืองทีท่ กุ ฝ่ายยังเคารพและเกรงใจ ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์และ วันคล้ายวันเกิด จะมีคณะรัฐมนตรีและผูบ้ ญ ั ชาการเหล่าทัพ เข้าคารวะและ ขอพร พลเอกเปรมเป็นสามัญชนทีไ่ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ที่ส�ำคัญ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายหน้า) เมื่อพ.ศ.2525 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2525 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนาง คะบดี) เมื่อ พ.ศ. 2533 พลเอกเปรมยังมีบทบาทในการแก้ไข วิกฤติการณ์ทางการเมืองไทยอีกหลาย ครัง้ เช่น เมือ่ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ในระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 น�ำไปสูก่ ารปราบปรามและปะทะ กันระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและทหาร กับประชาชนผู้ชุมนุม มีผู้เสียชีวิตและ บาดเจ็บจ�ำนวนมาก นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี และพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ องคมนตรี แ ละรั ฐ บุ รุ ษ ได้น�ำพลเอกสุจินดา คราประยูร นายก รั ฐ มนตรี และพลตรี จ� ำ ลอง ศรี เ มื อ ง เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์

47


smile L I F E

อิส รภาพ ของ ความแก่ WORDS คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

48

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

(ป้าศรี)


T H A I S M I L E 171

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ใครๆ ก็รู้ว่า 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ แต่ก่ีคนจะรู้ว่าวันเดียวกันนี้ เป็น ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ จ�ำได้ว่า เมื่อสมัยวัยรุ่น ข้าพเจ้าเคยคิดว่า คนอายุ 30 น่ะแก่แล้ว ครั้นอายุ 30 ก็รู้สึกว่า 60 นั้นเฒ่าชรา วันนี้ ใกล้ 70 (ปั จ จุ บั น ใกล้ 80) กลั บ ...เอ๊ ะ ...ไหงยั ง รู้ สึ ก กระปรี้ ก ระเปร่ า สุขส�ำราญดี ‘ท�ำนอง รู้ตัวว่าแก่ แต่ไม่รู้สึกแก่’ เพื่ อนฝูงในวัยเดียวกัน ก็รู้สึกเหมือนๆ กัน

ยิ่ ง รู ้ แ ก่ ใ จว่ า ชี วิ ต เหลื อ ไม่ ม าก ไม่ มี ลูกเล็กๆ ให้ต้องห่วง ไม่มีการงานให้ รับผิดชอบ ยิ่งรู้สึกปลอดโปร่ง จะตาย เมื่อไรก็ไม่แปลก ใครจะนินทาว่าร้าย ก็ว่าไปเถอะ อะไรๆ มันก็จะผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นชีวิตเรา ชีวิตเขา

และลืมไปว่าเมื่อตนอายุสามสี่สิบนั้น รู้สึกอย่างไรกับความวุ่นของคนแก่

คนแก่ น ่ า จะงามสง่ า ในความเป็ น ตัวของตัวเองที่ไม่เรียกร้องหรือ รุกล�้ำ พื้นที่ชีวิตใคร ดังเช่น ชุมสาย มีสมสืบ ผู ้ ห ญิ ง ชนบทวั ย 78 ปี ซึ่ ง แสดง ความแก่จึงให้อิสรภาพทางใจ ถึงจะ นิทรรศการศิลปะในฐานะศิลปินเดี่ยว มี ข ้ อ จ� ำกั ด ทางกาย หรื อ การสู ญ เสี ย ความส� ำ คั ญ ไปบ้ า ง ก็ พ อมองข้ า ม เมื่ออายุเจ็ดสิบต้นๆ เธอหยิบอุปกรณ์ ได้บ้าง ยอมรับได้บ้าง ข�ำขันมันบ้าง สีน�้ำที่ศิลปินลูกชายวางทิ้งเกลื่อนบ้าน มาวาดเล่ น จนสามารถขายภาพได้ แล้วแต่กรณี และยังเริ่มเขียนหนังสือ จนได้รางวัล และก็ขอบใจชีวิตที่อุตส่าห์ให้โอกาส ชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เรียนรู้จากทุกข์ สุข และความผันแปร งานยามว่ า งอี ก อย่ า งคื อ การเก็ บ ต่างๆ มายาวนานถึงเพียงนี้ จะเหลือ ดอกไม้ ม าจั ด แจกั น เอาไปช่ ว ยงาน ให้เรียนรู้ต่ออีกนานเท่าใด ก็น่าขอบใจ คนบ้านใกล้เรือนเคียง ทั้งสิ้น อิสรภาพของความแก่ มาจากการ คนแก่ ที่ มี เ วลาว่ า งมาก มั ก จะเผลอ รู้จักเลือก ‘มองข้าม’ และ ‘ยอมรับ’ ยุ ่ ง วุ ่ น วายกั บ ลู ก หลาน เพราะรั ก ข้ อ จ� ำ กั ด ที่ ม ากั บ วั ย เป็ น อิ ส รภาพ ห่ ว งใย และเชื่ อ ว่ า ฉั น รู ้ ดี เพราะมี อันเป็นที่มาของพลังสร้างสรรค์ ทั้ง ประสบการณ์ เ ยอะ โดยลื ม นึ ก ว่ า ด้านกายภาพและความสดใส สุข บริบทชีวิตนั้นเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ว่าจะ สงบทางใจ เป็นยุคสมัย สังคมค่านิยม หรือมุมมอง

เข็นครก ตัวเบา ผู้แต่ง

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์

‘เข็ น ครกตั ว เบา’ เป็ น หนั ง สื อ ที่ น� ำ เนื้อหา ของหนังสือ Best Seller 2 เล่ม คือ ‘เข็นครก ลงเขา’ และ ‘วิชาตัวเบา’ มาพิมพ์รวมใน เล่มเดียว โดยได้ท�ำการแก้ไข ปรับปรุงให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิม่ เติม ‘เนือ้ หาใหม่’ ที่ ยังไม่ได้ตพี มิ พ์เป็นเล่มมาก่อน จ�ำนวน 26 บท (‘เข็นครกลงเขา’ จ�ำนวน 34 บท ‘วิชาตัว เบา’ จ�ำนวน 34 บท และเนื้อหาใหม่ 26 บท รวมเป็น 94 บท) นับเป็นเรือ่ งน่ายินดีสำ� หรับนักอ่าน ทัง้ ที่ เป็น แฟนหนังสือเดิม-เคยอ่านทัง้ สองเล่มมาแล้ว จะได้ ซึ ม ซั บ อรรถรสเดิ ม และได้ ลิ้ ม ลอง อรรถรสใหม่ที่ยังไม่เคยสัมผัส ส่วนผู้ที่ยัง ไม่เคยอ่านหนังสือทัง้ สองเล่มมาก่อนก็จะได้ เปิดโลกแห่งการเขียนของคุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ กันอย่างเต็มอิม่ จุใจ ภาพประกอบ - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์-ศิลปินศิลปาธร ขนาด - หนังสือไซส์ใหญ่ 16 หน้ายกพิเศษ จ�ำนวน 360 หน้า ราคา 285 บาท วางจ�ำหน่าย ตุลาคม พ.ศ. 2558 ค�ำนิยม โดย • อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ผู้เขียน ‘เดินสู่อิสรภาพ’ • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณปุ้ย โทร. 08 9816 3116 อีเมล cpk695@gmail.com

49


smile S E N I O R

สั งคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้ ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (สู ง วั ย ) เมื่ อ ปี พุ ทธศั ก ราช ๒๕๔๗ จากการส� ำ รวจของ คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) พบว่าประชากรไทยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกินกว่า ๑๐% และคาดการณ์อีกว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ประชากรไทยที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี จะเพิ่ มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า ๒๐% สัดส่วนนี้มีพอๆ กับสัดส่วนของกลุ่มเด็ก และในปีพุทธศักราช ๒๕๗๓ กลุ่มผู้สูงอายุจะเพิ่ มขึ้นเป็น ๒ เท่าของกลุ่มเด็ก พู ดง่ายๆ ก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุจะมีถึง ๑ ใน ๕ ของประชากรทั้งประเทศ WORDS

50

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

PHOTO SHUTTERSTOCK


T H A I S M I L E 171

หากเป็นเช่นนีจ้ ริง โครงสร้างประชากรของไทย จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือสังคมผู้สูงวัย ก็จะเป็นภาระโดยรวมให้กับรัฐบาล เพราะต้อง เพิ่มเงินงบประมาณจ�ำนวนมหาศาลเพื่อดูแล สวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับบุคคลทั้งสองกลุ่ม คื อ กลุ ่ ม เด็ ก และกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง ปั ญ หานี้ เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ญี่ ปุ ่ น ความจริ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด อย่างหนึง่ ว่ากลุม่ เด็กและกลุม่ ผูส้ งู อายุนนั้ อยูใ่ น สถานะที่ต้องรับการบริการมากกว่าการให้การ บริการ ดังนัน้ การเตรียมความพร้อมเพือ่ รับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ จะต้องอาศัยความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยให้ ภ าครั ฐ และภาคเอกชน มีมาตรการการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ ประชาชน และให้เขาเหล่านัน้ มีเงินเก็บ เงินออม ตั้ ง แต่ วั ย ท� ำงาน เพื่ อ เป็ น ทุ น ส� ำหรั บ ใช้ จ ่ า ย ในช่วงปัจฉิมวัย การด�ำเนินการต้องท�ำตั้งแต่ บั ด นี้ เ ลย เพราะมาตรการการช่ ว ยเหลื อ ให้ ประสบผลส�ำเร็จนั้นจะต้องใช้เวลา ในโอกาส เดียวกันก็ต้องปลูกจิตส�ำนึกให้คนหนุ่มคนสาว และคนวัยท�ำงานใช้ชีวิตอย่างมีสติ ขยันท�ำมา หากิน รู้จักหาทรัพย์ในทางสุจริต รู้จักรักษา ทรัพย์ทหี่ ามาได้และใช้จา่ ยเงินให้เหมาะสมกับ ฐานะ รู้จักประหยัด มัธยัสถ์ อดออม พร้อมทั้ง รู้จักวิธีการสร้างฐานะและการด�ำเนินชีวิตตาม หลักธรรมะด้วยความไม่ประมาท นอกจากนี้ รัฐพึงรณรงค์ให้ทกุ คน ทุกกลุม่ อายุ ดูแลสุขภาพ อนามัยของตนเองให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ เมือ่ เข้าสู่ วัยสูงอายุจะได้เป็นผูม้ สี ขุ ภาพดีไม่เป็นภาระต่อ ครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล

ขึ้นเรื่อยๆ แต่เป้าหมายส�ำคัญคือ การพัฒนา ผูส้ งู อายุให้เป็นสมาชิกของครอบครัว ของสังคม และประเทศชาติที่มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ เข้มแข็ง และให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม การที่จะท�ำได้เช่นนี้ ผู้สูงอายุจะ ต้ อ งมี สุ ข ภาพที่ ดี ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาการต่างๆ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ั ญ ญา ชาวบ้ า น และโอกาสในการท� ำ งานหรื อ ท� ำ กิจกรรมนั้นๆ อย่างภาคภูมิใจ พร้อมทั้งมีเงิน จั บ จ่ า ยใช้ ส อยส� ำ หรั บ ตนเองและในการ ท�ำกิจกรรมเหล่านั้นด้วย หากท�ำได้อย่างนี้ ผู ้ สู ง อายุ จ ะเป็ น สมาชิ ก ที่ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ให้กับสังคมได้มากกว่ากลุ่มคนในวัยอื่นๆ

เป้าหมายการพัฒนาสังคมผูส้ งู อายุในระยะยาว ไม่ใช่การหาทางช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพราะนั่น จะเป็นการผลักดันภาระให้กับคนทั้งประเทศที่ จะต้องรับผิดชอบต่อผูส้ งู อายุซงึ่ นับวันจะมีมาก

๑. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

ด้วยเหตุนี้ เราต้องมาช่วยกันสร้างสังคมไทย ให้มองผู้สูงอายุว่าเป็นผู้สร้าง ดีกว่าการมอง ผู้สูงอายุว่าเป็นภาระของครอบครัวและสังคม หรือมองผู้สูงอายุด้วยความสงสารและเป็น บุคคลที่ไม่พึงประสงค์ สังคมไทยต้องช่วยกัน วันนี้เราเป็นคนหนุม่ คนสาว หรืออยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ วัยท�ำงาน แน่นอนวันหน้าเราก็จะเป็นผู้สูงอายุ จึ ง ไม่ ค วรรั ง เกี ย จผู ้ สู ง อายุ หรื อ อย่ า งน้ อ ย ในครอบครัวของเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตาคุณยาย ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ ต่อเราทั้งนั้น ก่อนที่จะสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพนั้น เราจะต้องทราบความจริงในผู้สูงอายุเสียก่อน ว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ในปัจจุบนั นีอ้ ย่างไรหรือไม่ ซึง่ ข้อเท็จจริงหลักๆ อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเด็นใหญ่ๆ คือ เราทราบกันดีว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรม คือความจริงแห่ง ชีวิตที่เราทุกคนหนีไม่พ้น เมื่อเรามีอายุย่างเข้า สู่ปัจฉิมวัยคือเป็นผู้สูงอายุ มีอายุมาก ร่างกาย 51


ก็เริม่ ทรุดโทรม สุขภาพก็เริม่ เสือ่ มถอยลง ซึง่ เป็นไปตามวัยแห่งสังขาร โรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆ ก็เริม่ ตามมา ด้วยเหตุนี้ ลูกหลานหรือ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในครอบครัวควรใส่ใจดูแล สุขภาพผูส้ งู อายุเป็นพิเศษ เช่น พาไปตรวจ สุขภาพประจ�ำปีเป็นประจ�ำ หรือทุกๆ หกเดือน การดูแลเอาใจใส่เรือ่ งอาหารการกิน พักผ่อน หย่อนใจ การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับ วัย เป็นต้น รวมถึงการปรับเปลีย่ นสภาพภูมิ ทัศน์ภายในบ้าน เช่น ประตูเข้า-ออกหน้าบ้าน ห้องน�ำ้ ห้องนอน ระดับพืน้ ห้องดังกล่าวควร ให้สะดวกกับผู้สูงอายุใช้ในการขึ้น-ลง หรือ เข้า-ออกได้สะดวก ประตูปิด-เปิดของห้อง ต่างๆ ควรเปลีย่ นเป็นคันโยกเพือ่ ความสะดวก พืน้ บ้านโดยรวมไม่ควรใช้พนื้ ผิวทีล่ นื่ เพราะ อาจท�ำให้ผู้สูงอายุลื่นล้มได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนี้ ควรดูแลสุขภาพจิตด้วย เพราะ ผู ้ สู ง อายุ บ างคนอาจใจน้ อ ยหรื อ เป็ น คน ขี้ น ้ อ ยใจ บางคนมี ทิ ฐิ ม านะสู ง เป็ น คน ไม่ยอมคน จูจ้ ขี้ บี้ น่ ท�ำอะไรเอาแต่ใจตัวเอง หรือบางคนอาจเครียด วิตกกังวล หวาดระแวง กลัวโน่น นี่ นัน่ อย่างนีเ้ ป็นต้น จึงต้องมีวธิ กี าร ให้ผู้สูงอายุสนใจเรื่องศาสนา เรื่องบุญบาป เรื่องเวรกรรม ใส่บาตรพระตอนเช้า ฟังพระ 52

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เทศน์ทางวิทยุ โทรทัศน์ การท�ำบุญให้ทาน สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ฝึกจิตเจริญสติ ภาวนา รู้จักปล่อยวางในเรื่องต่างๆ บ้าง ก็ จะท� ำ ให้ สุ ข ภาพจิ ต ดี การท� ำ ให้ ส ภาพ แวดล้อมภายในบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น เรี ย บร้ อ ยเช่ น นี้ จะช่ ว ยให้ ผู ้ สู ง อายุ แ ละ สมาชิ ก ในครอบครั ว ทุ ก คนมี ค วามสุ ข เบิกบานใจ ปัญหาเรื่องสุขภาพทางกาย สุขภาพใจก็จะเป็นไปในทางบวก เป็นไปใน ทางทีด่ ี มีความสุข สงบร่มเย็น เป็นครอบครัว ที่มีความรัก ความอบอุ่น มีความเข้าใจ ซึ่ ง กั น และกั น ความสามั ค คี มั่ น คงก็ จ ะ เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นชนบทต่างจังหวัด ส่วนมาก เป็ น เกษตรกรและผู ้ สู ง อายุ จ� ำ นวนมาก เป็นผู้ยากจน บางคนยากไร้ ถึงแม้ว่าในวัย ท�ำงานคิดจะอดออมเงินไว้ใช้จ่ายในยาม แก่เฒ่าก็ไม่สามารถท�ำได้ เพราะมีความ จ�ำเป็นต้องใช้เงินในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ หรือต้องหาเงินส่งให้ลูกหลานเรียนหนังสือ จึงไม่มเี งินเหลือพอทีจ่ ะเก็บไว้ใช้ในยามยาก เมือ่ มีอายุมากขึน้ จึงประสบปัญหาด้านการ เงินหรือการท�ำมาหาเลีย้ งชีพ มีความขัดสน

๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ในชีวิต ผู้สูงอายุบางคนก็ประมาทมัวเมา ไม่ได้นึกถึงอนาคตว่าจะใช้ชีวิตในวัยชรา อย่างไร มีจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องอาศัยเงิน จากลูกหลานที่ไปท�ำงานในเมืองหลวงหรือ ตามหัวเมืองต่างๆ รวมถึงในต่างประเทศ ด้วย ส่งเงินไปให้ใช้ ได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่ แน่นอน ผูส้ งู อายุบางคนมีศกั ยภาพพอทีไ่ ด้ เก็บหอมรอบริบหรือออมเงินไว้สมัยที่ตน เป็นผู้ใหญ่วัยท�ำงาน แต่พออายุมากเข้าก็ จ�ำเป็นต้องแบ่งปันให้ลูกหลานในบางกรณี ทีไ่ ม่คดิ ว่าจะเกิดหรือคาดไม่ถงึ นีค่ อื ปัญหา เศรษฐกิจในผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจึงควรปลูกฝังนิสัยในคนหนุ่มคนสาว หรือผู้ใหญ่วัยท�ำงานให้รู้จักใช้จ่ายเงินที่หา มาได้อย่างประหยัด มัธยัสถ์ รูจ้ กั อดออมเงิน เพื่ อ อนาคตของตนเองและครอบครั ว ในวันข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ วัยชรา รูจ้ กั การท�ำประกันสุขภาพ แบ่งรายได้ ของตนเองสัก ๕ - ๑๐% ของเงินที่หาได้ต่อ เดือน เหมือนกับหลายๆ ประเทศในยุโรป หรือประเทศทีเ่ จริญแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อผู้สูงอายุเองในปัจฉิมวัย นี่คือ การวางแผนทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ ตนเอง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


T H A I S M I L E 171

สัญชาตญาณของมนุษย์ตามหลักความเป็นจริงแล้ว คนเรามี ค วามโลภ ความเห็ น แก่ ตั ว และเห็ น แก่ ไ ด้ เป็นนิสัยอยู่แล้ว แต่มักเป็นไปในทางที่ผิดศีล ผิดธรรม และก็มคี นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีต่ งั้ อยูใ่ นความประมาท ชอบ ความหรูหรา อวดร�ำ่ อวดรวย เห็นแก่ความสะดวกสบาย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สนุกสนานไปวันๆ มิได้นึกถึงอนาคต เท่าใดนัก และนี่คือปัญหาทางเศรษฐกิจในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากวัยผู้ใหญ่ หรือวัยท�ำงาน สังคมไทยในอดีต ลูกหลานจะ ให้ความเคารพเกรงกลัวและเชือ่ ฟังพ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย หรื อ ผู ้ น ้ อ ย เด็ ก หนุ ่ ม เด็ ก สาวให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ ในผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ แต่สังคมยุคปัจจุบันนี้คงไม่เหมือน สังคมยุคก่อนแล้วด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่ า่ งๆ การพัฒนาบ้านเมือง ในด้านวัตถุ การพัฒนาเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีอยู่ ทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งของกิน ของใช้ กินและใช้กันอย่าง ฟุม่ เฟือย ผิดกับคนในสมัยก่อนเมือ่ ๖๐-๗๐ ปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้เด็กหนุ่มเด็กสาวในยุคนี้ขาดความเคารพย�ำเกรง ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ หรือแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ของตนเอง โดยมองว่าพ่อแม่ ปูย่ า่ ตายายเป็นบุคคลทีล่ า้ สมัย เป็น คนไม่มคี วามรู้ ไม่ทนั โลกทันสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เป็น คนโบราณที่คร�่ำครึในสายตาของลูกหลาน ที่ท�ำให้เกิด ปัญหาหรือเกิดความอับอายให้แก่ลูกหลานในการเข้า สังคม อย่างนี้เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีวัยรุ่นบางกลุ่ม มองว่าผูส้ งู อายุคอื ภาระของสังคมและครอบครัวอีกด้วย

๓. ปัญหาทางสังคม

ดังนั้น ผู้สูงอายุต้องเข้าใจและยอมรับความจริงข้อนี้ พร้อมกับพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส�ำหรับ ผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบทต้องพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ตนเองคิดค้นขึ้นมาเอง หรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ บ รรพบุ รุ ษ ท� ำ มาแล้ ว ให้ ทั น สมั ย และประยุ ก ต์ ใ ช้ ประโยชน์ได้ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีรงุ่ เรือง ก็จะเป็นทีย่ อมรับ ของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันรัฐบาลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลสนับสนุน ส่งเสริมทั้งเงินทุน เทคโนโลยี่สมัยใหม่ จัดหาสถานที่ จัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน และอื่นๆ ที่จำ� เป็น เพื่อให้ผู้สูง อายุเหล่านัน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการใช้ความรูค้ วามสามารถ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ได้ใช้ภมู ปิ ญ ั ญาชาวบ้าน ที่ตนเองมีอยู่ได้เต็มร้อย พร้อมทั้งคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่ส�ำคัญคือได้สร้างสัมพันธไมตรีในการท�ำงาน ร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก สามั ค คี ในชุ ม ชน ท� ำ ให้ สั ง คมและประเทศมั่ น คง ที่ เ ราเห็ น อยู ่ ทั่ ว ไป ในยุคนีก้ ค็ อื สินค้าโอท็อป นับว่าเป็นงานทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ เป็ น อย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้ ผู ้ สู ง อายุ ที่ ยั ง มี พ ละก� ำ ลั ง รวมถึงคนทีว่ า่ งงานได้มโี อกาสใช้ภมู ปิ ญ ั ญาของตนเอง สร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวของตน และชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างมั่นคงอีกด้วย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หาก หน่วยงานทัง้ ของรัฐและเอกชนในทุกภาคส่วนของ ประเทศร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ ให้สังคม ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีศักยภาพดังกล่าวมาแล้ว เชื่อแน่ว่า ‘สังคมผู้สูงอายุ’ จะเป็นสังคมที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ทัง้ ต่อสังคมผูส้ งู อายุเอง และสังคมไทยโดยรวม รวมถึงประเทศชาติอนั เป็น ที่รักยิ่งของเราด้วย

53


n y r f f y D s n e d r a G smile FA M I LY

54

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

‘ไม่เคยปีนต้นไม้เล่นเลยหรือ?’ เป็นค�ำถามจากเพื่ อนฝรั่งคนหนึ่งที่ถามหม่ามี๊กุ๊กไก่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ในผับแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ ขณะที่เรามาเจอกันในตอนเย็นหลังเลิกงาน WORDS / PHOTO PASSAMON HALL

“ไม่เคยนะ ไม่รู้จะไปปีนที่ไหน ที่บ้านไม่มีต้นไม้ แล้ว ก็ไม่รู้จะปีนท�ำไม” คือที่หม่ามี๊กุ๊กไก่ตอบไปในวันนั้น ตามประสาคนที่เกิดและเติบโตในเมืองและไม่ค่อย มี ป ระสบการณ์ ใ นวั ย เด็ ก กั บ ธรรมชาติ สั ก เท่ า ไหร่ นอกจากการอ่ า นหนั ง สื อ นิ ย าย การ์ ตู น ดู ห นั ง จี น ชุดยาวๆ อย่างชอลิ้วเฮียงถล่มวังค้างคาว ไปทะเล น�้ำตก เที่ยวตามวัด ในวันหยุดยาวกับครอบครัว... แต่เราไปเทีย่ วพาต้า ขึน้ ลิฟท์แก้วไปดูคงิ คองบ่อยอยูน่ ะ! แอบคุ ย กั บ ตั ว เองเบาๆ...หลั ง จากที่ ต อบค� ำ ถาม เพื่อนฝรั่งไปแล้วถูกเพื่อนมองใส่เหมือนหม่ามี๊กุ๊กไก่ มีปมในวัยเด็ก! 55


56

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

โชคชะตาเล่นตลก เมื่อชีวิตผกผัน ต้องย้ายถิ่นฐาน มาอยู่ในที่ที่เค้ามีธรรมชาติเยอะๆ ก็เลยกลายเป็นคน เสพติดธรรมชาติไปเลยฮะทีนี้ วันหยุดวันไหนทีพ่ อจะมีเวลา ในวันอากาศดีๆ สักชัว่ โมง สองชั่วโมงเป็นไม่ได้ เราสามคนกระโดดขึ้นรถคันน้อย ตระเวนขั บ ไปหาที่ จิ บ กาแฟ หาต้ น ไม้ ใ หญ่ ป ี น เล่ น กันทันที แล้วทริปนี้ก็เลยมาจบตรงที่ Dyffryn gardens ก็เค้า เล่นติดป้ายเชิญชวนให้ปนี หม่ามีก๊ กุ๊ ไก่เห็นทีจะหมดวัย ปีนต้นไม้เล่นแล้ว เมื่ออ่านป้ายเสร็จหันหลังกลับไป จะเรียกฝรั่งน้อย ฝรั่งใหญ่ให้มาปีนต้นไม้เล่น ที่ไหนได้ สองคนนั้นเค้าขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เรียบร้อยแล้วเอย ธรรมชาติท�ำให้คนอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนไหว ธรรมชาติท�ำให้อ่อนที่ใจ แต่ไม่อ่อนแอ... 57


smile S H O R T S T O R Y

เก็บดอกไม้ ในสุ ส าน WORDS พรทิ พ ย์ สาทิ ส สะรั ต ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

58

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 171

คฤหาสน์สก็อตต์ ณ ประเทศสกอตแลนด์ “คุณจิมช่วยออกไปทีโ่ ถงทางเข้าด้วยค่ะ มีคนแปลกหน้าเข้ามาในคฤหาสน์ของเรา” ทีค่ รัวคนงาน ชัน้ ใต้ดนิ เธอรายงาน คุ ณ จิ ม หั ว หน้ า บั ท เลอร์ เ ข้ า ประจ� ำ ที่ “ผมกับคุณแอนจะไปดูเอง ที่เหลือทาน ที่ โ ต๊ ะ อาหาร ทุ ก คนที่ ร ออยู ่ แ ล้ ว ลุ ก ขึ้ น อาหารเช้ากันต่อ จะได้แยกย้ายไปท�ำงาน ของแต่ละคน” คุณจิมสั่ง แล้วเดินออกไป พอคุณจิมนัง่ ลง ทุกคนก็นงั่ ลงตาม โดยมีโซเฟียเดินตาม ส่วนเจสันเห็นว่าหมด “เริม่ ทานข้าวกันได้” คุณจิมบอก “วันนีม้ อี ะไรรายงานไหมคุณคริส” คุณจิม หน้าทีแ่ ล้ว เขาจึงออกไปอีกทาง กลับไปทีส่ วน ถามคุ ณ คริ ส บั ท เลอร์ มื อ หนึ่ ง ผู ้ ดู แ ล รับผิดชอบโต๊ะอาหารของนายท่านทัง้ หมด เมือ่ คุณจิมเดินมาถึงห้องโถง สิง่ ทีเ่ ขาเห็นคือ “มือ้ เทีย่ งนี้ นายท่านให้จดั ปิกนิก เพราะ มีชายหญิงคู่หนึ่ง ดูยังอ่อนวัย ฝ่ายหญิง นายหญิงจะออกไปวาดรูปทีร่ มิ หน้าผาขอรับ ผมสีทอง ผอม สูง ถือพวงกุญแจขนาดใหญ่ ผมบอกคุณลอร่าไปแล้ว ทางฝ่ายบัทเลอร์ ส่วนผู้ชายดูจะไม่ใช่เป็นชาวอังกฤษ เขามี ของเราจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม รอแค่ ผมสีดำ� นัยน์ตาสีดำ� หน้าตาคมข�ำ เหมือนจะ อาหารลงตระกร้ า ทางพวกเราจะจั ด ไว้ มาจากทางสเปน โปรตุเกส แถบๆ นัน้ คุณจิม ล่วงหน้า ก่อนที่นายท่านจะไปถึงขอรับ” รีบเดินเข้าไปหาทัง้ คู่ คริสรายงาน “ขอประทานโทษ ผมเป็นพ่อบ้าน ดูแล “อิฉนั เตรียมแซนด์วชิ ไข่และแซนด์วชิ ผัก ประจ�ำของคฤหาสน์แห่งนี้ พวกคุณเข้ามา ไว้ ใ ห้ น ายหญิ ง ส่ ว นของนายท่ า นเป็ น เพื่อมาหาใคร แต่เท่าที่ผมจ�ำได้ นายท่าน แซนด์วชิ แฮมกับชีส ของหวานเป็นเค้กส้มค่ะ” ไม่ได้นัดหมายใครไว้” เขาเชิดหน้าสูงขึ้น ให้รู้ว่า ผู้เยือนดูต�่ำต้อยกว่า และเขาแสดง คุณลอร่า แม่ครัวใหญ่รายงาน “ขอบคุณมากทัง้ สองคน ส่วนพวกเครือ่ งดืม่ ให้เห็นว่า เขาไม่ตอ้ นรับแขกสองคนนี้ ให้มาเบิกไวน์ที่ผมหลังอาหารเช้า” คุณจิม บอกทอม บัทเลอร์มอื สอง เขามีหน้าทีด่ แู ล แต่ทงั้ สองไม่ตอบ ทัง้ คูพ่ ากันเดินรอบห้องโถง เครื่ อ งดื่ ม จากนั้ น ทุ ก คนเริ่ ม ทานอาหาร เดินดูรปู ภาพต่างๆ อย่างพินจิ พิจารณา กันอย่างเบาๆ “เดซี่ คุณดูสิ ภาพวาดพวกนี้ ถ้าเราขาย “แย่แล้วครับคุณจิม มีเรื่องแล้วครับ” เราคงได้เงินกันไม่ใช่น้อย นี่ขนาดแค่ห้อง คุ ณ เจสั น หั ว หน้ า คนสวน วิ่ ง เข้ า มาที่ เดียวนะ ถ้าส�ำรวจหมดบ้าน เราคงได้เงิน มหาศาล” ดันเต้ แฟนหนุ่มของเดซี่เอ่ยขึ้น โต๊ะอาหารอย่างแตกตืน่ “มี เ รื่ อ งอะไรครั บ ” คุ ณ จิ ม ลุ ก ขึ้ น ทั น ที ท�ำลายความเงียบ ทุกคนจึงลุกขึน้ ตาม การรับประทานอาหาร “ฉันไม่คดิ จะขายอะไรเลย ฉันอยากเก็บ มันไว้ทุกอย่าง มันสวยงามมาก” เดซี่เดิน ได้หยุดชะงักลง “มี ค นแปลกหน้ า บุ ก รุ ก เข้ า มาในเขต เข้ามากอดดันเต้เป็นการปลอบใจ ของเราครับ” คุณเจสันรายงาน “เดี๋ยวก่อนพวกคุณ เข้ามาที่บ้านคนอื่น “ท�ำไมไม่บอกเขาไปล่ะ ว่าที่นี่เป็นพื้นที่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต ยังจะคิดขายทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล” คุณแอน หัวหน้าแม่บา้ นพูดขึน้ ของคนอืน่ อีกเหรอ ผมไม่เข้าใจคนสมัยนีเ้ ลย” คุณจิมพูดเสียงดังขึ้น หวังให้สองคนได้ยิน หลังจากนัง่ ฟังอยูน่ าน “ผมเข้ า ไปไม่ ทั น ครั บ พวกเขามากั บ แต่ ทั้ ง สองยั ง คงท� ำ หู ท วนลม ท� ำ เป็ น ว่ า เครือ่ งยนตร์ขนาดเร็ว ม้าของผมไล่ตามไม่ทนั ไม่ได้ยนิ หรือไม่ได้เห็นอะไรทัง้ นัน้ ขอรับ” คุณเจสันก้มหัวขอโทษ “ฉันว่า เราไปเรียกคนงานชายมาลาก พวกเขาออกไปดีไหม” คุณแอนเสนอ ในระหว่างนั้นเอง ‘โซเฟีย’ สาวรับใช้ทั่วไป “ท�ำแบบนั้นจะเสียงดัง นายท่านอาจ สงสัย เราต้องไม่ให้นายท่านทราบเรื่องนี้ วิง่ เข้ามาในครัวอีกคน

คุณแอนก็รวู้ า่ นายท่านไม่ชอบให้คนแปลกหน้า เข้ามาในบ้าน” คุณจิมถอนหายใจ คุณแอนจึงเดินเข้าไปหาฝ่ายชาย “ฉันขอออกค�ำสั่งให้พวกคุณออกไปเสีย เดีย๋ วนี้ ก่อนทีพ่ วกเราจะทนไม่ไหว ไร้มารยาท สิ้นดี” คุณแอนพูดอย่างอดทน แต่คราวนี้ ฝ่ายชายตอบกลับ “ผมชอบที่นี่ คืนนี้พวกเราจะนอนที่นี่” เขาหันมาทางคุณแอน ฝ่ายคุณแอนถึงกับ ผงะ ไม่นกึ ว่าเขาจะตอบแบบนี้ “มันคงต้องเป็นแบบนัน้ เพราะบ้านหลังนี้ ไกลจากหมู่บ้านมากนัก คงไม่สะดวกที่จะ ขั บ รถกลั บ ที่ โ รงแรม พวกเรานอนที่ นี่ กั น นัน่ แหละ” เดซีสนับสนุน ฝ่ายคุณจิมและคุณแอนหันมามองหน้ากัน อย่างไม่อยากจะเชือ่ ว่าคนแปลกหน้าสองคนนี้ จะหน้าด้านขนาดนี้ นอกจากไล่ไม่ไป ยังคิด จะนอนค้ า งคื น เสี ย ด้ ว ย ว่ า แล้ ว ทั้ ง สอง เดินออกจากห้องโถง ตรงไปยังห้องสมุด “ดูสิ หนังสือเก่าๆ เต็มไปหมด ฉันอยากจะ นอนห้องนีเ้ สียจริงๆ ฉันจะได้นอนอ่านหนังสือ ทัง้ คืนเลย” เดซีห่ นั ไปทางคุณจิม โดยทีด่ นั เต้ เองยืนอยูใ่ กล้ๆ “ถ้าคุณชอบหนังสือ ผมอนุญาตให้คณ ุ เอา หนังสือออกไปอ่านได้ แต่พวกคุณต้องออกไป เดีย๋ วนี”้ คุณจิมตวาดออกมาเสียงดัง อย่าง เหลืออด “ฉันจะไม่ออกไปไหน ฉันจะนอนอ่าน หนังสืออยูใ่ นห้องนีจ้ นเช้าเลย” เดซีย่ งั คงยิม้ ให้ ฝ่ายคุณจิมกับคุณแอน ได้แต่สา่ ยหน้า “เราจะท� ำ อย่ า งไรดี ดู ท ่ า พวกเขาคง ไม่ยอมไปง่ายๆ” คุณแอนเริม่ หมดหวัง “โซเฟีย ไปบอกให้คณ ุ เจสันน�ำคนงานมา เราคงต้องใช้ไม้แข็งกับพวกเขา” คุณจิมสั่ง พอโซเฟียเดินออกไป คนแปลกหน้าทั้งสอง พากั น เดิ น ออกตามไป พวกเขามุ ่ ง ไปที่ ห้องรับประทานอาหารของนายท่าน “หยุดๆ พวกคุณจะเข้าไปห้องนี้ไม่ได้” คุณจิมรีบห้าม แต่ทั้งสองไม่ฟังเหมือนเคย ฝ่ายชายหันมาพูดด้วยว่า “ห้องรับประทานอาหารของทีน่ สี่ วยมาก 59


ทุกอย่างตกแต่งอย่างวิจติ ร ผมต้องขอบคุณ คนที่ดูแลที่นี่เป็นอย่างดี” เขาหันมาพูดด้วย ในขณะที่เดซี่มายืนอยู่ใกล้ๆ คุณจิม ฝ่าย คุณจิมยิม้ รับค�ำชมโดยลืมไปชัว่ ขณะ ว่าคนที่ ชมคือคนแปลกหน้า “คุณจิมคะ คนงานของคุณเจสันมากัน พร้อมแล้วค่ะ แต่คณ ุ เจสันบอกว่า ถ้านายท่าน ไม่อนุญาต พวกคุณเจสันไม่สามารถเข้ามา ในตัวบ้านได้ คุณจิมต้องไปเรียนนายท่าน ก่อนค่ะ” โซเฟียเข้ามาบอก “เราคงต้องบอกนายท่านแล้วค่ะ” คุณแอน เสนอ ฝ่ายคุณจิมถอนหายใจ จ�ำต้องเอาเรือ่ งนี้ ไปเรียนนายท่าน ก๊อก ก๊อก ก๊อก คุณจิมเคาะประตูห้องท�ำงานของนายท่าน เขาเปิดประตูเข้าไป เห็นนายท่านก�ำลังอ่าน เอกสาร ตรวจเช็กโฉนดทีด่ นิ ต่างๆ ฝ่ายนายหญิง ก�ำลังนัง่ ถักผ้าพันคอ โดยมีโรซี่ คนรับใช้สว่ นตัว ของนายหญิงยืนประกบอยูข่ า้ งๆ “มีอะไรหรือคุณจิม” นายท่านเงยหน้าขึน้ “เอ่อ คือว่า...” คุณจิมไม่รจู้ ะพูดยังไง “ฉันได้ยนิ เหมือนเสียงเครือ่ งยนต์ มีคนมา หรือ” นายหญิงถาม “ใช่ขอรับ พวกเขาเป็นคนแปลกหน้า หลง เข้ามาในอาณาเขตของเรา กระผมพยายาม ให้พวกเขาออกไป แต่พวกเขาไม่ฟงั เลยขอรับ กระผมคิ ด ว่ า จะให้ ค นงานของคุ ณ เจสั น มาเชิญตัวพวกเขาออกไป แต่…” คุณจิมยัง พูดไม่จบ ฝ่ายนายท่านตอบมาก่อน “แต่พวกของคุณเจสันเข้ามาไม่ได้ใช่ไหม เอาแบบนี้ ไม่ตอ้ งท�ำให้เป็นเรือ่ งใหญ่โต ให้ พวกเขาได้เดินชมบ้านกันตามสบาย พวกเขา อาจไม่เคยเห็น แต่ถา้ คืนนีพ้ วกเขาไม่ยอมกลับ ออกไป เราคงต้องให้พวกเขาไปเก็บดอกไม้ใน สุสาน จากนัน้ พวกเขาจะออกไปเอง” นายท่านสัง่ ฝ่ายคุณจิมถึงกับขนหัวลุก ดูเหมือนนายท่าน จะใจดีให้พวกเขาอยู่ได้ แต่สุดท้ายจะให้ 60

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

พวกเขาไปเก็บดอกไม้ในสุสาน มันเป็นการ ลงโทษขั้นสูงสุด ยังไม่เคยมีใครได้รับการ ลงโทษนั้นมาก่อนเลย ตระกูลสก็อตต์เป็น ตระกูลเก่าแก่มาช้านาน พวกเขามีสุสาน ส่วนตัวอยู่ในพื้นที่ของตระกูล คนในตระกูล ทุกคนทีล่ าโลกไป ต้องได้รบั การฝังไว้ทสี่ สุ าน ตระกูลสก็อตต์เท่านัน้ และทีน่ นั่ ทุกคนเชือ่ กันว่าผีดหุ นักหนา ใครที่ หลงเข้าไป ต้องเจอดี วิง่ ป่าราบออกมาทุกราย ยิ่งคืนนี้เป็นคืนเดือนดับ ยิ่งน่ากลัวกว่าเดิม หลายร้อยเท่า มันเป็นโชคร้ายของเดซี่และ ดันเต้ยิ่งนัก คุณจิมกับคุณแอนคาดหวังว่า พวกเขาจะเปลี่ยนใจ กลับไปนอนโรงแรม ทีห่ มูบ่ า้ น มากกว่าจะดือ้ ดึงขอค้างคืนทีน่ ี่ “เราต้องช่วยพวกเขา ก่อนทีน่ ายท่านจะน�ำ พวกเขา ไปเก็บดอกไม้ทสี่ สุ าน” คุณจิมกระซิบ ถึงแม้วา่ คุณจิมจะไม่ชอบสองคนนีม้ ากนัก แต่ ไม่อยากให้พวกเขาต้องพบกับชะตากรรมอัน น่าสะพรึงกลัว จนต้องขนหัวลุกไปตลอดชีวติ “แล้วเราจะช่วยพวกเขาอย่างไรดี” คุณแอน ดูกงั วลใจเหมือนกัน “บ่ายนีน้ ายหญิงจะออกไปวาดรูป พวกเรา ย้อนกลับมาดูสองคนนี้ ลองไล่ดอู กี รอบ อาจ จะฟังกันบ้าง” คุณจิมเสนอ บ่ายแก่ๆ ช่วงที่นายหญิงกับนายท่านก�ำลัง เพลิดเพลินกับบรรยากาศข้างนอก โดยมี บัทเลอร์มือหนึ่งและมือสองคอยบริการอยู่ ไม่หา่ ง ทางคุณพ่อบ้าน คุณแม่บา้ น ย่องกลับมา ที่คฤหาสน์ ทั้งสองตามหาคนแปลกหน้าว่า อยู ่ ห ้ อ งไหนกั น เดซี่ เ อาของใช้ ส ่ ว นตั ว ลงจากรถ มาจัดทีน่ อนในห้องสมุด ส่วนดันเต้ เดินนับรูปภาพทุกห้อง เขาพยายามค�ำนวณว่า ถ้าขาย มันน่าจะได้ราคาประมาณเท่าไร “ฉันจะไล่พวกเขาเอง” คุณแอนบอก แล้ว เธอก็เดินไปปัดแจกันที่โต๊ะห้องสมุดหล่นลง เพล้ง!!! เดซีห่ นั มองตามเสียง


T H A I S M I L E 171

“ดันเต้ นัน่ คุณเหรอ” เธอเดินมาทีโ่ ต๊ะ เห็น แจกันหล่นลงมา “มันตกลงมาได้อย่างไร” เดซีม่ องไปรอบๆ “ใครอยู่แถวนี้ ออกมานะ” เธอร้องเรียก ในขณะทีค่ ณ ุ แอนกับคุณจิมแอบอยูข่ า้ งหลัง ม่าน พากันหัวเราะคิกคัก ชอบใจทีแ่ กล้งแขก ผูท้ ไี่ ม่ได้รบั เชิญได้ “ฉันรูล้ ะ่ เราแกล้งหลอกผีพวกเขากันดีกว่า เผือ่ ตกใจจะได้หนีไปก่อนค�ำ่ จะได้ไม่ตอ้ งเจอ กับผีจริงๆ ทีส่ สุ าน” คุณแอนบอก ว่าแล้วคุณจิมเดินเลียบผ้าม่าน แล้วกระชาก ผ้าม่านไปทางซ้าย ท�ำให้หอ้ งมืดลงทันที “ฉันถามว่าใคร” เดซี่สะดุ้งโหยง ที่จู่ๆ ผ้าม่านปิดเองได้ เธอไม่ทนั สังเกตว่าข้างหลัง ผ้าม่านมีคณ ุ จิมแอบอยู่ “เสียงดังอะไรเดซี”่ ดันเต้เดินมาหา “ฉันว่ามันแปลกๆ จูๆ่ ผ้าม่านก็ปดิ เอง” เดซี่ ไม่แน่ใจในสายตาตัวเอง “ตลกน่า มันจะปิดเองได้อย่างไร” ดันเต้ไม่เชือ่ “ปิดผ้าม่านนะดีแล้ว ผมขับรถมาทัง้ วัน ผม ของีบเอาแรงหน่อยนะ” ดันเต้ไม่รอช้า ล้มตัว ลงบนโซฟา แล้วหลับไป โดยไม่สนใจเดซี่ ส่วน เดซีเ่ องไม่เชือ่ เรือ่ งลีล้ บั เธอจึงไม่ใส่ใจมันอีก ตกค�ำ่ นายท่านกับนายหญิงกลับมา พวกเขา เห็นแขกผูม้ าเยือน ยังคงอยูใ่ นห้องสมุด นายท่าน ท�ำหน้านิง่ เฉย แต่สงั่ คุณจิมเบาๆ “ให้พวกเขาไปเก็บดอกไม้ในสุสานได้แล้ว” แล้วนายท่านก็เดินขึ้นห้องพัก คุณจิมไม่มี ทางเลือก จ�ำต้องท�ำตามค�ำสัง่ เขาให้สาวรับใช้ หลายนาง พากันจุดเทียน เข้าแถวจากบ้าน น�ำทางไปสุสาน “แสงอะไรนัน่ ” เดซีเ่ ขย่าให้ดนั เต้ตนื่ “เหมือนไฟทางเดิน ไปทีไ่ หน” ดันเต้ลกุ ขึน้ ดู “ออกไปดูกนั เถอะ” เดซีไ่ ม่รอช้า ใส่รองเท้า แล้ววิง่ ตามแสงไฟไป ดันเต้เองวิง่ ตามมาติดๆ “ได้กลิ่นดอกไม้ไหม หอมมากเลย” เดซี่

วิง่ ไปหายใจเข้าปอดไปด้วย เธอได้กลิน่ ดอกไม้ แต่แล้วเธอได้ยนิ เสียงอันทรงพลัง ดังมาจาก รัญจวนมาจากข้างในป่า มันท�ำให้เธอต้อง ทางคฤหาสน์ “พอแล้ว” สิ้นสุดเสียงนั้น โครงกระดูกที่ วิง่ ตามไปหาต้นตอของกลิน่ หอมนี้ กอดรัดเดซีอ่ ยู่ มันค่อยๆ คลายตัว เดซีล่ กุ ขึน้ สั ก พั ก ทั้ ง สองเข้ า มาถึ ง ดงลิ ลี อ อฟเดอะ ได้ วิง่ ไปดึงมือดันเต้ทกี่ ำ� ลังสาละวน ไล่มอื ผี วัลเลย์ ดอกไม้สีขาวโพลนที่ขึ้นมาปกคลุม ให้หา่ งจากตัว พวกเขาทัง้ สองวิง่ หนีกนั สุดชีวติ จนเต็มสวนอย่างมากมาย ท�ำให้ท้องฟ้าที่ พากันวิง่ กลับมาทางคฤหาสน์ มืดสนิท ขาวโพลนไปด้วยสีขาวของดอกไม้ “กลิ่นดอกเจ้านี่เอง” เดซี่ไล่เด็ดดอกไม้ แต่พวกเขาเข้าบ้านไม่ได้ หมายจะเอามาปักแจกัน ดันเต้เองเดินตาม “ประตูลอ็ กได้ไง ในเมือ่ ก่อนออกไปไม่ได้ คอยช่วยเธอเก็บ แต่เขาสังเกตว่า พื้นที่เป็น ล็อกสักหน่อย” เดซีถ่ อยห่างจากประตู เงยหน้า หลุม เป็นเนิน ดูแปลกๆ มีปา้ ยปักไว้หลายป้าย มองขึน้ ไปข้างบน เธอเห็นนายท่านและนาย แต่มีเถาวัลย์ขึ้นปกคลุม ท�ำให้มองไม่ถนัด หญิง ยืนมองพวกเธออยู่ที่ห้องชั้นบนสูงสุด ตามหน้าต่างทุกบาน มีคณ ุ จิม คุณแอน และ ว่าเป็นป้ายอะไร บรรดาคนรับใช้ตา่ งๆ ยืนมองอยูเ่ ต็มไปหมด จูๆ่ เดซีก่ ร็ อ้ งขึน้ ว้ายยยย!!!! ดันเต้หนั ไปมอง พอเดซีเ่ ห็นดังนัน้ เธอถอยหลังแล้ววิง่ ไปทีร่ ถ “ชะ ช่วยด้วย มีมอื ใครไม่รจู้ บั มือฉันอยู”่ ส่วนดันเต้เองวิง่ ตามเธอมาติดๆ ทัง้ สองพากัน เดซีห่ ลับตาปี๋ แต่ยงั ไม่ทนั ทีด่ นั เต้จะถึงตัวเดซี่ ออกรถ ขับออกไปอย่างไม่คดิ จะหันหลังกลับ เธอถูกอะไรสักอย่างกระชากอย่างแรง ลงไป “ผมว่าคนที่ยืนอยู่ห้องชั้นบนนั่น ผู้ชาย นอนคว�ำ่ หน้ากับพืน้ นัน่ ยิง่ ท�ำให้เธอร้องกรีด๊ ดูสง่างามกับผูห้ ญิงสูงศักดิน์ นั่ คือบุคคลทีอ่ ยู่ หนักกว่าเดิม เพราะว่าเธอก�ำลังจูบอยู่กับ ในรูปภาพบรรพบุรุษของคุณแน่ๆ เลยเดซี่ โครงกระดูก ตัวเธอถูกมันรัดแน่นจนแทบหายใจ เป็นคนเดียวกับภาพที่ติดไว้ที่โถงทางเข้า ไม่ออก ดันเต้เองวิง่ สุดตัวจะไปช่วยแฟนสาว ว่าตายมาร้อยกว่าปีแล้ว” ดันเต้บอก แต่มอี ะไรบางอย่างจับข้อเท้าของเขาไว้ “ผมบอกคุณแล้วว่า มันต้องมีเรือ่ งไม่ชอบ มาพากล จูๆ่ คุณจะรับมรดกเป็นบ้านหลังงาม พวกมันรัง้ ไว้ไม่ให้ดนั เต้วงิ่ ไปไหน เขาหันมา ขนาดนี้ โดยไม่ มี ข ้ อ แม้ ไ ด้ อ ย่ า งไร ที่ แ ท้ หมายจะถีบมือนัน้ ออก แต่แล้วเขาต้องตกใจ คฤหาสน์หลังนี้ ไม่มที ายาทคนไหนยอมรับมัน เพราะมันมีแต่มอื เน่าๆ เป็นสิบๆ มือพากันรุม ล่ ะ สิ ถึ ง ได้ ต กมาถึ ง คุ ณ ” ดั น เต้ พ ยายาม จับข้อเท้าของเขาอยู่ เขาทัง้ ตกใจ ทัง้ ขวัญเสีย ประติดประต่อเรือ่ ง “ว่ า แล้ว ท� ำไมมีเ นินเยอะจัง นี่มันคือ “คิดดูนะ เอาเข้าจริงๆ คุณไม่ได้เป็นญาติ สุสาน” คราวนีเ้ ขามองเห็นชัดว่า ตัวเองก�ำลัง กับพวกเขาเลย คุณเป็นแค่หลานห่างๆ ของ อยูใ่ นสุสานทีเ่ ต็มไปด้วยซากศพ ป้ายหลุมศพ ลุงเขย ไม่ได้เกีย่ วดองทางสายเลือดเลยสักนิด มากมาย เดซีเ่ องพยายามดิน้ เธอมองไปรอบๆ ไม่แปลกเลย ทีบ่ รรพบุรษุ ตระกูลสก็อตต์ จะ ดอกไม้สวยพวกนั้นหายไปแล้ว เหลือไว้แต่ ไม่ยอมให้เราเข้าบ้านผีสงิ ของพวกเขา” ดันเต้ กลิน่ เน่าๆ เหม็นไปหมด บึ่งรถไปที่หมู่บ้านอย่างเร็วที่สุด ส่วนเดซี่ ก�ำพวงกุญแจแน่น ถึงแม้ว่าตามกฎหมาย เดซี่ ก� ำ ลั ง ถู ก ดู ด กลื น ลงไปใต้ ดิ น เธอเริ่ ม เธอเป็นผู้รับมรดก แต่แถมมาด้วยสารพัดผี หายใจไม่ออก อีกสักพักเธอคงขาดใจแน่ เต็มบ้านแบบนี้ เธอคงต้องสละสิทธิ์ 61


ADVERTISING WITH US

วิมุติ ไทยแท็กซี่ Email thai_taxi@hotmail.com

ติดต่อ คุณวิมุติ

CALL 020 8846 9960 079 8561 8228 EMAIL advert@thaismile.com

Tel 004(0)7789872567 Line ID wimutthaitaxi

เมืองไทย ติดต่อ

Email Wimutpraputto@hotmail.com Tel คุ ณ แมว 0950735824 Line ID wimutthaitaxi

รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ธุรการส�ำนักงาน

WE ARE

HIRING

(Administrative Officer)

บริษัทจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ Enfield Lock ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจ�ำส�ำนักงานมาร่วมงาน full-time กับเรา เพื่อเตรียมขยายโอกาสทางธุรกิจ คุณสมบัติดังนี้ • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีถึงดีมาก • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Microsoft Office ได้ดี • สามารถจัดการงานเอกสารจตามระบบ NHS, รับโทรศัพท์ และติดตามงานเอกสารให้ทีมขายและบริการลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ • เข้าใจระบบการท�ำงานในส�ำนักงาน

ทางบริษัทจะจัดอบรมให้พนักงานเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบน software ของบริษัทได้ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติอังกฤษ หรือมีวีซ่าที่อนุญาตให้ทำ� งานได้ ทาง บริษัทไม่สามารถขอ Work Permit ให้ ได้

หากมีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

yrongthong@yahoo.co.uk

ท่านที่สนใจกรุณาส่ง CV มาที่

ติดต่อรถท่องเที่ยว UK ออฟฟิศเปิดแล้วที่ ไทย

หมู่บ้านเดอะซิมโพนี่ 189/1 ถ.นวลจันทร์ ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


健康是開心生活ENJOY

THE TAST ES OF THE ORIE NT!

k r o P g n a n Pa y r r u C

INGREDIENTS

1 cup (250ml) coconut cream 1 cup (250ml) coconut milk

1/3 cup basic Thai red curry paste

500g pork fillet, thinly sliced diagonally 2 tablespoons palm sugar 2 tablespoons fish sauce

8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded 1/2 cup Thai basil

1 long red or green chilli, thinly sliced Steamed rice to serve

Address 9A Gerrard Street, W1D 5PN London, United Kingdom Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880

METHOD

Combine coconut cream and milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into a wok and cook over high heat for 6-8 minutes or until oil begins to separate. Add curry paste and cook for 2 minutes or until fragrant.

Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes or until cooked, then add remaining coconut mixture and bring to the boil. Stir in sugar, fish sauce and torn kaffir lime leaves. Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2 the basil leaves. Serve curry scattered with remaining basil, shredded kaffir lime leaves and chilli, on top of rice.

New Loon Moon Supermarket Oriental & South East Asian Cuisine