„Debesų ganyklų“ edukacijų katalogas 2022-2023 m. m.

Page 1

EDUKACIJOS 2022–2023 m. m. Atvykstame pas jus! Edukacijos1–12kl. mokiniams

TURINYS EDUKACIJŲ SVARBA 4 Edukacijų nauda 6 Kodėl verta rinktis „Debesų ganyklų“ edukacijas? 7 Kaip užsisakyti edukaciją? EDUKACIJOS 8 Šaukšto Šmaukšto stalo akademija 10 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys 12 Knygos anatomija 14 Slaptas pinigų gyvenimas 16 Kvapų vaistinė 18 Žaidžiame valstybę 20 Aš ekokarys 22 Personažų įdarbinimo agentūra RUOŠIAMA 24 Kitas veidas RUOŠIAMA 28 Kaip veikia reklama 30 Pirk dramblį! 32 Šaukšto Šmaukšto stalo akademija DIDELIEMS 34 Spintos istorijos 36 Planas B 38 Kvapų akademija 40 Žodžių sąrašas RUOŠIAMA PASLAUGOS JUMS 27 Knygos mažiesiems 42 Apdovanotos knygos jaunimui 43 Reprezentacinė jūsų mokyklos knyga „Debesų ganyklos“ vaikų ir paauglių literatūros leidykla, kviečianti kartu smalsauti, pa žinti ir atrasti. Didžiąją dalį leidyklos asortimento sudaro pažintinės knygos vaikams: originalūs lietuviški ir kruopščiai atrinkti bei aukštai įvertinti užsienio šalių rašytojų kūriniai. Nuo 2014 m. intensyviai įsitraukėme į edukacinių programų kūrimą ir pristatymą mokykloms. Per keletą metų užaugome kartu su jumis ir šiandien turime jau 16 edukacinių pamokų. Viršelio iliustracija © Dainius Šukys

4 EDUKACIJŲ NAUDA

Kuo naudingos edukacinės pamokos? Ką jos suteikia vaikams? Apie tai kalbame su Rima Žvirbliene, Kauno Dainavos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Ar dažnai su mokiniais išbandote naujas edukacines programas? Edukacines programas išbandome pagal Kultūros paso programą. Per metus kiekvienas mokinys dalyvauja 2–3 programose. Jas integruojame į ugdymo procesą: edukacijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys“ ir „Žaidžiame vals tybę“ buvo įtrauktos į Lietuvos gimtadieniui skirtą renginių ciklą, edukacija „Spintos istorijos“ buvo integruota savaitės „Žmogaus galios“ metu. Kuo vaikams naudingos edukacinės programos? Edukacinės programos yra ne tik teorinės, bet ir praktinės. Jose įtvirtinami bendrieji įgūdžiai, stiprinamos kompetencijos, plečiamas mokinių akiratis. Programos Edukacinėse programose įtvirtinami bendrieji įgūdžiai, stiprinamos kompetencijos, plečiamas mokinių akiratis. paįvairina ugdymo procesą. Taip pat ugdo mokinių kūrybingumą, bendradarbiavimo įgūdžius, suteikia įvairių žinių. Ar esate pastebėjusi mokinių elgsenos pokyčių po edukacijų? Po edukacinių užsiėmimų mokiniai noriai dalijasi įspūdžiais vieni su kitais, diskutuoja su mokytojais. Pavyzdžiui, po edukacijos „Spintos istorijos“ nemažai diskutuota apie uniformų svarbą. Įgytas žinias mokiniai bando taikyti praktiškai. Džiugu, kad nemaža dalis mokinių tuo, ką sužinojo, da lijasi su namiškiais, ragina tėvus kartu pabandyti tai, ko išmoko. Pavyzdžiui, gražiai padengti stalą (edukacija „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“ – aut. past.), nulipdyti pilį (edukacija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys tės pilys“ – aut. past.).

Mokinių, kurie naudojasi neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu, padaugėjo. 2019 m. naudojosi kiek daugiau nei 28 proc. vaikų (2018 m. 22 proc.). Iš viso įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus mokyklose ir kitur lanko daugiau nei 195 tūkst., arba daugiau kaip 60 proc., mokinių. 5 Kaip manote, ar šiuo metu pakankama edukacinių programų pasiūla? Manau, pakankama, jei kalbame apie leidyklos „Debesų ganyklos“ edukacijas. Kitų edukacijų yra tikrai per daug, tuo labiau kad ne visos jos yra įdomios ir reikalingos. Ar vaikai noriai dalyvauja edukacinėse pamokose? Kokie būna jų įspūdžiai? Kadangi edukaciniai užsiėmimai, kaip ne atsiejama ugdymo proceso dalis, vyksta pamokų metu, juose dalyvauja visi mokiniai. Neigiamų atsiliepimų nesu girdėjusi. Ypač emocingi po jų būna pradinukai, nes jiems edukacijos vyksta žaidimų ir kūrybos forma. Vyresnieji mokiniai santūresni, tačiau ir

jie aptarinėja, ką sužinojo. Esate išbandę nemažai leidyklos „Debesų ganyklos“ sukurtų edukacijų. Kaip jas vertinate? Kokios pamokos įsiminė labiausiai? Labai šaunūs lektoriai jauni, energingi, mokantys bendrauti su vaikais, sudomin ti auditoriją ir išlaikyti jos dėmesį. O pro gramos sudarytos įdomiai ir patraukliai vaikams. Labiausiai įsiminė edukacijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys“, „Žaidžiame valstybę“.

Greitai reaguojame į šalyje esančią situaciją. Užtikriname saugų edukacijų vedimą: edukatoriai dėvi kaukes, pirštines, dezinfekuoja edukacijose naudojamas priemo nes, laikosi atstumo, prieš edukacijos vedi mą matuojasi temperatūrą. Šiuo metu vien kultūros paso programoje (www.kultūrospasas.emokykla.lt) jūs rasite 16 mūsų edukacijų 1–12 klasių moki niams, todėl lengvai susiruošite užsakymų krepšelį, nesvarbu, kokio dydžio jūsų mokykla ar klasės. Edukacijas testuojame mokyklose ir esame sukūrę edukatorių mokymo sistemą. Užsiė mimus veda profesionalūs edukatoriai.

ED u KAcij A s?

Prekių ženklas „Debesų ganyklos“ geriausiai pažįstamas iš įvairių pažintinių ir grožinių knygų vaikams ir paaugliams. Vis dėlto nuo pažintinių knygų vos vienas žingsnelis iki edukacinių užsiėmimų. Ir mes jį žengėme prieš šešerius metus, pristatydami pirmąją edukaciją – „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“.

Daugelis mūsų edukacijų – autoriniai kūriniai. Mūsų neriboja programos ar akre ditacijos, todėl drąsiai renkamės moder niausius mokymo metodus ir remiamės naujausia informacija. Atvykstame pas jus į mokyklą arba vedame edukacijas nuotoliniu būdu, taigi jums nereikia rūpintis išvykomis. Vaikai naujos patirties įgyja jiems įprastoje saugioje aplinkoje, o jūs taupote laiką ir lėšas. Daugelis mūsų užsiėmimų atveria duris į naujas žinias ir potyrius. Dar daugiau jūs ir jūsų mokiniai sužinos, jei naudosis mūsų rekomendacijomis, edukacijose pateikiama medžiaga ir pristatomomis priemonėmis.

S AUGUMAS

D IDEL ė PASI ū LA U NIKALUS TURINYS PATOGUMAS V EIKLOS T ę STINUMAS E DUKAc INI ų PASLAUG ų KOKYB ė

6 Ko D ėl v E rtA rin K tis

Mūsų tikslas augti kartu su vaikais, tobulėti, suteikti mokiniams žinių, kurios praverstų jiems kuriant ateitį. Kai galvoji apie vaikus, neatrodo per sunkus nė vienas darbas.

„D E b E sų g A ny K lų“

Nori pamatyt edukacinių programų pristatymus? Skenuok QR kodą: KA i P u Ž sis AK yt i ED u KAcij Ą

Prisijunkite prie interneto svetainės www.kulturospasas.emokykla.lt

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiria ma 15 eurų kultūros paso paslaugoms finansuoti. Pinigai panaudojami įvairiems kultūros ir meno renginiams ar edukaciniams užsiėmimams.

Edukacijas gali užsisakyti kultūros pase. Skenuok QR kodą:

Patvirtinus edukaciją nei tiekėjas, nei užsakovas nebeturi galimybės atšaukti edukaci jos (nebent esant force majeure). Edukacijai neįvykus dėl užsakovo kaltės ar neatvykus mokiniams laikoma, kad edukacija įvyko, ir užsakovas privalo sumokėti sutartą sumą. Dėl papildomos informacijos kreipkitės: edukacijos@terrapublica.lt, tel. 8 679 68 595, www.debesuganyklos.lt/edukacijos

7

Kreipkitės į savo mokyklos koordinatorių dėl edukacinės programos užsakymo.

Paieškoje suvedę Terra Publica, išsirinkite norimą edukaciją. Užsisakykite edukaciją. Pasiūlykite kitoms klasėms dalyvauti edukacijoje.

Nerandate norimos edukacijos? O gal turite gerą edukacinio užsiėmimo idėją? Puiku! Rašykite mums el. paštu edukacijos@terrapublica.lt arba skambinkite tel. 8 37 328820. Mažiausia grupė, kurioje vykdoma edukacija – 24 vaikai pamokoje. Mažiausias pamokų skaičius Kauno ir Vilniaus miestuose 2 pamokos mokykloje. Mažiausias pamokų skaičius kituose miestuose 4 pamokos mokykloje.

Kaip elgtis nuėjus į svečius, jeigu jūsų lėkštėje spagečiai ar žuvis, o šalia ne viena, o keletas šakučių? Nežinote, jaučiatės neuž tikrintai? Ne bėda! Į pagalbą skuba Šaukšto Šmaukšto stalo akademija. Joje sužinosite naudingų dalykų, kuriuos turėtų išmanyti kiekvienas šių laikų ponaitis, panelė ar tiesiog kultūringas žmogus! ŠMAUKŠTO stA lo

Kaip gražiai padengti stalą namuose?

AKADEM

O kaip taisyklingai laikyti šakutę ir peilį?

8

1-4 kl. 45 min.7 Eur / asm. žinos stalo įrankių atsiradimo istoriją; mokės naudotis pagrindiniais stalo įrankiais; įgytas žinias gebės pritaikyti serviruodami stalą; gebės vengti didžiausių stalo etiketo klaidų; galės žinias įtvirtinti namuose, tam naudodami stalo padėklą.

ij A

ŠAUKŠTO

Po EDuKAcijos MoKiniAi: Tai literatūrinė edukacinė pamoka, parengta pagal rašytojos Danguolės Kandrotienės knygą „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“. Užsiėmimo metu moksleiviai per eiliuotą šmaikštų tekstą įžengia į ypatingą akade miją. Joje vaikai išgirsta daug įdomių daly kų apie stalo etiketą, stalo įrankių istoriją: išmoksta ne tik pagrindines stalo etiketo taisykles, bet ir sužino jų taikymo priežastis, mokosi atskirti tinkamą elgesį prie stalo nuo netinkamo, padengti stalą bei taisy klingai naudotis stalo įrankiais.

Svarbu mokėti elg tis prie stalo, nes tada jausi tės ramūs ir pasitikintys sa vimi draugų gimtadienyje, svečiuose ar pietaudami restorane. Valgymo kultūra –žmogaus elgesio kultūros dalis. Nuo mažens dera mokytis bendrauti ir gražiai elgtis. Norėdami įgyti gero elgesio įgūdžių, pirmiausia turime ugdytis meilę bei pagarbą žmogui ir visai mūsų aplinkai. Alvyda Jasilionytė, estetikos ir etikos konsultantė Kiekvieno dalyvio laukia dovana –padėkliukasspecialus DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 www.debesuganyklos.lt/edukacijos norite sužinoti daugiau? Edukacija parengta pagal D. Kandrotienės knygą „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“. Knygą galite įsigyti knygynuose arba www.debesuganyklos.lt 9

LDK pilys Lietuvos valstybingumo ženklai, mūsų tautos istorijos liudytojos. Kiek daug jos papasakotų, jei tik prabiltų! Tiesa, prakalbinti storas mūrines sienas (anot Maironio, griūvančias ir apleistas) nėra paprasta. Tam reikia išmonės ir modernių mokymo metodų. Kultūrinės edukacijos metu su pilių statyba ir gynyba susipažinsime interaktyviai, o būtent tokia forma yra priimtiniausia ir labiausiai įsimenanti moksleiviams. Vaikai mokysis dirbti grupėmis, iš modelino statys aptvarinės pilies kompleksą, susipažins su pilių gynyba ir ginklais. Edukaciją veda personažas pilies raštininkas. 1-4 kl. 45 min. mokės atskirti ir atpažinti skirtingų rūšių

pilis; pažins pilių gynybinio komplekso dalis; turės darbo grupelėse įgūdžių, kuriuos sustiprins atlikdami praktinę užduotį; žinos pilių gynybos paslaptis ir gebės atskirti gynybai naudojamus ginklus; supras kultūros paveldo vertę; gautas žinias apie pilių ansamblius galės panaudoti ekskursijų metu. Po EDuKAcijos MoKiniAi: 5 Eur / asm. 10 l i E tuvos D i DŽ iosios K unigA i K štystės P ilys

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos norite sužinoti daugiau? Edukacija parengta pagal iškiliųjų paveikslėlių knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys“. Knygą galite įsigyti knygynuose arba www.debesuganyklos.lt Įdomu! Medinės pilys iš pažiūros atrodo lengvai sunaikinamos, nes jas galima sudeginti, tačiau tais laikais, kai statydavo medines pilis, jų sienas apipildavo skystu moliu. Molio reikėdavo tam, kad medį būtų sunkiau padegti. Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 11

12

K nygos A n Ato M ij A 2-6 kl. 45 min. žinos knygos sudedamąsias dalis ir jų paskirtį; bus virtualiai apsilankę spaustuvėje; gebės surasti knygos bibliografinius duomenis; bus patys „išgydę“ bent vieną knygą; greičiau supras knygos turinį ir mokės aprašyti perskaitytas knygas; įgytas žinias galės panaudoti pildydami užklasinio skaitymo sąsiuvinį.

Po EDuKAcijos MoKiniAi: 6 Eur / asm. naudinga! Susipažinkite su edukacijomis: Debesų TV

Ši edukacinė pamoka moksleivių žinias apie knygas kilstelės į kitą lygmenį. Įpratę tiesiog atsiversti knygą, šį kartą vaikai atvers visą pasaulį ir tai darys žaismingai, kartu su profesore Filomena Knygmanyte. Žaisdami gydytojus vaikai susipažins su knygos kūnu, supras jo struktūrą, iš arčiau stebės spaustuvės gyvenimą, pažins knygos metriką bibliografinius duomenis (kny gos autoriai, aprašai ir kt.), išmoks aprašyti perskaitytas knygas. Vaikai taip pat gydys „sergančią“ (suplėšytą, pripaišytą) knygą ir, pritaikydami edukacinės pamokos metu įgytas žinias, nustatys diagnozę, pateiks rekomendacijas, kaip toliau rūpintis knyga.

Dovana užklasinio– skaitymo sąsiuvinis DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Užklasinio skaitymo sąsiuvinyje lengvai ir įdomiai galėsite aprašyti perskaitytas knygas. Šį sąsiuvinį galite įsigyti www.debesuganyklos.lt Edukacinis užsiėmimas išsiskyrė ori ginalumu – mokytis suprasti knygos turinį, užmegzti santykį su ja, susi pažinti su knygų leidyba jis kvietė įsijautus į gydytojo vaidmenį. Edukacinė pamoka buvo interaktyvi, įtraukianti moksleivius ir neįprastomis priemonėmis padedanti sudo minti knygų skaitymu. Pamoka paliko gerus įspūdžius ir moksleiviams, ir pedagogams. Gailė Ambrazienė, Valstybės pažinimo centro vyresnioji specialistė Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 13

2-6 kl. 45 min.

14

Po EDuKAcijos MoKiniAi: supras, kodėl atsirado pinigai ir kokia yra jų paskirtis; žinos, kokie yra seniausi lietuviški pi nigai ir kaip atrodė litai; žinos, kas yra balansas; praktiškai įsitikins, kad reikia ir kodėl reikia planuoti išlaidas; galės pratęsti veiklą namuose – taupyti pinigus naudodami edukacijos metu gautą taupyklę. Elementarios finansinio raštingumo žinios yra būtinos kiekvienam vaikui, o edukacinė pamoka „Slaptas pinigų gyvenimas“ suteiks jų žaismingai ir įdomiai. Tai kūrybiška finansinio raštingumo pamoka, kurios metu vaikai yra mokomi suprasti pinigų judėjimą ir sąmoningai planuoti išlaidas. Edukacinės pamokos metu moksleiviams pasakojama apie senuosius pinigus, monetas, popierinius pinigus, elektronines banko korteles. Jie sužino, kas yra balansas, kaip lengviau taupyti ir kodėl reikia turėti santaupų. Edukacinė pamoka pradinių klasių moks leiviams suteiks pamatinių finansinio raš tingumo žinių, padėsiančių suvokti pinigų vertę ir jų racionalaus panaudojimo svarbą. Edukacinės pamokos metu vaikai ne tik įgis pagrindinių teorinių žinių apie pinigus, bet ir leisis į kelionę po finansų pasaulį. 5 Eur / asm. Informacija mokiniams buvo pateikta patrauklia žaidybine forma. Mokiniai žaidimų metu sužinojo apie senuosius pinigus, susipažino su ES monetomis. Moki niai noriai atliko pateiktas užduotis, atsaki nėjo į klausimus. Sužinojo, kas yra balansas, kaip jis gaunamas, kaip susitaupyti pinigų norimam pirkiniui. Solveiga Nalivaikienė, Kauno „Varpelio“ pradinių klasių mokytoja

s l AP tA s P inigų gyv E ni MA s

Dovana popierinė– taupyklė DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Norų turime be galę, o pinigų – ribotą kie kį. Todėl, norėdami įsigyti kokį nors daiktą ar pramo gą, turėtume neišleisti visų gautų pinigų iškart, tau pyti. Tai daryti lengviau, jeigu turi tau svarbų konkretų tikslą. Justina Bagdanavičiūtė, banko „Swedbank“ Finansų instituto projektų vadovė Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 15

Skaitydami knygas mes dažniausiai naudojamės rega, klausydami skaitančiojo –klausa, o šį kartą skaitymą susiesime su uosle. Uoslė – vienas iš penkių žmogaus pojūčių, leidusių jam išlikti Žemėje. Ji labai svarbi, nes be uoslės negalėtume pajusti ir skonio, rizikuotume apsinuodyti maistu.

įgis žinių apie žmogaus uoslę ir jos galimybes; lavins vaizduotę mėgindami pajusti knygose aprašomus kvapus; sustiprins darbo grupelėse įgūdžius atlikdami praktinę užduotį; žinos, kad saldainiai nuo cukraus dažniausiai skiriasi labai nedaug; gebės atskirti 7 vaistinius augalus, kurių pavadinimų mokysis žaisdami; turės patys susikūrę savo klasės (grupės) kvapą ir galės jį parsinešti namo.

Literatūrinė edukacinė pamoka „Kvapų vaistinė“ skirta moksleivių vaizduotei ir kūrybiškumui, skaitymo įgūdžiams lavin ti. Per pamoką mokiniai klausosi knygos ištraukos, susipažįsta su vaistinių augalų kvapais, sužino apie žmogaus uoslės galimybes ir svarbą, varžosi grupėse bandyda mi atspėti kvapus, kuria savo klasės kvapą. Kultūrinės edukacijos metu mokiniai atras skaitymo malonumą, bus skatinami geriau pažinti ir vertinti (pajusti) kultūros objektus (knygą) naudodamiesi ne tik regėjimu, bet ir kitais pojūčiais, tokiais kaip uoslė. Tai ypač gali būti naudinga mokiniams, ne itin mėgstantiems skaityti.

K vAP ų vA istinė 2-6 kl. 45 min.

Po EDuKAcijos MoKiniAi: 7 Eur / asm. Edukacija „Kvapų vaistinė“ labai pa tiko. Edukatorė gerai išmano savo darbą, pasakoja įdomiai, moka ben drauti su vaikais. Edukacija turi viską, ko reikia vaikams: jie ir klausosi, ir pamato, ir patys išbando. Jolita, VDU „Atžalyno“ progimnazijos mokytoja

16

Dovana kvepiantis– druskos maišelis su pasirinktu klasės kvapu DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Norėtumėte sužinoti visą istoriją ar pratęsti kelionę po kvapų pasaulį? Ieškokite pirmosios serijos knygos „Kvapų vaistinė: magija tvyro ore“. Knygą galite įsigyti knygynuose arba www.debesuganyklos.lt Uoslė yra vienas iš penkių mūsų pojūčių, būdų suvokti ir pažinti pasaulį. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad būtent uoslės pojūtis gali mums padėti jaustis saugiai, subtiliai bendrauti, daro įtaką mūsų socialinei elgsenai ir imuninei sis temai. Vis dažniau mokslo veikaluose rašoma, kad uoslės lavinimas turi terapinį poveikį. Laimė Kiškūnė, parfumerė Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 © T daasKazakevičius 17

Edukacinė pamoka ,,Žaidžiame valstybę“ yra parengta pagal pilietiškumo ugdymo programą, remiantis Kanados, JAV ir Suomijos vaikų ir jaunimo pilietiškumo ugdymo gerąja patirtimi ir pritaikant ją

2016 m. Didžiosios Britanijos referendu mas (dėl Brexit) parodė, kad vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo spragos gali tapti rimtu išbandymu visuomenei. Lietuva maža šalis greta didelių kaimynių, todėl kiekvieno sąmoningo ir aktyvaus piliečio balsas mums gali būti lemtingas.

ŽA i DŽ i AME vA lstybę

2-6 kl. 45 min. žinos, kokios yra valdžios institucijos Lietuvoje ir ką jos veikia; žinos, kaip vyksta rinkimai Lietuvoje; bus įtvirtinę naujas pilietiškumo žinias dalyvaudami situacijų žaidimuose; žinos, kokios yra valstybės valdymo formos; išmanys apie valstybės valdymą bei demokratiją žinių įgis dalyvaudami diskusijoje.

Po EDuKAcijos MoKiniAi: 2–6 klasių Lietuvos vaikams. Pamokos metu vaikai susipažįsta su Lietuvos Respublikos valdžios institucijomis Seimu, Vyriausybe ir Prezidentu, jų veiklos sritimis, sužino, kas yra partijos, kaip vyksta rinkimai. Klasėje jie patys imituoja rinkimus: balsuoja, renka prezidentą, teikia svarsty mui ir priima įstatymus. 6 Eur / asm.

18

Dovana lipdukas–„Aš balsavau“ DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Įdomu! Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, 2019 m. vykusiuose LR Prezidento rinki muose ir referendumuose balsa vo 46 proc. jaunų žmonių. Ieškote priemonių pilietiškumui ugdyti? Knyga „Aš lietuvis“ skirta jauniesiems patriotams. Knygą galite įsigyti knygynuose arba www.debesuganyklos.lt Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 19

20

Vaikai sužinos, kas atsitinka atliekoms, ku rios nėra rūšiuojamos, kaip jos gali patekti į mūsų organizmą; kaip reikia teisingai rūšiuoti atliekas, kas yra saikingas vartojimas, kaip gyvena žmonės, kurie beveik nieko neišmeta; kaip panaudotus daiktus prikelti antram gyvenimui. Mokiniai žinių įgaus žaisdami komandomis, o edukacijos pabaigoje išmoks pasigaminti vienkartinę popieriaus pakuotę. AŠ – EKOKARYS 2-6 kl. 45 min. Po EDuKAcijos MoKiniAi:

naudinga! Susipažinkite su edukacijomis: Debesų TV Ar pažįstate ekokarius? Jie kovoja už gražesnę ir sveikesnę aplinką ir švaresnę Žemę. Už geresnį gyvenimą kiekvienam iš mūsų. Šiandien, rytoj ir net po kelių dešimtmečių. Ši kova būtina, nes veiksmai, kuriuos atlie kame šiandien, turės įtakos tam, kokioje aplinkoje gyvensime tolimoje ateityje. Edukacinė pamoka „Aš ekokarys“ skirta moksleivių žinioms apie klimato kaitą pagilinti ir jų vartojimo įpročiams keisti.

supras pasaulio užterštumo problemas, plastiko gaminių žalą; atlikę praktines užduotis, žinos, kaip rūšiuoti šiukšles; supras, kad geriausias kelias į ekologiją – mažesnis vartojimas; žinos, koks gyvenimo būdas vadina mas gyvenimu be atliekų; gebės patys labai greitai pasigaminti vienkartinę pakuotę iš popieriaus. 6 Eur / asm.

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Dovana –dienotvarkėekokario Neseniai nustaty tas naujas nerimo tipas –nerimas dėl klimato kaitos. Kad vaikai to nepatirtų, jiems nuo mažens turėtų būti aiškinami gamtoje vykstantys procesai, tik svarbu tam pasirinkti tinkamas priemones. Austė Juozapaitytė, aplinkosaugininkė, „Žali.lt“, „Gyvo miško“, „World cleanup Day“ veiklų koordinatorė Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 21

Dėmesio, dingo pagrindinis knygos personažas! Rašytojas sutrikęs, nežino, ką daryti, o dailininkas iš viso gali likti be darbo! Pa dėkite surasti dingusį veikėją!

22

RUOŠIAMA

„Personažų įdarbinimo agentūra“ tai literatūrinė kūrybinio rašymo edukacija, skirta 2–6 klasių moksleiviams. Jos auto rės – rašytoja Danguolė Kandrotienė ir dailininkė Jurgita Rancevienė. Edukacijos dalyviai žaismingai aiškinsis, kaip gimsta knygos personažai, ar jie turi gimimo die ną, ar rašytojai ir dailininkai yra stebukladariai, jeigu gali atgaivinti negyvus daiktus. Mokiniai susipažins su literatūriniu rson AŽ ų ĮDA rbini M o Ag E nt Ū r A

PE

išmanys personažo kūrimo procesą; sugebės patys sukurti personažą ir motyvuoti savo pasirinkimą; gebės kritiškai vertinti kitų sukurtus personažus; mokės „įdarbinti“ personažą, t. y. pasitelkę jį sukurti trumpą pasakojimą; bus pagerinę teksto suvokimo įgūdžius; pažinos du meno kūrėjus, nes virtualiai susitiks su rašytoja Danguole Kandrotiene ir dailininke Jurgita Ranceviene.

2-6 kl. 45 min.

Po EDuKAcijos MoKiniAi: 5 Eur / asm. personažu Pasaiba, sužinos, kaip jis buvo kuriamas ir piešiamas. Kartu su edukatoriumi sukurs savo personažą ir „įdarbins“ jį trumpoje istorijoje. Edukacija skirta vaikų kūrybingumui ugdyti, skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžiams gerinti.

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Norite pasinerti į Pasaibos nuotykius? „Pasaibos“ knygų seriją galite įsigyti knygynuose arba www.debesuganyklos.lt Patiko naujai sukurtas personažas ar Pasaiba? Pratęskite edukaciją bendraudami – užsukite pas Pasaibą į svečius: Pasaiba Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 23

24

Medicininė kaukė šių dienų kūrinys? Nieko panašaus apsaugos nuo viruso priemones žmonės pradėjo nešioti prieš 400 metų. O kaukėmis saugotis nuo dvasių ėmė dar seniau prieš daugiau nei 9000 metų. Senąja ispanų kalba kaukė reiškia kitą veidą, todėl žmonės jas dėvėjo norėdami pasislėpti. Tačiau ne tik. Ar žinai, kad senovėje mokiniai už prastą mokymąsi gaudavo bausmę turėdavo nešioti „gė dos“ kaukę su asilo ausimis?

Po EDuKAcijos MoKiniAi: japonų teatrais, sužinos, kam kaukės reikalingos Venecijos karnavalo dalyviams, o kam numirėliams. Atsižvelgiant į mokinių amžių, jų gebėjimus, taikomi skirtingi mokymo metodai. 2–4 klasių mokiniai at liks kūrybinę užduotį ir iš pateiktų medžia gų sukurs teatro kaukę. 5–8 klasių mokiniai susipažins su pomirtinių kaukių gamyba, atras žinomiausius kino filmus, kurių herojų įvaizdis kuriamas naudojant kaukę.

pažinos ir gebės atskirti įvairių tautų tradicines kaukes; žinos teatro tradicijas, teatro rūšis, kurių vaidinimuose tradiciškai naudoja mos kaukės (Korėjos, Japonijos, senovės Graikijos ir kt.); daugiau žinos apie įvairių tautų kultūrą, istoriją; gebės kritiškai ir kūrybiškai pažvelgti į šių dienų tradicijas, analizuoti įvairias meno rūšis, apčiuopti jų sąsajas su archajiškomis žmonijos tradicijomis.

RUOŠIAMA

Edukacijos dalyviai susipažins su įdomiausiomis pasaulio kaukėmis, senovės graikų, K itA s v E i DA s 2-8 kl. 45 min.6 Eur / asm.

DAugiAu APiE EDuKAcijĄ: www.debesuganyklos.lt/edukacijos Įdomu! Pasaulyje yra net keli mu ziejai, skirti įvairių rūšių kaukėms. Vienas jų yra vienintelis toks Euro poje Užgavėnių kaukių ekspozicija Plateliuose. Apsilankykite jame ir pratęskite pažintį su lietuviškomis kaukėmis!. Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 25

UGDYMO MOKYKLŲ ATSTOVŲ ASOCIACIJA

„XXI amžiuje iš esmės turi keistis švietimo bendruomenės požiūris į žmogaus ugdymą. Turime pereiti nuo DALYKINIŲ žinių „grūdimo“ vaikams į galvas prie BENDRŲJŲ gebėjimų bei nuostatų Svarbiausiaugdymo.tampa

26 LIETUVOS PRADINIO

vaiko – būsimo ateities kū rėjo – gebėjimas mąstyti globaliai apie visas žmonijos problemas. Tai aiškiai parodė ir 2019 metais pasaulį užklupusi pandemija. Todėl mokyklose turime ugdyti vaiko gebėjimą dalyvauti bendrame gyvenime, gyventi ir veikti drauge su kitais, gebėjimą mokytis, suprasti ir būti suprastam, stebėti ir pažinti, tyrinėti ir at rasti save, aplinkinį pasaulį, originaliai mąstyti, gyventi darnoje su savo jausmais, kūnu ir aplinka. Tam didžiulę įtaką turi NEFORMALUSIS švieti mas, netradicinės ugdymosi formos ir aplinkos, „mokykla be sienų“, mokytojų gebėjimas KITAIP mokyti vaikus per patirtį, integruojant visas kompetencijas, leidžiant pasireikšti vaikų fizi nėms, emocinėms ir intelektinėms išgalėms. Mokykloje vaikas drauge su mokytoju turi išgyventi kūrybos džiaugsmą. Todėl leidyklos „Debesų ganyklos“ siūlomos netradicinės pamokos reikšmingai prisideda prie kitokių vaiko ugdy mo strategijų kūrimo. “ Aušra Burbienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos pradinės mokyklos direktorė, Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacijos prezidentė

Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atsto vų asociacija (LPUMAA) įsijungia į ugdymo turinio atnaujinimo procesus, rengia pedagogų kvalifikacijos kėlimo seminarus, konferencijas, ekspertų forumus ir specialius skaitmeninio raštingumo mokymus. LPUMAA ne tik konsultuoja rengiant mokomą ją medžiagą pradinio ugdymo mokiniams, mokytojams, ruošia metodines medžiagas mokykloms įsivertinti veiklos kokybę, viešina mokslinius tyrimus švietimo srityje ir skatina įvairiapusį Lietuvos mokyklų pradinio ugdymo srities tobulėjimą. Daugiau apie LPUMAA veiklą rasite www.masiotas.kaunas.lm.lt/LPUMA

27 Ga nykime debesis ka r tu! www.debesuganyklos.lt Pasaiba Autorė Danguolė Kandrotienė Iliustratorė Sigita Populaigienė Pasaiba ir dingęs liūtas Autorė Danguolė Kandrotienė Iliustratorė Jurgita Rancevienė Pasaiba ir receptų vagys Autorė Danguolė Kandrotienė Iliustratorė Jurgita Rancevienė Pasaiba ir maumų medis Autorė Danguolė Kandrotienė Iliustratorė Jurgita Rancevienė 1 dalis 2 dalis 3 dalis 4 dalis „Pasaibos“ knygų serija apie gauruotą padaužą! „Magiškų gyvūnų mokyklos“ knygų serija – bestseleris vokietijoje! Magiškųmokyklagyvūnų Autorė Margit Auer Iliustratorė Nina Dulleck Vertėja Indrė Dalia Klimkaitė Magiškų gyvūnų mokykla. vien duobės! Autorė Margit Auer Iliustratorė Nina Dulleck Vertėja Indrė Dalia Klimkaitė Magiškų gyvūnų mokykla. gesinkit šviesą! Autorė Margit Auer Iliustratorė Nina Dulleck Vertėja Indrė Dalia Klimkaitė 1 dalis 2 dalis 3 dalis Užsisakykite knygų klasei ir gaukite metodinę užklasinio skaitymo medžiagą nEMoKAMAi! +

K A i P v E i K i A r EK l AMA

Nors reklama veikia visų amžiaus grupių žmones, jautriausia tikslinė vartotojų gru pė yra paaugliai ir vaikai. O juos rinkodara pasiekia labai lengvai – visi kišenėje nešiojasi po elektroninę parduotuvę mobiliojo telefono pavidalu. Todėl svarbu, kad kiekvienas vaikas ir paauglys kuo anksčiau suprastų reklamos veikimo principus.

28

5-12 kl. 45 min. bus trumpai susipažinę su reklamos istorija; gebės atpažinti reklamos poveikio priemones ir profesionalų triukus; mokės kritiškai vertinti matomas reklamas; gebės patys sukurti reklamos skelbimą; supras, kaip būti atsakingu vartotoju. Po EDuKAcijos MoKiniAi: Edukacinė pamoka „Kaip veikia reklama“ yra paruošta dviem mokinių kategorijoms: 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams. Kiekvienai mokinių grupei parengta atskira vaizdo me džiaga pagal jų mėgstamus produktus, ge bėjimus ir brandą: skirtinga vaizdo medžia ga (reklaminiai plakatai ir klipai), socialinės reklamos plakatui formuoti skirta tema, reklamos poveikio priemonės, viktorina. 6 Eur / asm.

Pamokoje sužinojau daug faktų apie reklamą. Gavau atsakymus į daugumą man įdomių klausimų: kokie yra reklamų tipai, kas yra „25 kadras“ ir kur jis buvo panaudotas, kiek reklamų mes pama tome per dieną ir kiek jų atsimename. Pati ko žiūrėti reklamų pavyzdžius, analizuoti reklamos įtaką mums. Užduotys buvo įdomios, bet būtų galima mokiniams leisti patiems sukurti trumpą reklamą. Edukacija man labai patiko, reikia daugiau tokių. Vasarė, 7 klasės mokinė

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Vargu ar pavyktų visiškai apsaugoti vaikus nuo reklamos, tačiau galima juos mokyti ją atpažinti ir kritiškai įvertinti. Svarbu vaikams pasakoti apie daž niausias reklamos taktikas: kai įžymybės ir kiti didelėms žmonių grupėms įtaką galintys daryti asmenys (angl. „influencers“) reklamuoja įvairius produktus, kurių patys nevartoja. Dovilė Balevičienė, VU KnF dėstytoja, kultūros projektų ekspertė Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 29

Finansinio raštingumo pamoka „Pirk dramblį!“ puiki proga įgyti naujų žinių apie taupymą, skolas, protingo pirkėjo įpročius. Edukacinė pamoka parengta matematiniais skaičiavimais, logika, joje pateikiami įdomūs pavyzdžiai, iliustracijos, specialiai parengta video medžiaga. Nors viskas skamba labai linksmai ir yra patei

Daugelis yra girdėję smagų vaikišką juoke lį, kuriuo siūloma pirkti dramblį. Bet ar žinome, kiek iš tiesų kainuoja dramblys? Ir ar kiekvienas panorėjęs galėtų jį nusipirkti?

7-12 kl. 45 min. išmanys protingo pirkėjo principus; žinos apie skolinimo rizikas; lavins sprendimų priėmimo įgūdžius; bus įtvirtinę naujas žinias išbandyda mi praktinę užduotį; užpildę anketą žinos savo finansinio raštingumo lygį ir sieks jį tobulinti; galės gilinti žinias naudodamiesi pateiktais šaltiniais ir nuorodomis.

Po EDuKAcijos MoKiniAi: kiama žaisminga forma, iš tikrųjų edukacijos metu kalbame apie labai svarbius dalykus. Pagal 2018 m. Pasaulinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių PISA finansinio raštingumo tyrimą Lietuvos moksleivių finansinis raš tingumas dar yra žemiau EBPO vidurkio ir mūsų moksleiviai užima 9 vietą iš 20 vertinamų šalių. 7 Eur / asm.

30

Pir K D r AM bl Į !

Bagdanavičiūtė,

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Pradėję planuoti biudžetą galime stebėti, kaip pasiskirsto mūsų pajamos ir išlaidos, imti kontro liuoti pinigų srautus taip, kaip norisi patiems, o ne taip, kaip išeina. Be to, tai padeda greičiau pasiek ti taupymo tikslus. Iškart išleisdami visus gaunamus pinigus, netaupydami esame mažiau finansiškai saugūs. Justina banko „Swedbank“ Finansų instituto projektų vadovė Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 31 Mokinių poros gavo raktinius žodžius ir turėjo juos pavartoti derybo se. Žinoma, ne visiems sekėsi puikiai, bet kai kurių porų derybos virto labai links mais mini spektakliais ir sukėlė daug juoko klasės draugams. Gitana Čiurlionienė, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ekonomikos mokytoja

užsibrėžtus

Kaip gražiai padengti stalą namuose ir kaip elgtis restorane? O kaip elgtis kavinėje ar užkandinėje, jeigu jūsų užkandis mėsainiai, sušiai, spagečiai ar pica? „Šaukšto Šmaukšto stalo akademijos DIDE LIEMS“ edukacijoje 5–12 klasių mokiniai susipažins su stalo etiketu: stalo įrankių naudojimu, tinkamu elgesiu prie stalo, mokysis taisyklingai valgyti jaunimo mėgstamus pa tiekalus pagal virtuvės šefo Pauliaus Strase vičiaus rekomendacijas, pamatys specialius, Lietuvoje retai naudojamus stalo įrankius. 5-12 kl. 45 min. gebės tinkamai elgtis prie stalo; mokės padengti tradicinį ir šventinį pietų stalą; gebės taisyklingai naudotis pagrindiniais stalo įrankiais; žinos, kaip valgyti populiariausius jaunimo mėgstamus patiekalus (picą, spagečius, mėsainius ir sušius); mokės logiškai pagrįsti pagrindines stalo etiketo taisykles.

Po EDuKAcijos MoKiniAi: š Au K što MAu K što stA lo AKADEM ij A D i DE li EM s 5 Eur / asm. naudinga! Susipažinkite su edukacijomis: Debesų TV 32 Edukatorė labai gerai prisitaikė prie auditorijos, parinko tinkamus darbo metodus, maloniai ir šiltai bendravo. Jurgita Valentukonienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytoja

š

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 © T daasKazakevičius 33 Dažniausios klai dos: vėlavimas, netvarkinga išvaizda, higienos stoka –neplautos rankos, prakaito kvapas; kalbama, kai kąsnis burnoje, garsiai kalbama; siekiama per stalą indo, užuot mandagiai papra šius kito žmogaus jį paduoti; įsidedama per daug ir nesuvalgoma; garsiai komentuojama, jog neskanu; ant stalo susidedamos alkūnės, telefonas. Alvyda Jasilionytė, estetikos ir etikos konsultantė

Edukacijos medžiaga pritaikyta 2 amžiaus grupėms: 6–8 ir 9–12 klasių mokiniams. Nors iš pirmo žvilgsnio edukacija atrodo patrauklesnė mergaitėms, bet tai tik ste reotipas dalykinė mada paremta vyriško kostiumo mada ir struktūra. O štai sukurti teigiamą pirmą įspūdį reikia visiems. Kad įvaizdis gali daug, įrodysime užminę detektyvinę mįslę. 5 Eur / asm.

skirs aprangą ir įvaizdį, supras įvaizdžio galią; bus susipažinę su mados istorija ir gebės atskirti aprangos kodus; galės sąmoningai formuoti norimą asmenybės įvaizdį; gebės atsakingai vartoti mados produktus; supras, kaip veikia greitoji mada; lavins mokinių kritišką požiūrį į aprangą. Po EDuKAcijos MoKiniAi:

s P intos istorijos

34

Tai edukacija apie madą, kostiumo istoriją ir sėkmingą jauno žmogaus įvaizdį. Eduka cijos metu mokiniai susipažins su dalykine apranga, kostiumo detalėmis ir priežastimis, dėl kurių jos atsirado. Jei mokiniai dėvi dalykinio stiliaus mokyklines uniformas, ši edukacija puiki proga susipažinti su uni forma detaliau. Galbūt žinant aprangos subtilybes, kasdienį privalomą rūbą dėvėti bus lengviau, nes ir kitų šalių mokiniai privalo paisyti aprangos taisyklių? 6-12 kl. 45 min.

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Nors greitosios mados industrija toliau plečiasi, tačiau pastaraisiais metais matome nau dotų prekių sektoriaus augimą. Mūsų tarptautinė bendruomenė, dabar turinti 30 milijonų narių, tolygiai auga ir pritaiko naujus vartojimo būdus. Įmonės tyrimai parodė, kad žmonės perka ir par duoda naudotas prekes, nes tai kuria vertę ir prisi deda prie tvaraus vartojimo. Būtina šviesti žmones apie vartojimo poveikį, bet taip pat svarbu pasiūlyti patogių alternatyvų siekiant pakeisti jų įpročius. Lilly Berns, „Vinted“ viešųjų ryšių atstovė Norite pratęsti diskusiją apie greitąją madą ir sužinoti daugiau? Perskaitykite knygą „Made by Indira“ ir paanalizuokite istoriją. Knygą galite įsigyti knygynuose arba www.debesuganyklos.lt Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 35

P l A n A s b 6 Eur / asm. „Planas B“ edukacija ekologijos tema vyresniųjų klasių mokiniams. Jos metu mokiniai ne tik susipažins su žmogaus daroma žala (virtuliai lankysis Černobylyje, stebės vandenynų užterštumo pasekmes), bet ir susipažins su jaunimo iniciatyvomis, nau jais ekologijos šalininkų judėjimais, gyvenimo be atliekų filosofija.

36

Klimato kaita kaip niekada aktuali pro blema. Mokslininkų teigimu, turime vienuolika metų šiai ekologinei krizei iš spręsti, o tada kelio atgal jau nebebus plano B tiesiog nėra. Dėl to labai svarbu keisti jaunosios kartos požiūrį į besaikį vartojimą, skatinti mokytis naujų, gamtai pa lankių įpročių kad viso pasaulio neištiktų tokia katastrofa, kokia ištiko vietos gyven tojus sprogus Černobylio elektrinei. 7-12 kl. 45 min. žinos apie jaunųjų klimato apsaugos aktyvistų veiklą, taršą ir rūšiavimą; bus įtvirtinę naujas žinias išbandyda mi praktinę-kūrybinę užduotį apsipirkdami pagal zero waste filosofiją; sužinos, kaip gyvena žmonės, kurie beveik nieko neišmeta; supras ir gebės argumentuotai diskutuoti apie žmonijos išlikimą ir besai kio plastiko vartojimo žalą; galės patys nuspręsti, kokie yra vartotojai; žinos vienkartinių indų ir pakuočių alternatyvas. Po EDuKAcijos MoKiniAi:

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Dovana – testas apie vartojimą Edukacija „Planas B“ mokiniams la bai patiko. Jie sužinojo daug gyveni me naudingų dalykų: kaip mažinti vartojimą, rūšiuoti atliekas, kad verčiau rinktis greitai irstančius daiktus. Mokiniai nutarė visokeriopai saugoti aplinką. Edukatorė labai maloni ir puikiai bendraujanti. Roma Šakalienė, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos geografijos mokytoja Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 37

įgis žinių apie žmogaus uoslę ir jos galimybes; lavins vaizduotę mėgindami pajusti knygose aprašomus kvapus; sustiprins darbo grupelėse įgūdžius atlikdami praktinę užduotį; dalyvaus žaidime ir gebės atskirti de šimt skirtingų kvapų; bus susipažinę su kvepalų gamybos metodais bei kvepalų naudojimo protokolu.

Kvapų akademija skirta vyresniojo amžiaus mokiniams (7–12 klasės) ir skiriasi nuo edukacijos „Kvapų vaistinė“ skaitoma kūrinio ištrauka (J. Harris knyga „Šoko ladas“), pažintinės informacijos kiekiu ir pateikimo metodais. Kultūrinė edukacija „Kvapų akademija“ susieta su literatūra. Ji lavins mokinių literatūros pažinimą ir su tuo susijusius įgūdžius: gerins teksto suvokimo, interpre tacijos gebėjimus, skatins įdomesnę teksto analizę ir pan. Tikimės, kad šiuolaikiškas tarpdisciplininis edukacijos formatas 7-12 kl. 45 min.

Po EDuKAcijos MoKiniAi: K vAP ų AKADEM ij A pačius mokinius skatins ieškoti naujų ir netikėtų informacijos pristatymų būdų, padės jiems rengiant teminius pranešimus, veiklų pristatymus. Edukacija turi ir pažintinį turinį: mokinius supažindina su kvapais, mados ir kvepalų istorija, moko etiketo bei kvepinimosi protokolo. 6 Eur / asm.

38

39

DAugi Au AP i E ED u KAcij Ą : www.debesuganyklos.lt/edukacijos Kvapai puikiai gali mums padėti kelyje į gerovę – veikdami mūsų budrumą, savybę suma žinti, palaikyti ar padidinti dėmesį ir koncentraciją. Jie gali stabilizuoti, pakelti ar kitaip pakeisti nuo taiką, sumažinti nerimą ir įtampą, „prikelti“ atmintį ir suteikti pasitikėjimo kūnu, taip pat labai padėti žmogaus dvasiniam augimui. Laimė Kiškūnė, parfumerė Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595

Edukacija „Kvapų akademija“ labai informatyvi. Buvo įdomu klausytis literatūros kūrinių, išgirdome kvapų pavadinimų ir sužinojome jų skaičių. Patiko užuosti ir pažinti kvapus. Sužinojau, kad vienas iš pojūčių yra nuojauta, nors jis ir nėra oficialiai patvirtintas, ir jį dažniausiai išvysto moterys. Ši pamoka man atskleidė naujų įdomių faktų apie mano jusles. Pa vyzdžiui, sužinojau, kad apie 80 proc. skonio pojūčio formuoja kvapas. Vasarė, 7 klasės mokinė

Ž o

40

suvoks kalbos (ypač gimtosios kalbos) ir jos išsaugojimo svarbą; žinos komunikacijos rūšis, kurios padės mokykloje, vėliau universitete ir darbe; mokės efektyviai naudotis kalbos ištekliais vidinėje grupės komunikacijoje; bus patobulinę grupės komunikaciją; bus praplėtę savo žodyną, pagerinę kalbinius gebėjimus. Po EDuKAcijos MoKiniAi: DŽ ių s Ą r A š A s kacija organizacijoje, kaip svarbu tiksliai reikšti mintis, tinkamai pasirinkti ir vartoti žodžius, kad pasiektume norimą tikslą. Edukacija parengta remiantis literatūros kūriniu Airijos metų knyga vaikams ir pa augliams „Žodžių sąrašas“ (autorė Patricia Forde, 2015). Edukacija skirta 8–12 klasių mokiniams, jų kalbiniams ir komunikaciniams įgūdžiams stiprinti. 5 Eur / asm.

RUOŠIAMA

Kiekvienoje organizacijoje būna nesusikalbėjimų, tai vadinama vidinės komunikacijos trūkumais. Klasė taip pat maža ben druomenė, natūralu, kad komunikacinių trukdžių būna ir tarp mokinių, ypač jei tai naujai suformuota klasė. Jums atrodo, kad puikiai tarpusavyje susikalbate? O jei nuotoliniu būdu? Puiku! Užduotį pasunkinsime atimdami dalį žodžių. O kaip dabar? Edukacinės pamokos „Žodžių sąrašas“ tikslas parodyti, kiek daug gali žodis, kokia svarbi yra išorinė ir vidinė komuni8-12 kl. 45 min.

www.debesuganyklos.lt/edukacijos Įdomu! Nors pasaulyje kalbama apie 100 kalbų, iš viso jų yra apie 7000. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNEScO) mano, kad daugiau nei pusė visų pasaulyje egzistuojančių kalbų mirs arba išnyks iki XXI am žiaus pabaigos. Kaip atrodytų pasaulis, jei mūsų varto jami žodžiai būtų ribojami? Sužinokite knygoje jaunimui „Žodžių sąrašas“. Knygą galite įsigyti knygynuose arba www.debesuganyklos.lt DAugiAu APiE EDuKAcijĄ: Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 41

Ga nykime debesis ka r tu! www.debesuganyklos.lt knygą Autorė Annet Huizing Vertėja Birutė Avižinienė iešbutis „Didžioji M“ Autorius Sjoerd Kuyper Vertėja Birutė Avižinienė Autorė care Santos Vertėja Eglė Naujokaitytė Made by ndira: mada – bet kokia kaina? Autorės caja cazemier, Martine Letterie Vertėja Birutė Avižinienė Autorė Jasminka Petrović Vertėja Laima Masytė Autorė Patricia Forde Vertėja Viktorija Uzėlaitė kambaryje Autorius Karl Olsberg Vertėja Indrė Dalia Klimkaitė Kiaulystės dėsnis kiaulėms negalioja Autorė clémentine Beauvais Vertėja Erika Sabaliauskaitė Autorė Kiran Millwood Hargrave Vertėja Inga Tuliševskaitė APDovAnotosj AUNIMUI KNYgOS

Ilgametė reprezentacinių knygų apie Lietuvą leidybos patirtis; išskirtinis dėmesys kokybei ir klientui; pasitikėjimas mumis ir puikios rekomendacijos. Ruošiatės mokyklos jubiliejui? Ieškote idė jų reprezentacinei mokyklos dovanai? Turime sprendimą! Paruošime jums reprezentacinę knygą apie jūsų mokyklą, mokinius, įsimintiniausius įvykius ir didžiausius pasiekimus. susisiekite su mumis ir mes jums pateiksime geriausius knygų pasiūlymus!leidybos r EP r E z E ntAcinė j Ū sų M o K y K los K nyg A 43

Trys prekių ženklai po vienu stogu Leidykla tiems, kurių pagrindinė džiaugsmo, eksperimentų ir bendravimo vieta yra virtuvė, o geriau sia patarėja ir pagalbininkė yra kulinarinė knyga. Debesiškiausia leidykla vaikams ir paaugliams. Pažintinės knygos vaikams, originalūs lietuviški ir patys populiariausi, pretenzingai atrinkti užsienio šalių kūriniai. Knygos Lietuvai ir apie Lietuvą. Soli džios, reprezentacinės knygos apie Lietuvą, kelionių žinynai, pažinti niai turistiniai leidiniai įvairiomis kalbomis. Užsisakyk edukaciją edukacijos@terrapublica.lt tel. 8 679 68 595 Daugiau apie edukacijas www.debesuganyklos.lt/edukacijos Leidinyje

nurodytos paslaugų ir prekių kainos yra nurodytos 2022-09-07 data ir gali keistis. Pasitikslinti dėl kainų galite nurodytais kontaktais. Leidykla neatsako už reklamos užsakovų pateiktos medžiagos kalbą ir turinį. „Debesų ganyklos“ yra registruotas VšĮ ,,Terra Publica“ prekių ženklas. Didelė pasiūla Bendradarbiavimas su mokytojais Edukacinių paslaugų aukšta kokybė Unikalus turinys Atvykimas į mokyklą Veiklos tęstinumasKo D ėl v E rtA rin K tis MŪ sų E Acij A s

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.