Page 1

Lighthouse Club Nederland MiniCongres

MINICONGRES Grootstedelijke projecten Vrijdag 6 februari 2009 van 12.30–19.00 uur

Amrâth Grand Hotel De L’Empereur in Maastricht


Notities & IdeeĂŤn

De congrespresentaties zijn mogelijk gemaakt door:


Minicongres Gro otstedelijke Pro jecten Vrijdag 6 februa ri 2009 Amrâth Grand H otel De L’Empe reur in Maastric ht Programma 12.30 uur Reg istratie en on

tvangst met lunc

voor deelnemers

hbuffet

aan het congres-

13.30 uur Ope ning en inleid

en partnerprogram

ma

ing

 D

agvoorzitter Cee

s Kleinman – Te

chnische Univers

department of ar

14.00 uur De Waalsprong,

Henk Berends –

ing and planning

Nijmegen bouw

t aan een nieuw

gemeente Nijmeg n plan voor stad

Wim Meys – gem

Louis Prompers

stadsdeel

en

14.45 uur A2 Maastricht, éé

iteit Eindhoven,

chitecture, build

en snelweg

eente Maastricht

15.30 uur  De

– projectbureau

A2 Maastricht

Europese aanp

ak van grootste

delijke projecte

en resultaten – inte

n: inzicht in valk

17.00 uur Tap asbar: een ha

ractieve sessie on

pje en een dran

19.00 uur Afs luiting - Fedd

uilen

der leiding van C

ees Kleinman

kje voor congresd

e de Jong – voor

zitter Lighthouse

eelnemers en pa

rtners

Club Nederland

P a rt n e rp ro g ra mm L a D o lc e Vit a in a M a a s tr ic h t

13.30 uur Ve rzamelen in de hotellobby  Programma Vlaai en maken in de B            P isschopsmolen rogramma Wijnen proeven bij Thiess             en Wijnkoopers Programma Italia anse maskers m             aken bij Artspect rum             VV V-gidsen begeleid en deelnemers tij dens een aantrekkelijke mid dag in hartje Maa stricht 17.00 uur R etour hotel voor de Tapasbar:  een hapje en dran kje gezamenlijk m et de congresdeelnem ers


Op naar 2011…

Het minicongres ‘Grootstedelijke projecten’ is het eerste in een lange reeks. In oktober 2011 wordt bovendien het 50-jarig jubileumcongres van Lighthouse Club Nederland gehouden. Lighthouse Club Nederland – met meer dan 1.400 leden op management- en directieniveau in de bouw – presenteert zich met de minicongressen meer en meer als platform voor kenniscirculatie en meningvorming. Lighthouse heeft de ambitie zich, met de professionele inbreng van haar leden, te profileren als gesprekspartner inzake actuele thema’s in de bouw. Leden van Lighthouse en verwante netwerkorganisaties zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de minicongressen. Lighthouse leden hebben een actieve rol in het geheel en worden gestimuleerd niet-leden uit te nodigen voor congresdeelname en mee te denken en te discussiëren over actuele thema’s. Voor meer informatie kijkt u op www.lighthouseclub.nl

Secretariaat Eveline Groenevelt, Postbus 505, 7300 AM Apeldoorn (t) 055 – 534 6457 (e) secretaris@lighthouseclub.nl (f) 055 – 541 3099 www.lighthouseclub.nl

Congresorganisatie Eef Sprengers, bestuurslid, portefeuille Leisure Jaardag en Congres (t) 06 55 781 143 (e) info@esracon.com

Meer weten over het minicongres in Maastricht? Neemt u dan contact op met Birgitte Janssen M-DM | Meeting + Destination Management (t) 06 50 291 225 (e) congres@m-dm.nl

Hartelijk welkom in Maastricht

Programma Mini-congres Maastricht  

Programma Mini-congres Grootstedelijke projecten. Het congres zelf is destijds overigens afgeblazen.

Programma Mini-congres Maastricht  

Programma Mini-congres Grootstedelijke projecten. Het congres zelf is destijds overigens afgeblazen.

Advertisement