Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER / CONTENTS YIL / YEAR: 15 SAYI / ISSUE: 177 AĞUSTOS / AUGUST 2011

GUNDEM NEWS

ELYAF İPLİK FIBRE YARN

AVRASYA’n›n Tekstil Buluflmas›: ITM Texpo Eurasia 2012

Trützschler Harman -Hallaç Teknolojileri

4

The Textile Meeting of EURASIA: ITM Texpo Eurasia 2012

Trützschler Blowroom Technology

GUNDEM NEWS

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Dünya Teknik Tekstiller Sektörünün ‹stanbul Buluflmas›: HIGHTEX 2012

Bonas’tan ZJ ve LJ Modüler Jakarlar

8

118

120

ZJ and LJ Modular Jacquards from Bonas

The Istanbul Meeting of the World Technical Textiles: HIGHTEX 2012

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Tanatex Chemical’tan Yenilikçi Çözümler 126 Innovative Solutions From Tanatex REKLAM ‹NDEKS‹ / ADVERTISERS INDEX AIT BİLG. ............................31 AKBAŞ PLASTİK..................65

ELİTEZ (OELMUELLERS) .......97 ELİTEZ (DHALL) ...................99

İNELLİ.................................55 KALORİMAK.......................49

SONG JAKAR ................61-63 SPOT A.Ş. ...........................13

ATCO................................A.K. AYGENTEKS........................33 BENEKS.........................45-47 BTSR (TEKSEL) ....................21 CORINO (FETEKS) .................7

ELİTEZ (JUPITER)................101 ELİTEZ (RABATEX) .............103 ELTEKSMAK ..................24-25 ER-TEKS .............................87 ESİT....................................59

KLÜBER ..............................27 LOEPFE ............................Ö.K. MAYER MÜM. ......................9 MEMNUN MAKİNE.............67 MEMNUN MAKİNE.............69

SPOT LTD. ...........................17 ŞANALPLASTİK ...................38 ŞANALPLASTİK ...................39 TEKNİK AJANS..................115 TEKSEL ...............................15

CPI ...................................109 DORNIER ..............................5 DUAYEN .......................72-73 DURST................................19 EFFE ..............................56-57 ELİTEZ ...............................91 ELİTEZ (MONFORTS) ...........93 ELİTEZ (MENZEL).................95

FIRSTAID 2011..................113 HAS GROUP ..................Ö.K.İ. HAS GROUP........................-1 HIGHTEX 2012 .................107 HYOSUNG..........................81 ITM TEXPO 2012................43 ITMA TUR ......................A.K.İ. İNELLİ .................................53

MUTEKS (EHWHA) .............51 MUTEKS (LMW)..................85 NİT ÖRME ..........................71 NONWOVEN TECH. DERG.111 ODESİ.................................37 ROZA PLASTİK....................77 SERTEKS .............................40 SERTEKS .............................41

TEKSİMA ............................75 TEMSAN.............................29 TEXBRIDGE.......................125 TEXTILCOLOR.....................23 THIES .................................11 TTM ...................................35 TV TECHSTYLE .................105 UFO ...................................83


Bak›fl / View ‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL

Ümit VURAL Tekstil Sektörüne Hükümet’ten Tam Destek Geldi…

Full Support from the Government for the Textile Industry … AKP Hükümeti, daha önceki yıllara oranla tekstil sektörüne verdiği önemi ve desteği artırdı. Daha önce tekstildeki KDV oranları %18’den %8’e düşürülmüştü. Yeni uygulamaya koyulan kararla: kumaş ve hazır giyim ithalatında %20-40 oranlarında vergi uygulanarak, haksız ithalat engellenmeye çalışılıyor. Ayrıca, pamuk ipliği ithalatında kota uygulanmasının süresi dolunca, ek bir karar alınarak uygulama uzatıldı. Tarım teşviklerinde bu yıl pamuk üreticilerine %50 teşvik verilmesi de, Hükümetin tekstil sektörüne verdiği önemden kaynaklanıyor. Bu kararlar, “tekstil gözden çıkarıldı” denilen Türkiye’de; Hükümetin tekstil sektörüne olan sevgisini, ilgisini bir kez daha ispatlıyor. Hükümet desteği ve sektördeki olumlu gelişmeler sonucunda, yabancı pek çok firma yönünü Türkiye’ye çevirdi. Gerek dünya genelinde artan ilgi, gerek bu resmi uygulamalar Türkiye’de tekstil sektörün yeniden eski gösterişli günlerine döndürüyor gibi görünüyor. Son 1 yılda, başta boya, baskı terbiye ve iplik makinelerinde olmak üzere, tekstil teknolojilerindeki yatırımlarda artışlar gözleniyor. Bütün bu gelişmeler, 21-24 Nisan 2012’de gerçekleştirilecek olan ITM Texpo 2012 Fuarı’nın da çok başarılı geçeceğinin sinyallerini veriyor. Çünkü tekstil sektörünün yeniden canlandığı, yatırımların arttığı Türkiye’de, 2012 yılında yapılacak olan bu fuarda yeni makine siparişleri verilmesi bekleniyor. Bunu fark eden yerli ve yabancı makine üreticisi firmalar, fuarda yerlerini şimdiden ayırtmaya ve almaya başladılar. Çevre ülkelerdeki ekonomik ve/ veya siyasi karışıklıklara, sorunlara ve olaylara rağmen Türkiye istikrarını ve gelişmesini sürdürüyor. Bu doğrultuda Türkiye, bölgenin en güven verici ülkesi olarak her geçen gün daha da yükseliyor. Dolayısıyla ITM Texpo 2012’nin, tüm bu gelişmeler doğrultusunda, çok başarılı geçeceği tahmin ediliyor.

The AKP Government has increased the importance and support given to the textile industry compared to previous years. The VAT rate has been previously decreased by 8% from 18%. With the decision just being implemented, tax applied by 20-40% in the fabric and ready wear imports so as to prevent unfair import competence. In addition, upon the expiry of the quota in cotton yarn imports, an additional decision was taken so as to extent the application. 50% of subsidiary granted to cotton manufacturers within the scope of agriculture incentives is the reflection of the importance given to textile industry by the Government. These decisions- in Turkey where it has been said that “Textile is no more important”- once more prove the interest and sympathy of the Government for the textile industry. As a result of the support of the Government and the positive developments in the textile, many foreign companies now focus on Turkey. Both the world widely increased interest and these official applications indicate that the Turkish textile industry seems to reach to its former strong days. It has been observed that investments in textile technologies mainly in dyeing, printing, finishing and yarn machineries increased in the twelve months. All these developments indicate that ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition to be organized on 21-24 April 2012 will be very successful as it is expected that new machinery orders will be placed in Turkey where the textile industry has recovered and the investments increased. Local and international machinery manufacturers already started to book and confirm their booths at the exhibition. Despite the economical and/or political conflicts, problems and events in the neighboring countries, Turkey continues to develop and maintains its stability. In that sense, Turkey position as the most trustable country in the region strengthens. Thus, it is expected that ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition will be very successful.

Saygılarımızla,

Best Regerds,

Yay›n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Haber Koordinatörü / Editorial Coordinator Z. Seda DEM‹RDELEN Uluslararas› ‹liflkiler Müdürü / International Relations Manager Canan KORKMAZ DÜLGER Reklam Müdürü / Advertisement Manager Nihat DURMUfi Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Mali ‹fller Müdürü / Financial Manager Nefle DURAK Yay›n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ‹PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM‹R - Dr. Vedat B‹LG‹N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO⁄LU - Prof. Dr. Fatma ÇEKEN Prof. Dr. Merih SARIIfiIK - Prof. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Grafik Servisi / Design and Art Direction Furkan GÜNEY Abone ve Da€›t›m / Subscription and Distribution Temel EMECAN Bask› - Cilt / Publishing House Şenoğlu Matbaac›l›k Yap›m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Reklamc›l›k Dan›flmanl›k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Yakuplu Merkez Mah. Osmanl› Cad. Güney Konaklar› A-Blok No: 1 Kat 3 D.6 34524 Beylikdüzü - ‹STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx) Fax : +90 (212) 876 06 81 internet/Web : http://www.tekstilteknoloji.com.tr : haberservisi@tekstilteknoloji.com.tr E-mail Fiyat› : 15 TL Ayda Bir Yay›mlan›r. Monthly Published. Bu dergide yay›mlanan haber ve foto€raflar, kaynak gösterilmeden kullan›lamaz. Yay›nlanan tüm makalelerdeki fikirlerin sorumlulu€u yazarlar›na, ilanlar›n›n sorumlulu€u ise reklamverene aittir.

All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Responsibilities of all ideas published in our magazine pertain to authors and advertisement responsibilities published in our magazine pertain to advertisers.


GÜNDEM NEWS

AVRASYA’n›n Tekstil Buluflmas›: ITM Texpo Eurasia 2012 The Textile Meeting of EURASIA: ITM Texpo Eurasia 2012 HIGHTEX 2012 Teksnik tekstiller ve Nonwoven Fuar› ve ‹stanbul ‹plik Fuar› ile eflzamanl› olarak yap›lan ITM Texpo Eurasia 2012 Fuar›, 21-24 Nisan 2012 tarihlerinde yap›lacak. ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition to be held simultaneously with HIGHTEX 2012 Technical Textiles and Nonwovens Exhibition and Istanbul Yarn Fair will be organized on 21-24 April 2012.

D

ünya tekstil teknoloji üreticilerini 2012 y›l›nda ‹stanbul’da buluflturacak olan ITM Texpo Eurasia 2012 Fuar›, 21-24 Nisan 2012 tarihlerinde Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

I

TM Texpo Eurasia 2012 Exhibition to bring together the world’s leading textile technology manufacturers in Istanbul is organized on 21-24 April 2012 at Tuyap Beylikduzu Fair and Congress Center. ITM International

2012 y›l›nda 4. sü düzenlenecek olan ITM Uluslararas› Tekstil

Textile Machinery Exhibition, whose 4th edition will be organized

Makineleri Fuar›, her sene düzenlenen Texpo Eurasia Uluslara-

in 2012 joined with Texpo Eurasia International Textile, Weaving,

ras› Tekstil, Dokuma, ‹plik, Terbiye, Örgü, Çorap Makineleri,

Yarn, Finishing, Knitting, Hosiery Machines, Side Industries and

Yan Sanayi ve Kimyasallar› Fuar› ile birleflerek ITM Texpo Eura-

Chemicals Exhibition organized every year and is now named as

sia 2012 ad›n› ald›. ‹ki fuar›n beraberli€inden oluflacak sinerji, Türk tekstil sektörünün son dönemde yakalad›€› ivmeyi daha da art›racak.Dünyan›n önde gelen tekstil yat›r›m ülkelerinden birisi olan Türkiye; sahip oldu€u potansiyeli, tecrübesi, bilgi birikimi, nitelikli insan gücü, üretim kapasitesi, kalitesi, ar-ge ve ür-ge konular›ndaki

ITM Texpo Eurasia 2012. The synergy to be created with the combination of these two exhibitions will accelerate the recovery trend in the Turkish Textile industry recently improved. Turkey being one of the world’s leading textile investment countries still continues to be the location of interest in the international arena with its potential, experience, know-how, qualified human force, production capacity,

geliflimi vb. özellikle-

production capacity,

ri ile uluslararas› are-

quality, development

nada ilgi oda€› olma y›

in R&D and P&D stud-

sür dü rü yor.

ies and other features.

2010 ve 2011 y›l› ilk

As per the internation-

ya r› s›n da ger çek le -

al trade statistics real-

flen uluslararas› tica-

ized in 2010 and in

ret

ve ri le rin de,

the first half of 2011,

2008-2009 y›llar›n -

it is obvious that the

da tüm dünyay› sar-

effects of the global

san ve tekstil sektö-

crisis having hit the

rün de

whole world and the

de

et ki si ni

gösteren krizin son-

textile

lan d› €›, Tür ki ye’de

2008-2009

ended

tekstil yat›r›mlar›n›n

and

invest-

artarak devam etti€i

ments in Turkey con-

tekstil teknoloji 4

industry textile

in


GÜNDEM NEWS

görülüyor. Özellikle tekstil sektörü bu ivmeyle yola devam

tinue by increasing. If the textile industry continues its recovery with

ederse, 2011 y›l› sonuna kadar eski hareketli günlerine yeniden

this speed, it seems that it will reach its levels before the crisis by the

kavuflacak gibi görünüyor.

end of 2011. With regard to these developments ITM Texpo Eurasia

Bu geliflmeler do€rultusunda ITM Texpo Eurasia 2012 Fua-

2012 Exhibition is expected to be an exhibition visited by the sur-

r›’nda, Türk tekstilcilerinin yeni makine sipariflleri vermeleri

rounding and neighboring countries and it is also assumed that

bekleniyor ve çevre ülkelerin de makine yat›r›mlar› için bu fua-

Turkish textile manufacturers will place new machinery orders dur-

r› ziyaret edece€i tahmin ediliyor. TEKN‹K Fuarc›l›k -TÜYAP ifl-

ing the exhibition. ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition to be organ-

birli€i ve TEMSAD deste€i ile gerçeklefltirilecek olan ITM Texpo

ized with the cooperation of TEKN‹K Fuarc›l›k -TÜYAP and the sup-

Eurasia 2012 Fuar›; HIGHTEX 2012 ‹stanbul Teknik Tekstiller ve

port of TEMSAD is simultaneously organized with HIGHTEX 2012

Nonwoven Fuar› ve ‹stanbul ‹plik Fuar› ile eflzamanl› olarak ya-

Technical Textiles and Nonwovens Exhibition and Istanbul Yarn Fair.

p›l›yor. Technologies to be Exhibited Sergilenecek teknolojiler

At ITM 2012 Exhibition, Cotton and Fiber Preparation, Yarn

ITM 2012 Fuar›’nda: Pamuk ve Elyaf Haz›rlama, ‹plik Haz›rla-

Preparation, Yarn Twisting, Weaving Preparation and Weaving,

ma, ‹plik Büküm, Dokuma Haz›rl›k ve Dokuma, Düz ve Yuvar-

Flat and Circular Knitting, Quilting, Hosiery, Embroidery, Dyeing-

lak Örgü, Kapitone, Çorap, Brode, Boya- Bask›- Terbiye Makineleri; Tekstil Kimyasallar›, Laboratuvar Cihazlar› ve Kalite Kontrol Sistemleri; CAD- CAM- CIM Uygulama ve Otomasyon Sistemleri; Makine Yedek Parça ve Aksesuarlar› yer alacak. Teknik tekstiller ve nonwoven ile ilgili teknoloji, hammadde, kimyasal ile yar› mamul ve nihai ürün firmalar›, ayn› alanda yap›lacak olan HIGHTEX 2012 Fuar›’nda yer alacaklar.

Printing-Finishing Machineries, Textile Chemicals, Laboratory Equipments and Quality Control Systems, CAD- CAM- CIM Application and Automation Systems, Machinery Spare Parts and Accessories will be exhibited. All related technology, raw material, chemicals and semi-products and end-products related with technical textiles and nonwovens will be exhibited at HIGHTEX 2012 to be organized at the same venue, at the same dates. Exhibitors and visitors

Kat›l›mc›lar ve ziyaretçiler Daha önceden düzenlenen ITM fuarlar›na; A.B.D., Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Fransa, Hollanda, Hindistan, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹srail, ‹sveç, ‹sviçre, ‹talya, Japonya, Kore, Lüksemburg, M›s›r, Pakistan, Singapur, Türkiye, Yunanistan ve Tayvan’dan gelen firmalar kat›ld›. Dünyan›n önde gelen tekstil yay›nlar›n›n da yak›ndan izledi€i ITM fuarlar›nda, kat›l›mc›lar son model makinelerini çal›fl›r durumda sergilediler. Gelecek fuarda da bu ülkelerden yo€un kat›l›m bekleniyor.

Previous ITM’s were organized with the participation of exhibitors from USA, Germany, Austria, Brazil, Belgium, Czech Republic, China, Denmark, France, Holland, India, U.K, Span, Israel, Sweden, Switzerland, Italy, Iran, Japan, Korea, Luxembourg, Egypt, Pakistan, Singapore, Turkey, Greece and Taiwan. Exhibitors presented their state-of-art machineries in operation at ITM exhibitions followed by the world’s leading textile press members. As per the bookings received and confirmed exhibitors up to now, it is expected that the forthcoming edition of ITM will open its doors with a huge participation.

Özellikle Orta Do€u ve Balkan ülkelerinden yo€un ziyaretçisi

The visiting countries of ITM are mainly Middle East and the

olan ITM fuarlar›na: ‹sviçre, Almanya, ‹ran, ‹talya, Suriye, Fran-

Balkans. Thousands of visitors from Switzerland, Germany, Iran,

sa, Pakistan, Rusya, Japonya, Hindistan, ‹spanya, Tayvan, Kore,

Italy, Syria, France, Pakistan, Russia, Japan, India, Spain, Taiwan,

M›s›r, ABD, Çin, Bulgaristan, Lübnan, Gürcistan, Kuveyt, Belçi-

Korea, Egypt, USA, China, Bulgaria, Lebanon, Georgia, Kuwait,

ka, Özbekistan, Suudi Arabistan, ‹srail, Birleflik Arap Emirlikle-

Belgium, Uzbekistan, Saudi Arabia, Israel, United Arab Emirates,

ri, Polonya, Ürdün, Cezayir, Macaristan, Yugoslavya’n›n da ara-

Poland, Jordan, Morocco, Hungary, Yugoslavia and many other

lar›nda bulundu€u birçok ülkeden, binlerce ziyaretçi geldi. Ge-

countries visited ITM Exhibitions. In the forthcoming edition of

lecek fuarda, baflta Orta Do€u ilkeleri a€›rl›kl› olmak üzere;

ITM to be held in 2012, it is expected that more than 50.000 vis-

Balkan ve Afrika ülkelerinden ve Türkiye’den 50.000’den fazla

itors mainly coming from Middle East countries as well as the

ziyaretçi gelece€i tahmin ediliyor.

Balkans and African countries will visit the show.

tekstil teknoloji 6


GÜNDEM NEWS

Dünya Teknik Tekstiller Sektörünün ‹stanbul Buluflmas›: HIGHTEX 2012 The Istanbul Meeting of the World Technical Textiles: HIGHTEX 2012 Günümüzün en önemli pazar› haline gelen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler sektörü, 21-24 Nisan 2012 tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lacak olan HIGHTEX 2012 Fuar›’nda buluflacak. Teknik Tekstiller ve Nonwoven konusunda h›zla geliflen Türkiye, HIGHTEX 2012 Fuar›’nda dünya markalar›na ev sahipli€i yapacak. The technical textiles and nonwovens industry, which became the most important market of today, will gather at HIGHTEX 2012 Exhibition to be organized in Istanbul on 21-24 April 2012. Turkey developing itself rapidly in the field of technical textiles and nonwovens will host the world’s leading trademarks at HIGHTEX 2012.

T

T

eknik Fuarc›l›k taraf›ndan düzenlenen 4. HIGHTEX 2012 ‹stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar›, 2124 Nisan 2012 tarihlerinde, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yap›lacak. Türkiye’deki konusunda ilk ve tek fuar olan HIGHTEX 2012 Fuar›’nda; teknik tekstillerin hammaddeleri, ara ve nihai ürünler ve üretim teknolojileri bir arada bulunacak. Orta Do€u ve Do€u Avrupa’n›n en büyük teknik tekstiller buluflmas› olan HIGHTEX 2012 Fuar›, ITM Texpo Eurasia 2012 ve ‹stanbul ‹plik Fuar› ile eflzamanl› olarak yap›lacak. Global ekonomik kriz sonras›, tekstil sektörünün yeniden canland›€› ve yat›r›mlar›n artt›€› Türkiye’de, son y›llarda özellikle teknik tekstiller ve nonwoven ürünler konusunda önemli yat›r›mlar yap›ld› ve geliflme kaydedildi. Dünya genelinde ara ürün ve nihai ürün ihracatç›s› olarak önemli bir konuma gelen Türkiye’deki firmalar, teknolojik yat›r›mlarda da büyük al›c›lar aras›nda yer al›yor. Bu geliflmeler do€rultusunda, HIGHTEX 2012 Fuar›, dünyan›n en h›zl› büyüyen teknik tekstiller ve nonwoven pazar›nda, yeni f›rsatlar sunacak, yat›r›mlara ev sahipli€i yapacak önemli bir platform olmas› bekleniyor.

he 4th HIGHTEX 2012 Istanbul Technical Textiles and Nonwoven Exhibition organized by Teknik Fuarcilik will be held at Beylikduzu Tuyap Fair and Congress Center on 21-24 April 2012. At HIGHTEX 2012 Exhibition being the first and sole exhibition in its field in Turkey; technical textiles raw materials, semi and finished products, and production technologies will be displayed. HIGHTEX 2012 Exhibition being the largest technical textiles and nonwovens meeting in Middle East and East Europe will be held simultaneously with ITM Texpo Eurasia 2012 and Istanbul Yarn Exhibition. In Turkey, where the textile industry recovered and investments increase after the end of the global economic crisis, in the recent years many important investments have been realized especially in the field of technical textiles and nonwovens. Turkish companies, which became important semi product and finished product exporters in the whole world, are among the largest buyers of technological investments. In line with these developments, it is expected that HIGHTEX 2012 Exhibition shall be an important platform to host investments in the world’s fastest growing technical textiles and nonwovens market and shall provide new opportunities.

Sergilenecek ürünler HIGHTEX 2012 Fuar›’nda farkl› elyaf iflleme yöntemleriyle nihai üründe üstün özelliklere sahip nonwovenlar, en son teknolojiler ve hat sistemleri ile teknik tekstillerin kompleks üretimlerine uygun dokuma makineleri ve di€er ek donan›mlar, teknoloji, hammadde ve nihai ürün kategorileri bulunacak. HIGHTEX 20012’de sergilenecek ürün çeflitleri flöyle: Teknoloji: Airlade, Crosslapper, Dryland, Meltblown, Needle-

Products to be exhibited Nonwovens, fiber processing methods latest technologies, line systems and weaving machines dedicated for the complex production of technical textiles, supplementary equipments, technology, raw materials and end products will be displayed at HIGHTEX 2012 Exhibition. Product groups to be displayed at HIGHTEX 2012 are as follows: Technology:

tekstil teknoloji 8

Airlade,

Crosslapper,

Dryland,

Meltblown,


GÜNDEM NEWS

punch, Spunbond, Spunlace, Stitchbond, Thermobond, Weblaiding, Waterlaid, Wilding. Makineler: Bu kategoride alev geciktirme teknolojileri, ar›tma ve yenileme teknolojileri, at›k ambalajlama makineleri, at›k ve geri dönüflüm teknolojileri, ba€lama ve ay›rma teknolojileri, bask› makineleri, boyama – genel terbiye, dar dokuma makineleri, dönüfltürme makineleri, elyaf koparma makineleri, floklama – emdirme sistemleri, gofre ve kabartma makineleri, i€neleme makineleri, kaplama ve laminasyon sistemleri, kesme ve ay›rma sistemleri, kurulama sistemleri, laboratuar ölçüm cihazlar›, mikro-organizma koruyucu teknolojileri, multi-flament sistemleri, nonwoven iflleme makineleri, plastik ve di€er sertlefltirici malzemeler, plazma uygulama teknolojileri, robot teknolojileri, flifanöz makineleri, teknik tekstil dokuma makineleri, tafting sistemleri, tres örme sistemleri, yap›flkan kar›fl›m ve uygulama sistemleri. Hammadde: Polimer çipleri ve granüller, bant ve elastikler, cilt-lateks ve köpükler, elyaf ve filamentler, süper emiciler, takviye tekstiller ve lifler, tamponlar, yap›sal bileflenler ve kal›plar, yap›flkanlar, s›cak eriyenler, yap›flt›r›c› filmler ve kaplama tozlar›, yap›flkan ve kal›p malzemeleri, yüzey ifllem kimyasallar›, akrilik elyaf, bakterilerle ayr›flabilen elyaf materyali, cam elyaf, do€al elyaf, dönüflümlü elyaf, güç tutuflur lif, karbon elyaf, metalik lifler, polyester elyaf, eriyebilir iplikler, flament iplikler, ileri teknoloji iplikler, polipropilen iplikler, polyester iplikler, poliamid iplikler, selülozlu ve sentetik iplikler, taranm›fl iplikler ve tekstil cam iplikleri. Nihai ürünler: Tar›m tekstilleri, inflaat tekstilleri, giyim tekstilleri, yol ve zemin tekstilleri, dekorasyon tekstilleri, endüstriyel tekstiller g›da tekstilleri, medikal ve hijyen tekstilleri, temizlik ve kozmetik tekstilleri, ulafl›m endüstrisi tekstilleri, çevre koruma tekstilleri, ambalaj tekstilleri, koruma amaçl› tekstilleri, spot tekstilleri, ak›ll› tekstiller.

Needlepunch, Spunbond, Spunlace, Stitchbond, Thermobond, Weblaiding, Waterlaid, Wilding. Machines: In this category; there are flame retarding technologies, refining and renovation technologies, waste packaging machines, waste and recycling technologies, bonding and separation technologies, printing machines, dyeing- general finishing, narrow weaving, converting machines, fiber tearing machines, flockingimpregnation systems, embossing machines, needling machines, coating and lamination systems, cutting and separation systems, drying systems, laboratory measurement equipment, microorganism protection technologies, multifilament systems, nonwoven processing machines, plastics and other hardening materials, plasma application technologies, robot technologies, rag pulling machines, technical textile weaving machines, tufting machines, braiding machines, adhesive mixture and implementation systems. Raw materials: Polymer chips and granules, bands and elastics, bind-latex and foams, fibers and filaments, super absorbents, reinforcement textiles and fibers, tampons, structural composites and patterns, adhesives, hot melts, adhesive films and coating powders, adhesive and pattern materials, surface processing chemicals, acrylic fibers, biodegradable fiber materials, glass fibers, natural fibers, recycled fibers, flame retardant fiber, carbon fibers, metallic fibers, polyester fibers, melting yarns, filament yarns, high-tech yarns, polypropylene yarns, polyester fibers, polyamide yarns, cellulose and synthetic yarns, carded yarns and textile glass fibers. Finished products: Agro textiles, construction textiles, clothing textiles, road and ground textiles, decoration textiles, industrial textiles, food textiles, medical and hygiene textiles, cleaning and cosmetics textiles, transportation industry textiles, environment protection textiles, packaging textiles, protective textiles, sports textiles, smart textiles.

tekstil teknoloji 10


GÜNDEM NEWS

Türkiye’nin geliflen pazar›: Teknik tekstiller Dünya tekstil sanayinin en önemli merkezlerinden olan Türkiye’de, son y›llarda yüksek katma de€erli ürünler gelifltirilmesiyle, teknik tekstil de pazar›n› geliflti. 1970’li y›llarda basit ürünlerle faaliyetlerine bafllayan üretici firmalar, flu anda dünyaya tonlarca teknik tekstil hammaddesi ve nihai ürün ihraç ediyorlar. Türkiye’de, özellikle Meltblown, Spunbond, Spunlace, Thermobond, Waterlaid teknolojileri tercih ediliyor. Teknik tekstil üreticisi firmalar; inflaat, konfeksiyon, geotekstil, ev tekstili, temizlik/kozmetik/hijyen, otomotiv, ambalaj, g›da, endüstri sektörleri baflta olmak üzere, tüm sektörlerde kullan›lan ürünlere yönelik hammadde, ara ve nihai mamul üretiyorlar. Ürünlerinin gördü€ü global talepten memnun olan üreticiler, teknolojilerini yenilemek ve kapasite art›rmak amac›yla sürekli teknolojik yat›r›mlar yap›yorlar. Bunun yan› s›ra, sektörde yeni firmalar da faaliyete bafll›yor.Ak›ll› tekstil üretimine de bafllayan Türk üreticiler, son dönem artt›rd›klar› Ar-Ge ve Ür-Ge yat›r›mlar›yla dikkat çekiyor. Özellikle nihai ürün üreticisi firmalar›n ço€unun, kendi markas›yla piyasaya sundu€u ürünler de dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Bunun yan› s›ra, birçok firma, dünya çap›nda marka olan firmalara fason üretim yap›yor ya da ara ürünler tedarik ediyor. Türkiye’deki bu geliflmeler sebebiyle, yabanc› birçok firma, üretim tesisilerini Türkiye’ye tafl›maya ya da Türk firmalarla ortak olmaya bafllad›. Teknik tekstil ve nonwoven üretiminde h›zla büyüyen Türkiye’de, bu konuda hizmet veren yüzlerce firma bulunuyor. Turkey's developing market: Technical textiles In Turkey, being one of the most important centers of world textile industry, technical textiles market started to develop in the recent years thanks to the development of high value added products. The producer companies, which started their activities with simple products in 1970s, now export tones of technical textile raw material or end products to the world. Especially Meltblown, Spunbond, Spunlace, Thermobond, Waterlaid technologies are preferred in Turkey. Technical textile producer companies produce raw material or intermediate products used by all the sectors, mainly construction, readymade clothing, geotextiles, home textiles, cleaning/cosmetics/hygiene, automotive, packaging, food industries. Since the producer companies operating in Turkish market have just discovered technical textiles market, they define themselves as a part of the sector they serve. Being pleased with the global demands for their products, the producers continuously make technological investments in order to renew their technologies and increase their capacities. Also new countries start to operate in the sector. Aiming to start smart textile production as well, Turkish producers receive attention with the R&D and P&D investments they have increased recently. Also the products marketed by most of the end product producer companies under their own brand receive worldwide interest. There are hundreds of companies operating in this field in Turkey. tekstil teknoloji 11

MPS Kimyeviler, Boya ve toz granüller Dozlama

Ürün teslimi Tam zamanında.

meet us at the fair

hall 4 booth H4-D110

For more information about Thies products visit our website

www.thiestextilmaschinen.de


GÜNDEM NEWS

Erhardt+Leimer, Brezilyal› Müflterisinden Büyük Bir Siparifl Ald› Erhardt+Leimer Receives Big Order from Brazilian Customer Sensör ve kontrol teknolojisinde dünya çap›nda bir uzman olan Erhardt+Leimer, Brezilyal› bir müflterisinden büyük bir siparifl ald›. Erhardt+Leimer, global specialist for sensor and control technology, has obtained a big order from a Brazilian customer.

S

ensör ve kontrol teknolojisinde dünya çap›nda bir uzman olan Erhardt+Leimer, Brezilyal› bir müflterisinden büyük bir siparifl ald›. 16 tekstil fabrikas›, en son teknoloji kontrol teknolojisi ile donat›lacak. Siparifli

E

rhardt+Leimer, global specialist for sensor and control technology, has obtained a big order from a Brazilian customer. 16 textile plants are to be equipped with stateof-the-art control technology. The order has been placed

“Coteminas” (Compania Textiles de Minas Gerais) grubu ver-

by the “Coteminas” (Compania Textiles de Minas Gerais) group.

di. Coteminas Grubu, ABD’deki 5 fabrikas›, Brezilya’daki 16

With five plants in the USA, 16 in Brazil, and one each in Mexico and

fabrikas›, Meksika’da 1 ve Arjantin’de 1 fabrikas› ile Kuzey ve

Argentina they are the biggest textile producers in North and South

Güney Amerika’n›n en büyük tekstil üreticisi.

America. In 2011 nine plants in Natal and seven plants in

2011’de Natal’da 9 fabrika ve Montesclavos’ta 7 fabrika mo-

Montesclavos are being modernized. The order comprises 32 fully

dernize edilecek. Verilen siparifl 32 adet tamamen dijital atk›

digitalized weft straighteners Elstraight and 16 Elmat systems for

düzgünleştirici Elstraight ve çıkış hava ve nem kontrolü için 16

exhaust air and moisture control on tenters. With several hundreds

adet Elmat sistemi içeriyor.

of Elstraight installations worldwide Coteminas decided for an E+L

Dünya çap›nda yüzlerce Elstraight kurulumu ile Coteminas, on

system which has set the benchmark for more than ten years now.

y›l› aflk›n süredir bir mihenk tafl› olan E+L sisteminden karar k›l-

In particular the intelligent scanning system developed by

d›. Özellikle de Erhardt+Leimer taraf›ndan gelifltirilen ak›ll› ta-

Erhardt+Leimer has been trend-setting. Based on a CCD matrix cam-

rama sistemi, trendi belirliyor. Ak›ll› matematiksel hesaplama-

era combined with intelligent mathematical measurement algo-

larla kombine edilen CCD matriks kameraya dayal› sistem, a€

rithms the system guarantees accurate scanning for exact calculation

bozulmalar›n›n kesin hesaplamas› için do€ru taramay› garanti

of the web distortion.

ediyor. Erhardt+Leimer’›n gelifltirdi€i di€er sistemler gibi Elstra-

As any other system developed by Erhardt+Leimer Elstraight offers

ight, kolay ve neredeyse bak›m gerektirmeyen çal›flma imkan›

the advantage of easy, almost maintenance-free and intuitive oper-

sunuyor.Bahsi geçen tüm özelliklerin yan› s›ra, yüksek servis

ation.

kalitesi Coteminas’›n E+L ile iflbirli€i yapmay› tercih etmesini

All these features along with the high service quality have led

sa€lad›. Erhardt+Leimer Group CEO’su Dr. Michael Proeller

Coteminas to opt for a cooperation with E+L. An option Dr. Michael

flunlar› söyledi: “Bu siparifl bir kez daha E+L taraf›ndan sunu-

Proeller, CEO of the Erhardt+Leimer Group, is pleased about: „This

lan en son teknolojinin dünya çap›nda müflterilerin ihtiyaçlar›-

order proves once again that the state-of-the-art technology sup-

na cevap verdi€ini kan›tlad›. Bunun d›fl›nda, bu büyük siparifl,

plied by E+L meets the requirements of the customers worldwide.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’deki güçlü büyümemize kat-

Apart from that, this big order further promotes our strong growth

k› sa€l›yor."

in the BRIC countries (Brazil, Russia, India, China)."

tekstil teknoloji 12


GÜNDEM NEWS

Coats Türkiye Fabrikas›ndan At›k Su Geri Kazan›m Yat›r›m› Effluent Water Recycling Investment from Coats Turkey Plant Coats Türkiye, fabrikas›nda gerçeklefltirdi€i at›k su geri kazan›m tesisi yat›r›m› ile çevre dostu giriflimlerine bir yenisini daha ekledi. Coats Turkey added another environment friendly attempt with its effluent water recycling investment realized at its plant.

C

oats Türkiye, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas› Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikas›nda gerçeklefltirdi€i at›k su geri kazan›m tesisi yat›r›m› ile çevre dostu giriflimler aras›na bir yenisini ekledi. Coats Türkiye ‹plik boyahanesinden at›lan ve normalde Organize Sanayi Bölgesi’nde ar›t›lmak üzere kanalizasyona deflarj edilen kirli suyun %67’lik k›sm› bundan böyle Ters Osmos- RO teknolojisi kullanan tesisi sayesinde, tekrar temiz proses suyu olarak kullan›labilecek. Fabrikada, y›lda yaklafl›k 410 bin ton proses suyu kullan›ld›€› öngörüldü€ünde bu miktar›n %67’si olan 275 bin ton su, bu yat›r›m sayesinde do€ada kalacak. Çevre koruma kapsam›nda önemli bir kaynak tasarrufu kabul edilen bu geri kazan›m, 1500’e yak›n ailenin bir y›ll›k su ihtiyac›na eflde€erdir. Tesisin aç›l›fl törenine kat›lan Coats CEO’su Paul Forman, Coats Türkiye’nin, 73 ülkede yer alan di€er Coats fabrikalar›na örnek teflkil eden bir yat›r›ma imza att›€›n› belirtirken, Türkiye’nin Coats’un küresel büyüme stratejisi içinde çok önemli bir yere sahip oldu€unu vurgulad›.

C

oats Turkey added another environment friendly attempt with its effluent water recycling investment realized at its plant. As of today, being refined by the use of Reverse Osmosis (RO) Technology utilized in our new established recycle plant, 67 % of the waste water from Coats Turkey thread dyehouse will be re-used as clean process water. Coats Turkey thread dyehouse consumes nearly 410k tons of water per year. Our new investment will save 275k tones of water in nature every year, which is approximately equal to the yearly water consumption of 1500 families. Coats CEO Paul Forman was also present at the opening ceremony of RO facility in Bursa. In his openning speech, Paul Forman pointed out that with this investment, Coats Turkey was setting an example to other 73 Coats factories worlwide and emphasised the important role Coats Turkey will be playing in Coats’ global growth strategy.

tekstil teknoloji 14


GÜNDEM NEWS

Wacker Polymers, Avrupa’daki Çözelti Fiyatlar›n› Art›r›yor Wacker Polymers To Raise Prices For Dispersions In Europe Wacker Polymers Vinnapas® ve Vinnol® vinil asetat ve akrilik bazl› dispersiyonların yan› s›ra Vinnacoat® ve Polyviol® polivinil alkol solüsyonlar› için Avrupa’daki fiyatlar›n› art›r›yor. Wacker Polymers is to raise its prices in Europe for Vinnapas® and Vinnol® vinylacetate and acrylate based dispersions, as well as for Vinnacoat® and Polyviol® polyvinylalcohol solutions.

W

acker Polymers Vinnapas® ve Vinnol® vinil asetat ve akrilik bazl› çözeltilerinin yan› s›ra Vinnacoat® ve Polyviol® polivinil alkol solüsyonlar› için Avrupa’daki fiyatlar›n› art›r›yor. 1 Temmuz 2011’den itibaren geçerli olmak üzere vinil asetat ve akrilik bazl› çözeltilerin fiyatlar› ton bafl›na 100 Euro’ya kadar, polivinil alkol solüsyonlar› için %8 oran›nda, ya da müflteri sözleflmelerinde yer alan oranlar üzerinden art›fla gidiyor. Bu art›fl, hammadde maliyetlerindeki sürekli art›fl›n nedeniyle gerekli oldu. Fiyat düzenlemesi Wacker Polymers’in mükemmel kalite ve kapsaml› teknik servis sunmaya devam etmesine ve müflterilerinin yarar›na olarak yenilikçi ürünlerin ve süreç teknolojilerinin geliflimini desteklemesine katk›da bulunacak. Vinnapas® ve Vinnol® çözeltileri, yap›flt›r›c›lardan nonwovenlara, boyalardan kaplamalara, ka€›ttan, hal›ya ve tekstile kadar birçok endüstride uygulanmaktad›r. Vinnacoat® ve Polyviol® polivinil alkol sölüsyonlar› ile a€›rl›kl› olarak ka€›t ve bask› endüstrisinde kullan›lmaktad›r.

W

acker Polymers is to raise its prices in Europe for Vinnapas® and Vinnol® vinylacetate and acrylate based dispersions, as well as for Vinnacoat® and Polyviol® polyvinylalcohol solutions. Effective July 1, 2011, prices for vinylacetate and acrylate based dispersions will be increased by up to ?100 per ton and by up to eight percent for polyvinylalcohol solutions, or as customer contracts allow. This measure has been necessitated by the continued increase in raw-material cost. The price adjustments will enable Wacker Polymers to continue providing excellent quality and com-prehensive technical service and to boost the development of innovative product and process technologies for the benefit of customers. Vinnapas® and Vinnol® dispersions are applied in a broad variety of industries, ranging from adhesives, nonwovens, paints and coat-ings to paper, carpet and textiles. Vinnacoat® and Polyviol® polyvinylalcohol solutions are mainly used in the paper and printing industry.

Vinnapas® ve Vinnol® dispersiyonlar, yap›flt›r›c›lardan nonwovenlara, boyalardan kaplamalara, ka€›ttan, hal›ya ve tekstile kadar birçok endüstride uygulanmaktad›r. Vinnapas® and Vinnol® dispersions are applied in a broad variety of industries, ranging from adhesives, nonwovens, paints and coat-ings to paper, carpet and textiles.

tekstil teknoloji 16


GÜNDEM NEWS

Navis TubeTex’ten TM-100 Aç›k En Kompaktörleri TM-100 Open Width Compactors from Navis TubeTex Navis TubeTex, en yeni TM-100 Aç›k En Kompaktör modelini yak›n zamanda 3 farkl› müflteriye satt› ve teslimat›n› yapt›. Navis TubeTex has sold and shipped the newest model TM-100 Open Width Compactor to 3 different customers in Turkey recently.

N

yeni TM-100 Aç›k En Kompaktör modelini yak›n zamanda 3 fark-

N

l› müflteriye satt› ve teslimat›n› yapt›. TM-100’ün dakikada 40

Compactor to 3 different customers in Turkey recently. The TM-100

metreyi aflan üretim h›z› ve %25’in üzerindeki s›k›flt›rma oran›,

production speed of over 40 meters per minute and compaction

TubeTex’in patentli silindir s›k›flt›rma teknolojisinin geliflimini

over 25% represent the further development of TubeTex’s patented

temsil ediyor. Navis TubeTex’in uluslararas› sat›fl›ndan sorumlu

roll compaction technology.

Müdür Jeffrey Dixon, “Söz verdi€imiz üzere performans sunan

“Navis TubeTex is the preferred machinery supplier for shrinkage

avis TubeTex, Çerkezköy’deki Akhan Tekstil’de TM-100 Kompaktörü’nün kurulumunu tamamlad›. Akhan Tekstil, piyasadaki çekme kontrol makinelerini inceledikten sonra TM-100’ü tercih etti. Navis TubeTex, en

avis TubeTex has just completed an installation at Akhan Tekstil in Cerkezkoy, Turkey for a TM-100 Compactor. Akhan Tekstil selected the TM-100 after reviewing the market for shrinkage control machinery. Navis TubeTex

has sold and shipped the newest model TM-100 Open Width

üstün makineler teslim etti€i-

control in Turkey over other

miz için Navis TubeTex, di€er

machinery companies because

makine firmalar›na k›yasla

we are able to delivery superior

Türkiye’de çekme kontrolü

machinery that performs as we

için tercih edilen makine te-

promise. That is not the case

darikçisidir. Bu durum, di€er

with some other suppliers.”

tedarikçiler için ayn› de€il”

stated Mr. Jeffrey Dixon, Senior

fleklinde konufltu.

Director, International Sales for

Örgülü kumafllar için Navis

Navis TubeTex.

TubeTex’in tercih edilen çek-

Factors that have made Navis

me kontrol sistemi olmas›n›n

TubeTex the preferred shrink-

etkenleri flöyle:

age control system for knits are:

-En yüksek kaliteli kumafl

-Highest quality fabric produc-

üretimi,

tion,

-En düflük bak›m maliyeti,

-Lowest maintenance cost,

-Kolay kullan›m,

-Easy of operation,

-Yerel servis hizmeti,

-Local service availability,

-En yüksek makine teknolojisi,

-Highest machinery technology,

-Malzemelerin dayan›kl›l›€› ve yap›m kalitesi.

-Strength of materials and production quality.

TM-100, piyasadaki en üretken ve en iyi kalite aç›k en kompak-

The TM-100 has been widely accepted as the most productive and

törü olarak kabul görmektedir. Navis TubeTex, yak›n zamandan

best quality open width compactor on the market. Navis TubeTex

Türkiye’ye 30’un üzerinde makine satt›.

has sold more than 30 machines operating in Turkey currently. tekstil teknoloji 18


Durst. The new benchmark for digital textile printing Durst, the specialist in industrial inkjet applications, is presenting the new generation of high-performance digital printers for the textile industry: the Durst Kappa 180. With a printing speed of more than 600 sq.m./hour (over 300 running meters) and outstanding printing quality (1056x600 dpi) the Durst Kappa 180 is a genuine alternative to flat bed screen printing and the new premium product in the textile printing sector.

The Kappa 180 has been developed to meet the main requirement of todays textile industry: total flexibility. There are no limits as far as design and colors are concerned and every changeover is direct and immediate – setup times and screen-making are now things of the past. Durst Kappa 180 is innovative economically and ecologically, since it`s delivering from one to one thousand meters of material on demand and reduces water and power consumption compared with conventional methods at the same time. If optimal image quality together with real value added has top priority for you, than it`s time to become customer of Durst! For further information on Kappa 180 or to arrange a demonstration, please visit www.durst-online.com.

Kappa 180 Official Launch - Hall: 7-B117

www.durst-online.com


GÜNDEM NEWS

Basf Kids’ Lab ile Kimyay› Seven Çocuklar Kids Love Chemistry with Basf Kids’ Lab E€lenceli deneylerle çocuklar›n ilgisini çeken Kids’ Lab’in Türkiye’deki ilk dura€› ‹stinye Park oldu. IstinyePark has been the first stop in Turkey of Kids’ Lab attracting the children with entertaining experiments.

D

ünyan›n lider kimya flirketi Basf, pek çok ülkede çocuklar›n büyük ilgisini gören Kids’ Lab projesini Türkiye’de de hayata geçiriyor. 6-12 yafl gurubundaki çocuklara, hayat›n içinden deneylerle kimyay› sevdirmeyi amaçlayan Basf Kids’ Lab’in ilk dura€› ‹stanbul’daki ‹stinyePark Al›flverifl Merkezi oldu. 4-13 A€ustos 2011 tarihleri aras›nda aileleriyle birlikte ‹stinye Park’a giden çocuklar, kurulan gezici laboratuarda e€itmenler eflli€inde e€lenceli deneyler yapma f›rsat› buldu. Basf’nin Kids’ Lab projesi, çocuklar›n kimyay› güvenli yollarla daha yak›ndan tan›mas›n›; görerek, dokunarak deneyimlemesini amaçl›yor. Kids’ Lab’e gelen çocuklar; özel e€itmenlerin liderli€inde, zarars›z maddelerle interaktif deneyler yap›yor ve deney sonras›nda çocuklara Basf taraf›ndan e€itici hediyeler veriliyor. Basf, Birleflmifl Milletler (BM) taraf›ndan Marie Sklodowska Curie'nin radyum ve polonyum elementlerini keflfinin 100. y›ldönümüne denk gelen 2011 y›l›n›n Uluslararas› Dünya Kimya Y›l› (IYC-International Year of Chemistry) olarak ilan edilmesi vesilesiyle dünyada birçok ülkede faaliyet gösteren Kids’ Lab projesini Türkiye’ye kazand›rmay› amaçl›yor. Basf Kids’ Lab, ‹stinye Park sonras›nda farkl› yerlerde çocuklarla buluflmaya devam edecek.

W

orld’s leading chemical company Basf brings its Kids’ Lab project, which has been enjoyed very much by children throughout the world, to Turkey. Basf Kids’ Lab, which aims to make children between 6 and 12 years old love chemistry via real life experiments, made its first stop in Istanbul at ‹stinyePark Shopping Mall. Kids, who will visit ‹stinyePark with their families between the 4th and 14th of August, will have the opportunity to enjoy the entertaining experiments moderated by the trainers at the mobile laboratory. Basf Kids’ Lab project aims to introduce chemistry to the children in safe ways and experience it by seeing and touching. Children visiting the Kids’ Lab join the interactive experiments led by the expert trainers and made with harmless substances. Basf gives away educative gifts to the children after the experiments. Basf adds Turkey among the many countries across the world, where its Kids’ Lab project is active, with the occasion of the United Nations’ declaring 2011 as the International Year of Chemistry since it’s the 100th anniversary of Marie Sklodowska Curie's discovery of Polonium and Radium elements. BASF Kids’ Lab was continue to meet with children at different venues following ‹stinyePark.

tekstil teknoloji 20


GÜNDEM NEWS

Wakayama Vali Yard›mc›s› Hiroshi Shimo Deputy Governor of Wakayama, Hiroshi Shimo

Wakayama Endüstri Teflvik Kuruluflu Baflkan› Masahiro Shima The President of Wakayama Industry Promotion Body, Dr.Masahito Shima

Japon Yat›r›mc› Gözünü Türkiye’ye Dikti Japan Investors Eyed Up for Turkey Tetafl Grup öncülü€ünde Japonya’dan gelen heyet, Türk firmalar› ile ticari iliflkileri gelifltirmek için incelemelerde bulundu. The delegation from Japan, which came to Turkey under the leadership of Tetafl Group, made investigations so as to develop commercial relationships with Turkish companies.

J

apon yat›r›mc› gözünü Türkiye g›da ve makine sektörüne dikti. Tetafl Grup önderli€inde Türkiye’ye gelen Wakayama flehri Vali Yard›mc›s› Hiroshi Shimo ve Wakayama Endüstri Teflvik kuruluflu Baflkan› Dr. Masahiro Shima, farkl› sektör-

lerdeki iflbirli€i f›rsatlar›n› de€erlendirdi. Türk – Japon iflbirli€ini güçlendirerek iki tarafl› ticaret anlaflmalar›n›n art›r›lmas› hedefiyle düzenlenen organizasyona, farkl› sektörlerden 6 Japon firmas› kat›ld›. Japonya’dan Türkiye’ye yap›lan g›da ithalat›n›n düflük rakamlarda seyretti€i aktar›larak, Türkiye’ye yap›lan toplam g›da ithalat›n›n %0.1 seviyesinde ve 2 milyon dolar boyutunda oldu€u vurguland›. Ticaret

B

The Japan investors eyed up for the Turkish food and machinery industry. The deputy governor of Wakayama city, Hiroshi Shimo and the President of Wakayama Industry Promotion Body, Dr.Masahito Shima, who came

to Turkey under the leadership of Tetafl Group, evaluated cooperation opportunities from different industries. The organization, which is organized in order to increase the number of bilateral commercial agreements by improving the Turkish-Japanese cooperation, was held with the participation of 6 Japanese companies from different industry segments. It has been informed that the food imports from Japan to Turkey are at low figures and it has been also pointed out

Heyeti’ne, kuru temizleme makineleri üreticisi, mobilya ba€lant› ele-

that the total food import of Turkeu is at %0,1 and this is equivalent

manlar› üreticisi, Endüstriyel ink - jet printer üreticisi, otomotiv yedek

to 2 million dollars.. A total of 22 senior managers from 6 Japanese

parçalar› üreticisi, erik flarab› ve geleneksel Japonlar›n içkisi “Sake”

companies, which are dry cleaners, furniture manufacturer, automo-

üreticisi, kurutulmufl ve tuzlanm›fl salamura erik üreticisi olarak faali-

tive spare part manufacturer, plum wine and traditional Japanese

yet gösteren 6 farkl› Japon firmas›ndan toplam 22 üst düzey yöneti-

drink “Sake” manufacturer, dried and salted plum manufactures,

ci kat›ld›.

came to Turkey with the delegation. At the meeting organized with-

Heyet kapsam›nda düzenlenen toplant›da bir konuflma yapan Tetafl

in the scope of the delegation, Mr.Halil ‹brahim ‹per, who is one of

tekstil teknoloji 22


GÜNDEM NEWS

Grup Kurucu Üyelerinden Halil ‹brahim ‹per, Türkiye ile Japonya ara-

the Founding Partners of Tetas Group, made a speech and pointed

s›nda ticari ba€lar›n güçlendirilmesinin iki ülkenin de ekonomisine

out that the improvement of commercial relations with Turkey and

katk› sa€layaca€›n› vurgulad›. 22 y›ld›r Japon firmalar›yla ifl iliflkileri

Japan would contribute to both countries’ economies. ‹per inform-

bulundu€unu aktaran ‹per, “Japon menfleli firmalar, ifl ahlak› ve disip-

ing that they have been having business relations with Japanese

liniyle tüm dünyada ün kazand›” dedi. ‹per’in ard›ndan kürsüye ç›-

companies for 22 years, “Japanese companies are world widely well

kan Wakayama Endüstri Teflvik Kuruluflu Baflkan› Dr. Masahiro Shima, Türk flirketleriyle yeni anlaflmalara ad›m atarak, iki taraf aras›nda güç birli€i oluflturmay› hedeflediklerini aktard›. Ertu€rul F›rkateyni kaza yapt›, Türk – Japon iliflkileri güçlendi. Toplant›da bir konuflma yapan Wakayama Vali Yard›mc›s› Hiroshi Shimo,

known for their business ethics and disciplines” said. The President of Wakayama Industry Promotion Body, Dr.Masahito Shima taking the word after Mr.Iper told that they planned to create a union of force between two parties by stepping into new agreements with Turkish companies. The Frigate Ertu€rul made an accident and then the Turkish-Japanese relations strengthened “After the accident of

“Ertu€rul F›rkateyni’nin yapt›€› kaza sonras›nda Türkiye ile Japonya

the frigate Ertu€rul, the first relations with Wakayama city and

Wakayama flehri aras›nda ilk iliflkiler bafllad›. Çok eskilere dayanan

Turkey started at that time,” said the Deputy Governer of

dostlu€umuzun günümüzde de sürmesini diliyor ve Türk – Japon fir-

Wakayama, Hiroshi Shimo, who also made a speech at the meeting.

malar› aras›ndaki iliflkilerin güçlenmesini bekliyorum.” fleklinde ko-

“We wish that our friendship dating back to many years continues

nufltu. Trisad Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Balkuv da toplant›da

and expect that the relationships between the Turkish and Japanese

tekstil sektörüne katk›lar›ndan dolay› Wakayama Endüstri Teflvik Ku-

companies strengthen”. The Board Chairman of Trisad Mr.Mustafa

ruluflu ve Shima Seiki Baflkan› Dr. Masahiro Shima ve Tetafl Grup Ku-

Balkuv presented a plaquet to the President of Wakayama Industry

rucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil ‹brahim ‹per’e teflekkür pla-

Promotion Body, Dr.Masahito Shima and the Founding Partners of

keti takdim etti.

Tetas Group.

Tetafl Grup Yönetim Kurulu Baflkan› Halil ‹brahim ‹per, Trisad Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Balkuv’dan plaket al›rken The Board Chairman of Tetas Group Mr.Halil ‹brahim ‹per while receiving his plaquet from the Board Chairman of Trisad Mr.Mustafa Balkuv

Türk – Japon iflbirli€ini güçlendirerek iki tarafl› ticaret anlaflmalar›n›n art›r›lmas› hedefiyle düzenlenen organizasyona, farkl› sektörlerden 6 Japon firmas› kat›ld›. The organization, which is organized in order to increase the number of bilateral commercial agreements by improving the Turkish-Japanese cooperation, was held with the participation of 6 Japanese companies from different industry segments.

Our Know-how Your Advantage Textilcolor AG Schildstr. 2 CH-9475 Sevelen Tel.: + 41 (0) 81 786 11 11 Fax: + 41 (0) 81 786 11 22 E-Mail: mail@textilcolor.ch Internet: www.textilcolor.ch

Textilcolor Tekstil Kimyasallari Sanayi ve Tic.Ltd.Sti. Süleyman Demirel Cad. Defne Evleri E 20 Blok Daire 2 TR - 34510 Esenkent / Esenyurt / Istanbul tekstil teknoloji Tel.: +90 212 672 73 60 23 Fax: +90 212 672 20 50 E-Mail: info@textilcolor.net


GÜNDEM NEWS

AWS 8/J G tipi hava jetli dokuma makinesi AWS 8/J G air-jet weaving machine

Dornier, Weave-by-Wire Slogan›yla ITMA 2011’de ®

Dornier is at ITMA 2011 with the Motto Weave-by-Wire Sadece Almanya’da üretim yapan bir aile flirketi olan Lindauer Dornier GmbH, inovasyona ve sürdürülebilirli€e odaklan›yor. Dornier’in ITMA 2011’deki slogan›: Dornier weave-by-wire® (kontrollü dokuma). The Lindauer Dornier GmbH, operating as a family company solely in Germany focuses on innovation and sustainability. Dornier’s motto at the ITMA 2011: Dornier weave-by-wire®.

1

990 y›l›nda “CAN bus”›n (Kontrol Alan A€› Veri Yolu) piyasaya sürülmesi gibi, Dornier öncü rolünü devam ettiriyor ve en genifl veri büyüklüklerinin güvenilir gerçek zamanl› transferini destekleyen tamamen yeni,

I

n the same way as the CAN bus was introduced in 1990, Dornier maintains its pioneering role and introduces the FT Control on the market, a completely new innovative system supporting reliable real-time transfers of largest data

yenilikçi bir sistem olan FT Kontrol’ü pazara sunuyor. Kontrol

volumes.

ve proses düzeyine sahip eksiksiz iletiflim yap›s› H›zl›-Ethernet-

The complete communication structure with control and process

Teknolojisini esas al›yor. Bu sistem ayn› zamanda yeni A380

levels is based on Fast-Ethernet-Technology. This system is also

Airbus’›n güvenlik konseptinde de yer al›yor. Bu durum, Dorni-

integrated in the safety concept for the new A380 Airbus. This

tekstil teknoloji 26


GÜNDEM NEWS

er’in veri transferinde güvenlik ve güvenilirli€e verdi€i yüksek

clearly emphasizes the high importance Dornier gives to safety

önemi vurguluyor. Yeni kontrol, sürdürülebilir bir inovasyon ta-

and reliability in data transfers. The new control is a sustainable

fl›y›c› ve elektronik ve tahrik teknolojisinde bundan sonraki ge-

innovation carrier and also guarantees long-term reliability for fu-

liflmeler için uzun dönemli güvenilirli€i garanti ediyor. Makine

ture developments in electronics and drive technology. It succe-

fonksiyonlar›ndan yüksek performansta en iyi flekilde faydalan-

eds in optimizing utilization of machine functions at high perfor-

may› sa€l›yor dolay›s›yla enerji tüketimini azaltman›n etkisini

mance and therefore increasing the effect on reducing energy

art›r›yor. Bu da kalite için çok önemli olan makine parametre-

consumption. This allows precise control and monitoring of mac-

lerinin do€ru kontrol edilmesini ve izlenmesini sa€l›yor. Tüm

hine parameters critical for quality. This gives the weaver more

bunlar dokuma makinesine daha fazla güvenilirlik kat›yor. Fu-

reliability "on board the weaving machine". The following Dorni-

ardaki flu Dornier ürünleri bu yenilikçi elektronik teknolojisini

er highlights at the exhibition are based on this innovative elec-

esas al›yor.

tronic technology.

Giyim kumafl› uygulama alan› için: 220 cm nominal ge-

For the application area clothing fabrics: High quality jac-

nifllikteki AWS 8/J G tipi hava jetli dokuma makinesinde

quard fabrics on a type AWS 8/J G air-jet weaving machine

yüksek kaliteli jakar kumafl

with 190 cm nominal width ®

Dornier's new, pioneering and patented drive concept SyncroD-

, yeni Dornier rapierli ve hava jetli dokuma makineleri sistem

rive® is one of the significant components of the new Dornier sys-

Dornier'in yeni, öncü ve patentli tahrik konsepti SyncroTahrik

AWS 4/S12 C tipi hava jetli dokuma makinesi AWS 4/S12 C air-jet weaving machine

tekstil teknoloji 28


GÜNDEM NEWS

PTS 4/S20 C tipi rapierli dokuma makinesi PTS 4/S20 C rapier weaving machine

ailesinin önemli parçalar›ndan biri. Dornier weave-by-wi-

tem family of rapier and air-jet weaving machines. The significan-

re (kontrollü dokuma)n›n önemi bu jakar makinesinde aç›kça

ce of Dornier weave-by-wire will certainly be very clear on this

ortaya ç›kacak. Jakar makinesinin ayr› tahrik’ine ba€l› bir elek-

Jacquard machine.

®

®

trik kontrol devresi, dokuma ve jakar makineleri aras›ndaki

An electric control circuit to the separate drive of the Jacquard

kardan ba€lant›s›n›n yerine geçiyor. Tecrübeli dokumac›lardan

machine replaces the cardan connection between weaving and

gelen talepleri karfl›layarak, 900 rpm’de 220 cm geniflli€inde

Jacquard machines. Realization of dynamic close of shed adjust-

bir hava jetli dokuma makinesinde makine çal›fl›rken ay›r›c›

ment while the machine is running meeting the demands from

ayar› hareketli bir biçimde kapat›lacak. Bir Afrika ipek kumafl›

sophisticated weavers will be shown on a 190 cm wide air-jet

ve kıvrılmış kenalı modaya uygun bir gömlek malzemesi maki-

weaving machine at 900 rpm. An African damask and a fashi-

ne çal›fl›rken kal›p de€ifliklikleriyle dokunacak. Jakar ve doku-

onable shirt material with tucked selvedge will be woven with

ma makinelerinin ayr› ayr› çal›flmaya bafllay›p daha sonra bir

on-the-fly pattern changes. Separate starts for the Jacquard and

noktada birleflmesi, pik ak›m› yar›ya indiren ve pik güçler ol-

weaving machines then merging at a rendezvous point allows a

maks›z›n yüksek h›z dayan›kl›l›€› sa€layan yumuflak bir bafllan-

soft start which halves the peak current and ensures high speed

g›ç yap›lmas›na olanak veriyor. Bu da, ağızlık açma alan›ndaki

stability without peak forces.

bütün (donan›m gibi) parçalarda afl›nmay› dolay›s›yla makine-

This reduces wear on all components in the shedding area such

nin durmas› durumunu ve çözgü sonu ar›zalar›n› azalt›yor.

as the harness and thus reduces machine standstills and warp

Mekanik yükteki bu önemli azalma, bu tahrik konsepti olan

end breaks. This drastic reduction in mechanical loads means

dokuma makinelerinin % 6 - 10 oran›nda daha h›zl› ve ç›k›fl

weaving machines with this drive concept run 6 - 10% faster,

(shedding) hareketi üreticisinin kesin onay›yla çal›flt›€› anlam›-

and with explicit approval from the shedding motion manufactu-

tekstil teknoloji 30


GÜNDEM NEWS

na geliyor. Bu, müflteri için daha yüksek verimlilik ve daha

rer. This is profitable for the customer with regard to higher pro-

uzun servis ömrü aç›s›ndan karl› bir durum. Dornier'in yeni ve

ductivity and longer service life. Dornier's new and patented dri-

patentli tahrik konsepti 2 y›ld›r fiilen kullan›l›yor.

ve concept has already been in practical use for 2 years.

Ev tekstili uygulama alan› için: 360 cm nominal genifllik-

For the application area domestic textiles: Curtain fabrics

teki AWS 4/S12 C tipi hava jetli dokuma makinesinde na-

with embroidery unit on a type AWS 4/S12 C air-jet wea-

k›fll› perde kumafl›

ving machine with 360 cm nominal width

FT kontrol ayn› zamanda, Dornier’in, tan›t›lan yeni ORW hava jetli

The FT control is also the origin for utilizing linear drives that

dokuma makinesindeki ek kal›p aç›lar›n› kontrol etmek için kul-

Dornier uses to control additional pattern axes on the new

land›€› do€rusal tahrik’lerden faydalanman›n da esas›n› oluflturu-

ORW air-jet weaving machine presented.This innovative com-

yor. Bir milimetrenin onda biri kadar olan programlanabilir do€-

pact system with programmable linear offsets in the tenth of

rusal ofsetlere sahip bu yenilikçi kompakt sistem, hatas›z konum-

a millimeter range allows exact positioning as well as precise

land›rma ve do€ru ve yeniden oluflturulabilen ayar yap›labilmesi-

and reproducible settings.

ni sa€l›yor. Dornier'in Aç›k Tarak Dokuma Teknolojisi (Open Reed

With Dornier's Open Reed Weave Technology (ORW), the reed

Weave Technology -ORW) ile tarak yukar›ya do€ru aç›l›yor ve çöz-

is opened upwards which creates a filling pattern with the

gü iplikleri ile atkı deseni olufluyor. Bu, bütün uygulama alanlar›

warp ends. This opens up completely new pattern options for

için tamamen yeni kal›p seçenekleri sunuyor. Tam olarak söyle-

all application areas. To be precise, as embroidery filling pat-

mek gerekirse, giyim ve döşemelik kumafllar› için nak›fl atkı deseni

tern for clothing and furnishing fabrics or selective, partial re-

veya teknik kumafla yerlefltirilmifl seçilebilir, k›smi takviyeler. Dor-

inforcements inserted in technical fabrics. Dornier's develop-

nier'in gelifltirme ekibine Techtextil’de bu teknoloji için 2011 ‹no-

ment team were awarded the Innovation Prize 2011 at the

vasyon Ödülü verilmifltir.

Techtextil for this technology.

PTS 8/S20 C tipi rapierli dokuma makinesi PTS 8/S20 C rapier weaving machine

tekstil teknoloji 32


GÜNDEM NEWS

Teknik kumafl uygulama alan› için: 220 cm nominal ge-

For the application area technical fabrics: Filter fabric on a

nifllikteki PTS 4/S20 C tipi rapierli dokuma makinesinde

type PTS 4/S20 C rapier weaving machine with 220 cm no-

filtre kumafl›

minal width

Dornier'in müflterilere özel ihtiyaçlara uyarlanm›fl, yüksek has-

Dornier's high-precision air-jet and rapier weaving machines

sasl›€a sahip hava jetli ve rapierli dokuma makineleri, karma-

adapted to customer-specific requirements can fulfill the highest

fl›k teknik tekstildeki flu anda ve ileride meydana gelecek gelifl-

demands for current and future developments in complex tech-

melerle ilgili en yüksek talepleri karfl›layabilir. Dornier özel çö-

nical textiles. Dornier demonstrates their "customized solutions"

zümlerinin oldu€unu, rapierli dokuma makinesiyle kan›tl›yor.

with a rapier weaving machine. The machine design known for

Yüksek tarak çarpma kuvvetine sahip dayan›kl›l›€›, çok ›fl›nl›

its sturdiness with high reed impact forces, multi-beam weaving

dokuma ve çeflitli boyutlarda s›k› dokuma monofili özellikleri

and weaving stiff monofilament with various diameters will be

ile tan›nan makine tasar›m›, a€›r filtre kumafl› üreten bir rapi-

shown on a rapier weaving machine producing a heavy filter fab-

erli kancal› dokuma makinesinde gösterilecek. Alt› çözgü aç›s›

ric. Six warp axes and more can be activated on demand. Produc-

ve daha fazlas› talep üzerine çal›flt›r›labilir. Ürün güvenilirli€i ve

tion reliability and fault-free weaving are of decisive importance

hatas›z dokuma bu aç›dan oldukça önemlidir.

in this context.

Giyim kumafl› uygulama alan› için: 190 cm nominal ge-

For the application area clothing fabrics: Women's outer

nifllikteki PTS 8/S20 C tipi rapierli dokuma makinesinde

clothing fabrics on a type PTS 8/S20 C rapier weaving mac-

kad›n d›fl giyim kumafl›

hine with 190 cm nominal width

Rapierli dokuma makinesinin en önemli noktas›, kan›tlanm›fl

The heart of the rapier weaving machine is the proven Dornier

Dornier pozitif merkezi transferle dolgu eklemedir. Atkı ipleri

filling insertion with positive central transfer. Filling threads are

güvenilir ve do€ru bir biçimde çekilir, geçirilir ve aç›k ay›r›c›da

taken up reliably and precisely, passed on and held securely until

örgülü taramaya kadar güvenli bir biçimde tutulur. Oldukça di-

interlacing in the open shed. Using the highly dynamic back-rest

namik arkal›k vals ünitesi (DWG), fazla mil gerektiren desenler

roll unit (DWG) allows optimum thread tension compensation

atkı için bile en iyi iplik gerginlik dengesini sa€l›yor. En kaba

even for complex styles requiring a high number of shafts. Flexib-

atkı ipliklerine çok ince esnek pic-à-pic yerlefltirme, bir Alta

le pic-à-pic insertion of very thin to coarsest filling yarns will be

Moda giyim kumafl› kullan›larak gösterilecek.

demonstrated using an Alta Moda clothing fabric.

Ürün adalar› ve stand tasar›m›

Product islands and stand design

Ürün adalar›; ev tekstili, giyim ve teknik tekstil alanlar›ndan çe-

The product islands present various exhibits from the areas do-

flitli ürünleri ve EasyLeno ve drebfabrics gibi farkl› teknolojileri

mestic textiles, clothing and technical textiles as well as different

tan›t›yor. Kompozit, jeotekstil, döflemelik kumafllardan, son

technologies such as EasyLeno or drebfabrics. Finished products

moda giyim kumafllar›ndan yap›lm›fl nihai ürünler görülebilir.

from composites, geotextiles, upholstery fabrics on up to very fas-

®

Dornier ayr›ca, ürün adalar›ndaki kal›plarla bir ServoTerry ha-

hionable clothing fabrics can be seen. Dornier also provides infor-

va jetli dokuma makinesinde çeflitli öbek yükseklikleri, pile ve

mation with patterns on the product islands on a ServoTerry® terry

3, 4 ve 7 dolgu geçifli aras›ndaki hassas geçifllerle ilgili bilgi ve-

air-jet weaving machine regarding variable pile heights, pleats and

riyor. Bu y›lki fuar stand›nda bir tekstil tasar›m› da yer al›yor. Üç

precise transitions between 3, 4 and 7 filling interlaces that leave

boyutlu hafif yap›lar, bir kumafl yüzeyinde parlayarak yanan

no wishes open. This year's exhibition stand also has a textile de-

Dornier logosunu simgeliyor.

sign. Three-dimensional light structures symbolizing a fabric surfa-

Tasar›m, Dornier EasyLeno dokuma makinelerinde üretilmifl,

ce frame the brightly lit Dornier logo. This was realized using a

®

light-technical special fabric Ettlinlux® from the Ettlin company,

kullan›larak yap›ld›. Bu yenilikçi teknoloji ola€anüstü bir derin-

produced on Dornier EasyLeno weaving machines. This innovati-

lik etkisiyle birlikte hafif etkiler yarat›yor. Bu, patentli Ettlin lux®

ve technology creates light effects with an exceptional depth ef-

özel kumafl ve LED ›fl›k kaynaklar› aras›ndaki etkileflimden kay-

fect. This comes from the interaction between the patented Ett-

naklan›yor.

linlux® special fabric and LED light sources.

Ettlin flirketine ait hafif, teknik, özel bir kumafl olan Ettlin lux

tekstil teknoloji 34


GÜNDEM NEWS

Isra Vision, Nonwoven Alan›ndaki Yenilikleriyle ITMA 2011’de Isra Vision is at ITMA 2011 with its Innovations in Nonwoven ITMA 2011’de Isra Vision, optik üretim içi kontrol için dünyan›n en genifl eksiksiz ürün portföyü ve s›f›r kusur içeren nonwoven kumafl üretimi alan›nda en genifl yenilik yelpazesine sahiptir. At ITMA 2011, Isra Vision presents the world’s most complete product portfolio for optical in-line inspection, as well us a range of the newest of innovations for a zero-defect nonwovens production.

I

sra Vision, kalite kontrol için yüksek h›zda optik yüzey denetimi sistemlerinin önde gelen tedarikçilerinden biridir. Merkezi Almanya’da bulunan firma, nonwoven kumafllar ile teknik tekstil ürünleri ve ayr›ca ka€›t, plastik film, karton ku-

I

sra Vision is a leading supplier of high-speed optical surface inspection systems for quality control. The Germany based company offers quality and process management solutions for various types of technical surfaces and mate-

tu ve metal, bask›l› esnek ambalaj, etiket, esnek elektrik devrele-

rials, such as nonwovens and technical textiles, but also paper,

ri ve daha pek çoklar› gibi çeflitli teknik yüzey türleri ve malzeme-

plastic film, cardboard or metal, printed flexible packaging,

ler için kalite ve proses yönetim çözümleri sunar.

labels, flexible electronic circuits and many more.

ITMA 2011’de Isra Vision,

At ITMA 2011, Isra Vision

optik üretim içi kontrol için

presents the world’s most

dünyan›n en genifl eksiksiz

complete product portfo-

ürün portföyü ve ayr›ca s›f›r

lio

kusur içeren nonwoven ku-

inspection, as well us a

mafl üretimi alan›nda en

range of the newest of

genifl yenilik yelpazesine sa-

innovations for a zero-

hiptir.

defect nonwovens produc-

Yüksek kaliteli teknik tekstil

tion.

ürünleri için çok küçük ku-

For high-quality technical

surlar bile büyük tazminat

textiles, even very small

taleplerine neden olmakta-

defects

d›r; çünkü bu kusurlar, çok

expensive claims because

pahal› nihai ürünlerin ›skar-

they can lead to failure of

taya ç›kmas›na yol açmak-

very expensive final prod-

tad›r. Isra Vision, devrimsel LED ayd›nlatma teknolojisi

En yüksek kalite ve en iyi uygulama proses gelişimi için: Tam otomatik Smash dahili (in-line) denetim ve sınıflandırma For highest quality and best practice process improvement: Fully automated Smash in-line inspection and classification.

for

optical

can

in-line

result

in

ucts. Isra Vision has made it possible, with a revolu-

ile en küçük kusurlar›n bile güvenilir bir flekilde tespit edilmesini

tionary LED lighting technology, to reliably detect even the small-

mümkün hale getirmifltir. Bu yeni, çok yönlü ve geliflmifl LED ay-

est defects. This new multi-mode, advanced LED lighting tech-

d›nlatma teknolojisi, kusurlar›n tespit edilmesini ve s›n›fland›r›l-

nology provides optimum surface illumination, which enables

mas›n› çok daha iyi ve rakip sistemlerden daha güvenilir bir flekil-

even better defect detection and classification and less complex

de sa€layan ideal yüzey ayd›nlatmas› sunar.

and more reliable than competitive systems.

Bu yeni nesil, yüksek h›zdaki yüzey denetim sistemleri, nonwoven

The new generation of high-speed surface inspection systems

tekstil teknoloji 36


GÜNDEM NEWS

malzemelerde bulunan sorunlar› en yüksek h›zda güvenilir bir fle-

reliably detect problems with nonwoven materials at the highest

kilde tespit eder. Üretici, de€erli malzeme çöpe gitmeden önce

speeds. The producer can quickly react to problems as they

sorunlar›n meydana geldi€i anda h›zl› bir flekilde tepki verebilir. En

occur, before valuable material is wasted. In order to achieve the

yüksek seviyede kalite elde etmek amac›yla nonwoven ürünler;

highest level of quality, nonwovens can be examined for all typi-

sert lifler, veya görünüm ve iflleve etki eden kirler gibi tüm tipik

cal defects such as hard fibers, eye brows or contaminations

kusurlar yönünden incelenebilmektedir. Kusurlar güvenilir bir fle-

which affect their appearance and function. The defects are reli-

kilde tespit edilir ve ayr›ca belgelendirilir; kusur istatistikleri için

ably detected, classified as well as documented, and a protocol

bir protokol, bobin ve kusur görüntüleri için de bir kusur haritas›

is created with defect statistics, defect map for each roll and

ç›kar›l›r. Geri Sarma Yöneticisi (Rewind Manager), son ifllem bölü-

defect images. Rewind Manager is a technology that can be used

münde döküntülerin ç›kar›lmas›n› otomatik hale getirmek için

to automate the removal of waste in the finishing department.

kullan›labilen bir teknolojidir. Kusurlar, bir sonraki üretim aflama-

The defects can be sorted out in the next production step.

s›nda s›n›fland›r›labilir. Geri Sarma Yöneticisi, kullan›c›n›n hangi

Rewind Manager interfaces with a synchronized database to

kusurlar›n giderilmesi gerekti€ini belirlemesini sa€lamak amac›yla

allow the user to select which defects need to be removed. The

senkronize veritaban›na müdahale eder. Bu durumda zorluk, ku-

challenge is then to take the roll with defects and to make sure

surlu ruloyu almak ve bunlar›n bir müflteriye sevk edilmedi€inden

that they are not shipped to a customer. All this can be done

emin olmakt›r. Bunlar›n hepsi, çok basit ve etkili araçlar kullan›la-

using very simple and efficient tools.

rak yap›labilir.

The newest feature: slitting optimization and improvement of

En yeni özellik: Dilimleme optimizasyonu ve iç ifl ak›fl›n›n iyilefltiril-

internal work-flow. The task of the inspection system is not fin-

mesidir. Denetim sisteminin görevi, ana silindir üretilene kadar so-

ished once the mother roll has been produced. The inspection

na ermez. Denetim verileri, ana silindirin müflterinin iste€ine gö-

data is sent on to the rewinder, where the jumbo receives its

re dilinmifl toplara (daughter roll) ayr›ld›€› ve kaplamas›n› ve dilim-

coating and to the slitter, where the mother roll is cut into cus-

leyicisini ald›€› geri sarma makinesine gönderilir. ‹flletmen, kesme

tomer-specific daughter rolls. The operator selects the cutting


GÜNDEM NEWS

plan›n› seçer ve denetim sistemi, hangi toplar›n ›skartaya ayr›laca-

scheme and the inspection system shows directly which rolls are

€›n› do€rudan gösterir. Böylelikle kusurlu toplar h›zl› ve güvenilir

to be rejected. Defective rolls are thus rapidly and reliably reject-

bir flekilde ›skartaya ç›kar›l›r ve geçici depolama için yedek toplar-

ed and replaced by substitute rolls from the interim storage. This

la ikame edilir. Bu bütünleflik konsept, kusurlu ürünlerin tesisten

integrated concept ensures that no defective products are

ç›kmamas›n› sa€lar. Çözüm, sadece %100 denetimi de€il ayn› za-

allowed to leave the plant. The solution facilitates not only 100

manda tüm ifllem boyunca teslimata kadar ve teslimat da dahil

% inspection, but also optimization throughout the entire

olmak üzere optimizasyonu kolaylaflt›r›r. Baflka bir göze çarpan

process chain, up to- and including delivery.

özellik de Isra’n›n denetim sistemlerinin yaz›l›m ve donan›mda

Another highlight - Isra's inspection systems are equipped with

dahili kalibrasyon ve do€rulama araçlar› ile donat›lm›fl olmas›d›r.

in-line calibration and validation tools both in the software and

Bu özellik, kaliteli denetimleri ve kalite testinden geçmifl tedarik-

in the hardware. These help and support quality audits and with

çi olarak üreticinin sertifikasyon ve onay›n› almaya yard›m eder ve

that the certification and approval of the manufacturer as a qual-

bunlar› destekler.

ity-tested supplier. With the use of these tools on a regular basis,

Bu araçlar›n düzenli olarak kullan›lmas›yla, tutarl› tespit ve s›n›fland›rma sonuçlar›n›n elde edilmesi ve korunmas› garanti alt›na al›n›r. Isra Vision, denetim ve proses geliflimi yoluyla de€er sunar ve standart çözümlerle tüm üretim zincirini kapsar. Baflar›l› bir flekilde kurulmufl binlerce sisteme sahip olan flirket, %100 denetimde liderdir. Isra ile ticari iliflkiler; ürün sonuçlar›n›n iyilefltirilmesi, maliyetlerin azalt›lmas› ve kar›n artmas› anlam›na gelir ve yar›n›n

achieving and maintaining consistent detection and classification results are guaranteed. Isra Vision provides value through inspection and process improvement and covers the entire production chain with standard solutions. With thousands of successfully installed systems, the company is the leader in 100% inspection. A business relationship with Isra translates into improved yields, reduced costs and increased profits and meets tomorrow’s customer require-

müflteri gereksinimlerini bugünden karfl›lar. Isra Vision, bütçeler

ments today. Isra Vision is a global enterprise that delivers proj-

dahilinde projeleri zaman›nda teslim eden ve dünya çap›nda des-

ects on time, within budgets and backs it up with worldwide

tek sa€layan küresel bir flirkettir.

support.


GÜNDEM NEWS

‹talyan Tekstil Makine Üreticileri ITMA 2011 ‹çin Haz›rlan›yor Italian Textile Machinery Manufacturers Warming for ITMA 2011 ITMA 2011 Fuar›’nda 300’e yak›n ‹talyan kat›l›mc›s› ile ‹spanya’daki en fazla kat›l›mc›ya sahip ülke İtalya. ITMA 2011 Fair, will include some 300 Italian exhibitors, making the Italian presence the most numerous among exhibiting countries in Spain.

T

ekstil makine sanayisinin en önemli global fuar› olan ITMA’ya say›l› günler kald›. Her zamanki gibi ‹talya, ‹spanya’da düzenlenen fuarda yerini teyit eden 300’e yak›n kat›l›mc› ile ITMA’da temsil edilecek. Bu

I

TMA, the textile machinery industry’s most important global exhibition, is in fact just a few months away. As is usual, Italy will be well represented in Spain with some 300 machinery manufacturers who have thus far confirmed their participa-

say› ile ‹talya, kat›l›mc› say›s› bak›m›ndan ve kiralanan alan ba-

tion at the ITMA exhibit, ranking Italy as the main Country in terms

k›m›ndan bir numarada. Her iki durumda da zaten ‹talyan üre-

of number of exhibiting manufacturers and surface area occupied

ticiler toplam kat›l›mc› say›s›n›n dörtte birini temsil ediyor.

(in both cases, Italian manufacturers represent roughly one quar-

Bu y›l 16.s› düzenlenen ITMA fuar›, tüm global tekstil makine

ter of the total).This 16th edition of ITMA will be held in a year that

sek tö rün de ya fla nan to par -

promises to be characterized by

lanma sürecinde düzenlendi-

a continuation of the recovery

€inden önem arz ediyor. Ra-

under way for the entire global

kamlar çoktan iki y›ll›k bir ge-

textile machinery industry. Figu-

ri le me dö ne mi nin ar d›n dan

res already pointed to a recovery

2010 için toparlanmay› iflaret

in 2010, following a two-year

et ti. Ge çen se ne ‹tal ya’da,

period of decline. In Italy last ye-

ACIMIT taraf›ndan derlenen

ar, according to statistics compi-

is ta tis tik le re

üre tim

led by ACIMIT, the Association of

%18 artarak 2.3 milyar Eu-

Italian Textile Machinery Manu-

ro’ya yükselirken, toplam ge-

facturers, production rose 18%,

lirin %80’ini temsil eden ih-

reaching 2.3 billion euros; ex-

racat %19 art›fl ile 1.8 milyar

ports, which represent roughly

Euro’ya ulaflt›. 2010 y›l›nda

80% of total revenues, increased

da ayn› zamanda, tekstil ma-

19%, amounting to around 1.8

gö re,

kine talepleri 1 milyar Euro’yu bulan ‹talya’n›n iç paza-

ACIMIT Başkanı Sandra Salmoiraghi / The Presedent of ACIMIT

r› için de bir toparlanma gösterdi. (2009’a k›yasla +27%).

billion euros. 2010 also recorded a recovery for Italy’s domestic

market, where demand for textile machinery hit nearly one billion

ACIMIT’›n Baflkan› Sandro Salmoiraghi: “Bu y›l ki ITMA, ‹tal-

euros (+27% over 2009).“The upcoming edition of ITMA - stated

yan üreticilerinin sektördeki öncü rolünün yan› s›ra teknoloji-

Sandro Salmoiraghi, president of ACIMIT - will confirm the primary

ye yapt›klar› oldukça yenilikçi katk›lar›n› ve makine üreticileri-

role of Italian manufacturers in the sector, above all for their highly

mizin tüm tekstil sektöründeki büyük etkisini teyit edecek”

innovative contribution in technology, and the attention our mac-

dedi.

hinery manufacturers place on issues that have the greatest impact

‹talyan makine kat›l›mc›lar› için ana tema, sürdürülebilirlik ve

for the entire textile industry.”

tekstil teknoloji 42


GÜNDEM NEWS

eko-verimlilik olacak. ACIMIT taraf›ndan bu teman›n tekstil

The leitmotif for Italian machinery exhibitors will be sustainability

makine sektörünün gelece€i için hayati öneme sahip oldu€u

and eco-efficiency, a theme considered by ACIMIT to be of vital im-

düflünülmektedir. Bu ba€lamda, ACIMIT’in yak›n geçmiflte

portance for the future of the textile machinery industry. In this

oluflturdu€u “Sürdürülebilir Teknolojiler” projesinin amac›,

sense, the Association’s recently created “Sustainable Technologi-

üreticilerin eko/enerji sürdürülebilir prensiplerine göre çal›flt›-

es” project aims to promote awareness among its associated mem-

€›n› bildiren üretim sistemlerine ba€l›l›klar›n› beyan eden, ma-

bers on the sustainability of technology solutions proposed to the-

kine ürünlerini bir dizi testten geçirdiklerini gösteren ay›rt edi-

ir customers, through a distinctive green label in which manufac-

ci yeflil bir etiket ile müflterilere sunulan teknoloji çözümlerinin

turers declare their adherence to a production system that recog-

sürdürülebilirli€i konusunda Birlik üyeleri aras›nda bir fark›n-

nizes and operates according to eco/energy sustainable principles,

dal›k yaratmakt›r.

subjecting their machinery products to a series of self-certification

Sürdürülebilir teknolojiler ayn› zamanda ACIMIT’›n son dö-

tests. Sustainable technologies are also at the core of the slogan

nemde ‹talyan Ticaret Komisyonu ve Ekonomik Geliflme Ba-

for ACIMIT’s promotional campaign, recently launched together

kanl›€› ile birlikte lanse etti€i tan›t›m kampanyas›n›n ana slo-

with Italian Trade Commision and the Ministry for Economic Deve-

gan›d›r.

lopment. Emphasis on innovation, which has always distinguished

Yenili€e yap›lan vurgu, ACIMIT’i ve üyelerini her zaman için

ACIMIT and its associated members, is also well embodied in the

ay›rt etmifltir ve ayn› zamanda Üniversiteler ve araflt›rma ens-

association’s close relationship with Universities and research insti-

titüleri ile yak›n iliflkiler kurmay› içerir. ITMA Barselona’da bu

tutes. At ITMA Barcelona, this partnership will materialize with the

ortakl›k Araflt›rma & E€itim Pavyonu’nda yer alacak kurum ve

presence of the following organizations exhibiting in the Research

kurulufllarla somutlaflacak: Centrocot, Citta' Studi Di Biella,

& Education Pavilion: Centrocot, Citta' Studi Di Biella, D’Appoloni-

D’Appolonia, Politecnico Di Milano, Politecnico Di Torino, Tec-

a, Politecnico Di Milano, Politecnico Di Torino, Tecnotessile and

notessile ve Universita' Di Bergamo.

Universita' Di Bergamo.

Sandro Salmoiraghi: “Firmalar›m›z, müflterilerinin yenilikçi bir

As Sandro Salmoiraghi emphasizes “Our companies believe it is es-

odaktan do€an geliflmifl modern teknolojiden kaynakl› reka-

sential to let their customers know of the competitive advantages

betçi avantajlar› bilmesinin önemine inanmaktad›r. ITMA’da,

that come from advanced state-of-the-art technology from an in-

‹talyan firmalar tekstil üreticisi müflterilerinin daha rekabetçi

novation standpoint. At ITMA, which represents the place for in-

olmalar› için çözümler getirmeye adad›lar kendilerin” fleklinde

novation, Italian companies are committed to bringing solutions

konufltu.

capable of making the production of their textile manufacturing

ACIMIT, ‹talyan ifl dünyas›na maksimum düzeyde destek sa€la-

customers highly competitive.” ACIMIT will be present at ITMA

mak ve ‹talya’n›n tekstil makine sektörünü tan›tmak üzere IT-

2011 to provide maximum support for Italian businesses and to

MA 2011’de yer alacak.

promote Italy’s textile machinery sector

tekstil teknoloji 44


GÜNDEM NEWS

Karl Mayer, Tüm Birimleriyle ve Yenilikleriyle ITMA 2011’de Karl Mayer at ITMA 2011 with its all Divisions and Innovation ITMA 2011’deki Karl Mayer stand›nda tamamen yeni tekstil malzemeleri üretmek için bütün becerilerini sergileyecek makineler yer alacak. Karl Mayer will be demonstrating all their capabilities for producing completely new textile materials, and all of them have an impressive, exceptionally competitive price-performance ratio.

ö

nde gelen bir çözgülü örme ve çözgü haz›rlama makinesi üreticisi olan Karl Mayer, ITMA 2011’de ilk kez bütün flirket ifl birimlerini 1.400 m2’lik stand›nda tan›tacak. Ziyaretçiler, tamamen yeni

A

s a leading manufacturer of warp knitting and warp preparation machines, Karl Mayer will be presenting at ITMA 2011 for the first time all the company’s business units on the same exhibition area of 1,400 m2. The vi-

tekstil malzemeleri üretmek için bütün becerilerini sergile-

sitors will have the opportunity to see machines which will be de-

yecek makineleri görme f›rsat›na sahip olacaklar.

monstrating all their capabilities for producing completely new tex-

Bu makinelerin hepsi, etkileyici ve son derece rekabetçi fi-

tile materials, and all of them have an impressive, exceptionally

yat-performans oran›na sahip.

competitive price-performance ratio. “We are mainly targeting

Bu konuda Karl Mayer CEO’su Fritz P. Mayer “Esasen özel

customers who dominate their special business fields by a compe-

ifl alanlar›n› teknolojide rekabetçi olan bir yönle belirleyen

titive edge in technology. For these highly innovative enterprises

müflterileri hedefliyoruz. fiirketimizin iki ürün stratejisi

we have high-tech premium machines on offer which belong to

do€rultusunda bu oldukça yenilikçi olan iflletmeler için ile-

our company’s two-product line strategy”, explained CEO Fritz P.

ri teknoloji özel makineler sat›yoruz” aç›klamas›n› yapt›.

Mayer in the run-up to the fair. In its ‘Warp Knitting’ business unit,

Karl Mayer, ‘Çözgülü Örme’ ifl biriminde, maliyet-perfor-

Karl Mayer will be showing latest enhancements of the Textronic®

mans oranlar›yla oldukça ikna edici olan Textronic® Lace,

Lace, of the three-bar high-performance tricot machine and of the

Üç barl› yüksek performansl› triko makinesi inovasyonu The innovation of the three-bar high-performance tricot machine

tekstil teknoloji 46


GÜNDEM NEWS

üç barl› yüksek performansl› triko makinesi ve RSJ makine

RSJ machine series, which are particularly convincing by their cost-

serisinin en son geliflmelerini sergileyecek. Ayr›ca Jacqu-

performance ratio. Moreover, the latest models of the Jacquardtro-

®

ardtronic Lace, DJ serisi ve iki barl› yüksek h›zl› triko ma-

nic® Lace, of the DJ series and of the two-bar high-speed tricot

kinesinin son modelleri de yer alacak. Bu makineler, üstün

machines will also be showcased. These machines manufacture

çok yönlülüklerini kan›tlayarak tamamen yeni tekstil mal-

completely new textile products, giving proof of their outstanding

zemeleri üretiyor.

versatility. In Barcelona, the ‘Technical Textiles’ business unit will be

ITMA 2011’de ‘Teknik Tekstiller’ ifl birimi, karbon malze®

displaying an innovation from the Malitronic® Multiaxial series, be-

menin ifllenmesi için özel bir çözüm olan Malitronic Mul-

ing a customized solution for the processing of carbon material.

tiaxial serisinden bir inovasyon tan›tacak.

Karl Mayer’s ‘Warp Preparation’ business unit will be presenting

Karl Mayer’in ‘Çözgü Haz›rlama’ ifl birimi, yine dengeli bir

new developments which are also convincing by a well-balanced

maliyet-performans oran› ve birinci s›n›f tekrar üretilebilir ürün kalitesi ile ikna edici olan yeni geliflmeleri sergileyecek. Sergilenen iki makine, hafl›l sektörü için ve, ortalama uzunluktaki numune çözgülerin ve üretim çözgülerinin imalat› için yeni standartlar belirliyor. Bütün yeni makinelerin ve tekstil ürünlerinin performans profilleri ilgili pazarlar›n, yaln›zca bugünün de€il yar›n›n da, flartlar›na tamamen uyuyor. Son olarak, Karl Mayer stand› sektör için önemli bir buluflma noktas› olacak. Bura-

cost-performance ratio and by a first-class, reproducible product quality. The two machines on show set new standards for the sizing sector and for the manufacture of sample warps and production warps of average running length. The performance profiles of all new machines and textile products definitely comply with the requirements of the respective markets – not only of today but also of the future. And once again, the Karl Mayer stand will prove to be an important meeting point for the industry. Here the clients

da müflteriler, kiflisel görüflmeler ve fikir al›flverifli sayesinde

will surely get new ideas and stimuli, practical advice and know-

yeni fikirler ve ortam, ticari ifllemleri için pratik öneriler ve

how for their business transactions, also during personal discussi-

teknik bilgi edinecek.

ons and exchange of ideas.

Malitronic® Multiaxil’in yeni atk› yerlefltirme modülü The new weft insertion module of the Malitronic® Multiaxil

tekstil teknoloji 48


GÜNDEM NEWS

SSM, 5 Yeni Makinesiyle ITMA 2011’de SSM is at ITMA 2011 with 5 New Machines ITMA 2011’deki stand›nda 5 yeni ürünün lansman›nı yapan ve toplam 9 makine sergileyecek olan SSM’in stand›na fuar boyunca 1000’in üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor. 5 new product launches and a total of 9 machines will be showed. Over 1,000 visitors are expected at the SSM-booth during the show.

E

lektronik iplik travers sisteminin mucidi ‹sviçreli SSM Schärer Schweiter Mettler AG, 盀›r açan teknolojilerin tan›t›lmas›yla trendleri belirleme gelene€ine ITMA 2011’de de devam edecek. Fuar›n odak noktas›, maliyet-etkin sarma ve iplik iflleme için yeni çözümlerin sunulmas› olacak. 5 yeni ürün lansman› ve tan›nm›fl ürünleri ile ilgili bir dizi yeni inovasyon & uygulama ile, SSM toplam 9 makine sergileyecek. SSM stand›nda flu uygulamalar için kullan›lan makineler sergilenecek: Boyama/Geri sarma (yeni makine), Toplu sarma, Hava tekstüre (yeni makine), Çekme sarma (yeni makine), ‹plik gazeleme (yeni makine), Dikiş ipliği (yeni makine). Bu alanlarda pazar lideri olan SSM’in üstün bir sayg›nl›€› var. Ayr›ca SSM, müflterilerinin personelini e€itilmesini ve müflterilerinin yat›r›m›na en fazla getiriyi sa€layan dünya çap›nda bir servis a€›na sahip. SSM stantlar›na 1000’in üzerinde ziyaretçi gelmesini bekliyor.

SSM DP5-T – yüksek kaliteli hava jet ile tekstüre edilmifl ipliklerin esnek bir biçimde üretimi SSM DP5-T - flexible production of high quality air jet textured yarns

T

he Swiss based SSM Schärer Schweiter Mettler AG, the inventor of the electronic yarn traverse system, will continue their tradition of trend-setting with the presentation of breakthrough technologies. The focus of the show will be the exhibition of new solutions for cost effective winding and yarn processing. With 5 new product launches and a number of new innovations & applications for their well known product range, SSM will exhibit a total of 9 machines. Machines for the following applications will be on display: Dyeing/Rewinding (new machine), Assembly winding, Air Texturing (new machine), Draw winding (new machine), Yarn singeing (new machine), Sewing thread (new machine). As the market leader in these fields, SSM enjoys an excellent reputation. Further more SSM maintains a worldwide service network, that ensures the training of their customers staff and the maximum return on customers investment.SSM is expecting more than 1'000 visitors on their booth.

Yeni CW8-W formunda SSM Klasik Bobin Sarma Makinesi SSM Classic Winder in its new form CW8-W

tekstil teknoloji 50


GÜNDEM NEWS

Xetma Vollenweider, Gelece€e Yönelik Konseptlerle ITMA 2011’de Xetma Vollenweider with Future-Oriented Concepts at ITMA 2011 Xetma Vollenweider, ITMA 2011’e bu y›lki kat›l›m›nda tamamen performans optimizasyonu üzerine odakland›. This years participation of Xetma Vollenweider at ITMA 2011 exhibition is entirely focused on performance optimisation.

X

etma Vollenweider, geleneklerini sürdüren bir flirket olarak 160 y›ldan daha uzun bir süredir Alman kalitesi ve ‹sveç hassasl›€› ile tekstil apreleme sistemleri gelifltiriyor ve üretiyor. Genifl ve yenilikçi teknoloji

portföyünde; Soft Touch (z›mparalama & f›rçalama), Plush To-

S

ince more than 160 years Xetma Vollenweider as a company with long-standing traditions is developing and manufacturing textile finishing systems with German quality and Swiss precision. The wide

and innovative technology portfolio includes the product lines

uch (şardonlama), Even Touch (makaslama), Level Touch (hal›

Soft Touch (emerizing & brushing), Plush Touch (raising), Even

makaslama), Clean Touch (kumafl temizleme) ürün serileri ve

Touch (shearing), Level Touch (carpet shearing), Clean Touch

farkl› uygulama türleri için özel çözümler yer al›yor.

(cloth cleaning) and special solutions for different kinds of

Xetma Vollenweider, ITMA 2011’e bu y›lki kat›l›m›nda tama-

application.

men performans optimizasyonu üzerine odakland›. Alman-‹s-

The this years participation of Xetma Vollenweider at ITMA

viçreli firma, “‹sviçre Teknolojisi-Alman Mal›” slogan›na uygun

2011 is entirely focused on performance optimisation. Accor-

olarak, en yüksek önceli€i mümkün olan en yüksek üretim h›z-

ding to the motto “Swiss-Technology-Made in Germany” the

lar›na ve ortalaman›n üzerinde kalitede apreleme sonuçlar›na

German-Swiss company gives the highest priority to achieve

ulaflmaya veriyor. Farkl› teknolojilerin tek bir makine sistemin-

maximum possible production speeds and finishing results of

de bir araya gelmesi, esnek ve verimli çal›flma prosesleri sunu-

above-average quality. The combination of different technolo-

yor.

gies in one machine system allows flexible and efficient working processes.

Xetma Vollenweider’in dikkat çekici ürünleri Yumuflak dokunufllu etki alan›nda de€er katan teknolojilere

Highlights of Xetma Vollenweider

olan talebin giderek artmas›, Xetma Vollenweider’in yeni, güç-

The still increasing demand for added value technologies in

lü bir f›rçayla tüylendirme ve z›mparalama makinesi gelifltirme-

the field of soft touch effects has caused Xetma Vollenweider

sine neden oldu. Yeni X-Treme Xeb devrim niteli€inde üretim

to develop a new, powerful brush-sueding and emerizing

h›zlar› sa€l›yor ve 3 teknolojiyi (z›mparalama, f›rçayla tüylen-

machine. The new X-Treme Xeb allows revolutionary produc-

dirme ve f›rçayla tüylendirme + z›mparalama beraber) tek bir

tion speeds and combines 3 technologies (emerizing, brush-

makine sisteminde bir araya getiriyor. Bu, f›rçalar›n daha yük-

sueding and combined brush-sueding + emerizing) in one

sek rotasyon h›z› olmas›n› ve dolay›s›yla kumafl yüzeyinin daha

machine system. This is possible due to the new and innovati-

yo€un bir biçimde ifllenmesini garanti alt›na alan, f›rçalama si-

ve lightweight construction of the brushing rollers and the

lindirlerinin hafif yap›s› yeni ve yenilikçi f›rçalama ve yeni sürü-

new drive system, which guarantees higher rotation speeds of

cü sistemi sayesinde oluyor. Yüksek yo€unluklu ve çok daha

the brushes and thus a more intensive treatment of the fabric

yumuflak dokunufllu eflsiz yüzey etkilerine, farkl› teknolojileri

surface. Unique surface effects of incomparably high dense

yaln›zca bir operasyonda bir araya getirerek ulafl›labiliyor.

and softer touch can be reached by combining different tech-

Xetma Vollenweider markas› makaslama alan›nda da en yük-

nologies in just one operation.

tekstil teknoloji 52


GÜNDEM NEWS

sek kalitesi, güvenilirli€i ve uzun ömürlülü€ü ile tan›n›yor. Alman-‹sviçreli flirket, yeni gelifltirilen makaslama makinesi XPlore XCS ile dünyan›n en eski makaslama makinesi özelli€ini tafl›yor. 6.000 mm’ye kadar nominal genifllikle, her tür dokuma ve tüfte hal›lar, i€nelemeli keçeler ve yapay çimler için en iyi makaslama sonuçlar› al›nabiliyor. Son derece hassas olan Xetma Vollenweider Heavy Duty Shearing Units®’de entegre toz giderme özelli€inin yan› s›ra hidrolik bas›nç ve kald›rma sistemi bulunuyor. Makaslamadan önce özel tüy haz›rlama sistemleri, genifl tekstil yer kaplamalar›n›n en iyi flekilde aprelenmesini sa€l›yor. Di€er bir öne ç›kan ürün de, Xetma Vollenweider’in kifliye özel temizlik çözümleri. Çeflitli proses aflamalar›ndan geçen tekstil kumafllar›n›n yan› s›ra, özellikle Yumuflak Dokunufl uygulamalar›ndan sonra boyanmam›fl kumafllar›n, dokuma ve örme kumafllar›n etkin bir biçimde temizlenmesi için esnek ve güçlü kumafl temizleme sistemleri kullan›l›yor. En iyi performansa sahip makaslama makinesi Optima XS ile, Xetma Vollenweider, makaslama alan›ndaki 130 y›ll›k deneyimine at›fta bulunuyor. En yüksek makaslama hassasl›€›n›n getirdi€i ideal makaslama sonuçlar›yla, Optima serisi hala pazardaki en yüksek üretim h›z›na sahip makaslama makinesi konumunda. In the field of shearing the Xetma Vollenweider brand also stands for highest quality, reliability and longevity. With the new developed shearing machine X- Plore XCS the GermanSwiss company does justice to its reputation as longest-standing manufacturer of shearing machines in the world. With a nominal width up to 6.000 mm best shearing results for all kinds of woven and tufted carpets, needle felts and artificial turf can be reached. The extremely precise Xetma Vollenweider Heavy Duty Shearing Units® are equipped with a hydraulic pressure and lift-up system as well as an integrated dust removal. Special pile preparation systems prior to shearing guarantee an optimal finishing of textile floor coverings in wide widths. Another highlight are the individual cleaning solutions of Xetma Vollenweider. The flexible and powerful fabric cleaning systems are used for the efficient cleaning of greige fabrics, woven and knit fabrics especially after Soft Touch applications as well as for textile fabric runs at various process stages. With the performance optimised shearing machine Optima XS Xetma Vollenweider refers to its 130 years of experience in the field of shearing. With optimal shearing results due to highest shearing precision, the Optima series is still the shearing machine with the highest production speeds on the market. tekstil teknoloji 53


GÜNDEM NEWS

Oerlikon Neumag’tan ITMA 2011’de Dikkat Çekici Ürünler Oerlikon Neumag’s Highlights at ITMA 2011 Yaklafl›k %65 pazar pay›yla Oerlikon Neumag, ilk geliflmifl BCF hal› iplik makineleri tedarikçisi. Oerlikon Neumag sürekli geliflim çal›flmalar›yla makinelerin, parçalar›n ve proseslerin iyilefltirilmesine odaklan›yor. Bu, BCF’de daha iyi bir performans sa€lamak için yeni çözümlerde de uygulan›yor. With around 65% market share Oerlikon Neumag is the first supplier of advanced BCF carpet yarn machines. With continuous development efforts Oerlikon Neumag focuses on improvements on the machines, the components and the processes. This knowledge is applied in new solutions for an improved performance in BCF.

Y

eni S+; S5, S3 ve Sytec One’›n avantajlar›n› bir araya getiren 3 uçlu bir BCF makinesi. S5’ten Gode ve tekstürleme gibi güvenilir, tan›nan parçalar al›nd› ve Sytec One’›n düz iplik e€irme özelli€i gibi proses iyilefltirmeleri ile birlefltirildi. Yeni S+ ile %99 verim ve büyük h›z art›fl› sa€land›. BCF teknolojisindeki yeni inovasyon S+, ITMA 2011’deki Oerlikon stand›nda detayl› olarak tan›t›lacak ve sergilenecek. Stapel elyaf üretiminde yeni boyutlar Polyester stapel elyaf üretimindeki kan›tlanm›fl teknolojisi ve günlük 200 ton kapasiteli 25’ten fazla kurulu üretim hatt› ile Oerlikon Neumag kapasitesini art›rmak için bir sonraki ad›m› att›. Günlük 300 ton kapasiteli hat, daha az operasyon maliyeti gibi çeflitli avantajlar sa€l›yor. ITMA 2011’de, Oerlikon Neumag, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak do€al ölçülerindeki yeni günlük 300 tonluk polyester stapel elyaf üretim hatt›n› tan›tacak. Tek bir hatta dünyan›n en yüksek kapasitesine sahip bir tesisin bire bir boyutlar›n› görün. Bu hatta Oerlikon Neumag cer makinelerinin üstün malzeme ve üretim kalitesi ve eflsiz tasar›m› esas al›nd›. Günlük 300 ton kapasiteli hatta, Oerlikon Neumag’›n yeni gelifltirilen esas parçalar› kullan›ld›. 860mm geniflli€indeki en son teknoloji k›v›r›c› Baltic 860 ve1400mm çap›ndaki yeni kesici NMC 1400 yüksek kapasiteli PSF üretimini art›r›yor. Ayr›ca, Oerlikon Neumag hat bafl›na üretim kapasitesini daha da art›racak ve ölçüden kazand›racak bir ürün sergileyecek. Oerlikon Neumag nonwoven uygulamalar› için elyaf üreten tan›nm›fl inline stapel elyaf hatt› portföyünü de sunacak. Günlük en fazla 80 ton kapasiteli bu küçük hatlar genellikle jeotekstil elyaf veya PET’den geri dönüfltürülen elyaf üretiyor. Tüm bunlar Oerlikon Neumag stand›nda göz al›c› bir 3D sinemada gösterilecek.

T

he new S+ is a 3- end BCF machine which combines the advantages of the S5, S3 and the Sytec One. Reliable, well known components, such as the godets and the texturizing are taken from the S5 and united with the process improvements, for example the straight yarn spinning of the Sytec One. With the new S+ an efficiency of 99 % and a significant speed increase has been realised. The new innovation in BCF technology S+ will be presented and exhibited in detail at ITMA 2011, at the Oerlikon booth. New dimensions in staple fiber production With its proven technology in polyester staple fiber and more than 25 established production lines of 200 tons per day capacity, Oerlikon Neumag has taken the next step in increasing the capacity. The 300 tons per day line generates various scale advantages as reduced operation costs. At ITMA 2011, Oerlikon Neumag will be showing the new 300 tons per day polyester staple fiber production line in life-size using virtual reality technology. Experience the one - to - one dimension of a plant with the worldwide highest installed capacity in a single line. It is based on the unique design as well as superior material and manufacturing quality of Oerlikon Neumag draw frames. The 300 tons per day line is equipped with Oerlikon Neumags newly developed core components. The latest crimper Baltic 860 with a width of 860mm and the new cutter NMC 1400 with a diameter of 1400mm enhance the high capacity PSF production. Moreover, Oerlikon Neumag will be showing a vision to further increase production capacities per line and gain economies of scale. In addition Oerlikon Neumag will present its well - known portfolio of Inline staple fiber lines for the production of fibers for nonwoven applications. The small capacity lines up to 80 tons per day typically produce geotextile fibers or fibers from recycled PET. All this is presented at the Oerlikon Neumag booth in a spectacular 3D cinema.

tekstil teknoloji 54


GÜNDEM NEWS

Haval› serme, tarama, spunbond Oerlikon Neumag, spunbond, meltblown, haval› serme ve tarama teknolojilerinden oluflan nonwoven teknoloji portföyünün tamam›n› tan›tacak. Oerlikon Neumag, geleneksel makine tedarikinin yan› s›ra, farkl› tülbent oluflturma proseslerini içeren iste€e uyarlanm›fl çözümler de sunuyor. Spunmelt alan›nda, OerlikonNeumag e€irme gücüne odaklan›yor, dolay›s›yla çal›flan bir spunmelt ve sanal gerçeklik teknolojisiyle do€al ölçülerindeki bir tesis sahas› da sergileyecek. OerlikonNeumag’›n PLA ve PET gibi çeflitli alternatif polimerleri e€irme konusundaki avantajlar› Neumünster’deki pilot hatta gerçeklefltirilen sürekli iyilefltirme çal›flmalar› ile daha da güçlendirildi. Meltblown iyilefltirme çal›flmalar›nda ise yüksek kaliteli filtreleme ürünleri için ince denyeli malzemeye a€›rl›k verildi. Tarama teknolojisinde yeni Stylus i€ne tezgah› da vurgulanacak. Bu yeni makine, geleneksel Fehrer i€neyle delme teknolojisi ile yenilikçi Variliptic sürüm modüllerinin ak›ll› bir kombinasyonu. “i-point” i€ne kal›b›na sahip olan Stylus a€ kalitesini önemli ölçüde art›racak. OerlikonNeumag’›n üstün tarama teknolojisi ile çok çeflitli nonwoven malzeme ifllenebilir. Linz’deki pilot hatta, müflterilerin yeni ürünlerle pazarlara çok daha h›zl› girmelerine yard›mc› olan ürünler gelifltiriliyor. Buna en son örnek; karbon, PTFE ve PP/cam katmanl› ürünler oldu. Oerlikon Neumag çeflitli cam elyaf ayarlar›n›n elyaf özelliklerini nonwoven özellikleriyle (örne€in jeotekstil uygulamalar›nda) en iyi flekilde ba€daflt›r›yor.

Airlaid, carding, spunbond Oerlikon Neumag will be presenting their complete nonwoven technology portfolio which includes the spunbond, the meltblown, the airlaid and the carding technology. Besides the traditional machine supply OerlikonNeumag offers customised solutions consisting of different web forming processes. In Spunmelt Oerlikon Neumag is focusing on their spinning competence and therefore will be presenting besides a running spunmelt line a plant walk in life size with virtual reality technology. OerlikonNeumags advantages in spinning a wide range of alternative polymers such as PLA and PET have been further strengthened by constant development efforts in the pilot line in Neumünster. In Meltblown the development efforts are focused on fine denier material for high quality filtration products. In Carding technology one focus will be the new Stylus needle loom. This new machine is a smart combination of the traditional Fehrer needle punching technology with the innovative Variliptic drive modules. Equipped with i-point needle patterns Stylus will improve the quality of the web significantly. With Oerlikon Neumags superior carding technology a wide range of nonwoven material can be processed. In the pilot line in Linz new products are developed which help customers to enter the markets with new products much quicker. Latest examples come from carbon, PTFE and PP/glass layered products. Furthermore Oerlikon Neumagoptimises correlation of fibre properties from varied staple fibre settings with nonwoven properties i.e. in geotextile applications.

tekstil teknoloji 55


GÜNDEM NEWS

ITMA 2011’e Yo€un ‹spanyol Kat›l›m› Successful Spanish Participation at ITMA 2011 ITMA 2011, ‹spanyol flirketler için ideal bir ortam olacak; tekstil ve giyim, elyaf ve iplik, araflt›rma ve e€itim, sürdürülebilir üretim ve teknik tekstil alanlar›ndaki inovasyonlar tan›t›lacak. ITMA 2011 will present innovations covering the fields of textiles and garments, fibers and yarn, research and training, sustainable production and technical textiles.

I

TMA’in 60 y›ll›k geçmiflinde ilk kez Barselona-‹spanya’da gerçeklefltirilecek olan ITMA 2011 Fuar›’na kat›lmak için flimdiden 83 ‹spanyol firma kay›t yapt›rd›. Bu firmalar, 5.200 metrekareden fazla bir alanda tan›t›m

yapacaklar. ITMA 2011, ‹spanyol flirketler için ideal bir ortam olacak; tekstil ve giyim, elyaf ve iplik, araflt›rma ve e€itim, sürdürülebilir üretim ve teknik tekstil alanlar›ndaki inovasyonlar tan›t›lacak. ITMA 2011’e kat›lan Amec-Amtex üyeleri Albaida Maquinas, Anglada, Turbang, Blue Reed, Canmartex,

8

3 Spanish companies have already registered to participate in the ITMA 2011 fair, which for the first time in 60 years of history of ITMA, will be held in Barcelona (Spain), from 22nd to 29th September. The 83 Spanish companies will exhibit in a space covering more than 5,200 sqm, placing Spain as the 4th country in terms of exhibition space. ITMA 2011 Barcelona, will certainly be the ideal scenario for Spanish companies, being the most important fair worldwide in textile and garment technology. ITMA 2011 will present innovations covering the fields of textiles and garments, fibers and yarn, research and training, sustainable production and technical textiles.

Catgrup,Electro-Jet, Escarre Automatizacion, Y Servicios Exclusivas, Te-Pa Fontanent, Frimal Ticaret, Galan Tekstil Makineleri, Gali International, Gomplast, Icomatex, Inedit Yaz›l›m, IQAP Masterbatch, GFK- Jeanologia, Margasa, Masias Maquinaria, MCH Motocono, Penelope, Pinter, Saben, Tacome, Ratera, Texma, Rius, Visdeltex. IT MA 2011, ‹s pan yol flir ket le ri nin var l›k la r› n› sür dü re bil dik le ri ve tek nik teks til ve ino vas yon ile di €er sek tör le re do€ ru aç› la rak bu du rum dan fay da lan d›k la r› kar ma fl›k, glo bal eko no mik kriz dö ne min de, ola bi le cek en uy gun za man la may la gel di. Bu da, on la r› da ha dü flük ener ji tü ke ti mi ve üre tim pro ses le ri ni k› sal ta cak da ha faz la oto mas yo nu olan ma ki ne ler üret me ye sevk et ti. Kifliye özel hizmetle birleflen ileri teknoloji hiç kuflkusuz ‹spanyol üreticileri ideal tedarikçiler haline getiriyor. ‹spanyol flirketler, müflterilerin ihtiyaçlar›na özel ekipman üretiminde optimum büyüklü€e ve uzmanl›€a sahip. ‹spanyol tekstil ve giyim makinesi ihracat›, geçen y›l›n ayn› dönemiyle karfl›laflt›r›ld›€›nda bu y›l flimdiye kadar %39.5 oran›nda artt›: %34’le (Fransa, ‹talya, Portekiz ve Almanya’n›n liderli€inde) Avrupa bu ihracat›n ana destinasyonu olmaya devam ederken, onu %21’le (Hindistan ve Çin’in liderli€inde) Asya, %16’yla (Meksika ve Brezilya’n›n liderli€inde) Latin Amerika ve %13’le (‹ran ve Suriye’nin liderli€inde) Orta Do€u izliyor.

Amec Amtex members participating ITMA 2011: Albaida Maquinas, Anglada, Turbang, Blue Reed, Canmartex, Catgrup, Electro-Jet, Escarre Automatizacion, Y Servicios Exclusivas, Te-Pa Fontanent, Frimal Trading, Galan Textile Machinery, Gali International, Gomplast, Icomatex, Inedit Software, IQAP Masterbatch, GFK- Jeanologia, Margasa, Masias Maquinaria, MCH Motocono, Penelope, Pinter, Saben, Tacome, Ratera, Texma, Rius, Visdeltex. ITMA 2011 comes at an optimum time, when Spanish companies have survived this complex period of global economic crisis, and have also taken advantage of the situation by diversifying into other sectors through technical textiles and innovation. This has led to them going for machinery with lower energy consumption, and increased automation to shorten production processes. Leading-edge technology coupled with personalized service, undoubtedly make Spanish manufacturers ideal providers. Spanish companies have the optimum size and specialize in the manufacture of equipment tailored to customer needs. We began 2011 with optimism as Spanish exports of textile and garment machinery have increased by 39.5% so far this year, compared to the same period last year. Europe with 34%, continues to be the main destination of these exports (led by France, Italy, Portugal and Germany), followed by Asia with 21% (led by India, China), Latin America with 16% (led by Mexico, Brazil) and then the Middle East with 13% (led by Iran, Syria).

tekstil teknoloji 58


GÜNDEM NEWS

Oerlikon Barmag ile Bir Sonraki Benchmark’a Do€ru Headed for the Next Benchmark with Oerlikon Barmag Oerlikon Barmag, ITMA 2011’de daha iyi kalite, etkinlik ve verim için eAFK otomatik tekstüre makinesini tan›tacak. Oerlikon Barmag introduced the automatic texturing machine eAFK for even greater quality, efficiency and productivity ITMA 2011. ekstüre makineleri ve polyester, naylon ve polipropilen gibi yapay elyaflar için lif çekme teçhizat› alan›nda dünya pazar lideri olan Oerlikon Barmag’ta, dünya çap›nda 1.600’den fazla çal›flan her gün, müflterilerin daha ileri gidebilmeleri için yeni standartlar belirleyen teknolojiler yaratmaya çal›fl›yor.

T

erlikon Barmag, the world market leader in the field of spinning installations for man-made fibres such as polyester, nylon, and polypropylene as well as for texturing machines, meets this challenge. More than 1,600 employees around the world work every day to create innovative technologies that set new standards – for the customers' progress.

Verimli filaman üretimi için yeni ölçüt: WINGS FDY Çekme ünitesini büküm makinesine entegre eden ve böylece bina yüksekli€inin düflük olmas›n› sa€layan lif çekme teçhizat› WINGS (Winding INtegrated Godet Solution), POY (polyester, poliamid) üretiminde bile enerji dengesini yaklafl›k %25 oran›nda iyilefltiriyor ve çal›flt›r›lmas› daha kolay. Oerlikon Barmag flimdi WINGS teknolojisini

New yardstick for efficient filament production: WINGS FDY The spinning installation WINGS (Winding INtegrated Godet Solution), which integrates the drawing unit into the winder and thus enables a low building height, improves the energy balance by about 25 percent even for POY production (polyester, polyamide) and is easier than ever to operate. Now Oerlikon Barmag is offering the

O

Modüler tekstüre makinesi eFK, arkas›ndan gelen FK6-1000, MPS ve Cocoon gibi makinelerin geliflmifl hali. The modular texturing machine eFK is the advancement of its successors such as FK6-1000, MPS and Cocoon.

tekstil teknoloji 60


GÜNDEM NEWS

FDY (Fully Drawn Yarn-Tamamen Çekilmifl ‹plik) için de sa€l›yor. FDY prosesini modifiye ederek, zeminden çal›flt›r›labilen bir makineye ba€layarak ve çeflitli parçalar› gelifltirerek sonuca ulafl›ld›: Çekme ünitesi ve büküm makinesi tek bir kifli taraf›ndan çal›flt›r›labiliyor; üretim dizileri, yetiflme h›z› ve enerji tüketimi konvensiyonel FDY standartlar›ndan çok daha iyi bir standarda ulafl›yor. Bu da, kan›tlanm›fl iplik kalitesiyle daha verimli ve karl› FDY üretimi yap›lmas›n› sa€l›yor. fiimdiye kadar yaklafl›k 5.000 WINGS FDY pozisyonu sat›ld› ve ilki kuruldu. Oerlikon Barmag ‹fl Birimi Baflkan› Stefan Kross "WINGS FDY, WINGS POY’›n bulundu€u konuma do€ru ilerliyor: filament üretimi için bir ölçüt. Rekabet avantaj›m›z bu yenilikle artt›," diyor. Tekstürede de€iflim: eFK Oerlikon Barmag'›n temel prensibi, de€iflimle inovasyona gitmektir: Modüler tekstüre makinesi eFK, ar ka s›n dan ge len FK61000, MPS ve Cocoon gibi makinelerin geliflmifl hali. Büküm makinesi, haval› iplik yerlefltirici, tutufl kolayl›€› ve enerji-etkin gode teknolojisi gibi kan›tlanm›fl özellikleri muhafaza ediyor; yeni modüler tasar›m›yla, daha fazla verim ve ergonomi ile sistem teknolojide bir ad›m daha ileri gidiyor. eFK iyi bir maliyet-fayda oran›yla temel pazar flartlar›n› karfl›la ma y› he def li yor. Çok sa y› da varyasyon ve seçenek, DTY’dan (Draw Tex tu red Yarn-Çe kil mifl Tekstüre ‹plik) yap›lm›fl ürünler dahil tekstüre ifllemi ile ilgili hemen hemen bütün üretim ihtiyaçlar›na uyarlanmas›n› sa€l›yor. ITMA 2011’de ise, bir sonraki aflama tan›t›lacak: Daha iyi kalite, etkinlik ve verim için eAFK otomatik tekstüre makinesi.

WINGS technology for FDY (Fully Drawn Yarn), too. This was achieved by modifying the FDY process and adapting it to a machine that can be operated from the floor, as well as developing and improving various components. The result: The drawing unit and winder can be operated by one person; production sequences, slew rate and energy consumption reach a significantly better standard than conventional FDY systems. This results in even more efficient and profitable FDY production with the proven yarn quality. Around 5,000 WINGS FDY positions have been sold so far, and the first have been installed already. "WINGS FDY is well on its way to becoming what WINGS POY already is: a benchmark for filament production. Our competitive advantage has grown with this innovation," ensures Stefan Kross, head of the Oerlikon Barmag business unit.

Evolution in texturing: eFK Oerlikon Barmag's fundamental principle is innovation through evolution: The modular texturing machine eFK is the advancement of its successors such as FK61000, MPS and Cocoon. It retained proven elements such as the winder, the pneumatic yarn placer, the ease of handling and the energy efficient godet technology; but with the new modular design, the system moves to the next step in technology, with greater efficiency and ergonomics. The eFK aims to meet essential market requirements at a good cost-benefit ratio: A wide range of variations and options allow adaptation to nearly all production needs having to do with texturing, including those of DTY (Draw Textured Yarn) products. And at the ITMA Barcelona 2011 Karbon ça€›na girerken: Win- Oerlikon Barmag şimdi WINGS teknolojisini FDY için de sağlıyor. the next milestone will be introNow Oerlikon Barmag is offering the WINGS technology for FDY too. Trax elyaf sarım makineleri duced: The automatic texturing Otomobiller, uçaklar, rüzgar trimachine eAFK for even greater bünleri, yar›fl bisikletleri ve tenis raketleri; hafif ve süper daya- quality, efficiency and productivity. n›kl› karbon elyaflar daha fazla uygulamada kullan›larak gelece€in malzemesi olacak. Örne€in; a€›r bataryalar›n a€›rl›€› Entering the carbon age: WinTrax fibre winders elektrikli araçlar›n üretiminde karbon elyaftan yap›lm›fl flasi ile Whether automobiles, airplanes, wind turbines, racing bikes or tendengeleniyor. Oerlikon Barmag, WinTrax ile yüksek kaliteli kar- nis racquets – light and super-stable carbon fibres are the material bon elyaflar›n ekonomik olarak bükülmesi için tasarlanan bir of the future for more and more applications. An example: The webüküm makinesi gelifltirdi. Esneklik, mükemmel paketleme dü- ight of heavy batteries is balanced with chassis made of carbon fibzeni, kolay çal›flt›rma, asgari bak›m. Bu avantajlar WinTrax’in res in the production of electric vehicles. With the WinTrax, Oerlikon manüel ve otomatik modellerini, özellikle Asya ve Rusya pazar- Barmag has developed a winder designed for economic winding of lar›nda de€erli bir yat›r›ma dönüfltürdü. high-quality carbon fibres. Flexibility, perfect package composition,

tekstil teknoloji 62


GÜNDEM NEWS

En moderni: Teknik iplikler Oerlikon Barmag’›n global pazarda en verimli ve esnek konseptler aras›nda çeflitli çözümler bulunuyor. Kord bezli lastik, branda, tafl›y›c› bantlar ve jeotekstilden hava yast›klar› ve emniyet kemerlerine genifl bir uygulama alan› var. Ekipman yer tasarrufu aç›s›ndan son teknolojiye sahip: Yeni 6LA e€irme tak›m›, bir teknik iplik makinesini üç kat daha fazla filtre alan›yla konvensiyonel metal toz filtrelemeli sistemlerden %25 daha kompakt hale getiriyor. Oerlikon Barmag, trend olan jeotekstilin üretim zincirinin bütününde kendi üretti€i çözümleri sunuyor. Ar&Ge’den destek ve servis: Her zaman önemli olan müflteridir ‹novasyonlarla müflterileri baflar›l› k›lmak –Oerlikon Barmag’da bu; müflterilere ve pazara özel, aç›kça tan›mlanm›fl uzun dönemli bir geliflim stratejisi, gelece€in makine teknolojisi ile ilgili somut konseptler ve mümkün olan en k›sa araflt›rma ve gelifltirme aflamas› ile bafllar. Remscheid’deki Oerlikon Barmag teknik e€itim merkezi yar›n›n lider teknolojileri için “sera” görevi yaparak bu amaca katk›da bulunuyor. Buray› müflteriler de kullanabiliyor. Mühendislik hizmetleriyle, flirket her müflteri için tekstil tedarik zincirinin bütününde optimal çözümler yarat›yor ve kapsaml› destek ve servis sa€l›yor.

easy operation, minimal maintenance – these benefits have made both the manual and automatic models of WinTrax a worthwhile investment, with the Asian and Russian markets leading the way. Cutting edge: Technical yarns Oerlikon Barmag considers itself the market leader in the field of technical yarns, too. Various solutions are amongst the most productive and flexible concepts in the global marketplace. The range of applications is wide, reaching from tyre cord, tarpaulin, conveyor belts and geo-textiles, to airbags and safety belts. Regarding space saving, the equipment is state-of-the-art: The new 6LA spinning pack makes a technical yarn machine 25 percent more compact than systems with conventional metal powder filtration – with more than three times the filter area. And with its own engineering, Oerlikon Barmag offers solutions along the entire production chain for the trend geo-textiles. Emphasis is always on the customer: From R&D to support and service Making customers successful with innovations – at Oerlikon Barmag this begins with a clearly defined long-term development strategy tailored to the customers and market, concrete concepts regarding machine technology of the future, and the shortest possible research and development phase. The Oerlikon Barmag technical training centre in Remscheid contributes by acting as a greenhouse for the leading technologies of tomorrow. Customers can use it, too. And with its engineering services, the company also creates optimal solutions along the entire textile supply chain for each customer and provides comprehensive support and service.

tekstil teknoloji 63


GÜNDEM NEWS

Uster® Quantum 3

Uster , Total Test ile ITMA 2011’de ®

Uster With Total Testing at ITMA 2011 ®

Total Testin bafll›ca hedefi bir iplik fabrikas›ndaki üretim ifllemlerini sürekli olarak gelifltirmektir: bu da kural d›fl› durumlar bulmak ve onlar›n üzerinde çal›flmak anlam›na gelir. The main goal of Total Testing is to continuously improve the production processes in a spinning mill: this means finding exceptions and working on it.

U

ster Technologies Ltd. fiti., ideal ifllem optimizasyonu sa€lamak için benzersiz bir laboratuvar ve çevirim içi test ba€lant›s› ile “Total Test” ifllemi sunuyor. Çevirim içi test ifllemi tekstil süreçlerinde giderek daha fazla önem kazan›yor. Di€er yandan çevirim d›fl› test de hammadde ve iplikleri analiz etmek için bafll›ca unsur olmaya devam ediyor. Total Test ile Uster® her ikisinden de en iyi flekilde yararlan›yor: verimlilik, kapsaml›l›k ve süreklilik. Total Test’in bafll›ca hedefi bir iplik fabrikas›ndaki üretim ifllemlerini sürekli olarak gelifltirmektir: bu da kural d›fl› durumlar bulmak ve onlar›n üzerinde çal›flmak anlam›na gelir. ‹deal kalite sistemi, hem kalite hem de verimlili€i optimize etmek amac›yla kalite ölçümü ve iplikçilik alan›ndaki geliflmeleri birlefltirir.

U

ster Technologies Ltd. is the only company to offer “Total Testing” with an unmatched correlation of laboratory and online tests to provide ideal process optimization. Online testing is becoming more and

more important in textile processes. Offline testing on the other hand remains an essential element to analyze raw material and yarns. With “Total Testing” Uster® offers the best of both worlds: effectiveness, comprehensiveness and consistency. The main goal of Total Testing is to continuously improve the production processes in a spinning mill: this means finding exceptions and working on it. The ideal quality system combines quality measurement with spinning improvements for optimi-

tekstil teknoloji 64


GÜNDEM NEWS

‹plik fabrikalar› zaman içinde farkl› zorluklarla karfl›lafl›r, bu yüzden Total Test dinamik bir çözümdür. Total Test’in günümüz zorluklar›n›n üzerine nas›l e€ildi€i ve iplik fabrikalar›nda ifl büyütmeye nas›l yard›mc› oldu€u sonraki paragraflarda aç›klanacakt›r. Bugünlerde hammadde fiyatlar›, özellikle de pamuk maliyeti artmaya devam etme e€iliminde oldu€undan Total Test geçerlili€i artm›flt›r. Kural d›fl› durumlar›n neden oldu€u masraflar› azaltmak ve iplik büküm iflleminin her aflamas›nda kalite kontrolü yapmak her zamankinden daha önemli. Bu da istenen nihai ürün için iplik kar›fl›m›n›n do€ru kalite parametrelerine sahip oldu€undan emin olmakla bafllar. Daha sonra at›k azaltma ifllemi, laboratuvar testlerinde farkl› aflamalara dayal› olarak kartlar›n kontrol edilmesinden etkilenir. Ayr›ca itirazlar›n önüne geçmek ve flirketin itibar›n› korumak için iplik, sarma makinesi üzerindeyken bozucu defolardan ar›nd›r›labilir.

zing both quality and productivity. Spinning mills face different challenges over time, so Total Testing is a dynamic solution. How Total Testing address today’s challenges and helps to grow business in spinning mills will be explained in the following paragraphs. Nowadays Total Testing has increased relevance, since raw material prices – especially the cost of cotton – tend to continue to rise. To reduce costs caused by exceptions is more important than ever, to control quality at each step of the spinning process. It starts by making sure that the fiber mix for the requested end-product has the right quality parameters. Then, the reduction of waste is effected by controlling the cards, based on different stages in laboratory tests. The yarn can also be cleared of any disturbing faults on the winding machine, to avoid claims and maintain the company’s reputation.

Teknolojik yenilik: Uster® Quantum 3

Technological innovation: Uster® Quantum 3

Uster® Quantum 3, yeni bir iplik kalitesi dünyas›n›n pasaportu-

The Uster® Quantum 3 is the passport to a new world of yarn

dur. Uster Quantum 3 sarma makinelerindeki ipli€in e€irme

quality. Uster® Quantum 3 measures, analyzes and proposes

makinesinin kalite ve verimlilik ihtiyaçlar›na göre en iyi flekilde

how the yarn on the winding machines can best be tailored to

®

®

nas›l üretilebildi€ini ölçer, analiz eder ve tasarlar. Uster Quan-

the spinner’s quality and productivity needs. Uster® Quantum

Uster® Tensojet 4

tekstil teknoloji 66


GÜNDEM NEWS

Uster® Tester 5

tum 3, Uster’in baflar› odakl› teknolojiyle donat›lm›fl en gelifl-

3 is Uster®‘s most advanced clearer yet, packed with future-

mifl temizleyicisidir. Uster® Quantum 3, Ak›ll› Ar›tma/Temizle-

oriented technology. Uster® Quantum 3 features Smart Clea-

me teknolojisini ön plana ç›kar›yor: yüksek teknoloji sensörleri

ring Technology, an unbeatable combination of high-techno-

ve yerleflik bilginin rakipsiz birleflimi. Güçlü yeni kapasitif, op-

logy sensors and built-in knowledge. Powerful new capacitive,

tik ve yabanc› madde sensörleri Uster® Quantum 3’ün merke-

optical and foreign matter sensors are at the core of the Us-

zinde bulunur. Herfleyi görebilirler, daha önceki iplik temizleme

ter® Quantum 3. They can see everything, in greater detail

üretimine göre çok daha detayl› flekilde görebilirler. Güçlü iflle-

than any previous yarn clearer generation. In combination

me elektroni€i ile birlikte, ilk kez bu sistem iplik gövdesinin ta-

with powerful processing electronics, for the first time ever,

mam›n› göstermektedir. Uster Quantum 3, iplik ak›fl› hakk›n-

the system shows the full yarn body. Uster® Quantum 3 learns

da bilmesi gereken herfleyi sadece iki dakika içinde ö€renir. Da-

everything it needs to know about the running yarn in just

ha sonra yerleflik Uster teknik bilgisinden yararlanarak, istenen

two minutes. Then, drawing on built-in Uster® know-how, it

kalite seviyesine ulaflmak için uygun temizleme s›n›rlar›n› su-

proposes suitable clearing limits to achieve the required qua-

®

nar. Ak›ll› teknoji Uster Quantum 3’ ün, kalite hedeflerine ulaflmak

lity level. Smart technology enables the Uster® Quantum 3 to

için tam olarak kaç tane kesi€e ihtiyaç duyulaca€›n› tahmin etme-

forecast exactly how many cuts will need to be made to reach

sini sa€lar. Tahmin edilen kesiklerin say›s›, iplikçilere mükemmel ka-

quality goals. The number of estimated cuts gives spinners va-

lite ve verimlilik dengesi için en uygun temizleme s›n›r›n› tan›mlama-

luable information to help them define the optimum clearing

lar›na yard›mc› olacak bilgiler verir.

limit for the perfect balance of quality and productivity.

Kalite parametreleri testini tamamlay›n: Uster® Tester 5 ve Uster® Zweigle HL400 Uster® Zweigle HL400’ ›n bafll›ca yenili€i, önceden standart 50 m/dak olan test h›z›n›n 400 m/dak’ l›k yeni bir seviyeye ç›karak sekiz kat artmas›d›r. Bu da daha fazla test gerçeklefltirmeyi mümkün k›lar ve böylece daha h›zl› ifllem kontrolü gerçekleflir.

Complete testing of quality parameters: Uster® Tester 5

®

and Uster® Zweigle HL400 The major innovation with the Uster® Zweigle HL400 is the eightfold increase in testing speed from the previous standard of 50 m/min up to a new level of 400 m/min. This makes it possible to conduct more tests and therefore faster process

tekstil teknoloji 68


GÜNDEM NEWS

Bunun yan›nda, 400 m/dak h›z›na sahip Uster® Zweigle HL400, Uster® Tester 5’ in test band›na tam oturur. ‹ki system birlikte h›z aç›s›ndan uyum gösterir, Ayn› zamanda tüm tüylülük testi gereklilikleri için entegre bir Total Çözüm sunar. Tam tüylülük testi yüksek pamuk fiyatlar› ba€lam›nda özellikle önemlidir. Uster® Zweigle HL400 ve Uster® Tester 5, Total Test için mükemmel bir iflbirli€i yapar.

control becomes a reality. In addition the Uster® Zweigle HL400 with a speed of 400 m/min fits well in the testing cycle of an Uster® Tester 5. The two systems together harmonize in speed terms, as well as providing an integrated ‘Total Solution’ for all hairiness testing requirements. Full hairiness testing is particularly important in the context of high cotton prices. Uster® Zweigle HL400 and Uster® Tester 5 make the perfect partnership for Total Testing.

H›z: Daha yüksek düzeyde otomasyon Yak›n gelecekte iplik fabrikalar›n› de€iflime u€ratacak olan iki

Speed: higher degree of automation

ak›m vard›r. Bafll›ca problem, artan personel maliyeti ve bunun

Two trends will challenge spinning mills in the near future.

yan›nda araç gereçler ile çal›flacak ve verileri analiz edecek,

One major problem is the increasing cost of staff and recrui-

üretim ifllemleri süresince büküm makinelerinin potansiyeli op-

ting suitably-educated employees to work with the instru-

timize etmelerini sa€layacak gerekli e€itime sahip personelin

ments and analyze the data, to enable mills to optimize the

ifle al›nmas›d›r. Personelin test sonuçlar›n› üretim problemleri

potential throughout their production process. Staff needs to

aç›s›ndan nas›l yorumlayaca€›n› ve bu sonuçlar› üretime yöne-

understand how to interpret test results in terms of producti-

lik çözüme nas›l dönüfltüreceklerini bilmesi gerekir. Ayr›ca da-

on problems and translate them into solutions for production.

ha yüksek numune oran› gerektiren daha yüksek üretim h›zla-

Also challenging are higher production speeds, which demand

r› s›k›nt› vericidir. H›zlar arzu edilen numune oranlar›na uygun-

a higher sample rate. Speeds must match desired sample ra-

luk göstermelidir, böylece her vardiyada daha fazla test ger-

tes, so that more testing can be performed in each shift.

çeklefltirilebilir. Bu zorluklar›n çözümü daha yüksek dereceli

The answer to these challenges is a higher degree of automa-

otomasyondur. Ürünlerin iplik testi iflleminin ilerideki ihtiyaçla-

tion. Products need to operate faster to meet the future ne-

r›n› karfl›lamas› için daha h›zl› ifllemesi gerekir. Daha yüksek de-

eds of yarn testing. A higher degree of automation also requi-

receli otomasyon ayn› zamanda içerisinde ak›ll› teknoloji ge-

res smart technology inside. Superior technology must lead to

rektirir. Üstün teknoloji, kolay kullan›m ve belli bir oranda

easy handling and to built-in know-how which covers tasks of

operatörlerin görevlerini kapsayan yerleflik teknik bilgi sa€la-

the operatives to a certain extent. Testing instruments must al-

Uster® Tensorapid 4

tekstil teknoloji 70


GÜNDEM NEWS

mal›d›r. Test araç gereçleri ayr›ca kullan›fll› ve çal›flt›r›lmas› kolay olmal›d›r- yeni araç gereç gelifltirirken Uster®’ in ba€l› kald›€› temel ölçüttür. Ar-Ge ekibi her zaman araç gereçlerin kolay ve sezgisel kullan›m›na öncelik tan›r. Iplik testinden en iyi sonuçlar› almak, kaynaklar aras›nda ba€lant› kurarak ve tüm parametre çeflitlerinin ak›ll› bir analizini gerçeklefltirerek verileri birlefltirmekle garanti edilemez. H›z ve kullan›fll›l›€›n yan›nda bu da Uster®’ in gelecekteki zorluklara cevap olarak sundu€u üçüncü unsurdur. Daha genifl perspektif: kalite perakendeci için oldukça büyük önem tafl›r Artt›r›lm›fl kalite pay› perakendeciler aras›nda önemli olan bir di€er ak›md›r. Defolu nihai ürünler için yüksek maliyetlerle karfl› karfl›ya kalan ve optimize edilmifl afla€› yönlü üretim süreçleri yaflayan perakendeciler flimdilerde kalite problemlerinin peflinde iplik fabrikalar›na yukar› yönlü dönüflüm gerçeklefltiriyor ve tedarikçi de€erlendirmelerinde daha seçici davran›yorlar. Perakendeciler nihai ürünleri hakk›nda birçok etken taraf›ndan zorlan›r: farkl› tedarikçilerden farkl› kaliteler, net olmayan teknik özellikler, ve uygunsuzluklar›n kayna€› konusunda sonsuz tart›flmalar. Uster® Technologies’ in hedefi bilgi ve k›staslar – iyi bilinen Uster® ‹statisti€i – fleklinde çözümler ve tedarik zincirlerini etkili ve verimli flekilde control etmeleri amac›yla perakendecilere do€ru kalite yönetimi araçlar› sa€lamakt›r.

so be convenient and easy to operate – a key criterion of Uster® when developing new instruments. The R&D team always prioritizes easy and intuitional handling of the instruments.Getting the best results from yarn testing is not guaranteed by merely getting the best out of a number of reliable instruments. The best results come from combining data by linking the sources and undertaking a smart analysis of the whole range of parameters. Along with speed and convenience, this is a third element of the Uster® response to future challenges. Wider perspective: quality highly matters to retailer Increased quality interest among retailers is another major trend. Facing high costs for faulty end-products and having optimized downstream production processes, they are now turning upstream to spinning mills in their pursuit of quality problems, and are being more selective in their supplier evaluations. Retailers are challenged by many influences on their final product: varying quality from different suppliers, unclear specifications, and endless discussions about the source of non-conformities. It is the goal of Uster Technologies to provide solutions in the form of knowledge, benchmarks – the well known Uster® Statistic – and the right quality management tools for retailers with the aim to control their supply chain effectively and efficiently. Uster® sets standards from fiber to fabric. tekstil teknoloji 71


GÜNDEM NEWS

Has Group, Yeni Nesil Ram Makinesi RAM-X2’yi ITMA 2011’de Tan›tacak Has Group, will Introduce New Generation Stenter Machine RAM-X2 in ITMA 2011 ITMA 2011’deki Has Group stand›nda ayr›ca; PAD-X hidrolik fular üniteleri, COAT-X2 operatör platformuna entegre edilmifl kaplama ünitesi, COAT-X3 komple kaplama ünitesi, CLEAN-X ram makinesi otomatik filtre sistemleri ve SHRINK-X kauçuklu sanfor makineleri yer alacak. At Has Group stand in ITMA 2011; there will be PAD-X hydraulic padding units, coating unit COAT-X2 integrated to operator platform, COAT-X3 complete coating unit, CLEAN-X stenter machine automatic filter systems and SHRINK-X Compressive shrinking machines.

K

›sa zamanda ram üretiminde uzmanlaflan TTM, Teknik Tekstil Makine firmas› taraf›ndan gelifltirilen RAM-X2 modeli, ITMA 2011’de ilk kez görücüye ç›kacak. A€ustos ay›nda 100. Ram makinesinin Bangladefl’e ihraç edilece€i RAM-X modelinin daha geliflmifli olan RAM-X2, 4 y›ll›k bir çal›flma sonucunda gelifltirildi. ITMA 2011’deki Has Group stand›nda, Yeni Nesil Ram Makinesi slogan›yla tan›t›lacak olan RAM-X2’den baflka; PAD-X hidrolik fular üniteleri (tek ya da çift yüzer silindirli), COAT-X2 operatör platformuna entegre edilmifl kaplama ünitesi, COATX3 komple kaplama ünitesi, CLEAN-X ram makinesi otomatik filtre sistemleri ve SHRINK-X kauçuklu sanfor makineleri (dokuma kumafllar›n terbiye ifllemleri için) de yer alacak. 4 y›ll›k tecrübenin sonucu: RAM-X2 Mevcut RAM-X model ram makinesinde, yaklafl›k 4 y›l boyunca elde edilen tecrübeler ile farkl› yenilefltirme ve gelifltirme çal›flmalar› yap›ld›€›n› belirten Has Group, Sat›fl ve Pazarlama Direktörü ‹hsan Mokano€lu, “Bu gelifltirmelerin öncelikli sebebi, müflterilerimizden gelen talep ve beklentiler oldu. Çünkü

R

AM-X2 model developed by TTM, the company Teknik Tekstil Makine that has been specialized in stenter production in a short time, will be introduced for the first time in ITMA 2011. In August, 100th RAM-X model stenter machine will be exported to Bangladesh and RAM-X2, a more advanced model, has been developed at the end of 4 years of work. At Has Group stand in ITMA 2011, in addition to RAM-X2 to be presented with the motto “New Generation Stenter Machine”; there will be PAD-X hydraulic padding units (with single or double floating rollers), coating unit COAT-X2 integrated to operator platform, COAT-X3 complete coating unit, CLEAN-X stenter machine automatic filter systems and SHRINK-X Compressive shrinking machines (for finishing processes of woven fabrics). A result of 4 years of experience: RAM-X2 İhsan Mokanoğlu, Sales and Marketing Director of Has Group, stated that different modernization and improvement works were carried out on the existing RAM-X model ram machine

RAM-X2 yeni nesil ram makinesi; dokuma ve geniş en kumaşların terbiye işlemleri için. PAD-X hidrolik fular üniteler, COAT X-3 kaplama makinesi ve COAT-X2 operatör platformuna entegre kaplama makinesi. The next generation RAM-X2 stenter frame for processing woven fabric. The complete line consist of hydrolic padder (PAD-X), individual coating machine (COAT-X3) as well as integrated coating machine (COAT-X2) into the inlet frame of stenter.

tekstil teknoloji 74


GÜNDEM NEWS

farkl› tip kumafllar›n terbiye ifllemleri için gün ve gün farkl› yöntemler gelifltirilmekte ve makine üreticileri olarak bu trendlere cevap verebilecek h›zl› çözümler gelifltirmemiz gerekti. Ayr›ca, her geçen gün artan enerji maliyetleri karfl›s›nda, kullan›c›lar›m›za daha ekonomik tüketim de€erlerinde makineler tasarlamay› amaçlad›k ve bu konuda imalat firmalar›n›n Ar-Ge bölümleri gayretli çal›flmalar›na devam ediyor. TÜB‹TAK ile bugüne dek 8 adet farkl› proje üzerinde çal›flan Has Group üretim firmalar›n›n tüm bu projeleri onayland›. Çal›flmalar›n temelinde do€a dostu, ekonomik ve yüksek üretim de€erlerine sahip makineler üretmek bulunan Has Group, ‘makineleri daha nas›l ekonomiklefltirebiliriz’ sorusu yerine, ‘makineleri hangi teknolojik yenilikler ile donatabilir ve bu teknolojik yenilikler sayesinde müflterilerimize nas›l ekonomik kazanç sa€layabiliriz’ sorusu ile çal›flmalar›na bafllad›. RAM-X2 model ram makinesinin protitip üretimi 2010 y›l›n›n sonlar›nda tamamland›. Daha sonra üretilen iki makineden birisi Türkiye’de, di€eri de yurt d›fl›nda kuruldu. Yaklafl›k 10 ayd›r makinelerin performanslar› Ar-Ge ve üretim bölümleri taraf›ndan takip edildi. RAM-X2 model ram makinesinin ilk lansman› ITMA 2011’de gerçeklefltirilecek ve makine üzerinde yap›lan tüm teknolojik yenilikler müflterilerin be€enisine sunulacak. RAM-X2 modelinin seri üretime geçmesi ile RAM-X model ram makinesinin üretimi sonland›r›lmayacak olup, her iki makine de farkl› makine hatlar› ve farkl› projeler için taleplerin tam olarak karfl›lanmas› amac› ile üretilmeye devam edecek.

with the experience obtained for about 4 years and said “The primary reason of these improvements was the demands and expectations from our customers. Because different methods are being developed everyday for finishing processes of different types of fabrics, and as machine producers, we were to develop quick solutions that can respond to these trends. Moreover, we aimed at designing machines with more economic consumption values for our users against energy costs increasing day by day and R&D departments of manufacturing companies are continuing to work eagerly on this issue. Has Group’s manufacturing companies have worked with TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) on 8 different projects up to now and all of them have been approved. Has Group’s works are based on producing nature-friendly and economic machines with high production values. Has Group started to work with asking the question ‘with which technological innovations can we equip the machines and how can provide economic return for our customers with these technological innovations?’ instead of ‘how can we make the machines more economic?’. Prototype production of RAM-X2 model stenter machine was completed at the end of 2010. One of the two machines produced later was installed in Turkey and the other was installed abroad. The performances of machines were followed by R&D and production departments for about 10 months. RAM-X2 model stenter machine will be launched for the first time in ITMA 2011

ITMA 2011’de sergilenecek modeller Fuarlar›n öncelikli amac›n›n en son gelifltirilen teknolojik çözümler ile kullan›c›lar› bir araya getirmek oldu€unu vurgulayan ‹hsan Mokano€lu,”Bu sebeple HAS olarak, ITMA 2011 haz›rl›klar›na 2 y›l önceden bafllad›k. 2 y›l boyunca üretim firmalar›n›n Ar-Ge bölümleri büyük özveri göstererek 10’un üzerinde

and all technological innovations on the machine will be offered to customers. The production of RAM-X model stenter machine will not be ended when RAM-X2 model will be produced in batch. Both machines will continue to be produced for different machine lines and projects for meeting the demands precisely.

tekstil teknoloji 76


GÜNDEM NEWS

yeni projeyi tamamlama baflar›s›n› gösterdiler. ITMA 2011’de bu projelerin yar›s›na yak›n›n› sergileyece€iz” dedi. Projesi tamamlanarak üretimine bafllan›lan makineler ve ITMA 2011’de sergilenecek olan modeller flunlar: Tek kaynaktan yeni nesil finisaj makineleri; RAM-X2 Yeni nesil ram makinesi (ITMA 2011 ) PAD-X Hidrolik fular üniteleri,tek ya da çift yüzer silindirli model, (ITMA 2011 ) COAT-X kumafl arkas›na kaplama yapan kaplama ünitesi, COAT-X Operatör platformuna entegre edilmifl kaplama ünitesi 2’li sistem kaplama grubu, knife on roll, knife on air, (ITMA 2011) COAT-X3 Komple kaplama ünitesi 3’lü sistem kaplama ünitesi, knife on roll, knife on air and screen, (ITMA 2011 ) CLEAN-X ram makinesi otomatik filtre sistemleri, (ITMA 2011) SHRINK- X kauçuklu sanfor makineleri Dokuma kumafllar›n terbiye ifllemleri için, (ITMA 2011 ) COMBI-X kauçuklu ve keçeli sanfor makineleri kombinasyonlar› (örgü ve dokuma kumafllar için ), DENIM -X denim terbiye hatlar›, PRE-X ön kurutma kabinleri, THERMO-X IR termosol ön kurutucu üniteler, ECO- X baca gaz› ›s› geri kazan›m sistemleri. Öncelikli hedef: Genifl en ev tekstili, dokuma, döflemelik ve denim kumafl terbiye makineleri 2010 ve 2011 y›llar›n›n ev tekstili, dokuma, döflemelik ve denim kumafllar›n terbiye ifllemleri için projeler gelifltirmek amac›yla yo€un çal›flt›klar› y›llar oldu€unu vurgulayan ‹hsan Mokano€lu, özellikle 3200 mm ve 3600 mm çal›flma eninde ev tekstili ürünleri çal›flan makineler, 1800 mm ve 2200 mm çal›flma aral›€›nda dokuma, döflemelik ve denim kumafl terbiye hatlar›n›n projelendirme ve üretimine a€›rl›k verdiklerini belirtti. ‹hsan Mokano€lu sözlerine flöyle devam etti: “Halen bu sektörlerden yo€un talepler al›yoruz. Bu taleplerin karfl›lanmas› için Ar-Ge ve üretim birimlerimizin gelifltirdi€i yeni makineleri müflterilerimize tedarik ettik, kurulumunu gerçeklefltirdik ve bir y›l› aflk›n bir süredir kullan›lan bu makinelerin performanslar› yine müflteri beklentilerinin üzerinde sonuçlar veriyor. Biz de çok de€erli müflterilerimizin referanslar› ve destekleri sayesinde yeni siparifller al›yoruz. Bu sebeple ITMA 2011 fuar›nda sergileyece€imiz ürünler özellikle dokuma, denim, döflemelik ve genifl en ev tekstili ürünlerin terbiye ifllemleri için tasarlanm›fl ve üretilmifl ürünler olacak.”

Models to be exhibited in ITMA 2011 İhsan Mokanoğlu underlined that the main purpose of fairs is to meet users with the latest technological solutions and said ”Thus, as HAS, we started to get prepared for ITMA 2011 two years ago. R&D departments of manufacturing companies worked devotedly for 2 years and managed to complete more than 10 new projects. We will exhibit nearly half of these projects in ITMA 2011”. The machines the projects of which were completed and which were started to be produced and the models to be exhibited in ITMA 2011 are: New generation finishing machines from single source; - RAM-X2 New generation stenter machine (ITMA 2011 ) - PAD-X Hydroulic foulards (Single or Double S-Roll) (ITMA 2011 ) - COAT-X Fabrics back side coating (Kiss-Roll) - COAT-X2 Integrated coating heads into the inlet frame of stenter Knife on roll and Knife on Air coatnig systems (ITMA 2011 ) - COAT-X3 Complete coating machine Knife on Roll, Knife on Air and Screen coating systems (ITMA 2011) - CLEAN-X Automatic cleaning filter for stenter machine (ITMA 2011 ) - SHRINK- X Compressive shirinking machine Processing of woven fabrics (ITMA 2011 ) - COMBI-X Rubber belt and compacting machine Processing of knitted and woven fabrics,(ITMA 2011) - DENIM -X denim finishing lines, - PRE-X Pre dryer chambers - THERMO-X IR thermosol pre dryer units, - ECO- X Exhaust heat recovery systems. Primary target: Wide-width home textile, weaving, furnishing and denim fabrics finishing machines İhsan Mokanoğlu emphasized that in 2010 and 2011, they have worked hard to develop projects for finishing processes of home textile, weaving, furnishing and denim fabrics and said that they have focused particularly on designing and producing machines that produce home textile products with working width of 3200 mm and 3600 mm, and finishing lines of weaving, furnishing and denim fabrics with working range of 1800 mm and 2200 mm. İhsan Mokanoğlu continued: “We are still having strong demands from these sectors. We have supplied the new machines developed by our R&D and manu-

Denim-X denim bitim hattı Denim finishing range

tekstil teknoloji 78


GÜNDEM NEWS

COAT –X2 ram makinesi operatör platformuna entegre edilmiş kaplama ünitesi Integrated coating head applications into the inlet frame of stenter machine

Kaplama teknolojilerinde yeni nesil makineler ITMA 2011’de kaplama makineleri konusundaki yeni gelifltirdikleri makineleri de sergileyecek olan Has Group’un bu modelleri flunlar: COAT-X model kaplama ünitesi: Türkiye’de ilk kez gelifltirilen bu model, döflemelik tip ve farkl› tip dokuma kumafllar›n arka yüzlerine kaplama yap›lmas›n› sa€layan bir kaplama makinesidir. COAT-X2 Model kaplama makinesi: Yine Türkiye de bir ilk olan bu model, hem mevcut hem de yeni ram makinelerinin operatör platformuna entegre edilebilen, iki kaplama sisteminin (knife on roll ve knife on air) bir ünitede mevcut oldu€u bir kaplama makinesidir. Farkl› kaplama uygulamalar› için kullan›m özelli€i içermekte ve 1800 mm -3600 mm çal›flma eninde üretilmektedir. COAT-X3 model: Bir di€er kaplama ünitesi olan bu model, neredeyse kaplama proseslerinin tamam›na uygun ve tüm beklentilere cevap verebilecek bir kaplama makinesidir. 3 kaplama sisteminin (knife on roll, knife on air ve screen) bir makinede uyguland›€› ve Türkiye’de ilk olarak hayata geçirilen bir kaplama makinesi projesidir. COAT-X3 model kaplama makinesi, müflterilerin iflletmelerinde bulunan mevcut ram makinelerine senkronize edilebilece€i gibi, yeni ram makinesi yat›r›m› yapmak isteyen ve gelecekte kaplama uygulamalar›n› da öngören müflterilere bir alternatif olarak sunuluyor. Farkl› tip suni deri üretimleri için, birden çok kaplama makinesi ile kurutma kabini hatlar›n›n kombinasyonu olan transfer kaplama hatlar› hakk›nda da müflterilerine çözümler sunacaklar›n› söyleyen ‹hsan Mokano€lu; özellikle d›fl giyim, deri ürünler, ayakkab› ve döflemelik üretimlerinde tercih edilen transfer kaplama hatlar› ile ilgili tecrübelerini paylaflmak istediklerini sözlerine ekledi. A€ustos ay› sonunda 100. RAM-X Model ram makinesi sevki yap›l›yor HAS olarak, sat›fl› gerçeklefltirilen 100. ram makinesi, A€ustos

facturing units to meet these demands, to our customers. We have installed the machines and the performances of these machines used for more than one year yield results over our customers’ expectations. We get new orders thanks to reference and support of our valued customers. For this reason, the products to be exhibited in ITMA 2011 fair will be the ones designed and produced for finishing processes of weaving, denim, furnishing and wide-width home textile products”. New generation machines in coating technologies Has Group will also exhibit the newly developed machines on coating in ITMA 2011, these models are: - COAT-X model coating unit: This model, developed for the first time in Turkey is a coating machine that enables to make coating on the backsides of furnishing type and different types woven fabrics. - COAT-X2 Model coating machine: This model, a first in Turkey, is a coating machine that can be integrated to the operator platforms of both existing and new stenter machines and that have two coating systems (knife on roll and knife on air) in a single unit. It can be used for different coating applications and is produced in 1800 mm -3600 mm working width. - COAT-X3 model: This model, another coating unit, is a coating machine that is suitable to almost all coating processes and that can meet all expectations. It is a coating machine project in which 3 coating systems (knife on roll, knife on air and screen) are applied in a single machine and that is performed for the first time in Turkey. COAT-X3 model coating machine can be synchronized to the existing stenter machines in the customers’ enterprises and is offered as an alternative to customers who want to invest in new stenter machines and plan coating applications in future.

tekstil teknoloji 79


GÜNDEM NEWS

ay›n›n sonunda, Bangladefl’e gönderiliyor. Yaklafl›k 3 y›l içerisinde 100 adet üretilen ve sat›lan bu makinelerin %65’i Türkiye’ye, %35’i yurt d›fl›na sat›ld›. Bu oranlar, Haziran 2010 sonuna kadar gerçekleflen sat›fl verilerine göre belirlendi. 2011 y›l›nda sat›lan makine oranlar›n›n, %50 Türkiye, %50 yurt d›fl› olarak de€iflece€i tahmin ediliyor. Has Group’un uzun dönem öngörülerinde, ihraç edilen makine oranlar›n›n yurt içi sat›fllara göre %70’e %30 olmas› amaçlan›yor ve bu do€rultuda yurt d›fl› sat›fl ve pazarlama faaliyetleri yap›land›r›l›yor. Sadece bu y›l Bangladefl pazar›na sevk edilen ve üretimde olan ram makinesi say›s› 8’e ulaflt›€›n›; halen devam eden görüflmeler ile y›lsonuna kadar bu say›n›n 10’u bulmas›n› hedeflediklerini belirten ‹hsan Mokano€lu: “Ram makinesinin yan›nda aç›k en kompaktör makinesi sat›fllar›nda da Has markal› makineler, ciddi adet avantaj› elde ettiler. Özellikle Avrupa ve Asya menfleli makinelerin sat›fl rakamlar›n›n üzerinde sat›fl adetlerinin yakalanmas›, yine stratejilerimizin hakl› oldu€unu ispatlar nitelikteydi. Fiyat odakl› de€il, farkl›l›k ve kalite odakl› ürün ve hizmet te da ri €i nin ba fla r› n›n anah ta r› ol du €u na ina n› yo ruz. Bangladefl, tekstil makine üreticileri için taleplerin yo€un oldu€u bir pazar, ancak ürün ve hizmetlerinizin kalitesinde devaml›l›€› sa€layamazsan›z, her pazarda oldu€u gibi, burada da yola devam edemezsiniz. Mümessilinizin pazar bilgisi, servis alt yap›s›, müflteri memnuniyeti odakl› çal›flmas› önemli noktalard›r. Bu nedenle, yaklafl›k 6 y›ld›r aktif flekilde Has olarak yap›lanmam›z› tamamlad›k ve faaliyetlerimizi tüm h›z›m›z ile devam ettiriyoruz” dedi. Has Group’un geliflim süreci, makine üretimi, yurtd›fl› projeleri Ticari hayat›na 1958 y›l›nda bafllayan Has Group, Oto-Has ad›yla otomotiv yan sanayinde perakende parça sat›fl› ve ticareti yap›yordu. ‹lerleyen y›llarda grup bünyesinde yeni kurulan firmalar ile ithalata ve toptan sat›fla yöneldi. Grup firmas› 1982 y›l›na gelindi€inde d›fl ticaret konular›nda uzmanlaflmak

İhsan Mokanoğlu said that they will offer solutions for their customers on transfer coating lines that are a combination of many coating machines and drying cabinet lines for different types of artificial leather productions and added that they want to share their experience on transfer coating lines particularly preferred in production of outer wear, leather products, shoes and furnishing. 100th RAM-X Model stenter machine will be shipped at the end of August 100th RAM-X Model stenter machine sold will be sent to Bangladesh at the end of August. Of these machines produced as approximately 100 pieces in 3 years, 65% were sold to Turkey while 35% were sold to abroad. These rates have been determined according to the sales data as of the end of June 2010. It is anticipated that the rates of machines sold in 2011 will change as 50% Turkey and 50% abroad. In the long term plans of Has Group, it is aimed that the rate of machines exported is 70% and domestic sales is 30% and overseas sales and marketing activities are configured accordingly. İhsan Mokanoğlu stated that the stenter machines that have been shipped to Bangladesh market only in this year and that are in production have reached to 8 and they aim to increase this up to 10 with the continuing negotiations until the end of year and said: “In addition to stenter machine, Has-branded machines had significant quantity advantage in open-width compactor machine sales. Especially reaching sales quantity over the sales figures of European and Asian machines demonstrated that our strategies are right. We believe that not price-oriented, but difference and quality oriented product and service supply is the key factor of business. Bangladesh is a market in which there are strong demands for textile machine producers. However if you cannot maintain sustainability in the quality of your products and services, as is

COAT-X3 alternatif kaplama uygulamaları için farklı kaplama sistemlerinin tek makinede kombinasyonu. Single coating machine with working principle of altarnative coating application

tekstil teknoloji 80


GÜNDEM NEWS

istedi ve Has D›fl Ticaret Ltd. fiti firmas› kuruldu. Bu firma, a€›rl›kl› olarak tekstil sektörüne mal ve hizmet tedarik etmek amac› ile faaliyetlerine bafllad›.

in all markets, you cannot keep on in this sector either. Your representative’s market knowledge, service infrastructure, work focusing on customer-satisfaction are key points. Thus, as Has, we completed our organization nearly 6 years ago and

Has Trade ile mümessillik

continue our operations at full steam”.

O y›llarda tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n makine al›mlar›n›n neredeyse tamam› yurt d›fl›ndan yap›lmaktayd›. Yeni kurulan iflletmeler, ya da kapasite art›r›m›na giderek makine parkurunun geniflletecek olan yat›r›mc›lar makinelerini Avrupa’dan al›yorlard›. Bu ortamda, 1982 y›l›nda Has D›fl Ticaret, baflta çeflitli tekstil makineleri olmak üzere; makine aksamlar›, yedek parçalar›, iplik, kumafl, çeflitli tekstil ürünleri ve yan ürünlerinin ithalat›yla faaliyetlerine bafllad›. 1986 y›l›n›n Eylül ay›nda, Milano merkezli Has Trade firmas› kuruldu ve ‹talyan tekstil makine üreticilerinin baz›lar› ile mümessillik anlaflmalar› imzalanarak Türkiye’de sat›fl›na baflland›. Bu dönemde baflta iplik, dokuma, örme, boya ve apre makineleri olmak üzere Türk tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan her türlü tekstil makinelerinin Türkiye mümessillikleri yap›ld›. 1992 y›l›nda, sat›lan makinelerin sat›fl sonras› servis hizmetle-

Has Group’s development process, machine production, overseas projects Has Group, that started its business life in 1958, was selling and trading parts by retail under the name Oto-Has in automotive supply industry. In the following years, it focused on importing and whole selling, with companies founded within the group. The group company intended to specialize in foreign trade issues in 1982 and Has Dış Ticaret Ltd. Şti was established. This company started to operate for mainly supplying goods and services to textile sector. Representation with Has Trade In these years, almost all machines of the companies operating in textile sector were purchased from abroad. Newly

rinin d›fla ba€›ml› olmas›n›n önüne geçmek için bir workshop

founded enterprises or investors to increase capacity and

aç›ld›. Burada yurt d›fl›ndan gelen tüm makinelerin devreye

extend their machine range bought their machines from

al›nmas›, garanti süresince tüm periyodik bak›m ve kontrolle-

Europe. In such an environment, in 1982, Has Foreign trade

rinin yap›lmas› ve ihtiyaç duyuldu€unda mevcut stoklardan ye-

started to operate by importing particularly various textile

dek parça ihtiyaçlar›n› karfl›lanmas› gibi sat›fl sonras› servis hiz-

machines, machine components, spare parts, yarn, fabrics,

metleri verildi. Bunun yan›nda t›rafl makinelerinin grup rektefi-

various textile products and by products. In September of

ye ifllemleri; flardon makinelerinin tel ve f›rça teli de€iflim ifl-

1986, the company Has Trade based in Milano was estab-

lemleri de servis istasyonun bafll›ca faaliyetleri aras›nda ger-

lished, representation contracts were signed with certain

çeklefltiriliyordu.

Italian textile machinery producers and their products were

Pad-X yüzer silindirli apre fuları: Baskı silindiri boyunca eşit, lineer basınç, komple paslanmaz gövde. Pad-X S-Roller finishing padder: Uniform linear pressure over the entire roll, complete stainless.

tekstil teknoloji 82


GÜNDEM NEWS

SHRINK-X çekmezlik hattı konfigürasyonu Complete configuration of a compressive shrinking range.

Türkiye’de üretim bafll›yor 1995 y›l›, sektörünün ihtiyac› olan makine ve aksamlar›n›n yurt d›fl›ndan ithal edilmesi yerine, Türkiye’de üretilmesi karar›n›n al›nd›€› ve uygulamaya geçildi€i y›l olarak, Has için önemli bir dönüm noktas› idi. Has D›fl Ticaret 12 y›ll›k faaliyeti sürecinde yabanc› menfleli makinelerin Türkiye’ye sat›fl ve servis hizmetlerini sa€lad›ktan sonra, ‹talyan partneriyle birlikte apre makinelerinin Türkiye’de üretilmesine karar verdi. Bu sebeple 1995 y›l› sonunda Lafer Türk markas›yla, Lafer Tekstil Makina San. ve Tic. A.fi. firmas›n›n Çorlu’daki yat›r›mlar› tamamlayarak finisaj makinelerinin Türkiye’de üretimine baflland›. ‹lk önceleri, sadece montaj yapmak amac›yla t›rafl ve flardon makineleri üretildi. Büyük bir pazar olan Türkiye’nin yan› s›ra; yak›n co€rafyadaki di€er tekstil üretimi yap›lan ülkeler olan Suriye, ‹ran, M›s›r, Özbekistan, Bulgaristan ve Yunanistan; k›smen Hindistan ve Pakistan da hedef pazarlar aras›ndayd›. Bu ülkelerin k›smen benzer ifl ahlak yap›lar›, tarihsel ba€lar›, din ve ortak kültür yap›lar› sayesinde k›sa sürede baflar› sa€land› ve özellikle 19971998 y›llar›nda bu ülkelere yüksek adetlerde makine sat›fl› ve kurulumu gerçekleflti. 1998 y›l›nda, montaj sanayindeki zorluklar nedeniyle üretime geçilmesine karar verilerek, toplam kapal› alan› 7.500 m2 olan bir fabrika kuruldu. Makine parkuru geniflledi ve üretim adetleri art›r›ld›. Üretim konusu olan flardon ve t›rafl makinelerine ek olarak 1998 y›l› sonunda z›mpara ve tumbler makineleri de üretim çeflidine ilave edildi; 200 adet/y›l üretim kapasitesine ulafl›ld›. Üretilen makineler Türkiye’de Lafer Türk markas›yla, yurt d›fl›nda ise Has markas›yla sat›fla sunuluyordu. Marka olman›n, güven kazanman›n ana flartlar›ndan birisi olarak; Türkiye’de üretilen makineler, ‹talyan partnerin üretti€i makinelerle birebir ayn›yd›. Böylece, her yerde ve koflulda ayn› kalite mal ve hizmetin tedarik edilebilmesi ve müflteri memnuniyetinin sa€lanmas› amaçlan›yordu. Bunlara ek olarak, Türkiye’de üretilmeyen ve yurt d›fl›ndan getirilerek müflteriye sat›fl› yine Has taraf›ndan yap›lan makineler de vard›; bunlar›n bafl›nda aç›k en kompaktör ve f›rça makineleri geliyordu. Çünkü o dönemde Türkiye’de üretim maliyetleri yüksek oldu€undan, ithalat› yap›l›yordu. Makine

started to be sold in Turkey. In that period, representation in Turkey of primarily yarn, weaving, knitting, dyeing and finishing machines, all kinds of textile machines required in Turkish textile sector was carried out. In 1992, a workshop was opened in order to avoid that the after-sales service of machines sold are foreign-dependent. There, after-sales services such as starting up all machines brought from abroad, performing all maintenance and control operations within the period of guarantee and providing spare parts from standing stocks when needed, were rendered. In addition, group rectification of razors and wire and brush wire replacement of raising machines were carried out by the service station. Production starts in Turkey 1995 when it was decided and applied to produce, instead of importing, the machines and components required in the sector, in Turkey, was a milestone for Has. After providing sales and service of foreign-origin machines in its operating period of 12 years, Has Foreign Trade decided to produce the finishing machines in Turkey, with its Italian partner. Thus, the investments in Çorlu of Lafer Tekstil Makina San. ve Tic. A.Ş. were completed and the finishing machines were started to be produced in Turkey under the brand Lafer Türk at the end of 1995. At first, razors and raising machines were produced only for mounting. As well as Turkey, a big market; Syria, Iran, Egypt, Uzbekistan, Bulgaria and Greece, other nearby countries where textile production is made, partly India and Pakistan, were among target markets. Success was achieved in a short time thanks to similar business ethics, historical relations, religion and common cultural structures of these countries. Especially in 1997-1998, machine sales and installation were performed in high quantities in these countries. In 1998, due to difficulties in mounting industry, it was decided to pass to production and a factory with a total closed area of 7.500 m2 was established. The machine range extended and production quantities were increased. In addition to razors and raising machines produced, emery and tumbler machines were added to the production variety

tekstil teknoloji 84


GÜNDEM NEWS

SHRINK-X ve COMBI-X örme ve dokuma kumaşların terbiye işlemleri için çoklu çözümler. Multiple shrinking solutions for knitted and woven fabric.

üzerinde kullan›lan ticari malzemelerin toplam bedeli, mal bedelinin büyük k›sm›n› oluflturdu€u için, kompaktör ve f›rça makinelerinde kullan›lan ticari ünitelerde tamamen d›fla ba€›ml›l›k söz konusuydu. Daha h›zl› geliflim ve yeni projeler için yol ayr›m› Daha sonraki aflamalarda Türkiye’de üretilmeyen makineler ile ilgili yaflanan sorunlar ön plana ç›kmaya bafllad›. Makineler Has taraf›ndan üretilmese de sat›l›yor ve sat›fl sonras› tüm servis hizmetleri de Has olarak veriliyordu. ‹lgili makineleri kullanan müflterilerin birinci muhatab› Has oldu€undan, müflteri memnuniyeti için tüm gayret gösteriliyordu. Ama bu noktada yine kontrolün tamamen ellerinde olmamas› sebebi ile zaman›nda ve h›zl› çözümler üretilemiyordu. Ayr›ca makineler ile ilgili revize edilme ve gelifltirme taleplerinde de h›zl› çözümlere ulaflmak mümkün olam›yordu, zira bu makineler tekstil sektörünün Türkiye kadar ifllevsel olmad›€› bir ülkede tasarlan›yor ve uygulamada baz› sorunlar ile karfl›lafl›l›yordu. Bu süreçleri ortadan kald›rman›n tek yolu olarak, tüm makine parkurunun Türkiye’de üretilmesi, yerli nihai makine kullan›c›lar›ndan edinilen tecrübeler ve talepler ile makine ArGe çal›flmalar›n›n tamamlanmas› ve yeni makineler gelifltirilmesi gerekti€i karar› verildi. Üretimdeki geniflleme karar› beraberinde farkl› alanlarda uzmanlaflma gereksinimlerini do€urdu. Özellikle tek çat› alt›nda hem talafll› imalat, sac kaynak birimleri, hem de mekanik montaj, elektrik montaj, otomasyon birimleri faaliyetlerini sürdürüyordu. Bunun en önemli sebeplerinde biri o dönemde Türkiye’de makine yan sanayinin yeterince geliflmemifl olmas›; mevcut yan sanayi iflletmelerinin de beklentileri karfl›layacak kalite ve terminde mal ve hizmet sa€layamamas›yd›. Tüm faaliyetlerin tek çat› alt›nda sürdürülmesinin avantajlar› oldu€u gibi, dezajantajlar› da vard›. Avrupal› makine üreticilerinin en büyük avantajlar›ndan biri, yan sanayilerinin çok kuvvetli olmas› sebebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde daha h›zl› çözüme gitmeleri, daha farkl› ve özgün tasar›mlar ve ürünler

at the end of 1998, and a production capacity of 200 quantity /year was reached. The machines were sold in Turkey under the brand Lafer Türk and at abroad under the brand Has. As a major requirement of being a brand and gaining trust, the machines produced in Turkey were completely the same as the machines produced by the Italian partner. In this way, it was aimed to supply the same quality goods and services everywhere and under any circumstances and ensure customer satisfaction. In addition to these, there were machines that are not produced in Turkey and that were brought from abroad and sold to the customers by Has. The most important of them were open-width compactors and brush machines. Because they were exported in that period as the production costs in Turkey were high. Since the total price of the commercial materials used on the machine corresponded to most of the cost, there were foreign-dependency in commercial units used in compactors and brush machines. More rapid development and parting ways for new projects Later, problems occurred relating to the machines not produced in Turkey. The machines were not produced, though were sold by Has and all after-sales services were provided under the name Has. Since the initial answerer of the customers using the related machines was Has, maximum effort was shown for customer satisfaction. Yet, at this point, as control is not completely held, fast and on-time solutions could not be found. Moreover fast solutions could not be achieved in demands of machine revision and improvement. Because these machines were designed in a country in which textile sector was not as functional as in Turkey and certain problems were encountered in practice. As the only way to eliminate these, it was decided to produce all machine range in Turkey, with experiences and demands obtained from domestic final machine users, complete machine R&D studies and develop new machines.

tekstil teknoloji 86


GÜNDEM NEWS

gelifltirebilmeleridir. Bunun yan›nda Avrupal› makine üreticileri, talafll› imalat, sac kaynak, elektrik montaj süreçleri ile ilgilenmek yerine, daha çok Ar-Ge ve sat›fl kanallar›n›n geniflletilmesine odaklan›yorlard›, bu da onlar› daha k›sa surede baflar›ya ulaflt›r›yordu. Bu nedenlerle, firmalar aras›nda bir bölünme ve beraberinde farkl› uzmanlaflma mant›€› ile yeni bir iflletme kurulmas› karar› al›nd›.2003 y›l›nda, Tekstil makineleri, tar›m, g›da sanayi, savunma sanayi, haberleflme, gemi sanayi, silah sanayi gibi endüstri alanlar›na mal ve hizmet sa€layan Mekanik Teknoloji (MT) kuruldu. Has Group bünyesindeki di€er iflletmelere, üretim konular› olan makinelerin tüm metal aksamlar›n› üreten MT firmas›, bunun yan›nda Türkiye’deki ve yurt d›fl›ndaki tekstil makine üreticisi firmalar ile özel gizlilik anlaflmalar› yaparak, onlar içinde yan sanayici olarak nihai makineler üretti ve sevk etti. MT firmas› halen, nihai makine üretiminin yan› s›ra, yan sanayici olarak makinelerin ilgili metal aksamlar›n› üretmeye devam ediyor. MT firmas›, gerek Has firmas›n›n rakibi olan, gerekse olmayan tekstil makine üreticisi firmalar ile çal›flma f›rsat› buldu ve birçok makine projesini gerek parça baz›nda, gerekse nihai ürün olarak tamamlad› ve sevk etti. B›rak›n sizin yerinize biz yapal›m ‘B›rak›n sizin yerinize biz yapal›m slogan› ile MT firmas› halen Has Group firmalar›n›n yan› s›ra birçok yerli ve yabanc› makine üreticisiyle ortak çal›flmalar sürdürüyor. Yerli ve yabanc› firmalar ile gerçeklefltirilen bu ortak çal›flmalar farkl› makinelerin projelendirilmesi ve üretilmesi anlam›nda alt yap› geliflimi sundu ve tecrübeler daha sonra yeni makine projelerinde gerek üretim birimlerinin, gerekse sat›fl sonras› servis birimlerinin yeni makinelere h›zl› adapte olmas›n› sa€lad›. 2004 y›l›na gelindi€inde ‹talyan ortakla beraber al›nan karar çerçevesinde teknik ofis, Ar-Ge, proje ve tasar›m olarak ta-

The decision of extending in production led requirements of specialization in different areas. Both machining and sheet welding units, and mechanical mounting, electrical mounting and automation units were working under a single roof. One of the most important reasons was that the sub-industry was not developed enough in Turkey in that period, and that existing sub-industry enterprises could not provide goods and services in the quality and term to meet expectations. Carrying out all activities under one roof had both advantages and disadvantages. One of the major advantages of European machine producers was to find faster solutions in R&D activities and to be able to develop different designs and products as their subindustry was very strong. In addition, European machine producers, rather than being interested in machining, sheet welding, or electrical mounting processes, focused on extending R&D and sales channels, and this brought them success in a shorter time. For these reasons, it was decided to split the companies and found a new enterprise with different specialization. In 2003, Mekanik Teknoloji (MT) that provides goods and services to industry areas such as textile machinery, agriculture, food industry, defense industry, communication, ship industry, weapon industry was established. MT produced all metal components of the machines in their production range, to other enterprises within Has Group, and signed private contracts with companies producing textile machinery in Turkey and at abroad, produced and delivered final machines to them as a sub-industrial. MT is currently, continues to produce related metal components of machines, as well as final machinery production, as a sub-industrial. The company MT had the opportunity to work with the companies producing textile machinery that are and are not rivals to Has and completed and delivered many machine projects both by parts and as final products.

tekstil teknoloji 88


GÜNDEM NEWS

mamen ba€›ms›z bir hale gelerek kendi Ar-Ge’sini, tasar›m ve projelendirmesini yapan bir firma halini ald›. Ayr›ca 2004 y›l›nda üretim çeflitlerine tüp sanfor ve 2006 y›l›nda ise aç›k en sanfor makineleri ile özel gelifltirilmifl tek ve çift tamburlu f›rça makineleri eklendi. Makineden daha fazlas› 2006 y›l›n›n son çeyre€inde, tek kaynaktan, dokuma ve örgü kumafllar›n terbiye ifllemleri için tüm makinelerin müflteriye sunulmas› amac›yla yeni makine çeflitleri üretilmesi ve üretim parkurunun geniflletilmesi karar› al›nd›. Bu ba€lamda baflta ram makinesi olmak üzere, dokuma ve örgü kumafllar›n›n terbiye ifllemleri için projeler gelifltirilmesi amac›yla TTM firmas› ile iflbirli€ine gidildi. TTM taraf›ndan ram makinesinin üretimine bafllanmadan önce, Ar-Ge mühendisleri taraf›ndan yaklafl›k 6 ay süren kapsaml› bir araflt›rma yap›larak, müflteriler taraf›ndan kullan›lan mevcut ram makinelerinin olumlu ve olumsuz yanlar› de€erlendirildi, etüt edildi. Farkl› markalarda, 1 yafl›ndan 50 yafl›na kadar birçok ram makinesi üzerinde yap›lan çal›flmalar sonucunda kullan›c›lar›n beklentilerinin büyük bölümünü karfl›layacak bir ram makinesi tasarland›. Zincir yap›s›, izolasyon özellikleri, hava sirkülasyon sistemi, enerji verimlili€i, montaj kolayl›€›, ve bak›m süreçlerinde farkl›l›klar yaratan bir makine tasar›m› yap›ld› ve üretimi 2007 y›l›n›n ikinci çeyre€inde tamamland›. Bugün sadece TTM firmas›nda ram makinesi proje gelifltirme ve üretim departmanlar›nda yaklafl›k 45 kifli çal›fl›yor. Di€er makineler olan flardon, trafl, sanfor ve f›rça makinelerinin proje gelifltirme ve üretim bölümleri farkl›. Bu uzmanlaflma, baflar›n›n anahtarlar›ndan birini oluflturuyor. TTM ve RAM-X model ram makinesi ismini duyurmaya bafllad› Uzun soluklu çal›flmalar›n ard›ndan, 6 ayl›k k›sa bir süre içinde yurt içinde sat›lan RAM-X model ram makinelerinin say›s› 10’u geçti. Gerek örgü, gerekse dokuma kumafllar›n›n terbiye ifllemleri için gelifltirilen makineler performanslar›yla kendini kan›tlad›. Özelikle sektör lideri yabanc› rakiplerin makinelerinin üretim kapasiteleri, enerji tüketim de€erleri ve kullan›lan ekipmanlar ile RAM-X Model ram makinesinin verileri karfl›laflt›r›ld›€›nda sonuçlar beklentilerin üzerinde ç›kt›. Bu baflar›n›n arkas›nda önemli bir etken yat›yordu: hangi kalite seviyesinde makine üreteceksiniz ve hedef müflteriniz kim olacak? Has Group stratejilerini, bu noktadan hareketle belirledi: ya fakl› bir ürün ve hizmet gelifltirilecekti; ya da herkes taraf›ndan üretilen bir ürün gelifltirip sadece fiyata ba€l› bir sat›fl stratejileri olacakt›. Düflük fiyatl› ürün satma tercihinde, teknoloji satma flans› pek olmayaca€›na karar verilerek yola devam edildi.

Let us do it for you With the motto “Let us do it for you”, MT continues to work in cooperation with many local and foreign machine producers as well as with Has Group companies. These joint works performed with local and foreign companies provided infrastructure development to design and produce different machines and in the following machine projects, experiences ensured that both production units and after-sales service units could faster adapt to new machines. In 2004, in accordance with the decision taken with the Italian partner, technical office became a completely independent company in terms of R&D, project and design, which carries out its own R&D, project and design activities. Moreover, tube sanfor machines were added in 2004, and open-width sanfor machines and special developed single and double drum brush machines were added in 2006 to production range. More than a machine At the last quarter of 2006, it was decided to produce new machines for providing all machines to customers for finishing processes of woven and knitted fabrics, from a single source, and to extend the production range. In this respect, cooperation was established with TTM for developing projects, primarily ram machines, for finishing processes of woven and knitted fabrics. Before starting to produce stenter machines by TTM, a comprehensive research of approximately 6 months was performed by R&D engineers and positive and negative aspects of the existing stenter machines used by customers were evaluated and investigated. At the end of the studies carried out on many stenter machines from 1 year to 50 years, of different brands, a stenter machine to meet most of the expectations of users was designed. A machine that have a chain structure, isolation specifications, air circulation system, energy efficiency and simplicity in mounting and that makes differences in maintenance processes was designed and its production was completed at the second quarter of 2007. Today, only in TTM, approximately 45 people work in stenter machine project development and production departments. The project development and production departments of other machines, raising, razor, sanfor and brush machines, are different. This specialization is one of the key factors of success. TTM and RAM-X model stenter machine to make names After long term studies, the number of RAM-X model stenter machines sold in the country exceeded 10 within a short time of 6 months. The machines developed for finishing process of both knitted and woven fabrics have proved themselves with their performances. When production capacities, energy consumption

tekstil teknoloji 89


GÜNDEM NEWS

Sat›lan ilk 10 makinenin ard›ndan ram makinesinin performans, dayan›kl›l›k ve üretim de€erlerinin rakiplerine göre fark yaratmas› süreçlerinin Türkiye’de gözlemlenmesi tamamland›. Bu do€rultuda, da uluslararas› rakipler ile mücadele etme zaman› geldi€ine karar verilerek, yurt d›fl› pazarlara ram makinesinin kap›lar› aç›ld›. RAM-X model ram makinesi, özgün makine tasar›m›, talepler do€rultusunda kullan›lan malzeme ve ekipmanlar gibi özellikleri sebebiyle di€er ülkelerdeki firmalar taraf›ndan da yo€un ilgi gördü. Bu makinelerin her noktas› müflteri beklentilerini karfl›lamak amac› ile dizayn edilmifl ram makine için yurt d›fl› siparifller k›sa sürede al›nmaya bafllanm›flt›. Yurt d›fl›nda ilk ram Çin’e sat›ld› Yaflad›klar› ilginç bir deneyim olarak, yurt d›fl›nda ilk ram makinelerini Çinli bir firmaya satt›klar›n› anlatan ‹hsan Mokano€lu, sözlerine flöyle devam etti: “Bir Scatter Coating hatt› olan, kaplama üniteli ram makinesi üretimi 2008 y›l›nda tamamland› ve Çin’e ihracat› gerçekleflti. Savunma sanayi için kumafl üretimi yapan bir tesiste kurulan makine, yaklafl›k 3 y›ld›r çal›fl›yor. Bunu takiben Bangladefl, Suriye, ‹ran, Rusya, Hindistan, Özbekistan ve ‹talya’ya ram makinelerimizin sat›fl› gerçekleflti. Yurt d›fl›na sat›lan ve kurulan makinesi say›s› Haziran 2011 itibar› ile 35 adede ulaflt›. Bunun yan›nda halen üretimi devam eden makineler ile birlikte bu say› y›l sonuna kadar 50 adet makineye ulaflacak. Zira sadece 2011 y›l›nda yurt d›fl› siparifllerin say›s› 15 makineyi buldu. Bu adetler asl›nda uzun vadede yurt d›fl› pazarlar› için hedeflenen adetler de€il, zira y›ll›k 50-60 adet makine üretim hedefi ile üretilen makinelerin %60’›n› yurt d›fl› pazarlara satmay› hedefliyoruz. Gerek Türkiye, gerekse yurt d›fl›nda ram makinemizi sat›n alan ve sonras›nda yeni ram makinesi yat›r›m› karar› al›p tekrar ikinci ve üçüncü kez makinelerimizi tercih eden müflterilerimizin say›lar› giderek art›yor. Bu konuda referanslar›m›za dan›fl›labilinir. Bizim için yeni, eski tüm müflterilerimi çok k›ymetli, bugün dahi makinelerimizde yapm›fl oldu€umuz baz› gelifltirmeleri, 2-3 yafl›ndaki makineler dahil, müflterilerimizin onay› ile uyguluyoruz. Bu konuda bizi her daim destekleyen de€erli müflterilerimize sonsuz teflekkürlerimizi iletmek isteriz.

values of the machines and equipments of foreign rivals, leaders in the sector, and the data of RAM-X Model stenter machine were compared, the results were over expectations. There was an important factor in this success: At which quality level will you produce machines and who will be your target customers? Has Group has determined its strategies from this point: they were to develop a different product or service; or to develop a product produced by everyone and have a sales strategy based only on price. It was decided that if preferred to sell products with low price, it would be hard to sell technology and they kept on. After the first 10 machines sold, monitoring the differences of ram machine in terms of performance, and production values from its rivals, in Turkey, was completed. Accordingly, it was considered that it is the time to struggle with international rivals and the ram machine was introduced to foreign markets. RAM-X model stenter machine, drew intense interest from the companies in other countries because of its features such as original machine design, and materials and equipment used in accordance with demands. Each point of these machines was designed to meet the customers’ expectations and orders from abroad for stenter machines were started to be received in a short time. The first stenter sold at abroad to China İhsan Mokanoğlu told that, as an interesting experience, they sold their first stenter machine at abroad to a Chinese company and continued: “The production of a stenter machine with a Scatter Coating line and a coating unit was completed in 2008 and exported to China. The machine installed in a facility producing fabrics for defense industry has been working for about three years. Later, we have sold stenter machines to Bangladesh, Syria, Iran, Russia, India, Uzbekistan and Italy. The number of machines sold to abroad and installed there reached to 35 as of June 2011. Along with the machines that are still being produced, this will increase up to 50 machines until the end of year. Only in 2011, there are 15 machine orders from abroad. Essentially these quantities are not the ones aimed for foreign markets in the long term, as we aim to sell 60% of the machines produced, to foreign markets, with a target of producing 50-60 machines annually. Our customers who buy our ram machines both in Turkey and at abroad, who decide to invest in new ram machines and prefer our machines for the second or third time are gradually increasing. You can contact our references on this issue. For us, old or new, all of our customers are significantly esteemed. Even today, we apply certain improvements on our machines, including 2-3 year machines, upon our customers’ approval. We would like to send our endless thanks to our esteemed customers who always support us.

tekstil teknoloji 90


22 - 29 EYLÜL

KOMPLE KONTøNÜ YAù TERBøYE MAKøNALARI, S-ROLL FULARI, ÖZEL MAKøNALAR www.menzel.net > ITMA2011: H6-C107-108 RAMÖZ VE GERGøSøZ KURUTMA, SANFOR, KONTøNÜ BOYAMA TESøSLERø www.monforts.com > ITMA2011: H6-C106 KALANDIR, SIKMA SøLøNDøRø VE ORøJøNAL S-ROLL www.andritz-kuesters.com > ITMA2011: H2-A139 SøLøNDøR KURUTMA MAKøNALARI, ROLøKLER VE SOöUTMA SøLøNDøRLERø www.wumag.de > ITMA2011: H6-B133

Industrienähmaschinen

TOP BAùI YAù VE KURU ENDÜSTRø DøKøù MAKøNALARI www.dohle.de > ITMA2011: H5-B130 HER TÜR ORøJøNAL KÜSTERS YEDEK PARÇA VE SERVøS www.oelmuellers.com elitez@eliteztekstil.com.tr >

DHALL HALL GROUP UNITOP A Q U A C A R E

RABA TEX I N D U S T R I E S

HT JET, LEVENT VE BOBøN BOYAMA MAKøNALARI www.ktmmakina.com > elitez@eliteztekstil.com.tr KOMPLE KONTøNÜ YAù TERBøYE MAKøNALARI, S-ROLL FULARI www.dhallgroup.com > ITMA2011: H6-B112 AÇIK EN øNDøGO BOYAMA TESøSLERø (SLASHER), HAùIL VE SERø ÇÖZGÜ MAKøNALARI www.jupitercomtex.com > ITMA2011: H3-C117 KOSTøK GERø KAZANMA TERTøBATI, ATIK SU TEMøZLEME TESøSLERø www.unitop.org > ITMA2011: H6-B112 KESøK VE SENTETøK ELYAFLAR øÇøN KONøK VE NUMUNE ÇÖZGÜ TESøSLERø www.rabatex.com ITMA2011: H3-C117 >

Elitez Servis Makine Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Nispetiye Mah. Birlik Sokak, Engin Sitesi, Kalender apt. 1m D.1, 1. Levent/Istanbul tel.: 0212 28304 71 (pbx) faks: 0212 2848327 elitez@eliteztekstil.com.tr


GÜNDEM NEWS

Luwa, Yeni MultiCell Filtre ile ITMA 2011’de Luwa at ITMA 2011 with New MultiCell Filter Yeni Luwa MultiCell Filtre, tekstil fabrikalar›ndaki havaland›rma ve filtreleme tesislerinde gereken zemin alan›n› azaltmak için birçok f›rsat sa€l›yor. The new Luwa MultiCell Filter opens up many opportunities to reduce the required floor space of air conditioning- and filtration plants in textile mills.

Y

›llard›r tekstil sektörünün güvenilir bir orta€› olan Luwa Air Engineering AG, hizmetlerini ve inovasyonlar›n› ITMA 2011’deki stand›nda tan›t›yor. Bafll›ca dikkat çeken noktalar; ileri özelliklere sahip yeni geliflti-

L

uwa Air Engineering AG, Switzerland – a reliable partner to the Textile Industry for many decades are presenting their services and innovations. The main attractions are the newly developed Mul-

rilen MultiCell Filtre ve Luwa’n›n, özellikle tekstil sektöründeki

tiCell Filter with a number of advanced features and the pre-

endüstriyel ›s› geri kazan›m› ve egzoz havas› temizleme sistem-

sentation of Luwa’s new Business Unit “System Koenig” for in-

leri ile ilgili zorlu ve sürekli ihtiyaçlar› karfl›lamak amac›yla ta-

dustrial heat recovery and exhaust air cleaning systems, speci-

sarlanm›fl olan yeni ifl birimi “System Koenig”in piyasaya su-

ally designed to cope with the tough and demanding require-

nulmas›.

ments in the Textile Industry.

Luwa’n›n dünya çap›ndaki organizasyonunun bütün sat›fl ve

The entire sales- and technical team of Luwa’s worldwide or-

teknik ekibi stantta haz›r bulunacak ve en iyi parasal de€erde

ganization will be present at the booth and will be happy to

dayan›kl› sistem çözümleriyle hizmet vermekten memnuniyet

serve with competence system solutions at best value for mo-

duyacaklar.

ney. One of the highlights of Luwa’s presentation at the ITMA

Luwa’n›n ITMA 2011’deki tan›t›m›nda ön plana ç›kan ürünler-

2011 is the new MultiCell Filter which is based on Luwa’s pro-

den biri de, kan›tlanm›fl filtreleme teknolojisine dayal› olan ve

ven filtration technology and incorporates leading edge deve-

son teknoloji geliflmeleri bir araya getiren yeni MultiCell Filtre.

lopments. Luwa’s R&D team carefully evaluated the latest re-

Luwa’n›n Ar&Ge ekibi tekstil

quirements of textile produ-

üreticilerinin son dönemdeki

cers and incorporated them

ihtiyaçlar›n› dikkatli bir biçim-

in the new MultiCell Filter.

de de€erlendirdi ve bunlar›

This novel technology with

ye ni MultiCell Fil tre’de bir

modular and space saving fil-

araya getirdi.

ter cells, installed in a Com-

Bir Kompakt Filtre Ünitesine

pact Filter Units (CFU), is ide-

(CFU) yerlefltirilen, modüler

al for machine exhaust air

ve yer tasarrufu sa€layan fil-

cleaning of blow room and

tre çekirdekli bu yeni teknolo-

carding machines as well as

ji, hallaç dairesinin ve tarama

in air conditioning plants for

makinelerinin makine egzoz

the dust and fly filtration of

havas›n› temizlemek ve hava-

the room return air.

land›rma tesislerinde odaya geri dönen havada toz ve si-

The new Luwa MultiCell Filter

MultiCell Filtre / MultiCell Filter

opens up many opportunities

tekstil teknoloji 92


GÜNDEM NEWS

nek filtrelemek için ideal.

to reduce the required floor space of air conditioning- and fil-

Yeni Luwa MultiCell Filtre, tekstil fabrikalar›ndaki havaland›r-

tration plants in textile mills.

ma ve filtreleme tesislerinde gereken taban alan›n› azaltmak

The MultiCell Filter has the following advantages compared to

için birçok f›rsat sa€l›yor.

a conventional rotary air filter:

Konvensiyonel bir döner hava filtresi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda

40% less floor space,

MultiCell Filtre’nin avantajlar› flunlar:

option for increased filter area for power saving,

%40 daha az taban alan›,

modular design,

Güç tasarrufu için daha fazla filtre alan› seçene€i,

dual use: filtration of room return air and machine exhaust air,

Modüler tasar›m,

full access to filter medium on clean and dirty side.

‹kili kullan›m: odaya geri dönen havan›n ve makine egzoz havas›n›n filtrelenmesi,

EasyHeat PLUS

Temiz ve kirli taraflarda filtre ortam›na tam eriflim.

The new addition to the product range of System Koenig, EasyHeat PLUS provides a 2 step energy saving generation of

EasyHeat PLUS

hot process water. First step is a standard water to water he-

System Koenig ürün gam›na yeni eklenen EasyHeat PLUS, 2

at recovery unit of the System Koenig product range. Second

aflamal›, enerji tasarruflu s›cak proses suyu üretimi sa€lar. ‹lk

step is an industrial heat pump in order to raise the hot water

aflama, System Koenig ürünlerinin standart sudan suya ›s› geri

temperature. EasyHeat PLUS provides hot water of up to 80 °C

kazan›m› ünitesidir. ‹kinci aflama ise, s›cak suyun s›cakl›€›n› art-

without the need for additional energy input.

t›ran endüstriyel ›s› pom-

System Koenig comprises

pas›. EasyHeat PLUS ek

of a complete range of

enerji girdisine ihtiyaç ol-

engineered system soluti-

madan 80 °C’ye kadar s›-

ons for industrial heat re-

cak su üretir.

covery and exhaust air

System Koenig, endüstri-

cleaning. Main applicati-

yel ›s› geri kazan›m› ve

ons are in the dyeing and

egzoz havas› temizleme

finishing processes to re-

ko nu sun da

ta sar lan m›fl

cu pe ra te energy from

eksiksiz sistem çözümleri-

effluent water, exhaust

ni bünyesinde bar›nd›r›-

air and flue gas with a

yor. Te mel uy gu la ma lar,

very attractive return of

boyama ve apreleme pro-

investment, and to elimi-

seslerinde at›k su, egzoz

nate air pollution (visible

EasyHead PLUS

havas› ve baca gaz›ndan

smo ke and bad smell)

gelen enerjiyi çok iyi bir yat›r›m geri dönüflüyle geri kazand›r-

from the exhaust air. With many years of experience these

mak ve egzoz havas›ndan gelen hava kirlili€ini (görünür du-

products are well designed and tailor-made to be perfectly in-

man ve kötü koku) yok etmektir. Y›llar›n deneyimi ile, bu ürün-

tegrated into customer’s process requirements.

ler ve müflterilerin proses ihtiyaçlar›na tam olarak uymas› için özel olarak tasarlanm›flt›r. Luwa, proses havaland›rma amaçl› Texfog’lu Uniluwa sisteminin nas›l çal›flt›€›n› canl› olarak gösteriyor. Uniluwa, yan stanttaki Rieter’in yeni Hava Jetli E€irme Makinesine eksiksiz bir biçimde kon-

In a li ve de mons tra ti on Lu wa is ope ra ting a Uni lu wa system with Tex fog for pro cess air con di tio ning. The Uni lu wa is supp lying pre ci sely con trol led cle an air to the new Air jet Spin ning Mac hi ne of Rie ter on the ir ad ja cent bo oth. Con trol

trol edilmifl temiz hava tedarik ediyor. Bütün parametrelerin kon-

and mo ni to ring of all pa ra me ters is ac comp lis hed with the

trolü ve denetimi üstün Luwa Digi5 Kontrol Sistemiyle yap›l›yor.

su pe ri or Lu wa Di gi5 Con trol System.

tekstil teknoloji 94


GÜNDEM NEWS

Yenilenen Elitez Tekstil, Güçlenerek Yola Devam Ediyor Renewed Elitez Tekstil Moves on with More Strength Türkiye’nin köklü tekstil makine mümessilliklerinden birisi olan Elitez Tekstil, bünyesine ekledi€i temsilcilikleri ve firmaya dahil olan sektörün donan›ml› isimleriyle tam gaz yoluna devam ediyor. Elitez Tekstil, one of the well founded textile machinery agencies of Turkey, works in full speed with its representative agencies incorporated and experienced names of the sector joined the company.

D

Küsters, Pleva, Monforts (Güney Anadolu), Küsters, Pleva, Wumag, Menzel gibi dünyaca tan›nan Avrupal› markalar›n Türkiye temsilcisi olan Elitez Tekstil Makine San. ve Tic. A.fi., mümessillik portföyüne Hin-

E

litez Tekstil Makine San. ve Tic. A.fi., the representative of European worldwide known brands such as Küsters, Pleva, Monforts (South Anatolia), Pleva, Wumag, Menzel, in Turkey, has added India’s four

distan’›n 4 önemli markas› olan Dhall Group, Unitop, Jupiter

important brands, Dhall Group, Unitop, Jupiter and Rabatex, to

ve Rabatex firmalar›n› da ekledi. Elitez Tekstil bu yeni oluflum-

its representation portfolio. With this new formation, Elitez

la, müflterilerine fiyat avantaj›na sahip yüksek kaliteli tekstil

Tekstil aims providing its customers high quality textile machines

makineleri sunmay› amaçl›yor.

with price advantage. The representatives of textile machinery,

Küresel ekonomik krizin a€›r flekilde etkiledi€i sektörlerin ba-

one of the main sectors seriously affected by the global econom-

fl›nda gelen tekstil makineleri mümessilleri krizi f›rsata çevir-

ic crisis managed to turn the crisis into opportunity. Elitez Tekstil,

meyi de baflard›. Bu dönemde yeniden yap›lanmaya giden Eli-

that was restructured in this period both maintained its product

tez Tekstil, hem ürün portföyünü korudu hem de müflterilerine

portfolio and continued to provide service to its customers. Alp

Soldan sağa: Dhall Dünya Satış Sorumlusu Andreas Mondry, Elitez Tekstil Genel Müdürü Alp Elitez, Pro Trading&Service Kurucu Ortağı Cüneyt İşman, Elitez Tekstil Ortağı Süheyl Yatağan.

tekstil teknoloji 96


GÜNDEM NEWS

eksiksiz hizmet sunmay› sürdürdü. firman›n yeni yap›lanmas›

Elitez, General Manager of Elitez, who provided information

ve mümessillikler hakk›nda bilgi veren Elitez Genel Müdürü

about the company’s new structuring and representations

Alp Elitez, firman›n yoluna daha güçlü bir flekilde devam etti-

emphasized that the company moves on more strongly.

€ini vurgulad›. Yeniden yap›lanma sürecinde Elitez Tekstil, sek-

In restructuring process, Elitez Tekstil strengthened with the sec-

törün deneyimli isimleriyle gücünü art›rd›. Moenus Group eski

tor’s experienced names. Cüneyt ‹flman, former sales represen-

sat›fl sorumlusu (Sucker, Babcock, Kratz ) Cüneyt ‹flman ve Gol-

tative of Moenus Group (Sucker, Babcock, Kratz) and Süheyl

ler eski Türkiye mümessili Süheyl Yata€an, Elitez Tekstil’e ortak

Yata€an, former Turkey representative of Goller, joined Elitez

olarak kat›ld›lar.

Tekstil as partners.

Yeni firmalarla genifl ürün portföyü

Large product portfolio with new companies

Elitez Tekstil Genel Müdürü ve Orta€› Alp Elitez, mümessilli€i-

Alp Elitez, General Manager and Partner of Elitez Tekstil, provid-

ni yapt›klar› firmalar hakk›nda flu bilgileri verdi:

ed the following information about the companies of which they

“Monforts/ Almanya: Ramöz ve gergisiz kurutma, sanfor, kon-

act as representatives:

tinü boyama ve termozol tesisleri. Andritz Kusters/Almanya:

“Monforts/ Germany: Stenter and tieless drying, sanfor, contin-

Tekstil, nonwoven ve ka€›t sanayi için kaland›r, s›kma silindiri

uous dyeing and thermosol facilities. Andritz Kusters/Germany:

ve S-Roll. Dhall Group/Hindistan: Yafl terbiye hatlar›. Wu-

Calenders, expression rollers and S-Roll for textile, nonwoven and

mag/Almanya: Silindir ku-

paper

rutma makineleri, rolikler

Group/India: Wet finish-

ve

ing

so €ut ma

si lin dir le ri.

industry.

Dhall lines.

Menzel/Almanya: Komple

Wumag/Germany: Roller

yafl terbiye makineleri ve S-

drying machines, cylinders

Roll fular›/ Pad-Batch boya-

and refrigeration rollers.

ma

Ju pi ter/

Menzel/Germany:

ma ki ne le ri.

Hindistan: hafl›l çözgü, seri

Complete wet finishing

çözgü, hafl›l ve seri çözme

machines

ma ki ne le ri.

and

S-Roll

Krantz

padding machines/ Pad-

KTM/Türkiye: HT jet, levent

Batch dyeing machines.

ve bobin boyama makine-

Jupiter/ India: sizing warp,

le ri. Doh le/Al man ya: Top

direct warp, sizing and

bafl› yafl ve kuru endüstri

direct warping machines.

di kifl

Krantz KTM/Turkey: HT

ma ki ne le ri.

Ra ba -

tex/Hindistan: Pamuk ipli€i

jet, beam and bobbin dye-

Elitez Tekstil, yenilenen kadrosuyla güçlendi ve büyüdü.

makineleri, dijital teknolo-

ing

machines.

jili konik çözgü makineleri. ETF/Hollanda: Her türlü hal› için

Dohle/Germany: Roll top wet and dry industry sewing machines.

otomatik kesme, rolik sarma ve paketleme tesisleri.”

Rabatex/India: Cotton yarn machines, digital technology conic

Geçti€imiz dönemde Elitez’in yap›sal bir dönüflüm geçirdi€inin

warp machines. ETF/Netherlands: Automatic cutting, batching

alt›n› çizen Alp Elitez, 1,5 y›l önce bafllayan bu süreçte firma-

off and packaging facilities for all kinds of carpets.”

n›n kurumsal yap›s›n› daha güçlü bir pozisyona tafl›d›€›n›, di€er

Alp Elitez underlined that Elitez had structural transformation in

yandan Avrupa odakl› markalar›n yan›na, Hindistan’›n lider

the previous period. He emphasized that the company moved its

makine markalar›n›n eklenerek pazara sunuldu€unu vurgulad›.

corporate organization to a stronger position in this period start-

Hedeflerinin müflterilerine kaliteyi koruyarak daha ekonomik

ed 1,5 years ago, and on the other hand India’s leading machine

yat›r›m yapma çözümleri sunmak oldu€unu dile getiren Alp Eli-

brands were added to Europe-oriented brands and put on the

tez, bu nedenle Hindistan’›n bu 4 önemli markas› ile anlaflt›k-

market. Alp Elitez stated that they target at providing more eco-

lar›n› belirtti.

nomic investment solutions to customers while maintaining the

Dhall Group, Jupiter, Unitop ve Rabatex firmas›n›n sektörlerin-

quality and thus they have agreed with these four important

de Hindistan’›n en büyük 4 firmas› oldu€unu hat›rlatan Alp Eli-

brands of India.

tez; “Ekonomik çözümlere amortisman sürecini k›salt›yoruz.

Alp Elitez reminded that Dhall Group, Jupiter, Unitop and

tekstil teknoloji 98


GÜNDEM NEWS Bunu yaparken Avrupal› markalar›n kalitesinden afla€›ya inmi-

Rabatex are India’s four largest companies in their sectors and

yoruz. Kriz döneminde birçok Avrupal› markan›n kapanarak

said; “We shorten the depreciation process with economic solu-

pazardan çekilmesi bir boflluk yaratt›. Yeni markalar› temsil

tions. We do not go down the quality of European brands.

ederken Hindistan’a yönelmemizde küresel tekstil pazar›n›n

Closing of many European brands and their pulling out from the

Asya’ya kaymas›n›n büyük pay› var. Bu markalar bu bölgenin li-

market in the crisis period has made a gap. Relocation of global

deri konumunda bulunuyor. Müflterilerimiz düflük yat›r›m mali-

textile market to Asia plays a significant role in our orientation to

yetleriyle küresel pazarda daha rekabetçi bir konuma gelecek-

India while representing new brands. These brands are the lead-

ler. Müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz” dedi.

ers of the region. With low investment costs, our customers will have a more competitive position in the global market. We main-

Yeni firmalar ve uzmanl›k alanlar›

tain customer satisfaction at the top level”.

Dhall Group: 1959 y›l›nda kurulan Dhall Group, Hindistan’›n önde gelen tekstil terbiye ve tekstil iflleme makine üreticileri

New companies and their areas of expertise

aras›nda yer al›yor. Bugün tekstil terbiye süreçlerine yönelik ge-

Dhall Group: Dhall Group, founded in 1959, is among India’s

nifl bir makine yelpazesine sahip Dhall Group; tekstil makine-

leading textile finishing and textile process machinery producers.

leri, tesisleri, teflon ve plastik üretimini içeren flirketlerden olu-

Having today a wide range of machines for textile finishing

fluyor. Bu flirketler s›ras›yla; Dhall Yat›r›m&Mühendislik, Dhall

processes, Dhall Group is composed of companies producing

D›fl Ticaret, Dhall Entegre&Finans, Teflon Kaplama Endüstrisi,

textile machines, facilities, teflon and plastic. These companies

Gu ja rat It fe ‹fl lem ci le ri,

are in the sector as; Dhall

Bharat Plastik ve Bakalit

Investment & Engineering,

Endüstrileri olarak sektör-

Dhall Foreign Trade, Dhall

de yer al›yor. ‹leri teknoloji

Integrated

ve

Teflon Coating Industry,

per for man sa

sa hip

Dhall Grub’un sistemleri

Gujarat

Itfe

&

Finance, Processors,

maliyet aç›s›ndan ise çok

Bharat Plastic and Bakelite

uygun.

Industries. Dhall Gruop’s

Hindistan’da lider üretici-

systems with high technol-

ler ile iflbirli€i içerisinde

ogy and performance are

olan Dhall Grup, d›fl pazar-

very reasonable in terms of

da ise özellikle Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhu-

cost. Menzel Pad - Bach Opticolor

Dhall Group is in

cooperation with leading

riyeti, Rusya, Tayland, Endonezya, Filipinler, Singapur, ‹ngiltere,

producers in India and imports machines particularly to countries

Tanzanya, Nijerya, Kamerun, Kenya, Ruanda, Sri Lanka, ‹ran,

such as Poland, Bulgaria, Czech Republic, Russia, Thailand,

Nepal, Bangladefl, Türkiye ve M›s›r gibi ülkelere makine ithal

Indonesia, Philippines, Singapore, England, Tanzania, Nigeria,

ediyor.

Cameroon, Kenya, Ruanda, Sri Lanka, Iran, Nepal, Bangladesh,

Dhall Group hakk›nda bilgi veren Alp Elitez, Hindistan denim

Turkey and Egypt in foreign market.

pazar›n›n %90’›na sahip oldu€unu; Hindistan pazar›ndaki ege-

Alp Elitez, who provided information about Dhall Group said that

menli€ini d›fl pazarlara do€ru geniflletti€ini söyledi. Alp Elitez,

they have 90% of India’s denim market; and that they expand

firmay› tercih etmelerini sa€layan özellikleri hakk›nda sözlerini

their control in Indian market towards foreign markets. Alp Elitez

flöyle sürdürdü: “Dhall Group’un bölge ülkelerine yap›lan sa-

continued on the features leading that they have preferred this

t›fllar›nda art›fl görülüyor. Uzak Do€u’da da oldukça önemli ve

company: “It is observed that Dhall Group’s sales to the countries

kaliteli denim üreticisi Dhall tercih ediliyor. Firman›n uzmanl›k

in the region are increasing. In Far East, highly important and

alan›n› yafl terbiye oluflturuyor. Denim için hafl›l sökme, merse-

quality denim producer Dhall is preferred. The company’s area of

rize yapma ve yumuflak tufle gibi özel çözümler sunuyor Bu ne-

expertise is wet finishing. They offer special solutions for denim

denle Türkiye pazar›na Dhall’› getirdik. Türk pazar›nda flu an-

such as desizing, mercerizing and soft touch. Thus we have

da Avrupal› bir marka lider konumda bulunuyor, ancak bu fir-

brought Dhall to Turkish market. In Turkish market, an European

man›n son y›llarda Hindistan’a sat›fllar›nda büyük düflüfl yaflad›

brand is the leader currently. Yet this company has had a signifi-

ve sektörü Dhall’a kapt›rd›. Hindistan’daki yafl terbiye makine-

cant decrease in sales to India in recent years and lost the sector

lerinin % 90’› Dhall markal›. Hindistan’daki bu gerçe€i görün-

against Dhall. 90% of the wet finishing machines in India are

ce Dhall’› Türkiye’ye getirme karar› ald›k. Dhall makinelerinin

Dhall-branded. Upon realizing this fact in India, we decided to

kalitesine inand›k.”.

bring Dhall to Turkey. We believed in the quality of Dhall

tekstil teknoloji 100


GÜNDEM NEWS

Dhall Grup’u son bir y›ld›r incelediklerini, 6 ayd›r ise yak›ndan

machines”.

takip ettiklerini belirten Cüneyt ‹flman, Elitez yöneticilerinin ve

Cüneyt ‹flman stated that they have been investigating Dhall

teknik kadrolar›n›n Hindistan’a giderek çal›flan makineleri ye-

Group for the last one year and closely following for 6 months

rinde inceledi€ini sözyledi. Cüneyt ‹flman; “Yapt›€›m›z incele-

and that Elitez managers and technical staff have gone to India

melerde, Dhall makinelerinin Avrupal› benzerleriyle hem pro-

and examined working machines on site. Cüneyt ‹flman stated;

ses hem de kalite olarak ayn› standartlarda oldu€unu, ayn› ni-

“During our investigations, we have realized that Dhall machines

telikle üretim gerçeklefltirdi€ini gördük. Ayr›ca Dhall firmas›n›n

have the same standards both in terms of process and quality as

Dünya Sat›fl Sorumlusu görevinde, Brückner eski Sat›fl Genel

the European counterparts and make production with the same

Müdürü Andreas Mondry bulunmaktad›r. Bu da bize Dhall fir-

qualifications. In addition, World Sales Representative of Dhall is

mas›n›n Avrupa’dan teknoloji ve know-how transfer etti€ini

Andreas Mondry, Brückner former Sales General Manager. This

göstermektedir” dedi.

shows us that Dhall transfers technology and know-how from Europe”.

Jupiter Mühendislik: Özellikle denim üreticilerine dönük boya, terbiye, hafl›llama makineleriyle öne ç›kan Jüpiter Mühendislik,

Jupiter Engineering: Jupiter Engineering, standing out with par-

1973 y›l›nda Hindistan’da kuruldu. Jupiter, tekstil sektörüne

ticularly dyeing, finishing, and sizing machines for denim produc-

tamburlu çözgü makineleri (Drum Driven Warping Machine)

ers was established in India in 1973. Jupiter entered textile sector

üretimi ile ad›m att›. O tarihten itibaren sektörde emin ad›m-

with Drum Driven Warping Machine production. Since then, the

larla ilerlemeye bafllayan flirket Hindistan’daP.L.C (Program-

company has taken firm steps forward in the sector and been

mable Logic Controller) tabanl› AC Frekans ile çal›flan, Merke-

developed in the production of Centralised Tension Control Creel

zi Bas›nç Kontrollü Ca€l›k Sistemi (Centralised Tension Control

System and High Speed Multi-Size box, Spindle Drive Warping,

Creel) ve Yüksek H›zl› Multi-Apre Kutusu (High Speed Multi-Si-

Multi-Roller Sizing Machines working with P.L.C (Programmable

ze box) ‹€ Sürücülü Çözgü, Multi-Silindir Hafl›llama Makinesi

Logic Controller) based AC Frequency in India and become the

üretiminde geliflerek ülkenin bu konularda lider firmas› haline

leading company of the country on these subjects. Moreover the

geldi. Ayr›ca firma Hindistan’›n PLC Kontrollü Indigo Dyeing-

firm is the only producer of PLC Controlled Indigo Dyeing-Cum-

Cum-Si zing (Bo ya ma-Bo flalt ma-Ha fl›l la ma) ma ki ne si nin tek

Sizing in India.

üreticisi özelli€ini tafl›yor.

Jupiter continues its production activities in Ahmedabad city in

Gujarat eyaletindeki Ahmedabad kentinde üretimini sürdüren

Gujarat state and has representative agencies in Nigeria, Iran, Sri

Jupiter’in; Nijerya, ‹ran, Sri Lanka, Bangladefl, Tayland ve Endo-

Lanka, Bangladesh, Thailand and Indonesia. It has a significant

nezya’da mümessilikleri bulunuyor. Hindistan pazar›nda büyük

share in Indian market and is particularly preferred in Indigo

bir pay› bulunan Jupiter, dünya genelinde özellikle Indigo Bo-

Dyeing Cum Sizing production lines, worldwide.

yama, Boflaltma, Hafl›llama (Dyeing Cum Sizing) üretim hatla-

The product range of the company includes the following

r›nda tercih ediliyor.

machines: PLC based Servo Drive Indigo Dyeing machine, PLC

Firman›n ürün çeflitleri aras›nda flu makineler bulunuyor: PLC

based Servo Drive High Speed Sizing Machine, Two Point D.C.

tabanl› Servo Drive Indigo Boya makinesi, PLC tabanl› Servo

Drive High Speed Sizing Machine, PLC based Conic Warping

Drive Yüksek H›zl› Hafl›l Makinesi, Two Point D.C. Drive Yüksek

Machine (Sectional Warping Machine), PLC based High Speed

H›zl› Hafl›l Makinesi, PLC tabanl› Konik Çözgü Makinesi (Sec-

warping machine (High speed spindle driven warping machine),

tional Warping Machine), PLC tabanl› yüksek h›zl› çözgü maki-

Creel, High Speed Drum Driven Warping Machine, Size Cooking

nesi (High speed spindle driven warping machine), Creel, High

Installation.

Speed Drum Driven Warping Machine, Size Cooking Installati-

Entering the Turkish market with the representation of Elitez

on.Türkiye pazar›na Elitez Tekstil mümessilli€i ile giren Jüpiter,

Tekstil, Jupiter is attracting great interest particularly from denim

denim sektörüne getirdi€i yeni teknolojik seçeneklerle, özellik-

producers, with the new technologic options offered for denim

le denim üreticilerinden yo€un ilgi görüyor. Bir aile iflletmesi

sector. Although the company is a family business, it continues

olmas›na karfl›n profesyonel yönetim kadrosuyla firma Hindis-

R&D studies to provide new products in Indian domestic market

tan iç pazar›na ve küresel pazarlara yeni ürünler sunmak için

and global markets, with professional management team. About

Ar-Ge çal›flmalar›n› sürdürüyor. ISO 9001 belgesine de sahip

the company Jupiter that has also an ISO 9001 certificate,

Jupiter firmas› hakk›nda Cüneyt ‹flman flunlar› söyledi:

Cüneyt ‹flman said:

Jupiter son y›llarda Slasher Indigo boyamada en çok tesis satan

Jupiter has been the company that has mostly sold facilities in

tekstil teknoloji 102


GÜNDEM NEWS

firma oldu. Bir Hindistan markas› olan Jupiter, ayr›ca hafl›l ve

Slasher Indigo dyeing in recent years. Jupiter, an India company,

seri çözmede çok ciddi piyasa gücüne sahip. Avrupa’da bu ko-

has a very significant market power in sizing and direct warp-

nuda tek bir firma kald›€› ve rekabet durumu oluflmad›€› için

ing. As only one company has remained in Europe on this sub-

müflteriler bu durumdan rahats›z. Bu nedenle, müflterilerin ta-

ject and competition does not occur. Customers complain

lebi do€rultusunda Jüpiter firmas›n›n teknik ve proses incele-

about these facts. Thus, in accordance with the demand from

mesini yaparak mümessilli€ini almaya karar verdik. Firma, Av-

customers, we have decided to make technical and process

rupal› firmalar›n birebir ayn›s› bir makine üretim politikas›na

investigation of Jupiter and obtain representation from them.

sahip; Avrupal› firmalara rakip olabilecek düzeyde üretim ger-

The company has the same machine production policy as

çeklefltiriyor”.

European companies’ and performs production at a level that can be a rival to European companies”.

Rabatex Group: Rabatex Group 1962 y›l›nda kuruldu. Uluslararas› kaliteye sahip tekstil makineleri ve teknolojileri üreten

Rabatex Group: Rabatex Group was established in 1962.

Rabatex’in ürünleri aras›nda: Single End Sample Warping Mac-

Rabatex produce textile machinery and technologies with inter-

hine, Single End Sizing Machine, Sectional Warping Machine,

national quality, and their products include: Single End Sample

Warping Creels with Electronic Stop Motion, Precision Tensio-

Warping Machine, Single End Sizing Machine, Sectional

ners and Hydraulic Trolleys and Storage Systems bulunuyor.

Warping Machine, Warping Creels with Electronic Stop Motion,

Rabatex Group’un makineleri tekstil sektöründe yer alan kü-

Precision Tensioners and Hydraulic Trolleys and Storage

çük, orta ve büyük ölçekli bütün iflletmelere uyumlulu€u ile

Systems.

dikkati çekiyor. Firman›n ana makine grubunu oluflturan doku-

Rabatex Group’s machines stand out with their compatibility

ma haz›rl›k makineleri (Sectional Warpingand Material Hand-

with all small, medium and large scale enterprises in textile sec-

ling Equipments) Hindistan’da son 5 y›lda %55 pazar pay›na

tor. Company’s main machine group, weaving preparation

ulaflt›. Bu makineler ipek ve teknik tekstillere en son servo di-

machines

reven warper methodu ile uygulan›yor. Makinelerin mekanik

Equipments), has reached a market share of 55% in India in the

aksamlar›n›n yan› s›ra dijital yönüne de a€›rl›k veren Rabatex,

last 5 years. These machines are applied to silk and technical

Sectional Warping Machine’yi yeni bir boyuta tafl›d›. Firman›n

textiles with the latest servo direven warper method. Focusing

ana pazarlar› aras›nda; Pakistan, Nepal, Bangladefl, Tayland, Sri

on digital aspect, as well as mechanic options, of machines,

Lanka, Birleflik Arap Emirlikleri, M›s›r, Suriye, Nijerya, ‹spanya

Rabatex brought a new dimension for Sectional Warping

ve ‹ngiltere bulunuyor.

Machines. Main markets of the company are; Pakistan, Nepal,

Rabatex Group hakk›nda Cüneyt ‹flman, “Rabatex a€›rl›kl› ola-

Bangladesh, Thailand, Sri Lanka, United Arab Emirates, Egypt,

rak Uzak Asya ülkelerinde pazar buldu. Örne€in, bölgenin en

Syria, Nigeria, Spain and England.

(Sectional

Warping

and

Material

Handling

büyük denim üreticilerinden Arvind’te 16 konik çözgü makine-

On Rabatex Group, Cüneyt ‹flman stated “Rabatex found a

si yan yana çal›fl›yor. Burada rakip Avrupal› markan›n ise sade-

ready market especially in Far Asia countries. For example, in

ce eski Model 6 makinesi bulunuyor. Rabatex gücünü burada

Arvind, one of the largest denim producers of the region, 16

kabul ettirdi” dedi.

conic warp machines run collaterally. There are only old Model 6 machines of rival European brand here. Rabatex made its

Unitop Aquacare: Üretti€i makineler flunlar: Kostik geri kaza-

power accepted there”.

n›m tesisleri, S›f›r at›k boflaltma sistemleri (Zero effluent discharge), Yüksek rand›manl› geri kazan›m sistemleri, Vakumlu ve

Unitop Aquacare: Machines produced are: Caustic recovery

spreyli kurutmalar, iyotlanm›fl tuz üretim tesisleri.

facilities, Zero effluent discharge systems, high efficient recov-

Hindistan kökenli firma 35 y›ld›r kostik geri kazan›m ve ›s› geri

ery systems, vacuum and spray driers, iodized salt production

kazan›m tesisleri üretmekte olup, dünya genelinde 150 den

facilities.

fazla çal›flan referans tesisleri faaliyetlerini sürdürüyor. Tama-

The company based in India has been producing caustic recov-

men müflterilerin ihtiyaçlar›na göre dizayn edilen tesisler; Hin-

ery and heat recovery facilities for 35 years and operates world-

distan, Sri Lanka, Nijerya, Güney Afrika, Endonezya, Suudi

wide with working reference facilities over 150. Facilities

Arabistan gibi ülkelerde baflar› ile çal›fl›yor. Bu ülkelerdeki baz›

designed completely according to the customers’’ needs; suc-

kullan›c›lar› flöyle: Empire Dyeing, Bombay Dyeing, Cotas, GTN,

cessfully operate in countries such as India, Sri Lanka, Nigeria,

tekstil teknoloji 104


GÜNDEM NEWS

K.G. Denim, Morarjee, Raymond, Premier, Ramkumar, Hanung,

South Africa, Indonesia, Saudi Arabia. Its main users in these

Amaravathi, Century, Mandhana.

countries are: Empire Dyeing, Bombay Dyeing, Cotas, GTN, K.G. Denim, Morarjee, Raymond, Premier, Ramkumar, Hanung,

Uzman ekip ile güçlenerek yola devam

Amaravathi, Century, Mandhana.

Elitez Tekstil’e ortak olarak yeni kat›lan Süheyl Yata€an, sektörde uzun y›llar birçok firma için gerçeklefltirdi€i çal›flmalarla

Moving on, getting strengthened with expert team

tan›n›yor. 1990-1993 döneminde ‹nter Tekstil çat›s› alt›nda

Süheyl Yata€an, who has just joined Elitez Tekstil as a partner,

Stork, Krantz Ramisch Kleinewefers, Menschner için sat›fl so-

is known for his works performed for many companies for long

rumlusu olarak faaliyet gösterdi; 1993-1996 y›llar› aras›nda

years in the sector. In 1990-1993 period, he worked as sales

Santex Group (‹sviçre) firmas›n›n Türkiye’de genifl çapta tan›n-

representative for Stork, Krantz Ramisch Kleinewefers, and

mas›n› ve sat›fl›n› sa€lad›. 1998-2000 Masters firmas›n›n ortak-

Menschner under the umbrella of ‹nter Tekstil; between 1993-

lar›ndand›. 2000-2010 y›llar› aras›nda Goller’in Türkiye mü-

1996 he managed that Santex Group (Switzerland) is widely known and sold in Turkey. Between 1998-2000, he was a part-

messili€ini yapt›. Cüneyt ‹flman 1996-2007 y›llar› aras›nda Türkiye ve dünya genelinde Sucker, Babcock, Krantz markalar› için Alman Moenus AG firmas›nda Sat›fl Müdürü olarak faaliyet gösterdi. 2007 y›l›ndan bu yana Pro Trading&Service firmas›n›n kurucu orta€› olarak çal›flmalar›na devam ediyor.

ner of Masters. He worked as the Turkey representative of Goller between 2000-2010. Cüneyt ‹flman worked as Sales Manager in German Moenus AG for brands Sucker, Babcock, Krantz in Turkey and worldwide between 1996-2007. Since 2007 he has been working as the founder partner of Pro Trading&Service.

Hasan Çak›r, 1996-2007 aras›nda Türkiye ve dünya çap›nda

Hasan Çak›r worked as service and inspector in Turkey and

servis ve inspektör olarak hizmet verdi. 2007 y›l› itibari ile Pro

worldwide between 1996-2007. As of 2007, he has been the

Trading&Service’de kurucu orta€›d›r.

founder partner of Pro Trading&Service.

Cenk Gencay 1996-2007 aras›nda Türkiye ve dünya çap›nda

Cenk Gencay worked as machinery installation and inspector

Moenus AG firmas› için makine kurulum ve isnpektörü olarak

for Moenus AG in Turkey and worldwide between 1996- 2007.

hizmet verdi. 2007 y›l› itibari

As of 2007, he has been the

ile Pro Trading&Service kurucu

founder

orta€›d›r.

Trading&Service.

partner

of

Pro

Tra -

In addition, Cüneyt ‹flman,

ding&Service firmas› yetkilileri

Hasan Çak›r and Cenk Gencay,

Bu nun

ya n›

s› ra

Pro

the authorities of the company

Cüneyt ‹flman, Hasan Çak›r ve

Pro Trading&Service, and Alp

Cenk Gencay ile Elitez Tekstil

Elitez, General Manager of

Genel Müdürü Alp Elitez, ‹s-

Elitez Tekstil, founded a depart-

tanbul merkezli, dünya çap›n-

ment that is based in Istanbul

da servis ve yedek parça hiz-

and that provides worldwide

meti veren bir departman kur-

service and spare parts. Alp

dular. Alp Elitez 1,5 y›lda servis

Elitez stated that both service

ve yedek parça departman›n›n

Dhall Innowash yıkama makinesi / Dhall Innowash washing machinery

hem büyüdü€ünü hem de müflteri kalitesinin yüksekli€ini söyledi. fiu anda Monforts, Menzel, Jupiter gibi firmalar için; Pakistan, M›s›r, Cezayir, Tanzanya, Rusya, Etiyopya, Güney Afrika,

and spare parts department has

expanded and its customer quality has increased in 1,5 years. Currently it performs mounting activities for companies such as Monforts, Menzel, Jupiter in countries such as Pakistan, Egypt, Algeria, Tanzania, Russia, Ethiopia, South Africa, Portugal. Alp

Portekiz gibi ülkelerde montajlar yap›yor. Bu geliflmelerin, yeni

Elitez emphasized that these developments are the advantages

yap›lanmalar›n›n Elitez Tekstil ve müflterilerine sa€lad›€› avantaj-

of their new structuring, to Elitez Tekstil and their customers

lar oldu€unu vurgulayan Alp Elitez, flu an da 10 kiflilik servis eki-

and that a service team of 10 people renders service to the cus-

bi müflterilerimize hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

tomers.

tekstil teknoloji 106


GÜNDEM NEWS

Dalteks, Tian Yuan’la Büyük ‹lgi Görüyor Dalteks Receives Huge Interest with Tian Yuan Dalteks A.fi.’nin sektöre sundu€u yeni Tian Yuan düz örme makinesi: kalite ve fiyat uygunlu€u, yedek parça maliyetinin düflüklü€ü, her türlü örme ve desen kabiliyetine sahip olmas› gibi avantajlar sunuyor. The new Tian Yuan flat knitting machine presented to the industry by Dalteks A.fi. provides advantages thanks to its quality and price, low spare part cost and capability of all kinds of knitting and pattern.

1

973 y›l›nda iki baflar›l› giriflimci olan Yaflar Dalk›ran ve Cemil Dalk›ran kardefller taraf›ndan kurulan, bünyesinde

tekstil ve konfeksiyon sektörlerine yönelik bir çok mümessillik bulunan Dalteks A.fi., kendilerine ait 67.000 m

2

D

alteks A.fi. was established in 1973 by two successful entrepreneurs Yaflar Dalk›ran and Cemil Dalk›ran brothers. Dalteks A.fi., which has many representative agencies in textile and garment industries, brought together 270 gar-

alanda 270 adet konfeksiyon ve triko firmas›n› kirac› olarak bir

ment and knitwear companies as tenants in 67.000 square meters

araya toplayarak sektörün birlikteli€ine de öncülük etti. Dalteks

field owned by Dalteks and pioneered the synergy of the industry.

A.fi., Dal Tekstil, Dalteks Kollektif, Dalteks Ltd., Dal Elektronik

Dalteks A.fi is constituted of the following companies: Dal Tekstil,

Ltd.fiti. firmalar›n› bünyesinde bulunduran Dalteks A.fi. Genel

Dalteks Kollektif, Dalteks Ltd., Dal Elektronik Ltd.fiti. General Manager

Müdürü Yaflar fierbetçi, yeni düz örgü makinesi mümessillikleri Ti-

of Mr.Yaflar Şerbetçi provided information about their new represen-

an Yuan ve faaliyetleri hakk›nda bilgi verdi.

tativeness Tian Yuan and its activities.

Örgü makinelerinde 35

35 years of experience in

y›ll›k deneyim

knitting machines

35 y›ll›k geçmifli olan Dal-

The most important factor in

teks A.fi.’nin sundu€u ye-

new products presented by

ni ürünlerindeki en önem-

Dalteks A.fi, having a history

li etken, engin deneyimi

of 35 years is the deep expe-

ile ürün kalite anlay›fl› ve

rience and quality concept

müflterileriyle kurdu€u iliflki-

and trust relations established

lere güvendir. Güven duygu-

with customers. We aim to

suyla gücüne güç katarak ta-

grow by getting stronger

n›tmay› hedeflemektedir.

with the trust feeling. The

Piyasaya sunaca€›m›z tam

biggest advantage of the fully

elektronik düz triko örgü

electronic

makinelerinin

machineries to be presented

en

büyük

avantaj›, basit çal›flma özelli€ine sahip olmas›d›r. Bunu da

flat

knitting

to the market is that they

Dalteks A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Şerbetçi Dalteks A.fi. General Manager Mr.Yaflar fierbetçi

have a simple working fea-

plaka üzerinde bulunan iki

ture. This is achieved by two

elemanla; tek seçici platin ve i€ne ile yapmaktad›r. Buna göre bilinen

elements on the plate: this is performed by a single selective platinum

bütün makinelere göre i€ne, platin, yedek parça maliyeti çok düflük-

and needle. Thus compared to all known machineries, the needle,

tür. Kullan›m alan› olarak düz triko makinelerinin kullan›ld›€› ihracat ve

platinum and spare parts cost is very low. In terms of field of applica-

iç piyasadaki tüm triko üreticisi olan firmalarda sorunsuz olarak kulla-

tion, it will be operated by all knitting manufacturers working on flat

n›lacakt›r.

knitting machineries.

Tian Yuan’›n mümessilli€ine, uzun araflt›rmalar sonucunda ka-

Upon long and deep researches, it has been decided to repre-

rar verildi

sent Tian Yuan

Dalteks A.fi.’nin sektöre sundu€u yeni Tian Yuan makinesinin mü-

The new machine (Tian Yuan) represented by Dalteks A.fi. has been

tekstil teknoloji 108


GÜNDEM NEWS

messilli€ine, uzun araflt›rmalar sonucunda karar verildi. Triko makine-

decided upon long researches. Dalteks A.fi, which has a strong past

leri ile ilgili geçmifli ve deneyimi çok büyük olan Dalteks A.fi. bu tip ma-

and experience in knitting machinery, plans to minimize the disadvan-

kinelerdeki dezavantajlar› minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Bu

tages of these kind of machines. Advantages provided by this machine

makinenin sundu€u avantajlar, sektöre büyük ivme kazand›racakt›r.

will give acceleration to the industry. The most important of these

Bu avantajlar›n›n en önemlisi, kalite ve fiyat bak›m›ndan fark›d›r; piya-

advantages is its difference in terms of quality and price; you can pur-

sadaki di€er makine gruplar›na göre 1 adet yerine 2 adet al›nabilecek

chase 2 instead of 1 compared to the other machines in the market.

flekilde fiyatland›r›lmas›na özen gösterildi. Di€er avantajlar› aras›nda:

Among its other advantages: low spare parts cost, capability of all

yedek parça maliyetinin çok düflük olmas›, her türlü örgü ve desen ka-

kinds of knitting and patterns, savings up to 75% in terms of electricity

biliyetine sahip olmas›, 220 volt monofaze elektrik ile çal›fl›p elektrik

consumption compared to all equivalent machines operating with 220

tüketimini bütün muadili

volt mono-phase electricity.

makinelere göre %75 ta-

Our technical service and pat-

sarruflu olmas›n› sayabili-

tern infrastructure is currently

riz. Teknik servis ve desen

providing all services. We will

altyap›m›z hali haz›rda her

support with additional per-

türlü hizmeti vermeye de-

sonnel. We have already start-

vam etmektedir. Buna ila-

ed related studies.

ve elemanlarla takviye edilecektir. Bununla ilgili çal›fl-

The name of Dalteks is its

malar flimdiden bafllat›l-

warranty

m›flt›r.

All spare parts, patterns and knitting capabilities of the

Dalteks’in ismi, güven-

flat knitting machine intro-

cesidir

duced to the market, will be

Triko sektörüne sundu€u-

under the warranty and assurance of Dalteks A.fi.

muz düz örgü makinesinin her türlü yedek parça, desen ve örgü kabiliyetleri

Dalteks A.fi. Genel Müdürü Yaflar fierbetçi: “Bu makinenin sundu€u avantajlar, sektöre büyük ivme kazand›racakt›r” Dalteks A.fi. General Manager Mr. Yaflar fierbetçi: “Advantages provided by this machine will give acceleration to the industry.”

konusunda Dalteks A.fi. garantisi ve güvencesi olacakt›r. Bizler diyoruz ki: “ismimiz güvencemizdir”. Dalteks A.fi. olarak Türkiye’de ilk defa Tian Yuan düz triko örgü makineleri ile kat›ld›€›m›z Texpo Eurasia Fua-

Our motto is: “our job is our assurance”. As Dalteks A.S,

we have exhibited with Tian Yuan for the first time at Texpo Eurasia Exhibition and then, secondly at Gaziantep Trikonfex Exhibition. Tian Yuan flat knitting machines received huge interest. We have exhibited 4 kinds of machineries in Gaziantep; we want-

r›’nda sonra Türkiye’nin 2. Büyük triko üreticisi olan Gaziantep Trikon-

ed to get the feedbacks and comments from our customers and

fex Fuar›’nda da yer ald›k. Tian Yuan düz örgü makineleri, bu fuarda

introduce the machineries to our customers in the region and then

da yo€un ilgi gördü. Dalteks A.fi. olarak Gaziantep’teki fuarda 4 çeflit

make our assessments with regard to the feedbacks from our cus-

makine sergiledik; tüm Gaziantep ve çevre flehirlerdeki müflterilerimi-

tomers. We have exhibited 4 machines as Dalteks A.fi. in the exhi-

ze makinelerimizi tan›tmak, müflterilerin birebir fikirlerini paylaflmak

bition. We wanted to introduce our machines to all our customers,

ve buna göre de€erlendirmelerimizi yapmak istedik. Bunun sonucun-

get the feedback of our customers and make our evaluations after-

da stand›m›z›n ve bu makinelerimizin gördü€ü yo€un ilgi, bizleri ol-

wards. The strong interest received by our booth and machines

dukça memnun b›rakm›flt›r. Gösterdikleri bu yo€un ilgi nedeniyle müfl-

made us very happy. We hereby once more would like to thank all

terilerimize ve sektör yetkilisi tüm ziyaretçilerimize müteflekkiriz.

our visitors and customers for their interests.

DÜZELTME VE ÖZÜR

CORRECTION AND APOLOGY

Tekstil Teknoloji Dergisi, Temmuz 2011/ 176. Say›s›nda, 32-36 sayfalarda yer alan haberde, metnin içinde ve resmin alt›nda Dalteks Genel Müdürü Yaflar fierbetçi’nin ad› bir kar›fl›kl›k sonucu Yaflar Dalk›ran olarak yaz›lm›flt›r. Düzeltir, özür dileriz…

At the article published at Tekstil Teknoloji Magazine, July 2011/ 176th Issue, on pages 32-36, the name of Dalteks General Manager Mr.Yaflar fierbetçi was written as Mr.Yaflar Dalk›ran by mistake within the article and under the photo caption. We hereby amend and apology for this mistake.

tekstil teknoloji 110


GÜNDEM NEWS

TV TecStyle Visions 2012’nin %80’i Doldu TV TecStyle Visions 2012 Nearly Sold Out 80% 2-4 fiubat 2012 tarihlerinde yap›lacak TV TecStyle Visions Uluslararas› Ticaret Fuar›’ndan aylar önce, fuar alan›n›n % 80’den fazlas› doldu. Few months before the start of the international trade fair TV TecStyle Visions on 2-4 February 2012, more than 80% of the exhibition space was let.

T

ekstil dekoratörleri ve aprecileri için en önemli Avrupa platformu olan TV TecStyle Visions Fuar›, yeni rekorlara do€ru ilerliyor. Fuar› organize eden gmk Veranstaltungsservice ve Messe Stuttgart’a göre, 2-4 fiubat 2012 tarihlerinde yap›lacak TV TecStyle Visions Uluslararas› Ticaret Fuar›’ndan aylar önce, fuar alan›n›n %80’den fazlas› rezerve edildi ve sat›ld›. TV TecStyle Visions’un tekstil bask›, nak›fl, transfer ve floklama alanlar› için tafl›d›€› büyük önem, sponsor olarak fuar› destekleyen sektör liderleri Falk & Ross Group Europe, Sol´s ve L-Shop ekiplerinin gösterdi€i özel ilgiyle bir kez daha vurgulanm›fl oldu. TV TecStyle Visions’a ayr›ca EXPO 4.0 taraf›ndan da büyük destek verildi. Bu yeni markan›n flemsiyesi alt›nda, TV TecStyle Visions’a paralel olarak üç ba€›ms›z ticaret fuar› daha gerçeklefltiriliyor. H›zl› geliflim Messe Stuttgart Proje Müdürü Christin Fügner’e göre 2-4 fiubat 2012 tarihleri aras›nda TV TecStyle Visions için kullan›lacak Messe Stuttgart’a ait Salon 4 ve 6’da, Temmuz bafl›nda fuar alan›n›n %80’den fazlas› ay›rt›ld›. Avrupa’dan ve deniz afl›r› ülkelerden gelecek potansiyel fuar kat›l›mc›lar›n›n sürekli ve güçlü talebi göz önüne al›nd›€›nda, Fügner bütün fuar alan›n›n çok yak›nda rezerve edilece€ine inan›yor. gmk Veranstaltung-

T

he most important European platform for textile decorators and finishers is heading for further records: according to the trade fair organisers gmk Veranstaltungsservice and Messe Stuttgart, few months before the start of the international trade fair TV TecStyle Visions on 2-4 February 2012, more than 80% of the exhibition space was let. The great significance of the TV trade fair for textile printing, embroidery, transfer and flocking is further underlined by the special commitment shown by industry leaders Falk & Ross Group Europe, Sol´s and L-Shop-Team, who support the trade fair as sponsors. The TV trade fair will also be given a major boost by the EXPO 4.0. Under the umbrella of this new brand, three other, independent trade fairs are taking place in parallel to the TV trade fair. Rapid development In halls 4 and 6 of Messe Stuttgart, which will be used for TV TecStyle Visions from 2 to 4 February 2012, more than 80% of exhibition space has already been let at the beginning of July, according to project manager Christin Fügner of Messe Stuttgart. Given continued strong demands from potential exhibitors from across Europe and overseas, Fügner believes that the entire exhibition space will soon be booked. “Such rapid development of TV TecStyle Visions, Europe’s largest and most important trade fair for clothing and tex-

tekstil teknoloji 112


GÜNDEM NEWS

sservice GmbH’deki TV TecStyle Visions’›n Proje Müdürü Nima Yusufi “Avrupa’n›n en büyük ve en önemli giyim ve tekstil dekorasyon fuar› olan TV TecStyle Visions’›n bu h›zl› geliflimi, nak›flç› ve bask›c›lar sektörünün gelece€e iyimser bakabilece€ini gösteriyor. Ekonomideki iyimserlik ruhunun, tekstil reklam ve promosyon pazar›na olumlu bir etkisi oldu” diyor. 20’den fazla uluslararas› flirket, ilk kez TV TecStyle Visions’da yer almaya karar verdi ve yerlerini ay›rtt›. Ayr›ca TV TecStyle Visions’da daha önce yer alan kat›l›mc›lar›n ço€unlu€u flimdi daha büyük alanlar rezerve ettiler. Tan›nm›fl flirketler yer al›yor Fransa’da, Sol´s markas› ile reklam tekstili üreticisi Solo Invest, promosyon giyim alan›nda pazar lideri olarak görülüyor. Merkezi Paris’te olan flirket, Avrupa’daki varl›€›n› güçlendirmek istiyor ve TV TecStyle Visions’a ve kendi fuar stand›na her aç›dan güveniyor. Avrupa çap›nda ifl yapan toptan tekstil flirketi Falk&Ross Group Europe da 225 metrekarelik sergi alan›yla flirketini tan›tmak için orada olacak. Falk&Ross’un pazarlama ve ticaret fuarlar› sorumlusu Sebastian Reitmeister “TV, flirketimiz için en önemli ticaret fuarlar›ndan birisi. TV TecStyle Visions’da düzenli olarak hedef kitlemizin %100’üne ulafl›yoruz. TV TecStyle Visions ile paralel olarak gerçekleflen EXPO 4.0’›n fuarlar›yla oluflan sinerji sayesinde reklam malzemeleri sektörünün di€er alanlar›ndan birkaç potansiyel müflteriye daha hitap edece€imizi umuyoruz” diyor. Dortmund’tan L-Shop ekibi ise ilk kez bir ticaret fuar›na kat›lacak. L-Shop’un ticaret direktörü Jörg Bittorf, Stuttgart’taki fuara kat›lma kararlar›yla ilgili olarak “TV TecStyle Visions, sektörün önde gelenlerinin buluflma yeri olarak biliyor” diyor ve ekliyor: “L-Shop ekibinin on y›ldan uzun süredir ilk kez bir ticaret fuar›nda yer almas›n›n nedeni bu. Müflterilerimizin ve bütün

tile decoration shows us that the sector of embroiderers and printers can look to the future with optimism. The general spirit of economic optimism has a favourable impact on the textile advertising and promotion market”, says Nima Yusufi, project manager of the TV trade fair at gmk Veranstaltungsservice GmbH. More than 20 international companies have decided to take part in the TV trade fair as exhibitors for the first time and booked their space. Furthermore, the majority of exhibitors that have been at TV TecStyle Visions before have now booked a larger exhibition space. Renowned companies are taking part In France, advertising textile producer Solo Invest with its brand Sol´s is considered the market leader in the area of promotional clothing. The Paris-based company is now hoping to strengthen its presence throughout Europe and is fully relying on the TV TecStyle Visions and its own trade fair stand. The Europe-wide operating textile wholesale company Falk&Ross Group Europe will also be there with its own company presentation on 225 sqm of exhibition space. “The TV is one of the most important trade fairs for our company”, says Sebastian Reitmeister, responsible for marketing and trade fairs at Falk&Ross, about their commitment. “At the TV, we regularly reach 100 percent of our target group. We are of course hoping that as a result of the synergies with the trade fairs of the EXPO 4.0, which run parallel to the TV, that we will be able to address a few potential clients from other areas of the advertising material sector.” The L-Shop team from Dortmund will be a first-time exhibitor. “The TV has become known as the meeting place of the sector’s who-is-who”, says Jörg Bittorf, commercial director at L-Shop, about their decision to take part in the trade fair in Stuttgart. He adds: “That’s why the L-Shop team is taking part in a trade fair for the first time in more than ten years. We want to take the opportunity to give our clients and all trade fair visitors a good feel for the

tekstil teknoloji 114


GÜNDEM NEWS

fuar ziyaretçilerinin markalar›n çeflitlili€i ve L-Shop’un ürünleri ile ilgili olarak iyi izlenim edinmelerini sa€lamak istiyoruz” Üç flirket de ayr›ca TV TecStyle Visions’un sponsorlu€unu yap›yor. EXPO 4.0: tek bilet – dört ba€›ms›z ticaret fuar› 2000 y›l›ndan bu yana iki y›lda bir Stuttgart’ta gerçeklefltirilen TV TecStyle Visions’a paralel olarak, üç uzman reklamc›l›k fuar› daha 2-4 fiubat 2011 tarihlerinde kap›lar›n› aç›yor: Wetec, POS Masters ve DigitalSignage Tec. Yeni marka EXPO 4.0 bütün görsel iletiflim alanlar›n› birlefltiriyor ve ticaret fuarlar›n›n ba€›ms›z olmas› göz önüne al›n›rsa, net olarak düzenlenmifl bir yap› oluflturuyor. Wetec, Salon 8’de gerçekleflen yeni, reklamc›l›k teknolojisi, dijital bask› ve ›fl›kl› reklamc›l›k fuar›n›n ad›. Sat›fl noktas›nda (POS) pazarlama, tasar›m ve teknoloji konusundaki yeni POS Masters fuar›nda, hizmet flirketleri “shop-in-shop” ve “shopfitting” konseptlerinin yan› s›ra mobil sunum ve sergileme sistemleri üzerinde yo€unlaflarak ürün ve hizmetlerini tan›t›yor. POS Masters Salon 2’de yeni dijital reklamc›l›k ve bilgi sistemleri fuar› DigitalSignage Tec ile birlikte yer alacak. EXPO 4.0’nun amac› dört fuar aras›nda sinerji yaratmak. Fuar kat›l›mc›lar› flirketlerine yeni müflteriler bulma f›rsat›na sahipler ve ziyaretçilere ifllerini nas›l geniflletebilecekleri gösterilecek.

variety of brands and products at the L-Shop.” All three companies also act as sponsors of the TV TecStyle Visions. EXPO 4.0: one ticket – four independent trade fairs In parallel to the TV TecStyle Visions, which has been taking place every two years since 2000 in Stuttgart, three other specialist advertising trade fairs are opening their doors from 2 to 4 February: the wetec, the POS Masters and the DigitalSignage Tec. The new umbrella brand EXPO 4.0 links up all visual communication areas and, given the independence of the trade fairs, ensures a clearly laid out structure. Wetec is the name of the new trade fair for advertising technology, digital printing and illuminated advertising, which is taking place in hall 8. At the new trade fair POS Masters for marketing, design and technology at the point of sale (POS), service companies present their products and services focusing on shop-in-shop and shopfitting concepts as well as mobile presentation and exhibition systems. The POS Masters will take place in hall 2 together with the new DigitalSignage Tec, the trade fair for digital advertising and information systems. The goal of the EXPO 4.0 is to create synergies between the four trade fairs. The exhibitors have the opportunity to acquire new company clients, and visitors will be shown how they can expand their business.

tekstil teknoloji 115


GÜNDEM NEWS

Odesi’den Numune Boya Makineleri için S›v› Kimyasal Dozajlama Sistemi Liquid Chemical Dosing System for Sample Dyeing Machines from Odesi Odesi firmas›n›n gelifltirmifl oldu€u yeni sistem ODS CHEM-S ile iflletmeler numune boya makinelerine 10 gr’a kadar olan kimyasallar› hassas flekilde tart›labilmekte ve dozajlayabilmektedir. With the new system, ODS CHEM-S, developed by the company Odesi, enterprises can precisely weigh and dose chemicals up to 10 grams in sample dyeing machines.

N

umune boya makineleri birçok iflletmenin üretiminde çok küçük bir kapasiteye denk gelmesine ra€men, daha büyük kapasiteli boya makinelerinin bir simülasyonu olmas› sebebi ile boyahanelerin baflar›s›nda çok önemli rol oynamaktad›r. Bir müflteriye yap›lan renk çal›flmalar›n›n do€ru sonuçlanmas› ve çal›flmalar›n siparifle dönmesi, tamamen numune kazanlardan al›nan do€ru ve hassas sonuçlara ba€l›d›r. Bu sebeple numune makinalar›ndaki kimyasal tart›mlar› son derece önem kazanmaktad›r. Bir iflletmenin karfl›laflabilece€i en büyük s›k›nt›lardan biri, numune kazanlarda yap›lan boyamalar›n daha büyük kapasiteli boya makinalar›nda tek seferde uygulanamamas› veya bu sonuçlar›n boyahaneye do€ru flekilde yans›t›lamamas›d›r. Bu noktadan hareketle yola ç›kan Odesi Otomatik Dozajlama Sistemleri Ltd. firmas›n›n gelifltirmifl oldu€u yeni sistem ODS CHEM-S ile iflletmeler numune boya makinelerine 10 gr’a kadar olan kimyasallar› hassas flekilde tart›labilmekte ve dozajlanabilmektedir. Bu sayede operatör insyatifinde gerçekleflen küçük

B

Although sample dyeing machines correspond to a very small capacity in the production of many enterprises, they play a crucial role in the success of dye houses as they are a simulation of dyeing machines with larger capacities. Correct resulting in colour works performed for a customer and turning of these works into orders completely depend on the correct and precise results obtained from sample boilers. Thus chemical weighing in sample machines becomes significantly important.One of the most challenging difficulties an enterprise may encounter is not to be able to apply the dyeing performed in sample boilers, in dyeing machines with larger capacities at a time or not be able to reflect these results correctly to the dye house. With the new system ODS CHEM-S, developed by the company Odesi Otomatik Dozajlama Sistemleri Ltd., which attempted considering this fact, enterprises can precisely weigh and dose chemicals up to 10 grams in sample dyeing machines. In this way, weighing in small amounts performed under the initiative of operators is con-

tekstil teknoloji 116


GÜNDEM NEWS

miktar tart›mlar›da sistem üzerinden yap›lmakta,böylece numune makinalar ile büyük makinalar aras›ndaki farklar ortadan kad›r›labilmekte ve her türlü makinadan ayn› sonuçlar al›nabilmekedir. ‹ster tek hatl›, ister çok hatl› da€›t›m yap›s› ile kurulan ODS CHEMS sistemi, özel yap›s› sayesinde yaln›zca 250 gr su ile kimyasallar›n temizli€ini yapabilmektedir. Bu sayede numune boya makinalar›ndaki s›n›rl› flotte konusuda basitçe çözümlenebilmektedir. Fistafl / Bursa firmas›n›n kurmufl oldu€u Odesi sistemi ODS CHEM-S 48C/16M, 48 kimyasal›n 16 numune boya makinesi dozajlanmas›n› sa€lamakta ve 10 gr ile 2000 gr aras› kimyasal dozajlamalar›n› gerçeklefltirmektedir. Yukar›da bahsi geçen sistemlerin bir ad›m ötesinde Acarsoy/ Bursa ve Dilmenler/ Çorlu boyahanelerine kurulan ODS CHEM-2FM sistemleri ise ayn› ölçüm birimi üzerinden hem numune boya makinelerine hem de di€er büyük makinelerine dozajlama yapabilmektedir. Bununla beraber bu sistemler ayn› anda 2 kimyasal› farkl› makinalara dozajlayabilme özelli€inede sahiptir. Standart sistemler göre dozajlama kapasitesini %50 artt›ran bu yeni yap›, standart sistemlere oranla yaln›zca %15 civar› bir fiyat fark›yla kurulabilmektedirler. Odesi firmas› Türkiye’de kurmufl oldu€u 170 sisteme yenilerini de eklemek için ITMA 2011 haz›rl›klar›n› sürdürüyor.

ducted over the system and thus the differences between sample machines and large machines can be eliminated and the same results can be obtained from all kinds of machines. ODS CHEM-S system that can be installed either with single line or multi line distribution structure, can clean chemicals with only 250 grams of water thanks to its special configuration. Thus the issue of limited flotte in sample dyeing machines can simply be resolved. In Odesi system ODS CHEM-S 48C/16M, installed by Fistafl / Bursa, 16 sample dyeing machines provide dosing of 48 chemicals and perform their chemical dosing between 10 grams and 2000 grams. A jump ahead of the above-mentioned systems, ODS CHEM-2FM systems installed in Acarsoy/ Bursa and Dilmenler/ Çorlu dye houses can make dosing both for sample dyeing machines and other large machines over the same measurement unit. In addition, these systems feature to simultaneously dose two chemicals to different machines. This new configuration that increases the dosing capacity in the ratio of 50% compared to standard systems can be installed with only about 15% difference in price compared to standard systems. Odesi continues to get prepared for the ITMA 2011 fair, for adding more to 170 systems installed in Turkey.

tekstil teknoloji 117


ELYAF İPLİK FIBRE YARN

Trützschler Harman -Hallaç Teknolojileri Trützschler Blowroom Technology Trützschler’in açma konsepti çok önemli bir avantaj sunar: Elyaf, balyadan tara€›n tamburuna kadar çok say›da küçük kademeler halinde aç›l›r. The Trützschler opening concept offers a decisive advantage: The fibres are opened in numerous small steps from the bale to the card cylinder.

T

W

rützschler’in harman hallaç teknolojisiyle, kompaktl›k, üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve ekonomik özelli€in toplam›ndan ideal bir sonuç elde edilir. Trützschler’in temizleyici ve aç›c› tesisleri bireysel talep ve gereksinimlerinize kal›p gibi uyar. Bunu da, tekli komponentlerin modüler yap›s› sa€lar. Örne€in, dört adet de€iflik temizleyiciden tekli veya kombinasyon halinde kullan›lmak üzere bu iki alternatif aras›nda seçim yapabilirsiniz. Daha az yer gereksinimi, daha az at›k hava, daha az enerji tüketimi ve daha düflük bak›m ve servis maliyetleri: bu performanslar sayesinde Trützschler tesisleri, ekonomik aç›dan di€erlerinden ölçülebilir bir arayla önde olma avantaj›n› sa€larlar. Bunun en iyi örne€i: 1000 kg/saat’lik üretim kapasitesi için bir temizleyicili veya 2000 kg/saat’lik üretim kapasitesi için iki temizleyicili kompakt hatt›r. Üstün kalite, çok say›da üstün ayr›nt›n›n toplam›d›r. Tüm bu ayr›nt›lar› Trützschler, harman hallac›n tamam› için kesintisiz bir açma konseptinde bütünlefltirdi. En son bir yenilik: Küçük kademeler halinde bir açma ifllemi, teknolojik aç›dan ideal bir temizleme ifllemi için yeterince yüksek ve korumal› bir elyaf iflleme için yeterince düflük, yararl› bir açma derecesi garantiler.

ith the blowroom technology from Trützschler, you will receive the most optimum result for you from the sum of compactness, production capacity, production quality and economy. Cleaner and bale opener installations from Trützschler fit like a tailored suit. This is ensured by the modular construction of the individual components. It is therefore possible e.g. to select from four different cleaners, used individually or in combination. Low space requirements, less exhaust air, reduced energy consumption and lower maintenance costs - Trützschler installations provide you with a measurable economic advantage. The best example of this: The compact line for 1,000 kg/h with a cleaner or for 2,000 kg/h with two cleaners. Superior quality is the sum of numerous superior details. These are combined by Trützschler into a continuous opening concept for the entire blowroom. One highlight: Opening in numerous small steps ensures a technologically useful opening egree, high enough for optimal cleaning and low enough for delicate fibre treatment.

Tasarruf potansiyeli3: 1. Daha az yer gereksinimi: Trützschler’in kompakt konsepti çok fleye meydan yarat›r – Ama savurganl›€a asla! Bu, bizim kompakt harman hallac›n haz›r düflük yer gereksinimiyle bafllar. Yararl› olacak yerde, iki, üç veya dört tekli temizleyici yerine çok silindirli bir Cleanomat temizleyici kullan›labilir. Ayn› anda befl de€iflik fonksiyonu bünyesinde bütünlefltiren Ay›r›c› SP-MF gibi çok fonksiyonlu makineler de yer avantajlar› sunarlar. 2. Daha az enerji tüketimi: Ak›ll› bir at›k hava konsepti yeni, daha baflka tasarruf potansiyelleri yarat›r. Bu ba€lamda at›k havadan iki kez yararlan›l›r – Bir bölümü Otomatik Balya Aç›c› Blendomat BO-A’y› emer, di€er bölümü ise elyaf demetlerinin bir sonraki makinaya tafl›nmas› için kullan›l›r. Yabanc› Parça Ay›r›c›lar Securoprop SP-FPO hatta tafl›y›c› hava ak›m›n›n tamam›n› yo€un ve etkin bir toz ay›rma için kullan›rlar. “En önemli noktaya konsantrasyon“dan, münferit komponentler aras›ndaki k›sa yollar ve bireysel bir hava tekni€i baz›ndaki bir hesap-

Savings potential3: 1. Less space requirement: The compact concept from Trützschler leaves plenty of space for everything – except waste. It starts with the low space requirements of our compact blowroom. Where possible, a Multi Roll Cleaner Cleanomat can be used to replace two, three or four individual cleaners. Space advantages are also offered by multi-function machines such as the Separator SP-MF, which simultaneously combines five individual functions. 2. Lower energy consumption: An intelligent exhaust air concept opens up further savings potentials. The exhaust air is used twice one part for extracting the air from the Automatic Bale Opener Blendomat BO-A, and the other part for transporting the fibre tufts to the next machine. The Foreign Part Separator Securoprop SP-FPO even uses the entire transport air flow for intensive dedusting. Energy consumption also profits from this “con - centration on the essentials“ concept, and is additionally optimised by

tekstil teknoloji 118


ELYAF İPLİK FIBRE YARN

lama ile ek olarak iyilefltirilen, enerji tüketimi de pay›n› al›r. 3. Kolay bak›m ve servis: Direkt tahrikler (enerji yo€un flanzumans›z) ve debi kontrollü fanlar, at›k hava nedeniyle daha az bir filtre kapasitesi demektir ve yeni, daha baflka tasarruf potansiyelleri sa€larlar. Daha az daha çoktur: Bu ilke burada bak›m ve servis için de geçerlidir; zira daha az makine, ayar ifllemlerinde daha az külfet ve teferruat demektir ve ayn› zamanda olas› hata nedenleri de azalt›r. Çok say›da küçük kademeler, kalitede önde olma avantaj› sa€larlar Trützschler’in açma konsepti çok önemli bir avantaj sunar: Elyaf, balyadan tara€›n tamburuna kadar çok say›da küçük kademeler halinde aç›l›r. Bu, ideal bir elyaf koruma ve ayn› anda da maksimum bir temizleme etkinli€i sa€lar. Bütün açma kademeleri birbiriyle fevkalade hassas bir uyumla çal›fl›r ve bu arada garnitür/tel üst yüzeyinin yap›s› gittikçe daha da ince hale gelir. Buna paralel olarak çevre h›z› da her kademeden sonra artar. En iyi kalite dahi, ancak her zaman standart yeniden üretilebildi€i takdirde baflar›ya götürece€inden, Trützschler bunun için yenilikçi bir ayar konsepti gelifltirmifltir. Konsept, sensör destekli ve otomasyonlaflt›ralibilir bir özelli€e sahiptir. Temizleyici hatt›na yüksek bir hassasiyetle adapte edilmifl yabanc› parça ay›r›c›lar ve özel telef temizleyicileri, bu konumda sadece Trützschler’in sunabilece€i ilave bir kalite düzeyi garantilerler. Kendini size uyarlayan bir teknik Trützschler kompakt hatt›n›n bu denli mükemmel uyum kabiliyetinin bir nedeni de, çok çeflitli tekli komponentleridir. Nitekim daha temizleyicilerde dahi dört model aras›nda bir seçim imkan› sunar. Bireysel gereksinimlere bir di€er uyumu mikserler üzerinden sa€layabilir. Burada Trützschler, her biri de€iflik boyutlarda iki de€iflik mikser alternatifi sunar. Bunlara ayr›ca, aç›c› ve temizleyiciler için de€iflik besleme alternatifleri, elyaf kar›flt›rma tesislerinde üç adet tart›l› besleyici tipi ve çok say›da özel komponentler ile Trützschler’in kendi yap›m› olan ve taraklara bir flebeke sistemi üzerinden iletiflimi mümkün k›lan dokunmakit ekran (Touch Screen) üzerinden tesis kumanda sistemleri de eklenir. Harman hallaç tesisi için bireysel çözüm ne olursa olsun, yang›ndan korunma ve güvenli polipropilen tespiti de dahil olmak üzere, mikro toz ve yabanc› elyaf ay›rma gibi fonksiyonlar her halükarda tesise entegre edilebilir.

the short paths between individual components and individual air technology calculations. 3. Simplified maintenance direct drives (without energy-intensive gears) and volume flow regulated fans result in exhaust airdependent reduction of filter capacity and further savings. Less is more – this also applies to maintenance, as less machines mean less outlay for adjustments and a reduction in possible sources of faults. Numerous small steps for a great quality advantage The Trützschler opening concept offers a decisive advantage: The fibres are opened in numerous small steps from the bale to the card cylinder. This ensures optimal fibre protection and, at the same time, maximum cleaning ef fect. All opening steps are precisely matched to each other, with the structure of the clothing surfaces becoming ever finer. In parallel, the peripheral speed increases with each step. And, because even the best quality only leads to success when it can be continuously reproduced, Trützschler has developed an innovative setting concept. It is sensor-supported and can be fully automated. Foreign part separators, tailored specifically to the cleaning line, and special waste cleaners also ensure a quality level that only Trützschler can offer in this form. Technology that adapts to your needs A reason for the enormous adaptability of the Trützschler compact lines is the variety of the individual components. Even with the cleaners, there is a choice of four models. Another adaption to your needs is possible with the mixers. Trützschler offers you two variants here, each with different sizes. In addition, there are various feeding options for openers and cleaners, three weighing feeder models for the tuft blending installations and numerous special components, plus the Trützschler Touch Screen installation controls that also enable network communication with the cards. Whatever your individual blowroom solution should look like, functions such as fire protection, micro-dedusting and foreign fibre separation, including secure polypropylene detection can be integrated in all cases.

tekstil teknoloji 119


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Bonas’tan ZJ ve LJ Modüler Jakarlar ZJ and LJ Modular Jacquards from Bonas Diğer dokuma prosesleriyle karşılaştırıldığında her zaman daha düşük olan solenoidlerin güç tüketimi, Bonas jakar makinelerinin son iki serisi ZJ ve LJ’de daha da azaldı. The lower power consumption of solenoids compared to other weaving processes is much lower with the latest two series of ZJ and LJ of Bonas jacquard machines.

B

onas tarafından daha büyük kapasiteli kancalar için tasarlanan ZJ ve LJ modüler jakar serisi, kısa ayırıcı kontrolü ve kam açılı ayırıcı olanakları için ikili kam kutusu kullanılır. Diğer dokuma prosesleriyle karşılaştırıldığında her zaman daha düşük olan solenoidlerin güç tüketimi, Bonas jakar makinelerinin son iki serisinde daha da azaldı. ZJ modüler jakar Tahrik mekanizması: Düz kumaştan havluya kadar, rapier, hava– jet ve yüksek hız uygulamaları için basitleştirilmiş, yüksek performanslı tahrik mekanizması Kolay bakım, kolay erişilebilirlik • Her modül filtresi için kolay temizlik, • Alçak makinenin ergonomik yapıya faydası; kolay erişim, • Hafif kapaklar sayesinde kullanım kolaylığı. Kolay ağızlık ayarı ve maksimum esneklik • Mümkün kılınan ayarlar: A - Ağızlık ölçüsü, B - Bıçak yüksekliği, C - Kesişmelerde çözgü ayrımı, D - Önden arkaya çözgü ayrımı. Tüm ayarlar jakar makinesine eğim vermeden yapılabilinmektedir: • Pin pozisyonu seçerek ağızlık ölçü ayarı, minimum duruş zamanı,

T

he ZJ and LJ modular jacquard series designed by Bonas for hooks with higher capacities are also used as cam boxes on both sides.The lower power consumption of solenoids compared to other weaving processes is much lower with the latest two series of ZJ and LJ of Bonas jacquard machines.

ZJ modular jacquard ZJ mechanism: Simplified, high -performance drive mechanism designed for rapier-, airjet- and high speed applications from flat fabrics to terry. Easy maintenance, easy accessibility • One easy to clean filter per module, • Low machine improves accessibility, • Lightweight covers for ease of handling. Easy shed adjustment offering maximum flexibility • Adjustments available: A - Shed size, B - Level height, C - Warp separation at crossing, D - Warp separation, front to back. All settings can be made without tilting the jacquard machine. • Shed size selectable by choice of pin positions, reducing downtime, • >140 possible shed settings for all applications.

Standart hız için ZJ jakar /

tekstil teknoloji 120


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Yüksek hız için ZJ jakar / ZJS for high speed

• Tüm uygulamalar için 140 farklı ağızlık ölçüsü. Tahrik mekanizması • Basitleştirilmiş, kompakt dizaynı sayesinde Bonas ve Van de Wiele jakarlarının sağlamlığının korunması, • Merkezi tahrik, • Yüksek hız doğruluğu için direk tahrik, • Tamamen dengelenmiş, kranklar üzerinde daha az baskı, • Düşük sürtünme ve düşük titreşim hareketi yüksek hız dokumaları için son derece uygundur • Düşük ağırlık merkezi ile jakar ve iskelede düşük titreşim, • Membran kavrama ile makineye vites kutusundan girebilecek titreşimler önlenir, • Tek vücut (kompakt) yapı. Kam kutusu • Her iki tarafta bulunan kam kutuları ile tahrik şaftında düşük torsiyon, kanca seçimi anında geliştirilmiş doğruluk, • Tamamen kapalı yağ banyosu içinde hareket eden kamlar ile maksimum güvenlik, minimum bakım. Elektronik seçim: Komple kontrol için güvenilir elektronik seçim. 100% Elektronik kanca seçimi • Bonas patentli magnetik ve elektronik hale getirilmiş tek bobinli solenoid, • Tüm makine ağızlık ölçülerine uygunluk, • Mükemmel kanca seçimi için minimum akım, • Sadece seçici iki parça hareketi, • Basit bağımsız parça değişimi, • Kontrolörden arıza yer tespiti, yardımcı unsur gerektirmeksizin çabuk ve pratik solenoid kart değişimi, • Uzun beklemeler sonrası , problemsiz makine çalışma prensibi Akım kontrolü “Current Drive” • Akım kontrol sistemi ile sürat, ısı ve voltaj dalgalanmasından bağımsız istikrarlı solenoid ve kanca seçimi, • Geniş voltaj aralığı girişi, • Makineye entegre güç kaynağı, • Düşük enerji gereksinimi, minimum maliyet.

Drive mechanism • Simplified, compact design whilst retaining the strength of the Bonas and VDW jacquards, • Central driven, • Direct drive for high speed accuracy, • Completely balanced, low forces on cranks, • Low friction and low vibration movement extremely suitable for high speed weaving, • Low centre of gravity resulting in low vibration on jacquard and gantry, • Membrane coupling isolates gearbox motion from the machine, • Build-in structure. ZJ Selection: Robust electronic selection offering complete control. Selection 100% electronic • Magnetically and electronically optimized single coil solenoid based on the unique Bonas patent, • Compatible throughout the whole range, • Minimal current is required for perfect selection, • High quality guide material reduces friction resulting in low maintenance and extended life, • Individual part exchange, • Practical and easy exchange of self-locating solenoid boards without special tools, • Surface mounted electronics ensuring high standards of quality. Current drive • Current drive provides consistent solenoid selection for all conditions such as speed, temperature and voltage, • Wide voltage range input accepted, • Integrated power supply, • Low power consumption saving direct costs. Quick connect • Easy in use, compact harness connector, • Reduced harness changing time. Harness • Bonas delivers harnesses of the highest quality customized for all applications; i.e. from high speed to heavy duty, • Quick connect is standard.

tekstil teknoloji 121


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Hızlı değişim bağlantı elemanları “Quick Connect” • Kolay kullanışlı, kompakt dizim bağlantısı, • Azaltılmış dizim değişim süreleri.

Hooks • Lightweight nickel plated flexible steel hooks.

Dizim • Yüksek hızdan ağır işlere kadar her türlü uygulama için en yüksek kalitede dizim, • Dizim için hızlı değişim uçları “Quick Connect” standart uygulamada. Kancalar • Nikel kaplı esnek hafif kancalar. Makaralar • Uzun ömür için, ileri teknoloji kendinden yağlamalı malzeme ile korunan, büyük çaplı, kompak hafif makaralar. Küpeler • Kuvvetli sürtünmelere karşı direnci arttıran kaplama ile kaplı, yüksek mukavemetli küpeler, • Anti-statik kaplama, • Daha uzun ömürlü ve az dizim gücü ihtiyacı, • Kurulum ve bakım sırasında ergonomiyi arttırıcı çift renk tasarım. Alt küpe sabitleme sistemi • Dizim hareketi için optimum klavuz tasarımı, • Tek parçada değişim, • Kolay erişim; yüksek ergonomi, Yazılımı ve veri kontrolü: Bonas kontrol ünitesi ve yazılımı her tür dokuma uygulaması için çözümler sunar. LJ modüler jakar Tahrik mekanizması: Özellikle yüksek hızda, yüksek kaldırma kuvveti ve maksimum esneklik ile üretim için dizayn edilmiş devrimsel nitelikteki tahrik mekanizması bulunur. Ağızlık bekletme “Dwell” • Her dokuma tezgahı eni ve uygulaması için entegre ağızlık bekletme, • %20 azaltılabilen ağızlık yapısı, • Geniş atkı transfer zamanı, • En uygun dokuma için indirgenmiş iplik gerginliği, • Yüksek dokuma verimliliği, • Ataletin azaltılmasıyla kazanılmış geniş ağızlık. Kolay bakım, kolay erişilebilirlik • Her modül filtresi için kolay temizlik, • Alçak makinenin ergonomik yapıya faydası; kolay erişim, • Hafif kapaklarla kullanım kolaylığı. Kolay ağızlık ayarı ve maksimum esneklik • Mümkün kılınan ayarlar: A - Ağızlık ölçüsü, B - Bıçak yüksekliği, C - Kesişmelerde çözgü ayrımı, D - Önden arkaya çözgü ayrımı. Tüm ayarlar jakar makinesine eğim vermeden yapılabilinmektedir: • Pin pozisyonu seçerek ağızlık ölçü ayarı, minimum duruş zamanı, • Tüm uygulamalar için 140 farklı ağızlık ölçüsü. Tahrik mekanizması • Kompakt dizayn, • Direk tahrik ile geliştirilmiş ağızlık doğruluğu, • Kam kutuları üzerinde tamamen dengelenmiş düşük kuvvetler, • Daha az parça ile düşük sürtünme ve düşük titreşim, • Düşük ağırlık merkezi ile jakar ve iskelede düşük titreşim, • Sabit yatay şaft ile yüksek hızlı uygulamalarda tutarlılık, • Minimize edilmiş mekanizma ile Bonas ve Van de Wiele jakarlarının sağlamlığının korunması ve gücünün elde tutulması. Kam kutusu • Her iki tarafta bulunan kam kutuları ile tahrik şaftında düşük

Full diagnostics • On board intelligence with microprocessor monitoring current drive, data transfer, temperature, selection, etc., • Elimination of jacquard weaving errors, • Real-time monitoring, • On pick control, • Error indication displayed on large controller screen and solenoid board, • Flat cable. Pulley • Compact lightweight pulley with large diameter wheel and high-tech self-lubricating material for long lifetime. Belts • High tenacity belts with strong wear resist coating, • Antistatic coating, • Longer lifetime and less harness force needed, • Colour coded to aid installation and maintenance. Anchor click system • Designed for optimal cord guidance, • Single part Exchange, • Easy Access. LJ modular jacquard LJ Mechanism: Revolutionary drive mechanism developed especially for producing at high speed, with high load and maximum flexibility. Dwell • Integrated dwell optimized for each loom width and application, • Shed angle reduced by up to 20%, • Longer insertion time, • Yarn stretch reduced for optimum weaving, • Higher weaving efficiencies, • Larger dwells achievable by the reduction in inertia. Easy maintenance, easy accessibility • One easy to clean filter per module, • Low machine improves accessibility, • Lightweight covers for ease of handling. Easy shed adjustment offering maximum flexibility • Adjustments available: A - Shed size, B - Level height, C - Warp separation at crossing, D - Warp separation, front to back. All settings can be made without tilting the jacquard machine. • Shed size selectable by choice of pin positions, reducing downtime, • >140 possible shed settings for all applications. Drive mechanism • Compact design, • Direct drive resulting in improved shed accuracy, • Completely balanced, low forces on cam boxes, • Fewer parts resulting in low friction and low vibration, • Low centre of gravity reducing vibration on Jacquard and gantry, • Fixed horizontal shaft provide more stability for high speed applications, • Minimized mechanism whilst retaining the strength of the Bonas and Van de Wiele jacquards. Cam Box • Cam boxes on both sides reduce twisting of the drive shaft and give improved accuracy at selection point,

tekstil teknoloji 122


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

torsiyon, kanca seçimi anında geliştirilmiş doğruluk, • Tamamen kapalı yağ banyosu içinde hareket eden kamlar ile maksimum güvenlik, minimum bakım. Kanca seçimi: Güvenilir elektronik kanca seçimi tüm kontrolü elde tutar. 100% Elektronik kanca seçimi • Bonas patentli manyetik ve elektronik hale getirilmiş tek bobinli solenoid, • Tüm makine ağızlık ölçülerine uygunluk, • Mükemmel kanca seçimi için minimum akım, • Yüksek kaliteli kılavuzlar ile düşük sürtünme değerleri, minimum bakım gereksinimi, maksimum kullanım ömrü, • Teke tek değiştirilebilen parçalar, • Kontrolörden arıza yer tespiti, yardımcı unsur gerektirmeksizin çabuk ve pratik solenoid kart değişimi, • Yüzey montaj elektronik malzemeler ile yüksek standartta kalite. Akım kontrolü “Current Drive” • Akım kontrol sistemi ile sürat, ısı ve voltaj dalgalanmasından bağımsız istikrarlı solenoid ve kanca seçimi, • Geniş voltaj aralığı girişi, • Makineye entegre güç kaynağı, • Düşük enerji gereksinimi, minimum maliyet. Dizim • Yüksek hızdan ağır işlere kadar her türlü uygulama için en yüksek kalitede dizim, • Dizim için hızlı değişim uçları “Quick Connect” standart uygulamada. Bıçaklar • Esnemeyen ve düşük ataletli bıçak yapısı, • Yüksek hız uygulamaları için hafif bıçak taşıyıcıları. Kancalar • Nikel kaplı esnek hafif kancalar. Tam hata teşhisi ve sistem kontrolü • Akım kontrolü, veri transferi, ısı, kanca seçimi gibi işlemlerin kart üzerindeki akıllı mikroişlemci ile görüntülenmesi, • Jakar dokuma hatalarının ortadan kaldırılması, • Verilerin eş zamanlı kontrolü ve izlenmesi,

• Cams operating in a fully sealed oil bath reducing maintenance and improving reliability. LJ Selection: Robust electronic selection offering complete control. Selection 100% electronic • Magnetically and electronically optimized single coil solenoid based on the unique Bonas patent, • Compatible throughout the whole range, • Minimal current is required for perfect selection, • High quality guide material reduces friction resulting in low maintenance and extended life, • Individual part exchange, • Practical and easy exchange of self-locating solenoid boards without special tools, • Surface mounted electronics ensuring high standards of quality. Current drive • Current drive provides consistent solenoid selection for all conditions such as speed, temperature and voltage, • Wide voltage range input accepted, • Integrated power supply, • Low power consumption saving direct costs. Knife • Knife designed for increased rigidity and reduced inertia, • Lightweight knife carriers for high speed applications. Harness • Bonas delivers harnesses of the highest quality customized for all applications; i.e. from high speed to heavy duty, • Quick connect is Standard. Hooks • Lightweight nickel plated flexible steel hooks. Full diagnostics • On board intelligence with microprocessor monitoring current drive, data transfer, temperature, selection, etc., • Elimination of jacquard weaving errors,

Tüm kullanımlar için LJ jakar /

tekstil teknoloji 123


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

• Kanca seçim anında kontrol, • Solenoid board ve kontrol ekranından hatanın görüntülenmesi, • Yassı kablo. Hızlı değişim bağlantı elemanları “Quick Connect” • Kolay kullanışlı, kompakt dizim bağlantısı, • Azaltılmış dizim değişim süreleri. Makaralar • Uzun ömür için, ileri teknoloji kendinden yağlamalı malzeme ile korunan, büyük çaplı, kompak hafif makaralar. Küpeler • Kuvvetli sürtünmelere karşı direnci arttıran kaplama ile kaplı, yüksek mukavemetli küpeler, • Anti-statik kaplama, • Daha uzun ömürlü ve az dizim gücü ihtiyacı, • Kurulum ve bakım sırasında ergonomiyi arttırıcı çift renk tasarım. Alt küpe sabitleme sistemi • Dizim hareketi için optimum kılavuz tasarımı, • Tek parçada değişim, • Kolay erişim; yüksek ergonomi, Yazılım ve veri kontrolü ZJ ve LJ model jakarlarda Bonas kontrol ünitesi ve yazılımı her tür dokuma uygulaması için çözümler sunar. Kontrol ünitesi • Kullanıcı ve jakar arasında pratik ve verimli bağlantı, • Geniş renkli dokunmatik ekran 10.4”, • İşlemler arasında kolay geçiş ve ikonlar ile yönlendirme, • Üretim verilerinin görüntülenmesi, • 40GB ve üstü desen yükleme alanı, • Desen transferi, - Disket sürücü ile, - USB/ flash bellek, - Network’ten, - Ethernet bağlantısı. “PC Edit” yazılımı • Tüm kontrol üniteleri için entegre özellik, • Okuma, depolama, değişiklik ve desen ile ilgili diğer düzeltmeler kontrol ünitesi üzerinden kullanıcı dostu ve ekran yardımlı bir yazılım ile yapılması, • Desenin birçok açıdan eşzamanlı görüntülenmesi, • Çözgü ve Atkı renklerinin görüntülenmesi ve kumaşa her iki yönden kolay bakış, • Duruş zamanlarının azaltılarak üretimin artırılması. • Sistemi PC üzerinde kullanma imkanı. “PC Weave” yazılımı • PC EDIT yazılımı ile harici olarak kullanım, • Renklere örgü uygulayarak, desenleri EP dokuma formatına çevirme, • Tek veya çift katlı kumaşların tasarımı, • Her çözgü ve atkı yönüne göre tekrardan ölçülendirme yapabilme. We@velink: Dokumacılar için üretim yönetimi çözümleri Üretim verileri veritabanına yüklenir ve intranet üzerinden erişilebilinir, • Merkez büro’dan dokuma makineleri kontrol edilir tezgahların durumu devamlı gözden geçirilir, • Dokuma planlanması yapılır, çizelgeler hazırlanır ve iş sırası düzenlenir, • Ticari sipariş çizelgesinden üretim siparişlerini oluşturur, • Raporlama: iplik tüketim hesapları, verimlilik hesaplamaları için raporlar düzenlenir, • Tezgah konfigürasyonuna göre desenlerin dağıtılması ve işlenmesi - çizelgelerin görselleştirilmesi, desenler, • Planlama, • Harici sistemlerle bağlantı imkanı.

• Real-time monitoring, • On pick control, • Error indication displayed on large controller screen and solenoid board, • Flat cable. Quick connect • Easy in use, compact harness connector, • Reduced harness changing time. Pulley • Compact lightweight pulley with large diameter wheel and high-tech self-lubricating material for long lifetime. Belts • High tenacity belts with strong wear resist coating, • Antistatic coating, • Longer lifetime and less harness force needed, • Colour coded to aid installation and maintenance. Anchor click system • Designed for optimal cord guidance, • Single part Exchange, • Easy Access. Software & network Bonas controller and software offer solutions for every weaving application. Controller • Practical and efficient interface between user and jacquard • Large colour touch screen (10.4”) • Clear display of information with icons and easy navigation between functions • Monitoring production data • Patterns can be loaded on hard disk ? 40 GB • Pattern transfer - floppy drive - USB - network • Ethernet communication PC Edit • Integrated feature for all controllers • Reading, storing, on-line editing and other design modifications on the controller with user-friendly multilingual software with onscreen help • Multiple views of the design can be viewed simultaneously • Warp and weft colours are displayed enabling both sides of the fabric to be seen • Increased productivity by reducing downtime • System can be used on PC PC weave • Must be used in conjunction with PC edit externally • Apply weaves to colours and convert the design to EP weave format • Creation of single or double layer fabrics • Re-scaling in both weft and warp direction We@velink: Production management solutions for weavers • Production data is stored in a database and can be accessed through intranet • Control the weaving machines from a central office – continuously monitoring loom status • Creating weave schedules and queues • Generates production orders from a commercial order book • Report manager: calculation of yarn consumption, calculation of efficiencies • Post-processing of designs according to loom type and quality – visualization of schedules, designs, • Planning • Interface to external systems

tekstil teknoloji 124


BOYA BASKI TERB‹YE DYEING PRINTING FINISHING

Tanatex Chemical’tan Yenilikçi Çözümler Innovative Solutions From Tanatex Tanatex Chemicals, teknik tekstil dünyas›na yönelik olarak yenilikçi çözümler ve yeni ürünler gelifltirdi.

D

Tanatex Chemicals, developed innovative solutions and new products for the technical textiles industry. ünyan›n önde gelen özel yard›mc› kimyasal üreticilerinden birisi olan Tanatex Chemicals, teknik tekstil dünyas›na yönelik olarak yenilikçi çözümler ve yeni ürünler gelifltirdi. Tanatex Chemical’›n ürünleri ve

T

anatex Chemicals being one of the leading manufacturers of auxiliary chemicals developed innovative solutions and new products for the technical textiles industry. These products and their specifi-

cations, which received great interest, are as follows:

özellikleri flöyle:

Breathable protection solutions

Nefes alabilen (‘Breathable’) koruyucu çözümler Tanatex performans gerektiren tekstiller için su esasl› genifl bir kaplama kimyasallar› ürün gam› gelifltirmifltir. Bu ürünler ile

Tanatex developed a range of aqueous products for various performance textile applications. The products obtain a coating with so-called “breathable” characteristics due to its abi-

kaplama yap›lan kumafllar, nemi transfer edebildi€i için ‘nefes

lity to transport moisture vapour. The product combination is

alabilen’ / ‘breathable’ özelli€ini tafl›r. Bu kaplama kimyasallar›

ideally to be used for coatings for waterproof breathable fab-

outdoor / d›fl mekan uygulamalar›, spor giysileri, koruyucu k›-

ric constructions in extreme conditions such as outdoor app-

yafetler, askeri k›yafetleri gibi üst düzey gereklilikleri olan, hem

lications, sportswear, protective apparel, military applications

su geçirmeyen, hem de nefes alabilen kumafllar elde etmek

etc. These products can be used for outdoor activities, often

için kullan›l›r. Kaplama yap›lan kumafllar her türlü hava koflullar›na karfl› dayan›kl›l›k gösterirken, terin vücuttan uzaklaflt›r›lmas›n› garantiler. Edolan® Breathable en zor koflullarda dahi, maksimum perfor-

in combination with physical exertion or severe conditions. The textiles should incorporate reliable protection against all weather conditions, whilst it must be ensured that perspiration is moved away from the body. Edolan® Breathable guarantees maximum performance in the

mans gösterir ve ayn› zamanda konforlu bir kullan›m sa€lar.

most extreme conditions and at the same time remains com-

Kumafllara nefes alabilen özelli€i veren bu kaplama ürünleri,

fortable to wear. They can also be used for passive outdoor ac-

standart d›fl mekan aktivitelerinde de, do€an›n olumsuz koflul-

tivities, often to protect ourselves or valued possessions against

lar›ndan kendimizi korumak için idealdir.

nature’s influences.

tekstil teknoloji 126


BOYA BASKI TERB‹YE DYEING PRINTING FINISHING

Hijyenik koruyucu çözümler – Alerjenlere ve bakterilere

Hygenic protection solutions

karfl› koruma

A lot of technical textiles, such as e.g. matrasses, carpets, fil-

Yatak kumafllar›, hal›lar, filtreler vb teknik tekstiller kullan›m›

ters etc.trap dust and debris during their use, creating an ide-

s›ras›nda toz ve kiri hapsederek, istenmeyen patojen bakteriler

al growing place for unwanted pathogen bacteria and aller-

ve allerjenler için ideal bir ço€alma ortam› yarat›r. Piyasada bu-

gens. Anti-bacterial products kill the bacteria, but the resis-

lunan anti-bakteriyel ürünler bakterileri öldürür, ancak bu öldürücü mekanizmalara karfl› dayan›kl›l›k gün geçtikçe artmakta ve bakterilerin daha da güçlenmelerine neden olmaktad›r. Tüm bu nedenlerden dolay›, pozitif bir yaklafl›ma ihtiyaç vard›r. ActiproTM, ‘hayat için’ anlam›na gelen, insanlar, flora ve fauna için zararl› olmayan probiyotik bir konsepttir. Kötü kokular›

tance to those mechanisms is growing and strengthening them even more. There is a need for a positive approach. Actipro™ is a probiotic concept and means ‘for life’, not against it and is not harmful to humans, flora and fauna. On Actipro™ treated textiles bad bacteria and fungi get no chance to grow or reproduce. It reduces bad smells and allergic ef-

ve ev tozu akarlar›n›n allerjik etkilerini azalt›r.

fects of house dust mite allergens. Ekolojik koruyucu çözümler Tanatex özellikle teknik tekstiller için C6 kimyas›na dayanan

Ecological protection solutions

mükemmel bir florokarbon gelifltirdi: polyester veya akrilik ku-

Specifically for technical textiles, Tanatex developed an excel-

mafllarda outdoor uygulamalar için yüksek performansl› su ve

lent performing fluorocarbon resin based on the C6 che-

ya€ itici, Baygard® TT 6. Bu yeni florokarbon ile mükemmel

mistry: Baygard® TT 6, a high performance water- and oil re-

Bundesmann de€erleri ve Schopper test de€erleri elde edilebi-

pellent agent for outdoor applications based on polyester or

lir. 5 ppb’den daha az PFOA (perflorooktanoik asit) içerir.

acrylics. It shows excellent Bundesmann values and outstanding Schopper test values are achievable. Contains less than

Performans koruyucu çözümler Tanatex Chemicals, her türlü emniyet kemeri ve benzer dar dokuma bant üretiminde uygun apre ve kaplamala uygulamalar›nda yenilikçi çözümleri ile sizin ifl orta€›n›z olmaya devam ediyor. Dünyan›n en büyük otomotiv güvenlik sistemi üreticisi ile yapt›€› ifl birli€i sayesinde, Tanatex otomotiv emniyet ke-

5 ppb PFOA. Performance protection solutions Tanatex is your partner for innovative developments of finishes and coatings for all types of belts and ropes. In close co-

merleri için yüksek performansl›

ope ra ti on with one of the

kaplamalar gelifltirmifltir. Emni-

world’s largest manufacturer of

yet kemerlerinin trafik kazala-

car safety systems, Tanatex de-

r›nda gerçekleflebilecek yaralan-

ve lo ped a high per for man ce

ma riskini toplamda %60-70

coating for seatbelts. Seatbelts

oran›nda, ölüm riskini ise %45

are estimated to reduce the ove-

oran›nda azaltt›€› hesaplanm›fl-

rall risk for serious injuries in

t›r.

crashes by 60-70% and the risk

Bu risklerin daha da düflürülme-

for fatalities by about 45%. The

si için yap›lan çal›flmalarda em-

coating of seatbelts plays an im-

ni yet ke mer le rin de kul la n› lan kap la ma la r›n

ro lü

portant role in the continuous

bü yük tür.

ef fort to furt her re du ce the

Özel lik le Ex trac ti on-çek me ve

risks. Es pe ci ally the im pro ved

Retraction-geri gitme de€erleri-

extraction- and retraction values

nin gelifltirilmesi, vücut ve ekipmana uygulanacak gücü azalt›r ve daha hafif güvenlik sistem-

are beneficial and reduce forces on body and equipment and

lerinin elde edilmesini sa€lar.

ultimately leads to lighter safety systems as well. Depending

Tanatex Chemicals’›n kaplama ürünleri, son kullan›m amac›na

on the final use, Tanatex coatings will provide and improve a

ba€l› olarak, en yüksek kalite kemer ve bant üretimi için gerek-

range of properties, which are essential for a top quality belt

li olan çeflitli özellikleri karfl›lar veya daha iyilefltirir.

or rope.

tekstil teknoloji 127


Tekstil Teknoloji  

Tekstil Teknoloji Dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you