Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER / CONTENTS YIL / YEAR: 15 SAYI / ISSUE: 174 MAYIS / MAY 201 1

GUNDEM NEWS

ELYAF İPLİK FIBRE YARN

Tekstil Makinecileri, Devlet Deste¤i Bekliyor

Daha Yüksek Kalite ve Esneklik ‹çin Yeni RSB-D 45 Cer Makinesi

4

Textile Machinery Manufacturers are Looking Forward to Receiving State Support

New RSB-D 45 Drawframe for Enhanced Quality and Flexibility

GUNDEM NEWS

DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Techtextil 2011, 24-26 May›s Tarihlerinde Frankfurt’ta Yap›l›yor

70

Techtextil 2011 is Organized On 24-26 May, in Frankfurt

Sultex G6500: Düflük Maliyetli Kalite ve Üretim Gücü

114

120

Sultex G6500: A Synthesis of Quality, Performance and Economy

BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Brückner’den Spunlace Nonwovenlar ‹çin Yeni Makine

A New Machinery for Spunlace Nonwovens to Brückner REKLAM ‹NDEKS‹ / ADVERTISERS INDEX ADIM YAPI .......................117 AKYILDIZ............................71 ALKAN .............................109 AS‹L MAK...........................51 AVRUPA MAK...............87-87 AYGENTEKS .......................61 BENNINGER........................27 B‹RK‹M ...............................63 BRACKER ...........................21 BTSR (TEKSEL) ....................35 BURTEKS ............................65 CANLAR MAK...............72-73 COL‹N K‹MYA ..................111 COMEZ (BENTEKS) .............17 COTTON USA.....................67

CPI ...................................121 DALTEKS ....................Ö.K.‹.-1 D‹LMENLER ...........Ö.K.-40-41 DUAYEN .......................82-83 EFFE ..............................56-57 EKOMAK............................93 EL‹PS ..................................91 EL‹TEZ ................................79 ENTEMA...........................107 ERTEKS (CFA) .....................47 ES‹T ....................................97 ITM 2012 .........................113 ITMA TUR ......................A.K.‹. HYOSUNG........................105 JAKOB MÜLLER ..................23

KALKAN FIRÇA................A.K. KALOR‹MAK.......................75 LAFER ...........................24-25 LAMPERTI (ERTEKS) ............45 MAYER MÜM. ..................33 MESDAN (SARTEKS) ...........39 ODES‹.................................99 ÖZDEM‹R KEÇE ..................77 PIMMS ...............................19 P‹CANOL ..............................5 RIETER (ERBEL)....................11 ROZA PLAST‹K....................49 SAF‹R K‹MYA ................68-69 SARTEKS ...........................37 SONG JAKAR ................53-55

SSM ...................................29 STAUBLI ...............................9 SWISSMEM ...................13-15 fiANALPLAST‹K..........100-101 TEKN‹K AJANS..................125 TEKS‹MA ............................95 TEMSAN.............................85 TEXBR‹DGE.......................119 TEXPO EUROASIA.............115 TÜTÜNCÜLER .....................59 UFO ................................103 XIAMETER ..........................31 ZETA DATATEC (CENGER) ..43

126


Bak›fl / View ‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL

Necip GÜNEY

Fuar Mevsimi Exhibition Season Tekstil sektörü dolu dizgin yoluna devam ediyor. Siparifller y›¤›lm›fl durumda, atölyeler ve fabrikalar tam kapasite çal›fl›yor. En canl› sektör olma özelli¤ini koruyan tekstil, önündeki baz› engellerin de kald›r›lmas› ile ekonominin lokomotifi olma özelli¤ini sürdürüyor. Tekstildeki bu canl›l›k Türkiye ile s›n›rl› de¤il elbette; uluslararas› alanda da tekstil canl›l›¤›n› ayn› flekilde koruyor. Mesela AB’den gelen son rakamlara göre, Fransa ve Almanya’n›n ihracat›na bakt›¤›n›z zaman her iki ülkenin yüzünü güldüren rakamlar›n tekstilden geldi¤ini görürsünüz. ‹flte tekstildeki bu canl›l›k uluslararas› tekstil fuarlar›n› da birer cazibe merkezi haline getiriyor. Bu ay›n sonuna do¤ru Frankfurt’ta Techtextil Fuar› var. Burada yine çok önemli sunumlar yap›lacak, son teknolojiler görücüye ç›kacak. Biz de Tekstil Teknoloji yay›nlar›m›z ve ekibimizle orada bulunaca¤›z inflallah. Bu fuardan en canl› haberleri ilerleyen say›m›zda siz de¤erli sektör temsilcilerine ve okuyucular›m›za aktaraca¤›z. Sonras›nda ise Texpo Euroasia ve Sangaitex geliyor. Ayr›ca Nisan ay›nda kat›l›mc›s› oldu¤umuz Index fuar›yla ilgili bilgiler de bu say›m›zda yer al›yor. K›sacas› ‘Fuar mevsimi bafllad›’ diyebiliriz. Fuar etkinlikleri içinde dünya genelinde en çok tekstil üzerine fuarlar yap›lmas› bir tesadüf de¤ildir. En canl› ve sürekli kendini yenileyen sektör oldu¤u için tekstil fuarlar› dünyan›n dört bir yan›n› sarm›flt›r. Hele nano tekstilin geliflmesi ile birlikte tekstil fuarlar› da kendi içinde dallara ayr›lmaya bafllam›flt›r. Tekstildeki bu geliflmeleri hem sektör ad›na hem de ülkemiz ad›na sevinçle karfl›l›yoruz. Tekstile yat›r›lacak her kuruflun fazlas›yla ülkeye geri dönece¤ine inan›yoruz ve Türkiye’nin yönünü tekstilden çevirmemesini bir kez daha temenni ediyoruz.

The textile industry keeps moving at full speed. Orders are queued; factories and workshops are working full capacity. Textile, which preserves it feature to be the most active industry, maintains it position as the locomotive of the industry thanks to the abolishment of some obstacles. This liveliness in textile is not only limited with Turkey of course; textile is also preserving its liveliness in the international arena. For instance, as per the recent figures received from EU, it can be seen that the export figures achieved both in France and Germany are thanks to the textile industry. At that point, this liveliness makes each of the international textile exhibitions real centers of attraction. This month Techtextil Frankfurt will be organized. There will be very important presentations and the latest technologies will be introduced. We will be at Techtextil with our publications and team. You will find the most updated new in our next issue. Afterwards, Texpo Euroasia and Shanghaitex will be held. Besides, news and review of Index, which we exhibited at, can be read in this issue. To sum up, we can say that the exhibition

Sayg›lar›mla,

Best Regards,

season has begun. It is not a coincidence that textile exhibitions are at majority all over the world. Textile exhibitions penetrated the whole world thanks to its liveliness. With the development of nano textile, textile exhibitions started to be divided into sub groups. We happily follow the developments in textiles both on behalf of the industry itself and our country. We believe that each cent to be invested in textile will return as a contribution to the country and we wish once more that Turkey does not shift its route from textile.

Yay›n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Editör / Editorial Kaz›m ÇEL‹KER Uluslararas› ‹liflkiler / International Relations Murat ÇAVDAR Reklam Müdürü / Advertisement Manager Nihat DURMUfi Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Mali ‹fller Müdürü / Financial Manager Nefle DURAK Yay›n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ‹PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM‹R - Dr. Vedat B‹LG‹N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO⁄LU - Prof. Dr. Fatma ÇEKEN Prof. Dr. Merih SARIIfiIK - Prof. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Grafik Servisi / Design and Art Direction Temel EMECAN Furkan GÜNEY Abone ve Da¤›t›m / Subscription and Distribution Müjdat YILDIRIM Bask› - Cilt / Publishing House fieno¤lu Matbaac›l›k 0212 612 71 72 Yap›m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc›l›k ve Yay›nc›l›k Reklamc›l›k Dan›flmanl›k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Yakuplu Merkez Mah. Osmanl› Cad. Güney Konaklar› A-Blok No: 1 Kat 3 D.6 34524 Beylikdüzü - ‹STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) 876 75 06 (Pbx) Fax : +90 (212) 876 06 81 internet/Web : http://www.tekstilteknoloji.com.tr E-mail : haberservisi@tekstilteknoloji.com.tr Fiyat› : 15 TL Ayda Bir Yay›mlan›r. Monthly Published. Bu dergide yay›mlanan haber ve foto¤raflar, kaynak gösterilmeden kullan›lamaz. Yay›nlanan tüm makalelerdeki fikirlerin sorumlulu¤u yazarlar›na, ilanlar›n›n sorumlulu¤u ise reklamverene aittir.

All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Responsibilities of all ideas published in our magazine per tain to authors and advertisement responsibilities pub lished in our magazine pertain to advertisers.


GÜNDEM NEWS

Tekstil Makinecileri, Devlet Deste¤i Bekliyor Textile Machinery Manufacturers are Looking Forward to Receiving State Support TEMSAD Baflkan› Adil Nalbant: “fiu anda tekstil makine sanayi bir patlaman›n efli¤indedir; üretilen makineler ve aksesuarlar dünyan›n her yan›nda sat›lmaktad›r. Gerekli deste¤i al›rsak, bafl aktörlerden birisi oluruz.” TEMSAD President Mr. Adil Nalbant: “At that time textile machinery industry is at the edge of an explosion; machineries and accessories manufactured are sold to the whole world. If we can receive the required support, we will be one of the co-stars.” Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin 2023 hedefini 545 milyar dolar olarak aç›kland›, bunun 100 milyar dolar›n›n makine sanayi taraf›ndan gerçeklefltirilmesi bekleniyor. Bu rakamda %3’lük pay, yani 3 milyar dolarl›k k›s›m Türk tekstil teknoloji üreticilerinden bekleniyor. Tekstil makine üreticileri, 2010 y›l›nda 276 milyon dolarl›k ihracata imza att›lar, 2011 y›l›n›n ilk 3 ayl›k bölümünde ihracatlar›n› %20 art›r- TEMSAD Baflkan› / President Adil Nalbant d›lar. Ama buradan sonras›nda devletten deste¤e ihtiyaç duyuyorlar. Türk tekstil makine ve yan sanayi üreticileri, birlik ve beraberliklerini koruyarak güçlenmek ve seslerini resmi kanallara duyurabilmek amac›yla TEMSAD çat›s› alt›nda toplanmay› sürdürüyorlar. TEMSAD - Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derne¤i Baflkan› Adil Nalbant ile Türk tekstil makine üreticilerinin kiflisel baflar›lar›n›, ihtiyaçlar›n›, beklentilerini ve 2023 hedefine ulaflmalar› için yap›lmas› gerekenlerin neler oldu¤unu konufltuk. “Bu sektöre gönül vermifl insanlar›n çabas›yla buraya kadar gelinebiliyor; buradan sonras›nda çok önemli teflvikler, destekler gerekiyor.” Sektöre bakt›¤›m›z zaman, son 3-4 senedir hep ayn› nokta ol-

Turkish Exporters Assembly announced its target for 2023 as 545 billion dollars and 100 billion dollars is expected to be realized by machinery industry. 3% of this figure, that is to say 3 billion dollars is expected from Turkish Textile technology manufacturers. Textile machinery manufacturers exported machineries equivalent to 276 million dollars in 2010 and achieved an increase of 20% at the first 3 months of 2011. But they need state support so as to continue. Turkish textile machinery and side industry manufacturers continue to gather under the roof of TEMSAD so as to make their voices heard and get stronger by preserving and improving their unity and solidarity. We have interviewed TEMSAD- Textile Machinery and Accessories Industrialists Association’s Predident Mr.Adil Nalbant about the personal success of Turkish Textile Machinery manufacturers, their needs, their expectations and what should be done so that they can achieve their 2023 targets. “We can only reach that point with the support and effort of people who set their hearts to this industry; but from now on subsidiaries and supports are crucial.” When we have a look in the industry, I can say that we are at the same point for the last 3-4 years; we cannot exceed the

tekstil teknoloji 4


GÜNDEM NEWS

Tar›m ve Ormanc›l›kta Reaktörler ve kazanlar

Kullan›lan Mak. %4,3

%5.3 (2010: %4.6)

Machineries used in

Reactors and vessels

Agriculture and Farestry

5.3% (2010: %4.6) G›da Sanayii Makineleri, Aks. ve Parç. %5.4 (2010: %6.0) Food industry machineries, Acessories and parts %5.4 (2010:

4,3%

Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Aks. %4.0 (2010: %4.3) Textile and Apparel Machineries accessories (2010: %4.3) Madde ve döküm Makineleri,

Savunma San. için silah ve

Kal›plar› %4,0 (2010: %0)

Mühimmat %0 (2010: %4.6)

Casting machines and

Weapan an munitions for defense

moulding %4,0 (2010: %0)

industry %0 (2010: %4.6)

Di¤erleri %17 (2010: %18.9) Others 17% (2010: %18.9)

Di¤er Makineler, Aksam %6.0) ve Parçalar %7,8 (2010: %7.8) Other machineries, parts and spare parts %7,8 (2010: %7.8) Tak›m Tezgahlar› %8.1 (2010: %8.1) Machine tools %8.1 (2010: %8.1)

Endüstriyel Klimalar ve So¤utma %16

Pompalar ve Kompresörler %8,8 (2010: %9.2) Pumps and compressors % 8,8 (2010: %9.2)

(2010: %14.5) ‹nflaat ve Madencilikte Kullan›lan %14,1 (2010: %11.7)

Industrial airconditions and cooling %16

Machineries used in construction and mining %14,1 (2010:

(2010: %14.5)

%11.7)

Türkiye ‹hracat verileri: 2011 y›l› ilk 3 ayl›k dönemi ve 2010 y›l› karfl›laflt›rmal› (Kaynak: Orta Anadolu ‹hracatç›lar› Birli¤i) Turkish Export figures : the first 3 months for 2011 and companision with 2010

du¤umuzu söyleyebilirim. Bir k›r›lma noktas›nday›z; 250-300 milyon dolarl›k ihracat aral›¤›n› bir türlü geçemiyoruz ama afla¤›ya da düflmüyoruz. Global krizde, ekonominin %20 darald›¤› 2009 y›l›nda 270 milyon dolarl›k ihracat yapm›fl›z; ekonominin %20 büyüdü¤ü 2010 y›l›nda 276 milyon dolarl›k bir ihracat yapm›fl›z. Tekstil makine sanayi ihracat›nda enteresan bir noktada duruyoruz. Özel sektör, bu sektöre gönül vermifl insanlar›n çabas›yla buraya kadar gelebiliyor; buradan sonras›nda çok önemli teflvikler, destekler gerekiyor. Yani otomotive, haz›r giyime, tekstil üreticilerine verilen desteklerin çok az bir k›sm›yla tekstil makine sektörü en az 2-3 misli büyür diye düflünüyorum. Kendi çabalar›m›zla bundan baflka gidebilece¤imiz yerimiz kalmad›. Bilgi birikimi ve tekstil sektörünün yap›s› itibariyle makine sanayi geliflmeye çok müsait. ‹ç pazarda 1,5-2 milyar dolarl›k makine al›n›yor. D›flar›ya 300 milyon dolarl›k makine satt›k diye seviniyoruz, ama 2 milyar dolarl›k makineyi ithal ediyoruz. fiu anda tekstil makine sanayi bir patlaman›n efli¤indedir; üretilen makineler ve aksesuarlar dünyan›n her yan›nda sat›lmaktad›r. Böyle insanlar varken biraz daha destek ve ilgi bekliyoruz. Dünyan›n her yerinde makine sanayileri, a¤›r sanayiye girer ve bireylerin çabalar›ndan ziyade, mutlaka devlet teflvikleri vb. gerekmektedir. Gerekli deste¤i al›rsak, bafl aktörlerden birisi oluruz. fiu anda tekstil makineleri ihracat›n›n ilk 3 ayl›k rakamlar›na bakt›¤›m›zda, %20 art›fl oldu¤unu görüyoruz. Bunun yan›nda tekstil makine sanayinin en büyük özelli¤i, sadece ihracat yap-

export figures of 250-300 million dollars but we also never fall below this figures. At the global crisis, we achieved an export figure of 276 million dollars in 2010, which results with a growth of 20%. We are standing at an interesting point in textile machinery industry export. Private industry can only reach that point with the support and effort of people who set their hearts to this industry; but from now on subsidiaries and supports are crucial. That is to say, with only a little part of the support provided to the automotive, ready wear and textile manufacturers, textile machinery industry can grow at least 2 or 3 times. There is no way to go with our own effort now. The textile machinery industry is open to development due to its knowledge and the structure of the textile industry. The domestic market purchase machineries equivalent to 1,5-2 billion dollars. We are happy to have machinery sales of 300 million dollars to overseas but we import machinery of 2 billion dollars. At that time textile machinery industry is at the edge of an explosion; machineries and accessories manufactured are sold to the whole world. If we can receive the required support, we will be one of the co-stars. If we look at the export figures of textile machinery for the first 3 months of 2011, we can see that there is an increase of 20%. Besides, the most important aspect of textile machinery industry is that they do not only export but also provide service supporting in the fields of spare parts, technical service and etc. If you are a textile country and do not understand the

tekstil teknoloji 6


GÜNDEM NEWS

m›yorlar, mevcut tekstil sanayimachineries imported, then Milyon USD ni de yedek parça, servis vb. you are always dependent for 2500 ‹hr./Exp. konular›nda destekleyen hizoperating the machineries. We ith./Imp. metler veriyorlar. Tekstil ülkehave reached an important po2000 siyseniz, gelen makinelerden int with the support and efanlam›yorsan›z, o makinelerin forts of our colleagues in the 1500 çal›flt›r›lmas› için sürekli sömüindustry in the last 30-40 ye1000 rülmek durumundas›n›z. Bizde ars. We have strengthened the son 30-40 senede sektördeki textile industrialists. Now they 500 arkadafllar›m›z›n flahsi gayretare able to say “how can you leriyle sektör belli bir yere gelsell me a stenter machine to mifltir. Biz tekstil sanayicisinin 875.000 Euro? I have it for 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 elini de güçlendirdik. Art›k 1996-2010 y›llar›na ait tekstil makine ihracat ve ithalat de¤erleri 350.000 dollars in my co“sen nas›l bana 875.000 Eu- Textile machinery export and import values for 1996-2010 untry”. That’s why other textiro’ya ram satars›n, benim ülkemde 350.000 dolara yapan var” le machinery manufactures had to be prudent in their exports diyorlar. Bu sebeple di¤er ülkelerdeki makine üreticileri, Türkito Turkey in terms of quality and price. ye’ye ithalatlar›nda fiyat ve kalite olarak daha dikkatli davranmak zorunda kald›lar. “We wish that necessary prohibitions are issued along with “2011 y›l›nda ve ötesinde, tekstil sektöründeki ithalat k›s›tlamas› gibi makineler için de gerekli yasaklar›n ç›kart›l›p tedbirlerin al›nmas›n› istiyoruz.” Bu y›l yani 2011 y›l›, tekstilci arkadafllar›m›z›n Hükümet nezdinde ald›klar› bir Kanun Hükmünde Kararname ile bafllad›. Özellikle Uzak Do¤u’dan gelen ucuz tekstil dokunmufl kumafllar›na ve haz›r giyimine koyulan vergi çok önemliydi. Bu bile bizleri çok mutlu etti. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü dedi¤imiz birlik, Bat›l› ülkeler için her türlü tedbiri al›yor. Do¤ulu ülkeler her türlü taklidi vb. yap›yorlar. Ama Türkiye’ye gelinde, bir sürü yasakla karfl›lafl›yoruz ve “gümrüklerini sonuna kadar aç, ben sana her fleyi yollayay›m, sen bana sadece istediklerimi gönderebilirsin” diyorlar. Avrupa’n›n zihniyetini flöyle aç›klayay›m: her giden sebze meyve tafl›yan t›r’dan Avrupa Birli¤i 7000-8000 Euro vergi al›yormufl. Anlayaca¤›n›z Avrupal›lar, kendi üreticisini, kendi makinecisini korumak için her türlü önlemi al›yor. Sana hiçbir fley ald›rtm›yor. 2. el makinedeki 10 yafl s›n›r› kald›r›ld›¤› için onlar› rahatça Türkiye’ye yolluyorlar ama 2. el otomobil sokturtmuyor. Bu sebeplerden dolay›, bizim bireyler olarak yapabilece¤imiz fazla bir fley kalmad›, devlet deste¤ine ihtiyac›m›z var. Ama bu destekleri para olarak istemiyoruz. Rakibimle ayn› flartlarla mücadele edebilirsem, bu bile bana yeter. Çünkü rakibim her türlü avantajlarla, devletinin deste¤iyle, teflvi¤iyle, geliyor benim pazar›mda mücadele ediyor ama bize geldi¤i zaman, önümüzde bir sürü engel ç›k›yor. 2011 y›l›nda ve ötesinde, tekstil sektöründeki ithalat k›s›tlamas› gibi makineler için de gerekli yasaklar›n ç›kart›l›p tedbirlerin al›nmas›n› istiyoruz. Bunun sadece tekstil makineleri için de¤il, tüm makine sektörleri için uygulanmas›n› bekliyoruz. Bu ülkenin ekonomisini kalk›nd›racaklar, bu ülkenin sanayicisidir. S›n›rlar aç›k deyifline inanm›yo-

precautions such as limiting imports in textile industry for the year 2011 and afterwards.” This year, I mean 2011, begun with a Statutory Decree taken by our textile industrialist friends in the presence of the Government. Especially, taxes issued for cheap woven textile fabrics and ready wear coming from Far East was quite important. This also made us very happy. Because the Association named World Trade Association takes all necessary precautions for Western countries. Eastern companies imitate everything. But when it comes to Turkey, we encounter several prohibitions and they say “open all your customs till the end, I can send you everything but you can only send me what I want”. Let me explain the European mentality: The European Union charge 7.000- 8.000 Euro from each truck carrying fruits and vegetable. That is to say Europeans take all precautions to protect its own producers and machinery manufacturers. They do not let you buy anything. As they have abolished the 10 years limit in second hand machineries, they can send them to Turkey freely but they do not let second hand automobiles to their countries. That’s why there is nothing left for us to do individually. We need the support of the State. But we don’t want this support as money. Being able to compete with my competitor under the same conditions would be enough for me. Because my competitor competes with me in my market with all advantages and the support of state, but when it comes to us we encounter several boundaries. We wish that necessary prohibitions are issued along with precautions such as limiting imports in textile industry for the year 2011 and afterwards. We want this not only for the textile machinery but also for all other machinery industries. The ones to develop this country’s economy are this country’s industrialists. I do not believe the sta-

tekstil teknoloji 8


GÜNDEM NEWS

rum; herkes kendi ülkesinin üreticisini koruyor. 2. el makine kararnamesi ç›kar›ld›¤› zaman, en fazla Alman ve ‹talyan makine üreticileri sevindiler. Çünkü onlar için 2. el makinelerini satacaklar› bir pazar aç›lm›fl oldu. Böylece onlar eski teknolojilerini bize sat›p, kendileri yerlerine yenilerini koydular. Teflekkür için gitti¤imizde bu konuyu Bakan beyle görüfltük; bizim bu ithalat vergisini koymam›za en fazla Hindistan, Pakistan, Bangladefl gibi ülkeler üzülmüfl. Oralar›n Büyükelçileri “siz bu kanunu ç›kart›rsan›z, bizim 150.000 kiflimiz iflsiz kalacak” diye söylemifl. “Tekstil teknolojilerini üretebilen alt yap›y› gelifltirmek zorunday›z.” Kriz hala bitmedi, dünyadaki düzen yeniden kurulacak. Finans sektörüyle bu yenilenme bafllad›, flu anda ticaretle, paralarla, düzenlerle, rejimlerle oynan›yor. Kendi yeni yüzy›llar›n›n planlar›na uygun fleyler yap›yorlar. S›n›rlar de¤iflmiyor ama art›k s›n›r›n da anlam› kalmad›. Türkiye o kadar güzel bir yerdeki, dünyan›n kalbinde. Türkiye aleyhinde ne yap›lmak istenirse istensin, bulundu¤u yer ve üzerinde yaflayan insanlar sebebiyle çok flansl›d›r. Orta Do¤u ve Afrika ülkelerindeki kar›fl›kl›klar sebebiyle siparifller bize döndü. Ayr›ca baflta Çin olmak üzere Uzak Do¤ulu üretimlerin düflük kalitesi yüzünden iptal edilen siparifller de bize geldi. Türkiye flu anda çok enteresan bir noktada duruyor. Bu büyük bir f›rsatt›r. Kapasite olarak zaten belli bir noktaday›z. Bunun yan›nda tekstil teknolojileri ve moda-markada da hak edilen noktaya gelmemiz gerekiyor. Ayr›ca, tekstil teknolojilerini üretebilen alt yap›y› gelifltirmek zorunday›z. Tekstilde söz sahibi olaca¤›m diyorsan›z, tekstil teknolojilerinde ve makinelerinde de söz sahibi olmak zorundas›n›z. “ITMA 2011’de Türkiye olarak en büyük 4. kat›l›mc›y›z; ziyaretçi olarak ise 1. s›raday›z .” 2011’de bildi¤iniz gibi ITMA y›l›, ama ondan önce bizim Texpo Euroasia dedi¤imiz bir fuar›m›z var; ben bunun da oldukça baflar›l› geçece¤ine ve tekstil makine üreticilerimizin ITMA’dan daha iyi ifl yapacaklar›na inan›yorum. Çünkü bizim a¤›rl›kl› olarak satt›¤›m›z makineler boya-apre, aksesuar ve kimyasallar. Avrupa’da ITMA’ya gittik; gelen ziyaretçiler Avrupal›. Avrupa’da son 10 y›l içinde aç›lan boyahane yok. Çünkü bu tip çevre kirleten fleyleri bizim gibi 3. dünya ülkelerine kayd›r›yorlar.

tement that boundaries are open; everyone is protecting its country’s manufacturers. When the second hand machinery decision was issued, German and Italian machinery manufacturers were the happiest ones. Because they had a market to sell second hand machineries. They sold their old technology to us and they replaced themselves with new machineries. When we visited and spoke to the Minister; Countries like India, Pakistan and Bangladesh were the countries which were the most disappointed ones when we issued this import tax. The embassadors of these countries said “if you have this law passed, than our 150.000 people will be unemployed.” “We have to improve the infrastructure which can manufacture textile technologies.” This crisis is not over yet, the system in the world will be restructured. The renewal started with the finance sector and now trade, money, regimes and structures are being renewed. Boundaries do not change but boundaries lost their meanings. Turkey is in such a wonderful location, it is in the heart of the world. Due to the conflicts in Middle East and Africa, orders were directed to us. In addition, mainly due to China, the low quality of Far East countries production caused to cancel orders and these orders are also directed to us. Turkey is now at a very interesting stage. This is a great opportunity. Besides, we need to reach the point that we deserve in terms of textile technologies and fashion trademark. On the other hand, we have to improve the infrastructure which can manufacture textile technologies. If you say that you will have the parole in textile, then you should also have the parole in textile technologies and machineries. “As Turkey, we are the largest 4th participant at ITMA 2011; in terms of visitors we are the 1 st.” As you know, 2011 is the ITMA year but before ITMA we have Texpo Eurasia; I believe that this exhibition will also be very successful and our textile machinery manufacturers will do better at ITMA. Because machineries we mainly sell are dyeing-finishing, accessories and chemicals. We went to ITMA in Europe: visitors are European. There is no dyeing house opened in Europe in the last 10 years. Because they move this kind of plants, which pollutes the environment, to 3rd world countries like us. Visa is an important problem for countries to

tekstil teknoloji 10


GÜNDEM NEWS

Bizim esas satt›¤›m›z makinelere satt›¤›m›z zaman, makinelerimizi sataca¤›m›z› ülkelerin Avrupa’ya gitmesinde vize sorunu ç›k›yor. Bu sebeple Texpo Euroasia büyük önem tafl›yor. Bu fuar, önümüzdeki sene ITM 2012 ile beraber yap›lacak. Aram›zdaki çekiflmeleri bir tarafa b›rak›p, her anlam›yla, yani fuar anlam›yla, tekstil makineleri anlam›yla, tekstil teknolojileri anlam›yla iflbirli¤i yapmam›z laz›m. hepsini lay›k oldu¤u yere getirmeliyiz. Bu yüzden may›staki fuar›n bizim için önemli oldu¤una inan›yorum. Al›m heyetleri getirmek için TEMSAD olarak çal›fl›yoruz. ‹ran, Ürdün, Suriye, Bangladefl, Pakistan gibi ülkeler bizim makine satt›¤›m›z yerler. ‹lk 5 ülke: ‹ran (25.000 dolar), M›s›r, Bangladefl, Etiyopya, Özbekistan. Bu ülkelerden ziyaretçiler ITMA’ya gelemeyecekler. Bu yüzden ‹stanbul’daki fuara gelmelerini sa¤layaca¤›z. ITMA fuarlar› sektörün Olimpiyat› say›l›yor. 1952’den beri yap›lan fuarlar›n bu y›l 60. y›l›. Kat›lmak zorunday›z ama kendi ülkemizdeki fuarlar› diriltmek ve Türkiye’yi fuar merkezi yapmak ad›na ne gerekiyorsa yapmam›z da gerekiyor. ITMA fuarlar›n› Türk kat›l›mc›lar olarak biz yeniden belli bir noktaya getirdik. fiu anda en büyük 4. kat›l›mc›y›z; ziyaretçi olarak ise 1. s›raday›z. Bir dahaki ITMA’ya kadar 5 milyar dolarl›k makine satacaklar bize. Bu yüzden Türk makine üreticilerini o fuarda istemiyorlar. Bize “siz rakibimizsiniz, ayak ba¤› oluyorsunuz” diyorlar. Biz onlar› rahats›z ediyoruz ve bizi kabul etmiyorlar. Ancak bizim uluslararas› pazarda makineleri satmak için en önemli alan›m›z fuarlar. Birlik ve beraberli¤imizi, gücümüzü fuarlarda gösterebiliyoruz. Bu yüzden ITMA’da ‹smail Gülle/ ‹TK‹B, Adnan Dalgak›ran/ OA‹B, Halit Narin/ TTS‹S ve TEMSAD birlikteli¤inde bir fleyler yaparak Türk tekstil ve makine sektörünü tan›t›p en iyi flekilde temsil etmeye çal›flaca¤›z. Bizim üretti¤imiz makineler genelde tekstilin üretildi¤i fabrikalarda kullan›l›yor. ‹plik haz›rl›k, dokuma haz›rl›k, boya, bask› ve terbiye makineleri ile bunlar›n yedek parça ve aksesuarlar›n› üretiyoruz. Yedek parça konusu önemlidir çünkü makine bir kere al›n›yor ama defalarca çal›flmaktan parçalar› y›pran›yor, bozuluyor ve de¤ifltirilmesi gerekiyor; iflin en kritik yan› da odur. fiimdi tekstilin üretici ülkeleri Do¤u’dur. Avrupa ilk üretici olarak 70’li y›llarda bunu Türkiye’ye verdi, 30 sene Türkiye kayma¤›n› yedi, flimdi Do¤u’ya do¤ru gidiyor: ‹ran, Bangladefl,

visit Europe. That’s why Texpo Eurasia is important. This exhibition will be organized with ITM 2012 next year. In terms of textile machineries and textile technologies, we have to cooperate. We have to take them to the point they deserve. That’s why I believe that the exhibition in May is important for us. As TEMSAD we work hard to bring buying groups. Countries like Iran, Jordan, Syria, Bangladesh and Pakistan are the places where we sell machineries. The first 5 countries: Iran, Egypt, Bangladesh, Ethiopia, Uzbekistan. Visitors from these countries will not be able to visit ITMA. That’s why we will make them come to Istanbul to Texpo Eurasia. ITMA exhibitions are regarded as the Olympics of the industry. This is the 60th anniversary of the exhibitions being held since 1952. We have to participate but we also have to do the best to strengthen the exhibitions held in our country and contribute to the development of Turkey as an Exhibition Center. As Turkish exhibitors, we brought ITMA exhibition again at a certain point. At that time we are the largest 4th participants: in terms of visitors we are the 1st. Till next ITMA they will sell us machineries equivalent to 5 billion dollars. That’s why they do not want Turkish exhibitors in that exhibition. They tell us “you are our competitors, you are under our feet”. We disturb them and they do not accept us. Whereas the most important field for us to sell our machineries in the international market is exhibitions. We can show our unity and solidarity and strength at exhibitions. At ITMA we will do our best to introduce the Turkish Textile and Machinery Industry with ‹smail Gülle/ ‹TK‹B, Adnan Dalgak›ran/ OA‹B, Halit Narin/ TTS‹S and TEMSAD. The machineries, which we manufacture, are mainly used in plants where textile is manufactured. We manufacture yarn preparation, weaving preparation, dyeing, printing and finishing machineries and spare parts and accessories. Spare parts issue is very important as a machine is bought for once and its parts are ruined due to long time operation and they need to be replaced. This is the most critical part of the job. Now the manufacturer countries of textile are the East. Turkey maintained it position for 30 years after Europe and now the wind goes to East: Countries like Iran, Bangladesh, Pakistan, India, China, Indonesia and Vietnam are making textile investments. The textile in-

tekstil teknoloji 12


GÜNDEM NEWS

Pakistan, Hindistan, Çin, Endonezya, Vietnam gibi ülkelerde tekstil yat›r›mlar› art›yor. Tekstil sanayi, yat›r›m konusunda tar›m ve turizmden sonra en kolay sektördür. ‹fl alan› ve istihdam olana¤› sa¤l›yor. Bizim gibi yo¤un genç nüfus ve geliflmekte olan ülkeler için vazgeçilmezdir. Bu yüzden tekstili b›rakamay›z. Bu ülkede onun yerine ikame edebilece¤imiz baflka bir ifl alan› yok. “‹thalat kalemlerine bak›n, o makineleri burada üretmedi¤iniz sürece gelece¤iniz nokta budur.” Türkiye’nin ithalat›na bak›n. ‹thal etti¤imiz makineleri burada yapabilirsek, olay tamamd›r. Kriz döneminde çok fazla flirket evlili¤i diyebilece¤imiz ortakl›klar, sat›fllar gerçekleflti. Bizde flirket iflbirlikleri de¤il, flirket ayr›l›klar› oldu. 30-40 sene çal›fl›p didiniliyor, bir yerlere geliyorlar, sonra da ayn› aile içinde bile ayr›l›p baflka flirketlere bölünebiliyorlar. Tekstilde temel teknoloji de¤iflmez; ipli¤in bir e¤rilme sistemi var, dokuma sistemi var, örme sistemi var. Boya aprenin de kendi içinde bir sistemi var. Bu makinelerin kontrol mekanizmalar›, verimlili¤i, kapasitesi art›r›larak belli bir noktaya geliniyor. Yani onun flote oran› düflürülüyor, enerji kullan›m› düflürülüyor, devir h›z› ve verimi art›r›l›yor, çevreye verdi¤i zarar düflürülüyor. Makineler üzerinde yap›lan bu tip de¤iflikliklere teknoloji deniliyor; bu da ar-ge ile oluyor. Avrupal› makine üreticilerinin bu konularda s›k›nt› içinde olduklar›n› biliyorum. Ama bizim de, yapamad›¤›m›z makineyi yapan firmay› Türkiye’ye nas›l kazand›rabilece¤imizi bulmam›z gerekiyor. 19 tane otomobil üreten firma varsa, baflka bir otomotiv üreticisine daha gidip yat›r›m yapamaya ça¤›raca¤›na, git dokuma makinesi üreticisi firmalara “gel bende üretim yap” de. 19 firma varken 20.yi getirmeye çal›flaca¤›na, dünyan›n en önemli tekstil teknolojisi üreticisi markalar›n› getir. Avrupa’da kapanan firmalarla flirket evlilikleri yapabilseydik, ar-ge üslerini firmalar gelip burada kursalard›, teknoloji üreticileri de burada tesis açsalard› her fley çok daha farkl› olurdu. Bir flekilde Türkiye dokuma tezgah› üretmedi¤i sürece, komple iplik üretim sistemi gelifltirmedi¤i sürece tekstil makineleri sektöründe d›flar›ya ba¤›ml›l›¤›m›z sürecektir. ‹thalat kalemlerine bak›n, o makineleri burada üretmedi¤iniz, üretmeye teflvik etmedi¤iniz, üretime destek vermedi¤iniz sürece gelece¤iniz nokta budur ve biz Avrupal› firmalar›n oyunca¤› olarak kal›r›z. Zaman›nda bu makinelerin üretimi için çal›flmalar yapan firmalar olmufl ama gerekli deste¤i görmedikleri için maalesef yar›m b›rakm›fllar. Bu yüzden flimdi ithalat rakamlar›m›z, ihracat rakamlar›m›z›n çok üstünde. Biz kaç firma u¤rafl›p ihracat yap›yoruz, bir tek firma dokuma makinesi sat›p ayn› rakaml›k ithalat› gerçeklefltiriyor. Bugün 1 tane hal› dokuma tezgah› 1,5 m i l y o n Euro’ya al›n›yor. Gaziantep’te bu makineden 800 adet var. Bize yapt›¤› hal› dokuma makinesi ithalat›yla Belçika, en büyük tekstil makine ihracatç›s› ülkeler aras›nda listeye girdi.

dustry is the second easiest industry in terms of investment after agriculture and tourism. It provides employment and business fields. Thus it is indispensible for countries like us having young population. That’s why we cannot leave textile. We do not have another industry to replace textile. “Look at imported items. Unless we do not manufacture these machineries, this is the point we will reach.” Look at Turkey’s import. If we can manufacture the machineries we import, here in Turkey, then the problem will be solved. During the crisis period many companies merged but we split up. Family companies working hard for 30-40 years may be divided and then new companies may arise. The fundamental technology in textile doesn’t change: yarn is twisted in a system, weaving has a system, knitting has a system. Dyeing and finishing also has a system. Energy consumption is decreased, spin speed is increased and fertility is increased. Modifications performed on machineries are called technology. And this can only be achieved by R&D. I know that European machinery manufacturers have problems in these issues. But we must find a way to have a company manufacturing the machineries we import. If there are 19 automotive manufacturer companies, there is no need to call another automotive manufacturer to invest here. It is better to call a weaving machinery company and ask him to manufacture here. What’s the point to try to bring the 20th automotive manufacturer company? It is better to bring the world’s most important textile technology manufacturers. If we could merged with companies which closed in Europe, if companies brought their R&D departments here, if these technology manufacturers opened plants here, everything would be different. Unless Turkey manufactures weaving looms anyhow, unless complete yarn production system is developed, our dependence to other countries for textile machinery industry will continue. Look at imported items. Unless you do not manufacture these machineries, you do not encourage people to manufacture them, this is the point we will reach and we will stay as toys of European countries. Previously there were companies who attempted to invest to manufacture these machineries but as they did not receive any support they had to quit. That’s why our import figures are higher than our export figures. Several companies try hard to export, but only one company imports one weaving machinery and performs an import figure equivalent to our export figure. Today 1 carpet weaving loom worth 1,5 million Euros. There are 800 of this machinery in Gaziantep. With the carpet weaving machineries exportation made to us, Belgium is listed among the largest textile machinery exporter countries.

“While the export of textile machineries increased by 6%, the import increased by 136%.” TIM’s President Mehmet Büyükekfli announced the export tar-

tekstil teknoloji 14


GÜNDEM NEWS

“Tekstil mak in el erinin 2010’daki ihracat› %6 oran›nda büyürken, ith alat %136 artt›.” 2023 ihracat hedefi için T‹M Baflkan›m›z Mehmet Büyükekfli, 545

get for 2023 as 545 billion dollars. I am simple tradesman. If I do not calculate how much I will earn and how much I will pay, then I will go bankrupt. The current account deficit is

milyar dolar dedi. Ben basit bir esnaf›m. Kasama kaç para girece-

now 70% and if you say 500 billion dollars of export then it

¤ini hesaplay›p kaç para ç›kaca¤›na bakmazsam, küçük bir bak-

means that there is 850 trillion dollars of import. The current account deficit will be more by 2023. We have to be wise and

kal dükkan› bile çal›flt›r›yor olsam batar›m. fiu anda %70 cari aç›k ve 500 milyar dolar ihracat dersen, 850 trilyon ithalat var demektir. Cari aç›k 2023’e kadar çok daha fazla olacak. Ak›ll› ve mant›kl› olmak gerekiyor. Bence ihracat rakam› koyaca¤›n›za, önce cari a盤› kapatmam›z gerekiyor. Makine sektörümüz ne kadar ih-

logic. How much does our machinery industry export? 10 billion dollars. It imports 22-23 billion dollars. The total volume of the machinery industry is 25-30 billion dollars. By 2023, we will increase the machinery industry’s ex-

racat yap›yor; 10 milyar dolar. 22-23 milyar dolar ithalat yap›yor.

port figures to 100 billion dollars from 10 billion dollars. Turkish Exporters Assembly announced its target for 2023 as

Makine sektörünün toplam ticaret hacmi 25-30 milyar dolar civa-

545 billion dollars and 100 billion dollars is expected to be re-

r›nda. 2023 y›l›nda makine sektörünün ihracat›n› 10 mil-

alized by machinery industry.

yar dolardan 100 milyar dola-

3% of this figure, that is to

ra ç›kartaca¤›z. Bu arada tekstil makinelerinin makine

say 3 billion dollars is expected from Turkish Textile

sektöründeki durumuna ba-

technology manufacturers.

k›yoruz: 100 milyar dolarl›k

This is not a figure which can be achieved by selling a

bir hedefte, %3’lük pay›m›z

few machineries. When we

var yani 3 milyar dolar ihracat

have a look at the dimensions of the textile machinery

gerçeklefltirmemiz bekleniyor. Bu öyle birkaç makine

industry in the world; it was

teknesi satmakla ulafl›lacak

28 billion dollars before 2008. It recessed to 25 billi-

bir rakam de¤il. Tekstil makine sektörünün dünyadaki boyutlar›na

on dollars in the crisis. The

bakt›¤›m›zda;

2008’den önce 28 milyar do-

largest buyer is China while Germany is the largest sel-

lard›. Krizde 25 milyar dolara

ler; Turkey ranges as the 4th

düfltü. Bunun en büyük tekstil makine al›c›s› Çin, en büyük sat›c› Almanya; tekstil makine gi-

in terms of textile machinery importation and ranges the 18th in machinery exports. If

riflinde Türkiye 4. ülke, makine ihracat›nda ise 18. s›raday›z. Bun-

we can change the sequence of them, then our target may be

lar›n yeri de¤iflti¤i zaman, hedefimiz anlam kazan›r. Bunu yap-

meaningful. This is not hard to do this. At the 100th anniversary of the Republic, I will manufacture the part equivalent to

mak zor de¤il. Ben Cumhuriyet’in 100. y›l›nda 70 milyar dolar tekstil üretecek ülkenin 7-8 milyar dolarl›k ithalat yap›lacak makinenin 3 milyarl›k k›sm›n› burada kendim üreteyim. Bana bunun önünü açs›nlar. Kendi kendime yetebilecek bir ortam oluflturmazsam, bir ifle yaramaz. ‹stenilen hedefe ulaflabilmem için, 12 y›l boyunca hiç gerilemeden %25 büyümeyle devam etmem gerekiyor. Ancak o zaman istenilen rakam› yakalayabiliyorum. Ama her y›l %25’lik büyüme çok büyük bir miktar. Her y›l ekonominin %7-8’lik büyümesi bile çok büyük s›k›nt›lara sebep veriyor. Tekstil makinelerinde geçen seneki ithalat art›fl›, %136 oldu.

3 billion dollars on my own. I wish they could let me do this. If I cannot create an environment which will be sufficient for me, it would not help. So that I can achieve my target, I have to grow by 25% annually for 12 years without any recession. Then I can only achieve the figure they ask from me. But a growth of 25% annually is very high. Each year, event a growth of 7-8% causes very big problems. Last year the import of textile machineries increased by 136%. In 2009 it was 476 million dollars while in 2010 it was 1,5 bil-

2009’da 476 milyon dolar, 2010’da 1 milyar 50 milyon dolar. ‹h-

lion dollars. Exports increased only by 6% while imports increase by 136 %.

racat %6 oran›nda büyürken, ithalat %136 artt›. Bu y›l tekstilde

This year, this figure will increase due to new textile invest-

yap›lan yat›r›mlarla bu rakam daha da artar. %60 civar› art›flla 1,5

ments and with an increase of 60%, a machinery equivalent of 1,5 billion dollars can be purchased.

milyar dolarl›k makine al›n›r.

tekstil teknoloji 16


GÜNDEM NEWS

‹TK‹B Baflar› Ödülleri Sahiplerini Buldu ‹TK‹B Success Awards Were Presented ‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri (‹TK‹B) bünyesinde faaliyet gösteren haz›r giyim, tekstil hammadde, hal› ve deri birliklerine üye baflar›l› firmalar ödüllendirildi. Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations (‹TK‹B) awarded successful member companies of apparel, textile raw material, carpet and leather associations operating within its structure. ‹stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ‹hracatç› Birlikleri (‹TK‹B) çat›s›

Companies, which were successful in both production and ex-

alt›nda faaliyet gösteren 4 birli¤in bünyesinde yer alan ve

port for the year 2010 and which are member of 4 associati-

2010 y›l›nda hem üretim hem de ihracatta baflar›l› olmufl fir-

ons operating under the roof Istanbul Textile and Apparel Ex-

malar, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törene, Devlet Baka-

porter Associations (‹TK‹B), were awarded at a ceremony. The

n› Zafer Ça¤layan ve Türkiye ‹hra-

ceremony was held with the participa-

catç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan›

tion of the State Ministry Mr. Zafer

Mehmet Büyükekfli’nin yan› s›ra,

Ça¤layan and President of Turkish Ex-

‹stanbul Haz›rgiyim ve Konfeksi-

porters Assembly (TIM) Mr. Mehmet

yon ‹hracatç›lar› Birli¤i (‹HK‹B)

Büyükekfli as well as the President of

Baflkan› Hikmet Tanr›verdi, ‹stan-

Istanbul Apparel Exporters’ Associati-

bul Tekstil ve Hammaddeleri ‹hra-

on (‹HK‹B) Mr. Hikmet Tanr›verdi, the

catç›lar› Birli¤i (‹TH‹B) Baflkan› ‹s-

President of Istanbul Textile and Raw

mail Gülle, ‹stanbul Hal› ‹hracatç›-

Material Exporters’ Association (‹TH‹B)

lar› Birli¤i (‹H‹B) Baflkan› ‹brahim

Mr. ‹smail Gülle, the President of Is-

Y›lmaz ve ‹stanbul Deri ve Deri

tanbul Carpet Exporters’ Association

Mamulleri (‹DM‹B) Baflkan› Lemi

(‹H‹B) Mr. ‹brahim Y›lmaz and the Pre-

Tolunay kat›ld›.

sident of Istanbul Leather and Leather

Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan, tö-

Products Exporters’ Association Mr.

rende yapt›¤› konuflmay› ‹TK‹B çat›s› alt›ndaki birlik baflkanlar› ve T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli’yi sahneye davet ederek ger-

Soldan sa¤a: ‹H‹B Baflkan› ‹brahim Y›lmaz, ‹HK‹B Baflkan› Hikmet Tanr›verdi, ‹TH‹B Baflkan› ‹smail Gülle, T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli, Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan ve ‹DM‹B Baflkan› Lemi Tolunay, Left to Right ‹H‹B Mr. ‹brahim Y›lmaz, the President ‹HK‹B Mr. Hikmet Tanr›verdi, the President of ‹TH‹B Mr. ‹smail Gülle, President of TIM Mr. Mehmet Büyükekfli, State Minister Zafer Ça¤layan and President of DM‹B Mr.Lemi Tolunay.

çeklefltirdi. “Baflkanlar› sahneye

Lemi Tolunay. State Minister Zafer Ça¤layan made his speech by inviting the associations’ presidents and the President of Turkish Exporters Assembly (TIM) Mr.

davet ederek befli bir yerde yapt›m. Bana göre, as›l kutlamay›

Mehmet Büyükekfli to the stage. “We are all together at the

hak eden, gecesini gündüzüne katarak çal›flan, eflini ve iflini ih-

stage. I think the one that really deserves this celebration is

mal eden tekstilcilerimiz” diye konuflan Ça¤layan, Türkiye’nin

our textile workers working day and night” said State Minister

art›k gündem belirleyen bir ülke oldu¤unu ifade etti. Ça¤la-

Ça¤layan and informed that Turkey is now a country deter-

yan, “Türkiye’den tekstil ihracat›n› ç›karmak demek, kendi gö-

mining the agenda. Ça¤layan said, “Excluding textile exporta-

zümüzü ç›karmak olur. 80 milyar dolar ihracat yapan sektör ol-

tion from Turkey is like taking off your eye. An industry

tekstil teknoloji 18


GÜNDEM NEWS

Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan piyano çald›, T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli ve Birlik Baflkanlar› efllik etti. Some awarded company representatives with State Minister Mr. Zafer Ça¤layan and Predident of TIM Mr. Mehmet Büyükekfli.

sa olsa bafl tac›d›r” dedi. Konuflmas›n›n ard›ndan sahnede

achieving an export figure of 80 billion dollars should be the

bulunan piyanonun bafl›na geçen Ça¤layan, T‹M Baflkan› “Büyü-

pupil of the eye”. State Minister Zafer Ça¤layan played piano

kekfli ve Birlik baflkanlar› ile beraber flark›lar söyledi.

after his speech and the President of Turkish Exporters Assembly (TIM) Mr. Mehmet Büyükekfli and Presidents of Associations joined.

“Ev sahibi say›l›r›m” T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli ise 500 milyar dolarl›k 2023 ihracat hedefinde büyük pay sahibi olacak sektörün ödül gecesinde ol-

“I may be regarded as the host”

maktan mutluluk duydu¤unu belirtti. Kendisinin deri sektöründen

President of Turkish Exporters Assembly (TIM) Mr. Mehmet

geldi¤ini hat›rlatan Büyükekfli, “Ayn› zamanda ev sahibi say›l›r›m.

Büyükekfli informed that he is glad to be present at the

Türkiye’ye ihracat› ö¤reten sektörün gecesindeyiz” dedi. Büyü-

award ceremony for the industry having an export target of

kekfli, ihracat›n ilk 3 ayda yüzde 21 oran›nda art›¤›n› hat›rlatarak,

500 billion dollars by 2023. Mr.Büyükekfli reminded that he

2011 y›l› için 127 milyar hedef koyduklar›n›, ancak gösterdikleri

used to deal with leather industry and added “I may be re-

performansla 2008 y›l›nda ulafl›lan 132 milyar dolar ihracat raka-

garded as the host. We are at the night of an industry which

m›na ad›m ad›m yaklaflt›klar›n aç›klad›.

taught exports to Turkey”. Mr.Büyükekfli pointed out that exports increased by 21% in the first 3 months and that the ex-

“‹hracat treninin lokomotifiyiz”

port target for 2011 is 127 billion dollars, whereas they get

‹TK‹B çat›s› alt›nda faaliyet gösteren 4 birli¤in baflkanlar› da gece-

step by step close to the export figures of 2008, which worth

de birer konuflma yapt›. ‹stanbul Haz›r Giyim ve Konfeksiyon ‹h-

132 billion dollars.

racatç›lar› Birli¤i (‹HK‹B) Baflkan› Hikmet Tanr›verdi konuflmas›nda sektörün dünya ekonomilerine örnek haline geldi¤ini söyle-

“We are the locomotive of the export train”

di. Tanr›verdi, “Global kriz sürecinde dramatik olaylarla günde-

Presidents of 4 associations operating under the roof Istan-

me gelmesine karfl›n son dönemde güçlü bir ç›k›fl yakalayan

bul Textile and Apparel Exporter Associations (‹TK‹B) made a

sektörümüz, önüne 2023 y›l› için 60 milyar dolar hedef koydu”

speech one by one. President of Istanbul Apparel Exporters’

diye konufltu. “ Misyonlar› bitti diyenlere yeni misyonlar yazan-

Association (‹HK‹B) Mr. Hikmet Tanr›verdi said that the in-

tekstil teknoloji 20


GÜNDEM NEWS

lar›n gecesindeyiz” diye konuflan ‹stanbul Tekstil ve Hammaddeleri ‹hracatç›lar› Birli¤i (‹TH‹B) Baflkan› ‹smail Gülle, sektör ihracat›n›n 2009 kriz y›l› hariç 30 y›ld›r aral›ks›z büyüdü¤ünü hat›rlatt›. ‹stanbul Hal› ‹hracatç›lar› Birli¤i (‹H‹B) Baflkan› ‹brahim Y›lmaz da geldikleri noktadan bir ad›m daha ileriye gitmek için sürekli çal›flacaklar›n› belirtti. Y›lmaz, “2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine yürüyen ihracat treninin lokomotif sektörü olarak buraday›z” dedi. ‹stanbul Deri ve Deri Mamulleri ‹hracatç›lar› Birli¤i (‹DM‹B) Baflkan› Lemi Tolunay ise, ‹TK‹B üyesi firmalar›n Türkiye’nin en büyük deri, konfeksiyon, tekstil ve hal› firmalar› durumunda oldu¤una vurgu yaparak, Türkiye’nin toplam deri ve deri mamulleri ihracat›n›n yüzde 77’sinin ‹TK‹B üyesi sektör firmalar› taraf›ndan yap›ld›¤›n› hat›rlatt›.

Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan konuflmas›n› baflkanlarla beraber yapt›. State Minister Mr. Zafer Ça¤layan made his speech with the presidents.

dustry became an example for the world economies and continued “Although the industry undergone dramatic events during the global crisis, recently our industry has gained grounds and put a target of 60 billion dollars by 2023”. The President of Istanbul Textile and Raw Material Exporters’ Association (‹TH‹B) Mr. ‹smail Gülle reminded that the industry export continued to increase without interruption for 30 years, except the crisis in 2009. the President of Istanbul Carpet Exporters’ Association (‹H‹B) Mr. ‹brahim Y›lmaz stated that they will keep working to step ahead from the point they have reached, We are the locomotive industry of the export train which lead its way to an export target of 500 billion dollars by 2023”. The President of Istanbul Leather and Leather Products Exporters’ Association (‹DM‹B) Mr.Lemi Tolunay pointed out that member companies of ITKIB are the largest leather, apparel, textile and carpet companies of Turkey and reminded that 77% of the total leather and leather products exports in Turkey are achieved by ITKIB member companies.

tekstil teknoloji 21


GÜNDEM NEWS

Vietnam ‹çin Alman Tekstil Makineleri Konferans› Conference On German Textile Machinery For The Vietname 6-7 Nisan 2011 tarihlerinde, VDMA taraf›ndan düzenlenen “Vietnam Tekstil Endüstrisi için Alman Teknolojisi” konferans›n›n temas› “baflar›l› ifl için yenilik”ti. The two-day conference, themed “Innovation for successful business” and initiated by the German VDMA Textile Machinery Association, 6-7 Nisan 2011 tarihlerinde Ho Chi Minh City’de düzenlenen

More than 300 delegates from the Vietnamese textile industry atten-

“Vietnam Tekstil Endüstrisi için Alman Teknolojisi” konferans›

ded the conference and exhibition “German Technology for the Viet-

ve fuar›na Vietnam tekstil endüstrisinden 300’ün üzerinde fir-

namese Textile Industry” that took place on 6 and 7 April 2011 in Ho

ma temsilcisi kat›ld›. Yetkililerin yan› s›ra teknisyenler de azal-

Chi Minh City. Decision makers as well as textile technicians informed

t›lm›fl enerji tüketimi ve hammadde kullan›m›n›n ekonomik

themselves about the latest technology trends for efficient textile pro-

yollar› gibi konularda etkin tekstil üretimi için son teknoloji

duction, e.g. in terms of reduced energy consumption and the eco-

trendleri hakk›nda bilgilendirildi. Alman VDMA Tekstil Maki-

nomical way of using raw material. The two-day conference, themed

ne Birli¤i taraf›ndan düzenlenen iki günlük konferans›n tema-

“Innovation for successful business” and initiated by the German

s› “baflar›l› ifl için yenilik”ti ve resmi olarak Ekonomi & Tekno-

VDMA Textile Machinery Association, was officially supported by the

loji Bakanl›¤›’n›n yan› s›ra Ho Chi Minh City’deki AGTEK, Teks-

Ministry of Economics & Technology as well as by AGTEK, the Asso-

til ve Konfeksiyon Derne¤i taraf›ndan desteklendi.

ciation of Textile and Apparel in Ho Chi Minh City.

Kat›l›mc› Firmalar

Participating companies

20 teknoloji konuflmac›s›, tan›nm›fl firma ve enstitü, iplik bü-

In 20 technology lectures, renowned companies and institutes

tekstil teknoloji 22


GÜNDEM NEWS

küm, dokuma, örme, terbiye, teknik tekstiller ve tekstil testi alanlar›ndaki son geliflmeleri tan›tt›: Groz-Beckert, Hohenstein Textile Testing, Jakob Müller, Karl Mayer, Lindauer Dornier, Mahlo, Oeko-Tex, Oerlikon Saurer, Oerlikon Schlafhorst, Oerlikon Textile Components, Reseda Binder, Rieter Ingolstadt, Sedo Treepoint, Textechno, Trützschler Card Clothing, Trützschler Spinning ve Welker Spintech. Konferans, Alman tekstil makine üreticileri ve Vietnaml› tekstil üreticileri aras›ndaki iyi ve uzun süreli ifl iliflkilerinin alt›n› çizdi. Kat›l›mc›lar, konferans sonunda yeni de¤erli irtibatlar kurduklar›n› dile getirdiler. Rieter Ingolstadt firmas›n Ürün Müdürü Jürgen Müller, “Bu konferans, Vietnaml›lar’›n tekstil endüstrilerini gelifltirmek için gösterdikleri güçlü ilgiyi ortaya koydu. Gelecekteki ifl iliflkilerimiz için iyi flanslar›m›z oldu¤unu görüyoruz. Özellikle de Vietnam’daki enerji maliyetlerinin art›fl›ndan sonra” dedi. AGTEK Baflkan› Mr. Pham Xuan Hong aç›l›fl konuflmas›nda 2010’da, Vietnam’a yap›lan Alman tekstil makine ve aksesuarlar› ihracat› 2009 y›l›na k›yasla %114’lük bir art›fl ile 33.5 milyon Euro oldu¤unu belirtti ve “Vietnam Hükümeti, 2020 y›l›na kadar tekstil ihracat› için geliflme çabas›nda ki, bu da ancak üretim süreçlerinin modernizasyonu için yat›r›mlar ve çal›flanlar›n e¤itimi ile mümkündür”, aç›klamas›n› yapt›.

presented their latest developments in the area of spinning, weaving, knitting, finishing, technical textiles and textile testing: Groz-Beckert, Hohenstein Textile Testing, Jakob Müller, Karl Mayer, Lindauer Dornier, Mahlo, Oeko-Tex, Oerlikon Saurer, Oerlikon Schlafhorst, Oerlikon Textile Components, Reseda Binder, Rieter Ingolstadt, Sedo Treepoint, Textechno, Trützschler Card Clothing, Trützschler Spinning and Welker Spintech. The conference underlined the good and long-lasting business relationship between German textile machinery manufacturers and Vietnamese textile producers. The participants resumed that they built up new valuable contacts. “This conference showed the strong Vietnamese interest to improve its textile industry. We see good chances for our future business, especially after the increase of energy costs here in Vietnam”, said Jürgen Müller, product manager from Rieter Ingolstadt. In 2010, German exports of textile machinery and accessories to Vietnam increased by almost 114 % to EUR 33.5 million (VND 995.8 billion) compared to 2009. The Vietnamese government strives for a development of its textile export volume by the year 2020 which could only be realized by investments in the modernisation of its production process and the training of employees, said Mr. Pham Xuan Hong, Chairman from AGTEK, in his welcome address.

tekstil teknoloji 23


GÜNDEM NEWS

Ortado¤u Ev Tekstili Fuar› Diyarbak›r’da Yap›ld› The Middle East Home Textile Exhibition Was Held in Diyarbak›r Yeniden yap›lanan Irak, ‹ran ve Suriye’nin yeni tesis ve konutlar›n›n ev tekstili ihtiyaçlar›na cevap vermeyi hedefleyen Ortado¤u Ev Tekstili Fuar›, Diyarbak›r’da yap›ld›. The Middle East Home Textile Exhibition, which targets to respond to the home textile needs of restructured Iraq, Iran and Syria buildings and residences, was held in Diyarbak›r. Ortado¤u’daki nüfus yo¤unlu¤u ve h›zlanan yeniden yap›lan-

Turkish home textile products receive increased interest due to

ma faaliyetleri, Türk ev tekstili ürünlerine olan ilgiyi art›rd›.

the population density and accelerated re-construction activities

2011 y›l›nda 3.3 milyar dolar ihracat gerçeklefltirmeyi hedefle-

in the Middle East. The Industry, which targets to achieve an

yen sektör Ortado¤u pazarlar›na yöneldi. Sektör özellikle Irak,

export figure of 3.3 billion dollars by 2011, focused to the Middle

‹ran ve Suriye pazarlar›yla ticaretini gelifltirmek için TÜYAP Di-

East markets. The industry came together for The Middle East

yarbak›r Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ortado¤u Ev

Home Textile Exhibition organized at TÜYAP Diyarbak›r

Tekstil Fuar›’nda bir araya geldi. TÜYAP taraf›ndan Türkiye Ev

Exhibition and Congress Center so as to improve trade with espe-

Tekstili Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i (TETS‹AD) deste¤i ile

cially Iraq, Iran and Syria. The opening of the exhibition, organ-

düzenlenen fuar›n aç›l›fl›n› Diyarbak›r Valisi Mustafa Toprak

ized by TUYAP and with the support of the Turkey Home Textile

Yapt›. Fuar›n aç›l›fl›nda konuflan Toprak, düzenlenen fuarlar›n

Industrialists and Businessmen Association (TETSIAD), was done

bölgedeki üretimin artmas›n›n yan› s›ra tan›t›m›nda da büyük

by Diyabak›r’s governor Mr.Mustafa Toprak At his opening

katk› sa¤lad›¤›n› söyledi. TÜYAP ‹cra Kurulu Baflkan› Serdar

speech, Mr.Toprak said that exhibitions make a great contribu-

Yalç›n, yapt›¤› konuflmada dünyan›n önde gelen ev tekstili te-

tion for the production increase as well as the introduction of the

darikçisi Türkiye’nin Diyarbak›r’da düzenlenen fuarla Do¤u,

region. TÜYAP’s Chief Executor Officer (CEO), Mr.Serdar Yalç›n

Güneydo¤u ve Akdeniz bölgesindeki ticari etkinli¤ini artt›ra-

stated that the commercial activity of Turkey, being one of the

tekstil teknoloji 26


GÜNDEM NEWS

ca¤›n› belirtti. Yalç›n, lider markalar› bir araya getiren fuar›n ev tekstili sektörüne Avrasya’da yeni bir pazarlama platformu yarataca¤›n› da sözlerine ekledi. Ev tekstili sektörünün, Irak, ‹ran ve Suriye’yi kapsayan pazar›n avantajlar›ndan ve yeni geliflen pazar olanaklar›ndan yararlanmas›na hizmet edecek Ortado¤u Ev Tekstili Fuar›’na 70’in üstünde firma ve firma temsilcili¤i kat›l›yor. Türkiye’nin Ortado¤u ülkeleri ile gerçeklefltirdi¤i karfl›l›kl› vize uygulamas›n›n kald›r›lmas› ve serbest ticaret anlaflmalar›ndaki düzenlemelerinde etkisi ile fuara birçok ziyaretçi geldi. Dünya pazarlar›nda üretim kalitesi, kapasitesi, tasar›m ve marka gücü ile öne ç›kan lider markalar bir araya geldi¤i fuara; Zorlu Grubu, Dodanl›, Küçükçal›k Tekstil, Ayd›n Tekstil, Baydemirler, Ankara Tekstil, Gökhan Tekstil, Ozanteks, Lüks Kadife, Burkay Tekstil, Atilla Mefruflat’›nda aralar›nda yer ald›¤› lider markalar da kat›ld›.

leading home textile suppliers, in the East, South East and Mediterranean Regions would increase through the exhibition held in Diyarbak›r. Yalç›n added that the exhibition bringing leader trademarks under a roof would create a new marketing platform in Eurasia in home textile industry. The Middle East Home Textile Exhibition, which shall enable the home textile industry to make use of the advantages of the market covering Iraq, Iran and Syria, and the opportunities of a newly developed market, was organized with the participation of more than 70 companies and company representativeness. Due to the fact that the visa requirements are abolished mutually between Turkey and Middle East Countries and with the effect of the amendments in free trade agreements several visitors visited the exhibition. Leading trademarks like Zorlu Group, Dodanl›, Küçükçal›k Tekstil, Ayd›n Tekstil, Baydemirler, Ankara Tekstil, Gökhan Tekstil, Ozanteks, Lüks Kadife, Burkay Tekstil, Atilla Mefruflat and other companies present in the World market with their production quality, capacity, and design and trademark strength were present at the exhibition. tekstil teknoloji 27


GÜNDEM NEWS

Odesi’den Yeni Otomatik Dozajlama Sistemleri New Automatic Dosing Systems from Odesi Odesi k›sa zamanda kurmufl oldu¤u 150’ye yak›n sistem ve referanslar› aras›na her gün katt›¤› yeni isimlerle gün geçtikçe daha güçlü hale geliyor. Odesi stronger day by day with newly added names to its 150 system and reference list.

Son dönemlerde, tekstilde trendlerin de¤iflmesi ile beraber boya-

Recently due to the change in textile trends, the investment plans

hanelerinde yat›r›m planlar›nda öncelik s›ralar› de¤iflir. Pazarda

regarding dyeing houses changed also. The increase of competi-

rekabetin artmas›, karl›l›klar›n düflmesi ve hammadde fiyatlar›n›n

tion in the market, the decrease of profitability and increase in

artmas›, firmalara maliyetlerini kontrol alt›na alma zorunlulu¤u

raw material prices bring the necessity to control costs. At that

getirir. Bu noktada maliyetleri do¤ru hesaplayabilmek ve buna

point, calculating accurate costs and decrease costs relatively

göre do¤ru analiz ederek maliyetleri düflürmek beraberinde fir-

would increase the competition strength of companies. In addi-

malar›n rekabet gücünü art›r›r. Ayn› zamanda do¤ru kalitede ve

tion correct and faultless production at once became a crucial

tek seferde hatas›z üretim yapmak, iflletmeler için en önemli ko-

issue for companies.

nular haline gelmifltir.

If chemicals, dye, salt or soda, which directly influence dyeing in

Bir iflletmede boyamaya direkt etki eden faktörler olan kimyasal,

an enterprise, are used only under the control of the operator,

boya, tuz veya soda sadece operatör kontrolünde yani kontrolsüz

that is to say if they are used without control, it is difficult to

kullan›ld›¤› takdirde iflletmede herhangi bir standart oluflturmak

establish a standard in the enterprise. That’s why dosing automa-

çok zordur. Bu sebeple son dönemlerde iflletmelerin favori yat›r›-

tions became the favorite investment of enterprises and Odesi

m› dozajlama otomasyonlar› ve bu sistemlerin favori tedarikçisi de

Company became the favorite supplier of these systems.

Odesi firmas› olmufltur.

Odesi Automatic Dosing Systems company, manufacturing dos-

Türkiye’de boyahanelere yönelik dozajlama ve otomasyon sis-

ing and automation systems for dyeing houses in Turkey with

temlerini tamamen yerli sermaye ile yerli üretim yapan Odesi Oto-

completely domestic capital and production, gets stronger day

tekstil teknoloji 28


GÜNDEM NEWS

matik Dozajlama Sistemleri firmas› k›sa zamanda kurmufl oldu¤u 150’ye yak›n sistem ile pazarda ele geçirdi¤i liderli¤i halen devam ettiriyor ve referanslar› aras›na her gün katt›¤› yeni isimlerle gün geçtikçe daha güçlü hale geliyor. Son zamanlarda kurulan Dilmenler Makine firmas›n›n boyahanesi olan Megam Tekstil, Kahramanmarafl Kipafl Holding, Bursa Acarsoy Tekstil, Bursa Gözde Havlu, Bursa Telbis Tekstil, Bursa Fistafl gibi daha birçok sistemle beraber Odesi firmas› hem kalitesini ve güvenilirli¤ini, hem de firmas›n›n büyüme h›z›n› kan›tl›yor. Odesi firmas›n›n imalat›n› yapt›¤› baz› makineler/sistemler afla¤›da flunlard›r: S›v› kimyasal da¤›t›m sistemi, Numune makinelere s›v› kimyasal da¤›t›m sistemi, Tuz soda sülfat çözelti haz›rlama sistemi, S›v› tuz soda sülfat da¤›t›m sistemi, Toz boya çözme ve da¤›t›m sistemi, Toz boya tart›m ve depolama karusel sistemi. Odesi firmas› en son yeniliklerini sergileyece¤i ITMA 2011 Fuar› için haz›rl›klar›na son h›z devam etmektedir.

by day with newly added names to its 150 system and reference list and maintains its leadership in the market. Megam Tekstil being the dyeing house of Dilmenler Makine company, Kahramanmarafl Kipafl Holding, Bursa Acarsoy Tekstil, Bursa Gözde Havlu, Bursa Telbis Tekstil, Bursa Fistafl and several other examples both prove the quality and reliability of Odesi company and indicates the growth rate. Some of the machines/systems offered by Odesi are as follows: Liquid chemical dispensing systems Liquid chemical dispensing systems for sample machines Salt soda sulphate solution preparation system Liquid salt soda sulphate dispensing system Powder dyestuff dissolving and dispensing system Powder dyestuff weighing and storing carousel system Odesi Company gets prepared for the latest innovations that it will exhibit at ITMA 2011.

tekstil teknoloji 29


GÜNDEM NEWS

Marzotto Group, TTM Marka Ram Tercih Etti Marzotto Group, Which has Preferred TTM Brand Stenter Dünyan›n ve ‹talya’n›n tekstil endüstrisi liderlerinden Marzotto Group’un (Ratti S.p.A) tercihi TTM marka ram makinesi oldu Marzotto Group’s (Ratti S.p.A) preference has become TTM brand stenter machine as one of the textile ›ndustry leaders of the worls and Italy. Marzotto Group has 160 years of deep-rooted past in textile industry and Ratti S.p.A (which takes place in its structure) selected TTM, Teknik Tekstil Makine brand stenter machine of Has Group for it’s new stenter machine investment. Marzotto Group produces wool and cotton yarns for ready wear and home textile and at the same time, it is the producer of silk, wool and flax yarn and fabric producer for tricot and knitted wears and with it’s 160 years of background, it has maintained its leader position in the textile sector with its prestige brands in the productions of fabric and yarns together with it’s quality, design and innovation understandings. Ratti S.p.A. company (which takes place in it’s structure) has decided to extend it’s production section together with the investment Tekstil endüstrisinde 160 y›ll›k köklü bir geçmifle sahip olan

for a new stenter machine in the year of 2010.

Marzotto Group bünyesinde Ratti S.p.A firmas› yeni ram ma-

By taking this chance, authorized persons of the company ha-

kinesi yat›r›m› için Has Group bünyesinde faaliyet gösteren

ve started negotiations with Has Group Italy and they have do-

TTM, Teknik Tekstil Makine markal› ram makinesini seçti.

ne test trials of different types of fabrics in many enterprises

Haz›r giyim ve ev tekstili için yün ve pamuk ipli¤i üreten, ayni

takin place in Turkey where TTM brand stenter machines are

zamanda triko ve örgü giysiler için ipek, yün ve keten iplik ve

used. During these trials, authorized persons of the company

kumafl üreticisi Marzotto Group, 160 y›ld›r tekstil sektöründe

found the possibility to compare the other stenter machines

prestijli markalar› ile kumafl ve iplik üretiminde kalite, tasar›m ve yenilikçi anlay›fl› ile lider konumunu koruyor. Bünyesinde faaliyet gösteren Ratti S.p.A firmas› 2010 y›l›nda yeni bir ram makinesi yat›r›m› ile üretim parkurunu geniflletme karar› ald›. Bu vesile ile Has Group ‹talya ofisi ile görüflmelere bafllayan firma yetkilileri, Türkiye’de TTM marka ram makinelerinin kullan›ld›¤› bir çok iflletmede farkl› tip kumafllar›n test denemelerini yapt›lar. Firma yetkilileri bu denemelerde kendi üretim parkurunda mevcut bulunan di¤er ram makineleri ile TTM, RAMX model ram makinesinin performans›n›n birebir karfl›laflt›rma flans› buldular. Sonuçlar onlar için flafl›rt›c›yd›, gerek enerji tasarrufu, gerekse üretim kapasitesi anlam›nda TTM markal› ram

tekstil teknoloji 30


GÜNDEM NEWS

taking place in their production section with TTM, Ram-X Model stenter machines performance one to one. Results were surprising for them as for the energy saving or with the meaning of production capacity and TTM brand stenter machines have exhibited a performance that was exceeding their expectations. Besides, approximately 75 TTM brand stenter machines operating in Turkey has been a good reference for Ratti Company authorities planning investment. TTM brand new generation stenter machines are not only operating in Turkey but they are also present in Iran, Syria, Bangladesh, India, Russia and Indonesia. TTM brand stenter machines have also proved their difference in terms of performance, durability, and makineleri beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

energy cost and after-sales technical services to companies

Bunun yan›nda sadece Türkiye’de çal›flan yaklafl›k 75 adet TTM

manufacturing in the field of knitting, weaving, home textile,

markal› ram makinesi, yat›r›m plan› yapan Ratti firmas› yetkili-

denim and technical textiles. “Please come and let’s test the

leri için göz ard› edilemeyecek bir referans oldu. ‹ran, Suriye,

working values, production capacity and energy costs of the

Bangladefl, Hindistan, Rusya ve Endonezya TTM markal› yeni

machine with your technical team”. Has Group and TTM co m-

nesil ram makinelerinin çal›flt›¤› di¤er ülkeler aras›nda yer al›-

pany representatives request this from their companies plan-

yor.

ning to invest in stenter machine. The company representati-

Örgü, dokuma, ev tekstili, denim ve teknik tekstil alanlar›nda

ves want to inform the reason and grounds of this trust to

üretim yapan firmalarda da TTM markal› ram makineleri per-

their customers in full details.In fact, these results were not

formans, dayan›kl›l›k, enerji maliyeti ve sat›fl sonras› teknik hiz-

surprising for TTM personnel at all. As Teknik Tekstil Makine,

met anlam›nda fark›n› kan›tlad›.

during the period when we took the decision for the produc-

Has Group ve TTM firmas› yetkilileri, ram makinesi yat›r›m›

tion of stenter machine, we determined most successful and

yapmay› düflünen müflterilerinden “Lütfen gelin, makinenin

failed sides of the entire stenter machines existing in the world

çal›flma de¤erlerini, üretim kapasitesini ve enerji maliyelerini si-

by making a very sensitive and detailed R & D work and in the

zin teknik ekibiniz ile birlikte test edelim” talebinde bulunu-

result of the long-run works, a machine was designed to be

yorlar ve bu güvenin sebebini, nedenlerini en detayl› flekilde

able to respond to the expectations of the textile industry.

müflterilerine anlatmak istiyorlar.

Even today, production capacities, energy consumptions and

Asl›nda bu sonuçlar, TTM personeli için hiç flafl›rt›c› de¤ildi.

other relevant data are collected for TTM brand stenter mac-

Teknik Tekstil Makine olarak, ram makinesi üretimi karar› al›n-

hines and for the other stenter machines and R&D Depart-

d›¤› dönemde çok hassas ve detayl› bir Ar-Ge çal›flmas› yap›la-

ments continues their development works. With its completed

rak dünya üzerinde mevcut bulunan tüm ram makinelerinin en

design, this new stenter machine is entirely the result of the

baflar›l› ve baflar›s›z yönleri belirlendi, bu uzun soluklu çal›flma

experiences of the users obtained from other brans stenter

sonucu tekstil endüstrisinin beklentilerine cevap verebilecek

machines for many years and it is also the common work of

bir makine tasarland›. Bugün dahi TTM markal› ram makineleri ile di¤er ram makinelerinin farkl› tip kumafllardaki üretim kapasiteleri, enerji tüketimleri ve di¤er ilgili veriler toplan›yor ve Ar-Ge bölümü gelifltirme çal›flmalar›na devam ediyor. Tasar›m› tamamlanan bu yeni ram makinesi tamamen kullan›c›lar›n uzun y›llar di¤er markal› ram makinelerinden edindi¤i tecrübelerinin, TTM, Ar-Ge bölümü ile ortak çal›flmas›n›n sonucudur. ‹lk makineden, bugün üretimi devam eden en son makineye kadar yine müflteri beklentileri ve de¤iflen teknolojiler ile birlikte çeflitli gelifltirmeler yap›ld› ve bu geliflmeler mev-

tekstil teknoloji 32


GÜNDEM NEWS

cut TTM markal› ram makinelerine dahi uyguland›.

TTM, R&D department. Starting from the very first machine up

2007 y›l›nda üretimine bafllanan Ram-X model ram makineleri

to the latest machine with it’s ongoing production, there ha-

bugün Türkiye ve tekstil endüstrisinin merkezi olan birçok ül-

ve been developments applied together with the expectations

kede tercih edilen ram makineleri olmaya devam ediyor ve son

of the customers and changing technologies and these deve-

olarak, Avrupa’n›n tekstil baflkenti ‹talya’yada, Marzotto Gro-

lopments have also been applied to the existing TTM brand

up/ Ratti S.p.A bünyesindeki yerini ald›. Makinenin performan-

stenter machines as well. The productions of Ram-X model

s›n›n kendisini kan›tlamas› sonucunda, TTM’den ikinci makine-

stenter machines have started in the year of 2007 and they

yi de siparifl etti.

continue to be the stenter machines preferred in Turkey and also in many countries which are the sentres of the textile in-

Has Group ‹talya Temsilcilik Ofisi faaliyetl er ine bafll ad ›

dustry and it has also taken it’s place within the structure of

20’den fazla ülkede bünyesindeki Has/Lafer Türk ve TTM mar-

Marzotto Group, Ratti S.p.A of Italy which is the textile capi-

kal› tekstil makinelerinin sat›fl ve sat›fl sonras› servis faaliyetlini

tal of Europe. Currently, there is another order given to TTM

mümessilleri arac›l›¤› ile sürdüren Has Group, 1 Mart 2011 iti-

Company for the second machine by the authorized persons

bar› ile Avrupa temsilcilik ofisini aç›l›fl›n› yapt›.

of the company right after machine’s proving itself regarding

Uzun y›llard›r, Has Group bünyesinde faaliyet gösteren bir di-

its performance.

¤er grup flirketi olan Has Trade, grup firmalar›n›n Avrupa merkezli tedarik ofisi olup, tüm hammadde, ticari malzeme teda-

Has Group Italy Representative Office started it’s activities

riklerinin Avrupa’da yerleflik tedarikçilerden temini ve üretim

Has Group sustains the sales and after sales service activities

birimleri olan MT, TTM ve Lafer Türk firmalar›na sevkini yöne-

of Has/Lafer Turk and TTM brand textile machines in more

tiyor.

than 20 countries through it’s commercial representatives and

Has Trade firmas›n›n yan›nda, yine grup flirketlerin Avrupa

as of the date of 1 March 2011, it has opened its Europe Rep-

tekstil sektöründeki faaliyetleri için Milano merkezli Has ‹talya

resentation Office. Has Trade, which is another group com-

temsilcilik ofisi faaliyete bafllad›.

pany accomplishing it’s activities in the structure of Has group

Has Group ‹talya ofisinin direktörü olan Roberto Maria Lovisa,

for many years, is the Europe based supply office of the gro-

uzun y›llard›r tekstil makine sektöründe çal›flan, gerek ‹talya

up companies and it manages the procurements of the entire

gerekse dünya tekstil pazarlar›n›n tamam›nda tecrübe sahibi

raw materials, commercial materials from the suppliers taking

olan bir yönetici.

place in Europe and delivers them to MT, TTM and Lafer Turk

Özellikle dokuma ve denim kumafllar›n terbiye (finishing) hat-

companies which are the production units. Along with Has

lar›nda uzman olan Roberto Maria Lovisa, son dönemde doku-

Trade Company, Milan based representation office Has Italy

ma ve örgü kumafllar›n sanfor ifllemleri için gelifltirdi¤i projeler

started it’s activities again for the group companies for their

ile de ad›ndan söz ettirdi.

activities taking place in Europe textile sector. Roberto Maria

Firma taraf›ndan, Has/ Lafer Türk markas› ad› alt›nda dokuma

Lovisa is the manager of Has Group Italy Office and he is a di-

tekstil teknoloji 34


GÜNDEM NEWS

rector who has worked in Textile Machines sector for many years and he has the full knowledge for either Italy or for the entire textile markets of the world. Roberto Maria Lovisa is specially an expert for Woven and Denim fabrics finishing lines and during the recent period, he has made an indelible impression with his developed projects for the sanfor processes of the woven and knitted fabrics. Sanforizing machine production has started under Has / Lafer Turk brand for the finishings of the woven fabrics and at the same time, the projects kumafllar›n terbiyesi için kauçuklu sanfor makinesi üretimine

are getting developed as TTM (Teknik Tekstil Makine) for wo-

de baflland›. Ayn› zamanda dokuma ve denim kumafllar için TTM (Teknik Tekstil Makine) olarak kaplama makinesi projeleri sürdürülüyor. Tüm bu yeni makineler, ITMA 2011 Fuar›’nda müflterilerin be¤enisine sunulacak. Has Group ‹talya ofisi, faaliyetlerine bafllamas› ile birlikte Coramtes Italia firmas› ile mümessillik anlaflmas› imzalad›. ‹talya genelinde uzun y›llard›r tekstil makineleri sat›fl› ve sat›fl sonras› servis hizmetleri veren Coramtes firmas› TTM markal› ram makinesi ve di¤er finisaj hatlar›n›n ayn› zamanda Has markal› sanfor, f›rça ve di¤er apre makinelerinin temsilciline bafllad›. Avrupa yerleflik tekstil üreticileri için Türkiye menfleli tekstil makineleri her geçen gün tercih sebebi oluyor. Bunun bafll›ca sebepleri aras›nda, bir tekstil ülkesi olan Türkiye’de son kullan›c›lar›n tecrübeleri ile Ar-Ge projeleri tamamlanan makinelerin beklentilere cevap vermesi, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine yak›n olmas› sebebi ile teknik deste¤in h›zl› ve sorunsuz verilebilmesi ve uluslararas› kalite standartlar›ndaki makinelerin yat›r›m maliyetlerinin Avrupal› rakiplerine göre daha düflük olmas› gibi nedenler bulunuyor. Bunun yan›nda CE normu standartlar›n› tamam› ile sa¤layan HAS Group tekstil makineleri sadece ‹talya’da de¤il, tüm Avrupa genelinde talep görür hale geldi.

ven and denim fabrics. Together with the commencement of its activities, Has Group Italy Office has signed Representation Agreement with Coramtes Italia Company. Coramtes Company accomplishes the sales and after sales services of textile machines throughout Italy for many years and at the same time, it has started representations of TTM brand stenter machine and other finishing lines as well as the representations of Has Brand Compacting, brush and other bare finishing machines. Turkey origines textile machines are becoming a preference reason for Europe based textile producers with each passing day and the main reason for this is the experience of the end users of Turkey which is a textile country and having the respond to the expectations with the machines which have their R&D pr o j e c t s completed, providing technical support rapidly and problemfree because of Turkey’s closeness to European contries and because of having lower investment costs for the machines with international quality standards when compared with the ones taking place in Europe. Alongside with these, HAS Group textile Machines provide CE Norm standards completely and they have achieved demands not only in Italy but throughout Europe.

tekstil teknoloji 36


GÜNDEM NEWS

®

RadiciGroup’tan, %100 Yeflil Elyaf: RadElast 100% Green Fibre From RadiciGroup: RadElast® RadiciSpandex Corp., %100 yenilebilir malzemeden (biyopolimer) dünyan›n ilk çevre dostu elastan› olan RadElast® spandeks elyaf› gelifltiridi. RadiciSpandex Corp., is developing the world’s first eco-friendly elastane using a 100% renewably sourced material (biopolymer) RadElast® spandex fibre. RadiciSpandex Corp., biyopolimer kullanarak sürdürülebilir

RadiciSpandex Corp. is developing a whole new family of sus-

yeni bir elastan elyaf ailesi gelifltiriyor. Bu ürün yelpazesi,

tainable elastane fibres using biopolymer. This innovative

%100 yenilenebilir bir kaynaktan (m›s›r) üretilmifl %80’i biy-

product line will be the world’s first spandex consisting of

omalzemeden oluflmufl dünyan›n ilk spandeks’i olacak.

80% biomaterial made from a 100% renewable source (corn),

Biyopolimerin kullan›lmas› yaln›zca fosil yak›tlara ba¤›ml›l›¤›

as opposed to propylene, an oil derivative. Not only does the

azaltmaya yard›mc› olmuyor ayn› zamanda üretim süreci daha

use of biopolymer help reduce dependence on fossil fuels, but

az sera gaz› oluflturuyor ve petrol bazl› süreçlere k›yasla daha

the production process also emits fewer greenhouse gasses

az enerji kullan›l›yor. RadiciGoup’un yeni yeflil elastan elyaf›,

and uses less energy than petroleumbased processes. The new

mükemmel performans (daha iyi esneme ve yüksek h›zl›

green RadiciGroup elastane fibre will ensure the highest envi-

e¤irme) ve iyi kalite sa¤larken çevresel sürdürülebilirli¤i en

ronmental sustainability while providing excellent perform-

yüksek seviyede tutacak. “Piyasam›zda devrim niteli¤inde bir

ance (greater stretch and high-speed spinning) and good

yenilik olacak,” diyen Radici Group CEO’su Marty Moran;

quality. “It’s going to be a revolutionary innovation in our

“Spandeksimizin üretimi için %100 yenilenebilir bir ham

market,” stated RadiciSpandex CEO Marty Moran: “By using a

madde kullanarak, çevresel ayak izi azalt›lm›fl bir ürün

100% renewably sourced raw material for the production of

gelifltirece¤iz.

our spandex, we will develop a product with a reduced envi-

Hedef pazarlar›m›z olan özellikle de kiflisel bak›m ve tekstil

ronmental footprint. The demand of the market at large, and

tekstil teknoloji 38


GÜNDEM NEWS

sektörleri, gittikçe çevreyi korumay› sa¤layan yeflil olarak adland›r›lan ürünlere yönelmektedir. Çal›flmalar›m›zda odakland›¤›m›z yön de bu” aç›klamas›n› yapt›.

RadiciGroup’un yeni çevre dostu spandeks’i : - Kimyasal olarak üretilmifl baz› malzemelere k›yasla daha büyük ifllenebilirlik (PTMEG). - Geliflmifl bitmifl ürün performans karakteristikleri (yüksek üretkenlik, daha iyi esneme, bask› alt›nda azalt›lm›fl bozulma ve azalt›lm›fl histerisiz etkisi). -Geleneksel PTMEG bazl› spandeks ürünlere k›yasla uzun vadede daha iyi maliyet rekabeti sa¤lar.

particularly the personal care and textile sectors, which are our target markets, is increasingly leaning towards so-called green products that help protect the environment. This is the direction we are focusing our efforts on.” The biopolymer used in

RadiciGroup’s new eco-friendly spandex ensures: - Greater processability compared to chemically produced base materials (PTMEG). -Enhanced finished product performance characteristics (higher productivity, better stretch, reduced deterioration under stress and decreased hysteresis effect). -Improved cost competitiveness in the long term versus spandex products based upon traditional PTMEG.

tekstil teknoloji 39


GÜNDEM NEWS

®

Invista Lycra Performance Days’de Invista Lycra® At Performance Days Dünya çap›nda Invista müflterilerinin ürettikleri en son kumafl koleksiyonlar›n›n sergilenece¤i Invista stand›nda Lycra® Sport kumafl› ve Lycra® T400® elyaf› ön plana ç›k›yor. Lycra® Sport fabric and Lycra® T400 ® fibre will take centre stage on Invista’s Performance Days stand with a collection of the latest fabrics from leading mills worldwide Dünyan›n en büyük entegre elyaf ve polimer üreticilerinden In-

Invista, one of the world’s largest integrated producers of fib-

vista, performans art›ran Lycra Sport kumafl›n› ve eflsiz Lycra

®

res and polymers, will be showcasing performance-driven

T400® elyaf›n› 16-17 May›s 2011 tarihlerinde Almanya’n›n

Lycra® Sport fabric as well as Lycra® T400® fibre at the Perfor-

Münih kentinde gerçekleflecek Performance Days Fuar›’nda

mance Days Show at MTC world of fashion in Munich on May

be¤eniye sunacak.

16th and 17th 2011. Performance Days is the first European tra-

®

Tekstil pazar›nda ifllevsel kumafllar ve aksesuarlar›n tan›t›m›n›

deshow to specialise in presenting functional fabrics and ac-

yapan ilk Avrupal› fuar olma özelli¤ini tafl›yan Performance

cessories for the sportswear and workwear textile market.

Days, spor k›yafetler ve ifl k›yafetleri için

Lycra® Sport fabric and Lycra® T400 ®

en fonksiyonel kumafllar› sergileyecek.

fibre will take centre stage on Invista’s

Dünya çap›nda Invista müflterilerinin

Performance Days stand with a collecti-

ürettikleri en son kumafl koleksiyonlar›-

on of the latest fabrics from leading

n›n sergilenece¤i Invista stand›nda

mills worldwide as well as commercial

Lycra Sport kumafl› ve Lycra T400 el-

and prototype garments featuring the

yaf› ön plana ç›k›yor.

innovations: an opportunity for brands,

®

®

®

retailers and mills to discuss ways to Lycra Sport kumafl›

enhance their active and outerwear bu-

Lycra Sport kumafllar›; hafiflik, nefes

sinesses.

®

®

alabilme, kaslar› rahatlatma ve hareket özgürlü¤ü gibi profesyonel ve amatör

Lycra® Sport fabric

sporcular›n ihtiyaç duyduklar› yüksek

Lycra® Sport fabrics are a range of bran-

performansl› spor ürünlerinin özellikle-

ded performance fabrics designed speci-

rini sa¤lamak amac›yla gelifltirildi. Lo-

fically to support athletes and active pe-

ughborough

Araflt›rma

ople in their sporting activities, which re-

Merkezi’nde yer alan “Progressive

quire fabrics to offer a combination of

Sports Technologies” isimli dan›flmanl›k

lightweight, breathability, muscle sup-

Üniversitesi

port and freedom of movement. Captiva-

flirketi taraf›ndan yürütülen araflt›rma kapsam›nda, Lycra® Sport kumafl›n›n spor

ting research on the benefits of Lycra®

giyim ürünleri üzerindeki faydalar›, toplamda 120 saat giysiyi

Sport fabric in sport engineered garments were further explored

üstünde tafl›ma ve 50 kilometrede koflu gibi süreçler çerçeve-

over the course of a two week wear test lead by independent re-

sinde 2 haftal›k giyim testlerine tabii tutularak kan›tland›.

search consultancy Progressive Sports Technologies at Loughbo-

Aktif Giyim ve D›fl Giyim Global Pazarlama Direktörü David

rough University Research Center, which included a total of 120

Capdevila “Lycra® Sport kumafl› kullan›larak üretilen taytlar›n,

hours of wear with 50km of running.

sporcular›n hareket özgürlüklerini gözle görülür ölçüde art›rd›-

David Capdevila, Activewear and Outdoor Apparel Global

tekstil teknoloji 42


GÜNDEM NEWS

¤› saptanm›flt›r. Lycra® Sport kumafl›ndan üretilen giysiler sporcunun vücut hareketlerine daha kolay uyum sa¤lay›p rahatl›kla vücudun fleklini al›rken; sporcuya güç vererek onlar›n en iyiyi baflarmalar›na yard›mc› oluyor” aç›klamas›n› yapt›. Lycra ® T400® elyaf› Markalar›n üzerindeki artan bask› ve perakendecilerin fiyatland›rma stratejileri kapsam›nda, Invista, iki bileflenli elyaf markas› olarak bilinen Lycra® T400®’ün alt›n› çiziyor. Böylelikle, sektörde artan pamuk fiyatlar›na ve indirilen uygun kaynaklara karfl› çözüm yolunu aç›yor. Lycra® T400® elyaf›n performans artt›rmaya yönelik olarak sundu¤u faydalar afla¤›daki gibi s›ralanabilir: • Gelifltirilmifl nem yönetimi • Mükemmel rahatl›k, tüm yönlerde esneme ve geri toplama • Vücuda daha iyi uyum sa¤lama • Kumafl afl›nmalar›na karfl› yüksek dayan›kl›l›k • K›r›flmaya karfl› direnç • Do¤al dokunufl hissi

Marketing Director, said, “Leggings with Lycra® Sport fabric were confirmed to provide a noticeable improvement in the athlete’s freedom of movement, corroborating Invista’s findings. Lycra® Sport fabric garments were perceived to move easily with the athlete’s body and maintained their original shape and compression power, empowering athletes to perform at their best.” Lycra® T400® fibre In the current context of increased pressure on brands and retailers’ pricing strategies, Invista will highlight its bi-component fibre offering Lycra® T400® focused on delivering enhanced fabric performances while helping the industry address inflated cotton prices and reduced available resources. Ly c r a ® T400® fibre added performance benefits include: • Improved moisture management • Outstanding comfort, stretch and recovery in all directions • Better shape retention • Higher durability to abrasion • Wrinkle resistance • Natural touch and appearance derived from core-spun yarn

tekstil teknoloji 43


GÜNDEM NEWS

NSC Nonwoven ve Albaad ‹flbirli¤i NSC Nonwoven and Albaad a Joint Success Albaad’›n NCS Nonwoven’dan ald›¤› Thibeau® kartlar da içeren son teknoloji yeni üretim hatt›nda iki adet Excelle® kart da bulunuyor. The new production line including Thibeau® cards, also includi two Excelle® cards.

Dünyan›n en büyük ›slak mendik üreticilerinden biri ve özel

Albaad one of the world’s largest wet wipes manufacturers

marka piyasas›nda Avrupa’n›n 1 numaras› olan Albaad, NCS

and N°1 in Europe for private label market has ordered a

Nonwoven taraf›ndan gelifltirilen, Thibeau kartlar da içeren

state-of-the-art

son teknoloji yeni üretim hatt› siparifli verdi.

cards. The line will include two Excelle ® cards which will fea-

Siparifl edilen hatta iki adet Excelle ® kart da bulunuyor. Ekstra

ture the new “T.T” card design. The extra wide line will signif-

genifl hat, firman›n üretimin kapasitesini art›rman›n yan› s›ra

icantly expand the company's production capacity as well as

ürün maliyetlerini düflürürken dengeli bir MD/CD mukavemet

will provide unique properties to the finish fabrics, with

de¤er kazan›m› ile bitmifl kumafllara eflsiz özellikler katacak.

enhance balanced MD/CD strength values while reducing

Bu yeni üretim teknolojisi, her yönden mevcut endüstri stan-

product costs. This new production technology will surpass

dartlar›n›n üzerinde olacak.

existing industry standards in all aspects. The management of

Albaad Yönetimi, NSC Nonwoven firmas› ile olan ortakl›¤›n-

Albaad has confirmed its great satisfaction for its partnership

dan büyük memnuniyet duydu¤unu belirtti

with NSC Nonwoven.

®

tekstil teknoloji 44

new production line including Thibeau®


GÜNDEM NEWS

Nonwoven Sektöründe Yeni Bir ‹flbirli¤i New Cooperation in Nonwoven Sector CFA ile Italyan Canalair firmas›, Index 2011'de Türkiye mümessilli¤i konusunda anlaflmaya vard›. CFA Tekstil and Italian Canalair agreed at Index 11 for the agency in Turkish market Kardefl firmas› Erteks Tekstil ile Türk tekstil sektörüne 1955 y›l›ndan beri hizmet vermekte olan CFA, Index 2011'de mümessillik a¤›na bir firmay› daha katt›. Daha önce nonwoven sektöründe Trützschler Card Clothing ve Trützschler Nonwovens ile müflterilerine çözümler sunan CFA, Nonwoven üretim hatlar›na(spunlace, spunbond, airlaid, airlace, meltblown, i¤neleme) havaland›rma ve filtreleme konular›nda çözümler sunan Italyan Canalair'in mümessili¤ini de alarak, müflterilerine kaliteli ürünler sunma gayesini devam ettirmeyi planl › y o r . Cenevre'deki Index 2011 Fuar›’nda karfl›laflm›fl oldu¤umuz CFA Tekstil Sat›fl Müdürü Serhat Erçetin, müflterileriyle kurduklar› dostane ve güvene dayal› ilflkilerin meyvelerini almakta olduklar›n›, güvenilir bir mümessil arayan yabanc› firmalar›n da tercihi olmaktan gurur duyduklar›n› söyledi. Yeni alm›fl olduklar› mümessillikten de bahseden Serhat Erçetin, Canalair'in ürünlerini flöyle s›ralad›, • Teknolojik ve çevresel hava kontrolü için entegre sistemler • Çevreye ait hava için genel havaland›rma sistemleri • Üretim makinalar› için direk havaland›rma sistemleri • Gelen hava için adyabatik sistemli teknolojik hava balans sistemleri • Düflük iflletim maliyetli su so¤utma sistemleri • ‹¤neleme makinalar›nda otomatik havaland›rma ve emifl sistemleri • Üretim hatlar› için izole havaland›rma kabinleri • Düzenli havaland›rma sistemleri • Selüloz pulplar için dinamik filtreleme, filtreleme ve mikrofiltreleme • Üretim at›klar›n›n otomatik geri dönüflümü Bu ürünler Nonwoven müflterilerine iflletme maliyetlerinde azalma, mükemmel enerji tasarrufu, daha iyi bir üretim kalitesi ›s› kay›plar›n› engelleme, verimlilik art›fl›, rahat ve düzenli bir çevre ve ses geçirmez çözümlerle ses kirlili¤ini 25 dbA'ya kadar azaltma gibi yararlar sunmaktad›r.

CFA Tekstil which has been serving to Turkish textile market since 1955 with its sister company Erteks Tekstil, added an other trust worthy company to its agency profile at Index 11. CFA Tekstil was known in Turkish Nonwoven market with the solutions they brought to their customers with Trützschler Card Clothing and Trützschler Nonwovens. CFA ‘s aim is to continue supplying high quality products and service to their customers and therefore, they got the agency of Italian Canalair SPA company which serves great technological air solutions for spunlace, spunbond, airlaid, airlace, meltblown, needle punch and other nonwoven applications to the Nonwoven customers worldwide. At Index 11, we met CFA Tekstil’s Sales Manager Mr.Serhat Erçetin and hetold us that, as CFA, they are getting theresult of their close and trust worthy relationship with their customers and are proud to be the choice of foreign suppliers which are looking for a trust worthy representative to present their products in Turkish market. Mr. Serhat Erçetin also mentioned about the product range of Canalair, such as, • Integrated systems for the treatment of technological and environmental air; • General Air-Conditioning of the environmental air; • Direct Air-Conditioning to the production machines; • Technological Air-Balancing systems with a diabatic system for the incoming air; • Quench treatment with reduced running cost; • Automatic ventilation and suction systems on needle punch plates; • Insulated and conditioned cabins for production lines; • ProperAir-Conditioning systems; • Dynamic pre-filtering, filtering and micro-filtering systems for cellulose pulp; • Automatic recovery of production wastes. The great benefits of the systems are, considerable running cost reduction; great energy savings; beter production quality; heating recovery, productivity increase; comfortable environment; sound proof solutions to reduce sound pollution up to 25 dbA according to the working frequencies.

tekstil teknoloji 46


GÜNDEM NEWS

Tedarik Zinciri Yenilik’i Finansal Performans› Art›r›r Müflteri ‹htiyaçlar›n› Karfl›lar

Supply Chain Innovation Boosts Financial Performance, Meets Customers’ Needs Michael R. Levely Dow Corning-Xiameter Markas› Global Süreç ve Operasyon Müdürü Dow Corning-Xiameter® Global Process and Operations Manager ®

fiirketler, günümüzün kalabal›k küresel pazar›nda rekabet

As companies try to create a competitive edge in today’s crowd-

avantaj› yaratmay a çal›fl›rken, baz›lar› fiyat ve verimlilik üzerine

ed global marketplace, some tend to emphasise their services,

odaklan›rken, baz›lar› da kendi hizmetleri üzerinde durmakta-

while others focus on price and efficiency. But, in the end, they

d›r. Ancak sonunda, hepsi uzun vadeli sat›fl büyümesi ve karl›-

all pursue the same goals essential to long-term sales growth and

l›k için gerekli ayn› hedefleri takip eder: kendilerini ay›rt etmek

profitability: to differentiate themselves and provide value to cus-

ve müflterilerine de¤er sa¤lamak. Tedarik zinciri yenili¤i, güve-

tomers. Supply chain innovation can provide customers value by

nilir tedarik sa¤layarak, verimlili¤i art›rarak ve rekabetçi fiyat-

improving efficiency, ensuring reliable supply, and enabling com-

lar sa¤layarak müflterilerine de¤er kazand›rabilir. Bu makalede

petitive pricing. The strategies outlined in this article show how

hatlar› çizilen stratejiler, Dow Corning’in, müflterilerin istedi¤i

my company, Dow Corning, maximised manufacturing capacity

®

ürünleri, fiyat› ve güveni web-destekli Xiameter ifl modeli üze-

and reduced costs, while giving customers the products, pricing

rinden üretim kapasitesini nas›l art›rd›¤›n› ve maliyetleri nas›l

and convenience they wanted via our web-enabled Xiameter ®

düflürdü¤ünü gösterecektir.

business model.

Modelin temel niteli¤indeki ilk stratejisi, entegre verimlilik ya-

The first strategy foundational to the model is having clear busi-

ratmak için aç›k ifl kurallar›na sahip olmakt›r.

ness rules that create built-in efficiencies. One of these rules stip-

Bu kurallardan bir tanesi zorunlu siparifl tedarik süresi gereksi-

ulates mandatory order lead-time requirements. Required lead

nimlerine dayanmaktad›r. ‹stenen tedarik süreleri, stok duru-

times are based on our stocking and make-to-order strategies.

mumuza ve siparifl için üretim stratejilerimize dayanmaktad›r.

Customers have become very accustomed to lead times, and the

Müflterilerimiz tedarik sürelerimize oldukça al›flk›nd›r ve gecik-

number of late shipments is reduced – a win-win for both.

meli teslimat say›s› azald›- her iki taraf için kazan-kazan duru-

Another business rule that has improved efficiency in the supply

mu. Bir baflka ifl kural› da minimum siparifl gereksinimidir. Bir-

chain is minimum order requirements. In many cases, full pallets

çok durumda, minimum olarak bir paleti dolduracak miktarda

are a required minimum and multiple of ordering from xiame-

sipariflin verilmesi gereklidir.

ter.com. The efficiencies that this has created have allowed us

Bu durumun yaratt›¤› verimlilik bizlere daha rekabetçi piyasa-

the ability to sell at more competitive market-based prices. While

bazl› fiyatlarda sat›fl yapma yetene¤i verdi. Bu yaklafl›m tüm

this approach doesn’t directly fit all customer needs, our global

müflterilere do¤rudan uymad›¤›nda, global da¤›t›m a¤›m›z ih-

distribution network provides flexibility for customers who need

tekstil teknoloji 48


Fark›m›z; Kalite ve Tecrübemizdir! The Difference is, Our Quality and Experience! FLEX-BRAVO

ARMOL

‹Ç ‹ÇE GEÇEB‹LEN KON‹K VE S‹L‹ND‹R‹K BOB‹NLER KÜÇÜK VE BÜYÜK ‹⁄LERE GÖRE

MARIPRESS-UNIX

PATENTL‹ ‹PL‹K BOYA BOB‹NLER‹

w w w.rozaplastik.com

ROZA PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BOSB, Mermerciler Sanayi Sitesi 8. Cad. No: 12/A Beylikdüzü - ‹STANBUL Tel.: +90 212 876 90 00 Fax: +90 212 876 90 97 info@rozaplastik.com


GÜNDEM NEWS

tiyac› olan müflteriler için gerekli esnekli¤i sa¤l›yor.

it.A second strategy involves driving efficiencies through trans-

‹kici stratejimiz, nakliye konsolidasyonu ve standardizasyonu

portation consolidation and standardization. Minimum-order

ile sürüfl verimliliklerini kapsar.

quantities promote efficient use of warehouse space through

Minimum siparifl miktar›, depo alanlar›n›n etkin kullan›lmas›n›

full-cube utilisation. Similarly, prices are quoted based on logical

sa¤lar. Benzer flekilde, fiyatlar da buna uygun olarak tek bir

and efficient shipping quantities of a single product for a single

ürünün tek bir nakliye tarihi için mant›kl› ve etkin nakliye mik-

ship date. In addition, companies that can find a way to stan-

tarlar› üzerinde fiyatland›r›l›r.

dardise products and processes can generate significant savings

Ek olarak firmalar ürünleri standartlaflt›rma yolu bulabilir ve

Our third strategy is empowered by information technology. The

süreçler ciddi tasarrufa dönüflebilir. Üçüncü strateji bilgi tek-

ability to reach customers online and incentivise them through

nolojileri ile güçlendirilmifltir. Müflterilere online ulaflma yete-

special prices and offers allows us to manage demand according

ne¤i ve onlara özel fiyatlar ve tekliflerle teflvik etmek bizlere,

to available supply, and to react quickly to changing market con-

mevcut tedari¤e göre talebi yönetme, ve de¤iflen pazar koflul-

ditions. In exchange for compliance with the business rules, cus-

lar›na h›zl› flekilde cevap verme yetene¤i veriyor.

tomers benefit from competitive, market-based pricing and the

‹fl kurallar› ile uyumlu olarak, müflterilerimiz rekabetçi, piyasa

convenience of online ordering. The business model’s ease of

bazl› fiyatland›rmadan ve online siparifl vermenin güveninden

use has been a major factor in customer acceptance. Customers

faydalan›yor. Bu ifl modelinin kolay kullan›m›, müflteriler tara-

can check prices, source product information, place orders, and

f›ndan kabul görmesi için temek etken oldu. Müflteriler fiyat-

check order status and histories 24/7. Some customers place

lar› kontrol edebilir, ürün ile ilgili bilgiyi temin edebilir, siparifl

orders at night or early in the morning, so they appreciate the

verebilir ve siparifl durumunu ve geçmifl siparifllerini 7/24 kon-

ability to order at any time or from any location.

trol edebilir. Baz› müflteriler gece yar›s› siparifl verirken kimisi

Just seconds after a purchaser places an order, confirmation of

sabah›n erken saatlerinde siparifl veriyor. Bu ifl modelimizle is-

the price and quantity is provided, along with the freight terms,

tedi¤iniz yerden istedi¤iniz zamandan siparifl vermenin özgür-

credit terms and ship date, which is based on current supply

lü¤ünü yaflayabilirsiniz.

capability. There is no need to call a customer service represen-

Siparifl verdikten hemen sonra, fiyat ve miktar teyidinin yan› s›-

tative, fax an order, or wait for a response. Most paperwork has

ra nakliye koflullar›, kredi koflullar› ve nakliye tarihi gibi bilgiler

been eliminated, since all related product and delivery documen-

gönderiliyor. Müflteri temsilcisini araman›za, faks göndermeni-

tation is on the website, and the IT platform automatically sends

ze, ya da bir dönüfl almay› beklemenize gerek yok. Ürün ve

electronic order confirmations, notices of shipment, customs and

teslimat ile ilgili tüm bilgiler web sitesi tabanl› oldu¤undan ve

duties information, and invoicing. Xiameter brand customers

Bilgi ‹fllem platformu otomatik olarak elektronik siparifl onay-

can benefit from price protection on their orders, which can be

lar›n›, nakliye bilgilerini, gümrük bilgisini ve faturay› gönderdi-

placed up to 90 days in advance. Because prices are market-

¤inden ka¤›t ifli büyük oranda ortadan kald›r›lm›fl oluyor.

based, customers can lock in prices that may be lower today than

Xiamater markas› müflterileri siparifllerinde, 90 gün öncesinde

in the future. If customers need standard silicones, limited or no

siparifli verecek fiyat korumas›ndan faydalanabilirler. Fiyatlar

technical service, and can plan their material needs in advance,

piyasa bazl› oldu¤undan müflteriler bugün gelecektekinden

this business model works effectively to address their require-

daha düflük olan fiyattan bloke edebilirler. Xiamater marka

ments. Customers who want Xiameter brand products but need

ürünleri isteyen ancak yo¤un teknik destek ya da özel hizme-

extensive technical support or customised services can purchase

te ihtiyac› olan müflteriler distribütör arac›l›¤› ile sat›n alabilir.

through a distributor.

tekstil teknoloji 50


GÜNDEM NEWS

Çocuklar ‹çin Rahat Geceler

Restful Nights For Childeren Çocuk uyku tulumu için bugüne kadar berilmifl ilk uyku rahatl›k etiketi ARO®’a verildi. First ever sleep comfort label for a children's sleeping bag awarded to ARO® Artländer Mart ay›nda, çocuk uyku tulumu için bugüne kadar verilmifl

In March, the first sleep comfort quality label for children's sleep-

ilk uyku rahatl›k etiketi ARO

Artländer firmas›na verildi.

ing bags was awarded to the company ARO® Artländer. Jörg

Bönnigheim’daki Hohenstein Institute’den Jörg Fricke, etiketi

Fricke of the Hohenstein Institute in Bönnigheim presented the

®

flahsen Yönetim Müdürü Karl Rosenstengel’e takdim etti. Test sonuçlar› etkileyiciydi çocuk uyku tulumu, 18 °C ya da üzerinde, uyku konforu için test edildi ve 1.1 (çok iyi) derecesi ile ödüllendirildi. ARO® Artländer firmas› taraf›ndan üretilen çocuk uyku tulum-

label to Managing Director Karl Rosenstengel in person. The test results were impressive - the children's sleeping bag that was tested was awarded the mark 1.1 (very good) for sleep comfort, at a sleeping temperature of 18 °C or more. The children's sleeping bag produced by ARO® Artländer was tested against three criteria: thermal insulation, breathability and the buffer effect

lar› üç kritere karfl› test edildi: termal yal›t›m, nefes alabilirlik

during light perspiration. The thermal insulation of the sleeping

ve hafif terleme esnas›nda so¤urma etkisi. Uyku tulumunun

bag was tested with the help of the thermal articulated manikin

termal yal›t›m›, “Charlen” ad›nda bir mankenin yard›m› ile

"Charlene". This provides information about how well the sleep-

test edildi. Bu, uyku tulumunun çocu¤u daha so¤uk ortam

ing bag insulates the child from the cooler ambient temperature.

s›cakl›¤›ndan nas›l izole etti¤i ile ilgili bilgi sa¤lar. Uyku tulu-

The children's sleeping bag is designed for an average climate,

mu, ortalama bir s›cakl›k için tasarlanm›flt›r ki bu da çocuk

that is to say an ambient temperature of 18 °C or more, since the

odalar› k›fl›n nadiren bu s›cakl›¤›n alt›na düfltü¤ünden 18 °C

temperature in bedrooms rarely drops below that even in winter.

ya da üzeridir. Nefes alabilirlik özellikle de çocuk yataklar› için önemlidir; bu da Hohenstein’da deri modeli diye adland›r›lan ve buhar halinde terlemenin malzemeden d›flar› ne kadar h›zl› geçti¤i test edildi. Nefes alabilirli¤e ek olarak hafif terleme

Breathability is particularly important for children's bedding - at Hohenstein it is tested using what is called a skin model, which provides information about how quickly perspiration in the form of vapour passes through the material to the outside. In addition to the breathability, the buffer effect also ensures that it stays

esnas›nda bile uyku tulumunun kuru ve temiz kalmas›n›

nice and dry in the sleeping bag even during light perspiration.

sa¤layan so¤urma etkisidir. Uyku tulumunun s›cakl›¤› konfor-

Only if the temperature in the sleeping bag is comfortable can

lu ise ancak çocuklar rahat ve güzel bir uyku geçirebilir.

children enjoy a restful night's sleep.

Uyku tulumunun termal yal›t›m›, “Charlene” ad›ndaki manken arac›l›¤›yla ölçüldü.

Jörg Fricke (sa¤da.) sertifikay› Karl Rosenstengel (solda)’a takdim ediyor.

The thermal insulation of the sleeping bag is measured using the thermal regulation manikin "Charlene".

Jörg Fricke (r.) presents the certificate to Karl Rosenstengel (l.)

tekstil teknoloji 52


GÜNDEM NEWS INDEX 2011

Index 2011 Fuar›, 530 Kat›l›mc›yla Yap›ld› Index 11 Exhibition Index 2011 Uluslararas› Nonwovan Fuar›, dünya çap›nda 530 kat›l›mc› ile 12-15 Nisan 2011 tarihlerinde, Cenevre-‹sviçre’de düzenlendi. Index 11 was organized with the participation of 530 exhibiting companies from all around the world at Geneva-Switzerland from 12th – 15th April 2011. 12-15 Nisan 2011’de düzenlenen dünyan›n önde gelen uluslara-

12,670 visitors came to Geneva from 12th-15th April, to see

ras› nonwoven buluflmas› Index 2011 Fuar›, 12. 670 ziyaretçisi ve

530 exhibitors,

dünya çap›nda 43 ülkeden 530 firman›n kat›l›m› ile toplamda

world,occupying over 21,600 m2 of net stand space, filling

50.000 m ’lik fuar alan›n› dolduran net 21.600 m alanda gerçek2

2

lefltirildi. EDANA taraf›ndan organize edilen Index 2011 Fuar›’n›n gördü¤ü yo¤un ilgi nedeniyle, daha fazla kat›l›mc›y› misafir edebilmek amac›yla fuar alan› geniflletildi. Index 2011; özel etkinlik-

from 43 countries from all around the

50,000m2 of exhibition halls. A month before Index 11, the exhibition space has been extended to be able to welcome more exhibitors. The world’s leading nonwovens exhibition,

ler, interaktif çal›flma atölyeleri ve e¤itici dersler eflli¤inde sayg›

held in Geneva and was accompanied by a compelling prog-

uyand›ran bir etkinlik program› ile gerçekleflti.

ramme of activities, including special events, interactive workshops and education sessions.

Vision 2020 Lansman› EDANA, ayn› zamanda Vision 2020 olarak isimlendirilmifl bir

Vision 2020 Launch

programda nonwovenlar›n gelece¤i ve ilgili endüstri üzerine

EDANA also publicly launched its joint study on the future of the

müflterek çal›flmas›n› da lanse etti. Bu program önümüzdeki

nonwovens and related industry, in a programme titled Vision

10 y›l için, üye ülkelerin f›rsatlar› ve zorluklar› görmesine

2020. Aimed at supporting member companies identify the

destek vermek üzere, piyasa uzmanlar› ve fütüristlerce gelifl-

challenges and opportunities in the coming 10 years, it was de-

t i r i l di.

veloped with support from futurists and market experts.

tekstil teknoloji 54


GÜNDEM NEWS INDEX 2011

‹nteraktif ‹novasyon Wokshopu Index 2011 boyunca tüm kay›tl› ziyaretçilerin ve kat›l›mc›lar›n ücretsiz kat›ld›¤› bir workshop düzenlendi. Bu workshop’ta firmalar›n inovasyon anlam›nda zay›f ve güçlü yanlar› tart›fl›ld›. A former R&D Director at Procter & Gamble firmas›n›n eski Ar-Ge Müdürü ve flu anda Gelecek ‹fl Geliflimi ve ‹novasyon’da dan›flman ve koç olan Dr. Karl-Michael Schumann, görüfllerini, en iyi uygulamalar› ve baflar› ve baflar›s›zl›k hikayelerini paylaflt›. Index 2011 Ödülleri EDANA Ödülleri, nonwovenlar alan›nda yeni fikirleri ve yenili¤i teflvik etmek ve tan›tmak için tasarlanm›flt›r. Prestijli Index Ödülleri’nin kazananlar, fuar›n ilk günü olan 12 Nisan 2 0 1 1’ d e , EDANA’n›n stand›nda aç›kland›.

Interactive Innovation Workshop A workshop dedicated to innovation was available free-ofcharge to all registered visitors and exhibitors during Index 11. The “Management Workshop on Innovation” will help managers to judge the strong and weak points of innovation in their companies. A former R&D Director at Procter & Gamble and now a Future Business Development and Innovation advisor and coach, Dr. Karl-Michael Schumann shared insights, best practices and stories of success and failures. Index 11 Awards The EDANA Awards are designed to encourage and acknowledge innovation and new ideas in nonwovens, their raw materials and the machinery used in making or converting nonwovens. The winners of the prestigious Index Awards were announced on 12th April 2011, the first day of the Index11 exhibition, at the EDANA stand.

tekstil teknoloji 55


GÜNDEM NEWS INDEX 2011

‹ndex 2011 Kat›l›mc›lar› Exhibitors of Index 11 8-11 Nisan 2011 tarihlerinde ‹sviçre’de yap›lan Index 2011 Fuar›’na, 43 ülkeden 530 firma kat›ld›. Türkiye’den 20 civar›nda firman›n kat›ld›¤› fuar›, yaklafl›k 13.000 kifli ziyaret etti. Index 2011 Exhibition in Switzerland on 8-11 April 2011, 530 firms from 43 countries participated. Fair, attended by around 20 companies from Turkey, about 13,000 people visited.

3M Company

Advansa

Albis Group

Andritz Küsters

As Nonwovens

Avery Dennison

tekstil teknoloji 58


GĂœNDEM NEWS INDEX 2011

Balkan Tekstil Makineleri

Basf

Bento A.fi.

Bicma Hygiene Technologie

Bruckhardt AG

Buckeye Technologies

Can Kimya

Canalair Srl

Cavitec-Santex Group

Dilo Group

Dow Chemical Company

Edana

tekstil teknoloji 60


GÜNDEM NEWS INDEX 2011

Ems-Griltech

Eruslu Nonwoven Group

Exxonmobil Chemical

Falu AG

Fameccanica

Freudenberg Nonwovens

General Nonwovens

Gentug Textile Products

Gülsan Holding

Hassan Group

Hyosung

Itv Dynatec

tekstil teknoloji 62


GÜNDEM NEWS INDEX 2011

Invista – Lycra

Isra Surface Vision

Kansan Paper Converting Mac.

Koroza Ambalaj A.fi.

Kraton Polymers

Kurt Nonwovens

Laroche SA

Lenzing Fibers

Mogul Tekstil

Nano Nonwovens by Teymur

NCS Nonwoven

Nordson Eng. Gmbh

tekstil teknoloji 64


GĂœNDEM NEWS INDEX 2011

Oerlikon Neumag

Optima Machflnes Gmbh

Reifenhauser Reicofil

Ribatek A.fi.

Salteks Tekstil

Starlinger & Co.

Stora Enso Pulp

Teknomelt Teknik Mensucat

Tekstil Teknoloji

Toray Advanced Materials

TrĂźtzschler Card Clothing

Ungricht Roller

tekstil teknoloji 66


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

Techtextil 2011, 24-26 May›s Tarihlerinde Frankfurt’ta Yap›l›yor Techtextil 2011 is Organized On 24-26 May, in Frankfurt Techtextil 2011 Fuar› bu y›l, Texprocess Uluslararas› Tekstil ve Esnek Malzeme Ürünleri ‹flleme Fuar› ile beraber düzenleniyor. Techtextil, International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwovens is organized simultaneously with Texprocess, Leading International Trade Fair for Processing Textile and Flexible Materials Messe Frankfurt taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen Techtextil

To be held from 24 to 26 May 2011, the leading trade fair for

Uluslararas› Teknik Tekstil ve Nonwoven Ürünler Fuar›, 24 - 26

the technical textiles and nonwovens sector embraces all pro-

May›s 2011 tarihleri aras›nda Frankfurt’ta yap›l›yor. Techtextil

duct groups and areas of application. Two other related events

2011’le eflzamanl› olarak, 16. Uluslararas› Techtextil Sempozyu-

will be held parallel to Techtextil. They are Material Vision – Tra-

mu ve 6. Uluslararas› Avantex Sempozyumu da düzenleniyor. Bu

de Exhibition and Conference on Materials for Product Develop-

y›l, 24-27 May›s 2011 tarihlerinde gerçeklefltirilen Texprocess Uluslararas› Tekstil ve Esnek Malzeme Ürünleri ‹flleme Fuar›, Techtextil ile beraber düzenleniyor.

ment, Design and Architecture – and the first Texprocess, Leading International Trade Fair for Processing Textile and Flexible Materials

Techtextil 2009

Techt e xtil 2009

2009 y›l›nda yap›lan fuar, 43 ülkeden toplam 1.201 kat›l›mc› fir-

The exhibition in 2009 was organized with the participation of

ma ve 85 ülkeden 23.300 ziyaretçi ile önemli bir kat›l›ma imza at-

1.201 exhibitors in total from 43 countries and the participation

t›. Türkiye’den fuar› ziyaret edenlerin say›s› 500’ün üzerindeydi.

of 23.300 visitors from 85 countries. The number of Turkish vi-

Techtextil 2011’in kay›t say›s›ndaki rakamlar, 2011’in daha da

sitors was more than 500.

baflar›l› geçece¤ini gösteriyor. Aral›¤›n sonundan itibaren

The registration figures of Techtextil 2011indicated that this ye-

2009’da kullan›lan %90’dan fazla fuar alan› flimdiden sat›ld›. Ay-

ar the exhibition will be a further success. Compared to 2009,

r›ca organizatör Messe Frankfurt eski ve yeni kat›l›mc›lardaki fua-

as of December 2010, more than 90% of the total exhibition

tekstil teknoloji 70


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

ra karfl› büyüyen ilgiye dikkat çekiyor. Teknik Tekstil / Techtextil Messe Frankfurt Exhibition GmbH Fuar Direktörü Michael Jaenecke “2009’daki Techtextil zor ekonomik koflulara ra¤men rekor k›rd›” diyor. Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ‹talya, Portekiz, ‹spanya, ‹sveç, Tayvan ve Amerika Birleflik Devletleri’nden 11 ulusal pavilyon üç sergi holü aras›nda eflit olarak da¤›t›lacak. Ürün Gruplar› Techtextil fuar›nda, teknik tekstil ürünleri üretim süreci içinde üretim yapan bütün firmalar yer al›yorlar ve ürünlerini farkl› ana ürün gruplar›nda sergiliyorlar. Bu bafll›klar: araflt›rma&gelifltirme&planlama&dan›flma; teknoloji, makine ve aksesuarlar; elyaf ve iplikler; dokuma kumafllar, a¤lar, örgü kumafllar; nonwoven ürünler; kaplama tekstiller; kar›fl›mlar; yap›flt›rma tekstiller ve Avantex (Uluslararas› Yarat›c› Tekstil Ürünleri). Kullan›m alanlar› Techtextil fuar› hedef kitlesini oluflturan 12 kullan›m alan›, farkl› sektörlerdeki firmalar›n ifl baflar›s›n›n anahtar›d›r. Bu kullan›m alanlar› Agrotech (Tar›m Teknik Tekstilleri), Buildtech (Bina ve ‹n-

area was booked. In addition, Messe Frankfurt organizers point out the increased interest in terms of previous and new exhibitors. Technical Textiles/ Techtextil Messe Frankfurt Exhibition GmbH Exhibition Director Mr. Michael Jaenecke says that “In 2009, despite the harsh economic conditions, Techtextil made a record”. 11 national pavilions from Belgium, Canada, China, Czech Republic, France, Italy, Portugal, Spain, Sweden, Taiwan and United States of America will be equally distributed within 3 halls. P r oduct Grou p s Product groups to be displayed at Techtextil are as follows: research & development, planning & consultancy; technology, machinery and accessories; fibers and yarns; woven fabrics, webs, knitted fabrics; nonwoven products; coating textiles; adhesive textiles and Avantex (International Creative Textile Products). F ields of Appl ic at io n 12 application fields, which constitutes the target audience of Techtextil, are the key of business success for companies opera-

tekstil teknoloji 71


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

flaat Teknik Tekstilleri), Clothtech (Giyim Teknik Tekstilleri), Geo-

ting in different sectors. These application fields are Agrotech

tech (Jeotekstiller), Hometech (Ev Teknik Tekstilleri), Indutech

(Agricultural Technical Textiles), Buildtech (Building and Cons-

(Endüstriyel Tekstiller), Medtech (Hijyen ve T›bbi Teknik Tekstil-

truction Technical Textiles), Clothtech (Apparel Technical Texti-

ler), Mobiltech (Tafl›mac›l›k Teknik Tekstilleri), Oekotech (Ekolojik

les), Geotech (Geotextiles), Hometech (Home Technical Texti-

ve Çevre Teknik Tekstilleri), Packtech (Ambalaj Teknik Tekstilleri),

les), Indutech (Industrial Textiles), Medtech (Hygiene and Medi-

(Protech (Koruyucu Giysiler), Sporttech (Aktif Spor ve Bofl Zaman

cal Technical Textiles), Mobiltech (Transportation Technical Tex-

Teknik Tekstilleri) bafll›klar›ndan olufluyor.

tiles), Oekotech (Ecological and Environmental Technical Textiles), Packtech (Packaging Technical Textiles), Protech (Protective

Türkiye’den kat›l›mc›lar

Clothing), Sporttech (Active Sports and Leisure Technical Texti-

Fuara Türkiye’den 22 firma kat›l›yor. Techtextil Frankfurt 2011

les).

deki Türk Bu kat›l›mc›lar aras›nda: A¤teks Örme, Ak›n Tekstil, Ak›nal Sentetik, Balkan Makine, Cavit Çiçek Tekstil, Fiberflon, General Tekstil, Gentu¤ Tekstil, Hakteks, Hassan Grup, Karsu Tekstil; Kordsa, Orbital D›fl Ticaret, Öz-Ar› Endüstriyel Tekstil, Öztek Tekstil, Salteks, Sunjüt, Tepar, Texpin, Vateks,Yalteks bulunuyor.

There are 22 Turkish exhibitors at Techtextil Frankfurt. The Turkish exhibitors are as follows: A¤teks Örme, Ak›n Tekstil, Ak›nal Sentetik, Balkan Makine, Cavit Çiçek Tekstil, Fiberflon, General Tekstil, Gentu¤ Tekstil, Hakteks, Hassan Grup, Karsu Tekstil; Kordsa, Orbital D›fl Ticaret, Öz-Ar› Endüstriyel Tekstil, Öztek

Avantex Daha önce ba¤›ms›z ve efl zamanl› olarak düzenlenen Avantex (Uluslararas›

Turkish Exhibitors

Tekstil, Salteks, Sunjüt, Tepar, Texpin, Vateks and Yalteks.

Yarat›c›

Avantex

Tekstil Ürünleri), Tech-

Avantex (International

textil bünyesinde gerçek-

Creative

lefltirilecek.

Textile

Pro-

Bugüne kadar uygulama-

ducts) previously organi-

n›n daha çok teknik alan-

zed independently but

lar›na odaklanan Tech-

simultaneously

with

textil, 2009 y›l› itibariyle

Techtextil will be held

“Avantex

Integrated”

within Techtextil. Since

mottosuyla ürün grupla-

2009, Techtextil, which

r›na dahil olan “Avan-

was previously focused

tex” bölümünde yarat›c›

on the technical field of

tekstil ürünlerine de yer

the application, is now

verecek. Giyim tekstili

covering the creative

üretimi zincirinin araflt›r-

textile products under

ma aflamas›ndan, pera-

“Avantex” with the mot-

kende sat›fl noktalar›na gelifl haline kadar olan bölümünün yer al-

to “Avantex Integrated”. Designers and apparel companies, who

d›¤› dünyadaki ilk yarat›c› ve borsa görevi gören tekstil üretimi

are the target audience of Avantex, will also have the opportu-

platformu olan Avantex’in, Techtextil bünyesine al›nmas› kat›lan

nity to visit the booth of companies exhibiting at Techtextil.

ziyaretçi ve kat›l›mc›ya art› bir fayda sa¤l›yor. Avantex bölümünün ana hedef kitlesi olan tasar›mc›lar ve haz›r giyim firmalar›, Tech-

Techtextil / Avantex Symposiums

textil fuar›n›n di¤er ürün gruplar›nda yer alan kat›l›mc› firmalar›-

Techtextil Symposium is one of the most important events orga-

n›n stantlar›n› da gezme f›rsat› bulacaklar.

nized during the exhibition. Lessons, presentations and discussi-

Techtextil / Avantex Sempoziyumlar›

on groups on creative ideas, products and issues will be organi-

Techtextil fuar›n›n içeri¤ine paralel olarak yap›lan, üretici, al›c› ve uz-

zed during Techtextil Symposium. Techtextil Innovation Award

tekstil teknoloji 74


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

manlara yönelik Techtextil Symposium’u da fuardaki etkinliklerden

and Avantex Innovation Award will be presented during Tech-

en önemlisidir. Techtextil Symposium’da yarat›c› fikirler, ürünler ve

textil, International Trade Fair for Technical Textiles and Nonwo-

konular hakk›nda dersler, sunumlar ve tart›flma gruplar› düzenlene-

vens, from 24 to 26 May 2011, spotlight the latest develop-

cek. Fuarda ayr›ca Avantex Symposium’unun yan› s›ra Techtextil

ments, promote unconventional thinking and intensify the di-

Yenilikçilik Ödülü, Avantex Yenilikçilik Ödülü ve ö¤renciler için 'Ye-

alogue between researchers, manufacturers and users.

ni Binalar için Tekstil Yap›lar› Ödülü için yar›flmalar düzenlenecek. Awards for Students Ö¤renciler için tan›t›m ve yenilikler için ödüller

11th Student Competition on 'Textile Structures for New Bu-

Geçen y›llardaki gibi araflt›rma, malzeme, ürün gelifltirme ve yeni

ilding is designed to identify innovative thinking and innova-

teknolojiler alanlar›nda seçkin, yenilikçi ve al›fl›lmad›k baflar›lar

tive solutions to problems, featuring construction projects ca-

2011’de düzenlenecek Techtextil ve Avantex Innovation Awards’da ödüllendirilecek. Uluslararas› TensiNet Derne¤i ve Techtextil taraf›ndan düzenlenen “Textile Structures for New Buildings” (Yeni Binalar için Tekstil Yap›lar›) konulu ö¤renci yar›flmas›, gelece¤in mimarisindeki yeni fikirler ve konseptleri keflfetmeyi amaçl›yor. Jüri baflkan›, Stuttgart Üniversitesi, Hafif Yap›lar Kurumu ve Conceptual Design(ILEK)’dan Profesör Werner Sobek’tir. Bütün ödül kazanm›fl projeler 2011 Techtextil’de özel bir sergi alan›nda uluslararas› ziyaretçilerin gösterimine sunulacakt›r. TensiNet Derne¤i, Ö¤renci Yar›flmas› için 8000 Euro’luk bir ödül ba-

pable of concrete realisation which use textiles or textile-reinforced materials The competition will be run under the professional and technical supervision of Prof. Dr. Dr. E.h. Werner Sobek, Institute of Light Construction Design and Building (ILEK), University of Stuttgart. All award winning projects will be exhibited at the special exhibition area at Techtextil 2011. TensiNet Association donated 8.000 Euro for this student competition.

¤›fllad›. Texprocess / Material Vision For the first time this year Techtextil will be organized simulta-

Texprocess / Material Vision Techtextil ilk kez lider tekstil ve esnek ürün iflleme fuar› olan Tex-

neously with Texprocess, Leading International Trade Fair for

process fuar› ile efl zamanl› olarak gerçeklefltirilecektir. Bu y›l Ma-

Processing Textile and Flexible Materials and for the second time

terial Vision - Ürün Gelifltirme, Tasar›m ve Mimari için Malzeme-

with Material Vision – Materials for Product Development, De-

ler Fuar› ve Konferans› ikinci kez Techtextil ile paralel olarak dü-

sign and Architecture, International Trade Fair and Conference.

zenlenecek. Bu da her 2 etkinli¤e yeni hedef kitlelere ulaflma ve

This will definitely create the opportunity to reach new target

ifl alanlar›na aç›lma f›rsat› sunacak.

audiences and business fields.

tekstil teknoloji 76


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

Andritz’ten Kapsaml› Çözümler Comprehensive Solutions From Andritz Andritz Küsters ve Andritz Perfojet 3.0 B15 nolu stantta teknik tekstil ve nonwoven üretimi için kapsaml› çözümler sunuyor. Andritz Küsters and Andritz Perfojet present comprehensive solutions for the production of technical textiles and nonwovens at booth 3.0 B15. Andritz Küsters ve Andritz Perfojet teknik tekstil ve nonwoven

At this year’s Techtextil in Frankfurt Andritz Küsters and An-

endüstrilerine yönelik küresel popülerli¤ini teknolojilerin öncü-

dritz Perfojet once again underline their worldwide renown as

sü ve lider tedarikçisi olarak bir kez daha ön plana ç›kar›yor.

pioneers and leading suppliers of technologies for the techni-

Techtextil’deki 3.0 B15 no‘lu stand›nda, her iki flirketin yap›fl-

cal textiles and nonwovens industries. At booth no. 3.0 B15,

t›rmadan apreye yenilikçi çözümleri ve en son geliflmeleri su-

experts from both companies will present the latest develop-

nuluyor.

ments and innovative process solutions, from bonding to finis-

Andritz Perfojet teknoloji uzmanlar› spunlaid nonwovenlar için

hing. The technological expertise of Andritz Perfojet has led to

spunjet teknolojisine yöneldi. Bu patentli süreç, sürekli fila-

the spunjet technology for spunlaid nonwovens. This patented

mentlerde hidro kar›flt›rma kullan›r, ve bu sayede hacim, yu-

process entails hydroentanglement of continuous filaments in-

muflakl›k, drape ve mu-

line, thus creating a new generation of nonwo-

kavemet aç›s›ndan üstün

vens with superior fabric properties as regards

kumafl özelliklerine sahip

bulk, softness, drape, and tensile strength. An-

yeni nesil nonwovenlar

dritz’s customers now have the opportunity to

yarat›yor. Andritz müflte-

combine the spunjet technology with a ther-

rileri flimdi de Andritz

mobonding calender by Andritz Küsters in one

Küsters taraf›ndan gelifl-

line. Depending on the requirements of the fi-

tirilen spunjet teknolojisi

nal product, the process can apply either ther-

ile termobond kalanderini tek bir çizgide birlefltirme f›rsat›n›

mal bonding and/or hydroentanglement. Another highlight

yakal›yor. Niha i ürünün gerekliliklerine ba¤l› olarak bu ifllem-

from the Andritz portfolio for technical textiles is the teXcal s-

de termal yap›flt›rma ve/veya hidro kar›flt›rma teknolojisini kul-

roll calender, with a maximum line force of 400 N/mm. Speci-

lan›labiliyor. Andritz portföyünden teknik tekstillere yönelik di-

al applications, such as parachute silk and extremely high-tech

¤er bir yenilik de 400N/mm maksimum hat gücüne sahip teX-

outdoor clothing, require a defined low air permeability which

cal s-roll kalander. Paraflüt ipe¤i ve yüksek teknoloji aç›k hava

– if at all – can only be obtained with multiple passages on

giysileri gibi özel uygulamalar yaln›zca standart kalanderlerin

standard calenders. The teXcal s-roll with deflection control

çoklu kanallar› ile elde edilebilecek düflük hava geçirgenli¤i ge-

and adapted surface technology produces the best compacti-

rektiriyor.

on results in just one passage. With the neXline wetlaid tech-

Defleksiyon kontrollü ve uyarlanm›fl yüzey teknolojli teXcal s-

nology, Andritz also leads the way into this market segment

roll tek bir kanalda en yüksek s›k›flt›rma sonucunu veriyor.

for manufacturers of niche products made from special fibers

NeXline wetlaid teknolojisi ile Andritz aramid, karbon ve yük-

such as aramid, carbon, micro glass, and other high-tech fi-

sek teknolojiye sahip elyaflar gibi özel elyaflardan yap›lan nifl

bers. The product portfolio ranges from individual retrofitting

ürünlerininüreticileri için piyasada lider konumda bulunuyor.

of an inclined wire part, to the design, implementation, and

Ürün portföyü ise oldukça çeflitli.

commissioning of complete wetlaid lines.

tekstil teknoloji 78


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

Van De Wiele ve Bonas, Dokuma Teknolojileriyle Techtextil 2011’de Van De Wiele and Bonas at Techtextil With Weaving Technology Van de Wiele, Techtextil 2011’de VTR42 dokuma makinesi üzerinde çeflitli dokuma örnekleri ve uygulamalar› sergileyecek. NV Bonas Textile Machinery, ayn› stantta, hava yast›klar› sunacak. Van de Wiele at Techtextil various samples and applications woven on the robust VTR42 weaving machine. NV Bonas Textile Machinery, is displaying some airbags at the same booth. Çift kumafl dokuma makinelerinde önde gele üretici ve özellik-

Van de Wiele, leading manufacturer of double cloth weaving

le de hal› ve kadife uygulamalar› ile tan›nan Van de Wiele,

machines and mostly known from the carpet and velvet applica-

Techtextil 2011’de VTR42 dokuma makinesi üzerinde çeflitli

tions, is presenting at Techtextil various samples and applications

dokuma örnekleri ve uygulamalar› sergileyecek. Teknik tekstil-

woven on the robust VTR42 weaving machine. The VTR42 for

ler için kullan›lan VTR42; Dobbytronic’li entegre diflli kutulu,

technical fabrics is a double rapier weaving machine with Dobby-

sabit rapierli çift rapier dokuma makinesidir ve farkl› hav uygu-

tronic, integrated gear boxes, rigid rapiers, and suitable for diffe-

lamalar› için uygundur. VTR42 dokuma makinesinin jakarla ça-

rent pile materials. The VTR42 also exists in jacquard execution.

l›flan› da vard›r. Van de Wiele dokuma makinelerin tipik teknik

Typical technical products of the Van de Wiele weaving machi-

tekstil ürünleri aras›nda multilayer dokumalar ve dolgulu ku-

nes are distance fabrics, multilayer weaves and even woven arti-

mafllar ve suni çimler bile almaktad›r.

ficial grass. Distance fabrics (Fig. 1) have many applications: for

Bu makinelerde, dolgulu

automotive, sandwich fab-

kumafllar›n birçok uygula-

rics for noise or heat barriers

ma alan› bulunuyor (Re-

(construction),

sim. 1): otomotiv, ›s› ve ses

textiles as f.ex. cement

packaging

bariyeri için sandviç ku-

bags, flexible fabrics (infla-

mafllar (inflaat), çimento

table air cushions for heavy

torbalar› gibi ambalaj teks-

loads,

tilleri, esnek kumafllar (a¤›r

From the most basic till the

yükler için fliflirilebilir hava

most complex structures,

yast›klar›, jimnastik hal›la-

these distance fabrics have

r›) vb. En temel yap›dan en

a high potential in many fi-

karmafl›k yap›ya kadar, bu

tumbling

mats)...

elds. With the weaving

fiekil 1

dolgu kumafllar›n birçok

technique of lancets and

alanda yüksek bir potansi-

false picks or catching wefts

yeli bulunuyor. Lansetlerin

withdrawn from the double

ya da sahte piklerin doku-

fabric after weaving, the

ma tekni¤i ile ya da doku-

textile face distance can be

ma sonras›nda çift kumafl-

programmed as a multiple

tan al›nan atk›lar› yakala-

of the lancet height. Multi-

yarak, tekstil yüz mesafesi,

layer weaves (Fig. 2) made

lanset yüksekli¤inin misli

by the multi-rapier weaving

olarak programlanabilir.

machines of Van de Wiele

Van de Wiele multi-rapier

have an excellent cost effici-

dokuma makinelerin tara-

ency and are used for con-

fiekil 2

tekstil teknoloji 80


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011 f›ndan dokunan multilayer do-

veyer belts, protection pla-

kumalar (Resim. 2), maliyet et-

tes etc.

kindir ve konveyör bantlar, pul-

Woven grass (Fig. 3) is a

koruyucu bilezikler vs. için kulla-

revolutionary development

n›l›rlar. Dokunmufl çim (Resim

which opens opportunities

3), yukar› yönlü hav konumu, en

by its upright pile position,

yüksek püskül dü¤ümü ve geri

highest tuft lock and recy-

dönüflüm olas›l›¤› ile devrim ni-

cling possibilities. Van de

teli¤inde bir geliflmedir. Van de

Wiele will present new qu-

Wiele, çevre düzenlemesi ve

alities of woven artificial

spor uygulamalar› için yeni kali-

grass for landscape and

te dokunmufl suni çimler tan›tacak. Dokuma makineleri, 5 metre ya da 15 feet çal›flma aral›¤›n-

sports applications. The weaving machines can be

fiekil 3

da teslim edilebilir. Van de Wiele grubun bir üyesi olan NV Bonas Textile Machinery, ayn› stantta, hava yast›klar› sunacak. Hava yast›klar› (Resim 4), Bonas’›n jakar makineleri kullan›larak çanta kumafl› olarak sonras›nda ilave konfeksiyon ifllemini engellemek amac›yla dokunabilir. Hava yast›klar› art›k

delivered in executions up to 5 meters or 15 feet. NV Bonas Textile Machinery, a member of the Van de Wiele group, is displaying some airbags at the same booth. Airbags (Fig. 4) can be woven as a bag fabric, avoiding additional confection afterwards, using the Jacquard mac-

sadece sürücü ve ön koltukta oturan yolcu için kullan›lm›yor.

hines of Bonas. Airbags are no longer exclusively used for the

Art›k hava yast›klar›, yolcu-yan hava yast›¤›, yan darbe hava

driver and front passenger but are extended to passenger-side

yast›¤›, perde hava yast›¤›, diz koruma hava yast›¤› olarak çe-

airbags, side impact airbags, curtain airbags and knee protecti-

flitlendi. Di¤er muhtemel uygulamalar, araflt›rma ve gelifltir-

on airbags. Other possible applications are subject to further re-

me sonucu ortaya ç›kacakt›r. Çünkü hava yast›¤› piyasas› sü-

search and development. Because of this the market of airbags

rekli olarak geliflmektedir.

is constantly growing.

tekstil teknoloji 81


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

ACIMIT’ten Techtextil 2011’de Buluflma Noktas› Meeting Point on Show At Techtextil 2011 Techtextil 2011 Fuar›’na güçlü bir ‹talyan tekstil makine üreticisi kat›l›m› oldu¤u için ACIMIT ve ‹talyan Ticaret Komisyonu, 3.0 B08 no’lu stantta bir Buluflma Noktas› organize etti. 2011 edition of Techtextil, will see a strong presence of Italian manufacturers of textile machinery. ACIMIT and the Italian Trade Commision have organized a Meeting Point (stand nr. 3.0 B08). Techtextil 2011 Fuar›’na güçlü bir ‹talyan tekstil makine üreticisi

2011 edition of Techtextil, which will take place next May in

kat›l›m› var. Yaklafl›k 40 ‹talyan tekstil makine üreticisi, teknik

Frankfurt, will see a strong presence of Italian manufacturers of

tekstiller ve nonwoven alan›nda faaliyet gösteren firmalar için en

textile machinery. About 40 Italian builders of textile machines

yenilikçi teknolojik çözümlerini sergilemek üzere bu fuarda ola-

will be in Frankfurt showing the most innovative technological

caklar. Bu nedenle ACIMIT (‹talyan Tekstil Makine Üreticileri Bir-

solutions for the textile companies involved in technical textiles

li¤i) ve ‹talyan Ticaret Komisyonu, 3.0 B08 no’lu stantta bir Bu-

and nonwovens sector. ACIMIT (the Association of Italian Textile

luflma Noktas› organize etti. Bu buluflma noktas›, teknik tekstiller için makine üretimi yapan 12 ‹talyan tekstil makine üreticisini a¤›rlayacak. ACIMIT üyesi bu firmalar aras›nda Bonino, Gemata, Saspe, Stalam, Comez Gestioni, Nuova Protex, Bettarini&Serafini, Ratti Luino bulunuyor. Teknik tekstiller ve nonwovenlar, üretimlerindeki teknolojik özellikler ve yeni ve gelecek vaad eden piyasa niflleri sayesinde önem kazanan bir gerçeklik. Teknik teks-

Machinery Manufacturers) and the Italian Trade Commision have organized a Meeting Point (stand nr. 3.0 B08). It will host 12 Italian machinery manufacturers involved in the production of machines for technical textiles. Among these companies the following ones are ACIMIT members: Bonino, Gemata, Saspe, Stalam, Comez Gestioni, Nuova Protex, Bettarini&Serafini, Ratti Luino. Technical textiles and nonwovens are a reality which is gaining importance in terms of size, thanks to the technological fe-

tiller ve nonwovenlar›n üretimi için makine üretimi yapan yakla-

atures of its products and to its continuous offer of new and pro-

fl›k 120 ‹talyan üretici, bu segmentte artan bir ciro gerçekleflti-

mising market niches. About 120 Italian manufacturers, offering

riyor. Techtextil 2011’deki Buluflma Noktas›’n›n yan› s›ra ACI-

machinery for the production of technical textiles and nonwo-

MIT’in ve ‹talyan Ticaret Komisyonu’nun ‹talyan teknoloji teda-

vens, realizing a growing turnover in this segment. Besides the

rikçileri ve teknik tekstiller ve nonwoven üretimi yapan firma-

Meeting Point in Frankfurt the activity of ACIMIT and the Italian

lar aras›nda daha güçlü bir iflbirli¤ini teflvik etmek üzere 2011

Trade Commission to promote a stronger partnership among Ita-

y›l› için faaliyetleri aras›nda Çin’de (May›s ay›nda Suzhou ve

lian providers of technology and textile companies involved in

Shaoxing’de düzenlenecek) iki teknolojik seminer ve Brezil-

the production of nonwovens and technical textiles includes for

ya’dan gelecek olan teknik tekstiller ve nonwoven alan›nda fa-

2011 two technological seminars in China (scheduled in Suzhou

aliyet gösteren tekstil

and Shaoxing on May) and a training course for textile operators in the field of nonwovens

operatörleri için bir e¤i-

and technical textiles co-

tim program› da yer al›-

ming from Brazil.

yor. Ayr›ca nonwovenlar

At the end also a brochu-

için makine üretimi ya-

re including a list of Italian

pan ‹talyan firmalar›n lis-

companies

tesini içeren bir broflür

producing

machines for nonwovens

haz›rland› ve bu broflür

has been realized and will

2011 y›l›nda düzenlenen

be distributed in the ma-

önemli ticari fuarlarda

jor trade shows during

da¤›t›lacak.

2011 year.

tekstil teknoloji 84


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

Frans›z Tekstil Makineciler Techtextil 2011’de French Textile Machinery Manufacturers At Techtextil Frans›z Tekstil Makine Üreticileri Derne¤i, teknik tekstil ve nonwoven teknolojileri gelifltiren üniteleriyle Techtextil 2011'de yerlerini al›yor. The French machinery manufacturers group, which considers itself as part of the technical textiles industry, will welcome technical textiles and nonwovens producers at Techtextil. Teknik tekstil endüstrisinin bir parças› olan Frans›z makine üre-

“We understand the unique needs of the technical textiles produ-

ticileri, teknik tekstil ve nonwoven üreticilerini Techtextil 2011

cers and the importance of providing them tailored solutions to ad-

Fuar›'nda a¤›rl›yor.

dress their specific requirements. Our main objectives are to help

Frans›z Tekstil Makine Üreticileri Derne¤i (UCMTF) Genel Sek-

them design new marketable products and produce them in a safe

reteri Evelyne Cholet; "Teknik tekstil üreticilerinin ihtiyac›n› ve

and cost efficient way. That’s why we encourage our members to

onlar›n bu özel ihtiyaçlar›na hitap eden uygun çözümleri onla-

attend Techtextil next May in Frankfurt” states Evelyne Cholet, Sec-

ra sa¤laman›n önemini an›l›yoruz. Bizim esas amac›m›z, yeni

retary General of the French Association of TextileMachinery Manu-

pazarlanabilir ürünler tasarlamada ve güvenli bir flekilde düflük

facturers (UCMTF).

maliyetle bunlar› üretmede onlara yard›mc› olmakt›r. Bu se-

French textile machinery manufacturers are often world leaders on

beple, üyelerimizin Tech-

their specialties. Their stra-

textil'e kat›lmalar›n› des-

tegy is to offer tailor made

tekliyoruz" dedi.

solutions to solve custo-

Frans›z tekstil makine

mers’ needs and be their

üreticileri, müflterilerin

long term partners. This

ihtiyaçlar›na yönelik çö-

strategy is particularly fit-

zümler sunmay› ve uzun

ted to the nonwovens and

vadede çözüm ortaklar›

technical textiles sectors in

olmay› hedefliyorlar. Bu

which the machinery ma-

hedefleri, makine üretici-

nufacturers are really in-

lerinin gerçek anlamda

tegrated. This is how new

içinde bulundu¤u non-

markets for the technical

woven ve teknik tekstil

textiles can be opened.

sektörüne de yöneliktir.

Thanks to this strategy, France is the 6th machi-

Teknik tekstilleri için yeni pazarlar bu flekilde aç›labiliyor.

nery exporter, particularly strong in weaving preparation, nonwo-

Neredeyse tamam› bütün dünyaya ihraç edilen toplam ciro 1

vens, spinning, and finishing machinery. The total turnover is slight-

milyar Euro'nun (1.3 milyar $) üzerinde. Bu piyasalar karma ve

ly over 1 billion Euros (1.3 billion US$), nearly all of it being expor-

s›n›rl›. Makine imalatç›lar›n›n kapal› kap›lar ard›nda teknoloji

ted all over the world. These markets are complex and limited in si-

yenilikleri üzerinde çal›flmamalar› ancak öte yandan müflterile-

ze. Not to work on technology innovations behind the closed doors

riyle yak›ndan ilgilenmeleri ve onlar›n ihtiyaçlar›n› anlamaya

of the machinery manufacturers’ laboratories but very closely with

çal›flmalar›, bu yönde çözümler sunmalar›, yeni pazarlanabilir

the customers to understand their needs and offer them solutions

nihai ürünlerin üretilmesi için özel teknolojileri tasarlayacak

is particularly important for the technical textile applications which

gerçek ortakl›klar› gerektiren teknik tekstil uygulamalar›nda

require real partnerships to design the specific technologies to pro-

oldukça önemli.

duce new marketable end products. Since last Techtextil in 2009,

2009 y›l›ndaki Techtextil fuar›ndan beri, UCMTF etkin olarak

UCMTF has been very active promoting energy savings and fighting

tekstil teknoloji 86


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011 enerji tasarrufunu destekliyor ve mülkiyet haklar›n› korumak

to protect property rights. The new machines can achieve energy

için mücadele ediyor. Yeni makineler farkl› çözümlerle ener-

savings through different solutions: fine tuning the machine to fit

ji tasarrufunu sa¤layabiliyor: makinenin üretim sürecine tam

exactly the energy profile of the production process, finding new

uyacak flekilde ayarlamak, ayr› ayr› makineler için yeni düflük

low energy processes for individual machines and optimizing the

enerji süreçleri bulmak ve tüm üretim hatt›nda enerji tüketi-

energy consumption of a whole production line. These approac-

mini optimize etmek. Bu yaklafl›mlar birinden di¤erine de¤ifl-

hes are not exclusive one from the other, they can be combined.

mez, birlefltirilebilir. Gerçek yaflamdan verilebilecek pek çok

In many real world examples, the energy savings are in the 30-40

örnekte, enerji tasarruflar› %30-40 oran›ndad›r, bu oran bo-

% range, same or even more for the water consumption in dye-

yama ve apre s›ras›nda tüketilen su içinde ayn› ya da daha

ing and finishing.“Protecting our intellectual property rights is al-

fazlad›r. "Fikri mülkiyet haklar›m›z› korumak da bizim önce-

so one of our top priorities” states Evelyne Cholet. UCMTF works

liklerimiz aras›nda ilk s›ray› al›r" diyen Evelyne Cholet, flöyle

closely with a global network of professionals. Evelyne Cholet

konufltu: "Ticari bir organizasyon olarak, müflterilerimize 'tek

concludes “As a trade organization we can help complementary

sat›fl noktas›' sunacak üreticilere yard›mc› olabiliriz. Her ge-

manufacturers to offer our customers a “single point of purcha-

çen gün daha fazla müflteri tam bir çözüme kavuflmak istiyor.

se”. More and more, the clients want to get a complete solution,

Y›llard›r

sitemizde

shop for complete lines or even complete plants. We have unders-

(www.ucmtf.com) kendimizi Frans›z tekstil makineleri sektö-

tood this trend for several years and adapted our offer. On our

bu

e¤ilimin

fark›nday›z.

Web

rüne tek girifl noktas› olarak

w

takdim ediyoruz. Tüm ilgile-

www.ucmtf.com we of-

nenlerin web sitemizi ziyaret

fer ourselves a single po-

etmelerini

e

b

s

i

t

e

bekliyoruz.”

int of entry to the French

Techtextil 2011 Fuar›’nda

textile machinery. We

yer alacak UCMTF üyesi fir-

welcome all interested

malar ve stant numaralar›

parties to visit us ».

flöyle: NSC fibre to yarn NSC fibre to yarn promo-

NSC fibre to yarn NSC fibre to yarn kesikli el-

tes innovating spinning

yaflar›

yenilikçi

lines for processing long

ifllemede

e¤irme hatlar›n› gelifltirir.

staple fibres. Different

Farkl› süreçler uygulan›r:

processes are proposed:

Sert lifler için hallaçlama, ta-

the carding, combing,

raklama, iplik haz›rlama, ge-

spinning

preparation,

rerek koparma, ezerek kesme ve e¤irme hatlar›. Bu farkl›

stretch breaking, crush cutting and spinning lines for hard fibres.

yöntemler farkl› makinelerle uygulan›r: NSC fibre to yarn eti-

These different ways are composed of different machines: cards,

keti alt›nda, temeli 5 ticari markaya (Cognetex, San’t Andre-

converters, pin drafters, blenders, defelters, combers and rubbing,

a Novara, N. Schlumberger, Seydel, Thibeau) dayanan tara-

roving and spinning frames based on 5 trademarks (Cognetex,

ma makineleri, dönüfltürücüler, pim haz›rlama makineleri,

San’t Andrea Novara, N. Schlumberger, Seydel, Thibeau) under

kar›flt›r›c›lar, defelter, taraklama ve ovalama, büküm makine-

one banner NSC fibre to yarn.

leri ve e¤irme tezgahlar›. Uzun kesikli elyaflarda yüksek tek-

Long staple fibres include high technical fibres that can be spun

noloji lifler bulunur. Bu lifler NSC fibre to yarn makineleri ile

with NSC fibre to yarn machines:

iplik haline getirilebilir: Yün, ipek, keten kenevir jüt gibi uzun

Long staple natural fibres such as wool, silk, flax, hemp, jute ...

do¤al kesikli elyaflar ve akrilik, polyester veya PVA, aramid ve

and synthetic fibres such as acrylic fibres, high tenacity polyester

karbon elyaflar gibi sentetik elyaflar, yüksek direnç göster-

or PVA, aramid fibres, carbon fibres are appreciated for their high

mesi, esnek olmas›, yumuflakl›¤› ve homojenli¤inden dolay›

resistance, elongation, good softness and uniformity. (Hall 3.0

de¤erlidir. (Stand No: 3 . 0, B17). SwissTex Fransa: SwissTex

Stand B17)

Fransa (daha önceden Verdol, ICBT, Rieter ICBT ve R.I.T.M olarak biliniyordu) ve Swiss Tex Winterthur, filament iplik

SwissTex France:

teknolojileri alan›nda önemli bir yere sahiptir.

SwissTex France (previously known under the brands Verdol, ICBT, tekstil teknoloji 88


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011 SwissTex Fransa;

Rieter ICBT and RITM) and SwissTex Winterthur are major players

sentetik, yapay, do¤al ve mineral elyaftan yap›lm›fl ipliklerin

in the field of Filament Yarn Technologies. SwissTex France is a

bükme, sarma, kaplama ve bobinleme aflamalar›nda süreç

process expert in Twisting, Assembling, Cabling, Covering & Win-

uzman›d›r. Endüstriyel iplikler: UT, UTC ve UTW: UT Farkl›

ding of yarns made of synthetic, artificial, natural and mineral fi-

ürünleri, e¤irme iflleminden germe ifllemine tamamen ayr›

bers.

tahrik konumlar› sayesinde her bir i¤ üzerinde bükülebilir.

Industrial yarns UT, UTC and UTW: UT Different products can be

Makineler 733mm ve 900mm i¤ aral›¤› sayesinde bu koflulla-

twisted on each spindle thanks to fully individual driven positions,

r› sa¤lar. 900mm'lik i¤ aral›¤› olan bir makine daha a¤›r iplik-

from spindle to take-up. The machines fulfil all requirements due

lerin bükümünde önerilir. Tekerlek Kordonu: CP06 ve CP10:

to the 733mm and 900mm gauge spindles. A 900mm spindle

Aç›k liman teknolojisi iflgücü maliyetinde büyük bir düflüfl

gauge machine is proposed for twisting heavier yarns, which in-

sa¤l›yor. CP makinelerinin baflar›s› sadece iplik kalitesi ve

creases the yarn count range up to 60,000dtex.

enerji tüketimi aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda makinelerin

Tire Cord CP06 and CP10: The open pot technology, allows tre-

kendi çevresel etkileri aç›s›ndan da piyasan›n ihtiyaçlar›na ne

mendous labour cost reduction. The success of the CP machines

kadar uygun oldu¤unu gösteriyor. ‹nsan makine ara yüzünü

shows its complete suitability with the market needs, not only in

optimize etmek için kullan›lan en son teknoloji ile CP 06 ken-

terms of yarn quality and energy consumption, but also in term of

dinden aç›klay›c› dost bir dokunmatik ekranla donat›ld›. Bu

environmental impact of the machines themselves. With the latest

ekran sayesinde pek çok özelli¤in kullan›lmas› mümkün olu-

technology used to optimize the Human Machine Interface, the

yor. M.U.S.T. ‹zleme Birimi Sistemi l: SwissTex Fransa kendi

CP 06 is equipped with a friendly self-explanatory touch screen al-

kusursuz ve kapsaml› tesis yönetim sistemini oluflturacak,

lowing the use of most of the characters in the world, such as Chi-

M.U.S.T. RFID etiketleme teknolojisine uyumlu hale geliyor.

nese ones for example. M.U.S.T. Monitoring Unit System l: Swiss-

(Stand No: 3.0, A45)

Tex France will bring out its complete and comprehensive plant management system, M.U.S.T. is becoming compatible with RFID

Calemard

technology for tag read/write/print tags through hand held com-

Hat içi ve hat d›fl› kesme ve geri sarma makinelerinin tasar›-

puter traceability ( Hall 3.0 Stand A 45).

m›nda ve üretiminde uzman olan Calemard, faaliyetlerini nonwoven, tekstil piyasalar› ve endüstriyel piyasalarda olduk-

Calemard

ça teknik gerektiren uygulamalara yo¤unlaflt›rd›. Ezme, ma-

Calemard is an expert in the designing / manufacturing of in-line

kaslama ve trafllama kesim sistemlerinde ve geri sarma tek-

and off-line slitting and rewinding machines. Calemard has focu-

nolojileri ile yap›flt›rma/kesme teknolojilerinde de uzmanl›¤›-

sed its activities on very technical demanding applications as non-

n› kan›tlayan Calemard; ilk olarak küçük hal› saçaklar›n› kes-

wovens, textile and industrial markets, whenever quality slitting

me üzerine yo¤unlaflarak bekletme teknolojisini gelifltirdi.

and / or rewinding are difficult to achieve. The company has a pro-

(Stand No: 3.0, E10)

ven expertise in crush, shear and razor slitting systems, and also in sealing/cutting technologies and in rewinding technologies. Origi-

Decoup+

nally focused on narrow web slitting, the company has expanded

UIltrasonik kesme/yap›flt›rma/splays çözümleri üretiminde uz-

in spooling technology (Hall 3.0 Stand E10).

manlaflan Decoup+’un bu teknikleri, tekstil ve nonwovenlar›n fabrikasyon ve dönüfltürme ifllemlerinin her aflamas›nda

Decoup +

uygulanabiliyor. Uyumlu parçalardan oluflan modüller, mev-

Decoup+ is specialized in the designing and manufacturing of ul-

tekstil teknoloji 90


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011 cut üretim hatlar›nda zahmetsizce birlefltiriliyor. Stand No:

trasonic cutting / sealing / splicing solutions, which are applicable

3 . 0, J31)

at any stage of the textile and nonwoven fabrication and conver-

RollConcept

easy-to-integrate on existing manufacturing lines (Hall 3.0 Stand

Roll Concept’e ait Alveotubes ® avara, transdüser, akümüla-

J31).

sion process. The modules are very compact components and

tör, k›lavuz, ba¤lant›, s›k›flt›rma, rakkas, kalander, bobin makaralar, merdaneler vb. olarak kullan›l›r. Basit bir profili var-

Roll Concept

d›r. Ürün s›cakken, merdaneye yap›flmas›n› önlemek aç›s›n-

Roll Concept’s Alveotubes® are used as Idler, transducer, accumu-

dan özellikle yap›flmay› önleyici örtü ve kumafllar seçilerek

lator, guide, contact, nip, dancer, lay on, calender, reel spools, roll cores, …The range includes simple profile but also ready to be ins-

daha kolay bir çözüm üretilebilir. Stand No: 3 . 0, J31)

talled solutions with a choice of mountings, coatings and coveLaroche

rings, notably anti-adhesive coatings to avoid when the product is

Klasik tekstil endüstrileri, teknik nonwoven ürünler ve tüm

hot, to stick to the roll (Hall 3.0 Stand J31).

tekstil at›¤› geridönüflüm hatlar›na yönelik ekipmanlar gelifltiren, Laroche flimdi de çeflitli uygulamalar ve genifl bir yelpa-

Laroche

zede üretim için kullan›ma haz›r nonwoven hatlar› gelifltiri-

After equipments for the classical textile industries, technical non-

yor. Techtextil 2011 süresince, Laroche en son teknolojiler-

woven products and complete textile waste recycling lines, Laroc-

den faydalanarak kapsaml› bir ürün yelpazesi sunacak. 20 y›l-

he is now proposing complete turnkey airlay nonwoven lines from

l›k Airlay teknolojisiyle Laroche özellikle yeni “Flexiloft+” Air-

several raw material sources to make a huge range of nonwoven

lay makinesini tan›tacak. Yeni Laroche Airlay tipi “Flexiloft+”

products for several applications. During Techtextil 2011, Laroche

teknolojisi a¤›rl›k, yükseklik ve elastiklik kapasitesini gelifltirir.

will show a full range of products made from their latest techno-

Fransa Cours-La-Ville'de 3 adet airlay nonwoven hatt› ile do-

logies. After 20 years of experience in Airlay technology Laroche

nat›lm›fl 2000 m 'lik demo alan genifl oranda süreç ve ürün

will notably introduce the new “Flexiloft+” Airlay machine, a revo-

2

gelifltirme için kullan›l›yor. Müflteriler bu alan› kullanarak

lutionary low cost Flame Retardant process specially dedicated for

kendi yeni ürünlerini gelifltirebiliyorlar. 2 adet üretim tesisi ve

natural and recycling and the latest innovations in bast straw and

tekstil teknoloji 92


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011 sat›fl-sonras› deste¤i ile Laroche 70'ten fazla ülkede müflteri-

old cloth recycling processes. The new Laroche Airlay type “Flexi-

lerinin memnuniyeti için hizmet veriyor. (Stand No: 3 . 0, A23)

loft +” technology improves weight range, highloft and resiliency capability. In Cours-La-Ville - France, a 2000 mÇ demo-room equ-

NSC Nonwoven

ipped with 3 airlay nonwoven lines is extensively used for process

NSC Nonwoven; nak›fl, spunlace, termal yap›flt›rma, haval› ve

and product development. Customers are welcome to use these

kimyasal yap›flt›rma için kullan›ma haz›r hatlar tasarlar, yapar

facilities to develop their new products. With 2 manufacturing

ve tedarik eder. NSC Nonwoven Excelle® & Axcess kartlar›,

plants and after sales support, Laroche serves highly satisfied cus-

çapraz sericiler, i¤ne tezgahlar›, yüksek h›zl› Monomatic® bo-

tomers in more than 70 countries (Hall 3.0 Stand A23)

bin bükme ve dilme makinelerinin dünya çap›nda önemli bir tedarikçisidir.

NSC Nonwoven

Techtextil 2011’de, tan›taca¤› yenilikleri flöyle: “T.T Excelle

®

NSC Nonwoven designs, builds and supplies turnkey nonwoven li-

card” ve ACS sistemi. T.T Excelle ® card teknolojisi perfor-

nes for needlepunching, spunlacing, thermobonding, air-through

mans ve kal›c› sa¤laml›k aç›s›ndan bir devrimdir. 3/1'den dü-

bonding and chemical bonding. NSC nonwoven is a worldwide,

flük oranlarda, 250m/min gibi yüksek üretim h›zlar›nda bile

major supplier of Excelle® & Axcess cards, crosslappers, drafters,

MD/CD sa¤laml›¤›n› elde etme kapasitesi sunar. Ayr›ca, ya-

needlelooms, high speed Monomatic® winders and slitters-rewin-

p›flt›rma endeksi de¤erle-

ders. At the Techtextil, NSC non-

ri de artt›. Bu iyi haberler

woven is releasing its latest innova-

piyasada her türlü uygu-

tions: the “T.T Excelle® card” and

lamaya yönelik olarak da-

the ACS system.

ha fazla nonwoven en-

The T.T Excelle® card technology is

düstrisine yeni f›rsatlar

a revolution in its performance and

sunuyor.

consistent reliability: it provides the

Yeni Asselin® çapraz seri-

ability to obtain MD/CD strength

cilere uygun ACS tüm

ratios under 3/1, even at high pro-

nonwoven üretim hatt›n-

duction speeds, such as 250

da verimlili¤i çarp›c› flekil-

m/min. In addition, Bonding Index

de art›r›yor. Ayn› zaman-

values are improved. This good

da kart ile çapraz serici

news opens new market opportu-

aras›nda da belirgin bir

nities to the wipes and ADL indus-

h›z

tries but also to many more non-

fark›

yaratm›yor.

(Stand No: 3.0, B 17)

woven industries for all kinds of applications. Available on new Asselin® crosslappers, the ACS drasti-

Andritz Perfojet Andritz Jetlace hydroentanglement (hidro kar›flt›rma) sistemi,

cally boosts the whole nonwoven production line productivity,

su boflaltma ünitesi, havayla kurutma sistemi ve ikiz gofre ka-

even with literally no draft (difference of speeds) between the card

land›r›n› içeren neXline spunlace ile tek-kaynakl› bir çözüm

and crosslappers infeed speed. (Hall 3.0 Stand B17)

sunarken, son model spunlace kumafllarda çok cazip enerji verimlili¤i de sa¤lar.

Andritz Perfojet

Spunlace kumafllar› müflterinin iste¤ine uygun hale getirmek

With the neXline spunlace, which includes the Jetlace hydroen-

ve eflsiz dokumalar üretmek amac›yla, Andritz çok çeflitli bi-

tanglement system, a dewatering unit, through-air dryer, and

çimlendirme çeflitleri ve kaland›r veya kol kullanarak aç›kl›k

twin embossing calender, Andritz can provide a single-source so-

çözümleri sunar. Andritz Perfojet, neXimaging olarak adlan-

lution with high productivity and very attractive energy efficiency

d›r›lan 3D biçimlendirme teknolojisini tan›tacak. Yenilikçi bi-

to produce state-of-the-art spunlace fabrics. In order to customi-

çimlendirme yaklafl›m› yüksek h›zda her türlü biçimlendirme-

ze spunlace fabrics and produce unique webs, Andritz offers a full

yi mümkün k›lacak pervane aç›kl›¤› sa¤lar. Kol, kendi seçti¤i-

range of patterning and aperture solutions using calenders or

niz çizim ve logolar› mükemmel 3D tasar›m ve s›rad›fl› detay

sleeves. Andritz Perfojet will be introducing 3D patterning techno-

kalitesi ile yeniden oluflturabilmek için tasarlanm›flt›r.

logy called neXimaging. This innovative patterning approach al-

tekstil teknoloji 94


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

Bugün spunlaid endüstrisindeki bu trend yüksek h›z üretimle

lows any kind of patterning and/or .aperture at very high speed.

hafif dokumalara do¤ru gidiyor. Andritz ba¤lamadan apreye

The sleeve has been designed to reproduce logos and artwork of

mükemmel teknolojileri neXline apre ile birlefltirir ve güveni-

your choice in perfect 3D design and with exceptional quality of

lir, birinci s›n›f üretim ekipmanlar›na olan talebi karfl›lar. Bi-

details. Today, the trend in the spunlaid industry is moving to-

zim süreç çözümlerimiz çift termal ba¤lama kaland›r› ile bafl-

wards lightweight webs in high-speed production. With the neX-

lar ve dozajlama, kurutma, düflük add-on uygulamas› ve sü-

line finish, Andritz combines excellent technologies, from bonding

reç kontrolünü de içine al›r. Andritz Perfojet taraf›ndan ger-

to finishing, and meets the demand for reliable, first-class produc-

çeklefltirilen daha yenilikçi bir geliflme spunlaid nonwovenla-

tion equipment with significant added value. Our process soluti-

ra yönelik spunjet teknolojisidir. Bu patentli süreç, sürekli fi-

ons begin with the twin thermobonding calender and include do-

lamentlerde hidro kar›flt›rma kullan›r ve bu sayede hacim, yu-

sing, application of low add-on, drying, and process control. A

muflakl›k, drape ve mukavemet aç›s›ndan üstün kumafl özel-

further innovative development by Andritz Perfojet is the spunjet

liklerine sahip yeni nesil nonwovenlar yarat›r. fiimdi

technology for spunlaid nonwovens. This patented process enta-

An d r i t z'in müflterileri birinci s›n›f iki ba¤lama teknolojisini tek

ils hydroentanglement of continuous filaments, thus creating a

bir çizgide birlefltirme f›rsat›n› yakal›yor. Bu süreç nihai ürü-

new generation of nonwovens with superior fabric properties as

nün gerekliliklerine ba¤l› olarak termal ba¤lama ya da spun-

regards bulk, softness, drape, and tensile strength. Andritz’s cus-

jet teknolojisini kullanabilir. (Stand No: 3 . 0, B 15)

tomers now have the opportunity to combine two first-class bonding technologies in one line. Depending on the requirements of

Dollfus & Müller

the final product, the process can apply either thermal bonding

Dollfus & Müler, oldukça genifl yelpazede teknik tekstiller

and/or spunjet technology (Hall 3.0 Stand B 15).

üretir: makine konveyorü olarak kullan›lan i¤neleme keçeleri, bas›nç ve su emici, kurutma konveyor kay›fl› olarak kulla-

Dollfus & Muller

n›lan monofilament kumafllar veya toz konveyorleri için filtre

Dollfus & Muller is a manufacturer of wide width technical texti-

ak›flkanlaflt›rma kumafllar›, f›r›n konveyörleri için sonsuz pa-

les made notably of Nomex, Kevlar, Teflon, wool, polyester, such

muklu kumafllar.

as: endless needle punched felts, used as machinery conveyors,

Dynajet iki adet alev geciktirici kumafl hatt›na sahip: dekoras-

pressure or water absorbent, as bearing monofilament fabrics,

tekstil teknoloji 96


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

yon ürünleri olarak kullan›lan 10- 20 metre geniflli¤ine kadar

used as dryer conveyor belts or filters fluidization fabrics, used as

olan kumafllar, ink jet bask›lar› için kaplamal› kumafllar

powder conveyors endless cotton fabrics, used as bakery conve-

200. yafl›n› kutlayan flirket, ürünleri tamamen teknik özellik-

yors. Dynajet has two fire retardant fabric lines: up to 10,20 me-

lerine dayal› olarak gelifltirebilen bir Ar-Ge ekibiyle çal›fl›yor.

ters width fabrics, used as scenic decoration products coated fabrics for ink jet printing. The company that celebrates its 200 years

(Stand No: 3 . 0, E 66)

old anniversary has a R&D team able to develop products based on precise specifications (Hall 3.0 Stand E66)

Staubli Stäubli, dokuma makineleri ve dokuma haz›rl›k sistemlerinin öncü tedarikçilerinden birisidir. Stäubli Grubu’nun

Staubli

tekstil bölümünde Alpha 400 hal› dokuma sistemlerinin te-

Stäubli is one of the leading suppliers of shedding systems for

darikçisi olarak da bilinen Schönherr de bulunuyor.

weaving machines, and weaving preparation systems. The textile

Stäubli ve Schönherr makineleri jeotekstil, hal› taban›, kord lastik, paraflüt, yang›n geciktirici kumafllar gibi teknik özelliklere sahip ürünlere yöneliktir. Stäubli Techtextile fuar›nda servo motorla çal›flan ve bu sayede yeni ve sofistike kumafllar›n tasar›m›nda yarat›c›l›k potansiyelini art›ran Unival 100 tek-uçlu Jakar makinesini tan›tacak. Leantec hal› dokuma makinesi Schönherr'in Alpha 400 serisinden

division of the Stäubli Group also includes Schönherr, known as the supplier of Alpha 400 carpet weaving systems. Stäubli and Schönherr machinery are well suitable for producing technical fabrics such as geotextiles, carpet backing, tyre cord, fabrics for parachutes, fire protection or weather protection, but also for paper machine clothing and many more. At Techtextile Stäubli will present its Unival orting the creativity potential in designing new and sophisticated fabrics. The Leantec carpet weaving machine is

bir modeldir, özellikle dokuma kumafllar›n tasarlanmas›n-

a model from Schönherr’s Alpha 400 Series that is particularly de-

da kullan›l›r. Stantta baz› örnekleri görülebilecek. Ayr›ca,

signed for weaving fabrics. Some samples can be seen at the bo-

Magma çözgü-ba¤lama makinesi de sergileniyor olacak.

oth. Furthermore the warp tying machine Magma will be de-

(Stand No: 3 . 0, B 02)

monstrated tying technical yarn types (Hall 3.0 Stand B02) tekstil teknoloji 98


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

Ems-Griltech’ten Hotmelt Yap›flt›r›c›lar ve Teknik Elyaflar

Ems-Griltech Hotmelt Adhesives and Technical Fibers Hotmelt yap›flt›r›c›lar gelifltiren Ems-Griltech, Techtextil 2011’de yüksek esneklikte Kopolyester yap›flt›r›c›lar› tan›tacak. Ems-Griltech, who develops hotmelt adhesives will introduce high flexible copolyster adhesives at Techtextil 2011. Ems-Griltech Griltex, Kopoliyamit ve Kopolyester bazl›, hem granül hem de toz olarak mevcut olan hotmelt yap›flt›r›c›lar gelifltirir. Grilon, Nexylon ve Nexylene; PA 6, PA66, CoPA, CoPES ve PPS bazl› teknik elyaflard›r. Polimer teknolojisindeki genifl know how’› sayesinde genifl yelpazedeki uygulama alanlar› için yeni hotmelt yap›flt›r›c›lar gelifltirebilir. Bafll›ca ürünleri flunlard›r: Griltex: Otomotiv, filtrasyon, ev tekstilleri, konfeksiyon astar›, paketleme, transfer etiketleri ve medikal gibi genifl bir uygulama yelpazesinde kullan›lan özel tasarlanm›fl hotmelt yap›flt›r›c›lard›r. Grilon: Grilon markas›, öncelikli olarak poliamit bazl› genifl elyaf

Griltexare hotmelt adhesives based on Copolyamides and Copolyester, which are available in granules or powder form. Grilon, Nexylon and Nexylene are technical fibers based on PA 6, PA66, CoPA, CoPES and PPS. With our extensive know-how in polymer technology we are able to develop new hotmelt adhesives and fibers for wideranging fields of application. Griltex: Specially designed hotmelt adhesives are used in a wide range of applications such as automotive, filtration, home textiles, apparel interlinings, packaging, transfer labels and medical. Grilon: The brand name Grilon stands for an extensive range of fibers based primarily on polyamides. Our high re-


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011 yelpazesini temsil eder. Yüksek dirençli elyaflar, a¤›rl›kl› olarak PMC-Ka¤›t Makinesi Kumafl› üretmek için kullan›l›r. Nexylon: Nexylon markas›, özellikle abrasif pazar›nda kullan›lan PA66 elyaflar›n› temsil eder. PA 66 elyaflar›, oldukça iyi afl›nma direnci göstermenin yan› s›ra temizlik malzemelerine ve kimyasallar›na karfl› yüksek direnç gösterir. Sa¤lam olufllar›, üretim ve niha i uygulama esnas›nda faydal›d›r. Yüksek kimyasal direnç, batarya/pil separatörleri için bir gereksinimdir. Nexylene(PPS): Nexylene elyaflar›, s›cak hava filtrasyonu için tercih edilen seçimdir. Oldukça etkin filtre konstrüksiyonlar›, bu yeni biçimsiz PPS elyaf›nda mümkündür

sistant fibers are extensively used for the manufacture of Paper Machine Cloth (PMC). Nexylon: The brand name Nexylon stands for PA66 fibers, which are specifically used in the abrasives market. PA 66 fibers show a high resistance against cleaning agents and chemicals as well as very good abrasion resistance. Their high tenacity is beneficial during manufacturing and in the final application. The high chemical resistance is a requirement for battery separators. Nexylene: High temperature resistant polyphenylene sulfide (PPS) Nexylene fibers are the preferred choice for hot gas filtration. Highly efficient filter constructions are possible with this new amorphous PPS fiber.

Techtextil’de sunulacak ürünler Yüksek esneklikte Kopolyester yap›flt›r›c›lar: Yeni gelifltirilmifl Griltex Kopolyesterler yüksek büküm gerektiren teknik uygulamalar›n yan› s›ra yumuflak dokunufl gerektiren tekstiller için de uygundur. Bu Kopolyesterler, 115 °C ila 150 °C aras›nda de¤iflen bir erime aral›¤›nda mevcuttur. Ems-Griltech’in yeni Griltex Kopolyesterleri, PET’in yan› s›ra alüminyum ve di¤er metal yüzeylerde kullan›l›r. Bu yap›flt›r›c›lar›n esnek karakterleri, substratlarla farkl› yay›l›m katsay›lar› aras›ndaki gerginli¤i telafi edebilir ya da minimize edebilir. Kopolyesterler, 120 °C ila 150 °C aras›nda de¤iflen farkl› vizkositelerde bir erime aral›¤›nda mevcuttur. Firma ayr›ca, Nexylene S 970 - biçimsiz PPS Elyaf›, Antibakteryel Elyaflar ve Spun boyal› poliamid elyaflar›n› da fuarda tan›tacak. (Stand No: 3.0, A65)

News presented at Techtextil' High flexible Copolyester adhesives: The newly developed high flexible Griltex Copolyesters are suitable for textiles with soft touch as well as for technical applications with high bonding requirements. These Copolyesters are available in a melting range from 115 °C to 150 °C. New Griltex Copolyesters from Ems-Griltech are used to bond smooth surfaces such as aluminium or other metals, as well as PET. The flexible character of these adhesives can compensate or minimize the tension between substrates with different expansion coefficients. The Copolyesters are available with different viscosities in the melting range of 120 °C to 150 °C. Nexylene S 970 - an amorphous PPS Fiber, Antibacterial Fibers and Spun dyed polyamide fibers will also be presented during the show. (Hall 3.0, booth A65)


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

Picanol, Dokuma Teknolojileriyle Techtextil 2011’de

Picanol At Techtextil 2011 With Weaving Solutions Picanol, Techtextil 2011 Fuar›’nda Elmatex’in stand›nda (Stand No: 3, D05) teknik kumafllar için en son dokuma teknolojilerini sunacak. Picanol will present its latest weaving solutions for technical fabrics at Techtextil 2011, at the Elmatex booth (Hall 3, booth D05). Techtextil fuar›, Picanol’ün teknolojik yeteneklerinin görülebi-

Techtextil is the first major event this year where the technologi-

lece¤i bu y›l›n ilk önemli fuar›. Barcelona’da düzenlencek olan

cal capabilities of the company can be seen. Later this year, ITMA

ITMA 2011’de Picanol makinelerinin yetenekleri, makineler ça-

will be held in Barcelona where the capabilities of Picanol can be

l›fl›rken görülebilecek. Techtextil bu nedenle, hali haz›rda eko-

seen on machines in operation.

nomi art›k kendi ayaklar› üzerinde dururken, piyasa imkanlar›-

Techtextil is therefore an excellent opportunity to discuss market

n› tart›fl›p görüflmek için mükemmel bir f›rsat.

opportunities that are presenting themselves now the economy

Yeni piyasalara girifl yapan firmalar, özellikle de gelecekteki ya-

is back on its feet.

t›r›mlar› için Picanol’ü seçtiklerinde Picanol’ün mükemmel per-

Companies venturing into new markets particularly appreciate

formans›n› takdir ediyor. Servis konusunda ise, Picanol ekibi

the excellent performance for their upcoming investments when

yeni geliflmelere al›flk›n. Bu nedenle de özen gerektiren kumafl-

choosing Picanol. As for services, our local staff are accustomed

lar için dan›flmanl›k ve kurulum pek sorun teflkil etmiyor. Konu tekstil makineleri olunca yenilikte önde giden bir firma olarak Picanol, ürün yönetim kapasitesinin %30’unu teknik tekstillere adam›fl bulunuyor. Ar&Ge çal›flmalar›nda eflit bir miktar ise,

to new developments, so that consulting and installation of machines for more demanding fabrics does not pose any difficulties. As a frontrunner in innovation when it comes to textile machinery, Picanol dedicates 30% of its product management capacity

tekstil teknoloji 102


GÜNDEM NEWS

TECHTEXTIL 2011

yenilik uygulamalar›na ayr›ld›.

to technical textiles. An equal part of the R&D effort is devoted

Gerçek müflteri gereksinimlerine hitap eden yeni geliflmeler

to novelty applications.

çok çabuk bir flekilde piyasaya sunulabiliyor. Son Techtextil’den

New developments that serve real customer requirements can be

bu yana Picanol, lastik kordonu, konveyör bant, kanvas, en-

brought to market very rapidly.

düstriyel cam, monofilamantler, tek parça dokunmufl hava yas-

Since last Techtextil, Picanol has developed technically advanced

t›klar›, para-aramidler, tenteler, yelkenler (spinnaker), medikal tekstiller, kaplama kumafllar, yüksek-h›zl› leno dokuma, araba koltuklar› ve benzeri alanlarda teknik olarak geliflmifl çözümler gelifltirdi. Picanol her zaman, kullan›c› dostu ürünlere ve modüleriteye önem vermifltir. Böylelikle müflteriler, piyasa gerek-

solutions in fields such as tire cord, conveyor belts, canvas, industrial glass, monofilaments, one-piecewoven airbags, para-aramides, awnings, spinnaker, medical textiles, coating fabrics, highspeed leno weaving, car seats etc. Picanol always pays attention to user-friendliness and modularity. So customers are not left floundering when market requirements

sinimleri de¤iflti¤inde bocalamaya girmezler. OMNIplus 800 hava jetli ve OptiMax esnek rapier; bu iki önemli platform, teknik tekstiller gibi orta ve yüksek kalitedeki piyasa segmentleri için tasarland›. Teknik kumafllar›ndan en fazlas›n› almak isteyen dokumac›lar için Picanol dokuma makineleri, hep bir ad›m önde olmak için ideal bir platform oluflturuyor. Techtextil 2011 Fuar›, Picanol’un özellikle de nifl piyasalar için neler sunabilece¤ini görmek için iyi bir f›rsat. 2011, Picanol’ün 75.inci y›ldönümü olmas› nedeniyle, ayr› bir önem tafl›yor.

change. Both major platforms – OMNIplus 800 airjet and OptiMax flexible rapier – are designed for the mid and highend market segments, such as technical textiles. Certainly for weavers who want to get the most out of technical fabrics, Picanol weaving machines provide the ideal platform for staying ahead. Techtextil is a good opportunity to discover what Picanol has on offer specifically for niche markets. 2011 is an anniversary year for Picanol as the company turns 75.

tekstil teknoloji 104


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

Karl Mayer, Trend Ürünler ile Techtextil 2011’de Karl Mayer is at Techtextil 2011 with Trendy Products Karl Mayer, sadece ifllevsel tekstillerin üretiminde kullan›lan etkin ve esnek makineler gelifltirmekle kalm›yor; ayn› zamanda çözgülü örgü ürünleri için yeni uygulamalar ve pazarlar gelifltiriyor. Karl Mayer, not only builds efficient, flexible machines for producing functional textiles, it also develops new applications and markets for warp-knitted products. Karl Mayer, yan kuruluflu Karl Mayer Malimo ile Techtextil 2011

Karl Mayer will mainly be exhibiting alongside its subsidiary, Karl

Fuar›’na kat›l›yor. Obertshausen’da yer alan dünyaca tan›nm›fl bu

Mayer Malimo, as a leading pioneer in the field of technical tex-

global flirket, sadece ifllevsel tekstillerin üretiminde kullan›lan et-

tiles. This well-known, global company, which is based in Obert-

kin ve esnek makineler gelifltirmekle kalm›yor; ayn› zamanda çöz-

shausen, not only builds efficient, flexible machines for produ-

gülü örgü ürünleri için yeni uygulamalar ve pazarlar gelifltiriyor.

cing functional textiles, it also develops new applications and

fiu

niha-

markets for warp-knitted products. The end-uses currently sho-

i kullan›m alanlar›, hafif inflaat teknolojisi için kompozitler sektö-

wing the most potential are the sectors of composites for ligh-

rü ve kaplamalar. Buradaki belirli ihtiyaçlar, düflük a¤›rl›k, uzun

tweight construction technology and coatings. Particular require-

hizmet ömrü ve yüksek yük kapasitesine dayan›kl›l›k ihtiyaçlar›d›r

ments here are a low weight, a long service life, and a high lo-

ki, bunlar da Malitronic Multiaxial makinede üretilmifl Multiaxial

ad-bearing capacity, requirements that can be met optimally by

güçlendirici tekstiller ve Wefttronic ‘te üretilmifl kafes-fleklinde

the Multiaxial reinforcing textiles produced on the Malitronic®

çözgü örgülü destekleyici/kaplama substratlar› taraf›ndan en uy-

Multiaxial machine and the grid-like warp-knitted backing/coa-

gun biçimde karfl›lanabilir.

ting substrates produced on the Wefttronic®. The success of the-

Termofiksaj ya da termoplastik malzemeler arac›l›¤›yla ba¤lanan

se high-speed machines in practice speaks for itself. The textiles,

tekstiller, zaten araba gövdelerini ve uçak bileflenlerini, rüzgar

which are bonded by means of thermosetting or thermoplastic

anda

en

fazla

potansiyele

sahip

®

®

türbinlerinin rotor b›çak-

materials, are already be-

lar›n›, spor ekipmanlar›n›

ing used to reinforce car

ve hareketli makine bile-

bodies and aircraft com-

flenlerini

güçlendirmek

ponents, the rotor blades

için; tekstil-güçlendirilmifl

of wind turbines, sports

betonda güçlendirme için

equipment and moving

dolgu olarak inflaat sektö-

machine components, but

ründe vb. kullan›l›yorlar.

they are also being used

Otomotiv sektöründe, ha-

in the construction in-

fif bileflenlere gelen artan

dustry as backings for the

talep

yenilenebilir

reinforcement in textile-

enerji oluflturma ihtiyac›,

reinforced concrete - and

®

these are just a few of

ve

muhtemelen Malitronic

Multiaxial makinede üretilen ürünler piyasas›nda

their many applications. ®

the HighDistance® ‘dan kullan›ma haz›r ürünler - Ready-to-use product from the HighDistance

tekstil teknoloji 106

The increased demand


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

h›zl› bir büyümeye neden olacak. Magazin atk› yerlefltirmeli Weft-

for lightweight components in the automotive sector and the ne-

tronic raflel makinesi, özellikle de bask›l› reklam medyas›nda kul-

ed to generate renewable energy is likely to lead to rapid growth

lan›lan yüksek performans› ipliklerden kafes-fleklinde ve tama-

in the business for the products manufactured on the Malitro-

men genifl çözgü örgülü kumafllar üretir. Düflük a¤›rl›¤a sahip ol-

nic® Multiaxial machine.

man›n yan› s›ra bu yüksek kaliteli tekstiller, d›fl alanlar için de uy-

The Wefttronic® raschel machine with magazine weft insertion

gundur. Bu nedenle de tüm kaplama/dolgu substratlar› için ide-

mainly produces grid-like and full-width warp-knitted fabrics

aldirler. Karl Mayer ayn› zamanda, Techtextil’de nihai ürün kon-

from high-performance yarns for use as printed advertising me-

turlar›na uyan tekstillerin üretimi üzerinde yo¤unlaflacak. Özellik-

dia in particular. As well as having a low weight, these high-qua-

le de, bu tan›nm›fl üretici taraf›ndan üretilmifl çift – bar raflel ma-

lity textiles are suitable for use outdoors, which makes them ide-

kineleri, genifl bir “kullan›ma haz›r” ürün yelpazesi üretebilir.

al for use as all kinds of coating/backing substrates.

Bunlar, alt-döflemede kullan›m için araba koltu¤u fleklinde High-

Karl Mayer will also be focusing on the production of textiles that

Distance® makinesinde üretilmifl çözgü örgülü ara parça tekstille-

match the contours of the end product at Techtextil. In particu-

rini, yine HighDistance makinesinde üretilmifl yedi-bölge döflek

lar, the double-bar raschel machines manufactured by this well-

bileflenlerini ve genifl bir yelpazedeki çeflitlilikte üretilebilen ve

known manufacturer can produce a wide range of ‘ready-to-use’

makinelerin DJ serilerinde yüksek üretim oran›nda olan ifllevsel,

products.

dikiflsiz spor giyimleri içerir. Karl Mayer’in yenilikçi makine tekno-

These include the warp-knitted spacer textiles produced on the

lojisi yaln›zca do¤rudan tekstil üretimine odaklanmaz, ayn› za-

HighDistance® machine in the shape of car seats for use in the

manda öncü aflamalar›na da odaklan›r. Bu firma, Benninger’in

sub-upholstery, seven-zone mattress components, which are al-

Dokuma Haz›rl›k Bölümü’nden ald›¤›, teknik iplikleri hem nazik-

so produced on the HighDistance® machine, and functional, se-

çe hem de etkin flekilde iflleyebilen Multitens iplik gerginlik kon-

amless sportswear, which can be produced in a wide range of

trolörünü tedarik eder. Rot-O-Tens ise iplik gerginli¤ini kontrol

different styles and at a high production rate on the DJ series of

etmek için baflka bir yenilikçi üründür. Bu, amortisman sürecini

machines. Karl Mayer’s innovative machine technology not only

azaltmaya yard›mc› olan etkin enerji dönüflüm sistemli motorlu

focuses on manufacturing textiles directly, but also on the preli-

bir tiptir.Karl Mayer’in müflterileri, teknik uygulamalar için çözgü

minary stages. This company supplies the Multitens yarn tension

levent üretimi için Opt-O-Matic’e tamamen güvenebilirler. Bu

controller from the range it acquired from Benninger’s Weaving

çözgü makinesi, oldukça hassas iplikleri ifllerken bile yüksek çal›fl-

Preparation Division, which can process technical yarns both

ma h›zlar›nda tek tip bant çevreleri üretir.

gently and efficiently. The Rot-O-Tens is another innovative pro-

Techtextil 2011’de, bu genifl ve çeflitli ürün yelpazesi hakk›nda

duct for controlling the yarn tension. This is a motor-driven type

sunum yapacaklar (Stand no: 3.0, B07)

with an efficient energy recycling system, which helps to reduce

®

®

the amortisation period. Karl Mayer’s clients can rely completely on the Opt-O-Matic for producing warp beams for technical applications. This warping machine produces uniform band circumferences at high operating speeds, even when processing extremely sensitive yarns. Visitors to Techtextil 2011 can expect clearly laid-out exhibits, detailed information and knowledgeable conversations about this wide and varied range of products. Therefore, it is well worth paying a visit to Karl Mayer on stand B07 in hall 3.0. tekstil teknoloji 108


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

Techtextil Yenilik Ödülü Dornier’e Techtextil Innovation Prize Goes To Dornier Bu y›l›n Techtextil Yenilik Ödülü’ne “Yeni Teknolojiler” kategorisinde Dornier hava jetli dokuma makineleri gelifltirme departman› lay›k görüldü. Prior to the Techtextil 2011 which will take place an international jury awarded this year’s Techtextil Innovation Prize in the category “New technologies” to Dornier team. Kas›m 2010’da, Lindauer Dornier GmbH taraf›ndan gelifltirilen

In November 2010, the new ORW technology developed by

yeni ORW teknolojisi, ilk defa 4.üncü Aachen- Dresden Ulusla-

Lindauer Dornier GmbH was presented for the first time on

raras› Tekstil Konferans›nda tan›t›ld›. “Dokuma sürecinde entegrasyon iflleme sayesinde tekstil kumafllar›n›n üretiminde yeni yol” konusunda Dr. Adnan Wahhoud, bu teknolojinin te-

the occasion of the 4th Aachen-Dresden International Textile Conference. On the subject of “New way of producing textile fabrics thanks to process integration in the weaving procedure”, Dr. Adnan Wahhoud explained the basics of this techno-

mellerini, uygulama alanlar›n› ve son teknoloji Dornier hava-

logy, its fields of application and how it was put into practice

jetli ve rapierli dokuma makinelerinde nas›l uygulamaya kon-

on the latest generation of Dornier air-jet and rapier weaving

du¤unu aç›klad›. Dikifl (Stitch) dokuma, ev tekstilleri üretimi

machines. Stitch weaving was presented on an air-jet weaving

için hava jetli dokuma makinesi üzerinde, multi-aksiyal dokuma ise teknik tekstiller için rapierli makine üzerinde tan›t›ld›. Techtextil 2011 Fuar› öncesinde uluslararas› bir jüri, bu y›l›n

machine for the production of home textiles, multiaxial weaving on a rapier weaving machine for technical textiles. Prior to the Techtextil 2011 which will take place an international jury awarded this year’s Techtextil Innovation Prize in the ca-

Techtextil Yenilik Ödülü’nü “Yeni Teknolojiler” kategorisinde

tegory “New technologies” to Dr. Adnan Wahhoud, head of

hava jetli dokuma makineleri gelifltirme departman› baflkan›

the development department for air-jet weaving machines,

Dr.Adnan Wahhoud’u ve OWR (Open Reed Weave) teknoloji-

and his team of Lindauer Dornier GmbH for their Open Reed

si için Lindauer Dornier GmbH tak›m›n› lay›k gördü.

Weave (ORW) technology. During the Techtextil, several

Techtextil s›ras›nda, birçok uygulama örne¤i özel bir teflhir ala-

examples of application will be shown on a special exhibition

n›nda görülebilecek (Stand no: 3.0, D01).

space (hall 3.0, booth D01).

tekstil teknoloji 110


GÜNDEM NEWS TECHTEXTIL 2011

Oerlikon Saurer’den Enerji Tasarruf Çözümleri Energy Saving Solutions From Oerlikon Saurer Oerlikon Saurer, Techtextil 2011’de teknik iplik ve kort iplik bükmede yenilikçi Allma Product Line kablolama makinesi Allma CC3’ü sergileyecek. Oerlikon Saurer will launch in Techtextil 2011 the Allma Product Line, innovator in twisting and cabling of technical yarns and tire cord, will exhibit its Allma CC3. Techtextil 2011’de Oerlikon Saurer (Stand no3.0, sA03), teknik iplik ve kort iplik bükmede yenilikçi Allma Product Line kablolama makinesi Allma CC3’ü sergileyecek. ‹novasyonlar ve özellikle enerji tasarruf çözümleri ana konu olacak. Enerji tasarrufu yapan mucizevi Allma CC4 Bundan y›llar önce baflar›s›n› kan›tlam›fl e-save (enerji-tasarrufu), Allma CC4 enerji verimlili¤i program›nda di¤er önemli bir noktad›r. Asl›nda, Allma CC4 çeflitle flekillerde lastik kort kablolamay› gelifltirdi. Makine iplik say›s›na ve i¤ türüne de ba¤l› olarak %50'ye varan enerji tasarrufu sa¤lar. Ayn› zamanda, ›s› yükünü de %50 oran›nda düflürür. Öte yandan iplik k›r›lmalar›nda %50'ye varan azalma sayesinde kalite de büyük ölçüde artar, ayr›ca gürültü seviyesinde de büyük oranda düflüfl sa¤lanabilir. Güvenlik ürünlerinde piyasa lideri Allma CC3 Allma CC3'ün önemli bir özelli¤i maksimum esneklik sunmas›d›r. Kombi versiyonunda, makine; two-for-one büküm ve kablolama için uygundur. ‹plikler, tek tek ve ayn› zamanda dengeli ve dengesiz 2-katl› ve 3-katl› iplikler olarak ayn› makinede büküm yap›labilir. Kalite, ekonomik verimlilik ve malzeme esnekli¤i rakipsiz özelliklerdir. Allma CC3, PA, PES ve PEN yan›s›ra rayon ve aramid ifllemede dünya çap›nda kabul gören tek kablolama ve büküm makinesidir. Hassas aramid ve rayon malzemeler için Allma TCS Allma TCS baflar›s›; esneklik, ekonomik verimlilik ve kalite faktörlerine dayan›r. Allma TCS, dünya çap›nda bir ilk olarak çok hassas malzemeleri iflleyen two-for-one büküm makinesidir. PA, PES, PP, PE ve aramid, rayon vb. gibi malzemeler 235 ila 45.000 dtex aras›nda en yüksek kalitede ifllenebilir. Allma TCS maksimum enerji tasarrufunu hedefler ve 350 m/dk ç›k›fl h›z› sunar. Yüksek kaliteli son teknoloji parçalar sayesinde, en yüksek üretim kalitesi ve güvenirli¤i sa¤lan›yor. Di¤er önemli özellikler ise optimum iplik yolu ve tek pakette 6 ipli¤in büküm-toplamas›n› sa¤layan toplama-sarma ünitesidir.

Oerlikon Saurer will launch in Techtextil 2011 (hall 3, booth A03) the Allma Product Line, innovator in twisting and cabling of technical yarns and tire cord, will exhibit its Allma CC3 in the combined version as two-for-one and cabling machine. Innovations and especially energy saving solutions will be the central topics. Energy saving miracle Allma CC4 The Allma CC4 is a real energy saving miracle and another milestone in the energy efficiency programme e-save of Oerlikon Saurer. In fact, the Allma CC4 will revolutionise tire cord cabling in many ways. The machine allows for energy savings of up to 50 percent, depending on the yarn count and spindle type. At the same time, the heat load is reduced by up to 50 percent. On the other side quality is significantly increased due to up to 50 percent less yarn breaks and, in addition, the noise level could be considerably reduced. Allma CC3 is market leader for safety products Another important feature of the Allma CC3 is its maximum flexibility. In the combi version, the machine is suitable both for two-for-one twisting and cabling. Yarns can be twisted as single yarns as well as balanced and unbalanced 2-ply and 3-ply yarns on the same machine. Quality, economic efficiency and material flexibility are unbeatable features. The Allma CC3 is the only worldwide accepted cabling and twisting machine for processing rayon and aramid, in addition to PA, PES and PEN. Allma TCS for delicate aramid and rayon materials The Allma TCS success factors are flexibility, economic efficiency and quality. The Allma TCS is the only worldwide accepted twofor-one twisting machine for processing very delicate materials. PA, PES, PP, PE and materials such as aramid, rayon, etc. can be processed in top quality in a range from 235 to 45 000 dtex. Allma TCS is targeted towards maximum energy saving and enables delivery speeds of up to 350 m/min. Thanks to state-of-theart technology and high quality components, optimum production quality and reliability are always ensured. Other important features are the optimum yarn path and the assembly-winding unit allowing for twisting and assembling up to 6 threads onto one package.

tekstil teknoloji 112


ELYAF İPLİK FIBRE YARN

Daha Yüksek Kalite ve Esneklik ‹çin Yeni RSB-D 45 Cer Makinesi New RSB-D 45 Drawframe for Enhanced Quality and Flexibility Jürgen Müller Cer Makineleri Ürün Müdürü - Head Product Management Drawframe Frekans kontrollü ana tahrik, çok kirli pamuklarla çal›fl›rken bile

A frequency-controlled main drive, the unique CLEANtube device

fleridin kovaya temiz doldurulmas› için eflsiz CLEANtube ve mater-

for clean sliver coiling, even with soiled cotton, or rapid adjustment

yal de¤iflimi s›ras›nda kovada flerit aral›¤›n›n h›zl› ayar›- esnek cer

of sliver spacing in the can during a change of material – new fe-

makinesi ayarlar› ve yüksek flerit kalitesi için yeni karakteristikler-

atures for flexible drawframe settings and high sliver quality. With

dir.

almost 5 000 machines sold worldwide, Rieter’s most successful

Günümüze kadar dünya çap›nda sat›lan 5 000 makine ile Rie-

drawframe generation to date, the SB- and RSB-D 40, is impressive

ter’in en baflar›l› cer makinesi jenerasyonu olan SB- ve RSB-D 40,

for its outstanding sliver quality, user-friendliness and robust engi-

ola¤anüstü flerit kalitesi, kullan›m kolayl›¤› ve sa¤lam mühendis-

neering.

lik tasar›m› ile son derece etkileyicidir. Yeni SB- ve RSB-D 45 ma-

The new SB- and RSB-D 45 machines (Fig. 1) are based on this suc-

kineleri (fiekil 1) bu baflar›l› tasar›m› esas alm›fl ve di¤er geliflme-

cessful concept and enhance customer benefits with further impro-

lerle müflterinin avantajlar›n› artt›rm›flt›r.

vements.

Frekans kontrollü ana tahrik sayesinde esneklik

Flexibility due to frequency-controlled main drive

‹plikhaneler müflterilerin üretim taleplerine k›sa periyotlarla cevap

Spinning mills have to respond to the delivery requirements of the-

vermek zorundad›r. Günümüze kadar olan cer makinelerinde ifl-

ir customers at ever shorter intervals. To date the drive discs have

fiekil 1. Kullan›c› dostu parlak tasar›ml› yeni SB- ve RSB-D 45 cer makineleri ile kalite ve esnekli¤in daha

Fig. 1 Further enhancement of quality and flexibility with the new SB- and RSB-D 45 drawframes in a

fazla gelifltirilmesi.

friendly, bright design.

lenen materyal de¤ifliklikleri için üretim h›z›n› modifiye etmek ge-

had to be exchanged when delivery speeds are modified for chan-

tekstil teknoloji 114


ELYAF İPLİK FIBRE YARN

rekti¤inde tahrik kasnaklar› de¤ifltiriliyordu. RSB-D 45 ve SB-D 45

ges of material on the drawframe. On the RSB-D 45 and SB-D 45

(regülesiz) cer makinelerinde üretim h›z›ndaki de¤ifliklikler maki-

(without autoleveling) changes in delivery speed are made comfor-

ne ekran›nda bir butona bas›larak frekans kontrollü ana tahrik

tably via the frequency-controlled main drive at the push of a but-

vas›tas›yla rahatça ve kolayca yap›l›r (fiekil 2). Bu yeni tahrik çözü-

ton on the machine display (Fig. 2).

mü, üretim h›z› ayarlan›rken zamandan tasarruf sa¤lamas›n›n ya-

This new drive solution saves time when setting the delivery speed

n› s›ra tahrik kasnaklar›n›n depolama masraflar›n› da azalt›r. Cer

as well as reducing storage expenditure for drive discs. The produc-

makinelerinin verimlili¤i sonraki ifllem kademelerinin ihtiyaçlar› ile

tivity of the drawframe can also be coordinated precisely with the

de koordinelidir. Konverter so¤utma sisteminin iyi düflünülmüfl

needs of the following process stages. The well-conceived design of

tasar›m› en yüksek çevre flartlar›nda bile güvenilirli¤i garanti eder.

the converter cooling system ensures the reliability of the drive even at high ambient temperatures.

Kovaya flerit yerlefltirmedeki h›zl› optimizasyon sayesinde esneklik

Flexibility due to rapid optimization of sli-

Elyaf de¤iflti¤inde kovaya flerit yerlefltir-

ver spacing in the can

me optimizasyonuna her zaman gere-

Optimization of sliver coiling when chan-

ken dikkat verilmez. Koyler h›z›n›n ve

ging the fiber material does not always

kovan›n köylere göre eksantriklik ayar›-

receive the necessary attention. The spa-

na ilave olarak fleritler aras› mesafede

cing of the slivers in the can is an impor-

önemli bir parametredir. Örne¤in, pen-

tant parameter in addition to setting the

ye bir pamuk veya kompakt pamuk fle-

coiler speed and the eccentricity of the

ridinden sonra, hacimli polyester fleride

can relative to the coiler. For example, sli-

geçildi¤inde kalite ac›s›ndan flerit aras›

ver spacing “a” (Fig. 3) must be adjusted

mesafesinin”a” (fiekil 3) ayarlanmas›

on quality grounds when changing from

gerekir. SB-D 45 ve RSB-D 45 cer maki-

a combed, compact cotton sliver to a

nesinde ilgili de¤iflken diflli, ergonomik

bulky polyester sliver. On the SB-D 45

olarak koyler tahrikine yak›n yerlefltiril-

and RSB-D 45 the relevant change gear is

mifltir. Bu özellik, kova dönüfl h›z›n› ve

located ergonomically – close to the coi-

dolay›s›yla kovadaki flerit mesafesini

ler drive. This facilitates simple, rapid

basit ve h›zl› bir flekilde de¤ifltirerek, kova kapasitesinden optimum yararlanmay› ve sonraki proseste hatas›z fle-

fiekil 2. Frekans kontrollü ana tahrik ile makine ekran›ndan üretim h›z›n›n kolayca ayarlanmas› - Fig. 2 Rapid setting of delivery speed on the machine display by means of a frequency-controlled main drive.

changes in can rotation speed and thus sliver spacing in the can, ensuring optimum use of can capacity and faultless

rit çekilmesini garanti eder. Modifiye edilmifl hareket aktar›m yer-

sliver draw-off in downstream processing. The modified transmissi-

leflimi kay›fl say›s›n› azalt›r – Bu di¤er üreticilerin cer makinelerine

on layout reduces the number of belts – a clear advantage over ot-

göre belirgin bir avantajd›r.

her manufacturers’ drawframes.

CLEANtube – Çepel ve k›sa elyaf birikmesizin fleridin kovaya

CLEANtube – sliver coiling without accumulations of trash and short fi-

yerlefltirilmesi

bers

Cer makinesinde pamuk veya sentetik elyafla pamuk kar›fl›m› ifl-

The following effect can occur on the drawframe when cotton or its blends with manmade fibers are being processed: while cans are

tekstil teknoloji 116


ELYAF İPLİK FIBRE YARN

lenirken, kovan›n dolumu s›ras›nda koyler borusunda çepel par-

being filled, particles of dirt and short cotton fibers accumulate in

çac›klar› ve k›sa elyaf birikir. Kova doldu¤u zaman cer makinesi

the sliver tube of the coiler. The drawframe stops when the can is

durur ve bu esnada biriken materyal, piyasada bilinen ismiyle

filled to capacity, and this accumulation of material, also known in

“Mouse” flerit tabakas›n›n üstüne gelir. Çepel miktar› veya k›sa

the industry as the “mouse”, comes to rest on the top layer of sli-

elyaf ne kadar fazla olursa “Mouse” o kadar fazla olur. ‹flçiler ge-

vers. The larger the trash or short fiber content of the cotton, the

nellikle biriken “Mouse”’u elle temizlerler. Bu ifllem s›ras›nda üst flerit tabakalar› yer de¤ifltirir, bu da flerit kalitesine etkiler. ‹fllem s›ras›nda genellikle flerit kalitesini etkileyen tam veya yar›m tabaka flerit uzaklaflt›r›l›r, bu, her kovada ilave 20 metre flerit telefi demektir ve %0.6 flerit telefine eflde¤erdir. “Mouse”, kova dolar-

larger the “mouse”. Operating personnel are usually instructed to remove the “mouse” from the can manually. In the process the top layers of sliver can be displaced, thus adversely affecting sliver quality. A half or whole layer of slivers is often removed in the process, resulting in additional sliver waste of up to 20 meters of sliver per can, corresponding to some 0.6% sliver waste. This “mouse” also

ken makine duruflu olmas› halinde, di¤er bir deyiflle, besleme silin-

occurs during machine stoppages while the cans are being filled,

dirlerinde flerit kopmas› durumunda ve elle ç›kar›lamad›¤› zaman

e.g. in the event of a sliver break in the roller infeed, and can-

meydana gelebilir. Ancak hemen belirtelim ki, e¤er “Mouse” ko-

not be removed manually. If the “mouse” is left in or on the

vada b›rak›lacak olursa, sonraki ifllem kademelerinde ar›zalar görü-

can, malfunctions in the subsequent process are inevitable. At

lebilir. 1 100 m/dak. çekim h›z›nda Ne 0.10 flerit numaras› ve 15

drafting output of 1 100 m/min with a sliver weight of Ne 0.10

kg’l›k kova kapasitesi ile çal›fl›ld›¤›nda cer makinesi bafl›na y›ll›k 200

and a can capacity of 15 kg, this results in some 200 000 cans

000 hataya efl de¤erdir. Bu, sonraki ifllem kademelerinde daha faz-

with corresponding potential for defects per year and drawfra-

la kopufl ve daha fazla temizleme kesmeleri nedeniyle daha düflük

me. Lower production efficiency in the subsequent process du-

üretim rand›man› ve bunun yan› s›ra daha düflük üretim kalitesi de-

e to more ends down and clearer cuts, as well as lower yarn

mektir. Yeni, opsiyonel CLEANtube bu problemi tamam›yla çözmektedir (fiekil 4). CLEANtube donan›m› ak›ll› bir koyler kontrol sistemi olup flerit borusunda çepel ve k›sa elyaf birikimin önler. CLEANtube, cer makinesi bafl›na, manual olarak “mouse” temizlemede 300 saate varan iflçilikten tasarruf ve bunun yan› s›ra %0.6 flerit telefi tasarrufu sa¤lar. CLEANtube, cer makinesi bafl›na y›lda 200

quality, can be the consequence. The new, optional CLEANtube device solves this problem completely (Fig. 4). CLEANtube is an intelligent coiler control system which prevents trash and short fibers from accumulating in the sliver tube. CLEANtube saves up to 300 hours of personnel effort expended on manual removal of the “mouse”, as well as up to approx. 0.6% of sliver waste, per year and drawframe. CLEANtube prevents up

000 hatay› önler ve dolay›s› ile sonraki ifllem kademelerinde verim-

to 200 000 defects per year and drawframe and thus mainta-

lili¤i ve sonuçta iplik kalitesini art›r›r. Bu, yat›r›m›n h›zl› bir flekilde

ins high production efficiency in downstream processing as

geri dönmesini sa¤layan bir opsiyondur.

well as yarn quality. This is an option that pays off.

fiekil 4. CLEANtube tertibats›z “mouse”’lu flerit yerlefltirme. -

fiekil 3. fierit hacmi de¤iflti¤i zaman flerit mesafesinin “a” h›zl› ayar›.

Fig. 4 Sliver coil with “mouse” – without CLEANtube device

Fig. 3 Rapid adjustment of sliver spacing “a” when the sliver volume is changed.

tekstil teknoloji 118


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Sultex G6500: Düflük Maliyetli Kalite ve Üretim Gücü

Sultex G6500: A Synthesis of Quality, Performance and Economy 170 cm ile 360 cm aras›nda on farkl› makine eni ile Sultex G6500 her türlü kumafl için kaliteli ürün üretmede ekonomik bir çözümdür. Available in ten machine widths from 170 cm to 360cm, the Sultex G6500 is the economically efficient way to a quality product for every type of fabric. ITEMA Grubu, Sultex G6500 tipi dokuma makineleri ile rapierli teknolojisine yeni boyutlar kat›yor. Üstün kumafl kalitesi, yüksek makine verimlili¤i ve düflük üretim maliyeti bu yeni ra-

With the Sultex G6500, ITEMA sets new standards in rapier technology. Excellent fabric quality, high machine performance and low production costs are the three key features that make this ra-

pierli makineyi en üst konuma oturtan üç ana özelliktir. Bu özellikler modern dokuma endüstrisine flimdiye kadar görülmemifl bir kalite ve verimlilik farkl›l›¤› getiriyor. Sultex G6500’ün arkas›nda ITEMA’in uzun y›llara dayanan tek-

pier weaving machine the new front runner, giving today’s weaving industry an advantage in quality and performance coupled with unprecedented economy. The Sultex G6500 is based on ITEMA’s decades of experience

nik ve bilgi birikimi yat›yor. Bu makinede flimdiye kadar kendini ispatlam›fl teknolojiler ve yol gösterici yenilikler bir araya getirildi. En modern CAD – araçlar›n›n kullan›lmas› her ünitenin birbiri ile mükemmel uyumunu sa¤l›yor. Böylece tasar›m safha-

and expertise. This rapier weaving machine is a synthesis of proven technology and pioneering new developments. Thanks to the use of leading-edge CAD tools, precise matching of the individual components was possible from the outset. Thus, even du-

s›nda makine fonksiyonlar› prati¤e uygun test edilip optimize edilebildi.

ring the design phase, the machine’s functions could be simulated, tested and optimized to meet the demands of everyday

tekstil teknoloji 120


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

Maksimum prodüktiviteye ulaflmak için ITEMA mühendisleri atk› ipliklerini zorlamamay› ve minimum çözgü ipli¤i gerginli¤ini sa¤lamay› bu yenili¤in merkezine oturttu. 170 cm ile 360 cm aras›nda on farkl› makine eni ile G6500 her türlü kumafl

weaving practice. To maximize the productivity of this new machine, ITEMA engineers focused on lowload weft insertion and minimal warp loading. Available in ten machine widths from 170 cm to 360cm, the G6500 is the economically efficient way to a

için kaliteli ürün üretmede ekonomik bir çözümdür. G6500’ün ekonomik yap›s› ve kolay çal›flt›r›labilirli¤i üretimde maksimum de¤erlere ulaflmada önemli rol oynar. Alçak ve sade yap›s›ndan dolay› tüm ünitelere kolay eriflilebilir. Bak›m istemeyen di-

quality product for every type of fabric. In the G6500, ergonomic design and user-friendliness play a key role in achieving outstanding results in production. Thanks to the low machine height and its uncluttered design, all sub-units are easily accessible. The ma-

rekt tahrik sistemi döndürme momentini direkt olarak ana mile aktar›r. Makine devri, çerçeve seviyeleme ve atk› arama gibi fonksiyonlar direkt tahrikten komuta edilebilir. Az adet parçadan oluflan makine

intenance- free direct drive transfers the torque directly to the main shaft. Several functions are controlled by it, adjustment of machine speed, shed levelling and pick finding. There are only a few mechanical parts,

minimum bak›m gerektirir. Ayar ve de¤ifliklikler modüler yap›dan dolay› k›sa za-

thus ensuring minimal maintenance costs. Thanks to the modular concept, conversions

manda gerçeklefltirilir. Böylece zor rekabet ortam›nda baflar› için gerekli olan esnekli¤i

can be carried out quickly. Thus a high degree of flexibility and speed of reaction are

ve zamanlamay› sa¤lanm›fl olur.

achieved that are crucial to success in a competitive environment.

Minimum atk› gerginli¤i - maksimum esneklik Atk› ipli¤inin minimum yön de¤ifltirme-

Minimal weft loading – maximum flexibility First-class fabric quality and high productivity

si, uyumlu hareket mekanizmalar› ve düflük h›zlanma de¤erleri G6500’ün üç önemli

are achieved primarily by low yarn loading in warp and weft. A minimum of deflections,

özelli¤idir. Bu sayede elde edilen düflük atk› gerginli¤i G6500’ü en güvenilir rapierli makinesi yap›yor. Linear motor teknolojisi ile çal›flan elektronik renk seçici gerekli ipli¤i devreye sokar. Efekt iplikler kal›n bükülü iplikler, elas-

optimally coordinated motion sequences and low acceleration values are three of the outstanding features of the G6500. The low weft tension thus achieved make it the most reliable rapier weaving machine available. With the electronic colour selector,

tik iplikler, lurex, ipek, yün ve en ince pamuklu iplikler ve her tip kar›fl›ml› iplikler ile yüksek devirlerde de bu baflar› ile çal›fl›r. Ayr›ca ayn› anda çift atk› ipli¤i atma imkân› farkl› desenlerde esneklik sa¤lar. G6500’de kumafl kalitesi çözgü ipli¤ini az ger-

driven by a linear motor, the feed can be individually adjusted for the yarn to be woven. Fancy yarns, coarse twists, elastic yarns, Lurex, silk, wool and even fine cotton are reliably inserted in any given mix with top performance. The ability to insert two wefts

ginlikle çal›flt›r›labilmesiyle sa¤lan›r. Az gerginlik, arka a¤›zl›¤›n ve çözgü köprüsünün çok yönlü ayarlanabilmesiyle mümkün olur. G6500’de üç farkl› çözgü köprüsü seçene¤i bulunur: • Negatif veya pozitif tek silindirli sistem

simultaneously opens up a completely new dimension in patterning and productivity. The quality of the fabric produced by the G6500 is essentially a result of the low loading and the run of the warp ends. The rear shed offers numerous setting options for

• Çift silindirli sistem Arka a¤›zl›k geometrisinin hassasiyeti a¤›zl›¤›n yatay ayarlana-

this purpose. The G6500 can be equipped with various warp tensioning systems:

tekstil teknoloji 122


DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING

bilmesiyle sa¤lan›r. Böylece her türlü kumafl için minimum çözgü gerginli¤i ve en iyi çal›flma flartlar› elde edilir. Load-cell komutal› elektronik çözgü salma sistemi, çözgü levendinin bafl›n-

• negatively or positively controlled back rest roller • with or without guide roller. Horizontal compensation for the shedding motion ensures that

dan sonuna kadar çözgü gerginli¤ini sabit tutar.

the set rear shed geometry is exactly maintained. This results in minimal warp loading and optimal running characteristics for every application. In addition, the electronic warp let-off, controlled by force sensors, ensures constant warp tension from the full

Özellikler: - Devir-H›z: G6500, dakikada 700 devirle 1520 metre atk› h›z›yla flimdiye kadar eriflilemeyen en yüksek verime ulaflm›flt›r. - Kalite: Kolay tekrarlanabilir ayar imkanlar› ve makina durufllar›n›n en aza indirilmesiyle üstün kumafl kalitesinin yüksek düzeyde devaml›l›¤› sa¤lanm›flt›r.

to the empty warp beam.

- Esneklik: G6500, genifl bir ürün yelpazesi için tasarlanm›flt›r. De¤iflen pazar flartlar›na kolay ve çabuk cevap verebilir. - Ekonomiklik: Sade bir teknik tasar›m, en aza indirilmifl mekanik parça adedi, ve k›sa süreli de¤iflim zaman› sayesinde haz›r-

maximum weft insertion rate of 1520 m/m, the G6500 is the top performer among rapier weaving machines. - Quality: By minimizing stoppages and thanks to the reproducible settings, excellent fabric quality of a consistently high standard

l›k ve iflletme maliyetleri minimumdur. - Dokumada di¤er faktörler: Titreflimsiz makine çal›flmas›. Aksesuarlara ve iletiflim sistemlerine standart uyumu ile G6500 mevcut dokuma tesisleriyle kolayl›kla bütünleflir.

is achieved. - Flexibility: The G6500 was designed for a broad range of styles. It can be set up very quickly and flexibly to meet changing market requirements.

- Ayarlanabilir a¤›zl›k geometrisi: Ayarlanabilir a¤›zl›k aç›s› optimum a¤›zl›k geometrisini oluflturur. - Atk› tafl›ma: Atk›, az yön de¤ifltirerek ve zorlanmadan a¤›zl›¤a tafl›n›r.

- Economic efficiency: The straightforward engineering design and a correspondingly low number of mechanical parts, as well as the short set-up times, help to keep running costs to a minimum.

- Elektronik atk› kesme: Atk› kesici, «RotoCut» ile elektroniksel olarak kontrol edilir, böylece atk› kesim zaman› otomatik olarak en iyi zamanda tamamlanm›fl olur. - Tahrik: Kay›fls›z direkt tahrik sistemi bak›m istemez ve gücü

- Quality: By minimizing stoppages and thanks to the reproducible settings, excellent fabric quality of a consistently high standard is achieved. - Weaving environment: The low vibration level and standardized

do¤rudan ana mile aktar›r. - Terminal: fiematik, modern ve dokunmatik ekranl› teknoloji. Kolay anlafl›l›r menüsüyle makineyi çal›flt›rmak çok rahatt›r. - Yer ihtiyac›: En az yer ve yükseklik gerektiren kompakt bir ra-

interfaces to the weaving accessories and production management systems mean that the G6500 can easily be installed in an existing weaving facility. - Variable shed geometry: Variable shed opening angles and set-

pierli dokuma makinas›d›r

ting options result in unprecedented precision of the shed geometry. - Weft insertion: The weft path is yarnfriendly, with only a few deflections.

Features - Performance: With a machine speed of up to 700 rpm and a

- Electronic Weft Cutter: With the “RotoCut” electronically controlled weft cutter, the timing of weft cutting is automatically optimized. - Direct drive: A minimum-maintenance direct drive transmits the power directly to the main shaft. - Terminal: Thanks to modern touch-screen technology with clear menu guidance, operation is simplicity itself. - Space requirement: Extremely compact rapier weaving machine with smallest footprint and lowest overall height fits in any weaving room.

tekstil teknoloji 124


BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

Brückner’den Spunlace Nonwovenlar ‹çin Yeni Makine A New Machinery for Spunlace Nonwovens to Brückner Dünyaca tan›nan teknik tekstiller ve klasik tekstiller için geliflmifl terbiye hatlar› üreticisi Brückner, yeni modelini tan›tt›. The Brükner group is worldwide known as producer of advanced finishing lines for technical and classical textiles. Su jeti ile yap›flt›r›lm›fl nonwovenlar›n piyasas› (spunlace ya da

The market of nonwovens bonded by water jet (also called

hidro-ba¤lafl›k nonwovenlar olarak da adland›r›l›r) son y›llarda

spunlace or hydroentanglement nonwovens) showed in the

ciddi bir büyüme oran› gösterdi ve gelecekte de güçlü bir fle-

last years a considerable growth rate and will also in future

kilde büyümeye devam edecektir. Bu ürünler temel olarak me-

grow strongly. These products are mainly used in the medical

dikal ve hijyen alan›nda kullan›lmaktad›r ancak teknik uygula-

and hygienic field but also the technical applications are get-

malar da gün geçtikçe daha çok önem kazan›yor. Klasik need-

ting more and more important. The advantage of spunlace

le punched ürünlerle k›yasland›¤›nda spunlace nonwovenlar›n

nonwovens compared to the classical needle punched pro-

avantaj›, daha düflük elyaf miktar› ile ayn› belirli karakteristik-

ducts is that the same specific characteristics can be often re-

lerin yakalayabilmesidir. Bu kaynaklar›n tasarrufunu ve çok

ached with a lower quantity of fibres. This saves resources and

yüksek üretim h›zlar›n› sa¤lar.

allows very high production speeds. And this is exactly the

Bu noktada Brückner'in yeni makine konsepti devreye girer.

point were BRÜCKNER's new machinery concept starts.

tekstil teknoloji 126


BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING

Yeni konsept:

The new concept provides for

• Termal enerjinin tekdüze uygulamas› ile kumaflta tekdüze

• a uniform drying across the fabric width by uniform applica-

kurutma,

tion of the thermal energy

• ‹nce ayarl› hava sirkülasyonu sayesinde tüm kurutma süreci

• a uniform temperature distribution during the complete dry-

boyunca tekdüze s›cakl›k da¤›l›m› sa¤lar.

ing process due to finely tuned air circulation

Yeni kurutucu Supra-Flow BH, kesinlikle esnek olan, istendi¤inde geniflletilebilen ve oldukça fazla enerji tasarrufu sa¤layan modüler bir sistemdir. Tüm kurutma süreci boyunca, kumafl etraf›nda tekdüze hava sirkülasyonu sa¤layan Brückner

The new flow-through dryer SUPRA-FLOW BH is a modular system which is absolutely flexible, which can be enlarged anytime and saves a lot of energy. It is characterized by the typical alternating BRÜCKNER split-flow design which provides for an absolute uniform air circulation around the fabric thro-

split-flow dizayn› ile karakterize olmufltur. S›cakl›k da¤›l›m› da

ughout the complete drying process. Also the temperature

tüm kumafl uzunlu¤u ve geniflli¤i boyunca sabit kal›r. Yüksek

distribution remains constant over the complete fabric length

h›zlarda bile, tekdüze bir kurutma seviyesi ve kumaflta nem ka-

and width. Even with high speeds there is a uniform level of

l›nt›s› vard›r. Güvenilir kumafl transferi, yeni gelifltirilmifl bir bant ve kumafl›n hava fiksasyonu ile garanti edilir. Her bir brü-

drying and residual moisture in the fabric. The reliable fabric transport is ensured even with the lightest fabric qualities due to a newly developed belt and air fixation of the fabric.

lör ünitesinde tak›l› olan Brükner'in patentli nozülü, devirdaim

BRÜCKNER's patented Venturi nozzle which is installed in

ve temiz hava için optimum bir kar›flt›rma sa¤lar. Ak›fl direnifl-

every burner unit provides for an optimum mixture of circula-

leri en aza indirilerek ciddi enerji tasarrufu sa¤lan›r. Ak›ll› ›s›

ting and fresh air. Flow resistances are minimized which al-

geri kazan›m sistemi sayesinde enerji tüketiminde ilave azalt-

lows considerable savings of energy. An additional reduction

ma yapmak mümkündür. S›cakl›k, devir daim hava ve hava nemi için var olan bir sistem, sürekli olarak kurutucunun içi

of the energy consumption is possible due to the intelligent heat recovery system. A control system for temperature, circulating air and air humidity provides continuously for optimum

için optimum koflullar› sa¤lar Hat h›z›na adapte edilen bir kon-

conditions in the interior of the dryer. A control system adap-

trol sistemi, hatta da entegre edilir. Bu yeni sistem, ilk kez ge-

ting to the line speed is integrated into the line, too. This new

çen y›l›n sonunda kuruldu ve baflar›l› bir flekilde çal›flt›r›ld›. Kul-

system has been installed by the end of last year for the first

lan›c›, her bir kumafl metresinden yüksek kalitedeki ürünlerine

time and has been successfully set into operation. The user

kadar sürekli olarak kullan›r ve bunlar›n da ötesinde hatt›n›n yüksek verimlili¤inden faydalan›r.

benefits with each meter of fabric from the constantly high quality of his products and above all from the high profitability of his line.

tekstil teknoloji 127


Tekstil Teknoloji  
Tekstil Teknoloji  

Tekstil Teknoloji Dergisi

Advertisement