Page 1

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý

IV. Ýlköðretim Öðrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalýþmasý

Ankara, 2009


…Memleketimiz baþtan nihayete kadar hazinelerle doludur… Hepimiz bütün bu hazineleri meydana çýkarmak ve servet ve refahýmýzýn menâibini bulmak vazifesi ile mükellefiz. Bu vezâifin suhuletle ifa edileceðini kabul etmek doðru deðildir. Eminim ki gençler yalnýz nazariyatla meþgul deðillerdir. Sanatýn, ziraatin ticaretin ne olduðunu anlayan ve bunlarý fiilen tatbik eden gençlerdir. (1923 Kaynak: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri II, s. 118.)

… Hükümetin en verimli ve önemli görevi eðitim iþleridir. Bu görevde baþarýlý olabilmek için öyle bir program uygulamak zorundayýz ki, o program milletimizin bu günkü durumu ile sosyal ve yaþamýn ihtiyaçlarý ile yerel þartlarla ve çaðýn gerekleri ile tam anlamýyla denk ve uygun olsun… … Bir yandan cahilliðin kaldýrýlmasý ile uðraþýrken diðer yandan da memleket çocuklarýný sosyal hayat ve ekonomide fiilen etkili ve yararlý kýlabilmek için gereken basit bilgileri uygulamalý bir biçimde vermek yöntemi eðitimimizin temelini oluþturmalýdýr… (TBMM’nin I. Dönem 3. Yasama Yýlýný Açýþ Konuþmalarýndan, 1 Mart 1922. Kaynak: Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 1, C. 18, Sa.2.)


Abdullah GÜL Cumhurbaþkaný


Recep Tayyip ERDOÐAN Baþbakan


Nimet ÇUBUKCU Millî Eðitim Bakaný


GELECEÐÝMÝZ IÞILDIYOR “Ýlköðretim Öðrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalýþmasý”; ülkemizin gereksinim duyduðu geleceðin bilim insanlarýný yetiþtirmek, yetenekli çocuklarýmýza sahip çýkmak, bilimsel amaçlý yarýþma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde artýrarak yaygýnlaþtýrmak ve teþvik etmek, geleceðin bilim insaný olma potansiyeline sahip çocuklarýmýzý erken yaþlarda keþfedip var olan yeteneklerini geliþtirmek, gerekli desteði vererek onlarý üretken kýlmak amacýyla, ilköðretim düzeyinde Matematik ve Fen Bilimleri alanlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Proje baþvurularý, 15 Eylül 2008 - 23 Ocak 2009 tarihleri arasýnda tamamlanmýþ ve Türkiye genelinde 81 ilden 31.866 proje katýlmýþtýr. Bölge Merkezlerinde TÜBÝTAK tarafýndan oluþturulan Bilim Kurullarýnýn titiz incelemesi sonucunda, 1045 proje, 12 bölge merkezi illerimiz olan Ankara, Ýstanbul Asya, Ýstanbul Avrupa, Ýzmir, Adana, Antalya, Kayseri, Malatya, Erzurum, Van, Samsun ve Bursa’da 14-15 Nisan 2009 tarihlerinde sergilenmiþtir. Bu kitapta tanýtýmý yapýlan ve bölge sergileri sonucunda finale kalan projeler, 12-14 Mayýs 2009 tarihleri arasýnda Ankara’daki final sergisine davet edilmiþlerdir. Çalýþmaya katýlan öðrencilerimizi, öðretmenlerimizi ve emeði geçenleri tebrik ediyor, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum.

Dr. Halil Rahman AÇAR Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkaný


PROJE GENEL KOORDÝNATÖRÜ Dr. Halil Rahman AÇAR

EARGED Baþkaný

PROJE KOORDÝNATÖRÜ Osman YILDIRIM

EARGED Baþkan Yardýmcýsý

ÇALIÞMA GRUBU Berrin ÇALIK Süleyman KAZAKLI Erdal GÜRLEVÝK Murat ÝBÝÞ Cemal TINKILIÇ

Þube Müdürü Þube Müdürü Eðitim Uzmaný Öðretmen Öðretmen

GRAFÝK TASARIM Ziya ARPACIOÐLU

Öðretmen


ÝÇÝNDEKÝLER

Adana..........................................................1

Kayseri......................................................66

Adýyaman..................................................5

Kýrýkkale...................................................68

Afyonkarahisar .......................................6

Kocaeli .....................................................69

Amasya ......................................................7

Konya .......................................................71

Ankara .....................................................12

Kütahya....................................................73

Antalya ....................................................16

Malatya ....................................................74

Artvin .......................................................18

Manisa......................................................78

Aydýn ........................................................19

Muþ .......................................................... 80

Balýkesir ...................................................22

Nevþehir .................................................81

Batman ....................................................23

Ordu ....................................................... 82

Bursa.........................................................24

Rize .......................................................... 84

Çorum .....................................................25

Sakarya................................................... 85

Denizli......................................................27

Samsun....................................................87

Diyarbakýr ..............................................28

Þanlýurfa...................................................89

Düzce .....................................................29

Þýrnak........................................................91

Edirne.......................................................30

Tokat ........................................................92

Gaziantep...............................................31

Trabzon ..................................................94

Hatay ......................................................32

Uþak ..........................................................96

Isparta ......................................................33

Van........................................................... 97

Ýstanbul ....................................................34

Yalova ......................................................98

Ýzmir ..........................................................59

Yozgat......................................................99

Kahramanmaraþ..................................63

Zonguldak...........................................100

Projeler, illerin alfabetik sýrasýna göre yer almýþtýr. Kitabýn içerisindeki proje özetleri, proje sahibi öðrencilerin beyanlarý esas alýnarak hazýrlanmýþtýr.


IV. Ýlköðretim öðrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalýþmasý Toplam Baþvuru Sayýsý

31866

12 Bölge Merkezinde Sergilenen Proje Sayýsý

1045

Ankara Final Sergisine Katýlan Proje Sayýsý Fen Bilimleri : 66 Matematik : 34

100


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008009955 Projenin Adý: HÝDROGAZ TESÝSÝ Ýli: Adana

Proje Özeti

Okulun Adý

Deniz kenarýna bir tesis kurduk. Bu tesiste baþka hiç bir ek madde kullanmaksýzýn deniz suyu (tuzlu su) ile hidrogaz elde ettik. Bu gazý depolama birimlerinde depoladýk. Belli bir müddet biriktirme yaptýk. Deneme olarak borunun ucundan çýkan gazý yaktýk. Arabalarda kullaným alanýný inceledik. Tanýtým kýsmýndaki vermiþ olduðum link sorun verirse ikinci link aþaðýdadýr. http://akilli.tv/video/303605/Saimb eyli-YIBO-Okul-Projesi-HidrogazTesisi.aspx

Saimbeyli Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu Hazýrlayan Öðrenciler Emine Cantimur Selahattin Akbulut

Danýþman Öðretmen Mesut Taþ

BuBenimEserim

1


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008023467 Projenin Adý: TURUNÇ YAÐLI ELMA SÝRKELÝ DOÐAL BULAÞIK MAKÝNESÝ DETERJANI Ýli: Adana

Proje Özeti

Okulun Adý Bilim ve Sanat Merkezi

Çukurova bölgesinde yaygýn olarak bulunan turunç bitkisinin ekonomik deðerini arttýrmak amacýyla turunç katkýlý bulaþýk makinesi deterjaný yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada bulaþýk makinesinde kullanýlan yan ürünlerinde doðal kaynaklardan karþýlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Boraks, yemek sodasý, yemek tuzu, limon tuzu ve turunç yaðý kullanýlarak hazýrlanmýþtýr. Parlatýcý olarak elma sirkesi kullanýlmýþtýr. Turunç yaðý kullanýmý ile makine içerisindeki kötü kokular da giderilmiþ olmaktadýr.

Hazýrlayan Öðrenci

Muhammet Ceyhun Kardaþ

Danýþman Öðretmen Mehmet Duran Öznacar

BuBenimEserim

2


MATEMATÝK Proje No: 2008027339 Projenin Adý: YAZ SAYILARI Ýli: Adana Okulun Adý Bilim ve Sanat Merkezi Hazýrlayan Öðrenci Aybüke Yaz

Danýþman Öðretmen Feza Mýhçý

Proje Özeti Sayýlar tek ve çift olmak üzere iki gruba ayrýldýðý için sayýlarýn rakamlarýndan çift olaný 2 ye bölüp tek olaný 2 ile çarptým. Çýkan sayýlardaki rakamlarý topladýktan sonra bu toplamýn ilk baþtaki sayýya bölünüp bölünmediðine baktým. Bölünebilen sayýlara yaz sayýlarý adýný verdim. Ýki ve üç basamaklý tüm sayýlarý yazarak hangilerinin yaz sayýsý olduðunu belirledim. Bazý özel durumlarý inceledim. Yaz sayýlarýný öðrencilere öðretmek amacýyla bir oyun tasarladým.

BuBenimEserim

3


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008030900 Projenin Adý: ISI SENSÖRLÜ KISA DEVRE HABERCÝSÝ Ýli: Adana

Proje Özeti

Okulun Adý Baþkent Üniversitesi Özel Baþkent Ýlköðretim Okulu

Elektrik kontaðýndan çýkabilecek yangýnlarda önlem olarak sigorta kontrol sistemin bazý durumlarda devreye girmemesi yangýn riskini artýrmaktadýr. Isý sensorlu bu yeni sistem sayesinde daha fiþ veya priz seviyesinde baþlayan aþýrý ýsýnma durumunda koruma sistemi devreye girerek olabilecek tehlikeden can ve mallarýmýzý daha da güvenceye almýþ olacaðýz.

Hazýrlayan Öðrenciler Can Gelgen Doruk Böbür

Danýþman Öðretmen Çaðla Havadoðlu

BuBenimEserim

4


MATEMATÝK Proje No: 2008020653 Projenin Adý: KÜMELER DÝYARI Ýli: Adýyaman

Proje Özeti

Okulun Adý Yazýkarakuyu Ýlköðretim Okulu

Kurduðumuz maket þehir sayesinde kümeler konusunu her yönüyle anlamak,küme iþlemlerini doðru bir þekilde yapmak artýk oldukça kolay ve zevkli. Yapýlmasý gereken tek þey "Kümeler Diyarý"nýn dev giriþ kapýsýndan girmek ve önümüzdeki yolu takip ederek bir an önce þehri gezip bitiþ noktasýna varmak. Þehir turunuz bittiðinde sizin için artýk kümeler konusu problem olmaktan çýkacak. "Kümeler Diyarý"nda gez ve öðren.

Hazýrlayan Öðrenciler Kübra Engin Fatma Öztürk

Danýþman Öðretmen Þeyma Uzunoðlu

BuBenimEserim

5


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008020370 Projenin Adý: KEÇENÝN ISI YALITIMINDA DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ýli: Afyonkarahisar

Proje Özeti

Okulun Adý Aydýn Doðan Bilim ve Sanat Merkezi

Amacýmýz kerpiçi, alçý ve keçe tozu ile güçlendirip ýsý yalýtým deðeri yüksek sýva malzemesi oluþturmaktýr. Karþýlaþtýrmalý deneyler yaparak keçe ve keçe tozunun ýsý yalýtýmýndaki önemini bilimsel verilerle göstermeye çalýþtýk. Alçý-kerpiç karýþýmýna belli oranlarda keçe tozu karýþtýrarak sýva harçlarý oluþturduk. Bunlarla ýsý ölçüm deneyleri gerçekleþtirdik. Keçe ve keçe tozunun ýsý yalýtýmýnda etkin bir þekilde kullanýlabileceði yapýlan deneyler sonucunda görülmüþtür.

Hazýrlayan Öðrenciler Mustafa Aktaþ Gökhan Oyur

Danýþman Öðretmen Özlem Yakut

BuBenimEserim

6


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008002346 Projenin Adý: ARABAMDA KAMERAM VAR, HASARIM YOK Ýli: Amasya

Proje Özeti

Okulun Adý Amasya Bilim ve Sanat Merkezi

Tali yoldan ana yola çýkarken yanlýþ parkeden araçlarýn görüþ alanýný engellemesi nedeni ile birçok trafik kazalarý olmaktadýr. Bu nedenle arabalarýn ön tamponuna kamera yerleþtirerek þoförün içerideki ekrandan gelen araçlarý kolay görmesi saðlanýr ve bu sebepten oluþan trafik kazalarý önlenebilir. Projeye uygun bir araba bulundu ve aracýn tamponunun en uç kýsmýna kameralar yerleþtirildi. Arabanýn içine küçük bir ekran yerleþtirildi.

Hazýrlayan Öðrenci Furkan Enes Çiçek

Danýþman Öðretmen Ferda Yükselen

BuBenimEserim

7


MATEMATÝK Proje No: 2008004732 Projenin Adý: AYNA AYNA SÖYLE BANA Ýli: Amasya

Proje Özeti

Okulun Adý Albayrak Ýlköðretim Okulu

Geometrik þekillerin x ve y eksenlerine göre yansýmalarýný çizmek zaman alýyordu ve çizim sýrasýnda hata yapýlabiliyordu. Hazýrlamýþ olduðumuz proje ile geometrik þekillerin yansýmalarýný çizime gerek kalmadan tespit edebiliyoruz ve konuyu daha dikkat çekici hale getiriyoruz. Ayrýca projemiz ile sadece düzlemsel þekillerin deðil, prizma gibi üç boyutlu þekillerin de yansýmalarýný belirleme imkâný buluyoruz.

Hazýrlayan Öðrenciler Özlem Bozdemir Ebru Kýlýnç

Danýþman Öðretmen Eser Özkan

BuBenimEserim

8


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008009350 Projenin Adý: SU TÜKETMEDEN SUYUN DONMASINI ÖNLEYEN ÞEBEKE Ýli: Amasya

Proje Özeti

Okulun Adý Hamit Kaplan Ýlköðretim Okulu

Proje ile þehir þebekelerine tahliye hattý kuruldu. Bu sayede su tüketilmeden suyun donmasý engellendi. Böylece önemli bir su israfýnýn önüne geçildi. Ayrýca su için geri dönüþüm hattý oluþturulmuþ oldu.

Hazýrlayan Öðrenci Büþra Destebaþ

Danýþman Öðretmen Ahmet Bolat

BuBenimEserim

9


MATEMATÝK Proje No: 2008010968 Projenin Adý: TOPLAR ÇEMBER Ýli: Amasya

Proje Özeti

Okulun Adý Iþýk Ýlköðretim Okulu

Dairelerle toplama iþlemini rahatlýkla yapabildiðimiz projem tam sayý kavramýnýn anlaþýlmasýnýn yanýnda, yaþayarak öðrenme ortamý saðlamasý açýsýndan öðretmenimizin de kullanabileceði güzel bir araçtýr.

Hazýrlayan Öðrenci Muhammed Raþid Avci

Danýþman Öðretmen Nafýz Çotur

BuBenimEserim

10


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008023128 Projenin Adý: SÜTLEÐEN MÝKROP ÖLDÜRÜR MÜ? Ýli: Amasya

Proje Özeti

Okulun Adý Amasya Bilim ve Sanat Merkezi

Çalýþmamýzýn materyalini oluþturan sütleðen bir veya çok yýllýk süt taþýyan bitkilerdir. Bu bitkinin mikrop öldürücü etkisinin olup olmadýðýný tespit etmek amacýyla deney yaptýk. Sonuç olarak sütleðen bitkisinden elde ettiðimiz ekstreler boðazdan alýnan bakterileri ve e.coli bakterilerinin üremesini engellemiþtir. Bu bitki ile boðaz hastalýklarý için ilaç yapýlabilir. Yaptýðýmýz sabun içine bitkinin özütünü katarak tuvaletlerin temizliði için temizlik maddesi ürettik

Hazýrlayan Öðrenci Özgehan Karataþ

Danýþman Öðretmen Nurþen Kalyoncu

BuBenimEserim

11


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008000528 Projenin Adý: KOKUNUN GÜCÜNÜ KULLANIN Ýli: Ankara

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Aksoy Ýlköðretim Okulu

Projemiz, kokunun öðrenme hýzýna etkisini öðrenmek amacýyla farelerle yapýlan deneysel bir çalýþmadýr. Projemizde biberiye ve fareler üzerine kaynak taramasý yaptýk. Deney ve kontrol grubu oluþturduk. Deney grubundaki farelerin her an biberiye kokusunu almalarýný, kontrol grubundaki farelerinse koku almalarýný engelledik. 2 gruptaki farelerin labirentte yemi bulma hýzlarýný ölçtük. Deney sonunda biberiye kokusuna maruz býraktýðýmýz farelerin labirentteki yemi bulma hýzlarýnýn daha çok olduðunu gördük.

Hazýrlayan Öðrenci Alim Çiftçi

Danýþman Öðretmen Mustafa Çevik

BuBenimEserim

12


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008002237 Projenin Adý: PEYMAY YAPALIM Ýli: Ankara

Proje Özeti

Okulun Adý Barbaros Ýlköðretim Okulu

Organik maya hazýrlamak için þirden alýp temizledik, tuzladýk. Üzerine bir bez parçasý örterek güneþte on gün kuruttuk. Kara üzüm,yarma,yuva dikeni kökü,pirinç,keçi boynuzu, incir, nohut, çörek otu, kuzu kursaðýný ayrý küçük keselere koyup su dolu toprak çanaða yerleþtirdik. Çanaðýn aðzýný deri kapakla kapatýp 30 gün karanlýkta beklettik. Hazýrlanan maya gerekli olduðunda çanaktan alýnýp kullanýlmalýdýr. Mayalama iþleminde 10 litre süte 1 su bardaðý maya (200 mililitre) kullanýlmalýdýr.

Hazýrlayan Öðrenci Nazmiye Özbek

Danýþman Öðretmen Melike Bilici

BuBenimEserim

13


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008012120 Projenin Adý: DEPREM ETKÝLERÝNÝ EN AZA ÝNDÝRGEYEN ÝZOLASYON SÝSTEMÝ Ýli: Ankara

Proje Özeti

Okulun Adý ODTÜ Geliþtirme Vakfý Özel Ýlköðretim Okulu

Bu proje ile deprem esnasýnda yer hareketlerinin binaya aktaracaðý enerjinin kayan mekanizmalar yardýmý ile absorbesi saðlanarak, binanýn yýkýcý etkilerden korunmasý hedeflenmektedir. Kuvvetli yapýlar, toprak hareketleri sonucu aktarýlan enerjiyi absorbe edebilecek esneklikten yoksundur ve belirli bir eþiðin üzerindeki enerjiler yapýda kýrýlmalara neden olur. Bu binalarda kayan sistemler kullanýlmasý yoluyla binanýn yapýsal unsurlarý enerji aktarýmýndan korunmuþ olur.

Hazýrlayan Öðrenci

Daðhan Carlos Edip Akkar

Danýþman Öðretmen Ahmet Coþkun

BuBenimEserim

14


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008019747 Projenin Adý: BALIK MAKÝNESÝ Ýli: Ankara

Proje Özeti

Okulun Adý Ostim Ýlköðretim Okulu

Cichlid türü balýklar yavrularýný 24 gün aðýzlarýnda büyütüyorlar bu nedenle 24 gün hiçbir þey yemiyorlar, aç kalýyorlar, zayýflayýp hastalanýp ölebiliyorlar. Bu projede balýk hiç yýpranmýyor. Projenin maliyeti düþüktür ve her akuvarist kendi yapabilir. Gerekli olan malzemeler bir krema pompasý, bir ýsýtýcý vantuzu, hava hortumu, sinek teli.

Hazýrlayan Öðrenci Barýþ Can Kuru

Danýþman Öðretmen Yasemin Güngör

BuBenimEserim

15


MATEMATÝK Proje No: 2008017709 Projenin Adý: GEOMETRÝ KRALININ VE SAYI PRENSESÝNÝN MUTLU SONU: OLASILIK Ýli: Antalya

Proje Özeti

Okulun Adý TED Antalya Koleji Özel Ýlköðretim Okulu

2, 3 ve daha büyük basamaklý sayýlarýn toplamýnýn olasýlýðýnýn hesaplanmasýnda yetmeyen permütasyon, kombinasyon ve faktöriyel yerine katalogumuzdan eksiksiz ve doðru þekilde hesaplamak. Asetat katalogu oluþturup hesabýn genellemesini yapabilmek ve olasýlýða yeni bir bakýþ açýsý kazandýrabilmek. Sayý dizisinin bütünlüðünden yararlanarak kýsa,hýzlý yoldan hesaplanmasý zor olan olasýlýðýn bulunabilirliðinin keþfetmek. Bölünebilme kurallarýndan 3 ve 9’a bölünebilen sayýlarýn olasýlýðý hesaplayabilmek.

Hazýrlayan Öðrenciler Çaðlar Uysal Beste Artar

Danýþman Öðretmen Yeþim Karahan

BuBenimEserim

16


MATEMATÝK Proje No: 2008020308 Projenin Adý: BÝRÝM ÇEVÝRME MAKÝNESÝ Ýli: Antalya

Proje Özeti

Okulun Adý Kalkan Ýlköðretim Okulu

Projemizin amacý uzunluk aðýrlýk ve sývý ölçü birimlerini birbirine çevirmede kullanabileceðimiz bir manuel makine tasarlamaktýr. Makinemizin üst kýsmýnda birimlerin yazýlý olduðu bir cetvel kullandýk. Buna "birim cetvel" dedik. Çevirmek istediðimiz birimin altýna sayýmýzý koyduk. Sonra hangi birime çevireceksek tutma kolundan o birime kadar ilerledik. Ekrandan okuduðumuz sayý ilk yazdýðýmýz sayýnýn çevrilmiþ haliydi. Okullarda kullanýlabilecek bir ders araç gereci haline gelmesini istiyoruz.

Hazýrlayan Öðrenciler Mehmet Kaska Uður Bölükbaþý

Danýþman Öðretmen Ahmet Ali Diken

BuBenimEserim

17


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008028236 Projenin Adý: YAYLI ARABA Ýli: Artvin

Proje Özeti

Okulun Adý Atatürk Ýlköðretim Okulu

Araç içerisine yerleþtirilecek yay sistemi sayesinde aracýn hareket halindeyken sahip olduðu kinetik enerji fren yaptýðý zaman bu yaylarda esneklik potansiyel enerjisi olarak depolanýyor ve tekrar kullanýlabiliyor. Bu da yakýt tasarrufu saðlýyor.

Hazýrlayan Öðrenci Livan Gül Durmuþ

Danýþman Öðretmen Ahmet Bülbül

BuBenimEserim

18


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008000351 Projenin Adý: YAPAY AÐAÇ Ýli: Aydýn

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Aydýnlýk Ýlköðretim Okulu

Yapay aðaç enerjisini güneþ ve rüzgardan alan, aldýðý bu enerji ile gövdesinde depoladýðý suyu elektroliz eden, elektroliz sonucu oluþan oksijeni havaya salan, hidrojenin depo edip yakýt olarak kullanýlmasýný saðlayan bir sistemdir. Yapýþtýrma ve birleþtirme yöntemi kullanýlmýþtýr.

Hazýrlayan Öðrenciler Sudenur Kuyucu Büþra Uymaz

Danýþman Öðretmen Fatih Derebað

BuBenimEserim

19


MATEMATÝK Proje No: 2008021443 Projenin Adý: MATEMATÝK KARÝKATÜR KÝTABIM Ýli: Aydýn

Proje Özeti

Okulun Adý Þair Fethi Bey Ýþitme Engelliler Ýlköðretim Okulu

Arkadaþlarýmýn da fikirleriyle çeþitli esprili matematik konularýyla ilgili deðiþik karikatürleri kaðýtlara karaladým. Sonra onlarý tek tek resim kaðýtlarýna çizerek ortaya çok sayýda karikatür çýktý. Ýki sevdiðim ders olan resim ve matematik dersini birleþtirerek benim eserim diyebileceðim bir proje hazýrlamýþ oldum. Boya, resim kaðýdý ve ciltletme için 25 TL masraf yaptýk.

Hazýrlayan Öðrenci Sümeyra Aydemir

Danýþman Öðretmen Dilek Durmuþ

BuBenimEserim

20


MATEMATÝK Proje No: 2008022529 Projenin Adý: KOD ADI 005 Ýli: Aydýn

Proje Özeti

Okulun Adý Beþeylül Ýlköðretim Okulu

y pozitif tamsayý, 10 £ x £ 500 olmak üzere 5x sayýsýnýn basamak sayýsýný bulmak için formül geliþtirildi. 5’in kuvvetlerinin basamak sayýlarý arasýndaki örüntüden yararlanýldý. Kuvvetler belirli aralýklara ayrýlarak kodlama sistemi oluþturuldu sistem tablo haline getirildi. Tabloda her kuvvetin bulunduðu aralýða ve birler basamaðýndaki sayýya göre bir kodu oldu. x, y pozitif tamsayý, x < y ve y-x ³ 10 olmak üzere, 2x.5y gibi bir ifadenin basamak sayýsý bulundu.

Hazýrlayan Öðrenci Öykünur Avcý

Danýþman Öðretmen Aslý Özkan Ökek

BuBenimEserim

21


MATEMATÝK Proje No: 2008009845 Projenin Adý: 8 VE TEK SAYILAR Ýli: Balýkesir

Proje Özeti

Okulun Adý Ovacik Ýlköðretim Okulu

m ne n iki tek tamsayý ise m2-n2 8 ile bölünür. m=2x+1 ve n=2y+1 olsun. (Tek tamsayýlar olduðundan dolayý) m2-n2=(2x+1)2-(2y+1)2=4(x2y2)+4(x-y) =4(x-y)(x+y+1) Eðer x-y çift ise ve x-y=2k der = 4.2k.(2k+y+y+1) olur ve 8 ile tam bölünür. Eðer x-y tek ise x-y=2k+1 dersek m2-n2= 4(2k+1)(2k+1+y+y+1)= 8(2k+1)(k+y+1) olur.

Hazýrlayan Öðrenciler Didem Özey Emeti Özgen

Danýþman Öðretmen Mustafa Ülker

BuBenimEserim

22


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008024460 Projenin Adý: NEMLÝ ORTAMLARDA KURU AYNALAR Ýli: Batman

Proje Özeti

Okulun Adý Karatay Ýlköðretim Okulu

Her boyda ayna için arkasýna yerleþtirilen ýsýtýcý tele elektrik verilerek telin ýsýnmasý saðlanýr ve ayna ýsýtýlmýþ olur. Bu sayede su buharý ýsýnan ayna yüzeyine yapýþmaz ve insan hayatý kolaylaþtýrýlýr.

Hazýrlayan Öðrenciler Melek Durmaz Mizgin Cihan

Danýþman Öðretmen Murat Kocaman

BuBenimEserim

23


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008000200 Projenin Adý: BÝYOLOJÝK TEMÝZLÝK Ýli: Bursa

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Çakýr Ýlköðretim Okulu

Kara turp rendelenerek suyu çýkarýldý. Günlük hayatýmýzda çok sýk sorun olan lekelerden ketçap, çay, kahve, meyve sularý, çimen, yað kullanýlarak beyaz pamuklu kumaþlar üzerinde lekeler oluþturuldu. Lekeli kumaþlar turp suyu içerisinde 30 dakika bekletilerek sabunlu soðuk su ile yýkandýðýnda çimen lekesinin büyük oranda, diðer lekelerin ise tamamen çýktýðý gözlendi. Çevreye ve insan saðlýðýna zarar veren kimyasallar yerine deterjanlarda katký maddesi olarak doðal turp bitkisinden yararlanýlabilir.

Hazýrlayan Öðrenciler Zeynep Yürekli Eda Delen

Danýþman Öðretmen Cihadiye Özek

BuBenimEserim

24


MATEMATÝK Proje No: 2008007673 Projenin Adý: DÝNAMÝK MATEMATÝK Ýli: Çorum

Proje Özeti

Okulun Adý Merkez Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu

Projemizde geometrinin tahta üzerine çizili þekillerden öte dinamik (hareketli) bir yapýya sahip olduðu düþüncesinden yola çýktýk. Çizgiler yerine bir çember çevresine merkezine ve çember dýþýna raylý bir sistem kurduk. Amacýmýz bu ray üzerinde hareket esnasýnda geometrik þekiller açýlar, uzunluklar gibi deðerlerin deðiþimini hareket halindeyken gözlemlemekti. Bu deðiþimi bir simülasyon ortamý kurarak oluþturduk. Adeta bir deney ortamý oluþturduk.

Hazýrlayan Öðrenci Büþra Bolat

Danýþman Öðretmen Ahmet Öztürk

BuBenimEserim

25


MATEMATÝK Proje No: 2008012282 Projenin Adý: TAMKARE OLMAYAN SAYILARIN KAREKÖKÜNÜ BULALIM Ýli: Çorum

Proje Özeti

Okulun Adý Yavu Köyü Ahmet Hamid Çaðýl Ýlköðretim Okulu

Projemizde, tam kare ifadelerden faydalanarak tam kare olmayan sayýlarýn yaklaþýk deðerini hesaplayabildiðimiz bir formül bulduk.Bu formülle tahmin ederek bulduðumuz tam kare olmayan sayýlarýn kareköklerini karþýlaþtýrabilir ve tahmin etmede kullandýðýmýz stratejileri geliþtirebiliriz.

Hazýrlayan Öðrenciler Betül Taþkýn Talip Doðan

Danýþman Öðretmen Tuba Saðýr

BuBenimEserim

26


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008009794 Projenin Adý: ÇÝFT KAZANLI ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Ýli: Denizli

Proje Özeti

Okulun Adý Zaferiye Abalýoðlu Ýlköðretim Okulu

Hemen hemen ayný zamanda iki kazan çamaþýr yýkanýr. Normal bir makinede kullanýlan su miktarýný % 60`a indirir. 2. kazanda kullanýlacak olan sýcak su 1. kazanda zaten istenilen sýcaklýkta ýsýtýldýðýndan su ýsýtma için kullanýlacak enerjiden tasarruf edilmektedir.

Hazýrlayan Öðrenci Samed Gürkan Fidan

Danýþman Öðretmen Aynur Türkoðlu

BuBenimEserim

27


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008004209 Projenin Adý: SAHTE BAL KONTROL TESTÝ Ýli: Diyarbakýr

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Nil Ýlköðretim Okulu

Ýki deney tüpünün birine gerçek bal çözeltisi diðerine ise sahte bal (þekerli) çözeltisi konur. Her iki tüpe eþit miktarda bazik bakýr (+2) çözeltisi ilave edilir ve her iki tüpün rengi açýk maviye dönüþür. Sonra her iki tüp ýsýtýldýðýnda gerçek balýn bulunduðu tüpün mavi rengi kaybolur, þeker karýþýmýnýn bulunduðu tüpün rengi ise deðiþmez

Hazýrlayan Öðrenciler Burak Yýlmaz Büþra Yýlmaz

Danýþman Öðretmen Ferhat Karaday

BuBenimEserim

28


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008016194 Projenin Adý: TASARRUF TRENÝ Ýli: Düzce

Proje Özeti

Okulun Adý 75.Yýl Ýlköðretim Okulu

Kamuoyunda meydana gelen elektrik kullanýmýnda duyarlýlýðý artýrmaya yardýmcý olmak için bir þehir-ormanlýk arazi üzerinde oyuncak tren hareket ettirdik. Tren hareketi sýrasýnda kenardaki lambalarýn sensörler yardýmý ile sadece tren geçerken yanmasýný saðladýk. Bunun sonucundaki tasarruf, Ankara-Ýstanbul seferi yapan trenin tek seferde bile ortalama bir þehrin lamba harcamasýný karþýlayabileceðini bulduk. Böylelikle basit gibi görünen sistemin her alanda kullanýmýný artýrmayý amaçladýk.

Hazýrlayan Öðrenciler Selin Hýdýr Niðda Tavlýoðlu

Danýþman Öðretmen Oktay Açýl

BuBenimEserim

29


MATEMATÝK Proje No: 2008005460 Projenin Adý: TOPLAMATÝK Ýli: Edirne

Proje Özeti

Okulun Adý Ahmet Yenice Ýlköðretim Okulu

Ýnsanlarýn yaþamýnda önemli yer tutan sayýlar ve sayma kavramý bizi milattan 3000 yýl öncesine kadar götürür. Sayý sistemi yan yana dizilmiþ rakamlardan oluþur. Önceleri deðiþik çizgi karýþýmlarýn oluþan rakamlar günümüzde kullanýlan þeklini oldukça sonra buldular. En çok kullaným gören onlu sayý sisteminde taban on dur. Öðrencilerin sayýlarýn ve sayýl sisteminin ne iþe yaradýðý sorusuna cevap bulabilmekleri için, ikilik sistemde toplama yapabilen mekanik bir hesap makinesi geliþtirdik.

Hazýrlayan Öðrenciler Oylum Kurt Çaðlar Ozan Anbarcý

Danýþman Öðretmen Rahman Ketenciler

BuBenimEserim

30


MATEMATÝK Proje No: 2008017547 Projenin Adý: ARDIÞIK TOPLAMLAR Ýli: Gaziantep

Proje Özeti

Okulun Adý 8 Þubat Ýlköðretim Okulu

Projemiz doðal sayýlarýn ardýþýk sayýlarýn toplamý olarak yazýlýp yazýlamayacaðýný araþtýrmamýzla baþladý. Bu araþtýrmalarda denediðimiz sayýlardan kimi yazýlamadý, kimi 1 þekilde, kimi 2, kimi 3... farklý þekilde yazýlabildi. Bu sayýlarýn neden böyle farklýlýklar gösterdiðini araþtýrdýk ve bir sayýnýn tam bölenlerinden tek olanlarýnýn sayýsýndan 1 çýkarýlarak bulunduðunu bulduk. Sonra bir sayýnýn pozitif bölen sayýsýndan 2 asalýný silip tek bölenlerinin sayýsýný, en son da bu yazýlýmlarý bulduk.

Hazýrlayan Öðrenciler Ali Demiroðlu Kemal Doðan

Danýþman Öðretmen Nuh Özbey

BuBenimEserim

31


MATEMATÝK Proje No: 2008003684 Projenin Adý: DÝKDÖRTGENLERÝ KARELERE BÖLMEK Ýli: Hatay

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Yeni Atalar Ýlköðretim Okulu Ayþegül Yahþi

Uzun kenar kýsa kenara bölüyorum daha sonra böleni alýp kalana tekrar bölüyorum bu iþleme sonuç sýfýr olana kadar devam edip en sonunda bölümleri toplayýp sonuçta bu dikdörtgenin en az kaç kareye ayrýlacaðýný bulmuþ oldum.

Danýþman Öðretmen

75/40=1 kalan 35, sonra 40/35=1 kalan 5, en son olarak da 35/5=7

Hazýrlayan Öðrenci

Ýlhan Durmuþ

BuBenimEserim

32

1+1+7=9 olarak bulunur.


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008011921 Projenin Adý: EKOLOJÝK VE BÝLÝMSEL SERA Ýli: Isparta Okulun Adý Isparta Bilim Ve Sanat Merkezi Hazýrlayan Öðrenciler Alperen Uysal Emre Yýldýz

Danýþman Öðretmen Hasan Said Tortop

Proje Özeti Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmý ve verimlilik konularýna verilen önem gittikçe artmýþtýr. Tarýmda seracýlýk bu konularýn uygulanmasýnda bir model olarak düþünülebilir. Projemizde, seracýlýkta yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn (güneþ havuzu, güneþ pili, rüzgar türbini) ve yeni bilimsel çalýþmalarýn uygulanabilirliðini araþtýrdýk ve bir sera modeli oluþturduk.

BuBenimEserim

33


MATEMATÝK Proje No: 2008000824 Projenin Adý: TRÝGONOMETRÝK BÝLAZER Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Nesliþah Ýlköðretim Okulu

Projemiz uzaklýk ve eðim ölçebilen Trigonometrik Bilazer aracýnýn tasarým ve çalýþma prensibini kapsar. Bu araç 2 oyuncak lazer,tahta blok ve açýölçerden oluþmaktadýr. Lazerler ýþýklarý dik üçgen oluþturacak þekilde tahta bloðun uç kýsýmlarýna biri sabit, diðeri açýölçerle dönebilecek þekilde yerleþtirildi.Lazer ýþýklarý kesiþtirildi. Lazerin tahta blokla yaptýðý açý ölçülerek kesiþim noktasýnýn tahta bloða olan uzaklýðý trigonometrik oranlar yardýmýyla hesaplandý. Hesap için program geliþtirildi

Hazýrlayan Öðrenciler Aylin Þen Mehmet Melih Öz

Danýþman Öðretmen Kemal Þimþek

BuBenimEserim

34


MATEMATÝK Proje No: 2008001664 Projenin Adý: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ ÝLE (OBEB ) BULMA Ýli: Ýstanbul Okulun Adý 50.Yýl Güzelyalý Ýlköðretim Okulu Hazýrlayan Öðrenci Sezer Gül

Danýþman Öðretmen

Proje Özeti Ýki yada daha çok pozitif tamsayýnýn Ortak Bölenlerinin En Büyüðünü (OBEB) bulmak için verilen sayýlar birbirine eþit olana kadar ard arda çýkarma iþlemi yapýlýr. En son bulunan sayý verilen sayýlarýn OBEB i olur.

Hulusi Ugar

BuBenimEserim

35


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008002265 Projenin Adý: HÝBRÝD BACA Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Ýçerenköy Hasanleyli Ýlköðretim Okulu

Isýtýlan hava hibrid baca içinde yukarý doðru çýkarken içerdeki pervaneleri ve dolayýsýyla mili çevirmiþ bu sayede oluþan hareket motor sayesinde elektrik enerjisine çevrilerek led ampulleri yakmýþtýr. Hafif þiddetli rüzgarlarda da mil baca aspiratöründen dolayý harekete geçmiþ ve güneþ ýþýðýnýn yanýnda rüzgardan da yararlanýlarak gece gündüz çalýþtýrýlabilecek bir düzenek yapýlmýþtýr.

Hazýrlayan Öðrenci Elçin Gaye Karakaya

Danýþman Öðretmen Cihan Gülsever

BuBenimEserim

36


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008002586 Projenin Adý: YUMURTALAR KULUÇKADA!! Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Esentepe Ýlköðretim Okulu

Býldýrcýn yumurtalarýnýn astým, karaciðer, iþtah eksikliði, kanser gibi birçok probleme iyi geldiði bilinmekte ve her gün tüketilmesi önerilmektedir. Bu amaçla evde yetiþtirdiðimiz býldýrcýnlarýn üretimini saðlayarak yumurtalarýndan daha fazla yararlanabilmek istiyoruz. Bu hedef doðrultusunda evdeki aletlerle basit bir kuluçka makinesi yaptýk ve 15 yumurtadan 17 günde 10 tane býldýrcýn elde ettik. Bu bize kuluçka makinesinin basit bir fön makinesi ile de olabileceðini kanýtladý.

Hazýrlayan Öðrenci Dilara Gözükýrmýzý

Danýþman Öðretmen Nergiz Bilgin

BuBenimEserim

37


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008002594 Projenin Adý: ANNEM UNUTUR KÝLÝT UNUTMAZ Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Esentepe Ýlköðretim Okulu

Bu projemizle annelerimizin evden çýkarken su,elektrik ve doðalgazý geri dönüp kontrol etmelerini önlemek amaçlanmýþtýr. Bu amaçla kapý kilidine yerleþtirilen sistem sayesinde kapý kilitlendiðinde su elektrik ve doðalgaz devre dýþý kalmaktadýr. Sistem otomatik olduðu gibi istenilirse elle kumanda edilerek sadece istenilen sistemin devre dýþý kalmasý saðlanýr. Bu sayede evler daha güvende olur bizde kapýda annemizi beklemek zorunda kalmayýz.

Hazýrlayan Öðrenci Esra Kýrdemir

Danýþman Öðretmen Nergiz Bilgin

BuBenimEserim

38


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008006709 Projenin Adý: BALONLU RÜZGAR TÜRBÝNÝ Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Çapa Ýlköðretim Okulu

Rüzgâr enerjisi kaynaklarý özellikleri ve türbinleri ile ilgili araþtýrma yapýlarak balonlu bir rüzgar türbini modelinin rüzgar simülatörü karþýsýnda deneyleri sonucunda yeryüzünden olabilecek yüksekliði ve potansiyel rüzgar gücü hesaplanmýþtýr. Yükseklik arttýkça rüzgar hýzýnýn da arttýðý ve gücün ise hýzýn kübü ile orantýlý olarak arttýðý gösterilmiþtir. Projemiz daha büyük ebatlarda gerçekleþtirilirse seyyar olarak herhangi bir yerde deðiþik yeryüzü yüksekliklerinde rüzgar enerjisinden yüksek miktarda elektrik enerjisi elde etmek mümkün olabilecektir.

Hazýrlayan Öðrenciler Ahmet Salih Gül Alimurat Binark

Danýþman Öðretmen Güler Zeren

BuBenimEserim

39


MATEMATÝK Proje No: 2008007443 Projenin Adý: EBOB-EKOK MATÝK Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu

Bu proje ile iki sayýnýn ebobu ve ekokunu kendi matematiksel bilgilerimizle bulduktan sonra, iþlemin sonucunun doðruluðunu kontrol etmemizi saðlayacak bir diþli çark mekanizmasý oluþturulmuþtur. Çarklý sistemine yerleþtirilecek sayýlarýn ekok ve eboblarý önceden hesaplanmýþtýr. Sonuçta sistem döndükçe ana diþliler üzerinde ayný hizaya gelmiþ olan sayýlarýn eboblarý alt diþlide, ekoklarý ise üst diþlide görülmüþtür. Sistemin ebob ve ekok bulmada bir kontrol mekanizmasý saðladýðý görülmüþtür.

Hazýrlayan Öðrenciler Ramazan Özgür Özkaya Mustafa Asil

Danýþman Öðretmen Elif Çaloðlu Dereoðlu

BuBenimEserim

40


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008008205 Projenin Adý: ÝSTANBULLU KENDÝ ELEKTRÝÐÝNÝ ÜRETÝYOR Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Ýstanbul Ýlköðretim Okulu

Bu projede amacýmýz: toplu taþýmada kullanýlan yolcu geçiþ turnikelerindeki hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüþtürmektir. Metro, tramvay, deniz otobüsü gibi istasyonlarýn aydýnlatma, reklam panolarý, yürüyen merdiven ve ses sistemlerinde bu yenilenebilir enerji kaynaðýný kullanarak çevreye zarar vermeden enerji üretilebileceðini ve yaptýðýmýz model üzerinde enerji dönüþümünü göstererek yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna dikkat çekmeyi amaçladýk.

Hazýrlayan Öðrenciler Eren Diniz Aras Hiçyýlmaz

Danýþman Öðretmen Naciye Dinçsoy Bayram

BuBenimEserim

41


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008010193 Projenin Adý: MANTOLAMADA KAVUZ DEVRÝMÝ! Ýli: Ýstanbul Okulun Adý Özel Eyüboðlu Çamlýca Ýlköðretim Okulu Hazýrlayan Öðrenciler Elif Erbil Zeynep Aybikem Saðlam

Danýþman Öðretmen Fatma Ýclal Yavuzçetin

BuBenimEserim

42

Proje Özeti Enerji tasarrufunun ve bu anlamda ýsý yalýtýmýnýn çok önemli olduðu günümüzde atýk madde olan pirinç kabuðu (kavuz) nun yapýlan deneyler sýrasýnda ýsý yalýtým malzemesi olarak kullanýlabileceði saptanmýþtýr. Kavuza eklenen deðiþik maddelerle çeþitli kompozitler oluþturulmuþtur. Hazýrlanan kompozit maddenin binalarýn dýþ cephesinde mantolamada kullanýlan strafora göre ýsý yalýtýmýnda daha iyi sonuç verdiði ölçümlerle anlaþýlmýþ, strafora alternatif olarak tavsiye edilebileceði düþünülmüþtür.


MATEMATÝK Proje No: 2008010787 Projenin Adý: EN AZ DOÐRU ÝLE EN ÇOK PARÇA ELDE ETMEK Ýli: Ýstanbul Okulun Adý Ýstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Hazýrlayan Öðrenci Nur Sinem Þahin

Danýþman Öðretmen Demet Kuzubaþýoðlu

Proje Özeti Farklý geometrik cisimlerin en az doðru ile kesilmesi sonucunda en fazla kaç parça elde edilebileceði probleminden yola çýkýlarak istenen koþullarý saðlayacak kesim modelleri oluþturuldu. Sayý dizileri, sonlu farklar ve tümevarým metodlarý ile ilgili literatür tarandý.Çalýþmanýn bütünlüðünün bozulmamasý için çalýþma takvimi oluþturuldu. Elde edilen genel terimlerin deðerlendirilmesi saðlandý. Sonuç olarak günlük hayatta sýklýkla yapýlan dilimleme iþleminden matematiksel kanýtlara ulaþýlmýþ oldu.

BuBenimEserim

43


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008010833 Projenin Adý: FINDIKTAN KONTRPLAÐA Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Hasan Tahsin Ýlköðretim Okulu

Bu projede fýndýk kabuklarýný deðerlendirerek, geri dönüþümünü saðlayarak ucuz maliyetli kontrplak elde edilmiþtir. Türkiye dünyanýn en önemli fýndýk üretici ülkesi olup, dünya fýndýk üretiminin yaklaþýk %70 i tek baþýna Türkiye tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Yapýlan bu proje ile fýndýk kabuklarý deðerlenmiþ olacak uzun vadede ülke ekonomisine katký saðlanacaktýr.

Hazýrlayan Öðrenciler Gizem Nur Eðilmez Aslýnur Kaya

Danýþman Öðretmen Burcu Saðlamer Yazgan

BuBenimEserim

44


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008011667 Projenin Adý: MAVÝ LEDLERÝN EKMEÐÝN KÜFLENMESÝNÝ ÖNLEYÝCÝ ETKÝLERÝ Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Gaziosmanpaþa Þefkat Ýlköðretim Okulu

Yaklaþýk bir buçuk ay gibi bir sürede ledli ortamda bulunan ekmekte küflenme görülmedi, ledsiz ortamda ekmek küflendi. Ledsiz ortamdaki soðanda küflenmeler görüldüðü halde ledli ortamda küflenme görülmedi. Ledli ortamda bulunan örneklerde hiçbir kötü koku hissedilmedi, diðer ortamda ki örneklerde koku ve renk deðiþimi oldu.

Hazýrlayan Öðrenciler Nurgül Söyler Serranur Bayazýt

Danýþman Öðretmen Menar Yýlmaz

BuBenimEserim

45


MATEMATÝK Proje No: 2008012074 Projenin Adý: MUSON SAYILARI Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Þehit Öðretmen Ýzzet Yüksel Ýlköðretim Okulu

Tam kare sayýlardan ilginç bir sayý dizisi oluþturup bu sayýlara kendi adýmýzý verdik. Bu projede hem kendisi hem de karekökünün rakamlarý toplamý tam kare olan sayýlarý araþtýrdýk. Örneðin 81 gibi hem tam kare hem de rakamlarý toplamý tam kare.

Hazýrlayan Öðrenciler Onur Özcömert Mustafa Semiz

Danýþman Öðretmen Özlem Demir

BuBenimEserim

46


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008012244 Projenin Adý: GÜNEÞ ENERJÝSÝNÝ TOPLA GECE KENDÝNÝ SULASIN Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Bezciyan Ermeni Anaokulu, Ýlköðretim Okulu

Uygulanabilirliði yüksek olan bu proje insan gücü kullanýlmadan insanlarýn geceleyin sebzelerini sulanmasýný saðlayacaktýr. Projeyi gerçekleþtirirken internet araþtýrmasý kaynakçalardan araþtýrma ziraat mühendisinden görüþ alma malzeme temini projeyi oluþturma gerçekleþti. Proje her yönü ile yararlý ve insan gücü maliyeti karþýlaþtýrýldýðýnda daha ekonomik ve farklý sulama alanlarýnda kullanýlma olasýlýðýnýn yüksek olduðu görülmüþtür.

Hazýrlayan Öðrenciler Aleks Baþ Karin Demir

Danýþman Öðretmen Hüseyin Karakuþ

BuBenimEserim

47


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008015433 Projenin Adý: ARAÇ TEHLÝKE UYARI SÝSTEMÝ(ATUS) Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Esenyurt Zübeyde Haným Ýlköðretim Okulu

Günlük hayatta araç kullanýrken, yol kenarlarýnda bulunan trafik iþaretlerine çok da dikkat edilmez. Ancak bu dikkatsizlik, insaný, ölüm kadar kötü bir sonuca bile sürükleyebilir. Bu projede, sürücünün uyarýlmasý, tehlikeli yollar ve dikkatsizlikten dolayý, olasý trafik kazalarýnýn engellenmesi amaçlanmýþtýr. Buna göre, araç trafik levhasýna yaklaþtýðýnda, levhadaki tehlike uyarý iþaretini algýlayýp, bu iþaretin anlamýný, sesli olarak sürücüye bildiren bir tehlike uyarý sistemi geliþtirilmiþtir.

Hazýrlayan Öðrenciler Furkan Kýyçak Esma Þen

Danýþman Öðretmen Gülüzar Yaþar

BuBenimEserim

48


MATEMATÝK Proje No: 2008017217 Projenin Adý: ÇEMBER ÜZERÝNDE NOKTALAR VE PASCAL ÜÇGENÝ Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Ýstanbul Bilim ve Sanat Merkezi

Çember üzerinde noktalar alýp bu noktalarý birleþtirerek ortaya çýkan þekil sayýlarý ile Pascal üçgeni arasýndaki keþfi göstermek ve sergilemek hedeflenmiþtir. Herhangi bir uzunlukta çember çizilmiþ ve üzerinde bir nokta alýnmýþtýr. Ortaya çýkan çizgi sayýsý, üçgen sayýsý, dörtgen sayýsý, beþgen sayýsý, dokuzgen sayýsý not edilmiþtir ve Pascal Üçgenindeki 9. satýra kadar olan kýsým için iliþkilendirilmiþtir.

Hazýrlayan Öðrenci Can Sarýhan

Danýþman Öðretmen Baþak Kök

BuBenimEserim

49


MATEMATÝK Proje No: 2008018827 Projenin Adý: DERÝNLÝKLERÝ ÖLÇÜYORUZ Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Eðitim ve Yaþam Merkezi Okyanus Ýlköðretim Okulu

Üçgenlerdeki temel benzerlik ve diklik baðýntýlarýný kullanarak göllerin derinliklerini ölçmek ve bu iþlemi yaparken de matematiðin günlük hayattaki yerini fark ettirmek projemizin amacýdýr. Bu amaç doðrultusunda dik üçgen modeli hazýrlanmýþ, göllerdeki su kamýþlarýndan faydalanýlarak veriler toplanmýþtýr. Bu veriler hazýrlanan dik üçgen modeline aktarýlarak göllerdeki su kamýþlarýnýn bulunduðu konumlarýn derinlikleri hesaplanmýþtýr.

Hazýrlayan Öðrenciler Rüstem Özgür Zafer Cesur

Danýþman Öðretmen Ömer Açýkyürek

BuBenimEserim

50


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008019378 Projenin Adý: NANO TEKNOLOJÝ HAYATIMIZDA-ÝNSANLAR ARTIK SUYA KARIÞAN ARSENÝK YÜZÜNDEN ÖLMESÝN Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Özel MEF Ýlköðretim Okulu

Yeraltýndaki kaya ve topraklarda bulunan arsenik yeraltýndaki su kaynaklarýna karýþarak yeryüzüne çýkmaktadýr. Madencilik, demir-dýþý metallerin ergitilmesi ve fosil yakýtlarýn yanmasý gibi gerçekleþen süreçler arseniðin yayýlmasýna sebep olur. Nanoteknoloji sayesinde kullanýlan arsenikli suyun çok daha büyük bir kýsmý ayrýþtýrýlabilecek. Bir nanopas molekülü bir futbol sahasý kadar arseniði üzerinde tutabilmektedir. Böylece güçlü elektromýknatýs kullanarak arseniði sudan kolayca ayýrabiliriz.

Hazýrlayan Öðrenciler Deniz Akyürek Melis Yýlmaz

Danýþman Öðretmen Ayþegül Yýldýrým

BuBenimEserim

51


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008019963 Projenin Adý: EVÝMÝZÝN AKILLI JENARATÖRÜ Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Halil Bedii Yonetgen Ýlköðretim Okulu

Elektrik kesintileri ve tasarrufun çözüm yollarý aranýrken evlere bir mini jeneratör yapmaya karar verildi. Jeneratörün parçalarý ve iþlevi 6V aküden çýkan enerji 6 V motoru çevirmek için kullanýlýrken motorda 6V Dinamoyu çevirir Diyot ise dinamodan çýkan akýmý motora enerji olarak dönüþtürür ve aküyü besler.6V motor aküyü devamlý þarj eder. Ampul, havalandýrma veya çýrpýcý uygun yerlerine takýlarak çalýþtýrýldýðýnda hedefe ulaþýlmýþtýr.

Hazýrlayan Öðrenciler

Abdulkadir Hacýmustafaoðlu Emre Buyuran

Danýþman Öðretmen Sevinç Hatipoðlu Savan

BuBenimEserim

52


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008020141 Projenin Adý: BOZUK PARA AYIKLAMA MAKÝNESÝ Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý ÝBB. Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu

Bazý mesleklerde özellikle minibüs, otobüs þoförleri ve esnaflar için bozuk para ayýklamak bazen zahmetli bir iþe dönüþebiliyor. Bunu kolaylaþtýrmak için bozuk paralarý büyüklüklerine göre ayýklayabilen bir makine oluþturuldu. Bu sayede zamandan tasarruf saðlanarak kýsa sürede bir avuç bozuk para hatasýz olarak ayýklanabildi.

Hazýrlayan Öðrenciler Ahmet Cemil Coþan Yusuf Can Sezer

Danýþman Öðretmen Þenel Iþýk Erdal

BuBenimEserim

53


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008021340 Projenin Adý: BÝTKÝLERÝM ÖLMESÝN! Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Eyüboðlu Çamlýca Ýlköðretim Okulu

Ayný ortamda tutulan çeþitli bitkiler doðala yakýn asit etkisi altýnda býrakýlmýþ, sonuçlar kontrol gruplarýyla kýyaslanmýþ, belirli oranlarda iyileþtirici etkisi tahmin edilen doðal malzemeler saptanýp ilave edilerek geliþmeye býrakýlmýþtýr. Sonuçlar tablo ve grafik olarak çalýþýlmýþ ve yorumlanmýþtýr. Bu çalýþmanýn bilimsel dayanakta olmasý için kullanýlan odun külü, analiz edilmek üzere TÜBÝTAK laboratuvarýna tahlil amaçlý olarak gönderilmiþtir.

Hazýrlayan Öðrenci Kývanç Cevizci

Danýþman Öðretmen Talin Tüzüntürk

BuBenimEserim

54


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008022134 Projenin Adý: DALGA GEÇMEYÝP DALGADAN ELEKTRÝK ÜRETEN OKUL Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Ferit Aysan Çaðdaþ Yaþam Ýlköðretim Okulu

Bu sistem üç tarafý denizlerle çevrili ülkemizde birçok kullaným alaný bulabilir. Bireysel kullanýmla da faydalanýlabileceði gibi dalga kýranlara kurulacak böyle bir sistemle hem dalga kýrýlmýþ hem de kitlesel kullanýma yönelik büyük boyutlarda elektrik elde edilebilir. Yaptýðýmýz literatür taramasýnda bizim kullandýðýmýz platformla suyun yükseltilmesinin dalga enerjisi üretilmesinde özgün bir fikir olduðunu tespit ettik

Hazýrlayan Öðrenciler Nail Kamit Abdullah Yamaç

Danýþman Öðretmen Ali Çakmak

BuBenimEserim

55


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008024356 Projenin Adý: IÞIKTAN ÇÝZGÝLER ÜZERÝNDE YAZI YAZMAK Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý ÖZ-DE-BÝR Ýlköðretim Okulu

Çizgisiz kaðýt üzerine düz ve hizalý bir þekilde yazý yazmak amacýyla, 33 ×25×4cm ebatlarýndaki bir kutu içine ampullerden oluþan devre konuldu. Kutunun üst tahtasý, ýþýðýn kaðýda çizgiler halinde ulaþabilmesi için sýralý olarak kesildi ve üzerine cam konuldu. Böylece yazabileceðimiz yüzey oluþturuldu. Devredeki ampul yakýldýðýnda çizgisiz kaðýt üzerinde ýþýktan çizgiler oluþtu. Bu ýþýktan çizgiler kullanýlarak çizgisiz kâðýda düz ve hizalý bir yazý yazýlmasý saðlandý

Hazýrlayan Öðrenci Ertuðrul Atasoy

Danýþman Öðretmen Mustafa Karabulut

BuBenimEserim

56


MATEMATÝK Proje No: 2008025605 Projenin Adý: ÝÇ ÝÇE ÇÝFTGENLER Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Asfa Halil Necati Ýlköðretim Okulu

K, 2’den büyük çift sayý olmak üzere, n defa iç içe geçen düzgün k kenarlý çokgenlerin her köþesine ve tam merkeze 1’den baþlayarak ardýþýk tam sayýlarý yerleþtirerek simetri ekseni köþegenler üzerine gelen sayýlarýn toplamlarýnýn eþ olmasý üzerine çalýþýldý.

Hazýrlayan Öðrenci Ayþe Beyza Alp

Danýþman Öðretmen Münevver Yýlmaz

Merkeze 1 yerleþirse eþ toplam (kn+1)(n+1)-(k-2)n. Merkeze kn+1(son) yerleþirse, eþ toplam (kn+1)(n+1) ve merkeze kn/2+1(ortadaki) yerleþtirse eþ toplam (kn/2+1)(2n+1) oluyor. Bununla birlikte her üç sayý için yerleþtirme stilleri geliþtirilmiþtir.

BuBenimEserim

57


MATEMATÝK Proje No: 2008027050 Projenin Adý: TAMKARE OLMAYAN SAYILARDAKÝ GÝZEM Ýli: Ýstanbul

Proje Özeti

Okulun Adý Vali Rýdvan Yeniþen Ýlköðretim Okulu

Tam kare olmayan sayýlarýn yaklaþýk deðerinin kýsa yoldan kolayca hesaplanmasý amaçlanmýþtýr. Tam kare sayýlardan yararlanarak tam kare olmayan sayýlarýn karekökünün yaklaþýk deðeri hesaplanabilir. Geliþtirilen bu yöntemle tam kare olmayan sayýlarýn kýsa yoldan hesaplanabildiði görülmüþtür.

Hazýrlayan Öðrenciler Ali Emre Özdemir Berkhan Þeker

Danýþman Öðretmen Filiz Öztürk

BuBenimEserim

58


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008010115 Projenin Adý: OTOMATÝK CAM SÝLME ALETÝ Ýli: Ýzmir

Proje Özeti

Okulun Adý Emrullah Efendý Ýlköðretim Okulu

Cam, çerçeve, adaptör, cam silme motoru ve silecek malzemelerini kullanarak projemizi tasarladýk.

Hazýrlayan Öðrenciler Fatih Arslan Mehmet Akboða

Danýþman Öðretmen Ferhat Karakaya

BuBenimEserim

59


MATEMATÝK Proje No: 2008012589 Projenin Adý: PORTREGEN Ýli: Ýzmir

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Ýzmir Çaðdaþ Eðitim Ýlköðretim Okulu

Cam üzerine çizdiðimiz yüzümüzü bir çokgensel bölge gibi düþündük. Öðrencilerimiz daha sonra yüzün belli bölgelerini belli geometrik þekillerle ifade ettiler. Duygu ve ifadelerimizi yine bu geometrik þekillerle gösterdik. Çizdiðimiz çokgenleri ve geometrik þekilleri cam boyasý ile boyayarak yüzümüzde güzel bir geometri tablosu oluþturduk.

Hazýrlayan Öðrenciler Ýrem Yavuz Feyza Akyollu

Danýþman Öðretmen Sinan Kafalý

BuBenimEserim

60


MATEMATÝK Proje No: 2008017687 Projenin Adý: BÖLÜNEBÝLME KURALLARI Ýli: Ýzmir

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Bornova Ýlköðretim Okulu

N basamaklý bir sayýnýn 29`a bölünebildiðini kontrol etmek için bu sayýnýn son basamaðýndaki rakamýn 3 katýný, bu rakam silindiðinde elde edilen n-1 basamaklý sayýya ekliyoruz, bu iþlemi 29’dan büyük olmayan bir sayý elde edilene kadar devam ediyoruz. 29 elde edilmiþse ilk sayý 29`a bölünür. Elde edilen sayý 29`dan farklý bir sayý ise ilk sayý 29 ile bölünemez. Bu kurallarýn tek dezavantajý sayýnýn tam bölünmediði durumlarda kalanýn bulunamamasýdýr.

Hazýrlayan Öðrenci Ezgi Tekgül

Danýþman Öðretmen Seçil Öztürk

BuBenimEserim

61


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008025106 Projenin Adý: AKILLI ÇÝFTLÝK Ýli: Ýzmir

Proje Özeti

Okulun Adý Kiraz Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu

Çiftliklerde yem taþýma ve dökme iþlerini kolaylaþtýrmak, hayvanlarýn ölçüsüz yem yiyerek rahatsýzlanmasýný önlemek ve kayýplarý azaltmak amaçlandý. Depodaki yem otomatik olarak taþýyýcý bant yardýmýyla yukarýda bulunan yem kutusuna belirli aralýklarla taþýnýr.Yemin bitmesiyle hafifleyen yemlik, kilit sisteminin devre dýþý kalmasýyla yayýn uyguladýðý kuvvet devreye girer ve yukarýya kalkar.Yukarýdaki boþ yemliðe, uzaktan kumanda ile yem kutusundan yem doldurulur. Aðýrlaþan yemlik aþaðýya iner.

Hazýrlayan Öðrenciler Ahmet Mutlu Özdoðan Aslý Oranlý

Danýþman Öðretmen Emin Akýn

BuBenimEserim

62


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008003733 Projenin Adý: YARDIMSEVER KAPI Ýli: Kahramanmaraþ

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Öz-Derya Ýlköðretim Okulu

Projede ellerini kullanamayan insanlar için veya elleri dolu insanlar için kapý açma zorluðuna çözüm bulduk. Kapýmýzýn sað ve sol kasasýnýn alt köþesine 2 adet pedal monte ettik. Bu pedallerin bir tanesine kilit ile baðlantý kurduk böylelikle pedale basýlýnca kapý açýlýyor. Diðer pedal ise kapý týklatýyor. Sistem özellikle evlerimizde iç kapýlarýnda kullanýlýr. Pedala basýlýp kapý açýldýðý zaman kapýnýn iç tarafýndaki ýþýk 20 saniye yanarak karanlýk bir ortama girdiðimiz zaman bize yol gösteriyor.

Hazýrlayan Öðrenciler Mehmet Umur Sarýfakýoðlu Arif Emre Pak

Danýþman Öðretmen Aytekin Erzan

BuBenimEserim

63


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008016441 Projenin Adý: KENDÝ ECZANEN OL Ýli: Kahramanmaraþ

Proje Özeti

Okulun Adý Ayþe Gümüþer Ýlköðretim Okulu

Egzema, mantar ve eklem aðrýlarý olan 8 kiþiye yaptýðým kremden verdim. Okul arkadaþýmýn da elleri çatlamýþtý, ona da verdim. Bir günde üç kere sürdü ertesi gün iyileþmiþti. Öðretmenime de kremden verdim. Egzemadan dolayý parmaðýnda oluþan yara 1günde kapandý. Eklem aðrýsý olan üç kiþi aðrýlarýnda hafifleme olduðunu söyledi. Üç tane mantar hastalýðý olan kiþi 4. günün sonunda düzelme olduðunu söylediler. Kullanmaya devam ediyorlar. Öðrendiðime göre mantar ve egzema geç iyileþen hastalýklarmýþ.

Hazýrlayan Öðrenci Merve Karataþ

Danýþman Öðretmen Güler Antepli Ýmal

BuBenimEserim

64


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008030550 Projenin Adý: HAYAT ASPÝRATÖRÜ Ýli: Kahramanmaraþ

Proje Özeti

Okulun Adý Bulanýk Ýlköðretim Okulu

Aspiratör borunun bacaya giriþ noktasýna monte edilir. Rüzgar sonucu tütme olmasý sonucu aspiratör otomatik olarak devreye girer. Bacadan tüten dumaný tekrar bacaya verdiði gibi alarm sayesinde de ev halkýný uyarýr.

Hazýrlayan Öðrenciler Ayþe Þahin Hakan Þahin

Danýþman Öðretmen Ýbrahim Murat Öden

BuBenimEserim

65


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008003318 Projenin Adý: PEDALLI AKILLI FISKÝYEM Ýli: Kayseri

Proje Özeti

Okulun Adý Pýnarbaþý Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu

Projemizde ilk olarak bidondan yaptýðýmýz depoyu, fýskiyeyi, pedalýmýzý tahta bloklara monte ettik. Depomuzu yüksek bir yere koyarak suyun tazyikli þekilde fýskiyeye gelmesini saðladýk. Yaptýðýmýz pedalda yaylarýn esneme özelliðinden yararlandýk. Pedala bastýðýmýzda su akýyor, ayaðýmýzý pedaldan çektiðimizde su akmýyor. Bu sayede duþ alýrken israf olan suyu önledik.

Hazýrlayan Öðrenciler Furkan Kýlýç Ali Karakaya

Danýþman Öðretmen Hasan Erdaþ

BuBenimEserim

66


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008003948 Projenin Adý: DÖNDÜR YANSIT ÖTELE Ýli: Kayseri

Proje Özeti

Okulun Adý Burhan Dinçbal Ýlköðretim Okulu

Projemiz mantar panolu ve metal levhalý koordinat sistemi, elke aparatý, yansýtma cetveli, mýknatýslý ve çivili þekillerden oluþan tam takým bir proje olma özelliði taþýmaktadýr. Ýstediðiniz þekli, istediðiniz noktadan, istediðiniz açýyla döndürün, istediðiniz eksenden yansýtýn, istediðiniz yere öteleyin, hepsini yapabilirsiniz. Projemizin öðrencilerin zihinsel açýdan algýlamalarýna büyük katký yaptýðýna þahit olduk, bu açýdan projemiz bir kiþide matematiksel açýdan dönüm noktasý teþkil etmektedir.

Hazýrlayan Öðrenciler Kevser Olcar Elif Duman

Danýþman Öðretmen Tülay Erdoðan Köse

BuBenimEserim

67


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008026941 Projenin Adý: 3 BOYUTLU BÝÇÝMLENDÝRÝCÝ Ýli: Kýrýkkale

Proje Özeti

Okulun Adý Kýrýkkale Ýl Özel Ýdaresi Bilim ve Sanat Merkezi

Strafor, foamboard, plastik, PVC gibi petrol ürünü malzemeler kesilirken yaþanýlan sorunlarý azaltmak ve üç boyutlu kesimde dikey açý verebilmek için bu alet tasarlanmýþtýr. Bu maddeler kesici aletlerle düzgün kesilememekte, küçük artýklar ve kesilmiþ yüzeylerde pürüzler oluþmaktadýr. Dikey açýyla kesim iþlemi yapýlmaya çalýþýlýrsa bu sorunlar artmaktadýr. Ancak, bu aletle bahsedilen sýkýntýlar yaþanmadan artýk maddesiz, pürüzsüz ve düzgün yüzeyler dikey açý verilerek sorunsuz yapýlabilmektedir.

Hazýrlayan Öðrenciler Ýsmail Hakký Ünal Sena Güvenç

Danýþman Öðretmen Numan Karagöz

BuBenimEserim

68


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008014571 Projenin Adý: PAZAR YERÝ ATIKLARINDAN ZÝRAATE Ýli: Kocaeli

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Muhsinler Ýlköðretim Okulu

Pazarlarda yerlerinde kalan sebze meyve atýklarýnýn ziraatte deðerlendirilmesi amacýyla çalýþtýðýmýz projemizde pýrasa, elma, domates ve lahana artýklarý ile saprofit olarak mantar saplarý, yetiþtirilmek üzere de nohut ve mýsýr kullanýlmýþtýr. En az geliþimin domates içeren toprakta olduðu, lahana içeren toprakta yetiþen nohutlarýn, diðerlerine göre yaklaþýk % 20 daha hýzlý, pýrasa içeren toprakta büyüyen mýsýr tohumlarýnýn yaklaþýk % 30 daha hýzlý geliþim gösterdiðini tespit ettik.

Hazýrlayan Öðrenciler Arda Öztürk Zeliha Bengisu Duran

Danýþman Öðretmen Reyhan Gür Güllü

BuBenimEserim

69


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008020593 Projenin Adý: ENERJÝ TASARRUFLU AKILLI TRAFÝK IÞIKLARI Ýli: Kocaeli

Proje Özeti

Okulun Adý Kroman Çelik Ýlköðretim Okulu

Gerekli malzemeler alýnarak proje üzerinde çalýþmalara baþladýk. Temel olarak araç beklemesini önler. Hangi yolda araç varsa o yolu çalýþtýrýr. Yeþil yanan yolda araç bittiðinde sýrada bekleyen aracýn geçiþine izin verir. Eðer her yolda araç varsa sýrasýyla araç geçiþini saðlar. Yollarda araç yok ise ýþýklar arabalara kýrmýzý, yayalara yeþil yanar. Hangi yola araç gelirse o yolun ýþýðý yeþile döner. Eðer yolda fazla araç var ise 25 saniye araç geçiþine izin verdikten sonra kýrmýzý ýþýk yanar ve sýrada bekleyen arabaya yeþil yanar bu arada yayalara da gerekli ýþýklar yanarak güvenli geçiþ saðlanmýþ olur. Burada kullanýlan ýþýk sensörleri uygulamayý göstermek amacýyla düþünülmüþtür bunun yerine basýnç sensörü kullanýlarak daha güvenli bir kavþak saðlanabilir. Taþýtlar kýrmýzý ýþýkta gereðinden fazla beklemeyerek arabanýn boþa çalýþmasýný önlemiþ hem de zaman tasarrufu saðlamýþ olur. Ayrýca fazla beklemenin vermiþ olduðu stresten de þoförler kurtulmuþ olur.

Hazýrlayan Öðrenciler Berkay Yaman Ömer Faruk Tokluoðlu

Danýþman Öðretmen Tuncay Malkoç

BuBenimEserim

70


MATEMATÝK Proje No: 2008000074 Projenin Adý: EBOB, EKOK VE TAMSAYILI KESÝR ARASINDAKÝ SIR Ýli: Konya

Proje Özeti

Okulun Adý

Ýki sayýnýn e.b.o.b ve e.k.o.k unu bulurken, büyük sayý küçük sayýya bölünüp tamsayýlý kesre çevrilir. Tamsayýlý kesri sadeleþtiren en büyük sayý e.b.o.b ve sadeleþtirme yapýldýktan sonraki kesrin paydasý ile büyük sayýnýn çarpýmý da bu iki sayýnýn e.k.o.k u olur. Üç sayýnýn e.b.o.b ve e.k.o.k u bulunurken ayný yöntemle önce küçük iki sayýnýn e.b.o.b ve e.k.o.k u bulunur. Sonra e.k.o.k ile büyük sayýnýn e.b.o.b ve e.k.o.k u bulunur. Yeni bir e.b.o.b ve e.k.o.k yöntemi geliþtirilmiþ olur.

Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu

Hazýrlayan Öðrenciler Mahmut Sami Çökük Ali Þan Çubuk

Danýþman Öðretmen Yüksel Özdemir

BuBenimEserim

71


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008013599 Projenin Adý: EVÝMÝZÝN MUCÝZE TARIMI Ýli: Konya

Proje Özeti

Okulun Adý 23 Nisan Egemenlik Ýlköðretim Okulu

Projemiz için bir PVC boruya þekil verilerek çileklerin çýkmasý için balkonlar oluþturulmuþtur. PVC borunun içine su akýþý için hortum yerleþtirilmiþ. PVC borunun içi tohumlarýn sabit kalabilmesi için perlit ile doldurulmuþtur. Tohumlar balkonlara ekilip suya besin elementleri katýlarak düzenek çalýþtýrýlmýþtýr. Haftada bir kez besin elementi ilave edilerek gerekli koþullar saðlandýktan sonra 5-7 gün içinde çimlenme gerçekleþmiþ ve yaklaþýk 20-25 gün gibi bir kýsa sürede ürün alýnmýþtýr.

Hazýrlayan Öðrenciler Bayram Cihad Akkuþ Onur Mevlüt Sayar

Danýþman Öðretmen

Ayþe Kamuran Öztürk Çaðlar

BuBenimEserim

72


MATEMATÝK Proje No: 2008031320 Projenin Adý: KARELERDEN KÜMELERE Ýli: Kütahya

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Germiyan Ýlköðretim Okulu

Bu projede karelerle belli bir kural dahilinde örüntü oluþturup bu örüntünün kümelerle iliþkisini gösterdik. Ýlk olarak kenarlarý bir birim olan bir kare çizdik. Daha sonra bu karenin köþelerini, diðer çizeceðimiz karenin kenarlarýnýn orta noktalarý olarak belirledik ve dýþtaki kareyi çizdik. Karelerden oluþan bu örüntümüzü ayný þekilde devam ettirdik. Bu þekilde devam ettirdiðimiz örüntüdeki karelerin alanlarýný hesapladýðýmýzda þunun farkýna vardýk: 1.karenin alaný = 0 elemanlý bir kümenin alt küme sayýsýna 2.karenin alaný = 1 elemanlý bir kümenin alt küme sayýsýna 3.karenin alaný = 2 elemanlý bir kümenin alt küme sayýsýna ..... .... ..... N.karenin alaný=(n-1) elemanlý bir kümenin alt küme sayýsýna eþit olduðunu gördük. Bu da bize böyle bir örüntüde istediðimiz karenin alanýný kolayca bulmayý saðladý. Bu projede karelerle belli bir kural dahilinde örüntü oluþturup bu örüntünün kümelerle iliþkisini gösterdik.

Hazýrlayan Öðrenciler Salih Kurt Zülal Demir

Danýþman Öðretmen Ahmet Arslan

BuBenimEserim

73


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008006745 Projenin Adý: IÞIKLI ÇANTA Ýli: Malatya

Proje Özeti

Okulun Adý Gazi Osman Paþa Ýlköðretim Okulu

Karanlýk ortamlarda çantada arananlarýn kolaylýkla buluna bilmesi için çanta içine elektrik devresi kurulur. Çantanýn fermuarýna baðlanýlan kablolarla fermuar demiri anahtar gibi kullanýlýr. Fermuar açýldýðý zaman devre tamamlanýr ampul ýþýk verir. Çantanýn karanlýk ortamlarda kolay kullanýlmasý saðlanýr.

Hazýrlayan Öðrenci Yasemin Altýntop

Danýþman Öðretmen Necmeddin Öztürk

BuBenimEserim

74


MATEMATÝK Proje No: 2008011233 Projenin Adý: MESAJINI KORU Ýli: Malatya

Proje Özeti

Okulun Adý Malatya Bilim ve Sanat Merkezi

Projemiz bilgi güvenliðini saðlayarak istihbarat alanýnda güvenlik sorunlarýný çözmek için geliþtirildi. Öncelikle karþý tarafa göndereceðimiz bilgiyi direkt deðil þifreli metin olarak göndereceðiz. Bu metni oluþtururken gayet anlamlý ve kurallý yanýltýcý metinler kullanacaðýz. Bu yanýltýcý metinlerin sayýsý ne kadar çok olursa asýl mesaj da o kadar güvenli olmuþ olacak. Bu mesajlar bir tabloya yazýlacak ve tekrar basit bir þifreleme yöntemi ile birleþtirilecek. Bu iþlemden sonra mesaj istenilen yayýn aðýndan kodlar halinde gönderilecek. Ýstenilen alýcý ilk þifreyi(basit ve þifreli metni oluþtururken kullanýlan en son basamak) çözecek sonra karþýsýna çýkan mesajlarý tabloya yerleþtirecek. Bu alýcý hangi sütunun gerçek mesajý içerdiðini bileceði için sadece o mesajý deðerlendirecek.

Hazýrlayan Öðrenci Kaðan Buðra Þeker

Danýþman Öðretmen Ali Ýhsan Boran

BuBenimEserim

75


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008013053 Projenin Adý: KENDÝNÝ AYDINLATAN MERDÝVENLER Ýli: Malatya

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Rahime Batu Ýlköðretim Okulu

Granit, mermer, karo, mozaik gibi herhangi bir maddeden yapýlmýþ merdivenlerin kenarlarýna (basýlan alanlara) 1-2 mm derinliðinde kanallar açýlarak içerisine epoksi veya polyester gibi güçlü yapýþtýrýcýlar yardýmýyla fosforiks maddesini yapýþtýrdýk. Bu sayede elektrik enerjisinin olmadýðý durumlarda fosforiks maddesi ýþýk varken depoladýðý enerjiyi kullanarak merdivenlerin basýlacak yerlerini görünür hale gelmesini saðladý.

Hazýrlayan Öðrenci Mustafa Koray Atmaca

Danýþman Öðretmen Ali Yazgan

BuBenimEserim

76


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008019329 Projenin Adý: ÇOK AMAÇLI TAHTA Ýli: Malatya

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Turgut Özal Ýlköðretim Okulu

Beþ adet tahta, birisi sabit arkasýnda 4 tane sürgülü tahta yerleþtirildi. Her ders için kullanýlabilir hale gelen sýnýfta farklý dersler iþlenebilecek. Toplam beþ parçadan oluþan yazý tahtasýnýn bir parça arkasýnda saklanabilmesi için bir tahta arkasýna dört parçalý tahtayý yerleþtirdik. Bunlardan ikisi çizgili ikisi kareli tahta hazýrladýk. Fen ve matematik dersi için kareli, Türkçe ve müzik dersi için çizgili tahta hazýrladýk.

Hazýrlayan Öðrenciler Miray Zorluer Muhammed Fethullah Ýnan

Danýþman Öðretmen Yusuf Atalan

BuBenimEserim

77


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008018154 Projenin Adý: DUYARLI OCAK Ýli: Manisa

Proje Özeti

Okulun Adý Bilim ve Sanat Merkezi

Bu projede amacým, ocaklarýn açýk unutulmasý ile oluþan enerji kayýplarýný azaltmak, ayrýca ocaklarýn açýk unutulmasý veya çocuklarýn düðmeleri ile oynamasý sonucu doðabilecek tehlikeli durumlarýn önüne geçmektir. Projemde röle çýkýþlý kýzýlötesi ýþýn bariyeri, kondaktör röle, DC 12 voltluk adaptör ve elektrikli ocak (AC 220V ) kullandým. Projemde yaptýðým ocak piþirme konumunda yüzeyinde kap olduðunda çalýþmakta yüzeyden kap kaldýrýldýðýnda elektriði otomatik olarak kesmektedir.

Hazýrlayan Öðrenci Kemal Gürcan

Danýþman Öðretmen Bekir Bayrak

BuBenimEserim

78


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008020579 Projenin Adý: ÇÖP ÜFÜREN Ýli: Manisa

Proje Özeti

Okulun Adý Borlu Ýlköðretim Okulu

Makinemizle susam ve haþhaþ gibi besinlerin çöplerinden daha hýzlý bir þekilde ve el deðmeden ayrýlmasýný saðladýk. Ýþ gücü ve mesai kaybý önlenmiþ oldu. Seri üretimde kullanýldýðýnda büyük avantaj saðlayacaðýný düþünüyorum. Haydi çöpü üfürtelim!

Hazýrlayan Öðrenci Mustafa Gülcan

Danýþman Öðretmen Sibel Asrav Kozak

BuBenimEserim

79


MATEMATÝK Proje No: 2008031276 Projenin Adý: ASAL SAYILARIN N. KUVVETÝ Ýli: Muþ

Proje Özeti

Okulun Adý Konukbekler Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu

Gizemli sayýlar olarak adlandýrdýðýmýz asal sayýlarýn bölenleri arasýnda bir iliþki, olup olmadýðý araþtýrýldý. Asal sayýlarýn n. kuvvetleri alýndýðýnda tabandaki asal sayýnýn bir eksiði ile asal sayýnýn n. kuvvetlerinin kendisi dýþýndaki bölenleri toplamý çarpýldý ve 1 fazlasýnýn asal sayýnýn n. kuvveti olduðu gözlendi.

Hazýrlayan Öðrenciler Þeyda Iþýk Ahmet Çakýr

Danýþman Öðretmen Ayþegül Çanak

BuBenimEserim

80


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008014492 Projenin Adý: DUMANSIZ DÝREKSÝYON Ýli: Nevþehir

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Kardelen Ýlköðretim Okulu

Projemi uygulayabilmek için akü ile çalýþan bir çocuk arabasý elde ettim. Bu arabaya bir kabin yaptým. Sonra duman sensörünü arabanýn tavanýna montajladým. Ana kontrol devremiz duman sensörünün aktif mi pasif mi olduðunu sorguladý. Sensör aktif olduðunda araba içinde sigara içiliyorsa otomobil çalýþmasýný durdurdu. Hareket halindeyken sigara içildiðinde LCD ekranda arabanýn 30 sn. sonra duracaðý uyarýsýný verdi. Ayný anda bu uyarý sesle de duyuruldu.

Hazýrlayan Öðrenci Buse Bilir

Danýþman Öðretmen Dursun Kurt

BuBenimEserim

81


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008003994 Projenin Adý: HEP YOLDA KAL Ýli: Ordu

Proje Özeti

Okulun Adý Yaþar Gazioðlu Ýlköðretim Okulu

Araçlara takýlacak renk algýlayýcý sensörler ve kara yollarýnýn kenarýna çizilecek kýrmýzý çizgiler sayesinde þoförlerin uyarýlarak kontrolsüz yoldan çýkýp kaza yapmalarý engellenecektir.

Hazýrlayan Öðrenciler Ayþenur Kaya Banu Örtücü

Danýþman Öðretmen Ahmet Aktaþ

BuBenimEserim

82


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008019753 Projenin Adý: AYDINLIK VÝRAJLAR Ýli: Ordu

Proje Özeti

Okulun Adý Ordu Bilim ve Sanat Merkezi

Kazalar ve nedenleri araþtýrýldýktan sonra gece görüþte problem yaþanan virajlara ledli uyarý sistemi hazýrlandý. Araç virajý dönmeden geçtiði buton sayesinde yerini ýþýklý uyarý ile belirtmekte. Maket hazýrlanýp devre kuruldu. Sistemin çalýþtýðý gözlendi.

Hazýrlayan Öðrenci Yakup Doða Öztürk

Danýþman Öðretmen Ahu Feydan Fidan

BuBenimEserim

83


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008030659 Projenin Adý: TÜRK YAPIÞTIRICISI 053 Ýli: Rize

Proje Özeti

Okulun Adý Elmalý Ýlköðretim Okulu

Yeterli miktarda benzin ve ona oranla köpüðü bir kapta karýþtýrarak köpüðün benzin içinde çözünmesini saðladýk. Yeterli kývamý elde ettikten sonra (uhu kývamýna gelince) yaklaþýk bir hafta kapalý bir kapta beklettik. Ancak bu kabýn cam olmasýna dikkat edilmelidir.

Hazýrlayan Öðrenciler Ahmet Fil Semanur Ökten

Danýþman Öðretmen Deniz Köse

BuBenimEserim

84


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008020707 Projenin Adý: DENÝZDEN GELEN ELEKTRÝK "ELEKTROBÜS" Ýli: Sakarya

Proje Özeti

Okulun Adý Merkez Ýlköðretim Okulu

Denizdeki dalgalardan yararlanarak kýyý þeritlerde elektrik üretmeyi hedefleyen sistem: 4 adet þamandýra, 1adet mil, 4 bisiklet çarký, 2 adet dinamo, tahtalar ve tekerden oluþmakta. Þamandýralar dalga ile yukarý kalkarken bisiklet çarklarýný ve mili çevirir. Mile baðlý olan teker dinamolarý çevirir ve elektir üretimi gerçekleþtirilmiþ olur.

Hazýrlayan Öðrenciler Ayþe Gamze Sevinç Huriye Gözde Sevinç

Danýþman Öðretmen Erkan Çavumirza

BuBenimEserim

85


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008024390 Projenin Adý: YÜRÜYEN MERDÝVEN ENGELÝNÝ AÞAN ENGELLÝ Ýli: Sakarya

Proje Özeti

Okulun Adý Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi

Yürüme engelli, arabasýyla yürüyen merdiven baþýna geldiðinde sol tarafýnda bulunan kolu ileriye ittirerek arka tekerlekleri 20 cm yükseltecek mekanizmayý devreye sokuyor. Merdiven sonuna geldiðinde sol tarafýnda bulunan kolu geriye çekerek aþaðýya indirilmiþ olan boru sistemini içeriye çekecek. Böylece kiþi, baþkalarýna yük olmadan yürüyen merdivenleri çýkarak maðazanýn alt ve üst katlarýndaki reyonlardan da alýþ veriþ yapabilecek.

Hazýrlayan Öðrenciler Hatice Baðçeli Meliha Fýçý

Danýþman Öðretmen Mecit Baþtan

BuBenimEserim

86


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008005689 Projenin Adý: AFTSÝL Ýli: Samsun

Proje Özeti

Okulun Adý Derebahçe Ýlköðretim Okulu

Nöbet þekeri, karanfil toz haline getirilip içine su ve limon katýlarak kaynatýldý. Ýçindeki suyun büyük çoðunluðu buharlaþtýrýlarak geri kalan malzemenin kristalleþmesi saðlandý. Elde edilen malzeme boþ ilaç tabletlerine dökülerek pastil oluþturuldu. Pastiller 10 kiþide denenmiþ ve olumlu sonuçlar elde edilmiþtir.

Hazýrlayan Öðrenci Badegül Þahin

Danýþman Öðretmen Esin Taþkýn

BuBenimEserim

87


MATEMATÝK Proje No: 2008018095 Projenin Adý: DÖNEN ÞEKÝLLER PANOSU Ýli: Samsun

Proje Özeti

Okulun Adý Kamalý Ýlköðretim Okulu

Koordinat düzleminde orjin etrafýnda þekillerin istenilen açýlarda döndürülmüþ hali gözlenebilen materyal oluþturuldu. Bunun için sunta zemin üzerine koordinat düzlemi çizildi. Kaðýdýn üzerine de açý ölçer çizimi yapýldý. Orjine radyo anteninden elde edilen çubuk yerleþtirildi. Çeþitli geometrik þekiller antenin ucuna takýlarak istenilen açýlarda dönme hareketleri gerçekleþtirilmektedir.

Hazýrlayan Öðrenci Ahmet Acar

Danýþman Öðretmen Ümran Þule Köksal

BuBenimEserim

88


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008010219 Projenin Adý: HAKUBA (HAYAT KURTARAN BACA) Ýli: Þanlýurfa

Proje Özeti

Okulun Adý Kanlýavsar Ýlköðretim Okulu

Projemiz, bina bacalarýndan çýkan dumaný sorunsuz bir þekilde atmosfere býrakan basit bir baca sistemidir. Bu sistem 4 çýkýþlý (doðubatý, kuzey-güney) borulardan ve bu borularýn her birinin içine hareketli bir kapak ve bu kapakla baðlantýlý bacanýn dýþýnda rüzgar ile hareket eden bir levhaya baðlýdýr.Rüzgar hangi yönde eserse o yöne açýlan kapak kapanarak rüzgarýn bacanýn içine basýnç yapmasýný engeller. Kapanan borunun simetrisinde kalan borudan duman sorunsuz bir þekilde çýkmaya devam eder.

Hazýrlayan Öðrenciler Kadir Bilgen Emine Yilan

Danýþman Öðretmen Kenan Ertan

BuBenimEserim

89


MATEMATÝK Proje No: 2008014992 Projenin Adý: EN BÜYÜK ORTAK BÖLENÝN SANAT ÖRÜNTÜSÜ Ýli: Þanlýurfa

Proje Özeti

Okulun Adý Özel Çaðlayan Ýlköðretim Okulu

Sayma sayýlarla en büyük ortak bölen tablosu oluþturularak, tabloda sayma sayýlarýnýn en büyük ortak bölenleri, örüntü, simetri ve asal sayýlarýn gösterilmesi. En büyük ortak bölen tablosunda bir örüntü elde edilmiþtir. Tabloda asal sayýlarla aralarýnda asal sayýlar da tespit edilmiþtir. Tablonun köþegeni sayma sayýlarýndan oluþmuþ ve bu köþegenin ayný zamanda simetri doðrusu olduðu görülmüþtür. Ayný sayýlarýn bulunduðu kareler birbirine simetriktir. Ayný zamanda bazý sayýlarýn bu doðruya göre öteleme simetrisi göze çarpmaktadýr. Sonuç olarak bu çalýþma, hem örüntü, hem simetri hem de asal sayýlar konusuna ýþýk tutan bir etkinlik olarak deðerlendirilmiþtir.

Hazýrlayan Öðrenci Hasan Doðan

Danýþman Öðretmen Hüseyin Yýldýz

BuBenimEserim

90


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008028771 Projenin Adý: MIKNATIS BAÐLANTILI ELEKTRÝK DEVRESÝ Ýli: Þýrnak

Proje Özeti

Okulun Adý Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu

Var olaný geliþtirme amacýný güden bu proje, denendiðinde görülecektir ki elektrik devresi hazýrlamak var olan klasik devre araçlarýna göre daha hýzlý ve güvenilirdir. Proje ekonomik yön olarak da bir avantaj getirmektedir. Küçük çelik mýknatýs ve vidalar var olan baðlantý uçlarýndan daha ucuza mal edilebilir.

Hazýrlayan Öðrenci Mert Minareci

Danýþman Öðretmen Dilek Erdoðan

BuBenimEserim

91


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008019883 Projenin Adý: BUZLANMAYAN YOL Ýli: Tokat

Proje Özeti

Okulun Adý Yeþilyurt ÝMKB-Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu

Proje ilgili çalýþmalar araþtýrýldý. Solüsyon magnezyum klorür(MgCl2), az miktarda Sodyum Klorür (NaCl)

Hazýrlayan Öðrenciler Ferhat Gölcü Yalçýn Polat

Danýþman Öðretmen Rukiye Þahin

BuBenimEserim

92

ve Magnezyum Sülfat (MgSO4) içermektedir. Solüsyonun Ýstanbul, Konya, Diyarbakýr gibi büyük þehirlerimizde arabalarla yollara püskürtülerek kullanýldýðý görüldü. Solüsyonun daha verimli kullanýlmasýný saðlamak için kaldým içi otomatik püskürtme sistemi düþünüldü. Yeni yapýlacak yollara kurulacak bu sistemin yol güvenliðini artýracaðý düþünülmektedir.


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008027369 Projenin Adý: DOÐAL ISITMALI SERA Ýli: Tokat

Proje Özeti

Okulun Adý Tokat Bilim ve Sanat Merkezi

Doðal ýsýtmalý sera adlý proje hayvancýlýðýn yaygýn olduðu bölgelerde uygulanabilecek bir projedir. Ölçüm sonuçlarýna göre ahýrlarýn içinde ve dýþ ortam sýcaklýk farký 15-18°C arasýnda deðiþmektedir. Ahýrlarýn üzerine ýsý iletkenliði yüksek malzemeden yaparak ahýrda ortaya çýkan ýsýnýn bitki yetiþtirmede kullandýk. Isýnan suyu pompayla sera içerisinde dolaþtýrdýk. Böylece organik atýklardan ýsý, metan gazý ve doðal gübre elde ettik.

Hazýrlayan Öðrenciler Melikhan Özçelik Mehmet Sait Ömer Macit

Danýþman Öðretmen Murat Koldan

BuBenimEserim

93


MATEMATÝK Proje No: 2008003439 Projenin Adý: SÝHÝRLÝ ÞÝFRE Ýli: Trabzon

Proje Özeti

Okulun Adý Yomra Merkez Ýlköðretim Okulu

(n tek sayý)olmak üzere NxN lik sihirli kareler yardýmýyla kareleri dolduran her ardýþýk sayýnýn mod n ye göre kalanlarýnýn yazýlmasýyla, nxn lik karelerin n nin modülleriyle satýr ve sütunda ayný sayýyý kullanmamak ve satýr sütun toplamlarý eþit olacak þekilde doldurulmasýnýn kolay yolu bulunmuþ oldu. Ayrýca her bir sýralamanýn bir permütasyon yani sayý dizisi olmasýnýn önemli bilgilerin þifrelenerek saklanmasýnda kullanýlabileceði gösterilmiþ oldu

Hazýrlayan Öðrenciler Özlem Bülbül Fatmanur Pehlivan

Danýþman Öðretmen Yasemin Genç

BuBenimEserim

94


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008029047 Projenin Adý: HEYELAN ALARMI Ýli: Trabzon

Proje Özeti

Okulun Adý Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi

Topraða kendi yaptýðým nem detektörü yerleþtirdim. Topraktaki nem miktarý artýkça devrenin bize verdiði uyarý miktarý da artmaktadýr. Bu þekilde uyarý miktarýna baðlý olarak insanlar can ve mal kaybýný önlemek amaçlý gerekli tedbirleri alabilirler. Ayrýca diðer direk sistemimizle de heyelanýn baþlangýç anýnda insanlarý sesli biçimde uyararak can ve mal kaybýný en aza indirmeye çalýþtým.

Hazýrlayan Öðrenci Erdenay Gümüþtekin

Danýþman Öðretmen Mustafa Civelek

BuBenimEserim

95


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008001149 Projenin Adý: OTOMATÝK SU KESME DÜZENEÐÝ Ýli: Uþak

Proje Özeti

Okulun Adý Uþak Bilim ve Sanat Merkezi

Açýk musluktan, patlayan borudan akan suyu otomatik olarak engelleyecek düzenek olmalýdýr. Düzeneðimizde elektrik motoru devamlý hareketi algýladýktan sonra, eðer vanadan kesintisiz olarak 100 s. su geçiþi olursa, sistem motora sinyal göndererek vanayý kapatmasý için motoru çalýþtýrýr. Proje ile saat ve vanaya basit düzenekler kurularak, sularýn boþa akmasý önlenecek, su baskýnlarýnýn sebep olduðu maddi zararlarý engelleyerek ekonomiye katký ve en önemlisi de su tasarrufu saðlanacaktýr.

Hazýrlayan Öðrenciler Hüsnü Çetin Mesut Mustafa Yýldýrým

Danýþman Öðretmen Bünyamin Aydýn

BuBenimEserim

96


MATEMATÝK Proje No: 2008009869 Projenin Adý: KÜRELERDEN PÝRAMÝT Ýli: Van

Proje Özeti

Okulun Adý Van Bilim ve Sanat Merkezi

Bu proje kürelerden oluþan bir piramitteki küre sayýsýný hesaplamayý saðlayacak bir formül oluþturmayý amaçlamýþtýr. Pinpon toplarý kullanarak çok katlý piramit oluþturdum. Piramitteki kat sayýsýna göre kaç adet pinpon topu kullanabileceðimizi hesaplamak için üçüncü dereceden bir denklemden hareketle piramidin kat sayýsýna baðlý olarak deðiþen genel bir formül buldum.Bu formülle kat sayýsý belli olan bir piramitteki toplam küre sayýsýný ve üçgensel sayýlarýn toplamýný bulmak mümkündür.

Hazýrlayan Öðrenci Emir Ýzzet Bircan

Danýþman Öðretmen Pýnar Çalýþkan

BuBenimEserim

97


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008017394 Projenin Adý: DEL-TOP Ýli: Yalova

Proje Özeti

Okulun Adý Koruköy Ýlköðretim Okulu

Kalýn bir yay saðlam bir iskelet üzerine yerleþtirilerek sivri ucun topraðý delebilmesi için diðer uçtaki kýsým pense sýkar gibi sýkýlacaktýr. Býrakýldýðý anda toprak istenilen uzunlukta delinmiþ olacaktýr. Aracýn boyu kiþiye göre ayarlanabilir durumdadýr.

Hazýrlayan Öðrenci Ekrem Soydan

Danýþman Öðretmen Bahar Yýldýrým

BuBenimEserim

98


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008018661 Projenin Adý: YUMURTA KABUÐUNDAKÝ KALSÝYUM ÝLE ORGANÝK TARIM Ýli: Yozgat

Proje Özeti

Okulun Adý Erdoðan M. Akdað Ýlköðretim Okulu

Projemiz bitkinin kalsiyum ihtiyacýný doðal yollarla karþýlayýp organik tarým yapmayý ve bu ihtiyacýný karþýlarken yumurta kabuðunu kullanýp kabuklarýn çöpe gitmesini önlemeyi ekonomik bir deðer kazanmasýný amaçlamýþtýr. Kontrollü deney sonucunda yumurta kabuklu suyla beslenen bitkinin hýzlý büyüdüðünü, kalsiyumun yumurta kabuðu tarafýndan karþýlandýðýný gördük. Kalsiyum eksikliði ile oluþan hastalýklarýn önüne geçip, dayanýklý bitkiler yetirmede yumurta kabuðu ile organik tarým yapýlabilir.

Hazýrlayan Öðrenci Ayþenur Taþdemir

Danýþman Öðretmen Aliye Gözükýr

BuBenimEserim

99


FEN BÝLÝMLERÝ Proje No: 2008001975 Projenin Adý: ENERJÝ PARKI Ýli: Zonguldak

Proje Özeti

Okulun Adý Zonguldak Ýlköðretim Okulu

Çocuk oyun parký maketi yaptýk. Oyun parklarýnda bulunan ve çocuklarýn eðlenerek enerji harcadýklarý salýncak, kaykay, koþu silindiri yaptýk. Salýncak ve koþu silindirlerine çark, çarka bir dinamo baðladýk. Salýncaðýn her hareketi ile elektrik ürettik. Kaykay içinde çocuðun güvenli bir þekilde kaya bileceði bir aparatý kaykayýn içine yerleþtirdik. Çocuk yukarýdan aþaðýya doðru kaydýðýnda yine çarklar dönerek dinamonun elektrik üretmesini saðlýyor.

Hazýrlayan Öðrenciler Nisan Devrim Beytekin Burcu Þenol

Danýþman Öðretmen Nil Havva Çeküç

BuBenimEserim

100


BÖLGE SERGÝLERÝNDEN GÖRÜNTÜLER

BuBenimEserim

101


BÖLGE SERGÝLERÝNDEN GÖRÜNTÜLER

BuBenimEserim

102


BÖLGE SERGÝLERÝNDEN GÖRÜNTÜLER

BuBenimEserim

103


BÖLGE SERGÝLERÝNDEN GÖRÜNTÜLER

BuBenimEserim

104


BÖLGE SERGÝLERÝNDEN GÖRÜNTÜLER

BuBenimEserim

105


BÖLGE SERGÝLERÝNDEN GÖRÜNTÜLER

BuBenimEserim

106

Bu Benim Eserim Proje Yarışması Kataloğu 2009  

Bu Benim Eserim Proje Yarışması Kataloğu 2009. Teknoloji ve Tasarım Dersi. www.teknolojidersi.com

Bu Benim Eserim Proje Yarışması Kataloğu 2009  

Bu Benim Eserim Proje Yarışması Kataloğu 2009. Teknoloji ve Tasarım Dersi. www.teknolojidersi.com

Advertisement