Page 1

FLOORINGS INUOUS ONT C HEAVY-DUTY odolností u o k o s y v s podlahy


EPOXY FLOORS

2

Heavy-duty continuous floorings, thought for the most demanding uses TECNOFLOOR’s Industrial floor coatings are designed to pass the most demanding tests in frequent and intensive usage conditions. The loads and stresses that heavy-duty floorings are subject to on a daily basis, in combination with the safety, health and hygiene standards they must meet have lead us to, through a long research process, develop this range of flooring solutions, ideal for any application requiring a durable, resistant and visually appealing finishing. Some specific uses: INDUSTRIAL | manufacturing | distribution | storage | common areas | restrooms | food processing plants | restaurants | kitchen areas | luncheonettes | RESIDENTIAL | garages | basements | kitchens | porches | walkways | washing facilities | gyms | SALES AREAS | exhibition and sales rooms | rooms with high operator, forklift and/or carrier transit | vending machine areas | maintenance areas | storage | walkways | patios | aviation hangars | museums | television studios | areas with animals | PÚBLICO | fire stations | wastewater treatment | parks and recreation | police departments | penitentiary facilities | education centers | classrooms | cafeterias | locker rooms | museums | exhibition halls | MOTOR | dealerships | oil change services | car wash | repair workshops | retail shops | parking lots | fleet service areas


CONTINUOUS HEAVY DUTY FLOORING | podlahy s vysokou odolností

3

Odolná bezespárá podlahová řešení určená pro nejnáročn jší použití

Průmyslové podlahové nátěry TECNOFLOOR jsou určeny do nejnáročnějších podmínek s častým a intenzivním použitím. Zatížení a namáhání, kterým jsou odolné podlahy každý den vystaveny, v kombinaci s bezpečnostními, zdravotními a hygienickými normami, které musejí plnit, nás motivovaly k zahájení dlouhodobého výzkumu, na jehož základě jsme vyvinuli tuto řadu podlahových řešení ideálních pro každé použití vyžadující trvanlivou, odolnou a vizuálně zajímavou povrchovou úpravu. Mezi konkrétní použití patří: PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ | výroba | distribuce | sklady | společné prostory | toalety | závody na výrobu potravin | restaurace | kuchyně | jídelny | BYDLENÍ | garáže | suterény | kuchyně | terasy a verandy | chodníky | umývárny | tělocvičny | PRODEJNY | výstavní a prodejní prostory | prostory s hustým výskytem řidičů vozidel, vysokozdvižných vozíků nebo dopravních vozidel | prostory s prodejními automaty | opravárenské prostory | sklady | chodníky | terasy | letecké hangáry | muzea | televizní studia | prostory s výskytem zvířat | VEŘEJNÉ INSTITUCE | požární stanice | čističky odpadních vod | parky a rekreační oblasti | policejní stanice | nápravné ústavy | vzdělávací centra | učebny | bufety | převlékací kabiny | muzea | výstavní haly | PRODEJ A SERVIS AUTOMOBILŮ | prodejci automobilů | servisy pro výměnu oleje | myčky automobilů | opravny vozidel | maloobchodní prodejny | parkoviště | prostory pro servis fleetových vozidel


EPOXY FLOORS

TECNOFLOOR Tw-3040

WATER BASE ROZPUSTNÉ VE VODĚ

Water-based epoxy coating

Epoxidový nátěr rozpustný ve vodě

TECNOFLOOR Tw-3040 is a fluid, pigmented, waterbased epoxy coating with optimal chemical and mechanical resistance properties. It has been especially designed for application in garages, parking lots, and vehicle transit areas, over flooring surfaces subject to the strictest decontamination and cleaning standards, and in the chemical and food processing industries.

TECNOFLOOR T-3020 je tekutý, pigmentovaný, epoxidový nátěr rozpustný ve vodě s optimálními vlastnostmi z hlediska chemické a mechanické odolnosti. Byl vyvinut speciálně k použití v garážích, na parkovištích, v místech zatížených dopravou vozidel, pro podlahové povrchy podléhající nejpřísnějším požadavkům na dekontaminaci a čistotu a v odvětvích výroby chemických látek a potravin.

4

Possible Applications Možné aplikace Avaliable colors Dostupné barvy

Paint Nátěr

RAL 3016

Multilayer Plus Více vrstev Plus

Multilayer Více vrstev

RAL 6001

RAL 7042

Advantages

Přednosti

• Water-based, odorless.

• Rozpustnost ve vodě.

• Highly-fluid product, quick and easy to apply.

• Vysoce tekutý výrobek s rychlou a snadnou aplikací.

• Finishing versatility, it can be used for multilayer, or painting purposes. • Easy to maintain, clean and decontaminate. • Optimal chemical resistance. • High coating capability. • Optimal adherence to concrete. • Allows water vapor diffusion. • Suitable for application on underlayment surfaces with a certain level of humidity.

• Rozmanitost povrchových úprav – lze použít ve více vrstvách nebo k natírání. • Snadná údržba, čištění a dekontaminace. • Optimální chemická odolnost. • Vynikající krycí schopnost. • Optimální přilnutí k betonu. • Umožňuje difuzi vodní páry. • Vhodný pro aplikaci na podkladové povrchy vykazující určitou míru vlhkosti.


CONTINUOUS HEAVY DUTY FLOORING | podlahy s vysokou odolností

TECNOFLOOR T-3020

100% SOLID PEVNÝCH LÁTEK

Epoxy 100% solid coating

Epoxidový nátěr – 100% obsah pevných látek

TECNOFLOOR T-3020 is a pigmented, fluid, 100% high chemical and mechanical resistance solids epoxy coating for application over concrete flooring surfaces. It has been especially designed for application as protective coating over concrete surfaces and in heavy-duty industrial flooring finishings.

TECNOFLOOR T-3020 je pigmentovaný, tekutý, vysoce

Possible Applications Možné aplikace Avaliable colors Dostupné barvy

Paint Nátěr

chemicky a mechanicky odolný epoxidový nátěr tvořený ze 100% z pevných látek určený pro aplikaci na betonové podlahové povrchy. Byl vyvinut speciálně pro použití jako ochranný nátěr nanášený na betonové povrchy a jako odolná vrchní vrstva průmyslových podlah.

Multilayer Více vrstev

Multilayer Plus Více vrstev Plus

5 Self-Leveling Samonivelační vrstva

standard colors | standardní barvy

special colors | speciální barvy

RAL 3016

RAL RANGE - RAL GAMME

RAL 6001

Advantages

RAL 7042

Přednosti

• 100% solids.

• 100% obsah pevných látek.

• Solvent/odor free.

• Bez rozpouštědel a bez zápachu.

• Highly-fluid product, quick and easy to apply.

• Vysoce tekutý výrobek s rychlou a snadnou aplikací.

• Finishing versatility, it can be used for selfleveling, multilayer, or painting purposes. • Easy to maintain, clean and decontaminate. • Optimal chemical resistance. • High coating power. • Optimal adherence to concrete. • Possibility to produce according to RAL color chart.

• Rozmanitost povrchových úprav – lze použít k samonivelaci, nanesení více vrstev nebo k natírání. • Snadná údržba, čištění a dekontaminace. • Optimální chemická odolnost. • Vynikající povrchové vlastnosti. • Optimální přilnutí k betonu. • Možnost výroby podle tabulky barev RAL


EPOXY FLOORS

TECNOFLOOR T-3020

100% SOLID PEVNÝCH LÁTEK

Epoxidový nátěr se 100% obsahem pevných látek s antistatickými vlastnostmi

Epoxy 100% solids with antistatic properties With the same basis as TECNOFLOOR T-3020, we have modified its formulation to develop a continual flooring solution that, thanks to its zero-electric charge retention properties, is suitable for environments where these are an essential requirement. It is ideal for application in areas such as electronic laboratories, white rooms, surgery rooms, offices with sensible technologies, production lines, etc...

Použili jsme nátěr TECNOFLOOR T-3020 a úpravou jeho složení jsme vyvinuli bezespáré podlahové řešení, které nezadržuje žádný elektrostatický náboj, takže je vhodné pro prostředí s tímto zásadním požadavkem. Je ideální pro použití v oblastech, jako jsou elektronické laboratoře, bezprašné místnosti, operační sály, kanceláře s citlivými technologiemi, výrobní linky, atd.

6

Possible Applications Možné aplikace Avaliable colors Dostupné barvy

Self-Leveling Samonivelační vrstva

standard colors | standardní barvy

special colors | speciální barvy

RAL 3016

RAL RANGE - RAL GAMME

RAL 6001

RAL 7042

In combination with an earth connection, this graphite-fiber rich formula is perfect for rendering antistatic surfaces. V kombinaci se zemnicím připojením je tento nátěr s obsahem grafitového vlákna ideální pro vytvoření antistatického povrchu.


CONTINUOUS HEAVY DUTY FLOORING | podlahy s vysokou odolností

Comparative|Srovnání Paint Nátěr TECNOFLOOR Tw-3040

Multilayer Více vrstev

Multilayer PLUS Více vrstevPlus

S

Water based epoxy coating Epoxidový nátěr rozpustný ve vodě

A

TECNOFLOOR T-3020

S

-

E

-

yes | ano

yes | ano

-

-

yes | ano

yes | ano

optional | volitelně

100% solids epoxy coating Epoxidový nátěr se 100% obsahem pevných látek

A

TECNOFLOOR T-3020 AS

S

-

-

-

E

-

-

-

A

-

-

-

Antistatic 100% solids coating Epoxidový nátěr se 100% obsahem pevných látek s antistatickými vlastnostmi

Self-Leveling Samonivelace

E

S: shore | přímořský

E: economy | ekonomický

optional | volitelně

A: anti-slip | protiskluzový

Finishes|Povrchová úprava Painting Application Aplikace nátěru

Multilayer Application Aplikace více vrstev 7

Self-Leveling Application Aplikace samonivelační vrstvy

Anti-Slip Self-Leveling Application Aplikace protiskluzové samonivelační vrstvy


EPOXY FLOORS

Step-by-Step Application Guide Průvodce aplikací krok za krokem 1

Surface Preparation | Příprava povrchu

The underlayment surface must always be subject to a mechanical preparatory process: sandblasting, milling, or shot-blasting (see table in this page).

Podkladový povrch musí vždy projít procesem mechanické

Existing cracks, cavities or flaws, if any, must be filled and compacted previously, using repair mortar prepared with a combination of our PRIMER EP-1020 with 0.3 ~ 0.5 aggregate or calcium carbonate (1:1). This mixture ensures a high-strength quick-drying solution.

Jestliže se v povrchu vyskytují praskliny, dutiny nebo trhliny,

Please contact our technical department to clarify any doubts you may have regarding before using the product. We are looking forward to help you.

Jestliže máte před použitím výrobku jakékoliv pochybnosti,

úpravy: otryskávání pískem, frézování nebo otryskávání broky (viz tabulka na této straně).

musí se nejprve vyplnit a zhutnit pomocí opravné malty připravené z našeho přípravku PRIMER EP-1020 a plniva 0,3 až 0,5 nebo uhličitanu vápenatého (v poměru 1:1). Tato směs zajistí vysoce pevné, rychleschnoucí řešení.

neváhejte kontaktovat naše technické oddělení. Rádi vám pomůžeme.

8

Surface preparation guidance table | Tabulka s informacemi pro přípravu povrchu

TECNOFLOOR Tw-3040

Water based epoxy coating Epoxidový nátěr rozpustný ve vodě

Application Aplikace

Action Required Požadovaná příprava

All | Všechny

Sand the surface, clean and vacuum Lijar la superficie, limpiar y aspirar

P

Self-Leveling | Samonivelace

Grinding or milling the surface and clean / suck Lijar, granallar o fresar la superficie, limpiar y aspirar

P

Paint, multilayer or multilayer plus | Nater, více vrstev nebo více vrstev plus

Sand the surface, clean and vacuum Pískování povrchu, čištění a vysání

NP

All | Todas

Sand the surface, clean and vacuum Pískování povrchu, čištění a vysání

P

Self-Leveling | Autonivelante

Grinding or milling the surface and clean / suck Broušení nebo frézování povrchu a čištění / vysání

NP

Self-Leveling | Autonivelante

Sand the surface, clean and vacuum Pískování povrchu, čištění a vysání

P& NP

TECNOFLOOR T-3020

100% solids epoxy coating Epoxidový nátěr se 100% obsahem pevných látek

TECNOFLOOR T-3020 AS

Antistatic 100% solids coating Epoxidový nátěr se 100% obsahem pevných látek s antistatickými vlastnostmi

P: porous surface | porézní povrch

NP: non porous surface | povrch bez pórů


CONTINUOUS HEAVY DUTY FLOORING | podlahy s vysokou odolností

2

Priming | Nanesení základního nátěru

Application of our priming products (see table in this page) is required for sealing purposes, to ensure proper bonding with the underlayment surface, and, therefore, a good anchoring and the proper surface finishing. The primer layer can be applied using a brush, roller or airlesstype unit.

Aplikace našich základních nátěrů (viz tabulka na této straně)

In the case of concrete surfaces, it will be necessary to allow a 28-day curation process after pouring. Otherwise, it will be necessary to check the maximum admissible humidity level on the underlayment service (specified in the product’s technical sheet).

vytvrdit po dobu 28 dnů. V ostatních případech je nezbytné

je nezbytná kvůli kvalitnímu utěsnění, které zajistí spolehlivé spojení s podkladovým povrchem, a tedy kvalitní uchycení a povrchovou úpravu. Vrstvu základního nátěru lze aplikovat smetákem, válečkem nebo bezvzduchovou stříkací jednotkou. V případě betonového povrchu je po nalití nutné nechat beton zkontrolovat maximální přípustnou vlhkost podkladového povrchu (přípustná vlhkost je uvedena v technickém listu výrobku).

Choosing primer | Výběr základního nátěru

TECNOFLOOR Tw-3040

Water based epoxy coating Epoxidový nátěr rozpustný ve vodě

TECNOFLOOR T-3020

100% solids epoxy coating Epoxidový nátěr se 100% obsahem pevných látek

TECNOFLOOR T-3020 AS

Antistatic 100% solids coating Epoxidový nátěr se 100% obsahem pevných látek s antistatickými vlastnostmi

Application Aplikace

Primer Požadovaná příprava

P& NP

All | Všechny

PRIMER EPw-1070

P

All | Všechny

PRIMER EP-1020

NP

All | Všechny

PRIMER EPw-1070

P

Self-Leveling | Samonivelace

PRIMER EP-1020

NP

Self-Leveling | Samonivelace

PRIMER EPw-1070

P: porous surface | porézní povrch

NP: non porous surface | povrch bez pórů

2

1

9


EPOXY FLOORS

3 A

Painting Application | Aplikace nátěru

Upon completing the underlayment surface’s preparation process, and once the primer layer is dry (see technical sheet of the primer), using a roller or airless-like unit, proceed to apply as many TECNOFLOOR layers as you see fit, in accordance with the level of resistance you wish to achieve. Apply at least 2 layers of product, allowing a 24 h interval between them.

Po dokončení přípravy podkladového povrchu a po zaschnutí

For optimal finishing and in order to ensure an even surface spread and protection, apply layers perpendicularly to one another.

Pro optimální povrchovou úpravu a pro zajištění rovnoměrného

10

3

A

vrstvy základového nátěru (viz technický list nátěru) naneste válečkem nebo bezvzduchovou stříkací jednotkou tolik vrstev nátěru TECNOFLOOR, kolik budete považovat za nutné pro dosažení vámi požadované odolnosti povrchu. Aplikujte minimálně 2 vrstvy výrobku s minimálně 24hodinovým odstupem mezi jednotlivými nátěry.

rozetření výrobku a ochranných vlastností povrchu aplikujte jednotlivé vrstvy kolmo k sobě.


CONTINUOUS HEAVY DUTY FLOORING | podlahy s vysokou odolností

3 B

Application as Multilayer | Aplikace nátěru ve vícevrstvém režimu

Upon completing the underlayment surface’s preparation process, and once the primer layer is dry (see technical sheet of the primer), using a roller or airless-like unit, apply a first TECNOFLOOR layer.

Po dokončení přípravy podkladového povrchu a po zaschnutí

Immediately afterwards, and while the product is still wet (very important), sprinkle a layer of aggregate until saturated.

Bezprostředně poté, dokud bude výrobek stále vlhký (to je

Allow 24 hours and then sweep excess product, sandblast and, once again, sweep or vacuum surface to remove any leftover dust.

a znovu povrch zameťte nebo vysajte, abyste odstranili veškerý

Apply a final TECNOFLOOR layer, covering the surface completely.

zakryje povrch.

Repeat process as many times as required to achieve the desired strength.

požadované pevnosti.

vrstvy základového nátěru (viz technický list nátěru) naneste válečkem nebo bezvzduchovou stříkací jednotkou první vrstvu nátěru TECNOFLOOR.

velmi důležité), zasypte povrch vrstvou plniva až do nasycení. Po 24 hodinách zameťte přebytečný výrobek, otryskejte pískem zbylý prach. Aplikujte finální vrstvu nátěru TECNOFLOOR, která kompletně

Opakujte proces tolikrát, kolikrát je nutné pro dosažení

11

3

B


EPOXY FLOORS

3 C

Application as Multilayer Plus | Aplikace nátěru ve vícevrstvém režimu Plus

Upon completing the underlayment surface’s preparation process, and once the primer layer is dry (see technical sheet of the primer), using a roller or airless-like unit, apply a first TECNOFLOOR layer.

12

Po dokončení přípravy podkladového povrchu a po zaschnutí vrstvy základového nátěru (viz technický list nátěru) naneste válečkem nebo bezvzduchovou stříkací jednotkou první vrstvu nátěru TECNOFLOOR.

While the product is still humid (very important), light sprinkle a layer of 0.3~1.3 aggregate and allow sufficient time for it to dry out.

Zatímco bude výrobek stále vlhký (to je velmi důležité), lehce

Once dry, sweep excess materials.

Jakmile bude povrch suchý, zameťte přebytečný materiál.

Using a flat trowel, apply a new layer of TECNOFLOOR, this time mixed with aggregate 0.1 ~ 0.3 in proportion 1:1.

Plochým hladítkem aplikujte další vrstvu nátěru TECNOFLOOR,

While this last surface is still humid, light sprinkle another layer of 0.3~1.3 aggregate and let it dry out.

lehce povrch zasypte vrstvou plniva 0,3 až 1,3 a nechte povrch

Once dry, sweep loose aggregate, and sandblast surface. Vacuum dust resulting from sandblasting operation.

Jakmile bude povrch suchý, zameťte volné kamenivo a

Using a squeegee, spread a layer of TECNOFLOOR TW-

zasypte povrch vrstvou plniva 0,3 až 1,3 a dejte povrchu dostatek času na zaschnutí.

tentokrát ve směsi s plnivem 0,1 až 0,3 v poměru 1:1. Zatímco bude tato poslední povrchová vrstva stále vlhká, zaschnout.

otryskejte povrch pískem. Vysajte prach, který se vytvořil po otryskání povrchu pískem.

3040 diluted with 5% water or TECNOFLOOR T-3020 diluted with 5% DESMOPOL SOLVENT according to the system used.

Pomocí stěrky, rozprostřít vrstvu TECNOFLOOR TW-3040

Steps in color can be repeated as many times as required, based on target thickness and resistance.

V závislosti na požadované tloušťce a odolnosti můžete postup

3

C

zředěný s 5% vodou nebo TECNOFLOOR T-3020 se zředí 5% DESMOPOL SOLVENT v závislosti na použitém systému.

opakovat tolikrát, kolikrát to bude třeba.


CONTINUOUS HEAVY DUTY FLOORING | podlahy s vysokou odolností

3 D

Self-Leveling Application | Aplikace pro samonivelační účely

Upon completing the underlayment surface’s preparation process, and once the primer layer is dry (see technical sheet of the product), apply a TECNOFLOOR layer using a notched trowel. Make sure that layer thickness meets intended use requirements (recommended minimum thickness 2mm). It is essential to use a mechanical stirrer at low speed for mixing components A and B before use using, to prevent air bubble formation in the mixture, making sure to mix along the inner perimeter of the drum’s base thoroughly.

Po dokončení přípravy podkladového povrchu a po zaschnutí

Another possibility is to mix the product with 0.3 ~ 0.5 aggregate in 1:1 proportion and stir with mechanical stirrer at low speed.

poměru 1:1 a promíchat směs mechanickým míchadlem při

20 minutes after applying TECNOFLOOR T-3020 it will be necessary to roll porcupine roller over surface to release trapped air.

je nutné povrch přejet hladicím válečkem, aby se z povrchu

Outdoor Finishing: In outdoor applications, once the product is dry, apply a final layer of your TECNOTOPrange aliphatic enamel of choice.

výrobku naneste finální vrstvu alifatického krycího laku řady

Anti-Slip Finishing: For Anti-Slip finishings, apply, once the product layer is dry, a final layer of our TECNOTOP range aliphatic enamel of choice mixed with a TECNOPLASTIC range micronized plastic (8% recommended) according UNE-EN 12633:2003 (Rd=3).

povrchové úpravy aplikujte po zaschnutí jedné vrstvy výrobku

3

D

vrstvy základového nátěru (viz technický list výrobku) naneste hladítkem se zubatou hranou vrstvu nátěru TECNOFLOOR. Zkontrolujte, zda tloušťka vrstvy odpovídá požadavkům na použití povrchu (doporučuje se minimální tloušťka 2 mm). Je důležité, abyste před použitím použili ke smíchání složek A a B mechanické míchadlo při nízkých otáčkách. Zabráníte tím tvorbě vzduchových bublin ve směsi a obě složky se důkladně spojí podél vnitřního obvodu základny bubnu. Další možností je smíchat výrobek s plnivem 0,3 až 0,5 v nízkých otáčkách. Po 20 minutách od nanesení vrstvy TECNOFLOOR T-3020 uvolnil vzduch. Venkovní povrchová úprava: u venkovních aplikací po zaschnutí TECNOTOP dle svého výběru. Neklouzavá

povrchová

úpravy:

v

případě

neklouzavé

finální vrstvu alifatického krycího laku řady TECNOTOP dle své volby ve směsi s mikronizovanou umělou hmotou řady TECNOPLASTIC (doporučujeme 8 %).

13


EPOXY FLOORS

Technical specifications|Technické parametry

UNE-EN 1504.2

TECNOFLOOR Tw-3040

14

Density

Hustota

± 1,3 g/cm3

Solids content

Obsah pevných látek

± 70%

ISO Viscosity nº 6 at 23 °C

Viskozita ISOč.6 při 23°C

± 1500 cps

Pot life at 23 °C

Doba zpracovatelnosti při 23ºC

± 90 minutes | zápis

Initial drying at 23 °C

Počáteční suší se při 23 ° C

45 minutes | zápis

Recoat Time at 23 ºC

Opakování aplikace při 23°C

5 ~ 7 hours | hodiny

Fully hardened at 23 ºC

Doba úplného vytvrzení při 23°C

7 days | dny

Passable

Zatížení pochozem

± 24 hours | hodiny

Shore D hardness 7 days

Tvrdost Shore D po 7 dnech

>75

Adhesion on concrete (UNE EN 1542:2000)

Přilnavost k betonu (UNE EN 1542:2000)

>2 MPa

Surface temperature / environmental

Povrchová teplota / teplota prostředí

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Temperature Resistance

Teplotní odolnost

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Reaction to fire (UNE-EN 135011:2002)

Reakce na požár (EN 13501-1:2002)

A2FLS1

Carbon dioxide permeability determination (UNE-EN 1062-6:2003)

Určení prostupnosti oxidu uhličitého (UNE-EN 1062-6:2003)

SD > 50m

Water vapor permeability determination. Capsule method (UNEEN ISO 7783:2012)

Určení prostupnosti vodní páry. Kapslová metoda (UNE-EN ISO 7783:2012)

CLASS I: SD < 5 m (permeable) | Třída I: Sd <5 m (propustné)

Liquid water permeability determination Určení prostupnosti tekuté vody (UNE-EN 10623:2008) (UNE-EN 1062-3:2008)

w < 0,1 Kg/m2 X 0,5 R

Determination abrasion resistance. TABER abrasion test apparatus (UNEEN ISO 5470-1:1959)

Určení odolnosti proti abrazi. Přístroj k testování abraze TABER (UNE-EN ISO 5470-1:1959)

Mass loss = 262 mg Hmotnostní ztráta = 262 mg

Resistance against strong chemical aggression (UNE-EN 13529:2005)

Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám (UNE-EN 13529:2005)

According CLASS I : 3 days without pressure (see results) Podle CLASS I: 3 dny bez tlaku (viz výsledky)

Quick buckling tests (resistance to impact). Drop weight test with large surface striker (UNE-EN-ISO 62721:2004)

Rychlé zkoušky vzpěrem (odolnost proti nárazu). Zkouška padajícím závažím s velkoplošným kladivem (UNE 6272-1:2004)

Without cracks and flaking. Mass of 1,000 g and 2,000 g. Žádné praskání nebo odlupování hmotnost 1000g a 2000g.


CONTINUOUS HEAVY DUTY FLOORING | podlahy s vysokou odolností

TECNOFLOOR T-3020 & TECNOFLOOR T-3020 AS Density

Hustota

± 1,65 g/cm3

Solids content

Obsah pevných látek

100%

ISO Viscosity nº 6 at 23 °C

Viskozita ISOč.6 při 23°C

± 800 cps

Pot life at 23 °C

Doba zpracovatelnosti při 23ºC

± 90 minutes | zápis

Initial drying at 23 °C

Počáteční suší se při 23 ° C

± 40 minutes | zápis

Recoat Time at 23 ºC

Opakování aplikace při 23°C

6 ~ 8 hours | hodiny

Fully hardened at 23 ºC

Doba úplného vytvrzení při 23°C

7 days | dny

Passable

Zatížení pochozem

± 24 hours | hodiny

Shore D hardness 7 days

Tvrdost Shore D po 7 dnech

>80

Přilnavost k betonu (UNE EN 1542:2000)

>2 MPa

Surface temperature / environmental

Povrchová teplota / teplota prostředí

Min. 8 ºC ~ Max. 30 ºC

Temperature Resistance

Teplotní odolnost

Min. -20 ºC ~ Max. 80 ºC

Reaction to fire (UNE-EN 135011:2002)

Reakce na požár (EN 13501-1:2002)

A2FLS1

Carbon dioxide permeability determination (UNE-EN 1062-6:2003)

Určení prostupnosti oxidu uhličitého (UNE-EN 1062-6:2003)

SD < 50m

Water vapor permeability determination. Capsule method (UNEEN ISO 7783:2012)

Určení prostupnosti vodní páry. Kapslová metoda (UNE-EN ISO 7783:2012)

CLASS III | CLASE III

Adhesion on 1542:2000)

concrete

(UNE

EN

Liquid water permeability determination Určení prostupnosti tekuté vody (UNE-EN 10623:2008) (UNE-EN 1062-3:2008)

w < 0,1 Kg/m2 X 0,5 R

Determination abrasion resistance. TABER abrasion test apparatus (UNEEN ISO 5470-1:1959)

Určení odolnosti proti abrazi. Přístroj k testování abraze TABER (UNE-EN ISO 5470-1:1959)

AR1

Resistance against strong chemical aggression (UNE-EN 13529:2005)

Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám (UNE-EN 13529:2005)

Acording CLASS I : 3 days without pressure Podle CLASS I: 3 dny bez tlaku

Quick buckling tests (resistance to impact). Drop weight test with large surface striker (UNE-EN-ISO 62721:2004)

Rychlé zkoušky vzpěrem (odolnost proti nárazu). Zkouška padajícím závažím s velkoplošným kladivem (UNE 6272-1:2004)

IR > 4

15


Certified company:

Member of:

Distributed by / Distribuido por:

TECNOPOL SISTEMAS, S.L. c/Premsa, 5 · Pol. Ind. Z CP: 08150 · Parets del Vallès · Barcelona (Spain) Telf. (+34) 93 568 21 11 · Fax. (+34) 93 568 02 11 e-mail: info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

@tecnopol_stms

TECNOFLOOR EPOXY FLOORS (EN/CZ)