Page 1

LM

E•∆ƒ∞

∆Ô ∞ Î·È ÙÔ ø Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘

∂•√¶§π™ª√™ ¶·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘

∞¶√£∏∫∂™ ŒÓ‰˘ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2008 www.logistics-management.gr

ñ √∫∆øµƒπ√™ 2008 ñNo 72 ñ€55

£¤Ì·: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ñ ∂XTRA: ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ñ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

ªπ§√À¡ ™∆√ L&M

K. M˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜

∂¤Ó‰˘ÛË 175 ÂηÙ. € ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·

T˙ÔÓ ŒÔ˘ÈÓÁÎ Logistics & Management

∆Ô City ÂÈϤÁÂÈ ¡ÙÔ˘Ì¿È

™À¡∂¡∆∂À•∏ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙ· Logistics !ŸÏË Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘


EDITORIAL

∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂ… ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ∫ ·Ó›˜ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ë Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÌÔ¯ÏÔ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈο ›Ûˆ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂.∂. ¶›Ûˆ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘.

µÔ‡Ï· ªÔ˘ÚÙ¿

∂ΉfiÙÚÈ· ∞˜ ÌËÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· Û‹Ú·ÁÁ· ÛÙ· ∆¤ÌË ‹ ¤Ó· ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ «Á›Ó·Ì ∂˘ÚÒË». ∆¤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· „ËÊÔıËÚ›·, ·ÏÏ¿ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ͯӿÌ –ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ– ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› logistics ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ Ù· 11-12 ÂÎ. ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ‰Ò. ∫·È ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ì·˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ù· ηÏÔη›ÚÈ· Ì ٷ 15 Î·È ϤÔÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ…

∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο ‰›ÎÙ˘· ÎÏ. Â›Ó·È ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ fiϘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘, fï˜, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÓÒ‰˘ÓË ı· ›ӷÈ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› –ηٿ ·Ú¿‰ÔÛË– ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ÔÏÈÙÒÓ. ªÂ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‚¤‚·È·. ªÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË fï˜ Ô˘ ı· Â¤Ó‰˘Â ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÈÏÈÎÚÈÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Û˘ÌÌ·¯›· Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ‰ÂÓ ı· ‰›ÛÙ·˙ ӷ ‚ÁÂÈ Î·È Ó· ÂÈ ÍÂοı·Ú· ˆ˜: !√È ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ›Ûˆ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Î·È ÙÚ·ÁÈο ›Ûˆ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙ· logistics ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ. !∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ԇÙ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. !ªÔÚ› fï˜ –Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ– Ì ۷ʤÛٷٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜ Ú¿ÍÂȘ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÏËÁÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.

4

∂ȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «ÛÙË µÚÂÙ·Ó›· ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·», ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜. °È·Ù› ÌÈ· ¤ÌÌÂÛË ·ÏÏ¿ ·ÔÛÙÔ̈ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˆ˜ «Ó·È, ·ÏÏ¿ Î·È Ë British Airways Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·È Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈ΋».

L & M 10/2008


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 10/2008 ∂π¢∏™∂π™ ! 12

Humantec √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ «Humantec Corporate».

∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™À¡∂¡∆∂À•∏ ! 28

°È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍËÁ› ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜.

£∂ª∞: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ! 34

∆·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ √È ÂÙ·Èڛ˜ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Û logistics, Û ̤۷ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È Û Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓfi„ÂÈ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

ª∂∆∞º√ƒ∂™ ! 42 ! 46

∞ÔÛÙÔÏ‹ ∏ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ «Kögel» ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «Maritime Hotel» ÛÙÔ √˘ÏÌ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î. M›Ï·Ó ™ÙÚ¤ÌÙÛÎÈ ·Ó·Ï‡ÂÈ Ù· ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Û ı¤Ì·Ù· Logistics.

88 ¶ÔÈÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ (3299/04) ÂÚ› ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó.

∏ «Ìfi‰·» Ù˘ ·Ôı‹Î˘

82

À„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ì ¿ÓÂÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÁÁ˘¿Ù·È Ë ¤Ó‰˘ÛË „‡¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÍÔ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ì›· „˘¯fiÌÂÓË ·Ôı‹ÎË fiÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·.

ª∂∆∞º√ƒ∂™ / ¡∞À∆π§π∞

! 50

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î. ∆˙ÔÓ ŒÔ˘ÈÓÁÎ ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ·ÔηχÙÂÈ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ «Dubai Maritime City». Dubai Maritime City ∂˘¤ÏÈÎÙ˜ χÛÂȘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Û›·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏¶∞.

ª∂∆∞º√ƒ∂™ / ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ª√™ ! 52

√™∂ ∆Ô̤˜ ÂȯÂÈÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 12,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ª∂∆∞º√ƒ∂™ / AIR CARGO ! 54

∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈÏ›· √ Î. µ·ÁÁ¤Ï˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜.

! 56

™‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· °Ú‹ÁÔÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «fiÚÙ· - Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·». ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ √ Î. ™Ù¿ı˘ ∫ÈÔ‡Û˘ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Toyota Material Handling Greece ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. Open Automation ∂.¶.∂. ¶ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. Jungheinrich Hellas ∂.¶.∂. ∞fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. §˘Ú›Ù˘ ∞.∂. ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. Kapa Group ÷ÌËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. Iso Systeme ∞.∂. ∆¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ. Standoor Hellas ∞.∂. ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. Novoferm Hellas Ltd ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜.

42 ÕÓÂÛË… Kögel

∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ۯ‰›·Û˘, Ô ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÂÚÁÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ÛÙÈ‚·Ú‹ ηٷÛ΢‹ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «Maritime Hotel», ÛÙÔ √˘ÏÌ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

EXTRA

! 48

! 58 ! 60 ! 62 ! 64 ! 66 ! 68 ! 70 ! 74 ! 76 8

™Ù·ıÌÔ› ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘

L & M 10/2008


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ 10/2008 ∞¶√£∏∫∂™ ! 78 ! 80 ! 82

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ «Megasoft» Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡Ù¿ÎÔ˘Ï·˜ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ WMS Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ï‡ÛË «Prisma Win». CompakWIN ∆Ô ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Ù˘ SingularLogic ∞.∂. ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ› ÙȘ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ƒÔ˘¯ÈÛÌfi˜ „‡Í˘ ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ „˘¯fiÌÂÓ˜ ·Ôı‹Î˜.

™À™∫∂À∞™π∞ ! 86

Helesi √È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÈÔ ÂÚ›ÏÔη Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· logistics Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

MANAGEMENT ! 88 ! 93 ! 94

ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¶ÔȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ôı‹Î˘ √ Î. ™‡ÚÔ˜ ¶··ÚÔ‡Ó˘ ·ÚÈıÌ› ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯Ú˘ÛÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÙfi… Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ «Helios - Phoenix» Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷÛ΢‹˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Logistics Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 175 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

‰Â‰Ô̤ӷ 28 ¡¤· ÁÈ· Ù· Logistics ¡¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· Ù· Logistics Î·È ÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰·.

∂•√¶§π™ª√™ !

98

!104

∂ÚÁÔÓÔÌ›· ¶·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯Ú‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ Renault Magnum: ∞fi ̤۷ ¿ÓÂÛË, ·’ ¤Íˆ ÂÌÊ¿ÓÈÛË.

50 ∆Ô «ı·‡Ì·» ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È

∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ «Dubai Maritime City».

¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜

∞ÁÔÚ¿ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

ª√¡πª∂™ ™∆∏§∂™ 14 - 20 ÕÚıÚ·, 24 ∞Ù˙¤ÓÙ·, 26 ¶·Ú·-logistics, 112 ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ, 113 ™˘Ó‰ÚÔ̤˜

10

∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 30 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ «L&M» Â›Ó·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·ÊËı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ·˘Ù‹ Ë Ó¤· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÛÙ·‰È·Î¿ ˆ˜ ÙÔ 2008. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜.

!108

34

L & M 10/2008


∂π¢∏™∂π™

™˘Ìʈӛ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Germanwings ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¤ÁÚ·„Â Ë Swissport Hellas. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ô 6Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ™ÙÂϯÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ/¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ IFPSM – Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ·fi ÙÔ 2000, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Humantec ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞ÁÔÚÒÓ & ∂ÊԉȷÛÌÔ‡, Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂ª∫√ ∫Ô˘ÙÂÏ¿˜ ∞.∂. (www.emko.gr) Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ̤ÛÔ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË Inno Trans 2008 Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ˆ˜ Industry Leader ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ªª∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ƒˆÛ›·˜ (EE & CIS) ·Ó¤Ï·‚Â Ô µ·Û›Ï˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Oracle ∂ÏÏ¿˜. ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÙË Space Hellas ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ΤÓÙÚÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. 12

«£·Ï¿ÛÛÈ· ψÊfiÚÔ˜» ÚÔ˜ µÂÓÂÙ›· £∞§∞™™π√™ ¢π∞¢ƒ√ª√™ ™Ù· «ÛηÚÈ¿» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ «ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ψÊfiÚÔ˘» Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ µÂÓÂÙ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘. ∆Ș ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ Û˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ∂.∂. Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ηıËÁËÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∆˙ˆ¿ÓÓÔ˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶¿ÔÏÔ ∫fiÛÙ·.

∞ÁÔÚ¿ ‰‡Ô ÏÔ›ˆÓ ∂ÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ATTICA GROUP ™˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÁÈ· ¡¤Ô ¢Âϯ› Grimaldi Holding S.p.A °¤ÓÔ‚·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰‡Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ro-Pax (Ô˘ Ó·˘ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ó·˘ËÁ›· Nuovi Cantieri Apuania Ù˘ πÙ·Ï›·˜) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Attica Group. ∆Ô ÚÒÙÔ ÏÔ›Ô ı· ·Ú·‰Ôı› ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2009. ∆· ÏÔ›· Â›Ó·È ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 24 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· 950 ÂÈ‚·ÙÒÓ, 170 ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È 100 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÔ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 156 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

EMIRATES ∆· Û¯¤‰È¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙËÓ πÓ‰›· Ì ‰ÂηÔÎÙÒ ÚfiÛıÂÙ˜ Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Emirates, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È Ù˘ πÓ‰›·˜. √È Ó¤Â˜ Ù‹ÛÂȘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó Û ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ‡ÎÔϘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¡¤· ÀfiÚÎË, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ̤ۈ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ∏ ΛÓËÛË cargo ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤‰·ÊÔ˜, ηıÒ˜ Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 ÙfiÓÔÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË.

∫ÔÚ˘Ê·›Â˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ SAP ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Executive Banking Event Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë SAP Hellas ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¿Óˆ ÙˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙȘ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÛÙÔ Ò˜ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ χÛÂȘ Ù˘ SAP ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘˜, Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙÔ Ò˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ̤ۈ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ SAP ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· χÛÂˆÓ SAP for Banking Î·È ÙȘ Ӥ˜ χÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô (fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ SAP Customer Relationship Management, SAP Analytical Banking Solutions Î·È SAP Human Capital Management), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Banking Service Oriented Architecture. ▼

+ + + ™À¡∆√ª∞ + + + ™À¡∆√ª∞ + + + ™À¡∆√ª∞ + + + ™À¡∆√ª∞ + + + ™À¡∆√ª∞ + + + ™À¡∆√ª∞ + + + ™À¡∆√ª∞ + + + ™À¡∆√ª∞ + + +

™À¡∆√ª∞ ªÂ Ú˘ıÌÔ‡˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Datalex ∞.∂., ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù¿ 13%, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 1,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

L & M 10/2008


∂π¢∏™∂π™ ∞ı·Ó. Ã. ¶··Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜

¶ÔȤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ

14

™‡ÛÙËÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ √§¶ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ √§¶ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÂȉÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ (web base), ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÚ› ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Î·È ÙËÓ Â-

ÓË̤ڈÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi ÎÔÈÓfi. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ô √§¶, Ë ∂ªÀ Î.Ù.Ï. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Wi-Fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ HUMANTEC √ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ "Humantec Corporate", ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ "Sunlight Systems". ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î¿Ï˘„ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ™˘Ì‚¿ÛˆÓ, ¢ÈÂıÓÒÓ Logistics Î·È ¢ÂÈÎÙÒÓ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ & ∞fi‰ÔÛ˘ ∞ÁÔÚÒÓ & ∂ÊԉȷÛÌÔ‡ – KPI’s. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· 12 ÌËÓÒÓ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ "Humantec ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÂÊԉȷÛÌÔ‡". ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ K. ª·ÓÒÏË §Âω¿ÎË, ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ "Sunlight Systems", Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÍÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ Ì ÙȘ ϤÔÓ Î·ÈÓÔÙfi̘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÊԉȷÛÌÔ‡.

∆Ô Ó¤Ô Microsoft Dynamics CRM MICROSOFT ∂§§∞™ ∆Ë Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Microsoft Dynamics CRM ·ÚÔ˘Û›·Û ÚfiÛÊ·Ù· Ë Microsoft ∂ÏÏ¿˜, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ̤۷ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∆Ô Microsoft Dynamics CRM 4.0 ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÍÈfiÏÔÁ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ Ï‹Ú˜ ÔÏ˘ÁψÛÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ business intelligence, ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ

Microsoft Office Communications Server 2007, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Windows Workflow Foundation, ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ χÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÓÒ ÙȘ ‚ÔËı¿ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ▼

∆ÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ ª›˙Ó˜ ƒÈ‚ÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹, ¤ıÂÙ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Û ÔȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ı· ˘·ÎÔ‡ÂÈ. ∂›Û˘, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÚˆÙÔ‡Û·Ó Û ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‹ –·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ– «ÌÔ˘ÛÂȷΤ˜». ª¤Û· Û ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¤Ï·‚ ÂÚ›Ô˘ ¯›ÏȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰fiıËÎ·Ó Û ÔÛÔÛÙfi 100% ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÂÛ·Ṳ́ӷ Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Á˘. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó: !√È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔ˘ÛÂȷΤ˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È. !∆Ô ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. !√È ÈÂÚ·Ú¯›Â˜ Ì ٷ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ı· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÛÙÂϯÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ –¿Ú· ı· Â›Ó·È Î·È ˙ˆÙÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. !£· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯È΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜, ·ÏÏ¿ ı· ÛËÌÂȈı› Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ï‹„ÂȘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. !√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÈÛÙÔ› Î·È ‰Â̤ÓÔÈ Û ·˘Ù¤˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ë ÂÌÔÚ¢ÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›· ı· ·Ó‚·›ÓÂÈ, ı· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÎÙ‹Ì· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ –‹ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·– Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ›. ™Â Ì›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ı· ¿ÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ. !ª›· ÈÛ¯˘Ú‹ Ù¿ÛË, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Â›Ó·È Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ›Ó, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‚¿ÛË ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘, Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â˘Ú›˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÂχıÂÚ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ! √ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Û ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. !∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓË, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Ôχ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

L & M 10/2008


∂π¢∏™∂π™ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ £. π·ÎÒ‚Ô˘

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ∫fiÌ‚Ô˜ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘

16

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ICAP ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ‹ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ·˘Ù‹ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ· ÂÚȯfiÌÂÓ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÎÏ·‰È΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ICAP, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿ ··ÈÙ› ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ JOHNSON DIVERSEY ∂§§∞™ ∞.∂. ∏ JohnsonDiversey ∂ÏÏ¿˜ ∞.∂. ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ªÂψ‰›· FM, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· CD Ì 15 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÒÓ) Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ˘ÚÔ·ıÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∏Ï›·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚfiÛÊÂÚ Û fiÏÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ‰ÒÚÔ, ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÍȤ·ÈÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë JohnsonDiversey ∂ÏÏ¿˜ ∞.∂. ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ.

™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Star Alliance EGYPTAIR ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Star Alliance ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô ÂıÓÈÎfi˜ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Ô Egyptair, ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ 21Ô Ì¤ÏÔ˜ Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Egyptair ÂÎÙÂÏ› ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ 1.624 Ù‹ÛÂȘ Û 69 ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÂÈÙ‡¯ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË 9ÌËÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÌÂÏÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Ô Terminal, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â͢ËÚÂÙ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Star Alliance. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÙÔ Ó¤Ô Terminal ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› ¤ÓÙÂη ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ▼

ÕÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Î·È ·ÚÔ¯‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Logistics ÛÙË ¡.∞. ∂˘ÚÒË ˙‹ÙËÛ·Ó ÊÔÚ›˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÙÒÚ· ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ù· Logistics ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ™∂µ∂, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ INTERREG III ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¶°¢ª ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÔÌ›˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ∆Ú·ÈÓ√™∂ Î. ¢ËÌ. µ·Ì‚·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· Logistics ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ √™∂ –¿ÓÙÔÙ ۇÌʈӷ Ì ÙÔÓ Î. µ·Ì‚·ÎfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ù˘ ªfiÓÈÌ˘ ·˘Ù‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· Logistics– ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ ‰›Ô ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ £ÚÈ·Û›Ô˘ - ¡¤Ô˘ πÎÔÓ›Ô˘, ÙÔÓ ÂÈÏÈ̤ÓÈÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ ™Ù·ıÌfi ¢È·ÏÔÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ £ÚÈ·Û›Ô˘ Î·È ÙËÓ Î·ÙfiÈÓ ÌÂϤÙË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ì ·Ú·Î·ÌÙËÚ›Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2%, ÂÓÒ Ô Ú˘ıÌfi˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 20% ÂÙËÛ›ˆ˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ™∂µ∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ INTERREG III, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010 ÚԂϤÂÙ·È ·‡ÍËÛË 20% ÛÙ· ÊÔÚÙ›· Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Logistics, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·‡ÍËÛ˘ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂.∂. ∞ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÙÔ ¿Î·ÌÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¢.Ã. ∂›Û˘, ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ¤Ó· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔÓ ¶ÚÔÌ·¯ÒÓ· ™ÂÚÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 20 - 30 ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô Á.‰. ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Fortrans Î. ºÔÚÔ˙›‰Ë˜ ÚfiÙÂÈÓ ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Logistics ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ· ÛÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ. ∂fiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È… ¿ÛÎËÛË ȤÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ 12Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Logistics, Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

L & M 10/2008


∂π¢∏™∂π™ Ã.∫. §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ˜

«ÃÚ˘Û‹» Ë ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Logistics

18

∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· AIR ONE ∞¢ı›·˜ Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔ˜ ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÍÂΛÓËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë Air One, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ȉڇıËΠÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∞ı‹Ó· ı· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ì ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ̛· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ª·Ï¤ÓÛ· ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. ∆· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó

ÙËÓ ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Air One ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ª·Ï¤ÓÛ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë µÔÛÙfiÓË Î·È ÙÔ ™ÈοÁÔ.

¢È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Q.L.S. ∞.∂. •ÂΛÓËÛÂ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Quality Logistics Systems ∞.∂. (Q.L.S. ∞.∂.) ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ∏ Q.L.S. ∞.∂. Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∑·¯·Ú¿Î˘ ∞.∂. Ì ÙËÓ Logistics Synergy ∞.∂. Î·È ‹‰Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Ì ¤‰Ú· ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È ÌÂ Î¿Ï˘„Ë fiÏ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ «ª·Ï¿‰Â˜» ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 4.300 Ù.Ì., ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ logistics Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Â›Ó·È: ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, χÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ·Ó·Û˘Û΢·Û›·˜, ·Ó¿ÏË„Ë ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÎÏ. ∏ Q.L.S. ∞.∂. ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ.

™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË µπ.¶∂. ¶∞∆ƒø¡ ™ÙË Ê¿ÛË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ µπ.¶∂. ¶·ÙÚÒÓ Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ - ¶·ÙÚÒÓ - ¶‡ÚÁÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ƒ°√™∂. ∏ ÌÂϤÙË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ¯¿Ú·Í˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ‰È¤Ï¢Û˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛÙË µπ.¶∂. ¶·ÙÚÒÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙËı› Û ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ·fi ÙËÓ ∂ƒ°√™∂. ▼

√È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î. ∫ˆÓ. ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Logistics ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· οӈ ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·‹¯ËÛ‹ Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›·, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙË Êı›ÓÔ˘Û· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηÙÔÈΛ·˜ ʤÙÔ˜. π‰›ˆ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ logistics, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÌÂÈÎÙ¤˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È, ·Ó Î·È ÌÂÙÚÈ·Ṳ̂Ó˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 7,5 Î·È 8,5% (¤Ó·ÓÙÈ 6,5 - 7%) ÁÈ· Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È ˆ˜ 6,5% ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô Ì›ÛıˆÌ· ·Ó¿ Ù.Ì. ÛÙȘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· logistics Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ, ÛÙ· ™¿Ù·, ÛÙ· √ÈÓfiÊ˘Ù·, ÛÙË ™›Ó‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔ ∫·ÏÔ¯ÒÚÈ Â›Û˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 4,5 Î·È 6,5 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ù.Ì., ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· 7 ¢ÚÒ / Ù.Ì. ∂ÈϤÔÓ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ȉȷ›ÙÂÚ·, Û ۇÁÎÚÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ¿ÏÏ· ÛΤÏË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Ú›ÛÎÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÔÈ ·Ó·Ù‡ÍÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ơ̂ψÓ, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ logistics, ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó·Ù‡ÍÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ôχ ·ÎÚÈ‚‹˜ Á˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÓÒÚÈÌË Î·È Ì ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜, οÙÈ Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ÛÙË Û¯¤ÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˘, ηıÒ˜ Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ·Ôı‹Î˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Logistics Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÌÈ· Î·È –fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì– ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È È‰ÈfiÎÙËÙ·, Ì ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ 3299/2004 ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ȉÈfiÎÙËÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ì ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ˆ˜ Î·È 35% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜. °ÂÁÔÓfi˜ ›ӷÈ, ¿ÓÙˆ˜, ˆ˜ Ù· logistics ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÂÙÈο ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¤Ó· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ¯ÒÚÔ˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ. ◊‰Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ìʈӛ· Ì ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 170 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜… ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜.

L & M 10/2008


∂π¢∏™∂π™ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÂÙÈΛ‰Ë˜

¶Ô‡ ËÁ·›ÓÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

20

™Â Ó¤Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÒÚÔ Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ.

∞ÔÁ›ˆÛË ÙˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ ∏ 5Ë «METEC - ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ŒÚÁˆÓ» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi 20 ¤ˆ˜ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, ÛÙÔ Athens Metropolitan Expo È· Ó¤· Ï·ÌÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ «METEC - ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ŒÚÁˆÓ» ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙËÓ 5Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 20 ¤ˆ˜ ÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, ÛÙÔ Ó¤Ô Î·È ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Athens Metropolitan Expo Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜». ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ «∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋» ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 110.000 Ù.Ì., Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó: !¢ÔÌË̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ 50.000 Ù.Ì., Ì 4 ·Ú¿ÏÏËϘ ¢ڇ¯ˆÚ˜ Î·È ˘„ËϤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, ·›ıÔ˘Û˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú ÎÏ. !ÕÊıÔÓÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÂÎı¤Ì·Ù·, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ 3.500 ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÈÛΤÙ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÁÈ· ÂÎı¤Ù˜ Î·È Ô‡ÏÌ·Ó. !∂‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË, ̤ۈ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ √‰Ô‡, ÙÔ˘ ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. !°ÂÈÙÓ›·ÛË Ì ÍÂÓԉԯ›·, ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ·, ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∏ «METEC - ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ŒÚÁˆÓ», ÙÔ «Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ» fiˆ˜ ÂÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2001 Î·È ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ϤÔÓ ˆ˜ ıÂÛÌfi˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÛÙÂϤ¯Ë ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘Ë-

ª

ÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ, ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ, ÔÚ˘¯Â›ˆÓ, ȉÈÔÎً٘ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÎÏ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ԢÓ: !ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ¤ÚÁˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜: È̷ÙÔ˘ÚÁÈο, ·Ó˘„ˆÙÈο, ÛηÙÈο, ‰È·ÙÚËÙÈο, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο, Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ï·ÙÔÌ›ˆÓ, ÏÈ̤ӈÓ, ‰È¿ÓÔÈ͢ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ ÎÏ., ηıÒ˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È ÏÈ·ÓÙÈο ÙÔ˘˜. !∂›‰Ë ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ: ∫·ÏÔ‡È·, ÛηψÛȤ˜, ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, ÙfiÚÓÔ˘˜, ο‰Ô˘˜, ÂÎÚËÎÙÈο, ÌÔÓˆÙÈο, ÂÚÁ·Ï›·, fiÚÁ·Ó·, ÛÙÔϤ˜, ÏÔÁÈÛÌÈο Î.¿. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ›, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ›, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù·, ÙÚ¿Â˙˜, ÂÙ·Èڛ˜ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, leasing Î.¿. ÃÔÚËÁfi˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∂ÚÁÔÙ·Íȷο £¤Ì·Ù·» Î·È ¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù· ÂÚÈÔ‰Èο «Car & Truck», «Logistics & Management» Î·È «Ecotec». ¢È·Ú΋˜ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ 5˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤ÎıÂÛ˘ «ª∂TEC - ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ŒÚÁˆÓ» Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ www.me-tec.gr.

ÕÓÔ‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ –Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ù¿ÛÂȘ– ÁÈ· ÙÔ 2008 Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 8% Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20012006, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÏ·‰È΋˜ ÌÂϤÙ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ICAP, ÙÔ 2006 Ë ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2005. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ 2007, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 9,6%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·Ó¿ ̤ÛÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004 - 2007, Ô Ô‰ÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 58 Î·È 64%. ∆Ô ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î˘Ì¿ÓıËΠÌÂٷ͇ 11 Î·È 14% ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ 10 Î·È 12%. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î˘Ì¿ÓıËΠÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 13 Î·È 17% ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2004 - 2007. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ICAP, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ô ‰Â ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙÔ ÎÏ¿‰Ô, ̤ۈ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ fiÏo Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ logistics, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ηı·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 76 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2006 ·˘Í‹ıËΠηٿ 2,38% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2005. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ‹ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿ ··ÈÙ› ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÌÂÛÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÙÂψÓÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ ÌË È‰ÈfiÎÙËÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ.

L & M 10/2008


∂π¢∏™∂π™ ¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Û 35.000 Ù.Ì., ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 270 ÂÎı¤Ù˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ·fi ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ËÌÂÚ›‰Â˜, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 30.000 ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ٤ٷÚÙË ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË «∏§∂∫∆ƒ√tec & ™·ÏfiÓÈ ºˆÙÈÛÌÔ‡», ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚË ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Expo Athens, ÛÙËÓ ∞ÓıÔ‡Û·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ «∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋», ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ 5 ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÙȘ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤-

¡

To ÈÔ «Ï·ÌÂÚfi» ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ∏ 4Ë «∏§∂∫∆ƒ√tec & ™·ÏfiÓÈ ºˆÙÈÛÌÔ‡» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008, ÛÙÔ EXPO Athens

ÎÙÔÓ˜ ʈÙÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ı· Â›Ó·È Ë ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ı¤Ì· ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘Ùfi ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂ-

ÎÙÔÓÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ÂÁηٷÛٿ٘ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ (¶√™∂∏) Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ∂ÁηٷÛÙ·ÙÒÓ (¶√™∏∂). ∂›Û˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù· ÎÚ›-

ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ «∏§∂∫∆ƒ√tec & ™·ÏfiÓÈ ºˆÙÈÛÌÔ‡», ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶∂.Ãø.¢.∂. Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ÃÔÚËÁfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜». ∆Ô site electrotec.gr ·Ú¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

!∂π™√¢√™ ¢øƒ∂∞¡

¶·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 √∫∆øµƒπ√À 2008 16.00 ∂°∫∞π¡π∞ ∂∫£∂™∏™ (ÃÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘)

™∞µµ∞∆√ 18 √∫∆øµƒπ√À 2008

11.00 ∏ª∂ƒπ¢∞: «æËÏ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿˘ÏÔ» ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ∞ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋ 12.00 ¶∞ƒ√À™π∞™∏: ¡¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Osram (∞' ÂΉ‹ÏˆÛË) ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Osram 14.00 ∏ª∂ƒπ¢∞: «™˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ - ™‹Ì·ÓÛË CE» ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: EMC Hellas 14.30 ™À¡¢π∞™∫∂æ∏ ¶√™∂∏-¶√™∏∂ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ. ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ∞ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋

L & M 10/2008

17.00 ¶∞ƒ√À™π∞™∏: ¡¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Osram (µ' ÂΉ‹ÏˆÛË) ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Osram 18.00 ∏ª∂ƒπ¢∞: «∂›ÁÂÈ· &‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· TV (SMATV) - Fracarro» ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∂ÏÂÎÙÚÔ˚Ì¤Í ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ 18.00 ∏ª∂ƒπ¢∞: «∞ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÁÂÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ∞ ¤ˆ˜ ÙÔ ø» ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ∞ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∂§∂ª∫√ ∞µ∂∂

12.00

12.00

12.30

∫Àƒπ∞∫∏ 19 √∫∆øµƒπ√À 2008 10.30 ∏ª∂ƒπ¢∞: «∂›ÁÂÈ· & ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· TV (SMATV) - Fracarro» ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∂ÏÂÎÙÚÔ˚Ì¤Í ∂ÏÏ¿˜ ∞∂ 11.00 ∏ª∂ƒπ¢∞: «∞ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÁÂÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ∞ ¤ˆ˜ ÙÔ ø»

15.00

16.00

∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ∞ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∂§∂ª∫√ ∞µ∂∂ ∏ª∂ƒπ¢∞: «¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ºˆ˜ Î·È ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜» ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Philips ∂ÏÏ¿˜ ∞∂µ∂ ∫§∏ƒø™∏ ¢π∞°ø¡π™ª√À SIEMENS ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ¢2 Ù˘ Siemens ∞›ıÔ˘Û· 2 ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Siemens ∏ª∂ƒπ¢∞: «SCAME -µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ». ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ∞ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Cosmolamp ¶∞ƒ√À™π∞™∏: ¡¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Osram (°ã ÂΉ‹ÏˆÛË). ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: Osram ¶∞ƒ√À™π∞™∏: «¡¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Gira - Kaiser» ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ µ ñ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: ∂xpo SA

23


∞∆∑∂¡∆∞ ‰ÈÂıÓ‹˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ logistics ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ™ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·Ú·Ï‹ÙË. ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. Site: http://www.cpl-expo.com/

2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 ™À¡∂¢ƒπ√ 1Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ §‡ÛÂˆÓ ∞ÔıË·ÛÂˆÓ & ¢È·ÓÔÌ‹˜

23 - 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ∂∫£∂™∏ TOP TRANSPORT EUROPE 2008 ∆fiÔ˜: ¶·Ï¿ÙÈ "Palais du Pharo", ª·ÛÛ·Ï›·, °·ÏÏ›· ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ∏ ηıÈÂڈ̤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ logistics Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· 17Ë Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ fiÏË Ù˘ ª·ÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ º·Úfi, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ·Ú·Ï·‚‹˜, ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. Site: http://www.top-transport.net/

24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ™À¡∂¢ƒπ√ IDC Retail IT Solution Roadshow 2008 ∆fiÔ˜: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «§‹‰Ú· ª¿ÚÚÈÔÙ», ∞ı‹Ó· ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ™ÙÔ IDC Logistics & Retail IT ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó È‰¤Â˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· µ·ÏοÓÈ·. !ª¤Á·˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Â›Ó·È Ë «∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋». Site: www.idc-cema.com/events/ retail08gr

24 - 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ∂∫£∂™∏ PROLOGISTICS 2008 ∆fiÔ˜: ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ "Brussels 24

INNOTRANS ∆fiÔ˜: ¢ÈÂıÓ¤˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ "Messegelände Berlin", µÂÚÔÏ›ÓÔ, °ÂÚÌ·Ó›· ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ∏ ηٷÍȈ̤ÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ‚·ÁfiÓÈ· ·fi 220 ¯ÒÚ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÙÚfiÔÈ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂ÍÂÏÈÁ̤ӷ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚˆÙfiÙ˘˜ χÛÂȘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. Site: www./MesseBerlin/htdocs/ www.innotrans.de

Exhibition Centre", µÚ˘Í¤ÏϘ, µ¤ÏÁÈÔ ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ª›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ logistics Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚¤ÏÙÈÛÙÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÍËÚÔ‡ Î·È „˘¯fiÌÂÓÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. Site: http://www.easyfairs.com/shows/

30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 ∂∫£∂™∏ CPL EXPO 2008 ∆fiÔ˜: ∂ÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ "ExCeL", §ÔÓ‰›ÓÔ, ∞ÁÁÏ›·. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: √ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜

∆fiÔ˜: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô "Four Seasons", §ÂÌÂÛfi˜, ∫‡ÚÔ˜ ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «¢¤Î· Plus» Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Third Party Logistics. ∂›Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Logistics ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. Site: www.dekaplus.com/logistics

3 - 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 ™À¡∂¢ƒπ√ 5th Maintenance Forum ∆fiÔ˜: ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÏÔÁÈÛÌÈο Î·È ‰È·‰Èηۛ˜. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘. !ª¤Á·˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë «∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋». Site: www.dekaplus.com/logistics

7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 ™À¡∂¢ƒπ√ 3Ô ¶·Á·ÚÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Logistics ∆fiÔ˜: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô "ÛÏÙÔÓ", §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜ ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ: ∆Ô "Supply Chain Institute" ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ "Planning Cyprus" ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 3o ¶·Á·ÚÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Logistics, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÛÙÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ˆ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘ ÌÔ¯ÏÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÊԉȷÛÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ. !∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ¯ÔÚËÁfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ "Logistics & Management" Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∂˘Ú›·˜ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘. Site: http://www.scisce.eu ▼

23 - 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ∂∫£∂™∏

L & M 10/2008


¶∞ƒ∞... LOGISTICS

26

∞˘ÙfiÌ·ÙÔ check-in ŒÓ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚÔ˚fiÓ self-service ÁÈ· ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢¤˜ Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ «ÛÙ·ıÌfi» (drop-off point) ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Schiphol ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ì·˙› Ì ÙËÓ KLM. √È ÂÈ‚¿Ù˜, ÁÈ· ¤Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 6 ÌËÓÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ckeck-in ÙȘ ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ·ÂÚÔ-

‰ÚÔÌ›Ô˘. ª¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ÔÎÈÌ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ KLM Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ̛· ¯ÂÈÚ·ÔÛ΢‹. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ï‹: µ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÛ΢‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ «ÛÙ·ıÌfi» Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ Ù‹Û˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜.

∂ȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÍÂΛÓËÛ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÓÂÎÚ¿ ÎÔ˘ÓÔ‡È·! √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÓ ¡·Ó ·fi ÙË ™·ÁοË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÒÏËÛË ÓÂÎÚÒÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÔ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. Ÿˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ‰¤¯ıËΠ10.000 ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÓÂÎÚ¿ ÎÔ˘ÓÔ‡È·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙÔ˘ ÙfiÔ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 200.000. ∏ ·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û Û ¿ÏÏ· site ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÁÈ· Ó· «‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ» ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·Ó¤-

°Â‡Ì· ÛÙÔÓ ·¤Ú· Œ¯ÂÙ ‚·ÚÂı› Ù· «ÎÔÈÓ¿» ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·; £¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· Á‡̷ ‹ ¤Ó· ‰Â›ÓÔ Ì ¤Ó·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ; ∞Ó Û fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È «Ó·È», ÙfiÙ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó·... Dinner In The Sky. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ë ÔÔ›· ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Á‡̷ ‹ ‰Â›ÓÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜, Û ‡„Ô˜ 50 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜! ¶Ò˜; ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡ Î·È Ì›·˜ ÂȉÈ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ı¤ÛÂȘ ÁÈ· 22 ¿ÙÔÌ·, ÛÂÊ Î·È ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˘˜!

ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: «™ÎÔو̤ӷ ·fi ·ÓıÚÒÈÓ· ¯¤ÚÈ·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹».

∫ÈÓËÙ¿ ÂÓ Ù‹ÛÂÈ ∏ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ryanair ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ. ∏ ›‰ËÛË ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜, ·ÊÔ‡ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘Û΢ÒÓ. √È Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ı· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Onair, Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚfiÛ‚·Û˘, ÂÓÒ Ë Ryanair ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi Ù· ¤ÛÔ‰·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÈÏÔÙÈο. ▼

¶∞ƒ∞... LOGISTICS

¶Ô˘Ï¿ÂÈ ÓÂÎÚ¿ ÎÔ˘ÓÔ‡È·!

L & M 10/2008


∆Ș ÈÔ ¿„ÔÁ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Logistics ÎÈ ·Ó οÓÔ˘ÌÂ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∞›ÛÙ¢ÙÔ ÎÈ fï˜ ·ÏËıÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ì·˜ ÂÚȤÁÚ·„ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚԂ‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Logistician Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ̛· ψً ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ÙÔ ÏÔ›Ô «ÃÔ˙Ô‚ÈÒÙÈÛÛ·». √È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÓ‰Ô΢ÎÏ·‰ÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔχˆÚ˜ ηı˘-

∞ı¿Ó·ÙË ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∏ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ô‡ÙÂ Â˘ÚˆÏÂÙfi ÁÈ· Ó· «Û˘ÌÌÔÚÊÒÛÂÈ» Ï›ÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛοÊÔ˜, ·ÚfiÙÈ ÂȉÔÙÂ›Ù·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏ› ÙËÓ ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ §·‡ÚÈÔ. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ë ËÁ‹ Ì·˜, ·˘Ùfi ÙÔ… «ψÙfi ÎfiÛÌËÌ·» ÛÙȘ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘ ÛÙȘ 15:05. ŒÊı·Û ÛÙȘ 16:50, ·Ó·¯Ò-

ÚËÛ ÛÙȘ 17:05 ÎÈ ¤Êı·Û ÛÙË ¡¿ÍÔ ÛÙȘ 19:00, ·ÚfiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Û ̛· ÒÚ·. ¢ÂÓ ¤Êı·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ¯¿Ï·ÛÂ Ô Î·Ù·¤ÏÙ˘, Î·È 250 ÂÈ‚¿Ù˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó «ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ» ˆ˜ ÙȘ 20:00 ̤۷ ÛÙÔ ÏÔ›Ô. √ ‰Â ÏÔ›·Ú¯Ô˜ Ì ‡ÊÔ˜… ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·Ú·ÙËÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ϤÁÔÓÙ·˜: «¢ÂÓ ı· ÌÔ˘ Ì¿ıÂÙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘». ∫‡ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤, ηÏËÓ‡¯Ù·!

ƒÔÌÔÙÈÎfi˜ Ì¿ÚÌ·Ó ∆Ô ÚÒÙÔ ÚÔÌfiÙ-Ì¿ÚÌ·Ó ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ «‚·ÊÙ›ÛÙËλ ·ÚÈÔ˜ ∞Û¿¯È Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË È·ˆÓÈ΋ Ì›Ú· Û ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. «∆Ô ·ÓıÚˆÔÂȉ¤˜ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ï›ÁÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ϤÂÈ Î·Î¿ ·Ó¤Î‰ÔÙ·» ϤÓ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ È·ˆÓÈ΋ ˙˘ıÔÔÈ›·˜. √

ÚÔÌÔÙÈÎfi˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÁÈ· ÙËÓ Asahi ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Sublime, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Selfridges Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 198.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∆Ô Û ̤ÁÂıÔ˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÚÔÌfiÙ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ∞Û¿¯È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·!

∫ÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ªÂ ËÏÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ı· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ë ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ˘‚ÚȉÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Prius Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Toyota. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Â›Ó·È ÔÈ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Prius Î·È ı· ʤÚÔ˘Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹. ∏ Toyota, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ· 450.000 Prius ÙÔ 2009.

¶Ù‹ÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ·

∏ ÚÒÙË Ù‹ÛË ·fi ÙËÓ ∫›Ó· ÛÙËÓ ∆·˚‚¿Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ηϋ˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ ÙÔ˘ 1949, fiÔÈÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ÌÂÙ·‚› ·fi ÙË Ì›· ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÚÒÙ· ¿ÏÏÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·¢ı›·˜ Ù‹ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi οÔȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ∏ ÚÒÙË Ù‹ÛË ·fi ÙÔ ¶ÂΛÓÔ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∆·˚¤È ¤ÁÈÓ Ì ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ China Airlines ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂÈ‚¿Ù˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙÔ› ηٿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Ì ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. L & M 10/2008

°¤Ê˘Ú· 1.088 Ì. ∏ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË Î·Ïˆ‰ÈˆÙ‹ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ °È·ÓÁÎÙÛ¤, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÂÈۋ̈˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫›Ó· ¤ÂÈÙ· ·fi ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ∏ Á¤Ê˘Ú· ™Ô˘ÙfiÓÁÎ, Ì‹ÎÔ˘˜ 1.088 ̤ÙÚˆÓ, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù·ÍȉÈÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™·ÓÁÎ¿Ë Î·È ÙÔ ¡·ÓÙfiÓÁÎ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ Û ̛·. ∏ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ 1,5 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÍÈ ÏˆÚ›‰Â˜ Î·È ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ‡ÚÁÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ 306 ̤ÙÚˆÓ. ∏ Á¤Ê˘Ú· ƒ›Ô˘ - ∞ÓÙ›ÚÚÈÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 11Ë ı¤ÛË, Ì ̋ÎÔ˜ ·ÚÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ 560 ̤ÙÚ· Î·È ÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 2.880 ̤ÙÚ·.

•‡ÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ŒÓ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙˆÓ ÈÓ‰ÈÎÒÓ ·ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ Air India «¤¯·Û» ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ µÔÌ‚¿Ë˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰‡Ô ÈÏfiÙÔÈ ·ÔÎÔÈÌ‹ıËηÓ. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ µÔÌ‚¿Ë˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ϋڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘, ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ·¿ÓÙËÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Û˘Ó¤¯È˙ ÙËÓ Ù‹ÛË ÙÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ÓÔÙÈfiÙÂÚ·, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ °Îfi·. ∆ÂÏÈο, ÔÈ ‰‡Ô ÈÏfiÙÔÈ Í‡ÓËÛ·Ó fiÙ·Ó Ô ‡ÚÁÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ.


™À¡∂¡∆∂À•∏ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚ› Ù· Logistics Î·È ÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰·. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞). √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ó·Ê¤-

¡

°È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍËÁ› ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ ª·ÓÒÏË °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿ÎË – ∂È̤ÏÂÈ·: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ∞Ï˘Ê·ÓÙ‹˜ ºˆÙÔÁڷʛ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Î˘ ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Logistics Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·. ¶·-

Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ó· ıˆÚ·ÎÈÛÙ› Ë ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ó· ıˆÚ·ÎÈÛÙ› Ë ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

°È· ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··ıÈ·Ó·Û›Ô˘ ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ۯÂÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ «ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ», fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û Logistics.

LM: H ∂ÏÏ¿‰·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂™¶∞, ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂.∂., ‡„Ô˘˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ۈÛÙ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٷ ›‰È· Ï¿ıË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °’ ∫¶™;

28

°. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘: ∫·Ù·Ú¯‹Ó Ó· ˆ fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 245 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ οӷÌ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Î·È ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ °’ ∫¶™ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÔ ∂™¶∞ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· Û·Ê‹ Î·È Û˘ÁÎÂL & M 10/2008


ÎÚÈ̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ∂›Ó·È ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤¯Ô˘Ì ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÌÏÔÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ̤۷ ·fi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·˘ÛÙËÚÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î·È ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ı· Â›Ó·È ÌÂ-

ª¤Ûˆ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Interreg III, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ °’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

ÛÙ· Logistics Á·Ï‡ÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÔÈÓÔÙÈο Ï·›ÛÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

!™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÈ-

‡̷ٷ, ÙÔ °’ ∫¶™ ı· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÚ›· ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ∂™¶∞. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û˘Ó‡·Ú͢. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó; ◊‰Ë ·fi ÙÔ 2007 ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ °’ ∫¶™ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰È-

Ï‹, ·ÏÏ¿ Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì¿˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÛÂÈ ·fiÏ˘Ù·. Œ¯ˆ ÏÔÈfiÓ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ∆ÔÌ·ÎÒÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ °’ ∫¶™ οو ·fi ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È, ÒÛÙ ̤۷ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ °’ ∫¶™ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈË-

¶Ò˜ ı· ·Ù·¯ı› Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·

!ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ù·Ï·Ó›-

˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Î·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ∆È Ì¤ÙÚ· ¤¯ÂÙ Ͽ‚ÂÈ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛ‹ Ù˘; ∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ·ÔÙÂÏ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÌfi‰È·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û ıÂÛÌÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ËÌfi-

L & M 10/2008

ÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ŒÓ· ÈÛ¯˘Úfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ∂™¶∞, ΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË «µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ πηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘» Î·È ÙËÓ «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË». √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ 2013 ÙÔ 60% ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, Î·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ 25%.

ıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‚‚·›ˆ˜ ··ÈÙ› ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¿ÚÈÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ Û ‰È·Ú΋ Â·Ê‹ Ì fiÏÔ˘˜, Î·È Í¤Úˆ fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi.

! ™ÎÔ‡ÂÙÂ

Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °’ ∫¶™ Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ôχ Ì οÔÈ· ¿ÏÏ·, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÈÔ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË; ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ Î·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ °’ ∫¶™, Â›Ó·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ. ∫·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È ÒÚÈÌ· Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ °’ ∫¶™. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÓÒÚÈÌˆÓ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ.

!∆È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ∂™¶∞ Û ۯ¤ÛË ÌÂ

ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ Î·ÎÔÙ¯ÓÈÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ; √È Î·ÎÔÙ¯ӛ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó –fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ °’ ∫¶™ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÔÈÓÔÙÈο Ï·›ÛÈ· ÛÙ‹ÚÈ͢– ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∂›Û˘, ÔÏϤ˜ ηÎÔÙ¯ӛ˜ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÈÙ›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 29


™À¡∂¡∆∂À•∏ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÓÂÈ Î¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤Ó·˜ ηχÙÂÚÔ˜ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙ÂÈ, Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ÚÔԉ‡ÂÈ Î¿ı ÔÏ›Ù˘.

!¶fiÛ˜

¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ™ÙÔ ∂™¶∞ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ٤ÙÔȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ·‚Ï„›Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2007 - 2013, ηı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·ÎÔÙ¯ӛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÂÌÏÔΤ˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂§√∆, ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009. °È· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰Ôı› ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙȘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ.

! ¶Ò˜

ı· ÂˆÊÂÏËı› Ô ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÙ·ÂÙ›·; ™Â ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜; ∆Ô ∂™¶∞ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ οı ‰Ú¿ÛË Î·È Î¿ı ¤ÚÁÔ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›, Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙË ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ·30

Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÔ˘ Î·È ı· ηÙ¢ı˘Óı› ÙÔ 80% ÙˆÓ fiÚˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î¿ı ÙfiÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÍÈÔÔÈԇ̠fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢›ÓÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË,

«Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› 312 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠Ӥ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ» ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÚÔˆıԇ̠ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ì·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·È‰Â›·. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¶ÚÔÛٷهԢÌ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÚÔˆıԇ̠¤ÚÁ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ì ÙÔ ∂™¶∞ Â›Ó·È Ó· Á›-

! Œˆ˜

Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÙËı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ▼

«√È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÁ›ÍÂÈ ϤÔÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙÔ ª·ÓÒÏË °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿ÎË.

ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ 3299/2004 ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Û·˜; ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∞’ Î·È µ’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ 544 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ Â¤Ó‰˘Û˘ 1.521.134.229 ¢ÚÒ Î·È ·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ 593.640.139 ¢ÚÒ. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù· 312, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘ 825.416.786 ¢ÚÒ Î·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ 302.277.197 ¢ÚÒ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙË µ’ Ê¿ÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Û ÂͤÏÈÍË, ÔfiÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ˆ fiÙÈ ·fi ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙ·¯ı› ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 2.500 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ԛˆÓ˜. ∆ËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÚ›· ÛÙÔȯ›·. ¶ÚÒÙÔÓ: ∆· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ∞Ï˘Û›‰·» ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 9,7% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ÙÔ 8,5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÙÔ 11,9% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓfiÌÔ 3299/2004 Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ (¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜, ªÂÙ·Ô›ËÛË, ÀËÚÂۛ˜ Î·È ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜). ¢Â‡ÙÂÚÔÓ: ∆· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ∞Ï˘Û›‰·» ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 58% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ÙÔ 58,5% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÙÔ 61% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓfiÌÔ 3299. ∆Ú›ÙÔÓ: ™Ù· 50 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 3 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ ∞Ï˘Û›‰·˜.

L & M 10/2008


™À¡∂¡∆∂À•∏ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

!∆È

∞fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 50% Ù· ÁÚ·Ê›· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜, ˘‰¿ÙÈÓ˜ Î·È ÂÓ·¤ÚȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÊÔÚÙ›ˆÓ, ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È Û ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.

‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 460 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı›. ™˘ÓÔÏÈο ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È 14.493 ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ‡„Ô˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ 659 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 19.000 ÂÚ›Ô˘ Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË

̤ÙÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ηٿ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·; √È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÁ›ÍÂÈ ϤÔÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ŸÌˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ, Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ‰˘Ó·ÌÈ΋. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 3,2% Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ 2007 ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ 25,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‚¤‚·È· Ô‡ÙÂ Î·È ·ÓÈÎfi. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚÔ› ÛÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ LM ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È.

∞Ó¿Ù˘ÍË 8% ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

ªÂ ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 8% ÎÈÓ‹ıËΠηٿ ÙËÓ ÂÍ·ÂÙ›· 2001 - 2006 Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ –Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ù¿ÛÂȘ– Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ ÙÔ 2008 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5%. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÎÏ·‰È΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ICAP ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™ÙÔ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ‹ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi

32

ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ 2007 - 2013. ™ÙË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ™Ùfi¯Ô˘ πππ «∂˘Úˆ·˚΋ ∂‰·ÊÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·».

Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿ ··ÈÙ› ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÌÂÛÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÙÂψÓÈÛÌÔ‡ (ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘). ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ

Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ ÌË È‰ÈfiÎÙËÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ÌÂϤÙ˘, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Î·ı’ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2001 - 2006, Ì ̤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 8%. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 2006 Ë ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·˘Í‹ıËΠηٿ 4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2005. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ 2007, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 9,6%.

·fi ÙÔ °’ ∫¶™. £· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ logistics; ª¤Ûˆ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Interreg III, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ °’ ∫¶™, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 50% ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜, ˘‰¿ÙÈÓ˜ Î·È ÂÓ·¤ÚȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÊÔÚÙ›ˆÓ, ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË, Û ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ª¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ‰·¿Ó˜ fiˆ˜: ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Â¤Ó‰˘ÛË ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·fiÎÙËÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, ·fiÎÙËÛË ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ IS√, ¤ÍÔ‰· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ÛÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ) ηٿ 198 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Î·È ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· 4.414 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·. ∞˘Ù¿ Ù· Û¯¤‰È· Â›Ó·È ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 10.079 ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜

L & M 10/2008


∆√ £∂ª∞ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜

Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (courier). √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÎÏ·‰È΋˜ ÌÂϤÙ˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ICAP. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÌÂϤÙ˘, ı· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È: 1 ™ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. 2 ™ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰›ÎÙ˘· Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. 3 ™Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·ÚÔ¯‹˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ∆·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂∂∆∆) ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û ÙÚÈ·ÎfiÛȘ Û·Ú¿ÓÙ·. ∏ ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (e-shopping) ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÂÙ·Èڛ˜ courier. ™ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·fi ·fiÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Î·È ÔÈ «ÙËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ», ÔÈ ÔÔ›-

∆·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÒÛÙ οı ‰¤Ì· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û 24 ÒÚ˜…

Logistics Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÊԉȷÛÙÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ŒÚ¢ӷ - ÂÈ̤ÏÂÈ·: Ã.∫. §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ºˆÙÔÁڷʛ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Î˘, ∆¡∆, DHL

√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˜ Â›Û˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂., ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ófi‰Ô˘. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ

·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ "AP Lift" Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶·ÓÒ΢, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ‰˘Ó·ÙÔ› ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜. «∏ ∆¡∆, Ë DHL Î·È Ë UPS ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È È‰È·›ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ-

34

Aƒπ™∆∂ƒ∞: ƒÔÌÔÙÈÎfi˜ Ú·Ô˘Ïfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÎÈ‚ÒÙÈ·. ∫∂¡∆ƒ√: ™¿ÚˆÛË ÁÚ·Ì̈ÙÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÏÔÁ‹˜ Ù˘ DHL ÛÙË µÚ¤ÌË. ¢∂•π∞: ÕÔ„Ë ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∆¡∆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. L & M 10/2008


ÎfiÛÌÔ˘ Û 24 ÒÚ˜ ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ, Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ logistics, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ –›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÙ·Èڛ˜ ›Ù ÁÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·– Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Û 24 ÒÚ˜» ÂÍËÁ› Ô Î. ¶·ÓÒ΢. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢∞∞ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 4,7% ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ

ÙÔ˘ 2008. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 6,5%. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ™ÈÒÚ˘ ÂÍËÁ› ˆ˜ Ë ‚·ÛÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ·, Û˘-

Ó¤ÂÈ·, ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, Ù· ÁÚ·Ê›· ∆‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ηٷÁÚ¿„·Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÂ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi

∞ƒπ™∆∂ƒ∞: ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÏÔÁ‹˜ Ù˘ DHL ÛÙÔ §¿ÁÎÂÚÊÂÏÓÙ. ∫∂¡∆ƒ√: ¶·Ú¿‰ÔÛË ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ÛÙÔ ƒfiÙÙÂÚÓÙ·Ì. ¢∂•π∞: ¶ÚÔÒıËÛË ‰¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. L & M 10/2008

35


∆√ £∂ª∞ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜

¶·Ú·Ï·‚‹ Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∆¡∆ ÛÙÔ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ.

∏ ∆¡∆ ∆Ô È‰ÈfiÎÙËÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ∆¡∆ Express ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù‡Ô˘ Boeing B737300SF, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜». √È ¤ÍÈ Ù‹ÛÂȘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ÙfiÓÔ˘˜ ·Ô-

ÛÙÔÏÒÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ¿Óˆ ·fi 5.000 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ 2.500 Ù.Ì. ˘ÔÛÙ·ıÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙfi˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, fï˜, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ∆¡∆ Express ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔÓfiÌÈÔ: fiÏË Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÙÔ˘ Air Cargo Ù˘ TNT ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ·fi Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: ÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË

∂ÈÎfiÏÏËÛË ÂÙÈÎÂÙÒÓ ÁÚ·Ì̈ÙÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÊÔÚÙ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÏÔ‡˙·! 36

§È¤ÁË (µ¤ÏÁÈÔ) Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô‰ÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÕÚÓÂÌ (√ÏÏ·Ó‰›·), ÁÈ· ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ΤÓÙÚ· ‰È·ÏÔÁ‹˜, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ù˘ TNT ·fi Î·È ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Î·È ÚÔ˜ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÂÓ·¤ÚÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÏÔÁ‹˜ Ù˘ §È¤Á˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ Air Cargo Ù˘ ∆¡∆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÎÙ›ÚÈÔ 23 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù.Ì., ‰È·ÎÈÓ› 30 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰¤Ì·Ù· ÙËÓ ÒÚ·, ¤¯ÂÈ 60 ·Ô‚¿ıÚ˜ Î·È Â͢ËÚÂÙ› 150 ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ì 35 ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ù‹ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ Ô‰ÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÕÚÓÂÌ Î·Ï‡ÙÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 13 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù.Ì., ‰È·ı¤ÙÂÈ 120 ·Ô‚¿ıÚ˜ Î·È ‰È·ÎÈÓ› 5.500 ‰¤Ì·Ù· ·Ó¿ ÒÚ·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Â›Ó·È ÔÈ Ù·¯‡ÙÂÚÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Î·È Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ Û ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Î·È Ô‰ÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. √ ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ª›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ô▼

ÙËÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Ë ∆¡∆ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Ù˘.

L & M 10/2008


∆√ £∂ª∞ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜

ºfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ì ÂȉÈο ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·.

ÛÙÔϤ˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ TNT Express ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È Ô ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ù˘ ∆¡∆ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜», ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ‹˜, ÂÓÒ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ «Û¿ÚˆÛ˘» Î·È ·fi‰ÔÛ˘ Έ‰ÈÎÒÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ (status codes) Û οı ‚‹Ì· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·Û›ˆÓ. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Î·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ –ÁÈ· ÙȘ ·ÔÛÙÔ-

Ϥ˜ Ù˘ ∆¡∆– ¯ÒÚÔ˘˜, Î·È Ê˘ÛÈο ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÙÂψÓÂȷο ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Û΢·Û›· Î·È Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο ÙÔ˘˜ ¤ÁÁÚ·Ê·. K·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ oÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∆¡∆.

∆Ô ÚÔÊ›Ï Ù˘ DHL ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ DHL Ì ÙË Danzas ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Logistics Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÎÔÏÔÛÛfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ Ù˘ Deutsche Post World Net ·ÔÙÂÏ› ·ÏÒ˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ÚÔÔȈӛ˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ.

∏ DHL Â›Ó·È Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô ÚÒÙÔ ‰ÂÈÏfi ‚‹Ì· ¤ÁÈÓ ÙÔ 1978, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ (hub) Û ȉÈfiÎÙËÙ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 6.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜». ™ÙÔ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. °È· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È È‰ÈfiÎÙËÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù‡Ô˘ Airbus A 300. ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «ª·Î‰ÔÓ›·» Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â͢ËÚÂÙÔ‡-

∞ƒπ™∆∂ƒ∞: ∞›ıÔ˘Û· ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ - ∫ÔÓÁÎ.

38

¢∂•π∞: ¶·Ú·Ï·‚‹ ‰¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ú·‰fiÛˆ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∆¡∆. L & M 10/2008


∆√ £∂ª∞ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜

¢ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÊÔÚÙËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∞ÙÙÈ΋.

¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë UPS ™‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ÚÔËÁ̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë UPS, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÂÏ› Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ‰¤Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. ™ÙÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi

∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÔ‡ÚÈÂÚ

ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ π·ÎÒ‚Ô˘, ηıËÁËÙ‹ ∞¶£ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ ∂∂L √È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 25 ›¯·Ó ¤ÛÔ‰· ÂÚ›Ô˘ 91,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶ÚÔ˚fiÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 37 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (‹ 0,4%), ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ··Û¯fiÏËÛË Û 1,6 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ· (‹ 0,8% fiÏˆÓ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂.∂.). ¶ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· ÂÚ›Ô˘

40

Ï‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™ÙËÓ DHL ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 400 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ‰È·ÓÔÌ›˜. °È· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û 24ˆÚË ‚¿ÛË ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› Â›Û˘ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Û 12 ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ISO 9001 ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ù˘.

150 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È 3,5 ÂηÙ. ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÌ›˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙȘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‹ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó 12,5% ·ÏÏ¿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 70% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. √È ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó 87,5% Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 30% ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ "Postal User’s Group" ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¿ÌÂÛ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ

ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ –˘fi ÙËÓ ÛÙÂÓ‹ ¤ÓÓÔÈ·– Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÌÂϤÙ˘, Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÓÈ·›· Â˘Úˆ·˚΋ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÂÚ›Ô˘ 203 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û fiÚÔ˘˜ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ¤ÌÌÂÛË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ Û fiÚÔ˘˜ ÂÛfi‰ˆÓ fiÛÔ Î·È Û fiÚÔ˘˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÚ›ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Úfi¯Ô˘˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¿ÁÈÔ˘ Î·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ·˘ÙÔ‡˜.

ÓÙ·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞fi ÙÔ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ µÂÏÁ›Ô˘ ·Ó·¯ˆÚ› ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù‡Ô˘ Boeing 757-200SF Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ë DHL ÌÂٷʤÚıËΠ۠Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ 800 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· η٤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È È‰ÈÒÙ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË DHL ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜, Ô Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi˜, Ë ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ˘„Ë-

ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηʤ Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ UPS, Ô˘ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È ‹ ÂÎÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È. √ ÛÙfiÏÔ˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ, ‚·Ó Î·È ‰È·ÎÏˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜. √È ·Ê›ÍÂȘ Î·È ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Boeing 757 ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÌÈÛıÒÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ ·ÂÚÔÛοÊË (charters). ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ë UPS ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÂÎÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù‹ÛÂȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∏ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ, ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ‚È‚Ï›ˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏÏ· ̤۷ fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ù· ÏÔ›·, ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ UPS. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÍÂÂÚÓ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙȘ 1.500 ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ȉÈÒÙ˜. ∏ UPS ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¤ÓÙÚ· ‰È·ÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ (°Ï˘Ê¿‰· Î·È ª·ÚÔ‡ÛÈ) Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Î¤Ú‰Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Î¿Ï˘„Ë ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ··›ÙËÛ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ϤÔÓ ÚÔËÁ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· (DIAD), ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. LM

L & M 10/2008


ª∂∆∞º√ƒ∂™

42

ÕÓÂÛË ›Ûˆ Kögel ∏ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Î·È Ë Ó¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ۯ‰›·ÛË Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÎÔÏË √À§ª - ∞ÔÛÙÔÏ‹: ∏Ï›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∏Ï›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, Kögel ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë «Kögel» ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Ì 7.000 ÊÔÚÙËÁ¿, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙÂÚË ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ. ªÂ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2012, Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ «Kögel» ı· ηχ„Ô˘Ó ÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·.

÷ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ «Kögel» Î. ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ∆›Ù¯Â ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÔÈfiÙËÙ·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ¿ÓÂÛË Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ∆Ô Ó¤Ô ËÌÈÚ˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ fi¯ËÌ· «Kögel Big-Maxx»

¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·Ù¿ 1,3 ̤ÙÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÏÈfiÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ۯ‰›·ÛË, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¿ÓÂÛË ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∆Ô ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi «Big-Maxx» Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈο, Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ «Kögel» Î. ∞ÓÙÚ¤·˜ ™ÌÈÓÙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ «Big-Maxx» ÂÈʤÚÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ηٿ 10% Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓˆÓ Ú‡ˆÓ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÊÔÚÙËÁ¿. ∆Ô ▼

Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ۯ‰›·Û˘, Ô ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÂÚÁÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ÛÙÈ‚·Ú‹ ηٷÛ΢‹ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÂÓÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ "Maritime Hotel", ÛÙÔ √˘ÏÌ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∏ «Kögel» ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏ˘ÂÙÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «Kögel 2012» Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô: ηÈÓÔÙÔÌ›·, Û˘Ó¯‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· «Kögel» Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ËÌÈÚ˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·, ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÛÙËÓ ∆Û¯›·. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ πÓ‰›·˜. ∆Ô 2008 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ 24.000 ÊÔÚÙËÁ¿. ™Ù·‰È·Î¿, Ë «Kögel» ÌÂÏÂÙ¿ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 60.00 ÊÔÚÙËÁÒÓ ÂÙËÛ›ˆ˜.

L & M 10/2008


«Big-Maxx» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË Û ™Ô˘Ë‰›·, ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ¢·Ó›· Î·È ºÈÓÏ·Ó‰›·. ∂›Û˘, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ù˘ ∆Û¯›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ™ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∞˘ÛÙÚ›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÌfiÓÔ 300 ÊÔÚÙËÁÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘.

∆Ô Ó¤Ô ËÌÈÚ˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ fi¯ËÌ· «Kögel BigMaxx» ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Î·Ù¿ 1,3 ̤ÙÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÏÈfiÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ۯ‰›·ÛË, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¿ÓÂÛË ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.

¶ÔÏÏ·Ϥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÊfiÚÙˆÛ˘ Û ÙÚ¤ÓÔ ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ÙÔ «Kögel Big-Maxx Rail» Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· Ú·ÁÒÓ Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÊÔÚÙˆı› ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÛÂÈÚ¿ ‚·ÁÔÓÈÒÓ ∆2.000 Î·È ∆3.000. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î. ªÂΠ÷ÓÛÁÈÔ‡ÚÁÎÂÓ, Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ «Big-Maxx» ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Ì ÙȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ «Kögel». ∆Ô «Kögel Big - Maxx Rail» ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË «ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋

¯›·˜, Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∆Ô ÙÚ¤ÈÏÂÚ «Kögel Big - Maxx Cool» ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Ô‰È΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ VDI 2700, η-

·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Kögel. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÏÈÎÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆ËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ «RWTH AACHEN», Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ‰˘ÓËÙÈ΋˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ù˘ ∆ÛÂ-

ıÒ˜ Î·È Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ∂¡ 12642 XL. ∏ ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ «Kögel Big - Maxx Cool» ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙȘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· Ï¿ÛÙȯ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂.∂. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. O ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ «Kögel» Î. ¡Ù›ÙÂÚ Ã¤ÏÂÓÛÌÈÓÙ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Coolfix Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËΠÂȉÈο

∆Ô ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÊÔÚÙËÁfi «Kögel Phoenix» Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. L & M 10/2008

·fi ÙËÓ «Kögel», ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‡ηÌÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ‚·Ú¤ˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· «Steel FIX» ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÊfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È ¯¿Ï˘‚· Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∆Ô Steel FIX Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ «Kögel» ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜ VDI 2.700. ∆Ô «Kögel Safebax» Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÛÙȘ Ï·˚Ó¤˜ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. äÏÂÓÛÌÈÓÙ, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ «Cargofix» Î·È «Paperfix» ·ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿.

™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ∆Ô «Big MAXX Cool» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÌÈ· Ó¤· ÌÔÓ¿‰· ‰›ÛÎÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÈÛ¯˘Úfi ÎÈÓËÙ‹Ú· Ì ¯·ÌËϤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ú‡ˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ‰¿‰Ô. ∏ ηÌ›Ó· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË, Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ· Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¿ÓÂÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ «Kögel» Î. ¶ÔÏ ™Ù¤ÌÊÏÂ, ÙÔ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ›ÂÛ˘ (Controlled Atmosphere System) ÛÙÔ «Big MAXX Cool» Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â43


ª∂∆∞º√ƒ∂™

ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ú‡ˆÓ.

ªÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ∆Ô ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÊÔÚÙËÁfi «Kögel Big Maxx Steel» ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ٷ͛‰È· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. äÏÛÂÌÈÓÙ, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ «Kögel Big-Maxx Steel» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘ ¯¿Ï˘‚· Î·È ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∆Ô «Kögel Big-Maxx Steel» ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯·ÌËÏfi ΤÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈηÓfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ οı ›‰Ô˘˜ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÙÚÂȘ ·ÓÙ› ÁÈ· ‰‡Ô ÛÙ›‚˜. ∆Ô ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÙÚ¤ÈÏÂÚ «Kögel Phoenix» Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ۯ‰›·ÛË, ÙË ÛÙÈ‚·Ú‹ ÙÔ˘ ηٷÛ΢‹ Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ «Kögel» ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î. §·Ó˜ ∫›Ú¯ÂÚ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi οıÈÛÌ· Î·È Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ·44

À„ËÏ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¢ı‡ÓË

∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ù˘ «Kögel». √ Î. ∆›Ù¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë «Kögel» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √‰ËÁfi ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ·fi‚ÏËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Î‡ÎψÛË fiÙ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ·ÔÛ˘Úı›. ∆· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ «Big-Maxx», «Big-Maxx Cool», «Phoenix» Î·È «Foxx» Â›Ó·È Î·Ù¿ 99% ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.

̷͈̿ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ «Kögel Phoenix» ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÎÔÏË Î·È ¿ÓÂÙË. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ÌÔ¯ÏÒÓ Î·È ÌÔ¯ÏÒÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ «Kögel Phoenix», ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. √ ¯·ÌËÏfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ fi¯ËÌ· «Kögel Foxx» ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜.

ªÂÏÏÔÓÙÈο Ë «Kögel» ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Áο̷˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜, Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ¡¤· ΤÓÙÚ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ËÌÈÚ˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË §˘ÒÓ, ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ÛÙÔ ∫¿ÛÛÂÏ. ∏ ÂÓۈ̿وÛË ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∆Û¯›· Î·È ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ «Kögel» Î. ª›Î·ÂÏ ™¤ÚÂÚ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÙˆÓ ÛÂÈÚÒÓ Big-Maxx», «Phoenix» Î·È «Foxx» Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ·fi ˘ÏÈο ˘„ËÏ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û˘ÓÂÚÁ›·. ∏ «Kögel» ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. LM √nline ¢È·‚¿ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ site: www.logistics-management.gr

ªÔÚ› ÙÔ Foxx Ó· Ï·ÓÛ¿ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆ˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙfi ÂÈηı‹ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Û ۯ‰›·ÛË, Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜.

L & M 10/2008


ª∂∆∞º√ƒ∂™ οı ›‰Ô˘˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.

!¶ÔÈÔÈ

Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ «Kögel» ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÏÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Î·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ΛÓËÙÚ· ÛÙËÓ «Kögel» ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË ∂ÏÏ¿‰·.

!¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Ô˘

ı· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ë «Kögel» ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ; ∆Ô Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ fi¯ËÌ· «Kögel

«£· ηχ„Ô˘Ì fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤ˆ˜ ÙÔ 2012» ∂

LM: ªÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿; ª. ™ÙÚ¤ÌÙÛÎÈ: ∏ «Kögel» ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «Kögel 2012» ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∆· ÚÒÙ· Û¯¤‰È· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ı‹Ó·˜ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Ì 7.000 ÊÔÚÙËÁ¿, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙÂÚË ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ™Ù·‰È·Î¿ ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ «Kögel» ı· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ·ÎÚÈÙÈο ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

!¶ÔÈÔ 46

Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤-

Phoenixx» ÚÔÛʤÚÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ χÛÂȘ ª›Ï·Ó ™ÙÚ¤ÌÙÛÎÈ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË !ªÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÙ ٷ ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÔʤÏË Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ï‡ÂÈ Ù· ÔʤÏË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ; ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ∆Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·fi Ì›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ı· Â›Ó·È ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ Ô‰ÈÛ ı¤Ì·Ù· Logistics √À§ª - ∞ÔÛÙÔÏ‹: ∏Ï›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∏Ï›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, Kögel ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ù˘ «Kögel» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘; ∆Ô «Kögel Big - Maxx» ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÏÂÙÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÏÈfiÙÂÚ· «Û˘Ì‚·ÙÈο» Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ ÂÈʤÚÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ηٿ 10% Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓˆÓ Ú‡ˆÓ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∆Ô ÊÔÚÙËÁfi «Kögel Big - Maxx Cool» ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÛÊ·Ï‹ ÊfiÚÙˆÛË, ÂÎÊfiÚÙˆÛË, ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË ·ÏÂÙÒÓ Î¿ı ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∆Ô «Kögel Foxx» ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

ÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ΛÓËÙÚ· Û ȉÈÒÙ˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ı· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ «¯¿ÚÙË» ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ.

!¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Ú¤-

ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿; ∫ÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ÂÓÓÔԇ̠¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÓfiËÛ˘ ÙˆÓ È‰È·ÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, ¿ÌÂÛ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰È‡ڢÓÛ˘ Ó¤ˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ. LM ▼

¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë «Kögel», ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ù·¯‡Ù·Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ «Kögel» ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ô Î. ª›Ï·Ó ™ÙÚ¤ÌÙÛÎÈ, ·Ó·Ï‡ÂÈ Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ Ô‰È΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

L & M 10/2008


ª∂∆∞º√ƒ∂™ ¡·˘ÙÈÏ›· ÔÓÔΤʷÏÔ ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÚÔηÏ› Ì ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ (Chief Commercial Officer) Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ fiψ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î. ∆˙ÔÓ ŒÔ˘ÈÓÁÎ. ∆Ô Û٤ϯԘ Ù˘ Dubai Maritime City ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıËı›, ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› ·˘Ù‹ Ë fiÏË Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Î·È Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·›ÚÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÙ·Ó Ô Î. ŒÔ˘ÈÓÁÎ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ô‡ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Â¿Ó Ê‡ÁÔ˘Ó ÔÈ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ‹ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ (·ÎfiÌ·) ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË.

∆˙ÔÓ ŒÔ˘ÈÓÁÎ √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ·ÔηχÙÂÈ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ «Dubai Maritime City» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ Ã.∫. §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ – ºˆÙÔÁڷʛ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Î˘ ¢È·‚¿ÛÙ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÚÌËÓ‡ÛÙ fiÛ· ˘ÔÓÔ› (ÔÚıÒ˜) Ô Î. ŒÔ˘ÈÓÁÎ.

LM: ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ fiψ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È; ∆. ŒÔ˘ÈÓÁÎ: ŸÙ·Ó ϤÌ "Dubai Maritime City" ‹ ÁÈ· Û˘ÓÙÔÌ›· "DMC", ÂÓÓÔԇ̠ԢÛÈ·ÛÙÈÎÒ˜ ÙË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ∆fiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÛÔ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ΢ڛˆ˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Û ӷ˘ÙÈÏÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÂÌ‚ÂÏ›·˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋,

¤¯Ô˘Ì ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿, ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔÎً٘ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜, ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Î·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ó·˘ÙÈÏȷο Ú·ÎÙÔÚ›·, ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›.

!∆Ô ¡ÙÔ˘Ì¿È, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ Î·È Ó·˘ÙÈÏ›·˜;

∆Ô… ¡ÙÔ˘Ì¿È Ô˘ ‚Ú˘¯¿Ù·È

O Î. ∆˙ÔÓ ŒÔ˘ÈÓÁÎ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ™›Ù˘. 48

√È ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈΤ˜ Î·È ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ οÓÔ˘Ì ̛· Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ.

!À¿Ú¯Ô˘Ó

ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞Ó ¤ÚıÔ˘Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔʤÏË; ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÎÚ›Óˆ ·Ó Ô ÏÈ̤ӷ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ‹ ¢ڇÙÂÚ· Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Â¯ı› ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÔÏϤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·. µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ‚·▼

·Ó¿ÏÔÁË Ì ÂΛÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜. ∞ÓÙ› ÁÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Û¯¤‰È·, ı· Û·˜ ˆ ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ. √ÚÁ·ÓÒÛ·Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Logistics, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. À¿Ú¯ÂÈ Ë ÂχıÂÚË ˙ÒÓË «∆˙·‚¿ÏÈ», ÂÓÒ ÔÈ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ¤Ó·˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ fiˆ˜ Ë "DB" ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∆˙·‚¿ÏÈ, ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈ̤ӷ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆· Ó·˘ËÁ›· Î·È ÔÈ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂÓÒ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ

L & M 10/2008


▼ ÛÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ·Á·ıfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. ∂›Û˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ¢‡ÛË. ªÂ ÙË ÛΤ„Ë ·˘Ù‹, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ "DMC" ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ¢‡ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηٷÛ΢ÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÙ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ∆Ô ¡ÙÔ˘Ì¿È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Û˘, ·Ó ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ı· ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ì ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, 1,8 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û GTP ηıÒ˜ Î·È Ì ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ÏÔÈÔÎً٘ ‰ÈfiÙÈ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·.

!∞Ó

fï˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÁÔ‹ÙÚÔ˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔÎً٘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯¤˜;

Ûڷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ∆˙fiÈ· ∆·Ô‡ÚÔ

!ªÂ

‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ. ÕÎÔ˘Û· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Û ‡Ï˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·ÓÙ·ÏϿ͈ ·fi„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi ÏÈ̤ӷ ÙÔ˘ ∆˙fiÈ· ∆·Ô‡ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â͢ËÚÂÙ› ·›Û٢٘ ÚÔ¤˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÍËÚÔ‡ Î·È ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Û›·. ¶·ÚfiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÙÔ "Dubai Maritime City", ıˆÚÒ ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi Ó¤Ô Ó· Ì¿ıÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÏÈ̤Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

∆Ô ¡ÙÔ˘Ì¿È ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ¤ÓÙ ‰ÂηÂٛ˜ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ›Ù ‰ÂÓ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ›Ù ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÊfiÚÔ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı·˘Ì¿ÛȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Û ԉÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ·ÂÚÔÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∆Ô ¡ÙÔ˘Ì¿È Â›Ó·È fiÏË Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·LM ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂȯÂÈÚ›Ó!

ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ "DMC" Û ӷ˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ fiˆ˜ Ù· «¶ÔÛÂȉÒÓÂÈ·» ÚÔÛ‰ÔοÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜; °È· Ó· Û·˜ ηıËÛ˘¯¿Ûˆ, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿ÈØ fï˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ "Dubai Maritime City". £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘Ó¤ÚÁÂȘ Î·È ÔʤÏË ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Û ӷ˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ù· «¶ÔÛÂȉÒÓÂÈ·», ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·fi„ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔÎً٘ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È


ª∂∆∞º√ƒ∂™ ¡·˘ÙÈÏ›·

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∏Ï›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· µÏ·‰ÈÌ‹ÚÔ˘ ºˆÙÔÁڷʛ˜: «Dubai Maritime City»

Ù·¯‡ÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ «Dubai Maritime City». ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Ì ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ DMC, ÙÔ «Maritime Centre», ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ logistics ¢¤ÏÈÎÙ˜ χÛÂȘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Û›·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ «Dubai Maritime City», Ô Î. ∆˙ÔÓ ŒÔ˘ÈÓÁÎ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ «Dubai Maritime City» Ì ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ DMC Ì ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ, Ì ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È Ì ÂÙ·ÈÚÈ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ logistics Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ «Maritime Centre». ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ DMC Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ‰¤¯ÂÙ·È ÊÔÚÙ›· ÌÈÎÚÔ‡, ÌÂÛ·›Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·fi οı ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ª¤Û· Û ÔÎÙÒ ÒÚ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÏÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÍÂÊÔÚÙÒÛÂÈ, Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∏ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ·fi ÙÔ DMC ηıÈÛÙ¿ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË sea - air ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ «Maritime Centre» Ì›· ‚¤ÏÙÈÛÙË Ï‡ÛË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ «Dubai Maritime City» ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› 50

¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ µ. ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ú¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ΛÓËÙÚ· ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ DMC ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜. ∏ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· 50

Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ DMC. ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÚÔËÁ̤ӷ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™ÙÔ Maritime Centre Î·È ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂȯÂÈÚË-

∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙȘ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤Ó˜ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ logistics Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ «Dubai Maritime City» ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ú·Ï·‚‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ.

¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔıËÎÒÓ

ÛÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÛʷϤÛÙÂÚË, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË Î·È ÊÈÏÈÎfiÙÂÚË ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ŒÔ˘ÈÓÁÎ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Û οı ʿÛË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Èı·Ó¿ ÚÔ-

¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıËÎÒÓ ÛÙ· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ™ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ sea - air ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘. √È «BP Would Energy Container», «AP Möller», «CAN Logistics», «NC», «Gold Agency Logistics», «Alaberg» Î·È JASA Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜

Dubai Maritime City ∂˘¤ÏÈÎÙ˜ χÛÂȘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi ¡ÙÔ˘Ì¿È ÚÔ˜ ∞Û›·, ∂˘ÚÒË Î·È ∏¶∞

L & M 10/2008


™ÙËÓ «Î·Ú‰È¿» ÙÔ˘ Dubai Maritime City ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Dubai Logistics Park. ™Â Ì›· ¤ÎÙ·ÛË 2,3 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ΤÓÙÚ· ·Ú·Ï·‚‹˜, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ οı ›‰Ô˘˜ ÊÔÚÙ›Ô˘.

Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™ÙËÓ «Î·Ú‰È¿» ÙÔ˘ «Dubai Maritime City» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ «Dubai Logistics Park». ™Â Ì›· ¤ÎÙ·ÛË 2,3 ÙÂÙÚ. ¯ÏÌ., ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ΤÓÙÚ· ·Ú·Ï·‚‹˜, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ οı ›‰Ô˘˜ ÊÔÚÙ›Ô˘. 1.000 ı¤ÛÂȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚ¢-

L & M 10/2008

Ì·ÙÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÍÂÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 1.200 ¿ÙÔÌ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ «Dubai Centre». ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ΤÓÙÚ·, ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È Û˘Ó‰ÚȷΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ logisticians ÚˆÙfiÙ˘˜

χÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È, Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Dubai World Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ sea - air ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi LM Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Dubai Centre.

51


ª∂∆∞º√ƒ∂™ ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔÈ

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √™∂ Î. ¡. ∂Ì¤ÔÁÏÔ˘ ηٿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂ Î·È ‰›Ï· ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, Û ¤Ó· ˙ˆÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ¶∞£∂.

∆Ú›ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ∂È̤ÏÂÈ·: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ∞Ï˘Ê·ÓÙ‹˜ – ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∞¶∂ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ 2010, ÔfiÙ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. ∞fi ÙÔ 2011, Ì¿ÏÈÛÙ·, ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. ÷Ù˙ˉ¿ÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ·-

ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›. ◊‰Ë ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ˙ËÙ› Ó· ÂÌϷΛ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∂È̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-

ο ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È «‰ÈÎfi ÙÔ˘» Î·È fiÙÈ Ë fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ôϛ٘. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚ‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤ÎÏÂÈÓÂ Ô √™∂, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛı› Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ˙ËÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÙÔ Î·Ï‡„ÂÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ı· Á›ÓÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ

£ËÏÈ¿ 12,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

™Â «Î·˘Ù‹ ·Ù¿Ù·» ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô √™∂ Î·È Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ 2010 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 12,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ… √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ¿ÌÂÛË ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ √™∂ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. £· ÂȉȈ¯ı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ fiÚˆÓ

Û ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜Ø ‰ËÏ·‰‹ ı· Á›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÈÔ ÈÛÔÌÂÚ‹ ηٷÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Û ÈÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚¿ÛË. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì χÛÂȘ sale Î·È leaseback. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·ÚÌÔ‰›ˆ˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ √™∂ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¯ÔÓ‰ÚÈο Á‡Úˆ

ÛÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √fiÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È ¤ÛÔ‰· 50 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·Ó (Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi) ‡ÛÙÂÚ· ·fi 5-10 ¤ÙË, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÔ˘‰·›· ÂÓ›Û¯˘ÛË. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ıˆÚÂ›Ù·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ, Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙȘ ÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÒÛÙ ̤¯ÚÈ

52

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∆Ô̤˜ ÂȯÂÈÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 12,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

Õ

ÏÏÔ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿ÛˆÓ, Ì ¿ÍÔÓ˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. √ Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ı·‡Ì·Ù· ‹ ı·̷ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «¯¿ÚÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹˜» ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ «Ì·ÁÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó». √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ô √™∂, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË

L & M 10/2008


΢ÎÏÔÊÔÚ›· (ÙˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙ·ıÌ·Ú¯ÒÓ), fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (Â˙ÒÓ Î·È Ô‰ËÁÒÓ). £· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ı· ηٷÚÁËı› ÙÔ «Â›‰ÔÌ· ηÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜», ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ú¿‚¢ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ «ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜» Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ‡˜. £ÂÛ›˙ÔÓÙ·È, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ΛÓËÙÚ· bonus - malus ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ, ı· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ Î¿ÔÈˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛı› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∞ÎfiÌË, ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÔ› ÚÔÏËÙÈÎÔ› ¤-

√™∂ ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ·ÙÂÏÂÈÒÓ. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì °¿ÏÏÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔÓ √™∂ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÙ˘· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› °Ú·ÊÂ›Ô ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ "crash program"

ÙÔ 2010 Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ·, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ ÙˆÓ ∫∆∂§. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 100% ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‰ÈÂÙ›·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∆ƒ∞π¡√™∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ (À¢À), fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·.

L & M 10/2008

Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÔÓËı› ÛÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹, ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ̤ÙÚ· Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∆Ô ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì·, ‚‚·›ˆ˜, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ (15 - 20%), Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û 3 ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· (·fi 4 5 Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·) Î·È Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ 100 Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜. ∏ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô˜ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È) ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Î·È ÎÏÈ̷Έٿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2011, ı· Â›Ó·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÙÚÔ. ™ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ √™∂ ˆ˜ ÙÔ 2015 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ¶·ÙÚÒÓ - ∞ıËÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∂ȉÔ̤Ó˘ (¶∞£∂) ˆ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ˘„ËÏÒÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ §·‡ÚÈÔ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ̤ۈ Û˘Ìڿ͈˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ - ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· (™¢π∆). ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Ô ÂÙ·ÈÚÈÎfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ «ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·», Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∆ƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ √™∂ ‹ ÙËÓ ∂ƒ°√™∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó·Áη›· Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, √ Ï‹Ú˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ LM ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. √nline ¢È·‚¿ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ site: www.logistics management.gr


ª∂∆∞º√ƒ∂™ Air Cargo ∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈÏ›· √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. µ·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ¯¿ÚË, Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ µPM A.E.

ÁÎÙ‹ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜[4]. ªÈ· Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓÔ‡ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∂Ó·¤ÚÈÔ˘ ÃÒÚÔ˘ (∫∂∂Ã), ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Û ÈÛfiÙÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ηÓfiÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù‹ÛˆÓ, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰¿ÊÔ˘˜, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù·[5]. O ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ηıÒ˜ Î·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ E˘ÚÒË, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Ô‰ËÁ› Û ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ù‹ÛˆÓ. ªÂ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ 1995, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ï› Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Î·È ÙËÓ EÈÙÚÔ‹ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ E˘Úˆ·˚ÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

√È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ aircargo

54

¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜[2]. √ «Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·» ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌʈÓËÌ¤ÓˆÓ Î·È ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜[3]. ∏ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÏÂ-

ÁÈ· ÙËÓ AÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ EÓ·¤ÚÈ·˜ K˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (Eurocontrol), ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË[6]. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ▼

«Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ» ηıÔÚ›˙ÂÈ ÎÔÈÓ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÂÚÔÓ·˘ÙÈÏ›·˜ Ì ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹ Î·È ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ Û fiÏË ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·[1]. √ «Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ» ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÎÔÈÓÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È·-

L & M 10/2008


Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ηıÈÛÙ¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ηٿÚÙÈÛÂ Ô Eurocontrol, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ˘ÈÔıÂÙ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡[7]. ∏ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Eurocontrol, Ì Âȉ›ˆÍË ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿ [8]. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ 1997 Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ 1960, ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Eurocontrol Û fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ [9]. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË («Û¯¤‰ÈÔ SESAR») ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›-

Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 2020 ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ÌÈ· ˘Ô‰ÔÌ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÊÈÏÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔfi‰Ô˘˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜ ÙÔ Galileo [‚Ï. ÙÔ ÙÌ‹Ì· 17.3.4]. °È· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Ê¿Û˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ SESAR Û˘ÛÙ‹ıËΠÎÔÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «∫ÔÈÓ‹ ∂ȯ›ÚËÛË SESAR»[10].

∆ÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ

ı· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› Ó· ˘ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Î·È ÙˆÓ ··ÈÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘, Û˘ÛÙ‹ıËΠÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ê¿Û˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ûı› Ë LM Ê¿ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.

∆Ô Û¯¤‰ÈÔ SESAR ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ: Ê¿ÛË Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡, Ê¿ÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ê¿ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ∏ Ê¿ÛË Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Eurocontrol ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ËÌfiÛÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. £· ÂÚ·Ùˆı› ÙÔ 2008 Î·È ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ Ê¿ÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ʿÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ (2014 - 2020), Ë ÔÔ›·

¶·Ú·ÔÌ¤˜ [1] ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 550/2004, EE L 96, 31.03.2004. [2] ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 551/2004, EE L 96, 31.03.2004. [3] ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 552/2004, EE L 96, 31.03.2004. [4] √‰ËÁ›· 2006/23, ∂∂ L 114, 27.04.2006. [5] ™˘Ìʈӛ· Î·È ·fiÊ·ÛË 2006/682, ∂∂ L 285, 16.10.2006. [6] ∂∂ C 323, 04.12.1995. [7] ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 552/2004, ∂∂ L 96, 31.03.2004. [8] ∞fiÊ·ÛË 2004/636, ∂∂ L 304, 30.09.2004. [9] COM (2002) 292, 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2002. [10] ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 219/2007, ∂∂ L 64, 02.03.2007.


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ™‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· °Ú‹ÁÔÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «fiÚÙ· - Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·» ÛÙ· ΤÓÙÚ· Logistics, fiÔ˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Έ‰ÈÎÔ› ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ƒÂÔÚÙ¿˙: ÃÚÈÛÙ›Ó· µÏ·‰ÈÌ‹ÚÔ˘, ∏Ï›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ºˆÙÔÁڷʛ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Î˘, ·Ú¯Â›Ô "Logistics & Management" ·¯‡ÙËÙ· ÛÙË ÚÔ‹ ·Á·ıÒÓ, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÂÁÁ˘¿Ù·È Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Logistics, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ÈÔ ÂÚ›ÏÔΘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ·Ú·Ï‹ÙË Î·È ·Ôı¤ÙË. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ôı‹ÎË Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÊÂÓfi˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ¤ÎÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics. ∆· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ηٿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ‰ÂÓ ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ÙËÓ «·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ·» ÛÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶Ï¤ÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ οı ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·Ú¯‹˜ ηϿ ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˜, ÒÛÙ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Î·È fi¯È Ó· ÂÚÈϤÎÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙ· ÛËÌ›· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÂͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ η٤¯ÂÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ·, ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈ΋ Ú¿Ì· ‹ Ê˘ÛÔ‡Ó· ÊÚ·Á‹˜ Î·È ·fi ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÂÚÁ·Ï›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÔÈ Ù¿ÎÔÈ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯Ë-

Ì¿ÙˆÓ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ «L&M» ·¢ı‡ÓıËΠ۠ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi (Toyota Material Handling Greece, Jungheinrich Hellas ∂.¶.∂., Iso Systeme ∞.∂., Stan-

∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·›˙ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ door Hellas ∞.∂., §˘Ú›Ù˘ ∞.∂., Open Automation ∂.¶.∂., Kapagroup Î·È Novoferm Hellas Ltd), ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ÔʤÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈ-

ÛÌÔ‡, Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ·Ó¿ÁΘ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Product Manager Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «Toyota Material Handling Greece» Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÈfiÏË ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·Ôı‹Î˘ ‹ ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÈfiÏË, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ - ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Ù· ÛˆÛÙ¿ ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ηٿÏÏËÏ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË, ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. «√È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ª·ÚÈfiÏ˘, ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ›Ù˘¯Ô˘ "fiÚÙ· Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·" Ì ·Ôχو˜ ÂÓ·ÚÌÔ▼

56

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

L & M 10/2008


ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: !∂Ï·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ÎfiÛÙË. !∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˘. !¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. !∏ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜.

∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ∏ ÌÂϤÙË, Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ·, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÔÚÙÒÓ, ÙˆÓ Ê˘ÛÔ‡ÓˆÓ ÊÚ·Á‹˜ Î·È ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Ú·ÌÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤·, Ì ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Û ·Ó¿ÏÔÁ· ¤ÚÁ·, Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë, Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ «Standoor Hellas» ∞.∂. Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙfi ·ÚÈıÌfi ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ·

ÁÈ·… ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜

∆· ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ó¢ڷÏÁÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: !ŸÁÎÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. !™˘¯ÓfiÙËÙ· ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛˆÓ. !∂›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. !¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. !∫Ï›ÛÂȘ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. !∂͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÂÏÈÁÌÒÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·›˙ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ Managing Director Ù˘ «Jungheinrich Hellas» ∂.¶.∂. Î. ŒÏÂÓ·˜ L & M 10/2008

∫·ÏÏÔÓ¿, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ ÛÙ· ÛËÌ›· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·È¯Ì‹˜, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔΘ Î·È ··ÈÙËÙÈΤ˜. µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Logistics, fiÙ·Ó ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ôı‹Î˘ Ù˘. ∆· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Logistics ·fi

ÓÈṲ̂ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤ÚË». µ¤‚·È·, fiˆ˜ ÂÍËÁ›, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ·.

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: !µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ· !ƒ¿Ì· !º˘ÛÔ‡Ó· ÊÚ·Á‹˜ !ºˆÙÈÛÌfi˜ !√‰ËÁÔ› ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ !∆¿ÎÔÈ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ.

ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ۤڂȘ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘ Ù˘ «ISO Systeme» ∞.∂. Î. ∫ÒÛÙ· ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Ù· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· ˘ÂÚÔ¯‹˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ô ÂÏÏÈ‹˜ ʈÙÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‹ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÈÛÔ¸„ÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ı· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ Ì›· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È Â›ÔÓË ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ «§˘Ú›Ù˘» ∞.∂. Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. LM 57


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÂÓfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÚÙÈ· Î·È ÂˆÊÂÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛÙË ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ıË ∫ÈÔ‡ÛË, BSc MBA, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Toyota Material Handling Greece ÛÙË µfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‹ ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ (Docking Point) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ· Ë ÔÔ›· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·fi ÌÈ· Ú¿Ì· ÁÂʇڈÛ˘ Ô˘ ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰¿Â‰Ô Ù˘ ·Ôı‹Î˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Î·È ·fi ÌÈ· Ê˘ÛÔ‡Ó· ÊÚ·Á‹˜ Ë ÔÔ›· ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi (ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘). √ ÛÎÔfi˜ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÛÊ·Ï‹˜, Û‡ÓÙÔÌË Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜

Œ

¶Ó‡ÌÔÓ˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˘

58

Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Ôı‹Î˘. ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ (ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ú·ÊÈÒÓ), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÂÓÙfi˜ ·˘ÙÔ‡. ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ı·

π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘

Ú¤ÂÈ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ì›· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ· Ë ÔÔ›· Ó· Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ÁÈ· ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ˘„ËÏ‹ ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÌÔȤÛÂȘ, ·ıfiÚ˘‚Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓË ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘·. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Û ÂÈϤÔÓ ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÛÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ Ï·Ì·Ú›Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ, ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏ˘Ô˘ÚÂı¿Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÚÌԉȷÎÔ¤˜ Î·È ÛÙ· Ï¿ÛÙȯ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ ∂¡12453 Î·È Ó· ʤÚÂÈ ‰È·ÎfiÙË ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ.

ƒ¿Ì· ÁÂʇڈÛ˘ °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ Ú¿Ì·˜ ÁÂʇڈÛ˘, Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ï¿ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fi▼

«Ó‡ÌÔÓ˜» ÌÈ·˜ ·Ôı‹Î˘ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. √ ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÂÓfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÚÙÈ· Î·È ÂˆÊÂÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛÙË. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙ ٷ ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÍËÚfi ‹ „˘¯fiÌÂÓÔ ÊÔÚÙ›Ô, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÂÍ·Ú¯‹˜ Ô Ù‡Ô˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ó· Â›Ó·È Ô ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓÔ˜, Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙË

L & M 10/2008


ÎÏ›ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÛËÌÂȈı› ·ÒÏÂÈ· ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ, Èı·ÓfiÙËÙ· ÎÚÔ‡Û˘ ÙˆÓ ÈÚÔ˘ÓÈÒÓ ‹ ÙÔ˘ Û·Û› ÂÓfi˜ ·ÏÂÙÔÊfiÚÔ˘, Î·È ¤ÎıÂÛË Û ΛӉ˘ÓÔ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜. ∏ ϤÔÓ Û˘Ó‹ı˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ú·ÌÒÓ ÁÂʇڈÛ˘ Â›Ó·È 2.000mm ‹ 2.200mm Ï¿ÙÔ˜ (‰Ôı¤ÓÙÔ˜ fiÙÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 2.480mm). ∫¿ı ڿÌ· ÁÂʇڈÛ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ¤ÍÈ ÙfiÓˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ 100% Û ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂¡1398. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ Ú¿Ì·˜ ÁÂʇڈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯Â›ÏÔ˘˜ Ù˘ (ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ‹ ÙËÏÂÛÎÔÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ Î·È Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â¿Ó ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·ÚfiÙÛ· ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡.

º˘ÛÔ‡Ó˜ ÊÚ·Á‹˜ √È Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ÊÚ·Á‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÎÚÔ‡Û˘ ·fi Ù· ÊÔÚÙËÁ¿, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ÊÚ·Á‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó Â˘‰È¿ÎÚÈÙË Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚ-

Ù· ÛËÌ›· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ▼

Ù·Ó ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ ÚÔ˜ ÙË Ú¿Ì· ÁÂʇڈÛ˘, Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ú¿Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Èηӿ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÂÓfi˜ ·ÏÂÙÔÊfiÚÔ˘ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜

¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ï¤Ù˜. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ú¿Ì·˜ ÁÂʇڈÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ·Ì·ÍˆÌ¿ÙˆÓ, Î·È Ì ̤ÁÈÛÙË ÎÏ›ÛË 12,5%, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∂¡1398. ™Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

ÙˆÛ˘. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Ï¢ÚÈ΋ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· Ó· ʤÚÂÈ ·ÓÔȯÙfi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÛÙÔ ÛËLM ÌÂ›Ô Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘.

√È Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

√È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ıÂÚÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ «ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ·». ™˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ηÙ„˘Á̤ӷ ‹ Ê·Ú̷΢ÙÈο / È·ÙÚÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘. ∏ ıÂÚÌÈ΋ ÌfiÓˆÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ· ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿

L & M 10/2008

·fi ÙË Ú¿Ì· ÁÂʇڈÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘¯fiÓ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙË Ú¿Ì· ÁÂʇڈÛ˘. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë Ú¿Ì· ÁÂʇڈÛ˘, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Â›Ó·È ÙËÏÂÛÎÔÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ·˘ÙÔÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ (Dock House) «ÓÙ˘Ì¤ÓË» Ì ÌÔÓˆÙÈο ·Ó¤Ï· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË, ηıÒ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ,

ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ¿ÏÏË ÙÔÔıÂÛ›·. ∫¿ı ·ÔıË΢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Î¿ı ۯ‰fiÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, οı ÌÂϤÙË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÔÓÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Ù· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÔÈ Ó‡ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘.

59


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘

60

¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Toyota Material Handling Greece ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ Campisa, ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Ô˘ Ë Toyota Material Handling Greece ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Greece Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÚÈfiÏ˘, Ù· ·ÔıË΢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÂÛˆÙÂÚÈο ‹ Â͈ÙÂÚÈο) Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜. «ÃˆÚ›˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ª·ÚÈfiÏ˘, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘Ì‚Â›, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜». √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ›Ù˘¯Ô˘ «fiÚÙ· - Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·» Ì ·Ôχو˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤ÚË. µ¤‚·È·, fiˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ª·ÚÈfiÏ˘, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ-

¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜.

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ∆· ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: !¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. !∂͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ¯ÒÚÔÈ ÂÏÈÁÌÒÓ. !∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ÚÔ¤˜. !∫Ï›ÛÂȘ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. !ƒÔ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. !ŸÁÎÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ôı‹Î˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ À‡ı˘ÓˆÓ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Toyota Material Handling Greece ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÛÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ·Ôı‹Î˘, ¯ˆ▼

ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ, ηıÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∆· ÔʤÏË ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·Ù¿„˘Í˘, fiÔ˘ Ë ·ÒÏÂÈ· „‡Í˘ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics. ∏ Toyota Material Handling Greece (ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Toyota Material Handling Europe) Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ material handling, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ÂÏ¿ÙË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Toyota Material Handling Greece Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Campisa Ì ¤‰Ú· ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ Campisa, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ Î·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÚ›ÏÔΘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÂÏ¿ÙË Ô˘ ÂÈ˙ËÙ› ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ logistics. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Product Manager ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· «fiÚÙ˜ - Ú¿Ì˜ - Ê˘ÛÔ‡Ó˜» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Toyota Material Handling

L & M 10/2008


∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics.

Ú›˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÈfiÏË, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·Ôı‹Î˘ ‹ ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Û˘-

Ú˘‚Ô Î·È Ì ˘„ËÏ‹ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ Toyota Material Handling Greece ·Ú¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Î›ÓËÛ˘, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ‰‡Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÔÚÙÒÓ Î·È ‰‡Ô Ú·ÌÒÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÏfiÙËÙ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘».

ÙËÓ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰·¤‰ˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È Ù˘ ·Ôı‹Î˘. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ª·ÚÈfiÏ˘, Â¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ó˘„ˆÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ·Ï¤Ù˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ·. ™˘ÓÂÒ˜, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ Ú¿Ì˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÏÂÙË̤Ó˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ˘„ÔÌÂÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ ·Ôı‹-

ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ∫·ÈÓÔÙƠ̂˜

∏ Toyota Material Handling Greece ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηχÙÔÓÙ·È Ì ·ÁÎfiÛÌȘ ·Ù¤ÓÙ˜ Î·È ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Û·ÛÙ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÈfiÏË, Ë Toyota Material Handling Greece Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Ù˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÏ·Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘. «∏ ΛÓËÛË, ÂÍËÁ› Ô Î. ª·ÚÈfiÏ˘, Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÙÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÏÈÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ıfiL & M 10/2008

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÈfiÏË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ·ÓÙÂÙ·ÚÈṲ̂ӷ ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÏÏfiÙ˘ˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÊÚ·ٛˆÓ Ú·ÌÒÓ.

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ∏ Ú¿Ì· Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· ÎϛۈÓ

ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ÒÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.

∆¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜

√È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: !∆˘ÔÔ›ËÛË Î·È Â‡ÎÔÏË / ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. !¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜. !ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁÔÓÔÌ›·. !∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Î·Ù¿„˘Í˘. !À„ËÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. !¶ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜.

΢, Ì ÛÙfi¯Ô Ë ÊfiÚÙˆÛË Î·È Ë ÂÎÊfiÚÙˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi fi¯ËÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÌÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ΛÓËÛË. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÌfiÓˆÛË Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi Ù˘¯fiÓ ÛÎfiÓË, ¤ÓÙÔÌ· ÎÙÏ. ∂›Û˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ʇϷÍË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ÛËÌ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ - ·Ú¿‰ÔÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ú¿Ì˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ÊÚ·Á‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ È‰·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ „˘¯fiÌÂÓ˜ ·Ôı‹Î˜, fiÔ˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÔÈ Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ÊÚ·Á‹˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi-„˘ÁÂ›Ô Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ „˘¯fiÌÂÓË ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ. LM 61


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘

√ ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ∏

ÁˆÁÚ·ÊÈο ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÔıËÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘, οÓÔ˘Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Open Automation ∂.¶.∂. Î. °È¿ÓÓ˘ - √‚›Î ª·ÌÔÁÏÈ¿Ó, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ, ÂȉÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ fiÚÙ· - Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˙‡Í˘ Ì ÙÔÓ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Ô ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙË ÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛˆÓ. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÌÔÁÏÈ¿Ó fiÙÈ Ë 62

ηٿÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË Î·È ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Logistics Î·È Third Party Logistics.

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ∏ Open Automation ∂.¶.∂. ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· Î·È ·Ôı‹Î˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÏ¿ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂȂϤÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ, ¤-

∏ ¯Ú‹ÛË Ú·ÌÒÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È Ù˘ ·Ôı‹Î˘.

¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋, ÙËÓ ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ª·ÌÔÁÏÈ¿Ó, ÔÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Open Automation ∂.¶.∂. Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ϤÔÓ Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·È¯Ì‹˜ Ù˘ Open Automation ∂.¶.∂. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› Ôχ¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ARMO πÙ·Ï›·˜, Ë TM PEDANE πÙ·Ï›·˜ Î·È Ë MEWHA °ÂÚÌ·Ó›·˜. ™ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiÚÙ·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Open Automation ∂.¶.∂. Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· "Open". ∏ Open Automation ∂.¶.∂. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ‰È·ÓÔÌ‹˜: !ƒ¿Ì˜ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈΤ˜, „·ÏȉˆÙ¤˜, ÙËÏÂÛÎÔÈΤ˜, ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓ˜. !º˘ÛÔ‡Ó˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜, Î·È ÁÈ· „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. !µÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜ Ì ˘ÂÚ‡„ˆÛË, οıÂÙ˜, Ì ·ÓıÚˆÔı˘Ú›‰· Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡. LM ▼

Open Automation ∂.¶.∂. H ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Logistics Î·È 3PL

L & M 10/2008


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘

·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÔÈ ˘„ËϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Managing Director Ù˘ Jungheinrich Hellas ∂.¶.∂. Î. ŒÏÂÓ· ∫·ÏÏÔÓ¿, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂΛӘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiÚÙ·˜, ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈ΋˜ Ú¿Ì·˜ Î·È ·ÂÚÔÊÚ·Á‹˜. ™ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌÈ· ¢Ú›· Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηχÙÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· Ù· ÛËÌ›· ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜. «™Â ÌÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ôı‹ÎË, ÂÍËÁ› Ë Î. ∫·ÏÏÔÓ¿, ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÁÂʇڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·Ôı‹Î¢Û˘». ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ó¢ڷÏÁÈο ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔ-

Jungheinrich Hellas ∂.¶.∂. ∏ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˘ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ΤÓÙÚÔ˘ logistics Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ Ôχ ÈÔ ÔχÏÔΘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·È¯Ì‹˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, ÙȘ Ú¿Ì˜ Î·È ÙȘ ·ÂÚÔÊÚ·Á¤˜ ÌÔÚ› Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·

!∂Ï·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È

Ù· ÂÚÁ·ÙÈο Ù˘ ÎfiÛÙË. !∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˘. !¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.

∞fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi π∆ Â›‚Ï„˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ∏ ΛÓËÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÂÍÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ¤Ó· Ï‹Ú˜ Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜:

!∏ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ∫·ÏÏÔÓ¿, fiÙ·Ó ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜

64

∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Â˘·›ÛıËÙˆÓ, Û ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ·Á·ıÒÓ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘.

L & M 10/2008


∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘.

̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi

Ù˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ôı‹Î˘ Ù˘, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiÚÙ·˜ - Ú¿Ì·˜ - ·ÂÚÔÊÚ·Á‹˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›·, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·›˙ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Ú΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ªÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¿ÛË Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ì ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi software, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Î·ıÔ‰ËÁ› ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÂÏÈ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·-

ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏÂÁ› Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ›ٷÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¿ÏϘ ÂȉÈΤ˜ χÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ „‡Í˘ Î·È ¿ÏϘ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÂÌÔÚ‡̷ٷ. «∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ›, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. ∫·ÏÏÔÓ¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙË Ì¤ÛË ‰È·Î›ÓËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ·Ôı‹Î˘».

∞Ô‰ÔÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ∫·ÏÏÔÓ¿, Ë Jungheinrich η٤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›· ı¤ÛË ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÚÔÓÔÊfiÚˆÓ ·Ó˘„ˆÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Â-

ÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ logistics. ∏ Jungheinrich Hellas ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÂÓfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ Jungheinrich ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÌÈ·˜ ·Ôı‹Î˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ÈÔ ·ÍÈfiÈLM ÛÙË Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹.

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜

∏ Jungheinrich Hellas, ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙÔ fiÚ·Ì¿ Ù˘ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ χÛ˘ ·fi ¤Ó·Ó ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔÓ Ô›ÎÔ Crawford Hafa. ∏ Crawford η٤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÙ·ıÌÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Î·È Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: !ÃÂÈÚÔΛÓËÙ˜ ÁÂÊ˘ÚÒÛÂȘ ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi ¯¿Ï˘‚· ‹ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. !∏ÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈΤ˜ ÁÂÊ˘ÚÒÛÂȘ Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ¯Â›ÏÔ˜. !µÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜ Î·È fiÚÙ˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜.

L & M 10/2008

!ªË¯·ÓÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ˜ ·ÂÚÔÊÚ·Á¤˜. !¶Ï‹ÚÂȘ ·˘ÙÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÊfiÚÙˆÛ˘. !∂ȉÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÊfiÚÙˆÛ˘ ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· „˘Á›Ԣ. !∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. !™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙ·ıÌÒÓ ÊfiÚÙˆÛ˘. ∏ Crawford ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο χÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ, ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Î·È ÛÙȘ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ∫·ÏÏÔÓ¿, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ

ÙÚfiÔ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ì ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ·Ôı‹Î˘, ηıÒ˜ Î·È Ë fiÏÔ Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Û ¤Ó·Ó ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Crawford Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÁÁ‡ËÛË Î·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ì›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ Jungheinrich Hellas.

65


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘. ∏ Û˘Ó¯Ҙ, fï˜, ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÛÙË ˙‹ÙËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· Ô fiÁÎÔ˜ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Âȉڿ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·Ôı‹Î˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ §˘Ú›Ù˘ ∞.∂. Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·Ôı‹Î˘ Â›Ó·È Ë Ú¿Ì· ÊfiÚÙˆÛ˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ· Î·È ÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÊÚ·Á‹˜. «¶¿Ú· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¶··‰fi-

∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜

ƒÔ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ı· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È Â›ÔÓË ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË. «∂˘Ù˘¯Ò˜, Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÔ66

§˘Ú›Ù˘ ∞.∂. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ı· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‰È·‰Èηۛ· fi¯È ÌfiÓÔ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È Â›ÔÓË, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÏÈÛÌfi˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘, ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘». √È ÛÙ·ÙÈΤ˜ ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ Ú¿Ì˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ. °ÂÊ˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È Ù˘ Ú¿Ì·˜ Î·È ÂÍÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‡„Ô˘˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ú¿Ì·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÊfiÚÙˆÛ˘. √È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔÈ ¯Ò-

ÚÔÈ ÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Ú¿Ì· Î·È Ê˘ÛÔ‡Ó·, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ Û ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÙ›ÚÈ·. ∂ÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÔıË΢ÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. √È Ê˘ÛÔ‡Ó˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ηÈÚÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Î·È Ú‡̷ٷ. ∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Ó ‰·¿Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ‹ ÛÙÂÁ·ÓÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ۿÎÔ˘˜.

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¯ÒÚˆÓ: !√È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ùfi ı· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ‡„Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÁÂÊ˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Î·È ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô Ù˘ ·Ôı‹Î˘. !∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ú¿Ì· ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ú·ÌÒÓ Î·È Èı·ÓÒ˜ ÙˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ▼

Ô˘ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÚÁÔÓÔÌÈο Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Ù·¯Â›· Î·È ·‰È¿ÏÂÈÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·». ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘: !£¤ÛË Î·È Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. !∂›‰Ô˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. !¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Â›‰Ë ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÂÚÔÓÔÊfiÚˆÓ. !¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË. !∂·ÚΛ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÊfiÚÙˆÛ˘. !¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙˆÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ.

L & M 10/2008


ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÔÚÙÒÓ ·fi Ù· ÚÔÏ¿ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜ ÔÚÔÊ‹˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë §˘Ú›Ù˘ ∞.∂.

°Î¿Ì· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∏ §˘Ú›Ù˘ ∞.∂. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ οı هÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiÚÙ·˜, Ú¿Ì·˜ Î·È Ê˘ÛÔ‡Ó·˜. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ›‰Ë ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: !ÃÂÈÚÔΛÓËÙ˜ Û˘ÚfiÌÂÓ˜ Ú¿Ì˜. !∏ÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈΤ˜ Ú¿Ì˜ Ì ·ÚıÚˆÙfi ‹ ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ¯Â›ÏÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. !µÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Û·ÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ ÔÚÔÊ‹˜ Ì ÌfiÓˆÛË. !µÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔÏ¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· (Ù·¯˘ÚÔÏ¿, ψÚȉÔÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÚÔÏ¿ ˘Ú·ÛÊ·Ï›·˜, Ì¿Ú˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜ Î·È Û˘ÚfiÌÂÓ˜ ηÁÎÂÏfiÔÚÙ˜), Ô˘ ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜

Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ !∆Ô

›‰Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈο Ù˘ ·Ôı‹Î˘ (ÂÚÔÓÔÊfiÚ·, ·ÏÂÙÔÊfiÚ· ÎÏ.) ηıÔÚ›˙ÂÈ –ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÏ›ÛÂȘ– ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Ú¿Ì·˜. !√ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ì·ÓÔ‡‚Ú˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÊfiÚÙˆÛ˘ (οıÂÙ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÚÈÔÓˆÙ¿ ÎÏ.) !√È ·Ó¿ÁΘ Û ÌfiÓˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Ê˘ÛÔ‡Ó·˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. √ ÂοÛÙÔÙ ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË

ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ηıÒ˜ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. ∏ §˘Ú›Ù˘ ∞.∂. ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ Û οı ¤ÚÁÔ ¤Ó·Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î¿ı ÛÙ·ıÌÔ‡ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. ∏ §˘Ú›Ù˘ ∞.∂. Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Corsaro & Lisco, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Hörmann. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÙ·Èڛ˜ η٤¯Ô˘Ó ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÂÓÒ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Û˘-

Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÊfiÚÙˆÛ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙË §˘Ú›Ù˘ ∞.∂. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ù· ‚·ÛÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ §˘Ú›Ù˘ ∞.∂., ¤Ú· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Â›Ó·È Ô Û‡ÓÙÔÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Ù·¯‡Ù·ÙË Î·Ù·Û΢‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ¿ÌÂÛ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙË §˘Ú›Ù˘ ∞.∂., Û ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· ÚÔηıÔÚÈÛÙ› Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

∂ÍÂȉ›Î¢ÛË

√ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. L & M 10/2008

√È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÌÈ·˜ ·Ôı‹Î˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓÙ› Ó· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë Î¿Ï˘„Ë Ì ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊfiÚÙˆÛ˘ Ì ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (.¯. ‡„Ô˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡, ÌfiÓˆÛË), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· –Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙÂÚ·. LM 67


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Kapagroup √ ηٿÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙ· ¢·›ÛıËÙ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Û ·Ôı‹Î˜ Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ «Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹Ì·». ŸÛÔ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Ï¿ıË Î·È ÔÈ ·Ú·Ï‹„ÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂÓ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÔ Î·È ÎfiÛÙÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜, Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ «·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ·» Ù˘ ·Ôı‹Î˘. °È· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, Ì ÛÎÔfi ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Â›Ù ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË Â›Ù ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË. ∏ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ À‡ı˘ÓÔ˘ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Kapagroup Î. µ·Û›ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ fiÙÈ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘˜ Û·ÊÒ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Logistics Î·È 3PL Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ fiˆ˜ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ Ù˘ ηÚfiÙÛ·˜ ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

68

ηÓfiÓ· Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ «ÙÔ ÛˆÛÙfi ÚÔ˚fiÓ, ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÔÛfiÙËÙ·, ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÏ¿ÙË, ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·». ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ô ÛˆÛÙfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙ· ¢·›ÛıËÙ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ Â-

Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ Ù˘ ηÚfiÙÛ·˜ ÙÔ˘˜ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ

ªÈÎÚ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Û ·Ôı‹Î˜ Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ.

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ∆· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ¯ÒÚÔ˘ ·-

ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂›Û˘, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë fiÏË ÚÔ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÚÈÓ ·fi οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÁÔÚ¿˜. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ οÔÈÔ˜ ÂÏ¿Ù˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Kapagroup ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. ™ÙȘ Â-


Y„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÌÔȤÛÂȘ Î·È ·ıfiÚ˘‚Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÚÙ·.

ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÌÂÏÂÙË̤Ó˜, ÒÛÙ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ó· Â›Ó·È ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›˜. «À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÌÔÈÚ·›· Ï¿-

ÚfiÏÔ fi¯È ÌfiÓÔ Ë Ù·¯‡ÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. «√È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÊıËÓ¤˜ χÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Â˘Î·ÈÚȷο Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â·Ú΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË». ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ À‡ı˘ÓÔ ¶ˆÏ‹-

ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ıË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈϤÎÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ Ù˘ Ì›· ÂÓfiÙËÙ· ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÛˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜».

√ÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ √ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÂÏ¿Ù˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ·›˙Ô˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi

ÛÂˆÓ Ù˘ Kapagroup, Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› ÛÔ‚·Ú¿ Â¿Ó ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ¤Ó· ÔÛfi, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ fï˜ Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Kapagroup ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë Ù¿ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ›ӷÈ

ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Kapagroup ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ‹ ‚Ï¿‚Ë ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Kapagroup ¤¯Ô˘Ó Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÌÂٷ͇ ‚Ï·‚ÒÓ (MTBF). «∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜, ηıÒ˜ ·ÚΛ Ë Ù‹ÚËÛË ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙˆÓ ·ÏÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÔÏËÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜. ∂›Û˘ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈο ÌˉÂÓÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘».

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Kapagroup ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ (Hörmann, Kopron S.p.A., §˘Ú›Ù˘ ∞.∂., TM PEDANE S.r.l. ÎÏ.). √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ›Ù˘¯Ô˘ «fiÚÙ· - Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·» Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ! ∞ÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. !√‰ËÁÔ‡˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. ! ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. ∆ÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. LM

∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Kapagroup ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘.

69


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘

∞ƒπ™∆∂ƒ∞: ∆Ô ISO Dock ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ¤ÙÔÈÌË ÚÔ˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ô‚¿ıÚ·˜.

¢∂•π∞: ∏ ı¤ÛË ÊfiÚÙˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

∆¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ √

70

Iso Systeme ∞.∂. µ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ··ÈÙÈÙÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Â¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Logistics Î·È 3pl ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·fi ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË, ÙË Û˘Û΢·Û›· Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ÙË ÊfiÚÙˆÛË, ¤ˆ˜ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜.

Docking ∏ ¤ÓÓÔÈ· "docking" ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï‹Ú˜ Û‡ÛÙËÌ· ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ·ÚÌÔÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÂÍÔÏÈ-

ÛÌÔ‡ Ì ٷ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ˘ ̤ÚË, Ù˘ ·ÚıÚˆÙ‹˜ fiÚÙ·˜, Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈ΋˜ Ú¿Ì·˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÔ‡Ó·˜ ÊÚ·Á‹˜, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. «∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηٿ ÙË ‰È·Î›ÓËÛË, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘». √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ (›‰Ô˜, ÔÛfiÙËÙ˜, ̤ÁÂıÔ˜, Û¯‹Ì·, ··ÈÙ‹ÛÂȘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜), Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‰È·Î›ÓËÛ˘, Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË Î·È Ù‡ÔÈ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, Ë Â›‰Ú·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚ›ÏÔÎË, Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ï·ıÒÓ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ▼

ÚÔηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÓfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›Ù˘¯Ô˘ «fiÚÙ· Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·», ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÂÍÔ̷χÓÔÓÙ·˜ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Iso Systeme ∞.∂. Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. H Iso Systeme ∞.∂., ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Crawford/hafa, ÚÔÌËı‡ÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜, Î·È ·Ú¤¯ÂÈ Ù¯ÓÈ-

L & M 10/2008


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞: ∏ Û˘Û΢‹ HafaEYE Û οı ı¤ÛË ÊfiÚÙˆÛ˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂȘ, ÛÙÔ fi¯ËÌ·, ÛÙȘ fi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÊfiÚÙˆÛ˘.

¢∂•π∞: ™ˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Ù¿ÎÔÈ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜.

¢∂•π∞ ∫∞∆ø: √‰ËÁÔ› ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜.

72

O ÂÏÏÈ‹˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‹ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. π‰›ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏÂÁ› Ë È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌ›Ô. ∆Ô ÙÔ‡ÓÂÏ ÊfiÚÙˆÛ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û ·Ô‚¿ıÚ· ·ÓÔȯÙÔ‡ Ù‡Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÊfiÚÙˆÛË ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ™Â ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÏ›· ·¤ÚÔ˜ ÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ ÙÔ ¿Óˆ Î·È Ù· Ï·˚Ó¿ ÛÊÚ·ÁÈÛÙÈο ʇÏÏ·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ÛÊÚ¿ÁÈÛË Á‡Úˆ ·fi Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜.

∆·¯˘Î›ÓËÙ˜ fiÚÙ˜ ∏ ıÂÚÌÔÌÔӈ̤ÓË ·ÚıÚˆÙ‹ fiÚÙ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÊfiÚÙˆÛ˘, Ì·˙› Ì ÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÊÚ·Á‹˜ Î·È ÙË Ú¿Ì·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔÌËı¢Ù› οÔÈÔ˜ ÙÔ Ï‹Ú˜ Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÌÈ· ËÁ‹, ηıÈÛÙ¿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ôχ ‡ÎÔÏË. √È ·Ú-

ıÚˆÙ¤˜ fiÚÙ˜ Â›Ó·È ÛÙÈ‚·Ú¤˜ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ıÂÚÌÔÌfiÓˆÛË. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∂¿Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ΛÓËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÙfiÙÂ Ë fiÚÙ· Ù·¯Â›·˜ ·Ó‡„ˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Ù· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›· ˘ÂÚÔ¯‹˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÂÏÏÈ‹˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ‹ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜, Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÊˆÙ›˙ÂÈ Â·ÚÎÒ˜ fiÏÔ ÙÔ Â›Â‰Ô ÊfiÚÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙ·ıÂÚfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Û οı ı¤ÛË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. √È Ô‰ËÁÔ› ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ı¤ÛË ÊfiÚÙˆÛ˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÛÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÊÚ·Á‹˜, ÛÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∂›Û˘, ÔÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Ù¿ÎÔÈ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ·Ô‚¿ıÚ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚLM ÙˆÛË. ▼

ÊfiÚÙˆÛ˘ ¤Ï˘Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ·Ô‚¿ıÚ˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜. √È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÊfiÚÙˆÛ˘, ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì Dock Leveller Î·È ·ÚıÚˆÙ‹ fiÚÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘ı›· Ô‰fi ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙˆÛË Î·È ÂÎÊfiÚÙˆÛË. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ Dock Leveller, fiˆ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈÎfi˜, Ì ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‹ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ¯Â›ÏÔ˜ ÊfiÚÙˆÛ˘. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ê˘ÛÔ‡Ó·˜ ÊÚ·Á‹˜ (Dock Shelter) ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 85% Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÊfiÚÙˆÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ÙÔ˘ «πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ £¤ÚÌ·ÓÛ˘» ÙÔ˘ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, Ë ¯Ú‹ÛË Dock Shelter Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÂÓÒ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ™ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ Ê˘ÛÔ‡Ó·˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì Ï‹ıÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó· ·’ Ù· ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÊfiÚÙˆÛ˘. «™˘ÓÂÒ˜, ÂÍËÁ› Ô Î. ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔ-

L & M 10/2008


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ «∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÔÚÙÒÓ, ÂÍËÁ› Ô Î. ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙȘ Ú¿Ì˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ·fi Ù· ÂÚÔÓÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË».

¶fiÚÙ˜ ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô È‰·ÓÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÔÚÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·ÙÛÔ‡ÏË, Â›Ó·È ÔÈ Û·ÛÙ¤˜ fiÚÙ˜ ÔÚÔÊ‹˜ (sectional doors) Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌfiÓˆÛË. √È fiÚÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜ PVC ˘„ËÏ‹˜

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ηٿÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ∏

74

Standoor Hellas ∞.∂. √È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, ÔÈ Ú¿Ì˜ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÔ‡Ó˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ʇϷÍË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ». ∏ Standoor Hellas ∞.∂., Ì›· ·fi ÙȘ ÚˆÙÔfiÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ, Ì ÂÌÂÈÚ›· 22 Î·È ϤÔÓ ÂÙÒÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÍÔÏÈÛÌfi ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ (Richards-Wilcox ∫·Ó·‰¿, Raynor ∞ÌÂÚÈ΋˜, Schieffer °ÂÚÌ·Ó›·˜, Stertil √ÏÏ·Ó‰›·˜).

Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ù˘ Standoor Hellas A.E. ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Schieffer °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·ÙÛÔ‡ÏË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û˘Ó¯‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÓÂÌÔ›ÂÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 7 ÌÔÊfiÚ. ™ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ôı‹Î˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË Î·ı’ ‡„Ô˜ ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È Ï¿ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ù· ÂÚÔÓÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÎÏ›ÛË, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, Ì ¤Ó· ·Ïfi ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ Ï‹ÎÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, Ë ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈ΋ Ú¿Ì· ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Â›Â‰Ô Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡, ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ Î·È Â‡ÎÔÏË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË Ì ÎÏ·ÚÎ, ηÚfiÙÛÈ· ÎÙÏ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Ú¿Ì˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ Ê˘ÛÔ‡Ó˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë Â›ÛԉԘοı ͤÓÔ˘ ÛÒÌ·LM ÙÔ˜. ▼

ÂÈÏÔÁ‹ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ó¢ڷÏÁÈο ÛËÌ›· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ logistics ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ôı‹Î˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Standoor Hellas ∞.∂. Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, ÔÈ Ú¿Ì˜ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÔ‡Ó˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù¿ÎÔÈ ÎÚÔ‡Ûˆ˜ Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÚÔ¯ÒÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ʇϷÍË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂϤÙË, Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ·, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ı˘ÚÒÓ, ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Ê˘ÛÔ‡ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Ú·ÌÒÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ì ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Û ·Ó¿ÏÔÁ· ¤ÚÁ·, Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜. «∂ÈϤÔÓ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈηÓfi ·ÚÈıÌfi ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ۤڂȘ, ÙfiÛÔ

L & M 10/2008


EXTRA ™ËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ Î. ™Ù·¯›Î· fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÎÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics.

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ∆· ÚˆÙ·Ú¯Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ÂÈϤÁÂÙ·È Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: !∂›‰Ô˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. !µ¿ÚÔ˜ ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜. !¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. !™˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ôı‹ÎË. !∆‡ÔÈ ÊÔÚÙËÁÒÓ.

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ∏

ηϿ ÌÂÏÂÙË̤ÓË Û¯Â‰›·ÛË Î·È Ô ¿ÚÙÈÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ, ηıÒ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ÿÚË ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚ›Ù˘¯Ô˘ «fiÚÙ· - Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·», ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ ÍËÚÔ‡ Î·È „˘¯fiÌÂÓÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· "Novoferm" Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÚÙÒÓ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ "Novoferm Hellas Ltd" Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™Ù·¯›Î·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÔÈfiÙËÙ·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ¿ÓÂÛË Î·È 76

·ÈÛıËÙÈ΋, Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ∏ "Novoferm Hellas Ltd" ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ fiÚÙ˜, Ê˘ÛÔ‡Ó˜ Î·È Ú¿Ì˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.

∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™Ù·¯›Î·˜, Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ηٷÛ΢‹˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› Ë "Novoferm" ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·È¯Ì‹˜, ÒÛÙ ٷ ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ó· ηχÙÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÈÔ ÂÚ›ÏÔΘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ‰È·ÓÔÌ‹˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÙÚ›Ù˘¯Ô˘ «fiÚÙ· - Ú¿Ì· - Ê˘ÛÔ‡Ó·» ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔȯ›· ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÙ·ÈÚ›· logistics, Û ¤Ó· ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ "Novoferm Hellas Ltd", ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù·¯›Î·˜, Ë ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. «∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Novoferm Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ Ì ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈο, ÂÍËÁ› Ô Î. ™Ù·¯›Î·˜. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÛÙÔÔ›ËÛË ISO 9001 Î·È Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ». √È Ù¯ÓÈÎÔ› Ù˘ "Novoferm Hellas Ltd" ·Ú¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·fiıÂÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Û 24 ÒÚ˜, ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· LM ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ▼

Novoferm Hellas Ltd µ·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û ÔÈfiÙËÙ·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ¿ÓÂÛË Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜

L & M 10/2008


∞¶√£∏∫∂™ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡Ù¿ÎÔ˘Ï·˜ √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ «Megasoft» ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ WMS Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Ï‡ÛË «Prisma Win» ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ Ã.∫. §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ – ºˆÙÔÁڷʛ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Î˘ ›· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË Ï‡ÛË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ôı‹Î˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë "Megasoft" ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Logistics Î·È ÙˆÓ 3PL. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡Ù¿ÎÔ˘Ï·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô WMS –Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̠ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ "ECI"– ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛ·›· ·ÁÔÚ¿ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· "Prisma - Win". ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¡Ù¿ÎÔ˘Ï·, Ô Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô-

ª

Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË.

LM: ¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Û·˜ ÒıËÛ·Ó Ó· ·¢ı˘Óı›Ù Û ÌÈ· Ó¤· ·ÁÔÚ¿; ∞. ¡Ù¿ÎÔ˘Ï·˜: ¶¿ÓÙÔÙ ۯ‰ȿ˙·Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó·Ê›˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ "Megasoft" ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. µ·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ے ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ∏ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ôı‹Î¢Û˘, ȯÓËÏ¿ÙËÛ˘ Î·È Third Party Logistics ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜Ø ÂÔ̤ӈ˜ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ηχ„Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ "Megasoft" ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÂÏ¿Ù˜, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛ·ıԇ̠ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ·, ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ˘„ËÏ‹ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ logistics Ô fiÚÔ˜ «Û˘Ó¤ÚÁÂȘ» ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ô ÎÔÈÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ-

To WMS Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ «◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ WMS Û ¤ÓÙ ÂÙ·Èڛ˜, ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‹‰Ë Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤Ó˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡Ù¿ÎÔ˘Ï·˜.

ÌÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ χÛ˘ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ·ÔıË·ÛÂȘ. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ‹Úı·Ì Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ "ECI", ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ fiˆ˜ ÔÈ «∂Ï·˝˜», «ª∞µ∂ 3PL», «µÏ·˙¿Î˘ ªÂÙ·ÊÔÚÈ΋», «ªÈÓ¤Ú‚·» Î.¿. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ·Ó·Ï‡Û·Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ·Ó¤Î·ıÂÓ ÂÓÒ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÂÚÁ·Ûı‹Î·Ì ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË.

!¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;

78

∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· WMS, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È «·Ú·ı˘ÚÈÎfi» Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ôχو˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ "Prisma Win - ∂ıÓÈΤ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜" ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∞ÔÙÂÏ› Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË L & M 10/2008


∏ ‰È¿ıÂÛË

!¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚ÁÈ· ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÊԉȷÛÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ, ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ˘, ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiˆ˜ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ "Prisma Win" ˆ˜ ÚfiÛıÂÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈfi Ù˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙfiÛÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜ ‹ ·ÔıË΢ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈfi Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı ÏËÚÔÊÔÚ›· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‹ ÚÔ‹˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯ÚfiÓÔ.

! À‹ÚÍÂ

‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜; ∂Âȉ‹ οı ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â˘ı‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì οıÂ Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÔÎÈÌ‹˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜, fiÔ˘ ÂÁηıÈÛÙԇ̠ÙÔ

fiÓÙÔ˜ Î·È Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ WMS ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ; ª¤Û· ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ "Megasoft" ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Ù· ÂȉÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 450 ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Â›Ó·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ¤ÌÂÈÚÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ χÛ˘.

ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ ÂϤÁ¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ WMS Û ¤ÓÙ ÂÙ·Èڛ˜, ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‹‰Ë Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤Ó˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ∏ χÛË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ôı‹Î˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ "Megasoft" Î·È "ECI" ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔ˚fiÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. °È’ ·˘Ùfi ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ "Logistics &

Management" ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ηıÒ˜ Î·È ˆ˜ Ë "Megasoft" ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘. ª›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È Ë "Leader", Ë ÔÔ›· Ì·›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Logistics.

!∞ӷʤڷÙÂ

ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı¤ÏÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÛ·›· ·ÁÔÚ¿. ¶fiÛÔ ÚÔÛÈÙ‹ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ WMS Ô˘ ÚÔˆı›ÙÂ; ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ χÛ˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «ÌÂÛ·›· ·ÁÔÚ¿», Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÈ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÙˆÓ Logistics Î·È ÙˆÓ LM Third Party Logistics.


∞¶√£∏∫∂™ „ËÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Û fiÏÔ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶fiÚˆÓ CompakWIN Ù˘ SingularLogic. ∏ SingularLogic ∞.∂. ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔËÁ̤ӷ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÏËÚÔÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ SingularLogic, fiÛÔ Î·È Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ERP CompakWIN ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ë SingularLogic, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÈÛ¯‡ Î·È ¯Ù›˙ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ô̤˜. Ÿˆ˜ Â-

À

§ÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ∆Ô ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶fiÚˆÓ CompakWIN Ù˘ SingularLogic: !∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ fiÚˆÓ. !∞ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ì ÛÙfi¯Ô ·ÊÂÓfi˜ ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË (Business Intelligence) 80

CompakWIN ∆Ô ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ¶fiÚˆÓ Ù˘ SingularLogic ∞.∂. ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ› ÙȘ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ƒÂÔÚÙ¿˙: ÃÚÈÛÙ›Ó· µÏ·‰ÈÌ‹ÚÔ˘ – ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∞Ú¯Â›Ô SingularLogic Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹, Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. !∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Ì¤Ûˆ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚË Û ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· CRM Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. !¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‚¿ÛÂÈ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. !¢È·Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (BI, e-Sales, HCM, KNAPP, Aberon WMS, Documentum,

Oracle Siebel CRM, Footsteps CRM), ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÙÔ˘. !∂ÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, Ì Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, fiˆ˜: IAS Compliant, Multi Company, Multi Currency, Web Enabled, MS Windows Client & SQL Server Certified, Windows Presentation Foundation (.NET Framework 3.5), Reporting Ì ¯Ú‹ÛË Crystal Reports Ãπ.

∫¿ıÂÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∆Ô SingularLogic CompakWIN, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È·ı¤▼

ÍËÁ› Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ EnterpriseDIS Ù˘ SingularLogic ∞.∂. Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜ (ÂÌÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, οıÂÙ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜).

L & M 10/2008


¡¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜

∆Ô SingularLogic CompakWin ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ‰fiıËΠÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘. ∆Ô Ó¤Ô SingularLogic CompakWin: !ÀÏÔÔÈ‹ıËΠ¿Óˆ Û Service-Oriented ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ (SOA). !∂·Ó·Û¯Â‰È¿ÛÙËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Microsoft. NET 3.5 ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Visual Studio 2008. !Œ¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· (¯¿ÚË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ) ÁÈ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì 3rd party ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ì ¯Ú‹ÛË Web Services. !∞ÍÈÔÔÈ› ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û ÌÔÓÙ¤ÏÔ SaaS. !¢›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ customization, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô interface fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ÂȯÂÈÚËÛ·ÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ (ÂÈÙ˘¯Á¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ workflows). !¶ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ Â›Â‰Ô ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ.

·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ηχÙÔÓÙ·˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ›ӷÈ: ÙÚfiÊÈÌ· - ÔÙ¿, Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ¤Ó‰˘ÛË - ˘fi‰ËÛË, ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ - ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÙÚ¿Â˙˜, ¤ÈÏ·, Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ̤۷, ÂΉfiÛÂȘ, ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, Logistics, ‰È·ÓÔÌ‹, ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î.¿. ∏ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·.

§‡ÛÂȘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘

ŒÓ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ERP ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıËÎÒÓ. ∆Ô SingularLogic CompakWIN ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ¤Ó· Ï‹L & M 10/2008

ŒÓ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ERP ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıËÎÒÓ ıÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: !¢È·¯Â›ÚÈÛË ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ (·Ú·Ï·‚¤˜ ·ÁÔÚÒÓ, ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÈÛÙÚÔʤ˜). !¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ (ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÂȂ‚·›ˆÛË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ). !¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ (‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÔÈÔÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ·ÚÙ›‰Â˜, serial number). !¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÁÚ·Ê‹˜ (Ê¿ÎÂÏÔ˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ¤ÏÏÂÈÌÌ· - ÏÂfiÓ·ÛÌ·). !¢È·¯Â›ÚÈÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·ÎÈÓ‹ÛˆÓ

(‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ). ∆Ô SingularLogic CompakWIN, ¤Ú· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ 3rd party Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıËÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ 3rd party Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (ÂȂ‚·›ˆÛË ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË) Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙÂÏÈο ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ›Ù ¤Ó· 3rd party ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ôı‹Î˘ ›Ù ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó· ÚÔÌÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ SingularLogic Ì ·Ó¿ÁΘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ logistics ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÙ·Èڛ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ SingularLogic CompakWin ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÚÔÌÔÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ Knapp. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ì ÂÎÙÂÓ‹ ¯Ú‹ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·È¯Ì‹˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Windows Workflow Foundation (Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Microsoft .Net 3.0) Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·fiÎÚÈÛË Û ˘„ËÏfi ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰È·‰Èηۛ·, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Óı‹Î˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ logistics Â›Ó·È Ì›· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË, ÌÂ Û˘¯Ó¤˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, fiÔ˘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ loLM gistics. 81


∞¶√£∏∫∂™

ªfi‰· ˘„ËÏ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

82

ƒÔ˘¯ÈÛÌfi˜ „‡Í˘ ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ „˘¯fiÌÂÓ˜ ·Ôı‹Î˜ ƒÂÔÚÙ¿˙: ÃÚÈÛÙ›Ó· µÏ·‰ÈÌ‹ÚÔ˘ ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∞Ú¯Â›Ô Ù˘ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∞‰. ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ ∞.∂.∂.» ÔÙÈο ˘ÏÈο Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ηٷÛ΢‹˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∆· Û¯¤‰È· Î·È ÙÔ ÛÙ˘Ï ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈ΋ ¿ÓÂÛË Î·È Î·Ïfi ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÚÔÊ›Ï. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∞‰. ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ ∞.∂.∂.» Î. °È¿ÓÓ˘ °Î·‚fi˜ ÁÈ· ÙȘ „˘¯fiÌÂÓ˜ ·Ôı‹Î˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë Helly Hansen ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ „‡¯Ô˘˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ӷ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Helly Hansen ›ӷÈ

fiÙÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ¤Ó· ¯ıÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜. ŒÓ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·ÁÒÓÂÈ ‹ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜, Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ŒÚ¢Ó˜ Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÒÏÂÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ «˙ÒÓ˘ ¿ÓÂÛ˘», ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù¿ÛË ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·Ô˘Û›· ·fi ▼

À

„ËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ì ¿ÓÂÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÁÁ˘¿Ù·È Ë ¤Ó‰˘ÛË „‡¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÍÔ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ì›· „˘¯fiÌÂÓË ·Ôı‹ÎË fiÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·. ∆Ô „‡¯Ô˜ Û˘ÛˆÚ¢ÙÈο ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Î·È ·ÂÈÏ› ηıÔÏÈο Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Logistics. ∏ Helly Hansen, Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ 1877 ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∞‰. ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ ∞.∂.∂.», Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÛÙ· ÂÓ‰‡Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ˘ÏÈο ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο Û¯¤‰È·, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÓÂÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. ∆· ÔÈ-

L & M 10/2008


∞¶√£∏∫∂™ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÒÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °Î·‚fi, Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ «¿ÓÂÛË» ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë Î·Ï‹ ˘Á›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.

ÁΘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Logistics ‹ 3pl. «∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÚÔˆı› ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °Î·‚fi˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë Âȯ›ÚËÛË ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË Ï‡ÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ».

∞fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

∆· ÚÔ‡¯· „‡¯Ô˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· ·Ï¿ ›‰Ë, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›·. !∂ÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜ „‡¯Ô˘˜ (ÈÛÔıÂÚÌÈο): ∆· ÈÛÔıÂÚÌÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ ˘ÁÚ·Û›·, ÒÛÙ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÂÁÓfi Î·È ˙ÂÛÙfi. ∏ ˘ÁÚ·Û›· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÁÒÛÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÊ›‰ÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ȉÚÒÙ·. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÔ ÛÒÌ· fiÛÔ Î·È Ù· ÈÛÔıÂÚÌÈο Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· Î·È ˙ÂÛÙ¿. !µ·ÛÈÎfi˜ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜ „‡¯Ô˘˜ (Fleece): ¢È·ÙËÚ› ÙÔ ÛÒÌ· ˙ÂÛÙfi ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ·¤Ú·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌfiÓˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜. ∫·ıÒ˜ ÛÙÔ fleece ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ˙¤ÛÙË, Ë ˘ÁÚ·Û›· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ŒÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÒÌ·ÙÔ˜. ! ∂͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜ „‡¯Ô˘˜ (ÌÔ˘Ê¿Ó, Û·ÏÔ¤Ù·, ÊfiÚÌ· „‡¯Ô˘˜): √ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô Î·È ÙÔÓ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ·¤Ú·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÂÊ›‰ÚˆÛË Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔ˘ ȉÚÒÙ·. ∆· ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ηٷÛ΢‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÎÙÂÓ›˜ ‰ÔÎÈ̤˜

√ʤÏË

ªÂ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ÙËÓ Helly Hansen Û ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÎÙÈÎfi ·ÎÏÔ. ™Ù· ÛËÌ›· ˘ÂÚÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Helly Hansen ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ηٿ„˘Í˘ Î·È ‚·ıÂÈ¿˜ ηٿ„˘Í˘. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. °Î·‚fi˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fiÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, ÔÈ À‡ı˘ÓÔÈ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ««∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∞‰. ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ ∞.∂.∂.» Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi „‡¯Ô˘˜, Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿-

µ·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ¤Ó‰˘Û˘ „‡¯Ô˘˜ !¢È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Î·Ù·Û΢‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ¯Ú‹Û˘. !√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÛÙ·Û›· ·ÎfiÌ· Î·È Û ¤Ó· Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜. !¢È·Ù‹ÚËÛË ÙfiÛÔ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË fiÛÔ Î·È Ù˘ ¿ÓÂÛ˘ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË. !¶Ï‹Ú˘ Áο̷ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ÁÈ· οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘. !ÃÚ‹ÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Û ÂȉÈΤ˜ ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. !¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· Î·È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. !∂ÚÁÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÓÂÛË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓË ¿Ô„Ë ÙÔ˘ «¯ÔÓ‰ÚÔ‡ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡».

84

µ¿ÛÂÈ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, οı Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ·ÙÔÌÈο ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈο fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Logistics ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi Ù˘ ·Á·ıfi, ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ Î. °Î·‚Ô‡ fiÙÈ Â¿Ó ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ··Û¯ÔÏ› ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi „‡Í˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈÎÚ‹ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ûı¤ÓÂȘ, ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ fiÙ·Ó Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ „˘¯fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÚÔ˘¯ÈÛÌfi, ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Î·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· LM ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË.


™À™∫∂À∞™π∞

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Helesi η٤¯ÂÈ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ÛÂÈÚ¿ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Helesi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Î·È ·Ï¤Ù˜. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ù˘ Helesi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ù˘ÔÔÈËı› Î·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈËı›, ÁÈ· ¿ÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË Û ÊÔÚÙËÁ¿, ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ, ·Ôı‹Î˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· Marketing Ù˘ Helesi Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ªÈÏÙ۷οÎË, ÙÔ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÌË ÙÔÍÈο ˘ÏÈο, ÂÓÒ ÔÈ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ï›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ‰‡Ô ·Ú·ÏÏ·Á¤˜: ·ÓÔȯÙÔ‡ Î·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ˘ÁÚ¿, fiÓÙ·˜ ·ÓıÂÎÙÈο Û fiÍÈÓ˜ Î·È ·Ï86

Helesi √È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÈÔ ÂÚ›ÏÔη Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· logistics Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ƒÂÔÚÙ¿˙: ÃÚÈÛÙ›Ó· µÏ·‰ÈÌ‹ÚÔ˘ – ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∞Ú¯Â›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Helesi ηÏÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÛÙ· Ï¢ÚÈο ÙÔȯÒÌ·Ù·. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ªÈÏÙ۷ο΢, Ë ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ¤ÍÔ‰Ô˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 1" ‹ 2", ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘Ù· ˘ÁÈÂÈÓfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ο‰Ô˘.

·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ›‚·Í˘, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ‚¿ÛÂȘ ‹ ÙÚ·‚¤ÚÛ˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ì ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÂÌÚfiÛıÈ· fiÚÙ· Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÙ¢ÛË ‹ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·. ªÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÏÔÁÔÙ‡ˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Helesi ÌÂÏÂÙ¿ Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ۯ‰›·ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

™‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ªÂ ·ÓÙÔ¯¤˜ Û ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙ›·, Ù· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ „‡Í˘ ÙÚÔʛ̈Ó. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·Úı¤ÓÔ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙËÓ ËÏȷ΋ Î·È ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·-

ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ logistics. ∆Ô Ó¤Ô ‰È¿ÙÚËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù˘ Helesi Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔÈ‚·˙fiÌÂÓÔ, ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ‡¯ÚËÛÙÔ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, Ì ·-

¢›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Helesi Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ηٿ ISO 9001 ·fi ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi TÜV. ▼

ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘ –fiˆ˜ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Î·È ·Ï¤Ù˜– ÌÂÏÂÙ¿, ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ˘ÏÔÔÈ› Ë ÂÙ·ÈÚ›· Helesi (∂ÏÏËÓÈ΋ µÈÔÌ˯·Ó›· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ), ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Helesi Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ηٿ ISO 9001 ·fi ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi TÜV. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô ISO 14001 Ù˘ Eurocert ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2003. ŸÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ·fi ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¢ÈÂıÓ‹ πÓÛÙÈÙÔ‡Ù·, ÁÈ· Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ EN-840 Î·È ÁÈ· Ù‹ÚËÛË ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÚÔÙ‡ˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë À‡ı˘ÓË ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ∂Í·ÁˆÁÒÓ Ù˘ Helesi Î. ª¿ÚÙ˙Ë ∞Ó˘Ê·ÓÙ¿ÎË, ÌfiÓÔ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Helesi ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘, Ì ·ÚÔ˘Û›· Û οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi «·ÚÒÓ» Û 52 ¯ÒÚ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ÙÚÂȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û ∂ÏÏ¿‰·, ∞ÁÁÏ›· Î·È πÙ·Ï›·, η٤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ 3% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ 6% Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜, Ë Helesi ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù·, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.

L & M 10/2008


∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ù˘ Helesi ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È ¿„ÔÁ· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜.

ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ó· Û˘ÌȤ˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. «∆Ô ‰È¿ÙÚËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ∞Ó˘Ê·ÓÙ¿ÎË, Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÂȉÈο ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ·Úı¤ÓÔ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ ‹ ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ Ì ÌË ÙÔÍÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÚÔʛ̈Ó. ∂›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡, ·ÓıÂÎÙÈÎfi, Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ۯ‰›·ÛË, Î·È ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙË Ûˆ-

ÓÈÎfi Û‡ÌÌ·¯Ô ÛÙ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· logistics. ∆Ô ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ˘ÁÚ·Û›·), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Û ÎÚÔ‡ÛÂȘ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙȘ οÓÂÈ Ó· ÏÂÔÓÂÎÙÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ·ÏÂÙÒÓ. «¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ªÈÏÙ۷ο΢, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯Ú‹Û˘, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ηٿ Ôχ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜». √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÏÂÙÒÓ Â›Ó·È Ù˘-

Ù˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¤ˆ˜ Î·È 2.000 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô 5ª Î·È 2.500 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô 4ª, Û ÊÔÚÙËÁfi fi¯ËÌ· 90 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ·fi -15 ¤ˆ˜ +60 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ Û ‰Ú¿ÛË ÔͤˆÓ ‹ ‚¿ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· Marketing Ù˘ Helesi, Ë ÚÒÙË ‡ÏË ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÂȉÈο ÚfiÛıÂÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ Î·È ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ͇ÏÈ-

Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ logistics ÛÙ‹ ÛÙÔ›‚·ÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÚÙÔÛ΢·ÛÌ¿ÙˆÓ». ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È Ë ÔχÏ¢ÚË ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È¿ÙÚËÙˆÓ ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Ù˘ Helesi ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÌÂÁ¤ıË, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜. √È ·Ï¤Ù˜ Ù˘ Helesi ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰·-

ÔÔÈË̤Ó˜ ÌÂ Â˘Ú‡Ù·ÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿, ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ, ·Ôı‹Î˜ ‹ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÌË ÙÔÍÈο ˘ÏÈο Î·È Â›Ó·È 100% ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈ̘, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ·Ï¤Ù˜ Ù˘ Helesi ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È È‰·ÓÈο, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙË-

Ó˜ ·Ï¤Ù˜, Â›Ó·È ·ÚfiÛ‚ÏËÙ˜ ·fi ˘ÁÚ·Û›· Î·È ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ ÂÓÙfïÓ.

π¯ı˘ÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ∆Ô È¯ı˘ÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù˘ Helesi ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ. ∫·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ ∂.∂. Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ͇ÏÈÓˆÓ È¯ı˘ÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë È‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎÈ‚ÒÙÈ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ηӷÏÈÔ‡ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ È¯ı˘ÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÛÙÔÈ‚¿˙ÂÙ·È ¿„ÔÁ· ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ªÂ ·Ï‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, Ô ÙÚfiÔ˜ ÛÙÔ›‚·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂LM ÓÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √nline

¢È·‚¿ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘Û΢·Û›· ÛÙÔ site: www.logistics-management.gr

L & M 10/2008

87


MANAGEMENT

ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ (3299/04) ÂÚ› ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ (Logistics) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈʤÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ logistics ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÂÙ·Èڛ˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ «ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÚ›ÙˆÓ», ‰ËÏ·‰‹ Third Party Logistics. ª¿ÏÈÛÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·˘Ùfi ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ Û¯¤‰ÈÔ. øÛÙfiÛÔ, fiÛ˜ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·Ï·Èfi ηıÂÛÙÒ˜. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ· Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ οو

ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË √È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ƒÂÔÚÙ¿˙: Ã.∫. §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ – ºˆÙÔÁڷʛ˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂı¿Ó˘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ó· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ

∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ ∏ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ŒÓÓÔÈ·, ÚԉȷÁڷʤ˜, fiÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ». °È· ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Ù˘ ˘ÔÂÚ›ÙˆÛ˘ iii Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ (‰) Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 3299/2004, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·fiÊ·Û˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È: 1 ŒÓÓÔÈ·. ÀËÚÂÛ›· ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÓÔÂ›Ù·È Ë ·Ú·Ï·‚‹, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ôı‹Î¢ÛË, Û˘Û΢·Û›· Î·È ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔ-

Ó¿‰Â˜, ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. 2 ºÔÚ›˜. ¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3299/2004. 3 ¶ÚԉȷÁڷʤ˜. ∆Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ (Logistics) ‹ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. 4 ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. A) °È· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË ‹ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Â-

¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ logistics

88


MANAGEMENT 6 ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÂÓ‰˘-

ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. πÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÁÂÓÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È Ù¯ÓÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ·Ú. 4· ÙÔ˘ ¡. 3299/2004, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ.

√È ‰·¿Ó˜

ÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ı¤Û˘ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ & ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ - ÙËÏÂÌ·ÙÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÔıË·ۈÓ, ÙˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ - ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. »™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÂÓ‰˘ÙÈο ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ı¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰·¿Ó˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıËÎÒÓ (WMS), ÂÎÙ‡ˆÛ˘ - ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÁÚ·Ì̈ÙÔ‡ ÎÒ‰Èη, ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÈ90

¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ, Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÙËÏÂÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ‰È·ÓÔÌÒÓ ÎÏ. B) ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·›ÙËÛË Â¤ÎÙ·Û˘ ‹ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ˘Ô‰ÔÌ‹. 5 ŸÚÔÈ. ∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË Ó¤·˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù' ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 700.000 ¢ÚÒ.

∂ÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

»√È ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: 1. ∂›‰Ë ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓˆÓ ‰··ÓÒÓ !∫·Ù·Û΢‹, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ, ÂȉÈÎÒÓ Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ‰·¿Ó˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘. !H ·ÁÔÚ¿ ¿ÁÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. !∏ ·ÁÔÚ¿ ÁË¤‰ˆÓ, ¤ˆ˜ 10% Ù˘ ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. !∏ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÂȉÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. !∆· ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÎÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË. !∏ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÏÂÌ·ÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ - ‰È·ÓÔÌÒÓ. !∏ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÓÙ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∏ ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. !∏ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ·ÈıÔ˘ÛÒÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË Ë Âȯ›ÚËÛË. !√È ‰·¿Ó˜ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, L & M 10/2008


MANAGEMENT ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ, ÂȉÈÎÒÓ Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘.

∞ÌÔÈ‚¤˜ i. ∆· ·Ú¯fiÌÂÓ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ ÌÂÏÂÙÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó Î·Ù’ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÙÔ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) ·˘ÙÒÓ. ii. √È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ·ÌÔÈ92

‚ÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Ó‹ıÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ·˘ÙÒÓ. 2. ŸÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∞) √È ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÁÈ· ÛÙÔȯ›·, ÂÓÛÒÌ·Ù· Î·È ¿˘Ï·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È. µ) ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ¿˘ÏˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ÙÔȘ ÂηÙfi (25%) ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. »∆· ¿˘Ï· ¿ÁÈ· ÛÙÔȯ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔÛ‚ÂÛÙ¤· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓË Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ı· ·ÔÎÙÒÓÙ·È ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. °) ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (70%) ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. ¢) i. √È ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁË¤‰ˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÊÔÚ›˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ‹ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

»∏ ·Í›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È, Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 10% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. »∏ ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·, ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ·fiÎÙËÛ˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ‹, Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ·˘ÙÒÓ, ·fi ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ii. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¿ÁÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ: ! ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. !∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·‡ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. !∞ÔÎÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹. !∏ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. !∞Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¯ÔÚËÁËı› ÚÈÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. »∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ (ÎÙ›ÚÈÔ): !∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ·›· ·Í›·. !∏ ˘fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Î·È ÏÔÈ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·». LM √nline ¢È·‚¿ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ management ÛÙÔ site: www.logistics-management.gr

Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. !¢·¿Ó˜ ÌÂÏÂÙÒÓ, ·ÁÔÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘· ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂıÓÈÎfi ÊÔÚ¤·. !√È ‰·¿Ó˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∂ÈϤÍÈ̘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙÔÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÂÎfiÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÂȉfiÛˆÓ. »√È ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÂϤÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È ¿ÌÂÛ·, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3299/2004 ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘.

¢ÂÓ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ logistics ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ

L & M 10/2008


¶Ò˜ ı· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ·Ôı‹Î˘ ¶¤ÓÙ ¯Ú˘ÛÔ› ηÓfiÓ˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÙfi Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ

ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. ™‡ÚÔ˘ ¶··ÚÔ‡ÓË, Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ "Planning"

· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤ÍÔ‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ ·Ôı‹Î˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ¿ÁÈ· ÎfiÛÙË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ø˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ıˆÚԇ̠ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛˆÓ, ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ‚¿Ú‰È·˜. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â¤ÏıÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÂÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:

T

!∞Ï‹ ÔÚÁ·ÓoÁÚ·ÌÌÈ΋ ‰Ô-

Ì‹, ¯Ú‹ÛË Outsourcing solutions: ∏ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ·ÌÌÈ΋ ‰ÔÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·Ï‹, Ì ϛÁ˜ ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ‚·ıÌfi˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ (outsourcing solutions). ∆¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, Ë Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÎÏ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Â͇ÚÂÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ̤ۈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜.

!∂·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ L & M 10/2008

Î·È ·-

ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ – ∞ÔÊ˘Á‹ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ: ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘Êı› fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·Ôı‹Î˘, Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ·ÓÔ‡ÛȘ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ·Ôı‹Î˘.

!∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋

ÓˆÙ¤Úˆ, ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÊÔÚËÙÒÓ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔıËÎÒÓ (WMS).

!∂Í¿ÏÂÈ„Ë

˘ÂÚˆÚÈÒÓ: √È ˘Âڈڛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Ï‡ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÂԯȷΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ˘Âڈڛ˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹-

ÁËÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Ê‡ÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.

!¢È·¯Â›ÚÈÛË

¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡: º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ı¤ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·˜ «ÊıËÓfiÙÂÚÔ˜» ·ÏÏ¿ ¿ÂÈÚÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ χÛË ·fi ·˘Ù‹ ÌÈ·˜ ÏÔÁÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ¤Ó· ¤LM ÌÂÈÚÔ Û٤ϯԘ.

‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ – ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ data entry: ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ì ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· data entry, Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ï·ıÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ Î·È ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο χÛÂȘ, ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÏÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚÌÒÓ (.¯. xls files) ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∏ ¤Î‰ÔÛË ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚÂÔ›ÛÙˆÛ˘ ·ÏÂÙÒÓ Î·È ÎÂÓÒÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ Ì ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·93


MANAGEMENT ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜ !¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ›Ûˆ ·fi ÙË "Phoenix Real Estates"; √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ «Helios - Phoenix» ∏ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÚÂȘ ·‰ÂÏÊÔ‡˜, ÙÔÓ Î. ¡¤ÛÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷÛ΢‹˜ Ú· ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜, ÙÔÓ Î. ÕÓıÔ ª˘ÚÈ¿Ó˘Ô‰ÔÌÒÓ Logistics Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 175 ÂηÙ. ¢ÚÒ ıÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¤™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ Ã.∫. §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ – ºˆÙÔÁڷʛ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Î˘ ¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Logistics Û ÂÙ¿ ‚·ÛÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ‡„Ô˘˜ 175 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∆· ¤ÚÁ· ˘ÏÔÔÈ› Ë ÂÙ·ÈÚ›·

"Helios - Phoenix" Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Ì ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ ÔÈ "Heitmann Fund" Î·È "G.E. Real Properties". √È Î.Î. ¡¤ÛÙˆÚ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ÕÓıÔ˜ ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜,

¯ÂÈ· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Project & Development Manager ·fi ¤Ó·Ó ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi fiÌÈÏÔ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚ÂÏ›·˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ∏ ··›ÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ·ÔıË΢ÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜, ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜

√È ŒÏÏËÓ˜ ›Ûˆ ·fi Ù· logistics Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜

LM: ¶Ò˜ ÂÈϤͷÙ ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ÁÈ· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜;

∫. ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜: ∞fi ÙÔ 1997 ·Ú¯›Û·Ì ӷ ‰ÈÂÚ¢Óԇ̠ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰È·ÓÔ›ÁÔÓÙ·Ó ÛÙË ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿. √È Û˘Óı‹Î˜ ˆÚ›Ì·Û·Ó ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë "Phoenix Real Estates" ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ¿Úη Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆Ô 2002 ‹Ù·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ "Phoenix Park", ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ 18 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È 1.500 Ù.Ì. ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÁÚ·Ê›·. «™¯Â‰È¿Û·Ì ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Á˘ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi» ÂÍËÁ› Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜. 94

ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ηıÒ˜ Î·È Ë ˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ì·˜ ÒıËÛ·Ó Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛ ı· ϤÁ·Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ Î·Ù·Û΢¿Û·Ì ÙÔ "Phoenix Business Park" («∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈÍ») Ì ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÚ› Ù· 20 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù.Ì. Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜. ∞̤ۈ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ηٷÛ΢¤˜. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ "Phoenix Business Park". Èڛ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ÂÈÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ÏÔÈfiÓ Î¿ı ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. ∏ ηٷÛ΢‹ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÔÈΛÏ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÂÏ·ÊÚ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Û΢·Û›·, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË. ∞ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Î·È ÂÍÂÙ¿Û·Ì Ì ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜ ÙËÓ ·ÎÌ¿˙Ô˘Û· ÔÚ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Logistics Î·È 3PL ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔ‚‹Î·Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ.

!¢ËÏ·‰‹

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ; ∂›Ó·È ÙÔ "Mercury Business Park" Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Û ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÛÙÔ 21Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ▼

Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¢fiÔ˘ÏÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÂÊԉȷÛÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ‚·ÏηÓÈ΋ ¯ÒÚ·. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ "Helios - Phoenix" Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÛÙÔ "L&M" ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ¤ÚÁÔ - ¤ÎÏËÍË «Û ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Logistics.

L & M 10/2008


MANAGEMENT Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÒ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008 ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ √Ú¿Ù· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘.

!°È·Ù› ÂÈϤͷÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜;

√ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª˘ÚÈ¿ÓıÔ˘˜ ÌÈÏ¿ ÛÙÔÓ Ã. ∫. §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ΤÓÙÚ·; ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· ηٷÛ΢¤˜. ™¯Â‰È¿Û·Ì ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· ÂÓÒ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Á˘ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ™¯Â‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ‚ڋηÌÂ Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔηÏԇ̠"Olympian Parks" («√Ï˘Ìȷο ¶¿Úη»). £· Â›Ó·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο

96

!∞˘Ù‹ Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÚÔοÏÂ-

Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ¿ÏÏˆÓ Í¤ÓˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜; ∫·È Ê˘ÛÈο ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ. ÿÛˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë "G.E. Real Properties" (Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ "General Electric") ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜. ∏ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ù˘ "G.E." Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ "Helios - Phoenix", Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ 15 ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÒÓ LM ΤÓÙÚˆÓ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·.

ŒÚÁÔ - ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

!£· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›Ù ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ ƒÔ˘-

Ì·Ó›·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ۯ‰ȿ˙ÂÙ Â¤ÎÙ·ÛË Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜; ∫·Ù·Ú¯‹Ó Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ Ë "Phoenix Real Estates" ÚÔ¯ˆÚ› Î·È Û ‰Èο Ù˘ ¤ÚÁ· ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ô˘ οÓÂÈ Ì ٷ ¿ÏÏ· ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë "Helios Phoenix" ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· "CalEast" (Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ‚Ú·¯›ÔÓ· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ "Calbersh") ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÚÁˆÓ Ù¤ÙÔÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÛÙ·

Logistics Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë √˘ÎÚ·Ó›·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ™ÂÚ‚›· Î·È Èı·Ófiٷٷ Ë ¶Ôψӛ·. ∆· ÚÒÙ· ¤ÚÁ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ "CalEast" ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó 500 ÂηÙ. ¤ˆ˜ 1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ·ÁÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Logistics.

!∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Û·˜

¿Úη Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ù·Ú¯‹Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ˆÊ¤ÏÈÌÔ ‡„Ô˜ 11 ̤ÙÚˆÓ. ¶ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÔıËÎÒÓ Ì ‡„Ô˜ ÔÎÙÒ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÙ·Èڛ˜ Logistics. ™Â οı ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Â›Û˘ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ˘Ô‰Ô̤˜ „˘¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔıËÎÒÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ◊‰Ë ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÙ˘· ‰È·ı¤Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¯ÒÚÔ˘˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ‹ ¤ÓÙ ÓÔÌÔ‡˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÎÂÊı‹Î·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ı· Î¿Ï˘Ù 15 ÚÔ˘Ì·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. ∆ÂÏÈÎÒ˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÂÙ¿ ¿Úη. ¢‡Ô ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Î·È ·fi ¤Ó· ÛÙËÓ ∫ˆÛÙ¿ÓÙ˙·, ÙËÓ ∆ÈÌÈÛÔ¿Ú·, ÙÔ ªÚ·ÛfiÊ, ÙËÓ ªÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ √Ú¿Ù·. ªÈÏԇ̠ÁÈ· ˘Ô‰Ô̤˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 315 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù.Ì. ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, „˘Á›ˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 175 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ◊‰Ë Ù· ¤ÓÙ ¿Úη ηٷ-

‰ÚfiÌÔ˘ µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ - ¶ÈÙ¤ÛÙÈ. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 100 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù.Ì. ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ∏ ηٷÛ΢‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ó¤· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È Ì·˜ ¤ÊÂÚ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜, ÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ "Helios Properties PLC". ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞Ú¯ÈÎÒ˜ ‹Úı·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ "Mercury Business Park" ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈÎÒ˜ Û˘ÌʈӋ۷Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÔχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· "Helios - Phoenix", ÂÓÒ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ äÈÙÌ·Ó ("Heitmann Fund"). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ì·˜ ÒıËÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛ‹ Ì·˜. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì fiÙÈ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ·›Û٢٘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ¢ηÈڛ˜…

∂ÍÂÙ¿Û·Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (Ô‰Èο ‰›ÎÙ˘·, ·ÂÚÔÏÈÌÂÓȷΤ˜ Î·È ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ). ŒÁÈÓÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. µÂ‚·›ˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ÈÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·˘Ùfi ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ·Ó ÔÈ fiÏÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÙÔ π¿ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘ÌÂ.

L & M 10/2008


∂•√¶§π™ª√™ ¶·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ∂ÚÁÔÓÔÌ›· ¶·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯Ú‹ÛˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ µ·Í‚·Ó¿ÎË, ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ «Commerce» ∂.¶.∂. ·ÏÂÙoÎÈ‚ÒÙÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË, ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û˘Û΢·ÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, fiˆ˜ Î·È ˘ÁÚÒÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜. ¶Ú·ÎÙÈο Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ô˘ Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ï¤Ù·˜ (Ù¿ÎÔ˘˜ / ÙÚ·‚¤ÚÛ˜) Î·È Û˘ÓÙÂÏ› Ì Ì˯·ÓÈο ̤۷ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù¿ ÙË Û˘Û΢·Û›·, ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË, ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ∆Ô ÎÈ‚ÒÙÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÚfiÔ

∞ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ∂›‰Ë ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ì ٷ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ŸÌˆ˜ ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Û˘Û΢·ÛÈÒÓ Î·È ·ÚÂÏÎÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯Ú‹ÛˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘. ∂›Û˘, Ù· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·, ˘ÁÚ¿ Î·È ¯ËÌÈο Â›Ó·È ÂȉÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Ô‰ËÁÈÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ªÂÚÈο ·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ï·ÛÙÈο ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·Ϥ˜ ‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÎÈ fiÙÈ Ë Ù˘ÔÔÈË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ: !∂ÚÁÔÓÔÌÈÎÔ› Ù‡ÔÈ: ™ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ98

ÛʤÚÂÙ·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È ¿‰ÂÈ·. !™ÙÔÈ‚¿ÛÈÌ· Î·È ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡ÌÂÓ·: ∆Ô ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÂÈÛ¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. !¶ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ: ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ Ï¢ڤ˜, ÒÛÙÂ Ë ‚¿ÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û·Ó ·Ï¤Ù·. !∂Ï·ÊÚÈ¿˜ Î·È ‚·ÚÈ¿˜ ¯Ú‹Û˘: ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘, Â-

Ó·fiıÂÛ˘ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘, Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ˘, ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ χÛ˘. !¢È¿ÙÚËÙ· (Ï¢ڤ˜ ‹/Î·È ¿ÙÔ˜): ∂ÎÙfi˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜, Ù· ‰È¿ÙÚËÙ· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÂÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó Û „˘Á›· ‹ ηٿ„˘ÍË. !∫ÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ (Û˘Ì·Á‹) - ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜: ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Â›Ó·È Ë Ï›·, Û˘Ì·Á‹˜ Î·È ÂÓÈ·›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ΢ÚÙ¤˜ ÁˆÓ›Â˜, Ù¿ÎÔ˘˜ Î·È ÙÚ·‚¤ÚÛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·Ù› ‡ÎÔÏ· ÛÎfiÓË Î·È ‚ÚfiÌ·, ÂÓÒ ϤÓÂÙ·È Î·È ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ Ôχ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. !µ·Ú¤Ô˜ Ù‡Ô˘ - ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó·: À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÏÔ‡ÛÈ· Áο̷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈΤ˜ Î·È ÛÙ·˘ÚÔÂȉ›˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ, ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î.¿., Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ·Ôı‹Î¢ÛË ‚·Ú¤ˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ηٷÓÂÌËÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ (̤¯ÚÈ Î·È 10.000 Kgrs), ÁÈ· οı ÙÚfiÔ ·Ôı‹Î¢Û˘, ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. !∂ȉÈÎÔ› Ù‡ÔÈ: ªÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂȉÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ·Ú▼

Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ú·ÎÙÈο Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ) ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙ· Ì˯·ÓÈο ̤۷ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘, ÛÙ· ̤۷ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

L & M 10/2008


& ·Ôı‹Î¢ÛË Ìfi˙ÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹, ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙ‹ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘.

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·

∆· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: !ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. !∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘. !∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. !¶ÔÛÔÙÈ΋ Î·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜ Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ‰È·Î›ÓËÛË, ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.

!∂ÚÁÔÓÔÌ›·

ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘. !∆·¯‡ÙËÙ· Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. !∞˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË. !¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. !∂‡ÎÔÏË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·. !∞ÛÊ·Ï‹˜ ÊfiÚÙˆÛË, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË. ! √ÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ¯Ú‹ÛË ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ –fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ (PE), ÙÔ ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ (PP) Î·È Ë ÔÏ˘ÛÙÂÚ›ÓË (PS)– ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, Ì fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·:

∞Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙÔ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ

√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Û·Ó Ì¤ÛÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Û˘Û΢·Û›·, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Èڛ˜ ÙÔ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ, ÙÔ fiÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÙÔ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ,

L & M 10/2008

fiÓÙ·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷, ¤¯ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Û˘, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ·˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú·Ï‹ÙË Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÎÊfiÚÙˆÛË, ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Î·È ÙËÓ ÂÓ·Ôı‹Î¢ÛË ÌÂ Û˘Ì‚·Ù¿ ̤۷, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ÙË ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚÁ·Û›·.

!ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ Ô˘ ›ӷÈ

·Ú¿ÁˆÁ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ë Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο Ë ÎÔ‹ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ÂȉÒÓ ·fi ͇ÏÔ, fiˆ˜ Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. !H ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ› ÌÈÎÚ‹ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. !¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‚·ÎÙËÚ›‰È·, ̇ÎËÙ˜ ÎÏ. ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·Ù› ˘ÁÚ·Û›·. !ÀÂÚÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÚÔ‡˜ ·Ï¤Ù·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ͇ÏÈÓ˘. !¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›·. !¶ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ηı·Ú›˙ÂÙ·È Î·È ·ÔÛÙÂÈÚÒÓÂÙ·È. !ªÈÎÚfi ‚¿ÚÔ˜. ! ∂˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜. !µÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË.

∆ÚfiÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. !√ne injection mould: ∆Ô ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ˘„ËÏ‹ ·ÓÙÔ¯‹ Û ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙ›·. !Connected pieces: ∆Ô ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÁÎÔÏÏË̤ӷ ‹ Âӈ̤ӷ Ì Ì˯·ÓÈÎfi ÙÚfiÔ. √È ·ÓÙÔ¯¤˜ Â‰Ò Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù‡ÔÈ Â›Ó·È ÂÈÛ΢¿ÛÈÌÔÈ. LM 99


∂•√¶§π™ª√™ ¶·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ∂‡¯ÚËÛÙ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ªπ¡π ∏41, ∏74 ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Mini H41 Î·È H74 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÚÔʛ̈Ó. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÌÔÚʤ˜: ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ¿ÙÔ˜, ‰È¿ÙÚËÙ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ ¿ÙÔ˜, ‰È¿ÙÚËÙ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È ¿ÙÔ˜. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Mini H41 Î·È H74 ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 800x600 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, Û ‡„Ô˜ 410 ‹ 740 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ (HDPE). ∆· Mini H41 Î·È H74 ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏ· ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯ÚËÛÙ›·, ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

!∏ ÂÙ·ÈÚ›· Commerce ∂.¶.∂. Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Mini H41/ H74 Î·È Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ G.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ۯ‰›·ÛË ‰Ô˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ˘ÁÈÂÈÓÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ISO 14001 – ISO 9001.

¶∞§∂∆√∫πµø∆π∞ ∫§∂π™∆√À ∆À¶√À ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ó¤·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ۯ‰›·ÛË. ∂Óۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Î·ÏÔ‡È· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹. ∂›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈο Û fiÍÈÓ˜ Î·È ·ÏηÏÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ¤ÍÔ-

!∏ ÂÙ·ÈÚ›· Helesi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ù‡Ô˘˜ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ.

100

¶∞§∂∆√∫πµø∆π∞ ∞¡√πÃ∆√À ∆À¶√À ªÂ ·ÓÙÔ¯¤˜ Û ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙ›·, Ù· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ·ÓÔȯÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ „‡Í˘ ÙÚÔʛ̈Ó. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙËÓ ËÏȷ΋ Î·È ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÂÌÚfiÛıÈ· fiÚÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ›‚·Í˘ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÙ¢ÛË Î·È ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ·ÓÔȯÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜.

∂˘ÎÔÏ›· ÛÙË ÛÙÔ›‚·ÍË BOX PALLET G8 ∆Ô ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Box Pallet G8 Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ Û‡ÚÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ͇ÏÈÓË ·Ï¤Ù·, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 80x120 ÂηÙÔÛÙÒÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË fiÚÙ· ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Î·È ÛÙËÓ Ï·˚Ó‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ Â͢ËÚÂÙ›. ∆Ô Box Pallet G8 ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ ÚÔ˚fiÓ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 800 ÎÈÏÒÓ. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ›‚·Í˘ ηı’ ‡„Ô˜ ¤ˆ˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ôı‹Î¢Û˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË Ú·ÊÈÒÓ. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Box Pallet G8 Â›Ó·È ÎÂÓfi, ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÏÒÓÂÈ Î·È Ó· ·ÔıË·ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û Â›Â‰Ë ÛÙÔ›‚·ÍË ¤ˆ˜ Î·È 20 ÙÂÌ¿¯È·. BOX CONTAINER G800 ∆Ô ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Box Container G800 Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ Û‡ÚÌ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË fiÚÙ· ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ Î·È ÛÙËÓ Ï·˚Ó‹ ÏÂ˘Ú¿, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∆Ô Box Container G800 Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 800 ÎÈÏÒÓ. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÂÙ·ÏÏÈο fi‰È· ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÛÙÔ›‚·ÍË Î·ı’ ‡„Ô˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÚÈÒÓ ÁÂÌ¿ÙˆÓ ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ. ™ÙÔ Box Container G800 ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔ› ÙÚÔ¯Ô›, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ¯Ú‹ÛË, ‰ÈÏÒÓÔ˘Ó Î·È ·ÔıË·ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· Û Â›Â‰Ë ÛÙÔ›‚·ÍË (¤ˆ˜ Î·È 10 ÙÂÌ¿¯È·).

!∏ GL ∂ÌÔÚÈ΋ - °Ï‡Î·˜ πˆ¿ÓÓ˘ & ™›· √.∂. Â›Ó·È Ô Â›ÛËÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈˆÓ Box Pallet G8 Î·È Box Container G800. ▼

¶∞§∂∆√∫πµø∆π∞ G ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ G ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏ‹˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ (HDPE) Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î·È ‰È¿ÙÚËÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, fiÚÙ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, Úfi‰Â˜, η¿ÎÈ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ÙÚ·‚¤ÚÛ˜. ∂Óۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ‚¿Ó· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘, ÂÎÙ‡ˆÛË ÏÔÁÔÙ‡Ô˘, ı¤ÛË Î¿ÚÙ·˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È ÂÌʇÙ¢Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÙÛÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·ÛÈο ÌÂÁ¤ıË 800x1.200 ¯ÈÏ., 1.000x1.200 ¯ÈÏ. Î·È 1.200x1.200 ¯ÈÏ. Û ‰È¿ÊÔÚ· ‡„Ë. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ηٿ ISO Î·È ∏ACCP Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

L & M 10/2008


∂•√¶§π™ª√™ ¶·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ∂ÚÁÔÓÔÌÈο Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È 600x400x260mm Î·È 600x400x190mm, ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 47 Ï›ÙÚ· (ÌÂÁ¿ÏÔ) ‹ 35 Ï›ÙÚ· (ÌÈÎÚfi), Î·È ¯ÚÒÌ· ÌÏÂ, ÁÎÚÈ ‹ natural.

ªÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ¶∞§∂∆√∫∞§∞£√À¡∞ ∏ ÛÙÔÈ‚·˙fiÌÂÓË Û˘ÚÌ¿ÙÈÓË ·ÏÂÙÔηϷıÔ‡Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔÏ˘¯ÚËÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜. ∆Ô ϤÁÌ· Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 70x70 cm Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ «fiÚÙ˜» ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ fiÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘. E›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÒÏËÛ˘, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ‚¿ÚÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 1.000 ÎÈÏ¿. ∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Î·Ù¿ TÜV. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· µÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Systems Â›Ó·È Ô Â›ÛËÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ! ÛÙÔÈ‚·˙fiÌÂÓ˘ Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ˘ ·ÏÂÙÔηϷıÔ‡Ó·˜.

¶Ï‹Ú˘ ÚÔÛÙ·Û›· UTZ AG ∆Ô ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ George UTZ AG Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙȘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û Ï‹ıÔ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο. ¶·Ú¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙ· ›‰Ë Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â·Ó·Û˘Û΢·Û›·˜. ∂›Ó·È ‡ÎÔÏÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘

!∏ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ∞‰. ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ ∞.∂.∂.

Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ George UTZ AG. 102

Î·È ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤ӷ ¿ÎÚ· Î·È ÁˆÓ›Â˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¿ÓÂÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·Ó˘„ˆÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ï¢ڤ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٷÛ΢‹ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· οıÂÙ˘ ·Ôı‹Î¢Û˘.

ÕÚÈÛÙË Û¯Â‰›·ÛË BIG BOX ∆· ¿Î·ÌÙ· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Big Box, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˘ÁÈÂÈÓ‹, ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘Û΢·Û›·˜. ∂›Ó·È ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Á΢ (.¯. ÊfiÚÙˆÛË, ·Ôı‹Î¢ÛË, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿) Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ¯·ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜ ›ÙÂ Â›Ó·È ÛÙÂÁÓ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ‚ÚÂÁ̤ӷ, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ̤ÙÚËÛ˘ ‚¿ÚÔ˘˜. ∆· ¿Î·ÌÙ· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Big Box ‰ÂÓ ‰ÈÏÒÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· οو, fiˆ˜ ¿ÏÏ· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·. Œ¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ¿ÎÚ˜ Î·È ÁˆÓ›Â˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·ı·Ú¿ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∆· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔ‰¿ÎÈ·, ÔÏÈÛıËÙ‹Ú˜, η¿ÎÈ·, ÒÌ·Ù· Î·È ‚Ú‡Û˜ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘. ∂›Û˘, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È¿ÙÚËÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Î·È Ù˘ ‚Ú‡Û˘. CARGO FOLD 700 ∆Ô Ó¤Ô Cargo Fold 700 Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ, ÒÛÙÂ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 63% Û fiÁÎÔ. ªÈ· ÛÙÔ›‚· ÔÎÙÒ Û˘ÌÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Cargo ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Ì ÙÚ›· ·ÓÔȯٿ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·. ∆Ô Cargo Fold 700 Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ ‹ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Â˘Î·Ì„›·, ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ Î·È Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ. ∆· fi‰È·, ÔÈ ÙÚ·‚¤ÚÛ˜, ÔÈ ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û ̷‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù· οÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÚ·Ù¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ôχ ˆÚ·›Ô˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ì ٷ ÙÔȯÒÌ·Ù· Î·È ÙË ‚¿ÛË, Ô˘ Â›Ó·È Û ÁÎÚÈ ‹ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·.

!∏ Holiday Land A.E. Â›Ó·È Ô Â›ÛËÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈˆÓ Big Box Î·È Cargo Fold 700. ▼

CONTAINER PLUS ∆· ÙÂÏ¿Ú· Ì·Ó·‚È΋˜ Container Plus Â›Ó·È Û¯Â‰›·Ṳ̂ӷ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ Ì ÌÈ· ‹ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ›‚·Í˘, ÒÛÙ ӷ ηχÙÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË. ¶ÏËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î·È ÚÔÙ‡ˆÓ (HACCP/ ISO 22000:2005). OÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘ !∏ Lamaplast S.A. Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ.

KITBIN ∆· Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Kitbin ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó. ∂›Ó·È ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· Ó· ηχÙÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ (‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·, ÙÚfiÊÈÌ·, ÔÙ¿ Î·È ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·).

L & M 10/2008


ªÂÁ¿ÏË ·ÓÙÔ¯‹ ¶§∞™∆π∫∞ ¶∞§∂∆√∫πµø∆π∞ DOLAV ∆· Ï·ÛÙÈο ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Dolav Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÌÔÚȷ΋˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ HDPE, Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Structural Foam, Î·È Â›Ó·È ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È º·ÚÌ¿ÎˆÓ (FDA - HPA). ∂Óۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÏÔ‡È ÙÚ·‚¤ÚÛ· (one injection) Î·È Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ηٿ ISO 9002. ∆· Ï·ÛÙÈο ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Dolav ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÎÚ·›Â˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, Û ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· UV, Û ¯ËÌÈο, ÔÍ›‰ˆÛË Î·È Ï›Ë, ÂÓÒ ϤÓÔÓÙ·È Ì ›ÂÛË ·ÙÌÔ‡ Î·È ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο.

!H ÂÙ·ÈÚ›· ¶. §Â‡ÎË

∞.∂. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù· Ï·ÛÙÈο ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Dolav.

∞ÛÊ·Ï‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË SVG1078 ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· SVG1078 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜

¤¯Ô˘Ó Ù˘ÔÔÈËı› Î·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈËı› ÁÈ· ¿ÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË Û ÊÔÚÙËÁ¿, ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ·, ·Ôı‹Î˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÌË ÙÔÍÈο ˘ÏÈο, ÂÓÒ ÔÈ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Ï›˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· SVG1078 Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·ÓıÂÎÙÈο Û ÙÔ͛Ә Î·È ·ÏηÏÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜.

!∏

™¤ÊÂÚ ∂ÏÏ¿˜ ∞.∂. Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÏÂÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ SVG1078 Î·È SVG 1086. L & M 10/2008

SVG 1086 ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· SVG 1086 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù·. ∏ ÂÓۈ̷و̤ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù·, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ Ì›·˜ Î·È ‰‡Ô ÈÓÙÛÒÓ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘Ù· ˘ÁÈÂÈÓfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ο‰Ô˘. ªÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÏÔÁÔÙ‡ˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∆· ·ÏÂÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· SVG 1086 ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ πSO 14001 - ISO 9001.


∂•√¶§π™ª√™ A˘ÙÔΛÓËÙÔ Renault Magnum ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ˘„ËÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÈÏ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘, Ì ÌÈ· ηÌ›Ó·fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÂÙË ‰È·‚›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ·fi ÙË Ó¤· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Renault Trucks M ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡

www.car-truck.gr

∞fi ̤۷ ¿ÓÂÛË, ·’ ¤Íˆ ÂÌÊ¿ÓÈÛË!

104

∞˜ ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, fï˜, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Midlum, Premium ‹ Magnum ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ÙË §ÈfiÓ. Õ·ÓÙ· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ÂÏ›Ù ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∫È ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· «Ô˘Ï¿Ó» Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· (‰È·ÓÔÌÒÓ, ΢ڛˆ˜) Renault, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο: ÔÈ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ

6 ÙfiÓˆÓ, ·Ó¤‚ËηӅ 45% (!) ÙÔ 2007 (Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿), Ì ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ 2008 Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹. ∆· ‚Ú·‚›· (fiˆ˜ «Î·Ï‡ÙÂÚÔ ›Ì·Ù˙ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡») ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó, ÂÓÒ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, fiˆ˜ .¯. (¿ÏÈ) ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· (33%, ¤ÚÛÈ) ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ-

‰Â›ÍÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∫›Ó· –¿ÓÙÂ Î·È ÙË ƒˆÛ›·… ∂›Ó·È ËÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔ fiÙÈ Ù· ÌÂÁ·ÏÔ-ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fleets οÙÈ «‚ϤÔ˘Ó» ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹.

La vie en rose! ∆Ô Magnum (οı ÁÂÓÈ¿˜) Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ͯˆÚÈÛÙfi ÊÔÚÙËÁfi. ∫È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi. ∆Ô ÎÔÈÙ¿Ó ÎÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÔÙ¤ Û ÊÔÚÙËÁfi. ∏ „ËÏfiÏÈÁÓË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÍÂ▼

Renault Trucks ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ Ó¤Ô Magnum Î·È ÙË Ó¤· long distance Áο̷. ∆ÒÚ·, ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ı· ÛÎÂÊÙ›ÙÂ. «¶¿ÏÈ; ∞ÊÔ‡ οı ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔ 2004 ›¯·Ì Ӥ· ˘ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, facelift Î·È ÎÈÓËÙ‹Ú˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Premium fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Magnum… ∆È ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ;». ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Euro 4/5 Û˘Ó¤ÂÛ·Ó Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÙfiÛÔ ˘ÎÓ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ.

L & M 10/2008


¶∞¡ø: ∫·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÔÙ¤ ÙÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Î·È Ë Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹. ∞fi ÙÔ 2004 Ë Renault Trucks ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¿ÏÌ·Ù· Û ı¤Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜, ÎÈ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È… ∞ƒπ™∆∂ƒ∞: ∆Ô Magnum Ì·›ÓÂÈ ÛÊ‹Ó· ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ Ì ¤Ó· ¯ÒÚÔ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÔÓÂÈÚÈÎfi ÁÈ· ¤Ó·Ó (Ù˘ÈÎfi) Ô‰ËÁfi Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 4 Ó‡¯Ù˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·.

¯ˆÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ·. ∂‰Ò ı· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ fiÙÈ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 1991 ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ŸÔÈÔ˜ Ì‹Î ÙfiÙ Û Magnum, ·ÎfiÌ· ı˘Ì¿Ù·È ÙÔ… ÛÔÎ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ¿ÙˆÌ· Î·È ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ¿ÙˆÌ·: √ ÂÌÚfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ‹Ù·Ó (Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ) ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ۯ‰fiÓ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÎÈ ·fi ÙÔ… ·ÚÌÚ›˙, fiˆ˜ ÛÙ· ·ÌÂÚÈηÓÈο «ÌÔ˘Ú¿Ù·» ÊÔÚÙËÁ¿, Î·È Ë ÔÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ... Â͈Á‹ÈÓË. ∂‰Ò Ù· ‡ÛËÌ· ¿Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ï·ÌÚ¿ Ù¤ÎÓ· Ù˘ ÌËÙÚfiÔÏ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎÔ‡ ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ÙÔÓ ª·ÚÙÛ¤ÏÔ °Î·ÓÙ›ÓÈ ·fi ÙÔ ∆ÔÚ›ÓÔ, Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, fiˆ˜ Ë Citroën BX Î·È Ë Lamborghini Miura. ∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 1990, Ë L & M 10/2008

·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ fiÙÈ Ë ‚·ÛÈ΋ ȉ¤· ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Magnum Â›Ó·È Ì›· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ì›Ó·, ۯ‰fiÓ ÛÔοÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÏfiÙËÙ¿ Ù˘. ∆Ô Ó¤Ô ÊÔÚÙËÁfi ͯˆÚ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÚ›ÏȘ Ù˘ (‰›¯ÚˆÌ˘) Ì¿Ûη˜, ÙȘ ÂÚ›Ù¯Ó˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·¤Ú· ÛÙ· ÊÙÂÚ¿, ÙËÓ ˘¤ÚÎÔÌ„Ë ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ì¿Ú· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÓÂÌÔıÒڷη ηÈ, ‚¤‚·È·, ·fi ÙËÓ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ ÁÎÚÈ. ∏ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÓÂÏ Î·È ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›·, ÂÓÒ ÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÙÚ¿ÎÙÔÚ· ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÚˆÙfiÙ˘Ô –ÛÙ· «·ÍÂÛÔ˘¿Ú» ı· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÂÈÓÈÎÂψ̤ÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Û·Û›! ŸÏ˜ ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ Ô‡Ù ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÛÔ˘ (·ÊÔ‡ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·), Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î¿ıÂÙ· ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ··ÈÙ› ÌÈ· Ï¿ÁÈ· ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ¶ÚÔÛˆÈο, Ì·˜ Ê¿ÓËÎ·Ó „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ (›Ûˆ˜) ÈÔ ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË Î·È (Û›ÁÔ˘Ú·) ÈÔ ¿ÓÂÙË Î·Ì›Ó· Ù˘ ·ÁÔ105


∂•√¶§π™ª√™ A˘ÙÔΛÓËÙÔ

■ £¤Ì·Ù·

ñ √‰ËÁÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Mercedes Actros ¢È·Û¯›˙Ô˘Ì ٷ µ·ÏοÓÈ· Ì ÙË Ó¤· Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ Mercedes

ñ ¡¤· ª∞¡ TGL/TGM

∆Ô ÊÚÂÛοÚÈÛÌ· Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ù˘ ª∞¡ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔÓ ‹¯Ë Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ôχ „ËÏ¿

ñ ¡¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Kögel

∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi: ∂ÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË ·fi Ù· Ó¤· Ô˘ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ˘

ñ TEMSA Safari HD 13

¢ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ TEMSA

ñ √ÈÎÔÏÔÁÈο Van Ù˘ Mercedes ¢ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ (Ôχ) ÎÔÓÙÈÓfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ‚·Ó

ñ VW Caddy Kombi Maxi ŒÓ· Caddy ÛÙ· 4,9 ̤ÙÚ· Ì 3 ÛÂÈÚ¤˜ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙË ÌÂÈÎÙ‹ ¯Ú‹ÛË

ñ ∆·Í›‰È Ì Toyota Hilux Double Cab 3.0 ∞fi ÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›· ÛÙ· ·ÏÈο ÔÚÔ¤‰È· ÙÔ˘ °Ú¿ÌÌÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û 48 ÒÚ˜

■ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ∆›Ù¯Â √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ «Kögel» ÂÍËÁ› Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿

TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘. www.car-truck.gr

Ú¿˜. ∂ÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ηÓ›˜ ÛÙÔ… ÚÂÙÈÚ¤ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌÈ· ·›ÛıËÛË Â˘ÂÍ›·˜. ∏ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú) ηÌ›Ó· Multipass Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ· («solo») ÙÔ˘ Û˘ÓÂÈ‚¿ÙË ··ÈÙ› ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·‰·‹ Ô‰ËÁfi ÒÛÔ˘ Ó·… ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÈ. √ ÛÔÚÙ›Ê(!) ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ηÌ›Ó·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ÁÈ·Ù› ÈÔ ¤Ú· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û οÙÈ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û lounge ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∫Ú‚¿ÙÈ ÌÂ… 3 ˙ÒÓ˜ ¿ÓÂÛ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÔÈÔÙÈÎfi ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ı‹ÎË ÁÈ· iPod, Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ¤ˆ˜ 1.101 Ù.Ì.! ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÚÌÚ›˙, ÌfiÓÔ, ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· 263 Ï›ÙÚ·, ÂÓÒ ›Ûˆ, Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ı‹ÎË Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ «ÂÊ¢ڤÙ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›» ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ. ∆· Ì˯·ÓÈο ̤ÚË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ›¯·Ó, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó ηϿ ηϿ Ó·… Ï·ÓÛ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∆Ô fi¯ËÌ· Ì ÙÔÓ Âͷ·ÏÈÓ‰ÚÔ Û ÛÂÈÚ¿ DÃi 13 ÙˆÓ 500 hp (Ì·˙› Ì ÙÔÓ «460» ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô

ÂÈÏÔÁ¤˜) Ô˘ Ô‰ËÁ‹Û·Ì ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÔÎÈÌ‹˜, ‰È¤ıÂÙÂ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ Ì˯·ÓfiÊÚÂÓ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ (193 kW ÛÙȘ 2.300 Û.·.Ï.), ÙÔ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Optidriver+, Optibrake+ (381 kW –ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ) Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ηÏÔ‡‰È·. ŒÌÂÏÏ ‚¤‚·È· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÓ Ì¤Ûˆ ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰Ô˘˜ ‚ÚÔ¯‹˜, fiÔ˘ Ë Ë̤ڷ ·ÏËÛ Ì ̛· ΢ڛ·Ú¯Ë ‰È·›ÛÙˆÛË: ÙÔ fiÛÔ Â˘ÎÔÏÔ‰‹ÁËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Magnum.

£¤· ·fi… „ËÏ¿ ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·’ fi,ÙÈ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜, Ô… «„ËÏfi˜» fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÏÈÎÓ›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ı¤· –fiˆ˜ ›Ûˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Magnum– Â›Ó·È Î·ıËψÙÈ΋. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜, ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂØ Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙË –ÂϤÁ¯ÂȘ Ù· ¿ÓÙ·, ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. √È °¿ÏÏÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÂÚÈÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù· ηχÙÂÚ· ÛԢˉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ fiÚÔ «Ô‰ËÁËÛÈÌfiÙËÙ·».

∆Ô ÎÈ‚ÒÙÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ Ï‹Úˆ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ù· ÊÚ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Î·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ·¤Ú· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋. •¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÔÏÏÔ› ‰˘ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÒÓ ÁÈ·… Á·ÏÏÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi, ·ÏÏ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ªagnum ‰È¿ÁÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi «ÏËÓ» Â›Ó·È Ë Ë¯ÔÌfiÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ‰‡Ô ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÊÔÚÙËÁ¿. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ·fi ̤۷ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. «¶fiÙ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÙ ÙÔ ÎfiÓÛÂÙ Magnum;» ÚˆÙ¿Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ Renault. «¶ÔÙ¤! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ȉÈÔÊ˘‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ·›ÛıËÛË, Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÊÔÚÙËÁfi Ì ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË…». ™ÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Û‚¤ÏÙ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÓÂÚÔÔÓÙ‹˜ Ì ٷ –Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Magnum– Ó¤· Michelin X Energy SaverGreen, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÔ‚·Úfi ·ÓÙ›ÏÔÁÔ. ∆Ô Renault ÌÔÈ¿˙ÂÈ (Î·È ÛÙÚ›‚ÂÈ) Û·Ó Ó· ÚˆÙÔÏ·ÓÛ·Ú›ÛÙËÎÂ… ¯ı˜. LM

∆Ô ÛÙÈÏ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

¡¤Ô ΤÓÙÚÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿. 15 ۯ‰ȷÛÙ¤˜, 8 ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜, 3 ¯ÚfiÓÈ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÛΛÙÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. 5 ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ –ÂÎıÂÛȷο Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

20 ÙfiÓÔÈ ËÏÔ‡ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ÌÔÓ٤Ϸ ˘fi Îϛ̷η. Hall of Design ÙÔ fiÓÔÌ·. 1.500 Ù.Ì. ÛÙÂÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ. 40 ̤ÙÚ· ·fiÛÙ·ÛË ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿ÙÈ ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· Î·È ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡. ∆· Renault ı· «¯Ù›˙ÔÓÙ·È» ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÓÙÈ˙¿ÈÓ.

∆∂ÀÃ√™ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

∞ƒπ™∆∂ƒ∞: ªÂ ÈÔ «¯·Ï·ÚÔ‡˜» ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔ‰ËÁfi. ¢∂•π∞: √ Ô‰ËÁfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿Ù·È Ô‡ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.

™Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ·‰·

L & M 10/2008


ÃÚ‹ÛÈÌ· ÙËϤʈӷ

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ .....................................210-6508000 °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ .............210-6596800 °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ......................210-6508251 °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ .............210-6508809

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· µÈÔÌ˯·Ó›·˜ .............210-6969863 °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ................210-3816242 °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ 210-3805084 ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂™∞∞) ...............................................210-7450807 ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ .....210-3237326

ºÔÚ›˜ Logistics ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Logistics / ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∞ıËÓÒÓ ............................210-6717361 ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Logistics / ¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ..................2310-567910 ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Logistics / ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∫¤Ú΢ڷ˜ ............26610-58531, 58529 πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Logistics Management ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ILME) ..................................210-6924416 ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ & ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Logistics ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™À¡¢¢∂&L.) .....................................210-9317941 ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ...............................2310-754900 πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ........................2310-498261 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢È·ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ................210-3253235 ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ .............................2310-478372 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÊԉȷÛÙÒÓ ¶ÏÔ›ˆÓ ...........................210-4176634 ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ™ËÌ¿ÓÛˆ˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ .......................210-8083931 √ÌÔÛÔÓ‰›· ºÔÚÙËÁÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ .......................210-2019760-2 ∂ÓÈ·›Ô˜ ºÔÚ¤·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ (∂º∂∆) ...................210-6971671 ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ / ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ™˘Û΢·Û›·˜ .....210-9982103 ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ......................210-4274042 ¢ÈÂıÓ‹˜ ¡·˘ÙÈ΋ ŒÓˆÛË .......................210-4220252

√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ..............210-4520910 √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ...210-5297777 √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔˆı‹ÛÂˆÓ ∂Í·ÁˆÁÒÓ ...210-9982100 ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∆˘ÔÔ›ËÛ˘ ....210-2120100 ∂ıÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ º·ÚÌ¿ÎˆÓ ...........210-6507200 ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ ....................................210-7491100

¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ ∆ËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ .........210-3530000 ∆ËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ..........................210-3531000 ∆ËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ..210-3530001

™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ √.™.∂. ∞ı‹Ó·˜ ....................................210-5297777 ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ / ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ...........1440 ∂ΉÔÙ‹ÚÈ· ∂ÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ..........210-5297777, 4612734 ∞ı‹Ó· - µ. ∂ÏÏ¿‰· ..............................210-5297777 ∞ı‹Ó· - ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ .......................210-5131601 √.™.∂. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ .......................2310-598236-7

108

™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· TASKI SWINGO 450 ∏ Taski Swingo 450 Â›Ó·È Ì›· ·˘ÙfiÌ·ÙË Ì˯·Ó‹ χÛˆ˜ - ÛÙÂÁÓÒÛˆ˜ Ë ÔÔ›·, ¯¿ÚË ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Î·È Û˘Ì·Á¤˜ Ù˘ ̤ÁÂıÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ôχ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÛÙÚÔʤ˜, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÛÎÏËÚÒÓ ‰·¤‰ˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È Û ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÌÊÔÚË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙË ·fi‰ÔÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ (¯¿ÚË ÛÙÔÓ ·ÙÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ‚Ô‡ÚÙÛ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜), ·˘ÍË̤ÓË Â˘ÎÔÏ›· ¯Ú‹Û˘ (¯¿ÚË ÛÙÔÓ ·ÏÔÔÈË̤ÓÔ ›Ó·Î· ÂӉ›ÍÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜), ·˘ÍË̤ÓË ÂÚÁÔÓÔÌ›· (¯¿ÚË ÛÙË Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ‡„Ô˘˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›‰˘ÌˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›-

˙Ô˘Ó Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿) ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ (¯¿ÚË ÛÙ· ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒ˜ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ӷ ÛËÌ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘). ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ, ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙÔ Î·È Ì·Ù·ÚÈÔΛÓËÙÔ. ∆Ô Ì·Ù·ÚÈÔΛÓËÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ª·Ù·Ú›·˜ (BMS) Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÊfiÚÙÈÛ‹ Ù˘ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ Taski Swingo 450 Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÌÈÎÚ¤˜ ·Ôı‹Î˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Û¯ÔÏ›·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· JohnsonDiversey Hellas S.A. Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Taski Swingo 450.

∆·¯‡ÙËÙ· ÛÙË Û˘Û΢·Û›· DIGI AW ∏ ·˘ÙfiÌ·ÙË ˙˘ÁÈÛÙÈ΋ Û˘Û΢·ÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Digi AW 4600 FX ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ¤Î‰ÔÛË ÂÙÈΤٷ˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Û˘Û΢·Û›·˜ ¤ˆ˜ 14 ‰ÈÛοÎÈ· ÙÔ ÏÂÙfi Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Û΢·Û›·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ ‰ÈÛοÎÈ. ∏ Digi AW 4600 FX Â›Ó·È ·Ï‹ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘, Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ∆· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Digi AW 4600 FX Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ˙˘ÁÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· 6Kg/1g-2g, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Î¤ÙÔ˘: 80x80x10 ¤ˆ˜ 350x230x130, ıÂÚÌÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË Ï¿ÙÔ˘˜ 80mm. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÃÚÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ∞.∂. ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ˙˘ÁÈÛÙÈ΋ Û˘Û΢·ÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Digi AW 4600 FX.

ÕÚÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· BR 400 ∏ Ì˯·Ó‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ BR 400 Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi οı ›‰Ô˘˜ ‰·¤‰ˆÓ. √È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ Î·È Ù˘ ‚Ô‡ÚÙÛ·˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ï·‚‹, ÂÓÒ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂÓÙ¿Ï. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ôχ ηÏfi ÛÎÔ‡ÈÛÌ· Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓË ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. √È ‚Ô‡ÚÙÛ˜ Î·È Ù· squeegee

·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿. ∏ ›ÂÛË Â·Ê‹˜ Ù˘ ‚Ô‡ÚÙÛ·˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· οı هÔ ‰·¤‰Ô˘, ÂÓÒ Ô Â›‰Ԙ ·ÔÛÒÌÂÓÔ˜ ο‰Ô˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ηÓÔÓÈÎfi ÓÂÚÔ¯‡ÙË. ∏ BR 400 ˙˘Á›˙ÂÈ 31 ÎÈÏ¿, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ï¢Τ˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ ‚Ô‡ÚÙÛ˜, Û‡ÛÙËÌ· ‰‡Ô ο‰ˆÓ Î·È ‰‡Ô ›ÛÈ· squeegee. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Kärcher ∞.∂.∂. Â›Ó·È Ô Â›ÛËÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ï˘ÛÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ BR 400. ▼

∂•√¶§π™ª√™

L & M 10/2008


¡¤· ÛÂÈÚ¿ ·Ó˘„ˆÙÈÎÒÓ EJC 212/214/216/220 ∏ Jungheinrich ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙË ÛÂÈÚ¿ 2 ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙˆÓ ÂÚÔÓÔÊfiÚˆÓ Â˙Ô‡ ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ EJC. ∆· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· EJC 212/214/216/220 ¤¯Ô˘Ó ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙˆÛ˘ 1.200, 1.400, 1.600 Î·È 2.000 kg ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·Ó‡„ˆÛË ÂÚÔÓÒÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 2.500mm Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Ù· 5.350mm, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Û· ·Ó˘„ˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ó· ·Ó˘„ÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜ Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∆· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ (ac system), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∆Ô Ï·›ÛÈÔ ¿¯Ô˘˜ 8mm οÓÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ 2 ÙˆÓ EJC Ó· ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ fiÔȘ ÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô. ∆¤ÏÔ˜, Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â-

ÚÔÓÔÊfiÚ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì ÏËıÒÚ· ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ‡˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜, ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û „˘ÎÙÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÏ›‰ˆÌ· ÎÏ.), ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜.

∏ Jungheinrich Hellas ∂.¶.∂. ·ÔÙÂÏ› ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Jungheinrich ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∂˘¤ÏÈÎÙË ·Ôı‹Î¢ÛË PETRODIM ∆· Ú¿ÊÈ· ÂÏ·ÊÚÈÔ‡ Ù‡Ô˘ Petrodim ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÈ‚·Ú‹ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË Î·Ù·Û΢‹, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÚÔÛÈÙfi ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˜. ∆· Petrodim Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ‚ȉÒÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ŒÓ· ·Ïfi Ú¿ÊÈ Petrodim, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ¯ˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÚfiÛԄ˘ Î·È Ï¿Ù˘, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ¯‡Ì·. ∆· Petrodim Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋. ª›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, fiˆ˜ Ûοʘ, Û˘ÚÙ·ÚȤÚ˜ Î·È Ï·ÛÙÈο ÎÔ˘ÙÈ¿, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Ú·ÊÈÒÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ χÛÂȘ ÁÈ· οı ·ÔıË΢ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¶ÂÙÚfiÁÈ·ÓÓ˘ ∞.∂. Â›Ó·È Ô Â›ÛËÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Ú·ÊÈÒÓ ÂÏ·ÊÚÈÔ‡ Ù‡Ô˘ Petrodim.

∂¶∞¡√ƒ£ø™∏: ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Mobile Technology Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Intermec Î·È fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜, fiˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜, ÛÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· Ù· ÙÂÚÌ·ÙÈο ¯ÂÈÚfi˜.

L & M 10/2008


ÃÚ‹ÛÈÌ· ÙËϤʈӷ

∆·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ °È· ÂÈÛÙÔϤ˜, ¤ÓÙ˘· Î·È ÌÈÎÚÔ‰¤Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3216033 °È· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ . . . . . . . . . . . .210-3211120 °È· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‰¤Ì·Ù· (ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡) . . . . . . . . . .210-5249359 ∆·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ∂›ÁÔ˘Û·˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ . . . . . .210-6073000, 8001183000 ∆ËÏÂÙ·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3237051 ∫·ÙÂ›ÁÔÓÙ· (express ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡) . . . . . . . . . . . . . . . .210-9519782

∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Aegean Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9988300 Air France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9601100 Alitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9988890 American Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3311045 Austrian Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9601361 British Airways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-8906666 China Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3249725 Cyprus Airways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3722700 Delta Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3311668 Easyjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3530300 Egyptair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9212818 Ethiopian Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3246706 Finnair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3255235 Gulf Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3229544 Iranair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9246573 Japan Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3248211 JAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3622054 Kenya Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9110000 KLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9110000 Kuwait Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3234506 Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-6175200 Luxair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9006069 Maley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3241116 Olympic Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3569111 Philippine Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3311047 Royal Air Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3531242 Saudi Arabian Airlines . . . . . . . . . . . . . . .210-3228211 Singapore Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3728000 South African Airways . . . . . . . . . . . . . . .210-9600943 Swissair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3537400 Turk Hawa Yollari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3537280 United Airlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9242645 U.S. Airways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-9006000

¡·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ANEK Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-4197420 Blue Star Ferries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-8919800 Dane Sea Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-4529360 Hellenic Seaways . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-4199000 Minoan Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-4145700 Nel Lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-4115015 Saronicos Dolphins . . . . . . . . . . . . . . . . .210-4101480 Saronicos Ferries . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-4117341 Super Fast Ferries . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-8919000

¢ÈÂıÓ‹ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ . . . . . . .210-3831189 ∞Ú·‚ÔÂÏÏËÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ . . . . . . . . .210-6711210 °·ÏÏÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ . . . . . . .210-3625516 ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ . . . . .210-6993559 ∂ÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ . . . . . . .210-7210361 ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ . . . . . . .210-6419000 πÙ·ÏÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ . . . . . . . .210-7213209 √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ π·ˆÓÈÎÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . .210-3630820

110

™ÙÈ‚·Ú‹ ηٷÛ΢‹ KDR ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÎÂÎÏÈÌ¤ÓˆÓ Ú·ÊÈÒÓ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ KDR ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛÙÈ‚·Ú‹ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·ÏÈÛ˘. ∆· οıÂÙ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÔÚÔÊÒÓ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Û ̛· ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÔÓ¿‰· Ì ÙȘ ÙÚ·‚¤ÚÛ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·Î·Ì„›·˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÏÂÙfi Ú·ÊÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ·ÏÈÛ˘, Â¿Óˆ Û ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·. ∞˘Ù¿ Ù· Â›‰· Â›Ó·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Û ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÓ¿‰·, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÏ›ÛË Î·È ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ˘ÎÓfi ‚‹Ì· ¯ˆÚ›˜ ‚›‰Â˜. ∆· ÛÙÈ‚·Ú¿ ηӿÏÈ· Ì ٷ Ú¿Ô˘Ï· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÂÍfi‰Ô˘. ∆· ÌÂÙ·‚ÏËÙ¿ Â›‰·

‰È¤Ï¢Û˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi stop Î·È Ù· ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· Â›‰· Ì ÎÂÎÏÈ̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛÙË ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ χÛË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ™¤ÊÂÚ ∂ÏÏ¿˜ ∞.∂. Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÂÎÏÈÌ¤ÓˆÓ Ú·ÊÈÒÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ KDR.

¡¤· ÁÂÓÈ¿ ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ ZEBRA TECHNOLOGIES ∏ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ desktop thermal/thermal transfer ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ ÂÙÈÎÂÙÒÓ G Series, Ù˘ Zebra Technologies, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ barcode printing. ∏ G Series ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË, ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ: ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ (·Û‡ÚÌ·Ù˜ 802.11 G Î·È bluetooth, 10/100 Ethernet), ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ (15,25 cm/sec), ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·˘ÍË̤ÓË ÌÓ‹ÌË, ÈÔ ÛÙÈ‚·Ú‹ ηٷÛ΢‹ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹, ¢¯¤ÚÂÈ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ZebraNet Bridge Enterprise, ·fiÏ˘ÙË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Zebra (ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ZPL Î·È EPL). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· µ.π. ∞ÏÌ¿Ó˘ ∞.∂. ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ô›ÎÔ Zebra Technologies.

Õ„ÔÁË ÛÊÚ¿ÁÈÛË ∞À∆√∫√§§∏∆∂™ ∆∞π¡π∂™ √È ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ Ù·Èӛ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· οıÂ Û˘Û΢·Û›· ·fi PP (ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ), PVC, PE, Î·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ¯ÂÈÚfi˜ ‹ Û˘Û΢·ÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· Û˘Û΢·Û›·˜ PP ÂÁÁ˘¿Ù·È Ì›· ¿„ÔÁË ÛÊÚ¿ÁÈÛË Û οıÂ Û˘Û΢·Û›·. ∏ ·ÎÚÈÏÈ΋ Ù˘ ÎfiÏÏ· Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÓÂ-

Úfi. Œ¯ÂÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. √È ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ˜ Ù·Èӛ˜ Û˘Û΢·Û›·˜ PP Ì ÎfiÏÏ· solvent Â›Ó·È È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË Û ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ™˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎfiÏÏ· (solvent) Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÈÌ‹˜. ∏ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· PVC Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙË ÛÊÚ¿ÁÈÛË ¯·ÚÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ. ∂›Ó·È ·ıfiÚ˘‚Ë, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ›¯ÓË, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ì·Ï¿˙ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Â›ψÓ, ηıÚÂÊÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Tapeland ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ˚fiÓÙ·. ▼

∂•√¶§π™ª√™

L & M 10/2008


1

2

3

8

▼ 4

5

6

7

9 10

11 12 14

13

15

16 17

18

19 20

21

22

23

√ƒπ∑√¡∆π∞:

∫∞£∂∆∞:

1. ¶ÔÏÏ¿ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÌfiÏȘ ‚ϤÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ, ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ. 3. ∂›Ó·È ÔÈ ϤÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÎÈ ·ÛʷϤÛÙÂÚ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘. 8. ∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. 9. ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÏÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÎÙÔÏÔ˚ο Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜. 11. ¢È·‰Èηۛ· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÂÓ‰ÔÂÚÁÔÛÙ·Ûȷο fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. 13. ∂Ù·ÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ È¯ı˘ÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ¤‰Ú· ÙË Ã›Ô, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ȯı˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜. 14. ºÔÚ›˜ ÁÚ·ÙÒÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ÂÈÎÔÏÏÒÓÙ·È Û ÂȉÈο Ù·ÌÏfi. 17. À‹ÚÍ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÛÔ Ì·˙È΋˜ Â›ÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 20. ∆È̤˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÙÈÌËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. 21. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ Î·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. 22. ¶·ÏÈ¿ ÌÔÓ¿‰· ‚¿ÚÔ˘˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì 44 Ôο‰Â˜. 23. ∏ ηϋ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÁÈ· ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËΠÏfiÁˆ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Î·È Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ·˘ÍË̤Ó˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È Î¤Ú‰Ë.

1. ∂›Ó·È οÔÈ· ¿ÙÔÌ· ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ηıfiÏÔ˘ ÂÈÌÂÏ‹, Ô˘ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. 2. ∆ÚÔ¯ÔÊfiÚÔ fi¯ËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÊÔÚÙËÁfi ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÙ›ˆÓ. 4. ∏ Ô‰È΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ›‰Ô˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ Ù˘. 5. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ÙËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. 6. µÏ¿‚˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. 7. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ÚÔÛÂÁ̤ÓË Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. 10. √Ê›ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î¿ı ÂÙ·ÈÚ›· Logistics, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘. 12. ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂÈۋ̈˜ ·˘Ù‹, ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙË ¡∞µπ¶∂ Ù˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 15. ∂ȉÈ΋ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÂÙÈΤÙ˜ barcode. 16. ∞˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¿ÁÔ˘, Â›Ó·È ÌÔӈ̤ӷ. 18. ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Logistics, Ì fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÊÈÏfi‰ÔÍ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 19. °ÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ì Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·˘ÚÔϤÍÔ˘: £¤Ì˘ º›ÏÈÔ˜ ∏ §À™∏ ™∆√ ∂¶√ª∂¡√

112

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·

∂ÌÔÚÈÎfi & µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ .............210-3602411 ∂ÌÔÚÈÎfi & µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ .........210-4177241-5 ∂ÌÔÚÈÎfi & µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ....2310-516242 ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜ ............................26410-22525 ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ .............................27510-67216 ∞Ú牛·˜ ...............................2710-227141 ÕÚÙ·˜ ....................................26810-28728 ∞¯·˝·˜ ...................................2610-277779 µÔȈٛ·˜ ................................22610-28281 °Ú‚ÂÓÒÓ ..............................24620-85501 ¢Ú¿Ì·˜ ..................................25210-22750 ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛˆÓ .......................22410-44200 Œ‚ÚÔ˘ ....................................25510-26223 ∂‡‚ÔÈ·˜ .................................22210-23510 ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜ ............................22370-24777 ∑·Î‡ÓıÔ˘ ..............................26950-23135 ∏Ï›·˜ ..................................26210-34154 ∏Ì·ı›·˜ ................................23310-25470 ∏Ú·ÎÏ›Ԣ .............................2810-247010 £ÂÛÚˆÙ›·˜ ...........................26650-29480 πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ .............................26510-22389 ∫·‚¿Ï·˜ ...............................2510-223325 ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ .............................24410-22334 ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ .............................24670-26926 ∫¤Ú΢ڷ˜ ..............................26610-30813 ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜ .........................26710-22253 ∫ÈÏΛ˜ ....................................23410-24580 ∫Ô˙¿Ó˘ ................................24610-34669 ∫ÔÚÈÓı›·˜ ..............................27410-26403 ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ .............................22810-82346 §·ÎˆÓ›·˜ ..............................27330-22279 §¿ÚÈÛ·˜ ................................2410-228819 §·ÛÈı›Ô˘ ................................28410-22231 §¤Û‚Ô˘ .................................22510-28431 §Â˘Î¿‰·˜ ..............................26450-22381 ª·ÁÓËÛ›·˜ ............................24210-23766 ªÂÛÛËÓ›·˜ ............................27210-21829 •¿Óı˘ .................................25410-25105 ¶¤ÏÏ·˜ .................................23810-26555 ¶ÈÂÚ›·˜ ..................................23510-23211 ¶Ú¤‚Â˙·˜ ..............................26820-29414 ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ..............................28310-22214 ™¿ÌÔ˘ ...................................22730-27332 ™ÂÚÚÒÓ .................................23210-99720 ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ ...............................24310-27493 ºıÈÒÙȉ·˜ .............................22310-22112 ºÏÒÚÈÓ·˜ ..............................23850-22334 ºˆÎ›‰·˜ ...............................22650-28697 ÷ӛˆÓ ..................................28210-52329 Ã›Ô˘ ......................................22710-44330 µÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ .................................210-3680700 µÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ .......................2310-241668 µÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ...............................210-4110443

§À™∏ ∆∂ÀÃ√À™ ¡Ô 71 ¡ ∆ √ À ¶ § ∂ •

ø ¶ ∞ À ∑ ∞ À ƒ π ¶ ∞

° ∂ ∆ ƒ ™ À ª π ∏ ¶ π ™

∞ √ ∞ ∞ ¡ √ ∫ ƒ ° ƒ ∞ ¡ º ø ∆ ∆ √

∂ ¶ ∞ ∞ ƒ √ π Ã ∏ √ ∆ ¡ √ ¶ ¡ π ∫ ∆ ∏

π µ π ª √ ∆ ¡ ∂ Ã ∞ ¡ π ° ∂ ™ ∞ ™

§ ∂ æ ∏ ¶ § ¢ π √ π ∂ ∞ À ™ ∏ ¶ ∆ § π ∞ √ ƒ º À ƒ ∞ ° ¢ π ∫ ∞ √ ™ § ∆ π ª ∏

Logi - Quiz

LOGI - QUIZ

L & M 10/2008


No logistics, no growth

∂¡∆√§∏ °π∞ ∂¡∞ƒ•∏ ¡∂∞™ ™À¡¢ƒ√ª∏™

H ¶§∏ƒøª∏ TH™ ™À¡¢ƒ√ª∏™ ª¶√ƒ∂π ¡∞ °π¡∂π ª∂ 4 ∆ƒ√¶√À™: 1. 2.

3. 4.

M ÂÛÒÎÏÂÈÛÙË ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ € ............................................. M ηٿıÂÛË Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ/ÛÌÔ‡˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· Û·˜ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ηٿıÂÛ˘. ñ ALPHA 342-00-2320-000084

ñ EÏÏËÓÈ΋ 0000142323

ñ EıÓÈ΋ 167 47021315

ñ EUROBANK 0026.0234.41.0200014278

¶ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË ÊfiÚÌ· ·˘Ù‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜. M ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·:

MASTERCARD

VISA

1 ¯ÚfiÓÔ˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ·

E§§A¢A € 55 /€ 30* € 100 /€ 50* € 140 /€ 80*

EYPø¶H € 60 € 110 € 160

(M·ÚοÚÂÙ Ì ✔ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜) * ∆È̤˜ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜

ONOMA ................................................................................. ETAIPIA ................................................................................ ∂¶∞°°∂§ª∞ .........................................................................

√¢√™ ..........................................................∞ƒπ£ª√™ .......... HÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ¶O§H ..................................................T.K............................

NÔ *∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· „ËÊ›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ˆÌ¤ÓÔ˜

CCV *

ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜

E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û·˜ ÛÙÔ «Logistics & Management». °È· οı ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜, Ù· ÚfiÛıÂÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ‰È·ı¤ÛÈÌË ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ «T¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋», ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ Î. EϤÓË B·ÁȈӿÎË Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜:

TH§EºøNO .........................................ºA•: ......................... KINHTO..................................E-MAIL:................................... Y¶O°PAºH ...........................................................................

ºA•: 210 68.00.476 TAXY¢POMEIO: §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3 & ¶ËϤˆ˜, 152 35 BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, Aı‹Ó· TH§.: 210 68.00.470 E-MAIL: syndromes@technoekdotiki.gr

L & M 10/2008

113


¡√∂ªµƒπ√™ 2008

¢È·‚¿ÛÙ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ EXTRA ª¤Û· ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ƒÂÔÚÙ¿˙ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ٷ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Û˘Û΢·ÛÙ‹ÚÈ·Î·È Î¤ÓÙÚ· ‰È·ÓÔÌÒÓ.

π¯ÓËÏ·ÛÈÌfiÙËÙ· ¶ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ ȯÓËÏ¿ÙËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô›ÎˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ «Logistics & Management». ¢ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÌÂϤÙ˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘.

™ÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ·… Logistics

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 21 Î·È 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô "Hyatt Regency" Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô.

∏ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ ÙÚÔʤ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ·fi ÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÙÔ˘ Î·Î¿Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏÈ̤Ó˜ Î·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ̤¯ÚÈ Ù· ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ı· Ì¿ıÔ˘Ì Ӥ· Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ È¯ÓËÏ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ı· ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠fiÛ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜.

∆·˘ÙfiÙËÙ·

ŒÙÔ˜ 9Ô ñ T‡¯Ô˜ 72 √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2008 π‰ÈÔÎÙËÛ›·: ∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋ ∂ΉfiÙÚÈ· µÔ‡Ï· ªÔ˘ÚÙ¿ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ µ¿ÚÔ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ∆Û·Ô‡Û˘ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ·Í›· X¿Ú˘ §·˙·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿Î˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· µÏ·‰ÈÌ‹ÚÔ˘ EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ∏Ï›·˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ À‡ı˘ÓË ‡Ï˘ ™¿ÛË ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ ∏ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Car&Truck» ºˆÙÔÁڷʛ˜ °. ¢È·Ì·ÓÙ¿Î˘, ∞Ï. ªÂı¿Ó˘, ∞¶∂ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· °È¿ÓÓ· ™·ÏÈ‚¤ÚÔ˘

114

www.logistics-management.gr ¢ÈfiÚıˆÛË ª·ÓÒÏ˘ ∆Ú·Á¿Î˘, π. ª. ƒÔ‡ÛÛÔ˜ °Ú·Ê‹Ì·Ù· ª·Ú›· ªÔ˘ÚÙ¿ ™Ù·˘ÚfiÏÂÍ· £¤Ì˘ º›ÏÈÔ˜ TÌ‹Ì· Internet ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁfi˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ™‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ‹˜ TÌ‹Ì· Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÚÙ¿˜, ∞˘ÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÏ‹˜ TÌ‹Ì· Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ EϤÓË B·ÁȈӿÎË

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3 & ¶ËϤˆ˜ 152 35 BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, Aı‹Ó· TËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ: 210 68.00.470, Fax: 210 68.00.476 www.technoekdotiki.gr e-mail: technoekdotiki@technoekdotiki.gr

¶Úfi‰ÚÔ˜, ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

B√À§∞ º. M√Àƒ∆∞ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EΉfiÛÂˆÓ ¢HMHTPH™ BAPO™

À‡ı˘ÓÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË ™‡ÚÔ˜ ∆Û·ÁηÚÔÛ‡ÚÔ˜, ™Ù¤ÏÏ· ∑·ÏÒÓË, ŒÊË ªÂÓ¿ÎË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ª¤ÏË √ÚÌ¿ÓÔÁÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· °Ô‡Ï·, ƒ¿ÓÈ· ∫Ô˘Ù˙·Ì·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ EÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÎfiÓ·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, §¤ˆÓ ¶··ÚÁ˘Ú›Ô˘ TÌ‹Ì· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ B¿ÛÛÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› ∆¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋ ∞∂µ∂ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ™ÔÊ›· K·‚‚·‰›·, ª¿Ù· ™ˆÙËÚ¿ÎÔ˘ EÎÙ‡ˆÛË N›ÎË ∂ΉÔÙÈ΋ ∞∂ µÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· N›ÎË ∂ΉÔÙÈ΋ ∞∂ ™˘Û΢·Û›· Profilm Pack AE ¢È·ÓÔÌ‹ ÕÚÁÔ˜ ∞∂

ñ ISSN: 1108 - 5169 ñ ∫ø¢π∫√™: 5682 ñ ∞¶∞°√ƒ∂À∂∆∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ (ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋) Î·È Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. (NfiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·). ñ Ã∂πƒ√°ƒ∞º∞ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË, ›Ù ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Â›Ù fi¯È, ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ñ ∆√ ¶∂ƒπ√¢π∫√ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÚÈÎfiÙÂÈ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È ‹ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜. ñ √π ∞¶√æ∂π™ ÛÙ· ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. H “T¯ÓÔÂΉÔÙÈ΋” Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ I‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ T‡Ô˘ (E¢π¶∆) Î·È ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘ FIPP Î·È FAEP.

12Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∂∂L

L & M 10/2008


logistics & management  

A Magazine that Deals with Logistics and Management Issues of Greek and International Market.

logistics & management  

A Magazine that Deals with Logistics and Management Issues of Greek and International Market.

Advertisement