Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX)

Page 1

PÅ HTX SKAL DU IKKE KUN FORESTILLE DIG, HVAD DER SKER...
INDHOLD Bliv teknisk student 3 Uddannelsens opbygning 4 Et inspirerende og målrettet studiemiljø 6 Her holder vi til 7 Hovedområdet Teknologi . . . . . . . . . . . . . . . 8 Fremtid og samfund . . . . . . . . . . . . . . . 8 Industrielt design . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Innovation og teknologi 9 Hovedområdet Anvendt Naturvidenskab . . . 10 Beredskabslinjen 10 Bioteknologi 11 Fysikkens verden 11 Naturens kemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Robotteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Virtuel fysikkens verden . . . . . . . . . . . . . 13 Hovedområdet Kommunikationsteknik . . . . 14 Film og Medier 14 GAMETECH 15 International HTX 15 Livet på HTX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Adgangskrav og optagelse . . . . . . . . . . . 19

BLIV TEKNISK STUDENT

En teknisk studentereksamen, HTX, åbner mange døre til videregående uddannelser på bl a universiteter, akademier, professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler . Du får adgang til de korte, de mellemlange og de lange videregående uddannelser Alt efter hvilken studieretning du vælger, er der op til 264 videregående uddannelser, du har direkte adgang til efter din tekniske studentereksamen Du kan udvide dine muligheder ved at vælge nogle specifikke valgfag .

Det overordnede formål med undervisningen på Aalborg Tekniske Gymnasium er, at du skal udvikle din faglige viden og blive klar til at læse videre HTX-uddannelsen strækker sig over 3 år og er opbygget af et 3 måneders grundforløb og derefter et studieretningsforløb . Uddannelsen indeholder forskellige arbejdsformer, fx almindelig klasseundervisning, som du kender fra folkeskolen, tematiseret undervisning –dels i enkelte fag, dels tværfagligt – og problemorienteret projektarbejde Du vil lære at fungere i et studiemiljø, hvor selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er vigtigt . Meget af undervisningen foregår i grupper, og ca . 40% af undervisningen sker uden for klasselokalet fx i værk steder og laboratorier . På HTX skal du ikke kun forestille dig, hvad der sker

UDDANNELSENS OPBYGNING

Grundforløbet

HTX-uddannelsens grundforløb varer 3 må neder og består af fire obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt nogle af de studieretningsfag, du kan vælge imellem Det kan fx være teknologi, kommunikation/it, fysik, kemi og biologi/ bioteknologi . I grundforløbet møder du også to forløb, som er helt særlige for HTX, nemlig naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling

Formålet med grundforløbet er, at du lærer, hvordan man arbejder i gymnasiet, og at du bliver afklaret på dit valg af studieretning .

Profilfag på HTX

Det er en del af en HTX-eksamen, at man har naturvidenskabelige fag på højt niveau

Derudover har vi tre fag, som er helt særlige for teknisk gymnasium, og som ikke findes på de øvrige gymnasiale uddannelser .

De tre fag er:

• Teknologi

• Teknikfag

• Kommunikation/it

I teknologi beskæftiger du dig med udvik ling af produkter og samspillet mellem tek nik, viden, organisation og produkt . Teknisk og naturvidenskabelig viden kombineres med praktisk arbejde i værksteder og la boratorier Produkterne kan være alt fra en kopholder til en fly-simulator .

I teknikfaget beskæftiger du dig med udvik ling og fremstilling af produkter og forudsætningerne herfor Faget handler bl a om analysemetoder, formgivning, konstruktion og udvikling, komponenter, produktions processer og materialer, styring og over vågning . Produkterne kan være alt fra bioethanol til en Stirlingmotor

Kommunikation/it er et fag med fokus på de kommunikative, designmæssige og tek nologiske aspekter af it-baseret kommu nikation . I faget træner vi kommunikation igennem diverse medier til forskellige mål grupper Vi kombinerer lyd, billede, tekst og tale til samlede medieprodukter

4
Vores studieretninger: Teknologi • Fremtid og samfund • Industrielt design • Innovation og teknologi Anvendt naturvidenskab • Beredskabslinjen • Bioteknologi • Fysikkens verden • Naturens kemi • Robotteknologi • Virtuel fysikkens verden Kommunikationsteknik • Film og medier • GAMETECH • International HTX

Studieretningsforløbet

Efter grundforløbet fortsætter du på et studieretningsfor løb, som varer resten af de 3 år, du går på gymnasiet Stu dieretningsforløbet består af obligatoriske fag, valgfag og 2-3 studieretningsfag, som tilsammen præger emner og te maer i hele studieretningsforløbet

Med næsten 3 år til at opnå A- eller B-niveau i studieret ningsfagene er der rig mulighed for at fordybe dig inden for specielle emner . De obligatoriske fag er dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, bio logi C, samfundsfag C, idéhistorie B og et it-fag på C-niveau

Alle tekniske gymnasier udbyder studieretningsforløb inden for tre hovedområder: Teknologi, Anvendt naturvidenskab og Kommunikationsteknik . På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi 12 studieretninger, du kan vælge imellem

Ud over fagene i studieretningen kan du vælge individuelle valgfag på A-, B- og C-niveau, og du skal vælge et teknikfag på A-niveau Du kan vælge imellem:

• Byggeri og energi (arkitektur eller konstruktion)

• Digitalt design og udvikling

• Proces, levnedsmiddel og sundhed (bioteknologi eller livs stil og sundhed)

• Udvikling og produktion (robotter, maskin eller tekstil)

3 MÅNEDERS

Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C

Studieområdet:

Studieretningsfag: Fysik

Kemi

Teknologi Biologi/Bioteknologi It-fag

Et samarbejde mellem fagene, der tager udgangs punkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fag og inddrager de samfundsfaglige og humanistiske fag

STUDIERETNING

Obligatoriske fag: Dansk A

Teknikfag A Engelsk B Fysik B Kemi B Matematik B

• 2-3 studieretningsfag

Teknologi B Biologi C Samfundsfag C Idéhistorie B It-fag på C-niveau

• Studieområdet, studieområdeprojekt

• 1-3 valgfag

EKSAMEN

10 eksaminer (inkl skriftlig dansk A og studieom rådeprojekt) . Normalt er der én eksamen efter 1 .g ., to-tre eksaminer efter 2 .g og 6-7 eksaminer i 3 .G

5
GRUNDFORLØB

ET INSPIRERENDE OG MÅLRETTET STUDIEMILJØ

På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi et inspirerende, målrettet og kreativt studiemiljø Vi laver en lang række intro-aktiviteter, så vi kan blive rystet godt sammen Alle kommer af sted på studierejse Rejsemålene er forskellige fra studieretning til studieretning Rom, Berlin, Barcelona, Genève og Amsterdam er eksempler på steder, vi har været .

Udlandsophold

Aalborg Tekniske Gymnasium har en international HTX-klasse, som rejser til Australien i 3,5 måneder, og klas ser, hvor man kan komme på kombineret skole- og prakti kophold De forskellige studieretninger samarbejder med andre europæiske skoler, fx via EU’s Erasmus+-program, og arrangerer også ekskursioner, fx til virksomheder hvis produkter eller organisation, man arbejder med i projekter

Traditioner og arrangementer Én gang om året holder hele gymnasiet idrætsdag for alle årgange Elevrådets festudvalg arrangerer også jævnligt fester, og så er der fællessamling hver måned, hvor eleverne er medansvarlige for underholdningen Herefter er der klassens time, hvor vi snakker om alt fra klassefester til studietur og sidste skoledag Der er også en del andre arrangementer både af den underholdende og den mere lærerige slags, fx teateraftner, små koncerter, decembersjov, juleafslutning, LAN-party, eksamenstræning og studiecafé Hvert år hol der 3 g’erne en stor gallaafslutningsfest Desuden deltager gymnasiets elever i forskellige naturvidenskabelige konkur rencer og internationale projekter .

6

HER HOLDER VI TIL

Friis – Nyhavnsgade 14

I Nyhavnsgade ligger den nyeste afdeling af Aalborg Tek niske Gymnasium Her nyder du som elev godt af de man ge fordele, det giver at have byen tæt på – fx er det nemt at komme hertil med offentlige transportmidler, og det summer af liv fra caféer og forretninger tæt ved Faktisk deler gymnasiet bygning med shoppingcenteret Friis, der ligger lige ved siden af hovedbiblioteket . Bygningen er fra 2010, og laboratorier og værksteder er udstyret med den nyeste teknologi I Nyhavnsgade kan du begynde på studieretningerne Beredskabslinjen, Film og medier, Fremtid og samfund, GAMETECH og International HTX Øster Uttrup Vej 5 I afdelingen på Øster Uttrup Vej har vi en stor og lys aula med mange caféborde og kreative sofamiljøer fordelt over flere etager Dermed har du som elev rigtig gode mulighe der for både gruppearbejde, afslapning og socialt samvær Skulle du få lyst til at snuppe et spil bordfodbold i pausen, kan du også det . Afdelingen på Øster Uttrup Vej har flere forskellige nye og moderne laboratorier og et stort tekno logiværksted med et utal af muligheder . Desuden er der en stor elevkantine med sund og varieret mad På Øster Uttrup Vej kan du begynde på studieretningerne Biotek nologi, Fysikkens verden, Industrielt design, Innovation og teknologi, Naturens kemi, Robotteknologi og Virtuel fysik kens verden .

FREMTID OG SAMFUND

Teknologi A | Samfundsfag B

Vil du være med til at undersøge mulighederne for fremti dens samfund? Med både teknologi og samfundsfag som studieretningsfag tager vi udgangspunkt i FN’s 17 ver densmål og arbejder med både miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtighed . Alle fagene i studieretningen vil bidrage til dette, og du vil opleve en dynamisk studieretning med en masse muligheder for oplevelser i både ind- og ud land Vi tager bl a på folkemøder, har samarbejde med et gymnasium i Stockholm og har et 3 ugers praktikophold et sted i Europa betalt af Erasmus+ og er hele tiden på udkig efter andre nye og spændende muligheder

På studieretningen Fremtid og samfund kan vi godt lide at være kreative og tænke undervisningen anderledes og medinddrage jer som elever i, hvordan vi skaber det bedst mulige undervisningsmiljø Som forsøg er studieretningen karakterfri, og der gives kun de obligatoriske standpunkts karakterer . Andre karakterer er udskiftet med skriftlig feed back eller samtaler Vi mener, at dette er med til at skabe det bedste læringsmiljø og på sigt hjælper dig som elev bedst muligt

Aalborg Tekniske Gymnasium er certificeret som UNE SCO-skole samt grønt gymnasium og en del af ECO schools på verdensplan . Du kommer til at arbejde med globalt med borgerskab og får mulighed for at deltage i gymnasiets verdensmålsråd og være med til at gøre Aalborg Tekniske Gymnasium til et endnu bedre bæredygtigt gymnasium

8
HOVEDOMRÅDET TEKNOLOGI NYHED

INDUSTRIELT DESIGN

Teknologi A | Design B

Er du klar til at tænke nyt? Overvejer du at blive fx arkitekt, designer, ingeniør eller konstruktør? Tror du på, at undervisning kan være meget andet end lektier og tavle-under visning? Så er studieretningen Industrielt design lige noget for dig!

Når du vælger studieretningen Industrielt design, bliver du en del af et kreativt fællesskab Vi vender undervisningen på hovedet, og hos os er virkeligheden en del af uddannelsen Ved hjælp af kreativ tænkning og idéudvikling finder vi løs ninger på problemer i samarbejde med lokale virksomheder, arbejder projektorienteret og tager hvert år på studieture på tværs af de tre årgange Det kan være til VW-fabrikken i Poznan eller til Prag eller Barcelona for at se på arkitektur

Temaerne i denne studieretning tager udgangspunkt i sam arbejde med virksomheder, og arbejdet foregår i grupper på tværs af de tre årgange Her har vi fokus på kreativitet og idéudvikling i løsningen af virkelige problemstillinger .

Et kreativt læringsmiljø kræver høj faglighed, engagerede lærere, selvstændighed, engagement, samarbejde og moti vation Det opnår vi sammen på Industrielt design

INNOVATION OG TEKNOLOGI

Matematik A | Teknologi A | Innovation B

Denne studieretning henvender sig til dig, der kan lide at arbejde projektorienteret med at skabe kreative og innovative løsninger og nye produkter I studieretningen dyrker vi engagement, og vi arbejder med de kompetencer, der skal til for at indgå i foretagsomme fællesskaber .

Du bliver i stand til selvstændigt at strukturere og lede kom plicerede projekter i samarbejde med dine klassekammerater, og du vil arbejde med metoder, der giver dig et solidt grundlag for en videregående uddannelse, og som kan fun gere som springbræt til at starte din egen virksomhed

Du kan lide at tænke på tværs af fag og anvende faglig vi den fra de naturvidenskabelige fag, viden om mennesker, teknologier og markeder til at skabe nye produkter og ser vices, der kan forbedre verden omkring os

I mange projekter er kreativitet og iværksætteri i fokus, og du motiveres til at deltage med egne idéer og produkter i nationale og internationale projekter og konkurrencer Vi besøger innovative og internationale virksomheder, inviterer eksterne oplægsholdere og tager på længerevarende studieophold i EU, hvor studieretningens profilfag er i fokus Alt i alt gør studieretningen dig klar til at studere og arbejde i netværk på tværs af alle grænser

9

BEREDSKABSLINJEN

Bioteknologi A | Idræt B

Hvis du kan se en fremtid inden for politi, forsvar, brandbe kæmpelse, redning eller lignende og har interesse for idræt og bioteknologi, så er Beredskabslinjen på Aalborg Tekniske Gymnasium det rigtige valg for dig

På Beredskabslinjen lægger vi vægt på – i fagene og på tværs af fagene – at træne de faglige, sociale og menne skelige kompetencer, som bl a beredskab, forsvar og politi efterspørger Det er derfor også vigtigt for os, at vi i den daglige undervisning træner sammenhængen mellem de teoretiske fag og den praktiske virkelighed I idræt betyder dette eksempelvis, at der trænes kampsport .

I undervisningen på Beredskabslinjen lægger vi vægt på, at der indgår virkelighedsnære eksempler, forløb og temaer, og vi samarbejder bl a med politiet, forsvaret og beredska bet Vi prioriterer ture ud af huset og deltager i en række beredskabsøvelser, hvor eleverne som figuranter oplever, hvordan politi, militær og brandmyndigheder arbejder sammen . Beredskabslinjens nuværende studieophold med virksomhedspraktik går til Berlin og finansieres hovedsageligt af EUs ERASMUS-program Herudover er der på Be redskabslinjen tilbud om deltagelse i studietur til Grønland (delvis egenfinansiering)

10 HOVEDOMRÅDET ANVENDT NATURVIDENSKAB

BIOTEKNOLOGI

Bioteknologi A | Matematik A

Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil lære om bioteknologiens mange muligheder: udvikling af medicin, forskning i udviklingen af biobrændsel, fremstilling af øl og mejeriprodukter, brugen af GMO (genmodificerede orga nismer) og behandling af sygdomme

I matematik lærer du blandt andet om matematiske model ler, som bruges til at understøtte dine resultater fra laboratoriet og forudsige udfaldet af et nyt eksperiment Et fagligt samarbejde med kemi prioriteres højt, hvilket eksempelvis giver forståelse for DNA-molekylets opbygning, stoffers op bygning og omsætning samt hormonsystemets virkemåde

I samarbejde med idéhistorie dyrkes også filosofisk efter tænksomhed og etik i forhold til såvel de problemstillinger, bioteknologien kan løse, som de problemstillinger biotekno logien selv er med til at skabe

FYSIKKENS VERDEN

Fysik A | Matematik A

I vores moderne verden er der stigende fokus på klima, energiforsyning og grøn omstilling Derfor er der et stort behov for mennesker, der forstår de fysiske love og de sam menhænge, der ligger bag den teknik og teknologi, der om giver os, og som i fremtiden vil være med til at udvikle ny og forbedret teknologi til gavn for samfundet

Denne studieretning henvender sig til dig, der er interesseret i fysiske fænomener og matematiske sammenhænge, og som gerne vil undersøge, hvordan naturen, teknikken og verden er indrettet Og som måske gerne vil være ingeniør eller læse naturvidenskab

I Fysikkens verden vil du blive udfordret med undervisning, opgaver og projekter, som træner din evne til at tænke lo gisk og abstrakt Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger Videnskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er ikke bare noget, vi snakker om . Vi afprøver det nemlig i fysiklaboratoriet .

Derfor vil fysikundervisningen primært finde sted i fysikla boratoriet, så vi let kan bygge måleopstillinger og lave eks perimenter .

11

NATURENS KEMI

Kemi A | Matematik A

Naturens kemi er specielt til dig, der elsker at være nysger rig og vil vide, hvordan naturvidenskaben fungerer i praksis og gerne vil være med til at undersøge og teste det i vores laboratorier og andre faglokaler Efter tre år vil laboratorier ne være din hjemmebane .

På denne studieretning tager vi udgangspunkt i den virke lighed, der møder os i hverdagen Emnerne kan være alt fra udvikling af medicin, fødevarer og biokemi, til viden om naturen og kroppen Et stærkt samspil med biologi B prio riteres, således du opnår en større forståelse for, hvorledes selv de små dele fungerer – både i os selv og i verden om kring os Derudover er matematikken tydeligt anvendt til at behandle kemisk data, blandt andet med fokus på udarbej delse af modeller for medicins nedbrydning og optagelse

I Naturens kemi arbejder vi med metoder, der anvendes på Aalborg Universitet, hvilket er med til at styrke dine kom petencer i dit videre uddannelsesforløb – om det er som kemi- eller bioteknologiingeniør, læge, sygeplejerske eller noget andet

Hvis du er nysgerrig, videbegærlig og brænder for at forstå verden, både omkring dig og indeni dig, så er Naturens kemi lige noget for dig!

ROBOTTEKNOLOGI

Fysik A | Matematik A | Programmering B

Robotteknologien udvikler sig konstant og er og bliver en integreret del af vores hverdag, skolegang og arbejdsliv Vi skal forholde os til, at kunstig intelligens og robotter i nær fremtid vil ændre vores dagligdag , gøre nogle typer af jobs overflødige og skabe behov for andre .

Er du vild med at nørde med programmering og fremtidens robotter? Her er fag som matematik, fysik og programmering væsentlige redskaber

Du vil blive en del af et helt nyt studiemiljø, som opbyg ges omkring faglighed, selvstændighed, engagement og innovation . I denne studieretning er arbejde med teknik og viden om robotteknologi tænkt ind som en naturlig del af studieretningens fag og flere tværfaglige forløb Vi under søger også, hvordan vi bruger robotter og de etikker (og problematikker), der knytter sig til dette

Undervejs møder du projekter både på og udenfor skolen, der anvender robotteknologi, og du får en forståelse af, at det er mindre kompliceret, end det ser ud til ved første øjekast I et af de første tværfaglige projekter samarbejder ele verne i grupper i fagene programmering, teknologi og fysik om at løse virkelige problemer vha . en lille mobil robot, som skal programmeres og tilpasses mekanisk til den opgave, gruppen vælger .

12

VIRTUEL FYSIKKENS VERDEN

Fysik A | Matematik A

Denne studieretning henvender sig til dig, der er interes seret i fysiske fænomener, matematiske sammenhænge, filosofiske tankegange, og hvordan naturen og verden er indrettet, men samtidigt dig, der bedst kan lære teorien bag fysikkens verden hjemme i rolige og vante rammer

I dagligdagen vil du blive udfordret med undervisning, op gaver og projekter, som træner din evne til at tænke logisk og abstrakt Du vil møde konkrete problemstillinger, der kræver din kreativitet for at finde brugbare løsninger Vi denskabsteorier og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er ikke bare noget, vi snakker om, men noget der bliver afprø vet og anvendt i det eksperimentelle arbejde

Studieretningen er tilrettelagt med cirka 65% virtuel under visning De sidste 35% foregår på gymnasiets afdeling på Øster Uttrup Vej

13
NYHED

FILM OG MEDIER

Kommunikation/it A | Samfundsfag B

Film og medier henvender sig til dig, der godt kan lide at lave film både foran og bag ved kameraet Du er skarp til at spotte den gode historie eller få den gode idé Du lægger selv mærke til, hvordan der er kælet for detaljerne i en god film, så billede, lyd, lys, klipning, skuespil mm . spiller sam men og bliver til magi . Du får mulighed for at prøve kræfter med at lave film, deltage i regionale filmpriskonkurrencer og lave live-tv fra forskellige arrangementer

Vi bruger filmmediet på tværs af formater og platforme, og i løbet af din tid hos os vil du stifte bekendtskab med pro duktion af bl .a . reklamefilm, kortfilm, nyhedsindslag, tv-se rier, webisodes i samspil med forskellige virksomheder og samarbejdspartnere Igennem innovative læringsmiljøer og undervisningslokaler kommer du med hele vejen rundt om filmproduktionens facetter – fra præ-produktion, som ek sempelvis manuskriptskrivning, til post-produktion, distri bution og markedsføring af det endelige produkt .

Der er fokus på kreativitet og det sociale miljø . Vi har vores eget Medielab og et professionelt Studio2, og i vores øvrige studier er der mulighed for live-streaming og lyd- og billedredigering og meget andet Undervisningen suppleres med forskellige andre aktiviteter, så som studieretningsture og filmfestival i Berlin, filmklub, workshops, oplægsholdere fra medieverden, Jamesprisen mm . Derudover skal du også i virksomhedspraktik i en europæisk storby i 3 uger på 4 semester Opholdet er finasieret af EU’s ERASMUS program

14
HOVEDOMRÅDET KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GAMETECH

Kommunikation/it A | Programmering B

Denne studieretning er for dig, som har en interesse i in teraktive digitale medier som fx computerspil – en interesse, som rækker videre end blot det underholdende aspekt ved spil og lignende Udover, at du selvfølgelig synes, det er sjovt at game i det hele taget – så er du også interesseret i, hvordan man faktisk udvikler et spil! For det at udvikle et spil kræver, at man ved noget om flere forskellige discipliner . I programmering lærer du fx at programmere (det er selve grundstenen i et computerspil) – men udover kode, så be står et computerspil også af andre elementer som game play, grafik, lyd/musik og storytelling

Du er måske også nysgerrig på, hvad computerspil kan bru ges til i andre sammenhænge end blot underholdning For computerspil er stadig et relativt nyt medie, som har poten tiale til at løse komplekse problemstillinger i den virkelige verden Det kan fx være læringsspil om dansk politik, apps med gamification og simulationer i Virtual Reality .

INTERNATIONAL HTX

Kommunikation/it A | Samfundsfag B

Den internationale HTX-uddannelse er for dig, der drømmer om et studieophold i et andet land og eventuelt et internationalt studie eller karriere i udlandet eller herhjemme efter HTX-eksamen Du får mulighed for at gennemføre en uddannelse, hvor der er et stort fokus på interkulturel for ståelse, internationale samfundsforhold og relationer samt fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til dig, der er interesseret i globalisering, formidling samt medieproduktion- og analy se Du får mulighed for to længerevarende ophold i udlan det, hvor du arbejder med kommunikation på tværs af lan degrænser, producerer medieindhold tiltænkt både danske som udenlandske målgrupper samt er i praktik i en interna tional virksomhed

Aalborg Tekniske Gymnasium samarbejder med den austral ske udgave af et teknisk gymnasium ”TAFE” (Technical And Further Education) i Kingscliff, der ligger ca . 90 km syd for Brisbane på Australiens østkyst Her skal du på et fire måne ders studieophold i første halvdel af 2 g Under opholdet i Australien skal du foruden 11 ugers skolegang i en uges prak tik hos en australsk virksomhed Ved opholdets afslutning er der tid til lidt ferie og backpackertur . Du er indlogeret hos en australsk familie under hele dit ophold . Du skal også i virksomhedspraktik i en europæisk storby i tre uger på 4 semester Opholdet er finansieret af EU’s ERASMUS-program, hvorfor du blot selv skal medbringe lommepenge

15

KONKURRENCER

Der er mulighed for at deltage i forskellige faglige konkur rencer, for eksempel BioTEK-mesterskabet og innovations konkurrencen Nordjyske Nyskabere, hvor der er både stor ære og fine præmier på spil . Alle elever får også mulighed for at deltage i Georg Mohr-konkurrencen, hvor kun landets skarpeste i matematik kommer langt

ESPORT

På Aalborg Tekniske Gymnasium spiller vi for sjov, men vi tager også esport seriøst . Vi har et samarbejde med Tricked Esport, som står for professionel træning af de elever, der melder sig til esportsholdet Træningen foregår på gymnasiet i Friis om eftermiddagen og aftenen, og alle elever på Aalborg Tekniske Gymnasium er velkomne, så længe de er seriøse med deres træning I forbindelse med deltagelse i turneringer inddeler vi os efter niveau, men i det daglige træner vi sammen . Der er træning 1 gang om ugen, og vi træner League of Legends (LoL) Vi har også vores egen turnering, som vi kalder AATG Masters

ROBOTECH

På Aalborg Tekniske Gymnasium har vi et frivilligt studieak tivitets-hold kaldet RoboTech, hvor vi bygger og program merer robotter Vi plejer at være blandt de bedste skoler i landet, når vi deltager i WRO-konkurrencen (World Robot Olympiad) og FIRST Global-konkurrencen

Ofte har elever fra Aalborg Tekniske Gymnasium kvalificeret sig til internationale konkurrencer, og vi har fx rejst til Dubai og Ungarn! Også i 2022 har vi en plads i den internationale finale ved World Robot Olympiad

16
LIVET PÅ HTX

JAMESPRISEN

I løbet af skoleåret producerer mange af skolens elever kort film som en del af undervisningen i faget kommunikation/it En stor del af disse film indsender eleverne til Jamesprisen, som er gymnasiets helt egen meget prestigefyldte filmpris .

Jamesprisen afholdes som et rigtigt award show, hvor nu værende og tidligere elever samarbejder om alt fra kulisser til værtsrollen, og Jamesprisen er i høj grad blevet til det, det er i dag, pga elever, der har brændt for at gøre det til noget helt særligt .

HIX, ELEVERNES EGET SOME-TEAM

HIX er en gruppe frivillige elever på tværs af årgange og studieretninger, der styrer gymnasiets Facebook- og Insta gram-profil . Indholdet på kanalerne er planlagt og skrevet eleverne, der både deler indhold fra hverdagen og fra større og mindre begivenheder . Det er også HIX, der tager fotos til dimissioner og fester, og gruppen er ofte også med til at arrangere gymnasiets filmpris, Jamesprisen Som tak for HIX-gruppens indsats bliver der arrangeret ture, som fx en studietur til CPH:DOX og andre sociale arrangementer som en middag ude med efterfølgende bowling .

FESTER OG SOCIALE ARRANGEMENTER PÅ GYMNASIET

På gymnasiet er der tradition for både fester, fredagscafe og andre sociale arrangementer . Introfesten er en af de sto re fester, hvor de nye elever bydes velkommen Gallafesten er den store afslutningsfest for 3 .g-eleverne . Festen er me get højtidelig med god mad, underholdning, musik og rød løber med fotografering Fredagscaféerne og festerne er typisk arrangeret ud fra et aktuelt tema . Det kan være halloween eller valentinesdag . Til jul pyntes der op på hele skolen og ”julemanden” kom mer på besøg . Gangene summer af sang fra det traditionelle luciaoptog, og klasselokalet med den bedste julestemning kåres

17

KLUBBER

På HTX har vi mange forskellige klubber og interessegrup per Nogle klubber er lærerstyret, og andre klubber er ele verne ansvarlige for De fleste er fysiske, og nogle er virtuel le Klubberne opstår typisk ud fra et elevønske . Vi har blandt andet musik-tirsdag, nørkleklub, nørde-matematik, gaming, skakklub, lektiecafé og mange andre sjove, nørdede, kreati ve og spontane klubber

INTERNATIONALT

På Aalborg Tekniske Gymnasium prioriterer vi internationalt samarbejde, og vi giver dig mulighed for at deltage i inter nationale uddannelsesprojekter i forbindelse med HTX-ud dannelsen Alle studieretninger har en form for internationalt samarbejde, og vi er akkrediteret ERASMUS-skole og udveksler elever i strategiske partnerskaber og i praktik- og skoleophold med spændende forløb . På vores internationa le studieretning kan du f eks . komme et australsk college i 3,5 måneder . Vi udbyder derudover frivillige studieophold på et animations-college i Singapore, hvis du går på studieretningen GAMETECH

Udveksling

På flere af vores studieretninger er eleverne i 3-4-ugers virksomhedspraktik i bl .a Berlin, Paris, Dublin, Barcelona og Amsterdam Alle ophold er finansieret af ERASMUS-midler Formålet med praktikophold i EU er, at du lærer at klare dig selv og mærke, hvordan det er at arbejde i en virksomhed Derudover får du en forståelse for den daglige kultur og sprog, i det land du befinder sig i . På gymnasiet modtager vi desuden hvert år en ERASMUS-teaching assistant, som bidrager til det internationale miljø på skolen

Studieture

Uanset hvilken studieretning du vælger på Aalborg Tekni ske Gymnasium, vil du komme på en eller flere studieture . Det gælder også vores internationale studieretning, som har studieophold . Studieturene har altid et formål, som passer til studieretningens indhold Se eksempler på de seneste års ture under de enkelte retninger på vores hjemmeside

18

afgangseksamen, har du mulighed for at søge om optagelse via en faglig optagelsesprøve og samtale

Der findes forskellige alternativer for de få, der ikke bekræf ter deres niveau ved afgangseksamen . Kontakt UU eller en studievejleder for at høre nærmere om disse

Ansøgning og valg af studieretning Søg ind via Den Koordinerede Tilmelding på optagelse .dk

Der er ansøgningsfrist den 15 . marts . Du får svar på din an søgning i april måned I din ansøgning skal du skrive, hvilken af gymnasiets adresser du ønsker at starte på Dit endelige valg af studieretning sker i oktober i slutningen af grund forløbet . Bemærk, at der fra 2023 er kommet nye regler for fordeling af elever på gymnasierne . Se mere på uvm .dk/elevfordeling Ønsker du at søge ind efter den 15 marts, kan du kontakte en studievejleder og høre om dine muligheder

e-Boks

Bekræftelse via e-Boks Når du har søgt om optagelse, og vi har behandlet ansøg ningerne, vil der blive sendt en bekræftelse på din optagelse til din e-Boks

Digital post Gymnasiet sender al post til elever via e-Boks Vi anbefaler derfor, at du sætter din e-Boks op, således at din post vide resendes til dine forældre

19 ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE Optagelse Adgangskravene til HTX-uddannelsen er de samme som til de andre gymnasieformer . I 8 klasse skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige for udsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til gym nasiet . Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) omfatter også dine personlige og sociale forudsætninger . I 9 . klasse skal du have et gennemsnit på 5,0 i dine afslutten de standpunktskarakterer for fortsat at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasiet Til afgangseksamen skal du bestå og bekræfte dit faglige niveau fra UPVen i de lovbundne prøver for at kunne komme direkte på gymnasiet Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat til gymnasiet og ligger under 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra fol keskolens
7250 5800 · aatg .dk Øster Uttrup Vej 5 Nyhavnsgade 14, Friis 9000 Aalborg Følg os, og se hvad der sker på HTX Aalborg Tekniske Gymnasium @aalborg_tekniske_gymnasium Oktober 22