Årsplan Trolltangen Naturbarnehage 2023-2024

Page 1

og glede i et positivt miljø!
Frihet
Årsplan 2023/2024

Vi er en naturbarnehage

Trolltangen Naturbarnehage ligger sentrumsnært i Halden og har en helt fantastisk natur rett på utsiden av dørene. Vi har også et stort uteområde som gir barna motoriske og kreative utfordringer i hverdagen. Noe som vil si at barna i Trolltangen tilbringer mye av barnehagehverdagen ute. Natur og friluft er noe vi bruker aktivt i barnas læring. Vi er opptatt av å bidra til at barna skal verdsette naturen og viktigheten av den, vi mener også at det er viktig at barna får kjennskap til alle de ulike årstidene. Dette gjør vi gjennom å bruke nærmiljøet og skogen aktivt i vår hverdag. I naturen får barna mulighet til å utfolde seg og teste grenser ut ifra alder og utviklingsnivå. Det som er så fint med naturen er at den er tilrettelagt for alle barn. Her kan man klatre, krype, balansere, hoppe, ake og det er bare fantasien som kan sette grenser. Vi elsker å gå på tur og bruke kroppen aktivt hver dag. Turene våre går ofte til byen hvor vi besøker biblioteket, parken og andre unike plasser. Vi har mulighet for å ta buss eller taxi, så festningen er også et sted vi besøker.

Mulighetene er så mange når vi ligger så sentralt som vi gjør, det gjør at barna får gode kjennskaper i egen by!

Barnehagens innhold

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen»( Rammeplanen for barnehagen, 2017).

Det vil si at vi i Trolltangen arbeider med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, språk, mangfold og mye mer hver eneste dag og i alle situasjoner. På denne måten kan vi leke, lære og erfare oss gjennom barnehagedagen og alle de verdifulle hverdagsøyeblikkene vi får oppleve hver dag.

Omsorg

Ibarnehagenskalallebarnaoppleveåblisett,forstått,respektertogfådenhjelpenogstøtte deharbehovfor.(Kunnskapsdepartementet,s.19,2017)

Omsorg betyr for oss, først og fremst trygghet i alle situasjoner. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. De voksne bryr seg, og ser hvert enkelt barn ut i fra barnets egen situasjon. Omsorg betyr ogsa å oppmuntre barna til omsorg for hverandre.

Omsorg forutsetter både mental og fysisk tilstedeværelse hos de voksne. På Trolltangen møter du ansatte som er villige, motiverte, lydhøre og engasjerte i øyeblikket når de møter barnet der dem er. Omsorg må være en naturlig egenskap hos den voksne, og den ansatte har et indre ønske om å være der for barna i Trolltangen. Omsorg og trygghet er nøkkelen til å skape muligheter for å utvikle seg og tørre å utfordre seg selv.

Det er viktig for oss at en omsorgsfull voksen er åpen og oppmerksom, slik at vi kan se det unike i hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppa. I og med at vi har små grupper i Trolltangen , har vi voksne ekstra god mulighet til å se hvert enkelt barn. Vi blir godt kjent med barna og knytter sterke bånd, noe som fører til trygghet i barnegruppa. For å styrke barnets forutsetninger for å kunne utvikle tillit til seg selv og andre, og til gradvis å ta ansvar for seg selv og fellesskapet, kreves det god omsorg. Vi jobber for å skape et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men der vi også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger .Da legges det et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse

Danning

Barnehagen skal støtte barn i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske fellesskap. (Kunnskapsdepartementet, s.21 ,2017)

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Gjennom arbeidet med danning legges grunnlaget for barnets allsidig utvikling. Barna på Trolltangen skal få forståelse for felles verdier og normer som er viktig i ett felleskap.

I Trolltangen støtter vi barna i a forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen. Vi er tilstedeværende, anerkjenner, støtter, veileder og reflekterer sammen med barna for at de skal forstå seg selv i møte med andre. Vi legger grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Vi fremmer samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger verdsettes og følges opp. Barna skal fa tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

Danning handler om å være en felles del av noe. Hvor alle anerkjennes som selvstendige mennesker med følelser og tanker i en felles prosess.

På Trolltangen vil vi derfor fremme og arbeide med danning gjennom voksne som utfordrer, støtter, verdsetter og anerkjenner barna hver dag i barnehagen.

Kommunikasjon og språklig kompetanse

Allebarnskalfågodspråkstimuleringgjennombarnehagehverdagen,alle barnskalfådeltaiaktivitetersomfremmerkommunikasjonogenhelhetlig språkutvikling(Kunnskapsdepartementet,s.232017.)

I Trolltangen barnehage er vi bevisste på at kommunikasjon og språk påvirker alle sider ved barnets utvikling. Hos oss møter barna språk og kommunikasjon i mange ulike former. Helt fra de starter på liten avdeling, gjennom mellomavdelinger og til de er skolestartere er språkmiljø og språkstimulering i fokus på Trolltangen.

Barn har mange måter å uttrykke seg på. De aller yngste barna kommuniserer mest kroppslig, med lyder og enkelt ord ,mens etter hvert som hvert enkelt barn utvikler sin språklige kompetanse tar de i bruk flere og flere ord for å kommunisere.

På Trolltangen tenker vi at det er kommunikasjon i all samhandling både mellom barn og barn, samt barn og voksne. Vi griper enhver mulighet vi har for å språkstimulering og kommunisere med barna slik at den språklige kompetansen er i fokus så ofte vi kan

For å kunne ta vare på det språklige mangfoldet i barnehagen er vi så heldige å ha tilgang til appen Polylino, som er et voksende flerspråklig bibliotek. Her kan vi lytte til én og samme bok på mange ulike språk. Dette er et verktøy vi bruker for språkstimulering og skape et inkluderende fellesskap. Vi leser selv for barna eller barna får lytte til fortellerstemme.

Bøkene i Polylino kan enkelt deles med andre ved hjelp av QR-koder eller lenker. Foresatte vil også få tilgang, brukernavn og passord vil dere få i barnehagen. Det eneste dere må gjøre er å laste ned appen på din mobil eller nettbrett.

• Iphone eller Ipad: Polylino

• Android: Polylino

Vi kan lage egne bokhyller ut ifra temaer vi jobber med i barnehagen, og dele med foresatte. Slik kan de enkelt kan lese de samme bøkene hjemme som barna leser i barnehagen. Eller de kan bruke de mange bokhyllene som allerede finnes i Polylino «Språkerviktig,ogsåforsmåbarn.Detgirfelleskapmedandreilek ogutfoldelse,ogeravstorbetydningforbarnsidentitet,tilhørigheti samfunnetoglivslanglæring..Litteraturgirenfantastiskmulighettil åjobbemedspråkutviklingoginkludering,ogsåitidligalder. BarnebøkeneiPolylinogirgodeforutsetningertilåskapeetrikt språkmiljøoginkluderendefellesskapibarnehagen».

Hentet fra: https://www.ilteducation.com/no/polylino-barnehage/

Skap bokmagi!

Vennskap og fellesskap

I barnehage skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

(Kunnskapsdepartementet, s.22, 2017)

Sosial kompetanse er evnen til å fungere i et felleskap og kunne tilegne seg og ta vare på venner og nyttige relasjoner.

Sosial kompetanse er en forutsetning for at man skal fungere godt sammen med andre. I Trolltangen naturbarnehage ønsker vi at alle barn skal føle seg verdifulle samt ønsker vi at alle barn skal oppleve å ha venner i barnehagen - de skal også erfare hvordan man beholder vennskapene man får og hvordan vi skal være mot andre.

Vi har aktive ansatte som byr på seg selv og som gir rom for at barna kan vise både gode og vonde følelser. Vi oppmuntrer barna til å sette ord på tanker og opplevelser som kan bidra til at de lærer å håndtere ulike situasjoner på en god måte. Slik vil også barna utvikle evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Et av våre viktigste mål er at alle barna skal oppleve vennskap i barnehagen. Vi veileder barna i samspill og lek for å gi dem nyttige verktøy de har behov for, både for å knytte vennskapsbånd og beholde dem over tid.

Mangfold og Gjensidig respekt

Barnehagenskalfremmerespektformenneskeverdetvedåsynliggjøre, verdsetteogfremmemangfoldoggjensidigrespekt.

(Kunnskapsdepartementet,s.92017)

Barn i dag vokser opp i ett samfunn preget av ett mangfold av kulturer og familieformer. Vi i Trolltangen har derfor ett naturlig ansvar for å fremme toleranse og respekt for hverandre. Alle barn og familiesituasjoner er ulikemed ett så stort mangfold rundt oss blir det ekstra viktig at vi jobber med toleranse, religionslikhet og likeverd.

Dette vil være gjennomgående i temaer i vårt årshjul for kommende barnehageår. Vi vil markere blant annet FN-dagen, forut og religiøse høytider i ulike religioner.

Barnehagen sin oppgave er å formidle kunnskap og toleranse til respekt for hverandre. Ved å gi barn kjennskap til et kulturelt mangfold fra de er helt små, dette kan bidra til å minske fordommer og mobbing i senere alder.

Barnehagenskalbidratilatallebarnskalfølesegsettoganerkjentforden deer,ogsynligjøredenenkeltesplassogverdiifellesskapet(Rammeplan kap.1,2017)

Barns medvirkning

For oss i Trolltangen Naturbarnehage er barns medvirkning grunnpilaren i alt vårt pedagogiske arbeid. For oss betyr det at vi skal møte barna med anerkjennelse og respekt.

Å møte barna med anerkjennelse betyr for oss i praksis at vi voksne bekrefter deres meninger, tanker, følelser og ønsker i det daglige samspillet med barna.

For å kunne jobbe med anerkjennelse, må vi være tilstede, fysisk og psykisk, til en hver tid og lytte til dem. Det er viktig for oss å snakke MED barna og ikke TIL. Det er viktig å la barna snakke med oss og være trygge på at de kan komme til oss voksne uansett hva det skulle være i hverdagen.

Å lytte til et barn på liten avdeling uten verbalt språk vil i stor grad bety at vi må tolke signaler og uttrykk i form av kroppsspråk. Vi jobber aktivt med å sette ord på følelser og ønsker i barnas møte med oss ansatte og barna i mellom. Vi vektlegger også at barna skal snakke med hverandre og å sette ord på følelsene sine.

Vi ønsker å gi barna innflytelse i hverdagen ut i fra barnas individuelle forutsetninger, og på de områder som de kan mestre. Som et ledd i barns medvirkning er det viktig for oss å la barna utvikle seg til å bli forskjellige individer.

"Det er ikke barna som leker på vår arbeidsplass,, det er vi som jobber på dems lekeplass"

Livsmestring og helse

Barnsfysiskeogpsykiskehelseskalfremmesibarnehagen”(Rammeplanen 2017,s.11)

Vi har et overordnet prinsipp vi jobber etter i Trolltangen – barns beste. I dette ligger opplevelse av livsglede, fellesskap, mestring, følelsen av egenverd og god helse. Barnehagen er en viktig del av barns livsmestring. Dette handler om å utvikle seg som individ, fungere i gruppe og i samspill med andre. Dette er grunnleggende elementer for utvikling av sosial kompetanse. Vi observerer og skaffer oss oversikt over hva som rører seg i barnegruppa til enhver tid.

Ved å ha en samtale med barna, delta i lek og være gode rollemodeller vil vi være aktive i forhold til barnas sosialiseringsprosess. Barna skal gjennom hele barnehageåret lære om sosiale regler, ta og opprettholde kontakt med andre, vise hensyn og kunne sette seg inn i andres situasjon – utvikle empati. Vi vil styrke barns selvfølelse gjennom å anerkjenne barnets styrker og ferdigheter.

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser og får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser, setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.

Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging mot mobbing. Gjennom vårt hovedfokus på livsmestring og helse forebygger vi aktivt mobbing.

Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold- og seksuelle overgrep og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet (barnehagelovens paragraf 2).

satsningsområder

Sosial kompetanse

Natur Lek

Natur

Vi i trolltangen naturbarnehage er opptatt av å gi barna en mulighet til å få oppleve og mestre naturen. For oss er naturen et større eller mindre område som ikke er menneskeskapt det kan være alt fra skog, fjell, vann, strender osv. Vi har rikelig med ulik natur i nærområdet vårt, dette gjør at barna blir kjent med ulik natur. Sanseopplevelser og førstehåndserfaringer står sentralt i barns friluftsliv. Her jobber vi for eksempel med at barna kan bli kjent med forskjellige arter av alle slag. Artskunnskap gir ikke bare glede og undring, men også ett større ordforråd og omsorg ovenfor naturen. Artene vi finner kan være forskjellige pattedyr, blomsterarter, moser, lav, trær, insekter, skjell, fisk, fu gler med mer. Vi jobber for at barn får oppleve ett rolig og spennende friluftsliv samtidig som barna kan få muligheten til å mestre i naturen. I Naturen kan undring og lek bli forsterket, der barn kan komme inn i en tilstand for flyt, der tid og sted forsvinner. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter. Det er også en arena som bidrar til lek, læring, undring og utforskning. Gjennom aktiv bruk av naturen i barnehagen kan dette gi barna positive opplevelser i felleskap, mestringsopplevelser, kreativ utfoldelse, erfaring og læring innenfor flere fagområder. Sist, men ikke minst bidrar opplevelser i naturen til å fremme respekt for samspillet i naturen. På Trolltangen har de på stor avdeling to faste turdager i uken, mens på liten har de en fast turdag, men noen ganger går vi på noen spontane turer også. Vi jobber hele tiden med å gjøre barna kjent med bærekraftig utvikling, ved at vi lærer de hvordan vi tar vare på naturen. På tur plukker vi med oss søppel, og videreformidler til barna viktigheten ved at søppel ikke blir liggende i naturen.

"Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen" (Kunnskapsdepartementet, s. 10, 2017)

"Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring." (Kunnskapsdepartementet, s. 52, 2017)

Leken

Lekenskalhaensentralplassibarnehagen,oglekensegenverdi skalanerkjennes.Barnehagenskalgigodevilkårforlek,vennskapog barnasegenkultur.Lekenskalværeenarenaforbarnasutviklingog læring,ogforsosialogspråkligsamhandling.Barnehagenskalinspireretil oggiromforuliketyperlekbådeuteoginne.Barnehagenskalbidratil atallebarnkanoppleveglede,humor,spenningogengasjementgjennom lek – aleneogsammenmedandre(Kunnskapsdepartementet, s, 20, 2017).

Det viktigste som skjer i barnehagehverdagen, er leken. Vi anerkjenner leken ved å se at den har en egenverdi og vi leker for lekens skyld! Vi vet at det er i leken, både den spontane og frie, men også i de planlagte aktivitetene, at læring skjer. Vi er spesielt opptatt av at den frie og uforutsigbare leken skal få stor nok plass i barnas hverdag, slik at hvert enkelt barn får bruke sin kreativitet og oppfinnsomhet i samspill med andre. Gjennom lek utvikles særlig sosial kompetanse, språklig kompetanse og leke kompetanse, som er viktige ferdigheter barna trenger for å fungere godt i et fellesskap. Personalet sin oppgave vil være å legge til rette for hvert enkelt barn og være lydhør for deres behov for utvikling. Vi skal være tilgjengelig og veilede når leken medfører uheldige samspillmønstre, eller om det trengs støtte i leken. For å gjøre dette er vi aktivt observerende i leken.

Barna skal oppleve at de har et miljø som stimulerer til både utfordringer og mestring. Vi skal legge til rette for at grupperom og uteområdet er inspirerende og lærerikt. Vi jobber kontinuerlig med å endre rom slik at det møter barnas interesser, ønsker og utviklingsnivå.

Risikolek

"

Ibarnehagenskalbarnaoppleveetstimulerendemiljøsomstøtteroppomdereslysttil åleke,utforske,læreogmestre.Barnehagenskalintroduserenyesituasjoner,temaer, fenomener,materialerogredskapersombidrartilmeningsfullsamhandling (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.22).

Risikofylt lek er lek hvor barnet utfordres på sine egne grenser, dette er noe vi i Trolltangen barnehage jobber med for at barna skal utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv ved å utforske og mestre. Vi ser at mestringsfølelsen øker ved å ha klatret så høyt man kan eller helt på egenhånd saget over en hel plankebit og igjen hva det igjen gjør med selvfølelsen til dette barnet.

Risikolek som fysisk lek som innebærer spenning, uforutsigbarhet og risiko, og hvor barna i verste fall kan skade seg som konsekvens.

Ulike former for risikofylt lek som barna vil møte på i barnehagen vil være klatring, balansering i høyden, lek som innebærer stor fart, lekeslåssing, aktiviteter med redskaper som spikke med kniv, saging, bygging med hammer og spiker eller lek i og i nærheten av vann m.m.

Vi vet at barn trenger spenning og utfordringer for å utvikle seg og bli selvstendige og for å lære seg å sette egne grenser for hva de selv mestrer.

Gjennom å klatre, sykle, balansere og hoppe blir barn kjent med sin egen kropp og tilværelsens muligheter.

Risikofylt lek er en naturlig del av barns lek og det å utforske grenser; hva de får til og hva som er mulig. Dette har positiv betydning for fysisk-motoriske utvikling og for hvordan barn etter hvert klarer å håndtere risiko.

De voksnes rolle i denne risiko leken er å være tilstede, men ikke for tett innpå til at barnet blir påvirket av den voksne til å ikke gjennomføre hva det i utgangspunktet ville mestret helt alene.

Sosial kompetanse

Sosialkompetanseerenforutsetningforåfungeregodtsammenmed andreogomfatterferdigheter,kunnskaperogholdningersomutvikles gjennomsosialtsamspill.Ibarnehagenskalallebarnkunneerfareåvære betydningsfulleforfellesskapetogåværeipositivtsamspillmedbarnog voksne.Barnehagenskalaktivtleggetilretteforutviklingavvennskap ogsosialtfellesskap.Barnasselvfølelseskalstøttes,samtidigsomdeskal fåhjelptilåmestrebalansenmellomåivaretaegnebehovogdetåta hensyntilandresbehov(Kunnskapsdepartementet, s,22-23, 2017).

Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn som samhandler godt med andre, kan både tilpasse seg fellesskapet og være en synlig deltaker som hevder sin plass. Sosial kompetanse består av et sett ferdigheter som naturlig inngår i en helhet i barnas samspill, for eksempel selvfølelse, empati, prososial atferd, selvhevdelse og selvkontroll. Hvilke ferdigheter som er aktuelle, vil avhenge av situasjonen og sammenhengen. I relasjonene til voksne og barn i barnehagen videreutvikler barnet den sosiale kompetansen som det trenger i relasjoner til andre mennesker generelt.

Hentet fra: Udir

Barnehagen skal fremme sosial kompetanse. Sosial kompetanse er evnen til å fungere i godt et felleskap og ha kunnskap om hvordan man kan ta vare på venner og nyttige relasjoner. Her i Trolltangen ønsker vi at alle barn skal føle seg verdifulle og vi ønsker at alle barn skal oppleve å ha venner i barnehagen. De skal også få kunnskap om hvordan de skal kunne få nye venner og hvordan de skal kunne opprettholde og pleie vennskapene, samtidig som de skal kunne ivareta sine egen behov. Barnas selvfølelse støttes av et personal som er tilstedeværende, veiledende og gode rollemodeller.

Vi skal være mot andre, slik vi vil at andre skal være mot oss!

Tilvenning

"Barnehagenskalisamarbeidmedforeldreneleggetilrettefor atbarnetkanfåentryggoggodstartibarnehagen.Barnehagen skaltilpasserutinerogorganiseretidogromslikatbarnetfår tidtilåblikjent,etablererelasjonerogknyttesegtilpersonalet ogtilandrebarn.Nårbarnetbegynneribarnehagen,skal personaletsørgefortettoppfølgingdenførstetidenslikat barnetkanopplevetilhørighetogtrygghettilåleke,utforskeog lære"(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Trolltangen naturbarnehage er opptatt av at nye barn og foreldre skal få en god tilvenningsperiode når barnet begynner i barnehagen. Familien skal få tidlig og god informasjon i forkant av oppstart og vi anbefaler alle familier å komme på besøk noen ganger på våren/forsommeren, slik at omgivelser og ansatte er kjente for barnet nå det begynner i barnehagen. Barnehagen har utarbeidet en 3 dagers plan for tilvenning, med en gradvis tilvenning uten foreldrene. Avskjeder kan være vanskelig for både store og små, men dette er noe barnehagen har god rutiner og erfaring med. Vi gjennomfører alltid oppstartsamtale en av de første dagene i barnehagen, hvor vi lager en tilvenningsplan som er tilpasset det enkelte barn.

Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine.

Hentet fra: Udir

overganger

"Overgangerskjerogsåinnadibarnehagen.Personaletskalsørgeforatbarnogforeldrefårtidogromtilåblikjentmed barnaogpersonaletnårdebytterbarnegruppe"(Kunnskapsdepartementet, 2017, s.33).

I Trolltangen har vi fokus på små grupper og færre barn. Etter vært som de vokser til begynner de på andre avdelinger ut i fra alder og modenhet. I denne overgangen blir det noen forandringer i hverdagen som det noen ganger tar litt tid å venne seg til. Vi er meget bevisst på dette og i samarbeid med hjemmet finner vi løsninger som passer best for barnet i Trolltangen. Vi er ikke en stor barnehage og alle de ansatte kjenner godt til barna som bytter grupper, så dette pleier å gå uten de store utfordringene.

"Barnehagenskalisamarbeidmedforeldreogskolenleggetilretteforatbarnakanfåentryggoggodovergangfra barnehagetilskoleogeventueltskolefritidsordning.Barnehagenogskolenbørutvekslekunnskapoginformasjonsom utgangspunktforsamarbeidomtilbudettildeeldstebarnaibarnehagen,deresovergangtilogoppstartiskolen" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.33).

Et godt samarbeid mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for å ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen, samt bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barn allerede fra første skoledag.

Trolltangen følger Halden Kommunes retningslinjer for overgang fra barnehage til skole. Disse retningslinjene beskriver måned for måned siste barnehageår, og innehar også retningslinjer for foreldresamarbeidet. Barnehagen skal, i samarbeidet med barnet og hjemmet fylle ut ulike overgangsskjemaer som familien tar med til innskriving på skolen. I saker hvor barnet har hatt ekstra tilrettelagt opplegg i barnehagen, skal samarbeidet med skolen starte tidlig, og foreldrene må samtykke før man overfører informasjon til skolen.

Trolltangen naturbarnehage har sitt eget pedagogiske opplegg for skolestartene, og dette vil det bli gitt informasjon på foreldremøter og i foreldresamtaler.

Fagområdene

Fagområdenegjenspeilerområdersomharinteresseogegenverdiforbarnibarnehagealder,ogskalbidratilåfremme trivsel,allsidigutviklingoghelse.Barnehagenskalsefagområdeneisammenhengogallefagområdeneskalværeen gjennomgåendedelavbarnehagensinnhold(Kunnskapsdepartementet,2017,s.47).

Gjennom arbeidet med barnehagens fagområder skal barna oppleve progresjon, som handler om å utvikle seg og å oppleve fremgang. Dette krever at vi må se og møte hvert enkelt barn der de er og legge til rette for utfordringer tilpasset barnets erfaringer, interesser, kunnskap og ferdigheter.

Dette kan for eksempel være at 1åringen deltar i baking ved observasjon og sansing, mens 2åringen prøver seg på å trille boller og tilegner seg noen nye begreper. 3åringen heller i melk og mel og får førstehåndserfaringer med begreper som «visp» og «kjøkkenmaskin». 4åringen måler opp i desilitermål. 5åringen kan i tillegg være med å følge en oppskrift og sette inn brettet i stekeovnen. Dette er et eksempel på hvordan progresjon kan se ut og vil naturligvis variere fra barn til barn.

Kommunikasjon, språk og tekst handler om språkforståelse og språkkompetanse i et mangfold av kommunikasjonsformer –både skriftlig og muntlig. Barna skal møte ulike språk og språkformer gjennom lek med språk, tekst og symboler.

Vi på Trolltangen skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til a oppleve glede ved a bruke språk og kommunisere med andre.

Kropp, bevegelse, mat og helse er fagområdet som skal legge til rette for bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Vi på Trolltangen skal være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring.

Kunst, kultur og kreativitet skal gi barna estetiske erfaringer med kunst og kultur som skal gi anledning til utforskning og fordypning. Fagområdet omhandler ulike uttrykksformer, som for eksempel billedkunst, dans, drama, litteratur, arkitektur og film, som skal stimulere nysgjerrighet og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Vi på Trolltangen skal gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur.

Natur, miljø og teknologi handler om glede, nysgjerrighet, tilhørighet og forståelse for naturen og dens egenart gjennom ulike erfaringer. Barna skal i tillegg få utforske og eksperimentere med teknologi og redskaper.

Vi på Trolltangen skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Antall, rom og form er fagområdet som handler om problemløsing og det å se sammenhenger. Barna skal få utforske og oppdage matematikk i dagligliv, stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Vi på Trolltangen skal legge til rette for matematiske erfaringer gjennom a berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler.

Etikk, religion og filosofi skal bidra til å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og prege verdier, normer og holdninger. Barna skal få samtale og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål samt det å lytte til andre.

Vi på Trolltangen skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

Nærmiljø og samfunn handler om at barna, gjennom medvirkning, skal få utforske og oppleve eget nærmiljø, samfunnet og verden. De skal få kjennskap til lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner, yrker, kulturelt mangfold og ulike familieformer, samt begynnende kjennskap til menneskerettighetene og nasjonale minoriteter.

Vi på Trolltangen skal introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for a skape tilhørighet og hjelpe barna med a orientere seg og ferdes trygt.

De ansatte i Trolltangen naturbarnehage

«Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre. De voksne skal være gode rollemodeller og i praksis vise hvordan vi skal være mot hverandre» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s 15)

Ved at de voksne ser hvert enkelt barn og deres interesser legger vi et godt utgangspunkt for positiv samhandling og at barna opplever at de blir tatt på alvor. For å kunne SE barna, må de voksne være til stede i lek og ha evne til å danne gode relasjoner med hvert enkelt barn. I Trolltangen barnehagen viser vi voksene hensyn og er imøtekommende med barna. Vi kan alltid forklare for barna hvorfor vi gjør som vi gjør, vi stiller også barna spørsmål slik at de selv begynner å reflektere. Det å støtte barna er også noe som er svært viktig for oss.

TDM Barnehager setter faglig kompetanse høyt, og er en lærende organisasjon. Vi er alltid åpne for nytenkning og har en bevegelig praksis. Vi gjør individuell kunnskap om til felles kunnskap, ved å sette av tid til felles refleksjon og evaluere den jobben vi gjør. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd, både relasjonelt, pedagogisk og i våre systemer for rutiner og sikkerhet. Vi er engasjerte og følger med på det som skjer i tiden.

Ta gjerne en titt på vår hjemmeside: Trolltangen Naturbarnehage

Viktige datoer barnehageåret 23/24

Trolltangen naturbarnehage

fridag. Barnehagen stengt 09.05.24 Kristihimmelfartsdag. Barnehagen stengt

10.05.24

16.05.24

17.05.24

20.05.24

Juni 13.06.24

Juli Uke: 28, 29 og 30

August 29.07.24

Planleggingsdag. Barnehagen stengt

17 Mai-markering og fotografering

17. Mai. Barnehagen stengt

2. pinsedag. Barnehagen stengt

Sommeravslutning

Sommerferie, stengt i 3 uker

Åpningsdag etter sommerferie

Informasjon:
14.08.23 Planleggingsdag.
15.08.23 Planleggingsdag.
Foreldremøte
Oktober 24.10.23 FN markering November 21.11.23 Planleggingsdag.
stengt Desember 13.12.23 Lucia og juleavslutning 23.12.23
Juleferie.
stengt
Åpningsdag
Foreldresamtaler,
07.02.24 Planleggingsdag.
Mars 25.03.24- 01.04.24 Påskeferie.
02.04.24 Åpningsdag
Måned Dato
August
Barnehagen stengt
Barnehagen stengt September 26.09.23
og Dugnad
Barnehagen
-02.01.24
Barnehagen
Januar 02.01.24
etter nyttår Februar
skolestartere
Barnehagen stengt
Barnehagen stengt April
etter påske
Arbeidernes
Mai 01.05.24

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.