Page 36

34  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ТРАМВАИ

Проектът "Интегриран столичен градски транспорт, фаза 2" е на стойност 125 485 941.90 лв. без ДДС, като за 2017 г. от тях бяха предвидени 48 980 754 лв. Той е съставен от четири компонента. През 2017 се довършва и етап 2 от ремонта на трамвайната линия по бул. "България", част от от ИГТ на София, фаза 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕЛСОВИЯ ПЪТ ПО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ Офертите бяха отворени на 8 септември 2017 г. Участниците в търга са три: обединение "ИСАФ С.А. Колас Рай С.А", „Трансремонт Строй“ ЕАД и обединение "Джи Пи Груп РВП". Предстои старт на проекта и изпълнение за 2 месеца, до края на годината. Проектът е част от от ИГТ на София, фаза 1. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАМВАЕН РЕЛСОВ ПЪТ ПО УЛ. "КАМЕНОДЕЛСКА" ОТ КРЪСТОВИЩЕТО С БУЛ. "КОНСТАНТИН СТОИЛОВ" ДО КРАЙНО ТРАМВАЙНО УХО "ОРЛАНДОВЦИ“ Разглеждат се техническите оферти на участниците. Няма насрочена дата за отварянето на ценовите оферти към момента. Общата стойност на безвъзмездната помощ по този компонент е 8 187 223.97 лв. с ДДС, а прогнозните плащания за 2017 г. - 4 093 611.99 лв. с ДДС. Строителен надзор е "Нова София 2017". РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАМВАЕН РЕЛСОВ ПЪТ ПО БУЛ. "ЦАР БОРИС III" ОТ УХО "КНЯЖЕВО" ДО УХО "СЪДЕБНА ПАЛАТА“ За този обект в момента също се разглеждат техническите оферти от назначената комисия, а крайният срок за въвеждане на обекта в експлоатация е до 24 месеца от датата на възлагането. Не е насрочена дата за отварянето на ценови оферти към момента. Дължината на трасето е около 16 км, за тях са отделени почти 50 млн. лв. от ОПРР. Участници в търга са обединение "ИСАФ С.А. Колас Рейл С.А.", съставено от Collas Rail и ISAF и подизпълнители "Опел Нешев" (15%), "Калистратов груп" (10%), "ИСА 2000" (5%), "Старт инженеринг" (5%); „Инфра груп 2017“ ДЗЗД, съставено от "РВП Илиенци" ЕООД, "Джи Пи Груп" АД; "Хидроводстрой" ДЗЗД, съставено от "Хидрострой" АД, "Водстрой 98" АД; консорциум "Страбаг Витоша", съставен от "Щрабаг" ЕАД, "Страбаг" Сп. З.о.о., с подизпълнител Дендрит" ООД (30%); обединение "Геопът Борис", съставено от "Геострой" АД, "Трансремонтстрой" ЕАД, "Пътища и съоръжения" ЕАД, "Улично осветление" ЕАД; обединение "Трамвай №5 2017", съставено от Х.С.С. ООД, "Монолит София" АД; „Трейс Груп Холд“. Строителен надзор е "Нова София 2017". Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата" не включва

участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Гоце Делчев“. Общата стойност на безвъзмездната помощ по компонента е 47 877 529.10 лв. По трасето на трамвай №5 ще се движат нови трамвайни мотриси. Част от надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време ще бъде направена именно по това трасе. ДОСТАВКА НА 13 НОВИ НИСКОПОДОВИ СЪЧЛЕНЕНИ ТРАМВАЯ С финансиране по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 в София ще бъдат доставени 13 нископодови нови трамвайни мотриси за 61 135 986 лв. Срокът за доставка е 24 месеца. Все още не е избран доставчик. Участниците в търга са полската "Песа" и чешката "Шкода". ИНТЕЛИГЕНТНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА И СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПЪТНИЦИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ По проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“ предстои да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ, след като той бъде одобрен от Европейската комисия, ще стартира и подпроектът „Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време“. Това е четвъртият компонент от ИГТ – София, фаза 2. Той включва: ITS оборудване за приоритетизация; ITS електронни информационни табла; ITS видеонаблюдение; ITS бордово оборудване. Общата му стойност е 4 245 240 лв., като от тях за разплащане през 2017 г. бяха предвидени 849 048 лв. ДО КРАЯ НА 2017 Г. ДОСТАВЯТ ВСИЧКИ РЕНОВИРАНИ ТРАМВАИ ОТ БАЗЕЛ До края на годината завършва проект „Модернизирани трамваи за град София” по Българско-швейцарската програма за сътрудничество. До момента по проекта в София са доставени 20 трамвая, 12 от тях се движат по линии №8 и №12. Всички общо 28 трамвая ще пристигнат до края на 2017 г. ДО ОКТОМВРИ 2017 Г. - ОЩЕ 10 ЧЕШКИ ТРАМВАЯ „ВТОРА РЪКА“ В СОФИЯ През 2016 г. бяха закупени 20 употребявани трамвайни мотриси за междурелсие 1435 мм от Прага за около 765 660 лева без ДДС за линия 22. До началото на октомври пристигнаха още 10 реновирани чешки трамвая, които ще започнат да се движат в София до края на 2017 г.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat