Page 108

106  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ОТ БЪРЗИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ НА БУРГАС Текст ИНЖ.НЕВЕНА ХРИСТОВА , „ТРАНСПРО“ ООД

През 2016 г. Консорциум “ИКЮИ-ТРАНСПРО ДЗЗД” предаде разработка с предмет „Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT – Bus Rapid Transit)”. Целта на проекта бе: да се определят и оценят възможни варианти за разширяване на системата от Бързи автобусни линии в град Бургас, като се избере най-подходящият; община Бургас да се подготви за въвеждане на Интелигентна система за управление на трафика; да се идентифицират и оценят възможни варианти за бъдещата системата за управление на трафика в Бургас, като се избере най-добрата, включително по отношение на екологичните, финансовите и икономическите аспекти. Крайната цел е

община Бургас да реализира обектите през програмен период 2014-2020 г. Въз основа на проучвания и техническата спецификация бе избран вариант за бърза автобусна линия (БАЛ или още наричан BRT) с маршрут Автостанция „Славейков“ – бул. „Проф. Яким Якимов“ – бул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Демокрация“ – бул. „Булаир“. Разработен е и подробен транспортен комуникационен план. Проектът е част от "Интегриран градски транспорт на Бургас, фаза 2". Припомняме, че основната концепция за развитие на транспортната мрежа на Бургас е да се внедрят автономни ленти за автобусните линии на градския транспорт, достигане на висока оперативна скорост и приоритетно движение на БАЛ в кръстовищата.

Избраният вариант дава възможност за осигуряване на бърз транспортен коридор от площад „Царица Йоана“ през бул.„Булаир“, бул.„Демокрация“ и бул.„Стефан „Стамболов“ до кръговото кръстовище с бул.„Проф. Яким Якимов“. Този коридор може да бъде включен в различни комбинации от маршрути, чиято средна скорост на движение да се увеличи и така да се надгради системата на БАЛ на гр. Бургас. Чрез представения проект се осигуряват допълнително 1180 м обособени самостоятелни „BUS“ ленти, 636 м сегрегирани „BUS“ ленти, както и 998 м ленти за смесено движение на автомобили и автобуси. Проектът за организация на движението с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация има за цел да се осигури предимство на Бързите автобусни линии като се обособяват самостоятелни „BUS“ ленти, а в кръстовищата се дава предимство на бързите автобуси и редовните автобусни линии на Градския транспорт. Методите, които могат да се използват са описани и разработени подробно в проекта на „Mod Mac Donald“. Настоящият проект има за цел да надгради вече реализираните трасета за БАЛ. ВАРИАНТИТЕ Разработени бяха пет варианта, сравнени на база мултикритериален анализ по няколко показателя от различни аспекти като технически и експлоатационни характеристики, правни, екологични и други. За подобряване ефективността на мрежата на МГТ се изискват две основни качества на транспортната система,

когато целта е да се конкурира с моторните превозни средства (МПС). ИДЕЯТА: ОСНОВЕН ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР С въвеждането на новата транспортна схема на Бургас се цели въвеждането на основен транспортен коридор, по който ще се пренасят основните транспортни потоци с по-висока скорост и удобство, а изграждането на втори такъв коридор ще осигури увеличаване на ефективността и скоростта на превозените пътници с градски транспорт МАКРОМОДЕЛЪТ За да се пресъздаде съществуващата транспортна ситуация и за да може да се проследи ефектът от въвеждане на едно или друго мероприятие, свързано с разширяване на трасето на БАЛ, както и за да могат да се сравняват варианти, е разработен макромодел чрез използването на софтуерния пакет Visum на PTV Group. Използвани са данни от направените анкети за моделиране на търсенията и разпределянята на пътуванията по вид транспорт, изградена е уличната мрежа с действителните си характеристики като габарит, пропускателна способност, начини на пресичане в кръстовища и възли, контролиране на пресичанията чрез брой ленти в гърловини и пропускателна способност чрез функции, описващи точно кривата на разпределение на трафика, както и маршрутите на масовия градски транспорт. С разширението на БАЛ се очаква да се промени модал сплит разпределението на пътуванията за града.

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat