Списание ГРАДЪТ, брой 6/2021

Page 348

342  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2021

САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛИТЕ ЗА УСПЕХ НА БЪЛГАРСКАТА КОМПАНИЯ ELMARK

МИЛЕН ВАСИЛЕВ УПРАВИТЕЛ НА "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД

www.elmarkholding.eu

"Благодарение на търговската ни политика, гъвкавостта, правилната стратегия и предоставянето на цялостни решения успяхме да спечелим клиентското доверие на нашите партньори и да позиционираме ELMARK като надежден и предпочитан бранд."

Г-н Василев, бихте ли споделили какви са плановете за развитие на компанията в България? ELMARK е с повече от 20 години опит, през които успяхме успешно да се позиционираме като достъпен и качествен бранд за електрооборудване и осветление. Нашите стремежи и планове винаги са били насочени към разрастване на компанията и утвърждаване на бранда на международния пазар. Следвайки стратегията и темпа на развитие, стартирахме амбициозен проект с дългосрочни перспективи. В момента изграждаме логистичен център в Добрич с площ над 6000 кв.м и капацитет над 10 000 палетоместа. Новият логистичен център се намира до настоящия склад на компанията от 5000 кв.м. След завършване на проекта ще разполагаме с обща складова площ над 11 000 кв.м.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.