Списание ГРАДЪТ, брой 6/2021

Page 342

336  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2021

ХРИСТО АНГЕЛКОВ SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY Е НАЙ-ДОБРЕ РАЗВИТИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН БРАНД ЗА ЛУКСОЗНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ХРИСТО АНГЕЛКОВ УПРАВЛЯВАЩ ПАРТНЬОР, BULGARIA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

Sotheby’s International Realty предлага над 1200 офиса в 75 държави със 150 млрд. долара продажби от над 25 000 агенти за миналата година. Всички офиси са в една система и се подкрепят взаимно в глобална мрежа, като за 2020 г. имат 5 млн. долара от referrals.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.