Списание ГРАДЪТ, брой 6/2021

Page 334

328  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2021

ЕВГЕНИ БОРИСОВ В ПЕРИОД НА КРИЗА НАДЕЖДНИТЕ И КОРЕКТНИ ФИРМИ СА ПРЕДПОЧИТАН ПАРТНЬОР НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

ИНЖ. ЕВГЕНИ БОРИСОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МСК АД

Г-н Борисов, как МСК посреща края на тази специална година? Изненадващо за нас инвестиционната активност тази година се оказа доста висока и стартираха много нови индустриални, логистични и търговски проекти. Най-вероятно причините са, че част от тези проекти са били в изчакване през 2020, че има сравнително лесен достъп до финансиране, промяна в навиците за пазаруване и не на последно място – страхът от инфлация. Обемите на подписаните договори се увеличиха спрямо 2020 г., но в светлината на пазарната ситуация не знам дали това е много добре. Кризите се наслагват една върху друга, като от началото на годината се борим с повишаващи се цени. Притеснени от ръста на цените, инвеститорите се активизираха и в един момент ресурсът се изчерпа. След това дойдоха липсите на материали и дългите срокове за доставка. В момента има затруднение с транспорта, повишиха се цените на горивата и тока, което наново вдигна цените

на материалите. Настъпи нова ковид вълна. На този фон, ако сме живи и здрави и се опитаме да бъдем оптимисти и цените спрат да растат все пак 2022 може да се окаже една добра година. Какво беше характерно за вашата работа през периода на пандемията? Много важно при работата тази година беше скоростта на вземане на решения. Просто нямаше време – изчакаш ли ден, вече си закъснял – или цената се е вдигнала, или материалът свършил, или няма да дойде навреме, защото сроковете на доставка са се удължили. Щетите от забавите са големи при този растящ пазар. На пазара липсваше ресурс и това, че през годините сме изградили добри партньорски отношения с нашите доставчици и подизпълнители, много ни помогна, като получихме тяхната подкрепа за нашите проекти, за което им благодаря.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.