Списание ГРАДЪТ, брой 6/2021

Page 328

322  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2021

ЯН МАХАЧЕК SAINT-GOBAIN ISOVER И WEBER С 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ В БЪЛГАРИЯ

ЯН МАХАЧЕК ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "SAINT-GOBAIN БЪЛГАРИЯ"


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.