Списание ГРАДЪТ, брой 6/2021

Page 240

234  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2021

РАЛИЦА ТОМОВА 2021 БЕШЕ ДИНАМИЧНА И ИЗПЪЛНЕНА С УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ГОДИНА

РАЛИЦА ТОМОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, "ПАЙП СИСТЕМ" АД

В последните години PSS Construction все повече се утвърждава като строителна компания на пазара и само за последните две години реализира обекти за над 200 хил. кв.м РЗП, които по своите същност, визия и функционалност променят облика на столицата и са значими за развитието на икономиката. Успешно завършени са три офис сгради, които със своите архитектура, местоположение и функционалност на обитаване се радват на добра реализация на офис площите, както и няколко жилищни сгради с интересна архитектура, естествени материали, добра локация, някои от които с разрешение за ползване и други пред завършване.

Г-жо Томова, приключва една изключително динамична и предизвикателна за "Пайп Систем" и PSS година. Какви са вашите постижения и предизвикателства през 2021 г.? Годината беше изпълнена с доста важни за компанията събития – така е. Спечелихме един от найважните си проекти като главен изпълнител – КОШЕР – знаков проект както за нас, така и за премиум жилищния сегмент в столицата. Благодарни сме на инвеститора "СОФБИЛД ЕНД КО" ЕООД, че ни се довери за изпълнението. Успешно приключихме друг емблематичен проект в бизнес сегмента – "Болкън бизнес център", който ще се бори и за "Сграда на годината". Много се гордеем с този реализиран проект – това беше един от първите ангажименти, които

поехме като главен изпълнител, с много предизвикателства. Но проектът вече е завършен и приема своите наематели, които обитават тази красива, функционална и интересна сграда. През 2021 г. насочихме погледа си основно към жилищното строителство – не е тайна, че в момента има повишена активност и реализация на такъв тип проекти, което е пряка последица от пандемията от коронавирус, но също така и от желанието на българите да живеят поудобно, по-приятно в съвременен дом, който отговаря на нуждите им. Като цяло годината беше изпълнена с много работа и ние считаме това за чудесно, защото вече виждаме резултатите от нашите усилия за превръщането ни в утвърден строител на българския пазар.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.