Списание ГРАДЪТ, брой 6/2021

Page 18

Национален конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА празнува 20-годишен юбилей! През изминалите 20 години имахме честта и огромното удоволствие да бъдем заедно: да споделяме идеи и предизвикателства в процеса на създаване и да празнуваме успехите и постиженията при завършване на впечатляващи сгради и градски проекти! Благодарим за Вашите всеотдайност, вдъхновение, талант и пофесионализъм, за лоялността и партньорството през тези години! С вълнение и нетърпение очакваме да споделим предизвикателствата и успехите при създаването на най-хубавите сгради в България и през следващите 20 години! Благодарим Ви, че сме заедно! Сърдечно Ваши, Екип на Национален конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.