Списание ГРАДЪТ, брой 5/2020

Page 134

130  ГРА ДЪТ   БРОЙ 5 | 2020

HYATT REGENCY SOFIA КЛИЕНТСКИ КОМФОРТ, УСТОЙЧИВОСТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ С ДАТЧИЦИТЕ НА CP ELECTRONICS

Hyatt Regency Sofia включва широка и разнообразна гама от пространства, което изискваше добро планиране. Поради това всички решения на Legrand Group за управление на осветлението за този проект трябваше да бъдат добре обмислени и прецизно изпълнени. Използваният спектър от технологии допринесе за успешното изпълнение на проекта и постигането на резултати, гарантиращи комфорт при употреба, устойчивост, енергийна ефективност и перфектно съгласуване с останалите системи в хотела. Фотоклетките от серията Stand alone ALC-PRM-VFC на CP Electronics във всяка стая гарантират безшумна работа и управление на специални функции на хотелската GRMS система, осигуряващи сигурност и комфорт на гостите на Hyatt Regency Sofia. Приложени са и дискретни PIR сензори, сливащи се с интериора, за реализираната virtual key-card функция. Монтираните в подземния гараж дългообхватни микровълнови сензори за управление на осветлението от серията MWS1A-IP-PRM минимализират инсталационните разходи (редуциран брой сензори) и повишават енергийната ефективност на осветителната уредба.

Стремежът на CP Electronics, част от Legrand Group, към иновации, модерни технологии и постоянен опит в сектора за управление на осветителните уредби са инструментите, които дават възможност на Hyatt Regency Sofia да повиши комфорта на гостите си и да поеме контрола върху енергийните си разходи. Продуктите на CP Electronics варират от стандартни PIR сензори за присъствие до сложни микровълнови детектори за присъствие и напълно адресируеми (включително безжично свързани) системи за управление на осветлението. По-голямата част от продуктите се произвеждат в Уембли, в сърцето на Лондон, Великобритания, като се използват висококачествени материали, авангардни производствени техники и висококвалифицирана работна ръка. Всичко това гарантира пълен контрол върху стандартите за качество от разработването и тестването на продукта до сглобяването и инсталацията. Всички продукти се предлагат с 5-годишна пълна гаранция.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.