Списание ГРАДЪТ, брой 4, 2020

Page 188

18 4  ГРА ДЪТ   БРОЙ 4 | 2020

CAPITAL TOWER ЧАСТ ОТ РАМКАТА НА ТЮТЮНЕВИЯ ГРАД В ПЛОВДИВ

АРХ. ПЕТКО КОСТАДИНОВ

АРХ. АНГЕЛ ЧУРУКОВ

Теренът за бъдещия проект Capital Tower се намира между улица „Цанко Дюстабанов“ и една от основните пътни артерии в Пловдив – булевард „Христо Ботев“. Обемът на хотела ще допълни северния фронт на бул. „Христо Ботев“ в найактивната му част – около гаровия площад, която динамично се развива като съвременна бизнес зона. Същевременно сградата ще бъде част от рамката на Тютюневия град, комплекс с преобладаващи едри обеми, които хармонират с мащаба на разработката. При изследването на главните подходи и изгледи проектът се е съобразил с основния градски силует, наложен от тепетата, и е отчетено, че така разработеният обем не би нарушил хармонията на тази линия. Сградата попада в оста на бул. "Христо Ботев", в зоната между Коматевския жп надлез и Централна гара, и се превръща в убедителна задънка на тази натоварена комуникация при подхода от запад.

АРХ. РОСИЦА МИТЕВА

АРХ. ИВАН КОСТАДИНОВ

Достъпът към обекта е решен откъм ул. „Цанко Дюстабанов“, осигуряващ достъп на 2 броя автомобили под входната козирка, паркинг на терена и подход към подземния гараж. ФУНКЦИИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ Според заданието на възложителя предмет на разработката е хотел 4 категория и повишен лукс на обитаване от типа „Градски хотел“. Първите три етажа са с обслужваща функция. Партерният първи етаж съдържа обширно входно фоайе с рецепция, дневна, бар с градина на открито, 2 магазина за промишлени стоки, фризьорски салон и административен блок. На втори етаж са разположени ресторант със 140 места и бар за отседналите в хотела и ползващите конферентните зали, основната кухня на комплекса със съответните обслужващи анекси. Третият етаж е зает от 2 конферентни зали с 83 и 72 места, които могат да се обединяват,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.