Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 48

46  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

АНАТОЛИ ПАВЛОВ РЕШЕНИЯТА НА REYNAERS ОСИГУРЯВАТ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ ОГЪВКИ С ПРОМЕНЛИВ РАДИУС НА АЛУМИНИЕВИТЕ ПРОФИЛИ

АНАТОЛИ ПАВЛОВ УПРАВИТЕЛ НА „РЕЙНАРС АЛУМИНИУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Together for better

Какви бяха изискванията на възложителите за алуминиевите системи на проекта В73? На първо място, само суперлативи за "Шалев инвестмънт груп" – рядко се правят такива бутикови сгради със сравнително малка разгъната застроена площ и с вложени в тях толкова висококачествени решения и скъпи материали. Заслугата освен на инвеститора е и на арх. Св. Станиславов (STARH) – страхотен дизайн и идеи. Основното изискване бе сградата да се превърне в бижу по всички направления. Затова и алуминиевите системи на Reynaers бяха разработени в централата в Белгия по индивидуално решение, изцяло за този проект. Какви са основните системи и решения, които предложихте за този проект на високо ниво? Какви са приложените технически иновации и решения? Основните решения се базират на системата за окачени фасади на Reynaers Aluminium CW60, като по-голямата част от проекта е извънкаталожно решение с неразличими отвън, скрити в габарита на системата, вградени прозорци. „Гвоздеят на програмата“ от гледна точка на архитектурните решения на Reynaers Aluminium са

безпрецедентните огъвки с променлив радиус на алуминиевите профили, както и заострената им форма. Допълнително предизвикателство представляваше това, че почти няма повторяемост на радиусите и заострянията, тоест повечето огъвки са различни една от друга. Това наложи необходимостта от доста предварителни проби в различни варианти, като в същото време допускът във варирането на размерите остава минимален. Всичко това стана в централата на Reynaers в Белгия, където се изпълниха огъвките, и за пореден път съм свидетел как за нашата компания невъзможни неща не съществуват – нещата опират до възможностите и нивото на техническата мисъл в организацията и до икономическа целесъобразност, тоест техническото решение да удовлетворява бюджетните изисквания на инвеститора. Как оценявате постигнатия резултат? Няма как да не се гордея с постигнатото, след като изпълнихме всички поставени пред Reynaers задачи, дори и първоначално считаните за невъзможни огъвки с променлив радиус и заострена форма.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.