Списание ГРАДЪТ, брой 3/2021

Page 146

14 4  ГРА ДЪТ   БРОЙ 3 | 2021

ИВАН МИХАЙЛОВ ПЕРСПЕКТИВАТА Е ГЪВКАВОСТ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И ОБМЕН НА ИДЕИ В РЕАЛНА СРЕДА

ИВАН МИХАЙЛОВ УПРАВИТЕЛ НА VISTEON ELECTRONICS BULGARIA И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТОДАТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Много аспекти от работата ни се промениха през 2020 г. Компаниите станаха още по-гъвкави в разбирането и приемането на работата от вкъщи не само като социална придобивка, а като нов стандарт. Макар никой да не очаква напълно завръщане към офиса, ролята му за силната екипна принадлежност и добрата колаборация продължава да е ключова. Във Visteon хората са част от големи международни екипи и сложни мащабни проекти за глобалната аутомотив индустрия. Въпреки че създаваме всички нужни виртуални предпоставки, непрекъснатият обмен на идеи и ценността на реалната среда продължават да бъдат основополагащи за ефективната им и успешна работа. Не можем да допуснем екипа ни да се откъсне от тази култура, затова като отговорен работодател преконфигурираме нашия офис и

създаваме все по-гъвкава работна среда с всички необходими ротации и мерки за защита на здравето на нашите колеги. БЪДЕЩЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И СЪВРЕМЕННАТА ОФИС СРЕДА Плавно и контролирано ще се завръщаме към една нова нормалност – хибриден принцип на работа и строги мерки за безопасна среда. Разбира се, не навсякъде работата от вкъщи е възможна – в автомобилната индустрия например това не е толкова просто. Затова перспективата е гъвкавост. Както споменах, предимството на офисите все повече ще се състои във възможността за колаборация и обмен на идеи в реална среда. Според нуждите на екипа, това би наложило преход от множество обособени индивидуални места към една обща


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.