Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Page 112

110  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

SYNERGY TOWER ИНОВАТИВНИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ ОФИС ПРОСТРАНСТВАТА

Synergy Tower е най-новия проект на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ). Дружеството е едно от първите специализирани инвестиционни дружества на БФБ - София за инвестиции в сектора на недвижимите имоти с 15-годишна история и проекти като "Камбаните Бизнес Център", East Tower, Kambanite Green Offices. Модерният бизнес център клас А с РЗП 50 761.38 кв.м ще бъде най-високата - 83 метра, и най-голяма сграда на територията на "София Тех Парк" с главен вход от бул. ,,Асен Йорданов“. Първите осем етажа над партерния с просторно фоайе ще разполагат с отдаваема площ 2750 кв.м всеки с до 360 работни станции на етаж, от 9-и до 14-и етаж площта е по 1350 кв.м с до 180 работни станции. Последният панорамен 16-и етаж е за офиси и заведение. Всеки етаж може да бъде разделен на 4 функционално независими офиса, всеки от които със самостоятелно сървърно с независимо охлаждане. Съгласно изискванията на "София Тех Парк" не по-малко от 30% от офисите следва да бъдат за компании с изследователска дейност. В подземните нива ще има 402 паркоместа за автомобили, 30 места за мотоциклети и над 300 за велосипеди. Предвидени са зона с душове и съблекални за велосипедисти. Сградата ще се обслужва от 13 асансьора и

ще разполага със 100% резервно електрозахранване от две подстанции. Проектантите от „АиА Архитекти“ залагат на елегантно вписана форма от стъкло и метал, кореспондираща с високотехнологичната концепция на локацията и околните сгради - "Арена Армеец", "Уолтопия", Форум „Джон Атанасов“, и добре забележима от бул. „Цариградско шосе“ и от "София Тех Парк". Соларен парк на покрива ще произвежда 20% от необходимата енергия. Сградата ще бъде сертифицирана по LEED. "София Тех Парк" е притегателен център за IT компании, където до момента са изградени Бизнес инкубатор, Лабораторен комплекс с 11 високотехнологични лаборатории, Форум за събития „Джон Атанасов“, Музей/ Експериментариум, етажен паркинг, спортен център в паркова среда с алеи, фонтани и водно огледало. В шест зони през следващите години ще бъдат реализирани още проекти за високотехнологични компании. Локацията между ,,Цариградско шосе“ и бул. ,"Асен Йорданов“ е с отлични транспортни връзки, а до 2025 г. между Арена „Армеец“ и Synergy Tower ще бъде изградена метростанция от разширението на третия метролъч.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 1-8

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 9-14


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.