Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 4, 2017 г. / Spisanie Gradat

Page 58

56  ГРА ДЪТ   АВГ УСТ / СЕПТЕМВРИ 2017

НОВА ВИЗИЯ ЗА ГРАДСКАТА ГРАДИНА, ВОДНАТА КАСКАДА И ПЛОЩАД „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ В ПЛЕВЕН


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.