Списание "ГРАДЪТ" - брой 1 / Spisanie Gradat

Page 60

58 ГРА ДЪТ   ФЕВРУАРИ / МАРТ 2016

ГРА ДСК А сред а

Храм „Св. Николай Чудотворец“ в Пловдив текст Светла Добрева

Най-новият православен храм „Св. Николай Чудотворец” в Града на тепетата привлича погледи с необичайно сините си куполи, обсипани със златни звезди. Това е първата „желязна” църква в България, която отвори врати миналата година. „В градежа й са използвани сложни метални конструкции, които правят сградата по-устойчива на земетръс и значително по-лека в сравнение с традиционното монолитно строителство, разказва Кирил Василев, управител на ХМЦ, Пловдив – основен ктитор и изпълнител на храм „Св. Николай Чудотворец”. За пръв път в историята на храмовото строителство у нас е издигнат метален купол с диаметър 10.7 метра, тегло 12 тона и височина 5.5 м.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.