Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

BIBEL-SVAR LEDER MUSLIMER TIL KRISTUS

s.

4

ARIL EDVARDSEN BLIR FLYHALE-HELT

s.

27

TROENS BEVIS MAGASIN -MAI 2012 - 53 ÅRGANG

JOBBER MED DE DRØMMER GUD HAR GITT

s.

34

“Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.” Apg 1:8.


Innhold: Innhold:

TROENS BEVIS TrOENS BEViS

03

MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR s.FOr SKANDINAVIA MÅNEDLiG VEKKELSESMAGASiN

16

s. LEDEREN: s. JESUS ER VERDENSHISTORIENS STØRSTE s. SKANDiNAViA MAI 2012 HVA BØNNMENiGHETENS GJØR FOR OGViKTiGSTE MED OSSOPPGAVE NYHET rUNE EDVArDSEN

53. årgang APriL 2011

04

52. ÅrGANG

03

s.

04

18

PÅ LEDErKONFErANSE

24 25

TROENS BEVIS VIL s. SEr AT DE ELSKEr HVErANDrE PÅs. s. - være en profetisk røst som MIRACLE CHANNEL: EN BRO FRA OG INN I setter fokus på misjon og ZANZiBAr SLiKBIBELFORTELLINGEN JEG SEr DET unådde folkeslag BIBEL-SVAR LEDER MUSLIMER TIL KRISTUS VÅR HVERDAG - formidle troTROENS på vekkelseBEVIS VIL s. s. innhøsting røst som - være enogprofetisk - gi balanserte og trosstyrkende BiBELSKE VErDiEr i DEN ArABiSKE rEKOrDSTOr GrUPPE PÅ DUGNADSTUr settersom fokus påtilmisjon s. og s. artikler inspirerer VErDEN TiL DiNASENTErET i GOMA vekst i hele unådde kristenfolket folkeslag ARIL EDVARDSEN BLIR FLYHALE-HELT INNFØDTE EVANGELISTER:

06

06

08

- formidle tro på vekkelse VI VISSTE IKKE s. AT TRO VAR SÅ MANGE UTGIS AV og innhøsting ARABISKE TROENDE TROENS BEVIS MØTTE JESUS i JErUSALEM - gi VERDENS balanserte og trosstyrkende EVANGELISERING

10

artikler inspirerer til Sarons Dal, N-4480 som Kvinesdal s. s. Tlf.vekst (+47) 38 35 75 00 i hele kristenfolket PrEKÆrT BEHOV Fax (+47) 38 35 75 01 BREVKURSET “DET NYE LIV” E-post: mail@troensbevis.no KJÆRLIGHET UTgIS aV s.OG TILGIVELSE BRYTER MED Nettsted: www.troensbevis.no

08

12

GAMMEL STAMMEKULTUR TROENS BEVIS HVEM SKAL GÅ

26

27 28

s.

30

s. GUD HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS CLASSIC PETRA I SARONS DAL 14. JULI s.

32

MiSJONSNYTT s. JOBBER MED s. DE DRØMMENE GUD HAR GITT

34

33

TrOENS BEViS FOr 25 År SiDEN

Verdens Evangelisering REDAKSJON: BURGER KING Ansvarlig utgiver:Kvinesdal Sarons Dal, N-4480 s. TANKER s. Sitter på Burger King i Bangkok etter et par uker med mange inntrykk: Først verdens mest Rune Edvardsen Tlf. (+47) 38 35 75 00 OMSOrG FOr FATTiGE i iSrAEL BØYEr KNE og folkerike nasjon, India, derDE vi holdt enormt suksessfulleØrKENFOLKENE kampanjer i byene Chirala Redaktør: Fax (+47) 38 35 75 01 Zaheerabad. Sten Sørensen s. s. E-post: mail@tbve.no Designer:

13

34

15

39

På denne TANKEr turen harOM jegLiVET lest boken Bono om Bono derBrEVKUrSET en fransk journalist har skrevet Nettsted: www.troensbevis.no Mariell Hovdhaugen en bok etter samtaler med denne Bono som kom fra ingenting sammen med tre andre irske gutterHvorfor og erobret verden. dagi sitter sammen med statsledere fra hele verden JOURNALISTER: skjer det såI lite våre han menigheter? REDaKSJON: og påvirkerDa til åJesus gjøregikk fattigdommen til historie. Denne med sin åpenhet direkte Bente Thakre her på jord, hadde han harBono en omgangskrets de og fleste av oss ville Ansvarlig utgiver: måte å leve på, er nok vår tids største forkynner av det budskapet Jesus vil ha til vært Kåre J. Stusdal vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. frem Det ville rune Edvardsen vår tid. Sten Sørensen både slitsomt og utfordrende å følge Jesus en dag. Han prioriterte å være sammen Nathalie Edvardsenredaktør: med samfunnets utstøtte. De som de “rettroende” ikke ville ha noe med å gjøre. «I verden, Hvor men enn ikke han av verden.» Snartdet 250 millioner album. Med sanger som gå, og Håvard Axel Kator Sørensen Sten var, skjedde noe. Blinde solgte fikk synet tilbake, lamme kunne brenner seg inn i bevisste og ubevisste hjerter. De fleste som lytter vet sikkert ikke at de alle som en ble sett. redaksjonssekretær: er under forkynnelse. FOTOGRAF: Mariell Edvardsen Tross tusenvis av møter, så blir kanskje bare noen ti-talls frelst i uka i Norge. Hvorfor? Nathalie Edvardsen Vel, i de tilfeller er det ikke noen på våre våre møter til å ta imot forkynnelse Kan vi finne vår veifleste til folket i denne tiden? Harufrelste noen av «kanoner» kjempet på Simen Løvgren ellermot omsorg, vi er isolert i egne lokaler. Vi har ikke vært samme måte AIDS,fordi URETTFERDIGHET OG HANDELSAVTALER? Nei, vider tierute, ogog er møtt redd folk på aBONNEMENT Aina S. Eftestøl

for åi miste deres det vi hjemmebane. har. I boken sier Bono at 21 milliarder dollar gis til Afrika i hjelp hvert år. Sendes ut gratis

Med en prosent større handelstilgang mot Vesten ville det bli en økning på 70 milliarder ABONNEMENT Norge og Norden Menighet er løsningen og ordningen. dollar i vekst. Dette er veien til selvstendighet. Sendes ut gratis i Jeg tilhører en menighet som ligger i ei bygd der det er veldig åpent. Og gledelig, Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år Norge og Norden i det siste er det flere nyeinn som kommer til møter. Bygdefolk sersin. seg velkomGiro: 3080 30 43007 Jeg elsker tankegangen. Han treffer i storpolitikken fordi han har gjortsom leksen Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste Dansk Hva med deg og meg, har vi gjort leksen vår? Bruker vi den innflytelse vi Giro: 3080 30 43007 postgiro: åreneog ikke vært noe innhogg i det flotte byger gitt som 30 gruppe individer til et særlig vitnesbyrd for verden? Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark demiljøet. Mange bygdefolk er positive til menigheten, Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 harhjertet ikke satt sine bein skal der. bli Hvorfor holder Jeg støtter men av hele at fattigdom historie i vår norske 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 menigheter på i samme dur, uten at tonene treffer? generasjon på samme måte som jeg sender inn samme signal Svensk postgiro: 7 42 87-4 Tonene fra Himmelen er “Kom som du er. med i Finsk postgiro: 800014 70201790 at «unådde» skal bli historie i min generasjon. Så jobber Bli vi sammen Finsk postgiro: 800014 70201790 felleskapet. Vi har ventet på deg lenge nok. Du er Færøyisk postgiro: 66222 med Bono og andre felles troende for virkelig å vise at det går Færøyisk postgiro: 66222 velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med an når vi jobber i vår tid, vår hverdag og vår verden sammen. er N-4480 allealle er N-4480 KvinesdalKvinesdal

alle menigheter for Evangeliet. Jeg drømmer et kristent “NAV-kontor”. dette kontoret BURGEREN om ER SPIST OPP. Burger King ogPå McDonald’s finnes er det jobber i overflod, men vi trenger på hvert gatehjørne her. Men få kirker. BURGER KINGflere HAR GrafiskGrafisk produksjon produksjon arbeidssøkende. Stå sammen med troende i SKJØNT DET. De gir sultne mat. Hegland Trykk AS, Flekkefjord hele Norge, og vi vil få se resultater! Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 8000 eksemplarer Opplag: 7200 eksemplarer

2

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

ansvarlig utgiver


.

,

Leder av Sten Sørensen

Hva bønn gjør for og med oss Det kristne livet har bønn som utgangspunkt. Vi blir kristne ved at vi tar imot Jesus i bønn, og vi lever ut kristenlivet ved stadig å henvende oss til Gud i bønn. Temaet bønn skal aldri skape dårlig samvittighet hos oss, men det skal åpne en fantastisk dør inn til Gud. Alt arbeid i Guds rike blir rikere når det løftes opp i bønn. Det gjelder også misjonsarbeidet.

Bønnen gir oss klarhet og fornyer sinnet vårt når vi grunner på ordet og samtaler med Gud om alt. Bønnen grunnfester oss og formidler Kristi sinn. Bønnen virker i oss slik at vi brytes, modnes og vokser i overgivelse, utholdenhet, tålmodighet og Kristus-likhet.

Leder av Sten Sørensen.

Men bønn kan også være kamp, når man ber den Bønn gir oss adgang til Guds nærhet og nådens samme bønnen år etter år, og himmelen virker stengt. trone. Kan du tenke deg et bedre sted å være enn Da er det viktig å understreke at bønn er tillit. i Guds nærhet og der nådens trone er? Bønn erer menighetens arbeid og ser om dette kallet blir Menighetens to viktigste oppgaver er evangelisering formidler den nærheten! Bønn gir oss håp, bønnen vi fårog selevd andre prioritert ut. mennesker og verden og misjon. Det førstefor skjer i nærmiljøet og Bønnen det andregjør at De hele fleste som imot evangeliet gjør det i unge heltoss til jordens ender.den Vi kan måle den åndelige oss, ja allierer oss med Gud. Bønn skjer kobler på Gud, omkring livettarmed Guds øyne. Derfor erår, og disse er aktive brukere av de moderne medier. temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge allmektige! I bønn kan vi minne Gud om hans løfter til det så viktig at bønnen får konsekvenser for oss. Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkant merke til hvordan disse to hovedoppgaver blir ivaretatt. oss. Den hjelp og være styrke vi harog fått i bønnen, ønsker vennlige glade i dem. Man vinner vi ikke mennesker i forkantat skjeller dem ut eller dømDet har skjedd en stor teknologisk revolusjon de siste også at andre skaldersom få. Vi viønsker bønnens krafthar og mende holdninger. øre til mennesker årene. Mulighetene er derfor store for å spre evangeBønnen setter oss fri fra prestasjonsangst, masken velsignelse skal bli alle til del Ingen – for låner alle trenger å gå som er negative eller dømmende. Så enkelt er det. liet til nye grupper mennesker. kan falle – barnet finner hvile hos sin himmelske Far. til Gud med sine byrder og bekymringer. Derfor blir misjon så viktig. Dersom vi er geniunt interessert i mennesker og viser Da disiplene startet opp skjedde evangelieformidlindem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne at gen byrdene fra mann tilav. mann. Evangeliseringen foregikk på Bønnen gir oss et sted å legge «Kom til mange mennesker i dag er åpne og søkende. Vi har tomannshånd eller ved at en talte til en gruppe menmeg alle dere som strever og bærer tunge byrder.» muligheter som aldri før. nesker. Det var en effektiv metode, den eneste effektive

Menighetens viktigste oppgave

”Vi må være venn om medbønnesteder tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Mulighetene «Bønn er vårt åndedrett. Detlikeerfullt ikke snakk og bønnestillinger, det er vårt har aldri vært større til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!” kristenliv.» metoden som fantes på den tiden. Jeg ønsker å være en del av et menighetsfellesskap Senere kom trykkekunsten og evangeliet ble formidlet Bønn er ikke magi, det vil si gjennom noe som virkerTenk av seg Allefått trenger åsom få høre om evangelisering Jesus som døde for all praktiserer og misjon. Jeg ønsker litteratur. hvor selv mange som har en å være med i en er menighet barneei er evangeliseringsbok og verdens som gjen-synd.også bare vi gjør det på den rettebibeltraktat måten. eller Bønn ikke å Synderegningen betalt.der Vibarn kanog leve i er stolte av å være blir meden i samme som nomkommunikasjon det skrevne ord har med kommet til tro. kommandere, bønn er tillit og samfunn medbarn Gud der bønnen kilde menighet og ressurs meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformiden levende og sanne GudI –vårFaderen, sønnen og også skjeddi livet. dlingen. tid har evangelisering gjennom Den hellige ånd. Bønn er vårt åndedrett. DetEvangeliet er ikke er spredd via satellitt. radioog TV-arbeid. på tomannshånd gårfram aldri ut på dato. Det siste som har skjedd evangelisering«Jeg gjennom snakk om bønnesteder og bønnestillinger, det erervårt formanerEvangelisering dere framfor alt til å bære bønn Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske internett. kristenliv. og påkallelse,hjelpemidler forbønn og takk for alle mennesker. Be må også tas i bruk. Og bak det hele må for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et det være brennende hjerter som er grepet av Jesus! En av de siste moderne medier som brukes er Facebook. Informasjon spres som ild i tørtstille gress.og Detfredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Bønnen er stedet der vi overgir oss i full tillit til Guds det viktigste mediet i Egypt på nyåret i vilje og Hans ledelse. Det erpåstås der viatsier fra hjertet at vi Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, forbindelse med opprøret og beseiringen av president elsker Ham, stoler på Ham og betror Ham hele vårt liv han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære Mobarak var nettopp Facebook. Ikke minst de unge aktive brukere detfokus. mediet og informasjon spres – vår fortid, nåtid og framtid.erBønn gir oss av rett sannheten å kjenne.» 1. Tim 2, 1 - 4. i stor skala.

Fil 4,6-7: «Vær ikke bekymretDe forelektroniske noe, men la i alle mediene er ting kanaler for å spre inforMange deres bønneemner kommemasjon. fram for Gudbeklager i bønn seg over den teknologiske utviklingen fordi det spres så mye negativt gjennom og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som disse kanaler. Svært mye destruktivt formidles dessovergår all forstand, skal bevare deres hjerter og verre gjennom ulike teknologiske medier. deres tanker i Kristus Jesus.»

redaktør

Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Mulighetene har aldri vært større

Vi kjenner alle til bekymring.tilBønn hjelper mot å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn bekymring. Selv den som ber kan være bekymret, nå! Gjennom de elektroniske mediene finnes det en enorm mot mulighet til å spre Ievangeliet! La oss derfor men bønn er den beste hjelpen bekymring. bruke alle kanaler til å nå ut! Det er vår oppgave å vers 6 leser vi at vi kan legge alle bønneemner fram være gode forvaltere! for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.

Menighetens hovedoppgave er evangelisering og misjon. Som ”organisasjon” er menigheten den eneste Hva gjør bønn med oss? Guds fred bevarer vårt hjerte som er til for sine ikke-medlemmer, alle andre kjemper og våre tanker. Bønn virker istort osssett slikforatå vi aldrisine trenger ivareta medlemmers interesser. å bli bunnløst fortvilet, eller være redd og forvirret hovedoppgave er å formidle evansiden vi har en å gå til medMenighetens alt. geliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evalu-

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

3


MIRACLE CHANNEL Les spennende rapporter fra vår arabiske TV-kanal, som kringkaster evangeliet til 330 millioner arabere 24-timer i døgnet. Du kan se kanalen på vår web side: miraclechannel.com/live.html

Bibel-svar leder muslimer til Kristus Muslimer fra Libya, Egypt, Saudi-Arabia, Jemen, Syria, Algerie, Kuwait, Irak og Marokko kommer til tro på Jesus når de får svar på sine spørsmål om den kristne troen på lufta.

Av Bente Rognmo Thakre Miracle Channels ukentlig direktesending fra et studio i Kairo der arabere og muslimer kan ringe inn med spørsmål om Bibelen har på kort tid fått et stort og nysgjerrig publikum. Programmet, som begynte i fjor høst på Troens Bevis’ arabiske satellittkanal, har allerede mottatt hundrevis av spørsmål. På samme tid som vi opplever at muslimer kommer til tro på Jesus når de får svar på sine spørsmål fra noen som forstår bakgrunnen deres, får vi også kartlagt noen av de største hindringene som vi må ta opp når vi skal kommunisere evangeliet til den arabiske verden. Det store antallet spørsmål vi får er en god indikator på at seerne er oppriktig interessert og ønsker å oppdage hva som er sant. Konkrete spørsmål Her er eksempler på spørsmål vi har fått siden en ny runde med programmet begynte i januar: - Hvorfor kunne ikke Gud bare tilgi Adams første synd slik at han ikke måtte kommer ned på jorden som en person? - Hvordan kunne Gud bli født gjennom en kvinne som er full av synd og urenhet? - Er ikke Guds menneskelige skikkelse begrenset av tid og sted? - Hvorfor har kristendommen kombinert både det gamle og det nye testamente? Var ikke det nye testamente nok?

4

MIRACLE CHANNEL MAI 2012

Andre seere ringer for å fortelle oss hvordan programmet har påvirket dem: Fra Saudi-Arabia: “Deres religion er sannhetens religion. Jeg er ikke en kristen, men jeg finner trøst i ordene deres. Vær så snill og be for meg.” Fra Syria: “Jeg vil gjerne lære å kjenne Gud.” Fra Algerie: “Jeg vil gjerne lære mer om Jesus.” Amel: “Dersom Jesus er Guds sønn, hvorfor ble han korsfestet og døde? Det er forvirrende.” Mohammed: “Det å snakke om kristendommen er forvirrende fordi vi ikke vet noe om den, spesielt ikke om treenigheten. Jeg vil også legge til at islam er en religion med tilgivelse og nåde.” Fra Algerie: “Jeg beundrer programmet deres, det har forandret livet mitt. I mange år levde jeg et liv i sorg før jeg oppdaget Jesus’ kjærlighet, som har helbredet meg. Vær så snill og ikke stopp dette programmet.” En nesten blind iman fra Nord-Afrika kontaktet oss og sa at han gjerne ville ha personlig besøk for å prate om den kristne troen. Av sikkerhetsgrunner er det vanskelig å følge opp slike forespørsler, men i dette tilfellet var det mulig. De hadde en lang og interessant samtale, og han var veldig nysgjerrig på det han hørte i dette programmet. Han ville gjerne ha en audiobibel slik at han kunne studere den selv!


Medlem av muslimsk brorskap kom til Jesus Et tidligere medlem av muslimsk brorskap skrev til oss i februar og delte historien om hvordan han bestemte seg for å følge Jesus.

Av Bente Rognmo Thakre ”Jesus’ fred være med dere! Jeg er dypt takknemlig for Miracle Channel og finner stor trøst i å se på programmene deres. De styrker troen min fordi jeg ikke har mulighet til å gå i en menighet på grunn av mine sosiale omstendigheter. Jeg heter Salem og kommer fra en familie i Algerie. I begynnelsen var jeg ikke en veldig religiøs person. Vi praktiserte kun islam under Ramadan og ved våre religiøse fester. Men etter det tragiske dødsfallet til et av våre familiemedlemmer, ble vi veldig religiøse og jeg ble et aktivt medlem av muslimsk brorskap der jeg inviterte mennesker til å komme til Islam. Jeg ble kjent for min store iver i den islamske bevegelsen. Jeg begynte å misjonere blant studenter, jeg ble veldig religiøs og jeg tvang mine søstre til å be og å gå med slør. En dag i 2003 hørte jeg ved en tilfeldighet om Kristus på en av de kristne kanalene. Fordi jeg hadde mange vrangforestillinger om Kristus, brydde jeg meg ikke om det. Men jeg klarte ikke å nekte for at jeg var nysgjerrig. I hemmelighet begynte jeg å lytte til det kristne budskapet og jeg kontaktet til og med oppfølgingskontoret. Jeg ble klar over at mye av det jeg trodde jeg visste om kristendommen, rett og slett var løgner. Hele tiden mens dette pågikk våget jeg ikke å fortelle at jeg hadde begynt å tvile på islam. De neste månedene var en pinsel for meg både åndelig og følelsesmessig. Spørsmålet jeg grunnet på hele tiden, var … hva om dette er sant? Til slutt fikk jeg mot til å møte en kristen mann i Algerie, og etter at vi hadde gjort en lang og grundig studie av Bibelen sammen, bestemte jeg meg for å følge Kristus. I 2007 publiserte den arabiske avisen “El Shorouk” historien om troen min, der de hevdet at jeg hadde gått tilbake til islam etter tre år. Jeg gikk til dem og prøvde å overbevise dem om at jeg fremdeles var en kristen, men de nektet å publisere dette og i stedet ble jeg arrestert i 2008 fordi jeg hadde forlatt islam og for å ha forbudte bøker i eie, men Herren var med meg. Nå håper jeg at dere kan være med og be for at jeg kan finne en jobb og at jeg kan tjene Herren med mitt liv. Gud velsigne dere i deres arbeid.” Troens Bevis’ arabiske satellittkanal, Miracle Channel, hører fra flere tusen arabiske seere hver eneste måned. Vi har stort behov for flere støttepartnere, og du kan også være med og støtte dette arbeidet med en øremerket gave til Miracle Channel. MIRACLE CHANNEL MAI 2012

5


INNFØDTE EVANGELISTER Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”.

«Vi visste ikke at det var så mange arabiske troende» I flere europeiske land, deriblant Spania, er det mange innvandrere fra Nord-Afrika. Da jeg var i Marokko for noen år siden møtte jeg en eldre mann utenfor en landsby. Jeg spurte ham litt om hva folkene i området levde av. Han kunne fortelle at han, og mange med ham, fikk tilsendt til sitt livsopphold fra slektninger som bodde og arbeidet i Europa. Det å gi Jesus til de som kommer til et europeisk land vil kunne få store konsekvenser. Alle har de gode kontakter i sitt hjemland. Når de så møter Jesus vil de formidle dette til slekt og venner der. Våre venner i Spania ser ofte hvordan familier både i Spania, og i hjemlandet, blir forvandlet ved Guds nåde. I Barcelona har våre venner der startet en arabisk menighet som også har to sentre hvor de gir undervisning i ulike fag og har sosiale treff. Her kommer de i kontakt med mange som igjen blir kjent med den kristne tro og som leder dem til et aktivt menighetsliv.Under finner du en liten hilsen fra våre venner i Barcelona.

Av Kåre J. Stusdal Endelig er våren her, sesongen for ny vekst og nytt liv, og vi blir påminnet om alle de måter Herren har vist sin trofasthet gjennom de siste årene. Vi har virkelig sett nytt liv i mange av våre venner! Til jul fikk vi dele med mange det virkelige innholdet i julen, med mange av deltakerne på sentrene. Kvinnene ble svært interessert i presentasjonen og flere av dem spurte etter kopier av Jesus-filmen for å finne ut enda mer om Jesus. Vi delte juleevangeliet slik vi finner det i Lukas og forklarte at Jesus er Guds største gave til oss. Menigheten har også fortsatt å vokse. De siste månedene har vi holdt to evangeliske fremstøt. Det har vært mange som har deltatt på disse, både de vi har

6

INNFØDTE EVANGELISTER MAI 2012


blitt kjent med på sentrene og folk vi har møtt på gata. En jente fra Marokko fikk innbydelse mens vi hadde gatemøter. Hun kom på en av disse samlingene og nå kommer hun fast på møter i menigheten med en økende lengsel etter Guds ord. Fremstøtet vi gjorde i februar var også spennende. Taleren hadde et kraftfullt budskap og inviterte til bønn etterpå. Det var mange som løftet sine hender som tegn på at de tok imot Jesus i sine liv. Det første møtet vi hadde i menigheten i vår var et vitnemøte. Nesten alle som var på møtet vitnet om Guds godhet og trofasthet. Mange i menigheten har opplevd store vanskeligheter det siste året med nedgangen i økonomien i Spania og økende arbeidsledighet. I mars holdt vi den andre delen av det vi har kalt den arabiske disippeltreningsskolen. Denne gangen var temaet om indre helbredelse. Det var over 70 deltakere med bakgrunn fra mange arabiske land. Vi erfarte et mektig gudsnærvær og mange opplevde helbredelser fra indre sår gjennom Guds kjærlighet og den forløsende kraften fra hans verk på korset. Til tross for forskjellig bakgrunn opplevde deltakerne en stor kjærlighet og enhet. Dette var også trostyrkende og oppmuntrende for de nyfrelste som var til stede. Tre kvinner som nylig kom til tro opplevde det utrolig at så mange arabiske troende kunne samles og ha et så fint fellesskap. De visste ikke at det var så mange arabere som trodde på Jesus engang.

INNFØDTE EVANGELISTER MAI 2012

7


BREVKURSET “DET NYE LIV” Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”. Vil du se våre brevkurs kan du gå inn på vår nettside: nlschool.com

Kjærlighet og tilgivelse bryter med gammel stammekultur I rapportene vi får fra Brevkurselever i Afrika får vi høre om hvordan utstøtte mennesker opplever legedom til både kropp og sjel gjennom omsorgen til våre Brevkurs-evangelister.

Av Bente Rognmo Thakre Patur Ramlal Naik

Burundi: Jeg heter Leatitia og jeg takker Herren fordi han har leget hjertet mitt. Jeg vokste opp i en familie der jeg var høyt elsket. Da jeg var 18 år gammel giftet jeg meg, men jeg fikk ikke barn. På grunn av dette ble jeg til latter for landsbyen og min manns familie begynte å planlegge hvordan de kunne bli kvitt meg så min mann kunne gifte seg med en kvinne som kunne få barn. For et vondt liv jeg levde! Etter en stund gikk de til en heksedoktor som brukte voodoo-dukker mot meg. Jeg ble plutselig så syk at jeg døde. Men mens hele familien min og naboene stod i sorg og gråt over min død utenfor hytten vi bodde i, kom det noen evangelister fra Brevkurset “ Det Nye Liv” forbi som gikk inn i hytten og ba for meg. Jeg våknet til liv igjen og gav mitt liv til Jesus med en gang. Halleluja, dette miraklet ledet også min mann til Kristus. I dag elsker vi hverandre og det er fred i vårt hus.

8

BREVKURSET ”DET NYE LIV” MAI 2012


Marie Goreth

Jeg heter Marie Goreth. Jeg vokste opp nord i Burundi og var farløs fordi min fars brødre hadde drept ham på grunn av jorden som familien min eide. Fordi vi var åtte barn, fortsatte onklene mine å drepe brødrene mine inntil det kun var min mor og meg selv igjen. I vår landsby gikk jentene på skole, men jeg måtte være hjemme på grunn av alle disse problemene. De forsøkte også å drepe meg. Jeg hadde ikke god helse, og under en stor fest som onklene mine hadde ble jeg plutselig veldig syk. Jeg tror jeg var blitt forgiftet så de kunne arve hele eiendommen etter min far. Men takk til Gud så fant Brevkurs-evangelistene meg. De gav meg klær og begynte å be til legedom både for min sjel og kropp. I dag har jeg gitt mitt liv til Jesus, jeg vet at jeg er en verdifull jente, jeg har tilgitt onklene mine og nå er jeg lykkelig fordi jeg har en grunn til å leve. Pris Gud! Og her er historien til en av hjelperne ved oppfølgingskontoret vårt i Indonesia:

Domingus

Domingus var kun 19 år gammel da han sto ansikt til ansikt med døden. Han ble overfalt på veien og truet til å fornekte troen sin. Da han ikke ville fornekte Jesus, forsøkte de å halshugge han. Samme dag ble også bibelskolen han gikk på brent ned. Legene sa at Domingus ikke kom til å overleve angrepet. Sentralnervesystemet hans var blitt kuttet over og han hadde mistet for mye blod. Men i løpet av de fem dagene på sykehuset, mens han svevde mellom liv og død, forteller han at han så Jesus komme til seg og at Jesus helbredet ham. Til legenes forbauselse ble han helt frisk. Det voldelige angrepet har heller ikke tatt motet fra den unge gutten. I dag er Domingus en ivrig sjelevinner som gjerne forteller andre at Jesus Kristus er den levende Gud som også helbreder. Dominique deler også ut Brevkurset “Det Nye Liv” til alle som er interessert i å lære mer om den levende Gud som helbredet ham. Brevkurset “Det Nye Liv” gir en grunnleggende innføring i Bibelen og Guds plan for menneskene. Troens Bevis har i dag ni oppfølgingskontor i syv land, og i 2011 fikk Brevkurset 284 992 nye elever. BREVKURSET ”DET NYE LIV” MAI 2012

9


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen /S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere /S AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S er Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! -Kontakt Troens Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde - Kontakt Troens Bevis på (+47)folkeslag 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 60 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KO folkeslag A/S OG UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPART / SALG FEVANG eannonse forKJØP ditt firma også! A/S 00 EIENDOMMER Mob: 90 56 60 Utleie avFASTE Næringslokaler FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE06AV Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for di misjonen VÅRE STØTTEPART til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 00 Vi EIENDOMMER støtter 4016 Stavanger ROS G.T.Eiendom AS LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for d TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV 4016 Stavanger Mob:90 56 EIENDOMMER 06 60 ROS misjonen KJØP / SALG D: LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi st EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen ED : til unådde EIENDOMMER Vi st og Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS V I HJELPER DEG MED : g FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag og Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misj V I HJELPER DEG MED g un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folke OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folke Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og: VI HJELPER DEG MED: OG UTLEIE AV

E

r.

evis ide

Bevis eide

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

ng

Har du en god forretningsidé?

Engros

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker din bedrift å forbruksvarer innenfor: Askeladden skudd går uavkortet Fax: 32 72 85481 • Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

G

Engros

G r

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

BØRRE BØRRE

Kong forbr

•Kong Ko

•forbr Da

Ko •• Tø

• Da

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% a • Tø skudd til mis

40% a Ønske skudd støtte til mis samtid fornuf Ønsk Ta kon støtte sende samti

fornuf Ta ko sende

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

@

dal 35 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

BØRRE BØRRE

ng å ten?

@

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

å

dal 35 o r 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for VI iHJELPER DEG til åde fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED: Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.aider.no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerførerJan rimelige reservedeler Trafikklærer: Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangeliseringlønn, i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21kraftoverføringsaksler, på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens NS Vi lagerfører rimelige Jan Noreid Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen ER å nå du de unådde med Kontor: 38 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Privat: 3821 01vipå32 77 sin JanUar 2010 Katalog hele sider. Mobil:www.klimasystem.no 922 14 419 Husk at også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. kraftoverføringsaksler, Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor Bevis traktorseter, DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 et for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie liet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter,21kraftoverføringsaksler, Bevis Privat: 38 01 Katalog på 27 hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 00 35 09 Bevis ide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 deler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. Den koster kr. 50.69 10 23 00 det for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår rker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie liet. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele valg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 ROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for deler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 fÅ 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører erker. både i Songdalen og TROENS å Kontor: 38reservedeler 10 00 er og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige valg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til de fleste kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 ksler, 1 å nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i ng ider. Mobil: 922 14+47 419 LEDIG ANNONSE KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører og MÅNED, KONTAKT Telefon 913 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler .er50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører i vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: ider. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår r.. 50.forbruksvarer innenfor: sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04• ENGROS 00Støtter Engros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR ENGROS sylindere. Alt dette finner du i vår 1 G forbruksvarer innenfor: 138 01 32• 77 • Privat: Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på •• Tørkemateriell Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økono Verden å nå

EPARTNERE! eannonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler FASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler is på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter VÅRE STØTTEPAR Teo onomi-deler AS Økonomi-deler isFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! bådefo Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teo RE Øk Kr Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde E folkeslag /S E! /S LG RRE å! S E AV

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til unådde misjonen Vi støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

VÅRE G A/S V & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER AS MER Kontakt Troens Bevis på 38Aud MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 35 75 00SE forSIDE foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag 60 til unådde V /støtteannonse SALG 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler 69 10 23 00 SALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV 49 R 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 00 EIE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER 1 1 Vi støtter MMER KONGSBERG PAPIR ENGROS 00 10 TLF. 32 27 49 00

r

@

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overMobil 922 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig handle til 32 72www.k-p-e.no • Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. priser. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. E-mail: fornuftige priser. Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å TROENS BEVIS MAGASIN MARS 2012 Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

BØRRE

Økono Vi lag Verden til åde nå Husk Vi lag hytter til de traktor Husk sylind hytter Katal trakto Bestill sylind Katal Bestil

både Trafikklæ Øk Kr Mobil: Trafikkl Kontor Mobil: Privat: Kontor Privat:

V m ti fo

Dronningensgate 95 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 9 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser.


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov Engangsgave

kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto 3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

(Trekkdato den 22. i hver måned)

Person nr:

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Navn: Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EVANGELIST! DU KAN EGEN FÅ DININNFØDTE EGEN STEDSFORTREDER!

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor eller mye folkeslag du kan gi(snakk hver måned. Be regelmessig for Hva skal jeg gjøre? Velg et land med Troens Bevis). din innfødte Bestem hvor evangelist. mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tarmisjonær. del i. Nyhetsbrevet Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din Høsten i Flammer og misjonsbladet Rapporter fra arbeidet din misjonærTroens tar delBevis. i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Sarons Dal, 4480aritkler. Kvinesdal, Norway. mye misjonstoff og andre interessante Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for nummer, slik at vi kan oppgaven over innbetaltatårsbeløp til likningsmyndighetene norske givere. Det er ensende forutsetning for skattefradrag du har gitt oss personnummer, slik atsiffer). vi kanDa sende oppgaven overinn innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle (alle kommer fradraget som egen post i til selvangivelsen. Har du gitt oss siffer).en Dagang, kommer somtilegen i selvangivelsen. gitt oss dette dette tar fradraget vi vare påinn dette nestepost års innberetning. DuHar kandu oppgi dette på en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Du også skriveBevis, til Troens Bevis, Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Ellerkan skriv til Troens Sarons Dal,Sarons 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


s Bevis det for geliet.

ns Bevis edeler idet for erker. geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder seminarer med Lundegeilen 10, 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand LEDIG fra disse. Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 pLASS! LEDIG som vår frelser kom vi inn Velkommen innom Trafikklærer: Jan Noreid under Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: 14 419 forandre eller tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 det Jesus har gjort. Kontor: 38 10 04leker, 00 gavekontorrekvisita, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. Ofte ber vi Gud Utleie om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene - Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   Ettervern   -­‐  Pmotaragraf  1akseptere 2  -­‐  Studio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   a v   l okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal ligne Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Israel. Det er de som hevder at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie Tlf aldri 38 37ANNONSE 04 vekkelse 55, tonfot@online.no Tlf. 37 37 00 Fysioterapeut/ kan bli i et land hvis oss finnes det mennesker som heten? Jeg 25 er glad for at Bibelen Spesialkompetanse på konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom Fax. 37 25 37 01 ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 37 Gud 25 37var 00 1 pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37Seg 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte med Pb. 311, 4892verden Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv, så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no lloyd@primainvest.no viser likevel hensikt, at vi skal være- Kultur en velsigovertredelsene i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60 62at en slik påstand blir ryggog16KONTAKT nakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å i g og gjerning. ElskE deres fiender, velsign dem som ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

så! AS AS

id

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gavemusikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

f i

B

Velkommen innom

E

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

tvalg i edeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri aksler, sider. aler og kr. 50.u i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


Din familie

Jarle Waldemar på kveldsmøte for barna torsdag 12. juli under Sommerstevnet! Det er en glede å kunne annonsere at Jarle Waldemar kommer til Sarons Dal torsdag 12. juli, og har barnemøte på kvelden! Han vil bli å finne i Stevnebutikken fra kl. 15, der han signerer og selger sine nye produkter. Jarle Waldemar (33 år) er barneevangelist og reiser rundt i landet og forkynner evangeliet gjennom sang, musikk, kreativ preken, drama og trylling. Han møter mange tusen barn hvert år gjennom sine reiser. Jarle Waldemar produserer Jarle-TV, som er et kristent barne-TV på DVD, som inneholder trylling, musikkvideoer, drama, dukketeater og kortfilmer. Han har også gitt ut flere barne-CD-er med notehefter og singback. I tillegg driver Jarle Waldemar den kristne medieklubben ”Barnas Klubb”. Medlemmer får medlemspakke annenhver måned som inneholder en CD med musikk, bibelhistorie m.m. som et radioprogram. I tillegg får medlemmene med et aktivitetshefte og en liten overraskelse. Så mens de voksne er på møte inne i Sarons Dal-Hallen, er det klart for Jarle Waldemar i Kirken i Dalen, som ligger vegg i vegg. Aldri har det vært så bra opplegg for barna under Sommerstevnet, som i år!

For info og påmelding: planeter.no


Din familie

Hva med å la barna ta med bestevennen på Planetene? Har dere plass til en til=)? Leiropplevelser er skapt for å deles.

I år kan du ikke reise hjem fredag ettermiddag! Familiemøtet lørdag 13. juli blir nemlig av den spesielle sorten … Vi skal spille inn en musikk-DVD! ”Barneplaneten LIVE!” DVD-en kommer til å inneholde sangene fra Barneplaneten de siste årene, noe mange har etterlyst og ønsket seg. Barna kommer til å øve på sangene gjennom hele uka og opptre både foran og oppå scenen denne lørdagen. Med Janne og Kåre Skuland i spissen blir dette en happening av dimensjoner, og vi vet jo alle hvor moro det er å se seg selv på video! Lørdag 13. juli kl. 11.00 – Barneplaneten LIVE!

Planetfakta: Sommeren nærmer seg med stormskritt, og det er en del som skjønner at sommeren må planlegges, og gjerne i god tid. Vi har per 20. april 267 påmeldte til planetene, og 110 medhjelpere. Dette er bra tall som indikerer at årets Sommerstevne kommer til å bli temmelig fullt! Så pass på å få meldt på barna dine så fort du vet at dere kommer. Noen av gruppene blir fort fulle! Husk også at dersom du melder deg på FØR 1. juni, blir leiren betraktelig billigere. Så for dere som har flere enn ett barn – her er det penger å spare! Påmelding skjer ved å gå inn på planeter.no, og trykk «påmelding» under den enkelte planet.

Lyst på gratis kost og losji under Stevnet? Sjekk ut www.planeter.no/medhjelper


- Jesus er verde Pastor Arnfinn Clementsen er en av talerne enn 30 ganger. Til sommeren kommer han

Av Sten Sørensen Hva ønsker du å vektlegge i forkynnelsen under Sommerstevnet? – Jeg har nok ikke forberedt meg spesielt for Stevnet ennå, men mitt fokus er på personen Jesus. Jesus er verdenshistoriens største nyhet, og jeg oppdager stadig hvor fascinert folk blir når de får høre de enkle og kraftfulle fortellingene om Jesus. Jeg har akkurat fullført manuset til en ny bok, “Jesus-fortellinger”, hvor jeg beskriver for leseren 14 av de mest sentrale fortellingene om Jesus i evangeliene. Forkynnelsen i Sarons Dal i sommer blir nok på linje med dette. Hvordan er det å tale i Sarons Dal? – Alltid åpent og positivt. Hele Stevnet er preget av en god og varm atmosfære, og det merker vi også når vi forkynner. Her er det en takknemlig forsamling som også lar seg utfordre og forandre. For Jesus var det stor forskjell på Nasaret og Kapernaum. I Nasaret var det skepsis og forakt, men i Kapernaum og ved Gennesaretsjøen var det åpne dører. Det siste passer godt på Sarons Dal.

16

MIRACLE CHANNEL MAI 2012


enshistoriens største nyhet under årets Sommerstevne. Han har vært på Sommerstevnene i Sarons Dal mer ut med ny bok om «Jesus-fortellinger». Det vil også prege hans forkynnelse.

Hva er den største utfordringen når du skal holde en slik tale? – Det er mange gode og kraftfulle taler på et Sommerstevne, så det er viktig å tenke at det enkelte budskap er en del av en stor helhet. Det gjelder å være seg selv og dele det som Gud har lagt på hjertet. Samtidig ønsker man å få sagt noe som sitter igjen i folket som er relevant, livsnært og åndskraftig, slik at det vil bety noe for den enkelte på veien videre. Hva er en god tale slik du ser det? – Grunnleggende er det viktig å merke at budskapet er levende og virkelig i livet til den som bringer det. Det ekte og naturlige formidler noe fra hjerte til hjerte. Så tror jeg at en god tale skal være enkel, konsentrert og fengende, slik at de som hører kan huske temaet og hovedpunktene etterpå. Det hjelper ikke at det var en “herlig preken” hvis det ikke kan anvendes videre. Jeg er opptatt av at en god tale skal bygge tydelig på Guds ord, slik at lytteren sitter tilbake med et ønske om å lese Guds ord og ta vare på det i sitt liv. Men vi må heller ikke glemme at en god tale bør inneholde en god porsjon humor.

Har du selv hørt en tale som har utfordret og forandret ditt liv? – Den største forandringen i livet har kommet fordi jeg stadig har hørt Guds ord forkynt. Det sterkeste skjer som regel ikke på én dag, men dag for dag! Men selvfølgelig har jeg også flere ganger hørt prekener som ble startskuddet til en forandring i livet. Helt tilbake til 16–17-årsalderen kan jeg huske Aril Edvardsens preken om “Leiren i pottemakerens hånd” i Filadelfia Drammen. Jeg hørte den om og om igjen på kassett til jeg lærte den utenat! Hvor mange ganger har du vært i Sarons Dal tidligere? – Det husker jeg ikke, kanskje mer enn 30 ganger på Sommerstevnet, og i tillegg alle ganger på bibelskolen og i andre anledninger. Første gangen var tidlig på 70-tallet og da ble jeg “fanget”. Hvorfor bør familier og enkeltpersoner dra på stevnet i Sarons Dal til sommeren? – Sarons Dal er en enestående plass, og Stevnet har høy kvalitet både for barn, unge og voksne. Her er det et godt og allsidig tilbud for hele familien. Det åndelige og det sosiale går hånd i hånd. Her plantes det visjoner inn i barn og ungdom som vil forandre dem for resten av livet. Det er mange gode grunner til å legge ferieturen til Sarons Dal, understreker Arnfinn Clementsen.

MIRACLE CHANNEL MAI 2012

17


”Sammen for Norge” med De F

Troens Bevis har inngått en historisk samarbeidsavtale med De Frie Evangeliske Forsa bærekraftige ungdomsmiljø i norske menigheter.

Av Bente Rognmo Thakre

18

– Vi ser stort på dette nye partnerskapet med De Frie Evangeliske Forsamlingene (DFEF) og synes det er flott at de vil bidra med både personer og økonomiske midler til et nytt fulltidsteam som dermed kan vie mer tid i den enkelte menighet, forklarer administrativ leder i TBVE, Glenn Tønnessen.

prosent av barn og unge i Norge i dag er registrert i kristent barne- og ungdomsarbeid. Dette kan bety at opp mot 90 prosent av Norges barn og unge er unådde for evangeliet. Mange menigheter i dag ønsker å drive barne- og ungdomsarbeid, men mangler ressurser.

Under lederskap av TBVEs evangelist Hans Martin Skagestad vil DFEF ifølge det nye partnerskapet bidra med tre ”ettårige” personer til et evangeliseringsteam som skal være med å bygge opp bærekraftige ungdomsmiljøer i menigheter i Norge.

Hans Martin Skagestad forklarer at ideen bak ”Sammen for Norge” er å oppfordre menigheter som er velfungerende til å låne bort noe av ressursene sine til menigheter som sliter. Ingen vil tape på å dele med andre, heller tvert om, mener han.

En ny forskningsrapport fra Mediahøgskolen Gimlekollen som kom ut på nyåret viser til at kun ti

Hans Martin Skagestad har siden prosjektet ”Sammen for Norge” startet sist sommer allerede

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012


Frie Evangeliske Forsamlingene

amlingene for å drive evangeliserende arbeid i Norge og bygge opp

hjulpet flere menigheter med å få i gang en fast ungdomsgruppe. Blant annet førte en møteaksjon oppe i Båtsfjord til at flere ungdommer ble frelst og at et nytt ungdomsarbeid dermed kunne etableres i Finnmark. – For oss er dette en veldig spennende tanke. Det er første gang vi ansetter mennesker sentralt for å drive evangelisering i Norge, og det føles veldig godt for oss å kunne gjøre dette sammen med Troens Bevis Verdens Evangelisering, sier Bjørn S. Olsen fra De Frie Evangeliske Forsamlinger. De Frie Evangeliske Forsamlinger er en landsdekkende bevegelse med 67 menigheter. Forsamlingene har sin opprinnelse i 1880-tallet, men fikk en fastere organisasjon etter 1900, under ledelse av predikant Erik A. Nordquelle (1858–1938).

De Frie Evangeliske Forsamlinger står for troende dåp og praktiserer tungetale og helbredelse ved bønn. De har også praktisert fri dåp og nattverd (i betydningen åpen for ikke-medlemmer), og har ikke vært villig til å omtale åndsdåp i samme betydning som pinsebevegelsens tradisjonelle syn. – I utgangspunktet er dette et prøveprosjekt på ett år der det tas sikte på å fortsette videre. Målet vårt er å bygge bærekraftige ungdomsmiljøer i to menigheter hvert halvår, supplerer Glenn Tønnessen. En del av Troens Bevis Verdens Evangeliserings grunnleggende visjon er å oppmuntre til fellesskap og samarbeid mellom menigheter og kirkesamfunn til fellesskapets beste.

De Frie Evangeliske Forsamlingers Hjemme- og misjonsutvalget er et felles misjonsarbeid som drives i en rekke land i Afrika, Asia, Europa og Sør-Amerika. Bevegelsen står teologisk sett nær pinsebevegelsen, men har historisk skilt seg ut ved å være motstandere av medlemsregistre. DFEF er (derfor) heller ikke registrert som eget trossamfunn i Norge.

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

19


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi:“Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem” (Åp 14:13)

Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering i ditt testamente kan “dine gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testamente er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke er arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger. I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommedes siste vilje, og så må testamentet underskrives. Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator (vedkommende som utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Troens Bevis er godkjent for å motta arv uten å betale arveavgift til staten.

For mere råd og veiledning:(+47) 38 35 75 00 Kontaktperson: Arnold Dragland arnold@troensbevis.no

20

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012


Slik jeg ser det!

God nok for Gud Denne gang:

Arnfiinn Clementsen, Lil emor Åleskjær, Kai Johansen, David Andrè Østby

Ingen perfekte. Menigheten ”Gateway Community Church” i Austin, Texas, har en ”perfekte mennesker ingen adgang”-policy, fordi det ikke finnes noen perfekte mennesker. Menigheten ble grunnlagt for vel 10 år siden, og pastor John Burke har ledet dem i å skape en ”kom som du er”-kultur med begrunnelse i at Gud tar imot oss som vi er. ”Gateway Community Church” vil være en kirke hvor Gud møter mennesker som er langt fra perfekte. Det betyr at alle er velkommen uansett hvor de måtte være på sin åndelige reise. Jeg kjenner ikke denne menigheten annet enn av omtale, men jeg liker det jeg hører!

begynt å legge bud og byrder på folk. VI må gjøre mer for Gud, vi må be mer osv. Spesielt bønn opplevde jeg som et strev i ungdomsårene. Jeg følte aldri at jeg ba nok. Jeg ville så gjerne bli en ”bønnekjempe” og gjøre mye for Gud. Igjen og igjen bestemte jeg meg for å be flere timer hver morgen. Altfor ofte falt jeg i søvn i stedet for å be. Med det kom fordømmelsen og følelsen av nederlag. Etter hvert forsto jeg at kristenliv og bønn var fellesskap med Gud, og da fikk kristenlivet en helt annen dimensjon. Det finnes uten tvil en bedre vei. Evangeliets vei, Åndens vei og livets vei.

Jeg er ikke god nok. All religion begynner med oss og hva vi gjør. Virkelig kristenliv begynner med Jesus og hva han har gjort. All religiøs tenkning har det til felles at vi må gjøre en mengde ting for å bli godtatt av Gud, og vi vet aldri når det er nok. Det fører til et liv i trelldom og frykt. Vi blir aldri gode nok verken for Gud eller mennesker. Bibelen er tydelig på at vi alle er syndere som står uten ære foran Gud, men vi blir rettferdiggjort av nåde ved å tro på Jesus og det han har gjort. Likevel blir vi aldri perfekte i denne verden. Uansett hvor langt vi har kommet på troens vei har vi feil og mangler, og ofte når vi ikke opp til den standarden vi ønsker. Samtidig er vi mer enn gode nok. De gode nyhetene er at du ikke behøver å være god nok, fordi Jesus er god nok og det han har gjort for oss er mer enn godt nok! Det handler ikke om hvor gode vi er, men om hvor god Gud er! Gud har skapt oss slik vi er, og han elsker oss betingelsesløst. Ingen er for dårlig til å komme til Gud, og perfekthet er heldigvis ingen betingelse verken innfor Gud eller i menigheten. Jeg må gjøre mer for Gud. Den kristne religionen er slitsom. Når loviskhet og selvstrev kommer inn i kristenliv og menighetsliv, forsvinner friheten, kraften og gleden. I stedet inntas vi av fordømmelse og dårlig selvfølelse, og med det følger kritiske og negative holdninger til andre mennesker. I stedet for å være opptatt av mennesker, blir vi opptatt av hva mennesker gjør. Paulus advarer mot dette i Kolosserbrevet. I stedet for å leve Kristus-livet ble de opptatt av ”ta ikke, smak ikke og rør ikke”. Sannheten er at det ikke handler om hvor mye vi kan gjøre for Gud. Gud er ikke interessert i våre gjerninger. I stedet vil han leve sitt liv gjennom oss! Jeg er trett av alt vi bør, må og skal. Dessverre må jeg innrømme at jeg som pastor av og til i min iver har forlatt evangeliet og åndens frie liv og TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

21


Troens Bevis for 25 år siden

BLANT MENNESKEFISKERE I INDONESIA ”Menneskelig sett er det umulig for en muslim å forlate sin religion, men nevøen vår, Mohammad, tok imot Jesus som sin Herre og personlige frelser.” Dette forteller Gideon fra østre Java i sin rapport. Nidkjærhet for evangeliet preger rapportene vi får fra Indonesia. De går ut i stor tro på sin Herre og mester Jesus Kristus. At det ikke er uten fare evangelistene reiser rundt med evangeliet, kan Yermia fortelle om: ”Etter å ha holdt møte i en landsby, ble jeg budt noe å spise. Siden begynte jeg å føle meg rar i kroppen, og da jeg kom hjem ba jeg til Herren. Jeg hadde da fryktelige smerter og var begynt å bli stiv i kroppen. Men Herren rørte ved meg, og all giften kom ut av magen min. En kveld jeg var på vei hjem fra et møte og gikk gjennom en skog, så jeg noe jeg trodde var en trestokk. Men da jeg kom nærmere reiste en stor slange seg klar til å angripe meg. Da ropte jeg ut: ’Jesu blod’, og slangen forsvant. Herren fridde meg ut av faren, Halleluja!” Herry og kameraten hans lette for å finne en kristen i den muslimske byen Monano. ”Da vi etter en stund kom i kontakt med noen kristne, holdt vi et møte og proklamerte navnet Jesus for mennesker som ALDRI hadde hørte evangeliet før. Tre muslimske landsbyer besøkte vi i løpet av denne kvelden. Det var på den tiden jeg omtrent ikke kunne gå på grunn av en skade, men hadde tiltro til at Gud ville helbrede meg. Men det skulle ikke få hindre meg i å hjelpe alle mennesker som kom fram for å ta imot Jesus som sin frelser. All ære til Herren! Jeg ble helbredet for skaden jeg hadde i benet, og kunne fortsette å hjelpe andre, uten å være plaget av den.” De innfødte evangelistene i Indonesia har en sterk og levende tro på sin Herre, og det er livsnødvendig i deres arbeid for Ham. Lois skriver for eksempel at en heksedoktor snek seg inn i huset til et av medlemmene av menigheten. Der brant han røkelse og brukte tobakk og betel-rot til å kaste besvergelser så beboerne i huset skulle bli syke. ”Priset være Herren”, skriver Lois, ”at herren alltid bevarer sine fra farer og skader.” Det er mange folkeslag og stammer i Indonesia som trenger evangeliet. De største folkegruppene er javanesere, sundaere, maduresere og kinesere som utgjør 40 %, 15 %, 8 % og 4 % av befolkningen. Språkene er mange og varierte med hele 25 hovedspråk og 813 mindre språk, som daglig er i bruk. Her har vi ALLE et ansvar, ifølge misjonsbefalingen, for ALLE folkeslag skal gjøres til disipler.

22

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012


Misjonsnytt Israel en trygg havn for kristne i Midtøsten Israel representerer en trygg havn for kristne i et geografisk område der forfølgelse av dem som bekjenner en tro på Jesus har økt dramatisk etter den arabiske våren. Av Bente Rognmo Thakre Jesus-troende opplever stor forfølgelse i Midtøsten og Nord-Afrika. Men det finnes fremdeles ett sted i området der de ikke trenger å frykte for sin tro. Israel. I løpet av februar ble kirker og munkekloster angrepet eller ødelagt i ni muslimske land. I løpet av den samme tidsperioden ble flere titalls kristne myrdet, slått og arrestert i den muslimske verden. Og dette gjelder kun de tilfellene som ble rapportert. Siste tilfluktssted i Midtøsten Men i Israel er det en ganske annen situasjon. Mens kristne flykter i stort antall fra det muslimske Midtøsten, har antallet kristne økt med over tusen prosent i Israel siden 1948. – Kristne er inkludert i hele samfunnet vårt. De er i Knesset. De er i Høyesterett, de er akademiske ledere, sier den israelske ambassadøren i USA, Michael Oren til CBN. – Det israelske forsvaret måtte på et tidspunkt trykke hebraiske nytestamenter fordi det var så mange kristne som skulle avlegge ed for å avtjene verneplikten, bemerket han. Men situasjonen er allikevel ikke perfekt. Spesielt jøder som blir kristne har opplevd problemer og vanskeligheter i løpet av årene. Og evangeliske kristne sliter med å få samme anerkjennelse som den ortodokse kirken nyter. Men allikevel er Israels aksept av kristne som natt og dag i forhold til de palestinsk-kontrollerte områdene i Gaza og Vestbredden, der kristne ofte blir forfulgt og til og med drept.

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

23


Sommerstevnet 2012

En bro fra bibelfortellingen og inn i vår hverdag Sokneprest Leiv Gunnar Skiftun sier at en god preken skal bygge bro fra bibelfortellingen og inn i vår hverdag. Nå ser han fram til å delta på årets sommerstevne. Den respekterte soknepresten i Kvinesdal har deltatt på rundt 30 sommerstevner.

Av Sten Sørensen Hvorfor deltar du på Sommerstevnene i Sarons Dal? – Sommerstevnet i Sarons Dal hører til den vanlige sommerrytmen i Kvinesdal. Gjennom snart 50 år har kvindølene valfartet til stevneplassen og blir møtt av et sydende folkeliv. Her kan vi lytte til kjente sangere og musikere, og lytte til talere som vi ellers bare leser om i avisene. Hele bredden av Jesu familie møtes i respekt for at det finnes ulike tradisjoner og meninger, men der det er et fellesskap som bygger på en grunnleggende enhet. Som prest i Kvinesdal er det for meg viktig å være til stede ved dette møtestedet i bygda. Når jeg rusler rundt på stevneområdet treffer jeg veldig mange fra menigheten min og praten går lett. Som forkynner er det utfordrende å møte andre forkynnere som kan åpne opp nye sider ved bibelordet. Noen ganger kjenner jeg sterkt på at vi står i ulike tradisjoner – noe som både kan utfordre mine tradisjonelle mønstre, men også gjøre meg takknemlig over rikdommen i min egen tradisjon. Det er en styrke at ulike mennesker kan bli berørt på en måte som er tilpasset nettopp dem. Uansett: Du drar rikere hjem enn du kom! Hvordan er det å tale i Sarons Dal? – Jeg har vært prest ved mange felleskirkelige samlinger i avslutningen av stevneuka. Forsamlingen har alltid en åpen forventning til å motta himmelske gaver. En slik grunnholdning åpner for god kommunikasjon. På en annen måte enn jeg er vant til fra gudstjenestene i kirken, gir de direkte tilbakemeldinger, og jeg kan kjenne meg løftet og båret av forsamlingen. Det gir frimodighet til å formidle med glede! Hva er den største utfordringen når du skal holde en slik tale? – Vi som er forkynnere kan mange ganger legge begrensninger på oss selv. Selv kjenner jeg på en ydmykhet i forhold til forsamlingen i Sarons Dal. De har rike åndelige erfaringer, og på mange områder har jeg mye å lære av de som er tilhørere. For meg er det da en utfordring å beholde frimodigheten, og våge å løfte høyt det Gud har lagt meg på hjertet.

24

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

Hva er en god tale slik du ser det? – En god tale skal bygge en bro fra bibelfortellingen og inn i vår hverdag. Det ene brofestet ligger i bibelordet – det andre må være godt festet i våre liv. Da når den inn til vårt indre og skaper tro og håp. Mange taler kan ha et godt feste i det bibelske vitnesbyrdet, men likevel ende opp i å bli et religiøst ordgyteri. Vi som er forkynnere må kjenne hverdagen til folk, for først da kan vi forkynne til livsforandring. Altfor ofte kan vi miste kontakten med hverdagslivet til folk flest. Da mister vi muligheten til å være brobyggere for Guds ord. Vi må la forkynner-broen nå fram dit folk kjemper med livet sitt. En god tale bør også ha innslag av humor. En treffende historie kan opplyse et tema bedre enn tusen ord. Den som kan humre, smile og le når han lytter til en tale, åpner seg for det du ønsker å formidle. Hvor lang skal en tale være? Å spørre slik er som å spørre: “Hvor lang skal en bro være?” Svaret er at den må være så lang at den rekker over til den andre siden og blir godt festet. En god tale er en slik bro som forbinder hverdagen min med Guds virkelighet. Da kjenner vi oss berørt og tiltalt av den levende Gud. Har du selv hørt en tale som har utfordret og forandret ditt liv? – Da jeg var ti år gammel talte biskop Fridtjof Birkeli på bedehuset hjemme på Skiftun. Hans tema var: “Gud arbeider!” Hver gang han sa “Gud arbeider”, strakte han seg fram over talerstolen og viftet med en finger. Etter over 50 år husker jeg både fingeren og mannen og den utfordringen han da gav. Gud arbeider langt borte og gir kirkevekst andre steder. Men det er den samme Gud som er i virksomhet i vårt eget nærmiljø. Dette understreket en gutt på 5 år i en tale han holdt i Kvinesdal kirke i vinter. Han fikk spørsmålet: “Hvor bor Gud?” og svarte enkelt: “Han bor i Kvinesdal!” For meg var det dagens sterkeste preken. For Gud er nær, og han arbeider midt iblant oss.


Jeg vil også nevne en tale som Åge Åleskjær holdt i Sarons Dal for noen år siden. Han talte om å leve som “smittsomme kristne”. Den utfordringen har jeg tatt fram mange ganger. Hva er den største utfordringen ved å være prest i den norske kirke? – Den største utfordringen er å kunne forsømme ting, i riktig rekkefølge. Kontaktflaten utover i folket er veldig stor. Ved dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse kommer en prest i nærkontakt med utrolig mange mennesker og ser lengsler, tro og håp hos så mange. Behovet for å snakke om livets store spørsmål er sterk, og du har åpne dører inn i manges hverdag. Men døgnet har bare 24 timer. Og hele tiden møter du nye mennesker som har krav på din tid. Det er tungt å kjenne at du ikke strekker til! Samtidig øker papirarbeid og byråkrati, og det er enklere å håndtere papir enn mennesker. Så blir det lett til at du forsømmer i feil rekkefølge. Jeg kjenner meg mange ganger som presten i Jesu lignelse om den barmhjertige samaritan. For presten så mannen som lå skamslått ved veien, men gikk videre. Langs vår livsvei ligger det mange som har blitt såret i livet. De trenger at vi stanser opp og gir en hånd. Det er en stor utfordring å gjøre de riktige tingene, mer enn å gjøre tingene riktig. Det viktigste er å møte folk med livets ord og bygge fellesskap med bærekraft. Da blir det et utfordrende spørsmål til meg selv: Bruker jeg tiden riktig? Og når jeg ikke strekker til: Er det de rette tingene jeg forsømmer? Hva er den største gleden ved å være prest? – Det må være et av de mest spennende yrker du kan ha. Du blir invitert inn i menneskers liv i glede og

sorg. De gir deg nærhet og viser tillit. Da er det viktig at du selv kan ta et skritt til siden slik at de kan se den Herren som du som prest er satt til tjener for. I mitt livs tunge tider har jeg så opplevd å få håndfaste tilbakemeldinger med oppmuntring fra det brede lag i folket. Det gir frimodighet. En annen glede er at jeg som prest aldri står alene. Jeg står i et fellesskap med kristne søsken, og sammen skal vi bære vitnesbyrdet fram. Når den dagen kommer at jeg blir ført til graven, har jeg bedt om at salmen “Guds menighet er jordens største under” skal synges. I all sin svakhet er menigheten Guds redskap til å bringe håpets budskap ut. Og over det hele: Å være prest er selv å få leve i Guds tilgivelse. Hvor mange ganger har du vært i Sarons Dal tidligere? – Kanskje rundt 30 ganger. Mitt første møte med Sarons Dal var da jeg på en ferietur haiket gjennom Kvinesdal. Da ble jeg plukket opp av en bil som det sto Troens Bevis på, og haiket videre med et par traktater i hendene. Siden har jeg ofte vært innom under ferieturer, og etter at jeg kom som prest til Kvinesdal i 1995 har det vært hvert år. Hvorfor bør familier og enkeltpersoner dra på Stevnet i Sarons Dal til sommeren? – I Sarons Dal kan du kombinere ferieopplevelser og badeland med å få åndelig påfyll. Arbeidet på “planetene” er aktiv trosopplæring som jeg oppfordrer barna i Kvinesdal til å ta del i. Mange ting under stevnet vil glede deg, noen ting vil ergre deg, men alltid vil du bli utfordret til tro og liv. Jeg gleder meg over alle som har opplevd livsfornyelse under stevnene, og nedber Guds velsignelse over sommerens samlinger.

SOMMERSTEVNET I

SARONS DAL troensbevis.no

planeter.no 26

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012


Aril Edvardsen blir flyhale-helt! Aril Edvardsen vant flyhale-konkurransen i Stavanger og vil få sitt bilde på et Norwegian-fly i nærmeste fremtid.

Av Bente Rognmo Thakre – Dette valget har vært en feiring av norske verdier, og Aril Edvardsen, som selv fløy mye og brukte Sola som fast flyplass, er et kjent ansikt i store deler av verden. Han kommer til å bli en flott representant for våre norske helter på et av våre neste fly, sier Daniel Skjeldam, kommersiell direktør i Norwegian, til Aftenbladet kort tid etter at valget var avgjort.

en kjær og populær taler under sommerstevnet i Sarons Dal i mange år. Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap, det fraktet nærmere 16 millioner passasjerer i 2011 og har om lag 2500 ansatte. Selskapet har per i dag 62 fly i flåten, og får 13 nye i løpet av året.

Aril Edvardsen lå godt an til å få bildet sitt på en flyhale etter at et mangfold av stemmer raskt plasserte ham på førsteplass ved Sola i konkurransen som Norwegian utlyste i mars. Norwegian ville gjerne avbilde norske helter fra distriktene på sine flyhaler og inviterte til nominasjoner fra publikum. Mona Selseng, Aril Edvardsens datter, var rask til å nominere sin far med følgende begrunnelse: “Fredsmegler og verdensevangelist, som alltid valgte å fly ut og hjem fra Sola. Hvor også han ankom sin siste reise i kiste fra Mombasa til Sola lufthavn. Der ble han tatt imot som en statsmann.” De siste timene under finalevalget 14. april strømmet det på med flere tusen stemmer i Aril Edvardsens favør. Nærmere 250 000 personer har engasjert seg i haleheltvalget. Ulike miljøer, som trossamfunn, universitetsmiljøer og idrettsforeninger har drevet valgkamp og holdt konserter og appeller for sine kandidater. I tillegg har engasjementet på Facebook og Twitter vært enormt. – Dette har vi jobbet hardt for, og vi vil takke alle som har vært med på å stemme ham frem, sier barnebarn Mariell Edvardsen Hovdhaugen som særlig har jobbet med avstemningen gjennom Facebook. Det er ennå ikke avklart hvilket fly Edvardsen skal opp på og når avdukingen vil skje, men Norwegian lover at det både skal markeres og feires når den tid kommer. Fin ære Rune Edvardsen sier i en kommentar at det er en fin ære for Troens Bevis og familien at Aril nå vil få sitt bilde på en flyhale. – Folk har vært veldig aktive på sosiale medier. Det er gledelig at det er så mange som har engasjert seg, og det er overraskende mange som har stemt, sier Rune Edvardsen. Aril Edvardsens gode venn Ludvig Karlsen ble også stemt frem som Nowegians flyhale-helt i Oslo. Som grunnlegger av Evangeliesenteret var Ludvig Karlsen

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

27


Sommerstevnet 2012

Classic Petra i Sa

Petra-fans kan glede seg til en kjempekonsert 14. juli med origina ord: solid rock med sterke og appellerende Jesus-tekster.

Av Bente Rognmo Thakre Nevner man Petra til ungdommer i 40- og 50-årene med kristen bakgrunn, kommer lovordene umiddelbart. Elisabeth minnes hvordan hennes ufrelste venninne brast i gråt da hun fikk høre sangen ”Love” på studenthybelen. En av fansidene på Internett er full av historier om hvordan Gud har brukt denne musikken til å tale til en hel generasjon både innenfor og utenfor kirkens vegger. Petra er sett på som selve pioneren innen kristenrock-sjangeren. Bandet tok navnet sitt etter det greske ordet for fjell og har stort sett vært på farten siden 1972. Siden den tid har de fått en trofast skare med fans i hele Skandinavia, Europa, USA og India. Da Petra gav ut sin først CD og holdt konserter, var det fremdeles stor skepsis til bruk av rock i kristne kretser. Bandet brøt tabuer og hjalp en hel generasjon musikkelskere å gi uttrykk

28

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

for sin tro gjennom en musikkstil mange opplevde som forbudt i oppveksten sin. Musikken trakk også ufrelste på konsertene, og mange ungdommer fikk sitt først møte med Jesus gjennom sangene og de sterke appellene til frelse. – I de første årene med Petra spilte vi mest evangeliseringskonserter som ble arrangert av ”Jesus-folk” eller hippier som var blitt frelst. Mange ganger holdt vi utendørskonserter for å tiltrekke oss et ufrelst publikum for deretter å gi dem evangeliet. Men etter som det kristne musikkbildet utviklet seg, opplevde vi at flere og flere kristne kom til konsertene våre, så vi begynte å betjene ”legemet”, men forlot aldri vår opprinnelige tjeneste, forklarer Bob Hartman som startet bandet og har skrevet flere av låtene.


arons Dal 14. juli

albesetningen i et av tidenes største kristenrock-band. Med andre

– Jeg har alltid følt meg som en helt vanlig person som har fått et kall og fått nåde av Gud til å gjøre det Han har kalt meg til, legger han til. I løpet av tre tiår har mange av bandmedlemmene kommet og gått, men de har allikevel gitt ut over 20 platealbumer som har solgt nesten 10 millioner eksemplarer. Med sine tekster, musikk og stil påvirket Petra også andre artister. – Gud brukte dette bandet til å forandre målet for evigheten for meg. Jeg ble frelst på en Petra-konsert 25. september i 1997 (41 år gammel). Jeg hadde spilt i band siden gymnaset, men etter Petra-konserten visste jeg at Gud hadde en plan med livet mitt og at den gikk ut på å lede mennesker til Jesus. Innen en måned hadde jeg satt sammen et kristent band (Willy Dunn) som

har gjort akkurat det, forteller Patrick Dunn i et innlegg på en av Petras fansider. Petra ble offisielt oppløst i 2006, men fem av bandets originalbesetning kom sammen igjen i 2010 og gav ut en ny CD som het ”Back to the Rock.” Til sommeren legger Bob Hartman, Mark Kelly, John Lawry, Greg X Volz og Louie Weaver ut på en ny europaturné for å feire sitt 40-årsjubileum. Men de er trofaste mot sine musikalske røtter og leverer fortsatt varen som satte dem på det musikalske kartet for 40 år siden: rock med sterke og appellerende tekster.

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

29


Vitnesbyrd

Verdensberømt vampyrforfatter ble kristen Etter 38 år som ateist fant den verdensberømte vampyrforfatteren Anne Rice tilbake til troen. Hun orket ikke mer av det gudløse verdensbildet som hun beskrev i bøkene sine.

Av Bente Rogmno Thakre Anne Rice har solgt over hundre millioner bøker. Mest kjent er hun for vampyrkronologien som også er blitt filmatisert med Tom Cruise og Nichole Kidman. Den første vampyrboken skrev hun rett etter at datteren hennes døde av blodkreft i 1972.

moderne kunst. Men jeg følte også en stor sorg da jeg mistet troen min på Gud, og jeg husker at jeg gråt. Slik begynte min vandring som en student i den moderne verden og som en agnostiker eller ateist, og den vandringen varte i 38 år.

– En vampyrs bekjennelser (Interview with a Vampire) var egentlig et uhell. Jeg hadde prøvd å skrive bøker som var mer virkelighetsnære, og jeg mislyktes totalt. Gjennom stemmen til hovedpersonen i denne boka klarte jeg plutselig å skrive om alt som var viktig for meg, tro, tapet av troen min. Hva er godt og ondt? Hvordan klarer vi oss dersom vi er stengt borte fra Gud?

Opprør mot mørket

Anne Rice vokste opp i New Orleans med bohemske foreldre som var sterke individualister. Som barn husker hun en god og trygg barnetro omgitt av vakre kirkebygg. – Jeg tror jeg ble født på et perfekt tidspunkt. Jeg ble født i 1941 og jeg fikk være vitne til en tid som forsvant i løpet at 10 år. Jeg fikk oppleve radioens verden før fjernsynet kom, da søppelbilen ble kjørt av muldyr, da folk ikke hadde klimaanlegg og alle vinduene stod åpne i sommerbrisen. Jeg fikk se alt det, og jeg føler at jeg hadde en vidunderlig barndom, og at Gud var del av min barndom selv før jeg har noen erindring om det.

Religiøst mareritt

Hun vokste opp i huset til sin bestemor som bodde i den irsk-katolske gettoen i New Orleans. Familien søkte hjelp fra kirken for morens alkoholproblemer og familiens økende fattigdom. Rett før hun ble femten år døde den alkoholiserte moren hennes, og Anne ble sendt på en streng katolsk kostskole som innfridde hennes verste mareritt. – Den var middelaldersk, jeg hatet den og ville bort og jeg følte meg forrådt av min far, forteller hun. Da hun var ferdig med skolen, erklærte hun seg også ferdig med sitt religiøse liv. – Jeg følte en slags desperasjon. Det var så mange ting som var forbudt for meg som en kristen, som katolsk. Jeg var helt desperat etter å være fri. Jeg ville lese om eksistensialisme, jeg ville forstå moderne jazzmusikk, jeg ville lese de store filosofene, jeg ville bli kjent med

30

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

Anne Rice var gift med kunstner og poet Stan Rice i 41 år inntil han døde av svulst på hjernen i 2002. De fikk to barn sammen, en sønn som også ble forfatter og datteren som døde av kreft da hun var seks år gammel. Kort tid før datteren ble diagnostisert med kreft, hadde hun det hun kaller en profetisk drøm om at datteren led av en blodsykdom. Det var rett etter at datteren døde i 1972 at hun begynte å skrive sin første vampyrbok som tok av som en farsott i en rekke land. – Dersom noen hadde sagt til meg at du skriver om ditt eget liv, om tapet av troen din, hadde jeg fått totalt skriveblokkering. Men heldigvis var det ingen som sa noe. Nå tenker jeg at hver av vampyrbøkene forteller den samme historien om tap og opprør mot mørket og et liv uten Gud. Nå ser jeg at disse bøkene reflekterte mine egne følelser som agnostiker og ateist, at jeg var avstengt fra Gud, og at jeg aldri mer kunne tro slik jeg hadde gjort som et lite barn. Jeg følte at så lenge jeg fornektet Gud, ville jeg aldri få fred. Jeg ble mer og mer frustrert da jeg så at verden ikke kunne frelse meg gjennom kunst, musikk, utenlandsreiser eller rikdom. Så til slutt, etter 38 på flukt fra Gud, var jeg rede til å vende tilbake og gi mitt liv til Ham.

Klarsyn

For første gang klarte Anne å skille mellom sin kvelende religiøse oppvekst og se Gud som den han er. – I det øyeblikket jeg overgav meg til Gud, gav jeg slipp på alle teologiske og sosiale spørsmål som hadde holdt meg borte fra Gud. Jeg opplevde det så sterkt at Han kjenner alt og at jeg ikke trengte å vite alt. Og at i mitt forsøk på å vite alt gjennom livet mitt så hadde jeg gått glipp av selve poenget. Ikke noe sosialt paradoks, ingen historisk katastrofe, ingen urettferdighet eller menneskelig lidelse kunne skille meg fra Ham. Ikke noe teologisk spørsmål, ingen kvaler om frelsen til en ateist eller homoseksuell venn, bekymring for dem som var utstøtt av kirken jeg vokste opp i, eller noen annen kirke, kunne skille meg fra Jesus. Grunnen var enkel.


Han kunne historien til hver eneste sjel. Ingen kom til å gå fortapt ved ett feilgrep.

Nye bøker

Etter at hun vendte tilbake til sin gudstro opplevde Anne at ingenting var som før. Alt var forandret. – Å komme til Kristus forandret absolutt alt for meg. Jeg klarte ikke å jobbe med vampyrmetaforen lenger. For meg var vampyren et bilde på den forkastede, på personen i en gudløs verden. Nå var jeg ikke lenger en person i en gudløs verden, langt fra det. Så jeg bestemte meg i stedet for at alt jeg skriver skal være for Gud. For Jesus Kristus. Jeg har forandret meg. Nå må jeg skrive for Ham.

”Troen på Kristus er sentral i mitt liv. Min omvendelse fra en pessimistisk ateist fortapt i en verden som jeg ikke kunne forstå, til en optimistisk troende i et univers skapt og opprettholdt av en kjærlig Gud, var avgjørende for meg.” – Anne Rice

JESUS TO THE NATIONS - Jesus - Misjon - Ungdommer I juni starter ungdomsfestivalen i Sarons Dal. Dette må du ikke gå glipp av. Sjekk ut nettsiden:

www.jtn.no Du finner oss også på facebook! TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

31


Filosofisk naturalisme Av Kjel Tveter

Ifølge Wikipedia er paradigme en betegnelse på de felles aksepterte, men uskrevne spilleregler som gjelder innen en bestemt vitenskapelig praksis eller kontekst. I vår del av verden heter det rådende paradigme filosofisk naturalisme. Det er dette syn som preger kulturliv, presse, TV, politikk og makteliten i de vestlige land, inkludert Norge. Siden et paradigme består av godtatte regler, kan det koste dyrt å gå mot det vedtatte paradigme. De som gjør det, behøver man ikke møte med faglige argumenter. Siden ”alle” vet at det rådende paradigme er vedtatt, og dermed sant og riktig, er det enkleste kun å ignorere dem som tillater seg å mene noe annet. Det er heller ikke nødvendig å fremskaffe bevis eller sannsynligheter for riktigheten av det som inngår i et paradigme. Et paradigme godtar man bare. Hva er så filosofisk naturalisme? Naturalismen går ut fra at vår virkelighet utelukkende består av det som kan registreres rent fysisk. Naturen som omgir oss, med alle grunnstoffer, alle naturkrefter, all energi, alle naturlover kan forklare alle sider ved vår virkelighet. Det som ikke kan registreres, det som ikke er fysisk erkjennbart, fornekter man. En metafysisk virkelighet og en transcendental dimensjon i tilværelsen utelukkes. Filosofisk naturalisme fornekter derfor Guds eksistens. Når det gjelder universets opprinnelse, foreligger det bare to muligheter: Enten er verden blitt til ved en skapelse av en intelligent kraft som selv befinner seg utenfor tid og rom, eller så er vår verden blitt til ved ren tilfeldighet uten noen plan eller hensikt. Det rådende paradigme har ingen plass til Gud eller en skaper. Men nå er det slik at hvis et forhold utelukkende kan ha to årsaker, og den ene årsak fraskrives – av ideologiske og emosjonelle grunner – så har man bare et alternativ tilbake. Så å avskrive Gud fører automatisk til at man godkjenner som sannhet at verden er blitt til ved tilfeldighet. Siden det ikke er flere muligheter, er bevis derfor ikke nødvendig. Ettersom tilhengere av naturalismen ikke bør bruke tid og energi på å bevise sitt livssyn, får de mer tid til å angripe de som er uenig med dem. Og det kan naturalister ofte være flinke til. Naturalister er per definisjon ateister. I de senere år har vi vært vitne til en stor og målrettet kampanje igangsatt av de såkalte ”ny-ateistene” hvor Richard Dawkins er ledende. Denne kampanjen er en kamp eller krig om livssyn. Dawkins, som i 2011 ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo, beskriver slike som undertegnede som dumme, uvitende, mentalt forvirrede og muligens også ondskapsfulle. Alt er lov for ateister i denne kampen mot dem som regner med en skaper.

32

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

Mangel på faglige argumenter erstattes av personangrep. Når det gjelder livets opprinnelse har man også bare to muligheter: Enten en skaper eller ren tilfeldighet. Men en skaper har naturalismen allerede avskaffet, slik at man heller ikke bør bevise at livet ble til ved rent naturalistiske metoder slik som mutasjon og naturlig seleksjon som utgjør mekanismene i den ateistiske darwinisme. Det kan man bare gå ut fra. Men dersom man utelukker at livet skyldes en skaper, følger det automatisk at da må Darwins lære være sann. Den bør faktisk ikke bevises. Og da har vi kommet til dagens situasjon i Norge. Siden det er naturalismen som er rådende, og den forutsetter et ateistisk livssyn, har man rett til å indoktrinere det norske folk i darwinismens ufeilbarlighet – uansett om dens teser er riktige eller ei. Darwinismen utgjør da en del av det etablerte paradigme som har krav på å bli betraktet som sannheten. Naturalismen baserer seg på en tro, akkurat som en religiøs tro. En naturalist velger å tro at Gud ikke finnes – en kristen velger å tro på en levende Gud. I henhold til kristendommen er gudstro nødvendig. Derfor kan vi ikke forvente å finne fullkomne bevis på Guds eksistens – tro er nødvendig. Hva sier så vår viten om naturen oss? Det er snart 100 år siden Einsteins generelle relativitetsteori viste at universet hadde en begynnelse. Før denne begynnelsen fantes det ingenting – det absolutte ingenting – null komma null. Det var verken tid, rom, materie, energi eller noen naturlover. Det var derfor en metafysisk kraft som satte det hele i gang – en kraft utenfor tid og rom. En slik kraft kaller de fleste mennesker Gud. Vitenskapen prøver med alle midler å unngå denne konklusjon – men forgjeves. Sannsynligheten for at livet kan ha blitt til av seg selv, er så uhyre liten at man må være naturalist for å tro det. Det har vært forsket på livets opprinnelse i mer enn 60 år – og forskningen har kostet utallige milliarder av dollar – for å vise at liv kan oppstå spontant. Det har man ikke lykkes med. Sannsynligheten for det sa Sir Fred Hoyle er 10-40 000; det betyr at det teoretisk kan skje i ett tilfelle av et 1-tall med 40 000 nuller bak. Alt som er sjeldnere enn 10-150 skjer simpelthen ikke. DNA er livets informasjonssenter. Her finnes de nøyaktige kommandoer og beskjeder for alle cellers aktiviteter. Hvordan DNA er oppstått og hvordan DNA har fått denne informasjonen er livets største gåte – som er like lett å besvare som hva som kom først av høna eller egget. Vi kommer vanskelig utenom å velge hva vi skal tro. Å velge livssyn er ens eget personlige ansvar. Man kan ikke begrunne sitt valg med vitenskapelige argumenter.


Bygger nytt Dinasenter i Kichanga Dina Stiftelsen fikk tildelt en hel ås i Kongo der det skal bygges nytt Dinasenter, kraftstasjon, skoler og helsetilbud som skal hjelpe 25 000 mennesker.

Av Bente Rogmno Thakre – Det kommer nytt Dinasenter, skoler, helsetilbud og kraftstasjon som skal hjelpe 25 000 mennesker til utvikling av det hurtigvoksende samfunnet i Kichanga-området, opplyser Rune Edvardsen. Dina Stiftelsen har fått tildelt en hel ås på 10 mål i Kichanga der dette storsenteret skal bygges opp med midler fra Dina Stiftelsen. Dette området i Kongo er spesielt hardt rammet og titusener av mennesker er blitt drept her. I dette området bor det innbyggere fra de fleste stammer i D.R. Kongo.

Støtter skole for 180 farløse barn De siste månedene har Dina Stiftelsen støttet en skole i Kongo for barn som har mistet sine fedre i krigen.

Av Bente Rogmno Thakre Fra siste del av 2011 har Dina Stiftelsen gått inn med støtte til en skole i Kongo som gir gratis undervisning til 180 barn. Alle barna har mistet sine fedre i krigens kamper. Lærerne ved skolen er fra en revolusjonær gruppe og jobber gratis for skolen.

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

33


Jobber med de drømmene Gud har gitt Christian Ingebrigtsen er en norsk vokalist, komponist og multi-instrumentalist. Han er mest kjent fra popgruppen A1. Ingebrigtsens musikkarriere startet for alvor å ta form da han i 1996 fikk plass på den engelske talentskolen Paul McCartneys Liverpool Institute for Performing Arts. Der studerte han låtskriving og produksjon gjennom å ha vært en del av A1 og som låtskriver og produsent for andre artister. Ikke minst med sine egne plateutgivelser har Ingebrigtsen plassert seg som et av de mest suksessrike norske navn i nyere tid på musikkfronten. I februar 2003 startet Ingebrigtsen sin solokarriere, og til nå har han solgt 1,5 millioner album i Europa.

Av Mariel E. Hovdhaugen Hvordan vil du beskrive det å være artist? Hva betyr dette for deg? – For meg handler det om å formidle følelser. Få mennesker til å føle et eller annet. Enten det er glede, savn, kjærlighet eller ettertanke. Det er ingenting som gir meg større glede enn når jeg opplever at musikken jeg fremfører betyr noe for noen. Når jeg får tilbakemelding på at et eller annet jeg sang fikk noen til å tenke gjennom noe de ellers ikke ville gjort, og dermed handlet litt annerledes, gir det livet ekstra mening for meg. 34

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

Hvor kommer inspirasjonen til låtskrivingen fra? – Jeg føler at ideene jeg får er gaver. De faller som regel ned i hodet mitt når jeg minst forventer det. Det kan skje når jeg kjører bil, står i dusjen eller går til butikken. Når jeg begynner å skrive en låt, føles det som om jeg oppdager den, og ikke skaper den selv. Så ønsker jeg å dele den med så mange som mulig – litt som når du ser en film du gjerne vil dele med andre, og du ringer en venn og sier: ”Den må du bare se!” Men så har jeg også lært meg ”faget” eller ”håndverket” om du vil. Altså det å forme ideen til en ferdig låt. Ideene er som


et godt stykke treverk. Uten det ville ikke håndverkeren fått laget noe særlig fint. Men uten et godt stykke håndverk, blir det ikke et produkt heller. Så man må lære seg faget. Det er der jobben ligger – lære seg hvordan man leker med ord og musikalske virkemidler. Man må også være mottagelig for ideene som grunnmateriale. Kan du fortelle litt om hvordan du møtte Jesus og hva det å være en troende betyr for deg? – Det har vært en lang reise for meg. Jeg kan ikke definere ett øyeblikk som ”mitt møte med Jesus”. For det begynte med interessen for teoretisk fysikk. Jeg kom da frem til at for meg henger det ikke på greip at denne verden, med alt det fantastiske den inneholder, kunne ha blitt til ved tilfeldige kjemiske reaksjoner. Det bare måtte være en skapende kraft bak. Så jeg ba til Gud om at dersom han finnes, måtte han vise meg hvem han er. Og etter mange år kan jeg se meg tilbake og da ser jeg at jeg har fått svar langs veien. For meg blir troen mer og mer fokus i livet mitt etter hvert som jeg søker Gud. Det handler for meg om å kontinuerlig få vokse og lære som menneske. Er det noe spesielt du gjør utenom musikken? – Jeg holder ”musikalske foredrag”, som jeg kaller dem. Jeg har skrevet sanger om de fleste temaene som opptar meg. Så jeg snakker om mine erfaringer fra livet

som internasjonal artist, og synger sanger innimellom som forsterker eller forankrer det jeg snakker om. Jeg er opptatt av å ta ansvar for ”skjebnen” vår, og være mer aktiv i forhold til de drømmene Gud har lagt i hjertene på hvert enkelt menneske. Jeg opplever at veldig mange venter på at ”en dag skal de …” Men sannheten er at i de fleste tilfeller kommer ”en dag …” aldri, dersom de ikke selv jobber aktivt mot å nå drømmene sine. Gud planter ting i hjertene våre, men vi kan ikke sitte og vente på at han bare skal legge det rett i fangene våre. Det handler om å si ”innen DEN dagen skal jeg i hvert fall ha tatt de og de stegene i riktig retning mot drømmene mine”. Så vil Gud ”fill in the blanks” der vi ikke vet helt hvordan vi skal gå frem. Og jeg er opptatt av at når vi legger mål for livet, er det lurt å tenke ”baklengs”! Begynn med den dagen vi står foran Herren. Hva ønsker jeg at livet mitt skal ha dreid seg om den dagen jeg ser tilbake på livet mitt fra himmelen? Hva brukte jeg alderdommen til? Hvordan var karrieren min? Hvordan var jeg som far? Ektemann? Bror? Sønn? Venn? I forhold til Gud? Ved å sette oss mål med enden i tankene, vil vi lettere se de store linjene i livet og styre det i riktig retning helt fra i dag. De små stegene vil også være så mye mer motiverende, når vi ser at de leder oss riktig vei. På denne måten planlegger vi ikke bare livet her på jorden, men også inn i evigheten. TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

35


I tillegg til foredrag og konserter, er jeg også skuespiller og har vært med i blant annet ”Les Misérables” på Oslo Nye Teater, og har den norske stemmen i flere Disneytegnefilmer blant annet. I tillegg skriver og produserer jeg musikk for en rekke andre artister. Hva er dine drømmer for fremtiden? – Jeg drømmer om gjennom musikk å påvirke mennesker rundt om i verden til å tenke litt annerledes på livet. Få tankene deres til å settes i gang slik at de tar litt andre og forhåpentligvis bedre avgjørelser enn de ellers ville gjort. Som å ringe en de ikke har snakket med på en stund; fortelle noen at de er tilgitt; ta en avgjørelse om å forandre ting i livet fra i dag av, eller lignende. Jeg ønsker rett og slett at musikken skal ha en reell betydning i menneskers liv. Selv om det bare er i det små. Vi er takknemlige for at du kommer til Sommerstevnet vårt og skal synge med et lokalt gospelkor fra Kvinesdal. Kan du fortelle litt om hva du tenker om opplegget, og ikke minst om det å synge med et kor? – Jeg har sunget mye sammen med kor, og har faktisk dirigert kor i noen år. Så jeg gleder meg veldig til å synge med gospelkoret i Kvinesdal! Det blir en konsert med en blanding av sanger til ettertanke og sanger til glede og kanskje litt nostalgi. En del av sangene jeg og A1 er kjent for, må selvfølgelig bli med også.

36

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

Irene Gullestad Sandtorv er dirigent for gospelkoret Shimmer i Kvinesdal. Hva tenker du om konserten under sommerstevnet med Christian Ingebrigtsen? – Shimmer Gospelkor er et veldig ungt kor og har ikke eksistert i mer enn 2 ½ år, det er derfor stort for oss at vi får æren av å opptre under sommerstevnet og sammen med Christian Ingebrigtsen. Vi er først og fremst et gospelkor, men har et variert repertoar, så det skal bli gøy å få synge litt popmusikk med godt innhold. Det er første gang Shimmer Gospelkor synger i Sarons Dal-Hallen, hvordan er forventningene deres rundt dette? – Vi gleder oss veldig til å synge under sommerstevnet. De fleste i Kvinesdal har et forhold til stevnet på en eller annen måte og for koret er det ingen unntak. Vi gleder oss både til å få synge sangene med Christian og noen av våre egne gospelsanger. Nå skal vi legge oss i hardtrening, så da håper vi at det kommer mange og hører på. Vi tror dette kommer til å bli en flott konsertopplevelse både for kropp og sjel. Vi gleder oss!


Den verst tenkelige fødselsdagsgave Av Kjel Tveter De har testet ut en rekke teoretiske modeller hvor mange univers – multivers – har vært hovedprinsippet. Ateistiske kosmologer har faktisk lettere for å akseptere at det finnes 10 500 univers, hvor hvert enkelt har en planet lik vår jord, og hvor vi alle har kloner av oss, enn de har for å akseptere en skaper. Stephen Hawking har vært den mest kjente som har arbeidet for å gjøre Gud overflødig. Han har innført imaginær tid i sine bestrebelser for å lykkes i sitt forsett, selv om vi faktisk lever i reell tid. Han har også anført at gravitasjonen er altets begynnelse. Han begår dermed en logisk brist , for en effekt av en hendelse kan jo ikke være hendelsens årsak. Før Big Bang fantes ingen gravitasjon. Da eksisterte ingenting – det var det totale intet.

Da Albert Einstein ved sin generelle relativitetsteori i 1916 påviste at rom, tid og materie hadde en begynnelse, førte det til stor uro i det vitenskapelige miljø. Det vanlige synet på den tiden var at universet var evig og uforanderlig. Det dannet basis for selve vitenskapen etter de flestes mening. Et evig og statisk univers krevde heller ingen skaper – det hadde alltid eksistert. Einsteins påvisninger gjorde ham så urolig at han innførte en korreksjonsfaktor i sine beregninger for å unngå at universet hadde en begynnelse. Han gjorde da den tabben at han delte et tall med 0, og det vet selv barn på barneskolen at er umulig. Det var den russiske matematiker Friedmann som oppdaget dette. I 1919 utførte den engelske kosmolog Eddington et forsøk under en solformørkelse, og bekreftet Einsteins relativitetsteori. Han likte heller ikke hva han selv fant, funnene var faktisk motbydelige (”repugnant”). For ateister kan tanken om at universet har en begynnelse oppleves som direkte frastøtende, for den utfordrer deres ateisme på en svært direkte måte, siden det uunngåelig har teologiske implikasjoner.

Hawking er hardt angrepet av sin sykdom slik at han ikke var til stede på tilstelningen for ham på hans 70-årsdag. En rekke kosmologer var der, og temaet for dagen var ”The state of the universe”. Lisa Grossman skriver om dette i New Scientist 11. januar i år. Alexander Vilenkin fra Tufts University , en av de ivrigste forkjempere for multivers-teorien, presenterte ”evidence” som viste at universet ikke er evig. Ingen av modellene gjør det mulig å unngå en første begynnelse. Man greier altså ikke å komme utenom det særdeles vanskelige problemet å forklare universets opprinnelse uten effektene av en overnaturlig Skaper. Stephen Hawkings kommentar var at ”skapelse betyr sammenbrudd (’break’) av vitenskapen. Man må da ty til religion og Guds hånd”. Ateistiske vitenskapsmenn vil kanskje reagere som de har gjort tidligere på et slikt klart budskap: Man nekter å ta det inn over seg – det aksepteres ikke. Mens vanlige mennesker vil ha lettere for å følge fakta dit fakta leder dem. Hawkings uttalelse burde føre til krise for det rådende paradigme som nettopp går ut fra at det ikke finnes noen skaper. Det blir spennende å følge med. ABC-nyheter som jeg får opp hver gang jeg slår på Macen min, har i svært lang tid forkynt oss at universets begynnelse ikke trengte noen skaper. Kanskje de – og mange, mange andre – burde endre mening.

Einsteins teori medførte også at universet utvider seg. Det bekreftet Hubble i sitt teleskop i 1927. Universets stadige ekspansjon bekrefter også en begynnelse. Det er i dag generelt akseptert. Vanlig kausalitet krever at alt som har en begynnelse, har en årsak. Det gjelder også for universet. Universets begynnelse skjer derfor ex nihilo – det blir til av ingenting. Det er det vi vanligvis betegner som skapelse, og som faktisk krever en skaper. Derfor har ateistiske kosmologer, fysikere og matematikere brukt all sin kløkt og sin høye IQ på å lage alternativer til Big Bang for å utelukke en begynnelse. TROENS BEVIS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011 TROENS MAGASIN MAI 2012

37


Sommerstevnet 2012

Stort behov for:

Stevnehelter til Sommerstevnet! Forberedelsene til årets Sommerstevne er i full gang. Også i år er det behov for Stevnehelter.Troens Bevis ønsker både nye og tidligere Stevnehelter velkommen til ti flotte dager fra 7.-15. juli.

Av Bente Rognmo Thakre Sarons Dal har i alle år hatt en fantastisk gjeng med Stevnehelter under Sommerstevnet. Uten Stevneheltenes innsats på kjøkkenet, som vakter, møteverter og i andre oppgaver, ville det ikke vært mulig å gjennomføre stevneuken i Sarons Dal. Også i år er det behov for Stevnehelter og både nye og tidligere Stevnehelter ønskes velkommen til Sarons Dal. Alle som er med som Stevnehelt får gratis kost og losji de dagene de arbeider. Du velger selv hvor du ønsker å hjelpe. Det er forskjellige vakter, og i de fleste tilfeller går det helt fint å kombinere familie og barn med en dugnadsinnsats. Vi har behov for:

• • • • •

Kjøkken tjeneste Vakt Kiosk Renholdere Møteverter

Vi har også behov for planetledere på alle planetene:

- Miniplaneten - Barneplaneten - KidzPlanet - YouhtPlanet

”Det er noen som bærer Sommerstevnet på en spesiell måte. Det er våre Stevnehelter, eller som vi tidligere kalte for medhjelpere. Disse er gull verd for oss. Vi håper det er mange som stiller sine evner og ressurser til disposisjon ved årets Sommerstevne. Vi trenger dere!” - Sten Sørensen, Stevnesjef

Vi håper du vil ta kontakt med oss så snart som mulig dersom du interessert i å hjelpe til under årets Sommerstevne.

Kontakt oss på stevnet@troensbevis.no eller (+47) 38 35 75 00. 38

TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012


Kampanjer i Burundi I juni planlegges det store kampanjer og møter i Burundi. Landet i Afrika som har åpent seg for evangelieforkynnelse og som vi har et nært samarbeid med. Troens Bevis har vært der mange ganger før, og nå er det store forventninger til kampanjene som venter. Din støtte og forbønn muliggjør denne satsingen. Takk at du er med i bønn og støtte! Vi har vokst opp med evangeliet. Norge er begunstiget. Nå kan vi hjelpe et land i Afrika som trenger hjelp fra oss. Landet er vidåpent for evangeliet! TUSEN TAKK FOR DIN FORBØNN OG STØTTE.

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no KAMPANJE APRIL 2012

39


B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway


46

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

Troens Bevis: Mai 2012  

Månedlig vekkelsesmagasin for Skandinavia.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you