Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

DE UNGE INNTAR NORD-AFRIKA

s.

8

PÅ GLATTISEN MED EVANGELIET

s.

26

TROENS BEVIS MAGASIN - JANUAR 2012 - 53 ÅRGANG

RUNE EDVARDSEN BESØKER MENIGHETER PÅ SØRLANDET

s.

36

“Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. Den som tror på Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.” Joh 7, 38.


TROENS BEVIS TrOENS BEViS

Innhold: Innhold: 03

MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR MÅNEDLiG VEKKELSESMAGASiN FOrs. SKANDINAVIA s. VIRKELIGE VENNER SKANDiNAViALEDEREN: JANUAR 2012 APriL 2011 53. årgang 52. ÅrGANGs.

03

MENiGHETENS ViKTiGSTE OPPGAVE

04s. 04

SEr AT DE ELSKEr HVErANDrE PÅ MIRACLE CHANNEL: TROENS BEVIS VIL - være en profetisk røst som ZANZiBAr MIRACLE CHANNEL PÅ SMARTPHONES setter fokus på misjon og TROENS BEVIS VIL unådde folkeslag s. - formidle tro på vekkelse - være en profetisk røst som s. og innhøsting BiBELSKE VErDiEr i DEN ArABiSKE setter fokus på misjon og - gi balanserte og trosstyrkende INNFØDTE EVANGELISTER: VErDEN artikler som inspirerer til unådde folkeslag DE UNGE INNTAR NORD-AFRIKA vekst i hele kristenfolket

08

- formidle tro på vekkelse

og innhøsting UTGIS AV - gi balanserteTROENS og trosstyrkende BEVIS s. artiklerEvangelisering som inspirerer til Verdens

06

08

s. MØTTE JESUS i JErUSALEM

10

10

s. BREVKURSET “ DET NYE LIV”: Saronsvekst Dal, N-4480 i heleKvinesdal kristenfolket PrEKÆrT INGENTING ER FORBEHOV VANSKELIG FOR GUD Tlf. (+47) 38 35 75 00 Fax (+47) 38 35 75 01

UTgIS aV

s.

12

14HVEM SKAL GÅ Sarons Dal, N-4480 KvinesdalSTRIDSMANN s. 13 E-post: mail@troensbevis.no TROENS BEVISs. Nettsted: www.troensbevis.no

Verdens EvangeliseringRUNE HEIMVOLL ER EN GOD HERRENS

16 18

s. s. EN FLYKTNINGSVEI TIL NORGE rUNE EDVArDSEN PÅ LEDErKONFErANSE s. s. PÅ GLATTISEN MED EVANGELIET SLiK JEG SEr DET

26 25 2926

s. s. FORANDRER OG FOBEDRER LIV rEKOrDSTOr GrUPPEMENNESKERS PÅ DUGNADSTUr TiL DiNASENTErET i GOMA

3230

s. s. DEL GUD 3 HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS FRUKTBÆRINGEN ER LIVETS BEVIS s. MiSJONSNYTT s. RUNE s.EDVARDSEN BESØKER MENIGHETER

32 36 33

PÅ SØRLANDET TrOENS BEViS FOr 25 År SiDEN

34

REDAKSJON: s. Ansvarlig utgiver: Tlf. (+47) 38 35 75 00 OMSOrG FOr DE FATTiGE i iSrAEL ØrKENFOLKENE BØYEr KNE Rune Edvardsen Fax (+47) 38 35 75 01 Redaktør: s. s. E-post: mail@tbve.no Sten Sørensen Nettsted: www.troensbevis.no TANKEr OM LiVET BrEVKUrSET Designer: ER EVANGELISTENE BORTE? Mariell Hovdhaugen Hvem av oss 50 åringer eller yngre har sett vekkelse i Norge? Har egentlig noen sett vekkelse siden Hans

15

39

Hvorfor skjer det så lite i våre menigheter? REDaKSJON:Nilsen Hauge? Når var de troende en folkebevegelse sist? Nei, det er nok oldtidsminner vi må grave opp

Da Jesus gikk her på jord, hadde han har en omgangskrets de fleste av oss ville JOURNALISTER: Ansvarlig utgiver:for å finne slike innslag i folket vårt. vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. Det ville vært Bente Thakre rune Edvardsen både slitsomt og utfordrende å følge Jesus en dag. Han prioriterte å være sammen Kåre J. Stusdal mindre aktuelt nå? Nei, absolutt ikke. Er behovet for å bli med til Himmelen mindre? Er redaktør:Er budskapet med samfunnets utstøtte. De som de “rettroende” ikke ville ha noe med å gjøre. Sten Sørensen konsekvensene for et liv uten Kristus blitt mindre enn før? Er det kommet nye ordrer fra Himmelen om Sten Sørensen Hvor enn han var, skjedde det noe. Blinde fikk synet tilbake, lamme kunne gå, og Nathalie Edvardsen mindre innsats for å frelse verden? Har Gud funnet ut at han skal lempe på kriterier for evighetens lønn? alle som en ble sett. redaksjonssekretær: Håvard Axel Kator Mariell EdvardsenNei, vi må veltusenvis innrømme det erså det samme oppdrag befaling å nå ut tili Norge. hele jorden som Tross avat møter, blir kanskje bare og noen ti-tallsom frelst i uka Hvorfor?

FOTOGRAF: gjelder.Vel, Også i vårt egettilfeller land. Hvem skal så noen vinne Norge? detvåre slik at Gud må oss forkynnelse innvandrere i de fleste er det ikke ufrelsteErpå møter til åsende ta imot NathalieaBONNEMENT Edvardsen for å vekke vårt da vi ikke oppdraget? Av alle Vi innvandrere som kommer Norge, i følge ellerlandet omsorg, fordi vi erfølger isolert i egne lokaler. har ikke vært der ute,tilog møtterfolk på

Vårt Land 64% kristne. Dette blir jo å kristne Norge. Det er nok mange ganger flere troende enn deres hjemmebane. Sendes ut gratis avisen i ABONNEMENT

våre egne vinner gjennom sine virkegreiner. Ja, muligens kommer frelsen til Norge gjennom andre

Norge og Norden

Menighet er løsningen og ordningen. Sendes ut gratis i nasjoner som et resultat av at vi har sådd på misjonsmarken. Jeg tilhører en menighet som ligger i ei bygd der det er veldig åpent. Og gledelig, Frivillig kontingent: krNorden 349,- pr. år Norge og det siste er det flere nye som kommer til møter. Bygdefolk som ser seg velkomGiro:kr3080 30år43007I Norgesi byer Frivillig kontingent: 349,- pr. er det i dag gledelig å se mange internasjonale menigheter. De er et rikt men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste Giro: 3080 30 43007 Dansk postgiro:tilskudd til kirkebildet. De er ofte mye mere utadvendte og karismatiske enn 30 årene ikke vært noe særlig innhogg i det flotte bygDansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmarkvåre egne menigheter. demiljøet. Mange bygdefolk er positive til menigheten, Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 men har ikke satt sine bein der. Hvorfor holder norske 1-658-0546 Jeg har vært på en ny tur rundt i Norge og møtte flotte grupper. Blant Svensk postgiro: 7 42 87-4 menigheter på i samme dur, uten at tonene treffer? Svensk postgiro: 7 42 87-4 annet Betel Trondheim som ledes av pastor Frank Erlandsen. Der er det Tonene fra Himmelen er “Kom som du er. Bli med i Finsk 800014 70201790 Finsk postgiro: postgiro: 800014 70201790 også en internasjonal gruppe. felleskapet. Vi har ventet på deg lenge nok. Du er Færøyisk postgiro: Færøyisk postgiro: 6622266222 velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med alle er N-4480 Kvinesdal alle er N-4480 KvinesdalAlle bedrifter og foretak, reisemåter, teknologi, prestasjoner øker alle menigheter for Evangeliet. Jeg drømmer og blir mere effektive. Mer og mer ligger til rette for koblinger og om et kristent “NAV-kontor”. På dette kontoret kontakt. Bare menighetene ligger etter. Jesu etterfølgere glemer det jobber i overflod, men vi trenger flere mer hvor Han går. De glemmer hva Han kom for. Hvordan skal Grafisk produksjon Grafisk produksjon arbeidssøkende. Stå sammen med troende i de høre om ingen forteller dem? Hegland Trykk AS, Flekkefjord hele Norge, og vi vil få se resultater! Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 8000 eksemplarer Opplag: 7200 eksemplarerDU ER DIN VERDENS EVANGELIST.

ansvarlig utgiver 2

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012


Leder av Sten Sørensen Leder av Sten Sørensen.

Virkelige venner! viktigste oppgave Menighetens to viktigste oppgaver er evangelisering VennerMenighetens og supportere kan være så mangt. I fotballverden og misjon. Det første skjer i nærmiljøet ogstøtter det andre snakkes det blant annet om medgangssupportere. De skjer helt til jordens ender. Vi kan måle den åndelige sin fotballklubb når den vinner kamper og spiller godt. Taper temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge laget kamper over lang tid og er i faresonen for å gå ned en merke til hvordan disse to hovedoppgaver blir ivaretatt. divisjon, forsvinner disse supporterne. Det er derfor de blir kalt medgangssupportere. virkelige supporterne heier på Det har skjedd enDe stor teknologisk revolusjon de siste laget også i motgangstider. De er der da de trengs mest! årene. Mulighetene er derfor store for å spre evangeliet til nye grupper mennesker.

Det samme skjer også blant venner. Det finnes venner som er der nårDa alt går godt. Dastartet får manopp høreskjedde gode kommentarer som disiplene evangelieformidlinoppmuntrer. Ja, mann i slike stunder kan man kjenne seg virkelig rik på gen fra til mann. Evangeliseringen foregikk med såtomannshånd mange gode venner. eller ved at en talte til en gruppe mennesker. Det var en effektiv metode, den eneste effektive

menighetens arbeid ogoverfladiske ser om dette kallet blir Deterer er trist når våre fellesskap er så at vi ikke prioritert og levd ut. bryr oss om dem som ligger nede for telling. Den kjente og De fleste som tar imot evangeliet gjør det i unge år, og legendariske predikanten, Lester Sumrall, sa engang: «Det er disse er aktive brukere av de moderne medier. bare de kristne miljøene som lar sine sårede soldater bli igjen Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkant på slagmarken. Enhver anstendig armé tar med seg sine sårede være vennlige og glade i dem. Man vinner ikke mensoldater hjem slik atvidei forkant får best mulig nesker dersom skjellerbehandling.» dem ut eller har dømmende holdninger. Ingen låner øre til mennesker som

Vi har startet på året Et nytt år ligger foran.erEtdet. år med er negative eller2012. dømmende. Så enkelt mange utfordringer og muligheter. Et år der velsignelsene vil bli mange. vil også bli etinteressert år der vi trenger hverandre. Vi viser DersomDet vi er geniunt i mennesker og trenger somog støttespillere og vi venner. Vi trenger demhverandre kjærlighet respekt, vil imidlertid finne at hverandres Vi trenger venner kan stole mange forbønner! mennesker i dag er åpnesom og man søkende. Vi har som aldri før. Den som har slike venner kan på muligheter i gode og vanskelige dager. møte alle situasjoner!

Jeg har møtt personer som har hatt medgangssupportere blant sine venner. Ja, de fleste har vært slike! Disse personene som har ”Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Mulighetene blitt heiet fram blant sine venner over mange år, har plutselig harsett aldri vært større til skjedd å forkynne mistet stort alle sine venner. Og det har over natten.evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!” metoden som fantes på den tiden.

«VåreSenere handlinger medfører konsekvenser. Slik må Jeg detønsker være.å Men venner være der være en del av skal et menighetsfellesskap kom trykkekunsten og evangeliet ble formidlet som praktiserer evangelisering og venner misjon. Jeg ønsker litteratur. Tenk hvorfortest mange som har kommer fått en for å gjennom støtte en slik at man mulig på rett kjøl igjen. Virkelige sier også å være med i en menighet der barn og barnebibeltraktat eller ei evangeliseringsbok og som gjensannheten kjærlighet de ertil der mest!» barndem er stolte av å være med i samme menighet som nom det iskrevne ord harog kommet tro. når man trenger I vår tid har evangelisering også skjedd gjennom Det er selvfølgelig en forklaringEvangeliet for at slikt har radio- og TV-arbeid. er skjedd. spredd via satellitt. Vedkommende opplevd at livet har imot. «Kampene» Det sistehar som har skjedd er gått evangelisering gjennom som tidligere gav seier, er nå blitt til nederlag. Marginene har internett.

gått imot og så har man falt ned på feil fot. Og i motgangstider En åav sistefeilmoderne medier som brukes er er det lett slitede og gjøre valg.

meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformidlingen.

Jeg takker Gud for alle vennene som Troens Bevis har! Godt og Evangelisering velsignet nytt år til alle! pådere tomannshånd går aldri ut på dato. Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske

«Det finnes vennermå somogså skader men endet sannhele vennmå hjelpemidler tashverandre, i bruk. Og bak det trofast være enn brennende er mer en bror.» hjerter som er grepet av Jesus!

Facebook. Informasjon spres som ild i tørt gress. Det påstås at det viktigste mediet i Egypt Gjør man noe klanderverdig må man selvfølgelig gjørepå oppnyåret i forbindelse med opprøret og beseiringen av president for seg. Våre handlinger medfører konsekvenser. Slik må det Mobarak var nettopp Facebook. Ikke minst være. Men venner skal være der for å støtte en slik at man de unge aktive brukere avkjøl detigjen. mediet og informasjon fortest er mulig kommer på rett Virkelige venner sier spres i stor skala. sannheten i kjærlighet og de er der når man trenger dem mest! De elektroniske mediene er kanaler for å spre infor-

Da Jesus var på høyden av sin popularitet og skarer kom til masjon. Mange beklager seg over den teknologiske tro og fulgte ham, begynte han å tale åpent om sin kommende utviklingen fordi det spres så mye negativt gjennom lidelse og dødkanaler. og sa videre at uten at vi eter hans kjøtt og disse Svært mye destruktivt formidles dessdrikkerverre hans blod har vi ikke evig liv. Dette var hard tale. gjennom ulike teknologiske medier. Mange tok anstøt og sluttet å følge ham. Jesus spurte de tolv om ikke de ogsåViville bort, hvorpå svarte: mågålike fullt værePeter venn med«Herre, tiden hvem og seskal mulighetvi gå til?ene Du nettopp har det evige (Joh 6,67-68) senere sa større i vårlivs tid.ord.» Mulighetene harLitt aldri vært Jesus: «Jeg dere evangeliet ikke lenger tjenere, for en vet ikke enn til å kaller forkynne gjennom detjener ulike medier hva hans herre gjør. Dere jeg kalt venner …» (Johfinnes 15,15) det «… en nå! Gjennom dehar elektroniske mediene enorm mulighet til å med spreMeg evangeliet! La oss derfor dere som har holdt ut sammen i Mine prøvelser.» bruke kanaler å nå ut! Det er vår oppgave å (Luk 22,28) Detalle var ikke store til mengder medgangssupportere være godemen forvaltere! Jesus var ute etter, noen få helovergitte, dedikerte og trofaste venner – som sto med Ham i tykt og tynt! Det er disse Menighetens hovedoppgave evangelisering og vi kan takke for at det glade budskap også er har nådd oss, og misjon. Som ”organisasjon” er menigheten den eneste ved Guds nåde får også vi bli Jesu venner, misjonsvenner, og som er tilfor forhverandre sine ikke-medlemmer, alle andre kjemper virkelige venner i dag.

redaktør

stort sett for å ivareta sine medlemmers interesser.

Er du en slik venn som er der når dine venner er på det seirende Menighetens hovedoppgave er å formidle evanlaget – eller står du der også støttende når din venn er nederst geliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er på «tabellen» i fare for å rykke ned i folks anseelse? menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evaluTROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

3


MIRACLE CHANNEL Les spennende rapporter fra vår arabiske TV - kanal, som kringkaster evangeliet til 330 millioner arabere 24-timer i døgnet.

Ny TV-serie stor hit blant muslimsk ungdom Nytt ungdomsprogram på Miracle Channel fikk i løpet av en uke nesten 2000 muslimske og kristne Facebook venner!

Av Bente Rognmo Thakre Troens Bevis sin arabiske satellittkanal startet en ny TV-serie for ungdom i november. I løpet av en uke fikk programmet 1800 Facebook-venner som følger sendingene og diskuterer innholdet. Hver episode inviterer seerne til å publisere en video eller en vanlig kommentar om teamet som blir diskutert på programmets Facebook side.

morsomme og karakterbyggende aktiviteter. Ut i fra kommentarene på Facebook er det tydelig at programmet har fått en bred seerkrets blant både muslimsk og kristen ungdom. Disse to gruppene har vanligvis ikke mye omgang med hverandre i den arabiske verden. Miracle Channel håper derfor at dette programmet vil bygge relasjoner mellom disse to gruppene og samtidig tilby et trygt sted der de kan snakke om verdier og tro.

Den videoen og kommentaren som får flest “liker” i løpet av hver uke vinner, og videoen blir vist på neste ukes program. De som vinner blir invitert til å ta med seg en venn eller ett familie medlem til en leir. Der vil de være med på møter og delta i

Miracle Channel på smartphones! Troens Bevis sin arabiske satellittkanal er nå på en TV-app og kan sees live på smartphones.

Av Bente Rognmo Thakre Miracle Channel er nå kommet med på en TV- app der en kan se live TV-kanaler live på mobiltelefonen. Dersom en laster ned denne ”appen” kan en se på Miracle Channel på mobiltelefonen uansett tid og sted. Det gjør kanalen lettere tilgjengelig for mange seere, og det betyr også at de kan se på programmene uten å være avhengige av ett TV-apparat. Spesielt i den arabiske verden der det kan være sensitivt å se på kristne TV-program, kan dette være et godt tilbud for mange av våre seere. I løpet av den første uken vi var med på TV-appen var det 1153 personer i 37 land som så på kanalen vår på mobiltelefonen sin. I tillegg til land som Libya, Saudi Arabia, Egypt, Pakistan og 4

MIRACLE CHANNEL JANUAR 2012

Indonesia, var det også personer i Norge, USA, Canada, Singapore, Taiwan og Korea som så på TV-programmene våre på mobilen. Helt fra TV-monopolene begynte å falle i verden på 80 tallet, har Troens Bevis Verdens Evangelisering ønsket å kombinere grensesprengende ny teknologi med misjon og evangelisering.


”Jeg visste ikke at Kristus er vår Herre og Frelser” Frelseren som ble født for 2000 år siden forandrer fremdeles liv i Midtøsten og Nord- Afrika. Her følger både sterke og gripende vitnesbyrd fra arabiske TV-seere som forteller hvordan Jesus berører livet deres i dag.

Av Bente Rognmo Thakre Kvinne fra Tyrkia:

Jeg er en muslim fra Marokko og jeg vil bli nærmere kjent med Kristus. Jeg bor i Tyrkia og er gift med en muslimsk mann. Jeg lider av verdslige ting og dette har ført meg til å søke etter Gud og hva som er den sanne religion. Jeg vil gjerne vite hvilken vei som er den rette slik at jeg kan være rede til å møte slutten på livet. Min mann vil at jeg skal bli en militant muslim. Jeg ber fem ganger daglig og jeg går med hijab. Jeg gjør ikke dette fra hjertet mitt fordi jeg har prøvd alt dette og har ikke funnet fred med Gud. Problemet mitt begynte da jeg søkte etter forskjellige arabiske TV-kanaler, og selvsagt så fant jeg Miracle Channel. Det var gjennom den at jeg fikk kjennskap til kristendommen og Kristus. Jeg kommer til å gi dere telefonnummeret mitt og håper at dere vil ringe meg slik at dere kan gi meg råd og vi kan be sammen. Alt jeg vet om Jesus har jeg lært gjennom dere. Jeg kjenner ikke en kristen person her. Vær så snill og hjelp meg.

Muhammed fra Mauritania:

Jeg er en muslim og jeg var religiøs og gjorde alt for å følge våre ritualer, be og faste, meg jeg fikk aldri fred. Dette pleide hele tiden å bekymre meg. Jeg følte meg helt elendig og utslitt fordi Gud var så langt borte. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg Miracle Channel. Det var virkelig som ett mirakel for meg. Jeg skjønte at jeg var ikke på den rette vei og at jeg måtte forandre min måte å tenke på. Jeg lærte at selv om jeg ønsker å tilfredsstille Gud, så vil jeg i min natur gjøre ting som ikke ærer han. Jeg fant ut at jeg behøvde å ta imot Jesus som min frelser. Jeg har i sannhet tatt imot Jesus, og det gjorde slutt på kampen i hjertet mitt. Tusen takk for hjelpen som jeg har fått fra dere.

Hana fra Irak:

Jeg er en irakisk kvinne og jeg er gift med en som er kristen. Vi har fire barn og jeg er 46 år gammel. For ett par dager siden så jeg på Miracle Channel og en episode av programmet som heter: ”Elsker du din

partner?” Fakta er at det er ikke kjærlighet lenger mellom min mann og meg, selv om vi ber hele tiden. Mannen min går i kirken og har mye felleskap med andre troende, men vi er mye uenige. Jeg føler at livet vårt ikke har noen mening bortsett fra å leve for våre barn. Men da jeg så på programmet deres fikk jeg håp. Jeg følte at det virkelig kunne bli en forandring i våre liv dersom vi anvender rådene som dere gav. Vær så snill og be for oss. Tusen takk for dette programmet. Det er veldig sterkt.

Raina Ayyash:

Vær så snill og be for meg slik at jeg kan bli en ny skapning. Be også for min familie. Siden jeg var ung har jeg vært offer for vold og smerte. Jeg klandret Gud for dette. Jeg følte at han hadde forlatt meg. Sårene er dype, og det er blitt en sperring mellom Gud og meg. Helsen min er ikke god, og jeg har kanskje bare ett år eller mindre igjen å leve. Dersom jeg dør, er jeg ikke sikker på at jeg er klar til å møte Gud. I tillegg til å lide av avhengighet, trenger jeg bønn for fysisk helbredelse. Jeg lengter så veldig tilbake til hjemlandet mitt der jeg ikke opplevde smerte. Tusen takk for at jeg kan skrive til dere.

Mary fra Syria:

Tusen takk for at dere har brevvekslet med meg og for Brevkurset som totalt har forandret livet mitt. Jeg forstod ting jeg ikke har skjønt før. Jeg visste ikke at alle mennesker er syndere og at vi må ta imot Kristus som vår frelser og herre.

Slamu Mohamed fra Algeria:

Jeg er en ung muslim fra Algerie. Ved en tilfeldighet fant jeg kanalen deres og nå ser jeg på den hele tiden. Jeg vil gjerne motta Brevkurset ”Det Nye Liv” om Bibelen. Jeg har mange spørsmål og jeg er ivrig etter å lære mer om Jesus Kristus.

Latifa fra Tunisia:

Tusen takk for brevkurset som har forandret livet mitt. Jeg er en muslim fra Tunisia. Jeg var ikke en kristen og jeg har aldri lest noe om Bibelen før, men jeg tenkte at jeg skulle forsøke å ta dette kurset. Jeg forstår at jeg er en synder og at jeg trenger frelse. Jeg trenger å ta imot Kristus og det finnes ingen annen vei til himmelen enn ved å akseptere at han er Herre og Frelser. Alt dette forstod jeg etter å ha tatt Brevkurset. Nå har jeg tatt imot Jesus og ingen ting vil få meg til å gå tilbake. Tusen takk!

Flere av våre TV-seere takker også for Brevkurset ”Det Nye Liv” som har vært med på og forandret livet deres:

Tunisia:

Tusen takk for Brevkurset som forandret livet mitt. Jeg er en Muslim fra Tunisia. Jeg var ikke en kristen og jeg ville aldri før ha lest i Bibelen, men jeg tenkte at jeg skulle prøve og studere dette Brevkurset. Det forandret hele kursen på livet mitt. Jeg forstår at jeg er en synder som trenger frelse. Jeg behøvde å ta imot Jesus og det finnes ikke noe annen vei til himmelen uten å ta imot Kristus og anerkjenne at han er Herren og Frelseren. Alt dette forstod jeg gjennom Brevkurset ”Det Nye Liv”. Nå har jeg tatt imot Kristus og jeg vil aldri vende meg bort fra han, uansett hva som skjer. Tusen takk!

Mary fra Syria skriver at hun hadde aldri hørt at Kristus er vår frelser. (illustrasjonsfoto)

MIRACLE CHANNEL JANUAR 2012

5


MIRACLE CHANNEL

Ser Guds hjerte for arabernasjonene Etter en reise i Nord-Afrika i november er lederen for TV arbeidet i Sarons Dal klar i sin sak. Disippelgjøring, mobil-tv, direktesendinger og ett ennå større nettverk av kontakter på bakken er veien å gå i 2012.

Av Bente Rognmo Thakre Barty Shokralla, lederen for Troens Bevis sin arabiske satellittkanal, er sjokkert etter en reise i Nord-Afrika i november. Selv om han er vokst opp i Egypt var han ikke forberedt på forandringene som har skjedd i denne regionen det siste året. I 2011 har Tunisia, Egypt og Libya fått nye styresmakter. Syria og Jemen er inne i prosessen. Det som sjokkerer han er hvordan fremgangen for islamske partier allerede har forandret leveforholdene i Nord-Afrika, både for kristne og muslimer.

Hvordan er forholdene i Tunisia og Marokko?

Hva er det som skjer i den arabiske verden nå?

Hva slags undervisning?

- Det jeg ser er at de islamittiske partiene er i sterk fremgang. Tunisia, Marokko og Egypt er nå under sterk islamistisk ledelse, og jeg tror Libya og Syria vil følge etter. Bare i Egypt er det 10 000 koptiske kristne som snakker om å forlate landet etter de første valgresultatene.

6

MIRACLE CHANNEL JANUAR 2012

- Jeg så at det er blitt mye vanskeligere å være en kristen i begge disse landene. I Nord-Afrika kan du ikke eie en Bibel, du kan ikke selge en Bibel, du kan ikke evangelisere. Det finnes bokstavelig talt ikke kirker i disse landene, folk møtes bare i husgrupper på 10-14 personer. De troende er lite organisert og det er sterkt behov for undervising og disippelgjøring.

- Jeg tror det er veldig viktig å utruste og undervise kristne ledere. Å satse på den unge generasjonens ledere. Vi må fortelle dem at for å få gjennombrudd som ledere må de lære å tjene andre, å sette andre først. Og vi må gi dem visjonen om å plante menigheter som kan nå ut til andre i nærmiljøet sitt.


Hvor passer Miracle Channel inn i dette bildet?

Hva blir fokuset i 2012?

Hva blir den største utfordringen her?

Hva er viktigst for deg i arbeidet med Miracle Channel?

- Overalt der vi gikk traff vi folk som ser på kanalen vår. Så vi er godt kjent, og det er bra. Jeg tror at Miracle Channel er en nøkkel i det Gud ønsker å gjøre i de arabiske nasjonene. Folk får høre evangeliet, men vi kan også formidle kontakter, tilby grundig oppfølging og lage program som møter behovene de har. Vi kan bringe muslimer og kristne sammen og få til dialoger som ikke har vært mulig før.

- Utfordringene er mange, men nå må vi passe spesielt godt på og ikke sette andre i fare gjennom det vi gjør.

Hva slags program er viktige nå?

- Vi ber virkelig om at vi skal klare å få til fem direktesendinger i uka, en for hver ukedag. Nå har vi fire, og responsen på denne typen program er enorm. Utfordringen er at de er dyrere å lage enn andre program.

Er det noe som har gledet deg spesielt den siste tiden?

- Den enorme responsen på vårt nye direktesendte ungdomsprogram, ”Connect with Me”. I løpet av fem uker har programmet fått 6322 muslimske og kristne venner på Facebook. Det er fantastisk og viser at vi når ungdommene! Vi jobber også med å gjøre kanalen tilgjengelig på mobiltelefoner uten å måtte gå gjennom en app. Vi ber også om midler til å utvide sendingene våre til kabel-tv i Nord Amerika for å nå arabere der.

- Å gjøre Miracle Channel ennå bedre. I løpet av det kommende året vil vi ha en veldig bra organisert organisasjon. Vi kommer til å øke antall telefonlinjer for direktesendingene og få ennå flere folk til å svare telefonene. Kort sagt, vi setter inn ennå flere resurser på å følge opp de over 10 000 seerne som kontakter oss hver eneste måned!

- Det viktigste er å søke Guds hjerte for de arabiske nasjonene. Gud bruker teknologi, men teknologien er ikke målet. Media er strategien som blir brukt for å nå denne delen av verden, men om dette noen gang skulle forandre seg, så følger vi Guds hjerte. Det er et bibelvers som er blitt viktig for meg i denne tiden som jeg tror gjenspeiler hva vi vil få se i den arabiske verden, fra Jesaja 43: ”Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som engang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen…og lar elver renne…så mitt folk kan få drikke. Det folket jeg har dannet meg skal forkynne min pris.”

Og hva er ditt hjerte for araberverdenen nå?

- Mitt hjerte er å se arabiske menigheter plantet slik at lokale folk som kan nå ut med evangeliet til nabolaget de bor i.

Hva er det største behovet du har nå?

- Å få flere partnere som vil støtte oss gjennom bønn og gaver.

MIRACLE CHANNEL JANUAR 2012

7


INNFØDTE EVANGELISTER Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”

De unge inntar Nord–Afrika Situasjonen i mange land i Nord–Afrika og Egypt er ennå usikker. Det er i flere av disse landene en politisk uro som har tatt livet av flere. Er dette det offeret som må til for å få en stabil situasjon? Det som også oppleves i flere av disse landene er en økende åndelig søken. Derfor har vi kristne en todelt oppgave. Vi må be om at den politiske uroen vil legge seg uten at flere liv går tapt, samtidig som vi må arbeide for å gi dem Fredsfyrsten, han som gir indre og ytre fred der han får slippe til.

Av Kåre J. Stusdal I slutten av november fikk jeg sammen med Barty Shokralla, leder for Miracle Channel, besøke en del troende i hovedstedene Rabat og Tunis. Personlig var jeg litt spent på hva som skulle møte oss i Marokko. De siste årene har jo flere utenlandske misjonærer blitt sendt ut, og mange troende i landet arrestert. Hva har dette gjort med de troende? Samtidig visste jeg at den helgen vi skulle være der, ville valget på nytt parlament bli avgjort. I Tunisia har det i hele 2011 vært politisk urolighet med flere store demonstrasjoner. Hvordan påvirker dette folket?

En annen ting som gjorde et sterkt inntrykk var å se at Gud arbeider i disse områdene på mange måter og gjennom mange forskjellige mennesker og organisasjoner. I intervju kommer det frem at disse unge vi møter også kjenner flere av de vi arbeider sammen med. Vi møter en i Tunis som gjør oppfølging for Miracle Kanalen. Jeg tenker at Gud spenner sitt nett over jorden, hans veier er uransakelige. Det er spennende å legge merke til hvordan Han arbeider i disse landene, og med den enkelte troende.

I Rabat bodde vi like ved Parlamentet og alt var rolig. Det var kun noe fyrverkeri som ble avfyrt for å feire valgresultatet. I Tunis var det også rolig når vi var der, men politi og militæret var sterkt synlig i bybildet i sentrumsnære gater.

Ringvirkninger

I begge land fikk vi møte unge mennesker med en sterk overbevisning om at dette er tiden for de troende til å handle, og de gjør det! En av kvinnene vi snakket med hadde en klar tanke om at det å vinne mennesker for Jesus er den viktigste oppgaven nå, om det så må koste henne en tid i fengsel. Det er sterkt for en som sitter trygt her hjemme i Norge å høre slike vitnesbyrd av noen som er så overgitt til oppgaven, uansett pris. I Tunisia er det en strafferamme på opp til 17 års fengsel for å bære et kristent symbol på kroppen. Flere av de vi møtte bar en ring, øredobb eller halssmykke med fisk eller kors!

8

INNFØDTE EVANGELISTER JANUAR 2012

Ofte får det ringvirkninger når et menneske kommer til tro på Jesus. Ens eget liv og omgivelser blir forvandlet. Historien til Hasiba i Marokko er intet unntak i så måte. Hasiba mistet sin mor da hun var 8 år. Faren giftet seg igjen og hans nye kone hadde lite til overs for farens 4 døtre. Hasiba ble derfor som 16-åring giftet bort til en mann på 57. Etter fire måneder rømte hun hjem igjen i håp om at faren ville la henne bo hjemme. Men faren fulgte henne tilbake til sin mann. Etter to måneder rømte hun igjen. Denne gang for å bo på gaten. Hun hadde ingen andre steder å gå. Her møtte hun en annen mann som tok seg av henne. Han introduserte henne for rusmidler og hun ble avhengig av dette. Hun ble også gravid i denne perioden. Etter et tøft liv på gaten kom hun en dag hjem til sin søster for å bo der. Her fikk hun bo midlertidig, men ble behandlet dårlig. Etter en tid stjal hun en større pengesum fra sin søster og


rømte på gaten igjen. Pengene fikk hun liten glede av da de ble stjålet fra henne. En dag fant hennes bror henne på gaten. Hun hadde da en liten datter med seg. Broren spurte om han kunne få hjelpe henne, men fikk avslag. Aldri hadde noen hjulpet henne uten at de selv hadde hatt store fordeler av det. Men han fikk lov til å ta seg av datteren. Det hun ikke visste var at broren hadde kommet i kontakt med en husmenighet og hadde kommet til tro på Jesus. Han og datteren til Hasiba gikk ofte på møtene.

honningproduksjon. Han har nå en del kuber som produserer nok honning til at han kan klare seg sånn noe lunde. Skal han kunne leve helt av dette trenger han noen kuber til. Grunnen til at han begynte som birøkter er at det ikke krever så mye arbeid hele året. Det er mer sesongbetont. På den måten får han bedre tid til det han egentlig ønsker å bruke livet på. Vinne mennesker og hjelpe dem å vokse i troen. Som han selv sier: ”Evangeliet er ikke et biprodukt.”

En dag de var ute i byen fant de Hasiba ganske forkommen. Broren sier da til henne at han gjerne vil hjelpe henne for han er glad i henne. Dette er første gang hun noen gang i sitt 26 årige liv har hørt disse ordene. Hun velger da å bli med broren. I bilen møter hun sin datter som nå er åtte år. Datteren sier at hun må bli med på bønnemøte i husmenigheten, for Jesus kan hjelpe henne. Hun blir med på et bønnemøte. Alle ønsker henne velkommen, men ingen forteller henne hva de holder på med. Men hun merker en atmosfære av kjærlighet og fred hun aldri før har kjent. Hun elsker å lese og får låne med seg noen bøker. Den samme kvelden legger hun seg på sengen og vil lese i en av bøkene. Her faller hennes øyne tilfeldig på setningen: ”Han vil bære alle dine bekymringer.” Hun finner seg selv snakkende til denne Han, som hun ikke vet hvem er, men hun kjenner samme freden som på bønnemøtet. Dagen etter kommer pastoren på besøk. Han vil gjerne snakke med henne om det hun opplevde kvelden før. Han hjelper henne med å forstå hvem hun snakket med der i sengen. Hun gir sitt liv til Jesus og blir etter hvert en fast gjest på alt av møter og samlinger. Hasiba er i dag lykkelig gift med pastoren som fikk være med å lede henne til Jesus. I kjelleren hjemme har hun laget et lite galleri hvor hun maler og lager bilder av forskjellige materiale. Men hensikten med galleriet er mye større enn som så. Hun brenner etter å hjelpe jenter og kvinner som går gjennom det samme som henne. Jenter fra gaten og jenter som kommer ut fra fengsel, kommer til galleriet og får gjennom Hasibas opplæring og kjærlighet lære to viktige ting. Hun forteller dem om Han som gir livet indre fred, samtidig som de lærer noe de kan skape en fremtid av. Mange er de kvinnene som har kommet til tro i denne kjelleren. Flere av kvinnene har etablert sin egen forretning og lever i dag av det de lærte i kjelleren hos Hasiba.

Evangeliet – ikke et biprodukt

Hassan kommer fra et område utenfor Rabat. Her har han etablert seg. Han er en oppmuntrende mann. Å snakke med ham gjør godt. Vi snakker sammen en stund på en kafé i Rabat. Her forteller han muntert om hvordan han forteller om sin tro til mennesker han møter. Han virker så enkel i sin tro. Men en merker et dyp i ham når en snakker litt nærmere med ham. Når han forteller fra sin tjeneste merker en hans store kjærlighet og interesse for mennesker. Det var egentlig slik vi kom i prat. Mens de andre som var sammen med oss snakket arabisk, følte jeg meg litt utenfor. Må innrømme at min arabisk er svært begrenset. Han oppdaget dette, Hassan, og inkluderte meg litt i samtalen på sitt noe gebrokne engelsk. En typisk hyrde tenkte jeg. En som er opptatt at mennesker rundt skal kjenne seg ivaretatt og sett. Jeg lurer litt på hva Hassan lever av. Han må jo ha en inntekt. Han forteller da at Gud hadde inspirert ham til å begynne med INNFØDTE EVANGELISTER JANUAR 2012

9


BREVKURSET “DET NYE LIV” Les spennende rapporter fra misjonsmarken. Våre evangelister forteller om mennesker som møter Jesus, gjennom evangelisering og Brevkurset “Det Nye Liv”

Ingenting er for vanskelig for Gud! Fra våre 11 oppfølgingskontor får vi stadig vitnesbyrd fra elever som forteller hvordan Jesus har forandret livet deres. Her forteller Jean Claude, Sylvere og Sanaboina hvordan Jesus har legt ett hjerte full av hat, gitt den hjemløse håp og helbredet den syke.

Av Bente Rognmo Thakre Jeg heter Jean Claude og bor i Burundi. Jeg vokste opp i en familie der foreldrene mine var gårdbrukere.Uheldigvis, i 1993, kom det folk fra en annen etnisk gruppe og drepte min far og min mor. Vi flyktet ute i bushen. På grunn av hatet mitt mot dem som hadde drept foreldrene mine, ble jeg med i en guttegjeng som hjalp soldatene å slåss. Da jeg ble 18 år var jeg ivrig etter å bli rekruttert i hæren slik at jeg kunne hevne drapet som gjorde meg foreldreløs. Etter 12 år i hæren ble jeg demobilisert for å vende tilbake til ett vanlig liv med andre. Da jeg kom tilbake levde jeg ett ensomt og bittert liv med mye drikking fordi jeg ikke kunne tilgi. Jeg begikk også hor med makt, og jeg fikk to barn utenfor ekteskapet. Jeg ble utstøtt i nabolaget mitt fordi jeg hadde voldtatt den 15 år gamle datteren til min nabo. Dessverre ble hun gravid, og dette førte til ett stort hat mot meg. Dett var mitt liv. Må Gud velsigne folkene til Brevkurset “Det Nye Liv” for da familien min var fattige og utstøtt rakte de ut en hånd til meg og familien min mens de hadde en kampanje i landsbyen min. Det var ikke lett for meg å gi livet mitt til Jesus pågrunn av min bakgrunn, men etter min kones omvendelse, bestemte jeg meg også for å gi livet mitt til Jesus. Halleluja, denne omvendelsen hjalp meg å gjøre opp med mine naboer som før var mine fiender. Å, for en herlig forandring! I dag lever vi ett godt og fredfullt liv med våre naboer! Jeg er veldig lykkelig fordi jeg er frelst, min kone er frelst, og etter at jeg fikk be om tilgivelse og gjort opp med jenta som jeg hadde voldtatt gav hun også sitt live til Jesus. Halleluja!

10

BREVKURSET ”DET NYE LIV” JANUAR 2012


Jeg heter Sylvere. Jeg vokste opp på en plass som heter Nyakigina i Burundi. Jeg hadde en veldig dårlig oppvekst fordi jeg kjente aldri min far. Jeg var ikke ett verdig barn i vårt samfunn fordi min mor fikk meg mens hun fremdeles bodde hjemme, noe som går imot vår kultur. Jeg var aldri så heldig at jeg fikk gå på skole fordi jeg måtte begynne å arbeide fra jeg var seks år gammel. Jeg var et barn med dårlig helse fordi vi levde med geiter i huset vårt. I hele mitt liv har jeg aldri vært lykkelig. Da jeg var 12 år gammel måtte jeg gå ut og søke etter arbeid i andre

provinser. Dette livet var ikke lett fordi mange ganger da jeg jobbet fikk jeg ikke lønn for arbeidet. Det føltes vondt og bittert. Inntil i dag har jeg ikke hatt et fast hjem. Nå er jeg 58 år gammel, og priser Herren fordi folkene fra Brevkurset rekker ut hånden til håpløse mennesker som meg som sulter ved siden av veien. Disse folkene hjelper nå med å lege mitt hjerte, og etter jeg gav livet mitt til Jesus gjennom undervisningen deres om at Kristus kan gjenoppbygge de håpløses liv, har jeg fått fred og håp.

Jeg heter Sanaboina Parvathamma og bor i Nakrekal landsbyen i Nalgonda distriktet. Jeg er gift med Subbaiah og vi har tre barn. Vi var hinduer og har aldri trodd på Jesus. Jeg jobber som kokk i et kommunalt vandrehjem og i fritiden syr jeg tallerkener av blader som jeg selger på markedet for å tjene ekstra penger. I vårt område bruker folk ofte disse tallerkene når de har store feiringer og selskaper. Det pleide å være en kvinne fra kirken i landsbyen vår som gjerne kom på besøk på vandrehjemmet hvor jeg lager mat og hun fortalte oss om Jesus mange ganger. Jeg hørte mange ganger hva hun sa, men jeg brydde meg ikke stort om det. En gang fikk jeg en stor cyste i magen og jeg hadde sterke smerter. Jeg fikk noe medisin, men jeg ble ikke helt frisk. Kvinnen fra kirken sa til meg

at jeg kunne be til Jesus fordi han er den store helbrederen og kan helbrede alle slags sykdom. Den kvelden ba jeg Jesus om å helbrede meg fullstendig. Om natten sov jeg fredfullt og den neste dagen følte jeg ikke noe smerte. Etter en uke gikk jeg til legen og han oppdaget at cysten var helt borte. Da trodde jeg på Jesus. Min mann Subbaiah og min sønn Raju tok også imot Jesus og nå følger vi Jesus og går regelmessig i kirken. En dag delte en av de eldste i menigheten ut noen Brevkurs. Jeg gav det til min sønn Raju. Han leste det for meg og fylte ut svarene for meg. Jeg kan ikke lese eller skrive. Ordene var så enkle og lette å forstå. Alle kan forstå hvem som virkelig er Gud. Min sønn Raju har også tatt kurset og vi er veldig lykkelige i Herren.

Ansatte i Troens Bevis støtter et oppfølgingskontor Ansatte i Troens Bevis Verdens Evangelisering har bestemt seg for å gi noe av sin lønn til å dekke de løpende kostnadene for å drive et av våre oppfølgingskontor i India. Initiativet kom fra en av de ansatte, og til nå har om lag 1/3 av de 27 ansatte valgt og slutte seg til initiativet. De ansatte oppfordrer ansatte i andre bedrifter til å gjøre det samme. Troens Bevis Verdens Evangelisering underholder ni oppfølgingskontor for Brevkurset ”Det Nye Liv” i Europa, Afrika og Asia. Årlige kostnader for hvert av kontorene er fra 120.000 til 600.000 Nkr. I fjor begynte 215.000 nye studenter på Brevkurset “Det Nye Liv”. Siden 1970 har 5,5 millioner studenter gjennomført kurset. Mange har gitt sitt liv til Jesus i etterkant i løpet av disse 40 årene.

gjennom dette spesifikke tiltaket utgjør i overkant av 70.000 Nkr årlig, noe som betyr at ca. 60% av kostnadene til oppfølgingskontoret i Manmad i India er dekket inn! Med dette oppfordrer de ansatte i Troens Bevis andre bedrifter til å gjøre liknende kollektive initiativ sammen med sine kollegaer.

Brevkursavdelingen mangler en del støtte og det er derfor kjærkomment at de ansatte i Troens Bevis velger å støtte nettopp denne virkegreinen. Støtten som de ansatte gir

Troens Bevis oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme. BREVKURSET ”DET NYE LIV” JANUAR 2012

11


MELD DERE PÅ TIL ISRAELSTUREN I PÅSKEN

Bli med til Israel i påsken Årets påske kan bli noe helt utenom det vanlige. Troens Bevis Verdens Evangelisering planlegger nemlig tur til Israel. Rune Edvardsen er reiseleder. Han har mange ganger vært i landet før. Denne gangen vil ha ta med seg familier og enkeltpersoner til en opplevelsestur i Bibelens land.

Av Sten Sørensen Vi spør Rune Edvardsen om han har vært i Israel før. Han smiler før han svarer: - Jeg har vært mange ganger i Israel, sikkert 30 – 40 ganger. Første gangen var jeg 13 år. Jeg husker det var spennende og fascinerende å komme til landet der Jesus bodde. Siden har det vært mange ganger. Israel er et fantastisk land, og det har jo vært en rivende utvikling i landet de siste 30 år. Siste gangen jeg var i landet var da jeg organiserte Arils tur til Israel og Gaza.

Hvorfor ønsker du å ta med deg en gruppe til Israel i påsken?

- Det er flere grunner. Jeg har ikke vært der på en del år, jeg har derfor lyst til å reise dit. Jeg har ikke vært i Israel siden muren kom. Dessuten skal jeg besøke venner og evangelister som Troens Bevis støtter – både jøder og palestinere. Jeg reiser også fordi flere har spurt meg om ikke Troens Bevis skal arrangere en reise til Israel.

Rune Edvardsen har også en dypere mening med en slik tur:

- I vår tid er det viktig å være engasjert rundt spørsmålene om Israel. Særlig er det viktig at den unge generasjonen setter seg inn i dette. Derfor er det viktig med slike turer, sier Rune.

Hva er ditt syn på Israel, forresten?

- Jeg mener at Israel er Guds øyensten. Mange av Bibelens løfter er knyttet til jødefolket. Men det forplikter å være det folket som på en spesiell måte er under Guds løfter. Det er viktig at Israel står under samme rettferdighetslys som andre nasjoner. - Jeg forstår at Israel ønsker å beskytte seg, ingen ønsker å være naiv overfor terror. Men det finnes ikke noe godt alternativ til fred og forsoning, derfor må vi alltid jobbe for fred og forsoning. Jeg står med Israel og alt Guds folk. Men vi må bygge relasjoner mellom alle folkegrupper. Vi må ikke glemme at Jesus er verdens frelser, avslutter Rune Edvardsen. Kontaktperson:

E-post: mariell@troensbevis.no eller tlf: (+47) 99 20 75 03

PÅSKETU R

TIL ISRA EL

Hvilke forventninger har du til turen?

- Det skal jo være en flergenerasjonstur der småbarnsforeldre med barn også kan bli med. Derfor ønsker vi gode opplevelser for hele familien. Og så blir det jo fint å reise sammen med venner. Det blir en intens tur, men den skal ikke være for stressende. Første delen består av besøk til de bibelske stedene, siste delen blir ferie og bading i Eilat, svarer han. Rune ønsker også å gjøre noe for lokalbefolkningen. Derfor blir det fredskonserter både i Betlehem og i Eilat. Han ønsker å presentere budskapet i en innpakning som treffer både jøder og palestinere. Ingenting må være bedre enn å bringe Jesus tilbake til Israel, mener evangelisten fra Kvinesdal.

T

roens Bevis Verdens Ev inviterer til angelisering en og Rune Ed Dette blir en tur for alle som er litt vardsen sporty og ev spennende tur, og den entyrlystne passer for al . le!

30. Mars Vi håper du blir

12

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

09. April 2

012

med oss til

Israel!


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi: “Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem” (Åp 14:13) Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering i ditt testamente kan “dine gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testament er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke må være arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger. I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommedes siste vilje og man skal underskrive testamentet. Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator (vedkommende som utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Troens Bevis er godkjent for å motta arv uten å betale arveavgift til staten.

For mere råd og veiledning:(+47) 38 35 75 00 Kontaktperson: Arnold Dragland arnold@troensbevis.no

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

13


Misjonsmenighet - Lista

Rune Heimvoll er en god Herrens stridsmann Pastoren og misjonsmannen Rune Heimvoll gnistrer av arbeidslyst. Foruten å være pastor i Lista Misjonsmenighet, er han altmuligmann i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Du har møtt han mange ganger under Sommerstevnene i Sarons Dal, denne flotte medarbeideren fra det blide Sørlandet.

Av Sten Sørensen - Hva gjør du i tillegg til å arbeide i Troens Bevis Verdens Evangelisering: - Jeg jobber som hovedpastor i Lista Misjonsmenighet. Foruten å være ektemann og far til tre gutter.

- Hvorfor er det viktig for de ansatte i Troens Bevis Verdens Evangelisering å delta i en lokalmenighet? - Troens Bevis Verdens Evangelisering er ikke en menighet, men en misjonsorganisasjon. Det er det veldig viktig å få fram. Å jobbe der er et liv og ikke en jobb vi gir av vår fritid for at misjonen skal gå videre. Bibelen er tydelig på at vi skal være lemmer på legemet som er menigheten. Alle trenger å være en del av en lokal menighet. Fellesskapet og engasjementet vi har for oppdraget i Troens Bevis kan ikke erstatte fellesskapet i menigheten og nøden for naboer, venner og familie.

- Kan du fortelle om Misjonsmenigheten på Lista? - Jeg er veldig stolt av å være med i en 4-generasjonsmenighet der alle generasjoner er med. Menigheten er snart 70 år gammel og har opplevd en vekst de siste tretten årene. I 1997 flyttet et ektepar hjem med nød for Lista. Det har gitt rike frukter. I høst var vi på menighetsweekend med 150 personer! Jeg er ikke så opptatt av medlemstall, men heller hvor mange som kommer på møtene. Nå ligger vi på et snitt på over 100 på

Julemessa som menigheten arrangerer

14

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

våre møter, noe som er bra i ei lita bygd, men vi er ikke fornøyd med det. Vi er med i Misjonsforbundet som har gått for en vekst innen 2020 på en fordobling av møtebesøket og husgrupper. Nå er lokalet vårt allerede for lite, så vi går et spennende år i møte med nybygg. Vi har et rikt barne- og ungdomsarbeid, søndagskole som har veldig bra undervisning, barnekoret Jubel som samler 50 barn hver uke. Så har vi 100 speidere hver fredag. Ungdomsarbeidet holder møte på fredagen og har en god kjerne på 50. I tillegg har vi vekstgruppene som nå teller 8 grupper og har 80 personer fordelt. Vi er for tiden tre ansatte på halv stilling.

- Hvorfor er det viktig å drive et aktivt barne- og ungdomsarbeid? - Uten det så har du ingen framtid. Jeg er ikke tilhenger av å drive barnearbeid for å bevare menighetsbarna, men å utruste dem til disipler for å vinne andre for Jesus. Vi er blitt med i et kjempebra konsept som heter «Levende tro». Det er Misjonsforbundet UNG som står bak det. Det er hovedsakelig å gjøre en levende tro i hjemmene og i hverdagen – spesielt lagt opp til barn og unge. Hjemmet har en enorm potensiale for å disippelgjøre barna. Jo, tidligere vi får trent de opp, jo større blir framtiden for menigheten.

Ungdommer fra Alfred ungdomsarbeidet.


- Kan alle menigheter drive barnearbeid, eller er det bare ressurssterke menigheter? - Spørsmålet er heller om en kan la være å bygge framtiden. Mange tror at en må være kul for å drive barne- og ungdomsarbeid. Det barna og de unge trenger er noen som har tid til dem for å være deres åndelige fedre og mødre. Vi må heie på de unge, og ikke minst slippe dem til. Det er viktig at de får innflytelse siden det er de som skal drive arbeidet videre.

- Hvilket forhold har menigheten til Sarons Dal? - Det er mange som har vært innom stevnet på møtene siden det bare er 45 minutters kjøring. De siste årene har en gjeng fra menigheten vært med som frivillige arbeidere på «Jesus To The Nation». I år begynte en gjeng fra menigheten å ta campingvogna med over for å være der under stevnet. Og det er gøy å komme til menigheten etterpå å høre at flere har opplevd at Gud har talt til dem under stevnet om ting de skal gjøre – og se at de setter i gang med det.

- Vil du anbefale menigheter til å støtte aktiv arbeidet som går ut fra Troens Bevis Verdens Evangelisering? - Alle menigheter bør støtte misjon, og spør du meg bør det være minst 10 prosent av kollektinntektene. Det finnes en stor velsignelse i dette. Velsignelsen av å gi, og det og besøke Sarons Dal under Stevnet å oppleve at Gud taler til dem, er knallbra.

- Hva er en flott og meningsfull dag for deg? - Det er å bruke tid med Jesus og lære å ta imot av det han har for meg, slik at jeg kan begynne dagen med full tank. En god kristen er en som er god til å ta imot. Først være hos Jesus, så gjøre for Jesus. Slik jeg ser det nå så har jeg tre kall i livet mitt: Det første er å være en ektemann og familiefar. På delt andre plass kommer Troens Bevis og menigheten. En flott og meningsfull dag er når jeg får begynne med å være hos Jesus, så gjøre noe for ham gjennom familien, menigheten eller Troens Bevis. Jesus og familien min er de beste supporterne jeg har i min tjeneste, avslutter Rune Heimvoll.

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

15


Vitnesbyrd

En flyktningsvei til Norge Uten mat, uten klær og gravid i åttende måned var håpet nesten ute for Grace og hennes fire år gamle datter. Men etter flere år som flyktninger i Afrika fikk de plutselig en uke med mirakler. I dag er Grace barne- og ungdomsarbeider i Kvinesdal og leder en internasjonal kristen gruppe for innvandrere.

Av Bente Rognmo Thakre takknemlig for tilbudet som faren fikk til å studere teologi, men det betydde også at moren var alene om ansvaret for alle 10 barna i tre år samtidig som hun måtte dyrke alt de skulle spise. - Vi bodde i et flyktningområde der vi fikk leve av det vi klarte å gro. Men det måtte også være nok til å selge litt så vi kunne kjøpe såpe, salt og stekeolje. Det var det eneste vi brukte penger på, husker Grace.

Pastor uten lønn

Tilbake i Sudan fortsatte faren som pastor på fulltid, men uten lønn, og moren måtte jobbe som lærer for å skaffe mat til familien. - Selv om faren min var Anglikansk prest fikk vi etter en stund hjelp fra den katolske kirken som betalte skolepengene for oss barn, forteller Grace.

Det er gått 8 år siden Grace, datteren Beatrice og sønnen Christopher kom til Namsos som kvoteflyktninger. I dag går Beatrice i 9. klasse og Christopher går i 3. klasse. De har også fått en familiegjenforening med sønnen Joseph, som i dag er 16 år. Hans billett til Norge var en kjærlighetsgave fra Kirken i Dalen i Kvinesdal. Grace har tre år bak seg på bibelskolen i Sarons Dal, og nå er det andre innvandrere i Norge som ligger henne på hjertet. Gjennom arbeid på asylmottaket i bygda og organisasjonen hun har startet, ”Jesus Internasjonal”, støtter hun gjerne dem som trenger en hjelpende hånd. Hun inviterer også interesserte til å bli med i en bibelgruppe. Her har det nå vært folk fra Kongo, Liberia, Nigeria, Etiopia, Eritrea, Ghana, Afghanistan og Irak. De fleste reiser videre, enten tilbake til hjemlandet sitt eller til ett annet sted i Norge. Men etter å ha møtt den lille kvinnen fra Sudan er det flere av dem som reiser videre med en ny tro på Gud og Hans omsorg for dem.

Farefull livsferd

Grace vokste opp i en søskenflokk på 10 i Sør-Sudan. I 1965 måtte familien flykte da det brøt ut krig i landet. Moren, som da var gravid med Grace, gikk på bena hele veien til Kongo for å komme i trygghet. Det var først da Grace var 9 år at de kunne vende hjem igjen. Faren hennes var lærer og hadde vokst opp hos et misjonsektepar i Sudan. Etter noen år som flyktninger i Kongo, sendte den Anglikanske kirken faren til Uganda på bibelskole. Familien var 16

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

- Jeg husker godt at det var dager da vi ikke hadde mat i huset. Da satt faren min i stolen og ba hele tiden. Han var sterk i troen og kunne store deler av Bibelen utenat. Hans liv forandret mitt liv, mener Grace, og legger til at faren ble 90 år gammel og døde i 2003.

Manglet medisin

Familien var så fattig at de hadde heller ikke penger til medisin. Dette skulle koste moren livet. Hun ble smittet av en sykdom etter at de flyttet til et nytt område der faren virket som evangelist. Den katolske kirken gav moren litt medisin, men de hadde ikke nok, og moren døde i løpet av ett år.

Flyktning på ny

- På den tiden hadde jeg akkurat giftet meg, forteller Grace. Men ekteskapet ble raskt en katastrofe da det viste seg at mannen i hemmelighet også var gift med en annen kvinne som han etter hvert fikk fire barn med. Så brøt det på ny ut krig, og ektemannen tok med seg Grace og den andre konen til en flyktningleir i Sentral-Afrika. Der fikk Grace etterhvert innvilget skillsmisse, en ikke ukomplisert sak, og fikk seg jobb for en amerikansk hjelpeorganisasjon i leiren. – Selv om jeg ikke var frelst, fastet og ba jeg at Gud måtte løse meg fra den nedverdigende familiesituasjonen jeg befant meg i. Der føler jeg at det var min fars tro som bar meg, forteller hun.


Hjelp i siste liten

Etter fire år trakk hjelpeorganisasjonen seg ut, men de ga løfter om å hjelpe henne og datteren Beatrice, som da var to år, å komme til USA. Grace reiste derfor opp til hovedstaden for å kontakte den amerikanske ambassaden. Der fikk hun beskjed om å vente inntil de klarte å skaffe sponsorer for henne. Sponsorer som aldri kom. - På det tidspunktet var jeg ikke frelst, men jeg var redd for aids og jeg visste hva som var rett og galt. Jeg hadde fått noen venninner som vi fikk bo hos. Nøden var stor, og de ville jeg skulle prostistuere meg slik som dem for å skaffe penger til mat. Men jeg ville ikke og jeg ba inderlig Gud om hjelp. Men jeg fikk ikke arbeid, og etter en stund lo de av meg og sa at Gud hjalp meg jo ikke. De hånte meg og lurte på hvordan jeg kunne spise av det de tjente når jeg ikke ville gå den veien selv. - Tilslutt så jeg ikke noen annen utvei for å få penger til mat for Beatrice og meg selv, så jeg gikk med på å møte en mann en søndag formiddag. Men han kom ikke til avtalen, og jeg gikk inn i en kirke som hadde gudstjeneste. Det var en pinsemenighet med sterk forkynnelse, og på det møte ble jeg frelst, forteller Grace. Hun begynte i en gruppe for nye troende, og fikk litt økonomisk hjelp fra menigheten.

Nye komplikasjoner

Mens hun forsatte å be Gud om en løsning for henne og datteren, dukket plutselig faren til datteren opp, en kjæreste fra flyktingleiren. Grace var usikker på om dette kunne være Guds svar for hennes situasjon, og han fikk flytte inn med dem. Men da stoppet også hjelpen fra menigheten opp. Da hun ble gravid stakk kjæresten for andre gang, slik han hadde gjort da hun ventet Beatrice. - Nå gikk jeg en veldig vanskelig tid i møte. Beatrice fikk litt mat av naboene, men jeg hadde ingenting. Jeg hadde ikke penger til å gå til legeundersøkelse, og jeg hadde ikke betalt husleie på seks måneder. Etter tre dager uten mat sa jeg til Gud at ditt ord er mat for meg. Dagen etter banket det på døren og en mann fortalte at Gud hadde sagt at han skulle gi meg penger til mat. Senere hadde jeg en rar drøm om to menn som åpnet en vei for meg. Dagen etter kom det to menn fra den katolske kirken. De tok notater, så hvordan jeg bodde, betalte husleien min, gav meg mat og penger til en legeundersøkelse.

Mirakel uken

- Men da jeg var åtte måneder på vei hadde jeg ennå ikke et plagg til babyen, vi var igjen tom for mat og jeg var veldig fortvilet. Så kom det plutselig ei katolsk søster på døra. Hun hadde med seg babytøy og sa at jeg måtte gå til FN kontoret. Der gav de meg penger, og så kom pastorens kone fra min menighet med varme klær hun hadde sydd til barna og meg. Og innen uka var omme fikk jeg beskjed fra FN kontoret at jeg var akseptert som kvoteflyktning og at de allerede hadde funnet en plass til meg i Namsos i Norge. Jeg kunne ikke tro det. Jeg fikk alle miraklene mine på en uke, forteller Grace mens hun svelger tårene. Men før hun kunne sette seg på flyet måtte Christopher bli født. Da han var fem måneder kom den lille familien til Namsos der de ble varmt mottatt og plassert i en leilighet.

Fikk god hjelp

Grace forteller at helt fra første stund i Namsos fikk hun spørsmål og hjelp til å finne ut hva hun vil jobbe med. - Jeg har alltid tenkt at jeg ville jobbe med å hjelpe andre. Etter tre år på bibelskolen i Sarons Dal fikk jeg videreutdanne meg til barne- og ungdomsarbeider. Grace er stadig like forundret hvordan Gud svarte på hennes bønn og at hun er i ett land hun aldri har hatt noe tilknytning til. - At jeg, som ikke har noe familie eller røtter i Norge plutselig kom hit, kan bare være Guds ledelse. Nå vil jeg bruke livet mitt til å hjelpe andre.

Gi aldri opp!

Når hun deler sin historie er budskapet hennes over alle andre ting å ikke gi opp når en ber. Hun sier at av og til takker hun Gud for de vanskelige tingene hun har opplevd. Det har gjort henne grunnfestet i troen. – Gud hører alle bønner. Jeg trodde jeg ville få svar innen ett par timer første gang jeg ba om hjelp. Men jeg ser det er prosesser en må igjennom. Men ikke gi opp, Gud hører alle bønner, legger hun skråsikkert til.

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

17


Din familie

Påmelding åpnet Da er påmelding for Planetene 2012 åpnet! Ved å melde deg og dine barn på tidlig, er dere sikret plass, og dere får det billigere=) En familie med tre barn sparer 600 kr på å være tidlig ute, så meld dem på nå! Det gjør du enkelt ved å gå inn på planeter.no (De som hadde barn på planetene i fjor, skal allerede ha mottatt en mail der de med bare noen få tastetrykk kan melde på barna sine, men ellers går du bare inn på denne nettsiden og fikser det) På denne nettsiden skal det hele tiden ligge oppdatert informasjon om priser, datoer, program osv. Nyheter ligger også her, samt muligheten for å melde deg på som medarbeider på Planetene.

For info og påmelding: planeter.no


Hva med å la barna ta med bestevennen på Planetene? Har dere plass til en til=)? Leiropplevelser er skapt for å deles.

Din familie

PLANETENE UNDER SOMMERSTEVNET ER VÅRT HOVEDMÅL Det føles lenge til sommeren, og helt ærlig, det ER lenge til sommeren! Men rundt omkring i flere hundre hjem er det mange familier som har krysset av en uke i juli i kalenderen sin, og om ikke de akkurat har begynt å telle ned enda, så er det ingen tvil om at de gleder seg! De skal nemlig på Sommerstevnet i Sarons Dal, med Planetene som hovedmål. En av disse familiene befinner seg på Fevik i Grimstad – familien Braathen! Åse Marit jobber til daglig med miljørettet helsevern i Grimstad kommune og har ansvaret for dekor i Sørlandskirken. Tor Magne jobber som musikklærer ved musikklinjen på Dahlske vdg skole i Grimstad. I Sørlandskirken er han med som leder i barne og ungdomsarbeidet. Maria går i 4. Kl og er en skikkelig fotballjente. Magnus går i 7. Kl og spiller gitar sent og tidlig, mens Mads går i 10. Kl og vil gjerne bli journalist. Hva betyr det for dere som familie å være på Sommerstevnet i Sarons Dal? Det er veldig hyggelig og godt å reise som familie til et sted som faktisk setter troen på det viktigste i livet som hovedfokus. Alle får oppleve aktiviteter, møter/undervisning og sosialt godt samvær med Jesus i sentrum! Hvorfor bestemte dere dere for å bli medarbeidere på Planetene? Den viktigste grunnen var at vi fikk være mer sammen med barna våre. Det er i tillegg veldig gøy og givende å få være med å arbeide med barn og unge. Tor Magne er hovedleder for Sport, og hadde sin debut i fjor. Barna var strålende fornøyd, men hva var han egentlig mest fornøyd med selv?: Jeg er fornøyd med mine kreative evner, slik at jeg kommer på aktiviteter og systemer som fanger opp de fleste barna. Mitt første år som leder lærte jeg at planetene blir aldri bedre enn de lederne som er med. Jeg hadde mange gode ledere med meg og sammen dro vi i land en fantastisk uke sammen med barna

Åse Marit har flere år hatt ansvar for matfordeling på planetene, og har følgende råd å gi familier som vil tilbringe en uke i Sarons Dal: Ta med regntøy, skift og gode klær og godt skotøy. Sov på campingområdet og få med dere det sosiale livet for store og små 24 timer i døgnet. Hun tar også med den praktiske fordelen det er å være medarbeider, nemlig gratis overnatting og god mat. Men det beste er å kjenne at man er med på å bygge noe som har stor betydning for mange menneskers liv. Familien tilhører Sørlandskirken i Arendal, som hvert år har egen menighetscamp under stevnet og som deltar med mange folk. Da de blir bedt om å gi et råd til menigheter som kunne tenke seg å gjøre noe lignende, er det ingen nøling: Bli med og prøv! Å sette av en uke i Sarons dal er som å vanne og så inn gode ting i sin egen familie og sin egen menighet. Hvis man som menighet engasjerer seg, kan man trygt si at man er med på å misjonere, noe alle egentlig vil mer. Barna har i flere år deltatt på Planetene, og gleder seg skikkelig til sommeren!! Maria (9) mener følgende har vært mest moro på Planetene: Å hoppe fra en 7 meter høy bru ned i vannet Leke med alle de andre barna Raftinga i Mandalselva Mads(15) sitt beste minne fra Planetene er raftinga og lange netter med mye bråk på sovesalen. Jeg gleder meg til å reise vekk hjemmefra i en uke og treffe mange nye og gamle venner. Magnus(12) synes for sin del at det er veldig gøy å være sammen alle i familien. ”Det er gøy og koselig å ligge på samme rom. Jeg sovner uansett, selv om det er trangt... Det jeg gleder meg mest til neste sommerstevne, er å få være med på Youth planet for første gang i livet.” Og da er vel oppfordringen klar: Ta med deg familien til Sarons Dal i sommer, og gjerne resten av menigheten/kirken også=)!!

Lyst på gratis kost og losji under stevnet? Sjekk ut www.planeter.no/medhjelper


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 S 7 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere SS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 7 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S r KontaktTroens Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! - Kontakt Troens Bevis på (+47) 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. -Kontakt Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde folkeslag V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 0 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KON folkeslag A/S UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter Rannonse forOG KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPARTN KJØP / SALG FEVANG ditt firma også! A/S 0 EIENDOMMER Mob: 90 56 06AV 60 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for dit misjonen VÅRE STØTTEPARTN til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 0 Vi støtter 4016 Stavanger OS EIENDOMMER LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for dit TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV misjonen KJØP / SALG DOS : EIENDOMMER LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 06 0060 OG UTLEIE Vi stø EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen D : til unådde EIENDOMMER Vi stø g Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo KONGSBERG PAPIR ENGROS VI EIENDOMMER HJELPER DEG MED: FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag g Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misjo V I HJELPER DEG MED un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folkes OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folkes Mob:UTLEIE 90 56 06AV 60 fakturering, skatt og: OG VI HJELPER DEG MED:

E

.

vis e

vis e

Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også!

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

gros

forbruksvarer innenfor:

• Datarekvisita

• Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

al 5 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker dinuavkortet bedrift å innenfor: Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 E-mail: fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til

BØRRE BØRRE

Har du en god forretningsidé?

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

ngros

al 5 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

n?

g

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

Kongsb forbruk

•Kongs Kont

•forbruk Data

Kon •• Tørk

• Data

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% av • Tørk skudd g til misjon

40% av Ønsker skudd g støtte m til misjo samtidig fornuftig Ønsker Ta konta støtte m sender k samtidig

fornuftig Ta konta sender

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

BØRRE BØRRE

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for V I iHJELPER DEG MED: til de fleste kjente traktormerker. både Songdalen og Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, Tlf.: kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : 37Autorisert 00traktormerker. 35 00 - Fax: 27 00 35 09både til de fleste kjente i Songdalen og www.aider.no regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt ogBevis traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangelisering i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, lønn, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Trafikklærer: Jan Noreid Katalog 21 på hele 912 sider. Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: 37 25 78 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21 på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38idag. 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens S Vi lagerfører rimelige reservedeler Jan Noreid Bestill den Den koster kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner du i vår til de kjente med traktormerker. både i 10 Songdalen Rn JanUar 2010 å nå fleste du regnskapskontor de unådde evangeliet. Kontor: 38 04 00 og Autorisert Privat: 38 01 32 77 Katalog hele sider. Mobil: 922 14 419 Husk 21 at vipå også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand www.klimasystem.no Viden lagerfører rimelige Bestill idag. kraftoverføringsaksler, Den kosterreservedeler kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor evis DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate traktorseter, 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37Gloslie 25HVER 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind et. BEVIS GRATIS hytteruter,21kraftoverføringsaksler, vis Privat: 38 01 Katalog på hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 Bevis e MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 eler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf.Den 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. koster kr. 50.69 10 23 00 t for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår ker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie et. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele alg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 OS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for eler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ler, å nå du DU de unådde med evangeliet. KAN fÅ TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører ker. både i Songdalen og TROENS Kontor: 38reservedeler 10 00 og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige alg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i arbeidet for vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til åde fleste kjente traktormerker. BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 sler, 1 nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i g der. Mobil: 922 14+47 419913 LEDIG ANNONSE KONGSBERG ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører r og MÅNED, KONTAKT Telefon 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: JanPAPIR Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler 50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: der. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår forbruksvarer innenfor: 50.sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32• ENGROS 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04 Distributører 00Støtter ngros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR sylindere. Alt dette finner du iENGROS vår 1 innenfor: 1 Privat: 38 01 32 77 •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell • Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økonom Verdens å nå d

EPARTNERE! annonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler ASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk AS Økonomi-deler Bevis på 38 onomi-deler 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler s på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Vi støtter VÅRE STØTTEPAR Teor Utleie avFASTE Næringslokaler onomi-deler AS Økonomi-deler sFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også! STØTTEPARTNERE! bådefor i Kontakt TroensAS Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter G.T.Eiendom Teo RE Øk o Øko Kris Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde ES folkeslag E! SG RRE å! AV

VÅRE G A/S S

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler 4016 Stavanger Mob:90 56 06 60 misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til Vi unådde misjonen støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Papir Engros 40% av vårt overMobil 922Kongsberg 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet • Kontorrekvisita • Hobby/forming 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig til 32 72www.k-p-e.no • handle Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til priser. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. 1 1 E-mail: fornuftige priser. KONGSBERG PAPIR ENGROS Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på ●

Aud & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

S MER KONTAKT Telefon +47 913 35 222 Kontakt Troens Bevis på 38 35MÅNED, 75 00SE for foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag til unådde V0 /støtteannonse SALG SIDE 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler 69 10 23 00 ALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV R9 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 0IE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER Vi støtter MMER 0 ●

BØRRE

Økonom Vi lager Verdens til de å nå fl d Husk at Vi lage hytteru til de f traktors Husk a sylinder hytteru Katalo traktors Bestill d sylinde Katalo Bestill d

både i Trafikklæ Øk Kris Mobil: 9 Trafikklæ Kontor: Mobil: 9 Privat: 3 Kontor: Privat: 3

Vi m til fol

Dronningensgate 95 4 Mo www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 95 M www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser. ●


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov Engangsgave

kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto 3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

(Trekkdato den 22. i hver måned)

Person nr:

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Navn: Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EVANGELIST! DU KAN EGEN FÅ DININNFØDTE EGEN STEDSFORTREDER!

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor eller mye folkeslag du kan gi(snakk hver måned. Be regelmessig for Hva skal jeg gjøre? Velg et land med Troens Bevis). din Innfødte Bestem hvor Evangelist. mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tarmisjonær. del i. Nyhetsbrevet Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din Høsten i Flammer og misjonsbladet Rapporter fra arbeidet din misjonærTroens tar delBevis. i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Innfødte Evangelister, Sarons Dal, 4480aritkler. Kvinesdal, Norway. mye misjonstoff og andre interessante Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at er for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for nummer, slik at vi kan oppgaven over innbetaltatårsbeløp til likningsmyndighetene norske givere. Det er ensende forutsetning for skattefradrag du har gitt oss personnummer, slik atsiffer). vi kanDa sende oppgaven overinn innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle (alle kommer fradraget som egen post i til selvangivelsen. Har du gitt oss siffer).en Dagang, kommer somtilegen i selvangivelsen. gitt oss dette dette tar fradraget vi vare påinn dette nestepost års innberetning. DuHar kandu oppgi dette på en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Du også skriveBevis, til Troens Bevis, Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Ellerkan skriv til Troens Sarons Dal,Sarons 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


Slik jeg ser det! Gjenoppdag evangeliet! Denne gang:

Arnfiinn Clementsen, Lil emor Åleskjær, Kai Johansen, David Andre Østby,

Relevans og kommunikasjon er viktig. En kirke som ikke har evnen til å forandre seg og være relevant i vår tid, vil aldri nå fram med sitt budskap til dagens mennesker. Vi kan ha – og vi har – verdens beste budskap, men hvis det ikke aktualiseres og kommuniseres til dagens mennesker, har det ingen funksjon. Samtidig er det viktig å forstå at selve innholdet i evangeliet ikke skal forandres. Det skal forkynnes i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker som hører det kan komme til tro. Jeg tror at den kristne kirke må gjenoppdage kraften i det enkle evangeliet! Evangeliet er Guds kraft. Det er ingen morallære, men det har kraft til å forandre menneskers liv. Evangeliet er ikke en livsfilosofi, men det løfter menneskers livskvalitet og gir hjelp til å leve. Evangeliet er ikke en religion, men det er veien til frelse og relasjon med Gud. Paulus skriver om kraften i evangeliet i sitt brev til Korinterne. Jeg vil ikke vite noe annet blant dere enn ordet om korset, er hans radikale proklamasjon. Paulus forklarer at de religiøse jødene søker tegn, og de filosofiske grekerne søker visdom, men vårt budskap er en korsfestet Kristus. For jødene er dette et anstøt (skandale/ snublesten) og for grekerne en dårskap (dumhet/idioti), men for oss som tror er det en Guds kraft. Det finnes altså en kraft i evangeliet som virker når den forkynnes og tros. Det må kommuniseres og aktualiseres, men samtidig vil dette buskapet alltid være en ”skandale” for de som vil bygge på sine egne religiøse gjerninger, og en ”dumhet” for de som vil bygge på sin egen intellektuelle kapasitet.

Hvordan kan vi nå nye mennesker med evangeliet? Midt i menigheten kan vi vektlegge sekundære og mindre viktige ting. Vi blir loviske eller mystiske i vår søken etter Guds kraft, og glemmer selve kraftkilden. Av og til oppfører vi oss som om alle i Norge har hørt evangeliet, men det har de ikke. Mange kjenner dessverre bare til kristendommen som en religion med bud og forskrifter, men religion har ikke kraft til forandre mennesker. Det har bare Jesus og Hans evangelium! Og Gud har sendt sin Hellige Ånd nettopp for å stadfeste dette budskapet. Jeg tror at evangeliets kraft og enkelhet må gjenoppdages i hver eneste generasjon.

Nye generasjoner må oppdage evangeliet. Hvis ikke blir kristen tro bare en livsanskuelse eller en moralllære, og menighetslivet blir redusert til en sosial klubb. Ordet om korset må bli levende i hjertene. Kristne kjernebegreper som ”frelse”, ”gjenopprettelse”, ”rettferdighet”, ”hellighet”, ”forløsning”, ”nåde” og ”helbredelse”, må undervises enkelt og levende slik at nye generasjoner av barn og unge, og nye troende, kan få tak i dette i sine hjerter. Da får man balast og grunnvoll i livet. Når Ordet blir levende skaper det hva det sier! Vi må gjenoppdage kraften i evangeliet, og vi må ikke minst både gjenoppdage og respondere på selve oppdraget; å dele evangeliet med alle mennesker. Det er lett å miste fokus. Jesus ga oss et tydelig oppdrag; å forkynne evangeliet for alle mennesker i hele verden. Derfor har jeg ofte sagt at hvert eneste ledermøte i kristen sammenheng bør ha en sak øverst på sin saksliste; TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

23


Leir-og konferansessenter - Menighetsweekend Utleiesesong: august - juni Støtt misjonen, en weekend i misjons- og visjonssenteret i Sarons Dal, Kvinesdal. Det komplette leirsenter! Vi kan tilby omvisning i troens bevis verdens evangelisering, og inspirerende forkynnere fra stedet.

Kontakt oss: Tlf: (+47) 38 35 75 00 | Fax: (+47) 38 35 75 01 | mail@troensbevis.no | troensbevis.no

ANNONSER VIL DU HA DIN ANNONSE I TROENS BEVIS MAGASINET? 3 ledige annonseplasser!

- 1500 for den minste pr. måned - 2000 for den store pr. måned

Annonser vi ikke tar inn er salg og stillingsannonser. Kontakt person: mariell@troensbevis.no


ns Bevis eidet for geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder med Lundegeilen 10,seminarer 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand fra disse.LEDIG Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 LEDIG som vårpLASS! frelserinnom komNoreid vi inn under Velkommen Trafikklærer: Jan Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: eller 14 419 det Jesus forandre tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 har gjort. 38 10 04 Kontor: 00 gavekontorrekvisita, leker, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Ofte ber vi Gud Utleie Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   E ttervern   -­‐   P aragraf   1 2   -­‐   S tudio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er motakseptere alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   av  lligne okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440hevder TONSTAD Israel. Det er de som at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie ANNONSE Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no Tlf. Jeg 37 er 25glad 37 00 Fysioterapeut/ kan aldri bli vekkelse i etpå land hvis oss finnes det mennesker som heten? for at Bibelen Spesialkompetanse konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 25 37var 00 1 Fax. 37 25 37 0137 Gud pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte verden med Seg Pb. 311, 4892 Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv,lloyd@primainvest.no så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no viser likevel at en slik påstand blir hensikt, at vi skal være en velsigovertredelsene - Kultur i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60og 16 62 KONTAKT ryggnakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å fiender, velsign dem som i gE deres og gjerning. Elsk ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

gså! AS

AS AS

eid

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gavemusikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

f i

B

Velkommen innom

E

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

ns Bevis vedeler eidet for merker. geliet. utvalg i vedeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri saksler, sider. aler50.og kr. du i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


SAMMEN FOR NORGE - MITT LAND, MITT ANSVAR!

På glattis

Det går raskt hjemover. Veiene er gla Båtsfjordfjellet. Klokken er litt over se gjeng nyfrelste tenåringer.

Av Morten Haave Det har vært noen spesielle dager i Båtsfjord, og ryktene om at det var ”Jesuskonserter” på kulturhuset Skansen bredte seg rundt i tett stedet. Rundt 50 ungdommer besøkte konsertene med Team Thom-solist Andrea Wannebo Gjerseth, Filip Jensen og Troens Bevis evangelist, Hans Martin Skagestad i løpet av de tre kveldene, og mange tok i mot Jesus.

Tror på evangeliets kraft

Hans Martin bodde 10 år av sine barne- og ungdomsår i Båtsfjord og Kirkenes, mens faren, Wiggo Skagestad, var pastorher. Selv om Hans Martin i dag bor i Kristiansand, har ikke hjertet sluttet å dunke for Finnmark. Det er få kristne her, og mange familier er ødelagt av alkohol og narkotika. Finnmark trenger Jesus, og Hans Martin startet å planlegge finnmarksturen for et år siden.

26

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012


sen med evangeliet

atte, men Hans Martin Skagestad kjører kontrollert på den isglatte veien over eks. For bare noen timer siden tok han og de andre fra teamet farvel med en god

Han har en sterk tro på evangeliets kraft, og Hans Martin er overbevist om at når han forkynner evangeliet, virker Gud med og overbeviser og berører mennesker. Dette har vist seg å stemme i praksis. Det skulle vise seg å stemme i Båtsfjord også.

Etter ”hovedkonserten” var det tid for relasjonsbygging. Spontant startet diverse leker og en hjemmesnekret talentiade. Ungdommene rett og slett elsket å være sammen med teamet fra Kraftskolen SBI og Betania Kristiansand. Og forholdet var gjensidig.

Bad til Jesus for første gang

Vender snart tilbake

Mange av tenåringene som kom på konsertene ønsket å ta imot Jesus. Og det var ikke vanskelig å se at noe hadde skjedd med dem. Det var en ny glød å spore i øynene deres, og noen 12-åringer beskrev at de kjente en varme på innsiden – dette er kanskje velkjent for deg, men for disse var dette noe helt nytt. Gud hadde flyttet inn på innsiden! De nyfrelste ble også utfordret på å be, og mange ba sine første bønner til Jesus disse kveldene. De var fulle av takknemlighet til Jesus, vår Herre og skaper. Du skal lete lenger etter bedre øyeblikk enn slike – er det lenge siden forrige gang du opplevde noe slikt, bør du gjøre alt du kan for å oppleve det på ny.

Tilbake til hjemturen: I baksetet prøver Andrea og Filip å sove, men Hans Martin klarer ikke legge fra seg tankene om fortsettelsen av arbeidet i Båtsfjord. Ideene er mange, men det er få personer å spille på. De neste dagene og ukene blir det en del telefonsamtaler og bønn for å få på plass et levedyktig ungdomsarbeid i Båtsfjord. Ledere må på plass og ungdommer disippelgjort. Det fører til følgende konklusjon. Hans Martin skal snart tilbake til Båtsfjord!

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

27


SOMMERSTEVNET I

SARONS DAL 7. - 15.JULI, 2012

troensbevis.no Påmelding åpnet 1.januar: planeter.no

Bli en Stevnehelt! VI TRENGER STEVNEHELTER TIL ÅRETS SOMMERSTEVNET. STEVNEHELTER FÅR GRATIS KOST OG LOSJI DE DAGENE DE JOBBER.

Oppgaver:

• Kjøkken tjeneste • Vakt • Kiosk • Renhold • Rigging

• Planetene: - Miniplaneten

- Barneplaneten - KidzPlanet - YouhtPlanet

”Det er noen som bærer Sommerstevnet på en spesiell måte. Det er våre Stevnehelter, eller som vi tidligere kalte for medhjelpere. Disse er gull verd for oss. Vi håper det er mange som stiller sine evner og ressurser til disposisjon ved årets Sommerstevne. Vi trenger dere!” - Sten Sørensen, Stevnesjef

Kontakt oss på stevnet@troensbevis.no eller (+47) 38 35 75 00.


Forandrer og forbedrer menneskers liv! Helge Flatøy som jobber som evangelist i Troens Bevis og prosjektleder for Dina Stiftelsen har hatt en travel høst på flere kontinent. Med evangeliet i den ene hånden og verktøy i den andre blir menneskers liv forandret og forbedret.

Av Bente Rognmo Thakre Hva har du gjort i høst?

-I oktober talte jeg på to ungdomskonferanser i India i regi av vår indiske samarbeidspartner, Ernest Komanapalli. Det spennende var at på begge konferansene hadde kristen ungdom som invitert med seg hindu venner, og det var nok over 200 som ble frelst.

Er budskapet ditt til ungdommer det samme i India som i Norge?

- Budskapet er det samme. Jeg taler aldri imot noe. Ikke hinduismen i India eller andre ting i Norge. Jeg taler for Jesus, og det er det som slår igjennom. Det er budskapet som virker. Men i India kan jeg kanskje være ennå mer direkte, kjøre litt hardere på. Indisk ungdom har veldig god møtekondis, de er ivrige og kan gjerne høre to talere i samme møte.

Også reiste du til Afrika i november?

Ja, da var vi et team på fem fra Norge. Vi skulle egentlig bygge på skolen vår for pygmeer oppe i Masisi, men det utviklet seg til skyting og voldsepisoder i dette området. Vi traff en konvoi fra Leger uten Grenser som evakuerte, og de er gjerne de siste som forlater et sted. Vi måtte prioritere vår egen sikkerhet og ta fatt på plan B og C i stedet.

Og det var?

Vi dro ned til Dinasenteret i Goma. Jeg hadde ikke vært på dette senteret siden mars. Nå er vi på stadiet der vi kan finpusse og gjøre det ekstra trivelig rundt barna. I mars sådde vi plen, og den var fin og grønn. De har også kaniner, grisebinge, de gror bananer og mangoer. Det var virkelig gøy å se hvor fint de har fått det, og hvordan det har økt trivselen til de 138 jentene som bor der. Denne gangen fikk vi satt opp flere skillevegger i skolens klasserom, slik at de gikk fra fire til syv klasserom, noe de sårt trengte.

Så det er ikke alltid så store ting som skal til?

- Nei, absolutt ikke. Vi reiste også opp til Bukavu for å ta litt ettersyn på mødresenteret vårt for voldtatte kvinner og barna deres. Der fikk vi satt opp takrenner og satt inn en ny vanntank. Vi fikk tid til å besøke Arilssenter for pygmeer i Goma. Der fikk vi bygget en ny sovesal.

Hva har vært høstens høydepunkt for deg?

- Vi har hatt det veldig travelt. Det har skjedd mye og vi har utrettet mye. Men det beste er jo å se mennesker som tar imot Jesus, blir frelst og får livet sitt forandret, enten det er i Afrika, India eller Norge. Til syvende og sist er det dette som alt arbeidet vårt dreier seg om!

De kristne ugdommene i India hadde vært flinke til å ta med seg hindu venner på møtene.

Helge talte på to ungdomskonferanser i India i oktober.

De norske serverer barna på Dinasenteret en festmiddag med brus. TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

29


Troens Bevis for 25 år siden

Hundreder møtte Gud i Oslo NRK`s Dagsrevy kalte møtene «de største møter i Norge på 30 år». Aftenposten skrev at møtene kunne sammenlignes med begynnelsen til Mangsvekkelsen i Oslo i 1930-årene. NRK melder at «Aril Edvardsen er i ferd med å samle kristen-Norge». Bare den første uken var det over 1800 samlet i Ekeberghallen i Oslo. Mange søkte Gud i hvert møte. På grunn av stor pågang førte det til at møtene ble forlenget i tre uker. På så kort varsel ble det vanskelig å få tak i egnede lokaler, fordi de store kirker var opptatt med julekonserter og andre store arrangement. «Aksjon Oslo 86» fortsatte derfor først i Fagerborg kirke og deretter i Betlehem. Enda flere søkte Gud i disse møtene enn i Ekeberghallen. Til sammen var det omtrent 700 mennesker som søkte forbønn under aksjonen. Et av møtene ble sendt som TV-gudstjeneste i NRK. Dette møtet fikk en enorm respons over hele landet og mange ble frelst gjennom den sendingen. Bare i Halden var det 40 som søkte frelse etter TV-møte. I Oslo var det ti i en familiesamling som knelte ned foran TV-apparatet og tok imot Jesus da innbydelsen gikk ut. Under aksjonene strømmet det også inn mange brev til Sarons Dal fra folk som var blitt frelst eller ønsker å bli det etter TV-møtet.

En manifestasjon av kristen enhet

«Aksjon Oslo 86» ble støttet av ca. 30 prester og menigheter innen Den norske kirke, og i tillegg ca. 25 frikirkemenigheter. Statskirkefolk, pinsevenner, lutherske frikirkefolk, baptister, metodister, frelsesarmèen, misjonsforbundet og mange andre arbeidet sammen med en god tone. Utover hele landet ble dette lagt merke til i aviser, radio og TV og fikk en enorm mottagelse av ikke-kristne. «Det er jo slik kristne skulle ha det, og ikke leve i uenighet og strid,» lød kommentarer over alt. Også i møtene deltok folk fra forskjellige kirkesamfunn. Oslos ordfører, Albert Nordengen, åpnet kampanjen med mange gode ord, og ønsket Aril Edvardsen og Asbjørn Johansen varmt velkommen til Oslo. Hver møtekveld intervjuet Asbjørn Johansen en gjest fra ulike kirkesamfunn. Disse intervjuene slo atskillig bedre an enn «vanlige» åpninger av møter, og ble sterke vitnesbyrd om Kristus. Gjestene kom fra ulik bakgrunn og ulike aldersgrupper og kunne kommunisere med hele forsamlingen på alle alderstrinn. Kveldens gjester var: Leiv Holstad fra Pinsebevegelsen, høyesterettsadvokat Ragnar Horn fra Metodistkirken, sogneprest Magne Storli fra Halsum kirke, vår alle kjære Annie Skau fra misjonsforbundet og frelsesoffiseren Martha Maria Lye. Gjestene gav sterke vitnesbyrd om at Jesus er for moderne mennesker i dag, og sammen med Aril Edvardsens budskap hver kveld brakte dette fram det nye språket som tilhører den nye dag som ligger foran oss.

30

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

«Aksjon Oslo 86» nådde langt

Korstoget i Oslo nådde ikke bare titusener på møter disse tre ukene. Ved siden av det ene TV-møtet i NRK, ble det overført tre møter på Janco kabel-TV i Oslo. Her fikk man også stor respons. Før kampanjen begynte ble over 100.000 evangeliske traktater spredt over byen. En kampanjeavis, som næringslivet sponset, ble utdelt til 252.000 husstander. I tillegg til dette bidro ungdomsteam fra Sarons Dal med litteraturstands og gateevangelisering på 117 steder i forskjellige bydelssentre i Oslo i to uker. Ungdommene ble mottatt enormt positivt av Oslo befolkning, og de fikk også be for folk til frelse på gatene. Leder for dette opplegget var Lewi Waskaas.

En ny dag

Korstoget i Oslo og korstoget i Bergen i september har blitt opptakten til en ny giv i evangeliseringen i Norge. Under møtene i Oslo talte Aril Edvardsen på et stort kirkevekstseminar for pastorer og prester som ble holdt i Haslum kirke, arrangert at Norsk Kirkevekst Forum. Også denne samling ble enormt positiv.


Misjonsnytt Tragisk ulykke ble til frelse for rumensk rom-familie Da en liten gutt falt ned i en gryte med kokende vann, tryglet faren Gud om å vise dem nåde. Dette ble begynnelsen på en menighet der faren nå er pastor og ønsker å hjelpe barn og voksne til å få utdannelse og jobb- ferdigheter. For 15 år siden fikk et ungt ektepar i Romania som tilhører Rom folket en liten gutt. Marian og Mariana kalte gutten for Cristi. Som musiker tjente Marian godt og han hadde ikke problemer med å forsørge den lille familien sin. Drømmen hans var å en dag kjøpe ett hus i den lille landsbyen Padureni. Men en dag da Mariana vasket tøy i en gryte med kokende vann, falt den to år gamle sønnen ned i den store gryten. Han fikk store brannskader, og selv om Mariana skaffet transport til sykehuset med en gang, hadde Cristi falt i koma innen de kom frem. Desperat etter å redde sønnens liv, tilbød Marian alt han eide til legen. – Bare Gud kan redde sønnen din nå, sa legen varsomt. Marian, som var en ung og stolt Roma mann, falt ned på kne i sykehuskorridoren og tryglet Gud om nåde for sønnen. To dager senere kom Cristi ut av koma og innen en måned kom han hjem fra sykehuset.

få et nytt levebrød, begynte Marian å lage og selge mursteiner, og slik klarte han også å bygge sitt eget hus. Slik fikk han en ny måte å forsørge familien som har vokst med to sønner og en datter til. Sammen med sønnene, leder Marian lovsangen i menigheten. Men Guds velsignelse har også strakt seg til barna hans. Utrolig nok har ikke Cristi fått varige arr fra ulykken selv om 1/3 av kroppen var sterkt forbrent. I tillegg ønsker Marians andre sønn å arbeide med misjon eller å gå på en bibelskole etter gymnaset neste år så han kan bli en pastor. Marians drøm er å starte et kristent musikkstudio i landsbyen deres for å lage kristne Rom-sanger både på Rom språket og Rumensk. Han ønsker også å starte en språkskole for voksne og barn som ikke har lært å lese eller skrive, og han vil gi Roma barn dataopplæring. Slik vil han gjerne velsigne og hjelpe sitt nomadiske folk og være ett eksempel så de også vil følge Jesus. Kilde: OM

På denne tiden fikk de besøk av et kristent ektepar. De fortalte dem at Gud kunne mer enn å redde sønnen deres, Han kunne frelse dem også.

Valgets pris

Da den lille familien bestemte seg for å følge Jesus denne dagen, bestemte Marian seg også for at han ikke lenger ville spille musikken sin på steder der folk drakk seg fulle, Fra nå av ville han bare synge til Guds ære. Men da Marian mistet inntekten fra spillejobbene mistet han også muligheten til å forsørge familien sin, foreldrene og hans fem søsken. - Ved å forandre religion har du brakt skam over familien vår, gråt moren. - Det er best at dere flytter ut av huset vårt. Marian og familien flyttet inn i et lite jord-rom, og alt de hadde råd til å spise de neste seks månedene var maisbrød med smeltet svinefett.

Velsigner landsbyen

Noen få år senere har en menighet vokst opp i landsbyen deres og Marian er pastor. I dag samles 25 personer regelmessig til gudstjeneste. For å

”Den tragiske ulykken til Cristi ble til frelse og en menighet i landsbyen hans.” (illustrasjonsfoto)

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

31


DEL 3 av 4

Fruktbæringen er livets bevis Når vi leser kirkehistorien opp igjennom århundrene, finner vi at nær sagt alle kirkesamfunn som eksisterer i dag, begynte med vekkelse. Ingen av disse kirkesamfunnene begynte med at en mann, eller en grunnlegger, fant opp en trosbekjennelse og en lære, og så reiste omkring fra by til by, og spurte folk om de var enige i denne læren, slik at de dermed kunne melde seg inn i dette nye kirkesamfunn. Nei, intet evangelisk kirkesamfunn begynte slik, men de begynte alle med vekkelse fra Himmelen.

Av Aril Edvardsen De begynte med at det var mennesker som hungret og tørstet etter rettferdighet, og fikk motta Guds Kongerike slik det er. Vekkelsen brøt ut og Guds sak gikk fram. Som regel i første generasjon av vekkelsen, hadde vekkelsens folk ikke stort tid til annet enn å be med sjeler. Det viktigste i begynnelsen var ikke læresetninger, slik som dåp, nattverd, menighetsordning, osv. Men det viktigste var Jesus Kristus og Ham korsfestet, og å vinne mennesker for Himlenes Kongerike. Men så kom neste generasjon som ikke var født i vekkelsens herlighet. Da begynte man «å ordne» kirkesamfunnet med læresetninger og trosbekjennelser. Og med denne «ordning» ble noen satt utenfor og noen kom innenfor. De som var enig med læresetningene som ble markert, de ble innenfor, mens de som ikke var kommet så langt at de var enige i alle læresetningene, ble satt utenfor. Deretter kom tredje generasjon og fullførte «støpingen» av et fasttømret kirkesamfunn, og derved begynte man så smått å bli mer opptatt med å ta vare på sitt kirkesamfunns bekjennelsesskrifter og kirkelige arv, enn av å la Riket i Den Hellige Ånd herske og regjere i kirkene og menighetene. Man ble nå redd alt annet enn det som ikke passet inn i vedkommende kirkesamfunns ramme. Og man ble mer opptatt med å utbre vedkommende kirkesamfunns forkynnelse og lære, enn å utbre Guds Kongerike på jorden. Istedenfor å fortsette å være «som små barn», ble man «voksne fedre, lærere og førere» som visste alt. Man ble teologiske eksperter på området som ikke hadde mer å lære, fordi kirkesamfunnet hadde nådd fram til den endelige «bibelske» læren. Og etter hvert som generasjonene gikk, utviklet det seg i flere kirkesamfunn en åndelig glasur av forherdelse, som ble mye vanskeligere for vår Herre og hanskes med, enn verdens mennesker, «tollere og syndere.» Denne utvikling var jødefolkets historie. Men opp gjennom kirkehistorien ble dette også historien til mange kirkesamfunn. Kirker og menigheter som hadde del i Guds Kongerikes herlighet med Åndens frie liv, mistet Gudsrikets herlighet. 32

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

Men likevel trodde de seg etter hvert å ha monopol på Guds Rike. Dermed tok de «kunnskapens nøkkel» i sine hender til den rette «bibelske» forståelse, og plasserte den på sine bibelskoler, predikantkonferanser og teologiske seminarer, og ble «åndelige eksperter» med den «rette læren», som selv ikke beveget seg i Riket i Den Hellige Ånd, men til og med «hindret dem som ville gå inn i det, å gå dit inn.»

Tre innstillinger som lukker Kongeriket for seg selv og andre

I Matteus kap. 23:8-13, forteller Jesus om tre innstillinger som kan komme fram i religiøse menneskers liv, og kirkesamfunns innstilling, og som resulterer i at de lukker Himlenes kongerike både for seg selv og for andre. Det var nettopp disse tre innstillingene som preget de skriftlærde på Jesu tid, datidens religiøse ledere. Det er også disse Han henvender seg til når Han taler om disse tre innstillingene. Men Han gir disse advarsler egentlig til sine disipler, for at de senere i sine liv, ikke skal falle i de samme fallgroper, og la seg dominere av disse tre innstillingene, som så lett kommer fram i den åndelige virksomheten. Jesus sier: 1: Dere skal ikke la dere kalle rabbi (lærer), for én er deres mester (gresk: lærer), men dere er alle brødre. 2: Og dere skal ikke kalle noen på jorden deres far (gresk: pater) for én er deres Far, Han som er i Himmelen. 3: Heller ikke skal dere la dere kalle lærer (gresk: veileder, fører), for én er deres fører, Kristus. Disse tre innstillingene hadde de skriftlærde og fariseerne. De kalte seg for folkets åndelige fedre, lærere og førere. Og Jesus sier klart at resultatet av disse tre religiøse innstillingene ble: «Ve dere, dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere, dere som lukker Himlenes kongerike for menneskene! For selv går dere ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater dere ikke å gå inn,» (Matt 23:13).


(Illustrasjons foto)

Farsinnstilling

Det er når en predikant, kirkeleder eller et kirkesamfunn kaller seg for andres far, at vedkommende har utviklet seg til å stå i fare for å lukke Himlenes Kongerike både for seg selv og andre. Hvorfor det? Hva ligger det i en slik farsinnstilling som utfører slike ting? Jo, her er svaret: Dersom jeg kaller meg far for dere, så sier jeg egentlig med hele min innstilling: «Jeg er deres åndelige far, derfor må dere høre på meg, for jeg vet hvordan det skal være. På grunn av min alder og på grunn av min erfaring må dere lytte til meg. Jeg vet hvordan det var før. Jeg vet hvordan det var i gamle dager. I gamle dager var det ikke slik som det er nå. På grunn av min alder og erfaring, så vet jeg hvordan det hele skal være. Jeg har vært prest i Den norske kirke i 40 år. Jeg har vært pinsepredikant i 50 år. Nå er det en far som taler til dere, en som vet hvordan det skal være. Derfor skal dere høre på meg!» Men med en slik feilaktig farsinnstilling sier jeg egentlig: «Slik som det var før, slik har det alltid vært, og slik som det var før, slik skal det være i dag. Og slik som det var i gamle dager, slik skal det alltid være!» Men Gud kjører aldri reprise. Riket i Den Hellige Ånd kan aldri hermetiseres og konserveres. Det kan aldri lagres i en erfaring av å være pinsepredikant i 50 år, eller å ha vært prest i Den norske kirke i 40 år. For Guds Kongerike, - Riket i Den Hellige Ånd, tilhører kun dem som I DAG bærer dets frukter. Men med en slik feilaktig farsinnstilling som fariseerne og de skriftlærde hadde på Jesu tid, og som vi finner mye av i kirkesamfunnene i dag, lukker vi ikke bare Himlenes Kongerike for oss selv, men også for andre som vil gå dit inn. Denne uriktige farsinnstillingen har alltid vært en av de største h indringer for at kirkesamfunn og bevegelser skulle motta fornyelsen som Gud har sendt, og sender.

Lærerinnstilling

Men Jesus sa videre: «Dere skal ikke la dere kalle lærer (rabbi), for én er deres lærer, men dere er alle brødre.» Dersom jeg kaller meg for din og andres lærer, så sier jeg egentlig med hele min innstilling: «Jeg vet det, men dere vet det ikke. Jeg har det – men dere har det ikke. Jeg er læreren, - jeg vet hvordan det skal være.

(Illustrasjons foto) Jeg er eksperten. Jeg kjenner teologien. Jeg har lyset. Jeg kjenner hemmelighetene. Nå må dere lytte, for nå taler visdommen! Jeg er lærere – dere er bare menighetsmedlemmer. Dere behøver ikke å undersøke selv, for jeg har lyset. Bare lytt til meg, så lærer dere sannheten å kjenne. Jeg forsikrer dere om at grunnleggerne av vårt kirkesamfunn kjente hele sannheten, eide hele lyset, og laget den absolutt rette trosbekjennelse. Derfor behøver dere ikke komme i tvil og undersøke Guds Ord selv, for vi tilhører det riktige kirkesamfunnet som har nådd fram til den fulle bibelske sannhet. Derfor har dere ikke mer å oppdage i Guds Ord. Jeg har lært dere hele sannheten. Jeg er læreren – jeg har lyset. Bare lytt til meg!» Med denne falske lærerinnstillingen er vi også med og lukker Himlenes kongerike, både for oss selv og for andre, fordi vi egentlig da tar Den Hellige Ånds plass, - Han som skal veiledere den enkelte til hele sannheten. Med denne innstilling gir vi rom ikke rom for det personlige livet med Gud, der enhver kristen skal la seg lede av Gud personlig, med en åpen Bibel ved Den Hellige Ånd. Med denne falske lærerinnstillingen forsøker vi å ramme Guds kongerike innenfor vårt eget kirkesamfunns trosbekjennelse, og forteller folket at vårt kirkesamfunn har funnet den hele og fulle bibelske sannhet, - i motsetning til Paulus som bekjente at han bare «skjønte stykkevis», og fortalte at han «ennå ikke hadde grepet» det hele og fulle. Denne lærerinnstillingen hindrer folk i selv å gå inn i Riket i Den Hellige Ånd, for der selv å oppleve Guds Kongerikes herligheter. I stedet skaper det en kristendomsform som nedarves til de nye generasjoner i vedkommende kirkesamfunn, hvor man etter hvert overtar «den sanne lære», og ikke selv opplever å vandre i Riket i Den Hellige Ånd. Denne læreinnstillingen og teologiske ekspertholdning har hindret utallige vekkelser og fornyelser opp gjennom kirkehistorien.

Førerinnstilling

Jesus sa også: «Heller ikke skal dere la dere kalle fører, for en er deres fører, Kristus». Dersom jeg kaller meg for din fører og veileder, sier jeg med hele min innstilling: «Bare følg meg, for TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

33


jeg vet veien. Bare følg meg, for jeg gjør alltid rett. Dere behøver ikke å tenke selv, for jeg er hyrden. Gud har satt meg til hyrde over dere. Dere er fårene, så dere skal bare følge meg. Jeg er deres prest, jeg er deres forstander, jeg er deres hyrde. Derfor, følg bare meg! Jeg og mine med-kolleger, som også er førere, vi ordner det hele på kirkemøter og konferanser. Vi tar oss av vanskeligheter, og vi ordner opp i problemene. Overlat bare ledelsen og det hele til oss. Når noen begynner å holde bønnemøter i deres by, og taler om vekkelse og fornyelse, så må dere være veldig forsiktige og ikke gjøre noe før dere har hørt fra oss. For vi som er deres førere og ledere, vil behandle det hele, og deretter sende ut en resolusjon om hvordan dere skal forholde dere overfor dette «nye som nå skjer.» Dere kan trygt stole på oss, for Den Hellige Ånd har satt oss til ledere for dere. Derfor: Følg bare etter oss. Når dere går i våre fotspor, da er dere trygge. For vi vet veien!» Denne førerinnstilling bruker alltid vi-formen både i tale og skrift. Slike førere tar seg alltid retten til å tale på hele kirkesamfunns og bevegelsers vegne, ja, ofte på hele kristenfolkets vegne. Derfor sier de alltid: «Vi må advare mot! Vi vil på det mest bestemte ta avstand fra! Vi kan ikke godta dette som nå skjer! Vi må ta vare på vår lære! Vi har besluttet å! Vi kan bare godta at! osv, osv. Førerinnstillingen tar seg alltid retten til å tale på alle andres vegne, og aldri i jeg-formen.

De fornekter det alminnelige presteskapet

Men med denne førerinnstillingen er vi med og fornekter det alminnelige presteskap som Bibelen så klart taler om, der hver enkelt kristen personlig skal ledes av Gud, ved Den Hellige Ånd,

JESUS TO THE NATION - en misjons festival for ungdom Kjære venner Dere som har et barn, et barnebarn eller et oldebarn, kan være med og sende dem til en inspirerende ungdomsfestival som vil merke dem for livet. Festivalen har et sterkt misjonsfokus, der det handler om å vinne mennesker for Jesus. For mer informasjon og påmelding: jtn.no

34

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

og med en åpen Bibel foran seg. Med denne førerinnstilling er vi også med og fornekter Guds individuelle ledelse og den enkelte, og undervurderer det enkelte menighetsmedlem. Med denne innstilling sier vi egentlig at Gud er vårt kirkesamfunn og vår bevegelses Gud, og ikke den enkelte kristnes Gud, som skal lede hver enkelt med Sitt Ord og Sin Ånd. Gud er ikke kirkesamfunns Gud og bevegelsers Gud, bare menneskers Gud. Førerne tar også beslutninger på alle andres vegne i prestemøter og predikantkonferanser, så langt borte fra folkets åsyn, og høyt over hodene på de vanlige hverdagskristne. Og førerinnstillingen tenker alltid først på posisjon og lederstilling, og kirkesamfunnets og bevegelsens «beste». Men hva er så egentlig vårt kirkesamfunn og vår bevegelse? Er det et eller annet monstrum i vår tankegang som vi alle må bøye oss for, og som har tatt den plassen som Guds Kongerike skulle ha? Er det en eller annen institusjon som vi som menighetsledere og kirkeledere har fått i oppdrag å føre og lede? Eller er det en gruppe mennesker som Gud selv har påtatt seg å lede direkte ved Sitt ord og Sin Ånd? Eller er vi som førere blitt en slags mellommenn mellom Gud og våre menighetsmedlemmer, som de må gå veien om for å få vite Guds vilje og få Guds veiledning og visdom? Har vi som kaller oss førere og menighetsledere, stilt oss på samme plass som enkelte har stilt jomfru Maria, for at vi skal være mellommenn mellom Gud og våre kirkemedlemmer, fordi Gud er for vanskelig å få audiens hos, og å få kontakt med direkte for de vanlige hverdagskristne? Jesus forteller i alle fall klart at når også denne førerinnstillingen vokser fram i et kirkesamfunn, i en bevegelse og i en menighet, da er den med og lukker Himlenes Kongerike både for vedkommende menighet og for andre.


Sarons Dal

Tanker ved årsskiftet Et år har gått i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Et spennende, men utfordrende år for økonomiavdelingen. Nå er innsatsen rettet mot et nytt år og et nytt misjonsbudsjett!

Av Arnold Dragland Når dere leser er vi inne i et nytt år. Mange oppgaver og utfordringer for store og små venter. Som økonomiansvarlig i Troens Bevis Verdens Evangelisering har jeg forsøkt å gjøre meg opp noen tanker om året som har vært og året som ligger foran. Januar er en oppgjørsmåned for alle som jobber med regnskap. Før var dette en måned der alle som hadde inntekt og formue måtte gjøre opp sin status innen utgangen av måneden. I dag har dette nesten forsvunnet. Om våren får de fleste voksne en ferdig utfylt selvangivelse til kontroll, og kan levere endringer dersom skatteetaten mangler noe av din økonomiske data. Ved årsskifte er det en naturlig ting at vi som menneske stopper opp og tenker “hvor kommer vi fra”, “hvor er vi” og “hvor vil vi”. Alle har forskjellig bakgrunner. Julebudskapet har vi hørt på nytt like før årsskiftet. Nå ser vi fram mot påske, der vi minner om at Jesus tok all vår synd på seg uansett hva vi har i ryggsekken. Dermed kan vi se fram mot en trygg himmel. Som økonomiansvarlig ser jeg tilbake på 2011 som et år med mange utfordringer. Vi la opp til et budsjett med fire prosent økning fra 2010 som var et år med mindre inntekter enn 2009. Aktiviteten i år var planlagt til omtrent samme nivå som tidligere. Bare Miracle Channel som kringkaster 24-timer i døgnet på to arabiske satteliter koster ca. 40.000 euro pr. mnd. I tilegg til sendetiden kommer produksjonen av program og administrasjonskostnader. I 2011 arrangerte vi fire kampanjer med Rune og teamet. Vi økte også støtten fra 600 til over 900 innfødte evangelister. Brevkurset “Det Nye Liv” fortsatte som før med 11 oppfølgingskontor. Reisevirksomhet i Norge er også en del av misjonsbudsjettet. For å klare denne aktiviteten hadde vi budsjettert med 38,6 mill kr i inntekter. Allerede tidlig på våren så jeg at det likviditetsmessig kunne bli vanskelig å komme igjennom ”vårknipa”. Gud hørte våre bønner. Mange støttepartnere kom med ekstra gaver slik at vi kunne sende ut vår støtte til de innfødte evangelistene, oppfølgingskontorene og betale sendekostnadene som forventet. I hele år har vi slitt med at inntektene har vært lavere enn budsjettet. En periode var regnskapet nesten 2 millioner i underskudd, noe som verken styret eller ansatte var komfortable med. Vi sendte derfor ut melding om problemene og ba til Gud om hjelp til å fortsette arbeidet med å bringe ut det gode budskap til nye mennesker. Mange fulgte oppfordringen om å betale inn kr 500,- ekstra. Få dager

etter krisebrevet, dukket det opp en innbetaling på kr 503.500 merket ”pappas siste vilje”. Konkrete bønnesvar er fantastisk! Inntektene i oktober og november ble høyere enn i fjor, men i skrivende stund ser det ut til at vi kommer litt under inntektene for 2010. Endelige tall får vi ikke før bladet leveres til trykkeriet. Det er mange fantastisk gaver som skal til for å få en sum på nesten 37 millioner kr. Jeg er ydmyk og takknemlig for alle små og store gaver vi har mottatt. Uten støttepartnere har vi ingen mulighet til å nå ut med evangeliet til jordens ende. Måtte dere alle bli rikelig velsignet tilbake og forstå den viktige oppgaven dere påtar dere. Ofte blir jeg dypt rørt over store gaver som blir innbetalt, men vet det er de mange faste beløpene hver måned som utgjør ”ryggraden” i arbeidet. Den dagen i måneden hvor avtalegiroene blir godskrevet vår bankkonto er en kjempespennende dag. Like etter kan vi gå i gang med å utbetale støtten til de innfødte evangelistene og oppfølgingskontorene. Jeg er svært ydmyk og takknemlig for oppgaven med å være en liten brikke i utvidelsen av Guds Rike, ved å forvalte støttepartnernes bidrag til misjonsmarkene. Mye av grunntanken bak vår virksomhet er at Miracle Channel kringkaster evangeliet 24-timer i døgnet til store områder. De innfødte evangelistene møter folk og kan be til frelse med enkelt mennesker og veileder dem til fellesskap i menigheter. Brevkurset “Det Nye Liv” er et verktøy for å lære de nyfrelste om Jesus. Enormt mange tar direkte kontakt med oppfølgningskontorene etter programmene og her sendes også Brevkurs og Bibler til frelsessøkende. Misjonsarbeidet er stort, effektivt og krever mye innsats. For å lettere kommunisere med giverne har vi begynt å se på nye datasystemer som gir støttepartnere enklere tilgang til sine opplysninger som er lagret hos oss. Dette krever en stor investering, men forhåpentligvis billigere i drift. Vi vil spare administrasjonsutgaver og få økt muligheter. For å gjennomføre alle planer i 2012 trenger vi 40 millioner for dekke alle kostnader. Vi er svært avhengige av mange små og store beløp. Husk ordtakene ”mange bekker små gjør en stor Å” og ”ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen”. Med denne utfordringen ønsker jeg deg et velsignet godt nytt år, og takk for innsatsen i 2011!

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

35


SAMMEN FOR NORGE - MITT LAND, MITT ANSVAR!

Rune Edvardsen besøker men

Troens Bevis har i desember besøkt menigheten Filadelfia Kristiansand, der Rune Edvardsen med ban Teamet møtte en fornøyd mengde mennesker. Filadelfia Eydehavn er en misjonsrettet menighet med for Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Av Mariel Hovdhaugen Filadelfia Kristiansand

Filadelfia er en ressurssterk menighet som opplever mye vekst. Menigheten driver utadrettet arbeid gjennom bibelskole, omsorgssenter, barnehage, ungdomsarbeid og radiosendinger. Først helgen i desember besøkte Rune Edvardsen menigheten og talte om å ta med seg Jesus ut av menighetene, og vise Jesu kjærlighet til alle mennesker. Rune var også personlig i hvordan det var å ta over misjonsarbeidet etter sin far. Pastor Wiggo Skagestad ledet møtet og oppmuntret alle til å gi et offer til misjonsarbeidet i Sarons Dal. Det ble også sendt rundt lister der de som ønsket kunne skrive seg på som gratis abonnementer av misjonsbladet Troens Bevis. Responsen var stor og flere ville støtte en innfødte evangelist. Denne formiddagen var det også en barnevelsignelse. Pastoren inviterte alle barna ned til scenen for og være med og be for den lille gutten. Teamet fra Troens Bevis kjente på en varme og en god velkomst. Rune tror dette bare var starten på en tettere kontakt med menigheten.

Filadelfia Eydehavn

Samme kveld besøkte teamet også Filadelfia i Eydehavn. Der skullee Rune møte lederskapet og prate om misjon og et eventuelt tettere samarbeid. Rune møtte et åpent og varmt lederskap som hadde stort fokus på misjon og støttet mange flotte prosjekter. Rune var veldig interessert i å høre hva menigheten drev med, og hva han kunne gjøre for og hjelpe. Troens Bevis Verdens Evangelisering ønsker et samarbeid der begge parter kan kjenne at dette gir dem stor velsignelse. Menigheten støtter allerede en innfødt evangelist og har gjort det i mange år. Innfødte evangelister har vært en hovedsatsing til Troens Bevis i 2011. Lederskapet fikk presentert fire virkegreiner og skulle i etterkant diskutere hva de ville være med på videre. Rune og teamet fikk hele kveldsmøte til disposisjon. Det ble et gripende misjonsmøte. Rune talte om historien om lille Irene som han møtte i en taxi i Nairobi. Hun hadde et lite barn på ryggen som hun trengte

Ønsker du og din menighet besøk av Troens Bevis sitt team? Ta kontakt. Vi vil gjerne komme på besøk o felleskap med dere! Stå sammen om det viktigste på denne jord, nemlig det å spre evangeliet til alle mennesker. Tlf: (+47) 38 35 75 00 | E-post: mail@troensbevis.no

36

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012


nigheter på Sørlandet

nd holdt konsert. I tillegg talte han på et formiddagsmøte med full sal. d mange misjonsprosjekter, og støtter deriblant en innfødt evangelist

penger for og forsørge. Hver kveld ble hun voldtatt av politiet. Det er mange historier bak misjonsarbeidet til Troens Bevis og det er dette som gjør at organisasjonen ønsker og nå enda flere med evangeliet om Jesus. - Vi oppelver det som spennende og reise rundt i Norge og møte menigheter. Det gir stor velsignelse og vi takker for at vi blir invitert. Vi ønsker et enda tettere samarbeid med menigheter for og nå enda fler med evangeliet, sa Rune Edvardsen etter møtet.

og ha

BEVIS MAGASIN TROENSTROENS BEVIS MAGASIN JANUARJANUAR 2012 2012

3737


«Veien til Betlehem» har fått to priser

Lyngdal Misjonsmenighet har fått to priser: Årets kulturpris som Lyngdal kommune deler ut og Frivillighetsprisen som Vest-Agder fylke tildeler. Begge priser ruver høyt. Menighetens omfattende barne- og ungdomsarbeid samt julespillet «Veien til Betlehem» ligger til grunn for utdelingene. For femte år på rad fikk Lyngdals befolkning og alle de andre som langveis fra tar turen til Presteneset i Lyngdal, med seg denne helt spesielle opplevelsen. Det er en enorm arbeidsinnsats som skal til, men nå har arrangørene med sine 120 medarbeidere, fått stor inspirasjon og glede over å ha fått tildelt to viktige priser. I advents travle hverdag, er julespillet en stille vandring inn i en av historiens mest dramatiske øyeblikk. I vårt vintermørke dukker en lysende engel opp.

38

TROENS BEVIS MAGASIN JANUAR 2012

De praktfulle vise menn skrider gjennom natten i lys av sine bærende fakler. Herodes brøler av raseri, mens en enkel ung kvinne bærer på sitt første barn i følge med sin trofaste Josef. Dette er stemningsfullt og vakkert. Men det er også litt «ekstremsport», for det kan være gnistrende kaldt eller vind og regn. Spillet har aldri blitt avlyst. Billettene går som varme hvetebrød – nå i desember var det rundt 2000 mennesker som deltok. Overskuddet av «Veien til Betlehem» går til Dinasenteret i Goma. Det gir mening å gjøre en ekstra innsats når overskuddet går til voldtatt kvinner og foreldreløse barn i Kongo! I fjor var støtten til Dinasenteret 90.000,- kroner. Dette året regner en med at overskuddet blir enda større!


”I mitt hjem tilba vi elefant-guden. Brevkurset har vist meg hvem den sanne Gud er. Nå er jeg døpt og jeg ber at familien min skal bli frelst.” Chalasani Praveena, India

Brevkurset “ Det Nye Liv“ har i dag 11 oppfølgingskontor med flere hundre tusen elever i Asia og Afrika. Tusenvis av liv blir forandret hvert eneste år! Fordi kurset blir delt ut gratis er det en stor kostnad for Troens Bevis. Derfor ber vi deg nå om å være med å støtte Brevkurset vårt med en gave. En stor takk fra elevene våre!

TAKK FOR DIN FORBØNN OG STØTTE!

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

39


MELD DERE PÅ !!!!

PÅSKETUR TIL ISRAEL Rune Edvardsen og Sarons Dal, inviterer menigheter og private til en spennende og litt annerledes tur til Israel, Påsken 2012.

Dato: 30. mars til 9. april 2012 EN TUR FOR ALLE SOM ER LITT SPORTY OG EVENTYRLYSTEN • • • • •

Besøke de Bibelske stedene Fredskonserter Besøke jødiske og palestinske områder Badeferie i Eilat Reise og priser tilrettelagt familier

PÅSKETU R

TIL ISRA EL

T

roens Bevis Verdens Eva inviterer til ngelisering en og Rune Edv Dette blir en tur for alle som er litt sporty og even ardsen spennende tur, og den passer for alle tyrlystne. !

30. Mars 09. April 20 12 Vi håper du blir med oss til

Israel!

Fredskonsert i Bethlehem og Eilat

En tur til Israel der vi besøker de viktigste stedene, samtidig som det blir en tur med nære gode relasjoner og spennende utflukter. Det blir varme samlinger til oppbyggelse for deltakerne. Turen passer utmerket for familier. Kontakt: E-post: mariell@troensbevis.no Tlf: (+47) 38 35 75 03 | Mob: (+47) 99 20 75 03 Fax: (+47) 38 35 57 01

B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway


DEN NYE VERDENSORDNING

44

TROENS BEVIS MAGASIN DESEMBER 2010


TROENS BEVIS MAGASIN DESEMBER 2010

45


B-BLAD – Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal


50

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011


TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

51


52

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011


TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

53


54

TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011


TROENS BEVIS MAGASIN SEPTEMBER 2011

55

Troens Bevis: Januar 2012  

Månedlig vekkelsesmagasin for Skandinavia