Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

REISEBREV FRA SØRØST-ASIA

TROENS BEVIS MAGASIN - OKTOBER 2012 - 53 ÅRGANG

s.

4

GUDS ORD GÅR FREM PÅ BALKAN

s.

12

HELE VERDEN ER VÅRT SOGNEKALL

s.

30

“Så sa Han til dem: Høsten er i sannhet stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre at Han vil drive arbeidere ut til sin høst.” Luk 10:2


Innhold: Innhold:

TROENS BEVIS TrOENS BEViS

MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA MÅNEDLiG VEKKELSESMAGASiN FOr

03

03

18 18

s. s. SKANDiNAViA s. s. OKTOBER 2012 MENiGHETENS ViKTiGSTE OPPGAVE rUNE EDVArDSEN LEDEREN: FEM FAMILIER SAMLET INN 16 OOO KRONER 53. årgang PÅ LEDErKONFErANSE APriL 2011

04

BARMHJERTIGHET s.

52. ÅrGANG

TROENS BEVIS VIL SEr AT DE ELSKEr - være en profetisk røst som setter fokus på misjon og ZANZiBAr s. unådde folkeslag VIL REISBREV FRA SØRØST-ASIA - formidle troTROENS på vekkelseBEVIS s. innhøsting røst som - være enogprofetisk - gi balanserte og trosstyrkende BiBELSKE VErDiEr settersom fokus påtilmisjon og artikler inspirerer s. VErDEN vekst i hele unådde kristenfolket folkeslag

04

06

08

TIL DINA-BARNA I KONGO

HVErANDrE PÅ

08

VERDENS EVANGELISERING artikler inspirerer til Sarons Dal, N-4480 som Kvinesdal s. Tlf.vekst (+47) 38 35 75 00 i hele kristenfolket s. PrEKÆrT BEHOV Fax (+47) 38 35 75 01 INNFØDTE EVANGELISETER: E-post: mail@troensbevis.no UTgIS aV Nettsted: www.troensbevis.no GUDS ORDs. GÅR FREM PÅ BALKAN

12

TROENS BEVIS

Verdens Evangelisering REDAKSJON:

16

Ansvarlig utgiver:Kvinesdal Sarons Dal, N-4480 s.

12

HVEM SKAL GÅ s.

13

Sten Sørensen

15

Nettsted: www.troensbevis.no Mariell Hovdhaugen

TANKEr OM LiVET

26

30

TiL DiNASENTErET i GOMA s. HELE VERDEN s. ER VÅRT SOKNEKALL

30

GUD HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS

34 32

s. s. EVANGELIETS KRAFT MiSJONSNYTT

37 33

s. s. TrOENS FOr År SiDEN SARONS DAL SATTEBEViS MISJON PÅ25 KARTET FOR FLYVERTINNEN ANITA s.

Rune Edvardsen Tlf. (+47) 38 35 75 00 BREVKURSET “ DET NYE FOr LIV: DE FATTiGE i iSrAEL OMSOrG Redaktør: Fax (+47) 38 35 75 01 MILITANT HINDU FANT JESUS GJENNOM

E-post: mail@tbve.no BREVKURSETs.“DET NYE LIV” Designer:

25

SLiK JEG SEr DET s. BOLLYWOOS-KJENDIS TIL SARONS DAL FOR OG s. LÆRE OM MISJON i DEN ArABiSKE rEKOrDSTOr GrUPPE PÅ DUGNADSTUr

MIRACLE CHANNEL: - formidle tro på vekkelse s. UTGIS AV GIKK FRA MAROKKO TIL TUNISIA FOR Å TREog innhøsting TROENS BEVIS MØTTE JESUS i JErUSALEM FFE EN TROSFELLE - gi balanserte og trosstyrkende

10

28

s.

34

ØrKENFOLKENE BØYEr KNE s.

39

BrEVKUrSET

JOURNALISTER: Hvorfor skjer det så lite i våre menigheter? REDaKSJON: Bente Thakre Da Jesus gikk her på jord, hadde han har en omgangskrets de fleste av oss ville Ansvarlig utgiver: Kåre J. Stusdal vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. Det ville vært rune Edvardsen Sten Sørensen både slitsomt og utfordrende å følge Jesus en dag. Han prioriterte å være sammen Nathalie Edvardsenredaktør: med samfunnets utstøtte. De som de “rettroende” ikke ville ha noe med å gjøre. Vår plass i Hvor samfunnet er viktig. Håvard Axel Kator Sørensen Sten enn han var, skjedde det noe. Blinde fikk synet tilbake, lamme kunne gå, og

alle som en ble sett. redaksjonssekretær: Mange tydelige pressgrupper påvirker vårt land. Noen slipper nok litt for lett til i bildet og FOTOGRAF: Mariell Edvardsen tusenvis av møter, så blirpå kanskje bare noen ti-tallstilfrelst i uka i uten Norge. Hvorfor? skaper da Tross mange overskrifter og saker agendaen som fører endringer helt Nathalie Edvardsen Vel, i de fleste er det ikke noen ufrelste på møter til åtenkninger ta imot forkynnelse å være representativt fortilfeller det store bildet. Mer ekstreme ogvåre konservative er Simen Løvgren eller fordifolk. vi erDette isolertskaper i egneavstand lokaler. Vi ikke vært ute, og møtt aBONNEMENT de som leses avomsorg, det norske oghar motstand forder evangeliet som folk på Aina R. Eftestøl er frihet ogderes gledehjemmebane. og samling. Norge er elsket av Gud. Alle er vi syndere. En synder er Sendes ut gratis i egentlig privilegert, da Jesus elsker synderen. Han gav sitt liv for oss. De gode nyhetene ABONNEMENT Norge og Norden Menighet er løsningen og ordningen. må ut. De gode nyhetene er det som endrer situasjoner, liv og nasjoner. Sendes ut gratis i Jeg tilhører en menighet som ligger i ei bygd der det er veldig åpent. Og gledelig, Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år

Norge og Norden i det siste er det flere nye som kommer til møter. Bygdefolk som ser Giro: 3080 30 43007 Her har vi troende en meget stor utfordring. Mange av de positive sidene med Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste Dansk evangeliet drukner i bildet. Noen av de gode positive uttalelser holdes Giro: 3080 30 43007 postgiro: årene vært noe særlig i innhogg i det flotte bygnok tilbake30 siden detikke meste som kommer nyhetsbildet som regel er Dansk postgiro: Fonden Troens Bevis Danmark demiljøet. Mange bygdefolk er positive til menigheten, konfrontasjon. Fonden Troens Bevis Danmark 1-658-0546 men har ikke satt sine bein der. Hvorfor holder norske 1-658-0546 Svensk postgiro: 7 42 87-4 menigheter i samme dur, Pressgruppene kommerpå nok altfor lett til.uten at tonene treffer? Svensk postgiro: 7 42 87-4 Tonene fra Himmelen er “Kom som du er. Bli med i Finsk postgiro: 800014 70201790 Finsk postgiro: 800014 70201790 felleskapet. har på degerlenge nok.i verden. Du er Færøyisk postgiro: 66222 Men vi lever i det beste Vi land ogventet vårt demokrati det beste Færøyisk postgiro: 66222 velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med Vi må tåle at andre tenker annerledes, men også ta ansvar for er N-4480 allealle er N-4480 KvinesdalKvinesdal

allefårmenigheter for i Evangeliet. at evangeliet sitt rette uttrykk landet vårt. Jeg drømmer om et kristent “NAV-kontor”. På dette kontoret Good luck, vær frimodig. er det jobber i overflod, men vi trenger flere GrafiskGrafisk produksjon produksjon arbeidssøkende. Stå sammen med troende i Hegland Trykk AS, Flekkefjord hele Norge, og vi vil få se resultater! Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 8000 eksemplarer Opplag: 7200 eksemplarer

2

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

ansvarlig utgiver

seg velkom-


.

,

Leder av Sten Sørensen

Barmhjertighet Barmhjertighet settes høyt av Vårherre. Derfor står det også mange steder i Bibelen at barmhjertighet er viktig.

I 2010 døde 22 000 barn hver dag. Hver tredje sekund dør et lite barn. Hadde 22 000 mennesker mistet livet ved terrorangrep rundt omkring i verden på én dag, hadde det fått uante overskrifter i verdenspressen. Hadde det samme skjedd tre dager på rad, ville det fått ekstraordinær oppmerksomhet blant verdens ledende politikere. Verden hadde blitt rystet og det hadde blitt erklært at vi er i en stor krise.

Ingen blir frelst ved gode gjerninger. Ingen blir heller bevart som kristen på grunn av gode gjerninger. Frelsen skjer utelukkende på grunn av Jesu verk for oss på korset. «For av nåde Leder er dere frelst, ved tro. Det av Sten Sørensen. er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg 22 000 barn dør hver dag, mest på grunn av fattigselv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode dom og elendige kår. Det bare skjer, og verden legerer menighetens ogsannelig ser om dette kallet blir Menighetens to viktigste oppgaver er evangelisering gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for ger knapt merke til det. Jesuarbeid ord er relevant: prioritert og levd ut. og misjon. Det første skjer i nærmiljøet og det andre at vi skulle vandre i dem.» Ef. 2, 8–10. Det er barmhjertighet jeg vil ha!

Menighetens viktigste oppgave

skjer helt til jordens ender. Vi kan måle den åndelige temperaturen og menighetens sunnhet ved å legge jeg merke mer og mer på det Jesus til hvordan disse to hovedoppgaver blir ivaretatt.

I mitt kristenliv fokuserer har gjort for meg. Jeg gleder meg over at Jesus er Det har skjedd en stor teknologisk revolusjon de siste min grunn til frelse og at han er blitt mitt nye liv. årene. Mulighetene er derfor store for å spre evangeliet til nye grupper mennesker.

De fleste som tar imot evangeliet gjør det i unge år, og disse er aktive brukere av de moderne medier. Skal vi vinne mennesker for Himmelen, må vi i forkant være vennlige og glade i dem. Man vinner ikke mennesker dersom vi i forkant skjeller dem ut eller har dømmende holdninger. Ingen låner øre til mennesker som er negative eller dømmende. Så enkelt er det.

Men det nye livet med Jesus forplikter. Slik som Jesus Dersom vi er geniunt interessert i mennesker og viser Da disiplene startet opp skjedde evangelieformidlinlevde i denne verden, skal også vi la oss inspirere av dem kjærlighet og respekt, vil vi imidlertid finne at gen fra mann til mann. Evangeliseringen foregikk på ham. En viktig side ved hans liv var barmhjertighet: mange mennesker i dag er åpne og søkende. Vi har tomannshånd eller ved at en talte til en gruppe menmuligheter som aldri før. Detbarmhjertighet var en effektiv metode, «Gå og lær hva dette betyr:nesker. Det er jeg den eneste effektive vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Matt 9,”Vi 13.må like fullt være venn med tiden og se mulighetene nettopp i vår tid. Mulighetene har aldri vært større til å forkynne evangeliet gjennom de ulike medier enn nå!”

«Kristentroen er praktisk. Vi kan vise den gjennom gode gjerninger. Ingen blir frelst ved metoden som fantes på den tiden. gode gjerninger, menSenere gode fotsporene til ønsker de frelste!» Jeg å være en del av et menighetsfellesskap kom gjerninger trykkekunsten og følger evangelieti ble formidlet gjennom litteratur. Tenk hvor mange som har fått en bibeltraktat eller ei evangeliseringsbok og som gjennom det skrevne ord har kommet til tro. I vårord tid ihar evangelisering også skjedd gjennom Det er utfordrende å lese Jesu Matteus 25, 35–40. radio- og TV-arbeid. Evangeliet er spredd via satellitt. Her ser vi at våre gjerningerDet får siste betydning innfor domsom har skjedd er evangelisering gjennom men: «For jeg var sulten, oginternett. dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, En av de siste moderne medier som brukes er og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde Facebook. Informasjon spres som ild i tørt gress. Det meg; jeg var syk, og dere så til meg; jegviktigste var i fengsel, påstås at det mediet i Egypt på nyåret i forbindelse med opprøret og beseiringen av president og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Mobarak var mat, nettopp Facebook. Herre, når så vi deg sulten og ga deg eller tørst Ikke minst de unge er aktive brukere av det mediet og informasjon spres og ga deg drikke? Når så vii stor degskala. fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk De Og elektroniske mediene er kanaler for å spre inforeller i fengsel og kom til deg? kongen skal svare masjon. Mange beklager seg over den teknologiske dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én utviklingen fordi det spres så mye negativt gjennom av disse mine minste søsken, harkanaler. dere gjort disse Svært mot mye meg.» destruktivt formidles dessverre gjennom ulike teknologiske medier.

som praktiserer evangelisering og misjon. Jeg ønsker også å være med i en menighet der barn og barnebarn er stolte av å være med i samme menighet som meg og som bruker alle virkemidler i evangelieformidlingen. Evangelisering på tomannshånd går aldri ut på dato. Ei heller evangelisering via ei god bok. Teknologiske hjelpemidler må også tas i bruk. Og bak det hele må det være brennende hjerter som er grepet av Jesus!

redaktør

Det er tankevekkende at innfor dommen blir praktisert Vi må like fullt være venn med tiden og se mulighetbarmhjertighet vektlagt! Jakob skriver iivår sitttid. brev at tro har aldri vært større ene nettopp Mulighetene til å «Kanskje forkynne evangeliet de ulike medier enn uten gjerninger er en død tro: vil noengjennom si: nå! Gjennom de elektroniske mediene finnes det en Du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten enorm mulighet til å spre evangeliet! La oss derfor gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene visetildeg bruke alle kanaler å nå min ut! Det er vår oppgave å være gode forvaltere! tro.» Menighetens hovedoppgave er evangelisering og

Kristentroen er praktisk. Vi kan viseSom den gjennom er gode misjon. ”organisasjon” menigheten den eneste gjerninger. Ingen blir frelst ved men alle andre kjemper som gode er til forgjerninger, sine ikke-medlemmer, stort sett for ivareta sine medlemmers interesser. gode gjerninger følger i fotsporene tilåde frelste! Menighetens hovedoppgave er å formidle evangeliet til de som enda ikke er kommet til tro. Det er menighetens kall! Derfor er det så viktig at en evalu-

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

3


Reisebrev fra Sørøst-Asia Det er spennende å merke at dører åpnes etter som en går fremover. Opplevelsen av at det er kobling overalt gjør at jeg tror timingen er rett for denne nye satsingen. Jeg ønsker dere partnere tett på og med i denne utrolig avgjørende fasen for milliarder av mennesker i dette 10/40-vinduet – hvor de fleste unådde finnes i dag.

Av Rune Edvardsen

Etter et spennende og godt Sommerstevne hvor en kjente troen fylle salen hver kveld, og der hundrevis av barn og unge gledet seg stort, var det godt med litt ferie. Men først en tur innom våre venner i evangeliesentrene på Østerbo. Det ble også litt bursdagsfeiring der jeg ble satt stor ære på av mange – så var det utrolig godt å legge ut på oppdagelsesreise igjen. Med et knippe nye kontakter i lomma som skulle treffes. Som regel blir ting litt annerledes om en er åpen for det, og slik ble det også denne gang. Asia og Afrika 13.– 30. august Det er en lang reise til Asia fra Kvinesdal. Etter cirka 24 timer landet jeg i Bangkok, og tidsforskjell og slikt gjør

4

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

at en må finne dagsrytmen. Første dag gikk heller til litt hvile og slikt. Neste dag tok jeg kontakt med de første kontaktene jeg hadde fått av Frank Erlandsen og Dag Heggset i pinsemenigheten Betel Trondheim. En filippiner som lever i Bangkok som heter Sonny er lederen for dette arbeidet, og jobber i flere land i Asia. Vi møttes på Big C Starbucks i Rama Road og fant fort tonen. Mitt første inntrykk var at de er flinkere utenfor Thailand enn i sitt eget land. Deres evangelist er fra Norge og de hadde ikke noen egne. De planter nye menigheter i India og har kontakter og arbeid som vokser i Kambodsja, Vietnam og noe i Thailand. Etter våre samtaler som nok tirret litt på visjonen, kom vi frem til


at vi skulle støtte innfødte evangelister i områdene i sør hvor muslimene er og hvor det til tider er bråk, og i områdene sentralt og mot grensen til Laos. Å hjelpe med ledertrening og kampanjer er muligens også aktuelt i fremtiden. Jeg fikk inntrykk av at kirkepolitikk er høyaktuelt i Thailand, noe en kom tilbake til i nesten hver samtale jeg hadde. Vi hadde møter i to dager og snakket mye om arbeidsområder og metoder. De hadde tydeligvis ikke møtt folk med samme tanker og arbeidsmåter som oss før, noe som gjorde samtalene tankevekkende og inspirerende. Pinsevennene jobber med Sonny og Karl Axel Mentzoni var i Bangkok og underviste disse dagene. Siste møte var sammen med en thai-pastor som jobber sammen med Sonny. Dette var nok det mest konstruktive møtet. Vietnam Daniel og Kona driver 200 husmenigheter der det er gode mennesker. De er nok litt preget av å være en slags undergrunnskirke ennå, disse er veldig trofaste og bedende mennesker. De vokser sakte og godt og vi skal underholde ti innfødte evangelister der. Tilbake i Bangkok, som ble basen for det meste av det som skjedde på asiaturen, så ringer jeg Dawa som kjenner de fleste ledere i regionen. Han er ikke så

positiv til Sonny og hans arbeid. Det samme merket jeg hos Sonny at han ikke helt var struttende av glede over Dawas arbeid. KIRKEPOLITIKK ER IKKE FOR MEG. Det er alltid litt frustrerende med slike små informasjoner. Jeg ba dem snakke til hverandre og ikke om hverandre. Men vi får se. Ingen eier oss andre enn Kristus. Moland og French Hva har dette med saken å gjøre, spør du kanskje? Jo, hele tiden skjer det ting i deres sak og Knut Moland bor i Thailand. Så jeg hadde en meget hyggelig dag sammen med ham i hans hjem der. Forresten er det mye som kan fortelles i ettertid om dette, men det får bli en annen historie. Da jeg skulle fly fra Bangkok til Ho Chi Minh, hadde det skjedd noe feil med billettene. Jeg ble forhindret fra å dra opp dit og hadde planer om styremøter og planlegging for arbeidet i Afrika. Så da dro jeg en dag tidligere til Nairobi, Kampala og Kigali. Jeg hadde fått noe i meg under asiaoppholdet, så jeg var heller klein og slapp og med lange reisetider måtte jeg ta meg litt inn og hadde heldigvis litt hviledag. Jeg har tross alt blitt femti år gamme, he-he. Jeg møtte brødrene til en lang strategisamtale og fikk Dina Fredsstiftelse status og var med på årsmøtet. Her har det klassiske misjonsoppdraget stått på for lenge. Brødrene jeg jobber med har lang erfaring fra misjonærenes flotte innsats ved plantingen og etableringen av oppdraget. Det er trist at noen av de

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

5


viktigste lederne i regionen ennå ikke har blitt selvstendige og setter sin lit til Gud og ikke hvite misjonærer og prosjekter. Det var direkte og klare meldinger i samtalene rundt bordet i den flotte afrikanatten. Vi snakket om overtakelse av myndighet fra de eldre til de nesten gamle arvtakerne. Problemet er at en ikke slipper til andre før en dør. Her satt to arvtakere og hørte på at de var under lære. Jeg spurte da hvor lenge? uten å få noe svar. Jeg spurte da hvor gamle de var? Jo, den ene 44 og den andre 45. Jeg spurte da: Skal de bli 60 før de er voksne her hos dere? Skal deres beste år være brukt opp før de slipper til? Jeg spurte når de to andre slapp til? HA-HA, det ble vanskelig å svare på, men slik er systemet. Jeg delte Troens Bevis’ nye satsingsområder og fortalte at jeg hadde gitt opp Kongo som arbeid sammen med kirkene. Uten en selvstendig Kongo-kirke vil ingenting endres. Kirken i Kongo er muligheten til et nytt Kongo, men den er nesten like korrupt som systemet. Den er pengestyrt. 80 prosent er kristne, selv om brødrene mente vi måtte reevangelisere de kristne i Kongo. Det er kirken og pastorenes jobb, men det er ikke en oppgave for Troens Bevis. Vi har kall til de unådde. Jeg fortalte at Burundi vil bli regionens satsingsområde. Der er det en annen tid. Ellers går det veldig bra med Dina Stiftelsens arbeid og det gleder vi oss stort over. Flere og flere får hjelp og vi ser gode resultater. En hviledag i Nairobi og så tilbake til Asia.

6

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

Tilbake i Asia Thailand ble hovedmålet under denne turen. Jeg møtte en pastor som Dawa introduserte meg for opptakelse av sist turs samtaler. Han har nettopp gitt seg til å stå som forkynner og har ikke noe støtte, men satser likevel. Han blir en av våre innfødte evangelister. Jeg spør ham om landets evangelister. Han sier han ikke vet om noen. Han sier de unge vil ikke ut å fortelle om Jesus, da de liker lovsang og interne ting i kirkene bedre. Han vet ikke om noen unge forkynnere som er aktive ute i felten. Thailand har veldig mange misjonærer, men få resultater. Det er meget tydelig at thai må vinnes av thai. En meget spesiell kultur og privatsone er i deres liv og må forstås og benyttes. Ingen kjenner dette bedre enn deres egne. Under samtalene vi har kommer det frem at hans far sannsynligvis kjente pappa og spesielt pastor Nirut som pappa jobbet sammen med fra 70-tallet. Nirut er en viktig tjener i Thailand. Han har innflytelse og inngang helt oppe i kongehuset. I dag representerer han 30 000 kristne i mange menigheter. Han startet å bygge skoler og etter hvert kom myndighetene inn og nå sponser de hele misjonsarbeidet de driver. Det skal sies at Nirut har vært gjennom stormer, men kommet ut av dem. Da vi etter hvert får tak i nummeret hans og han hører jeg er Rune Edvardsen, bryter han nesten ut i gråt. Pastoren jeg sitter med er tydeligvis overrasket over reaksjonen. Vi snakker litt på telefon om pappa, mamma og han inviterer meg til en prat allerede neste dag. Her er nok det som kan komme mest ut av vår nye satsing. En gjenforening med Nirut og nettverket hans.


“I hope there is peking duck in heaven” Pastor Nirut kommer smilende mot meg. Vet du hva? sier han. Jeg har tenkt i hele natt på din far. Og da du sa hvor du bodde, kom jeg på at det var rett i nærheten av din pappas favorittrestaurant for nesten 40 år siden. Vi dro dit. Og Nirut lo godt. Din far var så folkelig og god og han sa alltid «I HOPE THERE IS PEKING DUCK IN HEAVEN». Vel, muligens er det slik mat. Det er spennende å se hvordan evangeliet går gjennom generasjoner. Noen er redde for at generasjoner overtar kallet og oppgavene, men det er bevist gjennom Bibelen – og slekter følger slekter. Noe av dette har andre religioner forstått og bruker familie, kultur og påvirkning. Vi bør påvirke våre kommende generasjoner så mye vi kan til arven om oppfyllelse av Guds plan. På KL 1202 fra Amsterdam til Sola flyplass sitter jeg med undring og gode følelser. Flere nye kontakter og muligheter ligger foran oss, og nå kan vi allerede sette spaden i jorden og drive fagarbeid på misjon i disse unådde områdene. Konkrete planer føres ut i handling Kjære Guds medarbeidere. Ta et steg frem og bli med oss på denne fasen. Vi trenger hundrevis av nye innfødte evangelister. Flere ting må startes opp som opplæring og utsendelse av disipler for å nå den største misjonsmark i historien!

TA KONTAKT DERSOM DU ØNSKER Å STØTTE DIN EGEN INNFØDTE EVANGELIST!

Takk for all støtte og forbønn!

Johannes Amritzer var hovedtaler under årets «Jesus to the Nations». TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

7


Mediarevolusjonen i Nord-Afrika:

Gikk fra Marokko til Tunisia for å treffe en trosfelle Historien om Barak var en av de første store vitnesbyrdene vi fikk høre ut av Marokko på 90-tallet. Den fortjener å gjenfortelles da den vitner om resultatene av den utrolige mediarevolusjonen som har gitt liv og håp til mennesker i stengte land.

Av Bente Rognmo Thakre Barak er en av dem som fikk høre evangeliet over radioen i Marokko. Han skrev til dette programmet, fikk et brevkurs og startet en ivrig korrespondanse. Han bodde i en muslimsk landsby, og kjente ikke andre kristne. Men etter en stund merket Barak at det hadde gått en lang periode uten at brevene hans ble besvart. Til slutt skrev han og spurte om han kunne få besøk av noen kristne. Hans største ønske var nemlig å få treffe et annet kristent menneske. Han hadde så mange spørsmål han gjerne ville ha svar på. Besøk Det gikk et halvt års tid før det en dag kjørte inn en stor, flott bil i landsbyen hans. Ut steg det noen fremmede mennesker som var pent kledd. Landsbyen hadde aldri fått et slikt besøk før, og Barak tenkte med en gang at det måtte være de kristne som var kommet for å hilse på ham. Han sprang bort til bilen, presenterte seg og spurte: – Er dere de kristne som er kommet for å besøke meg? Dessverre var det ikke de kristne. Brevene hans var blitt stoppet av det hemmelige politiet, og nå mente de at tiden var kommet for å lære Barak en lekse. Han måtte bli med dem i bilen, og ble deretter fengslet og torturert i tre måneder. Men i stedet for å miste troen, fikk Barak en enda dypere opplevelse av Jesus’ nærvær i fengselet, og hans ønske om å treffe andre kristne var større enn noen gang da han ble sluppet fri. Han gikk rundt i byen og forhørte seg om hvor det fantes andre kristne. Til slutt fikk han til svar at jo, i Europa visste de at det fantes kristne. Men uten pass skjønte Barak fort at han ikke runne reise til Vesten. 8

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

På leting – Men det må da finnes andre kristne i Afrika? sa han desperat. Jo, i Egypt hadde de hørt at det visst også var noen kristne. Og med målrettede skritt og et uendelig mot tok Barak fatt på den lange veien og begynte å gå. Han gikk i dager, uker og måneder under den hete solen mens ørkensanden stakk i øynene. Han gikk gjennom hele Algerie og krysset grensen til Tunisia hvor han omsider kom til hovedstaden. Der fikk han plutselig øye på en stor katedral med et kors, og han forstod at det måtte være en kirke. Han løp inn i katedralen som var helt folketom, men langt der fremme fikk han se en mann kledd i en lang kjortel. Barak forstod at denne mannen måtte være en prest, og han løp frem og kastet seg om halsen på ham. – Jeg er Barak fra Marokko. Jeg er også en kristen, ropte han hikstende. Endelig hadde han funnet et kristent menneske. Men presten ristet seg løs fra omfavnelsen og sa sint: – Det er umulig. Barak er et muslimsk navn og du er muslim. Ikke driv gjøn med meg. Vant andre Og tross Baraks fortvilte protester, kastet presten ham ut av kirken. Dette var Baraks første møte med den etablerte kirke. Nedbrutt vandret han gjennom den gamle bydelen. Sent utpå kvelden oppdaget han et vanlig hus med et kors på. Han gikk inn, og det viste seg at det var en liten forsamling som holdt til der. Etter at de undrende hadde hørt Baraks historie, tok de vel imot ham og han ble værende hos dem. I løpet av de neste to årene vant Barak ti andre muslimer for Jesus, som var store tall i Tunisia, et land med mindre enn 250 kristne i 1993 med en årlig vekst på ca. 1 %. *


Arrestert Barak oppholdt seg lovlig i landet, men etter to år arresterte myndighetene ham og satte ham på et fly tilbake til Marokko. Der ble han møtt av politiet som kjørte ham rett i fengsel. Den offisielle versjonen går ut på at han etter tre måneder døde av et astmaanfall. Men de fleste tror at Barak ble en av våre dagers martyrer. Han ble drept for sin tro. Det var ingen som kjente historien til Barak i Marokko før han ble etterlyst av venner og fotsporene hans ble fulgt bakover. Uten annen eksponering til Bibelen, fikk han gjennom kristne programmer en tro som var så sterk at han var villig til å gå i døden for den. Muligheten for at det finnes andre troende som Barak i Marokko og Nord-Afrika, er stor. Hver dag vet vi at flere tusen mennesker i Midtøsten, Nord-Afrika og Gulf-landene setter seg ned for å se på Miracle Channel, Troens Bevis’ arabiske satellittkanal. For mange av seerne er det første gangen de hører evangeliet. I Marokko sies det at så mange som 80 prosent av den nasjonale kirken er vunnet gjennom mediarevolusjonen. * Kilde: Operation World, 1993

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

9


Miracle Channel-nytt:

Ba for kreftsyk gutt Ifølge meldingen vi hører fra oppfølgingskontorene våre i den arabiske verden, kan det virke som om Gud åpenbarer seg selv for muslimer ved å svare på deres bønner. Spesielt når det ikke finnes annet håp.

Av Bente Rognmo Thakre Tidlig i juni ble en våre lokale medarbeidere i Midtøsten kontaktet av en seer over Skype. Det var en ung jente som het Samira som forsøkte å få kontakt, men hun ble konstant avbrutt av andre familiemedlemmer som også brukte Skype. Da hun endelig fikk kontakt, tryglet hun oppfølgingskontoret vårt om å be for hennes syke bror. Han lå på sykehuset med kreft, og det var ikke ventet at han kom til å leve mye lenger. – Jeg prøvde å trøste henne så godt jeg kunne og sa at vi alltid ba for alle som ringte inn til oss. Jeg kunne ikke love henne et mirakel, men jeg ga løfte om at vi skulle be om at han skulle bli helbredet, forteller medarbeideren vår. – Vi begynte å be, og vi spurte også den lokale menigheten her om å huske Samira under det ukentlige bønnemøtet hver tirsdag kveld. Guds hånd begynte å virke. Det tok ikke lang tid før vi fikk et svar fra Herren. Vi fikk et brev fra Samira der hun skrev: “Tusen takk for at dere har gått inn i bønn for oss. Broren min er erklært helt frisk og han har også fått fred! All ære til Jesus og tusen takk til Miracle Channel!” Tusenvis av arabisk ungdom er venn med oss over Facebook! Facebook-siden til Miracle Channels ungdomsprogram har tatt helt av og har fått over 42 000 venner i løpet av seks måneder. I tillegg var det 23 563 seere som så på oss over YouTube-kanalen vår bare i august. Den arabiske TV-kanalen til Troens Bevis sender evangeliet 24 timer i døgnet på to satellitter til hele den arabiske verden. Men med de sosiale nettverkene og Internett har vi fått helt nye muligheter til å nå ut til våre seere ved å bruke disse redskapene sammen med sendingene våre. 10

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

Etter at Miracle Channel klarte å skaffe midler nok til å lage en ny runde av ungdomsprogrammet “Kontakt meg” i juni, økte Facebook-vennene på programmets side med 10 000 i løpet av en måned. Det samme fenomenet skjer på Miracle Channels kanal på YouTube. Bare i august var det 23 563 seere som så kanalen vår og lastet ned individuelle programmer fra YouTube. Det som er spesielt spennende med Internett-programmene, er at det er mulig å få overblikk over nøyaktig antall seere. Det bekrefter at et stort antall arabiske seere følger programmene våre. Ifølge responsen vet vi at mange kvinner sitter og ser på kanalen på TV mens de er alene hjemme på dagen, på YouTube kan vi se at hovedandelen av seerne er menn. Landene med flest seere på YouTube-kanalen vår er Egypt, Saudi-Arabia, Marokko, Tunisia og Algerie. Australia og Nord-Amerika Uten at det koster oss noe ekstra er det også to kabelstasjoner i Nord-Amerika og Australia som kringkaster kanalen vår gratis. Programmene våre blir nå sendt 24 timer i døgnet over IP-TV i Nord-Amerika og Australia. I Nord-Amerika bor det mellom 5 og 8 millioner muslimer, i Canada bor det minst 500 000 arabisktalende muslimer og i Australia er det bortimot 300 000 muslimer, de fleste med opprinnelse fra arabiske land. – Dette synes jeg er spennende. Fokuset vårt er fremdeles Nord-Afrika, Midtøsten og Gulf-landene, men vi ser at vi får ganske god respons fra arabere som har flyttet fra de arabiske landene, kanskje fordi de føler en større frihet til å velge selv, slik vi opplever det spesielt i Europa og Skandinavia, forteller Barty Shokralla, leder for Miracle Channel.


Her er noen meldinger fra våre seere: Fra Irak: “Jeg er shiamuslim, men nå tror jeg på Jesus av hele mitt hjerte. Jeg hadde et forvrengt bilde av Gud, men nå vet jeg at Messias er sannheten, livet og den evige vei. Det var gjennom kanalen deres at jeg oppdaget dette. Tusen takk, nå ber jeg for dere hele tiden at dere skal kunne fortsette å lyse opp veien for mange som er som meg.” Fra Emiratene: “Jeg er en muslim og jeg ser på Miracle Channel. Nå vil jeg tkake dere for at dere har hjulpet meg og for alle de andre som dere har vist sannhetens vei gjennom Jesus Kristus.” Fra Syria: “Jeg elsker Miracle Channel veldig høyt. Jeg kommer fra Syria og jeg vil gjerne bli en venn av kanalen. Jeg trenger virkelig en venn.”

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

11


Guds ord går frem på Balkan! Gjennom flere kontakter er Troens Bevis involvert i evangelisering på Balkan. Fremdeles er det mange sår som trengs å leges i dette området etter borgerkrigen på 90-tallet. Mange kan vitne om at når de fikk møte Jesus så opplevde de freden komme inn i sine liv og gleden begynte å vende tilbake. Fremdeles er skepsis overfor hverandre en stor utfordring, og det er mange som har det svært tøft materielt. Det er da det er godt å få være en del av et team som bringer håp. Under presenterer vi to innfødte evangelister som vi støtter, en i Kroatia og en i Serbia.

Av Kåre Johan Stusdal Sinisa og Daniela Ljubomiroski arbeider i byen Virovitca i Kroatia Sinisa er født i Makedonia, og kona Daniela kommer fra Serbia. Sinisa kommer fra en ortodoks familie hvor troen bare var en tradisjon. Foreldrene skilte seg da han var elleve år. Dette førte til en krise i hans liv, og han kom inn i et dårlig miljø i ung alder. På den tiden tok moren imot Jesus og begynte å gå til kirken. Hun inviterte med seg sønnen, og der fikk han høre sannheten om Jesus og at det finnes håp i alle situasjoner. Sinisa tok imot Jesus på en ungdomsleir, og det ble et vendepunkt i livet hans. Han gikk et år på bibelskole i Serbia, og der ble kallet klart for ham. Han er kalt til å forkynne evangeliet til mennesker i mørket. Det var der han møtte Daniela, og sammen gikk de tre år på et teologisk fakultet i Kroatia. De har ett barn. De skriver fra sine første dager på sitt nye sted: Å komme til Virovitica Virovitica var et nytt sted for oss, og vi var spente på hva som ventet oss. Det har vært fint å bli litt kjent med byen. Vi opplever å ha fått god kontakt med flere unge. Det er en ganske stille, tradisjonell kroatisk by, men vi opplever at byen er åpen for Guds ord, og vi er spente på hva Gud har for byen. Han gjør noe nytt! Gjester I mars fikk vi besøk av fire ungdommer fra Slovakia som hjalp oss med å evangelisere i byen. I april kom Euromission fra Norge. Hver dag i en uke hadde vi 12

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

forskjellig program rundt om i byen. En av dagene var det over femti stykker som rakte opp hånden til frelsesinnbydelse. Alle som tok imot ham, ga vi Det Nye Testamente. I ettertid er det spesielt ungdommene som har kommet på møter i kirka. Vi er så takknemlig for besøkene og for den drahjelpen de ga! Hva gjør vi nå? To ganger i uka har vi lovsangøvelse med seks av de nye ungdommene, for de liker å spille og synge. En gang i uka har vi ungdomssamling hvor vi prater om Jesus og underviser om livet som kristen ut fra Bibelen. Hver dag får vi besøk av noen av dem hjemme. Da prater vi og tar en kopp kaffe. Her er et vitnesbyrd fra en av dem, Sanela Ramadani (18): ”Det oppleves så godt å komme til ungdomssamlingene. Jeg merker at folk er fylt av kjærlighet og det er mennesker der som har tid til oss. Jeg føler meg trygg og merker at de respekterer meg. Gud har gjort mye i mitt liv. Han har frelst meg, og jeg vil aldri slutte å tro på ham. Jeg ønsker å prise og lovsynge Jesus, og at mennesker skal komme til Jesus gjennom oss! Gud er stor!” I Vojvodina, Serbia arbeider ekteparet Etelka og Gábor Muzlai Gábor vokste opp i vanskelige familieforhold og måtte i ung alder ta ansvar for mor og bror. Selv om han var en gløgg liten gutt, begynte det helt å skjære seg for ham etter at faren hans fornektet ham som tiåring. Han


sluttet skolen og havnet på skråplanet. Da han møtte Etelka, var han 16 år og på flukt fra politiet. Hun var 19. De flyttet sammen og fortsatte å leve et liv i synd. Etelka kom fra en kristen familie, men hadde sklidd langt bort fra livet i Gud. De elsket hverandre, men var likevel dypt ulykkelige. Gábor ville ikke føde barn inn i denne elendige verden. De kjente likevel inni seg at livet måtte være noe mer. En dag opplevde Etelka at Gud kom til henne og viste henne sin kjærlighet. Hun grep fatt i en bibel og begynte å lese samtidig som hun kjente Guds kjærlighet omslutte seg. Da kom Gábor inn. Han ble også grepet av lyst til å lese Bibelen. Sammen ble de frelst og fikk etter hvert elleve barn! De skriver:

Gábor Muziai underviser på seminar i Serbia.

Sinisa og Daniela Ljubomiroski.

Familien til Gábor Muziai.

Barn og unge finner veien På en barneleir vi holdt i Backo Petrovo Selo var vi 80 personer samlet. Blant barna var det bare noen få troende. Vi underviste om Paulus’ liv. Det var flott å se hvordan budskapet rørte de unge. De unge vitnet om hvordan Gud berørte dem disse dagene. Vi opplevde en del motstand på denne leiren. For eksempel så ble vannet stoppet hver morgen denne uken. Og vann er jo ganske essensielt for både matlaging og hygiene. Men Herren var med oss i dette også. Vi hadde også en del økonomiske utfordringer. Men like før vi skulle starte leiren, fikk vi vite at en menighet i Skottland, som vi har hatt litt kontakt med, tok på seg alt det økonomiske med leiren. Det er mange barn som faktisk sulter hjemme, så det var virkelig til stor velsignelse at vi kunne gi alle barna mat denne uken. Menighetsvekst Menighetene i Kanjiza og Horgos vokser. Det samme gjør menigheten i Petrovo Selo. Det er mange som har kommet til tro og som gir sine liv til Jesus. Til og med noen som ikke har villet høre om Jesus har vi nå sett komme til tro. I Horgos har vi evangelisering i en typisk sigøynergate. Her opplever vi å få god kontakt og flere og flere kommer til møtene våre. Noen tar imot Jesus og får del i evig liv. Vi har den siste tiden døpt seks personer i Horgos. Evangelisering Vi har hatt en outreach i området Vojvodina. Her hadde vi møter tre steder. Vi hadde fått leid et lokale midt i byen. Det kom så mange at det ville vært vanskelig å få inn flere mennesker. I Kanjiza og Horgos er det en sterk okkult påvirkning, og mange har en blandingstro hvor sjamanisme er fremtredende. Det var mange som kom til tro på disse stedene. Når evangeliet blir forkynt så har det en slik kraft i seg at mennesker kommer til Jesus. Hos ham får de oppleve en kjærlighet som overgår alt de før har opplevd og som ikke favoriserer noen. Unge, middelaldrende og gamle kom til tro. Gud Fader drar mennesker til seg, hans kjærlighet er overstrømmende og mennesker gis frihet til selv å velge. Jesus forvandler En av dem som vi fikk et møte med Gud var en eldre kvinne. Hun er en kvinne som du knapt legger merke til, stille og beskjeden. Hun hadde allerede gitt sitt liv

til Jesus, men hennes frykt for mennesker overskygget hennes hengivenhet til Gud og hun vandret på en måte på en smal vei. Hun kom til et av møtene. Da hun kom inn døren ble hun berørt av Den Hellige Ånd og hun begynte å gråte, men hun kunne ikke få sagt noe, men Gud forstår oss også når vi gråter. Hun omfavnet meg, og ville ikke slippe taket. Hun var i ferd med å oppdage at Gud gav henne ny nåde. Ved slutten av møtet kom hun frem og bekjente sin synd. Hennes ansikt falt til ro og hennes øyne ble fulle av lys igjen. Hun takket Gud for at hun igjen skulle få oppleve hans kjærlighet. Denne eldre kvinnen er viktig for Herren. Han gav sin egen sønn for henne. Vi setter ofte verdi på mennesker, men for Han har alle mennesker en uvurderlig verdi. Takk til Gud for at Hans tanker er større enn våre tanker.

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

13


Guds kirke vokser I år har Miracle Channel enda en gang opplevd rekordstor respons. Mennesker som ser de forskjellige programmene blir berørt av det de hører. Algerie er et av topp fem-land hvor det kommer respons fra. For at mennesker som kommer til tro på Jesus skal få mulighet til å vokse i troen, må de disippelgjøres. I Algerie støtter vi en innfødt evangelist som gjennom møter og konferanser disippelgjør mennesker.

Av Kåre Johan Stusdal Litt om Algerie Algerie er et land som består av 97 % muslimer, og under 1 % kristne. Behovet for å nå ut med evangeliet er derfor stort, og våre innfødte evangelister gjør en viktig jobb på dette området gjennom sitt arbeid. Algerie er et av landene i Afrika med yngst befolkning. Nærmere 70 % av befolkningen er under 30 år. Hele Bibelen er oversatt til kun 2 av 17 offisielle språk i Algerie. Og hele seks av disse språkene har heller ikke noen bibeldeler oversatt. Midt i dette står den innfødte evangelisten Hamid, som forteller: Denne morgenen er vi så glade! Vi er takknemlige for alt det Gud gjør og for muligheten til å dele noe av dette med våre partnere som er brukt av Gud til å være en velsignelse for oss.

14

Landsbyen hvor vi åpnet en ny kirke er kjent fordi en svært berømt berberdame kom herfra. Den kommende uken vil vi fortsette å åpne husgrupper i den arabiske regionen. I landsbyen vår vokser menigheten sakte, men sikkert. En av våre venner i landsbyen har også startet en husmenighet som nå har blitt til to grupper. Hans kone arbeider samtidig med en tredje gruppe som skal bli en kvinnegruppe. Vi oppfordret dem til å organisere en tjeneste i et kirkebygg ikke langt fra landsbyen. Aktivitetene i denne menigheten har vært liten de siste årene på grunn av interne problemer. Vi kan nå nesten ikke vente på å se hva Gud vil gjøre her.

Først av alt har vi tilbrakt tid, Zahia og jeg, sammen med noen venner for å diskutere muligheter for å hjelpe kirkene. Vi priser Herren for hans gave og dette privilegiet Han ga oss til å tjene ham. Vi jobber nå med å opprette husmenigheter, som er svært viktig for situasjonen i kirken for øyeblikket.

De siste månedene har vi fokusert på å søke Guds ansikt som er, tror vi, det viktigste i vår tjeneste og i våre liv. Så vi planla å gjøre en åndelig retreat for oss, hver for oss. Det var en fantastisk tid, vi brukte nitti prosent av de fem dagene i bønn og til å lese Guds ord. Gud talte til oss spesielt om våre feil, mangel på tro og så videre. Men han velsignet oss også ved å åpenbare sitt ord for oss. Etter denne tiden var vi klare til å snakke sammen og planlegge fremtiden og ta beslutninger.

Sist måned startet vi en menighet i Tizi Ouzou, og den vokser veldig fort. Elleve landsbyer samles der. Vi kunne ikke starte husmenigheter der før fordi vi ikke kjenner folk godt nok, og ikke visste om det ville fungere hvis de ikke forstår måten å gjøre det på og hvorfor man gjør det. Men folk er glade for å ha sin egen kirke.

Det første vi planla var å holde et lederseminar, dette seminaret skulle ha temaer ”om vårt forhold til Gud”. Under seminaret var mange av lederne som deltok først sjokkert, men på slutten av seminaret fortalte de oss at de ble velsignet av undervisningen. Noen av dem forlot til og med seminaret den første dagen, men

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012


de som holdt ut, ble velsignet. De ba oss om å gjøre det igjen, så vi ber for det. Vær med å be for undervisningen videre, den tar tak i problemet som er utbredt blant de kristne, nemlig at det er så altfor lett å blande den kristne tro med islam, og mange av oss vokser ikke i troen og mister motet i tjenesten. Så vi planlegger allerede nå en ny konferanse. Et par dager etter konferansen for ledere, holdt Zahia en kvinnekonferanse. Taleren var hennes egyptiske venn, Mary. Det var en spesiell velsignelse for kvinnene. Det var en virkelig velsignelse for oss og for læreren også. Da Zahia hadde bestemt seg for å holde denne konferansen, ringte hun sin venn Mary i London og spurte om hun kunne komme og være taler. Mary ble overrasket over dette. Bare noen dager før hadde hun sagt til sin mann at hun ville reise til Algerie for å besøke Zahia. De ble begge overbevist om dette var akkurat den rette tiden å ha konferanse. Vitnesbyrd fra konferansen: Guds hånd var over forsamlingen og mange av deltakerne gråt. En av dem hadde et problem med tre andre søstre. Gud talte til henne om å vaske føttene deres. Det var mange problemer mellom dem og dette hadde blokkert tjenesten. En ånd av tilbedelse fylte etterpå deres hjerter, og etterpå forpliktet de seg selv på ny til Gud. En fantastisk forsoning skjedde. Dette skjedde den første dagen i konferansen. En annen deltaker, som kom den andre dagen, sa at hun kvelden før så i en drøm at hun var i et møte for kvinner. Noe skjedde i det møtet, og hun så at alle av tok av seg skoene sine. Hun var overbevist om at Gud ville være der, og hun oppmuntret alle til å lytte godt i konferansen, fordi Gud ønsket å gjøre noe i løpet av konferansen. En annen dame så et stort lys og hørte en stemme som fortalte henne at Gud ville bruke dem i landet for å forherlige navnet Jesus.

Illustrasjonsfoto.

DU KAN STØTTE TROENS BEVIS MED ET ENKELT TRYKK PÅ MOBILEN DIN! Du sender bare en SMS: tro <beløp> til 2377 f.eks tro 300 til 2377 Det krever ingen registrering, gaven blir belastet telefonregningen.

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

15


India:

Militant hindu fant Jesus gjennom Brevkurset “ Det Nye Liv” Familien til Gongalla er militante hinduaktivister. Men en dag kom det en kunde som ønsket å få laget en ekstra kopi av Brevkurset “Det Nye Liv” i butikken der Gongalla jobber.

Av Bente Rognmo Thakre Gongalla Arun Kumar forteller at han jobber ved et kopieringssenter i landsbyen Attapur i India. Familien hans var hinduer og aktive motstandere av kristendommen. De støttet R.S.S., som er en militant gruppe med hinduaktivister. – Moren min kjenner Jesus og hun prøvde å fortelle meg sannhetene mange ganger, men jeg hørte aldri etter, og vi tillot ikke at hun gikk i en kirke eller på en kristen samling.

– Nå deler jeg ut kurset til alle som kommer inn på kopieringssenteret og som vil ha det. Det er ikke så lett med familien min som fremdeles er sterke i sin hindutro, men jeg ber for dem og har et håp om at Gud vil forandre dem snart, akkurat som Han gjorde med meg. Må Gud velsigne dere rikelig!

Men en dag kom det en mann som het Nirmala Rao inn i kopieringssenteret der Gongalla jobbet. Han ville gjerne få laget en kopi av Brevkurset “Det Nye Liv.” Han hadde akkurat blitt ferdig med kurset og ville gjerne ha en kopi av svarene som han kunne beholde selv. Ved en feil laget Gongalla to kopier av kurset. – Jeg tok meg bare betalt for ett og la den andre kopien til side for å kaste den i søpla senere. Etter en stund begynte Gongalla å lese kurset som lå ved siden av ham på benken. – Jeg forstod at det handlet om det virkelige livet. Jeg ble nervøs og leste også alle svarene. Jeg begynte å tenke på den virkelige Gud og om jeg kunne finne ham. Gongalla skrev så til oppfølgingskontoret for Brevkurset og fikk tilsendt sitt eget kurs. Han tok imot frelsen og fikk sin egen bibel fra Troens Bevis’ oppfølgingskontor.

16

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

“Gongalla gikk fra å være sterkt anti-kristen til brennende evangelist med Brevkurset ”Det Nye Liv” som redskap.”


Indonesia:

Mafia-gangster tok Brevkurset! Da en pastor i Indonesia ba den kjente mafialederen, som kontrollerte en av Jakartas største søppelfyllinger, om tillatelse til å holde møter ved søppelhaugen, fikk vi en ny brevkurselev.

Av Bente Rognmo Thakre “Robert” var en kjent gangster i Jakarta. Som en av sjefene ved den største søppelfyllingen i Øst-Jakarta, var han også mannen bak mafiaen som kontrollerte søppelplassen og videresalg av avfallet til store selskaper som resirkulerte avfallet til plast, metall og andre formål. Han hadde også vært fengslet flere ganger for sine kriminelle handlinger. For noen måneder siden ble han kontaktet av en pastor i Jakarta. Pastoren hjelper til som frivillig ved oppfølgingskontoret til Troens Bevis i Jakarta og bruker Brevkurset “Det Nye Liv” i sin tjeneste. Pastoren spurte “Robert” om han kunne få tillatelse til å holde et lite møte på søppelområdet. Her jobber det over 5000 mennesker i 12 timers skift for å sortere søppel, og mange bor i skur på området med familiene sine. Denne henvendelsen ble begynnelsen på et vennskap som førte til at vår evangelist fikk vitnet for mafialederen, som etter en stund tok imot Jesus som sin frelser. Dette kom som et sjokk på folk som kjente den beryktede gangsteren. “Robert” fikk så Brevkurset “Det Nye Liv” og viste stor iver etter å lære mer om frelsen og nåden, forteller pastoren. – Nå håper vi at han vil påvirke vennene sine til å komme til Kristus og at han vil gjøre hele området rundt søppelhaugen til en tryggere plass, ikke gjennom trusler og makt, men gjennom Kristus’ kjærlighet, forteller lederen for oppfølgingskontoret vårt i Indonesia.

“Den tidligere mafia-lederen (t.v.) sammen med evangelisten som ledet han til Kristus.”

Troens Bevis har ni oppfølgingskontorer for Brevkurset “Det Nye Liv” med til sammen flere hundre tusen aktive elever. Dette kan du være med og støtte. Ta kontakt! “En ungdom griller noen kjøttbiter han har funnet på søppelhaugen i øst i Jakarta.”

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

17


Dina-dag i Snehvitbakken:

Fem familier samlet inn 16 000 kroner til Dina-barn i Kongo! En fellesskapsgruppe på fem familier i Kristiansand har gjort forunderlige ting det siste året. Deres mål har vært å velsigne andre gjennom tjeneste, og det har de gjort til gangs. Deres siste innsats har sikret både julefeiring og skolemateriell for Dina-jentene i Kongo.

Av Bente Rognmo Thakre – Vi er velsignet av Gud, og vi er satt til å velsigne andre, så enkelt er det, forteller Carina Egeland mens hun ruller boller på kjøkkenet.

Vil tjene andre I løpet av det siste året har fellesskapsgruppen hatt som overskrift å tjene andre.

Carina og Geir Egeland bor på Søm i Kristiansand. Geir har tidligere jobbet flere år i Troens Bevis og har vært med Rune Edvardsen som kameramann på mange reiser. Nå jobber Geir for NRK Sørlandet, og Carina jobber som psykiatrisk sykepleier. Men mer enn noen annet er de en småbarnsfamilie som ønsker å praktisere det de tror på også i hverdagen. Gjennom Misjonskirken i Randesund er de blitt med i en fellesskapsgruppe med til sammen fem familier. Det som er unikt med denne fellesskapsgruppen er at barna er en like stor og viktig del av gruppen som de voksne. Alle familiene har tilfeldigvis tre barn hver, og barna varierer i alder fra 1 til 13 år.

– Vi kom vel alle til det punktet at vi følte oss ganske fylt til randen med undervisning, og nå ønsket vi å gjøre noe konkret for andre, forteller hun.

– Det har vært veldig spennende at både voksne og barn likestilles med det å be, å høre Guds stemme og i lovsangen, og at ikke vi voksne sitter med svaret for hvordan Gud jobber, utdyper Carina.

Ved å møtes to ganger i måneden har gruppen kommet frem til praktiske oppgaver de kan gjøre for å velsigne andre. De har gitt julegaver til unge, enslige og vanskeligstilte mødre, de laget også en fastelavnsfest for samme gruppe, en annen gang skiftet de dekk på bilen for eldre mennesker, de hjalp en familie som hadde kjørt seg litt fast i et oppussingsprosjekt med å pusse opp huset sitt, og de har vært på Randesundsheimen og sunget og pratet med de eldre. Og i alt de gjør er barna deres inkludert. – Det har også vært veldig bra for vår familie, og vi har lært at vi alltid må lytte til hverandre. For Sara, datteren vår på 13 år, er denne gruppa blitt det gøyeste hun vet.

Det gikk unna i kiosken, der det ble solgt pølser, hamburgere og småkaker

18

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012


Det var (f.v) Kelly Ho, Mathea Nygürd og Sarah Natalie Egeland som hadde ideèn til Dina-dagen i Snehvitbakken. De fikk med seg hele gjengen i familiegruppa de er med i.

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

19


Det var også helt og holdent barnas idé at vi skulle holde denne Dina-dagen i Snehvitbakken der vi bor, forklarer Carina. Yrende liv i gaten Torsdag 30. august inviterte nemlig fellesskapsgruppen hele nabolaget til en Dina-dag i Snehvitbakken på Søm. Der solgte de grillmat og popkorn, Helge Flatøy fra Dina Stiftelsen stilte med hoppeslott, de hadde ponni-ridning og ansiktsmaling, loddsalg med flotte gevinster sponset av butikker og enkeltpersoner, og en bod der de solgte pent brukte ting. – Med andre ord, det var et yrende liv i gaten, smiler Carina. – I forkant hadde vi gått på dørene og invitert folk, og vi hadde lagt invitasjoner i postkasser. Det kom rundt 100 mennesker, og vi fikk inn 16 000 kroner. Vi hadde håpet på 10 000 kroner, så vi var kjempefornøyde! På forhånd var det avtalt med Dina Stiftelsen at gaven skulle gå til å lage juleselskap med gaver til Dina-jentene. Og det som blir igjen skal gå til skolemateriell for jentene. Ponni-ridning var en av mange populære aktiviteter på Dina-dagen

Nå er den driftige gruppen allerede i gang med sitt nye prosjekt, en teamtur i påsken, enten til Europa eller Russland gjennom et annet veldedighetsarbeid. Les mer om arbeidet på dinastiftelsen.no

Ansiktsmaling var også populært, her er det Elise Evjen som viser sine kunster

20

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012


Slik jeg ser det!

Et åpent brev! Denne gang:

Lil emor Åleskjær, David Andrè Østby, Kai Johansen, Arnfiinn Clementsen,

Som barn var vi ofte på ”husbesøk” for å selge lodd i ulike sam menhenger. Jeg husker fortsatt hvordan vi klassifiserte våre naboer og folk som bodde i gata, mellom de slemme og de snille. De slemme var de som bare sa et kort ”nei takk” og lukket døra, mens de snille var de som kjøpte både ett og flere lodd med et stort smil. Jeg kan fortsatt kjøre gjennom gata der vi vokste opp og fortelle hvor de ”snille” og hvor de ”slemme” bodde. Som barn la du veldig merke til slike ting, og det er sikkert flere med meg som kan huske de snille og de slemme naboene fra barndommens gate. Vi kan smile av dette som voksne, for det var jo en veldig unyansert opplevelse av våre naboer. Ingen av naboene tenkte selvsagt på at de gav inntrykk som festet seg i et barnesinn. I 2-kor,3,2 står det om at vi er et brev, kjent og lest av alle mennesker. Er vi klar over at våre naboer og de vi møter på vår vei, leser oss som et åpent og kjent brev? Mange av oss har hørt Reinhard Bonnke fortelle om den gangen de skulle kjøpe orgel til teltet sitt. Selgeren i musikkhandelen faller på kne foran Bonnke og sier: ”Du må be for meg, jeg ser Jesus i dine øyne!” De ber for mannen der i butikken, og da han etterpå spør Jesus: ”Hva var det der, at mannen kunne se Jesus i mine øyne?” svarer Jesus: ”Du vet at jeg bor i deg, og det hender iblant at jeg titter ut gjennom vinduet!” Fantastisk! Noen tenker at det kan skje med Bonnke, det skjer ikke med meg. Men han bor like mye i deg og meg, og han titter også ut av våre ”vinduer”. Faktisk har vi selv hatt noen opplevelser på dette. Vi hadde for noen år siden noen håndverkere som jobbet for oss i huset. De merket atmosfæren av Jesus i

hjemmet. Sjefen deres kom til oss etter at arbeidet var fullført og sa: ”Det har vært så godt å arbeide for dere, det er en atmosfære i huset som gjør at arbeiderne mine ikke har kranglet i det hele tatt mens de har jobbet for dere. Det har ikke hendt før.” De merket atmosfæren av Jesus i hjemmet vårt, uten at vi hadde vitnet for dem med et eneste ord. Vi har også hatt noen håndverkere i huset vårt i den senere tiden. En av dem kom og fortalte etter endt jobb at han og kona hadde strevet i flere år med å få barn. Nå var hun blitt gravid, og han var overbevist om at det var en velsignelse de hadde fått fra Gud fordi de jobbet for oss. Han var ingen kristen, men han opplevde at det fulgte en velsignelse med oss. Vi er åpne brev! Det sterkeste eksemplet for meg var en offentlig tjenestemann som vi hadde litt kontakt med i forbindelse med at Madeleine var syk. Vi hadde vært i samtale med ham kun fire–fem ganger, og vi hadde bare snakket vår sak. Han gjorde en god jobb for oss, så etterpå ringte jeg ham for å takke for hjelpen. Han returnerte takken tilbake til oss og fortalte at det hadde betydd så mye for ham å møte oss. Han holdt en ”lovprisningstale” for oss på telefonen, og fortalte hvordan hans liv var blitt beriket gjennom å bli kjent med oss. Han kjente oss ikke fra før, visste ikke noe om oss, og jeg satt bare og lyttet og undret meg. Vi hadde ikke fortalt at vi var kristne, hadde ikke vitnet for ham, vi hadde kun hatt noen samtaler med ham om våre egne behov i en gitt situasjon. Da jeg hadde lagt på telefonen, spurte jeg meg selv: Hva var dette? Hvorfor hadde vi beriket hans liv? Da husket jeg Jesu ord til Bonnke: ”Jeg bor i deg, og iblant titter jeg ut gjennom vinduet.” Denne gangen var jeg overbevist om at han hadde tittet ut gjennom vinduet mitt. Jeg fant ikke noe annet svar på det jeg hadde opplevd. Vi skal være hans vitner, en sjelden gang også med ord. Ord er ikke det viktigste, men vi må være mer bevisste om at vi er åpne brev og blir lest av alle som kommer i forbindelse med oss. Vennlighet, et smil, gode ord og vissheten om at Jesus titter ut gjennom våre øyne – det vitner sterkere enn mange ord.

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

21


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen /S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere /S AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S er Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! -Kontakt Troens Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde - Kontakt Troens Bevis på (+47)folkeslag 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 60 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KO folkeslag A/S OG UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPART / SALG FEVANG eannonse forKJØP ditt firma også! A/S 00 EIENDOMMER Mob: 90 56 60 Utleie avFASTE Næringslokaler FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE06AV Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for di misjonen VÅRE STØTTEPART til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 00 Vi EIENDOMMER støtter 4016 Stavanger ROS G.T.Eiendom AS LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for d TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV 4016 Stavanger Mob:90 56 EIENDOMMER 06 60 ROS misjonen KJØP / SALG D: LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi st EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen ED : til unådde EIENDOMMER Vi st og Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS V I HJELPER DEG MED : g FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag og Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misj V I HJELPER DEG MED g un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folke OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folke Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og: VI HJELPER DEG MED: OG UTLEIE AV

E

r.

evis ide

Bevis eide

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

ng

Har du en god forretningsidé?

Engros

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker din bedrift å forbruksvarer innenfor: Askeladden skudd går uavkortet Fax: 32 72 85481 • Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

G

Engros

G r

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

BØRRE BØRRE

Kong forbr

•Kong Ko

•forbr Da

Ko •• Tø

• Da

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% a • Tø skudd til mis

40% a Ønske skudd støtte til mis samtid fornuf Ønsk Ta kon støtte sende samti

fornuf Ta ko sende

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

@

dal 35 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

BØRRE BØRRE

ng å ten?

@

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

å

dal 35 o r 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for VI iHJELPER DEG til åde fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED: Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.aider.no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Ledig annonse plass Trafikklærer: Jan Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangeliseringlønn, i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21kraftoverføringsaksler, på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens NS Vi lagerfører rimelige Jan Noreid Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen ER å nå du de unådde med Kontor: 38 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Privat: 3821 01vipå32 77 sin JanUar 2010 Katalog hele sider. Mobil:www.klimasystem.no 922 14 419 Husk at også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. kraftoverføringsaksler, Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor Bevis traktorseter, DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 et for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie liet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter,21kraftoverføringsaksler, Bevis Privat: 38 01 Katalog på 27 hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 00 35 09 Bevis ide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 deler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. Den koster kr. 50.69 10 23 00 det for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår rker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie liet. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele valg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 ROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for deler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 fÅ 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører erker. både i Songdalen og TROENS å Kontor: 38reservedeler 10 00 er og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige valg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til de fleste kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 ksler, 1 å nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i ng ider. Mobil: 922 14+47 419 LEDIG ANNONSE KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører og MÅNED, KONTAKT Telefon 913 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler .er50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører i vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: ider. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår r.. 50.forbruksvarer innenfor: sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04• ENGROS 00Støtter Engros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR ENGROS sylindere. Alt dette finner du i vår 1 G forbruksvarer innenfor: 138 01 32• 77 • Privat: Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på •• Tørkemateriell Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økono Verden å nå

EPARTNERE! eannonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler FASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler is på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter VÅRE STØTTEPAR Teo onomi-deler AS Økonomi-deler isFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! bådefo Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teo RE Øk Kr Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde E folkeslag /S E! /S LG RRE å! S E AV

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til unådde misjonen Vi støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

VÅRE G A/S V & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER AS MER Kontakt Troens Bevis på 38Aud MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 35 75 00SE forSIDE støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag 60 til unådde V / SALG 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler Ledig annonse plass 69 10 23 00 SALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV 49 R 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 00 EIE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER 1 1 Vi støtter MMER KONGSBERG PAPIR ENGROS 00 22 TLF. 32 27 49 00

r

@

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overMobil 922 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig handle til 32 72www.k-p-e.no • Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. priser. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. E-mail: fornuftige priser. Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012 Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

BØRRE

Økono Vi lag Verden til åde nå Husk Vi lag hytter til de traktor Husk sylind hytter Katal trakto Bestill sylind Katal Bestil

både Trafikklæ Øk Kr Mobil: Trafikkl Kontor Mobil: Privat: Kontor Privat:

V m ti fo

Dronningensgate 95 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 9 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser.


Avtalegiro for støtten til Troens Bevis Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: Innfødte Evangelister

kr. _________ per måned

Miracle Channel

kr. _________ per måned

Brevkurs

kr. _________ per måned

Kampanjer

kr. _________ per måned

Hvor det til enhver tid er størst behov Engangsgave

kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Troens Bevis Verdens Evangelisering

Mottakers konto 3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

KID-nr. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS)

(Trekkdato den 22. i hver måned)

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

Person nr:

Navn:

Medlemsnr:

Adresse:

Tlf:

Postnr./sted:

Mob:

E-post: Sted/dato:

Underskrift:

Send svarkupong til oss: Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Eventuelle beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EVANGELIST! DU KAN EGEN FÅ DININNFØDTE EGEN STEDSFORTREDER!

Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor eller mye folkeslag du kan gi(snakk hver måned. Be regelmessig for Hva skal jeg gjøre? Velg et land med Troens Bevis). din innfødte Bestem hvor evangelist. mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte misjonær. Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tarmisjonær. del i. Nyhetsbrevet Hva vil jeg motta? Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din Høsten i Flammer og misjonsbladet Rapporter fra arbeidet din misjonærTroens tar delBevis. i . Nyhetsbrevene Høsten i Flammer og månedsmagasinet Troens Bevis, som har Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Sarons Dal, 4480aritkler. Kvinesdal, Norway. mye misjonstoff og andre interessante Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no Ta kontakt med: Troens Bevis Verdens Evangelisering, IEM, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal. Telefon +47 38 35 75 00. E-mail: tbve@tbve.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og For gaver til Troens Bevis, intill 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og er for nummer, slik at vi kan oppgaven over innbetaltatårsbeløp til likningsmyndighetene norske givere. Det er ensende forutsetning for skattefradrag du har gitt oss personnummer, slik atsiffer). vi kanDa sende oppgaven overinn innbetalt årsbeløp likningsmyndighetene (alle (alle kommer fradraget som egen post i til selvangivelsen. Har du gitt oss siffer).en Dagang, kommer somtilegen i selvangivelsen. gitt oss dette dette tar fradraget vi vare påinn dette nestepost års innberetning. DuHar kandu oppgi dette på en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: tbve@tbve.no. Du også skriveBevis, til Troens Bevis, Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Ellerkan skriv til Troens Sarons Dal,Sarons 4480 Kvinesdal.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


s Bevis det for geliet.

ns Bevis edeler idet for erker. geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder seminarer med Lundegeilen 10, 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand LEDIG fra disse. Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 pLASS! LEDIG som vår frelser kom vi inn Velkommen innom Trafikklærer: Jan Noreid under Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: 14 419 forandre eller tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 det Jesus har gjort. Kontor: 38 10 04leker, 00 gavekontorrekvisita, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. Ofte ber vi Gud Utleie om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene - Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   Ettervern   -­‐  Pmotaragraf  1akseptere 2  -­‐  Studio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   a v   l okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal ligne Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Israel. Det er de som hevder at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie Tlf aldri 38 37ANNONSE 04 vekkelse 55, tonfot@online.no Tlf. 37 37 00 Fysioterapeut/ kan bli i et land hvis oss finnes det mennesker som heten? Jeg 25 er glad for at Bibelen Spesialkompetanse på konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom Fax. 37 25 37 01 ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 37 Gud 25 37var 00 1 pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37Seg 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte med Pb. 311, 4892verden Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv, så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no lloyd@primainvest.no viser likevel hensikt, at vi skal være- Kultur en velsigovertredelsene i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60 62at en slik påstand blir ryggog16KONTAKT nakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å i g og gjerning. ElskE deres fiender, velsign dem som ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

så! AS AS

id

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gaveLedig annonse plass musikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

Ledig annonse plass f i

B

Velkommen innom

E

Å

x

1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

tvalg i edeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri aksler, sider. aler og kr. 50.u i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


Din familie

SKRIVE HISTORIEN OM OSS Historien om oss er historien om deg og din kjære. Den startet den dagen dere traff hverandre, og har siden blitt skrevet på linje for linje, dag for dag. Den består av alle de gode og dårlige minnene, øyeblikkene og opplevelsene dere har sammen. Deres historie er unik og spesiell for dere to, og kan ikke fullt og helt deles med andre. Hver dag skriver dere nye avsnitt på historien deres, og hva som skal stå der, velger dere selv. Det som bestemmer om historien skal bli god eller dårlig, er ikke hvor heldige dere er med livets omstendigheter, men hvordan dere sammen velger å tenke, prioritere og handle i de situasjonene som livet måtte by på. Kjærlighet og forelskelse er utrolig gode følelser. Følelser er ustabile, de går opp og ned og egner seg ikke til å ta kontroll over pennen som skriver historien om oss. Å elske er jo et verb. Et verb krever handling! En handling vi bestemmer oss for og velger å gjøre, uavhengig av følelsene. Når vi velger å elske selv om det kan være vanskelig iblant, kommer ofte de gode følelsene som en bonus. Som på alle andre områder i livet, kan vi slippe å streve i egen kraft: «For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.» Fil. 2:13.


Din familie

Vil vi ha en god og solid historie, lar vi disse valgene om å elske kontrollere pennen. De gode nyhetene til oss i dag, er at uansett hvordan tilstanden i ekteskapet vårt er i dag, så skal vi ta nye valg i morgen. De valgene kan få fantastiske følger for den videre historien! For å ta de rette valgene, trenger vi også litt kunnskap om det vi skal velge. Kanskje investeringen i et ekteskapskurs ikke hadde vært så dumt? Lykke til med skrivingen av historien deres. La det bli den beste historien noensinne!

planeter.no


Troens Bevis for 25 år siden

Spesialnummer Av Sigurd Sørhus Dette spesialnummeret av Troens Bevis er laget for Troens Bevis’ abonnenter og lesere, men også for massespredning blant misjonsinteresserte venner og bekjente. Troens Bevis inneholder stadig nyheter om Guds rikes fremgang i mange land. Men den felleskirkelige misjonsstiftelsen Troens Bevis Verdensevangelisering (TBVE) driver selv et så stort arbeid i 120 land at få er klar over dimensjonen og rekkevidden. Derfor har vi bedt den personen i Sarons Dal som har best oversikt over dette verdensvide arbeidet om å skrive om Troens Bevis’ mange virkegreiner og evangeliseringsmetoder. Slik har vi fått dette innholdsrike spesialnummeret om Troens Bevis’ tolv store innhøstingsmaskiner eller innhøstingsredskaper. Virksomheten som drives ut fra Sarons Dal har alltid vært kjennemerket av EFFEKTIVITET, DYKTIG ORGANISERING OG MÅLRETTET EVANGELISERING AV UNÅDDE OG KIRKEFREMMEDE. Aril Edvardsen og hans medarbeidere og partnere har skapt en av de mest effektive og vidtrekkende misjoner i verden. Dette er blitt lagt merke til langt ut over de kristnes rekker. Derfor skjedde det sensasjonelle at en jury av bankfolk, redaktører og næringslivsledere valgte å gi «Markedsføringsprisen 1980» til Aril Edvardsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering for markedsføring av evangeliet. Denne verdensvide virksomheten drives ved hjelp av beskjedne midler. Ifølge en reportasje i Økonomisk Rapport om misjonsselskapene i Norge, ble Troens Bevis Verdensevangelisering kalt for lillegutten i norsk misjon, pga. det lille årsbudsjettet. Mange av de andre misjonsselskapene har flere ganger større årsbudsjett og sitter inne med aktiva på hundretalls millioner. I fjor passerte årsomsetningen i Sarons Dal 30 millioner.

maskiner, skurtreskere, som høster inn menneskesjeler på de store høstmarkene, har TBVE nå fått en veldig slagkraft. Men hver av disse tolv innhøstingsmaskinene kan anvendes nærmest ubegrenset når det gjelder virkeområder og effektivitet, bare man får midler nok. Ca. 2,5 milliarder mennesker i ca. 16 000 etniske grupper venter fremdeles på å høre evangeliet for første gang. Derfor må effektiviteten og virkeområdet for TBVEs tolv store innhøstingsmaskiner utvides kraftig i årene fremover. Av den grunn trengs det nå tusener av nye partnere i dette arbeidet. Dette spesialnummeret skal være en takk og en oppmuntring og en inspirasjon til TBVEs trofaste partnere som har båret frem dette arbeidet til i dag. Men dette spesialnummeret skal også være et kall og et tilbud til kristne over hele Norden om å bli partnere og være med å drive TBVEs tolv store innhøstingsmaskiner på de store høstmarkene og legge grunnvollen for evangelisk virksomhet blant folkeslagene. Derfor satser vi daglig, gjennom våre innhøstingsredskaper, å høste frukter blant stadig nye folkeslag.

De tolv store innhøstingsmaskinene er: 1.

Miracle Channel

2. Radiomisjon 3.

Innfødte Evangelister

4. Litteraturevangelisering

Grunnen til at man kunne drive dette verdensvide arbeidet med bare 30 millioner i 1986, er den spesielle måten Troens Bevis Verdensevangelisering driver sitt arbeid. TBVE bygger ikke opp egne, separate og parallelle virksomheter eller misjonsstasjoner, men driver sitt arbeid gjennom, ved og i samarbeid med de nasjonale kirker og bevegelser i de respektive land. Derfor får misjonspengene så stor slagkraft.

5. Kampanjer

Med sine tolv store evangeliseringsredskaper, som man kan sammenligne med tolv store innhøstings

28

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

6. Predikantseminar 7.

Video og lydkassetter

8.

Brevkurset “ Det Nye Liv”

9.

Stevner og konferanser


Misjonsnytt Bibler regnet over Nord-Korea I løpet av året er 7900 eksemplarer av Det Nye Testamente sendt til Nord-Korea gjennom luftballonger. Den 19. juli var det en ny ballongsending med 1000 bibler og 90 000 traktater som tok luftveien over de stengte grensene til et av verdens mest isolerte land. Den 19. juli var det en ny sending med luftballonger som ble sendt opp fra Paju i Sør-Korea med Det nye testamente, bibelvers og evangeliet presentert i traktater til Nord-Korea. Med en tyfon underveis tok den sterke vinden og regnet ballongene rett nord til det isolerte landet.

tidligere. På grunn av det dårlige været klarte de ikke å sende opp alle de 30 planlagte ballongene, men teamet var allikevel fornøyd med at de fikk sendt opp 1000 bibler og 90 000 traktater. Blant Troen Bevis’ mange innfødte evangeliser i Kina er det flere som jobber aktivt mot å ta evangeliet til Nord-Korea, ofte med stor fare for egen sikkerhet. Det er 23,9 millioner innbyggere i Nord-Korea, og ca. 400 000 kristne. Mellom 1945 og 1950 ble alle religiøse ledere henrettet eller arrestert av myndighetene, og i dag bor det kun mennesker som er lojale mot myndighetene i landets hovedstad.

“Evangeliet er de gode nyhetene som vil redde de tørre grenene i Nord-Korea som regn i tørketider”, sa en av misjonærene rett før luftballongene ble sendt til værs. Teamet som var med på oppsendelsen bestod av misjonærer, frivillige, universitetselever og kristne som har familiemedlemmer i Nord-Korea. Sørkoreanske soldater besøkte oppsendelsesbasen slik de pleier, men det var færre soldater enn

Salg av bibler og kristen litteratur satte ny rekord under olympiaden Det har aldri før vært solgt så mange bibler og evangeliserende litteratur under en olympiade. I tillegg var det rekordmange kirker og menigheter som hjalp til under arrangementet i London.

More Than Gold, paraplyorganisasjonen for all organisert evangelisering under verdens olympiader, kan fortelle at det aldri tidligere har gått så mange bibler eller traktater som det gikk i London i sommer.

Det var uvanlig stor interesse for kristen litteratur under olympiaden i sommer. Som eksempel solgte en liten bok med vitnesbyrdene til kristne sportsutøvere over 200 000 kopier under olympiaden i London.

– I tillegg hadde vi forventet at 3000 kirker ville medvirke på forskjellig vis, men nå tror vi at minst dobbelt så mange kirker har deltatt på en eller annen måte under olympiaden, sier Davis Willson fra More than Gold.

– Det første opplaget på 100 000 var allerede utsolgt i mai gjennom kirker som brukte dem som evangeliseringsredskap. Etterspørselen var mye større enn vi hadde forventet, og vi måtte i all hast trykke opp et nytt opplag på 100 000, forteller Chris Powell fra Verite forlaget. I tillegg ble 8000 eksemplarer av en spesiell sportsutgave av Bibelen, som bl.a. var gjort tilgjengelig i den olympiske landsbyen der utøverne bodde, revet bort fra hyllene og et nytt opplag måtte trykkes i all hast. Et annet forlag trykket 20 000 eksemplarer av Markus-evangeliet i en egen utgave for de olympiske lekene. De gikk raskt, og forlaget måtte trykke opp 10 000 eksemplarer til. Til sammen hadde 50 forskjellige forlag trykket opp over en halv million bibler, bøker, kristne DVD-er og andre ressurser spesielt for olympiaden i London. TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

29


Intervju

«Hele verden er vårt soknekall» – Aril Edvardsen pleide å si: ”Hele verden er vårt soknekall”, og det er noe mitt hjerte sier et stort ja til. Nå bor og jobber jeg i hjembygda mi, men opplever likevel å være misjonær, sier Sofia Bruno, som arbeider på Innfødte Evangelister-avdelingen i Troens Bevis.

Av Sten Sørensen Fortell om bakgrunnen din – Jeg er født i Sverige, men har vokst opp i Kvinesdal. Da jeg var liten fikk min far jobb på det som på den tiden var Tinfos Smelteverk på Øye. Hele familien med foreldre og fire barn havnet derfor i Kvinesdal på midten av 70-tallet. Kvinesdal var et godt sted å vokse opp. Mine foreldre sendte meg på søndagsskole, og helt siden jeg var liten var jeg ivrig til å gå både dit og på barnemøter som folk hadde i hjemmene sine i det byggefeltet jeg vokste opp. Etter videregående dro jeg på bibelskole i Sverige og videre derfra på teknisk-økonomisk studie på høgskole i Grimstad. Da studiet var ferdig hadde jeg lyst å bo i Oslo, og der ble jeg i over åtte år. Når og på hvilken måte ble du en kristen? – Da jeg var barn, trodde jeg at Jesus var min beste venn, og jeg elsket å være på barnemøter. Jeg var en kristen. Likevel er det slik at det kommer en tid i livet når man går fra å være barn til å bli voksen, og da er det viktig å ta egne, voksne valg. Jeg husker at jeg var på et ungdomsmøte i Kirken i Dalen og en taler spurte om noen ville bli ”frelst”. Det var et ukjent begrep for meg, som pleide å vanke mest på bedehuset. Likevel kjente jeg at det banket i hjertet, og jeg ville gjerne gi en respons, men turte ikke. Det endte med at jeg gikk hjem og satte meg på kne på et kumlokk ute i hagen, mens jeg gråt og sa til Jesus at jeg ville han skulle være min beste venn.

Fakta om Sofia Bruno Bakgrunn: Oppvokst i Kvinesdal Utdannet: Maskiningeniør og økonom i Grimstad Jobbet: Hovedsakelig innen IT med logistikk- og økonomiapplikasjoner i Oslo Misjonær: 2001–2008 på Filippinene, 2009–2011 i Hongkong Jobber nå: På Innfødte Evangelister-avdelingen i Troens Bevis

30

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

Når ble du klar over at du skulle bli misjonær? – Det er ikke lett å gi et enkelt svar på det. Da jeg var på bibelskolen i Sverige, reiste vi mye på team og var ute og evangeliserte. Det ga mersmak, og jeg vurderte allerede da å dra ut som misjonær. Men jeg valgte å ta en utdannelse først. Da jeg studerte, tenkte jeg at jeg skulle ”dra ut” med en gang studiene var ferdig, men slik ble det ikke. I stedet opplevde jeg at Gud trente meg på hjemmebane. Jeg ble kursinstruktør innenfor data, og lærte å snakke til folk og jeg var en ivrig medarbeider i menigheten. Etter en tid opplevde jeg at en tomhet kom over meg når jeg satt lange kvelder foran en PC i ulike dataprosjekter jeg var med i. Jeg tenkte ofte på at mennesker som ikke kjenner Jesus, går fortapt uten ham. Jeg tror at noen er kalt til å være hjemme og ha en ”vanlig” jobb, men dette var en måte Gud puffet meg ut i mitt kall på. Jeg dro på besøk til en venninne som


Sofia sammen med et pastorpar hun jobber sammen med på Filippinene. Pastoren pleide å gå i flere timer en vei for å gå med evangeliet til unådde i fjellene. I dag er det en menighet der.

var misjonær på Filippinene i 1998. Der ble en spire sådd i hjertet om å komme tilbake dit. Jeg reiste i 2001. Hvordan har livet i misjonens tjeneste vært? – Det var gode år for meg. I begynnelsen tenkte jeg kanskje at mange ting skulle skje hele tiden, slik som når man er på team. Men slik var det ikke. Det var mange hverdager der vi bygde sakte, men sikkert på det vi sto i. Jeg jobbet i et team med andre norske misjonærer, og sammen jobbet vi inn i et større menighetsnettverk på Filippinene. Det var ulike ting jeg gjorde til forskjellige tider, men hovedsakelig hadde det med forkynnelse og menighetsarbeid å gjøre – for alle aldersgrupper. De siste par årene som misjonær var jeg med på å starte en menighet i Hongkong sammen med et ektepar jeg hadde jobbet sammen med på Filippinene. Hvordan har det vært å arbeide i Troens Bevis Verdens Evangelisering? – Det var virkelig fint å komme hjem til Kvinesdal og få begynne å jobbe på et sted som er opptatt av nasjonenes frelse. Nasjonene ligger på mitt hjerte, ikke bare Filippinene og Hongkong. Aril Edvardsen pleide å si: ”Hele verden er vårt soknekall”, og det er noe mitt hjerte sier et stort ja til. Nå bor og jobber jeg i hjembygda mi, men opplever likevel å være misjonær! Hva går arbeidsoppgavene dine ut på? – Jeg er med på å følge opp alle de innfødte evangelistene vi støtter. Vi har rundt femtifem hovedkontakter i ulike land. De sender oss rapporter

og informasjon om det som skjer med evangelistene de har ansvar for. Det hender at det er noen som ikke trenger støtte lenger, kanskje fordi menigheten klarer å forsørge dem eller av andre grunner. Da bytter vi ut evangelisten med en annen og gir beskjed til støttepartnerne i Norge om det. En del av oppgaven min er også å sørge for at støttepartnere får rapporter fra sin evangelist. Siden jeg begynte å jobbe her i april 2011, har vi hatt en stor vekst i antall evangelister, og det har naturlig nok vært veldig mye å gjøre. Hvorfor gjør du dette, du kunne jo hatt en god økonomisk jobb med din utdannelse? – Det er nok på grunn av det kallet jeg opplever jeg har over livet mitt. Jeg trives rett og slett ikke hvis ikke jeg kan jobbe direkte med misjon. Det kan hende det forandrer seg etter hvert, men akkurat nå er det slik. Hva gjør deg takknemlig og glad i din daglige jobb? – Jeg er svært takknemlig for mine gode kollegaer. Tenk å få være på jobb med mennesker som elsker Jesus og som liker å snakke om ting som har med Guds rike å gjøre. Vi pleier å be sammen hver dag. Det setter jeg pris på. Det er også et stort privilegium å høre vitnesbyrd fra de innfødte evangelistene, eller fra de andre virkegreinene vi har i Sarons Dal. Det er stort å få være en del av det.

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

31


Sofia med en gjeng fra menigheten i Hong Kong i 2010.

Hvilke mål har dere på avdelingen “Innfødte Evangelister”? – Vi har store mål, og det er bra å ha noe å strekke seg etter. Vi har vokst fra ca. 600 til nesten 1000 evangelister på litt over et år, og nå ”blinker” 2000-tallet i våre hjerter. Hvordan det skal gå til, vet bare Gud. Vi kan gjøre vår del ved å bli mer effektive i måten vi jobber på, slik at vi gir rom for vekst. Vi ønsker også å kunne følge opp de vi støtter nå enda bedre og sikre at alle støttepartnerne hører jevnlig fra sin evangelist. Hvorfor er det viktig å støtte “Innfødte Evangelister”? – Alle mennesker trenger å få høre om Jesus. Det finnes uendelig mange som ennå ikke har hørt hans navn. I disse dager har vi fokus på Thailand, som ifølge Operation World bare har 3 % kristne av 68 millioner innbyggere. Hvordan skal de menneskene bli nådd? En måte du kan være med på, er å sende en stedfortreder i ditt sted som kan språket og kulturen til de som bor i landet. Rune holder kampanjer i flere land, og det tror vi på. Likevel tenker vi på alle de unådde stedene som aldri får besøk av en slik eller tilsvarende kampanje. Men vi kan sende noen andre. Vi kan sende en innfødt evangelist. Gjennom at vi støtter innfødte evangelister som har et kall fra Gud til å nå sine egne, gir vi dem større handlefrihet til å gjøre nettopp det: nå sine egne! Ved å støtte en innfødt evangelist er du med på å leve ut misjonsbefalingen i Matteus 28 om å bringe det gode budskapet ut til alle nasjoner, avslutter Sofia Bruno.

32

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

Sofia sammen med en pastor som bruker Brevkurset ”Det Nye Liv” i Indonesia.


Bønnevektere Jes. 62.6–7 forteller oss at vi er satt til å være bønnevektere på “muren”. Dette er skrevet ca. 700 f.Kr. i ei byggetid for Jerusalem.

Av Glenn Tønnessen Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden.

palmegrener (symbol på seier) i hendene sine som ingen kunne telle” (Åp. 7.9).

For vår tid og for det vi nå står overfor her i Sarons Dal, ikke minst med tanke på nysatsinga i Sørøst-Asia, så er bønneordren gitt til oss. Vi skal bygge Guds rike i disse landene med mindre enn 1 % kristne. Tenk at vi kan være med å gi disse landene evangeliet, ikke bare med våre penger, men også med våre bønner.

Matt. 18.19: “Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om skal de få av Far i himmelen.” Dette er gitt som et løfte til oss om en felles og samdrektig bønn som vil ta oss enda lengre. Sammen er vi så mye sterkere. Også når det gjelder bønn.

For et privilegium. I ei tid der Troens Bevis får være en betydelig aktør på oppløpssiden i historiens største kjærlighetsdrama.

Den frontlinjen Rune nå beveger seg på i Sørøst-Asia, er ikke et lett sted å være. Det er ofte en kamp mot Goliat. Det koster. Da trengs vi som bønnevektere. For å støtte ham. Og for å gjøre disse landene til en lovsang på jorden.

Du og jeg skal nemlig være med på å legge millioner fra Asia til den “store skaren av alle folkeslag, stammer og tungemål som står foran Tronen og foran Lammet, kledd i hvite kjortler (symbol på rettferdighet) og med

Nå er det viktig at vi sammen er bønnevektere. ”Dere som påkaller Herren, ikke unn dere ro!”

Hjelp oss å spre misjonsnyhetene!

Gi Troens Bevis videre! Etter du har lest Troens Bevis blad, gi det videre til dine naboer eller venner. Eller fortell dem om vårt tilbud om ett års gratis abonnement!

Vi trenger din hjelp, så misjonsarbeidet kan vokse!

Troens Bevis Verdens Evangelisering|Sarons Dal |4480 Kvinesdal|mail@troensbevis.no|Tlf: 38 35 75 00 TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

33


Evangeliets kraft Pastor Charles Nduwumukama fra Burundi er en av samarbeidspartnerne til Troens Bevis. I over ti år har han hatt hovedansvar for de innfødte evangelistene i landet, spredning av Brevkurset og tilrettelegging av kampanjer. Nå rapporterer han fra kampanjen i juni med Rune Edvardsen og hans team.

Av Charles Nduwumukama

Fra venstre: Peter Carlsohn, Stig Lindell, Klas Anderhell, John Kåre Gullestad og Rune Edvardsen.

Brevkurset ”Det Nye Liv” spres over hele Burundi.

En kvinne ble helbredet under kampanjen i juni.

Charles Nduwumukama og Rune Edvardsen

Vumbi og Kiremba er to avsidesliggende byer i Kirundo og Ngozi, de nordlige provinsene i Burundi. I lange tider har befolkningen her lidd stor nød, drap og brutalitet har ødelagt hjem og familier. Mange har blitt foreldreløse eller enker. Krigen som startet i 1993 og den politiske krisen som fortsatt er skuffende, gjør at ulike politiske partier ikke vil snakke sammen for å dele ideen om å bygge fred og fremtid for kommende generasjoner. Også en del misforståelser og mangel på avtaler gjør samarbeidet vanskelig. Mange unge eksstridende (soldater) som ble sendt tilbake til å leve et normalt liv etter krigen, står nå overfor et arbeidsløst liv. Andre er fulle av bitterhet, noe som alltid har vært en rot av ran og utrygghet i Burundi. 34

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

Det er i disse svært avsidesliggende hjørner at den internasjonale evangelisten Rune Edvardsen og hans team holdt en tre dagers konsertkampanje i juni. Det kraftige evangeliet om Jesus ble forkynt. De ba for syke som deretter ble satt fri fra forskjellige sykdommer, noen med svært alvorlige uten håp om helbredelse. Andre var besatte, men har nå sterke og inspirerende vitnesbyrd om Jesus. Fredsseminar i Kirundo Også fredsseminarer ble arrangert. Begrepet fred og tillit til hverandre er nøkkelen som vil gjøre burundiere stand til å endre historien om Burundi, slik som Norge gjorde etter 1905. Under seminaret i Kirundo var den norske taleren Helge Flatøy lærer for ungdomsledere


Utdeling av Brevkurset ” Det Nye Liv”

Burundi trenger evangeliet.

Fredskonferanse i Kurundo

fra forskjellige politiske partier, og ledere fra landsbyer i nærområdet. Også Rune Edvardsen underviste politiske partimedlemmer og ledere fra ulike kirkesamfunn, inkludert de viktigste lederne i administrasjonen av lavt nivå i Kiremba kommune Ngozi-provinsen. Dette ga en enorm effekt, fordi disse menneskene ikke har sittet sammen på ett sted bare for å dele tanker om fred. I hans lære, påpekte Rune at ekte fred er ikke når du har sikkerhet for deg selv, men når naboen har det. Han fortsatte også å insistere basert på visjonen han har at burundiere ikke lenger lever som hutu, tutsi og twaaer. De er gitt et nytt inspirerende navn, burundiere er nå TWAHUTSI. Navnet ble svært viktig og det rørte i mange av hjertene. Navnet fastslo at burundiere faktisk er ett folk, en nasjon og derfor er det ingen grunn til å slåss. I løpet av de tre dagene med sang og forkynnelse fikk vi se folk overgi sine liv til Kristus. Flere ble helbredet og ga Gud æren ved å dele noen svært sterke vitnesbyrd om hvordan Herren hadde rørt kroppene deres. Her er et av dem:

Charles Nduwumukama danser påscenen i Burundi.

Rune Edvardsen lærer hutuer, tutsier og twaaer til å samarbeide.

”Mitt navn er Benjamin, og jeg kom til seminaret for å se og lytte til det som skulle sies der. Jeg hadde ingen intensjoner om å bli frelst. I vårt samfunn lever vi med så mange witchcrafters. Men vi fryktet dem, fordi vi alltid fikk store problemer i familien min på grunn av dem. Jeg ble fylt med stort hat og sinne, og jeg var ute etter hevn til tross for frykten jeg følte. Læren jeg fikk under seminaret rørte mitt hjerte og jeg ble med på hele konferansen. Må Gud velsigne folket i Norge. Rune Edvardsen snakket kontinuerlig til hjertet mitt. I dag har jeg besluttet å følge Jesus som min frelser og jeg har endret mine dårlige planer.” Bare i Burundi fikk Troens Bevis 38 079 nye elever til Brevkurset “Det Nye Liv” i 2011. Det vil si at totalt har 319 662 fullført første del av selvstudiet i troen på Jesus i landet. Kurset koster ca. 35 kr per stk. Ved å støtte Troens Bevis med kun 35 kroner, gir du evangeliet videre til noen som aldri har hørt det. Noen trenger deg!

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

35


Fire tips til en god høst Med utgangspunkt i Filipperbrevet kapitel 4 skal vi ta for oss noen viktige punkter som kan gjøre høsten rikere for oss. Jeg ønsker alle Troens Bevis lesere en fin høst!

Av Sten Sørensen

1. Vær glad – vers 4. Det er hyggelig å være sammen med glade mennesker. Livet blir lettere da. Det er ulike former for glede: Vinner fotball-laget mitt, blir jeg glad. Får jeg en god karakter på eksamen, blir jeg glad. Får jeg ros, blir jeg glad. Det finnes en dypere glede enn dette: Den kristne glede er uavhengig av alt på jord fordi den som sin kilde har et uavbrutt samfunn med Jesus Kristus. To som er glade i hverandre er glade over å være sammen, uansett hvor de er. Den som er kristen, kan aldri miste sin glede, for Jesus er der alltid! Man kan alltid glede seg i Herren! Glede er mitt første tips til en god høst! 2. Vær ikke bekymret …. Ha Guds fred – vers 6 og 7. Det er menneskelig å være bekymret. Det er jo mye i livet som kan gå galt, og det er lett å bekymre seg. Ja, uten Gud er det nesten umulig å ikke bekymre seg. I disse to vers finner vi en god hjelp mot bekymring: Det er å be! ”Legg alt fram for Gud i bønn”. Her er hemmeligheten. Skal du la være å bekymre deg – er bønn den beste hjelpen. La oss minne hverandre om Mesterens ord: ”Ingen kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde”. Bekymring hjelper ikke! Mitt andre tips til en god høst er: Legg din bekymring på Herren og motta Hans fred isteden. Det er en fred som overgår all forstand!

36

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

3. Ha rett fokus … tenk rett – vers 8. Menneskene vil alltid være opptatt av ett eller annet. Det er en lov her i livet som sier at hvis et menneske tenker på noe ofte nok, vil han snart komme til det stadium at han ikke kan la være å tenke på det. Derfor er det av største betydning at tankene blir opptatt av edle ting. Og her i verset lager Paulus en liste over hva vi skal tenke på. Mitt tips til en fin høst er å ha rett fokus! Du vil bli spart for mye da! 4. Vær fornøyd … under alle forhold – vers 11 og 12. Det er noen som aldri blir fornøyd. Man skal alltid ha mer og ha det bedre. Det er en farlig karusell. Mammon og materialisme er en krevende gud. Da blir det fort at ”mye vil ha mer”. Vi har økt den materielle standard enormt i Norge de siste 40 år. Det må vi jo takke for. Men er det flere lykkelige mennesker i Norge i dag enn for 40 år siden? Lykken ligger andre steder enn i materialismen. Paulus hadde opplevde både rikdom og fattigdom. Han var innviet i begge deler. Hans råd er mitt fjerde tips til en god høst: Vær fornøyd under alle forhold. Den som kan glede seg over lite, har mange gleder! Takknemlighet er en stor og viktig dyd!


Sarons Dal satte misjon på kartet for flyvertinnen Anita Bibelskolen i Sarons Dal ble skrittet ut i verden for flyvertinne Anita Achong. På reiser rundt i verden hadde hun gjerne en misjonskoffert med i bagasjen. I sommer var hun tilbake som medhjelper under Sommerstevnet.

Av Bente Rognmo Thakre

Som flyvertinne, først for Pan Am og deretter for Delta, har Anita Achong sett mye av verden. Livet hennes har ikke vært strømlinjet, men det har passet henne bra. Hun har egentlig en utdannelse innen økonomi, men eventyrlysten og ung oppsøkte hun en norsk venn i Bergen i 1979. – Han sa at mens jeg var i Norge måtte jeg besøke Sommerstevnet i Sarons Dal. Mens jeg var der bestemte jeg meg for å søke på bibelskolen i Sarons Dal, og der gikk jeg året 1979–80, forteller Anita. Hun kommer opprinnelig fra Trinidad, men bor nå på en liten gård sammen med sin datter i Pennsylvania i USA. – Jeg har hatt behov for litt åpent landskap rundt meg siden arbeidsplassen min har vært heller trang, sier hun med et smil. Det store landbruket har det ikke vært tid for, men noen dyr har hun og datteren kost seg med. – Jeg har blant annet hatt to geiter, Yankee og Doodle, men rett før vi reiste til Norge i sommer var det en coyote som spiste Doodle, det var litt trist, sier hun. I sommer har Anita vært med som medhjelper under Stevnet, mens datteren Mayling var med på YouthPlanet. Med godt humør har hun solgt pølser, hamburgere og annet godt i langkiosken.

Anita forteller at etter bibelskolen i Sarons Dal jobbet hun i en kristen tjeneste i Oslo i nærmere to år før hun senere begynte å jobbe som flyvertinne. – Jeg tror at mye av grunnen til at jeg fikk jobb som flyvertinne, var at jeg snakket norsk. Derfor ble jeg også satt på Deltas ruter mellom USA og Oslo under olympiaden på Lillehammer. I løpet av ti dager var jeg hele seks ganger i Oslo, husker hun. Men misjon og evangelisering har alltid vært en naturlig del av livet hennes. Gjennom flyrutene fikk hun anledning til å ta med seg nødhjelp og bibler i kofferten til trengende der andre ikke hadde like lett adgang. Som for eksempel til kirker i den tidligere Sovjetunionen. – En ting jeg oppdaget på bibelskolen i Sarons Dal, var hvor viktig det er å knytte all hjelp opp mot innfødte evangelister så de kan ta hjelpen til dem som virkelig trenger det, poengterer hun. Nå har livet tatt en ny vending for henne. Under en flytur på vei hjem fra Sør-Amerika skadet hun ryggen da flyet kom inn i kraftig turbulens. – Det ser ut som om jeg har fått en permanent skade som gjør at jeg ikke kan vende tilbake til den gamle jobben min, men jeg er optimistisk og føler at nå har jeg kanskje anledning og tid til å gjøre andre ting med livet mitt. Nå har jeg lyst til å satse på misjonsturer, og gjerne sammen med min datter, sier Anita. TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

37


Øker aktiviteten på Internett I sommer lanserte Troens Bevis Verdens Evangelisering en helt ny utgave av troensbevis.no, men nå økes også aktiviteten på sosiale medier.

Av NAthalie Edvardsen

Med den nye nettsiden og økt aktivitet på sosiale medier, håpes det på en tettere kontakt med faste støttepartnere, og at Troens Bevis skal nå ut til flere potensielle givere. Fra i sommer kan besøkende på troensbevis.no få en helt annen opplevelse enn tidligere. For første gang kan lesere kommentere nyheter fra Troens Bevis. Flere har allerede brukt kommentarfeltet til å gi en tilbakemelding eller til å sende sine hilsener til organisasjonen. Designet er også fornyet, og det er en bedre oversikt for leserne som besøker siden. Nye funksjoner gir også økte muligheter, blant annet for bilder og videoer – så det vil leserne se mer til! Satsingen gjelder også sosiale medier. Partnere oppfordres til å følge arbeidet gjennom sosiale kanaler. Nye funksjoner på Facebook gjør det mulig å lese nyhetsblader, bli en støttepartner, få oversikt over arrangementer og mye mer, direkte på Facebook-siden vår. Husk å følge Troens Bevis på Facebook og Twitter, slik at oppdateringer fra misjonsarbeidet kommer deg nærmere! troensbevis.no 38

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012


Brevkurset viser veien til Jesus for unådde I de fleste land der Troens Bevis sine innfødte evangelister virker, er evangeliet helt fremmed for folk. De har ikke noe basis kunnskap om Bibelen. De fleste har heller ikke tilgang på en Bibel. Derfor er Brevkurset “Det Nye Liv” så genialt. Det gir en enkel men solid innføring i Guds ord fra skapelsen til Jesu død og oppstandelse. I tillegg står utfyllende deler av bibelen skrevet i leksjonene så elevene selv kan lese Bibelens ord. Troens Bevis har i dag ni oppfølgingskontor for Brevkurset, med flere hundre tusen aktive elever. Kurset er gratis, så kontorene med ansatte og trykking av kurset medfører store utgifter, men resultatene er verdt det! Denne måneden håper vi at du vil være med å gi en gave til Brevkurset. Mayur Modak: “Jeg er en hindu gutt, og jeg visste ingenting om den kristne religionen. En venn gav med Brevkurset, og jeg begynte å svare på leksjonene. Nå ser jeg at Gud skapte verden, at han skapte kvinne og mann, og at mennesket syndet. Så kom Jesus inn i verden for å frelse oss. Jesus er Guds sønn, og jeg tror på Han. Jeg har fred, og jeg er glad. Og jeg forteller andre om Jesu kjærlighet!”

Bruk vedlagte giro eller gironr. 3080 30 43007 i Norge. Bruk ellers gironumrene på side 39. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på troensbevis.no TROENS BEVIS MAGASIN MAI 2012

39


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi:“Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem” (Åp 14:13)

Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering i ditt testamente kan “dine gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testamente er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke er arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger. I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommedes siste vilje, og så må testamentet underskrives. Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator (vedkommende som utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Troens Bevis er godkjent for å motta arv uten å betale arveavgift til staten. For mere råd og veiledning:(+47) 38 35 75 00 Kontaktperson: Arnold Dragland arnold@troensbevis.no B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis: Oktober 2012  

- et misjonsmagasin for Troens Bevis Verdens Evangelisering