Page 1

Skandinavisk misjons- og vekkelsesmagasin

Hvordan vinne Asia for Jesus?

TROENS BEVIS MAGASIN–JANUAR 2013–54 ÅRGANG

s.

4

Bibelgruppe startes i Syria etter Miracleprogram

s.

10

Ser frem til det femtiende Sommerstevne

s.

36

“Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” 2. Kor 5, 17


troens bevis TrOENS BEViS

MÅNEDLIG VEKKELSESMAGASIN FOR SKANDINAVIA MÅNEDLiG VEKKELSESMAGASiN FOr

Innhold:

Innhold: 03

18

s. s. MENiGHETENS ViKTiGSTE OPPGAVE rUNE EDVArDSEN s. PÅ LEDErKONFErANSE Lederen: s. brevkurset ”Det Nye Liv”: 52. TROENS BEVIS VIL ÅrGANG Det rette offer tok imot Jesus SEr AT DE ELSKEr HVErANDrE PÅHindu aktivist s. - være en profetisk røst som SKANDiNAViA Januar 2013 54. årgang s. APriL 2011

3

12

04

setter fokus på misjon og ZANZiBAr unådde folkeslag - formidle troTROENS på vekkelseBEVIS VIL s. s. og innhøsting være en profetisk røst som Hvordan vinne Asia for Jesus? - gi balanserte og trosstyrkende BiBELSKE VErDiEr i DEN settersom fokus påtilmisjon og artikler inspirerer vekst i hele kristenfolket VErDEN

04

06

unådde folkeslag

08

08

25

SLiK JEG SEr DET

s. - formidle tro på vekkelse Utgis av s. Merket at vi gikk i ferdiglagte innhøsting Troens og Bevis MØTTE JESUS i JErUSALEM gjerninger! - gi VERDENS balanserte og trosstyrkende EVANGELISERING

10

Sarons Dal, N-4480 som Kvinesdal artikler inspirerer til s. Tlf.vekst (+47) 38 35 75 00 i hele kristenfolket PrEKÆrT s. Fax (+47) 38 35 75 01 E-post: mail@troensbevis.no Miracle Channel: UTgIS aV s. Nettsted: www.troensbevis.no

10

BEHOV

12

REDAKSJON:

Ansvarlig utgiver:Kvinesdal Sarons Dal, N-4480

s.

13

Rune Edvardsen Tlf. (+47) 38 35 75 00 OMSOrG FOr DE Redaktør: Fax (+47) 38 35 75 01 Sten Sørensen s. E-post: mail@tbve.no Designer: Nettsted: www.troensbevis.no TANKEr OM LiVET Velkommen med i 2013 Mariell Hovdhaugen

15

27 30

s. s. GUD HAr KNYTTET MEG TiL TrOENS BEViS Ateist fra Sentralasia møtte mannen i hvitt s.

32

MiSJONSNYTT S. VEKKELSEN s. I MIDNATTSTIMEN

33

Bibelgruppe startes i Syria etter HVEM SKAL GÅ Miracleprogram Verdens Evangelisering TROENS BEVIS

14 26

s. s. innfødte evangelister: ArABiSKE rEKOrDSTOr GrUPPE PÅ DUGNADSTUr 289 mennesker frelst på tre måneder TiL DiNASENTErET i GOMA

33

TrOENS BEViS FOr 25 År SiDEN

36 34

s. s. Ser frem til det femtiendeBØYEr Sommerstevne FATTiGE i iSrAEL ØrKENFOLKENE KNE

s.

39

BrEVKUrSET

Et nytt år ligger foran. Det gir anledning til refleksjoner. Året som ligger bak har vært innholdsriktHvorfor og begivenhetsrikt. dumenigheter? lest om her i Troens Bevis. På det personlige skjer det så Det lite har i våre JOURNALISTER: REDaKSJON: planet har jeg blitt 50 år. Det er jo flott å være voksen at omgangskrets man kjenner seg Man Bente Thakre Da Jesus gikk her på jord, hadde så han har en deselv. fleste av oss ville Ansvarlig utgiver: vet hva man kan – og hva man ikke kan. Som femtiåring er man mer avslappet og har Kåre J. Stusdal vært skremt av. Han besøkte hvem som helst, uten å rynke pannen. Det ville vært rune Edvardsen vært ute i en vinternatt før, derfor har manå et større overblikk ogHan en større sinnsro. Sten Sørensen både slitsomt og utfordrende følge Jesus en dag. prioriterte å være sammen Nathalie Edvardsenredaktør: med samfunnets utstøtte. De som de “rettroende” ikke ville ha noe med å gjøre. Samtidig erHvor det viktig medvar, topp innsatsdet de noe. nesteBlinde 15–20fikk årene. Klokka gårlamme fort nå, kunne derfor gå, og Sten Håvard Axel Kator Sørensen enn han skjedde synet tilbake, må man bruke de erfaringer man har fått i misjonens tjeneste på en konstruktiv og alle som en ble sett. redaksjonssekretær: offensiv måte. FOTOGRAF: Mariell Edvardsen Tross tusenvis av møter, så blir kanskje bare noen ti-talls frelst i uka i Norge. Hvorfor? Nathalie Edvardsen Vel,om i deatfleste er for detmisjonen ikke noen på våre møter til åevangeliet. ta imot forkynnelse Jeg drømmer vi tartilfeller nye løft ogufrelste inntar nye områder med Simen Løvgren eller omsorg, fordi vi er isolert i egne lokaler. Vi har ikke vært der ute, ogatmøtt aBONNEMENT Jeg ønsker å nå ut, langt ut! Jeg drømmer også om nye samarbeidspartnere slik vi folk på Aina R. Eftestøl hjemmebane. kan nå nye folkegrupper. Sendes ut gratis i ut tilderes

Norge og Norden Abonnement Menighet er løsningen og ordningen. Min visjon for framtiden er at vi er i front som pionærer innen misjon. Vi skal være der Sendes ut gratis i Jeg tilhører en menighet som ligger i ei bygd der det er veldig åpent. Og gledelig, Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år ingen andre er – hos de unådde – med evangeliet. Det vil komme en stor teknologisk Norge og Norden i det siste er det flere nye som kommer til møter. Bygdefolk som ser seg velkomGiro: 3080 30 43007 utvikling de neste 10 årene, og vi må være der ting skjer. Frivillig kontingent: kr 349,- pr. år men og sett. Men skal jeg være ærlig, så har det de siste Dansk postgiro: Giro: 3080 30 43007 30 årene ikke vært noe særlig innhogg i det flotte bygNå ligger 2013 foran oss. La oss fylle hver dag med mening og gode Fonden Troens Bevis Danmark Dansk postgiro: demiljøet. Mange bygdefolk er positive til menigheten, opplevelser. Det beste vi kan gi menneskene er evangeliet! 1-658-0546 Fonden Troens Bevis Danmark men har ikke satt sine bein der. Hvorfor holder norske 1-658-0546 7 42 87-4 Svensk postgiro: menigheter på i samme dur, uten at tonene treffer? postgiro:800014 7 42 87-470201790 Tonene fra Himmelen er “Kom som du er. Bli med i FinskSvensk postgiro: Finsk postgiro: 800014 70201790 felleskapet. Vi har ventet på deg lenge nok. Du er Færøyisk postgiro: 66222 Færøyisk postgiro: 66222 velkommen!” Vi i Troens Bevis vil stå sammen med er N-4480 allealle er N-4480 KvinesdalKvinesdal

GrafiskGrafisk produksjon produksjon Hegland Trykk AS, Flekkefjord Hegland Trykk AS, Flekkefjord Opplag: 6300 eksemplarer Opplag: 7200 eksemplarer 2

Troens bevis magasin Januar 2013

alle menigheter for Evangeliet. Jeg drømmer om et kristent “NAV-kontor”. På dette kontoret er det jobber i overflod, men vi trenger flere arbeidssøkende. Stå sammen med troende i hele Norge, og vi vil få se resultater!

ansvarlig utgiver


.

,

Leder av Sten Sørensen

Det rette offer I det gamle testamentet måtte menneskene ofre til Gud. Prestene hadde også en slik oppgave på vegne av folket. I Hebreerbrevet står det om denne offertjenesten. Der leser vi at yppersteprestene daglig måtte bære fram offer, først for egne synder og så for folkets. Jesus derimot gjorde det én gang for alle, da han ofret seg selv. Kontakten med Gud er altså gjenopprettet og vi har alltid adgang til Guds faderhjerte gjennom Jesu verk for oss på Korset. Med andre ord: Himmelen er åpen over oss! Ingen kan bidra med noe angående vårt frelsesgrunnlag. Det hviler på Jesu fullkomne verk for oss på Golgata. Og det Jesus gjorde, er nok for tid og evighet! Jeg er glad for at tiden da menneskene måtte bringe fram sitt offer – eller at yppersteprestene måtte gjøre det i menneskets sted for syndene – er over. Frelsessaken er ordnet! Likevel, vi skal også bære fram vårt offer, ikke for å bli frelst, men som et resultat av at vi er Guds

I Jesaja 58 står det om den rette faste. Først leser vi om den faste som ikke berører Guds hjerte: «Dere presser arbeidsfolkene hardt. Når dere faster, blir det strid og trette, og i ondskap slår dere med neven. Dere faster ikke slik i dag at bønnen kan høres i det høye. Er dette den faste jeg vil ha: en dag da mennesket plager seg selv, henger med hodet som sivet, kler seg i botsdrakt og ligger i aske?» Den fasten som Gud vil ha er at vi «setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, og at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: Her er jeg!» Vår faste, eller vårt offer, går først og fremst ut på å vise omsorg og hjelpe dem som lider. Gud er nemlig praktisk og konkret. Han bryr seg om menneskene!

«Det er et tankekors om lovsangen gjør oss innadvendte! Lovprisningsofferet, det vil si frukten av lepper som lover hans navn, MÅ kombineres med et annet offer, nemlig å gjøre godt og dele med andre.» barn: «La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover Hans navn. Men glem ikke å gjøre godt å dele med andre, for Gud har behag i slike offer.» Heb 13, 15 – 16. For noen år siden da lovsangen tok en stor plass i våre møter, var det noen som sa at det viktigste vi kan gjøre er å synge lovsanger til Gud. Da fokuserte man spesielt på vers 15. Men neste verst er minst like viktig: «Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for Gud har behag i slike offer.» Det er naturlig å synge lovsanger til Gud og takke ham for frelsen, men det er også naturlig at takknemligheten over å være et Guds barn resulterer i gode gjerninger – nemlig at andre også må få oppleve frelsen!

Det er naturlig å søke Gud i bønn. Det er også naturlig å synge lovsanger til Gud. Han fortjener nemlig all vår oppmerksomhet. I 1 Sam 15, 22 står det at lydighet er bedre enn offer. I Bibelen står det klart hva som er vår oppgave og hensikten med vårt liv. Mesteren sa det så klart: «Gå derfor ut». Vår hovedoppgave i 2013 er å være Jesu disipler. Vi skal være hans utsendinger. «Slik som Du har utsendt Meg til verden, har også Jeg sendt dem til verden.» Joh 17, 18. Det er dette som er misjon! Og det er dette vi kan få være med på gjennom Troens Bevis Verdens Evangelisering! Takk at du er med oss og bryr deg om andre! Velsignet nytt år!

Etter sin første rundreise i Asia i høst skrev Rune Edvardsen at han møtte en pastor i Thailand som Dawa introduserte ham for. Rune spør pastoren om det er evangelister i landet. Da svarer pastoren at de unge vil ikke ut å fortelle om Jesus, fordi de liker lovsang og interne ting i kirkene bedre. Det er et tankekors om lovsangen gjør oss innadvendte! Lovprisningsofferet, det vil si frukten av lepper som lover hans navn, MÅ kombineres med et annet offer, nemlig å gjøre godt og dele med andre. Troens bevis magasin Januar 2013

3


Hvordan vinne Asia Vi sitter på en liten kafe i Thailand og samtaler om hvordan landet kan vinnes. Dette folkerike landet der under én prosent tror på Jesus.

Av Rune Edvardsen For 2000 år siden satt det noen menn i Jerusalem etter å ha mottatt oppdraget om å gå ut i all verden. Det var 12 helt vanlige mennesker som fikk utfordringen. De hadde møtt Jesu kjærlighet. Da han ba dem følge seg begynte eventyret i deres liv, de fikk gå med en redningsplan for hele jorden. De fleste gav sitt liv for dette oppdraget uten spesiell ære eller fest. Slit og pionerarbeid var deres hverdag. I mange deler på jorden har generasjoner fulgt opp denne oppfordringen, og i dag har halve jorden hørt budskapet om Jesus – som er redningen for evigheten. 2,7 milliarder har enda ikke hørt om Jesus kjærlighet for dem. Hvorfor ikke? Er ikke midler og muligheter til stede? Jo, de er der som aldri tidligere. Alt er klart. Men hva skjer? Hvorfor har Sørøst-Asia nesten ingen troende? På den lille kafeen sitter vi og snakker om hvordan denne store nasjonen, Thailand, skal vinnes. En person har drømmer om 10 prosent i sin levetid, og han er allerede 73 år gammel. I dag er det under én prosent som tror på Jesus i denne folkerike nasjonen som har besøk av alle verdens nasjoner.

4

Troens bevis magasin Januar 2013

Pastor Nirut Pastor Nirut er en karismatisk person. Han har bygget et nettverk med snart 30.000 Thaier som er i forskjellige sammenhenger. Han kjenner de høytstående i landet. Noe som for oss nordmenn kan høres svevende ut når en nevner klasser av folk, men slik er det bare. I Niruts kirke i Bangkok går der folk fra Regjeringen og fra Kongefamilien. Det er en levende pinsekirke med folk i alle aldre. For et par år siden gav Nirut 100 medlemmer til sin sønn som startet i en annen bydel. Nå er de vokst til 300 medlemmer.


for Jesus? I søndagsmøtet som vi er med på er lokalet så godt som fullt. Flott sang og vitnesbyrd, og prekenen til pastoren er veldig bra. Men toppen er når det inviteres til frelse. Da kommer først to damer frem. Så kommer det fire til, der én av dem er i ledelsen for De Gule i landet. Helbredelse av kreft Etter møtet sitter vi rundt bordet med Pastor Nirut og noen inviterte gjester. Spesielt et ektepar viser stor glede og forteller en vakker historie. Damen er oppvokst i et kristent hjem, men gikk bort fra troen etterhvert som hun vokste opp. Hun ble gift med en innflytelsesrik mann som senere ble senator i politikken. Hun startet en god møbeleksport forretning som gikk veldig bra. Så kom beskjeden: Mannen var full av kreft. Målingsverdiene var over 200 der det normale skulle være under 10. Han ble veldig syk og oppsøkte leger som hjalp til. For tre måneder siden ville han til kirken til Nirut. Han visste at kona var troende fra barneårene. De gikk til menigheten og han tok i mot Jesus sammen med kona der. De strålte begge to. Sist uke var de på sjekk for kreftsykdommen. Alle prøver er normale. Andre senatorer og folk han omgås med er spørrende til at han ser bedre ut og ikke har noen form for sykdom lenger. Dette har blitt et stort samtaleemne i Senatet. Han smiler og er bare et vitne, og vitnesbyrdet kan ingen tas fra ham. Det er blitt veiviseren til Jesus. Kona forteller at hun var fortvilet da han ble syk. Hun kunne nemlig ikke reise noen steder og selge/ importere. Hun ba til Gud om hjelp. Hjelpen kom. Like

ved hennes butikk er et internasjonalt stort hotell. Hun begynte med smykker, edelstener og andre ting, og salget gikk i været og hun har nå en bedre butikk enn noen gang tidligere. De fortalte meg at de har en større bygning og eiendom i en by like ved grensen til Laos. De vil gjerne gi dette stedet så det kan bli en kirke som en av de nye innfødte evangelistene kan starte opp menighet der. Det er fantastisk. Nå har vi allerede en ny kirke. Pastor Nirut er meget fornøyd. Han leverte meg vitnesbyrd og bilder på 20 evangelister både kvinner og menn som skal ut og plante menigheter i Thailand. Han ser på meg og sier at kan jeg klare 20 til, så har han dem klare om litt. Jeg sier i hjertet mitt at tallet er 300, så det er bare å komme med nye. Troens bevis magasin Januar 2013

5


Litt ferie På reisen er Sølvi med meg. Med en timeplan som de fleste rynker på nesen av, er det fint å få være litt sammen på tur. Folkene her liker godt å treffe Sølvi. Men vi fikk også litt tid for ferie mellom reisene. Vi opplever noen fine dager og er ute blant folk. Det meste finnes i Thailand og det er veldig mange tilreisende. Noen steder er det mange norske dialekter, og svenske «Kjøttbullar» selges på restauranter. Man kan jo lure på hvor man er … Vi må ta med oss Jesus hit, kjære venner. Øst-Asia trenger mange som bringer Jesus med seg. Det viktigste er å utruste de stedlige. Vi andre kommer aldri til å bli akseptert kulturelt i disse områdene. Det er thailendere, vietnamesere, burmesere og alle andre nasjoners egne som skal vinne sine folk her. STARTSKUDDET GIKK FOR LENGE SIDEN. VI MÅ VÅKNE OG HANDLE. Strategien Det er veldig hyggelig å merke gleden fra lederne i området når de skjønner hvordan vi i Troens Bevis jobber: At vi kommer for å underholde deres egne uten å ha noen baktanke er nesten utenkelig for dem. At de skal få drive på den måten de tror er best, og som de er kalt av Gud til, er en stor glede for dem. I disse landene er folk meget hyggelige og vil sjelden skuffe deg med “sannheten”, men snakke fint til deg selv om du ikke treffer målet. 6

Troens bevis magasin Januar 2013

Derfor er det viktig med relasjoner som går dypt der en kan snakke åpent og finne de beste løsninger. Ledertrening og evangeliseringstrening er mildt sagt avgjørende. Utadrettede kampanjer likeså. THAILAND ER PÅ TIMEPLANEN I GUDS FRELSESPLAN. Vietnam Landet er mye likt Thailand ved første inntrykk, men folkene og historien er veldig annerledes. Kommunismen, USAs tap i krigen, det politiske maktspillet er helt annerledes. Det er offisielt ikke lov å drive menigheter og trosarbeid i Vietnam. Derfor er den mest effektive måten å bygge Gud Rike gjennom husmenigheter. Daniel og kona som dere har lest om før i Troens Bevis, er slike pionærer som bygger nye menigheter i mange byer. De starter ved at noen blir nådd, for så å invitere venner som vinner venner og samles i nye hjem, og så blir det menigheter. For 10 år siden kunne de ikke samles, men uoffisielt lar myndighetene det skje nå. David og kona tar oss på et spisested der vi samtaler og planlegger. De første 20 evangelistene er på plass og underholdet startet fra oktober 2012.


Daniel forteller at folk er veldig åpne. Spesielt i nord hvor kommunismen har vært tyngst, er folk veldig søkende og lette og vinne. De mangler bare ressurser og folk. De er utrolig glade for Troens Bevis strategi. Daniel forteller at de nå kan samle opp til 2-3000 mennesker til inspirasjonsmøter på kristne eiendommer, så de trenger steder der de kan utføre slike storsamlinger. Etter et typisk vietnamesisk måltid med så mye «grønt fòr» at en nesten kjenner seg som vegetarianer, blir vi kjørt til en bydel med en “kirke” der jeg skal tale. Her samles et 40-talls kristne denne kvelden i en gang i et privathus i byen. Det var en veldig fin stemning og Guds nærvær i forsamlingen. Og gledelig er det at en så stor del av forsamlingen er ungdom, det lover godt for fremtiden. Daniel og kona er begge pastorer. Han koordinerer alle 253 husmenighetene og reiser rundt i landet hele tiden. Neste steg i Vietnam blir å arrangere ledertrening og evangelistkonferanser der folk kan inspireres til å vinne sine landsmenn for Jesus. De sitter klare og trenger oss til å hjelpe dem. STARTSKUDDET GIKK FOR 2000 ÅR SIDEN. VI MÅ SKYNDE OSS TIL MÅL!

Kjære partnere! Mitt hjerte er fylt med uro. Vi må på en eller annen måte ekspandere og nå disse målene. Vi leter og søker etter Guds vilje med våre liv og en kan vel ikke komme mer inn i Guds vilje enn å vinne Hans elskede barn tilbake? Men det er alltid en kamp om dette. Når vi røver fiendens gull vil han forsøke å hindre oss. Denne fienden er bare ute etter én ting, nemlig å røve og plyndre det Gud elsker. Da disiplene møtte Kjærligheten på stranden eller på veien der de møtte Jesus, ble de aldri mere de samme. Dette er utfordringen vår i dag. Har vi møtt Kjærligheten slik at vi aldri mere blir den samme? At vi ser Hans plan og verk og gir oss til dette. Her ligger vårt kall sammen. Sammen for Herrens oppdrag! Tjen med glede og fyll Himmelen med liv. La lovsangen lyde for de sjeler vi vinner. Det verste jeg vet er å be deg om penger. Det er mye lettere å be deg om bønner. Men bønnesvaret krever penger og ressurser og villige hjerter. DET HAR VI SAMMEN KLART OG FREMSKAFFE. DERFOR LYKKES OPERASJON SØRØST-ASIA ALLEREDE! Må Herren velsigne dere og bevare dere!

Troens bevis magasin Januar 2013

7


Sølvi Edvardsen fra reisen til Thailand og Vietnam:

Merket at vi gikk i ferdiglagte gjerninger! I november reiste Sølvi Edvardsen sammen med Rune Edvardsen til sørøstAsia. Etter å ha besøkt nasjonale kristne i Thailand og Vietnam, observert alle ungdommene som kom på møtene og sett buddhister som gav sine liv til Jesus, er ikke Sølvi i tvil om at Gud forbereder en ny innhøsting for Troens Bevis i dette området.

Av Bente Rognmo Thakre - Denne reisen var en ny opplevelse for meg på flere områder, forteller Sølvi. - For det første så handlet ikke reisen om en stor kampanje der vi var et helt team som reiste ut. Denne reisen handlet om å legge grunnarbeidet for Troens Bevis sitt virke i Sørøst-Asia i årene fremover. Og det første som skjedde da vi kom til Thailand var at vi fikk 20 nye evangelister å støtte, nå må vi bare ha tro til Gud for at vi får støttepartnere for dem! 8

Troens bevis magasin Januar 2013

- Det var også første gang på 18 år at Rune og jeg har vært på en reise sammen alene, så det var fint i vår hektiske hverdag, med Runes travle timeplan, å få noen få dager sammen, legger hun til. Hun forklarer at en av grunnene til at Rune må reise så mye er at han planlegger alle kampanjene selv for å være sikker på at alt er på plass når selve kampanjen skal finne sted. Han har god erfaring


på dette området, det gjorde han de siste 20 årene også for Aril Edvardsen. - I India, for eksempel, er de veldig flinke til å ta seg av planleggingen, så der er det mye enklere. Men i Afrika og enkelte asiatiske land er det viktig at Rune er sterkt tilstede i forkant for å være sikker på at alt ligger til rette når vi kommer. Ikke minst når det gjelder oppfølging av de nyfrelste etter en kampanje, legger Sølvi til. Mange ungdommer Sølvi forteller at hun var spesielt imponert over å se alle ungdommene som var på møte i undergrunnskirken de besøkte i Ho Chi Min City. Også at folk var villige til å gi bort store deler av huset sitt for at andre kunne ha kirke der. Det er nok ikke mange av hos her i vesten som hadde gjort det. - Det var mye ungdommer og det som så ut som studenter, på møtet. De var utrolige ivrige, og vi opplevde at på møtene sang de mange av de samme sangene vi har i Norge, bare at de sang dem på vietnamesisk. Hun forteller at hun fikk også inntrykk av at de kristne som de traff både i Thailand og Vietnam var veldig optimistiske og ser positivt på fremtiden. - De virket ikke redde, og de virket trygge på seg selv. Møtet vi var på i en undergrunns-menighet i Ho Chi Min City foregikk i et privat hjem. Det var veldig liten plass, folk satt på rekke og rad i en lang hall i huset, og flere fulgte møtet fra underetasjen. Jeg er helt sikker på at folk utenfor kunne høre lovsangen og musikken, så selv om de kristne nok er forsiktige, virket de ikke redde, forteller hun. –Det er nok blitt mer åpent for evangeliet i Vietnam de siste 10 årene, tror hun. - Det var også veldig interessant å møte folk som lever under disse forholdene. De lever under noe helt annet enn det vi gjør som kristne hjemme i Kvinesdal, der alt er så fritt og åpent. Allikevel står de kristen virkelig på for det de tror på, og lar seg ikke kue. Buddhister kom til tro Tilbake i Thailand før de reiste hjem fikk Rune og Sølvi også besøke en menighet til Pastor Nirut som er en av pastorene som Troens Bevis nå samarbeider med. Sølvi forteller at hun ble veldig imponert over å se at det kom buddhister inn på et vanlig søndagsmøte. - Da frelsesinvitasjonen gikk ut på slutten av møtet, var det flere buddhister som gikk frem for å bli frelst. Det var virkelig imponerende å se at godt voksne mennesker, fra en annen religion, gikk frem for å starte det nye livet, forteller hun.

Takker Mens Sølvi forteller fra reisen, tar det ikke mange minutter før hun sier at hun gjerne vil benytte anledningen til å takke alle Troens Bevis sine støttepartnere som trofast står sammen med dem. - Om en av og til kan føle seg veldig liten, så vil jeg takke alle våre støttepartnere som gjør det mulig for Troens Bevis å ta evangeliet til verdens unådde. Jeg jobber jo ikke selv i Troens Bevis til daglig men ganske ofte ved spesielle anledninger. Og med en mann og to døtre som jobber i Sarons Dal får jeg god innsikt i misjonsarbeidet og de mektige gjerningene som skjer på misjonsmarken. Jeg vil gjerne si tusen takk og på samme tid få ønske alle våre partnere et godt og velsignet nytt år. Også gleder jeg meg allerede til å se mange av dere igjen på Stevnet til sommeren, hilser Sølvi. - Det var veldig godt å få være med på tur for å se arbeidet og hvordan Rune jobber, og jeg er ikke i tvil om at vi går i ferdiglagte gjerninger i Sørøst-Asia! Troens bevis magasin Januar 2013

9


Bibelgruppe startes i Syria etter Miracleprogram Det startes nå en bibelgruppe i krigsherjede Syria etter initiativ fra syriske TV-seere som ser på Miracle Channels TV-program.

Av Bente Rognmo Thakre - Vi har fått beskjed gjennom våre kontaktfolk i Syria at det startes opp en bibelgruppe i Syria som følge av TV-programmet vårt “Her og Nå”, informerer Barty Shokralla, leder for Miracle Channel. “Her og Nå” er et av Miracle Channels ukentlige direktesendinger til den arabiske verden. Interessen for dette programmet er spesielt stor, og de finnes allerede flere bibelgrupper i andre arabiske land, slik som Egypt, som har bestilt serien på DVD for å bruke undervisningen i mindre grupper. - Det er blant annet en kirke i Kairo som bruker dette programmet i en ukentlig samling. Først ser

Fra innspillingen av ett TV-program for Miracle Channel.

de programmet før de samtaler sammen og ber for hverandre over temaene som blir tatt opp, forteller Barty. Hensikten med akkurat dette programmet er å hjelpe folk å se seg selv slik Gud ser dem, og ikke slik de nødvendigvis oppfatter seg selv, forklarer Barty videre. - Vi ser at veldig mange går rundt og tror at Gud ser på dem gjennom en linse som fokuserer på feilene de har gjort. Det er nemlig ofte slik vi ser på oss selv. Og mange sliter med skam over ting de har gjort, og tror at dette kommer mellom dem og Gud. Når de forstår at Gud ser på dem som fullstendige og verdige mennesker fordi Jesus tok hånd om våre feilgrep, en gang for alle, bringer det legedom og frihet som gjør at de kan trå ut i det Gud har for dem, supplerer Barty. Han synes det er veldig spennende å høre om bibelgruppen som nå starter opp i Syria.

Som følge av TV-program på Miracle Channel startes det nå bibelgrupper i Syria. 10

Troens bevis magasin Januar 2013

- Den nye gruppen i Syria viser oss to ting, folk får hjelp av TV-programmene våre i Syria, og mennesker har behov for Jesus i sine liv, spesielt dem som lever i krigssoner og har store utfordringer i sitt daglige liv.


Hvorfor kan vi ha fire koner og dere bare en? - Jeg har et spørsmål, hvorfor kan vi gifte oss med fire koner og dere bare med en? Og hvorfor tror vi at himmelen består av mat, drikke og kvinner mens dere tror at det er et åndelig liv med Gud? Dette er to av utallige spørsmål som våre programledere får fra våre muslimske venner hver eneste uke. Men det mest fantastiske er at mange av våre seere tar imot det nye livet sammen med Jesus når sannheten blir åpenbart for dem.

Av Bente Rognmo Thakre Miracle Channel har opplevd en stor økning av seer respons i 2012 etter den arabiske revolusjonen. Det kan tyde på at mange arabere er blitt mer frimodig og at stadig flere søker etter åndelige svar på sine problemer. Ved å svare på deres spørsmål har våre dyktige programledere ledet mange til tro på Jesus. Spesielt ett av våre direktesendte program inviterer muslimer til å stille spørsmål om den kristne troen på direkten. Her er noen av spørsmålene vi får: “Det er kjent at Gud forbyr menneskeofring, hvorfor kunne Gud ofre Jesus da?” “Jeg er en muslim og mitt spørsmål er; Dere sier at Jesus er Gud, men dersom han ble født av Maria og ikke kom direkte fra himmelen, da kan han vel ikke være Gud?

Miracle Channel får mange spørsmål fra muslimer som undrer seg over forskjellene mellom dem og de kristne. (illustrasjonsfoto)

uten hjelp. Jeg vil så gjerne blir fri for å kunne leve et normalt og sunt liv. Jeg vil gjerne ha kontakt med dere også. Tusen takk, Gud velsigne dere.”

Bønnesvar Et av våre mest populære TV-program heter “Gud hører oss.” Her inviterer vi seere til å ringe inn for forbønn på luften, og flere ringer også inn for å fortelle oss om bønnesvar: “Jeg har hatt panikkangst, men etter at dere ba for meg på luften går det mye bedre. Jeg har også fått en helt ny glede og fred i livet. Mange takk til Miracle Channel, dere har virkelige hjulpet meg!” “Jeg er en muslim som følger Miracle Channel, og har gjort det i ett år, og takk Gud for at han har åpnet hjertet mitt for Kristus, og jeg ber med Og en mann fra Saudi Arabia sier: programmene. Vennligst be for min kone “Jeg er nå en kristen og jeg tror at Jesus og min datter for at de skal ta i mot er Guds sønn. Men jeg er fremdeles Jesus. Be for min familie og for at Gud bundet av det jeg har trodd før. Hvordan skal berøre hjertene deres.“ blir jeg fri? Vær så snill og be for meg.” “Gud hørte deres bønn da jeg ba om forbønn for å få barn. Vi har En tradisjonell Og en mann fra Jemen søkte etter vært barnløse i lang tid, og det har familie i Jemen. svar fra Bibelen i 13 år: vært en stor sorg. Vi ringte inn til dette “Jeg har sett programmene deres og programmet og ba om forbønn for dette jeg liker dem veldig godt. I 13 år har jeg problemet, og Gud hørte vår bønn. hatt lyst til å lære om Bibelen og kristendommen i sin Tusen takk til Miracle Channel som bryr seg om oss helhet, men jeg har ikke funnet noen å studere den og har program som dette.” med. Finnes det noen i min by eller mitt land som jeg “Jeg kommer fra Algerie og jeg ba om forbønn kan ta kontakt med? Takk for deres støtte.” for min datter som skulle ha hjerteoperasjon. Vi var veldig engstelige for henne. Men operasjonen var En annen seer fra Algerie ser på programmene vellykket og nå har hun det bra. Tusen takk for at våre i hemmelighet: dere ba!” “Når jeg er hjemme alene så ser jeg på Miracle “Jeg ringte og ba om forbønn for min søster Channel fordi ingen andre vet at jeg har et forhold til som hadde lungekreft, og faktisk, da de tok den den kristne Gud og at jeg har Jesus i mitt hjerte. Men siste prøven av henne på sykehuset før hun skulle jeg vil gjerne få be dere om å huske meg i bønn for begynne med strålebehandling, fant de ikke spor av muskelsykdommen som jeg lider av. Jeg kan ikke gå kreften. Pris Gud!” Troens bevis magasin Januar 2013

11


Hindu aktivist tok imot Jesus Kiran var kjent som en hinduaktivist. Han tillot ikke at folk fra andre religioner kom til hans landsby for å evangelisere. Men en kristen kollega på jobben lot seg ikke skremme, og utfordret han til å lese Brevkurset ”Det Nye Liv”.

Av Bente Rognmo Thakre Kiran Kumar jobber som rørlegger i byen Kurnool i India, en by som Rune Edvardsen har besøkt to ganger med store musikkfestivaler. I 2010 var det over 8000 som søkte frelse under konsertene i denne byen, og flere menigheter ble plantet for å følge opp de nye troende. Kiran er gift med Sadhya, og de har to barn, gutten Aditya på 7 år og jenta Arpana på 6 år. Kiran var kjent som en opprører og en hinduaktivist. Han tillot ikke at folk fra andre religioner kom til hans landsby for å evangelisere. Han var en hindu-ungdomsleder og hadde ansvar for religiøse festivaler og feiringer.

var han fri til å la det ligge. Prabhudas begynte å fortelle litt om Jesus og han leste også høyt fra den første leksjonen i Brevkurset ”Det Nye Liv”. Først så ville ikke Kiran høre, men Prabhudas insisterte på at han måtte ta kurset med seg hjem og bare lese litt, og om han ikke likte det, kunne han levere kurset tilbake dagen etterpå.

Den kvelden da han kom hjem, begynte Kiran å lese Brevkurset, det fanget interessen hans og han gjorde ferdig den første leksjonen. På jobben dagen etterpå spurte han Prabhudas hva han skulle gjøre videre. Prabhudas foreslo at han skulle lese leksjonen en gang til, og Da han fikk jobb i Kurnool, denne gangen skulle han fylle oppdaget han at det var flere ut svarene. Allerede neste dag kristne blant de ansatte, og kom Kiran tilbake med leksjonen han gjorde alt han kunne for og ba Prabhudas fortelle mer å unngå dem. Prabhudas om Jesus. Denne gangen jobbet også som rørlegger i sendte Prabhudas resten av den same firmaet. En dag da kurset hjem med Kiran. Det viste begge hadde et oppdrag seg at ikke bare ble Kiran frelst, på et hotel, spurte Prabhudas men også hans kone Sandhya om Kiran kjente til Jesus. Kiran tok imot Jesus, og nå går de En kristen kollega introduserte svarte at han visste hvem sammen til en menighet i Kiran for Brevkurset. Jesus var, men at han ikke Kurnool. De skal snart døpe seg, likte han siden han kom fra og det vil skape problemer med et annet land, og det var nok av indiske guder. familien deres, så lederen for oppfølgingskontoret i Prabhudas ba Kiran om å lytte til det han hadde å Kurnool ber om ekstra forbønn for Kiran og Sandhya. fortelle om Jesus, og om han ikke likte det han hørte, 12

Troens bevis magasin Januar 2013


Brevkurset vant Kareti og Dinakar Hverken Kareti eller Dinakar likte kristne, men de klarte ikke å stå imot invitasjonen fra en av våre innfødte evangelister. I dag takker de våre støttepartnere for at de fikk høre om den levende Gud!

Av Bente Rognmo Thakre Jeg heter Kareti og jeg jobber for en lærfabrikk i Ananthapur i India. Min mann Dinakar jobber også for det samme firmaet, vi er født hinduer og vi har ei lita jente på fem år. Vi tilba hindu idoler og vi visste veldig lite om Jesus. Min mann likte heller ikke kristne. Flere ganger kom kristne arbeidskolleger på besøk til oss, og han ble straks i dårlig humør og ønsket ikke at de skulle komme til vårt hus. En dag da vi gikk forbi et friluftsmøte, stoppet vi et øyeblikk mens mannen min klaget og sa at: “disse kristne ønsker bare å forkynne at Jesus er den eneste guden og de fornekter våre guder.” I mellomtiden kom det en ung mann bort til oss. Han ville gi oss en bok, men min mann nektet å ta imot den. Men den unge gutten insisterte og spurte om vi i det minste kunne lese bare en side i boken når vi kom hjem. Min mann kunne ikke si nei, og jeg tok imot boken. Da vi kom hjem begynte mannen min å lese, og han ble snart så ivrig at jeg spurte hva som

Kareti og mannen Dinakar var sterke motstandere av evangeliet før leste Brevkurset. var så interessant. Han sa at boken fortalte den sanne historien om en person. Jeg begynte også å lese boken, og allerede neste dag gikk vi tilbake til møtene for å treffe pastoren. Han gave oss Brevkurset ”Det Nye Liv”, og vi er blitt så lykkelige over at vi har fått lære om den levende Gud og hva Han har gjort for oss. Vi ønsker fremdeles å lære mere om Jesus. Vær så snill og be for oss. Vi vil gjerne at våre venner og foreldre også skal lære å kjenne Jesus. Vi setter stor pris på arbeidet dere gjør for å fortelle verdens mennesker om den levende Gud.

Troens bevis magasin Januar 2013

13


289 mennesker frelst på tre måneder Kontaktperson i Bangladesh, Albert Mridha, skriver i sin siste rapport om hvor effektivt det er med innfødte evangelister. Selv er han mye på farten i forhold til undervisning og trening, mens de innfødte evangelistene som støttes av Troens Bevis evangeliserer i landsbyene.

Av Kåre J. Stusdal Bangladesh er et ungt land som selvstendig stat. Først i 1971 fikk landet sin uavhengighet fra Pakistan. Landet er et av de mest folkerike i verden målt i areal pr innbygger. Folkegruppen bengal utgjør 98% av innbyggerne og bengali er det offisielle språket. Mesteparten av Bangladesh ligger i elvedeltaet der elvene Ganges og Brahmputra renner ut i Bengalbukten. Dette er verdens største elvedelta og er meget fruktbart, men også utsatt for store oversvømmelser. Dette gir folket en del utfordringer. Albert Mridha, vår kontakt i Bangladesh, sender av og til ut bønnebrev der han beskriver noen utfordringer de står i disse periodene hvor elvene går langt ut over sine bredder. Han skriver også om hvordan de kan få være til hjelp for folk når disse situasjonene oppstår. Av Bangladesh befolkning på nærmere 165 millioner så regnes 0,7% som kristne. Muslimene utgjør nærmere 90%, og det er vel 9% hinduer. De siste månedene rapporterer alle de 18 innfødte evangelistene som støttes at de ber til frelse med mennesker. «Kjære brødre og søstre! Her går arbeidet bra. Vi har hatt 3 evangeliseringsmøter i andre landsbyer de siste månedene. Vi besøkte i tillegg 39 hus da vi hadde dør-til-dør evangelisering. Vi har ukentlige søndagsmøter og månedlige ungdomsmøter i menigheten vår. Ca. 30 mennesker kommer hver uke på søndagsmøtene våre. 14

Troens bevis magasin Januar 2013


Vi har bedt til frelse med 15 personer, og 7 av dem er blitt døpt. Vi har bedt for 18 personer, men det er foreløpig bare 4 av dem som er blitt helbredet. Disse 4 hadde lidelser i hodene og skuldrene sine, men Herren fjernet all smerte. Gud er så fantastisk! En kvinne var barnløs. Hun var helt fra seg siden hun ikke kunne få barn. Hun kom fram til forbønn og vi ba for henne. Kort tid etter ble hun gravid! Hele familien kom til oss etterpå og ble frelst. Halleluja!», skriver den innfødte evangelisten Roshona Roy. En annen innfødt evangelist, Anil Chandra Roy skriver: «Her i Pirganj går arbeidet strålende. Vi har hatt 8 evangeliseringsmøter rundt i distriktet de siste månedene. Vi har også besøkt 39 hjem for å oppmuntre og dele Guds ord med dem.

Vi har ungdomsmøter en gang i måneden, og søndagsmøter hver søndag. Vi er i snitt over 30 mennesker som kommer på søndagsmøtene. Vi har bedt med 26 mennesker til frelse de siste månedene. 18 av disse menneskene er blitt døpt i vann etterpå. Vi ba også for 4 syke, men Gud har enda ikke grepet inn i livet deres. Jeg bor nærme den indiske grensen. Her er folk veldig fattige, men mange er ivrige etter å høre Guds ord. Mange er desperate etter å få Jesus inn i livet deres.» Evangelistene i Bangladesh melder om 289 frelste de siste tre månedene og av dem så har allerede 186 blitt døpt. Albert Mridha avslutter sin rapport med: «Kirken i Bangladesh vokser som ild. Vi er så takknemlige for forbønnen og støtten vi har mottatt i mange år.” Troens bevis magasin Januar 2013

15


Bønnesvar i Tyrkia I april hvert år foregår det en pilgrimsvandring på øya Büyükada som ligger utenfor Istanbul i Tyrkia. Her kommer det nærmere 100 000 muslimer som søker Gud. Dette året var det kristne fra flere land som var med og tilbød forbønn for de som ønsket det.

Av Kåre J. Stusdal Troens Bevis støtter en innfødt evangelist i Tyrkia, et land som har svært få kristne. Rundt år 1900 utgjorde de kristne ca. 22 % av befolkningen, mens de i dag er nede i ca. 0,2 %. Av disse er kun 0,008 % evangeliske kristne. Svært få av landets 73 millioner muslimer har noen gang virkelig hørt evangeliet forkynt. Det har imidlertid skjedd en sakte, men sikker vekst blant de evangeliske kristne. Mens det rundt 1960 fantes ca. 10 evangeliske kristne, var antallet kommet opp i 4.000 i 2010. Den innfødte evangelisten forteller: «I år var det 80-100 000 muslimske tyrkere som 23. april dro på pilgrimsvandring til øya Büyükada i Marmarahavet utenfor Istanbul for å be og tenne lys i den gresk-ortodokse kirken. Troen på det overnaturlige er sterk, og viste seg i en mengde overtroiske ritualer. Folk bar med seg garnnøster, som de strakk fra bunnen av den lange bakken og opp til toppen der kirken ligger. Om tråden ikke gikk av, så ville deres bønner bli besvart. Trærne på begge sider av veien var fulle av tråder og bånd, som representerte det de bad om. Nederst i bakken ble det solgt små amuletter som skulle representere deres ønsker om en baby, en bil, en ektefelle, en jobb. Bønner ble skrevet på lapper som ble festet til trærne. Tusener av muslimer søkte bønnesvar og mange av dem var desperate.

16

Troens bevis magasin Januar 2013


Midt i dette var vi over 300 troende fra forskjellige land som dro dit for å bringe evangeliet til disse muslimene. Fordelt på ti grupper på forskjellige steder, sang vi, vitnet om Jesus, danset, spilte små dramastykker, snakket med folk og bad for de som ønsket det. Muslimske tyrkere er ganske åpne for å ta imot forbønn i Jesu navn. Vi spurte alltid om det var i orden for dem å bli bedt for i Jesu navn og når de ønsket forbønn for sykdom, forklarte vi at det er Jesus som er helbrederen, ikke vi. Etter hvert bad vi for så mange at vi helt mistet tellingen. Men jeg er sikker på at hver av oss bad for minst 100 personer. Folk begynte faktisk å stille seg i kø for å få forbønn. Mange fikk profetier og kunnskapsord som berørte dem sterkt. Flere ble befridd fra demonisk undertrykkelse og minst 20 mennesker ble helbredet og 10-20 ble frelst. Vårt ønske og mål var at de skulle få et møte med Gud når vi bad for dem. Vi delte også ut 7000-10 000 eks. av Det nye testamente og 20 000 traktater, i tillegg til at tusenvis fikk høre evangeliet personlig. Denne dagen møtte vi heller ikke noen problemer med politi eller myndigheter. Det var en dag som virkelig gjorde inntrykk!»

Vær med og støtt innfødte evangelister. Ta kontakt med oss for og få din egen evangelist.

Troens bevis magasin Januar 2013

17


VÅRE FASTE S Vi støtter VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen /S Kontakt TroensFASTE Bevis på 38 35 Vi støtter VÅRE KONGSBERG PAPIR ENGROS Utleie av FASTE Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! VÅRE STØTTEPARTNERE! misjonen til unådde Våre faste støttepartnere /S AS Næringslokaler. Kontakt Troens Bevis på 38 35 Vi støtter KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen FEVANG A/S er Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! -Kontakt Troens Bevis på +47 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma. til unådde - Kontakt Troens Bevis på (+47)folkeslag 38 35 75 00 for støtteannonser for ditt firma. V EPARTNERE! misjonen troens bevis magasin JanUartil 2010unådde KON FEVANG A/S G.T. Eiendom AS Utleie av Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS KJØP / SALG folkeslag 60 Utleie V annonse for ditt firma også!av 4016 Stavanger EPARTNERE! Næringslokaler. tilFEVANG unådde KO folkeslag A/S OG UTLEIE AV Næringslokaler. Vi støtter R KONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen VÅRE FASTE STØTTEPART / SALG FEVANG eannonse forKJØP ditt firma også! A/S 00 EIENDOMMER Mob: 90 56 60 Utleie avFASTE Næringslokaler FEVANG A/S G.T. Eiendom AS OG UTLEIE06AV Kontakt Troens Bevis på 38 35folkeslag 75 00unådde for støtteannonse for di misjonen VÅRE STØTTEPART til FEVANG A/S G.T. Eiendom AS KJØP / SALG 00 Vi EIENDOMMER støtter 4016 Stavanger ROS G.T.Eiendom AS LEDIG ANNONSE KJØP / SALG Stavanger Troens Bevis på 38 35 75 00unådde for /støtteannonse for d TLF .4016 32 27 49 00 Kontakt OG UTLEIE AV til KJØP SALG folkeslag Vi støtter OG UTLEIE AV 4016 Stavanger Mob:90 56 EIENDOMMER 06 60 ROS misjonen KJØP / SALG D: LEDIG Mob: 90ANNONSE 56 06AV 60 TLF . 32 27 49 00 OG UTLEIE Vi st EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS folkeslag Mob: 90 56 06 60 Utleie av OG UTLEIE AV misjonen ED : til unådde EIENDOMMER Vi st og Næringslokaler. TLF . 32 27 49 00 misjo EIENDOMMER KONGSBERG PAPIR ENGROS V I HJELPER DEG MED : g FEVANG A/S TLF . 32 27 49 00 til unådde folkeslag og Regnskap, lønn, TLF. 32 27 49 00 til misj V I HJELPER DEG MED g un fakturering, skatt og: 00 FEVANG A/S G.T. Eiendom AS TLF . 32 27 49 folkeslag Regnskap, lønn, KJØP / SALG bedriftsrådgivning 4016 Stavanger til un fakturering, skatt og VI HJELPER DEG MED: folke OG UTLEIE AV V I HJELPER DEG MED : KJØP / SALG bedriftsrådgivning Regnskap, lønn, EIENDOMMER V I HJELPER DEG MED Regnskap, lønn, folke Mob: 90 56 06 60 fakturering, skatt og: VI HJELPER DEG MED: OG UTLEIE AV

E

r.

evis ide

Bevis eide

BØRRE BØRRE BØRRE BØRRE

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell • Datarekvisita

• Rengjøring

40% av vårt over• Tørkemateriell skudd går uavkortet til misjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

ng

Har du en god forretningsidé?

Engros

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

Støtter Troens Bevis •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på sitt misjonsarbeide

innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Støtter Troens Bevis Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell

• Datarekvisita

sitt misjonsarbeide

• Rengjøring

Engros er grossist på Kongsberg Papir Engros 40% av Kongsberg vårt over- Papir forbruksvarer innenfor: • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. • Kontorrekvisita • Hobby/forming Engros er grossist på Kongsberg 40% av Kongsberg vårt over- Papir Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Ønsker din bedrift å forbruksvarer innenfor: Askeladden skudd går uavkortet Fax: 32 72 85481 • Datarekvisita • Rengjøring støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig••handle til Kontorrekvisita Hobby/forming Tørkemateriell •• Catering Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 • Datarekvisita • Rengjøring kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overtiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til • Tørkemateriell • Catering4 Askeladden skudd går uavkortet E-mail:3614 KONGSBERG fornuftige priser. til misjonsformål. kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi Kongsberg 40% av vårt overTlf. 32 72 85Papir 80 Engros tiscali.no senderØnsker katalog. dinuavkortet bedrift å Askeladden skudd går Fax: 32 72 85481 støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. www.k-p-e.no samtidig handle til Tlf. 32 72 85 80 fornuftige priser. Ønsker din bedrift å E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi og støtte misjonen tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

G

Engros

G r

Ønsker du å videreutvikle bedriften?

- din sparringspartner fakturering, skatt og Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning Autorisert regnskapskontor fakturering, skatt Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal og Tlf.: 37Autorisert 00 bedriftsrådgivning 35 00 - Fax: 27 00 35 09 www.aider.no regnskapskontor Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis

Verdens Evangelisering for Strømsbusletta 8i arbeidet - 4847 Arendal å nå du de unådde med evangeliet.

Tlf.: 37 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09

BØRRE BØRRE

Kong forbr

•Kong Ko

•forbr Da

Ko •• Tø

• Da

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på innenfor: •forbruksvarer Datarekvisita • Rengjøring

Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming •• Tørkemateriell Har du en god forretningsidé? • Datarekvisita • Rengjøring

40% a • Tø skudd til mis

40% a Ønske skudd støtte til mis samtid fornuf Ønsk Ta kon støtte sende samti

fornuf Ta ko sende

Kongsberg Papir Engros 40% av vårt over• Tørkemateriell •å videreutvikle Catering4 skudd går uavkortet Ønsker duAskeladden bedriften? 3614 KONGSBERG til misjonsformål.

Har du en god forretningsidé?

@

dal 35 09

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

BØRRE BØRRE

ng å ten?

@

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

•Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming Papir Engros er grossist på

å

dal 35 o r 09

Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Kongsberg Papir Engros er grossist på forbruksvarer innenfor:

EIENDOMMER TLF. 32 27 49 00 TLF. 32 27 49 00

Teorikurs Teorikurs

40% av vårt overØnsker dinuavkortet bedrift å skudd går støtte misjonen og til misjonsformål. samtidig handle til fornuftige priser. Ønsker din bedrift å Ta kontakt. Vi og støtte misjonen sender katalog. samtidig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

Regnskap, lønn, bedriftsrådgivning fakturering, skatt og bedriftsrådgivning

fornuftige priser. Ta kontakt. Vi sender katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no - din sparringspartner

-Troens din sparringspartner Økonomi-deler AS støtter Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Autorisert regnskapskontor Har du en god forretningsidé? Verdens Evangelisering i arbeidet for VI iHJELPER DEG til åde fleste kjente traktormerker. både Songdalen ogMED: Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 - 4847 Arendal nå du de unådde med evangeliet. Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Husk at vi også har et stort 8utvalg ØnskerEvangelisering du å videreutviklei bedriften? arbeidet for Strømsbusletta - 4847i Arendal Verdens Tlf.: 37Autorisert 00 35 00 - Fax: 27 00 35 09 Regnskap, lønn, Kristiansand www.aider.no Vi lagerfører rimelige reservedeler regnskapskontor å nå du de unådde med evangeliet. hytteruter, kraftoverføringsaksler, V I HJELPER DEG MED : Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 00 35 09 til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.aider.no Autorisert regnskapskontor Strømsbusletta 8 4847 Arendal fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og Økonomi-deler AS Noreid støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler Ledig annonse plass Trafikklærer: Jan Husk at vi Alt også har finner et stortdu Verdens Evangeliseringlønn, i arbeidet for Strømsbusletta 8utvalg - i4847 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 27 sylindere. dette våri Arendal til Regnskap, Kristiansand fleste kjente med traktormerker. både i Songdalen og 00 35 09 bedriftsrådgivning åde nå du de unådde evangeliet. hytteruter,21 kraftoverføringsaksler, Katalog Tlf.:på 37hele 00 35912 00 - sider. Fax: 27 00 35 09 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i fakturering, skatt og traktorseter, hydraulikksentraler og LEDIG ANNONSE Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Trafikklærer: Jan Noreid Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, kraftoverføringsaksler, sylindere. Alt dette finner du i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen og www.klimasystem.no bedriftsrådgivning Kontor: 38 10 04AS 00støtter Troens traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler Jan Noreid Katalog 21 på 912 Mobil: 922 14 419 Husk at vi også har et stort utvalg i Verdens Evangelisering i arbeidet for Tlf: hele 37 25 78 sider. 00 sylindere. Alt dette finner du i vår Kristiansand å nå 01 du de unådde med evangeliet. Bestill den idag. Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 32 77 912 Katalog 21kraftoverføringsaksler, på hele sider. Mobil: 922 14 419 din sparringspartner Kontor: 38 10 04 00 traktorseter, hydraulikksentraler og Bevis Trafikklærer: Økonomi-deler AS støtter Troens NS Vi lagerfører rimelige Jan Noreid Bestill den idag. Den kosterreservedeler kr. 50.Verdens Evangelisering i arbeidet for sylindere. Alt dette finner duevangeliet. i vår til de fleste kjente traktormerker. både i Songdalen ER å nå du de unådde med Kontor: 38 10 04 00 og Autorisert regnskapskontor Privat: 3821 01vipå32 77 sin JanUar 2010 Katalog hele sider. Mobil:www.klimasystem.no 922 14 419 Husk at også har912 et stort utvalg i T Strømsbusletta 8 4847 Arendal Kristiansand Vi lagerfører rimelige reservedeler Bestill den idag. kraftoverføringsaksler, Den koster kr. 50.hytteruter, Privat: 38 01 32 77 Tlf.: 37 00 00 - hydraulikksentraler Fax: 27 00 35 09 og til de35 fleste kjente traktormerker. både Songdalen www.klimasystem.no Tlf: 37 25 78 00 og www.aider.no Kontor: 38i 10 04 00Noreid Autorisert regnskapskontor Bevis traktorseter, DU KAN fÅ TROENS Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan 69 10 23 00 et for Husk at vi også har et stort utvalg i Tlf: 37 25 78 00 Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette Arendal finner du i vår Strømsbusletta 8 - 4847 www.okonomi-deler.no Kristiansand Aud & Øyvind Gloslie liet. BEVIS GRATIS HVER hytteruter,21kraftoverføringsaksler, Bevis Privat: 38 01 Katalog på 27 hele 912 sider. Mobil: 922321477419 Tlf.: 37 00 35 00 Fax: 00 35 09 Bevis ide MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 deler traktorseter, hydraulikksentraler og DronningensgateBestill 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Trafikklærer: Jan Noreid den idag. Den koster kr. 50.69 10 23 00 det for Selvstendige Herbalife SE Distributører Mobil 922 14 419 sylindere. Alt dette finner du i vår rker. www.okonomi-deler.no både i OSS. Songdalen og 3. SIDE Aud & Øyvind Gloslie liet. Kontor: 38 10 04 00 Økonomi-deler AS Kristiansand støtter Troens Bevis Dronningensgate 95 4610 38 10 04 00 Katalog 2123 på hele valg i 69 10 00 912 sider.Verdens Mobil: 922 14tlf. 419 ROS Evangelisering Kristiansand Telefon +47 913 35 222 Mobil 922 14 419i arbeidet for deler www.okonomi-deler.no Bestill den idag. Den koster kr. 50.ksler, å nå du de unådde med evangeliet. DU KAN TROENS Støtter Troens Bevis Privat: 38 fÅ 01 32 77 Selvstendige Herbalife Distributører erker. både i Songdalen og TROENS å Kontor: 38reservedeler 10 00 er og sitt fÅ misjonsarbeide Aud Øyvind Gloslie DUStøtter KAN Trafikklærer: Jan Noreid Økonomi-deler AS støtter Troens Bevis Troens Bevis Dronningensgate 95& 4610 Kristiansand tlf.04 38 HVER 10 04 00 BEVIS GRATIS Vi lagerfører rimelige valg i 69 10 23 00 Verdens Evangelisering i vår Kristiansand sitt Øyvind misjonsarbeide Mobil 922 14traktormerker. 419i arbeidet for www.okonomi-deler.no 1 Aud & Gloslie til de fleste kjente BEVIS GRATIS HVER MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 ksler, 1 å nå du de unådde med evangeliet. Privat: 38 01 32 77i ng ider. Mobil: 922 14+47 419 LEDIG ANNONSE KONGSBERG PAPIR ENGROS Husk atSelvstendige vi også har et stort utvalg Herbalife Distributører og MÅNED, KONTAKT Telefon 913 35 222 OSS. SE SIDE 3. Aud & Øyvind Gloslie Trafikklærer: Jan Noreid Støtter Troens Bevis Vi lagerfører rimelige reservedeler .er50.KONGSBERG PAPIR ENGROS hytteruter, kraftoverføringsaksler, Selvstendige Herbalife Distributører i vår sitt misjonsarbeide Kongsberg Papir Engros er grossist på 3. OSS. SE SIDE Aud & Øyvind Gloslie til de fleste kjente traktormerker. Kontor: 38 10 04 00 www.klimasystem.no Telefon +47 913 35 222 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 forbruksvarer innenfor: ider. Mobil: 922 14 692510 Kongsberg Papir Engros er 419 grossist på Støtter TroensiBevis Husk atSelvstendige vi Alt også har et stort utvalg Herbalife Distributører Telefon +47 913 35 222 Tlf: 37 78 23 00 00 Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no sylindere. dette finner du i vår r.. 50.forbruksvarer innenfor: sitt misjonsarbeide Privat: 38 01 32 77 KONGSBERG Troens Bevis hytteruter,21kraftoverføringsaksler, • Kontorrekvisita Hobby/forming Selvstendige Herbalife Distributører Katalog på hele 912 sider. Kontor: 38PAPIR 10 04• ENGROS 00Støtter Engros sitt misjonsarbeide 1 traktorseter, hydraulikksentraler Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf.og 38 10 04 00 •Kongsberg Kontorrekvisita • Hobby/forming 1 69 10 23 00 Papir Engros er grossist på Bestill den idag. Den koster kr. 50.• Datarekvisita • Rengjøring Mobil 922 14 419 www.okonomi-deler.no KONGSBERG PAPIR ENGROS sylindere. Alt dette finner du i vår 1 G forbruksvarer innenfor: 138 01 32• 77 • Privat: Datarekvisita • Rengjøring • Tørkemateriell Catering KatalogKongsberg 21 påPapir hele 912 sider. S KONGSBERG PAPIR ENGROS Engros er grossist på •• Tørkemateriell Kontorrekvisita •• Catering Hobby/forming Bestill den idag. Den koster kr. 50.forbruksvarer innenfor:

Teorikurs Teorikurs Teorikurs Teorikurs

Økono Verden å nå

EPARTNERE! eannonseØk foronomi-deler ditt firma også! AS Økonomi-deler FASTE STØTTEPARTNERE! STE STØTTEPARTNERE! Teorikurs Øk onomi-deler AS Økonomi-deler Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! Øk Økonomi-deler is på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! AS STETeorikurs ViSTØTTEPARTNERE! støtter VÅRE STØTTEPAR Teo onomi-deler AS Økonomi-deler isFASTE på 38 35misjonen 75 00 for støtteannonse for Øk ditt firma også!FASTE STØTTEPARTNERE! bådefo Kontakt Troens Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse Vi støtter Teo RE Øk Kr Vi støtter ns Bevis på 38 35 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! ●

EA/S til unådde E folkeslag /S E! /S LG RRE å! S E AV

Øk onomi-deler AS Økonomi-deler misjonen Vi støtter misjonen Øk onomi-deler AS Økonomi-deler til unådde misjonen Vi støtter til unådde folkeslag FEVANG A/S KAN fÅ TROENS til DU unådde misjonen FASTE STØTTEPARTNERE! folkeslag ●

BØRRE

VÅRE G A/S V & Øyvind Gloslie BEVIS GRATIS HVER AS MER Kontakt Troens Bevis på 38Aud MÅNED, KONTAKT Telefon +47 913 35 222 35 75 00SE forSIDE støtteannonse foronomi-deler ditt firma også! R folkeslag 60 til unådde V / SALG 3. Øk AS Aud OSS. &KJØP Øyvind Gloslie Økonomi-deler Ledig annonse plass 69 10 23 00 SALG Telefon +47 UTLEIE 913 35 222 AV 49 R 00 OG Øk onomi-deler AS Økonomi-deler folkeslag 00 EIE AV www.norconslut.no 69 10 23 00 EIENDOMMER 1 1 Vi støtter MMER KONGSBERG PAPIR ENGROS 00 22 TLF. 32 27 49 00

r

@

Kongsberg Papir Engros er grossist på Kongsberg Papir 40%95 av 4610 vårt overDronningensgate Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Engros • Datarekvisita • Rengjøring forbruksvarer innenfor: Askeladden 4 skudd går uavkortet Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overMobil 922 14 419 36144 KONGSBERG misjonsformål. • Tørkemateriell • Catering Askeladden skudd gårtiluavkortet ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

3614 KONGSBERG til misjonsformål. Tlf.tlf.323872 Dronningensgate 95 din 4610 Kristiansand 1085 0480 00 Ønsker bedrift å 32 72 85 81 • Datarekvisita • Engros Rengjøring Kongsberg 40% av vårt over32 72Fax: 85Papir 80 Mobil 922Tlf. 14 Selvstendige Herbalife Distributører støtte misjonen og 419 Ønsker din bedrift å Askeladden skudd går uavkortet Fax: 85481 samtidig handle til 32 72www.k-p-e.no • Tørkemateriell • Catering støtte misjonen og 3614 KONGSBERG til misjonsformål. priser. E-mail: www.k-p-e.no samtidig fornuftige handle til kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi E-mail: Støtter Troens Bevis Tlf. 32 72 85 80 Selvstendige Herbalife Distributører fornuftige priser. Ønsker din bedrift å av vårt overKongsberg Papir Engros 40% tiscali.no sender katalog. sitt misjonsarbeide Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ Ta kontakt. Vi støtte misjonen skudd og Askeladden 4 går uavkortet tiscali.no sender katalog. www.k-p-e.no 3614 KONGSBERG samtidig handletiltilmisjonsformål. E-mail: fornuftige priser. Tlf. 32 72 85 80 Ta kontakt. Vi Ønsker kbg.papirengros@ din bedrift å TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012 Fax: 32 72 85 81 tiscali.noog sender katalog. støtte misjonen Kongsberg Papir Engros er grossist på www.k-p-e.no samtidig handle til forbruksvarer innenfor: ●

• Kontorrekvisita

• Hobby/forming

• Datarekvisita

• Rengjøring

• Tørkemateriell

• Catering

BØRRE

Økono Vi lag Verden til åde nå Husk Vi lag hytter til de traktor Husk sylind hytter Katal trakto Bestill sylind Katal Bestil

både Trafikklæ Øk Kr Mobil: Trafikkl Kontor Mobil: Privat: Kontor Privat:

V m ti fo

Dronningensgate 95 www.okonomi-deler.no Kongsberg Papir Engros 40% av vårt overAskeladden 4 skudd går uavkortet 3614 KONGSBERG til misjonsformål. Dronningensgate 9 www.okonomi-deler.no Tlf. 32 72 85 80 Ønsker din bedrift å Fax: 32 72 85 81 støtte misjonen og www.k-p-e.no samtidig handle til E-mail: fornuftige priser.


STØTTEPARTNERE! 5 STØTTEPARTNERE! 75 00 for støtteannonse for ditt firma også!

5 75 00 for støtteannonse for ditt firma også! Støtter Troens Bevis sitt misjonsarbeide

Vi støtter Avtalegiro for støtten Vi støtter ONGSBERG PAPIR ENGROS misjonen TNERE! Jeg ønsker og gi min månedlige gave til: misjonen til unådde itt firma også! TNERE!Innfødte Evangelister til unådde folkeslag itt firma også! Miracle Channel folkeslag tøtter Brevkurs tøtter Kampanjer onen Hvor det til enhver tid er størst behov jonen nådde Engangsgave nådde eslag eslag

NGSBERG PAPIR ENGROS sitt misjonsarbeide Støtter Troens Bevis

gsberg Papir Engros er grossist på ruksvarer innenfor:

til Troens Bevis

ontorrekvisita • Hobby/forming gsberg Papir Engros er grossist på

ruksvarer innenfor: atarekvisita • Rengjøring

ontorrekvisita •• Catering Hobby/forming ørkemateriell

atarekvisita

• Rengjøring

av vårt overørkemateriell d går uavkortet sjonsformål.

Kongsberg Papir Engros • Catering4 Askeladden 3614 KONGSBERG

av vårt overergår dinuavkortet bedrift å d esjonsformål. misjonen og dig handle til ftigedin priser. ker bedrift å Vi og entakt. misjonen er katalog. idig handle til

Kongsberg Tlf. 32 72 85Papir 80 Engros Askeladden Fax: 32 72 85481 3614 KONGSBERG www.k-p-e.no Tlf. 32 72 85 80 E-mail: Fax: 32 72 85 81 kbg.papirengros@ tiscali.no www.k-p-e.no

ftige priser. ontakt. Vi er katalog.

E-mail: kbg.papirengros@ tiscali.no

kr. _________ per måned kr. _________ per måned kr. _________ per måned kr. _________ per måned kr. _________ per måned kr. _________

JA TAKK! Jeg ønsker å benytte avtalegiro som betalingsform av min månedlige gave til Troens Bevis: Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til Kr. 5.000,- per trekkmåned.

Mottaker

Mottakers konto

Troens Bevis Verdens Evangelisering

3080 30 08090

Beløpsgrense per trekkmåned kr. Jeg ønsker ikke i varsel i forkant av betalingen.

Belast min Konto.

omi-deler AS støtter Troens Bevis ns Evangelisering i arbeidet for å du de unådde med evangeliet.

omi-delerrimelige AS støtter Troens Bevis gerfører reservedeler KID-nr. ns Evangelisering i arbeidet for kjente traktormerker. å fleste du de unådde med evangeliet. (KID FYLLES UT AV TROENS BEVIS) at vi også har et stort utvalg i gerfører rimelige reservedeler ruter, kraftoverføringsaksler, fleste hydraulikksentraler kjente traktormerker. rseter, og at vi Alt også har finner et stortdu utvalg dere. dette i våri ruter,21kraftoverføringsaksler, log på hele nr: 912 sider. Person orseter, hydraulikksentraler og l den idag. Den koster kr. 50.dere. Alt dette finner du i vår log 21 på hele 912 sider. ll den idag. Den koster kr. 50.-

BRUK BLOKKBOKSTAVER:

RTNERE! orikurs Navn: iorSongdalen ogogså! ditt firma orikurs konomi-deler AS ristiansand Adresse:

69 10 23og 00 i www.okonomi-deler.no Songdalen ærer: Jan Noreid Øk konomi-deler AS ristiansand 6914 10419 23 00 Postnr./sted: 922 www.okonomi-deler.no lærer: Jan Noreid r: 38 10 04 00 : 922 14 419E-post: : 38 01 32 77 r: 38 10 04 00 : 38 01 32 77 Sted/dato:

Teorikurs både i Songdalen og Teorikurs Kristiansand både i Songdalen og Trafikklærer: Jan Noreid Kristiansand Mobil: 922 14 419 Trafikklærer: Jan Noreid Kontor: 38 10 04 00 Mobil: 922 14 419 Privat: 38 01 32 77 Kontor: 38 10 04 00 Privat: 38 01 32 77

Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 ●

(Trekkdato den 22. i hver måned)

Medlemsnr: Tlf:

Mob: Vi støtter misjonen Underskrift: il unådde olkeslag Send svarkupong til oss:Troens Bevis Verdens Evangelisering, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 ●

5 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Mobil 922 14 419 ●

95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Eventuelle Mobil 922 14 419 ●

beskjeder til Troens Bevis:


FÅ DIN EGEN Innfødte evangelist! Hva skal jeg gjøre? Velg et land eller folkeslag (snakk med Troens Bevis). Bestem hvor mye du kan gi hver måned. Be regelmessig for din innfødte evangelist. Hva vil jeg motta?

Bilde og vitnesbyrd presentasjon fra din evangelist. Rapporter fra arbeidet din evangelist tar del i. Nyhetsbrevet Høsten i Flammer og misjonsbladet Troens Bevis.

Ta kontakt med: Innfødte evangelister, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norway. Telefon (+47) 38 35 75 00. E-post: evangelister@troensbevis.no OPPLYSNINGER OM SKATTEFRADRAG For gaver til Troens Bevis, inntil 12000 kroner, gis 28 prosent skattefradrag. Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere. Dette gjelder altså for hver ektefelle og for norske givere. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss person nummer, slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle siffer). Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning. Du kan oppgi dette på telefon: (+47) 38 35 75 00, eller sende oss dette på e-post: mail@troensbevis.no Du kan også skrive til Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norway.

Troens Bevis Verdens Evangelisering Svarsending 7111 0096 OSLO


s Bevis det for geliet.

ns Bevis edeler idet for erker. geliet.

Våre faste støttepartnere

troens bevis magasin JanUar 2010

Tlf. 51 60 16 62 ting som har skjedd i livet. Det www.manuellterapeuten.no finnes forkynnere har skrevet Ganddal Terapi &som Trening bøker og holder seminarer med Lundegeilen 10, 4323 Sandnes FOdetaljerte Skogsmaskiner beskrivelser avA/S forbanbåde i Songdalen og og hvordan man kan bli fri v/nelser Fred Olsen 4745 Bygland Kristiansand LEDIG fra disse. Jeg har gode nyheter. All både i Songdalen og FOforbannelse Skogsmaskiner A/Sdød og bleJan brutt i Jesu Trafikklærer: Noreid ANNONSE Kristiansand v/oppstandelse. Fred Olsen Da 4745 Bygland vi tok imot Jesus Mobil: 922 14 419 pLASS! LEDIG som vår frelser kom vi inn Velkommen innom Trafikklærer: Jan Noreid under Vi 922 utfører velsignelsen, ting kan Kontor: 38og10ingen 04 00 ANNONSE Mobil: 14 419 forandre eller tilbakekalle Vi KONTAKT selger pLASS! Privat: 38 01datarekvisiter, 32 77 det Jesus har gjort. Kontor: 38 10 04leker, 00 gavekontorrekvisita, Vi utfører TROENS BEVIS. Jeg har også hørt kristne uttale ar tikler,38fotoutstyr Privat: 01 32 77 mm.

MED som hater dere, og be for dem som VÅRE FASTE SAMARBEID STØTTEPARTNERE! VELSIgNELSEN ondskapsfullt utnytter dere og forGud har velsignet oss i Kristus følger dere.” På denne måten kan vi Teorikurs Jesus. Denne velsignelsen er fra leve i velsignelsen og samarbeide VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! Guds side permanent, og den er med den i våre liv. f Teorikurs

Tlf. 909 84 834

tilgjengelig Å et hvert område i E på i våre liv. Ofte ber vi Gud Utleie om å jESuS ER VELSIgNELSEN. B Rådgivning - Design - Foto -gjort, Førtrykk Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjøre det han allerede har Jesus er velsignelsen i ditt og mitt konsertlokaler, studio, galleri, kafé- og undervisningsrom og vi bergham om å gi oss det han liv, og Han er velsignelsen hele www.kulturkvartalet.info allereded har gitt. Det førerUtleie lett til verden behøver. Dessverre er det konsertlokaler, studio, galleri, kafé og selvstrev og egne gjerninger, enten altundervisningsrom for mange irriterte og negative - Kultur i sentrum av Sarpsborg - / post@heglandtrykk.no Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no + 47 form 69 14 83 50 /ie-post: det er i Tlf: lovisk eller karis-post@kulturkvartalet.info kristne. De er sinte på grunn av www.kulturkvartalet.info matisk form. All religion går ut på synden og galskapen i verden, og Sun at ”det er sannelig ikke rart at den at vi må gjøre bestemte ting, følge de anklager menneskene - Kultur i sentrum av Sarpsborg KONTAKT v e ogpå grunn alg   nJeg Tlf:ritualer, + 47 69 14 83 50 / e-post: post@kulturkvartalet.info mannen fikk hjerteinfarkt, et slikt bestemte eller be bestemte av deres gjerninger.  goikke for   sier Vi har diverse kristen av tømmer, samt de   Dronningensgate 95 også 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 TROENS BEVIS. f r dårlig liv Mobil som er bønner for at Gud skal bli fornøyd emeller at vi skal være enige i alt 14 419lever”. musikk og922han film, blantDette andre t Praetorius:   Ettervern   -­‐  Pmotaragraf  1akseptere 2  -­‐  Studio   graving. fullstendig feil. Gud skiller ikke med oss. Sann kristen tro er alt, men jeg tror atidvien   Bill Gaither og Evangeliske Dronningensgate 95 4610 Kristiansand tlf. 38 10 04 00 Musikkinstrumentbygging   –   U tleie   a v   l okaler   påsanger store eller små synder, og han satt. Gud er fornøyd med det som skal ligne Jesus. Verden behøver Mobil 14 419 av tømmer, samt i 922 sør. gjengjelder oss ikke etter våre Jesus har gjort, og på grunn av det ikke fordømmende kristne, men www.kulturkvartalet.info   graving. misgjerninger. Jesus tok all synd har han velsignet oss! menneskene omkring oss behøver å og straff på korset, og den eneste Vi er veldig opptatt av åKultur   bli vel-og  fellesskap   møte mennesker som dem i  sentrum   av  Selsker arpsborg   SIGBJØRN HJORTHAUG synden som skiller et menneske signet, og det blir lett feil fokus. ubetinget. Jesus hatet synden, men +47  69  14  83  50  post@kulturkvartalet.info   FO Skogsmaskiner A/S fra Gud, er at de ikke tror på Ham! Vi er velsignet, og det vi bør være elsket desto mer synderen. Vi kan Fysioterapeut/   v/ Fred Olsen 4745 Bygland Det samme gjelder forholdet til opptatt av er at denne velsignelsen spørre om Guds velsignelse eller LEDIG SIGBJØRN HJORTHAUG Manuellterapeut Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Israel. Det er de som hevder at det skal videre til andre. Overalt rundt forbannelse hviler over menneskeUtleie Tlf aldri 38 37ANNONSE 04 vekkelse 55, tonfot@online.no Tlf. 37 37 00 Fysioterapeut/ kan bli i et land hvis oss finnes det mennesker som heten? Jeg 25 er glad for at Bibelen Spesialkompetanse på konsertlokaler, studio, galleri, kafé og undervisningsrom Fax. 37 25 37 01 ikke nasjonen velsigner Israel. Det behøver Guds velsignelse midt i gir ett tydelig svar: ”For i tlf: 37 Gud 25 37var 00 1 pLASS! Manuellterapeut ryggog nakkelidelser fax: 37 25 37Seg 01 er selvsagt rett å velsigne Israel, hverdagens kamper og problemer. Kristus og forlikte med Pb. 311, 4892verden Grimstad Vi utførerpå www.kulturkvartalet.info 311, 4892 Grimstad men både Bibel og kirkehistorie Gud har velsignet oss med en Selv, så Han P.b. ikke tilregner dem Spesialkompetanse lloyd@primainvest.no lloyd@primainvest.no viser likevel hensikt, at vi skal være- Kultur en velsigovertredelsene i sentrum av Sarpsborg - deres, og har lagt Tlf. 51 60 62at en slik påstand blir ryggog16KONTAKT nakkelidelser Tlf:Velsignelse + 47 69 14 83 / e-post:forlikelsens post@kulturkvartalet.info feil. På tross av ugudelige regimer nelse for andre. er50også ord ned i oss” www.manuellterapeuten.no TROENS BEVIS. prosjekter og -tomter. har Guds verk&gått fram. Guds ”vårtKjøper sterkesteforretningsbygg, våpen” i prøvelser (2 Kor 5:19). Guds over Ganddal Terapi Trening Kjøper forretningsbygg, -prosjekter ogvrede -tomter Tlf. 51 60 16 62 vrede rammet Jesus. Han ble forog motstand. Bibelen oppfordrer synd og all forbannelse rammet Lundegeilen 10, 4323 Sandnes www.manuellterapeuten.no bannet for vår skyld. Derfor er vi oss til å overvinne det onde med Jesus! Den største velsignelsen vi av tømmer, samt Ganddal Terapi & Trening kalt til å velsigne alle mennesker. det gode. Romerne 12:14 sier: kan gi mennesker er å gi dem Jesu graving. Lundegeilen 10, 4323 Sandnes Dette gjør vi aller mest ved å ”Velsign Kristi evangelium! i E Å dem som forfølger dere, velforkynne evangeliet, men også sign B og forbann ikke!”, og Jesus sier - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon gjennom våre liv i hverdagen, i ordRådgivning i Matteus 5:44:”Men Jeg sier dere: Velkommen innom Å i g og gjerning. ElskE deres fiender, velsign dem som ■■■ dB forbanner dere, gjør godt mot dem Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

Tlf. 909 84 834

E! HOGST/FRAM-

så! AS AS

id

KULTURKVARTALET    

VÅRE FASTE STØTTEPARTNERE! ●

 

Tonstad Foto og Papir as

Tlf. 909 84 834

HOGST/FRAMKJØRING

f

f

HJORTHAUG Vi SIGBJØRN selger datarekvisiter,

Velkommen innomleker, gavekontorrekvisita,

Fysioterapeut/ Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

ar tikler, fotoutstyr mm. Vi selger datarekvisiter, Vi har også diverse kristen kontorrekvisita, leker, gaveLedig annonse plass musikk film, blantmm. andre ar tikler,ogfotoutstyr Bill Gaither og Evangeliske sanger i sør. Vi har også diverse LEDIGkristen musikk og film, blant andre ANNONSE PLASS! Bill Gaither og Evangeliske Tlf. 51i 60 sanger sør.16 62

Tonstad Foto www.manuellterapeuten.no og Terapi Papir as Ganddal & Trening RING Tonstad Foto Lundegeilen 10, 4323 Sandnes TROENS BEVIS Tonstadhallen, 4440 TONSTADPÅ as00 Tlf 38 37og 04 55,Papir tonfot@online.no (+47) 38 35 75 Tonstadhallen, 4440 TONSTAD Tlf 38 37 04 55, tonfot@online.no

x x

Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

g

d Trøngsla 9, 4400 Flekkefjord / tlf 38 32 69 69 / www.heglandtrykk.no / post@heglandtrykk.no

qmprocess.com f

Din verktøykasse til positiv bedriftsutvikling

i

B

Velkommen innom

E

Å

x

CRM-verktøy HR-verktøy Infrastrukturverktøy QM/HMS-verktøy 1

Rådgivning - Design - Foto - Førtrykk - Trykk - Ferdigjøring - Distribusjon

A

0

A

og

A

rs

KJØRING HOGST/FRAMKJØRING

x

A

tvalg i edeler aksler, merker. aler og utvalg u i våri aksler, sider. aler og kr. 50.u i vår sider. kr. 50.-

Manuellterapeut Spesialkompetanse på rygg- og nakkelidelser

1


Din familie

”La kjærleiken gro, som graset bak do! “ …heter det i et ordtak.   Har du vært på en gammel utedo noen gang og sett hvor frodig gress det er på baksiden? Grunnen til at gresset trives så godt der, er at det får masse gjødsel.

Jeg er sikker på at du som har hage, kommer til å bruke tid på den i vår og sommer for at den skal være fin. Bruk litt tid på ekteskapet ditt også slik at kjærligheten får næring. Det handler om å dele opplevelser og skape gode øyeblikk i hverdagen.

Det grønneste og fineste gresset er det som gjødsles, vannes og stelles. Sånn er det med kjærligheten også. Vil vi at kjærligheten i ekteskapet vårt skal være sterk, må vi gjødsle og vanne den.

Her kommer åtte kjappe tips til hvordan dere kan “gjødsle” ekteskapet:  Gå en liten tur i nabolaget en snøværsdag (eller regnværsdag) under én paraply.     1. Intimt og koselig. Sett dere i armkroken til hverandre i sofaen og hør på noe musikk dere liker. Finn et koselig og rolig sted i  huset eller hagen hvor dere kan ta en kopp te eller kaffe sammen. Husk:  ingen avis, ingen barn. 2. - Gjør noe sammen. Svømmehallen, spille tennis, skitur, gåtur, rydd et rom, hva som helst, bare dere gjør det sammen!!   3. Trenger du å ta en dusj? Hvorfor ikke ta den sammen?  (Jo, fordi dusjen er så liten og jeg får ikke vasket meg ordentlig.) Men poenget her er kanskje ikke å bli så veldig ren =)

4. 5. 6. 7.

Skriv et kort, og send det i posten, gjerne med en invitasjon til et eller annet. Stillhet kan også være en god opplevelse. Kos dere sammen med hver deres bok, Donald, eller hva det er dere liker.   Har dere morgentrøtte unger? Stå opp før dem og spis frokost sammen i ro og fred. - Be sammen!

Kanskje banale tips, men som de sier i reklamen: Det enkle er ofte det beste!


Påmelding åpnet!!! Da er påmelding for Planetene 2013 åpnet! Ved å melde deg og dine barn på tidlig, er dere sikret plass, og dere får det billigere=). En familie med 3 barn sparer minst 600 kr på å være tidlig ute, så meld dem på nå! I fjor var det jo flere leirer som ble fulle, og mange barn sto på venteliste. Så pass på å være tidlig ute i år! Det gjør du enkelt ved å gå inn påplaneter.no På denne nettsiden skal det hele tiden ligge oppdatert informasjon om priser, datoer, program osv. Nyheter ligger også her, samt muligheten for å melde deg på som medarbeider på Planetene. Vi trenger minst 200 medarbeidere. Alle medarbeidere som melder seg på innen 1. februar, er med i trekningen om en iPad2

Bli medarbeider til Planetene–Vinn en iPad2! Mange har allerede bestemt seg, og mange er ennå i tenkeboksen. Vi prøver å få enda flere til å bestemme seg nå! Dersom du går inn på planeter.no og melder deg som medarbeider innen 1. februar 2013, blir du med i trekningen av en Ipad2!! Dette gjør vi fordi mange voksne påmeldt i en tidlig fase gjør det så MYE MER forutsigbart for oss, og planleggingen blir mye mer effektiv. Med 200 medarbeidere hadde årets Planeter tatt fullstendig av, og det er så utrolig moro for alle! Vil du ikke være med?

planeter.no


Troens Bevis for 25 år siden

JANUAR 1988 Vår første prioritet

Av Aril Edvardsen Vi bor i en unådd landsby, blant et unådd folk. Da vi hold vårt korstog og predikantseminar i byen Lamu i september i fjor bodde vi i et leid araberhus i landsbyen Shella. Hver morgen kl. 05.00 ble vi vekket av mullaprestenes sang fra Shellas 7 moskéer. De kalte til bønn. Det lød fra høytalerne i minaretene; «Det er ingen Gud uten Allah og Muhammed er hans profet. Det er bedre å be enn å sove.» Jeg lå under myggnettet og lyttet og lot tankene gå. Slik hadde det lydt utover landsbyen Shella i hundretalls år, ja, også utover Lamu fra byens 24 moskéer, og fra alle steder på fastlandet, der Banjunfolket bor. Ingen kirkeklokker, bare mullaenes bønnesang fra minaretene, Shella var en av de hundretusener av landsbyer omkring i verden, som ennå ikke var nådd med evangeliet om Jesus. Blant unådde folkeslag på alle kanter Jeg gikk opp på taket for å be. Det var ennå mørkt. Men snart begynte det å lysne i øst. Snart kunne jeg se utover husene i Shella, og innover mot Lamu, og videre innover sundene og byene mot fastlandet og nordover mot Somalia. Jeg visste at hundreder av landsbyer fantes der som ennå ikke hadde hørt evangeliet om Jesus. Der bor de mange unådde folkeslag og stammer. Jeg tenkte på alle kirker og menigheter hjemme i Skandinavia, på alle bibler, kristne blader og bøker som finnes i våre kristne hjem og menigheter. Hvilken overflod egentlig, selv om det også i Norden finnes millioner kirkefremmede, som ikke går i kirker og bedehus. Men her, ute i Afrika, finnes de hundretalls folkeslag som ennå ikke er nådd med Guds Ord.

Jeg tenkte på Paulus ord: «Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke er kjent!» Rom 15:20

Vi må få høre hjerteslagene til de unådde Over 16 000 folkeslag på jordens regnes i dag blant de unådde. Jeg visste at bare i Kenya er det over 40 unådde folkeslag, og i Tanzania finnes det over 100 unådde folkeslag. Derfor hadde vi lagt våre korstog og predikantseminar, høsten 1987 til Meru og Lamu i Kenya og til Arusha i Tanzania, og som er porter inn til mange av de unådde folkeslagene i disse to afrikanske landene.

Siktemål i alt vårt virke I våre korstog og predikantseminarer har vi alltid de unådde som siktemål, selv om vi ikke bestandig, som på denne turen til Afrika, kan legge våre korstog blant unådde folk. Men våre predikantseminarer tar alltid sikte på å kalle, utfordre og inspirere nasjonale vitner til å gå, som misjonærer, til de unådde folkeslagene i sine respektive land. Hver morgen, på taket, innvidde jeg meg selv og vår verdensvide virksomhet på nytt, til alltid å gi de unådde folkeslag førsteprioritet.

Hver morgen på taket i landsbyen Shella, lå disse unådde folkeslagene på meg som en 24

veldig bønnebyrde. Det var som om jeg hørte hjerteslagene fra skarer av de unådde folk som evig lever i mørket.

Troens bevis magasin Januar 2013

Vårt motto har alltid vært: «Hele verden er vårt soknekall.» Det betyr først og fremst at de unådde folkeslagene har hatt vår første prioritet.


Joni: Kjempet mot kreft i to år Joni Eareckson Tada er verdenskjent for sitt sterke vitnesbyrd og som en av de fremste kristne talsmenn for funksjonshemmede i verden i dag. De siste to årene har hun kjempet mot brystkreft, men hennes vitnesbyrd er fremdeles uslåelig.

Av Bente Rognmo Thakre “Jeg husker at jeg tenkte, kjære Gud, spar meg for dette. Jeg mener, 40 år i rullestol, har jeg ikke fortjent litt ekstra nåde her?” Fordi kreften hadde spredd seg til lymfekjertlene, måtte hun fjerne hele brystet. Joni fikk cellegift behandling, men hennes lammelse kompliserte behandlingen. Fordi hun har sittet i rullestol i over 40 år, var lungene svært sårbare og benstrukturen veldig tynn. Derfor måtte hun stoppe cellegiftbehandlingen. Men gjennom hele behandlingen har Joni prøvd å fokusere på Herren, og ikke kreften.

Joni Eareckson Tada sammen med sin mann Ken Tada. Joni ble lam fra halsen og ned etter en tragisk stupeulykke da hun var 17 år gammel. Siden startet hun en kristen stiftelse som har hjulpet og inspirert tusenvis av andre funksjonshemmede rundt om i verden. Hun har også skrevet flere bøker, er en velkjent taler og en anerkjent kunstner. - På grunn lammelsen min i 45 år, falt det meg aldri inn at jeg kunne få kreft, innrømmer hun. - Så det var ett sjokk å få den nyheten, men etter en stund skjønte jeg at jeg ganske enkelt falt inn i statistikken i USA som sier at en ut av åtte kvinner vil få brystkreft. Joni bestemte seg for å dokumentere brystkreftbehandlingen sin på DVD med håp om at den kanskje kunne hjelpe andre. I videoen reflekterer Joni over hva hun tenkte da hun først fikk nyheten.

- Jeg begynte å forstå at selv om jeg døde så ville ikke kreften vinne. Kreften vill bare vinne dersom jeg ikke fortsatte å være takknemlig til Jesus for hva han har gjort for meg.

- Og med den holdningen klarte jeg å ta en dag av gangen, og ikke plage meg selv med vonde tanker som “hvis bare og om bare..”. Nå, to år etter kreftdiagnosen, er Joni ved godt mot og uoffisielt friskmeldt, selv om det kan ta opp til flere år før legene vil erklære henne helt kreftfri. I mellomtiden er hun takknemlig for at hun kan være et levende vitnesbyrd for Guds trofasthet gjennom alt: “Når andre ser av vi kan smile, midt oppe i kronisk smerte, kreft, lammelse, uansett hva det gjelder, vil de begynne å tenke at Gud må være ganske storartet allikevel når Han kan få en slik hengivenhet, selv når vi opplever motgang. “Jeg vil ha det hun har. Jeg trenger hennes glede.” Det er det rikeste vitnesbyrdet til en kristen,” mener Joni.

Troens bevis magasin Januar 2013

25


Slik jeg ser det!

Når kjempen våkner Denne gang:

David Andrè Østby, Lil emor Åleskjær, Kai Johansen, Arnfiinn Clementsen

Gud er i ferd med å forsvinne ut av samfunnet vårt. Nå er tiden inne for hans oppstandelse. Det er en mørk novemberkveld. Det er tilløp til trafikkork i fasjonable South Kensington i London. Det er ikke førjulssalget på varehuset Harrods noen hundre meter lenger ned i gata som forårsaker trengselen. Det er strømmen av mennesker på vei ut fra én gudstjeneste og dem som skal inn på den neste som er grunnen. Hver søndag avholder den anglikanske menigheten Holy Trinity Brompton (HTB) elleve gudstjenester, fordelt på tre kirkebygg i nærområdet. 10.000 londonere finner hver uke veien til menighetens gudstjenester, der lovsang, forbønn, nådegavebruk og inspirerende forkynnelse er hovedingredienser. Nå får HTB en del av æren for at den anglikanske kirken i London vokser – for første gang siden krigen. Friske skudd Akkurat som kirken her hjemme har den anglikanske kirken (også kalt Church of England) slitt med sviktende oppslutning. Men en karismatisk fornyelse har de seneste tiårene snudd den negative trenden. Det som av kirken selv kalles «fresh expressions», har brakt både nytt liv og nye uttrykk til gamle kirkebygg. Stadig flere døende kirker overtas av levende anglikanske menigheter med misjonsglød, mot og økonomiske muskler. Også her hjemme har vi sett konsekvensene av den anglikanske fornyelsen. Alpha-kurset ble startet i HTB på 80-tallet, og har siden blitt en av vår tids viktigste redskaper for å vinne mennesker for Jesus. Dessuten har den moderne lovsangsbølgen, anført av lovsangsledere som Matt Redman, Tim Hughes og Delirious, preget hele verden. Er Gud borte? I en norsk undersøkelse før jul svarte 31 prosent av de spurte at de sto nærmest et humanistisk livssyn, uten en gudstro. Det er en økning på seks prosent sammenlignet med en lignende undersøkelse fra 2008. Dersom utviklingen fortsetter, vil halve befolkningen stå uten en gudstro om bare noen år. Det er ikke tvil om at det er på tide å vekke den sovende kjempen ved navn «kirken i Norge».

26

Troens bevis magasin Januar 2013

David André Østby (32) er lovsangsleder, låtskriver og utviklingsredaktør i Korsets Seier Heldigvis forsvinner ikke Gud selv om folk slutter å tro på ham. Men kanskje Gud må «bli borte» for at folk igjen skal begynne å lete etter ham? Nylig benyttet prest Per Arne Dahl et eksempel fra kunstens verden. Han fortalte om Louvre-museet i Paris, som aldri hadde hatt så mange besøkende som etter at det ikoniske maleriet «Mona Lisa» ble stjålet. En smak Mange steder i vårt land står kirker, bedehus og menighetslokaler som minnesmerker over en tid som var. Men vi kan ikke lenger leve på gamle tiders vekkelse. Én ting er i alle fall sikkert: Fortiden kommer aldri tilbake. Men heldigvis tror vi på en Gud som sier: «Se, jeg gjør noe nytt» (Jes 43,19). Rett før jul tok en gruppe brennende ungdommer i Oslo initiativet til å samle unge i byen til en tverrkirkelig lovsangskveld i Trefoldighetskirken – en ærverdig kirke midt i Oslo sentrum. Jeg var så heldig å få lov til å lede lovsangen. Det ble en kveld som ga oss en smak av hva som kan skje når unge kristne igjen fyller våre gamle gudshus. Men Gud bor ikke først og fremst i bygninger av stein, men i mennesker av kjøtt og blod. Sofakirken er den største, og antakelig raskest voksende menigheten i Norge. Den beste måten å gjenreise kirken på er å fylle våre gamle gudshus med nytt liv. Det er ikke for sent for kirken i Norge å reise seg. Men først må det begynne med deg og meg.


Ateist fra Sentralasia møtte mannen i hvitt Land i Sentralasia som Usbekistan og Kazakhstan har vært plaget av terrorangrep de siste årene. Her er historien til Kahn som fant Jesus etter en terrorhandling tok livet av hans far. Nå leder han over 20 husgrupper spredt rundt i provinsene.

Av Bente Rognmo Thakre/ IMG Don Graham Omar Khan elsket sin far høyt, men han trodde ikke på sin fars religion. Tidlig i 30-årene var Khan en selvbekjennende ateist. Han trodde ikke på Gud, og spesielt ikke på Allah. Men ut av respekt lyttet Khan høflig når hans far filosoferte om koranens mysterier, et velkjent tema fra deres hyppige turer til byen for å gjøre innkjøp til familiens lille klesbutikk. Et mysterie plaget den eldre Khan spesielt: Hvorfor refererte Koranen til Jesus som Guds ånd? “Betydde det at Jesus var Gud?” Men Khans far ville aldri finne svaret på dette, i hvert fall ikke i dette livet. Khan gikk 20 meter bak faren gjennom et av hovedstadens travle markeder da han snublet i fortauskanten. Ett brøkdelssekund etter at Khan falt, sendte en voldsom eksplosjon sjokkbølger gjennom hele markedsplassen. Halvt i svime fra eksplosjonen kom Khan seg på beina mens han kikket rundt seg. Døde kropper og blodige kroppsdeler dekket hele området. Khan løp bort til der faren hadde stått for et øyeblikk siden. Nå var det bare ett smuldrende krater. En opprørsgruppe stod bak raketteksplosjonen. Khan tok en handlepose fra en av butikkene og fylte den med menneskedeler. Han visste ikke hva som hadde tilhørt hans far, men han ville gi sin mor noe å begrave. Han holdt posen i hendene under den syv timers lange bussturen hjem. “Mor, her er min far”, sa Khan at han sa da han kom hjem med den blodige posen, mens han gråt ukontrollert. Dette var alt som var igjen av mannen som han hadde elsket høyere enn noen annen i denne verden. Men det som Khan ikke visste ennå, var hvor mye av faren som fremdeles levde inne i han, inkludert spørsmålet som han hadde plantet dypt ned i sin sønns hjerte: “Hvem er Jesus?” Det Khan ikke visste var at Gud allerede var i ferd med å gi han svaret.

Omar Khan fant svar på spørsmålet som hans far filosoferte over hele sitt liv. (illustrasjonsfoto)

Troens bevis magasin Januar 2013

27


og han ba Khan om å lese bare en side. “Kanskje det kan hjelpe deg”, sa han til Khan, også var drømmen slutt. Da Khan våknet neste morgen, lå Ny Testamentet på nattbordet ved siden av puten hans, fint innpakket i et hvitt lommetørkle. “Hei, la du den boken der?”, spurte Khan sin kone. “Nei”, sa hun. “Prøv og finn ut om noen kom inn i rommet vårt i natt.” Men hun svarte at ingen hadde vært i rommet deres. Mens han husket drømmen bestemte Khan seg å gjøre det mannen hadde bedt han om, å lese en side. Khan visste ikke hvor han skulle begynne, og åpnet Bibelen tilfeldig til Korinterne 14. Men han stoppet ikke etter en side. Han leste alt, først hele kapittelet, så hele boken. “Den dagen tror jeg at Gud rørte ved mitt hjerte”, sier Khan. Han tok med seg Ny Testamentet og lommetørkleet til sin bror Amir, og fortalte han om drømmen. Amir trodde at Khan hadde mistet fornuften, men Khan overbeviste han om at de skulle lese Bibelen sammen. Snart visste de at de måtte snakke med noen. De ringte sin kristne venn og inviterte henne på middag.

Flere land i sentral Asia har vært terrorisert av bombeangrep mot sivile. Her fra et marked i Usbekistan. Mannen i hvitt Innen et år etter hans fars død, slet Khan med et annet åndelig spørsmål. Ved en tilfeldighet hadde en vestlig kristen som han hadde møtt fortalt han at Gud elsket han, noe som var et ukjent konsept for en muslim, og enda mer for en ateist. “Hvordan elsker Gud meg? Han har jo ikke gitt meg penger eller andre ting”, lurte Khan. Ettersom vennskapet med hans vestlige kristne venn vokste, fikk Khan et Ny Testamente som var oversatt til det lokale språket. “Jeg la den inn i et skap”, husker Khan. “Jeg tenkte at dette er bare historie. Jeg vil ikke lese dette.” Den natten hadde han en uvanlig drøm. En mann, kledd i hvitt, kom til han, og ansiktet hans skinte. Han bar på Ny Testamentet som Khan hadde fått tidligere den dagen, pakket inn i et hvitt lommetørkle. “Han spurt meg, ‘Hvorfor vil du ikke lese denne boken?’ ” sier Khan. Han husker at han sa til mannen i drømmen at han hadde allerede mange bøker og at han ikke hadde lyst til å kaste bort tiden på urgamle historier. Men mannen i hvitt gav ikke oppe, 28

Troens bevis magasin Januar 2013

“Vi spurte henne, hvordan kan vi lære mere om denne boken?” sier Khan. Hun satte Khan og Amir i kontakt med en kristen mann som begynte å møte med dem annen hver uke for å veilede dem gjennom evangeliene. Etter ett og et halvt års studie, tok både Khan og Amir imot Jesus og ble døpt. Kall til å forkynne “Vi begynte å dele våre tanker om evangeliet med våre venner, og det var da problemene begynte”, forteller Khan. På det tidspunktet forsøkte radikale muslimer å foreta et statskupp. Det virket som om alle kunne være et mulig mål, og spesielt de kristne. “Mange ble etterhvert drept”, forklarer Khan, som sier at han personlig hjalp med å begrave 45 drepte under voldshandlingene. “Det var en veldig vond tid, jeg hadde mareritt hver eneste natt og jeg var redd.” Men på tross av farene, fortsatte Khan og Amir å introdusere andre i det skjulte til Jesus. Men politiet var på sporet. En kveld, mens Khan delte evangeliet med flere andre i ett privat hus, banket politiet på døren. Khan rømte gjennom et vindu og kom seg unna, men han etterlot seg flere bibler og kristen litteratur, som myndighetene konfiskerte. Nå hadde de bevis på at Khan drev misjon, noe som var straffbart med døden. Han gikk i skjul neste dag og gjemte seg i to måneder. Da Khan tilslutt kom hjem igjen, ble han arrestert med en gang. “De slo meg”, forteller han. “De ønsket å drepe meg.”


Eksil Med hjelp fra Amir og en venn, rømte Kahn på nytt. Denne gangen kom han seg ut av landet og etterlot seg sin kone og barn, mens han søkte tilflukt i Europa. Det var et vanskelig valg, men Khan visste at familien ville være trygge, det var han politiet var ute etter. Khan levde i eksil i Europa i fem år, en tid som han sier Gud brukte til å gi han stor åndelige vekst. Men hjertet hans led ved tanken på lidelsen som fortsatte i hans hjemland og for den usynlige veggen som skilte han fra familien sin. “Hver dag gråt jeg for min far, for alle mine landsmenn som var drept, og for mine barn”, forteller han. Ledet hjem I løpet av denne perioden fortsatte Khan å ha drømmer og visjoner. Det virket som om de ledet han hjem. I en drøm var det en mann som tok han i hånden og leide han til en dal som var dekket av mørke. “Han prøvde å skyve bort mørket, og tilslutt ble det veldig lyst, og det var nåde og det ble en god plass å være”, sier Khan. En visjon fulgte snart drømmen. En kveld da han satt ved spisebordet, følte Khan et behov for å tegne. Da han satte pennen på papiret, ble strekene til landet hans. “Det var helt nøyaktig med alle provinsene tegnet inn”, sier han. Khan tegnet også et kors på det. Så viste han tegningen til pastoren sin. “Han la kartet på bordet, og alle som var i rommet kom og la hendene på det og bad for landet mitt”, husker Khan. “Nesten alle gråt mens de gjorde dette.”

En annen drøm bekreftet det som Gud var i ferd med å spørre Khan om å gjøre. “Gud viste meg fire provinser på kartet, og han sa at det var her jeg skulle gå og arbeide.” Men ‘her’ var den samme byen som Khan hadde rømt fra noen år tidligere. Ville det koste han livet å reise tilbake? Jager bort mørket Det er nå over syv år siden Khan vendte tilbake til Sentralasia. Han jobber iherdig sammen med Amir for å spre evangeliet. I dag underviser Khan over 20 husgrupper som er spredt rundt i provinsene, og en av hans elever har begynt å ta evangeliet ut til andre provinser. “Når jeg sitter sammen med gruppene våre, ber vi om at moskeene skal forandres til menigheter, sier Khan. Mitt håp et å ta folket ut av mørket. Vårt folk må kjenne den virkelige Gud og hvordan han kan gjøre deres liv bedre.” Men arbeidet er fremdeles farlig. En av Khans søstre har anmeldt han flere ganger til politiet. Flere av hans kristne venner har blitt arrestert. “Akkurat nå er det veldig farlig. Folk følger etter oss overalt. Men Gud er med meg. Vi går sammen. Og derfor frykter jeg ikke. Ironisk nok, forteller Khan, er det hans fars spørsmål som er nøkkelen til å evangelisere hans folk.“Hvorfor sier Koranen at Jesus er Guds ånd? Khan har brukt dette spørsmålet til å lede flere titalls mennesker til Jesus, og han deler ofte historien om hans mirakuløse møte med mannen i hvitt. Og han har fremdeles lommetørkleet. Med tillatelse fra IMG Troens bevis magasin Januar 2013

29


Alf Magne Midtbø Versland fikk et nytt syn på Jesus under Sommerstevnet i 2010.

Alf Magne: Fant nåden uten krav Alf Mange var en selvbekjennende trosfeiging. I mange år hadde han satt lås og slå på barnetroen. Det var ikke før han fikk høre bekjennelsene til en annen trosfeiging i bygda at sperringen brast.– Det var da jeg klarte å ta imot nåden av bare nåde, sier han.

Av Bente Rognmo Thakre Alf Magne Midtbø Versland kommer opprinnelig fra Flekkefjord, men han har bodd de siste 12 årene i Kvinesdal. Foreldrene hans er kristne, og han var ofte i Sarons Dal under stevnene i oppveksten sammen med foreldre og besteforeldre. Men troen fikk aldri tak i han, og snart var den bare et svakt minne som gnagde litt i hjertet. Alf var sjeldent interessert i å være med på møter. Men hans kone fikk lokket han med på et sommerstunt i Sarons Dal under Stevnet i 2010. Da skulle Egil Svartdahl vie kvinesdalsparet Maj-Britt Egenes og Knut Sverre Ditlefsen i Hallen under møtet. Og der fikk Alf Magne seg en stor overraskelse. Ingenting var slik han hadde tenkt. - Måten Egil Svartdahl snakket på gjorde at sperringene mine falt i grus. Det var plutselig så enkelt å komme til Gud. Terskelen ble så lav. Jeg fikk et helt nytt syn på alt, forteller Alf Magne.

30

Troens bevis magasin Januar 2013

“Den fødte feiging” Dermed våget Alf Magne seg også ned på møte i Sarons Dal dagen etterpå. Der fikk han høre bekjennelsene til en annen selvutnevnt trosfeiging som nå er en kjempe i Guds rike. Talen til Rune Edvardsen, “Den Fødte Feiging” var som skreddersydd for han. - Under det møtet traff Rune mitt hjerte. Det Rune beskrev i sin oppvekst kjente jeg meg veldig igjen i. Han fortalte at når han kom hjem til tomt hus lurte han på om Jesus hadde kommet igjen og hentet familien, mens han var blitt igjen. Slik hadde jeg det også. Den fødte feiging. Jeg hadde aldri stoppet å tro på Jesus og Bibelen, men jeg hadde aldri tatt imot han personlig. Noen ganger når jeg var i nød så ropte jeg til han, men jeg hadde ikke noe forhold til han. Det var helst noe jeg undertrykte i den perioden, å tenke på han. Men samtidig som jeg prøvde å unngå å tenke på Gud, så hadde jeg en tomhet inne i meg, og jeg så at de troende hadde noe som jeg lengtet etter, men jeg greide liksom ikke ta tak i det, minnes han.


Manglet frimodighet Men selv om talen til Rune Edvardsen traff Alf Magne rett i hjertet, hadde han fremdeles ikke frimodighet nok til å gå frem sammen med de andre som ønsket å bli frelst på det møtet. - Men jeg kjente en slik nød i mitt indre at jeg stod opp sammen med alle de andre i Hallen og ba til Jesus. Alle stod, for Rune hadde bedt alle om å reise seg. Som den fødte feiging, prøvde jeg å gli inn i mengden og være mest mulig usynlig, derfor gjorde jeg som alle andre, og reiste meg. Mens jeg stod og bad så jeg opp på scenen, og en mann som satt der oppe reiste seg og gikk ned i salen. Jeg stod midt i salen og midt i benkeraden og skilte meg ikke ut på noe vis. Og så gikk den mannen hele veien bort til meg blant alle benkeradene og spurte om han kunne be for meg og velsigne meg. Da fikk han be for meg til frelse. Etterpå spurte min kone om jeg visste hvem det var, og det visste jeg jo ikke da. Men det var Kjell Halltorp. For meg ble det Jesus som kom til meg når jeg ikke klarte å komme til han! Bare nåde Alf Magne forteller videre at da han tok imot frelsen skjønte han plutselig at frelsen handlet om nåde, og ikke om alt som han trodde han måtte slutte eller begynne med før han kunne kalle seg en kristen. - Da skjønte jeg at frelsen var av bare nåde. Det handlet ikke om hva jeg måtte gjøre eller ikke gjøre, men om det som Jesus allerede hadde gjort. Det var da jeg klarte å ta imot nåden av bare nåde. Da høsten kom begynte Alf Magne og gå med sin kone på møtene i den lokale menigheten, Kirken i Dalen. Han følte en stor åndelig hunger, og stod ofte opp på nettene for å lese i Bibelen og be. - Dette gjorde jeg ikke fordi jeg følte meg tvunget til det, men fordi jeg ikke klarte å la være, forklarer han.

Alfa kurs Av kjente fikk Alf Magne og hans kone høre om Alfakurset som skulle starte opp den høsten i Kvinesdal. Alfa-kurset gir en grunnleggende introduksjon til Bibelen og er en flott og uforpliktende mulighet til å utforske den kristne troen. - Alfa-kurset ble en veldig velsignelse for meg og det åpnet øynene mine for mange ting. Jeg fikk høre veldig mye god tale fra kristne folk i bygda. Deretter fikk vi bli med i en fellesskapsgruppe i Kirken i Dalen sammen med blant annet pastoren vår, Sven Ugland, og vi fikk begynne å bygge relasjoner i menigheten. Aldri kjedelig Som mange andre menigheter, har Kirken i Dalen et stort fokus på fellesskapsgrupper som samles fast i private hjem. Fellesskapsgruppene er et sted der mennesker kan få vokse i sin tro og sitt personlige liv, samtidig som de bygger relasjoner med andre i menigheten. For mange gir disse gruppene økt trivsel og livskvalitet i hverdagen. - Det var veldig godt å være med i en slik gruppe der vi fikk dele fra livet vårt, og jeg opplevde at det bare flommet ut av meg. Det var fremdeles mye jeg ikke forstod, men de andre i gruppen var veldig tålmodige med meg, og spesielt Sven Ugland, pastor i Kirken i Dalen, fikk meg til å forstå mye av det jeg opplevde den første tiden som frelst. Vi gikk gjennom en bok som het “Hjertets Murer” og som ble til stor hjelp for meg. Jeg fikk lære om Guds farshjerte. Han er en far som aldri fordømmer meg. Han står alltid med åpne armer, ingenting kan skille meg fra Hans kjærlighet for meg. Kontakten med Gud er levende og virkelig og gjør hverdagen rikere. Livet med Gud er en veldig spennende livsvandring, aldri kjedelig, understreker Alf Magne, som ikke har angret på valget han tok i 2010.

Troens bevis magasin Januar 2013

31


Bønnevektere Goma inntatt av M23: Jes. 62.6–7 forteller oss at vi er satt til å være bønnevektere på “muren”. Dette er skrevet ca. 700 f.Kr. i ei byggetid for Jerusalem.

Dinabarna i Goma har det bra

Av GlI enovember nn Tønnessen ble Goma inntatt av opprørsgruppen M23 og utenlandske

hjelpearbeidere ble evakuert fra området. Rune Edvardsen kan fortelle at palmegrener (symbol på seier) i hendene sine som det bra etter ingen kunne telle”forholdene. (Åp. 7.9).

Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. i Goma trygge og har DeDinabarna skal aldri tie, verken dag ellerer natt. Dere som påkaller Herren, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden.

Av Bente Rognmo Thakre

ForRune vår tidEdvardsen og for det har vi nå står overfor her opparbeidet segi Sarons et stort Dal, ikkenettverk minst med tanke på nysatsinga i Sørøst-Asia, så er i Kongo etter å ha drevet nødhjelpsarbeid bønneordren gitt til oss. Vi skal bygge Guds rike i disse gjennom Dina Stiftelsen i de mest urolige områdene landene med mindre enn10 1 %årene. kristne. Tenk at viaktivt kan av Øst-Kongo de siste Gjennom være med å gi disse landene evangeliet, ikke bare fredsarbeid har han også truffet ledere fra flere med våre penger, men også med våre bønner. forskjellige militærgrupper som opererer i området. For et privilegium. I ei tid der Troens Bevis får være en Ved å gå inn i områder som har vært under betydelig aktør på oppløpssiden i historiens største angrep har han og hans medhjelpere klart å kjærlighetsdrama. redde flere hundre barn og kvinner som har vært voldtekt grovmed vold. Nå bor 169 av Duutsatt og jegfor skal nemligog være på å legge millioner disse barna på Dinasenteret i Goma. I november fra Asia til den “store skaren av alle folkeslag, stammer opprørsgruppen Goma og utenlandske oginntok tungemål som står foranM23 Tronen og foran Lammet, kledd i hvite kjortler (symbol på rettferdighet) og med

Nå er det viktig at vi sammen er bønnevektere. ”Dere som påkaller Herren, ikke unn dere ro!” Matt. 18.19: “Alt det to av derenordmenn, på jorden blir om hjelpearbeidere, inkludert bleenige evakuert å be om skal de få av Far i himmelen.” Dette er gitt som fra dette området. Men Rune Edvardsen kan melde et at løfte til oss om en felles og samdrektig bønn som han har vært i kontakt med ledere i M23 somvil gav ta løfte oss enda om ålengre. passe på Dinasenteret, så de ikke skulle Sammen er vi så mye sterkere. Også når det gjelder være utsatt for angrep fra deres gruppe. bønn.

Helge Flatøy, som er prosjektleder i Dina Stiftelsen og Den frontlinjen Rune nå beveger seg på i Sørøst-Asia, er som har ledet utallige hjelpeteam til dette området, ikke et lett sted å være. Det er ofte en kamp mot Goliat. kan også hanbønnevektere. er i daglig kontakt med Det koster. Dabekrefte trengs viatsom For å støtte Dinasenteret og at barna har det bra. ham. Og for å gjøre disse landene til en lovsang på jorden. Følg oppdateringer på Facebook-siden til Dina Stiftelsen.

Hjelp oss å spre misjonsnyhetene!

Gi Troens Bevis videre! Etter du har lest Troens Bevis blad, gi det videre til dine naboer eller venner. Eller fortell dem om vårt tilbud om ett års gratis abonnement!

Vi trenger din hjelp, så misjonsarbeidet kan vokse!

Troens Bevis Verdens Evangelisering|Sarons Dal |4480 Kvinesdal|mail@troensbevis.no|Tlf: 38 35 75 00 32

Troens bevis magasin Januar 2013

TROENS BEVIS MAGASIN OKTOBER 2012

33


VEKKELSEN I MIDNATTSTIMEN Av Aril Edvardsen

Matteus 25:7: «Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine.» Bibelen forteller på mange forskjellige måter om en stor vekkelse i avslutningstiden. Den forteller ikke bare om vekkelse, men taler regelrett om en innhøstning (ÅP 14:15-16). Mens frafallet og ugudeligheten på den ene side pågår i den ugudelige og religiøse verden, så skal vekkelse og gjenopprettelse pågå i Guds menighet. DISIPLENES TRE SPØRSMÅL TIL JESUS I Matt. 25 forteller Jesus lignelsen om de 10 jomfruer, som gikk ut for å møte brudgommen. En lignelse kan selvsagt «presses for hardt», og man kan dra ut for mange åndelige konklusjoner. Men Gud har på en forunderlig måte talt til meg om denne lignelsen i det siste, og jeg har fått se den på en ny og utvidet måte. Lignelsen om de 10 jomfruene står midt i Jesu profetiske tale, som finnes i Matt. 24 og 25. Denne talen holder Han som svar på disiplenes tre spørsmål. Disiplene viser Ham templets bygninger, og Jesus sier at det ikke skal levnes stein på stein som ikke skal brytes ned. Mens Jesus sitter der på Oljeberget, stiller disiplene følgende spørsmål: 1. Når skal dette skje (templets ødeleggelse)? 2. Hva skal være tegnet på Ditt komme? 3. Hva skal være tegnet på verdens (bokstavelig tidsalderens) ende?

Jesus holder da denne profetiske tale, der en del allerede har blitt historie, men hvor det meste ennå venter på sin oppfyllelse. KJENNETEGN PÅ DE SISTE TIDER Jesus begynner med å fortelle at Templet skal ødelegges og jødene spres blant alle folkeslag (Lukas 21:24). Så fortsetter Han å gi et bilde av historien opp til våre dager, og enda lenger inn i framtiden. Han forteller at man skal høre om krig og rykter om krig. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hunger, sott og jordskjelv både her og der. Han forteller om kristendomsforfølgelse og falske profeter. Alt dette er blant annet en beskrivelse av historien opp gjennom tidene. Han forteller så at Jerusalem igjen skal komme på jødenes hender, og at det skal skje tegn i sol og måne og stjerner. Menneskene skal fortviles på jorden når hav og brenninger bruser, for himlenes krefter skal rokkes. Deretter forteller Han om sitt komme, og avslutter kap. 24, med å fortelle om lønningsdagen for sine tjenere, og straffen over de troløse. DE TRE LIGNELSENE I MATT. KAP 25 Deretter går Han over til å fortelle tre lignelser, som er en nøyere billedlig gjennomgåelse av det Han allerede har fortalt. Det 25. kapittel består av disse tre lignelsene, nemlig lignelsen om de ti jomfruer, lignelsen om talentene, og fortellingen om kongens tilbakekomst og opprettelsen av Tusenårsriket. Når det gjelder lignelsen om de ti jomfruer, så tror jeg at Jesus her tar et tilbakeblikk på det han allerede har fortalt i kap. 24, fra Jerusalems ødeleggelse og fram til sin gjenkomst. Her setter Han kristendommen inn i historiens ramme. Troens bevis magasin Januar 2013

33


Disse jomfruene er en historisk og en global framstilling av kristenheten, dvs. himlenes rike. Disse jomfruene framstod ikke samtidig, men ble alle felles forenet i samme åndelige søvn, og eksisterer alle i endetiden, og opplever vekkelse samtidig. Da blir jomfruskaren delt i to deler,–noen med olje og andre uten olje. Men i begynnelsen hadde de alle disse fellestrekkene: 1. De var jomfruer, dvs. ubesmittede. 2. De tilhørte himlenes rike. 3. De hadde lamper, bekjennelse av Jesus. Jesus sier: «Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.»

5. De «gikk ut» for å møte Ham, dvs. de skilte seg fra verden.

Det kan ikke være tvil om hvem brudgommen er; det er Jesus. Da må himlenes rike være kristenheten og ingen annen religion. Det er bare kristenheten som venter på Jesus som brudgom. Derfor må de ti jomfruene være et bilde på kristenheten. Men det gjelder da ikke bare den kristenheten som eksisterer på jorden i dag, men kristenheten ned gjennom tidene.

Men da brudgommen gav seg tid, og ikke kom så fort som disse jomfruene hadde ventet, slumret de alle inn og sov.

DE SOVNET ALLE! Men her kommer to viktige poeng: Når de ti jomfruer er himlenes rike; dvs. kristenheten, så fins de ikke bare på ett sted, men over hele jorden. Derfor må denne lignelsen ses i global verdensomspennende sammenheng.

VEKKELSEN SOVNET ETTER HVERT INN Det er heller ikke sagt at de gikk samtidig ut for å møte brudgommen. For meg har det blitt slik at når disse jomfruer representerer kristenheten, historisk og globalt, så må disse jomfruene være de mange rene og hellige vekkelsesbevegelser, fra den apostoliske tid og opp til våre dager.

Men kristenheten, de ti jomfruer, fins ikke bare i endetiden, men har eksistert fra Jesu og den første menighets tid. Derfor representerer de ti jomfruer også hele kristenhetens historie. Jeg har sett det slik at disse ti jomfruer representerer vekkelsesbevegelser opp gjennom kirkehistorien, som ble sovende kirkesamfunn, men som i sin begynnelse hadde samme felles trekk. Det er ikke sagt at disse jomfruene framstod samtidig, eller gjorde seg rede samtidig, Men ett ble felles for dem: De sovnet alle! EN HISTORISK BESKRIVELSE AV KRISTENHETEN Jeg har fått se denne lignelsen i et nytt lys i den senere tid. For meg har dette blitt en historisk beskrivelse av kristenheten. Disse rene, ventende jomfruer er vekkelsesrørsler, som framstod opp gjennom historien, men som etter hvert sovnet inn som kirkesamfunn. Men midt i midnattstimen, like før Jesus kommer, våkner de opp igjen og opplever åndelig oljekrise. Jeg har sett lignelsen på følgende måte: 34

4. De ventet alle med iver på brudgommen.

Troens bevis magasin Januar 2013

Her sies det jo ikke at de «sovnet inn» samtidig. Noen sovnet kanskje inn på ettermiddagen, andre kl. 1900, andre kl. 2000 eller 2100. Men ett var felles – i midnattstimen sov de alle.

Disse har alle begynt med himmelsk vekkelse og en sterk lengsel etter Herrens komme, men som har stivnet til sovende kirkesamfunn med forskjellige navn. La oss nevne noen av disse jomfruene ved navn. Den første jomfru må være den herlige vekkelse i kristenhetens første tid, som gikk ut for å møte brudgommen. Men da Jesus ikke kom så fort som ventet, sovnet denne herlige vekkelse inn, og ble til den institusjonelle Katolske kirke, som keiser Konstantin la grunnen til i det fjerne århundre. Senere gikk andre jomfruer ut for å møte brudgommen. På 1500-tallet oppstod vekkelsen gjennom Martin Luther. Den spredte seg utover hele Europa, men etter som generasjonene gikk, ble også de fleste lutherske kirker til en sovende jomfru. Senere oppstod andre «jomfruvekkelser», som calvinismen, metodismen, baptismen og mange andre. Men da brudgommen ga seg tid, slumret de alle inn og sov.


VEKKEROPET! Ettersom kristenhetens historie gikk fram, gikk jomfru etter jomfru, brennende og ventende, ut for å møte brudgommen. De så alle like ut i det ytre, dog var det en forskjell som ikke ble synlig før i midnattstimen. Jesus forteller:

Slik blir det også i midnattstimen. Alle jomfruene vil oppleve vekkelsen. Alle vil våkne, og emnet vil bli Den Hellige Ånd. Lutheranerne vil våkne, pinsevenner vil våkne, metodister vil våkne, baptister vil våkne, alle kirkesamfunn vil våkne opp for oljekrisespørsmålet, og emnet vil bli Den Hellige Ånd.

«Men fem av dem var dårlige og fem kloke. De dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke tok sin olje i sine kanner, sammen med lampene.»

Bibelen sier: «Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.» Det ble debatt om olje. Det ble aktivitet. Nå kom skillet til syne. Det var ikke bare spørsmål om olje, men også om kannen til å ha oljen i.

Da så hele kristenheten nærmet seg Jesu gjenkomst, lyder der et vekkerop til alle disse sovende jomfruer: Bibelen forteller: «Men midt på natten lød der et rop: Se, Brudgommen kommer! Gå ham i møte!»

INGEN KAN LÅNE VEKKELSE Det ble talt om å låne olje. Men ingen kan låne vekkelse. Vi må få det fra Ham som «selger»–Jesus selv. Da kom det store skillet. Det delte kristenheten i to deler. Fem hadde lys og olje, mens de fem andre opplevde at lampene sluknet.

Dette rop er ikke det rop som skal lyde i samme øyeblikk som Jesus kommer, og som er omtalt i 1Tess. 4:16. Når det rop høres, som skal lyde i samme stund som Jesus henter sin brud, da er det ikke tid til å våkne. Da er det ikke tid til å gjøre sine lamper i stand. Da er det ikke tid til å samtale om oljeproblemet, og da er det ikke tid til å dra på veien til kjøpmennene for å kjøpe olje. Da må man være rede! Men det rop som Jesus omtaler her i Matt. 25:6, er et vekkerop og et forberedelsesrop som skal lyde globalt, og vekke alle de ti sovende jomfruer like før Jesus kommer. Bibelen sier: Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. DET STORE EMNET SKAL BLI DEN HELLIGE ÅND Det ble vekkelse. Det er sant at de sovnet alle. Men Bibelen sier etterpå at de våknet alle. Da de våknet, ble de alle opptatt med et bestemt emne, nemlig oljen, som er et bilde på Den Hellige Ånd. Alle jomfruene opplevde noe av en oljekrise i midnattstimen.

Men nå ser jeg et annet bilde foran meg. Jeg tror ikke at de fem kloke jomfruer sto samlet på den ene siden, og de fem dårlige på den andre siden med slukte lamper. Nei, jeg tror at de stod om hverandre. Det sluknet en lampe her og det brant en lampe der. Skillet gikk ikke midt mellom, med fem på hver side. Nei, skillelinjen svinget seg inn mellom alle jomfruene, en hadde lys, den neste hadde ikke, osv. Skillet mellom de fem kloke og de fem dårlige vil ikke gå etter konfesjonelle linjer. Det vil ikke gå mellom protestanter og katolikker, eller mellom metodister og lutheranere, osv. Nei, det vil gå på tvers innen alle kirkesamfunn, det vil skille de enkelte medlemmer. Det vil bli katolikker med og uten lys. Det vil bli lutheranere med og uten lys, og det vil bli pinsevenner med og uten lys i midnattstimen. Folk av alle konfeksjoner vil tilhøre de dårlige jomfruer, som vil stå utenfor en stengt himmeldør.

Derfor forteller lignelsen meg at like før Jesus kommer, skal det lyde et vekkerop fra himmelen, et forberedelsesrop, som skal gå gjennom hele kristenheten. Dette ropet skal vekke alle jomfruer, med de kirker og samfunn som de representerer – og det store emnet skal bli Den Hellige Ånd.

VEKKEROPET VIL LYDE I MIDNATTSTIMEN Men ett er sikkert: I midnattstimen vil Gud la vekkeropet lyde som skal vekke hele jomfruskaren. Alle jomfruene skal ikke bli med til himmelen. Men alle skal bli vekket og føle innflytelsen fra vekkelsen, og bli opptatt med oljekrisespørsmålet.

Det er denne vekkelsen som kirkene og samfunnene opplever i dag. Vi er midt i denne vekkelsen og emnet er olje; Den Hellige Ånd.

Men fem skal «somle» for lenge og ikke få olje på lampene. Bibelen forteller: «Mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med Ham til bryllupet, og døren ble lukket.»

Men vekkelsen er dessverre ikke det samme som frelse. Jeg har vært med på vekkelse hvor kinoen ikke lenger fikk folk, fordi alle var berørt av evangeliet. Hele bygda talte om Jesus og vekkelsen. Men selv om alle i bygda var vakt og følte innflytelse fra vekkelsen, så ble bare få mennesker frelst i forhold til de mange som ble vakt.

Jeg tror at vi lever i oppfyllelsen og avslutningen av denne lignelsen. Vekkeropet lyder nå til alle jomfruene, og de våkner. Over hele verden taler nå kristne i alle samfunn om oljen – Den Hellige Ånd. Fra boken: Meg har Gud vist, utgitt på Logos Forlag i 1974.

Troens bevis magasin Januar 2013

35


Sommerstevnet 2013 blir i jubileets tegn. Da skal vi feire at vi har det femtiende stevnet i rekken.–Tenk på alle de fantastiske stevnene som har vært, sier en begeistret stevnesjef Sten Sørensen. Han tror sommerens stevne vil bli et nytt høydepunkt.

Av Mariel Hovdhaugen

Ser frem til det femti - Sommerstevnet i Sarons Dal har vært trendsettende. Kristne fra forskjellige kirkesamfunn har kommet og blitt inspirert. Stedet som er for alt Guds folk, har satt dype spor blant kristenfolket i mer enn en mannsalder, sier Sten Sørensen. Sørensen påpeker at Sommerstevnet er et misjonsstevne. Det er budskapet om Jesus til alle folkeslag som blir løftet frem. Stevnet er til oppbyggelse og glede for dem som kommer, men minst like viktig er misjonsoppdraget som så sterkt blir understrekt, slår han fast. - Nå vil vi spesielt fokusere på Sørøst-Asia de neste årene. 1000 nye innfødte evangelister skal sendes ut i landene i dette området i løpet av 2013, og tusenvis av menigheter skal plantes. Dette vil bli presentert under Sommerstevnet, sier Stevnesjefen.

36

Troens bevis magasin Januar 2013


iende Sommerstevne

Troens bevis magasin Januar 2013

37


- Hva står ellers på menyen for Stevnet? - Vi har gode talere og sangere som kommer og planetene ruller som aldri før, ja i år har vi faktisk en helt ny planet også, JuniorPlaneten. I år ønsker vi å satse ekstra på barn mellom 9 og 10 år, og gir dem et skreddersydd opplegg, både i forhold til andakter og aktiviteter. Den kjente barneevangelisten ­ Jarle Waldemar leder den nye planeten. Jarle er godt kjent over hele landet som en dyktig formidler av evangeliet til barn, og et oppkomme av artige leker og ideer. Jarle vil være med hele uken som leirprest, og han kommer samtidig til å ha ansvar for barnemøtene på kveldene, som er en åpen samling for alle barn under kveldsmøte i Sarons Dal Hallen, svarer Sten Sørensen. - Er det ellers noen nye ting som skjer? - Vi planlegger et politikermøte den første søndagen under Sommerstevnet. Flere kjente nasjonale politiker har allerede sagt at de kommer, så dette blir spennende. Det er jo valg til høsten, og det vil bli interessant å høre hva politikerne mener om viktige verdier som angår vår hverdag, sier Sørensen. - Dere må sette av datoen 13. til 21. juli, det er da det 50. Stevnet går av staben. Alle er hjertelig velkommen, vi har noe for enhver alder, avslutter Stevnesjefen.

38

Troens bevis magasin Januar 2013


Miracle Channel:

Lengtet etter ­evangeliet i 13 år! Fowaz fra Jemen gikk med et inderlig ønske i 13 år. ­­­ Han ville så gjerne høre evangeliet. I et isolert land der misjon er ulovlig, var det TV-programmene på Miracle Channel som ble svaret, og slik fant Fowaz veien til Jesus. Troens Bevis sin arabiskesatellitt kanal er blitt et av de store innhøstningsredskapene som Gud bruker i den arabiske verden. Hver måned hører vi fra opp mot 18 000 arabiske seere. Ved å gi en gave til Miracle Channel denne måneden er du med på å støtte misjon blant arabere. Takk for at du er med i forbønn og støtte!

Bruk vedlagte giro, eller gironr.: 3080 30 43007 i Norge. Du kan også gi din gave med VISA/Mastercard på: troensbevis.no


Ditt testamente til Troens Bevis! I Bibelen leser vi:“Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra (Åp 14:13) sitt arbeid: for deres gjerninger følger dem”

Ved å tilgodese Troens Bevis Verdens Evangelisering i ditt testamente kan “dine ­gjerninger” fortsette etter deg og være et forsatt vitnesbyrd om og et uttrykk for din kjærlighet til Guds utvalgte folk. Når man skal opprette et testamente er dette de viktigste formalitetene: Det må være skriftlig og alltid ha dato. Det må underskrives av to vitner, som selv ikke er arvinger. Dette gjelder også deres eventuelle ektefelle eller nære slektninger. I vitnenes nærvær skal vedkommende tilkjennegi at testamentet inneholder vedkommedes siste vilje, og så må testamentet underskrives. Vitnene skal skrive på dokumentet at de har undertegnet etter ønske fra testator (vedkommende som utsteder testamentet) og i vedkommendes nærvær. Vitnenes adresse og stillinger skal stå under navnene. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gaver har vært til stor hjelp og velsignelse i vårt misjonskall om å nå hele verden med evangeliet. Troens Bevis er godkjent for å motta arv uten å betale arveavgift til staten. For mere råd og veiledning:(+47) 38 35 75 00 Kontaktperson: Arnold Dragland arnold@troensbevis.no

B-blad. Returadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, N-4480 Kvinesdal, Norway

Troens Bevis: Januar 2013  

- misjonsmagasin for Troens Bevis Verdens Evangelisering