Page 1

Side 1


INDHOLDSFORTEGNELSE [Indledning] 3 [Problemfelt] 4 [Problemformulering] 4 [Kildekritik] 5 [Metode] 5 [Teori] 6 [Afgrænsning] 6 [Idé-beskrivelse] 7 [Analyse & fortolkning] 9 Interne forhold 9 Eksterne forhold 10 Designløsning 13 Værdi 13 [Vurdering af hypoteser] 15 [Konklusion]

16

[Litteraturliste]

17

[Bilag] Kvantitativ data indsamling Kvalitativ data indsamling Hus Forbi Informationsmøde Danskerne søger lykke med indkøbsposen

18 20 21 24

Side 2


[Indledning]

På trods af regeringens plan, om at reducere antallet af hjemløse i Danmark

markant inden 2020, er antallet af hjemløse steget foruroligende meget siden 20091. Der er sket en stigning på 18% og i dag har vi 5.8442 hjemløse i Danmark. En hjemløs defineres som en person uden fast bolig, og som ofte er nødsaget til at overnatte på et herberg eller i sidste ende på gaden3. En undersøgelse foretaget af hjemløseorganisationen, projekt UDENFOR, mener hver fjerde dansker at hjemløshed er selvvalgt4. Lars Benjaminsen5, forsker hos Det Nationale forskningscenter for velfærd (SFI), siger at det langt fra er sandheden. Der er mange grunde til at folk i dag bliver hjemløse, og selvvalgt er på ingen måde grunden. En del af årsagerne til hjemløshed bunder blandt andet i misbrug, sygdom, økonomiske problemer såvel som den stigende boligmangel. På trods af de mange fordomme for hjemløse i det danske samfund, er der dog alligevel nogen der føler for de hjemløse og ønsker at hjælpe dem. Hus Forbi organisationen er en velkendt organisation, der i form af en avis ønsker at hjælpe de hjemløse i Danmark og sætte fokus på det stigende problem. Det er en lille organisation med kun få ansatte, men de arbejder ud fra en mission om, at skabe en lettere tilværelse for den hjemløse.

1 2 3 4 5

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-71266559:ny-plan-fra-regeringen-antallet-af-hjemløse-skal-ned.html http://politiken.dk/indland/ECE2042091/antallet-af-hjemloese-i-danmark-er-vokset-markant/ Kilde: ETHOS (den europæiske hjemløshedsklassifikation) http://udenfor.dk/dk/menu/om-projekt-udenfor http://politiken.dk/indland/ECE1947603/danskerne-hjemloeshed-er-selvvalgt/

Side 3


[Problemfelt]

Ofte bliver man mødt af en Hus Forbi sælger ude foran det lokale supermarked,

men man har ingen kontanter. Tidens tendenser viser at flere og flere danskere sjældent har kontanter på sig, da man kan betale med dankort alle steder6. I forbindelse med denne tendens, lancerede Danske Bank 7. Maj 2013 en APP der gør det lettere for den gængse dansker, at overføre penge fra én konto til en anden7. It-direktøren fra Danske Bank meddeler at Mobilepay stadig er under udvikling og, at de leger med ideen om at man i fremtiden f.eks. skal kunne betale med APP’en i butikker. Med de før angivne informationer kan der videreudtænkes en måde, hvorpå Hus Forbi avisen kan betales af eventuelle ikke-kontantbærende købere.

[Problemformulering]

1.

2.

Hvordan kan man via en ny betalingsform på Hus Forbi, forøge omsætningen og tiltrække nye målgrupper? Vil et tiltag øge kendskabsgraden?

6 http://mobil.nu/blog/nyheder/drop-kontanterne-danske-bank-klar-med-betalings-app-til-alle-uansetbank-39508 7 http://www.danskebank.dk/da-dk/privat/selvbetjening/produkter/pages/mobilepay-fakta.aspx

Side 4


[Kildekritik]

Til denne opgave er der foretaget forskellige kvantitative og kvalitative

dataindsamlinger, i form af en online survey hvor der er adspurgt 120 respondenter8. Kvalitativ analyse er sket i form af personligt interview med Brian, som er HF sælger på Vesterbro9. Derudover er der fortaget et stort research på nettet, i form af artikler, Youtube klip, online bøger og magasiner til at falsificere eller bekræfte opstillende hypoteser10 om målgruppen.

[Metode] I denne opgave har jeg valgt at bruge den hypotetiske-deduktiv metode11 til, at opstille en række hypoteser over nogle observationer og undren jeg har gjort mig, i forbindelse med opgaven. Denne metode er en oplagt måde til at undersøge forholdet mellem danskernes forbrugsvaner og deres generelle prosociale forbrug12. Ved hjælp af induktion og deduktion vil jeg forsøge at falsificere eller bekræfte disse hypoteser. -

1. Folk køber Hus Forbi avisen grundet ”dårlig samvittighed”

-

2. Ved køb af Hus Forbi avisen retfærdiggør folk for deres eget

-

3. Folk sammenligner Hus Forbi sælgere, med resten af

overfor den hjemløse.

-

over forbrug af materielle goder.

-

bybilledets gadesælgere.

8 Se bilag 1 – ”Kvantitativ data indsamling” 9 Se bilag 2 – ”Kvalitativ data indsamling” 10 Se afsnit ”Metode” for uddybning af hypoteserne. 11 Præsentation fra forelæsning - Videnskabsteori - “Kritisk Rationalisme” 12 Uddybelse i analyse afsnittet – ”Eksterne forhold” side 8

Side 5


[Teori]

For at løse problemformuleringen på bedste vis, har jeg brugt følgende teorier:

Den interne analyse er en kort præsentation af Hus Forbi organisationen (herefter nævnt som HF), med deres vision, værdier og kernekompetencer. Den interne analyse tager afsæt i SW fra SWOT analysen13, da den synliggører virksomhedens interne stærke og svage sider. Den eksterne analyse indledes med en revideret PEST analyse14, der skal analysere de faktorer, der skaber grundlag for HFs makromiljø. Faktorer som HF ikke kan ændre på, men som vil give et overblik over de eksterne muligheder og trusler på markedet. PEST analysen er derfor lavet på baggrund af OT i SWOT analysen. I forbindelse med designløsningen vurderes det udvidede designbegreb15, med henblik på at belyse typologierne for kundernes værdi og deres afkodning af HF konceptet. Endvidere bruges den tredobbelte bundlinje16 til at sikre HF at der er konvergens imellem de økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn, i forbindelse med værdiskabelse af det nye koncepttiltag.

[Afgrænsning]

I denne opgave fortages der en analyse af HFs makromiljø i form af en PEST

analyse17. Til analysen benyttes kun information, der har relevans for HF og der afgrænses derfor fra det politiske og lovgivningsmæssige aspekt, omkring SKAT og mons registrering af sælgernes indtægt. Endvidere afgrænses der fra økonomi og demografi, da dette ikke har en indvirkning på den stillede problemformulering. Ligeledes afgrænses der fra de økonomiske aspekter af det nye koncepttiltaget. 13 Kilde: Rolighed, F. et al (2007) International markedsføring - Fig. 4.7 “SWOT-analysens elementer” side 98 14 Kilde: Ibid. Fig. 5.3 “Indeholder i en PEST-model” side 137 15 Præsentation fra forelæsning -Design - “Designbegrebet” 16 Præsentation fra forelæsning - Business - “Day2DesignThinking” 17 Kilde: Rolighed, F. et al (2007) International markedsføring - Fig. 5.3 “Indholdet i en PEST-model” side 137

Side 6


[Idé-beskrivelse] HF sælgerne bliver ofte mødt af undskyldningen om, at kunden ikke har kontanter på sig, og der bliver derfor ikke gennemført et salg. Det er derfor vigtigt for HF at identificere sig med målgruppens behov, og handle derefter. For at kunne følge med tidens tendenser, er HF nød til at tænke innovativt, internt i organisationen og komme med nye tiltag der imødekommer den gængse danskers behov. Betaling via SMS vil være en måde at imødekomme kunderne uden kontanter. Det skal foregå således, at hver HF sælger har sin egen kode. Når kunden skal betale for sin avis, indtastes koden i en SMS og sendes til et 4-cifret nummer. Denne løsning er med til at sikrer sig, at de 8 kr. HF sælgeren tjener, går til den retmæssige ejer. Derefter modtager kunden en bekræftelse via. SMS og kan nu modtage sin avis.

Side 7


Side 8


[Analyse & fortolkning] Interne forhold

HF er en landsdækkende avis der har gjort sig bemærket siden 1996.

Virksomhedens vision er at sætte fokus på de hjemløse i Danmark og, ved hjælp af avisen, skabe en dialog imellem de hjemløse, politikerne og resten af danskerne i al almindelighed. Værdigrundlaget for virksomheden er at det er de hjemløses avis, de er med til at bestemme indholdet og de står selv for distributionen af aviserne. Kernekompetencerne er derfor at skabe en indtægtskilde for HF sælgerne, der udover deres kontanthjælp, kan være med til at afholde dem fra kriminalitet og skabe et formål for dagen18.

18 http://www.husforbi.dk/default.aspx?m=2&i=36 samt bilag 3: Notater fra Hus Forbi

Side 9


Eksterne forhold

Når man kigger på positioneringen af HF og deres konkurrenter, er der to aspekter

der gør sig gældende. Der er gadesælgerne i bybilledet i form af Green Peace, Unicef og WSPA som har den samme tilgangs måde som HF sælgerne; at fange deres målgruppe på gaden og sælge dem et givent produkt. Samt aviser i al almindelig, så som Berlingske Tidende, Politiken, Bo Bedre19 ect. HF differentierer sig fra sine konkurrenter i form af deres distribution; det er den hjemløse der selv står for salget af avisen, samtidig med at være hovedperson i avisens indhold. På den måde kan der skabes en interaktion imellem HF sælger og målgruppen, der på længere sigt kan skabe en større forståelse og loyalitet for HF konceptet og avisen. Når man kigger på HFs mikromiljø, spiller deres distributører en væsentlig rolle for deres organisation. Det er de hjemløse der selv står for salget af avisen, og med denne rolle følger et stort ansvar. De har til opgave at repræsentere HF organisationen på bedste vis, da de også er hovedpersonerne i avisens indhold. Sammenlignet med deres konkurrenter, de andre gadesælgere i bybilledet, har HF ikke det samme dårlige ry20 som de andre. Der er en generelt irritation overfor de gadesælgere der bl.a. er facere21 for Green Peace, WSPA og Unicef. I den kvantitative undersøgelse, hvor 120 respondenter blev spurgt om deres forhold til hjælpeorganisationernes facere – Sagde 59% at de generelt er irriterende22, 49% synes de er svære at undgå23 og 41% synes ikke godtager et nej24. Dette er en styrke som HF intern kan drage fordel af. I forhold til det sociokulturelle i makromiljøet, er tidens tendenser omkring velgørenhed og den gængse danskers købelyst, et vigtigt aspekt for HF. Penge kan ikke købe

19 Bilag 3 viser at Hus Fobi har slået Bo Bedre i at være den største landsdækkende månedsavis. 20 http://politiken.dk/indland/ECE1947603/danskerne-hjemloeshed-er-selvvalgt/ 21 Person hvis arbejde består i at konfrontere folk på gaden for at få dem til at tegne abonnement, give bidrag, deltage i undersøgelser el.lign. 22 Se bilag 1 – ”Kvantitativ data indsamling” 23 Se bilag 1 – ”Kvantitativ data indsamling” 24 Se bilag 1 – ”Kvantitativ data indsamling”

Side 10


lykke, men en undersøgelse lavet af Nordea viser, at danskerne søger lykke igennem indkøbsposerne. Danskernes forbrug er i eksperternes øjne bekymringsvækkende, da undersøgelsen viser at en stor del af danskerne opnår en trøst gennem shopping25. Den hedonistiske tilpasning betyder, at denne overflod af forbrug på længere sigt ikke gør en lykkeligere, men blot er en flugt fra virkeligheden. Altså lykken varer ikke ved og lykken kan ikke købes for penge. Dette er professor Michael Norton fra Harvard ikke enig i. I en optagelse fra TED26 siger han ”Hvis du tror penge ikke kan købe lykke, så bruger du dem ikke rigtigt”. Med dette mener han, at noget forbrug giver mere lykke end andet. Prosocialt forbrug27 er det forbrug hvor man bruger penge på andre end sig selv. Dette kan være i form af gaver eller velgørenhed. Michael Norton mener, at man opnår en glæde igennem velgørenhed og donationer, der varer ved. Ifølge ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen fra CBS28, kan danskerne deles ind i fire grupper når det kommer til donation og velgørenhed. Der er dem der ingenting donerer29, dem der aktivt donerer30, de situationsbestemte31 og til sidst dem der søger aflad eller vil lette deres dårlige samvittighed gennem donationer. Målinger viser at danskerne igennem de senere år, har haft et større prosocialt forbrug i form af donationer til velgørenhed32. Dette prosociale forbrug er en måde, hvorpå flere og flere danskere søger aflad for deres forbrugsvaner33.

25 Bilag 4 – ”Danskerne søger lykken med indkøbsposen” 26 TED Talks – Ideas worth spreading - http://www.ted.com 27 http://en.wikipedia.org/wiki/Prosocial_behavior 28 http://www.etik.dk/artikel/395703:Etik--Har-vi-pligt-til-at-give-til-velgoerenhed 29 Udgør 25% af voksne danskere 30 6-8% af voksne danskere og donerer i snit 5.500 kr. om året 31 De situationsbestemte givere tænker ikke generelt over at give til gode formål, men alligevel finder de penge frem, når der står en ved døren med en raslebøsse. 32 http://www.isobro.dk/fileadmin/filer/FRA_ISOBRO/Bilag_56_2013_Danskerne_og_velgoerenhed_ anno_2013.pdf 33 http://www.etik.dk/artikel/395703:Etik--Har-vi-pligt-til-at-give-til-velgoerenhed

Side 11


HFs målgruppe er at finde blandt dem der aktivt donerer, de situationsbestemte og dem der søger aflad gennem donationer. Det er folk med et samfundssind og interesse for de svage i samfundet. Det er dem , som via deres køb af Hus Forbi, vil hjælpe sælgeren til et alternativ til tiggeri og eventuel kriminalitet34. Den teknologiske udvikling påvirker alle virksomheder på et vis plan, og det samme gælder HF. En af HFs tætte konkurrenter, er den humanitære hjælpeorganisation Røde Kors, som hvert år samler ind til krise- og katastroferamte områder i verden. Under indsamlingen for Røde Kors i år, havde indsamlerne mulighed for at betjene de forskellige husholdninger, uden kontanter, med SMS eller kort35. Man har indtil i år kun kunnet donere penge i form af kontanter, via. Giro-kort eller igennem deres donation APP som de lancerede i 201136. Dette var i starten tænkt som et supplement til den normale donation i form af indsamlingsbøssen, udtaler fundraising chef fra Dansk Røde Kors Kenneth Øhrberg. Men i år havde de så videreudviklet på ideen om elektronisk betaling på stedet - og kommet op med et nyt tiltag der gjorde det muligt, at betale med dankort eller andre kreditkort, via. indsamlernes smartphones37.

34 35 36 37

http://www.dgmedia.dk/index.dsp?page=3025 http://www.rodekors.dk/presse/nyheder/indsamling-sms-dankort http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-43866623:røde-kors-hopper-med-på-appbølgen.html http://www.b.dk/tech/roede-kors-indsamlere-tog-mobilen-til-hjaelp

Side 12


Designløsning

Med det nye tiltag for HF, skal de ud og fange en del af deres nuværende kunder,

som ikke vægter højt i deres målinger. Den primære målgruppe skal derfor være de ”situationsbestemte kunder”, der ikke generelt tænker over at give til gode formål, men hvis de har kontanter på sig, så køber de HF avisen tilfældigt. Den sekundære målgruppe er de personer der, igennem donationer, søger aflad da de ofte vil have svært ved at sige nej tak til avisen og slet ikke hvis de kan betale via. SMS. Begge målgrupper vil få deres behov stillet i form af den nye SMS service. Igennem det nye koncepttiltag skal HF have fokus på de tre aspekter i den tredobbelte bundlinje38. Det bæredygtige element i værdiskabelsen vil dog være Profit, da HF igennem det nye tiltag ønsker at skabe et behov for HF avisen, hos flere danskere. People sker i form at den øget lyst til at købe avisen, da der igennem salget skabes en interaktion mellem sælger og kunde. Dette vil sætte fokus på HF sælgeren og i sidste ende modsige de mange fordomme overfor hjemløse.

Værdi

Ud fra designløsningen kigges der på brugervenlighed af produktet.I context

sammenhæng, er der ud fra fieldresearch og kvantitativ dataindsamling, er der på nuværende tidspunkt mangler der en betalingsmetode som ikke er i form af kontanter39. Kontekst for værdiskabelse - Værdien opstår, når kunden på en let tilgængelig og hurtigt måde sender en betalings SMS af sted. Efterfølgende modtager kunden en bekræftelse i form af en SMS, som gør at kunden nu kan modtage sin avis. Værdien sker i form af en glad og tilfreds kunde og sælgeren har gennemført et salg40 Value as Experience - Videre med ligger værdien i brugervenligheden, og den situationsbestemte der skal til at købe en avis.

38 Præsentation fra forelæsning - Business - “Day2DesignThinking” slide 62-66 39 Præsentation fra forelæsning - Desig - ”Designbegrebet” slide 45 40 Præsentation – ”Designbegrebet” slide 56

Side 13


Sælgeren fanger kundens opmærksomhed ude foran det lokale supermarked, eller et andet givent sted. Kunden har ikke meget tid at løbe på og slæber på indkøbsposer. Designløsningen skal være brugervenlig, høj kvalitet, det skal gå hurtigt og være let tilgængelig for kunden. Derfor er sælgeren nød til at imødekomme kunden og dens behov, ellers går salget tabt. En overvejelse sælgeren skal gøre sig, er evt. at stå et sted og sælge aviser, hvor mobilsignalet er godt, så dette ikke har en indvirkning på forsendelsen af betalings SMS’en41. Det fører værdi til at kvaliteten er i top og designløsningen er let anvendelig. Designløsningen er derfor ekstrinsisk, selv-orienteret og reaktiv42. Afkodning af HF tiltaget skal være positiv for forbrugeren og skal stimulere forbrugeren og deres behov.

41 Præsentation - “Designbegrebet” slide 69 42 Præsentation - “Designbegrebet” slide 76

Side 14


[Vurdering af hypoteser] Hypoteserne for denne opgave blev opstillet på baggrund af en undren og nogle observationer der blev fortaget under interview med af HF sælgeren Brian. De følgende hypoteser blev opstillet, med henblik på at falsificere eller bekræfte dem. Folk køber HF avisen grundet ”dårlig samvittighed” overfor den hjemløse.Ved køb af HF avisen retfærdiggør folk for deres eget over forbrug af materielle goder. Folk sammenligner HF sælgere, med resten af bybilledets gadesælgere. Empirien er fundet på forskellige måder, og der er altid en risiko i de forskellige konklusioner, man kan drage af informationen. Men til udarbejdelsen af denne opgave har det fungere godt. Vha. Deduktion blev der fundet forskellige teori frem i form af artikler på nette, og på baggrund af denne information, blev de to første hypoteser omkring folks dårlige samvittighed og aflad opstillet. Dette førte til en eksperimentel observation af Brian og hans kunder, og måtte efterfølgende konkludere at den dårlige samvittighed eller aflad, ikke som sådan kom til syne hos kunderne. Ifølge den kvantitative undersøgelse, er der også kun 7,4 % der har dårlig samvittighed over for HF sælgerne. Igennem iagttagelse, induktion – blev hypotesen omkring sammenligningen af bybilledets gadesælgere og HF sælgere, opstillet. Folk har en generel dårlig attitude overfor HF sælgerne, og Brian fortæller i interviewet at han ofte bliver mødt af fordomme. På baggrund af denne information, blev der foretaget research i form af artikelsøgning. Her var utrolig mange artikler omkring folks dårlige syn på de andre gadesælgere i bybilledet, og hypotesen opstod. Igennem den kvantitative data indsamling, blev hypotesen dog falsificeret, da folk generelt mente at HF sælgere og de andre gadesælgere på ingen måde kan sammenlignes.

Side 15


[Konklusion] Det nye koncepttilag for HF, vil være en innovativ løsning, på de udfordringer HF ofte møder. Bl.a. i forbindelse med de salg der aldrig bliver gennemført, pga. Folks manglende kontanter, vil et innovativt tiltag være behjælpelig. Igennem den eksterne analyse blev det synliggjort at den teknologiske samfundsudvikling er en trussel for HF. Men hvis de vælger at følge med tidens tendenser, er det også en mulighed de kan drage nytte af. En betalende SMS service er ikke at opfinde den dybe tallerken, men når man kigger på HF organisationen, hvor midlerne er at få, vil denne løsning hjælpe mange. I den kvantitative analyse begrunder de 59% af dem der ikke køber avisen, deres valg med at de sjældent har kontanter på sig. Kendskabsgraden til HF ligger på 100% blandt de 120 respondenter, så dette kan ikke være grunden til at folk ikke køber avisen. Igennem analysen blev det nemlig klargjort at målgruppen er tilstede, de har dog nogle behov der ikke bliver indfriet. Ergo må HF imødekomme deres nuværende målgruppes behov, med et nyt innovativt koncepttiltag der vil være værdiskabende. Med det nye konceptiltag vil der dog være nogle udfordringer for HF organisationen og dens sælgere. Sælgerne betaler kontant hver gang de køber deres aviser, og hvis størstedelen af kunderne betaler via. SMS, vil dette besværliggøre det en lille smule for sælgerne. Dette er noget man kan videreudvikle på, da det nye koncepttiltag klart gavner mere end det skader

Side 16


[Litteraturliste] Bøger:

International markedsføring, Finn R. Andersen o.a. Forlag: Trojka Udgivet: 2009 Udgave: 3. Udgave, 3. Opslag ISBN: 978-87-92098-00-9

Præsentationer fra forelæsningerne:

Videnskabsteori – ”Kritisk Rationalisme” Design – ”Designbegrebet” Business – ”Day2DesignThinking” Business – ”Organisation og Innovation”

E-bøger:

Balance for livet – Bryd vanen, og find din work life-balance af Marlene Horsbøl Sylvester-hvid og Rolf Sylvester-Hvid1

E-magasin:

Resumé, Februar 20122

website:

www.nyhederne.tv2.dk www.politiken.dk www.udenfor.dk www.mobil.nu www.danskebank.dk www.husforbi.dk www.ted.com www.wikipedia.org www.isobro.dk www.etik.dk www.dgmedig.dk www.rodekors.dk www.b.dk

1 http://books.google.dk/books?id=c8BUdU7tvhsC&pg=PT69&lpg=PT69&dq=hedonistisk+tilpasni

ng&source=bl&ots=8ISoQISWcA&sig=jpLj5ds4fG7VWgdDNX4ZWjZ4IWs&hl=da&sa=X&ei=zMpb UoKYIsas4ATl8IDYDg&redir_esc=y#v=onepage&q=hedonistisk%20tilpasning&f=false 2 http://issuu.com/handelsinvest/docs/handelsinvest_februar2012/13?e=4078089/2058209

Side 17


[Bilag] Kvantitativ data indsamling - 120 respondenter

Side 18


Side 19


[Bilag] Kvalitativ data indsamling Interview med Brian, 37 år - Referat Brian er 37 år gammel og er Hus Forbi Sælger på Vesterbro i København.Han er på gaden hver dag for at sælge aviser. Som sælger for Hus Forbi skal man selv købe sine aviser, og det gør Brian en gang om måneden. Man vælger selv hvor man vil stå henne i byen, så man får hurtig en yndlingsplads. I gennemsnit sælger han én avis om dagen, så det er nogle lange dage på arbejdet. Hvad er folks mest brugte undskyldning for ikke at købe din avis? Folk undskylder tit med at de ikke har kontanter og kun dankort. Eller også har de lige købt avisen. Det synes Brian er den sjoveste undskyldning – Især hvis det er lige på dagen hvor den nye Hus Forbi avis er udkommet og størstedelen af den han spørg, lige har købt den. Hvilke fordomme bliver du mødt af? Brian bliver hver dag mødt af fordomme, og folk er stride imod ham. Han får tit af vide at han skal finde et job eller gå i bad. Folk tror også at han får alt foræret, så han bliver mødt af en generelt surhed blandt danskerne. Brian synes det er hårdt at være Hus Forbi sælger, og nogen dage kan det være svært at tage sig sammen. Dog har Brian lige fået en lejlighed i Sydhavnen sammen med hans kæreste Mathilde.

Side 20


[Bilag] Hus Forbi Informationsmøde 08/10/13 Notater taget af Hannah Bretherton, Brand

• Startede i 1996. • HF vil gerne fremadrettet finde flere ressourcer fra folk på ’gadeplan’ – f.eks. John der var tilstede er tidligere sælger og er nu ansat hos HF. • De er 6 ansatte – 1 bogholder, redaktør, 3 i salgsafdelingen + 1 mere jeg ikke fik fat • 41 distributører (hvor sælgerne kan købe HF avisen) • Trykker 90,000 aviser om måneden (november - januar er HFs største tid på året mht. salg) • Landets største månedsavis (slog Bo Bedre!) • 450,000 læsere i kvartalet • omkring 1700 sælgere i hele landet – holder sig fra alt for små byer • Alt hvad der kommer ind (økonomisk) skal stor set tilbage til sælgerne – det er ikke målet at have det store overskud. • HF har ingen decideret sponsorer/samarbejdspartner men firmaer annoncerer i avisen & de har et samarbejde med organisationer, der hjælper hjemløse f.eks. “Gade sygeplejerskerne” • Man kan tegne et årsabonnement men det er mest tiltænkt det ydre område. De er ikke så glade for det hos HF – folk skal ned og have kontakten med sælgeren og pengene skal gå direkte til sælgeren. Det er en win-win scenarie for både køberen og sælgeren – man får snakket sammen og får det menneskelige kontakt som er så vigtigt. • Mission: at være et tilbud til de hjemløse & socialt udsatte, at være en avis der sætter fokus på de hjemløse (også politisk) • Det er IKKE socialt arv der er grunden til de fleste bliver hjemløs – de fleste har haft karrierer – f. eks lærer, psykologer, revisorer. • Værdier: Det er SÆLGERNES avis! Det er hele tiden mennesker der er i fokus • Sælgerne skal have tilknytning til DK og tale dansk • HF ser hen imod at digitalisere betalingen i fremtiden, da de erkender problemet med at folk ikke længere bruger kontanter så meget

Side 21


Der afholdes sælgermøder på sælgernes præmisser • Sælgerne får ALT hvad de har brug for (indenfor rimelige grænser) – mad, tøj osv. • Der er 15/20 freelance journalister som bliver aflønnet pr. Historie de skriver for avisen • Jo flere penge de hjemløse tjener jo mere problematisk bliver det mht. bistand, skat osv. - derfor må sælgerne max købe 175 aviser om ugen • Alt udover de 6 ansatte er frivillige medarbejdere • HF Omsætning – 3 millioner før moms • Sælgere kan bytte sidste måneds aviser for den nye avis indenfor 7 dage af den nye måned. • De fleste sælgers tillid til systemet er væk for længst så eventuelle overgreb osv bliver ikke anmeldt ofte • Alle sælgerne skriver under på en kontrakt – f.eks. på at de ikke må være påvirket mens de sælger avisen – HF tager fat i sælgere som gentagne gange bryder reglerne/får klager osv. • Der er ca. 200 HF sælgere i KBH området • HF vand kan købes i Netto – de havde mange overvejelser før de indgik samarbejdet. HF vil ikke blive udnyttet kommercielt og plejer derfor ikke at indgå sådanne samarbejder – men denne gang så de en direkte fordel for deres sælgere, som f.eks. står udenfor Netto butikker og sælger aviser – butikkerne kan ikke afvise sælgerne når de nu støtter op om dem ved at sælge deres vand... Lidt fra John (tidligere sælger) • Det var en oplevelse for at få lov at sælge aviserne • Fik spurgte meget til hans liv og han lærte også om dem • Det handlede ikke om de 8 kr. men om det sociale – det løftede ham til der hvor han er i dag. • Folk griner af sælgerne nogle gange • Man udstiller sig selv ved at bære skiltet – du fortæller verden noget om dig og nogle kan ikke holde til det. • Alle mulige forskellige mennesker var interesseret i at købe avisen fra ham og at høre om hans liv – mange unge og størstedelen er kvinder. • “Det er forbandet hårdt at leve på gaden” • John var ’heldig’ da han ikke har haft et stof/alkohol misbrug som så mange andre

Side 22


sælgere - men havde problemer med ludomani. Problemet med dem med misbrug er at man først skal takle det kæmpe problem før man kan tage hul på at hjælpe dem væk fra gaden. • Johns tid på gaden gjorde ham mere social

Side 23


[Bilag]

Danskerne søger lykken med indkøbsposen af Pej-gruppen 23. Maj 2013

(tt) nyheder | 23.05.2013 - kl. 21:07 | Af Redaktionen Læs senere Del

Syv ud af ti danskere bliver glade og får følelsen af tilfredshed, når de bruger penge på sig selv. Det fremgår af en ny analyse foretaget af Nordea. Det er ganske ofte følelserne, der styrer vores indkøb. Vi shopper for at fejre gode nyheder, eller for at glemme de dårlige! Når der er udsalg lader vi os friste af de gode tilbud, selv om vi ikke behøver tingene. At Danmark er en nation af glade shoppere viser sig ved, at syv ud af ti bliver glade af at bruge penge på sig selv. Det viser en ny undersøgelse fra Nordea gennemført af TNS Gallup. Dykker man ned i tallene viser det sig, at 75 pct. af kvinderne og 67 pct. af mændene bliver glade af at bruge penge på sig selv. 14 pct. af kvinderne og 7 pct. af mænd finder ligefrem trøst, når de shopper. Unge mest glade for at shoppe
At forbruge er en del af vores livsstil. Vi bliver glade af at bruge penge, selvom glæden ikke varer så længe. Snart skal der købes ind igen for at få glæden igen og holde humøret oppe. Det kan nemt blive en flugt fra virkeligheden. De 18-25 årige er den gruppe, der i videst omfang finder glæden i indkøbsposen. Her tilkendegiver 84 pct. at de får en følelse af tilfredshed, når de bruger penge på sig selv mod kun 56 pct. af de 55-65-årige. Shopper man som trøst, får man hurtigt økonomiske tømmermænd, for løsningen på de færreste problemer ligger i indkøbsposen.

Side 24


Lykken varer ikke evigt
Mens undersøgelsen belyser følelserne i shoppingøjeblikket, så må man til andre kilder for at få belyst de varige effekter af shopping. ’Hedonistisk tilpasning’ er et kendt begreb fra lykkeforskningen. Det handler om, hvordan vi ofte falder tilbage til det samme lykkeniveau relativt kort tid efter, at vi anskaffet os noget nyt. Nydelsen varer med andre ord ikke ved. Det gælder, uanset om det er drømmebilen eller et par nye jeans, vi har købt. Når lykkefølelsen er forduftet, får vi lyst til mere. Tingene vi køber, løfter ikke lykken til et varigt højere niveau. Alligevel slår et studie fra Gøteborgs Universitet fast, at der er en sammenhæng mellem lykke og forbrug. Jo mere en person forbruger, jo lykkeligere synes denne selv at være. Studiet viser, at der er en sammenhæng mellem det personlige velbefindende og forbruget, – uanset om man anser det for rigtig lykke eller ej. Studiet slår også fast, at de, som befinder sig i højere indtægtsgrupper, har højere andel af tilfredshed med livet end de, som har lav indtægt. Færre økonomiske bekymringer er nok en vigtig forklaring til dette resultat. Det er ikke et fedt, hvordan vi bruger vores penge Hvis målet er mest mulig glæde, eller lykke for pengene, er der noget forbrug, der giver mere lykke end andet. De tre former for forbrug, der frem for alt bidrager til lykke er: Prososialt forbrug (f.eks. gaver og velgørenhed, altså forbrug med en social dimension), oplevelser f.eks. rejser og køb af mad. Ser man på udviklingen i danskernes forbrug i de seneste ti år, så fylder mad i dag mindre i budgettet, mens oplevelser fylder mere!

Side 25

Hus forbi case  
Hus forbi case  
Advertisement