Buletin ABRM

Page 1


ISSN 1857-4459

BULETINUL ABRM

1 (13) / 2011


BULETINUL ABRM ISSN 1857-1034

Publica ie periodică, editată de Asocia ia Bibliotecarilor din Republica Moldova Apare din 2005 1(13) 2011

Responsabil de ediţie: Ludmila COSTIN, preşedinte ABRM Redactor-şef: Tatiana COŞERI

Colegiul de redacţie: dr. Nelly ŢURCAN, dr. Lidia KULIKOVSKI, Genoveva SCOBIOALĂ Lector: Valeriu Raţă Design, machetare computerizată: Tatiana BORODATÎI

Adresa redacţiei: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.148, MD-2021, Chişinău Tel: 27 85 92 E-mail: tcoseri@hasdeu.md www.abrm.md

© Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova


CUPRINS: ACTIVITATEA ABRM Ludmila COSTIN. Biblioteca, bibliotecarul în secolul XXI Ludmila CORGHENCI. Bibliotecari de consistenţă comportamentală şi profesională (pe marginea rezultatelor concursului naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2010”) Silvia GHINCULOV. Consorţiul EIFL Direct Moldova la 10 ani de activitate Natalia CHERADI. Programul eIFL-OA din Republica Moldova în anul 2010

5 7 8 13

Mariana HARJEVSCHI. Programul eIFL-IP din Republica Moldova în anul 2010 16 EVENIMENTE Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova: ACCESUL DESCHIS LA INFORMAŢIE ŞI CUNOAŞTERE: SUSŢINEREA PROGRESULUI DURABIL (11-12 noiembrie 2010) Sesiune de comunicări: TENDINŢE ACTUALE ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN BIBLIOTECILE DIN REPUBLICA MOLDOVA (comunicat) Silvia GHINCULOV. Activitatea Comisiei Informatizare şi tehnologii informaţionale (octombrie 2009 - noiembrie 2010) Tatiana-Adriana OPRESCU. Rolul bibliotecarilor în depozitele instituţionale Natalia CHERADI. Publish or Perish şi Google Scholar – instrumente moderne pentru analiza impactului cercetărilor Silvia CIOBANU. Utilizarea reţelelor sociale în promovarea imaginii Bibliotecii universitare de la Bălţi Елена РАЙЛЯН. Библиотека в современной системе научных коммуникаций Ana GUDIMA, Ina NICUŢĂ. Reţelele sociale web – suport pentru optimizarea şi simplificarea interacţiunii utilizator-bibliotecă Виктория МУСТЯЦЭ. Новые возможности и вызовы: экономические и технологические аспекты развития вузовских библиотек Ala SUSARENCO. Biblioteca universitară – suportul informaţional al ştiinţei şi inovării Natalia SUVAC. Perspectivele dezvoltării servirii utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM Angela AMORŢITU. Diversificarea serviciilor informaţionale în sprijinul procesului educaţional Inna KORCEVSKAIA, Ana MUNTEAN, Doina NICHIFOR. Dezvoltarea conţinutului digital în universităţi: abordări conceptuale Lilia LUPAN. e-Learning: resurse informaţionale pentru studenţi Aliona PROCA, Parascovia GOLOVCO. Misiunea bibliotecii şi prezervarea digitală a documentelor Atelier profesional: BIBLIOTECA DE COLEGIU / DE ŞCOALĂ PROFESIONALĂ ÎN DIALOG CU FENOMENUL BIBLIOTECA 2.0 (comunicat) Viorica TANAŞCIUC. Biblioteca Colegiului de Informatică la 45 ani: reflecţii istorice Tatiana AMBROCI. A trăi şi a munci într-o Lume 2.0 Adela NEGURĂ. Practici Biblioteca 2.0 la UPS „Ion Creangă” Margareta CEBOTARI. Voluntariatul versus Biblioteca 2.0

18

18 19 21 27 31 34 37 39 44 48 50 53 56 58

61 63 65 69 72


Atelier profesional: BIBLIOTECA CA SISTEM TEHNOLOGIC NORMALIZAT (comunicat) Viorica LUPU. Documentele tehnologice de bibliotecă: clasificare, elaborare, aplicare Elena HARCONIŢĂ, Lina MIHALUŢA. Cultura tehnologică instituţională – parte componentă a managementului calităţii

75 76 78

Atelier profesional: FORMAREA CULTURII INFORMAŢIONALE – PRIORITATE A BIBLIOTECILOR ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII (comunicat)

81

Lilia TCACI. Cultura informaţională în contextul priorităţilor profesionale IFLA

82

Maria VĂTĂMANU. Cultura informaţiei şi noua paradigmă educaţională

86

Natalia CULICOV. Educaţia privind cultura informaţională a studenţilor bălţeni

89

Lilia GORE. Cultura informaţională a utilizatorilor bibliotecilor de colegiu

93

Elena BUTUCEL. Cultura informaţională: necesitatea de adaptare la cerinţele societăţii

98

Maria CALANCEA. Orele de cultură informaţională şi formarea pentru viaţă a beneficiarilor bibliotecii şcolare

101

Светлана ПЕТЛЕВАЯ. Библиотечные уроки – одна из форм работы по формированию информационной культуры читателей

102

Atelier profesional: DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A DOCUMENTELOR: ALINIERE LA NOILE CERINŢE INTERNAŢIONALE (comunicat)

104

Atelier profesional: BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE (comunicat)

104

VIAŢA FILIALELOR Lidia SITARU. 2011 – Anul bibliotecilor publice din raionul Orhei Elena BUTUCEL. Forme de evaluare a personalului în Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Program de activitate a biroului, comisiilor şi secţiunilor Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) pe anul 2011

107 108 110


ACTIVITATEA ABRM

BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13)

BIBLIOTECA, BIBLIOTECARUL ÎN SECOLUL XXI Ludmila COSTIN 24 – de colegii; 1442 – şcolare; 51 – specializate. Dar, cu siguranţă, numărul bibliotecilor din ţară este cu mult mai mare. Deoarece nu toate bibliotecile prezintă statistici la nivel naţional, în totalul bibliotecilor nu sunt incluse 10 biblioteci universitare, 19 de colegiu, una specializată şi bibliotecile instituţiilor de învăţământ secundar profesional. Biblioteca este un sistem deschis, menit să asigure accesul liber la informaţii şi documente pentru toate categoriile de utilizatori, indiferent de locul unde se află. În contextul actual al secolului XXI biblioteca poate să-şi realizeze misiunea doar în condiţiile unei infrastructuri informatizate adecvate. Elementele esenţiale actuale ale informatizării bibliotecilor sunt tehnologiile Web 2.0, furnizarea electronică a documentelor, crearea bibliotecilor electronice. La momentul actual, nu toate bibliotecile din ţară dispun de o infrastructură informatizată care ar facilita extinderea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă. Informatizarea bibliotecilor din RM se caracterizează printr-un nivel foarte scăzut, confirmat de faptul că doar 14% din numărul total de biblioteci dispun de calculatoare, adică 412 biblioteci. Potenţialul tehnic al acestor biblioteci cuprinde 2089 calculatoare, dintre care cea mai mare parte aparţine bibliotecilor naţionale, universitare şi municipale. Cea mai critică situaţie se înregistrează în bibliotecile şcolare şi cele săteşti. În lipsa conexiunii la reţeaua internet, a softurilor specializate de bibliotecă, pentru unele biblioteci calculatoarele reprezintă doar o nouă „modalitate” de a dactilografia, mai mult ca atât, în lipsa instalaţiilor periferice nici rolul acestei „tehnici”, apărute încă în secolul 18, nu-l pot susţine. În contextul ameliorării situaţiei informatizării în bibliotecile publice din Moldova am putea menţiona o oportunitate apărută recent din partea Fundaţiei „Bill & Melinda Gates”, care ar putea schimba rolul bibliotecilor publice moldoveneşti. Numai utilizarea tehnologiilor moderne nu fac biblioteca „centru de cultură şi agrement”, „lăcaş” sau „remediu pentru suflet”, cum a numit-o încă faraonul Ramses al II-lea. Oamenii, bibliotecarii sunt una din componentele principale ale bibliotecii secolului XXI. Profesia de bibliotecar are o istorie milenară. În evoluţia de peste patru mii de ani a acestei profesii se remarcă mai multe trepte de dezvoltare, de la

53

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Stimaţi colegi, onorată asistenţă, Au trecut zece ani de când Ziua profesională a bibliotecarului a fost marcată în Republica Moldova pentru prima dată – a fost să fie chiar la începutul secolului XXI. Din dorinţa de a da o rezonanţă mai largă acestei sărbători şi în vederea alinierii la tradiţiile internaţionale, al doilea an la rând consemnăm această zi primăvara, la 23 aprilie, în aceeaşi zi cu Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor. E semnificativ faptul că în această zi, pe stil nou, se sărbătoreşte şi pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, chipul căruia împodobea steagul Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cum fac faţă biblioteca şi bibliotecarul moldovean provocărilor sec. XXI, secol al Informaţiei şi Cunoaşterii, din care s-a scurs deja un deceniu? Vestitul scriitor polonez Stanislav Lem în cartea sa Biblioteca secolului XXI schi ţează modelul schimbărilor pe care le aduce cu sine acest secol şi indică aspectele care vor fi cruciale în găsirea răspunsului la veşnica întrebare a civilizaţiei: „A fi sau a nu fi?” Va supravieţui biblioteca în epoca pragmatică a bunurilor materiale, a marketingului bazat pe reclamă şi a spiritualităţii bazate pe filmele Hollywoodului? Deşi e complicat de a face faţă crizei economice, globalizării, bibliotecile trebuie să răspundă prompt provocărilor generate de schimbările majore din viaţa socială şi economică. Puterea de a merge înainte trebuie să o găsim în noi şi în utilizatorii noştri. Dacă în secolul XX bibliotecile erau orientate spre document, acum interesul lor se concentrează mai mult spre utilizator şi spre modul în care informaţia poate fi pusă în cel mai scurt timp la dispoziţia acestuia. Bibliotecile au devenit mai flexibile, mai libere în acţiuni, se mobilizează la acţiuni diversificate, orientate spre nou, cum ar fi implementarea de noi servicii, oferirea de facilităţi, de noi forme de comunicare, de noi forme de colecţii cum sunt bibliotecile electronice. Aşa ar trebui să se mobilizeze toate bibliotecile, de toate tipurile, din toate structurile teritoriale, din întreg sistemul de biblioteci al ţării. Cum se prezintă Sistemul Naţional de Biblioteci la sfârşitul primului deceniu al sec. XXI? Conform datelor statistice prezentate pentru anul 2010, numărul total de biblioteci pe ţară constituie 2914, dintre care: 2 – naţionale; 1378 – publice; 17 – universitare;


6

bibliotecarul antic, reprezentat de filosofi, învăţaţi, călugări, istorici, teologi, la bibliotecarul contemporan, cu preocupări şi valenţe multiple: de cercetător, inovator, profesor, animator cultural, mediator de informaţie etc. Îmbinând organic trecutul şi prezentul, profesia de bibliotecar valorifică patrimoniul infodocumentar al umanităţii acumulat de-a lungul anilor şi, totodată, urmăreşte constant realitatea actuală, în continuă schimbare, pentru a răspunde necesităţilor tuturor celorlalte profesii, pentru formarea multilaterală a personalităţii umane.Aceasta e menirea bibliotecarului. Totuşi, meseria de bibliotecar poate că rămâne a fi încă insuficient apreciată, poate că suntem consideraţi simpli funcţionari, fără a se lua în calcul impactul activităţii noastre? Dar anume de noi depinde: să fim mereu eficienţi în relaţia cu utilizatorii, să ne redefinim activitatea prin dezvoltarea serviciilor noi şi a practicilor de calitate, prin instruire continuă şi stabilirea unui dialog profesional. Trebuie – prin tot ce facem – să ne impunem, să demonstrăm că în mediul complex al secolului XXI suntem indispensabili societăţii. Din mânuitori de cărţi bibliotecarii trebuie să devină mediatori de informaţii. Procesele şi activităţile tot mai complicate de natură intelectuală, pe care trebuie să le efectueze bibliotecarul, presupun cultură şi pricepere profesională, deci e nevoie de bibliotecari bine pregătiţi profesional. Dar, cu regret, nu toate bibliotecile au personal de o cultură generală şi profesională solidă. În întreg sistemul de biblioteci din ţară personalul de specialitate înregistrează un număr de 4677 bibliotecari, dintre care doar circa 45% au studii medii. Este o situaţie caracteristică, în special, pentru bibliotecile şcolare, săteşti şi cele orăşeneşti. Personalul cu studii superioare de specialitate reprezintă doar 28% din toţi bibliotecarii din republică, întâietatea – cu 82% – deţinând-o cele două biblioteci naţionale.

Un factor decisiv în creşterea eficacităţii activităţii bibliotecarilor îl constituie formarea şi dezvoltarea profesională continuă. Spre regret, la nivel naţional nu există un centru de instruire specializat susţinut de stat, destinat tuturor categoriilor de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci. În acest sens, ABRM susţine conceptul instruirii pe parcursul întregii vieţi, organizând anual un şir de acţiuni de instruire profesională pentru bibliotecari. E incontestabil faptul că atestarea cadrelor bibliotecare are un impact pozitiv asupra activităţii bibliotecilor din republică, contribuind la promovarea schimbărilor calitative, promovarea personalului profesionist, competent, creativ. Anul trecut, în procesul de atestare a cadrelor bibliotecare au obţinut şi au confirmat gradele de calificare 1147 de bibliotecari din ţară, dintre care 122 bibliotecari – gradul superior. Contribuţiile şi competenţele profesionale ale bibliotecarilor vor fi apreciate şi anul acesta în cadrul ediţiei a 20-a a concursurilor naţionale: Cel mai bun bibliotecar al anului... şi Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Ziua bibliotecarului este un bun prilej de a aduce un omagiu tuturor bibliotecarilor din ţară. Cu ocazia acestui eveniment profesional, vă doresc sănătate deplină, ascensiune permanentă, creativitate şi noi realizări în activitatea Dvs. prestată cu mult profesionalism, competenţă şi pasiune. Deşi suntem o breaslă care se supune schimbării în fiecare zi, fie ca profilul moral al bibliotecarului să rămână acelaşi, de veacuri: cu dragoste de carte şi credinţă în Dumnezeu. Şi fiindcă suntem în preajma Marii Sărbători a Învierii Domnului, vă doresc ca Lumina Sfintelor Paşti să vă călăuzească paşii mereu, în tot ceea ce faceţi, să vă deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare.


BIBLIOTECARI DE CONSISTENŢĂ COMPORTAMENTALĂ ŞI PROFESIONALĂ (pe marginea rezultatelor Concursului naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2010”) Ludmila CORGHENCI, președintele concursului Importanţa crescândă a creativităţii, transformarea acesteia într-o necesitate socială, profesională şi personală, impune drept o sarcină stringentă cunoaşterea / promovarea factorului uman în cadrul unei instituţii, unei profesii, unei comunităţi. Concursul naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului…”, fiind la cea de-a 20-a ediţie, este o modalitate eficientă de reliefare a celor mai buni profesionişti, promovând şi valorificând experienţele lor reprezentative. Reamintim că acest Concurs este organizat anual de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în scopul identificării şi valorificării potenţialului creativ al resurselor umane din biblioteci, amplificării imaginii şi poziţiei bibliotecarului în comunitatea profesională şi a utilizatorilor, promovării experienţelor reprezentative în domeniu, sprijinirii unei competiţii profesionale, orientată spre creşterea performanţei în activitate şi motivarea bibliotecarilor. Pentru ediţia a 20-a a Concursului naţional au fost depuse 13 dosare, acestea fiind categorisite după cum urmează: P biblioteci naţionale, inclusiv Camera Naţională a Cărţii – 2; P biblioteci universitare, specializate – 5; P biblioteci raionale, orăşeneşti, municipale – 3; P biblioteci comunale, săteşti – 1; P biblioteci şcolare, de colegiu – 2. Juriul naţional, componenţa nominală a căruia a fost aprobată de către Biroul ABRM (preşedinte – L. Corghenci, director adjunct, DIB ULIM; membri: Tatiana Coşeri, director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”; Tatiana Ambroci, şef, Biblioteca Colegiului de Construcţii; Eugenia Bejan, director adjunct, BNC „Ion Creangă”; Elena Bordian, director, BRTŞ), a apreciat calitatea şi structura dosarelor, acestea fiind construite, în mare parte, în funcţie de prevederile stipulate în Regulament (cu unele excepţii). Analiza efectuată ne permite să conchidem că reprezentanţii bibliotecilor şi-au alimentat continuu stocul de cunoştinţe şi deprinderi profesionale, fiind inovativi la capitolele servicii şi produse oferite, publicaţii, activităţii cultural-ştiinţifice etc. Oamenii bibliotecii investind în sine, au investit în bibliotecă, în utilizatorii instituţiei, în viitor. Suntem mândri de faptul că participanţii la Concurs demonstrează un alt fel de concepere a inovaţiei, creativităţii (aici invoc viziunea lui Kjell Nordstrom şi Jonas Ridderstrale, autorii cărţii

Cum să ne bucurăm de capitalism, Bucureşti, Ed. Publica, 2009 – lucrare analizată în cadrul şedinţelor Clubului „Biblioteca Mov” de la BM „B.P. Hasdeu”, Chişinău). Astfel, colegii noştri acceptă inovaţia nu doar ca o chestiune de tehnologie, ci inovează prin strategii (regândesc ceea ce fac), inovează prin viteză (a sta pe loc înseamnă a rămâne în urmă), inovează prin isteţime (în societatea bazată pe cunoaştere forţa minţii va bate întotdeauna forţa muşchilor, e nevoie de mintea şi inima oamenilor, trupul şi sufletul lor). Menţionând un înalt grad de apartenenţă instituţională şi profesională, precum şi de curaj profesional al participanţilor la Concurs, juriul a desemnat laureaţii ediţiei a 20-a a Concursului naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2010”: P Niţă Angela, şef, Serviciul mediatecă, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”; P Gudima Ana, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice; P Cristian Elena, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, Bălţi; P Panaghiu Tatiana, şef oficiu, Departamentul Informaţional Biblioteconomic al ULIM; P Golovatenco Axenia, şef, Biblioteca Liceului „M. Eminescu”, mun. Chişinău; P Negru Larisa, şef, Biblioteca Colegiului de Medicină, Ungheni; P Tricolici Claudia, bibliotecar principal, CID „Chişinău”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chişinău; P Borşci Angela, şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Chişinău; P Marian Raisa, şef filială, Biblioteca orăşenească pentru copii, Nisporeni; P Cudlenco Maria, şef, Biblioteca sătească Crihana Veche, Cahul. La fel, în cadrul Concursului au fost desemnate cu Diplome de menţiune următoarele persoane: P Olesea Zabiaco, şef serviciu, Camera Naţională a Cărţii; P Ana Ciumaşu, şef serviciu, Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport; P Rodica Costaş, bibliotecar principal, Biblioteca Ştiinţifică Centrală aAcademiei de Ştiinţe a Moldovei. Rezultatele Concursului naţional au fost făcute public în cadrul şedinţei festive, prilejuite de consemnarea Zilei bibliotecarului, diplomele fiind

7 3


8

înmânate de către dna Claudia Balaban, director al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”. Juriul aduce sincere mulţumiri tuturor instituţiilor şi persoanelor, care au răspuns apelului ABRM, promovând bibliotecari şi biblioteci de performanţă. În acelaşi timp, lansăm (ca şi în anii precedenţi) un apel către managerii instituţiilor bibliotecare, către factorii de resort, către colegii de serviciu ai laureaţilor: promovaţi experienţele bibliotecarilor nominalizaţi, oferiţi-ne mai multe informaţii prin intermediul diverselor publicaţii, faceţi-i cunoscuţi, ştiuţi şi apreciaţi

în comunitatea profesională. Bibliotecarii nominalizaţi în cadrul Concursului au o obligaţie. O expun în baza celor menţionate mai sus. Astăzi nu mai e de ajuns să fii foarte bun. Satisfacţia clientului nu e suficientă. Ca să reuşim, trebuie să-i surprindem pe oameni. Trebuie să-i atragem şi să le creăm dependenţă. Evidenţiaţi-vă! Nu în ultimul rând, menţionăm sprijinul partenerilor fideli ai ABRM pentru organizarea Concursului: Întreprinderea de Stat „Moldpresa” şi Editura „Cartier” (director Gh. Erizanu).

CONSORŢIUL EIFL DIRECT MOLDOVA LA 10 ANI DE ACTIVITATE Dr. Silvia GHINCULOV, director, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, preşedintele Consorţiului eIFL Direct Moldova În Republica Moldova în condiţiile actuale de dezvoltare a societăţii sursele cele mai potrivite de informaţie sunt publicaţiile în format electronic. Acestea sunt necesare atât pentru desfăşurarea activităţii de studiu şi cercetare, cât şi pentru funcţionarea eficientă a instituţiilor guvernamentale, legislative etc. Însă, bibliotecile nu-şi pot permite să cumpere bazele de date de valoare, recunoscute pe plan mondial. Această problemă o rezolvă parţial proiectul eIFL Direct Moldova (Informaţia Electronică pentru Biblioteci), un proiect de colaborare interbibliotecară scopul căruia este asigurarea accesului imediat la o gamă largă de reviste ştiinţifice din întreaga lume în format electronic. Consorţiul eIFL Direct Moldova ca formă de colaborare a bibliotecilor funcţionează în Republica Moldova din anul 2001. Un eveniment important în viaţa bibliotecilor din republică a fost iniţiativa, lansată de Consiliul de Informare al Institutului pentru Societatea Deschisă, Budapesta, şi Fundaţia Soros-Moldova care a primit denumirea de Informaţie Electronică Directă pentru Biblioteci (eIFL Direct). Timp de 10 ani, Consorţiul asigură utilizarea eficientă a resurselor internaţionale on-line. În condiţiile dezvoltării intensive a noilor tehnologii informaţionale, a resurselor electronice, precum şi a existenţei problemelor în dezvoltarea colecţiilor, consorţiul bibliotecar este o formă eficientă de cooperare, asigurând utilizarea comună a resurselor internaţionale on-line. Consorţiul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi al Comisiei pentru informatizare şi tehnologii informaţionale. Consorţiul eIFL Direct Moldova este compus din 16

biblioteci, dintre care 11 din învăţământ, una academică, două naţionale şi două publice. Consorţiul este constituit în baza principiilor de parteneriat şi contribuie la consolidarea tuturor forţelor în vederea asigurării drepturilor cetăţenilor de acces la informaţii în format electronic. Consorţiul are următoarele scopuri: ? asigurarea accesului beneficiarului în condiţii optime la resursele informaţionale locale şi internaţionale în format electronic; ? reducerea cheltuielilor financiare, materiale, umane pentru procurarea şi menţinerea în comun a bazelor de date destinate consultării utilizatorilor de informaţii; ? perfecţionarea proceselor de distribuire a resurselor informaţionale; ? extinderea serviciilor pentru utilizatori; ? extinderea accesului deschis la informaţie. ABRM a formulat strategii pentru extinderea accesului la informaţie cetăţenilor în folosul dezvoltării sociale. În acest context ABRM recunoaşte importanţa programului eIFL Direct şi creează condiţii speciale pentru promovarea şi dezvoltarea accesului deschis la informaţie. În contextul globalizării infrastructurii informaţionale accesul la informaţie al comunităţii devine o cerinţă indispensabilă. Crearea Consorţiului în Republica Moldova constituie un sistem eficient relaţional, comunicaţional şi informaţional. Acest sistem, utilizând tehnologii moderne, stocarea, accesul şi distribuirea informaţiei a influenţat pozitiv procesele ştiinţifice, economice, politice, culturale din ţară. Organizarea şi difuzarea informaţiei prin metodele noilor tehnologii au permis utilizatorului obţinerea fără dificultate a


informaţiilor dorite. Consorţiul a sprijinit şi a extins platforma de colaborare dintre biblioteci şi alte instituţii, deoarece integrarea informaţiei a devenit mai uşoară. În condiţiile în care simţim consecinţele restrângerii finanţării, cooperarea este mai importantă ca oricând, cu atât mai mult că noile posibilităţi de comunicare ne oferă această şansă. În cadrul Consorţiului funcţionează trei programe: eIFL-IP (Proprietate Intelectuală, coordonator Mariana Harjevschi); eIFL-OA (Accesul Deschis, coordonator Natalia Cheradi); eIFL-FOSS (Resurse software deschise, coordonator Grigore Gudima). Aceste trei programe promovează activ accesul deschis la informaţie şi cunoaştere. Consorţiul eIFL Direct Moldova a beneficiat în cadrul instruirilor eIFL-IP şi activităţilor privind dezvoltarea capacităţilor de diverse instrumente informaţionale şi susţinere în domeniul dreptului de autor. Consorţiul eIFL Direct Moldova a contribuit informaţional pentru îmbunătăţirea cadrului naţional, realizarea studiilor la nivel internaţional prin oferirea consultaţiilor. Specialiştii în domeniul dreptului de autor din cadrul ţărilor membre ale eIFL susţin Consorţiul eIFL Direct Moldova în discuţii active privind dreptul de autor cu comunitatea internaţională de bibliotecari. Prin intermediul eIFL, Consorţiul eIFL Direct Moldova este reprezentat în structuri internaţionale, precum cea a Naţiunilor Unite – Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale (WIPO). Au fost realizate un şir de activităţi privind asigurarea unui cadru de reglementare în domeniul dreptului de autor, sporirea accesului la resursele de cercetare şi susţinerea dezvoltării priorităţilor educaţionale în Republica Moldova. Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova şi Programul eIFL-IP Moldova împreună cu Centrul Acces-Info au lansat, în anul 2009, proiectul Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe: rolul bibliotecilor. Proiectul a fost sprijinit de către Fundaţia Soros-Moldova şi Fundaţia eIFL.net în cadrul competiţiei Consolidarea sectorului neguvernamental în Republica Moldova. Susţinând iniţiativele pe plan internaţional, Programul eIFL-OA a fost instituit în primăvara anului 2008 în cadrul Consorţiului eIFL Direct Moldova. Acest program asist ă membrii Consorţiului pentru dezvoltarea Accesului Deschis. Scopul general al programului este de a beneficia de conţinutul informaţional, disponibil prin intermediul accesului deschis, precum şi asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local. Acest lucru este realizat prin

dezvoltarea unor repozitorii deschise şi încurajarea autorilor de a publica articole în reviste cu acces deschis. Prin furnizarea asistenţei, resurselor şi oportunităţilor pentru schimbul de cunoştinţe, eIFL-OA sprijină şi facilitează: ? i nstruirea profesională şi organizarea atelierelor de lucru pe tema Open Access în reţeaua eIFL; ? studierea şi adoptarea modelelor de acces deschis în ţările participante; ? dezvoltarea şi adaptarea manualelor şi liniilor directoare privind Accesul Deschis în ţările în curs de dezvoltare; ? programe de instruire şi ghiduri pentru a pregăti ţările membre eIFL în vederea constituirii repozitoriilor instituţionale. Realizarea programului INTAS-PERI în Republica Moldova Transformările ce au avut loc în sfera tehnologiilor informaţionale şi dezvoltarea sistemelor informaţionale au oferit posibilitatea de a implementa în practica bibliotecilor ştiinţifice şi universitare accesul la resurse electronice. Biblioteca a început să se pronunţe în calitate de organizator al cunoştinţelor recepţionate prin reţea, şi astfel, a devenit mai importantă funcţia ei de instruire. Livrarea electronică a documentelor a ajuns să fie un serviciu intens solicitat de comunitatea ştiinţifică internaţională. În acest context, pentru crearea condiţiilor favorabile în promovarea şi dezvoltarea accesului la resursele electronice, bibliotecile din Republica Moldova au fost integrate în proiectul Asociaţiei INTAS (Asociaţia Internaţională Independentă formată de Comunitatea Europeană din statele-membre ale Uniunii Europene, orientată de a acţiona în vederea păstrării şi promovării potenţialului ştiinţific de valoare al statelor CSI printr-o cooperare ştiinţifică Est-Vest). Scopul acestui proiect a fost implementarea şi dezvoltarea unui sistem electronic de accesare a publicaţiilor ştiinţifice pentru cercetătorii din CSI (11 ţări) şi asigurarea accesului la reviste electronice. Rezultatele acestei activităţi au fost analizate de INASP şi, deja la începutul anului 2003, pentru Republica Moldova a fost deschis accesul gratuit la articole ştiinţifice prin intermediul livrării electronice a documentelor SUBITO. Folosind fondurile, INTAS-PERI a asigurat utilizarea acestor servicii pentru Moldova, permiţând livrarea a 1000 de documente pentru fiecare an din fondurile INTAS, respectiv pentru anii 2003 şi 2004. Au fost organizate seminare instructive finanţate de Fundaţia Soros, în 2001 şi 2002 (3 seminare), prestate de Vadim Sobolev, reprezentatul EBSCO.

39


10

Seminarele desfăşurate în cadrul ŞBM: 1. Utilizarea coordonată a bazelor de date EBSCO Publishing / eIFLDirect, 13-14 martie 2003. 2. Colaborări interbibliotecare şi utilizarea în comun a resurselor electronice: iniţiativa eIFL, 16-17 februarie 2004. 3. Noi aspecte de utilizare şi administrare a bazelor de date în Consorţiul eIFL Direct Moldova, 1819 februarie 2004. În anii 2005-2006 două activităţi de instruire au fost realizate de Ruslan Iudin, reprezentantul EBSCO. În anul 2007 a fost realizată campania de promovare a resurselor EBSCO Publishing. Aceasta a inclus o serie de activităţi organizate în diverse biblioteci din Republica Moldova cu participarea reprezentanţilor Companiei EBSCO: 1. Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică. Prezentarea noilor oportunităţi în utilizarea bazelor de date EBSCO pentru toţi membrii Consorţiului, 29 mai 2007. 2. Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică, 29 mai 2007. 3. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Ştiinţifică, 29 mai 2007. 4. Vizita la Biblioteca Universităţii de Stat din Cahul. Prezentarea bazelor de date EBSCO şi organizarea trainingului de utilizare a resurselor on-line, 30 mai 2007. 5. Vizita la Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei. Prezentarea bazelor de date EBSCO şi organizarea trainingului de utilizare a resurselor online, 31 mai 2007. 6. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), Biblioteca Ştiinţifică, 31 mai 2007. Promovarea activităţii Consorţiului este realizată prin intermediul site-ului Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM (www.lib.ase.md). Activitatea de reglementare şi legalizare a transferurilor de plăţi ale membrilor Consorţiului eIFL Direct Moldova către Compania editorială EBSCO Publishing a fost realizată în lunile aprilie-iulie ale anului 2007. Această activitate a necesitat resurse de timp considerabile pentru elaborarea unui set de documente pentru fiecare bibliotecă în parte, precum şi argumentarea generală înaintată către Agenţia Naţională deAchiziţii Publice. Consorţiul eIFL Direct Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei au încheiat un contract, referitor la achiziţionarea a bonamentului pentru reviste ştiinţifice electronice Springer pentru anul 2009. Editura Springer este una din cele mai prestigioase

edituri ştiinţifice mondiale care a asigurat accesul la reviste în SpringerLink (1748 titluri) pentru trei biblioteci din Consorţiu. Principalele acţiuni realizate de Consorţiu: – Masa rotundă Excepţii şi limitări ale drepturilor patrimoniale de autor (22 aprilie 2008), în colaborare cuAGEPI. – Seminarul i nternaţional Acces Deschis: Explorarea comunicării ştiinţifice (23-24 iunie 2008), organizat de eIFL.net cu participarea specialiştilor şi experţilor din Olanda şi Ucraina. – Conferinţa Prima Zi internaţională a Accesului Deschis (14 octombrie 2008). Organizatori: eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-OA. – Acţiune aniversară cu prilejul împlinirii a cinci ani de la Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoştinţe în domeniul Ştiinţei şi Ştiinţelor Umanitare (22 octombrie 2008). Organizatori: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-OA. În cadrul acestei acţiuni a fost lansat blogul http://oarm.blog2x2.net consacrat problemelorAccesului Deschis în Republica Moldova. – Conferinţa i nternaţională Copyright: un impediment sau un promotor al accesului la informaţie realizat prin intermediul bibliotecilor? (13-14 noiembrie 2008). Organizatori: organizaţiile internaţionale IFLA, EBLIDA şi eIFL. Participanţi: 64 (din Republica Moldova – 48, din Danemarca – 3; din SUA – 2; din Chile – 1; din România – 3, din Marea Britanie – 1; din Italia – 1, din Ucraina –1, din Rusia – 1, din Serbia – 1, din SUA – 2). – În anul 2009, a fost organizată Săptămâna Accesului Deschis, care s-a desfăşurat între 19 şi 23 octombrie. La Săptămâna Accesului Deschis au fost invitaţi cercetători, educatori, bibliotecari, studenţi, elevi şi publicul de a participa direct la mai multe sesiuni on-line şi evenimente. – Masă rotundă consacrată Săptămânii Accesului Deschis Accesul deschis în Republica Moldova (14 octombrie 2009). Organizatori: Consorţiul eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-OA, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţele ale Comunicării a USM, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Masa rotundă a fost dedicată problemelor actuale în dezvoltarea tehnologiilor bibliotecare, dezvoltării Accesului Deschis în Republica Moldova şi căutării soluţiilor pentru optimizarea procesului informaţional realizat prin intermediul bibliotecilor. – Semnarea Declaraţiei Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie. Acest document a fost aprobat la 16


octombrie 2009 la Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Participanţii la conferinţă au recunoscut importanţa strategică a Accesului Deschis la informaţie. Acest document a fost redactat de către Programul eIFL-OA Moldova în scopul promovării Accesului Deschis pentru diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice globale şi a creativităţii umane şi pentru determinarea măsurilor care trebuie întreprinse de către instituţiile de cercetare, universităţile şi bibliotecile din Republica Moldova. – Seminarul internaţional Noile oportunităţi în utilizarea bazelor de date EBSCO. Optimizarea instrumentelor de căutare a informaţiei în scopul extinderii accesului la baze de date, acţiune de prezentare şi de instruire, coordonator Andrei Sokolov, EBSCO Publishing (SUA) (7-9 aprilie 2009). – Seminarul internaţional Dreptul de autor şi libertatea accesului la informaţie în biblioteci (3-4 decembrie 2009), Organizaţia Internaţională eIFL.net (Electronic Information for Libraries), Fundaţia SorosMoldova, Ambasada SUA în Republica Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, eIFL Direct Moldova, Programul eIFL-IP, AGEPI. Seminarul internaţional a reunit decidenţi, precum şi reprezentanţi ai comunităţii bibliotecare internaţionale la 3 decembrie în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM şi la 4 decembrie în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova. – Simpozion știinţific naţional Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică (2 iulie 2010). Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM, Catedra biblioteconomie şi a sistenţă informaţională, Programul eIFL-OA Moldova. – Săptămâna Accesului Deschis 2010 a fost un eveniment care s-a desfăşurat la nivel global în perioada 18-24 octombrie 2010. În acest interval, activităţile de promovare a Accesului Deschis s-au intensificat pentru a deschide tuturor părţilor interesate valorificarea resurselor culturale şi ştiinţifice, calea către un nou model de acces şi diseminare. A fost postat pe YouTube Video clipul consacrat Săptămânii Accesului Deschis, realizat de către masteranzii Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Programul Managementul instituţiei infodocumentare. În bibliotecile universitare şi publice din Republica Moldova au fost realizate diverse acţiuni de promovare a Accesului Deschis în cadrul şedinţelor senatelor, catedrelor, zilelor de informare, prin intermediul siteurilor etc. Este de remarcat că trei biblioteci universitare au început activitatea de creare a

repozitoriilor. Cele mai active biblioteci care au promovat Accesul Deschis în această săptămână au fost: Departamentul Informaţional Biblioteconomic al ULIM; Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi; Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova. – Două c onferinţ e on-line Euromonitor International – sistem de informaţii de afaceri şi de industrie on-line, în colaborare cu Client Development Executive Euromonitor International – Eastern Europe, Vilnius, Lituania, Consorţiul eIFL Direct Moldova, 5 noiembrie şi 10 decembrie 2010. – Sesiunea de comunicări Tendinţe actuale în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile din Republica Moldova, în cadrul Conferinţei anuale a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova Accesul Deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil, organizator: Comisia pentru informatizare şi tehnologii informaţionale, 11-12 noiembrie 2010. Echipa Consorţiului a elaborat un şir de proiecte finanţate de diverse organisme internaţionale: 1. Proiectul Consorţiul eIFL Direct Moldova, finanţat de Open Society Institute, Budapesta, în valoare de 15 147 USD. S-a procurat tehnică pentru instruire, care a fost instalată la Şcoala de Biblioteconomie din Moldova cu sediul la Biblioteca Naţională. 2. În colaborare cu Asociaţia RENAM şi INASP a fost elaborat un proiect, care a fost susţinut financiar de Comisia Europeană, al cărui scop a fost instruirea bibliotecarilor în vederea însuşirii instrumentelor de navigare pe internet şi informarea privind cele mai importante resurse disponibile prin intermediul programului PERI. În cadrul acestui proiect, în martie 2003, în Chişinău, a fost organizat un ciclu de seminare pentru bibliotecari Utilizarea internetului (19-21 martie 2003) şi Managementul revistelor şi al resurselor electronice, două seminare (24-28 martie 2003, 4-5 septembrie 2003), organizate sub egida Consorţiului eIFLDirect Moldova şi ŞBM. 3. Seminarul internaţional Accesul Deschis: explorarea comunicării ştiinţifice, 23-24 iunie 2008, organizat de eIFL.net cu participarea specialiştilor şi experţilor din Olanda şi Ucraina. 4. Conferinţa internaţională Copyright: un impediment sau un promotor al accesului la informaţie realizat prin intermediul bibliotecilor? (13-14 noiembrie 2008). Organizatori şi finanţatori: organizaţiile internaţionale IFLA, EBLIDA şi eIFL. 5. Proiectul Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe în Republica Moldova a fost realizat în cadrul

131


12

Consorţiului de Mariana Harjevschi, coordonatorul Programului eIFL-IP , în colaborare cu eIFL.net. Reprezentanţii Consorţiului eIFL Direct Moldova au posibilitate de a promova valorile şi interesele acestuia participând la diverse foruri naţionale şi internaţionale. În acest context, menţionăm următoarele participări: – Întrunirea coordonatorilor naţionali eIFL Direct la Budapesta, Ungaria, Vladimir Dunduc, 25 septembrie 2002. – Adunarea Generală EIFL, Sankt Petersburg, Rusia – S. Ghinculov, V. Dunduc. – eIFL Workshop Managementul colecţiilor de resurse electronice pentru Consorţiul de biblioteci şi Negocierea cu vendorii, 13-18 mai 2003, Istanbul, Turcia – Zinaida Stratan. – Adunarea Generală EIFL, 18-21 octombrie 2003, Sardinia Pola-Cagliari, Italia – S. Ghinculov. – Adunarea Generală EIFL, Poznan, Polonia, 1114 septembrie 2004 – S. Ghinculov. – Adunarea Generală EIFL, Vilnius, Lituania, 2730 octombrie 2005 – S. Ghinculov. – Adunarea Generală EIFL, Amann, Iordania, 814 septembrie 2006, S. Ghinculov. – Conferinţa Tehnologii informaţionale în secolul XXI, Erevan, Armenia, susţinută organizatoric şi financiar de Programul Uniunii Europene Tempus, Programul East-East, eIFL.net, USAID, 21-23 mai 2007 – Vera Osoianu. – Adunarea Generală EIFL, 7-11 noiembrie 2007, Belgrad, Serbia – Mariana Harjevschi. – Prima Conferinţă globală Advocacy for access to knowledge: copyright and libraries, 4-5 aprilie 2008, Istanbul, Turcia – Silvia Ghinculov, Mariana Harjevschi. – Adunarea Generală EIFL, Sofia, Bulgaria, 5-9 noiembrie 2008 – Valentina Topalo, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Adunarea Generală EIFL, Alexandria, Egipt, 1822 noiembrie 2009 – Silvia Ghinculov, Zinaida Sochircă. – Adunarea Generală EIFL, Lund, Suedia, 6-8 august 2010 – Nelly Ţurcan, Catedra biblioteconomie şi asistenţă informaţională, USM. Consorţiul eIFL Direct Moldova a primit recomand ări de la conducerea EIFL privind schimbarea denumirii Consorţiului în legătura cu faptul că această denumire nu mai este actuală în raport cu schimbările produse în mediul tehnologic. În cadrul Conferinţei anuale a ABRM Accesul deschis la

informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil, din 11-12 noiembrie 2010, a fost difuzat un chestionar care a cuprins 12 variante de denumiri (două au propus participanţii la conferinţă). Lista a cuprins şi varianta engleză a denumirilor pentru o mai bună prezentare a consorţiului pe plan internaţional. La sondaj au participat 61 de persoane. Ca rezultat, membrii Consorţiului au pledat pentru două denumiri: MoldBibNet (12) şi REM – Resurse Electronice pentru Moldova – Electronic Resources for Moldova (17). După 10 ani de activitate a venit timpul pentru o nouă imagine a Consorţiului, care va include noua denumire, logoul şi sloganul; noul aspect al site-ului, materialele publicitare tipărite. Mesajul sloganului a fost preluat de la EIFL, tradus în limba română: Knowledge without boundaries – Cunoştinţe fără frontiere, care transmite misiunea Consorţiului concentrându-se asupra rezultatului final: cunoştinţe „fără frontiere” şi acces nelimitat la cunoaştere. Promovarea unei noi imagini a identităţii prin schimbarea denumirii şi logoului Consorţiului eIFL Direct Moldova se produce astăzi în cadrul acestei festivităţi prilejuite de aniversarea a 10-a de la crearea Consorţiului. Denumirea, logoul şi sloganul subliniază necesitatea depăşirii oricăror bariere (economice, sociale, politice, juridice, geografice etc.) pentru accesul la informaţie şi diseminarea cunoştinţelor. Pentru o cooperare şi colaborare efectivă dintre toate bibliotecile din ţară, este nevoie de căutare a unor forme de acţiuni comune, a mecanismelor, care să garanteze participarea unui număr cât mai mare de biblioteci. Tehnologiile actuale şi cele viitoare nu pot decât să favorizeze această activitate. De aceea e nevoie de lansarea unor proiecte de colaborare în sfera dată, care să soluţioneze problema creării unei infrastructuri, ce ar asigura sporirea calităţii proceselor de acumulare, păstrare şi utilizare efectivă a resurselor informaţionale electronice. Stimaţi colegi, am trăit marea satisfacţie de a vă simţi alături pe parcursul a 10 ani de activitate a Consorţiului. Suntem convinşi că atât colaborarea, cât şi comunicarea profesională în vederea creării, păstrării şi dezvoltării resurselor informaţionale electronice în sfera ştiinţei, tehnicii, culturii, învăţământului, economiei, precum şi accesului la ele a cetăţenilor, sporirii eficienţei activităţii statului şi a organizaţiilor din economia naţională va contribui la formarea unui mediu informaţional calitativ nou. Vă mulţumim pentru participare şi vă felicităm cu această aniversare. La mulţi ani!


Programul eIFL-OA din Republica Moldova în anul 2010 Natalia CHERADI, coordonator al Programului eIFL-OA în Republica Moldova Susţinând iniţiativele pe plan internaţional, Programul eIFL-OA a fost instituit în primăvara anului 2008 în cadrul Consorţiului eIFL Direct Moldova. Acest program asist ă membrii Consorţiului pentru dezvoltarea Accesului Deschis. Scopul general al programului este de a beneficia de conţinutul informaţional, disponibil prin intermediul accesului deschis, precum şi asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local. Acest lucru este realizat prin dezvoltarea unor repozitorii deschise şi încurajarea autorilor de a publica articole în reviste cu acces deschis. Open Access permite oamenilor de ştiinţă din ţările în curs de dezvoltare şi de tranziţie nu numai de a avea acces la informaţii de care au nevoie la efectuarea cercetărilor, dar prevede, de asemenea, dezvoltarea mijloacelor care contribuie la eficientizarea activităţii lor de cercetare la nivel global. Prin furnizarea asistenţei, resurselor şi oportunităţilor pentru schimbul de cunoştinţe, eIFL-OA sprijină şi facilitează: ? instruirea profesională şi organizarea atelierelor de lucru pe tematica Open Access în reţeaua eIFL; ? studierea şi adoptarea modelelor de acces deschis în ţările participante; ? dezvoltarea şi adaptarea manualelor şi liniilor directoare privind Accesul Deschis în ţările în curs de dezvoltare; ? programe de instruire şi ghiduri pentru a pregăti ţările membre eIFL în vederea constituirii repozitoriilor instituţionale; ? dezvoltarea posibilităţilor de acces deschis, prin crearea unui grup de experţi în cadrul OAeIFL.net. În anul 2010 a fost organizată Săptămâna Accesului Deschis, care s-a desfăşurat între 18 şi 24 octombrie. Află. Participă. Promovează – acesta a fost sloganul Săptămânii internaţionale a Accesului Deschis 2010. SăptămânaAccesului Deschis 2010, un eveniment global, este o oportunitate pentru comunitatea academică şi de cercetare pentru a continua să înveţe despre beneficiile potenţiale ale Accesului Deschis, să împărtăşească colegilor ceea ce au învăţat şi să inspire o participare mai largă în promovarea Accesului Deschis (Open Access) ca o nouă normă pentru studiu şi cercetare. Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, din 11-12 noiembrie 2010, a

avut genericul Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil, fapt care confirmă încă o dată importanţa Accesului Deschis pentru Republica Moldova. A fost de mare anvergură organizarea unor activităţi în bibliotecile din Republica Moldova consacrate Săptămânii Accesului Deschis: prezentări, ateliere de lucru etc., la locuri diferite, dar în aceeaşi săptămână, pentru a demonstra puterea Accesului Deschis. A fost o bună şansă de a atrage atenţia senatelor universitare, autorităţilor locale pentru a dezvolta politici de acces. Săptămâna Accesului Deschis a invitat cercetători, editori, bibliotecari, studenţi, elevi şi publicul larg de a participa direct la mai multe sesiuni online şi evenimente. Programul activităţilor din diverse ţări a fost reflectat pe site-ul web consacrat Săptămânii Accesului Deschis http://www.open accessweek.org şi pe blogul http://oarm.blog2x2.net. Săptămâna Accesului Deschis intră acum în al patrulea an, este o oportunitate pentru comunitatea academică şi de cercetare pentru a continua să înveţe despre beneficiile potenţiale ale Accesului Deschis, să împărtăşească colegilor ceea ce au învăţat şi să inspire o participare mai largă în promovareaAccesului Deschis ca o nouă normă pentru studiu şi cercetare. Accesul Deschis la informaţie – accesul gratuit, imediat, online la rezultatele cercetării ştiinţifice, precum şi dreptul de a utiliza şi reutiliza aceste rezultate la nevoile fiecăruia – are puterea de a transforma modul de cercetare ştiinţifică. Aceasta are însemnătate directă şi pe scară largă pentru mediul academic, medicină, ştiinţă, industrie şi pentru societatea în ansamblu. Accesul Deschis are potenţialul de a maximiza investiţiile în cercetare, dezvoltarea expunerii şi utilizării cercetărilor publicate, de a facilita efectuarea cercetări pe baza literaturii de specialitate disponibile şi de a spori progresul general al ştiinţei. Finanţatorii cercetării, instituţiile academice, cercetătorii şi oamenii de ştiinţă, profesorii, studenţii şi publicul larg sprijină mişcarea Accesului Deschis în număr tot mai mare în fiecare an. Săptămâna Accesului Deschis este o oportunitate-cheie pentru toţi membrii comunităţii de a menţine acest impuls de a progresa. Implicaţi-vă. Participarea la Săptămâna Accesului Deschis poate fi la fel de simplă ca şi în anii precedenţi.

13


14

Aceasta poate fi, de asemenea, o şansă pentru ca imaginaţia dumneavoastră să aibă deplina libertate şi să veniţi cu ceva mai ambiţios, trăsnit, distractiv. Săptămâna Accesului Deschis este o şansă de nepreţuit pentru a ne conecta la impulsul global al împărtăşirii deschise şi promovarea schimbărilor de politică la nivel local. Universităţi, colegii, instituţii de cercetare, finanţatori, biblioteci şi centre de informaţii au folosit SăptămânaAccesului Deschis ca o platformă pentru a difuza mesajele universităţilor privind politicile accesului deschis, de a emite rapoarte cu privire la beneficiile sociale şi economice ale accesului deschis, de a oferi noi fonduri în sprijinul publicării în accesul deschis şi multe altele. Aflaţi mai multe despre ceea ce puteţi face. Din anul 2010, Săptămâna Accesului Deschis, va sublinia colaborarea şi acţiunea colectivă, care au sporit impulsul Accesului Deschis şi au prezentat o gamă largă de iniţiative în toată lumea. Participarea a sute de universităţi, centrelor de cercetare şi a site-urilor web la nivel mondial va ilustra profunzimea şi amploarea suportului pentru Accesul Deschis şi va demonstra impactul real al accesului deschis pentru promovarea cercetării în mai multe domenii. Săptămână internaţională a Accesului Deschis (18-24 octombrie 2010) a constituit o provocare pentru cercetători, finanţatorii și administratorii ştiinţei, editori, studenţi, bibliotecari şi pentru publicul larg de utilizatori ai informaţiilor. Finanţatorii cercetării. Peste 200 de organizaţii din lume, de toate tipurile – instituţionale, departamentale, guvernamentale, private etc. – au adoptat politici prin care solicită ca cercetările finanţate de acestea să fie puse la dispoziţia publicului larg. În timpul Săptămânii Accesului Deschis 2009, Wellcome Trust din Marea Britanie a anunţat că va aloca două milioane de lire sterline pentru a sprijini publicarea în reviste cu acces liber (comunicatul http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press). Wellcome Trust sprijin ă, de asemene a, disponibilitatea accesului deschis la cercetările finanţate de către acesta printr-o politică care asigură accesul deschis peste şase luni după publicarea în reviste ( http://www.wellcome.ac.uk/Aboutus/Policy/Spotlight-issues/Open-ACC). US National Institutes of Health (Institutul Naţional al Sănătăţii, SUA) a revizuit politica privind accesul public la cercetările finanţate din fonduri publice în 2008, astfel încât se depune o copie finală recenzată a manuscriselor în arhiva online MNV şi la dispoziţia publicului nu mai târziu de 12 luni de la publicarea în reviste (http://publicaccess.nih.gov). În anul 2009, Hungarian Scientific Research Fund –

OTKA (Fondul de cercetare ştiinţifică din Ungaria, din 1986 o agenţie de finanţare a ştiinţei şi a burselor de cercetare) a introdus un mandat al accesului deschis, prin care se solicită ca toate publicaţiile ştiinţifice susţinute din granturile OTKA să fie disponibile în accesul deschis. Autism Speaks a devenit prima organizaţie americană de advocacy care a adoptat politica accesului deschis la cercetările finanţate de către aceasta şi care a obligat depunerea manuscriselor în PubMedCentral (http://www.autismspeaks.org/scienc e/overview/policies/policy_on_pub). Săptămâna Accesului Deschis este, de asemenea, o modalitate foarte bună pentru finanţatori de a impulsiona investiţiile lor prin intermediul accesului deschis, realizând editoriale sau video, cum ar fi videoclipul Wellcome Trust Mark Walport (http://www.vimeo.com/1865535). Dacă reprezentaţi o agenţie de finanţare, puteţi prin intermediul Săptămânii Accesului Deschis să aveţi ca o oportunitate de a discuta beneficiile adoptării unei politici similare sau de a publica rezultatele cercetării în arhivele electronice deschise. Pentru a afla mai multe detalii despre ceea ce fac finanţatorii cercetării şi ce opţiuni au, vizitaţi http://www.arl.org/sparc/ publications/articles/open-access-policy-o. Cercetătorii. 2010 a fost o provocare pentru cercetătorii grupului condus de dr. Philip E. Bourne, profesor de la Universitatea California din San Diego, fondator şi redactor-şef al revistei PLoS Computational Biology. Într-un video postat pe site-ul web al Săptămânii OA, Bourne invită oamenii de ştiinţă să se gândească dincolo de accesul liber şi să ia în considerare modul în care tehnologia poate avansa procesele de cercetare, sporind cantitatea publicaţiilor de specialitate disponibile în accesul deschis (citiţi mai mult: http://www.openaccessweek.org). Fiţi ca Bourne – provocaţi comunitatea dumneavoastră. Mai multe provocări, să daţi dovadă că Open Access promovează cercetarea în toate sectoarele participante prin site-ul Săptămânii OA. Pur şi simplu postaţi provocările dvs. şi linkurile şi împărtăşiţi acestea cu lumea. La Trinity University din San Antonio, Texas, Săptămâna Open Access 2009 a constituit un forum pentru votarea politicii accesului deschis la rezultatele cercetării instituţionale ( http://www.trinity.edu/departments/public_ relations/news_releases/0). Încurajaţi departamentul dvs., instituţia sau universitatea să adopte o politică a Accesului Deschis. Peste 100 de instituţii din întreaga lume au politici de încurajare sau de solicitare a depunerii în arhive electronice deschise a cercetărilor, inclusiv


Massachusetts Institute of Technology, Universitatea din Kansas, Universitatea din Edinburgh, ETH Zürich, Universitatea din Birmingham, Universitatea „Simon Fraser” şi altele. Un număr mare de resurse sunt disponibile pentru a vă ajuta să simplificaţi procesul: SPARC – http://www.arl.org/sparc/advocacy/campus; OASIS – http://www.open oasis.org/index.php?option =com_content&view=arti; Enabling Open Scholarship (EOS) http://www. openscholarship.org. Cercetătorii, în calitate de autori, au o mulţime de oportunităţi de a sprijini Accesul Deschis, de a extinde accesul la rezultatele cercetărilor prin revistele cu acces deschis, arhivele electronice deschise şi de a gestiona drepturile de autor. Exploraţi opţiunile dvs. la OASIS (http://www.openoasis.org/index .php?option= com_content&view=arti). Administratorii şi promovarea unei politici a Accesului Deschis. Administratorii pot avea un impact dramatic şi de durată asupra comunicării ştiinţifice prin iniţierea sau încurajarea instituţiilor de învăţământ să ia în considerare o politică instituţională privind accesul deschis. Accesul deschis asigură cea mai bună rentabilitate a cercetării în care a investit instituţia dumneavoastră prin deschiderea rezultatelor cercetării publicului cât mai larg. Zeci de instituţii –publice şi private, mici şi mari, pe tot globul – au adoptat politici cu privire la accesul deschis. Şi, după cum s-a menţionat mai sus, Săptămâna Accesului Deschis poate fi momentul oportun pentru iniţierea sau promovarea unei astfel de iniţiative. Pentru a afla mai multe despre lansarea unei discuţii despre politicile accesului deschis, vizitaţi http://www.arl.org/sparc/ advocacy/campus. Creaţi arhive cu Acces Deschis. Sunt peste tot universităţi care se ocupă de crearea arhivelor cu acces deschis – fonduri de bani sunt alocaţi instituţiilor pentru a sprijini modele de publicare care să permită accesul deschis, distribuţie imediată, online, precum şi accesul la rezultatele cercetării ştiinţifice. Accesul deschis la arhive poate îmbunătăţi accesul la cercetare şi accelera disponibilitatea online a articolelor ştiinţifice recenzate. Instituţii, cum ar fi Universitatea din Ottawa, Universitatea Bielefeld, Universitatea Lund, Universitatea din California-Berkeley, Cornell, Harvard menţin aceste arhive cu acces deschis. Săptămâna Accesului Deschis este momentul perfect pentru a mişca carul în instituţia dvs. Pentru a afla mai multe despre crearea unei arhive cu acces deschis, despre considerentele politice şi despre alte aspecte-cheie vizitaţi http://www.arl.org/sparc/openaccess/funds. Semnaţi Convenţia pentru echitatea publicării în Accesul Deschis. Nu sunteţi destul de pregătiţi pentru a lansa o arhivă cu acces deschis în instituţia

dvs., dar susţineţi ideea? Semnalaţi sprijinul dvs. prin semnarea Convenţiei Compact for Open Access Publishing Equity (COPE). Iniţiativa este lansată de un grup din cinci instituţii-cheie (Harvard, Cornell, Dartmouth, MIT şi UC Berkeley) şi are scopul de a contribui la asigurarea unui nivel mai echitabil pentru revistele Accesului Deschis în concurarea lor cu abonarea la publicaţii. Mai multe detalii sunt disponibile la: http://www.oacompact.org/. Semnaţi Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis. Săptămâna OA este momentul perfect pentru ca instituţia dumneavoastră să sprijine conceptul accesului deschis, prin semnarea Declaraţiei de la Berlin privind Accesul Deschis la cunoaştere în domeniul ştiinţei şi ştiinţelor umanitare. Pentru informaţii suplimentare: http://oa.mpg.de/ index.html. Editorii. Săptămâna Accesului Deschis este o mare oportunitate de a evidenţia publicaţiile cu acces deschis, reperele şi realizările, iar pentru editori să ia în considerare cum Accesul Deschis poate ajuta la creşterea impactului publicaţiilor editate de aceştia. The Public Library of Science a fost un participant foarte activ la Săptămâna Accesului Deschis din al doilea an, promovând înfiinţarea celor două reviste emblematice – PLoS Medicine şi PLoS Biology. Pentru Săptămâna Accesului Deschis 2009, Consiliul Indian pentru Cercetare Ştiinţifică şi Industrială (CISR) a lansat două reviste cu acces deschis. De asemenea, în 2009, Open Access Scholarly Publishers' Association (OASPA) s-a reunit cu partenerii în Marea Britanie pentru a găzdui evenimentele Săptămânii OA. Studenţii. În anul 2009, Săptămâna Accesului Deschis a fost o platforma pentru Coaliţia „The student Right to Research Coalition” de a extinde drepturile studenţeşti privind cercetarea ştiinţifică la care au participat cinci milioane de studenţi din întreaga lume. Alăturaţi-vă Coaliţiei. Studenţii, senatele şi organizaţiile studenţeşti sunt invitaţi să semneze Declaraţia The Student Statement on the Right to Research privind dreptul studenţilor la cercetare, care solicită guvernelor, finanţatorilor ştiinţei, administratorilor universităţilor, facultăţilor, studenţilor să sprijine Accesul Deschis.Aflaţi mai multe la http://www.rightto research.org. Site-ul Coaliţiei conţine mai multe resurse pentru a ajuta studenţii să apere interesele la nivel naţional şi local şi să înveţe pe alţii privind beneficiile Open Access. Accesaţi pagina pentru instrumente şi resurse pe care le puteţi utiliza pentru a răspândi mesajul şi de a acţiona în timpul Săptămânii Accesului Deschis 2011.

15


16

Luaţi în considerare modul de adoptare a Accesului Deschis, ca autor şi investigator puteţi fi ajutat la îmbunătăţirea activităţii desfăşurate. Demonstraţi-vă sprijinul. Purtaţi un tricou cu simbolica Accesului Deschis sau care sprijină Accesul mai larg la cercetare, ca doctorandul Andre Brown în filmul de pe adresa: http://www. vimeo.com/1899429. Bibliotecarii joacă un rol crucial de lideri, pledând pentru Accesul Deschis la nivel mondial. Ca un punct important pentru inovare şi comunicare academică, bibliotecile continuă să-şi exercite conducerea acestei activităţi prin încurajarea membrilor comunităţii universitare şi academice, administratorilor şi studenţilor să participe la activităţile SăptămâniiAccesului Deschis. Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, din 11-12 noiembrie 2010, a avut genericul Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil.

În bibliotecile universitare şi publice din Republica Moldova au fost realizate diverse acţiuni de promovare a Accesului Deschis în cadrul şedinţelor senatelor, catedrelor, zilelor de informare, prin intermediul siteurilor etc. Au fost postate pe blogul http://oarm.blog2x2.net materiale consacrate problemelor Accesului Deschis în Republica Moldova. A fost realizat şi postat în YouTube Video ( http://www.youtube.com/watch?v=BcAbIJQrs_0) clipul consacrat Săptămânii Accesului Deschis, realizat de către masteranzii Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, programul Managementul instituţiei infodocumentare: Angela AmorQitu, Valeria Beţivu, Elena Butucel, Irina Cozlov, Tatiana Făureanu, Cristina Gavriliţa, Victoria Gori, Lina Iftodi, Aliona Muntean, Savela Starciuc, Olga Tulbure, Tamara Ţurcan, Aliona Ţurcanu, Irina Tutun, Svetlana Ucrainciuc.

Programul eIFL-IP din Republica Moldova în anul 2010 Mariana HARJEVSCHI, coorodantor eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile Dreptul de autor şi bibliotecile Bibliotecile joacă un rol fundamental în dezvoltarea societăţilor democratice prin oferirea posibilităţilor de acces la resursele informaţionale globale, idei şi opinii. Legislaţia cu privire la dreptul de autor reglementează dreptul de proprietate, control şi distribuire a informaţiei şi a cunoştinţelor. Bibliotecile permit fiecărei persoane să găsească, să acceseze şi să utilizeze informaţia şi cunoştinţele. Prin urmare dreptul de autor este un subiect de discuţie important pentru biblioteci, deoarece guvernează activitatea de bază a bibliotecilor. Problemele ce afectează bibliotecile, includ excepţiile şi limitările dreptului de autor, termenele de protecţie şi domeniul public. Bibliotecarii au un rol dublu: administratori ai conţinutului protejat de dreptul de autor în activitatea de zi cu zi şi factori de decizie în elaborarea politicilor naţionale şi internaţionale în domeniul dreptului de autor. Un drept de autor echitabil Dreptul de autor există pentru a proteja personalitatea autorului, fiind un stimulent economic pentru a crea şi a încuraja cercetarea, a promova progresul ştiinţific şi artele. Pentru ca dreptul de autor să fie mai efectiv, acesta trebuie să fie echidistant în

vederea protejării deţinătorilor de drept de autor şi dreptul utilizatorilor de acces la informaţie pentru a studia şi a crea. Cel mai raţional mecanism al funcţionării institutului dreptului de autor este de a oferi excepţii şi limitări, alături de termenii de protecţie adecvaţi. Bibliotecarii susţin un drept de autor echidistant Bibliotecarii din toată lumea consideră că stabilitatea exercitării tradiţionale a dreptului de autor este uzată în ultimii ani. Bibliotecarii vociferează public despre îngrijorarea lor cu privire la tendinţele mondiale ce avantajează deţinătorii de drept de autor, ce reprezintă interese comerciale la nivel global, afectând societatea în general şi ţările în curs de dezvoltare în particular. O legislaţie incorectă şi părtinitoare inhibează accesul la resurse sau impune costuri ireale pentru societăţi care sunt dezavantajate. Prin diverse declaraţii, campanii sau implicări active în procesul de politici publice bibliotecarii din diverse ţări apără interesele bibliotecilor şi ale utilizatorilor acestora. Consorţiul eIFL Direct Moldova participă în cadrul programului eIFL Advocacy pentru acces la cunoştinţe: drept de autor şi biblioteci, cunoscut ca eIFL-IP. Scopul programului eIFL-IP este de a proteja şi a promova interesele bibliotecilor şi ale utilizatorilor acestora din cadrul ţărilor membre ale eIFL în diverse


probleme ce vizează dreptul de autor, susţinând un cadru normativ naţional şi internaţional echitabil. Consorţiul eIFL Direct Moldova a beneficiat în cadrul instruirilor eIFL-IP şi activităţilor privind dezvoltarea capacităţilor de diverse instrumente informaţionale şi susţinere în domeniul dreptului de autor. Consorţiul eIFL Direct Moldova contribuie informaţional pentru îmbunătăţirea cadrului naţional, realizarea studiilor la nivel internaţional prin oferirea consultaţiilor. Reţeaua de specialişti în domeniul dreptului de autor din cadrul ţărilor membre ale eIFL susţin Consorţiul eIFL Direct Moldova în discuţii active privind dreptul de autor cu comunitatea internaţională de bibliotecari. Prin intermediul eIFL, Consorţiul eIFL Direct Moldova este reprezentat în structuri internaţionale, precum cea a Naţiunilor Unite – Organizaţia Internaţională a Proprietăţii Intelectuale (WIPO). Consorţiul eIFL Direct Moldova se implică pentru asigurarea unui cadru de reglementare în domeniul dreptului de autor, sporirea accesului la resursele de cercetare şi susţinerea dezvoltării priorităţilor educaţionale în Republica Moldova. Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova şi Consorţiul eIFL Direct Moldova împreună cu Centrul Acces-Info au lansat în anul 2009 proiectul Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe: rolul bibliotecilor. Proiectul este sprijinit de către Fundaţia Soros-Moldova şi Fundaţia eIFL.net în cadrul competiţiei Consolidarea sectorului neguvernamental în Republica Moldova. Proiectul urmăreşte să contribuie la armonizarea cadrului de reglementare cu privire la dreptul de autor din perspectiva accesului echitabil la informaţie. Activităţile proiectului sunt orientate spre consolidarea comunităţii bibliotecare şi a utilizatorilor de informaţii, inclusiv decidenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru fundamentarea unor excepţii pentru biblioteci pentru un cadru legislativ imparţial şi corect în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, ce ar reflecta interesele utilizatorilor de informaţie. Prin realizarea parteneriatului cu Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale şi solidarizarea cu societatea civilă proiectul va contribui la sporirea culturii juridice a bibliotecarilor şi sensibilizarea opiniei publice în domeniul dreptului de autor vizavi de activitatea de informare a bibliotecilor prin publicarea materialelor cu caracter promoţional şi

educaţional, difuzate în bibliotecile naţionale, publice, academice, inclusiv în mediul electronic. Promovarea politicilor şi reglementărilor juridice comunitare în vederea fundamentării unor excepţii pentru biblioteci în cadrul legislaţiei privind dreptul de autor şi evaluarea aplicării acestuia în vederea exercitării activităţii de informare în cadrul bibliotecilor va fi susţinută prin organizarea de evenimente, precum întruniri profesionale, seminare şi realizarea studiilor de caz privind experienţa bibliotecilor în contextul noului proiect al Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe. Recunoaşterea bibliotecilor de către decidenţi ca o instituţie ce promovează accesul la informaţie şi cunoştinţe, poate fi realizată prin consolidarea unor excepţii în cadrul proiectului Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe, ceea ce va genera perspective pentru furnizarea accesului la informaţie diverselor categorii de utilizatori, inclusiv realizarea misiunii bibliotecilor în cadrul Societăţii Informaţionale şi necesităţilor utilizatorilor acestora. Resurse utile găsiţi la: http://lib.ase.md/Doc/ eiflip_web_template(1).rtf. Pagina web eIFL-IP include subiecte, evenimente şi persoane de contact. Subiecte şi campanii pentru biblioteci în domeniul dreptului de autor: – manualul eIFL cu privire la dreptul de autor şi alte subiecte conexe pentru biblioteci în engleză, poloneză, iar în curând în arabă şi rusă; – studiul WIPO cu privire la excepţii şi limite pentru biblioteci şi arhive în engleză, franceză, spaniolă (s-a tradus şi în alte limbi de bază ale Naţiunilor Unite – arabă, chineză şi rusă). Dreptul de autor în Moldova Culegerea Acte normative naţionale şi internaţionale în domeniul dreptului de autor include acte normative generale, legi, hotărâri de guvern, regulamente de aplicare, convenţii internaţionale la care RM este parte. Istoricul Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe în RM Proiectul Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe (AGEPI). Proiectul Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe (Parlament). Evenimente Reprezentarea Republicii Moldova în cadrul WIPO.

17


EVENIMENTE

18

BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13)

ConferinQa anuală a AsociaQiei Bibliotecarilor din Republica Moldova: ACCESUL DESCHIS LA INFORMA\IE ȘI CUNOAȘTERE: SUS\INEREA PROGRESULUI DURABIL (11-12 noiembrie 2010) Sesiune de comunicări: TENDINŢE ACTUALE ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN BIBLIOTECILE DIN REPUBLICA MOLDOVA (comunicat) Sesiunea de comunicări Tendinţe actuale în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile din Republica Moldova, organizată de către Comisia informatizare şi tehnologii informaţionale a ABRM, a fost găzduită de Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, eveniment organizat în cadrul Conferinţei anuale a ABRM cu genericul Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil. Lucrările sesiunii au fost dedicate problemelor actuale în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, dezvoltării resurselor informaţionale, implementarea diverselor proiecte de informatizare şi de asigurare a accesului utilizatorilor la medii electronice, căutării soluţiilor pentru optimizarea procesului informaţional realizat prin intermediul bibliotecilor. Temele generale ale comunicărilor s-au axat pe problemele manageriale, tehnice şi organizatorice de implementare a noilor tehnologii, pe noile forme de lucru, pe utilizarea bazelor de date, extinderea serviciilor informaţionale, promovarea accesului deschis etc. Comunicările în cadrul secţiunii au provocat discuţii profesionale. Lucrările secţiunii au demonstrat că în bibliotecile Republicii Moldova se implementează diverse proiecte de informatizare şi de asigurare a accesului utilizatorilor la medii electronice. Secţiunea a reunit 75 de specialişti din diverse reţele. Au fost prezentate 13 comunicări: – Activitatea Comisiei informatizare şi tehnologii informaţionale (octombrie 2009 – noiembrie 2010) (dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii ŞtiinţificeASEM); – Rolul bibliotecarului de referinţe în depozitele instituţionale (Tatiana Adriana Oprescu, Biblioteca Universităţii din Piteşti, România, șef Birou dezvoltarea colecţiilor); – Publish or Perish şi Google Scholar – instrumente moderne pentru analiza impactului cercetărilor (Natalia Cheradi, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM); – Utilizarea reţelelor sociale în promovarea imaginii Bibliotecii universitare de la Bălţi (Silvia Ciobanud, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,); – Библиотека в современной системе научных коммуникаций (Elena Railean, specialist principal, Biblioteca Ştiinţifică aASEM);

– Reţelele sociale web – suport pentru optimizarea şi simplificarea interacţiunii utilizator – bibliotecă (Ana Gudima, Ina Nicuţă, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM); – Новые возможности и вызовы: развитие вузовских библиотек (Victoria Musteaţă, şef serviciu, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova); – Suportul informaţional al ştiinţei şi inovări (Ala Susarenco, şef serviciu, Biblioteca ŞtiinţificăASEM); – Perspectivele dezvoltării servirii utilizatorilor în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM (Natalia Suvac, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică aASEM); – Diversificarea ofertei informaţionale în sprijinul procesului educaţional (Angela Amorţitu, şef oficiu, Biblioteca ŞtiinţificăASEM); – Dezvoltarea conţinutului digital în universităţi: abordări conceptuale (Inna Korcevskaia, Ana Muntean, Doina Nichifor, Biblioteca Ştiinţifică aASEM); – e-Learning: resurse informaţionale pentru studenţi (Lilia Lupan, specialist principal, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM); – Misiunea bibliotecii şi prezervarea digitală a documentelor (Aliona Proca, Parascovia Golovco, Biblioteca Ştiinţifică aASEM). În urma prezentării comunicărilor şi participării la discuţii se desprind următoarele concluzii: 1. Schimbările ce au loc în Republica Moldova vizează integrarea bibliotecilor în spaţiul informaţional global, creează condiţii favorabile pentru implementarea tehnologiilor moderne în sfera bibliotecilor şi a învăţământului, însă aceste obiective sunt realizate foarte lent. 2. Informatizarea şi implementarea noilor tehnologii extinde accesul la informaţie şi diversifică serviciile informaţionale oferite utilizatorilor. Pe baza analizei problemelor, conturate în cadrul discuţiilor, înaintăm două propuneri pentru optimizarea implementării tehnologiilor informaţionale în bibliotecile din Republica Moldova: 1. Stimularea colaborării interbibliotecare naţionale în domeniul utilizării resurselor informaţionale electronice şi schimbului de informaţii. 2. Crearea unui portal informaţional al bazelor de date şi revistelor electronice on-line pentru bibliotecile universitare şi academice membre aleAO RENAM. Moderatori: dr. Silvia Ghinculov, N. Cheradi.


ACTIVITATEA COMISIEI INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE (octombrie 2009 – noiembrie 2010) Dr. Silvia GHINCULOV, director, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM Comisia informatizare şi tehnologii informaţionale în perioada de referinţă a realizat diverse activităţi pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea proiectului SIBIMOL şi susţinerea, dezvoltarea, promovarea Consorţiului eIFL Direct Moldova. Membrii comisiei au participat activ şi au prezentat propuneri la elaborarea şi implementarea strategiilor în domeniul informatizării, implementării tehnologiilor informaţionale şi creării bibliotecilor electronice. Membrii Comisiei informatizare şi tehnologii informaţionale au participat la diverse întruniri profesionale cu sinteze, comunicări privind problemele informatiz ării şi implementarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile din Republica Moldova. Acţiuni organizate: 1. Comisia informatizare şi tehnologii informaţionale a ABRM a organizat un sondaj de opinii în vederea „optimizării procesului de informatizare a bibliotecilor din Republica Moldova”. Rezultatele au fost prezentate pentru publicare în BuletinulABRM. 2. Aprobarea Declaraţiei Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaţie la Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, 16 octombrie 2009. Acest document promovează Accesul Deschis pentru difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice globale şi a creativităţii umane şi pentru determinarea măsurilor pe care trebuie să le întreprindă instituţiile de cercetare, universităţile şi bibliotecile din Republica Moldova. Scopul general este de a beneficia de conţinutul informaţional, disponibil prin intermediul accesului deschis, precum şi asigurarea dezvoltării şi distribuirii conţinutului local. 3. Perfectarea şi încheierea contractului anual cu EBSCO Publishing. Achitarea abonamentului anual EBSCO, a cotei anuale de participare eIFL.net. 4. Negocierea şi obţinerea licenţelor pentru eresurse: Oxford English Dictionary; Oxford Online Products; Bio One; Cambridge Journals Online, Alexander Street Press (mai-octombrie 2010). 5. Asigurarea activităţii grupului de utilizare a bazelor de date „Shpringer”. Negocierea şi obţinerea licenţei, perfectarea documentaţiei financiare (aprilieseptembrie 2010). 6. Participarea la elaborarea documentelor Consiliului coordonator SIBIMOL (pe parcursul anului). 7. O direcţie importantă în activitatea Consorţiului

eIFL Direct Moldova este informarea permanentă privind noile tendinţe în comunitatea biblioteconomică mondială, ce noutăţi au apărut în echiparea tehnică a bibliotecilor, perfecţionarea sistemului de servire a utilizatorilor în bibliotecile de toate tipurile. În anul 2010 au fost expediate 820 scrisori, conţinând informaţii profesionale. 8. Activitatea de reglementare şi legalizare a transferurilor de plăţi ale membrilor Consorţiului eIFL Direct Moldova către Compania editorială EBSCO Publishing a fost realizată în lunile mai-iulie. 9. Simpozion ştiinţific naţional Paradigme şi tendinţe în informarea şi comunicarea ştiinţifică, 2 iulie 2010. Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, Catedra biblioteconomie şi asistenţă informaţională, Programul eIFL-OA Moldova. Tematica acestui for naţional s-a axat pe analiza realizărilor şi identificarea domeniilor-cheie de dezvoltare a biblioteconomiei şi a învăţământului biblioteconomic în contextul constituirii societăţii bazate pe cunoaştere; diseminarea celor mai bune practici internaţionale privind implementarea inovaţiilor, produselor, sistemelor şi tehnologiilor informaţionale în spaţiul educaţional; consolidarea eforturilor comunităţii profesionale pentru identificarea şi stabilirea unor mecanisme de formalizare, acumulare şi creare a unui sistem de gestionare a cunoştinţelor; crearea condiţiilor pentru asigurarea dezvoltării eficiente a educaţiei şi ştiinţei ca factor crucial în tranziţia către o societate a cunoaşterii; stimularea dezvoltării domeniului biblioteconomic prin aplicarea rezultatelor ştiinţifice şi practice ale simpozionului. 10. Participarea la Adunarea Generală EIFL 2010, 6-8 august 2010, Universitatea din Lund (Suedia). A participat conf. univ. dr. Nelly Ţurcan. La Adunarea generală EIFL 2010 au participat coordonatori naţionali ai consorţiilor EIFL, coordonatorii programelor OA (Open Acces), IP (Intellectual Property) şi FOSS (Free and Open Source Software) din 42 de ţări ale lumii. Tema aleasă accentuează rolul bibliotecilor în promovarea accesului la cunoştinţe. Nu în zadar, în ajunul desfăşurării sesiunii din acest an, a fost schimbat logoul şi sloganul eIFL Cunoştinţe fără frontiere, subliniind, astfel, necesitatea depăşirii oricăror bariere (economice, sociale, politice etc.) pentru diseminarea cunoştinţelor. În discursul de inaugurare a Adunării

3 19


20

generale EIFL 2010 directorul eIFL Rima Kupryte a menţionat că în loc de eIFL.net, acum consorţiul se numeşte EIFL. „Am simţit că după 10 ani a venit timpul pentru o nouă imagine a identităţii noastre, care include, printre altele, numele, aspectul site-ului, materialele tipărite şi, cel mai important, mesajul nostru. Începând cu numele şi logoul, am luat decizia să renunţăm la .net, care, credem noi, a fost o caracteristică a primelor zile ale webului ca şi în cazul minusculei e. În plus, am vrut să adăugăm un slogan puternic (Knowledge without boundaries – Cunoştinţe fără frontiere) ce transmite misiunea noastră concentrându-se asupra rezultatului final care este: cunoştinţe „fără frontiere” şi cuprinde activitatea tuturor programelor noastre, care prevede activitatea în vederea eliminării tuturor frontierelor, indiferent dacă acestea sunt economice, juridice sau geografice, de acces la cunoaştere”. 11. Săptămâna internaţională a Accesului Deschis (Open Access Week 2010), 18-24 octombrie 2010. Accesul Deschis este una dintre cele mai progresiste mişcări în comunitatea informaţională din lume, având ca obiectiv principal promovarea ideii de a asigura accesul liber la informaţia ştiinţifică electronică. Accesul la informaţii şi schimbul de informaţii sunt esenţiale pentru dezvoltarea cu succes a societăţii. Bibliotecarii joacă un rol crucial, de lideri, pledând pentru Accesul Deschis la nivel mondial. Ca un punct important pentru inovare şi comunicare academică, bibliotecile continuă să-şi exercite conducerea acestei activităţi prin încurajarea membrilor comunităţii universitare şi academice, administratorilor şi studenţilor, publicului larg să participe activ la activităţile Săptămânii Accesului Deschis. În bibliotecile universitare şi publice din Republica Moldova au fost realizate diverse acţiuni de promovare a Accesului Deschis în cadrul şedinţelor senatelor, catedrelor, Zilelor de informare, prin intermediul siteurilor, avizelor etc. 12. Realizarea programelor eIFL.net: eIFL-IP; eIFL-OA , eIFL-FOSS pe baza recomand ărilor coordonatorilor internaţionali. 13. M o n i t o r i z a r e a u t i l i z ă r i i r e v i s t e l o r electronice în cadrul fiecărei instituţii-participante la proiect. 14. Participarea la foruri profesionale , conferinţe de presă, prezentări publice în cadrul unor evenimente de rang naţional. 15. Postarea pe blogul http://oarm.blog2x2. net a materialelor consacrate problemelor Accesului Deschis în Republica Moldova. 16. Postarea pe YouTube Video a clipului consacrat Săptămânii Accesului Deschis, realizat de către masteranzii Facultăţii de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării, programul „Managementul instituţiei

infodocumentare”: Angela Amorţitu, Valeria Beţivu, Elena Butucel, Irina Cozlov, Tatiana Făureanu, Cristina Gavriliţa, Victoria Gori, Lina Iftodi, Aliona Muntean, Savela Starciuc, Olga Tulbure, Tamara Ţurcan, Aliona Ţurcanu, Irina Tutun, Svetlana Ucrainciuc (http://www.youtube.com/watch?v=BcAbIJQrs_0). 17. Consorţiul eIFL Direct Moldova în parteneriat cu Euromonitor International a organizat Conferinţa video Euromonitor International – sistem de informaţii de afaceri şi de industrie online. A prezentat Robertas Lapušinskis, client development executive Euromonitor International – Eastern Europe, Vilnius, Lituania, 5 noiembrie 2010. 18. Dezvoltarea site-ului eIFLMoldova. 19. I nformarea continuă a comunităţii bibliotecare despre activităţile din proiect, noile oportunităţi şi servicii prin mijloacele mass-media. 20. Elaborarea materialelor promoţionale şi a suportului Informaţii & Training pentru utilizatori. 21. Elaborarea planului de manifestări prilejuite de aniversarea a 10-a a înfiinţării Consorţiului eIFL Direct Moldova (25 ianuarie 2011). Activitatea Comisiei informatizare şi tehnologii informaţionale în perioada de referinţă a fost îndreptată spre realizarea obiectivelor planificate şi poate fi apreciată ca una satisfăcătoare. Este de remarcat primele încercări de armonizare a proceselor de colaborare a bibliotecilor în activitatea de utilizare şi promovare a resurselor on-line comune. Însă, pentru dezvoltarea unei colaborări efective este nevoie în continuare de eforturi comune, lobbyzarea intereselor bibliotecilor cu scopul de a obţine sprijinul financiar din partea statului, dezvoltarea formelor de colaborare şi parteneriat, perfecţionarea instrumentelor de promovare a resurselor informaţionale etc. Preşedinte: dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Ştiinţifice aASEM Membrii: 1. Pavel Roşca,Asociaţia RENAM 2. Alla Panici, Centrul SIBIMOL, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 3. Igor Afatin, director adjunct informatizare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat, Bălţi 4. Ludmila Pânzari, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 5. Ana Gudima, Centrul Multimedia, Biblioteca Ştiinţifică aASEM 6. Cheradi Natalia, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică aASEM 7. Lorina Beşelea, Centrul resurse electronice şi tehnologii informaţionale, DIB al ULIM 8. Liviu Rău, reprezentant IME România în Republica Moldova


ROLUL BIBLIOTECARILOR ÎN DEPOZITELE INSTITUŢIONALE Drd. Tatiana-Adriana OPRESCU, şef, Biroul dezvoltarea colecţiilor, Biblioteca Universităţii din Piteşti Rezumat Scopul acestei lucrări este definirea conceptului referitor la depozitele instituţionale, arătându-se faptul că sunt diferite de site-urile profesorilor, departamentele academice, arhivele ce conţin documente electronice imprimate ş i arhivele disciplinare. Este analizat şi definit conceptul de acces deschis. Accesul deschis şi depozitul instituţional nu sunt termeni sinonimi: depozitele instituţionale sunt văzute ca o tehnologie ce permite accesul deschis. Bibliotecarii trebuie să aibă un rol-cheie în depozitele instituţionale, fiind identificate 10 activităţi ca suport pentru aceştia. Definiţii ale depozitului instituţional? Din moment ce depozitele instituţionale au apărut recent, nu este surprinzător faptul că s-au creat deja opinii foarte diferite asupra elementelor unui astfel de depozit. Clifford Lynch a definit depozitul instituţional astfel: „În opinia mea, un depozit instituţional al unei universităţi este un set de servicii pe care universitatea le oferă membrilor comunităţii, pentru managementul şi diseminarea materialelor digitale create de instituţie sau de membrii respectivei comunităţi. Este esenţial angajamentul organizaţional faţă de administratorul acestor materiale digitale, inclusiv o conservare pe termen lung, acolo unde este cazul, precum şi organizare, acces sau distribuţie.” [9] De remarcat în textul acestei definiţii este evidenţierea termenului de conservare pe termen lung. Din moment ce conservarea informaţiei digitale, care se poate găsi sub diferite formate (de ex., ASCII, HTML sau PDF), nu este simplă, costurile pe termen lung ale acestei activităţi sunt necunoscute, la început, nu este o chestiune uşoară pentru o universitate să se angajeze să conserve aceste formate atât de diversificate şi mereu în schimbare. Mark Ware adaugă participarea OAI (Open Archives Initiative – Iniţiativa Arhivelor Deschise) în definirea depozitului instituţional: „Un depozit instituţional este definit ca fiind o bază de date bazată pe web (depozit) de materiale ştiinţifice, care este definită instituţional (opus termenului de depozit bazat pe un subiect); cumulativ şi perpetuu (o colecţie de înregistrări); deschisă şi interoperaţională (folosind software-ul OAI); astfel colectând, diseminând şi stocând (parte a procesului de comunicare

educaţională). În plus, majoritatea includ conservarea pe termen lung a materialelor digitale ca o funcţiecheie a depozitului instituţional.” [12] Definiţia lui Raym Crow se referă la potenţialul depozitului instituţional de a schimba sistemul de comunicare academică. Depozitele instituţionale – folosite în această lucrare cu sensul de colecţii digitale ce captează şi conservă rezultatele intelectuale ale unei comunităţi universitare singulare sau multiple – oferă un răspuns convingător la două chestiuni strategice cu care se confruntă instituţiile academice. Astfel de depozite: ? „oferă o componentă esenţială în reformarea sistemului de comunicare ştiinţifică – o componentă ce extinde accesul la cercetare, reafirmă controlul academiei asupra ştiinţei, sporeşte competitivitatea şi reduce monopolul ziarelor, aducând importanţă economică şi prestigiu instituţiilor şi bibliotecilor care le sprijină; ? au potenţialul de a servi ca indicatori tangibili ai calităţii universităţii şi de a demonstra relevanţa ştiinţifică, socială şi economică a activităţilor de cercetare, astfel sporind gradul de adresabilitate, statutul şi valoarea publică a instituţiei.” [4] Charles Bailey se concentrează pe diversitatea materialelor digitale ce se pot găsi într-un depozit instituţional: „Un depozit instituţional include o varietate de materiale produse de academicieni din mai multe unităţi, precum materiale online imprimate, rapoarte tehnice, teze şi dizertaţii, seturi de date şi materiale pedagogice. Unele depozite instituţionale sunt folosite şi ca presă electronică, edituri pentru publicarea documentelor online şi a jurnalelor electronice.” [1] Folosind aceste definiţii, putem distinge între depozitele instituţionale şi celelalte tipuri de depozite digitale: ? site-urile personale ale academicienilor adesea oferă acces online la documentele publicate de aceştia (şi, posibil chiar, şi la alte publicaţii digitale); oricum, ele se referă la o singură persoană, nu la o instituţie. Exemplu: Dr Carol Tenopir – http://web.utk.edu/~teno pir/eprints/index.html; departamentele academice / arhivele unităţilor oferă acces online la documente online imprimate (şi, posibil chiar, şi la alte materiale digitale, precum rapoartele tehnice) ale unui departament sau alt tip de unitate academică (de exemplu, o şcoală), dar nu oferă acces la o varietate

321


BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13)

22

mare de materiale pentru întreaga instituţie (de exemplu, Departamentul de m atematică al Universităţii din Utrecht – www.math.uu.nl /publications/Preprints); ? arhivele instituţionale cu materiale electronice imprimate oferă acces la acele materiale ale instituţiei respective. Exemplu: Glasgow ePrints Service – http://eprints.gla.ac.uk; ? arhivele disciplinare oferă acces la toate materialele electronice imprimate (şi, posibil chiar, la alte materiale digitale) pentru una sau mai multe discipline şcolare, dar ele conţin materialele unor autori de la mai multe instituţii şi sunt limitate la disciplina vizată. Exemplu: arXiv.org – http://arxiv.org. În timp ce taxonomia de mai sus este utilă, trebuie să se ţină seama de faptul că publicarea digitală contemporană, care este alimentată de inovaţia tehnică constantă, este alunecoasă precum o găleată plină cu ţipari. Pentru ca oamenii de ştiinţă să adopte cele mai noi tehnologii care să le îndeplinească nevoile de diseminare a informaţiei, trebuie să ne aşteptăm la o continuă metamorfoză a sistemelor pe care aceştia le folosesc. Poate că cea mai bună cale de a înţelege depozitele instituţionale este să folosim câteva dintre ele. Mai jos sunt linkuri către câteva depozite instituţionale: § Boston College: http://escholarship.bc.edu; § Caltech Collection of Open Digital Archives (CODA): http://library.caltech.edu/digital; § espace@Curtin: http://espace.lis.curtin.edu.au; § Glasgow DSpace Service: https://dspace.gla.ac.uk/index.jsp; § MIT: http://dspace.mit.edu; § Universiteit vanAmsterdam: http://dare.uva.nl/en; § University of California: http://repositories.cdlib.org/escholarship; § University of Rochester: https://urresearch.rochester.edu/home.action. Legătura dintre depozitul instituţional şi accesul deschis Modificările accesului deschis sunt o forţă semnificativă în schimbarea industriei publicaţiilor ştiinţifice. Din moment ce există diverse definiţii ale accesului deschis, probabil cea mai importantă este cea emisă de Budapest Open Access Initiative (BOAI): „Literatura care trebuie să fie accesibilă online gratuit

este cea pe care oamenii de ştiinţă o fac publică fără a se aştepta la un beneficiu financiar. În primul rând, această categorie cuprinde articolele lor revizuite, dar poate include şi celelalte articole nerevizuite, pe care ei doresc să le încarce pe internet pentru comentarii sau pentru a-şi anunţa colegii de rezultatele importante la care au ajuns prin cercetările lor. Există multe modalităţi şi grade de acces mai uşor la această literatură. Prin «acces deschis» la această literatură ne referim la faptul că este disponibilă gratuit pe internet, permiţând oricărui utilizator să o citească, să o descarce, să o copieze, să o distribuie, să o imprime, să o caute, să o lege de articolele în extenso de acelaşi gen, să o insereze ca notă de subsol, să o folosească ca informaţie într-un software sau să o folosească în orice scop legal, fără bariere de ordin financiar, legal sau tehnic, altele decât cele inseparabile de accesul la internet. Singura constrângere asupra distribuţiei şi reproducerii şi singurul rol al drepturilor de autor în acest domeniu sunt că ar trebui să ofere autorilor control asupra integrităţii muncii lor, precum şi dreptul de a fi recunoscuţi şi citaţi [...].” [3] Pentru a primi accesul deschis la literatura ştiinţifică universitară, se recomandă două strategii complementare: 1. Autoarhivarea ( self-archiving ). Întâi, academicienii au nevoie de tehnologie şi asistenţă pentru a-şi depozita articolele de referinţă în arhive electronice deschise, o practică numită autoarhivare. Atunci când aceste arhive îndeplinesc standardele Open Archives Initiative, motoarele de căutare şi celelalte instrumente le pot trata ca arhive de sine stătătoare. În acest caz utilizatorii nu au nevoie să ştie care din aceste arhive există sau sunt create pentru a le găsi şi a le utiliza conţinutul. 2. Publicaţiile cu acces deschis (Open-access journals). În al doilea rând, academicienii au nevoie de mijloacele necesare pentru a lansa noi generaţii de publicaţii, destinate accesului deschis, şi de a ajuta publicaţiile existente să facă tranziţia către accesul deschis. Deoarece articolele publicaţiilor ar trebui diseminate cât mai vast, aceste noi publicaţii nu vor mai invoca dreptul de autor pentru a restricţiona accesul şi a folosi materialele conţinute. În schimb, vor folosi dreptul de autor şi alte mijloace pentru a asigura accesul deschis permanent la toate articolele publicate. Deoarece preţul este o barieră în faţa accesului, aceste noi publicaţii nu vor pretinde taxe de acces sau de înregistrare, ci se vor orienta spre alte metode pentru a-şi acoperi cheltuielile.


O a doua definiţie-cheie este Bethesda Statement on Open Access Publishing (Raportul Bethesda asupra publicaţiilor cu acces deschis), care afirmă că: P „autorii şi deţinătorii drepturilor de autor oferă tuturor utilizatorilor posibilitatea de acces liber, irevocabil, universal şi perpetuu, precum şi dreptul de a copia, a utiliza, a distribui, a transmite şi a afişa public un articol, precum şi de a distribui articole derivate, în orice mediu digital, pentru orice scop responsabil, supus unei recunoaşteri corespunzătoare a autorului, dar şi dreptul de a face un număr restrâns de copii pentru uzul personal; P o versiune completă a muncii lor şi a tuturor materialelor suplimentare, inclusiv o copie a permisiunii de mai sus, într-un format electronic potrivit, este stocată imediat după publicarea iniţială în cel puţin un depozit electronic susţinut de o instituţie academică, societate ştiinţifică, agenţie guvernamentală sau altă organizaţie bine determinată, care caută să ofere acces liber, distribuţie nerestricţionată, interoperabilitate şi arhivare pe termen lung (pentru ştiinţele biomedicale, PubMed Central este un astfel de depozit)”. [2] Primul lucru de remarcat în privinţa acestor definiţii este că accesul deschis nu este acelaşi lucru cu accesul gratuit. Aceasta este o neînţelegere des întâlnită. De exemplu, o publicaţie electronică poate fi accesibilă gratuit, dar numai dacă articolele sale nu sunt disponibile cu restricţii minime (exemplu, recunoaşterea corespunzătoare a autorului), aceasta nu este o publicaţie cu acces deschis. În consecinţă, publicaţiile online gratuite, care au doar drepturile de autor convenţionale – chiar şi cele care permit educaţia liberă sau copierea în scopuri necomerciale – nu sunt publicaţii cu acces deschis. Publicaţiile cu acces deschis folosesc o licenţă Creative CommonsAttribution (http://creative commons.org/licenses/by/3.0), pe lângă o declaraţie a drepturilor de autor, care stabileşte în mod clar şi legal modurile de utilizare permise. Pe lângă drepturile de copiere (şi altele similare), această licenţă permite oricui să elaboreze lucrări derivate, pe care să le utilizeze în scopuri comerciale fără nicio permisiune. Aceasta înseamnă că o editură comercială nu poate republica un material al unei publicaţii cu acces deschis fără o permisiune sau plata vreunei taxe. Desigur, o publicaţie cu acces deschis poate opta pentru scrierea propriei licenţe de acord, în loc să folosească una a Creative Commons, atâta vreme cât înglobează principiile accesului deschis. Al doilea lucru de remarcat este acela că există

două mari strategii ale accesului deschis: autoarhivarea documentelor online tipărite şi publicate şi publicaţiile cu acces deschis. După cum a fost precizat şi mai sus, documentele tipărite ce au fost publicate online pot fi arhivate în mai multe moduri, printre care şi în depozitele instituţionale. Aceasta înseamnă că orice document este disponibil sub o licenţă Creative Commons sau asemănătoare? Răspunsul este negativ. Unele din aceste materiale sunt disponibile cu diferite condiţii, unele pot conţine declaraţii de drept de autor convenţionale (inclusiv cele pentru care autorul şi-a transferat drepturile către editură, iar declaraţia de copyright este a editurii), iar altele pot să nu conţină nicio declaraţie de copyright (în cadrul legii dreptului de autor din SUA astfel de lucrări se pot afla sub incidenţa acestui drept, în funcţie de momentul în care au fost publicate). În consecinţă, depozitele instituţionale (asemenea altor depozite digitale) nu sunt depozite tipice cu „acces deschis”. Mai degrabă, ele conţin materiale digitale cu un amestec de drepturi de autor sau termeni de licenţă şi, în general, există un acces liber şi nerestricţionat la aceste materiale. Cu excepţia faptului că au o licenţă Creative Commons (sau una similară) şi că sunt exclusiv publicaţii online pentru a păstra costurile de producţie scăzute, publicaţiile cu acces deschis sunt similare cu publicaţiile convenţionale: au editori şi consilii editoriale, publică articole ştiinţifice şi folosesc un proces de revizuire anterior publicării. Conform Directory of Open Access Journals (DOAJ) există peste 5468 publicaţii cu acces deschis până la 5 octombrie 2010. Un număr impresionant, dar este important de menţionat modul de redactare a criteriilor de selecţie emise de DOAJ: „Definim publicaţiile cu acces deschis ca fiind publicaţii care folosesc un model de finanţare care nu îi taxează pe cititori sau instituţiile lor pentru acces. Din definiţia accesului deschis, emisă de BOAI, considerăm dreptul «utilizatorilor de a citi, a descărca, a copia, a distribui, a imprima, a căuta sau de a conecta textul integral al acestor articole» ca fiind obligatoriu pentru ca o publicaţie să fie inclusă în director. Publicaţia ar trebui să ofere acces deschis către conţinutul său fără nicio întârziere. Este acceptată înscrierea online gratuită a utilizatorilor.” [5] Ce lipseşte? O parte esenţială a definiţiei BOAI: „[...] sau de a le folosi pentru orice scop legal, fără bariere de ordin financiar, legal sau tehnic, altele decât cele întâlnite pentru accesul la internet. Singura constrângere în reproducere şi distribuire şi singurul

3 23


24

rol al dreptului de autor în acest domeniu este acela de a oferi autorilor control asupra integrităţii creaţiei lor, precum şi dreptul de a fi recunoscuţi şi citaţi în mod corespunzător [...].” [5] Din moment ce DOAJ omite dreptul controversat de a folosi materialul cu restricţii minime, este greu de ştiut cu exactitate numărul publicaţiilor cu acces deschis care există. O revizuire minimă a câtorva din publicaţiile online incluse în DOAJ arată exemple de publicaţii cu acces gratuit, dar nu deschis (de exemplu, Bulletin of the American Society for Information Science and Technology – Buletinul american pentru ştiinţa informaticii şi tehnologiei), precum şi publicaţii cu acces deschis pur (de exemplu, Biomedical Digital Libraries – Bibliotecile digitale biomedicale). Desigur, existenţa numărului mare de publicaţii gratuite nu trebuie neglijată. Acum mulţi ani în urmă, când primele publicaţii online au început să apară serios pe internet, acest număr ar fi părut impresionant, aproape de neconceput. La acel moment, puţine edituri considerau acest lucru posibil. Cunoşteau foarte puţin noile publicaţii online gratuite, precum EJournal, Electronic Journal of Communication, New Horizons in Adult Education, Postmodern Culture, Psycologuy şi The Public-access Computer Systems Review, care permiteau autorilor să-şi păstreze drepturile, facilitând şi copierea cu scopuri educaţionale liberale. Pe măsură ce accesul deschis se maturizează, apar mai multe detalii despre ceea ce poate fi considerat ca intrând sub incidenţa sa. Peter Suber, prolificul autor al numeroase lucrări despre accesul deschis, a afirmat de curând: „Există o flexibilitate asupra barierelor care pot fi îndepărtate. De exemplu, anumiţi furnizori de acces deschis permit refolosirea comercială, iar alţii nu. Unii permit apariţia materialelor derivate, alţii nu. Dar majoritatea definiţiilor accesului deschis sunt de acord că simpla eliminare a barierelor de preţ sau limitarea modurilor de utilizare permise («fair use» în SUA, «fair dealing» în UK), corecte nu este de ajuns.” [11] Din moment ce sunt câteva mari edituri de publicaţii care permit accesul deschis, multe publicaţii sunt tipărite de academicieni şi de o mare varietate de organizaţii, precum universităţile (şi subunităţile acestora), institute de cercetare, biblioteci şi asociaţii profesionale. Unele jurnale online sunt publicate în contextul depozitelor instituţionale şi nu este niciun motiv pentru care publicaţiile cu acces deschis să nu apară în aceeaşi manieră. Un alt element de remarcat despre definiţiile

accesului deschis este sublinierea arhivării permanente făcute de Bethesda Statement. După cum am văzut şi în definiţiile depozitului instituţional, acestea sunt concepute ca fiind permanente, putând oferi un astfel de acces sub promisiunea de arhivare permanentă, faţă de alte strategii de arhivare, deoarece este puţin probabil ca instituţiile care sponsorizează astfel de depozite să dispară şi probabil că aceste instituţii ştiu în ce se implică atunci când îşi iau angajamentul de a crea un depozit instituţional. Rolul activ pe care multe biblioteci îl joacă în cadrul depozitului instituţional este de bun augur pentru permanenţa lor, din moment ce un rol istoric al bibliotecilor a fost acela de a conserva informaţia. Astfel, între depozitul instituţional şi Bethesda Statement este un perfect acord. Pentru apărătorii accesului deschis, înfiinţarea depozitului instituţional se aliniază la mişcarea crescândă a mandatării autoarhivării. Stevan Harnad şi colaboratorii lui notează: „Considerăm că cea mai promiţătoare cale de a atinge obiectivele accesului deschis este pentru instituţii să introducă politica de autoarhivare a articolelor publicate. Ei şi cercetătorii lor vor beneficia de maximizarea impactului cercetării şi eliminarea costurilor şi a pierderilor. Acest fapt trebuie să-i motiveze pe autori şi instituţiile din care fac parte aceştia să creeze şi să umple cât mai multe arhive – 100 de universităţi din întreaga lume au deja.” [7] Ultimul lucru de remarcat la definiţiile accesului deschis este menţionarea Open Archives Initiative's Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) din definiţia BOAI. Deşi OAIPMH pare descurajator la suprafaţă, conceptul este destul de simplu şi elegant. Obiectele digitale (exemplu: pre-imprimatele) în depozite sunt descrise ca metadate (exemplu: autor, titlu şi subiect). OAIPMH permit sistemelor externe să culeagă aceste metadate pentru a fi folosite în căutare şi în alte scopuri. Probabil cel mai cunoscut sistem de căutare OAI este OAIster (care conţine peste 23 de milioane de înregistrări ale metadatelor). Ce putem conchide din acest tur concis al accesului deschis? Întâi, accesul deschis este un concept care evoluează rapid. Viziunea este clară; implementarea viziunii este, din necesitate, mai puţin clară. Ideal, toate imprimatele s-ar afla sub condiţia unei licenţe, precum licenţa Creative Commons Attribution, acelaşi lucru fiind valabil şi pentru toate publicaţiile cu acces direct. Atunci ar fi posibil să fie folosite pentru orice alt scop decât cel legal, fără nicio barieră financiară, legală sau


tehnică, altele decât cele inseparabile de accesul la internet. După cum am văzut, nu este cazul. Contează? Da şi nu. În mod cert, cel mai critic lucru pentru informaţie este faptul de a fi disponibilă gratuit. Abilitatea de a o refolosi cu restricţii minime este dezirabilă, dar nu absolut esenţială în acest punct. Este o chestiune complexă pentru editori şi autori, care poate apărea mai încet, fără a diminua impactul semnificativ al mişcării privind accesul deschis. Accesul deschis are foarte mult de-a face cu: convingerea academicienilor să autoarhiveze, promovarea dezvoltării depozitelor digitale, pentru ca ei să-şi depună documentele, adoptarea de moduri de finanţare vechi (de exemplu, taxe pentru autori) şi inventarea unora noi, pentru a susţine publicaţiile cu acces direct şi convingerea editorilor convenţionali să le testeze. Adevăraţii adepţi ai acestui sistem vor experimenta cu licenţele Creative Commons sau cu altele similare; dacă vor reuşi, alţii îi vor urma. Promotorul accesului deschis, Stevan Harnad, a afirmat că distincţia dintre accesul gratis, versus deschis, este „tot atât de falsă, ca o întârziere în progresul spre un acces gratuit / deschis” şi că accesul deschis ar trebui simplu definit ca fiind „un acces gratuit, imediat, permanent la textele integrale ale articolelor online de referinţă”. [8] Mai mult chiar, editorii convenţionali încearcă să adopte conceptul de acces deschis, fără a-l cuprinde pe deplin. Acest fapt duce la şi mai multă informaţie gratis. Deşi aceste eforturi nu se încadrează în testul doctrinal al accesului deschis, acestea pot, pe termen lung, ajuta la crearea de noi modele de acces deschis şi de a contribui la evoluţia acestui concept. În al doilea rând, accesul deschis şi depozitul instituţional nu sunt sinonime. Universităţile şi celelalte instituţii pot avea motive serioase pentru a înfiinţa depozitele instituţionale; oferirea accesului gratuit la toate (sau la unele din) materialele aflate în asemenea depozite este unul dintre motive. Acest fapt poate duce la unele diferenţe de percepţie între bibliotecari şi unii apărători ai accesului deschis, legate de sprijinirea cerinţelor şi a costurilor operaţionale implicate de orice depozit instituţional: apărătorii accesului direct pot invoca costurile suportului tehnic implicat de orice depozit instituţional, în vreme ce bibliotecarii pot fi preocupaţi de costurile adiţionale, precum costurile cu personalul, sprijinul şi trainingul utilizatorilor, susţinerea şi promovarea depozitelor instituţionale, crearea şi păstrarea metadatelor (inclusiv depozitarea articolelor pentru facultăţi), precum şi conservarea digitală pe termen lung. În consecinţă, unii apărători ai

accesului direct văd depozitele instituţionale ca fiind ieftin de susţinut şi uşor de înfiinţat, în timp ce bibliotecarii abordează mai precaut, luând în considerare şi alte costuri, considerentul bibliotecii fiind acela că este mai uşor să creezi un serviciu nou, decât să încetezi a mai oferi unul. În al treilea rând, depozitele instituţionale sunt văzute ca o tehnologie ce permite accesul deschis şi de a înfiinţa depozite permanente. După ce se retrag din activitate, lucrările academicienilor dispar. Pe măsură ce depozitele instituţionale devin din ce în ce mai răspândite, arhivele departamentelor / unităţilor şi depozitele de materiale online imprimate sunt înglobate ca materiale digitale în cele dintâi. Instituţiile finanţatoare pot opri sprijinirea arhivelor disciplinare cu burse generoase sau indivizii ori organizaţiile care le oferă îşi pot pierde interesul. Odată stabilit ca o parte a misiunii instituţionale, un depozit instituţional va rezista în timp, şi din moment ce nu este permisă oprirea activităţii, inerţia instituţională le va permite continuarea. Bibliotecarii de referinţă şi depozitele instituţionale Bibliotecarii de referinţă joacă un rol important în planificarea, înfiinţarea şi sprijinirea depozitelor instituţionale. Mai jos este o listă cu câteva activităţi posibile pe care ei le pot desfăşura: 1. Ajută la crearea de politici şi proceduri pentru depozitele instituţionale, care să ofere un feedback despre desfăşurarea practică a activităţii lor. 2. Asistă la crearea interfeţei depozitelor instituţionale, pentru a fi uşor de utilizat, clară şi eficace pentru utilizator. 3. Ajută la identificarea activităţii de autoarhivare în campus, pentru a susţine efortul colectării de conţinuturi. 4. Acţionează ca agenţi ai schimbării, prin promovarea depozitelor instituţionale în facultăţi şi la studenţii absolvenţi în domeniile lor de interes. 5. Îi informează pe studenţi şi pe absolvenţi despre opţiunile licenţei Creative Commons şi politicile editorilor online. 6. Depozitează materialele digitale pentru facultăţi, dacă această activitate este solicitată. 7. Participă la crearea metadatelor depozitelor instituţionale, cum sunt vocabularele locale controlate. 8. Pregătesc documente bazate pe internet şi pe suport de hârtie, care explică şi promovează depozitele instituţionale şi susţin reforma publicaţiilor academice. 9. Îi instruiesc pe utilizatori în privinţa stocării în

3 25


26

depozite instituţionale şi a procedurilor de căutare. 10. Asistă utilizatorii locali în accesarea depozitelor instituţionale, răspunzând la întrebări despre politicile şi procedurile depozitelor instituţionale şi le folosesc pentru a răspunde la întrebările-cheie. Deşi toate rolurile sunt importante, cele de la 3 la 6 sunt esenţiale la începutul activităţii unui depozit instituţional. Susan Gibbons nota: „Dacă nu poţi dovedi valoarea unui depozit instituţional într-un timp scurt, angajamentul pe termen lung al organizaţiei în legătură cu acest proiect poate începe să dispară. Cea mai bună cale pentru a demonstra valoarea de durată a unui depozit instituţional şi asigurarea supravieţuirii sale pe termen lung este popularizarea acestuia.” [6] William Nixon oferă o perspectivă suplimentară asupra acestei chestiuni: „Provocarea nu va fi implementarea tehnică a publicaţiilor online, ci, mai degrabă, schimbarea culturală necesară pentru a deveni încorporată şi frecventă în activităţile instituţiei.” [10] Bibliotecarii de referinţă sunt ochii şi urechile bibliotecii. Ei înţeleg nevoile şi percepţiile utilizatorilor. Ei ştiu ce funcţionează şi ce nu.Atunci când acţionează ca selectori ai subiecţilor, ei sunt liantul dintre bibliotecă şi facultate în domeniile lor de activitate, precum şi cei mai de seamă reprezentanţi ai celei dintâi. Pentru ca un depozit instituţional să aibă succes, este esenţial ca ei să se implice în planificarea, implementarea şi activitatea sa propriu-zisă. Bibliografie [1] Bailey, Charles W. Jr. Open Access Bibliography: Liberating Scholarly Literature with Eprints and Open Access Journals. Washington, DC: Association of Research Libraries, 2005, p. XVIII [online]. Acces: http://digital-scholarship.org/oab/oab.pdf [2] Brown, P.O.; Cabell, M.D.; Chakravarti, A.; Cohen, M.B.; Delamothe, T.; Eisen, M. (et al.) Bethesda Statement on open access publishing [online]. Acces: http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm [3] Budapest Open Access Initiative [online].

Acces: http://www.soros.org/ openaccess/read.shtml [4] Crow, Raym. The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. Washington, DC: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, 2002 [online]. Acces: http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102 .pdf [5] Directory of Open Access Journals. Questions and answers [online].Acces: http://www.doaj.org/ [6] Gibbons, Susan. Establishing an institutional repository. În: Library Technology Reports, Vol. 40, No. 4, july/august 2004, pp. 54, 56 [online]. Acces: http://docushare.lib. rochester.edu/docushare /dsweb/Get/Document19852/Establishing%20an%20 Institutional% 20Repository.ppt. [7] Harnad, S.; Brody, T.; Vallieres, F.; Carr, L.; HItchcock, S.; Gingras, Y.; Oppenheim, C.; Stamerjohanns, H.; Hilf, E.R. The green and the gold roads to open access. Nature Web Focus [online]. Acces: http://www.nature.com/nature/focus/ accessdebate /21.html [8] Harnad, Stevan. Re: free access vs open access. OAI-eprints [online]. Acces: http:// lists.openlib.org/pipermail/oai-eprints/2003December/000127.html [9] Lynch, Clifford A. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age. ARL: A Bimonthly Report No. 226 (February 2003) [online]. Acces:http://www.arl.org/resources/pubs/br/ br226/br226ir.shtml [10] Nixon, William J. The evolution of an institutional e-prints archive at the University of Glasgow. În: Ariadne, No. 32, 8 july 2002 [online]. Acces: http://www. ariadne.ac.uk/issue32/eprintarchives [11] Suber, Peter. Open access overview: focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [online]. Acces: http://www.earlham. edu/~peters/fos/overview.htm [12] Ware, Mark. Pathfinder Research on Webbased Repositories . London: Publisher and Library/Learning Solutions, 2004, p. 3 [online]. Acces: http://mrkwr.files.wordpress. com/2006/11/palsreport-on-institutional-repositories.pdf


PUBLISH OR PERISH ŞI GOOGLE SCHOLAR – INSTRUMENTE MODERNE PENTRU ANALIZA IMPACTULUI CERCETĂRILOR Natalia CHERADI, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM Interesul oamenilor de ştiinţă pentru analiza ştiinţifică a citărilor se explică prin faptul că aceasta este o modalitate eficientă de a studia comunicarea în cadrul comunităţii profesionale, structura disciplinară a ştiinţei, mecanismele de apariţie a noilor cunoştinţe. Citările pun la dispoziţia cercetătorului indicatorii reali de evaluare a activităţii ştiinţifice. Comunicarea profesională se realizează prin diverse mijloace formale şi informale. Procesele de comunicare ştiinţifică formală vizează schimbul de informaţie ştiinţifică prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice [7; 8]. O sugestie, de la care pornesc cercetătorii în procesul utilizării indicilor de citare ştiinţifică existente şi în curs de elaborare, este că procesul de comunicare ştiinţifică este mai vizibil prezentat în reviste. Publicaţiile periodice sunt cunoscute pentru operativitatea lor în reflectarea noilor evoluţii ştiinţifice. Cu toate acestea, orice monografie, de regulă, este precedată de o serie de publicaţii în reviste şi, astfel, sursele utilizate de către savanţi sunt reflectate în câmpul periodicelor. Cercetătorii consideră că prin filierele informale de comunicare se difuzează o parte impunătoare de informaţie ştiinţifică şi că aceste canale acţionează mult mai operativ decât cele formale. Nu putem nega contribuţia ştiinţifică a comunicărilor de la conferinţe, cu toate acestea, unele materiale rămân nepublicate şi adesea devin „literatură gri”, pe de altă parte – un mesaj cu adevărat important în cadrul reuniunii ştiinţifice, cu un grad ridicat de probabilitate, mai devreme sau mai târziu, va apărea într-un articol de revistă. Procentul citărilor surselor nepublicate în periodicele academice este destul de mare şi în diferite domenii oscilează de la 6% la 65% [11]. Datele incomplete privind citările se explică prin faptul că multe idei apar în cadrul comunicării informale a oamenilor de ştiinţă în cadrul dezbaterilor la conferinţe şi simpozioane şi prin contactul personal. Prin urmare, analiza bibliometrică şi scientometrică se realizează numai în baza lucrărilor publicate şi, respectiv, în baza surselor care au contribuit la crearea de noi materiale ştiinţifice. Analiza structurii citărilor şi definirea indicatorilor bibliometrici se realizează prin intermediul sistemelor de monitorizare a citărilor în periodice, care colectează nu numai date bibliografice privind articole din reviste (autor, titlu, denumirea revistei, anul, volumul, paginaţia), dar şi liste de referinţe ale literaturii citate.

Acest lucru permite regăsirea publicaţiilor citate în unele articole şi publicaţii care citează un anumit articol. Astfel, utilizatorul poate efectua o căutare eficientă a întregii bibliografii privind problema studiată. În acelaşi timp, datele agregate din diverse reviste în baze de date, oferă specialiştilor informaţii precise privind indicatorii bibliometrici şi scientometrici. Producţia ştiinţifică este un indicator important al gradului de dezvoltare a unei ţări şi este riguros monitorizată de ISI. De aceea, din numărul total de reviste ştiinţifice, care depăşeşte 100 000 în întreaga lume, sunt luate în seamă aproximativ 3500, considerate „reviste din fluxul principal” (mainstream journals) al ştiinţei, cuprinse în aşa numita „Lista ISI”. Publicarea în aceste reviste este controlată de referenţi acreditaţi şi prezintă o anumită garanţie a calităţii unei lucrări ştiinţifice. În plus, chiar în interiorul acestei liste există o ierarhizare a revistelor ştiinţifice în funcţie de „factorul de impact”, o mărime care reprezintă raportul dintre numărul citărilor revistei respective într-o perioadă de doi ani şi numărul total al lucrărilor publicate în revistă în aceeaşi perioadă. În prezent cele mai renumite baze de date ale citărilor sunt produsele Web of Knowledge ale companiei Thomson Reuters (fostul Institut pentru Informaţii Ştiinţifice, ISI). Prin revistă cotată ISI se înţelege o revistă inclusă în una din următoarele baze de date care au sistem de monitorizare a citărilor: Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science) (1395 reviste); Science Citation Index Expanded™ (Web of Science) (6650 reviste); Social Sciences Citation Index® (Web of Science) (2474 reviste) [12.09.2010]. Bibliometria agregată a revistelor este disponibilă printr-un produs special Journal Citation Reports (JCR). Baza de date Thomson ISI oferă informaţii cuantificabile şi instrumente cantitative pentru clasamentul, evaluarea, clasificarea şi compararea revistelor. Thomson ISI monitorizează şi evaluează publicaţiile ştiinţifice, precum şi oferă instrumente pentru evaluarea vizibilităţii şi performanţei ştiinţifice a instituţiei de cercetare, a cercetătorilor sau a prestigiului pe plan internaţional al revistelor ştiinţifice. Master Journal List include un număr de 16 559 de reviste ştiinţifice [12.09.2010], ce se regăsesc în diverse produse ştiinţifice ale Thomson ISI. Din acestea doar 15 984 de reviste sunt cotate ISI. O

237


28

revistă ce face parte din Master Journal List, dar nu se regăseşte printre revistele cotate ISI este considerată indexată ISI şi se asimilează unei indexări în baze de date internaţionale. Indicatori de măsurare a performanţelor cercetărilor ştiinţifice. Prima Conferinţă internaţională privind indicatorii în ştiinţă şi tehnologie a fost organizată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) la Paris, în 1980. Ea a propus unele definiţii şi principii de clasificări pentru organele competente din ţările statelor membre. Astfel indicatorii în ştiinţă şi tehnologie sunt serii de date create special pentru a răspunde unei probleme specifice privind starea existenţei sau dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei, structurii interne, relaţiei cu lumea exterioară şi gradul la care au ajuns să îndeplinească anumite scopuri. Aceşti indicatori pot fi grupaţi astfel [5]: § indicatori care privesc activitatea de creaţie şi de inovaţie; § indicatori privind impactul ştiinţei şi tehnologiei asupra economiei; § indicatorii ştiinţei (număr de publicaţii, număr de citate, referenţi). Cei mai importanţi indicatori, care au o semnificaţie şi se pot atribui ţării analizate în vederea comparării cu state similare ca mărime, populaţie, produsul intern brut etc., sunt după cum urmează: numărul de publicaţii (care există în baza de date ISI, deci care sunt considerate lucrări relevante în domeniul respectiv); distribuţia publicaţiilor pe domenii; numărul lucrărilor necitate (deşi cotate de ISI, ar putea fi considerate ca o tematică neinteresantă, ceea ce face dificilă o apreciere adecvată); numărul lucrărilor foarte mult citate aşa cum apar ele în baza de date ISI; numărul brevetelor etc. Ce este considerată o citare? Să începem cu definiţii de bază: Articolul A citează articolul B, în cazul în care cel puţin o dată în textul articolului A se face referire la articolul B şi, astfel, articolul B este fixat în lista bibliografică la sfârşitul articolului A, sau apare într-o notă de subsol. Dacă în textul unui articol un alt articol este menţionat de mai multe ori, este considerată numai o citare. Citările sunt în prezent riguros monitorizate de ISI. Ce este factor de impact? Factorul de impact este un indice care încearcă să aproximeze valoarea publicaţiilor ştiinţifice şi să ajute la compararea acestora. Factorul de impact este calculat ca fiind egal cu numărul de citări al publicaţiei împărţit la numărul de articole citabile, pe o perioadă de timp. Factorul de

impact al principalelor publicaţii ştiinţifice este calculat de compania Thomson Scientific, parte a companiei Thomson Reuters. Baza de date Science Citation Index reprezintă sursa majoră, dacă nu unica şi cea mai folosită în întreaga lume pentru indicatorii scientometrici. Factorul de impact este unul dintre instrumentele de analiză cantitativă pentru clasarea, evaluarea, clasificarea, compararea revistelor. Factorul de impact indică de câte ori în medie este citat fiecare articol publicat în revistă în decurs de următorii doi ani după apariţie. Calcularea factorului de impact este bazată pe perioada de trei ani. De exemplu, factorul de impact al revistei în anul 2009 va fi calculat după cum urmează: FI =A/ B. P A – numărul de citări în cursul anului 2009 al articolelor publicate în această revistă în anii 2007 şi 2008, în revistele analizate de către ISI; P B – numărul de articole publicate în această revistă în perioada anilor 2007-2008. La calcularea factorului de impact, ISI ia în vedere numai articolele de cercetare şi studiile ştiinţifice. Factorul de impact permite pe baza caracteristicilor formale compararea diferitor reviste şi a grupurilor de cercetare. La acordarea granturilor, nominalizarea pentru premiile de cercetare (inclusiv Nobel), experţii cu siguranţă vor atrage atenţia dacă solicitantul are publicaţii în reviste cuprinse de JCR. Evident, cu cât o revistă este mai prestigioasă sau mai importantă întrun domeniu al ştiinţei, ea va fi cu atât mai mult folosită şi mai citată şi va avea un factor de impact mai ridicat. Lucrările publicate în alte reviste decât cele din fluxul principal sunt rareori citate şi cel mai adesea sunt pierdute pentru ştiinţă. Lista revistelor cu factor de impact, indexate de ISI Web of Science pentru anul 2008, este prezentată pe site-ul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare [2]. Google Academic. Google Academic oferă o metodă simplă de a căuta literatură ştiinţifică: articole verificate ştiinţific pentru publicare, teze, cărţi, rezumate şi articole de la editori academici, societăţi profesionale, din depozite de articole neverificate ştiinţific pentru publicare, de la universităţi şi de la alte organizaţii academice. Google Academic ajută la identificarea celor mai relevante cercetări din lumea cercetării academice. Funcţii ale GoogleAcademic: P căutarea în diverse surse dintr-o singură locaţie convenabilă; P regăsirea articolelor, rezumatelor şi citatelor; P localizarea articolului complet prin biblioteca dvs. sau pe web;


P aflarea despre articolele-cheie din orice domeniu

de cercetare. Google Academic urmăreşte să sorteze articolele în modul în care o fac cercetătorii, evaluând textul integral al fiecărui articol, autorul, publicaţia în care articolul apare şi cât de des a fost citat acesta în literatura academică. Cele mai relevante rezultate vor apărea întotdeauna pe prima pagină. Google şi Google Academic pot mări vizibilitatea şi accesibilitatea titlurilor, colaborând cu cei care editează informaţii academice, pentru a indexa articole verificate ştiinţific pentru publicare, teze, articole neverificate ştiinţific pentru publicare, rezumate şi rapoarte tehnice din toate domeniile de cercetare. Ce este indicele H(irsch)? Indicele H(irsch) reprezintă un nou instrument pentru a măsura rezultatele ştiinţifice. Citarea este cea mai bună formă de recunoaştere. Citările sunt legate intrinsec de sistemul de recompensă al ştiinţei [6]. Indicele h (care înseamnă index citat frecvent) a fost dezvoltat de către profesorul J. Hirsch de la Universitatea California, San Diego, pentru a califica impactul şi cantitatea performanţei de căutare a unei persoane. Evaluarea autorilor cu ind icele h furnizează o măsură contemporană care preia toate articolele unui autor publicate din 1996 până în prezent. Indicele h furnizează o măsură simplă, unică, pentru a îmbunătăţi evaluarea unui autor. Publish or Perish. ISI Web of Science este o bază de date foarte scumpă. Foarte puţine instituţii au acces la această bază de date. Însă, există instrumente moderne care pot fi foarte uşor folosite în analiza impactului cercetărilor. Unul dintre acestea este softul Publish or Perish. Este gratuit şi calculează impactul cercetărilor şi vizibilitatea în internet prin Google Scholar.AutoareaAngela Reapanovici [5; 6] susţine că pentru viitor se recomandă a se lua în calcul acest instrument la evaluarea academică. Softul Publish or Perish este disponibil gratuit pe pagina web a prof. Anne Wil Harzing, specialist în management internaţional la Universitatea Melbourne din Australia [3]. Softul Publish or Perish calculează indicatorii cantitativi bibliometrici: numărul total de lucrări; numărul total de citări; numărul mediu de citări pe articol; numărul mediu de citări pe autor; numărul total de lucrări al autorului; numărul mediu de citări pe an; indicele Hirsch şi parametrii de legătură; indicele g al lui Egghe (L. Egghe, 2006); indicele h contemporan; importanţa vârstei în rata de citare; două variaţii ale indicelui individual h; o analiză a numărului de autori pe lucrare.

Analiza citărilor şi măsurarea factorului de impact al revistelor în Publish or Perish. P h index – măsoară simultan calitatea şi sustenabilitatea impactului cercetărilor şi extinde diversitatea cercetărilor. Se bazează pe distribuţia citărilor primite de publicaţiile cercetătorului (Hirsch, 2005). P g index – pentru a depăşi deficienţele indicelui h, Egghe a propus indicele g pentru a măsura productivitatea cercetătorilor bazată pe publicaţiile lor (L. Egghe, 2006). Indicele g utilizează distribuţia citărilor primite de publicaţiile cercetătorului ca bază de calcul, dar dă mai mare greutate celor mai citate lucrări. P hc index – acesta este indicele h contemporan care adaugă o greutate legată de vârsta articolului fiecărui articol citat al unui cercetător prin mai puţină greutate parametrizată articolelor de mai mulţi ani. P hi norm – indicele reprezintă o modificare a indicelui h formulată de cei care au produs şi dezvoltat Publish or Perish. Pentru a calcula acest indice, numărul de citări pe fiecare articol este normalizat prin divizarea numărului de citări primite de articol cu numărul de autori ai articolului. Indicele este calculat ca un indice h normalizat de contul citărilor. Datele privind citarea autorilor din Republica Moldova. Datele privind citările aproape o jumătate de secol sunt utilizate pentru analiza ştiinţei şi determinarea ratingurilor pentru diverse periodice academice, grupuri de cercetare şi chiar a oamenilor de ştiinţă – ratingurile, construite pe indicatori cantitativi bibliometrici. Producţia ştiinţifică a unei ţări este un indicator important al gradului de dezvoltare a unei ţări. Productivitatea reprezintă numărul de lucrări dintr-o perioadă de timp raportată la populaţie. În contextul existenţei bazelor de date internaţionale care monitorizează citările, apare necesitatea de instituire a bazelor locale care colectează datele privind citarea articolelor editate în Republica Moldova. Motivul cel mai important pentru a crea un indice local este o nereprezentativitate semnificativă a publicaţiilor moldoveneşti în bazele de date ale ISI. Cu toate acestea, numai lista Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare [4] conţine 163 de publicaţii ştiinţifice moldoveneşti (economie – 12), iar numărul total este mult mai mare. Astfel, revistele ştiinţifice din Republica Moldova sunt reprezentate în bazele de date internaţionale cotate de ISI, dar nu depăşeşte 0,04% [1]. Cercetătorii din Moldova (în fizică, matematică şi ştiinţe inginereşti) au fost prezenţi în indexul ISI

3 29


30

începând cu anul 1972. Autorii din Moldova în perioada 1973-1980 au participat la procesul informaţional la nivel mondial cu o medie de 190 de publicaţii pe an. În anii 1981-1991, această cifră a ajuns la 260 (creştere, aproximativ cu 37%). După prăbuşirea Uniunii Sovietice şi obţinerea suveranităţii Republicii Moldova, s-a înregistrat un declin evident şi indicatorul măsurat a fost redus la nivelul primei perioade (adică de 37%) [9]. O creştere se observă în ultima perioadă (20052009), în care cercetătorii din Moldova au atins nivelul de 252 de publicaţii pe an, în situaţia când s-a înregistrat şi o reducere semnificativă a numărului de persoane angajate în domeniul ştiinţei. Specialiştii susţin că există o corelaţie evidentă între influenţa dominantă a transformărilor care au avut loc în ştiinţă (noul cod de ştiinţă şi inovare etc.) şi creşterea numărului de publicaţii [9]. Pentru întreaga perioadă, 8350 de lucrări ale autorilor moldoveni au fost incluse în baza de date ISI, care au fost citate aproximativ de 33 mii de ori. Indicele de citare este egal cu 3,9. O lucrare a unui autor moldovean a fost citată în medie aproximativ de 4 ori. Lucrările publicate în anii 2005-2010 sunt citate mai puţin din cauza perioadei mici de timp care s-a scurs de la publicarea acestora. Aceste lucrări oferă o creştere de 310 citări pe an (mai mult de jumătate au fost citate în anul 2009) [9]. Evident, că numărul total de lucrări şi dinamica de citare în ultimii ani confirmă intensificarea contribuţiei cercetătorilor din Republica Moldova în procesul informaţional global. Concluzie Analiza ştiinţei naţionale pe baza citărilor este dificilă din motivul că doar o mică parte din revistele moldoveneşti sunt incluse în bazele de date internaţionale care au un sistem de monitorizare a citărilor. Cu toate acestea, pentru o evaluare corectă a ştiinţei naţionale, publicaţiile autohtone trebuie expuse în bazele de date internaţionale în vederea aplicării procedurilor corecte pentru contorizare şi analiză a mai multor indicatori bibliometrici şi scientometrici. Referinţe bibliografice 1. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society). Ch.: Ştiinţa, 2007, pp. 172-178. 2. Lista revistelor cu factor de impact pentru anul 2008. În: Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare [online]. Disponibil: http://www.cnaa.md/ normative-acts/impact_factor

3. Publish or Perish. Î n: Research in International Management Products & Services for Academics [online]. Disponibil: http://www.harzing. com/pop.htm 4. Registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil. În: Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare [online]. Disponibil: http://www.cnaa.md/ profile_publications 5. Repanovici, Angela; Duguleană, Liliana. Calitatea informaţiei ştiinţifice în mediul academic. În: Calitate mediu. 2009, nr. 2, pp. 7-14. 6. Repanovici, Angela. Performanţele cercetărilor cadrelor didactice din Universitatea „Transilvania”: studiu exploratoriu bazat pe analiza citărilor. În: Calitate mediu. 2009, nr. 2, pp. 15-20. 7. Ţurcan, Nelly. Impactul revistelor cu Acces Deschis. În: Conferinţa ştiinţifică a Bibliotecii TehnicoŞtiinţifice a UTM (25 martie 2010) „Valorificarea potenţialului bibliotecii universitare în contextul schimbării paradigmelor educaţiei, ştiinţei şi culturii” [online]. Disponibil: http://library.utm.md/lucrari/ Tipografia/2010/Conferinta_Bibl/ Impactul_revistelor_ cu_Acces_Deschis_DS.pdf 8. Ţurcan, Nelly. Resurse electronice pentru ştiinţă şi cercetare în Republica Moldova. În: Magazin bibliologic. 2008, nr. 1-2, pp. 17-30. 9. Дикусар, А.И.; Кравцов В.Х. Динамика участия молдавских исследователей в мировом информационном процессе. Наукометрический анализ. În:Akademos. 2010, nr. 1 (16), p. 11-16. 10. Писляков, В.В. Зачем создавать национальные индексы цитирования? În: Научные и технические библиотеки. 2007, nr. 2, pp. 65-71. 11. Писляков, В.В. Методы оценки научного знания по показателям цитирования. Î n: Социологический журнал. 2007, nr. 1, pp. 128-140. 12. Писляков, В.В. Наукометрические методы и практики, рекомендуемые к применению в работе с Российским индексом научного цитирования. În: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [online]. Disponibil: http://elibrary.ru/ projects/citation 13. Редькина, Н.С. Формализованные методы анализа документальных информационных потоков. În: Библиосфера. 2005, nr. 2, pp. 51-59. 14. Google Scholar [online]. Disponibil: http://scholar.google.ro


UTILIZAREA REŢELELOR SOCIALE ÎN PROMOVAREA IMAGINII BIBLIOTECII UNIVERSITARE DE LA BĂLŢI Silvia CIOBANU, Biblioteca Ştiinţifică, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi Eficienţa Bibliotecii Ştiinţifice a UniversităQii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi întotdeauna s-a axat pe satisfacţia deplină a necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor. Astăzi, în concurenţă acerbă cu alte structuri şi medii infodocumentare, ca niciodată, se insistă pe schimbările orientate spre utilizator, pe nevoile lui, pe servicii de calitate. Modernizarea tehnologiilor bibliotecare ne-a oferit posibilitatea de a multiplica şi a diversifica oportunităţile. În anul 2010 am creat noi medii de comunicare, care extind posibilităţile de acces la documente, contribuie la diversificarea ofertelor informaţionale ale bibliotecii. Web 2.0 – o nouă generaţie de servicii de bibliotecă – desemnează noi căi de a considera şi a exploata posibilităţile organizatorice ale webului. Conform acestora, conţinutul şi informaţia din web este oferită utilizatorilor de către mai mulţi furnizori: mass-media, guverne şi organizaţii, firme, de persoane particulare, în special, de biblioteci, legate între ele prin reţele informale, care contribuie activ la răspândirea informaţiilor pe întregul glob prin intermediul webului. Instrumentele webului oferă oportunităţi de a învăţa noi tehnologii informaţionale şi a le aplica în practica bibliotecară pentru a trezi interes, încredere şi dorinţă de a utiliza serviciile oferite virtual. Exemple tipice pentru acest nou aspect sunt reţelele sociale: blogurile, wiki-urile, precum şi portalurile, bursele de schimb de imagini, muzică, filme / video şi software din internet, cum ar fi Flickr, YouTube, site-urile pentru FileSharing (partajarea informaţiilor – BitTorrent (descărcare rapidă de fişiere), SlideShare etc. De asemenea, Facebook, Twitter. Reţeaua socială (RS) poate fi definită ca o aplicaţie care ajută, extinde sau capătă consistenţa cu ajutorul interacţiunii umane, interacţiune între grupuri care împărtăşesc aceleaşi interese, care vin din acelaşi mediu cultural, geografic sau care în funcţie de un anumit criteriu se pot alătura şi constitui într-o comunitate de interese. RS reprezintă o evoluţie naturală a internetului. La începutul secolului XXI internetul era plictisitor, cu pagini statice care puteau fi numai citite. În anul 2010

lucrurile stau total diferit. Internetul oferă utilizatorilor mult mai multe oferte. Un banner electronic postat pe pagina unei RS are un grad de relatare mai mare decât un banner amplasat pe stradă, un pliant sau un ghid tradiţional oferit utilizatorilor. RS asigură conexiunea rapidă dintre potenţialul utilizator şi „produse” printr-un click. Mai mult, putem direcţiona reclama cu mare precizie spre utilizatorii de diferită vârstă, interes şi educaţie. Efectul multiplicator al reţelelor sociale se percepe prin capacitatea de a accelera procesul de formare a imaginii bibliotecii noastre, prin diseminarea informaţiilor privind organizarea diferitor activităţi ştiinţifice şi culturale. Reţelele sociale sunt medii ideale în care putem promova serviciile (cele de referinţe, în special), ideile inovaţionale. RS ne oferă posibilitatea unei întâlniri „face to face” cu utilizatorul şi în contextul acestor relaţii deschise, transparente biblioteca va obţine profit. Un exemplu pozitiv sunt activităţile de marketing, întreprinse de noi, prin care încercăm să convingem utilizatorii să participe activ la proiectarea şi realizarea paginii web a bibliotecii. În loc de metoda push (pagina web impune utilizatorii să folosească ofertele bibliotecii sau să citească), se încearcă principiul pull (utilizatorii sunt atraşi să participe la crearea informaţiilor, dar bineînţeles cu intenţia de a-i determina să citească cât mai mult) (pagina utilizatorului). Relaţia virtuală biblioteca-utilizatorul presupune comunicare rapidă şi eficientă. Astfel de comunicare ne ajută să avem mai multe vizualizări, prieteni, followers (adepţi), fani şi implicit mai mult trafic pe siteul bibliotecii. Prezenţa noastră în spaţiul virtual este vizibilă şi gratis. Promovarea o facem prin două moduri: ? prin publicitate în reţelele sociale; ? adăugând cât mai mulţi prieteni. Având foarte mulţi prieteni, avem şi foarte mulţi vizitatori, implicit utilizatori, putem spune că e absolut necesară prezenţa noastră în aceste reţele şi asta fără să mai pomenim de brand awareness (marca bine determinată a bibliotecii noastre). Boomul pentru RS s-a produs în anii '90, când au apărut primele site-uri. Treptat au apărut: Facebook, Flickr, Hi5, Myspace, StayFriends, Twitter, YouTube,

3 31


32

Odnoklassniki, Moi Mir etc. – RS cu diferită destinaţie intelectuală. Pentru promovarea ofertelor noastre informaţionale noi am ales unele din ele. Facebook. Apare în 2004 ca o reţea între colegii de liceu. În 2005 devine accesibil şi studenţilor. Iar din septembrie 2006 ajunge accesibil tuturor. Actualmente Facebook numără aproximativ 500 milioane de utilizatori. Facebook este o importantă modalitate de interacţiune, dar şi o unealtă de marketing: ? însuşirea noilor reţele sociale; ? mijloc de a cunoaşte persoane şi personalităţi; ? de comunicare directă prin chat; ? oportunităţi nebănuite pentru promovarea bibliotecii în lumea întreagă. Facebook este o reţea sobră, profesională. Se pot lansa invitaţii la diferite evenimente, se pot construi grupuri pe interese etc. Facilităţi: socializarea cu diferite persoane, organizaţii (în special biblioteci), schimb de experienţe pe diferite teme, interese, probleme. YouTube. A fost creat în februarie 2005. Aplică tehnologia Adobe Flash Video pentru a expune o gamă largă de videoclipuri create de utilizatori. Milioane de utilizatori vizualizează zilnic peste trei-patru miliarde de videoclipuri, printre care şi filmuleţele produse în biblioteca universitară din Bălţi. YouTube este site-ul unde utilizatorii neînregistraţi pot vizualiza toate videoclipurile de pe site, iar utilizatorii înregistraţi pot în plus încărca („upload”) videoclipuri, pot introduce comentarii şi pot da note filmuleţelor. Videoclipurile asemănătoare, determinate de titlu şi tag (etichete), apar pe ecran în dreapta jos. Facilităţi: promovarea serviciilor / produselor bibliotecii, expoziţii tematice, contribuţii ale cadrului didactic şi ale bibliotecarilor, promovarea imaginilor Universităţii de Stat „Alecu Russo” şi ale Bibliotecii Ştiinţifice universitare. Flickr. Cel mai mare depozit on-line de fotografii, site popular de partajare a imaginilor care atrage milioane de utilizatori. Este posibilă inserarea a 100 MB de poze şi de filmuleţe (90 de secunde) pe lună. Imaginile se arhivează, pot fi grupate în seturi etc. Instrumentele şi aplicaţiile permit inserarea cu uşurinţă a unor imagini după taguri sau nume de utilizator. În septembrie 2010 au fost numărate mai mult de cinci miliarde de imagini plasate. Facilităţi: promovarea imaginii bibliotecii prin fotografii: servicii, produse, evenimente, activităţi, istoric, structură etc.

Blogster. Comunitate de blogging cu caracteristici specifice de interes ce formează bloguri. Blogster – o comunitate on-line de utilizatori care publică conţinut, imagini, video şi multe altele. Suntem membri ai acestei reţele. Am creat un blog, construind un profil personalizat, cu ajutorul căruia vom crea liste de prieteni, comentând pe articole şi interacţionând în comunitatea on-line. Blogster este o platformă simplă şi uşoară în a utiliza opţiunile. Blogul bibliotecii universitare presupune scrierea comentariilor, solicitarea anumitor informaţii, urmărirea noutăţilor derulate în bibliotecă, informaţii despre organizarea manifestărilor din programul de activitate al instituţiei noastre. Lansat recent, blogul este o altă cale de a implica utilizatorii şi a pune informaţii noi. Blogul oferă spaţiu pentru: noutăţi, evenimente profesionale, feedbackul cu utilizatorii, promovarea colecţiilor etc. Twitter (http://twitter.com) – cea mai utilizată, mai flexibilă şi mai folosită platformă de microblogging din lume şi are în prezent peste 190 milioane de vizitatori lunar. A fost creată în 2006 de către Jack Dorsey, câştigând popularitate în întreaga lume. Limbile de comunicare: engleza, spaniola, japoneza, germana, franceza şi italiana. Este o reţea gratuită care permite utilizatorilor să trimită şi să citească mesaje scurte – 140 de caractere numite tweets (ciripit). Mesajele despre activitatea bibliotecii se postează pe pagina proprie şi ajung imediat către utilizatori. Twitter cunoaşte un adevărat boom pe piaţa locală şi internaţională. Poate fi sincronizat cu alte reţele sociale. Ce postăm? } informaţii despre bibliotecă – promovarea evenimentelor, activităţilor, produselor; } informaţii utile pentru comunitate; } comunicări virtuale. Facilităţi: promovarea website-ului bibliotecii, a altor site-uri utile, a serviciilor, produselor, se fac comunicări în cadrul bibliotecii, asociaţiei profesionale sau a mediului ştiinţific universitar etc. Reţelele sociale asigură: } branding; } eşti acolo unde sunt utilizatorii tăi; } trafic pe site. Studiul Nielsen, din martie 2010, demonstrează că două treimi din utilizatorii internetului sunt membri ai unei reţele sociale – 10% din timpul petrecut în spaţiul virtual. Reţelele sociale se postează pe locul 4 în topul celor mai populare situri on-line, după motoarele de căutare, portaluri şi aplicaţii software.


Reţelele sociale au un potenţial mare de a genera succesul, dacă e să vorbim de marketing instituţional. Care sunt avantajele unei reţele sociale? Dintre acestea numim: } sunt gratuite – ne pot oferi un potenţial de milioane de utilizatori; } poate fi susţinută conversaţia în timp real; } se pot face discuţii pe forumuri, manifestând anumite competenţe în domeniul biblioteconomiei; } e extrem de simplu de format un cont. Nu e nevoie de un programator sau un designer. Tot ce ai nevoie sunt poze, filme şi tot ce consideri tu că te reprezintă, dar în acelaşi timp, responsabilitatea pentru a-l face interesant este foarte mare; } căutare focusată. Doar reţelele sociale oferă căutarea strict particularizată, pe individ sau evenimente. Se pot face căutări pe diferite categorii, grup de interese, activităţi de bază sau extracurriculare, lucru ce ajută să nu se piardă timpul în căutarea partenerilor de discuţii sau interese într-un internet ce devine pe zi ce trece mai vast şi mai complex. Noi trebuie să fim în RS: pentru a fi găsiţi; } vizibilitate sporită. Profilul trebuie să fie extrem personalizat, cu fragmente de articole, fotografii, filme; } membri receptivi; } feedback masiv. Este imposibil de a evolua fără a fi criticat. Sau, de ce nu, lăudat. Iar în RS avem la dispoziţie mulţi utilizatori care pot să ofere opinia lor.

Desigur, pot să apară opinii neavantajoase. Alegem ce ni se potriveşte; } sunt agregate toate activităţile într-un singur loc, pot fi împărţite pe interese sau alte criterii. Pe lângă avantaje, care ajută utilizatorii să formeze noi cunoştinţe şi prieteni, răspândirea rapidă a informaţiilor, RS ascund pericole (în multe cazuri nu se declară explicit care e sursa informaţiilor, cine este furnizorul de servicii şi nici dacă acesta intenţionează să utilizeze informaţiile şi în alte scopuri. De multe ori chiar ştergerea informaţiilor introduse benevol pur şi simplu nu este prevăzută, ele rămânând înregistrate „pe veşnicie”, chiar dacă sunt greşite sau devin cu timpul depăşite. Lipsa de reglementări clare deschide poarta pentru abuzuri grave asupra informaţiilor private, secrete ale utilizatorilor, cu atât mai mult – majoritatea lor sunt foarte tineri şi încă nefamiliarizaţi cu pericolele din internet. Cu toate acestea, audienţa reţelelor sociale este mai mare decât a oricărei televiziuni din lume, care la rândul ei foloseşte RS pentru a-şi promova produsele. Bibliografie Самодова, Ю.В. Внедрение новых технологий в практику библиотек: приближают ли они времена Библиотеки 2.0? În: Библиотечное дело – ХХI век. 2009, pp. 149-189 (прил. к журн. «Библиотековедение»).

33


БИБЛИОТЕКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ Елена РАЙЛЯН, Научная Библиотека Молдавской Экономической Академии

34

Развитие науки имеет первостепенное значение в повышении благосостояния страны, роста ее экономики и занятия достойного места Молдовы в мировой экономической системе. Эффективное функционирование науки базируется на эффективных научных коммуникациях, интеллектуальном потенциале страны, материальной базе и государственной поддержке научных исследований. Производство научных знаний имеет свою специфику. На базе накопленных человечеством знаний (научных информационных ресурсов) ученые создают новые знания, перерабатывая полученную информацию, интерпретируя ее согласно собственному опыту и обогащая собственным видением предмета исследования. Новое знание, в свою очередь, превращается в новый пласт мировых знаний, т.е. информационные ресурсы, которые становятся базой для производства новейших знаний. Эффективное создание новых знаний, развитие науки возможно лишь на базе эффективных научных коммуникаций. Важную роль в оптимизации использования и развития научных коммуникаций играют научные библиотеки страны. Научные библиотеки играют роль посредников в научном производстве. По мере роста объема знаний, усложнения процесса создания, распространения научных знаний, растет и значение библиотеки как

организатора знания. Библиотеки призваны разрешать противоречие между объективной возможностью влияния научной информации на ученого и ее реальным воздействием. Специалисты научных библиотек должны изучать закономерности этого влияния и определять направления повышения его эффективности. Ценность научной информации снижается вследствие ее неиспользования для научного производства и возрастает вследствие многократного ее использования. Невысокая степень вовлеченности ученых в изучение традиционной научной информации в библиотеках страны зачастую объясняется недостатком временных ресурсов, сложностью алгоритма поиска информации, использованием альтернативных коммуникационных каналов и др. Научные библиотеки, как одни из посредников в процессе научного производства, должны значительную часть своих усилий направлять на оптимизацию потребления научной информации учеными, специалистами, студентами, мастерантами. Для этого необходимо разработать специальные программы продвижения информационных ресурсов для различных сегментов пользователей. Важна также роль библиотек в создании и продвижении инновационных форм научной коммуникации. Система научных коммуникаций на

Мировые информационные ресурсы

Научные НаучныеБиблиотеки библиотеки

Научное сообщество Импорт Экспорт


Buletin ABRM Nr. 3 (11) наших глазах претерпевает существенные изменения. Этому способствует развитие информационных технологий, возможность навигации в интернете. К традиционным коммуникационным каналам, таким как монографии, научные рецензируемые периодические издания, конференции, симпозиумы и др., добавились научные издания on-line, конференции, круглые столы и другие формы предоставления научной информации в сети. К инновационным коммуникационным каналам относятся веб-сайты, которые представляют собой обновляемые информационные массивы (состоящие из отдельных взаимосвязанных электронных документов – веб-страниц), создаваемые как организациями, так и отдельными специалистами. Эти массивы практически не имеют аналогов в досетевом периоде развития науки. Так, известны четыре типа таких сайтов, систематически используемых научным сообществом: домашняя страница научной организации, персональная веб-страница ученого, страницы, представляющие научный проект и научную конференцию. Интернет дает возможность использовать коммуникационные каналы как одну общую систему, во всей их взаимосвязи, и тем самым значительно улучшить традиционные средства научной коммуникации и ускорить «обращение информации» в научном сообществе. Принципиальная разница заключается в том, что до реализации в интернете эти коммуникационные каналы, как правило, существовали отдельно друг от друга (т.е. не могли использоваться совместно), их фиксация требовала бумаги и значительных материальных средств, а их использование было сопряжено с большой затратой времени и сил. Теперь же они могут многократно усилить веками совершенствовавшиеся средства научной коммуникации, обеспечив выполнение главного фактора ее успеха – скорость обращения информации в мировом научном сообществе. Важным элементом научной коммуникации являются неформальные коммуникации. Это такие формы как личные коммуникации, невидимые колледжи (неформальные объединения ученых для выполнения каких-либо совместных исследований). Расширяются такие

формы неформального общения, как электронная почта, блоги и др. Возникают и новые «жанры» научной коммуникации, пока еще не очень хорошо осознанные и освоенные. Примером может служить жанр откликов на статью, использование технологии RSS. Во многих электронных журналах, доступных в интернете, каждый пользователь может составить свой комментарий к любой статье и ознакомиться с комментариями других пользователей. В традиционной системе научной коммуникации институт опубликованных рецензий распространялся только на книги, чаще всего организовывался редакциями журналов, имел большой временной шаг и был крайне ограничен по охвату рецензируемых изданий. Новая демократическая опция в интернете позволяет каждому выразить свое отношение к любой статье и в любой момент выяснить степень интереса к ней. Новая возможность в сети – возможность по ссылкам на статьи обращаться к полным их текстам, если они доступны в интернете. Научным библиотекам для того, чтобы стимулировать научное производство, необходимо постоянно изучать мотивы научной активности ученых. Ученый, как объект исследования, выступает в двоякой роли: создателя и потребителя информации. Так, на основании исследований информационных предпочтений ученых Молдовы, проведенных в 2006-2009 гг. среди ученых Академии Наук, Экономической Академии, Технического Университета, Государственного Университета были определены основные мотивы, среди которых, такие как ориентация в профессиональной деятельности и генерация нового знания. К личным мотивам относятся такие как: документальное свидетельство о проделанной работе, потребность контакта с коллегами, защита приоритетов, заявление об авторских правах на результаты исследования, подтверждение научной классификации, для участия в проектах, грантах, для карьерного роста и др. Таким образом, научное производство чаще подчинено не читательским запросам, т.е. спросу, а авторским целям. Эту специфику необходимо использовать библиотекарям для мотивирования потребления научной информации учеными, для создания программ продвижения новых

3 35


36

информационных ресурсов, новых коммуникационных каналов. Так, например, необходимо объяснить специалистам важность представления их статей в Открытом Доступе, в Институциональных Репозиториях с целью продвижения работ автора не только на уровне страны, но и на мировом уровне, появлению новых возможностей в виде грантов, проектов и других форм научного сотрудничества. Важно обучение специалистов использованию новых коммуникационных каналов для повышения эффективности научной деятельности. Научные коммуникации выступают также средством связи ученого с профессиональной внешней средой (микро- и макросредой). Такая форма научной коммуникации, как научный журнал в то же время является средством контроля за научной микросредой, которая влияет на внутригрупповые процессы. Таким образом, в эру интернета изменяются процессы приобретения, обработки и производства нового знания. Компьютерные технологии позволяют значительно сокращать время и усилия, затрачиваемые на поиск необходимых информационных ресурсов, что дает возможность сконцентрироваться на более сложных вопросах анализа и интерпретации. Необходимый набор поисковых инструментов, справочной информации он-лайн также оптимизируют работу исследователя. В результате исследований было выявлено, что степень проникновения информационных технологий зависит от специфики каждой дисциплины. Так, научное производство на современном этапе характеризуется: ? изменением модели сотрудничества (увеличиваются размеры исследовательских групп); ? ростом частоты коммуникаций; ? исчезновением понятия научной периферии; ? изменением в способах работы с текстом. Публикация в сети имеет такие характеристики как: дешевизна, мобильность, доступность, независимость от статуса автора. Эксперименты в электронной среде убеждают в том, что новые технологии существенно обогатят научную работу. Способность «продвинутых» ученых к самоорганизации и создает предпосылки построения новых научных сообществ по

интересам. Трансформация сознания при таких огромных возможностях неизбежна. В то же время, новый виртуальный опыт специалистов, привычки, способ мышления, активно переносятся в «реальную жизнь». Вследствие чего в традиционных коммуникациях осуществляется постепенный, но неуклонный переход от пассивного созерцания и потребления готового научного контента к активной позиции создателя новых информационных ресурсов, а значит – новых контентов, смыслов и ценностей. В то же время, наработанные стереотипы работы с текстом также достаточно сильны. Библиотеки должны использовать данные факторы и предлагать пользователям гармоничный микс традиционных и виртуальных информационных продуктов, которые смогут удовлетворить сложные информационные потребности ученых и активизировать научное производство. Библиотеки призваны как продвигать сетевые инновационные научные коммуникации среди всех категорий исследователей, так и самим эффективно использовать новые возможности для продвижения своей деятельности в виртуальном и реальном мире. В данном контексте перед традиционными библиотеками стоит вопрос внедрения инновационных сервисов в свою деятельность. Электронная почтовая рассылка информации о новых поступлениях в библиотеке может стать одним из полезных коммуникационных каналов, экономящих время пользователей. Сервис ИРИ – избирательное распределение информации – требует современного переосмысления, базирующегося на маркетинге отношений. Сотрудники кафедр, департаментов должны быть сгруппированы по интересам в единые электронные группы, которым, с определенной периодичностью, посылается электронная информация об электронных изданиях, электронных библиотеках, сайтах научных организаций, тематических блогах и др. Информация об институциональных репозиториях, электронных изданиях, где ученые Молдовы могут разместить свои статьи и другие научные материалы, также может быть чрезвычайно полезна научным работникам. Использование методов бенчмаркинга и контентанализа становится обязательным в деятельности


библиотечных специалистов. Научные библиотеки должны стремиться превратить сайт библиотеки в единую информационную платформу, отправной пункт, с которой начинается навигация в мировом научном информационном пространстве, используются всевозможные коммуникационные каналы и формы представления информации. Развитие персонала, повышение уровня профессионального сознания, становится ключевым моментом в стратегиях развития научных библиотек, так как только высококвалифицированные специалисты смогут эффективно удовлетворять усложняющиеся информационные потребности науки и стимулировать ее развитие.

Научное творчество активизируется в атмосфере свободы. О свободе творчества мечтали все ученые во все времена. Теперь, в эру интернета, ученые получили эту возможность. Это среда, суть которой составляют свободная коммуникация и беспошлинный обмен. Участие в создании прекрасно действующего, высокотехнологичного механизма всемирного культурного и научного обмена, который соединяет людей – вот новая роль библиотеки в сетевую эпоху. Referinţe bibliografice Mitniţcaia, Lidia; Railean, Elena. Specificul producerii ştiinţifice şi tendinţele de schimbare a acesteia. În: Economica. 2007, nr. 1, pp. 5-6.

REŢELELE SOCIALE WEB – SUPORT PENTRU OPTIMIZAREA ŞI SIMPLIFICAREA INTERACŢIUNII UTILIZATOR-BIBLIOTECĂ Ana GUDIMA, Ina NICUŢĂ, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM Reţelele sociale au devenit o componentă importantă în comunicarea bibliotecă-utilizator, dată fiind importanţa care a căpătat-o internetul în viaţa de zi cu zi. O reţea socială poate fi definită ca: - o reprezentare a relaţiilor dintre indivizi, indicând natura legăturilor dintre aceştia (familie, colegi, cunoştinţe etc.). Termenul de „reţea socială” a fost introdus în 1945 de J.A. Barnes, într-un studiu ce trata natura relaţiilor interumane; - o reţea de persoane cu scopuri comune, cum ar fi o reţea de studenţi, politicieni, absolvenţi, persoane care locuiesc în acelaşi loc geografic, cu acelaşi hobby, aceeaşi profesie etc. Uneori reţelele sociale web sunt numite „reţele de socializare”; - locul unde pasiunea pentru ceva, interesul comun adună oamenii cu diverse interese. Reţelele sociale tind să fie prezente în activitatea zilnică a fiecărui utilizator Web 2.0, indiferent de modul de utilizare (informare, interacţiune, promovare, socializare etc.) şi de tipul utilizatorului (individ / companie). Primul pas în explorarea reţelelor sociale este definirea scopului, trebuie să ştii exact cu ce scop vrei să intri în păienjenişul lor. Reţelele sociale pot fi utilizate în următoarele scopuri: ? informativ, pentru informare despre un anumit domeniu sau pentru a afla noutăţi;

?

interactiv, pentru a interacţiona şi a afla opiniile altor utilizatori cu privire la informaţia / produsul / serviciul care a atras atenţia utilizatorului; ? social, pentru căutarea unei reţele şi comunităţi care dezbate aceleaşi idei şi informaţii din domeniul de interes; ? publicistic, pentru a publica conţinuturi sau pentru a crea o comunitate, care să fie interesată de domeniul / segmentul pe care îl reprezintă utilizatorul; ? „ speculativ” , pentru a c ăuta conturile vedetelor, pentru a urmări informaţiile publice şi apoi de a „împărtăşi noutăţile prietenilor sau cunoştinţelor”. Reţelele sociale prezintă un mediu foarte puternic şi interactiv pentru a promova imaginea (brandul), campanii, produse / servicii, lansări de produse, evenimente. Prezenţa bibliotecii în reţelele sociale trebuie să facă parte din strategia de marketing a instituţiei. În ultimii ani însă, printr-o reţea socială se înţelege deseori şi o reţea (informaţională) de utilizatori ai internetului, bazată pe anumite site-uri web, la care aceştia se pot înscrie şi pot interacţiona cu alţi utilizatori, deja înscrişi. Aceste reţele sociale fac parte din fenomenul relativ nou, global, numit Web 2.0. Astfel, membrii unei reţele sociale sunt legaţi între ei în mod informal, fără obligaţii, dar, de obicei, contribuie

3 37


38

activ la colectarea şi răspândirea informaţiilor pe întregul glob prin intermediul webului. S-ar putea echivala denumirea unei astfel de reţele (informaţionale) de utilizatori cu o „reţea internetică de utilizatori”. Cele mai cunoscute reţele sociale web: ? Facebook – circa 250 milioane membri; ? Flickr – pentru informaţii de tip imagine şi fotografie; ? Myspace – circa 220 milioane utilizatori pe întreg globul (martie 2009); ? Twitter – circa 25 milioane membri – pentru răspândirea rapidă, în mase, a unor ştiri scurte; ? YouTube – pentru informaţii de tip video; ? Odnoklassniki – circa 500 mii membri; ? SlideShare – pentru fişiere de tip PowerPoint, Word, Video; ? Blogspot – pentru crearea blogurilor personale; ? LiveJournal – pentru crearea unui jurnal personal, a unui blog sau forum de discuţii. Reţelele sociale sunt utilizate nu doar de persoane fizice, dar tot mai des şi de instituţii, organizaţii, firme comerciale, partide politice, biblioteci ca instrumente de marketing pentru promovarea serviciilor, produselor şi a imaginii, pentru comunicarea cu clienţii, precum şi pentru a atrage clienţi noi. Utilizatorii pot crea sau participa în grupuri pe interese, de hobby. Utilizând reţelele sociale, bibliotecile pot difuza rapid noutăţile, pot plasa anunţuri despre evenimente, ghiduri, materiale pentru instruire sau promovare, pot comunica cu utilizatorii reali şi potenţiali. Informaţia plasată poate fi sub formă de text, foto, video, audio, prezentare PowerPoint. Plasând informaţii în reţelele sociale, putem afla impactul acestora asupra utilizatorilor prin comentariile plasate de ei şi prin numărul de vizualizări. Majoritatea site-urilor reţelelor sociale au interfaţa în mai multe limbi, inclusiv în limba română. Reţelele sociale, fiind un instrument folosit de tot tineretul fără excepţii, este o modalitate de a comunica cu generaţia în formare în aceeaşi „limbă” şi în acelaşi spaţiu (de exemplu: băiatul meu, clasa 9-a, cu mare plăcere face schimb de păreri cu profesoara de limba română pe Odnoklassniki, temele de discuţie fiind foarte diverse). Această comunicare neformală contribuie la dezvoltarea personalităţii în formare a copilului şi asigură o continuitate dintre generaţii. Considerăm că bibliotecile ar trebui să implice mai mult angajaţii tineri pentru a promova imaginea instituţiei în reţelele sociale – aceasta ar reprezenta o activitate interesantă pentru ei şi ar fi mult mai eficientă. Pentru comoditatea utilizatorilor recomandăm plasarea linkurilor reţelelor sociale utilizate pe pagina

web a bibliotecii. De asemenea, atenţionăm că utilizarea reţelelor sociale nu trebuie să fie în detrimentul activităţilor de bază ale bibliotecii sau să excludă formele de feed-back existente. Bibliotecile nu trebuie să facă abuz de reţelele sociale – din câteva site-uri de acelaşi tip trebuie să selecteze doar unul, de regulă, cel mai popular (de exemplu, FaceBook, Odnoklassniki sau Myspace). Utilizarea instrumentelor web în Biblioteca Ştiinţifică aASEM. 1. Site-ul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM: http://www.lib.ase.md În prezent se lucrează la a 3-a versiune a site-ului, care răspunde cerinţelor tehnologiilor Web 2.0. 2. http://www.youtube.com/user/BibliotecaASEM Acest canal se utilizează pentru postarea secvenţelor video de la diverse activităţi culturale şi ştiinţifice din cadrulASEM-ului şi al bibliotecii. 3. Blogul eIFL-OAMoldova: http://oarm.blog2x2. net Blogul eIFL-OA Moldova a fost creat la 5 septembrie 2008 de către Natalia Cheradi, director adjunct al BŞ a ASEM. Acesta este primul blog creat în comunitatea bibliotecară din Republica Moldova şi a servit drept imbold pentru utilizarea acestui instrument (Web 2.0) de către biblioteci. 4. http://www.slideshare.net/cheradi Natalia Cheradi, director adjunct al BŞ a ASEM, a creat un cont pe SlideShare pentru a plasa diverse informaţii în format PowerPoint, documente Word etc., reprezentând diverse activităţi din cadrul programului OpenAccess. Biblioteca Ştiinţifică a ASEM planifică să exploreze şi alte reţele sociale precum Facebook, Flickr, Twitter. În concluzie, menţionăm că utilizarea instrumentelor Web 2.0 are scopul de a extinde spectrul de servicii ale bibliotecii şi nu substituirea lor. Considerăm că aceste instrumente optimizează activităţile de informare, promovare, asigură identitatea imaginii bibliotecii şi adaugă atractivitate ofertei informaţionale a bibliotecii. Bibliografie 1. Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci: materialele Seminarului Naţ. al Managerilor de Biblioteci Publice 2009. Resp. ed.: V. Osoianu. Ch.: BNRM, 2010. 80 p. 2. Osoianu, V. Biblioteca şi comunitatea: tangenţe în spaţiul virtual [online]. Disponibil: http://www.slideshare.net/cdbclub/b-ca-si-retelelesociale2 3. Retelele sociale digitale Ubicue. Coord. C.S. Buraga. Iaşi, 2005, 64 p. [online]. Disponibil: http://www.slideshare.net/smihaialex/retele-socialedigitale-ubicue


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК Виктория МУСТЯЦЭ, Кишиневский Государственный Университет Cовременное состояние дел в области организации, управления, модернизации, эффективности деятельности библиотек в области доступа и потребления информации в библиотеках страны на современном этапе, в частности вузовские библиотеки требуют неотлагательных стратегических и системных изменений: постановки новых по своему назначению задач, решения проблем, применения новых тактических приемов. Подготовки правовой законодательной базы. Появление и развитие цифрового формата существования библиотечных ресурсов и оказания библиотечных услуг – явление отнюдь не однолинейное. Оно принесло с собой принципиально новые вызовы, ответы на которые нам еще только предстоит формировать и формулировать. Происходящее на наших глазах взрывное развитие информационно-коммуникационных технологий, технологий ведения библиотечного дела, работы с научно-технической информацией существенно меняет не просто русла информационных потоков, но и сами алгоритмы, способы отслеживания новой информации, ее отбора, хранения, классификации, индексации и предоставления потребителям доступа к ней. Обозначим главные направления в данном вопросе. Резкое развитие технологий, их многообразие, внедрение, удобство и относительная дешевизна дает возможность многим пользователем информации использовать другие ресурсы, минуя библиотеки. Речь идет об оценке эффективности библиотечной деятельности. Главная задача, стоящая перед библиотечным сообществом, принятие нескольких основополагающих совершенно новых по применению инструментов для реализации задач по возрождению активной и полноценной деятельности в сфере информационных услуг, реабилитации перед обществом. Главные действия, которые необходимо предпринять в точном определение миссии института библиотек и ее позиционировании: ? предложение с нашей стороны проектов в области применения новых политик деятельности

библиотек (обозначить собственную позицию); ? конкретизации общей стратегии всей библиотечной системы на национальном уровне; ? реорганизации и определения функционирования «Ассоциации библиотек» как представительского и консультативного органа института библиотек; ? создание бизнес планов основанных на строго определенных правовых партнерских отношениях; ? четкой политики комплектования, создания современных библиотечных коллекций основанной на точном определении миссии библиотеки. Взвешенно формировать критерии качества комплектования. Это позволит понять свои интересы, обосновать выбор, отстоять финансирование; ? создание единой национальной системы обработки информации (закупки единого софта / software); ? создание электронного документного пространства в целом, корпоративного веб каталога (как источника предоставления услуги удаленной информации), Виртуальной библиотеки, дегитализации (оцифровки) ресурсов; ? создание институциональных е-архивов, регистров и ОА директорий; ? автоматизации обслуживания пользователей, открытый доступ к высококачественной научной информации для всех категорий пользователей на всей территории страны; ? диверсификации электронных услуг. Предоставление читателям-пользователям интеллектуальных ресурсов – информации и знаний, участие в формировании «человеческого капитала» являющимся, говоря высоким слогом, важнейшими элементами миссии библиотек [1]. Рассматривая экономический и техноло гический аспект проблем вы видим что, молдавская высшая школа существенно изменилась за последние 15 лет. Это отразилось и на положении вузовских библиотек. В результате действия таких факторов, как смена идеологии высшего образования, переход от плановой государственной экономики к рыночной, активное внедрение новых информационных технологий,

3 39


40

постепенно менялись все основные компоненты деятельности вузовских библиотек – структура, деятельность, идеология и технология работы. Однако при всей очевидности структурных изменений, пересмотра библиотечных показателей, отражавших выполнение прежних задач, так и не произошло. Сегодня традиционные количественные и качественные показатели работы библиотеки вуза не отражают ее реальную эффективность. Более того, в библиотечном учете наряду с процессами модернизации практиковалось простое суммирование традиционных и новых показателей. Сложившаяся ситуация существенно затрудняет понимание, детально проанализировать характер и степень влияния произошедших изменений извне на деятельность и структуру вузовской библиотеки и переход к постановке новых задач и их выполнению. Внедрение ISO ускорит процесс изменений. Современная ситуация в вузовских библиотеках напрямую зависит от специфики и истории развития высшей школы. Параметры деятельности вузовской библиотеки не задавались администрацией самого вуза, а библиотека отчитывалась перед вневузовскими инстанциями. Любые профессиональные вопросы решались не администрацией вуза, а вышестоящим и организациям и . Участие библиотек в новых рыночных отношениях, при отсутствии опыта, показало слабое звено в принятии различных управленческих решений и своей самостоятельности. В последнее время большое внимание в научных изданиях уделяется идеи и концепциям отраслевых рынков, важных факторах влияния на развитие и становление вузовских библиотек. Наталия Жадько, ведущий специалист в данной области, ставит наибольший акцент на влияние рынка власти и идеологии. Использование власти для успешной реализации изменений. Власть, действует во многих направлениях. Может не приниматься теми, к кому она применяется. Исходит из многих источников. Имея полномочия, действуют по вертикальным направлениям: сверху вниз, от начальника к подчиненным. Влияние значительной властью будут обладать те, кто контролирует конкретный ресурс, обладает техническими навыками, специфической информацией или знаниями, которые

существенны для функционирования организации. Те лица, кто имеет доступ к процессу принятия решений , обладают полномочиями для их решений, управления и контроля, участвуют в процессе осуществления стратегии. Под рынком власти и идеологии Н. Жадько понимает активное продвижение и конкуренцию идей и концепций общественного (или профессионального устройства не только на уровне единой страны, но и в международном масштабе) [2]. Библиотеки вытеснены с этого поля лет 20 назад. Но, несмотря на утраченные позиции, многолетний опыт идеологической библиотечной работы позволил библиотекам освоить роль проводника новых (как правило, привнесенных зарубежными коллегами в рамках программ обмена опытом) социальных и профессиональных идей. Результатом первого опыта участия библиотек и библиотекарей в открытом идеологическом рынке стала смена идеологии однопартийного строительства в рамках одной страны на идеологию демократического общества. Практически не осталось ни одной научной библиотеки, которая не продвигала бы демократические идеи равенства, открытого доступа к информации. Более того, любые новые идеи активно воспринимались и принимались библиотеками, а все сомнения отрицались как проявление цензуры и тоталитаризма. Что, в свою очередь, на практике означало признание ценностей любой идеологии. Однако здесь и кроется сложность участия библиотеки в идеологическом рынке. Использование высоких технологий (hightech) посредством автоматизации библиотечной сферы, призвана решать проблемы оптимизации деятельности и сокращения расходов структуры, обоснованием стала концепция открытого доступа. Однако же библиотеки приобретали и осваивали новые информационные технологии и продукты, не опираясь на управленческие задачи сокращения расходов на содержание своей структуры. Отсутствие профессиональных представлений библиотечного сообщества о целях, средствах и возможностях компьютеризации как новой возможности управления, разделения производственных процессов, привела к парадоксальной ситуации: дублированию. Внедрение «прогрессивных» инновационных отделов (занимающиеся созданием баз данных, электронных каталогов,


ретроконверсией и корпоративной каталогизацией) поверх оставшихся нереформированных отделов, выполняющие «традиционные» (обслуживание, хранение, комплектование) функции, приводит к сложным внутренним затратным операциям в управлении нереформированной структурой библиотеки. Это противоречит идеям сокращения затрат, дублирования функций, в том числе сокращения персонала. Вопросы замены труда библиотекарей технологиями ни разу за прошедшее десятилетие не поднимались в профессиональной библиотечной печати. Самостоятельное выполнение библиотекарями всех, в том числе самых трудоемких, процессов привели к тотальному дублированию функций. Парадокс! Миф о том, что, библиотека, будучи частью «единого информационного пространства» должна обслуживать всех, ограничивает работу по сокращению расходов на деятельность и структуру библиотеки. Идея «открытого доступа» к информации в библиотеках была воспринята не как целостная управленческая схема, позволяющая экономно осуществлять обслуживание (практика зарубежных библиотек), а превратилась в недостижимую цель экстенсивного библиотечного развития «все для всех» в рамках ограниченных возможностей старой структуры, в попытку взять на себя выполнение заведомо невыполнимых обязательств. Особое внимание следует обратить на то, что информационное обеспечение научного и образовательного процессов вуза является важным управленческим ресурсом и фактором конкурентоспособности организации, поэтому эффективность организации открытого доступа к информации для любых пользователей представляется сомнительной. До сих пор практически во всех вузовских библиотеках ведется два каталога: карточный и электронный; также до сих пор не решена проблема корпоративной каталогизации: разделение полномочий, оценка стоимости работ, правовые аспекты корпоративных проектов. Эти два фактора не только не позволили сократить расходы на деятельность и структуру библиотеки, но и увеличили их стоимость в разы . Спустя 15 лет компьютеризации библиотек при освоении новых электронных технологий на практике понимание не стало условием клиентского поведения руководителей библиотек в данной области. Сегодня акценты и рекомендации, относительно автоматизации библиотек выглядят следующим образом:

1. Новые электронные технологии, программное обеспечение и оборудование являются продуктами и услугами на рынке сбыта продуктов и услуг. Поэтому первоочередной задачей управленцев становится выбор продуктов и услуг для решения конкретных организационных задач. 2. Новые технологии являются средством решения стратегических задач организации, но не целью. 3. Освоение новых технологий как дань модным тенденциям, без ориентации на решение организационных задач и отсутствия реалистичного видения структуры и принципов функционирования новой упрощенной структуры, заметно увеличивает затраты организации, но не приводит к качественным изменениям деятельности. 4. Существуют две ключевые стратегии автоматизации: подгонка существующего программного продукта под бизнес-процессы организации, предварительная реорганизация бизнес-процессов и последующая автоматизации уже упрощенной структуры. Выбор стратегии автоматизации зависит от целей развития организации-заказчика и ее долгосрочных экономических возможностей. Поэтому основной упор необходимо сделать в направлении власти как институту принимающим решения, законодательным и финансовым органам требуя детально восстановить современную систему координат, цели, задачи и условия работы вузовских библиотек, чтобы критерии эффективности действительно стали инструментом управления. Использование власти для успешной реализации изменений способной управлять отдельными аспектами организационного поведения и действиями людей в организации. Иметь доступ к процессу принятия решений для управления стратегическими ресурсами. Использование власти для позиционирования и законодательного определения миссии института библиотек при принятии стратегических решений, внедряя PR – технологий, технологический форсайтинг / technological foresight (сценарное прогнозирование – механизмы мониторинга, совершенствованием механизмов управления наукой, интеграцией науки, образования), Lobbying, другие эффективные инструменты для повышения конкурентоспособности отрасли. Кроме того, уже сама организация систематических попыток „заглянуть в будущее”

341


42

приведет к формированию более высокой культуры управления и в итоге – к формированию более обоснованной научно-технической и инновационной политики. Реформирование библиотек: 1. Основанного на определения критериев эффективности структуры и деятельности, оперативного анализа, мониторинга, эффективности работы для решения стоящих перед ней задач, планирования и перспектив развития. 2. Четкое определение целей и задач библиотеки (библиотеки вуза в обеспечение научного и учебного процессов вуза) с выбором долгосрочных и краткосрочных приоритетов. 3. Для вузовских библиотек, определение эффективности как структурного подразделения вуза. 4. Принятие решения о принципах и условиях информационного обеспечения центральной библиотеки и филиалов; определение критериев эффективности работы библиотеки при условии организации системы открытого и удаленного доступа. 5. Создание собственных информационных продуктов, определение критериев качества; определение правил, условий и критериев эффективности участия вузовских библиотек в корпоративных проектах. 6. Сохранить привилегию, позволяющую библиотекам воспроизводить единицы своего хранения в целях сохранения фондов, в условиях ее реализации в цифровом формате организации таких фондов. Определение прав и разграничений в праве обладания и контроля над доступом к информации, и недопущении к тотальной монополизации на интеллектуальную собственность» [2]. 7. Реорганизация «pынка библиотечного труда», формировать кадровую политику библиотек, опираясь на приоритеты квалифицированного труда, омоложение персонала; разделение процессов на аналитические, управленческие и исполнительские. 8. И с п о л ь з о в а н и е в н у т р и с и с т е м н о г о жесткого менеджмента, основанного на высоком профессионализме и персональной ответственности (использование технократических приемов в управлении). Все более влиятельным архитектором отечественной культурной, правовой и политической повестки дня становится требование

максимально открытого доступа к разнообразным видам и формам общественно и личностно значимой информации и знаниям. Подобные процессы происходят сегодня в масштабе всей системы организации научных исследований и доступа к информации. Мы присутствуем при действительно революционном моменте, когда изменяется парадигма развития самой науки. Постепенно количественный рост знаний перешел в качественный, изменилась парадигма развития науки – от метода анализа и постижения к методу созидания, синтеза. А это означает полное изменение всей методологии науки и системы ее организации. Библиотеки являются одним из самых востребованных и эффективных каналов доступа к этим видам интеллектуальных ресурсов. Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, породившее новую электронную, цифровую среду обитания библиотечных фондов и осуществления библиотечного дела активно формирует потребность в новых способах регуляции соответствующего круга общественных отношений. Задача института библиотек, aссоциации, совета директоров, ведущих специалистов в области библиотековедения, библиографии и информационных ресурсов предложить новую политику и стратегию основанного на эффективном менеджменте организации и управления библиотек, базирующуюся на экономической эффективности, технологической целесообразности, дальнейших перспективах. Библиография 1. Монахов, В.Н. Библиотеки в цифровую эпоху (правовые аспекты). http://www.aselibrary.ru/ datadocs/doc_1452ve.pdf 2. Жадько, Н.; Чуркина, М. Эта новая сказка: о критериях эффективности вузовских библиотек. В: Библиотечное дело. 2003, № 10. 3. Норман, С. Библиотеки и издатели как главные действующие лица в информационном обществе. В: Научные и технические библиотеки. 1998, № 8, с. 37. 4. Ковальчук, М.В. Директор Института кристаллографии РАН, директор Российского научного центра "Курчатовский институт". Интервью. 2010. http://tv.expert.ru/video/ril_021210 5. Гохберг, Л.М. Семинар по теме «Возможно ли использование инструмента технологического форсайтинга в России?». В: Фонд комплексных прикладных исследований. 2006, 14 сентября.


6. Макмиллан, А. Использование власти для успешной реализации изменений. http://www.elitarium.ru/2008/05/21/vlast_realizacija_ izmenenijj.html Вместо посткриптума Эпитафия на исторических обломках «Империи библиотечного классического мифа» (ПРОВОКАЦИЯ) Уважаемые коллеги, в период когда вокруг нас происходят столь стремительные перемены во всех сферах науки и общества. Будучи на пороге больших изменений в области сохранения, передачи, обработки и потребления информации, именно сейчас очень важна сохранность такого института как библиотека. В период глобальных изменений поляризации общества институт библиотек претерпевает колоссальные изменения в ментальности современного общества. Будучи внутри системы это не производит такого критического или катастрофического положения. Однако опосредованно, косвенно мы ощущаем что, что-то не так, происходит вытеснение из общего потока. И, это повсеместно, проявляется: в малом количестве пользователей, ограниченном чтении качественной литературы, индифферентности или неучтивости к библиотекарям как специалистам высокой эрудиции и энциклопедическим знаниям. Отсутствие полноценного внимания со стороны государства и учреждений, политики развития, реорганизации, модернизации и полноценного финансирования данных институтов. Нет ни должного внимания, ни уважения. Внешний взгляд – институт библиотек (классический) – стареющий, деградирующий, обесцененный рудимент в системе современного восприятия пользователя. Подавляющее большинство молодого поколения, считает библиотекаря придатком выдачи книг – и только. Следствие понятно – пора закрываться или резко меняться. Есть проблема – библиотеки (и иже с ними библиотекари). Библиотеки – уже есть, так принято исторически, не закроешь, не посмеешь отказаться, но не хватает на них ни денег, ни времени. Кризис вокруг. Всем не хватает. Аргумент! Стыдно! Но ничего не поделаешь. Проблема?! Да, проблема. Но это не самое главное.

Проблема внутри самих библиотек и библиотекарей, которые пребывают либо в мечтах о «Светлом» модернизированном, технологичном, максимально автоматизированном и хорошо оплачиваемых сотрудниках – иллюзии. Либо в надеждах что, о них вспомнят и изменят к ним отношение; либо тоска и ожидании печального конца. Так, что же делать? Мы проблема? Или мы сами решение проблемы? Тут три решения 1 (первый) – оставляем все как есть и тешим себя: какие мы хорошие, важные и нужные. И общество – ошибается. Все образуется. А мы будучи в своем болоте, будем дружно квакать друг перед другом – какие мы жужжащие пчелки и муравьишки, без нас обществу не построить цивилизованного мира и, награждать будем особо отличившихся, особенно тех кто в этом усердствовал. Особо тех, кто всем без умолку твердит что все хорошо и он сделал все что смог а, если ничего нет то, он ничего и не смог, все зависело от кого-то... и показывает всегда на верх. Ищите! Внемлите – конец Близок. Ломайте стереотипы. 2 (второй) – меняем ситуацию и меняемся сами – изнутри. Без страха и сожаления, освобождаясь от иллюзии и самообмана. Объективная реальность, истинное положение дел даст возможность оценить себя и обрести спокойствие, а значит освободиться от всего наносного, навязанного, неверного, шелухи и прочей нечисти, от страха и сравнений. Появится воля, а за ней достоинство и, может быть зачатки любви к себе как специалисту и самоуважение к профессии, к своему сообществу. Тогда возникает дисциплина и ответственность. За ней следует желание Знать и Уметь. За ними следует: Хочу и Могу! Возникает задача! За ней ее воплощение! Планирование! Постановка и реализация задач, личная ответственность! Воля! Вот инструмент к изменениям изнутри, которая даст возможность заявить о себе во вне без страха и сожалений. Длительный процесс для выполнения, при нынешнем плачевном состоянии данного сообщества, где царит безнадега, несправедливость, индифферентность, пофигизм. Где уныние и отсутствие мотивации порождает

343


44

тени и блуждающих стареющих кукол. Забыты прежние времена, оскудели ряды героических альтруистов, пионеров в своем деле. Ах, как нужна свежая кровь для возрождения! Примат молодости как стереотип мобильного мышления превалирует в любом обществе на данный момент. Надежда есть! Всегда. 3 (третий) – путь. Воина, войны, стратегии и тактики нападения. Настойчивого требования к власть предержащим. Поддержки, сотрудничества научного, креативного и гражданского общества. Заявляйте о себе, требуйте к себе отношения. Твердите везде о своей сопричастности ко всему, с чем это общество соприкасается. Боритесь! Занимайте все те ниши, что у вас отобрали и держите крепко то, чем вы еще владеете. Рычите и Кусайтесь! Защищайте себя, не боитесь видоизменятся – учиться делать новые вещи, не боитесь перемен. Будьте открыты новому, Смотрите и действуйте по новому без претензий и осуждений, тем более ожиданий. Действуйте!

И знайте, пока будете мыслить категориями убогих, обиженных, забытых, неоцененных, высокомерных и бедных, лишенных достоинств! не видать вам благ этого общества. Вам достанутся крохи и подаяния. Когда иссякнут силы, Вы исчезнете с лица Земли, и уверяю Вас, появится новое сообщество новые институты сохранения и передачи знаний и информации, открытого доступа. Они уже Есть! Готовы вас заменить. Не дайте себя уничтожить, не идите по этой дороге к собственной профессиональной смерти. Смерти профессии. Остановитесь! Стойте! Выберите путь Жизни! Ведь каждый мечтает о благополучной трансформации (реинкарнации) и достойном продолжении. И знайте. От осознания ответственности, важности решения действовать. От каждого Здесь и Сейчас зависит дальнейшее существование Всех в этом сообществе.

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ – SUPORTUL INFORMAŢIONAL AL ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

Epoca actuală este influenţată de noua revoluţie ştiinţifico-tehnică, în care se schimbă rapid tehnologiile, se extinde automatizarea, se prelucrează şi se transmit rapid informaţiile. Ştiinţa şi tehnologia informaţiei se dezvoltă spectaculos, datorită intensificării comunicării simultan cu scăderea costului accesului la informaţii, creşterea capacităţii de calcul, aplicarea în mai mare măsură a inteligenţei artificiale şi extinderea tehnologiei de reprezentare. Economia viitorului este considerată economia bazată pe cunoaştere – un concept mai larg, care integrează inovaţia, societatea informaţională şi capitalul uman. Informaţia devine o marfă, datorită valorii şi codificării ei, iar pregătirea profesională trebuie să devină una tot mai bună, persoana trebuie să posede nu numai know-how, adică abilităţi fizice, psihice şi mentale (şcolarizare, training, forţă de muncă, rezistenţă la stres), dar şi know-what (cunoaşterea informaţiei, faptelor, fenomenelor), know-wh y (înţelegerea fenomenelor) şi know-who (capacitatea de a interacţiona cu persoanele deţinătoare de informaţii). Delimitarea conceptuală a cercetării ştiinţifice şi inovării. Cercetarea ştiinţifică este o activitate

Ala SUSARENCO, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM sistematică şi creatoare, menită să sporească volumul de cunoştinţe şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii. Conceptul de cercetare ştiinţifică este utilizat azi şi sub denumirea de cercetare-dezvoltare (prescurtat: C-D). Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea constituie pentru orice ţară motorul dezvoltării economice şi sociale. Universităţile au un rol deosebit prin contribuţia adusă la producerea, transmiterea şi utilizarea de cunoaştere. Cercetarea ştiinţifică din universităţi este parte inseparabilă a unui sistem de învăţământ performant şi este esenţială pentru dezvoltarea însăşi a învăţământului superior. Cercetarea ştiinţifică se bazează pe potenţialul creator al oamenilor, care sunt antrenaţi în activităţi inovatoare. Inovarea presupune capacităţi specifice (precum aceea de a sesiza oportunităţile oferite de piaţă în corelaţie cu evoluţiile tehnologice, de a identifica soluţiile tehnice, de a evalua raportul costuri-beneficii şi riscurile presupuse, de a identifica resursele necesare etc.) abilităţi care să fie câştigate la nivelul angajaţilor, managerilor sau să fie încorporate în organizarea firmei. Un sistem economic nu poate acţiona eficient decât dacă se modifică continuu în raport cu cerinţele mediului şi cu evoluţiile celorlalţi


factori ai sistemului. După Mansfield, inovarea reprezintă procesul global de creativitate tehnologică şi comercială, transferul unei idei noi sau un nou concept, până la stadiul final al unui nou produs, proces sau activitate de servicii acceptate de piaţă. Inovarea nu înseamnă întotdeauna un proces revoluţionar, ci se poate realiza şi în paşi mici. Pentru materializarea inovării se parcurg mai multe etape: ? apelarea la sursa ideilor: imaginaţie, observaţii, analize; ? creativitatea pentru generarea de idei noi; ? rafinarea ideii pentru a stabili dacă ideea este compatibilă cu problemele şi politica instituţiei; ? fezabilitatea pentru a justifica utilitatea aplicării ideii; ? implementarea în practică a ideii noi. Pentru materializarea inovării se realizează activităţi diverse, precum ar fi: ? activităţi de transfer orizontal: elemente de noutate → noi aplicaţii; ? activităţi de transfer vertical: cunoaştere → cercetare → produs nou → tehnologie nouă; ? o nouă organizare a instituţiei → o nouă imagine. Se identifică o multitudine de factori care încurajează inovarea într-o bibliotecă: ? strategii şi obiective clare, orientate spre introducerea noului; ? alegerea corectă a personalului, după criterii de competenţă; ? existenţa unui serviciu de cercetare, care să se implice în toate fazele activităţii; ? cunoaşterea opiniei utilizatorilor în privinţa deficienţelor serviciilor prestate; ? apelarea la studii de prognoză, care să permită alegerea corectă a politicii bibliotecii pentru dezvoltare, introducerea noului; ? concentrarea resurselor pe un număr limitat de proiecte de inovare, pentru o realizare rapidă a lor. Biblioteca şi resursele sale constituie un element important în procesul de cercetare ştiinţifică. Prin urmare, biblioteca universitară are misiunea de a crea condiţii optime pentru consultarea colecţiilor sale în scopul asigurării unui sistem unic de asistenţă informaţională a cercetărilor ştiinţifice fundamentale. În dezvoltarea colecţiilor sale o bibliotecă ştiinţifică este obligată să folosească metodele bibliometrice şi scientometrice. Ce este scientometria? Termenul englezesc scientometrics a fost folosit prima dată prin traducerea cuvântului naukometria (măsurarea ştiinţei) inventat de Nalimov şi Mulchenko (1969), dar a căpătat o recunoaştere internaţională datorită cărţii lui De Solla Price Ştiinţa de la Babilon încoace (1975) şi a

lansării revistei Scientometrics în 1978. Prin urmare, scientometria este ştiinţa măsurării şi analizei ştiinţei. Apariţia în 1963 a bazei de date Science Citation Index (SCI) la Institute for Scientific Information (ISI, Philadelphia, USA) a constituit o cotitură pentru oamenii de ştiinţă şi managerii din întreaga lume, care aveau astfel la îndemână un instrument de evaluare cantitativă pentru studiile privind dezvoltarea ştiinţei. ISI şi-a început baza de date prin colectarea informaţiilor de la 2300 de reviste, ajungând astăzi la circa 5500 reviste din aproape toate domeniile ştiinţei. În afara datelor bibliografice uzuale, SCI procesează referinţele tuturor lucrărilor publicate în revistele analizate, oferind astfel o posibilitate unică pentru urmărirea propagării informaţiei ştiinţifice, evidenţiind astfel structuri relaţionale. Metodologia scientometrică folosită de SUA a fost adoptată ca instrument de lucru în evaluarea dezvoltării statelor de către Banca Mondială, FMI, Uniunea Europeană, OECD etc. În 1969 a fost folosit pentru prima dată termenul de bibliometrie, care are ca obiect măsurarea informaţiei şi este deseori utilizată în ştiinţa informaţiei şi bibliotecă. Analiza conţinutului este un tip de bibliometrie. Istoric, metodele bibliometrice au fost utilizate pentru urmărirea citărilor într-un jurnal academic. Analizele citărilor, indicii de citare pot analiza popularitatea şi impactul articolelor, autorilor şi publicaţiilor. Doar atunci, când bibliotecile universitare din Republica Moldova vor avea în colecţiile sale reviste cotate ISI, vor putea deţine poziţia-cheie pe piaţa informaţională, mai ales, în legătură cu creşterea şi amplificarea rolului ştiinţei şi educaţiei în societatea modernă. Statul sprijină inovarea în organizaţiile de cercetare pentru implementarea în continuare a inovaţiilor în producţie deoarece numai în aceste condiţii este posibilă o creştere economică stabilă, asigurarea competitivităţii ţării noastre pe piaţa mondială. Misiunea bibliotecilor universitare este de a furniza informaţiile necesare pentru dezvoltarea educaţiei şi ştiinţei. Ca urmare, aceasta se transformă astăzi într-un centru de bază a informaţiilor ştiinţifice, care satisface operativ nevoile profesionale ale cercetătorilor şi contribuie la creativitatea activităţii lor. Nevoile de informare nesatisfăcute ale ştiinţei impune bibliotecii să caute noi posibilităţi pentru a le satisface prin oferirea produsului integrat via internet. Indiferent de cantitatea şi calitatea resurselor informaţionale deţinute, bibliotecile universităţilor sunt sisteme mai flexibile, din cauza necesităţii constante de a satisface nevoile procesului de învăţământ, modificările permanente pe piaţa educaţională. Baza tehnicomaterială a bibliotecilor universitare, de regulă, este

345


46

mai dezvoltată decât a celor publice, fapt ce contribuie, de asemenea, la poziţia competitivă a instituţiei de învăţământ. În plus, accentul pus pe astfel de segmente ca studenţi, cadre didactice şi de cercetare, impune personalului operativitate, mobilitate, dezvoltare permanentă, fapt ce contribuie la creşterea potenţialului intelectual al bibliotecilor. Fiecare bibliotecă încearcă să creeze în cadrul siteului său un portal, o poartă de acces la diverse resurse electronice importante pentru beneficiarii săi, plasându-le, de obicei, în compartimentul „resurse”, „resurse online”, „resurse web” din paginile web ale bibliotecii. Unele biblioteci, care deţin colecţii valoroase de teze de doctorat, au purces la digitizarea acestora şi întocmirea bazelor de date care conţin tezele elaborate şi susţinute în cadrul universităţilor respective. Colaborarea cu diverse edituri şi firme de soft ajută bibliotecile universitare să intre în posesia unor valoroase colecţii de documente electronice utile tuturor categoriilor de beneficiari. Blackwell, Cambridge University Press, EastView, Oxford University Press, ProQuest, Safari, EBSCO sunt numele doar a câtorva edituri şi firme care au reuşit să ofere publicului academic din Republica Moldova propriile baze de date. Rolul Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova în viaţa cercetării academice şi în cadrul universului cunoaşterii individuale este de a configura o nouă pedagogie adaptată contemporaneităţii. Aceasta este un subiect activ al pieţei informaţionale din Republica Moldova, reprezentând o bibliotecă ştiinţifică universitară, care asigură procesul de învăţământ şi de cercetare cu informaţii de profil economic. Biblioteca utilizează activ instrumentele de marketing: explorează nevoile de informare ale utilizatorilor, adaptează produsele şi serviciile informaţionale la nevoile consumatorilor, urmăreşte schimbările de pe piaţa informaţională. BŞ a ASEM s-a poziţionat ca o organizaţie modernă din Republica Moldova, oferind o gamă largă de informaţii economice şi care satisface nevoile informaţionale educaţionale, ştiinţifice şi de afaceri: crearea şi prestarea de noi servicii impulsionează credibilitatea utilizatorilor, acestea fiind: accesul on-line al publicului la informaţie de la toate terminalele amplasate în bibliotecă; dezvoltarea serviciului de livrare electronică a documentelor; organizarea expoziţiilor virtuale; asigurarea accesului gratuit la internet pentru public; furnizarea serviciilor electronice la cerere; extinderea accesului liber la colecţia în limbi străine, colecţia Băncii Mondiale şi la colecţia Centrului European de Documentare etc.

BŞ a ASEM este integrată în şapte proiecte internaţionale: The World Bank Depository and Regional Library Program, Centrul European de Documentare („EUi”), Consorţiul eIFL Direct Moldova, Programul INTAS PERI, Proiectul The East and Central Europe Journal Donation Project, Proiectul Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe: rolul bibliotecilor, Proiectul Casa cunoştinţelor „Chişinău”. Analiza mediului de funcţionare a bibliotecii permite unele generalizări: pentru integrarea armonioasă în infrastructura informaţională a ţării şi participarea activă la formarea spaţiului informaţional la nivel naţional şi internaţional este necesară stimularea cererii pentru servicii de bibliotecă şi eliminarea obstacolelor în dezvoltarea promovării. Activitatea bibliotecii trebuie desfăşurată în raport cu tendinţele mondiale inerente pieţelor informaţionale avansate, pentru care sunt prioritare: diversificarea, personificarea şi convergenţa serviciilor informaţionale; estomparea distincţiilor între produsele şi serviciile informaţionale. Politica de stat asigurând un echilibru de interese ale statului, societăţii, persoanelor şi actorilor pieţei informaţionale va permite bibliotecilor să aducă o contribuţie semnificativă la dezvoltarea ştiinţei, educaţiei şi culturii, va accelera reformele socioeconomice şi creşterea competitivităţii pe piaţa mondială. Din cele relatate mai sus observăm un spectru larg de servicii moderne de informare prestate de BŞ a ASEM. Într-o măsură sau alta, marile biblioteci din ţara noastră prestează cam aceleaşi servicii moderne de informare. Dar pentru cercetarea ştiinţifică fundamentală care ar impulsiona creşterea economică a ţării noastre, cercetătorii au nevoie de acces la literatura ştiinţifică de cercetare mondială cu texte integrale curente şi, nu în ultimul rând, cotate ISI. Practicile bibliotecilor universitare din România demonstrează că colegii noştri, odată cu aderarea la UE, au avansat mult pe acest segment. Un exemplu bun de urmat este Proiectul ANELiS – Acces naţional electronic la literatura ştiinţifică de cercetare. ANELiS este un Proiect structural lansat de Institutul Naţional de Informare şi Documentare – INID. Cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi constituie un suport de informare şi documentare profesională pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. Graţie acestui proiect pot fi accesate resursele electronice: – www.sciencedirect.com – platforma de cercetare ScienceDirect oferă acces în text integral la peste 25% din informaţia apărută la nivel global în domeniile ştiinţelor exacte şi umaniste, tehnologiei şi medicinei.


Este, incontestabil, cea mai importantă resursă informaţională academică, a zilelor noastre. Datorită proiectului ANELiS utilizatorii au acces la peste 1800 de reviste de specialitate în text integral, de la numărul curent şi arhiva pe ultimii patru ani. De menţionat că cea mai mare parte a revistelor sunt cotate ISI; – www.springerlink.com – SpringerLink este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare ştiintifică din România. Cuprinde reviste şi cărţi de specialitate editate de Springer-Verlag, Kluwer Academic Publishers, Urban and Vogel, Steinkopff şi Birkhäuser. Proiectul ANELiS oferă acces la peste 1800 de reviste cu text integral de la numărul curent şi arhiva până în 1997 în funcţie de apariţia jurnalelor; – www.informaworld.com – Taylor & Francis Group oferă acces la reviste străine ştiinţifice de cercetare cu text integral în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Informaworld™ este platforma care găzduieşte reviste, cărţi, enciclopedii online şi baze de date de rezumate şi indexări publicate de Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press şi Informa Healthcare. Proiectul ANELiS oferă acces la textul integral la peste 1180 de reviste online din 19 discipline academice, de la agricultură şi artă până la ştiinţe sociale şi zoologie, din care peste 560 de reviste sunt cotate ISI. Arhiva pusă la dispoziţie începe cu anul 1997; – proquest.umi.com/login – PROQUESTAcademic Research Library oferă acces la textul integral şi rezumate din reviste ştiinţifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Pe o singură platformă online se oferă acces la informaţii din peste 160 de domenii ştiinţifice: economie, literatură, geografie, psihologie, ştiinţă, drept, reviste şi cotidiane de interes general, educaţie, religie, sănătate, ştiinţe umaniste, calculatoare etc. de la edituri academice din toata lumea. Proiectul ANELiS oferă acces la peste 4070 de reviste de specialitate din toate domeniile ştiinţifice, dintre care peste 2800 în text integral; – www.oxfordjournals.org – Platforma Oxford Journals oferă acces cu text integral la reviste străine ştiinţifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Este oferită de una dintre cele mai mari edituri universitare din lume, o editură motivată de calitatea publicaţiilor sale. Veţi recunoaşte angajamentul acestei edituri î n standardele portofoliului său de reviste însumând 211 titluri, dintre care 125 reviste sunt cotate ISI; – www.journals.cambridge.org – Cambridge University Press publică în prezent peste 220 de

reviste academice peer-review. Conţinând ultimele cercetări dintr-o largă gamă de subiecte, revistele Editurii „Cambridge” sunt accesibile în întreaga lume în format print şi online. Editura „Cambridge” publică pe lângă revistele proprii şi reviste în colaborare cu peste 100 de societăţi profesionale şi academice pentru a asigura succesul optim al fiecărei publicaţii. Proiectul ANELiS oferă acces la peste 200 de reviste online în text integral de la numărul curent până în 1997 în funcţie de apariţia revistelor; – www.isiknowledge.com – Thomson ISI – Web of Science. Web of Science este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online, cuprinzând reviste ştiinţifice, livrată prin intermediul internetului. Disponibilă pe platforma online Web of Knowledge, oferă acces la rezumatele articolelor a peste 11 220 reviste ştiinţifice şi 120 000 de conferinţe ştiinţifice din 256 de discipline. Thomson ISI – Journal Citation Report. Journal Citation Reports este disponibilă pe platforma online Web of Knowledge şi oferă date statistice cuantificabile care permit evaluarea impactului revistelor în comunitatea ştiinţifică. Nu permite efectuarea de căutări după autor sau cuvinte-cheie. Această bază de date nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI şi date statistice privind dinamica citărilor. Această bază de date cuprinde doar revistele cotate ISI. Thomson ISI – Dervent Inovation Index. Derwent Innovations Index cuprinde date despre peste 14,3 milioane brevete şi invenţii înregistrate din 40 de ţări, inclusiv România. Oferă o privire de ansamblu la nivel internaţional asupra unei invenţii, inclusiv noutatea, proprietarul legal şi gradul de protecţie; – www.ulrichsweb.com – Ulrich's Periodicals Directory este o bază de date bibliografică care oferă informaţii complete, explicite şi detaliate pentru publicaţiile seriale editate pe tot cuprinsul globului. Acoperă toată aria de subiecte şi conţine atât publicaţiile cu apariţie regulată, precum şi pe cele cu apariţie neregulată. De asemenea, vă prezintă şi alte informaţii legate de preţ sau dacă publicaţiile pe care le căutaţi se distribuie contracost sau pot fi găsite gratuit. Având o gamă atât de largă de baze de date de valoare şi oferindu-le acces utilizatorilor, biblioteca nu va mai fi nevoită să dovedească societăţii despre utilitatea sa. Aşa un suport informaţional al ştiinţei şi inovării oferit de Biblioteca „Lucian Blaga” din Sibiu se pare că ar fi pe gustul oricărei biblioteci. La care se mai adaugă şi accesul la The European Library şi World Digital Library. Având atâtea resurse, biblioteca ar

347


48

putea presta o gamă largă de servicii pentru a uşura căutările cercetătorilor, depinde doar de imaginaţia bibliotecarilor. În continuare vă întreb: „Resursele electronice înlocuiesc bibliotecile clasice şi comerţul de carte?” Nu, încă! Nimeni nu neagă rolul cărţii. Cartea rămâne resursa fără de care biblioteca nu va mai exista. Însă, când vorbim de cercetarea ştiinţifică şi inovare, pentru o bibliotecă ştiinţifică universitară – o resursă primordială în susţinerea cercetării ştiinţifice sunt bazele de date menţionate mai sus cotate ISI. Deci, mai întâi oferim produse calitative, apoi le comunicăm instrumentele de căutare şi propunem servicii de informare contra plată celor care şi le doresc.

Atunci se va schimba şi poziţionarea bibliotecii pe piaţa informaţională, iar rezultatul poziţionării este imaginea pe care utilizatorul de informaţii şi-o formează în minte asupra serviciilor prestate de bibliotecă. Referinţe bibliografice 1. Cheradi, N. Rolul bibliotecii universitare în asigurarea calităţii de instruire. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, 28 septembrie 2006, Chişinău. Ch., 2006, vol. 1, pp. 307308. 2. Managementul cercetării şi inovării. Bucureşti: Ed.ASE, 2007. 259 p.

PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII SERVIRII UTILIZATORILOR ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A ASEM Natalia SUVAC, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM Tendinţa principală a dezvoltării bibliotecii în secolul XXI este bibliotecă digitală. Perspectivele dezvoltării Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM sunt legate de transformarea bibliotecii în centrul de informare care va integra funcţiile şi serviciile tradiţionale în oferta informaţională adresată tuturor utilizatorilor pe toate suporturile existente: hârtie, magnetic, digital (programe şi calculatoare) şi comunicaţional (reţele). Într-un astfel de centru poate fi acordat accesul gratuit la internet pentru instruire şi cercetare ştiinţifică tuturor participanţilor din campusul universitar, aici sunt colectate şi sistematizate toate tipurile posibile de informaţii. Această abordare modifică şi principiul de bază al bibliotecii: acumularea de date prin furnizarea informaţiilor, distribuite şi stocate la distanţă, inclusiv prin internet. Caracteristica principală a bibliotecii este nu numărul de cărţi din colecţii, ci numărul şi diversitatea surselor de informare, accesul la care poate oferi o bibliotecă. Nu poate fi ignorată creşterea ponderii muncii individuale şi de creaţie a studenţilor, care, la rândul său, provoacă cerinţe ridicate pentru suportul informaţional al procesului de învăţământ, ştiinţific şi metodic în universităţi. În ultimii ani, utilizatorii bibliotecii noastre preferă versiuni electronice ale materialelor de instruire: materiale didactice, rezumate de teze, disertaţii, manuale electronice, reviste electronice şi baze de date. Principalele obiective de perspectivă ale bibliotecii, ar trebui să includă următoarele: ? promovarea efectivă a proceselor educaţionale şi ştiinţifice ale ASEM, pe bază de

interacţiune cu membrii facultăţilor, departamentelor şi, de asemenea, cu studenţii; ? crearea unor servicii moderne de informare pentru toate tipurile de utilizatori: studenţi, masteranzi, doctoranzi şi profesori, cu o abordare diferenţiată pentru furnizarea de informaţii; ? suport informaţional atât prin informare tipărită, cât şi prin informaţii pe baza noilor tehnologii informaţionale. În acest sens, este necesar să conturăm noul rol al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM: ? loc de studiu şi de cercetare; ? sursă de actualizare continuă şi informaţii perfectibile pentru utilizatori; ? canalul de legătură informaţională şi de comunicare cu administraţia, o parte a comunităţii universitare, care studiază şi evoluează în mod continuu. Principalele tendinţe de dezvoltare a departamentului de servire: ? accesul direct la informaţie; ? simplificarea procesului de servire; ? utilizarea tehnologiilor Web 2.0. Accesul direct la raft împreună cu facilităţile oferite de autoservire vine în întâmpinarea preferinţelor utilizatorilor, diminuează timpul de aşteptare şi oferă o servire directă şi rapidă. Însă pentru utilizatorii nespecifici accesul la informaţie rămâne parţial închis: numai prin aparatul informativ al bibliotecii, din cauza că instituţia noastră are interesele sale de marketing. Informaţia e o marfă, care nu întotdeauna se plasează într-un spaţiu deschis gratuit.


Departamentul de servire are sarcina de a continua activitatea ca partener activ în procesele de învăţământ şi de cercetare academică: ? cu servicii comode şi accesibile; ? deschis pentru toate categoriile de utilizatori; ? să devină „mediul educaţional” bazat pe o infrastructură tehnică adecvată şi pe dezvoltarea abilităţilor de lucru cu noi tipuri de purtători de informaţie; ? cu condiţii cele mai confortabile pentru utilizatori în bibliotecă; ? un educator activ al spiritului corporativ; ? receptiv la criticile şi la doleanţele utilizatorilor. Transformarea bibliotecii noi în zona didacticoştiinţifică. În viitorul apropiat majoritatea serviciilor de bibliotecă vor fi disponibile la distanţă cu staţii de lucru ale utilizatorilor din departamente, decanate şi de la domiciliu. Este evident că reglementările vechi cu referire la numărul de locuri în sălile de lectură în funcţie de contingentul utilizatorilor nu mai funcţionează, deoarece avem nevoie de evaluarea mijloacelor tehnice pentru biblioteci. Interacţiunea financiară cu clienţii. Relaţia „client – bibliotecă”, fie că este vorba de servicii cu plată în sălile de lectură (copierea, imprimarea materialelor), fie îndeplinirea comenzilor pentru unităţile academice şi clienţii externi, necesită o organizare atractivă, comodă şi simplistă. În acest context sunt binevenite şi utile diferite tipuri de promovare a serviciilor contra plată prestate în Biblioteca Ştiinţifică aASEM. Privind cultura organizaţională ar trebui să începem cu transformarea mentalităţii echipei manageriale. Aceasta poate fi realizată prin instruire, organizarea trainingurilor şi seminarelor, luând în consideraţie circumstanţele specifice şi caracteristice fiecărui departament în parte. Pasul următor este pregătirea pentru armonizarea sistemului de management, integrarea viziunii strategice şi a misiunii bibliotecii în structura proceselor organizaţionale. La această etapă ar trebui să se implice angajaţii de la toate subdiviziunile bibliotecii, deoarece în acest caz accentul se pune atât pe persoană, cât şi pe munca în echipă. Dezvoltarea principiului de lucru în echipă este destinat construirii bazei pentru interacţiune colectivă în organizaţie (exemplu: grupul de lucru privind organizarea de servicii pentru studenţi de la ciclurile 1 şi 2 ar trebui să includă personalul din toate sălile de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM). La îmbunătăţirea activităţii bibliotecii pot contribui, în opinia mea, comisiile sau consiliile specializate pe procesele de bază, a câte 5-7 persoane. Activitatea cu resursele umane. Pentru o dezvoltare cu succes, biblioteca ar trebui să

gestioneze selectarea, formarea, evaluarea, stimularea şi comunicarea, adică de a crea, a utiliza şi de a îmbunătăţi metodele speciale, procedurile, programele organizării strategiei de personal. Este necesară, în acest context, îmbunătăţirea abilităţilor personalului bibliotecii. În special, se cere a fi rezolvată problema instruirii personalului, utilizând noi tehnologii informaţionale, orientate pentru căutarea şi utilizarea surselor existente de informare. Pentru a realiza cu succes aceste obiective, ar fi utilă organizarea stagiilor, vizitelor de lucru a personalului în bibliotecile din România, Ucraina şi Rusia. Utile pentru personal pot fi şi cursurile de formare cu privire la informatizarea proceselor de bibliotecă, reţelelor informatice, organizate în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM. Personalul bibliotecii este cea mai dificilă sarcină. Având în vedere salariul destul de modest, biblioteca rezolvă această problema prin menţinere, şi nu prin atragere a personalului. Însă utilizarea activă a noilor tehnologii ale informaţiei în serviciile de bibliotecă necesită un personal cu cunoştinţe şi competenţe noi. Parţial problema poate fi rezolvată prin recalificarea personalului deja existent. În plus, va trebui să implicăm în personalul bibliotecii ingineri, psihologi, economişti, designeri. Perfecţionarea sistemului de motivare a personalului bibliotecii. Recompensa angajaţilor pentru costurile de timp, energie, inteligenţă, pe care ei le depun lucrând asupra scopurilor bibliotecii, ar trebui să fie efectuate conform rezultatelor, în mod individual. Motivaţia bibliotecarelor este influenţată de mai mulţi factori – remunerare, evaluare a performanţei, dezvoltare profesională, perspectivele de creştere profesională, cultura generală. Biblioteca universitară de succes trebuie să fie calificată pentru a stimula inovarea şi pentru a pune în aplicare realizările ştiinţei, să utilizeze planificarea strategică şi strategia de personal, să dezvolte comunicaţiile sociale, să desfăşoare cercetări de marketing independente şi să se adapteze flexibil la procesul academic şi ştiinţific. Referinţe bibliografice Cheradi, N. Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă din perspectiva problemelor educaţionale. În: Învăţământul universitar din Republica Moldova: dezvoltare şi tendinţe de reformare în context european: materialele Conferinţei metodico-ştiinţifice (19 aprilie 2006). Ch.: Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2006, pp. 88-90.

49


DIVERSIFICAREA SERVICIILOR INFORMAŢIONALE ÎN SPRIJINUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL Angela AMORŢITU, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM

50

Serviciile şi activităţile bazate pe tehnologii informaţionale furnizate de bibliotecile universitare ajută studenţii să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţa de educaţie, în conformitate cu scopul edificării unei esocietăţi şi contribuie la dezvoltarea lor ca fiinţe umane capabile să joace un rol activ în societate. Învăţământul, ca factor important al evoluţiei societăţii, înregistrează astăzi schimbări radicale la nivel mondial. Necesitatea implementării internetului în educaţie constituie o maximă prioritate, oferind noi soluţii învăţământului, odată cu apariţia unor concepte noi, îmbunătăţirea tehnicilor vechi şi evoluţia comunicării multimedia. Bibliotecile, la rândul lor, ca parte integrantă a procesului de învăţământ, au înţeles rolul şi importanţa acestui nou mediu de comunicare, informare şi documentare şi l-au folosit ca o nouă resursă informaţională. Bibliotecarii, prin identificare, selectare, organizare a resurselor informaţionale din internet, contribuie la crearea bibliotecilor virtuale. Studenţii au nevoie de servicii pentru dezvoltarea lor intelectuală şi emoţională, prin acumularea de cunoştinţe şi deprinderi lingvistice, sociale, educaţionale. Bibliotecile universitare pot promova această dezvoltare şi pot oferi studenţilor oportunităţi de a-şi cultiva deprinderile sociale şi un interes pentru ştiinţă şi cultură. Bibliotecarul are un rol important ca selector şi organizator de resurse multimedia şi ca ghid pentru utilizatori. Una dintre sarcinile bibliotecarului este de a pune în ordine informaţia abundentă existentă pe internet, proiectând şi creând servicii de bibliotecă de bună calitate accesibile de la distanţă. În această ordine de idei aş dori să menţionez că anume în realizarea acestor scopuri a fost creat Centrul Multimedia în structura Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM. Colecţia c entrului reprezint ă un complex informaţional, care include documente electronice, multimedia [integrarea într-o concepţie unitară a imaginilor, textelor, sunetelor], audio, video. O parte componentă specială a acesteia o constituie colecţia de multimedia realizată în cadrul ASEM în sprijinul procesului de învăţământ şi didactic. Centrul Multimedia oferă spaţiile celor mai diverse forme de manifestări ştiinţifice şi culturale ale comunităţii universitare.

Centrul Multimedia are drept scop, împreună cu proiectele deja elaborate în sfera dată, să soluţioneze problema creării unei infrastructuri, ce ar asigura sporirea calităţii proceselor de acumulare, păstrare şi utilizare efectivă a resurselor informaţionale electronice. Lansarea unui program de această proporţie este determinată de: ? sporirea eficienţei utilizării resurselor informaţionale, ca o componentă importantă a patrimoniului universitar; ? utilizarea în scopuri ştiinţifice, didactice şi socioculturale a posibilităţilor oferite de tehnologiile informaţionale moderne; ? coordonarea activităţii facultăţilor şi a bibliotecii; ? consolidarea şi sporirea eficienţei utilizării mijloacelor alocate pentru crearea resurselor şi tehnologiilor informaţionale; ? susţinerea producătorului din ASEM de resurse şi tehnologii informaţionale; ? oferirea facilităţilor de procesare a informaţiei în sprijinul procesului de învăţare-predare. Funcţionarea Centrului Multimedia permite pentru utilizatori de a asigura dreptul constituţional la informaţie; a spori esenţial eficienţa activităţii în sferele economiei naţionale în baza formării şi utilizării unui mediu informaţional calitativ nou; a păstra şi a dezvolta potenţialul ştiinţific şi cultural al ţării; activizarea proceselor de integrare şi colaborare internaţională în spaţiul unic ştiinţific, cultural şi educaţional. Rezumând cele expuse, putem afirma că realizarea unui astfel de proiect este un imperativ al momentului de tranziţie a Republicii Moldova către societatea informaţională şi a cunoaşterii. Drept rezultat al realizării acestei idei, ar deveni posibilă constituirea unui mediu pentru susţinerea bibliotecii electronice, care reprezintă un complex de mijloace informaţionale, tehnice pentru înregistrarea diverselor colecţii electronice şi prezentarea lor unificată, ceea ce va permite căutarea informaţiei în totalitatea integrată a colecţiilor înregistrate pentru diferite categorii de utilizatori. Vor fi create şi incluse în componenţa bibliotecii electronice colecţii şi fonduri care, pe de o parte, vor conţine informaţia cea mai valoroasă şi, pe de altă parte, vor asigura soluţionarea problemelor tehnologice de creare şi susţinere a resurselor informaţionale electronice.


Oferta Centrului Multimedia este caracterizată de următoarele aspecte: 1) un mediu de educaţie în reţea care stimulează şi creează deprinderi pentru informare şi educaţia permanentă şi cunoştinţe despre TI ce pot fi extinse virtual oriunde prin serviciile bazate pe web; 2) contribuţie importantă la dezvoltarea tuturor formelor de alfabetizare incluzând: alfabetizarea funcţională, digitală, vizuală şi media; 3) oferirea de servicii gratuite pentru utilizatori (acces la internet, servicii de scanare, imprimare); 4) prestarea de servicii contra plată în scopul facilitării condiţiilor de lucru pentru studenţi, comoditate în spaţiile ASEM (copiere, listare, scanare, livrare a documentelor, furnizarea de informaţii faptice / adrese electronice ale clientului; servicii de procesare a informaţiilor. Una din funcţiile speciale ale Centrului este oferirea utilizatorului a serviciilor informaţionale cât mai diverse.Aceasta se realizează prin: ? consultarea bazelor de date şi a CD-urilor disponibile în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM (Legislaţia Republicii Moldova, EBSCO Publishing, baze de date disponibile prin proiectele elFL Direct; INASP-PERI – program de disponibilizare a informaţiei ştiinţifice pentru cercetători; Depository Library Program al Băncii Mondiale de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi al Fondului Monetar Internaţional; Centrul European de Documentare); ? acces OPAC (Online Public Acce Catalogue) de la toate calculatoarele; ? acces la 995 CD-uri din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice aASEM; ? oferirea utilizatorului pentru studii un acces liber la biblioteca electronică a Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM. Biblioteca electronică a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM conţine: ? resurse de reţea proprii, create în cadrul instituţiei (catalogul electronic de înregistrări bibliografice OPAC, producţia editorială în formatul PDF, înregistrată pe CD); ? resurse electronice externe cu accesul pe baza abonării, contractelor, licenţierii etc.; ? resurse multimedia; ? resurse audio şi video. Repertoriul resurselor în Biblioteca Ştiinţifică a ASEM Catalogul electronic (OPAC). Conţine 75 000 înregistrări bibliografice privind cărţi, reviste, articole din reviste şi culegeri, teze de doctorat, autoreferate şi documente audiovizuale tezaurizate în Biblioteca Ştiinţifică aASEM.

Baza de date „Jurist”. Sistemul informatic „Legislaţia Republicii Moldova” conţine acte juridice cu caracter normativ-politic, începând cu anul 1989, inclusiv actele normative anterioare, care nu şi-au pierdut actualitatea, în limbile română şi rusă. Baza de date include următoarele compartimente; Legile Republicii Moldova; Decretele preşedintelui Republicii Moldova; Hot ărârile Parlamentu lui RM; Acte internaţionale la care a aderat Republica Moldova; Hotărârile Comisiei de Stat pentru Piaţa Hârtiilor de Valoare; Hotărârile Guvernului RM; Actele Ministerului Finanţelor; Actele Inspectoratului Fiscal de Stat al RM; Alte acte ministeriale şi departamentale. Actele sunt ordonate conform Clasificatorului general al legislaţiei. Fiecare document conţine data adoptării, data promulgării, data abrogării, unde şi când a fost publicat şi altele date. Baza de date EBSCO Publishing – 11 baze de date (18 200 reviste full-text, peste 2500 cărţi, broşuri şi ediţii de referinţă în limba engleză, colectate din întreaga lume). Pe site-ul http://search.EBSCOhost.com este montat un translator în limbile franceză, germană, spaniolă, portugheză, ceea ce permite utilizatorilor, cunoscători de limbile respective să consulte articolele full-text. Informaţia pe EBSCOhost este actualizată zilnic. Articolele sunt prezentate în două formate: HTML şi PDF (8000 de reviste economice, inclusiv; Harvard Business Review, California Management Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Industrial & Labor Relations Review, Journal of Management Studies, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Research (JMR), Journal of Marketing, Journal of International Marketing etc.). Programul INTAS PERI . Participarea în Programul PERI asigură accesul utilizatorilor la ediţii academice fundamentale şi baze de date full-text din diverse domenii ale ştiinţei. În prezent, cercetătorii din ASEM au acces la următoarele resurse: Baza de date Blackwell Synergy – reprezintă versiunea electronică on-line a revistelor Editurii „Blackwell”, cuprinzând un milion de articole full-text în limba engleză din 850 reviste. Conţine articole full-text şi rezumate din majoritatea revistelor Editurii „Blackwell”, editate de către asociaţii academice şi profesionale internaţionale; Baza de date Oxford University Press – acces direct la 180 reviste electronice ştiinţifice din domeniile drept, tehnologie, matematică, medicină, ştiinţe socioumanistice, publicate de către Oxford University Press; Baza de date Emerald Group Publishing

51


52

Limited – acces direct la 200 reviste electronice ştiinţifice. Editura engleză „Emerald” este lider pe piaţa de publicaţii academice şi a literaturii profesionale din domeniul managementului, marketingului şi a ştiinţelor informaţionale, este o editură recunoscută pe plan mondial. Resursele electronice ale Centrului European de Documentare (EUi). Informarea europeană a adăugat o componentă nouă, a extins accesul la informaţie şi a oferit bibliotecii de a se implica mai mult în satisfacerea cerinţelor utilizatorilor. Resurse informaţionale ale centrului sunt distribuite centralizat de către Publications Office şi cuprind monografii şi ediţii periodice pentru toate categoriile de utilizatori – Official Journal of the European Union (Seriile L+C CDROM); COM Documents – disponibile pe site-ul EURLex; ESC and COR documents; Publications of the European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions (Publicaţiile Fundaţiei Europene pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă); Eurostat publications (Eurostat Yearbook, Regions: Statistical Yearbook, European Business: Facts and Figures, Eurostat Electronic Library); „General public” publications and brochures ; Publications and broshures produced by the Offices and Oelegations of the Commision. Centrul oferă acces la ediţiile UE în format electronic în regim on-line şi pe CD-ROM. Publicaţiile electronice şi bazelor de date sunt accesibile pe site-ul UE: http://europa.eu.int. Resursele electronice ale Băncii Mondiale. În cadrul programului „Biblioteci depozitare şi regionale” Banca Mondială colaborează cu biblioteci din 217 ţări din întreaga lume, printre care şi cu cele din Republica Moldova. Aceste biblioteci sunt parteneri activi ai Băncii Mondiale în organizarea colecţiilor de publicaţii, în diseminarea informaţiilor despre aceste publicaţii şi în promovarea accesului la ele pentru diferite grupuri de utilizatori. În anul 2006, Biblioteca Ştiinţifică aASEM a fost înregistrata la World Bank e-Library, care oferă accesul on-line la 4000 de publicaţii pe adresa http://www. worldbank.org/elibrary. Modelul propus de biblioteca electronică universitară bazat pe mai multe nivele creează premise pentru atmosfera de colaborare eficientă între diferiţi participanţi la procesul de învăţământ (profesori, studenţi, bibliotecari, specialişti în domeniul tehnologiilor informaţionale etc.). Obiectivul strategic al acestei colaborări este pregătirea specialiştilor cu un nivel înalt de cunoştinţe în domeniul tehnologiilor

informaţionale. Acesta presupune însuşiri şi deprinderi de instruire continuă pe tot parcursul activităţii profesionale, care permite orientarea eficientă în torentul informaţional în creştere. Aceste însuşiri şi deprinderi sunt necesare în condiţiile de influenţă a mediului extern, în care nu există nimic mai stabil decât schimbarea. În acest context, este nevoie de o astfel de organizare a procesului de învăţământ, în care studentul să înveţe să utilizeze întregul masiv informaţional la care are acces, să selecteze informaţia necesară pentru soluţionarea problemelor practice şi să fie capabil să ia o decizie personală În cadrul colaborării între profesori şi bibliotecari, fiecare partener îşi are rolul său. Contribuţia profesorului constă în determinarea conţinutului materialului didactic, cunoaşterea părţilor forte şi slabe ale activităţii studenţilor, motivaţiilor şi intereselor lor. Bibliotecarii, având deprinderi de căutare, colectare şi de prelucrare a informaţiei, îl pot ajuta pe profesor la elaborarea cursurilor. Un bibliotecar calificat poate deveni un consultant al studenţilor în procesul de căutare a informaţiei, adică să preia o parte din sarcinile profesorului. Drept rezultat al acestei colaborări va fi utilizarea mai eficientă a resurselor informaţionale, precum şi perfecţionarea activităţii cadrelor didactice şi a bibliotecarilor. Trecerea de la coexistenţă la o colaborare eficientă între bibliotecă şi profesor va optimiza funcţionarea subsistemelor „student-profesor” şi „bibliotecă-utilizator”. Bibliografie 1. Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice, 2009: raport. Ch., 2010. 67 p. 2. Cheradi, Natalia. Asigurarea tehnologicoinformaţională a bibliotecilor electronice în cadrul sistemului de instruire şi cercetare. În: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-18 noiembrie 2007 / Univ. Tehn. a Moldovei. Ch.: UTM, 2007. Vol. 1, pp. 481-485. 3. Cheradi, Natalia; Gudima, Ana. Centrul Multimedia al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM: Cinci ani în serviciul utilizatorului ASEM. În: Curierul economic. 2009, nr. 14-15, pp. 10-11. 4. Rău, Alexe. Eseu asupra evoluţiei referinţelor virtuale şi a serviciilor virtuale de referinţe. În: Magazin bibliologic. 2006, nr. 2-3, pp. 119-132. 5. Guidelines for implementing and maintaining virtual reference services [online]. Acces: http://www. ifla.org


DEZVOLTAREA CONŢINUTULUI DIGITAL ÎN UNIVERSITĂŢI: ABORDĂRI CONCEPTUALE Inna KORCEVSKAIA, Ana MUNTEAN, Doina NICHIFOR, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM Dezvoltarea societăţii informaţionale a devenit o realitate şi o necesitate şi în activitatea bibliotecilor de servire performantă a utilizatorului. Fiind în pas cu timpul, biblioteca folosește tehnologiile informaţionale noi, ce asigură nu numai informaţia amplă despre fondurile deţinute, dar şi texte integrale ale publicaţiilor care fac parte din fondul bibliotecii digitale. Biblioteca virtuală – colecţie de resurse, disponibile pe unul sau mai multe resurse de calcul, care sunt accesate printr-o interfaţă unică. Utilizatorul nu cunoaşte locul exact în care se găsesc aceste resurse – localizarea este „virtuală”. Utilizatorul poate căuta, regăsi şi accesa aceste resurse prin intermediul reţelei de calculatoare. Resursele educaţionale – constau din lucrări în format electronic, cum ar fi: cărţi, cursuri, lecţii, teme, teste, prezentări, programe de calcul etc., ce constituie materialele didactice, de studiu sau documentare. Obiectivul Bibliotecii virtuale este de a asigura şi a promova, oportun şi într-o manieră corespunzătoare, accesul la resursele educaţionale necesare îndeplinirii cu bune rezultate a procesului de învăţământ. Toate iniţiativele de nivel european sunt îndreptate spre constituirea de baze de date pentru o mai bună diseminare a informaţiei, pentru a permite utilizatorilor accesul on-line la resurse, pentru activarea procesului de creaţie în format electronic, pentru promovarea şi prezervarea digitală a patrimoniului cultural naţional şi european în format electronic. Tendinţa dezvoltării tehnologiilor informaţionale în bibliotecă este de neconceput fără o bibliotecă digitală, care trebuie să fie componenta de bază a unei biblioteci informatizate. În pofida diverselor abordări ale noţiunii de bibliotecă digitală, noi o percepem în sistemul informaţional, cuprinzând fonduri depozitare şi active, catalogul resurselor electronice, interfaţa aplicaţiei şi setul de resurse soft şi hard care asigură păstrarea îndelungată şi accesul rapid la aceste resurse. Cu părere de rău, noi nu putem spune că la moment avem biblioteci digitale. Ne aflăm la stadiul incipient de acumulare a resurselor electronice, ne ocupăm de cercetarea reglementară a documentaţiei, participăm la organizarea depozitării resurselor electronice pentru studiere la distanţă. Crearea unei biblioteci digitale soluţionează mai multe probleme. Una din cele mai importante este

insuficienţa literaturii tradiţionale pentru asigurarea necesităţilor beneficiarilor. Cauzele sunt diverse, de la simpla pierdere a cărţii, achiziţionarea redusă a noilor publicaţii şi conservarea documentelor aflate într-o stare avansată de deteriorare. Constituirea bibliotecii digitale are ca principal scop lărgirea accesului la informaţie, conservarea, protecţia şi promovarea colecţiilor. Ţinând cont de dezvoltarea societăţii informaţionale şi cunoaşterea la nivel avansat a noilor tehnologii de către utilizatori, bibliotecile digitale pot acoperi necesităţile procesului de studiu al unei instituţii de învăţământ superior cu materiale în format electronic. Din aceste motive ar fi binevenită crearea unei biblioteci digitale care ar conţine publicaţiile profesorilor instituţiei respective. Biblioteca digitală ar putea conţine următoarele compartimente: ? manuale şi alte materiale metodice ale instituţiei; ? literatura cu tiraj redus; ? autoreferate şi teze de doctor ale profesorilor; ? publicaţii de referinţă editate în instituţia respectivă (care conţin informaţii referitor la lucrări practice, teze anuale şi teze de licenţă); ? lecţii audio şi video (conform curriculumului instituţiei). Selectarea documentelor pentru biblioteca digitală se face în conformitate cu suprasolicitările de literatură, starea fizică a originalului şi insuficienţa exemplarelor. Poate fi fondată secţiunea de autoreferate şi teze de doctor cu respectarea restricţiilor de copyright. Accesul la informaţie îl pot avea doar utilizatorii care au un oarecare statut în instituţia corespunzătoare: student, masterand, doctorand, lector ori colaborator, care sunt înregistraţi şi au carnet de cititor al bibliotecii. Un proces destul de important în formarea bibliotecii electronice îl constituie digitizar ea documentelor. Aceasta din urmă se referă la conversia unui element – fie că este vorba de un text tipărit, un manuscris, o imagine, un sunet, un film sau o înregistrare video – de la un format analog la un format digital. Digitizarea presupune captura d igitală, transformarea din forma analogă în forma digitală, descrierea şi reprezentarea obiectelor de patrimoniu şi a documentaţiei referitoare la acestea, procesarea,

353


54

Schema generală a etapelor procesului de digitizare a documentelor asigurarea accesului la conţinutul digitizat şi prezervarea pe termen lung. Digitizarea constă în: ? transpunerea unui document din format tradiţional în format digital, prin diverse mijloace; ? organizarea documentelor digitizate în bază de date sau sisteme. Soluţia aleasă pentru digitizarea documentelor va fi compusă dintr-un scanner cu alimentare automată a documentelor, un calculator pentru prelucrarea datelor, softul respectiv şi, bineînţeles, operatorul uman. În cadrul procesului de digitizare se scanează fiecare pagină în parte, conţinutul acesteia este înregistrat, apoi are loc răsucirea paginii ce urmează a fi scanată. O carte electronică poate fi stocată ca fişier în format PDF sau alt format care păstrează la maximum forma originalului. Noile tehnici de digitizare, recent dezvoltate, combină în mod optim robotica, electronica digitală şi tehnica de calcul prin crearea liniei de digitizare care oferă în premieră o soluţie complet integrată. Cele două avantaje majore ale liniei de digitizare sunt productivitatea foarte înaltă şi menţinerea integrităţii fizice a cărţii supuse procesului de digitizare. Manipularea documentelor, transferul şi digitizarea lor se fac în mod automat, asigurându-se prezervarea fidelă a conţinutului informaţiei precum şi a formei originale a documentului indiferent de tipul acestuia (cărţi, reviste, colecţii de ziare, manuscrise, fotografii). În octombrie 2002, firma elveţiană 4Digitalbooks ASSY, cea care a conceput Digitizing Line, a instalat

un prim echipament de acest tip la Green Library, una dintre bibliotecile Universităţii Stanford, California. Rezultat direct al unui prototip pentru formatul maxim A4, prima versiune industrială a lui Digitizing Line permite scanarea complet automată a volumelor sau a ziarelor până la formatul A2. Echipamentul realizează în premieră mondială întoarcerea automată a paginii pentru întreaga gamă de formate de pagină. Bibliotecile Universităţii Stanford au în total aproximativ opt milioane de cărţi digitizate printre care toate titlurile publicate de Stanford University Press, inclusiv conservarea lucrărilor începând cu 1923. În prezent, sistemul Digitizing Line instalat la Stanford funcţionează la capacitate maximă pentru a scana câteva mii de cărţi anual. Proiectul prin care s-a dezvoltat linia de digitizare la Biblioteca Universităţii din Southampton se numeşte BOPCRIS. Una dintre principalele lui activităţi este scanarea documentelor parlamentare, rare şi istorice, folosind Digitizing Line, un echipament de înaltă precizie, pentru prima dată folosit în iunie 2004 în Marea Britanie într-o bibliotecă de cercetare şi a doua din lume în acest domeniu. Simon Brackenbury, director de proiecte de digitizare la Southampton, afirmă: „Într-un anume fel, acest proiect este un studiu de caz în automatizare. Linia de digitizare are o productivitate ridicată (scanează 600 pagini/oră, astfel, avem posibilitatea să scanăm 1 000 000 de pagini într-un an), permiţându-ne scanarea unui număr mare de documente, ceea ce va face posibil accesul la documentele istorice” (inaccesibile utilizatorilor până în acel moment).


O altă unitate a Digitizing Line este instalată la Walck (lângă Strasbourg), într-o secţie de producţie a companiei Infotechnique. Instalaţia, împreună cu altele trei, constituie un ansamblu menit să digitizeze mii de registre similare de formatulA2. Strategia de dezvoltare pentru 2004-2007 a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti include crearea unei biblioteci digitale, constând din publicaţii periodice din domeniul biblioteconomic (articole realizate de către angajaţii bibliotecii care sunt de acord să le ofere spre consultare on-line). Un alt obiectiv îl reprezintă digitizarea documentelor valoroase şi a documentelor frecvent solicitate, ieşite de sub incidenţa legii privind drepturile de autor (de exemplu, prima ediţie a poeziilor lui Mihai Eminescu din 1884). În prezent 10 000 de pagini din colecţiile speciale ale bibliotecii există în format digital şi vor fi făcute publice. În Republica Moldova a început să se acorde interes tot mai mare acţiunilor de digitizare, în special a materialelor vechi, pentru a oferi acces mai mare şi pentru a prezerva documentele în acelaşi timp. Însă paşii sunt deocamdată mărunţi şi nu putem vorbi de nivelul atins de alte ţări în acest domeniu. Un exemplu poate fi Biblioteca Naţională Digitală Moldavica, care oferă pentru prima dată acces integral la moştenirea culturală scrisă, inclusiv cărţi, manuscrise, tipărituri vechi şi rare, alte documente patrimoniale, în scopul conservării, prezervării colecţiilor şi accesului facil al utilizatorului la informaţii, deschizând noi căi de explorare a patrimoniului cultural naţional. BND Moldavica este concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul „Memoria Moldovei”, accesibil pe site-ul BNRM şi concomitent ca un serviciu web de asigurare a accesului integrat la variantele numerice ale unor documente patrimoniale neincluse în registru, variante stocate pe serverele locale ale bibliotecilor şi ale altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale din Moldova. BND conţine peste 100 mii de pagini digitizate, şase categorii de publicaţii patrimoniale din fondurile BNRM: manuscrise; carte veche; publicaţii periodice naţionale vechi; hărţi; cărţi poştale; exlibrisuri. Un alt exemplu poate fi Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu”, care din 2007 a început digitizarea documentelor despre Chişinăul vechi. La moment acest proces este la etapa de scanare şi de descriere a documentelor digitale. Resursele digitale ale Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM. Conform „Regulamentului cu privire la

Biblioteca electronică a ASEM”, care în prezent este în proces de elaborare, activitatea de creare a colecţiei electronice a publicaţiilorASEM a început în anul 2005, în baza deciziei senatului. S-a pornit de la ideea că anume această parte componentă a colecţiei constituie unica sursă de informaţii, necesară pentru asigurarea dezvoltării efective a proceselor de instruire şi de cercetare în cadrul instituţiei. Publicaţiile ASEM sunt resursele bibliotecii electronice în formă de fişiere PDF, înregistrate şi pe CD-uri şi reflectate în catalogul electronic al bibliotecii. Fişierele prezintă versiunea electronică (sau scanată, în cazul documentelor mai vechi) a documentelor, create în baza cerinţelor pentru publicaţiile tradiţionale. Digitizarea resurselor proprii are două direcţii: prima, reprezintă crearea colecţiei electronice a tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, reflectând rezultatele cercetărilor ştiinţifice, a doua – crearea versiunilor electronice a materialelor didactice elaborate şi editate în cadrul ASEM. Lucrările privind formarea şi dezvoltarea colecţiei electronice a ediţiilor ASEM au fost organizate începând cu anul 2005 şi realizate de către personalul Centrului Multimedia. La moment au fost prelucrate şi puse la dispoziţia utilizatorilor 485 documente (cărţi, manuale, programe, teste, disertaţii, autoreferate, reviste economice, culegeri ale conferinţelor etc.). Tezele şi autoreferatele în format electronic sunt prezentate bibliotecii de către autori în baza unei decizii a Senatului ASEM. Bineînţeles, autorii doresc ca aceste resurse care reprezintă arhiva electronică a instituţiei să fie utilizate numai în cadrul reţelei locale. Avantajele bibliotecii digitale în comparaţie cu documentele tipărite: ? siguranţa şi posibilitatea de păstrare compactă a informaţiei; ? rezolvarea problemei de asigurare a procesului de studiu cu manuale şi materiale didactice;· accesul nelimitat la informaţie, indiferent de plasarea fizică a documentului. Organizarea bibliotecii digitale necesită investiţii materiale enorme şi rezolvarea problemelor legislative. Astfel, pentru înaintarea proiectului de creare a unei biblioteci digitale a instituţiei de învăţământ superior, este necesară conlucrarea cu administraţia instituţiei, serviciul juridic, facultăţile, subdiviziunile responsabile de elaborarea şi editarea resurselor informaţionale avându-se şi acordul autorilor, profesorilor, lectorilor din instituţia respectivă. Trebuie de menţionat, că elaborarea noilor prototipuri de studii superioare, orientarea spre dezvoltarea studiilor inovative cu utilizarea diferitor tehnologii de instruire, cer de la bibliotecile instituţiilor

355


superioare nu numai îmbunătăţirea calităţii servirii şi perfec ţ ionarea proceselor tehnologice, dar şi schimbări importante în activitatea administrativă, care în cele din urmă, nemijlocit influenţează la îmbunătăţirea imaginii instituţiei. Referinţe bibliografice

56

1. Studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor bibliotecilor / Biblioteca Naţională a României. Bucureşti, 2007. 2. Popescu, Aurelian-Cătălin. Prezervarea şi conservarea patrimoniului documentar naţional. Concept şi dinamică: teză de doctorat. Bucureşti, 2008. 3. Portalul „Moldavica” [resursă electronică]. Acces: www.moldavica.bnrm.md 4. Pop, Liviu Ovidiu. Dificultăţi în păstrarea

materialului digital pe termen lung: lucrare de diplomă. Cluj-Napoca, 2009. 5. Enescu, Alexandra; Toma, Adriana. Biblioteca digitală – de la proiect la realitate /ABR. 2008 6. Repanovici, Angela. Conservarea documentelor vechi şi rare prin metode digitale. Linie de digitizare. În: BuletinulAGIR. 2007, nr. 4, pp. 53-60. 7. Cheradi, Natalia. Asigurarea tehnologicoinformaţională a bibliotecilor electronice în cadrul sistemului de instruire şi cercetare. În: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-18 noiembrie 2007 / Univ. Tehn. a Moldovei. Ch.: UTM, 2007. Vol. 1, pp. 481-485. 8. Роль библиотеки в развитии информационной среды вуза [resurs ă electronică]. Acces: http://gazeta.library.nstu.ru/archive

E-LEARNING: RESURSE INFORMAŢIONALE PENTRU STUDENŢI Lilia LUPAN, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM Ritmul rapid al inova ţiilor, al schimbărilor tehnologice, ciclul scurt de viaţă al serviciilor şi tehnologiilor ridică noi provocări în faţa salariaţilor şi managerilor. Dezvoltarea tehnologiei informaţionale oferă posibilităţi foarte mari pentru utilizatorii săi. E-mailul, poşta vocală, video-conferinţele, vor amplifica interacţiunea interumană fără a mai fi nevoie de deplasări de câteva zile sau săptămâni, perioadă în care persoana respectivă îşi părăseşte circuitul profesional şi familial. Descoperirea unor noi metode şi tehnici, determină ca o parte de cunoştinţele, abilităţile existente să devina depăşite, să necesite a fi schimbate şi în modul acesta, să schimbe o parte importantă a culturii organizaţionale implicate. Treptat se încheagă acum o teorie care să susţină şi să direcţioneze practica educativă, orientată spre elaborarea principiilor învăţării eficiente după material de pe suport tipărit, audio sau digital, susţinut de interacţiunea profesor-student, în condiţiile promovării studiului independent şi colaborării la distanţă. Mediul de comunicare rămâne doar un suport nelipsit de importanţă, deoarece procesul de predare-învăţare dimensionează diferit, accentul fiind însă pus pe dezvoltarea unor studii educative eficiente.

Sistemul de învăţământ se cere transformat din sistem centralizat de instruire într-o sferă de servicii de instruire flexibilă, dinamică, diferenţiată şi deschisă pentru schimbări operative, orientată spre student şi necesităţile lui. Se impune învăţământul permanent, deschis, la distanţă, umanizat, individualizat şi actualizat, care devine realistic doar sub forma de eLearning. Instruirea computerizată care are loc prin utilizarea reţelelor informaţionale de internet sau de intranet se mai numeşte e-Learning. În sens larg, prin e-Learning se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. Termenul, preluat din literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţ are prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecţie a ac ţ iunilor educative cu mijloacele informatice moderne. În sens restrâns e-Learningul reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă planificată de predare-învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi stimulate de studenţi în maniera proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării, în special, prin internet.


Internetul constituie atât mediul de distribuţie a materialelor, cât şi canalul de comunicare între actorii implicaţi. În Republica Moldova instruirea deschisă la distanţă se află la o etapă iniţială, puţin dezvoltată. La ASEM sunt organizate, de către Centrul de dezvoltare economică şi afaceri publice al Academiei de Studii Economice din Moldova, studii de recalificare profesională care se desfăşoară conform programei de învăţământ continuu, aprobată de Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova. Studiile sunt predestinate tuturor deţinătorilor diplomelor de licenţă din toate sferele de activitate, conducătorilor de întreprinderi, proprietarilor de întreprinderi mici şi mijlocii şi celor care deja au finalizat studiile la una din specialităţile cu profil economic. Pregătirea de bază constă în predarea disciplinelor: • finanţe şi contabilitatea firmei; • managementul afacerii; • actuariat şi riscuri în afaceri; • studii de calificare profesională suplimentară la specialitatea informatică. Lecţiile se desfăşoară în limbile română şi rusă şi sunt bazate pe tehnologia învăţământului la distanţă ,,Course Management System Moodle”. La finele studiilor se înmânează Diploma de recalificare profesională, eliberată de Academia de Studii Economice din Moldova. Mai multe sisteme de e-Learning oferă acces la articole, cărţi electronice, baze de date, precum şi oportunităţi extinse de învăţare fără să se facă apel la sprijinul bibliotecarului. În această situaţie bibliotecarii trebuie să se implice în aceste proiecte, pentru promovarea e-resurselor. În cadrul conferinţelor IFLA problema impactului eLearningului asupra bibliotecilor a constituit un punct important pe ordinea de zi, fiind abordate probleme legate de suportul oferit de biblioteci pentru studenţi „la distanţă”; impactul e-Learningului în pregătirea personalului bibliotecilor; predarea şi învăţarea în mediul electronic. S-a ridicat şi problema îmbunătăţirii relaţiei dintre e-Learning şi biblioteca digitală şi dacă aceasta din urmă poate constitui un răspuns la provocările lansate de e-Learning, fiind necesare existenţa resurselor full-text digitale (e-books, epapers etc.). Caracteristica dominantă a învăţământului la distanţă este munca individuală şi independentă a studentului, asistată şi îndrumată de profesori. Instituţiile şi dascălii controlează furnizarea educaţiei, în timp ce studentul este responsabil cu învăţarea. Profesorii care monitorizează pregătirea studenţilor pe durata cursului verific ă prezenţ a cursan ţilor,

monitorizează întrebările studenţilor, conduce teste, verifică performanţele studenţilor, acordă consultaţii, fie în cadrul unor dezbateri comune, fie prin e-mail, fax, telefon etc. Avantajele unui sistem de e-Learning: ? permite familiarizarea studen ţ ilor sau persoanelor individuale cu noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale; ? are capacitatea de a pune la dispoziţia studentului mai multe resurse de învăţare, permiţând totodată conectarea acestora cu o comunitate educaţională globală; ? materialul este centrat pe student şi pe nivelul de cunoştinţe ale acestuia; ? accesibilitate mai mare (oricine, oriunde, oricând); ? ritm propriu de învăţare, confortabilitate, reducerea consumului de timp şi a cheltuielilor de deplasare în campus; ? independenţă în timp şi spaţiu; ? interacţiune neconstrângătoare şi liberă cu profesorul, feedback prompt, relaţie pedagogică individualizată. Într-adevăr, învăţământul la distanţă stimulează învăţarea individuală a studentului, deoarece în acest proces el dispune de o libertate maximală, care sporeşte motivaţia pentru învăţarea de sine stătător; studenţii devin mai responsabili de traiectoria lor educaţională. Totodată, învăţământul la distanţă oferă o accesibilitate şi confortabilitate mai bună; utilizatorul poate învăţa în propriul său ritm, poate hotărî singur data şi ora la care să se implice în activitatea de instruire (oricând doreşte), ignorând graniţele spaţiale (oriunde s-ar afla), controlându-şi rapid progresele, beneficiind de un feedback rapid şi permanent. La rândul lor, profesorii se pot concentra pe domeniile lor de activitate, pe dezvoltarea materialelor educative şi pot colabora între ei pentru a oferi legături între diversele domenii. Apare posibilitatea acomodării rapide la schimbările şi noile cunoştinţe din diverse domenii, devine posibilă actualizarea continuă a cursurilor, precum şi reproiectarea rapidă, iar utilizatorii pot lua cunoştinţă în mod curent de cele mai noi modificări. Subliniem faptul că în cadrul Sistemului de eLearning, aplicabil la unele universităţi, se are tot mai mult în vedere iniţierea studenţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării, cu accent pe posibilitatea utilizării acestor tehnologii în instruire şi învăţare. Astfel, au fost create condiţii pentru accesul gratuit la internet.

357


E-Learningul ca formă nouă de organizare a învăţământului ce utilizează, în temei, facilităţile de comunicare, informare şi cooperare oferite la nivel public de reţeaua internet, iar la nivel privat de intranet, care asigură o transparenţă totală a procesului de studii, o operativitate înaltă, diminuarea lucrului de rutină, creşterea nivelului de calitate. Fiecare student de la învăţământul deschis la 587 distanţă şi fiecare cadru didactic vor dispune de un cont pe unul dintre servere, cu acces autorizat, având un spaţiu de gestiune a fişierelor, de publicare web, un cont de e-mail, chat, forum, conform cerinţelor aprobate de instituţia organizatoare. Fiecare va avea acces la o serie de materiale electronice, multimedia, biblioteci digitale şi referinţe la materialul de studiu, inclusiv din biblioteci reale şi virtuale etc. Învăţământul la distanţă este finanţat din: ? surse bugetare prevăzute pentru învăţământul deschis la distanţă; ? taxe de studii percepute în condiţiile legii; ? mijloace provenite din proiecte internaţionale; ? alte surse de finanţare în condiţiile legii (surse alocate de agenţii economici, din fondul de şomaj etc.) Este de menţionat rolul important al unor cursuri gratuite deschise la distanţă în scopuri de marketing, de iniţiere în domeniul informaticii şi de familiarizare privind cultura informaţiei etc. Răspândirea tot mai semnificativă a instruirii la distanţă, asistată de calculator, reţele de comunicaţii, internet, reprezintă mutaţii majore care au loc în învăţământ şi trebuie cât mai urgent realizate. Rămâne ca noi, bibliotecarii, să devenim mai competenţi, mai conştienţi, să ne organizăm mai bine, să fim mai responsabili, faţă de necesităţile educaţiei, instruirii şi învăţământului, care necesită a fi adaptate la cerinţele lumii moderne, înnoite atât din punctul de vedere al

conţinutului şi al mijloacelor de instruire, cât şi al celui informaţional, al formelor organizatorice. E timpul să trecem de la declaraţii la acţiune. Se impune o colaborare, o cooperare şi mobilizare mai intensivă a conducerii de toate nivelurile pentru accelerarea informatizării învăţământului, îmbunătăţirea predării, creşterii culturii informaţiei şi pregătirii mai eficiente a cetăţenilor Republicii Moldova pentru activitate în societatea informaţională. În concluzie, menţionăm că actualmente învăţământul din toată lumea trece printr-un proces de profundă modernizare, în primul rând, datorită tendinţelor şi politicilor de utilizare a mijloacelor informatice ş i a celor telecomunicaţionale în pregătirea, desfăş urarea orelor ş i evaluarea cunoştinţelor. Aici se înscrie explorarea tuturor oportunităţilor şi posibilităţilor utilizării computerului şi a internetului în formarea deschisă, la distanţă, care şi la noi, în Republica Moldova, vor trebui valorificate pe deplin pentru a dezvolta un e-Learning competitiv la nivel european, pentru a face faţă aspiraţiilor de aderare la Uniunea Europeană. Bibliografie 1. Palade, I. Învăţământul deschis la distanţă – imperativ al timpului. În.: Didactica Pro. 2002, nr. 3-4, pp. 28-31. 2. Zamfir, G. E-Learning – infrastructura educaţională. În: Informatica economică. 2000, nr. 1, pp. 75-83. 3. Bragaru, T. Învăţământul electronic deschis la distanţă: repere de organizare şi funcţionare. În: Studia Universitatis. Seria: Ştiinţe exacte şi economice. 2007, nr. 9, pp. 85-90. 4. www.ase.md 5. http://moodle.org 6. http://www.detc.org

MISIUNEA BIBLIOTECII ŞI PREZERVAREA DIGITALĂ A DOCUMENTELOR Aliona PROCA, Parascovia GOLOVCO, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM Încă din Antichitate, una dintre funcţiile foarte bine conturate ale bibliotecii – conservarea – a fost percepută ca o misiune fundamentală pentru transmiterea patrimoniului documentar generaţiilor viitoare şi pentru garantarea accesibilităţii lui. De-a lungul timpului, odată cu evoluţia suporturilor şi a tehnicilor de scriere, noţiunea de conservare a cunoscut, în mod firesc, şi ea o evoluţie constantă. În mod concret, în biblioteci, accentul a fost pus pe restaurarea documentelor rare şi valoroase degradate, conservarea fiind cunoscută doar ca

tratament curativ. Începând din anii `80 ai secolului trecut, s-a dezvoltat o nouă concepţie, cea de conservare preventivă. Aceasta s-a generalizat puţin câte puţin pentru a ajunge, în ultimii ani, la conştientizarea reală a importanţei sale indubitabile în toate instituţiile ce au misiunea de a păstra valori documentare: biblioteci, arhive, muzee. Evoluând, conservarea preventivă a deschis calea unui concept mai generos: prezervarea. Prezervarea, termen care apare şi care devine referenţial din 1990,


este o abordare integrată şi sistemică a diverselor misiuni patrimoniale ale unei biblioteci, o reală strategie care are în vedere consideraţiile tehnice puse în practică prin conservarea preventivă. Prezervarea face parte din politica managerială a oricărei instituţii care are ca obiect conservarea. Bibliotecile şi arhivele au fost primele ţinte pentru procesul de prezervare şi ambele tipuri de instituţii includ prezervarea, fiind una din funcţiile lor de bază. Multe din marile biblioteci şi arhive şi-au constituit programe privitoare la prezervarea materialelor tradiţionale care necesită alocări de resurse în mod regulat. Una din modalităţile de prezervare a documentelor tradiţionale în scopul conservării colecţiilor şi accesului facil al utilizatorului la informaţii este digitalizarea, procedeu folosit deja în multe biblioteci din lume. Primele începuturi în conversia digitizată a conţinutului cărţilor implicau dezmembrarea volumului, prin desprinderea paginilor, urmată de transferul lor într-un scanner cu alimentator automat. Dezavantajul major îl reprezenta degradarea inevitabilă a volumului. Singura alternativă care permitea prezervarea integrităţii volumului era digitizarea, prin captarea imaginilor sau a textului prin întoarcerea manuală a paginilor, un procedeu în general lent şi costisitor. Pe plan mondial, proiectele de digitizare atrag tot ma i mulţi cercetători, ingineri, specialişti în calculatoare sau în ştiinţa informării şi comunicării. Interesul mare în această direcţie se explică prin fondurile substanţiale care au început să fie investite în acest tip de cercetare de ultimă oră. Noile tehnici de digitizare, recent dezvoltate, combină în mod optim robotica, electronica digitală şi tehnica de calcul prin crearea liniei de digitizare care oferă o soluţie complet integrată. Manipularea documentelor, transferul şi digitizarea lor sunt automate, asigurându-se prezervarea fidelă a conţinutului informaţiei precum şi a formei originale a documentului indiferent de tipul acestuia (cărţi, reviste, colecţii de ziare). Prezervarea documentelor pe suport digital este procesul care are ca scop să devină o certitudine faptul că documentele create electronic, folosind sisteme şi aplicaţii ale computerelor din zilele noastre vor putea fi folosite şi peste o perioadă de la zece până la o sută de ani, atunci când sistemele şi aplicaţiile care au fost folosite pentru a crea şi a citi aceste documente nu vor mai exista, nu vor mai fi utilizate. Prezervarea documentelor digitale nu se ocupă doar de prezervarea acelei înşiruiri de biţi care formează documentul, este necesară şi citirea, descifrarea, interpretarea biţilor pentru ca documentul

să supravieţuiască şi să poată fi folosit. Fără ca documentul să fie citit, „tradus” în cuvinte, imagini, acea înşiruire de biţi reprezintă doar o serie fără înţeles de 1 şi 0. În decursul procesului de prezervare, problemele contextului, conţinutului, structurii, înfăţişării şi transformărilor suferite de acest tip de documente trebuie luate în considerare. Există multe tipuri de documente pe suport digital şi fiecare tip de document pune diferite probleme şi impune cerinţe distincte de prezervare. Există o diferenţă între documentele pe suport de hârtie şi cele multimedia, pe suport digital. Orice document pe suport de hârtie poate fi perceput, citit, înţeles cu ajutorul celor cinci simţuri ale omului, pe când cele pe suport digital nu pot fi citite, înţelese fără ajutorul computerului, prin îmbinarea hardware şi software. Din această cauză, viteza, intervalul foarte scurt în care tehnologia se uzează moral face din prezervarea documentelor pe suport digital o problemă importantă pentru noi toţi. Documentele digitale sunt dependente de software-ul care a fost creat la început cu scopul de a le descifra, a le vizualiza, a le expune, a le citi. Când software-ul este depăşit poate chiar la un interval de câţiva ani, problema se pune cum să citim, să deschidem acel document fără a folosi aplicaţia software originală. Este puţin probabil ca versiunile ulterioare sau diferitele versiuni ale aplicaţiilor originale să citească, să afişeze documentul la fel, în acelaşi mod şi acest lucru poate avea drept consecinţă schimbări ale documentului, schimbări care afectează şi integritatea din punct de vedere arhivistic al acestuia. Unele date se pot pierde definitiv, iar, în alte cazuri, unele informaţii pot fi câştigate, scoase la iveală. Există, de asemenea, imposibilitatea de a putea compara o versiune originală cu cea nouă, aşa că unele schimbări pot trece neobservate. În funcţie de natura documentului şi modul în care este folosit, aceste schimbări pot crea probleme la fel de grave ca pierderea sau afectarea conţinutului informaţiei. Chiar şi sistemul unui simplu computer foloseşte diferite aplicaţii software. Pentru fiecare aplicaţie pot exista diverşi fabricanţi care să ofere diferite versiuni şi aplicaţii software. Frecvenţa cu care apar pe piaţă noile versiuni software cu noi caracteristici şi completări (de exemplu: aplicaţia Word a companiei Microsoft), care nu sunt întotdeauna compatibile cu cele produse anterior, reprezintă o altă problemă ce apare în procesul de prezervare.

359


60

Sunt frecvent menţionate câteva strategii de prezervare a documentelor pe suport digital: 1. Conservarea tehnologică. Una dintre primele metode folosite a fost de a păstra, a conserva tehnologia necesară accesării documentelor originale pentru perioada în care aceste documente sunt cerute. Acest procedeu este costisitor şi complex din punct de vedere tehnologic, chiar dacă, în practică, multe corporaţii folosesc această strategie. Durata de viaţă, perioada de folosire a hardware-ului şi software-ului este scurtă şi componentele de care este nevoie pentru folosirea acestora devin din ce în ce mai greu de găsit, în condiţiile în care producătorii încetează să mai fabrice aceste componente depăşite, care nu se mai cer pe piaţă şi care nu mai sunt utilizate pe scară largă. Numărul componentelor care mai pot fi folosite pentru a citi, a vizualiza documente, fişiere mai vechi, continuă să scadă, din cauza faptului că durata de viaţă a documentelor este scăzută la fel cum scade, dispare şi priceperea, îndemânarea de a folosi, de a opera cu hardware-ul şi software-ul respectiv. 2. Imprimarea pe hârtie este, de asemenea, unul dintre primele mijloace de prezervare care sunt utilizate şi în prezent, deşi imprimarea tuturor documentelor nu reprezintă o metodă viabilă decât pentru puţine documente, din cauza că unele caracteristici funcţionale şi structurale pe care le avea documentul iniţial, în formă digitală se pierd. Se pot pierde şi unele informaţii. Bazele de date nu au fost create pentru a fi imprimate şi orice versiune imprimată este doar o vizualizare selectivă a bazei de date şi nu un format conservat. Imprimarea pe hârtie este folosită deseori ca o soluţie provizorie, pentru perioada în care se caută o soluţie digitală. 3. Emularea. Teoria din spatele acestui procedeu este aceea că singura modalitate de a asigura autenticitatea şi integritatea documentelor pe o lungă perioadă de timp este ca în continuare să fie posibil accesul la document în mediul original al acestuia: sistemul de operare şi aplicaţia software. Această cerinţă poate fi îndeplinită conservând nu doar documentul, ci şi o specificare auxiliară, care să conţină destule detalii despre mediul electronic original, pentru ca acesta să poată fi recreat în viitor, pe un computer cu o configuraţie diferită, dacă va fi necesar. Unii specialişti cred că acest procedeu este prea complicat şi posibilitatea de a da greş este destul de mare. Nu există garanţii că se va putea recrea întreg mediul computerului ce a creat un document, pentru a putea fi folosit de către un computer din viitor, întrucât nu se ştie cum vor fi acele computere. Fiind experimentată cu succes în alte domenii, ar putea fi

totuşi singura modalitate de a păstra baze de date complexe, documente multimedia. 4. XML. Este prescurtarea pentru eXtensive Markup Language, un limbaj bazat pe text pentru a descrie structura şi funcţionalitatea datelor. Datorită faptului că are ca bază textul, poate fi citit de către oameni şi este creat, în primul rând, pentru a fi folosit în procesele informatice. Este un standard deschis, definit de către Consorţiul World Wide Web şi este independent de orice tip de hardware sau sistem de operare. Conversia documentelor într-un format XML poate fi privită ca extensie a metodei migrării. Este considerat cel mai promiţător format de date pentru arhivare şi interoperare şi merită să fie considerat o metodă pertinentă de prezervare. Există o diversitate de mijloace prin care XML poate fi utilizat în arhivarea electronică, fiind folositor mai ales în stocarea metadatelor şi în relaţionarea acestora cu fişierele de date pentru a forma un document. 5. Migrarea. Este cea mai folosită metodă de prezervare. Migrarea reprezintă un set de servicii organizate în scopul realizării transferului periodic al materialelor digitale de la o configuraţie hardware / software la alta sau de la o generaţie de tehnologie de calculatoare la alta. Aceasta este o definiţie larg acceptată. Se disting cinci modalităţi fundamentale de aplicare a strategiei de migrare: – schimbarea mediului de stocare a documentului; – schimbarea formatului documentului; – introducerea standardelor în strategia de prezervare; – construirea de căi de migrare; – folosirea centrelor specializate în procesare. Conceptul de prezervare digitală înglobează materialul care îşi începe viaţa în formă digitală, dar şi materialul convertit de la mediul tradiţional la cel digital. Prin prezervare digitală se înţelege planificare, alocare de resurse, aplicarea metodelor de prezervare şi a tehnologiilor necesare pentru ca informaţia electronică să fie continuarea pe linie valorică a documentului original. Prezervarea resurselor intelectuale, culturale şi ale cunoaşterii stocate în forme tradiţionale, reprezentând fundamentele cercetării şi învăţării umane, necesită concepţii elaborate cu mare atenţie. Se estimează că zeci de milioane de volume de valoare, din care nu puţine sunt unicate, aşteaptă în biblioteci, necesitând tratament de prezervare pentru a supravieţui noului secol. Mii de depozite nu au asigurate modalităţi de protecţie în calea dezastrelor sau echipamente de control al mediului pentru a preveni pierderi catastrofale ale valorilor pe care le deţin. Soluţiile de


BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13) succes şi utilizarea în mod curent a metodelor de prezervare bine stabilite aparţin statelor dezvoltate. Este necesară însă folosirea unor norme generale, ridicate la rangul de standarde internaţionale, cu privire la metodele de prezervare, impunând aplicarea unui minim absolut necesar în statele cu mijloace modeste. Asociaţiile, federaţiile internaţionale ce-şi desfăşoară activitatea în vederea conservării informaţiei indiferent de suport, peste timp, trebuie sa aibă această obligaţie morală. Bibliotecile sunt şi vor fi parteneri de bază în procesul instructiv-educativ şi trebuie să ofere servicii noi. Linia automatizată de digitizare vine în sprijinul oferirii de documentaţie on-line selectată şi în concordanţă cu programele analitice. Cercetările vor optimiza procesele de scanare, de tratare a imaginilor, de catalogare etc. pentru a rezolva atât conservarea publicaţiilor, cât şi calitatea documentelor electronice oferite.

Referinţe bibliografice 1. Nastas, Valentina. Structura şi conţinutul unei biblioteci digitale [resursă electronică]. Acces: http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/BIBLIOTECA/ Conferinte/2008/Structura_si_continutul_unei_bibliot eci_digitale_DS.pdf 2. Popescu, Aurelian Cătălin. Prezervarea digitală ca o provocare a prezentului şi o necesitate a viitorului [resursă electronică]. Acces: http://www.lisr.ro/6popescuau.pdf 3. Popescu, Aurelian Cătălin. Prezervarea şi restaurarea documentelor în biblioteca modernă [resursă electronică]. Acces: http://www.bcub.ro/ continut/unibib/popescu_aurelian.php 4. Repanovici, Angela. Conservarea documentelor vechi şi rare prin metode digitale. Linie de digitizare. În: BuletinulAGIR, 2007, nr. 4, pp. 53-61.

Atelier profesional: BIBLIOTECA DE COLEGIU / DE ŞCOALĂ PROFESIONALĂ ÎN DIALOG CU FENOMENUL BIBLIOTECA 2.0

(comunicat) În conformitate cu programul Conferinţei anuale a ABRM, în data de 11 noiembrie 2010, s-au desfăşurat, în sediul Bibliotecii Colegiului de Informatică din Chişinău, lucrările secţiunii „Biblioteci de colegiu şi şcoli profesionale” cu tema Biblioteca de colegiu / de şcoală profesională în dialog cu fenomenul 2.0. Scopul întrunirii a fost de a aduce la cunoştinţa bibliotecarilor de colegiu şi de şcoli profesionale informaţii privind derularea mişcării de nivel naţional „Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci”, lansată în anul 2010 pentru toate tipurile de biblioteci din republică în cadrul Seminarului naţional al BNRM, în baza unor experienţe concrete ale unor biblioteci, ce se află în fruntea acestei mişcări de implementare a aplicaţiilor W eb 2.0, raportate la viziunile occidentalit ăţii informaţionale în domeniul biblioteconomic. Acest subiect se încadrează în genericul Conferinţei anuale a ABRM prin faptul că utilizarea aplicaţiilor Web 2.0 de către biblioteci în scopul promovării, modernizării şi diversificării serviciilor, dotării acestora cu echipament tehnic necesar, cu programe, cu acces nelimitat la internet, contribuie, în cele din urmă, la asigurarea accesul deschis la cunoştinţe, aceasta înlesnind promovarea progresului durabil în societate. Secţiunea a găsit de cuviinţă să

informeze acest segment de bibliotecari despre această oportunitate – Web 2.0, pe care ne-o oferă internetul, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în comunitatea infodocumentară de la noi, dar şi din străinătate, ţinând cont de faptul că posibilităţile de informare în domeniul profesional sunt limitate la această categorie de bibliotecari. În cadrul atelierului au fost aduse la cunoştinţă acţiunile realizate de Secţiunea ABRM în anul 2010, precum şi strategiile acesteia pentru anul 2011. La întrunire au luat parte 23 de bibliotecari de colegiu, 13 bibliotecari – din şcoli profesionale şi de meserii, 3 bibliotecari şcolari, 8 – din bibliotecile publice, 4 – din bibliotecile universitare, în total – 51 de bibliotecari. Lucrările atelierului au fost deschise de şefa bibliotecii Colegiului de Informatică dna V. Tanaşciuc şi de directorul acestei instituţii – dl. V. Zavadschi, care s-au adresat cu un cuvânt de salut şi au făcut o scurtă incursiune în istoricul acestei instituţii, care în această toamnă a împlinit 45 de ani de la înfiinţare, după care a urmat un moment omagial. Programul atelierului a cuprins comunicări şi dezbateri pe marginea mai multor subiecte cum ar fi: ? A trăi şi a munci într-o Lume 2.0 (T. Ambroci), prin care s-a încercat a răspunde la întrebările: Ce

361


62

presupune termenul Lumea 2.0, conceptul Web 2.0? Care sunt caracteristicile acesteia, care sunt cele mai importante tehnologii ale Bibliotecii 2.0? şi Ce şanse au bibliotecile de colegiu şi şcoli profesionale pentru a face parte din Lumea 2.0. ? Practici Biblioteca 2.0 la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (A. Negură, şef, Serviciul automatizare-informatizare, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă”), în cadrul căreia au fost prezentate câteva experienţe reuşite în contextul aplicaţiilor Web 2.0. ? Oportunităţile Bibliotecii 2.0 pentru procesul de instruire şi cercetare ştiinţifică (E. Stratan, şef, Serviciul cercetare, asistenţă de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ). ? Patrimoniul municipal în prezentare virtuală (T. Baltag, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”). ? Informatizarea bibliotecii de colegiu: activităţi de advocacy (G. Doni, şef, Serviciul asistenţă de specialitate şi cercetări, BCU ). ? Voluntariatul versus Biblioteca 2.0 (M. Cebotari, bibliograf principal, Filiala „Ovidius”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”), audienţa luând cunoştinţă de definiţia, cadrul legal, principiile de bază, importanţa şi componentele implementării voluntariatului, dar şi de experienţa implementării voluntariatului la Biblioteca „Ovidius” în cadrul programului „Prietenii bibliotecii”, în special, în baza conceptului Biblioteca 2.0. Remarcabilă a fost intervenţia dnei Larisa Gologan, reprezentant al Consiliului Biblioteconomic Naţional, care a informat audienţa despre activitatea CBN, despre proiectele de viitor şi modificările documentelor de reglementare a activităţii infodocumentare ce urmează să se producă în timpul apropiat, despre priorităţile anului 2011 etc. Participanţii au fost interesaţi de toate aspectele puse în discuţie, solicitând ca la unele subiecte, să se organizeze seminare practice aparte. S-a făcut o prezentare a activităţii secţiunii din anul precedent şi s-au menţionat propunerile pentru acţiunile din anul viitor. Participanţii au apreciat activitatea Secţiunii biblioteci de colegiu şi şcoli profesionale a ABRM ca fiind eficientă, solicitând şi pentru anul viitor să acorde o atenţie deosebită problemei de formare continuă a

bibliotecarilor din reţea şi acordării asistenţei de specialitate acestora, în special în problema alfabetizării privind utilizarea tehnologiilor informaţionale. O problemă acută abordată în cadrul discuţiilor din pauză a fost lipsa calculatoarelor în bibliotecile de colegiu şi de şcoli profesionale şi lipsa unui program de informatizare, participanţii solicitând implicarea Asociaţiei Bibliotecarilor în problema dotării tehnice cu calculatoare conectate la internet şi cu soft de bibliotecă a acestor instituţii infobibliotecare. Concluzii Propuneri pentru conducerea ABRM din partea bibliotecarilor de colegiu şi de şcoli profesionale: 1. Implicarea ABRM în problema dotării bibliotecilor de colegiu cu computere, conectare la internet şi cu soft (sensibilizarea forurilor superioare prin scrisori, adresări etc.). 2. Implicarea ABRM în soluţionarea problemei privind plata pentru condiţii nocive pentru bibliotecarii din învăţământ la MET; după exemplul Ministerului Culturii al RM. 3. Repartizarea către noii membri ai ABRM, dar şi către alţi bibliotecari, ce au aderat pe parcursul anilor precedenţi, a legitimaţiilor de membru alABRM. Pentru anul 2011 s ecţiunea îşi stabileşte obiectivele: ? formarea profesională continuă a bibliotecarilor din colegiu şi şcoli profesionale în corespundere cu noile rigorii şi schimbări din domeniul informaţiei prin organizarea reuniunilor profesionale, diseminarea informaţiilor din domeniul infodocumentar etc.; ? acţiuni de cercetare a situaţiei din bibliotecile şcolilor profesionale şi de meserii: chestionare, vizite de documentare, analize, statistici etc.; ? acţiuni de sensibilizare a forurilor superioare privind informatizarea bibliotecilor de colegiu şi de şcoli profesionale; ? promovarea acţiunilor de utilizare a muncii de voluntariat în bibliotecile de colegiu şi şcoli profesionale în scopul diversificării serviciilor, formării şi dezvoltării culturii informaţionale a bibliotecarilor şi utilizatorilor, inclusiv, în domeniul tehnologiilor informaţionale. Tatiana AMBROCI, președintele comisiei „Biblioteci de colegii și școli profesionale”


BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13) BIBLIOTECA COLEGIULUI DE INFORMATICĂ LA 45 ANI: REFLECŢII ISTORICE Viorica TANAŞCIUC, şef bibliotecă, Colegiul de Informatică, Chişinău Fiecare instituţie de învăţământ deschisă se impune prin rolul său de a dezvolta şi a menţine activitatea educaţională. Colegiul de Informatică din Chişinău marchează în acest an de studii un jubileu de 45 de ani. Ca instituţie de învăţământ a fost întemeiat în anul 1966, în fosta clădire a Şcolii de Vinificaţie din Chişinău, sectorul Botanica, una din cele mai vechi clădiri din republică ce reprezintă un monument istoric. Vocaţia profesională şi cultul calităţii formează o constantă de-a lungul întregii istorii a instituţiei, care a activat succesiv sub denumirea de: ? Tehnicumul Industrial Economic din Chişinău, cu un contingent de 718 studenţi la secţia de zi şi 139 studenţi cu studierea fără frecvenţă la următoarele specialităţi: – p lanificarea la întreprinderile industriei alimentare; – contabilitate; – merceologie, aprovizionarea tehnico-materială; – mecanizarea evidenţei şi a lucrărilor de calcul. Unele din ele s-au menţinut şi până în prezent. Reformele naţionale în domeniul politic, economic, cultural au condus la o schimbare în toate domeniile, inclusiv în învăţământ. Avalanşa informaţională are un mare impact asupra procesului de instruire şi intervine necesitatea pregătirii specialiştilor cu studii medii de specialitate pentru unele domenii ale economiei naţionale ca: informatică, drept, finanţe, secretariat şi birotică, turism. ? În 1990 se schimbă denumirea instituţiei prin hotărâre de guvern în Liceul Republican de Informatică. ? În 1991 – redenumire în Colegiul Republican de Informatică. ? În 2003 instituţia capătă titulatura actuală – Colegiul de Informatică din Chişinău. De la fondare şi până în prezent, instituţia îşi desfăşoară activitatea cu profesionişti în domeniu, oameni cu temeinică coloană vertebrală, care pledează pentru educarea destoinică a tinerii generaţii. Dovada calităţii procesului de învăţământ sunt rezultatele olimpiadelor zonale şi republicane, examenele de bacalaureat, statistica admiterii în învăţământul superior.

Mândria colegiului de-a lungul timpului sunt discipolii acesteia, care au devenit personalităţi importante şi care contribuie la dezvoltarea învăţământului şi culturii naţionale. sunt nume cu rezonanţă naţională: Grigore Belostecinic, Andrei Chriac, Vitalie Groza, Oleg Gârbu, Ion Capaţână şi alţii. Lucian Blaga menţiona că „învăţământul este cheia care deschide poarte bibliotecilor”. Inconfundabil că o instituţie de învăţământ fără bibliotecă nu ar putea fi concepută. Astfel că, în anul 1966, în luna iulie, şi-a început activitatea biblioteca colegiului în localul actual, cu o suprafaţă totală de 341 m2, constituit din sala de lectură cu o capacitate de 100 locuri, sala de împrumut la domiciliu şi depozitul de manuale. Conform înregistrărilor documentare din primul an, cu susţinerea conducerii instituţiei (directorul Vasile Catană), s-a format şi completat fondul de carte al bibliotecii cu 5523 volume. Colecţia includea 1340 volume de manuale, 1222 volume de literatură socialpolitică şi 874 volume de literatură beletristică. Predomina literatura în limba rusă. Sursele de completare erau colectura pentru biblioteci, librăriile, serviciul Cartea prin poştă. Transformările în statutul instituţiei precedate de schimbările la nivel naţional, schimbă şi politica de dezvoltare a bibliotecii. Cel mai important aspect al activităţii bibliotecii, care persistă prin ani, este constituirea şi dezvoltarea colecţiei. În perioada anilor 1993-1997 fondul de carte se completează considerabil, colecţia bibliotecii numără deja 82 157 volume de documente, provenite din achiziţii şi donaţii. Concomitent au urmat casările masive (anul 1993, 1994 – 35 981 volume au fost excluse din fond, acestea constituind manualele de specialitate în limba rusă). Actualmente biblioteca colegiului, cu un fond de 63 698 volume, dispune de un important câmp informaţional pentru beneficiari, constituit din literatură didact i co-metodică, literatură de specialitate, beletristică, colecţii de referinţă, căutând să răspundă cerinţelor elevilor şi profesorilor. Factorii benefici pentru constituirea calitativă a colecţiilor sunt alocarea su rselor financiare extrabugetare şi donaţiile de carte. Se duce o politică de achiziţie echilibrată din partea direcţiei colegiului şi

363


64

se alocă surse financiare suficiente. Biblioteca perfecţionează politica de completare a colecţiilor şi încearcă să introducă noi servicii în beneficiul cititorului. Anual colecţiile bibliotecii se completează cu peste 3500 de volume, incluzând şi publicaţiile periodice naţionale şi străine, ce constituie 32 de titluri. De-a lungul anilor biblioteca s-a remarcat prin diverse acţiuni: ? organizarea seminarului republican: „Modernizarea bibliotecii de colegiu – imperativ al timpului” (2006); ? colaborarea bibliotecar-elev realizată prin orele de Cultu ră i nformaţională , unde cunoştinţele biblioteconomico-bibliografice sunt promovate prin acţiuni privind integrarea elevilor din anul întâi în comunitatea cititorilor, ei căpătând aptitudini de lucru cu cartea, de găsire şi selectare a informaţiei, de cunoaştere a spaţiilor bibliotecii; ? punerea în scenă a spectacolului muzicalliterar Plecăciune ţie, femeie pe pământ dedicată sărbătorii de 8 Martie; ? susţinerea şi implicarea consecventă în campania de promovare a lecturii A citi e la modă, prin expoziţii, prezentări de carte, întâlnirile cu scriitori, discuţii tematice, biblioring; ? coparticiparea la Conferinţa ştiinţifică Uniunea Europeană – vectorul schimbărilor (2009); ? biblioringul Sunt mândru că sunt cetăţean cu implicarea anuală a grupelor de la diferite specialităţi în scopul educării tinerii generaţii prin cunoaşterea legislaţiei fundamentale. Întotdeauna valorile principale ale bibliotecii au fost sursele infodocumentare, beneficiarii şi desigur bibliotecarii. Formele şi metodele de activitate tradiţionale se perfecţionează şi se dezvoltă prin expoziţii, buletinele achiziţiilor noi, care sunt difuzate la catedre. Se desfăşoară Săptămâna catedrelor, Zilele bibliotecii în vederea popularizării eficiente a achiziţiilor noi şi a documentelor de specialitate, unde

desfăşurăm activităţi de informare privind sursele intrate, modalitatea de găsire a informaţiei necesare. Un tezaur valoros al bibliotecii îl constituie colecţia de carte rară, care cuprinde documente importante ce datează cu anii 1897, 1912 – cu referire la tematica de specialitate pentru contabilitate, merceologie, drept. Colecţia „Cărţile cu autograf” include volume ale personalităţilor marcante din ţară, care au fost oaspeţii bibliotecii la diverse activităţi şi întâlniri, organizate de colectivul bibliotecii, profesori şi care ne-au donat lucrări ale creaţiei lor (Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc, Boris Druţă, Ion Iachim, Gheorghe Colţun, Gheorghe Madan, Tudor Osoianu, Claudia Furdui şi alţii).Tendinţa de informatizare a instituţiei influenţează în plan pozitiv şi sectorul bibliotecii. În anul 2002, biblioteca este dotată cu două computere, imprimantă, xerox, iar mai târziu cu mobilier nou în sala de lectură şi conectarea la reţeaua de internet. De asemenea, se preconizează asigurarea cu şase staţii de lucru pentru satisfacerea deplină a cererii utilizatorului. Insistăm pentru achiziţionarea unui soft în bibliotecă şi înţelegem că dezvoltarea tehnologică impune bibliotecarul să manipuleze nu numai cu sursele tradiţionale deţinute, dar şi cu surse noi bazate pe tehnologiile moderne. Timp de patru decenii şi jumătate în acest lăcaş au lucrat specialişti, care s-au consacrat cu dăruire şi dragoste profesiei. Actualmente activăm patru persoane (Lidia Guşanu, Natalia Eşanu, Vasilisa Gaigulean), toate cu studii superioare de specialitate şi cu un impunător stagiu de activitate cimentat cu profesionalism, corectitudine, competenţă, dăruire şi optimism. Într-un an aniversar pulsăm în ritmul schimbărilor şi le acceptăm cu speranţa de continuă conlucrare dintre bibliotecar, profesor şi elev spre a deveni un specialist competent, informat şi educat, iar averea spirituală pe care o deţinem să fie tot mai valoroasă şi în continuă creştere.


A TRĂI ŞI A MUNCI ÎNTR-O LUME 2.0 Tatiana AMBROCI, Biblioteca Colegiului de Construcţii Dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiilor de informare şi comunicare, modernizarea rapidă a reţelei globale de internet au schimbat lumea, au schimbat comunicarea interumană, dar, mai ales, au schimbat totalmente căile şi metodele de diseminare a informaţiei, influenţând toate domeniile şi sferele de activitate. Toată lumea foloseşte poşta electronică, telefonul mobil, IM, reţele de socializare: Facebook, Flickr, Skype, YouTube, MySpace etc. Tehnologiile oferă posibilităţi uluitoare de a găsi informaţia. În acelaşi timp, studiile arată că doar 31% de căutări sunt încununate de succes. Utilizatorul trebuie să evalueze informaţia, să înţeleagă contextul în care informaţia este situată şi să ajusteze interpretarea corespunzător. Ce înseamnă Lumea 2.0? Acest termen presupune Web 2.0 de la care a derivat: Businessul 2.0, Educaţia 2.0, Politica 2.0, Managementul 2.0, Biblioteca 2.0 etc. Toate urmează unul şi acelaşi concept bazat pe „arhitectura participării”. Conceptul include servicii online, precum bloguri, wiki-uri, podcastinguri, reţele de socializare: Twitter, YouTube, Flickr, Facebook etc. Ce este Web 2.0? Este un concept elaborat de Tim O. Reilly, ce presupune exploatarea inteligenţei colective a tuturor celora care folosesc un produs. În mediul online aceasta ia forma feedbackului, a conţinuturilor, reţelelor sociale create de utilizatori etc. Diverse site-uri precum Amazon, Flickr, MySpace, Facebook, Wikipedia şi foarte multe altele – toate depind de nivelul înalt de participare a utilizatorilor în vederea extinderii valorii produsului. Este un joc ce reflectă traiul în Lumea 2.0. Se găsesc în imagine toate aplicaţiile Lumii 2.0: YouTube, del.icio.us, Amazon, Skype, Google, Yahoo etc. Aşa arată harta Lumii 2.0, preluată din Google cu 1001 logouri de la aşa-numitele companii Web 2.0 ( http://www.appappeal.com/web-2-0-applicationworld-mosaic). Caracteristicile Lumii 2.0 includ: partajarea cunoştinţelor; transparenţa; selectarea individuală a instrumentelor care lucrează mai bine pentru persoane concrete; libertatea de asumare a responsabilităţilor; distribuirea liberă şi necontrolată a informaţiei; deschiderea pentru idei noi; selectarea şi abonarea la informaţia care corespunde indivizilor concreţi etc. Lumea 2.0 recunoaşte complexitatea lumii şi necesitatea unor abordări diferite. David Gurteen, consultant î n domeniul managementului cunoaşterii, întemeietorul unei

comunităţi globale a cunoaşterii, cu multe mii de persoane, a diferenţiat Lumea 1.0 şi Lumea 2.0. Astfel, dacă în Web 1.0 comunicarea se producea într-o singură direcţie, adică experţii publicau informaţia şi publicul o utiliza, în Web 2.0 se porneşte de la ideea, că toţi oamenii învaţă unii de la alţii şi astfel cunoaşterea se produce în timpul întâlnirilor, conversaţiilor, dialogului. În Lumea 1.0 activitatea are loc în spatele uşilor închise, oamenii sunt controlaţi de teama de a nu face greşeli, informaţia fiind centralizată, protejată şi controlată, pe când în Lumea 2.0 activitatea este transparentă, oamenii selectează instrumentele care lucrează mai bine pentru ei, au libertatea de a-şi asuma responsabilităţi şi informaţia se editează şi se distribuie liber, necontrolat. Scopul în Web 2.0 este de a promova creativitatea, a facilita schimbul de informaţii, colaborarea şi participarea tuturor utilizatorilor. World Wide Web se transformă într-un uriaş sistem de operare mondial, într-o imensă platformă de comunicare care suportă foarte multe aplicaţii ce pot fi accesate concomitent, în timp real, de orice utilizator, indiferent de locaţia acestuia. Exemplu tipic de Web 1.0 este enciclopedia Microsoft Encarta, enciclopedia Britannica. Exemplu tipic de Web 2.0 – enciclopedia Wikipedia, unde utilizatorul nu doar vizualizează informaţiile, ci şi creează, actualizează conţinuturi. În site-ul Go 2 Web 2.0 găsim o listă cu mai multe aplicaţii bazate pe conceptul de Web 2.0. Principiile Lumii 2.0 se pot sintetiza în zece cuvinte-cheie: 1) personalizare – posibilitatea ca utilizatorii să îşi configureze informaţia şi forma de prezentare; 2) credibilitate – că informaţia făcută publică va fi tratată cu grijă; 3) interese de nişă (greu de deservit de media tradiţionale); 4) conectivitate / reţea în regim participativ, spre deosebire de unul controlat; 5) interacţiunea între utilizatori ca scop al serviciului; 6) convenabilitate prin acces de pe dispozitive multiple şi necesitatea interoperabilităţii acestora; 7) simplitate în procesul de înregistrare şi în structura site-ului; 8) conţinutul bogat – formate audio, foto, video descărcabile sub formă de podcast, transmisii în direct sau vizualizare online – ca diferenţiator-cheie pentru succesul serviciilor web într-o lume broadband; 9) experienţă bogată de utilizare, spre deosebire de cea oferită de webul static şi unidirecţional; 10) accesibilitate. A trăi într-o Lume 2.0 înseamnă a conştientiza faptul că pentru a face faţă cerinţelor actuale înaintate

365


66

de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale trebuie să învăţăm a utiliza şi a crea aplicaţiile Web 2.0, care au o gamă de aplicaţii vaste, pornind de la servicii populare, cum ar fi e-mailul, instrumentele de editare, crearea de reclame text, imagini şi prezentări 3D şi, desigur, reţelele sociale celebre; Web 2.0 permite utilizatorului să transforme punerea acestor aplicaţii sau instrumente în aplicare, în conformitate cu voia lui, ce ar trebui să fie complet personalizabil şi să ofere o mai bună experienţă de utilizator; suntem în epoca în care trebuie să cunoaştem şi să utilizăm instrumentele 2.0, care pun utilizatorul în centrul atenţiei, şi unde interactivitatea şi participarea utilizatorilor se măreşte enorm, iar conversaţia se întâmplă din ce în ce mai mult în timp real; bloggingul, podcastingul, publicarea de informaţii, programarea – toate acestea au devenit omniprezente şi toţi putem participa la aceste procese. Ştim toţi de Messenger, Skype sau Google Talks, YouTube, Google Earth; tot ce face Google este în logica Web 2.0; pe Google Books putem găsi informaţii şi putem să păstrăm şi însemnările; facem un cont pe Twitter şi prietenii mei vor fi prietenii prietenilor mei, chiar dacă poate nu s-au întâlnit niciodată faţă în faţă; şi blogul…, şi Wikipedia..., şi Twitter..., şi Flickr..., şi YouTube..., şi MySpace..., şi Facebook.... Dacă Facebook ar fi o ţară, ar fi a treia din lume ca populaţie după China şi India. În momentul de faţă, sunt petrecute pe Facebook 500 de bilioane de minute pe lună. (Năucitoare concluzie, internetul pare o gaură neagră care ne absoarbe viaţa.) 500 milioane utilizatori. Mai mult de un sfert din omenire are sub 30 de ani, ei nu cunosc viaţa fără internet. Skype – peste 7 milioane de utilizatori înregistraţi sunt online în fiecare zi. MySpace îşi lansează site-ul de comunităţi sociale, ajungând astăzi la 116 milioane de utilizatori înregistraţi şi în jur de 52 milioane de vizitatori unici pe lună. Site-ul ocupă locul 8 în top 10 al celor mai cunoscute mărci de site. Poze – Flickr îşi lansează site-ul de publicare / schimb de poze. În doi ani Flickr a atins în jur de 4,5 milioane utilizatori înregistraţi şi 17 milioane utilizatori unici pe lună. Pe site sunt stocate peste 70 milioane de poze indexate, ceea ce îl face unul din cele mai populare servicii de internet la acest moment. Video – YouTube lansează site-ul de publicare / schimb de fişiere video. Peste 20 milioane vizitatori unici pe lună şi peste 100 milioane de fişiere video stocate pe site. În prezent YouTube are peste 100 milioane afişări pe zi, 60 000 de noi postări pe zi. Simplitatea utilizării este cheia: 110 formate de video suportate şi nu e nevoie de înregistrare pentru a vedea videoclipurile. Pe lângă aceste site-uri extinse, în fiecare zi apar noi servicii. Una din diferenţele majore faţă de internetul aşa cum îl ştim este că acum utilizatorii devin producători în noua lume a webului. „ProdUtilizatorii” fac ambele

lucruri: consumă conţinut şi îl şi produc – scriind bloguri, încărcând poze şi video sau ajutând în generarea de cunoştinţe (adică Wikipedia). Schimbul pe care îl fac utilizatorii nu se rezumă la gânduri şi idei, ci se întinde la cunoştinţe, timp şi interese împărtăşite. Socializarea a devenit astăzi unul din curentele-cheie pe internet. Utilizatorii folosesc webul nu numai pentru informaţii, ci şi pentru a-şi satisface nevoi de socializare. Serviciile web devin tot mai convergente în sensul că devin accesibile de pe dispozitive diferite prin forme diferite de acces. Toate aceste schimbări intră sub eticheta de Web 2.0 în sensul că sunt ireversibile şi indică o schimbare de paradigmă ce deja a început să îşi facă simţite efectele. Creşterea utilizării internetului, influenţează vizibil consumul de media, mai ales, pentru tinerii din grupa de vârstă de 16-24 ani, care sunt cei mai activi utilizatori de internet. Ei petrec online 12,6 ore pe săptămână şi formează cea mai mare parte, 36%, din utilizatorii intensivi de internet, acesta din urmă având o pondere tot mai mare în consumul total de media al populaţiei. Astăzi consumatorii de media din Europa petrec mai mult timp navigând pe internet decât citind cărţi, ziare şi reviste la un loc. Consumatorii de informaţii, mai ales cei din generaţia net, pot fi întâlniţi tot mai frecvent în spaţiul virtual şi acest spaţiu trebuie explorat la maxima capacitate de către producătorii de informaţii şi cei care au responsabilitatea promovării ei. Aici, în Lumea 2.0, bibliotecile şi bibliotecarii ar trebui să contribuie la crearea şi diseminarea informaţiei de calitate, deoarece doar informaţia de calitate se transformă în cunoştinţe, iar cunoaşterea este temelia dezvoltării pe spirală care sporeşte progresul unei societăţi. Ce avem de făcut noi, bibliotecile de colegiu, în lumea 2.0? Trebuie să ne învăţăm a trai şi a munci într-o Lume 2.0 dominată de tehnologii, care nu mai sunt o oportunitate, dar un imperativ, vorba Verei Osoianu. Trebuie să conştientizăm că, pentru a face faţă provocărilor timpului, doar munca asidue ne poate salva şi doar prin multă muncă putem micşora distanţa ce ne desparte de Lumea 2.0. O bibliotecă conectata la internet poate scoate din anonimat comunitatea servită din izolare, iar pentru aceasta un bibliotecar trebuie să muncească enorm. Trebuie să învăţăm singuri a face nişte lucruri indispensabile societăţii moderne, pe care nu le-am făcut anterior şi apoi să învăţam şi pe alţii. Conducătorii moderni sau managerii de instituţii de învăţământ, de biblioteci trebuie să conştientizeze faptul că, dacă nu fac parte din Lumea 2.0, înseamnă că nu există pentru ceilalţi, de aceea toată activitatea trebuie ajustată la exigenQele Lumii 2.0 (David Gurteen).


Conform prezentării din Wikipedia, Biblioteca 2.0 reprezintă forma modernizată a serviciilor de bibliotecă, care reflectă felul în care, în perioada de tranziţie prin care trece lumea bibliotecară modernă, serviciile sunt oferite utilizatorilor. Accentul se pune pe schimbarea utilizatorului şi participarea acestuia în procesul de creare a conţinuturilor, în activitatea bibliotecii şi în viaţa comunităţii. Caracteristicile Bibliotecii 2.0 sunt: tehnologii de informare şi comunicare complexe în continuă modernizare; reţele interpersonale; folosirea inteligenţei colective; crearea şi distribuirea conţinuturilor; decentralizarea autorităţii; protejarea intimităţii; posibilitatea de folosire în comun a resurselor; reutilizarea resurselor. Bibliotecile trebuie să-şi sincronizeze scopurile şi serviciile pentru a răspunde nevoilor societăţii informaţionale, să depăşească „era Gutenberg” pentru a nu pierde generaţiile „digitale” care vor mai mult şi ştiu că pot mai mult, să ofere acces la date în multiple forme, să încurajeze accesul şi utilizarea informaţiei digitale. Michael Stephens – un expert Web 2.0, Biblioteca 2.0, Bibliotecarul 2.0 spune: „Bibliotecile au la dispoziţie un set de instrumente, care pot favoriza discuţiile şi comentariile deschise, în reţea. Cu aceste instrumente putem pune serviciile noastre online, sau le putem retrage, pe webul social unde utilizatorii noştri se întâlnesc şi discută. Cea mai importantă tehnologie a Bibliotecii 2.0 este Weblog. Folosit corect, el duce biblioteca spre utilizator. Blogarea evenimentelor de bibliotecă, a programelor, a materialelor, dacă se face corect, dă naştere la un mediu deschis, transparent. Toate acestea fac biblioteca umană. Ce înseamnă să munceşti într-o Bibliotecă 2.0? Aceasta prevede: ? să ai în faţă un computer conectat la internet ca să fii conectat cu restul lumii; ? să fii în centrul comunităţii profesionale; ? să fii la curent cu ce se întâmplă în domeniu; ? să poţi interveni, cere, sugera, comunica; ? să poţi transmite experienţa ta utilizatorilor; ? să-i convingi pe utilizatori că biblioteca poate fi locul care să-i unească cu Lumea 2.0 pentru a le deschide noi orizonturi. Este clar că pentru democratizarea societăţii sunt foarte importante tehnologiile moderne de informare şi comunicare. Cum stăm la acest capitol noi, bibliotecile de colegiu şi şcoli profesionale, sarcina cărora este promovarea accesului la informaţia de toate tipurile şi pentru oricine? Dacă bibliotecile publice din Republica

Moldova pot fi numite 1.0, cele din Chişinău – 2.0, atunci nou suntem la kilometrul 0, termen utilizat de dr. Lidia Kulikovski. Vera Osoianu, Biblioteca Naţională, a comparat bibliotecile cu nişte locomotive: unele şi-au luat o aşa viteză că nu le mai poţi ajunge, altele stau pe loc şi nu lasă speranţa că se vor mişca sau vor lua viteză cât de mică vreodată. Inegalitatea digitală este vădit accentuată în defavoarea localităţilor din spaţiul rural, în educaţie şi cultură – mă refer la învăţământul preuniversitar, secundar profesional şi mediu de specialitate. Pentru a face faţă cerinţelor condiţia este – dotarea cu resursele infodocumentare necesare tradiţionale, dar şi digitale, cu tehnologii de informare şi de comunicare moderne, cu edificii corespunzătoare, cu personal instruit şi pregătit pentru a face faţă tendinţelor actuale. În asemenea condiţii, o salvare ar fi un program naţional de informatizare a bibliotecilor, inclusiv a celor din instituţiile preuniversitare şi medii de specialitate, sau obţinerea unui grant de finanţare cu această destinaţie. Conectarea la internet a tuturor bibliotecilor ar facilita accesul la toate tipurile de informaţii şi cunoa ş tere ş i ar contribui la procesul de democratizare. Pentru a face parte din Lumea 2.0, ca să demonstrăm că existăm, este nevoie de pagina web. Actualmente puţine colegii au pagină web solidă, bine constituită, dar din cele vizualizate, biblioteca nu se găseşte ca structură, parte componentă şi integrantă a instituţiei. Am vizualizat două pagini web (nu vreau să dau nume, presupun că sunt create şi întreţinute de elevi), conţinutul cărora lasă de dorit. Pagina web este cartea de vizită a instituţiei şi după felul cum este alcătuită şi întreţinută, depinde atitudinea şi aprecierea celor din jur. Paginile web nu trebuie să fie statice, trebuie să fie atrăgătoare, astfel încât utilizatorii să vrea să se întoarcă şi să vadă ce noutăţi sunt. Trebuie regândit rolul bibliotecarului, ca factor principal în mişcarea mecanismelor atât de complexe ale unui organism multidimensional cum este biblioteca. Bibliotecarul 2.0 trebuie: să cunoască tendinţele actuale de dezvoltare, schimbările în infosferă, tehnologiile de informare şi comunicare, limbile de circulaţie internaţională; să muncească permanent pentru a căpăta noi cunoştinţe şi competenţe ca să poată face faţă noilor cerinţe; să se impună prin: gândire inovativă, aptitudini superioare de înţelegere, cunoaştere, comunicare, capacitatea de schimbare şi adaptare la noile condiţii. Bibliotecarul 2.0 se străduieşte:

367


68

? să înţeleagă puterea oportunităţilor oferite de Web 2.0; ? să înveţe instrumentele principale ale Web 2.0; ? să combine resursele electronice şi formatele tradiţionale; ? să dezvolte metodele de căutare şi să adopte standardele necesare; ? să conecteze în context oamenii, tehnologiile şi informaţiile; ? să nu se ferească de catalogarea şi clasificarea nontradiţională; ? să folosească informaţia, imaginile, sunetele, semnele pe format netradiţional; ? să conecteze utilizatorii împreună pentru a participa la discuţii, conversaţii etc. Şi David Lee King a formulat o listă de competenţe şi abilităţi pentru Bibliotecarul 2.0 într-o lume 2.0: ? să scrie şi să editeze un post pe un blog; ? să adauge fotografii şi videoclipuri pentru un post de blog; ? să incorporeze un widget pe bloguri sau să le posteze pe paginile personale din reţelele sociale (cum ar fi MySpace); ? să fie familiarizat cu reţelele sociale (Facebook, MySpace, Twitter etc.); ? să creeze, să încarce, să editeze şi să redacteze fotografii, videoclipuri, podcasturi şi screencasturi; ? să utilizeze IM (Instant messaging) în diferite forme; ? să utilizeze şi să explice RSS; ? să expedieze şi să citească mesaje SMS; ? să modifice un avatar; ? să utilizeze diferite console de jocuri; ? să fie familiarizat cu noi dispozitive (telefon mobil, mp3 player etc.); ? să deţină competenţe de bază pentru editarea în formatul HTML; ? să aibă capacitatea de a învăţa bazele unui nou serviciu sau instrumente digitale în termen de 15 minute şi să fie în măsură să le evalueze. Analizând această listă de competenţe nu sunt sigură că se va găsi, cel puţin, un bibliotecar de colegiu care ar avea aşa cunoştinţe şi abilităţi. Schimbările impuse de dezvoltarea continuă a biblioteconomiei, ştiinţei informării şi implementarea tehnologiilor de informare şi comunicare, în special a instrumentelor Web 2.0, în activitatea bibliotecară influenţează masiv evoluţ ia terminologiei de specialitate. Bibliotecarul 2.0 trebuie să facă faţă provocărilor Societăţii Cunoaşterii, pentru a rezista concurenţei în infosferă, pentru a îmbunătăţi imaginea în societate şi, în final, pentru a se menţine în eşichierul profesiilor. Bibliotecarii au nevoie de formare profesională continuă. În cazul când lipsesc cursuri de

formare profesională, ar trebui să invităm utilizatorii – cunoscători ai aplicaţiilor web 2.0 – să instruiască bibliotecarii sau alţi utilizatori. Trebuie create în biblioteci grupuri de voluntari, cluburi, unde trebuie de invitat utilizatorii iniţiaţi să se facă utili şi să ajute la crearea propriei imagini a Bibliotecii 2.0. Modelul Biblioteca 2.0 solicită exploatarea cunoştinţelor utilizatorilor în vederea suplimentării şi îmbunătăţirii serviciilor de bibliotecă. În contextul Bibliotecii 2.0, esenţa căreia este exploatarea inteligenţei colective şi implicarea utilizatorilor în crearea conţinuturilor, în activitatea bibliotecii şi în viaţa comunităţii, activitatea voluntarilor are teren enorm de testare. Mă refer, în primul rând, la folosirea voluntarilor din generaţia net, ştiutori de tehnologii de informare şi comunicare, cunoscători ai reţelelor de socializare etc. în vederea implementării acestora în activitatea bibliotecii. Voluntarii pot ajuta bibliotecarii să depaşească unele inconvenienţe dictate de cunoaşterea insuficientă a noilor tehnologii şi instrumente web. Colegii noştri de la BM „B.P. Hasdeu” au deja o experienţă în această direcţie. Este cazul că şi bibliotecile de colegiu şi de şcoli profesionale să-şi fixeze printre priorităţile anului 2011 aderarea la această mişcare şi să încerce primii paşi pentru a se încadra în Anul european al voluntariatului. În unele biblioteci aplicarea 2.0 este o problemă de conştientizare. „Întreabă-te singur dacă biblioteca ta este gata pentru acest fel de schimbare (în tehnologie), pentru că răspunsul este: «nu», scria Jenny Levine de laALA. Trebuie să conştientizăm: ? posibilităţile de a te face auzit în mediul virtual sunt mult mai mari; ? în reţelele sociale comunicarea este mult mai intensă decât în bibliotecă; ? comunicarea în reţelele sociale presupune un auditoriu mult mai larg şi niciodată nu poţi şti de unde poate surveni un ajutor cu totul neaşteptat; ? internetul va continua să se dezvolte, iar un Web 3.0 deja se reliefează la orizont; ? în următoarea etapa internetul se va transforma în „semantic Web”, un loc unde calculatoarele vor fi capabile să selecteze informaţiile după setări indicate de utilizatori şi motoarele de căutare vor fi atât de dezvoltate (inteligenţa artificială!) încât ne vor oferi exact rezultatul dorit; ? dezvoltarea însă nu se va opri nici aici (va urma Web 4.0?). Suntem pe fundul unui ocean unde nu mai vedem lumina de la suprafaţă. Să luptăm să ajungem la lumină!

Referinţe http://clubbib.wordpress.com www.igoogle.com http://dic.andries.eu


PRACTICI BIBLIOTECA 2.0 LA UPS „ION CREANGĂ” Adela NEGURĂ, şef, Serviciul automatizare-informatizare Un salt calitativ cu privire la aplicaţiile de mare răspândire pe internet a apărut în anii 2004-2005 şi a fost numit Web 2.0. Wikipedia îl defineşte astfel: „Web 2.0 este un termen, care desemnează o mulţime întreagă de aspecte interactive şi colaborative ale internetului, şi aici, în special, ale World Wide Web, de natură foarte recentă.” Blogurile şi site-urile, precum Wikipedia, au arătat, că webul poate deveni un mediu, creat de utilizatori. Practic, se consideră că, odată cu apariţia blogurilor, a site-urilor, create de mii de utilizatori, se intră într-o noua eră, în care se reinventează transmiterea informaţiei. Web 2.0 reprezintă internetul de nouă generaţie, un internet, capabil să asigure utilizatorului toată informaţia, de care se presupune că are nevoie. Poate că adevăratul înţeles al conceptului Web 2.0 este socializarea informaţiei şi comunicarea în timp real prin bloguri, reţele sociale, podcasturi (reviste on-line care pot fi descărcate pe player portabil). Utilizatorul se află în centrul atenţiei, el creează „era informaţiei” şi această evoluţie prefigurează apariţia unor servicii web mai capabile şi mai inteligente – Web 3.0. În condiţiile în care comunicarea şi schimbul de informaţie devine vertiginos, bibliotecile nu pot rămâne ca pe timpuri, aceleaşi. Ministerul Culturii şi-a propus să înceapă, în 2010, implementarea unui nou model de serviciu – Biblioteca 2.0. Datorită lui cititorii vor beneficia on-line de serviciile bibliotecilor din R. Moldova. Biblioteca 2.0 reprezintă o nouă generaţie de produse şi servicii de bibliotecă, iar Bibliotecarul 2.0 trebuie să aibă abilităţile necesare pentru a crea aceste produse şi servicii şi a le oferi celor interesaţi. Utilizatorii post tradiţionalişti nu mai vor să fie simpli spectatori, ei doresc să contribuie şi să comunice. Mişcarea Web 2.0 va oferi utilizatorului instrumentele necesare pentru a se implica, pentru a face un comentariu, a susţine o discuţie, a crea un conţinut, precum şi a descărca din internet materialele, care îl interesează. Aceste noi servicii sunt destinate inclusiv pentru noile generaţii, care utilizează în cea mai mare parte internetul. Biblioteca 2.0 aduce în prim-plan utilizatorul, care devine un modelator al serviciilor şi resurselor de bibliotecă. Clientul structurilor de informare nu mai este mulţumit de accesul unidirecţional la

resurse, ci doreşte să se implice în evaluarea acestora, făcând comentarii şi împărtăşindu-şi ideile cu alţi utilizatori. În acest sens managerii caută mijloace mult mai eficiente pentru a-şi livra serviciile astfel, încât să obţină un feedback adecvat, care să le permită luarea celor mai eficiente măsuri în vederea eficientizării acestora. Biblioteca 2.0 reflectă o tranziţie în interiorul bibliotecii referitor la modul în care sunt livrate serviciile către utilizatori. Astfel, acesta include servicii on-line cum ar fi utilizarea cataloagelor OPAC şi un feedback mult mai sporit. Biblioteca 2.0 presupune ca serviciile de bibliotecă să fie constant actualizate şi reevaluate în vederea servirii cât mai eficiente a utilizatorilor. Vorbind de Biblioteca 2.0, avem în vedere următoarele aspecte: v o bibliotecă deschisă oricui; v o bibliotecă existentă oriunde; v o bibliotecă angajată să servească utilizatorii actuali şi potenţiali; v o bibliotecă, care urmăreşte standardizarea accesului la serviciile oferite; v o bibliotecă, care oferă accesul multiplu la resursele unice; v eficienţă mai mare în ceea ce priveşte costurile faţă de bibliotecile tradiţionale; v disponibilitate permanentă; v conţinut informaţional mai bogat şi mai bine structurat; v mijloace şi metode mai prietenoase de regăsire a informaţiei; v o nouă viziune asupra conservării şi difuzării informaţiei, potrivit căreia conservarea se face prin multiplicarea exemplarelor în urma difuzării. În concluzie, modelul Biblioteca 2.0 se caracterizează prin patru elemente esenţiale: ü este centrat pe utilizator (utilizatorii participă la crearea conţinutului şi a serviciilor); ü furnizează experienţă multimedia (colecţiile şi serviciile Bibliotecii 2.0 conţin componente video şi audio); ü este dezvoltat din punct de vedere social (prezenţa web a bibliotecii include prezenţa utilizatorilor, existând moduri sincrone şi asincrone, pe care aceştia le utilizează când comunică între ei sau cu bibliotecarii);

369


70

ü este complet nou (biblioteca trebuie să permită utilizatorilor să schimbe biblioteca). Elementele, considerate principii-cheie ale aplicaţiilor Web 2.0, au fost enunţate, pe scurt, astfel: • webul ca platformă; • forţa propulsoare a sistemului sunt datele; • efectele reţelei bazate pe participare; • inovaţie în asamblarea sistemelor şi paginilor, rezultată prin extragerea şi compunerea caracteristicilor, aplicaţiilor, elementelor independente (în asemănare cu open-source). Principalele aplicaţii, existente la acest moment, care marchează existenţa Web 2.0, sunt următoarele: • blogurile; • feedurile (RSS); • wiki-urile; • tagurile (social bookmarks); • API-urile (interfeţele pentru programarea aplicaţiilor).

I. Biblioteca digitală Unii autori văd în biblioteca digitală o bibliotecă tradiţională, care mai furnizează şi accesul la informaţii şi documente pe suport digital, iar alţii văd „o biblioteca fără ziduri”, depozitul de informaţii şi documente, stocate exclusiv pe suport digital şi accesibil prin intermediul reţelelor electronice. Se poate totuşi spune, că biblioteca digitală este „depozitul” de informaţii şi documente, stocate în format digital (text, imagini, sunet, film, animaţie) şi reprezintă calea de transfer dinspre biblioteca tradiţională spre cea virtuală. ? Digitizarea constă în crearea unei copii digitale a oricărui document, convertirea informaţiilor în format electronic standardizat. Forma digitală are avantajul unei rapide regăsiri a documentului. ? Multe documente sunt create direct în format electronic, în special în universităţi, cu scopul de a oferi accesul rapid la informaţia academică, ştiinţifică. Digitizarea documentelor este un fenomen aflat într-un progres continuu. II. Biblioteca virtuală Biblioteca virtuală cuprinde totalitatea informaţiilor (text, imagini, sunet, film, animaţie) existente în spaţiul web. Este o bibliotecă alcătuită din colecţii de date electronice, aflate în mai multe „biblioteci electronice” conectate între ele prin intermediul reţelelor de calculatoare. Îşi propune să ofere acces universal şi servicii de informare transparente. Prin intermediul acestei biblioteci

universale se poate avea acces la resursele globale de informaţii, inclusiv la colecţiile multor biblioteci de oriunde şi oricând. Pentru a realiza biblioteca virtuală la nivel naţional este nevoie de o reţea naţională cu o bază de date on-line unitară, care să permită regăsirea informaţiei, indiferent de localizarea ei. III. Blogurile v Blogul este un instrument în spaţiul virtual, care îşi dovedeşte utilitatea mai ales în rândul comunităţilor cu preocupări comune. v Blogul este un site puternic personalizat, cu posibilităţi de publicare on-line a informaţiilor. Este elaborat şi întreţinut de o persoană, care îşi doreşte acest lucru. v Blogul se deosebeşte de un site obişnuit prin anumite particularităţi: tinde să fie mult mai dinamic, se actualizează regulat cu însemnări, care, de obicei, conţin data şi ora, actualizarea se face uşor, fără cunoştinţe de programare. Blogurile încurajează constituirea de v comunităţi, oferind posibilitatea adăugării de comentarii, referinţe şi alte elemente suplimentare. v Blogul permite vizitatorilor să colecteze conţinutul ştirilor unui blog (site), fie pentru a-l citi, fie pentru a-l afişa pe un alt site web. IV. RSS v RSS (Rich Site Summary) este un protocol deschis de publicare a informaţiei pe web. Un RSS feed este un fişier XML, care descrie conţinutul unui site, fiind actualizat odată cu acesta. v Fluxurile RSS sunt o modalitate, prin care se pot obţine pe blog, gratuit şi în timp real, informaţii de pe diverse site-uri: titlurile ultimelor ştiri şi articole, o parte din conţinutul lor, precum şi linkurile către ele, fără a intra pe site pentru a verifica dacă a mai apărut ceva nou. Aceste informaţii pot fi preluate pentru a le prezenta mai departe cititorilor, pe blog sau pe alt site web şi ele sunt stocate în baze de date, care pot fi accesate cu multiple criterii de căutare. v RSS permite informarea despre actualizări ale resurselor on-line fără a face apel la e-mailuri sau la alte surse. V. Wiki v Wiki este o aplicaţie web, care permite utilizatorilor să se implice în adăugarea şi modificarea conţinutului. v Un Wiki este o colecţie de pagini web interconectate, un sistem hipertext pentru


memorarea şi modificarea informaţiei, fiecare pagină putând fi simplu editată de un utilizator, întrun browser, folosind anumite formulare. v Utilizarea Wiki - urilor presupune şi cunoaşterea unor factori de risc, cum ar fi: credibilitatea şi inexactitatea conţinutului, prezenţa unor puncte de vedere radicale datorită faptului că nu există un control strict asupra informaţiei. v O cunoscută şi valoroasă aplicaţie este Wikipedia, care a reuşit în cinci ani de existenţă să modifice radical conceptul de enciclopedie. Conţinutul este accesat gratuit şi poate fi actualizat de orice utilizator prin completarea articolelor cu informaţii. Peste 10 000 de specialişti voluntari verifică şi corectează ulterior greşelile sau inexactităţile. Practici Biblioteca 2.0 la UPS „Ion Creangă” În anul 2009 a fost lansat site-ul oficial al Bibliotecii Ştiinţifice a UPS „Ion Creangă”, în care, la momentul actual, sunt reflectate toate elementele Bibliotecii 2.0. În prezent Biblioteca electronică include circa 300 publicaţii full-text din diverse domenii (în format PDF, audio, video), care lipsesc sau sunt într-un număr insuficient de exemplare în format tradiţional în colecţiile bibliotecii. Completarea cu noi publicaţii este un proces minuţios şi foarte anevoios. El cuprinde următoarele etape: P întocmirea listei publicaţiilor lipsă în colecţiile bibliotecii în format tradiţional, dar foarte solicitate de către utilizatori; P scanarea publicaţiilor solicitate, împrumutate de la alte biblioteci prin împrumut interbibliotecar; P regăsirea publicaţiilor solicitate în internet; P dezarhivarea publicaţiilor găsite; P redactarea publicaţiilor; P convertirea publicaţiilor în format PDF; P plasarea publicaţiilor în format PDF în colecţia Bibliotecii electronice pe serverul Mediatecii. Deseori, textele, copiate din internet, lasă de dorit, deoarece, practic, nu sunt redactate în nici un fel, de aceea, bibliotecarul este nevoit să redacteze foarte minuţios fiecare pagină, pentru ca utilizatorul, în consecinţă, să poată citi acest text fără nicio problemă, adică textul trebuie să fie facil, vizibil şi fără greşeli.

Pro şi contra Web 2.0. Avantaje şi dezavantaje ? Unii specialişti sunt de părere că Web 2.0, din punct de vedere tehnic, reprezintă o evoluţie, dar din punct de vedere social este un fenomen, care mai mult strică. Părţile bune ar fi actualizarea continuă a informaţiei, abundenţa şi accesibilitatea ei, iar părţile rele – faptul că informaţia poate fi uşor manipulată şi nu mai înseamnă calitate, ci cantitate; că internetul s-a transformat, dintr-un mediu plin de informaţii utile, într-un loc, în care se promovează subcultura. Tot ei consideră că web 2.0 este un termen de modă, o chestiune de marketing, prin care unii s-au îmbogăţit peste noapte. ? Alţi specialişti afirmă că Web 2.0 înseamnă că „nu exişti dacă nu eşti pe net”, că utilizatorul trebuie să creeze totul (Wikipedia, YouTube). Ideea de acces liber la varietatea de baze de date şi aplicaţii on-line este fascinantă, iar Web 2.0 este un fenomen revoluţionar, mai ales, datorită schimbării de atitudine în ceea ce priveşte locul şi rolul utilizatorilor de informaţii: conţinutul informaţional este creat de utilizatori, ei aduc ştiri, linkuri către articole şi scriu comentarii, ei sunt cei care fac totul. Concluzii § Un sistem de informare documentară, bazat

pe instrumente moderne, este un dispozitiv informatic de acces global la informaţii, care permite utilizatorului interogarea bazelor de date şi a diferitor resurse: catalog naţional colectiv, catalog OPAC, baze de date bibliografice, colecţii de CD-ROM, documente digitizate, baze de date abonate etc. Toate acestea pot fi disponibile prin reţeaua intranet în cadrul unor instituţii sau prin internet, local sau de la distanţă. § Măsura calităţii şi eficienţei activităţii desfăşurate de structurile infodocumentare este dată de accesul prompt la informaţia adecvată, de posibilitatea de a o transfera către utilizator atunci când şi unde este necesar. Ritmul alert în care au evoluat metodele de depozitare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor anticipează un viitor cu transformări la fel de spectaculoase.

371


VOLUNTARIATUL VERSUS BIBLIOTECA 2.0 Margareta CEBOTARI, bibliotecar principal, Filiala „Ovidius”, BM „B.P. Hasdeu”

72

1. Definiţia voluntariatului şi a cadrului legal, principiile de bază ale voluntariatului Misiunea activit ăţii de voluntariat este îmbunătăţirea serviciilor pentru comunitate prin implicarea comunităţii. În Moldova activitatea de voluntariat este reglementată prin Legea voluntariatului, adoptată de Parlamentul RM şi promulgată la 18 septembrie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al RM, nr. 179-181, din 21 septembrie 2010). În conformitate cu legislaţia internaţională, în prezenta lege este definită noţiunea: „Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită voluntar.” Expertiza internaţională asupra acestei legi a fost oferită de către Centrul de Drept Necomercial din Budapesta, care a realizat două analize ce prezintă experienţa internaţională în domeniul politicilor de voluntariat şi a mecanismelor legislative de motivare a voluntarilor. Astfel, voluntarii din R. Moldova vor putea beneficia de politici şi măsuri de stimulare a voluntariatului, stipulate în capitolul patru, printre care sunt: voluntarul primeşte un certificat nominal de voluntariat şi scrisori de recomandare; voluntariatul va fi considerat ca experienţă de muncă; considerarea voluntariatului la angajare, înmatriculare în instituţiile de învăţământ, la oferirea de burse sau la cazarea în cămine studenţeşti. Conform estimărilor experţilor, anume prin aceste mecanisme de motivare a voluntarilor, R. Moldova devine statul cu una din cele mai bune legi a voluntariatului în spaţiul CSI şi unele state ale Uniunii Europene. Principii: participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat; desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei constrângeri materiale din partea beneficiarului activităţii; participarea persoanelor la activităţile de voluntariat se face pe baza egalităţii de şanse, fără niciun fel de discriminare. Voluntariatul poate fi prestat în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia. Cine poate fi voluntar? Cetăţenii care, în spiritul solidarităţii civice, doresc să se implice în activităţi de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Ce sunt activităţile de voluntariat? Activităţile de interes public desfăşurate în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar. Drepturile voluntarilor (extras din lege): participarea activă la elaborarea şi derularea programelor pentru care au pledat; desfăşurarea activităţii în funcţie de posibilităţile proprii; asigurarea de către organizaţia gazdă a desfăşurării activităţilor sub coordonarea unui îndrumător, în condiţiile legale de protecţie a muncii; rambursarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate de voluntar pentru realizarea activităţii; durata timpului de lucru stabilită, în condiţiile legii, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului. Obligaţiile voluntarilor (extras din lege): să îndeplinească sarcinile primite din partea organizaţiei gazdă; să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat; să participe la cursuri de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazdă; să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat. 2. Importanţa voluntariatului pentru biblioteci Obiectivele unei campanii de voluntariat în biblioteci: § sensibilizarea comunităţii, a colectivului şcolii / colegiului despre varietatea serviciilor oferite de biblioteci; § i mplicarea bibliotecii în proiecte educaţionale de formare a Culturii Informaţionale; § promovarea bibliotecii şi a profesiei de bibliotecar; § stabilirea unei coeziuni sociale: bibliotecă – comunitate. Dezvoltarea voluntariatului în cadrul BM „B.P. Hasdeu” se organizează în mod planificat, deoarece orice tip de activitate trebuie mai întâi gândit, apoi realizat. Şi în Strategia de dezvoltare a BM „B.P. Hasdeu” pentru perioada 2008-2017 extinderea accesului la experienţe de voluntariat este prevăzut în capitolul „Tinerii – prioritatea Chişinăului”, deoarece practicile de voluntariat sunt acceptate, în primul rând, de tineri. Conform datelor publicate aici, 53 de voluntari


muncesc şi ajută BM, deoarece biblioteca oferă anume tinerilor posibilitatea de a experimenta pentru dezvoltarea durabilă. Şi pe viitor BM va dezvolta, va elabora programe şi va participa la evenimente extramuros cu implicarea voluntarilor, pentru a demonstra că experienţa de voluntariat constituie beneficii reciproce pentru toţi. 3. Componentele implementării voluntariatului Educaţia spiritului de a fi voluntar se poate face încă din şcoală, liceu, colegiu, profesorii şi elevii simţind nevoia unei astfel de activităţi, pe care nu ştiu exact cum să o gestioneze. Managementul de aplicare a unui program de voluntariat include mai multe etape: stabilirea scopului şi a obiectivelor; pregătirea colectivului pentru lansarea unui program de voluntariat; promovarea (internă şi externă); recrutarea voluntarilor; orientarea şi instruirea, antrenarea în prestarea unor servicii concrete conform aptitudinilor şi competenţelor; coordonarea şi supervizarea activităţii voluntarilor; motivarea zilnică (se mulţumeşte pentru lucrul făcut, invitaţie la un ceai); recunoaşterea şi aprecierea lucrului voluntarului; evaluarea programului. 4. Studiu de caz: programul de voluntariat „Prietenii bibliotecii” (BM „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius”) Eficienţa unui program necesită un proces planificat, astfel pentru anul 2008 a fost preconizată iniţierea şi implementarea acestui program. Am respectat etapele managementului, conform recomandărilor instruirii în cadrul atelierelor organizate de ABRM. Am realizat pe rând etapele de iniţiere, implementare şi susţinere a acestui program. Toţi angajaţii bibliotecii au fost informaţi şi instruiţi pentru a înţelege voluntariatul, pentru integrarea voluntarilor în colectivul de muncă. Informarea şi instruirea voluntarilor s-a realizat în baza materiale lor promoţionale şi informative: semn de carte, afiş; Statutul voluntarului BP „Ovidius”; foaia volantă Ce trebuie să ştie un voluntar?; formularul de aplicare (plasat pe site-ul bibliotecii). Răspunzând la întrebarea din formularul de aplicare – Cum crezi că te va ajuta voluntariatul?, voluntarii noştri au specificat mai multe oportunităţi: voi afla noi informaţii despre cărţile primite în bibliotecă; acest program îmi va dezvolta personalitatea; voi comunica cu semenii. În primul an de implementare a programului şi-au propus serviciile de voluntar 18 persoane: elevi, studenţi, masteranzi, tineri specialişti. I-am implicat la organizarea colecţiilor, în procesul de atragere a utilizatorilor la bibliotecă (au distribuit în cartier şi în incinta instituţiilor de învăţământ afişe cu invitaţia de a vizita Biblioteca „Ovidius”, serviciile

propuse de bibliotecă), la desfăşurarea activităţilor culturale. Pe parcurs unele persoane au abandonat participarea la program, dar s-a reuşit recrutarea a noi voluntari, orientându-mă mai mult spre segmentul de activitate ce implică capacităţi de creativitate. Astfel Iulia Ciornîi şi Nina Bejan sunt comoderatori ai biblioclubului „Spirit şi intelect” asigurând-i o activitate de succes. În anul 2010 Nina Bejan conduce atelierul de creaţie pentru copii „Miracolul creaţiei” (modelare manuală a obiectelor), iar Iulia este responsabilă pentru activitatea programului „Let's a stady” („Hai să învăţăm”) – ajută un grup de copii, cititori ai bibliotecii la pregătirea temelor la limba engleză. În acest an am pornit o nouă campanie de recrutare a voluntarilor, cu genericul Fii bibliotecar pentru o oră. Importanţă are şi evidenţa activităţilor, de aceea pentru fiecare voluntar am deschis o fişă de înregistrare a volumului de muncă efectuat de voluntar. Perioada de timp disponibilă să o ofere acestui program, implicit societăţii în care locuiesc, a fost diferiră – timpul „donat” bibliotecii a fost: de la 20 până la 90 ore pe an. Astfel, prin atragerea la activităţi de voluntariat Biblioteca „Ovidius” s-a implicat în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi formarea experienţei personale a cetăţenilor comunităţii, în acelaşi timp s-a diversificat aria de servicii oferite de bibliotecă comunităţii. 5. Noi oportunităţi pentru dezvoltarea voluntariatului în baza conceptului Biblioteca 2.0 Activitatea de voluntariat este accesibilă persoanelor de diferite vârste. Totuşi, relaţia „voluntar = elev / student” este cea mai frecventă. Dar, odată cu dezvoltarea tehnologiilor moderne de socializare şi comunicare se identifică un concept nou: voluntariat virtual. Definiţie: voluntariatul on-line înseamnă servicii neplătite, furnizate virtual prin conexiuni la internet. Unele persoane sunt dispuse să desfăşoare activităţi de voluntariat care nu necesită deplasarea la sediul organizaţiei. Această formă de voluntariat poate da posibilitate mai multor persoane care doresc să contribuie la dezvoltarea instituţiilor şi programelor acestora, fără ca să se deplaseze de acasă. Pe net sunt deja postate campanii, sesiuni de recrutări ale voluntarilor virtuali de către diverse organizaţii, campanii care vin în sprijinul persoanelor ce doresc să se implice într-o acţiune de voluntariat virtual, dând şansa oricărui individ de a contribui la proiecte sociale, de acasă sau de la birou. Avantajele voluntariatului on-line, pentru doritorii de a-l aplica, ar putea fi: un alt mod pentru o persoană să ajute o organizaţie, o instituţie; acest tip de activitate

373


74

permite implicarea în voluntariat a persoanelor cu dizabilităţi, care au probleme de mobilitate; permite unei persoane să ajute organizaţii amplasate într-o arie geografică mai amplă. Voluntarii virtuali pot lucra în domenii precum: comunicare, relaţii publice, web design, marketing, publicitate, programare, project management, educaţie / training, client service, consultanţă, în funcţie de propriile interese şi de necesităţile bibliotecilor. Voluntarii virtuali de asemenea vor beneficia de orientare, instruire şi trainig, asistenţă permanentă, contract de voluntariat, adeverinţe de voluntariat, sesiuni de informare. Activităţi care pot fi executate de astfel de voluntari în biblioteci pot fi: construirea şi menţinerea unor pagini web (promovarea bibliotecii), menţinerea la zi a unor baze de date informaţionale (descrierea analitică a presei locale); utilizarea reţelelor de socializare în interesul bibliotecii (crearea şi susţinerea unor bloguri tematice de bibliotecă); atragerea de fonduri pentru dezvoltarea bibliotecii prin intermediul internetului (elaborarea şi promovarea unor proiecte la nivel local, internaţional etc.). Recent am aplicat implicarea voluntarilor în susţinerea blogului tematic: Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea. Primii voluntari virtuali, desigur, au fost persoanele care ne cunosc deja: Elena Popa, Nina Bejan. Dar sperăm la o colaborare mai majoră a membrilor comunităţii iubitorilor de carte şi lectură, a celor dornici de informare şi diseminare a acesteia unui public larg. Vom încerca să motivăm şi să susţinem entuziasmul noilor prieteni virtuali ai Bibliotecii „Ovidius”. Deci, în contextul fenomenului Biblioteca 2.0, a cărei esenţă constă în exploatarea inteligenţei colective, implicarea nonutilizatorilor în crearea de conţinuturi informaţionale şi în alte activităţi ale bibliotecilor, ajutorul venit din partea voluntarilor virtuali are un enorm teren de aplicare şi dezvoltare. 6. Obstacole în dezvoltarea activităţii de voluntariat în biblioteci: identificare şi surmontare Voluntariatul în biblioteci se confruntă cu mai multe obstacole în implementare, atât obiective, cât şi subiective. Printre cele obiective ar fi: situaţia socialeconomică precară a membrilor comunităţii (lipsa de timp liber); voluntariatul în sfera socială (spitale, case de copii) prevalează ca importanţă în viziunea doritorilor de a fi voluntari. Coordonarea activităţii de voluntariat în biblioteci se loveşte de obstacolele subiective: lipsa unei „Politici privind promovarea voluntariatului în biblioteci” la nivel ABRM; promovarea voluntariatului doar în cadrul publicului intern: utilizatorii bibliotecilor.

Activitatea de surmontare a barierelor care se află în faţa dezvoltării mai eficiente a voluntariatului în biblioteci: organizarea unor ateliere, mese rotunde de promovare a voluntariatului în biblioteci; elaborarea planurilor de acţiuni pentru Anul european al voluntariatului la nivel ABRM, precum şi pentru fiecare bibliotecă în parte; cunoaşterea reţelelor de socializare în baza tehnologiilor Web 2.0 şi utilizarea posibilităţilor de comunicare cu nonpublicul bibliotecilor prin intermediul tehnologiilor de comunicare în baza conceptului Biblioteca 2.0; promovarea voluntariatului în cadrul publicului extern; acţiuni de motivare şi recunoaştere a însemnătăţii muncii voluntarului în bibliotecă la nivel republican şi local. În comunicarea mea la Conferinţa anuală a BM „B.P. Hasdeu” (anul 2009) am menţionat unele sugestii de dezvoltare şi promovare a voluntariatului în biblioteci, care mai rămân a fi de realizat: organizarea mişcării de voluntariat în biblioteci din perspectiva anului 2011 – Anul european al voluntariatului; organizarea unui concurs la nivelul ABRM „Sigla programului de voluntariat în biblioteci”; organizarea unui concurs anual „Cel mai bun voluntar” (ABRM). Acum, din perspectiva utilizării oportunităţilor oferite de fenomenul Biblioteca 2.0, pot fi aplicate noi forme de promovare şi atragere la activităţi de voluntariat: spoturi, campanii, dialoguri interactive de promovare a voluntariatului în biblioteci; ateliere virtuale (instruirea voluntarilor virtuali de la distanţă). 7. Concluzii A fi voluntar înseamnă a cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi a desfăşura anumite activităţi, a-ţi asuma responsabilitate pentru a acumula experienţă, iar pentru aceasta trebuie timp şi dorinţă. Contribuţia voluntarilor o resimte atât organizaţia în care ei activează, cât şi comunităţile din care provin, societatea în întregime. În acelaşi timp, voluntariatul în bibliotecă le ajută tinerilor să obţină şi să dezvolte abilităţi de comunicare şi informare, pe care sistemul educaţional formal deseori nu le poate oferi. Şi bibliotecarii trebuie să depună eforturi pentru a organiza activitatea de voluntariat: instruire, autoinstruire, gestionare. Mai recent devine oportună studierea şi susţinerea practicii voluntariatului virtual în biblioteci. Apel! Activitatea de motivare, susţinere şi promovare a cetăţenilor dornici de a fi voluntari trebuie să se regăsească în aria de activitate a bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci: publice, liceale, universitare – fiecare bibliotecă planificând printre priorităţile anului 2011 aderarea la această mişcare pentru a se încadra înAnul european al voluntariatului.


BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13) BM „B.P. Hasdeu” are de mai mulţi ani în vizor implementarea voluntariatului şi lucrează deja la elaborarea unui Plan de acţiuni de promovare a voluntariatului în anul 2011, an în care se împlinesc 10 ani de la prima marcare a Anului internaţional al voluntariatului. Utilizarea resurselor oferite de fenomenul Biblioteca 2.0 va facilita, desigur, realizarea obiectivelor propuse, contribuind la cimentarea coeziunii dintre biblioteci şi comunitate. Resurse de informare Legea voluntariatului. În: Monitorul Of. al Republicii Moldova. 2010, nr. 179-181, pp. 7-10. Ghidul liderului pentru tineret. Ch.: Pontos, 2003. 128 p.

Ghidul voluntarului. Ch.:ARC, 2007. 104 p. Cebotari, Margareta. Programul de voluntariat „Prietenii bibliotecii: realizări şi perspective” [resursă electronică]. Ac ces: http://www.slideshare.net/ BMHasdeu/ovidius Coşeri, Tatiana. Anul 2011: Anul european al voluntariatului [r esursă electronică]. Acces: http://wwwbibliocity.blogspot.com Osoianu, Vera. Activitatea de voluntariat [resursă electronică]. Acces: http://www.wordpress.com/ 2010/11/07/activitatea-de-voluntariat

Atelier profesional: BIBLIOTECA CA SISTEM TEHNOLOGIC NORMALIZAT (comunicat)

Activitate: atelier specializat. Organizatori: Comisia ABRM „Standardizarea activităţii de bibliotecă”, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Loc de desfăşurare: Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. Participanţi: 42 persoane din bibliotecile publice, universitare, specializate: bibliotecari, manageri funcţionali, directori şi şefi de bibliotecă. Generic: „Biblioteca ca sistem tehnologic normalizat”. Totalizări, concluzii: Tema sau genericul atelierului a fost condiţionat în mare măsură de faptul că în societatea noastră mai persistă încă părerea că biblioteca este doar „un lăcaş pentru suflet”, iar munca bibliotecarului o delectare şi prea puţini văd în bibliotecă o instituţie cu complexe cicluri tehnologice subordonate unor reguli stricte stipulate în documente de genul: standarde, regulamente, instrucţiuni, scheme tehnologice, algoritme ale proceselor etc. Drept rezultat al comunicărilor audiate în cadrul acestui atelier (dar şi de la alte activităţi organizate de ABRM, unde aproape întotdeauna sunt prezentate 2-3 teme legate de sau în baza tehnologiilor informaţionale sau de bibliotecă) a intervenţiilor şi discuţiilor, membrii ABRM, prezenţi la atelier, constată următoarele: 1. Biblioteca, ca instituţie infodocumentară integră,

trebuie tratată atât ca un sistem integrat în macrosistemul social, cât şi ca un suprasistem ce include mai multe subsisteme: cel organizaţional, managerial, tehnologic de producţie. (Viorica Lupu: Documentele tehnologice de bibliotecă: clasificare, elaborare, aplicare) 2. Biblioteca este orientată spre satisfacerea necesităţilor informaţionale şi documentare ale utilizatorilor sau, în limbajul businessului, „orientată spre client”, spre atragerea de noi potenţiali utilizatori, prezentându-le cele mai performante servicii la nivel de Web 2.0. (Elena Harconiţa: Cultura tehnologică instituţională – parte componentă a managementului calităţii) 3. Aplicarea managementului calităţii în bibliotecă ridică valoarea ştiinţifico-practică a serviciilor şi produselor ei şi în plan moral – valoarea statutului social al bibliotecii şi bibliotecarului. Aplicarea managementului calităţii este un proces complex, complicat care cere respectarea anumitor condiţii concrete, stipulate într-un şir de documente ce trebuie studiate riguros, aplicate şi respectate ca în final biblioteca să poată fi certificată ca instituţie de calitate înaltă. (Vera Sobeţchi: Cerinţe de reglementare a managementului calităţii). Iulia TĂTĂRESCU, preşedintele Comisiei „Standardizarea activităţii de bibliotecă”, ABRM

753


DOCUMENTELE TEHNOLOGICE DE BIBLIOTECĂ: CLASIFICARE, ELABORARE, APLICARE Viorica LUPU, director adjunct, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, UASM

76

Pentru a avea o viziune integră asupra bibliotecii este necesar de a trata această instituţie atât ca sistem, cât şi ca suprasistem. Ca sistem biblioteca este integrată în macrosistemul social, iar ca suprasistem include alte sisteme, cum ar fi cel organizaţional, managerial, tehnologic (de producţie), prin intermediul funcţionalităţii cărora îşi realizează scopul pentru care a fost creată şi produce ceea de ce societatea are nevoie. Importanţa acordată studierii bibliotecii ca sistem tehnologic derivă din faptul că funcţia socială a bibliotecii se caracterizează prin producerea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a serviciilor şi produselor informaţionale de calitate. Însuşirile calitative ale produselor şi serviciilor informaţionale sunt asigurate în procesul de producţie. Calitatea producţiei reflectă calitatea procesului tehnologic, a concep ţie i tehnologice, constructive şi de organizare a producţiei. Una dintre principalele condiţii pentru funcţionarea cu succes a oricărui sistem tehnologic de bibliotecă este organizarea raţională a procesului de producţie şi de supraveghere a respectării disciplinei tehnologice la toate nivelele. Eficienţa tehnologiilor bibliotecare depinde în mare măsură de existenţa în bibliotecă a unui sistem de documente tehnologice. Este evident că prezenţa subsistemului documentar de reglementare a t ehnologiilor bibliotecare în cadrul sistemului tehnologic de bibliotecă oferă sistemului un statut oficial, îi redă uniformitate, vizibilitate şi transparenţă. În cadrul bibliotecii există mai multe tipuri de documente ce reglementează tehnologiile bibliotecare (organizaţionale, tehnologice, normative, metodologice), dar ne vom referi anume la documentaţia tehnologică. Documentaţia tehnologică de bibliotecă este un pachet de documente textuale sau grafice, ce conţine norme, reglementări, dispoziţii referitoare la tehnologiile de bibliotecă. Documentaţia tehnologică se utilizează în general în gestionarea tehnologică a activităţii bibliotecare, în luarea deciziilor manageriale, la realizarea auditului şi consultingului tehnologic, formarea cunoştinţelor tehnologice la noii angajaţi, evaluarea performanţelor şi rezultatelor obţinute. Procesul de elaborare a documentelor tehnologice este foarte complex, dificil şi puţin reflectat în literatura de specialitate, mai multe surse sunt depăşite şi nu corespund conceptelor moderne de elaborare a documentaţiei tehnologice de bibliotecă. Dificultatea

elaborării documentelor tehnologice este condiţionată şi de componenţa multidimensională a proceselor, intercorelaţiile multiple dintre elementele la acelaşi nivel ierarhic, interdependenţele elementelor la diferite nivele ierarhice. Clasificarea documentelor tehnologice: – nomenclatorul proceselor şi subproceselor tehnologice de bibliotecă; – instrucţiuni tehnologice; – harta-traseu tehnologică; – decizii tehnologice. Nomenclatorul proceselor şi subproceselor tehnologice de bibliotecă este un document în care sunt enumerate procesele şi subprocesele tehnologice ale bibliotecii într-o ordine sistemică, logică şi funcţională, oferind o viziune asupra integrităţii şi funcţionalităţii bibliotecii ca sistem tehnologic, a proceselor în întregime şi a fiecărui element al procesului în ciclul tehnologic general. Biblioteconomistul rus N.S. Redikina în publicaţiile sale menţionează dificultatea urmăririi unei consecutivităţi stricte a proceselor în cadrul unor cicluri tehnologice şi recomandă pentru bibliotecile mari, activitatea cărora se caracterizează prin complexitate, elaborarea nomenclatorului proceselor şi subproceselor tehnologice în corespundere cu serviciile şi oficiile bibliotecii în ordinea îndeplinirii lor, iar în final, după necesitate, integrarea lor într-o listă unică (4). Astfel, tehnologiile de bibliotecă pot fi studiate atât conform caracteristicii funcţionale, cât şi celei structurale. Harta-traseu tehnologică determină consecutivitatea proceselor şi a operaţiunilor tehnologice, indică legăturile funcţionale consecutive ale acestora în cadrul ciclului tehnologic. Conform definiţiei dată de dna dr. Lidia Kulikovski, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, „harta-traseu este un document tehnologic care descrie traseul, calea procesului de producţie, instrumentele de muncă, executanţii etc.”. (1). Cea mai răspândită formă de prezentare a hărţii-traseu sunt schemele-bloc. Se deosebesc două tipuri de scheme tehnologice: macroschemele – care reflectă relaţiile între procesele realizate în cadrul unui ciclu tehnologic şi microschemele – care indică legăturile între operaţiile realizate în cadrul unui proces tehnologic. Schemelebloc permit înţelegerea integră şi în detaliu a funcţionalităţii ciclului tehnologic, permit eliminarea dublării unor acţiuni, exclud logica greşită a organizării


procesului de producţie şi a operaţiilor redundante. Din categoria hărţilor-traseu tehnologice fac parte: „Harta-traseu a documentului”, „Traseul cererii de informare”, „Algoritmul de îndeplinire a referinţelor”, „Calea cererilor neonorate” etc. „Harta-traseu a documentului” indică calea documentului de la intrare în bibliotecă şi până la etapa în care acesta devine disponibil pentru utilizator. La elaborarea documentului s-a luat în consideraţie structura organizaţional-funcţională a bibliotecii, amplasarea serviciilor şi oficiilor, nivelul de automatizare a proceselor tehnologice etc. „Hartatraseu a documentului” reprezintă un sistem de dirijare a fluxului informaţional şi documentar în cadrul bibliotecii, a termenilor de prelucrare analitico-ştiinţifice a documentelor, a operativităţii cu care ajung a fi comunicate utilizatorului. „ Traseul cererii de informare” stipulează succesiunea proceselor de servire documentară utilizatorului, stabileşte timpul de aşteptare pentru primirea sau restituirea unui document (operativitatea servirii). În baza acestui document are loc controlul asupra ciclurilor tehnologice ce vizează servirea informaţională şi documentară a utilizatorilor, dirijarea fluxului de cerinţe informaţionale, evaluarea plenitudinii şi operativităţii îndeplinirii cererilor, prevenirea rebuturilor. „Algoritme de îndeplinire a referinţelor” determină etapele de îndeplinire a referinţelor bibliografice (tematice, de adresă, de concretizare) şi factografice. Aceste algoritme facilitează gestiunea tranzacţiilor de referinţe. Deciziile tehnologice fixate într-un protocol sau proces-verbal reprezintă şi ele un document tehnologic care apare drept rezultat al desfăşurării şedinţelor comisiilor specializate ce activează în cadrul bibliotecii (Tehnologii de bibliotecă, Managementul colecţiilor, Catalogare şi indexare). Deciziile tehnologice se fixează şi se difuzează angajaţilor bibliotecii prin intermediul intranetului. Instrucţiunea tehnologică de bibliotecă este un document ce stabileşte consecutivitatea strictă a proceselor tehnologice, dezvăluie exact conţinutul procesului tehnologic, defineşte modul de realizare a proceselor. La elaborarea instrucţiunii tehnologice trebuie să se ia în consideraţie experienţa de elaborare a documentelor metodologice. Algoritmizarea proceselor tehnologice permite o viziune transparentă asupra procesului, defineşte limitele unui proces, stabileşte valoarea adăugată a fiecărei activităţi care alcătuieşte procesul, stabileşte mecanismul de control pentru diferite operaţiuni realizate în cadrul procesului. Pentru elaborarea documentelor tehnologice este necesar să se identifice toate procesele şi operaţiile

tehnologice necesare pentru prestarea unui serviciu sau crearea unui produs informaţional, să se stabilească interacţiunile, interdependenţele dintre procese şi subprocese, să se determine consecutivitatea lor. La fel, este necesar de a realiza un proces de conceptualizare a documentului de un grup de lucru constituit din personalul din compartimentele implicate în realizarea procesului tehnologic şi comisia profesională specializată „Tehnologii de bibliotecă”. Eficienţa tehnologiilor bibliotecare depinde în mare măsură de existenţa în bibliotecă a unui sistem documentar tehnologic, ce posedă aşa caracteristici ca: actualitate, simplitate, coerenţă, completitudine funcţională şi acest sistem documentar să fie constituit din documente tehnologice aflate în interdependenţă, detaliat deschizând toate legăturile şi interconexiunile dintre procesele tehnologice. În concluzie, aş menţiona că documentaţia tehnologică trebuie să reprezinte o componentă importantă a documentaţiei sistemului managementului calităţii, mai ales în condiţiile în care se impune evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele directivei relevante sau cu cerinţele unui standard normalizat, unei norme, specificaţii tehnologice. Este necesară elaborarea diferitor tipuri de documente tehnologice de către biblioteci şi crearea unei baze de date „Documente de reglementare a tehnologiilor bibliotecare” care va servi ca sistem de regăsire operativă a informaţiei privind ultimele modificări în tehnologiile de bibliotecă sau a unui document în care este fixat procesul de producţie a unui produs. Baza de date tehnologică va contribui şi la asigurarea continuităţii deciziilor şi soluţiilor tehnologice, va duce la creşterea nivelului de disciplină şi cultură tehnologică. Referinţe bibliografice 1. Kulikovski, Lidia. Fundamentul normativ şi de reglementare a proceselor tehnologice în biblioteci: abordare teoretico-practică. În: Conferinţa tehnicoştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2007 / Univ. Tehnică a Moldovei. Ch., 2007. Vol. 1., pp. 474-477. 2. Zavtur, Natalia. Tehnologia de bibliotecă la etapa actuală: abordare conceptuală. În: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 15-17 noiembrie 2007 / Univ. Tehnică a Moldovei. Ch., 2007. Vol. 1, pp. 478-480. 3. Пилко, И.С. Информационные и библиотечные технологии: учебное пособие. СанктПетербург, 2006. 342 с. 4. Редькина, Н.С. Организационно-технологическая документация в библиотеке: мастеркласс. În: Библиосфера. 2006, nr. 3, pp. 47-53.

773


CULTURA TEHNOLOGICĂ INSTITUŢIONALĂ – PARTE COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂŢII Elena HARCONIŢĂ, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”; Lina MIHALUŢA, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”

78

Biblioteca universitară, în calitatea sa de structură organizaţională a universităţii, evoluează în corespundere cu tendinţele universităţii, a şcolii superioare în general, realizând misiunea de asigurare informaţională a sistemului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Astăzi când se vorbeşte despre calitatea învăţământului, modernizarea instruirii, integrarea în spaţiul de instruire mondial, crearea noilor produse şi servicii de instruire, nu se poate să nu ne referim la calitatea susţinerii informaţionale a procesului instructiv-ştiinţific universitar. În ultimii 20 de ani bibliotecile instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova au fost preocupate în mare măsură de informatizarea lor: procurarea hardului, softului, implementarea noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, crearea reţelelor electronice, a bibliotecilor digitale. Succesele sunt diferite – cine a reuşit mai mult, cine mai puţin. Grijile continuă să ne macine dată fiind imperfecţiunea softului pe care îl utilizăm, inadaptabilitatea lui de mulţi ani la trebuinţele structurilor bibliotecare din învăţământul superior. Situaţii problematice însă în biblioteci mai sunt de tot felul: de management, organizare, finanţare, dezvoltare a colecţiilor, asigurare a unui trafic bun al internetului, probleme de personal, formare profesională continuă ş.a. Luate împreună acestea se referă integral la managementul calităţii, la nivelul de satisfacţie al aşteptărilor comunităţii deservite. Alături de restructurarea tehnologică astăzi este nevoie şi de o restructurare umanizată, o modernizare a serviciilor, este nevoie de un sistem bine definit de management. Deci, tot ceea ce realizăm noi astăzi trebuie să contribuie la: – satisfacerea cadrelor didactice, studenţilor, elevilor, utilizatorilor nespecifici pe care îi deservim; – satisfacerea lucrului bine făcut, satisfacerea profesională a bibliotecarului; – satisfacerea bibliotecii însăşi . Ce înseamnă calitate pentru utilizatori? ? Funcţionare non-stop a bibliotecii, deşi astăzi nu mai vorbim doar de funcţionarea ei fizică, dar şi de funcţionarea ei pe cale virtuală – asigurarea accesului utilizatorilor de la distanţă, inclusiv la Catalogul electronic (24 × 7 365); utilizarea reţelelor sociale

pentru promovarea activităţilor şi serviciilor bibliotecii. ? Un website „viu”, Web 2.0 – mereu actualizat şi completat cu noi şi noi informaţii privind tot ce se întâmplă în bibliotecă, completarea catalogului electronic printr-o sincronizare rapidă a înregistrărilor, creşterea Bibliotecii digitale, regăsirea rapidă a resurselor informaţionale necesare în regim de timp real. ? D iversitatea şi plenitudinea surselor de informare, inclusiv şi în regim on-line, documente electronice – utilizarea lor liberă, neîngrădită în spaţiile şi în afara bibliotecii. ? Minimalizarea cheltuielilor temporale pentru căutarea şi regăsirea informaţiilor (la noi utilizatorul intră în posesia documentului în termen de până la 15 minute). ? Cantitate maximală de documente în acces deschis – anual raportăm 20%, ori circa 181 000 documente din toată colecţia – în acces deschis (colecţiile din toate sălile de lectură, expoziţiile, rafturile cu acces deschis în serviciile de împrumut, SDIB, CDuri ale ONU, referinţe ş.a.). ? Un sistem flexibil de împrumut al documentelor la domiciliu (termene variabile). ? Diversificarea serviciilor electronice. ? Asistenţă promptă şi calitativă din partea unui personal calificat şi atent, care îi ajută şi instruiesc pe utilizatori – o echipă de opt bibliotecari-asistenţi universitari, angajaţi anual la Catedra de electronică şi informatică promovează în 50-60 de grupe circa 600 de ore, 24 (12 de contact) ore per grupă de la secţia de zi şi cu frecvenţă redusă; redactarea şi promovarea informaţiilor pertinente pe site-ul bibliotecii; pagina utilizatorului cu opţiunile ei, inclusiv Întreabă bibliotecarul; elaborarea şi publicarea materialelor didactice: Bazele Culturii Informaţiei: suport de curs; curriculum la disciplina respectivă; ghiduri pentru utilizatori ş.a. ? Servicii suplimentare: xerografiere, posibilităţi de redactare a textelor, conectare la notebook; aule pentru ocupaţii în grup. ? Confortul de a se afla în bibliotecă: zonele de odihnă, teleinformaţii; mobilier comod, fotolii, posibilităţi de a servi o cafea. ? Unicul corp de bibliotecă cu amplasarea şi organizarea sălilor de lectură şi de împrumut


specializate respectiv pe domenii de ştiinţă, genuri şi tipuri de documente. ? Accesibilitatea colecţiilor. Ce înseamnă calitate pentru personal? ? Realizarea maximală a potenţialului colaboratorilor; creşterea interesului faţă de activitatea profesională – Bibliotecari 2.0. ? Transparenţa proceselor tehnologice prin crearea instrucţiunilor tehnologice şi a hărţilor-trasee, ce ar facilita munca bibliotecarilor. ? Claritatea distribuirii funcţiilor reflectată în documentele de reglementare a activităţii, în aplicarea managementului participativ. ? F ormarea profesională continuă: două programe – pentru Noul angajat şi pentru personalul profesional şi cel specializat, care prevede formarea celor 33 de domenii de competenţe conform Euroreferenţialului, competenţe ce fac apel şi la tehnologiile informaţionale: crearea noilor programe de informare documentară; dezvoltarea diverselor aplicaţii; elaborarea şi editarea publicaţiilor ştiinţifice; implementarea tehnologiilor pentru informare şi comunicare. ? Creşterea vizibilităţii şi imaginii bune a bibliotecii şi bibliotecarului în comunitate, participarea în activitatea organelor de conducere, în comisii, consilii ştiinţifice universitare etc. Ce înseamnă calitate pentru bibliotecă? ? Perfecţionarea managementului, a structurii

organizaţionale, a reţelei informaţionale interne. ? Creşterea eficienţei activităţii. ? Un sistem documentar unic de reglementare organizaţională, circa 80 fişe de post; publicaţii metodice; hărţi şi instrucţiuni tehnologice. ? Relaţii durabile şi credibile cu editurile şi furnizorii de carte: Cartier, Ştiinţa, Polisalm, Gunivas ş.a. În editorialul Topitul plumbului, semnat de Gheorghe Erizanu, directorul Editurii Cartier, răspunde de ce a acceptat să fie coeditor la Noua revistă filologică (Bălţi): „– Am un deosebit respect pentru iniţiativele profesorilor de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; – este cea mai dinamică universitate din spaţiul nostru; – Biblioteca Universităţii din Bălţi este unica bibliotecă din Republica Moldova care are câte un exemplar din toate cărţile Editurii Cartier, tipărite de la 1995 încoace; – Biblioteca Universităţii din Bălţi are câte un exemplar din toate cărţile editate de editorii din Republica Moldova şi, vă asigur, sunt puţine biblioteci

care se pot mândri cu aşa ceva.” La baza tuturor activităţilor oricărei instituţii întotdeauna s-a aflat şi se află tehnologia. Cercetătorii domeniului biblioteconomic susţin că ştiinţa tehnologiilor de bibliotecă îşi are rădăcinile încă în antichitate, în lucrările călugărului francez Furnivali P. (sec. XIII), în manualul bibliotecarului, filosofului şi medicului G. Node Sfaturi pentru buna organizare a bibliotecii (sec. XVII). La începutul secolului XIX aspectele tehnologice ale activităţii bibliotecare, metodele raţionale de muncă în biblioteci au fost oglindite în diverse lucrări ale biblioteconomiştilor din Germania, Rusia, Franţa. Specialiştii din Rusia, opera cărora este mai mult cunoscută de noi prin aplicarea recomandărilor lor, au creat o adevărată şcoală în vederea elaborării tehnologiilor bibliotecare. Discuţiile privind cunoştinţele tehnologice, chiar dacă şi au o istorie temeinică şi argumentată în biblioteca noastră, astăzi ne apropie de o nouă înţelegere a însăşi instituţiei bibliotecare şi a învăţământului în domeniu, de crearea unor subdiviziuni tehnologice cu posturi de specialiştitehnologi în domeniul biblioteconomiei. Deşi, la noi, de tehnologii, norme şi standarde s-au preocupat Serviciul metodic şi şefii de servicii, care sunt judicios ghidaţi de managerul superior. Procesele tehnologice mereu sunt supuse analizelor şi perfecţionării, nemaivorbind de iniţierea unui şir de acţiuni în vederea bunei lor cunoaşteri şi respectări de către fiecare salariat. Aceasta se face la locul de muncă, prin mentoriat, autoinstruire, instruire în cadrul programului de formare profesională continuă, al Şcolii noului angajat, prin exersarea zilnică a proceselor de rutină, angrenarea regulată a colaboratorilor în diverse manifestări ştiinţifice şi culturale. Eficienţa unui management de calitate, rezultatul final scontat este direct proporţional nivelului de responsabilitate a fiecărui salariat vis-à-vis de procesul pe care îl îndeplineşte. Realizarea tuturor proceselor necesită anumite competenţe şi abilităţi, unele din ele fiind parţial stipulate în hărţile-trasee elaborate de bibliotecari. În anul 2009 la universitatea bălţeană a apărut Manualul sistemului de management al calităţii, care prevede implementarea managementului calităţii la toate nivelurile şi în orice unitate de structură. Evident că biblioteca, fiind o parte integrantă a demersului de instruire şi cercetare ştiinţifică, se regăseşte în toate capitolele acestuia. Iar măsurarea calităţii serviciilor şi produselor bibliotecare, a eficienţei muncii întregii

793


80

biblioteci se face prin audit. În urma auditului se stabileşte diagnoza tehnologică, ceea ce permite aprecierea stării actuale şi de perspectivă a dezvoltării inovaţionale a fiecărui proces aparte ori a tehnologiei aplicate în întregime. Obiectul auditului poate fi o instituţie ori câteva subdiviziuni ale bibliotecii. Auditul poate fi extern şi intern. Până a ajunge la un audit extern, în acest an am realizat o primă tentativă de audit intern. Prin dispoziţia directorului în bibliotecă a fost instituită o echipă de auditori, formată din personal profesionist, care a redactat mai întâi un chestionar relaţional activităţii structurilor verificate, după care a purces la auditul propriu-zis al serviciilor: dezvoltarea colecţiilor, catalogare şi indexare, organizarea şi conservarea colecţiilor. De exemplu, auditul Serviciului dezvoltarea colecţiilor a fost constituit din trei etape: una din ele fiind integral consacrată studierii detaliate a proceselor tehnologice, gradului lor de profunzime şi de complexitate, interferenţ ei cu alte procese şi subdiviziuni, corectitudinii, consecutivităţii şi eficienţei realizării. Rezultatele auditului au fost aduse la cunoştinţa colaboratorilor şi în şedinţa Consiliului coordonator au fost prezentate neajunsurile depistate, s-au făcut propuneri pentru înlăturarea neconformităţilor, lichidarea erorilor şi a rebutului în muncă. Astfel, aplicarea managementului calităţii susţine rezolvarea integrală a proceselor de planificare, organizare şi control, urmăreşte realizarea calitativă a fiecărui proces tehnologic. Sloganul Planifică, controlează, influenţează rămâne mereu actual. Astăzi trebuie să dăm o apreciere critică stereotipurilor ştiinţifice şi tehnice, în special, celor ce definesc tehnologiile în biblioteconomie drept o totalitate de „procese şi operaţiuni bibliotecare”. Conştientizarea bibliotecii în calitate de un sistem tehnologic orientat spre producere şi crearea anumitor produse, oferirea serviciilor informaţionale utilizatorilor, este o alternativă evidentă a abordării simpliste de resursă, atunci când eficienţa funcţionării bibliotecii este apreciată doar din perspectiva numărului de unităţi deţinute, numărului de utilizatori, locurilor în sălile de lectură, metrilor pătraţi pentru lădiţe de cataloage şi alţi parametri deveniţi demult vetuşti. Orice activitate umană, inclusiv cea bibliotecară, poate fi categorisită drept o artă, care se bazează pe intuiţie, ori tehnologie bazată pe legităţile ştiinţifice. Necesitatea de a-şi automatiza procesele bibliotecarbibliografice, implementarea noilor tehnologii

informaţionale a evidenţiat problema actului de producere în biblioteconomie şi a impus specialiştii să se ocupe de studierea componentelor principale: obiectul de muncă, procesul de producere, produsul final, precum şi legăturile dintre ele. Activităţile bazate pe intuiţie, utilizarea metodelor şi mecanismelor euristice sporesc necesitatea algoritmizării proceselor şi activităţilor bibliotecare. Tehnologiile bibliotecare constituie, de fapt, o totalitate bine organizată de reglementări profesionale, realizate de specialişti competenţi, într-o anumită consecutivitate cu intervale spaţiale şi temporale, cu aplicarea unui anumit echipament tehnic, care în complexitate conduce la realizarea scopurilor şi funcţiilor bibliotecii în calitatea sa de instituţie socială. Aspectul ştiinţific al tehnologiilor bibliotecare este caracterizat de un şir de componente: sistemul terminologic; particularităţile produselor informaţionale şi ale serviciilor bibliotecare; normalizarea cerinţelor faţă de nomenclatorul şi conţinuturile actelor de reglementare; adaptarea metodelor de proiectare a proceselor tehnologice în conformitate cu specificul şi particularităţile de producere în domeniul biblioteconomic; argumentarea ştiinţifică a proceselor bibliotecare, căutarea şi găsirea mecanismelor eficiente de management a tehnologiilor informaţionale ş.a. Cunoştinţele tehnologice în domeniul biblioteconomiei constituie temelia realizării atât a sarcinilor aplicative, cât şi a celor teoretice. Cultura sistemului tehnologic presupune o multitudine de obiecte de muncă interdependente, mijloace, echipament tehnic şi realizatori în ideea creării produselor şi serviciilor de calitate. O fundamentală cultură tehnologică este un impediment categoric în calea rebutului, greşelilor, a tot felul de eufemisme. Este foarte important să fie cunoscute particularităţile aplicării eficiente a tehnologiilor bibliotecare: scopul – atingerea rezultatului final cu cele mai mici cheltuieli; procesualitatea – prezentarea algoritmică a activităţilor prin descrierea consecutivităţii proceselor şi operaţiunilor; normalizarea – reglementarea activităţii procesuale şi a cerinţelor pentru atingerea scopului final; reproducerea – garanţia rezultatelor datorită respectării prevederilor tehnologice; sistemicitatea – integritatea, interdependenţa subsistemelor tehnologice, dirijarea lor; eficienţa – orientarea spre elaborarea şi utilizarea celor mai eficiente, raţionale şi economice procedee.


BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13) Atelier profesional: FORMAREA CULTURII INFORMAŢIONALE – PRIORITATE A BIBLIOTECILOR ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII (comunicat) Tema: „Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii”. Organizator: Comisia „Cultura informaţională”. Moderatori: Lilia Tcaci, director adjunct, Biblioteca Na ţ ional ă pentru Copii „ Ion Creang ă”; Maria Vătămanu, şef serviciu, Biblioteca Ştiinţifică,ASEM. Participan ţ i: 76 persoane, reprezentan ţ i ai bibliotecilor publice, şcolare, universitare, de colegiu. Program: opt comunicări, prezentate de Maria Vătămanu (Biblioteca Ştiinţifică, ASEM), Natalia Culicov (BŞUS „A. Russo”, Bălţi), Natalia Ghimpu (DIB, ULIM), Maria Calancea (Biblioteca Liceului „Minerva”, Chişinău), Elena Butucel (Filiala „Ovidius”, BM „B.P. Hasdeu”), Lilia Gore (Biblioteca Colegiului Politehnic), Svetlana Petlevaia (Biblioteca Liceului „Mihai Grecu”, Chişinău), Lilia Tcaci (BNC „Ion Creangă”). Subiecte abordate: – Cultura informaţională ca prioritate profesională IFLA, rolul IFLA şi UNESCO în promovarea conceptului Cultura informaţională şi a practicilor de succes prin intermediul documentelor directoare, publicaţiilor, proiectelor şi programelor realizate la nivel internaţional; – prezentarea variantei în limba română a Liniilor directoare IFLA privind cultura informaţională şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi (traducere: Maria Vătămanu şi Natalia Cheradi, redactor ştiinţific: conf. univ. dr. Nelly Ţurcan); – Cultura informaţională şi noua paradigmă educaţională, importanţa acesteia în aspect educativformativ; – Cultura informaţională a bibliotecarului şi necesitatea adaptării la cerinţele Societăţii cunoaşterii; – experienţa bibliotecilor şcolare, de colegiu şi universitare în formarea competenţelor informaţionale ale beneficiarilor, cu prezentarea rezultatelor unor sondaje realizate printre studenţi, a programelor şi tacticilor de instruire aplicate în aceste instituţii. Participanţii la atelier au constatat: – importanţa culturii informaţionale ca bază a procesului de cunoaştere la orice nivel (atât în cadrul învăţării formale, cât şi neformale), ca fundament care asigură fiecărui individ posibilitatea să se adapteze, să se integreze şi să fie eficient într-un context ce necesită învăţare pe parcursul întregii vieţi;

– înţelegerea instruirii informaţionale ca factor ce contribuie la sporirea funcţiei educaţionale a bibliotecilor, la transformarea lor din instituţii care sprijină învăţarea în instituţii care învaţă; – necesitatea identificării formelor şi metodelor de formare a culturii informaţionale în corelaţie cu contextul informa ţ ional actual ş i necesit ăţ ile utilizatorilor; – rolul bibliotecarului ca actor principal în realizarea conceptului de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi necesitatea instruirii bibliotecarilor în materie de formare a culturii informaţionale; – con ş tientizarea procesului de instruire informaţională ca fiind unul complex, multiaspectual, care solicită conjugarea eforturilor bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ, statului şi societăţii în ansamblu. Reieşind din cele expuse mai sus, au fost formulate următoarele propuneri: – ABRM şi alte organisme profesionale să întreprindă demersuri pentru a afirma rolul şi locul bibliotecii şi al bibliotecarului ca actor important în realizarea politicii informaţionale şi a conceptului învăţării pe parcursul întregii vieţi; – ABRM să contribuie la formarea şi instruirea continuă a bibliotecarilor în vederea pregătirii lor ca formatori în domeniul culturii informaţionale a utilizatorilor, să colaboreze cu centrele metodologice şi Catedra de biblioteconomie și asistenQă informaQională în vederea elaborării programelor-cadru pentru pregătirea bibliotecarilor în acest aspect; – ABRM, Comisia „Cultura informaţională” să sprijine elaborarea instrumentarului didactic necesar desfăşurării instruirii informaţionale în biblioteci; – ABRM, Comisia „Cultura informaţională” să susţină în continuare promovarea conceptului Cultura informaţională în societate, traducerea şi promovarea documentelor internaţionale cu privire la cultura informaţională, lansarea unor campanii naţionale de promovare a acesteia. Lilia TCACI, director adjunct, BNC „Ion Creangă”, preşedinte al Comisiei „Cultura informaţională”

381


CULTURA INFORMAŢIONALĂ ÎN CONTEXTUL PRIORITĂŢILOR PROFESIONALE IFLA Lilia TCACI, director adjunct, BNC „Ion Creangă”, preşedinte al Comisiei „Cultura informaţională”

82

Principala caracteristică a societăţii moderne este cunoaşterea. Societatea cunoaşterii presupune nu numai o extindere şi aprofundare a cunoaşterii umane, dar, mai ales, o diseminare fără precedent a cunoştinţelor şi informaţiilor către toţi cetăţenii prin intermediul tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. Cunoaşterea devine unul dintre factorii de bază ai dezvoltării societăţii, capacitatea de a asimila şi a utiliza cunoştinţele pentru a crea noi servicii şi produse devenind determinantă. Un avantaj esenţial care asigură competitivitatea indivizilor şi a instituţiilor în societatea cunoaşterii devine capitalul cognitiv: ? ce ştie individul sau instituţia; ? cum poate utiliza acesta / aceasta ceea ce ştie; ? cât de repede poate învăţa ceva nou. Pentru ca să se integreze şi să fie eficient în noua societate a informaţiei şi cunoaşterii, fiecare individ trebuie să posede un bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi, un rol important revenind abilităţilor informaţionale. Conform SCANS (The Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills), cinci competenţe esenţiale sunt importante pentru integrarea reuşită în piaţa muncii: ? identificarea, organizarea, planificarea şi alocarea resurselor; ? comunicarea interpersonală, activitatea în echipă; ? accesarea şi utilizarea informaţiei; ? înţelegerea sistemului de interrelaţionare socială; ? cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor [7]. Cultura informaţională este un concept utilizat frecvent începând cu anii '70 ai secolului trecut. Specialiştii evidenţiază trei etape în evoluţia acestui concept [8]: – anii '70 – afirmarea noţiunii de „Societate informaţională” şi conştientizarea necesităţii de a identifica abilităţile de informare necesare într-o societate a informaţiei. Anume în această perioadă apare termenul „Information Literacy”, folosit pentru prima dată în SUA, în cadrul unui program naţional de reformare a învăţământului superior. – anii '80 – precizarea conceptului de „Cultură informaţională”, definirea conţinutului acesteia prin determinarea unui set de competenţe indispensabile în condiţiile diversificării surselor şi tehnologiilor de informare. Cea mai vehiculată este definiţia propusă de Asociaţia Bibliotecilor Americane (ALA) în 1989: „O persoană care posedă cultură informaţională este

capabilă să conştientizeze nevoia de informaţie, să localizeze, să evalueze şi să utilizeze eficient informaţia.” – anii '90 – afirmarea culturii informaţionale ca domeniu de cercetare, conştientizarea importanţei acesteia în aspect educativ. În această perioadă cultura informaţională devine obiect de studiu în universităţi. Tot acum sunt elaborate primele standarde în domeniul culturii informaţionale (în 1998 Asociaţia Americană a Bibliotecarilor Şcolari / AASL şi Asociaţia pentru Comunicaţii şi Tehnologii Educaţionale / AECT au publicat „Standardele pentru cultura informaţională a elevilor”, iar în 2000 Asociaţia Bibliotecilor de Colegiu şi de Cercetare / ACRL a adoptat şi a publicat „Standardele pentru competenţe de cultură informaţională în învăţământul superior”) [2]. Cultura informaţională devine o preocupare permanentă a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor Bibliotecare (IFLA), în cadrul căreia sunt create structuri ce au în responsabilitatea lor promovarea conceptului respectiv şi a celor mai bune practici în domeniul culturii informaţionale. Astfel, în 1990, s-a constituit Grupul de lucru pentru formarea utilizatorilor care, în 1993, s-a transformat în Masa rotundă pentru formarea utilizatorilor. În 2002, în cadrul celei de-a 68-a Conferinţe generale IFLA, s-a anunţat crearea Secţiunii „Information Literacy” având ca sarcină prioritară promovarea standardelor aplicate în diverse ţări şi elaborarea unui standard internaţional al culturii informaţionale. Scopurile de bază ale secţiunii sunt următoarele: ? colaborarea internaţională în domeniul formării culturii informaţionale; ? coordonarea eforturilor bibliotecilor de toate tipurile orientate spre lichidarea analfabetismului informaţional; ? promovarea rolului bibliotecilor în societate, al lecturii, alfabetizării şi învăţării pe parcursul întregii vieţi; ? afirmarea importanţei culturii informaţionale pentru toţi membrii societăţii (elevi, studenţi, profesori, părinţi, cadre administrative, manageri din sfera educaţională, întreprinzători etc.); ? elaborarea şi promovarea standardelor, liniilor directoare, programelor de instruire şi de evaluare a culturii informaţionale;


? susţinerea activităţilor de instruire profesională a specialiştilor implicaţi în formarea culturii informaţionale. Pe agenda de lucru a secţiunii se află diverse aspecte ce ţin de cultura informaţională: instruirea utilizatorilor, stilurile de învăţare, utilizarea computerului şi a mijloacelor media în procesul de predare-învăţare, resursele informaţionale în reţea, colaborarea cu cadrele didactice privind dezvoltarea programelor de instruire, învăţământul la distanţă etc. Secţiunea se ghidează în activitatea sa de „Priorităţile profesionale IFLA” (2000) – un document care determină perspectivele activităţilor profesionale ale federaţiei. Conform acestui document, priorităţile profesionale ale IFLAsunt următoarele: – sprijinirea rolului bibliotecii în societate; – apărarea şi susţinerea principiului de libertate a informaţiei; – promovarea instruirii, lecturii şi învăţării pe viaţă; – oferirea accesului nelimitat la informaţie; – protejarea drepturilor de autor şi asigurarea accesului la informaţie; – diseminarea resurselor; – păstrarea moştenirii intelectuale; – dezvoltarea profesională a bibliotecarilor; – promovarea standardelor, ghidurilor şi a practicilor de succes; – sprijinirea asociaţiilor bibliotecare; – reprezentarea bibliotecilor pe piaţa tehnologică. Referitor la instruirea, lectura şi învăţarea pe viaţă se menţionează că IFLA promovează instruirea în diverse aspecte, ajutând bibliotecile din toată lumea să dezvolte programe care sprijină alfabetizarea de bază (abilitatea de a folosi, a înţelege şi a aplica scrisul, vorbirea şi informaţia vizuală pentru a comunica şi a interacţiona efectiv), lectura (abilitatea de a citi şi a înţelege semnificaţia textului scris), alfabetizarea informaţională (abilitatea de a conştientiza şi a formula o necesitate informaţională; de a identifica şi a aprecia sursele; de a localiza, a accesa, a organiza şi a înregistra informaţia; de a analiza, a sintetiza şi a evalua critic informaţia; de a evalua exactitatea şi relevanţa informaţiei găsite) şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi (asigurată tuturor utilizatorilor, ajutându-le să-şi sporească aspiraţiile şi realizările la toate etapele vieţii) [6]. IFLA promovează cultura informaţională, reieşind din câteva prevederi conceptuale: 1. Abordarea culturii informaţionale ca bază a procesului de cunoaştere la orice nivel, care necesită utilizarea informaţiei, cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi informaţionale (procesul de instruire în general, activitatea ştiinţifică şi de cercetare sau soluţionarea

unor sarcini practice, de importanţă vitală). 2. Conştientizarea procesului de instruire informaţională ca fiind unul complex, multiaspectual, care solicită asocierea eforturilor statului şi societăţii, bibliotecilor şi instituţiilor de învăţământ, bibliotecarilor şi cadrelor didactice. 3. Perceperea instruirii informaţionale ca factor ce contribuie la realizarea funcţiei educaţionale a bibliotecilor. În Societatea informaţiei şi cunoaşterii, de rând cu susţinerea informaţională tradiţională a sistemului de instruire (biblioteca ca bază de resurse pentru învăţare), bibliotecile realizează nemijlocit instruirea informaţională, devenind „instituţii care învaţă”. Formarea culturii informaţionale devine parte componentă a activităţii profesionale a bibliotecarului, care trebuie să înveţe, să se formeze pentru a învăţa pe alţii. În promovarea scopurilor sale IFLA colaborează cu alte organizaţii internaţionale, în primul rând, cu UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură). Diseminarea informaţiilor în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii şi, în special, asigurarea accesului la informaţie în ţările în curs de dezvoltare, reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale UNESCO, care şi-a găsit reflectare în Programul interguvernamental „Informaţie pentru toţi”, lansat în anul 2000. Ideea de bază a acestui program este realizarea unei politici informaţionale orientate spre dezvoltarea potenţialului uman prin asigurarea accesului nelimitat la informaţie. Un rol aparte în realizarea acestei politici revine pregătirii fiecărui individ pentru a trăi şi a activa în Societatea informaţiei şi cunoaşterii. Cultura informaţională este una dintre cele cinci priorităţi ale Programului „Informaţie pentru toţi”, alături de Accesibilitatea informaţiei, Prezervarea informaţiei, Etica informaţională şi Informaţie pentru dezvoltare. În 2006, la cea de-a 72-a Conferinţă Generală IFLA, s-a desfăşurat Forumul UNESCO la care s-a anunţat despre încheierea unui parteneriat strategic între IFLA şi UNESCO referitor la realizarea deciziilor Summitului mondial privind Societatea Informaţională (Geneva, 2003; Tunis, 2005), inclusiv privind colaborarea în domeniul culturi informaţionale. Acest parteneriat s-a realizat într-un şir de documente, proiecte şi publicaţii comune. Astfel, subiectul „Cultura informaţională” se regăseşte în mai multe documente (declaraţii, manifeste, linii directoare) adoptate de IFLA şi UNESCO, printre care: § Manifestul IFLA/UNESCO pentru bibliotecile şcolare (2000); § Liniile directoare IFLA/UNESC O pentru

383


84

bibliotecile şcolare (2002); § Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare (2001); § Manifestul IFLApentru internet (2002); § Liniile directoare IFLA/UNESCO cu privire la Manifestul IFLApentru internet; § Liniile directoare IFLA privind serviciile de bibliotecă pentru copii (2003); § Declaraţia de la Alexandria privind cultura informaţională şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi (2005); § Liniile directoare IFLA privind cultura informaţională şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi (2006); § Manifestul IFLA/UNESCO pentru biblioteca multiculturală (2008) ş.a. Documentele respective afirmă rolul bibliotecilor în formarea deprinderilor şi abilităţilor de informare ale utilizatorilor de la cea mai fragedă vârstă. Copiii, părinţii trebuie instruiţi în sensul dezvoltării aptitudinilor care le vor permite să beneficieze în modul cel mai eficient de resursele şi serviciile bibliotecii (Liniile directoare IFLA privind serviciile de bibliotecă pentru copii). Bibliotecile publice trebuie să elaboreze programe de instruire a beneficiarilor, sprijinindu-i în folosirea eficientă şi corectă a resurselor, a tehnologiilor de informare şi comunicare (Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare). Dezvoltarea şi încurajarea deprinderilor de lectură, de studiu şi de utilizare a bibliotecii de-a lungul întregii vieţi, oferirea oportunităţilor de experimentare în crearea şi utilizarea informaţiei în diverse scopuri, susţinerea elevilor, cadrelor didactice în procesul didactic şi de însuşire a deprinderilor de evaluare şi utilizare a informaţiei, indiferent de forma, formatul şi mijloacele de difuzare a acesteia, constituie esenţa serviciilor oferite de bibliotecile şcolare (Manifestul IFLA/UNESCO pentru bibliotecile şcolare). De asemenea, bibliotecile oferă acces, convenienţă, ghidare şi asistenţă în utilizarea conţinuturilor din internet, având responsabilitatea de a instrui beneficiarii în vederea formării deprinderilor de utilizare calitativă, eficientă a i nternetului şi informaţiilor în format electronic, de protejare împotriva informaţiilor nocive (Manifestul IFLApentru internet). Conform Declaraţiei de la Alexandria privind cultura informaţională şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi, adoptată în cadrul Colocviului la nivel înalt organizat de IFLA şi UNESCO la Biblioteca din Alexandria în 2005, cultura informaţională stă la baza instruirii continue, reprezintă un drept fundamental al omului în lumea digitală şi contribuie la incluziunea socială a tuturor naţiunilor. Cultura informaţională este elementul-cheie care asigură avantajul competitiv al

indivizilor, întreprinderilor, regiunilor şi naţiunilor. Declaraţia de la Alexandria îndeamnă instituţiile guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale să realizeze politici, strategii, programe de promovare a culturii informaţionale şi de învăţare de-a lungul întregii vieţi [1]. Declaraţii, recomandări similare au fost adoptate şi în cadrul altor conferinţe internaţionale, regionale dedicate culturii informaţionale, a căror organizare a fost cofinanţată de către UNESCO. Prima conferinţă de acest gen, desfăşurată în 2003 la Praga (Republica Cehă), a fost urmată de reuniunile de la Colombo, Sri Lanka (2004), Bangkok, Thailanda (2005), Patiala, India (2005), Alexandria, Egipt (2005), Ljubljana, Slovenia (2006), Kuala Lumpur, Malaysia (2006), Valparaiso, Chile (2007), Kamanjab, Namibia (2010) ş.a. Dintre proiectele importante, realizate de Secţiunea „Cultura informaţională” IFLA cu sprijinul UNESCO, vom menţiona portalul InfoLit Global (http://www.infolitglobal.info/en) şi baza de date International Information Literacy Resources Directory, care conţine publicaţii tradiţionale şi electronice editate în diverse ţări şi având ca temă cultura informaţională (ghiduri, monografii şi studii, programe de instruire şi evaluare, teste, site-uri web, traduceri ale documentelor internaţionale în diferite limbi şi alte surse de importanţă internaţională). Căutarea poate fi făcută după categorii de publicaţii, ţări şi teme. Directoriul poate fi accesat la adresa http://www.infolitglobal.info/directory/en. Un alt proiect comun, lansat în 2008 de Programul UNESCO „Informaţie pentru toţi” şi Secţiunea „Cultura informaţională” IFLA, a avut ca scop crearea unei embleme internaţionale a culturii informaţionale. În urma unui concurs, la care au participat circa 140 persoane din 36 de ţări, a fost selectat logoul care exprimă cel mai reuşit esenţa activităţii bibliotecilor şi centrelor de informare în domeniul culturii informaţionale. Acest logo (o carte deschisă şi un cerc) semnifică interacţiunea între sursele tradiţionale şi moderne de informaţie şi abilitatea de a le utiliza. UNESCO şi IFLA şi-au asumat responsabilitatea să promoveze acest logo, îndemnând toate persoanele şi instituţiile interesate să-l folosească pentru marcarea activităţilor şi proiectelor în domeniul culturii informaţionale. În acest context se înscrie şi iniţiativa Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind promovarea logoului la nivel naţional şi declararea culturii informaţionale ca orientare profesională strategică a anului 2010 în bibliotecile din Republica Moldova (iniţiativă extinsă şi asupra anului 2011) [3].


Un rezultat al acestui parteneriat sunt şi publicaţiile prin care se promovează conceptul de cultură informaţională şi cele mai bune practici în domeniul instruirii utilizatorilor. În continuare vom menţiona câteva dintre ele. Ghidul Information Literacy Guidelines for Lifelong Learning (Liniile directoare IFLA pentru cultura informaţională şi instruirea de-a lungul întregii vieţi, 2006), elaborat de Jesus Lau, preşedinte al Secţiunii „Cultura informaţională” IFLA, în perioada 2002-2007, propune un cadru unic pentru specialiştii preocupaţi de iniţierea unui program de formare a culturii informaţionale. Recomandările, principiile, conceptele, standardele, metodele de instruire, incluse în aceste linii directoare, sunt un suport practic, în primul rând, pentru bibliotecile din instituţiile de învăţământ, dar pot fi aplicate cu succes şi în bibliotecile publice [4]. Versiunea în limba română a acestui ghid a fost lansată în cadrul Conferinţei anuale ABRM, în noiembrie 2010, şi poate fi consultată atât în format tradiţional [5], cât şi on-line pe site-ul ABRM (http://www.abrm.md/files/public%5B02%5D.pdf). Publicaţia Towards Information Literacy Indicators (Cu privire la indicatorii culturii informaţionale, 2008) de Ralph Catts şi Jesus Lau, oferă un cadru teoretic şi practic pentru evaluarea rezultatelor activităţii în domeniul culturii informaţionale şi realizarea comparaţiilor la nivel internaţional. Informaţiile teoretice privind definirea culturii informaţionale şi a indicatorilor sunt însoţite de anexe ce conţin indicatori utilizaţi în diverse programe de evaluare care pot servi ca model pentru elaborarea propriilor programe de evaluare a competenţelor informaţionale. Publicaţia este disponibilă în internet pe adresa: h t t p : / / w w w. i f l a . o r g / f i l e s / i n f o r m a t i o n literacy/publications/towards-informationliteracy_2008-en.pdf. Culegerea Information Literacy: International Perspectives (Cultura informaţională: perspective internaţionale, 2008) abordează diverse aspecte teoretice şi practice ale culturii informaţionale. Este prezentată experienţa mai multor ţări (Canada, Franţa, Noua Zeelandă, Australia, Mexic, Finlanda, Belgia ş.a.) în dezvoltarea competenţelor informaţionale ale cetăţenilor, în realizarea unor programe instituţionale (universitare), naţionale şi internaţionale de formare a culturii informaţionale (http://www.ifla.org/publications/ ifla-publications-series-131). Manualul Integrating the Information Literacy Logo (Integrarea logoului Cultura informaţională, 2010) include informaţii privind logoul „Cultura informaţională”, obiectivul, semnificaţia, designul şi

modalităţile de promovare. Poate fi accesat pe site-ul http://infolitglobal.net/logo/en/manual. Comitetul permanent al Sec ţiunii „Cultura informaţională”, reunit în 2010, în cadrul Conferinţei a 76-a IFLA, a reafirmat importanţa colaborării cu UNESCO în acest domeniu. Tot atunci a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea „Recomandărilor IFLA/UNESCO privind promovarea culturii informaţionale” – un document care, printre altele, va recomanda includerea blocului „Cultura informaţională” ca parte componentă indispensabilă a politicilor naţionale în domeniul informaţional. IFLA susţine, de asemenea, importanţa abordării culturii informaţionale din perspectiva principiului incluziunii, accentul punându-se pe integrarea în procesul de instruire informaţională a tuturor categoriilor de populaţie (nu doar a elevilor şi studenţilor) şi pe promovarea culturii informaţionale ca factor esenţial care facilitează incluziunea socială, economică, culturală etc. a indivizilor, întreprinderilor, regiunilor, popoarelor. Referinţe bibliografice 1. The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning. Alexandria, 2005 [online]. Disponibil: http://arhive.ifla.org/III/wsis/ BeaconInfSoc.html 2. Bejan, Eugenia. Cultura informaţională: standarde internaţionale. În: Buletinul ABRM. 2007, nr. 1 (5), pp. 15-17. 3. Cultura informaţională – orientarea profesională strategică a anului 2010 în bibliotecile din Republica Moldova [on-line]. Disponibil: http://www.abrm.md/files/CI.pdf 4. Lau, Jesus. Information Literacy Guidelines for Lifelong Learning / IFLA Information Literacy Section [on-line]. Disponibil: http://www.ifla.org/files/ information-literacy/ publications/ifla-guidelinesen.pdf 5. Lau, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi / Nelly Ţurcan (red. şt. al trad.), Maria Vatamanu, Natalia Cheradi (trad.). Ch.: Gunivas, 2010. 64 p. 6. Priorităţile profesionale IFLA. În: Bibliopolis. 2002, vol. 2 (nr. 2), pp. 6-8. 7. The Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) [on-line]. Disponibil: http://www.bused.org/scans.html 8. Târziman, Elena. Cultura informaţională – un concept care se impune în condiţiile utilizării pe scară largă a noilor tehnologii ale informării şi comunicării [on-line]. Disponibil: http://www.list.ro/4-5-tirziman.pdf

385


CULTURA INFORMAŢIEI ŞI NOUA PARADIGMĂ EDUCAŢIONALĂ

86

Pentru prima dată în istoria omenirii informaţia şi cunoştinţele au ocupat poziţia dominantă în raport cu astfel de categorii importante cum sunt materia şi energia. S-a produs trecerea de la civilizaţia industrială la civilizaţia informaţională. Crearea societăţii informaţionale constituie un obiectiv prioritar al omenirii. Dezvoltarea societăţii informaţionale, este strâns legată de nevoile tot mai avansate ale fiecărui cetăţean pentru perfecţionarea profesională, reînnoirea cunoştinţelor, achiziţionarea unor noi abilităţi. Această tendinţă a condiţionat schimbarea paradigmei şi modelului educaţiei. A apărut necesitatea de a asigura adecvarea educaţiei schimbărilor dinamice ce au loc în natură şi societate, volumului crescând de informaţii, dezvoltării fără precedent a tehnologiilor infocomunicaţionale. Intrarea omenirii în epoca societăţii informaţionale a condiţionat înlocuirea sloganului „învăţare pentru toată viaţa” cu unul nou „învăţare pe tot parcursul vieţii”. Caracteristicile calitative ale noii paradigme educaţionale sunt: orientarea către o personalitate care se dezvoltă continuu; trecerea de la modelul reproductiv al învăţării la cel productiv, umanist, orientat spre cultură, multistructural şi multivariat; caracterul activ al educaţiei. Cea mai importantă componentă a noii paradigme educaţionale o constituie ideea educaţiei continue, ce cuprinde toate formele, genurile şi nivelurile educaţiei, care depăşeşte mult limitele educaţiei formale. Înţelegerea necesităţii învăţării continue presupune formarea convingerii că orice cunoaştere este relativă şi siguranţa poate fi obţinută doar prin reînnoirea şi suplimentarea cunoştinţelor pe tot parcursul vieţii profesionale. Realizarea ideii învăţării continue este direcţionată spre depăşirea discrepanţei dintre ritmul creşterii cunoştinţelor din lumea contemporană şi posibilităţile limitate de achiziţionare a omului în perioada învăţării. Această discrepanţă impune instituţiile educaţionale, întâi de toate să formeze capacitatea de învăţare, de dobândire a informaţiei, de extragere a celor mai necesare cunoştinţe. Pentru aceasta pedagogul nu numai el însuşi trebuie să posede cunoştinţe şi abilităţi informaţionale, dar trebuie să fie gata să le transmită, formând astfel un gen aparte de cultură – cultura informaţiei.

Maria VĂTĂMANU, şef, Serviciul bibliografie, Biblioteca Ştiinţifică, ASEM

Schimbarea paradigmei educaţionale conţine urmări consistente nu doar pentru instituţiile educaţionale, dar şi pentru biblioteci, deoarece influenţează direct funcţia lor educaţională. Creşterea semnificativă a proporţiei de lucru independent cu sursele de informare în structura oricărui tip de activitate umană în societatea informaţională, implementarea largă a noilor tehnologii, care au îmbogăţit semnificativ spectrul serviciilor şi produselor informaţionale prestate utilizatorilor – toate acestea condiţionează necesitatea achiziţionării de către bibliotecari nu doar a cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale tradiţionale, dar şi necesitatea însuşirii metodelor de formare la utilizatori a deprinderilor de muncă cu informaţia. Un alt aspect, asupra căruia s-a făcut simţită influenţa schimbărilor produse în societate, este accesul la informaţie şi cunoaştere, precum şi generarea de cunoaştere nouă şi transferul acesteia. Contează cum fiecare ţară reuşeşte să-şi educe şi să-şi instruiască cetăţenii. Amploarea informaţională, multitudinea formelor de manifestare, diversitatea instrumentelor şi tehnologiilor de mediere au produs schimbări majore în felul oamenilor de a comunica, de a învăţa, de a face afaceri, de a rezolva diverse probleme. În aceste condiţii este necesar ca fiecare individ să posede un bagaj minim de cunoştinţe şi abilităţi care să-i permită să descifreze noul context informaţional, să-i permită să se adapteze şi să se integreze în noua formă de manifestare a comunicării sociale, să fie eficient în noua societate informaţională. Importanţa educaţiei pentru cultura informaţiei este recunoscută pe plan mondial şi preocupări pentru aceasta găsim în mai multe programe internaţionale iniţiate de către ONU şi în special UNESCO. În cadrul mai multor foruri au fost stabilite caracteristicile de bază ale societăţii informaţionale şi societăţii cunoaşterii în care trăim astăzi: ? informaţia şi cunoştinţele devin forţa principală care transformă societatea; ? ciclul de renovare tehnologică (de producere, socială, educaţională, medicală ş.a.) depăşeşte ritmul schimbului de generaţii; ? educaţia continuă şi, la necesitate, capacitatea de reciclare constituie condiţia de bază pentru a reuşi, a avea succes;


? existenţa individului depinde de capacitatea de a găsi la timp, de a obţine, de a percepe adecvat şi a utiliza eficient informaţia nouă. În întreaga lume tot mai mult se conştientizează necesitatea rezolvării problemelor globale – pregătirea la timp a oamenilor pentru noile condiţii de viaţă şi de activitate profesională în mediul informaţional – să fie instruiţi să acţioneze autonom în acest mediu, să utilizeze eficient posibilităţile lui, să poată să se apere de influenţele negative. Organizaţiile mondiale care au iniţiat discuţia şi studierea problemelor pregătirii omului pentru viaţa în societatea informaţională sunt UNESCO şi IFLA. Importanţa care se acordă culturii informaţiei variază în funcţie de ţară. De asemenea, conceptul cunoaşte diferite interpretări care ţin de includerea sau nu a abilităţilor privind tehnologia (alături de cele legate de informaţie). Deşi în Republica Moldova nu există o concepţie unitară a educaţiei pentru cultura informaţiei şi persistă o abordare monodisciplinară, în cadrul căreia formarea culturii informaţiei se reduce la promovarea cunoştinţelor bibliografice, la promovarea metodelor raţionale de muncă cu documentele tipărite etc., totuşi există la nivel naţional anumite reacţii la necesitatea pregătirii speciale pentru cultura informaţională. Astfel, prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 7.4/6 din 7 mai 2002, este recomandat cursul facultativ Bazele culturii informaţionale pentru instituţiile de învăţământ superior universitar şi superior de scurtă durată, iar prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.8 din 8 noiembrie 2002 – includerea în procesul educaţional al instituţiilor de învăţământ preuniversitar a cursului opţional Iniţiere în bibliologie şi cultura informării. Sondajele efectuate pe durata a patru ani în mediul studenţilor ASEM indică un nivel scăzut al culturii informaţiei. Studenţii întâmpină greutăţi în identificarea nevoilor de informare, formularea cererii de informare, algoritmii de căutare, evaluarea informaţiei, prezentarea referinţelor etc. Ei nu posedă abilităţi de cercetare a catalogului electronic, a bazelor de date EBSCO şi a legislaţiei în vigoare din Moldovei, nu cunosc principiile de organizare a unei colecţii de bibliotecă cu acces liber etc. Anul 2010, declarat Anul Culturii Informaţionale de către ABRM, nu a influenţat calitativ educaţia utilizatorului pentru această competenţă şi, în special, în mediul liceenilor, care constituie segmentul cel mai important pentru bibliotecile din învăţământ şi cele publice. Pentru a avea situaţia clară a nevoilor de informare a studenţilor de la anul I din ASEM, am întreprins de

această dată o intervievare a grupurilor. Procentul de cuprindere a constituit 92,2 % (1120), ceea ce ne-a permis să facem concluzii obiective. Am dorit să cunoaştem mediul informaţional în care s-au educat şi s-au format studenţii. Astfel, 54% constituie noii veniţi din localităţile rurale şi 48% sunt din mediul urban. Dintre toţi participanţii la intervievare 28% au frecventat biblioteca publică, iar procentul celor ce posedă un calculator personal cu conectare la internet îl constituie 78%. Aceste trei aspecte ne permit să facem următoarea concluzie: mediul educaţional nu este un factor definitoriu în ceea ce ţine de accesul la informaţie: şi studenţii din provincie şi cei din oraş au aceleaşi posibilităţi de acces la informaţie. Întrucât în BŞ a ASEM accesul la publicaţii este deschis în toate sălile de lectură, cunoaşterea organizării colecţiei de bibliotecă o considerăm absolut necesară de către cititori. De aceea am inclus şi acest aspect în intervievarea noastră. Cunoscătorii ordonării unei colecţii de publicaţii în bibliotecă constituie doar 3% din intervievaţi. Trebuie să subliniem că în fiecare sală din BŞ a ASEM funcţionează câte una-trei staţii de acces la catalogul electronic, iar în Sala de referinţe (cu şase calculatoare) utilizatorii sunt ghidaţi în permanenţă de un bibliograf de referinţă pentru a efectua căutări în catalogul electronic. În acest context am ţinut să aflăm şi gradul de eficienţă a muncii cu aceste instrumente. Aici procentul celor cunoscători este de 1,8%. Noii veniţi posedă o slabă experienţă de muncă cu bazele de date, doar 1,8% au putut răspunde afirmativ la această întrebare. Întrebarea referitor la măsura în care studenţii sunt cunoscuţi cu tehnicile muncii intelectuale şi cu dreptul de autor a scos în evidenţă că 11-16% dintre intervievaţi pot să explice ce este plagiatul şi ce prevede dreptul de autor. Cerinţele pentru redactarea citărilor şi a listei bibliografice sunt cunoscute doar de 3,7%. Începând cu anul universitar 2005-2006, Republica Moldova, în cadrul reformei educaţionale, a trecut la învăţământul centrat pe student, unul din principalele repere care jalonează reforma învăţământului superior european, cunoscută sub denumirea de Procesul Bologna. Această reformă direcţionează activitatea cadrelor didactice, a studenţilor şi a universităţii în ansamblu, în vederea axării pe nevoile studenţilor şi a asigurării unui învăţământ de calitate, centrat pe achiziţia de competenţe relevante pentru activitatea post-licenţă. Situaţia care se conturează în urma intervievării vorbeşte despre faptul că în instituţiile de învăţământ munca de educaţie pentru cultura informaţiei este insuficient organizată. Deşi cadrul

387


88

reglementar recomandă instituţiilor preuniversitare şi universitare implementarea cursurilor facultative în vederea educaţiei pentru cultura informaţiei, nicio instituţie preuniversitară nu are incluse în programul de studiu ore de cultura informaţiei şi doar la Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi şi la ULIM sunt organizate cursuri pentru studenţi. Lipsa materialelor metodice şi a instruirii sistematice influenţează negativ eforturile educaţionale ale bibliotecarilor. Programul cursului de c ultura informaţiei, recomandat anterior prin Hotărârea Guvernului RM (din 2002), se cere redactat în conformitate cu noile rigori. Un nou program trebuie să permită desfăşurarea activităţilor de formare care să corespundă principiilor de bază: – cunoaşterea resurselor informaţionale (varietatea surselor de informare tipărite şi electronice); – identificarea principalelor tipuri de nevoi informaţionale şi algoritmii lor de rezolvare (educarea abilităţilor de regăsire a informaţiilor factologice, tematice, de adresă etc.); – educaţia abilităţilor de prelucrare analiticosintetică a surselor informaţionale (metodele de culegere a informaţiei, de analiză, de sintetizare); – învăţarea tehnologiei elaborării produselor informaţionale (elaborarea produsului propriu-zis, necesar studierii, activităţii etc. ). Învăţarea metodologiei muncii cu documente şi instrumente trebuie să asigure viitorilor studenţi următoarele abilităţi: 1) să identifice scopul cercetărilor ştiinţifice – să analizeze proiecte, să înţeleagă tematica lor. În cadrul acestei competenţe utilizatorii trebuie să ştie cum să-şi planifice munca, divizând-o pe etape în conformitate cu termenii stabiliţi. 2) să efectueze căutarea informaţiei – să utilizeze dicţionare, enciclopedii, să cunoască tipologia documentelor şi principiile organizării surselor informaţionale (structura colecţiei, sistemele de clasificare etc.), să poată utiliza instrumentele de acces la informaţie (cataloage, baze de date, internet), să cunoască limbajele de alcătuire a cererilor, operatorilor logici şi de proximitate, să înţeleagă trimiterile bibliografice. 3) să selecteze şi să utilizeze informaţia – să trieze şi să ierarhizeze informaţia, să poată să facă însemnări, să sintetizeze, să generalizeze, să elaboreze un plan, o introducere sau o încheiere. 4) să elaboreze propriul produs – să elaboreze liste bibliografice, să scrie o lucrare, să expună conţinutul în formă scrisă sau orală. Educaţia pentru cultura informaţiei poate deveni principalul vector în Europa cunoaşterii şi poate constitui o platformă internaţională de cunoaştere.

În încheiere trebuie să menţionăm că este nevoie să se întreprindă măsuri urgente de elaborare a unui nou cadru reglementar în corespundere cu transformările ce au loc la nivel mondial şi cu noua politică informaţională naţională. De asemenea, trebuie întreprinse măsuri pentru a regăsi locul bibliotecilor în realizarea ei. Bibliotecarii trebuie să se implice activ în instruirea pentru cultura informaţiei şi trebuie să înveţe să fie actorii principali în acest domeniu de activitate. Pentru succesul activităţii în vederea educaţiei utilizatorilor sunt necesare elaborarea şi editarea programelor şi manualelor, a metodologiei de predare şi evaluare, a testelor etc. Bibliotecarii trebuie să se implice şi în această activitate. Deoarece promovarea învăţării pentru cultura informaţiei constituie o muncă amplă şi complexă, ei trebuie să înveţe să creeze parteneriate cu cei interesaţi în acest gen de activitate şi, în primul rând, cu pedagogii. Bibliotecarii pot şi trebuie să contribuie la rezolvarea problemei globale – la pregătirea oportună a oamenilor pentru noile condiţii de viaţă şi de activitate profesională în mediul informaţional arhiautomatizat, pentru ca să acţioneze autonom în acest mediu, să utilizeze eficient posibilităţile lui, să poată să se apere de influenţele negative. Activând în această direcţie, bibliotecarii îşi vor fortifica prestaţia lor profesională, dar şi imaginea în comunitatea în care activează, realizând misiunea lor esenţială. Bibliografie 1. Lau, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi. Chişinău, 2010. 64 p. 2. Nacional'naâ informacionnaâ politika: bazovaâ model'. Paris–Moscova, 2010. 172 p. 3. Cooperarea internaţională: Procesul de la Bologna [sursă electronică]. Disponibil: http:www.edu.md 4. Vătămanu, Maria. Cultura Informaţională în contextul Programului UNESCO „Informaţia pentru toţi”. În: Magazin bibliologic. 2010, nr. 1-2, pp. 62-66. 5. Cu privire la cadrul de reglementare a bibliotecilor din instituţiile de învăţământ superior / Colegiul Ministerului Educaţiei. Hotărârea nr. 7.4/6 din 7 mai 2002. În: Buletin informativ. 2002, nr. 2, pp. 98, 115-120. 6. Cu privire la includerea în procesul educaţional al instituţiilor de învăţământ preuniversitar a cursului opţional „Iniţiere în bibliologie şi cultura informării” / Colegiul Ministerului Educaţiei. Hotărârea nr. 1.8 din 8 noiembrie 2002. În: Buletin informativ. 2002, nr. 2, pp. 75-87.


EDUCAŢIA PRIVIND CULTURA INFORMAŢIONALĂ A STUDENŢILOR BĂLŢENI Natalia CULICOV, şef, Serviciul referinţe bibliografice, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi Una din priorităţile anului 2010 a fost promovarea Culturii Informaţionale, care include abilitatea umană de a căuta şi a accesa informaţia, atât prin intermediul mijloacelor tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor moderne de informare şi comunicare, de a folosi această informaţie în mod creativ atât la nivel individual, cât şi instituţional. Biblioteca Ştiinţifică a US din Bălţi, în anul 2010, a urmat recomandările ABRM, axându-şi activitatea pe diferite acţiuni de promovare a Culturii Informaţionale. A fost promovat, în acest context, logoul Cultura Informaţională (simbol internaţional al CI) prin aplicarea şi imprimarea lui pe diferite postere, afişe, materiale didactice, materiale promoţionale, prin afişarea pe pagina web a bibliotecii, utilizarea la diferite prezentări, lecţii, în programul de activitate al bibliotecii pentru anul 2010 etc. Au fost utilizate sloganele: Învaţă să te informezi, Noi salvăm vieţi prin cultura informaţională, Tot ce ştiu e că tot ce vreau să ştiu obţin prin cultura informaţională etc. Biblioteca Ştiinţifică a US „A. Russo” din Bălţi, ca instituţie culturală şi ştiinţifică, oferă mai multe oportunităţi utilizatorilor săi, îi formează, îi educă, îi învaţă să deschidă noi drumuri spre cunoaştere, parcurgând anumite etape obligatorii de învăţare. Servicii şi programe infobibliotecare Programul Noul utilizator Procesul de formare a utilizatorilor la Biblioteca Ştiinţifică porneşte de la programul Noul utilizator, care are drept scop: ? integrarea studenţilor în comunitatea cititorilor; ? orientarea lor spre utilizarea corectă a serviciilor bibliotecii; ? promovarea imaginii Bibliotecii Ştiinţifice prin serviciile şi colecţiile oferite. Pentru facilitarea procesului de formare a utilizatorilor, anual se actualizează un şir de materiale metodice şi de activitate curentă vis-à-vis de acest program: ? conceptul programului Noul utilizator în formulă revăzută; ? harta tehnologică şi harta-traseu a programului Noul utilizator; ? statutul bibliotecarului responsabil de relaţiile cu facultatea; ? suportului didactic: Foaia de lucru a bibliotecarului

cu studenţii anului 0-I; Ghidul punctelor de servire; Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice; Ghidul utilizatorului; Ghidul Bibliotecii Ştiinţifice ş.a. În 2005, a fost amplificată activitatea bibliotecarilor responsabili de relaţiile cu facultatea, în obligaţiile cărora se înscrie: ? organizarea întâlnirilor cu studenţii anului compensator şi ai anului întâi (în primele zile de studiu); ? oferirea consultaţiilor, turelor ghidate (anual circa 80 ture, la care participă circa 1700 de studenţi şi elevi); ? difuzarea materialelor promoţionale, a Ghidului utilizatorului. Perfectarea Permiselor de intrare (laminate, cu barcod) În anul 2002 a fost elaborat, de către informaticienii bibliotecii, programul aplicativ Permis, în baza căruia se perfectează Permisele de intrare cu barcod. Procesele tehnologice: ? elaborarea hărţii-traseu a programului aplicativ Permis; ? recepţionarea bazei de date Admitere de la Departamentul tehnologii informaţionale; ? integrarea datelor în baza de date TINLIB; ? redactarea înregistrărilor în baza de date Cititor (facultatea, specialitatea, grupa, adresa domiciliului); ? selectarea şi descărcarea utilizatorilor pentru care se vor perfecta permise folosind programul aplicativ Permis; ? perfectarea permiselor (printarea; înregistrarea); ? c olectarea semnăturilor pentru permise, aplicarea fotografiei, laminarea. Cursul Bazele Culturii Informaţionale Vom menţiona elaborarea, în premieră în Republica Moldova, a manualului Bazele Culturii Informaţionale şi a curriculumului modulului 1 în cadrul cursului universitar Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, racordat la cerinţele procesului de la Bologna, editat în 2007 cu sprijinul Centrului de resurse pentru absolvenţi al Ambasadei SUA în Moldova, în cadrul programului de granturi mici pentru absolvenţi (disponibil pe internet: http://libruniv. usb.md/publicatie/cultinf/ghid.pdf).

389


90

Suportul didactic este pregătit de către colabora torii Bi bliotecii Ştiinţifice şi asistenţ ii universitari ai Catedrei electronică şi informatică (din 2005, dar însăşi promovarea cunoştinţelor bibliotecarbibliografice are loc din anul 1968). Modulul este structurat în 5 teme: ? Cultura informaţională şi componentele ei de bază. Structuri infodocumentare: servicii, resurse; ? Internet în biblioteci. Pagini web ale instituţiilor informaţionale. Pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”; ? Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare; ? Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a documentelor; ? Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific. Urmând acest curs, studentul ia act de: – noţiunile de bază ale modulului Bazele Culturii Informaţionale; – structura sistemului instituţiilor informaţionale; – instrumentele de informare oferite de biblioteci (fondul de referinţă, cataloage, baze de date); – tipurile şi genurile de documente (cărţi, seriale, CD-uri); – metodele de identificar e bibliografică a documentelor (descrierea cărţilor, articolelor, analelor etc.); – regulile de întocmire a referinţelor bibliografice la lucrările ştiinţifice şi didactice. Studentul va fi capabil: – să acceseze eficient internetul, pagini web ale bibliotecilor, baze de date în sprijinul procesului didactic; – să efectueze descrierea bibliografică a articolelor din diverse tipuri de documente; – să elaboreze liste bibliografice pentru teze de an, de licenţă, de master; – să întocmească adnotări, rezumate ale documentelor; să identifice sursele de referinţă din documentele secundare / terţiare (dicţionare, enciclopedii, bibliografii); – să efectueze cercetări bibliografice în surse de informare tradiţionale / electronice (catalog sistematic, alfabetic); – să formuleze corect cererea informaţională. Pentru anul de studii 2010-2011 cursul Bazele Culturii Informaţionale a fost promovat studenţilor din anul I de la toate facultăţile (studii cu frecvenţă la zi); pentru elevii Liceului / Colegiului „I. Creangă” în volum de 12 ore per grupă/clasă şi în volum de 6 ore pentru studenţii anului I (studii cu frecvenţă redusă).

O echipă de opt bibliotecari-asistenţi universitari au fost angajaţi pentru promovarea cursului sus-numit în 48 grupe de studenţi de la secţia de zi (582 ore) şi cu frecvenţă redusă (510 ore) şi în şase clase de liceu / colegiu (72 ore). Bibliotecarii-asistenţi universitari implicaţi în predarea cursului au o experienţă de lucru în bibliotecă nu mai mică de cinci ani, fiind pregătiţi pentru susţinerea orelor de cultură informaţională, dând dovadă de creativitate şi abilităţi profesionale excelente. Fiecare bibliotecar îşi pregăteşte portofoliul educaţional al cursului, care se actualizează anual. Acesta din urmă cuprinde: ? textele lecţiilor (format PowerPoint); ? manualul Bazele Culturii Informaţionale; ? curriculumul cursului universitar Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale; ? seturi de lucrări practice; ? întrebări de evaluare curentă; ? teme pentru munca individuală; ? teste. Evaluarea Evaluarea curentă se promovează la fiecare oră prin întrebări-discuţii, sarcini practice, exerciţii individuale şi în grup, teste conform conţinutului orei. Evaluarea finală se efectuează printr-un test, care cuprinde întrebări din toate temele predate. Fiecare întrebare are mai multe variante de răspuns, studentul selectând varianta sau variantele corecte de răspuns. Spaţii Lecţiile se ţin în spaţiile bibliotecii, fiind pregătite trei săli de curs, dotate cu echipament şi mijloace necesare studiului: ? Sala de cataloage din cadrul Serviciului referinţe bibliografice – tema Instrumente de informare privind resursele informaţionale şi documentare (40 locuri cu cataloagele tradiţionale; 10 staţii pentru conexiuni OPAC); ? Mediateca – teme Cultura informaţională şi componentele ei de bază. Structuri infodocumentare: servicii, resurse; internet în biblioteci. Pagini web ale instituţiilor informaţionale. Pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” (40 locuri pentru conexiune la internet şi baze de date); ? O sală aparte, dotată cu proiector, pentru temele prezentate în PowerPoint Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a documentelor; Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific (35 locuri). Cursul Bazele Cul turii Informaţionale este considerat cel mai eficient suport de formare a culturii informaţionale a studentului, fiind o sursă primară de


informare şi instruire. Despre aceasta ne vorbesc şi rezultatele investigaţiei sociologice Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizatori, realizat în anul 2010 de către Serviciul marketing şi activitate editorială şi Serviciul cercetări şi asistenţă de specialitate. Chestionarul a fost structurat în şase capitole, incluzând 43 de întrebări cu variante de răspuns. Din acest chestionar am selectat capitolul III Cultura Informaţională, pentru a afla care sunt opiniile utilizatorilor vizavi de eficienţa promovării cursului respectiv. Astfel la întrebarea Cum apreciaţi aportul bibliotecarilor la formarea deprinderilor Dvs. de căutare şi regăsire a informaţiilor în bibliotecă? 56% din cei chestionaţi au răspuns că sunt satisfăcuţi, 39% – foarte satisfăcuţi, 4% – parţial satisfăcuţi, 1% – nesatisfăcuţi. 89% din respondenţi au răspuns „Da” la întrebarea Posedaţi o cultură informaţională bine formată? Cum credeţi că a contribuit biblioteca la formarea ei prin promovarea cursului Bazele Culturii Informaţionale? şi numai 9% au răspuns „Nu”. Ne-a mai interesat de ce cunoştinţe / deprinderi duc lipsă utilizatorii noştri: a) metodele de căutare în catalogul electronic, în bazele de date şi internet – 23%; b) regulile de întocmire a referinţelor bibliografice pentru lucrări ştiinţifice (descrierea bibliografică, prezentarea trimiterilor şi citărilor) – 36%; c) utilizarea surselor de informare (conspectarea, elaborarea referatului, a listei bibliografice etc.) – 11%; d) formularea corectă a cererii de informare – 8%; e) efe ctuarea cercetărilor bibliografice în cataloagele tradiţionale (alfabetic, sistematic) – 18%. Informarea publică Informarea utilizatorilor despre noile achiziţii Informarea se realizează prin: ? elaborarea şi difuzarea la catedrele universităţii a buletinelor în format tradiţional şi e-buletinelor informative care cuprind domeniile: ştiinţe socioumanistice, drept, economie; ştiinţe filologice; ştiinţe reale şi aplicate; artă, sport (sunt accesibile şi pe internet: http://libruniv.usb.md/catl/intrari/2010/); ? organizarea expoziţiilor de carte Achiziţii noi în spaţiul expoziţional al Serviciului documentare şi informare bibliografică şi în celelalte subdiviziuni ale bibliotecii, precum şi a expoziţiilor on-line pe pagina web a bibliotecii: http://libruniv.usb.md; ? promovarea revistelor bibliografice de către o echipă de bibliotecari – Promotorii cărţii, implicaţi în promovarea revistelor bibliografice şi a achiziţiilor noi pentru profesori, studenţi, bibliotecari.

Se utilizează noi modalităţi de prezentare bibliografică, prezentări suplimentare de demonstrare a coperţilor de carte, descrieri bibliografice şi cuvintecheie în PowerPoint. Zilele i nformării, zilele l icen ţ iatului / masterandului Pentru optimizarea culturii informaţionale a utilizatorilor, în cadrul Zilelor informării la catedre, în ajutorul licenţiatului, sunt organizate: ? consultaţii de prezentare a referinţelor şi trimiterilor la lucrările ştiinţifice; ? difuzarea la 26 catedre a materialului metodic Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare: ghid practic, expus on-line pe site-ul bibli otecii în colecţia Cultura In formaţională : http://libruniv.usb.md; ? realizarea funcţiei de agenţie bibliografică universitară pentru desemnarea indicelui CZU la lucrările de master, monografii, manuale; ? intermedierea obţinerii CIP-ului pentru publicaţiile curente ale Editurii Presa universitară bălţeană; ? organizarea expoziţiilor, trecerilor în revistă respectând profilul catedrei sau al facultăţii; ? promovarea cărţilor recent achiziţionate şi a donaţiilor. Organizarea şi promovarea Lunarului licenţiatului / masterandului în Biblioteca Ştiinţifică (2010) Are loc: ? formarea competenţelor informaţionale ale profesorilor, masteranzilor, doctoranzilor; ? promovarea accesului la bazele de date locale, naţionale şi internaţionale; ? facilitarea accesului la cele mai reprezentative portaluri de cunoaştere; ? actualizarea webliografiilor / resurselor tematice pe domenii. Zilele facultăţilor (consiliilor facultăţilor) Este o activitate de: ? popularizare şi evaluare a serviciilor bibliotecii, promovată cu participarea lucrătorilor din toate serviciile ei, a profesorilor şi studenţilor de la facultate; ? analiză a activităţii bibliotecii, evidenţiindu-se aspectele valoroase ce vor influenţa eficient activitatea de mai departe: achiziţie, servicii de informare tradiţională şi electronică, relaţiile cu utilizatorii. SăptămânaAccesului Deschis la Informaţie ? Desfăşurarea Săptămânii Accesului Deschis la Informaţie la Biblioteca Ştiinţifică (18-24 octombrie 2010) a avut loc printr-un program deosebit de activităţi:

391


92

? participarea la lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective , consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; ? desfăşurarea Colocviul ştiinţific studenţesc Interuniversitaria, ediţia a VI-a, consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” şi a Bibliotecii Ştiinţifice din Bălţi; ? organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale (cu participare la distanţă) Rolul tehnologiilor informaţionale în pregătirea profesională a specialiştilor profilului economic (Secţiunea Aplicarea tehnologiilor informaţionale în învăţământ, accesare în reţelele sociale YouTube, Flickr, Weblog); ? realizarea Expoziţiei Contribuţii ştiinţifice ale corpului didactic: 65 de ani de instruire şi cercetare (elaborată şi prezentată în format de slideshow); a expoziţiei tematice on-line Contribuţii ştiinţifice ale corpului didactic: Biblioteca Ştiinţifică – 65 de ani de la fondare; ? organizarea prezentărilor, seminarelor, meselor rotunde cu genericul Accesului Deschis la informaţie pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, corpul profesoral. Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică (18-25 octombrie 2010) În program: ? expoziţii tematice de documente, reviste bibliografice; ? Centrul de documentare al ONU, Bălţi, la a 9-a aniversare – prezentare on-line pe site-ul bibliotecii; ? Ziua internaţională a Organizaţiei Naţiunilor Unite: teleinformaţii. Zilele tineretului la Biblioteca Ştiinţifică (7-14 noiembrie 2010) În program: ? expoziţii tematice de cărţi şi reviste: Voci tinere: versuri scrise de poeţi începători; Codul bunelor maniere; ? expoziţii tematice on-line pe web site, accesarea pe YouTube: Anul 2010 – Anul Frédéric Chopin; Jorge Mario Pedro Vargas Llosa – laureat al Premiului Nobel pentru literatură, anul 2010 etc.; ? masă rotundă Arta de a trăi frumos în toate ipostazele vieţii; ? seminare educative, dezbateri.

Pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice Pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice (http://libruniv. usb.md) este un instrument de formare şi informare de la distanţă a utilizatorilor şi nonutilizatorilor. Sunt implementate elemente de web 2.0 prin:

? promovarea imaginii bibliotecii şi a universităţii online (accesibilă pe YouTube) prezentarea filmelor Biblioteca Ştiinţifică a US „A. Russo” din Bălţi – 65 ani de la fondare şi Universitatea de Stat „A. Russo” – 65 ani de la fondare; ? crearea blogului profesional (accesibil pe http://bsubalti.wordpress.com); ? promovarea serviciilor bibliotecii în reţelele sociale YouTube, Wordpress, Facebook, Flickr; ? deschiderea, în 2009, a Paginii utilizatorului cu opţiunile: Întreabă bibliotecarul; Propuneri pentru achiziţii; Opinii, sugestii, gânduri; site-ul a fost modificat adăugându-se pagina Anunţul zilei, care invită la diverse manifestări educativ-culturale şi ştiinţifice; ? adăugarea paginilor la revistele ştiinţifice: Arta şi educaţia artistică, Fizică şi tehnică, Limbaj şi context, Semn, la blogul eIFL-OAMoldova; ? dezvoltarea Bibliotecii digitale – completarea ei cu lucrări ale cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor; ? sporirea conţinutului catalogului on-line ce reflectă 57% din toată colecţia deţinută; ? deschiderea accesului gratuit la bazele de date ale Bibliotecii electronice a Băncii Mondiale – The World Bank E-Library: World Development Indicators; Global Development Finance; Africa Development Indicators; Global Economic Monitor (5600 lucrări ştiinţifice, articole etc.) în cadrul proiectului Biblioteca depozitară regională a BM; ? inserarea informaţiilor relevante privind structura, serviciile şi facilităţile bibliotecii, programul de funcţionare, cadrul de acces; ? accesul la e-revista Bibliotecii Confluenţe bibliologice; ? elaborarea de e-bibliografii / e-biobibliografii ale universitarilor bălţeni (fulltext); ? apariţia e-buletinelor Achiziţii noi; ? prezentarea resurselor web; ? deschiderea expoziţiilor on-line etc.

Instrumente secundare Materiale promoţionale din colecţia Cultura informaţională au menirea să ofere fiecărui vizitator informaţii introductive despre organizarea bibliotecii, disciplinele sau domeniile cuprinse de colecţii, serviciile prestate.Acestea sunt: ? Ghidul utilizatorului (http:/ /libruniv.usb.md/ publicatie/cultinf/ghid.pdf); ? Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo = Scientific Library of Alecu Russo State Uniresity Balts Moldova : Ghid = Guide (http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ pliant.pdf); ? Ghidul licen ţiatului şi masterandului


(http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf /pliant.pdf); ? Prezentarea referinţelor bibliografice utilizate în cercetare (http://libruniv.usb.md/publicatie /cultinf/referinte.pdf); ? Breviarul informativ; ? ghiduri, buletine de informare, foi volante, buclete, pliante, sinteze pe profiluri (de orientare în spaţiile informaţionale, servicii / produse bibliotecare actualizate periodic); ? panouri de afişare / orientare în spaţiile bibliotecii. Teleinformaţii De la televizorul din hol utilizatorii recepţionează informaţii privind structura şi serviciile bibliotecii, programul manifestărilor ştiinţifico-culturale, precum şi colaje fotografice ale manifestărilor promovate, videoclipuri cognitive. Concluzii Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor evoluează în permanenţă, astfel încât necesitatea unor politici şi programe bibliotecare în vederea asigurării unui nivel de instruire corespunzător al utilizatorilor în privinţa folosirii acestor tehnologii devine necesară. Tinerii sunt viitorul unei ţări, de aceea

o bună educaţie, cunoştinţele în domeniul culturii a informaţiei, abilităţile în zona noilor tehnologii, cu o cultură a învăţării de-a lungul întregii vieţi, vor sta la baza dezvoltării economice şi sociale a statului, a unei economii competitive pe piaţa globală. Bibliografie 1. Bazele Culturii Informaţionale: curs universitar. Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2007. 156 p. 2. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Raport de activitate 2009. Bălţi, 2010. 171 p. 3. Biblioteca Ştiinţifică. Program de activitate 2010. Bălţi, 2009. 114 p. 4. Curriculum la disciplina „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale”. Bălţi, 2008. 30 p. 5. Harconiţa, Elena; Stratan, Elena. Cultura informaţională în mediul universitar. În: Buletin biblioteconomic. 2006, nr. 1, pp. 17-24. 6. Manifestul de la Alexandria privind bibliotecile şi societatea informaţională în curs de dezvoltare [online]. Disponibil: http://abrm.md/files/doc_01.pdf 7. Ciobanu, Silvia; Răileanu, Ludmila . Mecanismul iniţierii în profesia de cititor. În: Confluenţe bibliologice. 2007, nr. 3-4, pp. 28-29.

CULTURA INFORMAŢIONALĂ A UTILIZATORILOR BIBLIOTECILOR DE COLEGIU Lilia GORE, Biblioteca Colegiului Politehnic, Chişinău Dezvoltarea furtunoasă în ultimul deceniu a noilor tehnologii informaţionale impune operarea unor schimbări în pregătirea viitorilor specialişti. Aceste schimbări se referă atât la conţinutul formării specialiştilor, cât şi la crearea unui mediu informaţional modern. Un rol aparte în acest proces le revine cu certitudine instituţiilor de învăţământ, centrelor infodocumentare. Societatea informaţională pe care Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea s-o edifice în conformitate cu Strategia naţională de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” şi aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna, reliefează pentru sistemul educaţional câteva obiective strategice: ? datoria, obligaţia de a forma cetăţeni activi, bine informaţi, capabili să transforme cunoştinţele în cunoaştere; ? dezvoltarea aptitudinilor de autoinstruire pe întreg parcursul vieţii;

? îmbinarea organică a procesului educaţional cu cel ştiinţific; ? promovarea dimensiunii europene în învăţământ; ? promovarea atractivităţii spaţiului european al învăţământului superior prin dezvoltarea unui cadru naţional de calificări, corelat cu cel european. Atât documentele menţionate mai sus, cât şi Decretul preşedintelui Republicii Moldova nr. 1743-III din 19 martie 2004 Privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova, hotărârea nr. 632 din 8 iunie 2004 a Guvernului Republicii Moldova Politica de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova , stipulează următoarele: „Dezvoltarea culturii informaţionale, instruirea tuturor cetăţenilor pentru folosirea avantajelor societăţii informaţionale în viaţa şi activitatea lor este o condiţie principală de edificare a unei societăţi informaţionale.” Unul din principiile de bază ale Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” este primatul Culturii Informaţionale.

393


94

Acesta presupune cultivarea la fiecare membru al societăţii a cunoştinţelor şi abilităţilor din domeniul tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale. La începutul mileniului III, într-o mişcare globală care consolidează dominaţia comunicării şi a tehnologiilor informatice, în procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine Culturii Informaţionale. Societatea se caracterizează prin schimbări esenţiale, modificarea atitudinii faţă de valoarea informaţiei devenind şi un element indispensabil al omului, societăţii şi statului. Cultura Informaţională este un factor determinant în dezvoltarea Societăţii Informaţionale. La rândul său, ea devine şi o condiţie primordială a profesionalismului şi a succesului viitorului specialist din orice domeniu. Cultura Informaţională este o parte componentă a educaţiei pe parcursul întregii vieţi prin care se obţin abilităţi şi competenţe de utilizare, stăpânire a resurselor infodocumentare. Dorind să ne integrăm în Uniunea Europeană, precum şi în sistemul informaţional mondial, trebuie să reconstruim instituţiile infodocumentare în conformitate cu noile tendinţe pe arena internaţională. Necesită schimbări majore nu numai instituţia, dar şi utilizatorul de informaţii pentru a fi competitivi, relevanţi şi calitativi. Puternic din punct de vedere intelectual este acela, care deţine informaţia. Creativitatea individului, deschiderea acestuia pentru instruirea permanentă sunt amplificate de capacitatea de a se orienta în fluxul informaţional, de a beneficia eficient de facilităţile şi de a ocoli provocările societăţii informaţionale, de a implementa tehnicile şi metodele muncii intelectuale. Tinerii care se formează acum ştiu şi înţeleg din ce în ce mai mult că a învăţa, a putea să te informezi cât mai rapid şi mai eficient, înseamnă progres pentru ei şi pentru societate. Colegiile aparţin sistemului de învăţământ mediu de specialitate. Grupul-ţintă îl reprezintă elevii care au absolvit nouă clase. Această categorie socială are vârsta de 16-20 ani, considerată o vârstă a cunoaşterii, interesului şi extinderii cunoştinţelor. La nivel naţional nu există un fundament politic reglementat privind formarea Culturii Informaţionale la ciclul mediu de specialitate. Astfel, se simte necesitatea de a aborda subiectul, aplicând experienţe benefice şi recomandând soluţii optime de remediere a situaţiei. Misiunea Bibliotecii de Colegiu este de a fi un partener serios în procesul educaţional şi de a pregăti studenţii pentru orientarea şi utilizarea eficientă a oportunităţilor informaţionale nu numai în perioada de studiu la colegiu, dar pe parcursul întregii vieţi. Prioritară devine, în acest sens, studierea aspectelor teoretico-practice ale Culturii Informaţionale în cadrul

Bibliotecilor de colegiu pentru a îmbunătăţi şi a extinde deprinderile de utilizare a informaţiilor. Accentul prioritar este de a învăţa studentul nu numai să cunoască aceste oportunităţi, dar şi să le utilizeze eficient. În Societatea informaţională Biblioteca de colegiu nu este doar un depozit de materiale documentare, ea foloseşte diverse metode de punere în valoare a potenţialului instituţiei, astfel încât cunoştinţele şi experienţele umane, tezaurizate în colecţiile ei, să ajungă la utilizatori. Multiplicându-şi şi diversificându-şi serviciile, biblioteca devine unul din cele mai atractive spaţii pentru viaţa studenţilor din colegii. În competiţia cu celelalte mijloace şi medii de comunicare, Biblioteca a adoptat o atitudine proaspătă, dinamică, flexibilă şi receptivă la nou, facilitând accesul la informaţia universală. În conformitate cu funcţiile de bază (patrimonială, informaţională, comunicativă, biblioteconomică), bibliotecile de colegii au următoarele atribuţii fundamentale: – asistenţa informaţională şi servirea documentară a beneficiarilor: elevilor, studenţilor, corpului didactic, personalului angajat, precum şi a altor categorii de beneficiari; – facilitarea accesului rapid şi deplin la colecţiile bibliotecii; – modernizarea şi automatizarea tehnologiilor de bibliotecă în scopul diversificării serviciilor prestate şi sporirii calităţii acestora; – organizarea, în corespundere cu planurile de învăţământ şi necesităţile de informare şi documentare ale beneficiarilor, a unei colecţii de documente din ţară şi străinătate; – comunicarea colecţiilor; – construirea, men ţinerea şi actualizarea aparatului informativ-bibliografic; – cooperarea şi coordonarea activităţii cu alte biblioteci şi centre de informare şi documentare în vederea completării colecţiilor, schimbului de informaţie, asigurării necesităţilor de informare documentară ale beneficiarilor, implementării tehnologiilor avansate de bibliotecă. Bibliotecile de colegiu devin tot mai preocupate de modul în care ar putea contribui la formarea unui nivel înalt de Cultură Informaţională a beneficiarilor săi. Nivelu l înalt de Cultură Informaţională a beneficiarilor rezultă într-o independenţă mai mare a lor şi un grad mai mare de satisfacere a necesităţilor informaţionale ale acestora. Primul pas ce duce la ridicarea nivelului de Cultură Informaţională a beneficiarilor este evaluarea nivelului actual de Cultură Informaţională, precum şi studierea necesităţilor


beneficiarilor de a fi instruiţi în vederea îmbunătăţirii abilităţilor de identificare, regăsire şi utilizare a resurselor informaţionale. Studierea efectelor cadrului legislativ naţional şi internaţional de reglementare asupra abordării subiectului Cultura Informaţională, situaţia în care se află utilizatorul la ziua de azi au constituit motivul forte pentru a iniţia o cercetare asupra nivelului Culturii Informaţionale în mediul utilizatorilor-studenţi de colegii. Scopul cercetării are în vizor determinarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor-studenţi de colegiu. Prin intermediul studiului s-a tins spre îmbunătăţirea procesului de formare a Culturii Informaţionale care are un impact major în satisfacerea necesităţilor informaţionale în cadrul acestor instituţii. Obiectivele sunt axate pe: – interpretarea concepţiei Cultură Informaţională şi determinarea componentelor ei de bază; – evaluarea gradului de cunoaştere şi de atitudine generală faţă de Cultura Informaţională a utilizatorilorstudenţi; – determinarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor bibliotecilor de colegiu (studenţi); – identificarea formelor şi metodelor de formare a Culturii Informaţionale în corelaţie cu necesităţile utilizatorilor; – formularea propunerilor privind ridicarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor. S-a stabilit următoarea ipoteză de lucru: nivelul Culturii Informaţionale a utilizatorilor bibliotecilor din colegiile din Chişinău (studenţi) diferă de la o instituţie la alta. Se manifestă un nivel de Cultură Informaţională mediu, ceea ce explică şi gradul de interes al utilizatorilor faţă de calitatea informaţională. În acest context, bibliotecile trebuie să definitiveze politica instituţională privind nivelul Culturii Informaţionale a utilizatorilor-studenţi. În scopul realizării problemelor propuse am lansat un chestionar care a servit drept mecanism de măsurare atât a Culturii Informaţionale, cât şi a eficienţei şi eficacităţii serviciilor de bibliotecă din perspectiva utilizatorilor. Ideea chestionarului a servit, în mediul managerial al bibliotecilor, drept un instrument viabil prin intermediul căruia s-a măsurat extensiv atât nivelul Culturii Informaţionale, cât şi gradul de satisfacere a necesităţilor informaţionale oferite de bibliotecă. Ca rezultat s-a reuşit să se formeze o imagine mai concludentă asupra situaţiei existente, precum şi a măsurilor ce urmează a fi întreprinse în vederea îmbunătăţirii furnizării serviciilor de bibliotecă.

Cercetarea a urmărit, alături de îmbunătăţirea activităţii, şi gradul de cunoaştere, de utilizare de către beneficiari a mijloacelor şi instrumentelor de informare. Aceasta pentru că, după cum bine ştim, analiza permanentă a cerinţelor cititorilor, valorificarea resurselor şi a mijloacelor necesare pentru a satisface aceste cerinţe, reprezintă esenţa activităţii unei biblioteci. Ne-am propus să urmărim aceste aspecte la beneficiarul student, deoarece el reprezintă 87,96% din totalul cititorilor bibliotecilor colegiilor din Chişinău. Chestionarele au fost repartizate pe un eşantion de 1350 de persoane, mărimea căruia este suficientă şi se încadrează în cerinţele sociologilor, având în vedere că în cadrul bibliotecilor de colegiu sunt înscrişi, la data studiului, 14 327 de utilizatori-studenţi. Rata de recuperare a fost de 1338 (96,64%), reprezentând utilizatori ai diferitor ani de studii şi specialităţi. Pentru a obţine rezultate cât mai veridice, chestionarul completat de către beneficiari a fost anonim, iar durata completării unui chestionar a constituit 10-15 minute. Rezultatele studiului au relevat următoarele: scopul majorităţii utilizatorilor este de a studia, a consulta documentele în sala de lectură – 74,81 %. S-a înregistrat dinamica interesului studenţilor faţă de studiul în bibliotecă în funcţie de anul de instruire. Din rezultatele acumulate se vede clar că cei mai studioşi sunt studenţii din anul I, după care urmează cei din anul absolvent. Un alt indice – de 64,68% – arată că un motiv care îl aduce pe student la bibliotecă este şi consultarea internetului (internetul în sălile de lectură se utilizează în mare măsură pentru regăsirea informaţiilor utile). Serviciul împrumut la domiciliu este solicitat în proporţie de 44,38%, acest fenomen poate fi explicat prin numărul insuficient de exemplare ale documentelor aflate în colecţiile bibliotecilor, ceea ce afectează împrumutul la domiciliu. Este îmbucurător faptul că majoritatea respondenţilor apelează la serviciile sălii de lectură, unde se stochează toată informaţia necesară studiului. Apreciem faptul că studenţii aprobă bibliotecile ca un „remediu” pentru studii, aceasta dovedeşte că există un nucleu al colecţiei bine selectat, servicii relevante necesităţilor etc. Totuşi, indicii, ce reprezintă solicitarea Serviciului împrumut la domiciliu, bat alarma, se simte necesitatea completării cu noi documente, într-un număr mai mare de exemplare. O situaţie îmbucurătoare poate fi sesizată în urma răspunsurilor primite la capitolul utilizarea serviciilor de bibliotecă: mai bine de jumătate din participanţii la sondaj (59,42%) susţin că utilizează pe deplin serviciile oferite de bibliotecă: consultarea colecţiei de carte – 74,81%, consultarea ziarelor şi revistelor – 34,45%, împrumutul documentelor la domiciliu –

395


96

38,13%, consultarea informaţiilor în internet – 64,68%. Deşi întrebarea dată urma să estimeze cele mai solicitate servicii de bibliotecă, s-a făcut în final o abstracţie de la serviciile tradiţionale, incluzându-se xeroxarea ca serviciu, pentru a estima în paralel gradul de utilizare şi frecvenţa accesării acestuia. Din datele obţinute se poate concluziona că o bună parte dintre utilizatori (75,4%) apelează la copierea documentelor din bibliotecă, ceea ce demonstrează indispensabilitatea acestei facilităţi în bibliotecă şi necesitatea extinderii ei. Cu toate că bibliotecile din colegiu nu practică accesul liber la raft, am considerat necesar de a afla care este părerea utilizatorilor la acest subiect: 58,71% din utilizatori consideră incomod accesul liber la raft, motivând lipsa experienţei în regăsirea documentelor etc., 17,74% solicită accesul liber la raft, susţinând că acesta reprezintă o caracteristică imperativă a bibliotecii moderne, atât din perspectiva utilizatorilor, cât şi cea a bibliotecarilor („în caz că nu mă voi descurca, voi cere ajutorul bibliotecarului”, susţin mai mulţi adepţi ai accesului liber la raft), 23,55% pledează pentru ambele variante. Procentul mare de refuz al acestui serviciu ne demonstrează frica utilizatorului faţă de noianul de informaţii care îi va fi pus la dispoziţie, nivelul scăzut de Cultură Informaţională îl pune în dilemă. În continuare a fost oferit pentru discuţie aspectul ce ţine de formele de informare. Majoritatea beneficiarilor relevă că orice formă este importantă în procesul de documentare şi informare, reliefând pe cele preferate. Predilecţia este de partea expoziţiilor şi revistelor informative: 88% dintre participanţii la discuţie dau prioritate expoziţiilor, 74% – revistelor bibliografice, 51% – cataloagelor bibliotecii, 27% relevă bibliografiile tradiţionale, 93% optează preponderent pentru utilizarea internetului (supermagistrala informaţiilor digitale). Dintre alte forme au fost menţionate: lansările de carte, întâlnirile cu celebrităţi contemporane, cataloagele electronice ale altor biblioteci, mass-media. 3% din respondenţi nu şi-au expus viziunea şi aceasta ne-a pus în gardă: le consideră ca forme de informare inutile şi din motive etice nu şi-au expus părerile sau nu le cunosc suficient de bine pentru a le estima? Cei mai buni indici au fost culeşi de la respondenţii anilor absolvenţi. În comparaţie cu elevii anului I de studiu, se observă preferinţa faţă de formele de informare superioare, o utilizare mai eficientă a resurselor informaţionale. Fără să vrem, suntem la etapa de schimbare când fie că rămânem o bibliotecă tradiţională raportată la triunghiul document-bibliotecar-beneficiar, fie acceptăm includerea noilor tehnologii în procesul de

activitate a bibliotecilor de colegiu. Reflectând asupra rezultatelor şi ţinând cont de notele unor elevi, putem susţine că numai o bibliotecă care combină reuşit mai multe forme de informare ar putea satisface orice solicitare: „Biblioteca aplică o varietate de forme. Esenţial este să le poţi utiliza în folosul tău.” Au fost salutate, de unii beneficiari intervievaţi, modalităţile de promovare a revistelor bibliografice: revistele se promovează pentru diferite grupuri de cititori (catedre, specialităţi); revistele sunt desfăşurate în spaţiile bibliotecilor; utilizatorul se documentează cu toate intrările noi, inclusiv din domenii afiliate, artă, literatură şi nu numai din domeniul de specialitate. Iată câteva opinii ale celor intervievaţi: – „cuvântul viu este convingător”; – „sunt absolut necesare pentru studenţi”; – „bibliotecarii accentuează cele mai interesante, valoroase momente dintr-un document sau altul”; – „cărţile prezentate sunt un dar, pe care-l poţi deschide iar şi iar”. Următoarele răspunsuri analizate au demonstrat că o bună parte din respondenţi întâlnesc diferite greutăţi la consultarea cataloagelor de bibliotecă (tradiţionale): 19% afirmă că se descurcă singuri; 75% recunosc că le este complicat să consulte catalogul sistematic, făcând apel la ajutorul bibliotecarului; 6% susţin că uneori au nevoie de ajutorul unui specialist. Drept rezultat putem concluziona că nivelul de competenţă informaţională a segmentului intervievat este mediu, se impune necesitatea organizării unor acţiuni de instruire în scopul optimizării cunoştinţelor şi deprinderilor privind utilizarea instrumentelor de informare în scopul satisfacerii necesităţilor informaţionale. Acest fapt ne îndeamnă să concepem noi modalităţi, noi metode în servirea cititorilor, să manifestăm mereu creativitate, implementând noi tehnici şi modalităQi de transmitere a informaţiei către cititor. Astăzi persistă două opinii diferite privind rolul instruirii bibliografice a studenţilor în vederea localizării informaţiilor, fiind pusă sub semnul întrebării necesitatea intervenţiei bibliotecarului de referinţe. În cele din urmă a câştigat o poziţie de compromis, prin care bibliotecile trebuie nu numai să ofere instruire bibliografică, dar şi informaţie, economisind astfel timpul utilizatorului. Cea mai bună instruire, susţin specialiştii, nu o realizează cursurile, întrunirile cu studenţii sau difuzarea unor ghiduri, ci chiar bibliotecarul de la pupitrul de referinţe, de la care beneficiarul învaţă „pe viu” cum să procedeze. Mai bine de 60% din studenţi, preferă atât sursele tradiţionale, cât şi cele electronice de informare


(„sursele tradiţionale şi electronice se completează reciproc”, „când e vorba de o investigaţie serioasă, te ajută ambele”), 15% optează numai pentru sursele tradiţionale, 25% numai pentru cele electronice. Deci, putem afirma că 75% din respondenţi pun accentul pe sursele tradiţionale, iar 85% – pe cele electronice. Câţiva studenţi au remarcat că „sursele tradiţionale sunt sigure, însă sursele electronice sunt cu mult mai rapide”. Referitor la abilităţile de utilizare a computerului, este important de remarcat că întrebările au avut un caracter de evaluare. Astfel, niciunul dintre studenţii de colegiu din Chişinău intervievaţi nu au menţionat că nu ar avea deprinderi de lucru cu computerul: 71% au menţionat că posedă computerul la un nivel înalt, iar 29% şi-au apreciat abilităţile de utilizare a computerului cu calificativul „bine”. Cu privire la deprinderile de navigare în internet, rezultatele ne vorbesc despre faptul că 93% dintre studenţi au abilităţi de navigare şi utilizează internetul de câte ori este necesar, în schimb 7% utilizează internetul parţial (motivând lipsa calculatorului şi a accesului la internet). Însă la capitolul abilităţi de utilizare a operatorilor ce permit combinarea cuvintelor-cheie, se utilizează strategii simple de regăsire a informaţiei în diferite sisteme, ceea ce de multe ori conduce la o regăsire ineficientă. Studiul a permis de a scoate în evidenţă aspecte cum ar fi insuficienţa abordării conceptului Cultura Informaţională, drept urmare nu sunt utilizate efectiv pârghiile şi posibilităţile bibliotecilor, studenţii părăsesc instituţiile de învăţământ mediu de specialitate fără abilităţile şi competenţele necesare de a se orienta în Societatea Informaţională şi a Cunoaşterii. Utilizatorii bibliotecilor de colegiu, în procesul realizării anumitor sarcini ce ţin de activitatea lor de instruire, se confruntă cu problema găsirii informaţiei. Ca rezultat al diagnosticării nivelului de Cultură Informaţională s-au determinat mai multe aspecte nefavorabile care sunt impedimente de implicare, de organizare a formării utilizatorilor.

Având în vedere acurateţea cu care au fost culese datele, considerăm că răspunsurile studenţilor chestionaţi trebuie luate în consideraţie cu mare seriozitate. Sinteza datelor obţinute prin aplicarea chestionarului ne permite să definitivăm o serie de cerinţe ce stau în faţa structurilor infodocumentare din colegii. Bibliotecile de colegiu deţin o politică evidentă privind educarea şi instruirea informaţională a utilizatorilor săi. Pentru dezvoltarea continuă, pentru ridicarea nivelului existent al Culturii Informaţionale a utilizatorilor-studenţi, pentru remedierea situaţiei existente este necesară organizarea, la nivel naţional, a unei campanii ce ar pune în evidenţă rolul şi importanţa subiectului abordat, inclusiv promovarea logoului internaţional al Culturii Informaţionale de către toţi specialiştii implicaţi în formarea acesteia; promovarea documentelor internaţionale cu privire la Cultura Informaţională şi instruirea pe parcursul întregii vieţi; elaborarea materialelor metodice şi didactice privind Cultura Informaţională; crearea cataloagelor electronice, paginilor web de bibliotecă pentru un transfer de informaţii rapid şi eficient, extinderea parcului de computere pentru a asigura accesul utilizatorilor la resursele informaţionale, aceasta fiind şi o oportunitate a bibliotecilor de colegiu, o condiţie prioritară pentru asigurarea accesului la informaţii etc. Structurile infodocumentare trebuie sǎ-şi formeze utilizatorii. Aşadar, ideea dominantă trebuie centrată pe cititor, iar efortul bibliotecarului trebuie dirijat spre necesitatea ca acesta să fie cât mai bine informat. Acest lucru poate fi realizat în bibliotecă, instituţia ce rămâne un sistem deschis, dinamic şi eficient, în care procesele de informare funcţionează în dublu sens: de la bibliotecă (ca deţinător de informaţii) spre beneficiar (consumator de informaţii), dar şi invers, de la beneficiar spre bibliotecă, având în vedere importanţa cunoaşterii opiniilor, preocupărilor, preferinţelor studenţilor.

397


CULTURA INFORMAŢIONALĂ: NECESITATEA DE ADAPTARE LA CERINŢELE SOCIETĂŢII Elena BUTUCEL, director, Filiala „Ovidius”, BM „B.P. Hasdeu”

98

Cultura informaţională este un concept din ce în ce mai utilizat în ultimii ani, dar pentru anul curent a devenit o prioritate naţională. Vrem sau nu, condiţiile utilizării pe scară largă a noilor tehnologii ale informării şi comunicării, extinderea internetului influenţează din ce în ce mai mult toate domeniile şi sferele de activitate. În această ordine de idei, pe fundalul acestor schimbări, sistemul bibliotecar urmează să se implice plenar în procesul de realizare a schimbării de la modelul tradiţional la cel modern, care să corespundă tendinţelor actuale de dezvoltare a societăţii. La Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a fost ini ţiată instruirea şi formarea unei culturi i nformaţionale a bibliotecarului, deoarece bibliotecarul este persoana care comunică în permanenţă cu publicul. Astfel, în scopul pregătirii unui personal calificat, BM „B.P. Hasdeu” dezvoltă politici de personal care „încurajează şi susţin educaţia pe parcursul vieţii şi formarea continuă a competenţelor profesionale ale angajaţilor”. Pornind de la aceste politici, educaţia profesională continuă devine o prioritate pentru fiecare angajat, pentru că formarea şi diversificarea abilităţilor bibliotecarului este un factor de stringentă actualitate, mai ales în prezent, când încercăm să aplicăm noţiunea de „bibliotecar-hibrid”, adică profesionist de calificare multilaterală. Necesitatea schimb ă ri lor în activitatea bibliotecarului de astăzi este dictată de modernizarea constantă a tehnologiilor de informare şi comunicare şi, de asemenea, de profilul utilizatorului modern. Altfel zis, personalul de bibliotecă trebuie să înveţe şi să acţioneze în echipă, să promoveze dialogul şi dezbaterile, educând utilizatorii, orientându-i spre principiile Societăţii Informaţiei şi Cunoaşterii. Obiectivul prioritar al bibliotecilor constă în oferirea serviciilor informaţionale către public de cea mai înaltă calitate. Evident, realizarea acestui deziderat necesită bibliotecari competenţi, aceasta, la rândul său, presupune că bibliotecile vor încuraja instruirea continuă a bibliotecarilor, care, la rândul lor, trebuie să asigure dezvoltarea unor servicii calitative şi a unor programe eficiente educative pe tot parcursul vieţii. Biblioteca Municipală şi-a propus următoarele principii ale managementului cunoaşterii: v Fiecare trebuie să cunoască. v Fiecare trebuie să aplice cunoştinţele. v Cunoştinţele trebuie împărtăşite cu colegii.

Oricare ar fi determinările materiale ale eficienţei în activitatea bibliotecii, principala condiţie a unor rezultate remarcabile o constituie calitatea specialiştilor antrenaţi. Respectând principiile enumerate mai sus, e lesne să ajungem şi la realizările scontate: • implementarea politicilor noi în domeniul formării profesionale a bibliotecarilor BM; • acceptarea sintagmelor: „instituţia care învaţă”, „biblioteca care învaţă”, „educaţia adulţilor”; • aplicarea principiilor învăţării permanente; • formarea culturii ce prevede învăţarea pe parcursul vieţii; • cercetarea principiilor andragogiei. BM promovează un sistem coerent de formare profesională, realizat într-o coeziune directă cu misiunea şi valorile bibliotecii care se consolidează pe: – instruirea tinerilor angajaţi; – instruirea noilor angajaţi; – instruirea angajaţilor pentru activitatea specifică postului pe care îl ocupă. În ultimii ani s-au produs un şir de schimbări pozitive în activitatea bibliotecilor, aceste schimbări profilându-se atât ca oportunităţi, cât şi ca provocări la care suntem obligaţi să răspundem. De aceea formarea continuă a personalului este una din pârghiile de bază pentru echilibrarea necesarului de resurse umane. Biblioteca Municipală este instituţia care a dat startul, impulsionând filialele sale la formarea continuă, aplicând diverse forme şi metode de formare profesională – simpozioane, conferinţe, seminare, mese rotunde, ateliere, duplexuri profesionale, vizite de documentare, master class, zile de dezvoltare profesională etc., organizate la nivel local. Totodată, bibliotecile se implică în mod participativ, tot mai sigur, la nivel naţional şi chiar internaţional. De asemenea, Biblioteca Municipală încurajează participarea la reuniuni profesionale locale, naţionale şi internaţionale, organizate de către Asociaţia Bibliotecarilor din RM, Biblioteca Naţională din RM, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, AGEPI şi alte instituţii de domeniu, la care ia parte şi personalul Bibliotecii „Ovidius”. De exemplu, în anul curent, angajaţii Bibliotecii „Ovidius” au participat la diverse activităţi de instruire (134 ore), organizate de instituţiile menţionate.


Procesul de instruire continuă la BM „B.P. Hasdeu” se desfăşoară, de asemenea, lunar, în cadrul Zilelor de dezvoltare profesională, când sunt analizaţi indicatorii de performanţă ai filialelor BM şi sunt scoase în evidenţă carenţele şi sincopele din activitatea cotidiană. Totodată, este efectuat transferul de bune practici, personalul este informat despre serviciile performante ale unor biblioteci din întreaga lume. Aceste întruniri profesionale – de circa 36 de ore anual – contribuie la amplificarea performanţelor angajaţilor, la adaptarea acestora la schimbările de ordin social şi tehnologic din structura BM „B.P. Hasdeu”. Biblioteca „Ovidius” dispune de un potenţial profesional calificat, care reacţionează pozitiv şi rapid la schimbări, la tot ce e nou. Potenţialul uman este format din 12 unităţi de bibliotecare, toate cu studii superioare. Vârsta medie a personalului este de 37 de ani. Întregul colectiv consideră că procesul de instruire permanentă este foarte necesar şi ne ajută să răspundem la provocările societăţii informaţionale, la exigenţele şi necesităţile tinerilor de astăzi şi de mâine. Tot mai des, în comunitatea biblioteconomică, la întrunirile profesionale naţionale şi internaţionale se discută despre conceptul Biblioteca 2.0. Acest concept este o prioritate a BM „B.P. Hasdeu”, care reuşeşte, treptat, pas cu pas, să obţină rezultate frumoase. Împreună cu angajaţi sârguincioşi şi cu susţinerea formatorului în domeniu Ludmila Pânzaru, director adjunct al acestei instituţii, am obţinut suportul metodic la tema Biblioteca 2.0 (Blogging, Crearea Flickr, Explore ază You Tube, RSS FEED, Tagging, Folkonomies ş.a.). Acest program de instruire s-a încheiat prin evaluarea cunoştinţelor acumulate în cele 18 ore în perioada 2 martie – 4 mai 2010, oferindu-le participanţilor certificate ca argument al acumulării cunoştinţelor în domeniu. Filiala „Ovidius” a atins un şir de performanţe în această direcţie, oferind servicii virtuale prin crearea şi menţinerea blogului Biblioteca „Ovidius” în dialog cu comunitatea, care, la etapa iniţială, are 16 postări, 1088 vizualizări şi 1790 vizite. Remarcăm că vizualizările şi vizitele sunt de la oră la oră în creştere, ceea ce ne confirmă că avem nevoie de mai multe postări şi de o actualizare permanentă a blogului. Filiala şi-a creat cont pe Facebook, Flickr, YouTube etc., acestea devenind instrumente utile de comunicare cu utilizatorii şi de promovare a serviciilor, a activităţilor organizate de bibliotecă. Într-un cuvânt, serviciile on-line oferite de bibliotecă sunt bazate pe o comunicare constant activă cu noua generaţie de utilizatori. La biblioteca noastră avem un program special de instruire profesională, ce prevede aprofundarea cunoştinţelor şi acumularea bunelor practici.

Tradiţional, sunt organizate întruniri săptămânale La o ceaşcă de cafea (reuniuni de serviciu), unde au loc discuţii, dezbateri şi analize pe marginea unor noi forme de activitate, unor articole de specialitate. Sunt organizate ore de instruire pe diferite teme actuale din domeniu (politici de bibliotecă, viziuni, reguli, norme) care asigură un climat managerial pozitiv, o cultură instituţională adecvată. În cadrul acestui program în anul curent sau desfăşurat 274 ore de instruire. O altă formă de instruire care se practică la biblioteca noastră este instruirea individuală, aplicată prin campania „O oră de formare în fiecare zi” – zilnic învăţăm şi ne dezvoltăm pentru a motiva procesul de studiu şi cercetare, pentru a implementa schimbări, utilizând metode şi tehnici complexe distinctive, specifice persoanei adulte: responsabilitate, dispunerea de resurse esenţiale pentru dezvoltare, orientare, iniţiativă şi şanse de realizare, de afirmare în activitate. Bibliotecarele au asemenea resurse, cum ar fi internetul, ediţiile periodice, intrările noi în bibliotecă, disputele în cadrul bibliotecii. La acestea s-a mai adăugat şi Portofoliul bibliotecarului, care conţine documente de reglementare, linii directoare naţionale şi internaţionale, politici de bibliotecă, la care bibliotecarele pot reveni ori de câte ori este necesar. Astfel, la Biblioteca „Ovidius” autoinstruirea constituie 2030 ore. În procesul de evaluare a personalului, sunt evidenţiate competenţele fiecărui angajat. Atestarea cadrelor bibliotecare în acest an ne-a adus rezultate îmbucurătoare pentru echipa noastră, deoarece au fost remarcate şi recunoscute competenţele, talentele, creativitatea fiecărei bibliotecare din instituţie. De la Biblioteca „Ovidius” au participat la procesul de atestare şapte persoane, toate având o atitudine responsabilă faţă de această procedură profesională. Împreună, dar şi individual, au fost studiate Regulamentul de atestare a cadrelor bibliotecare, actele şi normativele legislative, politicile de bibliotecă, Manualul de identitate a BM „B.P. Hasdeu” etc. De asemenea, am împărtăşit cunoştinţele în domeniul profesional altor colegi. Rezultatele ne-au demonstrat capacitatea de buni profesionişti în domeniu, faptul că avem cunoştinţe şi abilităţi necesare muncii pe care o prestăm, fiind apreciate la justa valoare: gradul superior – două persoane; gradul I – trei persoane şi gradul II – o persoană. Exemplific evoluţia: – gradul superior: confirmare – 1; conferire – 1; – gradul întâi (I): confirmare – 1; conferire – 2; – gradul doi (II): confirmare – 2. Creşterea spre gradul superior a fost obţinută de către trei persoane din şapte. Este un indice al prestigiului profesional. În comparaţie cu anul 2006

399


100

(primul an de atestare), indicatorii au crescut din punctul de vedere al conferirii gradelor. Se observă o migraţie de la gradul întâi la gradul superior, de la gradul doi la gradul întâi. Evoluţia bibliotecilor, a profesiei de bibliotecar şi a formelor de activitate, ne cere o permanentă pregătire şi flexibilitate în vederea realizării obiectivelor dictate de crearea şi dezvoltarea societăţii informaţionale moderne. Deoarece resursele bugetare alocate pentru formarea profesională la nivel naţional sunt aproape inexistente, ne încadrăm activ în modalităţi de formare continuă a personalului la nivel de instituţie. Iată unele exemple concludente: Autoinstruire – 2030 ore. Instruire internă, întruniri săptămânale La o ceaşcă de cafea – 274 ore. Zile de dezvoltare profesională (BM) – 36 ore anual. BM „B.P. Hasdeu”, ABRM, BNRM, AGEPI, BNC „Ion Creangă” – 134 ore. Instruire, total – 2474 ore. Instruire, per personal – 274 ore. Este salutabil faptul că la BM „B.P. Hasdeu”, după fiecare întrunire profesională de instruire, sunt eliberate certificate de participare, ceea ce este util la analiza şi evaluarea personalului. Astfel putem determina cine este mai activ în procesul de instruire, ce cunoştinţe a căpătat şi în ce domeniu a avansat, este mai uşor să decidem cum pot fi utilizate în practica de zi cu zi abilităţile noi. Ţinând cont că societatea şi necesităţile ei sunt într-o continuă schimbare, iar în societatea informaţională cunoştinţele devin un factor al succesului şi al competitivităţii, procesul de instruire continuă a devenit unul dintre principalele instrumente în activitatea bibliotecii noastre. Cunoştinţele acumulate din procesul de instruire sunt aplicate în practică. Astfel, prin unificarea eforturilor, Biblioteca „Ovidius” şi-a creat o imagine bună în comunitate, totodată au crescut performanţele angajaţilor. În plan profesional ne-am manifestat la un şir de întruniri profesionale prin prezentarea unor comunicări ale angajaţilor bibliotecii „Ovidius” pe teme actuale şi cu prestanţă la public. BM „B.P. Hasdeu”, împreună cu Biblioteca „Ovidius” şi alte filiale, contribuie la instruirea şi educarea adevăraţilor profesionişti, specialişti cu experienţă, dăruiţi muncii lor, preocupaţi permanent de imaginea bibliotecii în viaţa comunităţii şi de instruirea

profesional ă continuă. Profesionalismul şi competenţele bibliotecarelor sunt apreciate atât la nivel local, cât şi la nivel naţional cu diplome şi menţiuni din partea instituţiilor ierarhic superioare (ABRM; Primăria mun. Chişinău; Direcţia generală educaţie, tineret şi sport şi Direcţia cultură ale Primăriei mun. Chişinău; BM „B.P. Hasdeu”). Probleme, propuneri . Pentru optimizarea serviciilor de informare este nevoie de un nivel ridicat de profesionalism din partea bibliotecarului, în scopul gestionării unei activităţi calitative şi eficiente. Deşi au fost înregistrate un şir de performanţe, observăm că la capitolul autoinstruire discrepanţa este foarte mare: la Biblioteca „Ovidius” procentajul respectiv este de 83 la sută, iar la un şir de alte instituţii acesta constituie doar 5 la sută, ceea ce este un indice extrem de jos la nivel de republică. Dacă ar exista un centru de instruire a cadrelor bibliotecare, sunt sigură că situaţia ar fi cu totul şi cu totul alta. La fel, ar trebui să revenim la Şcoala de Biblioteconomie, care ne-a dovedit că avem formatori foarte buni. O altă problemă majoră, consider eu, este accesul limitat la ediţiile de specialitate editate în Republica Moldova (Magazin bibliologic, Buletinul ABRM). Aceste propuneri pot fi soluţionate numai la nivel statal. Însă, până atunci, nouă, bibliotecarelor, ne revine responsabilitatea de a ne forma în continuare prin cea mai simplă formă – autoinstruirea. Să nu uităm că de noi, bibliotecarele, de fiecare în parte, depinde foarte mult ceea cine suntem şi cum suntem acceptate în societate. Deci, dacă formarea profesională va fi prioritară pe agenda de lucru a instituţiei şi a fiecărui angajat, obiectivele propuse în strategiile de dezvoltare vor fi cu siguranţă realizate, contribuind astfel la consolidarea bibliotecilor ca factor activ în viaţa culturală şi socială a comunităţii. Referinţe bibliografice 1. Cojocaru, Venera Mihaela . Teoria şi metodologia instruirii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2008. 2. Corghenci, Ludmila . Bibliotecarul şi biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale. Ch.: Epigraf, 2009. 112 p. 3. Kulikovski, Lidia. Educaţia pe tot parcursul vieţii: bibliotecarii şi utilizatorii în aceeaşi abordare. În: Biblioteca. 2010, nr. 2, p. 14-15. 4. Savova, Iulia. Formarea profesională în Bulgaria. În: Buletinul Bibliotecilor Franţei. 2008, nr. 1, pp. 48-51.


ORELE DE CULTURĂ INFORMAŢIONALĂ ŞI FORMAREA PENTRU VIAŢĂ A BENEFICIARILOR BIBLIOTECII ŞCOLARE Maria CALANCEA, Liceul Teoretic „Minerva”, Chişinău „Învăţarea este un proces care nu se încheie niciodată.” S.R. Ranganathan ?În prezent societatea este marcată de explozia de informaţii noi şi de extinderea cunoaşterii umane. Fiecare profesie traversează un proces de readaptare la noile realităţi care se schimbă rapid. Comisia Europeană recomandă o serie de priorităţi: fiecare persoană să obţină competenţe noi în tehnologiile informaţionale, în sfera culturii tehnologice, pieţei muncii, raporturilor sociale şi limbilor străine, în inovarea metodelor de învăţământ, crearea de noi programe pentru studierea permanentă. În acest scop anul acesta a fost modificat curriculumul şcolar, accentul punându-se pe formarea competenţelor la studierea fiecărei discipline şcolare. Bibliotecile sunt structuri chemate să susţină evoluţia, sunt medii educative şi culturale cu resurse globale şi locale de informaţie şi de cunoaştere. Bibliotecile trebuie să ofere utilizatorilor asistenţa necesara din partea unor adevăraţi „profesionişti ai informaţiei”, de aceea avem de învăţat continuu atât noi, bibliotecarii, cât şi beneficiarii noştri. Bibliotecile şcolare se află încă la etapa medie a dezvoltării informaţionale, situându-se, ca şi societatea noastră în ansamblu, în „anticamera” societăţii informaţionale. E necesară dezvoltarea lor pentru a corespunde cu adevărat cerinţelor societăţii informaţionale: ? transformarea calculatorului în mijloc de muncă; ? utilizarea informaţiei ca mijloc al muncii; ? explorarea serviciilor web oferite de reţelele internaţionale; ? includerea elementelor informaţionale în categoriile de cunoştinţe cerute de la fiecare profesionist; ? cererea de instruire permanentă pentru viaţă. Formarea beneficiarilor în bibliotecile şcolare este unul dintre obiectivele prioritare ale acestora şi are la bază Сursul de iniţiere în bibliologie şi cultura informării, elaborat de Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion Creangă”. Se practică mai multe modalităţi de realizare a acestui program: ore de cultură informaţională ca parte ?

componentă a activităţii de informare a bibliotecii şcolare, din contul orelor înlocuite (la iniţiativa şi dorinţa bibliotecarului); ore opţionale, planificate şi introduse separat ? în orar ca proiect didactic de lungă durată; cercuri precum ar fi „Prietenii cărţii”, „Prietenii ? bibliotecii”, cu proiectare calendaristică; discuţii în grup şi individuale cu elevii în sala ? de lectură; consultanţă în momentul servirii sau în timpul ? activităţii intelectuale cu cartea. Formarea beneficiarilor în Liceul Teoretic „Minerva” se realizează în cadrul Cercului „Tinerii bibliofili” pentru care sunt oferite trei ore săptămânal (în total 108 ore, dintre care 72 ore sunt teoretice, iar 36 ore – practice). Obiectivele Cercului „Tinerii bibliofili”: ? formarea unor competenţe speciale; ? cunoaşterea istoriei cărţii şi a bibliotecilor, inclusiv a celor din R. Moldova; ? stimularea curiozităţii în cunoaşterea drumului cărţii – de pe masa de lucru a autorului până la rafturile bibliotecii; ? îmbogăţirea imaginii despre bibliotecă; ? formarea abilităţilor de lectură în scopul de a instrui; ? formarea abilităţilor de alegere a metodelor de lectură; ? sporirea competenţelor prin conlucrarea în grup; ? conştientizarea valorii lecturii. Pentru orele teoretice subiectele sunt luate parţial din curriculumul Introducere în bibliologie şi cultura informării, iar în cadrul orelor practice se recurge la: - lectura textelor literare, activităţi pe roluri, înscenări de texte; - selectări şi prezentări de carte în cadrul săptămânilor pe obiecte; - completarea fişei de cerere, fişei cărţii, tehnici de lectură (aviz, teze, referat); - activităţi practice de prelucrare tehnică a documentelor; - pregătirea scenariilor pentru întâlnirile cu scriitorii;

3101


102

- înscenări de poveşti în cadrul Zilelor „Ion Creangă” în şcoală. Pentru a spori eficacitatea orelor de cultură informaţională, ţinem cont de interesele elevilor, particularităţile lor de vârstă, cerinţele curriculumului naţional, ceea ce face să fie stimulate la aceştia interesul faţă de lectură, dorinţa de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre carte şi bibliotecă. De asemenea, colaborăm cu cadrele didactice, îi familiarizăm cu programul acestui cerc, astfel încât cunoştinţele căpătate de elevi să fie aplicate (integrate) în cadrul lecţiilor la diferite discipline şcolare. Formele, metodele de instruire a elevilor sunt variate, deseori combinate într-un cadru bine organizat, planificat şi adecvat fiecărei categorii de cititori: lansări de carte şi întâlniri cu scriitorii, întâlniri cu eroii din cărţi, diverse jocuri literare, jocul erudiţilor „Lanţul slăbiciunilor” ş.a. În cadrul acţiunii „Ziua autoadministrării în şcoală” organizăm „Ziua autoadministrării în bibliotecă”. Această acţiune este precedată de un concurs pentru ocuparea funcţiei de bibliotecar, la care participă mai mulţi pretendenţi. Elevul selectat pentru a îndeplini rolul de bibliotecar în ziua autoadministrării este pregătit din timp, fiind încadrat în procesul de activitate a bibliotecii (servirea utilizatorilor, aranjarea la raft a cărţilor, organizarea expoziţiilor de carte, ţinerea unei lecţii de cultură informaţională etc.). Procesul de formare a abilităţilor de lectură şi informare se realizează individual şi în grup în cadrul

orelor de cultură informaţională. Ele influenţează benefic dezvoltarea intereselor, pasiunilor, preferinţelor elevilor, formându-le cunoştinţele necesare pentru informare şi învăţare continuă. Pentru ca lecţiile să fie mai atractive şi mai interesante, folosim postere, planşe, tabele, imagini video şi alte materiale ilustrative. Punem accent pe partea afectivă a lecţiilor, propunând pentru lectură texte cu un conţinut emoţional deosebit. Oferim elevilor posibilitatea să-şi dezvolte competenţele prin conlucrarea în grup, să-şi dezvolte creativitatea desenând, continuând gândurile autorului sau eroului, îndeplinind alte însărcinări de acest fel. Din păcate, biblioteca şcolară se confruntă azi cu mai multe probleme, care afectează şi procesul de formare a culturii informaţionale a beneficiarilor: insuficienţa suportului didactic pentru susţinerea orelor de cultură informaţională, lipsa staţiilor de lucru pentru utilizatori, lipsa accesului la internet. În prezent elevii sunt captivaţi din fragedă vârstă de calculator. Este necesară utilizarea cărţii şi a computerului, în egală măsură, pentru informarea şi instruirea lor ca utilizatori de bibliotecă. Dotarea cu calculatoare şi alte tehnologii moderne, crearea unui spaţiu confortabil şi a oportunităţilor pentru extinderea şi diversificarea serviciilor ar ajuta bibliotecarilor şcolari să facă faţă provocărilor Societăţii Informaţionale, iar beneficiarilor să găsească în bibliotecă un spaţiu deschis necesităţilor lor de lectură, informare şi formare.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ – ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЧИТАТЕЛЕЙ Светлана ПЕТЛЕВАЯ, Теоретический лицей «Михай Греку», г. Кишинев В современных условиях информатизации общества одной из важнейших задач образования является развитие интеллектуальной и информационной культуры личности как составной части общей культуры. В настоящее время можно отметить, к сожалению, недостаточно высокий уровень читательской культуры: отмечается отсутствие навыков работы с различными источниками информации и слабое владение рациональными приемами поиска в справочнобиблиографическом аппарате библиотеки и в других источниках информации. Одна из форм, используемых мной в процессе подготовки пользователей информации – специальный курс по выбору «Введение в библиологию и информационную культуру». Цель курса: формирование знаний, необходи-

мых для понимания информационных явлений в обществе и освоение читателями практических умений, навыков, необходимых для работы с информацией. В результате изучения курса, учащиеся разного возраста получают знания о способах работы с информацией на разных этапах развития общества, представление об основных понятиях библиотечно-информационной деятельности, навыки работы с текстом, изучают правила оформления письменных работ. Содержание курса можно представить образно: P «Гималаи информации» – информационные ресурсы общества и информационная культура, богатство мира информации; P «Лабиринт и волшебная нить Ариадны» – это знания и навыки, помогающие искать информацию;


P «Весы и золотой слиток» – умение «отделить

зерна от плевел» и на этой основе создавать собственный информационный продукт; P портфель, набитый информационными продуктами, которых должен уметь самостоятельно делать современный школьник: доклад, реферат, исследовательская работа, список литературы, мультимедийная презентация. Проводя библиотечные уроки, использую различные приемы и методы. Так, первую встречу первоклассников с библиотекой провожу в форме путешествия по книжной стране. Использую викторину, элементы театрализованного представления (готовлю заранее «почтальонов» с телеграммами-загадками), книжную выставкувопрос, сигнальные карточки (красная – нельзя, зеленая – можно), используемые при разборе правил обращения с книгой, плакаты для работы над новыми терминами. Отрабатываем практически правила поведения в библиотеке, готовим пригласительные открытки с графиком работы библиотеки, которые получает каждый новый читатель. Подготовительная работа обязательна, она включает: заполнение читательских формуляров; ? подбор красочно оформленных и хорошо ? сохранившихся книг для первой выдачи; подготовка сценария; ? oформление пригласительных открыток; ? oформление открыток; ? подготовка плакатов, постеров. ? Активное участие принимают классные руководители: помогают оформлять формуляры, советуют какие книги выдавать, разучивают с учащимися стихи о книге. Часто классы приходят с подарками для библиотеки: книги, рисунки, портреты писателей. Это первый шаг по пути познания в области информационной культуры, и я стараюсь увлечь читателей, организовать занятие легко, весело и с разумной нагрузкой новыми терминами, понятиями. Работа с книгой предполагает знания о её структуре, информационном аппарате. В третьем классе провожу урок «Структура книги. Выбор книг в библиотеке». Цели данного занятия: познакомить учащихся со структурой книги; ? научить различать структурные элементы ? книги; развивать навыки работы с книгой; ? прививать любовь к чтению. ?

Использую различные приемы и методы: ? поисковый; ? эвристическая беседа; ? демонстрирование; ? алгоритмизация. Готовлю заранее книжную выставку научнопознавательной литературы «Чтение с увлечением», словари, таблицы с алгоритмом поиска ответов, с алгоритмом урока. Представляя образно содержание курса, я назвала одну из тем «Весы и золотой слиток». Это уроки в седьмом классе по теме «Периодические издания». На этих уроках стараюсь развивать у читателей умение «отделить зерна от плевел» и на этой основе создавать собственный информационный продукт. На занятиях я знакомлю их с периодическими изданиями, вместе определяем роль периодических изданий в жизни общества, развиваю умение анализировать тексты, выбирать главное, приобщаю к чтению периодики. На заключительном уроке по этой теме, при создании собственного устного журнала «Наши имена», формирую навыки творческого использования полученных знаний, стимулирую совместное творчество. Учащиеся заранее знают тему устного журнала, его рубрики. Подготовка – это их домашнее задание. А рубрики такие: «Ономастика – это интересно», «Мое имя», «Имя в произведениях устного народного творчества», «Угадайка», «Наша библиотека». Проведенная мною диагностика показала, что 80% учащихся заинтересовались литературой по ономастике, в ходе подготовки к занятию 25% учащихся работали в библиотеке, 40% – самостоятельно подобрали литературу, 15% – обратились за помощью к родителям. После таких уроков значительно увеличивается спрос на периодические издания и посещаемость читального зала. Эффективными на этих уроках считаю следующие методы и приемы: ? дискуссия; ? эвристическая беседа; ? проблемная ситуация; ? алгоритмизация; ? работа в группах. На уроках по информационной культуре учащиеся высказывают свою точку зрения на обсуждаемый материал, учатся обобщать, выбирать главное, учатся ориентироваться в массе разнообразных информационных изданий. Особое место в формировании информационной культуры читателей занимают уроки по теме «Информационно-библиографический

3103


104

аппарат библиотеки». На этих уроках учащиеся приобретают навыки работы с энциклопедиями, словарями, справочниками. Даю поисковые задания по разным отраслям знаний, таким образом знакомлю их с большим разнообразием словарей и энциклопедий. Заранее готовлю, вместе с несколькими учащимися, представление некоторых словарей и энциклопедий, пополняя таким образом знания учащихся об истории книги. А уроки по теме «История книги» провожу во время экскурсии в Национальный музей истории Молдовы. Экспозиция со старинными фолиантами является наглядным пособием. Эти уроки проходили в Неделю детской книги, во время посещения Интернационального салона детской книги, представленного в театре «Ликурич». В процессе учебной деятельности учащиеся овладевают различными формами работы, в том числе самостоятельной поисковой и исследовательской. Все это позволяет в комплексе решать задачи формирования читательской культуры и

способствует повышению интереса учащихся к чтению в целом. Поэтому, на мой взгляд, такую форму работы, как курс по выбору по формированию информационной культуры, необходимо включить в активный арсенал форм и методов работы школьной библиотеки. Практика моей работы показывает, что уровень выполнения поисковых работ различного вида у учащихся повысился, а, значит, такая работа является подспорьем в формировании готовности личности к дальнейшей социализации, развитию исследовательского мышления, а не только накоплению заученных знаний. Проделанная работа ориентирована на формирование информационной культуры современного типа, которая соединяет в себе традиционные способы хранения, поиска информации и новые, необходимые для понимания информационных явлений в обществе и осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

Atelier profesional: DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A DOCUMENTELOR: ALINIERE LA NOILE CERINŢE INTERNAŢIONALE (comunicat) La 11 noiembrie 2010, la Chişinău, Comisia catalogare-indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova şi Camera Naţională au Cărţii au organizat atelierul profesional Descrierea bibliografică a documentelor: aliniere la noile cerinţe internaţionale la care s-au discutat probleme profesionale cu care ne confruntăm, s-au prezentat noutăţi din domeniu, s-au făcut planuri pentru viitor. Locul desfăşurării întrunirii a fost, prin acceptul şi cu sprijinul doamnei Ana Brăiescu, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM, persoană de contact pentru organizarea sălii în care s-au desfăşurat lucrările şi funcţionarea echipamentului tehnic. Lucrările atelierului s-au derulat conform programului, cu primirea a 87 de participanţi – bibliotecari-catalogatori de la toate tipurile de biblioteci: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”; Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, BM „E. Coşeriu”; bibliotecile universitare: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat a Moldovei, DIB ULIM, Biblioteca Universităţii Tehnice, Biblioteca Universităţii de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM, Biblioteca Academiei de Administrare Public ă, Biblioteca Republicană

Ştiinţifică Agrară a Universităţii Agricole, Biblioteca Ştiinţifică a USMF „N. Testemiţanu”, Biblioteca Academiei de Muzică şi Arte, Biblioteca Universităţii Cooperatist-Comerciale, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, de la bibliotecile publice raionale: Anenii Noi, Călăraşi, Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Floreşti, Făleşti, Glodeni, Ialoveni, Hânceşti, Nisporeni, Ocniţa, Orhei, Otaci, Sângerei, Soroca, Ştefan-Vodă, Teleneşti, Ungheni; din bibliotecile săteşti: s. Ilenuţa, raionul Făleşti; s. Brătuşeni, raionul Edineţ, din biliotecile de colegiu din Chişinău, Soroca, Comrat, Stăuceni, din bibliotecile şcolare: Biblioteca Liceului Teoretic „C. Stere”, Soroca. A urmat un cuvânt de deschidere rostit de Valentina Chitoroagă, moderatoarea evenimentului, care a mulţumit pentru găzduire. Noutatea principală a atelierului a constituit-o, fără îndoială, prezentarea noului International Standard Bibliographic Description ISBD, consolidat, ediţia 2010. Discuţiile au avut ca puncte de plecare istoricul în evoluţia regulilor de catalogare, dezvoltarea ISBD şi consideraţiile care au condus la dezvoltarea ediţiei consolidate din 2010. Au urmat discuţiile privind motivele creării ediţiei ISBD consolidate, fiind prezentată structura ISBD, domeniul de aplicare, scopul şi utilizarea, tipul


resurselor, schema ISBD şi semnele de punctuaţie. A luat cuvântul dna Tatiana Panaghiu, care a prezentat experienţa DIB ULIM vizavi de descrierea publicaţiilor instituţionale şi dificultăţile cu care s-a confruntat DIB. Au mai fost abordate şi prezentate cazuri dificile întâlnite în procesul catalogării; au fost prezentate notiţele bibliografice cu toate elementele descrierii pentru diferite tipuri de resurse. S-a mai atenţionat asupra unui aspect al activităţii comisiei: reluarea elaborării Buletinului Comisiei catalogare-indexare , fiind accentuate scopul, periodicitatea, formatul, tirajul.

În încheiere, s-a mulţumit tuturor participanţilor la atelierul profesional al Comisiei catalogare-indexare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova, în mod deosebit, reprezentanţilor Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan”, pentru colaborarea perfectă de organizare a evenimentului, membrilor comisiei pentru contribuţia la lucrările atelierului. De asemenea, s-a menţionat că atelierul a fost util şi şi-a atins obiectivul. S-a convenit asupra necesităţii adoptării şi implementării ISBD consolidat începând cu anul 2011. Valentina CHITOROAGĂ, președintele Comisiei „Catalogare-Indexare”

Atelier profesional: BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE (comunicat) Motto: „Dumnezeu m-a binecuvântat să port făclia luminii, cărţii şi credinţei în sufletul, în conştiinţa neamului (copii şi adulţi), deci să mă ostenesc şi să mă luminez continuu, ca să pot împărţi şi altora lumina cărţii şi credinţei în Dumnezeu.” În conformitate cu programul Conferinţei anuale a ABRM – 2010, cu genericul Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil, din 11-12 noiembrie 2010, Secţiunea „Biblioteci şcolare” a organizat şi a desfăşurat un atelier profesional cu următorul subiect: Biblioteca şcolară între tradiţie şi modernitate. Atelierul s-a desfăşurat în incinta Liceului Teoretic „Mircea Eliade” şi a întrunit reprezentanţi ai 1359 de bibliotecari şcolari. Atelierul şi-a propus spre realizare următoarele obiective: P reliefarea direcţiilor strategice în dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci pentru amplificarea integrării profesionale a bibliotecilor şcolare; P e fectuarea unui schimb reciproc de preocupări teoretice şi practice privind funcţionarea bibliotecii şcolare în raport cu diversificarea / optimizarea serviciilor de formare pentru viaţă; P promovarea experienţelor reprezentative ale bibliotecarilor şcolari; P accentuarea locului şi rolului bibliotecii şcolare în formarea personalităţii. În total, au participat 68 de persoane din 16 raioane ale Republicii Moldova şi din municipiul Chişinău. Au fost receptive raioanele din nordul şi centrul Moldovei, iar din cele de sud au venit doar din Taraclia. Din partea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” ne-au onorat cu prezenţa doamnele Z. Ursu şi A. Niţa, prezentând comunicări despre experienţele de ultimă oră – programele Accesul spre individualitate prin carte şi lectură şi Biblioteca picilor. La deschiderea întrunirii profesionale directorul

adjunct al Liceului Teoretic „Mircea Eliade” dna Galina Negară ne-a făcut cunoştinţă cu cartea de vizită a liceului. Apoi s-au ţinut opt comunicări în PowerPoint implicând bibliotecari din oraşele Chişinău, Ialoveni, Străşeni: P Direcţii strategice în dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci (L. Corghenci, DIB al UlIM); P Biblioteca şcolară – spaţiu prietenos copilului (L.Arion, DGETS); P Biblioteca şcolară – spaţiu de umanism (T. Palamarciuc, LT „Mihai Viteazul”, Chişinău); P Toleranţa – cheia dezvoltării armonioase a personalităţii (A. Bomaistriuc, Şcoala nr. 5, Chişinău); P Probleme de integrare a copiilor cu cerinţe speciale (A. Morgan, Centrul „Integritate”, Străşeni); P Respectarea drepturilor copiilor şi realizarea democraţiei în biblioteca şcolară (LT „Petre Ştefănucă”, Ialoveni); P Biblioteca pentru copii în spaţiul educaţional modern (Z. Ursu, BNC „Ion Creangă”; P Componentele unui spaţiu atractiv pentru copii (A. Niţa, BNC „Ion Creangă”). Comunicarea dnei L. Corghenci Direcţii strategice în dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci a avut prioritate în cadrul programului graţie importanţei subiectului. Bibliotecile din instituţiile de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova în anul de studii 2010-2011 realizează Conceptul Biblioteca prietenoasă copilului. De aceea în cadrul atelierului s-a pus accentul pe obiectivele, dimensiunile, principiile acestui concept, s-a relatat despre cele mai reprezentative experienţe în promovarea de către

3105


106

biblioteci a umanismului, toleranţei, incluziunii, drepturilor copiilor şi democraţiei prin textele literare. Participanţii la acest atelier profesional au beneficiat de un set de materiale metodologice: P Activităţi multiculturale în bibliotecile şcolare; P Biblioteca – spaţiu prietenos copilului; P Toleranţa – cheia dezvoltării armonioase a personalităţii; P Acţiuni promoţionale în biblioteca şcolară; P Activitatea de memorie şi cunoaştere locală. În final s-au pus în discuţie problemele cu care se confruntă Secţiunea „Biblioteci şcolare” a ABRM şi bibliotecile şcolare din republică: P în Sistemul Naţional de Statistică nu sunt încadrate toate bibliotecile şcolare din republică şi nu este reflectată o situaţie statistică reală pe ţară; P m etodiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din raioane nu cunosc situaţia şi nu îndrumă bibliotecarii în materie de creştere profesională şi aderare laABRM; P bibliotecarii şcolari din raioanele de sud ale republicii nu participă la întrunirile profesionale de nivel republican; P de la cea mai fragedă vârstă se altoieşte interesul pentru carte, dar situaţia colecţiei de carte pentru clasele primare este gravă: limitată, învechită, uzată; P sunt sporadice sursele financiare din buget pentru completarea colecţiilor de carte conform curriculumului şcolar; P c olecţiile bibliotecilor şcolare necesită eliminarea publicaţiilor învechite, uzate;

P stagnează procesul de informatizare a bibliotecilor şcolare, care creează un decalaj în acest sens faţă de bibliotecile publice şi universitare; P bibliotecile şcolare duc lipsă de specialişti în domeniu. Din cele expuse mai sus sunt înaintate următoarele propuneri pentru eficientizarea activităţii bibliotecilor şcolare: P ABRM să intervină cu o adresare către Ministerul Educaţiei al RM pentru a solicita dotarea bibliotecilor şcolare cu mijloace tehnice de informare (computere conectate la internet, xerox), procurarea softului BiblioPhil, programe computerizate de instruire şi implementarea lor, îmbunătăţirea calităţii colecţiilor bibliotecilor şcolare prin achiziţii de publicaţii actuale şi diversificate, schimbarea aspectului estetic al bibliotecilor prin reparaţii, înnoirea mobilierului, respectarea utilizării surselor financiare prevăzute pentru achiziţii de carte conform destinaţiei; P colaborarea metodiştilor responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare cu specialiştii din structurile infodocumentare pentru dezvoltarea unor programe care să favorizeze competenţa profesională; P atragerea de noi membri în ABRM din rândurile bibliotecarilor şcolari şi dezvoltarea lor profesională prin intermediul întrunirilor organizate de ABRM.

Liubovi ARION, specialist principal, metodist, DGETS, preşedinte, Secţiunea „Biblioteci Şcolare”


VIA\A FILIALELOR

BuletinulABRM ABRMNr.Nr.3 1(11) (13)

2011 – ANUL BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN RAIONUL ORHEI Lidia SITARU, director, BPR „A. Donici”, Orhei În cadrul seminarului raional, la care au participat bibliotecarii bibliotecilor publice din raionul Orhei a fost lansat proiectul raional 2011 – Anul bibliotecilor publice din raionul Orhei. Mottoul evenimentului – Biblioteca. Comunitatea. Bibliotecarul, care are scopul de a atrage atenţia comunităţii, APL asupra bibliotecilor, bibliotecarilor, accentuînd rostul şi rolul omului şi ale instituţiei care promovează cartea. Proiectul pune în valoare existenţa instituţiilor bibliotecare întemeiate pe tradiţie şi modernitate, ca loc de socializare, Casa Mare a întregii comunităţi. Obiectivul principal fiind: dezvoltarea colecţiilor, informatizarea bibliotecilor, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, promovarea valorilor locale, naţionale şi universale. Activitatea bibliotecarilor, ospitalitatea bibliotecii vor contribui ca în situaţia de criză economică să nu dispară cele mai importante instituţii de cultură, informare, educare din comunitate. Cu durere în suflet mă gîndesc la bibliotecile din mediul rural, căci BPR „A. Donici” şi cele cinci filiale sînt într-o situaţie mai avantajoasă, dar ne revin şi mai multe responsabilităţi. De aceea a apărut ideea elaborării acestui proiect, care prevede activităţi posibile şi cu mici eforturi pentru fiecare bibliotecar şi bibliotecă şi un element obligatoriu, de colaborare cu autorităţile locale, membrii comunităţii. Proiectul prevede posibilitatea de a oferi publicului servicii moderne, dar şi cunoscute: deschiderea noilor puncte de deservire în satele care nu dispun de biblioteci publice, servirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi, bolnavilor etc., organizarea programelor complexe culturale: lansări de carte, serate literare, concursuri, recitaluri, întîlniri cu personalităţi notorii din localitate, elaborarea site-urilor şi plasarea lor pe internet, numai astfel vom putea sta în faţa cititorului, cînd biblioteca concurează cu internetul, cititorii preferă mai frecvent barurile, cluburile de noapte etc. Implementarea proiectului va contribui esenţial la majorarea indicatoarelor de bază ale bibliotecilor publice; atragerea mai multor utilizatori, vizitatori, documente consultate; la constituirea unei colecţii de publicaţii în conformitate cu cerinţele utilizatorului de azi şi de mîine; sensibilizarea publicului vizavi de gama largă de servicii şi produse pe care le oferă bibliotecile; sporirea încrederii membrilor comunităţii în valoarea şi

utilitatea colecţiilor şi serviciilor, conţinutul calitativ al manifestărilor culturale; promovarea rolului, misiunii, viziunii bibliotecii în comunitate ca instituţie accesibilă tuturor membrilor comunităţii. Impactul important al proiectului depinde în mare măsură de personalul bibliotecii, care conturează şi construiește personalitatea bibliotecii, prestanţa şi imaginea ei în memoria comunităţii. În acest context comunitatea astăzi nu are nevoie de bibliotecari, care mereu se „văicăresc” că nu pot rezolva o problemă sau alta, că este greu de lucrat, că nu găsesc un consens cu autorităţile locale. Pentru a răspunde exigenţelor comunităţii, bibliotecarul trebuie să fie competent, bine informat, un bun cunoscător al colecţiilor bibliotecii, să facă faţă tehnologiilor informaţionale, să aibă spirit creativ, să nu fie un „bibliotecar stereotip”, să fie gata de schimbările în societate, să nu rămînă la cunoştinţele secolului trecut, chiar dacă a absolvit facultatea de specialitate cu menţiune. Implementarea acestui proiect este posibilă doar în colaborare cu autorităţile locale şi utilizînd mijloacele financiare aprobate pentru anul 2011, atragerea sponsorilor – oamenii de afaceri băştinaşi din fiecare comunitate, chiar dacă sînt plecaţi peste hotarele ţării. Proiectul lansat cere bibliotecarilor un efort susţinut pentru a menţine instituţia bibliotecară în memoria publică a comunităţii fiindcă bibliotecile, o recunosc cu durere, niciodată nu au fost prioritatea comunităţilor, a oamenilor de la putere din Republica Moldova. Luînd în consideraţie că raionul Orhei întotdeauna a fost „pionier” în toate acţiunile naţionale, poate prin eforturi comune (biblioteca, bibliotecarii, autorităţile locale, membrii comunităţii, care vor fi implicaţi în această campanie), vom putea convinge oamenii puterii, că situaţia în care se află biblioteca, starea cărţii şi utilizarea ei, reflectă starea de fapt a naţiunii întregi, despre care vorbesc politicienii în ultimul timp. Sînt sigură că acest proiect raional va avea un efect scontat, nu aş vrea să se adeverească întrebarea autorului romanului „Hronicul Găinarilor”, Aureliu Busuioc: „...că asta-i soarta unui popor întunecat, care refuză cu încăpăţinare că-şi toarne lumină în cap!?...” Dar să sperăm la bine susţinînd prin tot ce avem – experienţă, profesionalism, devotament, rezultate – această iniţiativă.

3107


FORME DE EVALUARE A PERSONALULUI ÎN BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU” Elena BUTUCEL, director, Filiala „Ovidius”, BM „B.P. Hasdeu”

108

Evaluarea este forma cea mai indicată şi mai complexă de cunoaştere a realităţii instituţionale. Evaluarea activităţii bibliotecii serveşte pentru a determina cât de eficient şi cu câtă eficacitate satisface instituţia dată necesităţile utilizatorilor pentru a identifica limitele şi disfuncţiile serviciilor, pentru a sugera posibilele căi de îmbunătăţire a acestora. Evaluarea poate fi benefică atât organizaţiei, cât şi personalului angajat numai dacă este efectuată în mod corect. Evaluarea performanţelor resurselor umane este activitatea de bază a managementului resurselor umane desfăşurată în vederea determinării gradului în care angajaţii unei instituţii îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile care le revin. Mai poate fi definită şi ca un proces prin care este apreciată contribuţia unui angajat în realizarea obiectivelor comune. Activitatea de evaluare este pentru BM „B.P. Hasdeu” un obiectiv major de dezvoltare, perfecţionare şi de adaptare la schimbări, un proces de motivare şi de reflectare a culturii instituţionale. Biblioteca Municipală planifică şi implementează acţiuni de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire pentru a demonstra conformitatea serviciilor, produselor, proceselor şi pentru a îmbunătăţi continuu serviciile şi ofertele. Prin evaluarea resurselor umane BM urmăreşte: P identificarea zonelor de activitate care necesită schimbări; P realizarea unui diagnostic permanent al activităţii şi al resurselor umane; P determinarea gradului de real izare a obiectivelor instituţiei; P concordanţa performanţelor şi contribuţiilor individuale cu misiunea şi obiectivele BM; P posibilitatea fiecărui angajat de a cunoaşte şansele de evoluţie în funcţie de performanţele proprii şi de obiectivele BM; P gestiunea carierei; P identificarea nevoilor de formare profesională; P ameliorarea relaţiilor interpersonale; P extinderea activităţii; P compararea activităţii BM cu alte biblioteci; P recompensarea echitabilă a personalului; P planificarea obiectivelor şi priorităţilor; P justificarea alocării de resurse. Procesul de evaluare se desfăşoară în mai

multe etape, corespunzător prin: 1) stabilirea scopului procesului de evaluare; 2) stabilirea obiectivelor şi proceselor de evaluare; 3) alegerea metodelor de evaluare; 4) colectarea informaţiilor şi datelor; 5) analiza şi sinteza datelor; 6) valorificarea rezultatelor. Evaluarea se realizează prin cele mai diverse, actuale şi moderne metode: analiza statistică, experimentul, observarea, ancheta (sondajul), interviul, feed-backul (tradiţional şi electronic) etc. şi se produce la diverse niveluri: (1) autoevaluarea; (2) evaluarea de către manageri; (3) evaluarea de către colegi; (4) evaluarea de către comisii specializate – comisia de evaluare, consiliul ştiinţific al bibliotecii; (5) evaluarea de către evaluatori externi – utilizatori, specialişti în biblioteconomie, oameni de cultură. Pentru evaluarea performanţelor este nevoie de a se înfăptui determinarea prealabilă a criteriilor şi a standardelor de performanţă. Procesul de evaluare la Biblioteca Municipală se realizează prin operaţii de măsurare-apreciere-decizie şi se centrează pe mai multe forme şi toate formele de evaluare sunt ghidate de politici, regulamente, instrucţiuni. În instituţia dată sunt utilizate două forme generale de evaluare: prima – evaluarea, aprecierea performanţelor resurselor umane şi a doua – evaluarea activităţii bibliotecii. Prima formă – evaluarea, aprecierea performanţelor resurselor umane – se ocupă de analiza conţinutului muncii pentru a îmbunătăţi şi a extinde posturile de muncă, la fel de determinarea numărului de personal, structura personalului după studii, vârstă, analiza stabilităţii efectivului resurselor umane (fluctuaţia personalului). Tot în această categorie se evaluează necesităţile de formare profesională cu scopul de îmbunătăţire şi extindere a programelor de formare. Fiecare angajat nou, după o perioadă de probă de trei luni, este evaluat pentru aprecierea în vederea orientării şi a cunoştinţelor acumulate despre procesele de lucru în activitatea pe care o desfăşoară, chiar şi despre colectivul în care vrea să activeze. Motivarea personalului se realizează prin evaluarea lunară a performanţelor resurselor umane pentru stimularea materială stabilindu-se cantitatea şi eficienţa activităţilor îndeplinite de către fiecare membru al instituţiei. Topul Cel mai bun bibliotecar al


anului este o formă de evaluare anuală a resurselor umane, care pune în evidenţă cunoştinţe, aptitudini şi performanţe individuale. Acest top la nivel naţional este organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Competiţia dată generează schimb de experienţă, determină indicatorii calităţii, trasează priorităţile viitoare. În procesul de evaluare a personalului sunt implicaţi şi utilizatorii bibliotecii care participă la completarea unor anchete, la feed-backul tradiţional şi electronic, care se desfăşoară periodic. În cadrul instituţiei se desfăşoară anual Conferinţa Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative (abordări practice), unde sunt evaluate comunicările susţinute ale bibliotecarilor cu cele mai inovative practici ale anului. De asemenea personalul bibliotecii participă la o competiţie internă extraordinar de frumoasă de publicare a articolelor profesionale în presa locală şi cea profesională, unde se reflectă activitatea filialelor, care la fel sunt evaluate, la fiecare început de an, prin totalurile efectuate. Un proces destul de complex şi important pentru personal este atestarea cadrelor bibliotecare, care este un prilej de a evalua competen ţele, profesionalismul, individualitatea lucrătorilor, fapt ce influenţează motivaţia, determină iniţiativa, implică schimbarea. La BM „B.P. Hasdeu” activează un colectiv bine pregătit cu un înalt nivel profesionist. Astfel că 25 de bibliotecari au grad superior, 65 dintre ei sunt atestaţi cu gradul I de calificare, iar 67 posedă gradul al doilea de performanţă. Aceste date ne arată că instituţia apreciază şi pune în valoare contribuţia bibliotecarilor, participă la instruirea angajaţilor, îi încurajează şi-i îndeamnă să obţină un grad de calificare. Pentru asigurarea şi menţinerea unui personal performant, BM evaluează permanent performanţele resurselor umane. În procesul de evaluare şi apreciere a personalului este foarte important pentru instituţie şi personal că participă şi factorii de decizie: Ministerul Culturii şi Turismului din RM, Primăria Municipiului Chişinău, Direcţia Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, Asociaţia Bibliotecarilor din RM, care sunt foarte exigenţi în evaluarea calităţii serviciilor şi a produselor bibliotecii. A doua formă este evaluarea activităţii Bibliotecii Municipale. Aceasta constituie un proces complex, care se desfăşoară permanent şi presupune: P evidenţa statistică zilnică, lunară, anuală a activităţii bibliotecii, avându-se în vedere auditul social al bibliotecii care include indicatorii de performanţă ai BM şi ai bibliotecii-filială pe parcursul unui an;

P e videnţa şi evaluarea resurselor informaţionale şi documentare, care impune: evidenţa colecţiilor de bibliotecă – evidenţa globală şi individuală; studierea torentului de documente – creşterea sau descreşterea torentului de documente după tip, domeniu, limbă şi racordarea la necesităţile utilizatorilor; analiza cererilor neonorate – determinarea cauzelor lipsei documentelor, soluţionarea lor (fotocopiere, achiziţii); evaluarea circulaţiei documentului conform fişei cărţii – analiza gradului de solicitare a documentului; verificarea colecţiei. Iar la capitolul Resurse informaţionale se ia la evidenţă şi se studiază accesările resurselor informaţionale – bazele de date, resursele de internet, catalogul electronic; P evidenţa programelor / evenimentelor culturale – evidenţa programelor culturale, analiza şi ponderea (planificat-realizat); P evaluarea planurilor şi rapoartelor de activitate – determinarea obiectivelor şi sarcinilor planificate / realizate; P evaluarea anuală a activităţii bibliotecii conform sistemului BONUS – o formă de evaluare globală a instituţiei, conform sistemului de priorităţi anuale; P evaluarea bibliotecii conform Sistemului de priorităţi anuale – o formă complexă de evaluare prin care sunt colectate, sistematizate informaţii despre realizarea unei arii de activitate; P evaluarea lucrărilor bibliografice la nivel naţional – concurs, organizat de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, pentru cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării. Procesul de evaluare aplicat la BM, oferă posibilitatea de a descoperi punctele forte şi punctele care necesită a fi ameliorate. Rezultatele evaluării oferă şansa BM de a transforma în soluţii orice provocare; de a anticipa şi de a aplica schimbarea; de a determina contribuţia BM pentru comunitatea chişinăuiană, comunitatea biblioteconomică. Evaluarea constituie pentru Biblioteca Municipală o componentă esenţială şi majoră a activităţii profesionale, devenind un obiectiv al dezvoltării şi o condiţie a progresului. Mecanismele proprii de evaluare şi autoevaluare determină managementul bibliotecii, calitatea serviciilor, produselor, proceselor, rezultatele acţiunilor informaţionale, culturale, sociale. Concluzii: Procesul de evaluare practicat la BM se realizează prin operaţii de măsurare-apreciere-decizie şi se centrează pe mai multe forme. BM este instituţia care oferă posibilitatea bibliotecarilor să crească în măsura contribuţiilor şi potenţialului individual.

3109


110

Procesul de evaluare este foarte divers prin evaluarea comportamentului, evaluarea potenţialului şi a capacităţii de evoluţie ceea ce, credem, acoperă toate domeniile de activitate a instituţiei. Personalul trebuie să se implice în competiţii sănătoase pentru participarea la toate formele de evaluare. Aceasta stimulează, motivează personalul chiar îi ambiţionează pe unii şi astfel sporeşte interesul faţă de reuşită, dorinţa de a presta o muncă creatoare, obţinerea şanselor pentru cariera profesională etc. Dar, la acest capitol sunt şi unele lucruri la care trebuie de acordat o mai mare atenţie, or, în procesul de evaluare individuală uneori sunt neglijate aptitudinile, pasiunile creative ale angajaţilor, care îşi pot demonstra talentele (de a croşeta, a dansa, a picta, a interpreta cîntece populare ş.a.), dar nu întotdeauna li se oferă ocazia. Aceasta ar completa parametrii evaluatori ai instituţiei şi ar contribui la realizarea unor performanţe şi mai bune.

Referinţe 1. Kulikovski, Lidia. Managementul resurselor umane în bibliotecile din Republica Moldova: abordare teoretico-metodologică. În: BiblioPolis, 2010, vol. 34, nr. 1, pp. 15-29. 2. Kulikovski, Lidia; Zavtur, Natalia. Evaluarea angajaţilor sub aspectul motivării muncii (cazul BM „B.P. Hasdeu”). În: Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţională: materiale ale conf. (12-19 oct. 2002). Ch., 2003, pp. 44-48. 3. Coşeriu, Tatiana. Măsoară şi apreciază: dimensiunile activităţii BM (bibliotecarii, câştigători ai competiţiilor locale şi naţionale în anul 2005). În: BiblioPolis, 2006, vol. 18, nr. 2, pp. 12-15. 4. Coşeriu, Tatiana. Evaluarea activităţii bibliotecii şi aprecierea performanţelor resurselor umane: [document de reglementare a activităţii BM „B.P. Hasdeu”; elaborat în 2006, revizuit în 2007 şi 2008]. 8 p. 5. Mathis, L. Robert; Nica, C. Panaite; Rusu, Costache. Managementul resurselor umane . Bucureşti: Editura Economică, 1997. 472 p.


Nr.

Activităţi

Consemnarea Zilei Bibliotecarului din Republica Moldova 1. Organizarea festivităţilor prilejuite de consemnarea Zilei Bibliotecarului Promovarea imaginii ABRM, a bibliotecarului – 23 aprilie şi a bibliotecii în societate, conştientizarea importanţei sociale 2. Organizarea Concursului naţional Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2010 a profesiei de bibliotecar 3. Organizarea Concursului naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării Consemnarea a 20 de ani de la fondarea ABRM 4. Elaborarea şi promovarea în comunitatea profesională, expedierea factorilor de resort a Strategiei ABRM pentru anii 2012-2014 Campania Biblioteca - componentă indispensabilă pentru persoana 5. activă (elaborarea şi promovarea programului, iniţierea proiectului de sprijin de către absolvenţii Programelor Ambasadei SUA) Publicaţii / articole în diverse periodice privind activităţile, realizările, 6. proiectele ABRM (cel puţin, câte un articol, semnat de către fiecare membru al Biroului, Consiliului ABRM) Lansarea unui apel către redactorii şefi ai publicaţiilor din domeniul 7. biblioteconomiei, informării, documentării de a inaugura rubrici speciale cu genericul evenimentului Asigurarea funcţionalităţii site-ului ABRM privind evenimentele prilejuite 8. de aniversarea a 20 de ani de la constituirea ABRM Lansarea Concursului Naţional Cea mai eficientă filială a ABRM 9. (elaborarea regulamentului, promovarea acestuia şi prezentarea rezultatelor în cadrul Conferinţei aniversare a ABRM) Elaborarea indicelui bibliografic Lucrări premiate în cadrul Concursului 10. Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării ( 2004 – 2010), ediţia a 2-a, în colecţia ABRM – 20 de ani

Obiective

octombrie

pe parcursul anului iunie – noiembrie

pe parcursul anului

pe parcursul anului

iunie

iunie

aprilie

aprilie

aprilie

Termenul de realizare

Comisia de organizare a Concursului Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării

T. Coşeri, preşedinte al comisiei

L. Costin, preşedinte

L. Costin, preşedinte

E. Zasmenco, preşedinte al comisiei; E. Harconiţă, preşedinte al comisiei; M. Harjevschi, preşedinte al comisiei membrii Biroului și ai Consiliului ABRM

L. Costin, preşedinte

L. Costin, preşedinte al ABRM; preşedinţii de comisii, secţii; V. Sobeţchi, secretar al ABRM L. Corghenci, vicepreşedinte al ABRM E. Harconiţă, preşedinte al comisiei de concurs

Responsabili

Aprobat în şedinţa Biroului ABRM din 20 ianuarie 2011

PROGRAM DE ACTIVITATE A BIROULUI, COMISIILOR ŞI SECŢIILOR ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ABRM) PE ANUL 2011

3111


Sensibilizarea factorilor de resort privind problemele domeniului bibliotecar

Contribuirea la îmbunătăţirea statutului social al bibliotecarului

Perfecţionarea şi promovarea cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii bibliotecilor din Republica Moldova

Finalizarea Regulamentului cu privire la biblioteca electronică

24. Desfăşurarea cercetării Statutul social al bibliotecarului în viziunea membrilor societăţii Organizarea întâlnirilor reprezentanţilor ABRM cu oficiali din cadrul: organelor centrale ale administraţiei de stat: (Ministerul Culturii, 25. Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei) Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului RM; centrelor sindicale naţionale

23. Actualizarea Regulamentului cu privire la bibliotecile universitare

22.

Elaborarea Regulamentului cu privire la achiziţionarea de carte şi 21. periodice

18. Participarea la elaborarea Strategiei de dezvoltare a bibliotecilor publice în RM Iniţierea şi participarea la elaborarea noilor norme pentru bibliotecile 19. publice (de finanţare, de achiziţii, de încărcătură, de dotare cu echipament) 20. Elaborarea propunerilor de modificare a legislaţiei achiziţiilor publice la obiectul achiziţiei de carte

17. Participarea la elaborarea noii Legi cu privire la biblioteci

16.

14. 15.

12. 13.

11.

Elaborarea conceptului şi editarea culegerii Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova: aspecte ale identităţii social-profesionale: 20 ani de la fondare Editarea numărului special al Buletinului ABRM Elaborarea listei bibliografice Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în presă Elaborarea şi editarea materialelor promoţionale ABRM (două ghiduri) ABRM în imagini (film, sinteze în imagini) Organizarea Conferinţei aniversare ABRM cu genericul: Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi / Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all CADRUL DE REGLEMENTARE. PROTECŢIA SOCIALĂ

pe parcursul anului

septembrie

tr. III-IV

tr. I-II

tr. I-II

februarie

tr. III

tr. III

tr. III

17-18 noiembrie

noiembrie septembrie

octombrie

iunie septembrie octombrie noiembrie

L. Costin, preşedinte; L.Corghenci, vicepreşedinte; M. Harjevschi, vicepreşedinte

Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, E. Butucel) Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, E. Butucel) Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, E. Butucel, membrii secQiunii) Comisia Cadrul de reglementare. Protecţie socială Secţiunea Biblioteci universitare (E. Zasmenco, L. Karnaeva, E. Harconiţă, Z. Stratan, E. Scherlet) Secţiunea Biblioteci universitare (N. Cheradi) Secţiunea Biblioteci universitare (L. Karnaeva, E. Harconiţă, E. Zasmenco, N. Cheradi, Z. Sochircă, V.Lupu, E.Scherlet, Z.Stratan) Comisia Cadrul de reglementare. Protecţie socială

L. Kulikovski, preşedinte secţiune E. Harconiţă, preşedinte comisie L. Costin, preşedinte, preşedinţii de comisii, secţiuni V. Sobeţchi, secretar

L. Costin, preşedinte, L. Corghenci, vicepreşedinte, preşedinţii de comisii şi secţiuni T. Coşeri, preşedinte comisie Comisia Activitate Editorială

112


Dimensiuni ale eticii profesionale

Promovarea şi implementarea conceptului Biblioteca – spaţiu de învăţare permanentă

Promovarea CERTIDOC în comunitatea profesională

Organizarea şi asigurarea logistică a procesului de formare continuă a bibliotecarilor. Suport educaţional. Acţiuni de formare continuă

Elaborarea proiectului Codului Etic al Bibliotecarului (revizuire, modificare) 37. şi prezentarea acestuia pentru aprobare de către Biroul ABRM

36. Organizarea reuniunilor profesionale Biblioteca – spaţiu deschis de învăţare (în colaborare)

35. Pregătirea spre editare a publicaţiei cu acelaşi titlu (editare – anul 2012)

Cooperarea eforturilor pentru iniţierea procesului de certificare europeană 33. sub egida ABRM (liste de pretendenţi, discuţii cu potenţiali parteneri, elaborare şi promovare de proiecte etc.) 34. Informaţii utile pe site-ul ABRM

Master-class de implementare a prevederilor CERTIDOC 32. (în baza bibliotecilor cu experienţe reprezentative)

31. ActivităQi de diseminare a informaQiei, promoQionale: articole, informaQii etc.

30. Acţiuni de instruire în colaborare cu factori interesaţi

iunie

martie

noiembrie

pe parcursul anului

pe parcursul anului

martie

pe parcursul anului

pe parcursul anului

martie 27. Organizarea a două ateliere profesionale zonale (în colaborare cu coordonatorii zonali ABRM): aprilie – la Bălţi – la Cahul Continuarea ciclului de acţiuni profesionale Biblioteca de colegiu: 28. aliniere la cerinţele Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii (în colaborare februarie cu secţiunea „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”) Tabăra de Vară pentru bibliotecari (ediţia a 4-a; grup-ţintă: bibliotecari din iunie-iulie 29. bibliotecile publice, din învăţământ; în colaborare cu Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni)

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ, ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE pe parcursul Implicaţii pe marginea curriculumului cursurilor de perfecţionare a anului 26. bibliotecarilor şcolari, organizate de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni(V. Bernic) Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (L. Corghenci) Comisia Formare profesională continuă. Etică și deontologie (T. Coșeri, L. Corghenci) Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (T. Coșeri, L. Corghenci) Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (T. Coșeri, L. Corghenci) Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (T. Coșeri, L. Corghenci) Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (L. Corghenci) Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (L. Corghenci, E. Bordian) Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (L. Corghenci, T. Ambroci, N. Zavtur)

Secţiunea Biblioteci de colegii (T. Ambroci)

Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (L. Corghenci) , secţiunea zona Nord, secţiunea zona Sud

Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie

3113


Diseminarea informaţiei curente privind standardizarea în domeniu

Promovarea standardelor din domeniul biblioteconomiei, informării şi documentării în comunitatea biblioteconomică

Diseminarea informaţiei curente din domeniul catalogării şi indexării

Asigurarea metodologică şi cu instrumente de lucru a catalogatorilor şi indexatorilor

Dezvoltarea profesională a catalogatorilor şi indexatorilor

Promovarea şi cunoaşterea teoriei şi practicii internaţionale

septembrie

STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII DE BIBLIOTECĂ Organizarea seminarului Indicatori de performanţă pentru biblioteci: 47. noua redacţie a Standardului 11620: a) pentru biblioteci universitare; b) pentru biblioteci publice 48.

49. Editarea buletinului electronic Infostand biblioteconomic: – nr. 1 – nr. 2

pe parcursul anului trimestrial

45. Elaborarea şi editarea lucrării Index alfabetic pe subiecte la „Clasificarea zecimală universală” (agricultură şi domenii înrudite) 46. Elaborarea buletinului Comisiei catalogare-indexare

pe parcursul anului

octombrie

septembrie pe parcursul anului

octombrie

Comisia Standardizarea activităţii de bibliotecă (I. Tătărescu, V. Sobeţchi) Comisia Standardizarea activităţii de bibliotecă (I. Tătărescu), Secţia biblioteci publice (L. Kulikovski, L. Pânzaru) Comisia Standardizarea activităţii de bibliotecă (L. Corghenci), (E. Bordian)

Comisia Catalogare-Indexare

Comisia Catalogare-Indexare

Comisia Catalogare-Indexare

Comisia Catalogare-Indexare

Comisia Catalogare-Indexare

Secţiunea Biblioteci publice Comisiile Cultura informaţiei şi Formare profesională continuă. Etică şi deontologie

Comisia Cultura informaţiei

noiembrie aprilie

Comisia Cultura informaţiei

Comisia Formare profesională continuă. Etică şi deontologie (L. Corghenci, T. Ambroci, N. Zavtur)

pe parcursul anului

în funcţie de organizare

43. Organizarea atelierului profesional Descrierea resurselor electronice 44. Elaborarea şi editarea Clasificării zecimale universale, în două volume

CATALOGARE ŞI INDEXARE 42. Organizarea atelierului profesional Cotarea publicaţiilor

CULTURA INFORMAŢIEI Traducerea publicaţiilor IFLA/UNESCO în domeniul culturii informaţionale: 39. – ghidul Towards Informational Literacy Indicators (Cu privire la indicatorii culturii informaţiei); – manualul Integrating the Information Literacy Logo (Integrarea logoului culturii informaţiei) 40. Organizarea atelierului profesional Promovarea culturii informaţiei: proiecte şi activităţi de succes în biblioteci 41. Organizarea Conferinţei naţionale Practici de calitate în cultura informaţiei

38. Aprobarea Codului Etic în cadrul Congresului Bibliotecarilor

114


Asigurarea funcţionării eficiente a ABRM şi a filialelor acesteia

Promovarea activităţii ABRM în cadrul comunităţii internaţionale Stabilirea parteneriatelor

Scrierea propunerilor de proiecte

Aplicarea şi menţinerea unui management participativ

Susţinerea, publicarea şi promovarea Buletinului ABRM

Informatizarea, modernizarea bibliotecilor publice

Promovarea strategiilor naţionale în domeniul informatizării bibliotecilor Promovarea Accesului Deschis

Promovarea Consorţiului eIFL Direct Moldova

64. Întreţinerea site-ului ABRM

63. Organizarea şedinţelor Biroului şi Consiliului ABRM

62. Schimbarea legitimaţiilor de membru al ABRM

MANAGEMENT ŞI MARKETING 61. Elaborarea şi asigurarea funcţionalităţii bazei de date a ABRM

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ACTIVITĂŢI DE FUNDRAISING 58. Iniţierea, scrierea şi promovarea proiectului„Susţinerea învăţământului biblioteconomic din RM 59. Participarea în cadrul Comisiei IFLA pentru dreptul de autor, drepturi conexe şi probleme juridice 60. Iniţierea cooperării cu instituţii similare de peste hotare

57. Elaborarea planului editorial al ABRM

Elaborarea unui număr special full-text al Buletinului ABRM care va 55. reflecta Repertoriul articolelor publicate în 2005-2011 56. Realizarea repozitoriului Buletinului ABRM

iunieseptembrie pe parcursul anului pe parcursul anului pe parcursul anului

pe parcursul anului

sem. II

noiembrie

L. Costin, preşedinte; V. Sobeţchi, secretar L. Costin, preşedinte; V. Sobeţchi, secretar L. Costin, preşedinte; V. Sobeţchi, secretar; preşedinţii de comisii

Comisia Management şi marketing

Comisia Relaţii internaţionale şi activităţi de fundraising Comisia Relaţii internaţionale şi activităţi de fundraising Comisia Relaţii internaţionale şi activităţi de fundraising

Comisia Activitate editorială

Comisia Activitate editorială

Comisia Activitate editorială

pe parcursul anului septembrie pe parcursul anului

Comisia Activitate editorială

Comisia Informatizare şi tehnologii informaţionale (S. Ghinculov, N. Cheradi) Comisia Informatizare şi tehnologii informaţionale (S. Ghinculov) Comisia Informatizare şi tehnologii informaţionale (N. Cheradi) Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, L. Tcaci, E. Butucel)

bianual

tr. II-III

24-30 octombrie

52. Săptămâna Accesului Deschis din 2011

53. Expedierea unui demers din partea ABRM privind informatizarea bibliotecilor săteşti Guvernului, Ministerului Culturii, preşedintelui ţării, Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului RM ACTIVITATEA EDITORIALĂ 54. Elaborarea şi publicarea Buletinului ABRM

25-26 septembrie

27 ianuarie

51. Organizarea Conferinţei internaţionale Managementul resurselor electronice

INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE 50. Organizarea mesei rotunde Cunoştinţe fără frontiere prilejuită de aniversarea a 10-a a înfiinţării Consorţiului eIFL Direct Moldova

3115


Augmentarea rolului bibliotecii universitare şi a bibliotecarului, amplificarea comunicării profesionale

Publicaţii

Monitorizarea problemelor bibliotecilor publice

Promovarea imaginii bibliotecii publice

Promovarea imaginii ABRM

Formarea continuă a bibliotecarilor

Managementul schimbării

noiembrie

tr. I-III

A se vedea şi informaţia din compartimentul Cadrul de reglementare. Protecţia socială

A se vedea şi informaţia din alte compartimente BIBLIOTECI UNIVERSITARE 77. Elaborarea conceptului de revistă electronică de specialitate a bibliotecilor universitare Lansarea acestei reviste

75. Întâlniri în teritoriu cu bibliotecarii din bibliotecile publice şi cu r esponsabilii din partea autorităţilor publice locale 76. Catalogul publicaţiilor bibliotecilor publice

Secţiunea Biblioteci universitare (L. Karnaeva, E. Harconiţă, R. Avasiloae, V. Lupu, Z. Sochircă, E. Ţurcan)

Secţiunea Biblioteci publice (L. Tcaci, L. Kulikovski)

Secţiunea Biblioteci publice

Secţiunea Biblioteci publice

Secţiunea Biblioteci publice

tr. II

72. Elaborarea unui banner şi a unui colant adeziv pentru membrii colectivi Suntem membri ai ABRM

pe parcursul anului pe parcursul anului pe parcursul anului pe parcursul anului

tr. II

71. Elaborarea unui banner şi a unui colant adeziv Sunt membru al ABRM;

73. Întreţinerea unei rubrici consacrate bibliotecilor publice în publicaţia BiblioPolis 74. Reflectarea activităţii bibliotecilor publice în Buletinul ABRM

tr. II

Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, S. Starciuc) Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, S. Starciuc) Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, S. Starciuc) Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, S. Starciuc)

Secţiunea Biblioteci publice (L. Kulikovski, E. Butucel) Secţiunea Biblioteci publice (N. P ădure, L. Tcaci, T. Coşeri) Secţiunea Biblioteci publice (N. P ădure, L. Tcaci, T. Coşeri) Secţiunea Biblioteci publice (N. P ădure, L. Tcaci, T. Coşeri)

tr. II

tr. II

tr. II

tr. II

tr. III

68. Expedierea unui demers din partea ABRM privind informatizarea bibliotecilor săteşti Guvernului, Ministerului Culturii, preşedintelui ţării, Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului RM 69. Publicarea materialelor despre experienţa filialelor ABRM din bibliotecile publice 70. Elaborarea unui pliant despre ABRM

67. Elaborarea programelor-cadru ale cursurilor de durată pentru bibliotecarii din bibliotecile publice axate pe principiul ciclicităţii şi a diferenţierii

BIBLIOTECI PUBLICE 65. Organizarea mesei rotunde naţionale pe tema IFLA pentru bibliotecile publice din RM 66. Abordarea problemei privind organizarea pentru bibliotecarii din bibliotecile publice a unor acţiuni de instruire profesională de lungă durată

116


Diseminarea informaţiei privind activitatea bibliotecilor

Publicaţii

Monitorizarea problemelor bibliotecilor publice

Formarea profesională continuă

Organizarea activităţii bibliotecilor publice în condiţiile provocărilor Societăţii Informaţionale

Direcţionarea activităţii bibliotecilor de colegiu şi ale şcolilor profesionale şi de meserii

Formarea profesională continuă a bibliotecarilor din colegiu şi din învăţământul profesional secundar Secţiunea Biblioteci de colegii și școli profesionale

Secţiunea Biblioteci de colegii și școli profesionale

octombrie

decembrie

89. Atelierul profesional Elaborarea producţiei bibliografice de către biblioteci: metodologii generale 90. Editarea publicaţiilor bibliotecarilor din zona Nord în revista de specialitate a BMB „E. Coşeriu” Biblio-info, nr. 1 (20) şi 2 (21) 2011 91. Difuzarea revistei de specialitate a BM „E. Coşeriu” din Bălţi Biblio-info nr. 1(20) şi 2 (21) 2011 în bibliotecile publice din zona Nord Difuzarea revistei de specialitate a BM „E. Coşeriu” din Bălţi Buletin 92. biblioteconomic – Portofoliul formatorului nr. 4, 2010, şi nr. 5, 2011, în bibliotecile publice din zona Nord Efectuarea vizitelor de lucru în bibliotecile publice din zona Nord 93.

Secţiunea zonală Nord (Z. Dolinţă, L. Ouş) Secţiunea zonală Nord (Z. Dolinţă, L. Ouş) Secţiunea zonală Nord (Z. Dolinţă, L. Ouş) Secţiunea zonală Nord (Z. Dolinţă, L. Ouş)

iunie, decembrie iunie, decembrie

iunie, decembrie

iunie, decembrie

Secţiunea zonală Nord (Z.Dolinţă) octombrie

80. Informarea asupra cadrului de reglementare a activităţii bibliotecilor din pe parcursul învăţământul mediu de specialitate şi secundar profesional şi diseminarea anului informaţiilor privind noutăţile, schimbările şi modificările documentelor normative de domeniu ACTIVITĂŢI ORGANIZATE CU SPRIJINUL COORDONATORILOR ZONALI Secţiunea zonală Centru 81. Conferinţa Biblioteca publică – provocări şi oportunităţi ale dezvoltării tr. III-IV (L. Sitaru, S. Ţugui) sale într-un mediu concurenţial Secţiunea zonală Nord aprilie 82. Atelierul profesional Biblioteca de azi – biblioteca viitorului (Z. Dolinţă, L. Ouş) 83. Şcoala de vară – 2011 pentru angajaţi ai bibliotecilor raionale din zona Secţiunea zonală Centru iulie (L. Sitaru, S. Ţugui) Centru 18 februarie Secţiunea zonală Sud 84. Seminarul Bibliotecarul – formator al culturii informaţiei Secţiunea zonală Sud 85. Întrunirea profesională Bibliotecarul – promotor al valorilor pentru tânăra 22 aprilie generaţie Secţiunea zonală Sud, Comisia 86. Masa rotundă Formarea continuă a bibliotecarilor – prioritate pentru mai Formare profesională continuă. Etică Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi deontologie 87. Seminarul Termeni de biblioteconomie şi ştiinţa informării: aspect general Secţiuneaa zonală Nord (L. Ouş) mai Secţiunea zonală Nord octombrie 88. Atelierul profesional Activitatea de cercetare: selectarea, sistematizarea (Z. Dolinţă, N. Gherman) şi prelucrarea materialului

BIBLIOTECI DE COLEGIU 78. Organizarea seminarului Implementarea tehnologiilor informaţionale în bibliotecile de colegii şi şcoli profesionale. – ABC-ul utilizării calculatorului. – Utilizarea internetului în activitatea bibliotecii 79. Organizarea seminarului Statistica de bibliotecă

3117


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.