Page 1

NORD - VEST

ANUL V NR.101

20 PAGINI

GRATUIT

8 APRILIE - 21 APRILIE 2011


S UMAR

8 aprilie - 21 aprilie 2011 info

editorial Mihai Dobrovolschi Andrei Gorzo Mircea Toma Gianina Corondan

3 4 6 8

loca\ii

Evenimente Film Info cultural

7 10 12

Frumuse\e, s[n[tate Turism Cafenele Cluburi & Baruri Restaurante Auto

13 14 15 16 17 18

film Alejandro González Iñárritu e un regizor talentat, dar concep\ia lui despre tragism §i tragedie e una grosolan-cantitativ[, iar `n noul s[u film, Biutiful, acest defect e mai flagrant ca oric]nd. Povestea (plasat[ la Barcelona) e cl[dit[ prin `ngr[m[direa, unul peste altul, a c]t mai multe elemente din zona macabrului, a sordidului sau a morbidului. Nu numai c[ eroul (Javier Bardem) e bolnav de cancer §i se tot stinge pe toat[ durata filmului. Nu numai c[, `ncerc]nd s[ amelioreze condi\iile de via\[ ale muncitorilor ilegali pe spinarea c[rora tr[ie§te, el sf]r§e§te prin a se face vinovat de moartea unui grup `ntreg. Nu numai c[, av]nd calit[\i de medium, el `§i rotunje§te veniturile purt]nd conversa\ii cu mor\i (inclusiv copii) instala\i `n sicrie deschise. Nu numai c[ preg[tirile lui pentru moarte se `nt]mpl[ s[ se desf[§oare `n aceea§i perioad[ `n care r[m[§i\ele r[posatului s[u tat[ sunt dezgropate (`nc[ un sicriu deschis) §i

Me(ga)lodramaturgie Andrei Gorzo Biutiful este cel mai prost film al lui Iñárritu. incinerate. Dar la toate astea se mai adaug[ o so\ie labil[ psihic §i un copil maltratat. Pe scurt, Bardem e f[cut s[ care tot P[m]ntul pe umeri, de§i povara real[ e doar aceea a unei dramaturgii `nca[cate for\at §i cu aia, §i cu aia, §i cu aia (cancer, boal[ mintal[, copii maltrata\i, morbidit[\i gotice, problemele imigran\ilor ilegali), un fel me(ga)lodramaturgie bulimic[ §i supt[ din deget, care p]n[ la urm[ n-are nimic de spus nici despre moarte (laitmotivul sicrielor deschise e prea artificial §i cabotin), nici despre condi\iile de via\[ ale muncitorilor clandestini (ei sunt

acolo doar pe post de obiecte exotice pe care eroul s[-§i poat[ concentra paternalismul neputincios), ci doar despre reaua apuc[tura a lui Iñárritu de "a se da lovit“.

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


www.24fun.ro

smartass E nevoie de o oarecare singur[tate ca s[ te po\i primi `n vizit[. E ciudat[ lumea `n care tr[im. E `n aยงa fel r]nduit[ c[, afl]ndu-se printre oameni, pu\ini se pot invita ยงi pe ei `nยงiยงi la banchet. Hipsterii sunt tinerii aceia care sunt to\i exact la fel de originali. Printre pu\inii care mai au timp de ascultat muzic[ `n sensul liceean, puยงtii cu ochelari de soare cu ram[ roยงie ยงi aplica\ii de polaroid pe telefoane nu pot place ceva care a mai fost pl[cut. Goana lor dup[ nou e, dac[ vre\i, coafura timpului. Ridicarea `n sl[vi a noului, a ciudatului, a nemaif[cutului este felul `n care timpurile sunt cochete. Aยงa am p[\it ยงi noi, cei care am fost altc]ndva m]ndria lumii. C]nd eram eu `n liceu, aveam nevoie de libertate. Ne l[sam plete ยงi umblam `n blugi jegoยงi, permi\]ndu-ne r[sf[\ul suprem de-a m]nca `n praf, l]ng[ Teatrul Dramatic ยงi unii l]ng[ al\ii, c]te-o felie de pepene. Apoi au

4 I www.24fun.ro

Hipster Mihai Dobrovolschi De ce se duc ยงi ei. venit emo, copiii care `ยงi strigau `n doliu nevoia de emo\ii, de tr[iri, de frici ยงi dureri. ยฑi au plecat. Cu hipsterii, `ns[, lucrurile sunt mai alandala. Au o `nd[r[tnicie falnic[ de-a place ceva ce e prea pl[cut de al\ii. Sunt arogan\i cu orice om care se l[f[ie `n rutin[. Muzica de-acum dou[ s[pt[m]ni e veche, o melodie care `\i r[m]ne-n cap e un virus, totul trebuie s[ vin[ ยงi s[ plece repede, p]n[ nu se acreยงte. ยฑi cu toate astea, dragii mei, cad ยงi ei `n

p[catul `n care au c[zut toate revolu\iile. Se `mbrac[ la fel, poart[ aceiaยงi ochelari de soare, fac poze cu aceleaยงi efecte, se str]mb[ la fel `n aceleaยงi cluburi, ascult[ aceeaยงi muzic[, v[d aceleaยงi filme ยงi au aceleaยงi ticuri. P[catul originar al originalit[\ii. Aurul e `n nisipul viitorului, dar r]ul care-l spal[ vine din trecut.


editorial C[l[uz[ mi-a fost Kumm, s]mb[ta trecut[. M-a atras `ntr-un loc despre care nu numai c[ nu §tiam nimic, dar nici c]nd am ajuns pe strada Eminescu, `n fa\a unui mic bloc delabrat, nu mi-am imaginat c[ voi g[si altceva dec]t un generos spa\iu de subsol. Ei bine, nu e pivni\[: numai vechii §i autenticii bucure§teni `§i vor mai fi aduc]nd aminte de un cinematograf – Viitorul – uitat de tranzi\ie p]n[ acum

www.24fun.ro

Aripi pentru Kumm Mircea Toma High la rockodrom. c]\iva ani. A fost redat publicului, acum c]teva luni, de un grup de `ntreprinz[tori `ntre care c]\iva sunt pilo\i. De unde specificul aeronautic pe care-l reg[se§ti `n decouri interioare, `n uniforma barmanilor §i at]t, adic[ v[ rog chiar s[ nu v[ duc[ g]ndul la alte vehicule cu destina\ie high. Important e c[ sala are o acustic[ foarte prietenoas[ §i ni§te propor\ii geniale pentru un concert la care publicul s[ r[m]n[ `n contact cu arti§tii. E tot at]t de adev[rat c[ un contact mult mai apropiat cu arti§tii au avut, `nainte de concert, cei c]\iva noroco§i care i-au depistat `n c]rciuma vecin[ cu clubul. Acolo era program de berevizor cu meci. Kalashnikoavele bosniacilor i-au determinat pe pacificii C[t[lin, Oigan, András, Mihai, Utu §i pe r[zboinicul John s[-§i dezl[n\uie artileria pe scen[. (Doar saxofonul lui Iordache nu lam auzit c]t mi-a§ fi dorit eu, ca fan, zic). Poate nu i-am mai `nt]lnit eu de mult, dar senza\ia mea a fost ca p]n[ §i piesele mai vechi au sunat proasp[t. Iar a§a cum spuneam mai sus, publicul – care a tot navigat spre club p]n[ c]nd, pe la jum[tatea spectacolului, a umplut sala – a intrat `n looping, tonou, Immlemann, pendul §i alte tr[iri de mare altitudine. P.S. Ok, dac[ nu `ntelegi `n ce-ai intrat, cere dic\ionarul de la Wings.

6 I www.24fun.ro


8 aprilie - 21 aprilie 2011

S}MB{T{ 9 Aprilie - Baia Mare PARTY GOLD TIME DISCO NIGHT Dj Florin §i Mc Luka. ATHOS CLUB & LOUNGE GOLD NIGHT ­ cu Dj Rhay si Adrian Bilt. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY Rezerv[ri: 0756 789 104. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT PHOTO PUB CONCERT DE COVER­URI ACUSTICE ­ sus\inut de Trupa de Acoperire Ora 21:00. SYMPHONY PUB GOLD PLAZA MUZIC[ DANCE, RETRO §i altele al[turi de Dj Vasile Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956 symphonypub@yahoo.com GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club LIVE MUSIC Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro CONCERT CHILL & JAZZ GOLD PLAZA CONCERT LIVE DE JAZZ

marca ELENA M~NDRU TRIO Ora 20:00. DUMINIC{ 10 Aprilie - Baia Mare EVENIMENT GOLD PLAZA TE PUNE PE ROLE! Urmează traseul stabilit §i prime§ti un voucher `n va­loare de 50 lei sau un abonament la sala de for\[ Gym Mar Strong. MAR|I 12 Aprilie- Baia Mare PARTY MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ MAGHIAR{ Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro JOI 14 Aprilie - Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE STUDENT’S NIGHT Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) LATINO PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104. ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE RETRO PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ FOLK. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro SYMPHONY PUB GOLD PLAZA SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com VINERI 15 Aprilie - Baia Mare PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE REGGAE NIGHT! Rezerv[ri: 0756 789 104. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. EVENIMENT SYMPHONY PUB GOLD PLAZA Lansarea CD­ului “PREMIILE JAZZ­ULUI ROM}NESC” Recital VIRTUOSO GUITAR DUO cu Sorin Romanescu §i Alex Man ­ invitat special Aldo Blaga. Prezint[ Alexandru Sipa. Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2 Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. S}MB{T{ 16 Aprilie - Baia Mare PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT LICEUL DE ART{ Festivalul de muzic[ u§oar[ vocal[ “Mini Ursule\ul de Aur” Orele: 10:00 ­ 15:00. GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com MAR|I 19 Aprilie - Baia Mare EVENIMENT MYSTIQUE SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/ FRANCEZ{ Rezerv[ri: 0740 180 841. MIERCURI 20 Aprilie - Baia Mare EVENIMENT ESSENTIAL CLUB & LOUNGE BANK SHOW & KARAOKE CU MIRCEA MURE±AN. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.

www.24fun.ro I

7


www.24fun.ro

g24fun

Br[dule\ dr[gu\ Gianina Corondan Cam pu\i. Deci explica\i-mi c[ nu `n\eleg. V[d acum o §tire: premierul a m]ncat la fastfood. Jurnali§tilor nu li s-a permis accesul. Care jurnali§ti? Care ne anun\au ieri c[ acela§i premier §i-a luat pantofi de 250 de lei, mai ceruse unii dar nu aveau m[rimea lui, ne-a informat chiar v]nz[toarea. Chiar a§a? ~ntr-at]t a§tept[m de pu\in? Censeamn[ de fapt informa\ie? Doar o propozi\ie oarecare at]rnat[ de un individ c]t de c]t cunoscut `n zon[? ±i noi, cei care ne uit[m. To\i ne pl]ngem de programele proaste - ntz, n-ai dom’le ce s[ vezi - §i le r[sfoim totu§i `n continuare. E un dat de la ursitoare? E un blestem? E vreo datin[? Ne intereseaz[ asta? Cere lumea banalit[\i despre oricine b]z]ie prin showbiz sau s-a coco\at prin politic[ `n func\ii `nalte? De ce accept[m totul ca pe ceva implacabil? Ce e cu noi? M[ uit §i la francezi la §tiri. Ne dau ultimele informa\ii despre japonezi, despre urm[rile recentei catastrofe asupra vie\ii pescarilor.

8 I www.24fun.ro

La noi zilele trecute §tirea de baz[ era cu oamenii care adun[ zah[rul `mpr[§tiat pe jos, proasp[t achizi\ionat la reduceri. Vai ce am[r]\i am ajuns, vai ce umilin\[, vai `n ce hal suntem. ~n\eleg, ploaia, lapovi\a, v]rtejurile sau furtunile vin peste noi §i trebuie s[ ne adapt[m, g[sim solu\ii: ne ad[postim, lu[m umbrela, poate st[m `n cas[. Dar de ce §i programele teve sunt privite tot cu o ridicare din umeri neputincioas[? Putem s[ le `nlocuim cu orice altceva. Plimb[ri, conversa\ii, voluntariat, chiar c[deri pe g]nduri. De ce politica vine peste noi buhuhu, ca un fenomen natural catastrofal, cu care n-ai cum s[ te pui? C[ nu e asta. E o simpl[ a§ezare ierarhic[, hot[r]t[ de noi. E ca §i cum \i-ai pus un br[du\ mirositor `n ma§in[. Nu-\i place mirosul – iei m[suri. Nu mai func\ioneaz[ – intervii. Nici chiar noi nu putem s[ ne t]r]im a§a la nesf]r§it. Dac[-i boal[ – s[ ne trat[m v[ rog. Nu vreau s[ d[m `n altceva. Poate fi fatal.


ANIMA|IE Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie Ora 14:50. LIMITLESS (N­15) DINCOLO DE LIMITE THRILLER Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie Oelea 17:10, 19:20, 21:30.

8 APRILIE ­ 14 MARTIE 2011 RANGO ­ DUBLAT (AG) ANIMA|IE Vineri 8 aprilie Ora 14:30. S]mb[t[ ­ Duminică 9 ­ 10 aprilie Orele 12:10, 14:30. Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Ora 14:30. RANGO ­ SUBTITRAT (AG) ANIMA|IE Vineri 8 aprilie Ora 15:00. S]mb[t[ ­ Duminică 9 ­ 10 aprilie Orele 12:50, 15:00. Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Ora 15:00. THE RITE RITUALUL Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie Orele 20:10, 22:25.

BUN{! CE FACI? (2011)

THE ADJUSTMENT BUREAU GARDIENII DESTINULUI (AG) ROMANTIC Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie Ora 21:40. MARS NEEDS MOMS M{MICI PENTRU MARTE 3D DUBLAT (AG) ANIMA|IE Vineri 8 aprilie Orele 13:00, 16:50. S]mb[t[ ­ Duminică 9 ­ 10 aprilie Orele 11:00, 13:00, 16:50. Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Orele 13:00, 16:50. MARS NEEDS MOMS M{MICI PENTRU MARTE 3D SUBTITRAT (AG)

HOP HOP­TOP ANIMA|IE Vineri 8 aprilie Orele 14:10, 16:10, 18:10. S]mb[t[ ­ Duminică 9 ­ 10 aprilie Orele 12:10, 14:10, 16:10, 18:10. Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Orele 14:10, 16:10, 18:10. THE LINCOLN LAWYER AVOCATUL DIN LIMUZIN{ (N­15) DRAM{ Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie Orele 16:40, 19:00, 21:20.

CINEMA DACIA BAIA MARE Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie. Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Tarif redus 5 lei ora 14:00. Tarif `ntreg 7 lei orele 16:00, 18:00, 20:00. Regizor: Alexandru Maftei. Distribu\ie: Ionel Mihăilescu, Dana Voicu. Genul: comedie, dram[, romantic, dragoste.

10 I www.24fun.ro

SUCKER PUNCH (N­15) DIGITAL FANTASTIC Vineri ­ Miercuri 8 ­ 13 aprilie Orele 18:40, 20:50.

Vineri ­ Joi 1 ­ 7 aprilie. Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Tarif redus 5 lei ora 14:00. Tarif `ntreg 7 lei orele 16:00, 18:00, 20:00. Regizor: Cătălin Apostol. Distribu\ie: ±erban Ionescu, Mitică Popescu, Valentin Teodosiu, Costel Ca§caval. Genul: dram[.

RED RIDING HOOD SCUFI|A RO±IE (N­15) PREMIER{ Vineri 8 aprilie Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. S]mb[t[ ­ Duminică 9 ­ 10 aprilie Orele 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.. Luni ­ Joi 11 ­ 14 aprilie Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. ANIMALS UNITED 3D (AG) PREMIER{ Vineri ­ Joi 8 ­ 14 aprilie Orele 13:40, 15:40,17:40, 19:40. SOURCE CODE TRANSFER DE IDENTI­ TATE PREVIEW DIGITAL Joi 14 aprilie Ora 21:00. RIO 3D SUBTITRAT PREVIEW ANIMA|IE Joi 14 aprilie Ora 19:00.

UMILIN|{ (2011)


''DE PRIN LUME ADUNATE...'' * Marilyn Monroe a avut 11 degete la picioare. * Dac[ ai c[l[tori de la un cap la altul al galaxiei noastre – Calea Lactee – cu viteza luminii, \i­ar tre­ bui 100.000 ani. * Singura felin[ care nu­§i poate retrage ghearele este ghepardul. * ±obolanii rezist[ mai mult f[r[ ap[ dec]t c[milele. * Pielea hipopotamului are o grosime de 6,5 cm a§a c[ `l ap[r[ `mpotriva multor arme de foc. Acest animal fuge mai repede ca omul de§i are 4 tone. * Alunele se folosesc la fabricarea dinamitei. * Pl[cile tectonice ale Terrei se mi§c[ tot a§a de repede ca §i cum cresc unghiile la oameni. * Viteza de propagare a durerii `n corpul uman este: 110 m/s. * Supravie\uitori `n cazul scufund[rii Titanicului sunt §i 2 c]ini. * Foarfeca a fost inventat[ de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a fost capabil cu o m]n[ s[ scrie iar cu cealalt[ s[ deseneze simultan. * Exist[ 2 animale care pot vedea spa\iul din spatele lor f[r[ s[­§i `ntoarc[ capul: iepurele §i papagalul. * Omul piere mai repede din cauza lipsei somnului dec]t a m]ncatului. 10 zile rezist[ un om f[r[ somn, maxim. F[r[ hran[ chiar 1­2 luni. * Creierul uman are capacitatea de stocare de 1 trilion de byte, sau 1164153 gigabyte. * Imnul Greciei are 158 de strofe. Nimeni din Grecia nu cunoa§te `n `ntregime inmul statului.

''±TIA|I C{... ~N FIECARE ZI PUTEM S{RB{TORI CEVA?'' 23 aprilie – Ziua interna\ional[ a c[r\ii §i a dreptu­ lui de autor. 29 aprilie – Ziua interna\ional[ a dansului. 3 mai – Ziua mondial[ a libert[\ii presei. 15 mai – Ziua interna\ional[ a familiilor. 15 mai – Ziua latinit[\ii. 21 mai – Ziua mondial[ a culturii §i diversit[\ii cul­ turale. 22 mai – Ziua interna\ional[ a diversit[\ii biologice. 25 mai – Ziua interna\ional[ a copiilor disp[ru\i. 31 mai – Ziua mondial[ f[r[ tutun. 5 iunie – Ziua mondial[ a mediului. 26 iunie – Ziua interna\ional[ `mpotriva abuzului §i traficului ilicit de droguri. 11 iulie – Ziua mondial[ a popula\iei.

12 I www.24fun.ro


Baia Mare SALON GOLD BODY str Progresului nr 56/4, Tel: 0362­401.989; 0748­941.883; office@goldbody.r0 www.goldbody.ro

Tel.: 0740 645 174 Orar: L ­ S 8 ­ 22, D: 12 ­ 18 SALON FRUMUSE|E CARMEN Str. Rozelor 25/1, Tel.:0728 203 109

SHOP DECOR Obiecte decor cas[ & gr[din[, bijuterii hand­ made, cadouri Bd. Traian, nr. 11/12, Tel: 0745­316563 Orar : L­V: 10­ 20, S: 10­ 15.

CENTRUL DE FRUMUSE|E MISS BEAUTY Str. Victor Babe§ nr. 14, Tel.: 0262.250.657, 0744 503 682, 0721 377 693

TRIXI BEAUTY IMAGE Bd­ul Independen\ei nr. 10/43 Tel.: 0262 219 067

FERI PELADI ­ COAFOR PROFESIONIST, HAIRSTYLIST Str. G. Co§buc nr. 9, Tel.: 0741 203 227

MIRACLE Str. N. Iorga nr. 3, Tel: 0262 222 835 NICOSOL Bd. Republicii nr. 13, Tel.: 0745 212 629 NICOSOL ­ salon 2 Bd­ul Traian 22/44, Tel:0362 809 976 SALON FRUMUSE|E APHRODITE Hortensiei nr.8/32, Tel: 0362 419 707 COAFURA CLASSIC Bd. Bucure§ti 33, Tel: 0741 744 427 SALON TURBO SUN Bd­ul Republicii 29,

SPA METISSE SALON DE FRUMUSE|E G. Garibaldi nr. 14, Tel.: 0362 803 024 LINE DandD SALON DE ~NFRUMUSE|ARE TRATAMENT, COSMETICE Bd. Bucure§ti nr. 27, Tel.: 0262 221 092 SALON LUCETA COAFUR{, COSMETIC{, MANICHIUR{ Moldovei nr. 18, Tel.: 0262 226 074

NAOMI SALON DE ~NFRUMUSE|ARE Bd. Traian nr. 10, Tel.: 0262 222 278 FITNESS FIT LIFE CLUB Str. Victoriei nr. 47/32, Tel.: 0748 082 100, 0723 280 044 FITNESS SALON KEROS COMPANY Bd­ul Republicii nr. 54/44, Tel.: 0744 317 429 SALON AMELIE Transilvaniei nr. 5/3, Tel. 0262­435.471

SUN & MAKE­UP STUDIO P­\a Libert[\ii 20, Tel.: 0261 710 541 BEAUTY CENTER P­\a Corvinilor 29, Tel.: 0745 020 662 BLONDY Str. I.C. Br[tianu nr. 1, Tel.: 0261 734 180 ELIS ESTET Str. L. Blaga bl. 5­7, Tel.: 0261 763 111 SUNBEE Str. Iuliu Maniu 10, Tel.: 0753 059 992

Satu Mare SALONEXPRESSIVE Eva Czikai Str. Mihai Viteazul nr. 20, (`n curte) Tel.:0261 713 678 www.beauty­international.ro MAGNETIC NAIL ­ SALON DE MANICHI­ UR{ ±I PEDICHIUR{ Str. Mihai Viteazul nr. 20 (`n curte) Tel.:0361 401 060, 0724 094 772 www.magneticnail.ro SALON VISAGE Str. S[n[t[\ii K21, Tel.:0749 530 415 SALON DORA Str. P[str[vului nr. 3­5, Tel.: 0745 635 409

HAIR STUDIO (hotel Aurora) Str. Libert[\ii nr. 11, Tel.: 0744 768 217 GABI SALON DE ~NFRUMUSE|ARE Str. L. Rebreanu nr. 21, Tel.: 0261 716 650 VALERIA SALON DE ~NFRUMUSE|ARE Str. Careiului bl. C 6­8, Tel.: 0740 628 271 SALON DE FRUMUSE|E ARMIZETTE Str. Petofi nr. 4 (`n spatele Hotelului Aurora). Mobil: 0742 925 369

www.24fun.ro I

13


www.24fun.ro Baia Mare

Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669.

Hoteluri: HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL ­MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12,

14 I www.24fun.ro

PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944, Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie MOTEL CERNA Str. Montana 125. PENSIUNEA RUSTIC Str. Igni§ului 1B, Tel.: 0262 226 120, 0744 923 775. PENSIUNEA LIMPEDEA Telefon: 0745 383 158. pensiunealimpedea@ yahoo.com PENSIUNEA VLAD Str. Drago§ Vod[ nr. 20 Tel.: 0744 124 829. PENSIUNEA VERDE Str. Mihai Eminescu nr. 55 Tel.: 0753 083 841, 0753 083 842. Ocna ±ugatag

Tel.: 0262 374 133. PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367.

VILA RESTAURANT ELIZA Str. Gh. Lazar nr.12 H Tel.: 0260 615 234. ww.hoteleliza.ro

PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177.

VILA VLAD Str. Gh. Doja nr. 159 Tel.: 0260 619 183. www.vilavlad.ro

COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067 www.laculsarat.ro

PENSIUNEA DA MARIO Str. Romana nr 26, Tel: 0260 613 235, 0747 022 669. damario_ro@yahoo.com

HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro

Satu Mare

PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro Zal[u HOTEL BRILLIANT PLAZA Str. Maxim D. Constantin nr. 8 Tel.: 0260 615 062. www.hotelbrilliantplaza.ro HOTEL MESE± P­\a 1 Decembrie 1918 nr.11/A, Tel.: 0260 661 050. HOTEL RESTAURANT PATRYS Bd. Mihai Viteazul nr. 129 Tel.: 0360 401 034. www.hotelpatrys.ro GRAND HOTEL SEVERUS Bd. M. Viteazul nr.58 Tel.: 0260 610 031, 0260 660 183. HOTEL ROYAL Str. Cetinei 12, Tel.: 0260 606 061. HOTEL GEORGIANI Hotel, Restaurant, Lounge Rezerv[ri: 0360 100 360. www.hotelgeorgiani.ro rezervari@hotelgeorgiani.ro Pensiuni: PENSIUNEA SHALOM Str. D. Gherea 1, Tel.: 0260 619 015.

Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

PENSIUNEA ZAGOR Str. C. Coposu 126, Tel.: 0260 660 138.

POPASUL DIN DEAL Unirii 1D,

VILA PRESIDENT Str. C. Coposu 136, Tel.: 0260 660 731.

HOTEL CORAL Drum Satu Mare ­ Petea nr. 405 Tel.: 0374 220 001, 0751 101 103. www.complexcoral.ro HOTEL DANA Str. Careiului nr.128 (la ie§irea din Satu Mare spre Oradea). Tel.: 0261 768 069. HOTEL DANA II P­\a Libert[\ii nr. 2. Tel.: 0261 806 230. www.dana­hotel.ro HOTEL AURORA Pia\a Libert[\ii nr 11. Tel./Fax: 0261 714 946. www.aurora­sm.ro HOTEL ASTORIA Str. Mihail Kogalniceanu nr.1. Tel.: 0261­806 185 HOTEL MELODY Loc. P[ule§ti, Str. Principal[ nr.37, Tel/fax: 0261 757 330. Rez.: 0261 706 724. www.hotel­melody.ro, office@hotel­melody.ro MOTEL SELECT Str. Careiului, Tel.: 0261 706 910. www.motelselect.ro MOTEL YAGO str.Aurel Vlaicu nr.71 Tel.: 0261 820 912, Mob. 0744 702 670. VILLA BODI**** P­ta Libertatii nr 5, Tel./fax: 0261 710 861, 0261 710 862. MOTEL LA CONAC Loc. Botiz, Str. Miori\ei nr.99 Tel.: 0261 774 188, 0745 634 313. www.motellaconac.ro


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. KARMA CAFÉ Gold Plaza, etajul 2. THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578 CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi) COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro DEILANI CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0262 215 010 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8 PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFE Bd. Independen\e nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436

MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD)

TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450

GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro

MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980

VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57

MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008 premiumbilliard@gmail.com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A KARMA CAFÉ str. ±colii

VILLA CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575

BIZAR CAFÉ bd. Decebal

ZAL{U

SATU MARE

LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[

AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133

TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I

15


BAIA MARE CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445 CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8 CLUB NARGHILA V. Lucaciu nr. 4, Tel.: 0728­043.222, 0740­520.697, 0746­613.712 orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04 ESSENTIAL Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[) CLUB GOLD TIME Casa Tineretului EXIT CLUB & LOUNGE Podul Viilor nr. 2 LAS VEGAS Billiard & Lounge Str. Victoriei nr. 5, Rezerv[ri tel.: 0262 218 042, 0766 484 800, 0754 641 116 OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008 premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01 CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1 WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980 CASUAL PUB Str. Iuliu Maniu nr. 5 BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392 PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240 OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24 CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24 BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463 INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760 AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202 CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05

MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

CHEZ PHILLIP P­\a Libert[\ii nr. 4, Tel: 0754 079 512

BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202

ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669

BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT) SATU MARE CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

16 I www.24fun.ro

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477 BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03 CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709


www.24fun.ro

Baia Mare Restaurante:

BUONISSIMO Str. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60

P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727

Satu Mare

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494

RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761 OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362 RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963

RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com

RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

Pizzerii/Fast­Food:

RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24 PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT DARY Bd. Traian nr. 6, Tel.: 0362.404.937 bebonyx@yahoo.com

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404

RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9, Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A

PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu)

RESTAURANT CURTEA VECHE Pia\a Libert[\ii nr.16

PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

MAD DOG (`n spate la McDonald’s) B­dul Unirii, Tel.: 0742.824.857

RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761 CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145 RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665 RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710 RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARK V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899 HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496 RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204 PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997 PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511 PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050 PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441 RESTAURANT AURORA

RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056 AVICENA Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673 PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940 PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910 PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Str. Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2, Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10, Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999 Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23

www.24fun.ro I

17


FORTUNA MOTOR SRL dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126 Tel: 0262­349.044 Fax: 0262­349.045 www. mitsubishibaiamare.ro

Baia Mare SC ATP EXODUS & CO SRL ­ Centru Autorizat de Vanz[ri §i Service Mercedes ­ Benz Baia Mare 430012 Bd. Bucure§ti nr 65 Mob.: 0722 EXODUS Tel.: 0362.805.695 Fax: 0362.401.250 e­mail: info@atp­exodus.ro

AUTO BECORO SRL concesionar DACIA ­ RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei nr. 32 Telefon: 0262­218458, 0262­218164 Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SC AUTO GYL SRL str. Vasile Lucaciu nr.177 Tel: 0744 636 862

SC AUTODOX SRL dealer autorizat KIA str. V. Lucaciu nr. 218 Tel: 0262 214 052 Fax: 0262 214 053 Web: www.kia­baia mare.ro

EUROMOTORS SRL dealer OPEL §i CHEVROLET Bd. Independen\ei nr. 70 Telefon: 0262­294780, 0262­294991 Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro

AUTOTREND SRL complex auto – SKODA str. Europa nr. 4 Telefon: 0262­206306, Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro

FAMILY SERVICE SRL concesionar automobile CITROËN Bd Unirii nr. 57 Telefon: 0362­806000, 0262­221023 Fax: 0362­805699

18 I www.24fun.ro

LAND MOTORS SRL partener TOYOTA Bd. Independentei nr. 57 Telefon: 0262­224011, 0262­223899 Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

0260­632 868 SC REGATA I SRL SHOWROOM AUTO, VÂNZARI LEASING Str. C. Coposu nr. 110/A Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 e­mail: calin.cincean@ autotrend.ro Satu Mare

ROBOT PROD COM SRL dealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei nr. 59 Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro AGM Autotechnik AUDI Bd. Bucure§ti nr. 57 Tel.: 00(40) 262 250 298 audi@robot.ro EURO HOUSE dealer SUZUKI Bd. Independen\ei nr.34, Tel.: 0362.419.941 Zal[u AUTOMOBILE SERVICE REPREZENTAN|{ DACIA­RENAULT Str. C. Coposu nr. 93 Tel. 0260­662 383,

West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www.westcar­skoda.ro Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705 EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 tel:+40 361 409 965 fax:+40 261 768 789 mobil: 0745 901 254


Noul numar 24 FUN  

Cel mai tare ghid din Romania!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you