Page 1

NORD - VEST

ANUL V NR.103

16 PAGINI

GRATUIT

6 MAI - 19 MAI 2011


S UMAR

6 mai - 19 mai 2011 info

editorial Andrei Gorzo Mircea Toma Mihai Dobrovolschi

3 4 6

loca\ii

Evenimente Film Info cultural

7 13 14

Cafenele Cluburi & Baruri Restaurante Turism Auto

8 10 11 12 15

film Na§a e o comedie de Buftea ce aspir[ la o alur[ de Hollywood (e vorbit[ mai mult `n englez[). Nu-i iese dec]t cel mult o alur[ de Hallmark (adica mai degrab[ de televiziune mic[ dec]t de mare cinema popular), dar studioul MediaPro poate §i mult mai r[u – a dovedit-o anul trecut cu Poker. De data asta, nivelul general al meseriei e mai sus de inept (de§i r[m]ne mai aproape de inept dec]t de performant). Povestea: r[mas[ singur[ `n fa\a unor gangsteri rom]ni care vor s-o intimideze, o americanc[ stabilit[ la Bucure§ti (Whitney Anderson) riposteaz[ `nfiin\]ndu-§i propria organiza\ie “criminal”, format[ din copilul, servitoarea, avocatul §i contabilii ei, plus trei poli\i§ti mai mult sau mai pu\in `nrobi\i de farmecul ei. Basmul [sta e pus, inutil §i st]ngaci, `ntr-un fel de "copert[“ (exista un personaj-povestitor), iar singur[tatea ini\ial[ a eroinei `n fa\a gangsterilor e motivat[ ilogic, dar astea sunt defecte mici. Mai r[u

Pu\in[ joac[ de-a gangsterii Andrei Gorzo Raportat la standardele altor comedii populare marca MediaPro, scenari§tii §i regizorii filmului Na§a au f[cut o treab[ neru§inoas[, de§i tot de m]ntuial[. e c[ personajele sunt desenate fiecare dintr-o singur[ linie sau cel mult din doua-trei, ba `n unele cazuri chiar din niciuna (spun "desenate“ pentru c[ ele se doresc a fi ni§te desene animate `n form[ de actori). ~n fine, m[car e mult[ lume pe ecran, iar ghertoismul tinde c[tre zero - joaca de-a gangsterii are o inocen\[ copilareasc[ (`nt[rit[ de unii dintre actori cu ceva disciplin[). P[cat c[ povestea, `n loc s[ urce, a§a cum era normal, spre o mare

b[t[lie final[ `ntre cele dou[ bande, se rezolv[ neinspirat prin ie§irea din p[m]nt (la propriu) a unui personaj `narmat cu toate probele necesare pentru arestarea gangsterilor. Iar trecerile de la momente de comedie la momente de tandre\e (din alea `n care regizorul, cum se spune, "bag[ viori“) sunt oribil de mecanice.

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


editorial Cine mai bate ziari§ti `n Rom]nia Mircea Toma Dar cine nu bate? Soarta a ales ca eu s[ scriu textul acesta fix `n 3 Mai, adic[ de Ziua Mondial[ a Libert[\ii Presei. Ideea e ca m[car o dat[ pe an s[-\i pui problema ziaristului. Care mai e via\a lui §i cum e via\a ta din cauza lui. Via\a lor? Acum c]teva zile au mai c[zut doi reporteri `n Libia. La noi, din fericire, via\a ziari§tilor nu este amenin\at[. Se mai `nt]mpl[ s[ ia b[taie §i s[ fie `njura\i sau amenin\a\i. Avem §i trufandale `n Rom]nia: un ziarist a fost pocnit de o §ahist[ (Elisabeta Polihroniade)*. Asta nu `nseamn[ c[ nu §i-au f[cut treaba §i poli\i§tii sau jandarmii: `n afar[ de ziari§ti cotonogi\i, la Timi§oara masca\ii au intrat `n for\[ `ntr-o cas[, au pus familia cu fa\a la podea §i l-au `n§f[cat victorio§i pe elevul care a spart site-ul Inspectoratului §colar. Tot `n Rom]nia a devenit public felul `n care un mogul al presei `i define§te unui angajat libertatea de exprimare:

4 I www.24fun.ro

"Libertatea de exprimare `nseamn[ c[ e§ti liber s[ pleci dac[ nu faci exact ce-\i zic eu“. Iar efectul acestei "legi“ oculte, a§a cum apare pe ecranul unor televiziuni, este de-a dreptul obscen. Dar nu doar mogulii sunt ocupa\i cu regulile: `n strategia de ap[rare a \[rii elaborat[ la Cotroceni, campaniile media sunt declarate un pericol pentru siguran\a na\ional[ iar c]\iva parlamentari zelo§i au produs o ploaie de proiecte de legi ale presei, care mai de care mai haioase. Este, atunci, perfect justificat ca dup[ at]ta activitate sexual[ cu ziari§tii, ace§tia s[-§i permit[ o dat[ pe an s[-§i `nece `n bere bucuria de a tr[i `n Rom]nia. Sper ca s[pt[m]na vitoare s[ v[ pot relata istoria Chefului Presei la care fug acum. V[ pup. *G[si\i asta §i multe alte informa\ii `n "Raportul freeex: Libertatea presei `n Romania – 2010“ publicat de "ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei“ (www.activewatch.ro)

www.24fun.ro


www.24fun.ro

smartass Am pl[tit doi euro `n Napoli, ne-am suit `n tren §i am alunecat prin localit[\ile mici, de plaj[, `n§irate ca ni§te medalioane aurii pe un fir `mb]csit de ziduri pline de graffiti. Am ajuns `n Pompei, dar `nainte am urcat pe Vezuviu. E imposibil s[-\i imaginezi, st]nd pe craterul vulcanului `nc[ activ, cum scuip[ lav[ §i cenu§[ cu toat[ gura. E chiar imposibil. Dar asta s-a-nt]mplat `n 79 DC c]nd, vreme de 18 ore, peste Pompei a curs p[m]nt fierbinte, l[s]ndu-ni-l aproape intact privirii §i pa§ilor. Dac[ un film 3D v[ ia min\ile, imagina\i-v[ cum v[ coboar[ `n timp sutele de str[zi `n care nimic, `n afar[ de micile semne explicative §i de turi§tii japonezi, nu v[ \ine `n acum. Oamenii nu tr[iau r[u deloc. M]ncau `n ora§, `n ni§te thermopolii, m]ncare cald[ §i beau vezuvinum, un brand de vin local (ave, copywriteri!). Aveau un sta-

6 I www.24fun.ro

Pompei Mihai Dobrovolschi C]nd muritorii te salut[. dion de vreo 20.000 de locuri, teatre, piete cu piscine `n aer liber, palate de justi\ie pe care scria mare c[ fetele din ora§ sunt foarte amabile, bordeluri `n care `nc[ exist[ paturile de piatr[, moar[ §i afaceri. Trei apeducte duceau apa la b[ile comune §i la cele 25 de f]nt]ni publice din ora§. ~n multe case `nc[ po\i vedea ba o fresc[ p[strat[ perfect, ba o inscrip\ie ironic[ precum C]ine r[u sau Salut, bani!

Sexul `nc[ nu era un p[cat §i erotismul era peste tot, `n `nscrisuri §i `n picturi publice. Din miile de obiecte g[site `n ora§, multe erau at]t de erotice, `ntr-un mod at]t de explicit, c[ regele Francis I a trebuit s[ `nchid[ expozi\ia c]nd a vizitato, `n 1819. Ne-am `ntors spre sear[. Aveam o nostalgie fecund[. At]t de mult[ via\[ §i at]t de moart[. Am r[zbunat destinul `n ziua-aceea. Noaptea.


7 mai - 18 mai 2011

S}MB{T{ 7 Mai - Baia Mare CONCURS GOLD PLAZA KINECT FIGHT, etajul II. GOLD PLAZA MISS MARAMURE± by EMA Ora: 17:00. PARTY GOLD TIME PARTY cu Dj MIKI LOVE Rezervari: 0752 998 449. ATHOS CLUB & LOUNGE PARTY cu Dj HARRA Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY Rezerv[ri: 0756 789 104. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY ­ DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. EVENIMENT SYMPHONY PUB GOLD PLAZA MUZIC{ DANCE, RETRO §i altele al[turi de Dj Vasile Inf. §i rezerv[ri: 0362 421 956 symphonypub@yahoo.com GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club LIVE MUSIC VLAD PUSTAI & FRIENDS Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro JOI 12 Mai - Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE STUDENT’S NIGHT Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) LATINO PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104.

ZEN LOUNGE RETRO HOUSE PARTY WITH CREES­MO Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE RETRO PARTY ­ DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events Sear[ de bancuri §i Karaoke! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club JAM STATION ­ OVIDIU CRISTI, RADU MIHAI. Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro BIBLIOTECA JUDEŢEAN{ PETRE DULFU ±I ÎN PARCUL DACIA Cea de­a III­a edi\ie a LECTURILOR URBANE Ora 17:00. CONFERIN|{ BIBLIOTECA JUDEŢEAN{ PETRE DULFU CONFERIN|A NA|IONAL{ a Asocia\iei bibliotecarilor §i bibliote­ cilor publice din Rom]nia. VINERI 13 Mai - Baia Mare PARTY TORTUGA CLUB & LOUNGE REGGAE NIGHT! Rezerv[ri: 0756 789 104. CLUB PRIVEE STRDENT'S PARTY fetele primesc un cocktail din partea casei. Rezerv[ri: 0745 522 357, 0753 996 255. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY ­ DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.

EVENIMENT SYMPHONY PUB GOLD PLAZA SEARA LIVE CU ROAD PLAYERS BAND Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ LIVE CU TRUPA SCURT PE 2 Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro ZEN LOUNGE MUZIC{ LIVE. Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074. CONFERIN|{ BIBLIOTECA JUDEŢEAN{ PETRE DULFU CONFERIN|A NA|IONAL{ a Asocia\iei bibliotecarilor §i bibliote­ cilor publice din Rom]nia. S}MB{T{ 14 Mai - Baia Mare CONCURS CASA DE CULTUR{ A SINDICATELOR Festivalul Na\ional de Muzic[ U§oar[: URSULE|UL DE AUR 2011­ 05­05. Orele: 10:00 ­ 14:00, 15:00 ­ 18:00. PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY cu SASHA LOPEZ §i BROONO Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. TORTUGA CLUB & LOUNGE (incinta complex Narghila) TEQUILA PARTY. Rezerv[ri: 0756 789 104. ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. ZEN LOUNGE PARTY PEOPLE! Rezerv[ri: 0733 334 064, 0721 965 074.

EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@yahoo.com CONFERIN|{ BIBLIOTECA JUDEŢEAN{ PETRE DULFU CONFERIN|A NA|IONAL{ a Asocia\iei bibliotecarilor §i bibliote­ cilor publice din Rom]nia. DUMINIC{ 15 Mai - Baia Mare CONCURS GOLD PLAZA Festivalul Na\ional de Muzic[ U§oar[: URSULE|UL DE AUR 2011­ 05­05. GALA LAUREA|ILOR. Ora: 11:00. MAR|I 17 Mai - Baia Mare VERNISAJ BIBLIOTECA JUDE|EAN{ PETRE DULFU Salonul artelor Expozi\iei de pictur[ “Flori de prim[var[“ Pop Nicolae Ora 13:00. MIERCURI 18 Mai - Baia Mare EVENIMENT MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club SEAR{ CU TEMATIC{ ITALIAN{/ FRANCEZ{ Rezerv[ri: 0740 180 841 www.mystiquepub.ro ESSENTIAL CLUB & LOUNGE BANK SHOW & KARAOKE CU MIRCEA MURE±AN. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043. LANSARE CARTE BIBLIOTECA JUDE|EAN{ PETRE DULFU Sala de conferin\e “Literatur[ §i convertire” Sab[u Adrian Vasile Ora 14:00.

www.24fun.ro I

7


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. KARMA CAFÉ Gold Plaza, etajul 2.

PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§) OBAMA CAFE Bd. Independen\e nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436

FRIENDS & COFFEE Complex MARAMURE± ­ parter

TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450

THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578

MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980

CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi)

MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului

COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro DEILANI CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0262 215 010 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8

8 I www.24fun.ro

ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008 premiumbilliard@gmail.com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A

KARMA CAFÉ str. ±colii MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57 BIZAR CAFÉ bd. Decebal SATU MARE AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133 CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24. Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709


BAIA MARE CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445 CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8 CLUB NARGHILA V. Lucaciu nr. 4, Tel.: 0728­043.222, 0740­520.697, 0746­613.712 orar: L­J: 17­02, V­D: 17­04 ESSENTIAL Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[) CLUB GOLD TIME Casa Tineretului EXIT CLUB & LOUNGE Podul Viilor nr. 2 LAS VEGAS Billiard & Lounge Str. Victoriei nr. 5, Rezerv[ri tel.: 0262 218 042, 0766 484 800, 0754 641 116 OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD B­dul Decebal nr.17 (intrare dinspre râul S[sar), Tel.: 0262 274 008 premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01 CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1 WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980 CASUAL PUB Str. Iuliu Maniu nr. 5 BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392 PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240 OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24 CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24 BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463 INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760 AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libertatii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202 CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05

MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

CHEZ PHILLIP P­\a Libert[\ii nr. 4, Tel: 0754 079 512

BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202

ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669

BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT) SATU MARE CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

10 I www.24fun.ro

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477 BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03 CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709


www.24fun.ro

Baia Mare Restaurante: RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897 RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9,Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761 OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362 RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988

BUONISSIMO Str. ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015 MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727 RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963 HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com Pizzerii/Fast­Food: PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 www.pizzeriabaylando.1r.ro SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24 PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781

RESTAURANT DARY Bd. Traian nr. 6, Tel.: 0362.404.937 bebonyx@yahoo.com

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404

RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012

Satu Mare RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700 RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677 RESTAURANT & PIZZA KARDINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542 RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341 RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761 CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145 RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665 RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710 RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARK V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899

PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409

HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204

RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A

PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu)

PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997

RESTAURANT CURTEA VECHE Pia\a Libert[\ii nr.16

PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350

PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511

RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436

PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101

PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60

RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9, Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629 DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272

PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6, Tel.: 0261.714.441 RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii nr. 10, Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel.: 0261.716.494 RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056 AVICENA Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673 PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Bd. Transilvania nr. 3, Tel.: 0262.710.940 PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910 PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Str. Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691 RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu nr 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor, nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2, Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10, Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999 Mobil: 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, Web: www.steak.ro Orar: 11­23

www.24fun.ro I

11


www.24fun.ro Baia Mare

Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669.

Hoteluri: HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431. HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro HOTEL VIOREL ­MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12,

12 I www.24fun.ro

PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944, Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Baia Sprie MOTEL CERNA Str. Montana 125. PENSIUNEA RUSTIC Str. Igni§ului 1B, Tel.: 0262 226 120, 0744 923 775. PENSIUNEA LIMPEDEA Telefon: 0745 383 158. pensiunealimpedea@ yahoo.com PENSIUNEA VLAD Str. Drago§ Vod[ nr. 20 Tel.: 0744 124 829. PENSIUNEA VERDE Str. Mihai Eminescu nr. 55 Tel.: 0753 083 841, 0753 083 842. Ocna ±ugatag

Tel.: 0262 374 133. PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367.

VILA RESTAURANT ELIZA Str. Gh. Lazar nr.12 H Tel.: 0260 615 234. ww.hoteleliza.ro

PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177.

VILA VLAD Str. Gh. Doja nr. 159 Tel.: 0260 619 183. www.vilavlad.ro

COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067 www.laculsarat.ro

PENSIUNEA DA MARIO Str. Romana nr 26, Tel: 0260 613 235, 0747 022 669. damario_ro@yahoo.com

HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro

Satu Mare

PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro Zal[u HOTEL BRILLIANT PLAZA Str. Maxim D. Constantin nr. 8 Tel.: 0260 615 062. www.hotelbrilliantplaza.ro HOTEL MESE± P­\a 1 Decembrie 1918 nr.11/A, Tel.: 0260 661 050. HOTEL RESTAURANT PATRYS Bd. Mihai Viteazul nr. 129 Tel.: 0360 401 034. www.hotelpatrys.ro GRAND HOTEL SEVERUS Bd. M. Viteazul nr.58 Tel.: 0260 610 031, 0260 660 183. HOTEL ROYAL Str. Cetinei 12, Tel.: 0260 606 061. HOTEL GEORGIANI Hotel, Restaurant, Lounge Rezerv[ri: 0360 100 360. www.hotelgeorgiani.ro rezervari@hotelgeorgiani.ro Pensiuni: PENSIUNEA SHALOM Str. D. Gherea 1, Tel.: 0260 619 015.

Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

PENSIUNEA ZAGOR Str. C. Coposu 126, Tel.: 0260 660 138.

POPASUL DIN DEAL Unirii 1D,

VILA PRESIDENT Str. C. Coposu 136, Tel.: 0260 660 731.

HOTEL CORAL Drum Satu Mare ­ Petea nr. 405 Tel.: 0374 220 001, 0751 101 103. www.complexcoral.ro HOTEL DANA Str. Careiului nr.128 (la ie§irea din Satu Mare spre Oradea). Tel.: 0261 768 069. HOTEL DANA II P­\a Libert[\ii nr. 2. Tel.: 0261 806 230. www.dana­hotel.ro HOTEL AURORA Pia\a Libert[\ii nr 11. Tel./Fax: 0261 714 946. www.aurora­sm.ro HOTEL ASTORIA Str. Mihail Kogalniceanu nr.1. Tel.: 0261­806 185 HOTEL MELODY Loc. P[ule§ti, Str. Principal[ nr.37, Tel/fax: 0261 757 330. Rez.: 0261 706 724. www.hotel­melody.ro, office@hotel­melody.ro MOTEL SELECT Str. Careiului, Tel.: 0261 706 910. www.motelselect.ro MOTEL YAGO str.Aurel Vlaicu nr.71 Tel.: 0261 820 912, Mob. 0744 702 670. VILLA BODI**** P­ta Libertatii nr 5, Tel./fax: 0261 710 861, 0261 710 862. MOTEL LA CONAC Loc. Botiz, Str. Miori\ei nr.99 Tel.: 0261 774 188, 0745 634 313. www.motellaconac.ro


SOURCE CODE TRANSFER DE IDENTI­ TATE ­ Digital (AP­12) AC|IUNE Vineri ­ Mar\i 6 ­ 10 mai Orele 16:00, 21:50. Miercuri ­ Joi 11 ­ 12 mai Ora 16:00.

6 MAI ­ 12 MAI 2011 PRIEST 3D PRIEST: R{ZBUN{­ TORUL 3D (IM­18) AVANPREMIER{ HORROR Miercuri ­ Joi 11 ­ 12 mai Ora 21:20. SOMETHING BORROWED IUBIT DE ~MPRUMUT AVANPREMIER{ COMEDIE Joi 12 mai Ora 19:10. THOR 3D PREMIER{ FANTASTIC Vineri 6 mai, Luni ­ Joi 9 ­ 12 mai. Orele 14:40, 17:00, 19:30, 22:00. S]mb[t[ ­Duminic[ 7­ 8 mai

Orele 12:20, 14:40, 17:00, 19:30, 22:00. RANGO ­ DUBLAT (AG) ANIMA|IE S]mb[t[ ­ Duminic[ 7 ­ 8 mai Ora 12:00. THE LINCOLN LAWYER AVOCATUL DIN LIMUZIN{ (N­15) DRAM{ Vineri ­ Joi 6 ­ 12 mai Orele 14:20, 19:00. ANIMALS UNITED 3D (AG) ANIMA|IE S]mb[t[ ­ Duminic[ 7 ­ 8 mai Ora 11:40.

RIO 3D DUBLAT (AG) ANIMA|IE Vineri 6 mai, Luni ­ Mar\i 9 ­ 10 mai Orele 13:50, 15:50. S]mb[t[ ­ Duminic[ 7 ­ 8 mai Orele 11:50, 13:50, 15:50. Miercuri ­ Joi 11 ­ 12 mai Orele 13:10, 15:10. RIO 3D SUBTITRAT (AG) ANIMA|IE Vineri ­ Mar\i 6 ­ 10 mai Orele 17:50, 19:50. Miercuri 11 mai Orele 17:10, 19:10. Joi 12 mai Ora 17:10. SCREAM 4: CO±MARUL CONTINU{ HORROR

Vineri ­ Joi 6 ­ 12 mai Orele 16:50, 21:30. WATER FOR ELEPHANTS AP{ PENTRU ELEFAN|I Vineri 6 mai, Luni ­ Joi 9 ­ 12 mai. Orele 15:30, 18:20, 20:50. S]mb[t[ ­Duminic[ 7­ 8 mai Orele 12:50, 15:30, 18:20, 20:50 HALL PASS CONCEDIU DE LA C{SNICIE ­ Digital (N­15) COMEDIE Vineri ­ Joi 6 ­ 12 mai Orele 13:40, 18:00, 20:10, 22:20. FAST & FURIOUS 5 FURIOS ±I IUTE ~N VITEZA A 5­A Vineri 6 mai, Luni ­ Joi 9 ­ 12 mai. Orele 14:00, 16:40, 19:20, 22:10. S]mb[t[ ­Duminic[ 7­ 8 mai Orele 11:20, 14:00, 16:40, 19:20, 22:10. dou[ percutoare artizanale necesare armei de v]n[toare pe care o are…

PERIFERIC (2010)

CINEMA DACIA BAIA MARE Vineri ­ Joi 6 ­ 12 mai. Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Tarif redus 5 lei ora 14:00. Tarif `ntreg 7 lei orele 16:00, 18:00, 20:00. Durata: 1h25’. Regizor: Bogdan George Apetri. Distribu\ie: Ana Ularu, Andi Vasluianu, Mimi Brănescu. Genul: dram[.

AURORA (2010)

Vineri ­ Joi 13 ­ 19 mai. Orele 13:00, 16:00, 19:00. Tarif unic 7 lei. Durata: 3h. Regizor: Cristi Puiu. Apartamentul de bloc `n a c[rui buc[t[rie un b[rbat §i o femeie discut[ despre bunica Scufi\ei Ro§ii, av]nd grij[ s[ n­o trezeasc[ pe feti\a care doarme `n camera al[turat[. Remorcile abandonate pe terenul viran ­ aflat `ntre casele de la margi­ nea ora§ului ­ din spatele c[rora b[rbatul p]nde§te ceea ce pare a fi o familie. Oraşul pe care `l traverseaz[ acela§i b[rbat, dup[ ce a recuperat cele

www.24fun.ro I

13


''DE PRIN LUME ADUNATE...'' * Cel mai puternic mu§chi din corpul uman este limba? * Dac[ cantitatea de ap[ din corpul omenesc este redus[ cu 1% `\i va fi sete, iar dac[ este redus[ cu 10% vei muri? * Fluturii percep gustul cu picioarele? * Omul pierde o jum[tate de litru de ap[ pe zi prin respira\ie? * Mai mult de jum[tate din popula\ia globului a v[zut cel pu\in un film cu James Bond? * Pas[rile nu transpir[? * Pisicile au c]te 32 de mu§chi `n fiecare ure­ che? * Thomas Edison, inventatorul becului, se temea de `ntuneric? * Februarie 1865 este singura lun[ `nregistrat[ `n istorie f[r[ lun[ plin[? * Un melc poate dormi trei ani? * C[milele au trei seturi de pleoape? * Apa cald[ c]nt[re§te mai mult dec]t cea rece? * Exist[ o pas[re care `n loc s[ ciripeasc[ sau s[ c]nte, latr[? * ~n medie oamenii se tem mai mult de p[ian­ jeni dec]t de moarte ?

''±TIA|I C{... ~N FIECARE ZI PUTEM S{RB{TORI CEVA?'' 8 mai – Ziua interna\ional[ a Crucii Ro§ii. 12 mai – Ziua interna\ional[ a femeilor `ns[rcinate. 15 mai – Ziua interna\ional[ a familiilor. 15 mai – Ziua latinit[\ii. 18 mai – Ziua interna\ional[ a muzeelor. 21 mai – Ziua mondial[ a culturii §i diversit[\ii culturale. 22 mai – Ziua interna\ional[ a diversit[\ii biolo­gice. 23 mai – Ziua interna\ional[ a broa§telor \estoase. 24 mai – Ziua interna\ional[ a schizofreniei. 25 mai – Ziua interna\ional[ a copiilor disp[ru\i. 31 mai – Ziua mondial[ f[r[ tutun.

14 I www.24fun.ro


Baia Mare SC ATP EXODUS & CO SRL ­ Centru Autorizat de Vanz[ri §i Service Mercedes ­ Benz Baia Mare 430012 Bd. Bucure§ti nr 65 Mob.: 0722 EXODUS Tel.: 0362.805.695. Fax: 0362.401.250 e­mail: info@atp­exodus.ro SC AUTODOX SRL dealer autorizat KIA str. V. Lucaciu nr. 218 Tel: 0262 214 052. Fax: 0262 214 053 Web: www.kia­baia mare.ro AUTOTREND SRL complex auto – SKODA str. Europa nr. 4 Telefon: 0262­206306. Fax: 0262­206306 www.autotrend.ro AUTO BECORO SRL concesionar DACIA ­ RENAULT ­ NISSAN Bd Independen\ei nr. 32 Telefon: 0262­218458, 218164. Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SC AUTO GYL SRL str. Vasile Lucaciu nr.177 Tel: 0744 636 862

Bd. Independen\ei nr. 70 Telefon: 0262­294780, 0262­294991. Fax: 0262­294990 www.opel­euromotors.ro FORTUNA MOTOR SRL dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Bd. Independen\ei nr. 126 Tel: 0262­349.044. Fax: 0262­ 349.045 www.mitsubishibaiamare.ro LAND MOTORS SRL partener TOYOTA Bd. Independentei nr. 57 Telefon: 0262­224011, 0262­223899. Fax: 0262­223899 Web: www.toyota.ro

Zal[u

Satu Mare

AUTOMOBILE SERVICE REPREZENTAN|{ DACIA­RENAULT Str. C. Coposu nr. 93 Tel. 0260­662 383, 0260­632 868

West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www.westcar­skoda.ro

SC REGATA I SRL SHOWROOM AUTO, VÂNZARI LEASING Str. C. Coposu nr. 110/A Tel. 0260­610 562

Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705

AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 calin.cincean@autotrend.ro

EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 tel: 0361 409 965, fax: 0261 768 789 mobil: 0745 901 254.

ROBOT PROD COM SRL dealer VOLKSWAGEN Bd Independen\ei nr. 59 Telefon: 0262­223298, Fax: 0262­220601 www.robot.ro AGM Autotechnik AUDI Bd. Bucure§ti nr. 57 Tel.: 00(40) 262 250 298 audi@robot.ro EURO HOUSE dealer SUZUKI Bd. Independen\ei nr.34, Tel.: 0362.419.941

EUROMOTORS SRL dealer OPEL §i CHEVROLET

www.24fun.ro I

15


24 Fun  
24 Fun  

Cel mai tare ghid din Romania!

Advertisement