Page 1

ANUL VI NR.122

16 PAGINI

10 FEBRUARIE - 23 FEBRUARIE 2012

GRATUIT

NORD - VEST


S UMAR

10 februarie - 23 februarie 2011 info

editorial Andrei Gorzo Gianina Corondan Mihai Dobrovolschi

3 4 6

loca\ii

Evenimente Film

8 9

Restaurante Cafenele Cluburi & Baruri Turism Auto

10 11 12 13 14

film Atunci cand smeritul cardinal Melville (Michel Piccoli) sufer[ un atac de panic[ la aflarea ve§tii c[ a fost ales Pap[ (el `ncepe s[ pl]ng[ dup[ maic[-sa), cardinalimea care l-a votat convoac[ un psihanalist (cum altfel dec]t ateu), cer]ndu-i imposibilul - §i anume s[-l consulte f[r[ s[-i pun[ `ntreb[ri sacrilege `n timp ce credincio§ii aduna\i `n Pia\a Sf]ntul Petru a§teapt[ tot mai nelini§ti\i s[-§i vad[ noul pontif. Acesta e comercialul subiect al lui Habemus Papam, `ns[, regizat de idiosincraticul §i mai-mult-c[ut[torul-dec]t-§tiutorul autore italian Nanni Moretti (care joac[ rolul psihanalistului), filmul nu e nici dramedia populist[ mecanic-`nc[lzitoare de inimi la care poate c[ ar fi visat fanii lui The King’s Speech, dup[ cum nu e nici fars[ facil-anticatolic[ la care s-ar fi a§teptat mult[ alt[ lume. E adev[rat c[ to\i clericii din acest film se comport[ oarecum infantil (silly, cum se zice pe engleze§te), dar la fel se comport[ §i laicii (psihanali§ti, oameni

Un Pap[ pe str[zile ora§ului Andrei Gorzo Habemus Papam e ceea ce-ar fi putut fi The King’s Speech, dac[ realizatorii acestuia din urm[ ar fi fost mai `nclina\i spre poezie dec]t spre demagogie. de teatru), §i e o silliness luminoas[, c]nd dansant[, c]nd voleibalant[, c]nd din senin declamatoare de Cehov, netulburat[ nici de vreun calcul machiavelic, nici de vreo acuza\ie de abuz sexual. Lucrat `ntr-un stil popular, cu linii foarte clare (micile vanit[\i §i vicii ale personajelor ies la iveal[ de cum deschid gura), Habemus Papam e, totu§i, mai pu\in o §arj[ de caricaturist §i mai mult un basm oarecum nefocalizat, cu o moral[

indecis[, `n tradi\ia celor cu `mp[ra\i care se amestec[ incognito printre oamenii de r]nd, descoperind ciud[\enia lumii din afara palatului. E ceea ce face aici Papa, iar perplexitatea lui e tema pe care Piccoli compune echivalentul actoricesc al unui poem sublim, aproape f[r[ cuvinte.

Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: 24funnordvest@gmail.com Director General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: lucibanyai@yahoo.com Grafic[: Dan O§an Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri: Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: 24funnordvest@gmail.com Distribu\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-§ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic= Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


g24fun

www.24fun.ro

Vine la noi la birou o doamn[ cu accent basarabean `nso\it[ de ni§te pahare de plastic. Ne invit[ s[ le umplem fiecare cu ap[ pe care o credem bun[ §i frumoas[. Umplem. Apoi scoate din geant[ un fel de termometru cu care ne verific[ fiec[ruia nivelul

Dilema lichid[

impurit[\ilor, pe molecul[ parc[. Toate apele minerale susur]nde, din inima mun\ilor izvor]te, adic[ Borsec, Bucovina, Dorna (a se completa dup[ preferin\[ cu alte sta\iuni balneo) dovedesc o mare prietenie cu impurit[\ile nedorite: 30%, 40%, 50%.

Gianina Corondan Cea mai bun[ e apa de ploaie. Tipa compar[ apoi apa purificat[ pe care o \ine `ntr-o sticlu\[. 0,06%. O fat[ aduce Cump[na, apa care cre§te `n b[nci, policlinici, zone de a§teptare. Nasol, 55%. Vin cu apa mea preferat[, nu de alta, dar o beau din copil[rie. Apa de la chiuvet[. 28%, ceva mai bine ca apele minerale naturale, cu reclame `n care fete `nve§m]ntate `n voaluri `§i `nvolbureaz[ p[rul, privind `n gol un punct dictat de regizor. Ce mai, doamna cu termometru ne a\]\ase deja, a§a c[ vociferam tot mai sonor: ce putem face? Nu terminase. Bag[ `n priz[ un aparat cu un fel de electrozi pe care-i introduce `n paharele oropsite pl]nse de at]ta ap[ impur[. Apa din paharul s[u r[m]ne rece §i curat[ `n timp ce ale noastre `ncep s[ fiarb[, s[ se `ng[lbeneasc[ ca vr[jite. ~n final toate con\ineau un soi de bere neagr[, cu spum[ ruginie `ns[, mirosul fiind gr[itor. Efectul fiind ob\inut, tipa `ncheie par\ial demonstra\ia: Asta be\i voi zilnic, ap[ cu metale `n exces. Bueah. Nu-\i prea venea s[ mai bei. Dar parc[ §i scamatoriile ei sunau a marketing de tip nou. Ce e de f[cut `ntreab[ unii mai nevrico§i. Cump[ra\i acest filtru de ap[, mul\umit[ lui apa mea e a§a pur[ - zice §i soarbe o du§c[ de ap[, la care poftim `nseta\i brusc. Cost[ numai 500 euro §i `n ace§ti bani… n-am mai stat s[ ascult, a§tept s[ se inventeze dispozitivul de verificat oamenii.

4 I www.24fun.ro


smartass Indiferent ce spun poe\ii, nu scriu mai bine ca n[me\ii. Nu sunt un poet, dar pot, din c]nd `n c]nd, s[ scriu poezii f[r[ euri. ~ns[ iarna cred c[ se poate lua la tr]nt[ cu orice rim[ `n a scoate poezii din noi. Iarna e femeie. Pentru c[ puterea ei nu e `n a mi§ca, a `mpinge, a veni mereu, ci `n a fi, a te provoca, a ap[rea deodat[. ±i inevitabil te face mai b[rbat, chiar dac[ e§ti femeie. M]ini fragile, cu br[\[ri pe dedesubt, apuc[ v]njos

www.24fun.ro

Iarna e o femeie. Mihai Dobrovolschi ±i mai mult: doar at]t. ghea\a de pe metalele alunecoase §i-o arunc[ departe. Copii pl]ng[cio§i cu musta\[ coboar[ din etaje la p[m]nt, apuc]nd v]njos lope\i, `mping]nd §i `ncord]ndu-§i umerii. Da, iarna e femeie. E rece ca s[ \in[ cald. ±i nu pleac[ niciodat[ c]nd trebuie. Ori st[ pe capul ghioceilor §i nu mai pleac[, ori nu mai vine niciodat[. Ori vine prea devreme. Ori c]nd, parc[ vine degeaba.Dar, ce-i al ei e-al ei: te face s[ te sim\i viu, c]nd tragi `n piept aerul tare, metalic dar plin de vitalitate, de esen\[. ~\i `nmoaie genunchii `n glum[ §i, uneori, am auzit, te poate §i omor`. Dar te omoar[ de viu. ±i `ntr-un fel al ei, mereu te `ntrege§te: nu po\i s[ spui c[ e§ti preg[tit de ea, a§a cum nu po\i spune c[ e§ti perfect. Are mereu ceva s[-\i dea. ±i hai s[ recunoa§tem: aparenta ei r[ceal[, c]nd te `nconjoar[ ca un inamic r[bd[tor pe la ziduri, te face s[ te sim\i cald. Te face s[ te \ii de vorb[ `n fa\a focului. Iarna. Ce femeie. Ce statornicie. Nu pleac[ dec]t p]n[ la col\ul verii.

www.dobro.ro

6 I www.24fun.ro


10 februarie - 23 februarie 2011 S{MB{T{ 11 Februarie Baia Mare PARTY ATHOS CLUB & LOUNGE PARTY CU DJ ALEX KENJI. Ora: 22:00. Intrarea liber[. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. Mar\i 14 Februarie Baia Mare GAMES NIGHT CRAMA MILLENNIUM Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm MIERCURI 15 Februarie Baia Mare KARAOKE NIGHT CRAMA MILLENNIUM Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751 188 212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm JOI 16 Februarie - Baia Mare CONCERT CRAMA MILLENNIUM TRUPA CENTRU’ VECHI. Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm PARTY COFFEE TIME LADY'S NIGHT. ~n fiecare Joi un shot de tequila pentru fiecare b[utur[ alcoolic[ comandat[.

8 I www.24fun.ro

ATHOS CLUB & LOUNGE STUDENT’S NIGHT. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club STUDENT’S NIGHT. Ora: 22:00. Rezerv[ri: 0740 180 841. EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro VINERI 17 Februarie Baia Mare CONCERT CRAMA MILLENNIUM Dorin Grigu\[ (voce) §i Ionu\ Vartolas (clape). Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751 188 212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm CAFE CONCERT RESTAURANT MILLENNIUM Marius Sabo (vioar[) §i Florin Avram (clape). Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm PARTY COFFEE TIME PIANO BAR ±I COKTAIL­ URI. ~n fiecare Vineri! CONCERT ROCK LIVE MUSIC PUB IRIS, ~N BAIA MARE. Ora 22:00. Rezerv[ri: 0731 377 362. Pre\ bilet: 35 lei.

MYSTIQUE Cafenea, Bar, Club CIPRIAN DR{GAN ~n fiecare vineri! Ora: 20:00. Rezerv[ri: 0740 180 841.

ESSENTIAL CLUB & LOUNGE HOUSE PARTY DJ ANDREI PLE±CA. www.clubessential.ro Rezerv[ri: 0748 242 043.

EVENIMENT ROUTE 66 PUB C}NTAREA DE VINERI. C]nt[ri live cu: Robert Szasz (voce), Edy (chitar[) & Delu (clape). Rezerv[ri: 0722 283874 §i 0734 880831.

EVENIMENT GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro

GRANITTA CAFE Art & Live Events SEAR{ DE BANCURI ±I KARAOKE! Rezerv[ri: 0723 833 757. www.granitta­cafe.ro S}MB{T{ 18 Februarie Baia Mare EVENIMENT ATHOS CLUB & LOUNGE COSMINA P{S{RIN, DJ DAN ENE & POL GABRI. Ora: 22:00. Intrarea liber[. Rezerv[ri: 0749 901 143, 0741 060 445. CONCERT CRAMA MILLENNIUM Make (voce) §i Ionu\ Vartolas (clape). Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm

SYMPHONY PUB SEAR{ DE KARAOKE Informa\ii §i rezerv[ri: 0362 421 956. symphonypub@ yahoo.com Mar\i 21 Februarie Baia Mare GAMES NIGHT CRAMA MILLENNIUM Ora 20:00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm Miercuri 22 Februarie Baia Mare CRAMA MILLENNIUM KARAOKE NIGHT. Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm Joi 23 Februarie - Baia Mare

PARTY COFFEE TIME WARM UP DJ/ LOUNGE MIX.. Ofert[ la coktailuri/ best in town.

CONCERT CRAMA MILLENNIUM TRUPA CENTRU’ VECHI. Ora: 20.00. Rezerv[ri: 0751.188.212 sau http://facebook.com/ restaurant.millennium. bm


10 FEBRUARIE ­ 16 FEBRUARIE 2012 WAR HORSE CALUL DE LUPT{ ­ DIGITAL (AP­12) PREMIER{ R{ZBOI, DRAM{ Vineri ­ Joi 10 ­ 16 februarie. Orele 13:30, 16:20, 19:10, 22:10. ONE FOR THE MONEY FACE TO|I BANII ­ DIGITAL (AP­12) PREMIER{ AC|IUNE, COMEDIE Vineri 10 feb., Luni ­ Joi 13 ­ 16 feb. Orele 13:30, 15:50, 18:10, 20:20, 22:30. S]mb[t[ ­ Duminic[ 11 ­ 12 feb. Orele 11:20, 13:30, 15:50, 18:10, 20:20, 22:30. JOURNEY 2: THE MYSTERIOUS ISLAND 3D C{L{TORIA 2: INSULA MISTE­ RIOAS{ 3D (AG) PREMIER{ COMEDIE, AVENTUR{ Vineri 10 feb., Luni 13 feb., Miercuri ­ Joi 15 ­ 16 feb. Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. S]mb[t[ ­ Duminic[ 11 ­ 12 feb. Orele 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Mar\i 14 februarie Orele 14:00, 16:00, 18:00, 20:10, 22:00. STAR WARS: EPISODE 1 THE PHANTOM MENACE 3D STAR WARS : EPISODUL 1 AMEN 3D (AP­12) PREMIER{ COMEDIE, MUZICAL Vineri 10 feb., Luni ­ Joi 13 ­ 16 februarie Orele 14:10, 16:50, 19:30, 22:10. S]mb[t[ ­ Duminic[ 11 ­ 12 feb. Orele 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10. THIS MEANS WAR S{ FIE R{ZBOI! DIGITAL (AP­12) PREVIEW AC|IUNE, COMEDIE Mar\i 14 februarie Ora 20:00. THE VOW JUR{M}NTUL DIGITAL (AP­12) PREVIEW

DRAGOSTE, DRAM{ Mar\i 14 februarie Orele 17:20, 19:30. HAPPY FEET 2 ­ 3D DUBLAT (AG) ANIMA|IE, COMEDIE Vineri ­ Joi 10 ­ 16 februarie Orele 13:40, 15:40. JACK AND JILL ­ DIGITAL COMEDIE Vineri ­ Luni 10 ­ 13 feb. Miercuri ­ Joi 15 ­ 16 feb. Ora 17:20. THE MUPPETS P{PU±ILE MUPPETS ­ DIGITAL DUBLAT (AG) MUZICAL, COMEDIE S]mb[t[ ­ Duminic[ 11 ­ 12 feb. Ora 11:20. UNDERWORLD: AWAKENING LUMEA DE DINCOLO 3D AC|IUNE, GROAZ{ Vineri ­ Luni 10 ­ 13 februarie, Miercuri ­ Joi 15 ­ 16 februarie. Ora 21:30. J. EDGAR ­ DIGITAL DRAM{, BIOGRAFIC Vineri ­ Luni 10 ­ 13 februarie, Miercuri ­ Joi 15 ­ 16 februarie. Ora 17:40. WE BOUGHT A ZOO AVEM UN ZOO! ­ DIGITAL FAMILIE, DRAM{ Vineri 10 februarie, Luni ­ Joi 13 ­ 16 februarie Ora 14:50. S]mb[t[ ­ Duminic[ 11 ­ 12 feb. Orele 11:00, 14:50. MAN ON A LEDGE DREPTATE LA ~N{L|IME DIGITAL THRILLER, CRIM{ Vineri 10 feb., Luni 13 feb., Miercuri ­ Joi 15 ­ 16 februarie Ora 19:20. S]mb[t[ ­ Duminic[ 11 ­ 12 feb. Orele 12:40, 19:20. Mar\i 14 feb. Ora 21:40. HAYWIRE ­ DIGITAL (N­15) THRILLER, AC|IUNE Vineri ­ Luni 10 ­ 13 februarie. Miercuri ­ Joi 15 ­ 16 februarie. Orele 20:20, 22:20. Mar\i 14 feb. Orele 17:50, 22:20.

www.24fun.ro I

9


Baia Mare Restaurante: RESTAURANT BUDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897 RESTAURANT LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro RESTAURANT MARA Unirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660 RESTAURANT GRAN GALA ­ IL PADRINO Str. Victoriei Nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri la tel.: 0362­401.232 RESTAURANT CETATE A. Mure§anu nr. 9, Tel: 0262.212.210 RESTAURANT MILLENIUM P­\a Libert[\ii nr.5, Tel: 0262.211.761 MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§!!! P­\a Libert[\ii nr.5. OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3 RESTAURANT PARC Valea Ro§ie 28, Tel.: 0262.206.362 RESTAURANT UNION Str. Cri§an 9, Tel.: 0262.216.988 RESTAURANT SELMONT Victoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” str. ±colii nr. 9 Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629 DULCE VIDA Podul Viilor nr. 2, Tel: 0262.217.272 RESTARURANT MAX Str. Independen\ei nr. 2A Tel.: 0749 900 560 RESTAURANT MOCIRI|A sat Mocira, str. Mihai Viteazul nr. 12 (l]ng[ biseric[), Tel.: 0752.190.436 RESTAURANT LUMIERE Pia\a Libert[\ii 3, Tel.: 0262.214.020

10 I www.24fun.ro

Tel.: 0261.714.199

RESTAURANT PRONTO str. Victoriei nr. 146, Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

FAST­FOOD IMBISS Str. Progresului nr. 60

BUONISSIMO ±colii nr. 3A, Tel.: 0262.221.015

RESTAURANT CHILLY CSÀRDA str. Petöfi nr.30, Tel.:0725.927.700

RESTAURANT SHANGHAI V. Lucaciu nr. 20, Tel.: 0261.770.056

RESTAURANT LOTUS Str. Careiului nr 5, Tel: 0261.742.677

AVICENA Str.Universului 2, Tel.: 0743.756.673

RESTAURANT & PIZZA KAR­ DINAL M. Viteazul nr 32, Tel.: 07438600542

PIZZERIA “CPT. BARBAROSSA” Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.710.940

RESTAURANT TEI L. Blaga UU 34, Tel.: 0744.545.341

PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2, Tel.: 0261.710.910

RESTAURANT MIORI|A (livrare gratuit[) M. Viteazul, nr. 5, Tel.: 0261.713.761

PIZZERIA HELLO MARGOT Calea Traian, Tel.: 0261.768.595 Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691

MON CAPRICE Str Victoriei nr. 16, Tel: 0262/275.727 RESTAURANT MARONI Bd. Unirii Nr. 11 (corp J ­ l]ng[ Pa§apoarte), Tel.: 0362­ 421.963 HANUL “DEALUL FLORILOR” ±I “CRAMA MARIA” Tel.: 0262­213 519, 0728 308 913 E­mail: sagitariussa@ymail.com Pizzerii/Fast­Food: PIZZERIA BAILANDO G. Co§buc nr 14, Tel.: 0262 227 172 Mobil: 0730 305 097 SANDWICH HOUSE str. Gh. ±incai nr 24 PIZZERIA CINQUECENTO Petofi ±andor 7, Tel.: 0362.806.781 RESTAURANT/ PIZZERIE “IL PADRINO” P­\a Revolu\iei 4/3, Tel: 0362.404.404 PIZZA H Bd. Bucure§ti. 6, Tel.: 0262.211.012 PIZZA M Al. Odobescu 2, Tel.: 0262.218.409 PIZZA PLUS & GRILL PLUS Bd. Traian 13, Tel: 0262.226.234 PIZZA LIBERTY XL P­\a Libert[\ii 10, Tel.: 0755­636.663 (Livr[ri la domiciliu) PIZZERIA IMBISS ±colii 1/10, Tel.: 0744.170.350 PIZZA CROKO Independen\ei 4A, Tel.: 0362.404.101 MAD DOG B­dul Unirii 8­10, Tel.: 0742.824.857

Satu Mare

CRAMA PIETROASA L. Rebreanu 21, Tel.: 0261.711.145 RESTAURANT BELVEDERE Bd. Clo§ca nr. 64, Tel.: 0261.759.665 RESTAURANT FEMINA Bd­ul Clo§ca nr. 9, Tel.: 0261.722.710 RESTAURANT MARA ­ PINOCHIO PARK V. Lucaciu 19, Tel.: 0261.768.899 HOTEL­RESTAURANT DANA Drumul Careiului nr. 128 Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496 RESTAURANT CASABLANCA Avram Iancu, Tel.: 0261.768.204 PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3, Tel.: 0261.717.997 PIZZA CLASS P­\a 25 Octombrie 7, Tel.: 0261.715.511 PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050 PIZZA DON PEPE Str. Petofi nr 6, Tel.: 0261.714.441 RESTAURANT AURORA P­\a Libert[\ii 10,

RESTAURANT MON AMI P­\a 25 Octombrie, Tel: 0261.716.494

RESTAURANT PIZZERIE AL CAPONE Str. Iuliu Maniu 8 (fost[ Rozelor) Tel.: 0261­722.222, 0741­213.213, 0732­407.096 PIZZERIA GRANDISSIMA P­\a Libert[\ii 18, Tel.: 0261.711.111 PIZZERIA SANCHO Tel: 0261.717.999 PIZZERIA DON CORLEONE F]nt]nelor nr. 1, Tel.: 0261.761.000 MOARA CU NOROC specialitate Sexy Pizza str. A. Iancu 2 Tel.: 0735­788.133, 0753­788.133, moaracunorocsm@yahoo.com RESTAURANT HOREA 10 Horea nr. 10 Tel.: 0261 715912, 0749 191127 RESTAURANT & PIZZERIE SANCHO Tel.: 0261 717999, 0748 068500 STEAK HOUSE RESTAURANT PIZZERIE Str. Iuliu Maniu nr. 5, Tel.: 0361424585, www.steak.ro Orar: 11­23


BAIA MARE CHILL & JAZZ CAFE incinta Gold Plaza BOURBON Cocktails & Coffee Gold Plaza, etajul 2. FRIENDS & COFFEE Complex MARAMURE± ­ parter THE CUBE P­\a Libert[\ii nr. 10 Tel. 0751­503.578 CAFENEAUA NOU{ P­\a Libert[\ii nr. 6 (centrul vechi) COFFEE TIME Str. V. Lucaciu nr. 6, www.coffeetime.ro SOFT CAFE Ghe. ±incai nr.8, Tel.: 0745 383 536 TOM WEST Str. Culturii nr. 9 CAFE ROTONDA Str. Transilvaniei nr. 8 PLACE CAFFE&LOUNGE Str. Progresului nr. 58 ­ 60 (vis a vis de Maramure§)

OBAMA CAFE Bd. Independen\ei nr. 2B NO STRESS CAFFE G. Co§buc nr.2, Tel.: 0744 404 436 TURABO CAFÉ B­dul Bucure§ti nr. 144 (incinta Real Supermarket), Tel.: 0740 010 450 MADRID CAFÉ Bd. Traian nr. 8, Tel.: 0362­421.980 MYSTIQUE CAFÉ str. ±colii col\ cu Progresului ZEN CAFÉ P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 PREMIUM BILLIARD & CAFFE Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@ gmail.com CLASSIC CAFÉ bd. Bucure§ti nr. 26A KARMA CAFÉ str. ±colii MAX CAFÉ B­dul Independen\ei 2A

Tel.: 0749 900 560 BAU CAFÉ Bd. Bucure§ti nr.5 (`ntre Po§tã §i PSD) GRANITTA CAFÉ Art & Live Events Bd. Bucure§ti nr. 3, Tel: 0723833757 www.granitta­cafe.ro VOGUE CAFÉ str. Victoriei nr. 57 BIZAR CAFÉ bd. Decebal MILLENIUM CHOCOLATE S­a deschis cea mai nou[ cofet[rie din ora§ !!! P\a Libert[\ii nr. 5 SATU MARE AMBIANCE CAFFE & PATISERIE P­\a Libert[\ii nr 7 MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 THALIA Str. Horea nr. 3/5 Locul de `nt]lnire al arti§tilor din Satu Mare

ART CAFE Pasajul Dacia (vis­a­vis de Filarmonic[), Tel: 0261­713133 CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 5, Tel 0261710861 CAFENEA SERANO Str. ±tefan Cel Mare nr 1 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 19. Orar 0­24. Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U LOTUS CAFE Str. I. Nichita, lâng[ P­\a Mic[ TAVERNA CAFFE Str. C. Coposu nr. 1, Tel.: 0751­940 579 UPTOWN CAFE Gh. Doja 111/ A, Tel: 0728.870.232 Orar: Luni ­ Vineri 8 ­ 14, S]mb[t[ ­ Duminic[ 10 ­ 2 LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

www.24fun.ro I

11


BAIA MARE

Str. Iuliu Maniu nr. 5

ROUTE 66 PUB Str. Cet[\ii 2 (în spatele Turnului ±tefan) info@route­66.ro, www.route­66.ro Tel. 0722 283874 §i 0734 880831.

BACK DOOR IRISH PUB B­dul Vasile Lucaciu Bl. T2 (col\ cu Str. Tudor Vladimirescu) Mobil: 0751 134 392

CLUB ATHOS Casa de Cultur[ Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

PUB DOWN TOWN Str ±tefan cel Mare nr 10, Tel 0744601240

CLUB PRIVEE Pia\a Libert[\ii nr. 8

OSCAR SALA DE JOCURI B­dul Transilvaniei nr 3. Orar 0­24

BEERS STREET Vasile Lucaciu nr. 4, Tel. 0744.207.691

CASINO CORSO P­\a Libert[\ii nr 6. Orar 0­24

ESSENTIAL ­ Club & Lounge B­dul Independen\ei nr. 4 (Casa de Cultur[ ­ intrarea lateral[)

BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18, Tel.: 0361425463

CLUB GOLD TIME Casa Tineretului

INSOMNIA CLUB Pia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria) Tel.: 0721 246 760

OCTOPUS BOWLING B­dul Bucure§ti nr.44 PREMIUM BILLIARD Bd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984 e­mail: premiumbilliard@gmail.com Mr. BILIARD Str. Oituz, nr. 3A, Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496 MUSIC PUB Bd. Independen\ei nr. 2B SYMPHONY PUB Str. ±colii nr. 4, Tel.: 0362­421.956 symphonypub@yahoo.com SCOTTISH PUB P­\a Revolu\iei nr.5, Tel.: 0262 211 189 L ­ V: 8­24; S: 9.30­1.30; D: 9.30­24 BARBAROSSA Pia\a Libert[\ii nr. 12 Luni­Joi: 10­24, Vineri­Duminic[: 11­01

AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3, Tel 0742194467 JOY CLUB Loc. Carei, str. Viilor nr. 54 (`n incinta ±trandului Termal Carei) www.strandtermalcarei.ro MUSIC'AT CAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4, Tel 0361421100 BIG PLAYER'S CAFÉ & CASINO P­ta 25 Octombrie bl. 17 OSCAR CASINO & CAFÉ P­ta Libert[\ii nr 19. Orar 0­24 Rezerv[ri: 0751 085 575 ZAL{U

CAFFE­BAR BAILANDO Bd. Republicii Nr. 1

LA STRADA CLUB Str. Gh. Laz[r nr. 4, Tel: 0260­619 202

WILD VEST Bd­ul Unirii nr. 7A, Tel.: 0724 039 363

CLUB T 22 Decembrie nr. 1, Orar: V­S: 22­05

MILLENIUM PUB P­\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

LEVEL CAFÉ str. Unirii nr. 13 Activ Plaza, etajul 4 Tel.: 0747 563 709

NAVY'S P­\a Libert[\ii nr. 4. ZEN LOUNGE P­\a P[cii nr. 7 (lateral cinema Minerul), Tel: 0729­832.669 MYSTIQUE str. ±colii col\ cu Progresului PHOTO PUB str. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

BOEMA Str. Gh. Laz[r nr. 2, Tel: 0260­619 202 BAR TORNERO Biliard, jocuri electronice Str. Avram Iancu, Bl.N17, (lâng[ Codiflor), Tel. 0721­112006

SATU MARE

GREEN CLUB Str.9 Mai nr. 2, Tel.: 0740 192 477

CLUB ZAMBARA B­dul Transilvania nr. 3, Tel: 0744 984 376. Orar: V. ­S. 22­05

BAR BILIARD DESTINY Str. D. Gherea nr.26­28, Tel. 0740­052589. Orar: L­J­D 14­23, V­S 14­03

BABYLON MUSIC BAR Str. Cuza Vod[ nr. 28, Tel: 0261­750 980 CASUAL PUB

CLUB DIESEL Bd. Mihai Viteazul nr.10, Tel. 0747­563 709

12 I www.24fun.ro


www.24fun.ro

Baia Mare Hoteluri: HOTEL DIAFAN P­\a Libert[\ii 14, Tel.: 0362 402 702. hoteldiafan@gmail.com www.hoteldiafan.ro HOTEL AMBASSADOR**** Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242. www.hotelambassador.ro HOTEL CARPA|I**** Str. Minerva nr. 16, Tel.:0262 214 812, 3, 4. EUROHOTEL*** Bd. Bucure§ti nr. 23, Tel.: 0262 222 405. www.bestwesterneurohotel.ro HOTEL EURO HOUSE*** Bd. Independen\ei nr. 34, Tel.: 0362 802 055. HOTEL MARA*** Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660. HOTEL RIVULUS*** Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216 302. www.hotelrivulus.ro HOTEL SENECA*** M[rgeanului nr.11B, Tel.: 0262 250 431.

Tel.: 0362 417 828, 0745 300 759, 0744 473 669. PENSIUNEA IDEAL Str. ±teampului nr.6, Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411. www.pensiuneaideal.ro PENSIUNEA SILVIA Str. 16 Februarie nr. 1, Tel.: 0362 806 238, 0743 311 935, 0744 502 972. E­mail: averson@email.ro PENSIUNE ANDYVIA Str. Victor Babe§ nr.36 C Tel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro PENSIUNE CASA ROSA Str. Mihai Eminescu nr. 65A Tel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro PENSIUNEA IONA Str. Universitarilor 50 Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700. STA|IUNEA IZVOARE Maramure§ la 30 km de Baia Mare, Tel.: (+40) 720 600944, Fax: (+40)262 223339 www.statiuneaizvoare.ro rezervare@statiuneaizvoare.ro office@statiuneaizvoare.ro Ocna ±ugatag

HOTEL SPORT** B­dul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 901. sport@dsjmaramures.ro

Pensiuni: HOLIDAY Str. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

HOTEL VIOREL MATEIANU*** Str. Victor Babe§ 64, Tel.: 0262 276 984. www.fcmateianu.ro

POPASUL DIN DEAL Unirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

HOTEL ROATA Cavnic, jud. Maramure§ Tel.: 0262 295 142, 0262 295 143. www.hotel­roata.ro COMPLEXUL TURIST ±UIOR Tel.: 0262 262 080, 0262 262 484. contact@suior.ro, www.suior.ro MOTEL CRISTAL Bd. Bucure§ti nr.124 Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102. MOTEL GRAN GALA IL PADRINO Str. Victoriei nr. 114 (fostul cinema S{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232. Pensiuni: PENSIUNEA LA FONTANA Str. Clo§ca 11, Tel. 0362­ 402.777 e­mail: rezervari@la­fontana.ro PENSIUNEA DEALUL FLORILOR Dealul Florilor nr. 12,

PENSIUNEA SANDRA Gr[dinile Dumbravei nr.1 Tel.: 0740 880 367. PENSIUNEA TELEPTEAN Unirii 1C, Tel.: 0262 374 177. COMPLEX TURISTIC LACUL S{RAT Str. Lacurilor nr. 7, Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro HOTEL SALINA Str. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362, contact@hotelsalina.ro PENSIUNEA TURISTIC{ CABANA ST}NA Tel: 0729 330 144, 0729 330 143 www.cabanastana.ro CENTRUL DE FORMARE ±I ODIHN{ EUROSIND str Dumbravei nr.8, Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro

www.24fun.ro I

13


Telefon: 0262­218458, Web: www.toyota.ro 0262­218164. ROBOT PROD COM SC ATP EXODUS & Fax: 0262­218164 Web: www.renault.ro SRL CO SRL ­ Centru dealer Autorizat de SC AUTO GYL SRL VOLKSWAGEN Vanz[ri §i Service str. Vasile Lucaciu Bd Independen\ei Mercedes ­ Benz nr.177 nr. 59 Baia Mare 430012 Tel: 0744 636 862 Telefon: 0262­223298, Bd. Bucure§ti nr 65 Fax: 0262­220601 Mob.: 0722 EXODUS EUROMOTORS SRL www.robot.ro Tel.: 0362.805.695. dealer OPEL §i Fax: 0362.401.250 CHEVROLET AGM Autotechnik e­mail: Bd. Independen\ei AUDI info@atp­exodus.ro nr. 70 Bd. Bucure§ti nr. 57 Telefon: 0262­294780, Tel.: 00(40) 262 250 SC AUTODOX SRL 0262­294991. 298 dealer autorizat Fax: 0262­294990 audi@robot.ro KIA www. str. V. Lucaciu opel­euromotors.ro EURO HOUSE nr. 218 dealer SUZUKI Tel: 0262 214 052. FORTUNA MOTOR Bd. Independen\ei Fax: 0262 214 053 SRL nr.34, Web: Tel.: 0362.419.941 www.kia­baia mare.ro dealer autorizat MITSUBISHI §i HYUNDAI Zal[u AUTOTREND SRL Bd. Independen\ei complex auto – nr. 126 AUTOMOBILE SKODA Tel: 0262­349.044. SERVICE str. Europa nr. 4 REPREZENTAN|{ Telefon: 0262­206306. Fax: 0262­349.045 www. DACIA­RENAULT Fax: 0262­206306 mitsubishibaiamare.ro Str. C. Coposu nr. 93 www.autotrend.ro Tel. 0260­662 383, AUTO BECORO SRL LAND MOTORS SRL 0260­632 868 partener TOYOTA concesionar Bd. Independentei SC REGATA I SRL DACIA ­ nr. 57 SHOWROOM AUTO, RENAULT ­ Telefon: 0262­224011, VÂNZARI LEASING NISSAN ­ 0262­223899. Str. C. Coposu Bd Independen\ei Fax: 0262­223899 nr. 110/A nr. 32 Baia Mare

14 I www.24fun.ro

Tel. 0260­610 562 AUTOTREND SRL dealer autorizat – SKODA Tel: 004 0260 662 277 Fax: 004 0260 662 277 Mobil: 0727 228 715 calin.cincean@ autotrend.ro Satu Mare West Car Trade SRL Dealer Autorizat SKODA str. Botizului nr.167 Tel/fax : +40 261 768 389 www. westcar­skoda.ro Auto Class SA Dealer Autorizat DACIA ­ RENAULT str. Botizului nr.43 A Tel/Fax: +40 261 768 705 EUROCARS SRL Dealer Autorizat CITROËN str.Botizului nr.145 Tel.: 0361 409 965, Fax: 0261 768 789 Mobil: 0745 901 254.


Noul numar 24 Fun.  

Cel mai tare ghid din Romania!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you