Trung Tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường C&E

Hà Nội, Vietnam

https://ce-center.org.vn

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. C&E hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức/nhóm cộng đồng để giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường liên quan đến cuộc sống của chính họ và cộng đồng, góp phần phát triển xã hội dân sự và phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam.

----

Center for Development of Community Initiative and Environment (C&E) is a Vietnamese not-for-profit and non-governmental organisation established in 2008. C&E works to promote participation and improve capacity of local community groups and organisations for better solutions to environmental issues that are related to their life, contributing to the development of civil society and sustainable environment in Vietnam.

Publications