Page 1

Karakteristikat e topit te golfit • mesatarja e distances se levizjes se topit • jetegjatesia mesatare e topit • cmimi i topit Mesatarja e distances se levizjes se topit 275 yard 250 yard 225 yard

Jetegjatesia mesatare e topit

Cmimi i topit

54 vrima 36 vrima 18 vrima

$1.25 $1.50 $1.75

Mesatarja e distances se levizjes se topit 275 yard 1 250 yard 2 225 yard 3


B1 M.J. M.D.

275y 250y 225y

54v 1 3 6

36v 2 5 8

18v 4 7 9

36v (15) 3 5 7

18v (0) 6 8 9

36v (25) 125 85 25

18v (0) 100 60 0

36v (25) 4 5 6

18v (0) 7 8 9

36v (25) 45 30 25

18v (0) 20 5 0

B2 M.J. M.D.

275y (100) 250y (60) 225y (0)

54v (50) 1 2 4

275y (100) 250y (60) 225y (0)

54v (50) 150 110 50

M.J. M.D.

M.J. Cmimi

$1.25 (20) $1.50 (5) $1.75 (0)

54v (50) 1 2 3

$1.25 (20) $1.50 (5) $1.75 (0)

54v (50) 70 55 50

M.J. Cmimi

MD 275y (100) 250y (60) 225y (0)

Distanca Jetegjatesia Cmimi

MJ 54v (50) 36v (15) 18v (0) Distanca 275 (100) 18 (0) $1.50 (5) 105

Jetegjatesia 250 (60) 54 (50) $1.75 (0) 110

Cmimi $1.25 (20) $1.50 (5) $1.75 (0)


ushtrim - kerkime tregu  

Mesatarja e distances se levizjes se topit 275 yard 1 250 yard 2 225 yard 3 Karakteristikat e topit te golfit • mesatarja e distances se lev...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you