Page 1

• METODA E KERKIMEVE (2)

KERKIMET EKSPLORUESE

ZBARDH PROBLEMINJEP IDE DHE ZGJ. TJERA

KERKIME DESKRIPTIVE

VERTETON MADHESINE

KERKIMET KAUSALE

PROBABILITETI TESTON HIPOTEZAT


• METODA E KERKIMEVE (3)

KERKIMET KUALITATIVE

KERKIMET KUANTITATIVE

-qasje e “bute” -njohuri te thella -dinamik -fleksibil

-qasje e “forte” -te dhena statistike dhe num. -incizimi i standardizuar i te dhenave


Sist. i info ne prodhim

kontabiliteti

sist. i inform. per design

furnitoret

Konsumatoret

Sist i info te shitjes

Burimi i info.

Sist i info per transaks. distributoret

Kontraktuesi per kerkim te market

Agjensioni per reklama

Arkiva dhe databaza


METODA DHE BURIMET E TE DHENAVE SEKONDARE • Fillimi i procesit te KT – te dhenat sekondare • Mbledhja e te dhenave, burimet sekondare – thjeshtesia, shpejtesia • Te dhena ekzistuese; • Nga procesi kerkimor per qellime tjera • Nga te dhenat primare te kerkimeve te kaluara • Te dhena historike


• Specifikat e kerkesave te ndryshme, ne ndermarrje te ndryshme – pamjaftueshmeria e te dhenave sekondare • Rendesia e te dhenave sekondare ne kuptimin e problemit dhe parashtrimit te hipotezave • Te dhenat sekondare = te dhenat historike; kerkimet interne; kerkimet nga zyra • “ te dhena sekondare” nuk nenkupton rendesi te rendit te dyte


METODA HISTORIKE • Metode statistiko – matematikore • Perpunim dhe analize e te dhenave sekondare • Bazohet ne te dhena ekzistuese ( ne forme te numrave) nga e kaluara • Projekton tendencen e zhvillimeve te tregut, bazuar nga manifestimet ne te kaluaren


•

Perparesite e metodes historike

1. 2. 3.

Perdorimi i thjeshte Te dhena relativisht te sakta( zgjedhja e mire e burimit) Koha e shkurte per mbledhje te informacioneve


•

Kufizimet e perdorimit te metodes historike

1.

Mund te perdoret vetem per produkte qe tashme ekzistojne ne treg Numri i madh i produkteve ose grup produkteve qe ekzistojne ne treg Perdoret ne raste kur perfshihen territore ose segmente te medha te tregut Jane te dhena nga e kaluara, relativiteti i saktesise, destinimi per qellime te tjera Nuk tregojne arsyen dhe motivet e levizjeve aktuale ne treg

2. 3. 4. 5.


• Analiza e te dhenave sekondare – hap i pare i procesit te kerkimeve ne treg • Periudha kohore e serise qe hulumtohet – validiteti i te dhenave • Periudha kohore sa me e gjate ne nje treg stabil • Ne nje treg dinamik – periudha shkurtohet ( 5, 7, ose 9 vjet)


PERPARESITE DHE TE METAT E TE DHENAVE SEKONDARE PERPARESITE 1. 2. 3. 4.

5.

Perparesite ne krahasim me te dhenat primare Kursimi i shpenzimeve Shpejtesia e mbledhjes se te dhenave Arritshmeria e mbledhjes se te dhenave per disa dukuri( qe nuk behet me te dhena primare)-regjistrimi i popullsise, faktoret makroekonomik etj. Objektiviteti ( vs. subjektiviteti nga te dhenat primare)


Problemet ne shfrytezimin e te dhenave sekondare

a)

Gjetja e te dhenave qe u pergjigjen kerkimeve tona

• •

Te dhena te mbledhura per nje qellim tjeter Veshtiresite per perdorimin e ketyre te dhenave:

-

Njesia matese Perkufizimi i klases, grupit Vjetersia e te dhenave ( rasti: after shave lotion)


b) Konfirmimi (besueshmeria) i saktesise se te dhenave • • • •

Publikimi i te dhenave nuk garanton saktesine e tyre Validiteti i publikimeve ne revista profesionale Rendesia e perdorimit te informatave nga burimi i pare Rendesia e njohjes se burimit te te dhenave


BURIMET E TE DHENAVE SEKONDARE •

Grupet e burimeve te te dhenave

1.

Te dhenat e mbledhura ne ndermarrje

2.

Te dhenat e mbledhura jashte ndermarrjes

-

Burimet klasike ( publikimet) Burimet komerciale ( institutet e specializuara) Baza e te dhenave


TE DHENAT E MBLEDHURA NE NDERMARRJE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Te dhenat mbi shitjen Te dhenat mbi bleresit, garancionet, reklamimet Te dhenat mbi furnizimin Te dhenat mbi cmimet/shpenzimet ( kontabiliteti) Te dhenat mbi aktivitetin promovues Te dhenat nga sektori i zhvillimit dhe prodhimit Te dhenat nga logjistika Te dhenat per Burimet Njerezore


TE DHENAT E BOTUARA JASHTE NDERMARRJES • 1.

2. a) b)

KLASIFIKOHEN Te dhena te botuara brenda vendit - ( te dhenat statistore zyrtare, te odave ekonomike, institucioneve tjera) Te dhenat e botuara jashte vendit – te botuara nga organizatat nderkombetare te botuara nga organizatat nacionale


BURIMET KOMERCIALE TE TE DHENAVE SEKONDARE • Institutet kerkimore • Te dhenat permes panelit: konsumatoreve, qendrave tregtare, komunikimit masmediatik • Sherbejne per te percaktuar: - madhesine dhe karakteriatikat e tregut te segmentuar - konsumatoret potencial - te target grupit per transmetim te porosive reklamuese - paneli bene mbledhjen e te dhenave primare…


BAZAT E TE DHENAVE • Bazat e te dhenave si burim kryesor ne kohen moderne • Teknologjia kompjuterike si burim i te dhenave • Institucionet kerkimore dhe puna ne baza komerciale • Shitja permes parapagimit dhe anetaresimit


• Format kryesore te bazes se te dhenave - Te dhenat bibliografike ( pjese te librave, revistave, raporteve etj.) - Teksti i plote i botimeve - Adresaret ( regjistri i emrave, ndermarrjeve, adresave etj) - Te dhenat statistikore ( treguesit financiar, te dhenat tjera numerike)


• FALEMINDERIT


3 - METODA DHE BURIMET E TE DHENAVE SEKONDARE  
3 - METODA DHE BURIMET E TE DHENAVE SEKONDARE  

KERKIME DESKRIPTIVE PROBABILITETI TESTON HIPOTEZAT KERKIMET KAUSALE VERTETON MADHESINE ZBARDH PROBLEMIN- JEP IDE DHE ZGJ. TJERA -qasje e “fo...

Advertisement