Page 1

 

   

 8.0 


                       

              

      Windows  

Windows™  10 9952

   

 20692144  9936666!04 

9937776!04 

5001-70-HEB    2002"


‫תוכ הענייני‬

‫תוכ הענייני‬ ‫מבוא ‪1 .........................................................................................‬‬ ‫מהי רישומית?‪1 .............................................................................‬‬ ‫רשימת מינוחי ‪2 ..........................................................................‬‬

‫רישומית היכרות‬

‫מהירה ‪3 ..............................................‬‬

‫שימוש בסיסמא ‪3 ..........................................................................‬‬ ‫החלפת משתמש ‪4 .........................................................................‬‬ ‫החלפת סיסמא‪4 ............................................................................‬‬ ‫נתו ‪5 .................................................................‬‬

‫דוח שיחות ביו‬ ‫אופ שמירת השאילתא ‪7 ..............................................................‬‬ ‫סיכו המידע ‪9 ..............................................................................‬‬ ‫תוצאת השאילתא ‪10......................................................................‬‬ ‫דוחות סיכו וגרפי ‪11.................................................................‬‬ ‫פורמט סיכומי ‪11.........................................................................‬‬ ‫תוצאת השאילתא ‪12......................................................................‬‬ ‫גר הדוחות ‪13................................................................................‬‬ ‫מ הסיכו אל הפירוט‪13...............................................................‬‬ ‫דוח השאילתא‪14............................................................................‬‬ ‫סיכו עד כה ‪15..............................................................................‬‬

‫החלו הראשי של‬

‫רישומית ‪16..........................................‬‬

‫עזרה כיצד להשתמש בה ? ‪17.....................................................‬‬ ‫כמות זיכרו פנוי ‪18........................................................................‬‬ ‫‪i‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תוכ הענייני‬

‫הפקת‬

‫דוחות ‪19 ........................................................................‬‬

‫מבוא ‪19 ...........................................................................................‬‬ ‫שאילתות ‪19 ....................................................................................‬‬ ‫יצירת שאילתא ‪19 ..........................................................................‬‬ ‫תצורת מכתב ‪21 .............................................................................‬‬ ‫שיטות מיו ‪36 .................................................................................‬‬ ‫סיכו ‪36 .........................................................................................‬‬ ‫רגיל‪37 .............................................................................................‬‬ ‫צפייה בדוחות ‪43 ............................................................................‬‬ ‫צפייה בגרפי ‪43 .............................................................................‬‬ ‫אפשרויות ‪44 ...................................................................................‬‬ ‫שאילתות קבועות ‪50 ......................................................................‬‬ ‫דוחות קבועי ‪51 ............................................................................‬‬ ‫דוחות סיכו ‪52 ..............................................................................‬‬ ‫לפרויקט ‪54 ...................................................................‬‬

‫דוח סיכו‬ ‫דוח שלוחות בולטות ‪57 .................................................................‬‬ ‫דוח יעדי חוזרי ‪58 ......................................................................‬‬ ‫דוח שיחות חריגות ‪61 ....................................................................‬‬ ‫דוח חלוקת העלות לפי מחלקה ‪62 ................................................‬‬ ‫דוח חלוקת העלות לפי שלוחה ‪64 .................................................‬‬ ‫דוח שלוחות לא מזוהות ‪66 ............................................................‬‬ ‫דוח שיחות לשלוחה ‪67 ..................................................................‬‬ ‫חשבונות בלתי מזוהי ‪69 ..............................................................‬‬ ‫שיחות לחשבו ‪69 ...........................................................................‬‬ ‫‪ii‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תוכ הענייני‬ ‫לחשבו ‪71....................................................................‬‬

‫דוח סיכו‬ ‫פעילות חודשית ‪73.........................................................................‬‬ ‫פעילות חודשית ארגונית ‪74...........................................................‬‬

‫כלי‬

‫‪76.........................................................................................‬‬

‫צפיה בדוחות‪76..............................................................................‬‬ ‫זמ הדוחות ‪82................................................................................‬‬ ‫הוספת משימה ‪83...........................................................................‬‬ ‫עדכו משימה ‪88.............................................................................‬‬ ‫מחיקת משימה ‪88...........................................................................‬‬ ‫העתקת משימה ‪88..........................................................................‬‬ ‫צפיה במשימה ‪89............................................................................‬‬ ‫ניקוי משימה ‪89..............................................................................‬‬ ‫הפעל משימה ‪89.............................................................................‬‬ ‫זמ ייבוא ‪90....................................................................................‬‬ ‫הוספת משימה לזמ ‪92..................................................................‬‬ ‫עדכו תעריפי ‪93..........................................................................‬‬ ‫הגדרות לצפיה בדוחות ‪93..............................................................‬‬

‫אבטחת‬

‫מידע ‪98.......................................................................‬‬

‫מבוא ‪98...........................................................................................‬‬ ‫רשימת משתמשי ‪98.....................................................................‬‬ ‫תצורות שונות לאבטחת המידע ‪102 .............................................‬‬ ‫פתרו בעיות ‪103 .............................................................................‬‬

‫הקמת מערכת‬ ‫‪iii‬‬

‫רישומית‪106 ................................................‬‬ ‫מדרי למשתמש‬


‫תוכ הענייני‬ ‫ארגו בסיס הנתוני ‪106 ................................................................‬‬ ‫טבלאות ‪106 ....................................................................................‬‬ ‫שלוחות ‪110 ....................................................................................‬‬ ‫נלווי ‪120 .......................................................................‬‬

‫שירותי‬ ‫מלא את הנתוני בשדות הבאי ‪123 .......................................... :‬‬ ‫מדרי טלפוני ‪123 .........................................................................‬‬ ‫תפקודי שלוחה‪127 .........................................................................‬‬ ‫קבוצות מספרי טלפו ‪129 ..............................................................‬‬ ‫חשבונות ‪130 ...................................................................................‬‬ ‫פרוייקטי ‪135 ................................................................................‬‬ ‫חיובי ‪139 ......................................................................................‬‬ ‫יעדי לחיוב ‪141 .............................................................................‬‬ ‫רמות היררכיה ‪144 ..........................................................................‬‬

‫תחזוקת‬

‫רישומית ‪148 ............................................................‬‬

‫גיבוי קבצי ‪148 .............................................................................‬‬ ‫שחזור קבצי ‪150 ...........................................................................‬‬ ‫חישוב מחדש‪153 ............................................................................‬‬ ‫צפייה בקבצי ‪153 .........................................................................‬‬ ‫מודול תיקו קבצי ‪155 .................................................................‬‬

‫חיובי‬

‫ועלויות ‪158 .................................................................‬‬

‫עורקי ‪159 .....................................................................................‬‬ ‫קידומות‪164 ....................................................................................‬‬ ‫מיוחדי ‪166 ..........................................................................‬‬

‫ימי‬ ‫סייר תעריפי ‪168 ..........................................................................‬‬ ‫‪iv‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תוכ הענייני‬ ‫חברת טלפו ‪169 .............................................................................‬‬ ‫פרופילי ‪175 ..................................................................................‬‬ ‫תעריפי ‪178 ...................................................................................‬‬ ‫אזורי מקור ‪180 ...............................................................................‬‬ ‫יעדי ‪181 ........................................................................................‬‬ ‫מיסי ‪182 .......................................................................................‬‬ ‫אינדקס ‪183 .................................................................................‬‬

‫‪v‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫מבוא‬

‫מבוא‬ ‫מהי רישומית?‬ ‫רישומית הנה מערכת ממוחשבת לרישו וניתוח שיחות טלפו ‪ .‬ע‬ ‫רישומית‪ ,‬כל השיחות הנכנסות והיוצאות מהמרכזת של נרשמות באופ‬ ‫אוטומטי לבסיס הנתוני ‪ .‬רישומית מספקת ל במהירות דוחות‬ ‫מפורטי ומעודכני עד לדקה האחרונה על אופ השימוש בטלפוני‬ ‫אצל בארגו ‪ .‬בעזרת רישומית תוכל לאתר תחומי בעייתיי אשר‬ ‫עולי ל כס רב שלא לצור ‪ ,‬ולמנוע אות ‪.‬‬ ‫במקרה של כיבוי המחשב או הפסקת חשמל רישומית לא תאגור נתוני ‪.‬‬ ‫לכ נועד כרטיס החומרה‪ ,‬האוגר את נתוני השיחות המגיעי מהמרכזיה‪.‬‬ ‫רישומית יכולה להתחבר לכל מרכזיה בעלת יציאה לרישו שיחות‪ .‬אי‬ ‫צור בציוד מיוחד לביצוע חיבור זה‪.‬‬ ‫מערכת רישומית מאפשרת ל ‪:‬‬ ‫•‬

‫ניהול ומעקב על הוצאות הטלפו של לפי שלוחות ומחלקות‪.‬‬

‫•‬

‫הפקת דוחות בצורה קלה ונוחה בחיתו של הנתוני שאות תרצה‬ ‫לראות‪.‬‬

‫•‬

‫הצגת עומס שיחות על שלוחות וקווי חו ‪.‬‬

‫•‬

‫מעקב אחרי שיחות חריגות באורכ או במחיר ‪.‬‬

‫•‬

‫הקטנת הוצאות השימוש בטלפו ע"י העלאת המודעות לשימוש בו‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪1‬‬


‫מבוא‬

‫רשימת מינוחי‬ ‫בהמש המדרי נעשה שימוש במינוחי סטנדרטיי ‪ ,‬הקשורי בממשק‬ ‫המשתמש הגרפי של סביבת "חלונות"‪ .‬הרשימה להל מציינת את המינוח‬ ‫האנגלי של כל אחד מה ‪:‬‬ ‫עברית‬ ‫תיבת דו שיח‬

‫‪Dialog box‬‬

‫כפתור ‪ /‬לחצ‬

‫‪Button‬‬

‫תיבת סימו‬

‫‪Check box‬‬

‫אפשרות‬

‫‪Option box‬‬

‫לחיצה כפולה באמצעות העכבר‬

‫‪2‬‬

‫אנגלית‬

‫‪Double click‬‬

‫רשימה‬

‫‪List box‬‬

‫סרגל כלי‬

‫‪Tool bar‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫רישומית היכרות מהירה‬ ‫בפרק זה תערו את צעדי הראשוני להיכרות ע עצמת של כלי הפקת‬ ‫הדוחות ברישומית‪ .‬בתו היכרות ראשונית זו תשלוט באופ פעולת של‬ ‫כלי אלו‪ ,‬כ שבהמש תדע לנצל לאפשרויות מורכבות יותר‪.‬‬ ‫בהיכרות המהירה תלמד‪:‬‬ ‫•‬

‫כיצד להיכנס לרישומית‪.‬‬

‫• כיצד להפיק באופ עצמאי שאילתות מהדוגמאות המפורטות שיובאו‬ ‫להל ‪.‬‬ ‫בהמש המדרי תמצא פרקי מפורטי יותר‪ ,‬הכוללי הסברי‬ ‫מקיפי על כל סוגי הדוחות והשאילתות שתוכל להפיק באמצעות‬ ‫רישומית לכל נושא ונושא‪.‬‬

‫שימוש בסיסמא‬ ‫מערכת רישומית כוללת מספר מנגנוני אבטחת מידע‪ ,‬שנועדו להבטיח את‬ ‫הפעלת של פעולות שונות ברישומית רק על ידי מי שמורשה לה ‪.‬‬

‫כניסה למערכת )‪(LOGIN‬‬ ‫ע הפעלת רישומית או 'רישומית התקנה'‪ ,‬תתבקש להקיש את סיסמת ‪,‬‬ ‫ותופיע בפני תיבת הדו שיח הבאה‪:‬‬

‫משתמש‬ ‫בשדה זה הקש את ש המשתמש שהוגדר עבור ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪3‬‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫סיסמא‬ ‫בשדה זה הקש את סיסמת העדכנית‪ .‬א זאת הפע הראשונה‪ ,‬שבה‬ ‫אתה מפעיל את רישומית‪ ,‬הקש את סיסמת ברירת המחדל‪ ,‬המוגדרת ע”י‬ ‫המערכת‪ .ZZZZZ ,‬לאחר התחברות תוכל להשתמש באפשרות שינוי‬ ‫הסיסמא‪ .‬הסיסמא מבחינה בי אותיות קטנות לאותיות גדולות‪ ,‬ויכולה‬ ‫להכיל עד ‪ 12‬תווי )אותיות או מספרי (‪.‬‬ ‫‪AUTOLOGIN‬‬ ‫א אי ברצונ לבצע את שלב ה ‪ Login‬בכל פע שתפעיל את רישומית‪,‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו ‪ ,AutoLogin‬ואז לא תידרש להקיש את סיסמת‬ ‫בפע הבאה שתפעיל את רישומית‪ .‬הפעלת ‪ AutoLogin‬מחייבת את‬ ‫אישור מנהל המערכת‪ .‬הקש ‪ OK‬כדי להיכנס לרישומית או ‪ Cancel‬על‬ ‫מנת לצאת‪.‬‬ ‫הערה‪:‬‬

‫לאחר הפעלת התחברות אוטומטית‪ ,‬כל אחד יוכל להיכנס‬ ‫למערכת הרישומית של ‪ .‬א בטחו המערכת וחשאיותה‬ ‫חשובי ל ‪ ,‬המנע מהפעלת אפשרות הכניסה האוטומטית‪.‬‬

‫החלפת משתמש‬ ‫במידה ותרצה להחלי משתמש מבלי לעזוב את המערכת‪ ,‬בחר 'החלפת‬ ‫משתמש' מתו תפריט השאילתות‪ .‬בתיבת הדו שיח שתופיע הקש את‬ ‫ש המשתמש ואת סיסמתו‪ ,‬כפי שתואר לעיל‪.‬‬

‫החלפת סיסמא‬ ‫מסיבות אבטחת מידע‪ ,‬מומל שתשנה את סיסמת לפרקי ‪ .‬לש כ ‪,‬‬ ‫בחר 'החלפת סיסמא' מתפריט השאילתות‪ .‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע‬ ‫בפני ‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫סיסמא ישנה‬ ‫הקש את הסיסמא התקפה עדיי ‪ .‬זאת על מנת לוודא שאת הסיסמא‬ ‫משנה אד המורשה לכ ‪.‬‬

‫סיסמא חדשה‬ ‫הקש את הסיסמא החדשה שבחרת‪.‬‬

‫אישור סיסמא חדשה‬ ‫הקש שוב את הסיסמא שהקשת בשדה 'סיסמא חדשה'‪ .‬הסיסמא החדשה‬ ‫לא תיקלט במידה ולא תהיה זהות בי שדה 'סיסמא חדשה' לשדה 'אישור‬ ‫סיסמא חדשה' ה בתוכ הסיסמא וה באופ הקלדתה‪.‬‬ ‫לח על כפתור ‪ OK‬לאישור הסיסמא החדשה או על כפתור ‪Cancel‬‬ ‫ליציאה מתיבת הדו שיח ללא שינוי הסיסמא‪.‬‬

‫דוח שיחות ביו נתו‬ ‫דוגמא זו תלמד אות כיצד להפיק שאילתא פשוטה במבנה סטנדרטי‪,‬‬ ‫וכיצד לשמור שאילתא זו לשימוש בעתיד‪.‬‬ ‫בחר ב'שאילתא' מהתפריט הראשי של רישומית ובחר ב'שאילתות'‪ .‬תיבת‬ ‫הדו שיח של שאילתות חדשות תופיע לפני ‪ .‬לח על כפתור 'ניקוי' בכדי‬ ‫למחוק נתוני ישני אשר נשארו רשומי ‪.‬‬ ‫כעת‪ ,‬לאחר שניקית את תיבת הדו שיח‪ ,‬תוכל ליצור שאילתא חדשה‬ ‫לגמרי מראשיתה‪.‬‬ ‫השאילתא הראשונה שתיצור תהיה דוח פשוט של שיחות ליו נתו ‪,‬‬ ‫ולש הדוגמא נניח שיו זה הינו ‪.6/7/99‬‬ ‫בשדה 'תארי ' הכנס ‪ 6/7/99‬תחת העמודה 'מ‪ .'..‬הכנס את אותו‬ ‫תארי תחת 'עד‪ '..‬בכדי לקבל נתוני רק עבור אותו יו ‪.‬‬ ‫בתיבות הסימו 'סוג השיחה' סמ את '‪ 'OUT‬על מנת להציג שיחות‬ ‫יוצאות‪.‬‬ ‫מתו הרשימה 'פורמט' בחר ב'רגיל'‪ ) .‬זהו פורמט ברירת המחדל של‬ ‫המערכת לאחר שנלח כפתור 'ניקוי'(‪ .‬וודא שתיבת הדו שיח אכ נראית‬ ‫כ ‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪5‬‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫לח על כפתור 'הפעלה' על מנת להפעיל את מחולל השאילתות‪ .‬זאת‬ ‫תהיה תמיד הפעולה האחרונה לאחר הגדרת השאילתא‪.‬‬

‫דוח השאילתא‬ ‫הדוח‪ ,‬שהפקת זה עתה‪ ,‬יופיע ב 'מס צפייה בדוחות' ויכיל את השדות‬ ‫הבאי ‪ :‬שלוחה‪ ,‬ש ‪ ,‬מחלקה‪ ,‬תארי ‪ ,‬יו ‪ ,‬שעה‪ ,‬מש ‪ ,‬עלות והמספר‬ ‫המחויג‪ .‬השיחות ממוינות לפי סדר כרונולוגי‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫רישומית היכרות מהירה‬ ‫בפינה העליונה של מס 'צפייה בדוחות' מופיעה תצוגה‪ ,‬המראה כמה‬ ‫דפי מכיל דוח זה ואיזה ד מתוכ הוא זה המוצג על המס עתה‪.‬‬ ‫לח על‪:‬‬ ‫כפתורי החצי הירוקי המלאי על מנת לדפד הלו ושוב בי דפי‬ ‫הדוח‪.‬‬ ‫כפתורי החצי הירוקי המקווקו י כדי לבצע דפדו אוטומטי לאור‬ ‫הדוח‪.‬‬ ‫כפתור כ היד כדי לעצור את הדפדו האוטומטי‪.‬‬ ‫כפתורי החצי הצהובי – על מנת לעבור לד הראשו או האחרו בדוח‪.‬‬ ‫כפתור המדפסת כדי להדפיס את הדוח‪.‬‬ ‫ליד כפתור המדפסת ישנ עוד שלושה כפתורי המאפשרי לפתוח דוח ‪,‬‬ ‫לשמור את הדוח כקוב או לשלוח את הדוח בדואר אלקטרוני‪ .‬להסברי‬ ‫נוספי על הצפייה בדוחות‪ ,‬עיי בפרק "כלי "‪.‬‬

‫אופ שמירת השאילתא‬ ‫לאחר שסיימת לצפות בדוח לח על הכפתור ‘ביטול’ כדי לחזור לתיבת‬ ‫השאילתות החדשות‪ .‬כעת תלמד להגדיר ש לשאילתא ולשמור אותה‬ ‫כשאילתה קבועה‪.‬‬ ‫לח על הכפתור ‘שמור’‪ ,‬הנמצא בפינה השמאלית התחתונה של תיבת‬ ‫השאילתות‪ .‬רישומית תבקש ממ להגדיר ש לשאילתא‪ .‬הכנס ‘כל‬ ‫השיחות ביו נתו ’‪ ,‬בחר הא ברצונ לשמור את השאילתא כשאילתא‬ ‫קבועה למשתמש פרטי או כשאילתא משותפת לכל המשתמשי ברשת‪,‬‬ ‫ולח על הכפתור ‘אישור’‪.‬‬ ‫כאשר תרצה בעתיד לחזור ולהפיק שאילתא זו‪ ,‬יהיה עלי לבחור‬ ‫ב’שאילתות קבועות’ מתו תפריט השאילתות‪ .‬תחת שאילתות קבועות’‬ ‫יופיעו שמות כל אות שאילתות ששמרת בעבר‪ .‬תוכל להפיק דוח לאותו‬ ‫יו או רק לשנות את התאריכי לאחרי ‪ .‬כל שעלי לעשות הוא לשנות‬ ‫את התאריכי וללחו על כפתור ‘הפעלה’‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪7‬‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫מיו שיחות לפי שלוחות‬ ‫בדוגמא זו תלמד כיצד למיי את כלל השיחות לתארי נתו לפי מספרי‬ ‫שלוחות‪ ,‬ולאחר מכ לשנות את פורמט הדוח כ שיעדי השיחות יפורטו‬ ‫בדוח‪.‬‬ ‫בחר ‘שאילתות קבועות’ בתפריט השאילתות‪ ,‬בחר "משות "‪"/‬פרטי"‬ ‫ומתו הרשימה בחר ב’כל השיחות ביו נתו ’‪ ,‬השאילתא שזה עתה‬ ‫יצרת‪.‬‬ ‫לח על העיגול הצהוב )מספר ‪ (1‬וגרור אותו משדה המיו לשדה השלוחה‪.‬‬ ‫פעולה זו מגדירה למחולל השאילתות למיי את כל השיחות לפי שלוחות‪.‬‬ ‫בחר בפורמט דוח ‘יעדי ’ מתו רשימת הפורמטי ‪.‬‬ ‫לח על הכפתור ‘שמור’ לשמירת השאילתא‪ .‬הגדר את ש שאילתה‬ ‫‘מיו שיחות לפי שלוחות’ ולח ‘אישור’‪ .‬תיבת הדו שיח של השאילתות‬ ‫תראה כ ‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫דוח השאילתא‬ ‫לח על הכפתור ‘הפעלה’ כדי ליצור את הדוח‪ .‬העמודה הראשונה תציי‬ ‫בפני את מספרי השלוחות‪ .‬העמודה האחרונה תציג בפני את שמות‬ ‫יעדי השיחות‪.‬‬ ‫מדוח זה תוכל ללמוד לאיזה יעד התקשרה כל שלוחה‪.‬‬

‫סיכו המידע‬ ‫בדוגמא זו תלמד כיצד לסכ את נתוני השיחות ע”י שימוש ב’סיכו ’‪.‬‬ ‫כמו כ תלמד להשתמש באפשרות נוספת ‘עמוד’‪ ,‬המשמשת לריכוז‬ ‫נתוני כל שלוחה בעמוד נפרד‪ .‬שתי אפשרויות אלו מופיעות בצד ימי של‬ ‫מחולל השאילתות‪.‬‬ ‫בחר בשאילתא ‘מיו שיחות לפי שלוחות'‪ ,‬מתו רשימת השאילתות‬ ‫הקבועות‪ .‬שאילתא זו יצרת בדוגמא הקודמת‪.‬‬ ‫ע הופעת תיבת הדו שיח של השאילתא לח על סימ הסיכו )‪ (Σ‬וגרור‬ ‫אותו לשדה שמימי לשלוחה‪ .‬הצב אותו ליד המספר ‪ 1‬שכבר רשו ש ‪.‬‬ ‫גרור את האות ‪ P‬שבשדה העמוד והצב אותה ליד סימ הסיכו ומספר ‪1‬‬ ‫בשדה שמשמאל לשלוחה‪ .‬כ נגדיר למחולל השאילתות לסכ את‬ ‫הנתוני לשלוחות השונות‪ ,‬בדפי נפרדי ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪9‬‬


‫רישומית היכרות מהירה‬ ‫לח על הכפתור ‘שמור’ לצור שמירת השאילתא ברשימת השאילתות‬ ‫הקבועות‪ .‬כנה שאילתה זו בש ‘סיכומי שלוחות’ ולח על הכפתור‬ ‫‘אישור’‪ .‬חלו השאילתות צרי להראות כ ‪:‬‬

‫תוצאת השאילתא‬ ‫לח על הכפתור ‘הפעלה’ לש הפקת הדוח‪ .‬בד הראשו במס ‘צפיה‬ ‫בדוחות’ יוצג רק המידע עבור השלוחה הראשונה‪ .‬השתמש בחצי‬ ‫האנכיי הירוקי כדי לדפד בי דפי הדוח ולצפות בנתוני יתר‬ ‫השלוחות‪.‬‬ ‫לכל שלוחה מופיעה שורת סיכו עבור מש השיחות מאותה שלוחה‬ ‫ועלות ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫דוחות סיכו וגרפי‬ ‫בדוגמא זו תלמד כיצד להפיק דוחות סיכו וכ כיצד ליצור גרפי‬ ‫מדוחות אלו‪.‬‬

‫פורמט סיכומי‬ ‫בחר ‘שאילתות’ בתפריט השאילתות‪ .‬ע פתיחת תיבת הדו שיח לח על‬ ‫הכפתור ‘ניקוי’ כדי לנקות את הנתוני שנותרו מהשאילתא הקודמת‪.‬‬ ‫בשדה ‘תארי ’‪ ,‬הכנס ‪ 31/12/97‬בעמודה ‘מ’‪ ,‬ו ‪ 2/1/98‬בעמודה ‘עד’‪.‬‬ ‫בחר בפורמט ‘סיכומי ’ מתו רשימת הפורמטי ‪ ,‬שבתחתית תיבת הדו‬ ‫שיח‪.‬‬ ‫גרור את המספר ‪ 1‬משדה המיו לשדה שמשמאל לכותרת ‘מחלקה’‪ .‬כ‬ ‫תורה לרישומית למיי את נתוני השיחות לפי המחלקות שהגדרת‬ ‫בארגונ ‪.‬‬ ‫גרור את סימ הסיכו )‪ (Σ‬לשדה שמימי למחלקה והצב אותו ליד‬ ‫המספר ‪ .1‬כ תגדיר למחולל לסכ את השיחות לכל מחלקה‪.‬‬ ‫לח על הכפתור ‘שמור’ כדי לשמור את השאילתא‪ .‬קרא לשאילתא זו‬ ‫‘סיכומי לפי מחלקות’ ולח ‘אישור’‪ .‬תיבת הדו שיח שלפני צריכה‬ ‫להראות כ ‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪11‬‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫תוצאת השאילתא‬ ‫לח על כפתור ‘הפעלה’ להפקת הדוח‪ .‬דוח זה מכיל את רשימת כל‬ ‫המחלקות של ארגונ ‪.‬‬ ‫לכל מחלקה בדוח מופיעה שורת סיכו אחת‪ .‬בשורה זו מפורטי סיכו‬ ‫מספר השיחות שנעשו‪ ,‬סיכו מש השיחות‪ ,‬סיכו מספר הפעימות וס‬ ‫כל העלות לאות תאריכי שהגדרת בשאילתא‪.‬‬ ‫בסו הדוח כולו יופיעו אות סיכומי בחת של הארגו כולו‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫גר הדוחות‬ ‫לח על כפתור הגר )כפתור ‘עוגה’ משמאל לכפתור המדפסת( גר‬ ‫עמודות‪ ,‬המראה את מספר השיחות למחלקה יופיע לפני ‪ .‬באפשרות‬ ‫לבחור בי סוגי גרפי שוני ‪ :‬גר עמודות )‪ (Bar graph‬אנכי ואופקי‪,‬‬ ‫גר משטחי ‪ ,‬גר קווי )‪ ,(Line‬גר מדרגה‪ ,‬גר נקודות ותרשי פרוסות‬ ‫)‪ .(Pie Chart‬את כל הגרפי נית להציג בצורה דו ממדית או תלת‬ ‫ממדית‪ ,‬ולהוסי לה סמני המקלי על קריאת הנתוני ‪.‬‬ ‫חזור לעקומת העמודות ולח על כפתור המדפסת להדפסת הגר ‪ .‬הגר‬ ‫צרי להיראות כ ‪:‬‬

‫מ הסיכו אל הפירוט‬ ‫בדוגמא זו תשתמש ‪,‬במידע כללי מסוכ ‪ ,‬כמו זה שהפקת בדוגמא‬ ‫הקודמת‪ ,‬להשגת מידע מפורט יותר‪.‬‬ ‫התבונ בגר העמודות המופיע לעיל‪ .‬מספר השיחות הגבוה ביותר נעשה‬ ‫ע”י מחלקה ‪ ,1‬לכ נפיק עתה דוח מפורט למחלקה ‪.1‬‬ ‫בחר בשאילתא ‘סיכומי לפי מחלקות’ שיצרת בדוגמא קוד לכ‬ ‫ושמרת ב’שאילתות קבועות’‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪13‬‬


‫רישומית היכרות מהירה‬ ‫לח על הכפתור ‘אתחול’ על מנת לנקות את שדות הסיכומי והמיוני ‪.‬‬ ‫בשדה ‘מחלקה’ הכנס ‪ 1‬ה בעמודה ‘מ‪ ’..‬וה בעמודה ‘עד‪ .’..‬פעולה זו‬ ‫תצמצ את היק הדוח לשיחות שנעשו ע”י מחלקה ‪.1‬‬ ‫גרור את העיגול הצהוב ע המספר ‪ 1‬משדה המיו לשדה ‘מש ’‪ .‬כ‬ ‫תורה לרישומית למיי את השיחות שבוצעו רק ע”י מחלקה ‪ .1‬המיו יהיה‬ ‫לפי אורכ מהארוכה ביותר עד לקצרה ביותר‪.‬‬ ‫שנה את פורמט הדוח מ'סיכומי ' ל 'יעדי '‪.‬‬ ‫לח על הכפתור 'שמור' וכנה שאילתא זו 'מחלקה ‪ 1‬שיחות ארוכות‬ ‫ביותר'‪ .‬לח על הכפתור 'אישור' לשמירת השאילתא החדשה‪ .‬תיבת הדו‬ ‫שיח צריכה להראות כ ‪:‬‬

‫דוח השאילתא‬ ‫לח ‘הפעלה’ ליצירת הדוח‪ .‬במס ‘צפיה בדוחות’ יופיעו הפרטי‬ ‫המבוקשי על מחלקה ‪ .1‬השיחות בדוח ממוינות על פי משכ ‪ .‬בנוס לכ‬ ‫מופיעי יעד השיחה‪ .‬דפד לאור הדוח והתבונ בנתוני ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫רישומית היכרות מהירה‬

‫סיכו עד כה‬ ‫עד כה כתבת שאילתות פשוטות וניתחת נתוני בסיסיי ‪ .‬כעת אתה יודע‬ ‫כיצד לבצע את המשימות הבאות‪:‬‬ ‫•‬

‫הגדרת שאילתא חדשה‪ ,‬הגדרת ש עבורה ושמירתה כשאילתה‬ ‫קבועה‪.‬‬

‫•‬

‫השגת מידע כללי על תנועת שיחות הטלפו ‪.‬‬

‫•‬

‫ביצוע סיכומי לכל חלקי ארגונ ‪.‬‬

‫•‬

‫שימוש בגרפי לצור ניתוח הנתוני ‪.‬‬

‫• שימוש בדוחות סיכו כדי שתוכל להחליט אילו דוחות מפורטי‬ ‫ברצונ לראות‪.‬‬ ‫תוכל להשתמש במיומנויות בסיסיות אלו כדי להגדיר דוחות שוני לפי‬ ‫הדרישות המיוחדות של ארגונ ‪.‬‬ ‫בפרק הבא‪ ,‬תקבל הסברי מפורטי על כל האפשרויות המצויות‬ ‫בתפריטי השאילתות והדוחות‪ ,‬כ שתוכל לעשות שימוש מלא ברישומית‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪15‬‬


‫החלו הראשי של רישומית‬

‫החלו הראשי של רישומית‬ ‫נית להפעיל את הפונקציות המרכזיות של מערכת ניהול השיחות מהחלו‬ ‫הראשי‪ .‬החלו הראשי ברישומית מאפשר‪:‬‬ ‫•‬

‫גישה למחולל השאילתות‪.‬‬

‫•‬

‫התאמת המערכת לצרכי המדויקי ‪.‬‬

‫•‬

‫קבלת עזרה מיידית בכל שלב‪.‬‬

‫•‬

‫ביצוע פעולות על בסיס נתוני רישומית‪.‬‬

‫גישה אל מחולל השאילתות‬ ‫ישנ שלושה אופני גישה אפשריי אל מחולל השאילתות‪.‬‬ ‫שאילתות‬ ‫בחר בשאילתות מתו התפריט הראשי‪ .‬האפשרויות בתפריט מוסברות בפרק‬ ‫"הפקת דוחות"‪.‬‬ ‫כפתור שאילתא חדשה‬ ‫לח על כפתור זה על מנת לפתוח ישירות את תיבת הדו שיח של שאילתא‬ ‫חדשה‪.‬‬ ‫כפתור שאילתות קבועות‪.‬‬ ‫לח על כפתור זה על מנת להגיע ישירות אל תפריט השאילתות הקבועות‬ ‫המוגדרות במערכת‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫החלו הראשי של רישומית‬ ‫עומס חודשי‬ ‫לחיצה על כפתור זה‪ ,‬תציג סקירה גרפית מהירה של גודל תעבורת שיחות הטלפו‬ ‫בחודש האמור‪ ,‬לפי מיו ימי ‪.‬‬ ‫מדרי טלפוני‬ ‫לחיצה על כפתור זה‪ ,‬תציג את מדרי הטלפוני הארגוני‪ ,‬לפי‪ :‬מספר‪ ,‬ש וקבוצה‪.‬‬ ‫שלוחות‬ ‫לחיצה על כפתור זה‪ ,‬תציג את טבלת השלוחות לפי מספר וש ‪.‬‬ ‫זמ דוחות‬ ‫לחיצה על כפתור זה‪ ,‬תפתח את תיבת הדו שיח 'זמ דוחות'‬ ‫צפייה בדוחות‬ ‫לחציה על כפתור זה תאפשר צפייה בדוח‪ ,‬בגר ‪ ,‬בדוח מודפס‪ ,‬וכו'‪.‬‬

‫עזרה כיצד להשתמש בה ?‬ ‫לקבלת עזרה בנושא מסוי בכל שלב בפעולת המערכת‪ ,‬בחר "עזרה" מתפריט‬ ‫המערכת הראשי‪ ,‬לח על כפתור העזרה במס בו אתה נמצא או הקש >‪.<F1‬‬ ‫הגדר ש מתפריט ‪ BOOKMARK‬לנושא מסוי א תרצה לחזור ישירות אליו‬ ‫בהמש ‪ .‬בפע הבאה כשתרצה עזרה בנושא זה‪ ,‬בחר את ש הנושא המבוקש‬ ‫מתפריט ה ‪ ,BOOKMARK‬ומס העזרה בנושא זה יופיע מיד‪.‬‬ ‫בתפריט "עזרה" הראשי ישנ מספר תצורות שימושיות‪:‬‬ ‫•‬

‫הוראות שימוש ב"עזרה" ‪ :‬בחר ‪ ,How to use help‬מתפריט "עזרה"‬ ‫הראשי‪.‬‬

‫•‬

‫לרשימת נושאי עזרה עיקריי )רשימת תוכ ( בחר ‪ Contents‬בתפריט‬ ‫ה"עזרה"‪ .‬מתו רשימה זו בחר את הנושא המסוי הרלוונטי עבור ‪.‬‬

‫•‬

‫להצגת רשימת מילות מפתח לפי סדר א"ב הקש על מקש ‪ Search‬כאשר‬ ‫חלו "עזרה" ברישומית פתוח‪ .‬לח על המילה המבוקשת או הדפס אותה‬ ‫והקש >‪ .<Enter‬רשימת נושאי הקשורי למילת מפתח זו תעלה בפני ‪.‬‬ ‫בחר את הנושא המבוקש מתו רשימה זו‪.‬‬

‫•‬

‫מידע הנוגע לזכויות יוצרי מופיע תחת "אודות"‪ ,‬שבתפריט המשנה של‬ ‫"עזרה"‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪17‬‬


‫החלו הראשי של רישומית‬ ‫ימי במאגר הנתוני‬ ‫שדה זה מציג בפני את טווח התאריכי לגביה יש לרישומית מידע על שיחות‪.‬‬ ‫השדה ממוק מתחת לכפתורי שאילתות חדשות וקבועות‪.‬‬ ‫עומס חודשי‬ ‫לחיצה על מקש זה תציג סקירה גרפית מהירה של גודל תעבורת שיחות הטלפו‬ ‫בחודש האמור‪ .‬לפי מיו של ימי ‪.‬‬

‫נית להדפיס סקירה חודשית זאת ע"י לחיצה על כפתור המדפסת‪.‬‬ ‫לח על הכפתור כדי לתת ערכי לעמודות בגר ‪.‬‬

‫כמות זיכרו פנוי‬ ‫שדה זה מציג את כמות הזיכרו אשר נית להוסי ולאחס בכונ הקשיח‪.‬‬ ‫הכמות מבוטאת ב ‪.Mbytes‬‬ ‫שי לב‪ :‬א לא נותר מקו פנוי על הכונ הקשיח‪ ,‬נתוני השיחות עלולי‬ ‫ללכת לאיבוד!‬

‫‪18‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫הפקת דוחות‬ ‫מבוא‬ ‫עיקר עוצמתה של רישומית מצוי ביכולתה לסכ נתוני ולהפיק דוחות‬ ‫הנוגעי כמעט בכל היבט של מרכזית הטלפו ‪ .‬רישומית מאפשרת ל‬ ‫לבקר את השימוש שנעשה בטלפו ‪ ,‬בפקס ובמוד בכל חלקי ארגונ ‪.‬‬ ‫המערכת מאפשרת גמישות הפעלה והתאמת הדוחות התפורי לצרכי‬ ‫המיוחדי ‪ ,‬בי א רצונ בדוחות עדכניי ביותר‪ ,‬דוחות חודשיי או‬ ‫דוחות המספקי מידע אודות השימוש במשאבי המרכזייה על פני פרק זמ‬ ‫גדול‪.‬‬ ‫שני כלי הדיווח העיקריי ה השאילתות והדוחות‪ ,‬אות נית לבחור‬ ‫במס ההפעלה הראשי של רישומית‪ .‬השאילתות מאפשרות ל לבנות את‬ ‫הדוחות הרצויי ל ‪ ,‬ולשמור אות כשאילתות קבועות כ שתוכל‬ ‫להשתמש בה שוב במהירות ובנוחות‪ .‬הנתוני מוצגי בצורת טבלאות‪ ,‬א‬ ‫לעתי הדוחות מאפשרי לנתח את המידע ג בצורה גרפית‪.‬‬

‫שאילתות‬ ‫מחולל השאילתות של רישומית הוא כלי רב עוצמה שבעזרתו תגדיר על פי‬ ‫צרכי את מבנה הדוחות ואיזה מידע ייכלל בה ‪ .‬מחולל השאילתות‬ ‫מאפשר ל ‪:‬‬ ‫•‬

‫לבחור אילו נתוני יופיעו בדוחות‪.‬‬

‫•‬

‫לקבוע כיצד ימוינו הנתוני ובאיזה אופ יסוכמו‪.‬‬

‫•‬

‫לקבוע את פורמט הדוח‪.‬‬

‫יצירת שאילתא‬ ‫בבוא להפיק דוח חדש על פי דרישה‪ ,‬הצעד הראשו הוא יצירת שאילתא‪.‬‬ ‫את השאילתא תיצור באמצעות מס השאילתות‪ .‬כדי לגשת למס זה‬ ‫וליצור שאילתא חדשה בחר בשאילתות בתפריט הראשי‪ ,‬ומתת התפריט‬ ‫שיפתח בחר בשאילתות‪ ,‬או לח על הכפתור ‘שאילתא חדשה’‪ .‬מס‬ ‫השאילתות של רישומית יופיע על המס ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪19‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫תיבת הדו שיח של השאילתא‬ ‫תיבת הדו שיח ‘שאילתא חדשה’ מורכבת משלושה חלקי ‪:‬‬ ‫עמודת הסיכו והמיו ‪ ,‬שדות בסיס הנתוני ורשימת פורמט‬ ‫הדוח‪.‬‬

‫הזזת הסמ‬ ‫על מנת להזיז את הסמ לשדה הבא ) ולתיבות דו שיח אחרות (‬ ‫הקש>‪ . <Tab‬להזזת הסמ שדה אחד אחורה הקש‬ ‫>‪.<Shift+Tab‬‬ ‫מתקד …‬ ‫לח על כפתור 'מתקד ' כדי להוסי אופציות לתיבת הדו שיח‬ ‫"שאילתא"‪ ,‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע‪:‬‬

‫‪20‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫לכלול אחוז העמסה‬ ‫בחר בתיבה זו כדי להוסי תשלו קבוע למחלקה‪.‬‬ ‫לכלול מיסי‬ ‫בחר בתיבה זו כדי להוסי מס בעת הפקת הדוח מהמחולל שאילתות‪.‬‬

‫תצורת מכתב‬ ‫הגדרת כותרת עליונה ‪ /‬כותרת תחתונה‬ ‫תיבת הדו שיח 'כותרת עליונה‪/‬כותרת תחתונה' מאפשרת הוספת כותרות‬ ‫לדוחות המיוצרי במערכת‪.‬‬ ‫שבפינה השמאלית התחתונה במס השאילתא‬ ‫לח על כפתור‬ ‫על מנת לפתוח את תיבת הדו שיח הבאה‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪21‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫לח על במס העליו על מנת להקליד את הכותרת העליונה‪.‬‬ ‫לח במס התחתו על מנת להקליד את הכותרת התחתונה‪.‬‬ ‫השתמש בתפריט גר העבודה העליו כדי להתאי את הכותרת העליונה‬ ‫הרצויה בדוח‪.‬‬ ‫השתמש בתפריט גר העבודה התחתו כדי להתאי את הכותרת‬ ‫התחתונה הרצויה בדוח‪.‬‬ ‫השתמש בכפתור על מנת לבחור א הכותרות יופיעו בכל עמוד בדוח‪,‬‬ ‫בעמודי מסוימי ‪ ,‬או בעמוד הנ"ל ‪.‬‬ ‫לח על כפתור )הצג לפני הדפסה( כדי להציג את הדוח שהתקבל‬ ‫לאחר הוספת הכותרות שהגדרת‪.‬‬ ‫כותרות אלו ניתנות לשימוש בשאילתות אחרות‪ .‬על מנת לשמור כותרת‬ ‫בתת סיפריית ‪ HdrFtr‬בספריית ‪ Phonex‬לח 'שמור'‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫כדי לפתוח 'כותרת' שנשמרה בתת ספריית ‪ HdrFtr‬בספריית ‪Phonex‬‬ ‫לח על כפתור 'פתח'‪.‬‬ ‫א ברצונ לעבוד על כותרת חדשה בזמ שכותרת ששמרת כבר פתוחה‪,‬‬ ‫לח על כפתור 'חדש'‪.‬‬ ‫השתמש בכפתורי 'גזור'‪' ,‬העתק'‪' ,‬הדבק'‪' ,‬בטל'‪ ,‬על מנת לעבוד בחלו‬ ‫הטקסט‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫לח להוסי אוטומטית‪ ,‬קוב לכותרת עליונה‪ /‬תחתונה‪ .‬יש באפשרות‬ ‫להוסי את‬ ‫הנתוני הבאי ‪:‬‬ ‫תארי ‪ ,‬זמ ‪ ,‬שלוחה‪ ,‬ש השלוחה‪ ,‬מחלקה‪ ,‬תאור מחלקה‪ ,‬ש היררכיה‪,‬‬ ‫חשבו ‪ ,‬תאור חשבו ‪ ,‬פרויקט‪ ,‬תאור פרויקט‪.‬‬ ‫'שימוש בכותרת עליונה'‬

‫בחר באופציה זו כדי להגדיר את הכותרת הסטנדרטית בדוח‪.‬‬ ‫'החלף כותרת של הדוח'‬

‫בחר באופציה זו כדי להחלי את הכותרת הסטנדרטית בכותרת אותה‬ ‫הגדיר המשתמש‪.‬‬ ‫כדי לשתול ג את הכותרת שהגדיר המשתמש וג את הכותרת‬ ‫הסטנדרטית של הדוח השאר את אופציה 'שימוש בכותרת עליונה' ריקה‪.‬‬ ‫בחר 'כותרת תחתונה' כדי להגדיר את הכותרת התחתונה באותו אופ ‪.‬‬

‫שדות בסיס הנתוני‬ ‫לגבי כל שדה‪ ,‬הגדר את הקריטריו לנתוני שיופיעו בדוח‪ .‬א תשאיר שדה‬ ‫זה ריק‪ ,‬רישומית תציג בדוח את כל הנתוני האפשריי המתייחסי‬ ‫לשדה זה‪.‬‬ ‫א הנ מעוניי בתחו נתוני לכל שדה‪ ,‬הכנס את ערכי הקצה של תחו‬ ‫זה בעמודות ‘מ‪ ’..‬ו’עד‪ .’..‬א ברצונ להתייחס רק לער אחד של שדה‬ ‫מסוי ‪ ,‬הכנס את אותו ער בעמודות ‘מ‪ ’..‬ו’עד‪ ’..‬של אותו שדה‪.‬‬ ‫בבוא ליצור שאילתא חדשה לגמרי‪ ,‬אנו ממליצי ללחו על הכפתור‬ ‫‘ניקוי’ לש מחיקת הערכי השוני שנותרו מהגדרת השאילתא הקודמת ‪.‬‬ ‫תאריך‬

‫הכנס את תאריכי ההתחלה והסיו המבוקשי ‪ .‬נית להכניס ג את שעות‬ ‫ההתחלה והסיו ‪.‬‬ ‫דוגמא‪ :‬רצונ בשאילתא לגבי שיחות טלפו שנעשו מ ‪ 01/11/94‬בשעה‬ ‫‪ ,7:00‬עד ‪ 03/11/94‬בשעה ‪.17:00‬‬ ‫רשו את התארי בצורה שנה‪/‬חודש‪/‬יו ‪ ,‬לדוגמה ‪ .13/5/98‬א צורת‬ ‫התארי במערכת של שונה מצורה זו‪ ,‬עלי לרשו את התארי בצורה‬ ‫שהוגדרה‪ .‬לפרטי נוספי ‪ ,‬עיי בפסקה העוסקת בהגדרות בינלאומיות‬ ‫בפרק "התקנת רישומית"‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪23‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫נית לבחור תארי מתו לוח שנה‪ ,‬כדי לפתוח את הלוח שנה‪ ,‬לח על‬ ‫הח בשדה תארי ‪:‬‬ ‫לבחירת חודש לפני או אחרי החודש המופיע לח‬ ‫על החצי הימני או השמאלי לפי הצור ‪.‬‬ ‫א ברצונ לבחור חודש מתו הרשימה לח‬ ‫פעמיי על השדה בו מופיע חודש‪.‬‬ ‫לבחירת התארי של היו הנוכחי לח על כפתור '‬ ‫‪ 'TODAY‬המס ייסגר ובשדה התארי יופיע‬ ‫התארי שבחרת‪.‬‬ ‫לנוחיות ‪ ,‬רישומית מאפשרת מספר קודי מקוצרי לתאריכי ‪ .‬קודי‬ ‫תאריכי אלו ניתני לשימוש ה בשאילתות וה בדוחות ‪.‬‬ ‫בחירת קוד תאריך‬

‫במהל בניית השאילתא תרצה לרוב להגבילה לתחו תאריכי ‪ ,‬ולש כ‬ ‫תצטר להכניס שני תאריכי ‪ :‬תארי התחלה בעמודה ‘מ‪ ’..‬ותארי‬ ‫סיו בעמודה ‘עד‪..’.‬‬ ‫תוכל לבחור תארי על ידי הכנסתו ישירות או על ידי שימוש בקוד‬ ‫התאריכי של רישומית‪.‬‬

‫קודי התאריכי של רישומית‬ ‫משמעות כל קוד תארי נקבעת בהתא לעמודה שבו הוא מוכנס‪ .‬בטבלה‬ ‫הבאה מרוכזי קודי התארי ומשמעות ביחס לכל עמודה‪:‬‬ ‫עד תארי‬ ‫מתארי‬ ‫קוד‬ ‫היו הנוכחי‬ ‫היו הנוכחי‬ ‫‪d‬‬ ‫‪ n‬ימי לפני היו הנוכחי‬ ‫‪ n‬ימי לפני היו הנוכחי‬ ‫‪w‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪-m‬‬

‫השבוע הנוכחי‪ ,‬החל מיו ראשו‬ ‫האחרו‬ ‫היו הראשו של החודש הנוכחי‬ ‫היו הראשו של החודש הקוד ‪.‬‬ ‫היו הראשו של החודש לפני ‪n‬‬ ‫חודשי ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫היו‬ ‫היו‬ ‫היו האחרו של החודש‬ ‫הקוד ‪.‬‬ ‫יו אחרו של אותו חודש‬ ‫‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫‪-mn‬‬

‫היו ה ‪ n‬של החודש שעבר‪.‬‬

‫‪y‬‬ ‫‪-y‬‬ ‫‪-ny‬‬

‫הראשו לינואר שנה זו‪.‬‬ ‫הראשו לינואר‪ ,‬שנה קודמת‪.‬‬ ‫הראשו לינואר לפני ‪ n‬שני ‪.‬‬

‫היו ה ‪ n‬של החודש‬ ‫הנוכחי‬ ‫היו ‪.‬‬ ‫‪ 31/12‬שנה קודמת‬ ‫‪ 31/12‬של אותה שנה‪.‬‬

‫שלוחה‬ ‫תוכל להגדיר שלוחה מסוימת אשר לה יופק דוח או תחו שלוחות‪.‬‬ ‫אפשרויות מורחבות לשלוחה‬ ‫לח על הכפתור הנמצא מימי לתווית ‘שלוחה’ כדי להשתמש‬ ‫באפשרויות המורחבות של שדה השלוחה‪ .‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע‬ ‫בפני ‪.‬‬

‫רשימה שלוחות חלופית‬

‫השתמש באפשרות זו כדי להפיק דוח עבור רשימת שלוחות מסוימות‪.‬‬ ‫הכנס את מספרי השלוחות המבוקשות בשדה התחתו המופיע בחלו ‪,‬‬ ‫כאשר המספרי מופרדי על ידי ‘;’‪ .‬הרשימה יכולה לכלול עד ‪ 20‬מספרי‬ ‫שלוחות‪ .‬נית להוסי שלוחות לרשימה על ידי לחיצה על ובחירה מתו‬ ‫רשימת השלוחות במערכת‪.‬‬ ‫התייחסות לשדה 'שלוחה ‪'2‬‬

‫במידה ויש אפשרות של חיוב שלוחה בשיחה שביצעה שלוחה אחרת ע"י‬ ‫הקלדת קוד‪ ,‬וברצונ לראות את מספר השלוחה שמבצעת את השיחה‬ ‫ואת מספר השלוחה שחויבה בעבור שיחה זו‪ ,‬יש לסמ ג את האופציה‬ ‫הזו‪).‬אופציה זו קיימת רק לגבי מרכזות שמשדרות נתו זה(‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪25‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫תפקוד השלוחה‬

‫השתמש באפשרות זו כדי לכלול בדוח רק שלוחות המשמשות לתפקוד‬ ‫מסוי ‪ .‬לח על הח הפותח את רשימת תפקודי השלוחות‪ ,‬ובחר ממנה‬ ‫את תפקוד השלוחה המבוקש‪ .‬ער ברירת המחדל של אפשרות זו היינו‬ ‫‘הכל‪’.‬‬

‫לח‬ ‫כדי לחזור‬ ‫כדי לאשר את האפשרויות המורחבות שבחרת‪ ,‬או‬ ‫כדי לנקות‬ ‫אל מס השאילתא הראשי מבלי לקבל ‪ .‬לח על הכפתור‬ ‫את השדות ולבטל את האפשרויות המורחבות‪ .‬א אכ השתמשת‬ ‫באפשרויות המורחבות הכפתור שמימי לתווית ‘שלוחה’ יראה כ ‪:‬‬

‫מחלקה‬ ‫השתמש בקריטריו זה‪ ,‬א ברצונ לכלול בדוח רק שלוחות מיחידה‬ ‫ארגונית מסוימת או של תחו יחידות ארגוניות‪ .‬המונח "יחידה ארגונית"‬ ‫מתייחס לרמה היררכית כלשהי בארגונ ‪ ,‬ובדוגמא שלפנינו‪ ,‬מחלקה‪.‬‬ ‫הכנס בשדות המחלקה את המחלקה אותה אתה מעוניי לראות‪ ,‬או את‬ ‫תחו המחלקות אות אתה מעוניי לראות‪.‬‬ ‫כאשר תתקי את המערכת‪ ,‬הטכנאי יעבוד אית כדי להגדיר את‬ ‫ההיררכיה של ארגונ ‪ .‬מערכת "רישומית" מאפשרת להגדיר עד חמש‬ ‫רמות היררכיה‪.‬‬ ‫כדי להפיק דוחות על רמת היררכיה שונה מהרמה הנמוכה ביותר‪ ,‬לח‬ ‫ע העכבר לחיצה כפולה על המילה "מחלקות" במחולל הדוחות‪ ,‬והיא‬ ‫תשתנה לרמת היררכיה גבוהה יותר‪ .‬כעת תוכל להפיק דוחות על רמה זו‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫לדוגמא‪ ,‬יתכ שארגונ מחולק למפעלי ובכל מפעל ישנ מספר חטיבות‪,‬‬ ‫ובכל חטיבה יש מספר מחלקות‪ .‬כדי להפיק דוח על מפעל מסויי ‪ ,‬לח‬ ‫פעמיי ע העכבר על המלה "מחלקות" במחולל הדוחות‪ .‬המילה‬ ‫"מחלקות" תשתנה למילה "חטיבות"‪ .‬לח שוב פעמיי על המילה‬ ‫"חטיבות" והיא תשתנה "למפעלי "‪ .‬כעת הכנס את קוד המפעל המבוקש‬ ‫)או בחר אותו מהרשימה( בשדה "מ" ובשדה "עד"‪.‬‬

‫אפשרויות מורחבות לשדה מחלקה‬ ‫בנוס לדר שתוארה לעיל‪ ,‬יש דר נוספת לשנות את רמת ההיררכיה‬ ‫עליה יפעל שדה זה‪ .‬לח על הכפתור הנמצא מימי לתווית ‘מחלקה’ כדי‬ ‫להשתמש באפשרויות המורחבות של שדה המחלקה‪ .‬תיבת הדו שיח‬ ‫הבאה תופיע בפני ‪.‬‬

‫רמה‬

‫בחלו זה תוכל לבחור את הרמה הארגונית עליה יפעל שדה המחלקה‪.‬‬ ‫לח על הכפתור ע המשולש ההפו כדי לפתוח את רשימת הרמות‬ ‫ההיררכיות בארגונ ‪ .‬בחר את הרמה המבוקשת ולח על כדי לאשר‪,‬‬ ‫כדי לחזור אל מס השאילתא הראשי מבלי לשנות את הרמה‬ ‫או‬ ‫הארגונית‪ .‬א הרמה הוגדרה לכל רמה אחרת פרט לרמה הנמוכה ביותר‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הכפתור שמימי לש השדה יראה כ ‪:‬‬

‫עלות‬ ‫השתמש בקריטריו זה‪ ,‬א ברצונ לכלול בדוח רק שיחות‪ ,‬שעלות כל‬ ‫אחת מה גדולה ממחיר מבוקש‪ ,‬קטנה ממחיר מבוקש או נמצאת בתחו‬ ‫מבוקש‪ .‬כמו כ ‪ ,‬נית לקבוע תחו בפעימות במקו במחיר‪ .‬כדי לעשות‬ ‫זאת‪ ,‬יש להוסי את האות ‪ P‬אחרי הער בשדה העלות‪) .‬לדוגמה‪10P ,‬‬ ‫כדי לקבוע תחו של ‪ 10‬פעימות(‪.‬‬ ‫אפשרויות מורחבות לעלות‬ ‫נית להגדיר את שדה העלות כ שעלות השיחות תחושב כאילו בוצעו דר‬ ‫חברת טלפוני מסוימת )לא בהכרח החברה דרכה באמת בוצעו השיחות(‬ ‫או מאיזור מקור מסוי ‪ .‬לח על הכפתור שמימי לתווית "עלות" כדי‬ ‫להשתמש באפשרות זו‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪27‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫חברה‬

‫השתמש באפשרות זו כדי לחשב את עלות השיחות כאילו בוצעו דר‬ ‫חברה זו‪.‬‬ ‫איזור מקור‬

‫השתמש באפשרות זו כדי לחשב את עלות השיחות כאילו בוצעו מאיזור‬ ‫מקור זה‪.‬‬ ‫חברות נוספות עבור פורמט סיכומים‬

‫השתמש באפשרות זו כדי לבחור עד ‪ 6‬זוגות נוספי של חברה ואזור‬ ‫מקור עבור פורמט סיכומי ‪.‬‬ ‫כדי להוסי חברה ואזור מקור‪ ,‬בחר את הצרו המבוקש‪ ,‬ואח"כ לח על‬ ‫מנת להוסיפ לרשימה‪.‬‬ ‫כדי למחוק את הצירו עמוד עליו ע הסמ ‪ ,‬ולח על כפתור‬

‫‪28‬‬

‫כדי לחזור‬ ‫כדי לאשר את החברה ואיזור המקור שבחרת‪ ,‬או‬ ‫לח‬ ‫אל מס השאילתא הראשי מבלי לקבל ‪ .‬לח על הכפתור‬ ‫כדי לנקות‬ ‫את השדות ולבטל את האפשרויות המורחבות‪ .‬א אכ השתמשת‬ ‫באפשרויות המורחבות הכפתור שמימי לתווית ‘עלות’ יראה כ ‪. :‬‬ ‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫מש‬ ‫השתמש בקריטריו זה‪ ,‬א ברצונ לכלול בדוח רק שיחות שנמשכו יותר‬ ‫ממש שיחה מינימלי‪ ,‬פחות ממש שיחה מקסימלי‪ ,‬או בתו תחו‬ ‫מבוקש‪ .‬זמ מש השיחה יוכנס במבנה ‪ MMM:SS.‬לדוגמא‪ :‬הכנס‬ ‫‪ 80:00‬א רצונ במש שיחה של שעה ו ‪ 20‬דקות‪.‬‬ ‫אפשרויות מורחבות למש‬ ‫אפשרות זו קיימת רק כאשר פורמט הדוח הוא סיכומי או סיכומי‬ ‫בתנאי‪ .‬נית להגדיר את שדה המש על פי מש השיחה או על פי מש‬ ‫הצלצול‪ .‬בחר "מש צלצול" כדי ששדה המש יוגדר כמש הצלצול‪.‬‬

‫כדי לחזור אל מס‬ ‫כדי לאשר את ההגדרה שבחרת‪ ,‬או‬ ‫לח‬ ‫השאילתא הראשי מבלי לקבלה‪ .‬א הגדרת את השדה כמש הצלצול‪,‬‬ ‫הכפתור שמימי לתווית ‘מש ’ יראה כ ‪. :‬‬

‫יעד‬ ‫השתמש בקריטריו זה‪ ,‬א ברצונ לכלול בדוח רק שיחות שנעשו אל יעד‬ ‫מסוי או אל תחו יעדי ‪ .‬לדוגמא‪ ,‬יעד יכול להיות כל השיחות הבי‬ ‫לאומיות‪ ,‬או כל השיחות לעיר מסוימת‪ .‬נית להכניס בשדה זה ג‬ ‫קבוצות יעדי ‪.‬‬ ‫נית ג לבצע שאילתא על פי ספרות אחרונות ביעד ע"י הוספת הסימ *‬ ‫לפני המספר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬שאילתא מיעד ‪ *736546‬עד יעד ‪ 736546‬תציג ג‬ ‫שיחה ליעד ‪ 736546‬וג ליעד ‪.736546 052‬‬ ‫נית להוסי את הסימ ~ כדי למחוק את היעד‪ ,‬או טווח היעדי ‪.‬‬ ‫לדוגמא‪:‬‬ ‫כדי להוציא את טווח היעדי מ ‪100‬עד ‪ 200‬הקלד ‪ ~100‬בשדה 'מיעד' ו‬ ‫‪ ~200‬בשדה 'ליעד' ‪.‬‬ ‫בנוס לכ ‪ ,‬נית לבצע שאילתא על פי קוד חיוג )במרכזיות טלפוני בה‬ ‫משתמשי בקוד כזה(‪ .‬כדי ששדה היעד יגדיר קוד חיוג‪ ,‬הוס את הסימ‬ ‫‪ #‬לפני קוד החיוג המבוקש‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪29‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫שיטת סיכו יעדי‬ ‫לח על הכפתור הנמצא מימי לתווית ‘יעד’ על מנת להגדיר למערכת‬ ‫כיצד לסכ את נתוני השיחות על פי היעדי ‪ .‬אפשרויות מורחבות אלו‬ ‫תקפות רק א בחרת לסכ על פי יעד השיחה‪ .‬תיבת הדו שיח ‘שיטת‬ ‫סיכו יעדי ’ הבאה תיפתח‪:‬‬

‫כל הספרות‬

‫בחר באפשרות זו כדי למיי ולסכ בנפרד את כל השיחות בדוח שנעשו‬ ‫אל מספר מחויג מסוי ‪ .‬זאת ג ברירת המחדל של המערכת‪.‬‬ ‫לפי יעדים‬

‫בחר באפשרות זו כדי למיי ולסכ בנפרד את כל השיחות בדוח שנעשו‬ ‫אל היעדי שהגדרת בטבלת היעדי ‪.‬‬ ‫לפי קבוצות יעדים‬

‫בחר באפשרות זו כדי למיי ולסכ בנפרד את כל השיחות בדוח לפי‬ ‫קבוצות היעדי שהגדרת בטבלת קבוצות היעדי ‪.‬‬ ‫לפי סוגי יעדים‬

‫בחר באפשרות זו כדי למיי ולסכ בנפרד את כל השיחות בדוח לפי סוגי‬ ‫היעדי שהגדרת בטבלת סוגי היעדי שבמודול ההתקנה‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫לפי ספרות‬

‫בחר באפשרות זו כדי למיי ולסכ בנפרד את כל השיחות בדוח שנעשו‬ ‫אל מספרי מחויגי ‪ ,‬המתחילי באות ספרות‪ .‬לדוגמא‪ ,‬כדי לסכ את‬ ‫כל השיחות שנעשו אל יעדי המתחילי באות שתי ספרות‪ ,‬בחר‬ ‫באפשרות סיכו יעדי לפי ספרות והכנס ‪ 2‬בשדה שליד אפשרות זו‪ .‬נית‬ ‫להשתמש באפשרות זאת לסיכו שיחות לאזור חיוג מסוי או לאר‬ ‫מסוימת‪.‬‬ ‫סינון‬

‫נית לבחור שהדוח ליעד ימוי לפי על קבוצות יעדי שהוגדרו או עפ"י‬ ‫יעד מחוייג ‪.‬‬ ‫דוח זה מאפשר קיצור וסיכו ‪ ,‬בטווח מדרי הטלפוני ‪ .‬כדי לבחור‬ ‫קבוצות ממדרי הטלפוני ‪ ,‬סמ את השדה "קבוצת יעדי "‪ .‬כשתסגור‬ ‫את תיבת הדו שיח ישתנה ש השדה מ'יעד' ל'קבוצות יעדי ' ‪.‬‬ ‫ה‬

‫בקבוצות יעדי פותח חלו של קבוצות יעדי ‪.‬‬

‫לביטול וחזרה‬ ‫לאישור שיטת סיכו היעדי שבחרת או‬ ‫לח‬ ‫כדי לבטל את האפשרויות‬ ‫למס השאילתא הראשי ללא שינוי‪ .‬לח‬ ‫המורחבות ולחזור לברירת המחדל‪ .‬א אכ הגדרת שיטת סיכו יעדי‬ ‫מסוימת הכפתור שמימי לתווית ‘יעד’ יראה כ ‪. :‬‬

‫שעת השיחה‬ ‫השתמש בקריטריו זה כדי לכלול בדוח רק שיחות שנעשו משעה מסוימת‬ ‫ביו ‪ ,‬עד שעה מסוימת ביו או בתחו שעות מבוקש‪ .‬כ ‪ ,‬למשל‪ ,‬תוכל‬ ‫לראות רק את השיחות שהתבצעו בשעות העבודה המקובלות‪ ,‬או רק‬ ‫שיחות‪ ,‬שנעשו לאחר השעה ‪.21:00‬‬ ‫אלומה‬ ‫השתמש בקריטריו זה כדי לכלול בדוח רק שיחות‪ ,‬שנעשו דר אלומה‬ ‫מסוימת או בתחו אלומות מבוקש‪.‬‬ ‫אפשרויות מורחבות לאלומה‬

‫נית להגדיר את המיו על פי אלומה או חברה‪ .‬באפשרות לבחור את‬ ‫רשימת החברות שהשיחות המחויגות דרכ יכללו או לא יכללו בדוח‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪31‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫לביטול וחזרה למס‬ ‫לאישור שיטת המיו שבחרת או‬ ‫לח‬ ‫כדי לבטל את האפשרויות‬ ‫השאילתא הראשי ללא שינוי‪ .‬לח‬ ‫המורחבות ולחזור לברירת המחדל‪ .‬א אכ הגדרת שיטת מיו לפי חברה‬ ‫מסוימת הכפתור שמימי לתווית ‘אלומה’ יראה כ ‪. :‬‬

‫עורק‬ ‫השתמש בקריטריו זה כדי לכלול בדוח רק שיחות‪ ,‬שנעשו דר עורק‬ ‫מסוי או בתחו עורקי מבוקש‪.‬‬ ‫חשבו‬ ‫באפשרות להפיק את השאילתא עבור חשבו מסוי או עבור תחו‬ ‫חשבונות מבוקש‪ .‬כדי להפיק עבור תחו חשבונות הכנס בעמודה "מ" את‬ ‫קוד החשבו הנמצא בתחילת התחו ‪ ,‬ועמודה "עד" את קוד החשבו‬ ‫הנמצא בסו התחו ‪.‬‬ ‫כדי להפיק עבור חשבו מסוי ‪ ,‬הכנס את אותו קוד החשבו בשתי‬ ‫העמודות‪ .‬השאר שדות אלו ריקי א ברצונ לכלול את כל החשבונות‬ ‫האפשריי בשאילתא‪.‬‬ ‫סוג השיחה‬ ‫סוגי השיחות הראשיי ה ‪:‬‬ ‫‪OUT‬‬ ‫‪IN‬‬ ‫‪INTERNAL‬‬

‫‪32‬‬

‫שיחות יוצאות מהמרכזיה של ‪.‬‬ ‫שיחות נכנסות למרכזיה של ‪.‬‬ ‫שיחות בי שלוחות בתו הארגו ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫אפשרויות מורחבות לסוג שיחה‬

‫השתמש באפשרות זו כדי לבחור מאפייני מיוחדי של השיחות שיכללו‬ ‫בדוח‪.‬‬

‫לאחר שתגדיר תנאי ‪ ,‬תוכל לחזור למצב ההתחלתי על ידי לחיצה על‬ ‫‪ .‬סוגי השיחות הקיימי ה ‪:‬‬ ‫‪Star‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪End‬‬ ‫‪Conference‬‬ ‫‪Trunk‬‬ ‫‪Disa‬‬ ‫‪Abandoned‬‬ ‫‪Private‬‬ ‫‪Bad‬‬ ‫‪Transferred‬‬ ‫‪Forwarded‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫שיחות שהחלו בשלוחה מסוימת והועברו‪.‬‬ ‫שיחות שהסתיימו בשלוחה מסוימת אליה הועברה‬ ‫השיחה‪.‬‬ ‫שיחות ועידה‪.‬‬ ‫שיחות המבוצעות מעורק לעורק‪.‬‬ ‫שיחות שבוצעו על ידי שלוחה מסוימת א חויבו‬ ‫בחשבו שלוחה אחרת‪.‬‬ ‫שיחות שהגיעו למרכזיה‪ ,‬א ננטשו לפני שהגיעו‬ ‫לשלוחה מסוימת‪.‬‬ ‫שיחות אישיות‪.‬‬ ‫שיחות שנופו לפי הקריטריוני שהגדרת בספי ניפוי‬ ‫שיחות‪.‬‬ ‫שיחות שהועברו בי שלוחות‬ ‫סוג שיחה זה מתאר שיחות שהועברו או "נלכדו" על‬ ‫ידי שלוחה אחרת‪ .‬שיחה זו מגיעה אל שלוחה אחרת‬ ‫‪33‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫‪Busy‬‬

‫מזו שאליה התכוו יוז השיחה‬ ‫שיחות אשר לא הושלמו כיוו שיעד השיחה היה תפוס‬ ‫‪.‬‬

‫נית להכליל בדוח שיחות אשר מתאימות לתנאי מסוי ‪ ,‬או שיחות שלא‬ ‫מתאימות לתנאי מסוי ‪ .‬על מנת להכליל שיחות אשר מתאימות לאחד‬ ‫התנאי ‪ ,‬סמ את תיבת ה = המתאימה לתנאי זה‪ .‬על מנת להכליל‬ ‫שיחות אשר אינ מתאימות לתנאי זה‪ ,‬סמ את תיבת ה ≠ המתאימה‪.‬‬ ‫לאחר מכ ‪ ,‬החלט הא ברצונ להכליל רק שיחות שעונות על כל התנאי‬ ‫שהגדרת‪ ,‬או שברצונ להכליל את כל השיחות שעונות על אחד או יותר‬ ‫מהתנאי שהגדרת‪ .‬לדוגמה‪ ,‬א בחרת את התנאי הבאי ‪:‬‬

‫אז שיחות ‪ Start, DISA,‬ו ‪ Bad‬יוצאות ייכנסו לדוח‪ ,‬מבלי להכליל את‬ ‫אות שיחות מביניה המוגדרות כ‪. Private-‬‬ ‫‪34‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫שי לב‪ :‬בדוגמה לעיל‪ ,‬במס הגדרת השאילתא‪ ,‬מתו סוגי השיחות‬ ‫הראשיי נבחר סוג שיחה ‪.Out‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪35‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫שיטות מיו‬ ‫ייחודו של מחולל השאילתות ברישומית הוא ביכולת מיו הנתוני‬ ‫בדוחות‪ .‬תוכל להגדיר פרמטרי למיו שיסייעו ל לארג את הנתוני‬ ‫לפי צרכי ‪ .‬בשאילתא אפשרות של עד ‪ 5‬רמות מיו ‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬כדי להפיק דוח‪ ,‬הממוי לפי המחלקות בארגונ ‪ ,‬ולכל מחלקה‬ ‫לבצע מיו נוס לפי שלוחות‪ ,‬גרור את המספר ‘‪ ’1‬לעמודת המיו והצב‬ ‫אותו בשדה שמשמאל למילה 'מחלקה'‪ .‬לאחר מכ ‪ ,‬גרור את המספר ‘‪’2‬‬ ‫והצב אותו בשדה שמשמאל למילה 'שלוחה'‪.‬‬ ‫תוכל לקצר פעולה זאת על ידי לחיצת כפולה באמצעות העכבר בשדה‬ ‫המבוקש‪ .‬כדי לשנות את דר המיו לח 'אתחול' למחיקת סימני המיו‬ ‫מעמודת המיו ‪.‬‬

‫סיכו‬ ‫תוכל להורות למחולל השאילתות לאילו שדות יופיעו שורות סיכו בדוח‪.‬‬ ‫את סימ הסיכו תוכל להוסי רק לשדה שהוגדר כשדה מיו ‪ ,‬וכבר קיי‬ ‫בו סימ המיו ‪.‬‬ ‫סיכו ‪Σ‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬א ברצונ לקבל סיכו על כל השיחות ביו מסוי ‪ ,‬גרור את‬ ‫סימ הסיכו ‪ ,Σ ,‬אל השדה שמשמאל לתווית 'תארי '‪.‬‬ ‫ד ‪P‬‬ ‫השתמש בסימ זה א ברצונ להתחיל ד חדש לאחר שורת סיכו של‬ ‫שדה מסוי ‪ .‬כ תינת ל האפשרות לחלוקה נוחה של הדוחות בתו‬ ‫ארגונ ‪ .‬לצור כ ‪ ,‬גרור את סימ הד ‪ ,P ,‬והנח אותו ליד סימ הסיכו‬ ‫בשדה המבוקש‪.‬‬

‫סיכו עד כה‬ ‫המיו מתבצע באמצעות תהלי של גרירה וסימו ‪.‬‬ ‫כדי להגדיר רמת מיו עבור שדה מסוי ‪ ,‬גרור את סימ מספר המיו והנח‬ ‫אותו בעמודת המיו של השדה המבוקש‪ .‬זאת תוכל לעשות ג על ידי‬ ‫לחיצה כפולה באמצעות העכבר בתו עמודת המיו של השדה המבוקש‪.‬‬ ‫לחיצת העכבר הכפולה הבאה תציב את רמת המיו הבאה בשדה בו היא‬ ‫נלחצה‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫להוספת סיכו לדוח‪ ,‬גרור את סימ הסיכו ‪ ,Σ ,‬אל עמודת המיוני‬ ‫שמשמאל לשדה המבוקש‪ ,‬והנח אותו ליד סימ רמת המיו ש ‪.‬‬ ‫כדי להתחיל ד חדש לאחר סיכו כלשהו‪ ,‬גרור את סימ הד ‪ ,P ,‬אל‬ ‫עמודת המיוני שמשמאל לשדה המבוקש‪ ,‬והנח אותו ליד סימ הסיכו‬ ‫ש ‪.‬‬ ‫לח על הכפתור ‘אתחול’ כדי לנקות את עמודת המיוני והסיכומי ‪.‬‬ ‫פורמטי הדוחות‬ ‫תוכל להפיק כל דוח במספר פורמטי שוני ‪ .‬בחר את הפורמט הרצוי ל‬ ‫מתו רשימת הפורמטי ‪.‬‬ ‫ש הפורמט יודפס בראש הדוח אותו תפיק‪ ,‬ויתאר את המידע שבדוח‬ ‫ואת אופ עריכתו ‪.‬‬ ‫כדי לקבוע את כותרת הדוח שמור את השאילתא כשאילתא קבועה‪ ,‬על‬ ‫ידי לחיצה על ‘שמור’‪ .‬הש אותו תית לשאילתא יופיע בכותרת הדוח‪.‬‬ ‫הנתוני הבאי יופיעו בכל דוח‪:‬‬ ‫•‬

‫ש ארגונ ‪.‬‬

‫•‬

‫תארי הפקת הדוח‪.‬‬

‫•‬

‫כותרת הדוח‪.‬‬

‫•‬

‫תארי תחילה וסיו של בסיס הנתוני לאותו דוח‪.‬‬

‫רגיל‬ ‫הפורמט הרגיל מציג את האינפורמציה הבסיסית לכל שיחה הכוללת‪:‬‬ ‫שלוחה‪ ,‬ש ‪ ,‬קוד מחלקה‪ ,‬תארי ‪ ,‬יו ‪ ,‬שעה‪ ,‬מש שיחה‪ ,‬עלות ומספר‬ ‫מחויג‪.‬‬ ‫כל סיכו שתגדיר בשאילתא יוסי שורת סיכו בסו כל קבוצת שיחות‬ ‫בהתא לרמת המיו ‪ .‬לדוגמא‪ ,‬א הגדרת דוח ממוי ע סיכו לפי‬ ‫תארי ‪ ,‬שורת הסיכו תופיע בדוח בסו כל רשימת השיחות לכל יו ‪.‬‬ ‫רוחב דוח זה ‪ 80‬תווי ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪37‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫דוגמת דוח רגיל‪:‬‬

‫יעדי‬ ‫פורמט היעדי מכיל את הנתוני הבאי עבור כל שיחה‪ :‬שלוחה‪ ,‬ש ‪,‬‬ ‫תארי ‪ ,‬יו ‪ ,‬שעה‪ ,‬מש ‪ ,‬עלות‪ ,‬מספר מחויג ויעד השיחה‪ .‬רוחב דוח זה‬ ‫‪ 80‬תווי ‪.‬‬ ‫דוגמת דוח יעדי ‪:‬‬

‫סיכומי‬ ‫פורמט הסיכומי מציג רק את שורות סיכו הנתוני לכל שדה שהגדרת‬ ‫כשדה סיכו בשאילתא‪.‬‬ ‫דוגמת דוח סיכומי )לפי מש (‪:‬‬ ‫‪38‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫ארבע העמודות השמאליות יופיעו תמיד בפורמט זה‪ :‬מספר השיחות‪,‬‬ ‫מש השיחות‪ ,‬מספר הפעימות ועלות ‪ .‬כל שדה סיכו נוס שתגדיר יוצג‬ ‫בצידו הימני של הדוח‪ ,‬על פי סדר המיו ‪.‬‬

‫סיכומי בתנאי‬ ‫פורמט סיכומי בתנאי כולל את סיכו השיחות בחיתו ע תנאי מסוי‬ ‫אותו הגדרת‪ .‬נית לבצע דוח זה עבור תנאי של מש השיחה או עלות‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬בפורמט סיכומי בתנאי תוכל לראות שלוחה שסיכו מש כל‬ ‫השיחות שבוצעו ממנה עבר ס מסוי שהגדרת‪ .‬בפורמט רגיל‪ ,‬א תגדיר‬ ‫מש שיחה מינימלי של ‪ 5‬דקות‪ ,‬שיחות של ‪ 3‬דקות לא יופיעו בדוח‪ .‬אבל‬ ‫מה לגבי שלוחה שביצעה ‪ 125‬שיחות של ‪ 3‬דקות? בעוד שבפורמט רגיל‬ ‫הער המבוקש של שיחה בודדת הוא זה שמושווה מול הקריטריו‬ ‫המבוקש‪ ,‬הרי שבפורמט הסיכומי בתנאי סיכו כל הערכי המבוקשי‬ ‫הוא זה שמושווה מול הקריטריו המבוקש‪.‬‬ ‫דוגמת דוח סיכומי בתנאי‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪39‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫ארבע העמודות השמאליות יופיעו תמיד בפורמט זה‪ :‬מספר השיחות‪,‬‬ ‫מש השיחות‪ ,‬מספר הפעימות ועלות ‪ .‬כל שדה סיכו נוס שתגדיר יוצג‬ ‫בצידו הימני של הדוח‪ ,‬על פי סדר המיו ‪.‬‬ ‫מורחב‬ ‫הפורמט המורחב כולל את כל הנתוני הקיימי לכל שיחה המופיעה‬ ‫בדוח‪ :‬שלוחה‪ ,‬ש ‪ ,‬מחלקה‪ ,‬תארי ‪ ,‬יו ‪ ,‬שעה‪ ,‬אלומה‪ ,‬עורק‪ ,‬סוג שיחה‪,‬‬ ‫מש ‪ ,‬פעימות‪ ,‬עלות והמספר המחויג‪ .‬רוחב הדוח ‪ 132‬תווי ‪.‬‬ ‫דוגמת דוח מורחב‪:‬‬

‫פורמט זה כולל ג עמודה אודות סוג השיחה‪ .‬כל סוג שיחה מאופיי על‬ ‫ידי קוד מסוי ‪ ,‬כאשר הקודי השוני מפורטי להל ‪:‬‬ ‫‪O‬‬ ‫‪40‬‬

‫שיחה יוצאת‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫‪I‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪E‬‬ ‫‪P‬‬

‫שיחה נכנסת‪.‬‬ ‫שיחה מנופה‪.‬‬ ‫שיחה מעורק לעורק‪.‬‬ ‫שיחת ‪.DISA‬‬ ‫שיחה שננטשה)‪(Abandoned‬‬ ‫שיחה שהועברה‬ ‫תפוס‬ ‫התחלה‬ ‫סו‬ ‫שיחה פרטית‬

‫לעתי יופיעו צרופי שוני של הקודי ‪ .‬להל מספר דוגמאות‪:‬‬ ‫‪BO‬‬ ‫‪BI‬‬ ‫‪TO‬‬ ‫‪OD‬‬ ‫‪OS‬‬ ‫‪IS‬‬ ‫‪OE‬‬ ‫‪IE‬‬

‫שיחה יוצאת מנופה‪.‬‬ ‫שיחה נכנסת מנופה‪.‬‬ ‫שיחה יוצאת מעורק לעורק‪.‬‬ ‫שיחת ‪ DISA‬יוצאת‪.‬‬ ‫שיחה יוצאת מועברת לשלוחה אחרת‪.‬‬ ‫שיחה נכנסת מועברת לשלוחה אחרת‪.‬‬ ‫שיחה יוצאת שהועברה משלוחה‪.‬‬ ‫שיחה נכנסת שהועברה משלוחה‪.‬‬

‫יעדי מורחב‬ ‫פורמט היעדי המורחב כולל את הפרטי הבאי ‪ :‬שלוחה‪ ,‬ש ‪ ,‬מחלקה‪,‬‬ ‫תארי ‪ ,‬יו ‪ ,‬שעה‪ ,‬מש ‪ ,‬פעימות‪ ,‬עלות‪ ,‬המספר המחויג‪ ,‬יעד השיחה‬ ‫ושיו יעד השיחה לקבוצת יעדי כפי שהוגדר על ידי המשתמש‪ .‬רוחב‬ ‫דוח זה ‪ 132‬תווי ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪41‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫דוגמת דוח מורחב יעדי ‪:‬‬

‫השוואת פעימות‬ ‫מרכזיות מסוימות אוספות נתוני אודות מספר הפעימות שארכה‬ ‫השיחה‪.‬‬ ‫פורמט השוואת פעימות מראה עבור כל שיחה את מספר הפעימות‪,‬‬ ‫שמרכזיה שידרה עבורה‪ ,‬ואת מספר פעימות‪ ,‬שרישומית חישבה עבורה‪.‬‬ ‫רק שיחות שבה קיי הבדל כזה יופיעו בדוח‪ .‬רוחב הדוח ‪ 80‬תווי ‪.‬‬ ‫נתוני הפעימות מרוכזי בשתי עמודות‪ .‬תחת העמודה ‘מחושב’ מוצג‬ ‫מספר הפעימות שחושבו על ידי רישומית‪ .‬תחת ”‪ “PBX‬מוצג מספר‬ ‫הפעימות שהתקבלו על ידי המרכזייה )המקבלת נתו זה מחברת הטלפו (‪.‬‬ ‫מש צלצול‬ ‫מש הצלצול הוא הזמ שעובר מהצלצול הראשו של שיחה נכנסת ועד‬ ‫שנוצר קשר )עוני לטלפו (‪ .‬דוח "מש צלצול" מציג ומסכ את מש‬ ‫הצלצול של כל השיחות הנכנסות שעונות על התנאי בשאילתא‪ .‬רוחב‬ ‫הדוח ‪ 80‬תווי ‪.‬‬ ‫מש צלצול היא אפשרות מורחבת של שדה המש כאשר פורמט הדוח‬ ‫הוא סיכומי או סיכומי בתנאי‪.‬‬ ‫נתוני מש הצלצול מופיעי בטור מימי למש השיחה‪ .‬הסכו הכללי‬ ‫של משכי הצלצול מופיע בסו הדוח‪.‬‬ ‫מה א ‪...‬‬ ‫דוח "מה א ‪ "...‬משווה בי מחיר השיחות )שעונות על התנאי‬ ‫בשאילתא( למחיר שהיה לה ‪ ,‬אילו היו נעשות דר חברת טלפוני אחרת‪,‬‬ ‫או מאיזור מקור אחר‪ .‬רוחב הדוח ‪ 130‬תווי ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫חברת הטלפוני החלופית‪ ,‬או אזור המקור החלופי נבחרי דר‬ ‫האפשרויות המורחבות של שדה העלות‪.‬‬ ‫לצד המחירי המחושבי מופיע ג המידע הרגיל על השיחה ‪ .‬בטור‬ ‫האחרו מוצגי ההבדלי )באחוזי ( בי המחיר האמיתי ובי המחיר‬ ‫המחושב לפי החברה החלופית‪ .‬תחת העמודה 'מחיר עלות' מוצג המחיר‬ ‫האמיתי של השיחה‪ .‬תחת העמודה 'מחיר מחושב' מוצג המחיר לפי‬ ‫החברה החלופית‪ .‬כ נית להשוות בי שני הסכומי ‪.‬‬

‫צפייה בדוחות‬ ‫אחרי שהוצאת את השאילתא לפועל‪ ,‬נוצר הדוח בצורת קוב ‪.SRP‬‬ ‫התוצאה מוצגת במס הצפייה בדוחות‪ .‬באמצעות מס זה תוכל לבחו‬ ‫את נתוני הדוח בזמ אמת‪ ,‬להציג אות בצורת גר ‪ ,‬להדפיס את הדוח או‬ ‫לשלוח אותו בדואר אלקטרוני‪ .‬תיאור מפורט של האפשרויות במס‬ ‫הצפייה בדוחות מופיע בפרק "כלי "‪.‬‬

‫צפייה בגרפי‬ ‫תוכל להפיק גרפי עבור שאילתות בפורמט סיכומי ‪ .‬לח על הכפתור‬ ‫המסומ בתרשי פרוסות )‪.(Pie Chart‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪43‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫גר‬ ‫השתמש בתפריט הגר להעתקת הגר אל לוח העבודה הזמני‬ ‫)‪ ,(Clipboard‬להדפסת הגר או ליציאה ממס זה‪ .‬תוכל להשתמש ג‬ ‫בסרגל הכלי לש הדפסה או יציאה‪ .‬הגדר את גודל חלו תצוגת הגר ‪,‬‬ ‫הרצוי ל ‪ ,‬לפני הדפסת הגר ‪.‬‬ ‫העתקה‬ ‫בתפריט גר ‪ ,‬השתמש בתת תפריט זה כדי להעתיק את הגר המופיע‬ ‫לפני אל לוח העבודה הזמני‪ .‬לאחר מכ ‪ ,‬תוכל להעתיק את הגר אל כל‬ ‫יישו הפועל במערכת 'חלונות'‪.‬‬ ‫הדפסה‬ ‫בתפריט גר ‪ ,‬השתמש בתת תפריט זה כדי להדפיס את הגר ‪ .‬הקפד‬ ‫להתאי את גודל הגר לגודל הרצוי לפני הדפסתו‪.‬‬ ‫יציאה‬ ‫בתפריט גר ‪ ,‬השתמש בתת תפריט זה כדי לצאת ממס הצפייה בגרפי‬ ‫ולחזור למס הצפייה בדוחות‪.‬‬

‫אפשרויות‬ ‫השתמש בתפריט האפשרויות כדי לערו שינויי בצורת הגר ובסגנונו‪.‬‬ ‫תוכל להתאי את הגר לצרכי על ידי שינוי צבעי ‪ ,‬הוספת קווי אור‬ ‫ורוחב והוספת כותרות‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫גלריה‬ ‫בתפריט האפשרויות‪ ,‬השתמש בתת תפריט זה כדי לבחור את סוג הגר‬ ‫בו יוצגו הנתוני ‪ .‬תיבת הדו שיח ‘גלריית תרשימי ’ תיפתח‪:‬‬

‫בחר בסוג הגר אותו אתה מעוניי לראות מתו רשימת סוגי הגרפי‬ ‫בצד ימי ‪ .‬רוב סוגי הגרפי מבוססי על מערכת צירי בה מוצגי‬ ‫נתוני זה כנגד זה‪ .‬סוג הגר ‪ Pie‬הוא יוצא הדופ ‪ ,‬ובו מוצג חלקו של כל‬ ‫נתו בסכו הכולל‪ .‬תוכל לערו ניסויי ולצפות בכל סוגי הגרפי ‪.‬‬ ‫כדי להוסי מראה תלת ממדי לגר הנוצר‪ ,‬סמ את תיבת הסימו "תלת‬ ‫מימד"‪ ,‬וקבע את "עומק" הגר על ידי שינוי תוכ התא ”‪.“3D %‬‬ ‫לח‬

‫לשמירת בחירת ‪.‬‬

‫נית ג לשנות את סוג הגר על ידי הלחצני השוני במס הצפיה‬ ‫בגרפי ‪.‬‬ ‫קווי שריג‬ ‫בחר באפשרות זו מתת התפריט "אפשרויות" כדי להוסי קווי שריג‬ ‫לגר ‪ .‬נית לבחור בקווי אופקיי ‪ ,‬אנכיי ‪ ,‬שניה או ללא כל קווי ‪.‬‬ ‫ברירת המחדל היא קווי אופקיי בלבד‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪45‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫סמני‬ ‫סמני ה בלוני תיאור נוס של נתוני הגר ‪ .‬תוכל לבחור בי שלל‬ ‫מתארי שיתווספו לגר ‪ .‬תיאורי אלה יופיעו מעל לעמודות הנתוני ‪.‬‬

‫נית ג להשתמש בלחצ הסמני כדי לעבור בי כל האפשרויות‪.‬‬

‫צבעי‬ ‫בתפריט האפשרויות‪ ,‬השתמש בתת תפריט זה כדי להגדיר את צבעי‬ ‫הגר ‪ .‬תיבת הדו שיח ‘שינוי צבעי הגר ’ תיפתח‪:‬‬

‫רקע‪/‬קירות‬ ‫קובעי את צבעי הרקע של הגר ואת צבע הגר עצמו‪.‬‬ ‫סדרה ‪ / 1‬סדרה ‪2‬‬ ‫לגרפי המציגי יותר מקבוצת נתוני אחת )‪ ,(Data Set‬קובע את צבעי‬ ‫כל קבוצה‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫צבע‬ ‫בחר צבע מבי ‪ 16‬הצבעי המופיעי על הלוח שלפני באמצעות הצבת‬ ‫סמ העכבר על משבצת הצבע המתאי ולחיצה על העכבר‪ .‬הצבע הנבחר‬ ‫יסומ על ידי נקודה גדולה‪.‬‬ ‫צבעי ברירת מחדל‬ ‫לח על כפתור זה לבחירת צבעי ברירת המחדל שהוגדרו למערכת‪.‬‬ ‫השתמש בצבעי אקראיי‬ ‫סמ תיבה זו כדי לצבוע את עמודות הגר או פרוסות העוגה בצבעי‬ ‫שוני ‪ .‬ללא סימו תיבה זו הגר יצבע בצבע אחד כפי שהוגדר בסדרה ‪.1‬‬ ‫כותרות‬ ‫בתפריט האפשרויות‪ ,‬השתמש בתת תפריט זה כדי להגדיר שלושה סוגי‬ ‫כותרות שוני ‪ .‬הכותרות מתייחסות רק לגר המופיע על המס ‪ .‬תיבת‬ ‫הדו שיח ‘כותרות הגר ’ תיפתח‪:‬‬

‫כותרת הגר‬ ‫הכנס את כותרת הגר ‪ ,‬שתופיע בחלקו המרכזי העליו של הגר ‪.‬‬ ‫כותרת תחתית )ציר ה ‪(X‬‬ ‫הכנס את הכותרת‪ ,‬שתופיע בחלקו המרכזי התחתו של הגר ‪ ,‬מתחת‬ ‫לציר ה ‪.X‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪47‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫כותרת שמאל )ציר ה ‪.(Y‬‬ ‫הכנס את הכותרת‪ ,‬שתופיע בחלק המרכזי השמאלי של הגר ‪ .‬משמאל‬ ‫לציר ה ‪.Y‬‬ ‫פונטי‬ ‫תוכל להגדיר פונטי לפי בחירת לכותרות השונות של הגר ‪ .‬בחר‬ ‫באפשרות "פונטי " מתת התפריט "אפשרויות" ותיבת הדו שיח הבאה‬ ‫תיפתח‪:‬‬

‫כדי לשנות פונט מסוי ‪ ,‬לח על הלחצ המסומ בשלוש נקודות שליד‬ ‫הפונט שברצונ לשנות‪ ,‬ובחר את הפונט בתיבת הדו שיח שתיפתח‪.‬‬ ‫דפדו‬ ‫החצי הירוקי האופקיי מאפשרי ל לדפד בי הגרפי השוני ‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬א הנ צופה בסיכומי דוחות לפי שלוחות‪ ,‬לחיצה על הח‬ ‫הימני תציג בפני את גר השלוחה הבאה‪ .‬לחיצה על הח השמאלי תציג‬ ‫בפני את גר השלוחה הקודמת‪.‬‬ ‫בחירת משתני גר‬ ‫לכל גר יש ארבעה משתני היכולי לשמש כציר האופקי‪:‬‬

‫מספר שיחות‬ ‫לח על כפתור זה להצגת מספר השיחות שנעשו‪.‬‬ ‫מש השיחות‬ ‫לח על כפתור זה להצגת נתוני מש השיחות‪.‬‬ ‫מספר פעימות‬ ‫לח על כפתור זה להצגת נתוני לגבי מספר הפעימות‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫עלות השיחות‬ ‫לח על כפתור זה להצגת נתוני עלות‪.‬‬ ‫גר עמודות אנכי‬ ‫לח על כפתור זה להצגת הנתוני בגר עמודות אנכי‪.‬‬ ‫גר עמודות אופקי‬ ‫לח על כפתור זה להצגת הנתוני בגר עמודות אופקי‪.‬‬ ‫גר שטחי‬ ‫לח על כפתור זה להצגת הנתוני בגר שטחי ‪.‬‬ ‫גר קווי‬ ‫לח על כפתור זה להצגת הנתוני בגר קווי‪.‬‬ ‫גר מדרגה‬ ‫לח על כפתור זה להצגת הנתוני בגר מדרגות‪.‬‬ ‫גר נקודות‬ ‫לח על כפתור זה להצגת הנתוני בגר נקודות‪.‬‬ ‫גר פרוסות‬ ‫לח על כפתור זה להצגת הנתוני בגר פרוסות )‪.(Pie chart‬‬ ‫גרפי תלת ממדיי‬ ‫לח על כפתור זה כדי לשוות לגר מראה תלת ממדי‪ .‬לגר יתווס‬ ‫"עומק"‪ ,‬אותו נית לווסת מתו התפריט‪ ,‬כמתואר לעיל‪.‬‬ ‫הדפסה‬ ‫לח על כפתור זה כדי להדפיס את הגר המופיע על המס ‪ .‬תיבת דו‬ ‫שיח ההדפסה של ‘חלונות’ תיפתח‪ .‬בחר את אפשרויות ההדפסה‬ ‫לאור הד או לרוחבו‪ .‬כמו כ בחר את אפשרויות המדפסת‬ ‫המתאימות ל ‪.‬‬ ‫ביטול‬ ‫לח על הכפתור על מנת לצאת ממס צפייה בגרפי ולחזור למס‬ ‫צפייה בדוחות‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪49‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫שאילתות קבועות‬ ‫שמירת שאילתא‬ ‫לאחר שהפקת דוח משאילתא‪ ,‬באפשרות לשמור את השאילתא‬ ‫במאגר השאילתות הקבועות של רישומית‪ .‬כ תוכל לחזור ולהשתמש‬ ‫באותה שאילתא ללא הצור לבנות אותה כל פע מחדש‪.‬‬ ‫כדי לשמור שאילתא‪ ,‬לח על הכפתור ‘שמור’ ותיבת דו שיח 'שמירת‬ ‫שאילתא' תיפתח‪ .‬לאחר שמילאת את כל הנתוני במס השאילתות‬ ‫של רישומית‪ .‬לח על הכפתור ‘שמירת שאילתא’‪ .‬הכנס את ש‬ ‫השאילתא ולח ‘אישור’ כדי לבצע את השמירה‪ .‬ש השאילתא יכול‬ ‫להיות מפורט‪ ,‬וישמש ככותרת לדוח ‪.‬מרגע זה השאילתא זמינה בכל‬ ‫עת כשאילתא קבועה‪.‬‬ ‫לח על הכפתור ‘ביטול’ על מנת לסגור את תיבת הדו שיח בתו‬ ‫שמירת השאילתא‪.‬‬

‫ביצוע שאילתא‬

‫‪50‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫כדי לבצע שאילתא ששמרת בעבר בחר בתת התפריט ‘שאילתות קבועות’‬ ‫מתפריט שאילתות‪ .‬רישומית תציג בפני את רשימת השאילתות‬ ‫הקבועות לפי סדר א ב‪ .‬לפני יוצגו שתי רשימות של שאילתות קבועות‪.‬‬ ‫אחת‪ ,‬פרטית‪ ,‬השייכת למשתמש זה בלבד ושניה המשותפת לכל‬ ‫המשתמשי ‪ .‬בחר בש השאילתא המבוקש ולח על הכפתור ‘פתיחה’‪.‬‬ ‫תיבת הדו שיח של מחולל השאילתות תיפתח‪ ,‬ותציג בפני את נתוני‬ ‫השאילתא שבחרת‪ .‬לח ‘הפעלה’ להפקת הדוח‪.‬‬ ‫תוכל לשנות פרמטרי בשאילתא ולשמור אותה כשאילתא חדשה או‬ ‫להקיש ‘ביטול’ כדי לצאת‪.‬‬ ‫מחק‬ ‫השתמש בכפתור זה על מנת למחוק שאילתא ממאגר השאילתות‬ ‫הקבועות‪ .‬בחר בשאילתא המבוקשת ולח ‘מחק’‪ .‬לאחר סיו המחיקה‬ ‫לח ‘ביטול’ ליציאה‪.‬‬ ‫שנה ש‬ ‫השתמש בכפתור זה כדי לשנות את שמה של שאילתא קבועה‪ .‬בחר‬ ‫בשאילתא ולח ‘שנה ש ’‪ .‬בתיבת הדו שיח שתיפתח הכנס את הש‬ ‫החדש‪ .‬לח ‘אישור’ לקבלת הש החדש‪ .‬לאחר סיו פעולת שינוי הש ‪,‬‬ ‫לח ‘ביטול’ ליציאה‪.‬‬

‫דוחות קבועי‬ ‫רישומית כוללת מספר דוחות קבועי ‪ ,‬המאפשרי מעקב מהיר וקל אחר‬ ‫הוצאות טלפו חריגות‪ .‬דוחות אלו מופקי במהירות גבוהה במיוחד תו‬ ‫שה עושי שימוש בבסיס הנתוני החכ של רישומית‪.‬‬ ‫•‬

‫דוחות סיכו‬

‫•‬

‫דוח סיכו לפרוייקט‬

‫•‬

‫דוח שלוחות בולטות‬

‫•‬

‫דוח יעדי חוזרי‬

‫•‬

‫דוח שיחות חריגות‬

‫•‬

‫דוח חלוקת עלות לפי מחלקה‬

‫•‬

‫דוח שלוחות לא מזוהות‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪51‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫•‬

‫דוח שיחות לשלוחה‬

‫•‬

‫דוח חשבונות לא מזוהי‬

‫•‬

‫דוח שיחות לחשבו‬

‫•‬

‫דוח סיכו לחשבו‬

‫•‬

‫פעילות חודשית‬

‫•‬

‫פעילות חודשית ארגונית‬

‫דוחות סיכו‬ ‫באפשרות להפיק סיכו מקי לכלל ארגונ או לכל אחד מ האגפי או‬ ‫המחלקות בארגונ ‪ .‬דוח סיכו זה מבוסס על נתוני שכבר סוכמו‪ ,‬ולכ‬ ‫מופק באופ מיידי ובמהירות רבה‪ .‬דוח סיכו יכול להכיל את המיסי‬ ‫שהוגדרו בתפריט "עלות" ברישומית מודול הגדרות‪.‬‬ ‫בדוגמא הבאה‪ ,‬הדוח יופק עבור תקופה של חודשיי ‪ ,‬מהראשו לחודש‬ ‫)לפני שלושה חודשי (‪ ,‬עד היו האחרו של החודש שעבר‪.‬‬

‫תוכל להפיק את דוח הסיכו לכל הארגו או לרמת היררכיה מסוימת‪.‬‬ ‫כמו כ תוכל לקבוע‪ ,‬הא בדוח יפורטו ג סיכומי השלוחות השייכות‬ ‫לכל רמת היררכיה‪.‬‬ ‫מתארי‬ ‫הכנס את תארי פתיחת הדוח‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫עד תארי‬ ‫הכנס את תארי סיו הדוח‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר את רמת ההיררכיה בה אתה מעוני ‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫בחר את המחלקה הכלולה ברמת ההיררכיה אותה בחרת כנושא הדוח‪.‬‬ ‫שי לב‪ ,‬א בחרת ברמת היררכיה ‘ארגו ’ כנושא הדוח‪ ,‬חלו רשימת‬ ‫המחלקות לא יפתח ‪.‬‬ ‫רק שלוחות ללא שימוש‬ ‫א תסמ תיבת סימו זו‪ ,‬יופיעו בדוח רק השלוחות מה לא בוצעו שיחות‬ ‫כלל בתחו התאריכי שציינת‪) .‬שלוחות מה בוצעו רק שיחות נכנסות‬ ‫יכנסו לדוח א ה (‪.‬‬ ‫סיכו לפי מספר עובד‬ ‫סמ תיבת סימו זו כדי שיופיע סיכו השיחות לפי מספר העובד בדוח‪.‬‬ ‫תצורת מכתב‬ ‫סמ תיבת סימו זו כדי להפיק את הדוח בצורה של מכתב‪ ,‬באופ ששמו‬ ‫וכתובתו של האד עליו הופק הדוח מופיעי בראש הד ‪ ,‬ויכולי לשמש‬ ‫לצור משלוח בדואר במעטפה שקופה‪.‬‬

‫רק בעמוד הראשו‬ ‫א תסמ תיבת סימו זו‪ ,‬שמו וכתובתו של בעל השלוחה יופיעו רק‬ ‫בעמוד הראשו של פרטי כל שלוחה‪.‬‬ ‫רמות נמוכות‬ ‫דוח סיכומי מאפשר ל לבחור בי רמות שונות של פירוט וסיכו ‪ .‬לאחר‬ ‫שהגדרת את הרמה העליונה ביותר עבורה יערכו סיכומי בדוח בשדה‬ ‫"רמת הדוח"‪ ,‬תוכל לבחור כא בי שלוש אפשרויות‪.‬‬ ‫בחר באפשרות הראשונה‪ ,‬א ברצונ שבדוח יופיעו סיכומי בלבד ברמה‬ ‫אותה הגדרת‪ ,‬באפשרות השניה א ברצונ שהדוח יכיל סיכומי עבור‬ ‫כל רמות ההיררכיה הנמוכות מרמת הדוח‪ ,‬ובאפשרות השלישית כדי‬ ‫להפיק דוח בו יופיעו סיכומי רק עבור הרמה הנמוכה ביותר‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪53‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫סוג שיחה‬ ‫בחר את סוג השיחה )פרטי‪/‬עסקי( שייכלל בדוח‪ .‬א תבחר "ביחד"‬ ‫יופיעו שיחות עסקיות וג שיחות פרטיות‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור המצוי תחת כפתור העזרה כדי לפתוח את תיבות‬ ‫הדו שיח ‘כותרת עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬ ‫דוגמת דוח סיכו כולל לרמת ארגו ‪:‬‬

‫דוגמת דוח סיכו כולל המכיל פרוט לרמות נמוכות‪:‬‬

‫דוח סיכו לפרויקט‬ ‫דוח זה מכיל את כל שיחות הטלפו שבוצעו משלוחות המוגדרות תחת‬ ‫פרויקט מסויי ‪ .‬נית להפיק דוח כללי לכל הארגו ‪ ,‬או להפיק דוח‬ ‫לפרויקט מסוי ‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫מתארי‬ ‫הכנס את התארי הראשו עליו יופק הדוח‪ .‬נית ‪ ,‬כמו כ ‪ ,‬להשתמש‬ ‫בקודי תאריכי במקו תאריכי ספציפיי ‪ .‬עיי בקטע על קודי‬ ‫תאריכי ‪.‬‬ ‫עד תארי‬ ‫הכנס את התארי האחרו שייכלל בדוח‪ .‬ג כא נית להשתמש בקודי‬ ‫תארי ‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר הא ברצונ בדוח כלל ארגוני‪ ,‬או בדוח על פרוייקט ספציפי‪.‬‬ ‫פרוייקט‬ ‫א בחרת ב"פרוייקטי " בשדה רמת הדוח‪ ,‬תוכל לבחור פרוייקט מסוי‬ ‫שייכלל בדוח‪ .‬בחר באחד הפרוייקטי מתו הרשימה‪ ,‬או בחר בכול‬ ‫כדי להפיק דוח על כל הפרוייקטי בארגו ‪.‬‬ ‫סוג שיחה‬ ‫בחר את סוג השיחה )פרטי‪/‬עסקי( שייכלל בדוח‪ .‬א תבחר "ביחד" יופיעו‬ ‫שיחות עסקיות וג שיחות פרטיות‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪55‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור המצוי תחת כפתור העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו‬ ‫שיח ‘כותרת עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‬

‫‪56‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫דוח שלוחות בולטות‬ ‫דוח שלוחות בולטות של רישומית מאפשר ל לראות מי ה השלוחות‬ ‫בארגונ ‪ ,‬שעשו את השימוש הרב ביותר בטלפו ‪ .‬כדי להפיק דוח שלוחות‬ ‫בולטות‪ ,‬בחר בתת התפריט ‘שלוחות בולטות’ מתפריט הדוחות הראשי‪.‬‬ ‫בתיבת הדו שיח שתיפתח הנ נדרש להגדיר את השדות הבאי ‪:‬‬

‫תארי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי האחרו‬ ‫לתקופת הדוח‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר מתו הרשימה את רמת ההיררכיה הרצויה ל בדוח זה‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה או האג בארגו אות אתה רוצה‬ ‫להציג בדוח‪.‬‬ ‫כמות‬ ‫הכנס בתיבה המתאימה את מספר השלוחות הבולטות‪ ,‬אשר אתה‬ ‫מעוניי שיופיעו בדוח‪ .‬לדוגמא‪ ,‬הכנס ‪ 3‬להצגת דוח של שלוש השלוחות‬ ‫הבולטות שבארגונ ‪.‬‬ ‫הנתוני שבחלו השלוחות הבולטות המופיע לעיל משמשי להפקת דוח‬ ‫ל ‪ 2‬שלוחות בולטות במחלקה ‪ 1‬בי ה‪ 31‬לדצמבר ‪ 97‬ל‪ 2‬בינואר ‪.1998‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪57‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬ ‫דוגמת דוח שלוחות בולטות‪:‬‬

‫דוח יעדי חוזרי‬ ‫דוח יעדי חוזרי של רישומית מאפשר ל לראות אל אילו יעדי‬ ‫מתקשר ארגונ במידה הרבה ביותר‪ .‬היעדי ממויני לפי מש כולל‬ ‫ולפי מחיר כולל‪ .‬כדי להפיק דוח יעדי חוזרי עלי להגדיר את‬ ‫הפרמטרי של הדוח‪ .‬אחרי שהגדרת את הפרמטרי ‪ ,‬לח על כפתור‬ ‫'הפעלה‪'.‬‬

‫‪58‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫תארי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי האחרו‬ ‫לתקופת הדוח‪.‬‬ ‫שלוחה‬ ‫כדי להפיק דוח זה לשלוחה מסוימת‪ ,‬הכנס מספר שלוחה‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה או האג בארגו אות אתה רוצה‬ ‫להציג בדוח‪.‬‬ ‫מיעד‬ ‫הכנס את היעד הראשו שיכלל בדוח‪.‬‬ ‫ליעד‬ ‫הכנס את היעד האחרו שיכלל בדוח‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪59‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫כמות‬ ‫הכנס בתיבה המתאימה את מספר היעדי הבולטי ‪ ,‬אשר אתה מעוניי‬ ‫שיופיעו בדוח‪ .‬לדוגמא‪ ,‬הכנס ‪ 10‬להצגת דוח של עשרת היעדי הבולטי‬ ‫שבארגונ ‪.‬‬ ‫ממוי לפי‬ ‫א ברצונ לראות את היעדי אשר השיחות אליה עלו הכי הרבה‪ ,‬בחר‬ ‫במיו לפי עלות‪ .‬באופ דומה‪ ,‬א ברצונ לראות את היעדי אשר סכו‬ ‫משכי השיחות אליה הוא הגדול ביותר )היעדי שתפסו את הקווי הכי‬ ‫הרבה זמ ( בחר במיו לפי מש ‪ .‬אלה לא בהכרח אות יעדי ‪.‬‬ ‫כמו כ ‪ ,‬נית ג לצפות ביעדי אשר לה מספר שיא של שיחות‪ .‬כדי‬ ‫לעשות זאת בחר במיו לפי מספר שיחות‪.‬‬ ‫סוג שיחה‬ ‫בחר את סוג השיחה )פרטי‪/‬עסקי( שייכלל בדוח‪ .‬א תבחר "ביחד" יופיעו‬ ‫שיחות עסקיות וג שיחות פרטיות‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬ ‫דוגמת דוח יעדי חוזרי ‪:‬‬

‫‪60‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫דוח שיחות חריגות‬ ‫דוח שיחות חריגות מספק ל את המידע העדכני ביותר אודות שיחות‪,‬‬ ‫החורגות מספי חריגה אות אתה מגדיר‪ .‬כדי להפיק דוח זה בחר בתת‬ ‫התפריט ‘שיחות חריגות’ מתפריט הדוחות‪ .‬תיבת הדו שיח ‘הגדרת דוח‬ ‫שיחות חריגות’ תיפתח‪:‬‬

‫תארי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי האחרו‬ ‫לתקופת הדוח‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר את רמת ההיררכיה עליה אתה מעוניי להפיק את הדוח‪.‬‬ ‫ממחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה )או כל יחידה ארגונית‪ ,‬בהתא לרמת‬ ‫הדוח( הראשונה שהנ מעוניי שתופיע בדוח‪.‬‬ ‫למחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה האחרונה‪ ,‬שהנ מבקש שתופיע בדוח‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪61‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫פורמט מקוצר‬ ‫בחר באפשרות זו על מנת לקבל את השדות הבאי בלבד‪ :‬שלוחה‪,‬‬ ‫תארי ‪ ,‬זמ ‪ ,‬מש ‪ ,‬פעימות‪ ,‬עלות ומספר מחויג‪.‬‬ ‫ספי‬ ‫לח על הכפתור ותיבת הדו שיח ‘ספי ניפוי ליעדי ’ תיפתח‪ .‬בחר‬ ‫מהרשימה את סוג היעד‪ ,‬שאת ספי החריגה שלו רצונ לשנות‪ ,‬ולח‬ ‫‘עידכו ’‪ .‬בתיבת הדו שיח ‘עידכו ספי יעדי ’ שתיפתח הגדר את ס‬ ‫הפעימות או מינימו זמ השיחה‪ .‬לח ‘שמור’ כדי לצאת ולאשר ספי‬ ‫אלו‪ .‬הכוכבית המופיעה בדוח מציינת שיש חריגה מעבר לס שהוגדר‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬ ‫דוגמת דוח שיחות חריגות‪:‬‬

‫דוח חלוקת העלות לפי מחלקה‬ ‫דוח חלוקת העלות לפי מחלקה מסכ את התפלגות עלות השיחות בי‬ ‫רמות ההיררכיה בארגונ ‪ .‬כדי להפיק דוח זה‪ ,‬בחר בתת התפריט‬ ‫‘חלוקת העלות לפי מחלקה’ מתפריט הדוחות‪ .‬תיבת הדו שיח ‘חלוקת‬ ‫העלות לפי מחלקה’ תיפתח‪:‬‬ ‫‪62‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫תאריכי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי האחרו‬ ‫לתקופת הדוח‪.‬‬ ‫חשבו טלפו‬ ‫הכנס את העלות הכוללת אותה יש לחלק לפי אחוזי בי היחידות‬ ‫הארגוניות‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר את רמת ההיררכיה עליה אתה מעוניי להפיק את הדוח‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה )או כל יחידה ארגונית‪ ,‬בהתא לרמת‬ ‫הדוח(‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור המצוי תחת כפתור העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו‬ ‫שיח 'כותרת עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬ ‫דוגמת דוח – חלוקת העלות לפי מחלקה‪:‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪63‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫חשבו הטלפו מוצג בראש הדוח‪ .‬עמודת הושל מציגה את העלות‬ ‫היחסית על פי התפלגות האחוזי לכל יחידה ארגונית‪.‬‬

‫דוח חלוקת העלות לפי שלוחה‬ ‫דוח חלוקת העלות לפי שלוחה מסכ את התפלגות עלות השיחות לפי‬ ‫סוגי יעדי בי רמות ההיררכיה בארגונ ‪ .‬כדי להפיק דוח זה‪ ,‬בחר בתת‬ ‫התפריט ‘חלוקת העלות לפי שלוחה’ מתפריט הדוחות‪ .‬תיבת הדו שיח‬ ‫‘חלוקת העלות לפי שלוחה’ תיפתח‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫תאריכי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי האחרו‬ ‫לתקופת הדוח‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר את רמת ההיררכיה עליה אתה מעוניי להפיק את הדוח‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה )או כל יחידה ארגונית‪ ,‬בהתא לרמת‬ ‫הדוח(‪.‬‬ ‫לח על 'תפקודי יעד' כדי לבחור את סוגי היעדי שיכללו בדוח‪.‬‬

‫סוגי היעדי בצד ימי לא נכללי בדוח‪ ,‬על מנת לכלול אות יש לסמנ‬ ‫וללחו על הח שמאלה‪ .‬על מנת להסיר סוג יעד שנבחר‪ ,‬יש לסמנו‬ ‫וללחו על הח ימינה‪.‬‬ ‫באפשרות לכלול שדה בדוח שמסכ את סוגי היעדי שלא נכללו – לש‬ ‫כ סמ את תיבת 'לכלול שדה לכל שאר הסוגי '‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬ ‫דוגמת דוח – חלוקת העלות לפי שלוחה‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪65‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫שי לב‪ :‬באפשרות להפיק דוח זה רק אחרי הפקת דוח חלוקת עלות‬ ‫לפי מחלקה לתאריכי הנדוני ‪ .‬אחרת‪ ,‬חישוב האחוזי לא‬ ‫יחושב כראוי‪.‬‬

‫דוח שלוחות לא מזוהות‬ ‫דוח שלוחות לא מזוהות מסכ את נתוני השיחות‪ ,‬שבוצעו על ידי‬ ‫השלוחות הלא מזוהות‪ .‬אלו ה השלוחות‪ ,‬שעדיי לא הגדרת לאיזו‬ ‫מחלקה ה שייכות‪ ,‬או אשר שייכות למחלקת השלוחות הלא מזוהות‪ .‬ע‬ ‫הפעלת הדוח‪ ,‬תשיי רישומית באופ אוטומטי את כל השלוחות שלא‬ ‫הוגדרה השתייכות אל מחלקת השלוחות הלא מזוהות‪.‬‬ ‫בחר בתת התפריט ‘שלוחות לא מזוהות’‪ ,‬ותיבת הדו שיח ‘סיכו‬ ‫לשלוחות לא מזוהות’ תיפתח‪.‬‬ ‫דוח זה יציג נתוני שיחות בי הראשו לינואר שנה שעברה ועד היו ‪.‬‬

‫תארי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי האחרו‬ ‫לתקופת הדוח‪.‬‬ ‫‪66‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫דוח שיחות לשלוחה‬ ‫דוח פירוט שיחות לשלוחה מאפשר דיווח מפורט של כל השיחות‬ ‫שבוצעו משלוחה מסוימת או אליה‪ .‬לדוח זה מספר תצורות‪ ,‬ביניה‬ ‫תצורת מכתב‪ ,‬המכילה את שמו וכתובתו של האד המקושר אל‬ ‫השלוחה בראש הדוח‪ ,‬למשלוח בדואר‪.‬‬

‫בחר באפשרות "שיחות לשלוחה" מתו תפריט דוחות‪ .‬בתיבת הדו‬ ‫שיח שתיפתח הגדר את תחו התאריכי המבוקש‪ .‬תוכל להפיק‬ ‫דוח זה עבור שלוחה מסוימת‪ ,‬עבור עובד מסוי ‪ ,‬עבור קבוצת כל‬ ‫השלוחות בתחו מחלקות מבוקש‪ ,‬או עבור כל שלוחות הארגו ‪.‬‬ ‫תארי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי‬ ‫האחרו לתקופת הדוח‪.‬‬ ‫שלוחה‬ ‫הכנס מספר שלוחה א רצונ בפירוט שיחותיה של שלוחה‬ ‫מסוימת‪ .‬השאר שדה זה ריק א רצונ בדוח עבור קבוצת שלוחות‬ ‫)המוגדרת בשדות המחלקה(‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪67‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫מספר עובד‬ ‫הכנס את מספר העובד להפקת דוח על כל השיחות שבוצעו‬ ‫משלוחות המקושרות לעובד זה‪.‬‬ ‫ממחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה ממנה אתה מעוני להתחיל להפיק את‬ ‫הדוח‪.‬‬ ‫למחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה האחרונה שתיכלל בדוח‪.‬‬ ‫תצורת מכתב‬ ‫סמ תיבת סימו זו כדי להפיק את הדוח בצורה של מכתב‪ ,‬באופ ששמו‬ ‫וכתובתו של האד עליו הופק הדוח מופיעי בראש הד ‪ ,‬ויכולי לשמש‬ ‫לצור משלוח בדואר במעטפה שקופה‪.‬‬

‫רק בעמוד הראשו‬ ‫א תסמ תיבת סימו זו‪ ,‬שמו וכתובתו של בעל השלוחה יופיעו רק‬ ‫בעמוד הראשו של פרטי כל שלוחה‪.‬‬ ‫יש לכלול שיחות נכנסות‬ ‫א תסמ תיבת סימו זו‪ ,‬יופיעו בדוח ג שיחות נכנסות‪.‬‬ ‫אופי הפירוט‬ ‫בחר אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫דוח מורחב הכולל את נתוני כל השיחות‬ ‫כולל פירוט שיחות‬ ‫דוח מסכ ‪ ,‬המציג פריט אחד בכל ד ‪.‬‬ ‫סיכו בלבד )‪ 1‬בעמוד(‬ ‫)שלוחה או עובד‪ ,‬בהתא להגדרות‬ ‫בשדה "ממוי לפי"(‪.‬‬ ‫ממוי לפי‬ ‫בחר את האופ בו רצונ למיי את הדוח‪ .‬מיו לפי שלוחה יציג את נתוני‬ ‫כל שלוחה בנפרד‪ ,‬ומיו לפי מספר עובד יציג את פרטי השיחות לפי העובד‬ ‫המקושר אליה ‪.‬‬ ‫‪68‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫סוג שיחה‬ ‫בחר הא ברצונ להכליל בדוח שיחות עסקיות‪ ,‬שיחות פרטיות או את‬ ‫שני הסוגי ג יחד‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬

‫חשבונות בלתי מזוהי‬

‫דוח חשבונות בלתי מזוהי מסכ את נתוני השיחות‪ ,‬שבוצעו על ידי‬ ‫חשבונות שעוד לא הוגדרו במערכת‪ .‬השדות בתיבת הדו שיח של‬ ‫החשבונות הבלתי מזוהי מתוארי להל ‪.‬‬ ‫תארי‬ ‫שדות התארי חייבי להכיל את התארי הראשו והתארי האחרו‬ ‫לתקופת הדוח‪.‬‬

‫שיחות לחשבו‬ ‫דוח שיחות לחשבו מכיל מידע על כל החשבונות המוגדרי ‪ ,‬השיחות‬ ‫שהוחשבו כשייכות לחשבונות אלו ותקציבי החשבונות‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪69‬‬


‫הפקת דוחות‬

‫חשבו‬ ‫הכנס את החשבו שיכלל בדוח או השאר ריק כדי לקבל דוח על כל‬ ‫החשבונות‪.‬‬ ‫תארי התחלה‬ ‫הכנס את התארי הראשו שיכלל בדוח‪.‬‬ ‫תארי סיו‬ ‫הכנס את התארי האחרו שיכלל בדוח‪.‬‬ ‫ממחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה ממנה אתה מעוני להתחיל להפיק את‬ ‫הדוח‪.‬‬ ‫עד מחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה האחרונה שתיכלל בדוח‪.‬‬ ‫אופי הפירוט‬ ‫בחר הא לפרט את נתוני כל השיחות לכל חשבו או לכתוב רק סיכו של‬ ‫הנתוני לכל חשבו ‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫תצורת מכתב‬ ‫סמ תיבת סימו זו כדי להפיק את הדוח בצורה של מכתב‪ ,‬באופ ששמו‬ ‫וכתובתו של האד עליו הופק הדוח מופיעי בראש הד ‪ ,‬ויכולי לשמש‬ ‫לצור משלוח בדואר במעטפה שקופה‪.‬‬

‫רק בעמוד הראשו‬ ‫א תסמ תיבת סימו זו‪ ,‬שמו וכתובתו של בעל השלוחה יופיעו רק‬ ‫בעמוד הראשו של פרטי כל שלוחה‪.‬‬ ‫הסתר קוד חשבו‬ ‫סמ תיבת סימו זו כדי שקוד החשבו לא יוצג בדוח‪ ,‬לצור סודיות‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬

‫דוח סיכו לחשבו‬ ‫דוח זה מסכ את הפעילות של כל החשבונות המוגדרי ‪.‬‬

‫תארי התחלה‬ ‫הכנס את התארי הראשו שיכלל בדוח‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪71‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫תארי סיו‬ ‫הכנס את התארי האחרו שיכלל בדוח‪.‬‬ ‫חשבו‬ ‫הכנס את החשבו עליו יופק הדוח או השאר ריק כדי לקבל דוח על כל‬ ‫החשבונות‪.‬‬ ‫ממחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה ממנה אתה מעוני להתחיל להפיק את‬ ‫הדוח‪.‬‬ ‫עד מחלקה‬ ‫בחר מתו הרשימה את המחלקה האחרונה שתיכלל בדוח‪.‬‬ ‫הסתר קוד חשבו‬ ‫סמ תיבת סימו זו כדי שקוד החשבו לא יוצג בדוח‪ ,‬לצור סודיות‪.‬‬ ‫סוג שיחה‬ ‫בחר הא ברצונ להכליל בדוח שיחות עסקיות‪ ,‬שיחות פרטיות או את‬ ‫שני הסוגי ג יחד‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬

‫פעילות חודשית‬

‫בדוח זה מוצגת רמת הפעילות של השיחות )מספר שיחות‪ ,‬עלות ומש (‬ ‫לפי חודשי ‪ ,‬כאשר הדוח מתחיל מהחודש האחרו המבוקש וממשי‬ ‫אחורה מספר חודשי כפי המוגדר‪ .‬כמו כ מופיע ממוצע פעילות של כל‬ ‫החודשי ‪.‬‬ ‫חודש אחרו בדוח‬ ‫הכנס את החודש האחרו שיופיע בדוח‪.‬‬ ‫שנה‬ ‫הכנס את השנה של החודש האחרו שיופיע בדוח‪.‬‬ ‫מספר חודשי‬ ‫הכנס את מספר החודשי שייכנסו בדוח‪ .‬המספר המקסימלי המותר של‬ ‫חודשי הוא ‪.20‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר את הרמה ההיררכית של הדוח‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫א תבחר להפיק דוח ברמה נמוכה מרמת הארגו ‪ ,‬נית לבחור כא את‬ ‫היחידה הארגונית עליה יבוצע הדוח‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪73‬‬


‫הפקת דוחות‬ ‫יש לכלול חודש אחרו של שנה קודמת‬ ‫סמ תיבת סימו זו א ברצונ להציג ג סיכו של החודש המקביל‬ ‫מהשנה הקודמת לחודש האחרו בדוח‪ ,‬לצורכי השוואה‪.‬‬ ‫סוג שיחה‬ ‫בחר הא ברצונ להכליל בדוח שיחות עסקיות‪ ,‬שיחות פרטיות או את‬ ‫שני הסוגי ג יחד‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬

‫פעילות חודשית ארגונית‬

‫בדוח זה מוצגת רמת הפעילות של השיחות לפי חודשי ‪ ,‬כאשר הדוח‬ ‫מתחיל מהחודש האחרו המבוקש וממשי אחורה מספר חודשי כפי‬ ‫המוגדר‪.‬‬ ‫חודש אחרו בדוח‬ ‫הכנס את החודש האחרו שיופיע בדוח‪.‬‬ ‫שנה‬ ‫הכנס את השנה של החודש האחרו שיופיע בדוח‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הפקת דוחות‬ ‫מספר חודשי‬ ‫הכנס את מספר החודשי שייכנסו בדוח‪ .‬המספר המקסימלי המותר של‬ ‫חודשי הוא ‪.6‬‬ ‫סוג הדוח‬ ‫נית להציג את רמת הפעילות של השיחות לפי המשתני הבאי ‪ :‬עלות‪,‬‬ ‫עלות )אלפי (‪ ,‬פעימות‪ ,‬פעימות )אלפי (‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר את הרמה ההיררכית של הדוח‪.‬‬

‫מחלקה‬ ‫א תבחר להפיק דוח ברמת המחלקה‪ ,‬נית לבחור כא את המחלקה‬ ‫עליה יבוצע הדוח‪.‬‬ ‫סוג שיחה‬ ‫בחר הא ברצונ להכליל בדוח שיחות עסקיות‪ ,‬שיחות פרטיות או את‬ ‫שני הסוגי ג יחד‪.‬‬ ‫כותרת עליונה‪/‬תחתונה‬ ‫נית להוסי לדוח כותרות‪ ,‬הסברי ‪ ,‬הערות או כל מלל אחר שתבחר‪.‬‬ ‫לח על הכפתור תחת העזרה כדי לפתוח את תיבות הדו שיח ‘כותרת‬ ‫עליונה‪/‬כותרת תחתונה’‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪75‬‬


‫כלי‬

‫כלי‬ ‫צפיה בדוחות‬ ‫לאחר הפקת דוח או ביצוע שאילתא‪ ,‬נוצר קוב דוחות של רישומית‬ ‫)קוב ‪ .(SRP‬את הקוב נית להציג במס הצפיה בדוחות‪ .‬באמצעות‬ ‫מס זה תוכל לבחו את נתוני הדוח בזמ אמת‪ ,‬להציג אות בצורת גר ‪,‬‬ ‫להדפיס את הדוח ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני‪ .‬בחר "צפיה בדוחות"‬ ‫מתת התפריט "כלי "‪.‬‬

‫מספר עמוד‬ ‫בראש המס מצויני מספר ס כל העמודי שהדוח מכיל ומספר העמוד‬ ‫המופיע על המס ‪ .‬כדי לדלג לעמוד מסוי יש להקיש ‪ .Ctrl+G‬מספר‬ ‫העמוד ימחק והסמ יעמוד במקומו‪ .‬הכנס את מספר העמוד אליו אתה‬ ‫רוצה להגיע והקש ‪ .Enter‬כעת יוצג הד שבחרת‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬

‫דפדו‬ ‫שני החצי האנכיי השלמי משמשי לדפדו לפני ולאחור‪ .‬לח על‬ ‫הח הפונה כלפי מטה כדי לדפד קדימה‪ .‬לח על הח הפונה מעלה כדי‬ ‫לדפד לאחור‪ .‬נית ג להשתמש בצירופי המקשי הבאי כדי לדפד‬ ‫בדוחות‪:‬‬

‫‪Ctrl+PgDn‬‬

‫פעולה‬ ‫הד הבא‬

‫צירו המקשי‬ ‫‪Ctrl+PgUp‬‬

‫הד הקוד‬

‫‪Ctrl+Home‬‬

‫לדלג לתחילת הדוח‬

‫‪Ctrl+End‬‬ ‫‪Ctrl+G‬‬

‫לדלג לסו הדוח‬ ‫לדלג לד מסוי‬

‫דפדו אוטומטי‬ ‫שני כפתורי החצי האנכיי המחורצי וכפתור כ היד משמשי‬ ‫לדפדו אוטומטי בדוח‪ .‬לח על הח הפונה מטה כדי להתחיל דפדו‬ ‫קדימה‪ ,‬לעצירת הדפדו האוטומטי לח על כפתור כ היד‪ .‬חל על‬ ‫הח הפונה מעלה כדי להתחיל דפדו אוטומטי אחורה‪.‬‬

‫ד ראשו ‪/‬ד אחרו‬ ‫כדי לדלג לד הראשו בדוח לח על הח הפונה למעלה‪ ,‬וכדי לדלג‬ ‫לד האחרו בדוח לח על הח הפונה למטה‪.‬‬

‫פתיחה‬ ‫לח על כפתור הפתיחה כדי לטעו קוב דוח אל מס הצפיה בדוחות‪.‬‬ ‫נית לטעו כל קוב דוחות שהופק על ידי רישומית ולו סיומת ‪SRP‬‬ ‫)או ‪ ,PRP‬הפורמט היש (‪ ,‬אל מס הצפיה בדוחות‪ .‬אל אפשרות זו‬ ‫נית להגיע ג על ידי הקשת ‪.Ctrl+O‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪77‬‬


‫כלי‬

‫הדפסה‬ ‫לח על הכפתור כדי להדפיס את הדוח‪ .‬תיבת דו שיח ההדפסה של‬ ‫‘חלונות’ תיפתח‪ .‬תוכל להדפיס את הדוח כולו או רק דפי נבחרי‬ ‫ממנו‪ .‬בחלו זה תוכל ג לבחור באפשרויות המדפסת השונות‪ .‬אל‬ ‫אפשרות זו נית להגיע ג על ידי הקשת ‪.Ctrl+P‬‬

‫גר‬ ‫לח על כפתור זה כדי להפיק גרפי ‪ ,‬המבוססי על תוצאת השאילתא‪.‬‬ ‫הסבר מפורט לשימוש בגרפי יופיע בהמש ‪ .‬גרפי ניתני להפקה רק‬ ‫בפורמט סיכומי ‪.‬‬

‫שמור‬ ‫לח על כפתור זה כדי לשמור את תוצאת השאילתא שהפקת‪ .‬בתיבת‬ ‫הדו שיח שתיפתח הגדר את ש הקוב בו יישמר הדוח‪ .‬ברירת המחדל‬ ‫לסיומת ש הקוב היא ‪. *.SRP‬‬

‫ציי את התיקיה לתוכה אתה רוצה לשמור את הדוח ואת ש הקוב ‪.‬‬ ‫תוכל ג לשמור קבצי כסוג ‪ .QRP‬א ברצונ לייצא את הקוב ‪ ,‬בחר‬ ‫בסוג קוב ‪.CSV‬באפשרות לשמור את הדוח כקוב פשוט ‪ ,txt‬אשר‬ ‫אפשר לפתוח בעזרת כל דפדפ ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬

‫הגדרות ייצוא‬ ‫בבוא לייצא דוח לקוב ‪ ,‬תוכל להגדיר באיזה פורמט אתה רוצה לשמור‬ ‫את הנתוני ‪ .‬לח על לחצ הגדרות הייצוא מתו חלו שמירת הדוח כדי‬ ‫להציג את האפשרויות שבפני ‪:‬‬

‫קוב ‪CSV‬‬ ‫לח על לשונית 'קוב ‪ 'CSV‬כדי לייצא קוב ‪ CSV‬בלבד‪.‬‬

‫מפריד‬ ‫בחר את המפריד המתאי לצרכי ‪ ,‬או הגדר מפריד מיוחד בשדה "אחר"‪.‬‬ ‫שדות ע מרכאות‬ ‫סמ תיבת סימו זו‪ ,‬א ברצונ לכתוב כל שדה בדוח בי מרכאות‪.‬‬ ‫קוב ע תווי ‪ ASCII‬של ‪DOS‬‬ ‫סמ תיבת סימו זו א אתה מייצא את הקוב לשימוש בתוכנה‬ ‫מבוססת ‪ .DOS‬א הקוב נועד לתוכנה מבוססת ‪ ,Windows‬השאר את‬ ‫התיבה לא מסומנת‪ .‬הגדרה זו נוגעת לאופ קידוד העברית במערכות‬ ‫אלה‪.‬‬

‫נתוני בלבד‬ ‫בחר בשדה זה א ברצונ לייצא נתוני ללא כותרות‪.‬‬

‫קוב טקסט‬

‫לח על לשונית 'קוב טקסט' כדי לייצא דוחות טכסט בלבד‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪79‬‬


‫כלי‬

‫‪ÌÈ„ÂÓÚ „ȯÙÓ‬‬ ‫‡‪.ËÒ˜Ë ı·Â˜· ÌȄȯÙÓ ÌÈ„ÂÓÚ Ôȇ – ÔÈ‬‬ ‫˘‪.‰˜È¯ ‰¯Â˘ ÒΉ ȯ˜Ӊ Á„· Û„ ¯·ÚÓ Ïη – ‰˜È¯ ‰¯Â‬‬

‫עימוד‬ ‫רצי – העמודי מסומני בקוב טקסט כעמודי המופיעי בדוח‬ ‫המקורי‪.‬‬ ‫שורות בד – מספרי העמודי מסומני בקוב טקסט אחרי מספר‬ ‫השורות המצוינות בשדה שמימי לתיבה זו‪.‬‬ ‫‪Email‬‬ ‫לח על כפתור זה כדי להכי את המידע למשלוח בדואר אלקטרוני‪.‬‬ ‫התוכנה תבקש ממ להקיש את הכתובת ב ‪ Email‬אליה ישלח הדוח‪.‬‬ ‫הדוח ישלח כקוב טקסט‪ .‬אל אפשרות זו נית להגיע ג על ידי הקשת‬ ‫‪.Ctrl+E0‬‬ ‫‪80‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬

‫ביטול‬ ‫לח על כפתור זה כדי לצאת ממס הצפיה בדוחות ולחזור למס‬ ‫השאילתות‪.‬‬

‫הגדלה‬ ‫נית לשנות את גודל הדוח כפי שהוא מוצג על המס ‪ .‬האחוזי בפינת‬ ‫החלו מסמני את גודל הדוח על המס ביחס לגודלו המודפס‪ .‬הגדלה‬ ‫של ‪ 100%‬אמורה להיות בדיוק באותו גודל כמו הדוח המודפס‪ .‬את אחוזי‬ ‫ההגדלה נית לבחור מתו הרשימה‪ ,‬או להקיש בעצמ ‪.‬‬ ‫הגדל את הדוח כדי לקרוא את הנתוני יותר בבירור‪ ,‬והקט אותו כדי‬ ‫לקבל מראה כולל של הד ‪ .‬בתפריט אפשרויות ההגדלה קיימות ג‬ ‫האפשרויות "לפי רוחב ד "‪ ,‬המגדילה את הדוח עד שרוחבו מתאי‬ ‫לרוחב המס ‪ ,‬וכ "לפי אור ד " המגדילה את הדוח כ שגובהו מתאי‬ ‫לגובה המס ‪.‬‬

‫השימוש במקלדת‬ ‫נית להשתמש במקלדת כדי להגיע לאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫פעולה‬ ‫צירו המקשי‬ ‫‪ Ctrl+O‬פתח קוב דוח‬ ‫‪ Ctrl+S‬שמור דוח בקוב‬ ‫‪ Ctrl+P‬הדפס דוח‬ ‫‪ Ctrl+E‬שלח דוח בדואר אלקטרוני‬ ‫‪ Ctrl+PgDn‬הד הבא‬ ‫‪ Ctrl+PgUp‬הד הקוד‬ ‫‪ Ctrl+Home‬לדלג לתחילת הדוח‬ ‫‪ Ctrl+End‬לדלג לסו הדוח‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪81‬‬


‫כלי‬ ‫פעולה‬ ‫צירו המקשי‬ ‫‪ Ctrl+G‬לדלג לד מסוי‬

‫זמ הדוחות‬ ‫זמ הדוחות הוא כלי המאפשר ל להוציא דוחות ושאילתות בצורה‬ ‫אוטומטית‪ ,‬בזמני מוגדרי מראש‪ .‬נית להגדיר רשימה של משימות‬ ‫לביצוע‪ ,‬והמערכת תדאג לבצע כל משימה בזמ המיועד‪ .‬משימה יכולה‬ ‫להיות דוח או שאילתא‪ .‬נית להגדיר את המשימה לביצוע באופ חד‬ ‫פעמי‪ ,‬או בהפרשי זמ קבועי המוגדרי מראש‪ .‬נית לשלוח את הדוח‬ ‫או השאילתא שבמשימה להדפסה‪ ,‬לשמירה בקוב או לדואר אלקטרוני‪.‬‬ ‫נית להגדיר בתור משימה דוח קבוע מראש‪ ,‬שאילתא קבועה מראש‪ ,‬או‬ ‫שאילתא שתוגדר על ידי המשתמש בזמ הגדרת המשימה‪ .‬נית להשתמש‬ ‫בכל הכלי הנחוצי ליצירת דוח‪ ,‬מתו זמ הדוחות‪.‬‬ ‫נית להמשי לעבוד על המחשב ג כאשר הזמ מבצע משימות שהוגדרו‬ ‫לו‪ .‬אול ‪ ,‬לא נית לעבוד על רישומית בזמ ביצוע משימות אלו‪.‬‬ ‫לאחר שמשימה הוגדרה ונשמרה‪ ,‬האחריות על ביצועה מוטלת על זמ‬ ‫הדוחות‪ .‬המשימה תבוצע רק א יתקיימו התנאי הבאי ‪:‬‬ ‫•‬

‫המחשב פועל תחת ‘חלונות’‪.‬‬

‫•‬

‫הגיע הזמ המוגדר לביצוע המשימה‪.‬‬

‫שי לב‪ :‬א אתה עובד על רישומית בזמ שמשימה אמורה להתבצע‪,‬‬ ‫המשימה תידחה עד שיעברו ‪ 5‬דקות ללא כל פעולה במחשב‪.‬‬ ‫כדי להיכנס לזמ הדוחות‪ ,‬בחר באפשרות "זמ דוחות" מתת התפריט‬ ‫"כלי "‪ .‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע על המס ‪:‬‬

‫‪82‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬ ‫זמ הדוחות מציג את רשימת המשימות שהוגדרו‪ .‬לכל משימה בטבלה‬ ‫מצוי תיאור המשימה‪ ,‬תדירות המשימה‪ ,‬זמ ביצוע קוד ‪ ,‬זמ ביצוע‬ ‫הבא וסטטוס‪.‬‬

‫סטטוס המשימה הוא אחד מהמצבי הבאי ‪:‬‬ ‫המשימה עוד לא בוצעה‪.‬‬ ‫)ריק(‬ ‫המשימה בוצעה והפלט נשלח ליעדו‪.‬‬ ‫בוצע‬ ‫המשימה החלה להתבצע‪ ,‬א נעצרה ע"י המשתמש‪.‬‬ ‫עצר‬ ‫המשימה בוצעה‪ ,‬אבל לא הופק שו פלט‪.‬‬ ‫דוח ריק‬ ‫המשימה לא בוצעה בשל תקלה כלשהי‪.‬‬ ‫‪Error‬‬ ‫בטבלת המשימות משתמשי באותו אופ כמו בשאר הטבלאות‬ ‫ברישומית‪.‬‬

‫הוספת משימה‬ ‫כדי להוסי משימה לזמ הדוחות לח "הוספה"‪ .‬א ברצונ להוסי‬ ‫משימה המבוססת על משימה שכבר קיימת בזמ ‪ ,‬לח "העתק"‪) .‬עיי‬ ‫"העתקת משימה"‪ ,‬בהמש הפרק(‪ .‬תיבת הדו שיח הבאה תוצג על‬ ‫המס ‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪83‬‬


‫כלי‬

‫כעת עלי להגדיר את הפרמטרי השוני לביצוע המשימה‪:‬‬ ‫תיאור‬ ‫תדירות‬ ‫זמ ביצוע‬ ‫הגדרת המשימה )דוח‪/‬שאילתא(‬ ‫יעד‬ ‫קוב או יישו להפעלה אחרי ביצוע המשימה‬ ‫הכנס את המידע המבוקש ולח "שמור" כדי להוסי את המשימה‬ ‫לטבלת המשימות‪ .‬לאחר ששמרת את המשימה‪ ,‬על זמ הדוחות מוטלת‬ ‫האחריות לביצועה‪.‬‬ ‫‪84‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬ ‫שי לב‪ :‬נית לבטל בקלות משימה באופ זמני‪ ,‬מבלי למחוק אותה‪ ,‬על‬ ‫ידי סימו תיבת הסימו "לא לביצוע"‪.‬‬

‫תיאור‬ ‫הכנס תיאור של המשימה אותה אתה מגדיר‪ .‬אור התיאור יכול להיות‬ ‫עד ‪ 27‬תווי ‪ ,‬והוא יופיע בטבלת המשימות לאחר שתגדיר את המשימה‬ ‫ותשמור אותה‪.‬‬

‫תדירות‬ ‫כאשר אתה מגדיר תדירות‪ ,‬עלי להגדיר ג את הנתוני המיוחדי לכל‬ ‫תדירות‪ .‬נתוני אלה כוללי ‪:‬‬ ‫הכנס את השעה ואת הדקה בה אמורה המשימה להתבצע‪.‬‬ ‫זמ‬ ‫הכנס את היו )בשבוע או בחודש( בו אמורה המשימה להתבצע‪.‬‬ ‫יו‬ ‫שי לב‪ :‬המקרא מסביר איזה צבע מייצג את היו הנבחר‪.‬‬ ‫כדי להגדיר את התדירות‪ ,‬בחר אחת מ האפשרויות‪:‬‬ ‫•‬

‫חד פעמי‬

‫•‬

‫כל שעה‬

‫•‬

‫יומי‬

‫•‬

‫חודשי‬

‫א הגדרת נכונה את המשימה‪ ,‬הזמ הבא בו אמורה המשימה להתבצע‬ ‫יופיע בתו תיבת הדו שיח‪.‬‬

‫משימות חד פעמיות‬ ‫בחר "חד פעמי" בשדה התדירות כדי להגדיר משימה שתבוצע א ורק‬ ‫פע אחת‪ .‬לאחר מכ עלי להגדיר את היו ואת השעה בה תבוצע‬ ‫המשימה‪.‬‬ ‫היו בו תבוצע המשימה מסומ על לוח השנה המוצג על המס ‪ .‬נית לנוע‬ ‫חודשי קדימה ואחורה‪ ,‬על ידי לחיצה על הח הימני והשמאלי‬ ‫שנמצאי מימי ומשמאל לש החודש‪ .‬בחר את היו הרצוי‪.‬‬ ‫בדוק שאכ הזמ הרצוי מופיע על המס כפע הבאה שהמשימה תבוצע‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪85‬‬


‫כלי‬

‫משימות חוזרות‬ ‫נית להגדיר משימה כ שתופק בהפרשי זמ קבועי ‪ .‬לכל סוג של הפרשי‬ ‫זמ יש להגדיר פרמטרי שוני של זמ הביצוע‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬כאשר מגדירי משימות חוזרות‪ ,‬מומל להגדיר את‬ ‫הדוח‪/‬שאילתא בעזרת קודי תארי ‪ ,‬ולא תארי מסוי ‪.‬‬

‫כל שעה‬ ‫סמ באילו ימי בשבוע יש לבצע את המשימות‪ ,‬וציי את הדקה‬ ‫המדויקת בה תבוצע המשימה‪.‬‬ ‫יומי‬ ‫סמ באילו ימי בשבוע יש לבצע את המשימות‪ ,‬וציי את הזמ המדויק‬ ‫בו תבוצע המשימה באות ימי ‪.‬‬ ‫חודשי‬ ‫סמ את היו בחודש בו תבוצע המשימה‪ ,‬וציי את הזמ המדויק בו‬ ‫תבוצע המשימה באותו יו ‪.‬‬

‫דוח‬ ‫נית להגדיר בתור משימה את אחד מהדברי הבאי ‪:‬‬ ‫•‬

‫דוח מוגדר מראש‬

‫•‬

‫שאילתא מוגדרת מראש‬

‫•‬

‫שאילתא‬

‫בחר את המשימה הרצויה מתו הרשימה בשדה "דוח"‪ .‬לח "הגדר" כדי‬ ‫להכניס את הפרמטרי המסוימי למשימה הרצויה‪.‬‬ ‫א בחרת להגדיר דוח‪ ,‬עלי להכניס את הנתוני המבוקשי על ידי‬ ‫הדוח הרצוי‪.‬‬ ‫א בחרת בשאילתא מוגדרת מראש‪ ,‬אתה יכול לשנות את הגדרותיה‪.‬‬ ‫נית ג להגדיר שאילתא חדשה‪ ,‬מיוחדת למשימה המוגדרת‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬

‫יעד‬ ‫לכל משימה יש להגדיר לא לשלוח את הפלט שהיא מוציאה‪ .‬עלי לבחור‬ ‫באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫•‬ ‫מדפסת‬ ‫•קוב‬ ‫•דואר אלקטרוני‬ ‫לכל משימה יש לציי יעד מיוחד‪.‬‬

‫מדפסת‬ ‫בחר ביעד זה א ברצונ לשלוח את הפלט של המשימה למדפסת ברירת‬ ‫המחדל‪ .‬את מדפסת ברירת המחדל נית להגדיר במנהל ההדפסה של‬ ‫‘חלונות’‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬תיבת הסימו "השתמש במנהל הדפסה"‪ ,‬הנמצאת בהגדרות‬ ‫המדפסות שבלוח הבקרה של 'חלונות'‪ ,‬חייבת להיות מסומנת‪ .‬למידע נוס ‪,‬‬ ‫עיי במדרי למשתמש של 'חלונות'‪.‬‬ ‫כאשר בוחרי ביעד זה‪ ,‬יש לוודא שהמדפסת מוגדרת כהלכה בהגדרות של‬ ‫'חלונות'‪ ,‬שיש בה נייר והיא דלוקה ומוכנה להדפסה‪.‬‬ ‫א סטטוס המשימה המופיע בטבלת המשימות הוא "בוצע"‪ ,‬אבל דבר לא‬ ‫הודפס‪ ,‬בדוק את הדברי הבאי ‪:‬‬ ‫בדוק במנהל ההדפסה של 'חלונות'‪ ,‬הא המשימה נמצאת בתור‬ ‫●‬ ‫להדפסה‪ ,‬אבל לא מודפסת‪ .‬דבר זה יכול להיגר א מסיבה כלשהי אי‬ ‫קישור בי המדפסת למחשב‪.‬‬ ‫בדוק בהגדרת מדפסות בלוח הבקרה של 'חלונות'‪ ,‬וודא שתיבת‬ ‫●‬ ‫הסימו "השתמש במנהל הדפסה" אכ מסומנת‪.‬‬ ‫בדוק תקלות אפשריות במדפסת‪) .‬חוסר בנייר‪ ,‬בדיו או התנתקות‬ ‫●‬ ‫מהחשמל וכיו"ב(‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬א המערכת שביד עובדת על רשת מחשבי ‪ ,‬בדוק את הגדרות‬ ‫הרשת לגבי המדפסת‪ ,‬או בקש ממנהל הרשת לבדוק את ההגדרות‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪87‬‬


‫כלי‬

‫קוב‬ ‫בחר באפשרות זו כדי לשמור את הפלט של המשימה בקוב ‪ .‬את תכולתו של‬ ‫הקוב תוכל לראות אחר כ בעזרת מס הצפיה בקבצי ‪ .‬א בחרת‬ ‫באפשרות זו‪ ,‬עלי לציי את ש הקוב בו יישמר הפלט‪.‬‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫א ברשת עליה מופעלת המערכת קיימת אפשרות של דואר אלקטרוני‪,‬‬ ‫נית לקבוע משימה‪ ,‬שתוצאותיה יישלחו לכתובת מסוימת‪ .‬א בחרת‬ ‫באפשרות זו‪ ,‬עלי לציי את הכתובת אליה יישלח הפלט‪.‬‬ ‫הפצה אוטומטית מערכת רישומית תשלח באופ אוטומטי בדואר‬ ‫אלקטרוני דוחות לפי המחלקה אליה הוגדר הדוח לדוגמא‪ :‬א הגדרת‬ ‫דוח סיכו למחלקת שירות‪ ,‬שישלח אליה בהפצה אוטומטית‪,‬‬ ‫רישומית תשלח את הדוח ע"י דואר אלקטרוי למחלקה זו‪.‬‬ ‫שי לב‪:‬‬

‫כאשר בוחרי באפשרות זו הפלט לא ישמר בקוב !‬

‫עדכו משימה‬ ‫כדי לעדכ משימה‪ ,‬האר אותה בעזרת הסמ ולח "עדכו "‪ .‬הכנס את‬ ‫השינויי הדרושי ולח "שמור" כדי לשמור את השינויי ‪.‬‬

‫מחיקת משימה‬ ‫נית להוריד משימה מזמ הדוחות על ידי מחיקתה מהטבלה‪ .‬אחרי‬ ‫המחיקה‪ ,‬המשימה לא תבוצע יותר על ידי הזמ ‪ .‬כדי למחוק‪ ,‬האר את‬ ‫המשימה המבוקשת בעזרת הסמ ‪ ,‬ולח "מחק"‪.‬‬

‫העתקת משימה‬ ‫נית ליצור משימה חדשה‪ ,‬בהתבסס על ההגדרות של משימה קיימת‪.‬‬ ‫לש כ השתמש בכפתור "העתק"‪ .‬כפתור זה שימושי כאשר אתה‬ ‫מכי דוח בפרקי זמ קבועי ‪ ,‬אבל אתה רוצה לבדוק אותו לפני כ ‪ .‬כל‬ ‫מה שעלי לעשות הוא להגדיר דוח חד פעמי ולהפעיל אותו‪ .‬א‬ ‫תוצאות הדוח מקובלות עלי ‪ ,‬אתה יכול להעתיק את המשימה החד‬ ‫פעמית ולשנות את הגדרות התדירות‪.‬‬ ‫‪88‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬ ‫כדי להעתיק משימה‪ ,‬האר אותה בעזרת הסמ ולח "העתק"‪ .‬על‬ ‫המס תופיע תיבת הדו שיח "הוס משימה"‪ ,‬ע ההגדרות הקיימות‬ ‫של המשימה שהעתקת‪.‬‬ ‫הכנס תיאור חדש וערו את השינויי הדרושי ל ‪ .‬לח "שמור" כדי‬ ‫להוסי את המשימה לטבלה‪.‬‬

‫צפיה במשימה‬ ‫נית לצפות בתוצאותיה של משימות שהופנו לקוב וכעת יש לה‬ ‫סטטוס "בוצע"‪ .‬את הדוח רואי במס הצפיה בדוחות )עיי בצפייה‬ ‫בדוחות‪ ,‬בהמש הפרק(‪ .‬כדי לצפות בתוצאותיה של משימה‪ ,‬האר‬ ‫אותה בעזרת הסמ ולח "צפה"‪.‬‬

‫ניקוי משימה‬ ‫נית למחוק את תוצאותיה של משימות‪ ,‬שהופנו לקוב ובוצעו כהלכה‪,‬‬ ‫מזמ הדוחות ומהכונ הקשיח‪ .‬תוכל לצפות בדוחות בעזרת מס‬ ‫הצפיה בדוחות )עיי בעמוד ‪ 1‬לפרטי (‪ .‬כדי למחוק את תוצאות‬ ‫המשימה‪ ,‬בחר משימה זו ולח על הכפתור "ניקוי"‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬א תנסה לנקות משימה שהוגדרה להוציא פלט למדפסת או‬ ‫לדואר אלקטרוני‪ ,‬תופיע הודעת שגיאה על המס ‪.‬‬

‫הפעל משימה‬ ‫נית להפעיל משימה המיועדת להפעלה במועד מאוחר יותר ע"י לחיצה‬ ‫על כפתור זה‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪89‬‬


‫כלי‬

‫זמ ייבוא‬ ‫זמ הייבוא מאפשר ל לעדכ בקביעות את בסיס הנתוני בעזרת‬ ‫קבצי המופקי בתוכנות אחרות‪ .‬נית להשתמש בזמ הייבוא כדי‬ ‫להוסי רשימת יעדי המופקת בעזרת תוכנת ספר טלפוני ‪ ,‬או כדי‬ ‫לעדכ את רשימת פרוייקטי בעזרת מסמכי הנוצרי בתוכנת עיבוד‬ ‫תמלילי ‪.‬‬ ‫זמ הייבוא עובד בצורה דומה לאופ בו עובד זמ הדוחות‪ .‬ג כא נית‬ ‫להגדיר דוחות חד פעמיי או דוחות המופקי אוטומטית בזמני‬ ‫קבועי )לפרטי על זמ הדוחות‪ ,‬עיי בעמוד ‪ .(5‬בחר באפשרות "זמ‬ ‫ייבוא" מתו התפריט "כלי "‪ ,‬והחלו הבא יופיע על המס ‪:‬‬

‫משימות מאורגנות בזמ הייבוא לפי התדירות שלה ‪ .‬משימה יכולה‬ ‫להיות ייבוא שלוחות‪ ,‬חשבונות‪ ,‬פרוייקטי וכו'‪.‬‬ ‫נית להמשי לעבוד על המחשב ג כאשר הזמ מבצע משימות שהוגדרו‬ ‫לו‪ .‬אול ‪ ,‬כמו בזמ הדוחות‪ ,‬לא נית לעבוד על רישומית בזמ ביצוע‬ ‫משימות אלו‪.‬‬ ‫לאחר שמשימה הוגדרה ונשמרה‪ ,‬האחריות על ביצועה מוטלת על זמ‬ ‫הייבוא‪ .‬המשימה תבוצע רק א יתקיימו התנאי הבאי ‪:‬‬ ‫‪90‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬ ‫•‬

‫המחשב פועל תחת 'חלונות'‪.‬‬

‫•‬

‫הגיע הזמ המוגדר לביצוע המשימה‪.‬‬

‫שי לב‪ :‬א אתה עובד על רישומית בזמ שמשימה אמורה להתבצע‪,‬‬ ‫המשימה תידחה עד שיעברו ‪ 5‬דקות ללא כל פעולה במחשב‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪91‬‬


‫כלי‬

‫הוספת משימה לזמ‬ ‫לח על הכפתור "הוספה" כדי להוסי משימת ייבוא לזמ ‪ .‬א ברצונ‬ ‫להוסי משימה בהסתמ על משימה שכבר הוגדרת‪ ,‬לח על "העתק"‪.‬‬ ‫)עיי בהעתקת משימה‪ ,‬בהמש הפרק(‪ .‬על המס תופיע תיבת הדו שיח‬ ‫הבאה‪:‬‬

‫תיבת דו שיח זו משמשת להגדרת כל ההיבטי של המשימה‪ .‬משימת‬ ‫ייבוא מוגדרת בעזרת הפרמטרי הבאי ‪:‬‬ ‫•‬

‫תיאור‬

‫•‬

‫תדירות‬

‫•‬

‫זמ ביצוע‬

‫•‬

‫משימה )איזה קוב לייבא(‬

‫•‬

‫מחק קובצי נתוני אחרי ביצוע‬

‫הכנס את המידע המבוקש ולח "שמור" כדי להוסי את המשימה‬ ‫לטבלת המשימות‪ .‬לאחר ששמרת את המשימה‪ ,‬על זמ הדוחות מוטלת‬ ‫האחריות לביצועה‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬נית לבטל בקלות משימה באופ זמני‪ ,‬מבלי למחוק אותה‪ ,‬על‬ ‫ידי סימו תיבת הסימו "לא לביצוע"‪.‬‬ ‫‪92‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬

‫עדכו תעריפי‬ ‫באפשרות לעדכ באופ כולל את התעריפי שיתקבלו מעת לעת‪.‬‬ ‫העידכו יעשה מהכונ הקשיח או מכל כונ אחר במחשב‪.‬‬ ‫על מנת לעדכ את התעריפי במחשב בחר ב'עדכו תעריפי ' מתפריט‬ ‫'כלי '‪ .‬על המס תופיע תיבת הדו שיח הבאה‪:‬‬

‫השתמש בשדה כונ כדי לקבוע את כונ המקור המכיל את קיבצי העדכו ‪,‬‬ ‫ובשדה ספריה לקבוע את מיקו הקבצי בכונ ‪.‬‬ ‫עמודת 'חדש' מכילה את תאריכי הקבצי המעודכני בעוד עמודת 'יש '‬ ‫מכילה את תאריכי הקבצי הפעילי כיו במערכת‪.‬‬ ‫לח 'רענו ' על מנת לעדכ את הקבצי במס ‪ .‬לח 'כ להכל' על מנת‬ ‫לסמ את כל הקבצי ברשימת החברות‪ .‬לח 'עדכו ' להתחלת עדכו‬ ‫התעריפי הקיימי ‪.‬‬

‫הגדרות לצפיה בדוחות‬ ‫מערכת רישומית מאפשרת ל לעצב לפי רצונ את דפי הדוחות‪ .‬נית‬ ‫לשנות את הלוגו המוצג בראש הד ‪ ,‬את הכותרות המופיעות בכל‬ ‫הדוחות‪ ,‬ואת הפונטי בה יוצגו הנתוני ‪ .‬כדי לשנות אפשרויות אלה‪,‬‬ ‫בחר באפשרות "הגדרות לצפיה בדוחות" מתת התפריט "כלי " שבחלו‬ ‫הראשי של רישומית‪ .‬על המס תופיע תיבת הדו שיח הבאה‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪93‬‬


‫כלי‬

‫נית לראות דוח לדוגמא בזמ שינוי הגדרות עיצוב הד ‪ ,‬כדי להציג את‬ ‫השינויי שערכת‪ .‬לח על הכפתור "בדיקה" כדי להציג דוח זה ע‬ ‫האפשרויות שהגדרת‪ .‬לאחר שסיימת לבחו את הדוח לח על לחצ‬ ‫הביטול האדו במס הצפיה בדוחות כדי לחזור לחלו הגדרת עיצוב‬ ‫הד ‪.‬‬ ‫נית לשנות את הגדרות העיצוב הבאות‪:‬‬

‫לוגו‬ ‫כדי להגיע לחלו עיצוב הלוגו‪ ,‬בחר בלשונית המסומנת "לוגו"‪ ,‬בראש‬ ‫חלו עיצוב הד ‪ .‬א ברצונ להכניס לוגו או סמל כלשהו לדוחות‪ ,‬עלי‬ ‫לדאוג שקוב התמונה יהיה באחד מהפורמטי הבאי ‪:‬‬ ‫‪ BMP‬מפת סיביות של ‪Windows‬‬ ‫‪ WMF‬קוב ‪ Metafile‬של ‪Word‬‬ ‫‪ ICO‬קוב צלמית )‪ (Icon‬של ‪.Windows‬‬

‫לוגו החברה‬ ‫כדי להכניס את קוב הלוגו או הסמל‪ ,‬הכנס את ש הקוב בשדה זה‪.‬‬ ‫א אינ זוכר את הש והמסלול של הקוב ‪ ,‬לח על הכפתור המסומ‬ ‫"‪ ,"...‬ובחר את הקוב בעזרת תיבת הדו שיח שתיפתח‪ .‬התמונה שבחרת‬ ‫תופיע בתו המסגרת המיועדת לכ ‪.‬‬ ‫‪94‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬

‫מיקו‬ ‫הלוגו יודפס בראש הד ‪ .‬בחר הא ברצונ שהוא יופיע בצידו הימני של‬ ‫הד ‪ ,‬בצידו השמאלי‪ ,‬או במרכזו‪.‬‬

‫חברה‬ ‫כדי להגיע לחלו הגדרות החברה‪ ,‬בחר בלשונית המסומנת "חברה"‪,‬‬ ‫בראש חלו עיצוב הד ‪ .‬פרטי החברה המוגדרי כא יופיעו בראש כל ד‬ ‫בדוח‪.‬‬

‫ש חברה‬ ‫א ברצונ שש החברה יופיע בכל ד בדוחות‪ ,‬הכנס כא את ש‬ ‫החברה של ‪.‬‬ ‫גופ‬ ‫כדי לשנות את הגופ )‪ (Font‬בו מופיע ש החברה‪ ,‬לח על הלחצ‬ ‫המסומ "‪ "...‬ליד השדה "גופ "‪ .‬בחר את סוג הגופ ‪ ,‬את גודלו ואת‬ ‫ההדגשה שלו בתיבת הדו שיח שתיפתח‪ .‬פרטי הגופ שבחרת יופיעו בשדה‬ ‫הגופ ‪.‬‬ ‫מיקו‬ ‫בחר הא ברצונ שש החברה יופיע בצד שמאל‪ ,‬ימי או במרכז הד ‪.‬‬ ‫יישור‬ ‫בחר לאיזה צד ייושר ש החברה‪ .‬שדה זה משמש בעיקר כאשר ש‬ ‫החברה מופיע מעל פרטי החברה‪ ,‬ועליו להיות מיושר ביחס אליה ‪.‬‬ ‫פרטי חברה‬ ‫א ברצונ להוסי פרטי בראש כל דוח‪ ,‬תוכל לעשות זאת כא ‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬ייתכ שתרצה להוסי את כתובת החברה ומספר הטלפו שלה‬ ‫בראש הד ‪.‬‬ ‫גופ‬ ‫בחר את הגופ בו יופיעו פרטי החברה‪ ,‬בדומה לבחירת הגופ של ש‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫מיקו‬ ‫בחר הא ברצונ שפרטי החברה יופיעו בצד ימי ‪ ,‬שמאל או במרכז הד ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪95‬‬


‫כלי‬

‫יישור‬ ‫בחר לאיזה צד ייושרו פרטי החברה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬א בחרת יישור לימי אז‬ ‫כל השורות יתחילו מאותו קו )בהנחה שפרטי החברה ה בעברית(‪ ,‬וא‬ ‫בחרת יישור לשמאל אז כל השורות יסתיימו באותו קו‪.‬‬

‫שונות‬ ‫בחר בלשונית המסומנת "שונות" כדי להגיע להגדרות אלה‪.‬‬

‫תארי ‪/‬שעה‬ ‫א תסמ תיבות סימו אלה‪ ,‬יופיעו תארי או שעת הפקת הדוח בתו‬ ‫הדוח עצמו‪.‬‬ ‫גופ‬ ‫לח על הלחצ המסומ "‪ "...‬כדי לשנות את הגופ בו יופיעו התארי‬ ‫והשעה‪.‬‬ ‫מיקו‬ ‫בחר הא ברצונ שהתארי והשעה יופיעו בצד ימי ‪ ,‬שמאל או במרכז‬ ‫הד ‪.‬‬ ‫יישור‬ ‫בחר הא ברצונ ביישור לימי ‪ ,‬לשמאל או מירכוז‪.‬‬ ‫קו עליו ‪ /‬קו תחתו‬ ‫סמ תיבות סימו אלה כדי להוסי קווי הפרדה בי הכותרת לגו הדוח‬ ‫ובי תחתית הד לגו הדוח‪.‬‬

‫גופני‬ ‫בחר בלשונית המסומנת "גופני " כדי לשנות את הגופני המשמשי‬ ‫להצגת הדוחות עצמ ‪ .‬כדי לשנות גופ של שדה כלשהו לח על הלחצ‬ ‫המסומ "‪ "...‬שליד השדה המתאי ‪.‬‬ ‫השדות אות נית לשנות‪:‬‬

‫כותרת ראשית‬ ‫הכותרת הניתנת לדוח‪ .‬בשאילתות מוכנות מראש הכותרת הראשית היא‬ ‫שמה של השאילתא‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫כלי‬

‫כותרת משנית‬ ‫מכילה בדר כלל את תחו התאריכי עליו מופק הדוח‪.‬‬

‫כותרת עמודה‬ ‫הכותרת הניתנת לעמודה בדוח‪ .‬לדוגמה "ש שלוחה"‪.‬‬ ‫נתוני‬ ‫שדה זה מגדיר את הגופ בו מוצגי הנתוני בדוח‪.‬‬ ‫סיכומי‬ ‫שדה זה מגדיר את הגופ המשמש להצגת נתוני סיכומי בדוחות בה‬ ‫מופיעי סיכומי ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪97‬‬


‫אבטחת מידע‬

‫אבטחת מידע‬ ‫מבוא‬ ‫רישומית מכילה אפשרויות אבטחת מידע שונות המגבילות את השימוש‬ ‫בה למורשי בלבד‪ .‬תוכל לשלול‪ ,‬בעזרת מנגנוני הגנה אלו‪ ,‬את גישת של‬ ‫עובדי שאינ מורשי אל נתוני רישומית או אל דוחות מסוימי ‪ .‬ישנ‬ ‫ארבע קבוצות בטחו אפשריות‪.‬‬ ‫•‬

‫מנהלי‬

‫•‬

‫מפעילי‬

‫•‬

‫דוחות בלבד‬

‫•‬

‫דוחות מוגבלי‬

‫•‬

‫‪ – BR‬דוחות "לארבע עיניי "‬

‫הרעיו המרכזי הוא‪ ,‬שלכל עובד תהיה גישה רק אל הנתוני המתייחסי‬ ‫אליו‪ .‬תוכל להגדיר את תחו המידע אשר כל עובד יכול לגשת אליו‪,‬‬ ‫ולהגביל תחו זה‪ .‬לדוגמא‪ ,‬תוכל להגדיר לכל עובד הרשאת גישה לכל‬ ‫אפשרויות הדוחות הקיימות‪ ,‬או להגביל את גישתו לדוחות מסוימי‬ ‫בלבד‪ .‬כ ג תוכל להרשות לכל עובד לגשת אל כל אפשרויות הדוחות‬ ‫הקיימות‪ ,‬א למנוע ממנו גישה אל אפשרויות תחזוקת המערכת‪.‬‬

‫רשימת משתמשי‬ ‫רישומית מנהלת רשימה של המשתמשי במערכת‪ .‬עבור כל משתמש‪,‬‬ ‫רישומית זוכרת את מרחב העבודה המוגדר שלו‪ ,‬ואת סיסמתו‪ .‬כ נית‬ ‫לאפשר למספר רב של משתמשי ע צרכי שוני להשתמש במערכת‪,‬‬ ‫מבלי לסכ את בטחו המידע‪.‬‬ ‫בחר בתת התפריט "רשימת משתמשי " מתפריט השאילתות כדי להגדיר‬ ‫את פרמטרי אבטחת המידע‪ ,‬או לשנות ‪ .‬תיבת הדו שיח "רשימת‬ ‫משתמשי " תיפתח‪:‬‬ ‫‪98‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫אבטחת מידע‬

‫תיבת הדו שיח מציגה את רשימת שמות המשתמשי המורשי תחת‬ ‫העמודה "קוד המשתמש"‪ .‬עמודת "קבוצה" מציגה את סוג ההרשאה‪.‬‬ ‫תוכל להוסי הרשאות‪ ,‬לשנות ‪ ,‬לבטל ולהגדיר סיסמת גישה לכל אחד‬ ‫מהמשתמשי ‪ .‬לח "אישור" ליציאה מתיבת הדו שיח‪.‬‬

‫הוספה‬ ‫לח "הוספה" כדי להגדיר משתמש חדש במערכת‪ .‬תיבת הדו שיח‬ ‫"הוספת משתמש" תיפתח‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪99‬‬


‫אבטחת מידע‬

‫קוד משתמש‬ ‫הכנס את קוד המשמש‪ .‬הקוד יכול להכיל עד ‪ 7‬תווי ‪ .‬בדר כלל יוכנס‬ ‫בשדה זה שמו הפרטי של המשתמש‪.‬‬ ‫קבוצה‬ ‫בחר מתו הרשימה את סיווג ההרשאה של העובד‪ .‬הסיווג הגבוה ביותר‬ ‫מאפשר גישה אל כל המידע הקיי ‪ .‬הנמו ביותר מאפשר גישה מצומצמת‬ ‫בלבד‪.‬‬ ‫‪Administrators‬‬

‫זו רמת הסיווג הגבוה ביותר‪ ,‬המאפשרת גישה אל כל המידע‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬ע התקנת רישומית מוגדר משתמש תמידי‪ ,‬המקבל הרשאת‬ ‫‪ ,admin‬וסיסמת ברירת המחדל היא ‪ .admin‬מטעמי אבטחת מידע יש‬ ‫להחלי סיסמא זאת מיידית אחרי ההתקנה‪.‬‬ ‫‪Operators‬‬

‫זו רמת הסיווג השניה‪ ,‬המאפשרת גישה ליישו המרכזי בלבד‪ ,‬ומונעת‬ ‫אפשרויות גישה אל מודול ההגדרות )רישומית התקנה( או אל תוכנת‬ ‫קליטת נתוני המרכזייה‪.‬‬ ‫דוחות בלבד‬

‫זו רמת הסיווג השלישית בחשיבותה‪ ,‬המאפשרת גישה אל האפשרויות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫•‬

‫כל אפשרויות השאילתות והדוחות‪.‬‬

‫•‬

‫דוח שלוחות ודוח היעדי ‪.‬‬

‫•‬

‫דוחות מוגבלי‬

‫זו רמת הסיווג המגבילה ביותר‪ ,‬המאפשרת גישה רק אל אפשרויות‬ ‫מוגבלות של השאילתות והדוחות‪ .‬בעל רמת סיווג כזו יוכל להפיק דוחות‬ ‫המתייחסי רק אל שלוחות ואל תחומי שהוגדרו על ידי מנהל המערכת‪.‬‬ ‫באפשרות להגדיר שלושה סוגי הגבלות‪:‬‬ ‫˘‪‰ÁÂÏ‬‬ ‫בחר באפשרות זו להגבלת משתמש לנתוני שלוחה מסוימת‪ .‬הכנס את‬ ‫מספר השלוחה בשדה שמימי לתווית "שלוחה"‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫אבטחת מידע‬ ‫‪‰˜ÏÁÓ/‰·ÈËÁ‬‬ ‫בחר באפשרות זאת להגבלת משתמש לרמה היררכית מסוימת בארגונ ‪.‬‬ ‫בחר מתו הרשימה שמשמאל את הרמה היררכית המבוקשת‪ ,‬ואז בחר‬ ‫מתו הרשימה שמימי את קוד המחלקה )או החטיבה( המבוקשת‪.‬‬ ‫¯˘‪˙ÂÁÂÏ˘ ˙ÓÈ‬‬ ‫בחר באפשרות זו להגבלת המשתמש לקבוצת שלוחות שהגדרת‪ .‬הקלד‬ ‫את מספרי השלוחות )מופרדי על ידי ";"( בשדה התחתו ‪.‬‬ ‫‪BR‬‬ ‫משתמש שהוגדר כסוג ‪ BR‬לא יכול להפיק דוחות על שיחות פרטיות לפני‬ ‫שתוקש סיסמה נוספת‪ .‬שימוש באפשרות זו נפו בארגוני גדולי ‪.‬‬ ‫‪Enable AutoLogin‬‬ ‫סמ תיבת סימו זו כדי לאפשר את יכולת הכניסה האוטומטית‪ ,‬וכ יוכל‬ ‫כל משתמש לבחור בעצמו‪ ,‬הא להשתמש בה או לא‪ .‬א לא תסמ תיבת‬ ‫סימו זו‪ ,‬כל משתמש יהיה חייב להכניס את סיסמתו בכל פע שיפעיל‬ ‫את רישומית‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬א אבטחת המידע ברישומית חשובה ל ‪ ,‬אל תאפשר יכולת‬ ‫כניסה אוטומטית )‪.(AutoLogin‬‬

‫מורשה לראות שיחות מסוג‬ ‫בחר את סוגי השיחה אשר עליה המשתמש מורשה להפיק דוחות‪.‬‬ ‫בחירת "ביחד" תאפשר למשתמש להפיק דוחות של כל השיחות‪ ,‬בהתא‬ ‫להגבלות שהוטלו עליו בשדות שלעיל‪.‬‬ ‫לאחר שסיימת להגדיר את כל המשתמשי החדשי לח "שמור"‪ .‬לח‬ ‫"ביטול" ליציאה ללא שמירת הנתוני ‪.‬‬ ‫ברירת מחדל לסיסמת המערכת למשתמש החדש היא ‪.ZZZZZ :‬‬

‫עידכו‬ ‫לעידכו פרטי משתמש בחר מתו רשימת המשתמשי את ש המשתמש‬ ‫אותו אתה רוצה לעדכ ‪ .‬לח "עידכו " ותיבת הדו שיח "עידכו‬ ‫משתמש" תיפתח‪ .‬תיבה זו דומה לתיבת "הוספת משתמש"‪ .‬לאחר סיו‬ ‫העידכו לח "שמור" לשמירה‪ ,‬או "ביטול" לעזיבת המס ללא שמירת‬ ‫הנתוני ‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪101‬‬


‫אבטחת מידע‬

‫מחק‬ ‫כדי למחוק משתמש מרשימת המשתמשי ‪ ,‬בחר מתו רשימת‬ ‫המשתמשי את קוד המשתמש המבוקש ולח "מחק"‪ .‬לח "אישור"‬ ‫למחיקה‪ ,‬או "ביטול" ליציאה ללא מחיקת המשתמש‪.‬‬

‫סיסמא‬ ‫השתמש בתיבת הדו שיח זו כדי לשנות את סיסמתו של כל משתמש‬ ‫ברשת‪ .‬אופציה זו שימושית למצב בו משתמש שכח את סיסמתו‪ .‬בחר‬ ‫מתו רשימת המשתמשי את קוד המשתמש הרצוי ולח "סיסמא"‪.‬‬ ‫תיבת הדו שיח "שנה סיסמא למשתמש" תיפתח בפני ‪:‬‬

‫סיסמא חדשה‬ ‫הכנס את הסיסמא החדשה בשדה זה‪ .‬הסיסמא יכולה להכיל עד ‪12‬‬ ‫תווי ‪.‬‬ ‫אשור סיסמא חדשה‬ ‫הכנס שוב את אותה סיסמא על מנת לאשרה‪ .‬הסיסמא החדשה לא‬ ‫תיקלט במידה ולא תהיה זהות בי שדה "סיסמא חדשה" לשדה "אישור‬ ‫סיסמא חדשה"‪ .‬ה בתוכ הסיסמא וה באופ הכנסתה‪.‬‬ ‫לח "אישור" לקבלת הסיסמא החדשה או "ביטול" ליציאה מבלי לשנות‬ ‫את הסיסמא‪.‬‬

‫תצורות שונות לאבטחת המידע‬ ‫נית ליצור מספר צירופי בי קבוצת סיווג ההרשאה לבי אפשרויות ה‬ ‫‪ ,AutoLogin‬כדי ליצור את תצורת אבטחת המידע המתאימה לארגונ ‪.‬‬ ‫הנה לדוגמה ארבעה צירופי כאלו‪:‬‬ ‫‪102‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫אבטחת מידע‬

‫תחנה בודדת ללא אבטחת מידע‬ ‫השתמש בקוד המשתמש ‪ ,admin‬בעת כניסת לרישומית בפע‬ ‫הראשונה‪ .‬הפעל את אפשרות ‪ .AutoLogin‬מרגע זה באפשרות לעשות‬ ‫שימוש מלא ברישומית ללא צור בסיסמא‪.‬‬

‫תחנה בודדת ע סיסמא‬ ‫ע כניסת לרישומית בפע הראשונה שנה את הסיסמא ‪admin‬‬ ‫לסיסמא אחרת‪ .‬כ תאפשר שימוש ברישומית רק למי שסיסמא זו ידועה‬ ‫לו‪ ,‬ותהיה לו גישה מלאה אל כל אפשרויות המערכת‪.‬‬

‫תחנה בודדת ע מספר משתמשי‬ ‫ע כניסת לרישומית בפע הראשונה שנה את הסיסמא ‪admin‬‬ ‫לסיסמא אחרת‪ .‬הגדר את המשתמשי הנוספי במערכת לפי צרכי ‪.‬‬ ‫חלק משתמשי אלו לקבוצות סיווג והגדר סיסמא לכל אחד מה ‪ .‬חסו‬ ‫את אפשרות ה – ‪ AutoLogin‬למניעת הפעלתו על ידי אחד המשתמשי ‪.‬‬ ‫במקרה הצור ‪ ,‬תוכל לאפשר כניסה אוטומטית למשתמש מסוי הנמצא‬ ‫ברמת סיווג נמוכה יותר‪ .‬במצב זה‪ ,‬כניסה אוטומטית לרישומית‬ ‫תתאפשר רק עבור רמת סיווג זו‪.‬‬

‫מספר תחנות ברשת ע מספר משתמשי‬ ‫לאחר התקנת רישומית בתחנה מסוימת ברשת‪ ,‬היכנס לרישומית בתחנה‬ ‫זו‪ ,‬והגדר את רמת הסיווג ואת סיסמת המשתמש ש ‪ .‬הגדר את‬ ‫אפשרות ה ‪ AutoLogin‬לפי צרכיה היחודיי של התחנה‪ .‬עבור‬ ‫משתמשי בעלי הרשאת גישה "דוחות מוגבלי "‪ ,‬הגדר את השלוחה או‬ ‫רמת ההיררכיה שאת נתוניה ה מורשי לראות‪ .‬לכל תחנה ברשת נית‬ ‫להשתמש בכל תצורת אבטחת מידע של תחנה בודדת‪.‬‬

‫פתרו בעיות‬ ‫במקרה שקוב הסיווגי נמחק או ניזוק‪ ,‬או במקרה שבו אתה‪ ,‬כמנהל‬ ‫המערכת‪ ,‬שכחת סיסמת הכניסה של ‪ ,‬רישומית מספקת מאפשרת נהלי‬ ‫מיוחדי להתמודד ע מצבי כאלו‪.‬‬

‫מחיקת קוב הסיווגי או פגיעה בו‬ ‫א הופיעה הודעה “‪ ”Security file is corrupted or missing‬בצע‪:‬‬ ‫‪ .1‬צא ממערכת רישומית ‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪103‬‬


‫אבטחת מידע‬ ‫‪ .2‬הכנס דיסקט התקנה ‪.#2‬‬ ‫‪ .3‬הר את התוכנית ‪ .PPRESCUE‬תיבת הדו שיח הבאה תיפתח‪:‬‬

‫‪ .4‬הכנס את הספרייה הראשית של רישומית‪ .‬א אינ יודע את ניתוב‬ ‫הש המלא‪ ,‬הקש בעזרת העכבר על כפתור "עיו "‪.‬‬

‫‪ .5‬בחר באפשרות "‪."Restore original security file‬‬ ‫‪ .6‬הר את רישומית‪ .‬הכנס את סיסמת ברירת המחדל‬ ‫‪ admin‬בכדי להיכנס לתוכנית‪ .‬לאחר שנכנסת תוכל‬ ‫לשנות סיסמא זו‪ .‬הגדר מחדש את כל קודי המשתמש‬ ‫השוני וכ את רמות הסיווג של קבוצות‬ ‫המשתמשי במערכת‪.‬‬

‫‪104‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫אבטחת מידע‬ ‫מנהל מערכת שכח את הסיסמא‬ ‫במידה ואתה כמנהל המערכת שכחת את סיסמת ההפעלה‪ ,‬חזור על‬ ‫צעדי ‪ 4 1‬שלעיל ובצע את הפעולות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .1‬בחר באפשרות "‪ ."Reset the Admin password‬פעולה זו תחזיר‬ ‫את סיסמת ברירת המחדל של המערכת להיות ‪.admin‬‬ ‫‪ .2‬הר את רישומית‪ .‬השתמש בסיסמת המחדל כדי להיכנס למערכת‪.‬‬ ‫רק לאחר שתיכנס תוכל לשנות את סיסמת המחדל של המערכת כפי‬ ‫שהוסבר קוד לכ ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪105‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫ארגו בסיס הנתוני‬ ‫מבוא‬ ‫רישומית מקבלת את נתוני השיחות באופ אוטומטי ממרכזית הטלפו‬ ‫של ושומרת מידע זה בבסיס הנתוני של ‪ .‬תוכל להקי ללא קושי את‬ ‫בסיס הנתוני ‪ ,‬את טבלאות של התחומי השוני בארגונ ‪ ,‬תפקודי‬ ‫שלוחות‪ ,‬קבוצות יעדי ‪ ,‬קודי תעריפי שוני וכ להגדיר עורקי‬ ‫ואלומות‪.‬‬

‫טבלאות‬ ‫רישומית מאפשרת תחזוקת טבלאות‪ ,‬הכוללות ערכי אודות תפקודי‬ ‫השלוחות השוני ‪ ,‬מספרי טלפו ‪ ,‬חשבונות‪ ,‬קבוצות יעדי ‪ ,‬סוגי שלוחות‬ ‫וטבלה לכל רמה היררכית הקיימת בארגונ ‪.‬‬ ‫הגדרת הטבלאות ועדכונ נעשות באותו אופ לגבי כל טבלה‪ ,‬על א שכל‬ ‫טבלה מכילה מידע ייחודי ונפרד‪ .‬כדי להגיע לטבלה מבוקשת‪ ,‬השתמש‬ ‫בתפריט "טבלאות"‪ .‬אז תיפתח תיבת דו שיח מתאימה לאותה טבלה‪,‬‬ ‫ותוכל להוסי נתוני חדשי ולעדכ או למחוק נתוני קיימי בעזרת‬ ‫הכפתורי המתאימי ‪.‬‬ ‫נית להוסי ‪ ,‬לעדכ ולמחוק שורות בטבלה על ידי לחיצה על כפתורי‬ ‫"הוספה"‪" ,‬עדכו " ו"מחק"‪.‬‬

‫דוח‬ ‫בכל אחת מהאפשרויות בתפריט טבלאות‪ ,‬כפתור "דוח" נות רשימה של‬ ‫הפריטי בטבלה המבוקשת‪ ,‬והקודי המתאימי ‪ .‬כאשר תלח על‬ ‫כפתור "דוח" בטבלת תפקודי שלוחות‪ ,‬תקבל את אותה רשימה שמופיעה‬ ‫בטבלה‪ ,‬אבל בצורת דוח שנית להדפיס‪ .‬יתכ שתרצה להדפיס את‬ ‫הרשימה כחלק מדוח‪ ,‬בתור טבלת התייחסות לקריאת הקודי ‪ ,‬או פשוט‬ ‫כדי לדעת מה כל סוגי השלוחות הקיימי ‪.‬‬ ‫לח על כפתור הדוח כדי להפיק את הדוח המתאי ‪ .‬יתכ שתידרש‬ ‫להגדיר את הפרמטרי של הדוח‪ .‬הכנס את הנתוני המתאימי ולח על‬ ‫"הפעלה"‪.‬‬ ‫‪106‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫לדפדו בתו הדוח עיי בפרק כלי ‪ ,‬פסקה צפייה בדוחות‪ ,‬עמוד ‪ 71‬לגבי‬ ‫הכפתורי וצירופי המקשי ‪.‬‬

‫עדכו‬ ‫כדי לערו שורה בטבלה‪ ,‬האר אותה בעזרת הסמ ולח על כפתור‬ ‫"עדכו "‪ .‬המידע על הפריט הנוכחי בטבלה יופיע בתיבת הדו שיח‬ ‫המתאימה‪ .‬שנה את הנתוני כפי הנדרש ולח על "שמור" כדי לשמור את‬ ‫השינויי ‪ .‬לח על כפתור "ביטול" כדי לעזוב את תיבת הדו שיח מבלי‬ ‫לשמור‪.‬‬

‫הוספה‬ ‫לח על כפתור "הוספה" כדי להוסי שורה לטבלה ולמלא את פרטיה‪.‬‬ ‫הכנס את הנתוני הדרושי ולח על "שמור"‪ .‬לח על כפתור "ביטול"‬ ‫כדי לעזוב את תיבת הדו שיח מבלי לשמור‪.‬‬

‫מחק‬ ‫כדי למחוק שורה בטבלה‪ ,‬האר אותה בעזרת הסמ ולח על כפתור‬ ‫"מחק"‪ .‬התוכנה תבקש ממ לאשר את המחיקה‪ .‬לח על "כ " כדי‬ ‫למחוק את השורה המוארת‪ ,‬לח על "לא" כדי להשאיר את הטבלה‬ ‫כמות שהיא‪.‬‬

‫יבוא‬ ‫נית לייבא נתוני שלוחות‪ ,‬מספרי טלפו ונתוני חשבונות מתו קבצי‬ ‫מחו למערכת‪ .‬השתמש באפשרות זו כדי להגדיר את השדות בעזרת‬ ‫תבנה הטבלה שאליה אתה רוצה לייבא‪ .‬נית לייבא נתוני מקבצי טקסט‬ ‫בעלי רוחב קבוע לכל שדה‪ ,‬מקבצי טקסט בה השדות מופרדי על ידי‬ ‫פסיקי ‪ ,‬סימני טאב‪ ,‬או כל תו אחר‪ ,‬וכ נית לייבא נתוני מקבצי‬ ‫‪ .ODBC‬כאשר תבחר באפשרות זו מתו אחת הטבלאות‪ ,‬תידרש להגדיר‬ ‫את תצורת הקוב ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪107‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫בחר אחת מהתצורות ולח על "הבא" כדי להמשי ולהגדיר את‬ ‫הקוב לייבוא‪.‬‬ ‫‪ODBC‬‬ ‫כדי להשתמש ב ‪ ,(Open Database Connection) ODBC‬יהיה עלי‬ ‫להגדיר את הקישורי המתאימי בי השדות בה רישומית‬ ‫משתמשת ובי השדות כפי שה מופיעי בבסיס הנתוני ‪.‬‬ ‫כאשר תבחר את האפשרות ‪ ODBC‬מתו אש הייבוא ותלח על‬ ‫הכפתור "הבא"‪ ,‬תופיע תיבת הדו שיח ‪.ODBC Connections‬‬

‫‪108‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫שי לב‪ :‬כדי שתוכל להשתמש באפשרות זו‪ ,‬צרי שיהיה התק ‪ODBC‬‬ ‫חוקי מותק על המחשב‪ .‬התק זה בדר כלל מגיע ע יישומי‬ ‫של ‪ ,Microsoft‬ונית להתקי אותו מדיסק ההתקנה של‬ ‫‪.Windows‬‬ ‫עלי להגדיר חיבור לבסיס הנתוני לפני שתוכל לשיי שדות )עיי בקטע‬ ‫על חיבור לבסיס נתוני בפסקה הבאה(‪ .‬לאחר שהגדרת את החיבור‪ ,‬בחר‬ ‫את הטבלה בבסיס הנתוני אשר תשמש כמקור המידע‪ .‬בטור השמאלי‬ ‫תופיע רשימה של השדות בבסיס הנתוני )הטור שכותרתו "אל השדות"(‪.‬‬ ‫שיי את השדות של רישומית אל השדות המתאימי לה בבסיס‬ ‫הנתוני על ידי בחירת השדה של רישומית בטור הימני‪ ,‬בחירת השדה‬ ‫המתאי בבסיס הנתוני מהטור השמאלי‪ ,‬ולחיצה על הכפתור "‪."Link‬‬ ‫נית לבטל שיו על ידי הארת השדה הנבחר מתו השדות של רישומית‬ ‫ולחיצה על "‪."UnLink‬‬

‫התחברות לבסיס הנתוני‬ ‫לפני שתתחיל לשיי שדות‪ ,‬עלי להגדיר את הפרמטרי הכלליי של‬ ‫בסיס הנתוני ‪ .‬לח על הכפתור "‪ "Connect‬ותיבת הדו שיח ‪Connect to‬‬ ‫‪ Database‬תופיע על המס ‪.‬‬

‫כדי להכי את חיבור ה ‪ ODBC‬לבסיס הנתוני ‪ ,‬עלי להגדיר את השדות‬ ‫הבאי ‪:‬‬ ‫‪Source/Server‬‬

‫בחר את שרת ה‪ ODBC‬בו אתה רוצה להשתמש‪ .‬א דבר לא מופיע‬ ‫בשדה זה‪ ,‬יהיה עלי להתקי שרת ‪ ODBC‬במחשב של ‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪109‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫בסיס נתוני‬

‫בחר את בסיס הנתוני אליו אתה רוצה להתחבר‪.‬‬ ‫משתמש‬

‫הכנס את ש המשתמש א בסיס הנתוני דורש כניסה מסודרת‪.‬‬ ‫סיסמה‬

‫הכנס את הסיסמה המתאימה לש המשתמש‪ ,‬א בסיס הנתוני דורש‬ ‫כניסה מסודרת‪.‬‬ ‫חיפוש‬

‫חלק מהטבלאות עשויות להכיל שורות רבות‪ .‬ישנ מספר דרכי לחפש נתו‬ ‫מסוי בתו הטבלה‪.‬‬ ‫כדי לחפש מספר מסוי בטבלה )מספר שלוחה‪ ,‬מספר חשבו ‪ ,‬מספר‬ ‫טלפו (‪ ,‬התחל להקליד את המספר‪ .‬הסמ ידלג למספר הכי קרוב לזה‬ ‫שאתה מקיש‪ .‬נית ג לחפש על פי ש בעזרת הכפתורי הבאי ‪:‬‬ ‫השתמש בכפתור זה כדי לחפש מחרוזת‬ ‫חפש‬ ‫מסוימת בטבלה‪ .‬לח על הכפתור‪ ,‬הכנס‬ ‫את המחרוזת לחיפוש ולח על ‪.Enter‬‬ ‫הסמ ידלג למקו הבא שבו מופיעה‬ ‫המחרוזת‪ .‬א המחרוזת לא נמצאת כלל‬ ‫בקוב ‪ ,‬תוצג הודעה מתאימה‪.‬‬ ‫השתמש בכפתור זה כדי לחפש את‬ ‫חפש את‬ ‫המחרוזת שהוגדרה בחיפוש הקוד ‪,‬‬ ‫הבא‬ ‫ממקו הסמ ועד לסו הקוב ‪ .‬הסמ‬ ‫ידלג למקו הבא שבו מופיעה‬ ‫המחרוזת‪ .‬א המחרוזת לא מופיעה‬ ‫שנית בקוב ‪ ,‬תוצג הודעה מתאימה‪.‬‬

‫שלוחות‬ ‫כל שלוחה בארגונ צריכה להיות מקושרת לש ‪ ,‬לרמה ההירארכית‬ ‫שמעליה‪ ,‬ולתפקוד שלוחה מסוי ‪ .‬קישורי אלה יאפשרו לרישומית להפיק‬ ‫דוחות מפורטי על השימוש בשלוחות‪ .‬כדי להכניס נתוני שלוחה‪ ,‬בחר‬ ‫ב"שלוחות" מתת התפריט "טבלאות"‪ ,‬ותיבת הדו שיח הבאה תוצג‪:‬‬ ‫‪110‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫השתמש בלחצני הבאי כדי להגדיר ולשנות הגדרות של שלוחות‪:‬‬

‫הוספת שלוחה‬ ‫לח על "הוספה" כדי להוסי שלוחה חדשה‪ ,‬ותיבת הדו שיח "הוספת‬ ‫שלוחה" תיפתח‪.‬‬

‫הכנס את הנתוני הבאי לכל שלוחה‪:‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪111‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫שלוחה‬ ‫הכנס את מספר השלוחה בשדה זה‪.‬‬ ‫ש‬ ‫הכנס את הש המקושר לשלוחה זו‪.‬‬ ‫מספר עובד‬ ‫הכנס את מספר העובד‪.‬‬ ‫תואר‬ ‫הכנס את התואר של העובד‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫בחר את המחלקה אליה לשיי את השלוחה‪.‬‬ ‫פרוייקט‬ ‫הכנס פרוייקט אליו תשויי השלוחה‪.‬‬ ‫תפקוד‬ ‫בחר את התפקוד המתאי לשלוחה זו‪.‬‬ ‫‪VIP‬‬ ‫בחר באפשרות זו על מנת להסוות את מספר השלוחה בדוחות על ידי ‪####‬‬ ‫במקו מספר שלוחה‪.‬‬ ‫לח על לשונית 'מורחב'‬

‫דואר אלקטרוני‬ ‫הכנס כתובת אלקטרונית המקושרת לשלוחה זו‪.‬‬ ‫כתובת‬ ‫הכנס את הכתובת של האד אליו משוייכת השלוחה בשלוש השורות‬ ‫הנתונות‪.‬‬ ‫עדכו אחרו‬ ‫מציג את התארי האחרו בו בוצע עדכו לשלוחה זו‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫שדות המוגדרי ע"י המשתמש לשלוחה‬

‫באפשרות להגדיר בעצמ שדות לשלוחה‪.‬‬

‫בחר ב'רישומית – מודול הגדרות' את הער 'מערכת'‪ .‬בחר 'עיצוב שדות‬ ‫לשלוחה'‪ .‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע‪:‬‬

‫בתיבה זו יופיע ש השדה‪ ,‬סוגו )עריכה‪ ,‬רשימה(‪ ,‬ו‪/‬או ערכי חוקיי‬ ‫לרשימת הערכי ‪.‬‬ ‫כדי להוסי שדה חדש לח 'הוספה' תיבת הדו שיח הבאה תופיע‪:‬‬

‫מלא את הפרטי המבוקשי בשדות הבאי ‪:‬‬ ‫ש השדה‪ :‬בחר בש לשדה המבוקש‪.‬‬ ‫סוג שדה‪ :‬בחר 'שדה עריכה' או 'רשימה' ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪113‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫א בחרת 'רשימה' בחר בערכי הרצויי ‪ ,‬הפרד ע"י נקודה פסיק);(‪,‬את‬ ‫הערכי המתאימי ‪.‬‬ ‫לח 'אישור' לשמור את הגדרת השדה‪.‬‬ ‫השדה החדש יופיע ב'שלוחה' בחר 'הוספת שלוחה'‪ ,‬תיבת הדו שיח הבאה‬ ‫תופיע‪:‬‬

‫בחר בלשונית 'שדות משתמש' ‪.‬בתיבת דו שיח זו תוכל לראות את השדה‬ ‫אותו בחרת להוסי ‪.‬‬

‫סוג עדכו‬ ‫א השינוי לנתוני השלוחה התבצע ע"י המשתמש תופיע המילה 'ידני'‪ .‬א‬ ‫השינוי התבצע ע"י הזמ בייבוא או בעיבוד מידע חדש תופיע המילה‬ ‫'אוטומטי'‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫לח על לשונית 'שירותי נלווי '‪.‬‬

‫נית להעמיס על השלוחה את החיוב של השירותי הנלוי – שיחה מזוהה‪,‬‬ ‫מענה קולי‪.‬‬ ‫שי לב ‪ :‬להגדרת שירותי נלווי ראה ע"מ ‪118‬‬ ‫‪114‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫כדי להוסי שירותי נלויי לשלוחה לח על כפתור 'הוספה'‪.‬‬ ‫להוסיפו ‪ .‬לח על‬ ‫בחר בשירות שברצונ להוסי לשלוחה‪ ,‬לח על‬ ‫כדי לצאת ללא שינוי‪.‬‬ ‫במידה וקיי שירות לשלוחה שברצונ לבטלו בחר בשירות זה בעזרת‬ ‫הסמ ולח על כפתור 'הסרה' ‪.‬‬ ‫אחרי שסיימת להכניס את הנתוני ‪ ,‬לח על כפתור "שמור" כדי לשמור‬ ‫את נתוני השלוחה‪ .‬א אינ רוצה להוסי את השלוחה‪ ,‬לח על כפתור‬ ‫"ביטול" כדי לצאת‪.‬‬

‫עדכו שלוחה‬ ‫כדי לערו את הנתוני של שלוחה קיימת‪ ,‬האר את השלוחה המבוקשת‬ ‫בעזרת הסמ ולח על "עדכו "‪ .‬על המס תופיע תיבת הדו שיח "עדכו‬ ‫שלוחה" ובה יוצגו נתוני השלוחה המבוקשת‪ .‬שנה את השדות שברצונ‬ ‫לעדכ ‪ ,‬ולח על "שמור" כדי לשמור את השינויי ‪ .‬לח על כפתור‬ ‫"ביטול" כדי להשאיר את הנתוני כמות שה ‪.‬‬

‫מחיקת רשומה‬ ‫כדי למחוק שלוחה מסוימת מהטבלה‪ ,‬האר אותה בעזרת הסמ ולח על‬ ‫כפתור "מחק"‪ .‬תיבת דו שיח תופיע ואתה תידרש לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫לח על "כ " כדי למחוק‪ ,‬או על "לא" כדי להשאיר את השלוחה בטבלה‪.‬‬

‫דוח רשימת שלוחות‬ ‫לח על "דוח" כדי להפיק דוח שלוחות‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪115‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫הכנס את הנתוני הבאי ולח על "הפעלה"‬

‫ש‬ ‫כדי לקבל דוח על שלוחות המקושרות לש מסוי ‪ ,‬הכנס בשדה זה את‬ ‫הש המבוקש‪.‬‬ ‫רמת הדוח‬ ‫בחר את רמת הדוח שעל פיה אתה מעוניי להגביל את הדוח )הא הדוח‬ ‫יופק למחלקה מסוימת‪ ,‬לחטיבה מסוימת וכו'(‪.‬‬ ‫מחלקה )או רמה ארגונית אחרת(‬ ‫כדי לקבל דוח על שלוחות המשויכות למחלקה מסוימת‪ ,‬בחר מרשימה זו‬ ‫את המחלקה המבוקשת‪.‬‬ ‫תפקוד‬ ‫כדי לקבל דוח על שלוחות בעלות תפקוד מסוי ‪ ,‬בחר את תפקוד השלוחה‬ ‫המבוקש מתו הרשימה‪ .‬בחר )הכל( כדי להכליל את כל תפקודי‬ ‫השלוחות‪.‬‬ ‫נית לשלב בי ההגבלות על הש ‪ ,‬המחלקה והתפקוד כדי להגיע לדוח‬ ‫המבוקש‪.‬‬ ‫ספירת שלוחות‬ ‫סמ תיבת סימו זו א ברצונ להציג את מספר השלוחות שהופיעו‬ ‫בדוח‪.‬‬ ‫מיו לפי מחלקה‬ ‫סמ תיבת סימו זו א ברצונ למיי את השלוחות שבדוח לפי המחלקות‬ ‫אליה ה משתייכות‪.‬‬

‫מדרי – ספר טלפוני תו ארגוני‬ ‫בשל הקלות והפשטות בה רישומית מטפלת ברשימת השלוחות‬ ‫שבארגונ ‪ ,‬נוח להשתמש בה ג להדפסת ספר טלפוני של העובדי‬ ‫והשלוחות שלה ‪ .‬הפקת ספר טלפוני באמצעות אפשרות זו שונה‬ ‫מהפקת דוח על השלוחות‪ .‬נית לעצב ולשנות את ספר הטלפוני במספר‬ ‫דרכי שונות על מנת להוציא מדרי טלפוני נוח לקריאה ומוש את‬ ‫העי ‪.‬‬ ‫כדי להפיק ספר טלפוני תו ארגוני‪ ,‬לח על הכפתור "מדרי " מתו‬ ‫טבלת השלוחות‪ .‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע בפני ‪.‬‬ ‫‪116‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫השתמש בשדות השוני בתיבת דו שיח זו כדי להגדיר את התוכ והצורה‬ ‫של מדרי הטלפוני ‪ .‬עלי להגדיר את השדות הבאי ‪:‬‬

‫רמת הדוח‬ ‫בחר את הרמה הארגונית עליה יופק הדוח‪ .‬לדוגמה‪ ,‬א ברצונ להפיק‬ ‫ספר טלפוני לחטיבה מסוימת‪ ,‬בחר כא "חטיבה"‪ ,‬ובשדה החטיבה‬ ‫הגדר את החטיבה שבחרת‪ .‬כדי להפיק דוח על כל השלוחות בארגונ ‪,‬‬ ‫בחר "ארגו "‪.‬‬ ‫סוגי‬ ‫תוכל לבחור א לכלול או לא לכלול סוגי שלוחות מסוימי במדרי‬ ‫הטלפוני ‪ .‬לדוגמה‪ ,‬יתכ שתרצה להפיק דוח על כל שלוחות הטלפו ‪ ,‬א‬ ‫לא על שלוחות הפקס‪.‬‬ ‫עיצוב‬ ‫בחר את מספר הטורי בכל ד ‪ .‬בכל טור מופיע ש השלוחה ומספרה‪.‬‬ ‫הכנס את כותרת מדרי הטלפוני בשדה "כותרת"‪ .‬כותרת זו תופיע בכל‬ ‫דפי המדרי ‪.‬‬ ‫בחר את הגופ בו יודפס המדרי ‪.‬‬ ‫כיוו‬ ‫בחר הא ברצונ להדפיס את מדרי הטלפו לאורכו של הד או לרוחבו‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫מחולק לפי‬ ‫נית לבחור למיי את מדרי הטלפוני במספר דרכי ‪ .‬בחר באפשרות‬ ‫הרצויה‪:‬‬ ‫אל בית‬

‫השלוחות ימוינו במדרי הטלפוני לפי סדר האל בית של שמותיה‬ ‫)ש משפחה‪ ,‬ש פרטי(‪ .‬לפני כל תחילת אות יופיע מפריד‪.‬‬ ‫רמה ארגונית‬

‫בשדה זה נית לבחור רמה ארגונית כלשהי שעל פיה יחולק מדרי‬ ‫הטלפו ‪ .‬א לדוגמה תבחר כא "מחלקה"‪ ,‬יופיעו מספרי כל השלוחות‬ ‫בכל מחלקה לחוד‪ .‬בי מחלקה למחלקה יופיע קו מפריד וכותרת‪ .‬בתו‬ ‫המחלקות מספרי השלוחות ימוינו לפי סדר האל בית‪ ,‬א ללא‬ ‫מפרידי ‪.‬‬ ‫לאחר שסיימת להגדיר את כל פרטי מדרי הטלפוני ‪ ,‬לח על הכפתור‬ ‫"הפעלה" כדי להפיק אותו‪ .‬ספר הטלפוני יוצג במס הצפיה בדוחות‪,‬‬ ‫ומש תוכל להדפיס אותו באותו אופ בו מדפיסי כל דוח אחר‪.‬‬

‫ייבוא שלוחות‬ ‫א ברשות קוב טקסט‪ ,‬המכיל נתוני שלוחות‪ ,‬כגו מספרי השלוחות‬ ‫ושמות‪ ,‬תוכל להעביר נתוני אלו במרוכז אל רישומית ולהימנע מהכנסה‬ ‫ידנית של כל אחד מה ‪.‬‬ ‫לח על הכפתור "יבוא"‪ .‬אש היבוא יוצג על המס ‪ .‬לח על הכפתור‬ ‫"קוב " ולפני תוצג תיבת הדו שיח הסטנדרטית של ‘חלונות’ '‪.'Open‬‬ ‫בחר את ש הקוב המכיל את נתוני השלוחות ולח על '‪ .'Open‬בחר את‬ ‫סוג הקוב באש היבוא ולח על "הבא"‪ .‬תיבת הדו שיח "ייבוא‬ ‫שלוחות" תופיע על המס ‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫בתיבת דו שיח זו הגדר את האופ בו מסודרי הנתוני בקוב ‪ .‬עבור כל‬ ‫שדה הכנס את מיקומו המדויק בקוב ואת אורכו )מספר התווי שהוא‬ ‫ומספר ‪ .TN‬הגדר את תחילת שדה השלוחה ממלא(‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬הגדר חמישה שדות‪ :‬שלוחה‪ ,‬ש משפחה‪ ,‬ש פרטי‪ ,‬יחידה‪ ,‬על‬ ‫ידי מיקו ‪ 1‬ואת אורכה על ידי ‪ 5‬תווי ‪ .‬הגדר את תחילת שדה ש‬ ‫המשפחה במיקו ‪ 7‬ואת אורכו ב ‪ 9‬תווי ‪ .‬המש להגדיר כ את‬ ‫מיקומ ואורכ של יתר השדות‪ .‬לצור כ ‪ ,‬העזר בסרגל מספרי‬ ‫שמופיע מעל חלו תצוגת הנתוני ‪ .‬לחילופי ‪ ,‬תוכל להגדיר נתוני אלו‬ ‫בעזרת העכבר‪ .‬הזזת סמ העכבר בחלו זה מלווה בקו סימו אנכי צהוב‪.‬‬ ‫לבחירת שדה תווי מסוי הצב את הסמ בתחילת הטקסט שבחרת‪,‬‬ ‫לח על העכבר וגרור את הסמ לאור השדה בו אתה מעוני ‪ .‬השדה‬ ‫יסומ בצבע כחול‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "‪ ...‬דלג עליה"‪ ,‬א אינ רוצה שתהלי הייבוא‬ ‫יתיחס לשורה הראשונה בקוב כחלק מהנתוני ‪ .‬תרצה לעשות זאת‬ ‫כאשר השורה הראשונה בקוב היא כותרת‪ ,‬המתארת את שאר השדות‬ ‫שמתחתיה‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "קוב ‪ "DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס‬ ‫‪ .DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס ‘חלונות’ השאר את התיבה לא‬ ‫מסומנת‪.‬‬ ‫בתו הגדרת מיקומ ואורכ של כל השדות‪ ,‬לח "הפעלה" על מנת‬ ‫לייבא את הנתוני מהקוב אל רישומית על פי התבנית שהגדרת‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪119‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫שירותי נלווי‬ ‫נית להוסי שירותי אשר את עלות החודשית אפשר להעמיס על‬ ‫השלוחות לדוגמא‪:‬מענה קולי ‪.‬‬ ‫להגדרת שירותי נלווי בחר 'שירותי נלווי ' מתפריט הטבלאות‬ ‫‪.‬תיבת הדו שיח 'שירותי נלווי ' תופיע ‪.‬‬

‫הוספת שירותי‬ ‫לח הוספה כדי להוסי שירות‪ ,‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע על המס ‪:‬‬ ‫מלא את השדות הבאי ‪:‬‬ ‫שירות הקלד ש קצר לשירות‪.‬‬ ‫תיאור תאר בקצרה את השירות‪.‬‬ ‫תיאור דוח תאר בקצרה את הדוח‪.‬‬ ‫עלות חודשית הקלד עלות חודשית‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫לאחר הכנסת הנתוני לח על 'שמור' לשמירת השירות או 'ביטול' ליציאה‬ ‫ללא שמירה‪.‬‬

‫עדכו שירות‬ ‫על מנת לעדכ פרטי לגבי שירות מסוי בחר בשירות ע"י הסמ ולח על‬ ‫'עדכו '‪.‬‬ ‫תיבת הדו שיח עדכו שירות תופיע על המס ותוכל לעדכ את הפרטי ‪.‬‬

‫מחק שירות‬ ‫כדי לבטל שירות מסוי לח סמ את השירות המבוקש ולח על 'מחק' ‪,‬‬ ‫המערכת תבקש את אישור לח 'כ ' לאישור המחיקה‪ ,‬לח 'לא' כדי‬ ‫לצאת ללא מחיקה‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪121‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הוספת שירותי לשלוחה‬ ‫באפשרות להוסי את השירותי הנלויי לכל שלוחה ‪.‬‬ ‫לח על 'שלוחות' ‪ ,‬תיבת הדו שיח הבאה תופיע‪:‬‬

‫‪122‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫מלא את הנתוני בשדות הבאי ‪:‬‬ ‫שלוחה בחר שלוחה מתו הרשימה‪.‬‬ ‫מחלקה בחר מחלקה מתו הרשימה‪.‬‬ ‫שירות בחר שירות מתו הרשימה‪.‬‬ ‫הצג סיכומי בחר באופציה זו כדי להציג את ס כל השירותי ברשימה‪.‬‬

‫מדרי טלפוני‬ ‫באמצעות מדרי הטלפוני תוכל לאפיי מספר טלפו מסוי על ידי ש‬ ‫וקבוצת השתייכות‪ .‬דר בניית טבלה זו תיצור בסיס נתוני של ספר‬ ‫טלפוני ‪ .‬תוכל להוסי יעדי חדשי או לבטל ולעדכ את היעדי‬ ‫הקיימי ‪ .‬תוכל ג לייבא נתוני אלו מקוב טקסט‪ .‬לצור כ ‪ ,‬בחר‬ ‫באפשרות "מדרי טלפוני " מהתפריט "טבלאות"‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪123‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הוספת טלפו‬ ‫כדי להוסי יעד חדש לח על הכפתור "הוספה"‪ .‬תיבת הדו שיח "הוספת‬ ‫טלפו " תיפתח‪:‬‬

‫מספר טלפו‬ ‫הכנס את מספר הטלפו של היעד‪ .‬תוכל להכניס את המספר במלואו‪,‬‬ ‫להכניס קידומת בלבד או רק חלק מהמספר‪.‬‬ ‫ש מנוי‬ ‫הכנס את הש המזהה את מספר הטלפו האמור‪.‬‬ ‫קבוצה‬ ‫בחר מתו הרשימה את קבוצת היעדי אליה ישוי מספר זה‪ ,‬ולח‬ ‫"שמור"‪ .‬לח "ביטול" כדי לצאת ללא שמירת הנתוני ‪.‬‬

‫עדכו טלפו‬ ‫כדי לעדכ מספר טלפו קיי ‪ ,‬סמ את השורה המתאימה בטבלה בעזרת‬ ‫הסמ ולח "עדכו "‪ .‬בתיבת הדו שיח "עדכו יעד" שתיפתח‪ ,‬עדכ את‬ ‫הנתוני ולח "שמור"‪ .‬לח "ביטול" כדי לצאת ללא שמירת העדכוני ‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫מחיקת טלפו‬ ‫כדי למחוק טלפו ‪ ,‬האר את השורה המתאימה בטבלה בעזרת הסמ ולח‬ ‫"מחק"‪ .‬תיבת דו שיח תופיע ואתה תידרש לאשר את המחיקה‪ .‬לח על‬ ‫"כ " כדי למחוק‪ ,‬או על "לא" כדי להשאיר את הטלפו בטבלה‪.‬‬

‫דוח‬ ‫לח "דוח"‪ .‬תיבת הדו שיח "דוח מדרי טלפוני " תיפתח‪ .‬הכנס את‬ ‫תחו קבוצות היעדי שעבור תרצה לראות את היעדי השייכי אליה ‪,‬‬ ‫ולח "הפעלה"‪.‬‬

‫מקבוצה‬ ‫בחר מתו הרשימה את קבוצת היעד הראשונה ממנה יתחיל הדוח‪.‬‬ ‫עד קבוצה‬ ‫בחר מתו הרשימה את קבוצת היעד האחרונה שתסיי את הדוח‪.‬‬ ‫א לא תמלא שתי תיבות בחירה אלו‪ ,‬רישומית תפיק דוח עבור כל‬ ‫קבוצות היעדי הקיימות‪.‬‬ ‫לח "הפעלה" כדי להפיק את הדוח‪ .‬דוח זה תוכל להדפיס או לשמור על‬ ‫דיסקט‪.‬‬

‫יבוא טלפו‬ ‫א ברשות קוב טקסט‪ ,‬המכיל נתוני יעדי ‪ ,‬כגו מספרי טלפו ושמות‪,‬‬ ‫תוכל להעביר נתוני אלו במרוכז אל הרישומית ולהימנע מהכנסה ידנית‬ ‫של כל אחד מה ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪125‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫לח "יבוא"‪ .‬אש היבוא יוצג על המס ‪ .‬לח על הכפתור "קוב " ולפני‬ ‫תוצג תיבת הדו שיח הסטנדרטית של ‘חלונות’ "‪ ."Open‬בחר את ש‬ ‫הקוב המכיל את מספרי הטלפו ולח על "‪. "Open‬בחר את סוג הקוב‬ ‫באש היבוא ולח על "הבא"‪ .‬תיבת הדו שיח "ייבוא קבוצות מספרי‬ ‫טלפו " תופיע על המס ‪.‬‬

‫חלו תצוגת הנתוני‬ ‫בחלו זה יופיעו הנתוני כפי שה מופיעי בקוב הטקסט עצמו‪.‬‬ ‫רישומית מספקת סרגל מספרי וסמ להגדרת המיקו המדויק של כל‬ ‫תו‪.‬‬ ‫אזור הגדרת הנתוני‬ ‫בתיבת דו שיח זו הגדר את האופ בו מסודרי הנתוני בקוב ‪ .‬בדומה‬ ‫לייבוא רשימת שלוחות‪ ,‬הכנס עבור כל שדה את מיקומו המדויק בקוב‬ ‫ואת אורכו )מספר התווי שהוא ממלא(‪ .‬בעמודה "נתוני " יוצגו נתוני‬ ‫אותו שדה כפי שהוגדרו עבורו ובהתייחס לשורה העליונה בחלו תצוגת‬ ‫הנתוני ‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫שורת הנחיה‬ ‫בתחתית אזור הגדרת הנתוני מופיעה שורת הנחיה‪ ,‬המתייחסת לשדה‬ ‫אותו אתה עומד להגדיר‪ ,‬ומנחה אות באשר להגדרתו‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "‪ ...‬דלג עליה"‪ ,‬א אינ רוצה שתהלי הייבוא‬ ‫יתיחס לשורה הראשונה בקוב כחלק מהנתוני ‪ .‬תרצה לעשות זאת‬ ‫כאשר השורה הראשונה בקוב היא כותרת‪ ,‬המתארת את שאר השדות‬ ‫שמתחתיה‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "קוב ‪ "DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס‬ ‫‪ .DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס ‘חלונות’ השאר את התיבה לא‬ ‫מסומנת‪.‬‬ ‫בתו הגדרת מיקומ ואורכ של כל השדות‪ ,‬לח "הפעלה" על מנת‬ ‫לייבא את הנתוני מהקוב אל רישומית על פי התבנית שהגדרת‪.‬‬

‫תפקודי שלוחה‬ ‫לדוגמה‪ ,‬יתכ שבארגנ ישנ שלוש אפשרויות לתפקודי שלוחה‪ :‬רגיל‪,‬‬ ‫פקס וחסו ‪ .‬בחר באפשרות "תפקודי שלוחה" מתת התפריט "טבלאות"‪,‬‬ ‫כדי להיכנס לתיבת הדו שיח "תפקודי שלוחות"‪ .‬נית להוסי תפקוד‬ ‫שלוחה חדש‪ ,‬לעדכ תפקוד קיי או למחוק תפקוד שלוחה בעזרת‬ ‫הכפתורי ‪ .‬לכל תפקוד שלוחה מגדירי תיאור וקוד‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪127‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הוספה‬ ‫כדי להוסי שורה חדשה לטבלה‪ ,‬בחר באפשרות "תפקודי שלוחה" מתת‬ ‫התפריט "טבלאות"‪) ,‬על המס תופיע תיבת הדו שיח "תפקודי שלוחה"(‪,‬‬ ‫ולח "הוספה"‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫על המס תופיע תיבת הדו שיח "הוספת תפקוד"‪ .‬הגדר את השדות‬ ‫הבאי ‪ ,‬ולח "שמור" כדי להוסי את השורה לטבלה‪ ,‬או "ביטול" כדי‬ ‫לצאת מבלי לשמור‪.‬‬

‫קוד‬ ‫קוד הוא סימ ייחודי המזהה את תפקוד השלוחה המוגדר‪ .‬הקוד יכול‬ ‫להיות כל אות או ספרה‪ .‬הקוד ‪ X‬שמור לתפקוד שלוחה מסוג חסו ‪.‬‬ ‫תיאור‬ ‫התיאור משמש לזיהוי קל של תפקוד השלוחה בעת הגדרת שלוחות‪ ,‬או‬ ‫בחירת פרמטרי לשאליתות‪/‬דוחות‪.‬‬

‫עדכו תפקוד קיי‬ ‫כדי לעדכ שורה בטבלה‪ ,‬בחר באפשרות "תפקודי שלוחה" מתת התפריט‬ ‫"טבלאות"‪) ,‬על המס תופיע תיבת הדו שיח "תפקודי שלוחה"(‪ .‬בחר את‬ ‫השורה שברצונ לעדכ ‪ ,‬ולח "עדכו "‪ .‬על המס תופיע תיבת הדו שיח‬ ‫"עדכו תפקוד"‪ .‬בצע את השינויי הנדרשי ‪ ,‬ולח "שמור" כדי לעדכ‬ ‫את השורה‪ ,‬או "ביטול" כדי להשאיר את הנתוני כמות שה ‪.‬‬

‫מחיקת תפקוד שלוחה‬ ‫כדי למחוק שורה מהטבלה‪ ,‬בחר באפשרות "תפקודי שלוחה" מתת‬ ‫התפריט "טבלאות"‪) ,‬על המס תופיע תיבת הדו שיח "תפקודי שלוחה"(‪,‬‬ ‫ולח "מחיקה"‪.‬‬

‫קבוצות מספרי טלפו‬ ‫נית לשיי כל אחד ממספרי הטלפו בספר הטלפוני לקבוצה‪ .‬כדי‬ ‫להגדיר את הקבוצות יש לבחור באפשרות "קבוצות מס‪ .‬טלפו " בתפריט‬ ‫"טבלאות"‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪129‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫השתמש בכפתורי "הוספה"‪" ,‬עדכו " ו"מחק"‪ ,‬בדומה לאופ בו‬ ‫משתמשי בה בשאר הטבלאות‪.‬‬

‫דוח‬ ‫לח "דוח" כדי להציג על המס את רשימת קבוצות מספרי הטלפו‬ ‫בצורה מוכנה להדפסה‪ .‬נית להדפיס דוח זה מתו התפריט של הצפיה‬ ‫בדוחות‪ .‬לקבלת הסבר מפורט על האפשרויות בצפיה בדוחות‪ ,‬עיי בפרק‬ ‫"כלי "‪.‬‬

‫חשבונות‬ ‫נית לקשר חשבונות לאנשי ‪ ,‬לפרוייקטי ‪ ,‬ולחלקי הירארכיי בארגו‬ ‫)חטיבה‪ ,‬מחלקה וכד'(‪ .‬חשבו הוא יחידה פיננסית אשר עליה נית לבצע‬ ‫שאילתות ודוחות‪ .‬לכל חשבו יש מספר חשבו ‪ ,‬תקציב וכתובת‪.‬‬ ‫בחר באפשרות "חשבונות" מתו התפריט "טבלאות"‪.‬‬

‫על המס תופיע רשימה של כל החשבונות‪ .‬על מנת להגדיר חשבו חדש‪,‬‬ ‫יש להגדיר את מספר החשבו ‪ ,‬ש החשבו ‪ ,‬המחלקה אליה משוי‬ ‫החשבו ‪ ,‬כתובת רלוונטית )בדר כלל כתובת תו משרדית(‪ ,‬ולהקצות‬ ‫תקציב לחשבו ‪.‬‬ ‫‪130‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הוספת חשבו‬ ‫מתו טבלת החשבונות‪ ,‬לח "הוספה"‪ .‬על המס תופיע תיבת הדו שיח‬ ‫"הוספת חשבו "‪.‬‬

‫הכנס את הנתוני המתאימי עבור כל חשבו ‪.‬‬

‫מספר חשבו‬ ‫הכנס את מספר החשבו ‪.‬‬ ‫ש‬ ‫הכנס את הש שעל פיו יזוהה החשבו ‪.‬‬ ‫מחלקה‬ ‫נית לשיי את החשבו למחלקה מסוימת‪ .‬בחר את המחלקה המבוקשת‬ ‫מהרשימה‪ .‬נית ג להשאיר את התיבה ריקה‪.‬‬ ‫כתובת‬ ‫הכנס את הכתובת המשויכת לחשבו זה‪.‬‬ ‫תקציב‬ ‫הכנס את התקציב המוקצה לחשבו זה‪.‬‬ ‫לח "שמור" כדי לשמור את השינויי ‪ .‬א אי ברצונ להוסי את‬ ‫החשבו לח "ביטול"‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪131‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫עדכו חשבו קיי‬ ‫כדי לעדכ חשבו קיי ‪ ,‬האר אותו בעזרת הסמ ולח "עדכו "‪ .‬תיבת‬ ‫הדו שיח "עדכו רשימה" תוצג על המס ‪.‬‬ ‫ערו את השינויי הדרושי ‪ ,‬ולח "שמור" כדי לשמור את השינויי‬ ‫שביצעת‪ ,‬או "ביטול" כדי להשאיר את הנתוני כמות שה ‪.‬‬

‫מחיקת חשבו‬ ‫כדי למחוק חשבו ‪ ,‬סמ אותו בעזרת הסמ ולח "מחק"‪ .‬תיבת דו שיח‬ ‫תופיע ואתה תידרש לאשר את המחיקה‪ .‬לח על "כ " כדי למחוק‪ ,‬או על‬ ‫"לא" כדי להשאיר את החשבו בטבלה‪.‬‬

‫דוח‬ ‫לח "דוח"‪ .‬תיבת הדו שיח "דוח חשבונות" תוצג על המס ‪.‬‬

‫מלא את השדות הבאי ‪ ,‬ולח "הפעל"‪:‬‬

‫ממחלקה‬ ‫בחר את המחלקה הראשונה שתיכלל בדוח‪.‬‬ ‫עד מחלקה‬ ‫בחר את המחלקה האחרונה שתיכלל בדוח‪.‬‬ ‫א תשאיר את השדות לעיל ריקי ‪ ,‬יכללו בדוח כל המחלקות‪.‬‬ ‫ש‬ ‫בחר את ש החשבו שיכלל בדוח‪.‬‬ ‫‪132‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫ספירת חשבונות‬ ‫סמ תיבת סימו זו א ברצונ להציג את מספר החשבונות בדוח‪.‬‬ ‫מיו לפי מחלקה‬ ‫סמ תיבת סימו זו א ברצונ למיי את החשבונות שבדוח לפי‬ ‫המחלקות אליה ה משתייכי ‪.‬‬ ‫כאשר תלח על "הפעלה" יוצג בפני דוח חשבונות‪ ,‬ותוכל לעיי בו על‬ ‫הצג או להדפיס אותו כדי לצר אותו לדוח שיחות טלפו של החשבונות‪.‬‬ ‫לקבלת הסבר מפורט על האפשרויות בצפיה בדוחות‪ ,‬עיי בפרק "כלי "‪.‬‬

‫ייבוא חשבונות‬ ‫א ברשות קוב טקסט‪ ,‬המכיל נתוני חשבונות‪ ,‬כגו מספרי חשבונות‪,‬‬ ‫שמות‪ ,‬כתובות ותקציבי ‪ ,‬תוכל להעביר נתוני אלו במרוכז אל רישומית‬ ‫ולהימנע מהכנסה ידנית של כל אחד מה ‪.‬‬ ‫לח על הכפתור "יבוא"‪ .‬אש היבוא יוצג על המס ‪ .‬לח על הכפתור‬ ‫"קוב " ולפני תוצג תיבת הדו שיח הסטנדרטית של ‘חלונות’ "‪."Open‬‬ ‫בחר את ש הקוב המכיל את נתוני החשבונות ולח על "‪ "Open‬בחר‬ ‫את סוג הקוב באש היבוא ולח על "הבא"‪ .‬תיבת הדו שיח "ייבוא‬ ‫רשימת חשבונות" תופיע על המס ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪133‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫חלו תצוגת הנתוני‬ ‫בחלו זה יופיעו הנתוני כפי שה מופיעי בקוב הטקסט עצמו‪.‬‬ ‫רישומית מספקת סרגל מספרי וסמ להגדרת המיקו המדויק של כל‬ ‫תו‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫אזור הגדרת הנתוני‬ ‫בתיבת דו שיח זו הגדר את האופ בו מסודרי הנתוני בקוב ‪ .‬בדומה‬ ‫לייבוא רשימת שלוחות‪ ,‬הכנס עבור כל שדה את מיקומו המדויק בקוב‬ ‫ואת אורכו )מספר התווי שהוא ממלא(‪ .‬בעמודה "נתוני " יוצגו נתוני‬ ‫אותו שדה כפי שהגדרת עבורו ובהתייחס לשורה העליונה בחלו תצוגת‬ ‫הנתוני ‪.‬‬

‫שורת הנחיה‬ ‫בתחתית אזור הגדרת הנתוני מופיעה שורת הנחיה‪ ,‬המתייחסת לשדה‬ ‫אותו אתה עומד להגדיר‪ ,‬ומנחה אות באשר להגדרתו‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "‪ ...‬דלג עליה"‪ ,‬א אינ רוצה שתהלי הייבוא‬ ‫יתיחס לשורה הראשונה בקוב כחלק מהנתוני ‪ .‬תרצה לעשות זאת‬ ‫כאשר השורה הראשונה בקוב היא כותרת‪ ,‬המתארת את שאר השדות‬ ‫שמתחתיה‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "קוב ‪ "DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס‬ ‫‪ .DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס ‘חלונות’ השאר את התיבה לא‬ ‫מסומנת‪.‬‬ ‫בתו הגדרת מיקומ ואורכ של כל השדות‪ ,‬לח "הפעלה" על מנת‬ ‫לייבא את הנתוני מהקוב אל רישומית על פי התבנית שהגדרת‪.‬‬

‫פרוייקטי‬ ‫טבלת הפרוייקטי נותנת ל קטגוריה נוספת לחלוקה של הארגו ‪.‬‬ ‫הוספה‪ ,‬עדכו ומחיקת שורות מהטבלה מתבצעת כמו בשאר הטבלאות‬ ‫ברישומית )שלוחות‪ ,‬יעדי וכו'(‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪135‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬ ‫בחר באפשרות "פרוייקטי " מתפריט טבלאות‪ .‬רשימת הפרוייקטי‬ ‫תופיע על המס ‪.‬‬

‫הוספת פרוייקט‬ ‫כדי להוסי פרוייקט לטבלה‪ ,‬לח על הכפתור "הוספה"‪ .‬תיבת הדו שיח‬ ‫הוספת פרוייקט תופיע על המס ‪.‬‬

‫הכנס את השדות הבאי עבור כל פרוייקט‪:‬‬

‫קוד‬ ‫הכנס קוד אשר יזהה את הפרוייקט‪.‬‬ ‫תיאור‬ ‫הכנס תיאור של הפרוייקט‪ .‬תיאור זה יופיע כאשר פרוייקט זה מופיע‬ ‫בשדות ובתיבות דו שיח‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫עדכו פרוייקט‬ ‫כדי לעדכ פרוייקט קיי ‪ ,‬בחר אותו מתו הרשימה ולח על הכפתור‬ ‫"עדכו "‪ .‬תיבת הדו שיח "עדכו פרוייקט" תופיע על המס ‪.‬‬ ‫ערו את השינויי הדרושי ‪ ,‬ולח "שמור" כדי לשמור את השינויי‬ ‫שביצעת‪ ,‬או "ביטול" כדי להשאיר את הנתוני כמות שה ‪.‬‬

‫מחיקת פרוייקט‬ ‫כדי למחוק פרוייקט‪ ,‬האר אותו בעזרת הסמ ולח "מחק"‪ .‬תיבת דו שיח‬ ‫תופיע ואתה תידרש לאשר את המחיקה‪ .‬לח על "כ " כדי למחוק‪ ,‬או על‬ ‫"לא" כדי להשאיר את החשבו בטבלה‪.‬‬

‫דוח‬ ‫כדי להפיק רשימה של כל הפרוייקטי שהוגדרו במערכת של ‪ ,‬לח על‬ ‫הכפתור "דוח"‪ .‬על המס יופיע דוח המכיל את רשימת כל הפרוייקטי‬ ‫והקודי שלה במס הצפיה בדוחות‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪137‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫ייבוא פרוייקטי‬ ‫א ברשות קוב טקסט‪ ,‬המכיל קודי ותיאורי פרוייקטי בארגונ ‪,‬‬ ‫תוכל להעביר נתוני אלו במרוכז אל רישומית ולהימנע מהכנסה ידנית‬ ‫של כל אחד מה ‪.‬‬ ‫לח על הכפתור "יבוא"‪ .‬אש היבוא יוצג על המס ‪ .‬לח על הכפתור‬ ‫"קוב " ולפני תוצג תיבת הדו שיח הסטנדרטית של ‘חלונות’ "פתח‬ ‫קוב "‪ .‬בחר את ש הקוב המכיל את נתוני הפרוייקטי ולח על‬ ‫"הבא"‪ ,‬תיבת הדו שיח "אש ייבוא – שלב ‪ "1‬תופיע על המס ‪.‬‬ ‫בחר את סוג הקוב באש היבוא ולח על "הבא"‪ .‬תיבת הדו שיח‬ ‫"ייבוא פרויקטי – אש ייבוא שלב ‪ "2‬תופיע על המס ‪.‬‬

‫חלו תצוגת הנתוני‬ ‫בחלו זה יופיעו הנתוני כפי שה מופיעי בקוב הטקסט עצמו‪.‬‬ ‫רישומית מספקת סרגל מספרי וסמ להגדרת המיקו המדויק של כל‬ ‫תו‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫אזור הגדרת הנתוני‬ ‫בתיבת דו שיח זו הגדר את האופ בו מסודרי הנתוני בקוב ‪ .‬בדומה‬ ‫לייבוא רשימת שלוחות‪ ,‬הכנס עבור כל שדה את מיקומו המדויק בקוב‬ ‫ואת אורכו )מספר התווי שהוא ממלא(‪ .‬בעמודה "נתוני " יוצגו נתוני‬ ‫אותו שדה כפי שהגדרת עבורו ובהתייחס לשורה העליונה בחלו תצוגת‬ ‫הנתוני ‪.‬‬

‫שורת הנחיה‬ ‫בתחתית אזור הגדרת הנתוני מופיעה שורת הנחיה‪ ,‬המתייחסת לשדה‬ ‫אותו אתה עומד להגדיר‪ ,‬ומנחה אות באשר להגדרתו‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "‪ ...‬דלג עליה"‪ ,‬א אינ רוצה שתהלי הייבוא‬ ‫יתיחס לשורה הראשונה בקוב כחלק מהנתוני ‪ .‬תרצה לעשות זאת‬ ‫כאשר השורה הראשונה בקוב היא כותרת‪ ,‬המתארת את שאר השדות‬ ‫שמתחתיה‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו " קוב ‪ "DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס‬ ‫‪ .DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס ‘חלונות’ השאר את התיבה לא‬ ‫מסומנת‪.‬‬ ‫בתו הגדרת מיקומ ואורכ של כל השדות‪ ,‬לח "הפעלה" על מנת‬ ‫לייבא את הנתוני מהקוב אל רישומית על פי התבנית שהגדרת‪.‬‬

‫חיובי‬ ‫טבלה זו משמשת להגדרת האופ בו תחוייב שלוחה מסויימת בגי שיחה‬ ‫שנעשתה ע"י שלוחה אחרת‪ .‬שיטת החיוב מסתייעת בהוספת קוד חיוב‬ ‫בי כל שתי שלוחות‪ .‬מרגע שקוד חיוב זה הוגדר‪ ,‬שלוחה א' תחוייב בגי‬ ‫כל שיחה שנעשתה ע"י שלוחה ב' ושעבורה חויג ג הקוד‪.‬‬ ‫הערה‪ :‬נית לייש אפשרות זו רק עבור מרכזיות התומכות בה‪.‬‬ ‫על מנת לראות את טבלת חיובי זו‪ ,‬בחר חיובי מתפריט הטבלאות‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪139‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הוספת קוד חיוב חדש‬ ‫כדי להוסי קוד חיוב חדש‪ ,‬לח הוספה‪ .‬תיבת הדו שיח הוספת קוד חיוב‬ ‫חדש תוצג בפני ‪:‬‬

‫הכנס את הערכי הבאי ‪:‬‬

‫שלוחה א‬ ‫הכנס את מספר השלוחה המבצעת את השיחה‪ .‬א השלוחה שהכנסת‬ ‫הוגדרה במערכת‪ ,‬ש השלוחה יופיע בתיבה שמימי לשדה‪.‬‬ ‫קוד‬ ‫הכנס את הקוד הנדרש להעברת החיובי ‪.‬‬

‫‪140‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫שלוחה ב‬ ‫הכנס את מספר השלוחה שתחוייב בגי השיחה א חויג הקוד המתאי ‪.‬‬ ‫א השלוחה שהכנסת הוגדרה במערכת‪ ,‬ש השלוחה יופיע בתיבה‬ ‫שמימי לשדה‪.‬‬ ‫לח שמור כדי לשמור נתוני אלו‪.‬‬

‫עידכו קוד חיוב‬ ‫בחר את קוד החיוב המבוקש ולח עידכו ‪ .‬תיבת הדו שיח עידכו קוד‬ ‫חיוב תוצג בפני ‪ .‬תוכל לעדכ רק את השדה "שלוחה ב"‪ .‬לח שמור כדי‬ ‫לשמור את השינוי ולחזור לטבלת קודי החיוב‪.‬‬

‫מחיקת קוד חיוב‬ ‫בחר את קוד החיוב המבוקש ולח מחק‪ .‬בטר ימחק הקוד תתבקש‬ ‫לאשר את המחיקה‪ .‬לח כ ‪ ,‬כדי למחוק את הקוד‪ .‬לח לא‪ ,‬כדי לבטל‬ ‫את המחיקה‪.‬‬

‫דוח קודי החיוב‬ ‫תוכל להפיק דוח של כל קודי החיוב‪ .‬הדוח יכלול לכל שלוחה את קוד‬ ‫החיוב ואת השלוחה לחיוב‪ .‬כדי להפיק דוח זה‪ ,‬לח דוח‪.‬‬

‫יעדי לחיוב‬ ‫באפשרות לחייב שלוחה מבוקשת בעבור שיחות שנעשו ליעד מסויי ע"י‬ ‫שלוחות אחרות‪ .‬ברגע שתגדיר חיוב ע"פ יעד‪ ,‬השלוחה שהגדרת תחוייב‬ ‫בגי כל שיחה שתיעשה לאותו יעד ללא קשר לשלוחה שביצעה את השיחה‬ ‫בפועל‪ .‬בחר יעדי לחיוב מתפריט טבלאות‪ .‬טבלת חיוב לפי יעדי תוצג‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪141‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הוספת יעד חדש לחיוב‬ ‫כדי להוסי יעד חדש לחיוב לח הוספה‪ .‬תיבת הדו שיח הוספת יעד חדש‬ ‫תוצג בפני ‪:‬‬

‫הכנס את הערכי הבאי ‪:‬‬

‫יעד‬ ‫הכנס את יעד השיחה‪ .‬יעד זה יכול להיות מספר טלפו מסויי או‬ ‫קידומת כלשהי של קבוצת מספרי ‪.‬‬ ‫שלוחה‬ ‫הכנס את מספר השלוחה‪ ,‬שתחוייב בגי השיחות ליעד זה‪ .‬א השלוחה‬ ‫שהכנסת הוגדרה במערכת‪ ,‬ש השלוחה יופיע בתיבה שמימי לשדה‪.‬‬ ‫לח שמור כדי לשמור נתוני אלו‪.‬‬

‫עידכו יעד לחיוב‬ ‫בחר את היעד המבוקש ולח עידכו ‪ .‬תיבת הדו שיח עידכו יעד תוצג‬ ‫בפני ‪ .‬תוכל לעדכ רק את שדה השלוחה‪ .‬לח שמור כדי לשמור את‬ ‫השינוי ולחזור אל טבלת יעדי לחיוב‪.‬‬

‫מחיקת יעד לחיוב‬ ‫בחר את היעד המבוקש ולח מחק‪ .‬בטר ימחק יעד זה תתבקש לאשר‬ ‫את המחיקה‪ .‬לח כ ‪ ,‬כדי למחוק יעד לחיוב זה‪ .‬לח לא‪ ,‬כדי לבטל את‬ ‫המחיקה‪.‬‬ ‫‪142‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫דוח יעדי לחיוב‬ ‫תוכל להפיק דוח של כל היעדי לחיוב‪ .‬הדוח יכלול לכל יעד את מספר‬ ‫השלוחה שתחוייב‪ .‬כדי להפיק דוח זה‪ ,‬לח דוח‪ .‬תיבת הדו שיח דוח חיוב‬ ‫לפי יעדי תוצג בפני ‪.‬‬

‫שלוחה‬ ‫כדי להגביל את הדוח ולראות רק יעדי ‪ ,‬שחיוג אליה יחייב שלוחה‬ ‫מסויימת אחת‪ ,‬הכנס את מספר השלוחה המבוקשת בשדה זה‪ .‬השאר‬ ‫שדה זה ריק א ברצונ לכלול בדוח את כל היעדי לחיוב ללא קשר‬ ‫לשלוחה המחוייבת‪.‬‬ ‫מיו לפי שלוחה‬ ‫באופ רגיל‪ ,‬הדוח ממויי לפי היעדי ‪ .‬סמ תיבת סימו זו א ברצונ‬ ‫למיי את הדוח לפי מספרי השלוחות המחוייבות‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪143‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫רמות היררכיה‬ ‫כאשר תתקי את המערכת‪ ,‬הטכנאי יעבוד את כדי להגדיר את‬ ‫ההיררכיה של ארגונ ‪ .‬מערכת "רישומית" מאפשרת להגדיר עד חמש‬ ‫רמות היררכיה‪ .‬לפי רמות אלו נית למיי את המידע על השיחות‬ ‫בארגונ ‪.‬‬ ‫בכל רמה ארגונית ישנ יחידות‪ ,‬המוגדרות בעזרת קוד מזהה‪.‬‬

‫‪144‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫הוספת יחידה ארגונית‬ ‫בחר באפשרות המתאימה לרמה ההירארכית שברצונ לראות או לערו‬ ‫)לדוגמה מחלקות או חטיבות‪ ,‬בהתא להגדרות שהגדרת בהתקנה(‪ .‬לח‬ ‫"הוספה"‪ ,‬ותיבת הדו שיח "הוספת מחלקה" תיפתח‪.‬‬

‫הכנס את הנתוני הבאי עבור כל מחלקה‪:‬‬

‫קוד‬ ‫הכנס קוד ייחודי המזהה את המחלקה‪ .‬בעזרת קוד זה תגדיר את‬ ‫המחלקה בחלקי אחרי של התכנה‪.‬‬ ‫תיאור‬ ‫הכנס תיאור מילולי של המחלקה‪ .‬תיאור זה יופיע בדוחות בצד קוד‬ ‫המחלקה ויסייע לזהות אותה‪.‬‬ ‫דואר אלקטרוני‬ ‫הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני של המחלקה המסוימת‪ .‬לפרטי‬ ‫אודות התחביר המדויק של שדה זה‪ ,‬פנה למנהל הרשת של ‪.‬‬ ‫תקציב‬ ‫הכנס את התקציב של המחלקה‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪145‬‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫כתובת‬ ‫הכנס את הכתובת של המחלקה‪.‬‬ ‫אחוז העמסה‬ ‫הכנס את האחוז הממשי מתו העלות המחושבת בו תחויב המחלקה‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ ,‬יתכ שתחליט שמחלקה מסוימת תחויב ב ‪ 200%‬מהעלות‬ ‫המחושבת‪ .‬שדה זה קיי רק ברמה הארגונית הנמוכה ביותר‪.‬‬ ‫חטיבה‬ ‫כל יחידה ארגונית שייכת ליחידה אחרת הנמצאת ברמה היררכית אחת‬ ‫מעליה‪ .‬בדוגמה שלפנינו‪ ,‬עלי להגדיר לאיזו חטיבה שייכת המחלקה‬ ‫החדשה‪.‬‬

‫מחיקת יחידה ארגונית‬ ‫בחר בשורה המבוקשת מתו הטבלה המתאימה‪ ,‬ולח "מחק"‪.‬‬

‫עדכו יחידה ארגונית‬ ‫בחר בשורה המבוקשת מתו הטבלה המתאימה‪ ,‬ולח "עדכו "‪ .‬תיבת‬ ‫דו שיח נוספת תופיע‪ ,‬ובה תעדכ את נתוני היחידה‪ .‬ערו את השינויי‬ ‫הדרושי ‪ ,‬ולח "שמור"‪ ,‬או "ביטול" א ברצונ להשאיר את הנתוני‬ ‫כמות שה ‪.‬‬

‫דוח‬ ‫לח "דוח" כדי להציג את רשימת היחידות הארגוניות ברמה המבוקשת‬ ‫בצורה ניתנת להדפסה‪ .‬כעת נית להדפיס את הדוח‪ .‬לקבלת הסבר מפורט‬ ‫על האפשרויות בצפיה בדוחות‪ ,‬עיי בפרק "כלי "‪.‬‬

‫הכל‬ ‫לח על כפתור זה כדי לקבל דוח המכיל את כל רמות ההיררכיה בארגו ‪,‬‬ ‫ואת השתייכות כל יחידה ארגונית ליחידה ברמה מעליה‪ .‬כפתור זה נות‬ ‫דוח זהה בכל רמות ההיררכיה‪ ,‬ומטרתו לספק מבט כללי על מבנה‬ ‫הארגו ‪ ,‬כפי שהוא מוגדר ברישומית‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫הקמת מערכת רישומית‬

‫ייבוא מחלקות‬ ‫א ברשות קוב טקסט‪ ,‬המכיל נתוני מחלקות‪ ,‬כגו קוד‪ ,‬תיאור‪,‬‬ ‫תקציב וכו'‪ ,‬תוכל להעביר נתוני אלו במרוכז אל רישומית ולהימנע‬ ‫מהכנסה ידנית של כל אחד מה ‪.‬‬ ‫לח על הכפתור "יבוא"‪ .‬תיבת הדו שיח 'אש היבוא – שלב ‪ '1‬תופיע על‬ ‫המס ‪ .‬לח על הכפתור "קוב " ולפני תוצג תיבת הדו שיח הסטנדרטית‬ ‫של ‘חלונות’ "‪ ."Open‬בחר את ש הקוב המכיל את נתוני המחלקות‬ ‫ולח על "‪ “Open‬בחר את סוג הקוב באש היבוא ולח על "הבא"‪.‬‬ ‫תיבת הדו שיח "ייבוא חלקות – אש ייבוא – שלב ‪ "2‬תופיע על המס ‪.‬‬

‫חלו תצוגת הנתוני‬ ‫בחלו זה יופיעו הנתוני כפי שה מופיעי בקוב הטקסט עצמו‪.‬‬ ‫רישומית מספקת סרגל מספרי וסמ להגדרת המיקו המדויק של כל‬ ‫תו‪.‬‬ ‫אזור הגדרת הנתוני‬ ‫בתיבת דו שיח זו הגדר את האופ בו מסודרי הנתוני בקוב ‪ .‬בדומה‬ ‫לייבוא רשימת שלוחות‪ ,‬הכנס עבור כל שדה את מיקומו המדויק בקוב‬ ‫ואת אורכו )מספר התווי שהוא ממלא(‪ .‬בעמודה "נתוני " יוצגו נתוני‬ ‫אותו שדה כפי שהגדרת עבורו ובהתייחס לשורה העליונה בחלו תצוגת‬ ‫הנתוני ‪.‬‬ ‫שורת הנחיה‬ ‫בתחתית אזור הגדרת הנתוני מופיעה שורת הנחיה‪ ,‬המתייחסת לשדה‬ ‫אותו אתה עומד להגדיר‪ ,‬ומנחה אות באשר להגדרתו‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "‪ ...‬דלג עליה"‪ ,‬א אינ רוצה שתהלי הייבוא‬ ‫יתיחס לשורה הראשונה בקוב כחלק מהנתוני ‪ .‬תרצה לעשות זאת‬ ‫כאשר השורה הראשונה בקוב היא כותרת‪ ,‬המתארת את שאר השדות‬ ‫שמתחתיה‪.‬‬ ‫סמ את תיבת הסימו "קוב ‪ "DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס‬ ‫‪ .DOS‬א הקוב המיובא הוא מבוסס ‘חלונות’ השאר את התיבה לא‬ ‫מסומנת‪.‬‬ ‫בתו הגדרת מיקומ ואורכ של כל השדות‪ ,‬לח "הפעלה" על מנת‬ ‫לייבא את הנתוני מהקוב אל רישומית על פי התבנית שהגדרת‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪147‬‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫תחזוקת רישומית‬ ‫בסיס הנתוני של רישומית כולל קבצי יומיי וחודשיי ‪ ,‬המכילי את‬ ‫נתוני השיחות‪ .‬בנוס ‪ ,‬קיימי קבצי מערכת המכילי מידע אודות‪:‬‬ ‫שלוחות‪ ,‬טבלאות שונות כגו טבלאות תעריפי ועוד‪.‬‬ ‫בכדי להג על הנתוני אנו ממליצי ל לגבות באופ קבוע את קבצי‬ ‫הנתוני של רישומית‪.‬‬ ‫כדי להשתמש באפשרויות התחזוקה הללו‪ ,‬חזור אל מנהל היישומי של‬ ‫'חלונות' והר את התוכנית 'רישומית – מודול הגדרות"‪.‬‬ ‫תפריט 'תחזוקה' בתפריט הראשי של תוכנית 'רישומית – מודול הגדרות'‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫•‬

‫גיבוי קבצי ‪.‬‬

‫•‬

‫שחזור קבצי ‪.‬‬

‫•‬

‫מחיקת קבצי ‪.‬‬

‫•‬

‫חישוב מחדש‪.‬‬

‫•‬

‫צפיה בקבצי ‪.‬‬

‫בנוס לאלו כוללת רישומית תוכנית רבת עוצמה‪ ,‬אשר מוודאת את‬ ‫שלמות הנתוני בבסיס הנתוני ‪ .‬במקרה של בעיה‪ ,‬התוכנית תאתרה‬ ‫ותטפל בה בצורה אוטומטית‪.‬‬

‫גיבוי קבצי‬ ‫בחר בתת התפריט 'גיבוי קבצי ' מתפריט 'תחזוקה' ותת תפריט נוס‬ ‫ייפתח‪ ,‬בחירה באפשרות "גיבוי קבצי " לא תמחק קבצי אלו אלא רק‬ ‫תעתיק אות ליעד הנבחר‪.‬‬

‫גיבוי קבצי יומיי‬ ‫כל נתוני השיחות נמצאי בקבצי היומיי ‪ .‬השתמש בתיבת דו שיח זו‬ ‫כדי לגבות קבצי אלו‪.‬‬ ‫מומל לבצע תהלי זה אחת לשבוע‪.‬‬ ‫‪148‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫גיבוי קבצי חודשיי‬ ‫קבצי אלו מכילי את סיכו כל נתוני השיחות‪ ,‬ומשמשי להפקת‬ ‫דוחות סיכו מהירה‪ .‬השתמש בתיבת דו שיח זו לגיבוי קבצי אלו‪.‬‬

‫גיבוי קבצי מערכת‬ ‫בחר בפעולה זו לגיבוי קבצי המערכת של רישומית‪ ,‬הכוללי ‪ ,‬בי היתר‪,‬‬ ‫את תצורת המערכת‪ .‬בצע פעולה זו בכל פע ששינית את תצורת‬ ‫המערכת‪.‬‬ ‫בתיבות הדו שיח הללו תתבקש להכניס‪:‬‬

‫תארי התחלה‬ ‫הכנס את התארי לתחילת הגיבוי‪) .‬שדה זה קיי רק בגיבוי קבצי‬ ‫יומיי וחודשיי (‪.‬‬ ‫תארי סיו‬ ‫הכנס את תארי לסיו הגיבוי‪) .‬שדה זה קיי רק בגיבוי קבצי יומיי‬ ‫וחודשיי (‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪149‬‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫כונ‬ ‫בחר מתו הרשימה על ידי לחיצה כפולה באמצעות העכבר את הכונ‬ ‫אליו יתבצע הגיבוי‪.‬‬ ‫ספריה‬ ‫בחר מתו הרשימה על ידי לחיצה כפולה באמצעות העכבר את הספרייה‬ ‫אליה יתבצע הגיבוי‪.‬‬ ‫גיבוי לספריה‬ ‫בשורה זו נרש היעד אליו יועתק הגיבוי‪ .‬וודא שאכ רשו ש היעד‬ ‫המבוקש לגיבוי‪.‬‬

‫שחזור קבצי‬ ‫בחר בתת התפריט 'שחזור קבצי ' מתפריט 'תחזוקה' ותת תפריט נוס‬ ‫ייפתח‪:‬‬

‫שחזור קבצי יומיי‬ ‫השתמש בתיבת דו שיח זו כדי לשחזר קבצי יומיי שגובו בעבר‪.‬‬

‫‪150‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫שחזור קבצי חודשיי‬ ‫השתמש בתיבת דו שיח זו כדי לשחזר קבצי חודשיי שגובו בעבר‪.‬‬

‫שחזור קבצי מערכת‬ ‫השתמש בתיבת דו שיח זו כדי לשחזר קבצי מערכת שגובו בעבר‪ .‬בתו‬ ‫ביצוע השחזור הפעל מחדש את המערכת‪.‬‬ ‫בתיבות הדו שיח הללו תתבקש להכניס‪:‬‬

‫כונ‬ ‫בחר מתו הרשימה על ידי לחיצה כפולה באמצעות העכבר את הכונ‬ ‫ממנו יתבצע השחזור‪.‬‬ ‫ספריה‬ ‫בחר מתו הרשימה על ידי לחיצה כפולה באמצעות העכבר את הספרייה‬ ‫ממנה יתבצע השחזור‪.‬‬ ‫תאריכי קיימי‬ ‫ברשימה זו יופיעו התאריכי עבור נית לשחזר קבצי ‪ ,‬בהתא‬ ‫לספריה ולש הקוב שבחרת‪ .‬בחר את תארי הקוב שברצונ לשחזר‪.‬‬ ‫תוכל ג לבחור קבוצת תאריכי לשחזור על ידי סימו התארי הראשו‬ ‫וגרירת העכבר עד התארי האחרו ‪ ,‬או על ידי או סימו התארי הראשו‬ ‫והקשת >‪ + Shift‬ח למעלה או למטה<‬ ‫רענו‬ ‫לח על הכפתור כדי לעדכ את רשימת התאריכי הקיימי ‪ .‬השתמש‬ ‫במקש זה בעת החלפת דיסקטי ‪.‬‬ ‫כ להכל‬ ‫לח על הכפתור כדי לבחור את כל התאריכי המופיעי בחלו הבחירה‪.‬‬ ‫שחזור מספריה‬ ‫בשורה זו נרשמת הספרייה ממנה יתבצע השחזור‪ .‬וודא שאכ רשומה ש‬ ‫הספרייה הנכונה‪.‬‬ ‫לח 'שחזור' כדי לבצע את שחזור הקבצי בהתא להגדרותי ‪ .‬לח‬ ‫'ביטול' כדי לצאת מבלי לבצע שחזור‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪151‬‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫מחיקת קבצי‬ ‫בחר בתת התפריט זה כדי למחוק קבצי מבסיס הנתוני ‪ .‬תוכל למחוק‬ ‫קבצי יומיי וחודשיי ‪.‬‬

‫קבצי למחיקה‬ ‫סמ את האפשרות 'יומיי ' כדי למחוק קבצי יומיי ‪ ,‬או 'חודשיי ' כדי‬ ‫למחוק קבצי חודשיי ‪.‬‬ ‫פורמט הצגה‬ ‫פורמט ההצגה מופיע רק בעת מחיקת קבצי יומיי ‪.‬‬ ‫יומי‬

‫הרשימה בצד ימי תציג כל קוב יומי בנפרד‪ .‬בחר מתוכה את אלו‬ ‫שברצונ למחוק‪.‬‬ ‫חודשי‬

‫הרשימה בצד ימי תציג את החודשי ‪ ,‬שמתוכ תוכל למחוק קבצי‬ ‫יומיי ‪ .‬ליד כל חודש ירש מספר הקבצי היומיי שנית למחוק ממנו‪.‬‬ ‫בחר את החודשי שמה תרצה למחוק קבצי יומיי ‪ .‬במקרה זה‪ ,‬כל‬ ‫הקבצי היומיי מאות חודשי ימחקו‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫חישוב מחדש‬ ‫בחר בתת תפריט זה כדי לחשב מחדש נתוני ‪ ,‬כגו סטטוס השיחה‬ ‫ומספר פעימותיה‪ ,‬עבור כל שיחה שנעשתה בתחו תאריכי מבוקש‪.‬‬ ‫חישוב מחדש שימושי מאד לגבי נתוני ישני במקרי בה שונו‬ ‫תעריפי ‪ ,‬חיובי ‪ ,‬אזורי מקור של אלומות‪ ,‬ספי ניפוי שיחות וכיוצא‬ ‫בזאת‪ .‬בחר בתת התפריט 'חישוב מחדש' מתפריט 'תחזוקה' ותיבת הדו‬ ‫שיח שלהל תיפתח‪:‬‬

‫הגדר את פרק הזמ לביצוע החישוב מחדש על ידי הכנסת תאריכי‬ ‫התחלה וסיו ולח 'הפעלה'‪ .‬לח 'ביטול' כדי לצאת מבלי לבצע חישוב‬ ‫מחדש‪.‬‬

‫צפייה בקבצי‬ ‫בחר בתת תפריט זה מתפריט 'תחזוקה' על מנת לצפות בחמישה סוגי‬ ‫של קבצי מערכת‪ .‬תיבת הדו שיח 'צפיה בקבצי ' תיפתח‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪153‬‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫השתמש בחצי הירוקי לצור דפדו אוטומטי בקבצי ‪ .‬לח על‬ ‫הכפתור ע ציור כ היד כדי לעצור את הדפדו האוטומטי‪ .‬התיבה‬ ‫שמימי תראה את מיקומ בקוב ‪ .‬לדוגמא‪ 50% ,‬מציי שסיימת לעבור‬ ‫על חצי מהקוב ‪.‬‬

‫שיחות שגויות‬ ‫לח על כפתור "‪ "Err‬כדי לצפות בקבצי השיחות השגויות‪ .‬קבצי אלו‬ ‫מכילי נתוני שהגיעו מהמרכזיה א לא עובדו על ידי רישומית עקב אי‬ ‫התאמת להגדרות העיבוד‪.‬‬

‫שיחות חסרות‬ ‫לח על כפתור "‪ "Mis‬כדי לצפות בקבצי השיחות החסרות‪ .‬קבצי אלו‬ ‫מכילי את מספריה הסידוריי של שיחות שהתבצעו‪ ,‬א המרכזיה לא‬ ‫העבירה את נתוניה אל רישומית‪.‬‬

‫יומ פעולות‬ ‫לח על כפתור "‪ "Log‬כדי לצפות בקבצי היומ ‪ .‬אלו קבצי חודשיי ‪,‬‬ ‫שמכילי מידע אודות פעולות שרת המערכת‪.‬‬

‫תיאור הודעות שגיאה‬ ‫לח על כפתור "‪ "Emd‬כדי לצפות בקבצי תיאור הודעות השגיאה‪.‬‬

‫קוב הודעות‬ ‫לח על כפתור "‪ "Msg‬כדי לצפות בהודעות השגיאה הכלליות שהיו‬ ‫במערכת‪.‬‬

‫‪154‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫מודול תיקו קבצי‬ ‫בסיס נתוני רישומית כולל שני סוגי קבצי ‪ :‬סוג קבצי אחד כולל את‬ ‫הנתוני גולמיי ‪ .‬קבצי אלו ה בעלי סיומת ‪ .DAT‬סוג קבצי שני‬ ‫כולל אינדקסי ‪ ,‬המאפשרי את הגישה אל הנתוני הללו‪ .‬קבצי אלו‬ ‫ה בעלי סיומת ‪ .IX‬לכל קוב נתוני קיי קוב אינדקס מתאי ‪.‬‬ ‫יש מצבי בה קבצי האינדקס ניזוקי ‪ ,‬כמו למשל הפסקות חשמל‪,‬‬ ‫כשל במחשב או פגיעה פיזית במחשב‪ .‬תוכנית תיקו הקבצי של‬ ‫רישומית היא תוכנית רבת עוצמה‪ ,‬שאחראית על בדיקת שלמות בסיס‬ ‫הנתוני ועל תיקו קבצי אינדקס שניזוקו‪.‬‬ ‫קבצי אינדקס פגועי יגרמו להפסקת פעולת המערכת ולהצגת הודעת‬ ‫שגיאה כדוגמת זו שלהל ‪:‬‬

‫א הודעה כזאת הופיעה על המס ‪ ,‬הר את תוכנית מודול תיקו תיקו‬ ‫קבצי ‪.‬‬ ‫לח על '‪ 'OK‬כדי לסגור את חלו הודעת השגיאה‪ .‬כעת סגור את כל‬ ‫חלונות רישומית הפתוחי ברגע זה‪ .‬לדוגמא‪ ,‬א חלו הודעת השגיאה‬ ‫הופיע במהל הפקת דוח‪ ,‬סגור את חלו מחולל שאילתות‪ .‬היות ולחיצה‬ ‫על כפתור 'ביטול' לא תסגור את חלו זה‪ ,‬השתמש בתפריט הבקרה של‬ ‫החלו ‪ .‬לפתיחת תפריט זה לח באמצעות העכבר על הריבוע בפינה‬ ‫השמאלית העליונה של החלו ובחר בתת התפריט '‪ 'Close‬מהתפריט‬ ‫שיפתח‪ .‬כעת סגור את תיבת הדו שיח שממנה הרצת את הדוח על ידי‬ ‫לחיצה על הכפתור 'ביטול'‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪155‬‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫עבור אל מנהל היישומי של 'חלונות' על ידי הקשת >‪ Tab+<Alt‬עד‬ ‫שסימ מנהל היישומי יופיע‪ .‬הר את התוכנית 'רישומית – מודול‬ ‫הגדרות"‪ .‬תיבת הדו שיח 'מודול תיקו קבצי ' תיפתח‪:‬‬

‫לח על הכפתור 'הפעלה' כדי להפעיל את תהלי הבדיקה‪ .‬התוכנית‬ ‫תבדוק את כל הקבצי בבסיס הנתוני ‪ .‬ברשימה 'קבצי שתוקנו' יופיעו‬ ‫קבצי שניזוקו ותוקנו‪ .‬בשורת ההודעה תראה את ש הקוב הנבדק‪.‬‬

‫‪156‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫תחזוקת רישומית‬

‫לח 'ביטול' כדי להפסיק את פעולת בדיקת הקבצי ותיקונ ‪ .‬התוכנית‬ ‫תפסיק את פעולתה בתו בדיקת הקוב הנוכחי‪.‬‬ ‫לח 'אישור' כדי לסגור את תיבת הדו שיח 'מודול תיקו קבצי '‪ .‬כעת‬ ‫תוכל להמשי את עבודת ע רישומית‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪157‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫חיובי ועלויות‬ ‫התפריטי "תעריפי " ו"עלויות" נמצאי בתפריט הראשי של תכנית‬ ‫ההתקנה‪.‬‬ ‫במידה והתוכנית "רישומית – מודול הגדרות" אינה מורצת‪ ,‬חזור אל‬ ‫מנהל היישומי של 'חלונות' והר את התוכנית "רישומית – מודול‬ ‫הגדרות" כדי להשתמש בתפריטי אלו‪.‬‬ ‫באמצעות תפריט "תעריפי " תוכל להגדיר ולעדכ את טבלאות החיובי‬ ‫והתעריפי השוני ‪ ,‬המשמשי לחישובי עלויות ומספר הפעימות של כל‬ ‫שיחה‪ .‬התפריט מאפשר‪:‬‬ ‫•‬

‫הגדרת העורקי והאלומות אשר בשימוש בארגונ ‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת קידומות במערכת‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת חברות הטלפו השונות שארגונ עובד אית ‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת עלות פעימה לכל חברת טלפוני ‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת פרופיל עבודה שבועי לכל חברת טלפוני ‪ ,‬תו פרוט לוח‬ ‫הזמני שלה )ימי עבודה‪ ,‬ימי חופש‪ ,‬חגי וכיוצא בזאת(‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת סוגי ימי שוני הנבדלי בתעריפיה ‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת התעריפי השוני‬ ‫חברות הטלפוני השונות‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת פרופיל חיוב יומי‪ ,‬המפרט את תעריפיה של שעות היממה‬ ‫השונות בהתא לסוגי ימי שוני )ימי עבודה‪ ,‬ימי חופש‪ ,‬חגי‬ ‫וכיוצא בזאת(‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת התעריפי ליעדי השיחה השוני ‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת קידומות בעלות חיוב זהה‪.‬‬

‫•‬

‫הגדרת חיוב נוס לכל שלוחה‪ ,‬שאינו תלוי בכמות השיחות‪.‬‬

‫)כלומר זול‪ ,‬רגיל‪ ,‬שיא‪ ,‬בינ"ל( של‬

‫בעזרת תפריט "עלויות" תוכל להגדיר מיסי ‪.‬‬ ‫‪158‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬ ‫כמו כ ‪ ,‬נית לחשב מחירה של שיחה בעזרת האפשרות "בדיקת חיוב"‪.‬‬

‫עורקי‬ ‫מרכזיית מותקנת ע תצורת עורקי ואלומות )קווי חו (‪ .‬כדי‬ ‫שרישומית תדע לזהות שיחות שנעשו דר עורקי ואלומות אלו עלי‬ ‫להגדיר באמצעות תיבת הדו שיח "טבלת עורקי "‪ .‬א תצורת‬ ‫המרכזייה השתנתה מסיבה כלשהי זכור לעדכ את טבלת העורקי‬ ‫בהתא ‪ .‬בחר בתת התפריט "עורקי " מתפריט "תעריפי "‪ .‬תיבת הדו‬ ‫שיח "טבלת עורקי " תיפתח‪.‬‬

‫עריכת נתוני עורק‬ ‫בחר מתו הרשימה את העורק או האלומה המבוקשי ‪ ,‬והשתמש‬ ‫בכפתורי "הוספה"‪" ,‬עידכו " ו"מחק"‪ ,‬כדי להגדיר עורקי או אלומות‬ ‫חדשות ולעדכ או למחוק מבי אלו הקיימות‪ .‬תיבות הדו שיח‬ ‫המתאימות יפתחו בהתא ‪ ,‬ובה תידרש להכניס את הנתוני הבאי ‪:‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪159‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫אלומה‬ ‫הכנס את מספר האלומה שהעורק שיי לה‪ .‬מספר זה יכול להיות בתחו‬ ‫‪.9999 0‬‬ ‫עורק‬ ‫הכנס את מספר העורק‪ .‬מספר זה יכול להיות בתחו ‪ .9999 0‬א תשאיר‬ ‫שדה זה ריק‪ ,‬רישומית תחשיב את כל עורקי האלומה זאת כבעלי תפקוד‬ ‫זהה‪.‬‬ ‫ש‬ ‫הכנס את ש האלומה או העורק‪ .‬ש זה יופיע בטבלה ויסייע לזהות את‬ ‫האלומה או העורק‪.‬‬ ‫חברה‬ ‫בחר מתו הרשימה את חברת הטלפו אליה שייכת האלומה‪.‬‬ ‫אזור המקור‬ ‫הכנס את קידומת אזור החיוג שאליו מתייחסת האלומה‪ ,‬כלומר שממנו‬ ‫יוצאת השיחה‪ .‬קידומת זו חייבת להיות מוגדרת ברשימת הקידומות‬ ‫בטבלאות היעדי ‪.‬‬ ‫קידומת למחיקה‬ ‫הכנס את כל קידומות החיוג‪ ,‬המשמשות לגישה אל קו חו דר האלומה‬ ‫הנוכחית‪ .‬הפרד כל שתי קידומות באמצעות התו ";"‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬א בארגונ נית לקבל קו חו על ידי חיוג ‪ 9‬או ‪ ,15‬הכנס בשדה‬ ‫זה ‪.9;15‬‬ ‫‪160‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬ ‫לח אפשרויות להצגת השדות הנוספי ‪.‬‬

‫שלוחה פיקטיבית‬ ‫הכנס מספר שלוחה פיקטיבי כלשהו‪ .‬רישומית תשיי שיחות מעורק‬ ‫לעורק‪ ,‬שנעשו דר העורק הנוכחי‪ ,‬כאילו נעשה על ידי מספר השלוחה‬ ‫שהכנסת‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬נתוני אלו מקשרי בי העורקי והאלומות לבי חברת‬ ‫הטלפוני לצור חישוב עלות השיחות‪.‬‬

‫שיטת חיוב‬ ‫בחר מתו הרשימה את דר חישוב העלות של שיחות שהתבצעו דר‬ ‫העורק הנוכחי‪.‬‬ ‫חישוב כל‬ ‫השיחות‬

‫פעימות מרכזייה‬ ‫חישוב אפס‬ ‫פעימות‬

‫עלות מרכזיה‬ ‫חישוב עלות אפס‬

‫מספר הפעימות של כל שיחה מחושב תמיד על פי‬ ‫מש השיחה ובהתא לתעריפי שהגדרת‪ ,‬ללא‬ ‫התחשבות במספר הפעימות המשודר על ידי‬ ‫המרכזייה‪.‬‬ ‫מספר הפעימות של כל שיחה נלקח תמיד מהמספר‬ ‫הפעימות המשודר על ידי המרכזייה‪.‬‬ ‫מספר הפעימות של כל שיחה תלוי בער המשודר על‬ ‫ידי המרכזייה‪ :‬א המרכזייה שידרה אפס פעימות‪,‬‬ ‫יחושב מספר הפעימות על פי מש השיחה‪ .‬אחרת‪,‬‬ ‫יילקח מספר הפעימות שהמרכזייה שידרה‪.‬‬ ‫עלות כל שיחה היא העלות המשודרת על ידי‬ ‫המרכזיה‪ ,‬ללא התחשבות בהגדרות של רישומית‪.‬‬ ‫בדומה לחישוב אפס פעימות‪ ,‬א המרכזיה משדרת‬ ‫עלות אפס‪ ,‬העלות תחושב על פי הגדרות רישומית‪.‬‬ ‫אחרת‪ ,‬העלות תילקח מהמרכזיה‪.‬‬

‫שיחה תקינה לפי פעימות מרכזיה‬ ‫שיחה תיחשב כתקינה לפי הפעימות שהתקבלו מהמרכזיה‪ .‬א נרשמו‬ ‫פעימות לשיחה‪ ,‬היא תיחשב כתקינה‪ .‬בחר באפשרות זו כדי לבחו את‬ ‫תקינות השיחה לפי הפעימות‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪161‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫שימוש ברשת פרטית‬ ‫סמ תיבת סימו זו א האלומה או העורק שאתה מגדיר הינו חלק‬ ‫מרשת טלפוני ארגונית פרטית‪.‬‬ ‫אי להוסי לבסיס הנתוני שיחות מאלומה‪/‬עורק זה‬ ‫סמ תיבת סימו זו א ברצונ ששיחות המתבצעות דר האלומה או‬ ‫העורק שהנ מגדיר לא יכנסו לבסיס הנתוני ולא יופיעו בא דוח‪.‬‬ ‫לח שיחות נכנסות להצגת השדות הנוספי ‪.‬‬ ‫חייב שיחות נכנסות‬ ‫בחר באפשרות זו על מנת להוסי עלות השיחות הנכנסות לאלומות‪.‬‬ ‫השתמש תמיד בער ברירת מחדל של ‪CLID‬‬ ‫מספר הטלפו של זה שחייג אלי רשו בבסיס הנתוני ‪ .‬בחר באפשרות‬ ‫זו על מנת להשתמש במספר אחיד לכל השיחות הנכנסות‪ .‬הכנס מספר זה‬ ‫בשדה המיעד‪.‬‬ ‫מחק קידומת מ )‪ANI (CLID‬‬ ‫בחר באפשרות זו כדי להשאיר רק את ‪ 4‬הספרות האחרונות של זה שחייג‬ ‫אלי בשיחות נכנסות‪.‬‬ ‫לח "שמור" כדי לשמור את הנתוני שהוספת או עדכנת‪ .‬לח "ביטול"‬ ‫כדי לסגור את תיבת הדו שיח מבלי לבצע שינויי ‪.‬‬ ‫ע תו השינויי בטבלת העורקי לח "אישור" כדי לסגור את תיבת‬ ‫הדו שיח "עורקי "‪.‬‬

‫ברירת מחדל לאלומות‬ ‫שיחות שיבוצעו באלומות שהוגדרו במערכת יחושבו לפי הנתוני‬ ‫שהוגדרו‪ .‬א המערכת מזהה אלומה חדשה )בלתי מוגדרת(‪ ,‬השיחות‬ ‫יחושבו לפי נתוני ברירת המחדל שנגדיר כא ‪.‬‬ ‫לח "‪ "Default‬בתיבת הדו שיח "טבלת עורקי "‪ ,‬ותיבת הדו שיח‬ ‫הבאה תופיע על המס ‪:‬‬

‫‪162‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫הנתוני שתכניס ישמשו כבסיס לחישוב השיחות שיבוצעו באלומות לא‬ ‫מוגדרות‪.‬‬

‫חברה‬ ‫בחר את חברת הטלפוני שבעזרת נתוניה יחושבו השיחות‪.‬‬ ‫איזור מקור‬ ‫הכנס את איזור החיוג של איזור היעד של האלומה ממנו יוצאות השיחות‪.‬‬ ‫קידומת למחיקה‬ ‫הכנס את כל קידומות החיוג‪ ,‬המשמשות לגישה אל קו חו דר אלומת‬ ‫ברירת המחדל‪ .‬הפרד כל שתי קידומות באמצעות התו ";"‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ ,‬א בארגונ נית לקבל קו חו על ידי חיוג ‪ 9‬או ‪ ,15‬הכנס בשדה‬ ‫זה ‪.9;15‬‬ ‫שיטת חישוב‬ ‫בחר מתו הרשימה את דר חישוב מספר הפעימות עבור שיחות‬ ‫שהתבצעו באלומת ברירת המחדל‪.‬‬ ‫האפשרויות כא ה כמו בהוספת אלומה‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪163‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫קידומות‬ ‫קידומות מגדירי על מנת לבצע חישוב של שיחות לפי קידומות ‪.‬‬

‫כדי להוסי קידומת חדשה‪ ,‬לח "הוספה" ותיבת הדו שיח הבאה תופיע‬ ‫על המס ‪:‬‬

‫קידומת‬ ‫הכנס את הספרות הראשונות של המספר המחויג שיזהו את השיחה‬ ‫כשייכת לקידומת זו‪.‬‬ ‫חברה‬ ‫בחר את החברה לפיה יחושבו שיחות המחויגות בקידומת זו‪.‬‬ ‫‪164‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫איזור מקור‬ ‫הכנס את איזור המקור ממנו יוצאות שיחות המתחילות בקידומת זו‬ ‫לצור חישוב עלות השיחה‪.‬‬ ‫הוס לעלות קיימת‬ ‫סמ תיבת סימו זו כאשר ברצונ ליצור תערי המורכב משני תעריפי ‪,‬‬ ‫בהתא לשימוש בקווי ‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬א נרצה להגדיר תערי עבור שיחות‬ ‫בטלפו סלולארי‪ .‬החיוב בשיחות אלה מורכב מעלות השיחה למרכזיית‬ ‫חברת הטלפוני הסלוללרית ומעלות זמ האוויר כפי שמוגדרת בחברה‬ ‫זו‪ .‬א בחיוג קידומת ‪ 051‬נעבור למרכזיה של חברה כזו‪ ,‬נגדיר יעד ‪051‬‬ ‫בטבלאות של החברה הרגילה ובו נגדיר את החיוב שלה עבור השיחה עד‬ ‫למרכזיה‪ ,‬ובטבלת הקידומות נגדיר קידומת ‪ 051‬שתופנה לחברה‬ ‫הסלולארית ונסמ את תיבת הסימו "הוס לעלות קיימת"‪) .‬כמוב ‪ ,‬יש‬ ‫להגדיר ג את טבלאות החברה הסלולארית(‪.‬‬ ‫מס‪ .‬ספרות למחיקה‬ ‫הכנס את מספר הספרות שימחקו מתחילת המספר המחויג כאשר‬ ‫המספר יוצג בדוח‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬המספר נשמר בשלמותו בבסיס הנתוני ‪.‬‬

‫החל רק על העורקי‬ ‫הגדר כא אלומה או תחו עורקי אשר הגדרות אלה יפעלו עליה ‪ .‬א‬ ‫לא תגדיר שדות אלה‪ ,‬הקידומת שהגדרת תשפיע על כל העורקי‬ ‫במערכת‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪165‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫בדיקת חיוב‬ ‫בעזרת אפשרות זו נית לחשב עלות של שיחה נתונה בהתא לפרופילי‬ ‫החיוב והתעריפי שהוגדרו במערכת‪ .‬נית להשתמש באפשרות זו ג כדי‬ ‫לבדוק את הגדרות המערכת בזמ הקמתה‪ .‬בחר באפשרות "בדיקת חיוב"‬ ‫מתפריט "תעריפי "‪ ,‬ועל המס תופיע תיבת הדו שיח הבאה‪:‬‬

‫הכנס את התארי והשעה בה בוצעה השיחה‪ .‬לאחר מכ הכנס את מש‬ ‫השיחה‪ ,‬את היעד‪ ,‬את חברת הטלפוני דרכה בוצעה השיחה ואת איזור‬ ‫המקור‪.‬‬ ‫לח "חשב" ותוצאות החישוב יוצגו בתחתית החלו ‪.‬‬ ‫נית לשנות כל אחד מהשדות וללחו שנית על "חשב" כדי לחשב מחדש‪.‬‬

‫ימי מיוחדי‬ ‫ימי מיוחדי ה ימי מסוימי מאד בעלי תערי שונה מזה שהוגדר‬ ‫בפרופיל השבועי‪ ,‬כגו ראש השנה או חג פסח‪ .‬בחר בתת התפריט "ימי‬ ‫מיוחדי " מתפריט "תעריפי "‪ ,‬ותיבת הדו שיח "ימי מיוחדי "‬ ‫תיפתח‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫הגדרת יו מיוחד‬ ‫בחר את החברה שעבורה ברצונ להגדיר יו מיוחד‪.‬‬ ‫לח "הוספה" כדי להגדיר יו מיוחד חדש‪.‬‬

‫שי לב‪ :‬ש החברה הנוכחית מופיע בשורת הכותרת מעל טבלת‬ ‫התאריכי ‪.‬‬ ‫בתיבת הדו שיח "הוספת יו מיוחד" שתיפתח הכנס את תארי היו‬ ‫המיוחד‪ ,‬תיאור אותו יו ובחר מתו הרשימה את סוג היו המתאי ‪.‬‬ ‫לח "שמור" לשמירה‪ ,‬או "ביטול" כדי לצאת מבלי לשמור את היו‬ ‫שהוספת‪.‬‬

‫עידכו יו מיוחד‬ ‫בחר מתו הרשימה את היו המבוקש ולח "עידכו "‪ .‬בתיבת הדו שיח‬ ‫"עידכו יו מיוחד" שתיפתח עדכ את התארי ‪ ,‬סוג היו או תיאור‬ ‫היו ‪ .‬לח "שמור" לשמירת העידכו ‪ ,‬או "ביטול" כדי לצאת מבלי‬ ‫לעדכ ‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪167‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫סייר תעריפי‬ ‫סייר התעריפי במערכת רישומית מכיל את כל טבלאות התעריפי‬ ‫לפיה תחושבנה עלות השיחות‪ .‬ממשק הסייר בנוי בצורה דומה לממשק‬ ‫הסייר במערכת הפעלה בחלונות‪ .‬בחר בתת התפריט "סייר תעריפי "‬ ‫מתפריט "תעריפי "‪ ,‬ותיבת הדו שיח "סייר תעריפי " תיפתח‪:‬‬

‫בדומה ל"סייר חלונות"‪" ,‬סייר תעריפי " מציג מבנה היררכי בצידו‬ ‫השמאלי‪ ,‬ואת האלמנטי של הנושא הנבחר בצידו הימני‪ .‬בדוגמא‬ ‫למעלה‪ ,‬פרופיל ‪ INTL‬נבחר בצד השמאלי‪ ,‬כ שבצד הימני מוצגי‬ ‫התעריפי הנכללי בפרופיל זה‪.‬‬ ‫הענפי במבנה ההיררכי בצד השמאלי נפתחי ע"י לחיצה על הסימ "‪"+‬‬ ‫ונסגרי ע"י לחיצה על הסימ " "‪ .‬בדוגמא למעלה‪ ,‬מוצגי הפרופילי ‪,‬‬ ‫א לא אזורי המקור‪ .‬להצגת אזורי המקור‪ ,‬יש ללחו על ה"‪ "+‬ליד‬ ‫המילה "אזורי מקור"‪ .‬כדי להסתיר את כל הפרטי אודות "בזק"‪ ,‬יש‬ ‫ללחו על ה" " ליד המילה "בזק"‪.‬‬ ‫‪168‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫חברת טלפו‬ ‫ע רישומית תוכל להגדיר ולהשתמש בתעריפיה של מספר חברות‬ ‫טלפוני שונות‪ .‬לצור כ ‪ ,‬יש להגדיר חברות אלו ותעריפיה ‪ .‬באפשרות‬ ‫להגדיר עבור אותה חברה תעריפי המתייחסי לתאריכי שוני ‪.‬‬

‫הגדרת חברת טלפו חדשה‬ ‫לח "הוספה" ותיבת הדו שיח "הוס חברה" תיפתח‪.‬‬

‫קוד‬ ‫הגדר את קוד החברה החדשה‪ ,‬דרכו תזהה רישומית את החברה‪ ,‬ואת‬ ‫שמה‪.‬‬ ‫תיאור‬ ‫רשו תאור עבור החברה‪.‬‬ ‫תארי‬ ‫רשו את התארי שממנו רישומית תחשב את עלות השיחות‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪169‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫ימי מיוחדי‬ ‫בחר את החברה המכילה את הימי המיוחדי ‪.‬‬ ‫חברה חלופית‬ ‫ביכולת להגדיר חברה חלופית‪ .‬א ברישומי השיחות מופיעה שיחה ליעד‬ ‫לא מוגדר בחברה הנוכחית‪ ,‬רישומית תחפש יעד זה בחברה החלופית‪ .‬א‬ ‫היעד לא מוגדר ג בחברה החלופית תרש עבור שיחה זו עלות ‪ .0‬בחר‬ ‫בחברה חלופית מתו רשימת החברות המוגדרות במערכת‪.‬‬ ‫טיפוס ‪V&H‬‬ ‫קואורדינטות אופקיות ואנכיות משמשות לחישוב מרחקי באזורי‬ ‫מסוימי ‪ .‬בחר את סוג ה ‪.V&H‬‬ ‫קוב ‪V&H‬‬ ‫בחר את קוב ‪ V&H‬מרשימת הקבצי במערכת‪.‬‬

‫אחוז הנחה‬ ‫רשו את ההנחה באחוזי ‪.‬‬ ‫עלות פעימה‬ ‫רשו עלות פעימה בודדת‪.‬‬ ‫בחר בלשונית הגדרות אזוריות להצגת שדות נוספי ‪:‬‬ ‫ספרות עשרוניות )לעיגול(‬ ‫רשו את מספר הספרות לעיגול העלות הסופית‪ .‬לדוגמא‪ ,‬עלות פעימה‬ ‫תהיה ‪ 0.175‬ומספר הספרות העשרוניות לעיגול יהיה ‪ .2‬במקרה זה‪ ,‬עלות‬ ‫‪ 3‬פעימות תהיה ‪.0.53‬‬ ‫‪GMT‬‬ ‫בחר את אזור הזמ ‪ ,‬יחסית ל ‪.GMT‬‬

‫‪170‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬ ‫בחר בלשונית שניות להפחתה להצגת החלו הבא‪:‬‬ ‫רוב המרכזיות‬ ‫מדווחות על מש‬ ‫השיחה מהרגע‬ ‫שחוייגה‪ .‬שניות‬ ‫להפחתה ה פרק‬ ‫הזמ הממוצע‬ ‫שבי חיוג השיחה‬ ‫ועד שהשיחה‬ ‫נענתה‪.‬‬ ‫הכנסת פרמטר זה מאפשרת חישוב מדויק יותר של מחיר השיחה‪.‬‬ ‫טבלת שניות להפחתה מציגה את מספר השניות להפחתה עבור כל סוג‬ ‫יעד‪ .‬לעידכו סוג יעד מסוי ‪ ,‬בחר את סוג היעד‪ ,‬ולח "עידכו "‪.‬‬ ‫תיפתח תיבת דו שיח שבה תתבקש לרשו את מספר השניות להפחתה‪.‬‬ ‫לח "שמור" לשמירת הער החדש‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪171‬‬


‫חיובי ועלויות‬ ‫בחר בלשונית קידומות זהות להצגת החלו הבא‪:‬‬

‫באפשרות להגדיר כי קידומת מסוימת תחויב כמו יעד אחר שתגדיר‪.‬‬ ‫להוספת קידומת זהה‪ ,‬לח "הוספה"‪ ,‬תיפתח תיבת הדו שיח "הוספת‬ ‫קידומת זהה חדשה"‪.‬‬ ‫רשו את הקידומת המחוייגת בשדה המתאי ‪ ,‬ואת הקידומת שיש‬ ‫לחייב לפיה בשדה "תחויב כמו"‪ .‬לח "שמור" לשמירת הערכי ‪.‬‬ ‫לעידכו קידומת זהה‪ ,‬בחר את הקידומת שברצונ לעדכ ‪ ,‬ולח "עידכו "‪.‬‬ ‫תיפתח תיבת דו שיח "עידכו קידומות זהות"‪ .‬בצע את השינויי‬ ‫הנדרשי ולח "שמור"‪.‬‬ ‫למחיקת קידומת זהה‪ ,‬בחר את הקידומת הרצויה‪ ,‬ולח "מחק"‪ .‬לח‬ ‫"כ " למחיקה‪ ,‬או "לא" לחזרה‪.‬‬

‫‪172‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬ ‫בחר בלשונית ספי ניפוי לשיחות להצגת החלו הבא‪:‬‬

‫רישומית שומרת נתוני כל שיחה המגיעה מהמרכזייה‪ .‬אול ‪ ,‬תוכל לסנ‬ ‫שיחות שאינ עומדות בס מסוי ‪ .‬בחלו זה תוכל להגדיר ספי ניפוי אלו‪.‬‬ ‫משמעות הניפוי היא‪ ,‬ששיחות שאינ עומדות בקריטריוני אלו יסווגו‬ ‫כבעלות סוג שיחה '‪ .'BAD‬שיחות אלו נמצאות בבסיס הנתוני ‪ ,‬ותוכל‬ ‫לראות דר דוחות שתפיק בעזרת מחולל השאילתות‪.‬‬ ‫תוכל להגדיר ולשנות את הגדרת ספי ניפוי אלו בכל עת‪ .‬שינוי ההגדרות‬ ‫בחלו זה יביא לשינוי ס הניפוי מאותו רגע‪ .‬על מנת שספי אלו ישפיעו‬ ‫ג רטרואקטיבית על פרק זמ מסוי השתמש בתת התפריט 'חישוב‬ ‫מחדש' בתפריט 'תחזוקה'‪.‬‬ ‫א לא תגדיר ס ניפוי תחתו כלשהו‪ ,‬רישומית תתייחס אליו כבעל ער‬ ‫אפס‪ .‬ס ניפוי עליו שאינו מוגדר מציי ‪ ,‬שא שיחה לא נופתה על ידי ס‬ ‫הניפוי התחתו היא לא תסווג כשיחת "‪."BAD‬‬

‫מספר פעימות מינימלי‬ ‫לדוגמא‪ ,‬השתמש בס זה לנפות שיחות יוצאות שלא התבצעו על ידי‬ ‫הגדרת פעימה אחת כמספר הפעימות המינימלי של שיחה‪.‬‬ ‫מספר פעימות מקסימלי‬ ‫תקלת תקשורת בי המחשב למרכזיה יכולה לגרו להופעת שיחה‬ ‫הכוללת מספר פעימות גדול באופ חריג‪ .‬בכדי למנוע מהמערכת שמירת‬ ‫שגיאות ברורות אלו‪ ,‬אשר עלולות לפגו בדיוק הדוחות‪ .‬הגדר ס‬ ‫פעימות מקסימלי הגבוה ממקסימו הפעימות הצפויות לשיחה בארגונ ‪.‬‬ ‫‪173‬‬ ‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫מש שיחה מינימלי בשניות‬ ‫לדוגמא‪ ,‬השתמש בס זה כדי לנפות שיחות קצרות מדי‪ ,‬שסביר להניח כי‬ ‫לא התבצעו‪.‬‬ ‫מש שיחה מקסימלי בדקות‬ ‫תקלת תקשורת בי המחשב למרכזיה יכולה לגרו להופעת שיחה ארוכה‬ ‫באופ חריג‪ .‬בכדי למנוע‪ ,‬מהמערכת‪ ,‬שמירת שגיאות ברורות אלו‪ ,‬אשר‬ ‫עלולות לפגו בדיוק הדוחות‪ .‬הגדר ס זמ מקסימלי בדקות הגבוה‬ ‫ממקסימו זמ שיחה הצפוי בארגונ ‪.‬‬ ‫עלות מינימלית‬ ‫הכנס את הגבול התחתו לעלות שיחה שתיכלל בדוח‪.‬‬ ‫עלות מקסימלית‬ ‫הכנס את הגבול העליו לעלות שיחה שתיכלל בדוח‪.‬‬ ‫לח "שמור" על מנת לסיי ‪ .‬לח "ביטול" כדי לצאת מבלי להוסי חברה‬ ‫חדשה‪.‬‬

‫הגדרת תאריכי נוספי לחברה‬ ‫ביכולת להגדיר סט חדש של פרמטרי המבוסס על תארי אחר‪ .‬בחר‬ ‫את החברה‪ ,‬לח "העתק"‪ ,‬ולאחר מכ לח "הדבק"‪ .‬חלו החברה‬ ‫המועתקת מוצג‪ ,‬רשו תארי חדש בשדה המיועד לכ ‪ .‬בצע שינויי לפי‬ ‫הצור ‪ ,‬ולח "שמור"‪ .‬שני התאריכי יוצגו בצד השמאלי‪ ,‬ובצד הימני‬ ‫יוצגו הפרמטרי המתאימי לכל תארי ‪.‬‬

‫עידכו חברת טלפו קיימת‬ ‫בחר מתו הרשימה את החברה המבוקשת ולח "עידכו "‪ .‬בתיבת הדו‬ ‫שיח "עידכו חברה" שתיפתח תוכל לעדכ את ש החברה‪ .‬לח "שמור"‬ ‫כדי לעדכ או "ביטול" כדי לצאת מבלי לעדכ ‪.‬‬

‫‪174‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫מחיקת חברת טלפו‬ ‫בחר מתו הרשימה את החברה המבוקשת ולח "מחק"‪ .‬כל קבצי‬ ‫התעריפי השייכי לחברה זו ימחקו‪.‬‬

‫פרופילי‬ ‫פרופיל החיוב מגדיר את התערי בו תחויב כל שיחה בהתא לשעה שבה‬ ‫נערכה‪ .‬בשלב הראשו הגדר את קוד פרופיל החיוב ואת שמו‪.‬‬ ‫הפרופילי מוצגי בצד השמאלי‪ ,‬תחת התארי בחברה הנבחרת‪ .‬א‬ ‫הפרופילי לא מוצגי ‪ ,‬לח על ה"‪ "+‬ליד החברה‪ ,‬התארי והמילה‬ ‫פרופילי ‪ .‬להצגת רשימת הפרופילי בצד ימי לח על פרופילי ‪ .‬להצגת‬ ‫רשימת תעריפי עבור פרופיל זה לח על פרופיל מסוי ‪.‬‬

‫הוספת פרופילי חדשי‬ ‫לח על המילה פרופילי תחת החברה שבחרת ולאחר מכ לח על‬ ‫הכפתור "הוספה" ותיבת הדו שיח " פרופיל‬ ‫חדש" תיפתח‪:‬‬

‫שי לב‪ :‬סוג החיוב שנבחר מגדיר אילו שדות יוצגו ויהיו פעילי ‪.‬‬

‫ש‬ ‫רשו ש עבור הפרופיל‪.‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪175‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫סוג חיוב‬ ‫בחר בסוג החיוב מרשימת סוגי החיוב‪:‬‬ ‫• שניות לפעימה‪ :‬חישוב פעימות לפי מש השיחה‪ ,‬וחישוב התערי‬ ‫לפי מספר פעימות‪.‬‬ ‫• פעימות לדקה‪ :‬חישוב פעימות לפי מספר קבוע של פעימות‬ ‫בדקה‪ .‬התערי מחושב לפי מספר פעימות‪.‬‬ ‫• כמות פעימות קבועה‪ :‬התערי מחושב על פי מספר קבוע של‬ ‫פעימות‪ ,‬ללא התחשבות במש השיחה‪.‬‬ ‫•‬

‫חיוב לפי מש ‪ :‬התערי מחושב לפי מש השיחה‪.‬‬

‫•‬

‫חיוב קבוע‪ :‬מחיר כל שיחה הוא קבוע‪.‬‬

‫ברירת מחדל לרזולוציה‬ ‫הרזולוציה מגדירה את מספר השניות שהתערי בנוי לגביו‪ .‬לדוגמא‪ ,‬א‬ ‫העלות לדקה היא ‪ 1‬והרזולוציה היא ‪ 30‬שניות‪ ,‬אז השיחה תחויב ב ‪0.5‬‬ ‫כל ‪ 30‬שניות‪.‬‬ ‫חיוב מיידי )פעימות(‬ ‫סמ תיבה זו לחיוב מספר פעימות מסוי בתחילת כל שיחה‪.‬‬ ‫חיוב מינימלי )פעימות(‬ ‫סמ תיבה זו לחיוב מספר פעימות מינימלי בכל שיחה‪ .‬השיחה תחויב‬ ‫במספר פעימות זה א א בפועל דיברה פחות‪.‬‬ ‫חיוב מידי‬ ‫סמ תיבה זו לחיוב סכו מסוי בתחילת כל שיחה‪.‬‬ ‫חיוב מינימלי‬ ‫סמ תיבה זו לחיוב סכו מינימלי בכל שיחה‪ .‬השיחה תחויב בסכו זה‬ ‫א א בפועל דיברה פחות‪.‬‬

‫מסגרות זמ‬ ‫שיחות יכולות להיות מחולקות למסגרות זמ ‪ .‬חיובי שוני ‪ ,‬משכי‬ ‫ורזולוציות שונות יכולות להתאי למסגרות זמ שונות‪.‬‬

‫‪176‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫מספר מסגרות‬ ‫רשו מספר בי ‪ 0‬ל ‪ ,10‬או השתמש בחצי לבחירת מספר‪ .‬המסגרות‬ ‫הפעילות יצבעו בצבע כחול‪.‬‬ ‫סבב מסגרות‬ ‫סמ תיבה זו על מנת לחזור למסגרת זמ ראשונה לאחר מסגרת זמ‬ ‫אחרונה‪.‬‬ ‫לכל אחת ממסגרות הזמ רשו את הפרטי הבאי ‪:‬‬ ‫מש‬ ‫רשו את המש בשניות עבור מסגרת זמ זו‪.‬‬ ‫רזולוציה‬ ‫רשו את הרזולוציה בשניות עבור פרק זמ זה‪.‬‬ ‫לח "שמור" לשמירת הפרופיל‪.‬‬

‫העתקת פרופיל חיוב קיי והדבקתו‬ ‫בחר מתו הרשימה את פרופיל המבוקש ולח "העתק"‪ ,‬ולאחר מכ לח‬ ‫"הדבק"‪ .‬תיבת הדו שיח "הדבק פרופיל" תיפתח‪ ,‬רשו את ש הפרופיל‬ ‫ולח "אישור"‪.‬‬

‫ייצוא וייבוא פרופילי‬ ‫בחר מתו הרשימה את פרופיל החיוב המבוקש ולח "ייצוא"‪ ,‬תיבת‬ ‫הדו שיח לבחירת ש קוב תיפתח‪ ,‬בחר את פורמט הייצוא ‪ *.csv‬או‬ ‫‪ *.trf‬ולח "שמור"‪ .‬א לא תציי אחרת‪ ,‬הקוב יישמר בספריית העבודה‬ ‫הראשית של רישומית‪.‬‬ ‫לייבוא קוב ‪ ,‬לח על "ייבוא"‪ ,‬תיבת דו שיח לבחירת ש קוב תיפתח‪,‬‬ ‫בחר את פורמט קוב הייבוא ‪ *.csv‬או ‪ , *.trf‬בחר את ש הקוב ולח‬ ‫"אישור"‪.‬‬

‫חישוב עלות שיחה לפי פרופילי‬

‫)בדיקת חיוב(‬

‫לחישוב עלות שיחה לפי פרופיל‪ ,‬בחר את הפרופיל הרצוי‪ ,‬ולח "נסיו "‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪177‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫עדכו ומחיקת פרופיל קיי‬ ‫בחר מתו הרשימה את פרופיל המבוקש ולח "עידכו "‪ .‬תיבת הדו שיח‬ ‫"עידכו פרופיל" תיפתח‪ .‬בתו העידכו לח "שמור" לשמירה‪ ,‬או‬ ‫"ביטול" כדי לצאת מבלי לעדכ ‪.‬‬ ‫למחיקת פרופיל‪ ,‬בחר את הפרופיל‪ ,‬לח "מחק"‪ .‬לח "אישור" למחיקה‪,‬‬ ‫או "ביטול" כדי לצאת מבלי למחוק‪.‬‬

‫תעריפי‬ ‫ביכולת להגדיר מספר תעריפי עבור כל פרופיל בחברה‪ .‬לדוגמא‪ ,‬תוכל‬ ‫להגדיר תעריפי מוזלי ‪ ,‬רגילי או בי לאומיי ‪.‬‬ ‫להצגת רשימת התעריפי עבור פרופיל מסוי ‪ ,‬לח על פרופיל‪ .‬פרופיל‬ ‫חדש יכנס לתוק רק כאשר ישוי אליו לפחות תערי אחד‪.‬‬

‫הגדרת תערי חדש‬ ‫כדי להגדיר תערי חדש לח על אחד התעריפי בצד ימי ולאחר מכ על‬ ‫"הוספה"‪ .‬תיפתח שורת תערי חדשה ללא ש ע הגדרות ברירת‬ ‫המחדל‪.‬‬

‫יעד‬ ‫רשו את היעד עבור תערי זה‪.‬‬ ‫ש‬ ‫רשו ש עבור התערי ‪.‬‬

‫‪178‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬

‫מספר ספרות מינימלי‬ ‫רשו מספר ספרות מינימלי‪ ,‬על מנת לסנ שיחות אשר לא עונות‬ ‫לקריטריו זה‪ .‬לדוגמא‪ ,‬שיחות בי לאומיות מכילות מעל ‪ 9‬מספרי ‪ ,‬על‬ ‫כ הער ‪ 9‬יבטיח קבלת השיחות מחו"ל בלבד‪.‬‬ ‫מספר מלא‬ ‫ביכולת להגדיר את התערי למספרי טלפו המתחילי בקידומת‬ ‫מסוימת או למספר ספציפי‪ .‬לח על השדה‪ ,‬לח על הח כדי לבחור "לא"‬ ‫עבור קבוצת מספרי ‪ ,‬ו"כ " עבור מספר אחד‪ ,‬ספציפי‪.‬‬ ‫סוגי יעדי‬ ‫לח על השדה‪ ,‬לח על הח ‪ ,‬בחר אחד מסוגי היעדי ‪:‬‬ ‫•‬

‫‪ : LOCAL‬שיחות מקומיות‪.‬‬

‫•‬

‫‪ : AREA‬שיחות אזוריות‪.‬‬

‫•‬

‫‪ : LONG‬שיחות בי עירוניות‪.‬‬

‫•‬

‫‪ : INTL‬שיחות בי לאומיות‪.‬‬

‫•‬

‫‪ : MOBIL‬שיחות לטלפו סלולרי‪.‬‬

‫ימי‬ ‫רשו את ימי השבוע שהתערי תק לגביה ‪ 1 .‬הוא יו ראשו ו ‪ 7‬הוא‬ ‫יו שבת‪ .‬טווח ימי יוגדר ע"י הסימ " "‪ ,‬הפרדת ימי תתבצע ע"י ";"‪.‬‬ ‫לדוגמא‪ 6 1 ,‬משמעו מיו ראשו עד יו שישי‪ 6;2 ,‬משמעו שני ושישי‪.‬‬ ‫זמ התחלה‬ ‫רשו את השעה ביממה שממנה התערי בתוק ‪.‬‬ ‫שי לב‪ :‬שעת ההתחלה חייבת להיות ‪! 00:00‬‬

‫זמ סיו‬ ‫רשו את השעה ביממה שעד אליה התערי בתוק ‪.‬‬ ‫דוגמא‪ ,‬בחר את התערי הרגיל שיתחיל ב ‪ . 00:00‬הוס את תערי השיא‬ ‫שיתחיל בשעה ‪ ,09:00‬ותערי רגיל משעה ‪ ,13:00‬והתערי המוזל משעה‬ ‫‪.18:00‬‬ ‫הוגדרו הדברי שלהל ‪:‬‬ ‫מדרי למשתמש‬

‫‪179‬‬


‫חיובי ועלויות‬ ‫•‬

‫הוגדר תערי רגיל מ ‪ 00:00‬עד ‪ ,09:00‬בכל יו עבודה רגיל‪.‬‬

‫•‬

‫הוגדר תערי שיא מ ‪ 09:00‬עד ‪ ,13:00‬בכל יו עבודה רגיל‪.‬‬

‫•‬

‫הוגדר תערי רגיל מ ‪ 13:00‬עד ‪ ,18:00‬בכל יו עבודה רגיל‪.‬‬

‫•‬

‫הוגדר תערי מוזל מ ‪ 18:00‬עד ‪ ,00:00‬בכל יו עבודה רגיל‪.‬‬

‫א בכל שעות היו תק רק סוג תערי אחד‪ ,‬הגדר את שעת התחלת‬ ‫התערי כ ‪ .00:00‬בכ שלא תגדיר תערי נוס לאותו סוג יו תציי ‪,‬‬ ‫שהתערי שהגדרת תק בכל שעות היו ‪.‬‬

‫חיוב ראשוני‬ ‫רשו את הסכו שיחויב באופ אוטומטי בהתחלת כל שיחה‪.‬‬ ‫חיוב‬ ‫רשו את הכמות המחויבת עבור סוג היחידה המחויבת )פעימות‪ ,‬שניות‪,‬‬ ‫או שיחות(‪.‬‬

‫הוספה ומחיקת תעריפי‬ ‫ביכולת לעדכ תערי ע"י שינוי המידע המופיע בצד הימני במס ‪.‬‬ ‫למחיקת תערי ‪ ,‬לח על שורת התערי ולאחר מכ לח "מחק"‪ .‬תתבקש‬ ‫לאשר את המחיקה‪ .‬לח "כ " לאישור ו"לא" כדי להשאיר את התערי‬ ‫כמו שהיה‪.‬‬

‫אזורי מקור‬ ‫לאחר שתגדיר חברות‪ ,‬פרופילי ותעריפי תצטר להגדיר אזורי מקור‪.‬‬ ‫אזור מקור הינו אזור חיוג לצור חישוב עלות השיחות לדוגמא‪03 ,02 :‬‬ ‫וכו'‪.‬‬ ‫להגדרת אזור מקור חדש‪ ,‬לח אל אזורי מקור בצד שמאל ולאחר מכ על‬ ‫"הוספה"‪ .‬רשו את הש עבור אזור המקור החדש‪ ,‬ולח "אישור"‪.‬‬ ‫אזור המקור החדש מוצג בצד שמאל‪ ,‬ושורה ריקה בצד ימי המכילה את‬ ‫היעד לאזור מקור זה‪.‬‬ ‫לייצוא אזור מקור‪ ,‬בחר את האזור שברצונ לייצא‪ ,‬ולח "ייצוא"‪ .‬מס‬ ‫שמירת הקוב יופיע‪ .‬בחר ש עבור קוב זה ולח "שמור"‪ .‬הקוב יישמר‬ ‫בתצורת ‪. *.csv‬‬ ‫‪180‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫חיובי ועלויות‬ ‫לייבוא אזור מקור‪ ,‬לח "ייבוא"‪ .‬מס בחירת קוב יופיע‪ .‬בחר את‬ ‫הקוב אשר ברצונ לייבא‪ ,‬ולח "אישור"‪.‬‬ ‫לשינוי שמו של אזור מקור‪ ,‬בחר את אזור המקור בצד שמאל‪ ,‬ולח עליו‬ ‫פע אחת‪ .‬הקלד ש חדש במקומו ולח ‪ ENTER‬לסיו ‪.‬‬ ‫למחיקת אזור מקור‪ ,‬בחר את אזור המקור בצד שמאל‪ ,‬לח "מחק"‪.‬‬ ‫תתבקש לאשר את המחיקה‪ .‬לח "כ " לאישור ו"לא" כדי להשאיר את‬ ‫אזור המקור כמו שהיה‪.‬‬

‫יעדי‬ ‫לאחר שתגדיר אזורי מקור‪ ,‬יש צור בהגדרת יעדי הקשורי לאזור‬ ‫המקור‪ .‬לח "הוספה"‪ ,‬שורה חדשה תופיע‪ .‬הכנס את הנתוני ישירות‬ ‫לטבלה‪.‬‬

‫קידומת‬ ‫רשו את הקידומת המקושרת ליעד‪.‬‬ ‫תאור‬ ‫רשו תאור עבור היעד‪.‬‬ ‫קוד פרופיל‬ ‫לח על השדה‪ ,‬לח על הח ‪ ,‬בחר את אחד התעריפי המתאימי עבור‬ ‫תארי זה‪.‬‬ ‫כדי לייצא יעד‪ ,‬בחר את היעד לייצוא‪ ,‬לח "ייצוא"‪ .‬מס שמירת הקוב‬ ‫יופיע‪ .‬בחר ש עבור קוב זה ולח "שמור"‪ .‬הקוב יישמר בתצורת‬ ‫‪. *.csv‬‬ ‫לייבוא יעד‪ ,‬לח "ייבוא"‪ .‬מס בחירת קוב יופיע‪ .‬בחר את הקוב אשר‬ ‫ברצונ לייבא‪ ,‬ולח "אישור"‪.‬‬ ‫לשינוי בשדה יעדי ‪ ,‬בחר את היעד בצד ימי ‪ ,‬ולח עליו פע אחת‪ .‬הקלד‬ ‫ש חדש במקומו ולח ‪ ENTER‬לסיו ‪.‬‬ ‫למחיקת יעד‪ ,‬בחר את היעד‪ ,‬לח "מחק"‪ .‬תתבקש לאשר את המחיקה‪.‬‬ ‫לח "כ " לאישור ו"לא" כדי להשאיר את היעד כמו שהיה‪.‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫‪181‬‬


‫חיובי ועלויות‬

‫מיסי‬ ‫השתמש באפשרות זו כדי להגדיר מיסי ‪ .‬מיסי ה תוספות למחיר‬ ‫השיחה המתבססות על מחיר השיחה המחושב‪ .‬נית להגדיר עד ארבעה‬ ‫מיסי ‪ ,‬כאשר לכל מס יש ש ואחוז תוספת‪.‬‬ ‫להגדרת מיסי בחר ב"מיסי " מתפריט "עלויות"‪:‬‬

‫ש‬ ‫ש המס )מע"מ‪ ,‬מס מכירות וכד'(‪ .‬ש זה יופיע בדוחות אשר מכילי‬ ‫את העלות הכוללת של השיחות‪.‬‬ ‫אחוז‬ ‫בשדה זה הכנס את האחוז שיוס למחיר המחושב של השיחה כדי להגיע‬ ‫למחיר האמיתי‪ .‬כל מס מחושב לפי העלות המחושבת של השיחה‪,‬‬ ‫ולסכומ נוס המחיר המחושב כדי להגיע למחיר האמיתי‪.‬‬ ‫לח "שמור" כדי לשמור את המיסי שהגדרת‪ .‬לח "ביטול" כדי לחזור‬ ‫לחלו הראשי ללא שינויי ‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫אינדקס‬

‫אינדקס‬ ‫‪A‬‬ ‫‪100 ,Administrators‬‬ ‫‪101 ,4 ,AUTOLOGIN‬‬

‫‪E‬‬ ‫‪88 ,80 ,Email‬‬

‫‪L‬‬ ‫‪3 ,Login‬‬

‫‪O‬‬ ‫‪100 ,Operators‬‬

‫א‬ ‫אבטחת מידע‪98 ,‬‬ ‫פתרו בעיות‪103 ,‬‬ ‫אוגר‪1 ,‬‬

‫שמירה‪78 ,‬‬ ‫דוח חשבונות בלתי מזוהי ‪69 ,‬‬ ‫דוח יעדי חוזרי ‪58 ,‬‬ ‫דוח סיכו כולל‪52 ,‬‬ ‫דוח סיכו לחשבו ‪71 ,‬‬ ‫דוח סיכו לפרויקט‪54 ,‬‬ ‫דוח פעילות חודשית‪73 ,‬‬ ‫דוח פעילות חודשית ארגונית‪74 ,‬‬ ‫דוח שיחות חריגות‪61 ,‬‬ ‫דוח שיחות לחשבו ‪69 ,‬‬ ‫דוח שיחות לשלוחה‪67 ,‬‬ ‫דוח שלוחות בולטות‪57 ,‬‬ ‫דוח שלוחות לא מזוהות‪66 ,‬‬ ‫דוחות קבועי ‪51 ,‬‬

‫ה‬ ‫הגדרות לצפיה בדוחות‪93 ,‬‬ ‫הגדרת חברת טלפו ‪169 ,‬‬ ‫הגדרת ימי מיוחדי ‪166 ,‬‬ ‫החלו הראשי של רישומית‪16 ,‬‬ ‫החלפת משתמש‪4 ,‬‬ ‫החלפת סיסמא‪4 ,‬‬ ‫היכרות מהירה‪3 ,‬‬ ‫הפקת דוחות‪19 ,‬‬ ‫הקמת מערכת רישומית‪106 ,‬‬

‫ב‬ ‫בדיקת חיוב‪166 ,‬‬

‫ג‬ ‫גיבוי קבצי ‪148 ,‬‬ ‫גר ‪13 ,‬‬ ‫סקירה חודשית‪18 ,‬‬

‫ד‬ ‫דואר אלקטרוני‪88 ,‬‬ ‫דוח‬ ‫הדפסה‪78 ,‬‬ ‫פתיחה‪77 ,‬‬ ‫צפיה בדוחות‪76 ,‬‬ ‫רק שלוחות ללא שימוש‪53 ,‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫ז‬ ‫זמ הדוחות‪82 ,‬‬ ‫זמ ייבוא‪90 ,‬‬

‫ח‬ ‫חיובי ‪139 ,‬‬ ‫חיובי ועלויות‪158 ,‬‬ ‫חישוב מחדש‪153 ,‬‬ ‫חשבונות‪130 ,‬‬

‫ט‬ ‫טבלאות‪106 ,‬‬ ‫חיובי ‪139 ,‬‬ ‫חשבונות‪130 ,‬‬ ‫ספר טלפוני ‪123 ,‬‬

‫‪183‬‬


‫אינדקס‬ ‫עורקי ‪159 ,‬‬ ‫פרוייקטי ‪135 ,‬‬ ‫קבוצות מספרי טלפו ‪129 ,‬‬ ‫קידומות‪164 ,‬‬ ‫רמות היררכיה‪144 ,‬‬ ‫שלוחות‪110 ,‬‬ ‫תפקודי שלוחה‪127 ,‬‬

‫י‬ ‫ייבוא חשבונות‪133 ,‬‬ ‫ייבוא פרוייקטי ‪138 ,‬‬ ‫ייבוא שלוחה‪118 ,‬‬ ‫ייצוא דוחות‪78 ,‬‬ ‫ימי במאגר הנתוני ‪18 ,‬‬

‫כ‬ ‫כותרת הגר ‪47 ,‬‬ ‫כמות זיכרו פנוי‪18 ,‬‬

‫לוגו החברה‪94 ,‬‬

‫מ‬

‫צפיה בדוחות‪76 ,6 ,‬‬ ‫מקשי קיצור‪81 ,‬‬ ‫צפיה בקבצי ‪153 ,‬‬ ‫צפייה בגרפי ‪43 ,‬‬ ‫צפייה בדוחות‪43 ,‬‬

‫קבוצות מספרי טלפו ‪129 ,‬‬ ‫קודי התאריכי של רישומית‪24 ,‬‬ ‫קידומות‪164 ,‬‬

‫ר‬ ‫רמות היררכיה‪144 ,‬‬ ‫רשימת מינוחי ‪2 ,‬‬ ‫רשימת משתמשי ‪98 ,‬‬

‫מבוא‪1 ,‬‬ ‫מהי רישומית‪1 ,‬‬ ‫מחיקת קבצי ‪152 ,‬‬ ‫מיסי ‪182 ,‬‬ ‫משימות חוזרות‪86 ,‬‬

‫ש‬ ‫ס‬

‫סוג השיחה‪32 ,‬‬ ‫סטטוס המשימה‪83 ,‬‬ ‫סיסמא‪102 ,3 ,‬‬ ‫ספר טלפוני ‪123 ,116 ,‬‬

‫ע‬ ‫עורקי ‪159 ,‬‬ ‫עזרה‪17 ,‬‬

‫פ‬

‫‪184‬‬

‫צ‬

‫ק‬ ‫ל‬

‫פונטי ‪96 ,48 ,‬‬ ‫פורמטי הדוחות‪37 ,‬‬ ‫השוואת פעימות‪42 ,‬‬

‫יעדי ‪38 ,‬‬ ‫מה א ‪42 ,...‬‬ ‫מורחב‪40 ,‬‬ ‫מורחב יעדי ‪41 ,‬‬ ‫מש צלצול‪42 ,‬‬ ‫סיכומי ‪38 ,‬‬ ‫סיכומית בתנאי‪39 ,‬‬ ‫רגיל‪37 ,‬‬ ‫פרוייקטי ‪135 ,‬‬ ‫פרופיל חיוב‪175 ,‬‬

‫שאילתא‬ ‫ביצוע שאילתא שמורה‪50 ,‬‬ ‫יצירה‪19 ,‬‬ ‫מחיקה‪51 ,‬‬ ‫מיו ‪36 ,‬‬ ‫סיכו ‪36 ,‬‬ ‫שדות‪23 ,‬‬ ‫שינוי ש ‪51 ,‬‬ ‫שמירה‪50 ,‬‬ ‫שאילתא לדוגמה‪5 ,‬‬ ‫שחזור קבצי ‪150 ,‬‬ ‫שלוחות‪110 ,‬‬ ‫שמירת שאילתא‪50 ,‬‬

‫ת‬ ‫תחזוקת רישומית‪148 ,‬‬ ‫תיקו קבצי ‪155 ,‬‬

‫מדרי למשתמש‬


‫אינדקס‬ ‫תעריפי ‪178 ,‬‬ ‫תפקודי שלוחה‪127 ,‬‬

‫מדרי למשתמש‬

‫תצורות שונות לאבטחת המידע‪,‬‬ ‫‪102‬‬

‫‪185‬‬

Mind  

Mind, tadiran

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you