Page 1

Taborgroep in ‘t kort De Taborgroep is een ledennetwerk van maatschappelijke organisaties. Deze autonome organisaties, samen goed voor meer dan 8500 medewerkers, zijn actief in de sectoren welzijn, gezondheidszorg, onderwijs en sociale economie. Zij engageren zich in ‘Waardegericht Ondernemen’. De Taborgroep organiseert diverse netwerkactiviteiten, ondersteunt de partners via consultancy, en engageert zich in externe projecten. NETWERKING – TABORGROEP NETWERKT •

Delen: kennis en ervaringen delen, via themaen functiegebonden leer- en netwerkevents

Samenwerken: de Taborgroep ondersteunt co-creatietrajecten van en tussen partners

Innoveren: samen beleid voeren. Onder het motto ‘samen bergen verzetten’ ontwikkelen we vernieuwende aanpakken. Dit leidt tot het opzetten van interne projecten, en het participeren aan projecten met externe partners.

CONSULTING - TABORGROEP VERSTERKT Een team van experten ondersteunt organisaties in infrastructuur, financiën, samen-aankoop, HR, ICT en communicatie. Met ‘Lizet’ willen we zelforganiserende teams versterken, zodat leden hun loopbaan in handen nemen en samen ook zorg dragen voor mekaars loopbaan. Op een speelse wijze ontwikkelden we scenario’s voor wat een spel moet worden. Lizet (voorlopige werktitel) is een project i.s.m. Antwerp Management School en Flanders Synergy, met steun van ESF.

www.tabor.be

samenbergenverzetten.be www.facebook.com/taborvzw www.linkedin.com/company/taborgroep/

Pathmakers uit de startblokken De oprichting van ‘Pathmakers cvba’ is een feit. Midden december ondertekenden maar liefst 32 partnerorganisaties van de Taborgroep uit welzijn, gezondheid en onderwijs de oprichtingsakte. Deze nieuwe coöperatie ontwerpt, bouwt en onderhoudt infrastructuur. Pathmakers ‘ontzorgt’ zo sociale ondernemingen, zodat zij zich nog meer op hun kerntaken kunnen richten.

Marc Sercu, directeur van vzw Humival, vertelt waarom zijn organisatie voor mensen met een beperking instapt. ’Wij hebben heel concrete bouwplannen. Wij hebben een bouwgrond beschikbaar, maar geen expertise noch budget voor het bouwen. Pathmakers is voor ons een prachtig initiatief. Wij kunnen ons maximaal richten op waar we goed in zijn, én de nieuwbouw realiseren die inzet op inclusie. Zonder Pathmakers zou dit nooit mogelijk zijn.’

Voor de realisatie van die infrastructuur is tijd en expertise nodig. Bovendien is het vaak lang wachten op bouwprojecten door een ontoereikend overheidsbudget. Om hierop een antwoord te bieden, lanceerde de Taborgroep het initiatief ‘Pathmakers’. Onder het motto ‘duurzaam bouwen doen we samen’ kiest de Taborgroep voor gedeeld eigenaarschap, in de vorm van een coöperatie. Investeerders en sociale ondernemingen slaan de handen en middelen in elkaar, om zo de economische en sociale uitdagingen en ambities in zorg, welzijn en gezondheid waar te maken.

Rita Vanthournoudt is bestuurder van ‘Katholieke Basis-scholen Kortrijk’, (KBK). Ook zij is enthousiast. ‘Wij hebben concrete bouwambities. Zoals in één van onze vestigingen, de Damiaanschool. Onze scholen doen het goed en barsten uit hun voegen. Daarom willen we uitbreiden. Veel subsidieprocedures waren uitgeput. Sinds kort geeft de Vlaamse overheid ook de mogelijkheid voor huursubsidies. We vroegen en kregen deze subsidie. Nu vragen we aan Pathmakers om een futureproof gebouw te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Wij betalen huur, Pathmakers doet de rest.’

3 Informatie & communicatie

4 Talent en organisatie

6 Samen-aankoop

Een student Grafische en Digitale Media aan de Arteveldehogeschool ontwierp het logo van Pathmakers. ‘Het logo bestaat uit verschillende delen. Eerst en vooral zitten de letters P en M in het logo verwerkt. Vanuit de kern worden er paden gemaakt. Daarnaast probeert Pathmakers een evenwicht te houden tussen maatschappelijk, kostenefficiënt en duurzaam. De driehoek geeft ook een mooie verwijzing naar een berg. Je weet wel, van die bergen verzetten.

7 Duurzame infrastructuur

1


WOORD VOORAF Sociale impact Het kind moet een naam hebben … en toch worstelen we geregeld met een clusterbenaming voor onze ‘soort’ organisaties. We spreken niet graag meer over instellingen of voorzieningen want dat klinkt oubollig, maar ook niet over sectoren als onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. Anderzijds vinden we het ook niet helemaal in ‘non-profit’, ‘social profit’ of ’sociale ondernemingen’. Er schort of wringt altijd wel iets aan. Wel, laat me toe hier een alternatief te lanceren: in de Taborgroep noemen we ons graag ‘maatschappelijke organisaties’. In een boek van Jaap Boonstra dat vorig jaar verscheen, las ik immers een passende omschrijving van wat wij met de Taborgroep beogen: ’Maatschappelijke organisaties creëren door hun werkzaamheden iets dat van waarde is voor de maatschappij en als zodanig zijn ze uniek … Ze zijn bijzonder omdat ze functioneren in het spanningsveld tussen overheid, markt en gemeenschap.’ Meerwaarde creëren voor de maatschappij is zonder meer een boeiende opdracht. Boeiend maar niet eenvoudig. Maatschappelijke organisaties krijgen immers druk vanuit verschillende kanten: burgers en hun belangengroepen zijn kritisch en wensen een zo hoog mogelijke kwaliteit; de overheid legt steeds meer regels en voorwaarden op en in een aantal sectoren dient marktconcurrentie zich aan t.o.v. commerciële aanbieders. Toch zijn we het aan onszelf en aan de gemeenschap – die ons voorziet van de nodige subsidiëring – verplicht om deze maatschappelijke impact te genereren. Een vraag die we ons hierbij stellen is dan ook: kunnen we die meerwaarde ook aantonen? Eigenlijk zijn er drie parameters waar we moeten op sturen in onze onderwijs- of zorgconcepten: kwaliteit voor de gebruiker, kostenefficiëntie voor de organisatie en maatschappelijke relevantie. Er is de voorbije jaren heel wat ontwikkeld om de beoogde en bereikte kwaliteit te borgen: kwaliteitsprocedures, handboeken, leerplannen, behandelmethodes, … Ook voor het opvolgen van kostenefficiëntie beschikken we over een arsenaal aan tools zoals korte en lange termijnbegrotingen, cashflowopvolging en allerhande kostprijsberekeningen. De maatschappelijke relevantie duiden is echter minder bekend terrein. Net daarom hebben we maatschappelijke impactmeting als rode draad gekozen voor dit Jaarbeeld 2018. Een aantal partnerorganisaties zijn hiermee heel bewust aan de slag gegaan. Ook in onze dienstverleningen streven we maatschappelijke meerwaarde na. Dit Jaarbeeld illustreert dit met boeiende verhalen. Paul Ongenaert, Directeur

Samen bergen verzetten Bergen verzetten, dat doe je op veel manieren. Ook in 2018 zijn er bijzondere initiatieven geweest om de vijf beleidsambities te realiseren. De WGO-awards op de laatste pagina zijn een aantal projecten die bij en tussen partners gebeuren. En wat doen we op netwerkniveau? En wat in 2019? We pikken er twee concrete acties uit, gericht op ‘sterk in medewerkersbetrokkenheid’.

Samen anders organiseren 5 partners trokken samen naar zee. Niet om in de duinen te spelen, maar om zich onder te dompelen in de theorie van ‘anders organiseren’: hoe kan je je als organisatie zo organiseren, dat medewerkers en teams meer autonomie krijgen? Hoe zorg je ervoor dat je de kern van je opdracht als organisatie zo goed mogelijk kan vorm geven? Tom Van Acker, expert in slim organiseren, nam ons mee in ‘marshmallows’, vliegwielen, zandzakken en andere metaforen. Na de tweedaagse volgden nog verschillende thematische terugkomsessies. MFC Ten Dries, Guldensporencollege, Basisschool Sint-Salvator, MFC Sint-Lievenspoort en IVV Sint-Vincentius adapteren de theorie, en vertalen deze naar de praktijk. Anders organiseren om zo beter de kerntaken te realiseren, en de betrokkenheid

Colofon 2

van medewerkers te vergroten. Lastig, maar dankzij de goede theoretische bagage, en de ervaringen van de andere organisaties, gaat het vooruit!

Zuurstofdagen 2.0. De zuurstofdagen hadden zelf wat zuurstof nodig. Hoe kunnen we met een breed aanbod van korte leeracties medewerkers versterken in hun dagelijkse opdracht? Dat was de hamvraag. We haalden er de 21th century skills bij, en gingen op zoek naar wat we daar konden uit halen. Die 21th century skills zijn een overzicht van wat je als individu allemaal zou moeten kunnen om volwaardig te functioneren in de 21ste eeuw. Die 21ste eeuw was ‘by the way’ al meerderjarig vorig jaar, dus echt ‘helemaal vers’ zijn die 21th century skills niet. We zoomen in op 4 cruciale vaardigheden: mediawijsheid, ondernemen en innoveren, omgaan met superdiversiteit en zelfregie. Opleidingen zoals ‘video maken met je smartphone’ en’ I like Facebook’ werden sterk gesmaakt. De nieuwe inhouden vinden hun weg, inschrijvingen komen vlot binnen en de opleidingen zijn vaak in een mum van tijd volzet. First comes, first served, dus wees er snel bij! Volgende editie: 23, 24 en 25 april 2019. In het thema ‘omgaan met superdiversiteit’ was er een recordopkomst voor de inspiratiesessie van Khalid

Benhaddou over de Islam. De komende jaren gaan we door op deze 4 cruciale vaardigheden. Via de zuurstofdagen en via andere, meer intensieve trajecten. Hou de nieuwsbrief ‘Taborama’ in de gaten! Meer weten over samen bergen verzetten? Lees de blogartikels op www.samenbergenverzetten.be.

Coördinatie en redactie: Sarah Vandeweghe - Vormgeving: llot-grafisch ontwerp - Fotografie: Pieter Jouretz, Melissa Plasschaert, An Vandenberghe, Christine Desmet, Dirk Snebbout, Osar, M4 architecten & ingenieurs, Eva Lemay, Sarah Vandeweghe – Met dank aan alle medewerkers van de Taborgroep en de partnerorganisaties Reacties: sarah.vandeweghe@tabor.be - Verantwoordelijke uitgever: Tabor vzw, Paul Ongenaert, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent

JAARBEELD 2018 TABORGROEP


INFORMATIE & COMMUNICATIE Fiola goes digital In 2018 werden 6 organisaties ‘Fiola vzw’. 6 keer een verschillende manier van werken, 6 keer een andere achtergrond, andere mensen, andere teams, … Er was nood aan nieuwe tools om samen te werken. ‘Een nood, maar eigenlijk ook een deugd’, volgens Pieter-Jan Vandenbossche, operationeel directeur. ‘Een ideaal moment om van nul iets nieuws op te zetten.’ Geen makkelijke opdracht. Een samensmelting van kennis die in zes diensten aanwezig is. Allemaal diensten die bovendien mobiele begeleiding doen, waardoor we niet fysiek aanwezig zijn op eenzelfde locatie. Zelfs niet op 6 locaties. Plaats- en tijdsonafhankelijk en ook zelfsturend werken neemt toe. We moeten efficiënt samenwerken, en daarbij rekening houden met de service naar cliënten toe. Hoe organiseren we dat? Alle gegevens moeten op één of andere manier in één systeem, toegankelijk voor wie het moet zijn. Met de steun van een externe consultant gaan we op zoek naar hoe we dit zo efficiënt mogelijk waar kunnen maken. Daarbij lijkt het ons belangrijk om aan te sluiten bij wat al aanwezig was. De keuze voor de ‘Cloud’ is snel gemaakt. In de gekozen software, in ons geval Microsoft Teams, slaan we onze werkdocumenten op. De ‘Teams’ zijn ook dé digitale werkomgeving, waarbij iedereen vanop gelijk welke computer, smartphone of tablet, en gelijk welke locatie, toegang heeft tot de relevante info. Cruciaal voor onze mobiele medewerkers. Ook kunnen ze via chat kort communiceren zonder overkill aan mails. Door de koppeling met de agenda, zie je ook meteen wie beschikbaar is. De ‘teamomgeving’ is echt een werkomgeving. Van zodra er vanuit de teams finale documenten komen die voor de hele organisatie belangrijk zijn, plaatsen we die

op het intranet. Dat intranet is voor elke medewerker een soort startpagina die directe linken legt naar o.m. de fotobibliotheek, pagina met handleidingen, de algemene info per afdeling, … enzovoort.

BETREK DE MEDEWERKERS IN HET VERANDERINGSPROCES, NIET ENKEL VANUIT IT, MAAR MAAK EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM DIE DE VERANDERING UITDRAAGT. Naast inzetten op software, investeren we ook in hardware. Medewerkers doen bij begeleiding geen verslag meer met pen en papier, dat ze dan thuis of ‘op den bureau’ overtikken. Ze doen dat rechtstreeks, hebben ook zicht op het digitaal cliëntendossier en kunnen zo beter ondersteuning bieden. Een stevige investering, maar met een snelle ‘return on investment’. Drie gouden tips Wat kunnen andere organisaties hier uit leren? TIP 1: Wil je dat het werkt, betrek de eindgebruiker. Betrek de medewerkers in het veranderingsproces, niet

Van ‘de tandem’ naar Fiola: Pieter-Jan Vandenbossche, operationeel directeur Fiola vzw.

enkel vanuit IT, maar maak een multidisciplinair team die de verandering uitdraagt. Zo heb je de juiste feedback, en zij kunnen collega’s enthousiasmeren. Je hebt ambassadeurs nodig. IT gaat over mensen die samen werken, en waar IT maar een middel is. TIP 2: Investeer in genoeg tijd en middelen voor de opbouw. Doe het niet ‘op een rappeke’, maar ga voor een totaalplan, waarbij de bedoeling en de meerwaarde voor iedereen duidelijk is. Voldoende budget om je te laten begeleiden is ook handig Tip 3: Software vraagt hardware. Het feit dat we een nieuwe VoIP-telefooncentrale aankochten zodat we op één centraal nummer bereikbaar zijn, dat we voor onze begeleiders investeren in all-in-one laptops en smartphones, heeft de IT-implementatie sterk versneld. En het maakt het ook zichtbaar. We zien dat dit IT-proces ons ook wel meer aan elkaar verbindt. Uiteraard zijn we er nog niet, en moeten nog heel wat stappen gezet worden. Door de organisatie, door de technologie en door de mensen. Maar het zorgt een beetje mee voor de Fiola-feeling.

Leerlingen aan de kook. Vandaag vs. vroeger.

Levend schoolerfgoed op ten Doorn Afgelopen jaar maakte College ten Doorn met ondersteuning van de Taborgroep een inventaris van haar rijke historische archieven die teruggaan tot de oprichting van de school in 1832. Stoffig en saai? Helemaal niet, want de school bracht haar erfgoed direct tot leven. Op 29 januari 2019 bracht ten Doorn samen met het Erfgoedhuis l Zusters van Liefde en met financiële steun van Erfgoedcel COMEET een avondvullend programma waarbij de 50 leerlingen van 6 Sociale en Technische Wetenschappen een prominente rol speelden. Een grondige voorbereiding Vier weken lang dompelden de leerlingen zich onder in het erfgoed van hun eigen school. Eerst brachten ze een inleidend bezoek aan de kloostergemeenschap Maria-ten-Doorn, de zorggemeenschap van de Zusters van Liefde op de schoolsite. Dan gingen ze zelf aan de slag. De groep Sociale Wetenschappen interviewde enkele zusters en repliceerde de vaardigheidstesten van de vroegere dienst voor beroepsoriëntering. De leerlingen van Natuurwetenschappen reconstrueerde een biologieklas van weleer versus vandaag. De groep Expressie maakte leuke stop-motion filmpjes van vintage foto’s en de leerlingen van Voeding pimpten enkele recepten uit het oude schoolkookboek tot 6 overheerlijke aperitiefhapjes. De 200 aanwezigen proefden dat het goed was. En de schoolarchieven? Die verdwijnen nog niet in de kast, want er staat al een nieuw educatief project over ten Doorn in de Tweede Wereldoorlog op stapel.

3


TALENT & ORGANISATIE Impactdenken Werken met doelen, daartoe acties formuleren, de voortgang monitoren en de resultaten evalueren: het zit ondertussen wel ingebakken in organisaties. Vaak geeft dit een vrij gedetailleerd beeld van het werk dat (nog) op de plank ligt voor de komende tijd. Het maakt dat werk in zekere zin ‘behapbaar’. ‘Als we nu dit doen, en na de zomer doen we dat nog, dan halen we dit doel tegen het eind van het jaar.’ Een vorm van projectwerking eigenlijk, dat een essentieel onderdeel geworden is van de reguliere werking van een organisatie. ‘Wat gaat dit traject (of project) eigenlijk opleveren?’ is een bijkomende vraag en van een andere orde dan de klassieke ‘projectstappen en –doelgerichtheid’. Het is de vraag naar de ‘impact’ die je wil realiseren, en ook voor wie je die impact wil realiseren. De cliënten? De nabije omgeving? De medewerkers? … Een eerste antwoord op die impactvraag vinden we vaak al in de missie en visie van de organisatie terug. Bijvoorbeeld gaat het dan over ‘bijdragen aan een inclusieve samenleving’. Vanuit een actiegericht doordenken van dit doel ontstaat een project, bv. het opstarten van een woongroep weg van het terrein van de voorziening, geïntegreerd in de buurt. Vervolgens zoeken we een geschikte locatie, zorgen we voor een gepaste inrichting van het gebouw, selecteren we bewoners en leggen we de grote lijnen van de werking vast. Een jaar later is het project gerealiseerd. De

INTERESSANT VOORSTEL! EN WAT WILLEN WE DAAR PRECIES MEE BEREIKEN? impactvraag – die bij de start en keuze van het project allicht ook al aan de orde kwam – kan dan weer heel actueel worden: dragen we op deze manier nu bij tot

De Taborgroep meet Ook vanuit onze teams zijn we op zoek naar de impact van onze acties. In de toekomst willen we dat ook gerichter bevragen. We hebben samen met een organisatie een traject afgelegd, maar wat is nu het effect van die ondersteuning die we boden? Is het project niet alleen gerealiseerd, maar zijn mensen in de organisatie daar ook in gegroeid? Met de Energieclub hebben we een toolbox energie ontwikkeld (momenteel broeden we op een 2.0-versie), maar die box zelf, het afwerken ervan en het verspreiden, is niet meer dan een mijlpaal die is bereikt. Ook de impact willen we graag in beeld brengen: zijn de teams die de box effectief gebruiken minder vatbaar voor ‘afwezigheid wegens stressgerelateerde aandoeningen?’

4

JAARBEELD 2018 TABORGROEP

Resources

Activities

Outputs

Outcome

Societal Impact

Bronnen om mee te starten

Lijst van benodigde acties

Verwachte resultaten

Behaalde resultaten

Impact op lange termijn

een inclusieve samenleving? Was dit het nu, of mag het nog iets meer zijn? Leveren de stappen die we nu gezet hebben een bijdrage aan ons hogere doel? En hoe kunnen we die beoogde impact opvolgen en evalueren? Kunnen we die impact meten? Die impact van bij de start vastgrijpen, door te benoemen wat je teweeg wil brengen, maakt de ambitie meteen een stuk concreter, en meer helder: dàt is wat we willen betekenen door wat we hier nu aan het afspreken zijn!

Je kan dit op verschillende manieren definiëren. Een ruime omschrijving is alvast dat je als organisatie actief mee de schouders zet onder maatschappelijke tendensen, zoals bv. vermaatschappelijking van de

DE IMPACTVRAAG DURVEN STELLEN LOONT ALTIJD!

zorg, inclusie, integrale zorg, en dergelijke. Wanneer is er sprake van sociale of maatschappelijke impact? Is binnen de social profit niet alles wat we doen sociaal? In zekere zin wel, maar dat maakt de impact van wat we doen nog niet sociaal. Het gaat om gewenste effecten van de werking van de organisatie op de maatschappij.

Maatschappelijke impact zou je dus kunnen zien als veranderingen in de samenleving (op korte, middellange of langere termijn) die niét zouden plaatsvinden zonder onze actie of ons project. Wie wint bij impactdenken?


TALENT & ORGANISATIE Aan de slag: een eerste stap

IMPACT

Het zijn vooral de vragen die gesteld worden die ons vooruit helpen om werk te maken van impact. Niet zozeer enkel de klassieke ‘wat-’ en ‘hoe-vragen’, maar ook en vooral de ‘waarom’ en ‘waartoe’.

LAAG

HOOG

Wanneer een organisatie, of een team, doelen bepaalt, kan het interessant zijn zich af te vragen wat de gewenste outcome, de impact daarvan is. ‘Interessant voorstel! En wat willen we daar precies mee bereiken?’ Het is met andere woorden een verdiepende vraag op de resultaatgerichte output. Als dat buitenshuis gerealiseerd is (output), zijn we er dan? Dragen we daarmee bij aan een inclusieve buurt (outcome)? Wat is daar dan (nog) voor nodig? Een ander voordeel is dat we door die impactvragen ook makkelijk aansluiten bij de drijfveren en het hart van medewerkers. Niet ‘wat moeten we nog allemaal doen dit jaar?’ maar ‘waar willen het verschil in maken’ zet immers aan tot energie en actie. Dat we bovendien werken met waardegedreven mensen verlaagt de drempel nog meer. Zo gaat impact meteen ook over het geven van betekenis, inzetten van je talent, betrokkenheid, verbinding.

Meten is (meer) weten

NIET ‘WAT MOETEN WE NOG ALLEMAAL DOEN DIT JAAR?’ MAAR ‘WAAR WILLEN WE HET VERSCHIL IN MAKEN’ ZET AAN TOT ACTIE EN ENERGIE!

Bij een brainstorm kan het helpen om de ideeën in een matrix te noteren zoals in de figuur hiernaast. Het meeste rendement haal je dan uit die ideeën die een lage inspanning vergen en een hoge impact hebben. Focus ligt niet op de ‘actie’ (we zijn er mee bezig) maar vooral op de impact op onze doelen (het maakt wat uit!). Hierdoor voorkom je dat je op de eerste de beste oplossing springt en uit het oog verliest dat je met minder inspanning misschien meer impact kan hebben. Uiteraard kan het ook interessant zijn om impact te genereren waar veel inspanning voor nodig is; dan hebben we het (vooral) over doelen op lange termijn. De impactvraag durven stellen loont altijd, en draagt hoe dan ook bij aan verdieping en zingeving!

Waar resultaten of de output van een doel of een project vrij makkelijk in beeld te brengen zijn, is dat bij het meten van impact vaak een stuk moeilijker. Harde wetenschappelijke bewijzen over de maatschappelijke waarde die je genereert (impact méten) zijn soms moeilijk te leveren, en kosten bovendien geld en tijd. Het enkelvoudige oorzaak-gevolg-denken is niet zomaar van toepassing (als ik alle stappen kan afvinken, dan ben ik er …). Wel kunnen we via tools op zoek gaan naar stevige indicaties over de impact die we voor ogen hadden. Goede literatuur met een overzicht van mogelijke meetinstrumenten vind je bijvoorbeeld op www.Impactpad.nl of op www.movisie.nl (tik in de zoekfunctie ‘zicht op effect’ in). Een derde aanrader is www.impactwizard.eu – deze site gidst je door het proces van impactevaluatie. Uiteraard kan je ook steeds een beroep doen op het team Talent & Organisatie van de Taborgroep.

Het verschil maken in de buurt: De Bolster en De Vierklaver Met de ambitie ‘samen zorgen voor een warme buurt’ wil De Bolster een positieve impact op de buurt hebben. In de hoofdzetel in Beerlegem bijvoorbeeld, is De Bolster gestart om ‘de site’ open te stellen voor allerhande buurtinitiatieven. In 2018 werd volop gebrainstormd. Een dropplaats voor internetbestellingen, een afhaalpunt voor postpakketten, parkeerplaats voor autodelen, een buurtcomité, een wandelcafé, … massa’s straffe ideeën! In 2019 maakt De Bolster er verder werk van. De ambitie is hoog: De Bolster wil een positieve impact op het leven in de buurt. Het team van Kadoe (vzw De Vierklaver) boog zich over de vraag: ‘Welk verschil willen wij maken als dagcentrum voor de omgeving?’ Eén van de antwoorden was een handje helpen in het WZC te Bassevelde. Een groepje cliënten van Kadoe spreekt er op vrijdag af, en bekijkt welk werk ze er kunnen verrichten. Eén cliënt helpt er bijvoorbeeld de technische dienst, anderen helpen de was vouwen, ouderen begeleiden van hun kamer naar de living, enzovoort. Nuttig werk, sociale contacten en werken-waar-je-woont maken het ook voor de cliënten een win-situatie. De Bolster - Feest van het huis in Zwalm

samen toekomst maken

5


SAMEN-AANKOOP - FINANCIEN Zes scholen in één vzw De Katholieke Basisscholen Kortrijk, kortweg KBK vzw, groepeert 6 autonome katholieke basisscholen in Kortrijk-Centrum, een multiculturele stadscontext. Ze worden door eenzelfde schoolbestuur ondersteund en aangestuurd. De samenwerking is bedoeld om synergie en schaalvoordeel te ontwikkelen waar wenselijk en mogelijk. Dit vooral rond het financieeladministratieve gedeelte, zodat de individuele scholen wel elk hun eigen karakter behouden en hun eigen accenten kunnen leggen. Om de samenwerking op financieel vlak nog te versterken, doen ze beroep op begeleiding van de Taborgroep. Door samen 1 vzw te vormen, zijn de scholen namelijk financieel verbonden en evengoed aansprakelijk voor elkaars financieel beleid. Verschillen in gebouwenpatrimonium, in leerlingenpopulatie, in stichtende congregaties, … maken dat de ene school wat meer middelen heeft dan de andere. Of wat meer kosten. Voor de school die in het verleden wat heeft kunnen sparen, rijzen logischerwijs vragen op of ze dit ‘spaarpotje’ dan kwijt zijn? En kan eenieder zijn geplande bouwprojecten wel uitvoeren?

DIT PROCES MOET VOORAL GEBASEERD ZIJN OP TRANSPARANTIE, SOLIDARITEIT EN VERTROUWEN, WAARBIJ ALLE LOGISTIEKE DIENSTEN, DIRECTIE EN BESTUUR BETROKKEN ZIJN. Een tool die de Taborgroep daarvoor aanbiedt, is het vernieuwde sjabloon van het Financieel Lange Termijn Plan. In dit plan wordt, op basis van resultaten uit het verleden en prognoses van de toekomst, een verwacht overschot op de werkingsmiddelen opgesteld waaraan de financiële haalbaarheid van de bouwprojecten getoetst wordt. Dit doen we eerst voor de verschillende individuele scholen, en dan voegen we dit samen in één geheel. Zo heeft elke school zicht op zowel zijn eigen werking en bouwmogelijkheden, als de impact ervan op de hele vzw.

Competitie Wil je in je organisatie de daken vernieuwen? Zijn er nieuwe lokalen nodig? Voor werken van dergelijk grote omvang dien je als organisatie zelf een overheidsopdracht uit te schrijven, en mag je geen beroep doen op samenaankopen in het netwerk. Een taak die veel tijd en expertise vraagt. Het team samen-aankoop verkende daarom een nieuwe werkwijze: de mini-competitie. Uitgetest: elektriciteitswerken De Taborgroep publiceerde eind 2017 de overheidsopdracht ‘elektriciteitswerken’. Verschillende leveranciers dienden hun offerte in. Aan de hand van vooropgestelde criteria werden 2 ondernemingen uitgekozen. En wat als je zelf elektriciteitswerken wil laten uitvoeren? Partnerorganisatie College ten Doorn wil op hun hele site databekabeling voorzien, een groot project dus. Zij nodigden de 2 leveranciers uit voor een plaatsbezoek om de werken in detail te overlopen. Nadat ze gedetailleerde offertes ontvangen, kan College ten Doorn met behulp van het studiebureau prijzen vergelijken en de meest geschikte leverancier kiezen.

6

JAARBEELD 2018 TABORGROEP

De directies van KBK samen rond de tafel.

Het Financieel Lange Termijn Plan op zich is een tool om de gesprekken met alle partijen te starten, eventuele verschillen te verklaren of actiepunten te benoemen en de belangrijkste noden in kaart te brengen. Hoe ga je zelf te werk met het plan? Het team Sociaal Economisch Ondernemen vult samen met jouw boekhouder de cijfers uit het verleden in in het nieuwe sjabloon. De directie of bestuursleden geven dan prognoses van leerlingenaantallen en gewenste bouwprojecten, die op hun beurt nagekeken worden door het team Duurzame Infrastructuur. Het Financiële Lange Termijn Plan wordt dan gebruikt om mogelijke scenario’s te analyseren. Zijn er bepaalde vereisten? Bestuurder van KBK, Rita Vanthournoudt, over de slaagkansen: ‘Dit proces moet vooral gebaseerd zijn op transparantie, solidariteit en vertrouwen, waarbij alle logistieke diensten, directie en bestuur betrokken zijn. Bereidheid om naar elkaar toe te groeien en, waar nodig, compromissen te maken.’ De Taborgroep gelooft, vanuit het idee dat je ‘samen sterker’ bent dan alleen, in de impact van een brede financiële verbondenheid binnen scholengemeenschappen en vzw’s.

Twee vliegen ‘Door te kiezen voor de mini-competitie sla je twee vliegen in één klap’, vertelt Dirk Snebbout, de financieel en logistiek directeur van College ten Doorn. ‘Je weet dat je met goede betrouwbare leveranciers werkt. We spelen de leveranciers concurrentieel uit t.o.v. elkaar, waardoor zowel hun prijs als kwaliteit zeer goed zitten.

DE TABORGROEP GAAT HEEL GERICHT TE WERK EN VRAAGT BIJ ELKE ORGANISATIE NA WAT HUN NODEN ZIJN. ‘ En je wint natuurlijk zelf heel veel tijd. We moeten de overheidsopdracht niet zelf organiseren, het bestek niet opmaken, geen bijkomende info opvragen, … We kregen sjablonen en handige voorbeelden om sneller te werk te gaan. Een garantie Dirk Snebbout verduidelijkt: ‘De ondersteuning van de Taborgroep zorgt ervoor dat ik professioneler kan

werken. Het team samen-aankoop gaat heel gericht te werk en vraagt bij elke organisatie na wat hun noden zijn om zo een inventaris op te maken. Zij zaten bovendien mee aan tafel met de ontwerper en het studiebureau, wat maakt dat wij geen voorstellen aanvaarden boven ons budget.’ Eind 2018 werden door de Taborgroep nog 2 nieuwe dossiers gepubliceerd in mini-competitie, nl. voor afwerkingswerkzaamheden en onderhoud daken. Meer weten? Contacteer het team Samen-aankoop.


DUURZAME INFRASTRUCTUUR Duurzame infrastructuur een straffe uitdaging Met zijn lange staat van dienst bij de Zusters van Liefde en later bij de Taborgroep, is Toon Van Kerckhove van het team Duurzame Infrastructuur, ervaringsdeskundige bij uitstek om de evolutie in infrastructuur te overzien. We vroegen aan Toon hoe hij deze veranderingen ervaart. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was het vooral onze taak om het bestaande patrimonium van onze partners in stand te houden. De laatste jaren merken we dat die insteek niet meer voldoende is. Onze maatschappij verandert in een steeds sneller tempo en verwacht dat onze gebouwen de heersende trends volgen. Het klassieke ontwerp- en bouwproces staat stevig onder druk, en wordt meer en meer crossdisciplinair. De beste realisaties vandaag zijn niet meer de technisch meest hoogstaande, maar de projecten met het breedste draagvlak. Bouwdossiers die starten vanuit een brede basis met een visie waarin lijnen worden uitgezet die toekomstige veranderingen kunnen absorberen hebben het meeste kans op slagen. Van praktisch advies bij uitvoering naar ‘samen op zoektocht’ Twee concrete factoren die de gebouwen van de toekomst beïnvloeden zijn de toenemende digitalisering en de persoonsvolgende financiering in de welzijns-

sector. Het team Duurzame Infrastructuur begeleidde in 2018 een aantal partners (o.a. De Hagewinde en Ruyskensveld) in de zoektocht naar een ondersteunend bouwteam van architecten, ingenieurs en andere adviesbureaus dat met hun inzichten en overtuiging aan de slag wil gaan, en deze visie kan omzetten in een concreet bouwproject. Om deze dienstverlening met kennis van zaken op te nemen wordt de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines waar de Tabor-teams voor staan steeds belangrijker. ‘Ontwerpen’ gaat verder dan het omhulsel. Het is de zoektocht naar een huis waar alles en iedereen zijn plaats vindt en maximaal kan groeien.

VZW Ruyskensveld - Campus Erembodegem: de verschillende verblijfseenheden werden gecentraliseerd in twee entiteiten telkens opgedeeld in drie leefgroepen. Eén van de voornaamste doelen was het combineren van de voordelen (zowel personeelsmatig als technisch) van aanéénsluitende gebouwen maar toch het gevoel te kunnen behouden om in aparte huizen te kunnen wonen. Beeld: Osar

‘ONTWERPEN’ GAAT VERDER DAN HET OMHULSEL. HET IS DE ZOEKTOCHT NAAR EEN HUIS WAAR ALLES EN IEDEREEN ZIJN PLAATS VINDT EN MAXIMAAL KAN GROEIEN.

Op vandaag gaat het team Duurzame Infrastructuur en het team Talent & Organisatie naar dezelfde events, en volgen ze opleidingen met de collega’s van Samenaankoop. Of hoe een dienstverlening in een tijdspanne van een loopbaan kan evolueren van ‘zeer praktische en uitvoerende adviezen’, naar de ‘ondersteuning bij het omzetten van een visie naar een project’. Het eigenlijke bouwen is vandaag nog maar een fractie van het proces.

De Hagewinde - project prikkelarme unit: een nieuwe unit voor 8 tot 12 jongeren met heel sterke gedragsmoeilijkheden die nood hebben aan een sterk geïndividualiseerde begeleiding, en een nieuwbouw voor de reeds bestaande ondersteunende pedagogische diensten. Beeld: M4 architecten & ingenieurs

Rond de tafel over duurzame mobiliteit Zorg maar dat er genoeg broodjes zijn, ik kom met de fiets. Zogezegd zo gedaan. Broodjes, sportdrank, fruit: check. 3 straffe directeurs met tonnen ambitie in duurzame mobiliteit: check. Veel te veel inspiratie om het in één artikel te krijgen: check! Rond de tafel: Frances Martens, Instituut voor Verpleegkunde IVV. Geïnspireerd door trammende en fietsende leerlingen en het stedelijk mobiliteitsplan. Zet volop in op duurzaam woon-werkverkeer. Een geïntegreerde aanpak, ook op andere domeinen. Emmanuel Lootens, De Vierklaver. Gedecentraliseerd woonaanbod voor mensen met een beperking vraagt andere vormen van mobiliteit. Duurzaamheidsdenker en –doener. Dirk Mombaerts, Fiola. Ambulante begeleiding kan niet zonder mobiliteit. Fiola rijdt per jaar 20 keer de aarde rond. Dat moet anders. Delen is het nieuwe hebben. En de lat hoog leggen, ook in duurzame mobiliteit.

auto naar het werk kwam. Parkeren deed je in de omliggende straten, zo goed als gratis. De stad paste haar parkeerbeleid aan. Collega’s vonden dat we parking moesten voorzien. We deden dat, maar stelden vast dat het nooit genoeg was. We stimuleren onze leerlingen om het STOP-principe (stappen/trappen/openbaar/ persoonlijk vervoer) toe te passen. Waarom dan niet met medewerkers dezelfde weg opgaan? Practice what you preach! Emmanuel: Bij ons is duurzaamheid echt één van onze vier beleidsprioriteiten. Vastgelegd met cliënten, medewerkers én stakeholders. Als werkgever willen we een positieve bijdrage aan onze omgeving leveren, dus vinden we het onze maatschappelijke opdracht om vol voor duurzaamheid te gaan. We doen dat in onze infrastructuur, personeelsbeleid. En ook in mobiliteit dus. Dirk: Het is toch al te gek. In de vroegbegeleiding die we geven aan baby’s zien we de impact van heel ongezonde lucht. En tegelijkertijd blazen we zelf tonnen CO² de lucht in. We moeten slimmer zijn dan dat. We hebben daar een voorbeeldfunctie in vind ik. En ook: mobiliteit is duur, maar niet duurzaam.

Wat drijft jullie om mobiliteit aan te pakken? Frances: Goh, er waren een aantal externe aanleidingen. We komen van een tijd dat bijna iedereen met de

Ook deze vraag kwam boven tijdens het gesprek: ‘Misschien moeten we met de Taborgroep onderzoeken wat we op grotere schaal kunnen doen?’ Waarom niet: delen

van deelauto’s, een groepsaankoop leasing van fietsen, delen van werkplekken, enzovoort. Massa’s opties! Duidelijke engagementen van deze directeurs. En niet alleen dure woorden, maar concrete acties! Lees het hele verhaal op www.samenbergenverzetten.be

IVV • Uitleensysteem eigen elektrische fietsen • BlueBike abonnementen

• Website om carpoolen te faciliteren • Parkeren verder weg

Vierklaver • Leasing van groot assortiment (elektr.) fietsen

• Cambio deelauto’s • Niet méér parkeerplaatsen

Fiola • Leasing van elektrische fietsen • Aankoop ‘dienstfietsen’: gewoon en plooifietsen • Financieel aantrekkelijk maken gebruik fiets

• Deelauto’s Partago (elektrisch), Cambio (wijder verspreid) • Huidige bedrijfswagens worden deelauto’s

Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg Sint-Jan Baptist

7


WGO-AWARDS Om de 2 jaar reikt de Taborgroep de WGO-awards uit. Op die manier wil de Taborgroep haar ledenorganisaties stimuleren om in te zetten op ‘waardegericht ondernemen’. En dat deden ze vol enthousiasme.

CATEGORIE ‘ONTWIKKELEN IN GEDEELD EIGENAARSSCHAP Herstelgericht werken? Natuurlijk! Basisschool Sint-Paulus (KBK), Kortrijk Een project i.s.m. studenten van de Vives Hogeschool om de Axenroos en herstelgericht werken op school vorm te geven.

leugels terke V

S

Theatergezelschap ‘De Katsjoe Botten’ Verburght, Landegem De Katsjoe botten is het eerste inclusief theatergezelschap in het Meetjesland dat een eigen voorstelling maakt.

Gent Inclusie

f Onder

nemen

CATEGORIE ‘FOCUSSEN OP WAARDEGERICHT ONDERNEMEN’ Van veel pluimen krijg je sterke vleugels! Kleuterschool De Speelfontein, Lovendegem Een initiatief met als doel de ‘veerkracht’ van de kleuters versterken. Referentiebewijzen inclusief ondernemen Compaan, Gent Inclusief ondernemerschap waarderen met een referentiebewijs en een toegangsticket naar een award. GENT IVV Sint-Vincentius - Campus Eeklo en Zustergemeenschap Maria ten Doorn Lessen ‘start2care’ voor studenten verpleegkunde brengen leven doorheen ontmoeting met de Zusters van Liefde van J.M. en hun ‘Ankerpunten’.

n

t werke

lgerich

Herste

De Kats

WINNAAR PUBLIEKS PRIJS

joe Bott

en

CATEGORIE ‘VERBINDEN IN KRACHTIGE NETWERKEN’ Humival gaat voor een warme buurt Humival, Waarschoot Creëren van een duurzame verbondenheid tussen mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, en mensen uit de buurt a.d.h.v. verschillende activiteiten. Kortfilm bevrijdingsfeest BuSO De Triangel, Lovendegem De oorlog gedenken samen met alle leerlingen van de school met als eindproduct een prachtige kortfilm.

est

Winterfe

Route 17

Sociale inclusie en buurtvervlechting De Bolster, Zwalm Alle vestigingen verweven zich op warme wijze met de buurt door het organiseren van buurtfeesten en deelname aan het verenigingsleven, happenings, BBQ’s, talentenshows, ...

CATEGORIE ‘STERK IN BETROKKEN MEDEWERKERS’ Winterfeest 16-17-18 Basisschool De Bron en DVC De Triangel, Lovendegem Voor de derde keer op rij werd een intensieve samenwerking aangegaan voor het Winterfeest en stelden beide partners zich open voor elkaar. Route 17 AZ Alma, Eeklo. Tijdens het project ‘route 17’ stond het projectteam met haar projectmatige aanpak heel bewust stil bij de te nemen stappen bij de verhuis van de medewerkers naar het nieuwe ziekenhuis.

Kortfilm

Warme buurt

Lifetime Achievement Award: De Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria, die de Taborgroep oprichtte in 2003, bracht een nieuwe editie uit van ‘Ankerpunten’. Vijfentwintig jaar na de eerste publicatie blijkt deze nog altijd brandend actueel.

8

JAARBEELD 2018 TABORGROEP

Buurtv

ervlech

ting

Profile for taborgroep

Jaarbeeld 2018 Taborgroep  

Advertisement