Page 1

Taborgroep in ‘t kort De Taborgroep is een netwerkorganisatie van 62 sociale organisaties uit Oost- en WestVlaanderen, actief in welzijn, gezondheidszorg en onderwijs. Deze ondernemingen zijn autonome organisaties en zijn partners van elkaar in WaardeGericht Ondernemen (WGO), innovatie en beleids- en opinievorming. NETWERKING – TABORGROEP NETWERKT De Taborgroep zet actief in op de kruisbestuiving tussen verschillende domeinen: leren, wonen, werken, zorgen, bouwen. Door de netwerking te richten op innovatie wil de Taborgroep het sociaal ondernemerschap versterken. CONSULTANCY - TABORGROEP VERSTERKT Een team van consultants versterkt de partners in hun ondersteunende processen: infrastructuur, financiën, aankoop, HR, ICT en communicatie.

8.000 professionele medewerkers zetten zich elke dag in voor 20.000 leerlingen, cliënten, doelgroepmedewerkers, gebruikers, bewoners en patiënten. De ‘Schrikkeldag’ van 2016 werd goed benut om het nieuwe beleidsplan voor de Taborgroep vorm te geven. 67 medewerkers uit de Tabor-partnerorganisaties dachten na over nieuwe doelstellingen voor de komende vijf jaar (lees verder in Woord Vooraf). Lieve Dierckx, stafmedewerker infrastructuur van de Taborgroep, brainstormde over innovatie en infrastructuur.

»

www.tabor.be

Lancering nieuw concept: HR-deelmarkt ‘Het Initiatief’ In 2016 werd een nieuw concept, de deelmarkt ‘Het Initiatief’, gelanceerd. Martin Carels van DVC De Triangel was de idee meteen genegen en zette zijn schouders mee onder de uitwerking. Het concept zit heel basic in elkaar. Het hoofddoel is om op een ongedwongen manier op een soort ‘markt’, human resources praktijken en tools met elkaar uit te wisselen. Het hoofdthema wordt vooraf bepaald. Iedereen met connectie op dat thema kan deelnemen. Voor elke marktstand wordt een ‘gangmaker’ in het netwerk gezocht. Een gangmaker is een organisatie die het onderling delen op gang wil brengen. Het nevendoel is dat je via ontmoeting het eigen professioneel netwerk kan versterken. Deze deelmarkt is anders dan de bestaande leernetwerken. Je krijgt veel in een kort tijdsbestek, een pluspunt wanneer onze tijd schaars is. Ook het organiseren zelf ligt kosten-baten goed. Bij de opstart werden drie ‘unique selling points’ bepaald.

3 Interne communicatie

Een eerste is de consequente keuze voor thema’s die bijdragen tot regieversterkend HR. We spreken vaak over regie in handen van de cliënt. Wij trekken de lijn door naar medewerkers en teams. Een tweede is het werkwoord ‘delen’, een werkwoord dat met de slag der regelmaat terugkeert.

AFKIJKEN BIJ EEN ANDER IS EEN SUPER TOFFE MANIER VAN LEREN. In de sessies zelf waar de gangmakers de opdracht hebben het delen op gang te trekken en dus niet om de sessie volledig zelf te vullen. Ook de rol van deelnemer mag je trouwens letterlijk nemen: je deelt en neemt. Vernieuwend is dat het delen ook in het inschrijvingssysteem verwerkt zit. Zo is Het Initiatief gratis, maar niet zomaar. Je ontvangt pas een toegangsticket na het indienen van één eigen

4 Trends in P&O

6 Aankoop

goede of foute praktijk, een story, sjabloon, enz… omtrent één van de subthema’s. Met deze praktijken vullen we de weggeefkast. Elke deel-nemer krijgt de volledige inhoud van deze weggeefkast mee naar zijn organisatie. Past perfect bij de maatschappelijke tendens de deeleconomie. Vlaamse bescheidenheid toomt sommigen wel nog wat in om praktijken in te dienen, zowel bij de gangmakers als diegenen die graag een toegangsticket willen bemachtigen. Nochtans hoeft dat wat men deelt niet af te zijn. Wel, integendeel. Persoonlijke ervaringen worden gedeeld met anderen en eigen ‘producten’ worden bijgeschaafd. Een win-win dus. Tot slot gaan we ook voor fun, sfeer en verbinding. Daarop scoren we goed, blijkt uit de evaluaties. Nog meer delen dus in 2017.

7 Infrastructuur


WOORD VOORAF Een berg verzetten ... Zelden wordt dit letterlijk opgevat. En toch, Francis Alÿs doet dit wel. In de performance When Faith Moves Mountains probeert de Belgische kunstenaar Francis Alÿs met achthonderd Peruviaanse vrijwilligers het onmogelijke te doen: een berg 10 cm verzetten. De performance vond plaats in de sloppenwijken bij de Peruaanse hoofdstad Lima in de context van de Biënnale in 2002. Francis Alÿs omschrijft de actie zelf als een Bijbels beeld: ‘Ik weet niet of de duin nu echt opgeschoven is, maar er is wel iets gebeurd in die vier uur dat we daar stonden te spitten. De mensen beklommen de heuvel en schepten zand, het had iets symbolisch.’ De zorgvuldig geplande actie straalt een onvoorwaardelijk geloof uit in de maakbaarheid van de wereld. Voor ons een inspiratie in de opmaak van ons beleidsplan 2016-2020 samen bergen verzetten. De bergen zijn voor ons de doelen die we willen bereiken, samen met onze partnerorganisaties. Deze doelen verkenden we samen tijdens de netwerkbijeenkomst op 29 februari 2016: de Schrikkeldag (zie coverfoto). Startpunt hierbij waren de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde ONZE BERG IS Naties. Werkgroepen met medewerkers van onze partnerorganisaties gingen met EEN NETWERK VOOR PROJECTEN MET deze global goals aan de slag, brachten MAATSCHAPPELIJKE eigen inzichten aan en drukten hun RELEVANTIE ambities voor het netwerk uit. Al dit materiaal uit de Schrikkeldag is uitgewerkt tot uiteindelijk 5 doelen voor 5 jaar: 1. We kiezen samen voor waardegericht ondernemen als basisinspiratie voor de bepaling van onze prioriteiten. 2. We ontwikkelen krachtige en innovatieve netwerken die de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht ondersteunen. 3. We engageren ons voor een integer personeelsbeleid met aandacht voor inclusief en wendbaar, werkbaar, waardig werk. 4. We werken samen aan een toegankelijke dienstverlening in gedeeld eigenaarschap, met aandacht voor sociale uitsluiting. 5. We stimuleren en leren van elkaar over duurzame beleidsvoering. Deze doelen worden de komende vijf jaar telkens omgezet in een jaaractieplan met concrete projecten. Zo wordt onze berg opnieuw een plaats, een netwerk voor de verwezenlijking van projecten met een belangrijke maatschappelijke relevantie. Paul Ongenaert, Directeur

Het netwerkeffect NETWERKEFFECT

Brecht De Schepper in de nieuwe functie van netwerkconnector voor de Taborgroep.

Een groeiende diversiteit in het netwerk vraagt een netwerk met verschillende, wendbaardere prioriteiten en mogelijkheden. Gemeenschappelijke beleidsdoelen uit het programma samen bergen verzetten zijn belangrijke richtingaangevers. De invulling ervan staat niet vast en moet ‘aangezwengeld’ worden in het netwerk. Co-creër

Verbind

Deze grafiek kwamen we tegen op het internet. Of het een groot theoretisch kader is, hebben we niet onderzocht, maar het spreekt wel. Het netwerk effect: een product of dienst krijgt meer waarde doordat anderen het ook hebben. De kracht van samenwerken dus. Als netwerkorganisatie willen we hier ten volle op inzetten. De Taborgroep is een netwerk van sterke, competente en autonome organisaties die hun kernopdracht in zorg, welzijn en onderwijs dag in dag uit zo goed mogelijk realiseren. De meerwaarde van het netwerk zit in het connecteren op die elementen waar het beter is samen te werken. De kracht van het netwerk zit onder andere in de schaalgrootte, waar we o.a. via samenaankoop een direct return kunnen realiseren. De kracht van het netwerk zit ook in de expertise op specifieke domeinen, zoals infrastructuur, HR en financiën. Met de Taborgroep willen we verdergaan dan het delen en connecteren van expertise. Steeds meer ervaren we de kracht van het samen ontwikkelen van nieuwe kennis en diensten. Met de nieuwe rol van ‘netwerkconnector’ zetten we in op innovatie en co-creatie in het netwerk.

Creër

Door een steeds sterker terugtredende overheid, zien we evolutie van een ‘werkveld’ naar een ‘markt’. Profilering, performantie en innovatie worden naast kwaliteit nog belangrijker.

Contextualiseer

INDIVIDUEEL

COLLECTIEF

bron: jarche.com - vertaald uit het Engels

Een netwerkconnector in een netwerkorganisatie? Dat klinkt als een stoel bij een tafel, wifi bij een tiener, of net een vis in het water…? Na de grondige evaluatie en de start van een nieuwe beleidsperiode 16-20 werd eind 2016 de rol van ‘netwerkconnector’ in het netwerk ingebracht. Een aantal evoluties binnen en buiten het netwerk gaven de aanleiding: Door de continue groei van het netwerk (20 nieuwe partners de laatste 5 jaar) borrelen meer kansen tot innovatieve samenwerking op. Sectorspecifieke én sectoroverschrijdende samenwerking zorgt voor een sterk coöperatief voordeel voor elke partner én voor hun cliënten.

De Taborpartners evolueren mee en zijn ‘early adaptors’ van vernieuwingen. Organisaties fusioneren om door schaalvergroting sterker te staan. Daarnaast werken we in het netwerk sterker samen. Partnerorganisaties zijn geen concurrentieel nadeel, maar een coöperatief voordeel. Onder het motto ‘alleen ga je sneller, samen ga je verder’, bouwen we netwerking verder uit. Als Taborgroep willen we de komende jaren verder ‘vervellen’ van een klassieke gesloten netwerkorganisatie naar een lerend ecosysteem. We zetten sterk in op het verbinden van de partners in en buiten het netwerk. We spelen wendbaar in op wat zich in de maatschappij beweegt. We creëren innovatie- en experimenteerruimte in een stabiele omgeving. Grote woorden, maak jij ze mee concreet? Heb je een voorstel of idee? Neem contact op met Brecht.DeSchepper@tabor.be

Coördinatie en redactie: Sarah Vandeweghe - Vormgeving: llot-grafisch ontwerp - Fotografie: Eva Lemay, Lieve Peeters,

Colofon

Pieter Jouretz, Steven D’Haens , Bart De Vos en Piet Dejonckere – Met dank aan alle medewerkers van de Taborgroep en de partnerorganisaties - Reacties: sarah.vandeweghe@tabor.be - Verantwoordelijke uitgever: Tabor vzw, Paul Ongenaert, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent

2

JAARBEELD 2016 TABOR VZW


COMMUNICATIE - ICT De Bolster verbonden via ZorgOnline. Binnen het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van vzw De Bolster werd de strategische keuze gemaakt om een performante organisatie uit te bouwen door de interne processen te optimaliseren. Dit in functie van effectiviteit en efficiëntie, ook op vlak van communicatie. Eind 2015 werd ZorgOnline aangeschaft als intranet. Pieter Jouretz, stafmedewerker communicatie en kwaliteitszorg vzw De Bolster, aan het woord.

Net als veel collega-voorzieningen beseffen we dat ons informaticasysteem op heden niet aangepast is aan de huidige en toekomstige eisen binnen de sector. ZorgOnline is een allesomvattend webbased intranet dat alle onderdelen van onze organisatie op een transparante en gebruiksvriendelijke manier met elkaar verbindt. Het programma bestaat uit verschillende modules die afzonderlijk aangekocht kunnen worden, zoals de

Benieuwd hoe we dit hebben aangepakt? Begin maart 2016 werd een collegavoorziening bezocht die reeds actief werkt met het programma. De daaropvolgende maanden werden een aantal pilootprojecten opgestart waarbij een beperkt aantal leefgroepen toegang kregen tot het programma. Dit bleek noodzakelijk aangezien het een grote verandering vergt op vele vlakken. Na deze pilootprojecten werden interne vormingen georganiseerd voor

EEN GOED INTRANET ZORGT VOOR ONDERLINGE VERBONDENHEID.

Leen Dedeurwaerder (orthoagoog) en Pieter Jouretz (stafmedewerker communicatie) bij vzw De Bolster.

Van Exchange naar de cloud. Eric De Moor, systeembeheerder VZW Sint-Lodewijk legt uit

VZW Sint-Lodewijk werkte in het verleden, net als vele andere voorzieningen, met een interne mailserver. Deze zogenaamde Exchange Server had een aantal beperkingen. De belangrijkste nadelen waren de beperkte mogelijkheden om vanop een andere locatie e-mails te kunnen verwerken, de beperkte capaciteit en het tijdsverlies door het onderhoud van de servers. Om dit op te lossen werd een programma geïnstalleerd, dat onze interne gebruikers synchroniseert met de cloud-toepassing Office 365. Dit maakte dat we op een zeer eenvoudige manier de mailboxen konden verplaatsen naar de cloud, zonder dat onze gebruikers hiervan hinder ondervonden. Ondertussen is onze Exchange Server uitgeschakeld. De gebruikers krijgen nu mailboxen met een veel grotere startcapaciteit. Iedereen kan via webmail aan zijn mailbox en krijgt plaatsonafhankelijk de meest recente e-mails binnen. Voordien was dit enkel mogelijk bij aanwezigheid in de voorziening. Een bijkomend pluspunt is de gemakkelijke koppeling van alle smartphones (Android, iOS & Windows Mobile) met Outlook 365. Een pluspunt voor de administrators is de tijdwinst. Ze dienen totaal niet meer in te staan voor updates, onderhoud, het maken van back-ups, enzovoort.

module leefgroepen of personeel voor het opvolgen van respectievelijk cliënten- en personeelsdossiers, een module technische dienst voor het aanvragen van herstellingen, de medische module voor het opvolgen van medische dossiers, enzovoort. Zo kan je een overzicht houden over de verschillende diensten of afdelingen. Wij hebben gekozen om alle modules stapsgewijs aan te kopen. Eén van de redenen waarom we voor ZorgOnline hebben gekozen is dat het programma werd ontwikkeld vanuit de praktijk van een zorgvoorziening. Daardoor voldoet het grotendeels aan de noden van een voorziening in de gehandicaptensector.

alle leefgroepen, administratie, medische dienst, personeelsdienst, … zodat iedereen binnen de voorziening actief is op ZorgOnline vanaf begin 2017. Momenteel zijn bijna alle personeelsleden van vzw De Bolster actief op ZorgOnline. Net zoals alle grote veranderingen binnen een voorziening heeft de omschakeling naar een nieuw communicatiesysteem veel energie gevraagd van de betrokken personen. Maar we kunnen stellen dat het programma een serieuze ondersteuning is op vlak van de interne communicatie en onderlinge verbondenheid. Meer informatie over ZorgOnline is terug te vinden op www.zorgonline.be

Veilig omgaan met data Dataveiligheid in organisaties speelt een steeds belangrijkere rol. Organisaties die gegevens bijhouden van cliënten zijn volgens de wetgeving verplicht een dataveiligheidsconsulent aan te stellen. De consulent is verantwoordelijk voor het opstellen van een dataveiligheidsplan, waarin bevoegdheden en de nodige middelen voor de uitvoering zijn opgenomen. In 2016 werkte het Tabor-leernetwerk voornamelijk rond de inventarisatie, deontologie en het opstellen van een raamwerk voor het veiligheidsplan. De doelstelling voor 2017 is te zorgen dat iedere organisatie over een veiligheidsconsulent en een basis veiligheidsplan beschikt. ‘Tabor wil hen hierin begeleiden en een samenwerking tussen onze partnerorganisaties waarmaken’, geeft Guy Schelstraete, diensthoofd ICT van de Taborgroep, nog mee.

3


PERSONEEL EN ORGANISATIE

Enkele duidelijke trends bij Personeel en O Voor deze editie vroegen we de consultants van dienst P&O (Personeel en Organisatie) wat zij als tendensen opmerkten voor 2016. Wellicht zullen we volgend jaar sporen van deze evolutie(s) zien… Zien jullie vanuit de dienst Personeel en Organisatie nieuwe tendensen? Wat komt op de voorgrond als je het jaar 2016 overschouwt? Dat is geen gemakkelijke vraag. Er zijn wel een paar elementen die op de voorgrond komen.

DE BESTUREN VAN ORGANISATIES ZIJN NADRUKKELIJKER VRAGENDE PARTIJ VOOR P&O-ONDERSTEUNING.

Een eerste trend is dat de besturen van de partnerorganisaties nadrukkelijker vragende partij zijn voor P&O-ondersteuning. Hoe komt dat nu op de voorgrond? Welk soort projecten waren dit? Ontwikkelingen in de onderwijswereld bijvoorbeeld, waar bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting een hot item zijn, zijn een belangrijke ‘aanstoker’ van deze tendens. We faciliteren vaak het formuleren van missie en visie, maar ook de proceskant: hoe kunnen we alle geledingen binnen de school betrekken? Er zijn bovendien veel vragen over organisatiedesign. Wat is een passend model om ons te organiseren?

Op stap met wandelcoach Lieve Peeters.

4

JAARBEELD 2016 TABOR VZW

Moeten we gaan voor een fusie, of zijn andere modellen werkbaarder? Hoe kunnen we de kracht en betrokkenheid eigen aan kleinschaligheid combineren met de voordelen van een groter geheel? P&O denkt dan mee en begeleidt vooral het proces om tot doordachte keuzes te komen. We ervaren toenemende openheid om met P&O samen te werken rond bestuurlijke thema’s. Directies en besturen zoeken bewust naar goede samenwerkingsvormen in verbondenheid, met aandacht voor de verschillende posities. Een tweede trend die ons opvalt, is dat teamontwikkeling steeds nadrukkelijker op de P&Oagenda komt. Onze partners zien een team steeds meer als ‘de eenheid van organiseren’. Wat bedoel je daar precies met de eenheid van organiseren? Wel, teams krijgen een grotere bevoegdheid. Ze organiseren zich steeds meer zelf. Om dichter bij de cliënt te kunnen staan, krijgen teams meer verantwoordelijkheid: ze maken keuzes over de planning, het budget, de vakantieregeling enz. Teamleden delen onder elkaar bevoegdheden die vroeger uitsluitend bij leidinggevenden lagen. Dit hangt dus samen met andere ontwikkelingen: er wordt anders georganiseerd en leidinggeven krijgt ook een nieuwe kleur. Leidinggevenden focussen op visieontwikkeling en op coaching. Coaches helpen teams om eigen doelen te formuleren, hun resultaten op te volgen, om

Medewerkers vzw Angèle Verburght tijdens een teamdag.


n Organisatie met collega’s van andere disciplines rechtstreeks en horizontaal in dialoog te gaan, enz. Dit heeft ook wel impact op systeemniveau. Evaluatie en controle bijvoorbeeld. Moeten we niet meer inzetten op teamevaluatie? Moeten we de ontwikkelingsgesprekken individueel voeren als ontwikkeling ook een belangrijk thema is voor het team? Moeten we nog denken in termen van strakke functies, of krijgt elk teamlid andere rollen die samen

TEAMS KRIJGEN EEN GROTERE BEVOEGDHEID, ZE ORGANISEREN ZICH STEEDS MEER ZELF. de totale teamopdracht dekken? En hoe zullen we dan omgaan met al die verschillen tussen de teamleden? Je ziet: het team als eenheid van organiseren heeft op veel domeinen impact. We denken dat we nog maar aan het begin van die ontwikkelingen staan… Zien jullie nog een derde trend? Een derde trend is ondernemerschap, en dit op alle niveaus. Nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking stellen organisaties voor heel wat uitdagingen. Nieuwe kaders vragen nieuwe vormen van denken, en aloude vanzelfsprekendheden komen onder druk. Er moet nu meer worden samengewerkt met stakeholders. Zo begeleidden we een aantal trajecten waarbij bijvoorbeeld bij het opmaken van beleidsplannen ook cliënten en de bredere omgeving betrokken werden. We werken meer koers-zoekend: waar vroeger alles in meerjarenplannen werd gegoten, beperken we ons nu tot grote oriëntaties en algemene

doelen, en spelen we in op opportuniteiten als het de doelen dient. We worden wendbare ondernemers. Ook het beleidsplan van de Taborgroep is trouwens op die manier opgebouwd. De vijf doelen liggen vast, de acties krijgen gaandeweg vorm. Grote lijnen en meer initiatief maken iedereen meer ondernemer. Is dat wel haalbaar voor iedereen? Er zijn toch wel medewerkers die geen vragende partij zijn naar meer ondernemerschap, of die er dreigen onderdoor te gaan? We moeten altijd rekening houden met de draagkracht van mensen. We merken wel dat dit voor veel medewerkers een boeiende uitdaging is en hun betrokkenheid en enthousiasme stimuleert. En zo komen we nog bij een vierde trend: aandacht voor het welbevinden van medewerkers. In plaats van te meten, gaan we nu meer over tot actie. Organisaties nemen doordachte en effectieve initiatieven om het welzijn van het personeel op peil

EEN WERKNEMER DIE ZICH GOED VOELT LEVERT BETERE DIENSTVERLENING NAAR CLIËNTEN.

te houden of te versterken. Een werknemer die zich goed voelt levert betere dienstverlening naar cliënten, en draagt bij aan de performantie van de organisatie. Redenen genoeg dus om ook hier in het komende jaar op in te zetten…

Compaan wil dat haar medewerkers het ondernemen in de vingers hebben. In het voorjaar van 2016 volgden alle medewerkers daarom de trainingsreeks ‘Iedereen Ondernemer’. Lectoren van de Arteveldehogeschool belichtten thema’s gericht op innovatie, marktwerking en ondernemingszin. Op Compaandag werd de nieuwe kennis via teambuilding-opdrachten toegepast.

Wandelcoaching: een vernieuwende en duurzame methodiek

plaats: bewustwording van jezelf, je eigen kern, je talenten en waarden. Natuurlijke symbolen en metaforen brengen inzicht in de thema’s die momenteel op de voorgrond staan, bij jezelf of binnen je team. De natuur werkt daarbij als spiegel van processen die zich in jezelf en jouw team afspelen.

Burn-out op 26 jaar is niet langer een uitzondering. 45-plussers willen wel langer werken, maar dan toch op een ‘andere’ manier. Zelfzorg is soms ver te zoeken, geluk en werkgoesting zijn niet evident… We worden dagelijks geconfronteerd met de nood aan anders en meer duurzaam werken. Zowel individuen als organisaties zijn vragende partij. Wandelcoaching kan hen daarbij helpen.

Verbondenheid, op 3 niveaus, staat hier centraal:

Als je wandelt komt je hele lichaam in actie. Je komt letterlijk in beweging en tegelijkertijd kom je mentaal tot rust. Alle zintuigen worden gestimuleerd waardoor op verschillende manieren bewustwording ontstaat. In de eerste

Wil je samen met een wandelcoach verder onderzoeken wat deze methodiek zou kunnen betekenen voor jou en je organisatie? Neem dan contact op met Lieve.Peeters@tabor.be.

ALS JE WANDELT KOM JE IN BEWEGING EN KOM JE MENTAAL TOT RUST. BEWUSTWORDING VAN JEZELF ONTSTAAT.

1. de verbondenheid met jezelf, je eigen kern, 2. de verbinding met je omgeving, je team, collega’s, enz., 3. de verbinding met het groter geheel, je levensmissie, dat wat je wil bieden aan de wereld.

samen toekomst maken

5


FINANCIEN - AANKOOP ‘Input uit het Tabor-netwerk is bepalend voor goede resultaten.’ Vroeger waren organisaties compleet vrij om een voorkeurleverancier te kiezen bij het aankopen van goederen of diensten. Sinds de wet op de overheidsopdrachten gebeurt het aankopen via een openbare procedure. De dienst aankoop van de Taborgroep zorgt voor de organisatie van samenaankoopcontracten. Dit kan vele vormen aannemen: aankoop voor de hele groep of voor een beperkt aantal partnerorganisaties. Helemaal zelf uitgewerkt of in samenwerking met andere aankoopnetwerken. De Taborgroep wil meer zijn dan enkel een aankoop-opdrachtencentrale die bestekken publiceert, ze kiest voor een persoonlijke aanpak. Cruciaal is de betrokkenheid van lokale experts uit de partnerorganisaties. De gunning aan de ‘juiste’ leverancier is geen eenvoudige klus. Schaalvoordelen en kortingen bekomen zijn niet de enige bekommernis. Vaak zijn andere aspecten zoals dienstverlening minstens even belangrijk. Om een degelijk dossier op te maken stelt de aankoopdienst van Tabor werkgroepen samen met deskundige medewerkers uit partnerorganisaties, uit verschillende sectoren. De werkgroep komt enkele keren bijeen om de aanbesteding van a tot z in goede banen te leiden en om zo de juiste accenten te leggen. Zowel aankopers als medewerkers aan ‘de bron’, zoals bv. koks, nemen deel. Ze kunnen er evenzeer terecht voor hun operationele aankoopproblemen en vragen. ‘We proberen partnerorganisaties warm te maken om aan de werkgroep deel te nemen. De uitwisseling van kennis en ervaring is een zeer belangrijke bron van informatie voor het bestek en leidt tot nieuwe en betere overeenkomsten’, voegt Martine De Schepper, consultant aankoopbeleid van de Taborgroep, er aan toe. ‘Het is de bedoeling om vooral haalbare keuzes te maken. Een werkgroep betekent immers niet méér werk. Het leidt op termijn ook tot werkbaarder werk.’

Juridisch advies De Taborgroep sloot in het najaar een overeenkomst met vzw Procura voor juridisch advies. Partnerorganisaties kunnen vragen stellen over vzwwetgeving, vennootschapswetgeving, contractenrecht, fiscaliteit, audit of diverse managementaspecten. Bij vragen vanuit het netwerk screent Virginie Roussel, consultant Financieel Beleid bij de Taborgroep, of de vraag past binnen de overeenkomst en of deze relevant kan zijn voor het netwerk. Op basis van deze screening zal de vraag worden voorgelegd aan Procura, die voor rekening van Tabor advies zal verlenen. Bovendien heeft elke partnerorganisatie online toegang tot het archief ‘vzw actueel’ en het documentatiecentrum van Procura. Tot slot geldt een voordeeltarief voor opleidingen gegeven door Procura. Voorbeelden van behandelde thema’s en vragen zijn: • • • •

BTW tarief bij specifieke verbouwingen; impact van verhuur op vrijstelling onroerende voorheffing; administratieve verplichtingen van een vzw; nazicht stappenplan fusie-overeenkomst.

In 2017 worden o.a. de mogelijke alternatieven voor kostendelende verenigingen onderzocht.

Kwaliteitstesten voor het dossier vlees door het leernetwerk voeding, in de keuken van DVC De Triangel

‘Sinds mijn indiensttreding in de Triangel ben ik actief in de werkgroep ‘aankoop voeding’. In het systeem van overheidsopdrachten is naar buiten komen als groep echt een win-win. Ik blijf dit ook hier in de Taborgroep verdedigen. Samen overleggen, samen een dossier samenstellen en ervaringen delen, hebben ondertussen geleid tot een hechte groep. En de resultaten mogen er zijn. Dossiers die al in werking zijn, tonen een duidelijke daling in de prijzen terwijl de kwaliteit op peil blijft. ’ Bart Devos, Diensthoofd Keuken – DVC De Triangel

‘Participeren in een werkgroep is belangrijk. Ik sloot me aan bij de werkgroep kantoor. Zo kan ik me inwerken in de materie, want ik ben binnen de scholengemeenschap ook verantwoordelijk voor aankoop. Als organisatie voel je je sterk betrokken. Je kan door je kennis van het werkveld een meerwaarde bieden. Maar ook je eigen blik wordt verruimd door de inbreng van anderen. De samenwerking met andere mensen, soms uit een andere sector, biedt bovendien een meerwaarde en creëert verbondenheid.’ Herwig Depraitere, Directeur - Sint Paulus Kortijk

‘Door ons als basisscholen te verenigen konden we bij een en dezelfde leverancier mooie kortingen bekomen. Gezien de beperkte budgetten betekenden die kortingen een grote besparing. De leuze ‘samen voor meer met minder’ geldt natuurlijk niet enkel voor onderwijs. De wet op de overheidsopdrachten zorgt er voor dat we nog meer met z’n allen moeten samenwerken, ons moeten verenigen tot sterke partners.’ Geert Mallems, Directeur - Sint-Bavobasisschool

‘De samenwerking met de Taborgroep ondersteunt ons in het strategisch doel om onze scholen verder te professionaliseren. Ook bij aankoopdossiers die we individueel initiëren is de expertise van Tabor een enorme meerwaarde. Het is zeer aangenaam samenwerken omdat we er steeds terecht kunnen met onze vragen en met raad en daad worden bijgestaan.’ Marjolijn Baecke, Financial Controller - College O.-L.-V.-ten-Doorn

6

JAARBEELD 2016 TABOR VZW


INFRASTRUCTUUR Een terugblik op 2016, waar we vandaag op voort bouwen. De eerste maanden van 2016 zijn voor de dienst infrastructuur bepalend geweest voor de rest van het jaar. Het pensioen van Bernice Verhulst-Royaert zorgde voor een grote verandering. Na bijna 44 jaar dienst was zij het levende archief. Bovendien kondigde AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, plots een hervorming van de subsidiëring aan, die op 1 juli 2016 van kracht ging. Vanaf dan zou het niet meer mogelijk zijn om via een verkorte procedure subsidies aan te vragen voor nieuwbouw en omgevingswerken. Meteen werd ook de gelijktijdigheid van een verkorte procedure met een dossier ‘afwijking chronologie’ afgeschaft. De scholen beschikten plots over veel minder mogelijkheden om hun patrimonium aan te passen of in stand te houden. De dienst infrastructuur werd goed opgevangen door nieuwe collega Petra Berghgracht, die uit haar vorige job veel kennis over de Taborgroep en AGION-dossiers heeft meegebracht. Petra is ondertussen ook verantwoordelijk voor de brandverzekeringen en heeft daardoor alle partners snel ‘oppervlakkig’ (in m²) leren kennen. De AGION-aankondiging heeft bij de scholen in het Tabor-netwerk een verhoogde druk gecreëerd om versneld nog een aantal geplande investeringen in te dienen. Tabor is er in geslaagd om samen met de scholen een 40-tal bouwdossiers tijdig klaar te hebben. De kwalitatieve opvolging van al deze dossiers op administratief en bouwkundig vlak, bovenop de reeds langer lopende projecten, is de uitdaging voor de komende jaren.

In 2016 startte het Guldensporencollege, campus Plein, een grootschalig restauratieproject met subsidiëring door AGION en Onroerend Erfgoed.

Voorts kan het belang van duurzame schoolgebouwen niet genoeg onderstreept worden. We zijn blij dat ook het beleid van onze Vlaams Minister van Onderwijs, Hilde Crevits, inzet op schoolinfrastructuur. In haar conceptnota Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium wordt afstand genomen van ‘het nummer in de wachtrij’ als enig criterium voor het toekennen van subsidies. De aanvragen voor bouwsubsidies zullen in functie van 6 prioriteitencriteria behandeld worden: dwingende nood aan investering, multifunctionaliteit, bouwkost, duurzaamheid, planmatige aanpak en chronologie. De uitwerking van deze nota volgen we uiteraard op de voet in 2017.

De living, een woonalternatief om naar uit te kijken ... De babyboomgeneratie veroudert in snel tempo. Deze nieuwe generatie senioren wil zolang mogelijk zelfstandig leven en beslissen. Daarom wil Symbiosis, de vzw achter ‘De Living’, hen een nieuwe manier van samenwonen aanbieden waarin hun eigenheid en vrijheid worden gegarandeerd. Een nieuw hoofdstuk waar men vol verwachting naar kan uitkijken.

professionals. Goed nabuurschap staat immers in het DNA van ‘De Living’. De groep wordt ook tijdens de woonfase zelf bijgestaan. De levensloopbestendige flats kunnen aangepast worden aan de zorgbehoeften van de bewoners. Binnen een innovatieonderzoek werden samen met een aantal experts, waaronder de Taborgroep, het potentieel van een dergelijke woonvorm voor Vlaanderen onderzocht. Na de theoretische fase wordt

dit concept nu uitgerold. De eerste infosessies zijn ondertussen succesvol verlopen en momenteel lopen er inlooptrajecten in Gent en Antwerpen. Oostende volgt deze lente. Het is duidelijk dat de tijd rijp is voor verandering. ‘Het zou mooi zijn mocht een netwerk van Livings kunnen uitgroeien tot een waardig woon-alternatief voor die mensen die op zoek zijn naar iets anders, iets meer. Meer contacten, meer betrokkenheid en meer activiteit’, licht Steven D’haens toe. ‘De Living is immers een ‘samen-leving’ die de groep zelf creëert onder gelijkgestemden. Waar men niet afbouwt maar opbouwt, waar niet gerealiseerde dromen alsnog worden afgevinkt.’ Steven D’Haens, initiatiefnemer. Meer info: www.wonenindeliving.be, info@wonenindeliving.be

Vzw Symbiosis werkte een cohousing concept uit voor 50-plussers, gebaseerd op onderlinge solidariteit en engagement naar de buurt. Een plek waar de bewoners, naast een individuele woonunit, enige ruimte en tijd met elkaar delen. Groepswoonprojecten voor ouderen zijn in Europa niet nieuw. In Nederland zijn er 210, in Scandinavië honderden. Maar in Vlaanderen is dit verhaal nog onbekend. Symbiosis gaat als facilitator op zoek naar potentieel bruikbare locaties, bijzondere plekken met een ziel. Wanneer de site na een grondige voorstudie positief wordt geëvalueerd, wordt deze voorgesteld aan potentieel geïnteresseerden. Op deze manier wil Symbiosis het proces versnellen en minder belastend maken. Daarna doorloopt de groep een eigen groepsvormingstraject, begeleid door

zusters van liefde van J.M. Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg Sint-Jan Baptist

7


WGO-AWARDS 9 4 3

7 5

8

6

1 2

WGO-Awards 2016 uitgereikt Vrijdagavond 20 januari heeft Frans Samyn, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Tabor, voor de tweede keer WGO-awards uitgereikt. De tweejaarlijkse prijs van de Taborgroep wil inspirerende projecten in de kijker zetten die WaardeGericht Ondernemen, kortweg WGO, in de praktijk brengen. In 2016 deed de groep het nog beter dan bij de eerste editie. Deze keer werden er 10 in plaats van 8 awards uitgereikt, opnieuw in drie categorieën.

Empathie 6

TAAL-EN JOBCOACHING OP DE WERKVLOER College O.-L.-V.-ten-Doorn Eeklo De begeleiding van jong ingetreden werknemers met een niet-Europese afkomst op de werkvloer, met als doel een snelle en goede inwerking.

Integriteit 5

BLIK OP DE WERELD College O.-L.-V.-ten-Doorn Eeklo. De blik van jongeren verruimen zowel wat milieu, relationele vorming als de multiculturele samenleving betreft. Leerlingen leren van andere leerlingen via diverse educatieve en creatieve werkvormen.

1

INCLUSIEF ENGELS TAALKAMP Ten Dries Landegem Een mix van kinderen uit Ten Dries en kinderen uit de buurt, al dan niet met een beperking, worden op een creatieve manier in de Engelse taal ondergedompeld.

7

‘HET ZEBRAKOOR DVC De Triangel Lovendegem Vanuit het unieke medium muziek verbinding creëren, plezier maken en inclusie een echte kans geven. De bewoners zingen samen met vrijwilligers over het dankbare thema ‘dier en plezier’.

10

OP ZOEK NAAR LEF-KAPITAAL De Vierklaver Landegem Op zoek naar een nieuwe strategiebepaling tijdens de beleidsdag, ‘lefdag’. Met een gevarieerde input van cliënten, familie, buurt en andere betrokkenen daadwerkelijk aan de slag gaan.

8

JAARBEELD 2016 TABOR VZW

9

START 2 CARE IVV Sint-Vincentius Gent Hoe bestaande projecten of nieuwe projecten binnen organisaties ondersteunen of mogelijk maken én theoretische aspecten uit de opleiding praktijkgerichter aanbrengen.

4

DE CLIENT STAAT CENTRAAL WZC Sint-Jozef Gent PREZO-project: het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem met een maatschappelijke visie waarbij de cliënt en de regie over eigen leven centraal staat.

Duurzaamheid 3

EEN DROOM VAN EEN SPEELPLAATS Sint-Paulus Kortrijk (KBK) Een participatief en co-creatief traject om de speelplaats grondig te vernieuwen op een duurzame manier, met veel aandacht voor groen, speelterrein en spelaanbod.

8

LICHT, LUCHT EN RUIMTE Sint-Lodewijk Kwatrecht Het verfraaien van de oude kloostergebouwen met een goede relatie tussen architectuur en waarden. Gastvrijheid en openheid creëren door de gebouwen ‘open te gooien’ naar de toekomst. Naar licht, lucht en ruimte. 2

SAMEN BOUWEN AAN ONZE SPEELTUIN De Bron, Lovendegem Creëren van een uitdagende speelruimte in de open lucht. De Bron betrok hierin kinderen, collega’s en ouders, en verhoogt zo de verbondenheid en betrokkenheid.

Jaarbeeld 2016 - Taborgroep  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you