Page 1

Díszoklevél átadás

Beszélgetés a J A T E új KláZ-titkárával (2. oldal)

I V.

Vendégünk volt SzökefalvyNagy Béla

v A SZEGEDI FELSŐOKTATÁS! ; INTÉZMÉNYEK L A P J A

(3. oldal)

Szépirodalom XXI. évfolyam

11. szám 1983. szeptember 26.

Tudomány-

egyetem

A József Attila Tudományegyetem szeptember 14-én tartották mag az 19S3 84-es tanévnyitó ülést. Az eseményen megjelent dr. Korám Mihály az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bi. zottság titkára és dr. Komócsin Mihály, az MSZMP Központi Bizottság tagi a. a Csongrád megye; Pártbizottság első titkára is. Dr. Kristó Gyula rektor nyitotta meg a tanévet. Felszólalásában köszöntötte a •snegjelenteket, külön az elsőéveseket. Beszéde elején «zól!t az egyetem gazdasági gondjairól• Az elmúlt évben a költségvetési ellátás csak a működési feltételek meghatározott szintjének biztosítására szolgált, fejlesztésre úgyszólván nem adott lehetőséget. Jelentős gondot okozott az intézmény pénzügyi gazdálkodásában é9 az oktatók számára is a devizakorlátozás. A gépek, műszerek import alkatrészellátása gondokkal járt. a külföldi folyóirat és könyvbeszerzési keretek csökkenése és az árak egyidejű emelkedése leszűkítette á tudományos információk áramlását, gátat szabott az úi tudományos eredmények oktatásba való átkerülésének. A rektor az egyetemi dolgozók bérezéséről a következőket mondotta: — Az egyetem bérszínvonalának emelésére 1982-ben csupán a 4 százalékos központi bérfejlesztési kerettel rendelkeztünk, •mely 1933-ra 3,5 százalékra redukálódott. Kar lenne dagadni, az elmúlt tanév során az egyetemi oktatók, dolgozók érdeklődésének ti omlok teré be a bérkérdések kerültek. Törvényszerűen feszültségek keletkeztek. mivel a 3.5 százalékos központi bértej lesztési keret az egyetemi alkalmazottak jelentős része számára — a közben országom san foganatosított szociálpolitikai intézkedések minden áldásos hatása ellenére nem biztosította az. elért életszínvonaluk megőrzését. További nehézség forrása volt. hogy a bérfejlesztésre felállítható cs"vszeg csekély volta nem tette lehetővé a differenciálódást. vagyis a jobb. színvonalasabb munka anyagi megbecsülését. A rektor szólt arról, hegy égető szükség lenne a 4000 adagos konyha—étterem. valamint a 400 s ' ^ mélyes ú j kollégium felépítésére. Az egyetemen örvendetes mértékben nőtt a szociális ellátás: az elmúlt évben közel kétmillió forint értékben nyújtottak a dolgozóknak kamatmentes kölcsönt lakásépítéshez, illetve lakásvásárláshoz. A múlt tanévben lehetővé tették a karok közötti áthallgatást, az egyetem kész arra, hogy kölcsönösségi alapon szak:

Ara: 1,80

(4—5. oldal)

dr. Gregtis Pál, a Magyar Népköztársaság Zászlórendjével kitüntetett, Kossuth-díjas, nyugalmazott tanszékvezető I egyetemi tanár a Juhász Gyula Tanárképző főiskola tanév| nyitóján rubin oklevelet vehetett át.

TABÉVHYLTÓK reális képe kell, hogy kialakuljon a valóságról, ezért az egyetem ne legyen zárt világ. Kérte a figyelmet a belső demokratizmus fejlesztésére. Dr. Korom Mihály beszélt a nemzetközi helyzetről, a béke megőrzésének fontosságáról. Ki-

tért a gazdasági problémákra, a jövő évre való felkészülésre és az 1983-as év hátralevő feladataira, a régebbi és a várható népg?jzdasági szükségintézkedésekre. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget-

Orvosegyetem Szeptember 12-én rendezték meg a Szegedi Orvostudományi Egyetem tanévnyitó ünnepét. A Himnusz elhangzása után dr. Petri Gábor rektor az Egyetem Tanácsa nevében köszöntötte a jelenlevőket, személy szerint dr. Juszt Lajos egészségügyi miniszterhelyettest, dr. Koncz Jánost, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának titkárát, Szabó G. Lászlót, a Csongrád megyei Tanács elnökhelyettesét, dr. Székely Sándort, az MSZMP Szeged városi Bizottságának titkárát és dr. Müllér Józsefnét, a városi tanács elnökhelyettesét. A rektor külön köszöntötte a jubileumi diplomájuk átvételére megjelent idős kartársakat, valamint az egyetem ú j elsőéves hallgatóit. A hagyományokhoz híven a tanácsülési beszámolóban dr. Petri Gábor szólt.az elmúlt tanév fontosabb eseményeiről, a szervezeti és személyi változásokról. Beszámolt az egyetem állami vezetésében bekövetkezett változásokról, nyugdíjazásról és kinevezés-öl, az év közben átadott kitüntetésekről, az egyetem dolgozóinak hazai és külföldi elismeréséről, a SZOTE által rendezett tudományos rendezvényekről és — szomorú kötelességének eleget téve — halálhírekről. Ezután különböző kitüntetéseket adott át a rektor. Az Egyetemi Tanács a .,Szegedi Orvostudományi Egyetem Kiváló Nevelője" kitüntető címmel jutalmazta dr. Prágai Béla és dr. Hunyadvári Éva adjunktust. A „Jó Tanuló — Jó Sportoló" örökös vándordíjat idén a beérkezett javaslatok alapján ketten vehették át: Fazakas Éva ötödéves orvostanhallgató (a SZEOL AK ka^akszakosztálya első osztályú versenyzője) és László Ferenc negyedéves orvostanhallgató. Az évnyitó ünnepségen vehette át „Kiváló Munkáért" kitüntetését dr. Lózsa Albert adjunktus, dr. Haraszthy Géza főosztályvezető, Nagymihály Ferencné kollégiumi gondnok, dr. Erki' Istvánné vezető asszisztens és Fülöp István vezeV) raktáros. Miniszteri Dicséretben részegült Katona Avtalné betegfelvételi tisztviselő és Ornyik Józsefné dékáni hivatali előadó. Dr. Petri Gábor tájékoztatásul közölte a i idei fölvételi vizsgák eredményeit: az Általános Orvos Karra 174, a Fogorvos Karra 20. a Gyógyszerésztudományi Karra 96 ú j hallgató került. A

rektor ezután az idősebtí korosztályhoz, a jelenlevő gyémánt- és aranydiplomásokhoz fordult. „Az elődök, a legnehezebb helyzetben is helytállók iránti tisztelet es hála minden nemzedék kötelessége — hangsúlyozta az előadó. —• Minden társadalmi, szakmai, tudományos haladás a korábbi nemzedék tagjainak munkásságára épült. Éppen ezért minden, tanévnyitó ünnepség alkalmával igen megtisztelő és mindannyiunk számára megható eseményt jelent jubileumi diplomás kollégáink köszöntébe." Gyémántdiplomát vehetett át dr. Ernyei István orvos, valamint dr. Bari Zsigmond, Elekes Imre. Fehérpataky Pál, Kemény Imre és Molnár Mihály gyógyszerész. Az idős orvosok közül a r a n y diplomát kapott dr. Bencsáth Aladár, dr. Bcrényi Imre, dr. Gagyi József, dr. Kardos Pál, dr. Keve Mária. dr. Kun Miklós, dr. Németh Kornél és dr. Perneczky Szidónia. Gyógyszerész aranydiplomát Balla Ilona, Berzován János, Cy-enz Emília, Csulyúk János, Heuter Margit, Laib Margit, Lovas Anna, Pál László, Mari Margit. Rajna László, Szász Júlia, Szendrovits László, Velényi Ferenc é< Vitsek János vett át. A jubiláló vendégek köJ szöntése után Pa DÓ Imre KISZ-titkár üdvözölte az elsőéves hallgatókat. Az ú t rabocsátó szavak után dr,' Petri Gábor rektori beszámolója és zárszava hangzott el. A rektor szólt az egyetem előtt álló feladatokról, az elsőévesek elkövetkező m u n kájáról, a végzősök felelősségéről, az oktató-nevei(S munkáról, az egyetemnek, mint intézménynek a fejlődéséről. Külön kiemelte, hogy komoly feladatot jelent a most kezdődő tapév során a szükséges személyi változások körültekintő rendezése. A soron következő nyugdíjazások során ugyanis hat tanszéki állás ú j betöltése válik esedékessé, ezen kívül az egyetem vezető tisztségviselői egy részének kinevezése is lejár. A rektor kifejezte a r r a irányuló vágyát, hogy ezek a személycserék a megújulást, a friss lendület Ígéretét jelentik majd.

képzést nyújtó áthallgatást biztosítson hallgatói és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola diákjai számára. A JATE-nak testvéregyetemeivel és más kutatóhelyekkel általában tartalmas, színvonalas közös munkálkodást jelentő együttműködése van. Nagy gond, hogy szinte lehetetlen a tehetséges fiatalok egyetemen való tartása, illetve oda a gyakorlati munkából való visszahívása. A múlt tanév kiemelkedő eseménye volt az úi Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, amely nagy léA Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Idei tanévpés az egyetemi demokra- nyitó ünnepi ülését szeptember 12-én rendezték meg a tizmus növelésében, Vörös Csillag Filmszínházban. A Himnusz elhangzása után Rozgonyiné dr. Molnár Emma, a főiskola főigazgató-helyetDr. Kristó Gyula a kö- tese köszöntötte a meghívott vendégeket — köztük Szántó vetkező tanév feladatairól Ferencet, az MSZMP KB tagját, dr. Horváth Lászlót, a — többek között elmondot- Művelődési Minisztérium osztályvezetőjét, Gyárfás' Miklóst, ta: át kell tekintenünk az az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága titkárát. Oláh egyetemen folyó képzési Miklóst, az MSZMP városi Bizottsága titkárát. Szabó Jáirányokat, növelni kell a nosnét, a Csongrád megyei Tanács elnökhelyettesét, Papp képBéai formáik, minde- Gyulát, a Szeged megyei városi tanács elnökét, dr. Krisnekelőtt a levelező tagoza- tó Gyula egyetemi t a r á r t . a,József Attila Tudományegyeton folyó képzés hatékony- tem rektorát, dr. Huszka Tibort, az Élelmiszeripari Főisságát, az Állami- és Jogtu- kola főigazgató-helyettesét, Fabula Andrásnét, a Szakszerdományi Karon vissza kell vezetek Csongrád megyei Bizottságának elnökét, Szilágyi állítani az esti tagozatos Jánost, a KISZ Csongrád megyei és Pásztiné Mészáros képzést Lépéseket kell Évát, a KISZ Szeged városi Bizottsága titkárát —, az intenni a hallgatók magas tézmény elsőéves hallgatóit, valamint a megjelent oktatóheti kötelező óraszámának kat és növendékeket, majd felkérte dr. Szendrei János főcsökkentése érdekében. To- igazgatót az ú j tanév megnyitására. vább kell folytatni az erőAz 1983/84-es tanévet köszöntő beszédében dr. Szendfeszítéseket az egyetemi megállapídemokratizmus nem exten- rei János az elmúlt tanév munkáját értékelve zív, hanem intenzív fejlesz- totta, hogy a feladatokat az MSZMP Politikai Bizottságátéséért. A minisztériumi nak és a Minisztertanácsnak a felsőoktatás' fejlesztésére szintű jogszabály alapján vonatkozó határozatai alapján kidolgozott hároméves inel kell ' készítenünk egyete- tézkedési terv szerint hajtották végre. Ezek közül a lega tanárképző főiskolák 1984-ben bevezetenmünk új tanulmányi és jelentősebbnek vizsgaszabályzatát, vala- dő új tantervének szakbizottságok általi kidolgozását Tudománymint doktori szabályzatát. ítélte a főigazgató, m a j d kitért a József Attila az elmúlt évben megkezdett együttműködés Figyelmet kell fordítanunk egyetemmel a kollégiumi nevelő mun- eredményeire is. A tanév befejezésének hangsúlyosan fonkára, az V. éves hallgatók tos eseményéről, a felvételi vizsgáról szólt a következőkkülső iskolai gyakorlataira, ben dr. Szendrei János. Elmondotta, hogy a főiskola napa honvédelmi oktatás hely- pali tagozatára — a pótfelvételivel együtt — 917 diák jezetére. az őszi mezőgazda- lentkezett, s közülük 286 az 1983'84 tanévre, 103 pedig az sági munkára, valamint a 1984 85-ösre nyert felvételt. A most következő tanév egyik fejleszmost első ízben vizsgázott fontos eseményeként a magyar felsőoktatás távlati jelölte meg a főigazgató, valaú j felvételi rendszer ta- tési tervének megvitatását demokratizmus fejlesztése érdekében pasztalatainak összegzésére. mint az intézményi teendő további lépéseket. A helyi ösztöndíjszabályzat módosításának szükségességére is felhívta a figyelmet, majd Ezt követően dr. Kristó arra, hogy fel kell készülni, oktatónak és hallgatónak Gyula címzetes egyetemi egyaránt, az 1984-es új tanterv bevezetésére. Végezetül az tanári címet adott át dr. Si- intézmény új diákjait az elsőéveseket köszöntötte a főmoncsics Pál oktatónak és igazgató. címzetes egyetemi docensi Dr. Szendrei János beszédét követően az elsőévesek címet dr. Karácsonyi Béla könyvtárigazgatónak. eskütételére került sor. A tanévnyitó ünnepi ülésén dr. Horváth László, a MűAz ünnepség következő ré- velődési Minisztérium osztályvezetője a főiskola címzetes szében az egyetem 6" illet- docensi címét adta át Tímár Andrásnak, az Országos Peve 50 éve végzett volt di- dagógiai Intézet főosztályvezetőjének, m a j d Rozgonyiné dr. Végezetül dr. Petri GáboP ákjait köszöntötték. Dr. Molnár Emma ismertette a kinevezettek és az. intézmény jó egészséget kívánva az Geher István. dr. • Kup ú j oktatóinak névsorát. Eszerint 1983-ban főiskolai docens egyetem minden dolgozójánevezték ki dr. Huhn László és dr. Simó Béla lett dr. Pál Ágnes, adjunktussá nak és hallgatójának, meggvémánt diplomát vehetett Andrásnét, dr. Erős lstvánnét. dr. Kristó Gyulánét és dr. nyitotta az 1983/84-ea át. Huszonegy volt növen- Kövesdi Katalint; dr. Pintér Ferencné tanszékvezető főistanévet. kolai tanár. dr. Harmat Márta docens, dr. Karikó Sánrlordék pedig arany diplomát né adjunktus, dr. Téglásy Imre adjunktus és Borzákné kapott. Nacsa Mária, dr. Sebőné dr. Szenes Márta. Szalma EleA tanévnyitó ünnepségen mér, Vér László, Hocopán Anna tanársegédek, valamint dr. Korom Mihály is szólt. dr. Bodrogi Tiborné nyelvtanár és Borsi Istvánné kollégiumi tanár kezdték meg oktatói tevékenységüket a főElmondotta, hogy az iskolán. MSZMP megkülönböztetett Bensőséges pillanata volt az ünnepi üjésnek a Rufigyelmet fordít az ifjúbin-. a Vas-, a Gyémánt- és az Arany díszoklevelek átságra, azon belül is az adása a 70. a 65. a 60 illetve az 50 évvel ezelőtt végzett, egyetemistákra. A szocia- volt főiskolás növendékeknek, akiket dr. Szendrei János jutalmazottak nevében dr. lizmus építésének előreha- köszöntött. A díszoklevéllel ladásával* növekszik az em- Greguss Pál rubinokleveles egyetemi tanár, dr. Kiss István aranyokleveles főiskolai tanár szólt, majd Gorova beri tényező jelentősége és Jenöné vasokleveles tanárnő üzenetét olvasta föl Tóth ezzel együtt nő a felsőok- Hajnalka. tatási intézmények <«:-/;repe Az ünnepi ülés Tóth Károlynak, a főiskola KISZ-tit a társadalmon belül. Hang- kárának a gólyákat üdvözlő szavaival és az I. sz. Gyasúlyozta annak a fontossá- korló Altalános Iskola Bartók Gyermekkórusának műso ilr. í'etri Gábor tanévnyitó beszédét mondja (T. BaranyJ László felvétele^ gát, hogy a hallgatóknak rával ért véget.

Tanárképző Főiskola


„ A legfontosabb: az érdekeket képviselni és közvetíteni".

'A Jó/sef Attila Tud<> mányegyetem KISZ-eseinek májusi küldöttgyűlése új titkárt választott az Egyetemi Bizottság élére Kozma József, ötödéves matematika—fizika szakos hallgató személyében. Bár évek óta aktív tagja az EB-nek, alábbi beszélgetésünkkel szeretnénk öt bemutatni m i n d - — beszélgetés a azoknak a KISZ-tagoknak, hallgatóknak, akik személye- ahol közösségi-politikai énsen nem ismerték őt. jüket kiélhetik. Ennek a tevékenységnek viszont politi0 Hallhatnánk röviden kus környezetben kell meg„mozgalmi múltadról"? v a d u l n i a . márcsak azért is hogy a KISZ-tagok elsajá— Középiskolai t a n u l m á - títhassák a demokratizmus nyaimat a Ságvári gyakorló gyakorlatát. Mert meg kell gimnáziumban végeztem, s tanulniuk. hogy csak a lényegében itt kapcsolódtam konstruktív részvétel hoz a KlSZ-mozgalom m u n k á j á - eredményeket, tehát a véleba. mint az iskolai KISZ-bi- mények határozott megfogalzottság agit.-proposa. Na- mazása és képviselete, így gyon szívesen vállaltam ezt lehet eljutni ahhoz az optia feladatot, mert konkrét és mális állapothoz, hogy a érdekes dolgokat t u d t u n k szervezetünk ne egv közponcsinálni. Itt az egyetemen tilag szintetizált feladattervvégigjártam a „mozgalmi vel álljon a tagság elé, halépcsőt", hiszen alapszerve- nem egy. a tagság által megzeti. m a j d kari vezetőségi határozott, a közvélemény tag lettem, aztán az EB szer- által megfogalmazott tervvel. vező titkárává, m a j d titkár- Ez egyébként a legfontosabb helyettesévé választottak és egyben a legnehezebb rémeg. Egyébként minden sze is a m u n k á n k n a k ; s a j á t megbízatásomban a r r a töre- közegünkben generálni a pokedtem. hogy amit és aho- litikai aktivitást. gyan teszek, az legyen emberközelben. hogy t u d j a m az ^ Az elmúlt években ú.iáltalam képviseltek érdekeit és ezt ésszerűen közvetítsem tipusú alapszervezetek egész is. T u l a j d o n k é p p e n m a is ezt sora jött létre itt is, máshol t a r t o m m i n d e n f a j t a f u n k - is. Mi a tapasztalat, szervecionáriusi m u n k a legfonto- ződjenek-e ezek továbbra is sabb vonásának. „spontán" módon, vagy a mozgalom ad különböző H Erre ma talán még okot, lehetőseget a szervenagyobb a szükscg mint ko- ződésre? rábban. hisz az ifjúsági mozgalomnak jóval határozot— Ha emberek képesek tabban kell vállalnia és köz- találni számukra értékes dolvetítenie a tagsás érde- gokat, 'tegyék azt többek keit . . . s z á m á r a is azzá. Az egyes — Én úgy gondolom, ma évfolyamokon működő ilyen mégsem megváltani kell a alapszervezeteink mint a KISZ-t. Nem frappáns, ki- néptáncosoké vagy a stúdióválóan működő szervezet soké, jól funkcionál, értellétrehozása a cél. Sokkal ink á b b az a feladatunk, hogy mesen aktivizálható a taglehetőséget t u d j u n k teremte- ságuk. Vannak persze klassziformáink ni a hallgatóság számára, kus szerveződési

JATE

úi KISZ-titkárával

tam. Azt is el kell mondanom: nincs m á r meg az a homogén általános lelkesültség, ami korábban jellemezte a mozgalmat, s nekünk ezt tudomásul véve kell dolgoznunk. • A JATE KlSZ-szerve¿ete tervez-e újítást-változtatást saját strutúrájában?

is, előnyük, hogy jobban beilleszkednek az intézményi szervezetbe. Ezek formája, létezési működési mechanizmusa természetesen kidolgozottabb. Vannak aztán formálisan egzisztáló csoportjaink is. ő k e t a r r a kell rávezetni. hogy csatlakozzanak valamilyen másfaita tevékenységhez — például kollégiumi m u n k a — ahol szintén megtalálhatják á hallgatói "lét valamilyen önmegvalósító f o r m á j á t . f Ez a sokfajta új forma nem vezet-e az eszmei lényeg háttérbe szorulásához? A mozgalom lényegétől való elidegenedéshez?

— Igazából nem. Csupán dtt szeretnénk elérni, hogy i funkciót vállalók az egyre növekvő felelősséget is vállalják a megbízással együtt. Munkájukkal értékeljenek, informálódjanak és i n f o r m á l j a n a k . közvetítsenek odav:.«sza és inspiráljanak. Ebből következik hogy sokkal átgondoltabb k á d e r m u n k á r a van szükség. Törekednünk kell a r r a is. hogy a karok együtt, egymással dolgozzanak. Vannak közösségeink, amelyek képesek koherensen eavmás felé fordulni, ugyanakkor más közösségekkel féloldFlaS viszonyulás ion létre. Nekünk ezeknek a közösségeknek az egymás felé közeledését kell elősegítenünk, szorgalmaznunk.

A Hozván látja a titkár: nincs szakadás a vezetés és — Jól működő formákra a tagság között? van szükségünk. Meg kell — A funkcionáriusok makeresnünk a felvevő közeget. s a kisebb csoportok guk is vezetők. Szakadás teszámára is érthetően meg- hát létre sem jöhet. Én is vagyok, létemet fogalmazott és ' diEferen'ciált hallgató feladatokat kell adni. Ez az ugyanaz határozza meg m i n t a bizonyos emberközeliség, a többi hallgatóét. Sem az amiről az elején m á r szól- egyetemi, sem a kari veze-

Előkészítő a B a Ia t o n on A J A T E KISZ-bizottsága az idei feladatokra felkészítő táborát szeptember 2—6-a között rendezte meg a Somogy megyei ifjúsági szervezet balatonfenyvesi vezetőképző táborában. A jó hangulatban eltelt négy nap alatt előadások és szekció-ülés'ek szolgáltak a r r a . hogy a KISZ vezetői minél felkészültebben dolgozzanak u követkeiw mozgalmi és tanulmányi évben. Az ifjúsági szervezet egyetemi aktivistáinak közösséggé szerveződését k í v á n ták elérni a m á r említettek. de más informális szerveződésű programok is. A jól felszerelt tábor e r r e minden lehetőséget megadott. Hatágyas szobák (mindegyikben kihangosító berendezések), egy nagy előadói, több kisebb, bitumenes kézilabda- és teniszpálya várta a táborlakókat. Volt működőképes televízió, a b ü f é mindig időben nvitott ki, minden napra jutott f ü r d é s (szombaton a zuhogó esőben), és nem m ú l t el nap foci nélkül. Az egymásra találást segítette. hogy nem vadidegenek adtak itt egymásnak randevút, hiszen m á r a szobubeosztások is tükrözték a korábban kialakult kisebbnagyobb kötődést. A népi/napos -program Kozma József titkár köszöntő szavaival és az Egyetemi Bizottsáa tagjainak bemutatkozásával kezdődött. Ezután Szandtner ¡ván megtartotta megnyitó előadását. A későbblekben többek között dr. Kemenea Bélával• d'r. Kocsondi Andrással és dr. Bárd P. Andrássá l találkozhattak a jelenlévők. Szandtner Iván előadása első részében a KISZ •> s / . K . r . K n i

történetét, vázolta zászlóbontásától napjainkig. Hangsúlyozta, hogy azért fontos ez az áttekintés, mert az egységes, ifjúsági tömegszervezetnek politikai funkciója 1957 óta jelentős változáson ínent át. A szám u n k r a fontos időszak a hetvenes évek második felétől számítódik, amikor előtérbe került az érdekvédelem problémája. Ma m á r az a feladat, hogy a k i h a r colt, kiépített kereteket minél több t a r t a l o m m a l töltsék meg. S z a n d t n e r Iván elmondta azt is. hogy- a 13 éve kiadott, a köztudatban ifjúsági törvényként élő ifjúságolitikai határozat végrehajtását az MSZMP KB most vizsgálja. Az előadást követő kérdésekre válaszolva S z a n d t n e r Iván kiemelte, hogy nevetséges az a konzervativizmus, amellyel néhány intézményben szemben állnak az oktatók hallgatói véleményezésével.

feltehetően sokakat érdeklő megállapodásról is beszámolt. Szeptembertől — dékáni, engedélytől függően — lehetővé vált. a Juhász Gyula Tanárképzp Fpiskola és á J A T E közötti áthallgatás. Erről írtak alá néhány n a p j a egyezményt az egyetemi rektor és a főiskola főigazgatója. Ennek értelmében a hallgatók kettős diplomát is szerezhetnek.

Dr. Kemenes professzor Úr a vizsgarendszer megváltoztatását sürgető vitákról is beszámolt. Flmondta, hogy a vizsga jellegét tekintve két nézet ütközött össze: az egyik az, hogy legyen mindegyik vizsga záróvizsga jellegű, léhát ne kelljen az adott anyagból többet beszámolni. A másik vélemény éppen a komplexitást szeretné elérni, mégpedig azzal, hogy minél kevesebb félévi vizsga és évközi beszámoló mellett az érettségihez hasonló, átfogó vizsga szolgáljon a feDr. Kemenes Béla okta- lelt.etésre. tási rektorhelyettes a felsőProblémát okoz a Vizsgaoktatás távlati fejlesztési időszak időtartama is. Töbkoncepciójáról beszélt, ben úgy vélték, hogy elem a j d szólt a fölvételik ta- gendő lenné 5—8 nap a félnulságairól és néhány a k - évi 'beszámoltatásra. mert tuális problémáról, szám- így el lehetne érni az é v szerű eredményeiről. dr. közi folyamatos tanu'ást. Kocsondi A n d r á s pedig az Mások meg éppen úgy látállami vezetés előtt álló ják. hogy minél hosszabbra tervekről t á j é k o z t a t t a a je- el ke}lene n y ú j t a n i a vizslenlévőket. Az oktatási rek- gaidőszakot. hogy alapos letorhelyettes elmondta, hogy hessen a felkészülés. Ki-ki az új 120 pontos fölvételi továbbgondolhatja ezeket a rendszer bevált de néhány j a v a s l a t o k a t . . . kisebb kérdést még tisztázDr. Kocsondi András, ni kellene. Ugyanakkor nevelési rektorhelypttes az változatlanul nehéz feladat előtt áll a fölvételi bizott- egyetem előtt álló legfontoterveket ság, a m i k o r a pályára való sabb feladatokat, alkalmasságot szeretné föl- ismertette. Elmondta, hogy mérni. Ennek mérésére a jogtudományi karon ú j r a az esti tagozatot. ugyanis még nincsenek bevezetik megfelelő kidolgozott mód- Az állami vezetés keresi a szerek. Az előadó egy ú j . lehetőséget, a r r a , hogy a

ROVF/TFIVI

heti óraszám problémáját enyhíteni lehessen. Továbbra is cél az intézményi demokratizmus fejlesztése. Feladat, az oktatók véleményezési rendszerének átfogó vizsgálata, a tapasztalatok elemzése. Ezeket elsősorban a karokon kell elvégezni. Meg fogjuk vizsgálni — hangsúlyozta az előadó. — hogv az 1981-es intézkedési tervben vállalt kötelezettségeknek mennyire tett eleget az állami vezetés. Az oktató-nevelő munkáról: mivel az elmúlt húsz évben nem nagyon volt ilyen irányú alapos fölmérés. most az o k t a t á s színvonala is górcső alá kerül. A kérdést az egvetemi pártbizottság és az egvetemi tanács közös ülésén fogja megvitatni ez év véeén. Külön kiemelkedő az ötödévesek külső t a n í t á s á n a k és a honvédelmi ismeretek oktatás-ínak prob'émáia. Ezen kívül m*"?vizsgálandó még a fiat=l tanszéki dolgozók p n v a a i helv. zete. Fl''?szítendő az egyetemi doktori szabályzat is. Dr. Bárd P. András az Országos Béketanács I f j ú sági és Diákbizottsága elnöke a békemozgalom néhány aktuális kérdéséről tartott előadást. T á j é k o z t a tójában a KISZ KB májusi határozatáról szólt, ami az ifjúsági szervezet békem u n k á j á r ó l f e j t e t t e ki állásfoglalását. A határozat megállaoítia. hogy a magyar közvélemény nagyjából elfogadta a kormány béke politikáját. Ez a politika a z utóbbi tíz évben nagy változásokon volt kénytelen átmenni. A hetvenes években ugyanis az enyhülési folyamatot irrevirzibilisnek gondoltuk, de

azonban nem azon van sí hangsúly, hogy ez a mozgalmon belül történik-e. Legyen ez munkamegosztás, hiszen a mozgalom szívesen vállalja magárai a képviselet, a z érdekyédelem feladatainak megoldását. S a m i nagyon fontos: a véleményezési rendszert a személyes megnyilvánulások a l a p j á n kell működtetni.

tés nem attól kiváló, hogy £ Az oktatás korszerűsímegorganizálja a s a j á t vezetőségét. hanem attól hogy tésének megoldását valószímennyire tud megfelelni sa- nűleg ugyanilyen szíves«-., ját funkciójának, hogy tud- vállalja magára a K I S Z . . . ja szolgálni a politikai szervezet eszméit-feladatait. — A korszerű felsőoktatásra tettek javaslatot a SolyIft S hogy milyen eszkö- mosi— Somlyai féle t e r v e i é t illétve a J á m b o r szándék. zökkel . . . Mindkettő éppen aktuális — Igen, az eszköz fontos. feladatokat kívánt ésszerűen Nekünk elsősorban az i n f o r - megoldani. Szükség van a mációk átadását kell meg- progresszív, a k o n k r é t jaszerveznünk. Nem m ú l h a t vaslatókra, d e itt m e g m u t a t ennek e r e d m é n y e s s é g e pla- kozó aktivitást is meg k é l i kátokon. faliújságokon, Eb- szervezni. ben egyébként a Szegedi A Örökzöld téma az öszEgyetem is sokat segíthet, ha eszköz jelleggel működik, töndíj . . . ha közvetíteni tud és meg— Az elfogadott tervezet találja m u n k a t á r s a i t a hallgatók közt. Ehhez persze az a társadalmi igazságosság" elszületett meg, kell. hogy a KISZ-szervezet ve a l a p j á n programja is közvetíthető igaz ugyan, hogy a pénzkeretek nem voltak biztosítotlegyen. tak. Most tehát az a f e í a d á flfc Az érdekvédelem évek tunk. hogy megkéressük óta fontos — ha nem a leg- azokat a lehetőségeket, a m e fontosabb — területe a lyek a differenciálást lehetővé teszik. Meg kell azonKISZ-munkának . . . ban jegyeznem, itt, „házon" — Az ú j érdekvédelmi belül nehéz pénzt kigazdálrendszer szervezetünkben ki- kodni, esetleg a tanulmányi alakult. A fórum létrejött, a ösztöndíj é s a szociális táminősége viszont a résztve- mogatás a r á n y á n lehet változtatni. Ez és a korábban vőktől függ. A mozgalom- elmondottak n e m csak n é nak ki kell használnia eze- hány e m b e r : a titkár és a ket a lehetőségeket és kép- bizottság feladata. Ezek köviselnie kell a hallgatók vé- zös ügyek. Képviseletük, sileményét. a közössségek ál- kerük mindannyiónkon m ú tal megfogalmazott véle- lik, ezért számítok mindenki alkotó, segítő m u n k á j á r a . ményt. Az éredekvédelmi m u n k a ú j formáit a hallga0 Köszönjük a beszélgetók is keresik (BTK hallga.- tést, sok sikert a további tói képviseleti rendszer pél- munkához! G. K. dául), ez a KISZ célja is,

Toborzó

ezt az illúziót m á r föl kellett- . s z á m o l n u n k . , . . A hetvenes évpk fiatalsága ebben a megmásilhátatlannak tiinő folyamatban nőtt fel. most pedig számot kell vetnünk azzal, hogy az enyhülés megtorpant, hogv az nem önműködő» nem természetes. L á t n u n k , kell. hogy a gazdasági helyzet romlása erős összefüggésben van a fegyverkezés fokozódásával, és azt is: nem beszélhetünk egységes békemozgalomról. Még a katonai tömbök é r d e k s z f é r á jában is különböző nézetek csapnak össze a béke kérdésében. Bárd P. A n d r á s fölhívta a figyelmet arra, hogv soha ilyen jó lehetőséget nem kapott a pluralizmus, m i n t a békemozgalomban. ugyanakkor tudni kell azt is hogy a n e m hivatalos békeszervezetekhez vonzódó fiatalok nagy része oh an értelmes cselekvés! lehetőséget keres, amit nem kapott meg az iskolában, a KISZ-ben. Ez a jelenség — hangsúlyozta az előadó — bizonyos mértékig az ifjúsági szervezet tevékenységének általános kritikája is.

A Szegedi Egyetemi Színpad október 3-án 19 órakor társulati toborzót tart a JATE KISZ-klubban (Toldi u. 8.)

A színpad vezetői kérik mindazokat, akik az együttes munkájában szívesen részt vennének, jelentkezzenek az itt megjelölt helyen és időben! Azokat is várják, akik. dramaturg-, rendező-, színész-, díszlet és jelmezlervezéshez. technikai munkához kedvet és tehetséget éreznek magukban!

r

Ujszegedi filmklub

A J A T E Móra Kollégiumának szervezésében hintklub indu] Újszegeden. a Csongrád megvei Tanács Oktatási és Továbbképzési Kozpor.Viában. október 3-tól, A hétfő esti 20 órakor kezdődő vetítéseken bemutatlak A r t A tábort meglátogatták a h u r Penn. Román Polanski. Francoise karok dskánhelyettesei is, Franko Zeffirelli T r u f f a u ' Alain Resnais. Taakik aktuális kari felada- gé Danielsson és Jiri Mentokról t a r t o t t a k tájékozta- zel filmjeit. A f i l m k l u b iránt tót. Az utolsó napon Bedó érdeklődők a Móra kollégibérletet Iván illetve Lengyel Mik- umban válthatnak lós. a Magyar Rádió mun- í felnőttek r e z é r e 89 Ft. diákoknak 45 Ft). katársai időszerű külpoliti. kai és katonaoolitikai kérdésekről t a r t o t t a k nagv érdeklődéssel kísért tájékoztatót. A négv napos progr a m o t a KISZ KB Agitációs és P r o p a g a n d a Osztályának m u n k a t á r s a i által A Szegedi N -nzeti Szín. vezetett módszertani játé- ház férfi statisztákat keres kok zárták. Remélhetőleg a előadásaihoz. Azok az egvetábor működésére fordított temista fiúk. akik vállalnák ezt a munkát szeptember anyagi befektetés a szellemi 27-től jelentkezhetnek 14—16 bevételek rovatában meg fog óra között a Zenés Színház térülni. Deák Ferenc utcai b e j á r a t á nál. D. I.

Felhívás


Népköztársasági ösztöndíjasok!

Vendégünk volt: Szőkefalvi-Nagy Béla Sorozatunk igen rangos vendéget köszönthet: a hetvenéves Szőkefalvi-Nagy Béla kétszeres Kossuthés Állami díjas akadémikust, aki ,a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának egyetemi tanára, az Akadémia elnökségi tagja, az Akadémia Matematika Bizottságának és a Szegedi Akadémia Bizottságnak az elnöke, a Hazafias N é p f r o n t Csongrád megyei Bizottságán a k alelnöke, s talán ő m a g a is nehezen tudná öszszeszámolni, hány bel- és külföldi tudományos, társadalmi szervezet, intézmény m u n k á j á n a k részese, aktív vagy tiszteletbeli tagja. 1913 július 29-én született Kolozsvárott. 1929-ber. költözött szüleivel Szegedre. Édesa p j a kiváló tudós m a t e m a tikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos A k a d é m i a tagja, édesanyja m a t e matika—fizika—természetrajz-szakos tanárnő. Szegeden végezte egyetemi t a n u l m á n y a i t 1931—1936 között, m a j d 1939-től a t a n á r képző főiskola, 1948-tól pedig a tudományegyetem rendes tanára. — Professzor úr! Menynyiben volt meghatározó pályaválasztásában az otthoni légkör? — A családi környezet és természetesen az átörökítés az én esetemben is igen erősen hatott. Például az életvitel, valamint morális tényezők. Valójában elég későn döntöttem el, hogy a m a t e m a t i k á t választom az egyetemen. a fizikával együtt. Minden érdekelt — ugyanúgy, m i n t ma —, úgyhogy lehettem volna más tudományág művelője is — t a n á r a i m állítása szerint. Az, hogy tudományos pályára megyek, ez . b e n n e . vplt a családban. — Vajon édesapja san irányitotta-e a tika felé?

tudatomatema-

— Semmi kényszer vagy hatarozott irányítás nem voit szüleim részéről, de t e r m é szetesen mikor — s a j á t v á lasztásomból — az egyetem matematika—fizika szakára jelentkeztem, édesapám ennek nagyon örült.

— Hogyan indult nyos pályafutása?

tudomá- élet területein kimagasló eredményeket. Meg többen —• Az első cikkem egy vannak, akik a fiatalság netanításában, a külföldi fizikai folyóiratban velésében, j e l e i t meg német nyelven. hétköznapok alapvetően fondolgoznak Egyetemi hallgató koromban tos m u n k á j á b a n Mindezen volt írtam tiszta m a t e m a t i k a sikerrel. örömmel jellegű dolgozatokat is, bár t a n í t v á n y a i m r a Születésnapom fizikai h á t t e r ü k ezeknek is gondolok. az egyik első volt, mint ahogy ez k u t a t á - alkalmával saimban azóta is lényeges. köszöntést éppen egy 40 éve t a n í t v á n y o m m á vált, jelenleg Matematikából p Munkácson élő tanárnőtől doktorátust, m a j d 26 éves k a p t a m . Úgy vélem ez is koromban a szegedi l a n a r - egyik jele annak, hogy tanítványaim általában értékelték m u n k á m a t , és ragaszkodnak volt tanárukhoz. — önt szigorú vizsgáztatónak ismerik, sokan félnek is a számonkéréstől. Mi az alapja ennek a szigorúságnak? — A m a t e m a t i k a — természeténél fogva — szigorú gondolkodásmódot, logikát feltételez. Ebből következik, hogy felületesen elsajátított tudás nem lehet valódi m a t e matikai, és ezért az egyetemi tanítás i o l y a m a t á b a n éppúgy, m i n t a számonkérő részben a logikus gondolkodásmódra elsőrendű h a n g súlyt kell helyezni. T e r m é szetesen a felkészülés szorg a l m a t és fegyelmezett m u n kát is kíván a hallgatóktól. (G. Fábri Zsuzsa felvétele) A vizsga erkölcsi próbatétel is. amely szintén alapvető lehet az oktatásban részveképző főiskola m a t e m a t i k a vők nemzedékeinek sikeres t a n á r a lettem. 1948 óta va- m u n k á j á b a n . Hogy az egyik gyok a Természettudományi szigorlat épp a m a t e m a t i k á K a r rendes tanára. nak általam előadott és vizs— Hogyan hanoolja össze gáztatott részeibe esik hartudományos és oktatói mun- mad-illetve negyedévben, az bizonyos mértékben véletkáját? len. — Itt is édesapámmal (—) Nem logikusan gondolkell kezdenem. Őbenne a t u r hallgatót veszélyes dományos k u t a t á s és oktatói kodó m u n k a teljes h a r m ó n i á b a n kiengednünk áz egyetemről, olvadt össze. Ezt szerettem hiszen később tanítványai is volna — s talán részben ilyen gondolkodásmódot fogs ennek sikerült is — m a g a m is nak elsajátítani, negatív szakmai, követni. Én a két tevékeny- nemcsak séget ugyanazon hivatás két h a n e m erkölcsi kihatásai is lehetnek a jövő nemzedéaspektusának érzem. Egyik keikre. sem szoríthat .ja h á t t é r b e a «—! .""',• ->* másikat — ezt mindenkitől — A szileitöl.tanult, fnajd m e g k í v á n a n d ó szempontnak saját gyermekeivel szem balt tarlom. is alkalmazott értelmiségivé tudja az — Van-e tanítványai kö- nevelést mennyiben hallgatók esetében zött olyan, akir? különös egyetemi is alkalmazni? szeretettel emlekezik? — Az előbbi kérdésből — 1939 óta a főiskolán il- talán az derülhetne ki, hogy letve az egyetemen sok ezer fok olyan hallgatóval keil tanítványom volt. Köztük találkoznunk, aki n e m jól számosan érték el hivatásuk, dolgozik. Ezért a mondatot a k á r a tanítás, a k á r a tudo- ki kell egészítenem azzal, mányos m u n k a vagy a köz- hogy a főiskolai és egyetemi

hallgatók között a törekvő, bizonyos esetekben kiemelkedően tehetséges, de általában becsületes m u n k á t végző fiatalok v a n n a k többségben. Magatartásukkal általában meg lehettünk és lehetünk elégedve, a m ú l t b a n és a jelenben e g y a r á n t A fiatalokat az egyetemi órákon, vizsgákon, évfolyarnös3zejöveteleken ismerem meg és r> *.§; 1 t a r t á s u k a t á l i alá'oan dicsérni tudom. Ez a jó légkör kollégáim tapasztalataival is egyezik. Talán lehel mondani, hogy a Bolyai Intézet oktatói és hallgatói egy nagy családot alkotnak, ahol megvan a természetes és szükséges szerepe a közvetlenségnek, az irányításnak, szükség esetén a szigorúságnak is. Ez mind része nevelő m u n k á n k n a k . — Milyen munkák foglalkoztatják jelenleg professzor urat? — Ebben a félévben van egy k u r z u s t befejező előadássorozatom funkcionálanalízis tárgykörben, folytatom a „funkcionálanalízis'' tárgykörben régóta vezetett szemináriumot, részt veszek az intézetben kiadott m a t e m a tikai folyóiratok szerkesztésében, előkészítem egy m a t e matikai könyvem ú j k i a d á sát, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia elnökségi t a g j a ként. az Akadémia M a t e m a tikai Bizottság és a Szegedi Akadémia Bizottság elnökeként tovább dolgozom. Általában a hazai tudományos és társadalmi tevékenységemről most tovább ne is beszéljek.

,4 művelődési miniszter tanulmányi eredményeik alapján a következő hallgatóknak adományozott tanulmányi ösztöndijat e tanévre: József Attila Tudományegyetem: Molnár Katalin, Roboz István, K a l m á r Melinda, Lázár István, Ruga Ilona. Zsélyi Ferenc, Révész László, F a r k a s Csaba, Szabó Géza (Bölcsészettudományi kar); K a r c u b Edit, Blutman László, Hodászi Zoltán, Vass Gellért, Munz Károly, Cserháti Ágota, Nánási László, Balogh Csaba, Sarkadi Erika, Nagy Éva Zsuzsanna. Meskó Mária, F a r k a s István (Jogtudományi kar); Tóth Katalin, Sípos Imre, Varga József, Németh Zoltán, P a p p Lajos, Stefanik Klára. Németh Ilona. Fekete Piroska. Molnár Anna, Técsi László, Török Zoltán, Zsedényi Magdolna. Mogyorósi Péter, Tóth Erzsébet, Végh Ferenc, H a j n a l Péter, Szabó László, Tossenberger József, K u r u s a Árpád, J e k ő József, Toczki János, Csányi Zoltán, Vágvölgyi Sándor, Szelei József, Szemes Gábor. Fülöp László, Gábriel Róbert. Petrovics György, Sípos Pál. Lencsés Gyula és Kiss Zoltán (Természettudományi kar). Szegedi Orvostudományi Egyetem: Pávó Imre. Győrök Gyöngyi. Gyöngyösi Marian, Szendrényi Vilmos. Bábiczky Ágnes, Márton János, Bódi Piroska, Szabó László. Molnár Katalin. Pesti Anna és Dulka Tibor ötödéveseknek, valamint Lupkovics Géza, Lázár György, Oláh Judit, T r a u b Eszter. Haraszti Gábor, Horváth Réka, Szabó János, D r a gon Károly, László Ferenc, Herke Paula, Kisza Judit, Kiss József negyedéveseknek, Nagy Zoltán és Hídvégi Erzsébet harmadéves hallgatóknak (Altalános Orvostudományi kar). A Gyógyszerésztudományi karon Molnár Béla és Kocsis Melinda harmadéveseknek. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola hallgatói közül Bajnóczy Sándor, Fehér Erika, Máté Zsuzsanna, Gulyás Gabriella, Nagy Ildikó, Gyurcsi Ildikó. Nagy Beatrix, N á das Ildikó, Nagy Magdolna, Orosz líva Andrea, Kozma Piroska, Sándor Zsuzsanna, Kereki Ágnes és Radvánszki Erüía negyedévesek, v a l a m i n t Filip Márta. Nagy M a r i a n na, Gulyás Erika, Fazekas Csaba, Takács Klára és Oszadszky Anikó harmadévesek részesülnek Népköztársasági ösztöndíjban. ,

Az ESZR. R-40-es helyet cserélt

A JATE Kalmár László építettségű. azaz később — Kibernetikai Laboratórium amennyiben pénz lesz rá — az ország jelentős területé- a központi egység és a penek számítástechnikai köz- rifériák (a gép és a „külvipontja. A szegedi felsőokta- lág kapcsolatát bonyolító tási intézmények és vállala- eszközök) bővíthetők. tokon kívül a kecskeméti Tavaly az összes felhasz— Milyen egészségi állapot- GAMF és a hódmezővásár- nált gépidőnek körülbelül ban dolgozik professzor úr? helyi Állatorvosi Főiskola is 30° o-át oktatási célú, körülezt a rendszert használja. belül 45° n-át egyetemi k u — Nem panaszkodom. tatási, adatfeldolgozási, köBúcsúzóul elém tette Ezen a nyáron a Kiberne- rülbelül 25" -át szerződéses 0 Szőkefalvi professzor az Acta tikai Laboratórium számítótöltötScientiarum M a t h e m a t i c a r u m gépét modernebK-e. nagyobb m u n k á k p r o g r a m j a i című folyóirat l e g ú j a b b kö- kapacitásúra cserélték, erről ték ki. A szerződéses munkából tetét. Ennek a nemzetközileg számolt be lapunknak dr. Hunagyra becsült f o l y a t a t n a k rrya Péter a laboratórium ve- befolyó összeg-— at m ű k p szerkesztését 'nemrég vette ál zetője. Az ESZR '(Egységes désl költségek nagy&bb f é Leindler László professzor Számítógép rendszer — a szét fedezi! miwt a költség(Ez természetesen Szőkefalvi-Nagy Béla pro- KGST számítástechnikai vetés. fesszortól. aki a m u n k á t 1947 együttműködésének része) nem igaz. ha a dolgozók f i veszóta vezette. Ebben a» kötet- R—40-es gép helyébe egy zetését is figyelembe munben a világ minden részéből ESZR R—55-ös került, s a szük) A szerződéses előírások 59 tudós matematikai dolgo- nyári tesztelések próbaüze- kákra vonatkozó egyetem dolgozói .százatával tiszteleg a hetven- m e k " után a tanév elején az éves professzor — reméljük, m u n k á b a is áll. A laborató- mára n e m n y ú j t a n a k olyan még sokáig folytatott — rium korábbi gépének külön- kedvező lehetőségekét, mint munkássága e l ő t t böző egységei Pécsre illetve az esetleges munkahelyi gazmunkaközösségek, Budapestre, o n n a n a lecse- dasági az intézmény BALOGH T A M Á S rélt részek ismét máshova ugyanakkor kerültek. Igv egy nagy gép számára ez a rend-rzer a jöGazdasági megvásárlásával több helyen vedelmezőbb. alakulása az igényeknek megfelelően — munkaközösségek a korábbinál nagyobb t e l j e - elvileg nálunk is megvan a elsődleges sítményűt állítanak m u n k á - lehetőség, lévén ba. Szeaeden e*t " ' - b o r b a n az intézményi érdek. A számítógép adta lehetőaz oktatási célok tették inegédokolttá. A hallgatók által ségeket széles körben amit ifjúsági k u l t ú r á n a k le- igénybe vehető g é n i d ő — b á r szen különböző kutatásoknál het tekinteni. hagyomátalán nem volt mindig elég kihasználják. A — kevésbé volt égető srond. nyosnak számító fizikai-kéKinek a szemével alkalmazásoannál inkább a használható miai-biológiai látta a tévénéző a SZIN fil- kapacitás. kon kívül például a nyelvém e t ? A kérdés korántsem szet, az irodalom, a pedagóannyira anropomorf, m i n t á z A régi gép dialógus üzemű gia, is épít a számítástudoelső pillantásra tűnik. A té- használatának lehetőségei mányra. vések a SZOTE elektroni- messze e l m a r a d t a k a szükA további terjedésnek fő k u s képrögzítésre alkalmas ségestől, s a rendszer telí- akadálya, hogy a kutatók eszközeit k a p t á k kölcsön a tettsége miatt bővítésre nem nem ismerik a lehetőségeket, forgatáshoz. Ezt több okból volt mód. Az R—55-ös beál- illetve nem értenek a számíis előremutató kísérletnek lításával várhatóan napi tástechnikához, hiszen erre lehet tekinteni. Például a tö- 12—14 órás dialógus üzemű nincsenek felké^ítve-kikémegkommunikáció társadal- működést t u d n a k biztosítani. pezve. A Kibernetikai Labomasítása ügyében. Talán va- A géphezfordulási lehetősé- ratórium dolgozói érthető lamit oldani lehetne a ..ke- get biztosító terminálok (író- módon nem szakoso.Hha'nak vesen csinálják-sokan nézik", gép és megjelenítő képernyő m u n k á j u k t ó l távol erő t e r ü a nyilvánosságot, demokráci- a géopel folytatandó p á r b e - letekre. a megoldás talán az át nem túl szerencsésen be- szédhez szükséges berende- lenne, ha — ahogv ez néfolyásoló egyenlőtlenségen. zésekkel) száma és a kaoaci- mely tanszéken taoacztathaió Azután a szegedi felsőokta- tás fokozatosan n ö v e k " i k . — a kutatócsoportok alkaltás és a SZIN kapcsolatát Az R—55-ös jelenlegi álla- maznának számítástechnikai érintően. J ó lenne, ha a z potában nem maximális ki- végzettségű munkatársakat. egyetemisták és főiskolások értelmes feladatot találnának a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában — maguknak. nos docensek,' a S70TE Végezetül remélem, hogy Gyógyszerészi Vegytani Inaz alkalmazott technika a r r a tézetének kutatói hét elői.s lehetőséget teremt, a kéadással vettek részt a Tosőbbiekben baráti társasákióban megrendezett Hetegok, ifjúsági közösségek — rociklusos Vegyületek 9. m a g u k n a k levetítve — vitatKonferenciáján. A Szegedi Orvostudomá- Nemzetközi kozhatnak a fenti dolgok f e kutatóinak oktatói, dr, A 35 ország lett. Én mindenesetre szíve- nyi Egyetem részvételével megrendezett Bernáth Gábor tanszékvezesen vennék részt ilyen bető egyetemi tanár, dr. Si- konferencia elnöki teendőit szélgetésekben. mon L a j o s és dr. Szabó J á - Bernáth professzor látta el. ESZIK ZOLTÁN

Példázat a nagykorúságról A Szegcdi Körzeti Stúdió augusztus 30-án adásba került f i l m j e több szempontból is folytatást igénylő vállalkozás. Elsőként a tartalomról :

szabadabb élet érzése. Nem irigyeltem azt a tizennyolc éves l á n y t aki az a n y u k á jával érkezett a SZlN-re. de az a n y u k á t sem irigylem. Sugallt és kimondott előítéle„Vagány hely teivel csak fokozza lányában nagy sztori" a vágyakozást a szélsőséges — m á r m i n t Szeged és a tiltott gyümölcs iránt. Szegedi Ifjúsági napok egy miskolci téglagyári gépszere- Szélsőségek lő s r á c véleménye szerint. pedig vannak Neki igazán elhihetjük, m á r több alkalommal j á r t itt és — de mindig voltak ls és mindenhová elmegy. ahol nem csupán a fiatalok öltözzenétszerető fiatalokkal ta- ködésében, hanem iskoláztalálkozhat. Kiss Róbert pász- tásukban és családi, egzisztázó k a m e r á j a előtt kirajzo- tenciális helyzetükben is. Az lódó baráti társaság egybe- ifjúsági mozgalom nagykohangzóan állítja, hogy itt rúságát m u t a t j a , hogy az ölszó sincs balhéról és nagyon tözködési stílusok helyett az jó dolog, a m i k o r a z e m b e r emberre, belső tartalmaira, végigteríti a hálózsák iát a értékeire figyel. Ebből a néStefánia füvén, a fejét neki- zőpontból figyelve kiderül: támasztja a fának vagy egy hogy nem is olyan vad az lány combiának — és elme- „ ú j hullám": hogy é'vezhető rül a zenében. az Ü j Skorpió vagy Prognózis együttes zenéje; a noszEz a pár n a o a költekezés talgia, a folklór, a politikai ideje. Egymáshoz nagyon dal és a country nem egyhasonlító és egymástól na- mást kizáró zenei irányzat. gyon különböző fiatalok- taA SZÍN '83 cimű film arlálkozhatnak. T á j a t , kultúrát, ra mutatott példát, hogy a gondolkodásmódot ismerhet- fiatalokat olyanoknak kell nem nek meg, miközben s a j á t látni — amilyenek és kulturáiukat egyéniségüket megalapozatlan vágvak szesűríta l a k í t j á k . Ehhez nagyon fon- rint „szűrt, tisztított A párbeszéd. tos elem a r o m a n t i k a és a ménynek".

kommunikáció személyek és kultúrák között tartósabb nevelőhatást biztosít b á r m i féle tiltásnál. Az objektivihosszúhajút legszívesebben zió lenne az i f j ú s á g művelődését a R a j k ó Zenekarral vagy a Győri Balettel azonosítani.) A nemzedékek k o r rekt együttélésére. A film távoltaríotta magát attól a '— magas hivatalokban is hangot kapott — állokálpatrióta nézettől, mely minden — a városba érkezett — hosszúhajút legszívesebben a rács mögött látott volna.

Fesztivál - ok(?) Nem derült fény azonban egy olvan ellentmondásra, mely évek óta felelős művelődéspolitikai döntésre vár. Ma m á r t a r t h a t a t l a n az a nézet, melv szerint az ideérkező fiatalok „nem juthatnak színházhoz", illetve, hogv a Dóm téren „kapjanak jó színházat". Nem lehet az a cél, hogv ..jól viselkedjenek" az előadás alatt. A valódi színházi élményhez a r r a van szükség, hogy „önmagukkal" találkozzanak a színpadon s ma létezik olyan művészi textúra, program, amely méltó a helyhez és biztosan betölti a nézőteret.

mm

14SZEGEDI EGYETEM j


Előszó

M á r zsenge g y e r m e k k o r b a n a fekete lobogó m a g a s a n lobog fölötte, m i n t egy szétnyomódott pacsirta: pedig még jó g a t y á b a n futkosni, porozni, vizelni a tóba, de megáll n é h a : a homok oly bársonyos-hűs az emelkedő m é l y ú t o n : szarvasok j ö n n e k ? idegen lányok? gy'fmölcspatak? mi ez az édes?: pedig csak a n a p süt, akácok szagolják a gyönge gyerekbőrt, r p h a j o l n a k , á r n y é k o t adnak és tanácsot: m e n j tovább!: továbbmegy, az öreg cseresznyéhez, a domb urához, odahúzódnak a törékeny szőlők is: onnan szűk a völgy, nagy a világ, m á s : dombok, erdők, cseréptetők, vízzöld, fátyolzöld, közöld, mohazöld: festve, vágva, összeszórva, egy rejtvény, amit most meg kell f e j t e n i : és minden m e h e t ! : de m e r r e i n d u l j ? : a h á n y ága az öregnek, a n n y i felé mutat, és mindegyiken jó ülni: találsz sebet és gyantát, madárpiszkot, hangyát-pókot kéreg-úton. üres fészket, törött ágat, rozsdás szöget, kukacos cseresznyét, és m i n d e n cseresznye m á s : zászlóbíbor, éj véres, lakkos-fényes, szagos s z á j p u h a , langyosédes, h ű v ö s f a n y a r , féltenivaló-kerekded, m a d á r c s í p t e - f é l d a r a b : m e r r e indult?, az öreg m i n d e n t látott, m u t a t j a a kiszáradt tó bokros medrét, m u t a t j a a félig kopasz hegyet, m u t a t j a a sovány falut, m u t a t j a az elk a n y a r o d ó utat, a görbehátú borospincéket, a homályos szomszéd erdőt-mégse megy sehová: innen l á t j a a legtöbb e t ? : de hát akkor ő se indul, minek m e n j e n ? : csimpaszkodik ágról-ágra. fészkelődik, lábat lóbál, szíve dobog: a völgyben selymek, a pincében a r a n y a k , az erdőben beszélő lovak, de ő még a szemközti dombot se mászta meg, a pincét is távolról szagolja, az erdőbe fél belépni: ha nagy lesz, művész lesz.

Szabadság, szerelem — A t a n á r n ő n e m húzott alá egy ékezethibát, két vesszőhibát, egy j-t, az a n n y i m i n t : 4 hiba, az annyi m i n t : legalább 4-es, n e m pediglen 5-ös ugyebár, akkor viszont kiviszem neki é s megmutatom, legalább közelről látom a nedveskék szemét, a hegyes, fölálló mellét, és még r á m is fog mosolyogni — gondolta a fiú, és kivette és m e g m u tatta. A t a n á r n ő kitátotta nedveskék szemét és bekapta a fiút. Megcsóválta kontyos f e j é t és aláhúzta a k i m u t a t o t t hibákat, a jegyet pediglen leszállította. A legközelebbi dolgozatnál m á r nedvesen vigyorgott, a m i k o r a fiú kivitte és m e g m u t a t t a : k i t á t o t t a nedveskék h a n g j á t és körbenyalta a z ü d e fiút, aki a n e d v e k és mellek h a t á s á r a látványos előmenetelt tanúsított a m a g y a r irodalom és nyelv terén, sőt a z oro6z nyelv terén is, ahol a t a n á r n ő t s a j á t g y á r t m á n y ú szavakkal lepte meg, ha n e m jutott eszébe egy-egy megunt, rosszhangzású szótári alak. Közben azonban egy sor patyolattiszta p a r t i z á n - és háborúsregény uszályába került, harcolni ó h a j t o t t az eszméért, t e h á t beszerzett egy bőrleninsapkát, haldokló partiz á n t megörökítő m o z g a l m a s rajzzal indult a nemzetközi gyermekrajz-versenyen, városi vezetők szül. és n é v n a p j á r a virágot vitt n é h á n y a d m a g á v a l pirosnyakkendősen az ált. i s k ig.-ja nevében. A r e j t e l m e s bőrhuzatosok fölnyíltak, kávégőzök szállt a k a magosban, a z üzenet kikeringett a szájukból, h a m i s k a n a l a k harangoztak, félrenézők visszanéztek, nyakkendőt megigazíttattak, izzadság gyűlt meg. kesernyés nyál gyűlt meg. köpni kell, s egy vezetőnek elfelejtette fölsegíteni a k a b á t j á t , s szó esett: — Még tapasztalatlan a f i ú ! I n n e n s z á m í t j a az eszme trónfosztását, ami persze m o s t m é g o d é b b van, m e r t ezt most „holnap játssza". t

Süss fel nap! \ 60-as é v e k b e n fölvirágzó üdültetési program keretéb e n ü d ü l t a család a m a g y a r hegyekben. Reggel fölkeltek, reggeliztek, délben megtértek, ebédeltek, este megpihentek, vacsoráztak. Mérhették m a g u k a t a n a p b á r m e l y szakaszában, a tolósúlyt egyre távolabb tolták, s régen n e m így volt, ez, n e m bizony. Levest kaptak, sült húsokat, tortákat, befőttet, király Se élt így. Uszoda is működött, b á r úszni nem úsztak, ink á b b a természetet j á r t á k , b á r szó n e m esett, csak a s ü r gős tennivalókról (talán vesznek egy tv-t!). A tervek és a hangyák ellepték a f ű r e terített pokrócot. Maguk elé néztek, az ebédre, vagy a vacsorára gondoltak: v a j o n milyen torta lesz? m e g i n t m i g n o n ? és a mócsing? És a méredzkedés!: minden d e k á n a k ö r ü l n e k ! A gyerekek előnyben, könnyen híznak, hadd hízzanak! Egyre kevesebbet beszélnek, a z étkezések előtt fél órával ott állnak a szárnyas a j t ó k előtt, étkezések u t á n gyorsan ledőlnek, k i h a s z n á l j á k a fogódzókat, d e jaj. m á r a csapból is idő folyik. Szürke, nedves ég alatt készül a k é p : két gyerek, két felnőtt. A h a j a k kínosan rövidre vágva, p ü f f e d t ballonkabátok, zárt, mosolytalan szájak, tölcsérszemek, az a n y j a h á t a mögött több k ü r e t fájdalomcsillapítás nélkül, az apa h á t a mögött kihúzott fogak, idegmunka, egyoldalúság és fiatalkort mezőgazdasági munkától meggördült hát, és minden arcon, a gyerekekén is, súlyos, k e m é n y f e k e t e árkok, lapályok, l y u k a k : kevés volt a fény.

A túlpart mindig szebb T u t a j t ácsoltak a langyos, piszkos, békanyálas, békás tó p a r t j á n , illetve kukoricas z á r a k a t kötöztek össze m a d zaggal egy állandósult pocsolyában. gumicsizmásán, rovidnadrágosan, reménnyel telve. Akármennyi szárat kötöztek össze, elsüllyedt a kupac, ha ráléptek. A k k o r úsztak egyet, vagyis négykézláb mászkáltak a s á r b a n ,

1

orrukon vették a levegőt, lapátnyi békák jöttek, orrukon vették a levegőt, kitátották a szájukat. A k k o r hazamentek, a csizmák beáztak, a nagyapa mérges lett, káromkodott, fölfordította a csizmákat száradni, megették a vacsor á t , lefeküdtek aludni: a nagyanya horkolt.

4 SZEGEDI EGYETEM j

Nagy

Imre:

Kutyabajok

Nagy Imre: ez a név több mint negyedszázada bonyolult r e f l e x i ó k a t indít el az emberekbon. Remélhetőleg — n e m politikai p á l y a f u t á s a okán — az irodalomértők is jegyezni f o g j á k ezt a nevet, feltéve persze, ha t u l a j donosa n e m választ magának más, nem ilyen véglegesen elhasznált nevet. Nagy I m r e szövegeivel m á r többször találkozhatott az olvasó, s gyanítom, sohasem m a r a d t szenvtelen befogadó, hiszen (föl) izgató, néha izgalmas, de mi nden képp vélemti iyformálásra készítő írásokat közöltünk ezeken a hasábokon. Faulkner írja egyhelyütt: „Mindanynyiah k u d a r c o t vallottunk abban, hogy a tökéletességről szőtt álmunkhoz méltót alkossunk. Én ezért a lehetetlen megvalósításának ragyogó k u darcai a l a p j á n rangsorolom m a g u n k a t . " Csatlakozzunk m i is ehhez a megközelítési módhoz! Nagy I m r e olyan totalitás-igénnyel veti magát a prózaírás s ű r ű j é b e , hogy ez a kísérlet m á r eleve tiszteletet parancs«!. Ez az igény az Előszóban még csak a megfordított pólusok szintjén jeletkezik; „akácok szagolják a gyönge g y e r e k b ő r t . . . , de A túlpart mindig szebb című írásában m á r a kikísérletezett nyelv tömör e b b m e g f o g a l m a z á s r a ad lehetőséget: „Akkor úsztak egyet, vagyis négykézláb másztak a s á r b a n , orrukon vették a levegőt, lapátnyi békák jöttek, orrukon vették a levegőt, kitátották a s z á j u k a t . "

Ez a nyelv — mely a többvágányú gondolkozást tükrözi — t u l a j d o n képpen a lehetőségek nyelve. Ilyen módon a választási kötelezettségek belső konfliktusairól primer jelleggel ad hírt: „merre indulj?" Valóban: egy jól m e g t a n u l t és viszontag mértéktartóan kezelt nyelv több-e az i n d u l á s n á l vagy csiak azonos azzal? A m á r idézett A t ú l p a r t mindig szebb „ironizáló indentitása"' i n kább az elsőről győz meg. Vagy nézzük a Padlásfénykép című opust! Az író csak ö n m a g á r a figyel, de ezt olyan szavahihető precizitással végzi, mintha tűhegyre s z ú r n á és gyűjteményében rendezi getné dolgait. Líra jégszekrényben. Nagy I m r e h a g y j a " kihűlni a lehetőséget: n e m lesz szentimentális, sem romantikus, „tudományos" eltávolodása biztosíték arra, hogy elhiggyük. amit mond. Máskor éppen az é r zelmesség régióiból indít — Ha elidőz a szelíd őz — és ezt f a c s a r j a — ezen esetben túlkarikírozott — grimasszá. Itt úgy ír, m i n t h a kicserélné tekintetét egy gyermekével.

ugyanakkor az írástudó idegrendszere érzékeli a fölelevenített múltat. Sajnos erőltetett lesz kissé a f a n y a r játék. Jobbat „ m a j d legközelebb!" Erre szolgál az éjjeliszekrény apropójából kikanyarított történet. Ki nem zárta be magát gyerekkorában egy szekrénybe, amúgy kísérletként? D e ki l á t j a meg később — ha egyáltalán emlékezik —, hogy ez a szabadság felé való döntő lépés volt? A szabadság bizonyos mértékig bátorság is. A nyelv hajlékonyságában (hajlataiban?) bízva nagy kalandozásba kezd Nagy, egészen a képzavar h a t á r á ig merészkedik, izgalmas a n : „A pillanat részegen fölnyerített és vértáblákat lökdösött a homlokbányába." Tipikus Nagy-novella a Szabadság, szerelem cím ű. A „hős" éppen nem hős. Történik vele valami, amihez semmi köze nincs, és ez végül megindokolhatatlan. Aztán — mi m á s t tehetne? — összegez: kibomlik a történet függelékrendszere: szagok (pardon, tanár ú r : bűzök), hirtelen jelentőssé váló mozdulatok hibák. végül egy utolsó gondolat, ami m á r másfelé mutat, a szerzőre, az olvasóra, egy ú j a b b „történet" felé. Hasonló felépítésű a Merengőhöz című írás is. Szikár, talán túlontúl száraz fölsorolás a novella, néhány megjegyzéssel, a „kívülálló" tárgyilagosságával. Hangvételében azonos ezzel a Süss fel Nap! Alcíme lehetne ez: egy fénykép alá. Talán igaz a megállapítás: Nagy I m r e szövegeire leginkább a fény képszerűség jellemző. Ezekben az írásokban Nagy a m a t ő r gyermekkora egy profi megfigyelő lencséje elé került. El kell még mondanom, hogy Nagy I m r e Kutya bajok című írásműve — alcím e : Hosszú írás hosszú szünetekkel — még korántsem készült el. Ezek a rövid szövegek nem is felelhetnek az egészért, annál is inkább, m e r t az ..egész" még n e m jött létre. A szerző szándéka szerint nemcsak a gyermekkor, h a n e m a máig vezető út minden lépését szeretné — levegővételnyi szünetekkel — a papiron megismételni. Nagy I m r e itt nem közölt írásaiban sokszor túlteng az erotika, néha áporodottá válik a beszélyek levegője, olykor nem elég körültekintően egypólusúvá lesznek a szövegek. Máskor túl sok kérdőjelet görget az Írásba, és azokat n e m t u d j a megválaszolni... Mindezek figyelembevételével mondom — a tévedés lehetőségét természetesen f ö n n t a r t v a — : ritka tehetsége prózánknak, Nagy Imre. Ha Esterházy nyelvi bölcsőjéből kinő, értéke lehet a magyar irodalomnak DLUSZTUS IMRE

A merengőhöz A p j a időnként elverte a nadrágszíjjal. Ilyenkor b e b ú j t az asztal alá, a verés u t á n pedig a szekrénybe zárkózott (hegyesen állapították meg t e h á t később, hogy introvertált típus). A p j a az ország r e n d j é t őrizte egy bizonyos elvontabb szinten (tehát n e m az utcán). A verés okai: törés, zúzás, késés, a nővér b á n t a l m a zása. A nővér b á n t a l m a z á s á n a k okai: az a p a erőszakossága, hangereje, szóhasználata, hiSztérikussága, az iskola packázásai, a környezeti nyomás, rossz idő, nagy meleg, éhség, szomjúság, becsvágy, j á t é k — és mozgáshiány, önm a g á é r t való f á j d a l o m . Máskor az a p j a nyalizott neki, gügyögött, birkózott vele, nyálaskodott: egyszer á l m á b a n a fiú h a s b a r ú g t a a p ját, innen s z á m í t j a az elkülönözés véglegesedését. Viszont az apa m a j d n e m becsületes volt, szorgalmas, nemdohányzó, bornemisza, viszont igyekezett megadni m i n d e n t leszármazottainak (tehát szó sincs veszélyeztetettségről). — Miből lesz a felhő? — kérdezte a fiú. — Látod a repülőgép u t á n azt a f e h é r csíkot? Abból. — Minek nézed a felhőket á l l a n d ó a n ? — kérdezte az apja. — Olyan érdekes f o r m á j u k van. Nézd, az ott egy szakállas férfi, az meg egy m a d á r , az meg egy f e k e t e p á r d u c ! — Sose lesz belőled s e m m i ! — m o n d t a az apja, és megcsóválta a f e j é t (tehát fogalma sem volt arról, hogy a felhő jellegzetes projekciós tárgy, tehát mereven elutasította azt a fölfogást, miszerint a művészetből meg lehet élni, tehát igaza volt, de mit ért vele?).

Egy jajgatás, egy roppanás

A szomszédnőnek segített rétest nyújtani, a rétesből nem kapott. Az egyik szomszéd-kamasz lehúzta róla a n a d rágját, és hangosan röhögött a pillanaton. A pillanat r é szegen fölnyerített és v é r t á b l á k a t lökdösött a homlokbónyába. A l á z megállt félúton a teában, izzadtan vicsorított a porcelán a sárga l á m p a pókhálóján. Egy f i a t a l a b b távolabbi szomszéd-gyerek az o r r a előtt szart egy h a t a l m a s a t papír nélkül: a fiú szégyenkezve meghajolt a proletárszármazás (házmesterség) előtt. A lépcsőházban beszélgetve oldalvást pillantott, s m a j d beleverte szempilláit a z óriás imádkozósáskába, aki az üvegen függeszkedett. A fiú nyögött, hátralépett, fölemelte j o b b lábát, a z üvegbe taposott. Máskor m e g félórákat v á r t játszótársára a ház előtt, szégyenkezve eloldalgott, m é g sem tört össze semmit. A szöcskék ugróláb nélkül versenyt másztak a homokozóban, s megtöltötték a d é l u t á n t a n é m a ordítások, a szüntelen beomló lyukak. A szomszédnő lányával e l b ú j t a k a f a r a k á s o k közt. A közelben fociztak a salakos pályán. A lány lehúzta a bugyiját, a fiú m e g h a r a p t a é6 megnyalta f e h é r seggét. A gyomok a p r ó m a g v a i ból a z o r r á b a is jutott, később megtanított repülni egy vadgalambfiókát. K u t y á j a n e m lett szobatiszta, a z ebédlőben több réteg húgyszagot tartott, ezért a garázsba vitték, ahol ugatott a sötétben, és a féregűző orvosságtól egy k u kac-kupacot m u t a t o t t föl. A papagájok m e g megdöglöttek, a macska megszökött. A szomszédnő lánya fölhozta a leckét, leültek a nagyasztalhoz, kekszet ettek. A fiú n e m igen tudta, hova nézzen. Most mi van azzal a seggel? A láz megállt — félúton a teában izzadtan vicsorított a porcelán — a sárga lámpa pókhálóján.

Ha elidőz a szelíd őz Vadászni mentek, s ha m é r vadászni menték, vittets puskát, kutyát, kabátot, csizmát és tarisznyát, s volt töltény, h a j t ó (gyerek, nohabortól és rokonházasságtól hülye i f j ú ) bőven. A fiú a p j á v a l m a r a d t , egy f á n a k dőlt, r e m e gett a lába. Most közelről fogja látni, látnia kell az egész ocsmányságot. Közelről figyelte a p j á t — a nedves, szűk szemeket, a dudorodó rágóizmokat, az előregörbült fejet, testet, a szétvetett lábakat, izzadó m a r k o t a p u s k á n —, d e jól őrizte félelmét és undorát. Nem v á r a t o t t m a g á r a az őz, belépett a színpadra, megállt a díszletfák előtt, a díszlettisztás szélén, 15 m é t e r n y i r e a nézőktől, akik érdeklődéssel és söréttel fogadták a jelenlétét. Nem volt m á r idő és mód a tölténycserére, t e h á t kétszer belelőtt a f é r f i . Az őz fölugrott, megcsavarodott és sírt: az érzékenyebb nézők szeme s a r k á b a n ott csillogott a nemes könny. A f é r f i k i lépett a fák közül, megszemlélte a véres, rángó húst. K é sőbb egy idősebb vadász széles, erős késével kibelezte az állatot, de ezzel m á r n e m törődött a fiú, aki közben r á jött, hogy csak az a p j á t kellett volna figyelnie, m i n t egy igen távoli és igen veszélyes hatalom szülőjét és gyerekét, méghozzá hidegen, megértően és ítélve kellett volna f i gyelnie, ő pedig nagyon is őzül viselkedett, átengedte m a gát a szívfacsarásnak, a nyalókaérzelmeknek, p f ú j ! , ezért aztán jó mélyen eltitkolta a tanulságot. M a j d legközelebb!

Az éjjeliszekrény kacatjai, annyi mi-Iesz-velem tanúi közül egyetlen egy sem az enyém az oldalamnál Hogy így volt, ki t a g a d n á ! A szekrény éjjeli volt, m e r t sötét volt. Kacatok voltak b e n n e (öltönyök, ingek, blúzok), méghozzá molyirtó-szagúak, s a kérdés valóban az volt, hogy MILESZVELEM, s ezeknek a kacatoknak, méghozzá molyirtó-szagúaknak, valóban nem volt hozzá közük, pedig az oldalánál voltak, kétségtelen, de az volt a jó, a nagyon jó, hogy belülről be lehetett zárni a szekrényt, hát szabad volt, ki t a g a d n á ! És ki tagadná, hogy voltak ott könnyek is, fogaknak csikorgatása, miegyéb, de talán lépjenek t o v á b b ! Elképzelte, hogy az Újvilág felé potyázik a h a j ó legsötétebb bugyrában. Elképzelte, hogy a Niagarán csusszan le egy gumilabdában, s őrjöngő miniszoknyás lányok v á r j á k szívszorongva, h a j t é p v e a parton. Elképzelte, hogy bevetik Vietnamban, s ő, m i n t az elit deszantegység belső ismeretlenje, egyszerűen elállítja a a fegyverek szavát.

Elképzelte, hogy egy heti éhezés + szomjazás után — mivel a régimódi, kézi m u n k á v a l készített szekrényt sehogy se t u d t á k szétverni az aggódó szülők — szerényen kilép homályos otthonából, kissé (nem nagyon) l e h a j t o t t fővel, m i n t aki pillantásával n e m a k a r j a megsebezni a lágy, otromba emberi szemeket, beballag a konyhába, iszik egy pohár vizet (hideget), pisil a wc-ben, lehúzza, (nem tépi), kezet mos (nem csinál árvizet), megtörli kezét, n e m szól, nem is néz a döbbent-dülledt szemű szülőkre, ez m á r tudható, visszatér homályos otthonába, magára z á r j a az ajtót, hát szabad ismét, ki t a g a d n á ! Akkor jött az apja, golt, szóra se méltatta.

nyalizott-nyálazott-mézesmadza-

Akkor jött az a n y j a , elnevette magát, s ő m á r kinn is volt a szabad levegőn, ki tagadná, bár némi bűz m a r a d t az o r r á b a n , ki tagadná, s nem kérette magát, együtt nevetett, ki t a g a d n á ! (Áruló lesz?)


,A földet

mög nem

csalom"

A hazatérés lehetőségei A balástyai gyöngyhalász Alig négy évvel a Gazdátlan hajók után ú j antológiával jelentkeznek Szeged azóta felnőtt fiatal költői — először tehát örömünknek kell kifejezést adnunk A hazatérés lehetőségei megjelenése alkalmából. s az ezután következő — elkerülhetetlen — bírálat n e m magának az antológiának. hanem a benne szereplőknek szól, a z ő további fejlődésükre szeretne némi befolyást gyakorolni. Az ú j antológia megjelenésének ténye nemcsak örvendetes, hanem biztató is — azzal a reménynyel kecsegtet, hogy ezután rendszeres lehetőségük lesz a Szegeden felnövekvő költőknek (s íróknak is, ha a k a d n a k majd) a bemutatkozásra. Köszönet j á r érte a városnak, amely amúgy — úgy tűnik — nem sok figyelmet fordít irodalmára — ha csak arra gondolunk, hogy kilenc éve nem volt Szegeden Tiszatáj-est, s a J A T E - k l u b a Szegedről elszármazott íróknak szentelt estéket pincéje legtávolabbi zugába száműzte, hogy az ötvenes évekből itt m a r a d t őskövületeknek oly szívesen megítélt városi és megyei ösztöndíjakról ne is szólj u n k . . . De itt van A hazatérés lehetőségei, s aki a bizonytalan ízlésű borító láttán nem veszti kedvét, hogy a könyvet kinyissa, meglepően sok jó verset olvashat ebben a kiugró teljesítményeket ugyan nélkülöző, de egyenletes színvonalú, jól szerkesztett versgyűjteményben. A Gazdátlan h a j ó k hat költőjével szemben itt négyen szerepelnek: Herbszt Zoltán (aki m á r nem érhette meg az antológia megjelenését)' Hévízi Ottó, Józsa Fábián és Vecser. nyés Imre. (Az előző antológia „Szegeden élő", a mostani szegedi költőket szólaltat meg, látszólag a mostaniak jobban vállalják a szegediséget, valójában azonban a hatokból négyen m a is Szegeden élnek, míg a négyeknek csak egyike — Vecsernyés I m r e — m a r a d t a városban.)

Á b u j a növényzet fojtó kipárolgását csak kis m é r tékben enyhíti a néha felröppenő rövidke fuvallat, az egyébként rezzenéstelen levegőben. Balástya — Öszesaék jó negyedórányi gyalogútra van a falu központjától. Van valami a környék elrendeződésében, ami egyszerre vonzza és teszi szorongóvá a friss szemű látogatót. M i n t h a jóval többet t u d n a ez a t á j , mint amennyit eddig alkalma volt bevallani. Az útról nézve — a hoszszú b e j á r ó lezárásaként — széles körben, alacsony törzsű fenyő terpeszkedik a ház végénél, hűsítő menedéket n y ú j t v a az oltalmát élvező idős asszonynak, aki reggelijét elkölteni ült le egy kis időre. F e j e f e k e t e színű kendővel bekötve, s a nyari ing és szoknya folytatásaként, a mezítelen talp a k jólesőn pihennek a p u ha, homokos t a l a j o n . Előtte bögre, amellett kifli, Láthatóan a váratlanul érkező idegen sem zökkenti ki megszokott tempójából, Míg h a r a p egy-egy falatot a kifliből és kortyol hozzá, v á l t a n a k n é h á n y szót. „ .... . . - S z ó l í t s o n csak nyugodt a n Eszter n e m n e k , ez illet meg leginkább mondja, 6 felnevet röviden. — H á t az írás? K i v á r a válasszal, m a j d : — Az gyütt — feleli.

magától...

Athogy ott ül — két, munkában megfáradt (az írásban újjászületett?) kezét ölében nyugtatva, é l é n k érdeklődő tekintetét a világra nyitva — b á r m e l y képzőművészt megihletne a 81. évében j á r ó özv. Veszelkáné Gémes Eszter író (parasztasszony, vagy (paraszt) íróasszony. vagy egyáltalán ki is t u d n a pontos meghatározást e r r e a n e m t ú l gyakori jelenségre? — A családban az a p á m Számított m ű v e l t embörnek. Mindonhoz ertott. Szeretott olvasni, sokat is olvasott. .vándor.^„j— G y—=¡.-1 e r e k k o r o m b, — an könyvtárosok j á r t á k a falu kat, t a n y á k a t , onnan szőröztük be a szük6égös irodalmat. A z t á n este a petról e u m l á m p a mellett, négyen olvastunk égy könyvet meseh, miközben hellyel kínál a z egyszerűen, de egyéniesen berendezett parasztház egyik szegletében. — A tíz gyerök közül é n bizonyultam a p á m legalkalm a s a b b segítőtársának, a k kor is, ha tetőt köllött javítani, a k k o r is ha k r u m p lit vetöttünk. Mellette t a n u l t a m bele a gazdálkodás gyönyörűségébe, s a mái napig is, é n a földet mög nem csalom. Az idén négy mázsa körtét szüretöltem lé egymagam. „M indig magam" — cseng vissza az ismerős könyv címe, egy kemény, de nemes harccal megharcolt élet kálváriája, ami egyszersmind a r r a is bizonyság, hogy kevés ember i b b dolog van a küzdésnél. - Sokak szóvá tötték ezt is, azt is a könyvemmel kapcsolatban. Még a p a p is kifogásolt bizonyos részöket. De é n m i n d ö n k é p p hű a k a r t a m m a r a d n i az igazsághoz. Annyira, hogy mag a m a t sé vöttem ki a gyalázatbul. Az asztalon nagyméretű spirálfüzetek tornyosulnak, tele m á r megjelent, vagy megjelenésre váró írásokkai, újságkivágásokkal, egy Széchenyiről szóló könyv. — 1946 óta írok. a k k o r maradtam. másodszor is

Eszter néni (Molnár Gabriella felvétele) egyedül, s i m m á r o n végleg, Gondoltam. kipróbálom, csak úgy blindre. A f e j e m be szinte szünet nélkül tódúltak az ötletek. Az első a m i t p a p í r r a vetöttem, emlékszóm. egy vers volt, a címe: Márton macska. Sokszor éjjel két-három óráig is írok, a n n y i r a mögrohann a k a gondolatok.

a halott számára f ö n n t a r tott t á n y é r b a és p o h á r b a töltötték a z ételt italt. Amit azután a halott párjaként elfogadott ' koldusasszony fogyasztott el. öttek-ittak vigadtak, táncoltak. Ezök a torok voltaképpen azt a célt is szolgálták, hogy az égymástól távoleső helvségekben élő rokonok ílyenkor gyüttek össze égy kis ¿ u c V a ' milyen t e r m é - beszélgetésre és hát persze szeti biologiai törvény rob- alkalom nyílt a f i a t a l o k n a k b a n t j a ki — több évtize- i s a z ismerködésre Ügy des kivárással. minden hogy n e m égy házasság szük o n k r e t előkészület nélkül letött temetési találkozók— az írót egy egyszerű, a ból. szó nemes értelmében vett hétköznapi parasztasszonyA nyitott a j t ó n át kiscsirból? Honnan az igazságos- kék éles csipogása hallik, ság, hogy múltbéli dolgaink Eszter néni indul megetetni n e s z á l l j a n a k sírba átélőik- őket, a m i egyben alkalom kel, h a n e m legyen közülük is arra, hogy kicsit szétteegy, vagy néhány, aki meg- kintsünk a portán. A m á r ajándékoztatik a tehetség- említett körtefák mellett g e l, amivel időtállót alkot. — érdekességképp é r d e m e s Gémes Eszter m u n k á i n a k ezekről megemlíteni, hogy legfőbb é r t é k e és érdeme, az Oscar-díjas Rofusz Fehogy „csak tiszta forrás- renc is készített felvételeból" táplálkozik. Amit köz- ket róluk új animációs reád, a n n a k szigorú cenzo- f i l m j é h e z —— mogyorófa is ra az idő és aa e m b e r i em- található az udvaron. Mellékezet. Ami ezeknek a ros- lettük gondos kezektől gazt á j á n f e n n a k a d , az a szín- dag termést hozó szőlő és tiszta lényeg. Vagy, ahogy veteményeskert. ő fogalmazott— Röggel. h a t k o r keiqk, — Ahogy hosszú időn át — m o n d j a Eszter néni — de a kagyló k i v a j ú d j a magá- mindig a k a d egész n a p tönból a gyöngyszömet, a író nivaló a ház körül. Egyedül e m b e r mindön léírt szava _ d é l i „ihenőt engedélvöa . deU Plhenöt engedelyo i s é g y ^ g y gyöngyszöm köll, J OJ OJ OJ .hogy .lögyön. .. ,. . . . A jelentése, a zom m a g a m n a k . Éjjel mog h a n g u l a t a tisztán, pontosan írok. azt fejezze ki, a m i t azzal Vajon mit rejt még a mondani a k a r . De az írás- tenger mélye? Közös örökhoz h u m o r is köll — teszi ségünk homályba rejtőző hozzá _ m e r t h u m o r értékeit, melyekért ú j b ó l és e m b e r nélkülözhetetlen al- ú j b ó l „lemerül" egy f á r a d kotóeleme. h a t a t l a n iróasszony Balástya csendes h a t á r á b ó l . Miként az élet szoros társa a halál is. S milyen különös emberi szokás nyílvánul meg például a halotti tor hagyományőrző „dram a t u r g i á j á b a n " , ahol a vigasság karöltve a f á j d a l o m mai j á r j a egyazon ütemre. — Éppen tegnap voltam egy -valódi halotti torban — meséli. — Jegyözze csak föl. m e r t ez a szép hagyom á n y is csak itt-ott él már. Szóval: Juhász Jenő tanyáján, n a g y b á t y j a Berkes A n d r á s h a l á l á r a röndöztek halotti tort. ö t v e n személy volt hivatalos, a k i k égy 15 m é t e r hosszú zárt gangon ülték körül a nagy asztalt. B i r k a p a p r i k á s volt krumplival, sör mög mindönféle ita_l. Ebéd u t á n feketekávé. Persze régön még egyéb szokások is voltak. Például zenés t o r o k a t ültek. A zenekar kimönt a házhoz a halottért és zeneszó mellett kísérték a temetőbe. U g y a n a k k o r a z ismerősökön é s szomszédokon számú kolk í v ü J páratlan dusasszonyokat is möghívbúcsúztatására, t a k a halott páratlan számút, Azért egymaga m a r a d t . mert aki lett a p á r j a a z elannak hunyt. Ugyanúgy paprikást főztek akkor is. és -először

CSORBA MARIA

Herbszt Zoltán (1959—1981) alig-kötetnyi életművét a halál zárta le f á j d a l m a s a n korán, de verseit mégsem csak a bennük rekedt lehetőségek a l a p j á n lehet értékelni. Nem volt még érett, kiforrott költő, ezt a kegyelet sem m o n d a t h a t j a velünk, de h u szonkét éves k o r á r a tökéletesen bírt a költői mesterség minden eszközével (ez m á r az „előfelvételis" korában mutatott verseiben is feltűnő volt), s a korai versev tétnélküli dalszerűségét m á r felváltották nála a néha még nem tisztán intonált komolyabb mondandók. Az antológia tőle származó címadó verse, az Egykoron élt P. S. költő arcai vagy az ölelések bármely reprezentatív antológiában méltán szerepelhetnének, s indokolt lenne egy bármily vékony kötet kiadása is — s e r r e a leghivatottabb Szeged lenne, ahol a tragikus sorsú fiatal költő legszebb versei keletkeztek. F á j d a l masan szépek a Látomás utolsó, sorai: „Miért, hogy farkas / nem lehettem, ordas éjjelen / kedvvel vicsorgó? / reám a mézszagú / esték telepedtek / belőlük szőttem volna / csendes világot." — most m á r csak ez lemondó feltételes mód idézheti fel a költőt azoknak, akik n e m ismerhették őt melegszívű emberként, igaz barátként. Hévizi Ottó néha nehezen megközelíthető, kissé tán ezotérikus versei jelentik szám o m r a az antológia legeredetibb, legtöbbet ígérő teljesítményét (még ha e m o n dat első fele ellentétben látszik is lenni a másodikkal). E versekben — a sajnos még ritka képi telitalálatok mellett — legszem-

Az új politikai gazdaságtani actáról .A. közelmúltban .jelent meg a JATE Politikai Gazdaságtan Tanszékének az újabb tanulmánykötete, amelyben három magyar szerző mellett — az odeszszai Állami Mecsnyikov Egyetem tanszékével folytatott tudományos . együttműködés eredményeként — három szovjet oktató orosz nyelvű tanulmánya is helyet kapott. „ Ariéi m, AmArA,„, A ZÍr*SZ rntinkáiá" ban matematikai-statisztikai módszerrel, a korrelacio-analízissel vizsgálja a m a g y a r mezőgazdaság termelési tenyezoinekt eésr ma e l e 1s i — ered1 f'f kapcsolatai. ménynek a időszak, az Igen hosszú 1 9 5 5 és 1 9 7 7 közötti 2 2 é v adatainak részletes elemzése alapján von le fontos következtetéseket az egyes termelési tényezők, s azok kombinációinak a mezőgazdasági termelés növekedésében betöltött szerepét illetően. Jelentős tudományos érdeme, hogy a föld, az álI ló- és a forgóeszközök, va-

lamint a m u n k a e r ő m e n n y i ségi eredőin túl ezen tenyezők minőségi változásának (műtrágya-felhasználás, alloeszközök hatékonysága, életkora, a m u n k a e r ő szakképzettsége stb.) hatásait is igyekszik számszerűsíteni a növekedés folyamatában. A m u n k a d í j a z á s rendszerének tökéletesítése a Szovjetunióban is aktuális feladat. Dragomareckij D. A. e kérdéskör politikai gazdaságtani s z e m p o n t j a i t , foglal a össze í P u hlikációjaban. Abból jndul ki hogy a újratermelése m u n k a e r ö költségeket foglal mil ^ k i f e d e z i ezema^ában k e t A szerző azon az ala_ 11 „POn, „ „ h11U6J zocializmus—— Qgy a SOWV.«.. egyúttal az b a n a dolgoz6k

.

eszközök t u munkadíjabelül a „mozgó" bér, záson vvagyis a e v i s aa kollektíva kollektíva m muunnkkáá-eredményétől függő iának és jutalmak prérniumok részarányának igen jelentős n ö v e l é s e mellett érvel. Lobunyec A. G. a Dr termek ö z v e t i € n társadalmi ié s lényegét és történelmi -• • fejlődését t á r g y a l j a tanul-

l a

j

termelési

d o n o s a i

is>

a

betűnőbb a költőnek a világgal és ö n m a gával állandóan farkasszemet néző komolysága, a ..tükörszilánkok" összerakásának csillapíthatatlan, bár reménytelennek felismert vágya / „vakon láttatsz / és csak magadat látod" /. Ez a költészet a dolgok mélyébe a k a r látni (bár a megismerést reménytelennek érzi), nyelve ezért lesz túlságosan, néhol m á r költőietlenül absztrakt, s ugyanakkor olyan megrendítően érzékletess leírásokkal találkozunk benne, mint a zümmögő II. (végül) című v e r s b e n : „egy fénylő esernyőváz lebeg kinyitva — / szénboltozatban megkövült tűzijáték". Hévizi továbbfejlődését és elismertetését leginkább az biztosítaná, ha érzékletesebb és az olvasó által követhetőbb költői nyelvet alakítana ki — reméljük, megteszi, e r r e biztosítékul szolgál ú j a b b költészetünk neoavantgard infantilizmusa iránti közönye. Józsa Fábián az antológiának a helyi s a j t ó által legtöbbre értékelt, számomra azonban legvitathatóbb költője. Józsa jól beszéli a hetvenes évek — m á r a m á r kissé megfakult — lírai köznyelvét, elsősorban a Nagy László-iskoláét (bár az ő esetében — Lukács-óvoda m i n t á j á r a — m á r i n k á b b Nagy László-óvodáról beszélhetünk, mivel példaképei maguk is Nagy László tanítványai), de még kevés olyan sort í r t le, amihez hasonlókat nem olvashattunk Utassy Józsefnél, Kiss Benedeknél Buda Ferencnél s még folytathatnánk a felsorolást . . . (Csak egy-két példa: „puskák fényében a tavasz ... bombáznak felhők .. „prédálnak szelek ordasok...", „mellemben döfések, / kezem köti béklyó. / agyam dolgozik töretlen. / s hitem — szabdító!") Érdeklődésének iránya rokonszenves. de túlságosan görcsösen kapaszkodik a választott mesterek köpenyszegélvébe. Legszívesebben azt tanácsolnám neki, hogy egy ideig ne olvasson — vagy olvasson m á s t is, a k á r olyan költőket, akiket a személyiségtől idegennek érez, csak szabaduljon m á r a hatásoktól!

Vecsernyés I m r e versei gyakran z a v a r ba ejtőek — remek ötletek, f r a p p á n s k é pek egyfelől, s a felszínesség, töredezettség másfelől, gyakran ugyanabban a v e r s ben. K i t ű n ő a Petőfi című versnek a r u lettjáték mozzanatai köré szerveződő képvilága, s bosszantó a vendégség vagy a mentség ötletszinten m a r a d ó kevesetmondása. Kritikusabb önszemléletét, az ö n m a gukban jó versötletek gazdaságosabb felhasználását k í v á n h a t j u k ettől a k ü l ö n b e n eredeti látásmóddal rendelkező, az itt nyújtott teljesítményénél jóval t ö b b r e h i vatott költőtől, akit m á r azért is meg kell becsülnünk mert nemcsak a szegediséget. h á f t e m a Szegeden maradást is vállalta, ami mai irodalmi életünkben e g y f a j t a kitaszítottságot is jelent (szegedi költő m é g véletlenül sem fordulhat elő a SzéD v e r sekben s egyéb „jobb helyeken"). De Vecsernyés s a j á t versének tanúsága szerint — m á r megtanulta, hogy: „rőt fényben a hősök / fölöttük piros zseton a nap / mit ide-oda tologat / tűnődve az idő", s ez a felismerés bizonyára erőt ad neki a toJ vábbhaladásra. ö r ü l j ü n k hát ennek az antológiának, 3 r e m é n y k e d j ü n k , hogy a szegedi könyvkiadás nem áll meg ennél a fokozatnál —• előbb-utóbb sor kerül egyéni kötetek ki^ adására is (más városok ebben is megelőz-« tek minket). B A K A ISTVÁN

. . .. m a n y a b a n . A termeles t a r sadalmasodasa, közösségivé valása a munkafolyamat társadalmi jellegen alapul. A termelés tareadalmasodasa m a r a nagyüzemi t e r m e les kialakulasaval^ megkezdődik, de közvetlen t á r s a dalmivá válása csak a szocialista t á r s a d a l o m b a n kezdodik meg. Álláspontja szerint a közvetlen t a r s a d a l m a sodas a szocializmusban meg nem lehet teljes, m e r t a tervszerusegi kapcsolatok viszonylagos f e j etlensegeb ő l eredően a m u k o d o a r u piac n e m ismer el m i n d e n gazdasagi tevekenyseget enysegei u , J t — hasznos m u n k á n a"k . A szovjet gazdaságirányítás állandó továbbfejlesztése szükségszerű amelynek elméleti folyamat, problém á i t több tudományág képviselőinek, elsősorban jogászoknak, közgazdászoknak, szoknak, szociológusoknak és filozófusoknak együttesen kell megoldaniuk — í r j a t a n u l mányában Sutova N. I. Másokkal ellentétben az odesszai szerző szerint az irányítás rendszere alapve•»-- —i—tőén a gazdasági alaphoz

tartozik, mivel o b j e k t í v e S termelési viszonyok f e j l e t t sége határozza meg. Dr. Sallai Miklós tanulm á n y á b a n a termelési r e n d i szerek elterjedésével és működésének tapasztalataival foglalkozik a m a g y a r mezőgazdaságban. Megállapítja, hogy a termelési nagyr e n d s z e r e k a hozamok növelése mellett m é r t é k ű n a g y hatással voltak és v a n gazdálkodás á l t a l á n a k a emelénos színvonalának Csongrád megyében is. sére összegezése A z eredmények ír mellett részletesen szerző a szükségessé v á l t továbbfejlesztés irányairól rendszerek is kiemelve a megújulásának, a h a t é k o n y általános sági kritériumok igényét a érvényesitésének fejlesztésben taműszaki elkényelmesepasztalható e g a k a d á ] ™ " « á * ¿<és = »a dés mmegakadályozását szaktanfcsadás korszerűsíté 1

ét

A szovjet kolhozok finan-i szírozásának néhány k é r d é se című dolgozatában Sípos Miklós felsorolja d ra. kolhozgazdaságok pénzügyi finanszírozási rendszerének a z állami gazdaságoktól a magyar gyakorlattól eltérő vonásait, továbbá e l e m zi a költségvetési kapcsolatok különböző f o r m á i t és a bruttó jövedelem felhasználásának 1979 júniusa u t á n kialakított mechanizmusát. —siklós —

SZEGED! EGYETEM 5 .

J


Három hét

,,Mind a három célt elértük..."

a h o l l a n d i a i TaboRJ ( N ^ i (Nemzetközi-építőtábor Eindhovenben H á r o m hetet töltöttem a n y á r o n egy nemzetközi épitőtáhnrban a hollandiai Eindhovenben. NyugatE u r ó p á b a n sok kis (10—20 fős) építőtábor működik n y a r a n t a , ahol a legkülönbözőbb országokból érkez e t t f i a t a l o k élnekidolgozn a k együtt (a m i tábor u n k b a n 10 országból 17 fiú é s lány gyűlt össze). A t á b o r o k b a n általában valamilyen, n e m tömegtermelő m u n k a folyik (pl. gyermekek nyári foglalkoztatása, régi kastély renoválása stb.) é s minden tábornak van egy t é m á j a (például a z első. é s h a r m a d i k világ kapcsolata, emancipáció, N i c a r a g u a stb.) s a t é m á v a l kapcsolatos foglalkozások ugyanolyan fontosak, m i n t 3i fizikai m u n k a . A csoport á l t a l á b a n maga készíti a z «teleket é s valamiféle közösségi életmodellt próbál megvalósítani a rendelkeizésre álló 2—3 hétben.

talált k i u t a t a z E m m a n s csoportok függetlenek, d e révén. Dacára a n n a k , hogy kapcsolatban állnak egyn e v ü k ezt sugallja, a z E m - mással. Az eindhoveni E m mans-közösségek n e m vallá- m a n s közösség 1978-ban si közösségek. alakult. Jelenleg egy h a j d a Egyik a l a p s z a b á l y u k : a ni monostor a z o t t h o n u k ; tagok valamennyien , múlt- földszintjén a r a k t á r a k (rujáték, lemez, juktól, eredetüktől, felfogá- hák. könyv, cikkek, bútor, suktól függetlenül é p p a b - elektromos külön helyiséban a pillanatban o t t é l őapróságok elképesztő menyemberekként ítéltetnek gekben, meg. Ma szerte a világon nyiségben), első emeletén a 24 országban 150 E m m a n s közös konyha, éléstár, közös helyiségek, könyv é s leközösség létezik. m e z t á r é s több lakószoba, fürdőszoba stb.: a legfelső Emmans Hollandiában szinten pedig a tagok lakószobái é s műhelyek. T a k a Hollandiában h é t E m -rékoskodnak a z energiával mans közösség működik, és a z a l a p a n y a g o k k a l —• pazaroltak m á r " ezek jelentősen különböz- „eleget nek a z egykori f r a n c i a kö- vallják. Ezért nem használh a n e m triciklizösségtől. A prosperitás n a k autót, m a n a p s á g sokkal nagyobb, vel szállítják a z összegyűjm i n t Franciaországban volt tött dolgokat. M e g p r ó b á l j á k legkevesebbet kia b b a n a z időben. Nem kell a lehető a használt cikkeket a sze- dobni, a hulladékot is csométdombon összegyűjteni, portosítva gyűjtik, külön a az e m b e r e k h í v j á k a z Em- papírt, a fémet, a m ű a n y a anyagból m a n s t a g o k a t összegyűjteni got, s a szerves a felesleget, vagy elviszik trágyát készítenek. Lehetőség szerint n e m használnak A m l vendéglátónk a z az Emmanshoz. szintetikus anyagokat. Senieindhovenl E m m a n s közösA tagok a feleslegesnek kinek nincs speciális felség volt, egy szemlélet, egy életmód határozott képvise- ítélt, d e m é g használható a d a t a . m i n d e n k i végez minkifogástalan álla- denféle m u n k á t , a m i k o r r á lője. A h á r o m hét a l a t t m i (sokszor dolgok ú j r a - k e r ü l a sor. is próbáltunk E m m a n s - potban levő) 'módra élni, s e z — h a n e m eladásából összegyűlt pénzfedezik a közösség változtatott volna is r a j -ből költségeit. Véleményük szerint az tunk (ami természetesen megélhetési mindenki k a p európai — észak amerikai n e m igaz) — a k k o r is nagy Ezenkívül óriási a zsebpénzként heti 25 gui- t á r s a d a l m a k b a n é l m é n y lett volna, d e n t (kb 400 Ft), vásárlóér- túltermelés és a túlfogyasztékben persze kevesebb, tás. É l e t m ó d j u k k a l a t e r hisz a bérek, é s á r a k szint- melünk—fogyasztunk ördögi M i az Emmans? je Hollnadiában a miénk- köréből akarnak kilépni: egyrészt mint fogyasztók, Az E m m a n s n a k nevezett nél jóval magasabb). A fenmaradó pénzt k ü - akik e l u t a s í t j á k a felesleges mozgalom a z ötvenes é v e k b e n Párizsban született. A z lönböző p r o j e k t e k r e (szoli- m i n d i g ú j - t e r m é k e k e t ; m á s dolgozók, akik alapító Pierre A b b é volt, daritási stb. célok segítésé- részt m i n t a k i megpróbált a v á r o s b a n re) küldik Hollandiába, il- megkeresik a nekik m e g munkát kicsavargó, hontalan é s kila- letve a h a r m a d i k világ o r - felelő emberi magukat a tökoltatott párizsiaknak vala- szágaiba. A gazdaság szint- kapcsolva milyen életet teremteni. A je m i a t t Hollandiában m a megtermelésből. Ügy tűnik szemétdombokon t a l á l t n e m sok e m b e r él, a k i n e k — h a b á r céljaik utópikuss olykor h a s z n á l h a t ó dolgokat a d t á k komoly anyagi gondjai len- n a k t ű n h e t n e k . Viszonylag sokan nem is valósulnak meg telel, s a z így keresett pénz nének. u g y a n a k k o r azok, jesen — a z E m m a n s életelég volt a r r a is, hogy más v a n n a k . e m b e r e k e t segítsenek, a k i k a k i k elégedetlenek a társa- mód sugalta szemléletváltob a j b a n voltak. Ez a hason- dalommal, é s a z életmód zás egy lehetséges alternaló s o r s ú a k n a k n y ú j t o t t s e - valamilyen ú j a l t e r n a t í v á - tíva a világgazdaság jelenlegi — nagyon is belátható gítség a z Emmans-közössé- v á j á t keresik. gek egyik legkényesebb A Holland E m m a n s cso- következményeket ígérő — p o n t j a lett, é s nemkorláto- p o r t o k n a k nincs rendszerével vezetője. öngyilkos zódik a z a n y a g i a k r a . S o k A csoport felelőssége é s a szemben. — reménytelen, kilátástalan csoportért való felelősség helyzetben levő — e m b e r megoszlik a tagok között. A UPOR LÁSZLÖ

Zenés nyaralások A Jeuriesse Musicales magyarországi szervezete ezen a nyáron is s z á mos kisebb-nagyobb zenei szaktábort rendezett meg a z ország különböző városaiban, egyfelől amatőrök részére (ezek közül érdemes megemlíteni a salgóbányai pop-rock tábort, amelynek m e g szervezése a m a gyar vezetőség igen haladó szellemére vallott), másrészt pedig kizárólag muzsikus fiatalok részvételével i n dultak kurzusok m i n t pl. Csongrádon egy K a m a razenei tábor, Orosházán oroszszovjet zenei t á bor, B a j á n f a f ú vós. Barcson rézfúvós szaktáborok, Szombathelyen b a r o k k zenei szaktábor é s végül, létszámban a legnagyobb, a pécsi nemzetközi zenei tábor. Ez utóbbi k é t táborban nekem is a l k a l m a m volt résztvenni — egy leendő Jeunessekiadvány tudósí-

tójaként. I l y módon csak olyan megfigyelések e t vethetek p a pírra, amelyeket egy laikus is megtehet (Zárójelben megjegyezném, hogy lapunk szívesen látna egy-egy b e számolót esetleg külföldi zenei t á borokról, elsősorban muzsikus b a r á t a i n k -(Zenemű-, vészeti Főiskola vagy ének szakos főiskolások t o l lából!) A szom- , bathelyi tábor jellegét tekintve — a pécsihez hasonlóan — szintén nevezhető nemzetközinek, hiszen a z oktatói gárdában a hazai szakemberek mellé még kolozsvári, grazi, sőt a m e r i k a i professzorok is csatlakoztak. Szombathelyen nagynagy élményem volt, hogy néhány n a p r a elfeledkezhettem arról, hogy 1983-at. % írunk. s sokkal inkább az 1600— 1700-as években érezhettem m a gam. Csodálatos előadásokat hallgathattunk meg a korabeli opera.

14SZEGEDI EGYETEM j

kulisszatitkaiból, a gesztika és a retorika j e lentőségéről a barokk zenében, n o és n e m utolsósorban esténként kitűnő muzsikusok (L. Kecskés András együttese, Mu^ica Antiqua Hévízről a szomCapella bathelyi varáSa varia) zsolták elénk a •régmúlt századok világát, zenei gondolom, Ügy hogy a z a szegedi Kamaraegyüttes is, amelyik Meszlényi László t a n á r ú r vezetésével látogatott el Szombathelyre — hozzám hasonlóan — n e héz szívvel b ú csúzott ettől a nagyon kedves, bensőséges h a n gulatú tábortól. A másik t á b o r ról, a pécsiről m á r n e m voltak ilyen egyértelműen jók a benyomásaim a tábor szellemét tekintve. (Hangsúlyozom: n e m szakmai szempontból próbálok bírálatot mondani!!) A nagy l é t szám (120 fő) miatt — tudom — nem is alakul-

hatott volna k i valamilyen o t t honos hangulat (noha erre is voltak m á r ellenpéldák . . .), de ennek ellenére a z az érzésem, hogy ebben a táborban túlságosan idegenként m o zogtak a résztvevők még egy hét után is. És i t t a zenés nyaralásból inkább csak a zene m a r a d t meg, hiszen nyaralásról aligha beszélhet az, a k i n a p hosszat próbál, éjjel pedig g y a korol. B á r a z is igaz, hogy az. ideérkező fiatalok nem elsősorban a pihenés kedvéért fizetnek b e á kurzusra 2800 F t o t Mégis felmerült bennem a z a gondolat, hogy ( a pécsi táborból távozók talán joggal vethetik fel a kérdést: vajon n e m k e r ü l nek-e ezen a t é ren is — mint manapság sok más kulturális célt szolgáló i n tézményben — egvre inkább üzleti szempontok előtérbe? Kár lennel. . . K Á R P Á T I JUDIT

a JATE-n) '

A tavaly kísérleti jellég- nál végzett építőipari s e - meg a tábor tavalyi színvogel szervezett nemzetközi gédmunkát. Mások a z Észa- nalát és legyen anyagilag építőtábor sikerét követően ki városrészben é s a z ú j T vrentábilis az építőtábor. idén is megrendezte tábo- stúdióban takarítottak. A Mind a három célt elértük, rát a JATE KlSZ-szerveze- szovjetek a panelelőkészí- t e h á t sikeres volt a m u n te. A 200 résztvevő között tésben segédkeztek. I t t kell kánk. 100 szocialista országbeli, elmondanom, hogy a k ü l - — Milyen hiányosságok50—50 nyugatról jött, illetve földiek, különösen a nyuga- ról, gondokról tudsz beszámagyar egyetemista volt. tiak, bírálóan jegyezték molni? A t á b o r programjáról, ered- meg, hogy nem volt folya— E l v á r j u k , hogy egyeteményeiről Muzsik Gyulát matos a munkavégzés. Ezen m ü n k r ő l többen vegyenek (V. éves programtervező a területen v a n még javí- részt a tábor m u n k á j á b a n . matematikus) a KISZ EB tani valónk n e k ü n k é s a Visszatetsző volt, hogy a tagját, táborvezetőt kérdez- m u n k a a d ó k n a k is. résztvevő magyarok egy r é tük. — Milyen programot szer- szének fölkészültsége h i á — Hány szekcióban is- veztetek a szekciókon kí- nyos volt. Fontos, hogy merkedhettek meg egymás- vül? mindenki tudjon angolul, sal, dolgozhattak együtt a — A legsikeresebbek a és készüljön f ö l a r r a a résztvevők? nemzeti estek voltak, külö- szekcióra, a m i r e jelentke— Idén három szekció i n - nösen a szovjetek műsora zett. Végül ki kell emelnem dult. A politikai (vezetője volt emlékezetes. Ellátoga- a H e r m á n Kollégium n e Molnár Katalin volt) a k ü -tott hozzánk M. Kecskés gatív adottságait i s : ennek lönböző békemozgalmak A n d r á s p a n t o m i m - m ű v é s z beosztása olyan, hogy nem kérdéseivel, a fegyverkezés- és a Bonanza együttes. Ez kedvezett a z építőtábornak, sel é s a leszereléssel foglal- utóbbi olyan jó hangulatot ráadásul különböző emelekozott. A néptánc szekció varázsolt, hogy m ű s o r u k a t teken voltunk elszállásolva tagjai táncdialektusokat, country táncházzal folytat- és osztoznunk kellett m á s népdalokat tanultak és nép- tuk. Ezen kívül k i r á n d u l á s t csoportokkal is. zenét hallgattak. Vezetőjük szerveztünk Bugac pusztá— Jövőre is lesz nemzetLakatos Réka volt. A d r .ra, f ü r ö d t ü n k a sziksóstói közi építőtábor a JATE Szántó G á b o r által irányí- strandon, sportnapot r e n - szervezésében? tott jogi szekció meglátogat- deztünk a DÉLÉP sportte— Igen erre, m i n d e n k é p t a a nagyfai alkoholelvonót, lepén é s a pusztamérgesi pen készülni fogunk. a Csillag börtönt, beszélge- borkóstolásra is m a r a d t Igaz, hogy egyszer-kétszer tésén fogadta Domokos Má- energiánk. A Balázs Béla élesebb vita is elhangzott, tyást, a HVG főszerkesztő- Stúdió filmjei közül többet különösen a fegyverkezés jét, a k i a kisvállalkozások- megnézhettek a táborlakók kérdésében. d e egészében ról beszélt a legtöbbet. A és a jobb megismerkedés normális, sőt jó volt a légjog kérdései i r á n t érdeklő- érdekében családlátogatá- kör. A három szekció n a dők bírósági tárgyaláson is sokat szerveztünk. T e r m é - gyon j ó m u n k á t végzett, a résztvettek. szetesen n e m m a r a d h a t o t t tábor kétharmada részt — Hol, milyen munkát el a vetélkedő é s a disco. vett ezeknek a p r o g r a m j a i n . végeztek a táborlakók? — Anyagilag hogy jött ki K é t idény tapasztalatával — A DÉLÉP-nél több az egyetemi KISZ? hasonló körülmények között munkahelyen dolgoztak: egy — Három, tervet kellett k í v á n j u k megrendezni a j ö részük a Dóm téri ú j teljesítenünk: végezzük e l a vő évi tábort. k ö n y v t á r n á l és a színház- kitűzött munkát, tartsuk (dlusztus)

Gólya-lesen a TTK-n Az egyetemek, főiskolák Magyarországon, s így Szegeden is. ornitológiai szempontból igen-igen különleges o b j e k t u m o k n a k számít a n a k : a z ősz beköszöntével a gólyák nem elköltöznek, h a n e m éppen megérkeznek. A Hermann-Kollégiumban é n is részt vettem a z idei (szept. 7-i) gólya-váráson, s mondom, e g y k i csit s a j n á l t a m szegény gólyákat, a m i k o r n e m kevés hazaitól roskadozó hátizsákkal, f á r a d t a n , s a „bizonytalan" jövő miatti a g godalommal eltelve ácsorogtak menzajegyekre és eligazításra várva a kollégium társalgójában. S v a j o n mit hoztak a hátizsákukon é s a szorongásukon kívül m a g u k k a l a gó- Megérkezés I—II. lyák? H á t bizony keveset! J ó néhányukat megkérdeztem, t u d n a k - e valamit a JATEról é s általában a z egyetemi életről, s többnyire nemleges válaszokkal kellett b e é r j e m . Mindannyiuk szerint nagyon jó. hogy van e z a tábor, s nem úgy d o b j á k bele őket a mélyvízbe, mint ahogy teszik ezt pl. Jugoszlávia legtöbb egyetemén, a m i t ezt egy Szabadkáról érkezett elsőéves megjegyezte. Néhányan ugyan b e r z e n k e d t e k attól, hogy szombatra és v a s á r n a p r a is van szervezett program. Ami igaz, a z igaz, elég szoros időbeosztás szerint telik el a gólyák első négy n a p j a : csütörtökön (8-án) délelőtt t á - 'Beiratkozás jékoztatót hallgatnak meg az egyetem szervezeti f e l építéséről (előadók: d r . K t vei Ferenc, dr. G r u b e r László é s Körtvélyesi T a más). Délután pedig szakmai p r o g r a m o k k a l várják őket a különböző tanszékek. A z egész napi lótásfutást azonban lesz alkalm u k kipihenni a z ismerkedési esten ahol a jó h a n g u latról a vidámságról a kollégium „öreg" d i á k j a i gondoskodnak. Pénteken délelőtt történik a beírtkozás, és a z ünnepélyes eskütétel. Hétfőn pedig . . . Kollégiumi székfoglaló (Kárpáti J u d i t felvételei) Jó t a n u l á s t ! — kj —


I

Fél o ra a baj n Miért hagyták Lichtenstein Jóska és Berec.zJú Sanyi a 70-es évek második felében a k a j a k utánpótlás legnagyobb tehetségei közé tartoztak. M a m á r egyikük sem versenyez, pedig még csak 23 évesek. Az említett időszakban sorra nyerték a fontos versenyeket, olimpiai reménységekként emlegették őket. Legjobb eredményeiket párosban 'érték el. de egyéniben is az élbolyhoz tartoztak. Két különböző típus, s talán ezért jóbarátok. Egy iskolában végezték a z általánost, és osztálytársak voltak a gimnáziumban. Hadd vezessük be a toecen e v e k e t : Litya ma végzős joghallgató. Berregő szintén utolsó éves a bölcsészkaron, orosz—francia szakon. Litya befelé forduló, kicsit zárkózott, de n e m tartozik a magánvos farkasok közé; Rendkívül céltudatosan készült és készül minden fontos eseményre. Berregő sokkal lazábbnak tűnt a középiskolában, könnyedén é6 menetrendszerűen késett az órákról, n e m vetette meg a lógást sem és egész n a p evett. Órán, szünetben, buszon, s gyanítom, hogy a vízitelepen is. Litya nyitottabb volt a világra. Berregő az emberekre. Ha nyertek valahol, sokszor ..elfelejtettek" szólni osztálytársaiknak, csak az újságokból értesülhettek eredményeikről. A m i k n e m is voltak rosszak. Hétszer nyertek párosban országos bajnokságot, ötször voltak vidékbajnokok. IfibjrJríökságorr' 'ttáramszoi—ültek a győztes SZEOL négj-eshajójában. Jóska 1977bea, Sanyi a következő évben szerepelt az IBV-n hat o d i k helyet elért magyar nénégyesben. 1000 méteren. Több nemzetközi versenyen nyertek, szereztek é r m e t h e lyezést. 1978-ban Bochumban é r t é k el talán a legszebb sikert a nem hivatalos világbajnokságnak nevezett nagy versenyen a K—ÍV 5l)0-on győztes csapatban ültek. Párosban 6000 m-en bronzérmet szereztek. Sikeres fölvételi és a katonaság után m á r csak egyszer indultak versenyen. Az 1980-as . vidékbajnokságon már juniorokként K—IV 1000-ben elsők, K—II 1000 m-en pedig harmadikak lettek, szinte edzés nélkül. Aztán állva hagyta őket az élvonal, ő k i n k á b b a tanulást . választották. Régi ..közös dolgaikról" kérdeztem őket. . 0 Érmeitek nagy részét párosban nyertétek, de sokszor indultatok egyéniben is. Egyéni vagy páros versenyzőnek érzitek magatokat? Jóska: — Én mindig egyesre készültem, de az igazi - nagy eredményeket csapathajóval é r t ü k el. Bár a párost én n e m nevezném c s a p a t h a j ó n a k , mert itt a két versenyzőnek eggyé kell válni egymással. - A vezérevezősinek például érezni kell a másikat, a ritmusváltást, a tempót. Igaz, a jó pároshoz r o p p a n t nagy szerencse kell. két hasonló fizikumú és idegrendszerű ember. A 70-es években két Ilyen jó összeülés volt: a - Deme—Rátkai és a Szabó— Bakó páros. Egyszer-kétszer úgy hozta a sors, hogy mással kellett összeülnöm, de többnyire, úgy éreztem, mintha nehezéket raktak volna a h á t a m mögé, még

ha együtt is evezett a másik.

velem

Sanyi: — Szerintem nem tekinthető c s a p a t h a j ó n a k a kettes. A c s a p a t h a j ó akkor is megy, ha olyanok ülnek benne, a k i k egyesben nem jól mennek. Aki egyesben jót produkált, az általában jó volt párosban is. Vannak persze kivételek: néhány szovjet versenyző vagy az NDK-beli Helm, a k i k bármilyen távon és ö&szeülésben jól mennek. A párost mindig jobban szerettem. mint az egyénit, m e r t a b b a n t u d t a m kifejez-

Berregő és Litya a k a j a k b a n ni magam. Egyébként én csak az utolsó évben mentem jól egyesben. # Hogy jellemeznétek társatokat, milyen véleményt formáltatok egymásról? ' Jóska: — A párosban 78ig én voltam a vezérevezős, s amíg Sanyi volt hátul, ő volt a taktikai ember, ő mondogatta be, hogy mit kell csinálni, mert nálam jobb taktikai érzékkel rendelkezett. Sanyi jó versenyzőtípus. és minden esetben használt a párosnak. Az ifjúsági válogatott mezőnyéhez és hozzám képest is keveset edzett, de a versenyek a l k a l m á v a l ránktelepedő stresszt le t u d t a gyűrni. így minden a l k a lommal túlnőtt magán. A gimiben osztálytársak és barátok voltunk. Ez a k a p csolat most sem szakadt meg. és s a j n á l o m . hogy m o s t a n á b a n elég kevésszer látom.

abba?

& Véleményetek szerint Lityának, hogy biztosan hol hibáztátok el. illetve kell két és fél h á r o m év hol követtek el hibát elle- ahhoz, hogy u t o l é r j ü k azonetek? kat. akik törés nélkül dolgozhattak. Azok közül RajJóska: — Utólag könnyű na András, Tóth István, okosnak lenni. Néhány év Petrovics Kálmán, Irmai elteltével az ember m á r István és Konecsni Péter úgy gondolja: akkor más- VB-érmesek. helyezettek ként kellett volna csinálni. lettek. Ha egyszerűen a k a Mindenesetre a mentái- rok fogalmazni akkor azt higiéniás edzésre több fi- m o n d o m : alapvető nagy higyelmet fordítanék. A kor- ba a fölvétteli volt. A secsoportomban nem hiszem, reg után jött az egyetem, hogy valaki is többet nekem részképzés a Szovedzett nálam Szegeden de jetunióban. és itt m á r a taaz országban is csak egy- n u l m á n y a i m b a n mutatkozó két hozzám hasonló meg- l e m a r a d á s o m a t kellett beszállottról tudtam. Persze a hozni. Még ma is v a n n a k súlyos hiányosságaim. Ha nem vesznek föl. akkor biztosan sportszázadba kerülök. de a z előfelvételis státusszal eleve kizártam m a g a m ebből, holott a gimiben inkább sportoló voltam. mint tanuló. Leszerelés után az ú j edző n e m ismert minket, nem is törődött velünk úgv. ahogy k i j á r t volna. Fejlődésünkben szubjektív akadály a tanulás, az objektív pedig az volt. hogy nem fogadtak vissza a többiek. Szép dolog a jó tanuló jó sportoló kitüntetés. de nagyon-nagyon kevés kivételes képességű ember tudja csak véghez vinni azt. hogy jól tanuljon és ugyanakkor érjen el jó eredményeket (Várszegi György felvétele) is. Ha éppen nem testnevelésszakos főiskolás az illető, versenyeken mindenki leta- a k k o r képtelenség, hogy gadta. hogy mennyit edzett, válogatott legyen. m e r t ez is az ellenfél kikészítéséhez tartozott. Én is 0 Mit tartotok legjobb letagadtam. Ügyesebb edzésszervezéssel, kevesebb eredményeteknek? munkával is el lehetett Jóska: — Amikor elsővolna éitíi 'ilyéh'' e r e d m é - éves ifiként Országos Bajnyeket. összességében úgy nokságot nyertünk, a k k o r látom, hogy nem hibáztám. azt hittük, hogy megindul Minden élsportolónak egy- velünk a h a j ó . Abban a z szer szembe kell nézni az- évben volt az EB. de n e m zal, hogy s a j á t teljesítőké- k e r ü l t ü n k csapatba különpessége h a t á r á h o z ért. Ez- böző okok miatt. zel nekem is számot kellett vetni. Bár számomra nem Sanyi: Én nem tudok vámegnyugtató ez a zárás. lasztani. Legjobb e r e d m é Igaz. hogy az egy é v kato- n y ü n k n e k a hét egymás győzelmet t a r naság nem fizikailag, h a - u t á n i OB A legrangosabb az n e m lelkileg vetett vissza. tom. elért hatodik heNem bírtam visszatérni a IBV-n mindennapos hajtáshoz. A lyem, aztán pedig a bochut u d a t zavart, hogy máshová mi négyes sikere. kellett csoportosítani erő# Nem sajnáljátok a tartalékainkat. De változatelvégzett munkát? lanul úgy látom, hogy ösz- rengeteg sze lehet egyeztetni a koJóska: — Nem. Habár molyabb t a n u l m á n y o k a t az volt olyan időszakom, a m i élsporttal, de ez hallatlan kor úgy gondoltam, hogy nagy önfegyelmet, aszkézist sok dologról lemaradtam, és jó időbeosztást igényel. a m i t egyébként é r t é k e s n e k És beszélni kell az edzők- tartottam. Én a legnagyobb ről is: igaz, h á t t é r b e n v a n - é r t é k n e k azt tartom, hogy n a k a menők mögött, de megszerettem a sportolást egy jó versenyzőnél fonto6, és a természetet. Azóta is hogy kihozzák belőle a rendszeresen sportolok: f u t o k és az utóbbi m a x i m u m o t . Döntő a szak- úszók, mai tudás és a versenyző- időben k a j a k o z o m is. A jó höz való közelkerülés. Ha közérzethez nagyon fontos fizikai kondíkorban nagy a különbség, a megfelelő akkor apa-fiú, ha kisebb ció. akkor baráti kapcsolat Sanyi: — Nem s a j n á l o m , szükségeltetik edző és v e r tanultam. senyző között. Nekünk két m e r t rengeteget jó edzőnk volt Kovács Lász- Sok jó é l m é n y gyűlt össze ló ÍEB-n volt kilencedik) bennem és sok olyan t a n u l és Kemecsey Imre (olim- ság, a m i t most is tudok piai ezüstérmes). Kemecsey hasznosítani. Sokkal navolt egvébként az első ma- gyobb terhelést bírok el. gvar kajakos. aki OB-n m i n t h a nem sportoltam mind a három esyéni szá- volna. mot megnyerte. Kovács Laciban azt értékeltük, hogy O összeülnétek még lelkesíteni tudott minket, nagvon é r t e t t a versenyzők egyszer? nyelvén. Kemecsevvel balJóska: — Jó lenne, m e r t szerencsénkre pályafutá- mással n e m az igazi a h a sunk végefelé kerültünk össze. Hallatlan szakmai jóban. felkészültséggel rendelkeSanyi: — ö r ü l n é k , ha zett és m i n t kiemelkedő összeülnénk ú j r a . Ha n e m versenyzőt is tiszteltük. A mert most leszerelés után s a j n o s olyan is versenyen. edzőhöz kerültünk, aki sem rossz a kondim, de a m ú g y lelkileg, sem szakmailag igen. nem törődött velünk, nem # Kívánom nektek, hogy is bíztunk benne annyira. ne csak egyszer örüljetek összeülésnek! Sanyi: — A katonaság az

Sanyi: — Litván mindig csodálkoztam, mert órákon át lent tudott lenni a telepen és fanatikusan gyűrte magát. Én meg éreztem, hogy nekem mennyi kell, én nem gyötörtem m a g a m soha. Lityát elsősorban az jellemezte, hogy rengeteget edzett és mégsem látszott meg r a j t a . Attól persze, hogy párosban mentünk mindig volt köztünk rivalizálás. Még nekem is rossz volt, hogy annyi edzés ellenére is kikap tőlem a versenyben. Amikor tétre kellett menni. sokszor megvertem, de verseny előtt és után az edzéseken simán legyőzött engem. Nem tudott megbirkózni a versenylázzal. Versenyek előtt legjobb volt, ha n e m eveztünk együtt, m e r t akkor nem egymáson vezettük le a feszültséget, h a n e m m á s területen. Nyilván idegesítette az. hogy én a k á r táncolni megyek vagy zenét hallgatok, a k k o r is biztos voltam a b b a n , hogy jól fog menni a páros. A győztes versenyek után rendszerint kiengesztelődött. félidejében

azt

mondtam

Molnár Péter ötödéves orvostanhallgató és néhány hónapja országos íaekwo-nao bajnok. A jó adottságokkal bíró sportoló nemcsak a k:\rate említett szakágában, hanem más sportágakban is képes volt kiemelkedőt n y ú j tani. Először könnjübúvarként aratott sikereket, pedig olyan kicsi volt még, hogy indulási engedélyt kellett kérfíie. így is két országos negyedik helyezést kasszírozott 100 és 25 méteres úszásban. Ezután kajakozott (együtt kezdte Bereczki Sanyiékkal), vidéki b a j n o k ságon 500 párosban p a r t n e rével ezüstérmet szerzett. Nemsokára a Szegedi Volán kézilabdázói között tünt föl, 1977—78-ban ifislaként az első csapatban játszott balszélsőt. Emellett kiegészítő sportként a gimnáziumban fölcsapott tájékozódási futónak. Itt tagja volt az ODOTon másodikként célba érkező csapatnak. 1981 óta k a r a tézik.

Szemben a ba;nt>k. Molnár Péter (Fotó: Nehéz Gyula)

lett, Antal László feketeöves mester verte csak meg. November tí-án országos bajnokság lesz Szegeden, nagyon jó mezőny jön m a j d össze, érdemes lesz megnézni. A feketeövesek most nem — Ebben az évben került indulnak, de egy bemutatói a Veszprémből Szegedre Varga szeretnénk őket megnyerni. Attila — meséli a kezdetek— Ha jól tudom, a JATE ről Péter. Az ő vezetésével SC mellett a SZOTE-n is 35—40-en kezdtünk. Borzasz- működik taekwon-do klub, tó kemény m u n k á t vezetett és annak te vagy az edzője. Attila, szigorú volt, ahogy — Igen, Attilától k a p t a m ebben a sportágban szükséezt a megbízatást, m e r t m á r ges. Az ősi hierarchiát itt be olyan sokan voltunk a JATE kell tartani, fegyelmezettnek SC-ben, hogy nem f é r t ü n k kell lenni. A mi klubunk, a el. Tavaly szeptemberben JATE SC az ország legfiata- kezdtünk és maximális tálabb k l u b j a , m i n k e t is meg- mogatást kaptunk az egyelepett az országos b a j n o k s á - temtől. Minden érdeklődőt. gon elért sok jó eredmény. sportolni vágyót — még tömegsport szinten is — — Milyen volt a mezőny szeretettel várunk klubunkaz OB-n? ban. Edzéseinket az Apáthy kollégiumban tartjuk egy — Nyolc súlycsoportban héten kétszer, a színes öveküzdöttünk, elég magas szín- seknek pedig még kettőt. vonalú volt a verseny. A két — Melyik lesz a legközefőbíró a jugoszláv 4 dános sportágad? Toni Nobilo, a világszövetség lebbi t a g j a és a szintén 4 dános — Most m á r ez marad Harmath László törésvilág- végig, mert itt nagyon jó a bajnok volt. Súlycsoporton- közösség. Nemcsak az edzők é n t átlag 12-en indultunk. teremben vagyunk együtt, Nálunk egyenes kieséses hanem u t á n a is. És most. rendszerben versenyeznek, az mindenki nagyon v á r j a az ütést és a rúgást nem állít- őszi versenyt. Ha most dobojuk meg, ezért kézes góra t u d n á n k kerülni, a k k o r lábvédővel fölszerelve küz- ez azt bizonyítaná, hogy a dünk. Nekem összesen három tavaszi versenyen elért siker meccsem volt, mindet ponto- nem kicsúszott eredmény zással nyertem. Varga Attila volt. barátom — akinek mint — Sok sikert kívánok edzőmnek nagyon sokat sportolóinak! köszönhetek — a legerősebb neked és a klub súlycsoportban harmadik D. I.

Játszók és játszótársak! Üjra itt a TSÜLÖK!

Aerobic bemutató, — Humor, kabaré Megkóstolható 1983. szeptember 3Q-án az Üjszegedi 2. Címerkészítés és beSzabadtéri Színpadon. Tré- mutatkozó műsor fák sületlenscgck, ökörsé3. Tanszékvezetők kiselőgek fedőneve a bizonyos — összehasonlító állati (?) testrészre utaló adása Nyelvészet, Sebészet, Büntetőjog, — Részecskefizika. Lényege: mesébe illő já- A témák pontosabb megjeték, mesébe illő csapatok- lölését a csapatok később kal. Sorsolás útján a kö- kapják meg. vetkező mesealakok bőrébe 4. Minél több hallgatói bújhatnak a csapatok: és oktatót hívjatok meg a SZOTE — H Ü V E L Y K MA- társintézményekről. (IgazoTYI; JGYFT — RÜT KIS- lás szcmclyiigazolvánnyal') K A C S A : JGYFT, — PI5. Keressetek minél több NOKKIÓ; SZÉF, EFI, ZEszót beszélni tudó madarat NEMŰVÉSZETI FŐISKOA beszédet a technikai LA, HÓDMEZŐVÁSÁRHE- stáb magnóra veszi. Ezután L Y I ÁLLATTENYÉSZTÉSI már csak fenni kell a foFŐISKOLA — CSIZMÁS gakat, készülni a nemes KANDÚR. ételek fogyasztására. Ja, el Hát HAJ ! RA az előzetes feladatokra: 1.

KI

MIT

TUD?

ne felejtsétek! Játék mindenki számára' A szervezők

DLUSZTUS IMRE

SZEGEDI EGYETEM 7 l

|


Még néhány szó a hídavatásról Nem a magam, még kevésbé a szegedi belvárosi híd f e l ú j í t á s á b a n közreműködők m u n d é r j á n a k védelmében, sokkal inkább a Szegedi Egyetem olvasóinak hiteles tájékoztatására szeretn é m kiegészíteni bal-ta.,hída v a t ó néhány szavát". E sorok írójának a Délmagyaror.szág f e b r u á r 26-i és augusztus 6-i s z á m á b a n megjelent két cikkéből idézett a szerző a Szegedi Egyetem szeptember 10-i számában, hogy bizonyítsa: tapsikolni éppen nem kéne a híd felújítóinak. hiszen az ígért négy h ó n a p helyett csaknem ötig tartott a h í d z á r . . . Valószínűleg é p p e n „hiányzott", s emiatt nem ké-

szülhetett föl bal-ta kellőképpen a glosszaírásra. Különben olvasta volna a DMben m á j u s 22-én megjelent „közbenső" cikkem is. mely azt a d t a h í r ü l : az 1984-es, ismételt hídlezárást elkerülendő a jövő esztendőben esedékes munkálatokból jó párat már az idén elvégeznek. A megnövekedett feladatok új, augusztus 15-i határidőt tesznek reálissá — t á j é k o z t a t t a a DM május végén a m a g a olvasótáborát, s csak s a j n á l h a t o m , hogy bal-ta e körből kimaradt Igazán kár, hogy a z auguszt u s 5-én (tehát bő egy héttel a z ú j h a t á r i d ő előtt) feloldott hídzár belőle nemtetszést váltott ki. s egy kér-

A népművelésképzés értelméről

dést: „miért kell megdicsérni mindenkit, úgy tenni, m i n t h a jól végezték volna dolgukat? . . . " Fordíthatnék a kérdésen imígyen: miért kell e l m a Az értelmiségnek, azon túl. rasztalni mindenkit, úgy tenni. m i n t h a nem jól végeznék hogy magas szintű szakmai dolgukat? S ezt legfőképpen ismeretekkel kell rendelkeza Szegedi Egyetem glossza- nie, kell. hogy legyen olyan közírójától kérdem, aki. úgy tű- képessége is, amellyel nik a leírt szavak hitelét vetlen környezetét f o r m á l n i csak máson kéri számon. t u d j a . Azon túl, hogy az isMagával szemben m á r nem kolapadban a kultúra é r t é l keiből e l s a j á t í t néhányat önilyen igényes. álló értékkiválasztásra is kéPÁLFY KATALIN pesnek kell lennie. Ezért alkotó, kezdeményező, aktív szükMagammal szemben is igé- értelmiségiekre van nyes lévén, elnézést kérek a ség. A jelenlegi felsőoktatás figyelmetlenségárt. azonban n e m készít föl e r r e bal-ta a funkcióra. Felsorolok néhány észrevételt a népművelés oktatásáról. Mindenféle képzésnek, de kiváltképp a népművelőképzésnek kreativitásra, tevékenységre kell épülnie. Magától a népművelőtől gyakorlati ú t m u t a t ó t várnak az emberek. csakhogy a jelenlegi képzés éppen erre nem készíti fel.

Fiatal fotósok bemutatják Európát címmel rendezte meg a N i m c t Szövetségi Köztársaság Fotóművész Szövetsége 1983-ban nemzetkö-i kiállítását. Lapunk fotósa, Bcnyhe János, a J A T E T I K ötödéves hallgatója, ezzel a kút képpel nevezett. Szeretnénk, ha sikere lenne!

Kultúra és kultúrpolitika A kultúrpolitika figyelmen kívül hagyása kétségkívül a kultúra a n a r c h i á j á t jelentené. Manapság azonban a kultúrpolitika k i s a j á t í t j a m a g á n a k a kultúrát. A kultúra alakítását a politika szabja meg. Úgy látom a képzőintézményekből kikerülő diplomások szellemi fejlettsége nem egyenesen arányos az ott eltöltött idővel. Izgalmas lenne például m a g v a r szakos államvizsgázó főiskolásokkal megoldani a felvételi feladatlapot. Vajon nagy átlagban mennyivel születne jobb eredmény az eredeti felvételinél? Valószínűleg több válasz k e r ü l n e a tesztekbe is. Vajon milyen a r á n y b a n lenne több az ismeret? Megérte-e a főiskolán töltött idő ezt a minimális tudástöbbletet? Mire volt jó a képzés? A túlságosan is merev vizsgarendszer. a sokszor felesleges és mechanikus számonkérések. i n k á b b a tekintélytiszteletet az ebből adódó engedelmességet alakítják- ki a hallgatóban és nem az igazi tudást. Előbb-utóbb m á r nem is a t u d á s lesz a fontos. hanem csak az a személy, aki számonkéri azt. Mindenképpen olyan ref o r m r a van szükség, ahol a diák sokkal nagyobb becsben van tartva. Saiát egvéni tevékenysége, kezdeményezése minden egyes diáknak elismert. Ahol a diák is legalább olvan fontos mint a számonkérendő tananyag. Ahol az oktatás nemcsak a tananyagért van, h a n e m a

hallgatókért is. A hallgatóra most csak a n n y i r a van szükség, a m e n n y i r e a leendő munkahely elvárja. A munkahelyek elvárásait pedig a megvei tanácsok illetékesei fogalmazzák meg. A hallgatók minden kérdezése, vizsgáztatása, minősítése egy személy (oktató) ítéletétől f ü s g . Az ő elképzelése a döntő. Ez pedig nem a m u n k a t á r s i viszony megielenése. Akit engedelmességre tanítanak. m a s a is engedelmességet követel m a j d . Az egvéni elnyomó intézkedések gátolják a diákot önálló gondolkodásában, cselekedeteiben ítéleteiben. A tanárok a tanterv, a népművelők pedig a kultúrpolitika engedelmes kiszolgálói lesznek. Így a tanterv is és a k u l t ú r politika is hamis visszajelzéseket kap. A t a n á r is csak t a n t e r v b e n és utasításokban tud gondolkodni az lesz a jó tanuló, aki h a m a r a b b engedelmeskedik a t a r á r a e ' v á rásainak. A n é n m ű v e l ő szám á r a is fonto~abb lesz a kultúrpolitika. mint r z ember. A végén m á r nem is k u l t ú r á t terjeszt, hanem politikát, rendezvényei is csak a kultúrpolitika. legfeljebb ö n m a g a é r d e k é b e n lesznek. n a m áz emberekért. A célnak m a s á nak az e m b e r n e k kell lennie. Köztük van a nénrr>'""elő is. ö is cél önmaga előtt.

A

népművelő

A népművelő mégis a b b a n különbözik a z összes többi embertől, hogy a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helye a l a p j á n neki csak a k u ' t ú r a átadása, ápolása, a n nak fejlesztése a feladata. Ehhez kellenek: 1. magas szintű ismeretek a k u l t ú r á ból 2. mindez az e m b e r i kapcsolatokban n y e r értelmet. 1. A népművelőnek főként szellemileg kell segítenie az embereken. E z ugyan minden értelmiségi feladata, de a népművelőnek csak az. I n nen adódik felelőssége. Nem csak megszervezni kell t u d nia a tudás átadását, hanem neki is képesnek kell lenni m a g a s szintű tudásátadásra. Ha önmaga nem járatos a művészetek, a tudományok között, hogyan tud ja azt közkinccsé s egyúttal élményszerűvé t e n n i ? Úgy gondolom a népművelőnek pragmatikusnak kell lennie Ha környezete n e m lát. modellt benne, hogyan kell a k u l t ú rát értelmesen használni, az a tudásátadás h a t á s t a l a n ma-

rad. amit egy esetleges TIT előadás' megpróbált átadni. Ezért a népművelőnek esztétikát. művészet- és k u l t ú r történetet. egyetemes és nemzeti történelmet, tudománytörténetet kell tanulnia. Ugyanakkor járatosnak kell lennie a jogrendszerben is. 2. A népművelő aki részt vesz a hatalmi s t r u k t ú r á b a n , csak a k k o r tud eredményes és felelősségteljes munkát végezni, ha tisztában van azzal, milyen mozgási folyamatok játszódnak le környezetében. Fel kell tehát t u d n i térképezni környezetét, el kell tudni helyezni azt a t á g a b b környezetben. A f e l t é r képezés, az „az ami van" t u d o m á n y a a szociológia. A szociológiához, a n n a k e l m é letéhez, gyákorlatához kiemelten kell értenie egy népművelőnek. Csak így tud v á laszt kapni a r r a a kérdésre, hogy kikkel együtt, kiknek az érdekében kell dolgoznia. A népművelő a b b a n különbözik egy szociológustól, hogy felismeréseit, a m i k természetesen nem lehetnek olyan alaposak mint egy szociológusé. azonnal fel kell t u d n i a használni. A szociológiát, mint módszert kell tudni alkalmaznia. A jelenlegi népművelésképzésben csak benyomásokat szerzünk a szociológiáról, így fejtegetéseink sem lépik túl az ál.tudományosságot. Az órák így sokkal i n k á b b hasonlítanak őrsi foglalkozásokhoz, mint felsőoktatási képzéshez.

Összefoglalva Lenin logikai idealizmusnak nevezte a gyakorlat nélküli elméletet. Ügy látom a mi népművelő képzésünk csak elméleti jellegű, a fogalmaink csak a levegőben lógnak. Ahhoz, hogy mai népművelői feladatokat ellássunk nem kell felsőoktatási képzés. Talán ezért van az, hogy a tehetségesek többsége o t t h a g y j a a pályát, s csak az engedelmesek, a kevésbé tehetségesek m a r a d nak ott. A hallgatók igazi vizsgája ezután következik. Vádolnak b e n n ü n k e t azzal, hogy paszszívak. közömbösek vagyunk. Ha tényleg elégedettek vagyunk a fennálló oktatási rendszerrel, azzal hogv ez kölcsönösen előnyös oktatónak és hallgatónak egyaránt, m e r i k f ' ' ö n ü s e b b erőfeszítést egyik féltől sem kíván, a k kor bocsánatot kérek- a z é r t hogy a nyugalmat megzavartam. V. T.

Palackposta-akció a kommunikációs év alkalmából

>

Rozmanyek Hozma nyek Géza izgatottan toporgott a Nőgyógyászati Klinika folyosóján. Egyik cigarettáról gyújtott a másikra. Úgy érezte, élete legfontosabb pillanata előtt áll. így szinte haragudott a szenvtelen kövekre, m i k e n ápolónők csattogtak el m e l l e t t e feszes fehérségben. Végre szólítottak. Az idős professzor mormogott valamt visszaköszönésfélét egyébként a csapnál bíbelődött. Oldalról jól látszott, hogv rúzsfoltos volt az a r c a sőt még a . r aka is. Dudorászott. Az asszisztensnő angyali mosollyal üledezett az íróasztal mögött. Géza köhintett egy-ket :

és a fontos pillanat tőt, igaz, bátortalanul. Zav a r t a n forgatta kezében kal a p j á t . amit külön e r r e az alkalomra v á s á r o l t Az orvos megfordult és idősb tekintetével meredten bám u l t a Géza alsóbb felét.

zát. Egy kis dudorászás, oldalpisilongatás a ragyogó nővérkére, m á r kész is a vizsgálat.

— Semmi kétség — dúdolta az idős professzor — , ön háromhónapos terhes. — Hányas cipőt hord Viszontlátásra! m a g a ? — kérdezte a doki. Géza n e m is tudta hoRozmanyek n e m értette a • kérdés lényegét, zavart is gyan k e r ü l t ki a folyosóra, volt, ugye ez érthető, meg de végül is odakerült. Relábaival az egyik azt is t u d t a hogv földré- megő szünk ezen régiójában csak padhoz vonszolta magát, addig szabad erősen gon- cigarettára gyújtott. dolkozni. amíg az e m b e r nem lesz nihilista. Úgy— Anya leszek — rebeghogy kibökte az igazat: te és k i f ú j t egy karikát. A f ü s t úgy lebegett fölötte, — Negyvenhetes. m i n t egy g l ó r i a — Ahá — bólintott az — ,,us — öreg, aztán fölfektette Gé-

Érdekes akcióra került sor 1983. június 24-én R i j e k á b a n a 12. alkalommal megrendezett Fiatalok Biennáléján. Az akciót két, h a z á n k b a n is viszonylag jól ismert, v a j dasági költő Slava Matkovic és Szombathy Bálint (hogy, j o b b szó híján, ne a v a n t gard-művésznek nevezzük őket) h a j t o t t a végre. (Mindketten a híres BOSCH+ BOSCH avantgard-alkotócsoport alapító tagjai, több kötetet jelentettek meg.) A Rijeka közelében levő K v a r n e r l öbölben h a j t o t t á k végre az akciót, amely abból állt, hogv az öbölben csónakon haladva 150 palackot bocsátottak vízre, mely egy képeslapot tartalmazott a két költő szerb nyelvű üzenetével. Az üzenet szép rijekai képeslapon található ilyet szoktak a nyaralók r o k o n n a k , ismerősnek küldeni (FOZDRAV IZ RIJEKE). A megszokottól csupán a lap hátulja különbözik. melyen címzés nem szerepel és az üdvözlet helyén kék színű nyomtatott szöveg áll. valamint a postai bélyegző he-

lyett a művészek sajátmaguk készítette pecséttel látták e] küldeményüket. Így szól az üzenet: 12. fiatalok biennáléja, rijeka 1983. 1983-ban a nemzetközi k o m munikáció évében bocsátjuk vízre p o s t á n k a t m i n t a szabad emberi érintkezés szimbólumát, ezzel a gesztussal fejezzük ki szándékunkat. hogy szeretnénk (a hagyományos mail art keretéből kilépve) visszafordítani az üzenet közvetítését a t á r sas élet szabad f o r m á j á r a , hiszünk a szabad emberi kommunikációban, hiszünk a halhatatlan emberi alkotás jövőjében, planétánk kvarneri öbölben á r a m l ó vizében, agyainkban a világ planetáris egyetemességének vére kering, a vér nem válik vízzé. egy c s e p p j e van bezárva ebbe a palackba és hordozza a tenger hullámain úszva, slavko matkovic és szombathy bálint Ez a szöveg szárazföldi úton jutott el Szegedre, baráti ajándékként. Ezentúl megpróbálunk mi is bekap-

csolódni ebbe a v é r á r a m b a , és nemcsak a kommunikáció évében hírt adni a m o d e r n művészet eseményeiről — aktuálisan. ZSOLDOS SÁNDOR

SZEGEDI EGYETEM A József Attila T u d o m á n y e g y e t e m , a Szegedi O r v o s t u d o m á n y i icgyetem és a J u h á s l CJyula T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a M S Z M P é s K I S Z - bizotts a g a i n a le lapja Felelős s z e r k e s z t ő : GülÚF RÖZA Szerkesztősé!»: 0720 Szeged. D u g o n i c s tér 12. T e l e f o n : 12-US Megjelenik havonta kétszer A r a : 1.B0 f o r i n t . Előfizetési d í j egy é v r e 28.80 f o r i n t Terjesztik az intézmények KISZ, és szakszervezeti bizottságai K i a d j a a Cscns-rád m e g y e i I-n o k i a d ó V á l l a l a t Szeged, Tan,ácsküztár?».r.á<3 ú t i a 10. sz. 674« Felelés k i a d ó • Kovács fjászló i2szgat6 S z e g e d i N y o m d a Szeged. B a j c s y - Z s i l i n s z k y u. 23. 67? 1983. IX. 24. — 39'0 — ISSN • 0230—791X Felelős v e z e t ő : Dobó József i g a z g a t ó

Sze 1983 011  
Sze 1983 011  

Szegedi Egyetem 1983. 11. szám

Advertisement