Page 1

XI. évfolyam, 11.

szám 1973. szept. 12.

Kedvet OlvasóinkI Az 1973-1974-es tanév kezdetén szerkesztőbizottságunk nevében köszöntjük az egyetemek és a főiskola oktatóit, hallgatóit és dolgozóit Valamennyi kedves olvasónknak jó munkát, jó egészséget és eredményes tevékenységet kívánunk az új tanévben. Kérjük, idén is keressék fel a lappal kapcsolatos észrevételeikkel, témajavaslataikkal szerkesztőségünket!

Kinevezések

Kitüntetéses doktorrá avatás Jelentős ünnepi esemény színhelye volt június 26-án az egyetemek központi épületének aulája. A József' Attila Tudományegyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsa együttes, kitüntetéses doktorrá avató ülést tartott. A Himnusz elhangzása után dr. Márta Ferenc akadémikus, a József Attila Tu-

H u h n András doktori

Nagy Gyula emlékversenyen. A középiskolai matematikai lapok versenyein, az Országos Tanulmányi Versenyen és az Arany Dániel-emlékversenyen több alkalommal ért el helyezéseket. Egyetemi tanulmányai alatt részt vett a Bolyai Intézet diákköré, nek munkájában. A IX. Országos Tudományos Diákköri Konferen-

eskütétele

dományegyetem rektora nyitotta meg az ünnepélyes tanácsülést, s üdvözölte a megjelenteket: Cseterki Lajost, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkárát, dr. Szabó Zoltán egészségügyi minisztert, dr. Polinszky Károly művelődésügyi miniszterhelyettest, dr. Komócsin Mihályt, a megyei tanács elnökét, dr. Ágoston Józsefet, a megyei pártbizottság titkárát, dr. Biczó Györgyöt, a városi tanács elnökét, dr. Ozváld Imrét, a városi pártbizottság titkárát, az újvidéki testvéregyetem vezetőit, a két egyetem megjelent oktatóit • ég. hallgatóit. Bejelentette, hogy a Magyar Népz köztársaság Elnöki Tanácsa hozzájárult ahhoz, hogy Huhn András matematikust, a József Attila Tudományegyetem Tanácsa Sub Auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel doktorrá avassa. Dr. Szontágh Ferenc egyetemi tanár, a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektora pedig azt jelentette be, hogy az Elnöki Tanács hozzájárulásával a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsa Apró György orvost avathatja Sub Auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel doktorrá. Dr. Leindler László egyetemi tanár, a JATE Természettudományi Karának dékánja és dr. Guba Ferenc egyetemi tanár, a SZOTE Általános Orvostudományi Karának dékánja ismertette a karok tanácsának javaslatait és bemutatták Huhn Andrást és Apró Györgyöt. Huhn András 1947. január 26án született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, ban végezte kitűnő eredménnyel, 1965-ben minden tárgyból jelesre érettségizett. Kiváló képességeit „Kitűnő tanuló" érdeméremmel ismerték el. Egyetemi tanulmányait 1966-tól 1971-ig a József Attila Tudományegyetem matematikus szakán végezte, III., IV., V. években népköztársasági ösztöndíjas hallgatóként és 1971-ben kitüntétéses oklevelet kapott. 1972. április 4-én FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÉRDEMÉRMET kapott. V. éves volt, amikor dékáni engedéllyel a Magyar Tudományos Akadémia Matema. tikai Logikai és Automataelméleti Tanszéki Kutató Csoportjánál mint részfoglalkozású gyakornok, m a j d egyetemi tanulmányainak befejezése után mint tudományos segédmunkatárs dolgozott. Itt készítette el egyetemi doktori értekezését, doktori szigorlatát 1972. április 19-én summa cum laude tette le. A matematika iránti érdeklődése már középiskolás' korában kezdődött, második helyezést ért el a Városi Felszabadulási Emlékversenyen, kétszer második, egyszer első díjat nyert a Szőkefalvi,

cián a Bolyai Társulat különdíját, a X.-en pedig a Művelődésügyi Minisztérium és a KISZ KB fődíját nyerte eL 1970-ben elnyerte a Rényi Kató-emlékdíj I. fokozatát, 1972-ben a fiatal matematikusok számára alapított Grünwald Géza-emlékdíj I. fokozatát. Négyszer tartott külföldi konferencián előadást, egyszer a Szegedi Univerzális Algebrai Konferencián. Eddig három dolgozata jelent meg.

eredményének és példamutató munkájának elismeréséül a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa által alapított FELSŐOKTATÁSI TANULMANYI ÉRDEMÉRMET adományozta. Apró György egyetemi hallgatói évei alatt három éven keresz. tül a SZOTE Közegészségtani Intézetében dolgozott, mint tudományos diákköri tag; ez idő alatt több díjnyertes pályamunkát írt. Szorgalma mindig kifogástalan, munkája mindvégig lelkiismeretes, pontos volt. Érdeklődési köre rendkívül széles. Már a klinikai gyakorlatok idején kiemelkedő volt a betegekhez való példamutató kapcsolata. Társadalmi munkát első év óta rendszeresen végzett, mint csoportvezető s ebben a minőségben is fáradságot nem ismerve dolgozott. A SZEOL aktív sportolója volt, az 1969/70. tanévben e l . nyerte a „Jó tanuló—jó sportoló" emlékérmet és jutalmat. Több éven keresztül népköztársasági ösztöndíjban részesült. Orvosi tanulmányainak befejezése után, kiváló képességeire tekintettel — érdeklődési körének megfelelően — a Szülészeti-; és Nőgyógyászati Klinikára került gyakornoknak 1971. október 1-én. Huhn András és Apró György röviden ismertették disszertációikat, letették az esküt, m a j d a rektorok és dékánok Sub Auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel doktorrá fogadták őket. Ezután Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára rövid beszéd kíséretében átadta az ünnepelteknek a M a g J j a r Népköztársaság címerével ékesített aranygyűrűket. Cseterki Lajos többek között el-

Változás történt a József Attila Tudományegyetem vezető testületében. 1973. július 1-től dr. Fodor Géza egyetemi tanár, az MTA levelező tagja rektori kinevezést kapott. Rektorhelyettesi teendők ellátására kapott megbízást dr. Rácz János tanszékvezető egyetemi tanár. Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja: dr. Kovács István tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA levelező tagja. A művelődésügyi miniszter egyetemi tanárrá nevezte ki dr, Rácz Jánost, aki a JATE Tudományos Szocializmus Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára lett. Docensi kinevezést kaptak: dr. Kovács István, dr. Gál Endre, dr. Szabó István. A d j u n k tussá léptették elő: dr. Jáki Károlyt, Sonkoly Pálnét, dr. Petri Gábornét, Fejér Dénesnét, dr. Halász Elődnét, dr. Szabó Józsefet, dr. Bodnár Lászlót, dr. Szalai Istvánt, dr. Hatvani Lászlót, dr. Zalotai Lajost, dr. Nagy Miklósnét, dr. Gyémánt Ivánt, dr. Molnár Árpádot, dr. Németh Józsefet és dr. Anderle Ádámot. A Szegedi Orvostudományi Egyetem állami vezetésében bekövetkezett változások: az egészségügyi miniszter 1973. szeptember 1-i hatállyal dr. Berencsi György tanszékvezető, egyetemi tanárt oktatási rektorhelyettesnek nevezte ki, dr. Kedvessy György tanszékvezető egyetemi

Hírek, események A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa augusztus 31-én tartott ülésén döntést hozott arról, hogy a Szegedi Tanárképző Főiskola a jövőben Juhász Gyula Tanárképző Főiskola néven folytatja működését A főiskola az október 4—5-én rendezendő, fennállásának centenáriumát ünneplő rendezvénysorozat keretében veszi fel Juhász Gyula nevét. !*

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. SzőkefalviNagy Béla akadémikusnak, a József Attila Tudományegyetem tanárának a hazai matematikai kutatások irányításában végzett munkásságáért és a matematikai analízis területén elért tudományos eredményeiért, 60. születésnapja alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke július 27-én adta át dr. Szőkefalvi-Nagy Béla professzornak. •

Cseterki Lajos köszönti avatása alkalmából.

Apró Györgyöt kitüntetéses doktorrá (Ruszkai Károly felvételei)

1971 óta KISZ-tag, egyetemi tanulmányainak idején mint alapszervezeti KISZ-titkár, s a KISZ kari bizottságának tagja tevékenykedett, az egyetemi KISZ V. B.-től többször kapott dicséretet és jutalmat. Az egyetem elvégzése után társadalmi m u n kában először a karon működő számítástechnikai diákkört irányította, m a j d a matematikai diákkör vezetésével bízták meg. 1973. február 1. óta a József Attila Tudományegyetem tanársegéde. Apró György 1946. november 24-én született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a szegedi Rózsa Ferenc Gimnáziumban végezte mindvégig kitűnő eredménnyel és ugyanott tett érettségi vizsgát ugyancsak kitűnő eredménnyel. Kiváló képességeit „Kitűnő tanuló" érdeméremmel ismerték el. 1965 szeptemberétől folytatta tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, ahol valamennyi évfolyam kötelező vizsgáit jeles eredménnyel tette le és 1971. augusztus 26-án ugyancsak jeles eredménnyel fejezte be államvizsgáját. 1972. április 4-én az egészségügyi miniszter A p r ó , Györgynek egyetemi tanulmányai során elért kiváló

mondta, hogy Huhn András és Apró György mindenben megfeleltek a rendelkezésekben előírt követelményeknek. Hangoztatta, hogy ez csak nagyon keveseknek sikerül: — És csak akkor, ha a tehetséget a tudás megszerzésének gazdag feltételei övezik. Szegeden, a József Attila Tudományegyetem és az Orvostudományi Egyetem szelleme, tanári k a r á nak felkészültsége, céltudatos törekvése megadja a tehetség kibontakozásának lehetőségét. Az egyetemen szerzett tudás szakadatlan gyarapításra szorul. Olyan követelmény ez, aminek társadalmi fejlődésünk mostani szakaszában különös jelentősége van. Ma, amikor a szocialista társadalom teljes felépítésének bonyolult és szerteágazó feladatán munkálkodunk, amikor a munkásosztály, a parasztság és az értelmiség egymáshoz közeledésének folyamata korparancs. Dr. Apró György és dr. Huhn András köszönetet mondtak kitüntetéses doktorrá avatásukért, majd dr. Szontágh Ferenc a két egyetem tanácsa nevében köszönetet mondott Cseterki Lajosnak azért, hogy a két kiváló hallgató doktorrá avatása alkalmából a szegedi egyetemen megjelent, s bezárta az ünnepi tanácsülést.

tanár, a Gyógyszertudományi Kar dékánjának megbízatását ú j a b b három évre meghosszabította, Az egészségügyig miniszter j ú lius 1-i h a t á l l y a l ' dr. Cserháti István egyetemi docenst a II. sz. Belgyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanárává, dr. Földes Vilmos rendőr alezredest az Igazságügyi Orvostani Intézet tanszékvezető egyetemi tanárává és dr. Zalányi Sámuel egyetemi docenst az Egészségügyi Szervezéstani Intézet tanszékvezető egyetemi tanárává nevezte ki. Docenssé nevezték ki dr. Felkai Béla, dr. László Ferenc, dr. Heiner Lajos, dr. Lázár György, dr. Minker Emil, dr. Papp Gyula és dr. Szentpéteri József a d j u n k tusokat a Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáira illetve elméleti intézeteibe. A Szegedi Tanárképző Főisko» Ián tanszékvezetői megbízást kapott a Magyar Nyelvészeti T a n széken dr. Békési Imre főiskolai docens, az Ének-zene Tanszéken Monoki Lajos főiskolai a d j u n k tus. Docensi kinevezést nyertek: dr. Nagy Antal, dr. Mihály Endre, dr. Riesz Béla, Jósa Zoltán, Szabó László. Adjunktusi kinevezést kapott: Szederkényi Antal, Kondász István, Kamarás Gábor, Dér István, Kindl Józsefné és dr. Bezdán Sándor.

A Semmelweis emlékünnepség alkalmával az egészségügyi miniszter „Érdemes Orvos" kitüntetésben részesítette dr. Kovács József adjunktust, „Az Egészségügy Kiváló Dolgozója" kitüntetést adományozta Ördögh Károlyné osztályvezető főnővérnek, s miniszteri dicsérő oklevéllel

jutalmazta Balikó Béláné főaszszisztenst, dr. Halasi Antalné titkárnőt, Kocsárdi Béláné csoportvezetőt és Miklós Józsefné tanszéki laboránst. A SZOTE rektora szintén a Semmelweis emlékünnepség a l kalmával nyújtotta á t 25 éves eredményes egyetemi működése jutalmaként a törzsgárda a r a n y koszorús jelvényét dr. Tóth Károly egyetemi tanárnak, dr. P e t i " fcó Emma és dr. Kozma Márta adjunktusoknak, Dudás Rozália osztályvezető ápolónőnek és Németh Béláné szülésznőnek. • Alkotmányunk ünnepe alkalmából Erdős János, a Tanárképző Főiskola gyakorló általános iskolájának tanára, a Szocialista Kultúráért kitüntetést kapta. * A Belgrádi Egyetem Fogorvosi Fakultása a magyar és jugoszláv stomatológia szakmai-tudományos és baráti kapcsolatok elmélyítése érdekében kifejtett m u n kásságáért dr. Tóth Károly egyetemi tanárt, a SZOTE Fogászati Klinikájának igazgatóját, díszdiplomával tüntette ki. *

A Moszkvában rendezett VII. Nőgyógyászati Világkongresszus elnökségébe választották dr. Szontágh Ferenc egyetemi tanárt, a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektorát.

Kedves ünnepség színhelye volt júl ius 14-én délelőtt a József Attila Tudományegyetem rektori hivatala. Dr. Hevesi János, a JATE tudományos rektorhelyettese az egyete m nyugdíjas fizikai dolgozóit köszöntötte. Az ünnepeltek közül Hegedűs Imre. Endrődi János, Hódi Antal, Kiss Imre, Király Sándor, P u s k á s Lajos, Tóth Ferenc és Varró Antal negyvenéves szolgálata elismeréseként aranygyűrűt. Hajós J á nos pedig ezüst törzsgárdajelvényt vehetett át a rektorhelyettestől. Képünkön a mcgjutalmazottak l á t h a t ó k : (balról jobbra) Kiss Imre, Tóth Ferenc, Hódi Antal, Hajós János, Endrődi János. Hegedűs Imre, Puskás Lajos, Király Sándor és V a r r ó Antal. (Fotó: Kun Sándor)


A felvételi vizsgákról jelentjük Az ©rvostudemányl Bevetem f r v o s szakára 545 érettségizett fiatal jelentkezett (1H(1 helyid). A Semmelweis Kollégiumban több mint egy hétig vizsgálatiak a telvéte»8tet9 oktatók. A z előcsarnokban szorongva várakozó egyetemista jelöltek sejtették, h o ^ nagyon „erős a mezőny", esélyeikről nehéz volt szóra bírni őket. Többnyire fogadkoztak, hogy „majd a bizottság előtt..."

náziumokban végzettekké} wtembenA vidéki, kisebb gimnáziumokból jövök, és sajnos, főleg a fi?»' kai dolgozók gyermekeinek többsége továbbra sem pályázik meg* felelő eséllyel az egyetemre. A Természettudományi Kar 3 éves programozó matematikus szakára jelentkezők kötött mint az a velük és а dr, Kozma László docenssel folytatett be-

A várakozás nehéz percei s ett? Általában sikerrel szerepeltek, többségük a tője telhető maximumot nyújtotta. Július 4ón délelőtt például a dr- Kuhan Ágost professzor vezette I. sz. felvételi bizottságnál a Sajókaaáról jatt tiervolu Margtt szerepelt nagyon jól Mint a vjasgázlátók megállapították, öröm veit hallgatni biztos tárgyi tudásra épülő, szépen elmondott feleletét. &> bizonyára Margit is örült pár héttel Később, amikor megtudta, hogy íp pontot szerzett es szeptembertől Medikus gólya, Ugyanennyi pontot gyűjtött (és most boldog elsőéves) a VII. sz. vizsgabizottság előtt július 6-án a gyulai Nyikos Erzsébet. A biológia feleletnél ugyan még remegő kézzel húzta tételeit, de biztos, megalapozott tudás« úrra lett izgalmán. A fizika feleletéhen a természetes rádióaktivitásról már imponáló, egyetemistának is beosületére vájó tudásról és általanos intelligenciáról tett tanúbizonyságot Hozzá hasonlóan jól vizsgázott ennél a bizottságnál a szegedi Radnóti Gimnázium volt diákja, Nyári Sva is.

Különböld esélyek A rendkívül körültekintőn, türelmesen, a vizsgadrukkét némi1 humorral feloldva vizsgáztatók ógjsintén örültek az ilyen feleleteknek- Mint dr. Simon Miklós professzor, a vizsgabizottság elnök« mondta: — A jól felkészült jelöltek sorsáról 30—30 perc a lati is nyugodtan dönthetür^k körültekintő vizsgáztatással. A felvételizők többségénél azonban úgy erezzük, — azért, mert a köaépiskolai felkészítés, a minősitéseV jellemzések nem mindenkinél reálisak — nagyobb hangsúlyt kellene adni a felvételiknek, Szerintünk a pontszámítás módost tása után is kétsége«, hogy aa iskolából hozott pontszámnak a felvételin ötvenszázalékos meghatározó szerepét fenn kell-e tartani? Igen nagy eltérések mutatkoznak ugyanis, főien a vidékről jövők hátrányára, a középiskolai felkészítésben. Az egészségügyi szakközépiskolákból jövő alaptudása is nagyon hiányos, hátrányos helyzetben vannak a gim-

széigetésből kiderült - - sokan fizikai dolgozók gyermekei- Szakmai felkészítésük ugyan jobb volt idén, mint a korábbi években, de alapvető hiányosságok is akadtak- Többségüknek például csak homályos sejtései voftak ártól, hogy milyen képzést és képesítést ad a programozó matematikus tagozat. Politikai tájékozottságuk is gyengébb volt az atlagosnál. A TTK-n egyébként „szürkébbek" veltak a felvételizők, mint az előző években. Még szerenege. hogy nem a teljesítményük volt a szürke, csak az ünneplő fekete ruhájuk — a kar épületének festéséből, takarításából szármar zó portól. . . A Bölcsészettudományi Karon a magyar nyelvi tesztekből érdekes dolgokat tudhattunk meg- Az idén felvételiző „ifjú nyelvújí= lók" szerint Például! „Petőfi főhőse a helység kalapácsa veit." „Fővárosunk híres helyiség." Csodálkozhatunk-e ezek után azon. hogy az egyik felvételiző így elemezte saját helyzetét! „Megítél a világ (alanyi tudni« illik, engemet ít|l meg)." Persze, nemcsak a világ ítélte meg a jelölteket, a felvételi vizsgabizettлааок is szigorú, de igazságos és jóindulatú ítéleteket hoztak, A Komlóról érkezett — és az V, sz bizottságnál július з-йп magyarorosz szakra felvételizett — Fekete Ágnes is tanúsíthatja ezt, 1H

pontos produkciója eredménye* ként immáF elsőéves bölcsészként. . ,

Munkában a vizsgabizottság

A posztgraduális képzés célja, hogy a különböző szakos áltaianos Iskolai tanárok az itt eltöltött rövid Idő alatt megismerjék szakterületük legújabb eredményeit, a szakmódszertan kísérleteit. Az ötnapos rendezvénysorozatra a fontemlített öt megye, valamint Szeged város 110 tanárát küldte el. Az első napon, A ma és a holnap általános Iskoláinak belső \

fZÍOEDI

IOVKTBM

világa címmel MMónvári Sándor, a Művelődésügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztályának vezetője tartott előadást, majd két szekcióban elkezdődtek a foglal* kozások, A résztvevők előadásokat hallgattak és a problémákat szemináriumokon, gyakorlati foglalkozásokon vitatták meg, A fizika szakcsoportban la előadás hangzott el. Az előadások szorosén kapcsolódtak » szakmódszertani kérdésekhez, Az ének-zene tagozaton f) előadást hallgattak és 0 gyakorlati foglalkozáson vittek részt a pedagógusok. A szakmai kérdések mellett általános didaktikai problémákról és pszichológiai kérdésekről la hallgattak előadásokat a nyári akadémia résztvevői, Délutánonként szervezett és ajánlott programok, művelődési és szórakozási lehetőségek tették változatossá a rendezvénysoroaatot.

A korszerű pedagógiáért

A Szegedi Fesztivál programjában elsősorban a művészetekre épül, Be évenként az Ünnepi Hetek idején a tudományok képvi„Ilyen még nem volt.,.** selői is lehetőséget kapnak arra, Hegy eszméiket megvitassák és An, Állam- és Jogtudományi tovabbadjákígy került sor az Karon is felvételi nagyüzem veit idén például a Mövelődéselméleti július 3—1, között- A ttómai Jogi Nyári Egyetem, az ipari TudoTanszéken dr. Pólay Elemér prományos Konferencia a Szabadfesszor, a H, sz- felvételi bizotttéri Színpadok Vezetőinek Orszáság munkáját irányította. Qttjártunkkop éppen Farkas Máriagos Tanácskozása, ég a Pedagógiai Nyári Egyetem megrendevizsgázott. Olyan felvételiző, aki zésére. Ez utóbbi immáron tizeda kitűnő érettségi bizonyítványa szer jelentkezett előadássorozamellé az írásbelin is maximális tával, amelynek megszervezésépontszámot szerzett. Jellemzésében a TIT Csongrád megyei szerben többek között a következő vei és a JATE Neveléstudomáélit; az l»71*es VHI. KISZnyi Tanszéke vett részt. I0B3 óta kongresszuson Bács-Kiskun mea Nyári Egyetem Igazgatósága gyét képviselte..." A szóbeli sogazdag tudományos és kulturális rán magabiztosan válaszéit a programmal várja a vendégeket kérdésekre, olyannyira, hegy a az ország legkülönbözőbb vidévizsgabizottság tagjai egybehangkeiről, s a határokon túlról is. zéan jelentették ki; „ilyen még nem volt". A maximális 30 pontAz idei, jubileumi nyári egye* tal nyept felvételt, tem megnyitó ynnepsége ós előadásai az Ady téri épület AuditóA Tanárképző Főiskolán a rium Maximumában zajlottak le. földrajz-rajz szakosok felvételi Július 17-én dr. Ágoston György, vizsgáján találkoztunk Pallai tanszékvezető egyetemi tanár, a Máriával, aki a budapesti KépzőPedagógiai Nyári Egyetem igazét iparművészeti Szakközépiskogatója köszöntötte a résztvevőket, lában érettségizett- íme, a rajzmajd Papp Gyula, Szeged metanár véleménye: Meggondoltan, gyei Város tanácselnök helyettese jó érzékkel, karakterének megfenyitotta meg a rendezvénysorolelően vázolta, illetve fejlesztette zatot- Beszédében a tíz év jelenstúdiumát. Fejlett és érzékeny tős eseményeit és eredményeit is tónusérzéke van. Érzelmi ós éráttekintette. Hangsúlyozta, hogy telmi beállítottságának egyensúa nyári egyetem a korszerű pely a biztosítéka fejlődésénekdagógiai törekvések úttörője, A A művészi kvalitásokkal rentémák az oktatás hatékonysága delkező pesti kislány vidékre készempontjából igen jelentősekszül pedagógusnak, mint mondotta; „A művészi pálya bizonytalan. Vidéken szeretnék tanítani, mert ott úgy érzem, önállóbb leTémák — réwtvevök hetek- Minden vágyam, hegy a? emberek értsék a művészetet, és A tíz év így fest a számok tükezért sokat akarok tenni a saját rében; 34« előadást tartottak a területemen meghívott „vidéki" és helybeli előadók, közöttük jónéhány külföldi, Több, mint 3000-en hallNehezebb, gatták végig az előadásokat, közöttük több, mint 400 veit idegen mint az érettségi országbeli. A legtöbben az NDKból érkeztek (136), de szép számA S550TE G-vógyszerésztuéemal jöttek az Egyesült Államokmányi Karán is hamisítatlan ból (80), Lengyelországból (67). vizsgahangutat uralkodott. A Jugoszláviából («5), Szovjetuniófelvételi bizottságok nagy szakból (80), Csehszlovákiából (301, értelemmel, türelemmel ég sokde akadt ezenkívül finn (3), és sok segítőkészséggel vizsgáztattak, iraki (1) pedagógus szakember is A dr ívé» János adjunktus elnöka vendégek között. Oktatási letével dolgozó vizsgabizottság rendszerünk valamennyi ágazata látogatásunkkor Oláh Ilona felképviseltette magát: az irányító készültségéről tájékozódott Izapparátus, a felnőttoktatási ingalmas vizsga volt, mert a siketézmények munkatársai és gyares felelet még a felvételt jelent» korló pedagógusok egyaránt velhette számára-, ,1 tak a résztvevők között, A szegedi Pedagógiai Nyári Egyetem A folyosón, közvetlenül a vizsnégy kiadványt is megjelentetett, ga után reálisan mórlegelte esémunkájáról televíziós dokumenlyeit! — Hiába, ez már egyetumfilmek készültek tem- ,, A felvételi nehezebb veit, mint az érettségi, Itt már az ©sz4 nyári egyetem elsősorban # szefüggéseket Is látni kell, Jó pedagógiai kutatások legújabb veit, negy a bizottság tagjai tüeredményeivel foglalkozik, s egyrelmesek és segítőkészek voltak. ben jó alkalom a «sinte nélküOláh Ilona akkor még nem lözhetetlen lapamtalateserére, tudta, hogy szeptembertől gyógyvalamint Sxeged és környéke szerésxhaligató,, megismerésére is. Az Idén például kétszer egésznapos kiránduláson, városnézésen a szabadtéri két előadásán éa búcsúesten vehetett részt a mintegy 330 vendég. Az ez évi pedagógiai nyári egyetem ismét fontos és aktuális témaköröket vizsgált. Az előadók neves hazai szakemberek közül kerültek ki, Többek között előadást tartott dr, Férge Zsuzsa kandidátus, az MTA Szociológiai Intézetének tudományos osztályvezetője, dr. Koncé János, az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának osztályvezetője, dr. OMró Lajos kandidátus, tanszékvezető docens, dr, Pataki Ferenc

kandidátus, az MTA Pszicho!*' gial intézetének igazgatóhelyettese, dr, Nagy Jánosné kandidé* tus, főiskolai tanár, főigazgató helyettes (OPl) es dr, Veakó Jó' tsef egyetemi adjunktus.

Iskola és társadalmi mobilitás A mintegy tíznapos rendezvén vsorozat után dr. Apostcm György a következőket mondta a nyári egyetemről: — Komoly társadalmi szükségletet tölt be- A pedagógusok továbbképzésének nincs hasonló módja, a hivatalos továbbképzési formákkal szemben ez gyorsan, frissen közvetíti az ország gyakorló pedagógusainak a kutatások eredményeit, amelyekről az ország egész pedagógustársadalma tudomást szerez, hiszen a résztvevők felhasználják és munkahelyükön ismertetik ezeket, A tíz év alatt többezer egyszerű magyar pedagógus, köaoktatésügyi dolgosé, szakfelügyelő, művelődési osztályok munkatársai, a továbbképzést irányító szakemberek vettek részt a nyári egyetemen. Az illető megyei szervek ösztöndíjjal küldik ide a pedagógusokat, felismerve a nyári egyetem hasznát, jelentőségét. Sok fontos pedagógiai gondolat Innen vált elterjedtté, a kutatási eredmények innen kezdtek országosan terjedni, például a modem audiovizuális eszközök pedagógiai alkalmazásával, a programozott oktatással, az akcelerácló pedagógiai jelentőségével, stb, kapcsolatosan, A szociológia, szociálpszichológia tudományai az utóbbi Időben vettek nagy léndületet. Ezek a tudományok nagyon jelentősek a pedagógia számára U j módszerekkel, nézőpontokkal gazdagítják a neveléstudományt. Ezért az idei nyári egyetem arra vállalkozott, hogy e tudományok legfontosabb eredményeit vizsgálja. Két központi témát tárgyaltak az előadók. A magyar közoktatásügy egyik fő kérdése: mennyiben szolgaija at iskola

a

társadalmi

mobilitást.

Az előadások egyik csoportja tehát az iskolarendszer, iskolaügy es a társadalom szerkezete közötti összefüggésl vizsgálta Mennyiben nyújt egyenlő esélyeket. függetlenül a szülők társadalmi helyzetétől az iskola a gyereknek? Le tudja-e küzdeni a hátrányos helyzetet, tud-e segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeken? Az előadások másik csoportja az iskolai közösségeknek, a kiscsoportoknak szociálpszichológiai, pedagágiahszoeiolágiai vizsgálatával foglalkozott. A pedagógus csak akkor tudja Irányítani a pedagógiai folyamatot, ha ismeri e folyamat szociálpszichológiai törvényszerűségeit. A témák, mint látjuk, a leglényegesebb kérdéseket vetették föl. Célunk.' közösségi ember neveiése. Ennek feltétele az Iskola szerkezetének megfelelő alakítása. Az Auditórium Maximum az idén is tele volt érdeklődőkkel, akik kedvezően nyilatkoztak a nyári egyetemről. Ű j nézőpontokkal gazdagodtak, ösztönzést kaptak. A szakirodalom anyagának kiadására fél éven belül sor körül. Ezáltal a nyári egyetem még jobban tudja szolgálni a pedagógiai képzés ügyét.

tFotéi Rusikal Károly)

Tanárok III. Nyári Akadémiája Július 2. es ti. között öt megye — Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, valamint Szeged város — pedagógusul az Idén harmadik alkalommal találkoztak w Szegedi Tanárképző Főiskolán. As elmúlt években a m a g y a r biológia és matematika szakos tanárok, most júliusban pedig fizika és ének-zene szukos pedagógusok töltötték meg u főiskola előadótermeit.

Jubileumi nyári agyatam

A nyári akadémia szükségességét mi sem biaonyltja jobban mint az a tény. hogy a megyei művelődési osztályok és pedagógia« kabinetek évről évre szorgalmazzák megrendezését, Szolnok megye vezetői bejelentették igényüket! a Szegedi Tanárképző Főiskolával egész évben állandósítani szeretnék a kapcsolatukat, folyamatossá szeretnék tenni pedagógusaik továbbképzését, A posztgraduális képzés tartalmi fejlesztése és a struktúra átszervezése országos gond és feladat. Az állami oktatás helyzetéről és feladatairól szóló párthatározat szellemében ugrásszerű fejlődés várható eaen a területen is. Büszkén állapítjuk meg, hogy a továbblépést elősegítő orsaágos munkába saervesen épülnek be a szegedi tapasztalatok ia.

Felhívás! A Szegedi Egyetemi Színpad vezetősége tagtel« vételt hirdet mindhárom szegedi felsőoktatási intésmény első-, másod- éa harmadéves hallgatói számára. Mindenki jelentkezését örömmel fogadjuk, aki a ssinpadmüvésaet bármely ága iránt (színjátszás, vers- és prózamondás, rendezés. dramaturgia, színpadtechnika stb.) kedvei és tehetséget érez magában. Évadnyitó társulati Ülésünkéi, amelyre a színpad valamennyi régi tagját szeretettel várjuk és ahol aa á j tagok Jelentkezését fogadjuk 1973. szeptember 44-én, hétfőn este 8 érakor tartjuk a JATE KISZ klubjában (az egyetemek központi épületében).

Tanévnyitók A Szegedi Tanárképző Főiskola a szeptember 8-án délelőtt U óiakor, a Szabadság Filmszínházban rendezett ünnepséggel nyitotta meg az t»73/74-es tanévet. A József Attila Tudományegyetem 18-én 11 órakor a% egyetemek kozponti épületének aulájában rendezi meg tanévnyitó ünnepségét. as Orvostudományt Egyetem pedig 13-an 13 órakor ugyancsak az aulában nyitja meg ünnepi közgyűlésén a» ú j tanévet. (Lapunk következő saémában beszámolunk as eseményekről.)


Szívesen elmennék mégegyszer ^ ^

M u n k á j a közben, s az utolsó államvizsgája előtti készületben kerestem fel Törők Juditot, a SZOTE KISZ VB titkárét kérésemmel. hogy meséljen VIT élményeiről. Pár pillanatig haboz, ni látszott, emlékeinek roppant gazdagságából mit is válasszon. „Adott valamit, amil e{ lehet raktározni, s a zűrös napokon Jó visszagondolni rá — kezdte. A formális, látszatdolgoktól mentes, igazi ünnep volt. Amellett, hogy kitűnően megszervezték, teret en gedtek a spontaneitásnak is. Ittl hon, a tévénézők azt kérdezték tőlem: tényleg olyan volt, amilyennek a kamerák mutatták. v«gy csak Jól „vágták össze'". Igen, olyan lendületes és Jó h a n . ' gulatú volt. A kilenc nap alatt rengeteg volt a program: 180« rendezvényi tartottak, politikai, kulturális, és sportesemények zajlottak. Reggeltől estig szimultán Jelleggel folyt a műsor. A nemhivatalos program reggeltől reggelig tartott. Az események hét témakört öleltek föl, amelyek a hármas jelszó: Antiimperialista szolidaritás, béke és barátság! köré szer. veződtek. Sokféle ember jött ösz. sze Berlinben, mintegy 1700 i f j ú . sági szervezet képviselői jelentek meg, közel ISO országból. A legnyitottabb VIT voll az összes között ez a Jubileumi találkozó. Hiszen nemcsak kommunista, szociáldemokrata, szocialista és harmadik világbeli haladó fiatalok voltak itt, de részt vettek benne a velük szembeállók is. Szélsőbalos és jobboldalt szervezetek képviselői is eljöttek. Az NSZK küldöttsége volt nagyon „vegyes": benne kommunisták, de félfasiszta fiatalok is voltak A húszezer VIT-küldött kétharmada kommunista ifjúsági szervezet tagja volt. Kína. Albánia és Líbia nem képviseltette magát, politikai okokra hivatkozva A 700 magyar fiatalból 475 volt a politikai küldöttség tagja. * többiek a sport és kulturális delegációhoz tartoztak. Csongrád megyéből tízen utaztunk hivatalosan a találkozóra." Megemlítette, hogy kicsit félve ment Berlinbe, de szerencsére provokációra nem került sor. Az NSZK-ból jött Junge Union, jobboldali szervezet képviselői egy nagygyűlést akartak szervezni az Alexanderplatzon. (Repülőgépről röplapokat szórtak. De az FDJ-osok tíz perc alatt eltüntettek ezt a nemkívánatos „légipostát".) Baráti találkozón nyugat-berlini fiatalok csoportjával beszélgetett. Az egyik elmondta. hogy ő kórházban dolgozik, ápoló. Judit örömmel köszöntötte: — Hiszen akkor kollégák vagyunk! A nyugat-berlini fiú csak a fejét ingatta „nálunk az ápolók nem kollegái az orvosoknak."

Találkozások „Nem tudtam mindenhova elmenni, ahova szerettem volna, de így,is rengeteg esemény részese voltam — folytatta. Részlv ettem számos szolidaritási nagygyűlésen, ott voltam azon is, amelyet a találkozó díszvendége, a nagyon népszerű Angela Davis tartott. Részt vettem kétoldalú delegációs beszélgetése ken. A magyar fiatalok a szovjet, olasz, nyugat-berlini és vietnami küldöttekkel találkoztak. Persze szabadon, kötetlenül, a hivatalos program után jöttek létre az igazán erdeke« találko. zások Egyik legemlékezetesebb élményem volt a vietnámi fiatalokkal való ismerkedés. Aranyos a k barátságosak és végtelenül szerények. Nem magukra büszk é k hanem egymásra. Beszélgetni kezdtem az egyik fiúval, aki hamarosan a társához irányított, mondván, ó jobban megérdemli a figyelmet; hai amerikai bombázót lőtt le. Csodálatos műsort adtak. Vietnámi népdadalok előadása után magyarul

T I P 0 L E X IKON

©

0

Öngól

kezdték el énekelni az „Elindultam szép hazámból" című népdalt." Az asztalon rengeteg fénykép. A megnyitó ünnepség jeleneteit ábrázolják. A fotólaborban még előhívásra vár egy kisfilm, és sok-sok felvétel, amelyet Judit maga készített. A képek közölt

A VIT stafétán kétezer métert kellett kocogva megtennünk. Ha nem volt szerelésünk, adtak m e legítőt és tornacipőt. Aki a távot megtette, ki® zászlócskát k a . pott emlékbe. Nem csak Berlinben jártam, egy napot Halléban is töltöttem. Ekkor értettem meg, hogy a VIT tulajdonképper

Antiimperialista szolidaritás, béke és barátság! díszes könyvecske akadt a k e . zembe. A Kommunista Kiáltvány eredeti kiadásának facsimile példányú. Benne az ajánlás: „Átnyújtjuk a X. VIT alkalmából és a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 125. évfordulóján." Aláírás: Erick Honecker. „A Központi Bizottság és az Államtanács meghívására kilenc magyar fiatallal együtt résztvettem egy fogadáson, ahol Honecker elvtárs mondott beszédet. A pohárköszöntő után nagyszabású műsor zajlott le. A nyaraló fölött húzódó légifolyosón közben amerikai gépek haladlak el. Valósággal beleláttak a poharunkba Mint orvostanhallgatónak rendkívüli élményt jelentett, hogy megtekinthettem a híres szívspecialista. Bauman professzor intézetét, a berlini klinikán. A professzor csak a magyar delegáció orvos- és orvostanhallgató tagjait hívta meg.

VIT ország A Magyar Kultúra Házában, egy szép modern épületben kiállítás várta az érdeklődőket. Négy nyelven olvashattak ismer, tetéseket Magyarországról. Zenés filmeket vetítettek magyar tájakról, a magyar kultúráról. A magyar fiataloknak egyedülálló tletük volt a különböző nyelveken kinyomtatott Magyar i f j ú ság szétosztása. Nagy siker vol'. hamar elkapkodták. „Ifjúság és szervezeteinek harca az imperializmus és a monopóliumok ellen, a békéért égx 3 szociális progresszióért címmel tartottak egy fórumot, ahol tíz perc alatt bárki elmondhatta véleményét a jelöli témáról. Több nyíre egyetértés, egységes elképzelések mutatkoztak a felszólalásokban.

az egész NDK-ban zajlott. Ezt jelezték a földíszített városok, a forró hangulatú nagygyűlések, az üzemekben a VIT vállalások. Az egész NDK készüli erre a a nagy rendezvényre és jól felkészült.

A

i ö v ő egyetemistáiért

TmIíiio 9. O Óp Q7n1nr>lr r h o ö v ó L ' H N L és óc Szegedről Július és O-L 21. között PÓ1.-ÁC Békés, Szolnok megyékből Csongrád és Szolnok megyéből érkezett diákok a nyelvi oktatá152 középiskolás diák töltött e! son elsősorban leíró nyelvtani két hetet, a szegedi Szik 4 Sánproblémák megoldását és a nyelvdor MÁV Diákotthonban, • a helyességi tudnivalók alkalmazáJATE által szervezett, i'izJkai sát tanulták. Megoldatták velük doígozók toh< s 1 az elmúlt három év felvételi vizsfelvéteJi vizsgára előkészítő I M I I - , gáinak nyelvi tesztjeit is. Mindem — mint beszélgetésünkkor k i folyamon. A m&tematika—fi ika derült — a diákok szerint r e n d szakra aspirálók hátrányos helykívül hasznos volt. Bár, a törtézetű diákok felkészülését dr. nelmi előadások között volt néKlukovits iMjos vezeíesével á hány, amelyet szerintük „nem Természettudományi Kar ¿6 fős az ő tudásszintjükhöz mértek". oktatói gárdája segítette. A napi Gondot okozott, hogy nem állt 6X60 perces képzési időt hasznorendelkezésükre megfelelő számú san töltötték. Délelőttönként egytankönyv s további probléma az, egy anyagrész elméleti vonatkohogy a tervezett teli tanfolyam, zásait tárgyalták meg a gimnaamelyen a most legtöbbet prozistákkal, délutánonként feladaímegotdásokat gyakorolt A két- dukálók vennének részt, a vizsgaidőseakra esik. a nu kőris az hetes képzés utolsó ..tanítási napíket segítő egyetemi hallgatók ján" felvételi vizsga erősségű elfoglaltak Cél az elkövetkezettdolgozatot írtak a tanulók, s enlő id e: a tanfolyam színvonanek eredménye alapján a leglának emelete. , jobbak a karácsonyi oktatási szünetben négy napra úi.-ih»» továbbképzésre gyűlnek m a j d öszjövőre már politikai sze. Az idei tanfolyamon m á r nemcsak az írásbeli dolgozatra k é p z é » is? készítették fel a jövő egycnwiistáít, hanem a szóbeli V ' 5. A SZOTE felvételi vizsgára A sok írásbeli számunkért? kö- eiok< Eítő tanlolyamán július 2. vetkezményekénl ugyanis, mint a és 14. között 95 középiskolai talapasztalatok mutatják, síjnos nuló vett részt. 42-en Bécs m e rendkívül rossz napjaink k t / (»lyéből, 24-en Szolnok megyéből, iskolásainak beszédkészsége. A 19-er; Békés megyéből, I I - e n penapi alapos szellemi igénybevédig Csongrád megyéből érkeztek, tel után a tanfolyam v«. /< • a Jancsi. Miklós diákotthonba. a TTK-s oktatók és hallgatok Reggel fél 9-től 12 óráig, s déluigyekeztek változatos kulturális tán 2 órától 5 óráig tanulmányozés sportprogramokról is gondosták egyetemi oktatók és hallgakodni. A diákotthon udvara tszintók irányításával a felvételi vizste mindennap heves sporttalálgáig elsajátítandó fizikai és biokozók — többek között tanar-dt lógiai ismereteket. Az oktatók és ákmérkázések — színhelye volt. az őket segítő orvostanhallgatók véleménye szerint tudásban, hozBölcsészjelöltek záállásban. szorgalmukban sokat fejlődtek a résztvevők, s nagyon A Sziklai Sándor MÁV Diákfegyelmezettek voltak. A Szegeotthonban. egyik este <e! beszel-,, den hasznos ismeretszerzéssel e l gettünk a „bölcsészjelöltek '-kel. telt napok után az egyetem illeElmondták, hogy 3 Böie c tékesei elhatározták, hogy totudományi Kar Ady téri epületévábbra is t a r t j á k a kapcsolatot ben az előkészítő tanfolyam kea hátrányos helyzetben lévő taretében reggel 8 órától délig nulok közül a legtehetségesebbekkel — például rendszeresen egyetemi oktatók tartottak nekik tesztlapokat küldenek majd neórákat, délután 2-tól 4-ig pedig kik, s a tavaszi szünetben a m e egyetemisták irányításával tanulgyeszékhelyeken összegyűjtik tak. Foglalkozásuk elsődleges cél-

Az Alex A központban fekvő Alexánderplatz neve fogalomma vált Állandóan tele volt fiatalokkal, bármikor találtam csoportokat, akikkel barátkozni lehetett. Este mindig nagy vítapartik zajlottak. A résztvevők már a második naptól megismertek egymást a ruhájukról, ö t lépést nem lehetett megtenni megállás nélkül. Hátra, kendőre gyűjtötték az aláírásokat Két marékra való jelvényt vittem ki. mind el is fogyott. Sikerült néhány szép jelvényt szereznem, köztük finn és palesztin jel vényekel Nem sokat aludtam a kilenc nap alatt, talán ha négy órát. Az A'exne éjszaka volt érdemes kimenni. Mintegy 200 csövezővel találkozhattunk. akik stoppal, motorral érkeztek. Gyakran kimentünk hozcájuk. elbeszélni-' tiink velük. A küldöttek aztán szereztek nekik olcsó szállást. Sok ismerössel találkoztam, akik egyénileg, vagy kiránduló csnoorttal érkeztek Berlinbe. Sokat jelentett számomra, hogy léset vehettem ezen a VlT-en. A magyar küldöttség jó kis gárda volt. A németek jó házigazdának bizonyultak. A fiatalsag szemmel láthatóan hatott az utcán figyelő tömegekre — mondta beszámolója végén Török Jud i t Majd nagyon egyszerűen és természetesen ennyit mondott Szívesen elmennék, mégegvszer' CSOKONAI

ATTILA

Orvosr*>elemre készülők a Janes» kollégianban. (Foto: Rtwzkai Károly) ja — mint azt dr. Kanyó Zoltán adjunktus, az előkészítő tanfolyam vezetője mondta — nem ú j a b b Ismeretek közlese volt, hanem az. hogy biztosabb;! tegyék a tanulók tudását, bizonyos készségek kialakitasaval siegitso nek nekik megszabadulni a vizsgadrukktól. Az előkészítőn 32 oktató és hallgató s^gitsecével 3« an az orosz nyelvet tartulták in tenzíven. 16-an a németet. 12-en az angolt. 5-en pedig a franciát IB-an történelmi előadásokat hallgattak, közülük tizenketten a második héten irodalommal foglalkoztak. A Csonkiad. Békés,

őket, hogy a felvételi vizsga előtt mégegyszer sort keríthessenek a gimnázium utolsó éve tananyagának alaooj átismétlésére. Az orvosegyetemen most m á sodízben megszervezett előkészítő gazdag tapasztalatokat szolgáltatott a tanfolyam vezetőinek. Ezek közül figyelemre méltó az, hogv a diákok a szakmai mellett szerettek volna politikát továbbképzést is kapni. A délutáni, esti szabad időt a lakiul ás mellett a tanfolyam résztvevői « várossal való ismerkedésre. szórakozásra, sportolásra fordították.

V

(Hegyi Füstös LássM be tőkarikai úrái)

60 /oöX Lö ö °) Öntelt

öngyújtó

0

örömóda

»•#

O l


ÉPÍTŐTÁBORI ŐRJÁRAT 1973, ÉPÍTŐTÁBORI ŐRJÁRAT 1973, ÉPÍTŐTÁBORI •

Szegedi számadás

I • A JATE Szegedi Nemzetközi Épitőtábora július 22-én „nyitotta meg kapuit". Az építőtáborban kétszer két hétig dolgoztak a magyar fiatalok, szegedi egyetemista lányok és többségben miskolci egyetemista fiúk. A Szovjetunióból és Lengyelországból érkezett 50 fiatal „ve• a M g n p i f

az Egyetemi Színpad társadalmi munkában bemutatta a Petőfi. Rock-ot. Az ünnepélyes záróesten osztottuk ki a pénzjutalmakat és a legjobb brigádoknak a verőcei beutalókat. Meg kell említeni, hogy a táborozók a másik szerződő fél fiataljaival is találkoztak, sör és lángos mellett zaj-

|| n * *r

gyescsapata" (15—15 fő Odesszából, Lvovból, 20 fő Torunból) egy héttel később állt munkába, viszont végigdolgoztak három hetet, hogy aztán tíznapos jól megérdemelt pihenésre m e n j e nek a nógrádverőcei Express Ifjúsági Táborba. Az előző évekhez hasonlóan Idén is a DÉLÉP-el kötött szerződést az építőtábor nevében a JATE KISZ Bizottsága. E megállapodás értelmében a fiúk közművesítési, kubikmunkát végeztek és a KISZ-védnökséggel épülő szalámigyárban dolgoztak, a lányok az MTA Biológiai I n tézetében takarítottak, illetve T a r j á n városrészben vas épület, elemeket mázoltak. A vállalat vezetői meg voltak elégedve munkájukkal. „A szovjet fiatalok kiemelkedő teljesítményükért külön jutalomban részesültek. Mi egyértelműen hasznosnak ítéljük ezt a munkát. Szükség volt rá, hiszen m u n k a erőhiányt pótolt. Jövőre is elv á r j u k az egyetemista építőtáborosokat!"

Teljesítmény és kötélhúzás „Ha egy munkás napi teljesítményét száz százaléknak veszszük, ugyanezen munkakörben egy „amatőr" körülbelül 60 százalékos teljesítménnyel dolgozik, ami, építőtáborról lévén szó, tisztes eredménynek tekinthető." — mondta Szalai János, a TTK KISZ V. B. agit. prop. titkára aki Kiss Annával, a JATE KISZ V. B. agit. prop. titkárával és Répás Jánossal, az NME III. éves hallgatójával együtt a tábor szervezője, vezetője volt. „A kulturális program m i n d két turnusban azonos volt. Számos rendezvényt bonyolítottunk le a JATE KISZ-klubjában, itt rendeztük meg turnusonként az ismerkedési estet, amikor is „ingyenes" sört ihattak a nappal alaposan kiszáradt torkú dolgozók. Szerepelt a programunkban városnéző séta is, a miskolci fiúknak — igyekeztünk gondosan szervezni — a szegedi lányok m u tatták be a nevezetességeket. A külföldi csoportok mellett tolmácsok buzgólkodtak, s mint erről meggyőződhettünk, vendégeink teljes megelégedésére. A tábortűz lángjai a Tisza-parton lobbanták fel. Szalonnasütés, tréfás játékok, vetélkedők (kötélhúzás, lekvároskenyér-evés stb.) szerepeltek a műsorban. Szabadtéri előadáson az első t u r n u s Gershwin jazz-operáját, a Porgy és Besst, a második turnus pedig (valljuk meg, nem nagy ö r ö . műkre) az Igor herceget látta. A VIT jegyében lezajlott szellemi vetélkedőn értékes nyereményeket kaptak a csapatok. Az Ady téren megtartott kispályás futballbajnokságon is díjazásban részesültek a lelkes csapatok. Amikor turnusváltás volt, csak a külföldiek tartózkodtak a táborban, számukra orosz nyelvű Ki tud többet Magyarországról? vetélkedőt tartottunk. Orgonahangversenyen, az Illés- és az Omega együttes koncertjein vettek részt a táborlakók. Július 29-én pedig

| 8 S Z E G E D I EGYETEM

lott le a baráti találkozó, m a j d Disc-jockey szórakoztatta a résztvevőket. Augusztus 12-én gyulai kirándulásra indultunk, 19-én pedig a szarvasi Arborétumot tekintettük meg" — t á j é koztattak a tábor vezetői. A tábor női labdarúgó mérkőzését magam is „megcsodáltam" a magyar és szovjet lányok küzdelméből (inkább a labdával küzdöttek, mint egymással) a vendégek kerültek ki győztesen.

Élm ényekkel gazdagodtak A tábor utolsó napjaiban kerestem fel a lengyel csoportot, Zbigniew Kwasniewski a toruni Kopernikusz Egyetem tanársegédje, a lengyel csoport vezetője készségesen állt rendelkezésemre válaszaival. Elmondta, hogy otthon még nem volt építőtábor, ban. Az itteni munkával meg voltak elégedve, nem volt nagyon nehéz. Nagyon örül, hogy megismerkedhetett a magyar munkások életével. „Nekünk a m u n k a n a p talán egy kicsit hoszszú volt — mondta a toruni jogász — hiszen fél 7-től fél 5-ig tartott. Igaz, nálunk nincs sza. bad szombat." Különös tetszéssel emlegette a Hágit, a Dómot, az újszegedi parkot, a magyar atmoszférát. Ízlett nekik is a reggeli és a vacsora, de — a m a gyar srácokkal egybehangzóan — nagyon rossznak ítélték a munkahelyen, a DÉLÉP étkezdéjében felszolgált ebédet. A klub is jó szórakozási lehetőségeket nyújtott, sokat izgult a meccseken, az egyetemi színpad bemutatója nagy élményt jelentett valamennyiöknek. Elmondta még.

hogy a nyelvi nehézségek ellenére is jól megértették egymást a magyar fiatalokkal. A két e gyetem között jó a kapcsolat, amit az építőtáboron kívül is szorosabbá lehet tenni.

Jobban szervezni! Kánikulai hőség uralkodott Tarjánban, amikor árkokon és törmelékkupacokon át botladoztam a fiúbrigádokat keresve. A hatfős „Elbrigádot" rövid keresgélés után meg is találtam egy épülő ház tövében, a jóleső árnyékban. A négy szegedi és két miskolci egyetemista m á r befejezte m u n k á j a érdemleges részét; mintegy 60 méternyi járdát építettek meg. Láthatóan jól érezték magukat, bár mint kiderült, akadt panaszolnivalójuk is. „Nem voltunk megelégedve a munkaszervezéssel, nem volt állandóan munkánk. A gyulai kiránduláson 50-en vettünk részt, a busz elromlott. Végigrohantunk a városon, aztán a zsúfolt strandon lötyögtünk pár órácskát. Szóval valamivel jobban is sikerülhetett volna! Visszafelé m i n d e n esetre rekedtre énekeltük m a gunkat, vidám miskolci nótákra tanítottuk a szegedieket, például a Krampampulit is megtanulták. A szovjet srácokkal nagyon jól kijöttünk. Kár, hogy a klub csak 10-ig tartott nyitva. A munkaidő viszont egy kicsit hosszú volt, este aztán keveset láthattunk Szegedből. A tábortűzi műsort azért jobban is megszervezhették volna — mesélte a miskolci Boross Péter, Czentye János és a szegedi Németh Attila. A táborozás tanulságai, amelyekkel a JATE KISZ legfelsőbb szervei is foglalkoznak': szükség van a külföldiekkel való megegyezés pontjainak körülhatároltabb, pontosabb megfogalmazására, amely mindkét felet kielégíti. Az idén például angol (!) nyelvű, több pontjában félreértelmezhető szerződést kötöttünk a lengyelekkel. Az odesszai küldöttség nem tudott eljönni az é pítőtáborral kapcsolatos megbeszélésre, ezért a tavalyi megállapodást kellett felújítani. Csak a lvoviakkal sikerült precíz szerződést kötni, ennek alapján aztán ők többet kerestek. A lengyelek magatartása, munkamorálja felvetette a kérdést, amely ősszel a vb elé kerül, hogy tudniillik kérdésessé vált a toruni egyetemmel való építőtábori kapcsolat megújítása. A lengyelek egyedül a DÉLÉP munkaszervezését bírálták jogosan. Ugyanakkor meg kell mondani, hogy a vállalat maximálisan betartotta kötelezettségét, az üres munkaórákat is elszámolta. S végezetül a tábor kedvező mérlegéről valamit. 170 fiatal dolgozott a Nemzetközi Építőtáborban. Egy kis számolás a táborvezetővel és pontosan tudjuk, hogy 18 ezer munkaórát teljesítettek. A tábor végül is nyereséggel zárt, 231 ezer forintból (brut. tó nyereség) kifizettek 189 ezret az összes költségekre, így több mint 40 ezer forint tiszta haszon maradt. Cs. A.

teljes feladatra vállalkoztak a társadalmi munkára jelentkező hallgatók. Odaadó m u n k á j u k k a l ugyanis nagymértékben hozzájárulhatnak a határidő pontos betartásához. A tét tehát nagy! Rágondolni is rossz, milyen nehézségeket okozna egy esetleges határidő m u lasztás. Ottjártunkkor hamisítatlan építőipari kép fogadott. Itt is, ott is találkoztunk „kihasználatlan" munkaerővel. Az udvaron például ketten végezték a vödör centirozás „felelősségteljes" műveletét, három diák-segédmunkás pedig szabályos időközönként csiga segítségével téglákat küldött a harmadik emeletre. A folyosón Kiss József művezető mellének szegeztük a provokatív kérdést: elkészülnek-e határidőre? A szakember nem sietett a válasszal. Megfontolt szavai hallatán azonban szinte láttuk a csinos szobákat, a modern kiszolgálóhelyiségeket, és a minden igényt kielégítő szociális létesítményeket. A művezető azonban csak „sámán". Terveit, elképzeléseit a kétkezi munkások valósítják meg.

Őszibarackos a Balaton partján Fekete Volgánk vezetője nem tört Jackie Stewart, J i m Clark és a többi autós gyorsasági világbajnok babérjaira. Három és félórás út után tűnt fel a magyar tenger haragoszöld vize. Űticélunk, a balatonaligai KISZ építőtábor azonban sehogyan sem akart elénk tűnni. A déli és a keleti part csücskének alapos végigpásztázása után találtunk csak rá. „Expedíciónk" tagjait, dr. Ormos Jenőt, a Szegedi Orvostudományi Egyetem oktatási rektorhelyettesét, Koczor Lajost, a SZOTE KISZ-bizottságának politikai munkatársát és e sorok íróját maga a táborparancsnok és „udvartartása" fogadta. A melegítőbe öltözött lányok repi itallal, egy-egy üveg Traubisodával kínálták a ritka vendégeket. Hogy miért ritka? Nos, a szóbanforgó építőtáborban kizárólag lányok tevékenykednek. A vezérkar és a személyzet is a gyengébb nem képviselői közül kerül ki. így azután szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a puszta megjelenésünk is ritka, mi több, kedves vendéggé avatott a négyszázegynéhány diáklány szemében.

MKollégiumépítők" A SZOTE helyi építőtáborában az Apáthy István kollégium átalakítási munkálatain négy turnusban 58 hallgató tevékenykedett, összesen 5800 munkaórát teljesített. A félmillió forintos építési költségből körülbelül százezer forintot vállaltak magukra a diákok. A Városgazdálkodási

Vállalat mint kivitelező, szeptember 10-re vállalta az első ütem befejezését. A fenti dátum a második és a harmadik emeleti rész felújítási munkálatainak befejezését jelöli. Ismerve az építőipar nehézségeit és az ebből fakadó határidőmulasztásokat, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy felelősség-

A szakmunkások mellett tebáfi az itt tevékenykedő orvos, és gyógyszerészhallgatók is sokat tehetnek a siker érdekében. Csótó Edit, másodéves gyógyv szerészhallgatót mozaiklábazat tisztogatása közben zavartuk. A riportalany örömmel vette érw deklődésünket és a kezében levő mozaiklapot félrerakva készsége« sen válaszolt kérdéseinkre. — Eddig minden esztendőben voltam építőtáborban. Ügy éreztem, az idén itt tudok legtöbb! hasznot hajtani, ezért jelentkeztem a cseppet sem vonzó építőd ipari munkára. Ebben a turnus» ban húszas létszámú diákbrigád segít a Városgazdálkodási Vállad lat munkásainak. A munkaidő egyébként reggel hattól délután négy óráig tart, délben azonbad az építőiparban szokásos hosszú ebédszünetet tartunk. — Befejed zésként v még ennyit mondott} a botcsinálta mozaiklap tisztítói — Nem az a kimondott női munka, de ha szeptemberben b e költözhető állapotba kerül a m á sodik és a harmadik emelet, afci kor nem volt hiábavaló a f á r a dozásunk

A tábor takaros épületei közvetlen a tó p a r t j á n helyezkednek el. Július 28. és augusztus 11. között ötvenhét szegedi diáklánynak nyújtottak otthont a kényelmes lakószobák. A SZfOTE tizennyolc hallgatónővel képviseltette magát, közülük tizennégy fő az F 2-es brigád tagjaiként tevékenykedett a . Badacsonyi Állami Gazdaság aligai őszibarackosában. Hogy milyen eredménnyel? Nos, erről valljanak az illetékesek. Az „F/2-eseket" munkahelyükön, őszibarackszedés közben kerestük fel. A rektorhelyettes láttán többekben felmerült az elkövetkező esztendő megpróbáltatása. Ennek ellenére szemmel láthatóan örültek a Kórbonctan és Kórszövettani Intézet tanszékvezető egyetemi tanára látogatásának. Rövid beszélgetésünk során kide-

rült, hogy a koszt csapnivaló ezzel szemben a napokban a Neoton együttes koncertezett a t á borban és ez, valamint a hasonló jellegű kulturális programok elviselhetővé teszik ittlétüket. A norma teljesítése érdekében a beszélgetést délután folytattuk. Ebéd után a lányok gyanúsan rendes körletében találkoztunk ú j r a a brigáddal. A lányok büszkén újságolták, hogy az utolsó három nap teljesítményének é r tékelése alapján az előkelő'ötödik helyen állnak a m u n k a versenyben. Nem is olyan rossz eredmény ez, különösen h a figyelembe vesszük, hogy „melléküzemágként" sportversenyek r e n dezésével is foglalkoznak. Ók szervezték ugyanis a tábor sportéletét. A különböző bajnokságok — kézi-, röp-, tollaslabda, sakk, asztalitenisz, futball — eseményein játékvezetőként működtek közre. Nemcsak a versenybírói pulpituson, hanem a küzdőtéren is megállták helyüket. Kézilabdacsapatuk a négyes döntő egyik résztvevője volt, míg sakkban, Selypes Ágnes másodéves orvostanhallgató révén ezüstérmet szereztek. Egy sajnálatos sérülés is történt. Kovács Zsuzsa elsőéves gyógyszerészhallgató kézilabdázás közben lábujjtörést szenvedett és a tábor elhagyására kényszerült. Nagy Mária elsőéves gyógyszerészhallgató örömmel mondta, hogy augusztus 21—26-a között a KISZ KB kijevi jutalom üdülésén vesz részt. A Lendület SK röplabda-csapatának egyik erőssége példamutató magatartásával és jó m u n k á j á v a l érdemelte ki felettesei választását. Czucza Éva másodéves orvostanhallgató a tábor kulturális programját dicsérte: — Filmvetítések, Ki mit tud? vetélkedők, koncertek tették változatossá szabad időnket. Aki nem gondoskodott olvasnivalóról, azt a tábor kölcsönkönyvtára segítette ki egy-egy kötettel. Augusztus 5-én közös hajókirándulást tett


ŐRJÁRAT Í973, ÉPÍTŐTÁBORI ŐRJÁRAT Komplex államvizsga b r i g á d u n k Füredre. Strandoltunk, megcsodáltuk a külföldi kocsikat az Annabella szálló előtt, ittunk egy-egy pohár badacsonyi bort és csak az esti órákban tértünk «issza főhadiszállásunkra. A Szegedi Tanárképző Főiskola fg diáklánya, az aligai G/a-es brigád nem közös kirándulással, h a n e m fürdéssel, a Ki mit t u d ? vetélkedő szervezésével, esti tóparti nótázással pihente ki az őszibarack osztályozás ós csomagolás f á r a d a l m a i t . — Persze, lényegében nem lehet f á r a d a l m a k r ó l beszólni — mesélte Uivei Kati — mert a reggel 7-től tartó ötórás műszak m u n k á j a nem volt nagyon megerőltető. (Főleg, ha ebbe az öt órába azt is belekalkuláljuk, hogy reggelenként rendszerint késett a lányokat a munkahelyükre szállító autóbasz, vagy havae>nem, w s t e k a isnyok

i«ebet, hogy ezért m a r a d t idejük és energiájuk főiskolásainknak arra, hogy megnyerjék a tábor tisztasági versenyét? Egyébként m u n k á j u k k a l nem vallottak szégyent, lelkesen, becsülettel dolgoztak. Sőt, „kollégiumi műs z a k i é t is teljesítettek, Rendes m u n k a i d e j ü k ö n túl három órát dolgoztak, f e l a j á n l v a ennek m u n kabérét a KISZ által patronált kollégiumi építkezések javáraMire e sorok napvilágot látnak, m á r .bizonyára kedves emlékként ól a lányokban az aligai két hét, Elfelejtették a h a j n a l i ébresztőket, a barackcsomagolás nehézségeit. Az is elképzelhető, hogy egy-egy vizsga előtt némi nosztalgiával gondolnak m a j d egyesek a r r a az őszibarackosra ott a Bafeíton p a r t j á n . . . 'IH1EKES

ISTVÁN

„Nomadizálás Pusztaszerte" S.iw ÍR szerzett törvényeket flrpéB,.." — írta Vörösmarty, s ez a mondat volt a pusztaszeri tábor mottója is. A KISZ Csongrád megyei bizottsága és a szegedi Móra Ferenc Múzeum által szervezett ifjúsági régésztábor életéről, munkájáról, az ott szerzett élményekről hűen. részleteaen beszámolni egy rövid ú j s á g cikkben aligha lehet. Éppen ezért csak néhány jellemző m o m e n t u m felvillantására vállalkozom. I w d o t n á n y o s

f e l f e d e z é s

Ar* ásatás négy évvel ezelőtt kezdődött. dr. Trogmayer Ottó. a Móra Ferenc Múzeum régészigaagató.ia vezetésével. S oíyarn X—XI. századi templom alapjai kerültek most a napvilágra, amelynek diszkapuját francia építőmester faragta (sírját a múlt évben találták meg). Az idén egy görög főpap sírja is előkerült, b e n n e a pásztorbottal és az tanúsítja a templom régiségét, X—XI. sxázadi voltát. A templom fénykorát 1200 körül élte, összesen nyolc építési periódus váltja egymást rajta. Bebizonyosodott, hogy a t a t á r j á r á s utan a t e m p lomot és a kolostort fallal, sánccal erősítették meg, A XVI. századtól hanyatlásnak, pusztulásn a k indult Pusztaszer, s ezután a környező falvak mondhatni inn e n építkeztek. Ügy elhordták a templom és a kolostor köveit, hogy a felszínen semmi sem maradt, a föld alatt kell hát k u tatnunk. Ezen a nyáron június közepétől július végéig a kolostor feltárásán dolgozott három csoport lelkes fiatal, közülük az egyik, a középső t u r n u s b a n dolgozó nemaetkösi gárda volt.

Namzetközi brigád Cseh, finn, német, holland, belga. dán, svéd, angol és amerikai fiatalok k u t a t t á k szorgalmasan őseink nyomait. Hogy miért? Mi hozta Ide őket? Steven W, Popper, aki Amerikából, a MlneapoHsi egyetemről jött ide, ezekre a k é r d é s e k r e ha lassan és a nyelvet törve ls. magyarul válaszolt: — Ismerkedni a k a r t a m Magyarországgal. Meg a k a r o m tanulni a nyelvet. Ismerni a népet. (Később kiderült, hogy ehhez odahaza öt hónapig „alapozott", ta nulta nyelvünket ós történelmünket — oöven volt alkalma a táborban ismereteit gyarapítani.)

O a m Betanyifcow, az egyik csehszlovákiai gyár könyvtárosa viszont az angol nyelvet gyakorolni jött a nemzetközi ifjúsági táborba. -még azért is — m i n t eimondt« —, m e r t fontosnak t a r tom. hogy a szocialista országok fiataljai minél többen és minél több alkalmat keresve e l m o n d j a k a kapitalista államokban élőknek, hogy milyen nálunk valójában az élet, Egy-egy iLven táborban sokai tehetünk és kell is tennünk azért, hogy megismertessük más nemzetek fiait és lányait hazánkkal, Ezért örülök, hogy itt lehettem, meg azért is, mert rengeteg kellemes, szép élményt viszek haza és mesélek m a j d el erről a táborról a magyar diákokról, a népről és erről az országról. A helsinki egyetem diákja. Aforitl Nikunen beszélgetésünkkor helyeslően bólogatott Dana szavaira, m a j d elmondta, hogy: — Éppen azért jöttem ide, mert keveset tudok a szocialista országokról és szerettem volna megismerni rokon népünket. Amit Rt tapasztaltam, a rengeteg élményem meggyősött arról, hoa.v hasznos lenne jobban ápolni testvérkapcsolatainkat, erősíteni az egyetemek és egyetemisták közötti barátságot is. Biztos vagyok abban, hogy a Papp István IV. éves bölcsészhallgató által vezetett első n e m zetközi ifjúsági régésztáborban sok barátság született. S ezért kicsit sajnálom, hogy én nem a nemzetközi brigáddal, hanem a h a r m a d i k turnusban, július Iti — 38, között dolgoztam Pusztaszeren. A munkaidőt napi h a t órában szabták meg. s ez nem ts volt olyan hosszú, főleg akkor nem, ha m á r h a j n a l b a n , kakasszóra nekilendült az ember, A nap hőse mindig az volt, aki szobrot, díszes követ, m á r v á n y t , vagy falat talált, Persze, egy-egy sírnak ls nagyon örültünk, bár ezek melléklete kevés volt, javarészt nemzetiségi-címeres ezüstgyűi'ük, övcsatok, A délelőtti m u n kát megérdemelt pihenés követte, Ki-ki pingpongozott, sakkozott. rádiót hallgatott, tévét nézett, olvasott, (mert a tábornak saját könyvtára is volt). Este szinte véget nem é r ő nótázás következett tábortűz mellett — a' takarodót ugyanis önkényesen eltöröltük Vasárnaponként még filmvetítést ls tartottak számunkra. Ki ne érezte volna jól ma-

gát egy ilyen jól felszerelt táb o r b a n ? Mert ha igaz is. hogy a legeslegelső évben az ásatás Kezdetén „nomadizáltak Pusztaszerte", mi, akik idén töltöttünk hasznos, élményekben gazdag két hetet Űpusztaszeren. ezt már nem m o n d h a t j u k . I n k á b b köszönetet kell m o n d a n u n k azoknak, akik a tábort szervezték, irányították. SCHWARCZ KLÁRA

Miskolci mozaik Mezőcsát h a t á r á b a n az építőtábori divat; kék m u n k a r u h a . A szegedi egyetemista lányok szerint: — Kó'k vagy nem ké'k, az a l m a f á k között, a k á n i k u l á b a n kényelmesebb a f ü r d ő r u h a . — Legalább annyival jobb, mint a kapálás helyett beígért gyümölcsszedés lehet. — Es mint a Helyőmenii Állami Gazdaság k o n y h á j á n a k a levese jobb a menzainál. — Meg amennyivel elonyösebb az itteni h a j n a l i fél ötös ébresztőnél a háromnegyed nyolckor kelés az Irinyiben . . A miskolci Nehézipari Wűszafci Egyetem KISZ építőtáborában vélekedett igy a J A T E 14 hallgatója. (A lányok külön kérésére „a pontosság kedvéért": kilenc jogász, négy TTK-s ós egy bölcsész dolgozott ott augusztus elején.) An a l m a f á k á r n y é k á b a n lelkesen, egymásnak adva a gondolatot, a poént, szinte mind egyszerre számoltak be élményeikről. m u n k á j u k r ó l látogatóiknak — dr. Végh Gyulának, a J A T E pártbizottsága titkárhelyettesenek, Misén Gtförflj/ineU, a J A T E KISZ-bizottsága munkatársának, Borbán Géz« táborvezetőnek és topunk m u n k a t á r s á n a k . Mutatták a kapanyél feltörte tenyerüket: — Ezt „elengednénk". Az etső napokban nehezebben megy a munka Nagyon hosszúnak tűnik a napi 11—12 órás munkaidő. — Főleg azért, mert u t á n a hétköznapokon nincs tap-tap! fi/, utóbbi táborzsargon hallatán értetlenül néztünk össze, a lányok pedig nevetve magyarázták, hogy a t a p - t a p a Miskolctapolcai Métákat jelenti, — N a g y o n . s z é p a környék is, az egyetemváros is. Jó lenne belőle hazavinni pár hegyet, néhány szép és kényelmes épületet! — Szívesen kollégiumot cserélnénk a müszakisokkal — vélekedtek az Irinyi kollégiumból jött lányok, aztán hozzátették: — csak akkor, ha éjszakai takarónak legalább 2 pokrócot kapnánk. Kiderült, hogy laznak éjjelente. A táborvezető azonnal ígért „pokrócpótlást". Sőt, amikor a lányok elpanaszolták azt ts, hogy este 7 óra után nem t u d j á k feladni leveleiket, a táborparancsnokság alkalmi postahivatal szerepét 1s vállalta, Akkor viszont csodálkozott Géza, amikor a lányok a r r a kérték: — Ha lehet, intézd el, hogy ne legyünk a gazdaságban ősmagyarok! Nagy nevetés közepette kiderült, hogy kést kérnek, m e r t a „mindenre jó, csak ezt a d u n k " kanállal nem t u d j á k szétmarcangolni az ebédre kapott húsokat. Az említett a p r ó hiányosságok ellenére Bottyán Gizella, Sulyok Hedvig, Zoltán Erna, Módos Anna, Hámori Anikó és társaik, láthatóan nagyon jól érezték magukat a táborban. A 170 fős létszámú t u r n u s b a n bolgár és német egyetemistákkal, a miskolci egyetem leendő elsőéves hallgatóival dolgoztak együtt. Természetesen, nemcsak a m u n k a , a szórakozás is közös: „És kellemes, m e r t minden f e j r e esik öt srác." Jók a klubestek, a hétvégeken lehel „víg kend"-et játszani a tapolcai strandon. Hetente kétszer mozielőadás, kirándulnak Egerbe, Aggtelekre, Tábortűzzel és szatonnasütéssel záródó éjszakai akadályversenyt ls szerveznek A lányokkal eltöltött röpke óra alatt meggyőződhettünk a r ról, hogy jól érezték m a g u k a t az NME építőtáborában. Lehet, hogy a következő években lesznek közülük olyanok, kik követik Siül Móriát, aki idén másodszor táborozott Miskolcon, ötödik nyarát töltve építőtáborban?! Mindenesetre az augusztus eleji délutánon azzal búcsúztunk: viszlát jövőre is Miskolcon.

Egy évvel ezelőtt a címben szereplő fogalom még szinte p á n i k hangulatot keltett t a n á r j e l ö l t j e ink körében. I d é n r e megnyugodtak a kedélyek, s az ú j rendszerű, szaktárgyi ismeretben alkalmazáscentrikus államvizsgáztatás polgárjogot nyert.

Oktatáscentrikus vizsga A Bölcsészettudományi Karau a történelem szakosok a tavalyi tapasztalatok figyelembevételével készülték és vizsgáztak. A t a n szék a tanév és a második félév elején részletes tájékoztatást adott a követelményekről, folyamatosan készülhettek a hallgatók egész évben- A vizsgán a tanárjelöltek egy-egy szaktárgyi tételt húztak, amelyek átfogóak voltak ós hozzájuk organikusan kapcsolódtak a világnézeti k é r dések- A feladat az volt, hogy a kapott témakörből óravázlatot készítve m o n d j á k el, hogyan tan í t a n á k azt meg a diákokkal- A tétel kidolgozásához a rendelkezésre álló egy óra alatt szemelvénygyűjteményeket, forrásokat, lexikonokat, szemléltető eszközöket vehettek igénybe. Dr. Siántó Imre egyetemi tanár, az egyik áliamvizsgabizettság elnöke a vizsgákon tapasztaltakról a következőket m o n d t a : — A hallgatók többségének felelete oktartáscentrikus volt, jól fel tudták használni a gyakorló tanításokon szerzett tanítási készségüket. A ssaktárgyi ismeretek mellett a világnézeti problémákat is jól beleépítették a tételekbe, bizonyítva, hogy a dialektikus és történelmi materializmus kezd szemléletmódjuk szerves részéve válni. Sajnos, n a p j a i n k esemenyeit — felszínes sa>tóismereteik a l a p j á n — nem t u d j á k jól adaptálni, promt reagálni a napi politikai kérdésekre. Rzen javítani kell. és azon is, hogy a hallgatókat első évtől, folyamatosan készítsük fel erre a vizsgára. A szemináriumokon ne csak a szűk szakmai ismeretekre helyezzük ezentúl a súlyt, vonjuk szovosabbra a • gyakorló iskolák és a szaktanszékek kapcsolatát — ezek látszanak a továbbfejlődés érdekében legszükségesebb tennivalóknak.

Tanítási,

készség Az orosz saakosok áUamviaad» .¡«kát „szövegközpontú"-nak n e vezték el. Ugyanis egy-egy irodalmi szövegből kiindulva kellett számot adniuk irodalmi, nyelvészeti és módszertani ismereteikről — magyarázni, mintha órát t a r t a n á n a k az iskolában. Általában jól vizsgáztak a tanárjelöltek. A dr. Pete István daeenn vezette államvizsgablzottság tagjaj a középiskolai oktatás szemp o n t j á n figyelembe véve kérdezték a vizsgázókat — arra koncentrálva. hogyan tanítanak — es a végső jegyet közösen állapították meg. — Ügy tűnik — mondta a vizsgákat követően dr. Pete I*tván —. hogy liberális a gyakorló iskolai szakvezetők osztályozása, differenciáltabban kellene az érdemjegyeket adniuk a jelölteknek. S z á m u n k r a viszont íxz Is tanulság, hogy jobban kell ügyelni arra, az államvizsga ne a szigorlat megismétlése legyen, hanem elsősorban a leendő tanárok tanítási készségét, önálló-

ságát m é r j ü k . Több olyan S2öwaget kell a d n u n k t é m a k é n t a jö^ vőben, amelyet a középiskolában tanítandó íróktól veszünk, olyanokat, amik a mai szovjet- k u l t ú rával kapcsolatosak, s olyanokat, amik a gyakorlati nyelvi készségű feladatokat is szolgálják. A magyar szakosok, mint ró] a dr. Csukás István egyetemi t a n á r által vezetett bizottság á t lamvizsgáln meggyőződtünk — a komplex államvizsga jó ú t j a i n j á r n a k . A történészekhez h a s o n lóan jól előkészítették a jelölteket „a vizsgán t a r t a n d ó ó r á k r a ' ^ A hangsúly itt ls a megtanítási, alkalmazási készségen volt. A módszertan mellett azonban most még kiesit h á t t é r b e szorultak a t é m á k ideológiai vonatkozásai, a világnézeti nevelés kérdései. Feltétlenül jó és hasznos viszont aa, hogy minden vizsgázótól kérd«» zik a t é m á r a vonatkozó legfontosabb szakirodalmai, e l v á r j á k , hpgy i s m e r j e a felhasználható szemléltető eszközöket, a pedagógiai, módszertani folyóiratokat.

A tanultak szirvtetiztrtása A Természettudomány; Karon két évig készültek a kompiéit allamvizsga minél sikeresebb b e . vezetésére. A Művelődésügyi Minisztérium csak irányelveket adott, a keretet, amit a vizsgáztatóknak és a vizagázóknak keik lett tartalommal megtol temateTúlzás nélkül leírhatjuk, hogy a ' vizsgabizottság tagjai legalább' annyira izgultak az ú j rendszerű 1 államvizsga előtt, mint a vizsgázók. mint például Csorba Attila kémia-fizika szakos t a n á r j e lölt, Attila két szaktárgyi á l l a m vizsgája között úgy vélekedett a komplex államvizsgáról, hogy „Az egyébként helyes kezdeményezés szerintem és hallgatótár» saim többsége szerint további f i nomításra szorul. Most ugyanis aránytalanság volt az egyes tételek között. A kémia tárgykörében például a 15-ös és a 12-es tétel mintegy «0 oldalnyi tananyag;, míg az t -es tétel, egy paragrafus, csupán két oldal, Jó lenne az is. ha a tanár szakosokat egyetemi éveik alatt folyamatosan, j o b b a n előkészítenek az államvizsgára." Dr. Ketskentéiy )Mvan, egye» temi t a n á r helyes kezdeményezésnek t a r t j a az allamvizsga ilyen rendszerű lebonyolítását Mint mondotta: —- A komplex államvizsga ara eisó olyan alkalom, amikéi' a hallgató az egyetemi anyagot a tanítás szempontjából gondolhatja át. Szintetizálnia kell a tanuklakat. tehát végeredményben intelligencia kérdése is a sikere» vizsgaA felelet elűtti felkészülési időben sok segédeszköz áll a hallgatók rendelkezésére. Kérdés* nem túl nagy segítség ez? — Nem! Csupán a jól felkészült hallgatók számára jelent em segítséget. Akik a részismereteket nem kapcsolták össze, azokból szinte úgy kell kibányászni a tudást — válaszolta Ketskeméty professzor, m a j d mintegy össze« gezésképpen hozzátette: — Aa egyetemek egyik legfontosabb feladata a képzést illetően, hogy az oktatást még jobban a p e d a gógusképzés céljához illesszük. Véleményem szerint a k o m p i é * államvizsga helyes kezdeményezés és megfelelően szolgálja • korszerű pedagógusképzést.

Fesztiválra készülnek Július közepén a J A T E népitáncosai Szegeden „edzőtáboroztak". A város különböző pontjain gyakoroltak, hol a Bolyai kollégium udvarán, hol az Ady téri épületben, hol pedig a Rókusi Általános Iskola területén zendült tel a tánclépéseiket kisérő zeneszó. Mégis naponta két próbát tartva, rendet tartott a Link Márta és Felföldi László vezette „kis együttes", hiszen neves koreográfussal dolgozhattak együtt- A Bartók Művészegyüttesből meghívták próbáikra a Szakszervezeti Néptáncfesztiválon Szegeden lévő T í m á r Sándort, aki felajánlotta további segítségét. A néptáncfesztivál valamennyi b e m u t a t ó j á t megnézték. Népzenei és néprajzi Ismeretek szerzésére is fordítottak időt. A J u h á s z Gyula Művelődési Házban a Bartók és a Macedón együttessel találkoztok és egymás táncaiból tanulgattak. Felkészülésük a Felsőoktatási Intézmények Művészeti Fesztiv á l j á r a jól halad. Négy bemutatandó számból kettőt m á r betanultak. A legutóbb kapott ezüstérem jó m u n k á r a kötelez.

Még az elmúlt vizsgafttotuaM végén a rendező bizottság meghívta a tudományegyetem i r o d a l i mi színpadát a IV. Nemzetközi Egyetemi és Avantgarde S z í n h á zak Fesztiváljára. Az együttes felkészülésének nyári állomásai! Július 5-én, ö-án Szentesen szerepeltek az Országos Amatőr Rendező Tanfolyamon. Három szakmai bemutatót t a r t o t t a k : P e tőfl-Rock, Handke: Jövendölés. és egyórás stúdiómunka. J ú lius 8-án 36 színpados kezdett e) dolgozni a szabadtérin, a Mózw című produkcióban. Az Esti H í r lap és a Népszava kritikusai kiW tön kiemelték a szegedi «gyetérni színjátszók m u n k á j á t . A szeaedi nemzetközi építőtábor résztvevőinek július 28-én bemutatták a Petőfi-Rockot. Augusztus 25-én a diósgyőri vár u d v a r á n a Diósgyőri Nyári Várfesztivál alkalmából b e m u t a t t á k a P e t ő f i Rockot és a felújított Örök Elektrát. Augusztus 29-től szeptember 7-ig u nógrádverőcei Express Ifjúsági Táborban próbált a z e gyüttes. SZfOSOl

t

t

iOVITIM J — I


A háromszoros

világbajnok

álma

Tanári diploma + olimpiai aranyérem Montrealban Á tamperei kajak-kenu világbajnokság legeredményesebb versenyzője a szegedi Csapó Géza volt. A háromszoros világbajnok a Tanárképző Főiskola I. éves földrajz-testnevelés szakos hallgatója. „öreg" főiskolásnak számít. Már az elmúlt tanévben is látogatta az órákat, de októberben nem várt levelet kézbesített a postás. A katonai behívó Szentesre szólította az olimpiai bronzérmes sportolót.

nyugtatóként hat ilyenkor a társakra. A világbajnoki aranyérem mellé e táv győztese a Granek István emlékkupát is megkapta. Nos, mindenki előtt ismeretes, hogy a magyar fiú neve került először a hatalmas ezüst serlegre és hogy a magyar himnusz hang-

Kapóra jött tehát a kérdés a „kajakkirálynak": minek t u l a j donítható Wichmann Tamás gyengébb szereplése?

Mikor a Szabadtéri Kupa második napi versenyei előtt barátságosan hellyel kínált az Ifjúsági Vízitelep betonlépcsőjén, először a januári idénykezdetről beszélt.

— Tamás világklasszis, külön szám. Az idén — a müncheni kudarc után — kettőzött szorgalommal készült. Mindenáron és mindenütt bizonyítani akart és a szakvezetés sajnos engedte ezt. Londonban, Zsitamirban, Brandenburgban és a hazai válogatókon jól szerepelt, de a többfrontos versenyzés és a sok utazás eredményeként a világbajnokság színhelyére fáradtan érkezett. A fáradtság pedig végülis görcsös erőlködést eredményezett.

: — Az olimpia után tulajdonképpen csak január 5-én kezdtem el a felkészülést a "tamperei világbajnokságra. Nem sok idő állt uendelkezésemre, ezért igyekeztem keveset, ám teljes erőbedobással dolgozni. Az első versenyeken még nem éreztem a lapátot. Bakó meg is leckéztetett, d e ezután a vereség után formám kezdett felfelé ívelni.

— De a cél előtt egy hullám égy megdobta a hajókat, hogy Bakó Zoli például m a j d n e m kiesett a kajakjából. Engem is kibillentett a megszokott ritmusomból és így végül csak a második helyet tudtam megszerezni e győztes szovjet fiú mögött. S a j náltam a dolgot,, mert úgy éreztem verseny előtt, hogy el tudom fcapni az olimpiai bajnokot. Brandenburg fordulópont volt Csapó Géza idei versenyei sorában. Ettől kezdve győzelmet győzelemre halmozott a későbbi világbajnok. Az utolsó válogatókon inár nem is kellett elindulnia, Ugyanis korábbi sikereivel megváltotta a tamperei repülőjegyet. Ilyen előzmények után evezett Július 28-án, egy szombati délutánon a K. I. 1000 méteres táv döntő futamához. Túlzás nélkül í r j u k le, hogy háromszoros tétje »olt a küzdelemnek, ö indult •gyanis elsőként a magyarok közül és az esetleges siker ideg-

Furcsa sportág a kajak-kenu. A világraszóló eredmények állóvizet sejtetnek, pedig a belharcok mindennaposak; szakvezető és versenyző, szakvezető és szakvezető, kajakos és kenus között.

A fáradt W i c h m a n n

Idénykezdet • csak januárban

Brandenburgban már minden15 ott volt, akit jegyeznek a sportág képzeletbeli tőzsdéjén. Sapouenko, Sledziewski, Bakó, Csap ó . . . Félelmetes névsor, t u l a j donképpen világbajnoki döntőnek is beillik, ha ezek a fiúk forg a t j á k a lapátokat. A lélektani hadviselés szempontjából fontos lett volna a győzelem, d e . » .

korábban nyugodtan készülhetett. A tamperei mérleg: 7 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérem a módszer helyességét igazolta.

jai csendültek fel először a távoli finn városban. Ma már az is sporttörténeti tény, hogy a magyar csapat nagyszerű helytállás után végülis a második helyen végzett a nemzetek közötti pontversenyben.

Kemecsei edző sikere is Szurkolók, szakemberek, versenyzőtársak százszor, ezerszer tették már fel a kérdést a SZEOL népszerű versenyzőjének: kinek köszönheti az aranyakat? És a páratlan képességű fiú mindig szerényen válaszol: — Tamperében nem voltam kirobbanó erőben, de az idegállapotom — hála edzőm, Kemecsei I m r e kitűnő pedagógiai érzékének — megfelelő volt. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a SZEOL edzője oroszlánrészt vállalt a magyar sikerekből. Hogy miért? München előtt tíz válogatót rendeztek. Az állandó készenlét felőrölte idegi tartalékainkat. Kemecsei nem engedélyezte a hétről-hétre ismétlődő erőfelmérést. Mindenki hetekkel

. Lassan véget ér az idei versenyszezon. Az augusztus végi országos bajnokság után, a müncheni sörverseny zárja majd az idei versenyévadot. — Es azután? — Azután a tanulás következik. A szabályozás technikusi oklevelem mellé szeretnék minél jobb átlageredményű tanári diplomát szerezni a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Ez épp oly dédelgetett álmom, mint az, hogy Montrealban eljátsszák tiszteletemre a Himnuszt. TIIÉKES ISTVÁN

Bundzsák edző bízik tanítványaiban A főpróba nem a legjobban sikerült. A Szegedi Dózsa jóképességű gárdája ellen csak vergődtek az NB l-esek. Bundzsák Dezső a SZEOL mestere együtt „szenvedett" fiaival. Az egykori válogatott, a Vasas „aranycsapatának" kiválósága mindent tudott a zöld gyepen. Sajnáltam a kispadon ülő sportembert, aki ma 45 évesen is pontosabban passzol, jobban rúg és erősebben fejel mint játékosai. Hogy mit érezhetett? Gondolom, a tanár érez hasonlót, mikor a tanítványa felelet címén csak dadog. — Húszonéves labdarúgókat már nem lehet megtanítani az alapokra. Ha valaki nem tud fejelni. ha lötyögő bokával lő kapura, akkor már nagyon nehéz javítani a helytelen beidegződésen — kezdte a beszélgetést az edző. — De nem ilyen tragikus a helyzet az én futballistáim jó „diákok." Zokszó nélkül végzik a legkeményebb erőnléti munkát is és a hiányosságaikat különórákkal igyekeznek eltüntetni. — Az interjú a Honvéd elleni bajnoki r a j t után készült. Amikor a mérkőzés alakulása után érdeklődtem. Bundzsák kesernyés mosoly kíséretében mondta: — Szegény embert még az ág is húzza. 1:0 -as vezetés után Antal Péter egy nagy lehetőséget puskázott el. Kétgólos vezetés birtokában pedig... No de nem akarok siránkozni. És egyébként is, a második félidei játékuk alapján megérdemelt győzelmet arattak a kispesti piros-fehérek. Nevek helyett, fiatal tehetségek. . . A Népstadionbeli fiaskó után mindenki az elkövetkező mérkőzések esélyeit latolgatja. Elvégre 26 bajnoki találkozó még hátra van és ezalatt a 2340 perc alatt kell biztosítaniuk Vass-éknak a bentmaradást. Mire számíthatunk valójában az 1973/74-es bajnoki esztendőben? — Az átigazolás során az volt a tervünk, hogy olyan képességű csatárokat igazolunk, akik azonnal helyet követelnek maguknak a kezdőcsapatban. Reményeink nem váltak valóra. Az egykori

Viszontlátásra az OB l-ben! A SZEOL vízilabda-csapata, mint az OB Il-es bajnokság m á sodik helyezettje bekerült a sportág „felsőházába". Jövőre tehát a földkerekség egyik legszínvonalasabb bajnoksága vízitttközeteinek lehetnek szemtanúi a szurkolók. Utoljára, húsz évvel ezelőtt a Szegedi Dózsa együttese küzdött a legjobbak között a bajnoki pontokért. A képen az OB Il-es bajnokság ezüstérmese, az OB I. 1974. évi küzdelmeinek egyik újonca látható. A felső sorban (balról jobbra): Gyenes, Kiss L., Csapó, középső sor: Koncz (edző), Rácz, Boros, Borzi, Vezsenyi P., Zentai, dr. Lippai (intéző). guggolnak: Csikász, Vezscnyi K., Esztergomi.

SAKK Megfejtések a legutóbbi számunkból M ú l t évi u t o l s ó s z á m u n k b a n n y á r i feladványul jatszmamentéseket adt u n k fel. Ezek megoldásalt most k ö zöljük. T a l — A a r o n . V l l . : K M . ВГ7, Bg7. FOS gy: a2. M , c2. e4, g4. h e <10) — S ö t . : Kh8. Vb8. Fg2 g y : a«, e5. h7 (6) — L á t s z ó l a g r e m é n y t e l e n h e l y z e t é b ő l sötí>t 1. . . . Fe4:l l. Fe4:, V b 2 : + ! . K b 2 : 3. a 3 + ú t j á n m e n e k ü l t , m e r t most b á r m i t lép világos, p a t t ! P l l n i k — R c s h c w s k l V l l . : K h l . VÍ8, g y : a5 (3) — S ö t : Ka7. Ve3. g y : atí. l»7. c4, e4 (в). H i á b a a h á r o m g y a l o g e l ő n y , v i l á g o s . 1. V f 2 ! I l é p é s e u t á n s ö t é t ü t n i k é n y t e l e n a v e z é r t é s az Állás p a t t . Tomovics—Vtdmar Vll: Kc5, Ba7 g y : e5. Í3, g-l — S ö t : Kh6. B e l g y : ГТ. g3 (4) — A k é z e n f e k v ő l é p é s h i b ú s : 1. Kd6?. B e 5 : ! 1 2. K e 3 : , Í6! é s a k á r üt világos, a k á r nem, patt. — V i l á g o s 1. B e 7 - t e l n y e r t v o l n a . Golovjev—Varsavszkij Vll.: Khl, V e i , Bg8, Hí6. g y : eö, g2, h 3 (7) — S ö t . : KhB. Vd4, B d 2 . e6, f7, g5. h7 (7) — 1. Ve47 illúzió volt, B d H - 2. K h 2 . V g l + 3. K g 3 (Itt v a l ó s z í n ű l e g azt hitte világos, h o g y nincs tov á b b . ) Bd31! 4. Vd3:, VeS! 5. V e 3 : Patt. Kopajev—Vistancckls Világos: Kgl V d l . ВаЗ. Bb2. F e l g y : d4. e3, f2. 1)3, h4 (10) S ö t é t : Kg8. Vc4, Веб, Bf8. H h 6 g y : a5, c6, d3, g6 (9) — 1. B a 5 : ? ( K á r v o l t s i e t n i ! ) HÍ5! 2. Ba4, V f l l ! 3. K f l : . H e 3 : + , Ke2, H c 4 + é s r e m i s lépésismétléssel. K J u m i n — W e r l l n s k i Kh2, Vce, B d l , H g 6 , g y : e4. g2, h 5 (7) — S ö t é t : Kg8, Ve8. Bd4, Fd8. g y : b6, d2, eS, g7.

ta«D-i>

вш<, dw e. vee+.

км

( N e m l e h e t e t t a v e z é r t ü t n i Bf8 é s B h 8 m a t t m i a t t ) 3. HfB, Vf8 4. V g 6 + , Kg8 5. Ve6 é s ö r ö k ö s s a k k a l r e m i s . TANULJ KOMBINÁLNI! Aljechin—Mezyrov C h i c a g ó 1933.

X

A 1 { 1 • w í * * щ; *w Д • Wm

X í í

Щ m

.

Щ Ш

* Ш

V i l á g o s : K e l . v e 2 . Bd4. B e l , F e j . Hc3, g y : a'2. b2, C2. f4. g2, h2 (12) S ö t é t : Kg8, Ve6, Ba8. Be8. Fg7, Hdö g y : a7, b7, Í7, g6. h7 (11). Szimultánjátszmájában Aljechin nag y o n r o s s z u l áll. ü t é s b e n a b á s t y á j a , szörnyű kötés e3-on! Űgyis b e n n e v a g y u n k a mentésben, mentsük meg az állást. Aljechin m e g m e n t e t t e r e m i s r e . (Igaz, ö e k k o r v i l á g b a j n o k volt.) rvw

csepeli csatárra, Kelemenre egy ideig még nem számíthatunk és pillanatnyilag Imri sérülése is szaporítja gondjainkat. Akik figyelemmel kísérték a kék-fehérek átigazolási listáját, azok tudomást szerezhettek egykét tehetséges tizenéves megszerzéséről. Nos, mi a véleménye a vezető edzőnek a közvetlen u t á n pótlásról? — Tartalékcsapatunkban sok ügyes futballista szerepel. Wenner, Ladányi, Pipicz, Kozma II. és a többiek beéréséhez azonban időre van szükség. Félév, egy év, esetleg két é v . . . Ha az említet, tek közül csak egy-két játékos állandó csapattag lesz, máris e . rősödtünk. R a j t u k múlik elsősorban, hogy mikor érdemlik ki a bizalmat. — A jövő mindenféleképp bíztató. Ma m á r a kis Portörő, Hágelmann és több tehetséges ifjúsági játékos is hétről hétre az NB l-es tartalékbajnoki mérkőzéseken bizonyítják tehetségüket. S hogy nem is akárhogyan, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy Kispesten a nagy nevekkel: — Lévay, Tajti, Morgós — telitűzdelt hazaiakat is kétvállra fektették. Ma még nem szabad túl nagy igénnyel fellépni megyénk reprezentáns csapatával szemben. A cél változatlan: jövőre ismét a legjobbak között kell szerepelniük a kék-fehéreknek. Ehhez azonban az kell, hogy a játékosok a tavaly őszi lelkesedéssel küzdjenek a 90 percek során. A mester örömmel nyugtázta, hogy Vörösék erőnléti állapota javult. A felkészülési időszakban a napi kétórás edzéseket is jól bírták. Olyannyira, hogy elhatározta: szeptembertől kezdve elmaradnak a hétközi edzőmérkőzések, s helyette a szerdai és a csütörtöki napon fognak csúcsterhelést kapni a tizennyolcas keret tagjai. A még sokrétűbb és intenzívebb munka várhatóan a bajnoki pontokban fog kamatozni. Kíváncsian várjuk, mire lesz képes a csapat, amely — igaz csak egy félszezonon keresztül — az egész ország futball-közvéleményének elismerését kivívta. T. J .

(Fotó: Kun Sándor)

Játékostoborzó — egyetemisták részére Nem lehet mindenki Pele, Beckenbauer, Riva, de egy jól eltalált „kapás-gólt" egy vérrel, verejtékkel kiharcolt győzelem, az Ady-téri arénában Is örömet, sportélményt jelent. Délmagyarország legnagyobb sportegyesülete, a SZEOL SC a tömegsportot Is támogatja. Ennek bizonyítéka, hogy a SZEOL III. labdarúgó-csapata évről évre résztvevője a megyei tartalékbajnokság II. csoportbeli küzdelmeinek. Az ellenfelek között szerepel többek között a Kender, a Postás és az Építők tartalékgárdája is. Az említett csapatok pedig kivétel nélkül jó talajú pályákkal rendelkeznek. Szinte érthetetlen azonban az egyetemisták részvétlensége. A két egyetemen — JATE és SZOTE — kb. ezerre tehető a fiúhallgatók száma. Még leírni is szörnyű, hogy volt esztendő, amikor az igazolt játékosok száma a húsz főt sem érte el. Érthetetlen az érdektelenség annál is inkább, mert a gólya- valamint az egyéb kari-, és évfoTvam-bajnokságokon sok iómoz-

gású hallgató kergeti a labdát. Ezek a fiúk azonban szervezett keretek között már nem hajlandók áldozni kedvenc sportjukra. Pedig a heti egy, esetleg két edzés, plusz a hétvégi bajnoki mérkőzés nem jelent nagy megterhelést. Dr. Bánáthy János, a Szegedi Haladás NB l-es csapatának egykori játékosa, a SZEOL III. edzője, nagy szeretettel foglalkozik a játékosokkal. Akik tovább akarnak fejlődni, irányításával bővíthetik labdarúgó tudományukat. Azok az egyetemisták, akik korábban játszottak valamelyik egyesületben, ne idegenkedjenek az átigazolástól. Tanulmányaik öt évre, esetleg még hosszabb időre a városhoz, az egyetemhez kötik őket, ha valaki csak egy kicsit is szereti a labdarúgást, az nem tud ennyi időre elszakadni a pályák, az öltözők hangulatától. Arra is volt már példa, hogy a legjobbak egy idő után az NB l-es tartalékcsapat edzéseire kaptak meghívót. A bajnokság egyébként már augusztus 19-én elkez-

dődött. A SZEOL III. — az objektív nehézségek miatt — csak szeptember 23-án kapcsolódik be a küzdelmekbe, az első fordulók találkozóit pedig hét közben, illetve a bajnokság után vívja m a j d a gárda. Jelentkezzetek tehát minél nagyobb számban az Adytéren, dr. Bánáthy János edzőnél kedden és csütörtökön a délutáni órákban.

SZEGEDI

A J ó z s e í Attila Tudományegyetem, a Szegedi O r v o s t u d o m á n y i Egyetem és a Tanárképző Főiskola lapjaMegjelenik havonta kétszer. Felelős szerkesztő: Szabó Magdolna Szerkesztőség: 6720. Szeged. Dugonics tér 12 T e l e f o n : 15-lSa Kiadásért telel: Kovács László, a Csongrád megyei L a p k i a d ó Vállalat Igazgatója. K i a d ó h i v a t a l : 6740. S z e g e d , Mag y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g ú t j a 10 T e l e f o n : 13-500. A l a p o t az Intézmények pártbizottságai terjesztik. A r a : I f o r i n t . E l ő f i z e t é s e g y é v r e : 17 torlnt. Szegedi N y o m d a .

4

Sze 1973 011  

Szegedi Egyetem 1973. 11. szám