Page 1

Az első

napon

M

egkezdődött. Azoknak, akik a gimnáziumból jöttek, immár "nem középiskolás fokon*. S akik itt voltak tavaly is, azohnaK most eggyel magasabb évfolyamon. Egyetemen és főiskolán megkezdődött az 1963,'64-es tanév első szemesztere. Az első nap... Találkozás tz utcán, az egyetem előtt a kapuban, találkozás a folyosón, vagy a tanteremben. Es « kérdezősködés: hogy vagy, merre jártál, mivel töltötted a nyarat, mit csináltál?, .. Van mindenkinek mondanivalója. A másod-, harmadéves bölcsészek közül többen németországi élményeiket mesélik. Több hetet töltöttek a Balti-tenger partján, építőtáborban. Láttak hatalmas tengerjáró hajókat, fürödtek a tenger hullámaiban, németül tanultak, táncoltak, szóiakoztak német diáklányokkal és ... szerelmesek is lettek. Most majd leveleznek. A jövő nyárig. 1963 szeptember 11. A SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LAPJA L évf. 13. szám Egy negyedéves orvos két hónapig volt tanulmányúton, Csehszlovákiában. Látott korszerűen berendezett kórházakát, klinikákat, égy brnó-i laboratóriumban dolgozott három hétig, s most a csehszlovák kollegák szívétyességéről, baráti kedvességéről beszél. a z sem megvetendő, amit az egyik másodéves főiskolás ól fatta/améál: csinált végig. Valamennyi zsebpénzzel és egy kis kézi podgyásszal, meg gyengécske nyelvtudással »gyalog« vágott neki az országútnak, és — luxusautón érkezett meg egy héttel később Zakopane-ba. Persze a himlőoltást az sem Tágabbra nyíló Országos tanácskozást rendeztek a >tegedi kerülhette el, aki autóstoppal közlekedett. Dehát: üröm nélkül nincsen öröm. Orvostudományi Egyetemen szem és szív Mindenki csinált valamit, mindenkivel történt valami. Ha más nem egy kellemes balatoni kirándulás. Vagy egy faAmint már jetóntettük, au- c s á n Mihályné országgyű- ra, hogy a társadalmi összelun töltött hét kedves emléke. Habzó, frissen fejt tejjel, Levél Szegedről gusztus 2-á* és 3-án koníe- lési képviselő, aki a Haza- fogás nagy erőt "tud mozgókoránkeléssel, marokszedéssel, vagy kapálással, amíg a munrenciát rendezett. a Szegedi fias Népfront városi és me- sítahi a fürdők létesítésére ka jólesett a tanév' idején elernyedt izmoknak. Mesélnek Orvostudományi Egyetem, a gyei elnöksége nevében kö- a fürdőmedencék megépítéazok is, akik építőtáborban dolgoztak Tárnokon, Sz\getmáHíradás Hazafias Népfront Országos szöintötte az ország legküjorban, vagy esetleg másutt. Arról, hogy a szegedi brigádok rendező szervek Titkársága, valamint Csöng- lönjsözőbb vidékéről egj'bé- sére. » A kitettek magukért valamennyi munkahelyen. A lányok a n íábórokból kívánom: - érezzék' rád megyei és Szeged városi gyűlt orvosokat és mérnökö- nevében paradicsom-, vagy a gyümölcsszedésnél épp úgy, mint a fiúk A Elnöksége a Központi Eg>e- ket. Rámutatott arra, hogy jól magukat városunkban! r az útépítés nehéz földmunkáinál. • " " tem aulájában a magyar hő- a termálvíz vidékünk mo^- tennivalókat világosan IátsMost ezekről a »hősi« élményekről, nagy tettekről folyik Sokoldalú . források hasznosításáról. s gásszervi betegeit is több év- va> fogjunk össze valamenya beszéd az első órák előtt a folyosókon, meg a tantermekaz ezzel kapcsolatos társa- tizede gyógyítja, s a termelőien hévizek hasznosiu,sa mozgalmi élet ben. A felsőbbévesek »atiáskodó«, vagy »anyáskodó« •— kidalmi tennivalókról. szövetkeztek noveny termesz- , ki neme szerinti — fennsőbbséggcl igazítják1 útba a »guTársadalmi összefogás szük- tését is elősegíti — fűtő- erdekében* — mondotta belyákat«; az elsőéveseket, akik viszont megilletődöttségüket, •égességét hangoztatta L a - nn vauként. — Rámutatott art- feiezésül. zavarukat megpróbálják lármás »öntudatosság* mögé bújtatni. Ez azonban nem mindig sikerül, s a fölvett álarc mögül igencsak ki-kibújik a kamaszos sete-sutaság. A tanulmányi osztályokon nagy a forgalom ilyenkor. Beiratkozás, ösztöndíj-megállapítás, tandíj- és egyéb kedvezmények meghatározása, a kollégiumi elhelyezés körűit utolsó viták és érvek, érdeklődés egy kiadó albérieti szoba után, 'mert hogy sok lakásadó 'behozza az egyetemre a címeket. . . Jól kezdődött ez az új tanév. Ez tűnik ki a beszélgetők szavaiból, s ez a hirdetőtáblákra kifüggesztett tá jékoztatókból is. A menZa ára jelentősen csökkent, többen kapnak tandíjkedvezményt, mint eddig, több a kollégiumi férőhely is. Nőtt*az ösztöndijak összege uiszó.it s akik atbérlettíen kénytelenek lakni, azok nagyrésze külön kér még szociális támogatást, érdemének jogosultságának megfelelően. , r s i jl kezdődött ez az uj tanév. Á felsőoktatási reform mind anyagi, mind erkölcsi vonatkozásban most kezdi igazai, éreztetni jótékony hatását. Megmutatkozik ez a hatáj talán abban is, hogy itt, az első nap első órái előtt is sok szó esik a »változásokról«, új tantárgyakról s arról is, hogy egy ígéret valóban teljesült is teljesül. Voltak» panaszai, kívánságai, voltak gondjai az elmúlt években, egyetemi fiatalságunknak. Voltak jogos panaszok es kívánságok .is. Szükség volt ezekre a rendelkezésekre amelyek most hosszú időre rendbe tették a felsőoktatás hézatáját. S hogy ezek.a rendeletek napról-napra köDtlkezttilsen megvalósulnak, azt épp az új ösztöndíj- és tandíj-rendelet. látható, tapasztalható végrehajtása minden seánál ékesebben bizonyítja. ( [ ' • , . Persze, ezutgtn is adódhatnak.hibák, s-adódhatnak jogos panaszok, jogos kívánságok. De fiatalságunk, bizalommai Dr. Tóth Károly a Szegedi Orvostudományi Egyetem rektofa megnyitja a tanácskozást. Az elnökségben balról jobbfordul kéréseivel gondjaival intézményeink állami vezetéséra Lacsán Mihályné, Perjési László, Szilágyi Júlia, dr. Ákos Klára, Barati József, Arvai József .és dr. Scfaulhoí Ödön hez; mert láthatta azok segítőkészségét, támogató jóindillatát. • . . . .y foglalt helyet.¿tf*. >•» rö's «'•>,' . '

A h ő f o r r á s o k hasznosítása társadalmi érdek

J

Mindannyiunk

Az elnöklő D r . T ó t h Károly. Orvostudományi Egyetemünk rektora, ismertette a tainácskozás programját, majd Dr. D o m o k o s József főorvos, szegedi reumatológus «-A magyar höforrások hasznosításának társadaimi kérdései-» címmel tartott előadást. — A thermálkutak felhasználására — hangoztatta Dr. Domokos József — minden érdekelt helyen szervezzünk intézőbizottságokat, a Népfront és MEDOSZ szervezetek segítségével, s e Jaizottságok minden meglevő thermálkutat miliőjének megfelelőeií értékeljenek. Mit jelent ez közelebbről? Azt, hogy pl. a tanyaközpontokban tisztasági fürdőket létesítsünk. nagyobb községekben a tisztasági fürdőt egészítsuk ki gyógyfürdés kezeléssel.. — nagy városokban pedig komplett módon használjuk fel a hőforrásokat tehat: tisztasági, üdülő- és gyógyfürdőket építsünk ki .az üdülő fürdőkhöz megfelelő szolgáltató részeket kell kiépíteni. Üdülőfürdők csak olyan helyen létesüljenek, ahol i közművesítés nem okoz problémát Nagy városokban, iparilag fejlett helyekén magas hőfokú gőzkutak fúrásával kell megoldani a fűtés problémáj á t Tudott tény, hogy országuttk m á r 1070-re szűkölködni fog szénben. Termálvizeinkkel enerawszükségleteink 25 százalékai tudnánk kielégíteni. A járulékos lehetőségeket tehát okosan, célszerűen mindenütt ki kellene használnunk. Természetesen addig kell nyújtói?kodnunk, ameddig a takarónk ér. Ha nem áll módunkban a fenti beruházásod kát megteremtenünk, és a szennyvízként, jelentkező

felelőssége

Társadalmi

üggyé kell tennünk fürdő

hálózatunk

fejlesztését

thermálvizeknek megfeteló Dr. Schulhof Ödön kezeltek: kellemetlenségeit, a dökultúra, recipienst biztosítani, a tekandidátus, az Országos Reu- rossz hatásokat. Az új, tu- problémáinak. f ü r d ő f e j leszaés vábbi. károk megelőzése érkoordináUua. -matológiai Intézet tudomá- dományos eredmények tehát Ebben a tekintetben dekében célszerűbb a kérdéítben aa társanyos igazgatója, az Egészségnem szorítják háttérbe, sőt ses k u t a t lezárni, dalmi szervek — elsősorbán ügyi Minisztérium képvise- fokozottan segítik a balneo- a Hazafias Népfront — koElőadása befejezéseként lője, a hivatalos egészségügyi therápiát. Dr. Domokos József főorvos molyan segítségére lehetnek terveket ismertette a. termálrámutatott az orvos társa daA régi gyógjjforrások f e j - a hivatalos szerveknek. vizek hasznosítását illetően. lom és társadalmi szervezeA hozzászólások sorát D r lesztését illetően: Hévízen, János Kitűnően felépített előadá- Harkányban. teink felelősségére a theiSzoboszlón > a «»gédi sában mindenekelőtt a málkutak hasznosítását ille400—400 ágyas kórház felállí- KOJALL igazgatója nyitotta gyógyvizekkel való foglalkotását: tervezik, s a budapesti meg. Felhívta a figyelmet toleg. Ismételten javasolta zás indokoltságát, orvosi je- gyógyforrásokat ugyanilyen arra, hogy a gazdasági szerintézőbizottságok létesítését, lqntőségét fejtegette. mértékű' ágylétesítéssel fej- vek tegyék lehetővé azt, hogv u problémáknak a helyi adottságokat figyelembe vea termálfürdőket is felhaszHangoztatta) hogy a gyógy- lesztik. vő megoldására. _ •> nálhassuk a tisztálkodásra szergyártás, ú j eredményei Minden ú j fürdő tervezéAz előadást követően D r. hozzásegítik a reumatológuet ~ Sok medencét, minél sénél gondosan ügyelni kell D e C h a t e l Andor, a buolyan betegek eredményes tpbb, gyorsan cserélődő víza jövőben arra, hogy'a szakdapesti gyógyforrások igazkezeléséhez, akikkel. . kap— jelentette ki nagy gató-főorvosa. emelkedett csolatosan eddig" nem lehe- orvosi rendelés biztosított le- zel! tapstol kísérve Dr. Vetro szólasra. »Balneotherápiás tett eredményes gyógymódot gyen. Több gyógyvízzel ren- János delkező helyen — Makón. adottságok és lehetőségek* c Dr. Domokos József reumá- alkalmazni. Ugyanis több ú j Gyulán. Szentesen — reumaBalogh Jenő. a Budaköelőadásában mindenekelőtt tológus. szegedi orvos, a ta- gyógyszer segítségével osztályt kellene felállítani. Pesti Mélyépítőipari Vallala 1 zömbösíteni lehet a füi-flőarra mutatott rá. hogy or- nácskozás egyik előadója szükséges a hiva- tervezőmérnöke a gyógyvimegtartja referátumát reakciót, a gyógyvízzel túl- Általában szágunk legalább olyan jó toló« <;7nrw.lr récédről fí f,'j r_ zek kultúrált környezetének gyógyvizekkel rendelkezik, kiépítésé fontosságára hívta mint Franciaorszag vagy fel a .figyelmet, valamint az Csehszlovákia — ahol euróorvosi es építészeti szervekpai vonatkozásban a legjef ? eddigi gyakorlatnál lentősebb a gyógyfürdő-kuítúra, — mégsem vagyunk képesek egyelőre a mozgás„ D j \ C s i a á d i János,.*a szervi betegségben szenvedő Hajdú-Bihar megy«i Köbategelc mindegyikének gyóJALL képviseletében, arról gyítását megközelítően bíz| szolt hogy a fürdők kiépítétosítani. 75 000 olyan mozsi f , n é l . n e m elhanyagolhatók a gásszervi beteg vap évente telepules-egészségügyi kérakit nem lehet a szakszert: Tekintve orvosi felügyelet mellett vég f ^ ¿Thogy több helyen a fürdők zett balneotherápiás gyógyvíz« zuhany-ellátasa nem móddal kezelni. Jellemző, bwtos.tott. szabályrendeVehogy az egész országban tet kellene hozni a fürdők mindössze 46 gőzkamra ál! higiéniájának a KÖJÁLL álrendelkezésre, s az iszaptal való ellenőrzésére ágyak számai sem haladia Dr.i Velősy György meg a 300-at. Ha a férőh,szolnoki főorvos javasoltaly.ek szamát növelnénk ,lehetne, a reumás és idegbeá S f f " ° "'^térium ^ tegségben szenvedő betegek athidnlo megoldásként _ jelentős százaléka sokkal a vidéken élő orvosok mára reumatológiai kurzusóelőbb lenne beállítható a termelőmunkába. Éjszakai terD r . J á r m a i Pál föormálvizes szanatóriumok évavorf Nógrád megye b a W tén az effektíve'dolgozó bétherapiai n e h é z s é g e i r ő l b ^ tegek javulását is. tartósítani (Láebmann Béla f e lehetne. . ... A tanácskozás résztvevőinek egy csoportja a Dugonics téri aulában (folytatás a 2. oldalon) ,


V

2

SZEGEDI EGYETEM

Találkozás Valjáyal...

Szegedtől—New Vorkig

Ette a kése) órákban érkeztünk Bratislavába, nem Mk kedvünk volt a városnéKi-kl igyekezett a autóbusz-út után fáradalmait Kipihenni, • reggel korán kelni. Másnap már a kora reggeli órákban látni s érezni lehetett, hogy a szlovák főváros finnepre készül. Az ablakok, kirakatok az 0 képeivel voltak tele, Özön virág és zászló a színházi téren, de a Duna-part sétányain, s az áruház-monstrum, a Duna környékén is, — mindenütt, amerre a szem lát. Bratislava ünnepre készült. Az emberek már kora reggel csoportokba verődve, halkan, de fűtötten, izgalomtól kipirultán beszélgettek az „ünnep" várható eseményeiről. Tíz óra előtt néhány perccel astán az üzletek árusítói abbahagyták a kiszolgálást, a villamosvezető leállította kocsiját, a pincér félbehagyta a felszolgálást — s ezért a vendég nem méltatlankodott, nem csapkodott felháborodva, hanem csendben és Illedelmes léptekkel követte a kávéházi személycetet az utcára. . . A locsolóautók különös illatú vizet permetezve száguldoztak az utcán, az 0 kedvenc parfömjének illatával telt meg a város... Ezekben a percekben minden 0 érte történt Bratlslavában, aki mindezt bizonyár a nem várta el az emberektől, aki nyilvánvalóan tulaásnak tartotta a locsolókocsik akcióját, mellyel a város mélységes tiszteletét, s túláradó szeretetét fejezte ki — meghökkentően szokatlan módon.. 0 karcsún, sudáran, • mégis kedvesen meghajtott fejjel, szerényen mosolyogva jelent meg a virágokkal teleszórt autóban, az ujjongó, éljenző, örömükben boldogan kiáitoaó emberek tömött sorai között Éppen olyan volt, mint egy azokból a fiatal lányokból, akik kart, karba öltve, büszkén s nevetve integettek neki a Hotel Carlton előtt... Ügy látszott, valóban ők a legbüszkébbek Rá, s erre minden okuk megvolt. Hisz az ő nevükben, őket képviselve, az ő mérhetetlen távlatú jövőjük érdekében Járt a csillagok magasságában a szerény mosolygó' Vendég, a föld első nő-küldötte — a Kozmosz titkainak bátor fürkészője, a halványkék ruhás, vőröseshajú Válja, a férfiakat megszé gyenítő bravúr végrehajtója, aa űrpilóta...

A KANADAI MAGYAROKRÓL

Ahogyan visszaintett nekünk, furcsa módon épp az a jelenet képzett meg előt tünk, amikor Tyereskova jelentést tesz a szovjet állam te Párt vezetőinek, a a meg hatottságtól elfullad a hangja egy-két pillanatra.,. Mert etekben a percekben döbbentünk rá igazán a képernyő előtt, bogy ez a határtalan bátorságú, határozott, remek lány — ember, érző ember, mint valamennyien itt a földön, akiktől azért vett búcsút néhány napra, hogy elvigye a Kozmoszba aa otthon, a család melegét — s mindazt a kedvességet és Jóságot, amit » Nő Jelent a Földnek. Erre a felejthetetlen epipódra gondoltunk, ahogyan Tálját néztük, — s ebben a percben megbocsátottak a jó pozsonyiaknak a locsoló autók groteszk túlzását is, — azt, bogy hatalmas illatfel hőt varázsoltak a város-fölé — Tyereskova ünnepén, ezc a nagyon is egyszerű n a r " nyes nyári délelőttön.

önkéntelenül kíváncsiság ébred a kanadai magyar látogatóban: vajon hogy' élnek a Kanadában élő magyarok? Ezek az emberek — függetlenül világnézeti álláspontjuktól — édes testvéreink, érthető, ha érdekel bennünket az ő sorsuk. Kanadában sok magyar él. Számukat nehéz pontosan tisztázni, mert a statisztikák különfélék. A zavart az okozza, hogy különféleképpen határolják körül azt, hogy ki számít voltaképpen magyarnak: az állampolgársági, a származási, az anyanyelv vagy az érzelem a döntő? Nem járunk messze az igazságtól, ha azok számát, akik Magyarországról vándoroltak be és ezek magyar anyanyelvű gyermekeit kereken 100 ezernek vesszük. Ez nem kis szám, ha figyelembe vesszük, hogy ennek a hatalmas területű országnak mindössze kereken 19 millió lakosa van. Torontóban, Montrealban a délkeleti nagyvárosokban egész magyar negyedek, környékükön magyar falvak vannak, magyar üzletek, vendéglők, magyar árukkal és ételekkel. Utóbbiak részben hazaiak, részben hazai módon itt készülnek. A montreali Hoffmann boltban például lehet kapni szegedi »szegedi lecs6«-t és montreali »szegedi lecs&x-t. A kiszolgálók magyarok, s a vevőkör is jobbára az. Itt, Ottawában, ahol mintegy 1200 magtiar él, van magyar egyesület, magyar templom, (katolikus és protestáns), s magyar rendezvények. Vannak magyar nyelvű kanadai újságok és magyar könyveket is lehet vásárolni. E sajtótermékek egy részét külföldön nyomják. Megvásárolhatók a hazánkban kiadott Szülőföldem-től kezdve a Kéthly-féle Népszaván át a hungarista Szittyakürt-ig vagy 20 féle rendszeresen kiadott sajtótermék.

vesztette, csak az akcentusát nem. Idegen anyanyelvű bizonyos kor után sohasem tanulhatja meg az angol kiejtést, de a nyelv többi elemeinek elsajátítása is nagyon nehéz. A magyar ember — hangsúlyozásáról és az angol nyelv egyes betűinek magyaros, kemény kiejtése miatt — messziről felismerhető. Sokféle foglalkozásnál az akcentus hátrányt jelent. Ezzel a nehézséggel minden emigráns találkozik.

nak gyakran elmondogatják: »nektek most könnyű, de bezzeg a mi időnkben...« Innét a nevük.

Az emigráció rétegződése

Hogy megy soruk? A 35— 40 évnél idősebb ki érkezők nehezen illeszkednek be az új életbe, nehezen alkalmazkodnak az éghajlathoz is, te le vannak elégedetlenséggel életmódjuk miatt. A fiatalok jól alkalmazkodnak. Minden magyar ismeri a honvágyat, főleg az idősebbek. Ugyanakkor csaknem minden emigráns filozófiát kovácsolt magának — amelyet kívánalomra készen előhúznak megindokolásra, hogy miért is van voltaképpen itt. Bennünket, magyarországi magyarokat szeretettel, de kis fenntartással fogadnak. Csak fenntartással hiszik el, hogy nálunk is emelkedik az életszínvonal, hogy egyre több autó is akad, hogy utazni is lehet és kétkedve olvassák a hazulról jött leveleket is. Sokuk számára megállt a magyarországi idő, ott ahol ők megváltak hazájuktól: 1910ben vagy 1956-ban.

Háromféle kanadai magyar van: a régi kanadások, akik az elmúlt háború előtt kerültek ide, képezik az öszszes magyarság felé. Főleg paraszti származású kivándorlók ezek, akik otthon nem találtak megélhetést, s így .kénytelenek voltak elhagyni az »óhazát*. Nevezik ezt a csoportot »sur-magyarok«nak is, ami onnét adódik, hogy csoportos letelepülésük, valamint gyengébb előképzettségük miatt többen közülük csak keveset tudnak angolul, alig többet, mint a legelterjedtebb szavakat, amilyen például a gyakran használt »sure« (persze, biztosan.) Ezek kezdetben nehéz napokat éltek át, a kanadai kormánnyal olyan bevándorlási kontaktust kötöttek, hogy bizonyos ideig adott helyeken (többnyire farmon) dolgoznaK meglehetősen szerény bérezés mellett, ugyanis a kiszállítás költségeit eképpetl kellett megtéríteniük. Jónéhányan ma jól szituált dohányés Izoláltság és a gabonafarmerek, egyesek következményei kétkézi munkások, akik köA kanaddi. magyarok min- zött akad sok baloldali érdenekelőtt emigránsok. Á ka- zelmű ií. nadai, főleg az angol szárA háború után 1956-ig kimazású, kevésbé társas és beszédes mint mi, és kertes vándorolt magyarok a „köotthonában úgynevezett zépkanadások vagy »bezzeg• »kulturális izoláltságban« él. magyarok*. Ezek a harmadik Arra a találós kérdésre, hogy ki az emigráns, a tré- csoportot képező ún. »56-os« magyarok«fás válasz: aki mindenét el- vagy »forradalmi

A magyarok gyerekei áItalában jobban tudnak angolul, mint magyarul. Anyanyelvüket akcentussal ' beszélik, szókincsük szűk, a magyar szavakat magyarosan ragozott angol szavakkal keverik.

A hontalanság árnyékában

A magyarok törekvőek, megbecsült dolgozók. Felnőtt fejjel is iskolába, egyetemre járnaki- csakúgy, mint otthoni Néha sajnálom, hogy energiájukat nem otthon fejtik tó, bár — különösen újabban — sokan jönnek haza. Sajnálom néha őket, mert teremtettek ugyan új egzisztenciát, de úgy ültették át őket, hogy gyökerük otthon maradt. Legtöbbje voltaképpen hontalan. dr. Széli Tamás

Á marxizmus—leninizmus egyetemi oktatásának nevelő hatásáról A marxizmus—leninizmus tárgyai egyetemi oktatása döntően járul hozzá a szocialista világnézetű szakemberek képzéséhez. Az a feladata, hogy kialakítsa a hallgatók szocialista világnézetét, alkalmassá tegye e világnézetnek az alkalmazására és felkészítse a hallgatókat á társadalmi viszonyok átalakításáért folyó harcban való aktív részvételre. A világnézeti nevelésen kívül a marxista—leninista Ismeretek egyrészt szerves alkotórészét képezik a korszerű általános műveltségnek, másrészt a m a r x i s t a leninista tárgyak néhány szakterületén alaptárgyként la szerepelnek. A marxizmus—leninizmus tárgyai nevelő hatásának a lemérése rendkívül nehéz és bonyolult feladat. Ami egyrészt abból adódik, hogy a hallgatók világnézeti fejlődésének folyamata Igen öszszetett folyamat, politikai, értelmi, psahichológiai tényezőket foglal magába. Másrészt gyakran nehéz meghatározni azt, hogy mi a viszony a marxista tárgyak ismerete, valamint ennek világnézeti hatása között. Har-

madrészt a hallgatók világnézeti . formálódása közben ugyanannál a hallgatónál gyakran találkozunk fejlődést mutató pozitív állásfoglalásokkal, s ugyanakkor az ideológiai visszamaradottságra utaló negatív állásfoglalásokkal is. Mindenesetre megállapítható, hogy a »legegzaktabbnak« tűnő vizsgaeredmények nem alkalmasak a hallgatók világnézeti fejlődésének mérésére. Részben a z é r t mert # ezek az eredmények gyakran nem a tudati fejlődés, hanem inkább az anyagi ösztönzés különböző formáival (ösztöndíj, szociális Juttatások atb.), valamint az isrheretek megszerzésében, a tanulás módjában szerzett rutinnal kapcsolatosak. Megbízhatóbb tapasztaltokat azáltal szerezhetünk, ha világnézetileg lényege« és nagyobb számú kérdésben ismerjük a hallgatók álláspontját és ezt a hallgatók őszinte megnyilatkozásainak feltételei között Ismerjük. E tekintetben igen figyelemre méltóak a Filozófiai és a Politikai Gazdaságtani Tanszék munkatársainak azok a próbálkozásai, ame-

lyek különböző, jól összeválogatott kérdések alapján igyekeznek a hallgatók világnézeti állásfoglalásait és tár jékozottságát felmérni. Az elmúlt években a hallgatók világnézetileg igen jelentősen fejlődtek. Erre mutat egyrészt az, hogy a hallgatók nagy része szükségesnek tartja a m a r x i z m u s - l e ninizmus tárgyainak tanulmányozását. A hallgatók igen nagy hányada érzelmileg és értelmileg is elfogadja a marxista világnézetet. Másrészt erre utal az is, hogy a hallgatók a szemináriumokon őszintén elmondják a bennük élő világnézeti problémákat amelyekkel viaskodnak. Igen gyakori, hogy a hallgatók saját maguk adnak választ a felvetett kérdésekre, az egyes hallgatók által képviselt helytelen 'álláspontokat más hallgatók cáfolják m e g Harmadrészt az elmúlt időszakban csökkent « közömbös hallgatók száma, egyre kekérdés feltévés, s egyre kevesebb az olyan hallgató, aki vesebb az opozíciós jellegű mint »kívülálló harmadik« szemléli a társadalmi-gazdasági fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket A hallgatók vi-

A hőforrások hasznosítása társadalmi érdok (1. oldal

folytatása)

szélt Dr. Vinczenti Zoltán hódmezővásárhelyi főorvos hangoztatta: szükséges — az adottságok felmérésével egyidöben —megszervezni a mozgásszervi betegek gyógyítását. Felhívta a tervezők figyelmét arra, hogy minden termálfürdő megtervezésénél biztosítsanak helyet egy súlyfürdőnek, egy tornateremnek és egy

iszapkúrás helyiség megépítésének. D r . F r ö h l l c h Ottó gyulai sebészfőorvos tények felsorolásával bizonyította, hogy a törést szenvedő betegek 40 százalékkal rövidebb idő alatt gyógyulnak meg balneotherápiás kezelés esetén, A félvetett problémákra D r . Schulhof Ödön válaszolj majd Dr. Tóth Károly rektor bezárta az első napi tanácskozást.

Szeged az úttörők Az orvoskongresszus második napjón Á r v á i József A geotermikus energia kísérleti felhasználásáról tartott előadást. Elmondotta, hogy hazánk energia ellátása több mint 100 éve túlnyomóan a széntelepeinkből bányászott tüzelőanyagra van alapozva, s csupán 20 éve, hogy a kőolaj- és vízenergiát is foko^ í ^ f T l 1 ^ Szegednek kivételes szerepe van és lesz a termálkutak felhasználásénak tanulmá-a nyozásában. Ez év elején városi tanács vb a geotermikus energia felhasználását illetően az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsághoz ford u l t hogy a kísérleti üzemet városunkban hozzák . ,létre._ .., ^

között

és jólétét módon

_

..

a

leghatásosabb

szolgálja

, " .. ^ . megköszönte Árvái József a városi tanács névében a Hazafias" Népfront Országos Tanácsa TitkárságéEzután

nak

> a Csongrád megyei ps Szeged városi Elnökségének, Szegedi Orvostudományi a Egyetemnek és minden részt „ , vevőnek a kongresszuson való részvételt, valamint ennek fáradságos előkészítését

A marosi

homok

Ezután D r . B a h t k a István makói főorvos A tiszán-

feltárt t E , S S « ™ 1 T Í b r 2 Ó g Í a l hőmérséklete 90 fok, gyógy- adottságairól beszélt. Orvosi hatásának értékét most vizs- S y 6 ® * 6 munkájának tagálják. Eredmény ez év vé- p a s z t a U t a i l a p j á n meggyőa Maros gén várható A gáz felhasz- 2 0 ( 3 1 s z á m o l t parti nálásának elsősorban mű" ^ P gyógyító hatásáRemek szaki problémái nincsenek ^ összetétele — tisztázva Ennek fejlesztése * * s z e r v e t l o n a n y a * * taris folyik. talmaz — még külföldre való Árvái József végezetül szállítását is indokolttá tenazt kérte az orvosoktól, hí- n é - N e m b e s z é l v e arról, hogy giénikusoktól, balneológuvalutaforrás is kitűnő hangot soktól, reumatológusoktól — l e n n e Előadásában az egészségügy képviselőitől. adott annak az elképzeléshogy fordítsák figyelmüket a n e k » hogy Makó legyen Délgeötermikus energiák feítá- Magyarország balneológjai rásának és komplex haszno- központi*, mivel adottságai, sításának nagy ügyére, a he- terméézStesen elsősorban a lyi első ée további kísérlete- makói iszap erre predeszüket segítsék. Vegyék ki ré- n á U a . szűket a felépülő kísérlett Több felszólalás után keüzem és a további hívíz fel- rült sor a zárszóra, amelyet használások kapcsán mind- B a r a t l József, a Hazafias azok kihasználásában, me- Népfront Országos Tanácsályek a hévizek és gyógyvizek nak művelődési osztályvezehasznosításával társadalmunk tője mondott el. A tanácskoelőbbre lépését eredményezi, zás elfogadta a határozati továbbá népünk egészségét javaslatot. lágnézeti fejlődésének fent vá2olt előrehaladása nagyrészt a marxizmus—leninizmus tanszékek oktató-nevelő munkájának továbbfejlődésével magyarázható. A tanszékek mindinkább igyekeznek összekapcsolni az elméleti anyagot a társadalmi-gazdasági valósággal, s tönkretesznek az elvontság megszüntetésére. Az oktató-nevelő munka ilyen irányú javulása nem kis mértékben kapcsolatos azzal, hogy a tanszéken dolgozó munkatársak úgyszólván kivétel nélkül szakképzettséget szereztek az általuk oktatott marxista—leninista tantárgyból, illetve sok munkatárs képzettséget szerzett annak a területnek a szaktárgyaiból is, amelyen o k t a t Itt kell említenünk azt is, hogy a tanszékek munkatársainak nagy része vett már részt gyakorlati pártmunkán, s az ekkor teremtett kapcsolatokat a gyakorlati élettel ennek befejezése után is fenntartotta. A fenti fejlődés okainak vizsgálatánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a marxizmus—leninizmus tárgyai oktatását mindinkább köselítik az illető kar (szak) követelményeihez. A marxizmus—leninizmus tárgyainak óraszámai karonként (szakonként) különbözőek. A tanszékek a kar (szak) jellegének megfelelő speciálszemináriumokat tartanak (pl. a Filozófiai Tanszék a vallással és az erkölccsel kapcsolatos kérdé-

sekről, a Politikai Gazdaságtani Tanszék a szocialista munkabérezés, a finánctőkés állam gazdasági szerepéről stb.). Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a három tanszéken eredményes a tudományos kutatómunka és az egyes részletkérdésekben való elmélyedés nagyban növel; az oktatás nevelő hatását. Sőt gyakran egyes témák a nevelés nagyobb ha* tekonysága érdekében kerülnek kidolgozásra. (Ilyen témák pl. a Filozófiai Tanszéken a kibernetika és a matematikai logika filozófiai alapja, az etika egyes kérdései, a Politikai Gazdaságtani Tanszéken a szocialista világrendszer hatása az elmaradott országokra, a szocialista táboron belüli nemzetközi munkamegosztás kérdése, a Tudományos Szocia* lizmus Tanszéken az üzemi bizottságok munkái, a Horthy-korszak munkásmozgalmának kérdései stb.). Természetesen nem kis számmal vannak még hallgatók, akik a marxizmus— leninizmust, mint ismeretanyagot kezelik és nem mint elsajátítandó és alkalmazandó világnézetet, A hallgatók egy részénél a marxizmus— leniniimus nem váltotta ki a megfelelő hatást, ezek a hallgatók fenntartják vallásos, idealisa nézeteiket. Tapasztalható még hallgatóink kisebb részénél a polgári kiábrándultság, bizonyos -igénytelenség« korunk nagy problémáinak szemlélésében és megoldásában A kedvező tapasztalatok nem homályosíthatják el azt sem, hogy


e S S B E D ! EGYETEM

Szabadtéri Játékok 1963 Tágabbra nyíló szem és szív Egy diák idegenvezető

naplójából

A Cigánybáró a Dám téren Kétségtelenül a Cigány- gozott munkájukkal jelentő- Mindenesetre, a rendező őszbáró előadása váltotta k j a s e n működtek közre az at- szefogó erejét, gazdaságos ¡ S a C ^ S » ~ é s b e n - ri . Rányitó munkájának. nyobadtéri produkciók közül. Bekes András rendező m á t az egész eloadas alatt lendületes előadást A saegedi előadás azt do- fötletből, fordulatos, bár érezni lehetett. ormált a kumentalta, hogy hiaba ige—re nyes és dallamos egy zenei itt-ott avítt operettbol. kompozíció, hasztalan tanítják be az ének- és zenekart lelkiismeretes precizitással — ha a dirigens, aki a lelket hivatott karmesteri pálcájával az előadott dallamokba lehelni — nem áll hivatása magaslatán. A patinás név ellenére a zeneszerző dédunokája, Eduárd Strauss bizony enerváltan, színtelenül tolmácsolta elődje temperamentumos melódiáit. Szerencse, hogy a legtöbb főszereplő teljesítményét ezzel sem tudta elértékteleníteni. Házy Erzsébet ragyogó orgánuma töretlenül szárnyalt ezúttal is a hatalmas téren, s a kultúrált hangú, szegedi Berdál Valéria, Turján vilma és Horváth József is méltó partnernek bizonyult — hangban s játékban egyaránt. Máleczky Oszkár sok humorral, kiváló karikírozó érzékkel állította színre Zsupán Kálmán »disznókirály« nyers-darabos a l a k j á t Sajnos, Falcsó Sándor, a Magyar Állami Operaház egyébként tehetséges, fiatal tagja, képtelen volt partnereihez nőni; hangerőben, ének technikában messze alatta m a r a d t a szereplőtársaknak. A kisebb szerepekben Mentes József, Pagonyi Nándor, Kátay Endre, Marosi Károly, Zádori István és a többi szegedi színművész dicséretesen helyt á l l t Barkóczy Sándor koreográfiája L i e b m a n n Béla felvételé stílusosan egészítette ki a jeleneteket, s a szólótánco- Házy Erzsébet és Komlóssy Erzsi élményt adó alakítást sok kecses, könnyed, kidol- nyújtott a Cigánybáró előadásán Szaffi és Cipra szerepében

füvekkel ezelőtt egyik értést tanúsítanak a kis né- nem kommunisták. Sokat írónk, angliai utazásá- pek iránt. mond például, mit nem hisz ból hazatérve, Siena város A többi találkozásra szin. m i b e n kételkednek az jelmondatát idézte: - C o r ma- ten szívesen emlekszem visz' . „„ M . ¿is tibi Siena pandit«, »Szí- sza, bár volt nagyon nehéz Z'i vedet tágabbra nyitja Siena-. - e s e t e m - is. A Mezőgazdasági lamiben kételkednek ami Mélyebb értelmet is tulajdo- Kísérleti Intézet két bolgár ^ ^ ^ T s z e m ü k b e n nított ennek a mondatnak, vendége jelentette eddigi pá- akkor az az o szemükben hozzáfúzve, liopii talán ez a lyafutásom legnagyobb pró- naW a o f f legtitkosabb célja minden báját. A környék paprika.¿^taS világjárásnak, ez a legfőbb földjeit jártuk és igencsak Z értéke minden új városnak, reménytelennek tűnt az élet, "'reWfcrttt ma* országnak, utazásnak éle- amikor záporoztak ram az IZaaaUák BalszereTsétünkben, minden idegenség- ilyen kifejezések: »árasztá^rT<Tmetőn^kTzátZon nek, amit megszerettünk. sos~, »esőztető* és minden« "JJ^««*az De van má! módja is an¿góljaként nak, hogy ezzel a nagyszerű öntözés«. Mit csinál ilyenkor ,, érzéssel találkozzunk Aki a tolmács, aki végtére is m^nem minmínt idegenvezető vagy tol- csak egy nyelvszakos halllz£nk áll ÍM DeZár mács, idegenekkel járja vá- gató? Este betér az Egyetemi oLnok amiket a rosát, hazáját, az tudja, nem Könyvtárba, haza cipeli a a egyszer minden utazásnál Magyar-Orosz Mezőgazdasá« többet ér egy-egy ilyen al- gi_ Szakszótárt, és éjét azzal ^ e l L f e h T S afm ar kalom, hiszen éppen 6 az a tölti, hogy tanulmányozza a rMlUunmm^ ™> közeg, aki közvetíti, hacsak különböző trágyázási és önuzT ^soM ¿edfelszínesen is, két világ, két tözési eljárásokat. Másnap ^énZcet Vhetel gondolkodás, két kultúra egy- aztán egy kis jegyzettel jele- nutnyeKei ernei ei. másbaáramlását. nik meg, harmadnap pedig A vásárhelyt MajolikaKét éve vég&m ezt a elmondhatja magáról, hogy gyárban aztán máson munkát. Találkoztam ezalatt tulajdonképpen szerencséje csodálkozhattak el olasz venaz idő alatt szovjet építé- van, hiszen három nap alatt . . , ... szekkel, bolgár akadémikukét nyelven beletanult a pap- f e 0 e , n f """" el . 7"e" sokkal, olasz énekesekkel, rika szakmába. hinniük a termelesi adatokat, finn népitáncosokkal, olasz IJasonló élményben volt hogy a gyár cikkei iránt szocialista fiatalokkal, bol* részem az Űj Elet Tsz- olyan nagy a kereslet, hogy gór tornászokkal, ogyesszaí ben, ahová német vendéget ha2ai . ^ « „ . ¿ j t a ^ n nem tanácselnökkel, akik mind vezettem. Talán mond vala" . . , . nyitottak egy kicsit a szive- mit szocialista mezőgazdasá- ** szallítani, es így w csak men. gunk helyzetéről a következő a megrendelések egyharma n« kik voltak a legkedve- kis jelenet: Miután megnéz- ¿¿t tudja kielégíteni, — ez sebbek? Itt az ideje tük hazánk egyik legmoder- ú m l a KISZ-szervezet ári visszatekinteni, mintegy ön- nebb és legnagyobb csirkemagamnak is levőimi a ta- keltető telepét, az állatte- Mkára *eltett csodálkozást, helyettes nulságokat nyésztési brigád vezetője, ö egyben a gyár Talán a szovjet építészek idős, pocakos bácsi, külön a főmérnöke, hihetetlen enerjelentették a legtöbbet Vé- lelkemre kötötte, hogy gia van benne, kiváló szakletten volt-e, vagy ez a mondjam meg ezt a németszovjet emberek általános nek: <*a magyar paraszt nemember, szervező — és csak 27 áljellemvonása, de ők tanúsí- munkása, hanem művésze a éves. Ha KISZ-tagságunk tották a legnagyobb, leg- földnek.« talános típusa 6, akkor bizőszintébb érdeklődést mindHa külföldiekkel járunk, hatunk hazánk jövőjében. azzal szemben, amit láttak, akaratlanul is az 6 szemükTermészetesen sok apró élami kedves nekünk, amire kel nézzük az országot, és Népi együttesek, népi mu- őszintén! A bizalmatlanság az Első szerele m, s a híbüszkék vagyunk. A legtöbb olyan dolgokat tanulunk meg ményt őriz meg megíratlan utób- hullámai elgyűrűztek már res E c s e ri lakodalmas nyugati felületes udvarias- értékelni, melyeknek eddig naplóm, és egy-egy apró zsika, népi tánc ...Az a Magyar Alviharos sikere nemcsak az sággal megV itt keresztül, nem tulajdonítottunk külö- mozzanat is hozzájárul látó- bi esztendők alatt ezekhez a egészen fogalmakhoz okkal, vagy okla mi Népi Együttesig együttes fegyelmezett, minIgaz is, Mátyás-templomunnösebb jelentőséget, vagy UAt talanul odacsapódott némi itt-ott bele is kapnak a te- den részletében kidolgozott, kat mutogassuk nekik, ola- amiket észre se vettünk. korunk szélesíteséhez. Hat pejoratív mellékzönge, a f f é - kintélybe és népszerűségbe, begyakoroltán összehangzó szoknak, franciáknak, néme- Ilyen szempontból különösen nem hozhatom fel peldanak le rossz hangzás, degradáló, melyet az itthon, és idegen- munkáját jutalmazta, nem teknek? Nem értik hivalko- tanulságos a nyugatiak ve- a következő kis jelenetet ar- lekicsinylő mellékiz ben egyaránt kivívott magá- csak a kórust vezető is. Landás nélküli egyszerűségét, azt zetése. Nem a művészekre f a hogy a nemzedéki ellennak. tos Rezsőnek és C senki Annak a közönségnek a hogy csodát műveltek a sze- gondolok, ők túlságosan el ' „-,. zenekart Aggodalomra pedig, vagy Imrének, vagy . a vagy gedi parasztok, amikor ta- vannak foglalva sayat torkuk tet> ami termeszetesen csak sokszor csak gondolt, Istvánnak nin- irányító Albert fejeződött pláne bizalmatlanságra pasztalati ismereteik alap- ápolgatásával. Érdekeseb- egy felfújt jelenseg, ugyan- érzett értékítélete csen semmi ok. Erről az és Bar ro ss Gábornak, nem ki ebben a rossz hangzásján, minden tanultság nél- bek a politikai delegációk, úgy virágzik Európa-szerte, szereplése csak a tudásuk legjavát nyújlátott együttes szegedi kül, a törökök alatt űjjáépí- mint az én esetemben »¡Ven- mint nálunk? Tanárképző Fő- ban, amely annyiszor dübörgött a a legelszántabb szkeptikuso- tó szólistáknak rossz, szinvonalatlan »népi« tették a beomlott templomot, ni gyerekeiaz Olasz Szocia- . . . . _, . „„ hanem mindenek kat is meggyőzhette volt. S vastaps, együtteseket, hallgatott ízlésúgy, hogy az ma is áll. Az lista Párt ifjúsági szerveze- iskolánk nemet vendége, egy ennél jóval többről is. Neve- előtt a népnek, egy kifejező, telen, szirupos ál-népi muoroszok — nem kisebb kultú- tének küldöttsége. Bemutat- matematikus, twist-lemezt zetesen arról, hogy annak, eredetiségében őserejű nepi zsikát éttermi szórakoztató rájú nép, mint a világ bár- kozásunkkor külön kihang- vásárol. Miután meghallgatvalóságosan kultúrának, mely itt önmaprodukciójában. S ami eredetien, mely népe — nagyobb meg- súlyozták, hon szocialisták, ta elégedetten így szól: »háV zenészek népiélek- gához méltón mutatkozott való igaz, hogy nem volt, s »•népi«, a magyar előttünk. istennek, borzalmas, ez kell tán még ma sincs egyetlen ből fakadó, ősi művészet, ha- meg és Lüktető, ezerszínű, diadalüzem, vagy vállalat, egyetlen tása épp oly lenyűgöző a fiamnak, örülni fog.« maradandó, mint volt bármi- mas rapszódia volt valóban még mindig sok a zavaros nl«, hanem ezeket alapos és falusi, vagy városi . művelőÍme, csokorba gyűjtve né- dési ház, amelynek ne volna kor, ha ezek a művek, éne- ez az előadás. S nemcsak örögondolkodású, helytelen sokoldalú érveléssel meg kell hány élmény egy maradandó élményt idegenve- a kultúra terjesztésére •»hi- kek és táncok igényes, érde- met, szemléletű hallgató, a pol- » " » » » « « » • elgondolkoztazető tevékenységéből. Egy- vatott« népi tánccsoportja és mükhöz mérten magas szín- nyújtó, hanem A modern vonalú tolmácsolásban jut- tó is. Mert ugyanaz a kívánrari és kisnolrári ideolnri» társadalmi és gazdasági kapitalizmus g a n es Kispolgári ideoiogia vi- két mozzanat van annyira zenekara. Akár tudnak ezek nak el a közönséghez. ság szinte valamennyiünk az »együttesek« elfogadhatót hatasa igen jelentős. szonyaival, ennek elméleti tanulságos, hogy talán így produkálni, akár nem. megfogalmazóTartalipi sokszínűség, ér- gondolataiban Előfordul, hogy a szocializ- tükröződésével az eddiginél közvetve is az eredeti zelmi. hangulati gazdagság, dott e kitűnő előadás láttán: élmus építése közben jelentke- sokkal bővebben kell foglala masugároz- nem reprezentálhatná Hát ezért van az a bizo- egészséges életöröm mény erejével hat az Olvaző nehézségeket a szociális- kőzni. Nagyobb figyelmet nyos mellékzönge, ezért a ké- ta be a szabadtéri játékok gyar népi kultúrát a Magyar egy telkedés ta gazdasági rendszer lénye- kell szentelni a hallgatók vi- sóra, s az ő szíve is a »népi« jelzővel színpadát valaaz Állami Népi Állami Népi Együttes gével azonosítják. Az egyéni lágképére ható összes ténye- kicsit tágabbra nyílik. fémjelzett színpadi produk- Együttes előadásain. A La- mivel gyakrabban — hazai és társadalmi érdek szembe- zőkre, így az egyetemen kiciók iránt. S mondjuk meg kodalom is?... Nagyréden, közönsége előtt Kelemen János állítása is felbukkan. Talál- vüli hatásokra is. Ennek iskozunk még bizalmatlanság- meretében kell fokozni és gal a párt korábbi hibái mi- differenciálni a nevelőtevéMesteremberek előadása att és a jelenlegi gazdaság- kenységet. A marxista oktapolitika néhány intézkedésé- tást tovább kell közelíteni a vei szemben is. A hallgatók szaktárgyak oktatásához. Enegy része például történelmi nek egyik módja a megfeleés gazdasági feltételektől lően kiválasztott speciálszefüggetlenül hasonlítja össze mináriumok indítása. Az oka szocialista és kapitalista tatás nevelő erejét a pedagóországok életszínvonalát. Az giai módszerek javításával is ú j embertípus kialakulása növelni k e l l szerintük csak néhány évszáMegfelelő mnnkamegoszzad múlva következhet be. . 7 7 . ,, . . , . . . . 4884 k e Egyesek vitatják a munkás" " a l a k í t a n i az eloosztály vezető szerepét a adás, a szeminárium és a kommunizmus építésének kötelező irodalom kőzött, időszakában. . ,, , . . . . . . , , , Az előadasok egyes esetekA fentiek is arra utalnak, ^ ^ meglevő »kompenhogy a hallgatok világnezeti d xum-szerűségét« meg kell nevelésében sok a tenniva- szüntetni és az anyagkövető lónk. szemináriumok számát csökS e kenteni kell. Az előadásoknál színességre, érdekességre kell törekednünk Ehhez tertanszékek, a mészetszerűleg arra van és a különböző társadalmi szükség, hogy megfelelő szoszervezetek között. veggyűjtmények álljanak a 2 A burzsoá propaganda a je- előadók rendelkezésére, tolenlegi helyzetben megváltó- vábbá a hallgatók az egyes zott módszerekkel és érvek- anyagrészek fogalmait elsakel támad. Ezért elengedhe- játítsák. A marxizmus—lenitetlen a marxizmus—leni- nizmus tárgyai folyamatos nizmus tanszékek részéről az tanulásának biztosítására a ideológiai offenzíva fokozá- KISZ-szervezeteknek nam r 1C1VCICIC sa. A hallgatókra ható pol- gyobb gondot kell fordítani, Látványos kép a Szentiván éji álom zárójelcnetéből. A mesteremberek bemutatják naiv játékukat az ünncDet gári és kispolgári nézeteket ülő athéni udvarban. nemcsak »meg keil válaszolDr. Nagy Lajos

Magyar rapszódia


»

SZEGEDI .EGYETEM

Hetvenöt éve született Karinthy Frigyes

Xe/emen Qán&a »Jelentem alássan, hogy lágát. (»Tanár úr kérem..*) míg a másik naplómban nap- Legmaradandóbb prózai álMária Filippi f é n y k é p e lómhoz beszéltem, most ma- kotása, az »Utazás a kopo gamhoz beszélek, de nem nyám körül* — saját agy Valóság ez a tenger mostani magamhoz, hanem operációjának nagyogó preahhoz a nagy Frigyeshez, aki cizitású, félelmetesen pontos ahogy valóság vagy te is már mérnök!* — írja Ka- írói rajza. Lenyűgözően hileveleid megfoghatatlan mégis igaz valósága rinthy 1899. nov. 27-én, ti- teles, fölényes írói eszközökzenkét esztendős kora nap- kel megalkotott mű. lójában. „ Humoristaként tartották Fénytől tengertől részeg nyári n a p Ha ceruzája vonala nyo- nyilván, pedig »a humorban felkapja a szel mán nem is emelkedtek ház- valóban nem ismert tréfát*: sorok, hidak, — i ha nem is az »így írtok Ti* nem csupán a lányok narancsfényű kacagását konstruált új, bonyolult gé- az irodalmi persziflázs zsepeket, műszereket, mint niális példája, hanem kora s r á f ú j j a a cserjék levelére "nagy Frigyes*, — bonyolult irodalmának is kíméletlenül felszáll a barna bőrök illata műszer ismerője, élesszemű szókimondó bírálata. A »Cakutatója lett mégis: az em- pillária*, a »Faremidó* című ahogy szétpukkannak a gyöngéd ereken beri léleké. Bár sajátságosan műveiben s a »Holnap regcsillogó cseppek inkoherens világnézet — a gel* című kiemelkedő kímodern természettudomány sérleti drámájában egyrészt eredményeiből, a freudiz- a világ, az élet groteszk érÁthat e fény musból, s a francia raciona- telmetlenségeinek, másrészt listák tételeiből összetett az új, természettudományos kirajzolja benne távoli arcod szemlélet — alapján dolgo- embereszmények megfogalegy napon megismerlek erről a nevetésről zott, s ebből következően mazására törekedett. Szerb képtelen volt a maga elé Antal így jellemzi írásműMint egy csók emlékét tűzött cél, a dédelgetett álom, vészetét: »Szimbólikus színőriz téged északi szívem az »Üj Enciklopédia* mara- művében, mesteri tömörségű déktalan megteremtésére, novelláiban, verseiben minmégis, kora társadalmi vi- den a gondolati mag köré szonyait — a háború ciniz- kristályosodik. Irodalomtörmusát, s szörnyűségeit (első- téneti fontosságát nagyban sorban »Krisztus és Barna- növeli, hogy 0 volt cr Nyu-\ bás* c, pacifista novella- gat-nemzedék leghatásosabb gyűjteményében), társadalma propagátora a közönség széhazug szokásait, s erkölcsét, les rétegei előtt, paródiái álaz őt körülvevő világ ferde- tol.* ségeit kíméletlenül, olykor Tiszteletreméltó életműve gyilkos indulattal birálta, s torzó-volta ellenére is nagyakkora hatássál, mint igen szerű tett, s termékenyítő kevesen — kora írói közül. hatása a modern magyar JEGYZETEK. EGY ŰJ MAGYAR FILMRŐL A magyar irodalomban pá- prózaírásra mindmáig taratlan pszichikai éleslátás- pasztaiható; puritán felépíté mar Mikor döbbennek Többet vártam ettől a sal és biztonságos kézzel áb- sű prózai írásai sok tekintetlegkífilmszakembereink a rázolta a kamaszkor fülledt, ben ma is példaképül szol- filmtől 1 Ezzel a spontánul ezer feszültséggel terhes vi- gálnak. kitörő véleménnyel távozott méletlenebb kritikai megsok néző a fenti film vetíté- nyilvánulás okára: amit a se után. Miért? Jogosan ve- mozik üres széksorai jeleztődik fel bárkiben e kérdés. nek estéről estére? Talán, mert Tardos Tibor írását ismerve már kialakítottunk magunkban és maBÁLINT G Y Ö R G Idegen nyelvű gunknak egy Tücsök-portrét, könykiadásunk nagysikerű seregszemléjéről amit a bájos Esztergályos A Művelődésügyi MiniszMűveik egyrésze Magyar- Cecília minden igyekezete térium Kiadói Főigazgatósá- országon jelent meg idegen- ellenére sem tudott a ű l m ga nemrégen kiállítást ren- nyelvű kiadásban. Ez a fajta vásznon elénkvarázsolni. dezett a Kulturális Kapcso- fordításirodalom a felszaba- Vagy ne a szereplők megváEsteledett: A Tiszalatok Intézetének székház^- dúlás előtt javarészt lelkes parti alkalmi strandok ban. Az Állami Könyvter- irodalombarátok szívügye lasztásában keressük a leglassanként elnéptelenedjeszitő Vállalat, a Kultúra, a volt és hiányzott belőle min- főbb hibát? Hiszen Psota tek; csak a motorcsónaSzerzői Jogvédő Hivatal és den rendszeresség. De meg- Irén, Sinkovics Imre, Kiss a Magyar 'írók Könyvtárának felelő anyagi támogatással Manyi, Pécsi Sándor alakíkok kellemetlen berreközreműködésével létrejött sem rendelkezett. A nagygése hallatszott még. A tásai önmagukban, különkiállítás volt az idegennyel- arányú és tervszerű munka parton ráérősen sétálgavű magyar könyvkiadás első a magyar könyvkiadás álla- külön nézve őket, gondosan tott egy fiatál pár. Egy nagyszabású seregszemléje, mosításával kezdődött, megformáltak, élményt nyújhúsz év körüli, középmely tizenhat nyelven muAz első lépést a tudomá- tanak. tatta be a magyar szellem nyos könyvkiadás tette meg. termetű, széparcú fiú és termékeit. Az 1951-ben újjászervezett Alapvető hibaként a foregy harmincéves, viruló kidolgozatlansáA külföldi kiadók kötetei Akadémiai Kiadónak egyik gatókönyv asszony. Az asszonynak mellett kiállították a Magyar fontos feladata a magyar tu- gát, a film koncepciójának gyönyörű alakja volt, s Tudományos Akadémia Ki- dományos művek idegennyel- és stílusának tisztázatlansábarnára sült arcából szeadójának, az Akadémiai Ki- vű megjelentetése, líd, nagy szemek csillogadónak és a Corvina IdegenIgen népszerűek az 1955- gát, valamint a kifejezési nyelvű Kiadónak a sorozatait ben alapított Corvina Ide- eszközök kellőén át nem gontak. és a bemutatott ezer kötet gennyelvű Kiadó Hungárián dolt alkalmazását lehet mega szépirodalmon kívül fel- Library és Les Auteurs említeni. Nem keveredhet liA fiú valamit észreölelte á politikai Irodalom, a Hongrois című sorozatai, ralság és groteszkség egyetvett a homokban, s letudomány, a képző- és zene- amelyek az elmúlt száz eszhajolt érte. művészet, valamint a művelő- tendő magyar regényirodal- len Jól megszerkesztett mű— Nézd, Klaresz, jádéstörténet és az ismeretter- mának kiemelkedő alkotá- alkotásban sem ilyen zavatékbába! — s felemelt a Jesztés területét. salt mutatják be. De sok rosan, mint ebben a filmben. földről egy maszatos, A négy nyelven kiadott egyéb szép kiadványa is van. Nem is t u d j a a néző, hogy tájékoztató szerint az első 1955 és 1982 között a két ki- nevessen-e, vagy bosszanösszc-visszacibált ronmagyar író, akinek az élet- adó 635 magyar müvet Je- kodjon. Joggal, mert jó film gyot. mflve idegannyelvű kladá- lentetett meg Idegen nyel— Látod, nem becsülsokban szélesebb körű vissz- ven. közel 5 millió 300 ezer lehetett volna ebből, ha az alkotók nagyobb igénnyel, te meg, pedig mennyi hangot keltett, Petőfi Sándor példányban, volt. Költeményei még a kölAz elmúlt esztendőben a mélyebb önkontrollal kezdsírásba, könyörgésbe, tő életében megjelentek né- külföldi kiadóknál megje- tek volna a forgatáshoz, és várakozásba kerülhetett met fordításban (Frankfurt lent magyar müvek száma is nem ártott volna, sőt javára annak, aki itt hagyta. am Main 1849), s azóta mind megnövekedett. A SzovjetAztán, mikor megkapta a mai napig szinte a világ unióval és a népi demokrá- vált volna a műnek, ha kemlnden nyelvén. Utána kö- d á k k a l kötött kulturális vesebb »film-petárdát« albemocskolta, megunta, vetkezett Jókai Mór a nagy egyezmények yelősegitlk a kalmaznak. eldobta. S most már romantikus elbeszélő, aki- szerződő felek' irodalmának senkinek sem kell. , nek regényei mindmáig ked- kölcsönös megjelentetését, — Ugyan dobd már a veit olvasmányok az egész Nyugati kiadók is egyre Jobvilágom, Kortársának, Mik- ban érdeklődnek a magyar fenébe azt a vacakotl — száth Kálmánnak kritikai Irodalom iránt. Elő íróink: S az asszony kitépte a realista regényei ugyancsak Darvas József,' Déry Tibor, fiú kezéből a babát. E x libris tetszést arattak a külföldi Dobozy Imre, Fehér Klára, — Komolyan monolvasók körében. Theodor Fekete István, Füst Milán, Roosvelt amerikai elnök ked- Gergelv Márta, Goda Gábor, dom, az ember néha azt veit szerzőjének tartotta Hegedűs Géza, Illés Béla, Ilyhiszi, hogy tizenhatéves Mikszáthot, akinek angolul lyés Gyula, Lengyel József, tacskóval áll szemben. megjelent regényeit a mai Mesterházi Lajos, Németh Egy pillanatig valónemzetközi kritika is rokon- László, Passuth László, Szas z e n w e l fogadja. Nagy klasz- bó Magda, Szabó Pál, Veres ban ingerült volt, de azszikus drámaíróink közül Péter és mások könyvei tán mindjárt mosolygott Katona József és Madách egyre-másra jelennek meg is. Imre művelt több nyelvre is külföldi kiadók gondozásá— Te, te bolond, kis lefordílották. ban. Rómeóm, s a tenyerébe És így folytathatnók a sort: A kiállítás anyagának fogta a fiú fejét, hosszan Ady Endrei és József Attila, szépirodalmi részét a Kiadói nézte, s huncutul a szea huszadik század költői, Főigazgatósággal történt Krúdy Gyula, Móricz Zsig- megállapodás értelmében a mébe kacsintott. — Tumond, a század nagy próza- Magyar Írók Könyvtára vetdod, hogy átkozottul írói mind eljutottak a kül- te át. Az Írószövetség könyvszép vágyT S aztán földi olvasókhoz. Az elmúlt tára a jövőben Hungaricámintha egy kicsit «1 is száz évben a magyftr írók — kat is gyűjt és állandó jelverselkkel, .drámáikkal és legű kiállításon m u t a t j á k be pirult volna. regényeikkel — valamikép- az érdeklődőknek az ideA fiú mosolygott. pen mindig jelen voltak a gennyelvű magyar irodalom — Hát igazán szemtenagvvllág irodalmi tudata- legújabb köteteit, SzolUr Ákos r a j z a len vagy Pista, elvárod, ban. Boldog Balázs

TmcmU

Magyar könyy idegen nyelven

Szeptember tizenhatodikán nyit az egyetemi könyvtár A nyári szünetben az Egyetemi Könyvtár is felkészült a hallgatók, s valamennyi olvasó fogadására. Ebben az évben ú j beíratási rendszerr e tért át a könyvtár, tehát a beiratkozás nem naptári évre, hanem egy-egy tanév időszakában érvényes. Ezért most minden olvasónak (azoknak is, akik a nyári szünetben iratkoztak be!) újból be kell ímtkoznia. Tekintettel a pótvizsgaidőszakra, az olvasóterem szept. 15-ig naponta 10-től du. fél B-ig (szombaton l-ig), a kölcsönző szolgálat kedden és pénteken 10-től l-ig tart nyitva. A rendszeres nyitvatartás szeptember 16-án kez-

dődik, s ugyanakkor 2 könyvkiállítással emlékezik meg a könyvtár a Gárdonyi és Bródy-évfordulóról. Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük a könyvtár rendszeres nyitvatartási idejét, amely tehát szept. 16-tól már érvényes: Olvasóterem: hétfőn: 14 órától 21 óráig, keddtől szombatig: 10 órától 21 óráig. Vasárnap: 9 órától 13 óráig. Kölcsönzés: hétfőn: 14 órától 18 óráig. Keddtől szombatig: 12 órától 18 órá- lg, szombaton: 10 órától 13 óráig. Folyóirat-olvasóterem: hétköznap: 13 órától 19 óráig. Kutatószoba: hétköznap: 10 órától 21 óráig.

Országos vagy ész konferencia Szögeden Magyar Kémikusok Egyesületa szeptember 5—7-e között rendezte meg Szegeden, 400 résztvevővel, ez évi konferenciáját. A programban közel 140 előadás szerepelt a szervesés szervetlen kémia, valamint szerves kémiai technológia tárgyköréből. Dr. Szekér Oyula, a nehézipari miniszter első helyettese tartott megnyitó előadást »A magyar szerves vegyipar fejlesztési irányai- címmel a megyei tanácsháza dísztérmében. Ezt követően az Akadémiai Ipari Kutató Intézet és a r r á r i laboratóriumokban dolgozó vegyészek tapasztá-

latairól hangzottak el, témakör szerinti csoportosításban az előadások. Nagy érdeklődés kísérte a műanyagiparunk fejlesztésére irányuló kutatásokat összegező előadásokat. Számos előadás foglalkozott a hazai peptid-kutatás eredményeivel, s a cukorkémiai kutatások ismertetésévei. Az előadók akadémiki)sok, kandidátusok, aspiránsok s a gyári laboratóriumokban dolgozó gyakorlati szakemberek köréből kerültek ki. A konferencia eredményelnek — nyilatkozatok formájában történő — összegezéoére lapunk legközelebbi számában visszatérünk.

Y:

Játékszerek hogy én udvaroljak neked. A tíz ujjamon meg tudom számolni, hogy hányszor szólsz hozzám egy nap. — Kevés szóból is megértik egymást az emberek — felelte nagyon csendesen a fiú. Lassanként teljesen besötétedett. Az asszony mintha félne a növekvő árnyaktól, közelebb húzódott a fiúhoz. Sokáig nem szólt egyikük sem. Aztán újra csak az aszszony törte meg a csendet. Karját a fiú nyaka köré fonta, szembe fordult vele, s durcásan, kedveskedve megszólalt.

— Még azt sem mondtad, hogy szeretsz. Pedig én tudom. Pista félrefordította a fejét, s vállának félfordulatával meglazította az asszony karjainak szorítását. — Tudod, sokuor orra gondolok, hogy hány férfivel hitethetted már el azt, hogy szereted, s hányról hitted már te is azt. Mert azt te sem akarod elhitetni velem, hogy én vagyok az első, egyetlen, akivel megcsalod a férjed? Szép vagy, s nekem nagyon tetszel, de azt már nem tudom, hogy hányan osztizunk a kegyeidben. Félek, hogy amit ma teszek, holnap megbánom.

só szajha...'mindenki-, vei lefekszem... és zokogott. Pistát meghatották a női könnyek, s rádöbbent, hogy valójában miket is mondott, s bűnbánóan igyekezett jóvátenni a hibáját. Magához húzta a sírástól eltorzult arcú asszonyt, s nagyon haragudott önmagára. — Na, ne haragudj, Klaresz. Tudod, néha magam sem tudom, hogy mit beszélek. Ne ha-ragudj. Gyengéden simogatni kezdte az asszonyt, s csókolgatta az arcát, szemét, s letörülte a könnyeit. Az asszony szipogott még egy darabig, de aztán nemsokára megbékült. — Hát persze hogy nem haragszom te, te kis lókötő! A fiú lágyan átölelte, s hosszan megcsókolta... aztán még egyszer. Az asszony behúzta a fiú kezét r u h á j a alá, s még szorosabban tapadt hozzá. Pista érezte, hogy az asszonyon nincs más, csak egy pulóver, s egy könnyű szoknya. S a csókok közt lassanként elveszett minden józanságuk.

Az asszony eleinte meglepődött, majd dühösen összeszorította a száját — ezt persze a fiú nem vehette észre a sötétben —, majd végül sírós, akadozó hangon szólalt meg.

Egy hónap telt el. A táj nem változott. Esteledett. A strand hűlő homokjában egy fiatalember tűnődött még. Tekintete céltalanul pásztázta a terepet. Am hirtelen észrevett valamit. Felkelt, s közelebb ment. Keserűen elmosolyodott.

— Hát... te, képzeled rólam ..., mint egy... egy...

A homokból egy tékbaba meredt rá lönös fintorral.

azt hogy, utol-

jákü-


5

SZEGEDI EGYETEM

l e v é l | Saeqediol

Négyezer egyetemista és főiskolás!

Ebben a tanévben 1130 elés hogy apu orvos. Ekkor itt van, megfizethetetlen. — sőéves lépi át a szegedi egyeprózai dolog következett. — Itt lehet tanulni! — Ekkor temek és főiskolák kapuit. Velük együtt mintegy négyHány centi magas? — kér-felsóhajottam. »Bár szület- ezer diák tanul a 63—64-es dezte szigorúan. — Százhettem volna szegényebb csatanévben felsőoktatási intézvenöt — feleltem. — Az sok. akkor kettőszázért ményeinkben. Erre a nagy Kicsi az ágy. — Valóban egy ládban, rendes és egy serdülőnek va- teljes kollégiumi ellátást létszámra még eddig n e m példa. Az elsőévesek ló ágy állott a volt cseléd- kapnék. Kicsit hosszúra volt nagyarányú felvételét az tetszobában. — A nagyobbik nyúlt levelem zárom. Csóte szükségessé mert megnőtt foglalt, már egy hónapja, a szakember kislány biológus. Ugye, ma- kolom Icu nénit és Kari bá- népgazdaságunk igénye — különösen a pedagácska is az? — faggatott to- csit. Szia. gógusok tekintetében — és vább. Karjait tanácstalanul ölellek. Magda. ezt mielőbb ki kell elégíteni. széttárta, amikor mindent megtudott. — Pedig szimpatikus szívem magácska nekem is — rikácsolta a vénasszony. — Kettőötvenért ajándék ez a szoba, még ha fürdőszoba nincs is. Két naÓrát látogattunk egyszer dezte újból. — Mondja már pig róttam Szeged utcáit, sötét lépcsőházait, megkopott egy általános iskolában, a z meg valaki! Egy pirosmasnis kislány lépcsőket. Volt, ahol azzal V. lányosztály magyar órájákezdték: — Von fiúja? Mert r a ültünk be. Az órát egy nyújtózkodott a leghátulsó ez nem olyan ház! Szüleit és szép, fiatal tanárnő tartotta padban. — Tessék, Erzsi! testvéreit fogadhatja csak, az alkalomhoz illő komoly— Tanárnő kérem, a guhavonta kétszer! — A kony- sággal és igyekezettel. Frishán kellett volna keresztül sen vasalt hófehér köpenyé- lya egy csomó liba meg kaben és nagyon rendes, de csa együtt. Ez biztos, mert a járnom, négyszáz forintért. A méregdrága szobája ápo- kissé divatjamúlt frizurájá- nagymamának is van otthon. val úgy állt ott a gyerekek (5 mondta, amikor a nyáron rodott, dohos szagú volt, menekülve távoztam. A követ- előtt, mint a megtestesült pe- a patakra hajtottuk őket füdagógia. rödni. kező helyen valósággal kiA hátsó sorokban foglal— Ezt a nagymama nem rúgtak. — Lányok nem kellenek! Elegem van belőlük! tunk helyet, és komoly arc- mondhatta, kislányom, mert a gulya — fordult most már — Meghallotta ezt a szom- cal figyeltük a z órát. Feleltetéssel kezdték. H á - az osztály felé a tanárnő — szédasszonya, és amikor ajamely a taja elé értem, odasúgta: el- rom kislányt szólított fel a egy birkacsapat, vált asszony... Hasonlóan tanárnő, és mind a három mezőn legelészik. ? jártam egy édeskés modorú jelest kapott. A többinek is »úriasszonynális. — Tizen- állandóan fel volt nyújtva a A gyerekek tudomásul vetnyolc éves a fiam, és maga keze, a k á r kérdezték őket, ték, az óra folyt tovább. zavarná őt... Elpirultam. a k á r nem. Néhány perccel a kicsenMilyennek néz engem? ViAz óra második felében — getés előtt egy kis papírcetli gyorgott. Viszonoznom kel- egy jólsikerült áthajlás után járt sorba közöttünk, s ahogy lett. — az ú j anyagot kezdték tár- haladt, úgy dőltek egymásgyalni: Petőfinek a z »Alután tenyérbe az arcok, hogy Végül a város szélén kap- föld« című versét elemezték. a felbugyborékoló nevetést tam egy megfelelő »odút--. Minden a legnagyobb elfojtsák. Végre hozzám é r t Reggelit ad, külön szobát, rendben ment egészen addig, a papír. Ez állt r a j t a dülönhetenként kétszeri mosdást míg a tanárnő a negyedik gélő betűkkel: elemzésénél m e g E nő mulya, melegvízzel kádban s lehe- szakasz nem kérdezte: mi is a z a mert a gulya tőleg tízre haza kell érnem, gulya? birkákból áll szerinte, mert különben nem vállal-, Csodák-csodája, minden és ezzel a nak. Mindezt csekély négy- kis kéz eltűnt a levegőből, valóságtól bizony jól eltekinte.:. százötvenért! Szerintük jó csak a szégyenkező és kérdő összeszorítottam a számat, szemek csillogtak. Végre, üzletet kötöttem. — Ez a hosszú szünet után felemel- hogy fel ne nevessek. A töbcsend — bizonygatták — ami kelett egy tétova kéz. A ta- biek már sikeresen megbirnárnő megkönnyebbülten kóztak nevetőgörcseíkkel, én sem á kariam harfeosan kiszólította fel a jelentkezőt. — Tessék, Marikám! törni. A kicsöngetés után a tanáMondjad! riban beszéltük meg az órát. <péett Qabtiella txtfuti: — Egy csomó ló — felelte Egy aznapi újság hevert bizonytalanul a kislány. előttem, unalmamban azt — Ugyan már, hogy mond- kezdtem nézegetni, m a j d f u r Hitvallás hatsz ilyet — méltatlanko- csa vonalakkal rajzoltam tedott a tanárnő, aztán békítő- le a szélét. Aztán egy hirtemi pulóveresek leg hozzátette: — Persze, t e len jött ötlettől sugallva emvárosi kislány vagy, nem is lékezetből ráírtam a z egész akiket sisakfejűeknek is neveznek, tudhatod pontosan. No, ü l j versezetet. Nem néztem, lát-e egyszerűen és világosan élünk, valaki. le szépen! Kisvártatva egy másik kisnaponta türelmetlenebbül Néhány n a p múlva a lány jelentkezett. és fényesebb szemmel ébredünk könyvtárban találkoztam a —Tessék, Klárika! m e r t voit és leendő istenek — A gulya, tanárnő ké- tanárnővel. Mikor meglátott, nagyon csúnyán nézett rám. rem, sok-sok malac! óvnak minket a szürkeségtől. — Sok malac? Hát hogy Az »Értelmező szótár 11.« Higgyetek m á r : a mi szerelmünk T hívjuk a malacokat együtt? kötete volt nála. A »G« beNem tudjátok? Az a konda! tűnél volt kinyitva. nyílt mint a napos betonutak Bizony, kislányok! és őszinte mint egy pohár víz ' — De mi a gulya? — kérA. fi. csillagvirágos csókjainkat / egyenként dobjuk a szerelem / Küzdelem hatalmas-szép folyamába s ikertestvérünk, a szabadság sugaras reggeleinken velünk indul a messzi mezőkre. Mi úgy fogjuk az igazságot a két kezünkbe, mint a téglát, és mint a könyvet, vagy virágot. Meteorsorsú szíveinkről egymásra tűznek

Ugye nem gondoltad te sem, hogy ilyen hamar levelet kapsz tőlem, hisz régóta ismersz, de megbocsáthatod régebbi lustaságomat, most, amikor frissebb vagyok a frissnél. Nem tudom, hallottad-e, (nem pletykáltak róla otthon?) hogy végül csak felvettek az egyetemre. Először elutasítottak, aztán apu megfellebbezte és sikerült. Pedig már lemondtam róla. Szóval magyart és törit fogok magolni a bölcsészek között, hogy bölcs ész legyek! Látod, humorom változatlan, csak legyen, aki kibír. Már kinéztem magamnak egy csinos tanársegédet, ö felvételiztetett. De erről egy mukkot se! Senkinek, mert ketté harapom a torkodat! Pár napja érkeztem Szegedre. Egy háklis vénlánynál aludtam eddig, aki anyámnak szegről-végről retyerutyája is. Egy ideig el lehet vele lenni, amíg érdekesnek talál, de miután megunt, a pokolba szekál. Ért hozzá. Nyugdíjas tanítónő. Egyébként lakása ízléstelen és nyomasztóan zsúfol t. Bár nagyon marasztal lő is a piacról él), mégis albérletszerző útra indultam. Álmodni se mertem volna, hogy kabaréba illő történetek hőse leszek. Több címmel a tarsolyomban érkeztem az elsőhöz. Kicsit kopott belvárosi ház emeletéről kis kosárkában küldte le a háziúr a kapukulcsot. — Szép kis ház — gondoltam — még nappal is ilyen körülményes bejutni. Egyébként öt perc innen az egyetem, menza. Nem kellett volna korán kelnem. Izgatottan felkutyagoltam a lépcsőn. A néni mosolygott. A bácsi mustrálgatott. Az első benyomás fontos ilyenkor. Elő a műmosolyt! Kétszer kellett bemutatkoznom mert süketek egy kicsit, kiszedte belőlem azt is, hogy Kaposvárról jöttem,

[tiszta fények és egyre fogy köztünk az árnyék.

Elmúlik majd Az ázott f á k n a k suttogom s az eső halványra mossa dallamos meleg neved szerettelek langyos esőszálak mögött kutatok utánad párkányon koppanó cseppek ritmusa idézi szavaid kereslek még de emléked úgy halványul már mint a csöndesülő eső hangja [a fényes leveleken.

Hospitálás

JHikáty:

Vetés után

v

I'iheg a b a r n a t a k a r ó s l a t t a n a p r a f o r g ó , szója, r é p a , zsb, h i b r i d k u k o r i c a , a z elvetett m a g langyos esőt v á r ; a földeket m u n k á l ó tárcsák, kulUvátorok f é m k a r i k á j a céltalan f o r o g ; a m u n k a g é p e k z a j a elpihen; az ö r ö k n y ü z s g é s most m á r o d a l e n n , a t a l a j b a n folytatódik, amíg a n y i r k o s m a g csirát n e m á l m o d i k , s a föld fölé k i d u g v a szárfejét, kiváncsian körülnéz, m i n t a lány, ki az első szerelmes é j u t á n b á m u l j a a h a j n a l opál vizét.

Qoiwn.net

HetktFt

Anyám kertjében Hallgatnom kellett hosszan. A nagy csend r á m s z a k a d t . £ s messze v á n d o r o l t a m az a l k o n y ég alatt. Utamról hazatértem, i m i r á r h o m á l y b a szállt, a vén a n y a i k e r t b e n egy gesztenyefa állt. £ s ott a k a r t a m várni, és ott t a k a r t a z ég,

és ott akartam újra

*

szemébe nézni még. De csak a saél susog most. zeng egy h a r a n g n e k e m : — Milyen sokáig v á r t a m r á d édes gyermeken». Hallgatnom kellett hosszan. Ott csend volt, csend c s u p á n . S a hallgatásból feltört az első szó: a n y á m !

Fordította: Bifó Béla

<VáqÁii

clmit:

Mint köszönjek... Mint köszönjek, ha látlak: félszegen vagy üvöltve? Meddig élünk és meddig kell köszönni. Meddig szeretünk? Mint köszönjek, h a látlak: félszegen vagy üvöltve? Megkérdezzem: Te azért vagy-e, hogy nőjjön a fa, hogy beérjen a búza, hogy feketéijen a föld, hogy meggyúljon a nyers fa? Mint köszönjek, ha látlak: félszegen vagy Üvöltve? Mikor látlak? Ha elgyengülve fogy a levél, ha megjön a gyors szél, ha fázik a kutya? Ha benn szeret az ember, mondd, mikor látlak? Vagy-e? Tőled Ulatos-e az elnyelt levegő és friss a kenyér? Te adod-e a csókot, e társulást, mely egyetlen helyes köszönés?


6

SZEGEDI EGYETEM-

4

VII. auiószfráda

A levegőben lóg az eső lába, szinte súrolja kocsink HTámok a m ii n ! nevű KISZ munkatábor után kutatunk, A hosszan kígyózó falucska, Tárnok határában, egy termelőszövetkezet gyümölesősében talalunk rá a sátrak sorára. Eredetileg a munkahely közvetlen közelében, a Benta patak partján kellett volna állnia a tábornak de ^ Í S ^ V K f f i csöst — Egyelőre csak 11 km-es hosszúságú útrész munkálatai készültek el — ma^aráaák a ^műs^^vezetehát 1964 decemberére Székesfehérvárt is eléri az ú j műút. 14 és fél méter széles vá-

építői

megvetendő helyezés. Ha az képen a p t ó l folyvást lettek volna utolsó ^ nap huszárvágásához hasonló teljesítményre. bizonyosan elvették volna a pécsi orvostanhallgatóktól az első. . sege • — Hogyan tortént ez a bizonyos »•huszárvágás?'« _ ügy, hogy az utolsó nap megegyeztem velük= ha 2,8 köbméternyi mennyiségnek megfelelő csilleszállítmányt produkálnak, a b b a h a g y h a t j á k a mUnkát... Délelőtt 11-kor már a táborparancsnoknál jelentkezett az egész brigád. Fél 11-kor készen v o l t a k . . . S ez nem első

kőz*

kor a szegediek 11-kor elémálltak. Vissza akartam őket k ü l d e n i . . . Egyébként szorosan a második helyezett debreceni brigád mögött végeztek. Ha végig ezt az iramot diktálják, kétségtelenül ők ... a z elsoK — A mostani, negyedik turnus szegedi résztvevőivel hogyan van megelégedve? - Egyelőre nehéz véleményt mondani, csak második napja vannak itt, a főleg TTK-sokból álló brigádjuk teljesítette a mai normát:, kb. 1,9—2 köbméter a teljesítményük. Méghozzá gyökeres tai a j o n — fűzik h<w*á

HÍRADAS

Tárnok Sxigetmajor

sssttjs'sjrjs «•«•»—

>y

Változatos a napirend

A tábor vezetőitől a napi- gos beszéd. Délutánonként az rerid felől érdeklődünk: egyetemek közötti futball— Egész nap a terepem van bajnokság fordulóit bonyolítez az 570 diák? jufc le, ezen kívül röplabda— Csak délelőttönként ta- és pingpong-bajnokság folálhatók a 3 és félkilométer lyik. Amint a faliújság huhosszú munkahelyen. Napi moros cikke is bizonyítja, 6 ót/a a munkaidő. de ez ele- nagy a látogatottsága a tvgendő is, tekintettel az igen közvetítéseknek is. Az olvasnehéz földmunkára. Már nivágyók számálra 400 Kötetes hajnali 4-kor talpon vannak könyvtár áll rendelkezésre; a fiúk, s mosakodás, regge- főként a legújabb szépirolizés után rendezetten vo- dalmi művekkel, elsősorban nulnak a terepre munkave- regényekkel. zetőikkel. Egy óra—fél 2 köA faliújság tréfás napirul ebédelnek, majd fél 3- rendjében még egy »jelentős* nem látni már, ha csak a ké- 2 köbméter, tekintve a gye- n y 6 s F e r e í n c , Éber Mihály, tói fél 5-ig csendes pihenőt napirendi pont szerepel: az tartunk, amikor tilos a feaw- »Délelőtt 11-kor: ízombészülődő eső le nem zuhogtat pes, gyökeres talajt. Lovas Zoltán és Fodor Jámindegy, mibe vág az, az ú t r a . . . Kiss Károly Koszti József táborpa- nem nos brigádtagok — Mert művezetője, — Meg is lepődtem, mi- ásó A Mélyépítőipari szikár, markánsarcú Vállalat közép- rancsnok: korú férfi —, a tájból mesz-sze kimagasló hengerlőgép motorjánál álldogál. Felfelé figyel, lesi a fellegeket. — Hogy vannak megeléEgymás után érkeznek ha- szervezet titkára, de itt csak gedve a szegedi fiúkkal? za a fiúk a munkából. Meg- »szürke« építőként szerepel — Hát bizony, ezeknek szólal a tábori rádió is. »Sze Hói van a jogász? ö úgy jobban fel kellene kötniük retettel köszöntjük a mun- látszik, külön utakon jár haa fehérneműt, mint az első kából érkezőket, s bejelent- za vagy valamelyik tárnoki turnusbeli orvostanhallgatók- jük, hogy 14 óráig tánczenét kislány szép szemében tévedt nak. Azok csak az utolsó nap sugárzunk-«! Szegedi bölcsé- el? Ezt nem tudtuk kinyoszek, jogászok, TTK-sok egy mozni, mert indulnunk kelmutatták meg, mit ér a sze- sátorban. Megérkezésünk- lett. gedi v i r t u s . . : Nagyon f é l - k o r Havas Sándor, Gulyás László, Fejős Ferenc, Éber A konyha előtt hosszú emtették a tenyerüket. tartózkodik a »bri- bersor. Az étkezős sátorban Hegedűs Istvánnak jobb a Mihály gádszállásm« ö k n ^ t e m a t i - j ó í z 0 e n f a l a t o z n a k _ J ó é t . véleménye, a harmadik tur- kusok. Aziránt érdeklődünk, , „ ,, nusban az ő keze alatt dol- hogy érzik magukat? Jól — v a g y a t ! További jó munkát! goztak a szegedi medikusok. felelik együtt. A normát »két — köszönünk el, s gépko— Jó közepes teljesítményt köbméter per kopoltyú« nem csink kidöcög a hepe-hupás nyújtottak — mondja, hisz ^ t ^ T e ^ r n bölharmadikok lettek a brigá- csész is: Lovass Zoltán, ö a I r á n y Érd! Teljes gázzal, dok versenyében, s ez nem bölcsész harmadik A alap- m e r t nagyon m e g é h e z t ü n k . . .

/

nító fáradtság — mely a táborparancsnok feltűn tével rohamszerűen enyhül.-« Az esőfelhők szinte a sátrak tetejét súrolják már, amikor búcsút veszür.h az ebédelő orvostanhallgatóktól — Duray Lacitól, Ficsór Ervinm> SoUész Attilától Tö. 1 Vtdékl Mihálytársaiktól. Az ásókkal, lapátokkal hazaérkező TTKsok még utánunk kiáltanak:

tó1

és

Ne tessék kiha ~ 0Vni: gyökeres tereprészen értük el a normát! Fontos!

CT2 negyaenketes túi&véan

Kalória — maximális fokon ' — Hogy vannak megelé* — Lehetetlen, hogy bárki Ma reggelire pl. májkonzerv, gedve a koszttal? — kérdez- jg ¿hen maradjon — jegyzi szalonna, kenyér, tea volt a zük medikusainktól két ásómennyiséget kifogá- ' S S S S L ^ Ü ^ 1 - M Ó r Í á s a X 1 táplálkozhatott.. vágás közben. 7 reklamációra Koszti >,pieb6«-nek változatla— A konyhafőnök, Stanzer 8 0 1 0 A elvtárs kitűnő munkát vé- Lajos tóborparancsnok. — nul más a v é l e m é n y e . M gez, a koszt minőségileg elsőrangú Csak kevés.. Scherz Lajos gh-főnök kicsire szabja a s e r c l i t . . . Tegnap este is éhen maradtunk. — Hogy-hogy? Mi volt a vacsora? — Tojásos nokedli, törpének való adag, egy almával.:. A konyhán megtudjuk, hogy az a »törpének való adag« megfelelne egy óriásnak is, csakhát a munka kemény, markos legényeket igénylő földmunka, eszi a k a lóriát, no, meg a legények se kisétkűek ezen a jó levegőn Épp ezért igaza lehet a faliújságnak, amelyik a következő esetekben állapít Hazafelé a táborba. A jól végzett munka után jólesik meg »tömeges tolongást« a az ebéd a szegedi TTK-sok brigádjának. Gulyás László, táborban: 1. vacsorakor, 2. Fenyős Ferenc, Éber Mihály, Levass Zoltán és a többiek tv-műsor esetén, .3. kimeNÖ helyt álltak az útépítés nehéz munkáján. ügyben^

„önkiszolgáló" étkező a szabadban. S hogy a koszt milyen volt? A fiúk szerint nem volt b a j se a minőséggel, se m a mennyiséggel, s ez nagy szól... Mert % friss jé levegőn végzett munka alaposan megnövelte a kapacitást.

Motoros

osztag

A büfé előtt beszélgettünk Koszti József táborparancsmokkái amikor tábori egyenruhás fiatal motorosok jelen, tek meg Ez a motoros osztag - magyarázta. Saját tulajdonuk, s ezzel jöttek

és a

vonalai voltak meg, és a földalapot készítették el. A három kilométeres szakaszt "lig tudtuk áttekinteni. Csillék bosszú sora földet szál"*>»• Talicskás brigádok egyengették az utat...

ide, ezen járnak dolgozni. A — Hol vannak gyalogos tábor lakósátor-tár- diek? saíkat pedig fölváltva fuvarozzák ki és be... Amíg eljutottunk a munkahelyig, bizony sokat szenvedett Moszkvicsunk. Annál boldogabban futott aztán, amikor rátértünk a »balatom útra~. Igaz, még csak a kör-

a ^

távolságok tünk tíz szegedi orvost. 1 örömünkben gyortan le is fényképeztük őket... Még autőt)ttI is soká ér< (űnfc m t még gyalog, De, ^ miért épitették i l y m messze? Féltek a Benta pá-

szege- toktól. Szegény patakocska, Q meg a tábortól ijedt meg

— A patakon túl, a talajcserénél. Legalábbis úgy gondoljuk - válaszolták a miskolciak... Autónknak meg kellett itt<nl. Tovább csak gyalogosan lehetett közlekedni. Hosszas gyalogtúra után végre talál-

alaposan, alig csordogál benne valami kis vizecske... Ügy látszik, jobb félni, mint elúszni, és már Móricz Zsigmond megírta: »gyalo0olrU • • • Félek att6l> hoW ezt nem erősítenék meg a írnoki táborlakók... A most készülő következő

adatokat

meg. Teljesen el. Kétszer lesz,

műútról

tudtuk

1966-ra

készül

hét méter

széles

kétirányú

többsávos

autóforgalmat

rendszeresíte-

nek rajta. Nemcsak ország, hanem egyik

Magyar-

Közép-Európa

legmodernebb

autó-

sztrádájának

építésével

csekedhetnek

el azok,

diakik

ebben az évben itt

töltöttek

két hetet. Ezen az

autóúton

zavartalanul lekedni

lehet majd

és

a

közlekedés

biztonságosabb bármelyik

lesz,

eddigi

közis mbit

magyaror-

szági műúton.A tátkéne Az előtérben szorgoskodé egyetemisták az úttükör kiásásával fo,i»ikoznak. A készülő ú j balatoni műút közép-Eutarnoki útépítés látképé. Az eloterDen ^ ^ ¡ « f e g B s e r f b b autoeztrádálya les?.

a

két

üt-

szallagot négy méteres

zlfld

sáv választja

egy-

mástól.

majd

el


7

SZEGEIM EGYETEM

A TABOROKBOL Jlány&k a parudlemíithaii

A szegedi bölcsészlányok egyik brigádvezetője, Gulyás Irén, hazaérkezése után levélben számolt be szerkesztőségünknek szigetmajori élményeiről: »Az ünnepélyes tábornyitáson bizony nagyon kevesen voltunk. A rögtönzött népszámlálás során kiderült, hogy 160 jelentkező helyett 76-an hallgatják a táborvezeíő elvtársnő üdvözlő szavait. Ez bizony már nem a szervezés hibája, hanem többnyire a helytállás hiánya, az önkéntesség nagyon is helytelen értelmezése, és a vállalt munka jelentőségének lebecsülése volt.

re magunk állítottuk össze, Az esős idő azonban nemcsak a munkában, hanem gyakran a szabad idő jó kihasználásában is akadályozott bennünket. Pedig nagyszerű lehetőségek voltak strandolásra, kézi és röplabdázásra is, így azonban az érdeklődés inkább a könyvek, a filmvetítés és a TV felé fordult. Természetesen olyanok is voltak, akik többkevesebb sikerrel megpróbálták kielégíteni alvási szenvedélyüket, és átaludtak egy néhány félnapot, hiszen a rendszeres légy- és szúnyogirtás következtében semmi sem zavarta őket.

töltéshez — néhány táboro' esetében — forró zsír okozta égési seb is járult, de még így is jól esett a sokszor majdnem szénné égett szalonna. Különben az étkezéssel általában minden táborozó elégedett volt, esetleg azért panaszkodtak, mert nem tudták elfogyasztani a túlméretezett adagot.

X -Nagy Ilona« KISZ csészhallgató leányaink. Pe- nat is előfordul; jóízű »stoleánytábort megtalálni leg- dig előző este paprikáscsír- rykkal« traktálnak máris, a alább olyan feladat, mint a két s z e r v í r o z t a k . . . második nap közepetáján Scottland Yard-nak a párat. . j o g ^ s z o k elégedettek az bennünket — a 19 tanítóképlap vanatrablás elkövetői ¿tífezé&sel dicsérik a »-ka- zős, 29 tudományegyetemi és MtKMMnwn -Tlrt-w eLK-e^csao^i, W 10 nyomára K b uuVklkr narni nni i . . . Ügy , orvosegyetemij 1A„ lánynak1. b á r Minden szónál éke- 13 tudtuk, Soroksáron kell a lá- ; l e b b e n bizonyít — kitűnő otthont nyújtó. 8 szegedi sányaink után k u t a t n i j g y t u d - k o n d í c i ó j u k . P e r s z e , tovább torban. ták est a táborba induló lányok is, s nagy naivan —" ^ r ^ ' y ^ S a n ^ U Alvóka 6 . a többiek A munkaidő reggel 6 óráAz első hét egyik estjének vagy inkább a kellő tájékoztól negyed l-ig tartott. A a fénypontja a szalonnasütatás hiányában?'. - ugyané b r e i k a ^népet« A storyk mellé tóbori többnyi- tés volt, ahol a vidám időúgy a Kertészeti és Szőlészeti g a d v á n y - n e v e k k i ü l n e k , - délutáni programot munkahely 6—7 percnyi j , fgazdasája.luo„- ., , amolyan kedveskedő beceneFőiskola soroksári a sátraktól. v e k inkább gának központi i r h á j á b a n > a r a s r a v a " a > mint bántó kötöttek ki mint mi. (MelPocsolyákkal tarkított sze- f o i ó d á s szülöttei, pajkos, balesleg, a soroksári gazdaság kérút vezet odáig, a nehany r á t i csipkelődés búvik meg központja is jócskán túlesik órája hullott eső a paradi- b e n n ü k , s n e m v i t r i o l . . . Az Soroksáron . . . ) csomföldet is suppedosse tet- e gyik »szegedi« sátorban nem Tagadhatatlan, hogy na- te. Hatalmas, szinte veget i s használatos már a »-civil-« Mennyi lány és mind fiatal. A riporter nem tudja, hogy gyon udvariasan fogadtak n e m érő táblában zöldell s n é v > helyette a következő nemit is figyeljen, annyi a látnivaló. A szájuk be nem áll, ők bermunkét a gazdaság ve- piroslik a paradicsom, a szé- V ek divatosak: Az ébresztőre zetói de hogy a szegedi lá- létől vagy 100 méternyire legkevésbé reagáló kislány kérdeznek és nyomban bírálnak is, látva egy sötétkeretes nyok mely égtáj fele szedik szekérvágta csapás szeli ket- a z »Alvóka«, — a két nap szemüveggel felékesített »fényképeszkedőt«. Ügy látszik nem a paradicsomot, e fogas kér- té a táblát. A csapas, saj- a i a t t özön levelet fogalmazó, fáradozás eredménye dcst még főkönyvelői szin- nos, keresztülvezet a paradi- s azokat minden égtáj felé ilyennek képzeltek. Furcsán néznek, arrébb húzódnak és ösz- A Hernádvölgyi Erzsébet, a szeten sem sikerült megoldani... csomtöveken is, — siralmas a s z é t k ü l d ő lány »Levélke«, halkan. gedi gyógyszerészek brigád— Nem tragédia — nyűg- sok eltaposott paradicsom- a kultúrfelelős a -Kultúrka«, szesúgnak vezetője a paradicsommal tetatgatnak, — csak két tábor -szem látványa, — de vala- s a m i n d e n t jegyző brigád— Nem is igazi riporter. Azoknak nincsen szemüvege .. li ládákat számolja van egészein közel egymás- hogy össze kell szedni a teli vezető az »Iróka« névre hall Ha előbb tudtam volna, inkább nekimentem volna minden hoz, s így mindkettő útba ládákat s az ültetok nem № t Az utolsó napokon ismét esik... gondoltak a szüretre. de levetem az átkozott, rút »fekete-keretet«.' M e g is ígérte, hogy jegyze- karónak, nagy lendület jellemezte a Persze, a haszon sokkal t e i b ő i j krónikájából juttat a munkát hiszen lehet, hogy Rend a lelke mindennek több, mint ez a kár: az ido- S z e g e d i Egyetemnek. Mégpeben leszedett, nagymennyi- d i g n y i i v á n hamarosan, mert csak egyetlen láda többlet is Mégpedig regényes útba. ségű paradicsom jelentós jo- látogatásunk óta bizonyára eldöntheti a jobb helyezést. Csepel-sziget zeg-zugos f a - vedelmet hoz a népgazdasag- k i _ k i hazatért, A hajrának is volt eredmélucskái között kanyarog az nak. A T T K . S láinyok közül ket. nye, mert a táborátlag az adut, a t á j változatos, a nap s ami szintén nem elha- t e n a m i n a p a Tanulmányi is kisütött végre, csak ép- nyagolható szempont: a lá- Osztályra is beállítottak Rádigi 21,60 Ft-ról 22,50, 23,— pen a sátorponyvák nem nyok megtanulnak a gyakor- j u k csodálkoztakFt-ra emelkedett. Természeakarnak felvillanni az áradó latban is — közösségben él„, . , ........ , J tesen, a régebbi elmaradás fényben. Végre Tököl után dolgozni, egymást segít~ ° • °k ezen az egy-két napon már felpiroslik valami tetőféle V e serkentve - belekóstol\ . jobboldalt, kisvártatva pe- n a k a mezei munka nehézsé,s h f T , h l z , t a Í ° k nem egyenlíthető ki. A ver7 dig a rendezett, köralakú sá- g i b e s örömeibe. Mert, ami- M ^ m a j á K v á m ^ í ? senyben a József Attila Tutortábor is feltűnik balról. lyen bizonyosan jelentkezik a M a m a j a ö a n ' V d r n a b a l l ? dományegyetem az 5. helyre Messziről látni, hogy a táboparadicsomszüreteléssel — Csodát! A Nagy Ilona került. Közülük igen szép rok központi parancsnoksága együttjáró izomláz, fáradt- leánytaborban w . eredményt ért el a bölcséudvarias és figyelmei a lá- ság, — a napperzselte táb- " — Jó fesz tornázni, s leadnyokkal szemben: keresve lán, s a délutáni, esti szóra- n i a fölösleges kilókat, mert szek 4. sz. brigádja, akik az sem lelni ütött-kopott-csálé- kozásoknál, beszélgetéseknél így rátok se néznek a fiúk! összesítés során 15 brigád ra álló sátrat — mint a fiúk- számtalan szívderítő mozzaA párbeszéd h i t e l e s . ; . versenyében a 4. helyezést nál... érték el. Az első öt brigád A konyha is kultúráltabb: minden tagja értékes ajána pirostetős épületekben készül az étel, külön kukta- és dékot kapott, a többiek pemosogatószemélyzet szorgosdig néhány tábla csokoládé kodik a konyhán, a lányokmellett »vigasztalódtak«. nak még a mosogatásra A Felsőfokú Tanítóképző Intézetből 19-en, a Tudománysincs gondja. Az esti, záró tábortűz ötegyetemről 29-cn és az Orvosegyetemről 13-an vettek részt Az artézi víz a tábor beletes és gazdag műsora, majd a negyedik turnus munkájában. A paradicsomszedés látszójáratánál folyik, strandolni az azt követő és 11 óráig tara szomszédos Szigetcséten lag nem kíván különösebb szakértelmet, vagy komoly izomtó vidám nótázás, az ott tölszoktak, — itt tehát való- munkát. Aki figyelmesen megnézi a munkafolyamatot az tött két hét méltó befejezése ban felkiálthatunk: »Quid másképp vélekedik. F á j az első napokban a derék, bizeny plura?! Kell-é egyéb? volt.« és nem lehet mindegyik paradicsomot leszedni. Csak, ami — Bizony kell — bólint mosolyogva Huller Edit tá- ép, egészséges. Bárki elhiheti: hogy ki mennyit szed az borparancsnok-hélyettes, akit két dolgon múlik — az ügyességen és a szorgalmon. kecses overáljában, törékeny alakja után gimnazistaA sátrakat már lebontotlánynak nézünk az első pilták. Csend van a Benta lanatban, holott V. éves magyar—francia szakos bölpartján, csend SzigetmajorNégy lány — egy brigád! Akármilyen furcsán is hangcsészhallgató. — Nagyon kelban és a tököli táborlene a napsütés, jó idő. zik, így van. Amikor ott voltunk, addig övék volt a pálma a ban. Jövő nyárig, amikor — Ha a szemünk nem csal, szegediek között. Nem is csoda, addig sem lazsáltak, amíg „Körletcsinosítás" a szigetmajori leánytáborban. A má- majd ú j r a benépesülnek a z bárányfelhőkön kívül semmi mást nem látni pz égen beszélgettünk velük. Másodéves gyógyszerészek. Nem tudsodéves szegedi bölcsészlányok, Szabó Edit, Nagy Er- elhanyagolt táborhelyek. reggel nak semmiféle fortélyról beszámolni, amivel jobban lehet — Jöttek volna — Az elmúlt két hónapban na, Mas a Etelka, Nagy Mária és Lantos Eva egy kis vagy tegnap: úgy zuhogott, haladni, mint mások. Csinálni kell, ennyi az egész. Ezt vallvalamennyi táborban eredhogy kénytelenek voltunk gk négyen: Hernádvölgyi Erzsébet, Bacskó Ida, Barzó ügyeskedéssel otthonossá va rázsolták sátruk környékét és ményes munkát végeztek az délutánra halasztani a paradicsomba való rándulást. Ma Ev egyetemisták ós a főiskolások; rá kell vernünk délután, túl Kitettek magukért a szegekell teljesíteni a személyendiek is, mind a paradicsomkénti 18 ládányi normát. szedésnél, mind az útépíté— Lehetséges? sen. A szegedi orvosok, böl— Hogyne, a szegedi lányok közül a gyógyszerészcsészek, főiskolások, jogáhallgatók napi 2 0 — 2 2 ládát szok és ttk-sok brigádjai szedegetnek. Egyébként ők egymással vetélkedve doljelenleg a másodikok a brigoztak serényen nap-nap gádok versenyében, s ez a kitűnő helyezés mindennél után. ékesebben bizonyítja szorJóleső érzéssel láttuk mi galmukat. Hernádvölgyi Ermagunk is szorgalmas m u n zsébet, Pócsai Eszter és a többiek már is megbecsülést kájukat. S most, amikor a vívtak ki a szegedieknek. lap hasábjain számolunk be Amint megtudjuk, nincs fiataljaink dicséretes erőfebaj a bölcsészhallgatókkal szítéséről, helytállásáról, az sém, s a tűzrőlpattant Farú j tanév kezdetén kívánjuk, kas Jutka joghallgatói sem húzódoznak a munkától. Vihogy a nyári m u n k á j u k h o z dámak, barnára sültek, eléhasonló sikerrel és eredgedettek mindannyian. ménnyel álljanak helyt a tanulásban is. Kondíció meg a

Riporter

és

szemüvege

Hatvanegy szegedi

Epilógusként

Fürge kezű gyógyszerészek

paradicsom

Csak a kosztot éri nőni bírálat. A fiúk panaszával ellentétben, itt nem a koszt A soroksári állami gazdaság tábláin fáradozó lányok keze után nem mennyiségét, hanem a mi- Surges-forgas a szigetmajori „paradicsomban" marad el érett termés a töveken. nőséget kifogásolják böl-

Írták és fényképezték: Bálint Gyula Dér Endre


8

SZEGEDI EGYETEM

ArPód meg az autóstop Miklós

kalandos

Két bölcsész Csehszlovákiában

utazása

Ügy kezdődött, mint ahogy a legtöbb diákcsíny, furfang kezdődni szokott. A fiúk két előadás között a szünetben a nyárról beszélgettek. Év vége felé jártak már, fáradtak voltak és türelmetlenek a napok lassú múlása miatt. — Srácok! — mondta Miklós — végre valami egészen izgalmasat kellene csinálni. Valami olyant, amit még nem próbáltunk eddig. — Ide figyeljetek! — Jcopott a szón Árpád — tavaly egy barátom gyalog, egy hátizsákkal indult neki az országútnak és két hónap alatt végigjárta Csehszlovákiát. Hogy az miket mesélt! Mért ne vághatnánk neki mi is? Miért ne?... A többiek akkor nevettek az ötleten. Csak ők ketten gondoltak Ottói a pillanattól fogva komolyan a dologra. Aztán befejeződött a tanév, elmúlt néhány hét, míg egy napon két vastag levél érkezett szerkesztöségünkbe, szinte ugyanazon a napon. Az egyik Miklóstól, a másik Árpádtól, S a levelekben természetesen egy-egy útibeszámoló. Mindkettejük írását teljes terjedelmében közölni ugyan nem tudjuk, de hadd álljanak itt a legérdekesebb részletek, színes élmények a két »autóstopos« világvándora kalandjaiból

Határon innen és túl Külföldre válunk is sokan utaznak manapság — irja útinaplója bevezetőjében Miklós — és a vilájárók száma évről évre növekszik. Akinek autója van, az az autós-túrára, aki a társaságot kedveli és ráadásul kényeimes is, az az IBUSZ társasutazasaira esküszik. Aki fiatal és kalandok után áhítozik, aki nem kedveli a megkötöttséget (mint Árpád és én), az meg az autóstopot próbálja meg, s ha már megpróbálta azt tartja egyedül üdvözítőnek, míg csak el nem lassul benne a vér. Izgalmas volt érdekes volt, olcsó volt, felfedezés volt. A Pannónia erpressen fulőttünk össze — irja az elindulásról Árpád —, s nem kell mondanom ugye, menynyire megőrültünk egymásnak. Persze, nem csak mi voltunk egyedül »nagy útra indulók*. A kupéban utazott velünk egy békéscsabai család: papa, mama és a kislányuk. A papa természetesen fontoskodott és hatalmas koffereket cipelt. Felesége meg egyre a vám miatt riadozott. Hogy volt rá oka, azt a határon tudtuk csak meg. Ott ugyanis megnézték a bőröndöket. A családnak csak az egyik kofferébe kukkantottak bele a vámőrök. A másikról csupán megérdeklődték, mi van benne. »Abban mi van?« tudakolta nyájasan az egyik vámhivatalnok. »Semmi, semmi.« — igyekezett a papa a megnyugtató válasszal. »Mégis, akkor miért olyan nehéz?« — hangzott a következő nem kevésbé nyájas kérdés. »Hát... tulajdonképpen... egy kis kolbász — nyögte izzadva utitársunk — az van benne...« »Mennyi?» — kérdezte most már ridegebb hangon a hivatalnok. »Izé... b— nyögött még zavartabban a családfő — hát szóval... csak annyit amennyi belefért ...« A döntés gyorsan megszületett. A család mehetett, a kolbász maradt. S vele a »csencselés* lehetősége is. Aztán már cseh földön robogott velünk a vonat.

Chaplin, Károly híd és antialkoholista bár Így lépett kl a két szegedi egyetemista a prágai pályaudvar kapuján. Kezükben egy-egy sportszatyor, zsebükben néhány korona és szívük tele izgalommal, várakozással. Két óra múlva — írja Miklós — már a Moldva partján sétáltunk, »ünneplő* ingben. Sőt, mozijegyünk is volt egy kis filmszínházba, ahol Chap-

és

lir^ és Buster Keaton burleszkjeit adták. A kis bohózatokon jóízűen nevettünk mi ts épp úgy, mint a prágaiak, akik egyébként is vidám, sokat nevető emberek. Volt szállásunk, amit egy jószívű prágai kislány segítségével szereztünk a Lunyik Szállóban, moziban is voltunk, jól éreztük, magunkat. Délután a Vencel téren sétálgattunk. Ez Prága »Váci utcája*, s persze, hogy itt akadhat öszsze a sétálgató leggyorsabban magyar turistákkal, akik — nemzeti szokás szerint — vesznek és eladnak itt nagyban és kicsinyben mindenfélét. Voltunk a várban, végigmentünk a Káróly-hídon, megnéztük az ó-várost a városháza és a huszita templom épületeivel. Este viszont — olvassuk Árpád levelében — megtapasztaltuk kissé a prágai »éjszakát* is. Voltunk néhány bárban, köztük a legkülönösebben, az antialkoholisták bárjában, a Luxor-ban. Épp olyan bár ez, mint a többi, csakhogy martini-koktél, a white-lady a és a cinzano helyett kávét, tejet, kakaót szolgálnak fel a vendégeknek, S mindezt természetesen vérpezsdítő jazz-zene kíséretében. Hogy az antialkoholistáknak azért van még tennivalójuk Prágában, azt abból láttuk, hogy a tágas bár két helyiségében mindössze öt-hat vendég lézengett. Igaz, hogy a zene szünetelt azon az estén. Prága hasonlít a magyar városokra. Különösen Pécsre, bár jóval nagyobb annál. S mikor a Vencel téren útjavítás miatt felszedett kövezetbe botlottunk, egy pillanatra cvakumu,* „t.i' tük n ^ ^ Z T ^

Autóstop Prágától a lengyel határig A főváros határáig a 13-as villamos vitt ki bennünket. A szám valóban nem bizonyult szerencsésnek, mert még fél kilométert kellett gyalogolnunk, amíg kiértünk a lakott területről', s aztán pedig jó Pár órát ácsorogtunk az út mellett, hiába integetve a piros-fehér-zöld stop-os zászlóval. Aztán mégis csak fölvettek bennünket — tér a lényegre bőszavúbb levelében Árpád —, s megkezdődött a nagy, az igazi autóstop-utazás Prágától a lengyel határig, Tecsin-ig. Popjebrád, HradecKrálove, Ostrava voltak viszontagságos utazásunk főbb állomásai egyetlen öröme pedig két bájos ostravai egyetemista lány, Tánya és Krista, akik aztán szálláshoz is segítettek bennünket, mikor ebbe a sportéletéről híres csehországi városba érkeztünk. Másnap sikerült autót találnunk és meg sem álltunk a lengyel határig. Rövid nadrágban, sportszatyorral a kezünkben kopogtattunk be a határörsre — már Lengyelországban. A vámvizsgálat egy pillanat müve volt. No, és hol van az autójuk? — kérdezte tőlünk búcsúzáskor a lengyel vámtiszt, aki úgy látszik, valamilyen okból legalábbis inkognitóban utazó milliomosoknak gondolt bennünket.

íme, ez

Egy zenekar viszontagságai

Lengyelországban letben twisttel és kitűnő zenekarral. S természetesen sok-sok fiatal, fiúk feketekeretes szemüveggel és párizsias körszakállal, lányok mesterkélten kócos hajjal fekete pulóverben, barátságosan mosolyogva fogtak körül minket, magyarokat. íme! Ez Lengyelország ,.. Barátunk, Andrzej, aki Varsóban a saját lakását bocsájtotta rendelkezésünkre, amikor nem tudtuk kifizetni a drága diákhotelt. Pedig azelőtt sohasem találkoztunk. Azt a szobát 6 maga rendezte be ötletesen, szerényen a maga készítette bútordarabokkal. Minket, magyarokat vendégszeretetünkről ismernek külföldön, nos, ami a vendégszeretetet illeti abban újdonsült barátunk minden bizonnyal túltett rajtunk, magyarokon. S ez a szívélyesség, ez a kedves közvetlenség, amelylyel már a lengyel határon találkoztunk, végig kísért bennünket az országon, egészen utunk végállomásáig: a tengerig.

Végállomás a tenger Reggel elindulsz a szállásodról, kezedben a táskával, ki a városból az útirányodba eső országútra. Az árok szélén álldogálsz, kezedben zászlócska, integetsz vele és bosszankodsz is, ha az Oktáviák, Skodák, Wartburgok és Opelek elsuhannak melletted. Nem vagy egyedül. Jobbra és balra hozzád hasonló fiatalok várják a maguk »kocsiját*. Vetélytársak — itt, az árokparton, ahol mindenki igyekszik betartani az érkezési sorrendet s féltékenyen őrzi, figyeli a többieket. S aztán fönn, egy teherkocsi tetején, amely egyszerre tizet-tizenkettót felpakol a várakozók közül, már jóbarátok vagytok, egymásra mosolyogva kézzel-lábbal igyekeztek megérteni egymást. S aztán, ha segíteni kell, mindig van segítség. Segítesz és neked is segítenek. Ez az országút, az »autóstop* etikája. Utunk végállomása a tenger volt. A végtelen és ezerarcú Hatalom, óriási hullámaival és diadalmas hajóival. Tiz nap alatt értünk Komáromból Gdans-ba, a tengerpartra. Most itt vagyunk. Néhány napig maradunk, aztán indulunk vissza, haza, Magyarországra. Vár bennünket a mi tengerünk: a Balaton. • • •

Eddig a két levél, a két útinapló. S hogy olvasóink nehogy azt gondolják, az újságíró képzelete járta végig autóstop-pal a két országot, legyen bizonyító tanúnk a keresztnevén említett két bölcsészhallgató teljes neve: Csányi Miklósé és Ajtony Árpádé.

Mióta este hat órától zene van a Tisza Szálló eszpreszszójában, a kedvelt hely forgalma különösen megnövekedett. Sok fiatal jár ide esténként, jól öltözöttek, illedelmesek. Táncolnak. S mert szeretnek táncolni, megbecsülik a jó zenét. Ketten játszanak itt. Egy zongorista és egy dobos. A zongoristát Hulin Istvánnak hívják — egyébként orvostanhallgató — s ő a vezetője Dél-Magyarország egyetlen hangversenyezési joggal felruházott, filharmóniai diplomával rendelkező jazz-együttesének. Vidéken csak Pécsett és Miskolcon működik még egy-egy hasonló képesítésű zenekar. A szegedi együttest jól ismerik a megyében s egész Dél-Magyarország területén. Hiszen rendszeresen kijárnak várósokba, községekbe hangversenyezni. Csak éppen Szegeden nincs közönségük. Azaz: van egy lelkes, főleg egyetemi fiatalokból álló tábora a »•D-f C«nek. De a szórakozóhelyek 1 felnőtt közönsége nem igen tud zenekarról. »V» da KVIibnOiiVl. Hogy miért? Többek között erről is szó esett, ahogy a játék közti szünetekben Hulin Istvánnal beszélgettünk.

»dolgozó« zongorista —, hogy a vizsgát sikerrel letettük, Kialakult stílusban s a szakemberek véleménye szerint mind a hangszeres tudásunkat, mind a zenekar összhangzását tekintve jól játszőttünk akkor. S bíztunk magunkban. Bíztunk abban, h ° g y a Hungáriába, vagy 111054 újabban a Tisza Szálló éttermébe szerződtetnek bennünket. Egy év telt el azóta és az együttes hiába várt erre a szerződésre. Alkalmi feladatokhoz gyakran hozzájutottak ugyan, játszottak a Szegedi Nemzeti Színház egyik évadzáró bemutatóján is, tegyük hozzá mindjárt, hogy szép sikerrel, volt néhány fellépésük művelődési otthonokban s többek között ők illusztrálták a November 7. Művelődési Otthon jazz-iskoIájának előadásait, — de rendszeres szereplési lehetőség mindezideig nem akadt a kitűnő együttes s z á m á r a A.b i. z o n y t a l| a n s á,g Nincs rosszabb, nincs bomlasztóbb hatású érzés a bitltiCO Cj, ui" J? n /talanságnál, a j ö v ő kilátf^talanságanak tudata miatta v e r «°desnél. — Sokat tanakodtunk — folytatja mondanivalóját a lejátszott tánc-egyveleg után Hulin István —, érdemes-e Egy é v u t á n együtt tartani az együttest Pontosan egy éve annak — ilyen lehetőségek, ilyen kökezdi a kissé keserű hangú rülmények között. S talán beszámolót Á zenekara nélkül végső soron az tart mind má—

QÍIzú

fiant kérdéie.

Két egyetemet frissen végzett tanárnő találkozik tanév kezdete előtt a város elegáns korzóján'. — Hogyan telt el a nyarad? — kérdi az, amelyik mindig ebben a városban élt. — Voltunk a Balatonon, kocsival! Három hétig. Tudod, amolyan pót-nászutázásnak szántuk ezt. Isteni volt. Állatiul tetszettem ott mindenkinek. Na, de nem jó ezt még fölidézni sem. Az ember szíve megszakad. Vége a szép egyetemista életnek, néhány nap és megkezdődik az iskola. Nem is tudom mit kezdek azzal a rengeteg kölökkel. Azt mondják negyvenen is vannak egy osztályban. Tegnap be kellett mennem az iskolába. -----A szüleid még mindig Bödrögpusztán élnek? — Igen... — Voltál mostanában odahaza? — Régebben, igen, dehát tudod, mostanában a háztartás, meg olyan körülményes az utazás... — Hova is helyeztek téged? — Ide, ebbe a vacak belvárosi gimnáziumba. Tudod Pista a Női Klinikán tanár-

Az autóstop történetéből

Lengyelország!

Krakkó — kalauzol bennünket az ódon városban Miklós levele — maga a lengyel történelem. Az a lengyel történelem, amely évszázadokon át oly szorosan fonódott össze a mi történelmünkkel. Krakkó jelképe a magyar és lengyel nép régi közös sorsának, évszázadok edzette barátságának. S aztán valami groteszk keveredése a történelminek és a mainak, ami különösen az idegen számára feltűnő ebben a szép városban. Brigitte Bardot strip-tease filmje az ódon házak között, fényreklámok a boltíves, csúcsos — épületeken, egyetemi klub egy kívül stílszerűen múltszázadi, belül viszont annál modernebb berendezésű épü- — Pest felé megyünk. Nem vinne el egy darabon?...

segéd és sokan ismerik, meg aztán szívem mindenkinek kerülhet a felesége oda! Nem is panaszkodom, öt percre van a lakásomtól a gimnázium. Képzeld, hogy berágatott az a süket diri! Fiú-osztályba tett osztályfőnöknek. Hogy mit fogok én azokkal a huligánokkal csinálni? Hát, nem szörnyű? Még a férjem nem is tudja ...És veled mi van? — Holnap utazom Bödrögpusztára tanítani. Csendes, természet lágy ölén épült külterületi osztatlan iskola vár. Nincs villanyuk se. Reggel ötkor kelek és félnyolcra érek haza. Naponta három és fél óra utazás. — Miért nem költözöl ki? — kapni. — Nem n i n i lehet n/iei lakást turtusi laipm. Állítólag most kezdenek azon töprengeni: építeni kellene a pedagógusoknak, hogy oda kössék őket. — Hogy mik vannak?! És te vállalod? Te nem vagy normális!

ig össze bennünket, hogy nagyjából egyívásúak, többségünkben egyetemisták, iskolások vagyunk. Rajtam kívül Hampel Ferenc szaxofonos és öccse, Hampe) György, a gitárosunk jár még orvosi karra. Kovács Ferenc, a másik gitáros és Hájos Ferenc, a dobosunk növendéke a Zeneművészeti Szakiskolának. Zeneileg azonos a felkészültségünk s *?* rt könnyen tudunk együtt d ?Igozni, nincsenek nagyqbb ?!?freink' inkább várunk hátha sikerül valami, A »-hátha sikerül« a helyi szerződésre vonatkozik minden bizonnyal, mert kevésbé elfogult bírálóknál kedvező a zenekar fogadtatása legtöbb esetben A közejmúltban egy lengyel szakember hallgatta meg az együt tes próbáját és utána röetön egy hónapos szerződést kí nált a -D4-C—nek A fiúk most külföldre készülnek k^v«ő Í S t S ahoi a épp úgy nem maradt el bizonyára, mint eddigi más föllépé6eiknél -

És hogyan tovább.., A lengyelországi szereplés valamelyest célt adott a zenekar igyekezetének. Célt és — — "«=>.. Még « értelmet. énekesne is szert tettek a bájos, fiatal Mary Zsuzsanna személyében, aki októberben teszi le énekesi vizsgáját a fővárosban — Aztán, ha lengyelorsza. gi szereplésünk befejeződött — m o n d j a végül az együtt« 3 vezetője — itthon további feladatok várnak ránk. J a z ' studió indul Szegeden s mi is részt veszünk az oktatÍ Sban, a szemléltetésnél nyújtva segítséget az előadókna-: Van a színháztól is ígéret további szerepeltetésünkkel kapcsolatban s m á r több vidéki várossal kötöttünk megállapodást a fellépésre vonatkozóan. Azonban kielégítő megoldást * szamunkra csak egy rendszeres fellépési lehetőség jelentene, — egy szerződés például a vasárnapi 5 órai teákon való fellépésre, akár a Hungáriában, akár a Tiszában. Sajnos, ilyen irányú ajánlkozásunk mostanáig nem lelt kedvező fogadtatásra. A szünet ú j r a letelt. Hulin Istvánt szólítja a kötelesség. Keze alatt vérpezsdítő ritmusok zendülnék föl a zongorából s tenyérnyi táncparketten megforgatja' a lobbanó dallam a p á r o k a t P. I.

H a t s z á z n e g y v e n e n az ©rvosegye l e m kollégiumaiban A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1400 hallgató közül 640-en kollégiumi elhelyezést k a p n a k . Ez jelentős férőszám. Mégsem elégíti ki. az igényeket. Pedig a kollégiumok így eléggé zsúfoltak, tehát a befogadóképességüket tovább növelni nem tudják. A szegedieket kivéve a többieknek albérlet után kellett nézniök. Ezek anyagilag többnyire nem sinylik meg ezt a kiadást. Mégsem a legjobb megoldás ez. Üjabb kollégiumok építését kell tervbe venni, mi-

vel azokban egyre jobban előtérbe kell, hogy kerüljön a kollégiumi közösség nevelő hatása. Az albérleti szobák szerzésében segített az egyetem tanulmányi osztálya, ahol egy előadó a címek összegyűjtésével és közvetítésével foglalkozott és tanácsokat adott a lakást kereső diákoknak és szülőknek. A kollégiumok felkészülten v á r j á k jövendő lakóikat: a megfelelő felszerelés is rendelkezésükre álL

Változások a menzán Ebben a tanévben elkülönülnek a felsőoktatási intézmények menzái. A Tanárképző Főiskola átvette a volt Felsőfokú Tanítóképzőben levő konyhát. A József Attila Tudományegyetem három menzát vesz igénybe. Az összes hallgató létszámának mintegy 85 % át tudják étkeztetni. Mindhárom menza önkiszolgáló, s ez megnövelte befogadó képességüket. A 4 forintért váltható ebéd minősége

olyan le^-z, mint a tavalyi volt, tehát megmarad a három fogás. A dolgozók is ezen a három menzán étkezhetnek ezentúl. Az Orvostudományi Egyetemi diákok étkezését a Semmelweis és az Apáthy kollégiumban levő menzák látják el. Fennakadás ezen a területen sem lesz, s az idén jobb körülmények között fognak ebédelni az orvostanhallgatók, mint tavaly.


SZEGEDI .EGYETEM

DÉR

ENDRE:

A ham (Folytatás)

líat&z

m o n d t a nyersen Marika, s leköhög a hangszóróba s a k i f o r d u l t a szobából. tér elcsöndesül. Zúgott a terem, c s a k h a m a r Kővágó f e l k a p t a a fejét. — B a r á t a i m ! — zeng fel alig lehetett a szavakat k i - Meglepetten nézett a lánya L a j i hangja. — Üzemi elvvenni, csak^ a gitár h ú r j a i u t á n . társak, paraszt testvéreink! p e n d ü l t e k ki néha, a m i n t Veszedelmes j á t é k b a kezdett megkísérelte az ének követéa reakció, A földreformot sét. 1946 Ködös, nyúlós f e b r u - t á m a d j á k ! A demokrácia legá r eleji napok, reggel 8 óra. nagyszerűbb v í v m á n y a ellen Marika" egyedül, t a n á c s t a l a n u l és félszegen állingált a Ébren a város. Az ablako- z ú d í t j á k össztüzüket! kon itt-ott m é g látszik az elp l a k á t közelében. Andris nagy — L e velük! Börtönbe a z nehezen k e r ü l t elő, s M a r i k a sötétítő függöny, de a legtöbb uszítókkal! »Le a burzsoáhelyen h í r e h a m v a sinfcs a n e m m e r t leülni se* csak toziával.!« porgott a falnál, ido-oda- háború e jellegzetességének. Vad kiáltozások röpködtek, mozdulva, m i n t a hüllőiéiben A kisvasút a z előbb szaladt minduntalan levő sápatag falevél, melyet be. Egyszeriben benépesült a félbeszakítva lép- Lajit. a gally levetett m á r , de a föld tér, a j á r d á k o n sietős az Pali bácsi egyetlen intésén e m ölelt m é g magához. tek z a j a szaporodott, s M á r - m á r fizikai rosszullét üzletek redőnyét felnyitogat- vel lecsöndesíti a parasztokat. a munkás fogta él. hevesen és görcsö- ták. Egy-egy elkésett e m b e r Rászegeződnek sen kapaszkodott az előkerült f u t á s n a k ered. A szegedi a u - szemek is. tóbusz először k a n y a r o d i k be fiú k a r j á b a . — A helyzet az, hogy a Fő téren a végállomásra. N e m hangos az utca, n e m - Mindszenty hercegprímás vaprédikációt igen á l l n a k . l e beszélgetni az s á r n a p Pesten tőle Kővágó ügyvéd ú r köny- emberek. A városháza b e j á - tartott. Olyat, amilyen után nyed mozdulattal h a j í t o t t a r a t á n á l hegyes k u c s m á j a kis- telik. »Szentbeszéde« félreveíróasztalára a k t a t á s k á j á t . parasztok csoportja toporog, vagy háromszázan, —' D r á g á m ! — sietett be Van, aki behúzódik a k a p u zetett hívők és k ö z é j ü k csahozzá a minden ízében r e - védett sarkába, v a n aki szót- pódó csőcselék, a Nagykörmegő Kővágóné — Mi t ö r - lanul le-föl jár, á m a leg- úton Szálasit és H o r t h y t élKövetelték a föld tént, a z istenért?! többje ütemesen verdesi tették. földbirtoko— Semmi •. különös. Meg- csizmáját a kőhö?, hogy meg visszaadását a feddés. Dr. Belanka volt a z n e d e r m e d j e n a lába. Lehet- soknak. Nem véletlen eset hogy elnök. A hideg is kirázta, nek v a g y kétszázan: Többen. ez . . . N e m véletlen, oly buzgón keresgélt a pa- Élénk toglejtéssel t á r g y a l n a k n á l u n k is a k a d Mindszantyhez hasonló p r ó k á t o r u k egy r a g r a f u s o k között, hogy v a - valamiről. ügyvéd személyében. lami súlyos dolgot kisüssön rám. Egészen megkergült az Negyed kifenc t á j b a n a — Börtönbe Kővágóval! a z ember. De hiába erőlkö- Nembeli P a r a s z t p á r t Fő t é r r e M i n d e n n e k oka Kővágó ú r ! dött, a téinyek — tények. nyíló székházának k a p u j a is — h a r s a n t a kiáltás. Pali b á Tény-való, hogy a Galilei- szélesre tárul, s özönlik a csi is bólintott, < m a j d egy inkörbe j á r t a m . Tény-való, nép belülről. Három-négy- tésével ú j r a elcsöndesíti az hogy 19-ben k o m p r o m i t t á l - ezísir főnyi tömeg i n d u l ren- e m b e r e k e t t a m m a g a m . Tény-való, a dezett sorokban a városháza — Én is a m o n d ó vagyok.":; M É P ügyvezetője voltam, de felé. ö t - h a t tábla magaso— Ki a reakciósokkal a az is, hogy a nyilasok vizsgá- dik a z é g n e k . . . A táblákon kisgazdapártból! A papok l a t j fogságában v o l t a m . . felkiáltó jeles m o n d a t o k : igét hirdessenek, n e ' politiEz az utóbbi f á j t neki a leg»Elég volt a eselédsorsból!« z á l j a n a k ! N é p u r a l m a t akajobban. A h ü l y e . . . KépzelMásutt vörösen izzó b e t ű k - r u n k ! — hallatszik közvetje^ m i v e l kezdte: »Egy egész len közelből. politikai rendszer ü l a v á d - kel: l o t t a k p a d j á n « . S hogy le*Aki a földünkhöz nyúl, — Földet vissza nem esett a z álla, a m i k o r t a n ú k - meghalj vagy mi h a l u n k a d u n k ! — zúgja ütemesen a k a l igazoltam a nyilas e l h u r - meg!« p a r a s z t p á r t i a k kórusa. colást... Közben a tömeg h a n g j a is Pali bácsi magasra emelt - f— Drágám, p i h e n j e n le felcsap, különböző jelmon- tenyérrel megint csendet int, úgy folytatta: egy kicsit. Ö . ..•-" egéea Idő datokat zúgnak ütemesén: »Földet vissza n e m adunk!« a l a t t a telefonnál űitem, v á r — Mindszentyék és Kővát a m , v á r t a m , de m a g a ke»Elég volt a cselédsorsból!« góék a földbirtokrendelet gyetlen, Béla drága, n e m sienáKilenc óra t á j b a n a város- passzusára hivatkozva tett megnyugtatni a jó hírrel. széli üzemek felöl is fegyel- lunk is vissza a k a r j á k adni Kővágó könnyedén vont mezett menetoszlopok t ű n n e k a több száz hold földet a fel a Fő t é r felé t a r t ó utcák- helybeli katolikus és reforvállat. m á t u s egyháznak. Azt hirde— J ó l a p j a i m voltak. Do ban. Sok ezer üzemi dolgozó t i k . széltében-hosszában, a r r a m é g m i n d i g megkontrázhat- lépte alatt dobognak a z ú t - hivatkoznak beadványaikban, ják. E n n e k a gyereknek a kövek. hogy a z itteni a p á t úr, meg a b a r á t j a , a Balázs Lajos, n a A járókelők ijedten te- Taksonyi tiszteletes — hős meg ez a megkergült Belan- kintgetnek jobbra, balra. ellenállók voltak, ók szervezka. K a kisütik valahogy, Percek alatt néptelenednek t é k itt a m o z g a l m a t . ; . hogy h á r o m napig t a r t o t t a el az utcák. A Fö t é r a n n á l Van aki nagyot nevet, de »fogságom«, s a legszívélye- i n k á b b feketéllik az e m b e sebben engedtek u t a m r a . . . rektől. A Mercur-gyáriak tö- olyan is akad. aki felbőszül a mondottadon. Hiszen min— A t a n ú k megjelentek? m ö t t sorai érkeanek legha- denki jól ismerte Taksonyi m a r a b b . Élükön asszonyok, — Az egyik. Akinek ú t i - lányok, munkásfiatalok, leg- »ellenállásáig«, aki a felesége költséget küldtem . . . A leg- elöl: Bujdosó Etelka. Kezé- szoknyája mögött érzi a legjobb a z volt a dologban, hogy ben m a g a s r a emeli a transz- jobban magát. Ea sokam látaz egyik igazolóblzottságt tag, parenst: ták az a p á t u r a t 1». aki egy valami Mercur-gyári fickó, szál targoncával f u t o t t a »Le a földesurak p r ^ e k t o - városból az oroszok e l ő l , . . »a m u n k a jellemnemesítő hatásáról« prédikált n e k e m . raival!« — Akárhogy is volt — Azt magyarázgatta, hogy a A körülötte álló fiatalok folytatta beszédét Pali bácsi fizikai m u n k á b a n nincs »fél- megrészegülten k i a b á l j á k —, elégedjen m e g az egyház r e beszél ós«, ott nyilvánvaló, Tucával együtt: a törvényes 100 holddal, ki mit teljesített. Minden»Le a földesurak prótekto- Krisztusnak ennyi se v o l t . . áron azt akarta elérni, raival!« No, meg engedelmet, de én hogy f o g j a n a k be kényszer»Munkások kezébe a ha- m é g nem láttam papot szánm u n k á r a . m i n t Szlukát, meg tani . . . Tehát azt ü z e n j ü k B a t t y á n f f y t Mintha én n e m talmat!« nekik: n e háborogjanak, ne töltöttem volna el keserves Tuca rettenthetetlen volt engedjék, hogy a Mindszentyés megfeszített m u n k á b a n az é s kemény. Büszke tartással, félék, és a Kővágó-félék kieddigi életemet. kihúzott derékkal haladt az h í v j á k ellenük a n é p haélen. Tuca elemében volt. — Miért n e m magyarázta Észre se vette, mikor lett a ragját. Azt üzenjük, hogy a meg neki, hogy a szellemi tömeg vezére, csak azt érez- mi t ü r e l m ü n k n e k és megbom u n k a a biológusok szerint te, hogy féktelen gyűlölet c s á t á s u n k n a k végeszakadt. is sokkal kimerítőbb, m i n t a szakad fel b e n n e minden Vagy ötven-hatvan földfizikai? volt kiszipolyozó, minden hözjuttatott s két-három — A ..' i £ n megválogatom, burzsoá ellen. Végérvényesen m u n k á s m á r a beszéd közekivel állok le vitatkozni. Na- le a k a r t számolni, teljes el- p e t á j á n elszivárgott. A Kő-; gyokat bólogattam: persze, szántsággal Kővágóval is — vágó-villa előtt gyülekeztek. a fizikai m u n k á n á l válik el. és Marikával! H a A n d r i s n a k Elől Tuca állt sudáran a ki milyen e m b e r . . . Fő, hogy nincs hozzá ereje, a leszámo- transzparenssel: sikerült. Most m a j d gyakor- lásnál otf lesz hát ö . Hisz »Le a földesurak protektolatilag bizonyíthatom be, kézzelfoghatóan világos, m e n n y i t ér a szellemi m u n - hogy Kővágónak megnőtt a raival!« Elsőnek Kővágóné vette k a : még m a felutazom a szarva. Kővágó aktívan dolNadísz-paraszthoz, Nagy Fe- gozik — eHenük. Ugyan mi- észre a csoportosulást. renchez, aki a Kisgazdapárt ért vállal el minden olyan gyot sikított és a7. asztal alá báfőkorifeusa. Személyes jó ügyet, amely a földek vissza- b ú j t . Marika sápadtan ismerősöm . . . Bizonyos, hogy perléaével foglalkozik? Az m u l t kifelé. — Azonnal eljössz az a b l a k talál számomra való megbí- egyház külön busásan fizet, zatást. a m i é r t állandóan a földek tól! Azonnal! Belőnek ezek visszaperlését íorszírozza. az állatok! Bejőnek! — sziMarika kopogott: Volt birtokosok és földhöz- szegte Kővágóné magából ki— Apa? juttatottak egyformán isme- kelve. — Feddéssel, d e leigazol- rik Kővágó n e v é t Az ügyvéd nem tétovázott. tak, kislányom. A kertész ittfelejtett rézgálicHáromnegyed tíz t á j b a n — Képzeld, Máriám.~odafoltos npunkásruháját k a p t a álltak neki prédikálni a mo- J a n o t a Pali bácsi, a polgár- magára, f e j é b e egy mici sapmester lép a városháza e r rálról. Egy tróger a képébe kát húzott és kiugrott a csevágta, hogy a m i t ő dolgo- kélyére. Mellette Balázs Laji, lédszoba ablakén. Bánszki J a n i s még néházik, n e m is m u n k a . . . Talán Kővágóné feltápászkodott. m e n j e n el téglát adogatni?! nyan a pártok, szakszervezetek küldötteiből. Marikát rángatta, aki meg— Mindenkinek azt kell mozdulatlanul L a j i f ö l t a r t j a a k a r j á t , be- szállottként, csinálnia, amihez érti —

teátiya nézett kifelé, m a j d jajveszékelve f é r j e után rohant, meleg holmi nélkül, papucscsal a lábán. Még hallották az u d v a r végénél, hogy a tömeg betöri a kaput. Bősz kiáltozásuk kockázatos futásnak indította a • Kővágó házaspárt.

Marika a k k o r is az ablak előtt állt, a m i k o r Tucáék rátörték az ajtót. Tuca a tornácon ledobta a t r a n s z p a renst. s a sok sáros csizmájú p a r a s z t e m b e r ' beözönlött a szobába. Először észre se vették Marikát. Nem őt keresték. S mikor a nagy házban senki mást n e m találtak, M a r i k á t vették volna elő, aki ott állt az ablak előtt falfehéren és Tucát nézte.

h a n g u l a t l á m p a gombját. HfaS telem világos l e t t Ügy m a r a d t a k sokáig, 8szszeölelkezve — a r c u k a t egym á s k ö n n y e mosta tisztára, e A fiút lelkiismeretfurdalás égette-rázta. M a r i k á t m a g á Kővágó Béla és c s a l á d j a val kellett volna v i n n i e . . . még aznap é j j e l kilopakodott M á r rég, napokkal előbb a városból. Egy szál r u h á b a n édesanyjához kellett volna menekültek D u n á n t ú l r a . költöztetnie... Marika a v á r o s b a n m a r a d t . — Andris!..; (VÉGE) Valaki megnyomta a kis

l u j a k ö r n y é k é n : Kővágót családostul kiirtották. Szinte betörte a . lakás a j t ó t Csend volt odabent is, akárcsak kint.

<Vtrm

Egyhangú táj sikság a láthatárig, és süppedős homok, néhány akácfa látszik bol v o n a t u n k robog.

Tuca, most, hogy így szemtől szembe állt ú j r a Marikával, hirtelen megtorpant. Megzavarta, hogy Marika n e m menekül el. Marika fejében mozi-szerű gyorsasággal peregtek a közeli évek, hónapok eseményei a m a g u k valójában. Tudta, hogy összetaposhatják. T u d t a és (nem zokogott. Életében most először kerítette .hatalmába az a gondolat, hogy élni fog, élni kell, h a b á r m i történik is. Akkor is, ha A n d r i s n e m lesz az övé, a k k o r is, ha gyárban kell dolgoznia, és a k k o r is, ha . . . börtönbe zárják.

és ahol délre tér el, mezők között vigyáz üres ablakszemével egy zörgőcsontú ház. hiába megy keresni a szemed valakit, egy vén egér: a semmi, s egy pók, kl ott lakik. u d v a r á n szél nyerít és árkon meg bokron á t húzza a rossz kerítést, mint könnyű boronát.

A csizmás e m b e r e k mindent feldúltak. Kővágó iratai se k e r ü l t é k el figyelmüket. Sűrű fölkiáltások között olv a s t a k bele a negyvenes évek irataiba. A felkiáltásokból csodálatosan mindig kikövetkeztette Marika, hogy a p j a melyik ügyéről van szó, s mikor m i t vétett. Kikért szállt síkra, mennyiért vállalta el az ügyet, hogyan keveredett kétes kimenetelű ü z l e t e k b e . . . Most tudta meg Marika kézzelfoghatóan, hogy a p j a b ű n t követett el akkor is, afhikor a zsidók ellen képviselt ügyeket. A n n a k érdekében, hogy Csepkónak a Fő utcán legyen koporsó-üzlete, Kővágó becsukatta, internáltatta az egyik Fő téri üzlet tulajdonosát... Az erdélyi bevonuláskor h a t a l m a s pénzösszeg birtokába j u t o t t . . . ennek dokumentumai is most kerültek elő . . Marika minderről sejtett valamit. Igen. Sok mindent g y a n í t o t t Csak sosem a k a r ta, n e m merte végiggondolni az egészet. Ezekben a percekben teljes világossággal látta, hogy öt egyedül az nyomorította el, hogy a p j á n a k mindig voltak titkos üzletei, kétes ügyfelei és jól fizető k l i e n s e i . . . Nem, n e m érdemtelenül n y e r t e el Kővágó m á r a n n a k idején az ügyvédtársak elismerő gúnynevét: »A Nagy Kalóz«-ként emlegették. — Miért n e m mentél velük?! — állt elé Tuca. M a r i k a n e m feleit. — Miért n e m mentél velük?! — Ismételte meg Tuca. »Andris az enyém. És ha kiderül Kővágóról minden, m i n t ahogy minden bizojiynyal kiderül, téged is kitoloncolnak a v'árosból« — hirdette Tuca szeme. Fényes arókifejezéséből jól olvasott Marika. Pillanatok alatt 6 is végiggondolta ugyanezt. Vagy talán a s a j á t lelkében f o r m á l ó d n a k így a gondolatok? Andris arca egyre távolodik képzeletében, m i n t h a egy régi álom lenne csupán... Aznap a közhivatalokból az összes reakciós tisztviselőt kiűzte a tömeg. Estére az utca elnéptelenedett. S ha mégis kitévedt valaki, a Kővágó-házat meszsze elkerülte. ö t óra t á j b a n Andris lélekszakadva motorozott Kővágóék felé. M á r harmadik n a p j a riportúton j á r t a a megyét. a földreform elleni támadásokat» térképezte fel. Délután hallotta a r é m h í r t fa-

JHikl&i:

gazdái m e r r e m e n t e k ? k i t u d j a , hogy hová. a t a l p f á k megremegnek és csattognak tovább. talán egy szóra v á r t a k s n e m t u d t á k mit J e l e n i , a f l u katonának, a lány városba m e n t könnyű m a g á r a hagyni, m e r t f á j n i úgyse f á j . figyelműnk pillanatnyi, s egyhangú m i n t a t á j . e sikság oly unalmas, csak n é h á n y f á t vigyáz, és elveszik h a t a l m a s m a r k á b a n az a ház. mögötte k ú t keresztje és süppedős homok, előtte a végtelenbe » kékelő távolok.

QáL

Sdndts*: H a

m e g á l l

m r ó n á t

/

Ha megáll a v o n a t bennem

sohsem a száguldó

eró

megtöretése robajlik, hanem az indulás ö r ö m é t

várom

felnyeríteni t a g j a i m b a n .

Ha a sebesség árulásában fejemet hátra vetem s homlokom fölött f é m e s zlzzenéssel s u h a n n a k el a felhók,

már újabb és nagyobb sebesség s z é d ü l e t é r e vágyom« m e r t telheteUen v a g y o k

a

gyorsasággal. _ N e k e m a kllenovenról a száz

Jut eszembe éi nem a nyolcvan s ha faiskolát látok, homlokom

mögött már felnőtt erdei fák ágai közön feszül a szél

és zúg, zúg, mint űrhajók ablakánál a végtelenség üzenete. ,

S ha este lefekszem, nem az elmúlt

nap fáradtaága emészt, hanem az új csillagzatok alatt • fény felé iramig Holnap tisztasága ragad magával. ' * Vágyódom én a Józan sebességre, mely megtorpanás nélkül visii céljához lelkeinket barátaim. f

, •


,10.

SZEGEDI BSYETEW

Huszonöt év után Egy gazdag életpálya eredményei

Egyetemi tanári kinevezésének 25. évfordulóján dr. Jancsó Miklós kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, Orvostudományi Egyetemünk Gyógyszertani Intézetének igazgatója, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsától, ünnepélyes keretek között vette át a Munka Érdemrend kitüntetést. Államunk ezzel a kitüntetéssel egész népünk szeretetét és megbecsülését fejezte lci egy olyan tudós iránt, aki oktatóként, kutatóként az egész tudományos világ elismerését kivívta. Jancsó Miklós pályája elején főleg chemothcrapiai jellegű kutatásokkal foglalkozott. 1928-ban kezdte meg azt a munkát, amellyel a chemotherapeuticumok 'kutatását. mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban teljesen új alapokra féktette. Már 1933-ban nemzetközi vonatkozásban is ismertek voltak Jancsó alapvető kutatásai, akkor írta R. Schnitze a Naturwtssenschafte n-ben, hogy világszerte »elsősorban ezek a vizsgálatok terelték helyes irányba a chemotherapicumok hatásának elméletét-«. 0 mutatta ki először, hogy a chemotherapicumok behatolnak a kórokozók testébe, és ott azokat láthatóvá is tette. Zseniális módszereivel először bizonyította be exact módon a chemotherapicumok direkt hatásmódját, ezzel párhuzamosan a RES-re vonatkozó kutatásait tisztázták a szervezet természetes védekező erőinek szerepét is.

Győzelem az álomkór fölött Elméleti kutatásai hatalmas gyakolati eredménnyel jártak 1935-ben, amikor felfedezte a g B a ni dén származékok trypanocid hatását., Az ő eredményei nyomán indult meg világszerte az a hatalmas arányú kutatómunka, melynek eredményeképpen megszülettek azok a guanidin-származékok, melyek az oly nagy fontosságú tropikus betegségek pL a tripanosomiasis, kalaazar és babesiosis ma ismert legnagyobb hatású gyógyszerei, és amelyek nagyban hozzájárultak a hatalmas pusztítást végző álomkór visszaszorításához Afriká,ban. Érthető tehát, hogy G addum profesz-

szor, a kiváló angol pharmakológus, a gyógyszerkutatás történetét tárgyaló összefoglaló munkájában Jancsónak ezt a felfedezését a pharmakológia egyik legjelentősebb felfedezéseként értékeli, a British Medical Bulletin pedig az egész orvostudomány területén századunk első felében elért legjelentősebb eredmények között sorolja fel. Jancsó professzor sokoldalú kutató és tudós. Érdeklődési területét, főbb kutatásainak irányát lehetetlen volna egy ilyen rövid visszapillantás keretében, mégcsak öszszefoglalni is. Munkásságának általános jellemzője az, hogy mindig nagy fontosságú és elvi jelentőségű problémák kutatásával foglalkozott, mint amilyen a gyógyszerek és biológiai hatóanyagok kimutatása és láthatóvá tétele a sejtekben. Ö mutatta ki először az A-vitamin képződését és bomlását a retinában és dolgozott ki histokémiai és histológiai eljárásokat a Salvarsan, a Germanin és igen sok gyakorlati fontosságú anyagnak, valamint a fehérjéknek láthatóvá tételére és tárolásuk mechanizmusának tisztázására a sejtekben.

Fájdalom nélkül. Ezeket a kutatásait foglalta össze 1955-ben a Speicherung című nagy monográfiájában. Űjabb kutatásaiban főleg a gyulladás mechanizmusának és a fájdalom-érzékszerv gyógyszertani és élettani problémáival foglalkozott. Felfedezte a Capsaicin desenzibilizáló hatását az érző idegvégekre; e felfedezés rendkívüli jelentőségét már külföldön is kezdik felismerni. Ke ele professzor, a fájdalom-kutatás világszerte ismert művelője szerint Jancsó legújabb kutatásai máris új alapokra fektették a fájdalom-érző idegek periferiás organizációjára vonatkozó ismereteinket. Jelenleg folyó munkájában ezeket a kutatásait folytatja tobább, de emellett más területeken is kiemelkedő eredményeket ér el. Legújabban felfedezte, hogy « polyanthin-származékok. mint polikation jellegű pőlipeptidek, igen erős véralvadásgátló hatásúak, mely hatás egész sajátságos úton a

fibrinogen-szint extrém csökkentése útján jön létre. Amint az eddigi felsorolásból is látszik, Jancsó professzor kutatásai érintik a pharmakológia és fiziológia sok fontos területét. Eredményeinek általános jellemzője az, hogy alapvetőek és újak. Nagy felfedezések azonban nem véletlenül és nem maguktól születnek. Ezeknek is, mint nyinden más eredménynek alapja a természettudományok csaknem valamenynyi ágára kiterjedő hatalmas tárgyi tudás és a szüntelen, lankadatlan munka. Ezek azonban csak alapvető feltételeit képezhetik a tudományos eredményeknek, melyeknek élvi lényege a tudomány önzetlen szeretetéből és az alkotó fantáziából származik.

Személyes példával A gondolkozás és az alkotás szabadsága az éltető eleme minden előrehaladásnak, s természetesen az Jancsó professzor munkásságának is. Az általa vezetett intézet szellemét és jellegét is az ő kivételes egyénisége szabja meg. Fiatalabb munkatársainak legnagyobb mértékben biztosítja, hogy bebizonyíthassák képességeiket. Ehhez minden erkölcsi és anyagi támogatást megad. A legnagyobb mértékben tiszteletben tartja. asszisztenciája tagjainak egyéni tudományos elképzeléseit, ötleteit, és arra buzdítja őket, hogy ezeket önálló irodalmi és laboratóriumi munkával valósítsák meg. Ehhez messzemenő elvi és gyakorlati segítséget nyújt. Az igazi buzdítást azonban az ő személyes példája jelenti, ezen keresztül alkothatnak képet fiatalabb tanítványai a munka önfeláldozó szeretetéről, valamint az alkotás lényegéről, szépségéről és azokról az áldozatokról, melyek nélkül komoly tudományos eredményt nem lehet elérni. Tanárkodása huszonötéves jubileumát alkotó munkájának talán legfontosabb szakaszán ünnepeljük és feszülten figyeljük, mint teszi fokozatosan az orvostudomány számára hozzáférhetőbbé azt a bonyolult mechanizmust, ahonnan az emberi fájdalom is származik. Ehhez a jelentős kutatáshoz, s oktató munkájához szeretettel kívánunk neki sok sikert!

Háromszáz lány otthonában Felépült a főiskolás

X szegedi Tanárképző FőIskola általános iskolájának udvarán 20 milliós költséggel új, modern leánykollégium épült fel, amelynek ünnepélyes felavatására szeptember 14-én, a tanévnyitó alkalmával került sor. Az épület műszaki átadása augusztus ©lején megtörtént. Az épület tervezői eleve számoltak a leánykollégium sajátos igényeivel. A szobák méretei nyolc fős körletek kialakítá-

lányok

kollégiuma

sát teszik lehetővé. líyolc leánynak lesz egy közös bejáratú nappali szobája, amelyben tanulni lehet. Ebbői két 4—4 ágyas hálószoba nyílik, amelyhez fürdőszoba tartozik. A kollégium berendezése a legnagyobb fokú kényelmet n y ú j t j a az ott elhelyezett lányoknak. Tanulás, szórakozás, pihenés egyaránt biztosítva van itt. Öröm itt lakónak lenni, de ne felejtse el

egyikőjük sem, hogy mindez mit szolgál, milyen cél érdekében történt Amikor beköltöznek, minden rendben v á r j a őket, minden tiszta lesz. Ezt a rendet és tisztaeágot később is tartsák meg jó szokásnak, Az alagsorban műhelyek lesznek elhelyezve, ameJy^ m ű s z a k i ismeretek elsaf/y^knla jatitasat végzik a foiskola hallgatóig

(Bálint Gyula felvétele)

Készen várja a főiskolás lányokat a háromszáz szemé lyes ú j kollégium. Az építők neszen varja a ^ ^ ^ simításokon dolgoznak az épületben.

A

Sokoldalú mozgalmi életet

Az egyetemi KISZ-szervezetek A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága 1963. áprilisában -Irányelveket- dolgozott ki a magyar ifjúság kommunista nevelésének néhány kérdéséről. Az Irányelvekben kitűzött feladatokból egyetemi KISZsaervezeteink részére is sok — nagy felelősséget magában hordozó — tennivaló fakad. Egyetemi KISZ-szervezeteinknek — eddig végzett jó munkájukat továbbfejlesztve — színes, eleven szervezeti élet és az egész KlSZ-tagságot magával ragadó, vonzó akciók és rendszeres megmozdulások során lehetőségük lesz arra, hogy megvalósítsák az Irányelvek fő célkitűzését: tanítsuk meg a fiatalokat szocialista módon élni, dolgozni és gondolkodni. Az ifjúság legfontosabb rétegeit elemezve a KISZ KB megállapította, hogy melyek azok a fő feladatok és módszerek, amelyeket az eszmei-politikai nevelés területén célszerű alkalmazni. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség a marxizmus—leninizmus eszméit terjesztve, a párt politikáját népszerűsítve, a fiatalok ú j a b b százezreit vonta eszmei-politikai és szervezeti befolyása alá. Ifjúságunk sorai kőzött egyre több azoknak a száma, akik a szocialista épí* tőmunka feladatainak megoldására önként jelentkeztek és tesznek felajánlásokat és a KISZ első hivő szavára készek rendszeres, felelősségteljes munkát végezni. Egyetemi KISZ-szervezeteinknek arra kell törekedniük, hogy az ilyen tulajdonságokkal rendelkező fiatalok minél többen legyenek és szocialista jellemvonásaik tovább kristályosodjanak. A KISZ-élet számtalan — komoly feladatokat megvalósító — lehetősége (állandó és kampányszerű munkaterületek felelősségteljes megbízatások) alkalmat adnak arra, hogy sok ilyen fiatal nevelődjön ki az egyetemi ifjúság sorai között, akik a szélesebb ifjúsági tömegek mozgósítására is alkalmasakká válnak, a KISZ és a párt szilárd ifjúsági bázisát képezzék. Egyetemi KISZ-szervezeteinknek a politikai nevelő munkában a legnagyobb figyelmet a fiatalok e rétegére kell fordítaniok. Be kell vonni őket a KISZ alapfokú vezető szerveibe, konkrét megbízatásokkal lehetőség nyílik arra, hogy ezeknek a fiataloknak állandó kapcsolatuk alakuljon ki az ifjúsági mozgalommal. A magyar ifjúság tömegei között — és sajnos, még egyetemeinken is — vannak olyan fiatalok is, akik kötelezettségeiket lelkesedés és rendszer nélkül úgy-ahogy teljesítik. A rendszeres munka helyett inkább a szórakozások felé orientálódnak és egész életstílusukra jellemző - a könnyebb fajsúlyú szórakozás-«. Emberi kapcsolataik kifogásolhatók, erkölcsileg felelőtlenek, és a politikai kérdések iránt is sok alkalommal közömbösen viseltetnek. Egyetemi KlSZ-szervezeteinknek — és itt az alapszervi vezetőségeknek van különösen sok tennivalójuk — foglalkozniuk kell ezekkel a fiatalokkal, meg kell győzni őket arról, hogy ilyen tulajdonságok megtartása mellett egy szocialista társadalomban nem lehet boldogan élni és éppen ezért a közösségek együttes nevelési ráhatásával segiteni kell ezeket a fiatalokat abban, hogy a meglevő positiv tulajdonságaik főlénybe kerüljenek a jelenleg még sok vonatkozásban uralkodó negatívumokkal szemben. Elenyésző számban megtalálhatók az egyetemi ifjúság körében a -huligánok« és a -huligánkodók« is. Ezek a fiatalok az élet minden vonatkozásában, így a munkában, a közösségben és a szó-

főbb feladatai

az 1963-64-es

rakodásban is negatív természetűek. Politikai meggyőződésük vagy nincsen, vagy ha van, állásfoglalásuk reakciós és hatásuk környezetükre igen veszélyes. A KISZ KB -Irányelvei-« szerint »a huligán izmus megelőzése és elszigetelése az egész társadalom feladata-«, Egyetemi KISZ-alapszervezeteinknek elsősorban a meggyőzés eszközeivel, de ha szükséges kényszerítő szánkciókkal is oda kell hatniok, hogy ezeket a fiatalokat meg tudják fékezni és á t tudjuk nevelni. Egyetemi KISZ-szervezetein k az 1962/63. tanévben a KISZ KB Intéző Bizottságának 1962. augusztus havában kiadott határozata alapián fejtették ki tevékenységüket. A határozat végrehajtásával kapcsolatban igen SZ ^P eredményeket értek el. A kommunista szakemberképzés segítése fokozottan megköveteli egyetemi KISZszervezeteinktől, hogy ** -Ifjúság a szocializmusért mozgalmat a felsőoktatási körülményeknek és igényeknek megfelelően fejlesszék tovább. A KISZszervezeteinknek fel kell számolniuk munkavégzésük során a formalizmust, a sablonosságot, és színes, sokoldalú mozgalmi élet megteremtésével lehet oda hatniok, hogy egyetemi fiataljaink kommunista szakemberként dolgozzanak a gyakorlati életben. Már az 1962/63-as tanévben is . törekedtünk a KISZ-veze-

tanévben

tés színvonalának emelésére, mégis az eredményes munka mellett néhány figyelmeztető jel a mozgalmi munka egyes területeinek elszürkülésére hívta fel a figyelmet A kommunista szakember előtt álló alapvető követeimény, hogy szakmájában képes legyen az alkotó munkára és tudatosan harcoljon az újért, a haladóért <KISZ KB K/10/50, sz. hetározat) Egyetemi KISZ-szervezeteinknek ennek megvalósítása érdekében el kell érniök, hogy haligatóink tanulmányaik során alaposan ismerjék meg szakmájuk elméleti és tudományos alapjait s azt a gyakorlatban is tudják alkalmázni, Olyan szakemberek képzéséhez kell segítséget adnunk, akik materista világnézettel, s olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában alkalmasak kezdőfokú gyakorlati és elméleti tevékenységre és önművelés! igényük alapján képesek lesznek a továbbfejlődésre ta. A KISZ KB 1963. április 19-én elismeréssel állapította meg, hogy a felsőoktatási intézmények KlSZ-szervezetei és hallgatói többségükben eredményesen dolgoztak • KISZ KB 1960-as egyetemi munkára vonatkozó határozatok megvalósításáért A feladatok azonban nem csökkentek, sőt a fejlődés során újabb, lelkesítő célkitűzések kerültek előtérbe. Dr. Bíró János

MONOLÓG:

„Nem vettek fel az egyetemre..." Nem, nem vagyok kókadt, reformkor kezdetének iroaz orromat se lógatom, de- dalmáról. Arany János érhát beláthatja, hogy nem demei a költői nyelv fejtáncolhatok örömömben, lesztésében. Ady hírlapírói Nem vettek fel az egyetemre, tevékenységeEzeket fújAz értesítés szerint nem fe- tam. Talán még az oldalszáleltem meg a felvételi vizs- mot is tudtam volna, hogy gáru Hőzönghetnék, mert a könyvemben hol találhamunkásgyerek vagyok, és a tő. És mégsem feleltem meg. mi családunkból még senki Hiába. Mert amikor ezt se került az egyetemre, kérdezték, hogy mi tetszik Apám is, anyám is hat ele- nekem József Attila ódájámit járt, meg apám még az ban, akkor is csak azt mondipariskolát. Hát mikor kerül- tam el, ami a könyvben volt. jön a munkás fia egyetemre, Szabolaska Mihályról csak ha nem most? Apám is ezt azt tudtam, hogy rossz kölmondta, inert sehogysem tud tő (ezt tanultuk), de nem belenyugodni a dologba. tudtam indokolni. És amikor — Nem nevetséges? Én a mai magyar költészetről nyugtatom őket. Mivel? Az- kérdezték a véleményemet — zal, hogy magam is belátom: csak hallgattam. Mert nem nem feleltem meg. Én érez- arra voltak kíváncsiak, hon tem. Tudtam. Nem, nem. Fél- mit tanultam erről, hanem, reért. Én kitűnően érettsé- hogy van-e valami saját végiztem, és betéve tudom leményem. Ez hiányzik belőmindazt, amit a könyvekből lem, ez a... úgy mondták a meg lehet tanulni. De már gimiben: az önálló gondola gimnáziumban is mindig a kodás képessége. A Zoli szorgalmamat és a kitartá- ilyen szempontból tényleg sómat dicsérték. Sosem a jobb nálam. Néha a tanár is képességeimet... Amikor je- meghökkent, olyan eredeti lentkeztünk az egyetemre, dolgai voltak. Egyszer Zoli, a Béke téri maszeknak tán nagyszerű kutató lesz. a fia gúnyosan megjegyezte: Én meg... elmennék most -A te helyedben nyugodtan dolgozni apu üzemébe. Lealudnék. Jó származás, het, hogy munkás leszek, KISZ-tábor. úttörővezetés.. esetleg később technikus, biztos felvétel. De egy ma- Lehet, hogy más területen szek gyerek?!» viszem még többre is. — A Zoli nagyon eszes — Rossz egy kicsit, nem gyerek és irodalmi dolgok- mondom. Az ember pár naba>n pláne tehetséges. Ugyan- pig beleszagolt az egyetemoda jelentkezett, ahova én. be, gürizett, tanult rengeteöt felvették. Furcsán hang- get, aztán még neki kell ottzik, de ez az egyetlen öröm hon mondani: nyugi, nyuaz egészben. Hogy egyszer, gi... Hát, igen. De én azért ha találkozunk, majd a sze- nem tartom magamat kimébe vághatom: »Na, mit sebbnek semmivel. Mert én pofáztál, te hülye!?-» Azt már érteni fogom a Zoli tuhiszem, ha más rendszerben dományos cikkeit és ha lesz élnénk és fordított lenne a egy gyermekem, akinek már helyzet, ő nem értené azt az anyja is érettségizett... meg úgy, ahogy én. Az én gyermekemnek lesz — Mert én anyáméknak majd talán annyira csiszolt is azt magyarázom, hogy jól az agya, müveit az otthoni van, hogy főleg munkás —, környezete, hogy fog tudni meg paraszt gyerekek men- önállóan gondolkodni ét jenek az egyetemre, de ne megfelel az egyetemi felvéakárhogy! Azt már láttuk, telin... hogy abból semmi jó nem — Hát, ez van. Mondom származik. Apuék üzemé- nem táncolok örömömben, ben is hány olyan van, aki de azért az jó érzés, hogy én szakérettségis volt, aztán ebben is okosabb vagyok a csak kínlódott pár hónapig szüleimnél. Tudja, hogy" az egyetemen. Vagy az van? Manapság a fiatalok alapja nem volt meg hoz- sokkal jobban értik a tnIázó, vagy a tehetsége... szó- got, mint az öregek. Ezért val nem bírta. Most megint vioyáznunk kell az idősébmelós és úgy érzi, hogy le- bekre és szépen meg kell nejáratták. kik magyaráznunk a dolgo— Amit éntőlem a felvéte- kat Mert ők még nagyon lin kérdeztek, mindenre könnyen elkeserednek...

megfeleltem.

»Beszéljen

a

Cserhalmi Imre


SZEGEDI EGYETEM

E ^B&dL&nka kartárs reg^q^elizik G ~~"r=== KARCOLAT EEEEE

Az Alagcsöve' rést Akadémia Gazdasági főigazgatóságának székházában, a hatodik emeleten volt Bodonka kartárs osztálya, amely tojást és piaci zöldséget szerzett be az üzemi konyha részére. Ebben t barátságos keleti fekvésű szobában három hét óta így keserű, bollogtalan sorsüldözött ember fotyasztotta otthontól magával holott reggelijét. Régebben, — három héttel ezelőtt, még ez a táplálkozással töltött néhány nyugalmas perc (8-tól Vi 10-ig) volt Bodonka kartárs életében a mindennapos /árasztó munka előtti pihenés kellemes és családias oázisa, az erőgyűjtés és a koncentrált felkészülés percei — ahogyan fiatal munkatársainak magyarázni szokta. Ilyenkor egyáltalán nem szerette, ha úgynevezett sürgős ügyekkel megzavarták. Tanulják meg, kedves kartársak, hogy nálunk, a tinta és csirizbe-, szerző. osztályon »sürgős ügyek« egyáltalán nincse-

nem terveztek be, nem láttak előre. De kik azok, akik a terveket készítik? A tanszékek gondnokai, az ügyfelek, amit nem tervezElképzelhető tehát, hogy az ügylétnek lehet valamely dolog sürgős, de mi, mi ne hagyjuk magunkat megzavarni! Mi tervszerűen dolgozunk, nekünk minden óránk egy negyedévre előre be van ütemezve. Ugyan mi lenne, fejtegette, miközben bicskájával vékony szeletekei vágott le a reggelire hozott főtt tojásból, ha minden/éle ürügyek alapján az ügyfelek ránk kényszeritenék a saját problémáikat? Nevetséges, kérem nem azért vagyunk mi itt.

' nek magyarázta a^yai jóindulattal, Mert mif jelent az, hogy sürgős ügy? Valami olyat, amit,.: • •

-

• •

--.-•• '

•>»

rt

•r

Három hete azonban Bodonka kartársnak már a rumos tea sem izttk, a főtt tojásra pedio egyszerűen rá sem tud nézni többet. Amióta átszervezték és osztályát a beszerzési igazgatóság mezőgazdasági termekek főosztályához csatolták, az élet megszűnt vidám és kellemes dolog lenni, az élet bosszantó és értelmetlen kapkodássá változott. Mert miféle tervszerűség tud itt •érvényesülniamit

Mottó: Aki a főtt tojást szereti, rossz ember nem lehet. kor a tojás és a zem be a tojást és saláta árak folyton a salátát. Hogy változnak? Hol májusban még vannak itt a fél csak egyetlen alés negyedéves kalommal ettek a ütemezések, a ledolgozók friss bontások, a felzöldfőzeléket. Hát bontások és a lemár erről is a Bovetítések? Itt áldonka tehet, hogy landóan zavarják, a tavasz hamarabb jött az idén? folytonosan Nálam nem volt »ügyekkel« zakbetervezve, nalatják, maholnap gyon sajnálom. már reggelizni sem tud nyugod— Bodonka kar» tan. Ma is, alig társ, már1 7» órája" múlt el 9 óra, már várnak a tojásidecsöngetett a igénylésre — nyiSzilvási az 500 totott be fcirike az ajtón, mit mondjás miatt, amit áljak nekik? lítólag már 8 napja hiába igényel a — Mondja meg, konyha, pedig behogy már aláírjelentették, hogy tam, holnap lemára rakottbontom és kivetíkrumpli lesz az tem, holnapután üzemi ebédlőben. akár már meg is Hát tehetek én arvehetik a piacon. ról, hogy az aktát, De máskor tessék csak tegnap a regegy negyedévvel előre bejelenteni geli után hozták az ilyen rendkívübe aláíratni? Igaz, li igényeket, és hogy mikor végre aláírtam, már , különben ts nem ebédidő is elmúlt, tudom, hogy a de hát senki sem Szilvási kartárs kívánhatja, hogy miért pont engem egy fontos igénynem hagy sohalést csak úgy alásem megreggelizírjak, minden elni! Most pedig —> lenőrzés nélkül. szólt rezignált beAzért voltam lenyugvással, hogy éveken át megbeez már ezentúl csült tinlabeszermindig igy lesz, ző, mert sohasem hozza be kérem az írtam alá semmit 1965. évi negyedik negyedéves salátaaznap, amikor beszerzési terviabeérkezett. Most nulmány lebontott pedig? A Piriké költségelőirányzamáris azt pletytának a minisztékálja• rólam, hogy rium által jóváhaa Szilvási főoszgyott mind a kitályvezető szerint lenc példányát... nehézkesen és idejétmúlta módszerek szerint szer— SZI — Á cs<táiirt veíetSje Orgovány Zoltán; főiskolánk adjunktusa. •

Í.

A szegedi Pedagógiai Főiskola igazgatóhelyettesévé a művelődésügyi miniszter Gaál Gézát, a főiskolához csatolt Tanítóképző Intézet volt igazgatóját augusztus 1-i hatállyal kinevezte. A főiskola ez évi fölfejlesztésének mértékét érzékelteti az a tény, hogy ez év őszétől 49 ú j oktatóval szaporodott a főiskola oktatóinak száma. Az ú j előadók közül huszonketten a volt Felsőfokú Tanítóképző Intézet tanári karából kerültek kii A főiskola gyakorló iskolájának tanári kara öt fővel szaporodott. Mónika WarnenSka, a Trybuna Luducímű lengyel lap rovatvezetője több napos látogatást tett a nyár folyamán Tudományegyetemünkön és könyvtárainkban, ahol a szegedi irodalom haladó hagyományait illetően kért és kapott tájékoztatást. Mónika Warnenika tanulmányútja eredményéről a Trybuna Ludu egyik legutóbbi számában számolt be. József Attilára és Juhász Gyulára vonatkozóan szerzett adatai mellett kiemelt cikkében a szegedi Tudományegyetem képviselőinek vendégszeretetét, s köszönetet, mond munkája szíves látogatóinak.

1 m CÜS 16

Y

№ ÍJS

21

<

s

ü 2§ 29

K i1 c o

2

3

4

m SE 22

17

>

№ SS

49

50

N E L E

P 45

SE 63

62

69

70

ffl

78

c!E S

1963 — s z ü r k e év, nincs olimpiája, labdarúgó-világbajnoksága stb. S mégis m e n n y i Jubileu m o t t a r t h a t n á n k 1963-ban is, ha t a r t a n á n k . Az alábbi keresztr e j t v é n y 1000 év m a g y a r t ö r t é n e t é n e k 1963-ban Jubiláló eseményeiből szed c s o k o r b a egy k e veset — m i n d e n évszázadból egyet. R e j t v é n y ü n k e t k ü l ö n ö s e n a t ö r t é n e l e m b ő l „ u v é z ö " bölcsés z e k n e k a j á n l j u k — Ismétlésként. VÍZSZINTES: 1. 1093 . 900 éve, h o g y t r ó n r a lép e t t egy k i r á l y . Ki volt ez? S. 1163. P á r h ó n a p i g egy ellenklr á l y bitorolta a trónt. Kicsoda? 16. Retteg. 17. N e m t u l a j d o n o s a a h á z n a k . 18. Becézett női név. 19. I d e szállítjuk a vasat, a fémet, a p a p í r t . 21. H a n g t a l a n lúd (!). 22. B á n y á s z a t n á l a földbe f ú r t függőleges üreg. 23. Üzlet, á r u d a . 24. Valami i r á n y á b a n . 25. Ceruza. 26. . . . m é t e r . 2?. I p a r i n ö v é n y . 28. E r r e önti fel a moln á r a gabonát, de a rét 'g is az italt. 30 G a b o n a n e m ü . 31. Főzelékféleség. 32. F o l y a d é k 33. Demalgonban v a n (t). J 4 . Végtelen r u h a d a r a b (I). 33. Gondol. 36. NJV. 37. Házikó. 38. A középkori szerb t ö r t é n e t k i e m e l k e «№ a l a k j a , u r a l k o d o t t : 1336—1356. 40. Ruhatlsutttásra szolgál» 41. LT. 42. Megőrölt búza. 43. Azonos m á s s a l h a n g z ó k . 44. Minden menzai ebéd első fogása. 49. Kötet n é m e t ü l . 46. . . . Sámuel ( m a g y a r király). 48. L e n i n g r á d folyója. 49. Becézett f é r f i n é v . 51. Régi ű r m é r t é k . 52. Pl. a nád és a kukoricaszár mértékegysége. 53. JE. 54. N é p s z e r ű köszönés — még egy k e d v e s sláger is prop a g a n d á t csinált neki. 59. Város Békés m e g y é b e n . 57. Ülőalkal-

A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának új dékánja dr. Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus, egyetemi tanár, dékánhelyettese dr. KetskeméA József Attila Tudomány- ty István docens a Kísérleti, egyetem biológiai, kémiai, és Fizikai Intézet tanára. matematikus előadói közreDr. Szántó Ferenc megbíműködésével az AgrártudoA József Attila Tudomány- zott docens, a Kolloidkémiai mányi Egyetemre előkészítő egyetem Jogtudományi Kará- Laboratórium vezetőjét a tanfolyam indult 39 Csong- nak dékánja ebben az esz- Művelődésügyi Miniszter rád megyei állami gazdasági tendőben is dr. Fonyó Antal egyetemi docenssé kinevezte. szakember számára. A tanfo- egyetemi tanár, a Büntetőjolyam célja, hogy középiskolai gi Tanszék vezetője, 'dékánszinten sajátítsák el a tan- helyettes dr. Kemenes Béla A Művelődésügyi Miniszfolyam résztvevői, az Agrár- docens, a Polgári Jogi Tan- ter 1963. augusztus 1-i hatudományi Egyetem elvégzé- szék vezetője lett. tállyal dr. Bérezik Árpád ada sére • vállalkozó megyei mejunktust (Germán Nyelvek * zőgazdasági szakemberek, a és Irodalmak Intézete) egyebiológiai, matematikai és kédocenssé, dr. GazdaA magyar forradalmi m u n n temi kás-paraszt kormány dr. Ki-1 pusztai Gyulát, az Ókori Törmiai ismereteket ' Intézet igazgatóját, szely Györgyöt, a Budapesti téneti Orvostudományi Egyetem do- megbízott docenst — egyetekinevezte. A József Attila Tudomány- censét a Szegedi Orvostudo- mi docenssé Egyetem Biológiai egyetem rektorátusának sze- mányi mélyi Összetétele nem válto- Tanszékére egyetemi tanárrá zott, — az egyetem bölcsé- kinevezte. A magyar forradalmi munszettudományi karának dé* kás-paraszt kormány dr. kánja: dr. Mérel Gyula törA Művelődésügyi Minisz- Tóth Károly egyetemi tanárt ténész-professzor, dékánhelyettes: dr. Wlttmann Tibor ter 1963. augusztus 1-i ha- Orvostudományi Egyetemünk tállyal dr. Herczeg Ferenctörténész-professzor. nek, a József Attila Tudo- rektorává három évi időtarmányegyetem gazdasági rek- tamra kinevezte. torhelyettesének a címzetes * Egy hónapos Szovjetunió- egyetemi docensi címet adobeli nyelv-gyakorlatra indult mányozta. Dr. Kedvessy György egyeszeptember 10-én 30 magyar temi tanárt, Orvostudományi főiskolai hallgató. A IV.éves A magyar forradalmi mun- Egyetemünk Gyógyszerészeti hallgatók közül 10-en szege- kás-paraszt kormány a Tudo- Kara Gyógyszerészeti Intédiek, 7-en az egri és 12-en a mányos Minősítő Bizottság zetének vezetőjét, az egyetem péosi Tanárképző Főiskola tagjává az 1020/1ÍJS3. (IX. 1.) rektorhelyettesévé nevezték hallgatói. A Szovjetunióban számú határozata értelmében ki. Az egyetem ú j orvoskari rendszeres — napi 4-5 órás dr. Szőkefalvi-Nagy Béla dékánhelyettese dr. Földes — foglalkozáson fognak részt szegedi akadémikust kinevez- József, a Mikrobiológiai Invenni, a moszkvai főiskolán. te. tézet docense.

P 75

12

11

13

31

43 47 P 56

ÜK 67

H 64

SE 52

M 36

flfó

SE 57

ü 32

T

t

M 53

48/a

№61 $

P 79

H 40

SE tjfitt/ 44 SE 48

60

71

CCE 20

24

P 27-

35

ü 51

15

19

^

M 46

14

18

23

55

66

74

M

ü 59

10

39

¿5

J

9

34

42

54

£

SE 26

m SCE 38

A

•8 1

7

30 № 3GE

37

T Ö R T

6

25

33

41

5

^

ZS55 68

65

1

72

76

matosság. 58. A r p á d - k o r l t e m p l o m á r ó l h í r e s község Vas megyében. 59. Holland Légiforgalm i T á r s a s á g . 60. A u t ó m á r k a . 81. Virágzó n ö v é n y e k nőivarszerve. 62. B ó m a l pénz. 63. Rohan, szalad. 64. N e m k ö t ö t t e le figyelm é t . 65. P é k s ü t e m é n y . 66. ö r e g . 67. GGIT. 68. Hadiadó. 69. P u szi. 71. H á r o m f r a n c i á u l f o n . 72. Egyesség. 73. Indíték. 74. M u t a tó n é v m á s tárgyesete. 75. Shak e s p e a r e - h ő s . 76. . . . Madrid, neves p r o f t s p o r t k l u b . 77. Nagy m a g y a r költö. 78. 1663. A Bécs ellen v o n u l ó t ö r ö k sereg K ö p r ü l ü A h m e d vezetésével e k k o r (szept. 29-én foglalta el N y u g a t Magyarország kulcsát. Melyik volt ez a v á r o s ? 80. 1963. Egy k i r á l y t k o r o n á z t a k meg e k k o r , de ténylegesen c s a k a k ö v e t k e ző évben — 1564-ben — lépett Magyarország trónjára. FÜGGŐLEGES: 1. Veszprém f o l y ó j a . 2. R a n g jelzés. 3. R ó m a i 50. 4. Létrehoz, t e r e m t . 5. Neves n é m e t író (Thomas). 6. Indítéka. 7. Indulatszó. 9. Virág. 10. Ilyen o l a j is van. 11. Ide s z o k t á k vágni az e m b e r e k — a szólás-mondás szerint — egyes ügyeiket. 12. TS. 13. Római 5. 14. Minden i m a vége. 15. Határozórag. 1«. 1263. E k k o r jelerit meg Magyarországon — a f o r r á s o k szerint — egy eretnekség. Melyik vot ez? 20. 1763. Egy híres h á b o r ú utolsó éve. Melyiké? 22. Tó Ázsiában. 23. 963. E k k o r m é g k a l a n d o z t a k őseink. Éppen 1000 éve egy híres város, birodalmi székhely ellen v o n u l t a k . Melyik volt ez? 24. Igekötő. 25. Középkeleti ország. 26. K ö z é p - a m e r i k a i ország. 27 Talál. 29. Szeret — latinul. 3o!

CCE K

80

SE 77

SE 73

z

BÜK

Török katonai rang volt — n i . Enyh 32les!£t "bben kSveteL J2. Elet angolul, eav naau rlkal képeslap ctme™%. nemzeti kisebbség. 35. ¿ u n i - m í S T 36 a£t5£ ÜSTi ' »umurkZ e £ oecezett férfinév (egy masvur í^acll»ta>; Circa Í S v 8 « !

1363 Éppen 600 éve ez ellen az (Nagy) LIJO6," Meím "voíf L \ ben

az

évben

a Habsburgok tí-

AttiI

tTyölf

S Tudományegye£0 "! h8' old«11 mellékU

o r Dél-amerlkal ország' r? n J m ű grey o r s megállítása Pülj a magasba

SHs- K F ^ - j s s :

vifítése 7» R r gl roftóságcím röIlatározószó. £ lekötő. 77. Római TénZX. ¿ t Beküldendő: vizsz. i„ vlzsz 8., vízsz. 78., vízsz. 80. Füg 1» I függ. 20., függ. 23.. fü g U /' {«• függ. 48/a, függ. 9«. •

Szöveg nélkül

Második műszak

O&11I& • • • fcSA* ÁrulNJIK'y

_ WtMISÍÍ)

i (C'sányi Miklós rajza.)

Mayer G y u l a r a j w i


JHeJizirt

szállt

a

kaLapáei

Szegedi kalapácsvetők sikerei a Schönherz Zoltán országos ügyességi csapatversenyen

Tizenkét

forró nap a tiszadobi

holt

ágnál

A Tisza-kutató expedíció nyolcadik nyara A szegedi Tisza-kutató expedició az idén i m m á r nyolcadszor indult nagy nyári gyűjtő-útjára dr. Kolosváry Gábor akadémikus és dr. Beretzk P é t e r ornitológus kandidátus vezetésével. Viszszatértük után elmondották, hogy jelentősnek t a r t j á k az idei évet, a Tisza-kutatás egészét tekintve is. Most vonták be először ebbe a tudományos m u n k á b a az Allatrendszertani Intézet Tudományos Diákkörének tagjait is, akik. a gyűjtőmunka tapasztalatait tudományos dolgozatok készítéséhez is felhasználják, s lesznek olyanok is, akik diplomamunkáj u k a t is itt alapozták meg, s talán tudományos munkásságuk ^ i n d u l á s á h o z ez a nagy élményt jelentő expedíció adt a meg az induláshoz szükséges alapot. A hírneves tudósokkal vállvetve az áldozatos gyűjtőmunkából derekasan kivették a fiatal egyetemisták is részüket. Ki mit űitött

Fodor Lászlót az expedfció sokoldalú tagjaként említhetjük meg. Hasznát vették, m i n t preperátornak, s jó szolgálatot tett a kutatásnak egy sportág jeles művelése is. Fodor László az MHS búvárai közt rendszeresen edzett, s készült a kutatás során reá v á r ó feladatra, Azon a szakaszon, ahol t a r tózkodtak a Tisza hét méter mélységű, s innen gazdag moha-állat anyagot hozott fel rendkívül ügyesen. j, A kutatást segítették a hivatalos szervek is. Amiben tudott, támogatta az eXpedíció m u n k á j á t a tokaji Vízügyi Igazgatóság. Az egyetem vezetősége szintúgy. Tehergépkocsikat adott az odaé s visszautazás céljaira.

resztcsőrű pintyeket ejtettek el s találkoztak az ugyanhegyvidéken éló törpe csak denevérekkel és vadmacskákkal is. A klíma ¡ s rendkívül érdekes ezen a tájon. A legmeleg e b b kánikulában harminc fokos hőségben tíz órakor h a r m a t o t észleltek bizonyos helyeken. A Tisza völgye egészen különleges életíeltételeket Biztosít az állatok és növények számára. Ez a mezőgazdasági termelés szemPontjából fontos következtetések megtételét segíti elő. Ezen erdő közelében egyes kultúrnövényeket nagyobb eredménnyel lehet termelni, mint másokat. Ennek pontos felmérése után a mezőgazda^ gazdaságosabban termeihet. ha felhasználja a kutatások eredményeit,

Küzdelem a vadonnal Mindenben mégsem tudA Tisza monográfiája ták ú t j u k a t megkönnyíteni, Olyan helyeken fordultak Ezért is fontos ennek а tumeg, amit még ember nem- dományos expedíciónak a igen háborgatott, a civilizá- munkája. Sok évtizedes m u c ' ó természet átalakító hatá- lasztást kell a m a élőknek

, ' sától mentes »tisza-parti va- pótolni. Az elmúlt időkben A tiszadobi folyószakasz ¿ónban«. Többen meg is sé- a tudósokat nem érdekelte lakott helyektől nagyon tó- ,-üitek eközben. Szerencsére a Tisza és környéke. Aki fávol esik, s így a magukkal o t t v o i t v e l ü k Beretzk dr. és radtságot nem ismer, utána vitt élelemre voltak utalva, szakszerűen elsősegélyben ré- nézhet a szakirodalomba. Ásott kútból hordták az ivó- s z e s í t e t t e a sebesülteket. Alig fog találni valamit a vizet, mivel ártézi vízhez E z e n a c s e n d e s t á j o n nyu- Tiszáról, ö k m á r a jövőre is nem jutottak. Esténként pe- g o d t a n tanyáztak a rókák, gondolnak és megörökítették dig, mint p á r évtizeddel ez- borzók s a félénk madarak, színes diafilmeken a mai Tielőtt, petróleumlámpa fényé- o t t h o n o s itt a rozsdafarkú szát, ami napról-napra váltonél végezték el a sürgős m a - cinege és a seregélyek szá- z ik, átalakul. d á r és rovar preparálásokat, ^as csapatokban indulnak Értékes anyaggal tértek s valamennyien estéről-esté- táplálékszerző útra. A mezei vissza útjukról. Az anyag r e naplót vezettek, hogy ké- veréb, baglyok, csókák, ott- feldolgozása máris rnegkezsőbb hűen, a valóságnak hon érzik magukat itt, a k á r dődött. A jövő nyáron pedig megfelelően írhassák meg az a r é t i sas, vagy a kabasólyom, tovább haladnak felfelé a expedíció ezévi történetét. számíthatA Ü 5 z a d o b i térségben m á r Tiszán. Remélik, Ez komoly erőfeszítésükbe erősen érvényesül a folyó- nak a szovjet tudósok segítkerült, hiszen reggeltől-estig völgyében az úgynevezett ségére a felső szakasz tanulgyűjtötték az anyagot komo- ^ h e g y i h a t a s * . E z t megerősí- mányozásánál s a jugoszlályan a tudomány szereteté- ü f c M é l 6 v i l á g < > n k í v ü l a vokra a déli résznél. tői áthatva, fáradhatatlanul. k U m a _ viszo_ & telaj s h a együtt lesz valamenyA gyűjtést nyomban követ. is m mfe. hegyj nyi anyag, megírják a Tisza nie kellett a feldolgozásnak, rakat l e h e t ^ ^ Például m o n o g r á f i á j á t . . . mivel a nagy melegben estig r i t k a s á g s z á m b a m e n ő ke_ B . Gy. tönkrementek volna a rovarok, s egyéb preparálásra v á ró állatok. Ezt a nagy szakértelmet kívánó m u n k á t is gyorsan és kellő szakértelemmel végezték eL ' Nagy János a szitakötőfaunát tanulmányozta, Moln á r György a fedeles szárnyú rovarokat gyűjtötte, Homonnai Szabolcs a h a l p a r a zitákkal foglalkozott. Érdekes megfigyeléseket tett. K ü lönösen a víz fertőzöttségének vizsgálata érdemel dicséretet. I f j a b b Gallé Lászlót a hangyák érdekelték. Munka közben a „szöcskevadász" brigád. A gyűjtés biEnnek 4r. Kolosváry Gábor zony sokszor -nem kis fáradsággal járó munka. Különöprofesszor felettébb örül, misen dimbes dombos terepen vel — mint említette — ősidők óta nincs hangyászunk. Szerencsére sikerült megkedveltetni vele ezt a kutatási területet, ahol sokat lehet produkálni annak, aki szorgalmasan dolgozik. Schäfer Lajos, a fonalférgek szakértője, a talajbiológia tanulmányozását végezte, ö egyébként a Tudományos Diákkör titkára, s mint szervező egyéniség is figyelemre méltó. Csizmadia György a m a d a r a k r a és kisebb emlősökre -vadászott«, s legin- ilfll^ltliMMfflffl k á b b a pockok és egerek ér- A tizenkét „forró nap" részesei. Balról jobbra: Scháfer dekelték. Gausz János fel- Lajos, Homonnay Szabolcs, dr. Beretzk Péter, Nagy J á adata az egyenesszárnyú ro- nos, dr. Kolosváry Gábor, ifj.Gallé László, Kolosváry G á borné, Molnár György, Csizmadia György és Fodor varok — a szöcskék, sáskák László stb. — tanulmányozása volt.

A mártírhalált halt Schönherz Zoltán emlékére rendezte meg az Atlétikai Szövetség a budapesti országos atlctikai ügyességi csapatversenyt dobó- és ugró-számokban , ötös létszámú csapatok részvételével. A nagyszabású versenyen a szegedi csapatok a Szegedi Egyetemi Atlétikai Club versenyzői szép eredményeket értek el. Különösen a kalapácsvetők tettek ki magukért. A csapat 49,32 méteres kitűnő átlaggal nyerte a versenyt, megelőzve a nagy budapesti klubok versenyzőit. A csapat

tagjai: Trényi, dr. Török, dr. Katona, Tóth, Somogyi. dr. Molnár, Nikolasev és Baumstark, Tart János, Gaál László és Szabó László edzők irányitásával készült föl e r r e a jelentős erőpróbára, amelynek sikere atléták és edzőik lelkiismeretes m u n k á j á t egyaránt bizonyította. Komoly eredménynek számit a súlylökő-csapat h a r madik helye is. A dr. Török, Trényi, Puskás, Kántor. Ró.nai összeállítású csapat 12,4 méteres átlagot ért el. A nők versenyében a szegediek közül a diszkoszvetők érték el

a legjobb helyezést. Másodikok lettek 32,30 méteres á t l a gukkal. A súlylökők a negyedik, a gerelyhajitók a hatodik helyen végeztek. A hórom csapatot tíz lelkes lány alkotta: Berta, Éliás, Horváth. Kottán Kissné, Menyhárt, Mihók, szabó, Tordai és Vaskor. Megérdemlik a dicséretet. S túl a jó és kevésbé jó eredményeken, elsősorban fegyelmezettségből és küzdőkedvből vizsgáztak jelesen a szegedi versenyzők, akik klvívták a fővárosi szakemberek elismerését is.

Liebmann Béla (elvétel*

A győztes szegedi kalapácsvetők, akik 49,32 méteres átlageredménnyel nyerték a csapatversenyt a Schönherz Zoltán országos iigyességicsapatversenyen.

meg

S • A * K » K BOSSZÜ — Kedvenc Játszmám? — Mélázott el az öreg b a s k e r Heinrich F r a n k e l kérdésén. — Talán az az elhárított vezércsel, amit az 1895/96-os szentpétervári n é gyes verseny 3. .körében nyertem PUlsbury. e l l e n . . . Nagy verseny v o l t . - é s a k 4 résztvevő, d e m i n d e g y i k négyszer játszott ellenfeleivel, m i n d titáni e r e j ű saljkozó és mind_ egyik bizonyítani a k a r t . Az öreg Steinitz e x v i l á g b a j n o k („a s a k k , , }SHoJfuí^T t *?e«SváW№r; PUlsbury. a s a k k m á z s á j á n a k i f j ú kedveltje, hogy n e m érdemtelenül hullott ölébe az 1895-ös hastingsi verseny - a s a k k t ö r ténelem addig legfényesebb versenyének - első d i j a ; az oroszok büszkesége, a „régi iskola« óriása, Csigorin a közvéleményt a k a r t a igazolni: valóban őt illette volna a hastingsi győzelem és ezzel a sakkvilágban a t é n y leges hegemónia (ezért is t e r e m tették elő a föllelkesült mecénások a szentpétervári verseny rendezéséhez szükséges rubeleket pár hónappal Hastings u t á n ! ) ; E m á n u e l Lasker pedig „csak-' annyit, hogy kétségbevonhatatlanul ő a v i l á g b a j n o k és senki más. (Tarrasch dr. hiá n y z o t t : orvosi praxisa megsínylette volna az ezévi m á s o d szőri — méghozzá téti — távotlétet, ' ELHARtTOTT VEZERCSEt, H a r r y Nelson P i H s b u ^ E m a n » el Lasker, Szentpétervár 189«. 1. d2—d4 d7—dä Z. ez—с* e7—ев S. R b l _ c 3 HgS—ft 4. Hgl—Я c7— c5 S. Fel—gs С5ХЛ4 li. V é l x d t

Hb8—es.

,

X

Щ0Ш Ш i lú Щ. m Ш* Ш * Ш Ш vi Щ i Щ Щ и Щ Щ i щ Ш. Ш 5 ɧ ' Mi 4 Щл 'Ш mám Ш ш ' 1. Vd4—Ь4 Ff»—ej s. V d g - a s S. et—e3 Fes—S7 10. Kel—Ы h7—h«! 11. c4xd> etixds 12. HfS—d4 0—0! 13. FhS: He4! 13. FgSXfe Fe7xf6 14. Vb4—bS H ; í x d 4 15. e3xd4 Fd7—eí l t . B— f4 BaS—el 17. f4—fS ВсЗХсЗ! 18. fSxe« 18. be Vc3: 19. fe Vb4+ BcS—aSÜ 19. e í x f 7 + Bf8xf7 80. Ь2хаЗ Va5—Ь6+ 21. Ffl—b5 Vbíx Ь5+ 22. KM—al ВП—C7 23. Bdl— d2 Bc7—c4 24. Bhl—dl Bc4—e3 25. V h 5 - f 5 Vb5—C4! 2». Kai—b2 ВсЗхаЗ!! 27. V f 5 - e « + K g « - h 7 28. KbJxaJ VC4—C3+ 2». Ka3—a4 Ь7-Ь5+.» 30. Ka4xb5 V c 3 - c 4 + világos föladta 31. KaS F d 8 + m a t t elkerülhetetlen.

A közönség ujjongott, a kora- IS. F í l — e « A bosszújátszm.beli s z a k s a j t ó egyöntetűen a szépség dolgában sem m a r a d el verseny legragyogóbb j á t s z m á - a m á s i k mögött. Vb6xb2 14. 0—0 j á n a k kiáltotta ki. Az elmélet- Ba8_c8 15. V c 4 - d 3 B c 8 - c 7 1«. b ú v á r o k hozzáláttak a boncolás- Hc3—el Ff»—«7 17. He4—ds+ hoz. 8. 0 - 0 - 0 ú t i n kérdőjelet . » * » - « 17. Fd6: még rosztettek, IS. M-et k á r h o z t a t t á k he- szabb! 1«. H d 6 - c 4 VbZ—bS IS. R—14 e5xlt 20. Vd3—d4! f7—ti 21. lyette a Hc3—e4—da—bS m a n ő vert Javasolván; a Deutsche Vd4xf4 VbS-cS 22. H c 4 - e ő F d 7 Schachzeitung IS. - BaS-at in- eS 23. H « 5 _ f 4 K - f 5 24. V f 4 - h e + k o r r e k t n a k bélyegezte és a ve- K*»-»7 25. Fe2—e4! Bc7—e« 2«. „Csinos kis t ű z i j á t é k z é r t a d 4 . p o n t t ó l e l t é r i « 21. FbS B f l x f S + ! helyett 21. Kc2 B c 7 + 21. K d ! fejezi be PUlsbury legboldogabb Vd4:+ 23. K e l V«3+ 24. Fe2-vel n a p j á t " (Assiac) Vc5xf5 27. vélte megdönteni (folytassuk B d l — n VfSxflH28. Kglxtl _ _ _ ^ F e S - d 7 29. vhs—h5+ K Í 7 - g 8 30. fj**" „ Z., Hg4^e$ sötét föladta. ConsumFfS FtM 2SBd4: Vd4: HL 27. " „f Vh4 BfS:); Mieses 23. Bd2 he® „ ... , Jyett 23. Bhel-et Javasolta (hol^ L T . h Í ^ ott a r r a 23. - B c l + 24. B e l : U t 0 l S Ó l o b b a n á s a - A c a m b r i d g e F d 4 : + t Jön — é p p ez ellen vé- springsi v e r s e n y e n — még n e m dekezett világos) — de csak ne- sejtette, hogy legutolsó v e r s e n y e kikeseredésében az é j s z a k á t át- — e l ő t ö r életében n e m j u t o t t a elemző PiUsbury i s m e r t e föl «Was 015 K i 5 z é - d e e győzelmével azon a h a v a s Januári h a j n a l o n , í s hozzásegítette honfitársát, hogy 7. lépése, az akkori elmé- F r a n k J - Marshallt az első heiy letet v a k o n követő 7. lépése volt megszerzéséhez. Két év múlva, a hibás. Meglelte az egész vál- 3 4 é v e s k o r ó b a n m 4 r halott tozatot átértékelő Javítást. volt... A s a k k ? — biggyesztette a j k á t Meglelte _ és várt. N e m kö- egy i f j ú hölgy. — A z ' oiyan 20116 s e n k i v e l - M á r « ' é v múlva, u n a l m a s ! ma}d 82 elkövetkezö években Unalmas? N e m látott még ldőtöbbször is alkalma lett volna z a v a r t . . . m e g j á t s z a n i kisebb ellenfelek el& n e m sejti, hogy m ü y e n len ~ d e ö nemesebb v a d r a t a r - d r á m á k r e j l e n e k még a megnyito atta ú ítá3át 8 i - V o l t e r e J e 0 tel- táselméleti k ö n y v e k száraz vális. mögött j á r n i a kitaposott helytelen u t a t . tozathalmaza. «. feladvány Aquila non captat muscas. LasW. A. S h i n k m a n k e r r e l többször szembekerült, de a változat n e m jött létre. Világversenyek forgatagában, v a k szimultánok agygyűtrő magán y á b a n őrizte titkát. A szenШ vedélyes vádász megszállottságával várt. Idegoünek r o s t j a i m e n tén. a g y á n a k tekervónyei között Wí p a r á n y i , a k k o r még ismeretlen T№£ kórokozók tanyáztak: Adrián Ф L e v e r k ü h n betegsége rombolta fiatal szervezetét. De várt. Ea . nyolc hosszú esztendő — a „ f o Ж m 1 gyó élet növ<J lázában ' szinte Matt 4 léDésben örökkévalóságnak t ű n ő idő . * w „«in i u i ., . a . ci,. wniterol legutóbbi szaP nnSy m u n k b a f H l " cikket á t v e t t e

Üt^r^L^"!^.^^! :!^

i

i

i

V

* *

I I T J T

l?*ne°ben- •

ÍSmét Г Т a " -világbajnokkal J Z t T ' T , szemottш ult ben. ELHÁRÍTOTT VEZÉRCSEL,

H. N. PiUsbury—Em. Lasker, Cambridge Springs 1Ю4. 1. d4 d5 2. С4 et> S. Hc3 H f t 4. Hf3 c5 5. FgS cd 8. Vd4: Нее. Lásd a d i a g r a m m o t : elérkezett a nagy pillanat! 7. FgSxfSü g7x f®. Nincs Jobb, de e n n e k felismerésére sok idő elfogyott 8. V d 4 - h 4 d5xc4 9. B a l - d l F c 8 - d 7 10. , 2 - « 3 H c S - e í ? é s z t é t ti az u t a t : 10. — fS 11. Vc4: Fg7 12. Vb3 F c 3 : + 1». Vc3: Va5 К. T e s c h n e r szerint egyenlít u . Hfsxes Пхе5 12. Vb4xc4 Vds—bt

az

ú3

11

SP

A

жJя

U- S. Probiem Bul.etin cimu

amertkai

íeladványlap.

SZEGEDI EGYETEM A József Attila Tudományegyetem. az Orvostudomány) Egyetem, a T a n á r k é p z ő Főiskola és a Felsőfokú Tanítóképző Intézet lapja. Megjelenik havonta kétszer. Szerkesztésért felel: P a p ? Lajos főszerkesztő. Szerkesztőség: Szeged. Magyar Tanácsköztársaság ú t j a 2. Tel.: 51 98 ." ' 23-30- Kiadásért felel: Ko, C.S<?ngrád ^ 3 - Tel.: 35-00. 31-16. A lapot az 1е S f ^ i ^ F ü i £Г 'ne^edévre ' eI6fizetés 3 Ft. Szegedi Nyomda Vállalat, Szeged

Sze 1963 013  

Szegedi Egyetem 1963. 13. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you