Page 1

¿aezúiők

t

L évf. 11. szám

A SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK L A P J A

Bevezetik az etika és a szociológia oktatását az új tanévben

1963. július 10.

ta*taJMikál:

A marxizmus-oktatásról rendeztek ankétot Budapesten Az egyetemi és főiskolai Az ideológiai oktatás szín- Célszerű, ha ugyanarra a fiSzegedtél — szintű marxizmus-oktatásról vonalának emelését, a m a r - lozqfiai kérdésre vonatkozónendaztek ankétot a MUOSZ xizmus igazságai tudatositá- an a maga sajátos szakNew Yorkig székházban, dr Fukász sát nagymértékben elő fogja tárgyköréből merített pélGyörgynek, a művelődésügyi segíteni az újonnan beveze- dákkal ismerkedjék meg minisztérium marxizmus— tett ideológiai tárgyak tani- a k á r a biológus, a matemaleninizmus osztályának veze- tása is. Ősztől kezdődően tika—fizika szakos, vagy a tője jelenlétében. Az . ankét tudvalevően Utak műegyetemista hallgató. bevezetéséként dr. Fukász kötelező tárggyá emelkedik A politikai gazdaságtan okGyörgy ismertette a minisza tanár,- jogász,- orvos- tatása vonatkozásában elsőtérium tevékenységét a m a r képzés vonatkozásában az séget a szocializmus politikai xizmus oktatási problémáietika. Az etika 1 féléves gazdaságtanának. kell bizEredményes nak megoldását, illetően, kötelező tárgy lesz, heti 2 tosítani. m a j d több, vonatkozó kérórában fogják oktatni az Terve a minisztériumnak, évad után désre adott felvilágosítást említett felsőoktatási terühogy 2 éven belül kiboleten. Az oktatásnak — mondta csátanak egy megfelelő, többek között — m á r ez év egységes, minden szakterüA 2. félévre terveaatt szoőszétől előtérbe kell állíta- ciológia oktatása a filozófuslet hallgatói számára szerkesztett politikai gazdam a a marxizmus fejlődéséképzés vonatkozásában érvéNEVETŐ ságtan tankönyvet. nek új, időszerű problémáit, nyesül. VINCZfc a n d r A s f a m e t s z e t e A marxizmus oktatásával Az utóbbi esztendőkben is a marxizmus oktatásának EQYETEM legidőszerűbb tendencia érvényesült a tör- jegyzeteit, tankönyveit ille- kapcsolatos, kérdések megvitatására 1964. téneti jellegű, avataggá szűr- tőén egyre inkább kült, poros anyagok csökérvényesíteni kell a profi- tavaszára összehívják a m a r oktatóinak országos kentésére. hisz a párttörtélírozás elvét. A tudomá- xizmus tudományos ülésszakát, menet oktatása helyébe a tudonyos k u t a t ó m u n k a is egy- lyen a legnev.asebb hazai okfVjvtt számunkra igazán most érkezeit meg- a nyár. Mimányos szocializmus oktatáESZMECSERE re intenzívebben profilirosa l é p e t t vei hogy mi nem naptári évben, hanem •»tanévekzódik. ennek megfelelően tatókon kívül több nemzetKövetkező lépésként a tuben« szemeszterekben és vizsgaidőszakokban mérjük az profilírozni kell egyes tu- közi szaktekintély felszólaládományos szocializmus okidő múlását. Itt a nyár: itt a vakáció. domáityágak filozófiai kér- sa is nyilvánvalóan hozzátatását módosítják olyanAz, aki jól dolgozott, most leteheti egy kicsit a tankönydéseinek kidolgozását a j á r u l m a j d a problémák széképp, hogy a tudományos veket, a kötelező olvasmányokat, el-elfeledheti néhány gondjegyzetekben. les körének "tisztázásához. V szocializmus problémáit tetalan napra a laboratóriumokat a csillogó lombikokkal és matikus rendben csoportoa vegyszerek jellegzetes szagával. S ez a pihenés. sítva t a n í t j á k a történeti Szellemi munkásnak heve részesnél, tétlen lustálkodásr e n d helyett. nál sokkal felüditőbb pihenés a fizikai munka. Különösen, A r r a is fokozottan kell ha kinh van a levegőn, napsütésben, távol a város zajától, Ogyelniök az oktatóknak a füstjétől. Elutazni falura rokonokhoz, korán kelni, frissen jövőben, hogy a marxizmusfejt tejet inni és dolgozni, dolgozni napszállatig, hogy jóltól idegen ideológiák bírálaEgy kezdeményezés sikere az Orvosegyetemen eső fáradság fogjp el a testei, hogy aztán jól essék az erőt a kapcsán sítő alvás is. Másfél évvel ezelőtt az désekkel foglalkozó elqadáhallgatók munkái is helyet a hallgatókat leginkább érVége a vizsgaidőszaknak. A vonatok zsúfolva indulnak deklő problémákat — pld. egyetem KISZ-bizottságának sok érdeklik. ezért a temati- kapjanak az üléseken. Ezért el a diákvárosokból {Ut ország minden része fele. Van, aki támogatásával hívták életre k á t úgy állították össze, hogy került sor a tanév elején a az exisztencializmus. neovan, aki nyári gyakörlatra utazik, van más, Orvostudományi minden ülésen egy-egy kuta- tudományos diákkörök és a hazamegy, tonizmus, * nacionalizmus a szegedi aki küif&ffön dolgok matf, s sók, aki a Balaton hul- , Egyetem lelkes, fiatal aktatási módszert ismertetett az Fórum fúziójára, melynek bírálatát — helyezzük az km^uhit. Fórum lámaibaft,' hűióli át á", nyári oktatómunka középpontjá- tói ezt a szervezetet. Célki- az oktató, akinek e módszer- eredményeképpen a O« a. nyár. A :KI$ j-táboró1ii is .megnyitották inÜr kar tűzésük az volt, hogy előadárel sikerült jó eredményeket vezetősége a Tudományos ba. ^ púikat. Harmincegynéhány tábo.rban csaknem 28 ezer si és vita-lehetőséget bizto- elérnie. Diákköri Tanács kebelében, gondosan ügyéivé arra, hogy fiatal dolgozik, ezek a nyáron napi hat órás .munkaidővel', előadások jellege, a annak szerves részeként mu- kéthetes'turnusokban. Az az ellenséges, idegen ideoló- síteanak a pályájukon most A" lányok gyiiriiölcsöt szednek, kuFórum célkitűzése és az egye- ködik. giai irányzatok bírálata ne induló, fiatal orvosoknak. koricát címereznek, répát kapálnak állami gazdaságokban, Már az első évi program temi utánpótlás nevelésének Az ilyenformán Fiatal Ku- a fiúk utat építenek, s mint tavaly tették, egymással m e r ü l j ö n ki azok leleplezéversével, hanem egészüljön ki kialakításánál kitűnt, hogy szükségessége követelte meg, tatók Tudományos Fóruma- sengve most is az elsőségért. és hogy ne csak a végzett orvo- vá átalakult szervezet eddig azzal, hogy helytálló, pozitív it különböző intézetekben Szegedről és Csongrád megyéből is elindultak az első méltó munkát brigádok. Azóta niár túl is ranjmk, az első, eszmék«! a d j u n k a fiatalok- klinikákon dolgozó orvosokat sok, hanem a tudományos elismerésre legnehezebb legjobban a methodikai kérdiákkörökben tevékenykedő végzett. Az előadások és vin a k a hamisak helyett. napokon, elmúlt az izomláz, beszára,dtak az ujjak tövében ták színvonalasak voltak, s a a szerszámnyél-'tőrie hólyagolc. A tárnoki'2. táborban csak vezetőség tovább fáradozik szegedi egyetemisták és középiskolások dolgoznak. Nehéz azon, hogy a z összejövetele- a kubikos-munka, s nehéz lesz a harc is, a *munkaverseny. ket még tartalmasabbá, ér- Tavaly a bölcsészeké volt a pálma. Vajon megtartják-e az dekesebbé tegye. Azt terve- idén elsőségüket? zik, hogy oly kérdésekről, A város. Szeged megcsöndesedett. Kihaltak az iskolák, Fél évvel ezelőtt kezdődött zéséhez. A földszinten az szerelésével szándékoznak ki-' melyek egyaránt érdekelnek egyetemek folyosói, üresek a tantermek. Csak ott van mozél — s t ú l gyorsnak n e m ambulantia részleget ú j í t j á k küszöbölni. -Több helyiség át- minden, vagy legalábbis na- gájs, ahol a fölvételire jelentkezők,, a jövő tanév leendő móndható ütemben folyik — fel, s m á r a területi igénye- helyezése,' változtatása szere- gyon sok szakterületen dol- »gólyái« izgulnak. Most folynak a fölvételi vizsgák. Igen, gozó kutatókat, n e m előadást, b Női Klinika felújítása. A ket és az erosio-ambulantia pel még a tervben, Munkával kerekasztal- ez is harc, itt is meg kell küzdeni a bejutásért. m u n k á n a k örülünk, mert az szükségességét is figyelembe A felújítás jelentős padló- hanem nyilvános tábárokban. rendeznek e itt is, mint ott a épület modernizálását szol- veszik. Itt helyezik el a fel- felületet igényel, a m i t csak konferenciát £ zeptember messze van még. De á jól ismert termek, a orvosi szagálja, máskor viszont bosz- vételi helyiségeket és beteg- úgy biztosíthattunk, hogy a legkülönbözőbb megszokott padok mindenkit visszavárnak. S várbevonásászankodunk r a j t a , mert rend- r u h a - r a k t á r t is. A rtg-rész- padlásteret beépítjük. Itt he- kok képviselőinek is, akik először bizonyára vették, ják az újakat, az elsőéveseket kívüli zsúfoltságot és ezzel leg ugyancsak modernizálást lyezik el a m ű h e l y t állatis- val. Azt is tervbe s professzorakadályt okoz a munkába«, kap. Az alagsorban a főző- tállókat és néhány bentlakó hogy m á s egyetemele oktatóit eltévednek majd a zeg-zugos lépcsőházakban, arccal közlekedő felsőbbévesekei A fél ágyszámmal működő és mosókonyhát modernizál- klinikai dolgozó részére la- és fiatal kutatóit is felké- iak vélik a méltóságteljes Akik nem rik előadások megtartására, is tán. Hely nem marad üresen, betöltetlenül. klinikán azonos , forgalmat ják, ú j gépekkel l á t j á k el, k á s t alakítanak ki. megpróbál(évi 7000 beteg) kell ellát- ezen a szinten személyzeti Megoldódik egy régi gond s szívesen cseréin ének elő- jönnek vissza, azokat pedig az élet várja sok gyógyszerészt, n u n k ami alig vihető keresz- öltözőket, fürdőket és más is, a vendégszoba létesítésé- adókat is. h a a szegedi jó tatással és sok örömmel: orvost, mérnököt, posztján. tül. szociális létesítményeket ren- vei, s a jövőben n e m lesz kezdeményezés nyomán má- pedagógust, ki-kit a maga De most itt a nyár és a\ nevető szél csillogóvá fodA felújítás több m i n t 10 deznek be. Sikerült a bete- szükség a vendég érkezése sutt is létrehoznák a Fiatal millió forintba kerül. Az gek hozzátartozóinak külön előtt egy-egy betegszoba ki- Kutatók Tudományos Fóru- rozza a Tiszát, amelyen áthallik a strandolok lármája, lulankáról. mához hasonló szervezeteket. bickolása a túlparti északi szárnyon ú j emeletet várószobát kiszorítani. ürítésére. h ú z n ^ e ^ 36 á g y ^ o i ^ a,. á l a t o k befejezése Az é ület d é u s z á m y á n A munk radiológiai osztály J ^ p a r f ; osztályokat ú j í t j á k fel. A után a klinika valóban momelyben kisebb izotop-labo- b a l k o n r , k beépítésével a kór- dern lesz, és a korszerű egyeratóriumot is berendeznek. temnek egy részét tágasabbá temi intézetre hárult négyes (A betegek eddig áz alag- teszik, s a betegek itt m á r feladat ellátására a lehetősésorban voltak elhelyezve.) A asztal mellett fogyaszthatják geket biztosítani fogja. A A II. emeleten a műtőtrak- el ételeiket. A legforgalma- munkálatokat két. évre tert u s kiképzése a sebészeti sabb hosszanti folyosón el- vezték, de a figyelmes szemAz O Sz. Sz. K. lrószö- — a tudományos és művészi szereinek alkalmazásából klinikáéhoz hasonló módon helyezett újszülött-osztályt lélőben egyre erősödik a vétségének leningrádi szek- alkotás ú j kapcsolatainak ki- adódhatnak, történik, azaz két műtőhelyi- az épület déli szárnyára he- gyanú, hogy terv ide vagy ciója és a Pszichológiai Tár- épülése, sajátosságaik megőr... A r6Íerátumok M r f m ség között foglal helyet a lyezik át, boxosítják, amivel oda, lesz itt lapsus bőven. A S leningrádi szekciója J í ^ t ^ J & Z Z X . mosakodó helyiség. Ugyan- az infectio-lehetőséget kíván- kérdés csak az, hogy a pro06 ezen szárnyon és részben, a jirk a minimálisra redukálni, vizórikus betegelhelyezéssel m T ^ ^ k o t ^ k o m p ^ r t u 3 ^ S T a ^ t o t t i S S r 1 Í i n k £ f T t hosszanti folyosón 30 ágyas . . h l n az iro alkotómuhelyenek t a A «tu™.,.»rizikót és felelősséget művészi aiKotas Kompiex, iu postopenatív osztályt rendezA földszint, laboratóriumot Jjáró meddig birja m é g a klinilca dományos t a n u l m a n y o ^ h o ^ ^ m ú v é ^ a ^ o S s k ^ ™lmányozása. 2. Az alkotási nek be a szükséges kiszolgáló jelentősen bővítik, hiszen a - ¡ g * , £ folyamat tanulmányozásának viselni. Nem ártana e vonat- problémáinak megvitatasára. g g j m helyiségekkel (eddig nem mm követelményeknek egy ¿ ¿ ^ a i T tóm"Sgatás, ~ nehogy A bevezető élőadást B. íyamatát illetően milyen «érdesei Pavlovnak, a magavolt). A műtőhöz egy két- női Wiruka csak korszerű lab a j esetén a fe- Sz. Majlak professzor tartót- szintetikus kutatásokat szük- s a o b t e n d u idegműködésről elr iizemeltetésű automatikus boratonumokkal felelhet m e g l e l ő s s é „ e t e g v i k f ó r u m a m á _ ta. Rámutatott azokra a té- séges végezni, s e kutatások" é l e t e fenyében. 3. A sterilizáló készüléket és di- Néhány ú j mérőkészüléket is j « ™ « e g y ^ f i w s ü k el nyezőkre, melyek a kérdéses ban milyen szerepet játsz- « k e r n e t i k a és m á s tudogesztóriumot állítanak be. kapunk. A könyvtárat a föld- ^ Z ^J o ^ t " problémakör tanulmányozó- h a t n a k a természettudomá- m « n y a g a k felhasználása a Az I. emeleten a szuloszo- szinten, a bejarat mellett he** ü e v r 6 1 van szó hanem sát időszerűvé teszik. Ilyen nyok — mindenekelőtt a ma- " ^ Y 6 ® ? a l k o t á s tanulmány»b a jelenlegi padlófelületén lyezzük el. - Két ú j l i f t e t f ^ f ^ 1 környéke S tényezők: a művészet esz- gasabbrendű idegműködés fi- z á á á n a k segítségére, város Konn eKe szme boxosított szülőosztályt léte- szükségvilágítást és a gya- aszéti y " mei-esztétikai elláés ** nőgyógyászati funkciójának ziológiája — és a kiberneA nagy jelentőségű sympoaítünk, ami lehetőséget biz- kori nyári katasztrofális viz- tásáról! erősödése, — a tudómányos tika. Egyúttal utalt azokra á sión hozzájárult a kutatások tosít a szülési fájdalomcsil- hiányt (operatív klinikáról .és művészi megismerés a»- vakvágányokra is, melyek a e fontos területei! koordinúlapitás eredményes kivitele- van szó!) nyomásfokozó bedr. Sa.s Mihály pektusainak kereszteződése, tudományágak bizonyos mód- lásához

c7tt

a

nyár

FIATAL KUTATÓK TUDOMÁNYOS FÓRUMA

Felújítják a Női Klinikát

Szovjet írók és pszichológusok tanácskozása a művészi alkotásról


I

SZEGEDI E Q T W E Í

Bende Margit Nánási János Mély megrendüléssel értesttltünk róla, hogy két kedves barátunk, két fiatal élet, Bende Margit és Nánási János tragikus körülmények kőzött múlt eL Kettőjük fájdalmas tragédiája mindannyiunknak, akik ismerték őket, együtt jártunk velük az órákra, együtt örültünk velük a jó vizsgaeredményeknek, különösen szivet szorító, különösen megdöbbentő volt. Olyan fiataloktól kell örökre elbúcsúznunk, akik egy sokat ígérő életpálya kezdetén állottak. Gitta tehetségére nemcsak tanárai figyeltek föl, hanem a Tiszatáj is, amely közölte egy írását. Jancsi a történelem iránt érdeklődött inkább s a régész-szakcsoportban fejtett ki dicséretes tevékenységet. Érdeklődési körük eltérő voltugyan, de tannlótársak voltak az egyetemen, s megértő barátok a magánéletben is. önzetlen, segíteni kész közösségi emberek. Így emlékezünk vissza rájuk valamennyien, szeretettel és fájdalommal tragikus végük miatt. Oktatók, hallgatótársak, a kar KISZ-esei így búcsúznak tőlük, kiváló tanítványoktól, szeretett barátoktól. Emléküket örökre szívünkbe zárjuk.

i.

Hevér László

Nyugati életkép Egy nyugatnémet újság képes cikket közölt a főiskolai hallgatók, egyetemi fiatalok életéről. Keserű a cikk hangja, keserű a képen ábrázolt valóság is. Fiatal lány térdel a Kurfürstendammon, Nyugat-Berlin egyik legelegánsabb útvonalán. Mellette doboz — az — aprópénznek. Festményszerű képeket rajzol az utca kövezetére. Nem rendszeres foglalkozásról vagy a dekadens művészet ú j hóbortjáról van szó, hanem sokkal prózaibb dologról: a fiatal egyetemi hallgatónő így próbálja megkeresni a tanulmányaihoz szükséges pénzt. ' Vajon célravezető-e ez a módszer? Hébe-hóba a járókelők egyike néhány pfenniget dob a dobozba, s ha a lánynak szerencséje van, estére néhány márkát vihet haza. Haza, a bútorozott szobába, amely havonta kerek száz márkába kerül. Ismerősünk egyébként filozófiát hallgat az egyetemen. Ezen a napfényes tavaszi dálutánon is ott kellene ülnie a szemináriumban könyvei mellett, de talán itt a rajzolás közben jobban el tud gondolkozni azon, amit délelőtt hallott az előadóteremben. Természetesen a nyugati egyetemeken is kapnak a hallgatók ösztöndíjat. De csak nagyon kevesen részesülnek a teljes juttatásban: 245 márkában. Ebből maga a bútorozott szoba 100 márkába kerül. A Kurfürstendammón térdelő ismerősünk távolról sem fizet ,.sokat". Ez az átlagár Nyugat-Berlinben, Heidelbergben és Bonnban egyaránt. A cikk írója szerint 150 márkába kerül a teljes havi ellátás. De honnan veszi még az az egyetemi hallgató is, aki teljes ösztöndíjat kap, a tanszerekre, színházra, mozira és a ruházkodásra szükséges összeget? A statisztika szerint 13? 000 hallgató közül 41000 rendszeresen dolgozik, hogy tanulmányalt folytatni tudja. A neonreklámos, „utcai cirkálókkal" zsúfolt Kurfürstendammón térdelő és a pfiaszterra rajzoló egyetemi hallgató nincs egyedül. Hallgatótársainak több mint 30 %-a így. vagy ehhez hasonló módon biztosítja a tanuláshoz szükséges összeget.

Testvérlapjaink írják MEZ0GAZDASAGI MÉRNÖK, GÖDÖLLŐ: Amerikai diákok Gödöllőn Amerikai egyetemista kollégánk 19 éves és állami egyetemen tanul. Itt szeretném megjegyezni, illetve megmagyarázni az egyetem és a kollégium közötti különbséget. Lényeges különbség nincs. Az ottani egyetem a mi főiskoláinknak, a kollégium pedig a mi egyetemünknek felel meg. Az egyetemi képzés 4 éves. Két évig általános képzést kapnak, a következő két esztendőben pedig specializálhatják magukat. A diploma elnyerése után két évre megszerezhetik a szakmérnöki képesítést és a szakdiploma birtokában 3 évvel később doktorálhatnak. Barátunk, mint mondotta, mérnöki szakot hallgat. Az ottani -mezőgazdasági mérnöki« diploma csak gépészmérnöki képesítést jelent. Ezen kívül a következő szakok vannak: (ezek nem tévesztendők össze a nálunk ismeretes szakmérnöki képesítéssel); agrárgazdaságtani, állattenyésztési, tejgazdaságtani, agrokémiai, kertészeti, erdészeti, baromfitenyésztési. A diploma megszerzése után a végzett hallgatók nagy része saját f a r m j á n helyezkedik el, és csak mintegy 0.5—1 százaléka halyezkodik el kutatóintézetben, vagy az állami vezetésben. Az egyetemi diákszervezetekről a következőket hallottuk: Oklahoméban, illetve az egyetemen 136 ifjúsági szervezet működik. Ezek nem annyira politikai jellegűek, inkább — a fordítási nehézségeket leküzdve — valahogy nagyobb baráti társasagok, klubok lehetnek. Például ők a politikai szervezeteken kívül turista, sport, irodalmi stb. szervezetekről beszélnek. A beszélgetésből kiderült: a mi szakmai képzésünk lényegesen erősebb, mint az övéké. Meglepte őket például egyetemünk korszerű felszerelése. Kurióziumként szeretném megjegyezni, hogy a biológiai objektumok neveit ők latinul nem tanulják. „EGYETEMÜNK",

VESZPRÉM:

Mi indokolja a kibernetika alkalmazását a felsőoktatásban? Ha az előadótól a hallgatóig menő folyamatot egyenes kapcsolatnak, a hallgatóktól a tanárig menőt viszont fordított kapcsolatnak nevezzük, beláthatjuk, hogy a fordított kapcsolat jelei, nem állandóan, hanem csak szakaszosan (évközi feladat, zárthelyi, vizsgák), tűnnek fel. E jelek gyakoriságának fokozását automaták alkalmazása teszi lehetővé. Az automaták, melyeket nevezzünk -oktató gépeknek«, csökkentik a tanár fajlagos terhelését, amely az egyes hallgatók ellenőrző feleltetésével jár. Gépesítés nélkül a számonkérés számszerű fokozása túlterheli a tanárt, s ezzel az oktatás minősége is általában csökken. E gépek létrehozása az úgynevezett programozott oktatásra épül. A programozott oktatás haladó jelenség a pedagógiában. E módszer szerint a tananyagot előzetesen gondosan adagolják, minden ilyen adagot

»információs blokknak« neveznek, s ezt ellenőrző tesztekkel látják el. Az ellenőrző tesztek úgy vannak összeállitva, hogy a rájuk adott feladatokból megállapítható legyen, a tananyag mely részét kell ezután megmagyarázni a hallgatóknak. Lényegében a tanyanyagnak ilyen részekre bontása a tanárnak az egyes tanórán végzett műveleteit utánozza, de míg a tanár az anyag feldolgozását egy konkrét szituációra alkalmazva állítja össze, addig a kollégium tananyagának programozásakor igyekeznek tekintetbe venni az egész tananyag oktatása közben adódó valamennyi szituációt (a hallgatók összetételét, képességeit, hogy hogyan tudják fellögni az előadott tananyagot,- pszichológiai tényezőket stb.). A pszichológusok több olyan tulajdonságot találtak az emberben, amely megnehezíti a hallás utáni észlelést. Kísérletileg bebizonyították, hogy a gondolat 4—5-szörösen megelőzi a beszédet. Az a tény, hogy az információ beérkezése és a hallgató agyában való feldolgozása közötti sebesség különböző, objektíven alakítja ki annak lehetőségét, hogy a hallgató gondólata elszakad az adott időpontban oktatott tantárgytól. Bár a hallgató jelen van az előadáson, mégsem mindig fogja fel teljesen és vési emlékezetébe mindazt, amit hallott. Gyakran előfordul az is, hogy a hallgató valamelyik szaktárgyat érdektelennek tartja, olykor megengedi magának, hogy bírálja az előadásmódot, nem tudja a hallottak alapján megkülönböztetni a lényeget stb. De ha még mindezeket a kedvezőtlen tényezőket sikerül is legyőzni, az Információ felfogására hatással van a hallgató figyelmének viszonylagos gyors csökkenése is, amit a tanár egyoldalú tevékenysége vált ki bon ne. Ismeretes az is, hogy a tanár és hallgató idegrendszerének aktivitására hatással van a tanterem mikroklímája is, valamint az a körülmény, hogy a hallgató hosszabb ideig mozdulatlan helyzetben van, de még sok más tényező is. „ORVOSEGYETEM", BUDAPEST: Hol tartanak a tudományos diákkörök? Egyetemünkön jelenleg harminc intézetbán, illetve klinikán működik TDK. Oizszesen 590 hallgató dolgozik ezekben a diákkörökben, s ha visszatekintünk az 1958as évre, megállapíthatjuk, hogy akkor 10 intézetben mindössze 70 hallgató dolgozott tudományos diákkörben. A számbeli fejlődés és a minőségi fejlődés között ugyan nem lehet egyértelműen pozitív párhuzamot vonni, egy azonban biztos, örvendetesnek kell tartani azt a tényt, hogy évente kb. 500 a diákkörbe jelentkezők száma. Jelenleg az 596 hallgatóból orvostanhallgató 491, gyógyszerész-hallgátó 81, fogorvostan-hall : gató 24. A tudómányos diákköri előadásoknak közel negyedét a gyógyszerész-hallgatók tartották, míg a fogorvostan-hallgatók egyetlen előadást sem tartottak az évi diákköri konferencián.

Szegedtől — New Yorkig HAT NAP AZ ÓCEÁNON Repülővel Amerikába jutni ma már egy napot sem vesz igénybe, de ha szárazon és vizén igyekezünk oda, bizony jó két hétbe telik. Ezalatt sok mindent megér az ember, éppen ezért, a rövidség érdekében az alábbiakban mozaikszerüségre szorítkozom. ÜTIRANY: Bécs, München, Hannover, Bréma. Több mint 24 órás vonatozás, a tengeri út előtt... Igaz, utam háromszor megszakítottam, s a vonatok kényelme ellen sem lehet kifogásom. A táj változatos. A Kisalföld lapos, de marasztalóan kedves, búcsút intő vidékét felváltja a bécsi medence dombsora, majd a Duna festői völgyében szalad a villanymozdony, lassan belegabalyodik az Alpok zord zeg-zugába, melyek Salzburg után a bajor dombvidékbe szelídülnek. A türingiai hegyek nyúlványai után a Weser völgyén át jut el az utas Brémába, ebbe az öreg, de modernül csillogó városba. Mindenütt olvadozó hó, megduzzadt patakok, feketefehér tavaszi kép,

Amikor elindultunk jolyan simán haladtunk, hogy étkezés közben tudtuk meg, hogy elhagytuk a kikötőt, vagyis az indulást észre sem vettük. Am az angol csatorna pajkos * hullámai megbontották az egyensúlyt, s a nagy hajó lomha hintázásba kezdett. Este az ebédlőben több üres ' hely jelezte az eredményt! Mikor aztán kiértünk he Havre-t is elhagyva, a nyílt óceánra, a szélerősség 8-as lett. Ez nem vihar meg, de a sétafedélzeten azért mégis át-át permetezett a sósvíz, a hajó jócskán imbolygott oldalveist, meg arra merőlegesen. Az ember úgy érzi magát, mintha némi szeszt fogyasztott volna. Nemhiába mondja egyik nótánk: »A tengeri betegséget ha kívánod, egy kis borban itthon is megtalálod.« Hol süllyed a talaj az ember lába alatt és szinte súlytalannak érzi magát, hol meg emelkedik, amikor is mázsás *<?.yt éreztem a vállaimon. Csak kifeszített kötelekbe kapaszkodva lehetett közlekedni, a székeket pedig odaszíjazták az asztalokhoz. Aki beteg lesz, az nagyon leesik a lábáról, életunt, sápadt és gyenge, mint az őszi légy. Pedig nagy kár kimaradni a konyha remekeiből. Étlapról lehet válogatni, azt és amennyit az utas akar. Kínai ételektől a magyar „gulaschig«, halaktól a ráf kokig, kagylóktól a gyümölcslevekig minden akad.

A vonatból pillantottuk meg először a »United States« hajót, hat napra szóló leendő otthonunkat. Hatalmas, 52 ezer tonnás úszó város, több mint 300 méter hosszú, és állandó személyzete meghaladja az ezer főt. A világ leggyorsabb utasszállító hajójámak nevezték. Mintegy 12 emeletes, de jóA HÁBORGÓ tenger egy néhány lift gondoskodik arnyugalmat lett. ról, hogy az utasok ne lép- nap után csőzzenek túl sokat. Igyekeztünk kihatználni a lehetőtégeket HAJÓRA SZÁLLÁS után hajó nyújtotta az ezerki-ki megtudja hol a kabin- és gyönyörködtünk ja, melyik időpontban, me- arcú ét tzinü Atlanti-óceánlyik asztalnál fog étkezni. A ban. C-fedélzeten kaptam helyet Egy hajnalon végre felhetedmagammal. Egy USAba kivándorló 20 éves gé- tűntek a távolban Loiig-Ispésztechnikus, egy leng ¡el land partjai. Kicsit megérturista és egy Southamptonbarn csatlakozó, vállig érő ha- tettem, mit érez a tengerész, földet jú keletjáró amerikai egye- ha hofszú idő után temista voltak kabintársaim. lát. Megláttuk a híres SzaVan a hajón kórház, posta, badság-szobrot, majd Broboltok, bank, kozmetika és lattan befodrász, pékség, nyomda (itt oklynt elhagyva a Hudson folyón készül a hajó napilapja) úsztunk templom. A sportfedélzeti já- Jertey-city és Manhattan kökoktól a tornateremig, (ahol zött. Megkapó volt a reggeli gépen lovagolni is lehet), a arasétafedélzettől az uszodáig, a naptól narancstárgára felhőkarcolókmozitól a szerencsejátékokig, nyozott, kecset táncparkett, bár, társalgó stb. ból álló New York képe. mind, mind az utasok kelle- Megérkeztünk. mes utazására szövetkeznek. Am beleszói ebbe a tenger is. Dr. Széli Tamás

A marxista szociológia oktatásának bevezetéséről A felsőoktatási reform előirányozza a marxista szociológia főkollégiumként történő oktatását az állam- és jogtudományi karokon, amely jelenleg speciálkollégiumi szinten folyik. A marxista szociológia oktatása a , jogi karokon a szocialista társadalom szociológiai törvényednek és törvényszerűségeinek sokoldalúbb, mélyebb, részletesebb megismerését szolgálja. Oktatása elősegíti a reform fő célkitűzését; »az élet és az iskola« közötti kapcsolat megszilárdítását, azt, hogy a társadalmi gyakorláttal az élettel szoros kapcsolatban magasabb szinten valósuljon meg a jogászképzés. A marxista szociológia — mint a társadalomról szóló gondolkodás ú j típusa t nem újkeletű tudomány, a burzsoá szociológia elleni harcban alakult ki a m a r xizmus létrejötte idején. A marxizmus klasszikusai a kapitalista társadalom konkrét vizsgálatából kiindulva jutottak el a szociológiai absztrakciókat ls magába foglaló filozófiai jellegű megállapításokhoz. Nyilvánvaló, hogy a szocialista társadalomban is szükséges a társadalmi valóság konkrét kutatása és a kutatás eredményeinek szociológiai általánosítása. A marxista szociológia elmaradása összefüggött azzal, hogy a szocialista forradalom után közvetlenül

más feladatok kerültek elő- lizálódásának a vizsgála- szociológiai oldalt nem sza- ni, sőt a módszertant sem térbe, másrétzt viszont a szo- tára irányul, a konkrét kíthatjuk el, így az állam lehet hasznotitani. Továbbá cializmus építéte torán elkö- történeti vitzonyok alapján. és Jogelmélet mellett nem ls bizonyos társadalmi jelenvetett hibák is akadályozták! Ű j ez, hiszen azt célozza, beszélhetünk külön politikai ségek szakszociológiai oktaa szociológia kifejlődését, A hogy közelebbről és részle- és jogszoclológláról sem. Az tásának függetlenül attól kell marxista szociológia elmara- teiben feltárja a társadalom elszakítás ugyanis az állam- történnie, hogy azok egészdása a kizárólagos dedukciós Jelenségeit, folyamatait. Így és jogelméletet szükségszerű- ben, vagy részben jogi szatudományos tevékenységet a marxista szociológia okta- en formálissá, a külön poli- bályozás alá kerülnek-e, eredményezte, meilynek során tása n e m ütközik a történel- tikai és jogszociológiát pedig vagy sem, természetesen elegendő volt csupán az in- mi materializmus " oktatásá- a jogi oldai teljes mellőzé- azokat az elemeit kell elsődukciós módszer elhanyago-t val, sőt az átfedéseket is el sének ú t j á r a vezetné. A külön sorban kiemelni, amelyek a lásával — egyes, főleg filo- lehet kerülni. Más oldalról politikai és a jogszociológia jogi szabályozásnál előtérbe zófiai tételekhez kapcsolódó viszont a történelmi mate- tagadása és általában az ál- kerülnek. tények etxenpliflkativ felsoro- rializmus oktatása előfelté- lam és jogelméleten belül érlása. Másrészt a konkrét té- telét képezi a szűkebb érte- vényesülő — da még fokozotVégezetül megállapítható, nyek példálódzó felsorolásá- lemben felfogott marxista tabban érvényesítendő — hogy a szűkebb értelemben val való megelégedés a szo- szociológia oktatásának, ami szociológiai szemlélet egyben felfogott marxista szociológia ciológiai kutatás és elméleti egyébként a szociológián mint nem zárja ki a marxista szo- — tekintettel arra, hogy analízis szükségtelenségének tudománycsoporton belül az ciológia önálló létét és önál- olyan intézményekkel és jehirdetéséhez is eljutott. E általános tudományág szere- ló oktatásának szükségessé- lenségekkel foglalkozik, a m e . hiányosságok felismerése ve- pét tölti be. gét, sőt az állam és jog lyek kapcsolatosak a jogi szazetett az utóbbi években a egyes főkérdéseinek külön bályozással — az állam- és marxista szociológiai kutatás szempontú Jogtudomány határain helyezA marxista szociológia és szakszociológiai és elméleti analízis kibonta- a jogi karokon oktatott szak- vizsgálatát sem, a szűkebb kedik el. Ónálló oktatása kozásához. Ma már elmond- tárgyak közötti viszony vizs- értelemben vett marxista azt a célt szolgálja, hogy a ható, hogy a történelmi ma- gálatánál mindenekelőtt ki szociológián belül. joghallgatókban — a jogi terializmus alapvető tételei- kelt emelni a marxista szoszempontokon túlmenően — re támaszkodva van — ha ciológiának az állam és jogA marxista szociológia kialakítsa a helyes szociolómég szűk körben is — mar- elmélethez való viszonyát. giai szemléletet s az egyén xista szociológiai kutatás és Az állam és a Jog, különösen önálló és ennek során né- és társadalom közötti bonyoezzel öttzefüggő elméleti a szocialista állam és jog tár- hány általános jellegű elmé- lult összefüggések feltárásáleti problémáinak az oktatáanalizit. sadalmiságának a vizsgálata sa (a társadalom tagozódása, val neveljen a társadalmi takeA szűkebb értelemben fej- általános szinte az állam és mobilitása stb.) és bizonyos pasztalatok elemzétén méretfogott marxista szociológia jogelméleten belül eddig is intézmények és jelenségek resztül a társadalmi abból indul ki, hogy a törté- feladat volt, hiszen az állam- (város, üzem, falu, termelő- ben való gondolkodásra. Tonelmi materializmus általános nak és a jognak a lényegét, szövetkezet, szabadidő, csa- vábbá a Jogász szempontjáigazságai konkretlzálódásá- az állam és jog keletkezését, lád stb.) szakszociológiai ok- ból azért is Jelentős, mert a nak vizsgálata sajátos tudo- felépítését, szerkezetét, for- tatása szükséges előfeltételét szocialista társadalom iráolyan ismeretmányos feladat, amely sajá- máját, funkcióját, összefüggé- képezi az állam és jogtudo- nyításához tos módszertant követel, s seit eddig sem lehetett elvá- mányok oktatásában érvé- anyagot nyújt, amely megennek megfelelően ú j tudo- lasztani az állam és jog tár- nyesített szociológiai szem- könnyíti az optimális hatást mányos eredmények jöhetnek sadalmiságától, sőt e nélkül léletnek. A szociológia álta- eredményező Jogalkotási és prob- jogalkalmazási aktusok meglétre. A marxista szociológiai azt n e m is lehet megragadni. lános jellegű elméleti oktatása nélkül hozatalát. kutatás tehát a már megis- Ennek megfelelően az állam lémáinak szintű ugyanis nem lehet a társamert általános igazságok és a jog általános megérteés törvényszerűségek rea- vizsgálatánál a. filozófiai és dalmi jelenségeket dr. P a p p Ignác


CZEGEDI EGYETEM

'

'

•-

V I Z S G Á K — V I Z S G Á K Szerencse fel?

„Gondolkozó deák vagyok"

— Nincs isten! — mondta az egyik évfolyamtársam az egyik igen nehéz szigorlata előtt. — Ha volna, bizonyosan megszüntetné a kollokviumokat, szigorlatokat, államvizsgákat... Furcsa megnyilvánulása fez az ateista meggyőződésnek, de legyünk őszinték! Ki szeret vizsgázni és vizsgáztatni? — A kivételektől most az egyszer tekintsünk el. — Kinek hiányzanak az évvégi /árasztó tortúrák, kényszerű fogyókúrák és bérmentes idegkimerülések ? A vizsgázás napján érdemes és hasznos jó korán keleti, alaposan letussolni, meginni egy duplát s teljesen kitisztult, súlytalanná vált fejjel indulni el — mások, igaz a déli kelésre és az abszolút nyugalomra esküsznek, mint egyedül üdvözítő módszerre, és hogy kinek melyik fekszik, az csupán »fej« kérdése .%. Az utcán leszegett fejjel, némán és süketen kell suhanni, nehogy valaki megismerjen és véletlenül kíváncsiskodva megkérdezze, kaján örömmel sötét ruhádra pillantva:

Szigorlat. Ötödéves orvostanhallgatók izzadnak az elegáns fotelekben. Legtöbbjükön nyakkendő, sötét ruha, fekete cipő, előttük papiros. Lázas jegyezgetés. Tombol a szokatlan júniusi kánikula, mindenki saját le^ébern fő kivált, akire sor keruL , . Márpedig mindenki a »kínpadra« jut előbbt bb mé " ° > & ez a kék szemű, b f 1 a halványkék ruhában. Idegesen játszik c e r u z á j á v a l s szinte összerezzen, mikor a vizsgáztató — udvariasan, de a vizsgáztatók szokott hűvösségével — »belesegít«: — S mi történik ebben az esetben?

A

jegy

— Vizsgázni mégy? Miből?... Olyankor az embernek arcába tódul a vér és az illetőt elküldeni a..., aztán csak kínosan elmosolyodik, eszébe jut a KISZ-tagság és két jeles, amit filozófiából kapott meg vallás-kritikából is, hisz ő egy felvilágosult, történeti érzékkel rendelkező, »művelt« ember, akinek pontos ismeretei vannak Mózes öt könyvének filológiai bírálatáról épp úgy, mint a hegyi beszéd társadalmi tartalmáról, de babona ide vagy oda, fene tudja, mi mégse szeretjük ilyenkor a kíváncsi embereket és szerencse kívánókat jegy került az indexbe, mert ősi magyar ^tapasztalat árulkodik Ambrus az, hogy nem jó nevén ne- Erről veMi a gyereket, hátha György és Fürdők Mária momegrontja az a rossz tzel- sólya. Mindketten másodlem... éves bölcsészek. 1

w

m

t l s ő é v e s e k A d y téri é p ü l e t A politiJsai gazdaságtan tanszék világ06 folyosóján négy-öt elsőéves bölcsész álldogál Mayer László a d j u n k t u s szobája előtt. r — Tudtok valamit? — kérdezem. — Előbb savanyú k é p e t vágnak, m a j d elképesztő szerénységről árulkodnak szavaik: — Alig t a n u l t a m valamit — m o n d j a Rácz E d i t — Beteg voltam, azért — mentegeti magát, az illendőség o k á é r t El kell hinnem, mert erőltetett szorgalommal még most is a könyvet és a jegyzeteket gyűrögeti és próbál m é g bepréselni egy-két esipetnyi tudást fejébe. Végül nagy elhatározással abbahagyja. Türelmetlen. — Ugye, n e m sokat ér ilyenkor m á r a tanulás? — kérdi megnyugtatásként. — Csakhogy ezen is túl vagyok — jön ki a vizsgáztatótól lelkendezve Horvátovich Katalin. Elégedettnek látszik Bizonyosan jelesre m e n t Csalódnom kell. Közepes. Értelmes kislánynak l á t szik. — H á r o m napom volt r á P— jegyzi meg. — Dobos Gyulának se volt több és ő jelest kapott. Aki a k a r j a , ezt is meg t u d j a tanuini. A következővél. Pintér Anikóval együtt én ls bemegyek A szobábain hűvös van. Miközben Sárközi István a gazdasági túltermelési válságról beszél, a felkészülőket figyelem. Szekfű I m r e p a p í r j á n néhány mondat. Ügy látszik, az a típus, aki n e m ír bő vázlatot. Vagy nagyon jó tételt húzott. Kémzatlanul húzza a Még fehérebb lesz. nincs valami b a j ?

Mayer László higgadtan óvja az elkalandozástól vizsgázóit, akik bizony még a kánikula »testi és lelki megterheléseit« is beleszámítva, igen-igen pontatlanok.

A nagylány társai — a vizsgáztató h á t a : mögött — élénken integetnek, mutogatnak, a szemük t á j á r a bökdösnek m u t a t ó u j j u k kai —, amitől a kislány még jobban b e l e z a v a r o d i k . . . Elbizonytalanodva suttogja: — És akkor a cornea benyomódása összenyomja a csarnokvizet, é s . . . Elakad, elpirul, mélyen, s ™ég mélyebben hallgat. A mutogatás fokozódik a vizsgáztatótól oldalvást, m i r e a leányzó szemérmesen lesüti szemét... — Na? Na? — biccent felé fejjel várakozón a vizsgáztató. — És a k k o r a sclera kitágul, s ennek merevségéről van s z ó . . . — Hát persze, világos, hogy erről van szó! — bólogat megélénkülve a vizsgáztató. — Csak azt n e m értem, miért kell ezt ilyen sokára, s ilyen bizonytalanul mondani? Bizony, a lányok láthatóan sokkal bátortalanabbak, m i n t a f i ú k Pedig a fellépésen sok minden múlik. Lám, ez a fekete h a j ú fiú is olyan imponáló biztonsággal h a d a r j a a látópálya megbetegedésér e vonatkozó t ü n e t e k e t A bátor fellépés sokat számít, de azért a fellépés n e m minden. Imponáló fellépésű volt egykori osztálytársam is, akit a gimnáziumban a kötelező olvasmányunk, az Üj földesúr felől faggatott m a gyar t a n á r u n k : — Melyik latin közmondással kezdődik a regény, Pali f i a m ? Pali f i a m áll, biztonságosan, határozott tartással, • hátrafelé fülel. — »Gondolkozom, tehát vagyok!« — súgják a buzgó társai^ Mire Pali fölényes biztonsággal vágja ki: — Gondolkozó deák v a gy0ki ...ilyenkor, vizsgaidőben n e m á r t gondolkozó deáknak lenni, — előbb gondolkozni, aztán f e l e l n i . . . Persze, sok minden megesik ilyenkor, gyakran a nem-gondolkozva felelés is, s megszületnek a vizsgái »aranyköpések«, melyek legendaként élik túl az évtizedek egyetemi viharait, s csalnak mosolyt vagy fakasztanak harsogó jókedvet a kései vizsgaalanyok a j k á n . . .

J

— *

— V I Z S G Á K

Eredményhirdetéskor Eredményhirdetésre értem a matfizesekhez. Dr. Duró Lajos pedagógiából államvizsgáztatta őket. Miután az elnöfc felolvasta az érdemjegyeket — egy-egy dicsérő szót mellékelve némelyikhez — megkérdeztem a vizsgáztató tanártól, hogy mi a véleménye a vizsga menetéről, a hallgatók felkészültségéről, megállják-e a helyüket az életben, jó tanárok válhatnak-e belőlük? — Azt hiszem, mindennél többet mond, ha a statisztikát nézzük meg. Tizenhárom vizsgázóból négyen jelest és öten jó osztályzatot kaptak, Szép feleletek voltak és igen jól beszőtték elméleti feleletűkbe a gyakorló év során szerzett tapasztalatokat. S oly meggyőzően tudtak például jó részeket kiragadni tanítási óráikból és az elméleti tétel igazolásához kap-

Eredményes év

Fiatal tanszéken jártam. A csolni, hogy nincs okom ké- neve: Műszaki Ismeretek és telkedni abban: jó tanárok Gyakorlatok Tanszéke. Velelkiismeretes pedagógusok z e t ő j e : Tímár András. 1959 lesznek mindnyájan. óta működik a tanszék de Betértem rövid időre a amint megtudtam, a Iegerednegyedéves matfizesek ma- ményesebben az idén szeretematika szigorlatára is. Dr. peltek a főiskolások. Miért? Kalmár László és dr. Rédei Megszerették, látják az értelLászló professzorok vizsgáz- mét és talán mi is jobb tattak. Nekem különös volt módszerekkel dolgozunk" — — a tétékások bizonyára mondja. megszokták már —, hogy a Akik itt vizsgáztak, azoknagy előadóteremben vala- nak most még nem ér véget mennyi vizsgázó bent van. a tanév, hiszen termelési Elöl a táblánál Gáli László, gyakorlaton vesznek részt, amíg a valószínűségi váltó- Budapesten. Dunaújvárosban. zóról felel, addig a többiek Azért mégis más az, t i i n t vagy figyelik, vagy készül- itt a padok közt ülni, vizsnek a terem hátsó részében, gáznl. ö k , és valamennyi Egyébként akkor lehet be- egyetemi és főiskolai hailmenni és kimenni a terem- gató, reméljük jói tölti a bői, amikor akar az ember, nyarat, a k á r otthon, akár Itt valóban nyilvános a vizs- építőtáborban vagy külfölga. És valahogy a drukk sem dön jár. A fárasztó vizsgák olyan nagy, mintha az ajtó után kellemes vakációt kielőtt a folyosón várakozmá- ván valamennyőjüknek m nak a hallgatók. Szegedi Egyetem.

KÓRBONCTANON

»Tetemrehívás» a vizsgáztató, dr. Ormos Jenő docens Intézetben. Mustárdi Ildikó harmadéves orvostanhallgató ből

A felismert metszet

A Kórbonctani Intézet csendes könyvtárszobájában a harmadéves orvostanhallgatók egy csoportjának szigorlatán igazán n e m lehetett »mellébeszélni«. Pontosan kellett mindent tudni. De a diák, az diák, bármilyen korú , , - I § p « H | H H B ' és b á r m i t is kell tanulnia, egy kicsit mindig kacérkodik a §j szerencsével, hátha kifog egy „ I S^gK | S jó tételt. Ez természetes dog log, a vizsgák veléjárója. Azt Jm mondják, hogy Dr. Ormos yj^PwaWMMWWMwy^K^^^BBPj^Jjjj^BIJ Jenőnél »tudni kell«! Azért f ^ H g minden szigorúsága ellenére ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ S ^ W ^ ^ B m B ^ S ^ ^ m i . a WMÉb I I • — ez a szerény véleményem — ideális vizsgáztató. Nyugodt és jóindulatú. Mindenkivel szemben. Nagy Klotild például nem ismeri fel a Jf^^^^JJ kórszövettani metszetét. TaT^^^BB lán megijedt, vagy elbizonytalanodott? Segíteni próbál j^^^BEMtel^^ neki, mert a többi tételét jól • • t u d t a Mustárdi Ildikónál is a metszettel voltak probléÉs akik elmennek.., filozófiából államvizsgázik Katona Ju- mák. Magabiztosan, határo<jit. Négy évi tanulás eredményéről ad számot. A vizsgabi- zottan felelt és amikor a mikzottság tagjai: Szendrei János elnök, Nagy Antal és Tóth roszkóp mellé ü l t mintha Balázs tanársegédek előtt. megnémult volna. Igaz, n e m ^ ^ ^ ^ m B g M g ^ É ^ ^ ^ ^ ^ M i ^ ö f i f i H Ö i i i i í volt könnyű dolga — ezt a ^¡¡¡¡¿¿¡¡¿^ professzora is elismerte. Egy §||: jM pár segítő kérdés, bátorítás * jfl után aztán csak rájött, és mi¡¡¡E/' J B g f l után túlesett a feleleten, be^ ¡ ^ ismerte, hogy egy kicsit bátflBj^HHM rabbnak kellett volna lenL i nie, m e r t tudta, csak nem • • K i ^ ¡ H volt benne biztos. p-^Dl I Érdekes mozzanata volt a • •¡¡pf ^ ^ p B B vizsgának, amikor Husz SánV jf * ^ dor — neki igazán nem lehet H ; • ^ B P f ' ^ • MyggpT i V V 1] ¡g panasza fortunara! — szabad fr J M P P ^ -^¡gr i. V i M szemmel felismeri a kapott HF '^L-J^^MMÉBF S V E Ü metszetet és néhány perccel később m á r elemzi is a kóros elváltozások okait. Dr. m Ormos Jenőnek tetszett a Akik jönnek: jövendő levelezők felvételiznek a Tamárképző fiatalember őszintesége és tételt. Főiskolán magyar—orosz szákon. Menesi Erzsebet, Petre- bátorsága, ami nem megveCsak kovics Anna és Mráz János a folyosón várja, hogy rá is tendő ilyen esetben) sor kerüljön.

felvételi...

-

Akii

már

A ^Tanárképző Főiskolán korán befejeződtek a vizsgák. Sikerült mégis nagy nehezen a most végzők közül néhánnyal találkozni. A filozófia államvizsga eredményhirdetésére várakozó Győri Margittól kérdeztem meg, hogy hol fog tanítani? — Csanádpalotán, sajnos. — Miért sajnos? Rossz hely? — Messze van. Szegedi vagyok és jó lett volna itt m a radnom szüleim közelében... Amikor belemelegedtünk a beszélgetésbe, kiderült, hogy m á r járt is leendő m u n k a h e lyén, megismerkedett ú j kollegáival, szolgálati lakásban fog lakni — ez is sokat jelent! — és m á r megbeszélte az igazgatóval, hogy a r a j z -

asztalánál a Kórbonctani szigorlatozik — itt elmélet-

várnak szakkört ő vezeti, mivel m a tematika—kémia és r a j z szakos. Most nyílik ott a gimnázium és neki is tanítania kell m a j d kémiát. Ezért szeretné tovább képezni magát egyetemen . . . Miközben beszélgettünk az volt az érzésem, ha csak fele ilyen lelkesedéssel fog tanítani, m i n t ahogyan tervezget., akkor is jó t a n á r lesz belőle. — Milyen érzés az utolsó vizsgán is túl lenni?"— kérdeztem meg végül. — Még ebben a szörnyű kánikulában is pompás dolog — felelte. — Könnyedség, g o n d a t l a n s á g . . . Bár azért egy kicsit szomorú is vagyok. Szép volt ez a négy év. A legszebb évek , . .

Utazó gyógyszerészek — Ki mit fog csinálni a nyáron? — ezzel a kérdéssel nyitottam be a negyedéves gyógyszerészekhez. Akik már túl voltak a vizsgájukon, azok bátrabban nyilatkoztak, míg a többiek precízen ügyeltek a feltételes mód használatára. Azt mondták, hogy nem akarnak inni előre a medve bőrére, mert abból még nem származott jó dolog. Ez egyszer mégis formabontók lesznek — újságolták —, mert estére azok is kimennek a kis-Kőrössyhez, akiknek még van hátra egy vizsgájuk. Tehát első ténykedésük egy közös áldomásivás lesz, a vizsgák egészségére. És aztán?

Major Zsuzsa is hasonló útra készül, Romániába. — Igaz, egy kicsit drága mulatság lesz — mondja —, mert IBUSZ-szal megyünk, de bizonyosan nem fogom megbánni... Még friss volt a jeles Kovács István indexében is, amit dr. Mesó Vilmos irt be neki gyógyszerügyi szervezésből, de a nyárra gondol ő is, a feleségével együtt, aki évfolyamtársa. Nemrég házasodtak össze; a nyarat Debrecenben és kornyékén •töltik és sorra látogatják a fiatalasszony ott élő rokonait. Sós Sándor szüleinél, Újkígyóson piheni ki a négy év — Először is sokat fogunk minden fáradalmát. Remélstrandolni — felelte Kéki jük, hogy kellemes és bolCsilla —, és remélem — foly- dog nyaruk lesz... tatta —, hogy a két hetes külföldi túra az NDK-ban I r t a és fényképezte: jót fog tenni a sok tanulás Bálint Gyula után.


Amikor december 24-re virradó éjjel, félhárom tájban, Nagy Tamáenét bevitték a női klinikám, enyhén havazni kezdett. Férje az elrobogó autó után vetett még egy utolsó, kurta pillantást, és vacogó izgatottsággal becsoszogott a konyhába. Leült. Többször hosszan ásított, de nem akart UfekUdni.

BÁLINT GYULA:

UTAK

Ösztönösen fékezett és elvágódott. A jobb térdébe nyilait bele az ütés. A lefékezett gépkocsiból rámordult a vezető és éktelen nagyot káromkodva elviharzott. — Nincs észnélt? — zúgott fejében még akkor is a kiáltás, amikor a másik utcában járt »Majdnem széttaposott« — nagyította fel utólag idegessége a jelenetet. Arra, hogy fékezett-e, és mért nem nézett széjjel, nem emlékezett.

— J o b b így — gondolta, — Ügy sincs, aki felébresszen! Körülnézett. A nemrég vett konyhabútorból sugárzó »Ha sikerülne, mondjuk egy félórával hamarabb kiinrend és tisztaság tiszteletet ébresztett benne Ttúnden iránt ETTÜL KEZDVE egy eddig sarokba parancsolt sejtés amin az asszony kezenyoma látszott dulnom,*« tervezgetett, »akkor nyélbe is lehetne üt ni«. »Halálos veszélyben van a feleséFél tízkor már a második indítással karikázott kifelé. kezdte nyugtalanítani. FÁZNI KEZDETT. Lekuporodott a tűzhely elé és begem, vagy tán már nem is él!!!?...« Ezzel viaskodott, migyűjtött. Sokáig nézte a mohó, vörös nyelvecskéket, hoközben figyelmét újból és' újra a kifizetendő utalványra, gyan falják fel a szálkás fadarabokat. Az áradó meleg jóla kézbesítendő ajánlott levelekre és csomagszállítókra kelEkkortájt indult befelé Tamás. Óvatosan, mert a ko- lett visszaráncigálni. Az emberek sokszínű gondjai is körüleső nyugalomként ömlött szét testében. így, féléber állakezdett folyták és megkönnyebbült potba szenderedve akaratlanul is végigfutott házasévein. pott gumik csúsztak. Az olvadás megállt. Északról olyankor. Ügy járt lakásról-la»Nyolc esztendő. Hogy összezsugorodik most!* Nem érzi fújni és vékony bőrréteg simult a tócsákra. »Egy rosszul kásra, mintha mindenhova hazamenne és egy állapotos aszsem az elejét, sem a közepét. Két fekete pontocska válik vett kanyar és vágódik az ember. Ennél még ae olvadás szony csillogó szemeiről, aki az ajándék-csomagjának örült, ki belőle. Kis fakeresztek. Két halva született fiú. A máso- is jobb!« Beérve azonnal telefonált a klinikára. — Még egy-egy jóleső kérdéstől, hogy »fázik-e«, mindig felesége diknál az asszony is majdnem elment. »Most harmadszor nincs semmi — válaszolták. Meghagyta a számát, hon ér- jutott eszébe. Ahol csak telefont látott megszállottként tártesítsék. mi lesz?« csázott. A monotonná váló szöveg leforrázta kíváncsisá* — Szekeres elment — csodálkozott, amikor átvette az gát: — Nincs semmi újság. A várható variációk végiggondolásába beleizzadt. Mega levelek feledkezett a borotválkozásról és a disznóetetésről is, pe- anyagot. A pénzt kétszer kellett megszámolnia, Ilyen nehéz nem volt még a táskája és ennyi leveösszerakása fa lassan ment. A nyugodtság szűk zubbonydig hányszor figyelmeztette a felesége. A kávéját is hol let még sose írtak az ittenieknek. Mintha minden ellene ként szorította most, melyet minden pillanatban ledobhat nagyon megmelegítette, hol meg túlhütötte, és fogálma se esküdött volna össze. Soká nyitják az ajtókat, vagy nincseegy hirtelen indulat. Már indulnia kellett volna és még volt, mennyi idő lehet, amikor zörgetésre rezzent össze. nek otthon. Többször leereszt a gumi és sűrűn kell pumfelcsenoett, — Halló, komám! Elaludtál?! — kiabált be Szekeres mindig nem hívták telefonhoz. Valahányszor pálni. Az éhségtől meg a nem múló fagyos széltől megmimdig megmozdult. Hátha. De eredménytelenül szuggerálta Feri, a szaktársa. Többnyire fordítva szokott lenni. Lehörfájdul a. feje fa. — Sose lesz ennek vége!? — sóhajt fel pintette egy szuszra maradék kávéját és indult a fásszinbe a fekete bakelit dobozt. Nincs mese! Menni kell! időnként és gépiesen fordul be és ki az ajtókon. — Ilonka! — kérte meg egyik szaktársát —, h í keresa kerékpárjáért. A szétömlő sötéUég ott éri még a kerületben. Libnek, beszéljen velük. Majd felhívom magát valahonnan. — Pocsék lesz ma az út, ha olvad — mondta Szekebenő lámpák, fázós kutyavonitások, csikorgó kerekek, a resnek. Óvatosan ült fel a gépre és csak kullogott száguldó ILYEN FARADTAN és kedvetlenül még soha nem kez- felvillanó szemű házak között. Amikor bedobta az utolsó szomszédja után, aki az első koráin nyitó kocsmánál ledett neki a második útnak. Ráadásul ma minden háznál levelet is, akkor érezte igazán az összeroppantam készülő ugrott a masináról. meg kellett állni, ha másért nem is, volt egy üdvözlő-lap. fáradtságot. »Meddig nyúlik még ez a nap?« figyelte — Mit iszol? — kérdezte. töprengve a bizonytalan hátú úttestet. Csikorgott a fagyott »Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!« — Semmit — akart kitérni a meghívás elöl Nagy Tamás, de Szekeres letorkolta: Formaság, megszokás — mondta volna máskar. De ma hó... — Azt kérdeztem, mi kell! — Ebben a kiabálásban az úgy érezte, hogy több annál. Ha érzi az ember, hogy nincs A FORGALMAS belvárosi utcák gyorsam elnéptelenedis benne volt, hogy »én fizetem, nem kell az asszonynak egyedül, más a munka, más az ünnep. tek. Siettek haza az emberek. Irigyelte őket. Felcammoggtt erről beszámolnod!« — Egy pohár csak nem árt meg? az első emeletre és szinte félve nyitott be a szokatlanul — Kettőt! vetette oda a csaposnak, aki tudta enélkül is, — Pocsék szél fúj. Egy kis melegíti — kínálták több csendes hogy kétszer egy deci barackpálinkát kell adni. Tamás nem kézbesítőterembe. szerette az italt. Néhanapján azért, ha jól esett neki, nem helyen karácsonyi borral. Az első helyen fogadta csak el — Meghalt — mondta feszes, komoly arccal a csovetette meg. Most azért jött be, mert fázott és nem akart — Nézzék meg — mondta — mennyi levél van még portvezető ét letette a telefonkagylót. Szoros embergyűrü ellenkezni. — Az ilyen embernek jó, mint ez — gondolta, a táskámban! amikor látta, milyen élvezettel önti le torkán az italt. vette körül A féligolvadt hó ráfagyott a járdákra és kevesen szór»Hámy helyen fog inni még ma7« Tamást észre sem vették, olyan csendesen tette be• az ták fel A kapott bor túl erős volt. Szétivódott benne és tagjait. A lábak bátrabban rúgták ajtót. Mintha valaki megrendezte volna. Végszóra jött be A ZAJOS KEZBESITÖTEREMBEN észrevétlenül ve- tompán elzsibbasztotta Komoran néző, ingó gyültek a többiek közé és leültek asztalukhoz. Évek óta a pedált és a csípős szél is, mintha enyhült volna. Hirtelen »Meghalt.« Nekidőlt az ajtófélfának. licitáló együtt jönnek reggel és egymás mellett ülnek. Ha sokszor akart átvágni az úttesten, amikor az utolsó pillanatban egy fejeket látott és hadonászó karokat. Az egymást agyán. Haösszekötötte is őket ez, az az igazság: mégsem kedvelték feléje robogó taxit vett észre. Megfagyott benne a vér. Vil- hangok értelem nélkül úsztak át megtompult zuhant bele a szó: meghalt, és a egymást. Abban megegyeztek, hogy az egymással határos lámgyors rémképek ugráltak szemei előtt. Fekszik az autó talmas terméskőként távolodó körökben gyűrűztek a és a szétszóródott levelekre rá- felcsapódó érzéssugarak kézbesítő-kerületük egyformán pocsék és felváltva szidták alatt, félig eszméletlenül a a hosszú utcákat, a rossz járdát a lakókkal együtt, akik, folyik vére és már a vijjogó szirénahangot is hozzáhaluci- délutáni sejtelem körül Ügy érezte: hirtelen felfordult gyomra, de a szokásos hányinger helyett szédülni kezdett. ' ha esik a hó, nem söprik el Egyébként Szekeres szomszéd- nálta. Mintha megnyílott volna a föld és feneketlen mélységbe ját kicsit mulyának tartotta, mert csendes, békeszerető zuhanna. v*1 volt. Inkább hagyta, hogy félrelökjék, mintsem valakivel összekapjon. Azt gondolta, csak azért nem iszik, mert nagy — Tamás, mi van veled? — fordult néhány arc felé. papucs. — Szegény Feri — sajnálkozott valaki hangosan. Nagy viszont üresnek érezte Ferit. Azért ordibál és — Feri??? veszekszik minduntalan, hogy lássák: ki ő! Meghogy a QjúLeeju- Oíqja.' — Hogy történt? ' főnöktől se fél. Annak is az orra alá dörgöli, ha valami — Autó... nem tetszik neki Iszákos, faragatlan ember. Üti a feleséSZONATA — Az ütötte el gét és fúvel-fával csalja. A gyerekeket meg gyűlöli. Tamás ezért vetette meg leginkább. Csoportokba verődtek és egyre nagyobb zajt csapva beAz ég s földdel csöndben üsssebékttl, — Nem érdemli meg egy kölök se, hogy fölneveljék! szélték. Tamásban pedig a tömény keserűség lassan felola megnyilatkozás é r á j a vár. — szokta hajtogatni eltorzult pofával. Nem vitatkoznak dódott egy nagy fellélegzésben: »Éreztem, hogy ez lesz a R i d gondol s pad, sa sivé tavtr&ssa, vele. Részeg. Ilyenkor talán eszébe jut másfél éves korában vége...« meghalt fia? Azt beszélték akkoriban, ha józan azon az hol arcom teliholdja Jár. éjjelen és elmegy telefonálni a mentőkért, megmaradt — Nem tudta, mi az elég — mondogatták. volna. Ki tudja? »Tévedett egy kicsit az a sejtelem« — gondolta Tamás SsázaJJú hold, simítom meg » kéned, Először az újságokat osztották ki. Kapkodtak és kiabálés odabotorkált a helyére. Neki fa csak két szó jött ki a szemed hullámzásán törik sugaram. tak. Késve érkezett a hír lapos-autó. Szekeres elemében száján: »Szegény Feri.« volt, Nyomban összekapott a hirlap-kiosztóval: Minden fűszálnyi rét enyém les«, Véres fejjel látta az autó alatt. Hosszúkás, sovány ar— Miért velem tói ki?! Mi' csináljak ezzel az ötven melyben meglátom magányos Ludas Matyival, mikor hetven kellene!? Legalább!! Hogy cára Miével összevegyült vér alvad. Plasztikus volt e víaz a magasságos ég szakadt volna le a postára, amikor beziója, mint ahogy saját magát látta, amikor elesett. »MegKi bennem lát tükröt, akármi-szépet, tettem ide a lábam! vársz tízkor7« — hallotta újból Érdekes. Ma mondta először. az láthatja, az éjt magát: Élénken gesztikulált hozzá és zászlóként lengette a kezongora szól, vagy a sínek hftrja, ANNYIRA HANGOSAN vitatkoztak a többiek azon, zében levő újságokat. melyen eső pengeti s ó h a j á t — Értse meg — mondta a tisztviselő higgadtan — egy hogyha józan lett volna, akkor nem történik meg, hon százas köteggel kevesebb érkezett. Tamásnak fa oda kellett figyelnie. Enyhe undort érzett S a nappalt, melyben minden ki virágtik, irántuk. Mit csámcsognak ezek itt más baján? Csönd AMIKOR KIINDULTAK a kerületükbe, már világoillik a gyászhoz. az ég oly zöld, akár a sáparak. sodni kezdett. A hó még szállingózott, de már erőtlenül Két lé baktat os utoa éppen, Átjöttek a leszámolásból ét türelmetlenül sürgették. Együtt haladtak egy útelágazásig. patkójukon per és csillog ragyeg. Az az érzésem — törte meg a hallgatást Tamás, — Számolni kezdte a visszahozott pénzt, katonás feszességgel olvadni fog. — Es hozzátette: — A fene egye meg! ülve a széken, mintha mi se történt volna, mint akit távoli — Szépen kezdődik szentkarácsony napja — szólt gúemlék zavart meg egy pillanatig. Ügy érezte, elzsibbad félig nyosan Szekeres, mintha nem hallotta volna mit mondott az agya, de a számok hibátlanul sorakoztak egymás mellé. társa. Többet nem is szóltak egymáshoz. Jöalájji 3itDán: Alomszerű volt minden. Egy kicsit zavaros, homályos. A — Megvársz tízkor, a második indulásnál? — kérdezte nevét kiabálták. iMsaii kapcsolt, mint amikor első álmából MEMENTÓ váratlanul Szekeres elváláskor. zavarják föl ' — Meg — felelte kicsit elcsodálkozva Tamás. Hajnali négykor — Telefon!!! Arra riadtam, Két kézzel fogta és a füléhez szorította a kagylót. MaValaki (elsírt gános szavak buggyantak föl, egészen mélyről: Nem is tudta miért kérdezte meg. Talán, mert valamit F e l í r t miattam. »-Köszönöm... köszönöm... fiú?... élt... /tó/.», mondani kellett? Az újságoktól is szeretett volna minél Aki eldobott. él!!... mm... fiam van... előbb megszabadulni. Gyorsan dobálta be őket és alig fiEl-szeretetlen. Aztán elhallgatott ét bocsánatkérőn körülnézett. Néhágyelte az utat. Nem izgatta, hogy a hátsó kerék sűrűn megfarolt. Sikolya »tt száll nyan gratuláltak. — Na egy utcát lehajtottam! — könnyebbeden meg és Fent os egekben. a másik elején bement Kocsisékhoz melegedni. DisznóváLátom az arcát gás közben találta őket. Véres kötényben állt a böllér a Az utcán, egy tükrös kirakatban kémlelte kíváncsian Víztükrén táncol, széthasított disznó mellett és épp pálinkaval. itattak. borostás, szögletei arcát. Párás, ködszerű volt a kép. Ahogy — A postás bácsinak is. adjatok! - kiabált ki Kocsisné Emlék vlsében nézte, különös érzések rohanták meg. Oda szeretett volna _ a mosókonyhából, amikor meglátta. Szabadkozni akart Mélyen és távoL a formaság kedvéért, pedig nagyon kívánta. Le is hajtott menni soha nem látott emberekhez és kiönteni magából Memi kettőt szó nélkül örömét Megcsókolni egy ismeretlen kisfiút, akit az apja — Nézzen be délben fa.' Akkor majd ehet is valamit Hallom a hangod, karján v i t t — invitálta kedvesen ez asszony, egyetlen percre se téve Hallgatag éjjel félre a bélmosást. Elindult hazafelé. Hűvös neonfényben csillogtak a faVeled virrasztok. — Príma pálinkájuk van — nyelt nagyot Szekeres, gyot u teák. Ropogott lába alatt a hó és ha kitör belőle a amikor tovább gyötörte a havas, rossz járdán kerékpárját, gyorsan sűrűsödő meleg, egyből megolvasztja a reggel óta s még veszettebbül hajrázott. Az orrában érezte már a leesett havat és az utakra feszülő jégpáncélt. jó disznópaprikás ingerlő illatát.


5

SZEGEDI EGYETEM

Eredményes évad után cAz.

Щйищ

műoelS

dilinek

fóruma

Qolltqium A Szegedi József Attila Tudományegyetem Collegium Artium et Polytechnicum előadássorozatának megindulása 1957-ben társadalmi szükséglet volt. Egyrészt annak az eszmei zűrzavarnak ellensúlyozását szolgálta, mely az ellenforradalmi próbálkozást követő hónapokban még eléggé jelentékeny kárókát okozott, másrészt az általános műveltségi szint emelését, az egyoldalú müveitség, a »szakbarbárság« veszélyének elkerülését is jelentékenyen elősegítette. Qftmti &ttzeilen

eél, munka

— E célkitűzéseknek megfelelően akkoriban öt szekció alakult: a népművelésiművelődéspolitikái, a világirodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti, film- és színházművészeti szekció — emlékezik vissza a kezdeti lépésekre Gruber László oktatási osztályvezető. — Az egyetem professzorai s a kérdéses tudományéigák elismert szaktekintélyei örömmel vállalták — s vállalják mindmáig a szekciók vezetését, s a tevékeny közreműködést az elóadás-sorozatokat illetően, Az előadók segítsége valóban önzetlen, hisz a rendkivűl szerény anyagi juttatásból — pesti előadók esetében — éppen csak saját költségeik — utazás, étkezés — szerény fedezésére futja. Tevekenységük tehát nyugodtan fogható ^ L t u L J í ^ í Z k k o i Kül^Zn ?U«fe i vállal]ák. Különösen élénk a látogatottsága a szinháztudományi és filmművészeti szekciónak, melynek elöadági* j j i n i, „7„„„ irinntA sait az idén is olyan kiváló szakemberek vállalták, mint pl dr. Székely György, Czimer József, Dr. Hont Ferenc — hogy csak néhány kiragadott névvel jellemezzünk. A zeneművészeti szekció ma is a legnépesebb: ramgos látöelőadásainak 200—300 gatója van. Az előadások illusztrálásaként nem maradhatunk pusztán a hanglemezadta lehetőségeknél, hanem elsősorban a témával kapcsolatos »élőzene« megszólaltatására törekedünk. Ebben a vonatkozásban az idén is számithatunk a Zeneművészeti Szakiskola tanárképzős hallgatóira, s a Szegedi « . . . Nemzeti Színház népszerű operaénekeseire: Kemény Klióra, Karikó Terézre, Va-

lett

a

t/eyyUem

cArtiuma

das Kiss Lászlóra, Szalma Ferencre. Olyan — látszólag jelentéktelen, de valójában fontos — kérdésekre is súlyt helyeztünk, mint pl. a hangszerek megismertetése, a a-vonósnégyes-«, »fúvós ötösés más fogalmak közelebb hozása a hallgatósághoz. Az utóbbi hónapokban a nemzeti operákkal foglalkoztunk — a századfordulótól napjainkig történő fejlődés fázisaival, tehát Bartók Kékszakáilú hercegével és Kodály: Háry János c. müvével zártuk a sorozatot. A szekció kiváló működéséért elsősorban dr. Nagy Istvánt, a Zeneművészeti Szakiskola tanárát illeti elismerés. ot

Dudámén

élő magyar irodalom egy-egy reprezentánsát, egy-egy kimagasló egyéniségét hívnámk meg a hallgatókkal való személyes találkozóra. Az a tapasztalatunk, hogy előadássorozataink, különösen a üldékről bekerült hallgatóság látókörét, szemléletét gazdagitják hasznosan, s azon leszünk, hogy az újonnan békerülő vidéki fiatalokban is felkeltsük az igényt a 'korszerű önművelés iránt. Ügy hisszük, a Collegium Artium előadásai elősegítik a felsőoktatási reform célkitűzéseinek elérését is — sajátos és igen hasznos eszközökkel. D. E.

Főiskolások kiállftfisa

Megtudjuk Gruber elvtárs tói azt is, hogy a filmtudományi előadások ma már önálló szekciót alkotnak, s a Budapesti Filmtudományi Intézet munkatársai támogatásával lefolytatott filmesztétikai kollégium munkájában az idén 250 hallgató vett részt. A képzőművészeti szekció — dr. Lehel István irányításával — főként kollégiumokban ült össze, s ezeken az alkalmakon egy-egy, a hallgatókat különösen foglalkoztató esztétikai problémát vitatták meg. _ A Collegium Artium előadásain csak a Tudományegyetem hallgatói vehetnek részt7 _ Nagy számmal találhatók előadásainkon orvostan-

A közelmúltban kiállítást rendeztek a Tanárképző Főiskolán a legtehetségesebb festő- és grafikushallgatók ni unkáiból. A t á r l a t anyaga érdekes, tanulságos t ü k r e volt a fiatalok sókféle. t a r t a l m á ban és kifejezésbeli eszközeihen egyaránt gazdag törekvéseinek. Zombory Zoltán képei egyszerűségükkel, harmonikus színvilágukkal tűntek ki. Fekete Orfeusz« című festménye a t á r l a t legnagyobb tetszéssel fogadott képe v o l t Dala Andor művein ugyancsak a színek finomsága, pasztelles tompítottsága t ű n t fel a z érdeklődőknek. O is, m i n t Zombory kerüli a bombasztlkus, rikító színhatásokat Társadalmi felelősségtudathallgatók és főiskolások is, ról, korszerű valóságszemléörülni Természete)en cíak m^nk az 6 érdeklődésüknek létről á r u l k o d t a k Csombok is, hiszen egyetemes érdek, ho OV szocialista értelmiséOünk minden rétege sokolda^ fcépíett legyelu m igényli is a felnövő fiaL a p u n k m á j u s 27-1 számátal értelmiség, épp ezért ta- ban írás jelent meg a z egyeIán természetes, hogy épp a temi tudományos diákkörök gyakorlatibb pályákra készü- m u n k á j á r ó l . A cikknek a Böllök érdeklődése fokozott a csészettudományi K a r diákművészeti kérdések iránt, s köri m u n k á j á t méltató állítáebből következően a Colle- saira reagálva dr. Kovács gium Polytechnicum eredeti Sándor Iván tanársegéd, kari Programját kénytelenek vol- diákkört felelős helytelenítettunk módosítani. te a n n a k több kitételét. — Befejezésként tálán a C i k k ü n k korábbi adatok tervekről néhány jövő évi a l a p j á n a pedagógiai diákkör szót. — Az eddig is bevált m u n k á j á t e m e l t e ki, a m e l y az szekciók munkáját természe- előző években valóban kivátesen folytatni kívánjuk; a lóan m ű k ö d ö t t d e amely az színháztudományi szekció idén különféle okok m i a t t — előadásainak plaszticitását, s a k a r i diákköri felelős táérzékletességét azzal szeret- mogatását is nélkülözve — nénk fokozni, hogy egy-egy n e m t u d t a ezt a jó m u n k á t ^¡gy színművészt, előadómű f o l y t a t n i Ilyenformán ebben a tanévben a k a r legeredmévészt maunó vagy hangle- nyesebben dolgozó diákköre mez segítségével is bemuta- az Irodalomtörténeti diákkör tunk. Tervünk, hogy »Az v o l t M műhelyébe^ cí™mel ü j előadássorozatot szervezünk Sajnos, cikkünk ezen részéősztől, melynek keretében az be egy valóban sajnálatos s a j tóhiba csúszott. A filozófiai diákkör kiemelt dolgozata Henri Bergson filozófiájának hatását vizsgálta Babits költészetében.

Cikkeink nyomán

Négy n a p i g t a r t ó nemzetközi Filozófiai Konferenciát \ Tudományos Akadémián A konferencia a szocialista fejlődés törvényszerűségeivel és a nemzeti sajátosságok problémáival foglalkozott, különös tekintettel a k u l t u r á l i s fejlődésre. Különösen nagy érdeklődést váltott ki »A k u l t ú r a szocialista t a r t a l m á n a k és nemzetl f o r m á j á n a k kérdéséhez« c.

lami funkciók társadalmasításával, valamint a z állami feladatok társadalmi szervezetek ú t j á n való végrehajtásával kapcsolatos fejezetet Összefoglalást a d a társadalmi tevékenységek ösezehangolásáról, mégis világosan megkülönbözteti e szervek f e l a d a t á t ezen a területen, Egy ilyen tudományos műről rövid terjedelemben ismertetést adni, teljességre törekedni n e m l e h e t hiszen minden egyes fejezete egyegy önálló t a n u l m á n y t képez. Nagy segítséget n y ú j t Dr. Kovács István professzor könyve mindenek előtt a jogtudomány művelői számára, Ezenkívül hasznosan alkalm a z h a t j á k az állam- és Jogtudományi karokon az oktató és nevelő m u n k á k b a n . Végül gyakorlati szakembereknek is ú t m u t a t ó u l szolgálhat ez a szocialista alkotmányok legjelentősebb vonásait t á r talmazó mű. D*»* Sándor

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a liégei létrejött egyetem. között szerződés együttműködési a alapján előadást tartott dr. Nagy liégei egyetemen a Elemér egyetemi tanár, ' .. Kísérleti Fizikai TanszeK vezetője, és dr. Sőtér István egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora. * Stefan Balan román oktatásügyi miniszterhelyettes látogatást tett az Eötvös Lor á n d Tudományegyetemen. A román vendégek tiszteletére dr. Ortutay Gyula rektor fogadást rendezett. A fogadáson megjelent Ováry Miklós, az MSZMP Tudományos és Kulturális Osztályának vezetője, és Florea Duma, a román nagykövetség kultúráttaséja is. A fogadáson sok szó esett a román és magyar oktatásügyi problémákról és a z együttműködés formáiról,

A szocialista alkotmányfejlődés

A lehetetlent n e m Ismerő i f j ú . — K é r e k két jegyet a földszinten kOzépre, a nyolcadik sorba. Szeretnénk megnézni a R o b i n s o n - c s a l á d o t . . .

R. Abel szakmai segítséget n y ú j t o t t RR. Kainnak. R. Ábel egy olyan nyelvészeti problémát oldott meg a m a t e matikus RR. Kainnak, hogy az n e m győzte hangoztatni, m e n n y i r e kész viszontszolgálatokra. R. Ábel sokáig tiltakozott, míg végül élt a f e l a j á n l o t t lehetőségekkel. Azóta r. Abelke, másodikos általános iskolai t a n u l ó n a k nincsenek matematikai házi feladat gondjai, m e r t RR. Kain, a m a t e matikai tudományok doktora n a p mint n a p izzadva oldja meg a bonyolult általános iskolai feladatokat.

Érdem szerint A NAGY Intézet pályázatot hirdetett laboránsok réazére. K é t hölgy jelent meg felvételre, az egyik az isteni Glna volt, a másik pedig a Vasorrú Bába. Mindkettő a legkitűnőbb bizonyítványokkal rendelkezett, minden kérdésre egyaránt kitűnő f e leletet adott. Az intézet fiatalabb és idősebb f é r f i t á r -

sadalma egyaránt az isteni Glna mellett tört l á n d z s á t intézet nődolgozói és az Az otthon drukkoló hitvesek érthetetlenül a Vasorrú Bába mellett kardoskodtak, hogy ki kapta m e g mégis az állást? Hát Hamupipőke, mert az ő a p u k á j a annakidején osztálytársa volt a P r o f n a k . . . ROBI Az Egészségügyi Világszervezet felkérte tagállamainak egészségügyi hatóságait, hogy behatóan tanulmányozzák a televízió hatását a gyermekekre és a felnőttekre. Ezt az akciót a világszervezet genfi ülésén határozták el. *

új elemei

еЩ

nyon belül feltétlen szükséges és időszerű foglalkozni. E téma érdekli egész társadalm u n k á t . Jelentős érdeklődést vált ki nemcsak e t u d o m á n y ág művelői körében, h a n e m az á l l a m a p p a r á t u s dolgozók körében is. Feltétlenül segítséget n y ú j t , azon problémák megoldásához, amelyek állami életünkön belül felmerülnek. Részletes indoklását a d j a az állami-jogtudomány m a i álláspontjának megfelelően, hogy az alkotmány nemcsak az állam, h a n e m az egész társadalom alapintézményeit meghatározó okmány. Az a l k o t m á n y osztályozósánál r á m u t a t a burzsoá jogtudomány, hogyan osztályozta az alkotmányokat és ez osztályozás m a r x i s t a értékelését n y ú j t j a Ennél azonban sokkal érdekesebb azon része, ahol kifejti a szocialista alkotmányok közötti eltéréseket, és m e g m u t a t j a ezen eltérések o k a i t Ki kell m é g emelni a z á l t

Gergely és Szegedi Zoltán munkái. Csombok »Ellenforradalom-« című rajzsorozata nagy szuggesztivitással tolmácsolta igényes mondanival ó j á t »Szobarészlet-« című képében viszont a hangulatok m e g h i t t meleg e m b e r sége, szívközelsége fogta meg a n é z ő t Szegedi Zoltán »Bányászok«-ja konstruktív törekvésekre vallott, á m a színeket még n e m t u d t a megtalálni e h h e z a gondosan megszerkesztett vonalharmóniához. Lázár P á l és Szelestei László kiállított képei h a n gulatosságukkal, költői szép ségükkel lopták be m a g u k a t a szemlélő szívébe. A t á r l a t tehetségről, igényes törekvésekről tanúskodott. S remélhetőlag a jövő tanévben lesz folytatása is e jól sikerült kamara-kiállításnak, amelynek szereplői megérdemelnék, hogy egy-egy művük nagyobb nyilváncsság előtt is valljon tehetségükről és szándékaikról.

I S Ü t ."SSluf'tJSSff nyok doktora, a Magyar Tudományos A k a d é m i a Fllózófial ^ S S S A J ^ S S ^ t a r t o t t ZoltayDénes,a Filozó fiai Intézet tudományos m u n ka t á r s a »A k u l t ú r a fejlődésének alapvető törvényszerűségei a szocialista országokban* címmel t a r t o t t előadást a filozófiai konferencián. *

Dr. Kovács István: Dr. Kovács István profeszszor most megjelent ú j m u n káján&k (A szocialista alkotmányfejlődés ú j elemel, A k a démiai Kiadó. Budapest, 1962.) olvasásakor elsőnek a z r a g a d j a meg az e m b e r figyelm é t hogy nagyon érdekes és újszerű módon t á r j a elénk a szocialista alkotmányfejlődés ú j e l e m e i t s különös figyelm e t fordít e fejlődés a szocialista államiság utolsó évtizedében kirajzolódott vonásaira. E m ű nemcsak a szociálist a a l k o t m á n y n a k társadalmi szerepét foglalja m a g á b a n , hanem a kérdéscsoport t á r gyalásával párhuzamosan bem u t a t j a az »alkotmány-gond o l a t - történelmi fejlődését is M e g m u t a t j a azokat a gyök e r e k e t — a z állami jogi intézmények fejlődésében — melyekből az alkotmány alaptételei kialakultak. T ö b b olyan problematikus k é r d é s mélyreható vlzsgálat á t vállalta magára, melyekkel m a a z államJogtudomá-

A szegedi Ságvári Endre Gyakorló G i m n á z i u m 5 + 1 - e s oktatásban résztvevő tanulói a gimnázium egyik t a n á r á nak összeállításában érdekes és olvasmányos eszperantó kiadványt készítettek. A zágrábi, római és varsói rádióállomások igen kedvezően nyilatkoztak az eszperantó nyelven publikált kiadvány t a r t a l m á r ó l és előállítási f o r m á j á r ó l . A varsói rádió értékelte a füzet pedagógiai jelentőségét a nyelvoktatással kapcsolatosan, s dicsérően nyilatkozott a kéziszedő és könyvkötő politechnikai oktatáisban résztvevő tanulók színvonalas m u n k á járól. A rádióadások e h í r a n y a gát számos külföldi napilap és folyóirat Is átvette. KEREZSY SÁNDOR RAJZA

LókoLdalá

míhxeltiég.irl

WjKÖNyVSZEML

EGYETEM

1967-ben ünnepli a pécsi egyetem alapításának 600-ik évfordulóját. Az ünnepélyek előkészítésére és az egyetem története részletes kidolgozás á r a bizottság alakult a pécsi Állam- és Jogtudományi Kar, valamint az Orvostudományi Egyetem képviselőiből.

A József Attila Tudományegyetem rektori hivatalában megrendezett tanácskozáson . . . . . . , , dékána karok dékánjai, helyettesei és a felvételi vizsgabizottságok elnökei Júw é n megbeszélték a niU9 ...... . otr,. . * íel « " f " vizsgák r e n d j é t és A budapesti Eötvös kolProblémáit Dr. A n t a l f f y légium történelem-szakos György rektor üdvözlő sza- hallgatói vitát rendeztek v a l u t á n dr. Fodor G é z a r e k - Molnár Erik Történetszemléletünk nacionalista maf e t t e s tartott tájékoz- radványaic. cikkéről. A vitatót » felvételi rendszer leg- tát Balogh Sándor egyetemi fontosabb kérdéseiről. A ta- f Simon p 7 t l T l c ! J T Í T h egyeztek abban, hogy a vizs- Ede adjunktus is. «^bizottságoknak közvetlen A greifswaldi E r n s t M o r i t z légkört kell teremteniök a Arndt egyetem küldöttsége felvételi vizsgákon, hogy a dr. H. Wehrli profeszor, az jelöltek képességeinek, hi- egyetem rektora vezetésével Attila v a t á s t u d a t á n a k és m a g a t a r - felkereste a József t á s á n a k megítélését illetően Tudományegyetem vezetőit, egyetem ogy objektív eredményre Jussa- hkezdeményezésére ~ a S Z C g e d l — a két nak. A magatartással kap- egyetem közötti együttműköcsolatosan főként a középis- dés elmélyítéséről t á r g y a l j a abban, kolák vezetőségének jellem- nak. Megállapodtak hogy együttműködési szerzőzéseire kell támaszkodniok, dést kötnek oktatók és halls a vonatkozó kérdéseket gatók kölcsönös cseréjére; alaposan kell mérlegeinlök, közös kutatási t é m á k kidol_ srozására és oktatási taoasztapaszm e r t a n e m megfelelő m a - gozására talatok kicserélésére. Egyetegatartás még akkor is ki- m ü n k e t a hivatalos tárgyalá~ a Jelölt son dr. Nyíri Antal és dr. rektorhelyetteegyébként szakmailag meg- Fodor Géza sek képviselték, valamint dr. felel a követelményeknek. Fonyó Antal jogi kari és d r . Művelettani és Olajtechno- Koch Sándor természettudományi kari dekán, dr. Malőgiai tudományos ülésszakot dácsy László d é k á n helyet rendeztek a Veszprémi Vegy- tes, dr. Halász Előd profeszEgyetemen, melyen szor, dr. Szántó Ferenc t a n ipari v e t t e i c n i ™ » Merse- székvezető docens és G r u b e r résxt v ttek ^ ? " ^ e r s e - L á a z l ó o k t a t á s l osztályvezető, burgi Kemlal Technológiai * Főiskola előadói ls. A h á r o m Negyvennégy végzett joülésszakon 15 német- Sászt fogadott doktorrá az napoe , . e l 6 a d á s h ; m c , 7 f ) t t e l „ Egyetemi Tanács nevében nyelvű előadás hangzott el az ^ F o < J o r G é z a t u d o m á n y o s ásványolaj és széntechnolo- rektorhelyettes, a József A t gia, valamint a vegyipari tila Tudományegyetem a u l á műveleitek tárgyköreiből. jában j ú n i u s 29-én.


Egy év sportja az eredmények tükrében LiTOGITáS fl FELSŐFOKÚ TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZETBEN

¡¿ániUuta

A Felsőfokú Tanítóképző Intézetben mintegy 230 hallgató folytatta tanulmányait az elmúlt tanévben, s a hallgatók 75—80%-a nő. Ez a két tényező — a viszonylag alacsony hallgatói létszám és a női hallgatók igen magas arányszáma — erősen érezteti hatását az intézet sportéletében. A tanítóképzősök önálló sportegyesületet alkotnak, három szakosztályban folyt komoly munka. A kosarasok — nők és férfiak — a városi bajnokságban vettek részt, a lányok közepesen szerepeltek, a fiúk az élmezőnyben végeztek. A játékosok közül jó teljesítményével, eredményességével Pataki Anikó, Vaskor Zsuzsanna, illetve Békési Mihály és Aí. Tóth László tűnt ki. A női kézilabda szakosztály szintén a városi bajnokságban indította csapatát, itt jól helytálltak a képzősök, a csapatból különösen Harmati Ilona és Vaskor Zsuzsanna egyenletesen jó A tápéi villamos-végállomásnál az eltikkadt kalauznak nyújtott bizony jólesik a fagylalt. Hát még milyen jólesne, ha a eredményt. A női röplabda szakosztály nem indított csahőmérő higanyszála végre a harminc fok alá szállna. patot bajnokságban; több barátságos mérkőzést játszottak. Az Intézet atlétái a SZEAC szakosztályán belül fejtettek ki tevékenységet.

kánikula!...

Harminchét fokot mutat árnyékban a hőmérő. Az emberek lihegnek, szemük káprázik, és otthon ventillátor hűsében facsarják ki ingükből a verejtéket. A bőr vörösre ég, hólyagossá pirul, aztán sötétbarna lesz és megrepedezik, majd lehámlik, mint vén tölgyekről a kéreg. Olyan meleg van, hogy megfordul a helyzet: a fák szaladnak a kiskutyák után, ha ugyan valamelyik ostoba eb kitéved ebben a gyilkos napsütésben homályos vackából a vakító, vérforraló verőfénybe. Kánikula! ...A meteorológia összehasonlító adatokat közöl. Utoljára tíz évvel ezelőtt volt ilyen hőség június végén—július elején. S hitegeti szép szóval és várható hőmérséklet csökkenéssel a rádióhallgatói. Persze, mindez már semmi a vizsgaidőszak deliriumos »hevületéhez« képest. Amikor a professzor ajtaja előtt állókat egyszerre rázta a hideg és öntötte el trópusi eső módjára a forró izzadás. Ezen túl vagyunk már. Ki igy, ki úgy. Aki nem tanult idejében, az most úgy bűnhődik, hogy ebben az értelmet elszikkasztó hőségben kell kezébe fognia a tankönyvet, vagy a jegyzetet. s mit tehet az, aki nem menekülhet a strandon a folyó így köszöntött be a július, hűvös hullámaiba? Jobb híján elmegy az újszeged! parkba, Ezek után mi következhet ott befekszik egy pad alá és, hogy táskája se vesszen el, augusztusban. Még gyilko- hát arra ráteszi a — lábát.

A

tömegsport

már korántsem ilyen biztató a kép. Igaz, kosárlabdában a fiúk és a lányok számára is írtak ki házibajnokságot, azonban egyik küzdelemsorozat sem fejeződött be, a lányoknál az I., a fiúknál a III. évfolyam nyújtotta a legjobb játékot. Asztaliteniszben intézeten belüli női egyéni bajnokságot rendeztek, ennek győztese Papp Éva (II. évf.) lett. A meglehetősen gyér mezőnyű házi sakkbajnokságon a fiúknál Faragó Endre (I. évf.), a lányoknál Dénes Éva (I. évf.) bizonyult a legjobbnak. Az április 4-én megrendezett Felszabadulási Váltón az Intézetet két csapat képviselte, mind a fiúk, mind a lányok közepes sikerrel szer.apeltek. Az Országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokságon az intézetet három nőhallgató képviselte. Szálay Ilona magasugrásban (144 cm-es teljesítménnyel), Vaskor Zsuzsanna pedig a 80 m-es gátfutásban az előkelő negyedik helyen végzett. Harmati Ilona gerelyhaj ításban indult. A hallgatók lelkes felkészülésükért és eredményeikért elismerést érdemelnek. Nagyon örvendetes, hogy a Tanítóképzőben mindenki területén jelentkezett a Kilián ^testne-

EQY—AZ ÖT

KÖZÜL

sabb hőség, vagy —hóesés. Mert a tavalyi időjárás után ez sem lehetetlen. Az új tanév mindenesetre szeptemberben köszönt majd be. Itt nem érhet senkit meglepetés. Ez nem a természet erőinek függvénye. Még jó, hogy a tanév kezdetét nem az időjárás határozza meg. S hogy addig mi lesz? Hát örvendetes meglepetés srületett az újszegedi uszodában. istenem! A kánikulával is ki lehet jönni valahogy, ha van A SZEAC jóképességű NB Il-es vízilabda-csapata június a közelben Tisza, vagy ép30-án 551 arányban legyőzte a papírforma szerint biztopen Balaton, nem. is beszél- san esélyes tatabányai együttest. A jó csapatjáték és a ve azokról, akik a Feketelelkes küzdeniakarás meghozta az eredményt. Képünkön tenger hullámaiban keresnek menedéket az üldöző hőség az öt szegedi gól egyikének születése látható. A SZEAC elöl játékosa az ellenféltől zavarva is biztosan talál be a taAkik pedig dolgoznak, azo- tabányai kapus hálójába. kat a munka edzi keményekké, erősekké, hogy ne csak a hőséggel, hanem mindenféle megpróbáltatással elbírjanak ebben az életben. Akik Tárnokon dolgoznak, és akik Ba.>.«.1,. ^ u i - i a berlini Kalatonbogláron, akik Soroksá„.¿u ¿i'jteziejc a j a n ron és Szentmártonkátán sze- c ü o k az UUUUU ^ u v j t í t ciaiut.ciüi tamogataaara. dik a gyümölcsöt és cimere- 1923 n y a r á n két figyelemremélA szőve u>eg 1l»9 tagja nevézik a kukoricát, bronzvörös- tó kongresszus zajlott le Szov- uen megvaiaazti/tuüc a vezeiosere sülve a szikrázó verőfény- jetoroszországban. get (vajusiein, u r i g o r j e v , Komaben, azokkal nem bírhat el 1923. július 14,'15-én Pétervárott a o v s ü u j , Uoluojev es Aiexej A1-. utoDbi az a k k o r mar már ez a hőség sem. Mert tartotta első közgyűlését a P á - jechin, kesöDöi viiagbajnox Sakkszövetség. Kanyar- emigráns erősek mind és együtt erő- norosz oíayja). A sok aimot és reménygós, hosszú út vezetett addig! valóra vaitam hivatott szosebbek a legizzóbb júliusi Gáncsoskodó rosszindulat, -rest ségét vetseg tragédiája az volt, hogy közöny és kölcsönös félreértése- annyi napsütésnél. külső es beisö akadaiy ket keltő szűklátókörű túlbuzgó- utan nemcsak tfe keson Az alma-mater, a város ság nemcsak honi szövetségünk is fogott m u nkésve, kájához; mikor bölcsője ¿örül tlblábolt a század most álmosan nyújtózik el a első évtizedében: mindez hiány- végre lehetoseg nyuott tevékenyTisza-partján. De Szeged visz- talanul föllelhető volt orosz föl- ségéhez, az addig dédelgetett akarta megvalósítani, szavárja egyetemeire és kö- dön is, csak éppen — orosz m é - terveket nem Ismerte fel a megváltozott retekben. A ..tűz csiholól" Csi- viszonyok zépiskoláiba a szerterajzott gorln, követelményeit. ÖrSzergiusz. Znoszko-Bo- vendett a „királyi j á t é k " népfiatalokat, akik vidám lármá- rovszkij Borisz Maljutyln és szerűségének (1S22 óta gombajótól megfiatalodva, vidáman Szossznickíj mind meg sem ér- módra szaporodtak az tizem! erőfeszítéseik gyümölcsét, de továbbra is ébred föl Rókus és Móravá- ahettél! szervezet 1914-es — a szent- Sakk-klubok), szervezetektől független, a ros, Újszeged és Felsőváros a pétervári nagymesterverseny ide- egyéb sakkot önmagáért kultiváló alatunya szünidei szendergésből. jére eső — ünnepélyes megala- kulat Kívánt maradni.

*A *

NEGYVEN £V£

Persze, legjobb annak, aki a strandon napozhat. Ez a kislány összeköti a kellemest a hasznossal. Tanul és napozik, s ha ettől kimelegedne, rögtön fejest ugorhat a medence hűsítő vizébe. Kánikula ellen nincs ennél jobb orvosság. -

Néhány észrevétel az Országos Filharmónia ifjúsági koncertjeiről Az ifjúság általános zenei nevelése mind nagyobb problémát jelent a pedagógusoknak és zenei szakembereknek egyaránt. A kérdés fontosságát hangsúlyozza az a sajnálatos körülmény, hogy az ifjúság a szórakoztató és tánczene legtöbbször üres 'ritmusélményeinek dallamvilágának hatása alá kerül, mégpedig olyannyira, hogy az igazi komoly zenéről tudomást sem akar venni. Ilyen úton nemhogy a ma zeneszerzőit, de még az elmúlt századok kiváló komponistáit sem tudják értékelni. A haladó zenei oktatás figyelmét nem kerülte el ez a probléma. Az ifjúság számára koncerteket szerveztek,

legtöbbször zeneirodalmi is- koncertet hatra növelték. Kümertetővel és a koncertek lön kell kiemelnünk a négy után lezajló zenei fejtörökkel kisteleki hagversenyt. és jutalmazással egybekötve. A falusi koncertek számáAz ifjúság érdeklődése és ze- nak gyarapítása a jövő évi nei igénye örvendetes módon tervezetben is aktuális 1>rogjavult. Megnövekedett a bér- ram marad. Az egyetemi kolletvásárlók száma. Az elmúlt légistákon kívül a mórahalévi 8—9000 főnyi hallgató- mi fiatalok is részesei lehetBartók Béla ság az idén már 13 ezerre nek a szegedi zenekar rengyarapodott. Ennek arányá- filharmónikus A zeneirodalban növelni kellett a bérleti dezvényeinek, szvnvonalán koncertek számát is. Az ed- mi tájékoztatók digi egyetemi, középiskolai, még akad javítani való. Az általános iskolai és ipari ta- illusztratív képekben való útnuló iskolai bérletsorozatokon mutatás és magyarázat ne kívül két új bérletsorozatot legyen túlzottan szubjektív, is terveztek. Négy hangver- mert lefékezi az ifjúság stasenyt adtak a zeneiskolának, bad képzeleteinek folyását és négyet a kisteleki fiatalok- megcsorbítja az első benyonak, a Vasútforgálmi Techhi- más nagyszerűségét. „ . , kumban előirányzott négy Eurián Miklós

kulását. Röviddel rá a világégés következett s inter arma sllent Musae. Csak 8 esztendő — többéves háború, f o r r a d a l m a k és polgárháborúk zűrzavara — múltán, konszolidálódó gazdasági és gyökeresen megváltozott társadalmi viszonyok közt kerülhetett végre sor az első kongresszusra.

Mintegy 50 versenyző jött öszsze a július 8 és 24 között rendezett versenyekre: Frelmann, Szovszodkij és A. Rabinovics kivételével Játszott mindenki, aki az országban tartózkodott és számított. Levickíj mester például az Uraitól 3 000 kilométert utazott oly leromlott szervezettel, hogy a gondos rendezők a versenyterem helyett azonnal kórházba vitték. A mesterversenyt PJotr RomanovszklJ nyerte 10 ponttal Lővenfis (9). Bogatircsuk. Duz-Chotyimirszkíj és Nyenerokov <iVi) előtt: a főtorna 25 város képviselője közül Szergejev egyetemi hallgató győzött "a már Ismert Verlinszklj (Capablanea moszkvai legyőzője 1923ben!) előtt. A versenyzők utazását országszerte a helyi állami és társadalmi szervek támogatták, a moszkvai központi végrehajtóbizottság 20 000 rubelt /*= kb. 4 000 forint), a népfelvilágosítás pétervári kerületi bizottsága 15 000 rubelt, a Petroszoviett vállalat értékes tiszteletdíjat adott a verseny alapjához, sőt kül-

1923 augusztusában hívta össze a moszkvai sakkozók értekezletét a, városi, szakszervezeti tanács mellett működő művelődési szakosztály. Ebben az alapszervezetek 60 küldötte jelent meg. íme, a bibliai m u s t á r m a g ! Szervezési irodát választottak, a fizikai k u l t ú r a tanácsai mellett sakk- <:s dáma-szakosztályokat alakítottak s az ú j követelményeket felismerve 1924. évi országos kongresszusukon elhatározták a Pánorosz Sakkszövetség feloszlatását és kimondották, hogy „a sakk a tömegek kulturális felemelkedésének eszköze". Ez a jelszó segítette elő az addig sehol nem tapasztalt mérvű állami támogatás révén a következő 2 évtizedben a szovjet sakkmozgalom diadalmas kiterebélyesedését. Még egy vándorló király — ismét Csehoveré. RÉTI MEGNYITÁS. BotvlnikCsehover, Moszkva 1935. 1. Hf3 d5 2. C4 eS 3. b3 Hf6 4. FbZ Fe7 5. es 0—0 6. Fc2 c6 7. 0—0 Hbd7 8. Hc3 a« 9. Hd4! dc e5 10. Hf5 10. bc Hc5 11. ti Vc7 12 Hf3 Bd8 13. Vc2 Sötét gondokkal (ca-futó!) került ki a megnyitásból Hcd7 14. d4! cí 15. He5 Előőrs — Nimfcovics egyik kedveince bfi 16. Fd3 cd 17. ed F M 18. V f í 1118 19. Hdl Egy

velési és sportmozgalom követelményeinek teljesítésére. Gyakorlatilag ez azonban csak annyit jelent, hogy mindenki megkapta az ún. »Kilián-könyvet«. Azért, hogy a szinteket teljesíthessék a hallgatók, nagyon kevés történt. Mindenekelőtt nagyon kevés pontszarzési alkalmat biztosított a sportkör vezetősége, voltaképp csak a múlt év őszi gólyabajnokságok és a — gyér látogatottságú — házibajnokságok számíthatók ide. A szervezési hiányosságokon kívül a hallgatók sport iránti passzivitása, a lelkesedés hiánya is oka a Kiliánban bekövetkezett alapos lemaradásnak. Mert bizony jókora a Lemaradás... Annak ellenére, hogy mindenki »benevezett«,' mindenkinek van könyve, a könyvecskék legalább 30%-a teljesen üres (azaz tulajdonosa a vállalt követelményekből semmit sem valósított meg), a hallgatók 50%-a teljesített valamit, míg az intézet hallgatóinak mindössze 20%-a érta el az I. fokozatot. A Tanítóképző Intézetben a sportmunka az előző évihez képest is hanyatlott: csökkent a szakosztályok taglétszáma, rendszertelen az edzések látogatottsága, a tömegesítés is komoly kívánnivalókat hagy maga után. Az idén funkcionált vezetőségben alapjában véve csupán két ember dolgozott, Iványi Edit (II. évf.) intézeti sportfelelős és Bereczky István (II. évf.) tömegsportfelelős, de az ő lelkes m u n kájuk sem tudta áttörni a hallgatók sport iránti paszszivitásának »-vasfalát-«. Ehhez a »frontáttöréshez« nemcsak az ő, de még Szabó László és Glózik Pál intézeti tanárok lelkes, sok fáradsággal járó, jó m u n k á j a is kevésnek bizonyult. P r . Kristó Gyula

SPORTHÍREK Továbbra is Orczifalvi István marad a SZEAC edzője. Az edző megbízatása két évre szólt és 1964. júniusában j á r le. A csapat július 16-án kezdi meg a felkészülést az a u gusztus 11-én kezdődő őszi kupamérkőzésekre. A csapat előreláthatóan két tehetséges, fiatal játékost igazol le a b a j nokság kezdetéig. huszár g5-re i n d u l . . . Ba7 24. HR Vb8 21. Hh3 h í 22. H g ü . . . és csak azértis odamegy. A k ö vetkező 22 lépéses (!) k o m b i n á ció a sakktörténelem egyik rem e k e : hg 23. fg Híd7 A másik huszár n e m mozdulhatott 24 Hf7: I! KÍ7: Moccan! 25. g6+ Kg8 26. v e 6 : + Kh8 27. Vh3+Kg8 28. Ff5 29. Fe6+ Kf8 30. Vh8+ m a t t fenyegetéssel Hf8 29. Fe6 + ! He6: 30. Ve6:+! Kh8 31. Vta3~ Kg8 32. Bf6: !! Aldozat-orgla Ff«: 33. Vh7+ Kf8 34. Bel! Fe5 35. Vh8 ; ! Kei Indul! 36. Vg7:+ Kd6 11. Ve5:+ Kd7 38. Vf5+ K.C6 39. d5íKc5 40. Fa3+ Kc4: 41. Ve4+ Kei 42. Fb44- Kb2 Megérkezett 43. V b l + matt. Duplizität der Fälle — mondotta volna Batizlaivy professzor. A női űrrepülés. Hatása alól rovatunk sem kép e s kivonni magát: feladványszerzőnő müvét közöljük. 2. Edith Bírd Manchester W. T. 1893

1 áflgji. US11 fl ÉÉ Ü ¡aaga £H •M P m ff ¿•sä* n j p I*P HP® tfífífZ

te

w

¡1

j W.

Matt 3 lépésben.

SZEGEDI EGYETEM A József Attila Tudományegyetem. az Orvostudományi Egyetem, a Tanárképző Főiskola és a Felsőfokú Tanítóképző Intézet lapja. Megjelenik havonta kétszer. Szerkesztésért felel: P a p p Lajos főszerkesztő. Szerkesztőség: Szeged, Magyar Tanácsköztársaság ú t j a 2. Tel.: 51-68, 23-30. Kiadásért felel: Kovács László, a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér 3. Tel.: 35-00. 31-16. A lapot az Intézmények pártbizottságai terjesztik. Ara 50 fillér, előfizetés negyedévre 3 Ft. Szegem Nyomda Vállalat, Szeged

Sze 1963 011  

Szegedi Egyetem 1963. 11. szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you