Page 1

/

A

Tovább

•V egy

lépéssel

Lapunknak olvasók.

t évt

9. szám

A SZEGEDI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK L A P J A

Szegeden járt és felsőoktatási intézményeink oktatóival találkozott Nemes Dezső elvtárs M á j u s 20-án s szegődi felsőoktatási intézmények meglátogatására Szegedre érkezett Nemes Dezső elvtárs, az MSZMP politikai

akiket a vendéglátó Győri Imre elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára fogad o t t A beszélgetést — melyen az orvosprofesszorok

sapvetségeinek problémaköréről, Angliának a nyugateurópai közös piacból való kizárása kérdéséről, Brazília külpolitikai és gazdaságpolitikai állásfoglalásáról, az arab államszövetség problematikájáról, az arab államok bel- és külpolitikai helyzetéről, a kommunista testvérpártok közötti nézeteltérések. kérdéskomplexumáról, a nukleáris kísérletekre vonatkozó tárgyalások eredményeiről, a Jugoszláviával való viszonyról, Kuba politikájáról, a békés egymás mellett élés problémáiról, és sok más nemzetközi jelentőségű, a közvéleményt élénken foglalkoztató külpolitikai kérdésről.

A csaknem három órás, mindvégig feszült érdeklődés mellett hallgatott, s a Nemes Dezső elvtárs ellátogatott a TTK Állattani In- problémákat a maguk öszmegvilágító tézetébe, ahol Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas akadémi- szetettségében előadást a hallgatóság hoszk u s egyetemi tanár, az intézet vezetője fogadta. A ké- szas tapssal köszönte meg. pem dr. Fodor Géza rektorhelyettes, Ábrahám Ambrus, A kérdéseket beküldő egyeNemes Dezső, dr. Antalffy György rektor és Győri Im- temi előadók elégedetten, a re, a Megyei Pártbizottság első titkára. nemzetközi kérdéseket ( vilábizottságának tagja, a Köz- ismertették az oktató, kutá- gosabban látva, tájékozódást pon ti Bizottság titkára. Dél- tó és gyógyító munka idő- nyerve távozhattak az egye— előtt a József Attila Tudo- szerű gondjait — Siklós Já- tem aulájából. mányegyetem rektori hiva- noe elvtárs, a megyei párt-

*h'

'il •

:

,• '

-

;

r - m

i«!iillii»«iia» l&ylÉ

nyolc szarnát vehették ezideig kezükbe az Általánosító következtetéseket levonni, véleményt alkotni az első lépéseit járó újságról, különösképp pedig annak jövőjéről ítélni e néhány szám alapján értelmetlenül elsietett cselekedet volna. Annak idején, első számunk beköszöntőjében már vallottunk arról a szándékról, mely Szeged felsőoktatási intézményeinek lapját, a Szegedi Egyetem-et Xgített létrehívni. Ügy érezzük, az a feladatunk, hogy minél sokrétűbben, minél tartalmasabban és színesebben mulassuk be a lap hasábjain a város egyetemi és főiskolai fiatalságának életét, problémáit. Feladatunk, hogy ismertessük az egyetemen és a főiskolán tanító és kutató tudósok, orvosok, tanáeredményeiket. Feladatunk, hogy érzéke1963. június 12. rok munkáját, nyen reagáljunk a napról-napra felvetődő közös gondokra, problémákra, amelyek intézményeink oktatóit és hallgatóságát egyaránt foglalkoztatják. E feladatok megvalósításán fáradozik lapunk minden munkatársa. E cél érdekében szeretnénk aktíváink között tudni minden olyan szorgalmas, lelkes fiatalt, aki kedvet d toftalMnkó-i: érez magában az újságírói munkához. S ezért keressük, ezért igyekszünk elmélyíteni kapcsolatunkat az Olvasóval, akihez riportjaink, tudósításaink, vitatkozásra szánt elvi Eszmecsere cikkeink szólnak. Az Olvasóval, aki elsősorban hivatott arra, hogy kívánságok, vagy tanácsok formájában elhangzó véleményével tovább segítse lapunkat egy-egy lépéssel a fejlődés megrajzolt, eltervezett útján. népköztársasági

I aranygyűrű birtokosa

A felvételi vizsgákról Indulásra készen

Oktatóink Leningrádban Lapunkban is hírt adtunk arról, hogy együttműködési szerződést kötött a Józset Attila Tudományegyetem a leningrádi Tanárképző Főiskolával. A szerződés egyik pontja az, hogy a két felsőoktatási intézmény oktatóit kölcsönösen tanúlmányűtra küldheti, cserelátogat i s formájában. Az oktatócserére vonatkozó megállapodás eredményeként a Tudományegyetemi 'líét oktatója, dr. Síalai László docens és dr. Juhász 3tóissef docens tíz napra a Szovjetúnióba utazott A tíz napot Leningrádban töltik a Herzen Tanárképző Főiskola vendégeiként. Remelnetőlég az együttműködés e bíztató kezdetének nem marad el a folytatása s hamarosan Szegeden üdvözölhetjük a leningrádi Herzen Tanárképző Főiskola küldötteit

TTugyancsak ezen ankét hozzászólásai nyomán megvizsgáltuk a lap terjesztésének, jelenlegi helyzetét, gondjait s lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a jövőben zavartalan, zökkenőktől mentes legyen a Szegedi Egyetemnek a rotációs géptől az Olvasóig .vezető útja. Támogat bennünket ebben az erőfeszítésünkben a két egyetem és a Tanárképző Főiskola párt és állami vezetése, valamint az illetékes egyetemi kori és főiskolai KISZ-bizottságok is. Ez a támogatás megkönnyítheti á terjesztéssel kapcsolatos gondjaink megszüntetését. Egyetemi olvasótáborunk erősítő és támogató rokonszenve, figyelme legyen biztosítéka a Szegedi Egyetem tó. vábbi fejlődésének első számaink kiállott tútpróbája után.

BÍMstanak Az év vége felé rohan az idő, s egyre jobban szorítanak a cipők, azaz a kollokviumok és a szigorlatok. Egy éve a jelenlegi másodéves jogászok közül sokan nem törődtek ezzel. Az eredmény megdöbbentő volt.

A délutáni tanácskozáson. Az elnökségben Rávnai Tamás, az Orvostudományi Egyetem rektora, Győri Imre, a Megyei Pártbizottság első titkára,. Nemes Dezső, dr. Szilárd János, az orvosegyetemi pártbizottság titkára, Sikiós János, a Megyei Pártbizottság titkára, Perjési László, a Városi Pártbizottság titkára és Antalffy György a József Attila Tudományegyetem rektora foglalt helyet talába látogatott el. Itt dr. bizottság titkára vezette be. Antalffy György rektor, A közvetlen hangulatban leMárta Ferenc, az egyetemi folytatott megbeszélés beNepártbizottság titkára, dr. Fo- fejező mozzanataként dor Géza tudományos rek- mes Dezső elvtárs a felvetett tonhelyettes és dr. Herceg problémák megoldásának leFerenc gazdasági rektorhe- hetőségéről tájékoztatta a . lyettes fogadta a vendéget, megjelenteket. aki az egyetem aktuális Délután 5 órakor konzulkérdéseit, helyzetét, fejlődé- tációs előadást tartott Nesét "illető kérdésekről be- mes Dezső elvtárs a közszélgetett el a vendéglátók- ponti egyetem zsúfolásig telt kal. aulájában, felsőoktatási inEzt követően az egyetem tézményeink előadói számáhelyet vezetői elkísérték Nemes ra. Az elnökségben Imre, a Dezső elvtársat az Állattani foglaltak r Győri pártbizottság első és Biológiai Intézetbe, ahol megyei dr. Ábrahám Ambrus Kos- titkára, Siklós János, a metitkára, suth-díjas akadémikus, az gyei pártbizottság László, a városi intézet vezetője kalauzolta a Perjési titkára, dr. vendéget, megismertetve őt pártbizottság az intézetben folyó kutató- Antalffy György és dr. Ráv dr. munkával. A Bolyai Mate- nay Tamás rektorok, matikai Intézetben dr. Sző- Csukás István, a Tanárkép kefalvy Nagy Béla Kossuth- ző Főiskola igazgatója, vadíjas egyetemi tanár, a lamint dr. Márta Ferenc, dr. és dr. K. Szervetlen és Analitikai Ké- Szilárd János. miai Intézetben dr. Csányi Tóth Ferenc, a felsőoktatá. László egyetemi docens, a si intézmények párttitkárai Kísérleti Fizikai Intézetben Nemes Dezső elvtárs elődr. Budó Ágoston Kossuth- adása azokra a küldíjas akadémikus, a szege- politikaifőként kondi Akadémiai' Bizottság el- zultációs vonatkozású épült, nöke fogadta és tájékoztatta melyeket kérdésekre felsőoktatási inNemes Dezső ehHársat. tézményeink előadói juttatDélután 3 órától a megyei tak el hozzá. Ennek megfetájékozpártbizottság épületében ta- lelően részletesen lálkozott Nemes elvtárs a tatta a hallgatóságot a nyuállamok katoSzegedi Orvostudományi gat-európai gecodssási' ipüegű pirofflfifi/iAravtra'\í - n a j ^

'Tovább egy lépéssel! Első számaink után úgy hisszük, most már véget ért kezdeti próbálkozásaink, nem mindig eredményes kísérleteink időszaka. Kialakítottuk a Szegedi Egyetem profilját, sajátos karakterét s most ezentúl e keretek között fejlődve kell már még színvonalasabb, érdekes és tartalmas számokat megjelentetnünk. A Szegedi Egyetem — talán egyedül az ország egyetemi lapjai közül — megjelenik a nyári szünidő hetei alatt is. Nyári számainkban nagy teret szentelünk majd a KISZ önkéntes építőtáborai életével foglalkozó írásoknak, riportoknak. Ugyanezekben a számokban nagyszabású nyári rejtvényversenyt indítunk,- amelynek legjobb megfejtői között értékes jutalmakat sorsolunk ki. Augusztusi számunk összevontan tizenkét oldalon jelenik meg, gazdag irodalmi-, riport-, kép- és rajzanyaggal, agusztus 10-én s ezt követően szeptember 10-én az új tanév kezdetén jelenik meg ugyancsak tizenkét oldalon a Szegedi Egyetem. A nyári szünidő alatt megjelenő példányokat postán küldjük el minden előfizetőnk nyári lakcímére. Tovább egy lépéssel! Nemcsak formájában, külső képében, de tartalmában is szeretnénk még igényesebbé, még jobbá tenni lapunkat. A közelmúltban olvasóankétot rendeztünk a József Attila Tudományegyetem Bolyai Kollégiumában. Az ankéton megjelent olvasók, egyetemi oktatók és hallgatók számos tanulságos megjegyzéssel, észrevétellel, konstruktív javaslattal fordultak a lap szerkesztőihez. E megjegyzések tanulságait fölhasználva bővítettük a lap hírrovatát, „egyetemibbé" igyekszünk tenni a sportrovatban megjelenő írásokat s mégí több írásban kívánunk foglalkozni a fiatalság életével és problémáival. .

Negyven százalékos bukás. Az ezt követő »évfolyamgyomlálás- során hat embert . véglegesen kizártak az egyetemről, 'nyolcat pe-

bennünk

dig évismétlésre bocsátottak. Súlyos tehertétellel indultak neki a második évnek. Változtatni kellett munkastílusukon különben sosem moshatták volna le magukról a »legrosszabb évfolyambélyegét. De sikerült. Most félévkor a tavalyi utolpók már a . harmadik. hplyre. ke-, rültek^a tanulmányi, versenyben, h,arorn tizeddel maradva le csupán az elsőtől. A

bukások száma is jóval csökkent. Az orosz órák látogatásával álltak hadilábon u legutóbbi időkig, de remélik a hamarosan sorrakerülő vizsgán azért nem vallanak szégyent. Minek köszönhető ez a javulás? ,. • Az első félévi szelektálás pszichikái'hatását, s ezáltal az évfolyam összetételében • beálltat változást ki tagadná? S az is valószínű, hogy a hallgatók, levonták tanulságpt a történtekből. Az utóbbi években sokszor lehetett hallani, hogy a jogászok alig tanulnak valamit és mégis jól vizsgáznak, és a Jogi Kar azon személyek «•gyűjtő-medencéje-«, akik máshol nem feleltek meg. Vincze István szerint az ő esetükben nem igaz ez. A jó felkészültségű jogász nem lehet szakbarbár. Évfolyamunk szerencsés ösz• szetételű ilyen szempontból. A Tudományegyetem KISZ-klubjában beszélgettünk. Vitatkoztak, érveltek, egészen belemelegedve. Halkan szólt a magnó. Otthonosan érezték magukat i t t Elmondották, hogy néhány nap múlva dunántúli kirándulásra mennek. Végül megegyeztünk abban, hogy évfolyamuk életében már nem a hibák vannak túlsúlyban, és az eddigi eredményeik biztatóak. Ügy látszik a kísérleti KISZ-alapszervek mégsem vallottak kudarcot. Mért elsősorban r a j t u k múlik a jó eredmények elérése. Magatartásukon, munkájukon. De egyet kell értenem Vincze Istvánnal, aki azzal búcsúzott el: legfontosabb az, hogy bízzanak az évfolyamban. Bálint GyuU.


2

Bécs és Ottó Akik mostanában Bécsben jártak, egytől egyig megerősítik azt a régi igazságot, hogy a jő öreg Wien, történelmi város. A lépten-nyomon felbukkanó, szembeötlő történelmi emlékeket még az erőteljes modernizálódás sem tudta eltüntetni. Hiába pompázik millió színben esténként a Kártner Strasse a neon-reklámok jóvoltából, hiába tartanak nyilván csaknem félmillió gépkocsit az illetéke* hatóságok, a schónhrunni kastély» a főútvonalakon, de főként a kisebb mellékutcákban hivalkodó vagy szerénykedő régi. épületek, mind, mind a múltra, a történelemre emlékeztetnek.

SZEGEDI EGEETBM

Testvcrlapjaink írják »EGYETEMÜNK« VB3ZPRÉM:

vették a vizsgarendet. De most mintha kissé »elkanászkodtak« volna . . . Nekik — a negyedevesekkel ellentétben — még meg sem kezdődött a vizsgaidőszak, mégis 8— 10 kérvény van m á r nálam.

Szovjet professzort avattak tiszteletbeli • doktorrá Ünnepélyes, nyilvános tanácsülésre gyűl— A halasztások csökkentésénél a kollétek össze egyetemünk oktatói, dolgozói és giumok nyújtanak komoly segítséget. Dr. hallgatói 'május 7-én az egyetem aulájáTóth Gáborral például megállapodtunk, ban. Az egyetem történetében másodízben hogy az Eötvös-kollégisták halasztásait előkerül sor tiszteletbeli doktor avatásra Nyiször a kollégium kivizsgálja, s csak a kollégium engedélyével fordulhatnak a Dékolaj Mihajlovics Zsavaronkóvnak, a Szovkáni Hivatalhoz. Az is jó lenne, ha a halljetunió Tudományos Akadémiája tagjának, gatók nemcsak az utolsó pillanatban jöna Lenin-renddel kitüntetett moszkvai Men nének. Évközben is szívesen beszélgetnénk delejev Kémiai Technológiai Intézet tanvelük, problémáikról, nehézségeikről. székvezető egyetemi tanárának személyében, aki egy ízbe^i a magyqr egyetemek »ORVOSEGYETEM«, BUDAPEST: Az egyetemen dolgozó fizikai munkások első szovjet tiszteletbeli doktora. • , helyzete, munkakörülményei Nyikoláj Mihajlovics 2^avoronkov .prol-ehet, hogy a bécsi ember ' fesszor több minfríhárómíévtized^f,t^rad-. Az- egyetem fizikai dolgozóinak munkamár megszokta a város legfegyelme általában kielégítő, bár é tekinnagyobb temetőjének fala Tíatafían tudomány«* m u n k á s ^ » «órán mentén a rikító színekkel kimagasló ereáményeiV^ j á f u | t hozzá a tetbén is Vannak tenniváflök. A szállítási »•pompázó« hatalmas reklá- vegyészmérnöki tuddmány felvirágoztatárészlegek rakodómúrikásáí, valamint a kamok tömegét — nekünk a sához. Nagy érdeme, hogy a töltetes oszlozánházi segédmunkások által tanúsított temetőfal ilyen -hasznosít Amunkafegyelem kifogásolható. Hiányosnak sa« egy kicsit furcsának tű- pokban lejátszódó kémiai változásokkal nik —, az is könnyen lehet- egyidejűleg tanulmányozta és feltárta a keli tekinteni a társadalmi tulajdon védelséges, hogy egy kicsit ma párhuzamosan lejátszódó áramlástani, hőméről való gondoskodást is, amit az egyemár inkább a strnap-tease tem kedvezőtlen elhelyezése nem magyabárokra büszkék a srarnli tani és anyagátadási jelenségeket. Munkárázhat. zene helyett, de azért a jának eredményeit »A mosási folyamatok múltról sem feledkeztek meg. hidrodinamikájának. és hőhatásának vizsA fizikai dolgozók többsége rendszeresen Különösen az alig négy év- gálata« címén foglalta ősszé, mellyel eltovább tanul. A takarítónők egyes klinikátizedes emlékekről. nyerte a műszaki, tudományok doktora cíkon egészségügyi minimum-tanfolyamon, a Legalábbis ezt bizonyítja met. szakmunkások a műszaki osztály által szeraz a felháborodási hullám, vezett Szakmai tanfolyamon t a n u l n a k A amely mind szélesebben gyű- »EGYETEMI LAPOK« BUDAPEST: rűzik az osztrák fővárosban, fizikai dolgozók részt vesznek mind a párt, Ki, miért halaszt vizsgát? de nyugodtan állithatjuk, mind a szakszervezet által szervezett előFelkerestük a bölcsészkar dékáni hivalassan az egész országban is. adásokon, valamint a munkásakadémia Habsburg Ottó hazatéréséről talában dr. Harkó Violát, aki a két »legelőadássorozatán. Az egyetemen rendezett esik mostanában mind több érdekesebb« évfolyam: az első és a neszó az Osztrák Köztársaság- gyedév ügyes-bajos dolgait intézi, és érkulturális jellegű rendezvényeken elsősorban, s ez nem tetszik a bécsi deklődtünk a halasztás felől. ban fizikai dolgozókat, és a szakszervezeti polgárnak. Igaz, Ottó nemA negyedévben most »normális« a könyvtár olvasóínak sorából mintegy 300régiben »kinyilatkoztatta«: szigorlathalasztások száma — mondotta. at t a l á l u n k lojális a köztársasággal, ami Mintegy 6—8 kérvény érkezett be hozmagyarra fordítva, körülbe- zánk. A jelentést követő vita végkövetkeztelül azt jelentheti, ha nem is — Él általában mik az indokok? tése az volt, hogy az egyetemen dolgozd ért egyet létezésével, de — A többség egészségi okok miatt hafizikai munkások helyzetével, munkakömegszokta gondolatát; s beletörődött a dolgok ilyen el- laszt, egy-két ember pedig azért, mert hárülményeik javításával hatékonyabban kell rendeződésébe. Am a kedé- romszakos és valóban nagy a terhelése. törődni, ám az irántuk tanúsított megbelyes bécsi, ha mégoly neg— És az elsőévesek? csülés egyre javuló munkájuk, fegyelme» édesen is szól a Die Krone, Félévkor még nagyon rendesek volaz osztrák monarchista lap tak. Akkor még ijedt tiszteléttel, komolyan zett magatartásuk függvénye legyen. mindegyik cikke, csak összeráncolja homlokát, Valamilyen módon nemtetszésének ad kifejezést és így gondolkodik: lojális, vagy nem lojális, jobb lenne ha ott maradna, ahol eddig is volt. Az egyszerű osztrák ember gondolkodásmenetét követi az Osztrák Szocialista Párt, amikor nyíltan hangot ad vé• leményének: Habsburg Ottószorosabb kapcsolat révén A Magyal* Szocialista nél szakmai és politikai rá- valósítható meg. Ezért cénak semmi keresnivalója termettséget észleltek középMnes az Osztrák Köztársa- Munkáspárt VIII. kongresz- iskolában, KISZ megbízó le- lunk az, hogy minél jobb ságban. Amíg e dinasztia szusának határozata szerint véllel kerüljenek az egyete- kapcsolatot építsünk ki más volt uralmon az országban, az iskolai felvételeknél meg- mi felvételi bizottság elé. Ez megyék KISZ Bizottságaival az a néptömegeknek semmi szüntetik ezentúl a szárma- a rendszer bevált és egyre is. jót nem jelentett a soknem- zás szerinti kategorizálást. A több megbízóleveles tanuló zetiségű monarchiában. Mi- jelöltek rátermettsége, felké- kéri felvételét különböző ért jelentene négy évtized- szültsége, politikai állásfog- főbb szakokra egyetemündel későbben hasznot tehát lalása és emberi magatartá- kön. A hallgatók kiválogaA KISZ feladataival, az ú j Ugyanakkor a köztársaság népének az sa a döntő. tását eddig a középiskolák felvételi rendszer végrehaj¡»^ngsúlyozza a határozat, egykori uralkodóház trónra javaslata alapján a KISZ tásával a KISZ Központi Bivágyó tagjának visszatérése? hogy ne csökkenjen a leen- megyei bizottságok végezték zottság 1963. április 19—20-i dő értelmiség soraiban a határozata foglalkozott. E haSemmiképpen sem lenne kétkezi dolgozók gyermekei- el. Tervünk, hogy tározat szerint végezzük tehasznos ez a visszatérés, s nek száma. a jövőben a kiválogatásá- vékenységünket. ezt jól látják a szocialisták, A felszabadulás után indonál — természetesen elsőaz őket e kérdésben támoA határozat megjelenése volt a megkülönböztesorban Szeged beiskolázási után azt ismertettük a KISZ gató kommunisták, s velük kolt tés az egyes kategóriák köegyütt természetesen, az környezetében — az egye- vezetőinkkel és aktivistáinkEz azonban a szocializegész, egyszerűen, de józa- zött. temi hallgatók KISZ meg- kal. A továbbiakban valamus alapjainak lerakásával, nul gondolkodó nép. A kor- az osztályszerkezetben bebízatásként részt vegyenek mennyi egyetemi hallgatóval mány e hangokra, s egységes következett kibővített taggyűlésen ismerváltozással, az ebben a munkában. fellépésre felfigyelve el is anyagi és kulturális színvotetjük e határozatot és a hautasította Habsburg Ottó nal emelkedésével szükségA védnökségi munka kerevisszatérési kérelmét. Ugyan- telenné válik: A társadalom- tén belül — a III. évesek tározatból eredő feladatokat. A vizsga- és felvételi biezt tette az alkotmányjogi nak elsősorban rátermett, jó kötelező mozgalmi és az V. zottságokba a legtapasztalbíróság, ám mindkét szerv szakmai és politikai felké- évesek tanítási gyakorlatai tabb KISZ-vesetőket küldhatározatát keresztülhúzta a szervezni és vezet- során — ismertetik a »gya»nagyhatalmú« közigazgatási szültségű, jük. Okét felkészítjük arkorló iskolákban« az egyeteni tudó és akaró emberekre bíróság, amely e kettő elle- van ra, hogy a vizsgabizottsámen folyó képzés jellegét, a szüksége. nében kimondta: márpedig gokban segítsék elő a köA kongresszus határozatá- r á j u k váró követelményeket Ottó hazajöhet. Nem nehéz tetlen légkör kialakulását, és a kapható szociális juttanak sikeres megoldásában kitalálni, hogy miért. »Csuj á r u l j a n a k hozzá, hogy az tásokat. komoly felelősség hárul pán« azért mert — mint elbírálás során elsősorban KISZ szervezeteinkre és Jelentős az a munka, amit mindenütt —, Ausztriában is a vizsgázó alkalmasságát, lehet találni olyanokat, akik azok vezetőire is. Fő felada- a hallgatók a falusi KISZ felkészültségét, magatartászervezetek .segítésében a még mindig visszasírják a taink e területen: sát mérlegeljék »régit«. Azt ami számukra segítségnyújtás a tovább- népművelési gyakorlatok, vaA felvételi vizsgákon lamint a kultúresoportok fatalán jó és hasznos volt, mátanulásra mozgósításban és lujárásai alkalmával kifejte- igyekszünk képet alkotni arsok számára viszont —, s álkiválogatásban, az egye- nek, elsősorban a mezőgaz- ról, hogy a jelölt az illető talában ezek a »mások« voldolgozó szülők iskolában hogyan vett részt tak mindig többségben —, temi felvételi munkában daságban annál kevésbé. való részvétel és a felvett gyermekei között, hogy a te- az iskolai mozgalmi munkáhetségeket továbbtanulásra ban. Ezúttal azonban a Habshallgatókkal való foglalko- serkentsék. burg Ottó hazatérést engedézás. A sikeresebb beiskolázást lyező, s nyilván szívesen váA lehető legpontosabban meg, milyen segítik elő az egyetemi, tsz meg kell állapítani még a ró bíróság egy kissé mellé- Vizsgáljuk fogott. Az Osztrák Szocialis- konkrét teendőink vannak e és üzemi KISZ szervezetek felvételi vizsgán a jelölt szokapcsolatai. Túlmenően azon, ciális helyzetét, hogy ennek ta Párt ugyanis követeli, tekintetben. hogy az egyetemen való tohogy népszavazás ú t j á n döntvábbtanulásra felhívjuk az alapján javasoljuk a dékán sék el, valóban leteleped1—2 vagy több évet termelő elvtársaknak a kollégiumi het-e mégegyszer az országA pedagógusképzés feletti munkában résztvevő érett- felvételt is. Ez küfönösen ban a »császári korona vároKISZ védnökség keretén be- ségizett fiatalokat, konkrét azért jelentős, mivel a kolmányosa«, vagy sem. m á r az elmúlt időszak- segítséget tudunk adni a fel- légiumi férőhelyek igen kis A szavazás végeredménye lül is segítséget nyújtottunk készülésükben. Erre már az száma miatt csak nagyon kepedig —• az eddigi esemé- ban a mozgósításban és a kiválo- elmúlt időszakban is számos vés elsőéves hallgatót vehenyek alapján úgy tűnik —, gatásban. A KISZ már két példa volt. E feladatok si- tünk fel a kollégiumokból. nem lenne kétséges. év óta gondoskodik róla, keres elvégzése csak a KISZ Fontos feladatunk, hogy hogy-azok a hallgatók, akik- megyei bizottságokkal való fellépjünk minden protek-

A marxista körök feladatairól

igazi

Hozzászólás Nem új probléma a KISZ politikai és marxista körök színvonalának emelése, érdekesebbé tétele, a hallgatók érdeklődésének megfelelő formák kialakítása. Tudjuk, hogy a körök jelenlegi tematikája rossz, s közel egy fél éve vitatkozunk, hogyan lenne jobb. A célunk, melyet a vitaindító cikk is akar: a hallgatók marxista felkészültségének javítása, bővítése, a szaktárgyak ideológiai problémáinak megismerése. Hogyan lehetne ezt megoldani?

Tervszerűen Ezen, véleményem szerint, hosszú, alapos és tervszerű munkára van szükség: Amostani, rendszertelen ' tematika ezt nem képes megoldani.' A körök jelenlegi formája sem jó. Itt egy KlSZ-csoport tagjai jönnek össze — különböző érdeklődésű emberek. Van akit a szaktárgyak ideológiai kérdései, másokat filozófiai, megint másokat a szaktárgyakon belüli speciális probléma érdekel. Az érdeklődési körök összehangolása így csaknem lehetetlen. A viták felszínesek, és érdektelenek. A hallgatók boszszankodnak vagy unatkoznak. A hiányzások nagy számának is ez az egyik oka. A feladat a különféle igények felkutatása, s ezek alapján más rendszerű körök létrehozása. Nagy szerepe van, illetve lehetne a különböző diákköröknek. (Bölcsészkari viszonylatban a filozófiai, történelmi, irodalomtörténeti, pedagógiai diákköröknek.) Miért ne le-

Á származási kategóriák megszűnése

és a KISZ feladatai egyetemeinken

ció ellen. Szerencsére egyetemünkön eddig csak néhány esetben voltak problémák ezen a területen. Ennek ellenére még az esetleges kísérletek ellen is fel kell lépni. • A KISZ KB egyetemi határozatában világosan kimondja: »A KISZ egyetlen szerve sem adhat és nem fogadhat el semmilyen javaslatot, csak az iskoláztatási bizottság által a tanulók anyagához csatolt állásfoglalásokat, régebben érettségizett fiatalok esetében pedig az üzem javaslatát«, továbbá: »a KISZ szervezetei határozottan lépjenek fel minden olyan jelenség ellen, amely személyes összeköttetés útján a k a r j a befolyásolni a döntést.« Az MSZMP VIII. kongresszusának határozata szerint felvételi vizsgán az azonos eredményt elért tanulók közül előnyben kell részesíteni azt, akinek szülei jelenleg fizikai munkát végeznek. A KISZ képviselőinek komoly feladatuk ennek a ténynek a megállapítása, érvényesítése elsősorban a felvételi bizottságokban.

Felvetődhet a kérdés, miért szükséges előnyben részesíteni a jelenleg is fizikai munkát végzők gyermekeit? Pártunk, amikor ezt a határozatot hozta a társadalom jelenlegi fejlettségéből indult ki, ugyanis jelenleg a társadalom különböző rétegei még más-más körülmények között élnek. Elegendő itt arra utalni, hogy elsősorban kultúrális vonatkozásban az értelmiségi vagy alkalmazotti réteg gyerekei számára az otthon még jelenleg is többet tud nyújtani, mint a termelő munkában dolgozó szülők. Eltérő továbbá még

hetne politikai továbbképzés formáiként is elfogadtatni ezeket a köröket?

Sokrétűbb

munka

Miért ne lehetne például esztétikai, néprajzi, régészeti, valláskritikai köröket, létrehozni? Ezeken tanári vezetéssel dolgoznának, s négy év alatt szép eredményeket érhetnének el a hallgatók. Az aktuális kérdések megvitatására pedig igen jól fel lehet használni a KlSZ-csoport és taggyűléseket. Ez a taggyűlés alacsony színvonalán is lendítene.

[" J T .

I

A fnúnka természetesen a kap vezetőségedre har.nl na a köriik [szervezésénél* Ha mindezt megtudnánk' oldani, azt hiszem, hbgy érdekesebb és sokrétűbb lenne KISZmunkánk, s a hallgatók tudása is több lenne a szaktárgyukat érintő ideológiai kérdésekben. A KISZ kérhetné egyes tanszékek támogatását is.

A jobb

Jelkészültségért

Nagyon jó, hogy a lap ennek a kérdésnek is helyt adott, s jó, hogy »előtérbe került a marxizmus elsajátítása«. Nem azért, mert félő, hogy a jövőben bekerülő elsősök sarokba szorítanának« bennünket. Azt hiszem, a cikk írói eltúlozzák a származási kategóriák eltörléséből származó veszélyt (ha veszélyről egyáltalán beszélhetünk). Jó volt a probléma felvetése, mert segít a KISZmunkában meglevő sematizmus megszüntetésében, s abban, hogyan lehetne az ideológiai, szakmai felkészültséget javítani. 'Anderle Ádám azonos' rétegek között is a kulturális potenciál a városi és falusi gyerekek között. Ameddig ezek a lényeges különbségek nem bjínnek el, addig ennek az e l v i e k is érvényesülnie kell. Természetesen támogatáson nem mechanikus, statisztikus támogatást értünk, hanem politikai és nevelési feladatot. Ezen a területen rendkívül nagy felelősség hárul a középiskolák tanáraira és KISZ vezetőire, egyetemen pedig elsősorban a KISZ-re. Hogyan foglalkozzunk a felvett munkás- és paraszt fiatalokkal? Egyetemi oktatóinknak, KISZ vezetőinknek az a feladata, hogy segítsenek mindenkinek tehetsége kibontakozásában, mégpedig azon a területen, ahol a legjobban rászorul. Ennek érdekében differenciáltan, egyénileg is kell nevelni a hallgatókat. Ismerni kell a tanulmányi, politikai, szociális problémákat. Az említett különbségek elsősorban nem a szakmai képzés területén vonatkoznak, sőt az előző évek tapasztalatai alapján állíthatjuk, hogy az egyetemre kelült munkás és paraszt fiatalok döntő többsége nem gyengébb képzettségű más rétegekből származó hallgatóknál, az egyetemi tanulmányaik befejezésekor pedig általában jobban felkészültek. Néhány területen azonban — elsősorban a környezetből adódóan — hátrányban vannak, és nekünk ezeknek a területeknek kell segítséget nyújtanunk. A felsorolt tennivalók komolyak, ugyanakkor nincsenek sem eléggé kidolgozott módszereink, sem pedig megfelelő tapasztalataink. Ezek kimunkálása a jövő feladata. Együtt kell dolgoznunk az egyetem állami és párt vezetésével. Az együttműködés első állomásaként az egyetem pártbizottsága és KISZbizottsága még e hónapban együtt tárgyalja meg a Politikai Bizottság és a KISZ KB határozataiból eredő feladatokat. Várkonyi Zoltán


-3

SZEGEDI EGYETEM

A népköztársasági aranygyűrű újf szegedi birtokosa Kitüntetéssel avatták doktorrá Takács Imrét 1963. m á j u s 30-án délben — a Szegedi Orvostudományi Egyetem fennállása óta első ízben — ünnepélyes keretek között avatták doktorrá »Sub auspiciis rei publicae popularis« kitüntetéssel Takács Imrét, a szegedi fül-orr-gégeklinika gyakornokát Takács I m r e 1937. márciu s 14-én született, középiskolai tanulmányait Esztergomban fejezte be, s 1956

vostudományok k a r á n a k dék á n j a felolvasta az avatási fogadalom szövegét Takács I m r e meghatottan, de tisztán hallhatóan fogadta meg az egybegyűltek előtt: — Orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Az eskü után Takács Imre átvette dr. Rávnay Tamás rektortól a kitüntetéses doktorrá avatást tanúsító oklevelet, m a j d az egyetemi ta-

1938 óta. A puszta számok is dokumentálják a kormányzat törekvését a tekintetben, hogy a kulturális decentralizáció a gyakorlatban is megvalósuljon, s hogy a fővároson kívül m i n den nagyobb vidéki városunkban is a kor szintjén történjék az utánpótlásképzés a felsőoktatás minden területén. — Amikor a kedves szülőket és a tanári kart kö-

JaviuseMko-iigíf

és a kölfő

igazsága

Sorok egy névtelen levélíróhoz Szerkesztőségünkhöz névtelen levél érkezett, amelynek írója helytelenítette a lapunk negyedik számában közölt Jevtusenko-fordítások elé írt bevezető egyes — helyenként valóban rossz akusztikájú — kitételeit Alábbiakban közöljük a levelet és a bevezető szerzője, Rigó Béla bölcsészhallgató v á l a s z á t ^ Tisztelt Szerkesztőség: Érdeklődéssel olvastuk l a p j u k b a n a J e v t u s e n k o verseket. Az előszóíró, aki valószínűleg Elgó Béla, m é g azzal is eldicsekedett, hogy a lap » legnagyobb J e v t u s e n k o f ó r u m m á a k a r válni. Nem t u d o m , hogy n e m n y u g t a l a n í t j a - e a fordítókat és a szerkesztőséget Hruscsov elvtársnak J e v t u s e n k ó r ó l alkotott elítélő véleménye. Péld á u l az, a m i t a B á b i j J á r című versről mondott, a m e l y cionista m ó d o n az egész fasizmust

a zsidó kérdés alapján látja és amely ven köl

t ő j é t egyáltalán nem lehet а кг ' típusának n e v e m l . ValáesinOaek t a r t a m , h o t . mernek váHseelnl Tdlaágoean kémyee w l a s es • probléma. A vttáa kénjének nyílt felvetésébe« iл lap még nem jeleskedett. Ne hararudesért a hangért, tulajdonképp*« eredetileg csak • problémáimra tettem volna kíváncsi, de többen meggyűrnek rtU, hogy hiába. Ha mégi* igen, szívességüket köszöni: egy hallgató.

»

*

említett Babij J á r körül elkövetett hibákon kívül »Jevtusenko elvtárs helyes m a gatartást tanúsított külföldi ú t j a során.« Sőt, Hruscsov elvtárs kedvenc dalai közé sorolja Kolmanovszkij zeneszerző művét, amelyet Jevtusenko l a p u n k b a n is köSölt, »Akarnak-e az oroszok háborút« cím ű versére szerzett. Végül pedig n e m szabad elfelejteni, hogy Hruscsov elvtárs referátumában a személyi kultusz művészileg magas színvonalú és eszmeileg helyes bírálóinak névsora: Tvardovszkij, Szolzsenyicin, Jevtusenko és Csuhraj. A beszéd teljes áttekintése után, azt hiszem, t e is a r r a a meggyőződésre jutsz, hogy Hruscsov elvtárs csupán bírálta és nem elítélte a k ö l t ő t S meg kell m o n d j a m , lehet Jevtusenko és b á r k i m á s fölött ítélni ideológiai és egyéb hibái miatt, de n e m felelőtlenül, a tények semmibevételével. Üdvözöl: Rigó Béla. virAqzAs

Kedves ismeretlen hallgatótársam! Leveled mélyen elgondolkoztatott Megtehettem volna, hogy névtelen »egy hallgató« mi voltodra való tekintettel én is hallgató álláspontra helyezkedek. De úgy éreztem, több benned az őszinteség, mint a provokatív szándék. Az általad kifogásolt passzusnak, már, mint, hogy a Szegedi Egyetem a legnagyobb magyar Jevtusenko-fórummá válhat, valóban rossz kicsengése van. Eredetileg és csak a Jevtusenko-fordítások filológiai m u n k á j á n a k kvantitatív méreteit ó h a j t o t t a m jelezni. Viszont a te magyarázatodban m á r nemcsak félreértés, hanem félremagyarázás is taUlható. Legalább is annyi, amennyi a »válhat« állítmányból »akar válni«-t csinál. Jevtusenko kommunista költő voltát megindokoltam, érveimet n e m cáfoltad, viszont, m i n t perdöntő tényre hivatkoztál Hruscsov elvtárs véleményére. Részben igazad volt, a B a b i j J á r című verset valóban bírálta Hruscsov elvtárs a zsidó-kérdés kiélezéséért. De Jevtusenkonál cionizmust keresni értelmetlen dolog. Hiszen önmaga í r j a ebben a versében: »Zsidók vére vér e m b e n n e m csobog.« Jevtusenko ezt a versét internacionalista érzésektől vezetve írja. Különben olvasd el a verset, megtalálható Agai Ágnes, fordításában a Nagyvilág 1962. januári számában. Rájössz, hogy ez a vers n e m ü t ki a kommunista költő portréjából, hibákat mindenki követ el, de hib á k és hibák között minőségi különbségek vannak. . ' Sőt, ha jobban elolvasod Hruscsov elvt á r s beszédének teljes szövegét, (Lityenat u r n a Gazéta március 12. száma, vagy a Szovjet Híradó március 17-i melléklete), akkor meglátod, hogy azt is e l m o n d j a ő ebben a beszédében: »A költő fiatalember, észrevehetően sok dolgot nem ért még párt u n k politikájában, határozatlanságot és bizonytalanságot m u t a t a művészet ideológiai kérdéseinek terén. De szereplése az l&eólógiai Bizottság ülésén bizonyosságot nyújt, hogy képes legyőzni ingadozásait.« Hruscsov bírálta a külföldön j á r t szovjet írókat, akik fölültek az imperialista sajtó mesterkedéseinek. Viszont az előbbiekben

í z w n , a v / t t a í a r a n y g y ű r ű s doktort a Szeuedi Orvostudományi Eevetemen. Aluk doktorrá fogadták Takács Imrét - az ünnepség elnöksége: dr. altalanos orvoskari dékán, Kiss Károly, az Elnöki Tanács t i t i á r ^ d T S á v n a i T ^ mas, az Orvostudományi Egyetem rektora, dr. Viimon Gyula e g é s z s é g ü g y i m t a i s z terhelyettes es dr. Nóvák István gyógyszerészkari d é k á i . szeptemberében iratkozott be a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Altalános és középiskolai tanulmányait, egyetemi vizsgáit kitűnő eredménnyel tette le, éveken át aktív társadalmi és mozgalmi m u n k á t végzett, m a is az egyetemi KISZbizottságnak vezetőségi tagja. Édesapja egy Somogy megyei községnek, Tabnak három évtized óta megbecsült orvosa. A m á j u s 30-i ünnepségen Pólay Anna r a j z a m e g j e l e n t az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács titkára, Kiss Károly, dr. ViiJCaláxz Qétifl'. mon Gyula egészségügyi miniszterhelyettes, Perjési Szerelem Takács Imre, a Fül-orr-gége Klinika gyakornoka elmondLászló, a szegedi városi pártbizottság első titkára, j a az eskü szövegét. Mellette ülnek meghatódott szülei, Ügy mosolyogtál, m i n t az akik többszáz kilométerről utaztak Szegedre e r r e a feelső tavaszi p i p a c s , d r . y^ntalffy György, a Jólejthetetlen ünnepségre zsef Attila Tudományegyem i k o r köszönti a fecskecsalogató n a p o t . tem rektora, Bódi László nács tagjai ünnepélyes kézszöntjük szeretettel, s kiországgyűlési képviselő, K a - fogással fogadták doktorrá a Ügy kacagtál, hogy kinyílt az fejezzük elismerésünket, tona Sándor, a Hazafias jelöltet. összes erdei virág és nagyrabecsülésünket, a jemint csodáló hangversenykőzönség. Népfront Csongrád megyei Kisházi Ödön, az Elnöki lenlevő egyetemi fiatalokintegettek feléd. bizottságának titkára, vala- Tanács helyettes elnöke ünhoz is hadd forduljunk ném i n t a Csongrád megyei és nepi beszéde következett. hány szóval, Kiváló társzegedi városi takács és a Ügy csókoltál, hogy — Jelentős esemény a suk példája buzdítsa az felsőoktatási intézmények k e z e m b e n éreztem h a j a d mai ünnepély a Szegedi egyetem minden hallgatóVezetői. és n e m é r t e m r á megfigyelni, Orvostudományi Egyetem ját az elmélyült tanulásra, h o g y a n leselkedik a f a k között történetében — hangsúa tudományos ismeretek A Himnusz hangjai után az irigy csillagvilág. lyozta —, hiszen első ízminél tökéletesebb elsajáaz Egyetemi Tanács nevében nyújtjuk át az Elnöki títására ben dr. Rávnai T a m á s rekt o r üdvözölte a megjelenteTanács határozata alapján — mondotta Kisházi Ödön, k e t Köszöntötte Takács Im— szegedi jelöltnek a m a j d á t n y ú j t o t t a az a r a n y r e szüleit is, akik ugyanMagyar Népköztársaságéigyűrűt dr. Takács Imrének. csak megjelentek fiuk kimerével ékesített aranyAz Internacionálé hangjai tüntetéses doktorrá avatáságyűrűt. " t á n a neveltjükre büszke, palc ünnepélyén. Beszédében a szegedi or- boldogan mosolygó oktatók, A megnyitó beszédet kö- vosképzés fejlődését illetően a barátok és ismerősök szevetően Takács I m r e felol- is rövid áttekintést a d o t t retettel gratuláltak az ü n n e vasta a gyulladásos torok- Az oktatói k a r háromszoro- peltnek. A jókívánságokból megbetegedések laboratóri- sa az 1938-asnak, a hallga- kijutott a Takács-házaspárJúlius első felében kezdődnek a felvételi vizsgák umi vizsgálatával foglalkozó tóság száma megkétszerező- nak is, akik meghatottan Orvostudományi Egyete- 30-at, a gyógyszerésztudomá- tén elsősorban a termelőértekezését, m a j d dr. K r e m - dött, a klinikák befogadóké- mondtak köszönetet a graműnkön a napokban kezdő- nyi k a r r a változatlanul 80-at m u n k á b a n dolgozók gyermeli András, az általános or- pessége másfélszeresére nőtt tulációkért. dött meg az idei felvételi bi- vesznek föl. Az orvoskar így kei részesülnek előnyben, zottságok szervezése. A bi- így is túlzsúfolt, az ideális másodsorban azok, akik a zottságok július l - e és 10-e »elsőéves keretszám« 140 középiskola elvégzését köveközött dolgoznak, olymódon, lenne. (Ennyit képes befő- tőén legalább egy esztendeig hogy július l - e és 4-e, vala- gadni a legtöbb tanterem.) gyakorlati m u n k á t végeztek A nemrég épült Semmel- a kérdéses területen. Az (Délmagyarország 1933. júli- resik fel a Frontharcos Szö- re. De levelére n e m kapott m i n t július 10—12-e között kollégiumban 210-el összpontok mintegy felét az us lé. XI. évfolyam 156. sz. vetség Kálvária-uccai ottho- választ. Most a Magyar lé- naponta — átlag — 10 jelölt weis középiskola nát a m u n k a n é l k ü l i e k : f i a - gióban a k a r szolgálni Olasz- képességeiről igyekeznek ké- emelkedett a férőhelyek szá- érettségi és a 5. oldal.) évének eredményei talemberek, javakorban lé- ország mellett. Mindegy, hogy pet kapni. A városi és egye- ma, ősztől az elsőévesek egy- négy Több száz munkanélküli jelölt. A vők, diplomások, iparosok, hol és mit csinál — mond- temi párt- és KISZ-bizott- h a r m a d á t t u d j á k elhelyezni, alapján kapja a jelentkezett Szegeden az esetleges olasz—abesszin volt katonák, és mások, akik ja, — csak m á r egyszer, va- ságnak, az orvoskar és gyógy- s ez ki is elégíti az igénye- nappali tagozatra a 35. életszerészkar • állami vezetésé- ket. év betöltéséig — az esti és valamennyien kereset nélkül lahára keresethez jusson. háborúra a József Attila Tudo- levelező tagozatra korhatár A legtöbb jelentkező fia- nek, a szakszervezetnek és hivatalos Diplomások, iparosok, tiszt- állanak. Az esti viselők, öregek, fiatalok a órák alatt történik a jelent- talember. Feltűnően sok kö- tanulmányi osztálynak kép- mányegyetemen június első nélkül lehét jelentkezni, Egyetemeink felvételi bijelentkezők k ö z ö t t — Olasz- kezés. Hiába m o n d j á k nekik, zöttük az álláStalan diplo- viselőiből összetevődő felvé- hetében szervezik meg a felország nem fogadja el a je- hogy a Frontharcos Szövet- más. Sokan vannak azonban teli csucsbizottság julius 15- v ételi bizottságokat. A vizs- zottságai bizonyára mindent ség n e m engedi a magyar a 40—50 év közötti korosz- én ül össze, fokent a vitás gákat július első felében bo- megtesznek, hogy a vonatkolentkezéseket esetekre n y o l í t j á k le. A bizottságok zó rendelet szellemében jár(A Délmagyarország mun- életeket idegen érdekek vé- tályból is. Egy állásnélküli, és problematikus katársától.) »Az elmúlt héten delmében elvérezni, a jelent- Szegeden élő színművész köz- vonatkozó dontesre, s a fel- n é g y k r i t é r i u m — a rátér- j a n a k el, melynek értelmékell tenni, olasz vételi sorrend végleges meg- m e t t s é g , tehetség, felkészült- ben »lehetővé híradások és képek jelentek kezők kijelentik, hogyha ők vetlenül a budapesti hogy az állampolgárok mis é g és magatartás — alapján meg arról, hogy a Független nem féltik az életüket, más követséghez fordult levelé- állapitásara. Idén t e h á t — a tavalyihoz igyekeznek bírálni; a vizs- nél « é l e s e b b köre rátermettFrontharcos P á r t által Bu- se féltse. Azután megindul a vel. Magyar nyelven írtak vissza. Megköszönték fel- viszonyítva — kevesebb idő gára a képzés szempontjából ségétől, tehetségétől és elhadapesten felállított irodában panaszáradat. 2—3 tárgyból tározásától függően tanulEgy 28 éves fiatalember, ajánlott szolgálatait de s a j - alatt — sokkal több hallga- legfontosabb tömegesen folynak a jelentA vizsga hasson a felsőoktatási intézkezések az esetleges olasz— aki tíz éve érettségizett és nálattal közölték, hogy je- tó-jelöltet vizsgáztatnak az kell felkészülni. abesszin háborúra, és eddig azóta állás nélkül van, el- lentkezését nem vehetik fi- Orvostudományi Egyetemen, anyaga a középiskola, illetve ményekben«. anyagán túl nem A Tanárképző Főiskolán a m á r 3000 m a g y a r jelentkező mondja, hogy két hónappal gyelembe, mert a kiadott hiszen az orvoskaron a tava- érettségi bizottságokat az ajánlotta fel szolgálatait ezelőtt francia nyelven leve- rendeletek szerint csak olasz lyi 4 vizsgabizottság helyett terjedhet. A munkásmozga- felvételi Olaszországnak a háború ese- let írt a párizsi abesszin kö- állampolgárokat vesznek be az idén 6 bizottság dolgozik lom m á r t í r j a i n a k gyermekei idén az eddiginél "is sokkal m a j d , — a gyógyszerészka- előnyben részesülnek. Előre- nagyobb gonddal készítik elő, tére. El is nevezték a kis vetségre. Mint volt katona, az olasz hadseregbe. tartalékos tiszt, felajánlotta 2 helyett 4 láthatólag mintegy 250 pá- és ez a* pártszervezetre, valaA frontharcos-otthontól ron a tavalyi sereget - M a g y a r légiónak«. szerint vizsgabizottság működik. lyázót vesznek fel az idén mint a KISZ-bizottságra ró Ezek a hírek mindenütt szolgálatai* Abesszínia részé- nyert értesülésünk Az általános orvoskarra a első évfolyamra. nagyobb feladatokat. A tanagy érdeklődést váltottak re. Arra gondolt, hogy a fe- legalább 200—260-ra tehető száma, akik az tavalyi 180 helyett előrelátA döntés az összpontlét- valyi 200 elsőéves hallgató ki főleg a munkanélküliek kete hadseregnek szüksége azoknak lehet a modern harci tudo- olasz — abesszin háborúra je- hatólag 200-at, a fogorvosi szám sorrendjét veszi alapuL helyett őszre 300-at fognak körében. szakra a z eddigi 20 helyett Azonos összpontlétszám ese- felvenni. Is tömegesen ke- mányokban képzett tisztek- lentkeztek Szegedről.

Mintegy nyolcszázharminc elsőéves folytatja tanulmányait idén a szegedi felsőoktatási intézményekben

„Régi szép idők..."


SZEGEDIEGYETEM.2

HERÉNYI LÁSZLÓ FERENC:

NA ND í N£ R

a villamos előtt, a ka. A becsületé, azé igen. Megfogom a bőröndöket, a Átfutok hölgyektől is átveszem a ki- vezető csenget, biztosan em- De hogy a dicsőségé it? Aii0 felmenő sebb poggyászt. Szabadkoz- legeti a rokonaimat ágon. Ha elütne, biztosan hiszem. Ez nem logikus. Vinak, de én hajthatatlan va- ellopnák elvégzett a zsebemből a szont a becsülettel gyok: pénzt. Amint az már ilyen- munka megbecsülést szerez. szokott. — Kérem, erre tessék! — kor lenni Az ember újjáteremti a viA postán legalább ötszá- lágot és közben maga is átAztán, amint áthaladtak az ajtón, én is utánuk lépek. zadszor megyek neki az aj- alakul. Vajon hol hallottónak. Nem befelé, kifelé Ballagunk felfelé kényelme- nyílik az átkozott. A nő a tam ezt? Mindegy. Lényeg sen. ök elöl, beszélgetve és kalickában állítotzsémbel: miért az, hogy ott, ahova az esti előadás részleteit nem hoztam jegyzéket, hogy tak bennünket, megálljuk a ennyi százas, ennyi ötvenes sarat. Eddig is tárgyalva, én mögöttük. dolgoztam. stb .. \ stb... Jaj, tetszik — Nem, esőről szó sem le- tudni, most nem ért rá a Sok helyen, sokfélét és sohet ilyen pokoli melegben. E°TÍP-s Rengeteg az érkező. kat. De nem így. Itt nekem De azért éjszaka hűvös van, Legközelebb, természetesen. egy helyen meg kell felelérdemes felöltőt vinni. — »Csak ne legyen hiány, nem. Szürkén és állhatatoMagamban helyeslek. Bal- holnav nem te ülsz itt, htlle ra megyünk, aztán jobbra. napatánra meg elfelejted. san. Mas nem dolgozza helyettem. S ha már elvégAítót nyitok és Téteszem a De akkor tényleg hozoli cuccot. A borravaló előkécsináljam, hogy Az tBVSg-nál sörbanál- zem, úgy szítve, megköszönöm és- ki- lok. Nem, a főnök meglát, senki jobban nálam ezt ne farolok. soron kívül elintézi. Jogom végezhesse el. Lent már pár a főnök. van ehhez, a munkámból — Nándi! — ordít bele a — Nézze, kérem, ma hoz- következik, ták a szálloda téli tüzelőjéportás önbecsülésembe. RoA KÖZPONTNÁL, ahol a nek egy részét. A járdán bogok felfelé, fogam összecsekk elismervény részét bebokáig járnak a szénporkoccan az igyekezettől. Elban, a szőnyegek szürkülnek adom, a falábú portás szaa kosztól. Kérem, hogy lutál. Mosolygunk. De, most oltogatom a Villanyokat. Befecsegésre. A futott az első. Alig, hogy amint lehányták a szenet a nincs idő pincébe, hordjon vizet és jegyiroda kisasszonya a leg- felszállítom a csomagjaikat, szebb mosolyával nyújtja it mossa le a járdát. Nem, sökettőnk- jön a második. Lenn az utpörni nem elég. Utóvégre a a jegyeket. Mintha is cán a szebbnél szebb kocsik, D.T.-t is mi szállásoljuk el! nek vettem volna. Nem lenne rossz ... körül bámészok hada. Nem Kimegyek és megkérdeismét hordom a vizet. Bo- érdekel. De a járda razem a szeneteket, hogy mihalad az idő, gyog, A nők nem kor mennek el végre a • • • szorkányosan érdekelha az ember szívvel-lélekNe pofázzak,, mert ők a főlábak a munkájá- nek. Pedig micsoda nöknek is megmondják, kel belefekszik egy-egy forduka- harangoznak hogy ök erről nem tehet- ba. Artán seprőcsonkot bőszoknyák nek és én nagyon kis nok a kezembe és felsiká- lóban a színes Megint alatt! A fogadalmi pont vagyok, és tűnjek el a lom vele a járdát. harangbalfenéken. Különben is ez néhány vpdör víz. A járda nyelvei is elnémulnának látragyog. az utolsó fuvar ide. tukra ... Az érkező vendégek megNa jó. Újabb vendégek. JOBB KEDVRE hangolóAmint időm (Hogy honnan kecmeregmk szaporodnak. elő ebben a dögmelegben?) van, feltörlöm az előcsarno- dok. Es gyűlik a dohány is. német, Felkitérem • őket, s mivel a kot. Istmét tiszta. Csupán a Szépecskén. Lengyel, osztrák, angol... Zuhog a fürdős még nem jött be, szőnyegeken van még né- fürdővíz, robogok a lépcsőelőkészítem nekik a hideg megveszett. szénporos cipőnyom. kön, mint aki zuhanyt. Aztán kerítek két hány vödröt0 Teliengedem őket az Gyorsan a porszívót, öt perc Kedvem van dolgozni. Csak így érdemes. Fél hétkor öszelső emeleten és vigyázva múlva ragyog az előcsar- szeszedem a sofőröket, lefelé botorkálok a szőnye- nok is. Aztán a portásszo- löncsre megy az egész társagekkel letakart lépcsőn. Csak meg ne csússzak, mert bába futok és feltörlöm. Na, ság. Hogy mi lehet az? Így mondják. Megint pihenteegyet. akkor... De hiába, itt van most fújhatunk tek. a legközelebbi vízcsap. VéA főnök két percre elEste nyolckor már a tegigcsöpörészek az előcsarno- tűnt, rágyújthatok. Idegesen rasz virágait öntözöm. Kékon. rázúdítam a vizet a a portással az nyelmesen, nyugodtan és járdára. GőzSlög a forró kö- bámuljuk öregúr. vön a szennyesen habzó lé. órát, minden pillanatban be- bölcsen, mint egy A "szenesek« jó munkát futhatnak a D.T. kocsijai. Igen, majd egyszer mi is megöregszünk. De ez nakiabálnak és én tényleg el- Leszaladok, megnézem a gyon, nagyon messze van küldöm őket a jóanyjukba. Rendben. Kicsit még. S akkor már nem letzPersze, magamban. Űjabb szivattyút. hüvösségben nek értelmetlen csőrendszeforduló. Azután még egy. leülök a dohos patkányok Ismét vendég jön. Mikor a és számolgatom, les/-e ma rek, nem lesznek borravalót a másodikon a dohány. Mert eddig csak és nem lesz borravaló. De munka — és ezt hiszem — köpenyem zsebébe csúsztaÉs tni- mindig lesz a teremtő emtom — már dől rólam az csurrant-cseppent... Roha- bernek. izzadság. No, tovább, Nándi. csoda állati meló... Átadom a szolgálatot. Felnás, cipekedés, nyelés egész ISMÉT VENDÉGEK. A pillantok a szálloda wiilódzó másodikra, ötvennyolcas. A nap. Lehet ezt pénzért csi- fényeire. A sarkon, a fénybőröndökben TflintflCL SÓ len- nálni? Akkor mennyiért? — ár elől meghúzódva ott áll ne. Lassan mászok fel utá- »... becsület és dicsőség a Lány. Vár. Engem. Hogy nuk, Már nem érdekel, mit doifla.« Már, hogy a mun- ez nem is jutott eszembe! fecsegnek. Nyitom az ajtót, parancsoljanak, A halántékomon lüktet az ér. Vajon mennyit gombolnak le? Természetesen kinyitom a fürLEÁNY FILODENDRONNAL dőszobát, parancsoljon. Bekísérem őnagyságát, borravaló nincs. Lefelé ezen rágódom. Ezek azt hiszik, hogy engem ezért is fizetnek. Vagy úay gondolják. homi nem illik. Ksetlea attól félnek, megsértenek vele. Már nem. Az emberben bizonyos idő után sunyi, de ugrásra kész alázat lavul. hotni pénzt kapjon. Minél többet. Mert ezért KÖZBEN BELEKAPOTT dolgozik. De ezek art hiae én masinám és szívja hö- szik.... rögve, veszettül, mint vénAmint leérek, fent berasszony a fogát. Mehetünk reg a csengő. Loholok 'fel a föl. Érzem, hogy ma lesz lépcsőkön. Nézem a táblát: csöngetett. meló — és talán dohány is. a harminchetes öregIde várjuk az egész Diplo- Magas, medvetermetű lenyel, mert máciai Testületet. valami úr. Majdnem a mosdókagyló. kilenc ország nagykövete eldugult száll és hál meg nálunk. Hogyne, pattanok. Hozom a Szörcsögve haráLekapcsolom a villanyt, fel- pumpát. megyek a lépcsőn, és irány kolja a vizet, egy perc alatt kész. Jóindulatú hátbavágás a porta. A forgalmas náffefcon a jutalom, meg, hogy nincs Nálam megszokott kép fogad: te- semmi baj, öregem. kintélyes címkével telera- nincs is. Ismét csengetnek. Most a gasztott bőröndök a pult mellett, dohányzó, elcsigá- másodikon. Két jegy holnav mivel maradunk zott nők a fotelekben, a fér- estére, holnanfiak pedig a jelentkezési la- még. És repülőjegy pokat töltik ki. Éppen ké- utánra. Hogyne, hozom. KöKérem. szen vannak. A portájs meg- szönöm. köszöni ezt a rettenetes fára— Na, akkor, Nandinerdozást, s a kezembe nyomja kém, vigye a postára a tega kulcsot: napi bevételt is. Tizenkettő— Első emelet, harminc- ezerháromszázhuszonegy. Fráter Lóránd rajza Az utcán óriási forgalom. ötös!

KOVÁCS Nándornak hívnak és egy nagyváros igen nagy — és forgalmas — szállodájában vatn/ok londiner. Az idegen szavak szótárában ez a szó hotelszolgát jelent, de ez engem egy cseppet sem izgat. Szállodai »becenevem* úgy keletkezett, hogy valamelyik hülye a keresztnevem első szótagjából és a foglalkozásom szavának másik két szótagjából egy szót eszkábált. Így lettem az egész szállodai személyzetnek órákon belül Nándiner, majd csak rövid a-val: Nandiner. Dehát egye fene, nem a keresztapa és a keresztvíz számít a családban, hanem a gyerek. Nem igaz? DÉLUTÁN VAN. Két órája dolgozom, és a java még hátra van. Lenn kuksolok a szálloda egyetlen, de hatalmas pincéjében, az egyetlen — és ócskavas — villanymotornál. Mert, kérem, egy londinernek — vagyis hát, mivel rólam van szó, Nandinernek — mindenhez kell értenie, ami csak a szállodában pincétől a padlásig akad. Ehhez a villanymotorhoz is kellene, dehát ehhez legalább egyetemi végzettség szükségeltetik. A masina régi és ócska — a türelmem végtelen, ti. végtelenül kevés. A szívócsőbe vizet kell tölteni, hogy bekapcsolás után a köhögő motor szivóereje elérje a talajvíz szintjét, s ne csak csőszaggal töltse meg a pincét — mert ez oltári • büdösséget jelent. De sebaj, egy vödörrel már belenyomtam, •nyúlok a kapcsolóhoz. Zúgás , harákolás, csőszag — még várr kell. Most veszem észre, hogy nem vagyok egyedül. A pince légterét csövek hálózzák be. a jóég tudja, miféle rendeltetéssel. Nekem a csöveknek ez az ostoba összevisszasága mindig a rendszer-nélküliséget juttatja eszembe. Az ésszerütlenséget, a felelőtlenséget és az ostobaságot. Az élet rozsdás, elavult elemeit. Ezen a «•csőrendszeren« közlekednek a szomszéd Vasnagyker pincéjéből átruccanó patkányok. Nem is olyan ijesztő népség. Rengeteg fajtát láttam már belőlük. Feketét, vörhenyeset, aztán egyszerű »szürkecsuhást«, kövéret, soványát, kicsit és nagyot. Nem szeretnek. Iszkolnak előlem. Olykor-olykor jót mosolygok, mert eszembe juttatnak egyegy embertípust: a laposan meghunyászkodót, a törtetően serényei, vagy a dölyfösen magabízót. Ilyenkor nagyot ütök a magammal hozott bottal valamelyik csőre. Űtálom őket. Az a szivar, akit a szálló megbízott az irtásukkal, egyszerűen pockoknak becézi őket, s a hét elején itt járt. Az én útmutatásom szerint elhelyeztük főbb útvonalaikon a »csalit«. Azóta, ha némelyik futtában rámpillant, felhúzódó szája harsány röhej képzetét kelti bennem — dehát mit csináljak? ók nem nyúlnak a »csalihoz«, én meg nem ehetem meg helyettük...

XiUmui

Játtói:

Útkeresők Hős az, ki útjelző karókat rángatna türelmetlenül, hogy hol a napraforgó kókad, vagy hol a csend kristályba htU, 6 kutathasson ú j utat, mivel mértéket ő mutat? O a mérték, de mások szólnak, s maguknak kérik a jogot, és akik erre járnak holnap, másfelé taposnak nyonvot. Üjat a kitűzött helyett! S két szándék e g y « nem veset. Hamis a hittel, tettel próbált essmék sövénye útjelill? Lábunkat, igaz, rögök nyomják, s elébünk nem pázsit terül. De tettttnk errébb egy rögöt, biztattunk utánunk jövő? Akárcsak feléig bejártank egy utat: látni az irányt, mialatt csak kapdostuk lábunk sziszegve, hogy kő éle bánt? A«t szidtuk, ki letűzte ott az átkozott jelzőkarót. Némán szorítom össze öklöm. Húsz évem ehhez a d j erőt, nem hetvenkedni útvesztőkön: hinni ast, mihez próba köt — útkeresővé ezzel válni: így utat teljesen bejárni.

HtmtlW

Cfemte'

Kimérve Én emberi gyöngeségem kit nem engedett a fényt»: hogyan a d j a m meg, mi téged illet örök dicsőséged? Ki ha nem lehettél boldog mosóteknőre hajolva, bár kívántad, ami minden asszony nyűgös sorsa volna — í m kimérve életemből a t e maradandóbb juaaod: gyávaságaimból hitet őrző szerelmed kibontott. S lettem ím, ki vagyok, ember, mértéktelen századomban hirdetni az emberi jót emelkedtem föl karodban.

Oláh ¿na; A fiú, a l é n y és •

tenger..

A fiú ég a lány jáUíani sieretiek volna Bi ssinss kavics-sziveket vásároltak K«y bódén«. A n a és 3 l á n y A n a p elé ú s z t a k reggel • t e n g e r b e n fcs h o m o k b u c k á k a t k e r g e t t a k e»te A nap után. A fiú ét a lány M e g t e t t é k éjjel a felhSk j á r á s á t Es k i h a l l g a t t á k a s ú g ó k a g y l ó h é j a k a t . A Hú és a l á n y elóscór l á t t á k a M a g é r t Es s o k á i g Csak • s i r i l y t l k o l t á s r a

emlékestek

vitua.


V

SZEGEDI EGYETEM

Indulásra készen A vizsgák java még hátra van, de a KISZ nyári önkéntes építőtáborainak többsége készen v á r j a , az ország különböző egyetemeiről .érkező fiúkat és leányokat Tavaly csaknem 6 ezer fiztál dolgozott nyáron az önkéntes táborokban s a jelentkezők száma a-L idén sem m a r a d el a múlt évi létszám mögött. Nemcsak munka, hanem számos szórakozási ¡ehetőség is v á r j a minden KlSZ-íáborban az építőket. Tábori könyvtár, rádió, televízió, sportfelszerelések, sportpá-

lyák biztosítják a lehetőséget a szórakozásra, sportolásra. Az elmúlt két évben 300 ezer forintot költött a KISZ Központi Bizottsága a táborok megfelelő felszerelésére, berendezésére. Szegedről az idén előreláthatóan mintegy 340 egyetemista, főiskolás lány és fiú vesz részt a nyári építőmunkában. A lányok Szentmártonkátára és Soroksárra mennek. Feladatuk főleg a gyümölcsszedés és növényápolás lesz. A fiúkat az ú j

balatoni

műút építkezése várja s csoportjaikat a 2. számú tárnoki táborban helyezik m a j d el. Mindhárom tábor víz- és villanyellátása biztosítva van. A munka, az izmok vizsgája megkezdődhet, mihelyt a kollokviumok és szigorlatok befejeződnek. Az első csoportok július első napjaiban indulnak el a nagy nyári erőpróbára, hogy megizmosodva, barnára isülten térjenek meg onnan két heti építőmunka után, átadva helyüket az utánuk következő turnusoknak.

¿qnj.

i

nuu

R vizsgadrukk 1 H E V % 0

C. W. elsőéves kora óta úgy élt mindenki tudatában és tudata alatt, mint aki a vizsgadrukk miatt nem tudja azt produkálni, ami benne van. D. Y. kollégája, akivel rendszeresen együtt vizsgázott, megesküdött minden esetben, hogy vizsga előtt C. W. hátulról előre elmondta neki az anyagot és csak egyszer botlott meg a nyelve, az is véletlenül. A KISZgyüléseken állandó téma volt C. W. csökkent értékű produkciója, és ö nem szűnt meg hangoztatni, hogy minden jobban menne, h a az átkozott vizsgadrukk nem lenne. A végén már olyan rutinra tett szert, hogy nem is készült semmiből, hiszen úgyis a vizsgadrukknak tudják be rossz feleletét. Miután mindenből elbukott, távozott az egyetemről. Most a Lepénylapító Vállalat megbecsült dolgozója, ő a munkamódszertökéletesítési felelős.

HAJÓ A

E

G

Y % % [

KANYARBAN

Kutyaszán

Térképünk a KISZ nyári önkéntes építőtáborainak helyét mutatja be. Külön megjelöltük azokat a táborokat, amelyekben a szegedi egyetemisták és főiskolások dolgoznak m a j d mi

Művésztanárok hangversenye a Tanárképző Főiskolán Sikeres koncertet adott a Tanárképző Főiskola dísztermében a közelmúltban az Ének-Zene Tanszék tanári kara a főiskola női kórusának és a Zeneművészeti Szakiskola kamarazenekarának közreműködésével.

:kar számai adták az est műsorának döntő részét. A Kardos Pál ihletett vezénylésével elhangzó kórusművek forró sikert arattak. Monteverdi m ű v e után Bartók- és Kodály-szerzemények szépsége

Orvostanhallgatók házi tárlata a Semmelweis Kollégium ban Érdekes kiállítás nyüt május első napjaiban az Orvostudományi Egyetem Semmelweis Kollégiumában. Pólay Anna, M a'n yák Erzsébet, Boshigt Gongorson, Pálinkás Pál és Pásztor József orvostanhallgatók mutatták be ezen a »házi tárlaton« tehetségre, művészi ízlésre valló festményeiket, rajzaikat hallgatótársaik és oktatóik igényes közönsége előtt. Nem hivatásos művészek reprezentatív bemutatkozása volt a tárlat, hanem a festészetet önmagáért, a szépért, esztétikai igényeik kielégítéséért művelő s hivatásuknak az orvosi munkát választó fiatalok rokonszenvesen szerény jelentkezése, szereplése csupán. Erről beszélt d r. Láng István professzor a kiállítást értékelő szavaiban. A házi tárlat nagy sikert

aratott. A fellépés jól kikerült. Az öt fiatal jóleső érzéssel fogadta a gratulációkat, a bíztatást. Pólay Annának, aki harmadéves jeles tanuló, a rókusi templomról készült képe különösen nagy tetszést aratott. Nagy érdeklődés fogadta az egyetem külföldi ösztöndíjasának, az ulan-batori Boshigt Congorsonruak a festészet keleti hagyományait őrző, finom kultúrájú tusrajzait is. De a kiállítás másik három szereplőjének munkái sem maradtak el művészi színvonal tekintetében e festményektől és rajzoktól. Dicséret illett az ügyes kezdeményezésért a tárlat rendezőit s jó volna, ha a jövőben rendszeresen szerveznének hasonló bemutatkozó kiállításokat esetleg több tehetséges fiatal képeinek bemutatásával.

Kitüntetések a pedagógusnap alkalmából Az idei pedagógus nap alkalmából is számos oktató részesült felsőoktatási intézményeink vonatkozásában — kiváló nevelő munkássága elismeréseként — magas kormánykitttntetésben, illetve jutalmazásban. A Tanárképző Főiskola előadói közül »Az oktatásügy kiváló dolgozója« kitüntetést Pálfl György, a mezőgazdaságtudományi tanszék vehetője, és Major Jenő, a r a j z tanszék vezetője kapott. Szendrei Imre Liszt-díjas zongoraművész, az ének-zene tanszék adjunktusa »A Szocialista Kultúráért« = Som-

fai László, a főiskola gyakorló Iskolájának szakvezető tanára »Kiváló tanár« kitüntetésben részesült. A József Attila Tudományegyetem rektorhelyettesének, dr. Fodor Géza docensnek, a Bolyai Intézet tanárának a Parlamentben ünnepélyes keretek között nyújtották át 1963. junius 1-én a »Szocialista Munkáért Érdemérmet«. Dr. Szabó Zoltán Kossuthdíjas professzor, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet igazgatója »Az oktatásügy kiváló dolgozója« kitüntetést vette át a Művelődésügyi Minisztériumban.

B. egy szomszédos országba ment tanulmányútra és hazatértekor egy kis autócskával gördült az intézet elé. C. már messzebb ment tanulmányútra, és egy elmúlt évjáratú. kocsival tért haza. D. a szigetországba ment tanulmányútra, és hazajöttekor a legújabb típusú nagykocsival pukkasztotta kollégáit. E. a tengerentúlra ment tanulmányút-

Boshigt Gongorson rajza — Hollá, kapitány? Van még egy görbe fa. Rátegyem? ra és egy százhengeres csodával szédítette az itthonmaradottakat. Y. végül is legmesszebbre ment, az északi sark közelébe. Mindenki visszafojtott lélegzet-

tel várta, mi jöhet még ezután. Y. harminc kutya vontatta szánon állított be a negyvenfokos magyar nyárba. robi

Eger viadala

avagy: korhű krónika egy ostrommal ffelórő kirándulásról

Tőrtént: 1963 május ha- az álla az Igazhitűnek, mert kacérkodott velünk. Ezt is ragadta magával a koncert vában. Seregünk létszáma: csekély díj ellenében, ma megcéloztuk. Elloptuk a közönségét. Különösen Ko- huszonhat darab válogatott mindenki bejuthat a kaza- "«minaretet«. — Azt már dály »Hegyi éjszakák«-jának magyar, német, francia, matákba is. Hiába, sokat nem! — véltem Ali haragos bemutatott részlete váltotta olasz, orosz és néhány tör- változott a világ négy száz-"arcát látni. — Kell, hogy ki a megjelentek lelkes tap- ténelemértő utolsóéves böl- tizenegy év alatt. A mi fel- nyoma legyen a törökvilágsát. csészből állott. A formabon- támasztott pasánk ugyan- nak Egerben! — Nem vitatÉrdekessége volt a kórus tás kedvéért „haditervünk" csak ámult volna a dicső- Icoztam vele. Sietnünk kelműsorának Benjámin Brit- nyílt titok volt: négy nap ség fényétől övezett egri nők lett. Várt bennünket a ten, a világhírű modern an- alatt »bevenni« az egri vá- késő leányunokáin, akik bi- Szépasszony völgye! gol zeneszerző müveinek be- rat, s gazdag élményzsákzony sokat szelídültek, s nevezete* vortuánkE mutatása. A végsőkig fino- mánnyal hazatérni. Fegy- nem. öntik le szurokkal a ™ nZlc után Mulmult hanghatások romanti- verzetünk csupán néhány szimpatikus ostromlót, sőt... Z J c s a k a leabátrabbak! kus szárnyalására és a töké- fényképezőgép. Muníciónk: Első utunk a fürdőbe vitt. ° XVI szazadletesen alkalmazott disszo- s^ázegynéhány forint. Gyorsan gyártottunk egy ta- 0an ¡elismerték, hogy '»az nanciára felépített művek Lóháton járva lett volna iáló közmondást is. »Ami- earinél iobh bor keü„ kidolgozott tolmácsolásameg- csak igazán romantikus ez lyen a fürdő olyan a vá- Tnem^telkTdt^nk p S érdemelten nyerte el a hang- az ut, de mivel az egyete- ros«. Bevallom, hogy nem szavajban „Knrnwkez verseny közönségének tet- mi reform keretében a lo- mertem Szegeddel hasonlít- fok ó ^ T ö l t ö g l I Z poszését. vaglást még nem vezették gatm Egert ilyen szempont- Z ^ b a eg^bTcek jó bt Ezután Szendrei Imre zon- be, valamint a MÁV-kedból. ¥ át kpd„ünk. fc«_ goraművész játszott Liszt, vezmény miatt vonatra Békésen pihent, napozott J ™ ^ eau kí ^inösTaBartók és Kodály zongora- szálltunk. Lehet, hogy Ali az egri vár, amikor beoson¿Oameímk műveiből. Sajnos, az egyéb- pasáék is így döntöttek vol- tunk falai közé. Nem vizs- S ^ a n EkkT eau ként kitűnő interpretáció ér- na lS52-ben, csakhogy ak- gálta meg senki, hogy perajtaütéfs^l niegkezVtékén sokat rontott a rosz- kor még nem volt kedvez- zseg-e valamelyikünkben is d6dö eauenlőtlen ke02 szul hangolt zongora, amely mény. Egyébként nem is lett a török vér, úgyhogy Ali is ^VtvMnen kuz ebben az állapotában nem volna rossz ötlet, ha feltá- jöhetett volna, de sehogyés az ugyancsak volt szólójátékra alkalmas. masztottuk volna Ali pasát, sem akart testet ölteni. SérNnir-ral M , A koncert befejező részé- Elcsodálkozott volna Egerbe tődött, véltem, annak idején öl avöztek s mi elvonulben a főiskola zeneszerző-ta- érkezve a nyüzsgő forgalmú nem kapott »vízumot«. TiL . r l nárainak művei hangzottak utcákon és azon az egri Elő a fegyvereket! Vel^Lm el. Atxui Béla két kompozí- magyaron, aki előzékenyen zényszavak: expozíció, tációja, a »Gyermekjátékok« és figyelmeztetett bennünket, volság, blende. Előttünk heFölöttünk huncutul raa »Verbunk a kőszegi órajá- hogy nem jó irányba bakta- vert Eger, a templomok gyoota.k ^ egri csillagok... ték témájára« a szerző sajá- tunk a Vár felé. A Várban városa. Egészen közel egy tos élményvilágának nemze- aztán végképp leesett volna hatalmas méretű »ceruza« Juliusz von Valentin ti zenénk tradícióival való szerencsés találkozásáról tanúskodott. jósnak, Cs. P a t a j Mihálynak* Frank Oszkár művei a legPonicsán Ádámnak és Henvmodernebb zenei törekvésekmert Jánosnak alkotásai is. ben gyökereznek. Kompozíciói igényes egyszerűségükkel és szellemes felépítésükkel egyAz idei szegedi Szabadtéri aránt figyelemre méltó teJátékok produkcióiban kiváhetséget bizonyítottak. A két ló budapesti és helyi művészerző műveit Mészáros Emszek vállaltak közreműköma, Péter Józsefné és SzendAz MSZMP Csongrád me- az eszperantó nyelvet tanul dést. A »Szentivánéji álom rei Imre mutatta be, megérgyei Bizottsága az elmúlt év- hassák. A nemzetközi nyelv ban Kőműves Sándort, Gódemelt sikerreL Tartalmas és magas szín- bén Szentesen, ebben az esz- használatával az egyetem in- Z on Gyulát, Pécsi Ildikót, minden bizonnyal Margittay Ágit, Harkányi vonalú koncertet élvezhetett tendőben már Csongrádon is tézetei »kihelyezett« eredményesen tudják bővite- Endrét, Váradi Hédit, a szea Tanárképző Főiskola Ének- úgynevezett tudományos í e d i Harmath Évát, és több Zene Tanszéke hangverse- osztályokat működtet a nme- ni nemzetközi és a kiad- más szegedi művészt láthat nyének zenekedvelő közön- gyei marxizmus—leninizmus kapcsolataikat A »trubadura közönség. sége. A művésztanárok pro- esti egyetem tagozataiként ványcserét. * előadásain a ssegedi Karikó dukcióinak igényessége, mű- Szentesre is, Csongrádra i* a Teréz és Stalma Ferenc kap vészi ihletettsége, a női kó- szegedi József Attila Tudo1963. június 1-én" délben fontos szerepet a világhírű rus és a vendégszereplő szak- mányegyetem tanárai fognak vendégművészek iskolai kamarazenekar kidol- kijárni a szakelőadások meg- nyitották meg a szegedi rajz- külföldi tanárok festőművészeti klál- mellett. A Cigánybáró főbb gozott, harmonikus munkája tartására. * lítását a Múzeum Horváth szerepelt a szegedi Berdál méltó volt az elismerő tapsMihály utcai képtárában. A Valéria, T u r j á n Vilma, a ra. Jó volna, ha az eddigiA József Attila Tudománykiállított alkotásokat Döme Szegedről elszármazott Komnél gyakrabban találkozhata Mihály, a Megyei Tanács mű- lóssy Erzsébet, valamint Manánk a hangversenyek do- egyetem • KISZ-szervezete Oszkár énekli. A bogóin a főiskola kitűnő mű- hallgatók kívánságának meg- velődésügyi osztályának ve- leczki vészi kvalitásokat megcsil- felelően engedélyt kapott az zetője méltatta. A müvek »Brankovics György« című logtató tanáraival, elsősor- egyetem rektorától, hogy az között szerepelnek a Tanár- négyfelvonásos opera főszeaz 1963-64-ik képző Főiskola és a Felső- replői Slmándy József, Mában neves zongoraművé- egyetemen szünkkel, Szendrei Imrével. tanév első félévétől a hall- fokú Tanítóképző Intézet mű- tyás Mária. Házy Erzsébet és Sza —. gatók fakultatív nyelvként vész-tanárainak, Buday La- Palcsó Sándor.

onnan


Egy év sportja az eredmények tükrében Látogatás a Természettudományi Karon

Izgalom

és fudományegyefenti

siker

• Tanárképző Főiskolán rendezték meg a hagyományos szellemi vetélkedőt számmal jelenlevő tanítóképzősöknek és főiskolásoknak épp elég okuk volt bosszankodásra: csapataik sokszor a legnehezebb kérdésekre frappánsan megfeleltek, a legegyszerűbb kérdésektől pedig »befulladtak->. A kérdések a legkülönbözőbb területeket (zene, irodalom, történélem sport, földrajz stb....) igyekeztek felölelni, de ez csak részben sikerült, mivel többnyire közismert problémákat tartalmaztak és nem tudtuk rajtuk lemérni a versenyzők műveltségét, sokoldalúságát, ami pedig célja kellene, hogy legyen egy ilyen versenynek. Joggal merült föl bennünk a kérdés, mikor a József Attila Tudományegyetem csapatának Beethoven »Für Élise«-jét kellett fölismernie: mit tételezhetnek föl a kérdések összeállítói a felsőiskolásokról, ha legjobbjaiknak ilyen »kérdéseket« tesznek föl? A tréfás kérdésekből is inkább arra kaptunk választ: ki olvassa rendszeresen a »-FüA szabályok, a játék le- lest« és nem arra, ki mibirtokában folyásának rövid ismerteté- lyen ismeretek se és a csapatok bemutat- van. kozása után megkezdődött a versengés. A két régi riváA vetélkedő végig feszült lis, az Orvostudományi légkörben zajlott let A köEgyetem és a József Attila zönségnek, mely Tiagyrészt a Tudományegyetem csa%>ata »hazai pálya előnyeit élvemár a verseny elején olyan ző« főiskolásokból állt, bőjelentős pontelőnyre tett ven volt alkalma kacagásra, szert, hogy a Főiskola és a tetszésnyilvánításra és bizoFelsőfokú Tanítóképző lám- nyos »aktív* közreműködéspalázas csapata csak tisztes re is. Ezek a súgások, mutotávolból követhette a »fa- gatások csak csökkentették voritok" vetélkedését és a vetélkedő érdekességét és pillanatra sem szólt bele az joggal méltatlankodtak, akik első két hely kérdésébe. A végig becsületes eszközökkel közönség soraiban szép versenyeztek.

A Szegedi Felsőoktatási Intézmények hagyományos -Szellemi Vetélkedőijét idén a Tanárképző Főiskola KISZ-bizottsága rendezte. 4 csapat (Orvostudományi Egyetem, József Attila Tudományegyetem, Felsőfokú Tanítóképző Intézet, Tanárképző Főiskola) azzal az ötöt versenyzővel indult, akik az intézményeken belüli válogatókon legjobban helytálltak. Április 3»-án este 7 órakor a Főiskola dísztermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. A zsűriben dr, Lipták Klára az Orvostudományi Egyetem, Révész Mihány a József Attila Tudományegyetem, Majzik Mátyás a Felsőfokú Tanilókéjyző, dr. Koncz János a megyei KISZ V. B„ Poczik Miklós szintén az Orvostudományi Egyetem és Erdei Mihály a Tanárképző Főiskola képviseletében foglaltak helyet. A vetélkedőt Mosonyi Kálmán főiskolai adjunktus vezette.

Azt mondják rám: fehér holló vagyok. Vagyis ritkaság. Sőt: furcsaság. Én meg azt mondom: az a természetes, ahogyan én élek. Természetes, vagyis emberi. W tt a klinikán igen sok embernek vagyok a főnöke. Ha csak ez lenne a dolgom, biztosan többet tehetnék azért, hogy mások is hozzám hasonlóan éljenek és dolgozzanak. De előadásokat is tartok, konzíliumba is sokat hívnak és sok időmet veszik el a kötelezettségeim a különböző szakmai és társadalmi szervezetekben. Miben is vagyok hát én más, minfr a többi? Vagy legalábbis a többség. Megmondom. Én nem fogadok el pénzt. Soha, senkitől. Ezzel, per-> sze rontom a beosztottjaim »bolt•ját«, haragszanak is érte, mások meg hülyének néznek — mégsem. A múlt héten valaki az ajtó alatt a küszöbnél csúsztatott be ötszáz forintot. Nem találtam a tettest, hát vázákat vettem a kórtermekbe. De ezt ne írja meg, azt hinnék felvágok vele. Én sokáig csak úgy, ösztönösen nem fogadtam el a M

A győztes csapat messze kimagaslott a mezőnyből és a második helyezett Orvostudományi Egyetem fölényét sem tükrözi reálisan a Tanárképző Főiskolával szemben a 6 pont különbség. A harmadik és negyedik helyezett csapatok mentségére legyen mondva, hogy tagjaik jóval fiatalabbak voltak ellenfeleiknél és azért nem rendelkezhettek annyi ismerettel és természetesen versenyrutinnal sem.

Reméljük, a rendezőség a jövőben színvonalasabb kérdésekkel örvendezteti meg mind a versenyzőket, mind a közönséget, a csapatok pedig még nagyobb felkészültségről adnak számot. Ezzel még színesebbé, érdekesebA kecskeméti országos előbé lehetne tenni eét a már döntő hagyományos vetélkedőt. 1963. m á j u s 5. és 12. között rendezte meg * Magyar Sakkszövetség — nem cseSzepesi Attilm kély viszontagságok árán és után — az országos férfi egyéni sakkbajnokság egyik vidéki elődöntőjét. A verseny az első követelés jogán először Békéscsabán zajlott volna le, később Szeged is számításba vétetett, végül a »nevető harmadik«, Kecskemét láthatta vendégül BácsKiskún, Békés és Csongrád a lakásomra jön. kem minden borímegye legjobb sakkozóit Ott fizetnie kell. téknál Mert azt Ügy látszik, hogy maguk a Megmondom: nem bizonyítja, hogy kecskeméti rendezők voltak is keveset. De akúgy és azért élek, a legfelületesebben tájékozkor meg kell fi- amiért mindig tatva a kérdésről, mert épp zetnie minden akartam. az ő egyik versenyzőjük eredményt, amit kényszerült az 1. forduló elTalán smuciga pályámon a mai halasztására, mivel a megnak fog tarnapig elértem, s nyitás napján még Békéscsatani, de én borraami a nevem híbán vélt magának partnert valót sem szeretek rében összegezőtalálni... adni. Mindig arra dik, s abban realigondolok, hogy A versenyen egyébként zálódik, hogy a olyan ; utolsó fajketten is képviseltük egyetebeteg éppen enzat lennék én, münket (ha nem is a nem gem keresett fel. hogy csak különműködő egyetemi sakk-kör pénz reményében T | e itt, ahol színeiben): Marosi György hozzák ki gyorsan engem az álIII. éves TTK-hallgátó, aki az ebédemet? Lelam megfizet, ahol balszerencsével (fél pont háthet, hogy naiv vaa betegeket nemránnyal!) szorult a középgyok, de úgy képcsak gyógyítom, döntőbe jutásra már nem jozelem, hogy a fodhanem tanulmágosító 3. helyre és e sorok rász is azért ványozom is, ahol írója, aki végül is a torna lasztotta a pályá- . tehát a begyőztese lett. A küzdelem lyát, mert hivatást tegek az én szárendkívül éles és mindvégig érzett rá. Vagy momra nemcsak teljesen n y ü t volt. Már az legalább is egy feladatot jelenteelső fordulók után kiderült, életre szóló kednek, hanem segíthogy néhány — papírforma vet ahhoz, hogy séget is a kutatászerint — esélyes versenyző megszabadítsa az saimhoz, itt pénzkiesett az első két helyért emberek . fejét a ről szó sem lehet. folyó harcból és nagy, vidéki korpától, a piszokÉs nagyon kellesakkozásunk szempontjából tól, a hosszú hajmetlen, kínos örvendetes meglepetés volt tól, hogy a fiatahelyzetbe kerül, kialakulóban. Ez utóbbi be loknak szép friaki akár előzőleg, is következett: Vadász Lászzurát csináljon, akár utólag megló 15 éves (!) kiskunfélegyamivel még jobpróbálkozik vele. házi diák — megelőzve több ban tetszenek egyEgészen más do»•neves-« mesterjelöltet — másnak. Itt is volt log, hogy tegnap csak pontértékeléssel lett kivétel. Amikor például felhívott második s így jogot szerzett voltam, a egy betegemr két - beteg az országos középdöntőn valakásomra járt, éve feküdt benn, ló indulásra. Külsőre ártategy kiváló' bormár nem is emlélan kisfiú, >aki kettőig sefn bély. Jól keresett keztem rá, és megtud számolni — valójában nálam. Dehát épkérdezte: szerefélelmetesen pontosan kompen azért őt hitem-e még a kábinál, mindig bátran támad, vattam, mert nevét? Nagyon finotaktikai téren senki sem tudves szakember. mat hozott Brazíta túljátszani. Egyetlen vereliából. Két kilót ségét akkor szenvedte el, kaptam tőle. Peramikor kiszámította, hogy No, elég lesz. sze, pénzért. És elsőségét döntetlennel is bizMit szólnak majd higgye el, karátosíthatja. Ha a középdöntőn az olvasói egy vén csonykor, a világ következetesen saját stílusát professzor bogaminden tájáról fogja játszani, könnyen raihoz? Fiatal hozzám érkező ú j a b b meglepetést okozhat! kollégáim, félek, több száz üdvözharagudni fognak let és képeslap Íme az elsőséget eldöntő rám. többet jelent nejátszma: Cserhalmi Imre Spanyol megnyitás. Vadász

MONOLÓG f e h é r

Eredményhirdetéskor és a szép díjak (könyvek, szobrok) átadásakor a közönség meleg tapssal köszöntötte a csapatokat. A »Szellemi Vetélkedőx-t végeredményben az esélyes József Attila Tudományegyetem csapata nyerte 42 ponttal. Tagjai: Lendvai Mária, Makk Ferenc és Dattiss Győző bölesész-hallgatók, Krámli András TTK-s és Frecskó Mihály jogász. Második az Orvostudományi Egyetem csapata 39, harmadik a Taj nár képző Főiskola csapata 33, negyedik pedig a Felsőfokú Tanítóképző Intézet csapata lett 23 ponttal.

S p o r t r o v a t u n k a lap következő számaiban felméri a iazegedi felsőoktatási intézményeknél az elmúlt tanévben végzett sportmunkát. Először a József Attila Tudományegyetemre látogattunk el, ahol a három kar sportfelelőse igen aktív sportéletről számolt be. Elsőként a Természettudományi Karon szerzett tapasztalatainkat ismertetjük. A karok közül kiemelkedően a legjobb m u n k á t a Természettudományi Karon végezték. Márciusban karon belüli egyéni sakkbajnokságot rendeztek, itt az 1. helyen Szálay István, a 2. helyen Racsmány Mihály, a 3. helyen Horváth Péter végzett, mindhárman I. éves matematikusok A kari férfi kosárlabdabajnokságot 3 csoportban (matematikusok, biológusok, vegyészek) rendezték meg, az egyes csoportok első helyezettjei a döntőben körmérkőzésen döntötték el a végső sorrendet Végeredményben az első helyre az I. éves matematikusok, a 2. helyre a II. éves biológusok és a 3. helyre az V. éves vegyészek k e r ü l t e k A kosárlabda b a j nokságon kiemelkedő teljesítményt nyújtott Kiss Zoltán (V. évf. vegyész), Hatvani László (II. évf. matematikus) és László Géza (III. évf. vegyész), de több tehetséges versenyzőt vonultattak fel az I. évesek is. A hagyományos kari labdarúgó bajnokságban 4 csapat indult, itt az évfolyamhoz tartozás mellőzésével szakok mérték össze erej ü k e t A végső sorrend a következőképp alakult: 1. biológusok 9:4 6 2. matematikusok 11:6 3 3. vegyészek 5:5 3

holló

pénzt, megfogaU mázni csak azóta tudom az okát, amióta az orvosetikai bizottság egyik ülésén magamnak kellett ítélkezni valaki felett, aki orvosnak sem rossz, de elsősorban üzletembernek kiváló. Nézze! Én azért nem fogadok el pénzt, mert mindig úgy érzem, hogy azzal a néhány százassal a beteg fölémkerekedne. Márpedig én azért tanultam évekig, utána meg évtizedekig, hogy a beteget teljesen a hatalmam alá tudjam vonni. Gyógyítani csak így lehet igazán. Ha most pénzt. fogadok el, különösen manapság, amikor a betegek többsége a biztonság kedvéért előre fizet, akkor a pénz valahogy közénk áll, a beteg talán már nem is bennem bízik, hánem a pénzben, s nekem ki kell szolgálnom a beteget, mert meg vagyok fizetve. A mosolyom, a kedvességem, a figyelmességem, a kezem ügyessége, a tapasztalatom, a tudásom — mondjuk, ezer forint. De hát én nem kiszolgálni, hanem szolgálni akaroma beteget. Persze, egészen más a helyzet, ha valaki

t

S

v a g y o k . . .

A

4. kémia-fizika szak 1:11 — A Természettudományi Karon a tömegsport alapját a Kilián testnevelési mozgalom képezte. Rendkívül figyelemre méltó és dicséretes eredménynek kell mondanunk a z t hogy a Kilián a TTK-n elérte alapvető rendeltetését, be-

töltötte hivatását: tömege* ket szerzett a testedzés, a spor számára. A karon a Kiliánra jelentkezett kt>. 250 hallgató közül legalább 150 nem aktív sportoló, s éppen a Kilián mozgalom kapcsán került szorosabb kapcsolatba a sporttal, a sportolással.

NEHÉZ QYŐZELEM

HraPl Boluog uieutezes a ¡¿¿ujait a gyuzeuniet jeieíiiu egyetlen gól: Boross fejesgólja után. A SZEAC ezzel a győzelmével végképp kikerült a kiesési zónából, a Szombathely viszont az NB 1-től búcsúzott el ismét a szegedi mérkőzésen. Győztünk — de a mutatott játék a l a p j á n . . . Hát igen! Erről most ne beszéljünk.

K K

László — Bodnár Ferenc dr., Kecskemét 1963. 1. e4, e5. 2. Hf3, Hc6. 3. Fb5, a6. 4. Fc6: bc. Sötét inkább tempóhátrányos változatot vállal, hogy a cseréket s a döntetlent elkerülje 5. d4, ed. 6. Vd4: d6. 7. Hc3, c5. 8. Vd3, He7. 9. Fg5, f6. 10. Fh4, Hg6. 11. Fg3, Fe6. 12. h4? Ha világos a döntetlent a végjátékban a k a r j a elérni, úgy fölösleges gyengítés. Egyébként erős támadó lépés lenne! h5. 13. 0—0—0, He5! 14. Fe5: de!! Sötét f u tópárjával szívesen vállalja a zseniális védekező Lasker által is sokszor sikerrel játszott végjátékot 15. Vd8: + Bd8: 16. Bd8: -f Kd8: 17. Bdl + Kc8. 18. Hd2! c6. 19. Hb3, Kc7. 20. Ha4, c4. 21. Hbc5, Fc8. Világos vezérszárnya teljesen mozdulatlanná merevedett, sötét viszont készen áll a g-vonal megnyitására (esetleges g5-tel). Ezért világos erőszakosan a k a r j a feloldani a feszültséget és következő lépésével gyalogot akar nyerni. Az eredmény:, világos kényszerű módon gyalogot s ezzel játszmát veszít 14. lépésben! 22, Kd2? JÉ

# 4

%á B

I ^lü k

MH B 4*J ü Y w S

ÉP

i§ 'M •zm. fi Éí I

t w

ül m i j¡§ "W

22. — Fc5:! A futópár holtában a legerősebb! 23. Hc5: Bd8 + 24. Ke2, Bd4! 25. c3, B d l : 26. K d l : Kb6. 27 Ha4 4- Kb5. 28. b3, Fe6. 29. Kc2, cb. 30. ab. c5. 31. Hb2, c4. 32. b4, g5! 33. g3, Fg4. 34. Kd2j Ff3. 35. Ke3, g4. 36. Kd2, Fe4: és világos néhány lépés múlva föladta. Bodnár Ferenc dr. Helyreigazítás Múltkori, 7. feladványunk hibásan jelent meg. Helyesen: A. Bayersdorfer, 1904. Világos: Kb6, Vg4, Fg3 (3) Sötét: Kd5; gy.: e6, f6 (3) Matt 3 lépésben. A hiba miatt a feladványt félévi versenyünkből töröltük.

De a számarányon túl is kedvező képet nyújt a kar sportélete a tömegesítés terén. A vasjelvényre jelentkezettek 90%-a már teljesítette a követelményeket, de mivel a kétéves határidő csak ősszel jár le, remény van, hogy a » feltételeket jnindenki teljesíti. Többen' vannak, akik 2, 3, illetve már mind a 4 fokozatot megszerezték. Az alapszervek a Kiliánmozgalom követelményeinek teljesítése érdekében túlnyomóan kosárlabda-mérkőzéseket rendeztek, több alapszervezet asztalitenisz bajnokságot is rendezett a II. éves matematikusoknál női asztalitenisz is volt. Több alapszervezet rendezett ún. atlétikai délutánt, különösen sikeres volt az I. éves matematikusok, a II. éves biológusok és a II. éves matematikusok rendezvénye. Ezek voltak azok a sportfoglalkozások, amelyek a legtöbb lányt megmozgatták A Kilián-pontokért, illetve az ISZM sportkövetelményei teljesítése érdekében többen rendeztek kirándulást, a turisztikai »sztár« A Maros-part volt, itt úszóés fejelőversenyt bonyolítottak le, sőt az I. éves vegyészek még futball-mérkőzést is rendeztek lányok és fiúk között. A TTK-n folyt gazdag, tartalmas sportmunka megszervezése, irányítása, összefogása Pintér István sportfelelős érdeme. Jól segítették őt az alapszervi sportfelelősök, akik közül kiemelkedően a legjobb munkát Zálotai Lajos I. éves /vegyész végezte. Zalotai kiváló szervező, sok nem sportolót (lányokat is!) vont be a sportolás örömeibe. A sportszervezés terén eredményes munkát végzett még László Géza, Köpösdi Pál és Kovács László. dr. Kristó Gyula SZEGEDI EGYETEM A József Attila Tudományegyetem. az Orvostudományi Egyetem, a T a n á r k é p z ő Főiskola és a Felsőfokú T a n í t ó k é p ző intézet lapja. Megjelenik h a vonta kétszer. Szerkesztésért felel: P a p p Lajos főszerkesztő. Szerkesztőség: Szeged. Magyar Tanácsköztársaság ú t j a 2. TeL: 51-88, 23-30. Kiadásért felel: Kovács László, a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál t é r 3. Tel.: 35-00. 31-16. A lápot az intézményele pártbizottságai terjesztik. Ara 50 fillér, előfizetés negyedévre 3 Ft. Szegedi N y o m d a Vállalat, Szeged

Sze 1963 009  

Szegedi Egyetem 1973/9

Advertisement