Page 1

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2007-2008


A Szegedi Tudományegyetem évkönyve


A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉVKÖNYVE 2007-2008

SZEGED - 2009


Kiadja: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, rektor

Szerkesztőbizottság: DR. RÁCI BÉLA egyetemi tanár, rektorhelyettes, a szerkesztőbizottság elnöke DR. BÉKÉSI IMRE professor emeritus DR. MINKER EMIL professor emeritus DR. MOLNÁR IMRE professor emeritus DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ címzetes főigazgató Titkár: DR. MOJZES KATALIN főkönyvtáros

Az Évkönyvben az anyaggyűjtés 2007. szeptember 1-jétől 2008. június 30-ig terjed. A szerkesztőbizottság feladata, hogy a tanév legfontosabb eseményeit, a központi egységek és a karok hivatalai által közölt névsort és adatokat regisztrálja. Az ismereteink szerinti hiányosságokat pótoltuk. A névsorban csak az oktatási egységek kinevezett, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársai szerepelnek.


TARTALOM DR. SZABÓ GÁBOR REKTOR BESZÉDEI A FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AZ EGYETEMEN

7

23

GYÖKEREK - ELŐDÖK AZ EGYETEMTÖRTÉNET KRONOLÓGIÁJA 1581-TÓL NAPJAINKIG 27 IV EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN 31 Az EGYETEM VEZETŐI AZ EGYETEM SZENÁTUSA

55 57

A KARI TANÁCSOK TAGJAI EGYETEMÜNK DOLGOZÓI

59

(karonként az oktatók és kutatók, a központi egységek szakdiplomásai) AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA KARONKÉNT (statisztikai adatok)

67

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG

159 163

A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

167

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYEK 169 Az EGYETEM DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI ÉS VEZETŐIK 171 DOKTORI (PhD) KÉPZÉSBEN RÉSZT VETT HALLGATÓK 181 A JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT STATISZTIKAI ADATAI 183 Az EGYETEMI KÖNYVTÁR LÁTOGATOTTSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE

185

2004-2008 KÖZÖTT (tanulmány) EGYETEMÜNK ÚJ DÍSZDOKTORAI

189 197

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK

199

EGYETEMÜNK JUBILEUMI DIPLOMÁSAI TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK

207 213

HABILITÁLTAK NÉVSORA KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK

217 219

DOKTORI (PhD) FOKOZATOT SZERZETT HALLGATÓK ÉS DOLGOZATUK CÍME DIPLOMÁT SZERZETT HALLGATÓK NÉVSORA

223 231


TABLE OF CONTENTS ADRESSES OF RECTOR DR. GÁBOR SZABÓ

THE FACULTY OF DENTISTRY AT THE UNIVERSITY

7 23

ROOTS AND PREDECESSOROS THE HISTORY OF THE UNIVERSITY: CHRONOLOGY FROM 1581 TO PRESENT

27

THE UNIVERSITY IN THE MEDIA (SELECTION FROM THE ARTICLES PUBLISHED DURING THE ACADEMIC YEAR)

31

UNIVERSITY LEADERSHIP

55

MEMBERS OF THE UNIVERSITY SENATE

57

MEMBERS OF THE FACULTY COUNCILS

59

STAFF MEMBERS (instructors, researchers of faculties

and professionals of central units) NUMBER OF STAFF AND STUDENTS (statistics)

67

159

INSTRUCTIONAL EXPENDITURES

163

THE BUDGET (statistics)

167

HALLS OF RESIDENCE

169

PhD PROGRAMS: COURSES AND DIRECTORS

171

STUDENTS OF PHD PROGRAMS

181

THE JÓZSEF ATTILA STUDY AND INFORMATION CENTRE: STATISTICS

183

THE UNIVERSITY LIBRARY: REGISTERED USERS

185

SUPPORTED PROJECTS AT THE UNIVERSITY OF SZEGED FROM 2004 TO 2008 (study) 189 197

NEW HONORARY DOCTORS HONOURS LIST

199

JUBILEE DIPLOMA RECIPIENTS

207

SCIENTIFIC DEGREE RECIPIENTS

213

LIST OF HABILITATED FACULTY MEMBERS

217

STUDENTS AWARDED THE SCHOLARSHIP OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

219

XXIV STUDENTS AWARDED PhD DEGREE AND TITLES OF THESES 223 XXV. LIST OF GRADUATES

231


DR. SZABÓ GÁBOR REKTOR BESZÉDEI 2007. szeptember 1. Tanévnyitó Közgyűlés

A

Szegedi Tudományegyetem polgárai nevében tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepi szenátusi ülésünkön. „Jogilag új egyetem vagyunk, de a mi gyökereink is messze nyúlnak vissza, és semmiféle jogi formula nem fejezi ki azt a bensőséges viszonyt, amely minket a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemhez köt. Mi egy törzsnek vagyunk két hajtása, mi együtt melengettük húsz esztendőn keresztül Erdély egyetemének gondolatát." — hatvanhét évvel ezelőtt a Szegedi Tudományegyetem akkori rektora, Szent-Györgyi Albert fogalmazta meg beszédében ezt a gondolatot, mely 2007 őszén éppoly aktuális, mint amilyen 1940-ben volt. A Szegedi Tudományegyetem polgáraiban eleven igény, hogy egyetemünk múltját, és különösen születéstörténetét tudományos alapossággal tárjuk fel és tegyük láthatóvá. Jogos és szép igény, melyet az a meggyőződés táplál, hogy gyökereink ismerete nélkül, a mítoszok világából nem lehet előre lépni. Ha tudjuk, honnan indul utunk, csak akkor láthatjuk lépéseink irányát. Ma, amikor évről évre újabb kihívásokkal találják magukat szemben az egyetemek, szükség van egy archimedesi pontra. Jól tudjuk, itt a Szegedi Tudományegyetemen falain belül, hogy az elmúlt évek átalakulásai, melyek az oktatás területét ugyanúgy érintették, mint az egyetem innovációs feladatvállalását, csak akkor lehetnek sikeresek, ha céljuk túlmutat egyetemünk falain. Ha nem jobban, de mást is, és többet is teszünk, mint a megelőző évtizedekben. Csak az új szemléletű képzést nyújtó alapszakok és mesterszakok folyamatos akkreditációja, és a kutatási eredmények hasznosítására való állandó törekvés a partneri viszonyok kiterjesztésével együtt eredményezhetik, hogy a Szegedi Tudományegyetem dinamizmusa töretlen maradjon — vagy szándékaink szerint erősödjék. A világ nagy egyetemeit tel-

~ 7


n Beszédek jesítményük alapján rangsoroló Sanghaji listán sem szerepelhetnénk az előkelő 305-401. helyen, tehát hosszú ideje a világ legkiválóbb egyetemei között, ha akár csak rövid időre is engednénk célkitűzéseinkből. A dinamizmus megőrzésébe és a hagyományok ápolásába vetett hitnek köszönhető, hogy egyetemünk úgy képes évről évre alkalmazkodni a legújabb kihívásokhoz, hogy nem felejti, universitasként elsősorban a közösség és a közjó szolgálója. Nem véletlenül használom a szolgálat szót, melyet ritkán hallunk ünnepi beszédekben. Kollégáimmal együtt vallom, hogy munkánk akkor sikeres, ha nem csupán egyetemünk profitál belőle, de régiónk, hazánk, és így a világ hasznára cselekszünk, ha becsülettel és lelkiismerettel végezzük feladatunkat. Neves hazai és külhoni történészek állásfoglalására alapozva a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében a Szegedi Tudományegyetem magát a Báthory István által Kolozsváron alapított egyetem utódának, szellemi örökösének tekinti, és az egyetem alapítási évét 1581-re vezeti vissza. A Báthory-féle egyetem örökségének büszke vállalása, és főként nemes hagyományainak követése olyan kötelesség, melynek teljesítése révén a Szegedi Tudományegyetem Európa legrégibb universitasainak családjához csatlakozik. A kolozsvári Ferencz József Egyetem 1921-es Szegedre költözése során nem veszett el a hagyományok ismerete. Szükséges, de nem elégséges, ha Báthory István szegedi szobrára gondolünk, mely ma is a Dóm tér pantheonjában figyeli, miként él tovább a 21. században hajdani, közösséget és tudást teremtő gondolata. Az egykori szűkség ma erénnyé vált! Az egyetem 1940-es kettéválása nyomán immár két városban, Kolozsváron és Szegeden emlékeznek jó szívvel Erdély fejedelmére és Lengyelország királyára. Közös örökségünk olyan kincs, mely kultúránk és tudományos életünk területén egyaránt érezteti hatását. A kolozsvári academia universitas megszületése, az egyetemi eszme magyar földön való megfoganása és virágzása nélkül a Szegedi Tudományegyetem ma nem teljesíthetné feladatát. Ma, amikor az egyetem 30 ezer hallgatóját és 7 ezer munkatársát képviselem, annak tudatában teszem ezt, hogy a szegedi egyetemi polgárság méltó utóda a 16. század tudós profeszszoraiknak és diákságának. Beszédem elején Szent-Györgyi Albert szavait idéztem. A 2007-es esztendőben rá emlékezünk, és arra a máig egyedülálló tudományos teljesítményre, amelyet a világ a nevéhez, és ezáltal egyetemünkhöz köt. Az egyetem történetének kutatása kapcsán szóltam a hagyományok ismeretének és életben tartásának fontosságáról. Szent-Györgyi Albert személyisége és életműve ma már kitörölhetetlen része a Szegedi Tudományegyetem emlékezetének. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 70. évfordulóján olyan tudós orvos-kémikus szellemét idézzük, aki tudta, laboratóriumán kívül is van élet.

U8


Beszédek n Reformer volt. Nemcsak szűken értelmezett szakterületén. Tanárként, majd dékánként és rektorként is a haladás híve volt. Rektori székfoglaló beszéde, melyben egyetemünk négyes küldetését jelölte meg, a mai napig érvényes célkitűzés. Az emberi tudás gyarapítása, tudósok nevelése, kitűnő szakemberek képzése és a régió szellemi központjaként történő feladatvállalás - ma sem mondhatjuk hitelesebben, miért fáradozunk az év minden napján. Szent-Györgyi nem csupán az ambiciózus tudósok példaképe. Élete és munkássága máig élő üzenet az egyetemi ifjúság számára. Becsületből és lelkiismeretességből ő adhatja a legjobb leckét. Példája Önökhöz szól, és örök érvénnyel tanítja a tudomány, az emberiség haladásába vetett hit és a tisztesség érvényesülését - és megalkuvás nélküli érvényesítését. A ma hallgatói a jövő Nobel-díjasai. Szent-Györgyi nyomán lehetnek olyan tudósok, akik méltóak elődjükhöz. Szent-Györgyi öröksége mértékadó, ám nehéz örökség. Önök előtt adott a lehetőség, hogy tudásuk legjavát adva Önök is maradandót alkossanak, ám tevékenységükkel meg kell felelniük egy olyan magas mércének, melyet egy zseniális tudós állított fel. Akik a mai napon kezdik egyetemi tanulmányaikat, egy összetartó és eredményes közösséghez csatlakoznak, ám e közösség elvárásokat támaszt tagjai felé. Normát képvisel. Tudást és összetartást kínál, cserébe pedig szorgalmat és becsületet vár. Kívánom, hogy az Önök előtt álló esztendők hozzák meg a beilleszkedés örömét úgy, hogy mindenkor érezzék egyetemük segítő támogatását. Ez a mi felelősségünk. Szent-Györgyi Albert 1930-ban nemzetközi ismertségű tudósként érkezett az Orvosi Vegytani Intézet élére Cambridge-ből - Klebelsberg Kunó meghívására. Ezzel a lépéssel Klebelsberg visszahozott hazájába egy nagyszerű tudóst, egyszersmind új korszakot nyitott a szegedi egyetem történetében. Személyében az oktatás modernizációjának elkötelezett hívét tiszteljük, aki a legnehezebb időkben is érvényesítette azt a törvényt, amit ma már mindannyian ismerünk: az oktatásba fektetett pénz és energia kamatostul térül meg. Klebelsberg nélkül Szegeden nincsenek klinikák. Nem létezik az egyetem infrastruktúrájának jelentős része. Hadd tegyem hozzá: ambiciózus tervei nélkül nem létezik Szeged ékessége, a Dóm tér egyedülálló épületegyüttese sem. Klebelsberg tevékenysége révén az egyetem Szegeden méltó szállást kapott, Szeged pedig egy magát itt otthon érző egyetemet, mely vitte, és a mai napig viszi és gyarapítja a város tudománytisztelő hírét szerte a világban. Klebelsberg, akinek szívügye volt Szeged és a szegedi felsőoktatás sorsa, 75 éve hunyt el. Szeretett városában, Szegeden, a Dóm kriptájában nyugszik. 2007 őszén nem múló tisztelettel rá is emlékezünk.

9 LI


n

Beszédek

A tradíciók tisztelete mellett a jelen céltudatossága a jövő záloga. Egy egyetem életében még inkább igaz ez - hiszen az egyetem sorsa nem csak polgárai sorsa. Ma, amikor többek vagyunk ezen oktató-kutató-alkotó intézménynél, amikor felelősségünk nem csupán az előadások és a szemináriumok idejére és az egyetem területére korlátozódik, a jövőről szóló tervek nélkül nem tölthetnénk be hivatásunkat. Hiszem, hogy amikor új épületekről, új képzésekről és új feladatokról gondolkodunk - évekre, évtizedekre előre -, a szó legnemesebb értelmében választjuk a fejlődés útját. A felsőoktatás átalakulása során tudnunk kell a vélt hátrányokat is erénynyé kovácsolni, és a bizonytalan helyzethez alkalmazkodó stratégiát kigondolni. Egy dologhoz azonban mindig ragaszkodni fogunk: a Szegedi Tudományegyetem mára kivívott hazai és nemzetközi tekintélye arra kötelez bennünket, hogy az itt folyó munka minőségét őrizve vigyük tovább hagyományainkat. Köszöntőmet Szent-Györgyi Albert szavaival kezdtem, most, mondandóm végén ismét őt idézem. „Az egyetem az emberiség legdrágább kincse, a tudásnak őrzője és fáklyavivője." A Szegedi Tudományegyetem rektoraként a fenti mondatot ma így értelmezem: az egyetem számára legnagyobb kihívás, hogy egyaránt értékként, kincsként nézhessen rá az is, aki leendő Nobel-díja felé innen teszi meg az első lépést, és az is, aki tanulmányai során szakképzettséghez szeretne jutni. Emellett a Szegedi Tudományegyetem - a tudás őrzőjeként és fáklyavivőjeként - felel azért, hogy kincsét, a tudást úgy használja, hogy az mindenki javát szolgálja, és új utakra vigyen. A tanév elején azt kívánom minden szegedi egyetemi polgárnak - gólyától professzorig -, hogy mindenkor legyen méltó ezen elvekhez: csatlakozzon a tudás fáklyavivőihez, és gyarapítsa kincseinket. Ebben a szellemben kívánok kollégáimnak és egyetemünk hallgatóinak, a Szegedi Tudományegyetem minden polgárának tevékeny napokat, emlékezetes sikereket és elsősorban élethosszig tartó derűs optimizmust a ma kezdődő tanévben. Ezzel a Szegedi Tudományegyetem 2007/2008-as tanévét megnyitottnak nyilvánítom.

LI iO


Beszédek

I

2007. november 9. Az Egyetem Napja A 2007-es esztendő a visszatekintés és a jövőre figyelő tettek éve. A főhajtásé és a tervezésé. 2007-ben a Szegedi Tudományegyetem sorsának formálóira, az egyetem egykori rektorára, Szent-Györgyi Albertre és a hajdani zseniális miniszterre, Klebelsberg Kunóra emlékezünk. Teremtő munkásságuk a Szegedi Tudományegyetem polgársága számára máig ható mérce, melynek megfelelni szép, ám nehéz örökség. Amikor a mai ünnepen, a Szegedi Tudományegyetem napján őket idézzük, egyszerre adózunk a múlt tiszteletének, valamint a hagyományokban gyökerező és a jövőt elkötelezetten szolgáló eszmeiségnek. 70 évvel ezelőtt a Svéd Királyi Akadémia arra érdemesítette a szegedi Orvosi Vegytani Intézet vezetőjét, Szent-Györgyi Albertet, hogy a legmagasabb tudományos elismeréssel jutalmazza kutatási eredményeit. A Nobel-díj a tudós egyéni teljesítményének és az őt segítő intézményi háttérnek szólt. Büszkék vagyunk rá, hogy 1937 óta a Szegedi Tudományegyetemet szerte a világon olyan intézménynek ismerik, ahol az évszázad egyik legjelentősebb magyar kutatója munkatársakra és inspiráló szellemi közegre talált. Szent-Györgyi sikere a magyar tudomány és a szegedi alkotóerő kiemelkedő sikere is, melynek példája és ösztönző hatása máig benne rejlik az egyetem oktató-kutató-alkotó munkájában. Az a tény, hogy Szent-Györgyi külhöni műhelyek után Szegedet választotta új otthonául, Klebelsberg figyelmének és — ma úgy mondanánk — stratégiaalkotó tehetségének köszönhető. Ahogy ezt a tehetséget dicséri a Szegedi Tudományegyetem töretlen fejlődése és reputációja is. Sokszor elmondtuk, mit jelent Klebelsberg munkássága az egyetemnek és Szeged városának. Az épületeknél, kutatóműhelyeknél azonban fontosabb az a szemlélet, amelyet ránk hagyományozott: az újító, bátor és építő szándék, mely erős közösséget teremt. Klebelsberg 75 éve nyugszik a szegedi Dóm altemplomában. 2007-ben rá is emlékezünk nem múló tisztelettel. Ez az esztendő azonban nem csupán a visszatekintésé, de a jövőbe mutató tetteké is. A versenyképesség fenntartása, a kutatás-fejlesztés és az innováció szándéka mellett a partneri kapcsolatok ápolása olyan elve a Szegedi Tudományegyetemnek, mely hatékonyan szolgálja a tudomány ügyét. Örömmel jelenthetem be, hogy a szegedi Bölcsészettudományi Kar és a veronai Idegen Nyelvek és Irodalmak Kar együttműködésének eredményeként két különösen szép és értékes könyv látott napvilágot. A Dante Alighieri Színjátékát tartalmazó, 14. századi Codex Italicus hasonmás kiadása és a hozzá kapcsolódó kutatásokat összefoglaló tanulmánykötet


II

Beszédek

példázza azt a gondolkodásmódot, mely egyszerre hirdeti a tudás nemzetköziségét és a kutatók együttgondolkodásának fontosságát. Amikor az egyetem napján múltat idézünk és jövőbe tekintünk, felelősségteljes feladatunknak teszünk eleget. Napvilágnál tartani a hagyományok értékét, majd rendre új és korszerű tartalommal megtölteni azt — tudományterületünk és az egyetem közössége felé is kötelességünk. Kívánom, hogy ez a kötelesség rangos terveket, sok örömet és dicsőséget teremjen a Szegedi Tudományegyetem minden polgárának.

Ezután került sor Professor Norbert De Kimpenek, Professor Gian Paolo Marchinak és Professor Görög Sándornak honoris causa doktorrá, valamint Professor Volker Albrechtnek honoris causa szenátorrá avatására, majd Dr. Marjanucz László tanszékvezető docens tartotta meg A kolozsvári egyetem Szegeden című előadását. A 2007-ben az Egyetem Szenátusa Pro Universitate-díjat adományoz Katona Tamásnak, az Állam és Jogtudományi Kar és a Gazdaságtudományi Kar Statisztikai és Demográfiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának, Kukoveczné Zentai Máriának, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének, Balogh Sándornak, a Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet professor emeritusának, Dombi Andrásnak, a Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Tanszékcsoport Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi docensének, valamint Mihalik Erzsébetnek, a Természettudományi és Informatikai Kar Biológus Tanszékcsoport Növénybiológiai Tanszék egyetemi docensének.

Az Egyetem Szenátusa által létrehozott kitüntetések közül Pro Universitatedíjat azok a személyek kaphatnak, akik az egyetemi oktatás-kutatás eredményeiért jelentőset tettek, illetve az egyetemvezetésben és annak fejlesztésében kiemelkedő érdemeket szereztek. Azok, akik a fenti kondíciók teljesítése mellett aktívan részt vettek az Egyetem hazai és nemzetközi intézményi, szakmai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, a már kialakult együttműködések ápolásában vagy újak létrehozásában. Klebelsberg Kunó-díjjal Falkay György professzor urat, Füzesi Kristóf professzor urat, Mader Béla főigazgató urat, a Klebelsberg Kunó-díj emeritus fokozatával Czigner Jenő emeritus professzor urat, valamint Zsoldos Ferenc emeritus professzor urat tüntette ki a Kuratórium.

Az 1875 és 1932 között élt Klebelsberg Kunó a XX. századi magyar művelődéspolitika legjelentősebb alakja. Neki köszönhető, hogy 2007-ben is itt, a Szegedi Tudományegyetemen ünnepelhetünk. Az ő kultuszminiszteri tevékenységének köszönhető, hogy létrejött Szeged egyetemi városrésze a klinikákkal és iskolákkal. A klebelsbergi iskolarendszer kiépülése tette lehetővé a századelőn a ha-

OTT-


Beszédek

I I

zai lakosság nagy része számára, hogy tanulhasson. A Szegeden megépült „népiskola" még ma is iskolaként működik Hattyastelepen. Klebelsberg Kunó, Deákhoz hasonlóan idejekorán felismerte, hogy a magyarság számára csak a tudáson keresztül vezet út a felemelkedéshez. Ezért hozta létre külföldön a ma Collegium Hungaricum néven ismert intézményrendszert: az új tudományos és kulturális intézeteket Rómában, Bécsben, Berlinben, Párizsban, Isztambulban és másutt. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében a kitüntetésnek két változata van. „Klebelsberg Kunó-díj" és a „Klebelsberg Kunó díj - emeritus fokozata'. A Klebelsberg Kunó díjat azok kaphatják meg, akik a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyetemükhöz kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkottak, illetve jelentős mértékben hozzájárultak a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához. A Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Alapítvány Kuratóriuma 2007-ben Darabós Enikőt, a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének tanársegédjét részesíti „Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Díj"-ban.

A Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Díjat 1986-ban Soós Enikő alapította férje, a fiatalon elhunyt Kanyó Zoltán emlékére, aki a magyar irodalomelmélet iskolateremtő, meghatározó egyénisége, egyetemünk Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének vezetője volt. A Díjat az Alapítvány Kuratóriuma minden évben annak a fiatal, 40 évnél nem idősebb, az irodalomtudományt bölcseleti igénnyel művelő kutatónak ítéli, aki szakmájában nemzetközileg is mérhető eredményeket ér el. A Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriuma, amely 2004-ben alakult, Kristó Gyula Díjat adományoz Fedeles Tamás részére, aki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Középkori és Kora Újkori Történelem Tanszékének adjunktusa, továbbá Hunyadi Zsolt részére, aki a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének adjunktusa.

A Kristó Gyula Díjat 2004-ben alapította a kiemelkedő jelentőségű középkorkutató, Kristó professzor özvegye és családja, azzal a céllal, hogy a magyar medievisztikához kapcsolódó témákban kiváló eredményeket elérő fiatal kutatók tudományos teljesítménye minden évben az elmúlt évtizedek legjelentékenyebb medievista tudósának, Kristó Gyula akadémikusnak a nevét viselő díjjal nyerjen elismerést. Kristó Gyula 42 éven át dolgozott a szegedi egyetem bölcsészkarának Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékén, ahol rendkívül szerteágazó témákban, meghatározó jelentőségű munkákban bővelkedő és egyedülállóan kiterjedt életművet alkotott, egyszersmind nagy hírű tudományos iskolát teremtett. Kristó Gyula Díjra pályázhatnak a középkori magyar históriában érdekelt tudományok (történelem, történeti segédtudományok, régészet, történeti névtan,

13

u


II

Beszédek

forráskutatás) témakörében a Szegedi Tudományegyetemnek azok a 40 év alatti, ill. 40. életévüket a pályázat évében betöltő fiatal oktatói, kutatói, akik legalább 3 éve dolgoznak egyetemünkön, vagy azok az említett életkori határnak megfelelő, nem egyetemünkön foglalkoztatott oktatók, kutatók, akik Szegeden végeztek medievisztika PhD-képzést. A Kuratórium azoknak a fiatal szakembereknek a pályázatát díjazza, akik kiemelkedő tudományos munkát végeztek. Évente legfeljebb két pályázó kaphatja meg az alapítvány díját.

2008. január 4. Újévi köszöntő Sikeres 2007-es évet zártunk! Az universitas erőssége: a sokszínűsége, amely megalapozza pályázati, tudományos és oktatói aktivitását. Elégedett, mert bizonyítva látja, hogy az immár több mint 60 milliárd forint költségvetésű intézmény képes megújulni és alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Jubileumi évet ünnepeltünk 2007-ben. Az SZTE 2007-es Szent-Györgyi Albert-ünnepségsorozata záró rendezvényén, a tudós emlékszobájának felavatásakor jeleztem, most megérett a helyzet, hogy 2008-ban a szegedi egyetem döntéshozó testületei elgondolkozzanak a fölvetésen: az intézmény vegye föl Szent-Györgyi Albert nevét. Olyan konszenzusos, az egyetemi szenátus által megerősített határozatot várok, mint 2007-ben, amikor kimondatott: 1581-től számítjuk az egyetem történetet, tudományosan megalapozott módon emlékezünk elődeinkről. Intézményfejlesztési tervünk, közös elképzelésünk a jövőről, határozott célunk, sikerünk záloga a Szegedi Tudományegyetem tudáspólus programjában teljesedik ki. Bár nem mind a tizenkét kar fejlődik egyszerre, de mindig előre mozdul valamelyik, így összességében folyamatosan fejlődik az egyetem. Befejeződött a Biológiai épület, a Kálvária sugárúti épület és a Móra Ferenc Kollégium felújítása, a Gazdaságtudományi Kar felépítése, illetve átalakítása. A nem lanyhuló kutatás-fejlesztési-innovációs aktivitás húzóerőt jelent az egész, immár 60 milliárd forint költségvetésű universitas számára. Hat tudáscentrumunk sikeresen működött. Mintaértékű minőségfejlesztési programot valósítottunk meg. A Gyógyszerésztudományi Kar Felsőoktatási Minőségi díjat nyert el. 2007 és 2011 között 10 MTA Támogatott kutató csoportunk működik tovább, amelyből 2 új kutató csoport. Valamennyi doktori iskolánk (18) regisztrált.

u 14


Beszédek

I I

Innovációs tevékenységünk országosan elismert, szabadalmi portfoliónk több mint 40 szabadalom, néhány esetben értékesítési tárgyalások folynak. Egyetemünk ipari kapcsolatai is jelentősen kiszélesedtek. Több mint 60 ipari és mezőgazdasági vállalkozással tartunk fenn kapcsolatot. Szeretnénk, ha minél több közülük kutatást is végeztetne egyetemünkön. Beadtuk Tudássétány munkaelnevezésű (Társadalmi Innovációs Operatív Program) első nagy projektünket természettudományos-műszaki képzés fejlesztésére. 2007-ben megindult a képzés a környezetmérnök alapszakon, és a minisztérium engedélyezte a szakindítást a biomérnök és műszaki menedzser alapszakon, továbbá az élelmiszermérnök mesterképzésben. Igy 2008-ban öszszesen 6 alapszakon lesz műszaki képzés, továbbá mezőgazdasági mérnök területen 5 alapszakon és egy mesterszakon. Készülünk az egészségipari projekttel! Többszöri nekifutásra — elsősorban az egyetem autonómiáját megőrizve, nemzetközi hírű szakmai tekintélyét és gazdasági stabilitását figyelembe véve — olyan szerződés született Szeged város vezetőségével, mely mindkét fél számára megnyugtató. Ezen lépés szakmailag indokolt volt, amely megalapozhatja az egyetemen folyó orvosképzés és betegellátás hosszú távú fejlődését, amennyiben a pályázati és egyéb források valóban az egyetem rendelkezésére állnak. Belső szemléletváltással, az egyetem vezetésének folyamatos figyelmétől kísérve lendült működésbe az egyetem irányította szegedi egészségügyi ellátás. Dolgozunk a Dél-Alföldi Élet- és Anyagtudományi (DEAK) Kooperációs Kutatási Központ megújítására kiírt pályázaton. Ha nyer a pályázat, akkor tovább haladhat és kiszélesedhet az ipari és mezőgazdasági üzemekkel folytatott kutatás-fejlesztési kooperáció. Közösen pályázunk az Szegedi Biológiai Központtal (SZBK) inkubátorház létrehozására. Megalakítjuk a Szeged Science Kft. humán-biotechnológia inkubátorházat. Szoftverfejlesztési és Geotermikus Innovációs Klaszter jött létre az egyetem közreműködésével. Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) pályázatból 456 millió forint volt az elnyert támogatás (társadalomtudományok 47, műszaki és természettudományok 204 és élettudományok szintén 204 millió forint). Alkalmazott kutatásokra (főleg a Jedlik Ányos pályázatrévén) több mint 800 millió forint volt az elnyert támogatás. Az EU FP7 felhívásokra körülbelül húsz pályázat született egyetemünkön. Doktori képzésben 134 hallgató szerzett PhD fokozatot. Az Általános Orvostudományi Karon 25, a Természettudományi és Informatikai Karon 49, a Gyógyszerésztudományi Karon 9, az Allam- és Jogtudományi Karon 25, a Bölcsészettudományi Karon 20, a Gazdaságtudományi Karon 6.

15 H


Beszédek Hét fő szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet: az Általános Orvostudományi Karon Barzó Pál és Csörgő Sándorné Bata Zsuzsanna, a Természettudományi és Informatikai Karon Csendes Tibor és Dombi András, a Bölcsészettudományi Karon Lepahin Valerij és Vígh Éva, a Mérnök Karon Szabó Gábor. Egyetemünkön 12 fő habilitált. Az Állam- és Jogtudományi Karon Józsa Zoltán, az Általános Orvostudományi Karon Boldogkői Zsolt és Iván László, a Bölcsészettudományi Karon Marjanucz László, Szőke Katalin és Vígh Éva, a Gyógyszerésztudományi Karon Blazsó Gábor, Gáspár Róbert, Pannonhalminé Csóka Ildikó és Zupkó István, a Természettudományi és Informatikai Karon Görgényiné Tari Irma és Zsigmond Ágnes.

Oktatás, képzés A felvételi szabályzat megújítása időtálló módon történt, befogadva az elfogadása óta érvénybe lépett új felvételi rendszerre vonatkozó elemeket is. A tanulmányi és vizsgaszabályzat fontos elemekkel bővült: megteremtettük az egységes hallgatói teljesítmény megítélés eljárási rendjét. Ezzel felkészültünk az ösztöndíj, képzési hozzájárulás mentesség és finanszírozás váltás alapjainak automatikus szolgáltatására. szabályoztuk a részképesítés megszerzésének módját, amivel lehetővé tettük a mesterszintű mobilitás erősödését, mert egy év felhasználásával megszerezhető egy oldalági mesterszak elérése is. fontos lépést tettünk az elektronikus ügyintézés bevezetésére a hagyományos leckekönyv elektronikusra cserélésével.

Kapacitás akkreditáció „Az Egyetemi Oktatási Bizottság megállapította, hogy az Felsőoktatási Regisztrációs Központ anyaga több ponton olyan feltételeket és kérdéseket tartalmaz, amelyek hiteles. megválaszolására SZTE méretű komplex intézmény esetén nincs mód, ami szükségessé teszi az elrendelő hatósággal történő tisztázó megbeszélést." - jelentettük 2007 januárjában. 2008 januárjában ismét aktuális a megvalósítás, de most elkerülhetetlennek látszik a képzési kapacitás megállapítása.

Szakosodás elektronikus megoldása Az új képzési szerkezet (BSc,MSc) hallgatói az Elektronikus Tanulmányi Rendszer (ETR) webes felületén választhatnak specializációt adó képzéseket. Az eljárás a felvételi rendszerhez hasonlóan, a hallgató három rangsorolt jelentkezé-

u16


Beszédek

I

I

sének elbírálása után, a kialakult pontszám szerinti engedélyezéssel történik. Egyetemünk ebben is az első és kidolgozó szerepét vállalta. Ez is oktatási innováció. Lehetővé tettük költségtérítéses (második) szakirány felvételét is, ami vonzó lehetőség olyan területek hallgatóinak, ahol a piacon jól hasznosítható alternatív szakirányok vannak.

Leckekönyv 2007 egyik legvitatottabb kérdése volt a leckekönyv kezelési szabályainak betartása, betartatása. Ennek fényében különösen jelentős az év végén elfogadott szabály, mely szerint a papír alapú leckekönyv megszűnt alapvető dokumentum lenni. Helyét az ETR elektronikus leckekönyve vette át. Fel kell hívni minden oktató és hallgató figyelmét az ETR belépésnél hamarosan megjelenő értelmező rendelkezésekre!

Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) 2007 májusára írta elő a törvény, de 2008 januárjára sem lesz teljes körűen működő rendszer. A hátráltató ok az oktatói adatok belső rendezetlensége. Az oktatási igazgatóság most kényszerből átvállalja az oktatói adatok rendezésének kérdését, mert sem a FIR jelentést, sem a kapacitás akkreditációt, sem az átoktatási automatizmust, sem a kurzusmeghirdetéseket ebben a kaotikus állapotban működtetni nem lehet. Továbbítottunk 1800 főállású oktatói adatot, amelyek FIR paraméterei jók, de ETR-es szempontból nem frissülnek. Ugyanakkor továbbra sincs semmi megbízható adatunk sem a belső (nem oktatók óratartó szerepe), sem a külső óraadóinkról. Ennek nagy ára lesz a kapacitás megállapításakor (gondoljunk csak a klinikum, vagy a könyvtár óratartóira), ezért a következő hetekben minden kurzussal rendelkező, nem főállású oktatóról adatlapot készítünk, amit a kari dékáni hivataloktól várunk vissza kitöltve a szerződés szerint.

Felvételi A pótfelvételi és a szerkezetváltás megakadályozta a jelentős méretű hiány kialakulását. A hallgatói létszám permanens csökkenését regionális szerepvállalásunk erősödése kompenzálhatja, ezzel együtt a siker további feltételei: a versenyképes képzési portfólió, a régióból ide jövő jelentkezők közvetlen „megszólítása", a vonzó ösztöndíj, sportolási és nyelvtanulási lehetőségek felkínálása, valamint a hallgatói külső és belső mobilitás lehetőségének biztosítása. Sikeresnek

71511


Beszédek értékelem a 2007. évi felvételit, mert például a hasonló képzőhelyek közül az országban a legtöbb nappali tagozatos hallgatót a szegedi Természettudományi és Informatikai Kar iskolázta be, s összességében kapacitásunkat feltöltöttük. Most azt üzenem a felvételizőknek, hogy első helyen válasszák a szegedi egyetemet, de ahhoz, hogy ide, e sokoldalú, megújult infrastruktúrájú egyetemre be is kerüljenek, nagyon jól kell teljesíteniük az érettségi megmérettetésen!

Szakindítások A régi szakoknak megfelelő BSc szerkezet már működik szinte teljes körűen, de a mesterszakok kiépítése most folyik. Ez adja a legnagyobb munkát az oktatás területén. A szakindítási kényszer sok esetben nem eléggé átgondolt anyagokat eredményez. Ennek gátat kell szabni a szakindítási eljárási rend pontosításával. A szakindításban végzett munka: mesterszak 15, tanári mesterszak 25, alapszak 6, felsőfokú szakképzés 17, szakirányú továbbképzés 23.

József Attila Tanulmányi és Információs Központ (JATIK) A József Attila Tanulmányi és Információs Központ megnyitásakor azt mondtam: immár dobog az egyetem szíve, a JATIK beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 2006 -ban közel 880 ezer látogatót fogadott, majdnem 100 ezerrel többet, mint 2005 -ben. A József Attila Tanulmányi és Információs Központ 2007 májusában fogadta a kétmilliomodik látogatóját. Az elmúlt három év viszonylatában a látogatók száma 2-3 százalékkal folyamatosan növekszik. Az azóta három éves központban végzett elégedettségi felmérés szerint a felhasználók elégedettségi indexe 4,2 tized, ötfokozatú skálán értékelve a látogatóink 44% -a adott jelest. 2007 -ben közel 250 rendezvénynek adott helyet az intézmény: többek között már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a JATIK-ben a Szegedi Tudományegyetem regionális állásbörzéje, ahol több mint 2000 diákunk vesz részt, de egyetemünk nyitottságát mutatja, hogy itt volt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 39. vándorgyűlése, a Magyar Reumatológusok éves kongresszussa, vagy az új egyetemi karunk, a Fogorvostudományi Kar konferenciái is itt leltek helyszínre. Mintegy másfél ezer érdeklődő középiskolás diák, tanár és szülő részvételével tartottuk meg az összevont egyetemi nyílt napot a JATIK-ban 2007. november 29 -én, ahol az egyetem 12 kara kínált információt a felvételizőknek.

18


Beszédek

II

Kulturális élet Idén először kapcsolódott be az egyetem a Kutatók Éjszakája programsorozatba (2007. szeptember 28.), melynek keretében a Dóm téren, a Füvészkertben és a JATIK-ban zajlottak változatos programok. Idén másodszor került megrendezésre az Ipari kapcsolatok napja (2007. november 23.), ahol az egyetem kutatói és a kutatási partnerek találkoztak kerekasztal- és szekcióbeszélgetések, valamint poszterkiállítás keretében. (A program főszervezője az Innovációs Igazgatóság volt.) Az 53. előadással zárult december 12-én a Mindentudás Egyeteme — Szeged V. szemesztere, egyetemünk vezető oktatói mellett ebben a szemeszterben először kiváló felkészültségű hallgatónk (Farkas Agnes Általános Orvostudományi Kar) is tartott előadást. Sikeres az egyetem Alma Mater programja. Hallgatóink ismét helytálltak a tavaszi, őszi kulturális fesztiválokon. Tízéves volt a Kulturális Iroda. Az Egyetemi Életvezetési és Tanácsadó Központ új komplex relaxációs programat indított, melynek segítségével lehetőség nyílik: a tanulási hatékonyság növelésére, stresszoldásra, vizsgaszorongás csökkentésére, olyan hallgatók tanulásának segítésére, akik látássérültek vagy diszlexiások.

Sportélet A Szegedi Tudományegyetem az egyik szervezője a Szegeden megrendezendő 2010-es evezős Egyetemi és Főiskolai Világbajnokságnak. 100 éves volt a magyar egyetemi és főiskolai sport 2007-ben. Egyetemünk hallgatói bajnokságot nyertek: asztalitenisz, rögbi, kerékpár, evezés, röplabdázás, cselgáncs, torna, fallabdázás sportágakban. Az összesített pontversenyben az intézmények közötti rangsorban ebben az évben a negyedik helyet szereztük meg, 20 sportágban indultak hallgatóink a különféle versenyeken. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (MEFS) különdíjban részesítette a Szegedi Tudományegyetemet a különféle egyetemi versenyeken való eredményes szereplésért és a versenyek megrendezéséért. A Medikus Kupán és a Sportszakos hallgatók sporttalálkozóján is több első helyet szereztek az Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói. A kari sportversenyek több sportágban kerültek megrendezésre. Az utcai fu-

19 U


ll

Beszédek

tóversenyt a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói nyerték, és kosárlabdázásban is ők állnak az első helyen. Az SZTE SZEDEÁK férfi kosárlabda csapata feljutott az NB I/B csoportjába, ahol eredményesen szerepel, de jó eredményekkel zárta az évet az SZTE H2O női vízilabdacsapata, az SZTE vívóegyesülete és az Universitas Első Beton NB II-es futsalcsapata. Hallgatóink közül olimpiai részvételi lehetőségért küzd Oltványi Dávid ökölvívó, aki a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatója, és a DÉMÁSZ kajak-kenu szakosztályából Vajda Attila, Keresztesi Alexandra, a mérnökkar hallgatói. 2008-ban Szegeden kerül megrendezésre a hagyományos Medikus Kupa és több sportágban a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság döntője.

Külkapcsolatok Nemzetközi kapcsolataink tovább bővültek. Harminc testvéregyetemi szerződésünk van, Európán kívül is: Amerikai Egyesült Államok, Latin-Amerika, Afrika (Tunézia), Ázsia (Kazahsztán, Mongólia). A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramban (CEEPUS) 7 hálózatban veszünk részt 11 ország 40 egyetemével együttműködve. - Az Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja (Lifelong Learning Program): ERASMUS program keretében Európai Minőségi Díjat nyertünk a hallgatói és oktatói mobilitás magas színvonalú megvalósításáért. 25 ország 240 egyetemével több, mint 400 bilaterális szerződésünk van a program keretében Izlandtól Ciprusig, 291 kiutazó hallgatónk 1415 hónapot töltött külföldi részképzésen Európa egyetemein, 72 EU-s hallgatót fogadtunk részképzésre összesen 433 hónapra, 120 oktatónk átlagosan egy hét időtartamra utazott ki előadásokat és órákat tartani a partneregyetemekre. Sikeresen pályáztunk és 2013-ig elnyertük a jogot az EU Lifelong Programjában való részvételre. (Hallgatók külföldi részképzésének és szakmai gyakorlatatának, oktatói és egyetemi adminisztráció nemzetközi mobilitásának, nemzetközi intenzív akadémiai programok szervezésének támogatására). 2007 hívó szavai voltak: partnerség, innováció, versenyképesség.

Amire 2007-ben a legbüszkébbek vagyunk: a minőség Legjobb magyarországi képzőhely az Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara. A Gyógyszerésztudományi Kar elnyerte a Felsőoktatási Minőségi díjat.

U 20


Beszédek I ERASMUS program keretében: Európai Minőségi Díjat nyertünk a hallgatói és oktatói mobilitás magas színvonalú megvalósításáért. A legtöbb nappali tagozatos hallgatót a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara iskolázta be.

Akikre büszkék vagyunk A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagságát nyerte el 6 professzorunk: Csörgő Sándor, Dékány Imre, Hetényi Magdolna, Mészáros Rezső, Penke Botond, Vécsei László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett Fülöp Ferenc. Széchenyi-díj: Dobozy Attila akadémikus, egyetemi tanár Általános Orvostudományi Kar, Gallé László egyetemi tanár Természettudományi és Informatikai Kar Szent-Györgyi Albert-díj: Dékány Imre akadémikus, egyetemi tanár Természettudományi és Informatikai Kar Az egyetem 6 oktatója kapott professzori kinevezést: Kahán Zsuzsanna Általános Orvostudományi Kar, Olasz Sándor Bölcsészettudományi Kar, Nagy Katalin Fogorvostudományi Kar, Fekete Éva és Gajda Tamás Természettudományi és Informatikai Kar, Szabó Tibor Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Két főiskolai tanár: Petróczi Erzsébet, Pitrik József Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Mestertanár Aranyérmet kaptak: Barátné Hajdú Ágnes főiskolai tanár Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Csákiné Tombácz Etelka egyetemi tanár Természettudományi és Informatikai Kar, Csirik János egyetemi tanár Természettudományi és Informatikai Kar, Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar, M. Tóthné Farsang Andrea egyetemi docens Természettudományi és Informatikai Kar, Pászka Imre egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar, Penke Olga egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar, Unger János egyetemi docens Természettudományi és Informatikai Kar, Utasi Ágnes egyetemi tanár Bölcsészettudományi Kar, Vágvölgyi Csaba egyetemi docens Természettudományi és Informatikai Kar.

Innováció, versenyképesség A Szegedi Tudományegyetem két tudásközpontjának és kooperációs kutatási központjának eddig 7 terméket, 11 szolgáltatást, 9 prototípust köszönhet hazánk és a világ. Az egyetemen született szabadalmak közül 9 nemzetközi fázisban van, 14 bejelentés alatt áll, 4 hasznosított, azaz licenciába adott, 3 szabadalom hasznosításáról pedig tárgyalások folynak.

—2~


II

Beszédek

Gázüzemekben és az Airbus utasszállító repülőgépen is alkalmazzák azt a fotoakusztikus rendszert, amelyet számos környezetvédelmi szempontból fontos anyag detektálására fejlesztett ki a Természettudományi és Informatikai Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének Fotoakusztikus csoportja. A kutatócsoport vezetője Szabó Gábor akadémikus. Lézerdióda alapú fotoakusztikus rendszert készítenek, amely a földgázipar különböző területein alkalmazható: ellenőrizhetik vele a gáz minőségét a továbbító vagy átadási pontokon, mérhető az igen kritikus vízgőz- és kénhidrogén-koncentráció. Használható továbbá a földgáz kiegészítő komponensei — például metán, etán, széndioxid — koncentrációjának meghatározására. A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének munkatársai és a Szegedi Gyufagyár szakemberei közösen fejlesztették ki azt a hordozóanyagot, amelynek segítségével mostantól kizárólag hazai alapanyagból és az eddiginél jóval olcsóbban állítható elő a gyufafej fő alkotórésze, ráadásul az eddigi gyártástechnológia megváltoztatása nélkül. A kutatócsoport vezetője Kiricsi Imre K+F+I rektorhelyettes. 2007-es évben HEFOP pályázat keretében felépültek a Gazdaságtudományi Kar és a Biológus Tanszékcsoport új épületei. A mintegy 2,2 milliárd forintos fejlesztés részeként egyben megújult az egyetem digitális infrastruktúrája is. Az országban a negyedik legtöbb K+F bevételt nyerte el egyetemünk. Az egyes karok teljesítményét a hasonló, többkarú intézményekhez viszonyítja a felsőoktatási intézményeket összehasonlító legújabb ranglista. Ennek alapján a legjobb magyarországi képzőhely az Általános Orvostudományi Kar, de az intézmény valamennyi klasszikus kara (TTIK, GYTK, BTK, ÁJTK) előkelő helyen szerepel. 2008 hívó szavai: szolidaritás, tehetséggondozás, együttműködés. Az új év reménye a pályázatok sikere, mert nagyságrendi és minőségi változást hoznak a Szegedi Tudományegyetem életében.

U 22


A FOG RV p 4-➢ EGYETEME /~

~

K

~

~

A

Szegedi Tudományegyetemen, illetve annak jogelődjein a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, később Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen 1960 -ban kezdődött a szakosított fogorvosképzés. A kiadott fogorvos doktori diplomák száma 1965 és 2007 között közel 900 volt. Az Európai Unió vonatkozó — Magyarországon 2004. május 1-jén hatályba lépett — jogi szabályozása az eleve szakosított fogorvosképzést fogadja el és az általános orvos fogorvosi tevékenységre szakosodásának certifikátumául is az általános orvosi mellett is a fogorvosi diplomát írja elő. Ez tehát azt jelenti, hogy az Európai Unióban a fogorvosi tevékenység folytatásának jogszerű feltétele az egyetemi fogorvosi diploma, a doktor medicinale dentariae. A Fogorvostudományi Szak karrá alakítása elfogadott stratégiai célként szerepelt a Szegedi Tudományegyetem 2001-2005-ös Stratégiai Fejlesztési Tervében is. 2004-ben a SZTE Klinikai Orvostudományi Doktori iskola keretén belül megalakult önálló alprogrammal a Fogorvostudományi Kutatások, amely szükséges volt az önálló Kar megalapításához. A Fogorvostudományi Kutatások doktori alprogram célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a sztomatológia elméletének, klinikumának és kutatásának együttes művelésére. Célul tűztük ki azt is, hogy e szakemberek a tudományos fokozat megszerzése után képesek legyenek tudásukat átadni és aktív segítséget nyújtani a kutatói utánpótlás nevelésében. A doktori program elő kívánja segíteni új gyógyító eljárások kidolgozását és bevezetését a gyakorló fogászat klasszikus és új területein.

*A fejezét szerzője: dr. Nagy Katalin egyetemi tanár, a Fogorvostudományi Kar dékánja

23 U


Egyetemtörténeti események Az Szegedi Tudományegyetem szenátusának támogatásával a Magyar Akkreditációs Bizottság megvizsgálta, majd jóváhagyta az új kar alapítását és 2007. január elsejével megalakult a Szegedi Tudományegyetem 12. karaként a Fogorvostudományi Kar (FOK). Strukturális átalakulás során a Fogorvostudományi Kar fekvőbetegosztálya (Arc- és Állcsontsebészeti Részleg) átkerült az Általános Orvostudományi Karhoz, ahol 2008-ban megalakult az új Arc-Állcsont és Szájsebészeti Klinika. A karon így kizárólag járóbeteg-ellátás történik, amely a gyógyítás mellett az oktatási feladatokat is ellátja. Az angol nyelvű fogorvosképzés 2004-ben indult, és 2009-ben kapnak először fogorvosi diplomát külföldi hallgatók. A megalakulást követően világossá vált, hogy a személyi feltételek és a működéshez szükséges infrastrukturális viszonyok is jelentős változtatást igényelnek. Jelenleg két, egybekapcsolt (eredetileg lakóháznak, illetve szanatóriumnak készült) épületben és két, a főépülettel részben összekapcsolt udvari szárnyban végzi a Fogorvostudományi Kar munkáját. Az épület szerkezete, struktúrája és gépészete elavult, és mivel más feladatok ellátására tervezték, nem lehet gazdaságosan korszerűsíteni. A Fogorvostudományi Kar infrastrukturális körülményei jelenleg nehezítik, hosszú távon pedig lehetetlenné is tehetik a Karon folyó oktatást, kutatást és betegellátást. A közeljövő legégetőbb feladata az infrastruktúra jelentős megváltoztatása, azaz egy új kari épület (Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum) létesítése, amelyben korszerű fogászati rendelőegységeknek, tanlabornak, szemináriumtermeknek és a gyakorlatok részére megfelelő oktatási helységeknek, tanári szobáknak, valamint kutató laboratóriumoknak kell a hallgatók és az oktatók rendelkezésére állnia. Tanlaboratóriumunk korszerűsítése 2007-ben megtörtént, bővítéssel 32 fő egyidejű oktatását biztosító helyiséget sikerült kialakítani, amelyet a régi, budapesti tanlaboratóriumból megkapott, korszerűsített, a kor igényeinek éppen megfelelő berendezésekkel szereltek fel. Ez alkalmas arra, hogy a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumának elkészültéig biztosítsa a fantomokon végzett gyakorlatok lebonyolítását. A Fogorvostudományi Kar megalakítása során a 2008-as év volt az első sikeres teljes kölségvetési és akadémiai év, amikor megvalósult a differenciált betegellátás. Az önálló Fogorvostudományi Kar megalakulása szervezetileg előkészítette és lehetővé tette az egészségügyi integració keretében, hogy a fogászati ellátások két lépcsőben integrálódjanak a Fogászati Klinikához. Első lépésben az emelt szintű szakellátást végző járóbeteg-szakrendelések, majd az alapellátáshoz tartozó iskolafogászati rendelők csatlakoztak a karhoz. Ezzel létrejött a fogászati betegellátás egységes, kari szintű kezelése, amely a szakmai továbbképzési, betegirányítási és gazdálkodási feladatokat egyaránt átláthatóvá teszi,

024


Egyetemtörténeti események I optimatizálva a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználását és a betegek magasabb szintű ellátását. A Fogorvostudományi Kar oktatási feladatai közé tartozik a fogorvostanhallgatók képzése mellett az Általános Orvostudományi Szak hallgatóinak a Fogászat című tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása magyar és angol nyelven is, ami a 7. szemeszterben heti egy-egy óra elméletet és kettő-kettő óra gyakorlatot jelent. A félév végén a számonkérési forma szigorlat, melyet a kar vezető oktatói tartanak. A fogászati tárgyakban a kar oktatói a fogorvosok posztgraduális és folyamatos továbbképzését is végzik. Elméleti és gyakorlati képzést nyújtanak a szakorvosjelölteknek, továbbá részt vesznek az elméleti és gyakorlati szakvizsgáztatásban is. A posztgraduális képzésben a fogászati klinikán a dentoalveoláris szájsebészeti, a gyermekfogászati és a fogszabályozási szakvizsgára, illetve a 2004/2005-ös tanévtől ezek mellett a konzerváló fogászat és fogpótlástani, valamint parodontológiai szakképesítésre való felkészítés folyik.

25 ~


■•■


GYÖKEREK - ELŐDÖK Az egyetemtörténet kronológiája 1581-től napjainkig 1581. MáJus 12. Báthory István — a jezsuita rend gondozásában — iskolát hozott létre Kolozsvárott. 1603. JÚNIUS 9. Az egyetemet lerombolták, és a jezsuitákat kiűzték Erdélyből. 1692. MÁRCIUS 15. A jezsuita rend visszatérhetett Erdélybe, 1698. november 17-től egyetemi rangban folytathatták a tanítást 1773-ig, a fenntartó rend megszüntetéséig. 1774-75-BEN Mária Terézia újjászervezte és a piarista rendre bízta a Báthoryegyetemet, továbbá kiegészítette jogi és orvosi karral. 1784-BEN II. József akadémiai líceummá fokozta le az intézményt, amely Királyi Jogakadémia és Orvos-sebészi Tanintézet néven működött 1872-ig. 1867-BEN Eötvös József felszólította a Jogakadémiát és az Orvosi-sebészi Tanintézetet, hogy dolgozzák ki az egyetemmé alakulás feltételeit. 1872. NOVEMBER 11. Megkezdődött a tanítás a Kolozsvári Egyetemen, mely 1881-ben felvette Ferenc József nevét. 1919. MáJus 12. Román katonaság szállta meg az egyetemet. Az egyetem tanárait állásukból elbocsátották, valamint többségüket kiutasították a román állam területéről. 1921. A Kolozsvárról menekülni kényszerült Ferencz József Tudományegyetem az 1921. évi XXV. törvénycikk értelmében ideiglenesen Szegeden nyert elhelyezést. 1921. OKTóBER 9-ÉN Menyhárt Gáspár rektor ünnepélyes keretek között megnyitotta a Ferencz József Tudományegyetem első szegedi tanévét. 1926.OKTóBER 5-ÉN a mai gyermekklinika helyén az egyetem első alapkőletételével megindultak az egyetemi építkezések. 1928/29. Klebelsberg Kunó miniszter a budapesti két polgári iskolai tanárképzőt összevonta és Szegedre helyezte.

27 U


II

Egyetemtörténeti kronológia

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felavatta a Dóm tér egyetemi épületeit. 1937. SZENT-GYÖRGYI ALBERT orvosi Nobel-díjat kapott. 1938-BAN az Országos Közegészségügyi Intézet irányításával megalapították a szegedi Védőnőképző Iskolát, amely 1944 -ig működött. 1940. OKTÓBER 16-ÁN az 1940. évi XXVIII. törvénycikk értelmében a Ferenc József Tudományegyetem visszatért eredeti székhelyére, Kolozsvárra, és ekkor Szegeden Horthy Miklós Tudományegyetem néven új egyetemet hoztak létre. Szegeden a jogi kar működését ármenetileg szüneteltették. 1 945 MÁJUSÁBAN az egyetem neve Szegedi Tudományegyetem lett. 1947. Újraindult a védőnőképzés Állami Védőnőképző Iskola néven. 1951. FEBRUÁR 1-JÉN az Orvostudományi Kar kivált a tudományegyetemből, és önálló egyetem lett. 1952-BEN felépült a Béke épület. 1 955. Az Orvostudományi Egyetem műveseállomást létesített. 1 955 NYARÁN a minisztérium megszüntette a Budapesti Pedagógiai Főiskolát, jogutódul a Szegedi Pedagógiai Főiskolát tette meg. 1957-BEN megalakult a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara négy intézettel. 1961-BEN a Magyar Tudományos Akadémia létrehozta szegedi területi bizottságát, a Szegedi Akadémiai Bizottságot. 1962. MÁJUS 18-ÁN a Gyógyszerésztudományi Kar részére átadták az Eötvös utca 6. szám alatti épületet. 1962. SZEPTEMBER 1-JÉN a Szegedi Tudományegyetem József Attila nevét vette fel. 1962/63. TANÉVTŐL a minisztérium a Pedagógiai Főiskola elnevezését Tanárképző Főiskolára módosította. 1963. Felavatták a Kibernetikai Laboratóriumot az Árpád téren. 1963 SZEPTEMBERÉBEN felépült a Tanárképző Főiskola Teleki Blanka Kollégiuma. 1965-BEN átadták az Orvostudományi Egyetem új Biológiai Intézetét. 1970. Budapesten és Szegeden 1962 óta működő felsőfokú élelmiszeripari technikumok összevonásával Szegeden Élelmiszeripari Főiskola létesült. 1972. AUGUSZTUS 1. A Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum átszervezésével létrejött Hódmezővásárhelyen az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara. 1973. A védőnőképzés főiskolai szintre emelkedett. 1973. OKTÓBER 5-ÉN Szegedi Tanárképző Főiskola működésének 100 éves évfordulóján a főiskola Juhász Gyula nevét vette fel. 1976-BAN elkészült a Belgyógyászati Intenzív Osztály épülete (Körintenzív). 1930. OKTÓBER 25-ÉN

028


Egyetemtörténeti kronológia

1979. Az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Kara az Állatorvos Tudományi Egyetemhez került, a neve Állategészségügyi Főiskolai Kar. 1979. Az Élelmiszeripari Főiskola önálló kollégiumot alakított ki. 1980-BAN a Klinikai Kémiai Intézet és Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai

Intézet épületét átadták. az Orvostudományi Egyetemen megindult a külföldi hallgatók angol nyelvű képzése. 1986-BAN felépült a Topolya soron a Tanárképző Főiskola sportcsarnoka. 1986-BAN Szegeden létrejött a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Kara. 1987. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert nevét vette fel. 1987. SZEPTEMBER 1. A hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Főiskolai Kar a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Főiskolai Kara lett. 1989. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem megalapította az Egészségügyi Főiskolai Kart védőnő, gyógytornász és általános szociális munkás szakkal. 1989-BEN átadásra került az Orvostudományi Egyetem Új Klinika épülete. 1991. MÁRCIUS 14-ÉN öt szegedi felsőoktatási intézmény vezetői szándéknyilatkozatot írtak alá a Szegedi Universitas létrehozásáról. 1992. Felépült Újszegeden a Szegedi Csillagvizsgáló. 1 994. Az Állam és Jogtudományi Kar és a Károli Gáspár Református Egyetem közös levelező jogászképzést indított Kecskeméten. 1 994. NOVEMBER 1-JÉN létrejött a Szegedi Egyetemi Szövetség. 1998. MÁRCIUS 10-ÉN az országgyűlés döntött a megszüntetett tanítóképzés újraindításáról. 1998. ÁPRILIS 1-JÉN megalakult a Szegedi Felsőoktatási Szövetség, amelynek tagjai a következő intézmények voltak: József Attila Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szegedi Fői s kolai Kara, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriuma, Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely. 2000. JANUÁR 1-JÉN a szegedi felsőoktatási intézmények egyesülésével létrejött a Szegedi Tudományegyetem. 2004. DECEMBER 9-ÉN ünnepélyes keretek között átadták az egyetem új épületét, a Tanulmányi és Információs Központot, melynek nagyobb részét az Egyetemi Könyvtár foglalta el. 2005. DECEMBER 9-ÉN a Tanulmányi és Információs Központ felvette József Attila nevét. 1985-BEN

29

u


II

Egyetemtörténeti kronológia

Újszegeden lerakták az új biológiai épület alapkövét. az Egyetemi Szenátus döntése alapján a főiskolai karok elnevezése megváltozott. (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Mezőgazdasági Kar, Mérnöki Kar, Zeneművészeti Kar.) 2007. JANUÁRTÓL önálló kar lett a Fogorvostudományi Kar. 2007 JULIUSÁBAN átadásra került az új biológiai épület és a Gazdaságtudományi Kar felújított Kálvária sugárúti épülete. 2007/2008. TANÉVBEN a papír alapú leckekönyv helyett az elektronikus változatot vezették be. 2007 őszÉN sikeresen lezárult az egészségügy integrációja, a városi és egyetemi betegellátás összekapcsolása. 2008 ÁPRILISÁBAN megalakult az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika. 2006. ÁPRILIS 28.

2006. OKTÓBER 30-ÁN

Li 30


IV. EGYETEMÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN (Válogatás a tanév folyamán megjelent cikkekből) MEGNYÍLT AZ SZTE JUBILEUMI TANÉVE - SZENT-GYÖRGYI ALBERTRE EMLÉ-

Hétezer-hatszáz új hallgató In: Délmagyarország, 2007. szeptember 1. 3. p. KEZNEK

-

TANDÍJELLENES KIÁLLÍTÁS BÁBUKKAL A SZEGEDI EGYETEM ELŐTT In: Magyar Nemzet, 2007. szeptember 3. OT ÚJ PROFESSZOR RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, 2007. szeptember 4. 5. p.

Egyetemi tanári kinevezések: Kahán Zsuzsanna, Olasz Sándor, Nagy Katalin, Fekete Éva, Gajda Tamás SZABÓ GÁBOR: ELHÁRULT MINDEN AKADÁLY - MEGVAN A 300 MILLIÓ AZ INTEGRÁCIÓRA

In: Délmagyarország, 2007. szeptember 4. 5. p.

Egészségügy integrációja UTCÁRA MENNEK A SZEGEDI DIÁKOK

In: Magyar Nemzet, 2007. szeptember 4.

Egyetemi hallgatók demonstrációja a tandíj ellen MINTEGY EZER HALLGATÓ TILTAKOZOTT A TANDÍJ ELLEN SZEGEDEN - ÚJRATÖLTÖTT TÜNTETÉS

In: Délmagyarország, 2007. szeptember 6. 1., 3. p.

—3T.


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

OKTÓBERTŐL VÁLTHAT MŰKÖDTETŐT A KÓRHÁZ ÉS A RENDELŐINTÉZET - ÍRJÁK A FORGATÓKÖNYVET

In: Délmagyarország, 2007. szeptember 7. 5. p.

Egészségügy integrációja NÉGYSZÁZHUSZONHAT ÉVES A SZEGEDI EGYETEM - KÉT DÁTUM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM CÍMERÉBEN: 1581 ÉS 1921 - ÜNIVERSITASUNK 426 ÉVES LETT

In: Délmagyarország, 2007. szeptember 8. 10. p. FOLYTATÓDIK BÁLINT SÁNDOR BOLDOGGÁ AVATÁSI ELJÁRÁSA - „A LEGSZÖGEDIBB SZÖGEDI" ÉRDEMEI In: Délmagyarország, 2007. szeptember 10.4. p. AZT EGYELŐRE NEM LEHET TUDNI, MIT HOZ A BETEGEKNEK AZ INTEGRÁCIÓ — Tíz ÉVRE SZÓLÓ DÖNTÉS In: Délmagyarország, 2007. szeptember 14. 5. p.

Egészségügy integrációja OSSZDOLGOZÓI ÉRTEKEZLET A KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS UTÁN - ELSŐKÉNT A SZÜLÉSZET KÓLTÖZIK - EGYELŐRE CSAK A NÉVTÁBLA VÁLTOZIK A KÓRHÁZBAN

In: Délmagyarország, 2007. szeptember 15. 5. p.

Egészségügy integrációja LAPUNK IS CSATLAKOZIK AZ EMLÉKÉVHEZ : KI TUD TÖBBET SZENT-GYÖRGYI ALBERTRŐL?

In: Délmagyarország, 2007. szeptember 20. 6. p.

Szent-Györgyi Albert-emlékévet rendezett az egyetem BODNÁR KÁROLY A MEZŐGAZDASÁGI KAR ÚJ DÉKÁNJA : A MEGSZORÍTÁS ELLENÉRE JÓL SIKERÜLT A FELVÉTELI

In: Délmagyarország, 2007. szeptember 20. 14. p. Az ELLÁTÁSRA PÁLYÁZÓ EGYETEMI HALLGATÓK SZIGORÚ BÍRÁLATI RENDSZEREN MENNEK KERESZTÜL - SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJBÓL CSAK VEGETÁLHAT A DIÁK In: Délmagyarország, 2007. szeptember 22. 5. p.

U32


Egyetemünk a sajtó tükrében MAGYAR-ROMÁN EGYÜTTMŰKÖDÉS [RÖVID HÍRI In: Délmagyarország, 2007. szeptember 26. 5. p.

Konferencia, magyar-román növénynemesítői együttműködésről OKTÓBER MÁSODIK HETÉTŐL CSAK A KLINIKÁN LÁTJÁK EL A VÁRANDÓS NŐKET - MEGSZŰNIK A SZÜLÉSZET A SZEGEDI KÓRHÁZBAN In: Délmagyarország, 2007. szeptember 26. 5. p. PÉNTEKEN KUTATÓK ÉJSZAKÁJA SZÁZÖTVEN EURÓPAI VÁROSBAN In: Népszabadság, 2007. szeptember 26.

A Szegedi Tudományegyetem tanszékei is részt vettek a programban A BIZTOS SZERINT A SZEGEDI KLINIKAI KÖZPONT MÉG CSAK A STABILIZÁCIÓ ELEJÉN TART - TOVÁBB MARADHAT A KINCSTÁRI PÓRÁZ In: Délmagyarország, 2007. szeptember 29. 5. p. EMLÉKTÁBLA HALÁSZ ELŐDNEK RÖVID }lb..] In: Délmagyarország, 2007. szeptember 29. 7. p.

Halász Előd a Német Nyelv és Irodalom Tanszék professzora volt A SZEGEDI TANÁRKÉPZÉS KÖZPONTJA: AZ EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA - MEGSZÁLLOTTAK ÁLLANAK A KATEDRÁN In: Délmagyarország, 2007. október 1.4. p. MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED: RÁCI BÉLA: EINSTEINTŐL A DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPIG In: Délmagyarország, 2007. október 2. 7. p. ŐSZI

KULTURÁLIS FESZTIVÁL SZEGEDEN RÖVID HÍR.1 In: Magyar Nemzet, 2007. október 2.

VÉSZHELYZET-SZERŰ BETEGELLÁTÓ HELY NYÍLIK AZ ÚJ KLINIKÁN - SÜRGŐS SEGÍTSÉG HATVANMILLIÓÉRT In: Délmagyarország, 2007. október 5. 5. p. KEREK FERENC: BEHÁN PÁL FŐISKOLAI ADJUNKTUS, BRÁCSAMŰVÉSZ EMLÉKÉRE [NEKROLÓGI In: Délmagyarország, 2007. október 5. 12. p.

3~ 3


n

,Egyetemünk a sajtó tükrében

HÉTFŐTŐL EGY HELYEN A SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS - POCAKKAL A SZEGEDI NŐI KLINIKA FELÉ In: Délmagyarország, 2007. október 6. 1., 5. p.

Egészségügy integrációja ÜJ ÁSVÁNY MÁNYBÓL In: Népszabadság, 2007. október 8.

Koch Sándorról nevezték el HAVAS HENRIK ÜZLETI TITOKNAK TARTJA, HOGY ELADJA-E MÉDIAISKOLÁJÁT — A SZEGEDI KÉPZÉS NEM FÜGG A BMI-BEN TÖRTÉNTEKTŐL In: Délmagyarország, 2007. október 9. 3. p. JUBILÁL A MÉRNÖKKAR In: Délmagyarország, 2007. október 13. 3. p.

45 éves a Mérnöki Kar HARMINCNÉGY ÉVE TÉRT HAZA, LÁTOGATOTT SZEGEDRE AZ EMIGRÁCIÓBÓL NOBEL-DÍJAS TUDÓSUNK - KÉTSZERES DÍSZDOKTORUNK IS SZENTGYÖRGYI In: Délmagyarország, 2007. október 13. 6. p. ÓSZI PEZSGÉS In: Délmagyarország, 2007. október 13. 7. p.

Őszi Kulturális Fesztivál AZ INTEGRÁCIÓBAN MINDEN SZAKEMBERT ÁTVESZNEK - KLINIKÁRA KÖLTÖZÖTT A FOGÁSZATI SZAKELLÁTÁS In: Délmagyarország, 2007. október 15. 4. p. MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED: SZÖGI LÁSZLÓ: KOLOZSVÁRTÓL SZEGEDIG In: Délmagyarország, 2007. október 15. 6. p. ÁLLÁSBÖRZE AZ EGYETEMEN In: Délmagyarország, 2007. október 15. 9. p. MEFESZ-GYŰLÉS AZ ÉVFORDULÓN RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, 2007. október 17. 5. p.

Megemlékezés a MEFESZ-ről

U34


Egyetemünk a sajtó tükrében j VÉHA ANTAL A MÉRNÖKI KAR MÚLTJÁRÓL ÉS JÖVŐJÉRŐL: MEGVALÓSULT A 45 ÉVES NAGY GONDOLAT In: Délmagyarország, 2007. október 18, 14. p. VÍGH ÉVA A RÓMAI MAGYAR AKADÉMIA ÉLÉN - A TUDOMÁNY SZEGEDI NAGYKÖVETE In: Délmagyarország, 2007. október 20.8. p. 2000 HELYETT CSAK 370 ÁGYAS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOT HÚZHATNAK FEL SZEGEDEN - ÁLOM VOLT A MEGA-KLINIKAITÖMB - KEVÉS PÉNZ, KICSI TÖMB In: Délmagyarország, 2007. október 26. 1., 3. p. SZENT-GYÖRGYI-EMLÉKSZOBÁT AVATTAK In: Délmagyarország, 2007. október 26.4. p. Az EGÉSZSÉGÜGYI TÁRCA KORÁBBAN ENNYIT ÍGÉRT - A HÁROMSZÁZMILLIÓT KÉRI SZABÓ REKTOR In: Délmagyarország, 2007. október 30. 5. p.

Egészségügy integrációja ORVOSPROFESSZOROK KITÜNTETÉSE In: Délmagyarország, 2007. október 31. 3. p.

Bodosi Mihály Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, Iványi Béla Batthyány-Strattmenn László-díj SZABÓ GÁBOR: MEGÍGÉRTÉK, SZÜKSÉG VAN RÁ - BOTKA LÁSZLÓ: Az EGYETEM MÁS FORRÁSBÓL JUT PÉNZHEZ - NINCS 300 MILLIÓ AZ INTEGRÁCIÓRA In: Délmagyarország, 2007. október 31. 1., 3. p.

Egészségügy integrációja SÁNDOR KLÁRA: AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÁRCA NEM ÍGÉRTE MEG - NINCS 300 MILLIÓ, DE VAN HELYETTE 823 In: Délmagyarország, 2007. november 2. 5. p.

Egészségügy integrációja „KELLETT AZ INTEGRÁCIÓ" - KINEVEZÉSE ÓTA 12 MILLIÁRDOS ÚJ KLINIKAI TÖMB ÉPÍTÉSÉRŐL TUD PÁL ATTILA In: Délmagyarország, 2007. november 6. 3. p.

Egészségügy integrációja 35 ~


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

KEVESEBB JOGÁSZ, TÖBB PIACKUTATÓ KELL - A CÉGEK RANGSOROLJÁK A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET, DE A PÁLYAKEZDŐK ELBÍRÁLÁSAKOR A TUDÁS ÉS A KÉSZSÉGEK SZÁMÍTANAK

In: Népszabadság, 2007. november 8. VERONAI ÉS SZEGEDI ÖSSZEFOGÁSSAL ADTÁK KI ÚJRA A KÓDEXRITKASÁGOT DANTE LESZÁRMAZOTTJA IS ELJÖTT ITÁLIÁBÓL In: Délmagyarország, 2007. november 9. 7. p.

Könyvbemutató, Dante: Isteni színjáték hasonmás kiadása MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED: HAJDÚ ANGÉLA: MÁGNESES FOLYADÉKOK AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN

In: Délmagyarország, 2007. november 12. 8. p. FINN NAGYKÖVET SZEGEDEN [RÖVID HÍR. In: Délmagyarország, 2007. november 16. 5. p.

Jari Vilén finn nagykövet látogatott az egyetemre MESTERTANÁROK [RÖVID HíR.]

In: Délmagyarország, 2007. november 17. 8. p.

Mestertanár kitüntetést kaptak: Hajdú Ágnes, Homoki-Nagy Mária, Farsang Andrea, Unger János, Pászka Imre, Utasi Ágnes, Penke Olga, Tombácz Etelka, Vágvölgyi Csaba, Csirik János MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED: FARKAS JÁNOS: PÖRLEKEDŐ ELMÉLETEK

In: Délmagyarország, 2007. november 20. 7. p. KÜLFÖLDI BETEGEK - SZEGEDEN A NŐI, A SZEMÉSZETI ÉS AZ IDEGSEBÉSZETI KLINIKA A LEGNÉPSZERŰBB A KÜLFÖLDIEK KÖZÖTT - ROMÁNIÁBÓL JÖN A LEGTÖBB BETEG In: Délmagyarország, 2007. november 21. 5. p.

GÁZÜZEMEKBEN, UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEN HASZNÁLJÁK AZ SZTE KUTATÓINAK PRODUKTUMÁT - KIMUTATJÁK A VESZÉLYES ANYAGOKAT In: Délmagyarország, 2007. november 22. 11. p.

Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék kutatásairól

U36


Egyetemünk a sajtó tükrében A GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS 135, A SZEGEDI GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 50 ÉVES Az UNIÓBAN IS ELFOGADJÁK A DIPLOMÁT In: Délmagyarország, 2007. november 22. 11. p. -

PÉNZHIÁNY MIATT TOVÁBBRA SEM LÁTOGATHATÓ A VILÁGVISZONYLATBAN IS EGYEDÜLÁLLÓ SZEGEDI ANATÓMIAI GYŰJTEMÉNY - REJTŐZKÖDNEK A PARAFFINOS TESTEK In: Délmagyarország, 2007. november 23.6. p. ELŐSZÖR TALÁLTAK ÚJ ÁSVÁNYT HAZÁNK JELENLEGI TERÜLETÉN - SZENZÁCIÓ A KOCHSÁNDORIT In: Délmagyarország, 2007. november 24. 10. p. A BEFEKTETŐK MÁR 800 MILLIÓT IS MEGADNÁNAK AZ EGYKORI ISPOTÁLY ÉPÜLETÉÉRT - WELLNESSKÖZPONT LEHET A SZEGEDI I-ES KÓRHÁZBÓL In: Délmagyarország, 2007. november 26. 5. p. MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED: JANKA ZOLTÁN: LELKI MŰKÖDÉSZAVARAINK In: Délmagyarország, 2007. november 26. 6. p. SZENT-GYÖRGYI ALBERT A SZEGEDI EGYETEM PROFESSZORAKÉNT 70 ÉVE KAPTA MEG A NOBEL-DÍJAT - SZENT-GYÖRGYI ALBERT SZEGEDIKÉNT KAPOTT NOBEL-DÍJAT - VILÁGHÍRŰ TUDÓSUNK KALANDOS ÉLETE - A GÉNEK DIADALA: ROSSZ TANULÓBÓL TUDÓS In: Délmagyarország, 2007. november 29. 1., 8. p. KÉT SZEMESZTERRE BÜNTETTÉK AZ EHÖK-ELNÖKÖT, AKI FELLEBBEZ - ELTILTOTTÁK TÖRÖK MÁRKOT In: Délmagyarország, 2007. november 30. 1., 3. p.

Török Márk az EHÖK elnöke volt CSÖKKENHET A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÓRÁK SZÁMA - „NEM LESZÜNK ÖSZVÉRHAJCSÁROK

In: Délmagyarország, 2007. november 30. 6. p.

Riport Szabó Gábor fizikussal

I


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

CSONGRÁD MEGYE DOBOGÓSAI: A

DÓM

TÉR A FOGADALMI TEMPLOMMAL, A

NOBEL-DÍJAS SZENT-GYÖRGYI ALBERT, A MAKÓI HAGYMAHÁZ

In: Délmagyarország, 2007. december 1. 9. p.

Csongrád megye csodái HÍR. In: Délmagyarország, 2007. december 3. 3. p.

KIOSZTOTTÁK A MEGYEI PRÍMA-DÍJAKAT RÖVID

Gellén János Príma-díjat kapott HETVEN ÉVE HALT MEG JÓZSEF ATTILA - TALÁLT SZOBROT AVATNAK - PINCÉBEN TALÁLT SZOBROT AVATNAK MA AZ EGYETEMI HALLGATÓK - HETVEN ÉVE GÁZOLTA EL A VONAT JÓZSEF ATTILÁT

In: Délmagyarország, 2007. december 3. 1., 6. p. MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED: SERES LÁSZLÓ: ENERGIAELLÁTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

In: Délmagyarország, 2007. december 3. 7. p. FELAVATTÁK JÓZSEF ATTILA MELLSZOBRÁT RÖVID HÍR.]

In: Délmagyarország, 2007. december 5.4. p. NÉGYEN AZ EU-S TANULMÁNYI VERSENY DÖNTŐJÉBEN RÖVID lif12.]

In: Délmagyarország, 2007. december 7.4. p.

TézEUsz tanulmányi verseny SZEGEDI EGYETEM: ÉLEN AZ ORVOSOK, INFORMATIKUSOK - NYELVTANÁROK, TRÉNEREK, HR-ESEK LESZNEK A BÖLCSÉSZEK - ORVOSOK, INFORMATIKUSOK ÉS BÖLCSÉSZEK AZ ÉLLOVASOK

In: Délmagyarország, 2007. december 7. 1., 3. p.

Egyetemek rangsora 2007-ben SZEGEDI GYÓGYSZERKUTATÓ EGYMILLIÓ FORINTOT NYERT [RÖVID liflt.]

In: Délmagyarország, 2007. december 7. 4. p.

Jost Norbert László A SZEGEDI KÖZGYŰLÉS ÉS AZ EGYETEMI SZENÁTUS ÜNNEPELT - HÉTFŐN HIRDETÜNK GYŐZTEST A VETÉLKEDŐN - ZÁRUL A SZENT-GYÖRGYI-EMLÉKÉV

In: Délmagyarország, 2007. december 8. 1., 7. p.

H38


Egyetemünk a sajtó tükrében EMLÉKÉV: KÖZÖS EGYETEMI ÉS VÁROSI ÜNNEPSÉG

In: Délmagyarország, 2007. december 8. 7. p.

Szent-Györgyi Albert emlékérmet kaptak: Benedek György, Lednitzky András, Dux László SIKERES ÉLŐDONOROS VESETRANSZPLANTÁCIÓ SZEGEDEN

In: Magyar Nemzet, 2007. december 10. MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED: PENKE BOTOND: AZ ALZHEIMER-, A PARKINSON- ÉS A HUNTINGTON -KÓR ELLEN In: Délmagyarország, 2007. december 11.8. p. SÁGVÁRISOK NYERTÉK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS LAPUNK KÖZÖS SZENT-GYÖRGYIVETÉLKEDŐJÉT - CAMBRIDGE-BE UTAZHATNAK In: Délmagyarország, 2007. december 12.4. p. GAZDASÁGTUDOMÁNYI PALOTA A KÁLVÁRIÁN In: Délmagyarország, 2007. december 17. 10. p.

Átadták a Gazdaságtudományi Kar új épületét SZEGEDI ARTISJUS-DÍJASOK [RÖVID HíR..]

In: Délmagyarország, 2007. december 19. 4. p.

Artisjus-díjasok: Kerekné Fekete Éva, Zsigmond Zoltán DÖNTÉS ELŐTT A KLINIKAI KÖZPONT - DUPLA PÉNZT LEHET NYERNI, HA GAZDASÁGI TÁRSASÁG MŰKÖDTETI A BETEGELLÁTÁST - SZEGEDI KLINIKAI KÖZPONT KFT.?

In: Délmagyarország, 2007. december 20. 1., 7. p. „TETTEM, AMI TŐLEM TELLETT" - ÖSSZEGEZ AZ ÓKORTÖRTÉNET SZEGEDI TUDÓSA - MARÓTI EGON PROFESSZOR NYOLCVANÉVES In: Délmagyarország, 2007. december 21. 7. p. A TANDÍJ ÉVE LESZ 2008 A FELSŐOKTATÁSBAN In: Délmagyarország, 2008. január 4. 5. p.

Tervezik a tandíj bevezetését 2008-ban


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

VÁLLALKOZÁSOK AZ EGYETEM SZÁRNYAI ALATT - A GYUFAFEJ A LEGÚJABB SZABADALOM

In: Délmagyarország, 2008. január 4. 11. p.

Spin-off cégekről, egyetemi vállalkozásokról nyilatkozik Kiricsi Imre rektorhelyettes A PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR A VIDÉK LEGJOBB GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ KÖZPONTJA KÍVÁN LENNI - VESZTETTEK, ÁM LÁTJÁK AZ ÚJ IRÁNYT

In: Délmagyarország, 2008. január 7. 6. p.

Interjú Galambos Gábor dékánnal [GYÁSZJELENTÉS DR. TÓTH KATALIN]

In: Délmagyarország, 2008. január 11. 19. p. SZEGEDEN SZŰNIK MEG ELŐSZÖR A LECKEKÖNYV - ELEKTRONIKUSAN RÖGZÍTIK EZENTÚL A VIZSGAJEGYEKET - INDEXRE KERÜLT A LECKEKÖNYV Délmagyarország, 2008. január 12. 1., 7. p. TANULMÁNYI VERSENYEK GYŐZTESEI EGYKOR ÉS MA: KOMOLY HATÁSSAL VAN ÉLETÜKRE A KORAI SIKER - IGY LESZ A DIÁKBÓL AKADÉMIKUS In: Délmagyarország, 2008. január 14. 6. p.

Szabó Gábor akadémikus a tudományos diákkörökről NEM MENT EL A JOGORVOSLATI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE - TÖRÖK MÁRK AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSÉT KÉRI

In: Délmagyarország, 2008. január 16. 5. p.

Török Márk, EHÖK elnök fegyelmi ügye GYEREKEKKEL FOGLALKOZNI GYÖNYÖRŰSÉG

In: Népszabadság, 2008. január 16.

Pintér Lajos Rátz tanár úr életműdíjat kapott A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE PÁLYÁZÓKNAK MÉG EGY HÓNAPJUK VAN A DÖNTÉSRE - AZ SZTE SPECIALITÁSOKKAL CSÁBÍT - KILENCEZER GÓLYA KÖLTÖZHET ŐSSZEL A SZEGEDI EGYETEMRE

In: Délmagyarország, 2008. január 18. 6. p.

U40


Egyetemünk a sajtó tükrében KULTÚRANAPI KITÜNTETÉSEK [RÖVID HÍR.1 In: Délmagyarország, 2008. január 23. 7. p. A nderle Ádámné Sajti Enikő Szent-Györgyi

Albert-díj, Kosztolányi József Apáczai Csere János-díj, Balogh Irén Németh László-díj

ÚJABB MŰEMLÉKEKKEL GAZDAGODTUNK In: Délmagyarország, 2008. január 24. 7. p.

Az Orvostudományi Kar dékáni hivatala műemléki védelmet kapott NEM A PÉNZTÁRCÁJUKNAK TANULNAK - A PIAC NEM FIZETI MEG A PHD-T, A HÁROM ÉV PEDIG KEVÉS A FOKOZATSZERZÉSRE In: Népszabadság, 2008. január 24. 1., 5. p.

Doktori iskolákról OLCSÓBB, JOBB MINŐSÉGŰ AZ SZTE KUTATÓI ÁLTAL KIFEJLESZTETT GYUFAFEJ - AZ IPARI KAPCSOLAT ISKOLAPÉLDÁJA In: Délmagyarország, 2008. január 25. 15. p.

Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék és a Gyufagyár együttműködése LECKEKÖNYV AZ INTERNETEN In: Népszabadság, 2008. február

7. Elektronikus leckekönyv bevezetése

ELHUNYT CSÖRGŐ SÁNDOR [NEKROLÓG] In: Népszava, 2008. február 16.

Csörgő Sándor a Sztochasztika Tanszék vezetője volt ESÉLYEK A MINŐSÉGI ÉLETRE - A FŐDÍJAS: DR. KATONA MÁRTA GYERMEKGYÓGYÁSZ In: Szeged, 2008. február-március, 4-5. p. A MOLEKULÁK TITKAI - A TUDOMÁNYOS KURATÓRIUM SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA DÍJA: DR. FÜLÖP FERENC VEGYÉSZ In: Szeged, 2008. február-március, 6-7. p. A SZABADSÁG ÉS MINŐSÉG MŰHELYEI - A TÁRSADALMI-ÁLLAMPOLGÁRI KURATÓRIUM DEBRECZENI PÁL DÍJA: ERDÉLYI AGNES TANÁR In: Szeged, 2008. február-március 10-11. p.

41~


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

TÓTH PÉTER: „A JELEN KOR VÉSZES NAPJAIBAN" - FORRÁSKIADVÁNY A CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 1848149-ES TÖRTÉNETÉRŐL In: Szeged, 2008. február-március 20-21. p.

Recenzió: A jelen kor vészes napjaiban ELHUNYT DR. DOMONKOS JENŐ In: Délmagyarország, 2008. február 2. 8. p.

Domonkos Jenő a Általános Orvostudományi Kar professor emeritusa volt IN MEMORIAM CS. PATAJ MIHÁLY In: Délmagyarország, 2008. február 5. 10. p.

Cs. Pataj Mihály a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar művésztanára volt TOVÁBB AMPUTÁLJÁK AZ ÚJ KLINIKAI TÖMBÖT - FIDESZ: BOTKA LÁSZLÓ ÉS SZABÓ GÁBOR ÖNTSÖN VÉGRE TISZTA VIZET A POHÁRBA! - KISEBB LESZ AZ ÚJ KLINIKAI TÖMB In: Délmagyarország, 2008. február 7. 1., 5. p. SZEGEDIEK A LEGTÖBBET IDÉZETT KUTATÓK LISTÁJÁNAK ÉLÉN In: Délmagyarország, 2008. február 9. 6. p.

Solymosi Frigyes és Csörgő Sándor a lista élén MINDENTUDÁS HELYETT SZABADEGYETEM In: Délmagyarország, 2008. február 14. 6. p. TUDÓSOK KÉRNEK A LEGGAZDAGABBAKTÓL - SZÁZAK FELHÍVÁSA A SZÁZAKHOZ In: Délmagyarország, 2008. február 14. 6. p.

Felhívás ösztöndíjas kutatók támogatására SZERDÁN ÉRKEZIK A HIVATALOS DELEGÁCIÓ - KÍNA LEGNAGYOBB VÁROSÁVAL FŰZHETJÜK SZOROSABBRA A KAPCSOLATOKAT - SANGHAJ, A TIZENNYOLCMILLIÓS ÚJ TESTVÉR In: Délmagyarország, 2008. február 16. 1., 3. p.

Testvéregyetemi kapcsolatfelvétel a sanghaji egyetemmel

H42


Egyetemünk a sajtó tükrében

j

NEM LESZ TÖBB SZÍVÁTÜLTETÉS A KLINIKÁN - FOLYTATÁS NÉLKÜL MARAD AZ ELSŐ SZEGEDI SZÍVÁTÜLTETÉS - SE IGAZIT, SE MŰSZÍVET NEM KAPUNK TÖBBET

In: Délmagyarország, 2008. február 19. 1., 5. p. MÁR SZERVEZIK AZ I-ES KÓRHÁZ KIÜRÍTÉSÉT - KÉTSZÁZMILLIÓT KAP A VÉTELÁRBÓL AZ EGYETEM

In: Délmagyarország, 2008. február 20. 5. p. NYOLCTAGÚ KÍNAI DELEGÁCIÓ JÁRT TEGNAP A VÁROSBAN - SANGHAJIAK ISMERKEDTEK SZEGEDDEL

In: Délmagyarország, 2008. február 21. 3. p.

Testvéregyetemi kapcsolatfelvétel a sanghaji egyetemmel EGYRE NÉPSZERŰBB A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN - SPORTMENEDZSER, BANKI ÜGYINTÉZŐ - KÉT ÉV ALATT

In: Délmagyarország, 2008. február 21. 15. p. KÖZÖS

CÉGET ALAPÍT AZ EGYETEM ÉS AZ SZBK In: Délmagyarország, 2008. február 23. 7. p.

MARJANUCZ LÁSZLÓ: IN MEMORIAM KOVÁTS ZOLTÁN

In: Délmagyarország, 2008. február 28. 12. p.

Kovács Zoltán a Történettudományi Tanszék oktatója volt EZER KILÓ IRODALOM FINNORSZÁGBÓL [RÖVID HÍR.

In: Délmagyarország, 2008. február 29. 7. p.

Könyvajándék Finnországból SZEGEDI VILÁGSZENZÁCIÓ A GYÓGYÍTÓ MÁGNES - SEJTSZŰRÉSRE, GYÓGYSZERSZÁLLÍTÁSRA, SEJTPUSZTÍTÁSRA LEHET ALKALMAS A SZEGEDI FELFEDEZÉS - MÁGNESES FOLYADÉK A RÁK ELLEN

In: Délmagyarország, 2008. március 5. 1., 4. p.

A kutatások a Kolloidkémiai Tanszéken folynak TIK-BEN In: Délmagyarország, 2008. március 5. 3. p.

ÁLLÁSBÖRZE A

43 ~


l

Egyetemünk a sajtó tükrében

NŐNAPI KITÜNTETÉSEK A MINISZTERTŐL

In: Délmagyarország, 2008. március 7. 4. p.

Nőnapi emlékplakettet kapott Botos Katalin és Sándor Klára BOSZORKÁNYOS ÉJSZAKA SZEGEDEN

In: Délmagyarország, 2008. március 8.

Egyetemi Könyvtári éjszakai rendezvénye A

NÉPSZAVAZÁSI VOKSOKRÓL NEM SZÍVESEN BESZÉLNEK A SZEGEDI EGYETEMEN ÉLET A TANDÍJ ELTÖRLÉSE UTÁN

In: Délmagyarország, 2008. március 11. 5. p. KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK GYAKORNOKI ÉS KUTATÓPROGRAMON VETTEK RÉSZT BELEVÁGTAK ÉS TAPASZTALATOKAT SZEREZTEK

In: Délmagyarország, 2008. március 14. 20. p. AKADÉMIAI DÍJAT KAPOTT KILENC SZEGEDI FIATAL TUDÓS

In: Délmagyarország, 2008. március 17. 5. p.

Akadémiai Ifjúsági díjat kaptak: Józsa Krisztián, Neumann Tibor, Röst Gergely, Dallos Attila ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK MÁRCIUS IDUSA ALKALMÁBÓL: BLASKÓ PÉTER SZÍNMŰVÉSZ CSAK DEMOKRÁCIÁBAN VENNE ÁT KOSSUTH-DÍJAT -

A

KOR-

MÁNYSZÓVIVŐ KIOKTATÓ MAGYARÁZATA

In: Magyar Nemzet, 2008. március 17.

Kitüntetést kaptak: Hetényi Magdolna Széchenyi-díj, Csörgő Sándor Széchenyi-díj, Csirik János Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje [NEKROLÓGI In: Délmagyarország, 2008. március 18. 10. p.

RÓNA-TAS ANDRÁS: BERTA ÁRPÁD 1951-2008

Berta Árpád az Altajisztika Tanszék vezetője volt EU-INTEGRÁCIÓ: RÉSZKÉRDÉSEK SOKASÁGA - MÉRLEGEN A VIDÉKI ORVOSKÖZPONTOK INTEGRÁCIÓS TÖREKVÉSEI - SZEGEDEN MÁR A HELYKERESÉSSEL BAJLÓDNAK

In: Délmagyarország, 2008. március 19. 1., 5. p.

Egészségügy integrációja

U 44


Egyetemünk a sajtó tükrében Az

I

53 MILLIÁRDRÓL INDUL In: Délmagyarország, 2008. március 19. 5. p. Az Egyetem költségvetése 2008-ban

EGYETEMI BÜDZSÉ

CSIRIK JÁNOS ELSŐ KITÜNTETÉSE

In: Délmagyarország, 2008. március 21. 14. p.

Csirik János Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést kapott HETÉNYI MAGDOLNA GEOKÉMIKUS SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT —

A

FÖLD KIN-

CSEINEK NYOMÁBAN

In: Délmagyarország, 2008. március 21. 14. p. JÓL ÉRZIK MAGUKAT A DIÁKOK A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MODERN ÉPÜLETÉBEN — KEDVENC HELY A TERASZ ÉS A BÜFÉ

In: Délmagyarország, 2008. március 21. 14. p. KONCENTRÁCIÓ A GYÓGYÍR A KLINIKÁK BAJÁRA

In: Népszabadság, 2008. március 21.

Egészségügy integrációja Az SZTE 7,5 MILLIÁRD FORINTRA PÁLYÁZOTT — EGYETEMI TUDÁSSÉTÁNY In: Délmagyarország, 2008. március 26. 3. p.

Pályázat a pólusprogramra SZÁZÉVES AZ EGYETEM LEGIDŐSEBB MAGÁNTANÁRA

In: Délmagyarország, 2008. március 28. 7. p. Keszi Kovács László JAPÁN MUZSIKUS, MIUCSI KANEKO NYERTE SZEGEDEN A ZONGORAVERSENYT — HÁROMÉVESEN KEZDTE A GYŐZTES

In: Délmagyarország, 2008. március 31. 5. p. ÁLLÁSVADÁSZAT SEGÍTSÉGGEL —

AZ

APRÓHIRDETÉSEK HELYETT SZEGEDI

TU-

DOMÁNYEGYETEM, KARRIERIRODA

In: Népszabadság, 2008. április 3.

45~


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

KÖZEL 14 EZREN JELENTKEZTEK — AZ SZTE A LEGNÉPSZERŰBB VIDÉKI EGYETEM

In: Délmagyarország, 2008. április 7. 3. p. TUDÁSRA ÉPÜL AZ IPAR In: Délmagyarország, 2008. április 7.9. p.

Kiricsi Imre rektorhelyettes a Tudásközpontokról nyilatkozik A VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB SZOFTVERCÉGE TART SZEGEDRE — TÖBB LÉPCSŐBEN 300 ÚJ MUNKAHELY

In: Délmagyarország, 2008. április 7. 9. p. MA TÁRGYAL A REKTOR ÉS A POLGÁRMESTER A VÁSÁRHELYI KARRÓL — A KÉPZÉS JÖVŐJE A TÉT In: Délmagyarország, 2008. április 9.3. p. LÁZÁR JÁNOS POLGÁRMESTER ÉS SZABÓ GÁBOR REKTOR MEGÁLLAPODOTT VÁSÁRHELY 100 MILLIÓT AD A KARNAK In: Délmagyarország, 2008. április 10. 3. p. FENYVESI ISTVÁN: ELHUNYT HÉJJAS ENDRE In: Délmagyarország, 2008. április 11. 13. p.

Héjjas Endre főiskolai docens 200 MILLIÓS FEJLESZTÉS A KLINIKÁKON

In: Délmagyarország, 2008. április 15. 3. p. „EGYETLEN ROSSZ ÉLMÉNY SEM ÉRT" — SZÜLEI PEDAGÓGUSOK VOLTAK, JÓL KELLETT VISELKEDNIE — AMI A SZÍVÉT NYOMJA — 5 ÉVE REKTOR AZ 55 ÉVES SZABÓ GÁBOR In: Délmagyarország, 2008. április 16. 6. p. A JÖVŐ TANTERME EGY ÉVE MŰKÖDIK A SZEGEDI EGYETEMEN — LAPTOP A „TUDÁSJÁTSZÓTÉREN" In: Délmagyarország, 2008. április 17.8. p.

Együttműködés a Microsofttal NYÁRON KÖLTÖZIK A REKTORI HIVATAL — ÚJJÁSZÜLETÉSRE VÁR A JELKÉPÉPÜLET

In: Délmagyarország, 2008. április 22. 1., 5. p.

Épületfelújítás a Dugonics téren

L1 46


Egyetemünk a sajtó tükrében Húsz ÉV

TANULMÁNYI VERSENYEINEK EREDMÉNYEI ALAPJÁN RANGSOROLTAK

- HÁROM CSONGRÁD MEGYEI VAN A „ZSENILISTÁN"

In: Délmagyarország, 2008. április 22. 7. p.

Varjú Péter ORMOS JENŐ: ELHUNYT DR. BARA DÉNES (1925-2008)

In: Délmagyarország, 2008. április 23. 10. p.

Bara Dénes az Altaláns Orvostudományi Kar professor emeritusa volt E-UNIVERSITAS PROGRAM - WEBINÁRIUMOK AZ EGYETEMEN

In: Délmagyarország, 2008. április 24. 17. p. NEMZETKÖZI KONFERENCIA A GERMÁN INTÉZETBEN RÖVID

Hilt.]

In: Délmagyarország, 2008. április 24. 17. p.

Konferencia: Kultúra és irodalom a kora újkori Duna-Kárpát medencében SZTE In: Délmagyarország, 2008. április 24. 22. p.

KOSÁRBAJNOK AZ

SZEGEDI ORVOSTÖRTÉNETI SZENZÁCIÓ - NEM KOLUMBUSZÉK HURCOLTÁK BE A VÉRBAJT

In: Népszabadság, 2008. április 25.

Pálfi Györgynek, az Embertani Tanszék tanszékvezetőjének kutatási eredményei KARRIER IRODA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN, UNIÓS TÁMOGATÁSSAL FELKÉSZÜLTEN LÉPNEK KI A NAGYBETŰS ÉLETBE

In: Délmagyarország, 2008. április 25. 14. p. ÜNNEPEL A MEZŐGAZDASÁG HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN - VÁSÁRHELYI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK - XV. ALKALOMMAL - ÜNNEPLŐ MEZŐGAZDASÁG

In: Délmagyarország, 2008. április 26. 1., 3. p. A

VÁROSHÁZI ELLENZÉK A PROGRAM BUKÁSÁRÓL BESZÉL - BIOPOLISZ:

5 ÉV, 4

TERMÉK

In: Délmagyarország, 2008. április 26. 1., 3, 8. p.

Biopolisz Innovációs Kft.

4~ 7


Egyetemünk a sajtó tükrében JAPÁNOK, KÍNAIAK IS ELINDULTAK A NEMZETKÖZIVÉ VÁLT SZEGEDI VERSENYEN - SIMÁNDY JÓZSEF EMLÉKÉRE ÉNEKELTEK SZEGEDEN

In: Délmagyarország, 2008. április 28. 7. p. ÁRCSEBÉSZETI FELLEGVÁR LEHET A SZEGEDI KLINIKA

In: Délmagyarország, 2008. április 30. 13. p.

Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika megalakulása DR. MUSZKA DÁNIEL - PROGRAMOZÓ, MATEMATIKUS

In: Szeged, 2008. május 11. p.

Muszka Dániel Szegedért Emlékérmet kapott DR. GALAMBOS GÁBOR - MATEMATIKUS, DÉKÁN

In: Szeged, 2008. május 10. p.

Galambos Gábor Szegedért Emlékérmet kapott ELŐSZÖR A PSZICHIÁTRIA KÖLTÖZIK KI - KEZDŐDIK AZ I-ES KÓRHÁZ KIÜRÍTÉSE

In: Délmagyarország, 2008. május 6. 7. p. IN MEMORIAM DR. GYÖNGYÖSI JÓZSEF NY. FŐISKOLAI TANÁR

In: Délmagyarország, 2008. május 6. 10. p. HATÁRON ÁTHALLGATÓ DIÁKOK - SZEGEDI HALLGATÓKAT FOGAD A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI EGYETEM

In: Népszabadság, 2008. május 7. BOR PÁLRÓL NEVEZTÉK EL A FIZIKATANTERMET

In: Délmagyarország, 2008. május 9. 8. p.

Bor Pál a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatója volt SZABADEGYETEM A NEMEKRŐL: FÉRFIBŐL NŐT, NŐBŐL FÉRFIT [RÖVID HÍR.]

In: Délmagyarország, 2008. május 14. 5. p.

Szabadegyetem, Pajor László előadása ÁTADTÁK A FALUDY-DÍJAT SZEGEDEN

In: Népszava, 2008. május 16.

Lanczkor Gábor a Faludy-díjas


Egyetemünk a sajtó tükrében HERNÁDI KLÁRA VEGYÉSZPROFESSZOR VEZETI JÚLIUSTÓL A TTIK-T - ÚJ DÉKÁN A LEGNAGYOBB KAR ÉLÉN In: Délmagyarország, 2008. május 23. 15. p. OSZTÖNDÍJ A TEHETSÉGES HALLGATÓKNAK In: Délmagyarország, 2008. május 23. 15. p.

Sófi József alapítványi ösztöndíj ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ISKOLÁKBAN - MIT HASZNOSÍTANAK ÚJRA A DIÁKOK? In: Délmagyarország, 2008. május 29. 3. p.

Oktatáselméleti Kutatócsoport munkájáról ÚJABB BIOGÁZUZEM ÉPÜL A MEGYÉNKBEN In: Délmagyarország, 2008. május 30. 3. p.

Biotechnológiai Tanszék kutatásai EGYRE RANGOSABB SZEGEDI MŰVÉSZKÉPZÉS - A NEMZETKÖZI ZENEI VERSENYEK VISSZHANGJA In: Szeged, 2008. június 28-29. p. MESTERKÉPZÉSBEN IS NÉPSZERŰ AZ SZTE RÖVID HÍR.] In: Délmagyarország, 2008. június 5. 5. p. KOLOZSVÁRI LAJOS DÍJA In: Délmagyarország, 2008. június 11. 6. p.

Kolozsvári Lajos Alberth Béla-díjat kapott PACZOLAY PÉTERT VÁLASZTOTTÁK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ÉLÉRE In: Népszabadság, 2008. június 11. TUDÁSKÖZPONT UNIÓS FORRÁS SEGÍTSÉGÉVEL, HÁROMNEGYEDMILLIÁRD FORINTBÓL - SIKERTÖRTÉNET A DEAK In: Délmagyarország, 2008. június 13. 15. p.

Dél-alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatóközpont ALMA WEEKEND - MÁR HARMADSZOR In: Délmagyarország, 2008. június 19. 16. p.


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

BÍRÓSÁGON, RENDŐRSÉGEN, ÜGYVÉDI IRODÁBAN PALLÉROZÓDTAK A HALLGATÓK - GYAKORNOKI PROGRAM A JOGI KARON

In: Délmagyarország, 2008. június 19. 16. p. SIKERREL ZÁRULT A MÉRNÖKI KAR INGYENES KÉPZÉSI PROGRAMJA - HÉTSZÁZ DIPLOMÁS KAPOTT KORSZERŰ ISMERETEKET

In: Délmagyarország, 2008. június 19. 16. p. VERSENYTÁRGYALÁST TARTANAK AZ I-ES KÓRHÁZ ELADÁSÁRÓL - 910 MILLIÓRÓL INDUL A LICIT

In: Délmagyarország, 2008. június 24. 5. p. ÚJRA MEGCSONKOLHATJÁK A KLINIKAI BERUHÁZÁST SZEGEDEN - 2000 HELYETT CSAK 200 ÁGY LESZ AZ ÚJ TÖMBBEN?

In: Délmagyarország, 2008. június 25. 1., 5. p. ÁTADTÁK A SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA-EMLÉKÉRMET

In: Délmagyarország, 2008. június 26.4. p.

Hari Bercovici Szőkefalvi-Nagy Béla érmet kapott ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTTAK A REKTOROK

In: Népszava, 2008. június 26.

Szabó Gábor rektor a Rektori Konferencia társelnöke EMLÉKTÁBLA SIMON PROFESSZORNAK [RÖVID HÍR.j

In: Délmagyarország, 2008. június 27. 5. p.

Emléktáblát avattak Simon Miklós bőrgyógyász professzor emlékére KONFERENCIA A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ TECHNOLÓGIÁKRÓL [RÖVID HÍR.j

In: Délmagyarország, 2008. június 27. 5. p. CSODAPALOTA A KÁLVÁRIÁN

In: Délmagyarország, 2008. június 27. 7. p. A Csodák palotájában kap helyet az Informatikatörténeti Múzeum GE EGÉSZSÉGÜGYI DIVÍZIÓJÁNAK In: Népszava, 2008. június 27.

ALMA MATER DÍJ A

u 50


Egyetemünk a sajtó tükrében

A

OLVASÓINK DÖNTŐ TÖBBSÉGE A VÁLTOZTATÁSRA VOKSOL - FELVEGYE-E AZ EGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT NEVÉT?

In: Délmagyarország, 2008. június 28. 1., 3. p. SZTE In: Délmagyarország, 2008. június 28. 5. p.

EURÓPA TOP 10-ÉBEN AZ

Egyetemek európai rangsora JATIK-BAN In: Délmagyarország, 2008. június 28. 5. p.

82 HALLGATÓT AVATTAK DOKTORRÁ A

NEM TÁRGYALT AZ EGYETEM SZENÁTUSA A NÉVVÁLTOZTATÁSRÓL

In: Délmagyarország, 2008. július 1. 3. p.

Az egyetem Szent-Györgyi Albert nevének felvételét tervezi ORVOSI ELISMERÉSEK RÖVID HÍR.]

In: Délmagyarország, 2008. július 1. 4. p.

Batthyány-Strattmann László-díj Varga Tibor, Pro Sanitate díj, Nárai György A

NYELVVIZSGA NAGY ELLENSÉG A VÁSÁRHELYI KAR DIÁKJAINAK - MINDEN HARMADIK VÉGZŐS KAPOTT CSAK DIPLOMÁT

In: Délmagyarország, 2008. július 4. 3. p. AZ

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ÚJ ELNÖKE UDVARIAS ÉS SZIGORÚ - PACZOLAY PÉTER NEM AKAR EGYENSÚLYOZNI

In: Délmagyarország, 2008. július 5. 8. p. NYOLCVANHÁROM ÉVESEN KAPOTT JOGÁSZDIPLOMÁT

In: Délmagyarország, 2008. július 7. 1., 4. p.

Kiss Kálmán Antal 83 évesen kapta meg jogász diplomáját A

KAPCSOLATI TŐKE CSAK RÁADÁS - BIOLÓGUS-, FIZIKUS-, CSILLAGÁSZ-, ORVOSTAN- ÉS BÖLCSÉSZHALLGATÓK NYERTEK ALAPÍTVÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT

In: Népszabadság, 2008. július 7.

Sófi József alapítványi ösztöndíjak

5~1


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

CÉLEGYENESBEN AZ INTEGRÁCIÓ — ELADJÁK A SZEGEDI PSZICHIÁTRIAI KLINIKA PULZ UTCAI ÉPÜLETÉT IS — TERVSZERŰEN KÖLTÖZNEK

In: Délmagyarország, 2008. július 9. 1., 5. p. [GYÁSZJELENTÉS DRAGON ERZSÉBET]

In: Délmagyarország, 2008. július 11. 20. p.

Dragon Erzsébet főiskolai tanársegéd A

SZEGEDI EGYETEMEN TANULT ÉS DIPLOMÁZOTT PÁLINKÁS JÓZSEF, AZ

MTA

ÚJ ELNÖKE - MAGYAR TUDÁSSAL A GLOBÁLIS PIACRA

In: Délmagyarország, 2008. július 12. 10. p. [GYÁSZJELENTÉS ÉGETŐ EMESEI

In: Délmagyarország, 2008. július 23. 12. p.

Égető Emese a Gazdaságtudományi Kar docense HAT ÉS FÉL MILLIÁRD A SZEGEDI EGYETEMNEK — BŐVÍTHETIK A MÉRNÖKKART -

A BERUHÁZÁS RÉSZE A DUGONICS TÉRI KÖZPONTI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA IS In: Délmagyarország, 2008. július 24. 1., 3. p. 26,6

MILLIÁRD FORINT HÉT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYNEK

In: Népszabadság, 2008. július 24.

Pályázat, infrastruktúra fejlesztésre, épület felújításra A

SZEGEDI EGYETEMÉ A LEGNAGYOBB TÁMOGATÁS

In: Délmagyarország, 2008. július 25. 5. p.

Pályázat, infrastruktúra fejlesztésre, épület felújításra KECZER GABRIELLA:

Az

SZTE KÉPZÉSI KÍNÁLATA MEGFELEL A GAZDASÁG IGÉ-

NYEINEK

In: Délmagyarország, 2008. július 25. 13. p. KÉTSZÁZZAL TÖBB ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT HALLGATÓ SZEGEDEN — JÓL SIKERÜLT AZ IDEI FELVÉTELI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

In: Délmagyarország, 2008. július 26. 3. p. MOLNÁR ISTVÁN: TÉNYEK A BIOPOLISZ PROGRAMRÓL!

In: Délmagyarország, 2008. július 26. 13. p.

U 52


Egyetemünk a sajtó tükrében 2010-RE MEGSZÉPÜL A REKTORI HIVATAL

In: Délmagyarország, 2008. július 30. 5. p.

Felújítják a Dugonics téri központi épületet SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM: 11 INGATLANT RENOVÁLNAK

In: Népszava, 2008. augusztus 1.

Pályázat infrastruktúra fejlesztésre és épület felújításra MÁSODIKAK A SZEGEDI EGYETEMISTÁK RÖVID HÍR.]

In: Délmagyarország, 2008. augusztus 5. 7. p.

A Nemzetközi Matematikaverseny sikere HASZNOS AZ EGYETEM A VÁROSLAKÓK SZERINT

In: Délmagyarország, 2008. augusztus 8. 3. p. KISZOMBORI CSONTKOLLEKCIÓ - ANTROPOLÓGIAI LÁTVÁNYTÁRAT IS BERENDEZNÉNEK A RÓNAY-KASTÉLYBAN

In: Népszabadság, 2008. augusztus 16.

Az Embertani Tanszék tervei SZEGHY ENDRE: IN MEMORIAM DR. MIHÁLKA GYÖRGY

In: Délmagyarország, 2008. augusztus 18. 12. p.

Mihálka György a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tanára volt VALLÁSI KONFERENCIA KEZDŐDÖTT SZEGEDEN

In: Magyar Nemzet, 2008. augusztus 19.

A konferenciát Vallás a változó világban címmel rendezték meg KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, KITÜNTETÉSEK

In: Magyar Nemzet, 2008. augusztus 20.

Molnár Béla Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM - KITÜNTETÉSEK

In: Magyar Nemzet, 2008. augusztus 20.

Barok István Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapott

5~ 3


II

Egyetemünk a sajtó tükrében

SOK CSONGRÁD MEGYEI MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL - ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK AZ ÜNNEPEN

In: Délmagyarország, 2008. augusztus 21. 3. p.

Badó Attila Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, Demeter Jánosné Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, Barok István Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést vett át SZÁMHÁBORÚ ÉS KÖTÉLHÚZÁS A KLAUZÁL TÉREN - 6321 ELSŐÉVES KEZDI MEG TANULMÁNYAIT - ISMERKEDNEK A VÁROSSAL A SZEGEDI GÓLYÁK

In: Délmagyarország, 2008. augusztus 22.4. p. IDEGEN NYELVŰ JOGI KÉPZÉS SZEGEDEN

In: Népszava, 2008. augusztus 22. A SZEGEDI DANNER GÁBOR SIKERE A DIÁKOLIMPIÁN - A PIRAMISOK

ÁRNYÉKÁ-

BAN PROGRAMOZOTT KAIRÓBAN

In: Délmagyarország, 2008. augusztus 27. 7. p.

Danner Gábor a gyakorló gimnázium tanulója SZAKFORDÍTÓKAT KÉPEZNEK SZEGEDEN - A JOGHALLGATÓKON KÍVÜL KÖZGAZDÁSZOK ÉS BÖLCSÉSZEK IS BEKAPCSOLÓDHATNAK

In: Népszabadság, 2008. augusztus 27. EGYMILLIÁRDOS KOLLÉGIUMI BERUHÁZÁST INDÍT A SZEGEDI EGYETEM - NÉGYSZER TÖBBEN IS ELFÉRNEK MAJD AZ ÖTHALMI DIÁKLAKÁSOKBAN

In: Délmagyarország, 2008. augusztus 28. 5. p.

H54


V. AZ EGYETEM VEZETŐI Rektor: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke: DR. PÁL ATTILA egyetemi tanár A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökhelyettese: DR. HAJNAL FERENC egyetemi tanár A Dél-Alföldi Agrártudományi Centrum elnöke: DR. VÉHA ANTAL egyetemi docens A Dél-Alföldi Agrártudományi Centrum elnökhelyettese: DR. BODNÁR KÁROLY főiskolai tanár Általános és stratégiai rektorhelyettes: DR. RÁcz BÉLA egyetemi tanár Tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettes: DR. DÉKÁNY IMRE akadémikus, egyetemi tanár Oktatási rektorhelyettes: DR. PUKÁNSZKY BÉLA egyetemi tanár Hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes: DR. BADÓ ATTILA egyetemi tanár Kutatásfejlesztési és innovációs rektorhelyettes: DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár

55~


I Az egyetem vezetői Egyetemi főtitkár: DR. MERÉNYI MÁRIA Gazdasági és műszaki főigazgató: DR. TRÁSER FERENC Külügyi kapcsolatok igazgató: BALOGNÉ MOLNÁR GABRIELLA Kutatásfejlesztési és innovációs igazgató: DR. DOMBI ANDRÁS docens Innovációs igazgató: DR. FERDINANDY PÉTER egyetemi tanár Oktatási igazgató: DR. HOMOR GÉZA főiskolai docens Doktori Intézet igazgató: DR. KLUKOVITS LAJOS docens Hallgatói és közkapcsolatok igazgató: DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA adjunktus Marketing- és kommunikációs igazgató: RÉVÉSZ BALÁZS adjunktus Stratégiai igazgató: VILMÁNYI MÁRTON adjunktus Fejlesztési igazgató:

MAO ZOLTÁN adjunktus Humánpolitikai osztályvezető: GRESÓ ERZSÉBET Kabinetvezető: RÉVÉSZNÉ KOCSIS ESZTER

■ Sb


VI. AZ EGYETEM SZENÁTUSA A szenátus rendes tagjai Elnök: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, rektor.

Tagjai: DR. SZABÓ IMRE docens, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, DR. ALMÁSI TIBOR docens, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, DR. POGÁNY MAGDOLNA főiskolai tanár, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja, DR. NAGY KATALIN egyetemi tanár, a Fogorvostudományi Kar dékánja, DR. HETESI ERZSÉBET docens, a Gazdaságtudományi Kar dékánja, DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, DR. GALAMBOS GÁBOR egyetemi tanár, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja, DR. BODNÁR KÁROLY főiskolai tanár, a Mezőgazdasági Kar dékánja, DR. VÉHA ANTAL docens, a Mérnöki Kar dékánja, DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, a Természettudományi és Informatikai Kar dékánja, DR. KEREK FERENC egyetemi tanár, a Zeneművészeti Kar dékánja, TÖRÖK MÁRK EHÖK-elnök, DR. HOMOKI NAGY MÁRIA egyetemi tanár, DR. MIKÓ TIVADAR egyetemi tanár, DR. BERTA ÁRPÁD egyetemi tanár, IGAZNÉ PRÓNAI BORBÁLA főiskolai adjunktus, KOVÁCS GYÖRGY adjunktus, DR. FALKAY GYÖRGY egyetemi tanár, DR. MARSI ISTVÁN főiskolai tanár, DR. HODÚR CECÍLIA főiskolai tanár, 5/■


n

Az egyetem szenátusa

DR. TOLDI JÓZSEF egyetemi tanár, DR. SZECSŐDI FERENC egyetemi tanár, CSANÁDI LAJOSNÉ DR. osztályvezető, DR. BERECZKY EVA főosztályvezető, TISZAI KÁROLYNÉ osztályvezető-helyettes, CZINKÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER osztályvezető, az FDSZ-elnöke, DR. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Klinikai Központ Szakszervezeti Tanács elnöke, DR. CSONKA ENDRE klinikai orvos, az EDDSZ elnöke. DR. ÁGOSTON ZSUZSANNA adjunktus, a Közalkalmazotti Tanács elnöke, BERNÁTH ZSÓFIA egyetemi hallgató, VOLFORD GÁBOR egyetemi hallgató, MECHLER ÁKOS egyetemi hallgató, BOGDÁN PÉTER egyetemi hallgató, BAJUSZ ÖRS egyetemi hallgató, TóTH GERGELY egyetemi hallgató, ORHA ANITA egyetemi hallgató, AMENT BALÁZS egyetemi hallgató, MAJSAI KRISZTIÁN egyetemi hallgató, HÁJ ANDRÁS egyetemi hallgató, DÉNES ZSOLT egyetemi hallgató, KALMÁR ZOLTÁN egyetemi hallgató, ANDRÁSI ÁDÁM a levelező egyetemi hallgatók képviselője, GÁBOR TAMÁS, a doktori képzésben részt vevő hallgatók képviselője, DR. FEKETE ZOLTÁN a posztgraduális részt vevő hallgatók képviselője, BARNA PÉTER a flsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók képviselője.

Állandó meghívottak, tanácskozási joggal: DR. TRÁSER FERENC gazdasági és műszaki főigazgató, DR. MERÉNYI MÁRIA egyetemi főtitkár, DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, rektorhelyettes, DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, rektorhelyettes, DR. RÁCI BÉLA egyetemi tanár, rektorhelyettes, DR. BADÓ ATTILA egyetemi tanár, rektorhelyettes, DR. PUKÁNSZKY BÉLA egyetemi tanár, rektorhelyettes, DR. MADER BÉLA, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, DR. TELEGDY GYULA egyetemi tanár, a SZAB elnöke, DR. BoDOSI MIHÁLY, a Tanári Testület elnöke, DERVARICS ATTILA, a Társadalmi Tanács elnöke, RÉVÉSZNÉ KOCSIS ESZTER kabinetvezető, KECZER GABRIELLA sajtószóvivő.

u58


VII. A KARI TANÁCSOK TAGJAI ÁLLAM-

ÉS

JOGTUDOMÁNYI KAR

DR. SZABÓ IMRE docens, dékán, DR. BADÓ ATTILA egyetemi tanár, DR. BALOGH ELEMÉR egyetemi tanár, DR. Bosvos PÁL docens, DR. BLUTMAN LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. HAJDÚ JÓZSEF egyetemi tanár, DR. HOMOKI NAGY MÁRIA egyetemi tanár, DR. JAKAB ÉVA egyetemi tanár, DR. KALTENBACH JENŐ docens, DR. KATONA TAMÁS egyetemi tanár, DR. MAJSA JózsEF adjunktus, DR. MÁRKUS ANDRÁSNÉ, a Dékáni Hivatal vezetője, DR. MARTONYI JÁNOS egyetemi tanár, DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, DR. PACZOLAY PÉTER egyetemi tanár, DR. PAPP TEKLA docens, DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. ZÁMBÓ GÉZA docens.

Hallgatók: ANDRÁSI IDA, BÁNFI MÓNIKA, BERNÁTH ZSÓFIA, BERNSCHÜTZ BÁLINT, CSORDÁS PÉTER, FRÁNYÓ SZILVIA, KERESZTES ABEL, DR. MAJSA DÓRA PhD hallgató, MÉSZÁROS JÁNOS.

5i■


II

A kari tanácsok tagjai ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

DR. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, dékán, DR. PÁL ATTILA egyetemi tanár, a Klinikai Központ elnöke, DR. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár, dékánhelyettes, DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, dékánhelyettes, DR. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, dékánhelyettes, centrumelnök-helyettes, DR. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár, dékánhelyettes, DR. SZABÓ GYULA egyetemi tanár, tagozatvezető, DR. ÁBRAHÁM GYÖRGY docens, DR. BABIK BARNA docens, DR. BARABÁS KATALIN docens, DR. BARI FERENC egyetemi tanár, BÁRSONY JENŐNÉ klinikai főnővér, DR. BOGÁTS GÁBOR klinikai főorvos, DR. BOROS MIHÁLY egyetemi tanár, DR. Dux LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. FORSTER TAMÁS egyetemi tanár, DR. HANTOS ZOLTÁN egyetemi tanár, DR. IvÁNYI BÉLA egyetemi tanár, DR. JANKA ZOLTÁN egyetemi tanár, DR. JANÁKY TAMÁSNÉ klinikai főnővér, DR. KATONA MÁRTA egyetemi tanár, DR. LÁSZLÓ KóKAI ERZSÉBET klinikai főorvos, FOK képviselő, DR. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár, DR. LEPRÁN IsTvÁN egyetemi tanár, DR. MÁNDI YVETTE egyetemi tanár, DR. TóTH GÁBOR egyetemi tanár, DR. VÉCSEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. DANI ANIKÓ, a reprezentatív szakszervezetek képviselője, DR. ÁGOSTON ZSUZSANNA, a Közalkalmazotti Tanács képviselője.

Hallgatók: VOLFORD GÁBOR kari HOK-elnök, BRÁZ PETRA, FEJES IMOLA, KISS KRISZTIÁN, KÓNYA SÁNDOR, MAJLÁTH ZSÓFIA, VÁSÁRHELYI FERENC, VEREB TAMÁS, VINCZE ANNA, TIÁN TAMÁS fogorvostan-hallgatók képviselője, ANDREW DORIZAS, a külföldi hallgatók képviselője, DR. BERÉNYI ANTAL PhD képviselő, DR. Szűcs BEÁTA rezidens képviselő.

Li 60


A kari tanácsok tagjai

I

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DR. ALMÁSI TIBOR docens, dékán, DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár, DR. BAGI IBOLYA docens, DR. BALÁZS MIHÁLY egyetemi tanár, DR. BERNÁTH ÁRPÁD egyetemi tanár, DR. CSERNUS SÁNDOR docens, DR. FORGÁCS TAMÁS docens, dékánhelyettes DR. GYENGE ZOLTÁN egyetemi tanár, DR. HORVÁTH GÉZA docens, KELEMEN EVA, a Dékáni Hivatal vezetője, DR. KIss ATTILA docens, KISSNÉ DR. NOVAK EVA docens, DR. KOTHENCZ MIHÁLY, a Tanulmányi Osztály vezetője, DR. MARJANUCZ LÁSZLÓ docens, DR. SZÁSZ GÉZA docens, dékánhelyettes, DR. SZOKOLSZKY AGNES docens, DR. TAR IBOLYA docens, DR. PÁL JÓZSEF egyetemi tanár, DR. VAJDA ZOLTÁN docens. DR. VIDÁKOVICH TIBOR docens.

Hallgatók: TÖRÖK MÁRK kari HOK-elnök, HEGEDŰS BENCE, MECHLER ÁKOS, POLGÁR ZSUZSANNA, ROSTA ÁDÁM, ZELENA ANDRÁS.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR DR. POGÁNY MAGDOLNA főiskolai tanár, dékán, DR. HELEMBAI KORNÉLIA főiskolai tanár, DR. BARNAI MÁRIA főiskolai docens, TUNYOGI JóZSEF főiskolai adjunktus, BÁRSONYNÉ KIS KLÁRA főiskolai adjunktus, szakcsoportvezető, DR. GÁBOR KATALIN főiskolai docens, szakcsoportvezető, RANTALNÉ SZABÓ MÁRTA főiskolai adjunktus, szakcsoportvezető,

bl■


I A kari tanácsok tagjai DR. BODA MÁRTA főiskolai tanár, BORNEMISZA ÉVA főiskolai tanársegéd, PICZIL MÁRTA főiskolai adjunktus, SIMON KATALIN mestertanár, HORVÁTH SÁRA oktatásszervező.

Hallgatók: JANA RÓBERT kari HOK-elnök, BÁNOV JUDIT, FUTAKI ADRIENN, PESIR ZITA, RAFFAI VERONIKA.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR DR. NAGY KATALIN egyetemi tanár, dékán, DR. PÁL ATTILA egyetemi tanár, a Klinikai Központ elnöke, DR. SZABÓ GYULA egyetemi tanár, a Külföldi Hallgatók Oktatási Központja igazgatója, DR. GORZÓ ISTVÁN docens, DR. PELSŐCZI KOVÁCS ISTVÁN adjunktus, DR. RADNAI MÁRTA docens, DR. RAKONCZAY ZOLTÁN egyetemi tanár, DR. VÁLYI PÉTER adjunktus, DR. MIHÁLY ANDRÁS egyetemi tanár, DR. PRÁGAI BÉLA egyetemi tanár, DR. BADINSZKI NÁNDOR, rezidensek képviselője, HELBERT MÁRIA intézetvezető főnővér, PAPPNÉ MÁRTON KATALIN szakszervezeti képviselő.

Hallgatók: VARGA ENDRE kari HÖK-elnök, BAJUSZ ORS, FRÁTER MÁRK, ZALAI ZSOLT, ZSEDÉNYI ADÁM, EL CHARBAJI OUSAMMA, GARAY LEVENTE külföldi hallgatók képviselője.

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DR. HETESI ERZSÉBET docens, dékán, DR. BAJMÓCZY ZOLTÁN adjunktus, DR. DEÁK ISTVÁN adjunktus, DR. FARKAS BEÁTA docens,

■ bL


A kari tanácsok tagjai

I

DR. IMREH SZABOLCS adjunktus, DR. KATONA TAMÁS egyetemi tanár, DR. KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ adjunktus, KOVÁCS GYÖRGY adjunktus, DR. LENGYEL IMRE egyetemi tanár, DR. MAJó ZOLTÁN adjunktus, DR. MAJSA JÓZSEF adjunktus, MATIJEVICS RITA irodavezető, DR. MOZSÁR FERENC docens, PÁSZTOR MIHÁLYNÉ tanulmányi előadó, RÉVÉSZ BALÁZS adjunktus, DR. VERES ZOLTÁN docens, VILMÁNYI MÁRTON adjUnktUS.

Hallgatók: BATIZ DÁVID TAMÁS kari HÖK-elnök, BODŐ KINGA, GÁBOR TAMÁS, GERA GÁBOR, H. NAGY MÁTÉ, JÓZSA BENCE, KECSE-NAGY FANNI, KÜRTÖSI ZSÓFIA, NAGY IZABELLA, PUSKÁS NÓRA GYÖNGYI, SÁNDOR SZABOLCS, SZAKÁL PÉTER.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, dékán,

DR. DOMBI GYÖRGY egyetemi tanár, DR. RÉVÉSZ PIROSKA egyetemi tanár, DR. FALKAY GYÖRGY egyetemi tanár, DR. MÁTHÉ IMRE egyetemi tanár, DR. PAÁL TAMÁS egyetemi tanár, DR. Soós GYÖNGYVÉR docens, DR. HOHMANN JUDIT egyetemi tanár, DR. ERŐS ISTVÁN egyetemi tanár, DR. BLAZSÓ GÁBOR docens, DR. LÁZÁR LÁSZLÓ docens, DR. CSÓKA ILDIKÓ docens, DR. GÁSPÁR RÓBERT docens, DR. HAJDÚ ZSUZSANNA docens, IFJ. DR. REGDON GÉZA docens, DR. ZUPKÓ ISTVÁN docens, DR. MÁNDI YVETTE egyetemi tanár, DR. SZABÓ GYULA egyetemi tanár, b3


n

A kari tanácsok tagjai

DR. Kiss TAMÁS egyetemi tanár, DR. LACZKÓ GÁBOR docens, BÁN ZOLTÁNNÉ gazdasági főelőadó. Hallgatók:

CSÍK GÁBOR, a PhD-hallgatók képviselője, BAKOS ANETT, NIAL BURKE, HAVAS ANITA FELÍCIA, ORRA ANITA, SIPOS PÉTER, VARGA ZOLTÁN.

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR egyetemi tanár, dékán, DR. MACZELKA NOÉMI főiskolai tanár, DR. DOMBINÉ DR. KEMÉNY ERZSÉBET főiskolai tanár, PROPSZT ESZTER főiskolai tanársegéd, TŐKÉNÉ DR. MOLNÁR GIZELLA főiskolai tanár, DR. RINGLERNÉ DR. SZENTPÉTERI MÁRIA főiskolai docens, KOVÁCS KEVE JÁNOS főiskolai adjunktus, DR. MARSI ISTVÁN főiskolai tanár, DR. SZALMA ELEMÉR főiskolai docens, GALIBÁNÉ KÓMÁR IRÉN szakvezető tanár, ANGYALNÉ MAYER AGNES irodavezető. DR. GALAMBOS GÁBOR

Hallgatók:

AMENT BALÁZS, BERCZELI ANETT, CSONT ANDRÁS, KISS ÁRON.

MEZŐGAZDASÁGI KAR főiskolai tanár, dékán, DR. FENESI JUDIT hivatalvezető, DR. AvASI ZOLTÁN főiskolai docens, BARNA PÉTER mb. osztályvezető, DR. BENKŐ KISS ÁRPÁD főiskolai docens, CSERJÉSI LAJOSNÉ szakoktató, CSORBÁNÉ DR. TÓTH MARIANNA főiskolai docens, DR. HORVÁTH JÓZSEF főiskolai docens, DR. MAJZINGER ISTVÁN docens, DR. MAKRA LÁSZLÓNÉ docens, DR. MÉSZÁROS ATTILA főiskolai docens, dékánhelyettes, DR. BODNÁR KÁROLY

Li 64


A kari tanácsok tagjai A DR. MONOSTORI TAMÁS docens, PALOTÁSNÉ PÁNTI RÓZA könyvtárvezető, SZŰCSNÉ DR. PÉTER JUDIT egyetemi tanár.

Hallgatók: HORVÁTH SÁNDOR kari HÖK-elnök, ALBERT RÉKA, MAYER PÉTER, PÁLFI VIKTÓRIA, SZOBOSZLAI CSABA, UTASI ZITA.

MÉRNÖKI KAR DR. VÉHA ANTAL egyetemi docens, dékán, BALÓ TÜNDE tanszéki mérnök, DR. CSANÁDI JÓZSEF főiskolai docens, DR. CSÉFALVAY IGNÁC C. főiskolai docens, FORGÁCS ENDRE főiskolai adjunktus, DR. GULYÁS LÁSZLÓ főiskolai docens, DR. HODÚR CECÍLIA főiskolai tanár, dékánhelyettes, DR. MAROSI TIBOR főiskolai docens, NAGY ELEMÉRNÉ DR. főiskolai tanár, DR. PANYOR AGNES főiskolai adjunktus, DR. Soós JÓZSEF főiskolai tanár, SZABÓ P. BALÁZS főiskolai adjunktus, DR. TÓTH ISTVÁN TIBOR főiskolai docens.

Hallgatók: PESTI PALÓCZ ÁDÁM kari HOK-elnök, FEKETE CSABA, IVÁNYI GERGŐ, KAPPANTÓTH ERIKA MELINDA, TAKÁCS ANDREA.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, dékán, DR. KOVÁCS KORNÉL egyetemi tanár, DR. SZABÓ GÁBOR akadémikus, egyetemi tanár, DR. ERDŐHELYI ANDRÁS egyetemi tanár, DR. KÉRCHY LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. FÜLÖP ZOLTÁN egyetemi tanár, DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár,

65 ~


n

A kari tanácsok tagjai

DR. RÁCI BÉLA egyetemi tanár, DR. ERDEI LÁszLÓ egyetemi tanár, DR. BOROS IMRE egyetemi tanár, DR. KOVÁCS ATTILA adjunktus, DR. OSVAY KÁROLY docens, DR. SÜMEGI PÁL docens, DR. DÉVÉNYI KÁROLY adjunktus, DR. KOVÁCS ZOLTÁN adjunktus DR. HORVÁTH DEZSŐ docens, DR. HANNUS ISTVÁN egyetemi tanár, DR. NÉMETH JÓZSEF docens, DR. KRISZTIN TIBOR egyetemi tanár, ANNUS EDIT főtanácsos.

Hallgatók: DÉNES ZSOLT kari HÖK-elnök, FARAGÓ IMRE, FRANK ADÁM, KIRÁLY ANDRÁS, MÁRKLI ANNA, NAGY AMBRUS, PÓKA NÁNDOR, RÁCI ADRIENN, SZILÁGYI FERENC, TÓTH PÉTER.

ZENEMŰVÉSZETI KAR DR. KEREK FERENC egyetemi tanár, dékán, LENGYELNÉ STIEBEL KLÁRA hivatalvezető, SZECSŐDI FERENC egyetemi tanár, DR. TEMESI MÁRIA egyetemi tanár, GöNCZY LÁSZLÓ főiskolai docens, MACZÁK JÁNOS főiskolai docens, SiN KATALIN főiskolai docens, NAGY ZSOLT főiskolai docens, ÜJVÁRINÉ ILLÉS MÁRIA főiskolai adjunktus, Lucz ILONA főiskolai docens, ZSIGMOND ZOLTÁN főiskolai docens, SOÓS PÉTER művésztanár.

Hallgatók: KALMÁR ZOLTÁN kari HÖK-elnök, NOVAK PÉTER, SOVÁNY ESZTER.

u 66


VIII. EGYETEMÜNK DOLGOZÓI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. SZABÓ IMRE docens. Dékánhelyettesek: DR. BLUTMANN LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. JAKAB egyetemi tanár.

ÉVA

Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanszékvezető: DR. Bosvos PÁL docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. VERES JóZSEF, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docens: DR. TÓTH LAJOS, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HORVÁTH SZILVIA PhD, DR. MIKLÓS LÁSZLÓ. Tanársegédek: DR. BELÁZNÉ DR. BEZDÁN ANIKÓ, DR. FARKAS CSAMANGÓ ERIKA. PhD ösztöndíjas: SZABÓNÉ DR. ANDRÁSI ZSUZSANNA. Tanszéki ügyintéző: CSÁKVÁRI ADRIENN.

Alkotmányjogi Tanszék Tanszékvezető: DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docensek: DR. KISS BARNABÁS PhD, DR. TÓTH JUDIT, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. TÓTH KÁROLY PhD. Adjunktusok: DR. BÁRKÁNYI GÁBOR, DR. LICHTENSTEIN JÓZSEF PhD. Tudományos segédmunkatárs: DR. SZAJBÉLY KATALIN. PhD ösztöndíjasok: DR. MAJSA DÓRA, DR. SULYOK MÁRTON.


II

Egyetemünk dolgozói

Bónis Szeminárium DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora.

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék Tanszékvezető: DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. CSÉKA ERVIN, az állam- és jogtudomány doktora. Docensek: DR. KARSAI KRISZTINA PhD, DR. LŐRINCZ JÓZSEF, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Címzetes docensek: DR. FEDOR ATTILA, DR. KERESZTY BÉLA, DR. VIDA MIHÁLY. Adjunktusok: DR. FANTOLY ZSANETT PhD, DR. JUHÁSZ ZSUZSANNA PhD, DR. KOVÁCS JUDIT. Tanársegéd: DR. SZOMORA ZSOLT. Tudományos munkatársak: DR. FARAGÓ MÉSZÁROS JUDIT, DR. HEGEDŰS ISTVÁN, DR. ILIA PÉTER, DR. LŐRINCZY GYÖRGY, DR. LUKÁCS JÁNOS, DR. MARÁZ VILMOSNÉ DR. KOVÁCS MAGDOLNA, DR. MEZŐLAKI ERIK ÁKOS, DR. NÉMETH ZSOLT PhD, DR. SZILÁGYI LAJOS, TÓTH PÉTER, DR. TÖRŐ SÁNDOR. Tudományos segédmunkatárs: DR. CSÚRI ANDRÁS. PhD ösztöndíjas: LÁSZLÓ ZSUZSANNA. Tanszéki ügyintéző: ACSAI-KATONA JUDIT.

Európai Jogtörténeti Tanszék Tanszékvezető: DR. BALOGH ELEMÉR egyetemi tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. BLAZOVICH LÁSZLÓ, a történelemtudomány doktora, Adjunktus: DR. ANTAL TAMÁS PhD.

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, a szociológia tudomány doktora. Docens: DR. NAGY ZSOLT PhD. Címzetes docens: DR. LACSÁN ISTVÁN. Adjunktusok: DR. BENCZE MÁTYÁS PhD, DR. NAGY TAMÁS PhD. Tanársegédek: DR. TÓTH ZOLTÁN, PEKÁR TAMÁS.

U68


Egyetemünk dolgozói A

Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Tanszékvezető: DR. KALTENBACH JENŐ docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docensek: DR. HABIL. JÓZSA ZOLTÁN PhD, DR. KAMPLER BÉLA PhD, DR. SZILOVICS CSABA PhD, DR. ZÁMBÓ GÉZA PhD. Adjunktusok: DR. KASZA PÉTER FERENC, DR. LALUSKA PÁL. Tanársegéd: DR. FEKETE ORSOLYA. Tudományos segédmunkatárs: DR. LŐRINCSIK PÉTER. PhD Ösztöndíjas: DR. MANZINGER KRISZTIÁN.

Magyar Jogtörténeti Tanszék Tanszékvezető: DR. HOMOKI-NAGY MÁRIA egyetemi tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. STIPTA ISTVÁN, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Tanársegéd: DR.VARGA NORBERT.

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Tanszékvezető: DR. HAJDÚ JÓZSEF egyetemi tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. CZÚCZ OTTÓ, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: DR. ZAKAR ANDRÁS, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. RÚZS MOLNÁR KRISZTINA PhD, DR. ÚJVÁRI JÓZSEF. Tanársegédek: DR. Dux LÁSZLÓ, DR. LŐRINCSIKNÉ DR. LAJKÓ DÓRA, SOÓSNÉ CSIKÓS SZILVIA. Tudományos segédmunkatárs: DR. EMBER ALEX FRIGYES. PhD ösztöndíjas: DR. FARKAS TIBOR.

Nemzetközi Jogi és Európa-Jogi Tanszék Tanszékvezető: DR. BLUTMAN LÁSZLÓ egyetemi tanár, PhD, LL.M. Egyetemi tanár: DR. BODNÁR LÁszLó, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Címzetes docens: DR. TÓTH TIHAMÉR. Adjunktus: DR. SIMONNÉ DR. GOMBOS KATALIN. Tanársegéd: DR. SCHIFFNER IMOLA. PhD ösztöndíjasok: DR. SZALAI ANIKÓ, DR. VÁRADI SZILVIA. Tanszéki ügyintéző: TÓTH ANITA.

bi■


II

Egyetemünk dolgozói

Nemzetközi Magánjogi Tanszék Tanszékvezető: DR. MARTONYI JÁNOS egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. CSÁSZÁR MÁTYÁS. Tanársegédek: DR. HARKA ODÖN ZOLTÁN, DR. NAGY CSONGOR ISTVÁN.

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Tanszékvezető: DR. SZABÓ IMRE docens, PhD. Professor emeritus: DR. BESENYEI LAJOS, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. BÉRCZI IMRE, az állam- és jogtudomány kandidátusa (nyugdíjas). Címzetes egyetemi tanár: DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docens: DR. PAPP TEKLA PhD. Címzetes docensek: DR. CZENE KLÁRA, DR. GAÁL SÁNDOR. Adjunktusok: DR. BALOZOVICHNÉ DR. GELLÉN KLÁRA PhD, DR. FARKAS CSABA, DR. HEGEDŰS ANDREA, JUHÁSZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ, KÓNYÁNÉ DR. SIMICS ZSUZSANNA, DR. KÖBLÖS ADÉL, DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA PhD. Tanársegéd: DR. KAPRINAY GIZELLA ZSÓFIA. PhD ösztöndíjasok: DR. JENOVAI PETRA, DR. PÁKOZDI ZITA, DR. STRIHÓ KRISZTINA, DR. TELEGDY GERGELY.

Politológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. PACZOLAY PÉTER egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docensek: DR. FÁBIÁN GYÖRGY, a politikatudomány kandidátusa, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, a politikatudomány kandidátusa, DR. HABIL. MOLNÁR JUDIT, a történelemtudomány kandidátusa, DR. KOZMA JÓZSEF LÁSZLÓNÉ DR. Soós EDIT PhD. Adjunktusok: DR. FEJES ZSUZSANNA, DR. GÉCZI JÓZSEF, DR. LÖFFLER TIBOR, DR. MAJSA JÓZSEF. PhD ösztöndíjas: DR. JUHÁSZ KRISZTINA, JANKOVICS ZSANETT. Tanszéki ügyintéző: KISS GYORGYNÉ VARGA ANIKÓ

U70


Egyetemünk dolgozói

I

Római Jogi Tanszék Tanszékvezető: DR. JAKAB EVA egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Professor emeritus: DR. MOLNÁR IMRE, az állam- és jogtudomány doktora. Tanársegéd: DR. POZSONYI NORBERT. Tudományos munkatárs: DR. PAPP ISTVÁN GÉZA. Tudományos-segédmunkatársak: DR. RAGÁNY ZOLTÁN, SCHMIDT BEATRIX. Phd ösztöndíjas: DR. OROSZ NÓRA. Tanszéki ügyintéző: DOMOKOS IRIS. Nyelvtanárok: DR. DÉKÁNY IMRÉNÉ, DR. OROSZ ARPÁDNÉ.

Statisztikai és Demográfiai Tanszék Tanszékvezető: DR. KATONA TAMÁS egyetemi tanár, a demográfia tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. HERCZEG JÁNOS, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. PETRES TIBOR PhD, DR. SZONDI ILDIKÓ PhD, DR. TRÁSER FERENC PhD. Címzetes docens: KLONKAI LÁSZLÓ. Tanszéki ügyintéző: KOVÁCS BERNADETT ORSOLYA.

Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete Intézetvezető: DR. HAJDÚ JÓZSEF egyetemi tanár, PhD. Címzetes főiskolai docensek: DR. DABIS ERZSÉBET, DR. JUHÁSZ KÁROLY, MÁTÉ LEVENTE, MOLNÁRNÉ DR. BALOGH MÁRTA, DR. TÓTH FERENC. Oktatásszervező: GYÖNGYÖSI ISTVÁNNÉ TÓTH ETELKA. Tanulmányi ügyintézők: ENGI ERIKA, KOVÁCS GABRIELLA.

Összehasonlító Jogi Intézet Intézetvezető: DR. BADÓ ATTILA egyetemi tanár, PhD. Koordinátor: SRANKÓ ORSOLYA. Lektorok: LAURELINE BIDEAU, REGINA HENNING. Képzési felelős: ERIC BLIN.

/1


Egyetemünk dolgozói Tanársegéd: DR. MEZEI PÉTER. Tudományos munkatárs: DR. HEKA LÁSZLÓ PhD. Tudományos segédmunkatárs: DR. ALMÁSI IBOLYA PhD ösztöndíjas: DR. RADIOS OLÍVIA.

Európa-Tanulmányok Központ Igazgató: DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Irodavezető, projektmenedzser: SZEKERES ILDIKÓ. Oktatásszervező: BÁRDOS-DÁNSZKI MÓNIKA. Koordinációs igazgató (politológia szak): DR. MAJSA JÓZSEF adjunktus. Tudományos segédmunkatárs: SZAKÁCS ILDIKÓ RÉKA. Európa-jogi Master képzés koordinációs igazgató: ERIC BLIN. Európa-jogi Master képzés oktatási felelős: DR. TRASER JULIANNA SÁRA adjunktus.

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Igazgató: DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora.

Jogklinikai Program Irodavezető: DR. BÁRKÁNYI GÁBOR adjunktus.

Hallgatói Karrier Iroda Projektvezető: DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA adjunktus, PhD. Irodavezető: SCHWIMMER-TÓTH TÍMEA.

Dékáni Hivatal - Tanulmányi Osztály Hivatalvezető: DR. MÁRKUS ANDRÁSNÉ TÓTH AGNES. Osztályvezető: HERCZEGNÉ DR. NÉMET MÁRIA. CsopoItvezetŐ: HÁGELMANNÉ MIKSI EMESE. Előadók: MÉSZÁROS ZSUZSANNA, SZALAI ZSUZSANNA. Tanulmányi előadók: BOZSÓ ANIKÓ, SZÉL ERIKA, DR. VÁNYAINÉ SZELESI ZSUZSA. Rendszergazda: CZIRJÁK CSABA.


Egyetemünk dolgozói

I I

Jogi Információs Kabinet Informatikus könyvtárosok: ERDÉLYI SZABOLCS, KOVÁCS ILDIKÓ. Koordinátor: PATYI ZOLTÁNNÉ SCHRIFFERT ERIKA.

Címzetes egyetemi tanár: DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER.

Címzetes egyetemi docensek: DR. CZENE KLÁRA, DR. FEDOR ATTILA, DR. GAÁL SÁNDOR, DR. KERESZTY BÉLA, KLONKAI GÁBOR, DR. LANCSÁN ISTVÁN, DR. TÓTH TIHAMÉR, DR. VIDA MIHÁLY.

Címzetes főiskolai docensek: DR. DABIS ERZSÉBET, DR. JUHÁSZ KÁROLY, MÁTÉ LEVENTE, MOLNÁRNÉ DR. BALOGH MÁRTA, DR. TÓTH FERENC.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár, DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, DR. PÁL ATTILA egyetemi tanár, DR. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár. Dékáni Hivatal vezetője:DR. LEDNITZKY ANDRÁS.

ELMÉLETI INTÉZETEK

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Igazgató: DR. MIHÁLY ANDRÁS egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Professor emeritusok: DR. CSILLIK BERTALAN, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. KARCSÚ SAROLTA, az orvostudomány kandidátusa, DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓNÉ DR. KOVÁCS ANNAMÁRIA, az orvostudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. FARKAS ESZTER PhD. Adjunktusok: DR. BOROSTYÁNKŐI BALDAUF ZSOLT PhD, DR. CZIGNER ANDREA, DR. DOBÓ ENDRE, az orvostudomány kandidátusa, DR. FARKAS IBOLYA, DR. LÁSZLÓ ISTVÁN, DR. PÓR ISTVÁN, DR. SZABADOS ANDREA PhD. Tanársegédek: DR. BÁLINT ERIKA (gyes), DR. HEGEDŰS HAJNALKA, DR. JÓJÁRT JULIANNA, DR. WEICZNER ROLAND.

73

u


II

Egyetemünk dolgozói

Tudományos segédmunkatársak: FEJESNÉ BAKOS MÓNIKA, KÁROLY NORBERT, KRISZTINNÉ PÉVA BEÁTA (gyes), SOLE ZOLTÁN. Orvosok: DR. BAGOSI ANDREA, DR. BERCZI SÁNDOR, DR. JUHÁSZ ZOLTÁN. Biológus: KARCSÚNÉ KIS GYÖNGYI, .

Biokémiai Intézet Igazgató: DR. Dux LÁSZLÓ egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. FERDINANDY PÉTER, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Docens: DR. ZÁDOR ERNŐ, a biológia tudomány kandidátusa, PhD. Adjunktusok: DR. CSONT TAMÁS BÁLINT PhD, DR. KERESZTES MARGIT PhD, DR. MENDLER LUCA PhD. Tanársegéd: DR. GÖRBE ANIKÓ PhD. Tudományos munkatársak: DR. CSONKA CSABA PhD, DR. GYÉMÁNT NÓRA PhD (Asbóth pályázat), DR. MÁRKI-ZAY JÁNOS (részmunkaidős). Tudományos segédmunkatárs: DR. KELLER-PINTÉR ANIKÓ (DNT RET pályázat). Biológus: PIPIS JUDIT, KOVÁCS-SIMON ANDREA (DNT RET pályázat). Fizikus: DR. OCSOVSZKY IMRE. Vegyész: KOCSIS VILMOSNÉ FODOR GABRIELLA (Asbóth pályázat). Tanügyigazgatási munkatárs: BODNÁR TÜNDE.

Pharmahungary Kft. munkatársai: Laborvezető: DR. BENCSIK PÉTER. Biológus: PIPIS JUDIT.

Élettani Intézet Igazgató: DR. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Professor emeritus: DR. OBÁL FERENC SR., az orvostudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. BARI FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, DR. JANCSÓ GÁBOR, az orvostudomány doktora. Főiskolai tanár: TUBOLYNÉ DR. HABIL. HORVÁTH GYÖNGYI, az orvostudomány kandidátusa. Docensek: DR. DOMOKI FERENC PhD (külföldön), DR. DUX MÁRIA PhD, DR. SÁNTHA PÉTER PhD, DR. SÁRY GYULA PhD. Adjunktusok: DR. BODOSI BALÁZS PhD, DR. LELKES ZOLTÁN PhD, DR. NAGY ATTILA PhD, DR. TOMPA TAMÁS PhD.

u 74


Egyetemünk dolgozói

I1

Tanársegédek: DR. JOÓ GABRIELLA PhD (gyed), DR. KÉKESI GABRIELLA PhD (gyed), KISNÉ DOBOS ILDIKÓ (könyvtáros), DR. SOMODINÉ DR. BOROS KRISZTINA (gyed). Tudományos munkatárs: ROBERT AVERKIN. Tudományos segédmunkatársak: KÖTELES KÁROLY, MRACSKÓ ÉVA. Infomatikus: LISZLI PÉTER.

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: DR. VARRÓ ANDRÁS egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Professor emeritusok: DR. PAPP GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. SZEKERES LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. LEPRÁN ISTVÁN, az orvostudomány doktora, DR. VÉGH AGNES, az orvostudomány doktora. Docens: DR. HABIL. PATARICZA JÁNOS, az orvostudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatársak: DR. TÓTH ANDRÁS PhD, DR. VIRÁG LÁSZLÓ PhD. Adjunktus: DR. BACZKÓ ISTVÁN PhD. Tanársegéd: DR. KONCZ ISTVÁN. Tudományos munkatárs: DR. SZŰTS VIKTÓRIA PhD. Oktató gyógyszerész: MÁRTON ZOLTÁN. Gyógyszerész: DR. KUN ATTILA PhD (külföldön), (OM ösztöndíjas). MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport Vezető: DR. VARRÓ ANDRÁS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kutatóprofesszor: DR. PAPP GYULA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatárs: DR. JOST NORBERT PhD. Tudományos munkatárs: AcsAI KÁROLY (külföldön). Tudományos segédmunkatársak: HORVÁTH ZOLTÁN, KRISTÓF ATTILA ANDREI.

Kórélettani Intézet Igazgató: DR. SZABÓ GYULA egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Professor emeritusok: DR. LÁZÁR GYÖRGY, az orvostudomány doktora, DR. TELEGDY GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docens: DR. LEPRÁNNÉ DR. MEZEI ZSÓFIA, az orvostudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. JÁSZBERÉNYI MIKLÓS PhD.

/5 U


Egyetemünk dolgozói Tanársegédek: DR. BAGOSI ZSOLT, DR. DOCHNAL ROBERTA, DR. MÁCSAI MÓNIKA, DR. SZAKÁCS JÚLIA.

Népegészségtani Intézet Igazgató: DR. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Professor emeritus: DR. DÉSI ILLÉS, az orvostudomány doktora. Docens: DR. HABIL. PAPP ANDRÁS PhD. Adjunktusok: KÁLMÁNNÉ DR. MÜLLER ANNA PhD, DR. PAULIK EDIT PhD, DR. VEZÉR TÜNDE PhD. Tanársegédek: BELEC BORBÁLA, MOLNÁR REGINA, DR. LUKÁCS ANITA PhD, DR. SZABÓ ANDREA PhD.

Orvosi Biológiai Intézet Igazgató: DR. DUDA ERNŐ egyetemi tanár, a biológiatudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. SZABAD JÁNOS, a biológiatudomány doktora. Docensek: DR. BOLDOGKŐI ZSOLT PhD, DR. MINK MÁTYÁS, a biológiatudomány kandidátusa (részfoglalkozás). Adjunktusok: DR. SEPRÉNYI GYÖRGY PhD, DR. TIRIÁN LÁSZLÓ PhD (külföldön). Tanársegéd: DR. BELECZ ISTVÁN PhD. Tanszéki mérnök: ÖRDÖG BALÁZS.

Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet Vezető: DR. HABIL. RINGLER ANDRÁS docens, a biológiatudomány kandidátusa, PhD, M.Sc. Egyetemi tanár: DR. MARÓTI PÉTER, a biológiatudomány doktora, PhD, D.Sc. Docensek: DR. MORVAY ZITA PhD (részfoglalkozás), DR. NAGY LÁSZLÓ, a biológiatudomány kandidátusa, PhD, DR.PAPÓS MIKLÓS, az orvostudomány kandidátusa, PhD (részfoglalkozás), DR. SZIL ELEMÉR PhD, MsC (részfoglalkozás). Adjunktus: DR. TANDORI JÚLIA PhD. Tanársegéd: DR. SZABÓ ENDRE (részfoglalkozás). Tudományos munkatárs: DR. BOR PÁL (részfoglalkozás). Fizikus: DR. SÉRA TERÉZ PhD (részfoglalkozás).


Egyetemünk dolgozói

I1

Orvosi Informatikai Intézet Vezető: DR. HANTOS ZOLTÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Docensek: DR. KARSAI JÁNOS, a matematikatudomány kandidátusa, DR. HABIL. NYÁRI TIBOR PhD, DR. HABIL. PETÁK FERENC PhD, STÉHLIK JÁNOSNÉ DR. BODA KRISZTINA PhD. Tudományos főmunkatársak: DR. ALMÁSI LÁSZLÓ, DR. ASZTALOS TIBOR, DR. ELLER JÓZSEF, a matematikatudomány kandidátusa. Intézeti főmunkatárs: JÁNOSI JÁNOS. Tanársegéd: TOLNAI JÓZSEF. Tudományos munkatárs: SZANYINÉ FORCZEK ERZSÉBET. Fejlesztő üzemmérnök: VÍGH LAJOS. Tanügy-igazgatási munkatárs: NAGY ZSUZSANNA.

Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet Igazgató: DR. MÁNDI YVETTE egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. PRÁGAI BÉLA, az orvostudomány doktora, DR. PUSZTAI ROZÁLIA, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Professor emeritusok: DR. BÉLÁDI ILONA, az orvostudomány doktora, DR. MOLNÁR JóZSEF, az orvostudomány doktora. Tudományos tanácsadó: DR. HABIL. MICZáK ANDRÁS, az orvostudomány doktora, PhD. Docensek: DR. MEGYERI KLÁRA PhD, DR. HABIL. TARÓDI BÉLA, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Adjunktusok: MAGYARINÉ DR. BURIÁN KATALIN PhD, DR. SOMOGYVÁRI FERENC PhD. Tudományos főmunkatárs: DR. ENDRÉSZ VALÉRIA PhD. Rezidens: SCHELZ ZUSZANNA gyógyszerész.

Orvosi Vegytani Intézet Igazgató: DR. TÓTH GÁBOR egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. PENKE BOTOND, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. HABIL. JANÁKY TAMÁS, a kémia tudomány kandidátusa, DR. SOMLAI CSABA, a kémia tudomány kandidátusa, DR. HABIL. ZARÁNDI MÁRTA, a kémia tudomány kandidátusa.

77 0


II

Egyetemünk dolgozói

Adjunktusok: DR. KELE ZOLTÁN PhD, DR. VÁRADI GYÖRGYI PhD. Tudományos főmunkatárs: DR. KOVÁCS LAJOS PhD. Tudományos munkatársak: DR. BOR PÁL, DR. TóTH GÉZÁNÉ DR. Soós KATALIN. Tanársegédek: DR. FÜLÖP LÍVIA PhD, DR. KUPIHÁR ZOLTÁN PhD, Dr. SZABÓ ZOLTÁN PhD. Tudományos segédmunkatársak: DR. Bozsó ZSOLT PhD, PÁDÁR PETRA PhD (külföldön), DR. TÍMÁR ZOLTÁN PhD (külföldön). Posztdoktori ösztöndíjas: DR. LETOHA TAMÁS. MTA Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport

Vezető: DR. PENKE BOTOND egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatárs: DR. BOGÁR FERENC PhD. Tudományos munkatárs: DR. PARAGI LÁSZLÓ PhD.

Repülő- és Űrorvosi Tanszék Tanszékvezető: DR. HABIL. GRÓSZ ANDOR docens, az orvostudomány kandidátusa, MH repülő-főszakorvos. Vendégoktatók: DR. HIDEG JÁNOS, c. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, DR. POZSGAI ATTILA osztályvezető főorvos. Központi gyakornokok: DR. GUTH-ORJI AGNES, DR. SZATMÁRI ÁKOS.

Sebészeti Műtéttani Intézet Igazgató: DR. BOROS MIHÁLY egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Professor emeritus: DR. NAGY SÁNDOR, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Docensek: DR. HABIL. JÁNOSSY TAMÁS, az orvostudomány kandidátusa, PhD, DR. HABIL. KASZAKI JÓZSEF PhD. Adjunktusok: DR. KíGYÓSSYNÉ DR. TORDAY CSILLA (részfoglalkozás), DR. SZABÓ ANDREA PhD. Biológus: VARGA GABRIELLA. Gyakornok: DR. CZÓBEL MIKLÓS.

Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék Igazgató: DR. GULYA KÁROLY egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora, PhD, DSc. (részfoglalkozás). Adjunktus: DR. BAKOTA LÍDIA PhD.

U78


Egyetemünk dolgozói

I I

Tanársegédek: SZIGETI CSABA, VÁRSZEGI SZILVIA. Tudományos segédmunkatárs: LÉGRÁDI ÁDÁM.

Nem-Konvencionális Medicina Oktató és Vizsgáztató Csoport

Professor emeritus: DR. HABIL. LENCZ LÁSZLó, az orvostudomány kandidátusa.

Angol-Magyar Orvosi Szakfordítóképző Csoport

Szakvezető: DR. DEMETER ÉVA docens, PhD. Programkoordinátor: RÁPOLTINÉ DR. KERESZTES CSILLA. Nyelvtanárok: MAJOR EVA, MOLNÁR IRMA, STOTZER ANDREA, VARGA VANDA, WITTENBERGER ANNA.

KLINIKUMOK

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Igazgató: DR. ViMLÁTI LÁSZLÓ egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. MÉRAY JUDIT, az orvostudomány kandidátusa, DR. RU DAS LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. BABIK BARNA PhD, DR. BRZÓZKA MAREK PhD. Klinikai főorvosok: DR. HORTOBÁGYI ANNA, DR. PAP ILONA, DR. PRAEFORT LÁSZLÓ. Adjunktusok: DR. DEÁK ZOLTÁN, DR. FOGAS JÁNOS (külföldön), DR. HALMAI LÁSZLÓ, DR. KIRÁLY AGNES, DR. ROSZIK MELITTA, DR. SZEGESDI ILONA, DR. ZIMÁNYI MÁRTA, DR. ZOLLEI ÉVA PhD. Tanársegédek: DR. ÁGOSTON ZSUZSANNA, DR. CZIKAJLÓ ZITA, HERCZEG SZILVIA, DR. KAKUJA MÁRIA, DR. KÖBLÖS KATALIN, DR. MADARÁSZ ZSOLT, DR. MAJOROS VALÉRIA, DR. MOLNÁR ANNA, DR. PALÁGYI PÉTER, DR. PETŐ ZOLTÁN, DR. RIGÓ ANNA, DR. SIMON JUDIT, DR. TÖMÖSVÁRI ADRIENN (gyes), DR. VESZELY CSABA. Klinikai szakorvosok: DR. CSERNAY EDINA, DR. DARÓCZI MÁRIA, DR. GYURA ERIKA, DR. HORVÁTH GÁBOR, DR. HUDáK KLÁRA, DR. LÁZÁR MÁRIA, DR. NAGY KATALIN. Klinikai orvosok: DR. BERTALAN VIKTÓRIA, DR. CSÁBI PÉTER, DR. CSILLIK ANDREA, DR. CSÜLLÖGH EMESE, DR. DEMETER GÁBOR, DR. DILINGAI ÁGNES, DR. FRICSKA NAGY ADRIENN, DR. HANKOVSZKY PÉTER, DR. KORSÓS ANITA, DR. LELE ENIKŐ, DR. LIPTÁK RÓBERT, DR. PATAKFALVI ZSOLT, DR. VIRÁG KRISZTINA (gyes).

79

u


II

Egyetemünk dolgozói

Intenzív Terápiás Részleg Kórházi osztályvezető főorvos: DR. HABIL. MAROSI GYÖRGY egyetemi magántanár. Kórházi főorvos: DR. KovÁcs ILDIKÓ. Kórházi adjunktusok: DR. KISS ERIKA, MARTN LILI, DR. OKRÖS IDA. Szakorvosok: DR. AGÓCS SZILVIA, DR. BÍRÓCSÁK EMESE, DR. ELEKES ENIKŐ, DR. LOSONCI JUDIT, DR. MÉSZÁROS KAMILLA, DR. TÓTH EVA. Orvosok: DR. BITÓ KLÁRA, DR. MOLNÁR MÁRTA.

I. sz. Belgyógyászati Klinika Igazgató: DR. WITTMANN TIBOR egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Professor emeritus: DR. VARRÓ VINCE, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. LONOVICS JÁNOS, az orvostudomány doktora, PhD, DSc.DR. SONKODI SÁNDOR, az orvostudomány doktora, PhD, DSc, DR. TAKÁCS TAMÁS, az orvostudomány doktora, PhD, DSc, DR. VAS ÁDÁM, az orvostudomány kandidátusa, PhD (részfoglalkozás). Docensek: DR. HABIL. ÁBRAHÁM GYÖRGY, az orvostudomány kandidátusa, PhD, DR. HABIL. NAGY FERENC, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Klinikai főorvosok: DR. NAGY ISTVÁN, DR. TISZAI ANDREA. Adjunktusok: DR. HABIL. CZAKÓ LÁSZLÓ PhD, DR. IZBÉKI FERENC PhD, DR. LENGYEL CSABA PhD, DR. LÉNÁRT ZSUZSANNA, DR. MOLNÁR TAMÁS PhD, DR. ROSZTÓCZY ANDRÁS, DR. SZEPES ATTILA, DR. SZEPES ZOLTÁN PhD, VÁRKONYI TAMÁS PhD. Tanársegédek: DR. HORVÁTH VIKTOR, DR. KOROM TÍMEA, DR. LÉGRÁDY PÉTER, DR. LETOHA ANNAMÁRIA, DR. PÁLVÖLGYI ATTILA, DR. RÓKA RICHÁRD, DR. TAKÁCS RÓBERT. Klinikai orvos: DR. BAJCSI DÓRA ILONA. Tudományos főmunkatárs: DR. HEGYI PÉTER PhD. Tudományos munkatárs: DR. RAKONCZAY ZOLTÁN PhD. Belgyógyász rezidensek: DR. ANNAHÁZI ANITA, DR. GECSE KRISZTINA, DR. CSÁKVÁRY NÓRA, DR. INCZEFI ORSOLYA, DR. MAJTÉNYI PETRA, DR. SZABOLCS ANNAMÁRIA, DR. VAJDA ÁGOTA. Vegyész: DR. CSÁTI SÁNDOR. Gyógyszerész: DOMOKOS ZSÓFIA. Klinikai főnővér: GAJDACSINÉ DARÓCZI MARGIT.

U 80


Egyetemünk dolgozói j Belgyógyászati osztály II.

Főorvos: DR. KISS JÓZSEF. Kórházi adjunktus: DR. KISS IRÉN. Szakorvosok: DR. SEPP KRISZTIÁN, DR. KÉRI ZSUZSANNA. Klinikai Orvos: DR. ÁBRAHÁM SZILVIA. Belgyógyász rezidensek: DR. GYIMESI GYÖRGY, DR. SZABÓ ELLA.

Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály I. Osztályvezető főorvos: DR. ZOLLEI MAGDOLNA. Főorvosok: DR. FERENCSIK MÁRIA, DR. SZABÓ ENDRE. Kórházi adjunktus: DR. VARGA GABRIELLA. Szakorvos: DR. KUK ILONA.

Infektológiai Osztály Osztályvezető főorvos: DR. MENYHÁRT EVA. Csoportezető főorvos: DR. FODOR DOMONKA GABRIELLA. Szakorvos: DR. VESZELYNÉ DR. NACSA ENIKŐ. Rezidens: HARCSA PINTÉRNÉ DR. MATKÓ MÓNIKA.

FMC Magyarországi Egészségügyi Kft. Dialízis Centrum Orvos igazgató: DR. ONDRIK ZOLTÁN. Belgyógyász szakorvosok, nephrológusok: DR. Kovács LÁSZLÓ PhD, DR. LENCSE GERDA.

II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ Igazgató: DR. FORSTER TAMÁS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Professor emeritus: DR. CSANÁDY MIKLÓS, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanárok: FARKASNÉ DR. BORBÉNYI ZITA, az orvostudomány kandidátusa, PhD, KISsNÉ DR. HŐGYE MÁRTA, az orvostudomány kandidátusa, PhD, DR. VARGA GYULA, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Docensek: DR. KERTÉSZNÉ DR. GRUBER NOÉMI, az orvostudomány kandidátusa, PhD, DR. VARGA ALBERT PhD. Adjunktusok: DR. PIUKOVICS KLÁRA, DR. SÁGHY LÁSZLÓ, DR. SEPP RÓBERT PhD, DR. VASS ANDREA.

ől■


II

Egyetemünk dolgozói

Tanársegédek: DR. ADAMKOVICH NÓRA, DR. BALÁZS ERIKA, DR. BENCSIK GÁBOR (külföldön), DR. FARKAS ANDRÁS PhD, DR. GAVALLÉR HENRIETTE, DR. HAVASI KÁLMÁN, DR. JAMBRIK ZOLTÁN, DR. JEBELOVSZKI EVA, DR. KISS EVA (gyes), DR. MARTON IMELDA, DR. MODOK SZABOLCS, DR NAGY FERENC TAMÁS, NEMES ATTILA PhD (külföldön), DR. PAP RÓBERT, DR. SZŐKE ANITA. Klinikai orvosok: DR. DOMOKOS NÓRA, DR. NAGY VIKTÓRIA, DR. SZŐNY BARNABÁS. Központi gyakornokok: DR. ÁGOSTON GERGELY, DR. B. TÓTH LINDA, DR. GELLÉRI DÁVID, DR. GURBITY TÍMEA (gyes), DR. HÓDI PÁL, DR. KATONA ANDRÁS, DR. KLAUSZ GERGELY, DR. MIHÁLY ANNA, DR. SZŰCSBORUS TAMÁS, DR. WEISZHAUPT EDINA. Gyógyszerész: DR. TÓTH PÉTER. Klinikai főnővér: KENDRELLA ISTVÁNNÉ.

Invazív Kardiológiai Részleg Vezető: DR. UNGI IMRE adjunktus. Adjunktusok: DR. HORVÁTH TAMÁS, DR. THURY ATTILA PhD. Tanársegédek: DR. RUZSA ZOLTÁN, DR. ZIMMERMANN ZSOLT. Orvos: DR. SASI VIKTOR.

Szívsebészeti Osztály Vezető: DR. BOGÁTS GÁBOR docens. Adjunktusok: DR. BITAY MIKLÓS PhD, DR. HEGEDŰS ZOLTÁN. Tanársegédek: DR. CSEPREGI LÁSZLÓ, DR. SZOLNOKY JENŐ. Klinikai orvosok: DR. ESZLÁRI EDGÁR, DR. SZABÓ-BICZÓK ANTAL, DR. VARGA SÁNDOR. Központi gyakornok: DR. IGLÓI GÁBOR.

„B" Részleg, Sürgősségi Betegellátó Osztály Részlegvezető: DR. SCHNEIDER ERZSÉBET mb. osztályvezető. Főorvos: DR. AVRAMOV KATALIN. Szakorvosok: DR. BAKÓ EVA, DR. ZSARKÓ ILDIKÓ (gyed). Beosztott orvosok: DR. BŐRCSÖK EVA, DR. DAWOD AL SAKAN, DR. PAPFALVI ERIKA.

„B" Részleg, Belgyógyászati Osztály Részlegvezető: DR. PIROS GYÖRGYI osztályvezető főorvos. Főorvosok: DR. GERGELY TIBOR, DR. REGÉNYI JAKAB, DR. RIMAI ISTVÁN. Kórházi adjunktusok: DR. SZABÓ SÁNDOR, DR. TOROK ISTVÁN.

U 82


Egyetemünk dolgozói

I I

Szakorvosok: DR. CSIBI KRISZTIÁN, DR. KISZELY ILDIKÓ, DR. MOLNÁR BOGLÁRKA. Orvosok: DR. BALOGH MÁRIA, DR. SASI VIKTOR, DR. VOLOSINOVSZKI HAJNALKA. Gyakornok: DR. HAVASI ZSOLT. .

Kardiológiai Szakrendelés Mb. szakvezető: DR. TÚRI PIROSKA főorvos. Főorvosok: DR. BORTHAISER ANGÉLA, DR. KERTÉSZ ISTVÁN, DR. PIRY KATALIN. Szakorvosok: DR. DONGÓ AGNES, DR. GELLÉRI DEZSŐ.

Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Igazgató: DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. DOBOZY ATTILA, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Professor emeritus: DR. Husz SÁNDOR, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. HABIL. BATA ZSUZSANNA, az orvostudomány doktora, PhD, DR. HABIL. GYULAI ROLAND PhD, DR. LÁZÁRNÉ OLÁH JUDIT PhD. Klinikai főorvosok: DR. FRECSKA IRÉN fszakvezető főorvos, DR. HARASZTI GÁBOR, DR. KAPITÁNY KLÁRA, DR. KÓBOR EVA, DR. LOSONCZY ZsóFIA, DR. NÉMETHNÉ DR. MORVAY MÁRTA, DR. VARGÁNÉ DR. KOROM IRMA. Adjunktusok: DR. ALTMAYER ANITA, DR. SZOLNOKI GYŐZŐ PhD, DR. VARGA ERIKA, DR. VARGA JÁNOS. Tanársegédek: DR. BALTÁS ESZTER PhD, DR. FARKAS ÁRPÁD PhD, DR. GAÁL MAGDOLNA, DR. GARACZI EDINA, DR. KOVÁCS RÉKA, DR. NÉMETH RÉKA, DR. SZABAD GÁBOR. Klinikai szakorvosok: DR FÖLDES MÁRTA (részfoglalkozás), DR. Kis ERIKA (részfoglalkozás), DR. MEHRAWARAN MEHRDAD, DR. MÉCS ZSUZSANNA, MOHOS GÁBOR, DR. 6CSAI HENRIETTA (részfoglalkozás). Klinikai orvosok: DR. CSOMA ZSANETT PhD, DR. MIHÁLY LILLA. Központi gyakornokok: DR. BELSŐ NÓRA, DR. KEMÉNY ANNAMÁRIA, DR. KINYÓ ÁGNES, DR. NAGY NIKOLETTA, DR. VARGA JÓZSEF. Tudományos főmunkatárs: DR. HABIL. KISS MÁRIA PhD biológus. Klinikai kutatók: DR. BALI GÁBOR orvos, DR. BOROS-GYEVI MÁRTA orvos, FENYVESI RITA biológus (gyed), DR. JUDÁK RITA orvos, KLAPCSIK PÉTER informatikus, DR. KORECK ANDREA PhD adjunktus, DR. Kul RóBERT orvos, VIHAROSNÉ DÓSA RÁCI EVA matematikus. Klinikai gyógyszerész: DR. TÓTH PÉTER. Klinikai főnővér: UNGI LÁSZLÓNÉ. Könyvtáros: GYIMESI ANDREA.

83

u


II

Egyetemünk dolgozói

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport

Vezető: DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. SZABÓ KORNÉLIA PhD, DR. SZÉLL MÁRTA PhD. Tudományos munkatársak: POLYÁNKA HILDA (gyed), DALLOS ATTILA PhD. Tudományos segédmunkatárs: FRANCZISZTI LÁSZLÓ.

Családorvosi Intézet és Rendelő Igazgató: DR. HAJNAL FERENC egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Intézeti főorvos: DR. KUNSÁGI KATALIN. Intézeti Orvos: DR. NAGYVÁRI PÉTER. Foglalkozás-Orvostani Oktató Csoport

Mb. vezető: DR. BALOGH SÁNDOR PhD, c. egyetemi docens, szakorvos, főigazgató Országos Alapellátási Intézet (részfoglalkozás). Egyetemi tanárok: DR. FORGÁCS IVÁN PhD (részfoglalkozás), DR. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ DSc (részfoglalkozás). Tanársegédek: KÁLMÁNNÉ DR. MULLER ANNA, SZABÓNÉ DR. PAULIK EDIT. Vendégoktatók: DR. BÁNKI-HORVÁTH ILDIKÓ szakorvos, DR. BUCZKÓ ANNAMÁRIA szakfőorvos, DR. KOZMA ANNA szakorvos, DR. MEGYERI IRÉN szakorvos, DR. MESTER LAJOS MSC. szakorvos, DR. PÉNZES JÁNOS szakorvos, DR. TÓTH ÉVA szakorvos. Endokrinológiai Önálló Osztály és Kutató Laboratórium

Vezető: DR. JuLESZ JÁNOS egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Professor emeritus: DR. SZARVAS FERENC, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Docens: DR. LACZI FERENC, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Klinikai főorvos: DR. VALKUSZ ZSUZSANNA. Tanársegédek: DR. CSAJBÓK ÉVA, DR. MAGONY SÁNDOR. Tudományos munkatársak: DR. GARDI JÁNOS PhD Vegyész, DR. SZÉCSI MIHÁLY PhD vegyész. Szakgyógyszerész: DR. FöLDESI IMRE PhD, laborvezető. sz. Rendelőintézet Endokrin Szakrendelés

Főorvosok: DR. SAJTI ILONA, DR. SZEKERES EDIT. sz. Rendelőintézet Endokrin Szakrendelés

Főorvos: DR. DOMOKOS ISTVÁN.

u 84


Egyetemünk dolgozói n

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Igazgató: DR. JÓRI JÓZSEF egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. CZIGNER JENŐ, az orvostudomány doktora. Tudományos tanácsadó: DR. HABIL. KISS JÓZSEF GÉZA fizikus, közgazdász, az orvostudomány kandidátusa. Docensek: DR. BITTERÁNÉ DR. KADOCSA EDIT, az orvostudomány kandidátusa, DR. HABIL. IVÁN LÁSZLÓ, az orvostudomány kandidátusa. Klinikai főorvos: DR. JULESZNÉ DR. SZABADOS ÉVA. Adjunktusok: IFJ. DR. CSANÁDY MIKLÓS PhD, DR. PACZONA RÓBERT PhD (külföldön), DR. Róvó LÁSZLÓ PhD. Tanársegédek: DR. BELLA ZSOLT, DR. SMEHÁK GYÖRGY, DR. SZABÓ DIÁNA PhD, DR. TORKOS ATTILA. Klinikai orvosok: DR. KIRICSI AGNES, DR. SZTANÓ BALÁZS. Rendelőintézeti főorvosok: DR. BUCSAI ÁGNES, DR. MOLNÁR G. ETELKA, DR. SEBŐK ANNA, DR. TÖRÖK KLÁRA, DR. VINCZE ÁGNES. Rendelőintézeti szakorvos: DR. TOMCSÁNYI PATÓ BARABARA. Rezidensek: DR. RUZSICSKA ZSUZSANNA, DR. SKRIBANEK RITA. Intézetvezető főnővér: DR. JANÁKY TAMÁSNÉ. Logopédus: SZAMOSKÖZI ALICE. Fizikus: TÓTH FERENC. Szaktanácsadó: DR. Hum ILDIKÓ.

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ Igazgató: DR. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Professor emeritusok: DR. BODA DOMOKOS, az orvostudomány doktora, DR. FÜZESI KRISTÓF, az orvostudomány kandidátusa, DR. KOVÁCSNÉ DR. LÁSZLÓ ARANKA, az orvostudomány doktora, DR. PINTÉR SÁNDOR, az orvostudomány kandidátusa, DR. VIRÁG ISTVÁN, az orvostudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. HERCZEGNÉ DR. VÁRKONYI AGNES, az orvostudomány kandidátusa, DR. JANCSÓNÉ DR. KATONA MÁRTA, az orvostudomány kandidátusa, DR. SZTRIHA LÁSZLÓ a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Docensek: DR. HASZON IBOLYA PhD, DR. HABIL. NOVÁK ZOLTÁN, aZ orvostudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadók: DR. BÖRCSOKNÉ DR. ENDREFFY EMŐKE, az Orvostudomány kandidátusa, DR. VÉCSEINÉ DR. KARG ESZTER, az orvostudomány kandidátusa.

85

u


n Egyetemünk dolgozói Tudományos munkatárs: DR. WITTMANN GYULA PhD vegyész. Tudományos segédmunkatársak: DR. BARÁTH ÁKOS PhD biológus, DR. MARÓTI ZOLTÁN PhD biológus, MONOSTORI PÉTER biológus. Biológus: GÖRÖG MARIETTA. Laboratóriumvezető: DR. RÓZSA MELINDA vegyész. Klinikai főorvosok: DR. BARTYIK KATALIN PhD, DR. RÁCI KATALIN. Adjunktusok: DR. BEDE OLGA, DR. BERECZKI CSABA PhD, DR. BEREG EDIT, DR. GELLÉN BALÁZS PhD, DR. KÓBOR JENŐ, DR. MADER KRISZTINA, DR. NÉMETH PÉTER, DR. TÁLOSI GYULA PhD. Tanársegédek: DR. GÁBOR KRISZTINA MÍTA, DR. KISS JUDIT, DR. ÓNOZÓ BEÁTA, DR. PAPP FERENC, DR. SOMOSKOVI ORSOLYA, DR. SÜMEGI VIKTÓRIA, DR. TARI BEÁTA, DR. VASS NOÉMI. Klinikai orvosok: DR. KAPUS KATALIN, DR. MARÓTI AGNES, DR. NAGY AGNES, DR. RÁCI GÁBOR, DR. ROKSZIN ALICE, DR. REIGER ZSOLT, DR. SZABÓ , ANIKÓ, DR. SZAKÁL ORSOLYA, DR. SZŰCS DÁNIEL. Rezidensek: DR. BAUNOK AGNES, DR. FARKAS ILDIKÓ, DR. HARSÁNYI KINGA (gyes), DR. KATONA EZTER, DR. LAKATOS CSILLA, DR. MARI JUDIT (gyes), DR. MOGYORÓSI LILLA, DR. NEDRÓ ÉVA, DR. PÁSZTOR PÁL, DR. RUDAS DÁVID, DR. SZŰCS BEÁTA, DR. TAKÁCS ANDREA, DR. TASSI NOÉMI, DR. TISZLAVICZ LILLA.

„A" részleg pszichológiai és pszichiátriai csoport Szakpszichológus: DR.VASADI ANNA főorvos. Klinikai szakpszichológusok: DR. KOVÁCS DÉNES, DR. SZALMA IBOLYA. Neurolingvisztikus: DR. HEGYI AGNES PhD. Szociálpedagógus: MONOSTORI DóRA. Szociális munkás: LENGYEL GÁBORNÉ.

„A" részleg Gyermeksebészet Adjunktusok: DR. LŐRINCZ ATTILA PhD (külföldön), DR. NÉMETH PÉTER. Kórházi főorvosok: DR. BÁN GYULA, DR. TORNYOS SZABOLCS. Tanársegédek: DR. JUHÁSZ LÁSZLÓ, DR. KOVÁCS TAMÁS. Rezidensek: DR. KŐNIG RÓBERT, DR. VIZI ANDRÁS. „A" részleg gyógyszerésze: VALENT GYÖRGY. „A" részleg klinikai főnővére: LIPTÁKNÉ IDUL MÁRIA. Gazdasági tanácsadó: SZAKÁL PÁLNÉ. Gondnok: TORMA ENDRE.

U86


Egyetemünk dolgozói

I I

„B" részleg Kórházi főorvosok: DR. BERÉNYI IMRE, DR. BITTERA ISTVÁN, az orvostudomány kandidátusa, DR. DRASKÓCZY MIKLÓS, DR. DOBÁK KATALIN, DR. FEKETE SZABÓ GABRIELLA, DR. KÜRTI KÁLMÁN, DR. ROMHÁNYI EVA, DR. SZABÓ HAJNALKA. Kórházi szakorvosok: DR. KECSKÉS GABRIELLA, DR. KORCSIK JÓZSEF, DR. RO MÁN RITA, DR. SCHOLCZ ERZSÉBET, DR. SZABÓ AGNES, DR. SZŰTS PÉTER, DR. TATÁR EMESE, DR. VOJNÁR TÍMEA (gyes), DR. ZÁKÁNY ZITA. Klinikai orvosok: DR. FIGE ANITA, DR. GÁL PÉTER, DR. MAGDICS MARIETTA, DR. SZABÓ EVA, DR. TEMESVÁRI KLÁRA. Rezidensek: DR. GAJDA ANNA, DR. FARKAS ESZTER, DR. FEJÉR ATTILA, DR. NAGYPÉTER RÓBERT, DR. SZABÓ NÓRA ZSUZSANNA. „B" részleg klinikai főnővére: PALLAGINÉ RÉKÁSI PIROSKA.

„B" részleg Gyermekrehabilitáció és gyermekpszichiátria Profilvezetők: DR. SZTRIHA LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, DR. VEKERDY NAGY ZSUZSANNA, aZ orvostudomány kandidátusa, rehabilitációs szakfőorvos. Járóbeteg-ellátás: DR. BENKŐ KATALIN szakfőorvos, DR. VASADI ANNA szakfőorvos, DR. CSAPÓ AGNES szakorvos, DR. FEKETE AGNES szakorvos, DR. HARASZTINÉ SOÓS MÁRTA szakpszichológus, MOLNÁRNÉ SCHULCZ ILDIKÓ szakpszichológus, DR. ROMHÁNYI ÉVA EEG főorvos, DR. KORCSIK JÓZSEF szakorvos, DOMONKOS ILDIKÓ gyógytornász, HALLOSYNÉ HALÁSZ ERIKA gyógytornász, VARGA ZSUZSANNA gyógytornász, VADKERTINÉ BÁN KINGA gyógytornász. „B" részleg gyógyszerésze: HARAGA VIKTÓRIA.

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ „C" részleg Gyermek és Ifjúsági Szakorvosi Rendelőintézet Részlegvezető szakfőorvos: DR. HÉGER KÁROLY

Fogászati szakrendelés Szakfőorvos: DR. HÉGER KÁROLY. Szakorvosok: DR. BÁNKI KÁROLY, DR. BOT GYÖRGYI, DR. NAGY HELGA, DR. NAGYPÁL KATALIN, DR. PINKE ILDIKÓ, DR. SIMON JUDIT, DR. SIPOS IRÉN, DR. TÓTH GERGELY ANETT, DR. VASS EVA.

Fogszabályozás szakrendelés Szakorvosok: DR. SÁGI ISTVÁN, DR. SZALMA GABRIELLA, DR. TICHY ISTVÁN.

87 U


II

Egyetemünk dolgozói

Fül-orr-gége szakrendelés Szakorvosok: DR. BAJUSZ KLÁRA, DR. KIss FEKETE BEÁTA, DR. MADANI SHAHRAM.

Gyermekortopédiai szakrendelés Szakorvosok: DR. SZARVAS JÁNOS, DR. VIRÁG GYÖRGY.

Iskola egészségügy Szakfőorvosok: DR. TICHY MÁRIA. Szakorvosok: DR. DÉNES ILONA, DR. HALÁSZI KATALIN, DR. HONVÉD MELINDA, DR. IGNÁTOVICS ILONA, DR. KOZOCSA GABRIELLA, DR. VÖRÖS BARANYI MÁRIA, DR. ZIELBAUER MAGDOLNA.

Kardiológiai szakrendelés Szakfőorvos: DR. CSORDÁS NAGY ÉVA.

Serdülő szakrendelés Szakfőorvos: DR. MARTONYI ERZSÉBET.

Szemészeti szakrendelés Szakfőorvosok: DR. KOCZKA KLÁRA, DR. LAJOS JUDIT. Gyógytornászok: BALOGH MÓNIKA, ORDÖGHNÉ KÉLITY KRISZTINA, ÜLRICHNÉ VARGA RITA. „C" részleg főnővére: FODOR MARGIT. Gondnok: TÓTH SZILVESZTERNÉ.

Gyermek- és I fj úságpszichiátriai Önálló Osztály Vezető: DR. VETRÓ ÁGNES docens, az orvostudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. KÁTAY LÍVIA PhD. Tanársegédek: DR. JÓJÁRTNÉ DR. TÓTH TÜNDE, DR. KAPORNAI KRISZTINA (gyed), DR. KISS ENIKŐ. Klinikai szakorvosok: DR. FARÁDY EVA, DR. KACZVINSZKY EMÍLIA (részfoglalkozás), SZABÓ KRISZTINA (gyed). Klinikai orvos: DR. CSÓK EDIT. Rezidensek: DR. CSERI CSILLA, DR. HAVASI MÓNIKA, DR. NAGYNÉ DR. DARÓCZI GABRIELLA, DR. RIMAY TÍMEA. Gyógypedagógus: BÁLÓNÉ DÁNYI IZABELLA. Pszichológusok: BAUMANN MÁRIA, GÁRIDIÁN-VÁRADI NÓRA (részfoglal-

Li 88


Egyetemünk dolgozói I kozás), KOTHENCZNÉ OSVÁTH VIOLA (részfoglalkozás), PINTÉR BARBARA. Szociális munkások: AGÓCSI SÁNDOR GÁBOR, KOMÁROMI KATALIN (gyed), ORDÖGH ERIKA. Klinikai főnővér: BENÁK ISTVÁNNÉ. Vendégoktató: DR. KOVÁCS MÁRIA PhD (Pittsburgh University USA) Depresszió Kutatócsoport: DR. Kiss ENIKŐ kutatásvezető. HEFOP Oktatási Iroda: ZÖLEINÉ CSONKA GYÖNGYVÉR.

Idegsebészeti Klinika Igazgató: DR. BARzÓ PÁL egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. BoDOSI MIHÁLY, az orvostudomány doktora. Klinikai főorvos: DR. TARJÁNYI JÁNOS. Adjunktusok: DR. ELEK PÉTER, DR. KOPNICZKY ZSOLT PhD, DR. KUNCZ ÁDÁM PhD. Tanársegéd: DR. MENCSER ZOLTÁN. Klinikai orvosok: DR. DEÁK GÁBOR, DR. PAZDERNYIK SZILÁRD. Rezidens: DR. ZSOLDOS TAMÁS.

Igazságügyi Orvostani Intézet Mb. igazgató: DR. FEKETÉNÉ DR. CSETE KLÁRA docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. VARGA TIBOR, az orvostudomány kandidátusa. Intézeti főorvos: DR. FALKAYNÉ DR. SZENDRÉNYI JÚLIA. Intézeti gyógyszerész: DR. INSTITÓRIS LÁSZLÓ PhD. Adjunktus: DR. SZABÓ ÁRPÁD. Tanársegéd: DR. HAVASI BEÁTA. Egyetemi gyakornokok: DR. TÓTH ANITA RÉKA. Könyvtáros: TÓTHNÉ NÉMETI TÜNDE.

Kari Gyógyszertár Intézetvezető főgyógyszerész: DR. JÁNOSI GABRIELLA. Intézeti gyógyszerészek: DURA AGNES, DR. GŐSINÉ ANDÓ GABRIELLA, MIHÓK KATALIN, DR. MONÓCZKINÉ ERDEI AGNES (gyes), VÉR ISTVÁN. Klinikai gyógyszerészek: DOMONKOS ZSÓFIA, DR. FOLDESINÉ TÓTH EVA, LÉGRÁDYNÉ DR. TÖRÖK JUDIT PhD, SZABÓ MÁRIA, DR. TÓTH PÉTER, VALENT GYÖRGY, VASSNÉ DR. CSUKONYI KATALIN.


II

Egyetemünk dolgozói

Klinikai Kémiai Intézet Igazgató: DR. HORVÁTH ANDREA RITA egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD, FRCPath, EurClinChem. Tanársegédek: DR. NAGY EVA, DR. SÁNTÁNÉ DR. ARACZKI AGNES. Szakorvosok: DR. DOMKONKOS KLÁRA, DR. IHRACSKA KATALIN, DR. SIPOSNÉ DR. SERES ERIKA, DR. TELKES MÁRIA, DR. VINCZE MÁRIA, DR. WESZELOVSZKY ERZSÉBET, DR. ZSIBRITA AGNES. Gyógyszerész: DR. SZŐKE ILDIKÓ PhD. Biológusok: BUCZKÓNÉ BERECZ ERZSÉBET, HULLÓ JULIANNA, DR. SEPRÉNYINÉ DR. ÓNODY RITA. Vegyészek: DR. GULYÁSNÉ GUNGL ANDREA (gyed), DR. JOST KRISZTINA PhD (gyes), LÓKINÉ FARKAS KATALIN (gyed), DR. SALLAY EVA, DR. SISKA ANDREA PhD.

Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Vezető: DR. NAGY ERZSÉBET egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Docens: DR. SZIKLAI PÁLNÉ DR. HABIL. DEÁK JUDIT, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Adjunktusok: DR. HORVÁTHNÉ DR. HAJDÚ EDIT PhD, ZSOLDINÉ DR. ÜRBÁN EDIT PhD. Tudományos munkatársak: DR. Dóczl ILONA PhD, DR. SóKI JóZSEF PhD. Szakorvos: DR. LÁZÁR ANDREA. Orvos: DR. SZABÓ EDINA. Szakgyógyszerész: DR. MOJZESNÉ DR. DÓSA ERIKA PhD (külföldön). Vegyész: MARA PÉTERNÉ DR. FODOR ELEONÓRA. Biológusok: PAPPNÉ ÁBRÓK MARIANN, RÁTKAI CSILLA, DR. TERHES GABRIELLA PhD.

Neurológiai Klinika Igazgató: DR. VÉCSEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Egyetemi tanárok: DR. ENGELHARDT JóZSEF, az orvostudomány doktora, DR. JÁRDÁNHÁZY TAMÁS, az orvostudomány kandidátusa. Docensek: DR. HABIL. KLIVÉNYI PÉTER PhD, DR. HABIL. TAJTI JÁNOS, az orvostudomány kandidátusa.

~ 90


Egyetemünk dolgozói

I I

Adjunktusok: DR. BENCSIK KRISZTINA PhD, DR. BENEDEK KRISZTINA PhD (külföldön), DR. GÁRDIÁN GABRIELLA PhD, DR. PÁRDUTZ ÁRPÁD PhD, DR. SZOK DÉLIA PhD. Tanársegédek: DR. ANNUS JÁNOS KRISTÓF, DR. BENICZKY ANDOR PhD (külföldön), DR. CHADAIDE ZOLTÁN, DR. RAJDA CECÍLIA PhD, DR. SAS KATALIN, DR. SZTRIHA LÁSZLÓ. Klinikai szakorvos: DR. CHAPPONNÉ DR. UNGUREÁN AURÉLIA. Klinikai orvosok: DR. FORGÁCS PÉTER (külföldön), DR. HORVÁTH ZOLTÁN, DR. VARGA EDINA TÍMEA, DR. VÉGH RITA. Tudományos segédmunkatárs (RET): VARGA HEDVIG.

Neurorehabilitációs Osztály Osztályvezető főorvos: DR. JAKAB KATALIN PhD. Kórházi adjunktus: DR. HNYILICA ZSUZSA. Kórházi szakorvosok: DR. SZILÁGYI TERÉZIA, DR. ELMER MAGDOLNA.

Rendelőintézeti Általános Neurológiai Szakrendelés Vezető főorvos: DR. DIBÓ GYÖRGY. Kórházi főorvos: DR. BALOGH EVA. Kórházi adjunktus: DR. CZINKÓCZI PIROSKA. Neurológus szakorvos: DR. DÉZSI LÍVIA. Szakgyakornokok: DR. ÁRVAI CSABA, DR. FÜLE KÁLMÁN, HAJSZÁNNÉ DR. SALLAM NERMIN LILLA (gyes), DR. JOBBÁGY ZITA, DR. JURIÁN NÓRA, DR. KANYÓ BALÁZS, DR. KINCSES TAMÁS ZSIGMOND PhD, KUCSERÁNÉ DR. BENDE ZSUZSANNA (gyes), DR. KURIS ANIKÓ (külföldön), DR. LACZÓ BENCE, LIPOSITSNÉ DR. SARKADI AGNES, DR. MAKKOS ILDIKÓ (gyes), DR. MIKLÓ LÁSZLÓ, DR. NAGY GÁBOR, DR. OBÁL IZABELLA PhD (gyes), DR. OKOS KINGA, DR. OROSZ PÉTER, DR. PÁLINKÁS ÉVA, DR. PÁSZTOR KATALIN (gyes), DR. REKETTYE ERIKA, DR. SEBESTYÉN IMRE RÓBERT, DR. SESITS IGOR, DR. SoÓs JUDIT, DR. STEINMETZ JUDIT, DR. SZABÓ MÓNIKA EVA, DR. TERNEY DANIELLA, DR. TÓTA ANETT, DR. TUSA CSABA, DR. TUSORI MAGDOLNA, DR. VADÁSZ DÁVID, DR. VÁMOS ILDIKÓ, DR. VÁRDAI ERIKA, DR. VÍGH PÉTER, DR. VÖRÖS KRISZTINA. Informatikus: GONDA TIBOR. Klinikai főnővér: VAJDA ERIKA.

91

u


Egyetemünk dolgozói

Nukleáris Medicina Intézet Vezető: DR. PÁVICS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Professor emeritus: DR. CSERNAY LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora. Docens: DR. PAPÓS MIKLÓS, az orvostudomány kandidátusa, PhD (részfoglalkozás). Rezidens: DR. PLUHÁR ZSUZSANNA. FizikUs: DR. SÉRA TERÉZ PhD. Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. Képalkotó Centrum Orvosigazgató: DR. PALOTAI MARIANN. Izotóp szakorvosok: DR. BESENYI ZSUZSANNA, DR. LÁZÁR MÁTÉ, DR. PAPÓS MixLÓs, az orvostudomány kandidátusa, PhD.

Onkoterápiás Klinika Igazgató: DR. THURZÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Egyetemi tanár: DR. KAHÁN ZSUZSANNA, az orvostudomány kandidátusa,

PhD. Docensek: DR. HIDEGHÉTY KATALIN PhD, DR. SZIL ELEMÉR, a fizika tudomány doktora, PhD. Adjunkus: DR. TORDAI LÁSZLÓ PhD. Részlegvezető: DR. BÓDI FERENC főorvos. Tanársegédek: DR. HODONICZKI LÁSZLÓ, DR. MARÁZ ANIKÓ, DR. SZILÁGYI EVA, DR. VALICSEK ERZSÉBET, DR. VARGA KATALIN pszichiáter. Klinikai orvosok: DR. FAZEKAS OLGA KRISZTINA, DR. UHERCSÁK GABRIELLA. Rezidensek: DR. CSENKI MELINDA, DR. DOBI AGNES, DR. GAÁL SZILVIA, DR. SZABÓ JULIANNA, DR. VERÉB BLANKA. FizikUSOk: MEZŐ TAMÁS, MÉSZÁROSNÉ BONTOVICS JULIANNA, VARGA ZOLTÁN. Villamos mérnökök: TÓTH JÓZSEF, TÓTH PÁL. Programozó matematikus: BAGÓ ZSOLT. Osztályvezető főnővérek: BOLDIZSÁR FERENCNÉ, CSANÁDI ANDRÁSNÉ, HANESZ ANNA.

Ortopédiai Klinika Igazgató: DR. TÓTH KÁLMÁN egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. MÉSZÁROS TAMÁS, az orvostudomány kandidátusa.


Egyetemünk dolgozói A Adjunktusok: DR. GREKSA FERENC, DR. GYETVAI ANDRÁS, DR. MÉCS LÁSZLÓ. Tanársegédek: DR. KELLERMANN PÉTER, DR. SISÁK KRISZTIÁN, DR. SOHÁR GELLÉRT. Klinikai szakorvosok: DR. FISZTER ILDIKÓ, DR. RATTAY KATALIN, DR.TAJTI LÁSZLÓ. Klinikai orvosok: DR. KOCSIS ÁDÁM, DR. PATAI JÁNOS. PhD hallgató: DR. WELLINGER KÁROLY. Klinikai főnővér: AIGNER IRÉN. Programozó: KORBAY ISTVÁNNÉ. Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport Egyetemi tanár: DR. BENDER TAMÁS PhD (részfoglalkozás). Tanársegéd: VARGA MÁRTA. Klinikai szakorvos: DR. FISZTER ILDIKÓ. Vezető gyógytornász: THÉKES LÁSZLÓNÉ.

Orvosi Genetikai Intézet Igazgató: DR. SZABÓ JÁNOS egyetemi tanár, az orvostudomány doktora, PhD. Professor emeritus: DR. SZEMERE GYÖRGY, az orvostudomány doktora. Tudományos főmunkatárs: DR. KISSNÉ DR. LÁSZLÓ ZSUZSANNA PhD. Adjunktus: DR. HORVÁTH EMESE. Klinikai Orvos: DR. GAZDAG GABRIELLA (külföldön). Biológus: NAGYNÉ ISASZEGI DÓRA.

Pathológiai Intézet Igazgató: DR. MIKÓ TIVADAR egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. IVÁNYI BÉLA, az orvostudomány doktora. Professor emeritus: DR. ORMOS JENŐ, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. HABIL. KEMÉNY ÉVA, az orvostudomány kandidátusa, DR. TISZLAVICZ LÁSZLÓ, az orvostudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. RÁZGA ZSOLT PhD. Tanársegédek: DR. SÜKÖSD FARKAS, DR. ZS. TÓTH ENDRE. Pathológus szakorvosok: DR. KAIZER LÁSZLÓ, DR. PÁLKA ISTVÁN. Klinikai orvosok: DR. DÓSA SÁNDOR, DR. KOVÁCS S. KRISZTIÁN, DR. NÉMETH ISTVÁN, DR. RÁGÓ PÉTER, DR. TÓTH-LIPTÁK JUDIT. Rezidensek: DR. SZAKÁL GERGŐ, DR. VÖRÖS ANDRÁS.

i3


II

Egyetemünk dolgozói

Pszichiátriai Klinika Igazgató: DR. JANKA ZOLTÁN egyetemi tanár, az orvostudomány doktora, PhD. Professor emeritusok: DR. DOMOKOS JENŐ egyetemi tanár, DR. KÁSA PÉTER, az orvostudomány doktora, DR. SZILÁRD JÁNOS, az orvostudomány kandidátusa. Docensek: DR. BONCZ ISTVÁN PhD, DR. HABIL. KÁLMÁN JÁNOS PhD, DR. SZEKERES GYÖRGY PhD. Adjunktus: DR. SZENDI ISTVÁN. Tanársegédek: DR. GALSI GABRIELLA (gyes), DR. SZAKÁCS RÉKA PhD. Klinikai orvosok: DR. CIMMER CSONGOR, DR. PÁKÁSKI MAGDOLNA, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Központi gyakornokok: DR. ÁLMOS PÉTER ZOLTÁN, DR. DUDÁS ILONA EVA, DR. MUST ANITA, DR. SZKALICZKI ANDREA. Pszichológus: NAGYNÉ EÖRDEGH GABRIELLA. Tudományos tanácsadók: DR. HABIL. BÁLINT GÁBOR SÁNDOR, az orvostudomány doktora, WHO szakértő, DR. HABIL. LATZKOVITS LÁSZLÓ docens, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. LATZKOVITSNÉ DR. RIMANÓCZY AGNES vegyész, DR. MICZÁKNÉ DR. JUHÁSZ ANNA biológus. Szociológus: MAGLÓCZKY ERZSÉBET. Pszichopedagógus: KISS SÁNDOR mentálhigiénikus. Könyvtáros: CSONKA PETRA informatikus. Vezető főápoló: BALOG DÉNES egészségügyi menedzser. Alzheimer-kór Kutató Csoport

Vezető: DR. HABIL. KÁLMÁN JÁNOS docens, PhD. Professzor emeritus: DR. KÁSA PÉTER, az orvostudomány doktora. Tudományos főmunkatárs: DR. PÁKÁSKI MAGDOLNA, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Tudományos szaktanácsadó: DR. RAKONCZAY ZOLTÁN egyetemi tanár, a biológia tudomány doktora. Magatartástudományi Csoport

Vezető: DR. HABIL. BARABÁS KATALIN docens, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Docensek: DR. CSEJTEINÉ DR. JUHÁSZ ANIKÓ PhD, DR. FŰZNÉ DR. HABIL. PIKÓ BETTINA PhD. Adjunktus: DR. LAJKÓ KÁROLY, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Egyetemi mestertanár: KISSNÉ DR. KAPOCSI ERZSÉBET.

U 94


Egyetemünk dolgozói n Egyetemi gyakornokok: HAMVAI CSABA, HORVÁTHNÉ OBÁL ANNABELLA (gyed), DR. SÁRKÖZI VIRÁG. Pszichopedagógus: Kiss SÁNDOR mentálhigiénikus. Részfoglalkozású pszichológusok: DR. HARTNER JUDIT, TÓTH TÜNDE. Kommuikációs tréning-vezető: DR. MESTER LAJOS MSC. Családorvosi team—kommunikációs tréning: DR. CS. SZABÓ ZSUZSANNA, DR. KAIZER ZSUZSANNA, DR. KOZMA ANNA, DR. NAGYVÁRI PÉTER, DR. SÜMEGI SÁNDOR, DR. SZÁNTÓ GERGELY. Titkárság: VÁRI-KÓszÓ MELINDA. ETR referens: MEDVECZ PÉTERNÉ.

Gerontológiai oktatási részleg Mb. vezető: DR. HABIL. BENKŐ SÁNDOR egyetemi magántanár, rendelőintézeti főorvos, PhD. Vendégoktató: DR ZÖLLEI MAGDOLNA c. docens, osztályvezető főorvos.

Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály Osztályvezető: DR. KOVÁCS ZOLTÁN klinikai főorvos, c. docens. Klinikai tanácsadó: DR. PETŐ ZOLTÁN docens, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Adjunktus: DR. RUDISCH TIBOR PhD. Tanársegéd: DR. SZABÓ ZOLTÁN PhD. Klinikai orvos: DR. HORVÁTH SZATMÁR PhD. Központi gyakornok: DR. ALBERT ANITA. Klinikai szakpszichológus: PAPP EDINA.

Addiktológiai és Pszichiátriai Osztály Osztályvezető: DR. TEMESVÁRY BEÁTA, főorvos, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Főorvosok: DR. DEMETER ILDIKÓ, DR. TARI RÓBERT. Kórházi adjunktus: DR. HONTI ILDIKÓ. Szakorvos: DR. REKECZKI ERIKA. Szaktanácsadó: DR. DOBRANOVICS ILONA C. docens, ny. főorvos.

Pszichiátriai Szakrendelés Vezető: DR. KARSAI KORNÉLIA szakvezető főorvos. Főorvosok: DR. GRAEF ANIKÓ, DR. HARTAI ERNŐ, DR. HORVÁTH EVA, DR. IMRE GABRIELLA, DR. KASSAI ZSUZSANNA, DR. K. TÓTH ILDIKÓ, DR. SZABÓ SÁDOR. Kórházi adjunktusok: DR. BOROS ILDIKÓ, DR. KISS-SZŐKE ANNA.

95

u


II

Egyetemünk dolgozói

Szakorvosok: DR. BECSEY ANIKÓ, DR. KOVÁCS ZSUZSANNA. Pszichológusok: BODÓNÉ RAFAEL BEATRIX, HARTNER JUDIT, MOLNÁR FERENC, RÁCI ZSUZSANNA. Szaktanácsadó: DR. ÓNODY SAROLTA ny. főorvos.

Radiológiai Klinika Igazgató: DR. PALKÓ ANDRÁS egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. FRÁTER LORÁND, az orvostudomány kandidátusa. Docensek: DR. MORVAY ZITA PhD, DR. NAGY ENDRE PhD, DR. HABIL. VÖRÖS ERIKA PhD. Osztályvezető főorvosok: DR. HOFFMANN ILDIKÓ, DR. NÁRAI GYÖRGY. Főorvosok: DR. BARTKÓ JULIANNA, DR. FEKETE MÁRTA, DR. HOFFMANN CSILLA, DR. KORNYEI ZSUZSANNA, DR. SEBŐK EDIT, DR. SZABÓ ERZSÉBET, DR. TÚRI ERIKA. Kórházi adjunktusok: DR. MIHALIK MÁRIA, DR. ZÁBRÁK EDIT. Szakorvosok: DR. KOPP MIKLÓS, DR. MADARÁSZ EVA, DR. MAKRA ZSUSZANNA, DR. MAKULA EVA, DR. SZÁVA JUDIT, DR. VERES ATTILA. Rezidensek: DR. BERÉNYI ZSOLT, DR. DOBI-ÁGOSTON GORDANA, DR. HASHEMI NASAB, DR. KARAMÁN ATTILA, DR. MARTON BALÁZS, DR. OTAY ABDERRAHMAN, DR. PINTÉR SÁNDOR, SR. SZÓLICS ALEX, DR. TÁTRAY MÁRTON.

Euromedic Diagnostic Szeged Kft.

Orvosigazgató: DR. PALOTAI MARIANNA.

Reumatológiai Klinika Igazgató: DR. POKORNY GYULA egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Kórházi adjunktus: DR. SONKODI GÁBOR szakorvos. Központi gyakornokok: DR. LELE KRISZTINA, DR. HULLÓ DANIELLA.

Sebészeti Klinika Igazgató: DR. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD.

Q96


Egyetemünk dolgozói Sebészeti Klinika „A" Részleg Egyetemi tanárok: DR. BALOGH ÁDÁM, az orvostudomány doktora, PhD, DR. FARKAS GYULA, az orvostudomány doktora, PhD, DR. PETRI ANDRÁS, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Klinikai főorvos: DR. VARGA LÁSZLÓ. Adjunktusok: DR. FURÁK JÓZSEF PhD, DR. LEINDLER LÁSZLÓ, DR. MAROFKA FERENC, DR. SIPKA RÓBERT. Tanársegédek: DR. BARADNAY GELLÉRT, IFJ. DR. FARKAS GYULA, DR. HÓDI ZOLTÁN, DR. HOHN JÓZSEF, DR. MIHALOVITS GÁBOR, DR. PALÁSTHY ZSOLT, DR. PASZT ATTILA, DR. SIMONKA ZSOLT, DR. WOLFÁRD ANTAL PhD. Szakorvos: DR. SZEDERKÉNYI EDIT. Klinikai orvosok: DR. ÁBRAHÁM SZABOLCS, DR. BÁRSONY ANETT, DR. GÉCZI TIBOR, DR. ROKSZIN RICHÁRD, DR. TAKÁCS TIBOR. Klinikai gyógyszerész: SZABÓ MÁRIA. Rezidensek: DR. GYERKÓ MÁRTON MIHÁLY, DR. NAGY DÁNIEL, DR. PÓCS ERZSÉBET, DR. RÁCI ANDRÁS, DR. VÁRADI RITA. Önkéntes segítők: DR. SZENOHRADSZKY PÁL, DR. TROJÁN IMRE. Klinikai főnővér: VARGÁNÉ TERHES ANITA. Főnővér-helyettes: SZALÓCZI ISTVÁNNÉ.

Sebészeti Klinika„B” Részfeg Mb. részlegvezető: DR. HALÁSZ TAMÁS főorvos. Főorvos: DR. MÉNESI RUDOLF. Kórházi adjunktus: DR. VICZÁN CSABA (részfoglalkozás). Szakorvosok: DR. BÁLINT JÁNOS, FARKAS NORBERT, DR. KASS GÁBOR, DR. KISS ÉVA (részfoglalkozás), DR. PÁLFI ENDRE (részfoglalkozás), DR. SOMODI KRISZTIÁN. Orvosok: DR. FARKAS JUDIT, DR. KUCSA KATALIN, DR. SAHIN TÓTH GÁBOR, DR. TÓTH TAMÁS. Szaktanácsadó: DR. BARADNAY GYULA C. egyetemi tanár. Rezidens: DR. DARÓCZI GYÖRGY.

Sebészeti Klinika Járóbeteg Szakrendelés

Főorvos: DR. JESZENSZKY PÁL. Szakorvos: DR. EBRAHIM FOROUGHI.

i/


II

Egyetemünk dolgozói

Szemészeti Klinika Igazgató: DR. KOLOZSVÁRI LAJOS egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. BENEDEKNÉ DR. JANÁKY MÁRTA, az orvostudomány kandidátusa, DR. DOBOZYNÉ DR. HAMMER HELGA, az orvostudomány kandidátusa. Docensek: DR. HABIL. NÓGRÁDI ANTAL, az orvostudomány kandidátusa, DR. SZABÓ AGNES, az orvostudomány kandidátusa, DR. HABIL. VÉGH MIHÁLY, az orvostudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. DEÁK ANDREA, DR. DÉGI RÓZSA PhD. Tanársegédek: DR. B. TÓTH BARBARA, DR. BOGNÁR AGNES, DR. HÁRI-KOVÁCS ANDRÁS, DR. LOVAS PÉTER, DR. LŐDI AGNES, DR. PÁLFFY ANDREA (gyes), DR. PAPP ANDREA PhD (gyes), DR. POLGÁR NÓRA (gyes), DR. SKRIBEK ÁKOS, DR. SOHÁR NICOLETTE PhD. Szakorvos: DR. GYETVAI TAMÁS. Rezidensek: DR. BALOGH ANDREA, DR. FEJES IMRE, DR. JÁNOSHÁZY ESZTER, DR. HUSZÁR SZILVIA, DR. LAKATOS MELINDA, DR. REGDON SZILVIA, DR. SÁRFY ANDREA, DR. SMELLER LILLA, DR. SOÓS JUDIT, DR. SZALAY LÁSZLÓ, DR. VARGA GABRIELLA, DR. VETRÓ MÓNIKA, DR. VÍZVÁRI ESZTER. Önkormányzati egységektől átvett orvosok: DR. FARK ILDIKÓ, DR. KRISZTIÁN GÉZA, DR. MAGYARI MÁRTA, DR. TÖRÖK EDIT, DR. VINCZE KATALIN.

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Igazgató: DR. PÁL ATTILA egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Professor emeritusok: DR. GELLÉN JÁNOS, az orvostudomány doktora, DR. KoVÁCS LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora, DR. RESCH BÉLA, az orvostudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. BÁRTFAI GYÖRGY, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. HABIL. DARU JÓZSEF, az orvostudomány kandidátusa, DR. HABIL KOLOSZÁR SÁNDOR, az orvostudomány kandidátusa, DR. HABIL. MOLNÁR G. BÉLA, az orvostudomány kandidátusa, DR. HABIL. NÉMETH GÁBOR, aZ orvostudomány kandidátusa, DR. HABIL. ORVOS HAJNALKA PhD. Klinikai főorvos: DR. HABIL. MÉSZÁROS GYULA, az orvostudomány kandidátusa.

U98


Egyetemünk dolgozói Adjunktusok: DR. BITÓ TAMÁS PhD, DR. BORTHAISER ZOLTÁN, DR. KERESZTÚRI ATTILA PhD, DR. SIKOVANYECZ JÁNOS PhD, DR. VAJDA GYÖRGY PhD. Tanársegédek: DR. BAKKI JUDIT, DR. KORMÁNYOS ZSOLT PhD, DR. NOVAK TIBOR, DR. PÁL ZOLTÁN PhD, DR. SURÁNYI ANDREA PhD, DR. ZÁVACZKI ZOLTÁN PhD. Klinikai orvosok: DR. ATIF ADLI ISKANDER, DR. BÁNFALVI ATTILA, DR. FEKETE ZOLTÁN, DR. KATONA RENÁTA, DR. NOVAK ZOLTÁN PhD (részfoglalkozás), DR. PAP EVA MELINDA, DR. PÁSZTOR NORBERT, DR. SINGH MARGIT, DR. SZABÓ DÁVID, DR. SZABÓ KORNÉL, DR. TARNAI LÁSZLÓ, DR. TÓTH RÓBERT BÉLA, DR. VINCZE EMŐKE. Pszichológus: ÉLES EVA. Klinikai gyógyszerész: DR. TÖRÖK JUDIT PhD. Rendelőintézeti orvosok: DR. CZANK ZOLTÁN, DR. KAJTÁR ISTVÁN, DR. SÁRI TAMÁS, DR. SZÁNTÓ FERENC PhD, DR. VARGA JÓZSEF. Rezidensek: DR. DWEIK DIÁNA, DR. FARKAS DÁNIEL, DR. MÁRTON VIRÁG, DR. TAKÁCS GÉZA. Klinikai főnővér: BÁRSONY JENŐNÉ.

Traumatológiai Klinika Igazgató: DR. SIMONKA JÁNOS AURÉL egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Igazgató-helyettes: DR. VARGA ENDRE egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Docens: DR. HABIL. SÁNDOR LÁSZ LÓ, az orvostudomány kandidátusa, PhD, Adjunktusok: DR. CSÁSZÁR JÓZSEF, DR. HORVÁTH ATTILA, DR. PINTÉR SÁNDOR PhD, DR. SÜVEGES GÁBOR, DR. TÖRÖK LÁSZLÓ. Főorvosok: DR. DÓRÓ GÉZA, DR. NACSAI ISTVÁN, DR. PAPP KLÁRA, DR. SCHWEIGHARDT ISTVÁN. Kórházi adjunktusok: DR. BÍRÓ GÁBOR, DR. BÖRÖNDY JÁNOS, DR. GÁRGYÁN ISTVÁN. Tanársegédek: DR. BALOGH ZSOLT PhD (külföldön), DR. JANKA CSABA. Szakorvosok: DR. DILLMANN JÓZSEF, DR. KÓSZÓ BALÁZS, DR. MARKOTICS ATTILA, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZARVAS JÁNOS. Klinikai orvosok: DR. BATTA ISTVÁN, DR. BÁNKI LÁSZLÓ, DR. BÚVÁR TAMÁS (külföldön), DR. CSONKA ENDRE, DR. DOSZKOCS PÉTER, DR. FEHÉR JAMES, DR. HAJNAL-PAPP NORBERT (külföldön), DR. ILLYÉS BA-


If

Egyetemünk dolgozói

LÁZS, DR. KOVÁCS KRISZTIÁN (külföldön), DR. KORMONDI SÁNDOR, DR. MITYKÓ JÁNOS, DR. MONOCZKI LÁSZLÓ, DR. NAGY ERNEST. Klinikai főnővér: SZAKÁLI FERENCNÉ.

Tüdőgyógyászati Tanszék Igazgató: DR. SOMFAY ATTILA docens, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Klinikai Orvos: DR. LAJKÓ IMRE. Rezidensek: DR. RÓZSAVÖLGYI ZOLTÁN, DR. SÁGI ZOLTÁN.

Transzfúziológiai Tanszék IgazgatÓ: DR. HABIL. VEZENDI KLÁRA docens, az orvostudomány kandidátusa, PhD.

Urológiai Klinika Igazgató: DR. PAJOR LÁSZLÓ egyetemi tanár, az orvostudomány kandidátusa. Docens: DR. PINTÉR OLIVÉR PhD. Kórházi főorvos: DR. PAPOS ISTVÁN. Kórházi adjunktusok: DR. MOLNÁR SÁNDOR, DR. ÓRY-TÓTH CSABA, DR. SZALAY ISTVÁN. Kórházi szakorvosok: DR. BAJORY ZOLTÁN PhD, DR. DEÁK GÁBOR, DR. KI RÁLY ISTVÁN. Rezidensek: DR. FEKETE ZOLTÁN, DR. MESZLÉNYI ILDIKÓ.

Dékáni Hivatal Hivatalvezető: DR. LEDNITZKY ANDRÁS. Titkárságvezető: ABRAHÁM HAJNALKA főelőadó. Főelőadók: SIMON ORSOLYA, TETTINGER KORNÉLIA, VIRÁGNÉ GYŐRI KLÁRA. Előadó: MANDÁSZNÉ ENZSEL IVETT. Nyomdavezető: NAGY JÁNOS.

Magyar Évfolyamos Hallgatók Tanulmányi Osztálya Tanulmányi osztályvezető: DEMETER JÁNOSNÉ. Főelőadó: Szűcs RITA. Tanulmányi előadók: DALLMANN DITTA, HORVÁTH NOÉMI, MAJOROSNÉ MÉSZÁROS ÉVA, MÁRÁNÉ PRÁGAI ANIKÓ, MESTER AGNES.

LI loci


Egyetemünk dolgozói

j

PhD Titkárság

Vezető: DR. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár. Főelőadó: VAD GABRIELLA. Külföldi Hallgatók Oktatási Központja

Tagozatvezető: DR. SZABÓ GYULA egyetemi tanár. Dékáni megbízott: DR. PENKE BOTOND egyetemi tanár. Tanulmányi osztályvezető: KovÁcsNÉ CSÁSZÁR ÉVA. Tanulmányi főelőadók: BÁNFI ALEXANDRA, CSERNUS EDINA, FÓTOS ANNAMÁRIA, KOVÁCS ZSUZSANNA, NAGY ERZSÉBET, SZILÁGYI KRISTÓF, TAKÁCS ANITA, TÓTH JUDIT.

Egyetemi magántanárok: DR. HABIL. APRÓ GYÖRGY, DR. HABIL. BAK MIHÁLY, DR. HABIL. BALÁSPIRI LAJOS, DR. HABIL. BALTÁS BÉLA, DR. HABIL. BENKő SÁNDOR, DR. HABIL. BORBOLA JÓZSEF, DR. HABIL. CSÍKOS MIHÁLY, DR. HABIL. FAZEKAS TAMÁS, DR. HABIL. FODOR LAJOS, DR. HABIL. FÜLÖP VILMOS, DR. HABIL. JÓZAN PÉTER, DR. HABIL. LICHTENBERGER GYÖRGY, DR. HABIL. LIPTÁK JÓZSEF, DR. HABIL. MAROSI GYÖRGY PhD, DR. HABIL. MOLNÁR G. BÉLA, DR. HABIL. PAP ÁKOS, DR. HABIL. PETRI ILDIKÓ, DR. HABIL. RASKÓ ISTVÁN, DR. HABIL. RÉPÁSSY DÉNES, DR. HABIL. SIMON ISTVÁN, DR. HABIL. SZABÓ ELEK, DR. HABIL. TEMESVÁRI PÉTER, DR. HABIL. TÓTH CSABA, DR. HABIL. TÖRÖK LÁSZLÓ, DR. HABIL.

TÖ-

RÖK MIKLÓS, DR. HABIL. VÁRKONYI TIBOR, DR. HABIL. VAS ÁDÁM, DR. HABIL. VATTAY PÉTER, DR. HABIL. VERES RÓBERT.

Címzetes egyetemi tanárok: DR. ALFÖLDI LAJOS, DR. BAJUSZ SÁNDOR, DR. BALÁSPIRI LAJOS, DR. BARADNAY GYULA, DR. BARTÓK ISTVÁN, DR. BORSI JÓZSEF, DR. DÖMÖTÖR ENDRE, DR. DUDITS DÉNES, DR. FAZEKAS TAMÁS, DR. FEKETE GYÖRGY, DR. GECSE ÁRPÁD, DR. GERGELY MIHÁLY, DR. GYURKOVICS KÁLMÁN, DR. HÁMORI JÓZSEF, DR.

KOVÁCS L.

GÁBOR, DR. KOVÁCS ZOLTÁN, DR. ORMOS PÁL, DR. PATAKI LAJOS,

DR. PÁVÓ IMRE, DR. PETRI ISTVÁN, DR. PINTÉR MIKLÓS, DR. RASKÓ ISTVÁN, DR. SZŰCS ATTILA, DR. VERESS LÁSZLÓ, DR. VÍGH

LÁSZLÓ.

Címzetes egyetemi docensek: DR. BAJSZÁR GYÖRGY, DR. BALOGH SÁNDOR, DR. BILICZKI FERENC, DR. BODÓ GYÖRGY, DR. BODROGI TIBOR, DR. CSAJBÓK ERNŐ, DR. CSÉPÁNYI ATTILA, DR. CSERGŐ TIBOR, DR. CSÍKOS MIHÁLY, DR. CZAKÓ LÁSZLÓ, DR. DELI LÁSZLÓ, DR. DOBRANOVICS ILONA, DR. DÓSA GÁBOR, DR. DŐBRONTE ZOLTÁN, DR. DUDÁS BÉLA, DR. DURST JÁNOS, DR. FERDINANDY KOND, DR. GYURIS JENŐ, DR. IVÁNYI


II

Egyetemünk dolgozói

JÁNOS, DR. JAKUBECZ SÁNDOR, DR. KAPROS KÁROLY, DR. KARI CSABA, DR. KÁRPÁTI FERENC, DR. KIss ZOLTÁN, DR. KORBONITS DEZSŐ, DR. KOVÁCS BERTALAN, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, DR. KOVÁTS ISTVÁN, DR. HABIL. KÓSZÓ FERENC, DR. LOSONCZ MIHÁLY, DR. MÉCS IMRE, DR. HABIL. MICZÁK ANDRÁS, DR. MORVA LÁSZLÓ, DR. NAGY ATTILA, DR. NAGY TAMÁS, DR. NÁRAI GYÖRGY, DR. HABIL. PETRI ILDIKÓ, DR. PETRI ISTVÁN, DR. PINTÉR ISTVÁN, DR. PÓCZIK MIKLÓS, DR. POHÁNKA ODÖN, DR. PRAEFORT LÁSZLÓ, DR. SÁTORI ODÖN, DR. SIPOS PÉTER, DR. HABIL. SZABÓ ELEK, DR. SZABÓ REZSŐ, DR. SZABÓ ZSOLT, DR. SZÁSZ KÁROLY, DR. SZEREDAY ZOLTÁN, DR. SZŐLLŐSY ERVIN, DR. SZŰTS PÉTER, DR. TAMÁS FERENC, DR. TARI ENDRE, DR. HABIL. TEMESVÁRI PÉTER, DR. TÓTH ISTVÁN, DR. TOROK LÁSZLÓ, DR. VAJDOVICH ISTVÁN, DR. VESZELOVSZKY IVÁN, DR, VINCZE GÁBOR, DR. VISKI SÁNDOR, DR. ZOLNAY LÁSZLÓ, DR. ZOLLEI MAGDOLNA.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. ALMÁSI TIBOR docens. Dékánhelyettesek: DR. FORGÁCS TAMÁS docens, DR. SZÁSZ GÉZA docens, DR. VAJDA ZOLTÁN docens.

Angol-Amerikai Intézet Intézetvezető: DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE egyetemi tanár.

Amerikanisztika Tanszék Tanszékvezető: DR. ROZSNYAI BÁLINT docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. ANNUS IRÉN PhD, DR. FEDERMAYER EVA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. NOVAK GYÖRGY PhD, DR. VAJDA ZOLTÁN PhD. Adjunktusok: DR. CRISTIAN RÉKA MÓNIKA PhD, DR. KOVÁCS AGNES ZSÓFIA PhD. Tanársegéd: DRAGON ZOLTÁN.

Angol Tanszék Tanszékvezető: DR. Kiss ATTILA docens, PhD. Egyetemi tanárok: DR. KENESEI ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora, DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. BARÁT ERZSÉBET PhD, DR. FENYVESI ANNA PhD, DR. RESCH BÉLÁNÉ DR. MARINOVICH SAROLTA, az irodalomtudomány kandidátusa.

U 102


Egyetemünk dolgozói

j

Adjunktusok: DR. MATUSKA AGNES PhD, DR. POLGÁRDI KRISZTINA PhD, SUSZCZYNSKA MALGORZATA.

Tanársegédek: DR. BOCSOR PÉTER, DUDITS ANDRÁS, NAGY GERGELY, PÉTER RÓBERT PhD, POLGÁRNÉ BALOGH ANDREA, DR. SÁNDORNÉ KÉRCHY ANNA PhD.

Lektor: EDWARD KELLY. Nyelvtanárok: PÉTER NÓRA, TÓTH GABRIELLA. Tudományos segédmunkatárs: TÓTH ZSÓFIA ANNA. Irodavezető: SZÉPÉNÉ UNGÁR ERIKA.

Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Tanszékvezető: DR. KONTRA MIKLÓS egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Adjunktusok: BUKTA KATALIN, GOMBOSNÉ HAAVISTO KIRSI, DR. JEREMY PARROTT PhD, DR. DONALD W. PECKHAM PhD. Tanársegédek: DR. DORÓ KATALIN PhD, CURLEYNÉ RÓNAY ZSUZSANNA, KELEMEN CSILLA, SZABÓ-GILINGER ESZTER, TÁPAINÉ BALLA ÁGNES. Nyelvtanárok: BAJNÓCZI BEATRIX, PÁLOS ILDIKÓ, THOMAS WILLIAMS. Előadó: SZENTGYORGYI ANNA.

Germán Filológiai Intézet Intézetvezető: DR. HORVÁTH GÉZA docens.

Német Irodalomtudományi Tanszék Tanszékvezető: DR. HORVÁTH GÉZA docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. BERNÁTH ÁRPÁD, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. BARÓTINÉ DR. GAÁL MÁRTA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. HÁRS ENDRE PhD, DR. KATONA TÜNDE PhD. Adjunktus: DR. SZABÓ ERZSÉBET PhD. Tanársegéd: MIHÁLY CSILLA. Gyakornok: GYURÁCZ ANNAMÁRIA. Előadó: NAGYNÉMEDI PÁLNÉ KARSAI MARIANNA.

Német Nyelvészeti Tanszék Tanszékvezető: DR. BASSOLA PÉTER egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa.

1031


Egyetemünk dolgozói Főiskolai tanár: DR. HABIL. DRAHOTA-SZABÓ ERZSÉBET PhD. Docensek: DR. PETNEKI KATALIN PhD, VARGÁNÉ DR. DREWNOWSKA EWA

PhD. Adjunktus: Dr. SCHEIBL GYÖRGY PhD. Tanársegédek: GYÁFRÁS EDIT, KAPPEL PÉTER. Lektor: MARCO WINKLER. Nyelvtanárok: CZICZA DÁNIEL, KISPÁL TAMÁS, RAUZS ORSOLYA, SÁNDOR CLAUDIA. Tudományos segédmunkatárs: SIMON-SZABÓ AGNES. Előadók: BOGOS ORSOLYA, DEÁK KRISZTINA.

Osztrák Irodalmi Tanszék Tanszékvezető: DR. CSÚRI KÁROLY, egyetemi tanár, az irodalomtudomány kandidátusa. Docens: DR. BOMBITZ ATTILA PhD. Adjunktus: DR. HORVÁTH MÁRTA PhD. Tanársegéd: SIMON-SZABÓ AGNES. Lektor: MARION RUTZENDORFER. Tudományos segédmunkatárs: SzABÓ JUDIT. Gyakornok: DR. FENYVES MIKLÓS PhD.

Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Intézetvezető: DR. FORGÁCS TAMÁS docens.

Általános Nyelvészeti Tanszék Tanszékvezető: DR. MALECZKI MÁRTA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Docens: DR. BIBOKNÉ DR. NÉMETH T. ENIKŐ, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. LERCH AGNES. Tanársegéd: SZÉCSÉNYI TIBOR. Tudományos segédmunkatárs: SZILÁRD BALÁZS.

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Tanszékvezető: DR. BAKRÓ-NAGY MARIANNE egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. MÉSZÁROS EDIT, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. SIPőcz KATALIN PhD.


Egyetemünk dolgozói A Adjunktus: DR. KOZMÁCS ISTVÁN PhD. Tanársegédek: JANURIK BOGLÁRKA, DR. SZEVERÉNYI SÁNDOR PHD. Lektorok: SVETLANA MOTORKINA, KIRSI PODSCHIWALOW. Gyakornok: BÍRÓ BERNADETT.

Magyar Nyelvészeti Tanszék Tanszékvezető: DR. HABIL. FORGÁCS TAMÁS docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. SzABó JÓZSEF, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. BÉKÉSI IMRÉNÉ DR. HABIL. FEJES KATALIN, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. HABIL. BüKY LÁSZLÓ, a nyelvtudomány doktora. Adjunktusok: DR. HOFFMANN ILDIKÓ PhD, DR. NÉMETH MIKLÓS PhD, DR. ZSIGRI GYULA PhD. Tanársegédek: SINKOVICS BALÁZS, ZSIGRINÉ SEJTES GYÖRGYI. Gyakornok: SCHIRM ANITA.

Régi Magyar Irodalmi Tanszék Tanszékvezető: DR. FONT ZSUZSANNA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. KESERŰ BÁLINT. Egyetemi tanár: DR. BALÁZS MIHÁLY, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. ÖTVÖS PÉTER, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZILASI LÁSZLÓ PhD. Főiskolai docens: DR. LATZKOVITS MIKLÓS PhD. Tudományos segédmunkatárs: KESERŰ GIZELLA.

Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék Tanszékvezető: DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docens: DR. HÁSZ-FEHÉR KATALIN PhD. Adjunktusok: DR. BARANYAI ZSOLT, DR. LABÁDI GERGELY PhD. Tanársegéd: GERE ZSOLT.

Modern Magyar Irodalmi Tanszék Tanszékvezető: DR. OLASZ SÁNDOR egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora.

1


II

Egyetemünk dolgozói

Docensek: DR. Kovács ANDRÁS, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. ODORICS FERENC, az irodalomtudomány doktora, DR. VIRÁG ZOLTÁN PhD. Főiskolai docens: DR. SZABÓ GÁBOR PhD. Adjunktusok: DR. CSERJÉS KATALIN PhD, DR. FUZI IZABELLA PhD, DR. HÓDOSY ANNAMÁRIA PhD, DR. KOVÁCS SÁNDOR. Tanársegdek: DR. DARABOS ENIKŐ PhD, DR. SÁGHY MIKLÓS PhD, DR. TÖRÖK ERVIN PhD. Tudományos segédmunkatársak: FERENCZ ANNA, MILIÁN ORSOLYA. Gyakornok: MOLNÁRNÉ ÜRBANIK TÍMEA.

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Tanszékvezető: DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. HABIL. KÜRTÖSI KATALIN, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. LÁZÁR ISTVÁN PhD. Adjunktusok: DR. FOGARASI GYÖRGY PhD, DR. KELEMEN ZOLTÁN PhD, DR. PÁLNÉ DR. WENNER EVA PhD. Tanársegéd: DR. KASZA PÉTER PhD.

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Tanszékvezető: DR. SZAJBÉLY MIHÁLY egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. Docens: DR. PUSZTAI BERTALAN PhD. Adjunktus: MÁRTONNÉ DR. IVASKÓ LÍVIA PhD. Tanársegédek: MÁTYUS IMRE, TÓTH BENEDEK. Tudományos munkatárs: HAVAS HENRIK. Taszéki munkatárs: DR. KOVÉRNÉ KLUCSIK EDIT.

Könyvtártudományi Tanszék Tanszékvezető: DR. Z. KARVALICS LÁSZLÓ docens, a történelemtudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: DR. SÁNDOR KLÁRA, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanársegédek: HEGYI ÁDÁM ALEX, SIMON MELINDA.

Néprajzi, Ókortudományi, Orientalisztikai és Régészeti Intézet Intézetvezető: DR. TAR IBOLYA docens.

U 106


Egyetemünk dolgozói A

Altajisztika Tanszék Tanszékvezető: DR. BERTA ÁRPÁD egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Docens: DR. RESSNÉ DR. IvANICS MÁRIA, a történettudomány kandidátusa. Tanársegédek: KÁROLY LÁSZLÓ, DR. BAIARMA KEMPF PhD, DR. KINCSESNÉ NAGY EVA. Török lektor: FIEGEN UC. Japán lektor: YOSHIE AKASAKA. Kazak lektor: DR. MUKUSEVA RAUSANGUL, az irodalomtudomány kandidátusa. Előadó: KISS ZOLTÁNNÉ DR. IKOTITY ZSUZSANNA PhD.

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. HABIL. BARNA GÁBOR egyetemi tanár, a néprajztudomány doktora. Adjunktus: DR. SIMON ANDRÁS PhD. Tanársegéd: MóD LÁszLÓ. Gyakornokok: PETI LEHEL, VARGA SÁNDOR.

Klasszika-Filológia Tanszék Tanszékvezető: DR. HABIL. TAR IBOLYA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. DÉR TERÉZIA PhD, DR. MAYER PÉTER PhD, DR. NAGYILLÉS JÁNOS PhD, DR. ODROBINA LÁSZLÓ PhD. Tanársegéd: DR. CZEROVSZKY MARIANN PhD. Előadó: JUHÁSZ ILONA.

Ókortörténeti Tanszék Tanszékvezető: DR. WOJTILLA GYULA egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Docens: DR. HOFFMANN ZSUZSANNA, a történettudomány kandidátusa. Adjunktus: DRASKÓCZI MIKLÓSNÉ DR. SZÉKELY MELINDA PHD. Tanársegéd: TÓTH IVÁN.

Régészeti Tanszék Tanszékvezető: DR. FODOR ISTVÁN docens, a történelemtudomány kandidátusa. Docensek: BÁLINTNÉ DR. TÓTH ÁGNES PhD, DR. HORVÁTH FERENC, a régészettudomány kandidátusa

107 ~


II

Egyetemünk dolgozói

Adjunktus: DR. VÖRÖS GABRIELLA. Tanársegéd: SÁNTA GÁBOR.

Vallástudományi Tanszék Tanszékvezető: DR. MÁTÉ-TóTH ANDRÁS főiskolai tanár, PhD. Adjunktus: DR. PORCIÓ TIBOR PhD. Gyakornokok: NAGY GÁBOR, SZILÁRDI RÉKA. Projektmanager: SÁRKÖZI CSONGOR.

Neveléstudományi Intézet Intézetvezető: DR. CSAPÓ BENŐ egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. PUKÁNSZKY BÉLA, a neveléstudomány doktora. Docensek: BESESEKNÉ DR. MOLNÁR GYÖNGYVÉR PhD, DR. CSÍKOS CSABA PhD, DOMBOVÁRINÉ DR. KOROM ERZSÉBET PhD, DR. JÓZSA KRISZTIÁN PhD, RAVASZNÉ DR. ZSOLNAI ANIKÓ PhD, DR. HABIL. VIDÁKOVICH TIBOR, a neveléstudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARÁTH TIBOR, DR. MOLNÁR EDIT KATALIN PhD, DR. MOLNÁR EVA PhD. Tanársegéd: HABÓK ANITA, KELEMEN RITA, NÓBIK ATTILA, VÍGH TIBOR. Tanszéki munkatárs: KLÉNER JUDIT. Gyakornok: KASIK LÁSZLÓ. Irodavezető: MOLNÁR KATALIN.

Pszichológiai Intézet Tanszékvezető: DR. SZOKOLSZKY ÁGNES docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. WINKLER ISTVÁN, a pszichológia tudomány doktora, PhD. Docensek: DR. CSABAI MÁRTA PhD, DR. KŐROSSY JUDIT PhD, DR. RACSMÁNY MIHÁLY PhD, DR. SZABÓ EVA PhD. Adjunktusok: BÁRÁNYNÉ Dr. JÁMBORI SZILVIA PhD, KRAJCSI ATTILA, DR. NÉMETH DEZSŐ PhD, SEBŐNÉ DR. SZENES MÁRTA. Tanársegédek: CSIFCSÁK GÁBOR, HORVÁTH MILITYI TÜNDE, KŐVÁRY ZOLTÁN, SEFCSIK TAMÁS, TISLJÁR ROLAND, TOROK IMRE ANDRÁS. Gyakornokok: HARSÁNYI SZABOLCS GERGŐ, KÉKESI MÁRK, OROSZ GÁBOR.

Szláv Intézet Intézetvezető: DR. KOCSIS MIHÁLY docens.

LI 108


Egyetemünk dolgozói A

Orosz Filológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. BAGI IBOLYA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. LEPAHIN VALERIJ, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. BIBOK KÁROLY, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. KUGLER KATALIN PhD, DR. HABIL. SZŐKE KATALIN, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. ERDEI ILONA PhD. Tanársegéd: SARNYAI CSABA. Lektor: ANDREEVA MARIA JEVGENYEVNA.

Szláv Filológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. KOCSIS MIHÁLY docens, PhD. Docensek: DR. BALÁZS L. GÁBOR PhD, DR. KACZIBA ÁGNES PhD. Tanársegédek: FARKAS BARÁTI MÓNIKA, MAJOROS HENRIETTA, ORCSIK ROLAND, SAJTOS NATÁLIA, SARNYAI CSABA. Lektorok: BILJANA MAKSIMOVIC, MARINELA PARASKOVA VALCHANOVA, VASÚT TOMAS, NATALIA VALENTYINOVNA KHANIKINA.

Társadalomelméleti Intézet Intézetvezető: DR. FELEKY GÁBOR docens.

Filozófia Tanszék Tanszékvezető: DR. HABIL. DÉKÁNY ANDRÁS docens, PhD. Egyetemi tanárok: DR. CSEJTEI DEZSŐ, a filozófiai tudomány doktora, DR. GYENGE ZOLTÁN, a filozófiai tudomány doktora. Docensek: DR. HABIL. BOROS GÁBOR, a filozófiai tudomány doktora, DR. GAUSZ ANDRÁS, a filozófiai tudomány kandidátusa, KISSNÉ DR. NOVAK ÉVA, a szociológiatudomány kandidátusa, DR. KRÉMER SÁNDOR PhD, DR. MOGYORÓDI EMESE PhD, DR. SIMON FERENC, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. TÓTH JÁNOS, a filozófiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. PAVLOVITS TAMÁS PhD, SUTYÁK TIBOR. Tanársegédek: CZEGLÉDY ANDRÁS, KOVÁCS JÁNOS, DR. SIMON JÓZSEF PhD.

Szociológia Tanszék

.

Tanszékvezető: DR. FELEKY GÁBOR docens, a szociológiai tudomány kandidátusa. - 109 "


n

Egyetemünk dolgozói

Egyetemi tanár: DR. UTAST ÁGNES, a szociológiai tudomány doktora. Docensek: DR. BALOG IVÁN PhD, DR. HABIL. PÁSZKA IMRE, a filozófiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. KATONA PÉTER, LENCSÉS GYULA. Tanársegéd: RÁCI ATTILA. Tanszéki munkatárs: LŐRINCII JÁNOS.

Történeti Intézet Intézetvezető: DR. MARJANUCZ LÁSZLÓ docens.

Középkori Egyetemes Történeti Tanszék Tanszékvezető: DR. CSERNUS SÁNDOR docens, PhD Docensek: DR. GALAMB GYÖRGY PhD, DR. SZÁNTÓ RICHÁRD PhD, DR. HABIL. ZIMONYI ISTVÁN, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. POLGÁR SZABOLCS PhD. Tanársegéd: BALOGH LÁSZLÓ.

Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Tanszékvezető: DR. KOSZTA LÁSZLÓ docens, PhD. Docensek: DR. PAPP SÁNDOR PhD, DR. PETROVICS ISTVÁN PhD, DR. TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ, a történettudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HUNYADI ZSOLT PhD, DR. KORDÉ ZOLTÁN PhD. Tanársegédek: DR. GÁLFFY LÁSZLÓ PhD, HOMONNAI SAROLTA. Tudományos segédmunkatárs: KovÁcs SZILVIA.

Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék Tanszékvezető: DR. TOMKA BÉLA docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. KARSAI LÁSZLÓ, a történelemtudomány kandidátusa. Docens: DR. PÁNDI LAJOS, a történelemtudomány kandidátusa.

Történeti Segédtudomány Tanszék Tanszékvezető: DR. ALMÁSI TIBOR docens, PhD. Egyetemi tanárok: DR. MAKK FERENC, a történettudomány doktora, DR. OLAJOS TERÉZIA, a nyelvtudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: DR. TÓTHNÉ DR. HORVÁTH AGNES PhD.


Egyetemünk dolgozói

j

Docensek: DR. GALÁNTAI ERZSÉBET PhD, DR. KŐFALVI TAMÁS PhD. Adjunktusok: Dr. MÉSZÁROS ISTVÁN PhD, DR. PIHURIK JUDIT PhD, DR. SEBŐK FERENC PhD, DR. SERFŐZŐ ZOLTÁN. Gyakornok: BÁSTI ÁGNES. Előadó: DEKNÉ SERES ANIKÓ.

Új- és Legújabb Kori Magyar Történeti Tanszék Tanszékvezető: DR. MARJANUCZ LÁSZLÓ docens, a történettudomány kandidátusa. Docensek: DR. DEÁK ÁGNES PhD, DR. SÍPOS JÓZSEF, a történettudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GICZI ZSOLT, DR. SZABÓ PÁL CSABA. Tudományos segédmunkatárs: PELYACH ISTVÁN.

Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék Tanszékvezető: DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a történettudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ, a történettudomány doktora. Docens: DR. KöVÉR LAJOS PhD. Adjunktusok: DR. FERWAGNER PÉTER ÁKOS PhD, KERTÉSZNÉ DR. VARGA BEÁTA PhD, DR. KÖKÉNY ANDREA PhD. Tudományos segédmunkatárs: PRANTNER ZOLTÁN.

Újlatin Kultúrák Intézete Intézetvezető: DR. PÁL JózSEF egyetemi tanár.

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tanszékvezető: DR. SZÁSZ GÉZA docens, PhD. Egyetemi tanárok: DR. PÁLFY MIKLÓS, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. PENKE BOTONDNÉ DR. JANCSKI OLGA, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. HABIL. ALBERT SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. GÉCSEG ZSUZSANNA PhD, DR. GYIMESI TÍMEA PhD, DR. KOVÁCS ILONA, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BALÁZS PÉTER PhD, DR. KOVÁCS KATALIN PhD, SUJTÓ LÁSZLÓ, DR. VERESSNÉ DR. FARKAS ILDIKÓ.

11


II

Egyetemünk dolgozói

Tanársegédek: HOLLÓSI SZONJA, KARÁCSONYI JUDIT, NAGY ÁGOSTON. Tudományos munkatárs: DR. KOVÁCS ESZTER PhD. Lektor: VANESSA CRINE. Nyelvtanár: KAKUSZINÉ KIss GABRIELLA. Előadó: SULYOK ANITA.

Hispanisztika Tanszék Tanszékvezető: DR. BERTA JÓZSEF TIBOR docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. ANDERLE ÁDÁM, a történettudomány doktora. Docensek: DR. CSIKÓS ZSUZSANNA PhD, DR. DORNBACH MÁRIA, a néprajztudomány kandidátusa, DR. TóTH ÁGNES PhD. Tanársegéd: DR. JANCSÓ KATALIN PhD. Lektorok: DANIEL AGUDO CABRERA, IZASKUN PÉREZ GONZALEZ. Nyelvtanárok: ÁBRAHÁM SZILVIA, PRAEFORT VERONIKA.

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tanszékvezető: DR. PÁL JózSEF egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. BÉNYINÉ DR. HABIL. FARKAS MÁRIA, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. VÍGH EVA, az irodalomtudomány doktora, PhD. Főiskolai docens: DR. MADARÁSZ KLÁRA PhD. Adjunktusok: DR. DORÓ GÉZÁNÉ, DR. TEKULICS JUDIT PhD, ZENTAINÉ DR. KOLLÁR ANDREA PhD. Tanársegéd: DÁVID KINGA. Lektorok: DOTT. EZIo BERNARDELLI, SIMONE MERIGGI, DOTT. ALESSANDRO ROSSELLI PhD.

Hungarológia és Közép Európa Tanulmányok Tanszékközi Program Programigazgató: DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE egyetemi tanár. Nyelvtanárok: DURST PÉTER, PÉTER NÓRA. Ügyintéző: BATA AGNES.

Dékáni Hivatal Hivatalvezető: KELEMEN EVA. Előadók: OLÁH ANIKÓ, IZÉVÉSZ EVA. Pályázai referens: PERESZLÉNYI GÁBOR

U 112


Egyetemünk dolgozói

A

Jogi referens: CSERNIK ANTAL. Tanulmányi osztály Osztályvezető: DR. KOTHENCZ MIHÁLY.

Főelőadó: FARKAS KATALIN. Főmunkatárs: GYORGYEYNÉ LOGIN ADRIENNE. Előadók: KAFKA ERIKA, MATKÓ BEÁTA, SAS GABRIELLA. Egyetemi magántanár: DR. DARÁNYI SÁNDOR, a néprajztudomány kandidátusa. Címzetes egyetemi tanárok: DR. KOZMA TAMÁS, a nyelvtudomány doktora, DR. FELFÖLDI LÁSZLÓ Phd, DR. FERINCZ ISTVÁN PhD, DR. FÓNAGY IVÁN, a nyelvtudomány doktora, DR. MADER BÉLA PhD, DR. HABIL. PÁL FERENC. Címzetes egyetemi docensek: DR. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. GRYNAEUS TAMÁS, az orvostudomány kandidátusa, DR. KOKAS KÁROLY, DR. OROSZ LÁszLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Dékán: DR. POGÁNY MAGDOLNA főiskolai tanár. Dékánhelyettesek: BÁRSONYNÉ Kiss KLÁRA mestertanár, KARSAI MÁRIA főiskolai docens.

Ápolási Tanszék Tanszékvezető: DR. HELEMBAI KORNÉLIA főiskolai tanár, a pszichológiai tudomány kandidátusa, PhD. Tanszékvezető-helyettesek: TULKÁN IBOLYA főiskolai docens, ERDŐSI ERIKA főiskolai docens. Főiskolai adjunktus: KOKOVECZ ANNA. Mestertanár: SIMON KATALIN. Főiskolai tanársegédek: LŐRINCZNÉ KIS ANDREA, NAGY ERIKA, PAPP ANITA TÍMEA, PAPP LÁSZLÓ, PERGERNÉ HALUSKA BEATRIX, VIDÁNÉ FÁBIÁN VALÉRIA. Gyakornokok: BOROS EDIT, SZABÓ KATALIN.

113


II

Egyetemünk dolgozói

Egészségmagatartás és Fejlesztés Szakcsoport Szakcsoportvezető: BÁRSONYNÉ KISS KLÁRA mestertanár. Főiskolai docens: KARSAI MÁRIA. Főiskolai adjunkus: TIHANYINÉ DR. VÁLYI ZSUZSANNA. Mestertanár: SCHERER JULIANNA. Főiskolai tanársegédek: BALOGH MÓNIKA, TÓTH RENÁTA.

Fizioterápiás Tanszék Tanszékvezető: DR. BARNAI MÁRIA főiskolai docens, PhD. Tanszékvezető-helyettes: FEHÉRNÉ KISS ANNA főiskolai docens. Főiskolai adjunktusok: NAGY EDIT, ZIMMERMANN-NÉ DR. RÁzsó KATALIN. Főiskolai tanársegédek: ALBERTNÉ KONCSEK KRISZTINA, BORNEMISZA EVA, MONEK BERNADETT, PRESZNERNÉ DOMJÁN ANDREA, PÓSA GABRIELLA, RÓKA ERIKA. Gyakornok: ARANYNÉ MOLNÁR TÍMEA.

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Tanszékvezető: DR. POGÁNY MAGDOLNA főiskolai tanár, PhD. Tanszékvezető-helyettesek: TUNYOGI JÓZSEF főiskolai adjunktus, DRAGON ERZSÉBET mestertanár. Professor emeritus: DR. BÁRÁNY FERENC PhD. Főiskolai docens: DR. TÖRÖK JUDIT KATALIN. Mestertanár: ÁGOSTON MAGDOLNA, VÁRINÉ FERÓ MÁRIA. Főiskolai adjunktusok: HÉDERNÉ BERTA EDINA, IGAZNÉ DR. PRÓNAI BORBÁLA PhD, LAUKÓ GÁBOR, PICZIL MÁRTA. Főiskolai tanársegéd: SZIRBIK GABRIELLA. Védőnői Munka és Módszertana Szakcsoport Szakcsoportvezető: RANTALNÉ SZABÓ MÁRTA adjunktus. Szakcsoportvezető-helyettes: FIEDLER ORSOLYA tanársegéd. Főiskolai tanársegédek: SÁNDORNÉ SZABÓ IRINGÓ, TOBAK ORSOLYA. Gyakornok: BATKA TIBORNÉ BAJUSZ JUDIT. Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport Szakcsoportvezető: DR. GÁBOR KATALIN főiskolai docens. Főiskolai tanárok: DR. BODA MÁRTA PhD, DR. PINTÉRNÉ DR. JÁRMAY KATALIN PhD. Főiskolai docensek: DR. FARKASNÉ DR. GUNICS GYÖNGYI PhD.

u114


Egyetemünk dolgozói

j

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. NAGY KATALIN egyetemi tanár, PhD. Dékánhelyettes: DR. RAKONCZAI ZOLTÁN egyetemi tanár.

Fogpótlástani Tanszék Tanszékezető: DR. RADNAI MÁRTA docens, PhD. Adjunktusok: DR. PELSŐCZI-KOVÁCS ISTVÁN PhD, DR. PERÉNYI JÁNOS. Tanársegédek: DR. BARÁTH ZOLTÁN, DR. STÁJER ANETTE. Klinikai orvosok: BILICKINÉ DR. SÁTAI ANDREA (gyes), DR. ÜNGVÁRI KRISZTINA.

Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék Tanszékvezető: DR. KOCSIS SAVANYA GÁBOR docens, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Klinikai főorvos: DR. PETRINÉ DR. LÁSZLÓ KÓKAI ERZSÉBET. Adjunktus: DR. KOCSIS ANDRÁS. Tanársegéd: DR. KÁRPÁTI KRISZTINA. Klinikai Orvos: DR. MARTONSI MIHÁLY.

Konzerváló Fogászati, Paradontológiai és Orális Medicina Tanszék Tanszékvezető: DR. GORZó ISTVÁN docens, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Egyetemi tanár: DR. SONKODI ISTVÁN, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Adjunktusok: DR. BARTHA TIBOR PhD, DR. VÁLYI PÉTER. Tanársegéd: DR. SzAsó ZÉNÓ. Klinikai orvosok: DR. KÁDÁR NAGY JUDIT (gyes), DR. NOVAK PÉTER, DR. TATÁR ÁRPÁD.

Orális Biológia Tanszék Tanszékvezető: DR. RAKONCZAY ZOLTÁN egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tudományos főmunkatárs: DR. LACZKóNÉ DR. TuRZÓ KINGA PhD. Tanársegéd: DR. MATUSOVITS DANICA.


II

Egyetemünk dolgozói

Szájsebészeti Tanszék Tanszékvezető: DR. NAGY KATALIN egyetemi tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. KOVÁCS ÁDÁM, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Professor emeritus: DR. MARI ALBERT, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Docens: DR. HABIL. BORBÉLY LÁSZLÓ, az orvostudomány kandidátusa, PhD. Klinikai főorvos: DR. SZONTÁGH ESZTER. Adjunktus: DR. SERES LÁSZLÓ. Tanársegéd: DR. RASKÓ ZOLTÁN. Klinikai orvosok: DR. ANTAL MÁRK, DR. BERKOVITS CSABA, DR. PINTÉR GÁBOR. Betegfelvételi Ambulancia és Röntgen Részleg Részlegvezető: DR. KAPROS PÉTER adjunktus. Címzetes docens: DR. GERLÓCZY PÁL.

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. HETESI ERZSÉBET docens. Dékánhelyettes: DR. MOZSÁR FERENC docens.

Üzleti Tudományok Intézet Intézetvezető: DR. VERES ZOLTÁN docens. Marketing Menedzsment Szakcsoport Szakcsoportvezető: DR. HABIL. VERES ZOLTÁN docens, CsC. Egyetemi tanárok: DR. BARAKONYI KÁROLY a közgazdaságtudomány doktora, DSC, DINYA LÁSZLÓ CSC, DR. REKETTYE GÁBOR DsC. Docensek: DR. GARAMHEGYI ABEL PhD, DR. HETESI ERZSÉBET PhD, DR. SALLAI MIKLÓS, közgazdaságtudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. ANDICS JENŐ Csc. Adjunktusok: DR. IMREH SZABOLCS PhD, DR. KOVÁCS PÉTER PhD, KÜRTÖSI ZSÓFIA, DR. MAJÓ ZOLTÁN PhD, RÉVÉSZ BALÁZS, VILMÁNYI MÁRTON. -

Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Szakcsoportvezető: DR. MÁLOVICS ÉVA docens, PhD. Docens: KARIKÓ SÁNDORNÉ. Tanársegéd: NYÍRY ZOLTÁN. Tudományos segédmunkatárs: KUBA PÉTER.

U 116


Egyetemünk dolgozói

A

Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet Intézetvezető: DR. LENGYEL IMRE egyetemi tanár.

Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport Szakcsoportvezető: DR. MOZSÁR FERENC docens, PhD. Docens: DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Adjunktus: FENYŐVÁRI ZSOLT. Tanársegéd: NAGY BENEDEK. Tudományos segédmunkatárs: SZAKÁLNÉ KANÓ IZABELLA. Regionális és Gazdaságfejlesztési Szakcsoport

Szakcsoportvezető: DR. LENGYEL IMRE egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora. Docensek: DR. KISS KÁROLY, DR. PUKLI PÉTER PhD. Adjunktusok: DR. BAJMÓCZY ZOLTÁN PhD, DR. LUKOVICS MIKLÓS PhD. Tanársegéd: MÁLOVICS GYÖRGY.

Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézet Intézetvezető: DR. FARKAS BEÁTA docens. Pénzügytani Szakcsoport

Szakcsoportvezető: KOVÁCS GYÖRGY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. BOTOS KATALIN, a közgazdaságtudomány doktora DsC. Docensek: DR. CSILLIK PÉTER PhD/DLA, DR. SZEGŐ SZILVIA, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HALMOSI PÉTER, DR. KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ PhD, DR. SCHNEIDER KLÁRA (nyugdíjban). Számvitel Szakcsoport

Szakcsoportvezető: DR. DEÁK ISTVÁN adjunktus, PhD. Tanársegéd: VÁN HAJNALKA. Tudományos segédmunkatárs: KOVÁCS ZSUZSANNA. Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoport

Szakcsoportvezető: DR. FARKAS BEÁTA docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. BENET IvÁN, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Docens: DR. MÉSZÁROS KLÁRA PhD.


Egyetemünk dolgozói Adjunktus: PELLE ANITA. Tanársegédek: MEGYERI ESZTER, SOMOSI SAROLTA.

Dékáni Hivatal Hivatalvezető: SZAKÁL PÉTER.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: MARÓTINÉ DR. HOHMANN JUDIT egyetemi tanár, RÉVÉSZ PIROSKA egyetemi tanár.

Farmakognóziai Intézet IgazgatÓ: MARÓTINÉ DR. HOHMANN JUDIT, egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. MÁTHÉ IMRE, a biológiai tudomány doktora, DR. RASKÓNÉ DR. BÁTHORI MÁRIA, a kémiai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. SZENDREI KÁLMÁN, a kémiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. HAJDÚ ZSUZSANNA PhD. Adjunktus: DR. RÉDEI DóRA PhD. Tanársegédek: DR. CSUPOR DEZSŐ PhD, DR. HUNYADI ATTILA PhD, DR. VASAS ANDREA PhD. Tudományos munkatárs: HÁZNAGYNÉ DR. RADNAI ERZSÉBET PhD. Tudományos segédmunkatárs: DR. VERES KATALIN PhD. Külső oktatók: DR. TYIHÁK ERNŐ C. egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora, DR. NAGY GÁBOR PhD, DR. TóTH LÁSZLÓ ny. docens. PhD hallgatók: CSUPOR-LÖFLER BOGLÁRKA, KOVÁCS ADRIÁNA, LIKTOR-BUSA ERIKA, SULYOK EDVÁRD, TÓTH NOÉMI. Központi gyakornokok: BORCSA BOTOND, CSAPI BENCE.

Gyógyszeranalitikai Intézet Igazgató: DR. DOMBI GYÖRGY egyetemi tanár, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. BÁLINT IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. SZAKONYI GERDA PhD. Technikus: DR. KUNOSNÉ TÓTH ERIKA.

U 118


Egyetemünk dolgozói

A

Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet Igazgató: DR. HABIL. ZUPKÓ ISTVÁN docens, PhD. Egyetei tanár: DR. FALKAY GYÖRGY, az orvostudomány doktora. Professor emeritusok: DR. GÁBOR MIKLÓS, a biológiai tudomány doktora, DR. MINKER EMIL, az orvostudomány doktora. Docensek: DR. HABIL. BLAZSÓ GÁBOR, a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa, DR. HABIL. GÁSPÁR RÓBERT PhD, Adjunktusok: DR. DUCZA ESZTER PhD, DR. MÁRKI ÁRPÁD PhD. Tanársegédek: DR. KANIZSAINÉ DR. MINORICS RENÁTA PhD, DR. KLUKOVITS ANNA PhD, DR. RESCH BÉLA ENDRE PhD. Vendégoktatók: DR. BORSODI ANNA, a biológia tudomány doktora, tudományos tanácsadó, DR. ZACHER GÁBOR C. docens. Technikai szakoktató: DR. VASS KLÁRA gyógyszerész. Kutató: SZTOJKOV-IVANOV ANITA. PhD hallgató: HAJAGOS-TÓTH JUDIT. Rezidensek: CSÍK GÁBOR, GÁL ADRIENN.

Gyógyszerkémiai Intézet Igazgató: DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Professor emeritusok: DR. BERNÁTH GÁBOR, a kémiai tudomány doktora, DR. STÁJER GÉzA, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. FORRÓ ENIKŐ PhD, DR. LÁZÁR LÁSzLÓ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. MARTINEK TAMÁS PhD, DR. SZAKONYI ZSOLT PhD. Adjunktusok: FÁBIÁNNÉ DR. PALKÓ MÁRTA PhD, DR. KIss LORÁND PhD. Tanársegéd: DR. LÁZÁRNÉ DR. ZALÁN ZITA PhD. Vendégoktatók: DR. DORMÁN GYÖRGY C. docens, DR. FODOR LAJOS C. egyetemi tanár, DR. HERMECZ ISTVÁN C. egyetemi tanár, DR. MOLNÁR ÁRPÁD egyetemi tanár, DR. SZABÓ PÁL c. docens, DR. ZSIGMOND ÁGNES docens. Tudományos munkatárs: DR. MIKLÓS FERENC PhD. Tanszéki mérnök: ÁRVA JUDIT. Rezidens: FITZ MÓNIKA. PhD hallgatók: BAGI AGNES, BALÁZS ÁRPÁD, BENEDEK GABRIELLA, CSÜTÖRTÖKI RENÁTA, JUHÁSZ MÁRTA, KAZI BRIGITTA, MÁNDITY ISTVÁN, NONN MELINDA, PAÁL TIHAMÉR, SZOLNOKI ÉVA, TASNÁDI GÁBOR, VIGÓCZKI EDINA, WÉBER EDIT.


II

Egyetemünk dolgozói

Gyógyszertechnológiai Intézet IgazgatÓ: DR. SZABÓNÉ DR. RÉVÉSZ PIROSKA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Egyetemi tanárok: DR. ERŐS ISTVÁN, a gyógyszerészeti tudomány doktora, DR. PINTYÉNÉ DR. HÓDI KLÁRA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Professor emeritus: DR. KATA MIHÁLY, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. AIGNER ZOLTÁN PhD, IFJ. DR. HABIL. REGDON GÉZA PhD, SOÓSNÉ DR. CSÁNYI ERZSÉBET PhD. Adjunktusok: DR. BAJDIK JÁNOS PhD, IFJ. DR. KÁSA PÉTER PhD. Tanársegédek: DR. DEÁKNÉ DR. BERKÓ SZILVIA PhD, DR. PALLAGI EDINA PhD, SIPOS PÉTER. Külső oktatók: DR. BARCSAY ISTVÁN C. docens, DR. GOMBOS MARGIT ANNA C. docens, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, DR. GRABARITS ISTVÁN C. docens, HASZNOSNÉ DR. NEZDEI MAGDOLNA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. MISETA MÁRIA, a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa, DR. POGÁNY JÁNOS gyógyszer- és minőségügyi tudományos tanácsadó, SUBAINÉ DR. FARKAS VERONIKA tudományos tanácsadó, DR. TOROK ILONA C. docens, DR. UJHELYI GABRIELLA C. docens. Rezidensek: DR. AMBRUS RITA PhD, JÓJÁRTNÉ LACZKOVICH ORSOLYA. PhD hallgatók: HORVÁTH SÁNDOR, KRISTÓ KATALIN, NACSA AGNES, PARYA REISI NASSAB, SOVÁNY TAMÁS, SZÜCS MÁRIA, SZŰTS ANGÉLA.

Klinikai Gyógyszerészeti Intézet Igazgató: DR. HABIL. Soós GYÖNGYVÉR docens, PhD. Tanársegéd: DR. DORÓ PÉTER PhD. Oktatásban résztvevő klinikai gyógyszerészek: DR. CSUKONYI KATALIN, KoVÁCS IDA JUSZTINA, SZABÓ MÁRIA, TÓTH EVA, DR. TÓTH PÉTER, DR. TOROK JUDIT. Vendégoktatók: DR. PINTYE JÁNOS C. docens, DR. TÉLESSY ISTVÁN C. docens. Egyetemi gyakornok: BENKŐ RIA. Rezidensek: MÁRTHA GABRIELLA, NÉMETH ÁKOS. PhD hallgató: MATUZ MÁRIA.

Gyógyszerfelügyeleti Intézet Igazgató: DR. HABIL. CSÓKA ILDIKÓ docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. PAÁL TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa.

LJ 120


Egyetemünk dolgozói A Szakképzés és Továbbképzés Vezető: DR. HABIL. Soós GYÖNGYVÉR docens, PhD. Irodavezető: HÁZNAGYNÉ DR. RADNAI ERZSÉBET szakgyógyszerész. Titkár: KALOCSAY KATALIN.

Dékáni Hivatal Dékáni hivatalvezető: DR. LANTOS ILONA szakgyógyszerész. Tanulmányi előadók: NÁDUDVARINÉ BULIK AGNES, RÁCZNÉ HALASI MARIANN.

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Dékán: DR. GALAMBOS GÁBOR egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. HOMOR GÉZA főiskolai docens, DR. TÓTH SZERGEJ főiskolai tanár.

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Intézetvezető: DR. HABIL. BENKŐ ZSUZSANNA főiskolai tanár, a politikatudomány kandidátusa. Főiskolai docens: DR. TARKÓ KLÁRA PhD. Adjunktus: LESZNYÁK MÁRTA. Főiskolai adjunktus: LIPPAI LÁSZLó. Főiskolai tanársegédek: KIS BERNADETT, MÁTÓ VERONIKA. Szakpszichológusok: DR. ERDEI KATALIN, BENCZE ERIKA. Ügyintéző: GALACNÉ KALÓ TÍMEA.

Alkalmazott Humántudományi Intézet Intézetvezetők: DR. SZABÓ KLÁRA főiskolai docens, DR. TÓTH SZERGEJ főiskolai tanár.

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Tanszékvezető: DR. TÓTH SZERGEJ főiskolai tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. NAGY JÁNOS, a nyelvtudomány doktora. Főiskolai docens: NAGYNÉ DR. SULYOK HEDVIG PhD. Főiskolai adjunktus: GAÁL ZSUZSANNA, HARASZTINÉ DR. BASCH EVA. Főiskolai tanársegéd: DR. JUHÁSZ VALÉRIA BAGI VALÉRIA.


II

Egyetemünk dolgozói

Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport Egyetemi tanár: DR. RÁCI LAJOS, a történelemtudomány doktora. Főiskolai tanár: DR. DÉKÁNYNÉ DR. HABIL. SZÉNÁSI EVA, a politikatudomány kandidátusa, ZAKAR PÉTER PhD. Főiskolai docens: DR. KRUPPA TAMÁS PhD. Főiskolai adjunktus: DR. ZALAI ANITA PhD. Főiskolai tanársegéd: Kiss GÁBOR FERENC. Oktatásszervező: KOPASZNÉ SZINCSOK ILDIKÓ. Társadalomtudományi Szakcsoport Tanszékvezető: DR. GOMBOS JózsEF főiskolai tanár, a történettudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: DR. HABIL. SZABÓ TIBOR, a filozófia tudomány kandidátusa. Főiskolai docensek: DR. GYORFFY GYORGYNÉ DR. KINCSEK IRÉN, KIss MÁRIA RITA, DR. KRÉMER ANDRÁS PhD, DR. NAGY EDIT PhD, DR. NAGY MIKLÓS PhD. Főiskolai adjunktusok: DR. OLASZ LAJOS, DR. SZÖLLŐSI ERZSÉBET. Főiskolai tanársegéd: JANCSÁK CSABA. Gyakornok: GYÖNGYÖSI GYÖRGY TAMÁS. Ügyintéző: PAP ANIKÓ.

Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Tanszékvezető: DR. SZABÓ KLÁRA főiskolai docens. Angol Szakcsoport Főiskolai tanár: DR. CSILLAG ANDRÁS PhD. Főiskolai docens: DR. THÉKESNÉ DR. NÉMETH ANIKÓ PhD. Főiskolai adjunktusok: BERNÁTH ANDRÁS, BORSÁS TIBOR, DR. PETHŐ ILDIKÓ PhD, SIMON PÉTER, DR. SOMORJAINÉ OROSZ ANDREA, SZARVAS JÚLIA, SZOLLŐSY EDINA. Főiskolai tanársegédek: BAKTI MÁRIA, CSETÉNYI KORINNA, FISCHER MÓNIKA. Lektor: HARRY FITZPATRICK. Ügyintézők: KERESZTESNÉ SZEGFŰ SZILVIA. Francia Szakcsoport Szakcsoportvezető: DR. BÁCSKAI MIHÁLY főiskolai docens, PhD. Főiskolai docensek: DR. BURJÁN MÓNIKA PhD, DR. JEAN-PAUL PAGLIANO PhD.

Li 122


Egyetemünk dolgozói A Főiskolai tanársegéd: KOLUMBÁN KATALIN. Lektorok: ERIC BLIN, OLIVIER LEMAIRE.

Orosz Szakcsoport Szakcsoportvezető: DR. GYÖRKE ZOLTÁN főiskolai tanár, PhD. Főiskolai tanár: DR. BUDAI JÚLIA, a neveléstudomány kandidátusa. Főiskolai docens: KELETINÉ DR. BALOG EDIT PhD. Főiskolai adjunktusok: DR. BALOG ERIKA, DR. KULACSIK JULIANNA JUHÁSZ JULIANNA. Lektor: DR. NAGYEZSDA DMITRIJEVNA MANOVA CSC. Ügyintéző: VIDOVENYECZ ADRIENN.

Alkalmazott Természettudományi Intézet

Általános és Környezetfizikai Tanszék Tanszékvezető: DR. NÁNAI LÁSZLÓ egyetemi tanár, a fizikai tudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: DR. MOZSÁRNÉ DR. FARKAS ZSUZSANNA PhD. Főiskolai docensek: DR. KOVESDI KATALIN, MOLNÁR GYORGYNÉ DR. BAGI MÁRIA. Főiskolai adjunktus: DR. Sós KATALIN PhD.

Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Főiskolai tanár: DR. HABIL. PÁL AGNES, a földrajztudomány kandidátusa. Főiskolai docensek: DR. KARANCSI ZOLTÁN PhD, DR. SZILASSI PÉTER PhD. Főiskolai adjunktus: OLÁH FERENC. Főiskolai tanársegéd: DR. BALOGH ANDRÁS JÁNos PhD. Gyakornok: KOROM ANNAMÁRIA.

Informatika Alkalmazásai Tanszék Tanszékvezető: DR. GALAMBOS GÁBOR egyetemi tanár, a matematikai tudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: DR. CSALLNER ANDRÁS ERIK PhD. Főiskolai docensek: DR. BÉKÉSI JÓZSEF PhD, DR. HERENDI ISTVÁN, DR. KRÉSZ MIKLÓS PhD, DR. MÁGORINÉ DR. HUHN AGNES. Főiskolai tanársegédek: BALOGH JÁNOS, TÓTH ATTILA. Gyakornok: LABÁDI MÁTÉ.

123


A Egyetemünk dolgozói

Kémiai Informatika Tanszék Tanszékvezető: DR. MARSI ISTVÁN főiskolai tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. SERES LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora. Főiskolai tanár: DR. VISKOLCZ BÉLA, a kémiai tudomány kandidátusa. Főiskolai docens: DR. KIRÁLY ZOLTÁN PhD. Tudományos segédmunkatárs: DR. JóJÁRT BALÁZS PhD.

Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Tanszékvezető: DR. HOMOR GÉZA főiskolai docens. Főiskolai tanárok: DR. HABIL. BUDAI DÉNES PhD, LÁSZLÓNÉ DR. HABIL. GÁLFI MÁRTA PhD. Főiskolai docens: DR. SZALMA ELEMÉR PhD. Főiskolai adjunktusok: DR. ILOSVAY GYÖRGY. Főiskolai tanársegéd: RADÁCS MARIANNA, SOós KATALIN. Tanszéki munkatárs: ILOSVAYNÉ MILBIK IVETT.

Technika Tanszék Tanszékvezető: DR. KESZTYŰSNÉ DR. DOBOS KATALIN főiskolai docens. Főiskolai tanárok: DR. BENKő ZSOLT PhD, DR. PITRIK JÓZSEF PhD. Főiskolai docensek: DR. HEGEDŰS ANTAL PhD, SÁNDORNÉ DR. TÓTH ZSUZSANNA. Tanszéki mérnök: MARUZS PÁL. Ügyintéző: BERKINÉ BERNÁT EVA.

Felnőttképzési Intézet Intézetvezető: TőKÉNÉ DR. MOLNÁR GIZELLA főiskolai tanár.

Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék Tanszékvezető: TőKÉNÉ DR. MOLNÁR GIZELLA főiskolai tanár, PhD. Főiskolai tanár: DR. T. Kiss TAMÁS PhD, DR. MÁTÉ ZSUZSANNA, a filozófiatudomány kandidátusa. Főiskolai docensek: GERENCSÉRNÉ DR. ÜJVÁRI EDIT PhD, DR. VISKOLCZ NOÉMI PhD. Főiskolai adjunktusok: DR. NAGY ANGELIKA ADLER ANGELIKA Phd, DR. NAGYNÉ DR. TERHES IRÉN, DR. SZIRMAI EVA.


Egyetemünk dolgozói

Főiskolai tanársegédek: DEMCSÁK KATALIN, ORBÁN HEDVIG, RÉVÉsz-Bozsó RENÁTA, SZÉCSINÉ JÁRÁSI ANIKÓ, SZŰCS NORBERT. Oktatásszervező: KÁLLÓ-MEKITNER JUDIT ZSUZSANNA. Technikus, főmunkatárs: TISZA! LÁSZLÓ. Technikus: FUGEDI JÓZSEF.

Könyvtártudományi Tanszék Tanszékvezető: BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES főiskolai tanár, PhD. Főiskolai docens: DR. PAJOR ENIKő PhD. Főiskolai adjunktusok: DR. BARICZ ZSOLT, PATKÓSNÉ HANESZ ANDREA, DR. ZVARA EDINA PhD. Könyvtáros: HARKAI DANIELLA. Ügyintéző, tanácsos: SINKÓNÉ DR. SOMOGYI ZSUZSANNA. .

Gyógypedagógus képző Intézet -

Intézetvezető: DR. PUKÁNSZKY BÉLA, egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora. Főiskolai tanár: DR. PETRÓCZI ERZSÉBET PhD. Főiskolai docens: DR. VARGA IMRE PhD. Főiskolai adjunktus: DR. SZUROMI ISTVÁN. Főiskolai tanársegéd: GÁL ANIKÓ, MEDE PERLA. Tudományos főmunkatársak: DR. PAPP GABRIELLA PhD, DR. RADVÁNYI KATALIN PhD, DR. VOLENTICS ANNA, neveléstudomány kandidátusa. Gyakorlati oktató: VÁRADI GÁBORNÉ TÚRI GABRIELLA. Ügyintéző: ADAMECZ JUDIT.

Művészeti Intézet Intézretvezető: DR. MACZELKA NOÉMI főiskolai docens.

Ének-Zene Tanszék Tanszékvezető: DR. MACZELKA NOÉMI főiskolai docens, DLA. Főiskolai tanárok: DR. DOMBI JÓZSEFNÉ DR. KEMÉNY ERZSÉBET, a neveléstudomány kandidátusa, SZABADY JÓZSEFNÉ DR. BÉKÉSI MAGDOLNA, a neveléstudomány kandidátusa.

125


n Egyetemünk dolgozói Főiskolai docensek: DR. ERŐS ISTVÁNNÉ DR. HAINCZ ERZSÉBET, DR. ORDASI PÉTER DLA, VASS IRÉN. Főiskolai adjunktusok: KOVÁCS GÁBOR, VARJASI GYULA. Főiskolai tanársegédek: JOÓBNÉ CZIFRA ÉVA, RÁKAI ZSUZSANNA, SZIKLAVÁRI KÁROLY. Művésztanár: LACZI JÚLIA (magánének). Tudományos munkatárs: DR. NÉMETH JÓZSEF DLA. Ügyintéző: LIPTÁK MARGIT.

Rajz—Művészettörténet Tanszék Tanszékvezető: ARANYI SÁNDOR főiskolai docens. Főiskolai docens: SINKÓ JÁNOS. Tudományos főmunkatárs: BENESNÉ DR. GERLE MARGIT DLA. Tudományos munkatárs: GÁL LEHEL JÓZSEF. Főiskolai adjunktusok: KOVÁCS KEVE JÁNOS, DR. SZABÓ TAMÁS DLA, SZEKERES FERENC. Főiskolai tanársegédek: IFJ. HOLLER LÁSZLÓ, MAROSI KATALIN, MOLNÁR SÁNDOR könyvtáros, NÁTYI RÓBERT. Ügyintéző: PUSKÁS JÁNOS.

Nemzetiségi Intézet Intézetvezető: DR. MARUZSNÉ DR. SEBÓ KATALIN főiskolai tanár.

Német Nemzetiségi Tanszék Főiskolai adjunktusok: NÁDUDVARI GABRIELLA, DR. PROPSZT ESZTER PhD, DR. SZALAI TÜNDE PhD. Főiskolai tanársegédek: GROSSMANN ERIKA, WOJTOVICZ HAJNALKA. Nyelvtanár: DR. DIBÓNÉ BORBÉLY AGNES. Technikus, tanácsos: KISS GÁBOR.

Román Nemzetiségi Tanszék Tanszékvezető: DR. HOCZOPÁN ANNA főiskolai tanár, PhD. Főiskolai adjunktus: DR. MIHAELA GENI BUCIN PhD, DR. PETRU WEBER PhD. Lektorok: MARIA GAVRA, DR. STEFAN GENCARAU PhD.

U 126


Egyetemünk dolgozói

I

Szlovák Nemzetiségi Tanszék Tanszékvezető: DR. MARUZSNÉ DR. SEBÓ KATALIN főiskolai tanár, PhD. Főiskolai docens: DR. TUSKA TÜNDE PhD. Lektor: DR. JURAJ BRISKÁR PhD.

Szakképzési, Továbbképzési és Távoktatási Intézet Igazgató: DÖBÖR ANDRÁS főiskolai tanársegéd. Osztályvezető: LENGYEL SÁNDORNÉ HORESNYI ERZSÉBET. Oktatásszervezők: DOMONKOS KRISZTINA, KASZA JUDIT, NÉMETH TÜNDE GALAMBOS TÜNDE. Számítástechnikai szakértő: Kiss ÁRPÁD. Gyakornok: DR. DÖMÖTÖR MÁTÉ, VÍZHÁNYÓ CSILLA. Ügyintézők: TÖRÖK EVA ENIKŐ, TÓTH KÁROLY.

Tanító és óvóképző Intézet -

Intézetvezető: DR. HERBSZT MÁRIA főiskolai tanár, PhD. Főiskolai docensek: DR. RINGLERNÉ DR. SZENTPÉTERI MÁRIA, SZTANÁNÉ DR. BABICS EDIT. Főiskolai adjunktusok: DR. SÁNTA GÁBOR PhD. Főiskolai tanársegédek: DR. CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI EVA, DR. PILLERNÉ SONKODI RITA. Mestertanár: Dr. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ GÁTI MATILD. Gyakorlatvezető tanár: DR. SZERI ISTVÁNNÉ TIPITY IBOLYA.

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Tanszékvezető: DR. FÁYNÉ DR. DOMBI ALICE főiskolai tanár, PhD. Főiskolai tanár: DR. BALOGH TIBOR, a filozófiai tudomány doktora, DR. KARIKÓ SÁNDOR, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, a neveléstudomány kandidátusa, DR. ORMÁNDI JÁNOS, a neveléstudomány kandidátusa, DR. SZABÓ MIHÁLY az orvostudomány kandidátusa. Főiskolai docens: DR. DÉMUTH ÁGNES PhD, DR. FARKAS OLGA PhD. Főiskolai adjunktusok: DÖBÖR ÁGOTA, DR. JOÓ MARIANNA PhD, DR. KÁDÁR GABRIELLA PhD, KEMÉNYNÉ DR. GYIMES ERZSÉBET, DR. MOLNÁR PÉTER. Főiskolai tanársegéd: DOMBI MÁRIA, MIHÁLY NIKOLETT, TANDARI-KOVÁCS MARIANN. Ügyintéző: KIRÁLYNÉ ZOLTAI NOÉMI.


Egyetemünk dolgozói Magyar Szakcsoport Szakcsoportvezetők: DR. BENE KÁLMÁN főiskolai tanár PhD, DR. GALGÓCZI LÁszLÓ egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. Professor emeritus: DR. BÉKÉSI IMRE, a nyelvtudomány doktora. Főiskolai docens: DR. KAKUSZI BÉLA PÉTER PhD. Főiskolai adjunktus: DR. LEPAHINNÉ DR. MURAI TERÉZ. Főiskolai tanársegéd: NAGY LÁSZLÓ. Ügyintézők: ROMSICS NÓRA, VIDÁCS NÓRA. Matematika Szakcsoport Szakcsoportvezető: DR. SZALAY ISTVÁN főiskolai tanár, a matematikai tudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: DR. VÁRMONOSTORY ENDRE PhD. Főiskolai docens: DR. BAGOTA MÓNIKA PhD. Főiskolai adjunktusok: KRISZTIN NÉMET ISTVÁN, MÁRTONFFYNÉ DÁLYAY KLÁRA ZSUZSANNA, PINTÉR KLÁRA. Óvóképző szakcsoport Főiskolai docensek: MAGONYNÉ DR. VARGA EMŐKE PhD Főiskolai adjunktus: FŰZNÉ DR. KÓSZÓ MÁRIA PhD. Főiskolai tanársegéd: BERECZKINÉ GYOVAI AGNES. Mestertanár: CZIBERÉNÉ NOHEL GIZELLA.

Testnevelési és Sporttudományi Intézet Intézetvezető: DR. LÁSZLÓ FERENC egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Főiskolai docensek: DR. BÉRES SÁNDOR PhD, KISS GÁBOR, DR. SZATMÁRI ZOLTÁN PhD. Főiskolai adjunktusok: BATIZNÉ DR. MIKULÁN RITA, BÁN SÁNDOR, FRITZ PÉTER, HEGEDŰS IMRÉNÉ CSŐKE EVA, HÉZSŐNÉ BÖRÖCZ ANDREA, HOCZA AGNES, KATONA ZSOLT ZOLTÁN, KECSKEMÉTINÉ PETRI ADRIENN, SCHAUB GÁBORNÉ BORKOVITS MARGIT. Főiskolai tanársegédek: DORKA PÉTER, RÁCI ILDIKÓ, SZÁSZ ANDRÁS. Mestertanár: DOMOKOS MIHÁLY. Tudományos segédmunkatárs: Dr. MOLNÁR ANDOR PhD. Ügyintéző: TANÁCS GÁBORNÉ BUCHOLCZ IRÉN.

Li 128


Egyetemünk dolgozói

Dékáni Hivatal Hivatalvezető, főtanácsos: SZOLGÁNÉ DR. RÓZSA ZSUZSANNA PhD. Osztályvezető, tanácsos: ANGYALNÉ MAYER ÁGNES. Irodavezetők: ANNUS GÁBOR, NAGY ZOLTÁN PÉTER, TŐKE JENŐ. Főelőadók: BALOGH ILDIKÓ, DR. GYORKE ZOLTÁNNÉ MOLNÁR KATALIN. ETR felelős: ROCSKÁRNÉ HÓDI MARGIT. Könyvtári szakreferens: DR. KATONA IMRÉNÉ HAÁZ NICOLETTE. Kommunikációs munkatárs: FORRÓ LAJOS. Minőségügyi referens: PAPP ILONA. Ügyintézők: BORA ILDIKÓ, LŐRINC ILDIKÓ. Titkárnő: MOLNÁR PÁLNÉ NAGY MÁRIA. Rendszeradminisztrátorok: KÁDÁR ANDRÁS, TOROK JÓZSEF. Tanulmányi Osztály vezetője: MIHÁLY ILLÉSNÉ KIss MÁRIA főmunkatárs. Tanulmányi főelőadók: FARAGÓ ZITA, FARKASNÉ ANGYAL TÍMEA, PUSKÁS FERENCNÉ ISTÓCZI JULIANNA, TANÁCS MÁRIA, TÓT TIBORNÉ SZUNYOG MARGIT.

Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Menedzserigazgató: DR. PITRIK JÓZSEF főiskolai docens, PhD. Főelőadó, tanácsos: HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA. Kiadói referens: TISZAI KÁROLY.

Módszertani Közlemények Kiadóhivatala Ügyintéző: TISZAINÉ ZSIGMOND EDIT.

Szakszervezet Titkár: DR. GYŐRFY GYÖRGYNÉ DR. KINCSEK IRÉN.

Teleki Blanka Kollégium Igazgató: BORSI ISTVÁNNÉ SZAKADÁTI ELLA. Kollégiumi tanárok: FARKAS MIHÁLYNÉ MESTER KATALIN, TÓTHNÉ MÁRKUS KATALIN.

129


Il

Egyetemünk dolgozói

MÉRNÖKI KAR Dékán: DR. VÉHA ANTAL docens. Dékánhelyettesek: BAJUSZNÉ DR. KABÓK KATALIN főiskolai docens, DR. HODÚR CECÍLIA főiskolai tanár.

Élelmiszermérnöki Intézet Intézetvezető: DR. HABIL. VÉHA ANTAL egyetemi docens, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Intézetvezető-helyettes: DR. GYIMES ERNŐ főiskolai docens, PhD. Professor emeritus: DR. GÁBOR MILKÓSNÉ DR. SZIGYÁRTÓ ERZSÉBET egyetemi tanár, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. FENYVESSY JóZSEF, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, DR. KOVÁCS ERZSÉBET TERÉZIA, a kémiai tudomány kandidátusa. Főiskolai tanárok: DR. HORVÁTHNÉ DR. ALMÁSSY KATALIN, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, DR. HABIL. Soós JÓZSEF PhD. Főiskolai docensek: BARÁNÉ DR. HERCZEG OTTÍLIA PhD, DR. CSANÁDI JÓZSEF PhD, DR. ESZES FERENC, DR. GYIMES ERNŐ PhD, JANKÓNÉ DR. FORGÁCS JUDIT, DR. KRISCH JUDIT, DR. MARKOVICS ERZSÉBET PhD. Főiskolai adjunktusok: BAJÚSZ ILDIKÓ, DR. GERŐ LÁSZLÓ, SZABÓ P. BALÁZS. Tudományos főmunkatárs: DR. KÁLMÁN MIKLÓS, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. TÉREN JóZSEF. Tanszéki mérnökök: BAKOS TIBORNÉ GALAMBOS MÓNIKA, BODÓ LÁSZLÓNÉ LENGYEL GYÖRGYI, CSENTES JÓZSEFNÉ CSÚRI MÁRIA, GAJDÁN KRISZTINA, PINTÉR GÁBORNÉ ÁGOSTON ANNA, SZŰCS TIBOR, TÖRÖKNÉ JENEI JULIANNA. Szakmai szolgáltató: BOROSS NIKOLETTA, LEHOTAINÉ SZABÓ ANDREA, TÖRÖK GIZELLA, VAZORKA CSILLA. Ügyviteli alkalmazott: KIRÁLY ORSOLYA.

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet Intézetvezető: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, a műszaki tudomány kandidátusa. Intézetvezető-helyettes: DR. HABIL. HODÚR CECÍLIA főiskolai tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. SZENDRŐ PÉTER, a Magyar Tuddományos Akadémia doktora.

LI 1 30


Egyetemünk dolgozói Főiskolai tanár: DR. RAJKÓ RÓBERT PhD. Egyetemi docens: DR. HATVANINÉ DR. HUHN EDIT, a matematikai tudomány kandidátusa. Főiskolai docensek: BAJÚSZNÉ DR. KABÓK KATALIN, DR. CSATÓ SÁNDOR, DR. FODOR DEZSŐ PhD, DR. HALÁSZNÉ DR. FEKETE MÁRIA, DR. LÁSZLÓ ZSUZSANNA PhD, DR. TÓTH ISTVÁN TIBOR, a műszaki tudományok kandidátusa, DR. VARGA LÁSZLÓ. Főiskolai adjunktusok: FORGÁCS ENDRE, DR. GYEVIKI JÁNOS, HONORKÁNÉ DR. HORVÁTH ZSUZSANNA PhD, PÉTER SZABÓ ISTVÁN, SIMON ERIKA. Főiskolai tanársegédek: SÁROST JózSEF, TÓTH LAJOS. Tudományos tanácsadó: DR. ENDRŐDY TAMÁS PhD. Tudományos munkatárs: DR. MÉSZÁROS GYÖRGY PhD. Tudományos segédmunkatárs: KOVÁCS RÓBERTNÉ VESZELOVSZKI PETRA. Műszaki tanár: ZÁHONYI ISTVÁNNÉ RAGS PIROSKA. Tanszéki mérnökök: BESZÉDES SÁNDOR, KISSNÉ KUTI ÉVA. Gyakornok: SZÉP ANGÉLA. Ügyviteli alkalmazott: GARAI ARANKA. Műszaki ügyviteli alkalmazottak: ALBERT MIKLÓS, BODÓ LÁSZLÓ.

Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet Megbízott intézetvezető: DR.GÁL JózSEF docens, PhD. Professor emeritus: DR. BALOGH SÁNDOR, az agrárökonómiai tudomány kandidátusa. Főiskolai tanár: NAGY ELEMÉRNÉ DR. HABIL. SCHÁB MARGIT a neveléstudomány kandidátusa. Egyetemi docens: DR. CZAGÁNY LÁSZLó, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Főiskolai docensek: DR. GŐSI JÁNOS, DR. GULYÁS LÁSZLÓ PhD, DR. KIS MÁRIA, DR. MAROSI TIBOR PhD, DR. SZABÓNÉ DR. TÜRKOSSY ANIKÓ, DR. VINCZE LENDVAI EDINA PhD. Főiskolai adjunktusok: FABULYA ZOLTÁN, HAMPEL GYÖRGY, KECZER GABRIELLA, PANYOR ÁGOTA, SIMON GÁBOR. Főiskolai tanársegéd: ERDÉLYI EVELYN. Tudományos tanácsadó: DR. MOLNÁR PÁL, a kémiai tudomány doktora. Tanszéki mérnökök: BALÓ TÜNDE, JOÓNÉ MUHI PIROSKA, KISS MAGDOLNA. Ügyviteli alkalmazott: RENKÓ-NAGY ÉVA.


I►

Egyetemünk dolgozói

Dékáni Hivatal Hivatalvezető: SZILNÉ DR. BOTTYÁN TÜNDE. Osztályvezető: GÁLNÉ SZABADOS IBOLYA. Kari rendszergazda: HEVES CSILLA. Műszaki ügyintéző: BALOGH SZABOLCS. Ügyviteli alkalmazottak: MAKRA ANDREA JUDIT, SZILÁGYI MÓNIKA. Tanulmányi Osztály

Főtanácsos: DR. CSÉFALVAY IGNÁC C. főiskolai docens. Ügyintézők: DR. BOROS ZSUZSANNA, DANINÉ HORVÁTH ANNAMÁRIA, DINYA LÁSZLÓNÉ, MOLNÁR JÓZSEFNÉ, MORÓCZA MÁRIA, DR. SÁROSINÉ DR. POLÁK ARANKA, SZILÁGYI KRISZTINA, ZELENKA EDIT. Műszaki ügyintéző: DANI GÉZA.

Innovációs Iroda

Irodavezető:

DR. GYIMES ERNŐ

főiskolai docens.

Továbbképzési Iroda

Irodavezető:

DR. CSANÁDI JóZSEF

főiskolai docens.

Kollégium

Kollégiumi referens:

DR. CSÉFALVAY IGNÁC C.

főiskolai docens.

Címzetes egyetemi tanárok: DR. MESTERHÁZY ÁKOS,

akadémikus, főosztályvezető,

DR. BÁNÁTI DIÁNA

fő-

igazgató. Címzetes főiskolai tanárok: MATUZ JÁNOS, DR. MOLNÁR PÁL egyetemi magántanár, DR. PAUK JÁNOS, DR. PALÁGYI ANDRÁS, PETRÓCZI ISTVÁN, DR. RAKONCZAI JÁNOS.

Címzetes egyetemi docensek: PALLÓNÉ DR. KISÉRDI ILONA, KŐKUTI ATTILA.

Címzetes főiskolai docensek: ACS PÉTERNÉ DR. BOZÓKY ERIKA, BEREND RICHÁRD, DR. CSÉFALVAY IGNÁC,

DR. SZERI ISTVÁN.

u 132


Egyetemünk dolgozói I MEZŐGAZDASÁGI KAR Dékán: DR. BODNÁR KÁROLY főiskolai tanár. Dékánhelyettesek: DR. MÉSZÁROS ATTILA főiskolai docens, DR. TANÁCS LAJos egyetemi tanár.

Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet Intézetvezető: DR. MAJZINGER IsTvÁN egyetemi docens, PhD. Főiskolai docens: DR. SZÓRÁDI TIBOR PhD. Főiskolai adjunktusok: DR. KOCSISNÉ GRÁFF MYRTILL, DR. PINNYEY SZILÁRD, VIDÁCS LAJOS. Főiskolai tanársegédek: BARTA TAMÁS, BENK ÁKOS, MIKÓNÉ JÓNÁS EDIT. Szakoktató: CSERJÉSI LAJOSNÉ DANICSKA MÁRIA.

Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet Intézetvezető: DR. MONOSTORI TAMÁS egyetemi docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. TANÁCS LAJOS, a biológiai tudomány kandidátusa. Főiskolai adjunktus: KRISTó ISTVÁN. Tudományos segédmunkatársak: LANTOS FERENC, MÉSZÁROSNÉ HERBICH KATALIN. Intézeti mérnökök: ÉDES KATALIN, ROZIK ÉVA.

Takarmányozástani és Műszaki Intézet Intézetvezető: SzűcsNÉ DR. PÉTER JUDIT egyetemi tanár, a mezőgazdaság-tudomány kandidátusa. Főiskolai docensek: DR. AVASI ZOLTÁN, DR. FODOR DEZSŐ PhD, DR. MÉSZÁROS ATTILA PhD. Főiskolai adjunktus: SALLAI LÁSZLó. Főiskolai tanársegédek: DR. BODNÁRNÉ SKOBRÁK ERIKA, MOLNÁR TAMÁS. Tudományos segédmunkatárs: SÜLI AGNES.

Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Intézetvezető: DR. BODNÁR KÁROLY főiskolai tanár, PhD. Egyetemi tanár: DR. BENET IvÁN, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Főiskolai docensek: DR. BENKŐ KISS ÁRPÁD PhD, HÓDINÉ SZÉL MARGIT, DR. HORVÁTH JÓZSEF PhD, MAKRA LÁSZLÓNÉ DR. BUGYI ILONA.


ll

Egyetemünk dolgozói

Főiskolai tanársegéd: Kis KRISZTIÁN. Tudományos segédmunkatárs: ZsóTÉR BRIGITTA.

Általános Ismeretek Intézet Intézetvezető: CSORBÁNÉ DR. TÓTH MARIANNA főiskolai docens. Nyelvtanárok: DEUTSCH MÁRTA, JANKONÉ MÁRI EDIT. Testnevelő tanár: NEMÉNYI BÉLA.

Kari Hivatalok és Szervezeti Egységek Dékáni Hivatal vezetője: DR. FENESI JUDIT. Projektmenedzser: PALOTÁS JÁNOS. Nemzetközi előadó: GALYAS DAGMAR JUTTA. Gazdasági vezető: FAZEKAS JÁNOSNÉ SAJTOS IDA KLÁRA. Tanulmányi osztály vezetője: FODOR FERENCNÉ FELDHAUSZ GABRIELLA. Továbbképzési osztály mb. vezetője: BARNA PÉTER. Könyvtárvezető: PALOTÁSNÉ PÁNTI RÓZA. Könyvtáros: KASZÁS TÍMEA. Kollégiumvezető: NEMÉNYI BÉLA. Címzetes egyetemi tanár: DR. PAUK JÁNOS. Egyetemi magántanár: DR. CSÁNYI SÁNDOR, DR. HESZKY LÁSZLÓ akadémikus.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS I NFORMATIKAI KAR Dékán: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. HERNÁDI KLÁRA egyetemi tanár, DR. MucsI LÁSZLÓ docens.

Biológus Tanszékcsoport Tanszékcsoport-vezető: DR. KOVÁCS KORNÉL egyetemi tanár.

1_1 1 3 4


Egyetemünk dolgozói

I

Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék Tanszékvezető: DR. GULYA KÁROLY egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Adjunktusok: DR. BAKOTA LÍDIA PhD. Tanársegédek: SZIGETI CSABA, VÁRSZEGI SZILVIA. Tudományos segédmunkatárs: ÉKES CSABA. Irodavezető: MIKOLA TAMÁS.

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. BOROS IMRE egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. NEMCSÓK JÁNos, a biológiai tudomány doktora. Docensek: DR. KIss JÁNOSNÉ DR. DEÉR ARANKA PhD, DR. LEHOCZKI ENDRÉNÉ DR. HABIL. SIMON MÁRIA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ DR. VARGA ILONA, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. HERMESZ EDIT PhD, DR. KOTORMÁN MÁRTA PhD. Tanársegéd: CSONTNÉ DR. KIRICSI MÓNIKA PhD. Tudományos munkatárs: BODAI LÁSZLÓ. Tudományos segédmunkatárs: DR. NAGY ENIKŐ ÉVA. MTA—SZTE Kromatinszerkezet és Génműködés Kutatócsoport

Egyetemi tanár: DR. BOROS IMRE, a biológiai tudomány doktora. Adjunktus: DR. KOMONYI ORBÁN PhD. Tudományos munkatárs: DR. PANKOTAI TIBOR PhD. Tudományos segédmunkatársak: BERECZKI ORSOLYA, NAGY ENIKŐ, ÜJFALUDI ZSUZSANNA. Laboratóriumi asszisztens: CSEBELLA-BAKOTA ADRIENN.

Biotechnológia Tanszék Tanszékvezető: DR. KOVÁCS KORNÉL egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Docens: DR. RÁKHELY GÁBOR PhD. Adjunktus: DR. RÁKHELYNÉ DR. PEREI KATALIN PhD. Tanársegédek: DR. KLEM JÓZSEF, LATINOVICS DÓRA.

135


II

Egyetemünk dolgozói

Tudományos segédmunkatársak: BACI ZOLTÁN, BÁLINT BALÁZS, PALÁGYIMÉSZÁROS LÍVIA. Laboráns: DOBÓ KRISZTINA. Laborasszisztensek: BALOGH JULIANNA KRISZTINA, CSEKLYE JUDIT. Tanszéki előadó: MOLNÁR ERIKA. Ügyviteli szakértő: BAKUREK MAGDOLNA.

Embertani Tanszék Tanszékvezető: DR. PÁLFI GYÖRGY docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. BOROS JÓZSEFNÉ DR. MARCSIK ANTÓNIA, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. JUST ZSUZSANNA mestertanár, DR. MOLNÁR ERIKA PhD.

Genetika Tanszék Tanszékvezető: DR. MARÓM PÉTER, egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Docensek: DR. MINK MÁTYÁS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. TÖRÖK TIBOR, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. HABIL. GAUSZ JÁNOS, a biológiai tudomány doktora. Technikusok: HAJDUNÉ TÓTH MELINDA, VALKONYNÉ KELEMEN ILDIKÓ. Előadó: CAKÓ ANGÉLA.

Mikrobiológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. VÁGVÖLGYI CSABA docens, PhD. Docensek: DR. AVASINÉ DR. KUCSERA JUDIT PhD, DR. MANCZINGER LÁSZLÓ PhD, DR. PFEIFFER ILONA PhD, DR. VARGA JÁNOS PhD. Adjunktus: KOZMA -BOGNÁRNÉ DR. HAMARI ZSUZSANNA PhD, DR. KREDICS LÁSZLÓ PhD, DR. PAPP TAMÁS PhD. Tudományos főmunkatárs: DR. ANTAL ZSUZSANNA PhD. Tudományos munkatárs: DR. GÁCSER ATTILA PhD. Tanszéki munkatársak: FARKAS ZOLTÁN ISTVÁN, GALGÓCZI LÁSZLÓ. Biológus: HATVANI LÓRÁNT.

Növénybiológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. ERDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. LEHOCZKI ENDRE, a biológiai tudomány doktora. U136


Egyetemünk dolgozói

Professor emeritus: DR. ZSOLDOS FERENC, a biológiai tudomány doktora. Docensek: DR. BAGI ISTVÁN, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. GÖRGÉNYI MIKLÓSNÉ DR. TARI IRMA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. LASKAY GÁBOR, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. MAINÉ DR. CSISZÁR JOLÁN PhD, DR. MIHALIK ERZSÉBET, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. PÉCSVÁRADI FERENC ATTILA PhD, DR. SZABÓ MARGIT, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. HORVÁTH FERENC PhD. Tanársegédek: MEDVEGY ANNA, SZEPESI AGNES, SZŐLLŐSI RÉKA. Tudományos segédmunkatárs: WODOLA BARNABÁS. Tanszéki munkatársak: BARTHA BERNADETT, FAZEKAS ENIKŐ, GALLÉ AGNES, GUÓTH ADRIENN, KOLBERT ZSUZSANNA, DR. VASHEGYI ÁGNES. Technikus: DR. KORMOCZINÉ LÉGRÁDI MÁRIA. Asszisztens: MAKRA ORSOLYA. Ügyintéző: PÁL ERIKA.

Füvészkert Igazgató: DR. MIHALIK ERZSÉBET docens. Kertvezető: DR. PULICS JULIANNA DR. SZÉLL JULIANNA. Ügyvivő szakértők: MAKRA ORSOLYA, NÉMETH ANIKÓ.

Ökológiai Tanszék Tanszékvezető: DR. KÖRMÖCZI LÁszl.ó docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. GALLÉ LÁSZLó, a biológiai tudomány doktora. Docensek: BOZSÓNÉ DR. MARGÓCZI KATALIN PhD, DR. GYŐRFFY GYÖRGY, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. PÉNZES ZSOLT PhD. Adjunktus: DR. MOLNÁR NÓRA PhD. Tanársegéd: GALLÉ RÓBERT. Tudományos segédmunkatárs: ZALATNAI MÁRTA. Tanszéki főelőadó: TANÁCS ÉVA. Tudományos ügyintéző: KONNYÉNÉ CZOVEK GABRIELLA.

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék Tanszékvezető: DR. TOLDI JóZSEF egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. FEKETE ÉVA, a biológiai tudomány doktora, DR. SZENTE MAGDOLNA, a biológiai tudomány doktora.

17 13


II

Egyetemünk dolgozói

Professor emeritus: DR. FEHÉR OTTÓ, a biológiai tudomány doktora. Docensek: DR. FARKAS TAMÁS PhD, DR. TAMÁS GÁBOR, a biológiai tudomány doktora, DR. VARGA CSABA PhD. Adjunktusok: DR. BAGYÁNSZKI MÁRIA PhD, DR. KIS ZSOLT PhD. Tudományos tanácsadó: DR. LÁSZLÓ FERENC, az orvostudomány doktora, PhD. Tanársegédek: BALÁZS JÁNOS, DR. VARGA CSABA PhD. Tudományos főmunkatárs: DR. FÜLE MIKLÓS PhD. Tudományos segédmunkatárs: MOLNÁR NoÉMI. Tanszéki munkatárs: HUSZTA SÁNDOR. Operátor: BERKÓ ANIKÓ. Biológia Szakmódszertan

Adjunktus: DR. NAGY LÁSZLÓNÉ DR. ANTAL ERZSÉBET PhD. Tanársegéd: VÁMOSINÉ DR. HEGYI ANDREA PhD.

Fizikus Tanszékcsoport Tanszékcsoport-vezető: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár.

Elméleti Fizikai Tanszék Tanszékvezető: DR. HABIL. GYÉMÁNT IVÁN docens, a fizikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. FEHÉR LÁSzLÓ, a fizikai tudomány doktora, DR. IGLÓI FERENC, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. BENEDICT MIHÁLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. PAPP GYÖRGY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. VARGA ZSUZSANNA PhD. Adjunktus: DR. FÖLDI PÉTER PhD. Tudományos munkatárs: DR. CZIRJÁK ATTILA PhD.

Kísérleti Fizikai Tanszék Tanszékvezető: DR. SZATMÁRI SÁNDOR egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. HEVESI IMRE, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. GINGL ZOLTÁN PhD, DR. LACZKÓ GÁBOR, fizikai tudomány doktora, DR. PAPP GYÖRGYNÉ DR. PAPP KATALIN, a neveléstudomány kandidátusa, DR. SZATMÁRY KÁROLY, a fizikai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. GERGELY ÁRPÁD LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa.

U 138


Egyetemünk dolgozói

A

Tudományos segédmunkatársak: DR. BOHUS JÁNOS PhD, KERESZTES ZOLTÁN, DR. MAKRA PÉTER PhD, DR. SZABÓ GYULA PhD. Tudományos kutató: XI XIAOFENG. Tudományos ügyintézők: DAJKA RITA, SZABÓ ÉVA. Tanszéki munkatársak: KOVÁCS ZOLTÁN, MINGESZ RÓBERT, SZÉKELY PÉTER.

Optikai És Kvantumelektronikai Tanszék Tanszékvezető: DR. RÁcz BÉLA egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora, Egyetemi tanárok: DR. BOR ZSOLT, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. SZABÓ GÁBOR, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docensek: DR. HORVÁTH ZOLTÁN, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. OSVAY KÁROLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. VINKÓ JÓZSEF, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. CZIRJÁKNÉ DR. CSETE MÁRIA PhD, DR. ERDÉLYI MIKLÓS PhD, DR. GERETOVSZKY ZSOLT PhD, DR. HILBERT MARGIT PhD, DR. KOVÁCS ATTILA PhD. Tudományos munkatársúk: DR. GERETOVSZKYNÉ DR. VARJÚ KATALIN PhD, DR. SMAUSZ KOLUMBÁN TOMI PhD. Tudományos segédmunkatársak: BUDAI JUDIT, CSÁK BALÁZS, HEGEDIS VERES ANIKÓ. Tudományos ügyintézők: AJTAI TIBOR, BuZÁS VIKTÓRIA, FILUS ZOLTÁN, HEINER ZSUZSANNA, HORVÁTHNÉ TÁBI MARIANN, RUZS -MOLNÁR ZSUZSA, SZILÁDI KATALIN. Könyvtáros: SZEREDI-MISURDA KATALIN.

MTA-SZTE Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatársak: DR. BOZóKI ZOLTÁN PhD, DR. HESZLER PÉTER, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. HOPP BÉLA, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. TóTH ZSOLT PhD. Tudományos munkatársak: DR. KURDI GÁBOR PhD, DR. MOHÁCSI ÁRPÁD PhD.

Orvosi Fizika és Biofizikai Tanszék Tanszékvezető: DR. RINGLER ANDRÁS docens. Egyetemi tanár: DR. MARÓTI PÉTER, a biológiai tudomány doktora. Tudományos ügyintéző: ASZTALOS EMESE.

139


II

Egyetemünk dolgozói

Földrajzi és F öl dt a n i Tanszékcsoport Tanszékcsoport-vezető: DR. MEZősI GÁBOR egyetemi tanár.

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Tanszékvezető: DR. HETÉNYI MAGDOLNA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docensek: DR. PÁL MOLNÁR ELEMÉR PhD, DR. M. TÓTH TIVADAR, a földtudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatársak: DR. KOVÁCS BALÁZS PhD, DR. SZANYI JÁNOS PhD, VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ DR. TÓTH IRÉN, a földrajztudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. PÁPAY LÁSZLÓ PhD. Tudományos munkatárs: DR. SCHUBERT FÉLIX. Tudományos segédmunkatárs: NYILAS TüNDE. Projektmenedzser: DR. MEDGYES TAMÁS. Projektasszisztens: KóBOR BALÁZS. Műszaki szakalkalmazott: KISS JENŐ (nyugdíjas).

Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Tanszékvezető: DR. UNGER JÁNOS docens, PhD. Egyetemi tanár: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA, a földrajztudomány doktora. Docens: DR. MAKRA LÁSZLÓ PhD. Adjunktus: DR. SÜMEGHY ZOLTÁN. Tanársegéd: GULYÁS AGNES. Tanszéki munkatársak: CSIKÁSZ LAJOS, DEÁK JÓZSEF ARON.

Földtani és Őslénytani Tanszék Tanszékvezető: DR. SÜMEGI PÁL docens, a földtudomány kandidátusa. Docens: DR. GEIGER JÁNOS PhD. Adjunktus: DR. Hum LÁSZLÓ PhD. Tudományos segédmunkatársak: GULYÁS SÁNDOR, IMRE MARIANNA, MÉSZÁROSNÉ HERBICH KATALIN.

u 140


Egyetemünk dolgozói

I l

Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék Tanszékvezető: DR. KOVÁCS ZOLTÁN egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. MÉSZÁROS REZSŐ, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Docensek: DR. BAJMÓCZY PÉTER PhD, DR. GARAMHEGYI ABEL PhD. Címzetes docens: DR. CSATÁRI BÁLINT, a földrajztudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. KOVÁCS CSABA PhD, DR. PÁL VIKTOR PhD, DR. SZÓNOKY MIKLÓSNÉ DR. ANCSIN GABRIELLA PhD. Tudományos főmunkatárs: DR. CSORDÁS LÁSZLó, a földrajztudomány kandidátusa. Tanársegédek: BOROS LAJOS, HEGEDŰS GÁBOR, JURAY TÜNDE.

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék Tanszékvezető: DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Docensek: DR. KIss TÍMEA PhD, DR. M. TÓTHNÉ DR. FARSANG ANDREA PhD, DR. MuCsI LÁSZLÓ PhD, DR. RAKONCZAI JÁNOS, a földrajztudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARTA KÁROLY PhD, DR. KOVÁCS FERENC PhD, DR. SZATMÁRI JÓZSEF PhD. Tanársegédek: KISS ANDREA, BOUDEWIJN VAN LEEUWEN, TOBAK ZALÁN. Tudományos segédmunkatárs: DR. SIPOS GYÖRGY PhD. Tanszéki munkatársak: DORMÁNY GÁBOR, FÁBIÁN TAMÁS, FFEKETE ISTVÁN.

Informatikai Tanszékcsoport Tanszékcsoport-vezető: DR. FÜLÖP ZOLTÁN egyetemi tanár. Nyelvészeti csoportvezetők: ALMÁSI ATTILA, VINCZE VERONIKA. Alkalmazott nyelvészek: KLAUSZ AGNES, SZAUTER DÓRA, Projektkoordinátor: FRITTMAN PATRICIA. Könyvtáros: KÓSA EMÍLIA. Programozók: FARKAS RICHÁRD, ORMÁNDI RÓBERT. Adminisztrátor: BÜRGÉS AGNES.

141 U


II

Egyetemünk dolgozói

Alkalmazott Informatikai Tanszék Tanszékvezető: DR. CSENDES TIBOR docens, a matematikai tudomány doktora. Docens: DR. PLUHÁR ANDRÁS PhD. Adjunktusok: DR. BARTALOS ISTVÁN, DR. KOVÁCS ZOLTÁN PhD, DR. SZABÓ PÉTER GÁBOR PhD, DR. VIRÁGH JÁNOS. Tanársegédek: BÁNHELYI BALÁZS, BLÁZSIK ZOLTÁN. Programozó: KOCSORNÉ SEBŐ JULIANNA. Rendszergazda: NAGYNÉ HECSKÓ GABRIELLA. Operátor: JOSZT GYÖRGY.

Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Tanszékvezető: DR. KATÓ ZOLTÁN docens, PhD Docensek: DR. KATONA ENDRE PhD, DR. MÁTÉ EÖRS, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. PALÁGYI KÁLMÁN PhD. Adjunktusok: DR. NAGY ANTAL PhD, DR. NYÚL LÁszLó PhD. Tanársegédek: DR. BALÁZS PÉTER PhD, ERDŐHELYI BALÁZS, DR. TANÁCS ATTILA PhD.

Számítástudomány Alapjai Tanszék Tanszékvezető: DR. ÉSIK ZOLTÁN egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. FÜLÖP ZOLTÁN, a matematikai tudomány doktora. Docens: DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR PhD. Adjunktus: DR. GOMBÁS ÉVA. Tanársegéd: NÉMETH L. ZOLTÁN. Tudományos segédmunkatárs: MUZAMEL LORÁND.

Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék Tanszékvezető: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. GÉCSEG FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Főiskolai tanárok: DR. MATIJEVICS ISTVÁN PhD, DR. MESTER GYULA PhD, DR. PLETL SZILVESZTER. Docens: DR. DOMBI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. FÜVESI ISTVÁN, DR. HORVÁTH GYULA, DR. IMREH CSANÁD PhD.

Li 142


Egyetemünk dolgozói

Főelőadó: DR. ENGI ERZSÉBET. Előadó: SZABÓ SAROLTA. Rendszergazda: BELLA GÁBOR.

MTA—SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport Vezető: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. JELASITY MÁRK PhD, DR. TURÁN GYÖRGY PhD. Tudományos munkatárs: DR. TóTH LÁSZLÓ PhD. Tudományos segédmunkatársak: BÁNHALMI ANDRÁS, DR. DAVID P. CURLEY PhD, FELFÖLDI LÁSZLÓ, PACZOLAY DÉNES, DR. SZÖRÉNYI BALÁZS PhD. Tudományos ügyintézők: BÜRGÉS AGNES, FELFÖLDI TÜNDE.

Szoftverfejlesztési Tanszék Tanszékvezető: DR. GYIMÓTHY TIBOR docens, PhD. Adjunktusok: DR. ALEXIN ZOLTÁN PhD, DR. BESZÉDES ÁRPÁD PhD, DR. BOHUS MIHÁLY, DR. DÉVÉNYI KÁROLY, DR. FERENC RUDOLF PhD, DR. HOLLÓ CSABA PhD, DR. SCHRETTNER LAJOS PhD. Tanársegédek: BILICKI VILMOS, GERGELY TAMÁS, HAVASI FERENC, KISS ÁKOS. Programfejlesztők: HERCZEG ZOLTÁN, JÁSZ JUDIT, KASZA MIKLÓS, SIKET ISTVÁN, SZOKODY FEDOR, SZŰCS VILMOS, VIDÁCS LÁSZLÓ. Tudományos ügyintéző: FELEKY GÁBOR.

Kémiai Tanszékcsoport Tanszékcsoport-vezető: DR. ERDŐHELYI ANDRÁS egyetemi tanár.

Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Tanszékvezető: DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. HANNUS ISTVÁN, a kémiai tudomány doktora, DR. HERNÁDI KLÁRA ÉVA, a kémiai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. FEJES PÁL, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. HALÁSZ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KÓNYA ZOLTÁN PhD, DR. TASI GYULA, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. KUKOVECZ ÁKOS PhD. Tudományos ügyintéző: HORVÁTH ENDRE.


II

Egyetemünk dolgozói

Fizikai Kémiai Tanszék Tanszékvezető: DR. VISY CSABA egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. NAGYFAL ISTVÁN, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. BERKESI OTTÓ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HORVÁTH DEZSŐ PhD, DR. KÖRTVÉLYESI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PEINTLER GÁBOR PhD, PLÁNKÁNÉ DR. SZABÓ TERÉZIA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. Szűcs ÁRPÁD, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. TóTH ÁGOTA PhD. Adjunktusok: DR. HORVÁTH ATTILA PhD, KÓSZÓ KATALIN, DR. KUTSÁN GYÖRGY. Tanársegédek: DR. HOFFMANN EUFROZINA PhD, NÉMETH VERONIKA, DR. PEINTLER-KRIVÁN EMESE PhD. Főkönyvtáros: JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA AGNES.

Kolloidkémiai Tanszék Tanszékvezető: DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Egyetemi tanár: CsÁKINÉ DR. ToMBÁCZ ETELKA, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. BuzÁS NORBERT PhD, DR. KIRÁLY ZOLTÁN, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: BAKÓNÉ DR. SZEKERES MÁRTA PhD. Tanársegéd: DR. SZABÓ TAMÁS PhD. Posztdoktori ösztöndíjas: NYERGESNÉ DR. ILLÉS ERZSÉBET PhD. Kutatók: CZIBULYA ZSUZSANNA, SZALMÁNÉ MÉNESI JUDIT.

Szerves Kémiai Tanszék Tanszékvezető: DR. TóTH GÁBOR egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. BARTÓK MIHÁLY, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. BUCSI IMRE PhD, DR. KIRÁLY ZOLTÁNNÉ DR. MASTALÍR ÁGNES, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KISS JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÁLINKÓ ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. WÖLFLING JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. ZSIGMOND ÁGNES, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. NAGYNÉ DR. FRANK ÉVA PhD. Kutatóprofesszor: DR. SCHNEIDER GYULA egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora.

U 144


Egyetemünk dolgozói

I I

Tudományos főmunkatárs: DR. SÁRKÁNY JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, PhD. Posztdoktori ösztöndíjas: DR. MERNYÁK ERZSÉBET PhD.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Tanszékvezető: DR. KISS TAMÁS egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. GAJDA TAMÁS, a kémiai tudomány doktora, DR. NAGY LÁszLó, a kémiai tudomány doktora, DR. PÉTER ANTAL, a kémiai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. CSÁNYI LÁszLó, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. DOMBI ANDRÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GALBÁCS GÁBOR, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HORVÁTH ISTVÁN PhD, DR. LABÁDI IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SIPOS PÁL, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GAJDÁNÉ DR., SCHRANTZ KRISZTINA PhD, DR. GYURCSIK BÉLA PhD, DR. ILISZ ISTVÁN PhD, DR. JANCSÓ ATTILA PhD. Tanársegédek: DR. ALAPI TÜNDE PhD, DR. BUDAVÁRI VIKTÓRIA PhD. Tudományos munkatársak: BARÁTNÉ DR. JANKOVICS HAJNALKA PhD, DR. JAKUSCH TAMÁS PhD, SLASKA-KISS KRYSTYNA. Tudományos segédmunkatárs: JAKAB IDA NOÉMI. Posztdoktori ösztöndíjas: DR. ENYEDI ÉVA ANNA PhD.

Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék Tanszékvezető: DR. ERDŐHELYI ANDRÁS egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Professor emeritus: DR. SOLYMOSI FRIGYES, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docens: DR. NOVÁKNÉ DR. HAJDÚ ÉVA MÁRTA PhD. Adjunktus: DR. Oszxó ALBERT PhD. Tanársegéd: JAKSÁNÉ DR. KECSKÉS TAMARA PhD. Tudományos segédmunkatársak: DÖMÖK MÁRTA, TOLMACSOV PÉTER, TÓTH MARIANN. Vegyész kutató: ABRAHÁMNÉ DR. BAÁN KORNÉLIA PhD. Tanszéki mérnök: MOLDOVÁN GERGELY. Tanszéki ügyintéző: NOVAK HAJNALKA.

145 U


II

Egyetemünk dolgozói

Matematikai Tanszékcsoport Tanszékcsoport-vezető: DR. KÉRCHY LÁSZLÓ egyetemi tanár. Docens: DR. MARÓTI MIKLÓS PhD. Adjunktusok: DR. BARÁT JÁNOS PhD, DR. BARTHA MÁRIA PhD, DR. WALDHAUSER TAMÁS PhD. Tanársegéd: KÁTAI-URBÁN KAMILLA. Tudományos segédmunkatársak: DR. FÜLÖP VANDA PhD, JENEI ÁRPÁD, LÉKA ZOLTÁN, OSZTÉNYINÉ KRAUCZI EVA, SZÉKELY LÁSZLÓ. Szakkönyvtár-vezető: VARGA FERENCNÉ FEKETE PIROSKA. Könyvtáros: FORRÓNÉ SZÉL ILDIKÓ. Rendszergazda: DUSIK ANDRÁS. Gazdasági vezető: KORMÖCZYNÉ BOZSÓ ANDREA.

Algebra és Számelmélet Tanszék Tanszékvezető: DR. BÁLINTNÉ DR. SZENDREI MÁRIA egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanárok: DR. CZÉDLI GÁBOR, a matematikai tudomány doktora, DR. SZENDREI ÁGNES, a matematikai tudomány doktora. Professor emeritus: Dr. Csákány Béla, a matematikai tudomány doktora. Docensek: DR. KLUKOVITS LAJOS, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. MEGYESI LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. ZÁDORI LÁSZLÓ PhD. Adjunktusok: DR. DORMÁN MIKLÓS, DR. KATONÁNÉ DR. HORVÁTH ESZTER PhD. Tanársegéd: HARTMANN MIKLÓS. Tudományos segédmunkatárs: TRITZ ÁRPÁD.

Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék Tanszékvezető: DR. KRISZTIN TIBOR egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. MÓRICZ FERENC, a matematikai tudomány doktora. Docens: DR. STACHÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa.

Li 146


Egyetemünk dolgozói MTA—SZTE Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport Vezető: DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Adjunktus: DR. ROST GERGELY PhD. Tudományos segédmunkatárs: VARJU PÉTER. PhD hallgatók: DR. KEVEI PÉTER PhD, DR. PÓSFAI ANNA PhD.

Analízis Tanszék Tanszékvezető: DR. KÉRCHY LÁszLÓ egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. HATVANI LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Professor emeritus: DR. LEINDLER LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. KOSZTOLÁNYI JÓZSEF PhD, DR. MAKAY GÉZA, a matematikai tudomány kandidátusa, PhD, DR. NÉMETH JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. NÉMETH ZOLTÁN PhD, DR. SZABÓ TAMÁS PhD, DR. TERJÉKI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: KOVÁCS ZOLTÁN. Tanársegédek: DR. NAGY BÉLA PhD, VAN LEEUWEN-POLNER MÓNIKA, VAJDA RÓBERT.

Geometria Tanszék Tanszékvezető: DR. KURUSA ÁRPÁD docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. FODOR FERENC, a matematikai tudomány kandidátusa, PhD, DR. GÉVAY GÁBOR PhD, DR. KINCSES JÁNOS, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KISS GYÖRGY PhD, DR. NAGY GÁBOR PhD, DR. ÓDOR TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. KOZMA JÓZSEF. Tudományos segédmunkatárs: OSZTÉNYI JÓZSEF.

Halmazelmélet és Matematikai Logikai Tanszék Tanszékvezető: DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. HAJNAL PÉTER, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ LÁSZLÓ IMRE PhD.

1 47


I Egyetemünk dolgozói Sztochasztika Tanszék egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. KRÁMLI ANDRÁS, a matematikai tudomány doktora. Docensek: DR. HEGEDŰS JENŐ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. VIHAROS LÁSZLÓ PhD. Tanársegéd: Szűcs GÁBOR. Tanszékvezető: DR. KRISZTIN TIBOR

Dékáni Hivatal Hivatalvezető: DR. VARGA ANDRÁSNÉ MAGYAR MÁRTA. Tanulmányi osztályvezető: BOA ANIKÓ. Főtanácsos: ANNUS EDIT. Oktatási referens: REIZNER JUDIT. Főmunkatárs: HAJDÚ ISTVÁNNÉ. Egyetemi magántanár: DR. TÓTH

GÉZA tudományos tanácsadó.

Címzetes egyetemi tanár: DR. TORÓ TIBOR, DR. VALYON JÓZSEF.

Címzetes egyetemi docensek: DR. ONYESTYÁK GYÖRGY tudományos főmunkatárs, DR. ROSENBERGERNÉ DR. MIHÁLYI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs.

ZENEMŰV É SZETI KAR Dékán:

DR. KEREK FERENC

egyetemi tanár.

Zongora Tanszék Tanszékvezető: DR. KEREK FERENC egyetemi tanár, DLA. Főiskolai tanár: DR. CSANÁDI LÁSZLÓ DLA. Főiskolai docensek: Lucz ILONA, ZSIGMOND ZOLTÁN. Főiskolai adjunktusok: RATKÓ AGNES, ZSIGMONDNÉ PAP EVA.


Egyetemünk dolgozói Főiskolai tanársegédek: CSÁSZÁR ZSUZSANNA, CSIKÓS-SZELEZSÁN BEÁTA, DREXLER-TÓTH ERIKA (gyes), KOMÁROMI JÚLIA (helyettes), PETHŐ VILLŐ. Művésztanárok: KERÉNYI MARIANN (gyes), SZABÓ ANIKÓ (gyes). Óraadók: BENEDEKFI ISTVÁN, FELLETÁR MELINDA, GYÖRGY EVA, KLEBNICZKI GYÖRGY, KUZMA LEVENTE, NAGY-SZABÓ KORNÉLIA, NÁTOR EVA, ORDASI ANNA, RADVÁNYI MÁRIA, VÁRNAGY LAJOSNÉ SZŐNYE KATALIN, ZENTAI KATALIN.

Fafúvós Tanszék Tanszékvezető: MACZÁK JÁNOS főiskolai docens. Főiskolai docensek: LASS ZOLTÁN, LŐRINCI LÁSZLÓ, VIZSOLYI LÍVIA. Adjunktus: DR. VARGA LAURA DLA. Művésztanár: TÓTH GYÖRGYI. Óraadók: LOVAS ADÉL, MESZLÉNYI LÁSZLÓ, TÖRÖK JÁNOS.

Rézfúvós Tanszék Tanszékvezető: NAGY ZSOLT főiskolai docens. Főiskolai docensek: BOROS JÓZSEF, SIKLÓSI GÁBOR. Főiskolai tanársegédek: GYIVICSÁN GYÖRGY, KECSKÉS GYÖRGY. Óraadók: CSIKOTA JÓZSEF, LAUER ZSOLT, SOÓs PÉTER, ÜDVÁRI ISTVÁN.

Vonós Társzék Tanszékvezető: SIN KATALIN főiskolai docens. Főiskolai docensek: MASOPUST PÉTER, NAGY AGNES, S. DOBOS MÁRTA. Egyetemi adjunktus: DR. PAVLOVITS DÁVID DLA. Főiskolai adjunktusok: BOZÓKI ANDREA, DR. GÉVAYNÉ JANURIK MÁRTA. Művésztanár: VELEZ ALEXANDRA (gyes). Óraadók: BÖRGSÖK BEATRIX, PÉTER TÍMEA.

Magánének Tanszék Tanszékvezető: DR. TEMESI MÁRIA egyetemi tanár, DLA. Főiskolai adjunktus: DUDÁSNÉ SZÉCSI EDIT. Főiskolai tanársegéd: ANDREJCSIK ISTVÁN. Óraadók: BÁRDI SÁNDOR, TORONYKŐI ATTILA.

149

1


II

Egyetemünk dolgozói

Zeneelmélet Tanszék Tanszékvezető: GÖNCZY LÁSZLÓ főiskolai docens. Egyetemi tanár: HUSZÁR LAJOS. Főiskolai adjunktusok: DR. KENESEINÉ BALLÓ ANDREA, SZUDI MÁRIA, UJVÁRINÉ ILLÉS MÁRIA. Főiskolai tanársegéd: STACHÓ LÁSZLÓ. óraadók: DELLAY JÓZSEFNÉ HALAMA PIROSKA, DR. KUKOVECZNÉ BÚZÁS ZUZSANNA.

Kamarazene Tanszék Tanszékvezető: SzECSőD! FERENC egyetemi tanár. Főiskolai adjunktus: DR. KEREK FERENCNÉ FEKETE ÉVA. Főiskolai tanársegéd: DR. KERESZTES ESZTER DLA. Óraadók: KOSZTÁNDI SÁNDOR, LUDÁNYI ENDRE, SOMORJAI PÉTER, TAMÁS PÉTER.

Dékáni Hivatal Hivatalvezető: LENGYELNÉ STIEBEL KLÁRA. Főelőadók: MÁRTA ANDREA, NYÁRI ANDRÁSNÉ FORCZEG JUDIT, SEBŐK GABRIELLA.

AZ EGYETEM KÖZPONTI EGYSÉGEI

Rektori Hivatal Rektori kabinet Kabinetvezető: RÉVÉSZNÉ KOCSIS ESZTER. Titkárság: DOBOZINÉ VARGA KLÁRA főtanácsos.

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnök: DR. PÁL ATTILA egyetemi tanár. Elnökhelyettes: DR. HAJNAL FERENC egyetemi tanár. Irodavezető: DR. KOVÁCS IvÁN. Titkárságvezető: TÓTHNÉ BARÁTH MAGDOLNA.

U 150


Egyetemünk dolgozói I

Dél-alföldi Agrártudományi Centrum Elnök: DR. VÉHA ANTAL docens. Elnökhelyettes: DR. BODNÁR KÁROLY docens. Elnöki hivatal vezetője: SZILNÉ DR. BOTTYÁN TÜNDE. Gazdasági felelős: GÁLNÉ SZABADOS IBOLYA. Titkárnő: MAKRA ANDREA. Innovációs igazgató: DR. GYIMES ERNŐ. Továbbképzési és Szaktanácsadási igazgató: SZEKERES ZSOLT.

Stratégiai rektorhelyettes Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság Igazgató: VILMÁNYI MÁRTON. Projektvezetők: BRAXMAIR ZSÓFIA, TARJÁNYI MARGIT ANITA. Titkárság: ARANY NÓRA VASS NÓRA előadó.

Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok rektorhelyettes Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság IgazgatÓ: BALOGNÉ MOLNÁR GABRIELLA. Külügyi főelőadók: KASTÉLYNÉ DÉNES KINGA, PETŐ AGNES, SIKETNÉ TOLNAI ZSUZSA, TANÁCS EDIT, ZILAHI TIBOR. Doktori Intézet Igazgató: DR. KLUKOVITS LAJOS. Titkárság: EGRI KATALIN előadó.

Kutatásfejlesztési és Innovációs rektorhelyettes Kutatásszervezési és Innovációs Igazgatóság Igazgató: DR. DOMBI ANDRÁS. Igazgató helyettes: MAKRAI LÁszl.ó. Koordinátor: VÁRKONYI ALEXANDRA. Pályázati Iroda Koordinátor: RÉVÉSZNÉ KOCSIS ESZTER. Projekt ügyvivő: BoÁR TAMÁS. Projekt asszisztens: TOMPÁNÉ ZÁKÁNY MÓNIKA.


n Egyetemünk dolgozói Oktatási rektorhelyettes Igazgatóság Igazgató: DR. HOMOR GÉZA. Titkárság: BALOG-BÁTHORY ZSUZSANNA főelőadó.

Hallgatói és Közkapcsolati rektorhelyettes Igazgatóság Igazgató: DR. GÖRÖG MÁRTA. Titkárság: NÁDASINÉ LANGÓ GABRIELLA főelőadó. Egyetemi főtitkár: DR. MERÉNYI MÁRIA DR. FARAGÓ MÁRIA. Titkárság: PARAGI JENŐNÉ előadó. Humánpolitikai Osztály Osztályvezető: GRESÓ ERZSÉBET. Személyügyi referens: ÁCS-SÁNTA LAJOSNÉ DR. SEBŐK JOLÁN. Főelőadó: FÖLDI ADÉL. Jogi Osztály Osztályvezető: DR. MERÉNYI MÁRIA DR. FARAGÓ MÁRIA. Jogi főelőadó: DR. GYENES KÁLMÁN. Marketing és Kommunikációs Igazgatóság Igazgató: RÉVÉSZ BALÁZS. Sajtószóvivő: KECZER GABRIELLA. PR-referensek: GUSZTOSNÉ THÉKES ANDREA, KOCSIS LILLA, PÖLOS ZSÓFIA. PR-asszisztens: KÁLMÁNNÉ MIHÁLYI NOÉMI. Kiadói munkatárs: NYÉKI TAMÁS. Rendszergazda: SOM ZOLTÁN. Belső ellenőrzési Osztály Osztályvezető: SZEKFŰ LÁSZLÓ. Jogi főelőadó és revizor: DR. HANOL MóNIKA. Belső ellenőr: BóDI ANDREA. Iktató Csoportvezető: LELE BÉLÁNÉ. Főelőadó: TANÁCS ERIKA.

u 152


Egyetemünk dolgozói

il

Programmenedzser: BATA ÁGNES. Nyelvtanár: DURST PÉTER. Pénzügyi munkatárs: BOLGÁR ZSOLT. Minőségügyi vezető: DR. FARKAS KATALIN. Egyetemi docens: DR. FÁBRICZ KÁROLY.

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Főigazgató: DR. TRÁSER FERENC. Gazdasági főigazgató-helyettes: KÁRPÁTI TIBORNÉ VÁRKONYI ERZSÉBET. Műszaki főigazgató-helyettes: DR. Róvó ISTVÁN. Főosztályvezetők: BALLÁNÉ HORVÁTH KATALIN, DR. BERECZKI EVA, FAKAN ZOLTÁN, FEKETE CSABA, IFKOVICS KÁLMÁN, NIMA ROZÁLIA, SZŐLLŐSY ERVIN. Osztályvezetők: CZOMBOS ISTVÁN, DONKÓ ATTILA, FOLDESINÉ ÁBRAHÁM KATALIN, HAJDU ANDRÁSNÉ, JAKCSI ETELKA, KAKUSZI GYÖRGY, MATUSZKA KÁLMÁN, RÉVÉSZ MIHÁLYNÉ LUSZTIG ZSUZSANNA, TÖRKÖLY JÁNOSNÉ OROSZ ERZSÉBET, PÓSA TIBORNÉ BALÁZS ROZÁLIA, RÉGINÉ SZÖGI ERIKA, VARGA GYÖNGYI, VISZMEG IVETT, ZSÍROSNÉ TÁCSI ILDIKÓ. Osztályvezető-helyettes: TISZAI KÁROLYNÉ BAKI MÁRIA. Csoportvezető: PATAKINÉ SZIVERI ILDIKÓ. Ügyvivő szakértő: DR. Kószó ISTVÁN, SZIGETI ANDRÁSNÉ. Főelőadók: DUDÁSNÉ NAGY MARIANNA, FARKAS ISTVÁN, GERÁNÉ CSENKI ORSOLYA MÁRTA, DR. JÁNOSI BÁLINT, KELEMEN LAJOSNÉ VARGA MARGIT, SOÓSNÉ POPOV GYÖNGYI. Előadók: ANTAL TÍMEA, BALOGH GYÖNGYI, FARAGÓ ANITA, KOVÁCS EDINA, DR. ORCSIK LÍVIA, DR. SZABÓNÉ DR. NAGY ANDREA, SZEKFŰNÉ LŐRINCZ ZSUZSANNA, ZÁMBORI ERIKA. Könyvelő: TöRÖKNÉ BIELIK MÁRTA. Pályázati referens: BODOR EDINA, PÓSA HENRIETTA. Közgazdász: BAJMÓCZY JULIANNA. Jogász: DR. MAKSZIN ANDRÁS GERGŐ. Irodavezetők: KATONA MIKLÓS, SZIGETINÉ RÁCI ANDREA. Műszaki ellenőrök: LAJOS FERENC, VINCZE CSABA. Ügyintéző: FEKETE TIBOR, FLÓRIÁN SÁNDOR, GOMBKÖTŐ LAJOS, HERENDI ANETT EVA, KISS TÍMEA, MACSEK BERNADETT, VISNYEI JÓZSEF. Ügyfélszolgálati munkatársak: BUBORI EVA, OCSKÓ SZILVIA, PAP KATALIN, TÓTH GYŐZŐ. Rendszergazda: Jó JÓZSEF. Informatikus: HÉKÉDINÉ UNGVÁRI SZILVIA.

153 U


II

Egyetemünk dolgozói

Programozó: FüLEI GÁBOR. Anyaggazdálkodó: BÁSTHYNÉ TATÁR JULIANNA, GYURIS OTTILIA. Munkavédelmi vezető: FARKAS IMRE. Munkavédelmi szakmérnők: MoTYOVSZKI KATALIN. Sugárvédelmi szolgálatvezető: DR. SÉRA TERÉZ. Környezetvédelmi vezető: VASSNÉ DR. PETŐFI SYLVIA.

Egyetemi Könyvtár Főigazgató: DR. MADER BÉLA PhD. Címzetes főigazgató: DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ. Főigazgató-helyettesek: DR. KEVEHÁZI KATALIN, DR. KOKAS KÁROLY. Osztályvezetők: DR. ALMÁSINÉ DR. HÉVIZI NATÁLIA, DR. BAKONYINÉ DR. FICZKÓ ILDIKÓ, CZINKÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER, DOMÁNYHÁZI EDIT, SÁNDOR ÁKOS, WAITZ ERIKA. Csoportvezetők: BOGDÁN IMRE, HARRACH HAJNAL (gyes), KÖRMOCZY RITA, MINKÓ-CSONTOS ANNA (helyettes), MOLNÁR ANDREA, PÁLFY ANNA, DR. RÁCI BÉLÁNÉ DR. MOJZES KATALIN. Irodavezető: SZÁNTÓNÉ SZŰCS KRISZTINA. Főkönyvtárosok: DR. GAUSZ JÁNOSNÉ TELEKI SÁRA, HERPAINÉ FARKAS MÁRIA, DR. KLUKOVITS LAJOSNÉ DR. PARÓCZY KATALIN, PALLAI ZSUZSANNA (részfoglalkozás), PAULIK AGNES, DR. PELSÖCZI GYÖRGYI, PERCZELNÉ ZALLÁR ILDIKÓ, PINTÉR EVA, DR. TANDORI MÁRIA PhD, TÓTHNÉ DR. KAZAI MAGDOLNA, DR. VARGA ANDRÁS. Könyvtárosok: ARANYI ZOLTÁN, BALATONI ANDREA, BALÁZSNÉ LŐRIK TÜNDE, BALOG EVA, BARÓCZI EVA MELINDA, BATÓNÉ KACZUR AGNES, BÁN EMŐKE (gyes), BOGDÁNY EDIT, DR. BOGNÁR FERENC PHD, BORSODINÉ KURCSIK ERZSÉBET, COSTEA TAMARA, CSENGŐDI ERIKA, FORRÁSNÉ DR. TÖRÖK KATALIN, FRANCZIA JUDIT, FÜLÖPNÉ PAPP EVA, GAZDAGNÉ BALOGH EVA, GENCZINGER ILDIKÓ, HENN ILONA, HÓDI TERÉZ, HORVÁTH EDINA, DR. HULESCH HELGA, KÁMÁN-GAUSZ ILDIKÓ (gyes), KECSKEMÉTI JÁNOSNÉ, KIRÁLY ANDREA, KISS MÁRTA ÉVA (gyes), KOSSUTH GABRIELLA (részfoglalkozás), KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ (részfoglalkozás), KRAVZ ADRIENN, DR. LACZKÓ SÁNDOR, LENGYEL ISTVÁN, MATUSKA ÁGOTA, MÁRKUSNÉ VEZÉR ANIKÓ (részfoglalkozás), MEZEY ANDRÁS, MOLNÁR ISTVÁNNÉ, MOLNÁR SZABOLCS, MOLNÁR SZILVIA, NAGY ANITA, NAGY ERIKA, DR. NAGYNÉ MÁRTON VALÉRIA, DR. NEMCSÓKNÉ HORVÁTH JUDIT, PAP KORNÉLIA, PUSKÁS NIKOLETTA, RIGÓ JUDIT, SEBE GYÖRGY, SERES JUDIT, SERÉDINÉ BALOGH ZSUZSA, SÓTI LILLA RÓKA

Li 154


Egyetemünk dolgozói I LILLA, SUMEGINÉ LEHOTAI EDIT (gyes), SZABÓ PÁLNÉ ROSZIK MÁRTA, SZABÓ TÍMEA EDIT, SZALAI ANIKÓ, SZEKERESNÉ PÁLDI RITA, SZŰCS VIKTOR, TARI EMESE, DR. TÓTH JÁNOS, TÓTHPÁL ERZSÉBET, TOROK ZOLTÁNNÉ BENEDEK KATALIN, TÚRI ÁGNES (részfoglalkozás), VECSERNYÉS FERENCNÉ, VIDA ANDREA. Informatikusok: DR. BERNÁTSKY LÁSZLÓ PhD, CSONTOS ZOLTÁN, GÁL GYULA, MÉSZÁROS ZOLTÁN, MOLNÁR TAMÁS, OCSKÓ ZSOLT, PÁSZTOR GYÖRGY, ZAWIASA RÓBERT. Előadó: MARÓTINÉ BENSE KRISZTINA.

József Attila Tanulmányi és Információs Központ Igazgatóság Fejlesztési igazgató: DR. MAO ZOLTÁN adjunktus. Kongresszusi központ vezető: ERDÉLYI EVELYN főiskolai tanársegéd. Audiovizuális referens: SULYOK TIBOR. Üzemeltetési referens: Szűcs IsTVÁN.. Titkársági asszisztens: ÖRDÖGH MÁRIA. Projektmenedzser: ZSÍROS JÁNOS. Projekt koordinátor: SUMEGINÉ DR. TÖRŐCSIK TÜNDE. Intézményi koordinátor: MAROSI GÁBOR. Rendezvényszervező-értékesítő: BAUER ANETT. Rendezvényasszisztens: FAZEKAS ANETT. Ügyfélszolgálati főmunkatárs: SOLTI MÓNIKA. Recepciós: SZILÁGYI JUDIT. Informatikus: SZILVA PÉTER.

Egyetemi Számítóközpont Igazgató: SCHERER FERENC. Docens: DR. MAKAY ÁRPÁD, a matematikai tudomány kandidátusa. Osztályvezetők: DR. BORÚS ANDRÁS, CSÚRI MIKLÓS, ZOMBORI ZOLTÁN. Rendszerprogramozók: DOMBOS KÁLMÁN, Soós TAMÁS, MESZLÉNYI ZOLTÁN, VÍZHÁNYÓ TIBOR. Programtervező matematikusok: HORVÁTHNÉ JÁHNI GABRIELLA, SZŐKE SZABOLCS, SZÚNYI LAJOS, TÓTH-ABONYI MIHÁLY, TÖRÖK ATTILA. Programozó matematikus: PATAKI ERZSÉBET. Informatikai munkatárs: RACSKÓ TAMÁS. Operátor csoportvezető: MORÓ TAMÁS. Operátor: TENKI TIBOR.

155


II

Egyetemünk dolgozói

Idegennyelvi Kommunikációs Intézet Intézetvezető: DR. DEMETER ÉVA docens, PhD. Nyelvtanárok: BODROGI MÁRTA, DR. BODROG[ TIBORNÉ SOLYMOSI EVA, DR. BRAUN MELINDA, DR. CSERNUSNÉ DR. TÓTH ANNAMÁRIA, DÖMÖTÖR RÓZA, FÖLDI TAMÁS, HOHL ZSUZSANNA, HÓDINÉ JÓNÁS ERIKA, ILIA EDIT, KIMPIÁNNÉ BIHARI KATALIN, KISTELEKI ESZTER, KOVÁCS MÓNIKA, DR. KORTVÉLYESINÉ MÁTRAI EDIT, KRIVECZKY KATALIN, LÁSZLÓNÉ GREGA EVA, LENCSÉS EVA, DR. MARSINÉ KOVÁCS GABRIELLA, MÁTHÉ VALÉRIA, RÉHON JUDIT, SEBŐK ÁGNES BEÁTA, SERMANN ESZTER, SZABÓ KLÁRA, SZILÁRD ILDIKÓ, SZÓRÁDY GABRIELLA, TANÁCS ÁGNES TÜNDE, TASNÉ DR. SZALACSEK MARGIT, TORKOS RÓBERT, VARGA OLGA, VÁGVÖLGYI EDIT ASSZONY EDIT, VÁRHELYI FLÓRIÁN, ZSEMBERY ESZTER.

Egyetemi Sportközpont Vezető: SZABÓ JóZSEF főiskolai docens. Testnevelő tanárok: BÁNÁTI ILDIKÓ, BÉLTEKI PÁL, DR. BOROS-GYEVINÉ SZILKAI ANDREA, DR. HEIDRICH GÁBORNÉ, KATONA JÁNOS, KECSKEMÉTI GÁBOR, DR. LENGYELNÉ SZUGYICZKI MÁRIA, OLASZ SÁNDOR, ORDÖGH ISTVÁN, PÁRTOS ISTVÁN, PETROVICSNÉ TEJES EDIT, PROTITY SÁNDOR, RÉDLI JÓZSEF, RUSZNYÁK ISTVÁN, SZABÓ ANDRÁSNÉ MADAR MÁRTA, SZILÁGYI DEZSŐ, DR. TRÉNYINÉ DR. RÁKÓCZI ZSUZSA. Tanszéki adminisztrátor: LEHOCZKYNÉ SERFŐZŐ ENIKŐ.

Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Igazgató: DR. DOBI JÁNOS. Igazgatóhelyettesek: JÓZSÁNÉ MOCSAI ANDREA, KOVÁCS ISTVÁN. Pedagógusok: AMBRUSNÉ DR. BULLÁS RÓZSA, ANDERLÉNÉ KASZA MÓNIKA, BALOGH IRÉN, BALOGH TAMÁS, BAROK ISTVÁN, BÍRÓ ZSOLT, BLAZOVICS PÉTER, BLÁZSIKNÉ KARÁCSONY LENKE, BOGNÁRNÉ KOCSONDI ANDREA, CSIGÉR ILDIKÓ, CSIGÉR ISTVÁN, CSISZÁR IMRE, DR. FARKAS ARPÁDNÉ MOLNÁR IDA, FARKAS JUDIT, FARKAS ZOLTÁN, FELVÉGI ZSUZSANNA, FILÓ RÉKA, FODOR ZSOLT, FŐDI ANDREA, FRÖHLICH LAJOS, FÜLEKI TAMÁS, GALAMBOS LÁSZLÓ, GÁRGYÁN GABRIELLA (gyes), GYŐRI ISTVÁN, HORNOK ANDRÁS, IVÁN EVA, DR. JÓZSA GYÖRGY, KELECSÉNYI RITA (gyes), KISS DEZSŐ PÉTER, DR. KISS LAJOSNÉ BALOGH KLÁRA, KONFÁRNÉ NAGY KLÁRA, KOVÁCS ISTVÁN, KRÁMLI GYÖRGYNÉ

U 156


Egyetemünk dolgozói I VARGA MÁRTA, KULCSÁR PÉTER, LAKLIA MÁRTA, LÁSZLÓ GYÖRGYI, MATOS ZOLTÁN, MATYUSKA MARIANN, MÉSZÁROS TIBOR, DR. NÉMETH ENDRE, DR. NÉMETHNÉ VARGA ÉVA, PELL RÓZSA, PIGNITZKY

BEÁTA, PRÓKAINÉ SZABÓ EVA, DR. PUKÁNSZKYNÉ KIRÁLY KATALIN, RIXER MÁRTA, ROZGONYI-BORUS FERENC, RUZSÁLI ZSOLT, DR. SÁGINÉ SZÉLL ANDREA, SISÁK GÁBOR, SÖRÖS KATALIN, SZABÓ BRIGITTA, DR. SZAJBÉLYNÉ HEGEDŰS GIZELLA, SZASZÁKNÉ TÓTH JUDIT, SZÉCSI KATALIN (gyes), SZÖGINÉ CSISZÁR ILONA, TARCSAY TAMÁS, TÁBOROSI ANDREA, TÓTH JUDIT, TÓTH KÁROLY, DR. TÓTHNÉ NAGYISTÓK KATALIN (gyes), TÓTHNÉ SCHULCZ HEDVIG, VARGÁNÉ DR. NÁDHÁZI AGNES, VERES AGNES (gyes), WEISZ GYÖRGY. Könyvtáros: BARRA ANIKÓ,

Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Igazgató: DR. SIPOS ERZSÉBET IBOLYA. Igazgatóhelyettesek: VINCZE ISTVÁNNÉ WINTER ANDREA, DR. VISY CSABÁNÉ RADNÓTI KLÁRA. PEDAGÓGUSOK: BERKES ANGÉLA, BODÓ KAROLINA, BÚCSÚ FERENC, BÚCSÚNÉ DÓZSA ERZSÉBET, CSIZMÁS ZSUZSANNA, CSONKA KATALIN, DICZHÁZI ATTILA, ERDÉLYINÉ CSŐKE ZSUZSANNA, FAKAN CSABA, DR. FÁBIÁNNÉ PÁGER ANNA, FRÖHLICHNÉ KAPRONCZAY ÉVA, FÜLÖP-KIRÁLY MÁRTA, GILICZE MÁRIA, GYARMATI LAJOSNÉ BODOR GIZELLA, HALÁSZ ZSUZSANNA, HARAMIÁNÉ KOVÁCS MÁRIA, JUDT MÓNIKA, KÁDÁR DÓRA, KAKUKNÉ NAGY ERZSÉBET, KÁLLAI ANIKÓ, KÁLLAI CSABA, KÁRÁSZNÉ RÓZSA ZITA, KAZI ZSUZSANNA, KISS ILDIKÓ, KISS TERÉZ, KOCSIS ILONA, DR. KOPASZNÉ BAKOS ANIKÓ, KORMÁNYOSNÉ HORVÁTH IVETT, KÖVESDINÉ HEVESI ÉVA, KRAJKÓ GYULÁNÉ BEZDÁN EDIT, LÉNÁRD JUDIT, LUKÁCSNÉ CSÁVÁS ZSUZSANNA, MOLNÁR KATALIN, MOLNÁR LÁSZLÓ, NAGYNÉ PÁLL EDIT, NÉMETHNÉ ASZÓDI KATALIN, NYEMCSOKNÉ BERNÁTH MAGDOLNA, OZVEGY JUDIT, PATONAINÉ KÖKÉNYESI KATALIN, PÉNZES JÓZSEF, PINTÉRNÉ GYARMATI ANIKÓ, SEMJÉNYINÉ VISY AGNES, DR. SOMLAI TIBORNÉ DRAHOS KLÁRA, SOMOGYI DALMA, STREITMANN JUDIT, SZABÓ ÉVA, DR. SZILÁGYINÉ NAGY ÉVA, TAKÁCS JUDIT, TARCSAY TAMÁSNÉ SZÁNTÓ GYÖRGYI, TARY GÁBOR, DR. TÓTHNÉ SÁGODI TERÉZIA, TÓTHNÉ VARGA ERZSÉBET, VÁRVÖLGYI PÁLNÉ TANKÓ ILDIKÓ, VASTAG ANDREA. Szabadidő szervező: GILICZE MÁRIA. Rendszergazda: MIHALIK DEZSŐ. Könyvtáros: FELFÖLDI LÁSZLÓNÉ BÁRÁNY ZSUZSANNA.

157


II

Egyetemünk dolgozói

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskola Igazgató: BÁCSI JÁNOS. Igazgatóhelyettesek: DR. BENE KÁLMÁNNÉ JÓNYER IRÉN, KOZMÁNÉ JAKAB ÁGNES, RAVASZ VIKTÓRIA, DR. ZSIGRINÉ SEJTES GYÖNGYI. Pedagógusok: ALEXA SZABOLCS, ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ, BÁNFI RITA, BÁNKI MELINDA, BEKE FERENC, BELÁJSZKI NEVENKA, DR. BENKŐ ZSOLTNÉ JURCSÁK ÁGNES EMESE, BOROSNÉ DR. TÓTH KATALIN, CHABRECSEK TERÉZIA, CSÁNYI ZSUZSANNA, DR. CSÁSZÁRNÉ JOÓ GYÓNGYI, DIAMANT AGNES, DOBCSÁNYI LÁSZLÓ, DORKA PÉTERNÉ TŐKE ANITA, EGERSZEGI ILONA, FARKAS ZSUZSANNA, FEHÉRVÁRI GYORGYNÉ SZILÁGYI NÓRA, DR. FRANCZIÁNÉ KELLÓ MARIANN, GALIBÁNÉ KÓMÁR IRÉN, GŐSI ANDREA, GYURIS EDIT ZSUZSANNA, HARKAINÉ MOLNÁR EMESE, HEGEDŰS ZSUZSANNA, HÉGER ANITA, HEGYESNÉ STUMPF ERIKA, HORVÁTH ANDRÁSNÉ SZABÓ EMŐKE, HORVÁTHNÉ FAZEKAS ERIKA, JANCSÁKNÉ MAJZIK ANDREA, KASZAB ZSUZSA, KASZT ERIKA, KATONÁNÉ NEMES GYÖNGYI AGNES, KELEMENNÉ NYÁRI MÓNIKA, KENESEYNÉ EPERJESI JUSZTINA, KISS ILONA, KOCSIS CSILLA, KONFÁR LÁSZLÓ, KOSZÓNÉ SCHRANZ GERTRÚD, KOVÁCS ANDREA AGNES, KOVÁCS SÁNDORNÉ

JU-

HÁSZ KATALIN, KÖVESI-NAGY DOMINIKA LENGYEL DOMINIKA, KUSPI ZSOLT, LAKATOS FERENC, LÓDINÉ SZABÓ KATALIN, LOVAI FERENCNÉ SZABÓ MAGDOLNA, LOVAI RÓBERT, MARÓTI LÁSZLÓNÉ LINK EVA, MEZEINÉ MARÓTI KATINKA, MILASSIN JUDIT, MOLNÁR ERIKA ERZSÉBET, MOLNÁR GÉZÁNÉ BALÁZSFI KATALIN, MURÁTINÉ SZÉL EDIT, NAGY ILDIKÓ, NAGY LÁSZLÓNÉ TÖRÖK ERZSÉBET, NÓGRÁDINÉ NÓVÉ ZSUZSANNA, OLÁH PIROSKA, OROS MÁRTA, PALOTÁSNÉ NAGY ÉVA, PAPP ZSUZSANNA, PAPPNÉ SZABÓ MÁRIA, PARAGINÉ ANTAL ILDIKÓ, PATAJ KLÁRA, PÉTER ÉVA VARGA ÉVA, PINTÉR ATTILA, PISKOLTINÉ TÓTH ANDREA, DR. SÁGHYNÉ GOMBOR ANITA, SÁRVÁRI TÜNDE, SEJBENNÉ MIKLÓS EDIT, SIMON MIHÁLY, SINKA HILDA, SIPOS GÉZA, SIPOSNÉ CSENDES ÉVA, DR. SOMLAI CSABÁNÉ DUNAI ERZSÉBET, Soós EDIT, SOÓSNÉ VŐNEKI EDINA, SZABADI MAGDOLNA, SZABÓ ILDIKÓ, SZABÓ JÓZSEFNÉ SZOLLŐSY ILONA, SZAKTER ZSUZSA, SZALÓKYNÉ DR. VÁRKONYI MÁRIA, SZÉL ALEXANDRA, SZILI HENRIETTA, DR. SZOLLŐSI JÁNOSNÉ KOVÁCS IRÉN, SZŰCS MÁTYÁSNÉ JUNÓ MÁRIA, TANÁCS ISTVÁN, TÓTH ORSOLYA, VÉGH ZOLTÁNNÉ ALBEL AGNES, ZALAI EDINA. Szabadidő

szervező: TÓTH GYULÁNÉ HERBÁLY ESZTER.

Könyvtárosok: CSULLOGNÉ BOGYÓ KATALIN, BEKESNÉ KOVÁCS JUSZTINA.

u 158


Ix. AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA


A Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma

Az egyetem dolgozóinak létszáma

Oktatók

1581

1599

Kutatók

159

167

4667

5673

Egyéb dolgozók Egyetemi Könyvtár

137

137

Gyakorló iskolák

274

279

9

9

14

12

6841

7876

Nevelőtanárok Óvoda Összesen

I 160


Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma

Az egyetem hallgatóinak létszáma Kar

Nappall

Esti

Leve-. lező

Távoktatás

Összes hallgató

Állam- ésJogtudományi Kar

2169

1972

4141

Általános Orvostudományi Kar

1909

1909

Bölcsészettudományi Kar

3 962

13

1683

5 658

989

640

1629

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

162

Fogorvostudományi Kar

162

Gazdaságtudományi Kar

997

7

466

583

2 053

Gyógyszerésztudományi Kar

637

637

3 572

2256

5 828

Mezőgazdasági Kar

243

286

59

588

Mérnöki Kar

815

498

1313

5 046

9

539

5 594

209

209

20 710

29

8340

642

29 721

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Természettudományi és Informatikai Kar Zeneművészeti Kar Összesen*

* 2007. október 15-i állapot

161

1


X. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG

III


Előirányzat változások Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű működési kiadás Egyéb működési célú pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzat

Kormány hatáskörben

18 505 132

479 690

5 885 753

153 505

16 860 617

..

előirányzat

136 264

268 696

19 389 782

19 233 070

32121

-123109

5 948 270

5 900 632

320 473

2 286117

19 467 207

19 372 641

-159 677

2 812 435

2 605 303

94 695

52 735

2 603 547

65 990

hatáskörben

2 972112 91359

3 336

7 547

1000

2 595 000

Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás Intézményi beruházás Felújítás

16 945 1 544 023

130 475

232 218

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi maradvány átadása Kölcsönnyújtás Kiadások összesen

Bevétel

Teljesítés

Intézményi hatáskörben

1 347 220

3 021718

2 991355

227 225

459 443

533137

8100

8100

8100

103 600

103 600

99 911

18 000

18 000

16 927

46 098 761

633 195

623 669

6 571 172

53 926 797

50 896 746

46 098 761

633195

623 669

6 571172

53926797

51 628 138

ktatásitevékenységrefordí

Oktatási tevékenységre fordÓtott össze] 2007 — E Ft


Oktatási tevékenységre fordított összeg 2006 — E Ft Előirányzat változások Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű működési kiadás Egyéb működési célú pénzeszköz átadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1550743

18 998 823

18 273 907

-110892

481 615

6 105 378

5 780 311

-50 553

3 833 555

18 884 755

17 314 680

-281477

2 427 787

2 286 964

83 359

47 782

153 759

120 146

Kormány hatáskörben

Felügyeleti hatáskörben

Intézményi hatáskörben

17 679 900

88 216

-320 036

5 706 425

28230

15 403 753

-302 000

2 709 264 91359

-8 000

7 547

1008 440

-862 228

Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás Intézményi beruházás Felújítás

18 017 125 147

1 044 500 175 261

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi maradvány átadása Kölcsönnyújtás Kiadások összesen

Bevétel

2 468 297

3 637 944

2 938 301

674 935

850196

802 971

6 000

6 000

5 650

220 365

220 365

220 078

16 866

16 866

16 866

42 818 009

-185 554

644 106

8 108 671

51 385 232

47 825 673

42 818 009

-185 554

644106

8 108 671

51 385 232

51 628 138


XI. A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA


n

A költségvetés alakulása A költségvetés alakulása 2007 — E Ft

Bevételi forrás

Támogatás

Bevétel

Hallgatói előirányzat

298 280

3 288 652

3 844 580

0

0

0

85690

1 280 000

1 365 690

27 920 033

13 210 004

41 130 037

28 304 003

17 794 758

46 098 761

Oktatói, kutatói ösztöndíjak Közoktatás Képzési, tudományos, fenntartási támogatás és programfinanszírozás

Összesen

Összesen

A költségvetés alakulása 2008 — E Ft Bevételi forrás Hallgatói előirányzat Oktatói, kutatói ösztöndíjak Közoktatás Képzési, tudományos, fenntartási támo gatás és programfinanszírozás

Összesen

u 168

Bevétel.

Támogatás

Összesen

373 794

3 470 786

3 586 932

0

16102

16102

79 657

1 240 000

1 319 657

34140 348

14 537 467

48 677 815

34 593 799

19 248 253

53 842 052


XII. KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYEK

16A


n

Kollégiumi férőhelyek

Kollégiumban elhelyezett hallgatók száma. 2007/2008. tanév Kar

2007/2008 tanév 1. félév

2007/2008 tanév II. félév

Állam- és Jogtudományi Kar

162

159

Általános Orvostudományi Kar

460

460

Bölcsésettudományi Kar

475

488

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

297

292

Fogorvostudományi Kar

33

31

Gazdaságtudományi Kar

76

85

Gyógyszerésztudományi Kar

204

185

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

612

609

Mezőgazdasági Kar

124

123

Mérnöki Kar

227

193

Természettudományi és Informatikai Kar

900

912

51

50

3 621

3 587

Zeneművészeti Kar

Összesen

LI 170


XIII. AZ EGYETEM DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI ÉS VEZETŐIK Bölcsészettudományok

Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: DR. BALÁZS MIHÁLY egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

Angol nyelvű irodalmak és kultúrák Európában és Észak Amerikában DR. ROZSNYAI BÁLINT egyetemi docens, kandidátus,

Antik irodalom DR. TAR IBOLYA, egyetemi docens, kandidátus,

Francia irodalom DR. PENKE OLGA egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Irodalomelmélet DR. ODORICS FERENC egyetemi docens, akadémiai doktor,

Klasszikus magyar irodalom DR. SZAJBÉLY MIHÁLY egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Modern magyar irodalom DR. OLASZ SÁNDOR egyetemi tanár, akadémiai doktor, Német nyelvű irodalmak DR. BERNATH ÁRPÁD egyetemi tanár, kandidátus,

Neolatin irodalom DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Olasz irodalom DR. PÁL JÓZSEF egyetemi tanár, akadémiai doktor,


n Doktori képzési programok és vezetőik Orosz irodalom DR. SZŐKE KATALIN egyetemi docens, kandidátus,

Összehasonlító irodalomtudomány DR. FRIED ISTVÁN professor emeritus, akadémiai doktor,

Régi magyar irodalom DR. ÖTVÖS PÉTER egyetemi docens, kandidátus.

Neveléstudományi Doktori Iskola Vezető: DR. CSAPÓ BENŐ egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

Oktatáselmélet DR. CSAPÓ BENŐ egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Pedagógiai értékelés DR. VIDÁKOVICH TIBOR egyetemi docens, habilitált doktor,

A tanulás és az oktatás kognitív idegtudományi alapjai DR. BENEDEK GYÖRGY egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban DR. MOLNÁR GYÖNGYVÉR egyetemi docens, PhD,

Egészségnevelés DR. BARABÁS KATALIN egyetemi docens, habilitált doktor,

Az oktatás és a nevelés pszichológiai kérdései DR. SZOKOLSZKY ÁGNES egyetemi docens, habilitált doktor,

Neveléstörténet DR. PUKÁNSZKY BÉLA egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: DR. KENESEI ISTVÁN egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

Altajisztika DR. RÓNA-TAS ANDRÁS akadémikus, professor emeritus,

Angol alkalmazott nyelvészet DR. KONTRA MIKLÓS egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Elméleti nyelvészet DR. NÉMETH T. ENIKŐ egyetemi docens, kandidátus,

Francia nyelvészet DR. GÉCSEG ZSUZSANNA, egyetemi docens, PhD,

LI 172


Doktori képzési programok és vezetőik n Magyar nyelvészet DR. FORGÁCS TAMÁS egyetemi docens, kandidátus,

Német nyelvészet DR. BASSOLA PÉTER egyetemi tanár, kandidátus,

Orosz nyelvészet DR. BIBOK KÁROLY egyetemi docens, kandidátus,

Történeti szlavisztika DR. FERINCZ IsTvÁN egyetemi docens, kandidátus,

Uráli nyelvészet DR. BAKRÓ-NAGY MARIANNE egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Történettudományi Doktori Iskola Vezető: DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

Antikvitás DR. WOJTILLA GYULA egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Medievisztika DR. MAKK FERENC egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Modernkor (Új- és Legújabbkor) DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Filozófiai Doktori Iskola Vezető: DR. CSEJTEI DEZSŐ egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok:

Metafizika és metafizika-kritika Etika, társadalom- és alkalmazott filozófia Művészetfilozófia Orvos- és Gyógyszertudományok

Elméleti orvostudományok Doktori Iskola Vezető: DR. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

A neuroendokrin rendszer működése ép és kóros körülmények között DR. TELEGDY GYULA professor emeritus, akadémikus,

173 U


A Doktori képzési programok és vezetőik Idegtudomány DR. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Interdiszciplináris orvostudományok Doktori Iskola Vezető: DR. MÁNDI YVETTE egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

Orvosi mikrobiológia, antimikrobiális immunitás DR. MÁNDI YVETTE egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Preventív Medicina DR. NAGYMAJTÉNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Klinikai orvostudományok Doktori Iskola Vezető: DR. KEMÉNY LAJOS egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

Immunológia DR. BATA ZSUZSANNA docens, akadémiai doktor,

Reprodukciós egészségtan DR. KOVÁCS LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Kísérletes és klinikai idegtudomány DR. VÉCSEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémikus,

Szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálata DR. CSANÁDY MIKLÓS egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Klinikai és kísérletes kutatás a helyreállító és szervkímélő sebészetben DR. CzIGNER JENŐ egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Biokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatok gyermekek és terhes anyák vasculáris betegségeiben DR. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Fogorvostudományi kutatások DR. RAKONCZAI ZOLTÁN tudományos tanácsadó, akadémiai doktor.

Multidiszciplináris orvostudományok Doktori Iskola Vezető: DR. Dux LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor.

~


Doktori képzési programok és vezetőik n Képzési programok és vezetőik: A keringési rendszer élet és kórtana, farmakológiája DR. PAPP GYULA egyetemi tanár, akadémikus,

Biokémia, biofizika, molekuláris és sejtbiológia DR. Dux LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor. Gyógyszertudományok Doktori Iskola Vezető: DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, akadémikus. Képzési programok és vezetőik:

Farmakognózia DR. MÁTHÉ INCRE egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Gyógyszeranalitika DR. DOMBI GYÖRGY egyetemi tanár, kandidátus,

Gyógyszerhatástan, biofarmácia, klinikai gyógyszerészet DR. FALKAY GYÖRGY egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, akadémikus,

Gyógysze r tech n o l ógi a DR. ERŐS ISTVÁN egyetemi tanár, akadémiai doktor. Társadalomtudományok

Állam és jogtudományok Doktori Iskola Vezető: DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, akadémiai doktor. -

Képzési programok és vezetőik:

Agrárjog, munkajog és társtudományai DR. HAJDÚ JÓZSEF egyetemi tanár, kandidátus,

Alkotmány- és jogtörténet DR. RUSZOLY JózsEf egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Alkotmány- és közigazgatási jog, pénzügyi jog DR. TRÓCSÁNYI LÁszLó

egyetemi tanár, kandidátus,

175 u


I Doktori képzési programok és vezetőik Bűnügyi tudományok DR. NAGY FERENC egyetemi tanár, kandidátus, Civilisztika DR. SZABÓ IMRE egyetemi docens, PhD, Igazságügyi statisztika, demográfia és jogi informatika DR. KATONA TAMÁS egyetemi tanár, kandidátus, Jogbölcselet, jogszociológia DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, akadémiai doktor, Nemzetközi jog, Európa jog, nemzetközi magánjog DR. BODNÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, kandidátus, Politológia DR. PACZOLAY PÉTER egyetemi tanár, kandidátus, Római jog DR. JAKAB ÉVA egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Közgazdaságtani Doktori Iskola Vezető: DR. BOTOS KATALIN egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik: Világgazdasági és nemzetközi pénzügyek DR. BOTOS KATALIN egyetemi tanár, akadémiai doktor, Gazdaságpszichológia DR. HÁMORI BALÁZS egyetemi tanár, akadémiai doktor, Gazdaságmatematika DR. KRÁMLI ANDRÁS egyetemi tanár, akadémiai doktor. Természettudományok

Biológiai tudományok Doktori Iskola Vezető: DR. MARÓY PÉTER egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik: Biokémia DR. SIMON MÁRIA egyetemi docens, kandidátus, Biotechnológia DR. KOVÁCS KORNÉL egyetemi tanár, akadémiai doktor,

~76


Doktori képzési programok és vezetőik Fejlődésbiológia DR. FEKETE ÉVA egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Genetika DR. MAR6Y PÉTER egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Mikrobiológia DR. VÁGVÖLGYI CSABA egyetemi docens, akadémiai doktor,

Molekuláris biológia DR. BOROS IFIRE egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Neurobiológia DR. TOLDI JÓZSEF egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Neurofiziológia DR. TAMÁS GÁBOR egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Növénybiológia DR. DUDITS DÉNES akadémikus,

Növényélettan DR. ERDEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Sejtbiológia és molekuláris medicina DR. GULYA KÁROLY egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Fizikai tudományok Doktori Iskola Vezető: DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, akadémikus. Képzési programok és vezetőik:

Elméleti és matematikai fizika DR. BENEDICT MIHÁLY docens, akadémiai doktor,

Biofizika DR. MARÓTI PÉTER egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Szilárdtestfizika, lézerfény-anyag kölcsönhatás DR. SZATMÁRI SÁNDOR egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Optika, lézerfizika DR. SZABÓ GÁBOR egyetemi tanár, akadémikus,

Fizikai képalkotó módszerek az orvostudományban/radiológia DR. CSERNAY LÁSZLÓ professor emeritus, akadémiai doktor,

Asztrofizika DR. SZATMÁRY KÁROLY egyetemi docens, kandidátus.

Földtudományok Doktori Iskola Vezető: DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár, akadémiai doktor

177

j


[

-I

Doktori képzési programok és vezetőik

Képzési programok és vezetőik:

Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, akadémikus,

Geológia DR. HETÉNYI MAGDOLNA egyetemi tanár, akadémikus,

Geomorfológia DR. MEZősI GÁBOR egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Geoökológia DR. KEVEI FERENCNÉ egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Kémiai tudományok Doktori Iskola Vezető: DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, akadémikus. Képzési programok és vezetőik:

Analitikai kémia DR. PÉTER ANTAL, egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Bioorganikus kémia DR. TÓTH GÁBOR, egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Elektrokémia DR. VISY CSABA egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Elméleti kémia DR. PENKE BOTOND, egyetemi tanár, akadémikus,

Katalízis, felület-, kolloid- és anyagtudomány DR. ERDŐHELYI ANDRÁS, egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Komplex vegyületek kémiája DR. KISS TAMÁS, egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Reakciókinetika DR. NAGYPÁL ISTVÁN egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Szerves kémia DR. MOLNÁR ÁRPÁD, egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Környezettudományi Doktori Iskola Vezető: DR. KIRICSI IMRE egyetemi tanár, akadémiai doktor. Képzési programok és vezetőik:

Természetvédelmi ökológia DR. GALLÉ LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémiai doktor,

U 178


Doktori képzési programok és vezetőik

n

Környezeti biokémia és biotechnológia

egyetemi tanár, akadémiai doktor,

DR. NEMCSÓK JÁNOS

Fizika a környezetvédelemben DR. SZABÓ GÁBOR

egyetemi tanár, akadémikus,

Környezetföldrajz DR. MEZŐSI GÁBOR

egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Környezetföldtan DR. HETÉNYI MAGDOLNA

egyetemi tanár, akadémikus,

Környezeti kémia DR. KIRICSI IMRE

egyetemi tanár, akadémiai doktor.

Matematika- és számítástudományok Doktori Iskola Vezető: DR. HATVANI LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémikus. Képzési programok és vezetőik: Matematika DR. HATVANI LÁSZLÓ

egyetemi tanár, akadémikus,

Algebra DR. CSÁKÁNY BÉLA

professor emeritus, akadémiai doktor,

Analízis

egyetemi tanár, akadémiai doktor,

DR. MÓRICZ FERENC

Dinamikus rendszerek DR. HATVANI LÁSZLÓ

egyetemi tanár, akadémikus,

Geometria és kombinatorika DR. HAJNAL PÉTER

docens, kandidátus,

Sztochasztika DR. CSÖRGŐ SÁNDOR

egyetemi tanár, akadémikus,

Informatika DR. FÜLÖP ZOLTÁN

egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Elméleti számítástudomány DR. ÉSIK ZOLTÁN

egyetemi tanár, akadémiai doktor,

Operációkutatás és kombinatorikus optimalizálás DR. CSENDES TIBOR

egyetemi docens, akadémiai doktor,

Számítástudomány alkalmazásai DR. CsIRIK JÁNOS

egyetemi tanár, akadémiai doktor.

179 U


XIV. DOKTORI (PhD) KÉPZÉSBEN RÉSZT VETT HALLGATÓK

181


állami ösztöndíj1 nél -

Miami

Akkreditált doktori iskolák karonként

Nappali ta-

ösztöndíjjal

kül

• évfolyam II.

I. Állam- ésjogtudományiKar Általános Orvostudományi Kar

III.

I.

gozatos

PhD hallgatók száma együtt

A 2007/2008 ban odaítélt PhD fokozatok száma

III.

II.

5

6

4

11

8

6

40

14

27

28

25

5

3

3

91

25

uagsazdax (Gild) uopto

A PhD képzésben nappali tagozaton részt vevő hallgatók száma

N

Bölcsészettudományi Ka r

23

20

24

36

32

15

150

27

Közgazdaságitudományi Kar

3

1

1

7

2

4

18

4

Gyógyszerésztudományi Kar

7

7

6

3

2

1

26

12

37

41

40

43

42

52

255

53

102

103

100

105

89

81

580

135

Természettudományi és Informatikai Kar

Összesen


XV. A JÓZSEF ATTILA TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT STATISZTIKAI ADATAI


-

.1 1 ;_

' A József Attila Tanulmányi és Információs Központ statisztikai adatai Az SZTE Kongresszusi Központ rendezvényeinek látogatottsága fő

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

r1rommamommurk m■ 11■ 9 II • ■■■■■M19 2007

I~ 11 III I

M1■ I En II moo 11 nn or7 In 191111119 Iii 11111

1 11111 IIIIII l lII 1 ► 1111 11111111111 111 11 111 1 ' 1 1 11 _ Ill 1 11 iii ii > >

s=

~

,

~ Zr., d

a ~ a •O 6 Y G, G, cc+ C) O_ O G, Q N Z CI ~

Az SZTE Kongresszusi Központ rendezvényei jelleg szerint


XVI. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR LÁTOGATOTTSÁGA


II

Az Egyetemi Könyvtár látogatottsága

Érvényes tagsággal rendelkező olvasók száma 2008 Olvasói csoport Állam- és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fogorvostudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Gyógyszerésztudományi Kar Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mezőgazdasági Kar Mérnöki Kar Természettudományi és Informatikai Kar Zeneművészeti Főiskolai Kar

Olvasótípus hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók

Érvényes tagság 2 327 55 1251 85 4936 299 883 17 87 1 1147 23 539 11 3 021 131 102 6 805 34 3 721 87 194 32

Összesen 2 377 (10%) 13°36 336 (5,5% 5 235 (22%) 900 (4%) 88 (0,5%) 1 1°70 170 (5% 550 (2,5%) 3152 (13,5%) 108 (0,5%) 839 (3,5%) 3 808 (16%) 226 (1%)

SZTE dolgozók

677

677 (3%)

SZTE partnerek

880

880 (4%)

Városi, külső olvasók Összes hallgató Összes oktató Összesen:

u 186

2148

2 148 (9%)

19 008

19 008 (81%)

781

781 (3%)

23 494

23 494 (100%)


Az Egyetemi Könyvtár látogatottsága

Érvényes tagsággal rendelkező olvasók száma 2007 Olvasói Állam- és Jogtudományi Kar Általános Orvostudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Egészségügyi Főiskolai Kar Gazdaságtudományi Kar Gyógyszerésztudományi Kar Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Mezőgazdasági Főiskolai Kar Élelmiszeripari Főiskolai Kar Természettudományi Kar Zeneművészeti Főiskolai Kar

Olvasó-

típus hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók hallgatók oktatók

Érvényes tagság 2 259 52 1 154 89 5 040 279 881 18 1 104 25 492 13 3123 124 86 5 723 37 3 671 91 178 30

SZTE dolgozók

732

SZTE partnerek

748

Városi, külső olvasók

2 391

Összes hallgató Összes oktató

18 720 763

Összesen:

23 354

Összesen 2 311 (10%) 1207 (5%) 5 319 (23%) 899 (4%) 1129 (5%) 505 (1,76%) 3 247 (14%) 92 (0,3%) 769 (3%) 3 762 (16%) 208 (0,9%) 732 (3%) 748 (3,5%) 2 391 (11,71%) 18 720 763

23 354 (100%)

7711


XVII. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGE 2004-2008 KÖZÖTT

(Tanulmány)

"A fejezet szerzője: Tarjányi Margit és Vilmányi Márton

111


n

Az egyetem pályázati tevékenysége

II

-

azánk előtt jelentős Európai Uniós forráskeretek nyíltak meg 2004 óta, melyek segítik Magyarország fejlődését és a fejlett európai országok szintjéhez történő felzárkózását. A pályázati források lehetőséget kínálnak a felsőoktatási intézmények számára, hogy olyan fejlesztéseket (infra-struktúra-, humán erőforrás-, tananyag- és kutatás-fejlesztés, szolgáltatásfejlesztés) valósíthassanak meg, melyek a hazai képzés színvonalát, versenyképességét fokozni tudják. A Szegedi Tudományegyetem, meglévő kompetenciáira alapozva, e fejlesztési lehetőségeket évről évre kiaknázza, növelve pályázati aktivitását és eredményességét. 2004 és 2008 között a benyújtott pályázatokban az Szegedi Tudományegyetemre jutó projektköltség elérte a 78 Mrd Ft-ot, ennek az összegnek a harmadát, 27 Mrd Ft-ot el is nyert az intézmény. A benyújtott pályázatok száma évek óta meghaladja a 400 darab/év-et, míg a nyertes pályázatok száma 150-200 között van. Benyújtott pályázatokban ÉV

Teljes projekt költség

Elnyert pályázatokban

Elutasított

pályázatokban

SITE teljes projekt költség

Teljes projekt költség

SZTE teljes projekt költség

SZTE teljes projekt költség

2004

33 813 447 544

16 311 440 504

15 506 390477

6 568 442 305

2 284 679 926

2005

25 418 945 558

12 851 615 185

12 709 852 919

6 337 909 367

6 513 705 818

2006

23 756 949 238

9 702 373 453

5 711 588 568

3 821 239 966

4 745 930 676

2007

27 078 538 307

11 467 669 676

5 515 042171

2 218 688 616

873 330 892

2008

46 331 107 085

27 957 430 564

11 971 395 136

8 447 210 093

521 255 500

Össz.

156 398 987 732

78 290 529 382

51 414 269 271

27 393 490 347

14 938 902 812

Forrás: egyetemi pályázat-nyilvántartó rendszer

A nem hazai meghirdetésű pályázatok közül a felsőoktatás számára kiemelt jelentőséggel bíró Európai Uniós K+F keretprogramok keretében benyújtott pályázatok száma a fentiekben bemutatott aktivitásokhoz hasonlatosan növekszik. Az EU 6. K+F keretprogramban (2002-2006) az egyetem 19 projektje nyert el támogatást, összesen 2 688 889 euró értékben (750 M Ft). A 2007 és 2013 között kiírásra került EU 7. K+F keretprogramban 2008 végéig az egyetem 10 projektje részesült támogatásban, mintegy 1 626 398 euró (455 M Ft) értékben. A nemzetközi pályázatok mellett az intézmény jelentős forrásokat nyert el hazai K+F pályázatokon is. Az egyetem a Jedlik Ányos Program keretében ösz-

LI 190


Pályázati aktivitás 2008. évben (Ft)

Forrás: egyetemi pályázat-nyilvántartó rendszer

benyújtott pályázatok Kar

Darab

Teljes projekt költség

SZTE teljes projekt költség

Darab

SZTE teljes projekt költség

Darab

0

0

0

0

0

0

0

0

ÁOK

6 034 557 292

3 044 169 172

108

980 405 584

438 463 467

35

315 799 000

14

BTK

194 952 023

106 856 976

15

16 966 000

16 966 000

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372 016 500

372 016 500

2

6 000 000

6 000 000

1

0

0

GTK

12 474 000

12 474 000

1

0

0

0

0

0

GYTK

2 947 060 054

1 019 940 054

45

103 279139

103 279139

23

9 763 000

4

JGYTK

422 923 513

282 332 908

18

12 249 792

10 539187

6

58 600 000

4

1 441 144 011

169 338 011

7

3 643 011

1 838 011

4

0

0

MGK

17 240 000

17 240 000

1

0

0

0

0

0

TTIK

13 193 730 935

4 126 488 608

166

2 975 474 226

1 002 436 905

61

129 693 500

5

ZMK

2 204 000

2 204 000

2

0

0

0

0

0

Összesen

24 638 302 328

9 153 060 229

365

4 098 017 752

1 579 522 709

133

513 855 500

27

Egyéb

21 692 804 757

18 804 370 335

38

7 873 377 384

6 867 687 384

15

7 400 000

3

Mindösszesen

46 331 107 085

27 957 430 564

403

11 971 395 136

8 447 210 093

148

521 255 500

30

mpályázatitevékenysége

0

FOK

MK

J

SZTE teljes projekt költség

ÁJTK

ESZKK

~

Teljes projekt költség

2008-ban elutasított pályázatokban

2008-ban elnyert pályázatok


n

Az egyetem pályázati tevékenysége

szesen 12 projektben nyert támogatást 782 M Ft összegben, majd 2007-2008ban a Nemzeti Technológiai Program keretében összesen 10 projektben 1378 M Ft értékű kutatás-fejlesztési programot indíthattunk el. E pályázati sikerek mellett az egyetem karainak pályázati aktivitása és eredményessége is jelentős. Az egyes karok közül kiemelkedő a Természettudományi és Informatikai Kar, az Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar forrásszerző képessége. (Táblázat az előző oldalon.) A továbbiakban az egyetemnek az oktatás- és tananyagfejlesztéshez, a K+F+I-hez és az intézményfejlesztéshez, mint fő területekhez kapcsolódó legjelentősebb pályázatait mutatjuk be. A pályázati forrásból megvalósított oktatás-fejlesztési tevékenység összegzéséhez elsősorban a tananyag fejlesztési, valamint az oktatási létesítmények infrastruktúra felújításához kapcsolódó projekteket emeljük ki. A kétciklusú képzésre való átálláshoz szükséges tananyagfejlesztéshez kapcsolódott országos fejlesztési programok közül a Szegedi Tudományegyetem vezetésével 3 projekt valósult meg. E pályázati projektek közül a legnagyobb, legátfogóbb program a természettudományi képzések tananyagfejlesztését szolgálta. A kétciklusú képzés beveze-

tése a magyar felsőoktatásba a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez (HEFOP- 3.3.1-P-2004-06-0016/1.0) című projekt megvalósítására 104 M Ft-ot támogatást biztosítottak a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megnyíló források. A Szegedi Tudományegyetem vezetésével valósult meg továbbá a Minőségi tudás előállítása és átadása az egészségügyi és orvosképzésben. Válasz a XXI. század új kihívásaira (HEFOP- 3.3.1-P-2004-06-0014/1.0) című tananyag-fejlesztési program, melynek keretében 40 M Ft pályázati forrás segítségével fejlesztettük a továbbiakban is a hagyományosan minőségi prémiumot jelentő egészségügyi képzéseinket. E projektek sorában végül, de nem utolsósorban kell kiemelnünk A bölcsész alapképzési kínálat átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően (HEFOP- 3.3.1-P-2004-06-0061/1.0) című projektet, melynek keretében további 34 M Ft pályázati forrás bevonásával újítottuk meg elsősorban társadalomtudományi területeken képzési módszertanunkat. Tananyagfejlesztési aktivitásaink természetesen nem korlátozódtak e fenti területekre, hiszen az egyetem valamennyi képzési területén folytattunk átfogó képzésfejlesztéseket, konzorciumi partnerként további 14 fejlesztési programban vettünk részt együttműködve Magyarország legkiválóbb képző, kutatóintézményeivel, egyetemeivel. Másrészt, de még mindig az oktatásfejlesztésnél maradva, az elmúlt évek legjelentősebb oktatási infrastruktúra fejlesztési pályázata volt a 2004 -ben megkezdett Kooperációs Terek és Hálózatok infrastrukturális fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen című pályázat (HEFOP- 4.1.2-P.-2004_07_0034/1.0) mely

U 192


Az egyetem pályázati tevékenysége

l l

754 M Ft elnyert támogatással valósult meg. A projekt eredményeképpen 2007ig került megépítésre az újszegedi Biológus Épület, illetve felújításra a Gazdaságtudományi Kar épülete a Kálvária sugárúton. Ezen felül a program keretében az egyetem hálózati infrastruktúráját megújító informatikai fejlesztések valósultak meg. Ez utóbbi fejlesztések célja az informatikai központ korszerűsítése, a redundancia kialakítása és az üzembiztonság növelése. Napjainkban Magyarország legnagyobb oktatás- és kutatásfejlesztési programja 2008-ban került benyújtásra, melynek eredményeképpen a Szegedi Tudományegyetem a Dél-alföldi tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése (TIOP-1.3.1-2008 pályázat keretében) címmel a műszaki és természettudományi képzések fejlesztése, a tudástranszfer hatékonyságának fokozása érdekében nyert el e koncepció megvalósítására 6420 M Ft-ot. A pályázat keretében a Szegedi Tudományegyetem a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskolával és a bajai Eötvös József Főiskolával közösen 2009-2011 között fejleszti a dél-alföldi tudáspólus mérnökképzési területeit, valamint kutatás-fejlesztési infrastruktúráját. A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó pályázati források közül ki kell emelni azokat, melyek hozzájárultak az egyetemi Tudásközpontok megalakulásához és fejlesztéséhez. A Szegedi Tudományegyetemen működő Dél-alföldi Élet- és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (DEAK) a 2005. év elején jött létre, gazdaságfejlesztési céllal, 362 M Ft-os támogatással, 10 ipari partner és az egyetem kooperációja keretében. A DEAK létrejöttének célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem élet- és anyagtudományi szellemi potenciáljának kamatoztatásával olyan hosszú távú együttműködést valósítson meg, melyben a kutatási, az oktatási és a technológia transzfer célok egymást erősítve valósulnak meg. A DEAK meghatározó eleme az interdiszciplinaritás, amely biztosítja a kutatóközpont előnyös diverzifikáltságát és a továbbfejlődés lehetőségeit. Egységes cél az emberi életminőség javítása érdekében több kutatási irány, és ebből következő oktatási tevékenység végrehajtása, melyeket a konkrét projektek képviselnek. A DEAK-on belül 5 kutatási irányban - Orvosi Képalkotás, Kozmetológia, Megújuló Energiaforrások Hasznosítása, Bioremediáció, Hulladékhasznosítás - dolgoznak együtt az egyetemi kutatócsoportok és ipari partnereik, melyek részben korábbi együttműködések továbbfejlesztései. Az 5-ből 2 főprogram Megújuló Energiaforrások Hasznosítása, Ipari Hulladékhasznosítás - közvetlenül a környezetbarát fejlesztéseket helyezi előtérbe. E fejlesztés eredményeképpen alapította meg a Szegedi Tudományegyetem 2008-ban a kooperációs kutatások kiemelt menedzselését megvalósító DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaságot. A DEAK Zrt. 2008-ban a Gazdaságfejlesztés Operatív Programban a kooperációs kutatások folytatása érdekében újabb 1000 M Ft támogatásban részesült, mely

193

u


n

Az egyetem pályázati tevékenysége

forrásból megvalósítandó program keretében jelenleg öt tudományos divízióban egészségipari, biotechnológiai, agrobiotechnológiai, informatikai és innovatív társadalomtudományi kutatás-fejlesztési aktivitásokat valósít meg. A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó pályázatok sorából ki kell emelni a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Pázmány Péter Program - Regionális Tudásközpont pályázatát, mely kiemelt nagyságrendben biztosított forrást 2004 -2008 között az egyetemek vállalatorientált kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatására. E program keretében 1200 M Ft támogatással 2004-ben jött létre a Dél-alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT), melynek átfogó szakmai stratégiáját a régió kiemelkedő tudományos iskolái, a rendelkezésre álló tudományos és infrastrukturális háttér, a régió kis- és középvállalatainak fejlesztési lehetőségei, valamint a modern kutatási-fejlesztési trendek határozzák meg. Ezek mérlegelésével a DNT átfogó szakmai célja olyan terápiás célú idegrendszeri kutatások megvalósítása, amelyek multidiszciplináris megközelítése a betegségek kialakulását és lefolyását meghatározó célmolekuláktól az integrált idegrendszeri működésig lehetőséget ad arra, hogy eredményként adott esetben preklinikai vizsgálatokon tesztelt vezérmolekulák és piacképes diagnosztikai módszerek jöjjenek létre. A projekt a gyógyszeripari résztvevők és a csatlakozó, elsősorban metodológiai fejlesztésekben érdekelt és biotechnológiai KKV-k szándékainak és elkötelezettségének megfelelően eredmény-orientált és a neurológiai megbetegedések társadalmi és üzleti szempontból legfontosabb formáit célozza meg. Más oldalról, éppúgy a Regionális Tudásközpont keretében a Szegedi Tudományegyetem a DNT mellett 2005-ben indította útjára a Környezet- és

Nanotechnológiai RET.• a dél-alföldi régió életminőségét javító integrált rendszerek fejlesztése (KNRET) megnevezésű projektet is, az elnyert pályázati forrás 1167 M Ft. E Tudásközpont öt alprogram keretében olyan megoldásokat és eszközöket dolgozott ki, amelyek mérhető javulást eredményeznek a környezet minőségében, a regionális ipar fejlődésében és az itt élő emberek egészségében, és amelynek eredményei a program lezárását követően is fenntarthatóak. A KNRET öt alprogramja: környezettechnológiai kutatások, nanotechnológiai kutatások, biotechnológiai kutatások, egészségügyi kutatások és informatikai kutatások. A kutatás-fejlesztési tevékenység fejlesztése mellett ugyanakkor a Szegedi Tudományegyetem a múltban és a jövőben is kiemelt hangsúlyt fektet saját szervezetének fejlesztésére is. Az intézményfejlesztéshez kapcsolódó projektek közül - a pályázati támogatásban is részesült - legjelentősebb fejlesztések az intézményi minőségirányítási rendszer kiépítésére, a folyamatok szabályozására és a szolgáltatások körének bővítésére irányultak. Az intézményi vezetés minőségorientált megoldásainak és a szolgáltatások

U 194


Az egyetem pályázati tevékenysége fejlesztéséhez az egyetem a Humán Erőforrás Fejlesztés Operatív Program-ból nyert támogatást. A Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása című projekt (HEFOP/2004/3.3 .1-P-2004-06-0054/1.0) keretében, 2006-ban kezdődött meg minőségértékelési rendszer kiépítése az egyetem egyes szervezeti egységeiben. A minőségfejlesztéshez szorosan kapcsolódó módon A Működési folyama-

tok mintaszerű újraszervezése az integrált vidéki nagyegyetemek minőségközpontú működésének támogatása érdekében című projekt (HEFOP/2004/3.3.1 -P-2004-06-0126/1.0) keretében a Pécsi Tudományegyetemmel és a Debreceni Egyetemmel, mint konzorciumi partnerekkel együtt történt meg 2004-2007 között az intézményi folyamatok feltárása és szabályozása, hatékonyságuk mintaszerű javítása. Végül kiemelendő az intézményi szolgáltatások, így az Alma Mater szolgáltatások, valamint a diplomás pályakövetési rendszer kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott ROP-3.3.1.2004-10-0004/34 azonosító számú, a Karrier Iroda működtetése a Szegedi Tudományegyetemen című projekt, mely elsősorban a hallgatói szolgáltatások bővítésére a gyakorlatorientált képzés fejlesztésére nyújtott lehetőséget.

195

I


XVIII. EGYETEMÜNK ÚJ DÍSZDOKTORAI

7


A Az egyetem új díszdoktorai Az egyetem rektorától az Egyetemi Szenátus határozata alapján Doctor Honoris Causa címet kaptak: 2007. november 9-én GIAN PAOLO MARCHI

egyetemi tanár, Veronai Tudományegyetem Idegen Nyelvek és Irodalmak Kara, ,

NORBERT KIMPE

egyetemi tanár Genti Tudományegyetem Szerves Kémia Tanszék, ,

,

GÖRÖG SÁNDOR

egyetemi tanár Richter Gedeon Rt. ,

Az egyetem rektorától az Egyetemi Szenátus határozata alapján Senator Honoris Causa címet kapott: 2007. november 9-én VOLKER ALBRECHT

egyetemi tanár földrajzkutató Frankfurt am Maini Egyetem. ,

~198

,


XIX. KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK 2008 Akadémiai díj DR. DALLOS ATTILA

tudományos munkatárs.

Alberth Béla-díj DR. KOLOZSVÁRI LAJOS

egyetemi tanár.

Apáczai-Csere János-díj DR. KOSZTOLÁNYI JÓZSEF

docens.

Arany Katedra Emlékplakett DR. NÉMETH ENDRE tanár. Batthyány Strattman László-díj DR. IvÁNYI BÉLA egyetemi tanár, DR. VARGA TIBOR egyetemi tanár. -

Csongrád Megyéért Emlékérem DR. LÁZÁR GYÖRGY professor emeritus. Egészségügyi Miniszter Díszoklevele DR. SZÖLLŐSI JÁNOS egyetemi tanár, KISSNÉ DR. HőGYE MÁRTA egyetemi tanár. Egyetemi Sportért-díj DR. LALUSKA PÁL adjunktus, BÉLTEKI PÁl testnevelő tanár.

199


Kitüntetésben részesültek Elismerő Oklevél (Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete és a Magyar Olimpiai Bizottság) SZABÓ JózsEF sportközpont-vezető.

Eötvös József-koszorú DR. BENEDECZKY ISTVÁN ny. egyetemi tanár, DR. MOLNÁR IMRE professor emeritus, DR. KovÁcs LÁSZLÓ professor emeritus.

Huzella Tivadar Emlékérem DR. LÁSZLÓ ARANKA professor emerita.

Klebelsberg Kunó-díj DR. FALKAY GYÖRGY egyetemi tanár, DR. FÜZESI KRISTÓF egyetemi tanár, DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, DR. TÚRI SÁNDOR egyetemi tanár.

Klebelsberg Kunó -díj emeritusi fokozat DR. CZIGNER JENŐ professor emeritus, Dr. Tényi Mária professor emerita.

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt DR. BADÓ ATTILA egyetemi tanár.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt DR. KÖRMÖCZI LÁSZLÓ docens, DR. VIDÁKOVICH TIBOR docens.

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt BAROK ISTVÁN tanár, DEMETER JÁNOSNÉ osztályvezető.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt DR. GRÓSZ ANDOR docens.

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár.

0200


Kitüntetésben részesültek Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett DR. GORZÓ ISTVÁN docens, DR. HALÁSZ JÁNOS docens, DR. MÁNDY YVETTE egyetemi tanár, RESSNÉ DR. IVANICS MÁRIA docens, DR. SONKODI ISTVÁN egyetemi tanár, DR. SONKODI SÁNDOR egyetemi tanár. Marényi Scholtz Gusztáv-díj DR. GRÓSZ ANDOR docens. -

Megyei PRIMA -díj DR. GELLÉN JÁNOS professor emeritus.

Miniszteri Elismerő Oklevél DR. SZABÓ IMRE docens. Németh László-díj BALOGH IRÉN tanár. Orden de Isabel la Católica DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár. Pedagógus Szolgálati Emlékérem DR. ABONYI GYULÁNÉ DR. ny. docens, BARRA ANIKÓ tanár, DR. BENE KÁLMÁNNÉ tanár, DR. BOROS JÓZSEFNÉ DR. ny. docens, DR. BUDAI JULIANNA főiskolai tanár, DR. BUKY LÁSZLÓ docens, EGERSZEGI ILONA tanár, tanár, tanár, DR. FODOR ISTVÁN docens, DR. GÉCSEG FERENC akadémikus, egyetemi tanár, HALÁSZ ZSUZSANNA tanár, DR. HATVANI LÁSZLÓNÉ DR. HUHN EDIT docens, HORVÁTH ANDRÁSNÉ tanár,

DR. FARKAS CSAMANGÓNÉ SZOLONOKI MÁRIA FELFÖLDI LÁSZLÓNÉ

201


Kitüntetésben részesültek KOZMÁNÉ JAKAB ÁGNES tanár,

DR. LEHOCZKI ENDRE egyetemi tanár, MAKRA LÁSZLÓNÉ DR. főiskolai docens, MARÓTI LÁSZLÓNÉ tanár, MILASSIN JUDIT tanár, DR. MÓRICZ FERENC egyetemi tanár, DR. NOVÁKNÉ DR. HAJDÚ ÉVA ny. docens, PALOTÁSNÉ NAGY EVA tanár, PÉTER EVA tanár, DR. RESCH BÉLÁNÉ DR. MARINOVICH SAROLTA docens, SINKA HILDA tanár, DR. SOMLAI CSABÁNÉ tanár, SZILÁGYI DEZSŐ tanár, DR. TAR IBOLYA docens, DR. TÓTH AGNES docens, TÓTH GYULÁNÉ tanár.

Pro Homine Nobile Pharmaciae Emlékérem DR. FALKAY GYÖRGY egyetemi tanár.

Pro Sanitate díj -

DR. NÁRAI GYÖRGY főorvos.

Pro Theatro Plakett (Szegedi Nemzeti Színháztól) DR. GYÉMÁNT CSILLA ny. főiskolai docens,

DR. IVÁN LÁSZLÓ docens, TAJTI GABRIELLA irodavezető.

Pro Universitate díj -

DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár,

DR. BALOGH SÁNDOR professor emeritus, DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ docens, DR. DOMBI ANDRÁS docens, JANICS NATASA egyetemi hallgató, DR. JULESZ JÁNOS egyetemi tanár, DR. KATONA TAMÁS egyetemi tanár, DR. KEVEI FERENCNÉ egyetemi tanár DR. MIHALIK ERZSÉBET docens,

LUL


Kitüntetésben részesültek DR. NÁRAI GYÖRGY főorvos VAJDA ATTILA egyetemi hallgató.

Rektori Elismerő Oklevél ANNUS EDIT főelőadó, ASZTALOSNÉ GALISZ GYÖNGYI tanulmányi előadó, BÁRSONY JENŐNÉ főnővér, DR. DÉVÉNYI KÁROLY adjunktus, FARKAS TIBORNÉ előadó, GYIVICSÁN GYÖRGY tanársegéd, LELE BÉLÁNÉ csoportvezető, LŐRINCZ LÁSZLÓ főiskolai docens, NAHÓCZKY ENDRÉNÉ vegyésztechnikus, DR. NÉMETH ZOLTÁN docens, NIMA ROZÁLIA főosztályvezető, OZVEGY JUDIT tanító, PARAGI JENŐNÉ ügyintéző, DR. SZABÓ LÁSZLÓ docens, DR. SZALAI ISTVÁN ny. egyetemi tanár, DR. SZILÁGYINÉ NAGY ÉVA tanító, TÓTH JÁNOSNÉ adminisztrátor, TUBOLYNÉ DR. HORVÁTH GYÖNGYI főiskolai tanár.

Szegedért Alapítvány fődíja DR. JANCSÓ GÁBORNÉ DR. KATONA MÁRTA egyetemi tanár.

Szegedért Alapítvány társadalmi és állampolgári kuratóriuma Debreczeni Pál-díjasa ERDÉLYI AGNES kollégiumi igazgató.

Szegedért Alapítvány tudományos kuratóriuma Szőkefalvi-Nagy Béla-díja DR. Fü LÖP FERENC akadémikus, egyetemi tanár. Szegedért Emlékérem GAJDÁCS GÁBORNÉ ÁRVAI MÁRIA OV. ápoló, DR. GALAMBOS GÁBOR egyetemi tanár, DR. PAVLOVITS DÁVID adjunktus.

20 ~


II

Kitüntetésben részesültek

Szent Györgyi Albert díj -

-

DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ

egyetemi tanár.

Széchenyi díj -

akadémikus, egyetemi tanár, DR. HETÉNYI MAGDOLNA akadémikus, egyetemi tanár. DR. CSÖRGŐ SÁNDOR

Török Köztársaság Érdemrendje akadémikus, professor emeritus, DR. LARS JOHANSON egyetemi tanár. DR. RÓNA-TAS ANDRÁS

Tömörkény díj -

ny. egyetemi tanár.

DR. JuHÁsz ANTAL

Szél Éva díj -

DR. HELEMBAI KORNÉLIA

főiskolai tanár.

Szegedi Tudományegyetemért Mecénás díj -

GERBRANT REDMER DE BOER

vezérigazgató, SOLE MIZO Zrt.

Szegedi Tudományegyetemért Sajtódíj MÉHES GÁBOR

sportriporter Délmagyarország.

SZTE Juhász Gyula Pedagógiai Kar Kari Nívódíj NYÍRI GYÖRGYNÉ

oktatásszervező.

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Érdemes Oktatója DR. ZUPKÓ ISTVÁN

docens.

SZTE Mérnöki Kar Pro Facultate Oktatói Nívódíj BAJUSZNÉ DR. KABÓK KATALIN főiskolai docens. SZTE Mérnöki Kar Kiváló Tehetséggondozó Díj DR. KOVÁCS ERZSÉBET TERÉZIA

egyetemi tanár.

SZTE Mérnöki Kar Dékáni Dicséret Ügyviteli alkalmazott, GÁLNÉ SZABADOS IBOLYA osztályvezető, SZŰCS TIBOR tanszéki mérnök. DR GARAI ARANKA

LI 204


Kitüntetésben részesültek SZTE Mezőgazadsági Kar Pro Facultate SzűcsNÉ DR. PÉTER JUDIT egyetemi CSERJÉSI LAJOSNÉ szakoktató.

tanár,

SZTE Mezőgazadsági Kar Dékáni Elismerő Oklevél SALLAI LÁSZLÓ

főiskolai adjunktus.

205


XX. EGYETEMÜNK JUBILEUMI DIPLOMÁSAI Állam- és Jogtudományi Kar Vasdiploma: DR. BOKOR JÁNOS, DR. BOKOR KÁROLY, DR. JORDÁN LÁSZLÓ, DR. OPRA VILMOS, DR. SZABÓ BALÁZS, DR. TAMÁSI PÁL.

Aranydiploma: DR. BERKI AMBRUS, CSOMÓSNÉ DR. SZILÁGYI JULIANNA, DR. FEDOR ATTILA, GÉMESNÉ DR. KAMICSÁR MÁRIA GYÖNGYI, DR. GOMBOS LÁSZLÓ, DR. GOTTLIEB MÁRIA, DR. HIDEG FERENC, DR. HODOSSY LAJOSNÉ DR. BAZSIKA MÁRTA, KOPASZ ISTVÁNNÉ DR. PÁLFY-BUDINSZKY ESZTER, DR. KUN LÁSZLÓ, DR. LAKATOS LÁSZLÓ, DR. LÁSZLÓ GYÖRGY, DR. MIHÁLFFY LAJOS, DR. OLÁH BÉLA, DR. PACSIKA ISTVÁN, DR. PÁSZTOR IMRE, DR. PATAKI LAJOSNÉ DR. KOVÁCS ESZTER, DR. PINTÉR ISTVÁN, DR. SÁNTHA PÉTER, DR. SIMONYI SÁNDORNÉ DR. CSONTOS TERÉZIA KATALIN, DR. SZABÓ BENEDEK, DR. SZALVA LÁSZLÓ, DR. SZÉLL IRÉN, DR. SZÖRÉNYI TIBOR, DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER, DR. ZVADA ANDRÁS.

Ezüst emlékplakett: DR. BOTTKA SÁNDOR ISTVÁN.

Általános Orvostudományi Kar Vasdiploma: DR. STANGL ERNŐ JÁNOS.

2■ Y


II

Jubileumi diplomások

Gyémántdiploma: DR. GOBASCHITS LÁSZLÓ, DR. HATALA ISTVÁN, DR. KÓSZÓ PÁL, DR. KOVÁCS KAROLINA, DR. SZELEI BÉLA.

Aranydiploma: DR. ÁBRAHÁM SÁNDOR, DR. BENYÓ SÁNDOR, DR. BÍRÓ IMRE, DR. CSAPÓ GÁBOR, DR. CSÉPÁNYI ATTILA, DR. DEÁK JENŐ, DR. GYULAI JÓZSEFNÉ DR. KUKÁN ESZTER, DR. HEGYI ISTVÁN, DR. HESZ FERENC, DR. JÁNOSIK BERTALAN, DR. JÓJÁRT MÁRIA, DR. KARA JÓZSEF, DR. KARÁCSONYI GIZELLA, DR. KÁSI GYULA, DR. KISHÁZI JÓZSEF PÁL, DR. KÓTI FERENC, DR. KOZÁRY OTTOKÁR, DR. KOZMA MÁRIA, DR. KÖRMOCZY IMRE, DR. LŐRINCZY MÁRIA, DR. MAZAREÁN HORTENZIA, DR. NAGY ERZSÉBET, DR. NAGY SÁNDOR, DR. NEUMARK TAMÁS, DR. OLÁH MIKLÓS, DR. SÜMEGI MÁRIA, DR. SZEGVÁRI JÓZSEF, DR. SZŰCS BÉLA, DR. TAJTI JÁNOS, DR. TÁNCZOS ROZÁLIA, DR. TERNAI ANTAL, DR. TÓTH KÁROLY, DR. VARGA EVA, DR. VÁRNAI EVA, DR. VIZY BÉLA.

Bölcsészettudományi Kar Gyémántdiploma: ENDRÉSZ LÁSZLÓNÉ DR. ANTAL ADRIENN, DR. FALUHELYI LÁSZLÓNÉ DR. MATZKÓ PIROSKA, FÁY HILDEGÁRD JULIANNA, DR. KASZAP LÁSZLÓNÉ DR. MIHÁLY EDIT, DR. SALFAY ISTVÁN.

Aranydiploma: CSANÁDI LAJOSNÉ FEKETE MÁRIA MAGDOLNA, FEKETE ETELKA, GRÓSZ JÓZSEF, HORVÁTH DEZSŐ, HAYPÁL ILDIKÓ, JUHÁSZ OTTÓNÉ NEMES SAROLTA, KRAJCSOVICZ MIHÁLYNÉ PAVLOVICS JUDIT, KAKUK MÁTYÁS, LESZÓ JÓZSEFNÉ IGAZ JUSZTINA, LŐRINCZY ATTILÁNÉ GÁSPÁR MARGIT, LŐRINCZY ATTILA, KOCSOR JÁNOSNÉ KISS ZSUZSANNA, DR. MAREK JÁNOS, PUSZTAI NÁNDORNÉ KATONA MAGDOLNA, PAPP LAJOS, DR. ZOMBAI LÁSZLÓ.

Gyógyszerésztudományi Kar Gyémántdiploma: KÉRÉSZY ZOLTÁNNÉ MARKÓ ADRIENNE, MATEJKA

EDE,

DR.

ZALÁNYI

SÁMUELNÉ GELEI ILDIKÓ.

Aranydiploma: ÁGOSTON ISTVÁN GYÖRGYNÉ VARGA ILONA, BENCSIKNÉ KERESZTESSY KLÁRA, DÓCS JÁNOS, DR. FISCHER GYÖRGYNÉ DR. HALÁSZ KATALIN, DR. FODOR

U 208


Jubileumi diplomások

II

SZILÁRDNÉ DR. NOVÁK ALEXANDRA, GYŐR LÁSZLÓNÉ MEZŐ MARGIT, HARA VILMOSNÉ BÍRÓ MÁRIA, DR. HARTAI ISTVÁN, DR. HARTAI ISVÁNNÉ BIHARVÁRI KLÁRA TERÉZIA, DR. HARTAI PÁLNÉ REMECZKY MÁRIA, HORNYÁK ANDRÁSNÉ GRESZ MARGIT, KILYÉNFALVI ODÖN LÁSZLÓ, KÖHLER GÁBOR, KŐHEGYI TAMÁSNÉ VÁGÓ MÁRIA, MÁRCZ HENRIK IMRE, DR. MONOSTORI ELEMÉRNÉ FARAGÓ MARGIT, DR. PANDA GYÖRGYNÉ LALUK KLÁRA AGNES, DR. PÁRCZEN MENYHÉRTNÉ PACHINGER ERZSÉBET, PETŐ SÁNDOR, SURJÁNYI JÓZSEF, SZABÓ ÉVA ILONA, SZÉLINGER JENŐ, SZTOJÁN DEZSŐNÉ TÓTH IBOLYA, DR. TORNAI MIHÁLYNÉ KRENTER HELGA, DR. ÚJHÁZY ANDRÁSNÉ ZUBEK ÉVA.

Juhász Gyula Pedagógiai Kar Tanári Vas díszoklevél: BAKONYI TIBORNÉ KOTTÁSZ ANGYALKA ILONA, RÓZSA JENŐNÉ BALOGH ERZSÉBET, SOMOGYI IMRÉNÉ BUJTÓ JANKA, SZABÓ BALÁZSNÉ FEHÉRVÁRI ARANKA.

Tanári Gyémánt díszoklevél: EDELÉNYI BÉLÁNÉ DEME IRÉN , ILLÉSY ISTVÁNNÉ HANGODY PIROSKA, LENGYEL SÁNDORNÉ SÁRKÁNY IRÉN, LÓCZY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH SZIDÓNIA, LŐKÖS BÉLA KÁLMÁN, LUGOSSY ILONA, LUX ADRIENNE PAULA, OLÁH ALBERTNÉ BARNA JULIANNA, PATIK ISTVÁN, RAKONCZAI JÁNOSNÉ PETZ IRÉN, SZABÓ LAJOSNÉ RADICS ERZSÉBET, THEISS EDÉNÉ WARGA MAGDOLNA, WOJTASS GYULÁNÉ ALMÁSI ALICE.

Tanári Arany díszoklevél: ANDOCS FERECNÉ ERDEI MÁRIA, DR. ANDRÁSFAI BÉLA, ASZTALOS LAJOSNÉ DOBA ERZSÉBET, DR. BARNA ANDRÁSNÉ SZABÓ KLÁRA, DR. BÉKÉSI IMRE, BELICZKY ÉVA, BÉRES LAJOSNÉ HERKE ILONA, BRADÁCS ILLÉSNÉ NAGY MAGDOLNA, BUDAI JÁNOSNÉ DEMETER ROZÁLIA, CHLEBNICZKI JÁNOS, DANKÓ ERVINNÉ DR. OSZTROLUCZKY IRMA, DRESCHER GÉZA, FARKAS ISTVÁNNÉ SZULYÓ ERZSÉBET, DR. FAZEKAS MIHÁLYNÉ FEHÉR ERZSÉBET, FEHÉR ISTVÁN, FEKETE GYÖRGY, FRÖHLICH ANDRÁS, DR. GASZNER MIKLÓSNÉ CSÓTI MAGDOLNA, GÁVEL ANNA, GUBÁN IMRÉNÉ FARKAS EMMA, GYÁRFÁS ISTVÁNNÉ VÍZI ILONA, GYEVIKI JÁNOS, HALÁSZ ANTALNÉ SZŰCS MARGIT, HASKÓ MIHÁLYNÉ LESTYÁN KATALIN, HASZNOS LÁSZLÓ, DR. HONFY PÁL, HRIVNÁK MIHÁLY, DR. JÓJÁRT ISTVÁN SÁNDOR, JÓZSA LÁSZLÓ, JUHÁSZ ANDRÁSNÉ CSEMAN MÁRIA, DR. KAMARÁS GYÖRGY, KAPÁS ISTVÁNNÉ VARGA ETELKA, KARLOVICS

2~


n Jubileumi diplomások ISTVÁNNÉ SZÁSZ MÁRIA, KISS FERENCNÉ KESZTYŰS MARGIT, KISS IMRÉNÉ MIKES EVA, KISS JÁNOSNÉ MOLNÁR KATALIN, KOVÁCS ÁRPÁD, KOVÁCS JÁNOS, KOVÁCS KÁROLYNÉ KISS BORBÁLA, KRASZNAI GYORGYNÉ KIRÁLY KATALIN, LAKATOS CSABA, LAPU KATALIN, LÁZÁR ESZTER, DR. LEINDLER LÁSZLÓNÉ ZSITVA MARGIT, LOVRITY SÁNDOR, LUKÁCSI BÉLA, MAGYARÓVÁRI MIHÁLY, MAJOR IRÉN, MAJZIK ROZÁLIA, MÉSZÁROS LAJOSNÉ GRÁFEL IBOLYA, MIKE JÁNOS, DR. MISKEI MIHÁLYNÉ SZILI JOLÁN, MISKOLCZI SÁNDORNÉ GYARAKI IDA, MONOKI LAJOS, MUNKÁCSI BÉLÁNÉ FUTÓ IBOLYA, NAGY JÁNOSNÉ SZABÓ ANNA, NAGY KÁLMÁN NÁNDORNÉ KARÁTSONYI ANNA, NAGY RÓBERTNÉ TÓTH MÁRTA, PAPDI ANTAL, PAPP GYÖRGY, DR. PAPP GYULA, DR. PAPP GYULÁNÉ GRÁNÁSI ETELKA KATALIN, PERJÉSI ESZTER, SERES ISTVÁNNÉ KERESZTESI MÁRIA, SINGER GYÖRGYNÉ ERNYEI GIZELLA, SINKÓNÉ HORTOBÁGYI ÉVA, SMEHÁK GYÖRGY, SZABADI FERENC, SZABÓ BÉLA, SZABÓ FERENC, SZABÓ ISTVÁN, SZABÓ ISTVÁN JÁNOS, DR. SZABÓ LAJOSNÉ RADICS ERZSÉBET, SZÉCSÉNYI JÁNOSNÉ KREMM ANNA, DR. SZEKÉR ENDRE, SZELESNÉ SZABÓ ILONA, SZIPŐCSNÉ DOBI IRÉN, SZŐKE ZSIGMONDNÉ SOMOGYI RÓZA, TÓTH PÁLNÉ JUHÁSZ ROZÁLIA, TÖRŐCSIK JENŐ, VANDERER TIBORNÉ HORVÁTH EDIT, VÁRADI GYORGYNÉ SÁRKÁNY MÁRIA, VÁRAI MIHÁLYNÉ BÉNYEI ERZSÉBET, VARGA GÁBORNÉ KISS MARGIT, VARGA LÁSZLÓ, VARGA LÁSZLÓNÉ VARGA JULIANNA, VÖLGYI ANTAL, WOLGARD ILONA, ZOMBORI LÁSZLÓ.

Tanítói Rubin díszoklevél: NÁBRÁCZKY HAJÓS GYORGYNÉ JAKABFFY JULIANNA, SIMON MIHÁLY.

Tanítói Vas díszoklevél: BATTANCS FERENC, BODŐ ERZSÉBET, KUN SZABÓ ANDRÁSNÉ BARTOS MÁRIA, SZIEBIG BÉLÁNÉ LUGOSI MAGDOLNA, TARJÁNYI LÁSZLÓ, VISY ISTVÁN, WOLGARD ILONA.

Tanítói Gyémánt díszoklevél: AIGNER SÁNDORNÉ OKROS MÁRIA, BOVATSEK DEZSŐNÉ NAGY ERZSÉBET, DÁNIEL LAJOSNÉ SÁRI ERZSÉBET, FEJES MÁRIA ANNA, GYURIS ISTVÁN, HAJDÚ OTTÓ, HALMOS LÁSZLÓ, KAPOVITS ENDRE, KARA ZSUZSANNA, KERTAI DEZSŐ, KOVÁCS ANTAL, LAKOS GYORGYNÉ KOREK IDA, PÉCSY PÁLNÉ RADVÁNYI ZSUZSANNA JULIANNA, PELLE FERENC, RÉDAI LÁSZLÓ, SÜTŐ PÉTER, DR. TENK BÉLÁNÉ VITKOVICS KORNÉLIA, VELENCEINÉ BÓTFY ÉVA, DR. VESZPRÉMI LÁSZLÓ, VÖRÖS GÉZA.

U 210


Jubileumi diplomások

j

Tanítói Arany diszoklevél: BARKÓ FERENC, DR. BERKES MIKLÓSNÉ PATAKI GYÖRGYI, BORKA SÁNDORNÉ BALLA ROZÁLIA, CZIFRIK FERENCNÉ KOCZKÁS ERZSÉBET MÁRIA, DR. CZINA MIHÁLYNÉ LÁZI ZSUZSANNA IRÉN, DOSZPOLY SÁNDORNÉ CSANÁDI JULIANNA, DUDÁS GYULÁNÉ HEINTZ CECÍLIA, DUDÁS KÁROLYNÉ SZŰCS MÁRIA, GÁL JÓZSEF, DR. GULÁCSY EVA ESZTER, GYESZAT ZOLTÁN, GYORKEI SÁNDORNÉ MISON ÉVA, GYURIS ISTVÁNNÉ DOMSODI ÉVA, HERCZEG LÁSZLÓNÉ SZABÓ MÁRIA, HEREGE JÁNOSNÉ BALÁZS IDA, JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ KIS ERZSÉBET, KÁLMÁN FERENC, KECSE NAGY SÁNDORNÉ ÚJHELYI AMÁLIA, KOCSIS ISTVÁNNÉ VINCZE MAGDOLNA, KOVÁCS PÁLNÉ SZABÓ ERZSÉBET, KŐROSI TIBOR, LÁSZLÓ IRÉN, MASA GÉZÁNÉ SZELES ESZTER, MOLNÁR IMRÉNÉ GULYÁS ERZSÉBET, NÉMETH MARGIT ERZSÉBET, PUSZTAI TIBORNÉ ORDÖG KLÁRA, RÁCI JÓZSEF, SALÁNKI MÁTYÁSNÉ JAKSA ROZÁLIA KATALIN, SUTÁK JÁNOSNÉ OSVÁTH ILONA MÁRIA, DR. SZALAY FERENCNÉ FARAGÓ TERÉZIA, DR. SZALVA LÁSZLÓNÉ SERES ANNA, SZARVASI SÁNDORNÉ VÍGH JULIANNA, TÓTH DÉNESNÉ TOTKA EVA, TÓTHNÉ GERA AGNES, ÜJHELYINÉ KUBINYI EVA, VAS JÓZSEF.

Természettudományi Kar Gyémántdiploma: DR. CSÚRI ILONA JÚLIA.

Aranydiploma: ALMÁSI JÁNOS, ANDRÉSI PÁL, BAGI JÁNOS, BAKONYI ISTVÁNNÉ PINTÉR ERZSÉBET, BALÁSSY KÁROLYNÉ SZERÉNYI MAGDOLNA, BALÁZS IMRE, DR. BÁBA KÁROLY, BÁLINT MARGIT, BENKŐ MARGIT, CZ. KISS FERENC, DANCZ GYULA, BODÓCS ISTVÁN, BODÓCS ISTVÁNNÉ VETÉSI EDIT LENKE, DR. DEÁK TIBOR, DOBÁK JÓZSEF, DOMBOVÁRI JÓZSEF, FEKETE LÁSZLÓ, FODOR ISTVÁN, DR. GÓCZÁN LÁSZLÓNÉ TÓTH PIROSKA, GUCZI LÁSZLÓNÉ HUSZTI GYÖRGYI, HADI ISTVÁN, HADI ISTVÁNNÉ BODÓCS ILONA, DR. HARSÁNYI ERNŐ, HEGEDŰS JÓZSEF, DR. HETYEI GÁBOR, HORVÁTH LAJOS, HURSÁN LÁSZLÓ, KÁRPÁTI ÁRPÁD, DR. KISPÉTER JÓZSEF, KLEIN MAGDOLNA, DR. KOMÁROMY LÁSZLÓ, DR. KONTRA JÓZSEF, KORMÁNY GIZELLA, DR. KOZMA LÁSZLÓ, KÜRTHY VIKTOR, LAKATOS MAGDOLNA HUNYÁR MAGDOLNA, LAPIS LÁSZLÓNÉ BENEDEK ROZÁLIA, LÉVAI ALBERTNÉ PEREI ZSUZSANNA, LUKÁCS ZOLTÁN, MADARÁSZ JÁNOS, MAGYAR LAJOSNÉ MOLNÁR MARGIT, NAGYILLÉS MIHÁLY, NÁNÁSI ELEMÉRNÉ BALOGH EMILIA, DR. NÉMETH GYÖRGY, NÉMETH JÁNOSNÉ VERES ETELKA, DR. PAULIK ISTVÁNNÉ SIMON TERÉZ, PAPP FERENC, PEKÓ SÁNDOR, DR. PIN-


A Jubileumi diplomások TÉR FERENC, POKORNY IRMA, POLÁNYI GÉZA, PUKLICS JÓZSEF, DR. RÁCI JÁNOSNÉ KÁLLAI ARANKA ANNA, SCHWARCZ TIBOR, SIPOS ISTVÁN, DR. SIPOS SÁNDORNÉ DR. KEDVES ÉVA, DR. STEFÁNDEL ISTVÁN, SZABÓ FERENC, SZABÓ SÁNDORNÉ HABRANYI KLÁRA, SZAKÁLOS ERZSÉBET, SZŐKE DEZSŐ, SZRNKA JÁNOS, TAKÁCS JOLÁN, DR. TOMPA PÁLNÉ HORVÁTH ÉVA, TÓTH BALÁZS, DR. TÓTH IMRE, VÁRHEGYI JÁNOSNÉ GÁL FRANCISKA, VÁRHELYI LÁSZLÓ, VILLÁNYI JÁNOS, DR. VINCZE SÁNDOR

középiskolai tanárok.

DR. BERNÁTH GÁBOR, DAMJÁN JÁNOS, DR. GÖRÖG SÁNDOR, DR. GRUBER LAJOS, DR. HALMOS MIKLÓSNÉ ECK ERNA, DR. KERTÉSZ MAGDOLNA SÁRINGER MAGDOLNA, DR. LEHOTAI LAJOS, MAKULA KÁROLY, DR. MIKITE GYULA, POLYÁK PÉTERNÉ FARKAS MÁRIA, RENDETZKY JÁNOS, SÁSKA LÁSZLÓ, SÁSKA LÁSZLÓNÉ CSAPLÁR ERZSÉBET, VIRÁGH ISTVÁN, DR. ZSIGÓ ISTVÁN

vegyészek.

212

Okleveles


XX II o

úU ®®MANY®S FOKOZATOT NYERT OKTATÓK A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjai: DR. CSÖRGŐ SÁNDOR egyetemi tanár, Sztochasztika Tanszék, DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, Kolloidkémiai Tanszék, DR. HETÉNYI MAGDOLNA egyetemi tanár, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék, DR. PENKE BOTOND egyetemi tanár, Orvosi Vegytani Intézet, DR. VÉCSEI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Neurológiai Klinika.

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja: DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár, Gyógyszerkémiai Intézet.

Tudomány doktorai: DR. BARZó PÁL egyetemi tanár, Idegsebészeti Klinika, DR. BENEDICT MIHÁLY docens, Elméleti Fizikai Tanszék, DR. CSENDES TIBOR docens, Alkalmazott Informatika Tanszék, DR. CSÖRGŐ SÁNDORNÉ DR. BATA ZSUZSANNA docens, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, DR. DOMBI ANDRÁS docens, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, DR. LEPAHIN VALERIJ docens, Orosz Filológiai Tanszék, DR. PÁLINKÓ ISTVÁN docens, Szerves Kémiai Tanszék, DR. VíGH ÉVA docens, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, DR. WÖLFLING JÁNOS docens, Szerves Kémiai Tanszék.

213U


II

Tudományos fokozatot nyert oktatók

PhD fokozatot szereztek: BALÁZS PÉTER ATTILA tanársegéd, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, DR. BARÁTH ZOLTÁN klinikai orvos, Fogászati és Szájsebészeti Tanszék, BÁNHELYI BALÁZS tanársegéd, Számítógépes Optimalizálás Tanszék, BoHus JÁNOS tanszéki munkatárs, Kísérleti Fizikai Tanszék, BUDAI JUDIT tudományos segédmunkatárs, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, CZEROVSZKI MARIANN tanársegéd, Klasszika-Filológia Tanszék, CSERJÉS KATALIN adjunktus, Modern Magyar Irodalmi Tanszék, CSÚRI ANDRÁS tudományos munkatárs, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, DORÓ KATALIN tanársegéd, Angoltanár-képző és Alkalmazot Nyelvészeti Tanszék, DR. Dux LÁSZLÓ, tanársegéd, Mukajogi és Szociális Jogi Tanszék, DR. FANTOLY ZSANETT adjunktus, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, GALGÓCZI LÁszLó RÓBERT, tanszéki munkatárs, Mikrobiológiai Tanszék, DR. GÖRBE ANIKÓ, tanársegéd, Biokémiai Intézet, GYEVIKI JÁNOS adjunktus, Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet, DR. GYÉMÁNT RICHÁRD előadó, Statisztikai és Demográfiai Tanszék, HALMOSI PÉTER adjunktus, Pénzügytani Szakcsoport, HÁZNAGYNÉ RADNAI ERZSÉBET tanársegéd, Farmakognóziai Intézet, DR. HEGEDŰS ANDREA, adjunktus, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, DR. HORVÁTH SZILVIA adjunktus, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, HOVORKÁNÉ DR. HORVÁTH ZSUZSANNA adjunktus, Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet, DR. HőHN JÓZSEF, adjunktus, Sebészeti Klinika, JANCSÓ KATALIN tanársegéd, Hispanisztika Tanszék, DR. JUHÁSZ ZSUZSANNA adjunktus, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, KASZA PÉTER tanársegéd, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, DR. KELLERMANN PÉTER, tanársegéd, Ortopédiai Klinika, KOVÁCS PÉTER tanársegéd, Statisztikai és Demográfiai Tanszék, DR. KöBLÖs ADÉL tanársegéd, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, KőRÖSI LÁSZLÓ tudományos segédmunkatárs, Kolloidkémiai Tanszék, MAJó ZOLTÁN adjunktus, Marketing-Menedzsment Szakcsoport, MAIZIK ANDREA tanszéki munkatárs, Kolloidkémiai Tanszék, MÉSZÁROS GYÖRGY főiskolai docens, Továbbképzési és Felnőttképzési Iroda, MOLNÁRNÉ URBANIK TÍMEA tudományos segédmunkatárs, Modern Magyar Irodalmi Tanszék, NÉMETH L. ZOLTÁN tanársegéd, Számítástudomány Alapjai Tanszék,

Li 214


Tudományos fokozatot nyert oktatók NÉMETH RÓBERT tudományos segédmunkatárs, Reakciókinetikai Kutatócsoport, PANYOR ÁGOTA adjuktus, Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet, PÁLMA! NÓRA óraadó, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, RÉTHY BORBÁLA tudományos segédmunkatárs, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Slros PÉTER tanársegéd, Gyógyszertechnológiai Intézet, SZEVERÉNYI SÁNDOR tanársegéd, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, SZÉCHENYI ALEXANDER tudományos segédmunkatárs, Reakciókinetikai Kutatócsoport, DR. SZOMORA ZSOLT tanársegéd, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, SZÖRÉNYI BALÁZS tudományos segédmunkatárs, Mesterséges Intelligencia Tanszéki Kutatócsoport, TANÁCS ATTILA tanársegéd, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék, VERES KATALIN tanársegéd, Farmakognóziai Intézet, WALDHAUSER TAMÁS adjuntus, Algebra és Számelmélet Tanszék, DR. ZöLLEI ÉVA adjunktus, Általános Intenzívterápiás Részleg.

T


XXII. HABILITÁLTAK NÉVSORA DR. CSANÁDI MIKLÓS adjunktus, Fül-Orr Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, DR. GORZÓ ISTVÁN docens, Parodontológiai Tanszék, GORGÉNYINÉ DR. TARI IRMA docens, Növénybiológiai Tanszék, DR. IvÁN LÁSZLÓ docens, Fül-Orr Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, DR. KOLOSZÁR SÁNDOR docens, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, DR. KUKOVECZ ÁKOS adjunktus, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, DR. MARJANUCZ LÁSZLÓ docens, Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, DR. MARTINEK TAMÁS adjunktus, Gyógyszerkémiai Intézet, DR. MEGYERI KLÁRA docens, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, DR. MORVAY ZITA docens, Radiológiai Klinika, DR. RAJKÓ RÓBERT főiskolai tanár, Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet, DR. SOMFAI ATTILA egyetemi tanár, Tüdőgyógyászati Tanszék, DR. SZŐKE KATATIN docens, Orosz Filológiai Tanszék.

217


s


~ ~~~~ o ~ y~ ~ ~\p\ M 1pI1~1IlI~~\p\ \p\ ''~~+ \ \ /-///,J n ~®~~!/-" ~1~1J<~~JL~V~ ~d~~®~®~ L!/-llc ~

HALLGATÓK Állam- és Jogtudományi Kar Bakos Kitti Berki Gabriella Deilinger Viktória Dékány Kinga Hrubi Bettina

Miszlai Kinga Némedi Márk Ördög-Deák Andrea Salgó László Törő Andrea

Általános Orvostudományi Kar Farkas Ágnes Ilona Fülöp Miklós Kis Dávid Marton Gábor

Meszes Angéla Mracskó Éva Zsuzsanna Tiszlavicz Zoltán László Varga Zoltán

Bölcsészettudományi Kar Arany Mihály György Bakti Kornélia Balázs Éva Balázs Patrícia Balogh Virág Bácsi Éva Cserháti Ágnes Csűry Angéla Dunai Tamás

Gerse Andrea Gyöngyössy Orsolya Hugyecz Krisztina Iván Eszter Janacek Karolina Kiss Attila Kőszeghy Anna Lantos Katalin Lázár Eszter

219 U


II

Köztársasági ösztöndíjas hallgatók

Németh Ágnes Lilla Rauzs Olga Sarolta Sas Andrea Tamás Ágnes

Turi Tímea Tusori Szabolcs Szombathelyi Adrienn Ágnes Szombathelyi Nóra Udvarhelyi Boglárka

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Csányi Márta Betyár Dóra Zsófia Erdélyi Zita

Gárdián Andrea Kerekes Éva Keszég Ágnes

Fogorvostudományi Kar Zalai Zsolt

Gazdaságtudományi Kar Bakos Brigitta Hrabovszki Szabina Klepeisz Dóra

Muller Zsuzsanna Sebó Andrea Udvari Beáta

Gyógyszerésztudományi Kar Baki Gabriella Seres Adrienn

Siri Viktória Szentpéteri Zoltán

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Arany Edina Barka Nikoletta Csamangó Ferenc Csehó Orsolya Devosa Iván Farkas Adrienn Fekete Balázs András Galó Orsolya Éva Gősi Csaba Horváth Anikó Juhász Barbara

U 220

Karsai Norbert Kemény Csaba Kiss Anikó Kiss Áron Kondacs Beáta Láposi Mária Maródi Ágnes Muck Péter Szalai Fruzsina Tóth Ágnes Visontai Dóra


Köztársasági ösztöndíjas hallgatók

j

Mérnöki Kar Ökrös Enikő Tanács Anett Varga Fruzsina Zsikla Judit

Fehér Nóra Kakuszi Zsófia Kiss Krisztina Mezőgazdasági Kar

Kocsis Tünde Természettudományi és Informatikai Kar

Balizs Dániel Balla Gyula Bartók Tamás Báldi Rita Benkő Mária Berend Gábor Berger Ágoston Bódi Nikolett Chiovini Balázs Csendes Bálint Divéki Zsolt Fabula Szabolcs Finta Ágnes Fischer Béla Földi Eszter Klára Frank Zsuzsanna

Gedai Anita Judit Horváth Janina Judák László Kiss Zsófia Ágnes Köllőd Borbála Mecseki Danica Katalin Móricz Ádám Nagy László Násztor Zoltán Németh Eszter Pap Katalin Pócsi Gabriella Schauer Tamás Szalai Tamás Szántó Judit Tóth Andrea Tóth Ildikó

Zeneművészeti Kar Horváth Andrea

Mucsi Gergő Szavári András

2~


XXIV. DOKTORI (PhD) FOKOZATOT SZERZETT HALLGATŐK NÉVSORA ÉS DOLGOZATUK CÍME Állam- és Jogtudományi Kar Andrea Colorio Dr. Csúri András Dr. Dux László Dr. Fantoly Zsanett Dr. Gyémánt Richárd Dr. Hegedűs Andrea Dr. Horváth Szilvia Dr. Juhász Zsuzsanna Dr. Köblös Adél Dr. Kun Attila

Dr. Philipp Leitner

Aspetti delle garanzie reali nella Grecia antica A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei A jogi személyek büntetőjogi felelőssége európai kitekintéssel A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása A börtön-egészségügy „gócpontjai" és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön A joghatósági megállapodás A multinacionális vállalatok szociális felelőssége („CSR"). . Vállalati önszabályozás kontra (munka)jogi szabályozás Hellenistische Bankurkunden. Bank und Zahlungsanweisung im ptolemáischen Agypten und republikanischen Rom 223


Doktori fokozatot (PhD) szerzett hallgatók Dr. Lovászy László Gábor

Dr. Szomora Zsolt Dr. Ujlaki Tamás

„Semmit rólunk, nélkülünk". A fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, Amerikai Egyesült Államokbeli és Európai Uniós jog fejlődésére A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból

Általános Orvostudományi Kar Acsai Károly

Dr. Balaton Gergely Baráth Ákos Dr. Baráth Zoltán Beke Szabolcs Bereczki Erika

Csákvári Eszter Csányi Gábor Engi Helga Dr. Gáspár Tamás

Dr. Görbe Anikó

Hofner Péter

~ 224

Pharmacological modulation of the cardiac Na+/Ca2+ exchanger: role in the study of Ca2+ handling and possible therapeutic applications Dental aspects of systemic genetic diseases — WilliamsBeuren syndrome and Cleidocranial dysplasia Genetic and biochemical causes of juvenile essential hypertension Modulation of efflux pumps in tumour cells as a possible way of reversal multidrug resistance Studies on preparation technics and properties of nanomaterials for medical applications The role of apolipoprotein B-100 and biglycan in the development of atherosclerosis — a transgenic mouse study The role of estrogen and dehydroepiandrosterone in synaptic remodeling Role of vasodilator mediators in endothelial dysfunction Perpectives in cancer chemotherapy, in vitro and in vivo experiments Mechanisms of delayed neuronal preconditioning induced by transient energy deprivation and by the antianginal drug, bepridil Direct cell-cell communication through gap junctions during early skeletal muscle development and regeneration in the rat The role of cytokines and pattern-recognition receptors in inflammatory gastrointestinal diseases: clinical and in vitro investigations


Doktori fokozatot (PhD) szerzett hallgatók

Modulation of vascular tone by activators and inhibitors of membrane potassium channels in isolated conductance and capacitance blood vessels with especial regard to levosimendan, an inodilator drug Dr. Kellermann Péter The effect of distal first metatarsal osteotomy on the forefoot conditions at hallux valgus surgery Dr. Kormányos Zsolt Minimally invasive surgery of the uterine cavity: resectoscope in use without hormonal preoperative treatment Incidence and outcome of congenital cytomegalovirus Dr. Nagy Aranka infection in neonates under intensive care Significance of genetic instability in development and Olasz Judit Beáta chemosensitivity of malignant tumors The role of trypsin and bile acids in acute and chronic Ózsvári Béla pancreatitis Evaluation of role of anaerobic bacteria in gynaecological Dr. Pál Zoltán infections: such as bacterial vaginosis and infections due to long term use of contraceptive intrauterine devices Prandovszky Emese The role of nectin-1 and oxidative damage in the development of herpes simplex encephalitis PARP activation and inflammatory reaction in selective Dr. Soós Judit neurodegeneration Venglovecz Viktória Examination of primary epithelial cells under normal and pathophysiological conditions Genomics, phosphoproteome and molecular Dr. Virók Dezső epidemiology analyses of Chlamydia infection Dr. Zimmermann Aliz Cerebral blood flow regulation following hypoxic • attacks and seizures in the newborn piglet Human cardiovascúlar baroreflex regulation: different Dr. Zöllei Éva methods of measurement Dr. Hőhn József

Bölcsészettudományi Kar

Aziz Al Azmeh Czerovszki Mariann Dr. Cserjés Katalin Csurgai-Horváth József

Ibn Khaldun munkássága a modern tudományok terén: módszertani tanulmányok Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben Applikációk a Hajnóczi-korpusz szövetén Urbanizáció Székesfehérváron 1867-1914

2251


Doktori fokozatot (PhD) szerzett hallgatók Danyi Zoltán Doró Katalin

Hamvas Béla regényelmélete és regényírói gyakorlata The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary Farkas Gábor Farkas Régi könyvek, új csillagok Fazekas Sándor „A soknyelvű tolmács": A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői Hegedűs Iván A nagyorosz szerkesztésű egyházi szláv nyelv normájának változásai a XVII. század második felében Hercz Mária A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről Herczog János Die Enstehung der Battaglia als musikalische Gattung Jancsó Katalin A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena Janurik Szabolcs Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig Kasza Péter „Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben Kovács Eszter Az utazás Diderot műveiben Kovács Sándor Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században Lukié Jasmina Zlatno runo kao metaproza (Az Aranygyapjú mint metafikció) Nemesi Attila László Az alakzatok kérdése a pragmatikában Libora Discourses of gender in pre- and post — 1989 Czech Oates-Indruchová culture Palkovics Andrea Az 1850-es és 60-as évek magyarságképe korabeli spanyol források tükrében Pálmai Nóra Az ellenség árnyéka. Olasz regények a keleti frontról Siefert Marsha Mediating opera for America: magazine biographies, opera singers and national identity Dr. Simon József Die Religionsphilosophie Christian Franckens — Atheismus und radikale Reformation im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa Szeverényi Sándor Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban Torbágyi Péter Latin- amerikai magyar szórványközösségek története a XIX. század második és a XX. század első felében

U 226


Doktori fokozatot (PhD) szerzett hallgatók Urbanik Tímea Verók Attila

I

]

Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában Martin Schmeizel élete és munkássága (1679-1747)

Gazdaságtudományi Kar Bajmócy Zoltán Halmosi Péter Kovács Péter Majó Zoltán

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Az önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A Petres-féle Red-mutató vizsgálata e-HRM: az emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága (the webolution of HR)

Gyógyszerésztudományi Kar Dropping method as a new possibility in preparation of solid dispersions The study of physico-chemical properties of crystalline and amorphous materials Examination of the volatile and non-volatile components Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet of Hungarian stachys species Comparison of the effect of granulation and drying Hegedűs Ágota techniques on the quality of a pharmaceutical product with a high active ingredient content Mass spectrometric behaviour of phosphorus-containing Juhász Márta heterocycles and ring-chain tautomerism of some 1,3-0,N-heterocycles Structural evaluation of W/O/W multiple emulsions Kovács Anita Parya Reisi Nassab Enhancement of the dissolution of meloxicam in binary systems Investigation of interactions between ABC transporters Pál Ákos and their lipid environment — effect of membrane cholesterol content on the function of human ABCG2(BCRP/MXR) Antitumour effect of plant extracts and their constituents Réthy Borbála on cancer cell lines Bashiri-Sharhroodi Amir Gombás Ágota

227 U


II

Doktori fokozatot (PhD) szerzett hallgatók

Sipos Péter Formulation optimization of ammonio methacrylate copolymer based sustained release microspheres Dr. Veres Katalin Variability and biologically active components of some lamiaceae species George Zapantis In vitro and in vivo evaluation of semisolid dosage forms for transdermal application of Ketamine Természettudományi és Informatikai Kar Ágoston Vilmos Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néCsanád hány problémájára Balázs Péter Attila Binary tomography using geometrical priors: uniqueness and reconstruction results Balogh András Az aprófalvas településállomány di fferenciálódási folyamatai Magyarországon Bánhelyi Balázs Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Bohus János Speciális excimer lézerek Bottyán Zsolt Az átlagos maximális hősziget- intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben Budai Judit Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometrikai vizsgálatuk Dr. Budai Mária Összehasonlító morfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében Frankó András The role of AMPK and CREB-1 in the regulation of mitochondrial biogenesis during muscle differentiation Galgóczi László Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló Norbert génjeik vizsgálata Gábris Aurél Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing Hartmann Miklós Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok Hodos Mária Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje Horváth Krisztina Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata Horváth Péter The 'gas of circles' model and its application to tree crown extraction Ming Sum Law Molecular structures and thermodynamic functions of Jacqueline phospholipid components

LJ 228


Doktori fokozatot (PhD) szerzett hallgatók

II

Kelemen János Zsigmond Keszthelyi Andrea

Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data Cryptococcus neoformans ellen hatásos killer toxint termelő, illetve nem termelő Filobasidium capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése A területi jövedelem- egyenlőtlenségek strukturális tényeKiss János Péter zői Magyarországon Kiss Petra Veronika A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe Komarek Levente Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után (folyamatok és lehetőségek) A gyódi szerpentinit test fejlődéstörténete és környezetKovács Gábor földtani vonatkozásai Kőrösi László Funkcionalizált felületű nanokristályos titán- dioxid foto Tamás aktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken Entanglement assisted quantum communication schemes Kurucz Zoltán Dr. Lázár István Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a László portalis hipertonia gyógyításában Lendvai Ágnes Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során Majzik Andrea Határfelületi és kolloid kölcsönhatások montmorillonit, vas -oxid, huminsav és kalciumion tartalmú összetett vizes diszperz rendszerekben Dr. Marincs Ferenc Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens Maróti Attila Orders, conjugacy classes and coverings of permutation groups Miskolczi Pál Key proteins involved in the reaction and control of the Csaba cell division checkpoints in alfalfa Molnár Attila Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése Molnár Éva Platina nanorészecskék SBA-15 szilikáton: szintézis, jellemzés és katalitikus aktivitás Németh L. Zoltán Higher dimensional automata Németh Róbert Etán és propán átalakítási lehetőségei MO2C tartalmú katalizátorokon, valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon Paksi Zoltán Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém -komplexekkel

229

U


II

Doktori fokozatot (PhD) szerzett hallgatók

Pál Károly

Comparative analysis of genetic incompatibility in Aspergillus niger and Podospora anserina Pál Margit Az APC komplex TPR alegységeinek genetikai analízise Drosophila melanogasterben Polner Mónika Galerkin least-squares stabilization operators for the Angéla navier-stokes equations a unified approach Puskás Irén Városi talajok: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása Rinyu László A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modellszámítások Szatmári A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos Anna-Mária szabályozása Széchenyi Aleksandar C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon Székely Gyöngyi The regulatory roles of P5CS genes in arabidopsis thaliana Szörényi Balázs Learnability and characterization results for classes of Boolean functions A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítáSzűcs Attila sa bioinformatikai és molekuláris módszerekkel Tanács Attila Regisztrációs módszerek és orvosi alkalmazásaik Tolmacsov Péter Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és rénium-katalizátorokon Tóth András Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/ NADP+ függő enzimek thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktérium-ban Tóth Boglárka Interval methods for competitive location problems Virányi Zsanett Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban Waldhauser Tamás Minimal clones Zachar Judit A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Zsigmond Laura Alexandra Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban

u230


XXV. DIPLOMÁT SZERZETT HALLGATÓK NÉVSORA

231


Diplomát szerzett hallgatók névsora ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Jogászképzés Ágoston István Aladics László Alföldi Barbara Almásiné Papp Mária Magdolna Anda Péter Apari Szabolcs János Árendás Zita Babák Zoltán Bagarus Richard Bagó Attila Balázs Eszter Balázs Zsófia Bálint Dániel Báló Anett Balog Annamária Balogh Szabolcs Baloghné Holubán Csilla Bánhegyi Csilla Bánk Melinda Baranyai Péter Baráth Krisztina Barcsi Judit Barta-Berényi Krisztián Bata László Becskeiné Csányi Krisztina Bellér Evelin Benke Dóra Mária Benkő Marianna Bérdi Adrienn Bereczki Dóra Berényi Tibor László Berki Gabriella Beró Henrietta Binszki József Bíró Barbara Erika Blahut Krisztina

Bódi Sándor Bognár Edit Bognár Nóra Bohner Zsolt Boldizsár Diána Boldoczki Krisztina Boldog Áron István Boróczki Mihály Boros Bernadett Boros Judit Borsos Balázs Borsos Donát Bóta Alexandra Annamária Bőhm Emőke Bródi Éva Bubrják András Balázs Buczkó Tímea Budai Viktória Czár Zsanett Czibere Márta Csajbók Katalin Csatlós Erzsébet Cseh Örs Cserhegyi Márk Csernetics Szilvia Csernetics Tünde Olga Csipszer Éva Csizmadia Zsófia Csizmazia Anett Csősz Zsófia Dajka Tibor Károly Darabos Péterné Darázs Klaudia Deák Zoltán Deilinger Viktória Dékány Kinga


Diplomát szerzett hallgatók névsora Dobó István Dobos Brigitta Domján Ákos Zsolt Dóra Mónika Dósa Noémi Döbrőssy Ivett Dr. med. Kovács Beáta Duna Ágnes Éva Dux Dorottya Dzsunyák József Egyed Zsuzsanna Endre Szabolcs Engi Barbara Erős Anett Fábián Angelika Jolán Fábián Barna Fábián Melinda Fábián Tamás Fáller Zsuzsanna Farkas Andrea Farkas László Péter Fecske Zoltán Fehér Emőke Katalin Fejes Anita Fejes Viktória Fekecs Gabriella Fekete Edit Felföldi Anita Ficsór Katalin Fodor Emese Fodor Ildikó Fodor Tamás Csaba Fótos Csaba Frankó Gergely Frenyó Edit Fülöp Éva Füstös Melinda Erzsébet Gábor Brigitta Alexa Gál László Csaba Gál László Tamás

Galambos Emese Galgóczy Gábor Georgievics Ágnes Gróf István Guba Zsolt Gulyás Imre Győrfi Viktória Győri Andrea Győri Éva Hajdó Anna Hajdu Petra Hajdú Zsuzsa Hajnal Eszter Mária Halász Anett Halász Krisztián Halász Lajos Halm Kornél Péter Halmos Zoltán Harangozó Ildikó Harasztia Katalin Haszonics Diána Hegedűs Emese Hegedüs Róbert Hegyes Mariann Hegyesi Imre Hegyi Zsófia Tünde Hell László Hettinger Sándor Horváth Éva Mária Horváth Gábor Horváth Máté József Horváth Miklós Horváth Nóra Hruby Bettina Huszár Erika Huszics Gabriella Illés Zsuzsanna Judit Imre Noémi Ivanics István Ivits Anna Diana


n Diplomát szerzett hallgatók névsora Jancsó Edina Jászai Linda Jillek Adrienn Józsi Klára Ildikó Juhász Adrienn Juhász Péter Juscsák Dóra Kádár Dóra Káli Krisztina Kaplony Miklós Karsai András Kasnyik Beáta Kaszás Klaudia Kelemen Erika Kelemen László Kerekes Mónika Anett Kerepesi Katalin Kertész Judit Keszthelyi Melinda Király Bernadette Kis Balázs Kis-Jakabné Szedoglavits Jolán Györgyi Kispál Viktor Kispéter Gábor Tibor Kiss Anett Kiss Attila Kiss Judit Kiss Kálmán Antal Kiss László Kiss Nóra Márta Kiss Sándor Klimász Zoltán Kliment Krisztina Klippel Zsuzsa Klisics Diána Koczó Ferenc Kocsis Beáta Kodai Angelika Koloszár Zsolt Kolozsi Melinda

1.] 234

Komáromi Anita Koncz Tibor Kónya Beáta Koós Emese Kormos Gergő Kórógyi Zsolt István Korponai Mónika Kószó Gábor Kovács Henriett Klaudia Kovács Rita Kőfalvi Andrea Kőrös Ágnes Kővári Lídia Krizsán Szilárd Kugler Tamás Szabolcs Kun Ferenc Labancz Zsuzsanna Láda Mónika Lajkó Henrietta Lamperth Éva Lantos Ágnes Leier Zoltán Lengyel Éva Lévai Anikó Lódi Petra Lukács Lajos Magos Zoltán Sándor Magyar Nóra Magyar Zsanett Márton Tamás Mátrai Viktória Medve Erika Méregh Katalin Mészáros Ágnes Miklós Judit Miskéri Márk Miszlai Kinga Mohay Tibor Molnár Anett Mudri Bernadett


Diplomát szerzett hallgatók névsora Müller Éva Eliza Nagy Andrea Ilona Nagy Gábor Nagy László Nemecz Gabriella Németh Lilla Valéria Neubrandt Gábor Olasz Dávid Onhausz János Orbán Tamás Sándor Oszlánczi Péter Osztás Erika Osztrovics Lívia Páka Erika Pákozdi Adrienn Palai Olivér Viktor Pálfi György Simon Pallagi Norbert Pallaginé Szűcs Ilona Pallos Szilvia Páskuly Orsolya Patyi Tímea Petkovics Nikoletta Petrity Krisztina Pigniczki Zsanett Pócsa Attila Posta Bernadett Precskó-Domján Mariann Prekop Tamás Krisztián Radvánszki Anikó Rakonczai Veronika Rédei Bernadett Reisz Attila Samu Nagy István Sándor Péter Sárközi Violetta Savanyó Zsuzsanna Schmidt Gábor Schmidt Gábor Schweiczer Ildikó

Selmeczi Szilvia Simon Judit Sivók Zsolt Sóki Krisztina Sós József Sprok Zsófia Stuber Andrea Mária Surinás Tünde Szabó Andrea Szabó Áron Szalay Kornél Géza Szatmári Gyöngyi Szécsi Diána Szecskó Tamás Szeghő Ágnes Széles István Szelezsán Tibor Szentesi Orsolya Szesztai-Szép Eszter Szigethy Csilla Szilágyi Judit Sziromi Márta Szmetena Éva Szűcs Elvira Adrienn Szűcs Renáta Szűcs Sándor Szűcs Tünde Taskovics István Taybani Ágnes Tihany Tünde Timár István Szilveszter Tolnai Györgyi Zsuzsanna Torma Éva Nikolett Tóth Alexandra Tóth Judit Tóth Miklós Ferenc Tóthné Kerekes Zsuzsanna Rita Törő Andrea Török Levente Turi Anikó Noémi

2~


II Diplomát szerzett hallgatók névsora Turtsányi Domonkos Tüske Ágnes Ujvári András Ulbrichné Varga Szimonetta Livia Uszkay-Boiskó Sándor Üveges Orsolya Vajcs Nikoletta Vajnai Ádám Zoltán Vancsura Rita Varga Erzsébet Varga Hajnalka Vass Sándor Gergely

Veprik Zita Judit Vidner Edit Vladiszavlyev Anita Vladiszavlyev Zsanett Weibelné Vezsenyi Diána Zámbó Judit Ditta Zelenák Melinda Zsidó Gábor Zsigmond Gábor Zsobrák Norbert Lajos Zsoldi Gerda Edit Zsurzsucz Zsolt

Főiskolai képzés MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

Aklan Anikó Bene Anikó Bobák Péter Brella Zoltán Bucsi Adrienn Busi Nikoletta Csatlósné Magosi Andrea Csiszár Petra Dániel Szilvia Orsolya Erdei Alexandra Tünde Etédi Csaba Farkasné Meszes Éva Fejes József Balázs Gárgyán Imre Istvánné Géczi Gabriella Golhovics Gábor Grátzné Takács Magdolna Igács Anita Iván Dóra Juhász Lívia Kálmán Zsolt Kiss Imre Koroknay Zita

Kőszegi Anikó Zsuzsanna Laczi Norbert Zoltán Lakatosné Bozsó Ildikó Erika Loboda Endre Magyarné Vajda Katalin Márkus Zoltán Mártáné Császár Mónika Mátyus Mariann Mészárosné Balogh Edit Mónus Gabriella Erzsébet Nacsáné Timár Györgyi Náfrádi Edit Ilona Nagy Éva Nagy Judit Németh Valéria Oroszné Danka Tünde Papp Gergő Péter Pintér Andrea Pipiczné Prágai Julianna Ilona Rakusz Ferenc Réginé Szögi Erika Rigó Enikő Anna Sutka Nelli


Diplomát szerzett hallgatók névsora Szabó-Garai Tünde Szokolné Meszlényi Éva Tanárki Éva Tari Mihályné Varga Éva

Varga Józsefné Vargáné Sziliczai Melinda Vass Gábor Vass Vivien Éva Végh Mónika Zöldi Tamás

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAK

Aleksza Miklós Ángyási Anikó Mária Balogh Györgyi Békési Sándorné Buschor Dezsőné Czank Mátyás Csiga Krisztina Dékány Márta Deli Tibor Dobi Diána Donáthné Almási Margit Erdősi Klaudia Fekete Erika Éva Földes Ágnes Geleta Liliána Gerendás Szilvia Gottschall Judit Győriné Bimbó Erika Incze Tímea Jakus Donát Juhász Ferenc Kaiser Patrik Zoltán Kajtár Zsolt Kakasi Zoltán Sándorné Kalmár Béla Kaló Istvánné Kocsis Csaba Kondráth Lászlóné Kósa Katalin Kovács Zsoltné Kozma Jánosné

Lakatosné Kiss Ágnes Lógó Andrea Lőkös Gabriella Macska Andrásné Mama Éva Mayer Beáta Éva Molnár Ilona Zsuzsanna Molnár Jenő Molnár Katalin Nagy Lászlóné Nagy Sándor Németné Dina Enikő Oláhné Replyuk Tünde Oroszné Tóth Zita Ötvös Ildikó Pásztor Sándorné Petróczki Milán Püspöki Krisztina Ráczné Tóth Judit Rajzik Laura Réfi Veronika Reiter Lilla Reketyei Zsuzsanna Rutai Mónika Ruzsnyák Laura Schumacher Zsolt Sós Noémi Szilvia Szabó Attila Szabó Istvánné Széllné Bíró Zsuzsanna Szögi Csilla


II

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Tedás Anikó Tóth Zoltán Gyula Tóthné Koczkás Katalin Trábert Józsefné Váradi Orsolya

Varga Zsuzsanna Vass Éva Vass István Károlyné Versegi-Molnárné Balogh Andrea Vígné Pintér Andrea Zsuzsanna Zombori Attiláné

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Ambrus Nóra Bakos Attila. István Balázs Marianna Balla Gergely Balzam Éva Baráti Levente Bartha Erika Izabella Bán-Gagyi Boglárka Andrea Berczi Sándor Bérces Kitti Blaskovics Ivett Blaskovits Anita Bocskai Márta Bodgál Szilvia Borda Benadett Bozsár Stefánia Báz Petra Csóti Rita Csörgő Erika Darvas Gyöngyi Dobi Diána Drenkovics Dániel Dudás Ilona Éva Érces Dániel Farkas Ágnes Ilona Farkas Kitti Fazekas Attila Gyula Fehér Katalin Fejes Anikó Lea Földházi Ferenc

Li 238

Fritz Izabella Fülöp Gabriella Zsuzsa Gábor Gyöngyi Gál Edit Gál Rita Gavallér Gabriella Gubis Viktória Nóra Hannauer Péter Honos Anasztázia Éva Horváth Zoltán Jánossy Katalin Jenei Gábor Juhász Bertalan Kapros Lilla Kádár Gabriella Kelemen Gyöngyi Késmárky Klára Júlia Királyáhzi Dóra Éva Király Péter Kis Ajna Orsolya Kis Dávid Kiss Bernadett Anna Kiss Krisztián Koleszár Andrea Komlósi Kinga Korcsmáros Rita Kóspál Tamás Kovács Ágnes Kovács Szilvia Kun Zsuzsanna


Diplomát szerzett hallgatók névsora Laczó Bence László Annamária Lendvai Zsanett Lepes József Lövei Péter Maléth József János Mátéka Ilona Mencser Krisztina Edina Mészáros Péter Mikló László Molnár Brigitta Nagy Dániel Nemes Andrea Németh Gábor Miklós Németh Tibor 011é Georgina Mária Oszlánczi Gábor Otrosinka Sylwia Patvaros Áron Pazdera Balázs Pálinkás Éva Pásztor Gyula Pekár-Lukács Ágnes Perényi Ádám Pethő Ildikó Petrovszki Viktor Presenszky Szilvia Rényi Tamás Schön Adél Schuller Péter Zoltán Silló Balázs Skribanek Rita Solymosi László Szabó Áron Szabó Hedvig Mária Szabó Viktor Zoltán Szalai Erzsébet Szalai Irén Etelka Szalczer Estilla Szekeres Csaba

Szkaliczki Andrea Szöllősi Szilvia Szűcs Gergő Szűcs Márta Tajti Zsanett Tarr Adrienn Terzin Viktória Tiszlavicz Zoltán László Tornán Erzsébet Katalin Tóbiás Éva Tünde Túri Anikó Varga Anita Varga Edit Brigitta Varga Enikő Varga Gabriella Vass Laura Szilvia Vatai Barbara Váradi Rita Vásárhelyi Ferenc Volford Gábor Antal Zag Levente Zsikó Mihály Márk Assadi Niddal Fredrick Francis Figueiredo Jane Catherine Boe Jisha Jose Kallikkadam Kiran Lona Mooken Lindsey C. George Saquib Ansari Tanaruno Anthony William Tharsini Kanagendran Shahpour Alipour Friberg Ornulf Fritze Kundukulangara Hitika Dhami Nicholas Naros Rami Bassam Abu Shalhoub Thomas Sortland Assaf Bar El Emilia E. Minaidou


II

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Espen Tvedt-Gundersen Maya Bar El

Rosman Ziv Vízkelety Josef

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Abonyi Henrik Dezső Ábrahám Ádám Achané Király Zsuzsanna Ács Hilda Acsai Éva Akantiszné Simon Judit Ale Mihály Ali Erden Ambrus Géza Gergely Ambruzs Tünde Andornaki Nóra Andrási Krisztina Antal Anikó Árnitsné Mohl Ágnes Árvai Éva dr. Árvai László Aslani Adem Bacsa Gábor Baglyos Natália Balázs Bernadett Bálint Éva Bálint Zsolt Bálintné Kapitor Anita Balog Zsuzsanna Balogh Fruzsina Kinga Balogh Lehel Balogh Mária Balogh Violetta Mária Bándy Barbara Bánfi-Vida Adrienn Baranyainé Erdei Marianna Barassevich Tamás Baráth Lászlóné Bárdos Attila

Li 240

Bari Attila Barlay Mónika Laura Barta Ferenc Barta Imréné Batáné Mátó Teodóra Battyányi Anikó Battyányi Anita Bazsó Nikoletta Becseiné Ráti Zsuzsanna Bedekovity Zóra Beke Gabriella Békés Izabella Békési Ilona Benczik Judit Bencsik Nóra Benei Fédra Natália Bereczki Lászlóné Béres Mária Berki Tibor Bernád Csaba Binder Borbála Birta Orsolya Mária Blazovicsné Varga Marianna Bódi Virág Bodrogi Zsófia Bogácsi Ildikó Bogdán Réka Éva Boldog Zoltán Boleman Gergő Bolvári Géza Jánosné Bolyán Krisztina Bóna Gábor Bondár Katinka Bontovics Boglárka


Diplomát szerzett hallgatók névsora Borszéki Judit Borthaiser Nóra Botyánszki Rita Bozár Renáta Bozsó Beáta Börcsök Etelka Branner Ágnes Éva Bristyán Ágnes Budásné Kis Edit Burik Kata Ágnes Búzás Beáta Czinkota Zsolt Czirkó Réka Csaba Zsófia Csák Ildikó Erzsébet Csaplár Dóra Császárné Biró Gabriella Csatlósné Miklós Anna Cseh Éva Csenki Tímea Cservenák Mária Csicsely Szilvia Csillag Hajnalka Csóka Gézáné dr. Csomán Péter Csontos Marietta Csőke Zoltán Csökmei Gergő Csupor Éva Csutora Mónika Dabóczi Viktória Deák Edit Deák Lilla Deák Zsuzsanna Dénes Erika Ildikó Dénes Gábor Deutsch Márta Dinnyés Kamilla Judit Dobai Ákos Dobayné Kovács Mária

I I

Dóber Valéria Dobó László Zsolt Dömény Piroska Dragojlovics Péter Drozd Zsuzsanna Ildikó Dudás Edit Dudás Tiborné Dudás Zsuzsanna Dunai Tamás Égető Eszter Eisenbeck Nikolett Elek András Elekes Dóra Eperjesi András Erdei Ildikó Erdős Renáta Erhardt Györgyi Melinda Estók Júlia Gabriella Fáber Erzsébet Fábián Barbara Fábry Zoltán Fagyal Zsanett Farkas Ágnes Farkas Aranka Farkas Kármen Fazekas Dóra Írisz Fehér Gabriella Anna Fehér Renáta Fejéregyházi Virág Terézia Fekete Mariann Félegyházi Helga Mónika Ferenczy Petra Finta Györgyné Forró Tünde Fülöp Annamária Fülöp Éva Fűz Nóra Gaborják Ádám Gágyorné Dohi Veronika Gajdár Zsuzsanna

241 U


Diplomát szerzett hallgatók névsora Gál András Gál Aranka Gál Katalin Gál Stella Gálity Veszna Gáspár Márta Gazdagné Szabó Veronika Gellért Lívia Gera Judit Gergely Gábor Gila Eszter Giricz Krisztina Anna Góz Adrienn Gruber Mónika Gudlin Dóra Gutné Istenes Réka Gyöngyössy Orsolya Gyuriczáné Hagyó Zsuzsanna Hajdú Richárd Halász Éva Hang András Péter Hanzha Yevheniya Harmath Zsolt Havancsák Hajnalka Héjja Antal Gábor Hernádi Anikó Hoczopán Szabolcs Hohl Katalin Holló Judit Homonnai Mónika Horváth Anikó Katalin Horváth Barbara Horváth Bors Rudolfné Horváth Miklós Horváth Zsuzsanna Hotya Jánosné dr. Hudák Zita Hugyecz Krisztina Huszár Linda Ibos Gyuláné dr.

242

Idrisz Ágnes Ilniczky Nóra Kornélia Inotayné Pécsi Mária Irén Iván Eszter Ivicz Tímea Ivett Jakimovskiné Sántha Judit Jakus Zita Jenes László Jezsó Nikoletta Jóni Eszter Juhász Anikó Judit Juhász Csilla Juhász Katalin Juhos Anikó Jung Viktória Kádár Adrienn Kakuszi Szilvia Kalocsai Krisztina Kapás Lilla Kardos Lili Kardos Szilvia Kárnyáczki Hilda Kasza Zsuzsanna Kátai Valter Katzer Éva Kecskeméti Nóra Kelemen László Béla dr. Keller Szilvia Kemény Zsanett Keményné Ábel Orsolya Kenéz Anita Kerekes László Kéri Tiborné Kertész Péter Király Krisztina Kis Andrea Kis Eszter Kisné Bor Emília Kiss Ágnes Kiss Ágnes Edina


Diplomát szerzett hallgatók névsora Kiss Anikó Kiss Attila Kiss Gábor Gergő Kiss Márta Kiss Renáta Kiss Renáta Eszter Kiss Szandra Knipl István Kocsi Emese Kocsisné Drobni Erika Komlósi Boglárka Konrád Aranka Anna Korsós Sándor Kósa Emília Kósa Erika Kószó Ferenc Kotogány Anett Kovács-Ördög Éva Kovács Anett Kovács Hajnalka Kovács István Kovács Judit Klára Kovács Kamilla Éva Kovács Krisztián Norbert Kovács Krisztina Kőhalmi Zoltán Könyves Györgyi Éva Kőszegi Ágnes Krajnyák Éva Krankovits Tamás Kuróczi Éva Lábadi Katalin Laczi Dominika Lajos István Lantos Katalin Lantos Katalin Gabriella László Balázs László Barna Mihály László Csilla László Zsuzsa

I I

Laurinyecz Edit Lázár Krisztián Lehoczki Andrea Tímea Lengyel Zsuzsanna Lévayné Tálos Lívia Liebhardt László Lohnné Strigens Erika Mária Losonczy Kornél Árpád Lovas Mariann Lőrincz János Lugosiné Pál Ildikó Lukács József Madár Andrea Madarassy Luca Réka Magony Ervin Mágori Tünde Mária Makra Péter Dániel Markó István Marofka Ágnes Zita Marosán Ildikó Mária Mártáné Lőrinc Veronika Martönné Tamás Márta Máté Ágnes Mátyás Erzsébet Mátyus Ferenc Mécs Eszter Menyhárt Tamás Mészáros Angéla Mészáros Bernadette Mező Ibolya Mihalekné Bartók Mária Mihály Zoltán Miklós Eszter Mikó-Tóth Marianna Éva Miskolczi Melinda Miszori Katalin Módos Ádám Módos Andrea Mokbelné Bacsa Éva dr. Molnár Gergely Gábor

243 LI


II

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Molnár Imréné Molnár Zsuzsa Mosolits Lászlóné Mrena Marianna Mucsi András Murányi Edina Nikolett Murányi László Murvai Mónika Mysik Károly Nadj Abonji Melinda Nagy Ágnes Nagy Anikó Nagy Dóra Nagy Erzsébet Nagy Judit Nagy Júlia Nagy Lajos Nagy Lilla Ilona Nagy Orsolya Nagy Péter Nagy Sándor Balázs Nagy Sára Kata Nagy Szilvia Nagy Timea Nagyné Ombódi Katalin Nagyné Viszmeg Éva Navratil Ágnes Anna Németh Erika Németh Mária Ingrid Németh Tünde Anna Némethné Fülöp Terézia Gizella Némethné Józsa Ágnes Nógrádi Zita Melinda Novák György Károly Ocskai Márta Oláh Aranka Ilona Ormai Zoltán Orosz Árpád Gáborné dr. Ortelli Andrea Öreg István

Li 244

Pál Judit Pálmai Éva Palotai Andrea Paor-Smolc Bernadett Papné Kozma Mariann Papné Mágel Judit Eszter dr. Papp Anikó Papp Edina Éva Papp Róbert Pappné Mike Tünde Paréj Gabriella Pataki Edit Mária Pataki Katalin Pataki Teréz Pavlovski Robert Peer Klára Pelyhéné Lipták Gabriella Perity Anna Perneki Adél Péterfia Nóra Petrás Éva Petri Georgina Anna Pintérné Bretus Éva Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Podhorányi Ildikó Mária Pogány Judit Polyák Melitta Liliána Posztós Ildikó Piroska Prohászka Géza Puskás Zoltán Rabi Viktória Rajta László Rajtár Dóra Rakonczás Szilvia Rákosi Szónia Ildikó Rázsó Orsolya Réfi Veronika Rendesi-Kárpáty Ágnes Judit Révész Rita Richter Krisztina


Diplomát szerzett hallgatók névsora Rohály Judit Romsics Nóra Róth Bernadett Rozsi Gáborné Zachar Zsófia Virág Sáfrány Attila Salát Luca Sándor Anita Viktória Sándor Viktória Sápi Mariann Sarka Mariann Sas Andrea Scháfer Anett Schill Tamás Péter Schmidt Szonja Emese Seben Pál Lászlóné Sebők Anna Borbála Sebők Szilvia Sebők Szilvia Dóra Semsey Zsuzsanna Seress Annamária Sík Sándor Simon Orsolya Sinkó Edit Sipos Ágnes Skadra Margit Sónyi Marianna Soós Judit Spörr Erna Georgina Spronz Péter Streli Orsolya Krisztina Sütő Éva Szabó Éva Szabó Gábor Szabó Gabriella Szabó Irén Szabó Réka Magdolna Szabó Szilvia dr. Szabó Tamás Szabó Veronika Szabó Virág Mónika

I I

Szadeczki Csilla Szalai Anita Szalai Gyöngyike Szalontai Ádám Szántó-Ozimec Bernadeta Szántó Ildikó Szarka József Szász Anikó Szász Emőke Szatmári Alíz Szauter Erika Szedmák Nikolett Szegváry Tímea Gabriella Székely Csilla Székely Orsolya Székesi Dóra Szeles Annamária Széll Tamás Szenczi Beáta Szentgyörgyi Anna Szigeti Barbara Szikszai Szilvia Bernadett Szilbekné Cseh Györgyi Szinek Bernadette Szitáné Egyházi Katalin Szombathelyi Nóra Szombati Dóra Szögi Bettina Sztanek Gábor Péter Szummer Gabriella Szűcs Istvánné Szűcs Katalin Szűcs Katalin Julianna Szűcs Nikolett Szandra Szűcsné Gergely Györgyi Edit Szűr Zsófia Tabiné Lehotai Klára dr. Tábori Judit Tamás Ágnes Tamás Georgina

245 LI


II

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Tarné Éder Marianna Újvári Zita Helga Tarr Tünde Borbála Umenhoffer István Tas Gergely Ferenc Utasi Diána Tatár Katalin Virág Valach Renáta Cecília Telekes Annamária Vámos Katalin Teleki Andrea Váradi Ádám Terek Eva Váradi Gábor Antal Tímár Beatrix Varga Andrea Tolnai Márta Éva Varga Anikó Szilvia Toltyán Judit Varga Dóra Tornai Beáta Varga Kinga Tót Enikő Varga Péter Tot Erika Varga Péter Kálmán Tot Katalin Varga Szitár Júlia Tóth Anita Varga Tímea Tóth Boglárka Varga Vera Villő Tóth Edit Anna Vargáné Pák Katalin Tóth Erna Várnagyné Dávid Zsuzsanna Tóth Ilona Vasas Réka Tóth Imre Vascsákné Szkiba Zita Tóth Judit Végvári Judit Rita Tóth László Vesmás Júlia Tóth Margit Kornélia Viczián Lívia Tóth Mária Veronika Vidács Anett Erzsébet Tóth Marianna Vidovenyecz Bianka Tóth Péterné Retkes Irén Vígh Ilona Tóth Szilvia Vincze Andrea Tóthné Fischer Beáta Virágh Anna Tóthné Patonai Csilla Visontai-Szabó Katalin Anett dr. Töpfer Ildikó Vízkeleti Ildikó Cecília Török Ida Vladiszávlyev Szelma Török Imre Mihály Vladiszávlyev Veszna Tripsó Gáborné Vörös Beáta Tulkán Ágnes Vörösné Fülöp Barbara Turbók Arnold Bertalan Walter Annamária Turcsán Szabolcs Weisengruber Anikó Turi-Kiss Ágnes Závogyán Judit Turi Tímea Zeleiné Huczik Katalin Udvarhelyi Boglárka Zóka Eszter Viktória Zsadányi-Nagy Zsanett

U 246


Diplomát szerzett hallgatók névsora

I I

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Nappali tagozat ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS

Aladzsity Eszter Andirkó Mónika Ildikó Arany Éva Árvai Márta Budai Hajnalka Csányi Márta Csányi Nóra Csikos Bernadett Csizmás Ágnes Mariann Gárdián Andrea Gáspár Adrienn Gecse Boglárka Gera Zsaentt Linda Hidasi Andrea Veronika Huszárik Mónika Kálmán László Sándor Kerekes Éva Kiri Anikó Kovács Beáta Kuhár Mária

Lukács Anett Major Edit Megyesi Anett Mike Szilvia Mojzes Erzsébet Papp Krisztina Pugris Nikoletta Rafael György Raffai Tímea Rigóné Kovács Boglárka Katinka Serfőző Éva Setényi Blanka Sipos Edit Márta Szabó Ágnes Szabó Erika Sztupkai Gergő Tóth Bence Tóth Csilla Vancsik Nóra Zemencsik Kitti Veronika

DIPLOMÁS ÁPOLÓ SZAK

Barabás Beatrix Blazsek Ildikó Boros Katalin Csicsák Zsanett Csibri Melinda Dunai Dóra Gulyás Éva González Daniella Győrvári Krisztina

Hajdú János Józsvai Sára Keszég Ágnes Kiss Virág Markovics Éva Mihály Nóra Rozgonyi Orsolya Szabados Agnes Tomicskó Réka

247

u


I

Diplomát szerzett hallgatók névsora

GYÓGYTORNÁSZ SZAK

Balogh Tímea Baracsi Melinda Bárdi Anikó Csővári Mónika Dogan Gabriella Erdélyi Zita Hajdú Andrea Hoksári Anikó Illés Mária Iván Edina Janics Gabriella Kenyeresné Nol Emese Király Agnes Kis Ágnes Anna Kis Andrea Komáromi Krisztina Szilvia Kozma Ágnes

Lőrincz Krisztina Martos Réka Mára Anikó Módra Edina Molnár Edit Nagy Zsuzsanna Novák Nóra Ocskó Nóra Ronyecz Ágnes Sipőcz Ágnes Soós Krisztina Szűcs-Balázs Zsuzsanna Toppantó Judit Tóth Angéla Andrea Tóth Beáta Tóth Helga Varga Gyöngyi Mónika

VÉDŐNŐ SZAK

Ágfalvi Judit Bartos Ágota Baukó Bernadett Beke Judit Bernadett Belicza Katalin Beliczai Nóra Bodonyi Kovács Ildikó Csumpilla Mariann Deli Éva Dobai Mária Domján Réka Farkas Erika Fazekas Andrea Gróza Anett Gyuris Noémi Hódi Hajnalka Horváth Helga Hőgye Ildikó

48

Kacsinta Anett Kaszás Ildikó Marton Adrienn Matuska Sára Éva Miklós Zsuzsanna Nagy Adrienn Nagy Henriett Nagy Réka Oláh Anett Ónodi Renáta Panyor Zsuzsanna Papp Adrienn Papp Valéria Aranka Pogány Judit Polereczki Noémi Pusztai Mónika Rábik Mariann Récsányi Anna


Diplomát szerzett hallgatók névsora (

Róka Mónika Stadler Beáta Suskó Erzsébet

I

Szabó Anna Szikora Zsanett Tímár Petra Tóth Viktória

Levelező tagozat ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

Ácsné Tóvizi Rita Éva Alekszáné Sajben Erzsébet Ildikó Balogh Márta Veronika Balogh Zsolt Barna Zsuzsanna Barnáné Juhász Sára Czékus Ella Csontos Zoltán Jánosné Csujokné Dudás Ildikó Dávid Lajos Elekesné Herczeg Rózsa Forkash Zhuzhanna Forróné Drégelyi Edit Adrienn Hajdú Éva Zsuzsanna Herczberger Tibor Horváth Ilona Juhászné Viszmeg Erzsébet Kádár Barbara Kardos Péterné Kelemen Gabriella Kissné Salamon Zsuzsanna Wiedner Katalin

Kovács Zoltán Kovácsné Csiszár Klára Kovácsné Szűrszabó Ágnes dr. Kövesdi Róbertné Krajkóné Asztalos Krisztina Móricz Ferencné Nagy Zoltán Orioldné Perczel Mária Pánger Klára Pilcsuk Tamás Pónuszné Tóth Edit Ráczné Horváth Henrietta Sisákné Krizsán Valentina Szabó László Száraz Varga Józsefné Szűcsné Rédai Szilvia Tehenes Gábor Tódorné Bodrogi Tünde Tóthné Varga Regina Varga Jánosné Vincze Nikolett

DIPLOMÁS ÁPOLÓ SZAK

Abonyi Judit Barna Györgyné Barna Ildikó Erdei Orsolya Farkas Erika Fazekasné Rack Ildikó

Fülöp Lászlóné Gönczöl Tímea Herceg Attila Karasi Éva Kissné Kiss Zsuzsanna Kővári Éva

249 u


Diplomát szerzett hallgatók névsora Sinkoviczné Tóth Ildikó Kunné Cseri Erzsébet László Anita Soltiné Kubics Tünde Lőrinczi Lászlóné Szabó Ferencné Petőné Szalai Katalin Szabóné Zelenák Katalin Sallai Ilona Sarolta Szögi Andrea Víghné Bárkai Erzsébet Szakirányú Továbbképzés GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAK

Ágotai Emese Bálint Sándorné Bálintné Bukovics Ildikó Erzsébet Börcsökné Ábrahám-Furus Edit Csizmadia Margit Gulyásné Juhász Éva Horváthé Galló Bettina Jámborné Monostori Krisztina Kallóné Molnár Éva Kengyelné Agócs Marianna Uljanics-Tóth Tímea

Kondacs Viktória Maár Éva Borbála Magyarné Kerek Mária Makay Anikó Páll Annamária Rétfalvi Valéria Sáfrány Attiláné Szaláncziné Kertész Krsiztina Tirczka Imréné Tölgyiné Tóth Ilona

Felsőfokú Szakképzés KÉPI DIAGNOSZTIKAI ÉS INTERVENCIÓS ASSZISZTENS

Adamik Gyöngyvér Babos Magot Zoltán Bartók Edit Délceg Tibor Görbe György Halász Erika Lenke Hegedűs Tiborné Hőgye Tünde Kormányoné Tari Anna Kovács Katalin Ildikó Mónus Mária Nyárádi Vera

Piri László Ragács Réka Rákos Gabriella Süli Kitti Szabados Edit Szencz Erzsébet Szilágyi Katalin Szokol Zsófia Szögi Zoltán Toldy Károly Trsztyinszki Sándorné Vágvölgyi Anikó


Diplomát szerzett hallgatók névsora SZÜLÉSZNŐ

Balog Viktóri Krisztina Kis Eszter Tímea

Korda Anett Nagy Anita

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR Bajusz Örs Battancs Emese Bogdán Gusztáv István Erdei Márta Fajzi Nóra Gál Rita Kollár Csaba Kővágó Gergely Nagy Norbert Dr. Nyárády Zoltán

Nyírő Lóránd Salamon Ágnes Gabriella Savanya Mónika Szerényi Zsuzsa Kinga Szőkéné dr. Vízkelety Katalin Varga Kálmán Dávid Vargáné Juhász Katalin Andrea Veszely Zsigmond Zalai Zsolt Zsedényi Ádám

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egyetemi képzés NAPPALI TAGOZAT

Áchim Renáta Agnes Ágh Beáta Antal Gábor Arnold-Fuszenecker Rita Asztalos Petra Bakos Brigitta Borbás Anna BozókiEva Bősi András Bradács László Brasnyó Szilárd Bucsai Kálmán Budai Lilla

Csábi Anita Dégenhardt Anett Deim Andrea Etédi Gábor Fabó Veronika Fehér Edit Felegyi Krisztina Mária Fenyvesi József Fodor Csilla Tünde Fogass-Kiss Ágnes Éva Forgó Aliz Gájda Ágnes Gajda Melinda

I


El

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Gajdán Anett Gönczöl Ágnes Emese Guganovich Réka Gyapjas Tibor Györkei Attila Györök Krisztina Hackl Krisztián András Hajdú Judit Hevesi-Tóth Gábor Hipszki Nóra Horváth Anikó Ágnes Horváth Anita Hrabovszki Szabina Huszka Attila Igaz Nóra Ilyés Sándor Ádám Imre Judit Ivanov Nóra Jakab Árpád Jóna László Kalácsi Ildikó Kapás Endre Kapás Nóra Kaszaki Zoltán Katona Erika Kazinczi Katalin Kovács Arnold Kovács Lívia Kovács Melinda Kutsán Agnes Lajkó Zsanett Lakatos Ignác Lóczi Judit Mészáros Márta Molnár Tibor Mucsi Melinda Edit Muntean Iulia-Andreea Müller Zsuzsanna Gizella

U 252

Nagy Beatrix Nagy István Nagy Zoltán Németh Tamás Orosi Tibor Pál Palusek Emília Paráda Norbert Pesti Tibor Pördi Mária Riemesch Ákos Sánta Ágnes Sebestény Tímea Somodi Péter Surinya Anikó Szabó Edina Szabó Márton Szalkai János Rudolf Szél Katalin Szőke Marianna Szabina Szűcs Mónika Szűcs Rita Tápler Kolos Tarnótzky Csaba Tóth Edit Tóth Mónika Túri Andrea Krisztina Tyetyák Zsuzsanna Udvari Beáta Ujvári Judit Vámosi László Váradi István Zsolt Varga Renáta Vas Zsófia Boglárka Velcsov Zsuzsanna Katalin Veres Zsuzsanna Vida Mariann Ződi Angéla Zádori Csilla Zsolnai Eszter


Diplomát szerzett hallgatók névsora I LEVELEZŐ TAGOZAT

Árva-Nagy Sándorné Bíró Erzsébet Bordás Marianna Budaházy Árpád Budai József Dobozy Mária Gyöngyi Dóczi Tibor Dudásné Kálmán Mónika Farkas Szilvia Angéla Fodor Krisztina Gácsi Katalin Göröcs Ildikó Heckel Gabriella Hertelendy Ágnes Kádárné Czirják Mónika Kenéz Tibor Korcsok Éva Kosch Tamás

Kovács Tünde Lipóczi Kornélia Luchmann Gábor Macsek Bernadett Montvajszki Ádám Nagy Melinda Nagyné Jakab Tímea Pálvölgyiné Láng Melinda Papp Éva Paraszt Márta Piskorski Viola Sallai Csilla Sipos Marietta Szabó Erika Takács Ildikó Trójáné Dani Katalin Edit Varga Igor Varga Luca

Főiskolai szintű képzés NAPPALI TAGOZAT

Erdélyi Viktória Kozsla Dániel Ladányi Krisztián Szanka Eszter Zita

Tóth Edina Végvári Péter Vereska Mátyás Zombori Zoltán

TÁVOKTATÁSOS TAGOZAT

Benkó László Buzás Krisztina Dett Tibor Mihályné Gréczi Éva Fazekasné Tóth Zsuzsanna Fehérvári Krisztina Gajdács Réka Gurbó Erzsébet Gyapjas József

Hajduné Nacsa Szilvia Hangodi Hajnalka Hermanutz Dániel Horváth Veronika Ilona Hudák Csilla Jeremiásné Róvó Szilvia Kaiser Rezső András Kepenyes Péter Mihály

23-11


fl

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Keresztes Anikó Kollár Mariann Kovács Kata Kovács László Kovács Máté Kovács Rita Kun Ágnes Ligeti Lea Adriennn Mayerné Kovács Andrea Melega Zoltán Mészáros Csilla Margit Mészáros István Gyula Nagy Andrásné Vass Éva Nagy Krisztián Nagyné Kővágó Krisztina Nánai Zsuzsa Németh Renáta Edit Nyers Tamás Nyíri Gergely Nyisztor Gyula Sándorné Dénes Ildikó Etelka

Ördög Éva Paksi Tiborné Juhász Katalin Mária Paplógóné Gyöngyösi Erzsébet Papp Ferenc György Pappné Csillag Katalin Krisztina Pócsik Tímea Pongrácz Brigitta Pölcz Brigitta Pusztai László Péter Dr. Sági Zoltán Savanya Ágnes Seres Anikó Simonits Ágnes Sinka Ildikó Somogyi Anikó Süli Krisztina Szombati László Takács Roland Gábor Tanács Zsolt Víghné Gönczöl Beáta Vincze Mónika

Szakirányú Továbbképzések EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT

Dankó Nóra Dr. Karasz László Dr. Kiss Ildikó

Dr. Lei Gábor Dr. Nemes Adrienn Edit Dr. Sziegl Zsuzsanna Vincze Hajnalka

EURÓPAI MENEDZSMENT

Baukál Judit Eszter

U 254

Fazekas Sándor Krisztián


Diplomát szerzett hallgatók névsora GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI

Döbrentei István Nyáriné Duma Enikő Künsztler Etelka Vajgelyné Kita Annamária Zádori Fekete Károlyné Varga Irén Katalin JOGÁSZ — KÖZGAZDÁSZ

Dr. Balla Anita Emese Dr. Cseri András Dr. Ecsedi Viktória Dr. Eller Máté Dr. Frányó Attila Dr. Gyurcsik Hajnalka Dr. Karsai Éva Dr. Kulcsár Tamás Dr. Mizsei Szabina Dr. Molnár Erika Dr. Molnár Márta

Dr. Nagy Cecília Anna Dr. Nagy Emese Dr. Nagymihály Gábor Dr. Pilz Tamás Dr. Pocklán Erika Zita Dr. Radácsi Lívia Dr. Sasi Ádám Sándor Süliné dr. Dubecz Éva Katalin Dr. Tóth Henrietta Dr. Vas Edit Dr. Veress Júlia

MÉRNÖK — KÖZGAZDÁSZ

Benkő András Blum László Csáki Sándor Gáspár Krisztián Barna

MBA

Gulyás Anikó Tünde Dr. Maróti Gergely Melles Előd Pozderka István

MENEDZSER

Becz Attila Sándor Dancsházy Kinga Csilla Engedi Róbert Fejérváry Balázs Zoltán Dr. Herczeg Ágnes Anna Hökkönné Szeremi Eszter Dr. Juhász Tünde

Kótai Csaba Leitert Ottó

Metzinger Dóra Nagy-György Richárd Puskás Krisztián Tóth Zoltán Ferenc Dr. Ulveczki Rita

21


II

Diplomát szerzett hallgatók névsora

ORVOS / GYÓGYSZERÉSZ — KÖZGAZDÁSZ

Balogh Tibor Imre Dr. Bársony Anett Gabriella Dr. Csanádi Attila György Viktória Dr. Márton János

Dr. Palotás András Levente Perjési András Dr. Pintér Sándor Dr. Sipos Tibor Tari Judit Vindeker Anita

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR Arató Zsuzsanna Asztalos Brigitta Baki Gabriella Balogh Ágnes Balogh Tímea Bodnár Tamás Bor Beáta Csizmazia Eszter Csuhány Réka Ferdinándy Csilla Herczegfalvi Csanád Horti Csilla Horváth Emília Dóra Jakab Anita Jauernik Judit Jójárt Imre Kalló Szabolcs Kalmár Éva Komolai Kornél Kürti Levente László

Lovász Norbert Maher Kharsa Márton Attila István Metykó Melinda Nagy Andrea Nagy Mariann Orsó Adrienn Éva Pál Katalin Adrienn Petró Éva Karolina Petrócki Dóra Pintér Laura Bernadett Prázmári Helga Számel János Szűts Aliz Judit Takács Éva Tünde Török Noémi Vágó Gabriella Verli Judit Víg Henrietta Vőnekiné Sódar Andrea Eszter

JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR Ábelné Winkler Diána Erzsébet Abonyi Andrea Zsófia Ács Zsuzsanna Ádám Erzsébet

u 256

Adamecz Judit Adamik Renáta Ágost Ajándék Ágoston Gábor Zsoltné


Diplomát szerzett hallgatók névsora Ágoston Gézáné Agyagási Anna Ahmann Livia Alföldi Albert Almási Agnes Almási Katalin Andrea Almási László Ambrus Zoltán Csabáné Ámon Márta Ancsa-Molnár Hajnalka Ancsán Erika András Judit Angeliné Kismók Melinda Angeliné Szégner Katalin Anschau Annamária Antal János Antal Zita Apró Dóra Arany Renáta Aranyiné Varga Erika Aranyné Molnár Tímea Aranyosiné Rózsa Szeréna Arató Eszter Aratóné Németh Rita Árgyelán Csaba Árpádfalvi Edina Árvai Aliz Aszódi Csaba Asztalos Annamária Babot Ferenc Bagaméri Nóra Baginé Körmendi Éva Bajai Dóra Bajsz András Bajuszné Juhász Annamária Bakai Tamás Bakó Eszter Bakóné Turi Mónika Bakosné Baranyi Ibolya Balasi Gábor László

Balázs Bernadett Balázs Gyöngyvér Balázs Ilona Balázs Katalin Balázs Szilvia Balczó Sándorné Bali Adél Bálint Anetta Bálint Erzsébet Bálint Helga Bálint Jácint Bálint Orsolya Balláné Tóth Éva Báló Szabina Erika Balog Helga Balogh Eszter Balogh Zita Mária Balogné Dér Ildikó Anna Baltás Mária Ilona Bánki Tamás Bányai Erzsébet Baranyainé Koch Éva Baranyi Anikó Baranyiné Szilágyi Gabriella Barka Nikoletta Barna Krisztina Tímea Barna Zoltánné Barsi Boglárka Barta Zoltánné Bartalosné Szántó Adrienn Bartha Ilona Bartóki Liliána Bartoss Attiláné Bartucz Tímea Bata Krisztina Bata Szilvia Bátor Csenge Ildikó Battancs István Bayer Erika Beke András

257 1


n

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Beke Andrea Beke Marietta Belájszki Nevenka Belasits Zoltán Belláné Kis Éva Bélteki Natália Bencés Márta Bende Anita Béndek Dorina Benke Magdolna Mária Benkő Bernadett Katalin Benkő Margareta Livia Benus Nikolett Bényei Györgyi Bereczki Mónika Berényi Tibor Berezvai Kata Berkó Rita Timea Bernát Hajnalka Bernáth Zsolt Berta Istvánné Bertáné Zsótér Judit Bertus Barcza Anikó Berzéné Bezdán Katalin Erika Besse Péter Biacsi Anna Bierbauer Rita Anikó Bikádiné Timár Gyöngyi Bíró Katalin Ibolya Bíró Zoltánné Blasszauerné Bácskai Erzsébet Blednik Georgina Boda Henrietta Boda Péter Boda Szilvia Bódi Józsefné Bodnár Renáta Bodnárné Oláh Gyöngyi Gabriella Bodócs Dorottya Bodor Anita

u 258

Bohner Virág Bokor Beáta Bokrossy Zoltán Boldizsár Tímea Katalin Bondárné Durkó Liliána Boneczné Bakó Anikó Borbély István Jánosné Borbényi Márta Borbola Andrea Borbola Diána Bordás Mária Borghi Erika Boronyák Péterné Boros János Boros Sándor Borosné Laskovicz Ildikó Borsné Horváth Ildikó Borsos Béla Borsos Tímea Borza Ildikó Botta Judit Bozó Éva Bozsó Katalin Böhm Karolina Zsuzsanna Börcsök Árpád Börcsök Roland Bötsch Szilvia Brád Ágnes Mariann Briezsnyik Ágnes Buchberger Réka Buchnitz Gabriella Búcsú Alinda Budai Erzsébet Budás János Zoltán Budavári Zsófia Eszter Buknicz Brigitta Bukorné Kovács Beáta Bukovicsné Nagy Judit Buzás Andrea Büky Beáta Éva


Diplomát szerzett hallgatók névsora Czakó Krisztina Czégény Tünde Czere Katalin Czirok Sándor Zoltán Czomba Anikó Cződör Krisztián Czudor Lászlóné Csákiné Fehér Éva Csamangó Ferenc Csányi József László Csapó Lívia Császár Beáta Anna Császár Mónika Csatlós József Csató Imréné Csató Lászlóné Csatordai Zsuzsanna Csávás Adrienn Mária Csécseiné Burovincz Ágnes Éva Cseh László Istvánné Cseh Mária Csehó-Kovács Lajos Csehó Kitti Csengődi Erika Csengődi István Cseri Anita Csertánné Siki Erzsébet Csete Gyuláné Csetvei Győri Gabriella Csíkos Gábor Roland Csillag Beatrix Csiszár György Pál Csizmadia Erika Irén Csongrádi Róbert Ferenc Csonka Szilvia Csorba Gábor Csorba József Csőke Andrea Csökmei Enikő Csúriné Németh Éva Katalin

Dajka Gyöngyi Darabos Klaudia Petra Darida Ivett Daru Éva Dávid Orsolya Dávid Zoltán Dávid Zoltán János Deák Tamás Deffentné Földváry Zsuzsanna Deli Judit Deme Zita Demeter Mária Dénes Balázs János Dénes Edina Dénes József Sándorné Désy Ágnes Devosa Iván Dézsi Szilvia Dr. Dimákné Demeter Krisztina Dimákné Zsoldi Katalin Diós Éva Diószegi Andrea Dobó Csaba Dobóné Balogh Gyöngyi Gizella Dobrovitz Agnes Dobsa Diána Dognai Nikolett Domakné Tóth Edit Dr. Dombay Stefan Dombi Mária Adrienn Domján András Domonkos Kálmán Krisztina Domonkos Krisztina Döbrössy Krisztina Drozdik Dolli Drubináné Fodor Katalin Duba Diána Dudás Annamária Dulai Zsuzsa Dunai Jánosné

259


n Diplomát szerzett hallgatók névsora Dusnoki Marianna Eged Szandra Veronika Egervári Zsuzsanna Egri Andrea Ékes-Benke Ágnes Elekiné Macsányi Melinda Emih-Kriston Genovéva Enginé Fráter Monika Enyediné Udvardy Erzsébet Eördögh Sára Erben Mariann Erdeiné Domonkos Anikó Erdélyi Gábor Erdélyi Sára Erki Péter Erney Boglárka Erős Judit Evanyics Tibor Fábián Marianna Fábián Réka Mária Fábiánné Kokavecz Kinga Fábos Katalin Faragó Csilla Mária Faragó Emese Faragóné Csomor Szilvia Faragóné Kertész Ibolya Fári György Farkas Andrea Zsuzsanna Farkas Éva Farkas Éva Krisztina Farkas Gabriella Farkas Györgyi Klaudia Farkas Hajnalka Farkas Istvánné Farkas Tibor István Farkas Zsuzsanna Farkasné Bagó Emília Farkasné Lovas Ágnes Fási Szilvia Fazekas Krisztina

U 260

Fazekasné Kis Ilona Fehér Gabriella Fehér Tiborné Fehér Virág Fehér Zsuzsanna Fehér Zsuzsanna Fehér Zsuzsanna Fehérvári Andrea Fejér Viola Fejes Szilvia Fekécs Georgina Fekete Andrásné Feketéné Csikós Szilvia Feketéné Dánfi Krisztina Szilvia Feketéné Monostori Melinda Fenyvesi Theresa Ferenci Ferencné Ferenci Zsuzsanna Judit Ferenczi Károly Ficze Gabriella Ficzere Enikő Erzsébet Filipinyi Noémi Filyó Gábor Fischer Lászlóné Flajsz Erika Fodor Katalin Ibolya Fodor Orsolya Fodorné Bajor Borbála Ágota Fogas Mária Anna Forgácsné Hegedűs Zsuzsanna Forgóné Balogh Erika Forka Ágnes Forka Edit Forró Ágnes Fődi Rita Földháziné Szabó Csilla Földi Ferenc Frankné Galló Tünde Frankó Gábor Friebertné Irk Hajnalka


Diplomát szerzett hallgatók névsora Fuchs Attila Furárné Bazsali Zsuzsanna Fülöp Zsolt Fülöpné Jelenik Zsuzsanna Fűz Jenőné Füzi Gabriella Gabányi Edina Anna Gábor Éva Gábor Lajosné Gál Brigitta Mária Gál Éva Gallai Virág Galó Orsolya Éva Garabné Petri Alexandra Gárgyán Tibor Gazdagh Magdolna Gelányiné Marosvásárhelyi Adrienn Geleta Péter Zsolt Gelle Orsolya Gémesné Huszka Ildikó Gera Zsófia Edit Geréné Dunaháti-Vas Márta Gersei Zsolt Gerzsenyi Ferencné Gila Olga Gilicze László Goda Gabriella Godena Helga Godó Eszter Nóra Gombkötő Zsuzsanna Gonda Zsuzsanna Gondos Judit Gőgös Eleonóra Gősi Csaba Grecsó Erzsébet Grestyák Tünde Gróf Ilona Gulyás Diána Gulyás Ervin Béla Gulyás Gabriella

1 1

Gulyás Mihályné Gungl Edit Guti János Kornél Guti Péter Pál Gyarmat Zoltán Gyóni Julianna Gyovai Anita György Péter Györgyiné Felföldi Éva Győri László Gyugel Gabriella Gyurgyik Tímea Gyuris Mónika Szilvia Haász Mariann Hágen András Hagymásiné Lazanyecz Anikó Hajas Andrea Hajas Attila Hajdu Edit Hajdú Krisztina Hajdu Szilvia Ivett Hajmás Gábor Hajnal Eszter Hajnal János Hajós Béla Halápi Violetta Halasiné Csúzdi Anna Halminé Nagy Edina Halmosi Henriett Hantos László Zoltán Harcosné Rab Rita Harina Ljudmila Anatoljevna Háriné Fenyvesi Katalin Harkai Istvánné Harmati László Harnóczi Erzsébet Harsányi Gergely János Haukné Pilisi Andrea Haumann Anett Havancsák Piroska

261

L1


II

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Hegedűs Alexandra Hegedűs Edina Hegedűs Edit Judit Hegedűs József Hegedűs Mariann Ildikó Hegedűs Nikolett Hegedűsné Varga Ilona Hegyi Mária Dr. Hegyiné Szabó Szilvia Katalin Héjjasné Szitás Ágnes Hellerné Karl Ágnes Hemmné Szabó Ilona Hercz Csilla Herencsárné Klug Györgyi Hermánné Nagy Henriette Herwerth Brigitta Hevesi Tiborné Himer Ágota Himmer Nóra Hírné Márkli Melinda Hlavács Kitti Holló Éva Horák Andrásné Hornyák Gabriella Horváth-Zsikó Ildikó Horváth Ágnes Horváth Anikó Horváth Árpád Miklós Horváth Éva Horváth Gabriella Horváth György László Horváth Józsefné Horváth Katalin Horváth Mariann Horváth Mariann Horváth Réka Horváth Sándor Horváth Zita Horváthné Fazekas Erika Horváthné Korda Tünde

U262

Hőgye Valéria Hrabovszki Gábor Hrabovszki Ildikó Hrivnák Mária Andrea Hurton Katalin Erzsébet Huszka Zoltánné Hüse Julianna ifi. Igaz László Ignácz Róbertné Illés-Németh Zsófia Illés Imre Illési Andrea Illési Dávid Ilyés Albert Incze Orsolya Iván Viktória Ivaskó István Jáger Richárd László Jakab Emese Tímea Jákli Tibor Jámbor Ottilia Szilvia Janacsek Márta Janowszkyné Farkas Réka Jászkuti Gábor Jávorné Kerkay Renáta Jegyes-Molnár Terézia Jenei Anita Jenei Emese Jenei Imre Jernei Viktória Joó Andrea Jordanidisz Nikosz Józsa Viktor Gyula Juhász Ágnes Juhász János Juhász Magdolna Irén Juhász Tímea Juhászné Kurucz Edit Kádár-Németh János László Kádár-Németh János Lászlóné


Diplomát szerzett hallgatók névsora Kádár Eszter Éva Kádár Violetta Kádárné Dóbé Csilla Kádárné Pirót Katalin Kalamárné Kázár Gabriella Kalán Anita Judit Kalmár Lenke Kalmár Viktória Kalocsai Rita Kapitány Csilla Julianna Karaszi Csaba Kardos Gábor Kardos Mónika Zsuzsanna Kardosné Korom Éva Kardosné Pataki Mónika Kárisné Csatlós Györgyi Karsai Edit Karsai Gabriella Karsai Ilona Mária Karsai Tímea Kaszai Éva Kaszás Mátyás Kaszt Erika Katona Gabriella Katona Istvánné Katona Judit Kékes Szabó Marietta Kelemen András Kelemen Mária Kelemenné Márkus Ágnes Ildikó Kelemenné Molnár Ildikó Kemény Alíz Kenéz Éva Kerékgyártó Tímea Kereszturiné Haász Marianna Kéri Enikő Kertész Gábor Kéry Orsolya Kesjár Andrea Keszei Edit Julianna

Khiminets Mariya Kincses Agnes Király Csaba Attiláné Kis -Gerőcz Marianna Kis Beáta Kis Brigitta Kis Gyula Kis Imréné Kis Tamás Tibor Kisné Kispéter Agnes Kispéter Miklós Kiss-Albert Agnes Kiss Andrea Kiss Anikó Kiss Bálint Kiss Erzsébet Kiss Eszter Kiss Éva Mária Kiss Gyuláné Kiss Ivett Kiss Judit Kiss Katalin Kiss Klára Kiss Mónika Agnes Kiss Mónika Mária Kiss Nóra Kiss Orsolya Kiss Román Kiss Tünde Kiss Viktória Kiss Zsuzsanna Kissné Gémes Helena Kissné Varga Beáta Júlia Kissné Zelenka Mariann Kisteleki Klára Kiszely Zoltánné Kiszin Zsófia Melinda Klam László Klapka Judit Kneusel-Herdliczka Leila

2 -631


n Diplomát szerzett hallgatók névsora Knoska Györgyné Kobán Katalin Kóbori Kovács Mónika Kocsis Andrea Kocsis Géza Kokovecz Lídia Kolcsár Attila Kollár Erika Koltai László Komlósiné Kiss Klára Komóczi Krisztina Komócsin Krisztina Komróczki Szilvia Koncz Annamária Kondacs Beáta Kónya Anikó Konya Jenőné Koplányi-Szabados Szilvia Koppány Zsuzsanna Kopunov Legetin Tímea Korenchy Viktor Kormos Zsuzsanna Korsós Anita Korsós Annamária Kószó Gábor Kotormán Attila Kovács Agnes Zsuzsanna Kovács András Kovács Edit Kovács Erika Kovács Éva Kovács Ferenc Kovács Judit Kovács Katalin Kovács Katalin Judit Kovács Keve János Kovács Krisztina Agnes Kovács László Kovács Napsugár Kovács Rea Alexa

U 264

Kovács Sándorné Kovács Tibor Kovács Tímea Kovács Zsuzsa Kovács Zsuzsanna Kovácsné Berényi Barbara Fernanda Kovácsné Bodicsi Erzsébet Kovácsné Fett Agnes Kovácsné Gila Erzsébet Kovácsné Keller Erika Kovácsné Kiss Orsolya Kovácsné Kukovecz Anita Kovalik Zsófia Kováts Lászlóné Kováts Zsuzsa Kozákné Koszó Gabriella Kozma Katalin Kozma Katalin Andrea Kozsuch Andrea Dr. Kósa Edit Kövesi Zoltán Kövesiné Sándor Marianna Krajczár Andrea Kramarics Eszter Krebszné Lipcsei Edina Krecsméri Nóra Krizsán Csabáné Kruzslicz Péter Dr. Kucsera Józsefné Kujbus Tamás Kuklis József Kuklisné Horváth Ildikó Kumbor Emese Kun Edit Kundolf Ferenc Kurucz Mónika Kusnyér Zsuzsanna Judit Kuszik Rita Labádi Krisztina Lacziné Börtsök Ágota


Diplomát szerzett hallgatók névsora A Laczkó Balázs Laczkó Renáta Laczkó Viktória Ladányi János Ladányi Lászlóné Ladányi Lili Lajtosné Gyovai Erika Lakatos Balázs Lakatos Renáta Láposi Mária Laskay Péter László Miklósné Laurinyeczné Szente Anna Tünde Lavati Erzsébet Lázár Adrienn Lázár Csilla Lázár Imre Lázár Péter Lázárné Rozgonyi Bernadett Lédeczi Éva Leé Orsolya Lele Anita Lengyel Éva Brigitta Lengyel Leontina Lengyel Zsuzsanna Linzenbold János Lipótzy István Liptákné Szarvas Rita Litauszki András Lógó-Molnár Mónika Lombos Zsoltné Losonc Ágnes Lovas Marianna Hajnalka Lovász Éva Lőczi Tímea Lőrincz Mónika Luchmann Péter János Lucskai Emese Lukács-Lőrincz Rita Margaréta Lukács Lászlóné

Lukács Loránd Mackó Klára Gyöngyi Maczkó Kornélia Emília Mácsár Gábor Madarász Anett Madarász Dániel Magóné Balogh Erika Magyar Mátyásné Magyar Zsolt Magyari-Sáska L. Zsolt Máhig József Majer Mariann Majriár Ágnes Györgyi Majoros Evelin Majorosné Novák Beáta Makai Anita Makányné Átrok Anikó Makra András Makra Mariann Makszimtyuk Róbert Mancsiczky Brigitta Mándity Zorán Mányoki Nóra Máriné Balogh Anasztázia Márki Enikő Markó Krisztina Markó Mária Mármarosi Judit Maróti Katinka Márta Angelika Emma Márté Tibor Márton Attila Marton Csilla Emese Marton Károly Martonné Horváth Nikoletta Veronika Martonné Végh Katalin Maska Lászlóné Máté Beáta Máté Nikolett

'

2~


n

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Máténé Kis-Rácz Edit Matúz Éva Matuz Melinda Medgyesi Ágnes Medvegy Barbara Medvegy János Megyeri Anikó Megyeri Tamás Dr. Megyeriné Takács Mária Mekisné Szilágyi Mária Menyhártné Gáspár Ildikó Merza Ágnes Katalin Mester Ágnes Szilvia Mester Attila Mester Attiláné Mészáros Dóra Mészáros Erika Mészáros Mónika Csilla Mező Ibolya Mihalicza Gizella Mihályi Szilvia Miklós Dávid Miklós Dorottya Miklósi Nikoletta Mikó András Misák Darinka Mizser Magdolna Modok Gábor Mohácsi Judit Mohácsi Mónika Mohos Éva Molnár Adrien Molnár Adrienn Molnár Ágnes Molnár Éva Lotti Molnár Judit Molnár Judit Orsolya Molnár Krisztina Molnár Lajosné Molnár László

U266

Dr. Molnár Lászlóné Molnár Lilla Molnár Mariann Molnár Melinda Molnár Péter Molnár Sándor Molnár Sándor Ferenc Molnár Tiborné Molnár Vivien Molnár Zoltán Molnárné Holló Éva Molnárné Karsai Julianna Molnárné Kovács Henriett Kinga Mónus Ágnes Móza Csilla Muresanné Fekete Márta Müller Márta Nádasdi Péter Nádlerné Tarjányi Mónika Nagy-Baló Csaba Nagy Ágnes Nagy Andrea Nagy Anett Nagy Attila Nagy Beatrix Nagy Beatrix Nagy Bernadett Nagy Brigitta Nagy Diána Katalin Nagy Erzsébet Nagy Gábor Nagy Gabriella Nagy Gyöngyi Tímea Nagy Károly Nagy Katalin Nagy Nóra Hajnalka Nagy Orsolya Nagy Otília Nagy Szilvia Nagy Tamás


Diplomát szerzett hallgatók névsora Nagy Zoltán Imre Nagy Zoltánné Nagymélykúti Balázs Nagyné Berényi Beáta Gabriella Nagyné Boros Fatime Nagyné Czakó Andrea Nagyné Györgyi Szilvia Ágnes Nagyné Halmos Judit Nagyné Illés Judit Nagyné Nagy Judit Nagyné Varga Éva Julianna Nárainé Kovács Erzsébet Négyesiné Farkas Valéria Németh Gabriella Németh Nóra Éva Németh Rita Németh Zoltánné Németh Zsuzsanna Neusinger Ágnes Novákné Vízhányó Erzsébet Nyári István Nyemcsok András Nyüsti Anikó Okányiné Gregorics Erzsébet Oláh János Oláh Krisztina Ágnes Oláhné Pénzes Éva Ildikó 011ai Julianna 011é Judit Oraveczné Szemán Andrea Ilona Orcsikné Dudás Klára Őré Dániel Orodán Enikő Oros Márta Orosz László Orosz Zsuzsanna Ország Csilla Ország Judit Osbáth Barna Osztopáni Adrienn

Ozvald Hajnalka Ördögh Lóránd Őzéné Kende Lívia P. Nagyné Szaszák Zsuzsanna Pajer Eszter Pajkó Mihály Zsolt Palatinusné Szólik Mónika Pálinkás Agnes Pallagi Beáta Palotás Dóra Palotás Enikő Vera Pályer Krisztina Éva Pap Anikó Pap Anikó Orsolya Pap Hajnalka Tünde Papné Réti Erzsébet Dr. Paposné Kis Gyöngyi Papp Ágnes Papp Andrea Papp Melinda Papp Sándorné Papp Tímea Papp Zita Pappné Márton Katalin Pappné Miskó Anikó Erzsébet Paraginé Boros Mónika Pardi Gézáné Pardi Rita Pasinszki Beatrix Pásztor Ilona Pata Edit Erzsébet Pataki Krisztina Patyi Szilvia Adrienn Pauleczki Andrea Dr. Payerné Vitális Katalin Lídia Pechan Szilvia Péczelyné Gerencsér Zsuzsanna Pécsi Csilla Péli Gyöngyi Pelikán Réka

267'


n

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Pelle László Péntekné Markotán Zsuzsanna Andrea Perei Gáborné Perjési Nóra Petényi Beáta Éva Péter László Peterdiné Kasza Adrienn Ivett Péterné Duruc Tünde Pethő Andor Pető Gábor Petrács Erika Petres Zsuzsanna Petruzsán Ágnes Petruzsán Éva Pigler Judit Pintér Tibor Pintér Tímea Jolán Piti Edina Pittner Anita Plézerné Tósoki Anikó Pocsai Márta Podobni Marina Pojcsik József Pokó Andrea Polgári József Pólya Tamás Polyák Hajnalka Eszter Pongó Gyuláné Pongrácz Éva Ponyokai Katalin Pópity Zsolt Porkoláb Eszter Pósa Gabriella Pótáriné dr. Hojcsi Zsuzsanna Pótor Janka Johanna Povázsay Teodóra Pozsár Adrienn Pölösné Hudák Dóra Prágai Róbert 0 268

Prigl Ágnes Prónai Eva Propszt Mónika Puskás Rita Puticsné Tornai Csilla Rab Attila Rácz Angéla Rácz Judit Rádai Péter Radványi Éva Radványi Nagy Emese Andrea Rajner Judit Rakk Hajnalka Rédai Árpádné Réderné Sándorovics Tímea Rékasiné Martonosi Gyöngyi Reményi Kornélia Rencenji Dénes Répási László Répásné Reichardt Barbara Restás Tünde Ridegné Szilágyi Bettina Ritter Nándor Rónainé Nagy Zsuzsanna Rónyai Zoltán Rotics Mária Rózsa Andrea Rózsa Gyöngyi Rózsa Rita Rózsa Virág Rumi Lászlóné Ruzsa Alexandra Sáfárné Csengődi Marianna Sági Lászlóné Saja István Salka Zsuzsanna Sallai Ágnes Rita Sándor Angéla Sándor Anikó Sánta József


Diplomát szerzett hallgatók névsora A Sántáné Ambrus Judit Sántha Gergely Sárai Tícia Sáricz Nóra Sarok Viktor Sarró Zsuzsanna Sárvári Erzsébet Tünde Sasvár Zita Katalin Sasvári Erzsébet Sasvári Katalin Savolt Zoltán János Schilsong Anikó Veronika Schmidt Nóra Sebesiné Kulcsár Krisztina Márta Sebestyén Mária Seffer Zsuzsanna Sejbenné Miklós Edit Serege Piroska Seres Edit Seres Katalin Serfőző Anita Setény Iréne Siket Andrea Sima Nikolett Simon Béla Simon Eszter Sára Simon Szilvia Sipiczkiné Gajdács Gizella Sipos Krisztina Siposné Bodnár Erika Judit Siska-Szabó Hajnalka Zsuzsanna Siska Csilla Smahó Alexandra Sohajda László Som Zoltán Somlai Artúr Gábor Somogyi Erzsébet Somogyiová Marcela Somosköviné Németh Ildikó Somosné Puskás Krisztina

Soós Judit Sóti Tünde Sóvágóné Panajotu Anna Stépánné dr.Vancsa Ágnes Strammer Anett Strasszer Anita Stuber Borbála Anna Subáné Baranyi Bettina Supka Magdolna Surányi Zsolt Süli László István Sümegi Mariann Rózsa Svraka Tamásné Swiderski Zsuzsa Szabad Eszter Szabados Nelli Szabó-Petrik Andrea Szabó Ágnes Szabó Agnes Szabó András Szabó Andrea Szabó Anikó Szabó Emese Szabó Erika Szabó Eszter Orsolya Szabó Ferenc Szabó Gábor Szabó Ildikó Szabó Ildikó Szabó Katalin Irma Szabó László Ferenc Szabó László Márton Szabó Mária Melinda Szabó Péter Szabó Tímea Edit Szabó Zsuzsanna Szabolcsi Éva Szabóné Boros Magdolna Zsuzsanna Szabóné Görcs Renáta Szabóné Jantyik Erika

269

11


Diplomát szerzett hallgatók névsora Szabóné Pintér Erika Szabóné Vida Andrea Szakter Zsuzsa Szalai Fruzsina Szalainé Tösmagi Gabriella Szalamia Lóránt Szalay László Szalkai Mária Szalkári Zétény Szántai-Kisné Dudás Alíz Szántó Gabriella Szántó Sándor Szanyó István Szarvas Valéria Szász Tímea Szatmári Anikó Szécsi Gabriella Székely Beatrix Székely Éva Székely Ferenc Székely Lajos ifj. Szekeres Krisztina Szekeres Szilvia Szekeresné Bárkányi Mária Szele Zsófia Bettina Szélpál Renáta Szélpál Viktória Szénássy Berta Szentesiné Petrucz Ivett Szentgyörgyi Eva Szentmiklósiné Dóka Klára Széplábi Judit Szeri Dóra Szeri Hajnalka Szeverényi Irma Szikszai Erika Erzsébet Szikszai Éva Szilágyi Anikó Szilágyiné Bugya Márta Bettina Szilaj Izabella U270

Szilárd Csaba Szili Zsuzsanna Szirony Andrea Szokolai Eszter Szokolai Éva Szombati Ildikó Szögi Beáta Szöginé Verba Andrea Judit Szőke Gábor Szőke Tünde Hajnalka Szőllős Lászlóné Szöllősi Mária Szöllősy László Szőts Erika Sztahó Nikoletta Sztancsik Ildikó Sztankovics Tímea Sztanojev Beáta Sztraczinszki Krisztina Szurop Andrea Szűcs Éva Szűcs Márton Szűcs Rita Takács Ágnes Takács Elizabet Takács Erika Takács Vivien Erika Takácsné Básti Ágnes Hajnalka Takó Francisc Talabér Sándorné Tálas Melinda Tallódi Brigitta Tamás Ágnes Tanács Adrienn Tapodi Annamária Tarjánné Kádár Piroska Tarjányi Erzsébet Tarjányi Szilvia Tarsolyné Juhász-Nagy Zsuzsanna Tasnádiné Sipos Mariann


Diplomát szerzett hallgatók névsora Tatár Katalin Técsy Tamara Terjék Miklós Gáspár Tímár Ottó Zoltán Tolnay Dolly Tomcsányi László Dr. Torkosné Fekete Ágnes Tornyi M. Zoltán Tóth Ágnes Tóth Andrea Tóth Anita Tóth Árpád Tóth Enikő Tóth Evelin Tóth Gábor Tóth Gabriella Tóth Géza Tóth Géza Tóth István Dr. Tóth Kálmánné Tóth László Róbert Tóth Magdolna Tóth Margit Erika Tóth Marianna Erzsébet Tóth Pál Jánosné Tóth Renáta Enikő Tóth Szilvia Tóth Zoltán Tóthné Hlavács Mária Tóthné Kiss Andrea Tóthné Péczer Erika Tóthné Selmeczi Zsuzsanna Tömösköziné Védfy Orsolya Éva Törőcsik Nóra Török Edit Török Judit Török Nikolett Törökné Kürtösi Ildikó Tősér Katalin Tripon Attila Csaba

Trombitás Péter Turbucz Annamária Túri Aranka Túri Attila Turiné Keil Andrea Turkevei Nagyné Szűcs Mónika Turóczy Olga Tülkös Zoltán Ujváriné Lengyel Éva Urbán László Vadász-Nagyné Tószegi Anikó Vadkerti Tóth Rita Vágó Attila Vajkai Márk Vakulya Beáta Valentin-Bodor Zsuzsanna Váradi Mercédesz Varga Ágnes Andrea Varga Bálint Varga Edit Varga Ildikó Varga Imre Varga Klára Judit Varga Márta Varga Rudolf Varga Sándor Varga Tímea Varga Tünde Varga Zoltán István Varga Zsuzsanna Varga Zsuzsanna Dr. Vargáné Gazsó Gyöngyi Várnai Viktória Gabriella Várszegi Réka Vas Viktor Vass Csilla Vass Imréné Vass Tímea Vassné Ficza Andrea Vaszi Lajos

2~


I Diplomát szerzett hallgatók névsora Vörös Tímea Veisengruber Edit Vörösné Csekei Rita Vér Sándor Vrbovszki Áron Veres Adrienn Vrtel Antal Verik Orsolya Vukov Alexandra Vérné Nagy Mária Vukovitsné Nákity Anita Verók Tímea Wagner Csilla Verovszki Zoltánné Wennerné Turi Edit Veszelovszki-Szőke Erika Wettsteinné Horváth Katalin Blanka Viant Viktor Windt Erika Vidácsné Fazekas Éva Edit Záhonyi Zoltán Vidáné Deák Anikó Júlia Zámbori Mariann Vigh Zita Veronika Zelman Edit Víghné Csentes Ildikó Zenke Adrienn Vincze Annamária Zolotnoki Zsófia Vincze Béla Zoltán Péter Vineter Erika Zombori Anita Margit Viola Áron Zombori Dániel Visnyovszki Anett Éva Zombori Istvánné Visontai Dóra Zónai Melinda Vizhányó Éva Nóra Zsemberi Emese Teréz Vlcskóné Csatlós Erzsébet Zsidjákné Nagy Brigitta Vohl Anna Zsiga Iván Vozár Márton Zsolnai Lajosné Vörös Éva Erzsébet Zsóriné Kovács M árta Margit

MEZŐGAZDASÁGI FŐISKOLAI KAR Nappali tagozat MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK

Ádám Ferenc Bacsa Csaba Basits Ferenc Csanádi Rita Csaplár Katalin Anita Csízik Péter Csontos Emese

Farkas Vince Fodor Ágnes Rozália Gulyás Bús Tünde Hetényi Hajnalka Jenei János Mihály Jozaf Barbara Káity Ágnes Klaudia


Diplomát szerzett hallgatók névsora j Pásztor Krisztina Petrik Kitti Pinczehelyi Zoltán Prágai Andrea Restály György Rohr Richárd Somogyi Annamária Szarvas Adrienn Szarvas Mariann Szabó Anita Tompa Máté Tóth Ákos Törteli Krisztián Varga Zoltán Varjú Pál Vass Tünde Vér Viola

Kalmár Norbert Keller Tamás Kis Sándor Zsolt Kiss Károly Kiss Sándor Kocsis Tünde Rózsa Komáromi Csaba Koncz Tímea Kovács István Kovács Krisztián Kovács Olivér Kovács Renáta Lisz Roland Majsai Krisztián János Mangó Anita Nagy Ágnes Odrovics Balázs Vincze Erika Levelező tagozat MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK

Ambrusné Oláh Enikő Angyalné Ilyés Eszter Angyalné Liker Ágnes Júlia Bánfiné Fenyves Mónika Etelka Czakó Ferenc Czakó Szabolcs János Csányi Sándorné Dohány Szilvia (Szalainé) Fehér Andrea Fischer Erika Kornélia Gulyás Szabolcs Hanyecz Anita Hargitainé Somlai Gerda Herédi Tünde Jáksó Edit Kajuha Éva Kálmán Mónika

Kiri Katalin Kis Imre Kisalbert Szilvia Kónya Erzsébet Kormos Zsolt Kovács Gáborné Kovács István Kreisz György Ambrus Kulics László Kurucz László Légrádiné Gyapjas Mária Lévainé Koncz Katalin Mihály Ferenc Molnár Kata Molnárné Kecskeméti Rita Nagy Tünde Andrea Nyári Ágnes

2-11


n

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Papp Szilvia Tünde Pataki Viktória Pető Katalin Péics Andor Popon Attila Sütő Péter Szabó-Battancs Andrea Katalin Szabó Judit Szalai Tamás

Szakál Andrásné Széllné Bozsó Mónika Szélpál Gusztáv Imre Szpisják Péter Tari András Tatár Zoltán Tóthné Molnár Antónia Vancsai Ferenc Vértes Veronika

Távoktatási tagozat MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK

Balassa Tamás Bartus Zoltán Berezvai János Bíró György Bori Edit Czirok Pataki Anikó Csöndör Erika Ibolya Dobóné Rácz Zsuzsanna Gregus Mária Horváth Cecília Huszár-Ujvári László Kakas József Kiss Anikó Klenik Sándorné

Kovács László Lenténé Biró Éva Madarász Mónika Majoros Katalin Nacsa Péter István Peták Gábor Samu Andrea Sándor Róbert Szabó Helga Zsuzsa Szőke Alíz Taschek Mátyás Tusjak Tamás Vincze Sándorné Wanderer György Pál Zombori Melinda

MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKTANÁR

Bánszki Lívia Benk Ákos Czollner Tünde Csillag Mária Dr. Bodnár Károly György Melinda Laurincz Zoltánné Tóth Ferenc

U 274

Zsurzs László VADGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK

Dohorné Kása Karolina Donka Zsolt Fodor Judit Gránitz András Hinkó Tamás


Diplomát szerzett hallgatók névsora Karhesz Dávid Kaszai Károly Kemecsei Sándor Csaba Kiss Tamás Kmecz Ferenc Komoly Tamás Laki Árpád

.

Makai Sándor Nagy Pál Perjés István Pócsik Sándor Szenes Péter Zoltán Triznya Levente Veprik Róbert

MÉRNÖKI KAR Nappali tagozat ÉLELMISZERTECHNOLÓGUS MÉRNÖK, ELELMISZERMÉRN6K

Anisity Miklós Bajcsi Veronika Balogh Krisztián Bánfi Anett Barcsák Anita Bóna Zsolt Buzder-Lantos Tibor Csenki Edit Csilla Csercsics Dóra Csorba Judit Dávid Nikoletta Eifert Tímea Farkas Henrietta Farkas Máté Fekete Sándor Földvári Klaudia Fülöp Lajos Gáll Krisztina Gergev Ivána Gönczi Judit Grósz Krisztián Gulyás István György-Jánosi Noémi Haász Csaba Harang Ottó

Havanyecz Erzsébet Hoffelner Éva Horváth Nikoletta Huszka Csilla Juhász Rita Kása Ilona Judit Kathi Ágnes Király Zsuzsanna Kiss Péter Kistót Tímea Kocsis Bence Kollár Zsuzsa Kossuth Ágnes Kovács Anikó Lovas László Lovrity Nóra Magyar Judit Marinka Edit Márki Judit Márton Gábor Mészáros István Miskolczi Emese Nagy Erika Nagy Éva Nagypál Anikó


I Diplomát szerzett hallgatók névsora Palotás Krisztina Rácz Anett Salamon Zsolt Schvarcz Andrea Seregi Nikoletta Sipos Edina Sőti Gyula Süveges Hajnalka

Szabó Emma Szabó Mónika Szalai Barbara Szatmári Kinga Szebenyi István Tigyi Bernadett Ujvári Gabriella Varga Ramóna

ELELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖK, MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖK

Lencse Ágnes Nyinkó László Pap Róbert Rada Szabolcs Szabó Tamás Szűcs Csaba Varga Szilárd Vass Tamás

Böhler Viktor Csányi Tamás Dakó Árpád Fodor József Gera Szabolcs Gulyás Krisztián Kordás István Kuklis Brigitta Weress Ákos VÁLLALKOZÓ-MENEDZSER MÉRNÖK

Agócs Zsuzsa Antali Edit Aranyi Imre Gábor Asztalos Ágnes Bálint Csaba Bálint Diána Balla Adrienn Balog Anett Bartsch Gabriella Battancs Dániel Béres Mónika Besze Mária Bíró Éva Bódis Viktória Bognár Nóra Boros Tamás

Böde Tibor Börcsök Szilveszter Csábi Ágnes Deli Beatrix Dienes János Dobrai Dóra Engedi Erika Fábián Gergely Fehér Nóra Ferenczi Szilvia Feri Rozália Forczek Viktória Fülöp Ágnes Gábor Szilvia Gábor Zsolt Gali Noémi


Diplomát szerzett hallgatók névsora Gáll Dávid Artúr Gyányi Mária Hajdu Boglárka Janurik Csilla Joó Melinda Kakuszi Zsófia Kaposi Zsuzsanna Kapusi Zsanett Kárász Mónika Katona Nóra Kérdő Tamás Kiss Adrienn Kiss Adrienn Kiss Krisztina Koncsek Tamás Korcsok Katalin Kovács Erik Kovács Krisztina Kusztor Renáta Laczi Renáta Lengyel Boglárka Lőrik Mónika Lövétei Attila Madarász Gábor Madarász György Major Eszter Major Krisztina Majzik László Mészáros Melinda Miglinci Lídia Molnár Noémi

I

Molnár Petra Nádudvari Andrea Nagy Béla Nagy Georgina Németh Róbert Ökrös Enikő Papp Veronika Polonyi Szandra Rácz Beáta Rákosi Sándor Romsics Tímea Sári Mária Schmidt Rajmund Soós Sára Szabó Zsuzsa Szanyi Márta Szigeti Tímea Szilágyi Bernadett Szügyi Melinda Takács Dóra Tanács Anett Tóth Mariann Török Katalin Udvari Péter Ujvári Attila Varga Mariann Varga Mihály Vass Alexandra Veres Andrea Zsikla Judit Zsupos Edit

Levelező tagozat ÉLELMISZERTECHNOLÓGUS MÉRNÖK

Bagi Zoltán Baranyi László Bárdos János Bella Ferenc

Berta Pál Budai Valéria Czakó Lóránt Csuháné Fekete Ilona

2777


n Diplomát szerzett hallgatók névsora Deák Ágnes Deczki Zoltán Dobóné Czinkóczi Erzsébet Dombi Edit Doór Szabolcs Hakk Ágnes Horváth Rózsa Hracskó Zsuzsanna Hrumó Brigitta Jakab Réka Kalmárné Tallár Mária Kinyó Melinda Kiss Éva Kissné Pardi Gréta Koiné Kéri Bernadett Koltai Nikolett Kovács Sándor Kovács Szilvia

Kőrösi Orsolya Lajkó Nándor Lakóné Csúz Anikó Lehotainé Szabó Andrea Lobár Péter Márfai Csilla Megyesi Brigitta Mészáros Zoltánné Nagy Arnold Nagy Gábor Nagy Krisztián Offra Ildikó Scháb Zoltánné Szabó Adrienn Szabó Károly Szántosiné Szucsán Helga Toronyi Bálint Török Gabriella Veszelka Anikó

ELELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖK

Bagita Lóránt Csóti Zoltán Dudás Csaba Farkas István Fótos Csaba Frank Attila Gál Péter Gyüge Zoltán

Kiss Károly Marics István Naszradi László Sári Imre Zoltán Sebők Zoltán Szalva Tamás Tóth Sándor Vidéki János

VÁLLALKOZÓ-MENEDZSER MÉRNÖK

Ábrahám Katalin Ba Zsuzsanna Bakos Andrea Bata Gabriella Benárik Gábor Jánosné Berényi Tímea Béresné Juhász Edit

U 278

Berta Eszter Borbély Szabolcs Budai Gábor Császár Ágnes Figura Bernadett Fülöp László Fürj Zoltán


Diplomát szerzett hallgatók névsora Gáborné Szőcs Noémi Gellért Balázs Gyebnár Linda Rita Horpácsi Katalin Horváth Judit Horváthné Litovszky Renáta Jakab Laura Juhász Péter Kovács Gábor Kozári Edit Lukácsevity László Márta Judit Mészáros Adrienn Molnár Ákos Nagy Béla Nagy Nelli Etelka

Neumann Ilona Ördögh Tünde Radnai Nikolett Rébék Éva Andrea Schmidtka Éva Selymes Genovéva Simon Erika Siska Gábor Szekeres Szabolcs Zoltán Szilágyi Kitti Trindle Ágnes Ujvári Attila Vida Ágnes Mónika Zágoni-Szabó Renáta Zsigmondné Varga Gabriella Zsikla Zsanett

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR Acél Péter Almási Adrienn Nóra Ambrus Péter Angyal Péter Arany Csaba Mihály Arató Péter Ardai Anna Bácsi Gábor Bácsmegi Gábor Balázs Friderika Báldi Rita Bali Ákos Bálint Anett Báló Orsolya Balogh Emese Balogh Julianna Krisztina Bálványkövi István Bánáti-Baumann Zsolt Bányai Péter Barák Róbert

Barkóczi Balázs Zoltán Barna Sándor Bartha Ferenc Ágoston Bartis Zsófia Bartók Tamás Bata Emília Bayer Dóra Becse András Becse András Beihuber Zoltán Péter Beliczai Zsuzsa Belina Katalin Gabriella Beller Zsombor Benedek Irén Gabriella Benes Éva Benkő Mária Benyhe Balázs Berente Tünde Sarolta Berényi Ágnes Béres Orsolya

279

A


I Diplomát szerzett hallgatók névsora Berger Ágoston Bernáth Valéria Erzsébet Berta György Bertók Zoltán Ferenc Bitó Zsuzsa Krisztina Blaskovics Viktor Boda József Bódi Nikolett Bodor Henrietta Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna Bóji Orsolya Bóna Gábor Boriné Tóth Dorina Edit Bottyán Nóra Bozgurt Ozge Böcsödi Zoltán Böröczné Kovács Andrea Buczkó Tamás László Budai Attila Bulla Magdolna Chrappán Katalin Czikk Ágnes Czikk Ágnes Czipóth Ferenc Czobor Szilárd Csáki Annamária Csasztvan Zsolt István Csathó András István Csatlós László Csécsi Gabriella Csécsy István László Cseklye Judit Csendes Csilla Rozália Csendes Csilla Rozália Cser Adrienn Mónika Csillári Mária Csikós Dorothea Csolti Béla János Danics Attila Danyi Róbert Ferenc

Darázs Barbara Deák Lajos Zoltán Dékányné Frank Ibolya Demendi Zsófia Dezső Aliz Divéki Zsolt Dragon Dániel Dudás Edit Dudás László Dudás Róbert Ecseki Roland Rajmund Elekes Gabriella Evinyih Zsolt Fáber Erzsébet Fábián Zoltán Péter Fábri András Faragó Nóra Katalin Farkas Arnold Farkas Attila Farkas Beatrix Farkas Mónika Fazekas Andrea Fehér Ágnes Fehér Zsolt Fekete Anett Fekete Balázs Fekete György Fekete Nagy Margit Fekete Viktor Felföldi Róbert Filkor Kata Veronika Finta Ágnes Flach Árpád Flórián Sándor Fodor Gábor Fodor Tímea Frank Tamás Frank Zsuzsanna Füzesiné Nagy Rita Erzsébet Gabnai Edit


Diplomát szerzett hallgatók névsora Gábor Zoltán Roland Galyas László Gánicsné Forgács Réka Gara Mihály Garab Ábel Garamszeginé Szűcs Ildikó Gedai Anita Judit Gellért Levente Gergely Zsófia Gergelyné Beraczka Ilona Éva Gliba Diána Grézal Gábor Guba Eszter Gulácsi Viktor Gulyás Gergely Gúth Sándor Gyarmat Imre Zsolt Győri Zsolt Gyukics Attila Gyuris Márió Bodó Hackler Gábor Antal Hajdú Gábor Hajgató Tamás Sándor Halasi Gyula Halmai Miklós Hambalkó Szabolcs Hantos Norbert Hanyecz Veronika Haspel Henrik Hazadi Hajnalka Hegedűs Balázs Hegedűs Péter Hemmert Ferenc Herendi Károly Hock Zoltán Hollósi Henriett Hornyák János Horváth Anita Horváth Barbara Horváth Gergely

Horváth György Horváth Janina Horváth Krisztián Horváth Márton Horváth Mónika Horváth Mónika Horváth Péter Horváth Zsolt Hudra Szilvia Hugyecz Attila Illés Zsolt Ilyés Edit Iványi Gabriella Iványi Zoltán Jagicza Imre Jakab Ágnes Jakab Mária Jandala András Janecskó Andrea Jenei Péter Jójárt Ernő Judák Linda Juhász Ildikó Juhász Márton Kalmár Dániel Kalocsai Annamária Kanalas Orsolya Karácsony Zoltán Karácsonyi Katalin Karl Ágnes Károlyi Anita Kaszás Gergely Kávai Sándor Zsolt Kékesi Renáta Kelemen Csaba Kelemen Zsolt Kézi Réka Kézi Réka Király Árpád Kis László

I


II

Diplomát szerzett hallgatók névsora

Kis Zoltán Sándor Kis-Gadó Csaba Kispál Gyöngyi Kiss Eszter Kiss Márton Kiss Orsolya Kiss Tivadar Kiss Zsófia Ágnes Kiszliné Kristofics Szilvia Klemné Lipka Dorottya Kohajda Zsófia Kolbert Zsuzsanna Koller Krisztina Kósa Tibor Kószó Katalin Kovács Ágnes Kovács Dominika Kovács Emilia Kovács Krisztián Norbert Kovács Róbert Kovács Zsuzsanna Kovács-Kincses Emilia Köllőd Borbála Krímer Dániel Krizsán Andrea Éva Kun Attila Kurucz Balázs Kustár Rozália Kuti József Küíleine Mustos Szilvia Laczi József Laczkóczki Ákos Lipcsei Andrea Lovász Ádám Lőrincz Melinda Macsi Gergely Majláth Imre Mare József Márki-Zay Dániel Markó Aranka Mária

U 282

Márkus Marianna Marosvölgyiné Rideg Ágnes Edit Marton Balázs János Matisz Gergely Matusek Tamás Csaba Mazula Zoltán Mészáros Levente Kornél Mészáros Tamás Mészárosné Basics Blanka Mihály Gábor Mikló Attila Mikóczi Anett Milákné Ritter Szilvia Móczár Zoltán Mogyorósi Márton Mokos Mária Molnár Csilla Molnár Gábor Molnár László Müller Ferenc Károly Müller Ferenc Károly Nacsa Kálmán Nagy Ágnes Nagy Balázs Nagy Beáta Nagy Gábor Nagy Gábor Tamás Nagy Gergő Nagy Gergő Nagy Krisztina Nagy László Nagy László Nagy László Nagy Nikolett Nagy Róbert Nagy Sándor Nagy Valéria Nagy Viktor Csaba Nagy Zoltán Násztor Zoltán


Diplomát szerzett hallgatók névsora I Németh Orsolya Németh Orsolya Németh Zsanett Nickl Erika Novák Gábor Novodomszki Orsolya Nyári Zoltán Nyúl Ágnes Oltyán Tamás Orcsik Marietta Ordasi Adrienn Osztás Anett Osztermajer Rita Ótott Péter István Ottmár Ágnes Őze Mariann Márta Pájer Tamás Pál Teodóra Zsuzsanna Pálfi Sándor Pap Katalin Papp Andor Papp Béla Papp Imre Papp Róbert Sándor Paróczai Anita Gabriella Pasek Péter Pataj Zoltán Pataki Edina Patay Róbert Petényi Nándor Csaba Petre Linda Pintér Bernadett Margit Pintér Eszter Pintér Zoltán Plangár Imola Pócsi Gabriella Pogány Andrea Pólya Sándor Polyák Balázs Béla Pomázi Péter

Poór Péter Posch Ágoston Pusztainé dr. Fischl Klára Rácz Attila Rácz Péter Antal Radvánszkiné Mikuláss Kata Ragó Melinda Rakonczai Bálint Redler Sándor Reiczigel Zsófia Reményi Zsolt Reszegi László Révész Csaba Róbert Rindt Kiss Irén Róka Sándorné Rozonics Milán Rózsa Zoltán Russa Roberto Sabov Yuriy Sáfár Zoltán Sáli Ágnes Sáli Agnes Sandi Zoltán Sándor Mihály Sanocki Mátyás Sánta Gábor Sánta Róbert Sárvári Georgina Schauer Tamás Schneider Ágnes Sebők Gyöngyi Sétáló Ákos Simon Attila Som Szabina Som Szabina Som Zoltán Somlai Judit Soponyai László Srankó Dávid Ferenc Stelcz Ferenc

2831


Diplomát szerzett hallgatók névsora Sticker Nóra Supola Balázs Sütő Dávid Szabó Erika Szabó Gabriella Szabó György Szabó József Mihály Szabó Krisztina Szabó Kunigunda Szabó Sándor Szabó Zsolt Szabó Zsuzsanna Márta Szakály Józsefné Szakmány Tibor Szakmány Tibor Szalai Attila Péter Szalai Tamás Szalay Gergely Szalma Baksi Gábor Szántó Judit Szécsi Szilvia Mária Szegedi Dezső Szegedi István Attila Székely Csilla Emőke Szekeres Gábor Szeleczki Attiláné Szendrei Attila Szentesi Sándor Szép Angéla Szépe Tamás Szépné Fejér Dina Zsuzsanna Szimjanovszki Irma Szívos Erika Szlavikovics Anna Szoldán Tímea Szögi Ágnes Szőri Barbara Szrnka Éva Szüllő Ágnes

u 284

Tábith László Márton Takács István Károly Takács Szabolcs Ferenc Takáts Katalin Tamás Margit Tari Ibolya Tari Lenke Tarjáni Gyula Tarjányi Edit Tátrai Dávid Teleki Zoltán Temesvári Péter Tipszics Adrienn Tolnai Brigitta Tóth Andrea Tóth Ferenc Tóth Gábor Tóth Ildikó Tóth László Tóth Margit Anna Tóth Miklós István Tóth Péter András Tömörkényi Tamás Török János Túri Bernadett Udvardi Sándor Attila Ungvári Dóra Urbán Péter Ákos Vanya Péter Vanyorek László Váradi Vajk Varga Ágnes Varga Anikó Judit Varga Elvira Zsuzsanna Varga László Varga Péter Varga Sándor Zoltán Varga Zita Nikolett Vargáné Répási Dóra


Diplomát szerzett hallgatók névsora I Világos Zsolt Vrabecz Kitty Wolford Gábor Zana Annamária Zombori Ferenc Zsadányi Dóra Zsidai Lászlóné Zsjak Katalin

Várhelyi Gábor Várkonyi Krisztián Varró Csaba Végh Ádám Zoltán Vida Ernesztina Vida-Szűcs Katalin Vígh Ilona Vígh Zoltán

ZENEMŰVÉSZETI KAR Egyetemi szintű képzés

Okleveles énekművész, -tanár Andor Csilla

Okleveles hegedűművész, -tanár Schmidtmayer Helga

Gémesi Gabriella Móga Éva

Okleveles gordonkaművész, -tanár Matakovics Kamilla

Kocsis Dóra Sindel Liza

Okleveles orgonaművész, -tanár Körözsi Krisztina

Okleveles zongoraművész, -tanár Bottka Mária Cecília

Okleveles klarinétművész, -tanár Szabó Gabriella

Okleveles harsonaművész, -tanár Berger Tamás

Villányi László

Okleveles trombitaművész, -tanár Szavári András György

2~


Diplomát szerzett hallgatók névsora Okleveles fuvolaművész, -tanár Takács Gabriella

Okleveles tubaművész, -tanár Kerekes Imre

Okleveles ütőhangszerművész, -tanár Kiss Edina Főiskolai szintű képzés

Fuvolatanár, kamaraművész Boda Annamária

Gitártanár, kamaraművész Iványi Gáspár

Nuszbaum Ferenc

Gordonkatanár, kamaraművész Derdák Andrea

Hedegűtanár, kamaraművész Farkas László

Kiss Györgyi Vojnity Hajduk Ferenc

Klarinéttanár, kamaraművész Fiedler Gabriella

Kürttanár, kamaraművész Benkő Gabriella

Magánénektanár, ének-kamaraművész Demeter László

Mélyhedegűtanár, kamaraművész Karaba Anikó

Szalóki Tünde Marietta

Régizene blockflötetanár, kamaraművész Kállay Katalin

Sereg Zsuzsanna


Diplomát szerzett hallgatók névsora A

Trombitatanár, kamaraművész Toókos Jonatán Ütőhangszertanár, kamaraművész Hajdú Mária

Zongoratanár, kamaraművész Juhász Judit Lenke


A Szegedi Tudományegyetem kiadványa

Borítóterv és tipográfia: Papp Ferenc Nyomás: Winter Nyomda Kft., Szeged Felelős vezető: Kármánné Puskás Noémi

Evkonyv 2007 08  
Evkonyv 2007 08  

A Szegedi Tudományegyetem évkönyve 2007-2008

Advertisement