Page 1

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM

ÉVKÖNYVE 1993/1994


A Jรณzsef Attila Tudomรกnyegyetem ร‰vkรถnyve 1993/1994

Szeged Hungaria 1995


Kiadja DR. MÉSZÁROS REZS6 egyetemi tanár rektor

Szerkesztőbizottság DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN ny. egyetemi tanár elnök

DR. MARÓTI EGON ny. egyetemi tanár

DR. SZENTIRMAY LÁSZLÓ igazgatóhelyettes

DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN egyetemi tanár

Lektorálta DR. ZENTAI MÁRIA egyetemi docens oktatási rektorhelyettes

Közreműködtek Dr. Kánitz József a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatója, Dr. Szilassi Lajosné a Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola igazgatóhelyettese Iványi-Szabó Éva főkönyvtáros, a szakirodalmi munkásság összeállítója, Dr. Szondi Ildikó a Kulturális Bizottság titkára. A technikai szerkesztésben közreműködött Dr. Rácz Béláné főkönyvtáros.

HU ISSN 0133-4468


TARTALOMJEGYZÉK

Dr. Csirik János rektor beszéde az egyetem 1993. szeptember 11-i tanévnyitó közgyűlésén 7 gS Az egyetem vezetői 9 Az Egyetemi Tanács 11 A Kari Tanácsok tagjai 13 Egyetemünk dolgozói 17 Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma 61 Kitüntetésben részesítettek 63 Rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek 65 Tudományos fokozatot nye rt oktatók 67 1994-ben habilitáltak névsora 69 Évfolyam- és (szak)csoportfelelős oktatók 71 Az egyetem gyakorló iskolái 75 Kulturális élet 83 Tanszékeink külföldi vendégei 85 Az oktatók és tudományos munkatársak hivatalos külföldi útjai 97 Oktatási tevékenységre fordított összeg 1994-ben 125 A hallgatóknak juttatott kedvezmények 127 Elfogado tt egyetemi pályázatok 129 Kollégiumok 133 Köztársasági ösztöndíjas hallgatók 135 Az egyetem PhD doktori-képzési programjai, vezetői és hallgatói 137 Diplomát szerze tt ek névsora 145 Doktorrá avatottak névsora 179 XXIV.Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1993ban publikált szakirodalmi munkássága 193 XXV. Szerzői névmutató 293

3


~

4


TABLE OF CONTENTS

Address delivered on 11 September 1993 by the Rector of the University, Dr. Jรกnos Csirik at the opening session of the new academic year 7 Officers of the University 9 (The Administrative Board of the University) 11 The University Council 13 Members of the Faculty Councils 17 The staff of the University 61 Number of students and staff 63 Members of staff awarded distinctions Ruby, Iron, Diamond and Golden Diploma recipients 65 67 Academic degree recipients 69 Lectures habilitated at the University in 1994 Members of faculty responsible for student groups 71 75 Training schools of the University 83 Cultural activity at the University Visitors to the University departments from abroad 85 Members of the academic staff on official visits abroad 97 Expenses devoted to educational activity in 1994 125 127 Allowances provided to students 129 Grants won by the University 133 Halls of residence Students awarded the Scholarship of the Republic of Hungary 135 PhD courses of the University: programmes, directors and 137 students 145 List of graduates 179 University Doctor's degree recipients 193 Publication list of the academic staff for 1993 293 Author index to the publication list

5


-

.

- _


I. DR. CSIRIK JÁNOS REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM 1993. SZEPTEMBER 11-I TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSÉN

Köszöntöm Önöket a József Attila Tudományegyetem Tanácsa nevében. Meghívott vendégeink és az egyetemi polgárok mellett külön köszöntöm az I. éves és a több évtizede diplomát szerze tt volt hallgatóinkat. Nehéz évet zártunk. Még több munkával járó, de talán reményteljesebb év elé nézünk. Tavalyi tanévnyitómban vázoltam azokat a bizonytalanságot okozó körülményeket, amelyek munkánkat nehezítették. Sajnos, előrejelzéseim részben még optimistáknak is bizonyultak. A felsőoktatási törvényt a Parlament nyári külön ülésszakán fogadta el, így nem kezdhettük el Statutumunk elkészítését. Ez a munka az idei évre vár; remélem a tanév első félévében elkészülünk vele. A törvényt várhatóan a végrehajtási rendeletek hosszú sora fogja követni: ezekre alapozva nekünk is el kell kezdenünk az egyes részterületek szabályozását. Ami biztatást adhat: több év után először van esélyünk arra, hogy ne a rendezetlenség, hanem a rendezettség irányába haladjunk. Nagyon sok munkára lesz szükségünk ahhoz, hogy ezt az esélyt kihasználhassuk. A hallgatói létszámunk továbbra is dinamikusan növekszik: most jóval meghaladja a 4500-at. Ezzel együ tt jár gondjaink növekedése is: új oktatási létesítményünk nem épült, meglevő erőforrásainkkal kell jóval szervezettebben gazdálkodnunk. Megkezdhetjük viszont az újszegedi biológiai épületegyüttes továbbépítésének előkészítését: reméljük, hogy a beruházás jövőre, de legkésőbb 1995-re elindulhat. Sajnos, nem sikerült előrelépnünk legnagyobb gondunk, a kevés kollégiumi férőhely bővítésében. Minden előzetes ígéret, a miniszterelnöki bejelentés ellenére sem rendeződött az orosz laktanya tulajdonjoga, így nem kezdhettük el az ott lévő tiszti lakások felújítását sem. Ebben az évben fokozottabban kell alternatív lehetőségeket keresnünk. Ismeretes, hogy költségvetésünk ebben az évben 47 millió forinttal csökkent. Ennek legnagyobb részét a tanszékekre kelle tt továbbhárítanunk. Ennek következtében a tanszékek dologi költségvetése 32%-kal csökkent, ami az inflációt is figyelembe véve még nagyobb reálcsökkenést jelente tt . Reméljük, hogy a nyáron elfogadott pótköltségvetésből ennek a hiánynak nagyobb részét visszakapjuk. A Felsőoktatási Törvény nagyon pozitív változást hozo tt az egyete7


mek, főiskolák felügyeletében: szeptember elsejétől a felsőoktatási intézményeket a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felügyeli. Ez megteremtheti a feltételét annak, hogy tárcaérdekektől mentes felsőoktatásfejlesztési koncepció alakuljon ki, amelynek várhatóan részei lesznek a vidéki nagyvárosokban kialakuló Universitasok is. Addig is mindent meg kell tennünk az együttműködés fejlesztésére. Az új törvény egyik legkedvezőbb rendelkezése a tudósképzés egyetemekre kerülése. Egyetemünk rendkívül eredményesen szerepelt a doktori pályázatokban, szakjaink nagy többségében elindíthatjuk a doktori programokat. Véleményem sze rint ezek a programok lesznek a jövőben az oktatás minőségének legfontosabb mércéi: ennek megfelelően törekednünk kell a lehető legszínvonalasabb programok indítására. A felsoroltak melle tt legfontosabb feladataink közé fog ta rtozni ebben a tanévben egy új, a jelenleginél dinamikusabb létszám-gazdálkodási módszer bevezetése. Csak ezzel biztosíthatjuk azt, hogy a gyorsan változó hallgatói struktúrát munkaerővel is követhessük. Reméljük, hogy a szeptemberi oktatói béremelés után januárban bevezetésre kerül a közalkalmazotti bérskála, és így viszonylag elfogadható fizetésekkel indulhatunk a tanév nehéz feladatainak megoldására. Egyetemünk — az esetek többségében a többi szegedi felsőoktatási intézettel együtt — sikeresen vett részt a különböző pályázatokban. A Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, az Európai közösség által finanszíro zott Phare illetve Cost-Accord programok keretében több, mint 3 millió dollár értékű beruházásunk van folyamatban. Ugyancsak sikeresen ve ttek részt oktatóink, kutatóink az OTKA és a különböző alapítványi pályázatokban, megteremtve ezzel a kutatási feltételeiket — erre sajnos alapköltségvetésünk nem nagyon ad lehetőséget. Több, mint 100 millió forinthoz jutottunk ily módon. Idei nagyjavítási keretünk közel 100 millió forint volt — ebben az évben befejeződik az Állam- és Jogtudományi Kar Tisza Lajos körúti épületének és az Irinyi épület oktatási részének teljes rekonstrukciója, folytatódik az Aradi vértanúk téri és Központi épületünk átalakítása. Új tető készült a Móra kollégiumra, felújításra kerül a Károlyi kollégium fűtési rendszere. Nagyon jó lenne, ha a felújítási munkákat ilyen ütemben tudnánk folytatni. A Tempus program jó lehetőséget biztosított nemzetközi kapcsolataink bővítésére. 21 európai programban voltunk, vagyunk résztvevők, kiutazásaink, vendégeink száma gyorsan nő tt . Oktatóink közel 10 százaléka tartózkodik hosszabb tanulmányúton külföldön.

8


II

.

AZ EGYETEM VEZETŐI ~

Rektor: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár. Altalános és tudományos rektorhelyettes: DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár. Oktatási rektorhelyettes: DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA docens. Ifjúsági rektorhelyettes: DR. CzÚCZ OTTÓ docens. Kancellár: DR. SZABÓ IMRE adjunktus. Gazdasági igazgató: KÁRPÁTI TIBORNÉ.

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének titkára: DR. VÁRKONYI ZOLTÁN docens.

9


.-


AZ EGYETEMI TANÁCS

Elnöke: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, rektor. Szavazati joggal rendelkező tagjai: DR. BÉRCZI IMRE docens, az Allam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. PÁL JÓZSEF docens, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, DR. VERES JÓZSEF egyetemi tanár, DR. ILIA MIHÁLY docens. • DR. KENESEI ISTVÁN egyetemi tanár, DR. SZAJBÉLY MIHÁLY docens, DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. HATVANI LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. DOBI JÁNOS tanár, BÁSTHY GÁBOR osztályvezető, JACZKOVICS LÁSZLÓ a Hallgatói Önkormányzat elnöke, FARSANG LÁSZLÓ az Allam- és Jogtudományi Kar hallgatója, KARSAI KRISZTINA az Allam- és Jogtudományi Kar hallgatója, BÉLA ÉVA a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, NÉMETH MIKLÓS a Bölcsészettudományi Kar hallgatója BARANYAI JÓZSEF a Természettudományi Kar hallgatój a, BARNA GÁBOR a Természettudományi Kar hallgatója.

Tanácskozási jogú tagok: DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, általános és tudományos rektorhelyettes, DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA docens, oktatási rektorhelyettes, DR. CZOCZ OTTÓ docens, ifjúsági rektorhelyettes.

11


Állandó meghívottak: DR. DOMBI ANDRÁS a JATE Érdekképviseleti Tanács képviselője, KÁRPÁTI TIBORNÉ gazdasági igazgató, DR. MADER BÉLA a Központi Könyvtár igazgatója, DR. MÁRKUS ANDRÁSNÉ hivatalvezető, DR. SZABÓ IMRE kancellár, DR. VÁRKONYI ZOLTÁN a JATE FDSZ képviselője.

12


IV. A KARI TANÁCSOK TAGJAI

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DR. BÉRCZI IMRE docens, dékán,

DR. CSÉKA ERVIN egyetemi tanár, DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, DR. NAGY KÁROLY egyetemi tanár, DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, DR. VERES JÓZSEF egyetemi tanár, DR. BALÁZS JÓZSEF docens, DR. BESENYEI LAJOS docens, dékánhelyettes DR. ÉGETŐ EMESE, docens, DR. KALTENBACH JENŐ docens, DR. PACZOLAY PÉTER docens, DR. SALLAI MIKLÓS docens, DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER docens, DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ docens, DR. MAJSA JÓZSEF adjunktus, DR. TÓTH KINGA .tanársegéd, HERCZEGNÉ DR. NÉMET MÁRIA hivatalvezető.

Hallgatók: ÁGOSTON BOGLÁRKA, BERCZI NORBERT, FARSANG LÁSZLÓ, FÜLÖP TAMÁS, KASZA PÉTER FERENC, LEHOCZKY DÁVID, ODRY KRISZTIÁN, SZÉNÁS TAMÁS, ZSIROS ZSOLT.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DR. PÁL JÓZSEF docens, dékán,

DR. ANDERLÉNÉ DR SAJTI ENIKŐ docens, dékánhelyettes, DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár, DR. FRIED ISTVÁN egyetemi tanár, DR. KENESEI ISTVÁN egyetemi tanár, DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár,

13


DR. MAKK FERENC egyetemi tanár,

DR. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár, DR. So6s KATALIN egyetemi tanár, DR. BALÁZS MIHÁLY docens, DR. BASSOLA PÉTER docens, DR. BÉNYINÉ DR. FARKAS MÁRIA docens, DR. BERNÁTH ÁRPÁD docéns, DR. BERTA ÁRPÁD docens, DR. BÜKY LÁSZLÓ docens, DR. CSAPÓ BENŐ docens, DR. CSÚRI KÁROLY docens, DR. ILIA MIHÁLY docens, DR. JUHÁSZ ANTAL docens, KISSNÉ DR. NOVAK ÉVA docens, DR. LERCH ÁGNES adjunktus, DR. PENKE BOTONDNÉ docens, DR. RESCH BÉLÁNÉ docens, DR. SZIGETI LAJOS docens, DR. SZŐKE KATALIN docens, DR. WOJTILLA GYULA docens, DR. ZAKAR ANDRÁS docens, DR. ZIMONYI ISTVÁN docens, DR. B. TÓTH AGNES adjunktus, DR. DÉKÁNY ANDRÁS adjunktus, DR. DÉR TERÉZIA adjunktus, DR. FELEKY GÁBOR adjunktus, DR. LÁZÁR ISTVÁN tudományos titkár, VARGA JENŐNÉ előadó.

_

Hallgatók: . CSILLAG ANDRÁS, FÜLÖP A TT ILA, IMRE TAMÁS, JÓZSA MARIANN, KÓSA LÁSZLÓ, KUBATOVICS ISTVÁN, MAJOROS GABRIELLA, MESTER ORSOLYA, MUHARI ADRIENN, SIMON LÁSZLÓ, SZELEI ILDIKÓ, ZELENYÁNSZKY BALÁZS. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, dékán, DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, 14


DR. HATVANI LÁSZLÓ egyetemi tanár,

DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, DR. MOLNÁR BÉLA egyetemi tanár, DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár, DR. SZENDREI AGNES egyetemi tanár, DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, DR. ABONYINÉ DR. PALOTÁS JOLÁN docens, DR. DOMBI ANDRÁS docens, DR. ERDÉLYI LAJOS docens, DR. GALLÉ LÁSZLÓ docens, DR. GULYÁS SÁNDOR docens, DR. IMREH BALÁZS docens, DR. KUBA A TT ILA docens, DR. NÉMETH JÓZSEF docens, DR. RÁCI BÉLA docens, DR. HORVÁTH GYULA adjunktus, DR. PÁLINKÓ ISTVÁN adjunktus, DR. SZABó GÁBOR adjunktus, KORÓDI GIZELLA vegyésztechnikus.

Hallgatók: BORKA TAMÁS, CSONTOS ANDRÁS, FALLER GYULA, GARAMHEGYI ÁBEL, HANSEL MIKLÓS, KÖVÉR ERIKA, LOVAS BÉLA, MARÓY ÁKOS, MÁTICS PÉTER, PETTKÓ-SZANDTNER ALADÁR.

15


V.

EGYETEMÜNK DOLGOZÓI * A) TANSZÉKEK, KARI HIVATALOK a) KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK AZ EGYETEM SZÁMÍTÓKÖZPONTJA Vezető: DR. MAKAY ÁRPÁD docens, a matematika tudomány kandidátusa. Vezetőhelyettes: SCHERER FERENC rendszerprogramozó. Rendszerszolgáltatások I. Szoftver üzemeltetési osztály: Osztályvezető: DIAMANT TIBOR rendszerprogramozó. Rendszerprogramozó: CSÚRI MIKLÓS. Diszpécser: JOSZT GYÖRGYNÉ MÍG ETELKA. Vezető operátor: MORÓ TAMÁS. Operátorok: JUHÁSZ ZSOLT, OLÁH ÁGNES, TASNÁDI ZOLTÁN, TENKI TIBOR, VADÁSZ ZOLTÁN, VECSERNYÉS ENDRE. Rendszerszolgáltatások II. Hálózati üzemeltetési osztály: Osztályvezető: DR. BORÚS ANDRÁS rendszerprogramozó. Rendszerprogramozók: DOMBOS KÁLMÁN, FELFÖLDI ZOLTÁN, HEIDRICH ATTILA, KALOCSAI TIBOR, TÓTH ABONYI MIHÁLY. Programtervező matematikus: HORVÁTHNÉ JÁHNI GABRIELLA. Szoftver fejlesztési osztály: Osztályvezető: CSONKA ISTVÁN programtervező matematikus. Tudományos munkatárs: DR. DURSZT ENDRÉNÉ PALÁSTI KATALIN. Programozó matematikusok: DR. MÁTÉ EÖRSNÉ SZABÓ AGNES, PATAKI ERZSÉBET. Programtervező matematikus: VÁRI GÁBOR. Programozó: KOVÁCS ANNA. Hardver üzemeltetési osztály: Osztályvezető: DR. SÁRA ATTILA rendszermérnök. Számítástechnikai munkatárs: DR. VARGA TIBOR. Számítógép-műszerészek: BARTA GYULA, CZÉKUS PÉTER, OSVÁTH GÁBOR, SIMON LÁSZLÓ. Adatfeldolgozó csopo rt : Csoportvezető: ESIK ZSUZSANNA NIKA ZSUZSANNA programozó.

Az 1994. február I-jei állapot szerint

17


Adatrögzítők: AHRASH GIZELLA FÁBIÁN GIZELLA, CSATLÓS MIKLÓSNÉ HERNÁDI ZSUZSANNA, TÓTH ISTVÁNNÉ KATONA ERZSÉBET. Számítástechnikai laboránsok: DOBÓ KÁROLYNÉ HEGEDŰS ZSUZSANNA, GULYÁS LENKE. Adminisztráció: Irodavezető: DR. VARGA TIBORNÉ KRISTÓF MAGDOLNA gazdasági előadó. Ügyintéző: SZEBENYI MIHÁLYNÉ PAPDI ROZÁLIA. Házgondnoksági csoport: Csoportvezető: DR. MADARÁSZ ISTVÁN tudományos főmunkatárs. Gondnok: BÁRKÁNYI JÁNOS. Portások: BÍRÓ VIOLETTA, HENRIK JÓZSEFNÉ MÁRKI IRÉN, TERBÉNÉ SAVANYA PIROSKA. Takarítók: BATTANCS SZILVESZTERNÉ PARÓNAI ILONA, CSONKA MÁRIA, SÁRA ILDIKÓ.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Mb. vezető: GYÉMÁNT MAGDOLNA. Nyelvtanárok: BARNA GYÖRGY, BÉLTEKI PÁLNÉ VARGA OLGA, DR. BÉRCZI IMRÉNÉ BAJÁK JULIANNA, DR. BRAUN MELINDA, DR. CSERNUSNÉ TÓTH ANNAMÁRIA, DR. DANI MIHÁLY, DÖMÖTÖR RÓZA, DR. DURSZT FERENCNÉ DR. KUN MARIANN, FÁBIÁNNÉ SEREGI RÓZSA, FENYVESI ERZSÉBET, GÁTI GYULÁNÉ DR. CSALA KATALIN, HERNÁDY ZSÓFIA, KELLER VENDEL, KELLER VENDELNÉ ERŐSS AGNES, KÖRTVÉLYESINÉ MÁTRAI EDIT, KRIVECZKY KATALIN, DR. MARSINÉ KOVÁCS GABRIELLA, DR. SÁNDOR LÁSZLÓNÉ KIRSCH URSULA, SOMA SHOKO, SZABÓ ZOLTÁNNÉ TÓTH GABRIELLA, DR. TORKOS BÉLA, DR. TÖRÖK SÁNDOR, THOMAS WILLIAMS.

TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tanszékvezető: SZABÓ JÓZSEF. Testnevelő tanárok: BÉLTEKI PÁL, BOROS GYULÁNÉ SZIKLAI ANDREA, DEBRECZENI PÁLNÉ DR. TÓTH KATALIN, GYARMATI LAJOS, KECSKEMÉTI GÁBOR, LENGYEL GÉZA, PROTITY SÁNDOR, TENKÉNÉ DOBOS ZSUZSANNA, KERESZTÚRI ZSOLT, DR. TRÉNYINÉ DR. RÁKÓCZI ZSUZSANNA. Gondnok: DIENES GÉZA. Pályamunkások: FOGAS ÁRPÁD, TUNYA BERTALAN.

18


b) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. BÉRCZI IMRE docens. Dékánhelyettesek: DR. BESENYEI LAJOS docens, DR. FARKAS BEÁTA docens.

AGRÁR- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. VERES JÓZSEF egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor Emeritus: DR. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docensek: DR. BOBVOS PÁL, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. CzÚCZ OTTÓ, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. TÓTH LAJOS, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. ÚJVARI JÓZSEF. Tanársegédek: DR. HAJDÚ JÓZSEF, DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: CSURGÓ SÁNDORNÉ BALOGH VERONIKA.

ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Egyetemi tanár: DR. SZENTPÉTER! ISTVÁN, az állam- és jogtudomány doktora. Adjunktusok: DR. KISS BARNABÁS, DR. TÓTH KÁROLY. Tanársegéd: DR. KOMÁROMI ZOLTÁN (félálláson). Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SKULTÉTYNÉ VŐNEKI ZSUZSANNA.

BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY FERENC docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor Emeritus: DR. CSÉKA ERVIN egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora (félálláson). Egyetemi tanár: DR. SZABÓ ANDRÁS, az állam- és jogtudomány doktora (félálláson). Docens: DR. MERÉNYI KÁLMÁN, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. HEGEDŰS ISTVÁN (félálláson), DR. HOFSZANG JÓZSEF, DR. KONKOLY CSABA (félálláson), DR. MARÁZ VILMOSNÉ (félálláson), DR. TÓTH PÉTER (félálláson), DR. VIDA MIHÁLY (félálláson).

19


Tanársegédek: DR. FARAGÓ MÉSZÁROS JUDIT, DR. KOPASZ ZSOLT (félálláson), DR. PÓCSIK ILONA. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: GERA ANTALNÉ GÁBOR OLGA.

JOGBÖLCSELETI ÉS JOGSZOCIOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. POKOL BÉLA egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora (félálláson). Docens: DR. VASTAGH PÁL, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. LACSÁN ISTVÁN (félálláson), DR. LOSS SÁNDOR (félálláson). Tanársegédek: DR. BADÓ A TT ILA, DR. GOMBOS KATALIN (félálláson), DR. GYŐRFI TAMÁS. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: VÁSÁRHELYI TÜNDE.

JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docensek: DR. BLAZOVICH LÁSZLÓ, a történelemtudomány kandidátusa (félálláson), DR. STIPTA ISTVÁN, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. BALOGH ELEMÉR, dr. univ., DR. HOMOKI NAGY MÁRIA, dr. univ. Tanársegéd: DR. ANTAL PÉTER (félálláson). Tanszéki adminisztratív ügyintéző: MARVANEK JUDIT.

KÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ÉGETŐ EMESE docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NAGY LAJOS, a közgazdaságtudomány doktora. Docensek: DR. ANDRÁSSY ADÉL, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. FARKAS BEÁTA, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. MAYER LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. SALLAI MIKLÓS, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. SIPOS MIKLÓS, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. IMRE OTTÓ. Tanársegéd: MOZSÁR FERENC. Tanszéki adminisztratív ügyintézők: BÁNKI AGNES, GYÖNGYÖSI ILDIKÓ.

20


KÖZIGAZGATÁSI JOGI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KALTENBACH JENŐ docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félállláson). Docens: DR. VÁRNAY ERNŐ, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. LALUSKA PÁL, DR. GÜNTHER BÉLA (félálláson), DR. JÓZSA ZOLTÁN. Tanársegédek: DR. KAMPLER BÉLA, DR. TÓTH KINGA, DR. PATYI ANDRÁS (félálláson). Tanszéki adminisztratív ügyintéző: SZABÓ ILONA.

NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY KÁROLY egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. BODNÁR LÁSZLÓ, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. BLUTMAN LÁSZLÓ, dr. univ. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: DR. FARKAS KORNÉLIA (félálláson).

POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BESENYEI LAJOS docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Professor Emeritus: DR. KEMENES BÉLA egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docensek: DR. BÉRCZI IMRE, az állam és jogtudomány kandidátusa, DR. TÓTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. BÁNRÉVY GÁBOR (félálláson). Adjunktusok: JUHÁSZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ, KÓNYÁNÉ DR. SIMICS ZSUZSANNA, DR. SZABÓ IMRE, DR. GAÁL SÁNDOR (félálláson), DR. KEMENES ISTVÁN (félálláson). Tanársegédek: DR. GYÖKERES CSILLA, DR. PAPP TEKLA, DR. SZIGETI ZSOLT. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: LÁZÁR ANDREA, HERING ANDREA.

POLITOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PACZOLAY PÉTER docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. FÁBIÁN GYÖRGY, DR. GÉCZI JÓZSEF, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, DR. KOZMÁNÉ DR. SOÓs EDIT, dr. univ., DR. MAISA JÓZSEF. Tanársegédek: LÖFFLER TIBOR, MOLNÁR JUDIT. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: KISS GYÖRGYNÉ VARGA ANIKÓ.

21


RÓMAI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MOLNÁR IMRE egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. JAKAB ÉVA, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Tanársegéd: DR. VARGA PÉTER (félálláson).

STATISZTIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BALÁZS JÓZSEF docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. SZONDI ILDIKÓ.

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. HENCZ AURÉL, az állam- és jogtudomány doktora, DR. HORVÁTH TIBOR, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KATONÁNÉ DR. SOLTÉSZ MÁRTA, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KERTÉSZ IMRE, az állam- és jogtudomány doktora, DR. KOVÁCS TIBOR, az állam- és jogtudomány doktora, DR. NAGY LAJOS, az állam- és jogtudomány doktora, DR. PIKLER KORNÉL, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. SZABÓ ANDRÁS, az állam- és jogtudomány doktora.

CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. BÁNRÉVI GÁBOR, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. HALÁSZ

KÁLMÁN, DR. POPOVICS BÉLA, DR. RÁCI ATTILA, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. SZÉP GYÖRGY.

DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: HERCZEGNÉ DR. NÉMET MÁRIA. Előadók: CSAMANGÓ IMRÉNÉ KÉGLI JULIANNA, HORVÁTH ISTVÁNNÉ NAGY IDA. Adminisztratív ügyintéző: SZEMES ERIKA. Technikus: SzűTS LÁSZLÓ. Hivatalsegédek: CSAMANGÓ JULIANNA, FÁBIÁN SÁNDORNÉ BALOGH EVA, LENCSE GÉZÁNÉ VECSERNYÉS ERZSÉBET. Portások: BALOGH GÁBORNÉ MOLNÁR EVA, DARÓCZI ISTVÁN. Takarítók: PETŐNÉ TÚRI KINGA, PERECZ VINCÉNÉ LAJKÓ ERZSÉBET, VŐNEKI KÁROLYNÉ NÉMETH ILDIKÓ.

22


Tanulmányi osztály Osztályvezető: RUTTAI JUDIT. Előadók: BÁTHORY ANDRÁSNÉ SZABÓ ÉVA, HÁGELMANNÉ MIKSI EMESE, HECKER SZILVIA, SZILÁGYINÉ SÉRA ZSUZSANNA. Adminisztratív ügyintéző: TAKÁCS JUDIT.

KARI KÖNYVTÁR Könyvtárvezető: FORRÁS LÁSZLÓNÉ TÖRÖK KATALIN. Könyvtárosok: FRANCIA JUDIT, HENN LÁSZLÓNÉ TÓTH ILONA, KOVÁCS ILDIKÓ, PATYI ZOLTÁNNÉ SCHRIFFERT ERIKA. Raktáros: HERCZEGH SÁNDOR (félálláson). Fénymásoló: ERDÉLYI SZABOLCS. SZOCIÁLIS JOGI KUTATÓCSOPORT GYÖNGYÖSI ISTVÁNNÉ TÓTH ETELKA.

c) BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. PÁL JÓZSEF docens. Dékánhelyettes: DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ docens. PEDAGÓGIA-PSZICHOLÓGIA TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. CSAPÓ BENŐ docens, a neveléstudomány kandidátusa. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. SEBŐNÉ DR. SZENES MÁRTA adjunktus. NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. VIDÁKOVICH TIBOR docens, a neveléstudomány kandidátusa. Docensek: DR. CSIRIKNÉ DR. CZACHESZ ERZSÉBET, a neveléstudomány kandidátusa, DR. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, a neveléstudomány kandidátusa, DR. PUKÁNSZKY BÉLA, a neveléstudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARÁTH TIBOR, DR. KOMLÓSSY AKOS, a neveléstudomány kandidátusa. Tanársegéd: DR. ZSOLNAI ANIKÓ. Könyvtáros: VECSERNYÉS FERENCNÉ.

23


Szakmódszertani csopo rt Vezető: BICSKEI DEZSŐNÉ DR. ZSULÁN JULIANNA adjunktus. Adjunktusok: DR. CSERJÉS KATALIN, DR. RIGÓNÉ DR. PÉTER IRÉN, KOVÁCS JÓZSEF, DR. KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT. PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. ERŐS FERENC docens, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. MOLNÁR PÉTER, az orvostudomány kandidátusa (mellékállásban). Docensek: DR. GÖNCZ LAJOS, a pszichológiai tudomány kandidátusa (mellékállásban), DR. ZAKAR ANDRÁS, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GYIFKÓ MÁRIA (mellékállásban), DR. KŐRÖSSY JUDIT, DR. SEBŐNÉ DR. SZENES MÁRTA.

Tanársegédek: FARKAS MÁRIA, DR. KISS SZABOLCS (mellékállásban), SZABÓ ÉVA, DR. ULKEI ZOLTÁN (mellékállásban). Technikus: OLÁH LÁSZL6. Pályalélektani tanszéki csopo rt Csoportvezető: DR. ZAKAR ANDRÁS docens, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. GYIFKÓ MÁRIA (mellékállásban). Tanársegédek: ERDŐSI ERIKA, ROSTA TEODÓRA (mellékállásban). SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. CSEJTEI DEZSŐ docens, a filozófiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. FELEKY GÁBOR adjunktus. Adjunktusok: DR. GÁBOR KÁLMÁN, DR. KATONA PÉTER, DR. KEMÉNY ISTVÁN (félállásban). Tudományos segédmunkatárs: LENCSÉS GYULA. MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOKY LÁSZLÓ docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. MARÓTI EGONNÉ DR. KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus. 24


Egyetemi tanár: DR. SZABÓ JÓZSEF, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. BÉKÉSI IMRÉNÉ DR. FEJES KATALIN, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. HAJDÚ MIHÁLY, a nyelvtudomány kandidátusa (félállásban). Adjunktusok: DR. BRATINKA JÓZSEF, BICSKEI DEZSŐNÉ DR. ZSULÁN JULIANNA, DR. FORGÁCS TAMÁS, DR. KOLLÁNYI TERÉZ. Tanársegédek: DR. H. TÓTH TIBOR, ZSIGRI GYULA.

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK -Tanszékvezető: DR. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. MÉSZÁROS EDIT adjunktus, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. KOZMÁCS ISTVÁN. Tanársegéd: SIPŐCZ KATALIN. Lektorok: NYKANEN, JAANA, IMAJKINA, MARIJA. Tudományos ügyintéző: KECSKÉS JULIANNA. TMB ösztöndíjasok: DOLOVAI DOROTTYA, VECSERNYÉS ILDIKÓ.

ALTAJISZTIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BERTA ÁRPÁD docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. SÁNDOR KLÁRA tudományos munkatárs. Docens: DR. IvANICS MÁRIA, a történelemtudomány kandidátusa. Lektorok: SOMA SHOKO, HAKAN AYDEMIR. Könyvtáros: OKOS KÁROLYNÉ DR. Tudományos ügyintéző: KLÉNER JUDIT. Magyar őstörténeti kutatócsoport Vezető: DR. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tudományos munkatárs: DR. MOLNÁR ADÁM, a nyelvtudomány kandidátusa.

ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BÁNRÉTI ZOLTÁN docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. LERCH ÁGNES adjunktus. Adjunktusok: DR. MALECZKI MÁRTA, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. NÉMETH T. ENIKŐ, a nyelvtudomány kandidátusa.

25


NÉPRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. JUHÁSZ ANTAL docens, a néprajztudomány kandidátusa. Docensek: DR. BARNA GÁBOR, a néprajztudomány kandidátusa, DR. BELLON TIBOR, a néprajztudomány kandidátusa (mellékállásban).

SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZAJBÉLY MIHÁLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. • Tanszékvezető-helyettes: DR. BALÁZS MIHÁLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. CSETRI LAJOS, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MÁRIA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. ÖTVÖS PÉTER, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZÉLES KLÁRA, az irodalomtudomány kandidátusa. Mb. docens: DR. HAVAS HENRIK. Adjunktusok: DR. BARANYAI ZSOLT, DR. PAPP ISTVÁN. Tanársegédek: FONT ZSUZSANNA, SZILASI LÁSZLÓ, MIKOLA GYÖNGYI. Művelődéstörténeti tanszéki csopo rt Vezető: KESERŰ BÁLINT, ny. egyetemi tanár, az irodalomtudomány kandidátusa.

SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZIGETI LAJOS SÁNDOR docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. OLASZ SÁNDOR docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. PÉTER LÁSZLÓ, az irodalomtudomány doktora. Docensek: DR. ILIA MIHÁLY, DR. VÖRÖS LÁSZLÓ, a filozófiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSERJÉS KATALIN, DR. KOVÁCS ANDRÁS. Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ GÁL ERZSÉBET.

ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FRIED ISTVÁN egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. SZABÓNÉ DR. KÜRTÖSI KATALIN adjunktus, az irodalomtudomány kandidátusa.

26


Docensek: DR. JAKÓCS DÁNIEL, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: DR. ODORICS FERENC, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban), DR. PÁLNÉ DR. WENNER ÉVA. Tanársegédek: KOVÁCS SÁNDOR.

FILOZÓFIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSEJTEI DEZSŐ docens, a filozófiai tudomány kandidátusa. Docensek: KISSNÉ DR. NOVAK ÉVA, a szociológiatudomány kandidátusa, DR. KOCSONDI ANDRÁS, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. KAPOSI MÁRTON, a filozófiai tudomány kandidátusa (mellékállásban), DR. SIMON FERENC, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ TIBOR, a filozófiai tudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusók: DR. DÉKÁNY ANDRÁS, FERGE GÁBOR, DR. KRÉMER SÁNDOR, DR. LOSONCZI ALPÁR (mellékállásban), DR. NAGY SÁNDOR (mellékállásban), DR. TÓTH JÁNOS. Tanársegédek: GAUSZ ANDRÁS, DR. GYENGE ZOLTÁN

KLASSZIKA-FILOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TAR IBOLYA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Docensek: DR. OLAJOS TERÉZIA, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. TEGYEY IMRE (mellékállásban). Adjunktus: DR. DÉR TERÉZIA. Nyelvtanár: DR. DRASKÓCZYNÉ SZÉKELY MELINDA. Bizantinológia és középlatin filológiai tanszéki csopo rt Csopo rt vezető: DR. OLAJOS TERÉZIA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. SZIGETINÉ DR. GALÁNTAI ERZSÉBET, DR. LÁZÁR ISTVÁN (mellékállásban).

ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. WOJTILLA GYULA, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos főmunkatárs, a történelemtudomány kandidátusa. Tanársegédek: HORVÁTH ANDREA, TAKÁCS KATALIN (mellékállásban). Professor Emeritus: DR. MARÓTI EGON ny. egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. 27


RÉGÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TROGMAYER OTTÓ docens, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (mellékállásban). Docens: DR. FODOR ISTVÁN, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: DR. B. TÓTH ÁGNES, DR. KÜRTI BÉLA (mellékállásban), DR. HORVÁTH FERENC (mellékállásban). Tanársegédek: LóRINCZY GÁBOR (mellékállásban), DR. VÖRÖS GABRIELLA (mellékállásban).

KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. TÓTH SÁNDOR adjunktus. Adjunktusok: DR. KORDÉ ZOLTÁN, DR. KOSZTA LÁSZL6, DR. PETROVICS ISTVÁN. Tanársegédek: DÁVID TAMÁS, LELE JÓZSEF. Dokumentátor: TERHESNÉ BERTA ROZÁLIA (félállásban).

TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNY TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MAKK FERENC egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. RIGÓNÉ DR. PÉTER IRÉN adjunktus. Adjunktusok: DR. ALMÁSI TIBOR, DR. HAJNÓCZI GÁBOR, a történelemtudomány kandidátusa, DR. KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT, DR. SERFŐZŐ ZOLTÁN. Tanársegéd: BÁN ANDRÁS (mellékállásban). Tudományos munkatársak: DR. GÉCZI LAJOS (mellékállásban), DR. SEBŐK FERENC.

ÚJ- ÉS LEGÚJABB KORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SOÓS KATALIN egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. SERFŐZŐ LAJOS, a történelemtudomány kandidátusa. Docens: DR. VARGA LAJOS, a történelemtudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: DR. BELÉNYI GYULA, DR. DEÁK ÁGNES. Tudományos segédmunkatársak: PELYACH ISTVÁN, GICZI ZSOLT, SZABÓ PÁL CSABA.

28


KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. ZIMONYI ISTVÁN, a történelemtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSERNUS SÁNDOR, KERTÉSZNÉ DR. VARGA BEÁTA. Tanársegédek: SZÁNTÓ RICHÁRD, GALAMB GYÖRGY.

HISPANISZTIKA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ANDERLE ÁDÁM egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Adjunktusok: DR. DRONBACH MÁRIA (mellékállásban), DR. IMRÉNYI TIBOR, a vallástudomány kandidátusa (mellékállásban), DR. I. TÓTH AGNES. Tanársegéd: BERTA TIBOR. Tudományos munkatárs: BATÓNÉ DR. KACZUR AGNES. Lektor: ZARZA MARIA ANGELES ALONSO.

ÚJ- ÉS LEGÚJABB KORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ docens, a történelemtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. J. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Docensek: DR. PÁNDI LAJOS, a történelemtudomány kandidátusa, DR. KARSAI LÁSZLÓ, a történelemtudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: DR. KÖVÉR LAJOS, DR. KUKOVECZ GYÖRGY. Tanársegédek: BÁRDI NÁNDOR, TOMKA BÉLA. • Tudományos főmunkatárs: DR. LAGZI ISTVÁN, a történelemtudomány kandidátusa. Soros ösztöndíjasok: ZILAHI TIBOR, NYEMCSÓK A TT ILA. Történeti és Ókortudományi Szakkönyvtár Könyvtárosok: DR. PELSÖCZI GYÖRGYI, TANDORI MÁRIA, VIDA ANDREA, WAGNER GYÖRGYI.

NÉMET NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BASSOLA PÉTER docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. BERNÁTHNÉ DR. SZAB6 CSILLA adjunktus. Adjunktus: DR. HANSEL ISTVÁN.

29


Tanársegédek: BUBIK MÁRTA, GYÁRFÁS EDIT, HALMOS AGNES, SZKLENÁR JUDIT, ZALA ANIKÓ, ZRINYI ANDREA. Lektorok: DR. ALFRED FICKEL, HANS-WERNER GO TT SCHALK, DR. REGINA SCHAFER. Könyvtárosok: BOGDÁNY EDIT, RIGÓ JUDIT.

NÉMET IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BERNÁTH ÁRPÁD docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Meghívott docens: DR. HEGEDŰS-KOVÁCSEVICS KATALIN, az irodalomtudomány doktora. Docens: SIFLISNÉ DR. KOCZISZKY EVA, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanársegédek: HÁRS ENDRE, KATONA TÜNDE.

OSZTRÁK IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSÚRI KÁROLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Vendégtanár: DR. KARLHEINZ AUCKENTHALER. Lektor: DR. CHRISTIAN OBERWAGNER. Tanársegéd: AUCKENTHALER ANITA.

ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. RESCH BÉLÁNÉ DR. MARINOVICH SAROLTA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. NOVAK GYÖRGY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. KENESEI ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. FABINY TIBOR, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. KONTRA MIKLÓS, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. ROZSNYAI BÁLINT, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BÓDIS KLÁRA, DURHAM DÁVIDNÉ DR. KERTAI MÁRIA, DR. RÁCI MARGIT, DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. WODALA KATHLEEN ANN, DR. ZSÉLYI FERENC, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanársegédek: ALAN POLLOCK, ANNUS IRÉN, BARÁT ERZSÉBET, CSEPREGINÉ CSERHÁTI MÁRTA, FEJÉR KATALIN, FENYVESI ANNA, GOMBOSNÉ HAAVISTO KIRSI, KISS ANIKÓ, KISS A TT ILA, MÁRTONNÉ RI TT ER MÁRIA, MOLNÁR EDIT KATALIN, MOLNÁRNÉ BUKTA KATALIN, PÁLOS ILDIKÓ, CURLEYNÉ RÓNAY ZSUZSANNA, SUSZCZYNSKA MALGORZATA, SÍK PÉTER, THÉKESNÉ NÉMETH ANIKÓ, VAJDA ZOLTÁN, VÉGH ESZTER.

30


Lektorok: JON LINDSTROM, JEREMY PARROTT, STEVE WALSH, MARTHA MERCEDES MARIE.

Könyvtárosok: SZEKERESNÉ PÁLDI RITA, GAZDAGNÉ BALOGH EVA.

FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PENKÉNÉ DR. JANCSKI OLGA docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: VERESSNÉ DR. FARKAS ILDIKÓ adjunktus. Docensek: DR. ALBERT SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. PÁLFY MIKLÓS, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: KOVÁCS JÓZSEF, DR. NÉMETH JENŐ, SALLY NOÉMI. Tanársegédek: DR. HORVÁTHNÉ GÉCSEG ZSUZSANNA, GYIMESI TÍMEA, SÁRI ANDREA, SÚJTÓ LÁSZLÓ, SZÁSZ GÉZA. Lektorok: FILIPPI JEAN-MICHEL, CHAN -YOU EMMANUELLE.

OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PÁL JÓZSEF docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. BÉNYINÉ DR. FARKAS MÁRIA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Docens: DR. ORDÖGH EVA, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. DORÓ GÉZÁNÉ, DR. SZKÁROSI ENDRE, DR. VÍGH EVA. Tanársegéd: FÓRIÁN JUDIT. Lektorok: DOTT. EZIO BERNARDELLI, MARIA JADINA LACERDA MAYOR, ALESSANDRO ROSSELLI. Könyvtáros: ILLÉS TÍMEA.

SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. H. TÓTH IMRE egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. KOCSIS MIHÁLY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. PETE ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora. Docensek: DR. FÁBRICZ KÁROLY, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. FEJÉR ÁDÁM, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. LEPAHIN VELERIJ, az irodalomtuomány kandidátusa, DR. SZALAMIN EDIT, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. SZALMA JÓZSEFNÉ DR. NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BAGI IBOLYA, DR. BALÁZS L. GÁBOR, DR. BARÓTI TIBOR, DR. BIBOK KÁROLY, DR. FERINCZ ISTVÁN, DOBÓNÉ DR. KATONA JUDIT, DR. KUGLER KATALIN, DR. SZŐKE KATALIN, az irodalomtudomány kandidátusa.

31


Tanársegédek: DR. BOGNÁR FERENC, ERDEI ILONA, KACZIBA AGNES, VARGA ZSUZSANNA.

Lektorok: DR. EVELINA BALCSEVA, DR. NYIKOLAJ IVANOVICS ZUBOV. Dokumentátor: GYÖRGYEYNÉ LOGIN ADRIENNE. Könyvtáros: VÁRADI MÁRTONNÉ ZAKARIÁS SAROLTA.

HUNGARIAN STUDIES Vezető: DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE adjunktus, az irodalomtudomány kandidátusa mellékállásban). Ügyintéző: BATA AGNES.

NYELVI LABORATÓRIUM Technikusok: PÉTERVÁRI LAJOS, SOMOGYI ÁKOS.

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. BAKOS FERENC, a nyelvtudomány doktora, DR. FÓNAGY IVÁN, a nyelvtudomány doktora, DR. HORVÁTH KÁROLY, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. KOZMA TAMÁS, a neveléstudomány doktora, DR. NAGY GÉZA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. PIRNÁT ANTAL, az irodalomtudomány doktora, DR. TARDY LAJOS, a történe-

lemtudomány doktora.

CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. BÁNFALVI JÓZSEF, a neveléstudomány kandidátusa, DR. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. KARÁCSONYI BÉLA, DR. KŐHALMI KATALIN, a történelemtudomány (néprajz) kandidátusa, DR. OROSZ LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa, SINGER LÁSZLÓNÉ DR. HEKSCH AGNES, a neveléstudomány doktora, DR. VONSIK GYULA, a filozófiai tudomány doktora.

DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ HODÁCS GABRIELLA. Osztályvezető: DR. KOTHENCZ MIHÁLY. Tudományos titkár: DR. LÁZÁR ISTVÁN.

32


Előadók: FITOR TÍMEA, IFKOVICSNÉ BÉRES MARGIT, OLÁH ANIKÓ, OLÁHNÉ JAKUS ZSUZSANNA, VARGÁNÉ FARKAS KATALIN. Tanszéki dolgozók: Előadók: BUDA SÁNDORNÉ FARKAS SÁRA, DR. CSETRI LAJOSNÉ SZABÓ EVA, CSOMOR JÁNOSNÉ BENKOVICS AGNES, CSÚCS EDIT, JUHÁSZ VIKTÓRIA, KEREZSI ISTVÁNNÉ NYERGES MARGIT, KOVÁCS SZILVIA, KOVÁCSNÉ MAJÓ ZSUZSANNA, LANG KÁLMÁNNÉ GYÖRGY ÉVA, LEHOTAI KRISZTINA, MIKUSKA TIBORNÉ, NAGY-NÉMEDI PÁLNÉ, RÁCI SZILVIA, SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA, SZÉPÉNÉ UNGÁR ERIKA, TAJTI JÁNOSNÉ KORMÁNYOS MÁRIA, VARGA JENÖNÉ SZALMA ÁGNES. Hivatalsegédek: GÁBOR JÓZSEFNÉ, HALVAX BÉLÁNÉ, HORVÁTH FERENCNÉ, HÓDI IMRÉNÉ, JÓJÁRT ETELKA, KISS JÓZSEFNÉ, LAKÓ JÁNOSNÉ, MAKRA SÁNDORNÉ, MÁRTA SÁNDORNÉ, NAGYIVÁN KÁROLYNÉ, PÓPITY LAJOSNÉ, RÁCI LAJOSNÉ, TÖRÖK LAJOSNÉ.

d) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. KLUKOVITS LAJOS docens, DR. TOLDI JÓZSEF docens, DR. VISY CSABA docens.

BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. ERDÉLYI LAJOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. MIHALIK ERZSÉBET docens, a biológiai tudomány kandidátusa.

ÁLLATTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GULYA KÁROLY docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. HALASY KATALIN docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. FEKETE EVA, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. GÁBRIEL RÓBERT (félálláson). Tanársegéd: BOROS ANDRÁS. Technikusok: ACSAI FERENC, ZSEBIK PÁL. Laboráns: KISS GYÖRGYNÉ SERES ANIKÓ.

33


Szaklaboráns: AMBRUS JÓZSEFNÉ KOZMA ZSUZSANNA. Laborasszisztens: KAJTÁR ANIKÓ. Tudományos ügyintéző: LENGYEL ZSOLT.

BIOKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NEMCSÓK JÁNOS docens, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ DR. GULYÁS MAGDOLNA docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. LEHOCZKI ENDRÉNÉ DR. SIMON MÁRIA, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. Kiss JÁNOSNÉ DR. DEÉR ARANKA, DR. KOTORMÁN MÁRTA. Tanársegéd: TÓTH LAJOS. Tudományos munkatársak: DR. ASZTALOS BÉLA, DR. SZABÓ ANDRÁS. Tudományos segédmunkatárs: IFJ. JUHÁSZ MIKLÓS. Előadó: BALLA JÓZSEFNÉ FRANK JUDIT. Laboránsok: BRULICHNÉ BALÁZS AGNES, F. VADADI LÁSZLÓNÉ ÁBRAHÁM ERZSÉBET, DR. SZUNDI ISTVÁNNÉ LÁNG EVA, VAHL REZSŐNÉ KRABOT ERZSÉBET. Segédlaboránsok: KISS ANDRÁSNÉ JUHÁSZ ÉVA, PAPP JUDIT.

BIOTECHNOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MÉCS IMRE docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. TÓTH SÁNDOR. Tanársegédek: DR. BENÉNÉ DR. TÁBITH KLÁRA, WI TTMAN GÁBOR. Vezető asszisztens: ZSURKA FERENCNÉ LÁSZLAI ETELKA. Előadó: VÉR ISTVÁNNÉ RÁCI IBOLYA.

EMBERTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FARKAS GYULA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. BOROS JÓZSEFNÉ DR. MARCSIK ANTÓNIA docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. OLÁH SÁNDOR. Tanársegédek: HEGYI ANDREA, DR. NAGY LÁSZLÓNÉ ANTAL ERZSÉBET. Tudományos segédmunkatárs: JUST ZSUZSANNA. TMB ösztöndíjas: PÁLFI GYÖRGY. Ügyintéző: DUNAI JÓZSEFNÉ TÓTH JUDIT. 34


Szakmunkás: JUDIK PÉTERNÉ FAZEKAS KATALIN. Hivatalsegéd: PAMUK IMRÉNÉ SÜVEG ROZÁLIA. Ösztöndíjasok: HORVÁTH GABRIELLA, MOLNÁR ERIKA.

GENETIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MARÓY PÉTER docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. GAUSZ JÁNOS tudományos főmunkatárs, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. DEÁK PÉTER. Tanársegédek: DR. HOFFMANN GYULA, ZÁVORSZKY PÉTER. Vegyésztechnikusok: BALOGNÉ DOSZTIG MÓNIKA, SZIROVICZA GÁBORNÉ, SZŰCSNÉ TÓTH KATALIN. Titkárnő: SÜTŐ AGNES. Segédlaboráns: PALLAGI JENŐNÉ KULCSÁR ETELKA. Kiemelt szakmunkás: MÁRFAY JÓZSEF. Takarító: GÁBOR ANDRÁSNÉ BOGNÁR ERZSÉBET.

MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. KEVEI FERENC docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. AVASINÉ DR. KUCSERA JUDIT, DR. MANCZINGER LÁSZLÓ, DR. VÁGVÖLGYI CSABA. Tudományos munkatárs: DR. VARGA JÁNOS. Tudományos segédmunkatársak: DR. PALÁGYI ZSUZSANNA, SOMOGYVÁRI FERENC. Műszaki ügyintéző: NAGY LAJOS GERGELY. Üvegtechnikus: KOVÁCS KÁROLY. Könyvtáros: BUDA GABRIELLA. Főelőadó: DR. PALÁGYI ANDRÁSNÉ KONCZ ILONA. Technikusok: ALTORDAI GIZELLA, DEÁKNÉ KULCSÁR MELINDA, DR. VITOS GERŐNÉ BOGNÁR ILONA. Laboránsok: LELE MÁRIA, KÉRI GYÖRGYNÉ SÓS ILDIKÓ, KOVÁCSNÉ DEÁK JUDIT. Segédlaboráns: SIMON HILDA. Hivatalsegédek: LUDÁNYI FERENCNÉ CSABAI ROZÁLIA, TERHES ANTALNÉ TÓTH I DA. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. álláson:

35


Tudományos segédmunkatárs: NAGY ÁGNES. OTKA pályázaton Laboráns: PETRINA ERZSÉBET. NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ZSOLDOS FERENC egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. NAGY MIKLÓSNÉ DR. NAGY MÁRIA docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. SIROKMÁN FERENCNÉ DR. KÖVES ERZSÉBET, a biológiai tudomány kandidátusa (nyugdíjas), DR. SZABÓ MARGIT, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GÖRGÉNYI MIKLÓSNÉ DR. TARI IRMA, DR. PÉCSVÁRADI ATTILA.

Tudományos segédmunkatárs: MAINÉ DR. CSISZÁR JOLÁN. Tanszéki munkatárs: DR. VASHEGYI AGNES. Könyvtáros: ABRAHAM EDIT. Előadó: BÍRÓ ANTALNÉ NAGY MARGIT. Technikusok: DANI TIVADARNÉ FELFÖLDI SAROLTA, GODÁNÉ BÍRÓ GABRIELLA. HEGYESINÉ TANDARI MÁRIA, KISPÁLNÉ SZABÓ IBOLYA, PRÁGAINÉ TÓTH ERIKA, VÁRI SÁNDORNÉ SZÁK KOCSIS MÁRIA. Hivatalsegédek: CSÁSZÁR ISTVÁNNÉ BALOGH MÁRIA ARANKA, FARKAS KÁROLYNÉ PERECZ ERZSÉBET.

Laboránsok:

NÖVÉNYTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GULYÁS SÁNDOR docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: KOCSISNÉ DR. MIHALIK ERZSÉBET docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadó: DR. KEDVES MIKLÓS, a biológiai tudomány doktora, a Sejtbiológiai és Evolúciós Mikropaleontológiai Laboratórium vezetője. Docensek: DR. JUHÁSZ MIKLÓS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. MARÓTI IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. BAGI ISTVÁN. Tanársegédek: KERTÉSZ RÓBERT, TÓTH-SOMA LÁSZLÓ. Könyvtáros: ABRAHAM EDIT. Előadó: SZÉKELYNÉ KOVÁCS KLÁRA. Technikusok: DR. KÖRMÖCZINÉ LÉGKÁDI MÁRIA, SZIVÁK RITA APRÓ RITA.

36

~


Laboránsok: EGYED BALÁZS, KOVÁCS EDIT, PORKOLÁB ERZSÉBET, TÖRÖK EVA, VÁMOSNÉ CZINKÓCZI TERÉZ, VASAS GABRIELLA, VASTAGH ANDORNÉ SZALMA ILDIKE. Hivatalsegédek: ÁGOSTON BÉLÁNÉ HARCSÁS ERZSÉBET, NAGY SZILVESZTERNÉ HEGYKÖZI KATALIN. Takarító: HARCSÁS JÁNOSNÉ SZAB6 ERZSÉBET. MTA TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT Vezető: DR. LEHOCZKI ENDRE tudományos főmunkatárs, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. LASKAY GÁBOR, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. TÉCSI LÁSZL6. Tudományos segédmunkatársak: GULYÁSNÉ TURCSÁNYI ENIKŐ, NAGY ERIKA. Tudományos ügyintéző: RICHTER ILONA. Műszaki ügyintéző: POGONYI LÁSZL6NÉ KALAPÁCS ANNA. Laboránsok: DOMONKOS LÁSZL6NÉ SIPOS ILONA, PAPP SZILVIA.

FÜVÉSZKERT Kertvezető: DR. PULICS JULIANNA DR. SZÉLL JULIANNA. Technikai szakoktató: DR. SZŐLLŐSI ISTVÁN. Gondnok: BOZ6 ISTVÁN. Szakmunkások: DOMBI FERENC, DOMBI FERENCNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA, DUDÁS LAJOSNÉ KOVÁCS MÁRIA, FARAGG GYÖRGYNÉ GAVALLÉR MÁRIA, KNÁB JÁNOS, KNÁB JÁNOSNÉ BERTA JULIANNA, SZÉCHENYI FERENCNÉ TANÁCS GIZELLA, TAKÁCS ILLÉS. Betanított munkások: BOZó ISTVÁNNÉ KOVÁCS MAGDOLNA, HEGEDŰS J6ZSEF, KOVÁCS T. ISTVÁNNÉ KISS JULIANNA, RUDAS KATALIN, SÜLI ATTILA, T6TH IMRÉNÉ ÜGYES ERZSÉBET, SZLOBODNYIK CSABA. Takarító: HEGYKÖZI JULIANNA. Portások: BALATON ISTVÁN, BALATON ISTVÁNNÉ VIDA MARGIT, ISASZEGI JÓZSEFNÉ HANGYÁL JULIANNA, PIUKOVICS ANTAL.

ÖKOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GALLÉ LÁSZLÓ docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. GYŐRFFY GYÖRGY adjunktus. Adjunktusok: BOZSENÉ DR. MARGÓCZY KATALIN, HOFGESANGNÉ DR. HORNUNG ERZSÉBET, DR. KÖRMÖCZI LÁSZL6.

37


Technikus: NÉMETH CSABA. Tanársegédek: HORVÁTH ANDRÁS, MOLNÁR ANDREA. Laboránsok: GERHARD KATALIN, KRISTÓF ÁGNES, MARÓTI JÓZSEFNÉ TOKAI GABRIELLA.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ERDÉLYI LAJOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettesek: DR. BARANYI ATTILA egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora, DR. TOLDI JÓZSEF docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. FEHÉR OTTó, az orvostudomány doktora. Docens: DR. SZENTE MAGDOLNA, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. ROJIK IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszéki munkatársak: HUSZTA SÁNDOR, KOVÁCS TIBOR. Műszaki ügyintéző: GYULAI FERENC. Tudományos ügyintéző: KIS ZSOLT. Technikus: DOBÓ FERENC (nyugdíjas). Előadó: DOBÓ FERENCNÉ KOLLÁR ERZSÉBET. Laboráns: VÖLGYI BÉLA. Takarító-kézbesítők: GYENES JÁNOSNÉ BARNA ERZSÉBET EVA, KISSNÉ BŐRDŐS IRÉN. 1 Állatgondozó-laboráns: VECSERNYÉS VINCÉNÉ. OTKA pályázaton: Tudományos tanácsadó: DR. LÁSZLÓ FERENC, az orvostudomány doktora. JATE ösztöndíjas: BODA BERNADE TT . Laboráns: MÉRFALVI NÁNDORNÉ TÓTH EVA.

BIOLÓGIAI IZOTÓP LABORATÓRIUM Laborvezető: DR. MATKOVICS BÉLA docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. DO QUI HAI. Adjunktus: DR. SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ DR. VARGA ILONA. Kiemelt szakmunkás: CSONKA MIKLÓSNÉ KOROM AGNES.

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. GYÉMÁNT IVÁN docens, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. MOLNÁR MIKLÓS adjunktus.

38


BIOFIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MARÓTI PÉTER docens, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. VÁRKONYI ZOLTÁN docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Professor Emeritus: DR. SZALAY LÁSZLÓ, a fizikai tudomány doktora. Adjunktusok: DR. LACZKÓ GÁBOR, DR. NAGY LÁSZLÓ, DR. RINGLER ANDRÁS, DR. VÁKONYI ZOLTÁNNÉ DR. BÁLINT ERZSÉBET. Tanársegédek: KÁLMÁN LÁSZLÓ, KERESZTNÉ TANDORI JULIANNA, DR. LACZKÓNÉ TURZÓ KINGA. Előadó: DUNAI PÉTERNÉ MAR6TI ILONA. Technikus: JEDLICSKA ANTAL. Laboránsok: CSONTOS KATALIN, DR. BÁNÁTHY JÁNOSNÉ HALÁSZ MÁRTA, DR. LASKAY GÁBORNÉ TÓTH JUDIT. Hivatalsegédek: EPERJESI MIHÁLYNÉ TAKÁCS ANNA, KOTHENCZ LAJOSNÉ HORVÁTH MÁRIA.

ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK Mb. tanszékvezető: DR. BENEDICT MIHÁLY, a fizikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. KAPUY EDE, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. GILDE FERENC, a fizikai tudomány kandidátusa (nyugdíjas), DR. GYÉMÁNT IVÁN, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. PAPP GYÖRGY, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARTHA FERENC, DR. MARÁZ VILMOS, DR. VARGA ZSUZSANNA. Tanársegéd: DR. BOGÁR FERENC. Előadó: FRANKÓ NOÉMI. Könyvtáros: DÖMÖTÖR LÁSZLÓNÉ LAKATOS ZSUZSANNA. Hivatalsegéd: LACZI ISTVÁNNÉ BELLÉR ILONA ANNA.

KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. HEVESI IMRE egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. VAJTAI RÓBERT adjunktus. Docens: DR. NÁNAI LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BOR PÁLNÉ DR. BALI KATALIN, DR. GINGL ZOLTÁN, DR. KISS LÁSZLÓ, DR. MICHAILOVITS LEHEL, DR. MOLNÁR MIKLÓS, DR. PAPP GYÖRGYNÉ DR. PAPP KATALIN, DR. SIMON PÉTER, DR. SÜLI ÁRPÁD, DR. TÖRÖK MIKLÓS.

39


Tudományos munkatárs: DR. SZATMÁRY KÁROLY. Tanársegédek: DR. RÁKSI FERENC, VAVRA GÁBOR. JATE ösztöndíjas: GÁL JÁNOS. Könyvtáros: DR. ANDÓ ISTVÁNNÉ BABOS AGNES. Előadók: BÁN LAJOSNÉ LAKATOS MATILD, VIDÁCS AGNES. Műszaki ügyintézők: EPERJESI JÓZSEFNÉ HORVÁTH IRMA, IVÁNYI ZOLTÁNNÉ HÓDI VALÉRIA. Szakmunkások: DOROGI ZOLTÁN, HEGYES PÉTER, NÓGRÁDI ISTVÁN. Segédlaboráns: FODOR ANDRÁSNÉ KASZA MÁRIA ILONA. Hivatalsegéd: KISS ANTALNÉ PÓPITY ZSUZSANNA. Takarító: SIMON FERENC.

OPTIKAI ÉS KVANTUMELEKTRONIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. RÁCI BÉLA docens, a fizikai tudomány doktora. Professor Emeritus: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN, a fizikai tudomány doktora. Docens: DR. HEBLING JÁNOS, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. FARKAS ÉVA, DR. HARANGOZÓ JÓZSEF, DR. KLEBNICZKI JÓZSEF, MOZSÁRNÉ DR. FARKAS ZSUZSANNA, DR. SZABÓ GÁBOR, a fizikai tudomány doktora, VARJÚ KÁROLYNÉ DR. HILBERT MARGIT. Tanársegéd: OSVAY KÁROLY. TMB ösztöndíjasok: BENKŐ ZSOLT, HORVÁTH ZOLTÁN, KOVÁCS A TTILA, MANDULA KÁLMÁN, SÓTI RÓBERT. JATE ösztöndíjasok: CSETE MÁRIA, PATÓCS AKOS. Tanszéki ügyintéző: SZTANÓ MÁRTA. Technikus: SIPOS BÉLA. Szakmunkások: BÓDOG FERENC, FRANK BÉLA, VILLIM JÓZSEF. Hivatalsegédek: BAUM MÁRTONNÉ MAGDA KATALIN, VASS LÁSZLÓNÉ SEJBEN MÁRIA. Takarító: KIRÁLY ISTVÁNNÉ ABRAHAM GIZELLA. MTA LÉZERFIZIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT Kutatócsoportvezető: DR. BOR ZSOLT egyetemi tanár, a Magyar tudományos Akadémia levelező tagja. Kutatócsoportvezető-helyettes: DR. RÁCI BÉLA docens, a fizikai tudomány doktora. Tudományos tanácsadó: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN ny. egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. 40


Tudományos főmunkatárs: DR. SZÖRÉNYI TAMÁS, a fizikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. HESZLER PÉTER, DR. TÓTH ZSOLT. Tudományos segédmunkatársak: GERGELY ÁRPÁD LÁSZLÓ, GERETOVSZKY ZSOLT, IGNÁCZ FERENC, SNEIDER JÁNOS, VINKÓ JÓZSEF. TMB ösztöndíjasok: HOPP BÉLA, KÁNTOR ZOLTÁN. Üzemmérnökök: MAJKUT FERENC, TÓTH JÓZSEF. Gazdasági ügyintéző: B6zS6 SÁNDORNÉ SZŰCS ÉVA. Műszaki ügyintézők: CSÓKÁSINÉ HODÁCS GABRIELLA, DANK () ANDREA, DUBECZ ANDREA, VARGA ISTVÁNNÉ BODA MAGDOLNA. Vegyésztechnikus: CZVIK ELVIRA. Laboratóriumi asszisztensek: DR. BENKOVICS SÁNDORNÉ CSEPELÉNYI MARGIT, HORVÁTH LAJOSNÉ PESZLEG ZSUZSANNA, JUHÁSZ EMESE, RENKECZ EDIT, RIBIZSÁR RITA. Kisegítő: JUHÁSZ JÓZSEF.

FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. MOLNÁR BÉLA egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA docens, a földrajztudomány kandidátusa.

ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. HETÉNYI MAGDOLNA docens, a földtudomány kandidátusa. Adjunktusok: BERTALANNÉ DR. BALOGI MARGIT,-DR. MOLNÁR SÁNDOR, DR. PÁPAY LÁSZLÓ. Tudományos főmunkatárs: DR. VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ DR. TÓTH IRÉN, a földtudomány kandidátusa. Tanszéki munkatársak: DR. MOLNÁR ARPÁDNÉ FILEP ERIKA, PÁL MOLNÁR ELEMÉR. TMB ösztöndíjas: M. TÓTH TIVADAR. Szakalkalmazott: Kiss JENŐ (nyugdíjas). Tanszéki technikus: BERTALAN ÁKOS. Előadó: DR. KÉRI LÁSZLÓNÉ MONOSTORI MÁRIA MAGDOLNA. Laboránsok: KUCSORA SÁNDORNÉ BARANYI MAGDOLNA, DR. PÁPAY LÁSZLÓNÉ LENGYEL ERZSÉBET.

41


Műszaki rajzoló: BÁLINTNÉ MOLNÁR EVA. Betanított munkás: BODÓ FERENC. Hivatalsegéd: IFJ. SÁNDOR VILMOSNÉ NÉMETH ERZSÉBET.

ÉGHAJLATTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KOPPÁNY GYÖRGY egyetemi tanár, a földrajztudomány (meteorológia) doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. MAKRA LÁSZLÓ adjunktus. Tanársegéd: DR. UNGER JÁNOS. Tanszéki munkatárs: DR. KISS ÁRPÁD ny. adjunktus. Ügyintéző: MARÓDI MIHÁLYNÉ DUDÁS AGNES. Műszaki rajzoló: NAGY ISTVÁNNÉ SIPOS MÁRIA. Hivatalsegéd: MAGYAR SÁNDORNÉ SZÉLL ERZSÉBET.

FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MOLNÁR BÉLA egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus. Tudományos segédmunkatárs: DR. FÉNYES JÓZSEF. Ügyviteli dolgozó: BARKÓCZI ZOLTÁNNÉ SZELEI KATALIN. Kiemelt szakmunkás: NOVOSZÁTH LÁSZLÓ geológus technikus. Szakmunkás: PIGNICZKINÉ TÁPAI IBOLYA. Hivatalsegéd: MAKOVITS LÁSZLÓNÉ RAJKI MÁRTA.

GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KRAJKó GYULA egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. MÉSZÁROS REZSŐ egyetemi tanár, a földrajztudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. BURGER KÁLMÁNNÉ DR. GIMES ANNA, a közgazdaságtudomány doktora. Docens: DR. ABONYI GYULÁNÉ DR. PALOTÁS JOLÁN, a földrajztudomány kandidátusa. Tanszéki munkatárs: DR. SZÓNOKY MIKLÓSNÉ DR. ANCSIN GABRIELLA. Tudományos munkatárs: TELEK JÁNOS. Ösztöndíjas gyakornokok: NAGY ERIKA, NAGY GÁBOR. Könyvtáros: MOLNÁR ISTVÁNNÉ BALOGH GIZELLA. Előadó: DR. HORVÁTH IMRÉNÉ SIPOS EVA. Műszaki rajzoló: DUSKA IBOLYA BABANYECZ IBOLYA. Hivatalsegéd: KOROM DEZSŐNÉ MOLNÁR MAGDOLNA. Tudományos segéderő: NAGY RÓZSA SZABÓ RÓZSA.

42


TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MEZŐSI GÁBOR docens, a földrajztudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA docens, a földrajztudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. JAKUCS LÁSZLÓ, a földrajztudomány doktora (nyugdíjas). Docens: DR. ANDÓ MIHÁLY, a földrajztudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. FEHÉR JÓZSEF (nyugdíjas), DR. TÓTH IMRE. Tanársegédek: DR. BALOGH IMRE, DR. MUCSI LÁSZLÓ. Tudományos segédmunkatárs: M. TÓTHNÉ FARSANG ANDREA. MŰsZaki ügyintéző: FÁBIÁN TAMÁS. Előadók: KÁLLAINÉ SZŰCS MARGIT, KIRÁLY JÁNOSNÉ KOVÁCS ÉVA. Műszaki rajzoló: MOLNÁRNÉ KASZA KATALIN. Hivatalsegéd: BÓNUS JÁNOSNÉ SZALMA PIROSKA.

INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. IMREH BALÁZS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. BARTHA MIKLÓS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. BOHUS MIHÁLY adjunktus. Egyetemi tanár: DR. GÉCSEG FERENC, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docens: DR. FÜLÖP ZOLTÁN. Adjunktusok: DR. FÜVEST ISTVÁN, DR. TOCZKI JÁNOS. Tanársegédek: PLUHÁR ANDRÁS, PORKOLÁB LERÁNT, SCHRETTNER LAJOS, SZKLENÁR JÓZSEF, VICZIÁN ILONA. TMB ösztöndíjasok: FRIDRICH MÁRTA, LIPTÁK LÁSZLÓ. Könyvtáros: DIAMANT TIBORNÉ FODOR ZSUZSANNA. Szövegszerkesztő-leíró: GYURIS MÁRTA. Takarítónő: KÖVESDI LAJOSNÉ GÁRDIÁN PIROSKA.

43


SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. IMREH BALÁZS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. ÉSIK ZOLTÁN docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docens: DR. BARTHA MIKLÓS, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARTALOS ISTVÁN, DR. DÉVÉNYI KÁROLY, DR. GOMBÁS ÉVA, DR. HORVÁTH GYULA, DR. VIRÁGH JÁNOS. Tanársegédek: GAIZER TAMÁS, HEIDRICH A TT ILA, KOLB ZOLTÁN. Előadó: DR. URMÜSNÉ DOMBOVÁRI ZSUZSANNA. ALKALMAZOTT INFORMATIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KUBA A TT ILA docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. MÁTÉ EÖRS, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. CSENDES TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. KATONA ENDRE, DR. SUKI BÉLA, DR. TURI LÁSZLÓ. Tanársegédek: DUDÁSNÉ NAGY MARIANNA, KÓKAI GABRIELLA, FALAGYI KÁLMÁN, TÓTH NÁNDOR, VARGA JÓZSEF. Programozó: HUDI ISTVÁN. Előadó: KELLER PÉTERNÉ ORDÖG ÁGNES. Könyvtáros: MAKULA LÁSZLÓNÉ CSANÁDI ZSUZSANNA. Hivatalsegéd: IMRE ZOLTÁNNÉ VASS KATALIN. Takarítónő: HENRIK JÓZSEFNÉ. '

MTA AUTOMATAELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT Vezető: DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tudományos tanácsadó: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatársak: DR. PÁVó IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. TURÁN GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. DOMBI JÓZSEF, DR. GYIMÓTHY TIBOR, DR. KOVÁCS TIBOR, DR. SOLYMOSI TAMÁS, DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR. Tudományos ügyintézők: ALEXIN ZOLTÁN, HORVÁTH TAMÁS. Tudományos segédmunkatársak: BERNÁTSKY LÁSZLÓ, DÁNYI GÁBOR, GYENIZSE PÁL, TÓTH ISTVÁN. Operátor: KOCSIS FERENC. Adat-előkészítő: KINDL ISTVÁNNÉ CSERI GIZELLA. 44


Szakmunkások: BOLDVAI ISTVÁN, KASSAI KÁROLY. Könyvtáros: KUNSTÁR JÁNOSNÉ DR. RÉNYI ERZSÉBET. MTA Matematikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa: DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa.

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető-helyettes: DR. HALÁSZ JÁNOS docens, a kémiai tudomány kandidátusa.

ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEJES PÁL egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. VARGA KÁROLY egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. KIRICSI IMRE, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. HALÁSZ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HANNUS ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BERGER FERENC, DR. SCHŐBEL GYÖRGY. Tudományos munkatárs: SZŰCSNÉ HERNÁDI KLÁRA, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos segédmunkatárs: TASI GYULA. TMB ösztöndíjasok: FARKAS ISTVÁN, KELE ZOLTÁN. Vegyésztechnikusok: BAGI ILONA, BARNA FERENCNÉ BENCZE KATALIN, CSONKA ZOLTÁNNÉ MAROS MÁRIA. Mechanikus: MIKLÓS JÓZSEF. Könyvtáros: MÁRKUSNÉ VEZÉR ANIKÓ. Előadó: FARKAS TIBORNÉ BEZDÁN ANNAMÁRIA. Hivatalsegéd: SZABÓ ISTVÁNNÉ PORCIÓ ILONA.

FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGYPÁL ISTVÁN egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: DR. RAUSCHER ÁDÁM docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. BÁN MIKLÓS, a kémiai tudomány doktora, DR. CSÁSZÁR JÓZSEF, a kémiai tudomány doktora (nyugdíjas), DR. NOVAK MIHÁLY, a kémiai tudomány doktora.

45


Docensek: DR. ANDOR JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BOGA ENDRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HACKL LAJOSNÉ DR. TÖLGYESI MARGIT, a kémiai tudomány kandidátusa, PLÁNKÁNÉ DR. SZABÓ TERÉZIA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZIROVICZA LAJOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZŰCS ARPÁD, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. VISY CSABA, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. ADAMKOVICH ISTVÁN, DR. ANDOR JÓZSEFNÉ DR. DREVENI IRÉN, DR. BÁLINT IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BERKESI OTTÓ, DR. DÖMÖTÖR GYULA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GÖRGÉNYI MIKLÓS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KISS LÁSZLÓ (nyugdíjas), DR. KÖRTVÉLYESI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KUTSÁN GYÖRGY. Tanársegédek: Kószó KATALIN, DR. LUKÁCS ZOLTÁN, PEINTLER GÁBOR. Tanszéki mérnök: DOBOS LÁSZLÓ. Főkönyvtáros: JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA AGNES. Műszaki ügyintézők: DR. RAUSCHER ADÁMNÉ NAGY MÁRIA, NAGY ENIKŐ. Előadó: MITYÓKNÉ SZABÓ ETELKA. Vegyésztechnikusok: DR. NOVAK AKOSNÉ BIZONY MÁRIA, NAHÓCZKY ENDRÉNÉ DÁVID ERZSÉBET, RIBIZSÁR GYULA (nyugdíjas). Kiemelt szakmunkás: Szűcs JÁNOS. Szakmunkások: BERÉNYI MIKLÓS, CSÚRI ARANKA AGNES, SASHEGYI ALMOS, TAKÁCS LÁSZLÓ. Laboránsok: BACSA ANDRÁSNÉ PÁLINKÁS ÉVA, BÁLINT AGNES, FAZEKAS GÉZÁNÉ JUSZKÓ TERÉZ, NAGY ZOLTÁNNÉ LOVAS IBOLYA. Hivatalsegédek: ALIJEVICSNÉ KOVÁCS ERIKA, CSEHÓ ISTVÁN, NAGYNÉ BÁRKÁNYI MÁRIA. Üzemviteli alkalmazott: SIMON GYÖRGY. Egyéb kutatói álláson Tudományos segédmunkatársak: FEKETE ZOLTÁN, KÁDÁR SÁNDOR. TMB ösztöndíjasok: RUDOVICS BEÁTA, VISKOLCZ BÉLA.

KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. DÉKÁNY IMRE egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: CSÁKINÉ DR. TOMBÁCZ ETELKA docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BALÁZS JÁNOS, HEMMERTNÉ DR. PATZKÓ AGNES, DR. KIRÁLY ZOLTÁN, a kémiai tudomány kandidátusa. Tanársegéd: DR. MAROSI TIBOR. Tudományos munkatárs: BAKÓNÉ DR. SZEKERES MÁRTA.

46


Előadó: LAGDÁNNÉ SZÉLPÁL ÉVA. TMB ösztöndíjas: REGDON IBOLYA. Vegyésztechnikusok: CSENDES EVA, OCSKÓ JÓZSEFNÉ MIKÓ KATALIN. Laboráns: TÉGLÁS JUDIT. Könyvtáros: MÁRKUSNÉ VEZÉR ANIKÓ. Hivatalsegéd: NAGY ILONA. MM kutatói álláson: RÁCZNÉ KUHN KLÁRA vegyésztechnikus.

SZILÁRDTEST- ÉS RADIOKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. ERDŐHELYI ANDRÁS docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. NOVAK MIHÁLYNÉ DR. HAJDÚ EVA, DR. SCHÖBEL GYÖRGYNÉ DR. GILDE ANNA (nyugdíjas). Tudományos segédmunkatárs: NAGYNÉ PÁSZTOR MÓNIKA. Tanszéki mérnökök: MOLDOVÁN GERGELY, OSZKó ALBERT. Ügyintéző: NÉMETH JÁNOSNÉ FARKAS ARANKA. Technikus: JENEI ZOLTÁN. Segédlaboráns: NYÁRI JÁNOSNÉ KOVÁCS MÁRIA. MTA REAKCIÓKINETIKAI KUTATÓCSOPORT Vezető: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatársak: DR. BÁNSÁGI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KISS JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. RASKÓ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BERKÓ ANDRÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. DEÁK LÁSZLÓ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KOVÁCS IMRE. Tudományos segédmunkatársak: KLIVÉNYI GÁBOR, DR. RÉVÉSZ KÁROLY. Technikusok: PODOLCSÁK ANDRÁSNÉ HALÁPI KATALIN, SZIROVICZA LAJOSNÉ FELVÉGI ANNA. Ügyintéző: FERRÓNÉ RÁCI EVA. Laboráns: GŐGH SÁNDOR.

47


SZERVES KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BARTÓK MIHÁLY egyetemi tanár, a Magyar tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. SCHNEIDER GYULA, a kémiai tudomány doktora. Professor Emeritus: DR. FODOR GÁBOR egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora Egyetemi tanárok: DR. MOLNÁR ARPÁD, a kémiai tudomány doktora, DR. VINCZE IRÉN, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. APJOK JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GONDOS GYÖRGY, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NOTHEISZ FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BUCSI IMRE, DR. CZINKÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER, DR. CZOMBOS JÓZSEF, DR. FELFÖLDI KÁROLY, DR. GERA LAJOS, DR. HACKLER LÁSZLÓ, DR. PÁLINKÓ ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ JÓZSEF, DR. WÖLFLING JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. ZSIGMOND AGNES, a kémiai tudomány kandidátusa. Tanársegédek: DR. KIRÁLY ZOLTÁNNÉ DR. MASTALÍR AGNES, TÖRÖK BÉLA. Tanszéki főmunkatársak: DR. FÖLDEÁK SÁNDOR, a kémiai tudomány kandidátusa (nyugdíjas), DR. LAKOS ANTALNÉ DR. LÁNG KORNÉLIA, a kémiai tudomány kandidátusa (nyugdíjas). Tanszéki munkatársak: DR. BUCSINÉ DR. KAPOCSI IRÉN, DR. Kiss JÁNOS, RÓZSA TARJÁNI MÁRIA. Tanszéki segédmunkatárs: NAGY FERENCNÉ SZŰCS ÉVA. Főelőadó: TARJÁNYI REZSÖNÉ DR. PAPP TAKÁCS ERZSÉBET (nyugdíjas). Előadó: SZŐKE JÁNOSNÉ VIRÁG EDIT. Főkönyvtáros: KAZA ILONA. Önálló mechanikusok: FÖLDEÁK IMRE, GAJDÁCSI ANDRÁS (nyugdíjas). Elektroműszerész: CSÁKY TAMÁS. Laboránsok: BORBÉLY ATTILÁNÉ MARÓTI ANDREA, GABNAI JÁNOS, HORVÁTH CSILLA, TÓTH SZIBILLA. Segédlaboránsok: FEHÉR LÁSZLÓNÉ MATOS MÁRIA, NAGY FERENCNÉ WINCZHEIM AMÁLIA, TÓTH JÁNOSNÉ FRÁNYÓ ZSUZSANNA. MM kutatói álláson lévők Tudományos főmunkatársak: DR. KOZMA BÉLA a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SÁRKÁNY JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BARTÓK MIHÁLYNÉ DR. BOZÓKI GIZELLA (nyugdíjas), DR. HEGYES PÉTER, DR. SZENDI ZSUZSANNA.

48


Tudományos segédmunkatársak: BAKOS TAMÁS, KATONA TAMÁS, VASSNÉ PETŐFI SYLVIA.

Vegyésztechnikusok: KERTÉSZ FERENCNÉ CSÁNYI JULIANNA, KORÓDI GIZELLA, OCSK6 JÓZSEF.

SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BURGER KÁLMÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. ÁCS GÁBOR docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora. Tudományos tanácsadó: DR. HUHN PÉTER ny. egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. DOMBI ANDRÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GALBÁCS ZOLTÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NAGY LÁSZLÓ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÉTER ANTAL, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SERES ISTVÁN; a kémiai tudomány kandidátusa, DR. VÉBER MARGIT, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: CSIKKEL CSABÁNÉ DR. SZOLNOKI ANNA, DR. GAJDA TAMÁS, DR. HORVÁTH ISTVÁN, DR. JÁKY KÁROLY, DR. LABÁDI IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NEMES GÁBORNÉ DR. VETÉSSY ZSUZSANNA, DR. SIPOS PÁL, DR. VERES SÁNDOR.

Tanársegéd: DR. SIPOSNÉ NAGY GABRIELLA. TMB ösztöndíjasok: BUZÁS NORBERT, GALBÁCS GÁBOR. Előadók: LOSONCZI JENÓNÉ FRIDT ERZSÉBET, SIMON ERNŐNÉ KAPÁS VERONIKA.

Könyvtáros: SZABÓ CSILLA. Vegyésztechnikusok: HALASINÉ VARGA ILONA, HALÁSZ LAJOSNÉ GESZTELYI-NAGY KATALIN, KACSALA KATALIN, PATAKI FERENCNÉ JANCSIK MÁRIA, SEBŐKNÉ KISS MARIANNA, TÓTH ZSUZSANNA. Laboránsok: GERENDELI FERENCNÉ GÉCZI ILONA ARANKA, MÁRMAROSI IMRÉNÉ VAJDA MARCELLA. Mechanikus: SIMON NÁNDOR. Takarítók: PÁLFI ISTVÁNNÉ CSILLAG ILONA, TÓTH JÁNOSNÉ MAKRA BERTA, WUTSCH SÁNDORNÉ KÉRI ILONA. Kisegítő: FODOR TAMÁSNÉ RÓZSA MÁRIA. MTA REAKCIÓKINETIKÁI KUTATÓCSOPORT Tudományos segédmunkatársak: B6DI ISTVÁN, GYURCSIK BÉLA, MACHULA GÁBOR.

49


Üvegtechnikus: FITUS ZOLTÁN. Műszerész: SEBŐK LAJOS. Szakmunkás: ZOMBORI SÁNDOR. Laboránsok: MAYER GELLÉRT, NAGY FERENCNÉ SZÉKELY ROZÁLIA. Üvegtechnikai Műhely Műhelyvezető: ASBÓTH CSABA. Üvegtechnikusok: KÖRMENDI MIKL6SNÉ FAZEKAS MÁRIA, REISZFERENC. Üvegcsiszoló: BALOGH TERÉZIA.

MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Tanszékcsoportvezető: DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékcsoportvezető-helyettesek: DR. NAGY PÉTER docens, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. HAJNAL PÉTER docens, a matematikai tudomány kandidátusa.

ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MEGYESI LÁSZLÓ docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. CSÁKÁNY BÉLA, a matematikai tudomány doktora, DR. SZENDREI AGNES, a matematikai tudomány doktora. Docensek: DR. BÁLINTNÉ DR. SZENDREI MÁRIA, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. CZÉDLI GÁBOR, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KLUKOVITS LAJOS, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZAB6 LÁSZL6, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. LENKEHEGYI ATTILA. Tanársegédek: MEGYESI GÁBOR, DR. SZÉKELY ZOLTÁN, DR. ZÁDORI LÁSZLÓ. Tudományos továbbképzési ösztöndíjas: DR. KATONÁNÉ HORVÁTH ESZTER.

ANALÍZIS TANSZÉK Tanszékvezető: DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. PINTÉR LAJOS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. HATVANI LÁSZLÓ, a matematikai tudomány doktora,

50


DR. KÉRCHY LÁSZLÓ, a matematikai tudomány doktora, DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (nyugdíjas). Docensek: DR. DURSZT ENDRE, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. NÉMETH JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. TERJÉKI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. DURÓ LAJOSNÉ DR. LÉVAY ROZÁLIA. Tanársegédek: NÉMETH ZOLTÁN, MAKAY GÉZA, KOSZTOLÁNYI JÓZSEF, SZEPESVÁRI CSABA, WIANDT TAMÁS.

ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TANDORI KÁROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. CSÖRGŐ SÁNDOR egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. MÓRICZ FERENC, a matematikai tudomány doktora. Tudományos tanácsadó: DR. KRÁMLI ANDRÁS, a matematikai tudomány doktora. Docensek: DR. HEGEDŰS JENŐ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. STACHÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa. Tanársegéd: VIHAROS LÁSZLÓ. Tudományos munkatárs: DR. HORVÁTH LAJOS, a matematikai tudomány kandidátusa. TMB aspiráns: DARNG VU GIANG.

GEOMETRIA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY PÉTER docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. FEHÉR LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . KINCSES JÁNOS, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. KURUSA ÁRPÁD, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GÉVAY GÁBOR, DR. KOZMA JÓZSEF. Tanársegéd: SZEMŐK ÁRPÁD.

HALMAZELMÉLET ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TOTIK VILMOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos akadémia levelező tagja. Tanszékvezető-helyettes: DR. HAJNAL PÉTER docens, a matematikai tudomány kandidátusa. 51


Docens: DR. KRISZTIN TIBOR, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. VARGA ANTAL, SZABÓ LÁSZLÓ. A Matematikai Tanszékcsoport nem oktató dolgozói Előadók: Ács SÁNTA GYULÁNÉ FERENCZI ILDIKÓ, BITÉNÉ TILLINKÓ AGNES, DÉKÁNY KATALIN, SAMU JÓZSEFNÉ FEJES EDIT. Könyvtárosok: DR. HORVÁTH JÁNOSNÉ KRISTÓ ERZSÉBET, VARGA FERENCNÉ FEKETE PIROSKA. Hivatalsegédek: KŐHEGYI GÁBORNÉ HARGITAI ANNA, ROVÓ ISTVÁNNÉ DEÁK ESZTER, VINCZE JÓZSEFNÉ MOLNÁR ANNA.

DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: DR. SZABÓNÉ DR. TÜRKÖSSY ANIKÓ. Tanulmányi Osztály vezetője: KOVÁCS ISTVÁNNÉ SZABÓ KATALIN. Igazgatási főelőadó: KÁDÁRNÉ KOVÁCS EDIT. Igazgatási előadó: ANNUS EDIT. Előadó: ORMÁNDI JULIANNA. Tanulmányi főelőadó: MEZEI KÁROLYNÉ RÁCI ILONA. Tanulmányi előadók: BOROSNÉ NACSA ILDIKÓ, KECSKÉS MÁRTA, SZABÓ ATTILÁNÉ NYILAS ILDIKÓ, VANYÓNÉ BŐRCSÖK EDIT. Hivatalsegéd: KÓRÁSZ ANTALNÉ BÁNDI ROZÁLIA. Takarító: RETEK ISTVÁNNÉ VINCZE VALÉRIA.

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. BECSEI JÓZSEF, a földrajztudomány doktora, DR. BÉRCZES TIBOR, a kémiai tudomány doktora, DR. BERNÁTH JENá, a biológiai tudomány doktora, DR. BICZÓK FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. DOMBI JÓZSEF, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. FRIEDRICH PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. GÁL DEZSŐ, a kémiai tudomány doktora, DR. GUCZI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora, DR. JOÓ FERENC, az orvostudomány doktora, DR. KALÁSZ HUBA, a kémiai tudomány doktora, DR. KEDVES MIKLÓS, a biológiai tudomány doktora, DR. KIRÁLY ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. LACZKÓ LÁSZLÓ, a földrajztudomány doktora, DR. PAÁL ZOLTÁN, a kémiai tudomány doktora, DR. PÁLYI ISTVÁN, a biológiai tudomány doktora, DR. RÉVÉSZ PÁL, a Magyar tudományos Akadémia tagja, DR. SCHÖN ISTVÁN, a kémiai tudomány doktora, DR. SIMONCSICS PÁL, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SIROKMÁN FERENC, a kémiai tudomány doktora, DR. SZATMÁRI SÁNDOR, a fizi-.

52


kai tudomány doktora, DR. SZÉKELY SÁNDOR, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. TÉTÉNYI PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. TÓTH JÓZSEF, a földrajztudomány doktora, DR. VENETIÁNER PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. WOLLEMANN MÁRIA, az orvostudomány doktora.

CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. CSATÁRI BÁLINT, a földrajztudomány kandidátusa, DR. CSONGOR GYŐZŐ, DR. DUDA ERNŐ, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. ERDEI PÉTER, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, DR. FODOR ANDRÁS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. FRANK JÓZSEF, a mezőgazdasági tudomány doktora, DR. GAUSZ JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. GYŐRI ISTVÁN, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. IGLÓI FERENC, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. KERTÉSZ ADÁM, a földrajztudomány kandidátusa, DR. KROLOPP ENDRE, a földtudomány kandidátusa, DR. LEHOCZKI ENDRE, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. LŐRINCZ ANDRÁS, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. MARGITFALVI JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÁvÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SÁGI FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SIMON IMRE, a földrajztudomány kandidátusa, DR. SZABAD JÁNOS, a biológiai tudomány doktora, DR. SZAJÁNI BÉLA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SZÖRÉNYI TAMÁS, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. TOMÁSZ JENŐ, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. ZSOLT JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa.

B) EGYETEMI KÖNYVTÁR Igazgató: DR. MADER BÉLA. Igazgatóhelyettes: DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ. Osztályvezetők: DR. KOKAS KÁROLY, DR. MADER BÉLÁNÉ DR. KISS MÁRTA, DR. SEBESI JUDIT. Főkönyvtárosok: DR. BAKONYI GÉZA, DR. GAUSZ JÁNOSNÉ TELEKI SÁRA, IVÁNYI-SZABÓ ÉVA, DR. KLUKOVITS LAJOSNÉ DR. PARÓCZY KATALIN, DR. KOCZKA KATALIN, DR. KORMÁNYOS ANDRÁS, KUNOS MIKLÓSNÉ DR. BÍRÓ EMESE, DR. NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET, DR. PELSŐCZI GYÖRGYI, PINTÉR ÉVA, DR. RÁCI BÉLÁNÉ DR. MOJZES KATAL IN, SZABÓ ENÉH, TÓTHNÉ DR. KAZAL MAGDOLNA, DR. VARGA ANDRÁS. Csoportvezetők: DR. ASZALÓS KÁROLY, DR. BAKONYINÉ DR. FICZKÓ 53


ILDIKÓ, ELŐ VENDELNÉ KERESZTES MAGDOLNA, LÁBAS LÁSZLÓNÉ KELEMEN SAROLTA, NAGYNÉ PAPP KATALIN, DR. NÉMETH JENŐNÉ DR. PATAKI MÁRTA, NÉMETH TIBORNÉ BILUSKA AGNES, TANDORI MÁRIA, VASSNÉ PRÁGAI MÁRIA. Könyvtárosok: ARANYI ZOLTÁN, COSTEA TAMARA, CZAGÁNY SZILVIA, DOMBOVÁRI JÁNOSNÉ PUSKÁS MÁRIA, ENGELHARDT MÁRIA, FEKETE LORÁNDNÉ VECSERNYÉS EVA, DR. FERINCZ ISTVÁNNÉ POSÁR MÁRIA, HASKÓNÉ ELŐ HENRIETT, KATONA KÁROLYNÉ SZVOBODA MÁRIA, KECSKEMÉTI JÁNOSNÉ VARGA MÁRIA, KISSNÉ NYIRY GIZELLA, DR. KOVÁCS ADÁMNÉ TÓTH GABRIELLA, LACZKÓ SÁNDOR, MOLNÁR JÁNOS, DR. ÖTVÖS PÉTERNÉ PALOTÁS ÉVA, PADLÁS ZSUZSA, PAULIK AGNES, PINTÉR TIBOR, RÁKOSI CSABÁNÉ SEBŐK ILONA ; SERÉDINÉ BALOGH ZSUZSANNA, SZABÓ PÁLNÉ ROSZIK MÁRTA, SZALAI ANIKÓ, SZÁNTAI KIS AGNES, TÖRÖK JÁNOS, TURI FERENCNÉ KENDER ETELKA, UDVARI ATTILÁNÉ, WAGNER GYÖNGYI, WALTZ ERIKA. Igazgatási ügyintéző: SIKETNÉ TOLNAI ZSUZSANNA. Szakmunkások: BALOGHNÉ KOVÁCS ILONA, BARNA GÁBORNÉ BOZAI ROZÁLIA, DOBÓ ISTVÁNNÉ VASS MÁRIA ÉVA, HUSZTA ANDRÁSNÉ BANGÓ ZSUZSANNA, KEREKES PÉTERNÉ BANKÓ HAJNALKA, KOCSIS ANTALNÉ FÖRGETEG ILONA, KOVÁCS LAJOSNÉ BURKUS MÁRIA, SZABÓ LAJOSNÉ TAKÁCS MÁRIA. Raktárosok: BALOGH KÁROLYNÉ KIRÁLY MÁRIA, DOBÓ SÁNDORNÉ SEBŐK ZSUZSANNA, HORVÁTH GÉZÁNÉ KARAKAS MARGIT, KERESZTES GYÖRGYNÉ GYURIS ERZSÉBET, KRAJCZÁR ISTVÁNNÉ KIRÁLY ILONA. Ruhatáros—takarítók: BÖRCSÖK JÓZSEFNÉ TANÁCS VALÉRIA, DOBÓ JENŐNÉ, FOGAS PÁLNÉ, LAKATOS LÁSZLÓNÉ.

C) GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA a) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM Igazgató: DR. KÁNITZ JÓZSEF. Igazgatóhelyettesek: Kiss DEZSŐ PÉTER, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, SZILÁGYI ZSUZSANNA. Tanárok: AMBRUSNÉ DR. BULLÁS RÓZSA, BALOGH IRÉN, BAROK ISTVÁN, BARRA ANIKÓ, BÉKEI LÁSZLÓNÉ KISS IDA, BLÁZSIKNÉ KARÁCSONY LENKE, BOGNÁRNÉ KOCSONDI ANDREA, CSIGÉR ISTVÁN, CZÉKUS TIBOR, DR. DOBI JÁNOS, DR. FARKAS ARPÁDNÉ MOLNÁR IDA, DR. FARKAS ISTVÁN, FARKAS ZOLTÁN, FEKETE ZOLTÁNNÉ HEGYES ANNA, FODOR ZSOLT, FRÖLICH LAJOS, GYŐRI ISTVÁN, HOMOLYA ERNŐ, DR. JÓZSA GYÖRGY, JÓZSÁNÉ MOCSAI ANDREA, JUHÁSZNÉ

54


MÉSZÁROS MÁRIA, KAKUSZI LÁSZLÓNÉ GAJDÁCS MAGDOLNA, DR. KAMARÁS GYÖRGY, DR. KARDOS JÓZSEF, DR. KARDOS JÓZSEFNÉ GÉMES ANNA, DR. KISS LAJOSNÉ BALOGH KLÁRA, KONFÁRNÉ NAGY KLÁRA, KOVÁCS ISTVÁN, KRÁMLI GYÖRGYNÉ VARGA MÁRTA, LAJOSNÉ DR. BERKES MÁRIA, LÁSZLÓ GYÖRGYI, LISZKAI MIHÁLY, DR. NAGY SÁNDOR, DR. NÉMETH ENDRE, DR. NÉMETHNÉ VARGA ÉVA, NIKOLÉNYI GÁBOR, ÖVEGES ENIKÖ, PELL RÓZSA, PIGNITZKY BEÁTA, PINTÉR GABRIELLA, DR. PINTÉR LAJOSNÉ VIDÓ ERZSÉBET, PRÓKAINÉ SZABÓ EVA, PUKÁNSZKYNÉ KIRÁLY KATALIN, ROZGONYIBORUS FERENC, SÁGINÉ SZÉLL ANDREA, DR. SCHMIDT JÓZSEF, DR. SERES LÁSZLÓNÉ MAGÓCSI EDIT, SZABÓ NOÉMI, SZAJBÉLYNÉ HEGEDŰS GIZELLA, SZÉCSI KATALIN, SZÖGINÉ CSISZÁR ILONA, TARCSAY TAMÁS, TÓTH KÁROLY, TÓTHNÉ SCHULCZ HEDVIG, VARGA BÉLÁNÉ FRANK JUDIT, VARGÁNÉ DR. NÁDHÁZI ÁGNES, WEISZ GYÖRGY. Francia lektor: LARDENOIS, CATHY. Könyvtáros: PETRITY JAKAB. Előadó: TÓTH IBOLYA. Gondnok: ZSIVIN LÁSZLÓNÉ DRAGON MÁRIA. Technikus: BÍRÓ IMRE. Tanszéki segéderő: BIRÓ MÁRTA. Szakmunkások: SCHROTT JÓZSEF, TÓTH GYÖRGY. Hivatalsegéd: NEMCSOK LAJOSNÉ SZABÓ MÁRTA. Takarítók: ECSÉDINÉ MICSIK ILONA, FARKAS DEZSŐNÉ CSÍSZÁR MÁRIA, HORVÁTH ISTVÁNNÉ BOZÓKI ERZSÉBET, MÉSZÁROS GYULÁNÉ BÖGE IDA, NAGY FERENCNÉ ZAKAR ANNA, NYÁRI LÁSZLÓNÉ KÓSZÓ ANNA. Portások: GREFF GYULA, VÖRÖS LÁSZLÓNÉ VISKY VERONIKA.

b) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Igazgató: DR. MAKK FERENCNÉ DR. KISS JULIANNA. Igazgatóhelyettesek: DR. ILA-TÓTH FERENCNÉ TÁLAS ILONA, DR. SZILASSI LAJOSNÉ DR. FOGARASI MARGIT. BALOGH PÉTERNÉ NEIDENBACH MÁRTA, BERKES ANGÉLA, BÚCSÚ FERENC, BÚCSÚNÉ JÓZSA ERZSÉBET, BURCSÁR ILDIKÓ, DR. CZINA MIHÁLYNÉ LÁZI ZSUZSANNA, CSANÁLOSI BÉLÁNÉ SZABÓ ÉVA, CSONKÁNÉ VÉGVÁRI OLGA, DR. FÁBIÁNNÉ PÁGER ANNA, GYARMATI LAJOSNÉ BODOR GIZELLA, GYÖRFINÉ KERESZTÉLY ANDREA, DR. GYÖRI ISTVÁNNÉ HARKAI EDIT, HALÁSZ ZSUZSANNA, DR. KAMPLERNÉ KOCSIS ILONA, KAZI ZSUZSANNA, KAZINCZI JÁNOS, DR. KECSKEMÉTI SAROLTA, KESZTYŰSNÉ LAKATOS KATALIN, KISS ILDIKÓ, DR. KONDÁSZ ISTVÁNNÉ MÁTÉ MAGDOLNA, KORMÁNYOSNÉ

Pedagógusok:

55


HORVÁTH IVETT,. KOVÁCS ANDREA, DR. KOVÁCS GÉZÁNÉ KELEMEN MÁRTA, KRAJKÓ GYULÁNÉ BEZDÁN EDIT, LÉNÁRD JUDIT, MÁCSAI ISTVÁNNÉ MÁDL MÁRIA, MÁRKI ANTALNÉ MAGYAR MÁRTA, DR. NEMES GÁBOR, DR. NÉMETH KÁLMÁNNÉ BEREK IZABELLA, ÖZVEGY JUDIT, DR. PÁLFY MIKLÓSNÉ PAPP OLGA, PAPP SÁNDORNÉ HORVÁTH MÁRIA VALÉRIA, PÉNZES JÓZSEF, PESTINÉ STREITMANN JUDIT, SASHEGYI TÍMEA, SELMECZKYNÉ PETES ANDREA, SERES JUDIT, DR. SÍPOS ERZSÉBET IBOLYA, SOMOGYI GYÖRGYNÉ DR. BALOGI KORNÉLIA, SZABÓ EVA, DR. SZENOHRADSZKI BÉLÁNÉ FEJES EDINA, DR. SZILÁGYI JÁNOSNÉ ERDEI RÓZSA, DR. SZILÁGYI KÁROLYNÉ MÓS ÉVA, DR. SZILÁGYINÉ NAGY EVA, TARCSAY TAMÁSNÉ SZÁNTÓ GYÖRGYI, TARY GÁBOR, TÍMÁR CSABA, DR. TÓTH RÓZSA, TÓTH VALÉRIA, DR. TÓTHNÉ SÁGODI TERÉZIA, TÓTHNÉ VARGA ERZSÉBET, VÁRVÖLGYI PÁLNÉ TANK() ILDIKÓ, VINCZE ISTVÁNNÉ WINTER ANDREA, DR. VISY CSABÁNÉ RADNÓTI KLÁRA. Könyvtáros: FELFÖLDI LÁSZLÓNÉ BÁRÁNY ZSUZSANNA. Előadók: KOVÁCS MÁRIA PAPDI MÁRIA, SZAUER KÁROLYNÉ GÖNDÖS ETELKA. Technikusok: LOVÁSZ KÁROLY, MIHALIK DEZS(5. Technikai dolgozók: ÁCS JÁNOSNÉ HEGYI KLÁRA, BÉNYI JÁNOSNÉ KATONA PIROSKA, FARAGÓ SÁNDORNÉ POTYKA ÉVA, KIRÁLY ISTVÁNNÉ RÉBÉK NAGY ILONA, KOVÁCS ISTVÁNNÉ KOROM IRÉN, LUKÁCSEVICH LÁSZLÓNÉ ERDEI MAGDOLNA, NACSA GÁBORNÉ GAZDAG ZSUZSA, RUZSA B. LÁSZLÓNÉ CSIKÓ IRMA, TÁPAI GYULA, TÓTH JÓZSEFNÉ KOVÁCS ROZÁLIA, VARGA GÁBORNÉ RÉBÉK NAGY ERZSÉBET, ZSOLDOS MIKLÓSNÉ TERHES ANNA.

D) AZ EGYETEM KÖZPONTI HIVATALAI a) REKTORI HIVATAL Hivatalvezető: DR. MÁRKUS ANDRÁSNÉ TÓTH AGNES. Osztályvezető: BALOGNÉ MOLNÁR GABRIELLA, DEÁK BÉLA (nyugdíjas). Jogi tanácsadó: DR. IMRE ANDRÁS. Irodavezető: DR. BORBÉLY GYÖRGYNÉ. Személyügyi referens: GRESÓ ERZSÉBET. Főelőadó: ACS-SÁNTA LAJOSNÉ DR. SEBÖK JOLÁN. Előadók: ORDÖGH MÁRIA, DR. VARGA ANDRÁSNÉ MAGYAR MÁRTA, NÁDASINÉ LANGÓ GABRIELLA, EGRI KATALIN, RÓZSÁNÉ PÁSZTOR ARANKA,-KISSNÉ GALYAS ANDREA. Belső ellenőr: KOVÁCS JÁNOSNÉ. 56


Adminisztrátor: RÁKOSI BERNADETT. Iktató: TANÁCS ERIKA. Hivatalsegéd: MIKLÓS ANTALNÉ. b) GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Gazdasági igazgató: KÁRPÁTI TIBORNÉ VÁRKONYI ERZSÉBET. Főmérnök: SZABÓ ZOLTÁN. Osztályvezetők: BÁSTHY GÁBOR, BENCZE CSABÁNÉ VAJDA KATALIN, GEREBICZ ANDRÁSNÉ DR. FARKAS ÁGNES, KÓSA AGNES, SEBESTYÉN FERENC. Osztályvezető-helyettesek: BERECZKI JUDIT, MOLNÁR PÉTER, PÓSA TIBORNÉ BALÁZS ROZÁLIA, SZABÓ FERENCNÉ CSÁNYI KATALIN. Csoportvezetők: BALLÁNÉ HORVÁTH KATALIN, CZOMBOS ISTVÁN, MOHOS IMRÉNÉ DOBAY ERZSÉBET. Előadók: ANTAL ILDIKÓ MARGIT, BÁN ZOLTÁNNÉ PAPP MÁRIA, BITE JENŐNÉ DANCSÓ ANNA, CSANÁDI GYÖRGYNÉ BALOGH MARGIT, CZIROK ENDRÉNÉ DR. LASKAY ÉVA, DUDÁSNÉ VASS ESZTER, DURÓ JÓZSEF, FARKAS ANNAMÁRIA, FARKAS JÁNOSNÉ SZŐNYI VIKTÓRIA, FARKAS LÁSZLÓ, FEKETE JENŐNÉ FEKETE MÁRIA, FODOR BALÁZSNÉ BODÓ ERZSÉBET, FODOR IBOLYA, FODORNÉ BALOGH GYÖNGYI, FODORNÉ MAYER KLÁRA, FÖLDESINÉ ÁBRAHÁM KATALIN, GÁDZSERNÉ KOTOGÁNY ILONA, GURKA ZOLTÁN, GYÉMÁNT RÓBERTNÉ POTOCZKI ÉVA, HESZEGI ÁDÁMNÉ SZIGETI MARGIT, JENEINÉ SZÖGI ERIKA, KALLÓS BOTOND, KARA ISTVÁNNÉ KIRÁLY EVA, KASTAL MÁRIA, KECZER GÁBORNÉ SZENTESI ILONA, KIS SÁNDORNÉ ÁRVA NAGY ILONA, KISSNÉ FARKAS JUDIT, KOCSIS IMRE, KOCSIS SZILVESZTERNÉ MOLNÁR TERÉZ, KOVÁCSNÉ SOLYMOSSY MÁRIA, KÖBLÖS KATALIN, KÖRMÖCZI MARIANN, KŐVÁGÓ PÁLNÉ KOLLÁR MAGDOLNA, KUZMÁN JÓZSEFNÉ SZABÓ IRÉN, MISIK PÉTER, NAGY MÁRIA, NAGYNÉ SZÉL ZSUZSA, NYÉKI JÓZSEF, OLTVÁNYI JÓZSEFNÉ BARTA JÚLIA, PEPÓ JÁNOSNÉ GÁBOR ANIKÓ, PUSKÁS ERIKA, ROZSI TIBORNÉ PÓNUSZ JUDIT, SINKÓ ERIKA, SUTI ILDIKÓ, SZABÓ IMRÉNÉ MOGYOROSI ZSUZSANNA, SZIGETFALVI ILONA, SZŐNYI JÁNOSNÉ RENGEI ILONA, VARGA GYÖNGYI, VARGÁNÉ GABOLYA ÉVA, VISNYEI JÓZSEF, ZELMAN FERENCNÉ CSÉNYI ERZSÉBET, ZSIROSNÉ TÁCSI ILDIKÓ. O rv osok: DR. KOCZKA KLÁRA, DR. KÖLES ZSUZSANNA. .

57


GONDNOKSÁG BERTALAN JÓZSEFNÉ BALIKA ILONA, DEIBLER ANDRÁSNÉ VARGA MARGIT, DÚRÓ JÓZSEFNÉ SÍPOS ILONA, ELEKES MÁRIA, FEHÉR PÉTERNÉ JUHÁSZ JÚLIA, FÜRI SÁNDORNÉ PAKAI ILONA, FUTÓ ISTVÁNNÉ GOMBOS ROZÁLIA, FÜRTÖN SZILVESZTERNÉ FEHÉR ILONA, HÍK SÁNDORNÉ BALI KATALIN, HORVÁTH ISTVÁN, ILLÉS JÁNOS, KARAI MIHÁLYNÉ LAKATOS ILONA, KASTAL ERZSÉBET, KIS GYÖRGYNÉ PATAKI KATALIN, KISS JÓZSEFNÉ SZŰCS ERZSÉBET, KISS MÁRIA, KORMÁNYOS PÉTER, MÓZES ISTVÁNNÉ KOVÁCS MÁRIA, NACSA JÓZSEFNÉ VÍG JULIANNA, NAGY FERENCNÉ FEHÉR ANNA, NYÁRI FERENCNÉ HORVÁTH ROZÁLIA, NYERGES ANTALNÉ LITAVECZ ANNA, PAPDI LÁSZLÓ, PÁL GYÖRGY, SIMON ISTVÁNNÉ, MATUSKA TERÉZIA, SÜLI ISTVÁN, SZEMERÉDI GYULÁNÉ SÁRI ERZSÉBET, SZŐNYI SÁNDOR, TÓFEI RÓBERTNÉ NYERGES ILONA, TÓTH GYÖRGY, VECSERNYÉS TAMÁS.

GÉPJÁRMŰSZOLGÁLAT BALOGH ANTAL, BABA SÁNDOR, CZÍROK ENDRE, FODOR FERENC, HARCSÁS ZOLTÁN, LAJTOS ISTVÁN, NÁDHÁZI PÁL, PANCZA PÉTER, SEMJÉNYI RÓBERT, SIMON MIHÁLY, VUJKOV JÓZSEF.

RENDÉSZET BEDER LÁSZLÓ, BENDESI IMRÉNÉ MEDVEGY JUDIT, BLIDÁR JÓZSEFNÉ DARVAS MÁRIA, BÓDI LÁSZLÓ, BÖJTHE SÁNDOR, CSÁNYI PÉTER, FARKAS LÁSZLÓNÉ TÁLAS MÁRIA, DR. FRÁNBI SÁNDOR, GANZ LÁSZLÓNÉ SEBŐK ILONA, GARAMSZEGI KÁROLY, HALÁSZ ISTVÁN, HEGEDŰS MIKLÓS, HUSZTA LÁSZLÓ, JUHÁSZ V. LAJOS, KELE ISTVÁNNÉ FOGAS ILONA, KINCSES ANDRÁS, KÍNYÓ MÁTYÁS, KOSZTOLÁNYI PÉTER, LAKATOS MIHÁLYNÉ PAPCSIK MAGDOLNA, MAROSÁN GYÖRGY, MIHÁLY ISTVÁNNÉ SZIVERI JULIANNA, NAGY ÉVA, NAGY JÓZSEFNÉ HALÁSZ ILONA, NÉMETH ISTVÁNNÉ HAJDA ÉVA, PALOTÁS FERENCNÉ SÓKI ERZSÉBET, PETÁK ANTAL, PUSKÁS LÁSZLÓ, RUZSA FERENC, SÁNTA IMRÉNÉ HALÁSZ IRÉN, SISÁK LAJOSNÉ KOKAS MARGIT, SZEKERES ISTVÁN, SZEMÁN BERTALAN, SZENTECZKI PÁL, SZŐKE ISTVÁN, TANÁCS ISTVÁN, TÓTH JÓZSEF, TÖRÖK IMRE, ZSOLNAI PÉTER.

58


KARBANTARTÓ ÜZEM Üzemvezető: FALKENHEIM ISTVÁN. Előadó: SZEMMARI LÁSZLÓNÉ KOHA ANNA. Szakmunkások: ALMÁSI SÁNDOR, ANTALFI ZOLTÁN, BACSA JÁNOS, BALOGH JÓZSEF, BERTA ANTAL, CSIZMADIA GÁBOR, CZENE SÁNDOR, ELEKES LÁSZLÓ, FARKAS GÁBOR, FODOR GÁBOR, GILA JÁNOS, HARASZTI GYÖRGY, KRISTÓ PÁL, IFJ. KRISTÓ PÁL, JUHÁSZ JÁNOS, KOVÁCS JÓZSEF, NAGY LÁSZLÓ, NAGYIVÁN FERENC, NAGYIVÁN GÁBOR, PÉNTEK JÓZSEF, SIKLÓDI JÓZSEF, SOMODI IMRE, SPRÁJCER PÁL, SZABÓ GÉZA, SZŰCS ZOLTÁN, TAJTI JÁNOS, TÁCSI LAJOS, TÓTH IMRE, TÓTH JÓZSEF, TÖRÖK MIHÁLY, VERES ZOLTÁN, VINCZE LÁSZLÓ.

ANYAGRAKTÁR Raktárvezető: MOLNÁR ISTVÁN. Előadók: ÁCS BÉLÁNÉ TAKÁCS ZSUZSA, FEHÉR ÉVA, BALATON STEVO, FISCHER HENRIK, PÁL LÁSZLÓ.

59


VI. AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA

Az egyetem dolgozóinak létszáma 553 fő Oktatók 101 fő Kutatók Igazgatási és tanszéki adminisztratív dolgozók, oktatási és kutatási 829 fő segédszemélyzet, valamint fizikai dolgozók 80 fő Egyetemi Könyvtár 156 fő Gyakorló iskolák 11 fő Nevelőtanárok 10 fő Óvoda Összesen

1740 fő

Az egyetem hallgatóinak létszáma' A nappali tagozatos hallgatók létszáma: Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar

850 fő 1804 fő 1733 fő

Összesen

4387 fő

Az esti és levelező tagozatos hallgatók létszáma Állam- és Jogtudományi Kar esti tagozat Állam- és Jogtudományi Kar levelező tagozat Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar A hallgatók száma összesen Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma

99 406 249 985 5372 1080

fő fő fő fő fő fő

Az 1991. február 1 jei állapotoknak megfelelően -

61


VII. KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÍTETTEK

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje: DR. TROGMAYER OTTÓ docens.

Széchenyi dij: DR. BOR ZSOLT a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Szent-Györgyi Albert díj: DR. FERENCZY LAJOS a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár.

Apáczai Csere János díj: DR. CSETRI LAJOS egyetemi tanár.

Pro Urbe díj: DR. TANDORI KÁROLY a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

A Szegedért Alapítvány 1994. évi díjazottja: DR. TANDORI KÁROLY a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Soros Alapítvány Irodalmi Életmű díja: DR. ILIA MIHÁLY docens.

Bartucz Lajos Emlékplakett: DR. TROGMAYER OTTÓ docens.

JózsefAttila Emlékplakett: DR. VARGA BÉLA nyugalmazott főo rv os, DR. ANDREW TODDPOKROPEK londoni professzor.

63


Akadémiai díj: DR. CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár, DR. CZÉDLI GÁBOR docens, DR. SzABÓ LÁSZLÓ docens, DR. SZENDREI AGNES egyetemi tanár.

Pro Scientia Érem: DR. OSVAY KÁROLY tanársegéd. A SZOTE kiváló oktatója: DR. RINGLER ANDRÁS adjunktus.

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett: DR. MÁRKUS ANDRÁSNÉ hivatalvezető,_DR. NÉMETH JÓZSEF docens, DR. SZALAMIN EDIT docens.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem: DR. ANDÓ MIHÁLY docens, DR. BÁRDI ISTVÁN adjunktus, DR. DÚRÓ LAJOSNÉ adjunktus, DR. SCHÖBEL GYÖRGYNÉ adjunktus, DR. VÖRÖS LÁSZLÓNÉ igazgató, KAKUSZI LÁSZLÓ tanár, KARDOS JÓZSEFNÉ tanár, PETRITY JAKAB könyvtáros, KONDÁSI ISTVÁNNÉ tanítónő, PAPP SÁNDORNÉ tanítónő.

Arany Katedra Emlékplakett: FEKETE ZOLTÁNNÉ tanár.

Emeritus Professori cim: DR. CSÉKA ERVIN nyugalmazott egyetemi tanár, DR. JAKUCS LÁSZLÓ nyugalmazott egyetemi tanár, DR. KEMENES BÉLA nyugalmazott egyetemi tanár, DR. LIPTÁK PÁL nyugalmazott egyetemi tanár, DR. MEZŐSI JÓZSEF nyugalmazott egyetemi tanár.

64


VIII.

RUBIN-, VAS-, GYÉMÁNT- ÉS ARANYDIPLOMÁVAL KITÜNTETETTEK

Egyetemünk rektora DR. CSIRIK JÁNOS egyetemi tanár a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomát nyújtott át az egyetem 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt végzett hallgatóinak. Rubindiploma: DR. SIMó BÉLA jogász. Vasdiploma: DR. KEMÉNY ISTVÁN középiskolai tanár. Gyémántdiploma: DR. BÁLIZS ILLÉS, DR. DIVÉKY BEZSILLA SÁNDOR, DR. HANKOVSZKY GÉZA, DR. HAVASS ZOLTÁN, DR. MOLDOVÁNYI KÁROLY, DR. SÁHY LÁSZLÓ, DR. SERLEY SÁNDOR, DR. SZABÓ MIHÁLY jogászok, ÉS DR. BIHARI JÁNOS, GESMAY ILONA, KASSÓ MARGIT, KOSZTKA ANTALNÉ, DR. NAGYSZENTPÉTERI GÉZA, UTŐ LAJOSNÉ középiskolai tanárok. Aranydiploma: DR. BENDE ERVIN, DR. CSETÉNYI SÁNDOR, DR. DEÁK ISTVÁN, DR. ELEK LÁSZLÓ, DR. HABERMANN KÁROLY, DR. JAKAB JENŐ, DR. KEREKES JENŐ, DR. KERESZTES MÁTYÁS, DR. KONCZ ISTVÁN, DR. KOSZTOLÁNYI GYULA, DR. LÁSZLÓFY ANTAL, DR. MAGYART ZOLTÁN, DR. MARECZKY BÉLA, DR. NAGY ARPÁD, DR. NAGY SÁNDOR, DR. N. FEKETE D. GYÖRGY, DR. PALÁSTI ISTVÁN, DR. PAPP GÁBOR, DR. PUSZTAI ZOLTÁN, DR. SÉRA ISTVÁN, DR. STEFFLER SÁNDOR, DR. SZERDAHELYI ISTVÁN, DR. TARAJOSSY LÁSZLÓ, DR. VITOS ZOLTÁN jogászok, és BARABÁS IDA, DR. HÉJJAS ZOLTÁN, DR. IMRE JÓZSEF, DR. SZALAY ISTVÁN, DR. TALPAY BÉLA középiskolai tanárok. L

65


IX. TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK

Tudományok doktora: DR. NEMCSÓK JÁNOS docens, Biokémiai Tanszék, DR. RÁCZ BÉLA docens, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, DR. SZABÓ GÁBOR adjunktus, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék.

Kandidátusi fokozat: DR. BAKOS TAMÁS adjunktus, Sze rves Kémiai Tanszék, DR. BELÉNYI GYULA adjunktus, Új- és Legújabb kori Magyar Történeti Tanszék, CZINKÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER adjunktus, Sze rves Kémiai Tanszék, DR. GAJDA TAMÁS adjunktus, Sze rvetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, DR. HORVÁTH ISTVÁN adjunktus, Sze rvetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, DR. KATONA TAMÁS adjunktus, Szerves Kémiai Tanszék, DR. KIRÁLY ZOLTÁN adjunktus, Kolloidkémiai Tanszék, DR. KÜRTÖSI KATALIN adjunktus, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, DR. LABÁDI IMRE adjunktus, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, DR. NEMES GÁBORNÉ adjunktus, Szervetlen és analitikai Kémiai Tanszék, DR. PAPP GYÖRGYNÉ adjunktus, Kísérleti Fizikai Tanszék, DR. RINGLER ANDRÁS adjunktus Biofizikai Tanszék, DR. SIMON PÉTER adjunktus, Kísérleti Fizikai Tanszék, DR. SZŐKE KATALIN adjunktus, Szláv Filológiai Tanszék, _ DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE adjunktus, Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, SZŰCSNÉ DR. HERNÁDI KLÁRA adjunktus, Alkalmazott Kémiai Tanszék, DR. TÓTH SÁNDOR adjunktus, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, DR. VAJDA ZSUZSANNA adjunktus, Pszichológiai Tanszék, DR. ZSÉLYI FERENC adjunktus, Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék.

67


X. 1994-BEN HABILITÁLTAK NÉVSORA

DR. BÁNFALVI GÁSPÁR docens, a biológiai tudomány doktora, SOTE I. Kémiai-Biokémiai Intézete, habilitált biológiából. DR. KRÁMLI ANDRÁS tudományos tanácsadó, a matematikai tudomány doktora, JATE Analízis Alkalmazásai Tanszék, habilitált matematikából. DR. MARÓTI PÉTER docens, a biológiai tudomány doktora, JATE Biofizikai Tanszék, habilitált fizikából. DR. MEZŐSI GÁBOR docens, a földrajztudomány doktora, JATE Természeti Földrajzi Tanszék, habilitált földrajzból. DR. NEMCSÓK JÁNOS docens, a biológiai tudomány doktora, JATE Biokémiai Tanszék, habilitált biológiából. DR. RÁCI BÉLA docens, a fizikai tudomány doktora, JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, habilitált fizikából. DR. SZABÓ GÁBOR adjunktus, a fizikai tudomány doktora, JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, habilitált fizikából. DR. SZATMÁRI SÁNDOR tudományos tanácsadó, a fizikai tudomány doktora, JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, habilitált fizikából. DR. SZÖŐR GYULA docens, a földtudomány doktora, KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék, habilitált földtanból.

69


_

-

-


XI. ÉVFOLYAM- ÉS (SZAK)CSOPORTFELELŐS OKTATÓK TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

évesek évfolyamfelelősei: Biológia-kémia szak: HEGYI ANDREA tanársegéd, Biológia-fizika szak: KERESZTNÉ TANDORI JÚLIA tanársegéd, Biológia, biológia-egyéb szak: VASHEGYI AGNES tanszéki munkatárs. Biológus szak: TÓTH LAJOS tanársegéd, DR. HORNUNG ERZSÉBET adjunktus. Fizika, fizika-egyéb szak: DR. BOGÁR FERENC tanársegéd, Fizikus szak: HORVÁTH ZOLTÁN TMB ösztöndíjas, Földrajz szak: DR. PÁPAY LÁSZLÓ adjunktus, Földrajz-egyéb szak és geográfus szak: TELEK JÁNOS tudományos munkatárs, Kémia-fizika és matematika-kémia szak: GALBÁCS GÁBOR TMB ösztöndíjas, Kémia, kémia-egyéb szak: DR. BUCSI IMRE adjunktus, TÖRÖK BÉLA tanársegéd, Közgazdasági programozó matematika szak: SCHRETTNER LAJOS tanársegéd, Matematika-fizika szak: DR. PAPP GYÖRGYNÉ adjunktus, Matematika, matematika-egyéb szak és matematikus szak: MAKAY GÉZA tanársegéd, SZABÓ LÁSZLÓ tanársegéd. Programozó matematikus szak: SZKLENÁR JÓZSEF tanársegéd, Vegyész szak: DR. HALÁSZ JÁNOS docens, SZŰCSNÉ HERNÁDI KLÁRA tudományos segédmunkatárs.

évesek évfolyamfelelősei: Biológia-kémia szak: DR. DEÉR ARANKA adjunktus, Biológia-földrajz, — angol szak: BOROS ANDRÁS tanársegéd, Biológia és egyéb szak: DR. NAGY LÁSZLÓNÉ tanársegéd, Biológus szak: DR. MARGÓCZI KATALIN adjunktus, AVASINÉ DR. KUCSERA JUDIT adjunktus, Fizika-földrajz szak: GERETOVSZKY ZSOLT tudományososegédmunkatárs, Fizika és egyéb szak: DR. VAJTAI RÓBERT adjunktus, Fizikus szak: DR. GYÉMÁNT IVÁN docens, 71


Földrajz és egyéb szak: DR. BALOGH IMRE tanársegéd, DR. MUCSI LÁSZLÓ tanársegéd, Kémia-fizika szak: DR. KIRÁLY ZOLTÁNNÉ tanársegéd, Kémia, kémia-angol, és kémia egyéb szak: DR. SIPOSNÉ NAGY GABRIELLA tanársegéd, Matematika szak: SZEMŐK ÁRPÁD tanársegéd, VIHAROS LÁSZLÓ tanársegéd, Matematika—fizika szak: DR. KRISZTIN TIBOR docens, KOVÁCS A TT ILA . TMB ösztöndíjas, Matematika—földrajz szak: DR. KURUSA ÁRPÁD tudományos főmunkatárs, Matematika—kémia szak: DR. KIRÁLY ZOLTÁN adjunktus, Matematikus-szak: DR. KOZMA JÓZSEF adjunktus, Programozó matematikus és Közgazdasági programozó matematikus szak: DR. BARTHÁNÉ DR. GOMBÁS ÉVA adjunktus, ALEXIN ZOLTÁN tudományos segédmunkatárs, Vegyész szak: DR. KUTSÁN GYÖRGY adjunktus.

évesek évfolyamfelelősei:

.

Matematika—fizika szak: NÉMETH ZOLTÁN tanársegéd, DR. BOR PÁLNÉ adjunktus, Matematika—kémia szak: GYURCSIK BÉLA tudományos segédmunkatárs, Matematika—földrajz és földrajz—történelem szak: DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus, Kémia—angol szak: DR. DÖMÖTÖR GYULA adjunktus, Biológia—angol szak: DR. SZÖLLŐSI ISTVÁNNÉ adjunktus, Kémia—fizika szak: BUZÁS NORBERT TMB ösztöndíjas, Biológia—kémia szak: MAINÉ DR. CSISZÁR JOLÁN tudományos segédmunkatárs, . Matematikus szak: DR. KRISZTIN TIBOR docens, Programozó matematikus és közgazdasági programozó matematikus szak: DR. HEGEDŰS JENŐ docens, GAIZER TAMÁS. tanársegéd, Fizikus szak: VAVRA GÁBOR tanársegéd, Vegyész szak: DR. ZSIGMOND ÁGNES adjunktus, Biológus szak: DR. VÁGVÖLGYI CSABA tanársegéd, DR. KÖRMÖCZI LÁSZLÓ adjunktus.

évesek évfolyamfelelősei: Matematika— fi zika szak: DR. GINGL ZOLTÁN adjunktus, Matematika—kémia szak: DR. BERGER FERENC adjunktus, Matematika—földrajz és földrajz—történelem szak: DR. MOLNÁR SÁNDOR adjunktus, Fizika—angol szak: DR. BARTHA FERENC adjunktus,

72


Kémia—angol szak: CZINKÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER adjunktus, Biológia—angol és biológia—kémia szak: DR. POLYÁK BÉLA tudományos munkatárs, DR. NAGY LÁSZLÓ adjunktus, Kémia—fizika szak: DR. HORVÁTH ISTVÁN adjunktus, Matematikus szak: DR. HAJNAL PÉTER docens, Programozó matematikus és közgazdasági programozó matematikus szak: DR. BOHUS MIHÁLY adjunktus, DR. TOCZKI JÁNOS adjunktus, Fizikus szak: DR. KLEBNICZKI JÓZSEF adjunktus, Vegyész szak: DR. BERKEST OTTÓ adjunktus, PEINTLER GÁBOR tudományos segédmunkatárs, Biológus szak: DR. PÉCSVÁRADI ATTILA adjunktus. V. évesek évfolyamfelelősei:

Matematika—fizika szak: SZEMŐK ÁRPÁD tanársegéd, Matematika—kémia szak: DR. KöRTVÉLYÉSI TAMÁS adjunktus, Fizika—angol szak: DR. RÁKSI FERENC tanársegéd, Kémia—angol szak: DR. HANNUS ISTVÁN docens, Kémia—fizika szak: DR. SZABÓ JÓZSEF adjunktus, Biológiai—kémia szak: DR. TOLDI JÓZSEF docens, Matematikus szak: DR. KURUSA ÁRPÁD docens, Programozó matematikus és közgazdasági programozó matematikus szak: DR. FÜVEST ISTVÁN adjunktus, PLUHÁR ANDRÁS tanársegéd, Fizikus szak: DR. HEBLING JÁNOS docens, Vegyész szak: DR. LABÁDI IMRE adjunktus, Biológus szak: JUST ZSUZSANNA tudományos segédmunkatárs.

73


_


XII. AZ EGYETEM GYAKORLÓ ISKOLÁI

Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Az iskola története az 1883. évben felépített Árpád téri iskolaépülethez nyúlik vissza, ott működött a Belvárosi Fiú Népiskola 1946-ig. A Szegedi Magyar Állami Középiskolai Tanárképzőintézet gyakorló általános iskolájaként kezdik fokozatosan beindítani az 5., 6., majd 8. évfolyamot 1946-tól 1949 januárjáig. A felső tagozat szakos óráit a gyakorló gimnázium tanárai óraadóként látták el. 1951-től 1955-ig a Pedagógiai Tanárképző Főiskola II. sz. gyakorló általános iskolája, majd 1958-tól átveszi a Szegedi Tudományegyetem. Az átszervezés következtében a tanulócsoportok száma megnövekedett, az Árpád téri épület szűknek bizonyult. A Boldogasszony sugárúti (akkor Április 4. útja) 3-5. szám alatt két ütemben új iskola épült. Az első szárnyat 1963-ban, a másodikat 1976-ban vették bi rt okukba a tanulók. (Az Árpád téri épületbe a JATE Kibernetikai Laboratóriuma költözött.) Az új iskolaépületben 22 tanterem (ebből 9 beépített szaktanterem), 11 szaktárgyi szertár, o rv osi rendelő, 90 tanuló étkezésére alkalmas ebédlő és melegítőkonyha szolgálta a tanulók foglalkoztatását, melyekhez később az igények még jobb kielégítése céljából tornacsarnok, tornaterem, könyvtárhelyiség csatlakozo tt , majd három kisméretű nyelvi tanterem kialakítására is sor került. Tanulólétszámunk általában 550-600 fő; első és második osztályban két-két párhuzamos, harmadiktól három párhuzamos osztállyal. Új színfoltot jelent a két évvel ezelőtt indított hatosztályos gimnáziumi képzés, melyet a Ságvári Gyakorló Gimnáziummal közösen szerveztünk. Az 1963-64. tanévben kezdődött a 3-8. osztályra kiterjedő franciányelv-oktatás. Ettől kezdve az idegennyelv-oktatás egyre nagyobb hangsúlylyal szerepelt az iskola arculatának alakulásában. Az orosz nyelv kötelező jellege azt eredményezte, hogy — az általános iskolákban akkor még szokatlan — két idegen nyelv tanítása itt természetes volt. A mindennapi élet azonban még ennél is többet kívánt, így kerülhetett sor az angol nyelv tagozatos, az olasz nyelv normál tantervű bevezetésére. Jelenleg három tanulócsoportban a német nyelvet is tanítjuk. Mindez bizonyítja, hogy iskolánk nagy hangsúlyt helyez az idegen nyelvek oktatására. A hatékonyságot segíti, hogy valamennyit kis létszámú csopo rtban oktatjuk. Több év óta lehetőség van 7. és 8. osztályban francia, angol és olasz nyelvből anyanyelvi lektorok által vezetett beszédgyakorlat75


ra. Cserekapcsolataink során az olasz és francia nyelvet tanulók még alaposabb nyelvtudásra, országismeretre tesznek sze rt , alkalmasint baráti kapcsolatok kialakulására is mód nyílik. Orosz nyelvből alapfokú nyelvvizsgára készítjük fel diákjainkat, jó eredménnyel. Kellő számú audiovizuális szemléltetőeszköz és ismerethordozó áll a nyelvtanárok rendelkezésére, melyek beszerzésénél tanácsokkal szolgál, karbantartásukról gondoskodik iskolánk oktatástechnológusa. A tanulók igényének megfelelően szakkörök, sportfoglalkozások is működnek iskolánkban. Jelentős az érdeklődés a rajz—képzőművészeti foglalkozások iránt minden korosztálynál. A szakkörösök szívesen készítenek a rajzokon kívül kerámiát, metszeteket. Mindezekhez ado tt ak a technikai és személyi feltételek. Hat napközis csopo rtban szerveztük meg az alsó tagozatos gyerekek délutáni foglalkoztatását, akik tanulási időn kívül szívesen játszanak az erre alkalmassá tett udvaron. Az egyik csopo rt — egy kísérlet keretében — rendszeresen ta rt foglalkozásokat a város vadasparkjában. A számítástechnika, ill. informatika tantárgyak tanítása komoly beruházást igényelt. Saját erőforrásból — annak idején — C Plus 4-es gépeket telepítettünk az egyik matematikai szakterembe. Most az iskolának újabb jelentős anyagi ráfordításra lenne szüksége ahhoz, hogy a mai kor igényeihez igazítsa számítógépparkját, ezzel együtt az informatika oktatását. A diákok, tanárjelöltek és pedagógusaink ismereteinek bővítését, órákra való felkészülését szolgálja az iskolai könyvtár. 20 000 kötetet meghaladó állományának elhelyezése nem kis fejtörést okoz amúgy is zsúfolt iskolánkban. Szakképzett könyvtárosunk könyvtárórákat is ta rt , melyek a tanulók önálló ismeretszerzését, kézikönyvek, lexikonok használatát segítik elő. Rendszeresen megszervezzük az országjáró — esetenként külföldi — kirándulásokat, ahol a művelődés, a spo rt , a közösségi élet sze rv esen összefonódik. Ismét fellendült a kerékpározás is, valamint szokássá vált a téli sítúrák megszervezése Szlovákiába. Tanítványaink aktívan részt vállalnak az iskola életében: iskolarádiót működtetnek, újságot adnak ki, papírgyűjtéssel teremtik meg az ehhez szükséges anyagi feltételeket. Javaslataikat, ötleteiket, kívánságaikat a havonta összeülő diákönkormányzat elé vihetik. Oktató- nevelőmunkánk eredményességének egyik mutatója, hogy diákjaink nagy számban és eredményesen vesznek részt pályázatokon, tanulmányi versenyeken. A skála rendkívül széles, és egyre bővül: míg korábban csak a többfordulós — szaktárgyi versenyeken indulhattak, ma számos városi és országos képzőművészeti pályázat, idegen nyelvi szépkiejtési verseny, angol nyelvű drámafesztivál, környezetvédelmi vetélkedő stb. színesíti a palettát. Iskolánk is meghirdete tt a város általános iskolái számára egy műfordítóversenyt, ahol angol, francia, német, olasz orosz nyelvű irodalmi 76


szöveg fordítása a feladat. Az immár hagyományosnak mondható versenyre alkalmanként 150-200 tanuló szokott benevezni. Francia és olasz nyelvből mind városi, mind országos versenyen többször értek el első helyezést tanítványaink. Sok nye rtes pályamű gazdája a mi diákunk a rajz—képzőművészeti versenyeken is. Megyei döntőbe jutottak matematika, fizika, biológia, kémia tárgyakból. Alsó tagozatosaink is sikeresen szerepeltek anyanyelvi, matematikai versenyeken, valamint rajzpályázatokon. Sporteredményeinkre ugyancsak büszkék lehetünk, a Jó tanuló, jó sportoló címet többen kiérdemelték. 1970 decemberétől adományozzuk a legkiválóbb 7. és 8. osztályos diákjainknak a Ságvári érmet, amelyet Kalmár Márton szegedi szobrászművész készített. Tanítványaink többsége (70 %) a 8. osztály elvégzése után gimnáziumban — döntő többségük a Ságvári Gyakorló Gimnáziumban — folytatja tanulmányait. Francia tagozatos tanulóink adják a Ságvári gimnázium két tannyelvű osztályának jelentős részét. Szakközépiskolát választ mintegy 25 %, csak néhányan mennek szakmunkásképzőbe, ill. szakiskolába. A visszajelzések azt mutatják, hogy jól megállják helyüket, visszalátogató tanítványaink is elismerően szólnak arról, hogy mit köszönhetnek lelkiismeretes tanáraiknak. Tantestületünk létszáma 54 fő, többségük egyetemi végzettségű. Heten szereztek egyetemi doktori címet. Mind sze rvezett továbbképzésben, mind önképzésben szinte állandóan részt vesznek, természetes életformájuk az új, még jobb megoldások keresése. Sokan kapcsolódtak be tankönyv, munkalapok, recenziók írásába, lektorálásba, szakfolyóiratban tették közzé tapasztalataikat stb. Ez érthető, hiszen szakmájukat szerető, azt tudatos pedagógiai-szaktárgyi elemzéssel bemutatni is képes pedagógusok végzik iskolánkban nevelő-oktató munkájukat. Iskolánk 1958 óta szerves része az egyetemnek. Fő feladata a közoktatás mellett az egyetemi hallgatók tanári hivatásra való felkészítésének segítése, a gyakorlati képzésből ráháruló feladatok megoldása. A 21 szakvezető tanárhoz és 4 megbízott szakvezetőhöz évente összesen 100-110 ötödéves tanárjelölt nyer beosztást. A Tanárképző Főiskola külső szakvezetője 5 kolléga. Irányításukkal 40-50 főiskolai hallgató végez tanítási gyakorlatot. Szinte valamennyi szaktanár rendszeresen fogad alsóbb éves egyetemi hallgatókat pedagógiai hospitálás céljából. A tanárjelöltek munkája, valamint a szakvezetők kiválasztása kapcsán az egyetemi szaktanszékek szakmódszertanos kollégáival dolgozunk együtt. Gyakorló iskolaként nemcsak az egyetem, hanem minden — munkánk színvonalát, hatékonyságát segítő — intézmény, sze rvezet irányába nyitottak vagyunk. 1993 szeptemberében indítottuk az első hatosztályos gimnáziumi osztályt, ezzel egyfelől kihasználtuk az épületbeli és tantestületi közelséget 77


a gyakorló gimnáziummal, másrészt annak a társadalmi igénynek próbáltunk megfelelni, mely az iskolatípussal szemben megmutatkozott. Jó munkakapcsolat alakult ki a Pályaválasztási és Pedagógiai Intézettel, a városi szakmai munkaközösségekkel. Tanáraink rendszeresen tartottak bemutató órákat, részt vettek szervezett továbbképzéseken. Ha szükséges volt, iskolánk helyet adott városi versenyeknek, a szaktárgyi versenyek zsűrijében vállaltunk munkát. Minden osztályfőnök szoros kapcsolatot ta rt az osztály szülői munkaközösségével, amely hatékonyan segíti az osztályfőnöki munkát. Intézményi szinten a két éve működő iskolaszék ad tanácsot az iskola vezetésének. 1992-ben tantestületünk létrehozta a „JATE Gyakorló Általános Iskola diákjaiért" nevű alapítványt, hogy még jobb hátteret teremtsen az idegen nyelvek tanulásához, anyagilag is segítve a csereutakat, a különböző versenyeken való részvételt stb. A kuratórium segítségével alapítványi hangversenyt szerveztünk az egyetem aulájában tanulóink, valamint neves szegedi művészek közreműködésével. Iskolánk jó hírnevét, elismertségét mutatja, hogy minden évben jelentős túljelentkezés van mind az első elemi, mind a hatosztályos gimnáziumi osztályainkba. Jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy a szegedi lakosok körében kivívott elismertségen túlmenően a környékbeli települések lakói is szívesen hozzák iskolánkba gyermekeiket. Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium A Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 1955-ben alakult, 1958-tól pedig mint az egyetem gyakorló gimnáziuma működik. Azóta is az intézmény kettős funkciót lát el: közoktatási és felsőoktatási követelményeknek tesz eleget. Jelenleg 65 tantestületi tag, 10 óraadó tanár és 6 nyelvi lektor (francia 2, olasz, német, angol, orosz) dolgozik. Az iskola tanulói létszáma 700 körül mozog, akik között szép számban vannak vajdasági illetve erdélyi tanulók is. Évente 140-160 V. éves tanárjelölt végzi tanítási gyakorlatát 45 szakvezető tanár irányításával. Az utóbbi években — igazodva az egyetem tanárképzésében végbement változásokhoz — nemcsak az ötödéves hallgatók gyakorlótanítása számára nyújt terepet az iskola, hanem a hároméves nyelvtanári képzésben résztvevőknek is. A testnevelő és angol tanári képzés területén besegítünk a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolának. Részt veszünk az orosztanárok átképzésében is. Természetesen fogadunk alsóbb éves hallgatókat is: pszichológiai, metodikai megfigyelések és konzultációk céljából. Nemegyszer látunk vendégül intézményünk falai között tapasztalatcserén lévő külföldi kollégákat. Az alapítást követő években iskolánk Szeged város négy különböző 78


épületében funkcionált. Már az is jelentős javulást hozott e téren, hogy az egyetem segítségével (miután gyakorló gimnázium lettünk 1958-ban) már csak két különálló épületben végeztük munkánkat. Óriási előrelépést környezetkultúránk kialakításában az 1986-os esztendő hozott, amikor az egyik eredeti törzsépület mellé (Hősök kapuja) egy hajdani kollégium átalakításával sikerült létrehozni egy egységes és remélhetőleg végleges épületegyüttest. A most már egységes gimnáziumot a Megyei Közgyűlés és az egyetem segítségével 1994-ben tetőtér-beépítéssel sikerült tovább bővíteni. Előadótermeink, szaktermeink a legmode rn ebb audiovizuális eszközökkel vannak felszerelve, összefüggő számítógép-hálózatunk az iskola valamennyi munkaközösségének biztosítja a korszerű oktatás feltételeit. Tanári munkánk része — az állandó önképzés mellett — a sze rv ezett hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányutakon való részvétel, valamint nemzetközi tanácskozásokon, konferenciákon folyó aktív közreműködés. A tantestület tagjai közül jó néhányan publikációkkal, pályázatokkal, tankönyvírással, feladatgyűjtemények, feladatlapok szerkesztésével, munkafüzetekkel, monográfiákkal gazdagították a pedagógiai szakirodalmat. A tantestület egynegyede doktori fokozattal rendelkezik. Számos kolléga oktat az egyetem bölcsészettudományi és természettudományi karán elsősorban szakmetodikát, de szaktárgyi órákat is ta rt anak. Hat szaktanárunk (nem nyelvszakosok) rendelkezik felsőfokú, illetve középfokú állami nyelvvizsgával. Jelenleg a gimnázium négy évfolyamán összesen 20 osztály tanul. Hagyományosan ebből egy osztály matematika—fizika speciális képzésű, országos beiskolázású. Az 1993/94-es tanévtől működik iskolánkban a Megyei Közgyűlés támogatásával francia két tanítási nyelvű osztály. Ugyancsak e tanévtől iskoláztuk be az első 6+6-os rendszerű kísérleti gimnáziumi osztályt. A többi osztályunk általános tantervű gimnáziumi osztályok, ahol a nyelvek (angol, francia, olasz, német, orosz, latin) nyernek prioritást. Az idegen nyelv oktatását, a nyelv ismeretét nem elsősorban célnak tekintjük, a nyelv eszközjellegét hangsúlyozzuk tanulóink előtt. Fontos célunknak tekintjük, hogy végzős hallgatóink egy vagy két „C" típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezzenek. Az iskolában folyó idegennyelv-oktatás színvonalát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy évrőlévre növekszik az állami nyelvvizsgát tett tanulóink száma. Jelenleg ez évente több mint 100 középfokú C típusú nyelvvizsgát jelent. A gimnázium fennállásának viszonylag rövid — 40 éves — története alatt az ország legeredményesebb intézményei sorába küzdötte fel magát. A közel 200 — felvételi eredmények alapján rangsorolt — gimnázium között jó pár esztendeje 7-8. helyen van a szegedi Ságvári Endre Gimnázium, ezzel a helyezéssel Dél-Kelet Magyarország legsikeresebb iskolája. Minden évben igen szép eredményeket érnek el diákjaink az országos tanulmányi verse79


nyeken, amelyeken többen az első 10 között végeznek, illetve „dobogós" helyet mondhatnak magukénak szinte minden tárgyból, de különösen matematikából, fizikából, kémiából, földrajzból és francia nyelvből. Matematikából az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny sikereken túl 1982-től kezdődően első, második illetve harmadik helyezést értek el tanulóink a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Ugyancsak 1982-től kezdődően francia nyelvből az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első 10 díjazottja közül 25 Ságváris diák volt, sőt a Francia Intézet, a Magyar Televízió és a Magyar Rádió által meghirdetett műveltségi versenyeken 2 alkalommal csapatunk országos I. helyezést ért el. A „Ki miben tudós?" országos versenyen történelemből, matematikából és biológiából képviselte egy-egy tanuló iskolánkat. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek első tíz helyezettjei 1961-1995. között: Francia nyelv 39 fő Orosz nyelv 9 fő Történelem 4 fő Matematika 10 fő Angol nyelv 5 fő Magyar nyelv és irodaloml fő 6 fő Kémia 7 fő Biológia Földrajz . 7 fő Német nyelv 2 fő 8.fő Fizika A legkiemelkedőbb eredmények mellett nincs szégyenkezni valónk akkor sem, amikor gimnáziumunk valamennyi tanulójára vonatkoztatott átlageredményt vizsgáljuk. A tanév végi iskolai tanulmányi átlagok 4,154,22 között mozognak, az érettségi átlageredmények pedig 4,2 4,55 közö tt . Ezek az eredmények hosszú időre visszamenőleg is meghatározóak, biztosítékai a sikeres felvételiknek. A magas színvonalú oktató-nevelő munka fémjelzője az a tény is, hogy az utóbbi esztendőkben — a felvételi rendszer bizonyos módosulása következtében — több végzősünk felvételi nélkül tud bejutni az ország egyes felsőfokú oktatási intézményeibe. 1972 óta vagyunk UNESCO asszociált iskola. E nemzetközi sze rv ezet révén számtalan hasznos külföldi kapcsolatot teremtettünk. Kezdetben az iskolai UNESCO-s munka egy Besancon-i (Franciaország) cserekapcsolatra, valamint a magyar asszociált iskolákkal való kontaktus ápolására épült. Az 1980-as évektől UNESCO-klubot szerveztünk, amelynek munkájába kezdtük bevonni a tanárjelölteket is. Elsősorban idegen nyelvi kiadványok -

.

80


fordításával, kiállítások, vetélkedők szervezésével, pályázatokon való részvétellel tettük színesebbé foglalkozásainkat. Pedagógiai megfontolások alapján csereútjainkat tanév közben szervezzük, hogy kölcsönösen betekinthessünk a másik fél családi- és iskolai környezetébe. Így kapcsolatot tartunk fenn olyan országokkal, amelyek nyelvét tanítjuk. Legrégebbi cserekapcsolatunk franciaországi (20 éves), de vannak olasz, német, osztrák, orosz cserepartnereink is. A legfiatalabb cserekapcsolatunk a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum tanáraivál és diákjaival. Fontosnak ítéltük, hogy érdemi kapcsolatot építsünk ki Magyarországon a külföldi nagykövetségek mellett működő kulturális sze rvezetekkel, így a Francia Intézettel, az Olasz Intézettel, a Goethe Intézettel, az Orosz Kulturális Központt al. Bár iskolánk fő célja a továbbtanulásra való színvonalas felkészítés, de emelle tt kiemelkedő fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a tőlünk kikerült tanulók széles látókörű, sokoldalúan művelt, tág érdeklődésű emberek legyenek. Feladatunknak tekintjük a művészeti, alkotásra orientált kultúra megalapozását, oly módon, hogy a tanórákon túl, különböző egyéb foglalkozási formákban kínálunk sokféle programot tanulóinknak. Meggyőződésünk, hogy a fiatalkori szellemi-kulturális élmények meghatározói az ember életének. Ezért is adunk teret minden, megítélésünk szerint hasznos kezdeményezésnek, amellyel tanítványainknak segítünk a gyakorlati dolgok elsajátításában csakúgy, mint esztétikai-etikai értékek elérésében. Csak példaként említek meg néhányat: KRESZ-tanfolyam, transzcendentális meditációs tanfolyam, ex libris kiállítás, angol nyelvű bibliakör, író-olvasó találkozó, különböző színházi előadások, köztük német és francia nyelvű is. Ez évben második osztályos tanulókból álló csopo rt a Festival De Theatre Francophone Hongrie (Franciául tanuló gimnazisták színházi fesztiválján) Pécsett a fesztivál fődíját nyerték. Pár éve megújult formában működik rajzés képzőművészeti szakkör. Az itt kapott inspiráció sokakat késztet önálló alkotásra ill. pályamunka elkészítésére. Minden évben jut be tanulónk a Lyka Károly országos képzőművészeti verseny döntőjébe. A zenei műveltség fejlesztésére is odafigyelünk. Az Országos Filharmónia segítségével több év óta hangversenysorozatot sze rv ezünk a gimnázium összes tanulója számára. Intimebb formája a zenével való ismerkedésnek ill. a zenehallgatásnak a komolyzenei klub, ahol az élőzene varázsa mellett a híres művészekkel való személyes találkozás is maradandó élmény. Az iskolai kóruséneklés egyidős az intézménnyel. Számtalan iskolai 81


és iskolán kívüli hangverseny melle tt rendszeres résztvevői vagyunk az Erkel Diákünnepeknek. . Ezen az időközönként megrendezésre kerülő országos diákfesztiválon a magasabb szintű hangszertudású tanulóink melle tt szavalóink és egyéb előadó-művészeti kategóriájú versenyzőink szerepeltek legeredményesebben. A testnevelés szűkös tárgyi feltételei ellenére (egy közös tornaterem az általános iskolával) nagy eredménynek ta rtjuk, hogy az első év végére minden tanulónk megtanul úszni, tanórák keretében. A diáksportkör a tömeges testedzést csakúgy szolgálja, mint a tehetségek felfedezését. A legnépszerűbb sportcsoportjaink a torna, a kosárlabda, a kézilabda, a természetjárás és a sakk. Az iskola sakkcsapata többször volt országos döntős. Igen népszerű az immáron 13. alkalommal megrendeze tt sítábor, amelyen eddig közel 800 tanuló ve tt részt. A legmozgalmasabb időszaka a tanévnek az un. Ságvári Napok. Programjain pályázatok, iskolán belüli és iskolák közötti szellemi vetélkedők, tréfás sportvetélkedők, tétre menő komoly mérkőzések, kiállítások, önálló estek, színjátszó köri bemutatók szerepelnek. ' Húszezer kötetes könyvtárunk és folyóirattárunk áll a szépirodalom, a természet- és társadalomtudományok iránt érdeklődő tanulók rendelkezésére. A diákélet hétköznapjait teszi színesebbé a rendszeresen működő iskolarádió és kb. kéthavonta iskolaújság. 1991-ben az iskola tantestülete alapítványt hozo tt létre azzal a céllal, hogy támogassa az iskolai nyelvoktatást, a számítógéppark fejlesztését, az iskolai sportot.

82


XIII. KULTURÁLIS ÉLET

1993-ban az előző évekhez hasonlóan színes és élénk kulturális tevékenység folyt az egyetemen. A megváltozott körülmények (amelyek főképpen az egyetemi kulturális élet mecénálásának megváltozását jelentették, szerencsére nem okoztak törést a csopo rtok életében, a Hallgatói Önkormányzat továbbra is segíti a művészeti és öntevékeny csoportok működését. Az egyetemi Énekkar több konce rtet adott az Aulában, az Alsóvárosi Templomban, Csongrádon, neves előadók közreműködésével. Fogadták a Kiel-i Egyetem Zenekarát, Kórustábort tartottak Bánkon. A kórus tagjaiból, valamint Szeged más felsőoktatási intézményének hallgatóiból verbuválódva — Gyüdi Sándor karnagy vezetésével — megalakult az Universitas Szimfonikus Zenekar közel 60 taggal. A két együttes működése fémjelzi azt a fajta összefogást a városban, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói körében már évek óta formálódott. A Bálint Sándor Néptánccsoport új vezetőt választott: Dr. Tóth László irányításával dolgoznak tavasz óta. Nagy sikerű estet adtak — most már tradicionálisan — a Kisszínházban, s továbbra is közreműködnek a Szabadtéri Játékok rendezvényein. Az Egyetemi Színház sikerrel adta elő a Balgák ke rtje, valamint a Godot című darabot. Szervezői a Szabad Színházak Nemzetközi Találkozójának, mely hagyományosan augusztusban zajlik a városban. A rendezvény összefogója az egyetemi székhelyű MASZK Egyesület, amelyet az itt működő alternatív színpadok hoztak létre. A Klubszínpad Übü Király című darabját a Szegedi Nemzeti Színház művészeivel együtt adta elő, többszöri teltház előtt, s Marokkóban á Casablanca-i Egyetemi Fesztiválon is nagy sikerrel, ahová az együttest az utóbbi években rendszeresen visszahívják. Az Anselmus Repülőszínház egy egész várost megmozgató sorozatot indított el, MÁJULAS néven. Olyan fajta kísérletező vállalkozás ez, amely a kulturális mozgalmakat a széles közönség elé tudja vinni fiatalos, bátor formákban. Az egyetemen továbbra is színvonalas kiadványok születnek, főleg alapítványok támogatásával: Ész—Élet—Egzisztencia, Gondolatjel, Hétvilág, Pompeji, Aetas. A Gondolatjel továbbra is működteti sorozatát Filozófiai Kávéház néven. 83


A Pantomin csoport a Szegedi Balett tagjaival együ tt tarto tt a foglalkozásait. Megalakult a Fotóklub, melynek tagjai szintén több felsőoktatási intézményből verbuválódtak. A Kulturális Titkárság továbbra is megrendezte a Collegium Musicum Orgonaverseny sorozatát az Alsóvárosi Templomban Csanádi László orgonaművész irányításával. Több kiállítást ta rto tt az Aulában Esteban Fekete festőművész, a Magyar Organikus Építészet, Csiky László karikatúraszobrász, Tóbiás Klára tűzzománc alkotásaiból. Az Értelmiségi Nyári Egyetem rendezésében közreműködik, amely most már az ország egyik legrangosabb nyári szellemi műhelyévé nőtte ki magát. Több zenekar is tevékenykedik az egyetemen (eFeMeR, Trilobita, C.E.T), több új színházi csopo rt is megkezdte működését (Katakomba, Die Schlimmen Buben, Ördögi Kör, Manus Latina, stb.), és a társművészetekre is öntevékeny csopo rtok alakultak (SNITT, HONEY ROSE). Egyetemi esszé és zenei pályázatok kiírására is sor került. A selejtezőket és a díjkiosztást élénk érdeklődés kísérte az egyetemünkön. A csoportok közö tt megindult mozgást köve tt e a Kulturális Titkárság is, amikor a Hallgatói Önkormányzat közreműködésével kezdeményezte a JATE és SZOTE összefogását kulturális téren. Megszületett az a szerződés, amely lefektette hogy az Egyetemi Kulturális Titkárság a jövőben mindkét intézmény kulturális szolgálatát ellátja. Remélhetőleg a két egyetem együttműködése (JATE—SZOTE) megtermékenyítőleg hat a kulturális tevékenységre és újabb színekkel gazdagítja a két intézmény kulturális életét az elkövetkező tanévekben.

84


XIV. TANSZÉKEINK KÜLFÖLDI VENDÉGEI

Egyetemi Könyvtár BREWER, Gordon könyvtárigazgató, Anglia, 1 nap, 1993. dec. 1. BEDŐ Éva könyvtáros, Marosvásárhely, 1 hét, 1993. dec. 12-18. MURO, Ernest A. igazgató, USA, 1 nap, 1994. jan. 21. A Voyager integrált

könyvtári rendszer bemutatása. CHOPRA, H. R. professzor, Panjab, Egyetemi Könyvtár, 1 nap, 1994. jan. 22. REIFF, Klaus kultúrreferens, Németország, 1 nap, 1994. febr. 21. PAIVALAINNEN, Kaisa főkönyvtáros, Finnország, 1 nap, 1994. ápr. 14. ADDISON, Jac kie szakreferens, Edinburgh, 1 nap, 1994. ápr. 26.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Jogtörténeti Tanszék SPIESS, Pirmin docens, Mannheim, Egyetem, 14 nap, 1994. ápr. Code civil und BGB. Közgazdasági Tanszék ELLMANN, Robert docens, New Haven, Egyetem, 1 év, 1993. szept.-1994. aug. International trade theory and policy. J. HORVÁTH Tamás közgazdász, Waldalgescheim, 2 hét, 1993. nov. A szociális piacgazdaság tö rténete. CZIGÁNY Imre osztályvezető, Brüsszel, EU Bizo tt ság, 3 nap, 1993. dec. Az EU és Magyarország kapcsolata.

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék WEBER, Günther professzor, Düsseldorf, 4 nap, 1993. okt. 18-21., és 4 nap, 1994. ápr. Az Európai Közösség joga. Politológiai Tanszék MANNING, Peter vendégoktató, Boston, Egyetem, 3 hónap, 1993. szept. 15dec. 15. Business and politics. American goverment.

85


Római Jogi Tanszék PIELER, P. egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 2 nap, 1993. dec. 5-6. Einfiihrung in die Byzantinistik. VÉGH Zoltán docens, Salzburg, Egyetem, 4 hét, 1994. febr. 14—márc. 15. Fragmentumok a dologi jog köréből. Jogesetmegoldás. Willens M angel im römischen Vertagsrecht. MARINO, F. adjunktus, Padova, Egyetem,' 1 hét, 1994. ápr. 11-15. Paul D. 41, 2, 16 ein Fall des ius singulare. HAUSMANNINGER, M. egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 2 nap, 1994. máj. 34. A lex Aquilián alapuló kártérítési jog. CANDELLA, Gimenez M. egyetemi tanár, München, Egyetem, 2 nap, 1994. máj. 8-10. Freilassungsurkunden in Rom.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Neveléstudományi Tanszék KARSTANJE, Peter docens, Amszterdam, Egyetem, 3 nap, 1994. márc. 2729. Vezetőképzés az oktatási rendszerben — egyetemi színtű vezetőképző program tervezése. FLAMMER, August professzor, Bern, Egyetem, 1 hét, 1994. máj. 20-27. Copingstrategies in adolescents.

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék GERASZIMOVA, Gyina docens, Szentpétervár, Egyetem, 14 nap, 1993. okt. 5-18. Vogul házassági szokások. KAZAJEVA, Nyina aspiráns, Szaranszk, Egyetem, 5 nap, 1993. okt. 17-21. Mordvin helynevek vizsgálata. KATZSCHMANN, Michael könyvtáros, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1994. okt. 19-23. A tagadás a nganaszánban. MANOVA, Nagyezsda docens, Sziktivkar, Főiskola, 4 nap, 1994. febr. 1720.

Altajisztika Tanszék RÖHRBORN, Klaus egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1994. márc. 22-26. Uigurische Binomina. Zur Geschichte des Pantürkismus. A Tanszék 1993. szeptember 8-10 közö tt nemzetközi szimpóziumot rendezett, melynek címe „Symposium der linguistischen Turkologie" volt. Ezen a rendezvényen a következő külföldi vendégelőadókat fogadta: BOESCHOTEN, M., Tilburg, CSATÓ-JOHANSON, E., Oslo, ERDAL, M., Jeruzsálem, 86


JOHANSON, L., Mainz, STACHOWSKI, M. Berlin, TEZCAN, S. és Tezcan, N., Bamberg, ZIEME, P., Bamberg,

L sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék WALLMANN, Johannes professzor, Bochum, Egyetem, 1 hét, 1993. szept. 25—okt. 2. Arndt és a lutheránus kegyességi irodalom. A pietizmus kérdései. WILLIAMS, George professzor, California Chico, Center for Free Religion, 10 nap, 1993. nov. Összehasonlító vallástudományi előadások. ZAEPERNICK, Gertraud tudományos munkatárs, Berlin, 10 nap, 1994. aug. 10-20. A hallei pietizmus és Erdély. A herrnhuti mozgalom. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék egyetemi tanár, Essen, Egyetem, 3 nap, 1994. márc. 30—ápr.

GALLE, Roland

1. Zur Biographie der italianischer Renaissance. GLASER, Horst professzor, Essen, Egyetem, 4 nap, 1994. márc. 30—ápr. 2. Les liaisons dangerouses. KLEIN, Holger egyetemi tanár, Salzburg, Egyetem, 2 nap, 1994. márc. 30ápr. 1. The role of literature in humanizing the world. KUSHNER, Eva egyetemi tanár, Torontó, Egyetem, 3 nap, 1994. márc. 29ápr. 2. History and the absent self. WEISSTEIN, Ulrich egyetemi tanár, Graz, Egyetem, 3 nap, 1994. márc. 30ápr. 1. Opera on stage. WITTMANN, Livia K. egyetemi tanár, Christchurch, Egyetem, 4 nap, 1994. márc. 30—ápr. 2. The new women as doubly other.

Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék DEMÉNY Lajos professzor, Bukarest, Tö rt énettudományi Intézet, 1 hónap, 1994. márc. 1-31. BINDER Pál professzor, Brassó, 7 nap, 1994. ápr. 15-22. Az erdélyi szászok betelepülése és sze rv ezete a középkorban. BABA Imre professzor, Seattle, Egyetem, 3 nap, 1994. aug. 22-24.

Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Péter egyetemi tanár, Párizs, EHESS, 3 nap, 1993. nov. 15-17. Mi tö rtént a politikai elitéltekkel a háború utáni időkben? Elkerülhető lett volna -e 1956?

KENDE

87


Hispanisztikai Tanszék TORREGO, Leonardo Gomez professzor, Madrid, Complutense, 1 nap, 1993. szept. 28. A spanyol nyelv fejlődési tendenciái. OREFICI, Giuseppe professzor, Róma, 1 nap, 1993. okt. 27. Összefoglaló a Nasca (Peru) régészeti kutatási te ry eredményeiről. TREJO, Carlos nagykövet, Budapest, Kubai Nagykövetség, 1 nap, 1994. ápr. 12. Kuba ma. PEREZ, Bertha Vega nagykövet, Budapest, Perui Nagykövetség, 1 nap, 1994. ápr. 13. Peru és Mariátegui.

Új- és Legújabb kori Egyetemes Történeti Tanszék MARÁCz László professzor, Amszterdam, Egyetem,-6 nap, 1994. ápr. 5-11. A rendsze rv áltás és Nyugat-Európa. PETIT, Jacques Guy professzor, Angers, Egyetem, 4 nap, 1994. ápr. 25-29. Az ellenforradalom és a forradalom Franciaországban. DERLANGE, Maurice professzor, Nice, Egyetem, 2 nap, 1994. ápr. 27-29. Az ellenforradalom propagandája. ESCALLIER, Robert professzor, Nice, Egyetem, 2 nap, 1994. ápr. 27-29. Az

ellenforradalom délen. RINANDO, Yves professzor, Nice, Egyetem, 2 nap, 1994. ápr. 27-29. Provence és III. Napóleon.

Német Nyelvészeti Tanszék BESCH, Werner professzor, Bonn, Egyetem, 1 hónap, 1993. okt. 5-nov. 2. Phraseologien des Deutschen. Standardsprache und Sprachwirklichkeit. . PAUELS, Wolfgang professzor, Bonn, Egyetem, 1 hónap, 1994. febr. 8márc. 12. Módsze rt ani kurzus. KUMMER, Manfred vendégelőadó, Bonn, Sprachlernzentrum, 2 hónap, 1994. márc. 22-máj. 13. Kontrasztív országismeret. Szövegfeldolgo-

zás. Német Irodalomtudományi Tanszék KOCK, Erich Köln, 3 nap, 1994. ápr. 24-27. Heinrich Böll titkára voltam.

Osztrák Irodalmi Tanszék SCHEUER, Helmut professzor, Kassel, Egyetem, 2 hét, 1993. okt. 3-14. A

nemzet fogalma az irodalomban. Naturalizmus. KEMPER, Hans-Georg professzor, Giessen, Egyetem, 2 nap, 1993. nov. 7-8. A tö rténetiség kérdése az irodalomtudományban. VONDUNG, Klaus professzor, Siegen, Egyetem, 5 nap, 1994. márc. 21-25. HEINZ, Gerstinger színész, Bécs, Nemzeti Színház, 1 nap, 1994. ápr. 18. 88


Erika színész, Bécs, Nemzeti Színház, 1 nap, 1994. ápr. 18. Felolvasás use Tielsch műveiből. (Heinz, Gerstingerrel közösen.) ZANON, Christoph író, Lienz, 5 nap, 1994. máj. 4-8. Versek és novellák felolvasása. SANDNER,

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék KELLY, Edward lektor, St. Helens, 3 év, 1992. aug. 31-1995. júl. 31. British studies. MARIE, Martha Mercedes nyelvtanár, Arizona, Egyetem, 2 év, 1993. aug.1995. aug. English language. American culture. LINDSTROM, Jon lektor, Santa Cruz, Center for Applied Linguistics, 5 év, 1991-1995. Comporition and listening comp. KLEIN, Holger nyelvtanár, Salzburg, Egyetem, 5 nap, 1993. szept. 20-24. Introduction to literature. Classical and renaissance stages. SAXTON, Martin professzor, Hull, Egyetem, 7 nap, 1993. dec. 10-17. Dráma. SCOVEL, Thomas nyelvtanár, San Francisco, Egyetem, 9 nap, 1994. jan. 13-21. Nyelvtanítás. FRIGGIERI, Oliver professzor, Birkirkara Malta, Egyetem, 7 nap, 1994. febr. 21-28. Malta literature and history. MARKUS, Helmut tanár, Göttingen, Egyetem, 1 hónap, 1994. febr. 27-márc. 28. Amerikai költészet. BARBER, Czennia tanár, Göttingen, Egyetem, 1 hónap, 1994. febr. 27-márc. 28. Amerikai költészet. EVANS, Michael lektor, Sussex, Egyetem, 9 nap, 1994. márc. 15-24. Nyelvészet. SCHEMMANN, Ulrike tanár, Düsseldorf, Egyetem, 1 hét, 1994. márc. 21-26. Angol nyelvtörténet. WYMER, Rowley tanár, Hull, Egyetem, 2 hét, 1994. ápr. 4-15. Reneszánsz dráma és irodalomelmélet. Yu, Victor tanszéki vendég, Heidelberg, Egyetem, 2 nap, 1994. ápr. 18-19. Shakespeare. LERNER, Lawrence vendég, Vandelbirt, Egyetem, 1 nap, 1994. ápr. 18. New historism. Mc. GIVNEY, Jim nyelvtanár, Sussex, Egyetem, 3 nap, 1994. ápr. 18-20. Use of English. SUSAN Árpád tanár, Fresno, Egyetem, 11 nap, 1994. jún. 11-22. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék ROHOU, Jean egyetemi tanár, Rennes, Egyetem, 1 hónap, 1993. szept. 15okt. 15. Francia moralisták a 17. században. Vallásháborúk Franciaországban a 16-17. században. 89


YAGUELLO, Marina egyetemi tanár, London, 2 hét, 1993. szept. 15-30.

Questions syntaxiques du frangais parlé.,L'aspect verbal. TOURNIER, Michel író, Párizs, 1 nap, 1993. szept. 23. A mítoszok fontossá-

ga. GOUESSE, Marie-Joséphe oktató, Párizs, Egyetem, 1 hónap, 1993. okt. 1-

30. La structure syntaxique de la phrase fran9aise. L'impersonnel. DÉMORIS, René egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 1 hét, 1994. jún. 6-11.

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék GIAMPAOLO, Borghello docens, Udine, Egyetem, 9 nap, 1993. okt. 4-13.

Lettura critica di semilitá di it Svévo. SANDRO, Bernardi docens, Firenze, Egyetem, 13 nap, 1993. okt. 17-30. P.

P. Pasolini: Cinema, letterature poesia. MAURO, Bertagnin rektorhelyettes, Udine, Egyetem, 11 nap, 1993. nov. 23-

dec. 4. Paesaggio e cittá nella letteratura Italiana. TASSONi, Luigi kutató, Firenze, Egyetem, 2 nap, 1994. febr. 23-24. La poesia di Ungaretti. ADRIANO, Pennacini egyetemi tanár, Torino, Egyetem, 2 nap, 1994. ápr. 14-15. Letteratura e classicitá. SÁRKÖZY Péter egyetemi tanár, Róma, Egyetem, 1 nap, 1994. ápr. 22. Letteratura italiana. Szláv Filológiai Tanszék BRANDNER, Ales docens, Brno, Egyetem, 5 nap, 1993. nov. 29-dec. 2. BIRNBAUM, Henrik professzor, Budapest, Közép-Európai Egyetem, 3 nap, 1994. ápr. Az ősszláv nyelv dialektusai. A Novgorodi Nyírfakéreglevelek és hatásuk a szlavisztikára. Drevnyij Novgorod és kulturális jelentősége. AVENARIUS, Alexander professzor, Pozsony, Egyetem, 12 nap, 1994. ápr. 25-máj. 5.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Állattani Tanszék SMITH, A. D. egyetemi tanár, Oxford, Egyetem, 2 nap, 1993. szept. 20-21. Cholinesterase, frombasic science clinical practice. SOMOGYI Péter társigazgató, Oxford, MRC Anatomical Neuropharmacology Unit.; kétszer 2 nap, 1993. dec. 2-3; 1994. márc. 23-24. Idegsejtek közti kommunikáció - szinapszisok, receptorok, ioncsato rnák. 90


LŐRINCZt Zoltán tanársegéd, Marosvásárhely, Egyetem, 9 nap, 1994. febr. 25—márc. 7.

Biokémiai Tanszék HUGHES, George M. ny. egyetemi tanár, Bristol, Egyetem, 3 hét, 1994. máj. 24—jún. 10.

Embertani Tanszék FINNEGAN, Michael professzor, Manhattan, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. 8— 12.

Genetikai Tanszék KASBEKAR, Durgadas professzor, Hyderabad, Centre for Cell. and Molecular Biology, 7 nap, 1994. ápr. 20-26. KUMARAN, A. Krishna professzor, Milwaukee, Egyetem, 3 nap, 1994. júl. 6-8.

Mikrobiológiai Tanszék CROFT, James H. senior lecturer, Birmingham, School of Biological Sciences, 4 nap, 1993. dec. 4-8.

Növényélettani Tanszék KOMOR, E. egyetemi tanár, Bayreuth, Egyetem, 10 nap, 1994. júl. 10-19. Effect of stress on phloem transport of solutes and on metabolic shifts of sink tissues. LIPS, S. H. egyetemi tanár, Sede Boger, Egyetem, 5 nap, 1994. júl. 10-14. The energy cost of inorganic nitrogen uptake and assimilation and the growth rate of plan. MACRI, F. egyetemi tanár, Udine, Egyetem, 4 nap, 1994. júl. 10-13. Role of PP, and H+x-PP; ase in maintaining vacuolar proton gradient in metabolic inhibitor-treated cells.

Növénytani Tanszék JELEN, Bogomir tudományos főmunkatárs, Ljubljana, Földtani Intézet, 5 nap, 1993. dec. 13-17. FODORPATAKY László tanársegéd, Kolozsvár, Egyetem, 3 nap, 1994. júl. 12-14.

Ökológiai Tanszék CHERRETT, J. M. professzor, Bangor, Egyetem, 1 hét, 1994. máj. 16-22. Key concepts in ecology. Ecology of leaf-cutting ants. 91


FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Elméleti Fizikai Tanszék MIAZAWA, Hironari egyetemi tanár, Kyoto, Egyetem, 5 nap, 1993. szept. 13-18. Multi-valued wave functions and the Aharonov-Bohm effect. ERMOLAEV, A. tudományos munkatárs, Durham, Egyetem, 2 nap, 1993. okt. 2-4. SOTő András kutató, Lausanne, 1 hét, 1993. nov. 27-dec. 3. Egy örökzöld probléma: A Bose-kondenzáció. TORO Tibor egyetemi tanár, Temesvár, Egyetem. 1 hét, 1994. febr. 5-12. A Yang-Mills típusú nem-abbeli mértékelmélete genezise és kifejlődése. SAUER, Joachim egyetemi tanár, Berlin, Egyetem, 3 nap, 1994. máj. 19-21. Ab initio studies on silica and zeolites-potentials and limits of molecular modells. Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék KAwAI, Tomoji professzor, Osaka, Egyetem, 3 nap, 1993. szept. 12-14. WISSNER, Alexander professzor, Göttingen, MPI fur biophysikalische Chemie, 3 nap, 1994. okt. 10-12. KUHL, Jurgen professzor, Stuttgart, MPI fiir Festkörperforschung, 4 nap, 1993. okt. 27-30. BALL, Zane Andrew ösztöndíjas, Houston, Egyetem, 5 hónap, 1994. febr. jún. RHODES, Charles K. professzor, Chicago, egyetem, 8 nap, 1993. ápr. 1-8. X-ray laser research. LAUDE, Lucien D. professzor, Mons, Egyetem, 3. nap, 1994. ápr. 10-12. Light interacting with heterogeneous materials. FOGARASSY, Eric professzor, Strassburg, Centre de Recherches Nucléaires, 3 nap, 1994. ápr. 10-12. Semiconductor and insulator thin film preparation by pulsed excimer laser processing. TELLER Ede professzor, Los Angeles, Egyetem, 2 nap, 1994. júl. 7-8. Emlékek Szilárd Leóról.

FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék TREDOUX, Otideon kutató, Délafrika CSIR, 1 nap, 1993. okt. 26. KARAMATA, Stevan professzor, Belgrád, Egyetem, 3 nap, 1993. dec. 11-13. KEMENCI, Ruza kutató, Újvidék, 2 nap, 1994. ápr. 11-12. KISH, Leslie kutató, Kanada, 2 nap, 1994. máj. 4-5. 92


Gazdasági Földrajzi Tanszék DEITERS, Jürgen egyetemi tanár, Osnabrück, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. 26-30. Der Beitrag der Geographie zur politischadministratiren Regionalisierung.

Természeti Földrajzi Tanszék MAC, Ion egyetemi tanár, Kolozsvár, Egyetem, 3 nap, 1993. okt. 5-8. Kolozsvár településmorfológiai adottságainak értékelése. VOLKER, Albrecht egyetemi tanár, Frankfu rt/Main, Egyetem, 6 nap, 1993. nov. 25—dec. 1. Az Egyesült-Államok dél-nyugati részének tájtípusai. DUTTMANN, Rainer docens, Hannover, Egyetem, 8 és 14 nap, 1994. ápr. 11-19; júl. 6-20. STETTNER, Nicolaus középiskolai tanár, Aarau, Gimnázium, 3 nap, 1994. máj. 2-4. CHARRE, Jean-Paul intézetvezető, Grenoble, Egyetem, 2 nap, 1994. máj. 10-12. MOSIMANN, Thomas egyetemi tanár, Hannover, Egyetem, 2 hét, 1994. jún. 6-20. GANN, John egyetemi tanár, Huddersfield, Egyetem, 8 nap, 1994. aug. 25szept. 3.

INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Számítástudomány Alapjai Tanszék BLOOM, Stephen professzor, New York, Steven Inst. of Techn. 2 hét, 1994. máj. Iteration theories. SIMON, Imre professzor, Sao Paulo, Egyetem, 1 hét, 1994. jún. String matching algorithms and automata. STEINBY, Magnus munkatárs, Turku, Egyetem, 2 hét, 1994. jún. Tree languages. ITO, Masami professzor, Kyoto, Egyetem, 1 hónap, 1994. júl.—aug. KATSURA, Masashi professzor, Kyoto, Egyetem, 2 hét, 1994. aug. KUDLEK, Manfred professzor, Hamburg, Egyetem, 1 hét, 1994. aug.

Alkalmazott Informatikai Tanszék HERMAN, G. T. professzor, Philadelphia, Egyetem, 2 hét, 1993. okt. 5-27. Digital topology. Jordan surfaces in simply connected digital spaces. NIEMANN, N. professzor, Erlangen, Egyetem, 3 nap, 1993. okt. 10-12. Automatic interpretation of medical images. MATTILA, Jorma K. munkatárs, Lappenranta, Egyetem, 1 hét, 1994. jún. 19-25. Fuzzy modalities. 93


VOLCIC, Aljosa igazgató, Trieszt, Egyetem, 5 nap, 1994. jún. MONGA, Olivier kutató, Párizs, INRIA, 12 nap, 1994. júl. 3D image processing. TODD-Pokropek, Andrew tanszékvezető, London, Egyetem, 2 hét, 1994. júl. Image acquisition in medicine. UDUPA, Jayaram igazgató, Philadelphia, Egyetem, 3 hét, 1994. júl. 3DVIEWNIX: An open, transportable software system for multidimensional medical imaging.

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Kémiai Tanszék VODNÁR, János egyetemi tanár, Kolozsvár, Egyetem, 3 hónap, 1993. szept.

13—dec. 21. A kémiai technológia. CHIRIAC, Adrian professzor, Temesvár, Egyetem, 3 nap, 1994. febr. 14-16. Nociu, Livius professzor, Temesvár, Egyetem, 3 nap, 1994. febr. 14-16. RADULY, István adjunktus, Temesvár, Egyetem, 3 nap, 1994. febr. 14-16. VATAI, Gyula professzor, Újvidék, Egyetem, 1 nap, 1994. febr. 22. DOCA, Nicolau docens, Temesvár, Egyetem, 3 nap, 1994. márc. 29-31.

Fizikai Kémiai Tanszék TAKAHASHI, Hideaki professzor, Sapporo, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. 16-

20. Film breakdown and pit formation during cathodic polarization of aluminium covered with anodic oxide films.

Kolloidkémiai Tanszék VINCENT, Brian egyetemi tanár, Bristol, Egyetem, 4 nap és 2 nap, 1993.

szept. 11-14.; dec. Bridging and depletion flocculation of latex particles by added polyelectrolytes. LAGALY, Gerhard egyetemi tanár, Kiel, Egyetem, 6 nap, 1993. szept. 14FENDLER, H. J. egyetemi tanár, Syracuse, Egyetem, 3 nap, 1993. szept. 19The properties of semiconductor subcolloids on langmuirblodgette-films. EIGEN, Helmut doktorandusz, Jülich, Forschungszentrum, IPC, 3 nap, 1993. szept. 22-24. BACKHAUS, Wolfgang doktorandusz, Jülich, Forschungszentrum, IPC, 2 hét, 1993. okt. 10-23. KLUMPP, Erwin tudományos munkatárs, Jülich, Forschungszentrum, IPC, 1 hét, 1993. nov. 3-10. 94


NARRES, H. D. osztályvezető, Jülich, Forschungszentrum, IPC, 1 hét, 1993. nov. 3-10. PLATIKANOV, Dimo egyetemi tanár, Szófia, Egyetem, 2 nap, 1993. dec. 34. BEAN, Keit doktorandusz, Bristol, Egyetem, 2 nap, 1993. dec. KOTOV, Nicky asszisztens, Syracuse, Egyetem, 28 nap, 1994. ápr. 22-máj. 19. SCHÁFFER, Iván docens, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1994. máj. 5-6. DOKIC, Petar egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1994. máj. 5-6. FENDLER, J. H. egyetemi tanár, Syracuse, Egyetem, 2 hét, 1994. máj. 14BIEGER, Ursula kutatómérnök, Jülich, Forschungszentrum, IPC, 10 nap, 1994. máj. 25 jún. 2.

MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport SASCA, Viorel tudományos kutató, Temesvár, Laboratorul de chimie Anorganica, 2 hét, 1994. jún. 13-27. WHITE, J. M. intézetvezető, Austin, Egyetem, 4 nap, 1994. aug. 28-31. Preparation by electron irradiation of hydrocarbon intermediates.

Szerves Kémiai Tanszék FODOR Gábor . egyetemi tanár, Morgantown, Egyetem, 6 nap, 1993. szept. 14-19. Tropánvázas alkaloidok kémiája és jelentősége. CANDY, J. P. igazgató, Lyon, Inst. de Recherches sur la Catalyse, 1 hét, 1993. okt. 10-17. Surface organomentallic chemistry on metals. SMITH, Gerard V. professzor, Carbondale, Egyetem, 12 és 9 nap, 1993. okt. 29-nov. 9.; 1994. márc. 11-19. TIETZE, L.-F. egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. 23New concepts for the design of selective anticancer agents.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék ZSIGRAI István docens, Újvidék, Egyetem, 4 nap, 1993. szept. 10-14. Transzportjelenségek keverék sóolvadékokban. HEGETSCHWEILER, Kastar docens, Zürich, ETH Zentrum, 1 hét, 1993. nov. 3-10. Metal complex formation with polyalcohols: structure stability and reactivity. BERNARD, Henry adjunktus, Nancy, Egyetem, 10 nap, 1993. dec. 8-17. A 1H réz (11)-hisztadin komplex oldatbeli szerkezetének és 13C NMR relaxációs vizsgálata. SRANC, Krisztina vendég kutató, Újvidék, Egyetem, 1 hónap, 1994. ápr. 20-máj. 20. TAKASHI, Sakaguchi professzor, Miyazaki, Department of Chemistry, 3 nap, 1994. aug. 7-10. 95


MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Algebra és Számelmélet Tanszék SINGH, Ramah Shanbar professzor, Sagar, Egyetem, 6 hét, 1993. okt. 5nov. 15. Coflat models. CRVENKOVIC, S. professzor, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1993. okt. 11-13. Log linear varieties of semigroups. PÁTER, Zoltán professzor, Marosvásárhely, Egyetem, 5 nap, 1993. dec. 520. Az Ackermann modell egy általánosítása. HIAN, Jaak professzor, Tartu, Tartu lilikoli 1 hónap, 1994. ápr. 15 —máj. 15. Ringoids and generalisations. IMAOKA, T. docens, Nishikawazucho, Egyetem, 3 és fél hét, 1994. aug. 10szept. 3. Representations of generalized inverse — semigroups. ANINGER, Karl docens, Bécs, Egyetem, 2 hét, 1994. aug. 14-31. Complete congruence relations on lattices of pseudovarieties. SHNEERSON, Lev M. egyetemi tanár, Ivanov, Egyetem, 10 nap, 1994. aug. 15-25. Semigroup identities and grouth functions. ,

Analízis Tanszék HOLMES, Ph. professzor, Princeton, Egyetem, 2 nap, 1994. ápr. 17-18. Homoclinic explosions and implosions. MEIR, A. egyetemi tanár, Torontó, Egyetem, 2 nap, 1994. júl. 22-23. Probability limit theorems.

Analízis Alkalmazásai Tanszék GOMBAY Edit docens, Edmonton, Egyetem, 1 hónap, 1993. aug. 15—szept. 20. MURSALEEN docens, Aligarh, Egyetem, 2 hónap, 1993. okt. 18—dec. 15. Almost convergence and related concepts.

Halmazelmélet és Matematikai Logikai Tanszék SAFF, E. B. professzor, Tampa, Egyetem, 1 hét, 1993. szept. 2-9.

96


XV. AZ OKTATÓK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK HIVATALOS KÜLFÖLDI ÚTJAI KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK Egyetemi Könyvtár MADER Béla igazgató, Bécs, Österreichische Gesellschaft f. Lit., 1 hét, 1993. okt. 3-10. meghívás. Strasbourg, Európa Tanács Könyvtárügyi Albiz. 4 nap, 1994. febr. 2-5. meghívás. Amerika, Anglia, Hollandia, Portugália, Könyvtárak, 4 hét, 1994. máj. 29 jún. 18. tanulmányút. Bécs, Göttingen, Egyetemek, 1 hét, 1994. jún. 25-júl. 2. cserekapcsolat. SZENTIRtMA! László igazgatóhelyettes, Bécs, Österreichische Gesellschaft f. Lit., 1 hét, 1993. okt. 3-10. meghívás. Bécs, Göttingen, Egyetemek, 1 hét, 1994. jún. 25-júl. 2. cserekapcsolat. MONOK István főmunkatárs, Schlaining, 1 hét, 1993. szept. 21-26. konferencia. Burgenlándische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Lyon, ENSSIB, - Brüsszel, Könyvtár, - Párizs, Egyetem, 10 nap, 1993. okt. 18- 28. tanulmányút. La presence des auteurs franois dans les lecteurs de la noblesse hongroise 1526-1671. - Eisenstadt, Levéltár, 4 nap, 1993. dec. 4-8. meghívás. Was wurde gelesen? Ahnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. - Párizs, Könyvtár, 2 hét, 1994. ápr. 11-23. tanulmányút. Bécs, Egyetem, 3 nap, meghívás. Erforschung und Aufarbeitung von ungarischen Bücherverzeichnissen aus der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. Bécs, Egyetem, 4 nap, 1994. máj. 16-19. tanulmányút. Szováta, 4 nap, 1994. jún. 2-5. konferencia. Beszterce és Sopron. Összehasonlító elemzés a két város XVII. századi olvasmányairól. Prága, Egyetem, 4 nap, 1994. jún. 23-26. tanulmányút. NAGYMIKLÓSI Erzsébet főmunkatárs, Österreichische Gesellschaft f. Lit., 2 hét, 1993. szept. 15-27. tanulmányút. BAKONYINÉ Ficzkó Ildikó csoportvezető, Bukarest, 5 nap, 1994. ápr. 1520. konferencia. 97


Az Egyetem Számítóközpontja DIAMANT Tibor osztályvezető, Róma, IBM ECSEC, 1 hét, 1993. dec. tanfolyam. SCHERER Ferenc rendszerprogramozó, Bécs, Egyetem, 3 nap, 1993. szept. szimpózium. Központi Idegennyelvi Lektorátus TORKOS Béla vezető nyelvtanár, Sussex, Egyetem, 11 nap, 1994. máj. tanulmányút. Göttingen, Egyetem, 12 nap, 1994. jún. tanulmányút. BARNA György nyelvtanár, Sussex, Egyetem, 3 hét, 1994. júl. nyelvtanfolyam. BRAUN Melinda nyelvtanár, Karlsruhe, Egyetem, 10 nap, 1994. febr. tanulmányút. Göttingen, Egyetem, 12 nap, 1994. jún. tanulmányút. GÁTI Gyuláné nyelvtanár, Edinburgh, Egyetem, 3 hét, 1994. aug. nyelvtan, folyam. Vendel nyelvtanár, Düsseldorf, 2 hét, 1994. júl. nyelvtanfolyam. Vendelné nyelvtanár, Edinburgh, Egyetem, 3 hét, 1994. júl. nyelvtanfolyam. KöRTVÉLYESINÉ Mátrai Edit nyelvtanár, Düsseldorf, Egyetem, 2 hét, 1994. nyelvtanfolyam. SZABÓ Zoltánné nyelvtanár, Edinburgh, Egyetem, 3 hét, 1994. júl. nyelvtanfolyam. KELLER KELLER

Testnevelési Tanszék SzAB6 József tanszékvezető, Bystra, 1 hét, 1994. jan. 9-14. síoktatás. - Csíkszereda, 1 hét, 1994. febr. 6-13. síoktatás. Avesta, 1 hét, 1994. ápr. 4-10. edző. Pozsony, 1 hét, 1994. jún. 19-26. edző. BÉLTEKI Pál testnevelő, Bystra, 1 hét, 1994. jan. 9-14. síoktatás. - Heizenberg, 1 hét, febr. 20-27. sítovábbképzés. Eindhoven, 5 nap, 1994. máj. 19-23. hallgatók kísérése. BOROS-Gyeviné Sziklai Andrea testnevelő, Bystra, 1 hét, 1994. jan. 22-29. síoktatás. GYARMATI Lajos testnevelő, Bystra, 1 hét, 1994. jan. 9-14. síoktatás. KECSKEMÉTI Gábor testnevelő, St. Johann, 1 hét, 1993. nov. 20-27. sítovábbképzés. Sappada, 1 hét, 1994. jan. 7-14. sítovábbképzés. Bystra, 1 hét, 1994. jan. 22-29. síoktatás. LENGYEL Géza testnevelő, Bystra, 1 hét, 1994. jan. 22-29. síoktatás. Eindhoven, 5 nap, 1994. máj. 19-23. hallgatók kísérése. 98


PROTITY Sándor testnevelő, Bystra, 1 hét, 1994. jan. 22-29. síoktatás.

Eindhoven, 5 nap, 1994. máj. 19-23. hallgatók kísérése. TRÉNYINÉ Rákóczi Zsuzsa testnevelő, Miyazaki 2 hét, 1993. okt. 4-19. versenyző. — Oberwart, 4 nap, 1994. aug. 5-8. versenyző.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Alkotmányjogi Tanszék TRÓCSÁNYI László tanszékvezető docens, Párizs, kétszer 1 hét, 1993. okt. és 1994. ápr. rendezvény. Kiss Barnabás adjunktus, Firenze, 3 hét, 1993. aug.—szept. tanulmányút. Aalborg, 4 hét, 1994. febr.—márc. tanulmányút.

Jogtörténeti Tanszék RUSZOLY József egyetemi tanár, München, Egyetem, 4 hét, 1993. okt. tanulmányút. Mannheim, Egyetem, 4 hét, 1994. júl. tanulmányút. BLAZOVICH László docens, Münster, Egyetem, 4 hét, 1994. júl. tanulmányút. STIPTA István docens, Trier, Egyetem, 8 hét, 1994. jan.—febr. tanulmányút. BALOGH Elemér adjunktus, Freiburg, Egyetem, 4 hét, 1994. júl. tanulmányút. HOMOKI-Nagy Mária adjunktus, Frankfu rt, Max-Planck-Institut, 4 hét, 1994. febr. tanulmányút.

Közgazdasági Tanszék ÉGETŐ Emese tanszékvezető docens, Leeds, Egyetem, 6 hét, 1993. okt. 7nov. 20: tanulmányút. CZAGÁNY László docens, Temesvár, Egyetem, 1 nap, 1994. márc. 31. cserekapcsolat. FARKAS Beáta docens, Maastricht, Egyetem, 5 nap, 1993. dec. rendezvény. Louvain, egyetem, 3 nap, 1993. dec. tanulmányút. — Eisenstadt, 3 nap, 1994. máj. rendezvény. Wirtschaftliche Aspekte der Europáischen Einigung aus ostmitteleuropáischer Sicht. — Bradford, Egyetem, 2 nap, 1994. jún. egyéb. — Lille, Egyetem, 2 nap, 1994. jún. egyéb. SALLAI Miklós docens, Leeds, Egyetem, 6 hét, 1993. okt. 7—nov. 20. tanulmányút. Moszkva, Egyetem, I hét, 1994. máj. tanulmányút. Ekonomideskoe obrazovanie. 99


SIPOS Miklós docens, Szabadka, 5 nap, Közgazdasági Kar, 1993. szept. 27. okt. 1. tanulmányút.

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék FÁBIÁN Eszter docens, Hága, Főiskola, 10 nap, 1994. jan. 29—febr. 8. cserekapcsolat. Family law.

Politológiai Tanszék FABIAN György adjunktus, Bradford, Egyetem, 2 hónap, 1993. okt.—dec. tanulmányút.

Római-Jogi_Tanszék MOLNÁR Imre egyetemi tanár, Athén, Egyetem, 4 hét, 1994. máj. tanul-

mányút. Padova, Egyetem, 4 hét, 1994. júl. tanulmányút. JAKAB Éva docens, Athén, Egyetem, 4 hét, 1994. júl. tanulmányút. — München, Egyetem, 2 hét, 1994. aug. tanulmányút.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Neveléstudományi Tanszék NAGY József egyetemi tanár, Berlin, Egyetem, 4 nap, 1994. febr. rendez-

vény.

.

CZACHESZ Erzsébet docens, Bern, Inst. fiir Jugendpsych. 2 hét, 1994. jan. 15-31. tanulmányút. Recent changes in Hungarian educational system. PuKÁNSZKY Béla docens, Svenborg, IUC, 10 nap, 1993. okt. 23—nov. 3. tanulmányút. Tibor adjunktus, Katowice, Egyetem, 4 nap. 1993. szept. 30—okt. 3. rendezvény. Developing educational management programme in

BARÁTH

Hungary. Amsterdam, Egyetem, 4 nap, 1993. nov. 25-28. egyéb. Possibility for implementing PAL in Hungary. Amsterdam, Egyetem, 2 hét, 1994. ápr. 21 —máj. 4. egyéb. Amsterdam, Egyetem, 4 nap, 1994. jún. 9-12. egyéb. ZSOLNAI Anikó tanársegéd, Svenborg, IUC, 10 nap, 1993. okt. 23—nov. 3. tanulmányút.

Preston, UCL, 3 hónap, 1994. febr. 8—ápr. 30. tanulmányút.

100


Szociológia Tanszék . VÁGVÖLGYI András tanszékvezető docens, Giessen, Egyetem, 10 nap, 1993. okt. rendezvény. Giessen, Egyetem, 5 nap, 1994. márc. konferencia. Wandel , in der ungarischen landlichen Gesellschaft seft 1990. Toulouse, Egyetem, 3 hónap, 1994. márc.—máj. ösztöndíj. Les inégalités sociales en Hongrie. Magyar Nyelvészeti Tanszék SZABÓ József egyetemi tanár, Mainz, Egyetem, 1994. júl. 1-31. tanulmányút. The possibilities, the methods and the experiences of the studies of the Hungarian dialect islands. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék MIKOLA Tibor egyetemi tanár, München, Egyetem, 3 nap, 1993. dec. meghívás. Die Kausativen Konstrukzionen in den uralischen Sprachen. Uppsala, Egyetem, 4 nap, 1994. ápr. konferencia. Zur Geschichte der auslautenden Tennes im Lappischen. MÉSZÁROS Edit docens, Szaranszk, Egyetem, 2 hét, 1993. dec. tanulmányút. KOZMÁCS István adjunktus, Turku, Egyetem, 5 nap, 1993. okt. cserekapcsolat. Udine, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. cserekapcsolat. SIPŐCZ Katalin tanársegéd, Szentpétervár, Egyetem, 5 nap, 1993. nov. cserekapcsolat. — Honti-Manszijszk, Múzeum, 18 nap, 1994. jún.—júl. cserekapcsolat. DOLOVAI Dorottya ösztöndíjas, Honti-Manszijszk, Múzeum, 18 nap, 1994. jún.—júl. cserekapcsolat. VECSERNYÉS Ildikó ösztöndíjas, Turku, Egyetem, 3 hónap, 1993. szept.dec. tanulmányút. Poznan, Egyetem, 4 nap, 1994. máj. konferencia. — Helsinki, Egyetem, 4 nap, 1994. aug. konferencia. IMAJKINA, Marija lektor, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. cserekapcsolat. Poznan, Egyetem, 4 nap, 1994. máj. konferencia. NYKÁNEN, Jaana lektor, Poznan, Egyetem, 4 nap, 1994. máj. konferencia. Altajisztika Tanszék RÓNA-TAS András egyetemi tanár, Mainz, 4 nap, 1994. aug. konferencia. West old Turkic. BERTA Árpád tanszékvezető docens, Göttingen, 5 nap, 1993. okt. meghívás. 101


Göttingen, Egyetem, 3 nap, 1994. máj. cserekapcsolat. Zur Struktur der altungarischen Stammeskonfőderation. Mainz, 4 nap, 1994. aug. konferencia. On the lenition of the Kipchak obstruents. Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék NÉMETH T. Enikő adjunktus, Turku, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. 10-14. konferencia. Pragmatic connectives in Hungarian spoken discourses. I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék KESERŰ Bálint ny. egyetemi tanár, Halle, Frankesche Stiftung, 4 nap, 1994. márc. rendezvény. Wolfenbüttel, Könyvtár, 1 hónap, 1994. ápr. tanulmányút. Bécs, Egyetem, 1 hét, 1994. máj. tanulmányút. BALÁZS Mihály docens, Wolfenbüttel, Könyvtár, 1 hónap, 1993. szept. tanulmányút. Basel und die Siebenbürger Antitrinitarier. Szováta, Román Tud. Akad. 3 nap, 1994. jún. tanulmányút. Trauzner Lukács megtérése. FONT Zsuzsa tanársegéd, Halle, Frankesche Stiftung, 4 nap, 1994. márc. rendezvény. Ungarische reformierte Studenten in Halle (1690-1730). Szováta, Román Tud. Akad. 3 nap, 1994. jún. Epicedium Michaelis Teleki. SZILASI László tanársegéd, Bécs, Daidalus-Stiftung, 1 hét, 1994. jún. tanulmányút.

II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék SZIGETI Lajos Sándor tanszékvezető docens, Udine, Egyetem, 5 nap, 1993. szept. cserekapcsolat. Hamburg, Népfőiskola, 4 nap, 1993. nov. tanulmányút. Tel Aviv—Haifa, Egyetem, 6 riap, 1994. ápr. tanulmányút. Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék KÜRTÖSI Katalin adjunktus, Edmonton (Kanada), Egyetem, 1 hét, 1994.

aug. kongresszus. Bilingualism in drama. Graz, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. kongresszus. Recycling Hamlet. Filozófia Tanszék DÉKÁNY András adjunktus, Lausanne, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. 24-28. konferencia. La conception de la nature du siécle des Lumieres dans 1'interprétation de Georg Lukacs. GYENGE Zoltán tanársegéd, Heidelberg, Egyetem, 2 hónap, 1993. okt. 1dec. 1. tanulmányút. 102


Klasszika-Filológia Tanszék TAR Ibolya tanszékvezető docens, Barcelona, Egyetem, 1 hét, 1993. nov. egyéb. Róma, Magyar Akadémia, 4 hónap, 1994. febr.—máj. tanulmányút. L'empillio di Catullo. La traditione bucolica. L'Universita di Roma. Ókortörténeti Tanszék WOJTILLA Gyula tanszékvezető docens, Tübingen, Egyetem, 1 hét, 1994. ápr. 10-16. tanulmányút. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék

Soós Katalin egyetemi tanár, Linz, ITH, 4 nap, 1993. szept. konferencia. Bécs, CH, 1 hónap, 1994. márc. tanulmányút. Közép és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ZIMONYI István tanszékvezető docens, Giessen, Egyetem, másfél év, 1994. aug.-tól ösztöndíj. CSERNUS Sándor adjunktus, Párizs, Magyar Intézet, 4 év, 1990. szept.1994. szept. külszolgálat. Hispanisztika Tanszék ANDERLE Ádám egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 1 hét, 1993. okt. 1-5. kongresszus. Modernización y conciencia nacional: el problema de la inmigracion en la América Latina de los singlos XIX—XX. Madrid, Külügyminisztérium, 2 hónap, 1993. nov.—dec. tanulmányút. TÓTH Ágnes adjunktus, Lipcse, Egyetem, 1 hét, 1993. okt. 1-5. kongreszszus. Misiones católicas en la Califo rnia de los Principios del siglo XIX. BATÓNÉ Kaczúr Ágnes tudományos munkatárs, Lipcse, Egyetem, 1 hét, 1993. okt. 1-5. El uso de fuentes orales en las investigaciones sobre la historia de la inmigracion húngara en el Brasil. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék ANDERLÉNÉ Sajti Enikő tanszékvezető docens, Szabadka, Inst. za Medjunarod. Polit. 4 nap, 1993. okt. 6-9. rendezvény. The strategic impo rt ance of the Danube region. KARSA! László docens, Washington, Múzeum, 1 év, 1993. szept. 1-1994. szept. 1. tanulmányút. Zürich, Inst. für Zeitegesichte, 2 nap, 1994. máj. 29-30. tanulmányút. 103


Német Nyelvészeti Tanszék BASSOLA Péter tanszékvezető docens, Bonn, Mannheim, Egyetem, 12 nap,

1994. jan. 10-21. tanulmányút. Mannheim, 2 hónap, 1994. ápr. 18 júl. 15. tanulmányút. - Düsseldorf, Egyetem, 2 hét, 1994. júl. 18-aug. 3. tanulmányút. BERNÁTH Arpádné adjunktus, Köln-Siegen, Egyetem, 10 nap, 1993. nov. 2-12. tanulmányút. SZKLENÁR Judit tanársegéd, Düsseldorf, Egyetem, 2 hét, 1994. júl. 15-aug. 1. tanulmányút.

Német Irodalmi Tanszék BERNÁTH Árpád tanszékvezető docens, Köln-Siegen Egyetem, 10 nap,

1993. nov. 2-12. tanulmányút. - Graz, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. 16-20. konferencia. Bécs, IVG, 1 nap, 1994. máj. 30. elnökségi ülés. Utrecht, Egyetem, 1 hét, 1994. jún. 25-.01. 2. tanulmányút. HEGEDŰS K. Katalin docens, Bayreuth, Inst. fiir German. 2 hónap, 1993. dec. 2-1994. jan. 27. tanulmányút. Mythos germanistisch gesehen. HÁRS Endre tanársegéd, Göttingen, Egyetem, másfél év, 1992. nov. 11994. jan. 31. ösztöndíj. Siegen, Egyetem, 1 hét, 1994. febr. 22-28. konferencia. Das kanonproblem als Romanthema. Torun, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. 16-20. konferencia. Aufklárung im Fall „Bocksgesang". Mürzzuschlag, 6 nap, 1994. jún. 10-25. konferencia.

Osztrák Irodalmi Tanszék CSÚRI Károly tanszékvezető docens, Innsbruck, Egyetem, 3 nap, 1993. okt. egyéb. - Innsbruck, Egyetem, 3 nap, 1993. dec. egyéb. Siegen, Egyetem, 4 nap, 1993. dec. konferencia. Über die Verstándlichkeit von Trakls Dichtung. London-Bristol-Brighton, Egyetemek, 5 nap, 1994. jan. egyéb. Erzáhlstrukturen bei H. v. Hofmannsthal. Expressionistische Dichtung. Bécs, Irodalmi Társ., 4 hét, 1994. ápr.-máj. tanulmányút. Probleme der Interpretation. Göttingen, Egyetem, 3 nap, 1994. máj. rendezvény. ZyklusSchemata und Transparenzprincip in Trakls Dichtung. AUCKENTHALER, Karlheinz tudományos munkatárs, Szentpétervár, Egyetem, 4 nap, 1993. nov. rendezvény. Dostojewski und Werfel. Siegen, Egyetem, 5 nap, 1993. dec. rendezvény. Literatur Theorie.

104


Boston, Egyetem, 2 nap, 1994. ápr. rendezvény. Joseph Roth. - Albany, Egyetem, 1 hét, 1994. ápr. rendezvény. Werfel und Amerika. - Riverside, Egyetem, 5 nap, 1994. ápr. rendezvény. Albert Drach. Carbondale, Egyetem, 3 nap, 1994. ápr. rendezvény. Concept on Austrian Literature.

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék RESCH Béláné tanszékvezető docens, Bordeaux, Egyetem, 1 hét, konferencia. Female Gothic in contemporary women's writing. Dublin-Belfast, Egyetemek, 2 hét, 1994. máj. 16-28. cserekapcsolat. KENESEI István egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 4 nap, 1994. márc. 5-8. konferencia. Strasbourg, Európai Tud. Alapítvány, 1 hét, 1994. márc. 26-31. konferencia. Tensed complementation. ROZSNYAI Bálint docens, Sussex, Egyetem, 1 hónap, 1994. jan. 15-febr. 15. tanulmányút. Transition in Central Europe. Media in Central Europe. Sz6NYI György Endre docens, Salsburg, Egyetem, 4 nap, 1993. okt. 26-29. konferencia. The magricion on the facobeon stage. Bécs, Egyetem, 3 nap, 1993. dec. 11-13. konferencia. The semiotics of occult symbolism. Sussex, Egyetem, 1 hónap, 1994. jan. 15-febr. 15. tanulmányút. John Dee, an English magus. Modern Hungarion film. Porto, Egyetem, 3 nap, 1994. jún. 6-13. konferencia. The powarful image. Elections in Hungary. BóDIS Klára adjunktus, Oxford, egyetem, 1 hónap, 1994. júl. 10-aug. 10. tanulmányút. DURHAM Dávidné adjunktus, Cambridge, Egyetem, 2 hét, 1994. júl. 24aug. 6. konferencia. Simultaneous interpreting. Turku, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. 24-28. konferencia. NovÁx György adjunktus, Dublin-Belfast, Egyetemek, 2 hét, 1994. máj. 16-28. cserekapcsolat. BARÁT Erzsébet tanársegéd, Turku, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. 10-14. konferencia. Voice presentation strategies. GOMBOSNÉ Haavisto Kirsi tanársegéd, Göttingen, Egyetem, 3 hét, 1994. jún. 5-28. tanulmányút. Kiss Attila tanársegéd, Salzburg, Egyetem, 4 nap, 1993. okt. 26-29. konferencia. Abjection and power. Sussex, Egyetem, 3 hét, 1994. jan. 15-febr. 7. tanulmányát. The semiotics of the emblematic theater. 105


Mária tanársegéd, Aberdeen, Egyetem, 3 hét, 1994. júl. tanulmányút. MOLNÁRNÉ Bukta Katalin tanársegéd, Cardiff, Nyá ri Iskola, 4 hét, 1994. MÁRTONNÉ Ritter

júl.-aug. SÍK

Péter tanársegéd, Boulder, Egyetem, 7 hét, 1994. jún. 27-aug. 13. továbbképzés.

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék ALBERT Sándor docens, Párizs, 2 hónap, 1994. máj. jún. ösztöndíj. PÁLFY Miklós docens, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1993. dec. konferencia. - Párizs, Egyetem, 3 hét, 1994. máj. tanulmányút. FARKAS Ildikó adjunktus, Párizs, CIEH, 6 nap, 1993. dec. tanulmányút. Párizs, Egyetem, 1 hónap, 1994. júl. tanulmányút. NÉMETH Jenő adjunktus, Brüsszel, Egyetem, 5 nap, 1994. jan. 27-febr. 1. értekezlet. - Strasbourg, Egyetem, 1 hét, 1994. márc. 28-ápr. 3. ösztöndíj. - Prága, Egyetem, 4 nap, 1994. ápr. 21-24. értekezlet. Párizs, Egyetem, 3 hónap, 1994. jún.-aug. ösztöndíj. SALY Noémi adjunktus, Párizs, Egyetem, 2 hét, 1994. ápr. tanulmányút. GÉCSEG Zsuzsanna tanársegéd, Párizs, Egyetem, 2 hónap, 1993. nov.-dec. tanulmányút. Olomouc, Egyetem, 2 hét, 1994. aug. tanulmányút. Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék PÁL JÓZSEF tanszékvezető docens, Liszabon-Coimbra, Egyetem, 6 nap, 1993. nov. 2-7. cserekapcsolat. Firenze, Egyetem, 7 nap, 1994. márc. cserekapcsolat. Leonardi. Előadássorozat a XVIII. századi irodalomról. Róma, Egyetem, 2 hét, 1994. ápr. cserekapcsolat. Torino, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. rendezvény. Róma, Magyar Akadémia, 5 nap, 1994. máj. rendezvény. Sulla fortuna di Vico. Edmonton, Egyetem, 7 nap, 1994. aug. rendezvény. Coordinating commi ttee. BÉNYINÉ Farkas Mária docens, Róma, Egyetem, 2 hét, 1994. máj. konzultáció. ORDÖGH Éva docens, Recanati, 2 hét, 1993. szept. konferencia. Róma, RMA, 5 nap, 1994. máj. konferencia. Berlin, Egyetem, fél év, 1994. ápr.-okt. vendégoktató. SZKÁROSI Endre adjunktus, Drezda, 3 nap, 1993. szept. rendezvény. Hungarian performance today. Lublin, 5 nap, 1993. okt. rendezvény. Hungarian poet ry today. 106


FRIBOURG, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. Hungarian poetry today. VÍGH Éva adjunktus, Róma—Udine, Egyetemek, 4 hónap, 1994.

máj.—aug. ösztöndíj. FóRIá,N Judit tanársegéd, Bologna, Egyetem, 5 nap, 1994. jan. tanulmányút. BERNARDELLI, Ezio lektor, Udine, Egyetem, 5 nap, 1993. dec. cserekapcsolat. Firenze, Egyetem, 4 nap, 1994. ápr. cserekapcsolat. Szláv Filológiai Tanszék H. TÓTH Imre egyetemi tanár, Ljubljana, Akadémia, 5 nap, 1994. máj. konferencia. Frejzingenskij Sbornik i slavjanskie zaimstvovanija v vengerskom jazyke. PETE István egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1993. okt. cserekapcsolat. Veliko Trnovo, Egyetem, 4 nap, 1994. máj. konferencia. — Lodz, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. cserekapcsolat. SZALAMIN Edit docens, Moszkva, Puskin Intézet, 10 nap, 1994. jan. 28febr. 4. cserekapcsolat. BARÓTI Tibor adjunktus, Szentpétervár, Egyetem, 10 nap, 1994. febr. 9-19. kísérőtanár.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Állattani Tanszék GULYA Károly tanszékvezető docens, Padova, Egyetem, 5 nap, 1993. szept. konferencia. Aluminium in Alzheimer's disease and its animal models. Dublin, Trinity Coll. 35 nap, 1994. jan.—febr. tanulmányút. Regulation of prodynorphin and vasopressin gene expression. Regulation of aluminium content big DPDPE. FEKETE Eva docens, Antwerpen, Egyetem, 3 hónap, 1993. szept. 1—dec. 1. és 1994. júl. 1—aug. 15. tanulmányút. HALASY Katalin docens, Oxford, MRC Anat., 1 hét, 1993. okt. 31—nov. 6. tanulmányút. Washington, 1 hét, 1993. nov. 7-12. kongresszus. Traget specificity of physiologically identified inhibitory GABAergic interneurons in the rat hippocampus. Oxford, MRC Anat., 2 hónap, 1994. jan. 1-30. és 1994. júl. 1-31. tanulmányút. 107


Biokémiai Tanszék ÁBRAHÁMNÉ Gulyás Magdolna docens, Manchester, Wolver Hampton, 4 hét, 1993. okt.—nov. tanulmányút. LEHOCZKI Endréné docens, Göttingen, Egyetem, I hét, 1993. okt. cserekapcsolat. Kiss Jánosné adjunktus, Brüsszel, Egyetem, 2 hét, 1994. ápr. tanulmányút.

Embertani Tanszék MARCSIK Antónia docens, Gdansk, Egyetem, 5 nap, 1993. szept. rendezvény. Data for the epidemiology of skeletal tuberculosis in ancient population. (Pálfi Györggyel.) Toulon, Egyetem, 6 nap, 1993. nov. rendezvény. Data on the

epidemiology of the syphilis and other specific infections diseases in ancient populations in Central Europe. — Lund, Egyetem, 1 hónap, 1994. febr.—márc. tanulmányút. Infectius diseases in ancient populations in the Great Hungarian Plain. OLÁH Sándor adjunktus, Koppenhága, Egyetem, 4 nap, 1994. aug. rendezvény. Effect of environmental stress on dental asymmetry. (Marcsik Antóniával és Kocsis Gáborral.)

PÁLFI György tudományos munkatárs, Toulon, Egyetem, 3 hét, 1993. nov. tanulmányút. Etude paléopathologique de la série Gallo—Romaine de Costebelle. Differential diagnosis of the lesions observed on the foetus „Cristobal". „Cristobal" foetus de l'Antiquité tardive et ses lésions pathologiques — site de Costebelle, Hyéres, Var-France. Koppenhága, Egyetem, 4 nap, 1994. aug. rendezvény. Evidence of skeletal tuberculosis in ancient populations. Activity-induced Skeletal Markers in Historic Anthropological Material. JUST Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs, Brüsszel, Egyetem, 1 hónap, 1994. máj. tanulmányút. Genetikai Tanszék MARÓM Péter tanszékvezető docens, Ceské Budejovice, Akadémia, 4 nap, 1994. márc. 28-31. kongresszus. Chromosome stability, genome

projects and genetic regulation. DEÁK Péter adjunktus, — Aghia Pelaghia, 6 nap, 1993. szept. 12-17. konferencia. Isolation and genetic characterization of new DTS-4 Alleles. Ceské Budejovice, Akadémia, 4 nap, 1994. márc. 28-31. kongreszszus.

Mikrobiológiai Tanszék FERENCZY Lajos egyetemi tanár, Heidelberg, 5 nap, 1993. dec. egyéb. Graz, 2 nap, 1994. ápr. egyéb. 108


Lunteren, 5 nap, 1994. ápr. rendezvény. London, 4 hét, 1994. máj.-jún. tanulmányút. - Heidelberg, 7 nap, 1994. jún.-júl. egyéb. Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. KEVEI Ferenc docens, Lunteren, 5 nap, 1994. ápr. rendezvény. - Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. KUCSERA Judit adjunktus, Lunteren, 5 nap, 1994. ápr. rendezvény. Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. MANCZINGER László adjunktus, Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. VÁGVÖLGYI Csaba adjunktus, Lunteren, 5 nap, 1994. ápr. rendezvény. Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. VARGA János tudományos munkatárs, Lunteren, 5 nap, 1994. ápr. rendezvény. Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. PALÁGYI Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs, Lunteren, 5 nap, 1994. ápr. rendezvény. Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. SOMOGYVÁRI Ferenc tudományos segédmunkatárs, Prága, 5 nap, 1994. júl. rendezvény. Növényélettani Tanszék ZSOLDOS Ferenc egyetemi tanár, Bayreuth, Egyetem, 6 nap, 1993. szept. kongresszus. Potassium influx and efflux in nitrate and nitrite treated plants at different pH values. Brno, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. 3-9. kongresszus. Effects of nitrite and nitrate on potassium uptake of rice seedlings at different pH values. SzAB6 Margit docens, Brno, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. 3-9. kongresszus. Auxin autotrophy of Nicotiana tabacum tissue cultures originating from protoplasts. PÉCSVÁRADI Attila adjunktus, Bayreuth, Egyetem, 1 hét, 1993. dec. 6-11. tanulmányút. Effect of external nitrite supply on plants. Bayreuth, Egyetem, 3 hét, 1994. máj. 16-jún. 6. tanulmányút. Effect of nitrite on NR and NiR activity. Brno, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. 3-9. konferencia. NR and NiR activities in wheat seedlings exposed to nitrite. TARI Irma adjunktus, Udine, Egyetem, 4 hét, 1993. szept. 8-okt. 3. tanulmányút. Brno, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. 3-8. kongresszus. Paclobutrazolinduced changes in ethylene production by elongation and basal zones of etiolated and light-grown bean hypocotyls and its role in radial expansion. 109


Növénytani Tanszék GULYÁS Sándor tanszékvezető docens, Kolozsvár, Egyetem, 1 hét, 1994. máj. Növényanatómia. KEDVES Miklós tudományos tanácsadó, Yokohama, Nemz. Bot. Int. 1 hét, 1993. szept. rendezvény. Radial five fold rotation... Besancon, APLF, 5 nap, 1993. szept.—okt. egyéb. Etudes palynol. paedeloques les rediments Holocenes de la piscine du monostere du Mont Jakob. — Madrid, Egyetem, 2 hét, 1993. okt. egyéb. Ljubljana, Földtani Int., 1 hét, 1994. aug. cserekapcsolat. JUHÁSZ Miklós docens, Marseille, Egyetem, 1 hónap, 1994. máj. tanulmányút. MIHALIK Erzsébet docens, Párma, 1 hét, 1993. okt. egyéb. Trento, 1 hét, 1994. máj. rendezvény. Studies on some properties of starch in cultivated Amaranthus spp. Párizs, ICEM, 8 nap, 1994. júl. rendezvény. Possibilities in micromorph. identification of cultivated Amaranthus seeds. Olomouc, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. rendezvény. An Amaranthus edulis variety: a promising feed plant of Central Europe. TÓTH-SOMA László tanársegéd, Calcutta, City College, 2 hónap, 1994. márc.—ápr. tanulmányút. LASKAY Gábor tudományos főmunkatárs, Prága, Egyetem, 1 hét, 1994. ápr. vendégoktató. Cell physiological studies... GULYÁSNÉ Turcsányi Enikő tudományos munkatárs, Kyoto, 1 hét, 1993. okt. konferencia. Superoxide dismutase cultivity in paraquat resistant Conyza canadensis (L.Corq.Plant). DARKó Eva PhD ösztöndíjas, Brno, 1 hét, 1994. júl. rendezvény. Santofyll cycle battern and in vivo fotoinhibition in atrazine resistant biotypes of Conyza canadensis and Chenopodium album. Nuclear coded protein can be involved in the mechanism of paraquat resistance. Ökológiai Tanszék GALLÉ László tanszékvezető docens, Párizs, UNESCO, 4 nap, 1993. dec. konferencia. Varsó, LTA, 2 nap, 1994. márc. megbeszélés. Madrid, Egyetem, 3 nap, 1994. márc. megbeszél és. Brüsszel, Egyetem, 1 hónap, 1994. márc. tanulm ányút. Párizs, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. kongresszus. Structural trends of ant assemblages in a successional grassland under stress and perturbation. GYÖRFFY György adjunktus, Jena, Egyetem, 2 hónap, 1994. ápr. —máj. tanulmányút. 110


HORNUNG Erzsébet adjunktus, Haifa, Technion, 2 hét, 1994. jan. tanul-

mányút. Amszterdam, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. tanulmányút. Spatial and temporal pattern of isopod distribution at different scales. Haifa, Technion, 2 és fél hét, 1994. aug. tanulmányút. KöRMÖCZI László adjunktus, Bedrichov, 1 hét, 1993. szept. szimpózium. Fine scale detection of vegetation boundary with a geographic analysis system. Bern, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. szimpózium. Effects of grazing animals on the succession of sand dune vegetation. (Horváth Andrással és Margóczi Katalinnal.) Effects of experimental disturbances on sandy vegetation. (Margóczi Katalinnal) MARGÓCZI Katalin adjunktus, Bedrichov, 1 hét, 1993. szept. szimpózium. Comparative analysis of successional stapes in Hungarian sandy area. Bern, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. szimpózium. Az előadás u.a. mint Körmöczi Lászlónál. HORVATH András tanársegéd, Bedrichov, 1 hét, 1993. szept. szimpózium. Turku, 4 hét, 1994. júl. egyéb. — Bern, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. szimpózium. Az előadás u.a. mint Körmöczi Lászlónál. Összehasonlító Élettani Tanszék BARANYI Attila egyetemi tanár, Barcelona, Egyetem, 5 nap, 1994. febr.

cserekapcsolat. Properties LTP and LTD in the neocortex in vivo. Párizs, CNRS, 2 hét, 1994. ápr. tanulmányút. Biophysical basis of learning and information storoge in the neuron system. Croningen, Egyetem, 3 hét, 1994. máj. vendégoktató. Nonsynaptic mechanions of neuronal plasticity in the visual cortex. ERDÉLYI Lajos docens, Leiden, Animal Phys. Section, 1 hónap, 1994. máj.jún. tanulmányút. Resting membrane potential-action potential. Ionic currents, postsynaptic events. Biology teaching at József Attila University, Szeged. SZENTE Magdolna docens, Cleveland, Egyetem, 4 hónap, 1994. jan.—ápr. vendégkutató. A phosphorilation-dependent epitope of the neurofilament protein of--m evoked in chick sensory axons by second messengers and turning. Monpellier, Egyetem, 1 hónap, 1994. júl. tanulmányút. Characterization of aminopyridine-induced primary and secondary foci on cellular- and network level. TOLDI József docens, Bécs, 3 nap, 1993. szept. rendezvény. Neonatal enucleation induces cross — modal changes in the barell cortex of the rat. (Rojik Imrével.) 111


ROJIK Imre tudományos főmunkatárs, Bécs, 3 nap, 1993. szept. rendezvény. Az előadás u.a. mint Toldi Józsefnél.

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Biofizikai Tanszék MARÓTI Péter egyetemi tanár, Párizs, CNRS, 3 hónap, 1994. jan.—márc.

tanulmányút.

Ventura, 1 hét, 1994. febr. rendezvény. Proton binding studies in photosynthetic reaction centers modified at the primary quinone binding site. - York, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. rendezvény. Fluorescence. induction from reaction centers of purple bacteria. KÁLMÁ N László tanársegéd, York, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. Acid-base titration of bacterial reaction center protein. Elméleti Fizikai Tanszék KAPUY Ede egyetemi tanár, Pozsony, Egyetem, 4 nap, 1994. jún. rendez-

vény. — Prága, Egyetem, 11 nap, 1994. jún. rendezvény. BENEDICT Mihály docens, Durham, Egyetem, 4 hét, 1994. ápr. -máj. tanulmányút. BOGÁR Ferenc adjunktus, Pozsony, Egyetem, 4 nap, 1994. jún. rendezvény.

Kísérleti Fizikai Tanszék SZATMÁRI Sándor egyetemi tanár, Göttingen, LLG, 2 hét, 1993. nov. 13-

dec. 1. egyéb. Göttingen, MPI, 1 hónap, 1994. jan. 1-31. tanulmányút. Garching, MPI, 3 nap, 1994. febr. 27—márc. 1. konzultáció. High brightness excimer lasers. Chicago, Egyetem, 3 nap, 1994. ápr. 13-15. konzultáció. On some problems of high-power excimer lasers. Essen, Egyetem, 3 nap, 1994. máj. 17-19. konzultáció. Status and prospect of high-brightness excimer lasers. — Göttingen—Amsterdam, 8 nap, 1994. aug. 28—szept. 4. konferencia. Progress in high-power femtosecond excimer lasers. NÁNAI László docens, Locarno, 1 hét, 1994. ápr. konferencia. Nonlinear dynamics of IR laser induced processes. KISS László adjunktus, Uppsala, Egyetem, 2 év, 1993-1994. vendégkutató. VAJTAI Róbe rt adjunktus, Göttingen, MPI, 4 és fél hónap, 1993. aug.—dec. tanulmányút.

112


Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék BOR Zsolt egyetemi tanár, Kréta, Inst. of Electr. Struct. 10 nap, 1993. szept. 7-16. konferencia. Short pulse generation by excimer lasers. Kréta, Inst. of Electr. Struct. 7 nap, 1993. nov. 30-dec. 7. tanulmányút. RAcz Béla docens, Kréta, Inst. of Electr. Struct. 10 nap, 1993. szept. 7-16. konferencia. Short pulse generation by excimer lasers. Kréta, Inst. of Electr. Struct. 7 nap, 1993. nov. 30-dec. 7. tanulmányút. OSVAY Károly tanársegéd, Firenze, 3 nap, 1993. szept. 10-13. konferencia. General analysis and alignment tolerances of grating pair pulse compressor. Göttingen, MPI, 2 hét, 1994. jan. 24-febr. 4. tanulmányút. Chilton, Rutherford Appl. Lab. fél év, 1994. máj. 16-nov. 15. tanulmányút. SZÖRÉNYI Tamás tudományos főmunkatárs, Vigo, Egyetem, 3 hónap, 1993. okt. 1-dec. 31. tanulmányút. Mons, Egyetem, 1 év, 1994. jan. 1-dec. 31. tanulmányút. LIFT processing. HESZLER Péter tudományos munkatárs, Uppsala, Egyetem, 4 év, 1990. okt. 1-1994. okt. 31. tanulmányút. KANTOR Zoltán tudományos munkatárs, Mons, Egyetem, 2 hónap, 1993. okt.-dec. tanulmányút. Bécs, Egyetem, 1 hét, 1994. ápr. konferencia. Dynamics of excimer laser ablation of thin tungsten films. Unusual features of laser ablation of supported thin films. Strasbourg, 1 hét, 1994. máj.-jún. konferencia. Metal pattern deposition by laser-induced forward transfer. TÓTH Zsolt tudományos munkatárs, Bécs, Egyetem, 1 hét, 1994. ápr. konferencia. Dynamics of excimer laser ablation of thin tungsten films. GERATOVSZKY Zsolt tudományos segédmunkatárs, Linz, Egyetem, 2 hét, 1993. dec. tanulmányút. London, Egyetem, 1 hónap, 1994. márc. tanulmányút. Strasbourg, 5 nap, 1994. máj. konferencia. Kinetic model for scanning laser induced deposition from liquid phase. Lausanne, 5 nap, 1994. aug. konferencia. Calculation of scanning laser induced temperature profile in a multilayered substrate immersed into a liquid.

113


FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék SZEDERKÉNYI Tibor egyetemi tanár, Bologna, Egyetem, 3 hét, 1994. aug. '

tanulmányút.

HETÉNYI Magdolna docens, Stavanger, 6 nap, 1993. szept. konferencia. Effect of micro-paleoenvironment to the organ-ic geochemical features of kerogens formed in volcanic crater lakes., San Sebastian, 3 nap,. 1994. jan. egyéb. Palinólogy and organic geochemistry of Tertiary low-rank coals .in Hungary-II. Non aromatic hydrocarbons. Bécs, 5 nap, 1994. jún. konferencia._ Comperative study of the effects of montmorrillonite and calcite on the thermal maturation of kerogen of type I. VARSÁNYI Zoltánné tudományos munkatárs, Cambridge, 1 hónap, 1993. szept. tanulmányút. — Prága, 5 nap, 1993. okt. konferencia. — Orlean, BRGM, 10 nap, 1994. márc. tanulmányút... -

'

Éghajlattani Tanszék KOPPÁNY György egyetemi tanár, Brno, Egyetem, 6 nap, 1994. aug. konferencia. An attempt to comission -predicion of on climatology of

drought in Hungary. MAKRA László adjunktus, Peking, Egyetem, 1 hónap, 1994. ápr. tanulmányút. Kanton, Guangzhou Inst. of Geogr. 1 hónap, 1994. máj. tanulmányút. Urumcsi, Xinjiang Inst. of Geogr. 2 hónap, 1994. jún.-júl. tanulmányút. UNGER János adjunktus, Brno, Egyetem, 6 nap, 1994. aug. konferencia.

Temperature characteristics of an urban local climate. Földtani és Őslénytani Tanszék MOLNÁR Béla egyetemi tanár, Gent, Egyetem, 4 hónap, 1993. okt. 4-1994. febr. 1. tanulmányút. The geology of Hungary and its adjacent regions. FÉNYES József tudományos segédmunkatárs, Gent, egyetem, 1 hónap, 1993. szept. 1-30. tanulmányút.

114


Gazdasági Földrajzi Tanszék Kálmánné egyetemi tanár, Melbourne—Sidney, Egyetemek, 2 hét, 1994. márc. 5-18. kongresszus. The Hungarian and East European land valuation. — Harare, 1 hét, 1994. aug. 22-29. kongresszus. The Hungarian agriculture.

BURGER

Természeti Földrajzi Tanszék MEZŐSI Gábor tanszékvezető docens, Krakkó, Egyetem, 3 nap, 1993. nov.

rendezvény. Critical environmental regions in Hunga ry urban density. Párizs, EGIS, 1 hét, 1994. márc. rendezvény. Freiburg, Egyetem, 1 hét, 1994. máj. egyéb. Huddersfield, Egyetem, 1 hónap, 1994. júl. tanulmányút. Prága, Egyetem, 4 nap, 1994. aug. rendezvény. Landscape ecologie. JAKUCS László egyetemi tanár, Korzika, 1 hónap, 1994. ápr.—máj. tanulmányút. KEVEI Ferencné docens, Tubingen, Egyetem, 2 hét, 1993. szept.—okt. rendezvény. — Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1994. máj. cserekapcsolat. Bécs, Egyetem, 4 nap, 1994. jú1. rendezvény. Karstökologische Untersuchungen von einigen ungarischen Karsts. — Tübingen, Egyetem, 2 hét, 1994. aug. rendezvény. TÓTH Imre adjunktus, Temesvár—Orsova, Dunakutató Int. 1 hét, 1994. máj. 9-15. cserekapcsolat. BALOGH Imre tanársegéd, Krakkó, Egyetem, 3 nap, 1993. nov. rendezvény. Karlsruhe, Főiskola, 6 hét, 1994. jan.—márc. tanulmányút. Párizs, EGIS, 1 hét, 1994. máj. rendezvény. Mucsi László tanársegéd, Liege, Egyetem, 1 év, 1992. nov.-1993. nov. egyéb. — Párizs, EGIS, 1994. márc. rendezvény. Urban density. — Duna-Delta, 1 hét, 1994. máj. rendezvény. Prága, Egyetem, 4 nap, 1994. aug. rendezvény. Landscape ecologie.

INFORMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Számítástudományi Tanszék 1 hét, 1994. júl. konferencia. FÜLÖP Zoltán docens, Ulm, Egyetem, 1 hét, 1994. jan. tanulmányút. GÉCSEG Ferenc egyetemi tanár, Jeruzsálem, Egyetem,

Undecidable properties of top-down tree transducers. Graz, Egyetem, 2 nap, 1994. jún. konferencia. — Jeruzsálem, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. konferencia. 115


BOHUS Mihály adjunktus, Bécs, IFABO, 1 nap, 1993. okt. kiállítás. PLUHÁR András tanársegéd, New Brunswick, Rutgers, 9 hónap, 1992.

okt.1993. jún. tanulmányút. Positional games. New Brunswick, Rutgers, 9 hónap, 1993. okt.-1994. jún. tanulmányút. SCHRETTNER Lajos tanársegéd, Sheffield, Egyetem, 3 hét, 1994. jún. tanulmányút. Számítástudomány Alapjai Tanszék IMREH Balázs tanszékvezető docens, Graz, 4 nap, 1994. jún. konferencia. Jeruzsálem, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. konferencia. BARTHA Miklós docens, Graz, 4 nap, 1994. jún. konferencia. Jeruzsálem, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. konferencia. ÉSIK Zoltán docens, Edinburgh, Egyetem, 3 hónap, 1993. szept.—nov. tanulmányút. Stuttgart, Egyetem, 4 hónap, 1994. máj.—aug. tanulmányút. Jeruzsálem, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. konferencia. Kassa, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. konferencia. Soluing polynomial fixed point equations. DÉVÉNYI Károly adjunktus, Soultz, Telmat Inf. 1 hét, 1994. jún. rendezvény. GOMBÁS Eva adjunktus, Graz, 4 nap, 1994. jún. konferencia. Jeruzsálem, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. konferencia. HORVÁTH Gyula adjunktus, Graz, TU, 4 nap, 1994. jún. konferencia. GAIZER Tamás tanársegéd, Jeruzsálem, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. konferencia. Kassa, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. konferencia. Alkalmazott Informatikai Tanszék KUBA Attila tanszékvezető docens, Bad Gastein, EANM, 5 nap, 1994. jan. rendezvény. Washington, SIAM, 5 nap, 1994. jan. rendezvény. Sophia-Antipolis, INRIA, 12 nap, 1994. máj. cserekapcsolat. Pictura processing in JATE. Philadelphia, Egyetem, 2 hónap, 1994. aug.—szept. cserekapcsolat. CSENDES Tibor docens, Glasgow, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. rendezvény. The role of subdivision directions interval methods for global optimazation. Ann Arbor, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. rendezvény. Recent improvements in interval methods for global optimization. DOMBI József adjunktus, Stuttgart, Egyetem, 5 nap, 1994. jan. rendezvény. Concept learning. 116


Helsinki, School of Econ. 1 hét, 1994. máj. cserekapcsolat. Multicriteria decision models. — Turku, Egyetem, 2 hét, 1994. máj. cserekapcsolat. Datavisualization technics. Lappenranta, Egyetem, 1 hét, 1994. máj. cserekapcsolat. Basic concepts of the Fuzzy Theory. Párizs, 1 hét, 1994. júl. konfe rencia. General framwork for the utility based outranking methods. Glasgow, 1 hét, 1994. júl. kon ferencia. Determination of weights with finding cubical and spherical centers of a polyhedron. TÚRI László adjunktus, Koppenhága, Bisness School, 13 nap, 1994. aug. rendezvény. VÁGVÖLGYI Csaba, Graz, 4 nap, 1994. jún. konferencia. NYÚL László programozó, London, Egyetem, 3 hónap, 1994. ápr. júl. tanulmányút.

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Kémiai Tanszék VARGA Károly egyetemi tanár, Temesvár, Egyetem, 3 nap, 1993. nov. 2830. cserekapcsolat. KIRICSI Imre egyetemi tanár, Rolduc, 6 nap, 1994. júl. 10-15. konferencia. Garmisch-Partenkirchen, 6 nap, 1994. júl. 17-22. konferencia.

Fizikai Kémiai Tanszék NAGYPÁL István egyetemi tanár, Boston, Egyetem, 2 és fél hónap, 1994. jún.—aug. tanulmányút. Kinetics and mechanism of decomposition of chlorous acid. NovÁK Mihály egyetemi tanár, College Station, Lynntech, 2 év, 1992. máj.-1994. jún. tanulmányút. GÖRGÉNYI Miklós docens, Gent, Egyetem, 3 hónap, 1994. ápr. —jún. tanulmányút. RAUSCHER Ádám docens, Clausthal, Egyetem, 6 nap, 1994. aug. konferencia. Studies on breakdown and repair of passivating films on iron and stainless steel. VISY Csaba docens, Szöul, 1 hét, 1994. júl. konferencia. Electrochemical polymerization and redox transformations of polythiophene. — Turku, Egyetem, 5 hét, 1994. júl.—aug. tanulmányút. ADAMKOVICH István adjunktus, Basel, Word Didact, 6 nap, 1994. máj. 30jún. 4. tanulmányút.

117


KUTSÁN György adjunktus, Swansea, Egyetem, 2 hét, 1994. jún.-júl. tanulmányút. Clausthal, Egyetem, 6 nap, 1994. aug. konferencia. Studies on breakdown and repair of passivating films on iron and stainless steel. Kószó Katalin tanársegéd, Basel, Word Didact, 6 nap, 1994. máj. 30—jún. 4. tanulmányút. Kolloidkémiai Tanszék DÉKÁNY Imre egyetemi tanár, Wageningen, Egyetem, 8 nap, 1993. szept. 18-25. tanulmányút. Adsorption and microcalometric experiments on solid/liquid interfaces: connection between the adsorption excess and enthalpy isotherms. Stability of Si02 particles in binary liquid mixtures: adsorption wetting and rheological investigation. Jülich, 5 nap, 1993. szept. 28—okt. 1. konferencia. Wechselwirkungen von Tensiden mit Bodenkolloiden: Adsorption, Benetzung und Strukturelle Eigenschaften Tenside und Kolloide in der Umwelt. Thermodynamic and structural properties of 1-butanol-water adsorption layer. Tenside und Kolloide in der Umwelt. — Párizs, 5 nap, 1993. okt. 18-22. rendezvény. Stability and rheological properties óf natural crude oil emulsions. München, Müteck Kut.-Fejl. Labor. 5 nap, 1994. jan. 31—febr. 4. egyéb. Davos, 5 nap, 1994. márc. 12-17. rendezvény. Preparation of nanosized semiconductors (ZnS, CdS) on hydrophobic silicate surfaces. — Graz, Egyetem, 5 nap, 1994. márc. 21-25. tanulmányút. Rheological properties of clay mineral suspensions: adsorption, wetting and structural phenomena. Berlin, 5 nap, 1994. márc. 26-31. rendezvény. Surfacial rheological properties of w/o interfaces and the stability of crude oils emulsions. Bristol, Egyetem, 5 nap, 1994. ápr. 5-9. tanulmányút. Selective sorption on size quantized hydrophilic hydrophobic silica nano particies in binary liquids. — Syracuse, Egyetem, 2 hónap, 1994. jún. 25-aug. 29. tanulmányút. Washington, 5 nap, 1994. aug.' 21-26. rendezvény. Selective sorption on size-quantized hydrophilic and hydrophobised silica nanopartides in binary liquid mixtures. Preparation of nanosied semiconductors (ZnS, CdS) on hydrophobic silicate surfaces. CSÁKINÉ Tombácz Etelka docens, Stanford, Egyetem, 10 nap, 1994. jún. rendezvény. Ionic strength dependent interaction of natural polyelectrolytes with clays and oxides. 118


KIRÁLY Zoltán adjunktus, München, Müteck Kut.-Feji. Labor. 5 nap, 1994. jan. 31—febr. 4. tanulmányút. Jülich, Forschungcentr. GmbH, 5 hét, 1994. jún.-júl. tanulmányút. MAROSI Tibor tanársegéd,. Wageningen, Egyetem, 1 év, 1994. jan.—dec. tanulmányút. SZEKERES Má rt a tanársegéd, Wageningen, Egyetem, kétszer 6 hét, 1993. okt.—nov. és 1994. máj.-júl. tanulmányút. TURI László PhD ösztöndíjas, Graz, Egyetem, 5 nap, 1994. márc. 21-25. tanulmányút.

Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék SOLYMOSI Frigyes egyetemi tanár, Hemanan, 1 hét, 1993. szept. meghívás. Kinetic study of the catalytic reactions of CO 2 and CH4. St. Louis, 2 hét, 1993. okt. konferencia. Reaction pathways in the decomposition of ethyl iodide and diethyl zinc on the Pd(100) surface. New York, Egyetem, 1993. okt. konferencia. Photo-induced processes on metal surfaces. Annandale, Exxon Research Labor. 10 nap, 1994. márc. meghívás. Decomposition of CH4 and reactions of CH2, CH3 and C2H5 fragments. Sand Diego, 10 nap, 1994. márc. meghívás. Methane decomposition and reaction of hydrocarbon fragments over Pd catalysts. Eindhoven, 1 hét, 1994. máj. meghívás. Activation of CH4 and its reaction with CO2 over supported catalysts. Tokyo, Egyetem, 2 hét, 1994. aug. meghívás. Adsorption-induced structural changes of supported Pt metals. Photoinduced processes on metal surfaces. Saitama, Riken Co. Res. Labor. 1994. aug. meghívás. Surface processes involving reduction of NO„ pollutant. Osaka, Government Indust. Res. Inst. 1994. aug. maghívás. Photoactivation and reactions of CO 2 on clean and promoted metal surfaces. Tokyo, 1994. aug. konferencia. Adsorption and catalytic properties of supported Cu-Rh bimetallic system. Kobe, 1994. aug. konferencia. Methane decomposition and reactions of hydrocarbon fragments over metal catalysts . ERDŐHELYI András docens, Montpellier, 1 hét, 1993. szept. konferencia. Reaction of CO 2 with light hydrocarbons over supported Rh catalysts. KLIVÉNYI Gábor tudományos segédmunkatárs, Warwick, 1 hét, 1993. szept. konferencia.

119


Szerves Kémiai Tanszék SCHNEIDER Gyula egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 1 hét, 1993. nov. 814. cserekapcsolat. Urethan-Nachbargruppen-Beteiligung bei der Synthese Exo-Hetero-Cyclischer Steroide. Washington—New York, Egyetemek, 28 nap, 1994. jú1. 4-31. konferencia, tanulmányút. Ecdysone antagonists of simple structure. MOLNÁR Árpád egyetemi tanár, Los Angeles, Egyetem, 10 hónap, 1993. szept. 1-1994. júl. 1. tanulmányút. GÖNDÖS György docens, Brüsszel, Inst. Meurice Chim.—Biochem., 4 nap, 1993. okt. 24-28. rendezvény. Chiral hydrogenation of estrone and estrone-3-methyl ether. PÁLINKÓ István docens, Brighton, Egyetem, 3 hónap, 1993. júl.—szept. tanulmányút. Fokváros, Cat. and Catalytic Proc., 1 hét, 1993. okt. tanulmányút. Hydrogen pressura dependence in the ring opening reaction of methyloxirane over silica-supported Pd and Rh catalysts. — Nancy, Egyetem, 1 hét, 1994. máj. Molecular structure and potential energy surfaces of a-phenylcinnamic acid isomers obtained by molecular mechanics, semiempirical and ab inito methods. Fragmentation patterns of a-phenylcinnamic acid derivatives upon electron impact ionization. A computational approach. Similarity study of phenothiazines using molecular electrostatic potential maps. Rolduc, Kerkrade, 1 hét, 1994. jún. konferencia. ZSIGMOND Agnes docens, Lyon, Inst. de Rech. sur la Cat., 4 hónap, 1994. jún. 26-okt. 26. tanulmányút. Jeruzsálem, 6 nap, 1994. aug. rendezvény. Aerobic oxidation on heterogenecid homogeneous catalyst. WÖLFLING János docens, Göttingen, Egyetem, fél év, 1993. szept. 1—febr. tanulmányút. CzOMBOS József adjunktus, Turku, Egyetem, 3 hónap, 1994. aug. 18—nov. 15. cserekapcsolat. HACKLER László adjunktus, New Orleans, Egyetem, 3 év, 1992. ápr. 15—től folyamatosan, tanulmányút. MASTALÍR Ágnes adjunktus, Clérmont-Ferrand, 5 nap, 1994. júl. konferencia. MESKÓ Eszter adjunktus, Turku, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. cserekapcsolat. TÖRÖK Béla tanársegéd, Padova, 1 hét, 1994. aug. rendezvény. Stereochemistry of elimination in the synthesis of a-phenylcinnamic acid isomers, effects of sulvent polarity and the stabilities of the intermediates and products. Structure elucidation of reactive intermediates in the metal-catalyzed hydrogenation of small ring hydrocarbons. 120


BAKOS Tamás tudományos főmunkatárs, San Antonio, Res. and Techn. Foundation, 2 év, 1993. szept.-től folyamatosan, tanulmányút. KATONA Tamás tudományos főmunkatárs, Varsó, Akadémia, 5 nap, 1994. márc. rendezvény. SÁRKÁNY János tudományos főmunkatárs, Bethlehem, Egyetem, 27 hónap, 1991. szept. 1-1993. nov. 30. tanulmányút. Kiss János tanszéki munkatárs, Montpellier, 5 nap, 1993. szept. rendezvény. Surface properties of silica gel and a silica gel-supported ion-exchanged Cu catalyst, an infrared study. Udine, Egyetem, 5 nap, 1994. aug. cserekapcsolat. Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék CSIKKEL Csabáné docens, Temesvár, 1 hét, 1993. okt. rendezvény. Aluminium as toxic element for plants and human organism. Ungvár, 1 hét, 1994. máj.-jún. konferencia. Effect of Al, Sr and Mg solution applied on the leaf surface of maize. Cadmium induced metallothiomein in Carp. Gent, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. tanulmányút. Atomic spectrometric investigations of samples of plant origin. DOMBI András docens, Ungvár, 4 nap, 1994. máj.-jún. konferencia. GAJDA Tamás docens, Nancy, Egyetem, 30 nap, 1993. szept. aspiráns. Louvain la Neue, Egyetem, 2 hét, 1994. máj. rendezvény. Equilibrium and spectroscopic study of interaction between transition rebols and peptidoamines. Nancy, Egyetem, 2 hét, 1994. júl. tanulmányút. Firenze, Egyetem, 1 hét, 1994. aug. rendezvény. Structure . and stability of Ni(II) and Cu(II) complexes of histamine. GALBÁCS Zoltán docens, Gent, Egyetem, 3 hónap, 1993. nov.-jan. tanulmányút. Ungvár, 1 hét, 1994. máj.-jún. konferencia. Removal of artenic contect of drinking water. — Brüsszel, Egyetem, 1 hónap, 1994. júl. tanulmányút. LABÁDI Imre docens, Wroclaw, 1 hét, 1993. szept. konferencia. — Turku, Egyetem, 1 hét, 1993. okt. tanulmányút. NAGY László docens, Temesvár, Egyetem, 3 nap, 1994. ápr. cserekapcsolat. PÉTER Antal docens, Broga, Egyetem, 1 hét, 1993. szept. rendezvény. Udine, Egyetem, 1 hét, 1993. okt. cserekapcsolat. Brüsszel, Egyetem, 6 hét, 1994. máj.-jún. tanulmányút. VERES Sándor docens, Gent, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. tanulmányút. Determination of the artenic content of drinking water by atomic , spectrofotometry. 121


Béla tudományos munkatárs, Koppenhága, Egyetem, 4 hónap, 1994. ápr. júl. tanulmányút. Complex formation of super amino acid derivatives with divalent transition metal ions. WITTMANN Gyula tudományos munkatárs, Duna Delta, 1 hét, 1994. máj. konferencia. Ungvár, 4 nap, 1994. máj. jún. konferencia. BUzÁS Norbert TMB ösztöndíjas, Brüsszel, Egyetem, fél év, 1994. jan.-jún. tanulmányút. Montreal, 11 nap, 1994. máj. rendezvény. GALBÁCS Gábor TMB ösztöndíjas, Gent, Egyetem, 2 hónap, 1994. jan.febr. tanulmányút. — Ungvár, 1 hét, 1994. máj. jún. konferencia. Removal of the artenic contect of drinking water. — Gent, 1 hét, 1994. júl. szimpózium. Liquid sample introduction by nebulizers in atomic spectroscopy. GYURCSIK

MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT Algebra és Számelmélet Tanszék CSÁKÁNY Béla egyetemi tanár, Liptovsky Ján, 5 nap, 1993. szept. rendezvény. Minimalclones generated by quasi-projections. Potsdam, 5 nap, 1993. szept. rendezvény. Completely minimal algebras. Róma, Egyetem, 2 hét, 1994. febr. vendégoktató. Functional completeness in algebra. Königstein, 5 nap, 1994. márc. konferencia. The wreath product. SZENDREI Agnes egyetemi tanár, Darmstadt, Főiskola, 7 hónap, 1994. febr. 1—aug. 31. ösztöndíj. On minimal varieties. CZÉDLI Gábor, docens, Horni Lipová, 8 nap, 1993. szept. konferencia. Involution lattices versus pairs of congruences. Brno, Egyetem, 1 hét, 1994. ápr. cserekapcsolat. A non-selfdual modular congruence variety. Linz, Egyetem, 5 nap, 1994. jún. konferencia. Diamond identities for relative congruences. KLUKOVITS Lajos docens, Linz, Egyetem, 4 nap, 1994. jún. konferencia. Standard semigroups of varieties. SZABÓ László docens, Drezda, Egyetem, 1 hét, 1994. márc. konferencia. On simple surjective algebras. Linz, Egyetem, 5 nap, 1994. jún. rendezvény. Further refiner ment of the primal alg. caracterization theorem. 122


Mária docens, Liszabon—Portó—Coimbra, Egyetemek, 3 hét, 1993. okt. egyéb. Embedding into semidirect products. Canonical embedding and a new proof of McAlister's P-theorem. Embeddability of E-unitary regular semigroups. Generalizations. (Liszabonban.) Embedding into semidirect products and bivarieties. Categories in regular semigroup theory. (Portóban.) Some problems in regular semigroup theory. (Coimbrában.) Hobart (Ausztrália), Egyetem, 2 hét, 1994. jan. rendezvény. Biidentities for E-solid semigroups Kocovce, 3 nap, 1994. máj. rendezvény. On e-varieties E-solid semigroups. Portó, Egyetem, 1 hét, 1994. jún. rendezvény. Regular semigroups and semidirect products. ZADORI László adjunktus, Linz, Egyetem, 5 nap, 1994. jún. konferencia. Natural dualitis via a finite set of relations. SZENDREI

-

Analízis Tanszék HATVANI László egyetemi tanár, Claremont, 10 nap, 1994. máj. jún. konferencia. On the asymptotic stability of the zero solution of nonautonomous FDE. Moszkva, 7 nap, 1994. aug. konferencia. Asymptotic stability in differential systems. KÉRCHY László egyetemi tanár, Temesvár, Egyetem, 6 nap, 1994. jún. konferencia. Quasisimularity in invariants of operators. Analízis Alkalmazásai Tanszék CSÖRGŐ Sándor egyetemi tanár, Ann Arbor, Egyetem, 1 év, 1993. szept. 11994. aug. 31. vendégoktató. KRAMLI András egyetemi tanár, Ascona, 6 nap, 1994. júl. rendezvény. Decay of correlations in hyperbolic mappings with singularities. MÓRICZ Ferenc egyetemi tanár, Potenza-Róma, Egyetemek, 2 hét, 1994. máj. előadó-körút. Approximation of functions of bounded variation. L'-theory of the Fourier transform and the H I-space. Zürich, 1 hét, 1994. aug. kongresszus. Hardy spaces on the plane and Fourier transforms. Bern, 1 hét, 1994. aug. konferencia. Hardy spaces on the plane and Fourier transforms. STACHÓ László docens, Oxford, Egyetem, 4 nap, 1993. dec. konferencia. Accelerations of the DDRP method. — Tubingen, Egyetem, 1 hónap, 1994. máj. tanulmányát. Prága, 6 nap, 1994. jún. kongresszus. Theoretical implications of the DDRP method. VIHAROS László tanársegéd, Zürich, 1 hét, 1994. aug. kongresszus. 123


Geometria Tanszék NAGY Péter tanszékvezető docens, Potenza, Egyetem, 1 hét, 1993. okt. vendégoktató. Montpellier, Egyetem, 1 hónap, 1994. febr. vendégoktató. KINCSES János docens, Bydgoszcz, Egyetem, 1 hét, 1994. jún. rendezvény.

Pattern recognition from shaclow pictures. Portmund, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. rendezvény. Are ghosts really rare. KURUSA Árpád docens, Erlangen, Egyetem, 8 hónap, 1993. szept.—márc. tanulmányút.

GÉVAY Gábor adjunktus, Bydgoszcz, Egyetem, 1 hét, 1994. jún. rendezvény. -

Halmazelmélet és Matematikai Logikai Tanszék T0TIK Vilmos egyetemi tanár, Tampa, Egyetem, 3 hónap, 1993. febr.—ápr. vendégoktató. Haifa, 2 hét, 1994. máj. rendezvény. Weighted polynomial ap-

proximation. — Oberwolfach, Mat. Int. 2 hét, 1994. aug. rendezvény. HAJNAL László docens, New Brunswick—Buffalo, Egyetemek, 1 hónap, 1994. máj. tanulmányút. — Zürich, 2 hét, 1994. aug. rendezvény. KRISZTIN Tibor docens, Firenze, 1 hét, 1993. szept. rendezvény. Asymptotic stability in the damped oscillator. SZABÓ László adjunktus, Warwick, Egyetem, 1 hét, 1994. júl. konferencia.

124


XVI. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE FORDÍTOTT ÖSSZEG 1994-BEN

MEGNE VEZÉS

BÉR

DOLOGI

TB

ÖSSZESEN

BEVÉTEL

EREDETI 209.681

662.400

1.377.060

1.377.060

315.794

125.522

196.583

637.899

637.899

PÉNZMARADVÁNY

13.103

414

113.431

126.948

126.948

EGYÉB

38.461

4.044

554.809

597.314

597.314

872.337

339.661

1.527.223

2.739.221

2.739.221

848.051

326.453

1.468.725

2.643.229

2.681.171

24.286

13.208

58.498

95.992

—58.050

504.979

IRANYRÁ ZAT

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK IRANYÍTÓSZERVI

MóDoSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TÉNY MARAD VANY

Adatok E Ft-ban

125


-


XVII. A HALLGATÓKNAK JUTTATOTT KEDVEZMÉNYEK

1994-ben a nappali tagozatos magyar hallgatók átlaglétszáma 4615 fő volt. Egy hallgatóra jutó normatív támogatás éves összege 65.000, Ft A normatív támogatás felhasználása jogcímenként: Normatív juttatás módosított előirányzata Kifizetési jogcímek: ösztöndíj — rendszeres szociális támogatás alapjuttatás — lakhatási (albérleti) támogatás kulturális támogatás — szakmai gyakorlat mia tti kiegészítés egyéb bérletvásárlási támogatás nyelvvizsga juttatás tudományos támogatás — sporttámogatás

299.310 E Ft 115.674 E Ft 20.924 E Ft 127.465 E Ft 9.745 E Ft 1.700 E Ft 3.195 E Ft

12.298 E Ft 192 E Ft 3.171 E Ft 898 E Ft 295.262 E Ft Kifizetés összesen: A hallgatók normatív támogatásának pénzmaradványa 4.048 E Ft Alulfinanszírozás (a pénzmaradványt növelő összeg): 665 E Ft

127


-


XVIII. ELFOGADOTT EGYETEMI PÁLYÁZATOK 1993-BAN Országos Tudományos Kutatási Alap Kar Állam- és Jogtudományi Bölcsészettudományi Természettudományi

Támogatás összege USD ezer Ft 15.400 1.800 — 1.408 116.640 16.275

Világbanki Ifjúsági OTKA pályázat A József Attila Tudományegyetem összesen 93.640 USD-t kapott. FEFA PÁLYÁZATAI Támogatás

A pályázat témája ezer USD

ezer Ft

15

1.500

Az élővilág és a környezet kapcsolatának elmélete és gyakorlata a biológusképzésben

200

5.000

Többlépcsős egyetemi képzési rendszer bevezetése a molekuláris genetikai szemléletű fejlődésbiológiai és biotechnológiai oktatásra a JATE-n

300

7.000

Tanárok és egyetemi/főiskolai oktatók továbbképzése a számítástudományban

50

8.000

A TT karon folyó graduális és posztgraduális tanárképzés tantárgypedagógiai/szakmódszertani elemeinek fejlesztése

20

10.000

A néprajzos képzés tárgyi műszaki tartalmi feltételeinek megteremtéséért

129


Kétlépcsős kémiai képzés a korszerű műszeres technikai és molekuláris szemléletmód szintézisével

300 22.000

Számítógépes könyvtári információs rendszer továbbfejlesztése, integrált számítógépes rendszer létrehozása a Szegedi Universitas Egyesülés Könyvtáraiban

600 15.000

A pszichológusképzés előkészítése, a pedagógiai, pszichológia képzés átfogó megújítása a JATE Bölcsészettudományi Karán

20 5.000

Egységes többfokozatú geográfusképzés

50 5.000

Ascensus program. A hagyományos bölcsészképzés ta rt almi és szerkezeti megújítására

30 5.000

Európa Tanulmányok speciális képzés indítása a Szegedi Universitason

25 3.000

Információ és társadalomelmélet a Szegedi Universitas jegyében

10 5.000

Fotonika a természettudományban és az orvostudományban A matematika tanárképzés és továbbképzés többszintű rendszere Szaknyelvi és posztgraduális nyelvi oktatás profil szerinti fejlesztése. Szaknyelvi tananyag kidolgozása és megjelentetése. Komplex nyelvi laboratóriumi oktatás kidolgozása. A nyelvtanárok módszertani továbbképzése

130

250 14.000 43 10.000

347 29.615


Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Támogatott: Délmagyarországi Műszerközpont Támogatás összege: 2.300.000 Ft Koordinátor: Dr. Solymosi Frigyes tanszékvezető egyetemi tanár. Célja: A Délmagyarországi Műszerközpont komplex felület- és anyagvizsgáló berendezésének (ESCA) kiegészítése kisenergiájú ionszórásos spektroszkópiával (LEIS).

Támogatott: JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Támogatás összege: 4.000.000 Ft Koordinátor: Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár. Célja: Orvosi polimerek (kontaklencse anyagok lézeres mikroméretű) megmunkálásához szükséges technikai bázis létrehozása.

Támogatott: JATE Támogatás összege: 12.000.000 Ft Koordinátor: Dr. Csirik János tanszékvezető egyetemi tanár. Célja: Csatlakozni az UNIVERSITAS Multidat 10.000 decentralizált rendszerkomponensekből épülő digitális kommunikációs rendszerhez a JATE újszegedi egységeivel. A meglévő hálózat átszerelése digitális rendszer fogadására.

Művelődési- és Közoktatásügyi Minisztérium Kutatási és Fejlesztési Alapjából A József Attila Tudományegyetem 35 témára összesen 20.800.000 Ftot kapott.

Pro Renovanda Cultura Támogatott tanszék Klasszika-Filológia Elméleti Fizikai Középkori és Kora Újkori Egyetemes és Történeti Segédtudományok Összehasonlító Irodalomtudományi

Támogatás összege 60.000 Ft 180.000 Ft

120.000 Ft

120.000 Ft

Tudományos és Felsőoktatási Bizottság tudományos és Felsőoktatási Alap Támogatott: József Attila Tudományegyetem Támogatás összege: 400.000 Ft 131


Felhasználása: kongresszusok, kiállítások, rendezvények szervezése, lebonyolítása, hallgatói csopo rt ok támogatása, — kiadványok szerkesztése Népjóléti Minisztérium Támogatott: Biológiai Izotóp Laboratórium Támogatás összege: 1.050.000 Ft Témavezető: Dr. Matkovics Béla egyetemi docens. PHARE—ACCORD Támogatott: Kolloidkémiai Tanszék Támogatott összeg: 70.000 ECU

132


XIX. KOLLÉGIUMOK

Eötvös Loránd Kollégium Létszám: 56 fő Igazgató: Dr. Kérchy László egyetemi tanár. Kollégiumi tanár: Barczi Erzsébet. Seniorok: Bővíz Béla, Cseh Attila, Kónya Zoltán. Károlyi Mihály Kollégium Létszám: 468 fő Igazgató: Csányiné Garai Aranka. Kollégiumi tanár: Novák László. Seniorok: Győri Krisztina, Jova Éva, Nagy Antal, Nemesnagy Boldizsár, Nyúl László. Móra Ferenc Kollégium Létszám: 320 fő Igazgató: Erdélyi Ágnes. Kollégiumi tanár: Hafner Zoltán. Seniorok: Csontos Szabolcs, Kocsis Éva, Szász Géza, Szentgyörgyi Szilárd. Herman Ottó Kollégium Létszám: 272 fő Igazgató: Megyeri Arpádné. Kollégiumi tanár: Filus Jánosné. Seniorok: Arvai István, Bagota Mónika, Kiss János, Kovács Csaba.

133


XX. KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Bártfai Judit III. évfolyam, Módra Szilvia III. évfolyam, 3'. Várkonyi Tibor III. évfolyam, Baranovszky Adrienn IV. évfolyam, Cserni János IV. évfolyam, Jaczkovics László IV. évfolyam, Nagy Attila IV. évfolyam, Szalai Zoltán IV. évfolyam, Virág Andrea IV. évfolyam, Nagy Lilla IV. évfolyam, Bródi János V. évfolyam, Gellén Klára V. évfolyam, Kenyeres Tibor V. évfolyam, Turzó Tímea V. évfolyam.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Balogh Csilla III. éves történelem—régészet szakos hallgató, Beréndi Márta III. éves angol—orosz szakos hallgató, Koló-Szujó Edit III. éves történelem—medievisztika—latin szakos hallgató, Lábodi Gyöngyi III. éves orosz—matematika szakos hallgató, Szabados György III. éves magyar—történelem—latin speciálisképzésű hallgató, Vandlik Krisztina III. éves művészettörténet—szlavisztika szakos hallgató, B. Kis Attila IV. éves magyar—régi magyar speciálisképzésű hallgató, Gáspár Viktória IV. éves angol—német szakos hallgató, Kajtár Éva IV. éves latin—görög szakos hallgató, Kovács Erzsébet IV. éves latin—görög szakos hallgató, Nagy Orsolya IV. éves magyar—német szakos hallgató, Németh Miklós IV. éves magyar—történelem szakos hallgató, 135


Opauszki István IV. éves történelem—Kelet-Európa története speciálisképzésű hallgató, Piti Ferenc IV. éves történelem—latin speciálisképzésű hallgató, Regényi Kund IV. éves történelem—német—latin szakos hallgató, Schaffer Andrea IV. éves magyar—német—művészettörténet speciálisképzésű hallgató, Szeljak György IV. éves történelem—latin szakos hallgató, Varga Emese IV. éves magyar—tö rténelem szakos hallgató, Varjaskéri Beatrix IV. éves olasz szakos hallgató.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Abdai Éva III. éves biológus szakos hallgató, Kaszás Gábor III. éves fizikus szakos hallgató, Kiss László III. éves fizikus szakos hallgató, Maróti Miklós III. éves matematikus szakos hallgató, Szilágyi Márta III. éves földrajz szakos hallgató, Darula Zsuzsanna IV. éves vegyész szakos hallgató, Gönye Zsuzsanna IV. éves matematikus szakos hallgató, Harkányi Tibor IV. éves biológus szakos hallgató, Krész Miklós IV. éves programozó matematikus szakos hallgató, Pálfi Árpád IV. éves biológus szakos hallgató, Bálint Tamás V. éves biológus szakos hallgató, Dudás Tibor V. éves programozó matematikus szakos hallgató, Engi Imre V. éves földrajz—történelem szakos hallgató, Ferincz István V. éves fizikus szakos hallgató, Keresztes Gábor V. éves biológus szakos hallgató, Körtvély Előd V. éves biológus szakos hallgató, Nagy Tamás V. éves fizikus szakos hallgató, Németh István V. éves fizikus szakos hallgató, Pajtényi Zsuzsanna V. éves vegyész szakos hallgató, Puskás László V. éves biológus szakos hallgató.

136


XXI. AZ EGYETEM PhD DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMJAI, VEZETŐI ÉS HALLGATÓI ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK Programvezető: DR. RUSZOLY JÓZSEF egyetemi tanár. Alprogram: Alkotmány- és jogtörténet. Programvezető: Dr. Ruszoly József egyetemi tanár. Hallgatók: Heka László, Dr. Christ Amália, Gellén Klára, Nagy Erzsébet, Papp Zoltán. Alprogram: A büntető igazságszolgáltatás korszerűsítése. Programvezető: Dr. Nagy Ferenc docens. Alprogram: Civilisztikái tudományok. Programvezető: Dr. Molnár Imre egyetemi tanár. Alprogram: A közhatalom jogi és társadalmi szerkezete. Programvezető: Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár. Alprogram: A nemzetközi jog. Programvezető: Dr. Nagy Károly egyetemi tanár. Alprogram: A szociális jog. Programvezető: Dr. Czúcz Ottó docens.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNY, IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET Programvezető: Dr. Csetri Lajos egyetemi tanár. Alprogram: Művelődés és irodalmi törekvések. Programvezető: Dr. Balázs Mihály docens. Hallgatók: Hoffmann Gizella, Keserű Gizella, Kruppa Tamás, Szűcs Edit, Vadai István, Szrenka Éva. 137


Alprogram: Irodalmi műfajok története a XVIII—XIX században. Programvezető: Dr. Szajbély Mihály docens. Hallgatók: Császtvay Tünde, Hász-Fehér Katalin. Alprogram: A modern magyar irodalom fogalma. Programvezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor docens. Hallgatók: Duró Gábor, Kocsis Éva, Pethő Ildikó, Sánta Gábor, Utasi Csilla. Alprogram: Összehasonlító irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Fried István egyetemi tanár. Hallgatók: Andrási Dorottya, - Hártó Gábor, Hódosy Annamária, Kissné Farkas Anikó, Müllner András, Pete Klára, Szabó Gábor. Alprogram: Német irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Bernáth Árpád docens. Hallgatók: Dombai Tünde, Stanitz Gabriella, Szabó Erzsébet. Alprogram: A XIX. és XX. század orosz irodalma. Programvezető: Dr. Fejér Ádám docens. Hallgatók: Bakó Judit, Erces Annamária. Alprogram: Olasz irodalom és kompartisztika. Programvezető: Dr. Pál József docens. Hallgató: Demcsák Katalin. Alprogram: Angol és amerikai irodalomtudomány. Programvezető: Dr. Rozsnyai Bálint docens. Hallgatók: Imre Anikó, Kaiser Sára, Vástyán Rita. KOGNITÍV KOMPETENCIA Programvezető: Dr. Nagy József egyetemi tanár. Levelező hallgatók: Baráth Tibor, Dobi János, Kontra József, Molnár Edit Katalin, Zsolnai Anikó. Alprogram: A szociális tényezők szerepe. Programvezető: Dr. Kozma Tamás docens. Alprogram: Motivációs, szociálpszichológiai tényezők. Programvezető: Dr. Molnár Péter egyetemi tanár. 138


Alprogram: A tárgyi tudás fejlesztő hatása. Programvezető: Dr. Csapó Benő docens. Hallgató: Bán Sándor. Alprogram: A kommunikatív képességek fejlődése. Programvezető: Dr. Czachesz Erzsébet docens. Hallgatók: Karikó Sándorné, Lesznyák Má rt a. Alprogram: A kognitív kompetencia értékelése. Programvezető: Dr. Vidákovich Tibor adjunktus. Hallgatók: Moldován Judit, Pintér Klára. NYELVÉSZET Programvezető: Dr. H. Tóth Imre egyetemi tanár. Alprogram: Ószláv és orosz nyelvtörténet Programvezető: Dr. H. Tóth Imre egyetemi tanár. Alprogram: Ugor és szamojéd nyelvek komplex vizsgálata. Programvezető: Dr. Mikola Tibor egyetemi tanár. Alprogram: Kontrasztív német—magyar nyelvészet. Programvezető: Dr. Bassola Péter docens. Alprogram: Magyar nyelvészet. Programvezető: Dr. Büky László docens. Alprogram: Elméleti nyelvészet. Programvezető: Dr. Kenesei István egyetemi tanár. TÖRTÉNELEM Programvezető: Dr. Kristó Gyula egyetemi tanár. Alprogram: Magyar medievisztika. Programvezető: Dr. Kristó Gyula egyetemi tanár.

139


ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS TÖRTÉNETI TURKULÓGIA Programvezető: Dr. Róna—Tas András egyetemi tanár.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MATEMATIKA Programvezető: Dr. Tandori Károly egyetemi tanár. Levelező hallgató: Viharos László. Alprogram: Analízis. Programvezető: Dr. Leindler László egyetemi tanár. Hallgatók: Bagota Mónika, Krisztin Német István. Alprogram: Geometria és kombinatorika. Programvezető: Dr. Nagy Péter docens. Hallgatók: Matievics István, Szepesvári Csaba. Alprogram: Algebra. Programvezető: Dr. Csákány Béla egyetemi tanár. Hallgató: Kámán Tamás. Alprogram: Dinamikus rendszerek és sztochasztika. Programvezető: Dr. Hatvani László egyetemi tanár. FIZIKA Programvezető: Dr. Bor Zsolt egyetemi tanár. Alprogram: Biofizika. Programvezető: Dr. Maróti Péter docens. Hallgatók: Fodor Elfrida, Osváth Szabolcs, Tápai Csaba. Alprogram: Optika, lézerfizika. Programvezető: Dr. Rácz Béla docens. Hallgatók: Bernáth Gábor, Csete Mária, Rozgonyi Tamás. .

Alprogram: Szilárdtesfzika, lézerfény-anyag kölcsönhatás. Programvezető: Dr. Hevesi Imre egyetemi tanár. Hallgató: Nagy István. 140


Alprogram: Atomi rendszerek elektronszerkezete és kölcsönhatásai. Programvezető: Dr. Kapuy Ede egyetemi tanár. Hallgató: Lajkó Péter.

REGIONÁLIS FOLYAMATOK FÖLDRAJZI

ÉS FÖLDTANI ELEMZÉSE Programvezető: Dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár.

Alprogram: A kőzetöv földtani felépítése, ásvány-kőzettani és geokémiai viszonyai. Programvezető: Dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár. Hallgatók: Hum László, Szabados Csaba.

Alprogram: Geomorfológiai és geoökológiai értékelések. Programvezető: Dr. Mezősi Gábor docens. Hallgatók: H. Tóthasé Farsang Andrea, Szatmári József.

Alprogram: A gazdaság és a társadalom térbeli megjelenési formái. Programvezető: Dr. Krajkó Gyula egyetemi tanár. Hallgatók: Kiss János, Kovács Csaba.

Alprogram: Légszennyeződés, városklima. Programvezető: Dr. Koppány György egyetemi tanár. KÉMIA Programvezető: Dr. Bartók Mihály egyetemi tanár. Levelező hallgató: Rózsa Tarjáni Mária.

Alprogram: Reakciókinetika. Programvezető: Dr. Nagypál István egyetemi tanár. Hallgató: Király Zoltán.

Alprogram: Szerves kémiai szintézis. Programvezető: Dr. Bartók Mihály egyetemi tanár. Hallgatók: Aranyos Attila, Fási András, Molnár Mária.

Alprogram: Katalízis felület- és anyagtudomány. Programvezető: Dr. Solymosi Frigyes egyetemi tanár. Hallgatók: Bontovics Julianna, Cserényi József, Szőke Attila. 141


Alprogram: Szilárd-folyadék határfelületi tulajdonságok. Programvezető: Dr. Dékány Imre egyetemi tanár. Hallgató: Turi László. Alprogram: Zeolitkémia és katalízis. Programvezető: Dr. Fejes Pál egyetemi tanár. Hallgató: Béres A tt ila. Alprogram: Elektrokémia. Programvezető: Dr. Novák Mihály. egyetemi tanár. Alprogram: Komplex vegyületek szintézise, reakciók szerkezetük. Programvezető: Dr. Burger Kálmán egyetemi tanár. MOLEKULÁRIS ÉS SEJTBIOLÓGIA Programvezető: Dr. Ferenczy Lajos egyetemi tanár. Hallgatók: Antal Zsuzsanna, Bagi Krisztina, Barabás Nina Katalin, Csiha Judit, Darkó Éva, Domonkos Agota, Hamari Zsuzsanna, Haracska Lajos, Komonyi Orbán, Kanyó István, Krisch Judit, Katona Róbert, Mórocz Mónika, Nagy Tünde, Ökrész László, Pfeiffer Ilona, Vértesi Adél. Levelező hallgatók: Fátyol Károly, Kozma B. László, Nagy Ágnes, Szabó Zoltán. TERMÉSZETVÉDELMI ÖKOLÓGIA Programvezető: Dr. Gallé László docens. Hallgatók: Kovács Éva, Makrai László. NEUROBIOLÓGIA Programvezető: Dr. Baranyi A tt ila egyetemi tanár. Hallgatók: Monory Krisztina, Tamás Gábor, Varga Csaba. Levelező hallgató: Boda Bernadett.

142


INFORMATIKA Programvezető: Dr. Gécseg Ferenc egyetemi tanár. Hallgatók: Békési József, Csaba Béla, Csallner András, Széles Tibor, Vincze Nándor. Levelező hallgatók: Bernátsky László, Dányi Gábor, Gaizer Tamás, Gyenizse Pál, Schrettner Lajos. KÖRNYEZETI KÉMIA Alprogram: Környezeti kémia és analitika. Programvezető: Dr. Burger Kálmán egyetemi tanár. Hallgató: Olajos Edit. Alprogram: Környezeti kémiai technológia. Programvezető: Dr. Halász János docens. Hallgató: Varga Judit. Alprogram: Kolloid rendszerek a környezeti kémiában. Programvezető: Dr. Dékány Imre egyetemi tanár. Hallgató: Kertész István. Alprogram: Környezetföldtan. Programvezető: Dr. Szederkényi Tibor egyetemi tanár.

143


_

_


XXII. DIPLOMÁT SZERZETTEK NÉVSORA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Név Ács Judit Ács Zsuzsanna

Ádám Györgyi Andróczi Beáta Antal Krisztina Antal Sándor Apró Andrea Aradi László Bajnóczi Beatrix Balogh Katalin Barreto Jozefina Barthel Emőke B. Kis Attila Bede Györgyi Belcsák József Belecz Zsolt

A szakdolgozat címe Role play in teaching grammar Euklidesz: Elemek, középkori arab matematikai értekezések és az érvényben lévő gimnáziumi tankönyvek összehasonlítása „Oroszország, te méltatlan kiválasztott" A. Sz. Homjakov nézetei az orosz történelem sajátosságáról Metaforaláncok egy regényben (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba) Avventura intellettuale d'un Ungherese a Parma Az első magyar nyelvű építészettörténet Dramaturgie von Brecht Igazság, látszás és mű alapfogalmai Martin Heidegger, A műalkotás eredete című művében Baroness Orczy and her pimpernel books Teaching mathematics through English The figure of the Jew on the Elizabethian stage Landeskunde-Unterricht in der Grundschule Kérdések XVI. századi magyar széphistóriákhoz „Thou shalt not suffer a witch to live" Le régime de Vichy (1940-1944) Diákélet a századelő gimnáziumában a Délalföldön 145


The motivating power or role-play in the elit classroom Getting acquainted with literature throBereczki Tibor ugh English First language interference. InterlanguBernath András age Baratinszkij filozófikus lírája Bernath Andrea The development of female identity in Beviz Boglárka Edna O'Brien's fiction Teaching vocabulabry by means of pop Biber Krisztina songs Exploitation of visual AIDS in the Bíró Anita communicative. Language classroom Wortschatz des Gesellschaftrechts mit Bíró Enikő Vertragmustem Az utolsó békés asztali beszélgetés Bíró Gyöngyi Sárospatakon 1660-ban Sámson madara. Nőalakok Godzsu Elek Bocsor Péter szövegeiben Das Wissen aus spraclichen Zeichen Bódás Beáta bzw. aus der Dargestellten Die Religion in der Deutschen FrühBohács Zoltán romantik Újvilági eredetű haszonnövényeink neBolya Katalin vei A gödöllői művésztelep esztétikai/etiBóna Barbara kai nézetei Borbarát Bernadette Lire et traduire René Char Az iskola szerepe deviáns magatartásBórbás Tibor formák kialakulásában Haufigkeit der Konstruktionstypen in Bordás Gabriella der „Geschichte von Kalif Stroch" Die Waldorfpadagogik heute Boros Eliza Népességcsere Bátaszéken 1945-1948 Böröcz Kinga Visione e visioni del fascismo in alCobino István cuni films Italiani del secondo dopoguerra Questions sémantiques de la négation en Csala Krisztina francais contemporain A királykérdés megitélése a KisgazdaCseh Tamás párt szemszögéből (1918-1921) Belényi Gabriella

146


Csengeri Tünde

Isten-motívum József Attila költészetében Cseresznyák Mónika Osztrák—magyar kapcsolatok a vasfüggöny lebontása után (1988-1990) Csíkos Éva Maupassant et le fantastique Csípő Ko rnélia La presenza degli anglicismi nell'Italiano contemporaneo Csontos Szabolcs Erkölcsi jó és rendszer viszonya Hume filozófiájában Czerovszki Mariann Nyelvtörténeti-szemantikai vizsgálatok a melléknevek körében Czoma Éva A Liman-válság: adalékok az első világháború előtti német—török kapcsolatok történetében Dezső Dóra The visual element in language teaching Dési András Ég és föld. Magándetektívek és közfilozófusok Domokos Johanna Mils-Aslak Valkeapaa lírája és szerepe a számi költészetben Dormány Zsófia A magyar irodalom és nyelvészet az Ungarische Jahrbücher cikkeinek tükrében Dózsa Krisztina Alfred Polgar: Der Unsterhiiche Kasperl (ein Lernbehelf) Dudits Katalin Comparative language book analysis Duránszkai Szilvia Németh László: Gyász c. regényének elemzése Duray Zsuzsa Developing listening skills through negotiated topics Eiler Ferenc A nemzet helye Bibó István történelemszemléletében Fajnár Katalin Loneliness goes on Fazekas Katalin Középiskolai tanárok a századforduló Magyarországán Fekete Ferenc Gozsdu Elek és Köd című regénye Feketű Béla Egy kegyvesztett politikai pályája Oroszországban Filó Réka Auto-introduction á l'individualisme Fischl Klára Csanytelek régészeti topográfiája Fodor Tamara Somiglianze e differenze tra it genere dello „speculum regum" dell' umane147


simo e la vita di Castruccio Castracani di Machiavelli Ady kései istenes költészetének néhány Forrás László sajátossága Stevenson's dr. Jekyll and Mr. Hyde in Freili Éva Hungarian (műfordítás-elemzés) A XVI. századi lengyel dráma és maFurgol Barbara gyar vonatkozása A gyermek évszázada Füleki Tamás J.R.R. Tolkien: The lord of the rings Für Balázs Az NSZK és Franciaország kapcsolata Gálffy László 1958-1963 Locutions francaises et Italiennes: ÉtuGarber Anette de contrastive des figures du corps Gáspár Judit Balástya község nyugati részének településtörténete a régészeti leletek alapján Cultural content in English language Goda Orsolya teaching Golovics Éva Andrea Alexandriai Diophantosz — Az `Arithmetiká'-hoz vezető út és a mű hatása A dialógus műfaja az erdélyi unitáriusok Gönczöl Andrea XVII—XVIII. századi irodalmában Problémás gyerekek az iskolában Győry Krisztina Játék, valóság, virtuális valóság avagy Gyukity Márk „A játékot mindig úgy látták, ahogy látták, egészen addig amíg nem, látták teljesen másképp" Német László történelemszemlélete Hajós Károly Ignotus Pál hírlapírói szerepének bemuHalmos Eszter tatása A Toll című folyóiratban megjelent publicisztikái alapján The glorious imagination, the acting theHarangozó Eszter ories of Michael Chekhov Csóri ragadványnevek Hári Gyula Mi az ábra a szöveggel? Hártó Gábor La fondazione dell'ordine benedettino in Hedvich Beatrix Italia e i suoi primi rapporti con e' llagheua. Hermeneutikus kódok az Auster-regényHegyi Pál ben 148


Hollódi Gergely Horpácsi Noémi Horváth Andrea Horváth Dóra Horváth Judit Horváth Márta Hromoda Gabriella Illényi Balázs Imre Tamás

The importance of teaching cultural background in the classroom Die Narrheit in der spátmittelalterlichen didaktisch-satirischen Literatur Kiscsávoly ragadványnevei Kontrastive Analyse der Lautbildung und der Lautbeeinflussung mit Hilfe von Spiegelpalatographie Kőszeg ostroma 1532-ben Peter Handke: Noch einmal für Thukydides European features in the films of Michael Gurtiz and George Cukor Adalékok a középkori ikonográfia történetéhez „Ígérni mindent lehet, de azután megváltozik a helyzet" La crisi dell' individuo ed i problemi di coscienza sulla base di due romanzi italiam Buzdítás a XVI. századi történeti históriás énekeinkben A társadalmi viszonyok tükröződése Martialis epigrammáiban Instructional language: strategies for overcoming communication breakdown in English language classes Németország és a spanyol polgárháború a német történeti irodalomban Essai sur la langue occitane Top-downs strategies in listening comprehension Steven Spielberg Amerikából jöttem mesterségem címere: mesegyártó nagyiparos Matematikai játékok és fejtörők Válogatás Theophylaktos Simokattés irodalmi leveleiből Franco: Trayectoria al poder How visual material affects students' responses in different classroom interactions .

Izsák Artur Jankovics Dóra Jantovics Szilvia Jelenik Gábor Jeskó Rita Jónai Erzsébet Joó Sándor Jugovits Ildikó Kádár Ibolya Kajtár Éva Adél Kansár Zita Karádi Ágnes

149


Kelemen Zoltán Kisdi Beáta Kispál Tamás Kissik Noémi Klein Anita Koltányi Krisztián Komlóssy Judit Komm Ildikó Komor Szilvia Kondacs Klára

Kopasz Fabióla Kormos Erika Kormos Erika Kósa Katalin Kovács Erzsébet Kovács Eva Kovács Judit Kovács Nikolett Kovács Ottília Kovács Zoltán

150

A megbocsátás aktusa Krúdy Gyula és Hamvas Béla regényeiben A nemzetiségi kérdés Kossuth és Teleki levelezésében Die biblischen Sprichwörter der deutschen Gegenwartssprache Les drames de Gabriel Marcel avant et aprés sa conversion „Teachers are made rather than born" Overcoming negative class participation The motive of the wheel of fortune in Chaucer's Troilus and Criseyde and Canterbury tales Pupils' and teachers' attitude to groupwork A Montessori-pedagógia A vallásos világkép és a személyiségfejlődés összefüggésének vizsgálata huszonéves fiatalok véleményének tükrében A filmvilág és a néző valóságmodellje Obraz Marii Magdalinii v evangelli v romane Borisz Leonyidovicsa Paszternaka „Doktor Zsivago" Die gestalt Maria Magdalenas in den biblischen Geschichten und in der Literatur der ersten hálfte des 20Jh. A mítosz vége Eustratios: Szent Golinduch élete Az orosz nyelv történeti változásai Adalékok a városi középosztály étkezési kultúrájához a századelő Magyarországán La figura di Mussolini nella stampa Ungherese del tempo A budapesti agglomeráció társadalmi változásainak tö rténete az 1950-60-as években A történet Kemény Zsigmond három regényében


Köblös Edit Kökény Anna Kőműves Rita Körmendi Hedvig Kőrösi Marianna Krajcsovics Magdolna

Kucsera Zsuzsanna Kunos Anikó Kurucz István Kutas Emese Lantos Edit László György Lázár Emőke Lesznyák Agnes Lőrincz Éva Lukács Tamás Mahler Ferenc Majoros Éva Majzik Ágnes

An evalution of techniques used to present new language in Hungarian primary and secondary schools Introducting self-selected learning tasks into the mixed-ability classroom „Keresztre feszítve" (A Krisztus-emblematika Dsida Jenő költészetében) Aktuelle Slogans in der deutschen Werbesprache Great Britain in Hungarian political cartoons between the World Wars A „cselekvő vallásosság" megnyilvánulása Tessedik Sámuel életében. Lelkészi és gazdasági tevékenysége Sza rvason a XVIII—XIX. század fordulóján A magyar feltételes mondat és az előfeltevés Un poéme pastoral oublié: Miréio de Mistral Bornemisza Péter Élektra-fordítása. Kommentárok A Winkler-kódex és a Müncheni kódex igehasználata a Vulgata szövegének tükrében A csend poétikája Les tendances radicales de l'islamisme Algérien In tema della politica e della morale in „il ritratto del privato politico Christiano" di Virgilio Malvezzi Requests in English and Hungarian: an empirical study The effectives of games in vocabulary teaching Paradigms in biblical hermeneutics: the current debate Svájc a második világháború idején II profeta Giona Nelle pitture della catacombe di Roma Letopisnyj raskaz ob ubnenii Borisa i gleba pozdnee skazanie o nih o ih zitiinaja ikona 151


Makoviczky Eszter

Frauengestalten im Erzáhlwerk von Theodor Storm Markó Krisztina A zsidó nép története az Ószövetség korában (A pátriárkáktól Jeruzsálem lerombolásáig) a Biblia alapján Mayer Péter Szemelvények Sidonius Apollinaris leveleinek kilencedik könyvéből Mikolajczyk Renata Gli aspetti semiotico-epistemologici del „Nome della Prosa" di Umberto Eco Milbacher Róbert A magyar irodalom „pórias" paradigmája (?) Miltényi Rita La syntaxe de l'interrogation Molnár Anita Virginia Woolf: Orlando a comedy of Androgyny Molnár Attila The silence of the waves Molnár Tamás Analisi del vocabolario della lingua Italiana di Nicola Zingarelli Nagy Andrea Arthur Rimbaud: Egy évad a pokolban Nagy Beáta Boglárka A nganaszán igék aspektusáról Nagy Edit Intertextuality in Salinger's the catcher in the rye Nagy János Temesvár forradalma, 1989. dec. 15. 1990. márc. 11. Nagy Magdolna L'influsso reciproco l'Italiano e it Greco: La minoranza Greca dell' Italia meridionale Nagy Magdolna Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu keresztnevei (1742-1862) Nagy Mariann Vocabulary building Nagy Marietta L'écho du miroir (La quete tournérienne de la métaphysique) . Nagy Orsolya Nyéki Vörös Má tyás költészete Nagy Zsuzsanna „Megmenthetők-e az Egyesült Államok magyarjai a magyarságnak?" (Az amerikai magyarság integrációs problémái a Magyar Szemle tükrében) Nagyistók Katalin Il fenomeno della dittatura nella letteratura del novecento Návai Anita Konstantin Ordinánsz: Libanus havasi alatt illatozó Titkos ért elmű Rózsa... című mirákulumos könyv elemzése Németh Miklós Egy 19. századi magyar diplomata Bal152


kán-képe, Kállay Béni 1868-as szerbiai és 1871-es boszniai útinaplója Németh Miklós Orrával szép az ember — Egy magyar szólás életrajza Németh Nikolett Batthyány-Strattmann László élete az utókor tükrében Oláh Judit Molnár Ferenc szatirikus rövidprózája a századeleji polgári szatíra tükrében Olasz Zsuzsanna Die problematik des priisumptiven To'des Opauszki István Az Országos Magyar Párt és a Német Parlamenti Párt kapcsolatai Romániában 1919-1929 Orbán Edit Az NSZK enyhülés- és biztonságpolitikája a lakosság véleményének tükrében Pallagi Mária Spanyolország Leopold Ranke munkáiban Pánczél Gyula Communication in the classroom: an introdutory survey on the prospects of the communicative approach used in selected Hungarian primary and secondary schools Papp István Gergely Alcune caratteristiche del teatro italiano dei primi decenni del Novecento Papp Mónika Haunted women Papp Zsuzsanna Németh László nőalakjai „A gyász és Az iszony" című regényének összehasonlító elemzése alapján Pataky Ildikó Sprachverstündnis in Johann Georg Hamanns „Aesthetica in Nuce" Patik Aranka Die Püdagogik Celestin Freinetts • ein Grundriss Pekár Katalin Die rolle der Erinnerung in „Immensee" von Theodor Storm und. in „Frühlingsfulten" von Iwan Turgenjew Pintér Edit Szótörténeti kutatások a kutyafajták elnevezésének köréből Pintér Kinga Olasz—magyar kapcsolatok Erdélyben Báthory Zsigmond uralkodása alatt Piti Ferenc „Keresztúton" (Koppány és Vazul) Pollák Edit Giuseppe Pitre e le tradizioni populari in Sicilia .

153


Posár Judit

Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése The role of the teacher Prorok Katalin Purosz Alexandrosz A nagy eszmétől a görög—török együttműködés lehetőségéig (Az Ifjútörök mozgalom hatása Görögország balkáni politikájára) Az apartheid Puskás Eva Sue Bridehead vs Arabella Donn: The Rácz Györgyi revolutionist and the traditional woman Die Wortstellung im Deutschen und im Rajki Zsolt Ungarischen Művészet és tudomány Rákász Judit Abd el Kader a közel-keleti száműzetésRamez Barrak ben The villain as hero in Richard III., SeRednik Zsuzsanna janus and the jew of Malta Regényi Kund Miklós Die Bedeutung des Wortes liebe bei Heinrich Meissner Frauenlob Regényi Kund Miklós Karmeliták a középkori Magyarországon Marguerite Duras et le nouveau roman Ringhofer Mónika La comunicazione non verbale dei bamRuszina Mónika bini; il gioco e il teatro come mezzi dell' autoespressione Ober die Möglichkeiten des ZweitspraSamu Zoltán chenerwerbes für Legastheniker Mito y realidad el papel del mito en la Sarkantyu Julianna vida de los piaroa Dramentheoretische untersuchungen: Sándor Claudia Fiktionsbrüche bei Wolfgang Bauer Le plurivocalisme syntaxique figuré Sásdi Mercédesz dans le roman de L. -F. Céline „Voyage au bout de la nuit" A németség mozgalmai: a Hűséggel a Schmidt Mónika Hazához! mozgalom; volksbundisták Tolna megyében 1930-45 között Schönwiesner Erika Elektra alakjai az ókori görög és XVIII. századi tragédiákban Sebestyén Eva Számítógépek az idegen nyelvek tanításában 154


Serfőző Ferenc Simon Emese Simon Erika Somogyi Dalma Soós Mihály Soós Tibor Soproni Andrea Stadler Mónika Stahl Eszter Stépán Gábor Szabari Antónia Szabó Ágota Szabó Edina Szabó Gabriella Szabó Katalin Szabó Mónika Szakonyi Edit Szatmári Tímea Szécsényi Edit Szeljak György

I1 secondo dopoguerra italiano in alcuni films italiani A halál eszméje és megtestesítése az etruszk művészetben Istenélmény és kereszténység a XX. századi magyar költészetben Mese és valóság Alkat és történelem (A magyar alkat torzulásának és hibás tö rténeti fejlődésünknek különböző interpretációi) „Óriások csatája" Habsburg—Valois rivalizálás Italiában (1515-1529) Il futurismo in Sicilia Kulturális élet a Weimari Köztársaságban A félszemű, az ördög és a kísértetek. Cholnoky Viktor Das Todesmotiv, der Staat, die Sprache in Kafkas Werken Demand, desire and the drive in Sidney's texts and their contexts A nyelvi humor elemei Karinthy Frigyes Így írtok ti című művében — néhány kiválasztott részlet elemzése alapján Külterületi Elemi Népiskolák története Szentesen Gróf Klebelsberg Kunó minisztersége idején Der Richter und sein Henker, ein Kriminalroman Carlo Benari: Amore amaro Das österreichische Deutsch A központosított újraelosztási politika és Zala megye településszerkezete 196070 Szent Bonaventura első levele Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull eine Interpretation zu dem letzten Werk Thomas Manns Egy jezsuita vizitádor feljegyzései Bálványimádás elleni harcok a XVII. századi Peruban 155


Sztoikus logika Cicero: De finibus bonorom et malorum című művében Szentgyőrgyi Szilárd Problems of movement Szigeti-Lőrincz Miklós A múlt megjelenése, néhány motívuma és funkciója Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép-Európa című kötetében és Film című regényében „Eb az úr kutya nélkül" Adalékok a maSzilágyi Blanka gyar középosztály két világháború közötti történetéhez Isi l'ana dell'incipit del romanzo danSzilvássy Orsolya nunziano: Trionfo della morte Thomas Merton: Mystical theologian Szonntág Gábor and contemplative Mussolini és a Földközi-tenger Szőnyegi Csilla The significance of the frontier in star Szunyog Szilvia trek: The next generation A bikaviadal újkori formájának kialakuSzűcs Andrea lása Spanyolországban Gulácsy Lajos festményeinek és írásaiTakács Béla nak viszonya a Na'Conxypan képeken és írásokban Expresszionizmus, néphit és néphagyoTamás Szilvia mány Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című regényében A. „Varázsló" mint szimbólum Balázs Tara Andrea Béla, Csáth Géza és Gulácsy Lajos művészetében Ein Vergleich der Figuren Gahmuret Terényi Erika und Parzival unter den Aspekten Minne und Ritterschaft in Wolframs 'von Eschenbach Parzival Arab attitűdök Izrael és a zsidóság felé Titkos Gábor Jellé váló jeltelenség (A halálhoz való Toldi Gyöngyi viszony alakulása a két világháború közötti időszakban Szegeden) Tombácz Zsuzsanna Emma Orczy, the detective story writer Metaphor in translation, translation proTomka Veronika blems of metaphor in works of Shakespeare and Golding Fényes László politikai é rtékei és elvei a Tomori Gábor huszas évek első felében

Szemes Ildikó

156


Az Országos Magyar Párt a romániai választásokon 1920-1939 között Die Auffassung der Minne und Ehe in Tóth Annamária Gottfried von Strassburgs „Tristan" An artist of persona-making: Andy waTóth Erika rhol Analyse der im Deutschunterricht an Tóth Magdolna den ungarischen Gymnasien verwendeten Schul- und Sprachbücher unter dem Aspekt: Die Rolle der Phraseologismen im Lehrstoff und deren Lehrmethode Az emberfilozófia Tóth Zoltán A számok szerepe a neopythagorizmusTölgyes László ban és a neoplatonizmusban Il ruolo delle comunicazione nonverbale Tölösi Krisztina con specie riguardo ai gesti nell'ottica della comunicazione umana Beowulf or reading translation Török Attila La situation et les possibilites de la femTrefil Edina me du dix-huitiéme siécle-á Travers certaines oeuvres de Diderot Az írástudók árulása (A korszerűtlen Ujlaki Tibor Babits) Wolfgang Koeppens Nachkriegsromane Újvári Miklós eine Existentielle Analyse A groteszkről — Bohumil Hrabal, SlawoUrbán Éva miv Mrozek, Örkény István kapcsán Valgut Anita The effectiveness of group work: An introductory survey of groups operating in Hungarian secondary schools Alkotmányos kísérlet Oroszország moVandlik Krisztina dernizálására (1905-1907) Esquema de la literatura Colombiana Varga Zsófia Antes de Gabriel Garcia Márquez Sándorfalva régészeti topográfiája és teVáradi Adél lepüléstörténete La coscienza di zeno: II romanzo della Váradi Miklós compromissione Ein Thema in zwei Werken Heinrich Varga Beáta von Kleist und András Sütő Pázmándi Horváth Endre Varga Csilla

Torda Molnár Ákos

157


Varga Emese

Léthelyzet és alkotás — Charles Baudelaire

Várhalmi Andrea

Englische Lehnwörter in der heutigen deutshen Pressesprache Varjaskéri Beatrix I1 collasso del modello familiare nei romanzi di Arthur Schnitzler e Italo Svevo Varsányi Luca L'Esthétique sarrautienne de l'inachevé Aktualitát der gedanken von Montessori Vetro Jozefin Vida Enikő Y a-t-il de fart dans la publicité? Analyse des procédés de langage dans le slogan publicitaire francais Vidovenyecz Gyöngyi A náci Németország a Közel - keleten 1933-1941. május Vincze András. Losing one's self: The individual in amish society Virányi Viktória Anatole France: Le lys rouge analyse du roman Vizi Agnes A fríz etnikai kisebbség Hollandiában Weisz Attila Zalán The relative and absolute importance of language skills elf teaching (A contemporary survey) Záhonyi Enikő A tegnap embere, aki a mának í rt . Ágai Adolf tárcalevelei Zalai Anita Franco — en el poder Zánthó Éva Wirklichkeitsanffassung — und Darstellung im wer „Der goldene Topf ' von E. T. A. Hoffmann Zólyomi Theodóra II mondo d'Italo Calvino inerente la raccolta „ti con zero" Zöldvári Ildikó La novella Picaresca en la historia de la narrativa Zsadányi Melinda Die Heterogenitát der Kafka — deutungen aufgrund des Romans „Amerik" LEVELEZŐ TAGOZAT Ács Julianna

Ádám Erzsébet

158

Die Problematik der himmlischen and teuflischen Anziehungen in Hoffmanns Roman „Die Elixiere des Teufels" Harold Pinter: No man's land


Albert Gábor

Egy kísérlet tante ry megírása történelemből

Bagyarik Erika

James Baldwin: Go tell it on the mountain Der Soziolekt von Kischlud einer .... The morphology of Oscar Wilde's tales The role of games in vocabulary teaching Das Negationswort `nicht' in der Grammatik und im Deutschenunterricht Die Realisierung des Brautwerbungsschemas im Nibelungenlied A „szögedi" Fehé rt ó madárneveiről A honfoglalók fegyverei Lehrwerkkritik am Beispiel des „Unterrichtspakets Relaxa" Die Wirkung Shakespeares auf den Novellenzyklus Gottfried Kellers: „Die Leute von Seldwyla" Veszedelmes viszonyok (Három kísér-

Bak István Balogh Edit Balogh Mária Békési Má rta Birkás Má rta

Csizmazia Kincső Dani D. Pál Gulyás Gabriella Hepp Erzsébet

Hódosy Annamária

let) Ho rv áth Enikő

Idegennyelvi tante rv ek — egy tante ry az angol nyelv tanításához középiskolák számára

Die mündliche Vorbereitungsphase Schulkontakte als interkulturelle Begegenung Zur Problemkreis der Existenz und PraeKapitány Ildikó existenz anhand exemplarischer Gedichtanalysen bei Hofmannsthal Der Vergleich der konstituenziellen und Kereszti Aladár dependenziellen Verháltnisse einiger Satztypen des Romans von Heinrich Böll „Wo warst du, Adam?" Gedicht von Hugo von Hofmannsthal: Kincses Eva Terzienen über die Vergánglichkeit I—IV Kovács Eva Deutsch als Fremdsprache in den Grundschulklassen mit Unterrichtssprachen Ungarisch—Deutsch Kreativitás mérése matematika tagozatos Kováts Lívia

Juhász Gábor Kántor Teréz

osztályokban

159


Krizsán Sándor Lajos Eszter László János Lazarevics Katalin Legény Éva Lehoczki Edit

Tantervi vázlat az alapfokú kémia oktatásához Das Schiksal der Schutzbündler in der Emigration 1934-1939 Ópusztaszer régészeti topográfiája és településtörténete The role of vocabulary in language teaching Anton Francesco Doni e l'utopia nel cinquecento in Italia Deutschsprachige Speisekarten in Un_gam. - Goethes Faust in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts Le varietá linguistiche dell' italiano di oggi: it ruolo dello stile nominale Valenz 'der deverbalen Nomina mit Prüpositivergánzungen im Vergleich (Deutsch—Ungarisch) A természettudományos ismeretek gyakorlati alkalmazása Thomas Mann: Der Tod in Venedig Landeskunde im Fremdsprachenunterricht Analyse der Erzáhlung „Kurgast" von Hermann Hesse Das Adjektiv im Deutschunterricht Igevonzatok és igekapcsolatok az orosz és a magyar nyelvben The structure of Emily Bronte's wuthering heights Heinrich Böll: Gruppenbild mit Dame (Analyse aus dem Aspekt der Wertorientierung) Franz Kafka: Die Verwandlung ein Versuch der Analyse der Erzáhlung Familienstreitigkeiten im Roman „Buddenbrooks" von Thomas Mann I problemi dell'insegnamento dei pronomi Italian agli scolari Ungheresi in una fase iniziale Tankönyvi ábrák didaktikai elemzése .

Mári Edit . ' Miskolczy Katalin Molnár Judit Németh Mária Neumüller Klára Őri Ilona

.

Ötvös Erika . Pál Krisztina Papp Margit Pázmándi Anikó Strényer Ibolya Szabó Magdolna Szénási Magdolna Szentiványi Emőke Szerencsés György 160


Szilágyi Magdolna Szilvágyi Ildikó Szinger Ibolya

Takács József

Takács Katalin Takács Mária

Tóth Anikó Vajda Csaba Vidovenyecz Erika Zsigovics Gabriella

Vinkó Erzsébet

Vergleich der östereichischen un der ungarischen Sozialversicherung L'uso di una categoria verbale ne' 11 piacere di G. D'Annunzio: Il gerundio Die modalverben in der Grammatik und im Unterricht Formtypologie und Háfigkeitsuntersuchung deutscher Attribute und Attributsátze im Vergleich mit deren ungarischen Entsprechungen Versuch einer Interpretation der Erzlilung Hugo von Hofmannsthals „Die Frau ohne Schatten" Religiös-Ideologische Manifestation der Grundlagen und der tendenzen der Lösung des Kirchenwesens in Deutschland von der römischen Kirche und die reformatorische Tátigkeit Luthers Der Konflikt zwischen den Frauen in drei Werken von Schiller Földreformok „Somogyvármegyében" 1920-25 között Die „zu+infinitivkonstruktion" in der Theorie und im Unterricht Cicero, de re publica (Második könyv) Aspects of communicative approach

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Földrajz—matematika szak Fazekas Mariann Maruzsi Edit Sellei János Szabó Judit

Összehasonlító karszttalajvizsgálatok A csopo rt fogalmának geometriai megalapozása a szabályos tetraéder szimmetriáinak vizsgálatával Szlovákia a rendszerváltás útján Dél-Korea gazdasága 1945-től napjainkig

Matematika—számítástechnika szak Babus Csilla Számítógép a geometriában Eisner Tímea Fourier-sorok konvergenciájának se161


Dobó Ildikó Vörös Zsuzsanna Matematika szak Kovács István Biológia—kémia szak Baranyi Nikolett

bessége különböző függvényosztályokon Prímszámokról a középiskolai szakkörön Számelméleti algoritmusok és megvalósításuk Turbo Pascal nyelven Hitelesítő kódok és kombinatorikus struktúrák

A 3. kromoszómán PlacW inszerciót hordozó mutáns Drosophila melanogaster törzsek homozigóta egyedeinek effektív letálfázis analízise Recens és fosszilis sztromatolitok paleoBende Edit ökológiai és mikrofaciológiai vizsgálata Drosophila melanogaster DTS-2 génjéBodnár Ágnes nek megfelelő genomikus DNS izolálása Boros Felicitas Integrált szemléletű oktatás lehetőségei a négyosztályos gimnázium biológia tananyag szünbiológia témakörének tanítása során Középkori szériák embe rt ani leleteinek Bozó Beáta paleopatológiai feldolgozása, különös tekintettel a csonttuberculosisra Idegi plaszticitás vizsgálata patkányokon Farkas Tamás Paklobutrazollal kezelt babnövények Fekete Andrea primer leveleinek niktinasztikus mozgása: etilén, mint szabályozó tényező Tanári szerep — tanári személyiség Horváth Krisztina Morfogének lokalizációja mutáns musliKerekes Nóra ca petékben A földfelszíni levegő radioaktív izotóp László Imre koncentrációja a Paksi Atomerőmű környezetében A 3. kromoszómán PlacW inszerciót Markó Dóra hordozó mutáns Drosophila melanogaster törzsek homozigóta egyedeinek effektív letálfázis analízise Drosophila melanogaster DTS-2 génjéMáté Zoltán nek megfelelő genomikus DNS izolálása 162


Medvegy Anna

Nagy Lajos

Oláh Boglárka Őss Mónika

Régészeti periódusokból származó embertani leletek (koponyák) traumás elváltozásai A crocus sativus termesztése és szövettani feldolgozása Két szabályozó gén szerepe egy bakteriális jelmolekula szintézisének regulációjában Leánykökörcsin szöve tt ani feldolgozása és termesztése P-elem inszerciós mutánsok izolálása Drosophila melanogasterben Ionos tenzidek adszorpciója Ca-montmorilloniton Értelmi fogyatékos gyermekek természetről alkotott képének formálása fejlesztő foglalkozások keretében Xenobiotikumok hatása a halak CHE típusú enzimeire .

Pál Margit Sivák Szilvia Szalisznyó Csilla Vass Má rt on

Matematika—fizika szak Balogh János Bert a Edit Barta Zoltán Borbola Éva Bujdosó Imre Farkas Béla Gyulasi László Horváth Ágnes Józsa Tímea Kovács Renáta Kósa Attila Kutas László Lakner Attila Miklós Ildikó

A Rutherford-féle szórási képlet Versenyfeladatok fizikából CD rendszer és alkalmazási lehetőségei a középiskolában Háromszög szerkesztési feladatok Láncok és fonatok geometriája Vektorschope működése és alkalmazása Nemlineáris egyenletek megoldása Az elemi függvények tulajdonságainak vizsgálata A tökéletes számok és barátságos számpárok Trigonometrikus egyenlőtlenségek A héjmodell többrészecske-állapotainak osztályozása Területszámítás az ókorban és a korai középkorban Számsorozatok (szakköri feladatgyűjtemény) Hőmérsékletmérés Moiré módszerrel 163


Schultz János Tar Judit

Biológia szak Csabi Ferenc Keszeli Sándor Fizika szak Csiszár Ildikó Fizika—angol szak Burghardt Beatrix

Egyenlőtlenségek és szélsőérték-feladatok Heki kutya társai, avagy hullámtani és hangtani kísérletek, érdekességek a gimnázium III. osztály fizika tanításához Diagnosztikus tudásstruktúra-vizsgálatok az általános iskola 6. osztályában, a fajismeret témakörben A szártalan bábakalács leírása, szaporítása és szövettani feldolgozása Fizikai problémák megoldása műveleti erősítőkkel A fizika egy fejezetének módsze rt ani feldolgozása angol kéttannyelvű gimná-

ziumban Rados Imre

Fizika—kémia szak Dobos Ágnes Harmati Katalin Petneházy Lívia

The pitcher in the outfield

Humuszanyagok pH- és ionerősség-fiiggő kölcsönhatása aluminium-oxiddal Pasteur kísérletei Nukleinsav bázisok és származékainak szerkezete és stacking affmitása közötti kapcsolat vizsgálata A 2,3-dimetil-2-butén és az azometán reakciója .

Lengyel Csaba Földrajz szak Nemeth.Csilla 011é Katalin Rákóczy Sarolta Szöllősy László

164

Rábapatona fejlődése 1984-1993 A dámvad elterjedésének ökológiai feltételei, a hazai állomány elterjedése A munkanélküliség gazdaságföldrajzi kérdései Csongrád megyében A hímenházi és pécsváradi felső-pannon (Balatoni) homokbányák képződményeinek összehasonlító vizsgálata


Tóth Judit

Városszerkezeti változások vizsgálata GIS és távérzékeléses módszerekkel Szeged példáján

Földrajz tanári—régészet előadói szak Tóth Katalin Dóc község településtörténete a régészeti leletek alapján Földrajz—történelem szak Acsai Tamás

Francia vélemények az erdélyi magyarromán viszonyról a két világháború között és napjainkban Babina Edit A chilei „nyitás" története Bogdán Mária Az oktatás szerepe a cigányság társadalmi beilleszkedésébe (1970/71-1980/ 81-1993/94) Engi Imre A Szovjetunió kizárása a Népszövetségből Horváth Csaba László A tervezett Körös—Maros vidéki Nemzeti Park természetföldrajzi értékelése és természeti értékei Hoyk Edit Eötvös József A nemzetiségi kérdés című röpiratának előzményei és fogadtatása Iványosi-Szabó Andrea A csongrád-ellésmonostori középkori templom és kolostoregyüttes díszítőkőanyagának történeti—földrajzi—geológiai vizsgálata Kenyeres Zsolt A svéd hadművészet a „nagy északi" háborúban (1700-1721) Oskó Péter Izland gazdaságföldrajza Raucsik Béla A máriakéméndi júra szelvény fáciesvizsgálata Supka Magdolna Településpolitika és tanyarendszer az 1950-60-as években Szilaj Rezső A dákai homokbánya felső-pannóniai rétegsorának üledéktani és őslénytani vizsgálata Timár Beatrix A szegedi Fehér tó állapotváltozásainak vizsgálata

165


Torma Ákos

Kémia szak Halász Katalin Papp Gabriella Török Edina Kémia—magyar szak Hankovszky Tamás Kémia—matematika szak Horváth Attila Kovács Judit Lemle Éva Sziegl Ernő Szabó Tünde Matematika szak Káldi Zsuzsanna Kovács István Kovács Zsuzsanna Sződi Katalin Matematika—filozófia szak Szabó Gyula Biológus szak Antal Kinga Baranyai József 166

A magyar zenei közélet neurózisa a Gustav Mahlerrel való konfliktus tükrében Élelmiszer-kémiai problémák a gimnáziumi kémia tanításban Szent-Györgyi Albert a New York Times-ban Tehetséges gyerekek különféle iskolákban Az aranykorról Formamidin-diszulfid és salétromossav között lejátszodó reakció vizsgálata Szöveges feladatok megoldása egyenlettel Az oxidációs szám Előzetes vizsgálatok az alkil-szubsztituált hidrazonok metilgyök iniciált reakcióihoz Patríciós problémák Festészet és geometria, a projektív geometria gyökerei Hitelesítő kódok és kombinatorikus struktúrák A matematika szakrális eredete Több megoldás — egy feladatra Megjegyzések a kanti esztétika és morál viszonyához A mandrillok egyéni és társas viselkedése, táplálkozási stratégiájuk Immuncitokémia


Enzimdiagnosztikai vizsgálatok az inszekticid Ultracid WP40 és Decis 2,5 EC pontyokra gyakorolt hatásáról Metanotrof baktériumok izolálása SzeBodrossy Levente ged környéki termálvizekből Az immunpatogenezisű autoimmun beBrutyó Endre tegségcsalád mode rn biológiai módszerekkel történt kutatásának legújabb eredményei A porc mátrix fehérje gén deleciós muBuzás Péter tánsainak izolálása és jellemzése Az egér kapcsoló fehérje gén izolálása Dankó László és fizikai térképezése Társulásstruktúra átalakulási folyamatok Egyed Balázs az Agrostio-Caricetum distantis plantaginetosum és poetosum szubasszociációjának átmeneti zónájában Bakteriális hiperparazitizmus alkalmazáHansel Miklós sa biológiai magvédelemben A cianobakteriális protein foszforiláció Hiripi László vizsgálat Synechococcus sp. PCCC 6301 organizmusban Hidrobiológiai vizsgálatok a Gemenci Juhász A tt ila Tájvédelmi Körzet vizein Kerényi Zoltán Saccharomyces sensu stricto fajok interspecifikus hibridizálása és jellemzése Keresztes Gábor A CD3 epszilon fehérje filogenetikus konze rv ativizmusa és ennek diagnosztikai jelentősége Stresszindukálható lucerna gének cDNS Kelemen Zsolt klónjainak izolálása és jellemzése Kitajka Klára N-3 polyen zsírsavak a központi idegrendszerben Nicotiana tabacum SRI mutáns sztrepNagy Adrienn tomicin rezisztenciájának analízise Oberschall Atilla Az egér glutaminsav dekarboxiláz (GABA-szintetizáló enzim) 65 kDa izoformáját kódoló gén exonszerkezetének meghatározása Puskás László Az immunrendszer humorális válaszában résztvevő antitestekhez hasonló tulajdonságú fragmentek génjeinek bakte-

Bálint Tamás

167


Somogyi Kálmán Tóth Petra Telkes Ildikó Varga Csaba Vígh József Vizi Sándor

Matematikus szak Balázs László Bokros Szilárd Lancsa Hajnalka Máté Nóra Nagy Béla Oláh Beáta Somogyi László Takách Géza

Vegyész szak Bakos Krisztina

168

riális rendszerben történő klónozása és az antitest fragmentek előállítása Két pókölő darázsfaj gazdaválasztása és szex allokációja Expression of c-jun and t-PA in the in vivo and vitro regenerating mouse sciatic nerve A patkány bulbus olfactorius neutranszmitter rendszereinek vizsgálata enzimés immunhisztokémiai módszerekkel A késeiperje a Kiskunsági Nemzeti Park ftilöpházi homokterületein Deltametrin hatása ponty konjugációs enzimeire A kálcium eloszlásának vizsgálata finomszerkezeti módszerekkel különböző funkcionális állapotú hippokampusz szeleteken

Egy dinamikai rendszer invariáns halmazának Hausdorffdimenziójáról Fogalomhálók Random walks on Graphs and their applications Érdekességek a p-adikus számok köréből Nyilvános kulcsú titkosítások A tariulás komplexitása a neuronhálózatokban Hopf bifurkáció egy harmadrendű közönséges differenciálegyenlet-rendszerben Hálóazonosságok projektív geometriákban

II. típusú restrikciós-modifikációs rendszerek jellemzése, különös tekintettel a BspRl metilázra


A metán bomlása és a metán—széndioxid reakció vizsgálata hordozós indium katalizátorokon A metilén-jodid adszorpciója és fotolíziBoda Géza se Rh(111) felületen Enantioselective hydrogenation of pyruBorszéky Károly vic oximes over Pt/alumina and Pd/alumina catalists Híg oldatok adszorpciója hidrofil/hidroFarkas András fób felületeken Trisz (2,2'-bipiridil)-ruténium (III) katiGulyás Éva Csilla on reakciója vízzel RuO, katalizátor jelenlétében A zsírsav deszaturáció szerepe a membHadházi Valéria ránok hőstabilitásában Vizek klórtartalmú sze rves mikroszenyIlisz István nyezőinek oxidációja ózonnal Jóri Zoltán Szerves kéntartalmú illékony levegőszennyezők eltávolítása biológiai és kémiai úton A B-amiloid peptid aktív fragmenseinek Kónya Zoltán szintézise és szerkezetvizsgálata Természetes és szintetikus tenzidek Ördög Tibor kölcsönhatása és szerepük az emulziók stabilitásában Pajtényi Zsuzsanna Gömb alakú monodiszperz szilika részecskék előállítása és kolloid stabilitásának vizsgálata etanol-ciklohexán elegyben Frontreakciókban fellépő konvektív Palotás Gábor effektusok vizsgálata mágneses térben Szabó András Szemiempirikus módszerek alkalmazása a peptidszintézisben: hordozómolekula és guanilidező reagensek tervezése és szintézise Tóth Kovács Eszter A humuszanyag-tartalom hatása a talajok Ph- és ionerősségfüggő tulajdonságaira Törő Imre A B-amiloid peptidek szintézise és vizsgálata Nyerges Levente A 3 szálú DNS 3.szálának szintézisére alkalmas, H-kötést képező heterocikluBerényi Vilmos

169


Zsombok Zsolt

Fizikus szak Bordás Ferenc Czirják A tt ila Erdélyi Miklós Ferincz István Haraszti Tamás Kelemen Lóránd Nagy Tamás Németh István Palágyi Gábor Paragi Gábor Szalma Ferenc.

sos molekulák molekulagrafikai és kvantumkémiai tervezése Beépített redoxi aniont tartalmazó poli(N-metilpirrol) filmelektród előállítása és elektrokémiai vizsgálata Szögdiszperzió szerepe az impulzusfront kiszélesedésében Kvázivalószínűségi sűrűségfüggvények Rövid fényimpulzusok szabályozott fázismodulációja Elektromos kisüléssel gerjeszte tt XeF(CA) Optikai tomográfia szóró közegekben Anyagutánpótlási folyamatok a lézeres, pirolitikus folyadékfázisú leválasztásban Szimetriasértések kialakulása lézeres oxidáció során Az inverz szórási módszer alkalmazása vékonyrétegek rezonáns optikai tulajdonságainak vizsgálatában Kritikus jelenségek felületek mentén Kozmikus cenzor hipotézist sértő példa a Tolman—Bondi téridőben Fázisátalakulások felületek mentén

Programtervező matematikus szak Kommutatív automaták Apró János Nemlineáris optimalizálás Barthos Lehel Blum László Fluidumok párkonelációs függvényeinek számítása Bővíz Béla Háromdimenziós valósághű képelőállítás Hock László O rv osi latin szövegek számítógépes feldolgozása Hornyák József O-1 értékű programozási problémák Horváth György Az ARTI mesterséges neuron hálózat megvalósítása Komka Péter Az o rv osi latin nyelv számítógépes feldolgozása 170


Makári Zoltán

Matematikai statisztika az o rv osi gyakorlatban Malincsák János Fejlesztőrendszer a Clipper 5.2 adatbáziskezelő programozási nyelvhez Mayer Róbe rt Fordítóprogram generátor rendszer implementálása Missamou Roch Aime Filmszinkronizálás és filmgyártás támogatása személyi számítógéppel Molnár Péter Képfeldolgozó oktatási segédprogram Mozsolits Attila Szélsőérték problémák megoldása Branch and Bound algoritmusokkal Nagy Antal Képfeldolgozó oktatási segédprogram Pachner Róbe rt Adatbáziskezelés pascalban Petrov Péter Nyomtatott szövegek felismerése Skribanek Zsuzsanna Fordítóprogram generátor rendszer implementálása Szász Péter Egyes logikai formulák tanulása Szerető István Mintaillesztő eljárások összehasonlítása és implementációja Tolnai József ACR—NEMA—Interfila konverzió Közgazdasági programozó matematikus szak Bódi Katalin Termelés-nyilvántartó rendszer Guganovich Éva Hálótervezési módszerek és alkalmazásaik Kacsur Tibor Minta adatbázis egy ORACLE alapú számítógépes termelésirányítási rendszerhez Medgyesi Dóra A SAP ügyviteli rendszer és fejlesztő kö rn yezete, az ABAP/4 program-nyelv Molnár Edit Algoritmuselméleti módszerek útkeresési problémákra Nagy Tamás Életbiztosítási díjkalkuláció Sipos Erika A TAURUS Emergé külkereskedelmi rendszerének átvilágítása és racionalizálása Szalma Sándor A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel Takács István Péter Személygépjármű kötelező felelősségbiztosítási díj- és káradatok statisztikai elemzése 171


Főiskolai végzettségű programozó matematikus szak Amarszanaagijn Zsargal Generátum részalgebra kiszámítása véges algebrában Kereskedelmi egység nyilvántartásának Ambrus Péter számítógépes megvalósítása Programvédelmi rendszerek Andor György Ütemezési feladatot megoldó program Bagó Zsolt Mikroökonómiai segédprogram Bajusz Gábor Wide Area Information Se rv ices Balázs Zoltán Rendezési hozzárendelési feladat Balogh János Barna János Fraktálok ábrázolása Amiga számítógépen Batha Levente Péter B-Vision interaktív grafikus rendszer Bíró Árpád BShell Ms-DOS parancs interpreter Bordás Péter Gateway a Pegasus Mail for Novell és a VMS közö tt Borka Tamás Mikroökonómiai oktatóprogram Cserháti Vencel Kereskedelmi egység nyilvántartásának számítógépes megvalósítása Csulunszavin Ünenbileg Képernyőkezelési rutingyűjtemény létrehozása VAX Pascalban Dabis Má rt a Az ellipszoid módszer kétdimenziós esetben Drégelyi Zoltán Eldönthetőségi kérdések a formális nyelvek elméletében Gáspár Zsolt Ötödik generációs adatbáziskezelők Gausz Tamás Az IBM PC felépítése Géczi Lajos Ügyviteli program borászati üzemek, pincészetek részére Gulyás Anikó Nagykereskedelmi Vállalat áruforgalmi rendszere Hajdú János Órarendkészítés Halmai Csongor Commodore 64-es debugger IBM PC-re Harmat László Prolog programok tanulása Horváth Zsolt Mikroökonómiai vizsgáztatás számítógépes megoldása Kalmár Sándor Csodálatos Nap-rendszerünk Kakuk Tamás XPickit Grafikus felhasználói felület képfeldolgozó eljárásokhoz Kasuba Viktor 172

Függvényábrázolás TURBO PASCAL nyelven


Kedves Lóránd Kiss Róbert Kocsis Irén Kopasz Anikó Körmendi János László Erzsébet Lovas Katalin Magyar Gábor Megyik László Miereisz Balázs Molnár László Nagy Ádám Nagy Tamás Nagy Zoltán Nemes Zoltán Orosz István Piri Tibor Rostás Imre Károly Sándor Ákos Sinka Györgyi Skorka Gabriella Somogyi Krisztina Sóti Attila Szabó Ildikó Szabó József Szabolcsi Judit

Kvázikrisztalloid rendszerek számítógépes modellezése Számítógépes növényhatározó program A számítógép szerepe a matematika oktatásában Adatbázisra épülő adatvisszakeresési módszer megvalósítása World Wie Web Az utazó ügynök problémája Banki egység folyószámlavezetésének megvalósítása Fox pro adatbázis-kezelővel Az utazó ügynök problémája Ray-tracing, a sugárkövetésben rejlő lehetőségek Dialógus tervező program Turbo Vision applikációhoz Tudományos célú adatbázis létrehozása az ORACLE 6.0 eszközeivel Minimális költségű folyamok Kiszolgáló hálózatok telepítése Egzisztencia-hitel Fogyasztói nyilvántartó rendszer Ötödölő játék objektum orientált megvalósítása IBM PC-n Számítógépes vonalkódos beléptető rendszer Likviditásmenedzselés pénzintézeteknél Gépidő elszámolás VAXJVMS operációs rendszerben MÁV Központ forgalomellenőrző központ szoftverének kiegészítése A tenyészbika nyilvántartó program Numerikus kubaturaalgoritmusok Véletlen séták gráfokon Számítógépes adatrögzítés a kisállatorvosi rendelőben Képújság szerkesztő BMP térképek vektorizáló és információsűrítő rendszere

173


Szentmiklósi Csaba Szín Róbert Tóth Egon Török László Török Zoltán Tussinger Richard Váczi Pál Vámosi Zoltán Virág Attila Varga Zsolt Zircher Péter

Szinonima szótár megvalósítása számítógépen az OOP segítségével Turbo Pascal nyelven A SUTT Reguláris automata generátor megvalósítása C programozási nyelvben Preprocesszor készítése Microsoft C-ben Ray-Tracing Ismeretnyilvántartó Eseményvezérelt felhasználói felület megvalósítása OOP-ben Neuronhálózatok Az utazó ügynök problémája Programfejlesztés X környezetben Függvények dekonvolúciója

LEVELEZŐ TAGOZAT Biológia szak Ferber Terézia Hörcsik Tibor Kasper Judit Kármánné Filep Zita Lakatos Edit Lőrincz Melinda Mészáros Tamás Pásztorné Simon Gabriella Somogyi Jánosné Szabó Zoltánné

174

A növényi biotechnológia legújabb elméleti és gyakorlati-problémái Peroxidáz és fulvosav felhasználása atrazin detoxifikálására Környezetszennyező fémionok hatása babdugványok gyökeresedésére A Váci Haszály Hegy mészkő és dolomitgyeptársulásainak cönológiai vizsgálata A sejt felépítése és működése A biológia tanítása a romániai iskolastruktúrában, az általános iskola szintjén Metallotioneinek mint lehetséges biomonitoring fehérjék A battonyai leányok menarchéjának vizsgálata A komravölgyi és hasznosi víztározók biológiai és bakteriológiai összehasonlító elemzése 14-18 éves középiskolás tanulók testalkatának (szomatiotipusának) és motoros képességeinek vizsgálata


Szatmári Éva Szilágyi József Zsíros Ottó

A Tebe-pusztai mocsár botanikai és odonatológiai jellemzése Az Aujeszky-féle betegség magyarországi irodalmának feldolgozása A 6-benzamino-purin hatása az Utricularia vulgaris L. fejlődésére

Földrajz szak Bereczki Lajos

Csongrád megye húsiparának gazdaságföldrajzi összefüggései különös tekintettel a Pick Szeged Rt. sikereire Csapóné Saller Csilla A tatai Öreg-tó vízminősége Gyüre Pál Pécel környékének geomorfológiai helyzetértékelése Honfi Zsuzsanna A Villányi-hegység természeti földrajza Huszárik Imre Tektonikai jelenségek vizsgálata a Naprendszer föld-tipusú bolygóin Kiss Anita A mátraaljai történelmi borvidék helyzete és perspektívája az 1990-es évek elején Konczné Istók Zsuzsa A Cigtány-hegy két karsztos területének összehasonlítása reliefenergia térképek segítségével Kresztyankóné Fellai Anikó Mezőcsoknya környéki szénhidrogén kutatás története és eredményei Krix Antalné A keverőtakarmányipar jelenlegi helyzete és jelentősége Kurucz Gábor A Nyugat-Mecsek déli részének földtani túravezetője Losonczi Béláné A Cserhát hegység és a Medves vidék földtani kirándulásvezetője Sajtos József Dolomitos térszín felszínfejlődésének rekonstruálása egy kőbánya feltárt üledékei segítségével Zentai Zoltán A Görgényi-havasok nyugati előterének sókarsztja Programozó matematikus szak Csuri Klára Járosi Péter

Mikrobiológiai kísérlet eredményének feldolgozása Keresztrejtvény készítés backtrack algoritmussal 175


Jáger Zoltán Kovács Gábor

Meleg Judit Törökné Varga Hajnalka

Fedési kettőscsillagok fényváltozásának matematikai modellezése A CA-SuperProject projekttervező program bemutatása és alkalmazása a Just in Time elvű ellátási-elosztási rendszerek ütemezési feladatainak modellezésében Szállítási költségek csökkentése a LEHEL Hűtőgépgyár KFT-nél Hiperbolikus differenciálegyenletek vizsgálata

EGYÉNI LEVELEZŐ Kémia szak Balogh Mária Pappné Szekeres Katalin

Matematika szak Horváth Tibor Fizika szak Góbor László Matematika—fizika szak Mester Emese Kémia—fizika szak Blum Szilárd Programozó matematikus szak Lipták László

176

Invert emulziók stabilitása és reológiai sajátosságai Nemvizes közegű organofil montmorillonit szuszpenziók ülepedésének vizsgálata Trigonometrikus egyenlőtlenségek N, lézerrel gerjesztett festéklézerek vizsgálata Egyenletek és egyenlőtlenségek Anharmónikus rezgések vizsgálata számítógéppel Determinisztikus kompozíciói

fatranszformátorok


Programtervező matematikus szak

Balogh János Dudás Tibor Krész Miklós Nyúl László

Maximális folyam és minimális költségű cirkuláció problémája, algoritmusok és alkalmazások Egy új kőútépítő eljárás és empirikus vizsgálata Egy hatékony belső párosítási algoritmus tervezése Képfeldolgozó oktatási segédprogram (PicKit). Belső adatformátumok

177


--


XXIII. DOKTORRÁ AVATOTTAK NÉVSORA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Név

Adonyi Lajos Astrigildo Joao Pedro Culolo Almási György Almási Marianna Ács Zsuzsanna Balázs Éva Bali János Barcza Mihály Bata Marianna Bába Szilvia Bálint Gábor Bene Zita

Bereczki Krisztina Berethalmi Péter Berényi Tamás Besesek Ildikó Piroska

A szakdolgozat címe Az egyházak és szerepük a rendszerváltás folyamatában A portugál alkotmányfejlődés és államfejlődés és államszervezet Az izraeli pártok és a pártrendszer Életszínvonal-vizsgálatok Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban Az ügyvédi képviselet Viktimológia Választási rendszerünk fejlődése, és a hatályos választási joganyag értékelése A Partnership, a Limited Partnership angolszász szabályozása és a magyar társasági jog rokon vonásai Vitatott bizonyítási eszközök Az állami gondoskodás ala tt állók örökbefogadása és az örökbefogadás joghatásai 1956 és utóélete Házasságkötések és válások alakulása és társadalmi, demográfiai, gazdasági öszszefiiggései Magyarországon a II. világháború után A víz, mint az 1976. évi TV. által védett jogtárgy A jobboldali radikalizmus szerepe a Horthy-rendszerben Választási rendszerek az angolszász országokban A magyar szerzetesrendek felosztása 179


Bényi Szabolcs Béres István Bige Beatrix Beáta Bottyán Csilla Bródi János Budai-Marianna-Henrietta Bulla László Burka Tibor Carlos Manuel Dos Santos Czifra Károly Cseh Attila Csepei József Csobánczi László Dóczi József Durszt Ildikó Égető Mária

Esmat M. Tahir Faragó Gyula Farkas Csaba Farkas Györgyi Felföldi Renáta

180

A privatizáció. A külföldi működő tőke behozatala, vegyesvállalatok A mezőgazdasági szövetkezetek helye a szövetkezetek rendszerében A közúti közlekedés a büntetőjog tükrében . A gazdálkodó szervezetek egymás. közötti vitájának egyes anyagi és eljárásjogi vonzatai A. magyar sztrájkjog a nemzetközi szabályozás tükrében A .forint -inflációja- és okai az utolsó negyedszázadban A magyar tőzsdére vonatkozó jogi szabályozás rendszere A sztrájk jogi szabályozásának néhány alapkérdése a századforduló körüli évtizedekben Jogérvényesítés bírósági úton perindítás nélkül Büntetőjog és alkotmányosság A kisvállalkozások helyzete a kilencvenes évek elején Magyarországon A munkanélküliség alakulása a rendszerváltozás után Magyarországon Az arab—izraeli háborúk Az angol alkotmány kialakulása Kurdisztán perspektívái Szigorúan ellenőrzött szállítmányok, avagy óvakodj a versenytársaktól. A dömpingellenes jogszabályok és gyakorlat vizsgálata Menekültügy a XX. században A Dél-Afrikai Köztársaság politikai rendszere A környezetvédelem problémái Stockholmtól Rióig A palesztinok és a törvény A rendszerváltás kora. A történelmi igazságtétel /Sajtóelemzés/


A szakértői tevékenységnek és a hatóság általi értékelésnek sajátosságai a büntetőeljárás során A Csehszlovák megújulási folyamat elFerenczy Tamás tiprása, 1968 A veszélyes hulladékok megsemmisítéFest Attila se, a szilárd hulladékok feldolgozása kö rn yezetbe visszaforgatással, a kommunális és húsipari szennyvíz tisztítása, hasznosítása, s ezek jogi vonatkozásai Antiszemitizmus Magyarországon Fényes Adél Fónagy Zoltán Sándor A Magyar Tanácsköztársaság agrárpolitikája és annak hibái, valamint az 1945. évi földreform történelmi háttere, főbb sajátosságai a 600/1945. M.E. rendelet elemzésével Az államhatalmi ágak elválasztásának Fortolóczki István elmélete és gyakorlata a magyar alkotmányos rendszerben A határidős deviza piacok Földvári Attila A hazai németség kitelepítése és annak Freidinger Renáta jogi alapjai (Különös tekinte ttel Kunbaja községben) Szaksze rv ezeti elképzelések a munkaGácsi Zoltán nélküliség kezelésére A csanádi káptalan hiteleshelyi kiadváGellén Klára nyai A veszélyeztetett gyermekek állami véGesztesi Kinga delme A II. világháború utáni fasiszta maradGulyás Zoltán ványok felszámolása A sze rv ezett bűnözés hatása a politikai Hadházy Tamás életre A privatizáció irányzatai MagyarorszáHajdú Gábor gon A felszámolási eljárás Hajdú István Hajdú Má rt a Mária Az öngyilkosságra vonatkozó elméletek az egyes történelmi korszakokban, és az öngyilkosságok számának alakulása Magyarországon napjainkig A mai világgazdasági recesszió Hanák Endre A házassági vagyonjog, különös tekinHegedűs Andrea Ferenczi Anikó

181


te tt el a házastársi vagyonközösségek megszüntetésére Hegedűs Sára A szövetkezetek átalakulásának jogi folyamata Horváth Ferenc Forintinfláció és a költségvetési hiány Horváth Zelma : A női bűnözés története 100 év tükrében Ibolya Tibor A populizmus a magyar politikai életben a rendszerváltás után Ilosvai Gábor A lelkiismereti és vallásszabadság és az alternatív katonai szolgálat Ilovszky Zoltán Magyar külpolitikai irányvonalak az 1990-es választások előestéjén Jakab Károly. Róbert Az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelentése a forradalomról Jámbor Pál Magyar- és Németgyula egyesítése. Gyula városa a polgári kor kezdetén Jónás Béla Zsolt A külföldi működőtőke beáramlás és a vegyesvállalatok Juhász Éva A jaltai rendszer, mint a megoszto tt Európa jelképe Kalla Judit A csődeljárás fejlődése a kezdetektől napjainkig Karmazin Orsolya A Munkavállalói Résztulajdonosi Program néhány elméleti és gyakorlati kérdése Kazi Miklós Természet-, környezetvédelem és annak intézményrendszerei egyes európai országokban Kenyeres Tibor Az ítélet jogi természete Kiss Edit Kábítószer és kábító hatású anyagok büntetőjogi szabályozása Kollár György A veszélyes üzem és kapcsolata a gépjármű felelősségbiztosítással Konczos Szilvia A köztisztviselők jogállása az új törvény tükrében Kovács Rita A testi sértés szerepe a büntető anyagi jogban Kovács Tibor József A Római demokrácia válsága a köztársasági kor végén Kókai Krisztina A Korlátolt Felelősségű Társaság a hitelezővédelmi szempontokra figyelemmel Könczöl László A szerződés érvénytelensége ,

.

182

.


Krammer Zoltán Krepárt Tamás Laczkó Katalin Lukács László Magyar Zsolt Makra Zsuzsanna Anikó Marcsek Anikó Matus Gabriella Márton Ildikó Mester Ákos

Közelítések a két világháború közötti magyar konzervativizmus (1920-1938) Munkanélküliség az Amerikai Egyesült Államokban Társadalmi egyenlőtlenségek megnyílvánulásai a lakásfronton A munkanélküliség formái és alakulása az átmenet időszakában Jugoszlávia politikai berendezkedése és a jugoszláv válság Banktitok és banki információk A környezetvédelmi törvény büntetőjogi vonásai Bács-Kiskun Megye bűnözésének alakulása 1988 és 1992 közö tt A mai magyar társadalom értékei Az Európai Közösségek és Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak fejlődése A munkáltató kártérítési felelőssége, különös tekintettel a nem vagyoni kárra Németország újraegyesítése • A privatizáció eddigi eredményei és tapasztalatai Választások Hajdú-Biharban A házasság felbontása A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás A Cégbírósági eljárás A hatvanas évek szubkultúrája Magyarországon A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai és kriminalisztikai kérdései A japán gazdasági csoda Parlamenti és önkormányzati választások Berettyóújfaluban Királypuccsok (IV. Károly restaurációs kísérletei) A házasság felbontásának kialakulása, ..

Mészáros Mónika Tünde Mészáros Zsolt Migray Zoltán Molnár Lajos Molnár Mónika Nagy Béla Nagy László Gyula Nagy Róbert Nagy Tamás Németh Annamária Orosz Róbert Palánki Zsolt Pap István Pap Mónika

.

183


Papp János Papdi Andrea

Pataki Béla Péics Gabriella

fejlődése Magyarországon, különös tekintettel a felek vétkes magatartására A Szovjetunió Kelet-Európai politikája (1985-1988) Lakásgazdálkodás. A lakásépítési költségek alakulása 1976-1992 közö tt, avagy a házépítések szociális támogatásának krónikájáról A vadászati jog szabályozása Magyarországon a XX. század második felében Apasági és egyéb származás megállapítási perek Az apasági védelem különös tekintettel az apaság bírói úton történő megállapítására A politikai diktatúra törvénytelen eszkőzei és módszerei az 50-es évek Magyarországán az újabb források tükrében A földtulajdon metamorfózisa. A földtulajdon szabályozásának változása 1945 és 1993 között A frankhamisítási botrány A mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem A Magyar Környezetvédelmi Jog aktuális problémái A gyermektartás A vizek védelmének jogi kérdései A Peresztrojka és magyarországi fogadtatása 1985-1988 Értékpapírok és a Budapesti Tőzsde Recesszió az amerikai gazdaságban Privatizáció a gyakorlatban. A Dunaferr Dunai Vasmű átalakulása Tőzsde és értékpapírpiac Magyarországon Az örökbefogadás A Köztársasági Elnöki Intézmény az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban Híres történészek jövőképe és a 90-es évek valósága -

Pető Andrea Raffai Róbert Rakaczki Hajnalka Rehák Attila Rigó Eszter Rostás Laura Salah Salim Ahmed Bin Shamlh Sághi Csaba Seres Gyula Simon Dominika Smid Erika Solymos Dóra Soós Attila Sümegi Judit Sveda György Szabó Eszter 184

-

-


A magyarországi zsidóság. Zsidókérdés Magyarországon 1945 után Szántó Csilla Mári a A szerzői jog időszerű kérdései A Magyar Nemzeti Bank feladatkörének Szász Péter megváltozása a kétszintű bankrendszer bevezetésével Szebenyi B. Zoltán A Jugoszláv egység és horvát függetlenség: a „jugoszlavizmus" politikai ideológiája Származásmegállapítási perek. Az apaSzelezsán Róbert sági per Az Alkotmánybíróság büntetőjogi tár-Szendrei Szabolcs gyú határozatai Politika, Választók, Választások (VáSzécsényi Tibor lasztási rendszerek Európában) A büntetőjog eszközei és lehetőségei a Székely Tamás szerv eze tt bűnözés elleni harcban A munkanélküliség gazdasági, társadalSzigeti Zsuzsanna mi és jogi problémái Szikszai Be rn ade tte A szövetkezetek átalakulásának gyakorlati kérdései A házasságfelbontások alakulása MaSzilágyi Lajos gyarországon a II. világháború után Az agrárkérdés múltja és jelene Szkaliczki Zsolt Magyarország útja az Európai KözösséSzűcs Zoltán gekhez Az állam által az állampolgárok tulajdoSzűts Zsolt nában igazságtalanul okozott károk rendezése Temesvári Krisztina A termelőszövetkezeti tagok földbeviteli kötelezettsége, mint a szövetkezeti földtulajdon létrejöttének előfeltétele A kelet-európai rendszerváltozások öszTóth Enikő szehasonlító elemzése Tóth Krisztina A szövetkezeti jog fejlődése, különös tekintettel az új szövetkezeti és kárpótlási törvényre Tóth Péter A viktimológia alapkérdései Tóth Tihamér Az európai integráció monetáris vetülete, különös tekinte ttel az Egyesült Királyság szerepére Szántó Anita

185


Tóth Zoltán

Az emberölés egyes büntetőjogi kérdései Turzó Tímea A termékfelelősség múltja és jelene Udvardy Zsuzsanna A környezetvédelem jogi szabályozása Magyarországon és Európában Ugrin Béla A keresztény nemzeti ideológia fajvédő vonulata és Gömbös Gyula politikai pályájának alakulása a Bethleni Konszolidáció első hat évében Uzonyi Andrea Természetes szaporodás alakulása Magyarországon a II. világháború után Varga István — A—Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósulása a pénzintézetek közreműködésével Varga Tibor József A termőföld tulajdonváltozásának alakulása a rendszerváltozás során Vas Gizella Hatályos választójogi törvényünk néhány problémája Vavró Iván Délvidék demográfiai változásai Trianontól napjainkig Váczi István Munkanélküliség Magyarországón és Hóllandiában Várnay Szabolcs Az izraeli—magyar gazdasági kapcsolatok jelene és jövője Veres Péter Az erdő tulajdonjogi szabályozásának múltja és jövője Verók A tt ila A munkanélküliség magyar jogi szabályozásának változásai a rendszerváltás óta eltelt időszakban és az ifjúsági munkanélküliség Viczián Marianna A német és magyar korlátolt felelősségű társaságoknál az üzletrészre vonatkozó szabályok Vinkler Laura A közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata Visnyei A tt ila Jugoszlávia kül- és belpolitikája 19181941 Viszmeg Györgyi A környezetvédelem: hulladékgazdálkodás Waltner Rolland Szabadságelvonással járó kényszerintézkedések: a lakhelyelhagyási tilalom 186


LEVELEZŐ TAGOZAT A tipikus szerződések a polgári jogban — a franchise főbb kérdései Ágyelán Dániel Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás a polgári eljárásjogi gyakorlatban Bán Zoltán A szövetkezeti földtulajdon változásai Bárány Angéla A csődeljárás jogi szabályozása Bárdosi Gábor A privatizációs lízing, mint az állami vagyon magánkézbe adásának új technikája Magyarországon Bolcsik Zoltán A sze rv eze tt bűnözés Pest megyei jellemzői Honvédelmi igazgatás, mint a közigazBorda Sándor gatás sajátos területe /különös tekintett el az alternatív szolgálatra/ Darai Imréné A munkaügyi viták fórumrendszere Emhő Zsuzsanna A személyállapoti perek különleges eljárási szabályai Farkas Zsigmond A helyi önkormányzat általános szabályai különös tekinte tt el a polgármester jogállására A sze rv eze tt bűnözés Fekecs Dénes Földváry Lívia A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései egy elmarado tt régióban Gaál Zoltán A csőd, felszámolás, végelszámolás, mint sajátos nem peres eljárás Harmati Pál A menekült status meghatározásának feltételrendszere és a magyar menekültügyi igazgatás Hatházi György Privatizáció a kereskedelemben Jevuczó Istvánné Jelenlegi illetékrendszerünk néhány problémája Józsa Endre Liberalizmus a szabadon választott parlament működésének első negyedéve folyamán a legnagyobb példányszámú napilapok hasábjain Késmárki Károly Tettesség a magyar büntetőjog rendszerében Kiss Lajos A környezetvédelmi jog szankciói Antalóczy Alfréd

187


Kiszely Pál

Az elítéltek jogi helyzetének alakulása hazánkban Kocsis Katalin A jogos védelem Komáromi Szilárd Az 1990-es választások Kiskunhalason Kovács Adrien A termékfelelősség jogintézménye a magyar külkereskedelem szempontjából lényeges exportpiacokon Kovács Dániel A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre a mai Magyarországon Lakatos László . Szavatosság és jótállás Lengyel Endre A közigazgatási bíráskodás Liszka-Károly A gyanusított jogai a-büntetőeljárásban Lunger Zoltán A visszaesés megítélése a magyar büntetőjogban Malinoczki Krisztina A földtulajdoni viszonyok változása a kápolnai „Károlyi Mihály" szövetkezetben az 1950-es évektől 1993-ig Nagy Beáta Eszter Külkereskedelmi adásvételi szerződések Pál Gabiella A szövetkezetek átalakulása, különös tekintettel a kótaji „Egyesült Erő" mezőgazdasági termelőszövetkezetre Péntek József A környezetvédelem jogi szabályozása Rácz János A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi szabályok alkalmazásának áttekintése Rente László A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái Sági Zoltán A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények budapesti tapasztalatai Somfai Zsolt Cégbejegyzési eljárás Sudár Tamás A személyiségi jogok védelme és a személyes adatok kezelése Szabó Györgyi A környezetvédelem és természetvédelem földjogi összefüggései Szabó József Értékpapírok és a tőzsde Szalontai Zoltán István A halaszthatatlan nyomozási cselekmények Száray Zsolt . „A tűzvédelmi igazgatás változásai" Szendrey Zoltán Okok és következmények. Rendszerváltás Magyarországon Szűcs László Viktimológia. Különös tekintettel az erő.

188


szakos vagyon elleni bűncselekmények sértettjeire Szűcsné Tóth Gabriella A kábítószerbűnözés jelei és a megelőzés lehetőségei hazánkban Pénzbeli és természetbeni ellátások a Tóth Ildikó szociális igazgatásban Narkománia és bűnözés Varga Anikó A víz, mint a környezetvédelmi jog által Varga János védett jogtárgy Termékfelelősség európai és magyar Varga Tibor összehasonlítása az amerikaival a magyar termékfelelősségi törvény A fasiszta rendszerek politikaelméleti Vas Márton Zsolt megközelítése A tanúbizonyság alapkérdései a büntető Váczi Sándor eljárásjogban Vágó Attiláné „Az általános forgalmi adó helye a magyar adórendszerben" Az Olasz Köztársaság alkonya Villányi Izabella

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Név Fári Irén Farkas József Gécseg Zsuzsanna Kalmár Zoltán Kovács Má rta Simon Katalin . Szabó Gábor

Disszertáció címe Szeged közművelődési viszonyai a századfordulón, különös tekintettel a múzeum kialakulására A békepedagógia és a békére nevelés ,a századfordulótól napjainkig Koreferencia a francia nyelvű szenvedő szerkezetekben Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján. A szubsztancia folyamatszerűségének problémája Az uruguayi magyar emigráció a két világháború közö tt és a második világháború idején Régészeti adatok a Közép-Alföld feudális kori történetéhez Az elbeszélhetőség problémái Borges szövegek vizsgálata 189


Varczába Anna Varga Márta Varró Mária

Magyarságkép a mai német nyelvű középfokú történelemtanításban Várkonyi Hildebrand Dezső neveléslélektani munkásságának főbb pedagógiai vonatkozásai Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének története

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Abonyi Gyöngyi . A-spanyol—magyar gazdasági együttműködés alakulása a külkereskedelem tükrében Ádám Eva Dohány fitokróm a gének izolálása és a kifejeződésüket szabályozó mechanizmusok azonosítása Bogár Ferenc Lokalizált pályák alkalmazása a többtest perturbációszámításban Boros András A csirke mienterikus plexus embrionális fejlődésének morfológiai és hisztokémiai vizsgálata Deák Zsuzsanna A fotoszintetikus oxigénfejlődés mechanizmusának vizsgálata Erdélyi Miklós Az anyai hatás fejlődésbiológiai boncolása Drosophila melanogasterben: domináns nősténysteril mutációk izolálása és jellemzése Georgieva, Milka Hristova DNA repair on the level of the gene in teratocarcinoma cells Golovkin, Maxim Vladimirovitch The detection of AC/DS homologous DNA sequences in the genome of barley and utilization of AC/DS elements in production of transgenic maize plants Gyuricza László A Kerka-vidék komplex természeti földrajzi vizsgálata A Mantis religiosa populációdinamikai Hideg J. Ildikó vizsgálata (1972-88) Ilioubaev-Omirulleh, Serik Genetic transformation and functional promoter analysis in maize (Zea mays L.) 190


Lucerna hiszton H3 gének kifejeződése különböző növényi szövetekben, a sejtciklus és szomatikus embriógenezis folyamán In vitro szteroidérzékenység dializált Kovanecz István krónikus urémiás és vesetranszplantált betegeknél Krasnyanski, Sergei Plant regenaration from sun fl ower protoplasts of two wild species Helianthus giganteus L. and Helianthus maximiliani Schrad. and cultivated sun fl ower Helianthus annus L. Kunsági Máté Sándor Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez A szemléltetés és a tanítás módszertani Nagyváradi László problematikája a csillagászati földrajz oktatásában A cisztikus fibrózis leggyakoribb mutáNémeth Krisztina cióinak vizsgálata és ennek diagnosztikai felhasználása Palágyi Zoltán Az Al2H2, Ga2H2, Ge2H2 molekulák vizsgálata elméleti módszerekkel, az elektronkorreláció figyelembevételével Herbicid-rezisztencia nem-kén bíborPuskás Ágnes baktériumban 1-3 ps-os lézerimpulzusok előállítása Seres József kétfokozatú festéklézer-rendszerrel Siegelné Farkas Ágnes Az ajkai kőszén formáció palinosztratigrafiai és őskörnyezeti vizsgálata Androgén szteroidhormonok meghatáSzécsi Mihály rozása prosztataszövetben A lejtői típusú édesvízi mészkövek morVida László fológiai vizsgálata Citoszkeletális és citoplazmatikus fehérWilhelm Má rt a jék eloszlása a varangy (Bufo marinus) retinában: sejtes lokalizáció, kvantitatív morfológia és neurokémiai kódrendszer

Kapros Tamás

191


XXIV. AZ EGYETEM OKTATÓINAK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAINAK 1993-BAN PUBLIKÁLT SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA TÁJÉKOZTATÓ

A szakirodalmi munkásságot tartalmazó jegyzék a József A tt ila Tudományegyetem dolgozóinak 1993 során nyomtatásban közzétett szakirodalmi publikációit tanszékek szerint felsorolva ta rtalmazza. Alapul a tanszékek bejelentései szolgáltak, de a teljességre törekedve a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján kiegészítésekre is sor került. A címleírások az érvényben lévő szabvány és a Könyvtárban kialakult gyakorlat alapján készültek autopszia igényével. A szerzők nevének leírása a magyar helyesírás szerint történt. Az egyetemi dolgozók vezetéknevét — a külső társszerzőktől való megkülönböztetés mia tt — kapitülchennel szedettük. A magyar nyelven írt dolgozatok esetében, ha azokat valamely világnyelven összefoglalás követi, a cím zárójelben megismétlődik az illető nyelven. Az összeállítás csak azon szerzők szakirodalmi tevékenységét regisztrálja, akik 1993-ban az Egyetem alkalmazásában álltak, illetve emeritus professzorai voltak. A jegyzék tételszámozása folyamatos. Néhány tétel többszörös besorolást nye rt , ha olyan szerzők munkájáról volt szó, akik nem ugyanazon tanszék munkatársaiként működtek közre. A felsorolást szerzői névmutató zárja le, amely a tételszámokra utal.

193


RÖVIDÍTÉSEK Acta Acad. Paed. Agriensis

Acta Anat. Acta Biol. Hung. Acta Biol. Szeged Acta Chim. Hung. — Models in Chem. Acta Clim. Szeged Acta Geogr. Szeged Acta Geol. Hung. Acta Hist. Szeged

= Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. = Acta Anatomica. Basel = Acta Biologica Hungarica. Bp. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica. Szeged = Acta-Chimica Hungarica. — Models in Chemistry. Bp. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Climatologica. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica. Szeged = Acta Geologica Hungarica. Bp. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Szeged = Acta Historica. Ungvár = Acta Universitatis Agriculturae. Facultas Horticulturae. Prága = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Poltica. Szeged = Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. = Acta Mathematica. Uppsala = Acta Math. Univ. Comenianae = Acta Microbiologica Hungarica. Bp. = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. = Acta Pharmaceutica Hungarica. Bp. = Acta Physiologica Hungarica. Bp. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum. Szeged = Advances in Applied Mathematics. New York = Advances in Catalyst Design .

Acta Historica Acta Horticult. Acta Jur. et Pol. Szeged Acta Lit. Hung. Acta Math. Acta Math. Univ. Comenianae Acta Microbiol. Hung. Acta Orient. Hung. Acta Pharm. Hung. Acta Physiol. Hung. Acta Sci. Math. Szeged Adv. Appl. Math. Adv. Catal. Design 194


Aerobiologia Aetas Alföld Algebra Univ. Áll. és Jogtud. Allergy Amino Acids Analele Univ. Timisoara Analele Univ. Timisoara. Geogr Analysis Analysis Math. Andromeda Ann. Anat. Ann. N.Y. Acad. Sci. Ann. SSNATV Annuario dell'Accademia d'Ungheria

= Aerobiologia = Aetas. Szeged = Alföld. Debrecen = Algebra Universalis. Basel = Állam- és Jogtudomány. Bp. = Allergy. Koppenhága = Amino Acids = Analele Universitatii din Timisoara. Temesvár = Analele Universitátii din Timisoara. Geografie. Temesvár = Analysis. München = Analysis Mathematica. Bp. = Andromeda. Bp. = Annals of Anatomy = Annals of the New York Academy of Sciences. New York = Ann. SSNATV

Archiv. Math. Árgus Astronom. Astrophys.

= Annuario dell'Accademia d'Ungheria. Roma = Anthropológiai Közlemények. Bp. = Anthropologischer Anzeiger. München = Applied Optics. New York = Applied Physics A: Solids and Surfaces. Berlin—Heidelberg—New York = Applied Physics Letters. New York = Applications of Surface Science. Amsterdam = Archivum Mathematicum. Brno = Árgus. Székesfehérvár = Astronomy and Astrophysics

Balkanistic Forum Biochem. A Biol. Tan. Biophys. Chem. Bírák L. Books Börtönügyi Sz. Bot. Közl. Budapest Review of Books

= Balkanistic Forum. Sofija = Biochemistry. Washington = A Biológia Tanítása. Szeged = Biophysical Chemistry. Amsterdam = Bírák Lapja. Bp. = Books. = Börtönügyi Szemle. Bp. = Botanikai Közlemények. Bp. = Budapest Review of Books. Bp.

Anthr. Közl. Anthrop. Anz. Appl. Opt. ro Appl. Phys. A Appl. Phys. Lett. Appl. Surface Sci.

195


BUKSZ Bull. Austral. Math. Soc. Bull. Ist. Diritto Romano V.S. Cahiers d'Études Hongr. Can. J. Cardiol. Canad. Math. Bull. Catal. Lett. Cereal Res. CommunChem. Ber. Chem. Phys. Lett. Colloids Surf. Colloids Surf. A. Comp. Biochem. Physiol. Comput. Chem Connecticut J. Intern. Law Contraception Corros. Sci. Délm. Dent. Anthrop. Newslett. Deutsche Renten Versicherung Diff. Integr. Equat. Dirigenti Scuola Drug News and Persp. A Dugonics Társ. Ért.

= Budapesti Könyvszemle. Bp. = Bulletin of the Australian Mathematical Society. Brisbane = Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano „Vittorio Scialoja". Milano = Cahiers d'Études Hongroises. Paris = Canadian Journal of Cardiology = Canadian Mathematical Bulletin. Toronto = Catalysis Letters. Basel =-Cereal Research Communications. Szeged Chemische Berichte. Weinheim = Chemical Physics Letters. Amsterdam = Colloids and Surfaces. A. Amsterdam = Colloids and Surfaces. A: Physicochemical and Engineering Aspects. Amsterdam = Comparative Biochemistry and Physiology. London. = Computers and Chemistry. Elmsford = Connecticut Journal of International Law = Contraception = Corrosion Science. Oxford Délmagyarország. Szeged = Dental Anthropology Newsletter = Deutsche Renten Versicherung = Differential and Integral Equations = Dirigenti Scuola. Brescia = Drug News and Persp. = A Dugonics Társaság Értesítője. Szeged

Dynamic Systems and Applications

= Dynamic Systems and Applications

Edes Anyanyelvünk Educatio Egyh. Krónika Electrochim. Acta

= Édes Anyanyelvünk. Bp. = Educatio. Bp. = Egyházi Krónika. Bp. = Electrochimica Acta. London

196


Electroenceph. Clin. Neurophysiol.= Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Amsterdam Montreal = Élet és Irodalom. Bp. Élet és Irod. = Élet és Tudomány. Bp. Élet és Tud. = Életünk. Szombathely Életünk = Élet és Irodalom. Bp. ÉS = European Journal of Neuroscience Eur. J. Neurosci. = European Journal of Nuclear MediciEur. J. Nucl. Med. ne. Heidelberg = European Journal of Operational ReEur. J. Oper. Res search. Amsterdam

Forrás Found. Phys. Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából Fung. Genet. Newslett.

= Félegyházi Közlöny. Kiskunfélegyháza = Figyelő. Bp. = Filológiai Közlöny. Bp. = Filmkultúra. Bp. = A Fizika Tanítása. Szeged = Fizikai Szemle. Bp. = A Földrajz Tanítása. Szeged = Földrajzi Közlemények. Bp. = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok. Érd = Földtani Közlöny. Bp. = Folia Historica. Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve. Bp. = Forrás. Kecskemét = Foundations of Physics = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából. Bp. = Fungal Genetics Newsle tter

Gazdálkodás Gond Gondolat-Jel Grana Gut Gyógyszerészet

= Gazdálkodás. Bp. = Gond. Debrecen = Gondolat-Jel. Szeged — Pécs = Grana. Stockholm = Gut. London = Gyógyszerészet. Bp.

Hajdú-Bihari Napló • Hajdúdorogi Újság Hajdúsági és Bihari Fórum

= Hajdú-Bihari Napló. Debrecen = Hajdúdorogi Újság. Hajdúdorog = Hajdúsági és Bihari Fórum. Debrecen

Félegyh. Közl. Figyelő Fil. Közl. Filmkult. A Fiz. Tan. Fiz. Sz. A Földr. Tan. Földr. Közl. Földr. Múz. Tan. Földt. Közl. Folia Hist.

197


Helikon Heti Mo. Héviz Highlights, Lamda Physik História History of European Ideas Hitel Hlk Holmi Honismeret Human Affairs HungarológiaHungria

= Helikon. Bp. = Heti Magyarország. Bp. = Héviz = Highlights, Lamda Physik = História. Bp. = History of European Ideas. Oxford = Hitel. Bp. = Helikon. Roma = Holmi. Bp. = Honismeret. Bp. = Human Affairs =Hungarológia. Bp. = Hungria

Időjárás Inf. Comput.

= Időjárás. Bp. = Information and Computation. New York — London = Information Processing Letters. Amsterdam = INFO-Társadalomtudomány. Bp. = Inorganica Chimica Acta. Lausanne = International Journal of Algebra and Computation = International Journal of Computer Mathematics = International Journal of Analytical Chemistry = Inv. Repr. Dev. = Irodalomismeret. Bp. = Irodalomtörténet. Bp. = Iskolakultúra. Bp. . = Irodalomtörténeti Közlemények. Bp. = Izotóptechnika és Diagnosztika. Bp.

Inf. Proc. Lett. INFO-Társadalomtud. Inorg. Chim. Acta Int. J. Algebra and Comput. Int. J. Comput. Math. Intern. J. Anal. Chem. Inv. Repr. Dev. Iris Irodalomtört. Iskolakult. ItK Izotóptechn. Diagnoszt. J. Algorithms J. Catal J. Chem. Inf. Comput. Sci. J. Chem. Soc. Dalton Trans.

198

= Journal of Algorithms. New York = Journal of Catalysis. New York = Journal of Chemical Information and Computer Science = Journal of the Chemical Society. Dalton Transactions. London


= Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions. London = Journal of the Chemical Society. PerJ. Chem. Soc. Perkin Trans. I. kin Transactions. I. London = Journal of Computational Chemistry. J. Comput. Chem. New York = Journal of Computer and System SciJ. Comput. Syst. Sci. ences. London — New York = Journal of Crystallographic and SpecJ. Crystall. Spectrosc. Res. troscopal Research. New York J. Electr. Spectr. Relat. Phenom. = Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. Amsterdam = Journal of Endocrinological InvestiJ. Endocrinol. Invest. gation. Milano = Journal of Fish Diseases J. Fish Diseases = Journal of Genetics and Breeding. RóJ. Genet. Breed ma = Journal of Global Optimization. DorJ. Global Optim. drecht = Journal fiir Hirnforschung. Neustadt J. Hirnforsch. = Journal of Luminescence J. Luminesc. = Journal of Mathematical Analysis and J. Math. Anal. Appl. Applications. New York = Journal of Molecular Catalysis. LauJ. Mol. Catal. sanne = Journal of Molecular Structure. AmsJ. Mol. Struct. terdam = Journal of Neurophysiology. SpringJ. Neurophysiol. field = Journal of Organic Chemistry. WasJ. Org. Chem. hington = Journal of Organometallic Chemistry. J. Organomet. Chem. Amsterdam = Journal of Paleopathology. Chieti J. Paleopath. J. Photochem. Photobiol. B: Biol. = Journal of Photochemistry and Photobiology. B. Biology. Amsterdam = Journal of Physical Chemistry. J. Phys. Chem. Washington J. Planar Chrom. = Journal of Planar Chromatography = Journal of Statistical Physics J. Statist. Phys. = Journal of Thermal Analysis. Bp. — J. Thermal Anal. London J. Chem. Soc. Faraday Trans.

199


J. Turkology = Journal of Turkology Jászkunság = Jászkunság. Szolnok Jb. Deutsch als Fremdspr. = Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. München Jogállam = Jogállam. Bp. Jogtört. Sz. = Jogtörténeti Szemle. Bp. Jogtud. Közl. = Jogtudományi Közlöny. Bp. Jpn. J. Appl. Phys. = Japanese Journal of Applied Physics Kalligram = Kalligram. Bratislava Keletkut. = Keletkutatás. Bp. A Kémia Tan. = A Kémia Tanítása. Szeged Kémiai Közl. = Kémiai Közlemények. Bp. Klio = Klio. Berlin Könyv, Könyvtár, Könyvtáros = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. Bp. Kortárs = Kortárs. Bp. Korunk = Korunk. Kolozsvár Közélet = Közélet. Szeged Köztárs. = Köztársaság. Bp. L'altra Europa = L'altra Europa Langumir = Langumir Le Coq-Héron = Le Coq-Héron Les Nouvelles de l'Archéologie = Les Nouvelles de l'Archéologie Les Temps Modernes = Les Temps Modernes Levélt. Sz. = Levéltári Szemle. Bp. Liebigs Ann. Chem. = Liebigs Annalen der Chemie. Weinheim Lipids = Lipids Literatura = Literatura. Bp. LSD = LernSprache Deutsch. Bécs M. Egyháztört. M. Egyháztört. Vázl. M. Felsőokt. M. Fil. Sz. M. Hírl. M. Jog M. Könyvsz. M. Közig. M. Kult. 200

= Magyar Egyháztörténet. Bp. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Bp. = Magyar Felsőoktatás. Bp. = Magyar Filozófiai Szemle. Bp. = Magyar Hírlap. Bp. = Magyar Jog. Bp. = Magyar Könyvszemle. Bp. = Magyar Közigazgatás. Bp. = Magyar Kultúra. Bp.


Múltunk Mycol. Res. Műhely

= Magyar Múlt — Hungarian Past. Sidney = Magyar Napló. Bp. = Magyar Narancs. Bp. = Magyar Nyelvőr. Bp. = Magyar Szemle. Bp. = Magyar Távközlés. Bp. = Magyar Tudomány. Bp. = Ma és Holnap. Bp. = Macromolecules = Magnesium Research. London—ParisRoma = Magyartanítás. Bp. = Mass Spectrometry = Materials Science and Engineering. Lausanne = Mathematic Structure in Computer Science = Matrix. Montréal = Meas. Sci. Technol. Bristol = Méhész Újság. Bp. = Memorabilia Zoologica. Warszawa = Mérleg. Nagykanizsa = Meteor. Bp. = Mikrochimica Acta. Bécs = Magyar Kémiai Folyóirat. Bp. = Magyar Kémikusok Lapja. Bp. = Magyar Nemzet. Bp. = Molecular Brain Research. Amsterdam = Monthly Notices. Royal Astronomical Society = Múltunk. Bp. = Mycol. Res. = Műhely. Győr

Napjaink Népr. Ért. Népr. Látóhat. Neurobiol. Neurosci.

= Napjaink. Bp. = Néprajzi Értesítő. Bp. = Néprajzi Látóhatár. Bp. = Neurobiology. Bp. = Neuroscience. Elmsford — Oxford

M. Múlt M. Napló M. Narancs M. Nyelvőr M. Sz. M. Távközl. M. Tud. Ma és Holnap Macromol. Magnesium Res. Magyartanítás Mass Spectr. Mater. Sci. Engg. Math. Struct. Comp. Sci. Matrix Meas. Sci. Technol. Méhész Újság Memorab. Zool. Mérleg Meteor Mikrochim. Acta MKF MKL MN Mol. Brain Res. Mon. Not. R. Astr.

201


Neurosci. Lett. Neuropeptides NeuroReport Névtani Ert. Newsletter of IGCP Nuova Corvina Nyelvelő OGL OHL Opt. Commun. Opt. Engg. Opt. Lett. Opt. Quant. Electron.

= Neurosciencé Letters. Amsterdam = Neuropeptides = NeuroReport = Névtani Ertesítő. Bp. = Newsletter of IGCP. Padova = Nuova Corvina. Rivista di Italianistica dell'Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria. Bp. = Nyelvelő. Bp. Österreich in Geschichte und Literatur. Graz = Orvosi Hetilap. Bp. = Optics Communications. Amsterdam = Optical Engineering = Optics Letters. New York = Optical and Quantum Electronics. London

Paksi Hírnök = Paksi Hírnök. Paks Paléobios = Paléobios. Lyon Palócföld = Palócföld. Salgótarján Pénzügyi Sz. = Pénzügyi Szemle. Bp. Peptide Res. = Peptide Research Pest m. Hírl. = Pest megyei Hírlap. Bp. Photosynth. Res. = Photosynthesis Research. The Hague Photosynthe. = Photosynthetica. Praha Phys. Rev. A. = Physical Review. A. New York Physiol. Plant = Physiologia Plantarum. Koppenhága Planta = Planta. Berlin Plovdivski Univ. „Paisij Hilendarski". Nauöni trud. Biol. = Plovdivski Universitet „Paisij Hilendarski". Naui`ni trudove, Biologija. Plovdiv = Politikatudományi Szemle. Bp. Politikatud. Sz. Polygon = Polygon. Szeged Pompeji = Pompeji. Szeged Probab. Math. Statist. = Probability and Mathematical Statistics. Wroclaw Proc. Amer. Math. Soc. = Proceedings of the American Mathematical. Society. Providence 202


Publ. Jur. et Pol. Miskolc. Pure Appl. Chem. R. Déiv. React. Kinet. Catal. Lett. Refractive and Corneal Surgery Regio Reguly Társaság Értesítője Rendészeti Sz. Riv. Antrop. Rubicon Rudarsko-Metal. Zb.

= Publications Universitatis Rerum Politechnicarum Miskolciensis, Series Juridica et Politica. Miskolc = Pure and Applied Chemistry. Elmsford = Reggeli Délvilág. Szeged = Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Bp. = Refractive and Corneal Surgery = Regio. Bp. = Reguly Társaság Értesítője. Bp. = Rendészeti Szemle. Bp. = Rivista di Antropologia. Roma = Rubicon. Bp. = Rudarsko-Metalurski Zbomik. Ljubljana

= Somogy. Kaposvár = Spectrochimica Acta. Elmsford — Oxford = Sprachkunst. Bécs Sprachkunst = Statisztikai Szemle. Bp. Stat. Sz. = Steroids. San Francisco Steroids = Studia Slavica Hungarica. Bp. Stud. Slay. Hung. = Studia Slavica Savariensia. SzombatStud. Slay. Savar. hely Studia Sci. Math. Hung. = Studia Scientiarum Mathematicarum Hungaricae. Bp. = Surface Science. Amsterdam Surface Sci. = Synthetic Metals. Lausanne Synthetic Metals = Szegedi Műhely. Szeged Műhely Sz. = Századok. Bp. Századok . = Szegedi Egyetem. Szeged SzE = Szeged. Szeged Szeged = Szigma. Bp. Szigma = Színház. Bp. Színház = Szombat. Bp. Szombat

Somogy Spectrochim. Acta

Társ. Sz. Távlatok

= Társadalmi Szemle. Bp. = Távlatok. Bp. 203


Térinform. Theor. Chim. Acta Theor. Comput. Sci. Tiscia Tiszatáj TMT Új Mo. Új Ped. Sz.

= Térinformatika. Bp. = Theoretica Chimica Acta. Berlin = Theoretical Computer Science. Amsterdam = Tiscia. Szeged = Tiszatáj. Szeged = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Bp. . = Új Magyarország. Bp. = Új Pedagógiai Szemle. Bp.

Valóság VH Világosság Volt

= Valóság. Bp. = Vasárnapi Hírek. Bp. = Világosság. Bp. = Volt

Was

= Was. Zeitschrift far Kultur und Politik. Graz

WZKM

= Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes. Wien = Zeitschrift fiir Lateinamerika. Bécs = Zeitschrift far Naturforschung. Tübingen = Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung. Wien

Z. Lateinam. Z. Naturforsch. Z. Rechtsgesch. Rom. Abt.

Technikai rövidítések Sep. **

204

= Separatum. Annak jelzésére, hogy a tétel leírása különlenyomatról készült. = A jelzett tételt nem állt módunkban autopszia alapján leírni.


AZ EGYETEM KÖZPONTI INTÉZMÉNYEI CENTRAL DEPARTMENTS OF THE UNIVERSITY

Egyetemi Könyvtár University Library 0001 BAKONYI Géza: Könyvtári információforrások az Internetben. 2. Metainformációs rendszerek és segédletek. = Networkshop `93. (Pécs, JPTE, 1993. ápr. 14-16.) Konferencia anyag. [Pécs, 1993.] 257-262. p. : Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 19910002 (IVÁNYI-SZABÓ Éva) ben publikált szakirodalmi munkássága. (Összeáll. - - .) = A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1991/92. Szeged, 1993, (JATEPress.) 156-262. p. 0003 Magyar Kisebbség. 1922-1942. Repertórium. Törzsanyag. Összeáll. KAZAI Magdolna. (Szerk. MONOK István.) Szeged, 1993, Scriptum. 420 p. 0004 Magyar Kisebbség. 1922-1942. Repertórium. Személy- és helynevek analitikus mutatója. Összeáll. KAZAL Magdolna. (Szerk. MONOK István.) Szeged, 1993, Scriptum. 303 p. 0005 KLUKOVITSNÉ PARÓCZY Katalin - RÁCZ Béláné - IVÁNYI-SZABÓ Éva: Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága. (Die Werke von Professor Lajos Dézsi und die Aufsátze über seine Tátigkeit.) Összeáll. - - . (Szerk. MONOK István.) Szeged, 1993, Scriptum. 55 p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. 12. Fasc. 3./ 0006 KOKAS Károly: Könyvtári információforrások az Internetben. 1. Online könyvtárkatalógusok és szolgáltatásaik. = Networkshop `93. (Pécs, JPTE, 1993. ápr. 14-16.) Konferencia anyag. [Pécs, 1993.] 253-256. p. 0007 KOKAS Károly: Integrált könyvtári rendszerek a kanadai közművelődési, felsőoktatási és szakkönyvtárakban. (Merilees, B.: Integrated library systems in Canadian public, academic and special libraries. = Canadian Libra ry Journal, 49. 1992.) [Ism.] = TMT, 1993.4-5. sz. 207-208. p. 0008 MADER Béla: Regionális könyvtárak és szakterületi központok. Egyetemi könyvtári relációk - egyetemi könyvtári szemmel nézve. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1993. március. 11-18. p. 0009 MOLNÁR János: Az egyetlen. Az Ellenpontok és az ellenpontosok története. Szeged, 1993, [Szerző.] 349 p. 0010 MONOK István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. (Bücherkataloge und Bücherverzeichnisse in Ungarn 1526-1720. /Quellentypologie, Quellenkritik, Quellenausgabe./) Szeged, 1993, Scriptum. 95 p. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok. 5./ 0011 Adattár [tizenhatodik-tizennyolcadik] 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 12/3. [köt.] Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció. Összeáll., előszó: Jankovics József, MONOK István. (Szerk. MONOK István. Angolra ford. SZABÓ Enéh. Lektorálta BALÁZS Mihály.) Szeged, 1993, Scriptum. 207 p. 0012 Ciéaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a 16-18. században. /Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya./ (Buchkultur der Bergstádte in dem 16-18. Jahrhundert. /Neusohl, Kremnitz, Schemnitz./ Szerk. Császtvay Tünde, MONOK István. Ford. Awtala Zsuzsa. Előszó: MONOK István. Lektorálta ÖTVÖS Péter.) Szeged, 1993, Scriptum. 142 p. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok. 4./

205


0013 MONOK István: A koraújkori könyvkatalógusok és könyvjegyzékek, mint a hungarika-kutatás forrásai. = Hungarológia, 1993. 2. köt. 107-116. p. 0014 MONOK István: [Harmadik] 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön - Külföldiek Magyarországon. = Helikon, 1993. 39. évf. 1. sz. 135-136. p. 0015 MONOK István: Hopp Lajos-Jan Slaski: A magyar-lengyel múltszemlélet előzményei. Politikai és kulturális hagyományok Báthory Istvánig. [Ism.] = Helikon, 1993. 39. évf. 4. sz. 565-566. p. 0016 MONOK István: Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus /1649-1773/. /Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 25./ [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 2. sz. 284-286. p. 0017 MONOK István: Vörösmarti Mihály kálvinista prédikátor megtérése históriája. Sajtó alá rend. Jankovics József, Nyerges Judit. [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 3. sz. 443-445. p. 0018 MONOK István: Nem mindenki politikus, aki tudós, hál' Istennek. [Benda Kálmán 80 éves.] = Napjaink, 1993. 7. évf. 2. sz. 6-7. p. 0019 A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1987. Szerk. Velich Sándorné, Záhony Éva. (Lektorálta: MONOK István.) [Kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1993. [ ] p. ** 0020 PINTÉR Tibor: Gondolatok Fejér Ádám Mítosz és kultúrtörténet című értekezéséhez. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 100-101. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0021 SZENTIRMAI László: A magyar felsőoktatási könyvtárak állományépítési politikájáról. Elemzés, következtetés, megjegyzések. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1993. november. 12-19. p. 0022 SZENTIRMAI László: Pedagógusok életmódjáról. /Zoltánka Viktor: A pedagógusok életmódja 1970-ben és 1986-87-ben./ [Ism.] = Educatio, 1993. 2. évf. 4. sz. 754-756. p. 0023 A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1991/92. (Kiad. CSIRIK János. Szerk. biz. KETSKEMETY István, MARÓTI Egon, SZENTPETERI István, SZENTIRMAI László. Lektorálta ZENTAI Mária. Közrem. MADER Béla, SZONDI Ildikó. Techn. szerk. RACZ Béláné.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 262 p.

Egyetemi Számítóközpont University Computer Center 0024 BORUS András - DIAMANT Tibor - SCHERER Ferenc: A JATENET rendszer és szolgáltatásai. = Networkshop `93. (Pécs, JPTE, 1993. ápr. 14-16.) Konferencia anyag. [Pécs, 1993.] 65-71. p. 0025 BOHUS Mihály - DIAMANT Tibor: EARN szolgáltatások. = Networkshop `93. (Pécs, JPTE, 1993. ápr. 14-16.) Konferencia anyag. [Pécs, 1993.] 59-63. p.

Testnevelési Tanszék Chair of Physical Education 0026 TRÉNYINÉ RÁKÓCZI Zsuzsanna: Let's keep our body fit during pregnancy! _ International Committee for Sociology of Sport. Seminar, Vienne, 29 June-4 July 1993. 431. p. **

206


Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Endre Ságvári Prima ry Training School 0027 Borthaiser Antalné — KECSKEMÉTI Sarolta — Kovács Lászlóné — Ördögh Béláné — Szabó Katalin — Vízvári Albertné: Tudásszintmérő feladatlapok. Földrajz. A/B, 8. osztály. Szeged, 1993, Mozaik. 18 p. **

Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Endre Ságvári Teacher Grammar School 0028 NÉMETH Endre: Hétköznapi aforizmák, elmélkedések. Egy /szexuál/pedagógus feljegyzései. Szeged, 1993, Mozaik. I I 1 p. 0029 NEMETH Endre: Főszerkesztői gondolatok. Hogy is állunk a neveléssel? = A Biol. Tan. 1993. 1. évf. 4. sz. 3-6. p.

Állam- és Jogtudományi Kar Faculty of Law and Political Science Agrár- és Munkajogi Tanszék Department of Agrarian and Labour Law 0030 CZÚCZ Ottó: Das Rentensystem in Ungarn. — Leistungsarten, Voraussetzung ihrer Liquidierung und Hauptgründe des notwendigen Umgestaltung des Systems. = Deutsche Renten Versicherung, 1993. 11.737-750. p. ** 0031 CZÚCZ Ottó: Soziale Folgen der raschen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwandlung und Methoden zur Führerkennung sozialer Spannungen — das Beispiel Ungarn. = Die Umgestaltung der Systeme sozialer Sichereit in den Staaten Mittel- und Osteuropas — Fragen und Lösungsansátze. Colloquium des Max-Planck-Institut ftir ausl ndisches und internationales Sozialrecht. Berlin, 1993.119-128. p. ** 0032 CZÚCZ Ottó: A társadalombiztosítási önkormányzat és az állami felügyelet. A nyugdíjbiztosítás irányításának néhány vitatott kérdése. (The social-insurance autonomy, and the state supervision.) = Jogtud. Közl. 1993.48. évf. 8-9. sz. 299-308. p. 0033 CZÚCZ Ottó: A veszélyközösségi modell és a versengő biztosítók tömeges biztosításai. (The hazard-community model and mass insurances of the rival insurance companies.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 97-106. p. 0034 HAJDÚ József: Az Egyesült Államok szociális biztonsági rendszerének néhány biztosítási típusú ellátása. (Some social insurance type programs of the U.S. social security system.) = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 4. 47 p. 0035 NAGY László: A munkabérek jogi szabályozása a piacgazdaságokban. Bp. 1993, Közig. és Jogi K. 219 p. 0036 NAGY László: A baleset és foglalkozási megbetegedés miatti munkáltatói felelősség néhány elméleti kérdése. (Einige theoretische Fragen der Arbeitgeberhaftung ftir Arbeitsunfall und Betriebskrankheit.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 337-345. p. 0037 TÓTH Lajos: Földhaszonélvezeti jog a termőföldeken. (Verháltnisse der Bodennutzniegung auf den fruchtbaren Boden.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 501-510. p.

207


0038 VERES József: Egy lehetséges agrárjogi koncepció vázlata. (Skizze einer möglichen agrarrechtlichen Konzeption.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. _ születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 519-527. p.

Alkotmányjogi Tanszék Department of Constitutional Law 0039 KISS Barnabás: A parlamenta rizmus tapasztalatai Magyarországon 1990-1993. (Alkotmányjogi nap, Szeged, 1993. okt. I.) [Ism.] = Jogtud. Közl. 1993. 48. évf. 1112. sz. 493-494. p. 0040 SZENTPÉTERI István: Legitimitás, jog és alkotmány viszonya Bibó István nézetrendszerében. (Das Verháltnis zwischen Legitimitát, Recht und Verfassung im System von István Bibó.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged ;-1993. Tom, 43. Fasc.-1-43.451-458. p. 0041 (Makó monográfiája. Főszerk. Tóth Ferenc 4. köt.) Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk. BLAZOVICH László. (Lektorok: BLAZOVICH László,..KRISTÓ Gyula,..SZENTPÉTERI István, stb.) [Kiad.] (Makó város önkormányzata.) Makó, 1993. 720 p. 2 t. 1 térk. 1 térk.mell. 0042 Ruszoly József: Alkotmánytörténeti tanulmányok. 3. [köt.] Önkormányzat és hagyomány. (Lektorálta PÉTER László, SZENTPÉTERI István.) Szeged, 1993, JATEPress. 249 p. /A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének Tansegédletei. 5./ 0043 A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1991/92. (Kiad. CSIRIK János. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENTIRMAI László. Lektorálta: ZENTAI Mária. Közrem. MADER Béla, SZONDI Ildikó. Techn. szerk. RACZ Béláné.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 262 p. 0044 TRÓCSÁNYI László, ifj.: A közigazgatási bíráskodás hatásköri és sze rvezeti kérdései. = M. Jog, 1993. 40. évf. 9. sz. 543-548. p. 0045 TRÓCSÁNYI László, ifj.: Közjogi változások és a rendszerváltás. = M. Közig. 1993. 43. évf. 7. sz. 391-398. p. -

Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék Department of Criminal Law and Criminal Law Procedure 0046 CSÉKA Ervin: Felülvizsgálati eljárás büntetőügyekben. (Révision dans procédure pénale.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 83-96. p. 0047 FARAGÓ M. Judit: Zehery Lajos élete és munkássága /1893-1968/. (Life and work of Lajos Zehery /1893-1968/.) = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 3. 17 p. 0048 MERÉNYI Kálmán: Az emberi életet sértő bűncselekmények kódex szintű szabályozása Magyarországon. (Die Regelung der Verbrechen gegen das Menschenleben auf dem Niveau eines Strafgesetzbubhes in Ungam.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 143. 257-267. p. 0049 NAGY Ferenc - Tokaji Géza: A magyar büntetőjog általános része. (Szerk. NAGY Ferenc.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 358 pl /József Attila Tudományegyetem Államés Jogtudományi Kar./ 0050 Horváth Tibor - Kereszty Béla - MARÁZ Vilmosné - MERÉNYI Kálmán - NAGY Ferenc - VIDA Mihály: Fejezetek a magyar büntetőjog különös része köréből. (Szerk. NAGY Ferenc.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 549 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./

208


0051 NAGY Ferenc: Arten und Reform punitiver und nicht-punitiver Sanktionen in Ungam. = Von totalitárem zu rechtsstaatlichem Straftrecht. Freiburg, 1993. 313-339. p. ** 0052 NAGY Ferenc: A bűncselekmény áldozatának állami kártalanításáról. (Über die staatliche Entschádigung fúr Opfer von Straftaten.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 143. 287-298. p. 0053 NAGY Ferenc: A bűncselekmény áldozatának állami kártalanításáról. = M. Jog, 1993. 40. évf. 4. sz. 200-205. p. 0054 NAGY Ferenc: Felmérés Szegeden. Életfogytiglanosok. Tagolt idő. Differenciálás. = Börtönügyi Sz. 1993. 12. évf. 3. sz. 20-23. p. 0055 NAGY Ferenc: Hozzászólás Wiener A. Imre: A büntető joghatóság és a nemzetközi jog c. tanulmányához. = All. és Jogtud. 1993. Vol. 35. No. 3-4. 268-272. p. 0056 NAGY Ferenc: Jogállamban. = Börtönügyi Sz. 1993. 12. évf. 1. sz. 1-12. p. 0057 NAGY Ferenc: Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája. (The reparation is a form of the problem solving criminal jurisdiction.) = Jogtud. Közl. 1993. 48. évf. 3. sz. 89-100. p. 0058 NAGY Ferenc: Über die lebenslange Freiheitsstrafe und deren Vollzug. = II. International Kriminologischer Kongress. Szeged, 25. August, 1993. Sondersitzung. 116. p. ** 0059 PÓCSIK Ilona: A bűnelkövetők rehabilitációjáról. /Gondolatok a szankciók hatásossága körüli viták újabb angolszász irodalmából./ (Reflections on the rehabilitation of offenders /from the recent Anglosaxon literature on the debate over effectiveness of sentencing/.) = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 9. 26 p. 0060 SZABÓ András: Az alkotmánybíráskodás alkotmányossága. Határozatkritika - határozatszöveg nélkül. = Világosság, 1993. 34. évf. 4. sz. 73-80. p. 0061 SZABÓ András: Relations between constitutional and criminal law systems. = Problems of constitutional development. Essays in memory of Professor István Kovács. Bp. 1993. 123-133. p.

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék Department of Philosophy and Sociology of Law 0062 BADÓ Attila: Bevezetés az angol jogrendszerbe. (Introduction to the English legal system.) = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 1.41 p. 0063 BADÓ Attila : Pragmatizmus és elmélet. /Mié rt nem kaphatnak a jogászok Nobeldíjat?/ = Jogtud. Közl. 1993. 48. évf. 3. sz. 128-130. p. 0064 BADÓ Attila: A társadalom lelkiismerete vagy a lelkiismeretlenek társasága? Kritikai tanulmány az esküdtszékről. = M. Jog, 1993. 40. évf. 11. sz. 654-662. p. 0065 POKOL Béla: Pénz és politika. Bp. 1993, Aula. 141 p. 0066 POKOL Béla: Demokratisierung der politischen Kultur und die Rolle der Intelligenz in Ungam. = Die politischen Kulturen Ostmitteleuropas im Umbruch. Tübingen, 1993. 0067 POKOL Béla: Habermas jogelmélete. (Rechtstheorie von Jürgen Habermas.) = M. Fil. Sz. 1993. 37. évf. 5-6. sz. 889-909. p. 0068 POKOL Béla: A hivatásos politikus. (The professional politician.) = Politikatud. Sz. 1993. 2. évf. 1. sz. 61-78. p. 0069 POKOL Béla: A jog gazdasági elmélete. (Wirtschaftstheorie des Rechts.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 397-403. p. 0070 POKOL Béla: A magyar parlamentarizmus szerkezete. A „hatalmi négyszög" súlyelosztásai. 1-2. [rész.] (Weight division of the „quadrangle of power". Structure of

209


Hunga ri an parliamentarism.) = Társ. Sz. 1993. 48. évf. 8-9. sz. 16-26. p.; 10. sz. l 119. p. 0071 POKOL Béla: A német és a magyar alapjogi bíráskodás eltérései. = Jogállam, 1993. L sz. 0072 POKOL Béla: Pénz és politika. (Money and politics.) = Társ. Sz. 1993. 48. évf. 4. sz. 13-22. p. 0073 POKOL Béla: Professionen oder professionelle lnstitutionensysteme? = Open socie ty . Bratislava, 1993. 79-100. p. 0074 POKOL Béla: Professzionalizálódás, értelmiség és politika. = Politikatud. Sz. 1993. 2. évf. 2. sz. 135-140. p. 0075 POKOL Béla: A törvényhozás alkotmányossága. = Világosság, 1993. 34. évf. 1. sz. 41-48. p. 0076 POKOL Béla: Válasz Szabó András Az alkotmánybíráskodás alkotmányossága című hozzászólására. = Világosság, 1993. 34. évf. 5. sz. 79. p. 0077 VASTAGH Pál: Az önkormányzati rendszer továbbfejlesztésének feladatairól. = M. Közig. 1993. 43. évf. I I. sz. 671-675. p. 0078 VASTAGH Pál: A politikai és szakmai elemek konfliktusa a békés átmenet jogalkotásában. = Jogalkotás a jogállamban. Bp. 1993. 33-44. p. ** 0079 VASTAGH Pál - Wéber Attila: A jog szerepe a politikai átmenetben. Szakmai és politikai elemek a törvényhozásban. (The role of law in political transition. Professional and political elements in legislation.) = Társ. Sz. 1993. 48. évf. 4. sz. 66-72. p. "

Késedelmesen megjelent munka: 0080 VASTAGH Pál: Bevezető gondolatok a megye helyzetéhez és szerepéhez. = Európába megy-e a megye? Előadások és hozzászólások az 1992. szept. 30-okt. 2-i harkányi konferencián. [Pécs], 1992. 81-85. p.

Jogtörténeti Tanszék

Department of Legal History 0081 BALOGH Elemér: Die Verdachtsstrafe als Erscheinungsform der Schuldvermutung. = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 2. 220 p. 0082 BLAZOVICH László - KRISTÓ Gyula: A csongrádi régió 1100 éve. ([Közrem.] TROGMAYER Ottó. Kiad. Csongrád Megye Önkormányzata.) Szeged, 1993. 104 p. 2 t. 1 térk. 0083 Az Anjou-kori oklevéltár. (1301-1387.) 8. (köt.) 1324. Szerk. BLAZOVICH László. (Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia.) Bp. - Szeged, 1993, (Borgis[z]). 440 p. 0084 (Makó monográfiája. Főszerk. Tóth Ferenc. 4. köt.) Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk. BLAZOVICH László. (Lektorok: BLAZOVICH László,...KRISTÓ Gyula,...SZENTPÉTERI István stb. [Kiad.] Makó város önkormányzata.) Makó, 1993. 720 p. 2 t. 1 térk. t térk.mell. 0085 Kiss Bálint: A Békés-Bánáti Református Egyházmegye története. /1836./ Szerk. BLAZOVICH László. Békéscsaba - Szeged, 1993. 443 p. /Dél-Alföldi Évszázadok. 5./ 0086 Tóth A tt ila: Szeged szobrai és muráliái. (Szerk. BLAZOVICH László. Lektorálta PÉTER László. Kiad. Szeged m.j. város Önkormányzata.) Szeged, 1993. 446 p. /Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből. 20./ 0087 BLAZOVICH László: Bemutatkozik a Csongrád Megyei Levéltár. = Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve. 1992. Szeged, 1993. 107-110. p **

210


0088 BLAZOVICH László: Beszámoló a Cseh Levéltárosok Egyesülete vándorgyűléséről. = Levélt. Sz. 1993. 43. évf. 4. sz. 104-106. p. 0089 BLAZOVICH László: Rózsa Sándor a felkelő nap országában. Japán nyelvű monográfia a magyar betyárvezérről. [Kritika.] = Szeged, 1993. március. 48. p. 0090 BLAZOVICH László - Szakály Ferenc: Középkor. = (Makó monográfiája. 4. köt.) Makó története a kezdetektől 1849-ig. Makó, 1993. 145-197. p. 0091 BLAZOVICH László: A dualizmus korában. Szeged történeti monográfiája 18491919. Szerk. Gaál Endre. [Ism.] = Szeged, 1993. január. 2-5. p. 0092 BLAZOVICH László: „Szeged város hű fia, s első polgára." Ruszoly József Osztrovszky-könyve. [Ism.] = Délm. 1993. márc. 13. 9. p. 0093 HOMOKI NAGY Mária: Makó társadalma 1700-1848 között. _ (Makó monográfiája. 4. köt.) Makó története a kezdetektől 1849-ig. Makó, 1993. 407-434. p. 0094 RUSZOLY József: Alkotmánytörténeti tanulmányok. 3. [köt.] Önkormányzat és hagyomány. (Lektorálta PÉTER László, SZENTPÉTERI István.) Szeged, 1993, JATEPress. 249 p. /A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének Tansegédletei. 5./ 0095 Osztrovszky József: Reform, fo rradalom, kiegyezés. Összegyűjtött írások és beszédek. (Sajtó alá rend., életrajz: RUSZOLY József. Lektorálta PETER László. Kiad. a Szegedi Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1993. 293 p. /Szegedi Arcélek. l./ 0096 RUSZOLY József: Egy élet a jog és az ész szolgálatában. Búcsú Szabó József profeszszortól. = Szabó József: Ki a káoszból, vissza Európába. Életrajzi, jogbölcseleti, alkotmányjogi és jogpublicisztikai írások. Bp. 1993. 199-204. p. ** 0097 RUSZOL( József: Önkormányzat és rendőrség. Adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez. /1872-1918/. (Selbstverwaltung und Polizei in Szeged /1872-1918/.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 405-418. p. 0098 RUSZOLY József: Százados jubileum Bagamérban. Az 1891-es mozdony fecskendő 1963-ig szolgálatban volt. = Táj-Kép. A Hajdú-Bihari Napló regionális melléklete. 1993. máj. 13.4. p. ** 0099 RUSZOLY József: Móra szobrot jövendölt neki. Emlékezés Osztrovszky Józsefre. = R. DéIv. 1993. jan. 23.7. p. 0100 RUSZOLY József: Osztrovszky József ébresztése. = Délm. 1993. jan. 12. 6. p. 0101 STIPTA István: A magyar bírósági sze rvezet története a reformkorig. = Bírósági épületek Magyarországon. Bp. 1993. 9-17. p. ** 0102 STIPTA István: A modern jogrendszerek válsága. = Összehasonlító jogtörténet. 2. Az újabbkori jogfejlődés. [Bp.] 1993. 209-220. p. Késedelmesen megjelent munkák: 0103 RUSZOLY József: Egy élet ajog és az ész szolgálatában. Búcsú Szabó József profeszszortól. = Sz. Műhely, 1992. 31. évf. 1-4. sz. 141-146. p. 0104 RUSZOLY József: A „Magyarország államformájáról" szóló 1946:I.tc. előzményei és létrejötte. = Jogtört. Sz. 1992.5. köt. 16-28. p. 0105 RUSZOLY József: Munkaviszony és választójog Magyarországon /1913-1938/. = Publ. Jur. et Pol. Miskolc. 1992. Tom. 7. 167-176. p. ** 0106 R[USZOLY] J[ózsef]: Magyarország tö rténete 1686-1790. (Magyarország története. 4. köt. Akadémiai K., 1989.) [Ism.] = Sz. Műhely, 1992.31. évf. 1-4. sz. 137-138. p.

211


Közgazdasági Tanszék Department of Economics 0107 CZAGÁNY László - MOZSÁR Ferenc: A közgazdaságtan alapjai. Egyetemi jegyzet. Szeged, [1993], (JATEPress). 302 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./ 0108 FARKAS Beáta: A munkanélküliség és a pasztoráció. = Távlatok, 1993. 3. sz. 343346. p. 0109 MOZSÁR Ferenc: Az állam mikrogazdasági szerepvállalása. »Egyetemi doktori értekezés«. Szeged, [1993.] 137 p. ** 0110 NAGY Lajos: A fejlett tőkés országok szabályozott földpiacáról. = A magyar mezőgazdaság érték- és járadéktermelő képességének vizsgálata a változó tulajdoni, szervezeti és piaci viszonyok közepette. Szeged, 1993. 1-65. p. ** 0111 NAGY Lajos: A földpiac jellemzői a piacgazdaságokban. (The characte ristic features of landmarket in marketeconomies.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 323-336. p. 0112 SIPOS Miklós: A kis- és nagyüzemek költségelőnyeinek differenciálódása a magyar mezőgazdaságban. (The differentiation of cost advantages of small and large farms in the Hungarian agriculture.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged,1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 427-435. p.

Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Department of Administrative and Financial Law 0113 JÓZSA Zoltán: A helyi önkormányzatok lakásgazdálkodása Angliában. (Management of local housing stock in Britain.) = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom.44. Fasc. 8. 30 p. 0114 KALTENBACH Jenő: Közigazgátási mérlegelés és közigazgatási bíráskodás. (Ermessen und Verwaltungsgerichtsbarkeit.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 181-188. p. 01'15 KALTENBACH Jenő: Das ungarische Minderheitengesetz. = Alkotmányos fejlődés és jogállami gyakorlat. Bp. 1993. 43-53. p. ** 0116 KALTENBACH Jenő: Konrad Hesse: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. [Ism.] = Jogtud. Közl. 1993. 48. évf 8-9. sz. 365-366. p. 0117 KALTENBACH Jenő: Takács Albe rt: A közigazgatás változásának feltételei és sajátosságai című kandidátusi értekezésének vitája. [Ism.] = M. Közig. 1993. 43. évf. 3. sz. 185-186. p. 0118 KAMPLER Béla: Adatvédelem. Hol húzódik a határ az egyéni adatok védelme és az adatszolgáltatás szükségszerűsége között? = Figyelő, 1993. 37. évf. 16. sz. 10. p. 0119 KAMPLER Béla: A helyi adók rendszere Németországban. = Pénzügyi Sz. 1993. 37. évf. 1. sz. 33-50. p. 0120 KAMPLER Béla: A német alkotmány /Grundgesetz/ pénzügyekre vonatkozó előírásai. (Financial provision in the German Constitution.) = Jogtud. Közl. 1993. 48. évf. 2. sz. 50-61. p. 0121 KAMPLER Béla: Helyi adóinkról - kritikusan. 1-2. [rész.] = Délm. 1993. dec. 14. 7. p., dec. 15. 5. p. 0122 TAMAS András: Közigazgatási jog. 1. [köt.] Előadások. ([2.], bőv. kiad.) Szeged, 1993, (JATEPress). X, 373 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./ 0123 TAMAS András: Fejlődik-e a jog? (Is the law developing?) = Emlékkönyv dr. Keme-

212


nes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 469-481. p. 0124 TÓTH Kinga: Bakács Tibor: Magyar környezetjog. [Ism.] = M. Tud. 1993. Új folyam 38. köt. 1. sz. 109-111. p. 0125 Az Európai Közösségek jogszabályainak gyűjteménye. 6. köt. Szolgáltatás. Vállalkozás. Szerk. Kovács Zsolt, VARNAY E rnő. Bp. 1993.

Nemzetközi Jogi Tanszék Department of International Law 0126 BLUTMAN László: A fogvatartás bírói felülvizsgálata: a »habeas corpus« az európai alapjogok között. (Judicial review of detention. The Habeas Corpus proceeding as an European basic right.) = Jogtud. Közl. 1993. 48. évf. 8-9. sz. 309-317. p. 0127 BLUTMAN László: A letartóztatás időtartamának ésszerűsége az európai alapjogokban. = Rendészeti Sz. 1993. 6. sz. 16-28. p. 0128 BODNAR László: A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonyáról. /Hozzászólás Bragyova András: Igazságtétel és nemzetközi jog c. tanulmányához./ = All. és Jogtud. 1993. Vol. 35. No. 3-4. 277-283. p. 0129 BODNAR László: A nemzetközi szerződések é rvénytelenségének néhány dogmatikai kérdése. (Some dogmatic questions on invalidity of international treaties.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 73-82. p. 0130 NAGY Károly: A háborús büntettek univerzalitása és az elévülés. /Hozzászólás Bragyova András: Igazságtétel és nemzetközi jog c. tanulmányához./ = All. és Jogtud. 1993. Vol. 35. No. 3-4. 272-277. p. 0131 NAGY Károly: Néhány megjegyzés az önrendelkezési jogról. (Some remarks on selfdetermination.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43.299-322. p.

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Department of Civil Law and Civil Law Procedure 0132 BÉRCZI Imre: A műszaki szellemi alkotások jogvédelmének korszerűsítése. (Modernization of legal protection of technical intellectual products.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 57-62. p. 0133 BÉRCZI Imre: Előszó [az emlékkötethez.] = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 5-6. p. 0134 BESENYEI Lajos: A Ptk. szabályainak alkalmazhatósága a társasági jogban. /Egy eseti döntés margójára./ (Die Anwendbarkeit der Regelungen des Bürgerliches Gesetzbuches im Gesellschaftsrecht. /Zum Rand einer Fallentscheidung./) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 63-72. p. 0135 GAAL Sándor: A felszámolási eljárás mint sajátos nem peres eljárás. /Néhány gondolat gyakorlati tapasztalatok alapján./ (Das Liquidationsverfahren als ein besonderes nichtprozessuales Verfahren.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 107-119. p. 0136 GYÖKERES Csilla: Gondolatok a szülői felügyeleti jogról. (Thoughts about the children's custody.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 127-137. p.

213


0137 IMRE András: A társasági szerződések sui generis érvénytelensége? (The special invalidity of the partnership contracts.?) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 155163. p. 0138 JUHASZNÉ ZVOLENSZKY Anikó: A felülvizsgálati eljárás újraszületésének története. (History of the readjustment of the revisiona ry procedure.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 165-180. p. 0139 KEMENES István: Polgári jog és ítélkezés - a piacgazdaság kihívásában. (Le droit civil et la juridition - et le déri de l'economie du marché en Hongrie.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 199-214. p. 0140 KÓNYáNÉ SIMICS Zsuzsa: A polgári jogi személyiségvédelem fejlődésének rövid áttekintése. (Brief su rvey of the development of civil law personali ty protection.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43.215-240. p. 0141 PAPP Tekla: A német korlátolt felelősségű társaság felelősségi megoldásai az alapítási stádiumban. = M. Jog, 1993. 40. évf. 10. sz. 630-631. p. 0142 PAPP Tekla: Az amerikai Limited Pa rtnership. = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából, 1993. 3. sz. 9-10. p. 0143 PAPP Tekla: Német gazdasági prognózis. = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából, 1993. 7. sz. 12-14. p. 0144 PAPP Tekla: Az ügyvédi irodák felelősségkorlátozása Németországban. = Friss Hírek a Nemzetközi Kereskedelmi Jog Világából, 1993. 10. sz. 16-18. p. 0145 SZABÓ Imre: A származás-megállapítási perek egyes kérdései. (Some problems of suits on determining fatherhood.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 437-449. p. 0146 TÓTHNÉ FÁBIÁN Eszter: Az örökbefogadási jogviszony tartalmának változása. (Change of the content of adoptation's legal relation.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 511-518. p.

Politológiai Tanszék Department of Politology 0147 GÉCZI József: Paraszti jelenidő. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 3. sz. 72-83. p. 0148 KOVACS László Imre: Arányos-e a listás választási rendszer? (Is list-election proportional?) = Társ. Sz. 1993. 48. évf. 10. sz. 38-44. p. 0149 KOVACS László Imre: Többség és kisebbség. = Palócföld, 1993. 27. évf. 2. sz. 129137. p. ** 0150 LÖFFLER Tibor: Diktatúra a munkaerő felett. Belényi Gyula: A sztálini iparosítás emberi ára /1948-1956/. [Ism.] = Hitel, 1993. 6. évf. 7. sz. 109-112. p. 0151 MOLNAR Judit: Zsidósors Szegeden 1944-ben. »Egyetemi doktori értekezés«. Szeged, 1993. 156 p. ** 0152 Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek. (Annotált névm. MOLNAR Judit.) Bp. 1993, Pelikán. 299 p. ** 0153 Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993. Vál., bev. tanulm. KARSAI László. (Annotált névm. MOLNAR Judit.) (Bp.), 1993, Aura. 256 p. 0154 PACZOLAY Péter: Az állam semlegességének mítosza? = Politikatud. Sz. 1993. 2. évf. 3. sz. 129-135. p.

214


0155 PACZOLAY Péter: Chroniques - Hongrie. = Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 7. 1991. Economica. Paris, 1993. 601-612. p. ** 0156 PACZOLAY Péter: Constitutional transition and legal continuity. = Connecticut J. Intern Law, 1993. Vol. 8. No. 2. 559-574. p. ** 0157 PACZOLAY Péter: The Hungarian Constitutional State: challenges and perspectives. = Constitution making in Eastern Europe. Washington, 1993. 21-56. p. ** 0158 PACZOLAY Péter: Könyörtelen bírói hatalom. (A bírói alkotmányértelmezés politikai szerepe.) = Jogállam, 1993. 2. 21-40. p. ** 0159 PACZOLAY Péter: Tö rvényesség és alkotmányosság:•a törvényességi óvás az Alkotmánybíróság előtt. (Legality and constitutionality. /The constitutional review of the „protest on legal grounds"./)' = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 385-396. p. 0160 Schmitt, Carl: Politikai teológia. (Ford., bev., bibl., mutatók: PACZOLAY Péter.) Bp. 1993.41 p. **

Római Jogi Tanszék Department of Roman Law 0161 JAKAB Éva: Die ádilizischen Stipulationen. = Questions de responsabilité. 45éme Session de la Société Internationale „Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité. 14-22 Septembre, 1991, Miskolc-Eger, Hongrie. Miskolc, 1993. 167178. p. Sep. 0162 JAKAB Eva: Stipulationes aediliciae. /A kellékhibákért való helytállás kialakulása és szabályai a római jogban./ = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 7. 221 p. 0163 JAKAB Eva: Studien zum römischen Recht in Europa. Budapest, 1992. [Ism.] = Jogtud. Közl. 1993. 48. évf. 6. sz. 247-250. p. 0164 JAKAB Eva: Subseciva Groningana. 4. „Novella Constitutio". Studies in honour of Nicolaas van der Wal. Hrsg. von J.H.A. Lokin, B.H. Stolte. [Buchbesprechung.] = Z. Rechtsgesch. Rom. Abt. 1993. 110. 823-827. p. Sep. 0165 MOLNAR Imre: A római magánjog felelősségi rendje. (Oktatási anyag.) Szeged, 1993, (JATEPress). 252 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./ 0166 MOLNAR Imre: A római magánjog rendszere és annak hatása a modern európai magánjogok rendszereire. (Das System des römischen Privatrechts und dessen Einfluss auf die moderne europáische Privatrechtssysteme.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43.269-286. p. 0167 MOLNAR Imre: System der Verantwortung im römischen Recht der spáteren Republik. = Bull. Ist. Diritto Romano V.S. [1993.] 3. Ser. Vol. 31-32. 545-615. p. Sep.

Statisztikai Tanszék Department of Statistics 0168 BALÁZS József: A házasságkötések alakulása Magyarországon a 2. világháború után. (Die Anderung der Zahl der Eheschliessungen in Ungarn nach dem zweiten Weltkrieg.) = Emlékkönyv dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 43. Fasc. 1-43. 19-37. p. 0169 HORVÁTH Róbert: A makroökonómiai számítások a gazdaságstatisztikában. (1-2.)

215


[rész.] (Development of macroeconomic computations in economic statistics.) = Stat. Sz. 1993. 71. évf. 7. sz. 593-604. p., 8-9. sz. 709-726. p. 0170 HORVATH Róbert: Megemlékezés Schneller Károly professzor - az ember és a tudós születésének 100. évfordulójáról. (Commémoration du centenaire de la naissance du professeur Károly Schneller 1893-1953.) = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 6. 15 p. 0171 HORVATH Róbert: Surányi-Unger Tivadar statisztikai munkássága. (Tivadar SurányiUnger's statistical activity.) = Stat. Sz. 1993. 71. évf. 12. sz. 1002-1010. p. 0172 HORVATH Róbert: Japán adatenciklopédiája. /N ippon - A cha rtered survey of Japan 1992/93./ [Ism.] = Stat. Sz. 1993. 71. évf. 8-9. sz. 754-755. p. 0173 HORVATH Róbert: Moore, H.L.-Alcouffe, A.-Fraysse, J.-Waffenschmidt, W.G.: A.A. Cournot és műve. /A.A. Coumot und sein Werk. - Vademecum zu einem klassiker der mathematischen Wirtschaftslehre./ [Ism.] = Stat. Sz. 1993. 71. évf. 6. sz. 517-518. p. 0174 HORVATH Róbert: Rónai András: Térképezett történelem. [Ism.] = Stat. Sz. 1993. 71. évf. 10. sz. 847-848. p. 0175 HORVÁTH Róbert : S(ichiro) Matsukawa-emlékkönyv. /Around the „Bowood-Papers" - In memoriam Sichiro Matsukawa, 1906-1980./ [Ism.] = Stat. Sz. 1993. 71. évf. 7. sz. 611. p. 0176 Heka László - SZONDI Ildikó: Magyarok a Drávaszögben. (Die Ungam in Drauwinkel.) = Acta Jur. et Pol. Szeged, 1993. Tom. 44. Fasc. 5. 24 p. 0177 SZONDI Ildikó: Röpirat a közművelődési hálózatról. = M. Kult. 1993. 11. sz. 9-10. p. 0178 Heka László - SZONDI Ildikó: Amatőr színház profi művészekkel. Egy éves a Szegedi Színkör Egylet. = Szeged, 1993. jún.-júl. 50-52. p.; Világszövetség, 1993. júl. Magyar Kultúra melléki. 0179 Heka László-SZONDI Ildikó: Elképzelések Koszovó sorsáról. - Hágai ítélet. - „Bosnyákok": történelem és jelenkor. - Népvándorlás az ezred végén. - Horvátok és muzulmánok. - A boszniai erőviszonyok. - Gazdasági övezetek. - Kraina önálló állam? Ki felel a balkáni bűnökért? - Lőporos hordók. - Albánia a Balkán kapuja. = Heti Mo. 1993. 30. évf. 15. sz. 18., 24. p., 17. sz. 18., 22. p., 20. sz. 18. p., 31. sz. 19. p., 37. sz. 19. p., 38. sz. 18. p., 43. sz. 19. p., 47. sz. 19. p., 50. sz. 22. p. 0180 [Heka László - SZONDI Ildikó]: Kijavítandó hiba. (Macedónia.) = Köztárs. 1993. 2. évf. 1. sz. 90. p. 0181 Heka László - SZONDI Ildikó: Aggályok az új nürnbergi per előtt. = Új Mo. 1993. jún. 12. 9. p. 0182 Heka László - SZONDI Ildikó: A forrongó Balkán. Az önállóságra törekvő szandzsaki muzulmánok. - Mégis, miért Jugoszlávia? Szerb fityisz Hágának. - Meddő tárgyalások. Van-e kiút Bosznia-Hercegovina számára? - Kéksisakosok. A befagyasztás miszsziója. Az ENSZ békefenntartó erők. - „Bosnyákok". Példakép - csataterekkel. - Horvátok és muzulmánok. Megegyezés vagy...? - Lesz-e megint Jugoszlávia? - Határon innen és túl. - Bosznia-hercegovinai számtan. - Krajina önálló állam lesz Horvátországon belül?! = Délm. 1993. jan. 2., jan. 4., jan. 7., jan. 18., febr. 20., máj. 6., jún. 1., jún. 24., aug. 14., szept. 20. 2. p. 0183 [Heka László - SZONDI Ildikó]: Történelmi krónika. [Összeáll. - - .] = Délm. 1993. dec. l-31. 2. p.

216


Bölcsészettudományi Kar Faculty of Arts Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékcsoport Group of Departments of Education and Psychology Neveléstudományi Tanszék Department of Education 0184 Közoktatási menedzser. Szerk. BARATH Tibor, Golnhofer Erzsébet. Szeged, 1993, JATEPress. 0185 BARATH Tibor: Eredményes iskola. = Közoktatási menedzser. Szeged, 1993. ClC44. p. ** 0186 BARATH Tibor: Formazione dei dirigenti e cambiamento del sistema scolastico in Ungheria. =Dirigenti Scuola, 1993. 4. 39-43. p. ** 0187 CSAPÓ Benő: A gyorsabb haladás lehetőségei az általános iskolában. Kutatási zárójelentés. = A pedagógiai kutatások módszerei és logikája. /Kutatásmódszertan./ Oktatási segédlet. [Bp.] 1993. 128-130. p. 0188 CSAPÓ Benő: A pedagógiai pszichológia hatása a tantervekre. = Új Ped. Sz. 1993. 43. évf. 4. sz. 24-31. p. 0189 CSAPÓ Benő: A tanárképzés szerkezeti átalakítása. = Tanárképzésünk megújítása. /Tanulmánykötet./ Bp. 1993. 59-66. p. /A Felsőoktatás Fejlesztését Szolgáló Kutatások./ 0190 CSAPÓ Benő: A tesztfejlesztés új irányai az Educational Testing Service-ben. = Pedagógiai diagnosztika. 2. (köt.) Szeged, 1993. 103-105. p. 0191 CSAPÓ Benő: Jelzések az elsajátított műveltségről. /Szerk. Horánszky Nándor./ [Ism.] = Új Ped. Sz. 1993. 43. évf. 6. sz. 105-108. p. 0192 Lesznyák Márta - CS[IRIKNÉ] CZACHESZ Erzsébet: Nyelvoktatás a Waldorf-iskolában. = Új Ped. Sz. 1993. 43. évf. 11. sz. 52-60. p. 0193 CS[IRIKNÉ] CZACHESZ Erzsébet: Az olvasási nehézségek korai felismerése. = Élet és Tud. 1993. 68. évf. 22. sz. 680-682. p. 0194 Reform vagy rendszerváltozás. %Iskolaszerkezet - alaptanterv - vizsgarendszer./ (Öszszeállítás a TIT Szegedi 30. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. Szerk. KOMLÓSSY Ákos.) [Kiad. a TIT Csongrád M. Szervezete.] Szeged, 1993. 152 p. 0195 KOMLÓSSY Ákos: Iskolarendszer, alaptanterv, helyi tanterv, vizsgarendszer. /A közoktatási rendszer változásai, szociológiai, pedagógiai kérdései./ = Ma és Holnap, 1993. 1. sz. 11-14. p. ** 0196 (B. Szlovák Eva - Fejős Csaba - KOMLÓSSY Ákos - Makó Ferenc): A tananyag kiválasztása és elrendezése modulrendszerben. = Tankönyvfejlesztés. 1. (köt.) A korszerű tankönyvkészítés. [Bp.] 1993. 37-60. p. 0197 NAGY József: Értékelési kritériumok és módszerek. = Pedagógiai diagnosztika. 2. (köt.) Szeged, 1993. 25-49. p. 0198 PUKANSZKY Bela:...Kimaradt tananyag... Diktatúra és az egyház 1945-1956. (Mészáros István könyve.) [Ism.] = Új Ped. Sz. 1993. 43. évf. 11. sz. 105-107. p. 0199 Pedagógiai diagnosztika. 2. (köt.) (Kiad. az Alapműveltségi Vizsgaközp. Szerk. VIDAKOVICH Tibor.) Szeged, 1993. 117 p. 0200 VIDÁKOVICH Tibor: Diagnosztikus tesztbankok. = Pedagógiai diagnosztika. 2. (köt.) Szeged, 1993. 7-23. p.

217


0201 VIDÁKOVICH Tibor: A diagnosztikus vizsgarendszer-kísérlet három éve. = Pedagógiai diagnosztika. 2. (köt.) Szeged, 1993. 73-86. p. 0202 Zsolnai Józsefné - ZSOLNAI Anikó: Irodalom az általános iskola 8. osztálya számára. Bp. 1993, Tankönyvkiadó. 198 p. /Nyelvi Irodalmi és Kommunikációs Nevelés./ 0203 ZSOLNAI Anikó: A kisgyermekkori kötődések szerepe a személyiségfejlődésben. = Új Ped. Sz. 1993. 43. évf. 2. sz. 65-69. p. 0204 ZSOLNAI Anikó: Pedagógia ökológiai alapon. Néhány gondolat Damiasz Raudle: Teaching green és R. Miller: New directions in education című könyve kapcsán. = Iskolakult. 1993. 3. évf. 11. sz. 65-66. p. ,

Késedelmesen megjelent munkák: 0205 ZSOLNAI Anikó: A kisgyermekkori kötődések személyiségformáló hatása. = Kisgyermeknevelési Konferencia, Pécs, 1992. Előadáskivonatok. 0206 Ertékek és iskolák. (Összeállítás a Csongrád Megyei TIT Szegedi 29. Pedagógiai Nyá ri Egyetemén elhangzott előadásokból. Szerk., [bev.] KOMLÓSSY Ákos.) [Kiad. a TIT Csongrád M. Szervezete.] Szeged, 1992. 173 p.

Pszichológiai Tanszék Department of Psychology 0207 ERŐS Ferenc: A válság szociálpszichológiája. Bp. 1993, T-Twins. 251 p. 0208 Az identitás korszerű problémái. Összeáll. ERŐS Ferenc. [Kiad. az] MTA Pszichológiai Int. Társadalomlélektani Csop. Bp. 1993. 113 p. ** 0209 ERŐS Ferenc: Bibó társadalomlélektani előfeltevéseiről. = Bibó István életművének aktualitása. Konferencia... Szeged, 1992. nov. 5-7. (Bp. 1993.) 286-293. p. 0210 ERŐS Ferenc: Bibó társadalomlélektani előfeltevéseiről. = A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Pécs, [1993.] 248-255. p. 0211 ERŐS Ferenc: A fasiszta lelkek és a fasizmus társadalomlélektana. = Fasiszta lelkek. Bp. 1993. 239-249. p. ** 0212 ERŐS Ferenc: The Budapest connection. = Books, 1993. Vol. 3. No. 1. 18-22. p. ** 0213 ERŐS Ferenc: A Cinkos-t újraolvasva. = Szombat, 1993. 5. évf. 4. sz. 27. p. ** 0214 ERŐS Ferenc: Lazítsunk? Szabadidő-ipar és posztfogyasztói értékek. = Figyelő, 1993. 37. évf. 28. sz. Reflex [melléki.] I-II. p. 0215 ERŐS Ferenc: Neorasszizmus és antiszemitizmus. = M. Narancs, 1993. 5. évf. 23. sz. 12. p. 0216 EROS Ferenc: Les psychanalystes et le pouvoir. = Le Coq-Héron, 1993. 127. 4549.p.** 0217 EROS Ferenc - Marková, I. - Plichtová, J.: Perception of some political institutions and processes after the collapse of communism. = Social psychology in Europe. 10th General Meeting. European Association of Experimental Social Psychology. Abstract book. Lisboa, 1993. 230. p. ** 0218 Surányi Vera - ERŐS Ferenc: A megsemmisítés metaforái. Budapesti beszélgetés Claude Lanzmannal. = Filmkult. 1993. 29. évf. 11. sz. 14-18. p. 0219 Fromm, Erich: Menekülés a szabadság elől. (Escape from freedom. Utószó: ERŐS Ferenc.) Bp. 1993, Akadémiai K. 259 p. /Hermész Könyvek./ 0220 ERŐS Ferenc: Díványkeveredések. Sigmund Freud- Sándor Ferenczi: Correspondance 1908-1914. [Ism.] = BUKSZ, 1993. 5. évf. 1. sz. 20-25. p. 0221 ZAKAR András - HELEMBAI Kornélia: Pályafejlődés és szerepelsajátítás. = Acta Acad. Paed. Agriensis, 1993. Nova Ser. Tom. 21. 261-273. p. ** 0222 ZAKAR András: A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás európai tendenciái.

218


= Országos Pályaválasztási Konferencia. Szombathely, 1993. ápr. 5-7. Szombathely, 1993.30-39. p. 0223 ZAKAR András: Paradigmenwechsel in der Heimerziehung in Ungam. = 3. European Scientific Congress on Residential and Foster Care. Luneburg, 1993. 56-57. p. ** 0224 ZAKAR András - HELEMBACI Kornélia: Persönlichkeitsregulation in der beruflichen Entwicklung von Mittelschülern. = 3. Kongress der Schweizerischen Gesellschaft fur Psychologie. Zürich, 1993. 52. p. ** 0225 ZAKAR András - HELEMBAI Kornélia: School Counselor's Training at the University in Szeged. = Unemployment and Counselling. International Conference, Budapest, 1993. 77. p. ** Késedelmesen megjelent munka: 0226 ERŐS Ferenc: Authoritarianism, democracy and the concept of prejudice. = Human Affairs, 1992.2. 113-117. p. **

Szociológiai Tanszék Department of Sociology 0227 BALOG Iván: A „Zsidókérdés" a modern szociológiai irodalom tükrében. = Bibó István életművének aktualitása. Konferencia... Szeged, 1992. nov. 5-7. (Bp. 1993.) 117-129. p. 0228 BALOG Iván: A „Zsidókérdés" a modem szociológiai irodalom tükrében. = A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Pécs, [ 1993.] 207-219. p. 0229 BALOG Iván: Anti-semitism de: Mythologised? = Budapest Review of Books, 1993. Spring. 23-29. p. ** 0230 BALOG Iván: Kirekesztők - Befogadók. Kirekesztők. Antiszemita írások 1881-1992. - Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen. 1882-1993. [Ism.] = Aetas, 1993. 3. sz. 256-262. p. 0231 FELEKY Gábor: A munkaszituációtól a strukturális viszonylatokig. A fehérgallérosokra vonatkozó funkció- és helymeghatározások a szociológiában. »Kandidátusi értekezés«. [Bp. 1993.] [ ] p. ** 0232 [FELEKY Gábor]: Akkulturáció. - Alap és felépítmény. - Alapsokaság. - Alku. [Lexikoncikkek.] = Magyar Nagylexikon. 1. köt. Bp. 1993. 347., 400., 406., 526-527. p. 0233 GÁBOR Kálmán: Civilizációs korszakváltás és az ifjúság. [Kiad. az] Oktatáskut. Int. Bp. 1993. 26 p. /Kutatás Közben. 192./ 0234 GABOR Kálmán: Ifjúsági értékorientációs folyamatok. = Érték - Iskola - Család. Bp. 1993. 127-193. p. /Közoktatási Kutatások./ 0235 GÁBOR Kálmán: Ifjúsági korszakváltás, ifjúsági és politikai kultúra a kelet- és a nyugat-európai fiatalok körében. = INFO-Társadalomtud. 1993. 26. sz. 5-19. p. 0236 GABOR Kálmán: Nacionalizmus, generációs konfliktus, politikai cselekvés a szegedi és szabadkai fiatalok körében. = Educatio, 1993. 2. évf. 2. sz. 357-365. p. 0237 IMRE Anna: Etnocentrizmus az oktatásban. /Ethnocentrism in education. Eds.: Schleicher, Klaus, Kozma, Tamas./ - Svéd interkulturális tanárképzés. [Ism.] = Educatio, 1993. 2. évf. 2. sz. 375-377., 383-384. p. 0238 IMRE Anna: A [The Times Higher Education Supplement] THES-ben tallózva. [Ism.] = Educatio, 1993.2. évf. 3. sz. 577-581. p. 0239 VÁGVÖLGYI András: Vita Szeged jövőjéről. 8. [rész.] Vitathatatlanul regionális központ. = Délm. 1993. jan. 28. 6. p.

219


Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékcsoport Group of Departments of Hungarian Language and Literature Magyar Nyelvészeti Tanszék Department of Hungarian Linguistics 0240 BÜKY László: Csúsztatás, kötődés, sarkítás avagy beépülés a nyelvi normába. = M. Nyelvőr, 1993. 117. évf. 4. sz. 425-427. p. 0241 BÜKY László: Néhány szókép állapota és története. = M. Nyelvőr, 1993. 117. évf. 1. sz.41-44. p. 0242 BÜKY László: Néhány szókép állapota és története. = Állapot és történet - szinkrónia . és diakrónia - viszonya a nyelvben. (Konferencia, Budapest, 1992. okt. 5-7.) Bp. 1993. 25-28. p. 0243 BÜKY László: Valahol. - Utazunk-e valamiben? [Nyelvművelés.] = Magyartanítás, 1993. 2. sz. 20. p. 0244 BÜKY László: Bánréti Zoltán: Kommunikálj! [Ism.] = Magyartanítás, 1993. 5. sz. 35. p. 0245 BÜKY László: Hadrovics László: Magyar történeti jelentéstan, rendszeres szókincsvizsgálat. [Ism.] = M. Tud. 1993. Új folyam 38. köt. 9. sz. 1150-1151. p. 0246 BÜKY László: Kétféle összefoglalás nyelvünkről. /A magyar nyelv történeti nyelvtana és a Strukturális magyar nyelvtan./ [Ism.] = Édes Anyanyelvünk, 1993. 15. évf. 2. sz. 17. p. 0247 BÜKY László: Morvay Gyula: Az öreg kőfejtő. [Ism.] = Életünk, 1993. 31. évf. 7. sz. 669-671. p. 0248 BÜKY László: Takács Lászlóról. = Mérleg, 1993. 1. évf. 1. sz. 12. p. ** 0249 BÜKY László: Hogyan alkossunk végtelen számú mondatot? Strukturális magyar nyelvtan:- Go ri lla és hiéna. - Megszégyenítő kifejezések. = M. Nemzet, 1993. márc. 3. 10. p., máj. 8. 18. p., máj. 22. 18. p. •* 0250 BÜKY László: Jónás Csaba költői megfigyelései. Jónás Csaba: Felderítés c. művéről. - A Müncheni Kódex magyar-latin szótára. = M. Nemzet, 1993. 69. sz. 10. p., 304. sz. 16. p. ** 0251 B. FEJES Katalin: A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben. Bp. 1993, Akadémiai K. 96 p. /Nyelvtudományi Értekezések. 136. sz. / 0252 Annus Irén: ULTH magyar egyetemi nyelvvizsga-felkészítő. University Language Test of Hungarian preparation guide. (Consultants: SÁNDOR Klára, Tasné Szalacsek Margit, MARÓTINÉ KORCHMÁROS Valéria.) Szeged, 1993, (JATEPress). 113 p. 0253 SZABO József: A jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek vizsgálatának néhány tanulsága. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 3. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1425-1429. p. 0254 SZABO József: Nagyiván egy közép-tiszántúli nyelvjárássziget. = Hungarológia, 1993. 3. köt. 148-152. p. 0255 SZABO József: Szegedi kirajzások a vajdasági Temesközben. Nyelvjárási gyűjtőúton magnóval és kérdőívvel. = Szeged, 1993. április. 44-46. p. 0256 H. TÓTH Tibor: Félegyháza népnyelvének palócos gyökerei. Kiskunfélegyháza, 1993, (Városi Önkormányzat). 114 p. ** 0257 H. TÓTH Tibor: A jelentésváltozatok és -változások kérdéséről /a diakrónia és a szinkrónia viszonya/. = Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben. (Konferencia, Budapest, 1992. okt. 5-7.) Bp. 1993. 189-197. p. 0258 H. TÓTH Tibor: KEFE és Info Show. = Édes Anyanyelvünk, 1993. 15. évf. 3. sz. 6. p.

220


0259 H. TÓTH Tibor: Tájszótárunk műhelyéből. 1-16. [rész.] Készítsünk együtt tájszótárt! - Feladatok. - Szólások.- Közmondások. - Babonák, regulák. - Káromkodások. L Káromkodások. 2. - A szó tett értéke. - Rímes, verses szólásmódok. - Tréfás, szellemes szólásmódok. - Találós kérdések, beugratók. - A szóetimológiáról. - A változatokról. - Jelentésváltozások. - Néhány konkrét jelentésváltozás. - Egy tájszó etimológiája. /"Szürenkezés"/. = Félegyh. Közl. 1993. 2. évf. 3-15. sz. 6. p., 16. sz. 2. p., 1718. sz. 6. p. ** Késedelmesen megjelent munka: 0260 B. FEJES Katalin: Egy szövegtípus szintaxisának statisztikai vizsgálatáról. = Acta Acad. Paed. Szeged, Ser. Linguist. Litt. et Aesth. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. Szeged, 1992. 59-75. p. /Szemiotikai Szövegtan. 5./

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Department of Finno-Ugrian Philology 0261 DOLOVAI Dorottya: Kauzatív szerkezetek a vogulban. = Nyelvelő, 1993. 5. sz. 4350. p. ** 0262 MÉSZÁROS Edit: The chances of the survival of the Mordvin language and culture and the First Congress of the Mordvin People. = Die Wege der finnisch-ugrischen Völker zur politischen, kulturellen und sprachlichen Autonomie. Materialien eines Symposions 15-17. Oktober, 1992 in Szombathely. Szombathely, 1993. 99-104. p. /Specimina Sibirica. Torn. 8./ xx 0263 MÉSZÁROS Edit: Az erza-mordvin denominális igeképzés néhány sajátosságáról. = Hajdú Péter 70 éves. Bp. 1993. 267-273. p. 0264 MESZÁROS Edit: A mordvin nyelv és kultúra fennmaradásának lehetőségei és a Mordvin Nép Első Kongresszusa. = Reguly Társaság Értesítője, 1993. 6. sz. 8-12. p.; Nyelvelő, 1993. 5. sz. 51-53. p. ** 0265 MÉSZÁROS Edit: Mordvin nyelvrokonaink múltja és jövője. Beszélgetés Mihail Moszin erza- mordvin nyelvészprofesszorral. = Jászkunság, 1993. 39. évf. 6. sz. 2527. p. 0266 MIKOLA Tibor: Hozzászólás a finnugor országok és tagköztársaságok rektorainak konferenciáján. = Conference of Rectors from the Fenno-Ugric Countries and Republics. Bp. 1993. 93-96. p. /Specimina Sibirica. Suppl. 2./ ** 0267 MIKOLA Tibor: Der Kampf der Lappen urn die Förderung der nationalen Kultur. = Die Wege der finnisch-ugrischen Völker zur politischen, kulturellen und sprachlichen Autonomie. Materialien eines Symposions 15-17. Oktober, 1992 in Szombathely. Szombathely, 1993. 105-114. p. /Specimina Sibirica. Tom. 8J ** 0268 SIPŐCZ Katalin: A vogul nyelv színnevei. »Egyetemi doktori értekezés.« Szeged, [1993.] 96 lev. 4 t. 0269 SIPŐCZ Katalin: Egy lehetséges szempont a színnevek etimológiai vizsgálatához. = Hajdú Péter 70 éves. Bp. 1993. 383-386. p. 0270 SIPŐCZ Katalin: Die wogulische Erde und das wogulische Volk. = Die Wege der finnisch-ugrischen Völker zur politischen; kulturellen und sprachlichen Autonomie. Materialien eines Intemationalen Symposions 15-17. Oktober, 1992 in Szombathely. Szombathely, 1993. 145-151. p. /Specimina Sibirica. Torn. 8./ ** 0271 VECSERNYÉS Ildikó: „Takarékoskodók ". = Nyelvelő, 1993. 5. sz. 106-107. p. **

221


Altajisztika Tanszék Department of Altaistic Studies 0272 BERTA Árpád: Graphische Probleme des Tatarischen. = Probleme der Graphie. Tübingen, 1993. 107-120. p. ** 0273 BERTA Árpád: Margináliák Hazai György széljegyzeteire. = Keletkut. 1993. tavasz. 58-60. p. 0274 Fodor Pál - Hegyi Klára - IVANICS Mária: Török és tatár hódítók. [Bp.] 1993, Kossuth K. 78 p. /A Világtörténelem Nagy Alakjai./ 0275 IVANICS Mária: Zygmunt Abrahamowicz /1923-1990/. [Nekrológ.] = Acta Orient. Hung. 1992-93. Tom. 46. Fasc. 2-3. 369-371. p. 0276 MOLNÁR Ádám: Időjárás-varázslás Belső-Ázsiában. Bp. (1993), Akadémiai K. 179 p. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár. 21./ 0277 RÓNA-TAS András:- A honfoglalás kori magyarság. Akadémiai székfoglaló, 1991. jún. 10. Bp. (1993), Akadémiai K. 30 p. /Ertekezések, Emlékezések./ 0278 RÓNA-TAS András: Az egyetemek értékelésének tapasztalatai és a hazai teendők. = Konferencia az egyetemek és kutatóintézetek értékeléséről. Budapest, 1993. jan. 18. Előadások. Hozzászólások. (Bp. 1993.) 31-38. p. 0279 RÓNA-TAS András: Az egyetemek értékelésének tapasztalatai és a hazai teendők. = M. Felsőokt. 1993.3. évf. 3-4. sz. 7-8. p. 0280 RÓNA-TAS András: Az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság megalakulása elé. = M. Felsőokt. 1993. 3. évf. 1. sz. 7-8. p. 0281 RÓNA-TAS András: Kamassz kaga `kocsi'. = Hajdú Péter 70 éves. Bp. 1993. 321323. p. 0282 RÓNA-TAS András: Erdal, M.: Old turkic word formation. A functional approach to the lexicon. Vol. 1-2. Turcologica. Bd. 7. [Review;] J. Turkology, 1993. 1. (2.) 291305. p. ** 0283 RÓNA-TAS András: Géza Uray. /1921-1991./ [Necrolog.] = Acta O ri ent. Hung. 1992-93. Tom. 46. Fasc. 1. 93-96. p. 0284 RÓNA-TAS András: A magyar tudomány a szakadék szélén. = M. Hírl. 1993. 26. évf. 106. sz. mell. III. p. ** 0285 SANDOR Klára: Első(s)segély. Segédlet (style-sheet) a szemináriumi dolgozat elkészítéséhez. Szeged, 1993, (JATEPress.) 56 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ ** 0286 SÁNDOR Klára: A magyar nyelv török jövevényszavai. Szeged, 1993, (JATEPress). 100 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ ** 0287 SANDOR Klára: A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 1. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 322-329. p. 0288 Annus Irén: ULTH magyar egyetemi nyelvvizsga-felkészítő. University Language Test of Hungarian preparation guide. (Consultants: SÁNDOR Klára, Tasné Szalacsek Margit, MARÓTINÉ KORCHMAROS Valéria.) Szeged, 1993, (JATEPress). 113 p. 0289 SÁNDOR Klára: A [hatodik] 6. Előnyelvi konferencia. [Ism.] = Regio, 1993. 4. évf. 4. sz. 204-205. p. Késedelmesen megjelent munkák: 0290 BERTA Árpád: Gedanken zur Erforschung der Wortbildungselemente im Türkischen. = Acta Orient. Hung. 1991. Tom. 45. Fasc. 2-3. 205-217. p. 0291 BERTA Árpád: Anja Buder: Aspekto-temporale Kategorien im Jakutischen. Tur-

222


cologica. Hrsg. von Lars Johanson. [Buchbesprechung.] = Acta Orient. Hung. 1991. Tom. 45. Fasc. 2-3. 451-453. p. 0292 IVANICS Mária: Friedensangebot oder kriegerische Erpressung? /Briefwechsel des Mehmed Pascha von Ofen mit Kaiser Rudolf II. im Jahre 1595./ = WZKM, 1992. Bd. 82. 183-199. p. Sep.

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Department of General and Applied Linguistics 0293 BÁNRÉTI Zoltán: Kommunikálj! /Communicate!/ Tankönyv a gimnáziumok számára. Bp. 1993, Korona. 240 p. ** 0294 BÁNRÉTI Zoltán: Nyelvtan és kommunikáció. 2. 8-10. osztály. Veszprém, [1993], OTTV. 261 p. /Nyelvtan, Kommunikáció, Irodalom Tizenéveseknek. Alte rnatív Program./ 0295 BÁNRÉTI Zoltán: A mellérendelés néhány szintaktikai problémája a magyarban. (Some syntactic aspects of the coordinated sentences in Hungarian.) = Acta Acad. Paed. Szeged. Ser. Linguist. Litt. et Aesth. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz. /2./ [rész.] Szeged, 1993.9-23. p. / Szemiotikai Szövegtan. 6J Késedelmesen megjelent munkák: 0296 BÁNRÉTI Zoltán: A visszakereshetőségi elv a grammatikában. = Acta Acad. Paed. Szeged. Ser. Linguist. Litt. et Aesth. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. Szeged, 1992.27-34. p. /Szemiotikai Szövegtan. 5./ 0297 NÉMETH T. Enikő: A beszélt nyelvi korpuszok megnyilatkozás-példányokra tagolása. = 2. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 1992. 98-101. p. **

Néprajzi Tanszék Department of Ethnography 0298 BARNA Gábor: Európa zarándokútjain. = Távlatok, 1993. 4-5. sz. 447-463. p. 0299 BARNA Gábor: A kiskunsági Mária-szobrok eredetéről. (On the origin of Ma rysculptures in the region of Little Cumania.) = Népr. Ért. 1993. 75. 207-214. p. 0300 BARNA Gábor: Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. (The Moldavian Hungarians pilgrimage to to Csíksomlyó.) = „Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Bp. 1993.45-61. p. 0301 BARNA Gábor: Szent Anna búcsúján Gömörben. = Népr. Látóhat. 1993. 2. évf. 1sz. 167-171. p. ** 0302 BARNA Gábor: „Szentes búcsú" - „torkos búcsú". /Tájnyelvi adatok a magyar búcsújárásról./ = Névtani Ért. 1993. 15. sz. 33-38. p. 0303 BARNA Gábor - Hermann Egyed: A bátaszékiek máriacelli búcsújárása. (The pilg ri mage by the population of Bátaszék to Mariazell.) = M. Egyháztört. Vázl. 1993. 5. évf. 1-2. sz. 155-173. p. 0304 BELLON Tibor: Az Alföld és a hegyvidék gazdasági kapcsolatrendszere. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1629-1638. p. 0305 BELLON Tibor: A település. - Földművelés. = Békéscsaba néprajza. Békéscsaba, 1993. 113-131. p., 194-252. p. /Békéscsaba Megyei Jogú Város Monográfiája. 2./ 0306 JUHÁSZ Antal: Település és közösség. Kiad. a KLTE Néprajzi Tansz. Debrecen, 1993. 276 p. /Folklór és Etnográfia. 73./ **

223


0307 JUHÁSZ Antal: Dugonics András szólásgyűjtése. = A Dugonics Társ. Ért. 1993. 2. évf. I. sz. 14-18. p. ** 0308 JUHÁSZ Antal: Az elvándorlás és a megtelepedés összetevöi a Duna-Tisza közi migrációban. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. elhangzott előadások.) 3. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1653-1663. p. 0309 JUHÁSZ Antal: Hűség és szolgálat. Bálint Sándor szobra alá. [Szoboravató beszéd.] = Szeged, 1993. június-július. 7-8. p. 0310 JUHÁSZ Antal: A szegedi tanyától a vásárhelyi olvasókörig. A szabadtéri néprajzi gyűjtemény. = Szeged, 1993. augusztus. 22-25. p.

I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 1st Department of Hungarian Literary History 0311 BALÁZS Mihály: Heltai »Hálójának« forrásáról és eszmetörténeti hátteréről. (Des sources et de l'arriére-plan historico-idéologique de l'ouvrage intitulé Háló de Gáspár Heltai.) = ItK, 1993. 97. évf. 2. sz. 167-196. p. 0312 Bibliotheca dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seiziéme et dix-septiéme siécles. Tome 15. Ungarlándische antitrinitarier. 2. György Enyedi von János Káldos unter Mitwirkung von Mihály BALÁZS. Baden-Baden - Bouxwiller, 1993, Koemer. 173 p. /Bibliotheca Bibliographica Aureliana. 137./ 0313 Adattár [tizenhatodik-tizennyolcadik] 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 12/3. [köt.] Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció. Összeáll., előszó: Jankovics József, MONOK István. (Szerk. MONOK István. Angolra ford. SZABÓ Enéh. Lektorálta BALÁZS Mihály.) Szeged, 1993, Scriptum. 207 p. 0314 FONT Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása /1729-1732/. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt) Bp. - Szeged, 1993. 508-516. p. 0315 ÖTVÖS Péter: Széchényi Zsigus Itáliában. Atyai intelmek utazó úrfiaknak. = Rubicon, 1993.4. évf. 3. sz. 10-11. p. 0316 Óiéaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a 16-18. században. /Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya./(Buchkultur der Bergstiidte in dem 16-18. Jahrhundert. /Neusohl, Kremnitz, Schemnitz./) (Szerk. Császtvay Tünde, MONOK István. Ford. Awtala Zsuzsa. Lektorálta ÖTVÖS Péter.) Szeged, 1993, Scriptum. 142 p. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok. 4./ 0317 ÖTVÖS Péter: Komlovszki Tibor: A Balassi-vers karaktere. Tanulmányok. [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 5-6. sz. 721-727. p. 0318 PAPP István Géza: „Magad emésztő..." 110 éve született Babits Mihály. = Délm. 1993. nov. 27. 10. p. 0319 Ha belemarkolunk a pókhálóba. (Beim Griff in das Spinnennetz.) Szerk. Max Droschl, SZAJBÉLY Mihály. (Bp. 1993), JAK - (Literaturverl. Droschl.) 233 p. 0320 SZAJBÉLY Mihály: Ch/olnok/y /Viktor/, az újság/ot/író /író/. = Iskolakult. 1993. 3. évf. 18. sz. 19-28. p. 0321 SZAJBÉLY Mihály: Jugoszláv saláta. = M. Napló, 1993. 5. évf. 16. sz. 26-28. p. 0322 SZAJBÉLY Mihály: A naplóhős bújócskája. Szijj Ferenc: A futás napja. [Ism.] = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 1. sz. 91-94. p. 0323 SZAJBÉLY Mihály: Adorján Andor a neuraszténiás szkolasztánál. - Adorján Andor: Látogatás Gárdonyi Gézánál. [Szövegközlés.] = M. Napló, 1993. 5. évf. 24. sz. 10., 10-12. Q. 0324 SZAJBELY Mihály: Passzionátus riporter a passzionátus írónál. - Adorján Andor: .

224


Látogatás Mikszáth Kálmánnál. [Szövegközlés.] = M. Nap1ó, 1993. 5. évf. 11. sz. 10., 11-12. p. 0325 SZAJBÉLY Mihály: A passzionátus ripo rt er diadalma a hideg intellektus fölött. Adorján Andor: Látogatás Herezeg Ferencnél. [Szövegközlés.] = M. Napló, 1993. 5. évf. 13. sz. 4., 5-6. p. 0326 SZAJBÉLY Mihály: A passzionátus riporter a frázisok mögé pillant. - Adorján Andor: Látogatás Ambrus Zoltánnál. [Szövegközlés.] = M. Napló, 1993. 5. évf. 17. sz. 12., 12-14. p. 0327 A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1991/92. (Kiad. CSIRIK János. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENTIRMAI László. Lektorálta: ZENTAI Mária. Közrem. MADER Béla, SZONDI Ildikó. Techn. szerk. RACZ Béláné.) Szeged, 1993, (JATEPress). 262 p.

H. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 2nd Department of Hungarian Literary History 0328 BARANYAI Zsolt: Bene Kálmán: Kalauz a versértelmezéshez. /Bevezetés a lírai művek elemzésébe./ [Ism.] = Acta Acad. Paed. Szeged. Ser. Linguist. Litt. et Aesth. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz. /2./ [rész.] Szeged, 1993. 265-268. p. /Szemiotikai Szövegtan. 6./ 0329 CSERJÉS Katalin: Halk, lankadatlan fi gyelem. Gondolatok Mészöly Miklós új kötetéről. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 2. sz. 76-81. p. 0330 CSERJÉS Katalin: Üstökös-ember, Mont Blanc-ember. Vajda János. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 4. sz. (A Tiszatáj Diák-melléklete.) 7. 18 p. 0331 Juhász Gyula összegyűjtött versei. (Vál., szöveggond. ILIA Mihály, PÉTER László.) [Bp.] 1993, Editorg. 331 p. /Editorg Klasszikusok./ 0332 Grezsa Ferenc: Irodalom Vásárhelyen, Vásárhely az irodalomban. (Szerk., bibil. összeáll. Kruzslicz István Gábor, etc. Lektorálta ILIA Mihály.) Hódmezővásáhely, 1993, Verzál Ny. Hódmezővásárhely. 77 p. /Vásárhelyi Téka. 1./ 0333 ILIA Mihály: Egy kis játék. = Műhely, 1993. 16. évf. 5. sz. Hetven éve született Kormos István. 53. p. 0334 Közép-európai változatok. Álmok és realitások. (Szerk. OLASZ Sándor. Kiad. a JATE BK Összehasonlító Irodalomtud. Tansz., Tiszatáj Alapítvány.) Szeged, 1993. 79 p. 0335 OLASZ Sándor: Grezsa Ferenc élete és munkássága. = Grezsa Ferenc: Irodalom Vásárhelyen, Vásárhely az irodalomban. Hódmezővásárhely, 1993. 5-14. p. /Vásárhelyi Téka. I./ 0336 OLASZ Sándor: A mai magyar irodalom vonzásában. Grezsa Ferenc, a kritikus. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 7. sz. 87-90. p. 0337 OLASZ Sándor: A naplóíró Németh László. = Alföld, 1993. 44. évf. 2. sz. 30-32. p. 0338 OLASZ Sándor: Változatok az egzisztenciális regényre. Egy analógia körvonalai: Kosztolányi és Németh László. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 7. sz. 47-52. p. 0339 OLASZ Sándor: „Miért büntet ennyire bennünket az Isten?" Ágh István: Rókacsárda. [Kritika.] = Hitel, 1993. 6. évf. 11. sz. 107-108. p. 0340 OLASZ Sándor: (Napló redivivus. Egy műfaj meghatározása az ezredvégen./ (Debreceni Irodalmi Napok.) [Ism.] = Kortárs, 1993. 37. évf. 1. sz. 94-95. p. 0341 OLASZ Sándor: „A szó elszáll, a madarak kirepúlnek". Grendel Lajos: Einstein harangjai. [Kritika.] = Életünk, 1993. 31. évf. 3-4. sz. 359-361. p. 0342 OLASZ Sándor: Tüskés Tibor: Párhuzamos történelem. [Kritika.] = Árgus, 1993. 4. évf. 3-4. sz. 65-66. p. 0343 OLASZ Sándor: Századvég - regénykezdet. = M. Hírl. 1993. máj. 8. Melléklet. IV. p. **

225


0344 Juhász Gyula összes költeményei. (Szerk., utószó: PÉTER László.) 1-2. köt. Bp. 1993, Unikornis. 359, 426 p. /A Magyar Költészet Kincsestára. 9-10. köt./ 0345 Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér. Kincskereső kisködmön. Szerk., utószó: PETER László. Bp. 1993, Unikomis. 313 p. /A Magyar Próza Klasszikusai./ ** 0346 PETER László: Egy folyóméter névtan. [Hajdú Mihály névtani kiadványsorozatairól.] = Névtani Ért. 1993. 15. sz. 263-264. p. 0347 PETER László: A [huszonegyedik] 21. század Szegedje. = Szeged, 1993. júniusjúlius. 4-5. p. 0348 PETER László: Juhász Gyula hálójából. Versmagyarázatok. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 10. sz. Diák-melléklet. 23 p. 0349 PÉTER László: Az „időszerűtlen" Juhász Gyula. = I ris, 1993.4. évf. 3. sz. 21-25. p. 0350 PETER László: Juhász Gyula Mária-kultusza. = „Ex invisibilibus visibilia"... Emlékkönyv Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára. Bp. 1993.363-371. p. 0351 PETER László: Juhász Gyula „szent folyója". = Iris, 1993. 4. évf. 1-2. sz. 105-111. p. 0352 PÉTER László: Magyar gond és remény. = M. -Sz. 1993. Új folyam 2. 3. sz. 227229. p. 0353 PETER László: Móricz »Pej paripám Pejkó« című elbeszélésének forrásvidéke. = ItK, 1993. 97. évf. 3. sz. 363-375. p. 0354 PETER László: Nátly József 1801-1871. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 3. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1741-1749. p. 0355 PETER László: Tömörkény Bécsben. = Magyarok Bécsben - Bécsről. /Tanulmányok az osztrák-magyar művelődési kapcsolatok köréből./ Szeged, 1993. 81-102. p. 0356 (PETER László): Vajtai István 1895-1986. = „Életem a főiskoláért." Ábrahám Ambrus önéletrajzi írása. Írások a főiskola történetéről. Szeged, 1993. 205-207. p. 0357 PÉTER László: A világ így megyen. (A már negyedszázada hiányzó Vajda László emlékének.) = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 6. sz. 80-89. p. 0358 PETER László: A Kalot szegedi bölcsője. Farkas György könyve. [Ism.] = Szeged, 1993. február. 42. p. 0359 PETER László: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Személyi rész. 2. köt. L-Zs. Szerk. Botka Ferenc, Vargha Kálmán. [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 5-6. sz. 707-714. p. 0360 PETER László: Németh László. Bibliográfia. Összeáll. Hartyányi István és Kovács Zoltán. [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 3. sz. 421-430. p. 0361 PETER László: Szegedi életrajzi lexikon. Habermann Gusztáv könyve. [Ism.] = Szeged, 1993. január. 42-43. p. • 0362 PETER László: Zenei textológia. Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak. [Ism.] = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 2. sz. 91-95. p. 0363 Osztrovszky József: Reform, forradalom, kiegyezés. Összegyűjtött írások és beszédek. (Sajtó alá rend., életrajz: RUSZOLY József. Lektorálta PETER László. Kiad. a Szegedi Somogyi-könyvtár.) Szeged, 1993. 293 p. /Szegedi Arcélek. 1./ 0364 RUSZOLY József: Alkotmánytörténeti tanulmányok. 3. [köt.] Önkormányzat és hagyomány. (Lektorálta PÉTER László, SZENTPÉTERI István.) Szeged, 1993, JATEPress. 249 p. /A József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének Tansegédletei. 5./ 0365 Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. (Szerk. BLAZOVICH László. Lektorálta PETER László. Kiad. Szeged m.j. város önkormányzata.) Szeged, 1993. 446 p. /Tanulmányok Csongrád Megye Történetéből. 20./ 0366 PETER László: Íme: az ember. Berczeli Anzelm Károly válogatott versei. - Búcsú Szász Ferenctől. /1909-1993./ - Hány Tárkány Szűcs él a világon? Vásárhelyi család-

226


történetek. - Ismeretlen földink. Nagy Ernő hetvenötödik születésnapjára. = Délm. 1993. jan. 22., márc. 18. 5. p., nov. 6. 6. p., dec. 12. 5. p. 0367 PÉTER László: Magyar változatok. [Magyar, magyar születésű, magyar származású.] - Arany János jövendölése Boszniáról. - Hitelrontással felérő hirdetés. [Az Új magyar irodalmi lexikon nevének elsőbbsége.] = MN, 1993. jan. 30. 10. p., aug. 28. [ ]. p., dec. 12. p. 0368 [PÉTER László] Halmi János: Mester Petőfi asztalosmester. Samantha a divat? A Névtani Értesítő új száma. = VH, 1993. febr. 14. 15. p. 0369 PÉTER László: Az utolsók. [Ady Endre halála a Liget Szanatóriumban.] - Vallomások ajánlásban. - Korona az életművön. Megmentett emlékek. = VH, 1993. jan. 24. 7. p., ápr. 18., nov. 7. 9. p. 0370 SZÉLES Klára: Szeged-Kolozsvár. 1955-1992. Kortársi szemle az erdélyi irodalomról. (Bp. 1993), Pesti Szalon. 268 p. 0371 SZÉLES Klára: Bölcsészemlékek és irodalomtörténet. Szeged-Kolozsvár, 1955-1992. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 1. sz. 16-20. p. 0372 SZÉLES Klára: Látlelet kritikai életünk közelmúltjából. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. sz. 64-69. p. 0373 SZÉLES Klára: Az önreflexió Szabédi Lászlónál. = Korunk, 1993. 4. évf. 8. sz. 6872. p. 0374 SZELES Klára: „-ó, Európa, légy otthonom". Európai eszmék peregrinációja: motívumok egyedi metaforizálódása a mai erdélyi lírában. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. Szeged, 1993. 1154-1168. p. 0375 SZELES Klára: Kecskés András: A magyar verselméleti gondolkodás története. A kezdetektől 1898-ig. [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 3. sz. 410-414. p. 0376 SZÉLES Klára: Koncsol László: Ütemező. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers. [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 5-6. sz. 748-749. p. máj. 19. 0377 SZÉLES Klára: A kultúra /egyik?/ fénykora Pakson. = Paksi Hírnök, 1993. Melléki. 3. p. ** 0378 SZIGETI Lajos Sándor: Modern hagyomány. Motívumok és költői magatartásformák a huszadik századi magyar irodalomban. Dokto ri értekezés tézisei. Szeged, 1993. 12 p. ** 0379 SZIGETI Lajos Sándor: Infinitivus és immigráció. = Régi és úJ peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongreszszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1169-1184. p. 0380 SZIGETI Lajos Sándor: A pillanat varázsa. Egy Illyés-szonett „tanulságai". = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 2. sz. 56-63. p. 0381 SZIGETI Lajos Sándor: Teremtés, teremtődés, alkotás. Illyés Gyula: Örök s múlandó. = „Költő, felej!" Tanulmányok Illyés Gyuláról. Bp. 1993.262-270. p. 0382 SZIGETI Lajos Sándor: „Egy, ki márványból rak falut..." N. Horváth Béla: József Attila és a folklór. [Kritika.] = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 4. sz. 91-96. p. 0383 SZIGETI Lajos Sándor: Megkésett jegyzetek. Beney Zsuzsa József Attila-tanulmányok című könyvéről. [Kritika.] = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 11. sz. 80-83. p. 0384 SZILASI László: Irodalomtörténés. = Alföld, 1993. 44. évf. 12. sz. 71-76. p. 0385 SZILASI László: Sejtések. /A Jókai-szakirodalom ellenőrizhető kijelentéseinek latens paradigmája./ (Erahnungen. /Das latente Paradigma der kontrollierbareren Aussagen in der Jókai-Fachliteratur./) = ItK, 1993. 97. évf. 5-6. sz. 621-649. p. 0386 SZILASI László: Fábri Anna: Jókai - Magyarország. [Ism.] = ItK, 1993. 97. évf. 1. sz. 148-151. p.

227


0387 SZILASI László: A ragaszkodás éthoszának melankolikus poézise és a visszatisztítás nosztalgiája. Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János k ri tikai öröksége. [Ism.] = M. Napló, 1993. 5. évf. 12. sz. 36-38. p. 0388 VÖRÖS László: ,,...sietös utam volt." Herbszt Zoltán: Zsoltár a sötétben. [Ism.] = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 1. sz. 94-96. p. Késedelmesen megjelent munka:

0389 SZÉLES Klára: What is the meaning of works interpretation? /If any?/ = Acta Lit. Hung. 1990. Vol. 32. No. 3-4. 399-407. p.

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Department of Comparative Literarure 0390 Magyarok Bécsben - Bécsről. /Tanulmányok az osztrák-magyar művelődési kapcsolatok köréből./ (Szerk., bey. FRIED István. Kiad. a JATE Bölcsészettud. Kar Összehasonlító Irodalomtud. Tansz.) Szeged, 1993. 179 p. 0391 FRIED István: Beamte in der Literatur. = Im Takte des Radetzkymarsch... Der Beamte und der Offizier in der österreichischen Literatur. Bem - Berlin etc. [1993.] 43-56. p. 0392 FRIED István: „Ein Kroate aus Altösterreich." 100 éve született Miroslav Kr1e2a. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 7. sz. 53-66. p. 0393 FRIED István: Ján Kollár magyar kö rn yezetben. = Regio, 1993. 4. évf. 2. sz. 147162.p. 0394 FRIED István: Die k.u.k. Armee und die ungarische Literatur. = Im Takte des Radetzkymarsch... Der Beamte und der Offizier in der österreichischen Literatur. Bem - Berlin etc. [1993.] 255-266. p. 0395 FRIED István: Kazinczy Ferenc útleírásai. = ItK, 1993. 97. évf. 3. sz. 350-362. p. 0396 FRIED István: A Kölcsey-filológia időszerű kérdései. Kiadástörténeti adalékok. = Irodalomtört. 1993. Új folyam 24. 3. sz. 347-376. p. 0397. FRIED István: Kétnyelvűség, kettős kulturáltság Kelet-Közép-Európában. = Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Bp. 1993. 161-170. p. 0398 FRIED István: Kölcsey Ferenc rebellis verse? = ItK, 1993. 97. évf. 1. sz. 102-114. p. 0399. FRIED István: Közép-európai változatok. = Közép-európai változatok. Álmok és realitásók. Szeged, 1993. 5-21. p. 0400 FRIED István: Kritikatörténeti kérdőjelek. Dávidházi Péter Hunyt mesterünk könyvének margójára. = Literatura, 1993. 4. sz. 357-365. p. 0401 FRIED István: Lesz egyszer egy Közép-Európa? A Közép-Európa-diskurzus zárónyitó gondolatai. = Közép-európai változatok. Almok és realitások. Szeged, 1993. 6577. p. 0402 FRIED István: Lesz egyszer egy Közép-Európa? A Közép-Európa-diskurzus zárónyitó gondolatai. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 4. sz. 52-63. p. 0403 FRIED István: Márai Sándor Bécs-élménye. = Magyarok Bécsben - Bécsről. /Tanulmányok az osztrák-magyar művelődési kapcsolatok köréből./ Szeged, 1993. 154170. p. 0404 FRIED István: Márai Sándor Bécse. = Műhely. 1993. 16. évf. Különszám. Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában. 119-124. p. 0405 FRIED István: Márai Sándor titkai nyomában. Salgótarján, 1993, Mikszáth K. 92 p. /Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára. 8./ 0406 FRIED István: „Milyen egy poszt/strukturalista/?" Széljegyzetek Dobos István és Odorics Ferenc új könyvéhez. = Forrás, 1993. 25. évf. 11. sz. 91-96. p.

228


0407 FRIED István: A nemzeti szorongás múltjából és jelenéből. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 9. sz. 82-91. p. 0408 FRIED István: Petőfi Sándor és a „szláv - világ. = Forrás, 1993. 25. évf. 4. sz. 7683. p. 0409 FRIED István: Romantika és szimbolizmus között. /Jegyzetek Eminescu életművének margójára./ = Annales. Cultura - Historia - Philologia. [Vol.] 1. Europa. Balcanica Danubiana - Carpathica. Bp. 1993. 28-40. p. 0410 FRIED István: Slawisch-ungarische Lehnbeziehungen und ihre Erforschung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. = Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Bp. 1993. 93-97. p. /Budapester Beitr ige zur Germanistik. 24./ 0411 FRIED István: Új utak a komparatisztikában. = Literatura, 1993. 3. sz. 206-210. p. 0412 FRIED István: Zweisprachigkeit und Biliteralitát. Thesen. = Stud. Slay. Hung. 1993. Tom. 38. Fasc. 1-2. 41-48. p. 0413 FRIED István: Beatrice van Sambeck-Weideli: Wege eines Meisterwerks. Die russische Rezeption von Puskins „Eugen Onegin". [Recenzija.] = Stud. Slay. Hung. 1993. Tom. 38. Fasc. 3-4. 389-393. p. 0414 FRIED István: Franz Bauer-Horst Glassl-Hans-Joachim Hartel-Franz Machilek-Ernst Nittner-Rudolf Ohlbaum-Dieter Salomon: Tisic let éesko-némeckych vztahú. Ford. Lenka Karfik-Filip Kartik. [Ism.] = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 408. p. 0415 FRIED István: Osobitné medziliterárne spoloéenstvá. Kol. Dionyz Durisin. - Peter V. Zima: Komparatistik. Einführung in die vergleichende Literaturgeschichte. - Interpretationen. Romane des 19. Jahrhunderts. [Ism.] = Helikon, 1993. 39. évf. I. sz. 112113. p., 4. sz. 573-574., 577-578. p. 0416 FRIED István: Trideset godina Instituta za knjitevnost i umetnost. /1962-1992./ Bibliografija izdanja. /1962-1992./ - Marija Cindori- linkovié: Letopis kulturnog tivota 1904-1907. Politika. Pravda. [Ism] = M. Könyvsz. 1993. 109. évf. 3. sz. 366367. 0417 JAKÖCS Dániel: Kossuth Lajos és a bulgáriai konföderációs tervek a századfordulón. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) I. (köt.) Bp. -. Szeged, 1993. 89-94. p. 0418 JAKÖCS Dániel: Ljuben Karavelov i Ungarija. = Balkanistic Forum, 1993. N. 2. 5762. p ; Sep. 0419 JAKOCS Dániel: S"dbata na balkanskite narodi prez vtorata polovina na 19 vek prez pogleda na njakoi ungarski dejci na kulturata. = Balkanistic Forum, 1993. N. 1. 7-12. p. Sep. 0420 KOVACS Sándor: Egy irodalom-rendszer ideológiája, avagy „kómirelű kőtyual". = Pompeji, 1993. 4. évf. 3-4. sz. 177-187. p. 0421 KOVACS Sándor: A kritika nyelv -e? = Pompeji, 1993. 4. évf. 1-2. sz. 131-141. p. 0422 KOVACS Sándor: Der (Die) Wa(h)hl. = Was, 1993. Bd. 73. [ ] p. ** 0423 KOVACS Sándor: Takács Ferenc: T.S. Eliot and the laguage of poetry. [Ism.] = Helikon, 1993. 39. évf. I. sz. 129-130. p. 0424 KOVACS Sándor: Gebhard Rusch: A történelem, az irodalomtörténet és a historiográfia elmélete. Ford. -- . = Helikon, 1993. 39. évf. 1. sz. 53-75. p. 0425 KÜRTÖSI Katalin: Kétnyelvűség a kanadai drámában. »Kandidátusi értekezés». [Bp. 1993.] [ ] p. ** 0426 KÜRTÖSI Katalin: From Euripides to Carbone 14. Notes on Montréal theatre. = Matrix, 1993. 41.37-45. p. ** 0427 KÜRTÖS] Katalin: Kanadai magyar költök kétnyelvűsége. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai .

2) 9


Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. Szeged, 1993. 831-837. p. 0428 SZÖRÉNYI László: Prefazione alla nuova serie dell'Annuario dell'Accademia d'Ungheria in Roma. = Benedetto Croce 40 anni dopo. Atti del Congresso Internazionale „Benedetto Croce /1866-1952/". Annuario dell'Accademia d'Ungheria, 1993. 7-9. p. Késedelmesen megjelent munkák: 0429 FRIED István: Népköltészet, népiesség, műköltészet Kelet-Közép-Európa irodalmaiban a 18. században. = A megváltozott hagyomány. Folklór, irodalom, művelődés a 18. században. Bp. 1988. 61-102. p. 0430 JAKÓCS Dániel: Ungarski ezik za naprednali. Sofija, 1991, Univ. lzd. „Sv. Kliment Ohridski". 454 p. 0431 KÜRTÖSI Katalin: A kétnyelvűség a kanadai drámában. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged; 1992, (JATEPress.) 6 p.

Filozófiai Tanszék Department of Philosophy 0432 Nietzsche, (Friedrich Wilhelm): Az Antikrisztus. (Der Antichrist.) Átok a kereszténységre. (Ford., jegyz., utószó: CSEJTEI Dezső.) [Bp. 1993], Ictus. 128 p. 0433 FERGE .Gábor: Válasz a Holmi 1993. áprilisi számában megjelent Metaphysicarecenzióra. = Holmi, 1993. 5. évf. 8. sz. 1192-1200. p. 0434 GYENGE Zoltán: Gondolatok a „magyar Faust" értelmezéséhez. /Kibédi Varga Sándor: Die Tragödie der [deen. Amszterdam, 1967./ = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 763-767. p. 0435 GYENGE Zoltán: Hit és egzisztencia. Gondolatok a kierkegaard-i egzisztenciafogalom kapcsán. = Gond, 1993. 4. sz. 12-20. p. 0436 Kierkegaard, Soren Aabye: Az ismétlés. (Gjentegelsen. Ford., jegyz., utószó: GYENGE Zoltán). (Szeged, 1993), Ictus. 137 p. 0437 KISSNÉ NOVAK Éva: Érték és valóság. Kibédi Varga Sándor értékelmélete. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 802-807. p. 0438 KOCSONDI András: Az ismeretelmélet értelmezése Kibédi Varga Sándor műveiben. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 808-816. p. 0439 KREMER Sándor: Kritikai filozófia a 20. század végén. = Valóság, 1993. 36. évf. 1. sz. 47-53. p. 0440 KREMER Sándor: „Már csak egy Isten menthet meg bennünket." /Spiegel-interjú Martin Heideggerrel 1966. szeptember 23-án./ Ford. - - . = Gondolat-Jel, 1993. 1-2. 44-59. p. 0441 SZABÓ Tibor: Az elidegenedett Erosz: de Sade márki. = Kalligram, 1993. No. 7-8. 86-89. p.'* 0442 SZABÓ Tibor: The end and renewal of ideology in Central Europe and in Hunga ry . = History of European Ideas, 1993. 17. 747-753. p. ** 0443 SZABÓ Tibor: Norbe rto Bobbio és az olasz eszmetörténet. = Világosság, 1993. 34. évf. 2. sz. 68-71. p. .

230


0444 SZABÓ Tibor: Svolta politica nell'Est e ii pensiero di Gramsci. = Ellenszélben. Gramsci és Lukács ma. Szeged, 1993. 267-276. p. 0445 Ellenszélben. Gramsci és Lukács ma. (Konferencia. Szeged, 1991. febr. 14-15. Szerk. SZABÓ Tibor. Kiad. a Szegedi Lukács Kör.) Szeged, 1993. 312 p. 0446 TÓTH I. János: A kommunizmus csapdájában. = Valóság, 1993. 36. évf. 9. sz. 2536. p.

Ókortudományi Tanszékcsoport Group of Departments of Ancient Studies Klasszika-Filológiai Tanszék Department of Classical Philology 0447 A Müncheni Kódex magyar-latin szótára. Szerk., (bev.) Nyíri Antal. [Közrem.] (Velcsov Mártonné, Dienes Erzsébet, SZ. GALANTAI Erzsébet, stb.) Bp. (1993.) Akadémia K. 375 p. '0448 LÁZÁR István Dávid: Antonio Bonfini storico umanista Ascolana. Ascoli Piceno, 1993, Istituto della Cultura I'Impresa. 41 p. ** 0449 OLAJOS Terézia: Les études byzantines en Hongrie au 20e siécle. La filologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo 20. Atti del Congresso Intemazionale Roma, Consiglio Nazionale delle, Ricerche Universitá la Sapienza 11-15 dicembre 1989. Roma, 1993. 639-656. p. /Testi e Studi Bizantino-Neoellenici. 7./ Sep. 0450 O[LAJOS] T[erézia]: Alexandrosz, I. - Alexiosz Angelosz, III. - Alexiosz Angelosz, IV. - Alexiosz Komnénosz, I. - Alexiosz Komnénosz, II. - Anasztasziosz, I. - Anasztasziosz, II. - Andronikosz Komnénosz, 1. - Andronikosz Palaiologosz, II. - Andronikosz Palaiologosz, III. - Andronikosz Palaiologosz, IV. - Antiochia. - Arcadius. Baszileiosz, I. - Baszileiosz, II. - Basziliszkosz. [Lexikoncikkek.] = Magyar Katolikus Lexikon. 1. köt. Bp. (1993.) 147-149., 235-236., 256-257., 319-320., 388., 646648. p. 0451 OLAJOS Teréz: Theophülaktosz, Ohridi. - Theophülaktosz Szimokat/t/ész. - Timótheosz Gazaiosz. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi Lexikon. 15. köt. Bp. 1993. 422424., •520-521. p. 0452 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Még egyszer Regino és a korabeli magyarság. (Noch einmal Regino und das zeitgenössische Ungartum.) = Az Alfdld a 9. században. /Az 1992. nov. 30-dec. 1-én elhangzott előadások írott változatai./ Szeged, 1993. 227236. p. 0453 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Theodórosz Anagnósztész. - Theodosziosz Diakonosz. - Thomasz Magisztrosz. - Turpinus. = Világirodalmi lexikon. 15. köt. Bp. 1993. 410-411., 413., 452-453., 1003-1004. p.

Ókortörténeti Tanszék Department of Ancient History 0454 MARÓTI Egon: Latin bölcsességek magyar felületességgel. (Bánk József: 3500 latin bölcsesség. 1992.) [Ism.] = Nyelvelő, 1993. 5. 96-97. p. ** 0455 A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1991/92. (Kiad. CSIRIK János. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, SZENTPÉTERI István, SZENTIRMAI László. Lektorálta: ZENTAI Mária. Közrem. MADER Béla, SZONDI Ildikó. Techn. szerk. RACZ Béláné.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 262 p.

231


0456 WOJTILLA Gyula: Két nemzet büszkesége. Stein Aurél emlékezete. = M. Tud. 1993. Új folyam 38. köt. 12. sz. 1505-1510. p. 0457 WOJTILLA Gyula: Prolegomena zu einer deutschen Übersetzung des Kuttanimatam. = Acta Orient. Hung. 1992-1993. Tom. 46. Fasc. 1. 81-90. p. 0458 WOJTILLA Gyula: F.B.I. Kuiper: Aryans in the Rigveda. Leiden Studies in IndoEuropean 1. [Review.] = Acta Orient Hung. 1992-1993. Tom. 46. Fasc. 2-3. 396397. p. Késedelmesen megjelent munka: 0459 MARÓTI Egon: Zum Problem des Wesens der römischen Gentes. = HIk, 1991-1992. Anni 31-32. 189-199. p. Sep.

Régészeti Tanszék Department of Archaeology 0460 Garam, Éva: Katalog der awarenzeitlichen Goldgegenstinde und der Fundstücke aus den Fürstengrábem im Ungarischen Nationalmuseum. (Red. - - . Hrsg. von Tibor Kovács, István FODOR.) Bp. 1993, Verl. Ungarisches Nationalmuseum. 229 p. /Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archaeologica. I./ 0461 FODOR István: Magyar jellegű régészeti leletek Moldvában. (Archeological funds of Hungarian character in Moldavia.). = „Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Bp. 1993. 17-38. p. 0462 FODOR István: A nomadizmustól a megtelepedésig. = Rubicon, 1993/10.-1994. 1. sz. Melléklet. 1-3. p. ** 0463 FODOR István: Pogány magyarság és keresztény magyarság. = Honismeret, 1993. 21. évf. 6. sz. 3=10. p. 0464 FODOR István: Régészeti ásatások Hajdúdorogon. = Hajdúsági és Bihari Fórum, 1993. 3. évf. 9. sz. 4-5. p. ** 0465 FODOR István: [Nyolcszáz] 800 éves kovácsműhely a Kati dűlőben. = Hajdúdorogi Újság, 1993. 2. évf. 8. sz. [oldalszám nélkül] ** 0466 FODOR István: Újabb honfoglaláskori leletek. = Hajdúdorogi Újság, 1993. 2. évf. 12. sz.-3. évf. 1. sz. [oldalszám nélkül] ** 0467 (FODOR István - Kovács Tibor): Einer neuen Serie zum Geleit. = Éva Garam: Katalog der awarenzeitlichen Goldgegenstánde und der Fundstücke aus den Fürstengrábern im Ungarischen Nationalmuseum. Bp. 1993. 3-4. p. /Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archaeologica. 1./ 0468 FODOR István - Németh Gábor: Művelődéstörténeti kutatások a Nemzeti Múzeumban. = M. Tud. 1993. új folyam 38. köt. 3. sz. 290-293. p. 0469 FODOR István: A Bibliotheca Humanitatis Historica új folyama elé. - Vorwort zur neuen Reihe der Bibliotheca Humanitatis Historica. = Kumorowitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. (2., bőv., jav. kiad.) Bp. 1993. 5-8. p. /Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali Hungarico Digesta. 9./ 0470 FODOR István: Előszó. = László Gyula: A zuevói temető. Bp. 1993. 5-10. p. 0471 FODOR István: Introduction. = Baroque Goldsmiths and Jewelers A rt from Hungary. Washington, 1993. 7. p. ** 0472 [FODOR István]: Afrászijáb. - Almos. - Almus. - Alsóverecke. - Ananyinói kultúra. [Lexikoncikkek.] = Magyar Nagylexikon. I. köt. Bp. 1993. 193., 608., 610., 657., 822. p. 0473 FODOR István: Régészeti kutatások Pest megyében. = Pest m. Hírl. 1993. nov. 6. 8.p.**

232


0474 HORVÁTH Ferenc: Gorzsa és teltszomszédai. A preurbánus fejlődés csírái az újkökori Dél-Alföldön. = Szeged. 1993. április. 30-33. p. 0475 Bóna István - Cseh János - Nagy Margit - Tomka Péter - TÓTH Ágnes: Hunok gepidák - longobárdok. Történeti régészeti tézisek és címszavak. Összeáll. Bóna István. (Kiad. a József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja.) Szeged, 1993. 188 p. /Magyar Őstörténeti Könyvtár. 6./ 0476 TROGMAYER Ottó: Egy különleges föpapi jelvény Pusztaszerről. = „Ex invisibilibus visibilia"... Emlékkönyv Dávid Katalin professzorasszony 70. születésnapjára. Bp. 1993. 303-312. p. 0477 TROGMAYER Ottó: Makó körzetének őstörténete. /Történelmi vázlat./ = (Makó monográfiája. 4. köt.) Makó története a kezdetektől 1849-ig. Makó, 1993. 117-144. p. 0478 TROGMAYER Ottó: Nagyszörváros. Régészeti kutatások három évtizede. = Szeged, 1993. augusztus. 6-7. p. 0479 TROGMAYER Ottó: ,.Szívünkben kegyelet, emlékezés, remény." Felavatták a II. világháború szegedi áldozatainak emlékművét. [Emlékbeszéd.] = Szeged, 1993. november. 47. p. 0480 TROGMAYER Ottó: Xenodochium. Ispotály a ferences templom mellett? = Szeged, 1993. január. 34-35. p. 0481 BLAZOVICH László-KRISTÓ Gyula: A Csongrádi régió 1100 éve. ([Közrem.] TROGMAYER Ottó. Kiad.: Csongrád Megye Önkormányzata.) Szeged, 1993. 104. p. 2 t. I térk. 0482 Past, present and future of panoramas. Conference, Szeged, Hungary, 1992. Vorwort: Ottó TROGMAYER. (Szeged), [1993.] 63 p. Késedelmesen megjelent munkák: 0483 FODOR István: Voprosi izuéenija drevnevengerskih pamjatnikov Zakarpatja. = Acta Historica, 1990. I. 138-139. p. ** 0484 FODOR István: Dr. Tamás István /1920-1989/. [Nekrológ.] = Folia Hist. 1992. 17. 189-190. p.

Történeti Tanszékcsoport Group of Departments of History Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék Department of Mediaeval and Early Modern Hungarian History 0485 KORDÉ Zoltán: A székelység a tatárjárás előtti oklevelekben. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) I. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 134-139. p. 0486 KORDÉ "Zoltán: A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében. (The origin of the Szeklers in the light of recent scholarship.) = Aetas, 1993. 3. sz. 21-39. p. 0487 KORDÉ Zoltán - SEBŐK Ferenc: A Mohács előtti magyar tö rténelem tanításának kritikus pontjai. = Új törekvések a történelemtanításban. /Tanulmánykötet. / Bp. 1993. 34-43. p. 0488 KOSZTA László: Az Árpád-kori halászfalutól a püspöki mezővárosig. = Tanulmányok Mohács tö rténetéből. A település fennállásának 900. évfordulójára. Mohács. 1993. I I-48. p. 0489 KOSZTA László: Ciszterci rend története Magya ro rszágon a kolostoraik alapítása idején 1142-1270. (The history of the Hungarian Cistercian Order in the period of

233


establishing their monasteries 1142-1270.) = M. Egyháztört. Vázl. 1993. 5. évf. 1-2. sz. 115-128. p. 0490 KOSZTA László: Az [ezerháromszázhat] 1306-os pécsi püspökválasztás. Megjegyzések a pécsi püspökség 14. század eleji archontológiájához. (L'intronisation de l'évéque de 1306. Remarques sur l'archontologie du 14e siécle de l'évéché de Pécs.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 98. 37-51. p. 0491 KOSZTA László: A középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben. /1948-1988. = Aetas, 1993. 1. sz. 64-105. p. 0492 KRISTÓ Gyula: Die Arpadendynastie. Die Geschichte Ungams von 895 bis 1301. (Aus dem Ungarischen v. István HANSEL.) [Bp.] (1993), Corvina. 310 p. 0493 KRISTÓ Gyula: Honfoglaló fejedelmek: Árpád és Kurszán. (Kiad. a Szegedi Középkorász Műhely.) Szeged, 1993. 93 p. 0494 KRISTÓ Gyula: A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja /1301-ig/. (Kiad. a Szegedi Középkorász Műhely.) Szeged, 1993. 299 p. 3 t. /Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 3./ 0495 BLAZOVICH László - KRISTÓ Gyula: A csongrádi régió 1100 éve. ([Közrem.] TROGMAYER Ottó. Kiad.: Csongrád Megye Önkormányzata.) Szeged, 1993. 104 p. 2 t. 1 térk. 0496 The Arpadian age in Hungary . Theses of Gyula KRISTÓ's lecture. Carpathian Basic: evolutionary stages. Eds. B. Lukács, Sz. Bérczi, K. Török. Bp. 1993, Központi Fizikai Kutatóint. 77 p. ** 0497 KRISTÓ Gyula: Adatok és szempontok a magyar helynévadás kialakulásához a 1011. század fordulója táján. = Névtani Ért. 1993. 15. sz. 200-205. p. 0498 KRISTÓ Gyula: An der Bruchlinie zum Europa des neuen Jahrtausends. = In uns liegt ein schönes Land yerborgen. Ungams Geschichte. Berlin, 1993. 32-51. p. ** 0499 KRISTÓ Gyula: Anonymus és Szer. Gesta Hungarorum: legenda és valóság. = Szeged, 1993. augusztus. 4-5. p. 0500 KRISTÓ Gyula: A honfoglalás évfordulójára készülve. = M. Tud. 1993. Új folyam 38. köt. 6. sz. 723-726. p. 0501 KRISTÓ Gyula: Keán, Szent István király ellenfele. (Keán, adversaire du roi Saint Étienne.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 98. 15-28. p. 0502 KRISTÓ Gyula: [Válasz az Aetas-körkérdésére a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről.] = Aetas, 1993. 4. sz. 194-196. p. 0503 KRISTÓ Gyula: Anonymus - latinul és németül. Die „Gesta Hungarorum" des anonymen Notars. Die álteste Darstellung der ungarischen Geschichte. [Ism.] = Aetas, 1993. 1: sz. 173-176. p. 0504 (Makó monográfiája. Főszerk. Tóth Ferenc. 4. köt.) Makó története a kezdetektöl 1849-ig. Szerk. BLAZOVICH László. (Lektorok: BLAZOVICH László...KRISTÓ Gyula...SZENTPÉTERI István stb. [Kiad.]: Makó város önkormányzata.) Makó, 1993. 720 p. 2 t. 1 térk.mell. 0505 LELE József: Erdély és a török haditervek 1593-94-ben. (La Transylvanie et les plans militaires turcs en 1593-94.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 98. 53-64. p. 0506 LELE József: A szegedi középkorkutatásról. = Szeged, 1993. május. 9-13. p. 0507 LELE József: A keleti angoloktól Bethlen Istvánig. Acta Historica. [Ism.] = Délm. 1993. jan. 29. 5. p. 0508 PETROVICS István: A korai magyar városfejlődés és az idegen jog. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 1. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 264-270. p. 0509 PETROVICS István: Középkori törvényeink angolul. The laws of the Medieval Kingdom of Hunga ry. Vol. 1. 1000-1301. [Ism.] = Aetas, 1993. I. sz. 177-181. p.

234


0510 TÓTH Sándor László: A [kilencedik] 9. századi magyar törzsszövetség sze rvezete és külkapcsolatai /838-896/. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1993, (JATEPress). 14 p. 0511 TÓTH Sándor László: A magyarok „etelközi honfoglalása". (La „conquéte du pays d'Etelköz" des hongrois.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 98. 3-14. p. Késedelmesen megjelent munka: 0512 ALMÁSI Tibor - TÓTH Sándor: [Második] f1. Lajos. Bp. 1992, Pátria. 405 p. **

Történeti Segédtudományok Tanszék Department of Historical Auxiliary Studies 0513 ALMÁSI Tibor: Egy ciszterci bíboros a pápai világhatalom szolgálatában. Pecorari Jakab magyarországi legációja. (Cistercian cardinal in the service of the papal worldpower. The legateship of Jacob Pecorari in Hungary.) = M. Egyháztört. Vázl. 1993. 5. évf. 1-2. sz. 129-141. p. 0514 HAJNÓCZI Gábor: Az ideális város a reneszánszban. »Kandidátusi értekezés«. [Bp. 1993.] [ ] p.** 0515 MAKK Ferenc: Magyar külpolitika. /896-1196./ (Kiad. a Szegedi Középkorász Műhely.) Szeged, 1993. 203 p. /Szegedi Középkortörténeti Könyvtár. 2./ 0516 MAKK Ferenc: Adalék a II. Géza-kori aranypecsét használatához. (Contributions á !'usage de la bulle d'or de l'epoque de Géza II.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 98. 29-35. p. 0517 MAKK Ferenc: Contributions á l'histoire des relations hungaro-russo-polonaises á ('époque d'Étienne II. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 3031.) Szeged, 1993. 337-345. p. 0518 MAKK Ferenc: [Válasz az Aetas-körkérdésére a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről.] = Aetas, 1993.4. sz. 199-201. p. 0519 (Tötösy István, Zepetneki) Steven Tötösy de Zepetnek: A Zepetneki Tötösy család adattára. - Records of the Tötösy de Zepetnek family. (Előszó: MAKK Ferenc.) [Kiad.] József Attila Tudományegyetem Tö rténeti Segédtudományok Tansz., (Research Inst. for Comparative Lit., Univ. of Alberta.) Szeged - (Edmonton, Alberta, 1993.) 280 p. 0520 PIHURIK Judit: Sodródás. Magyarország második világháborús előtö rténetének és történelmének néhány csomópontja 1941 -ig - magyar naplók, emlékiratok, visszaemlékezések és önéletrajzok tükrében. »Egyetemi doktori é rtekezés«. Szeged, 1993. 158 p. ** 0521 PIHURIK Judit: Sodródás. Kérdések és válaszlehetőségek 1944 nyarán. = Palócföld, 1993. 27. évf. 4. sz. 378-387. p. 0522 SEBŐK Ferenc: A Jagello-kori rendiség kutatása a két világháború között. (Studying the Jagellonian system of estates between the two World Wars.) = Aetas, 1993. 4. sz. 27-43. p. 0523 KORDE Zoltán - SEBŐK Ferenc: A Mohács előtti magyar történelem tanításának kritikus pontjai. = Új törekvések a történelemtanításban. /Tanulmánykötet./ Bp. 1993. 34-43. p. 0524 SERFŐZŐ Zoltán: Exportation de capitaux fran9aise aux pays balkaniques entre 1880-1914. = Mediterrán tanulmányok. 5. [köt.] Modernistaions et leur répercussion soéio-spatiale. Europe centrale, France méditerranéenne, Maghreb 19-20s Actes du colloque de Szeged, 3-4 sept. 1992. - Études sur la région méditerranéenne. Szeged, 1993. 93-97. p.

235


Késedelmesen megjelent munka: 0525 ALMÁST Tibor- TÓTH Sándor: [Második] II. Lajos. Bp. 1992, Pátria. 405 p. **

Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Department of Modern and Contemporary Hungarian History 0526 BELÉNYI Gyula: A sztálini iparosítás emberi ára. Foglalkozási átrétegződés és belső vándorlás Magyarországon 1948-1956. Szeged, 1993, (JATEPress). 165 p. 0527 BELÉNYI Gyula: Az alföldi városok társadalmának átalakulása és a településpolitika /1945-1963/. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged. 1993. (JATEPress.) 11 p. 0528 BELÉNYI Gyula: A Bibó- Erdei kapcsolat és a városmegyés reformterv. = Bibó István életművének aktualitása. Konferencia... Szeged. 1992. nov. 5-7. (Bp. 1993.) 229235. p. 0529 BELENYI Gyula: Paraszti sorsfordulók a 20. században. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 3. sz. 43-54. p. 0530 DEÁK Ágnes: Bibó István politikatudományi előadásai a szegedi egyetemen - 194647. = Holmi, 1993. 5. évf. 6. sz. 818-826. p. 0531 DEÁK Ágnes: Eötvös József. = Bibó István életművének aktualitása. Konferencia... Szeged, 1992. nov. 5-7. (Bp. 1993.) 198-206. p. 0532 DEAK Ágnes: Eötvös József. = A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Pécs, [ 1993.] 38-47. p. 0533 DEAK Ágnes: Kit illett ismerni nagyjaink közül Angliában 1861-ben? (Wen sollte man in England von unseren Grossen im Jahre 1861 kennen?) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 97. 21-33. p. 0534 DEÁK Ágnes: Történetírás Nagy-Britanniában. Beszélgetés R.J.W. Evansszel, az English Historical Review társszerkesztőjével. = Aetas, 1993. 4. sz. 213-217. p. 0535 GICZI Zsolt: Akik Jehova Királyságát hirdetik. = Délm. 1993. febr. 8. 6. p. 0536 PELYACH István: Damjanich János zászlóaljparancsnoki kinevezése és sze rvező tevékenysége 1848 nyarán. (Die Ernennung von János Damjanich zum Major und Bataillonskommandaten, und seine militürische Organisationstíitigkeit.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 97. 3-20. p. 0537 SOOS Katalin: [Ezerkilencszázötvenhat] 1956 és Ausztria. (1956 und Österreich.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 97. 47-59. p. 0538 SOÓS Katalin - Torma Ákos: Der Forschungsstand zum Thema „Klasse und Geschlecht in Zentral und Osteuropa". = Ungam. Wien, 1993. 91-119. p. ** 0539 SZABÓ Pál Csaba: Megértés és megengedés. Beszélgetés a századeleji Magyarországon. (Verstindnis und Akzeptation. Das Gesprách an der Jahrhundertwende in Ungam.) = Acta Hist. Szeged, 1993. Tom. 97. 35-46. p. .

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék Department of Mediaeval and Early Modern General History 0540 CSERNUS Sándor: A [tizenötödik] 15. századi francia útleírások Magyarország-képe. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged. 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1006-1019. p.

236


Hispanisztika Tanszék Department of Hispanic Studies 0541 Brachfeld F(erenc) Oliver: Árpád-házi Jolánta, Aragónia királynéja. (Katalánból ford. Csikós Margit. Szerk. ANDERLE Ádám, Zsoldos Sándor. Bev., jegyz. ANDERLE Ádám. Kiad. a Szegedi József Attila Tudományegyetem Latin-Amerika Története Kutatócsop.) Szeged, 1993. 102 p. 0542 Europa Central y América Latina. Estudios historicos. (Szerk. ANDERLE Ádám.) Szeged, 1993. 126 p. ** 0543 Képesítési követelmények a bölcsészettudományi szakágban. A Bölcsészettudományi Bizottság javaslata. (Szerk. biz. eln.: SZALÁMIN Edit. Szerk. ANDERLE Ádám, Grétsy László stb.) Bp. 1993, (JATEPress). 150 p. 0544 Latin-Amerika története. (Szerk. ANDERLE Adám.) I. [köt.] ANDERLE ÁdámDornbach Mária-Komlódi Zsuzsanna: Két világ találkozása. Szeged, 1993, (SZOTE ny.) 82 p. 2 t. 0545 ANDERLE Ádám: Esbozo historico de la emigración húngara a América Latina. = Europa Central y América Latina. Estudios historicos. Szeged, 1993. 105-115. p. ** 0546 ANDERLE Ádám: Europa Central y América Latina. = Hungria, 1993. No. 4. 4. p. ** 0547 ANDERLE Adám: Felfedezés vagy holocaust? Megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról. = Aetas, 1993. 4. sz. 218-222. p. 0548 ANDERLE Ádám: A spanyol átmenet. = História, 1993. 15. évf. 7. sz. 26-28. p. 0549 IMRÉNYI Tibor: Az ortodox egyház katekézise a Triódionban. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 159-172. p. 0550 IMRÉNYI Tibor: Uram, nem vagyok méltó. (AmVon). = Egyh. Krónika, 1993. 42. évf. 4. sz. 6. p. ** 0551 IMRÉNYI Tibor: „Válaszd az életet!" = Egyh. Krónika, 1993. 42. évf. 5. sz. 1-2. p. 0552 KACZÚR Agnes: O Mundo Húngaro vo Brasil: an integrar e integrarese /pahyál/. = Europa Central y América Latina. Estudios historicos. Szeged, 1993. 85-95. p. ** 0553 KACZÚR Agnes: Bibliografia sobre la emigración húngara a América Latina. = Europa Central y América Latina. Estudios historicos. Szeged, 1993. 115-119. p. ** 0554 KACZÚR Ágnes: Izidro Gonsalez Garcia: La diplomacia del gobierno de Franco ante la anexión de Austria por. [Recensio.] = Klio, 1993. 2. évf. 2. sz. 153-157. p. ** Késedelmesen megjelent munkák: 0555 ANDERLE Ádám - Kozári Mónika: Ein österreichisch ungarischer Botschafter in Mexico. = Z. Lateinam. 1992. 63-81. p. ** 0556 LEPAHIN, Valerij: Az óorosz kultúra ikonarcúsága. (Ford. FERINCZ István, L. Murai Teréz, ERDEI Ilona. Lektorálta IMRÉNYI Tibor. Kiad. a JATE Szláv Filológiai Tansz.) Szeged, 1992. 196 p.

Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék Department of Modern and Contemporary General History 0557 BÁRDI Nándor: Bibó és Erdély. = Bibó István életművének aktualitása. Konferencia... Szeged, 1992. nov. 5-7. (Bp. 1993.) 155-161. p. 0558 BÁRDI Nándor: Bibó és Erdély. = A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Pécs, [1993.] 191-197. p. 0559 BÁRDI Nándor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1920. (The change of power at Székelyudvarhely 1918-1920.) = Aetas, 1993. 3. sz. 76-120. p.

237


0560 (BÁRD[ Nándor): Bibó István: Erdély közszelleméről. (Bev. - - .) = Korunk, 1993. évf. 1. sz. 13-17. p. 0561 Erdély a históriában. Szerk. BÁRDI Nándor. Székelyudvarhely, 1993, HRKE-Infopress. 195 p. ** 0562 Antal G. László: Situatia minoritattii etnice maghiare in Romania. Red. Nándor BÁRDI. Odorhein-Secuiesc, 1993, ACH-Infopress. 80 p. •* 0563 Gergely András: Istoria Ungariei. Red. Nándor BÁRDI. Odorhein-Secuiesc, 1993, ACH-Infopress. 156 p. ** 0564 Befogadók. írások az antiszemitizmus ellen. 1882-1993. Vál., bev. tanulm. KARSAI László. (Bp.) 1993, Aura. 256 p. 0565 KARSAI László: Antiszemiták és antiszemitizmus a magyar sajtóban. 1989-1991. = Kisebbségkép a tömegtájékoztatásban. Bp. 1993,47-61. p. /Régio Könyvek. 11./ ** 0566 KARSAI László: Débats sur la Shoah dans la presse hongroise 1989-1991. = Les Temps Modernes, 1993. Juin. 67-78. p. ** 0567 KARSAI László: Gyilkosók és cinkosok. Utószó. = Fasiszta lelkek. Bp. 1993. 251259. p. ** 0568 KARSAI László: Holocaust Romániában és Szlovákiában. Sas Andor: A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945. - Carp, Matatias: Holocaust Romániában 1940-1944. [Ism.] = Aetas, 1993.4. sz. 236-241. p. 0569 KÖVÉR Lajos: La Hongrie de l'ére des réformes /1825-1848/ dans les relations de voyage francaises contemporaines. = Mediterrán tanulmányok. 5. [köt.] Modernisations et leur répercussion socio-spatiale. Europe centrale, France méditerranéenne, Maghreb 19-20s. Actes du colloque de Szeged, 3-4 sept. 1992. - Etudes sur la région méditerranéenne. Szeged, 1993. 157-164. p. 0570 KUKOVECZ György: Voies de modemisation: la Méditerranée aprés la Premiere Guerre mondiale. = Mediterrán tanulmányok. 5. [köt.] Modernisations et leur répercussion socio-spatiale. Europe centrale, France méditerranéenne, Maghreb 19-20s. Actes du colloque de Szeged, 3-4 sept. 1992. - Etudes sur la région méditerranéenne. Szeged, 1993. 85-91. p. 0571 LAGZI István: Közép-Kelet-Európa Jalta utáni esztendői. = Somogy, 1993. 21. évf. sz. 72-77. p. 0572 LAGZI István: Lengyel hétköznapok Zalaszentgróton /1940-1942/. = Hévíz, 1993. 3. sz. 30-35. p. ** 0573 Mediterrán tanulmányok. 5. [köt. Szerk.] (J. NAGY László.) Modernisations et leur répercussion socio-spatiale. Europe centrale, France méditerranéenne,, Maghreb 1920s. Actes du colloque de Szeged, 3-4 sept. 1992. - Etudes sur la région méditerranéenne. Szeged, 1993, (JATEPress.) 164 p. 0574 J. NAGY László: Nemzeti kérdés és szociális küzdelem: nacionalisták és kommunisták a Maghreb országokban 1943-1944. = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1993. [Bp.] 1993. 106-I 13. p. 0575 J. NAGY László: A szocialista kísérlettől az iszlám kísértésig: a független Algéria harminc éve /1962-1992/. = Múltunk, 1993. 38. évf. 2-3. sz. 131-148. p. 0576 J. NAGY László: Althusser, Louis /1918-1990/. [Megemlékezés.] = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1993. [Bp.] 1993. 275-279. p. 0577 J. NAGY László: Liberté /1943-1955/. [Ism.] = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1993. [Bp.] 1993. 224-227. p. 0578 PANDI Lajos: A kelet-európai diktatúrák bukása 1985-1990. /Kronológia, dokumentumok, bibliográfiai - Függelék: 1991-1992. ([Közrem.] Nyemcsók Attila. 2., jav. kiad.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 680 p. 0579 A. SAJTI Enikő: Egy-kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság 1918-1929. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek

238


Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) I. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 317-321. p. 0580 TOMKA Béla: A bank-ipar kapcsolat Németországban 1850 és 1913 között. Viták és súlypontok az irodalomban. = Századok, 1993. 127. évf. 1. sz. 127-142. p. 0581 TOMKA Béla: A Hitler-jelenség és a Harmadik Birodalom uralmi rendszere. = Századok, 1993. 127. évf. 2. sz. 312-331. p. 0582 TOMKA Béla: A totalitarizmuselméletektől az „új társadalomtörténet"-ig. Változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. (From theories of totalitarianism to the „new social history". Changing emphases in the interpretation of the Third Reich.) = Aetas, 1993.4. sz. 92-112. p.

Idegennyelvi Tanszékcsoport Group of Departments of Foreign Languages Német Nyelvészeti Tanszék Department of German Linguistics 0583 Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Hrsg. Péter BASSOLA, etc. Bp. 1993. VII, 436 p. /Budapester Beitráge zur Germanistik. Bd. 24./ 0584 BASSOLA Péter: Gefügenomina in den „Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin". = Im Zeichen der ungeteilten Philologie. Festschrift für Professor Dr. sc. Karl Mollay zum 80. Geburtstag. Bp. 1993. 33-45. p. /Budapester Beitráge zur Germanistik. Bd. 24./ 0585 Kristó Gyula: Die Arpadendynastie. Die Geschichte Ungarns von 895 bis 1301. (Aus dem Ungarischen v. István HANSEL.) [Bp.] (1993), Corvina. 310 p. 0586 VALACZKAI László: Zur komplexen physiologischen und akustischen Typologie der deutschen Verschlusslaute. = Germanistik und Deutschlehrerausbildung. Festschrift zum hundertsten Jahrestag der Gründung des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der Padagogischen Hochschule Szeged. Szeged - Wien, 1993. 165-181. p. Késedelmesen megjelent munkák: 0587 BASSOLA Péter: Deutsch in Ungam im Spiegel des /Fremd/Sprachenunterrrichts. = LSD, 1992. H. 1. 9-26. p. 0588 BASSOLA Péter: Wortstellung /Deutsch-Ungarisch/. Ein Vergleich. = Jb. Deutsch als Fremdspr. 1992. Bd. 18. 134-156. p. " 0589 VALACZKAI László: Symposium zur Nominalphrasensyntax, veranstaltet vom Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur der József-Attila-Universitát Szeged, 23-26. Mai 1992. Kurzbericht. = LSD, 1992. lg. 1. H. I. 51-53. p.

Német Irodalomtudományi Tanszék Department of German Literature 0590 HÁRS Endre: Das letzte Such. Ober Peter Handkes „Noch einmal für Thukydides." _ Die Zeit und die Schrift. Österreichische Literatur nach 1945. Szeged, 1993. 219227. p. /Acta Germanica. 4J 0591 HARS Endre: Három az egyhez. = Pompeji, 1993. 4. évf. 1-2. sz. 126-129. p. 0592 HARS Endre: Des vielen Textemachens /kein/ Ende. = Was, 1993. Bd. 73. 103105. p. ••

239


0593 HÁRS Endre: Sic transit gloria mundi. Garaczi László: Nincs alvás! [Ism.] = Holmi, 1993. 5. évf. 5. sz. 750-752. p. 0594 HÁRS Endre: Hans Blumenberg: Farkas és bárány, és több mint a vége. Ford. - - . = Pompeji, 1993.4. évf. 1-2. sz. 64-73. p. 0595 HÁRS Endre: Németh Gábor: Lebendiger Fisch. - Odorics Ferenc: Was heisst Postungarisch? Übers. von - - , Tilman Heisterhagen. = Was, 1993. Bd. 73. 92-94. p. ** 0596 HÁRS Endre: Siegfried J. Schmidt: A világunk - és ez minden. - Gebhard Rusch: Mit kínál a kognicióelmélet az irodalomtudomány számára? Ford. - - . = Helikon, 1993. 39. évf. 1. sz. 13-22., 41-52. p. 0597 HÁRS Endre: Szilasi László: Lebendig, stumm und heiss. Übers. von - - . = Was, 1993. Bd. 73. 95-97. p. ** 0598 KOCZISZKY Éva: Mit tanulhatunk a madaraktól és a liliomoktól? /Kierkegaardtanulmányok. L/ = Gond, 1993.4. sz. 37-5I. p. 0599 KOCZISZKY Éva: A sorsesemény mint bűn. Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény. [Ism.] = 1993. 5. évf. 9. sz. 1319-1322.1i.

Osztrák Irodalmi Tanszék Department of Austrian Literature 0600 Die Zeit und die Schrift. Österreichische Literatur nach 1945. Hrsg. v. Karlheinz F. AUCKENTHALER. Szeged, 1993, (DATE). 358 p. /Acta Germanica. 4./ 0601 AUCKENTHALER, Karlheinz F.: „Aber, bitte dich, lass mich aus, das mit euerem ewigen Österreich ist schon die pure Erfindung!" /Zur Diskussion des österreichischen Literaturbegriffs./ = Sprachkunst, 1993. Jg. 24.1. Halbband. 51-72. p. Sep. 0602 AUCKENTHALER, Karlheinz F.: Briefliche Vor-Bemerkung. = Die Zeit und die Schrift. Österreichische Literatur nach 1945. Szeged, 1993. 1-4. p. /Acta Germanica. 4./ 0603 AUCKENTHALER, Karlheinz F.: Dienstreglement erster Teil, Abschnitt XIV, Paragraph 97, Punkt 708. Franz Werfel und das Militar. = Im Takte des Radetzkymarsch... Der Beamte und der Offizier in der österreichischen Literatur. Bem - Berlin stb. [1993.] 193-207. p. Sep. 0604 AUCKENTHALER, Karlheinz F.: „Es blieb nichts übrig als ein Dichter zu werden." Der jüdische Schriftsteller Albert Drach. = Die Zeit und die Schrift. Österreichische Literatur nach 1945. Szeged, 1993. 59-71. p. /Acta Germanica. 4./ 0605 AUCKENTHALER, Karlheinz F.: „A kétfejű sast elzavarták: és dögkeselyűk jöttek helyette." Joseph Roth és Ausztria. = Műhely, 1993. 16. évf. Különszám. Polgárosodás és modern izáció a Monarchiában. 125-128. p. 0606 Halász, László: Dem Leser auf der Spur. Literarisches Lesen als Forschen und Entdecken. (Übers. von Károly CSÚRI, H. Kolbe.) Braunschweig - Wiesbaden, 1993, Vieweg. 241 p. ** 0607 NIKICS Anita: „Lauter Einzelfalle. „ Christoph Ransmayrs Romane. = Die Zeit und die Schrift. Österreichische Literatur nach 1945. Szeged, 1993. 337-349. p. /Acta Germanica. 4./ 0608 NIKICS Anita: Gertrud Fussenegger: Der Goldschatz aus Böhmen. Erzáhlungen und Anekdoten. [Buchbesprechung.] = ÖGL, 1993. H. 2. 128. p. **

240


Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of English Language and Literature 0609 DURHAM Dávidné: Mennyire szimultán a szimultán tolmácsolás? = A 3. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak anyaga. 1993. ápr. 2-3. 2. köt. 249-253. p. ** 0610 KENESEI István: Infinitival complements and related non-finite clauses in Finnish and Hungarian. = Complement structures in the languages of Europe. (EUROTYP Working Paper 1II/4.) Strasbourg, 1993. 45-65. p. ** 0611 KENESEI István: Nyelv, kultúra, politika. = ÉS, 1993. 37. évf. 35. sz. 5. p. 0612 KONTRA Miklós: Tudománytö rténeti vázlat ötvenhatos amerikai magyar nyelvészekről. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 3. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1333-1338. p. 0613 KONTRA Miklós: Magay Tamás-Országh László: Magyar-angol kéziszótár. [Ism.] = BUKSZ, 1993. 5. évf. 3. sz. 377-380. p. 0614 NOVAK György: Hugh Kenner: Brooklyni szerelem. Ford. - - . = Pompeji, 1993. 4. évf. 1-2. sz. 299-310. p. 0615 ROZSNYAI Bálint: Van-e irodalomtörténet? = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 132-143. p. /Szegedi Bölcsészfűzetek./ 0616 SZÖNYI György Endre: Eastward ho! John Dee a kelet-közép-európai udvarokban. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1063-1074. p. 0617 (SZÖNYI György Endre): A hermetizmus kultúrtörténeti szerepe. Heinrich Cornelius Agrippa bölcseletében. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 40-60. p. /Szegedi Bölcsészfiizetek./ 0618 ZSÉLYI Ferenc: A MÁSIK SZÖVEG. Az intertextualitás posztstrukturalista elméletei: a dekonstrukció és a pszichoanalitikus irodalomelmélet. »Kandidátusi értekezés.« [Bp. 1993.] 0619 ZSÉLYI Ferenc: Dadekom, fűzfa. (Esterházy-elemzések.) = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 10. sz. 48-56. p. 0620 ZSÉLYI Ferenc: A hiányzó tö rténet boldog véget ér. Géczi János: A torony. [Kritika.] = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 3. sz. 90-93. p. Késedelmesen megjelent munka: 0621 KONTRA Miklós: Rövid és szelektív válaszok a szerkesztők szövegtannal kapcsolatos kérdéseire. = Acta Acad. Paed. Szeged. Ser. Linguist. Litt. et Aesth. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. Szeged, 1992. 153-155. p.

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of French Language and Literature 0622 ALBERT. Sándor: Correspondance lexicale et équivalence textuelle /analyse comparative d'un verbe dans le dictionnaire et dans le discours/. = Cahiers d'Études Hongr. 1993. No. 5. 13-23. p. 0623 ALBERT Sándor: Est-il possible de définir les critéres d'une bonne traduction? _ Translation - The vital link. Proceedings of the 13th FIT World Congress, 6-13 August, Brighton. Vol. 1. London, 1993. 675-681. p. ** 0624 ALBERT Sándor: Filozófiai szövegek fordítási kérdései. (Some questions of translat-

241


ing philosophical textes.) = Acta Acad. Paed. Szeged. Ser. Linguist. Litt. et Aesth. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz. /2./ [rész.] Szeged, 1993. 145-156. p. /Szemiotikai Szövegtan. 6./ 0625 ALBERT Sándor: The traps of formal correspondence. = Perspectives: Studies in translatology. Copenhagen, 1993. No. 1. 11-21. p. ** 0626 (ALBERT Sándor): Van-e kitörési lehetőség a nyelv csapdájából? = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 81-86. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0627 ALBERT Sándor: Derrida, magyarul. (Jacques Derrida: Grammatológia.) [Ism.] = BUKSZ, 1993. 5. évf. 4. sz. 488-489. p. 0628 FARKAS Ildikó: Franwise Gadet: Le fran9ais ordinaire. Pa ris, 1989. [Ism.] = Fil. Közl. 1993.39. évf. 1. sz. 105-106. p. 0629 FARKAS Ildikó: Marina Yaguello: En écoutant parler la langue. Pa ris. 1991. [Ism.] = Fil. Közl. 1993.39. évf. 2. sz. 187-188. p. 0630 Piaget, Jean: Az értelem pszichológiája. (La psychologie de l'intelligence. Ford. Ádám Anikó, FARKAS Ildikó, Martónyi Éva) Bp. 1993, Gondolat. 260 p. 0631 GYIMESI Tímea: Szövegelünk. = Pompeji, 1993.4. évf. 3-4. sz. 188-201. p. 0632 GYIMESI Tímea: Roland Barthes: Lecke. Ford., jegyz. - - . = Pompeji, 1993. 4. évf. 1-2. sz. 143-163. p. 0633 KOVACS József: Valamennyi. - Minden markáns? - Fekete ló. - Indián nyár. - Mi mennyi? - Helyesírási csapdák. = Nyelvművelő kis tükör. 2., bőv. kiad. Szombathely, 1993. 110., 155., 235., 279., 309., 369. p. ** 0634 KOVACS József: Ernst Krings: A belga bírói szervezetről. Ford. - - . = Bírák L. 1993. 3-4. sz. 33-41. p. ** 0635 PALFY Miklós: A jungi anima és animus hermeneutikája. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 114-120. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0636 PENKE Olga: Beszámoló a „Les ennemis de Diderot" /Diderot ellenségei/ címmel megrendezett konferenciáról. = Helikon, 1993. 39. évf. 1. sz. 136-137. p: 0637 PENKE Olga: Éclectisme et cohérence des Lumiéres. [Compte rendu.] = Revue sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 1993. No. 14. 171-172. p. ** 0638 PENKE Olga: L'Encyclopédie, Diderot, l'esthétique. Mélanges en hommage á Jacques Chouillet. [Ism.] = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 420-421. p. 0639 ÚJFALUSI NÉMETH Jenő: Az Essay on Mantől az Ágis tragédiájáig. Egy ideológia transzformációja. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 1216. - elhangzott előadások.) 1. (köt.) Bp. - Szeged, 1993, 452-461. p. 0640 ÚJFALUSI NÉMETH Jenő: Bonaventure Des Périers: Cymbalum mundi avagy a nagy csinnadratta. /2. rész./ Ford., jegyz. - - . = Pompeji, 1993. 4. évf. 1-2. sz. 164-183. p. Késedelmesen megjelent munka: 0641 PENKE Olga: La reception polémique des »Pensées philosophiques« au 18e siécle en Hongrie. = Les Ennemis de Diderot. Actes du colloque organisé par la Société Diderot, Paris, 25-26 ctobre, 1991. 127-137. p. Sep.

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Department of Italian Language and Literature 0642 FARKAS Mária: Alcune considerazioni sul linguaggio meccheronico. /II nome della rosa di Umberto Eco./ = Nuova Corvina, 1993. No. 1. 104-107. p. 0643 Dizionario di linguistica. (Dictionnaire de linguistique.) [Autori]: J. Dubois, M. Giacomo etc. Scelta a cura di Maria FARKAS in BÉNYI. Szeged, 1993, (JATEPress.) 33 p.

242


0644 FOGARASI Miklós: Parallelismi storici e tipologici nelle lingue ungherese e italiana. = Nuova Co rvina, 1993. No. 1. 108-112. p. 0645 ORDOGH Eva: Contributi a un rapporto spirituale: Croce e Gentile interpreti di Vico. = Benedetto Croce 40 anni dopo. Atti del Congresso Internazionale „Benedetto Croce /1866-1952/." Annuario dell'Accademia d'Ungheria, 1993. 115-124. p. 0646 ORDOGH Eva: A történelem mint új tudomány avagy észrevételek a történelem tudományosságáról Giambattista Vico gondolkodásában. = M. Filozófiai Sz. 1993. 37. évf. 5-6. sz. 849-869. p. 0647 PAL József: La presenza di Benedetto Croce in Ungheria. = Benedetto Croce 40 anni dopo. Atti del Congresso Internazionale „Benedetto Croce /1866-1952/." Annuario dell'Accademia d'Ungheria, 1993. 257-268. p. 0648 PAL József: Ouverture du Colloque. = Mediterrán tanulmányok. 5. [köt.] Modernisations et leur répercussion socio-spatiale. Europe centrale, France méditerranéenne, Maghreb 19-20s. Actes du colloque de Szeged, 3-4 sept. 1992. - Etudes sur la région méditerranéenne. Szeged, 1993. 7. p. 0649 FOGARASZ Miklós - PAL József: Contributi alla stroria dell'insegnamento dell'italiano nell'Universitá di Szeged. = Nuova Co rvina, 1993. No. 1. 99-103. p. 0650 ROSSELLI, Alessandro: Alberto Moravia al cinema. - Raymond Chandler al cinema. = L'altra Europa, 1993. 1. No. 15. 93-94. p., 2. No. 16. 94-96. p. ** 0651 SZKAROSI Endre: Nyelvfölötti magyar világirodalom - a peregrináció irodalmában és az irodalom peregrinációjában. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 904-910. p. 0652 SZKAROSI Endre: A szellem által vont kéz . Michelangelo 151. szonettje. = Fil. Közl. 1993.39. évf. 1. sz. 31-40. p. 0653 SZKAROSI Endre: Verso una poesia spatotale. = Nuova Corvina, 1993. No. 1. 116121. p. 0654 SZKAROSI Endre: A behangosított mindenség. [A Bp. Service konce rtjéről ] = Élet és Irod. 1993. 37. évf. 4. sz. 15. p. 0655 SZKÁROSI Endre: A győzelem hasztalan. [A drámaíró Pasoliniről.] = Színház, 1993. 26. évf. 4. sz. 4-7. p. 0656 SZKAROSI Endre: Paul Dutton. - Jackson MacLow. - Dick Higgins. - Julien Blame. - John Giomo. - Ladik Katalin. - Szigorított muskátli. - bpNichol. = Volt, 1993. jan. 86-87. p., márc. 78-79. p., ápr. -máj. 80-81. p., jún. 62-63. p., júl. 87-89. p., szept.okt. 78-79. p., 79. p., nov.-dec. 50-51. p. 0657 VIGH Eva: Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre. Fejedelmi útmutató. = Aetas, 1993. 1. sz. 128-142. p. 0658 VIGH Eva: Prudenza e pazienza nella societá cortigiana del Cinquecento. = Nuova Corvina, 1993. No. 1. 122-126. p.

Szláv Filológiai Tanszék Department of Slavonic Studies 0659 BAGI Ibolya: Danilo Ki"s magyarjai. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 51-56. p. 0660 BAGI Ibolya: „Egy kívül-belül szomorú világ." Andrej Platonov. = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 163-180. p. 0661 BAGI Ibolya: Az elmozdított orosz. /A »London regénye« című regény értelmezése./ „Életregény, a halál csontos kezével leírva." = Milo! Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993. 84-93. p.

243


0662 BAGI Ibolya: Andrej Platonov levelei A.M. Gorkijhoz. Ford. - - . = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 192-199. p. 0663 BAGI Ibolya: Nyikolaj Bergyajev: Töprengések az Eroszról. Ford. - - . = Pompeji, 1993. 4. évf. 1-2. sz. 276-284. p. 0664 BALÁZS Gábor: Padefnye sinkretizmy v slavjanskih jazykah. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 395-403. p. 0665 BIBOK Károly: K voprosu kontrastivnoj leksikologii /na materiale vengerskogo i russkogo jazykov./ = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993.445-454. p. 0666 Milo§ Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ (Szerk. BOGNÁR Ferenc, FEJÉR Ádám. Kiad. a József Attila Tudományegyetem Szláv Filológiai Tansz.) Szeged, 1993. 230 p. 0667 BOGNÁR Ferenc: Az individuális létezés széthullása. /Milos Cmjanski Óamojevié naplója c. kisregényének értelmezése] = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 63-71. p. 0668 BOGNÁR Ferenc: Az individuális létezés széthullása. /Milos" Cmjanski Z`amojevié naplója c. kisregényének értelmezése] = Milos Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993. 120-128. p. 0669 BOGNÁR Ferenc: Hozzászólás [Fejér Ádám Mítosz és kultúrtörténet című írásához.] = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 99. p. /Szegedi Bölcsészfizetek./ 0670 /BOGNAR Ferenc/: Svetlana Brankovié: Az ajándékozás poétikája a »Vándorlások második könyvé«-ben. - Miroljub Jokovié: A lírai távolságtartás mint az abszolútum iránti nosztalgia kifejezése. /Ford. - - ./ = Milo§ Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993.2929-41., 108-119. p. 0671 BOGNÁR Ferenc: Szemjon Lipkin: Vaszilij Grosszman élete és sorsa. Ford. - - . = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 287-297. p. 0672 ERDEI Ilona: Varlam Salamov: A prózáról. Ford. - - . = Helikon, 1993. 39. évf. 23. sz. 270-277. p. 0673 FÁBRICZ Károly: Petőfi S. János: A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. /Szövegnyelvészet - Szemiotikai textológia./ [Ism.] = Acta Acad. Paed. Szeged. Ser. Linguist. Litt. et Aesth. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz. /2] [rész.] Szeged, 1993. 272-275. p. /Szemiotikai Szövegtan. 6./ 0674 FEJÉR Ádám: Régiónk népeinek kulturális önmeghatározása és a regény. (Kiad. a József Attila Tudományegyetem Szláv Filológiai Tansz.) Szeged, 1993. 147 p. 0675 Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szerk. FEJÉR Ádám, H. TÓTH Imre, BOGNÁR Ferenc, BIBOK Károly. (Kiad. a JATE Szláv Filológiai _Tansz.) Szeged, 1993. 554 p. 0676 Tudomány és hagyomány. Szerk. FEJÉR Ádám, SZALMA Natália. (Kiad. a JATE Bölcsészettud. Kara. Szeged), 1993. 143 p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0677 FEJÉR Ádám: Ady, magyarság, Európa. Ady és a magyar kultúra eszmetörténeti jelentőségéről. = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. (A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szeged, 1991. aug. 12-16. - elhangzott előadások.) 2. (köt.) Bp. - Szeged, 1993. 1117-1123. p. 0678 (FEJÉR Ádám): Egy szellemi eltévelyedés analízise. Sigmund Freud Rossz közérzet a kultúrában című esszéjéről. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 102-113. p. /Szegedi Bölcsészfizetek] 0679 FEJER Ádám: Az életmű kultúrtörténeti jelentősége. = Milos Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993. 5-8. p. 0680 (FEJÉR Ádám): Hogyan lehetséges az irodalomtudomány? Fri edrich Schlegel esztétikai nézeteinek értelmezése. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 121-131. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./

244


0681 FEJÉR Ádám: Az Iszony mint kultúrtörténeti parabola. = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 7. sz. 39-46. p ám: A kiismerhetetlen S`vejk és a szentségtörő Hasek. = Magyarok és szlá0682 FEJÉR Ád vok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 17-25. p. 0683 FEJÉR Adám: Miloss Cmjanski és a szerb kultúra. /Az »Örökös vándorlás« című regény értelmezése./ = Milos Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993. 9-28. p. • 0684 (FEJÉR Ádám): Mítosz és kultúrtörténet. Mircea Eliade A szent és a profán című könyvének értelmezése. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 87-98. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0685 (FEJÉR Ádám): A nyelvfilozófia abszurditása és a nyelv értelemközvetítő képessége. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások című művének értelmezése. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 61-71. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0686 (FEJÉR Ádám): A nyelvi lényeg magánvalósága, és a nyelvi jelenségek átláthatósága. Heidegger: Aus einem Gesprách von der Sprache - Útban a nyelv felé című írásának értelmezése. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 72-80. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0687 (FEJÉR Adám): A relativitás elmélete és az elmélet relativitása. Egy új természetfilozófia igénye és lehetősége. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 24-39. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0688 FEJÉR Adám: Sém és Hám. Értelmiségi hivatástudat meg polgári tisztesség egykor és napjainkban avagy hogyan lehet köze a szociológiának az egzegézishez. = GondolatJel, 1993. 1-2. 30-41. p. 0689 FEJÉR Ádám: Milos Cmjanski /1893-1977/. [Megemlékezés.] = Tiszatáj, 1993. 47. évf. 10. sz. 42-44. p. 0690 FENYVESI István: Iz istorii vengerskoj literaturnoj rusistiki. /Ivan Edgar Nad', 18761947./ = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 107-119. p. 0691 FENYVESI István: Zágonyi Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. [Recenzija.] = Stud. Slav. Hung. 1993. Tom. 38. Fasc. 3-4. 384-387. p. 0692 FENYVESI István: Joszif Brodszkij levele L.I. Brezsnyevhez. Ford. - - . = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 347-348. p. 0693 FERINCZ István: K sestidesjatiletiju Imre H. Tota. = Stud. Slav. Hung. 1993. Tom. 38. Fasc. 3-4.416-418. p. 0694 FERINCZ István: Moisej Ugrin i ego brat'ja. = Stud. Slav. Hung. 1993. Tom. 38. Fasc. 1-2.19-25. p. 0695 KACZIBA Agnes: Dva segedinska rukopisa u Beogradu. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 281-300. p. 0696 /KACZIBA Agnes/: Mirjana Popovié Radoviö: Milos Cmjanski irodalmi műhelyének terei az emigrációban /1940-1965/. - Zoran Avramoviö: Milos Cmjanski élete és munkássága. - Milos Cmjanski: Kommentárok az »Ithakához«. /Ford. - - ./ = Milos Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993. 129-230. p. 0697 KATONA Judit: Karel Gapek korai prózájának paradoxonai a Kálvária /1917/ című kötetben. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 93-100. p. 0698 KOCSIS Mihály: A magyar nyelv néhány szavának történetéhez - ukrán oklevelek alapján. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 415-421. p. 0699 KOCSIS Mihály: Mitől friss egy tudományos munka? Kripjakevics I.P.: Isztorija Ukrajini. - Zsukovszkij A.-Szubtelnij O.: Narisz isztoriji Ukrajini. [Ism.] = Aetas, 1993.2. sz. 185-188. p. .

245


0700 KUGLER Katalin: Jurij Ivanovié Venelin v Segede. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 301-306. p. 0701 PETE István: Főmondatrész vagy főmondatrészek. = M. Nyelvőr, 1993. 117. évf. 2. sz. 154-166. p. 0702 PETE István: Semantiéeskie tipy pridinnyh otnosenij v russkom i serbskom jazykah. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 455471. p. 0703 SZALAMIN Edit: A magyar felsőoktatás fejlesztési távlatai. = Bolyai Nyári Akadémia. (Erdélyi magyar tanítók továbbképzése a Hargitán, 1993. júl. 17-28.) (Békéscsaba- Csíkszereda, 1993.) 5-6. p. 0704 Képesítési követelmények a bölcsészettudományi szakágban. A Bölcsészettudományi Bizottság javaslata. (Szerk. biz. eln.: SZALAMIN Edit. Szerk. ANDERLE Ádám, Grétsy László etc.) Bp. 1993, (JATEPress.) 150 p. 0705 SZALAMIN Edit: A nevelés értékválsága. = Délm. 1993. aug. 31.5. p. 0706 SZALMA Natália: Háború a háborúért és „háború" a békéért. A »London regénye» című regény értelmezése. = Milos Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993. 42-71. p. 0707 SZALMA Natália: K voprosu o meste liriki Karela Glavaéeka v éesskom Iiteratumom processe vtoroj poloviny 19 - naéala 20 veka. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 83-92. p. 0708 SZALMA Natália: Lamentáció Belgrádért és a kultúráért. /Verselemzés./ »Lamentáció Belgrádért». = Milo§ Cmjanski és a szerb kultúra. /Tanulmányok./ Szeged, 1993. 94107. p. 0709 (SZALMA Natália): Nem békességet, hanem kardot. A metafizikai igazság forrása Lev Sesztov filozófiájában. = Tudomány és hagyomány. (Szeged), 1993. 8-23. p. /Szegedi Bölcsészfüzetek./ 0710 SZŐKE Katalin: Kívül tágasabb. Joszif Brodszkij és Jefim Etkind ügye. = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 341-346. p. 0711 SZŐKE Katalin: A vég elviselhető könnyűsége. /Milan Kundera: Búcsúkeringő./ = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 101106. p. 0712 SZŐKE Katalin: Andrej Szinyavszkij: Az utolsó szó jogán. - Julij Danyiel: Az utolsó szó jogán. Ford. - - . = Helikon, 1993. 39. évf. 2-3. sz. 357-362., 363-370. p. 0713 Magyarországi szláv kéziratok. - Slawische Handschriften in Ungarn. (Szerk. H. TÓTH Imre.) Bp. 1993. [ ] p. •* 0714 Slovar'-indeks russkoj redakcii drevne-bolgarskogo jazyka konca 11.-naéala 12. v. Szótár-index az óbolgár nyelv 11-12. századi orosz másolatú emlékeihez. (Szerk. H. TÓTH Imre. [Közrem.] BALÁZS Gábor,...FERINCZ István,...KACZIBA Ágnes, KOCSIS Mihály, Sza rv as Mária.) Tom 3/1. Szeged, 1993, (JATEPress). 266 p. 0715 H. TÓTH Imre: K izudeniju jazyka Pskovskih gramot. /Óast' 1./ = Stud. Slav. Savar. 1993. 1. 17-28. p. 0716 H. TÓTH Imre: A magyar nyelv bolgár-szláv jövevényszavainak problematikája. (Die Problematik der bulgarslawischen Lehnwörter in dem Ungarischen.) = Az Alföld a 9. században. /Az 1992. nov. 30-dec. 1-én elhangzott előadások írott változatai./ Szeged, 1993. 197-205. p. 0717 H. TÓTH Imre: Sázava - Visegrád - Kijev. = Magyarok és szlávok. (Konferencia, Szeged, 1991. máj. 30-31.) Szeged, 1993. 1-16. p. 0718 H. TÓTH Imre: Vysegrad na Dunae i Sazava. = Stud. Slav. Hung. 1993. Tom. 38. Fasc. 1-2. 191-202. p.

246


Késedelmesen megjelent munka: 0719 FÁBRICZ Károly: Beszédszöveg és szövegnyelvészet. = Acta Acad. Paed. Szeged, Ser. Linguist. Litt. et Aesth. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. Szeged, 1992. 51-58. p. /Szemiotikai Szövegtan. 5./

Természettudományi Kar Faculty'of Science Biológus Tanszékcsoport Group of Departments of Biology Állattani Tanszék . Department of Zoology 0720 BOROS András: Vezikulák vagy citoplazma? = A Biol. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 2022. p. 0721 BOROS András - FEKETE Eva: The appearance of direct contacts between Auerbach's plexus and smooth muscle cells in the small intestine of the chicken during in ovo development. = Acta Anat. 1993. 146. 234-237. p. 0722 BOROS András - FEKETE Eva: The cytodifferentiation of intestinal cells associated with the myenteric plexus of chick small intestine. = (Abstracts from the Annual Meeting of the Neuroscience Section of Hungarian Physiological Society, Veszprém, January 21-23, 1993.) Neurobiol. 1993. Vol. I . No. 2. 160. p. 0723 Benedeczky István - FEKETE Eva - Resch Béla: Ultrastructure of the developing muscle and enteric nervous system in the small intestine of human fetus. = Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2. 193-206. p. 0724 Timmermans, J.P. - Scheuermann, D.W. - FEKETE Eva - Barbiers, M.: Neurons with nitric oxide synthase immunoreactivity in the porcine and human small intestine. = Ann. Anat. 1993. 175. 336-337. p. ** 0725 GABRIEL Róbert - Straznicky, Charles: Optic terminals form axosomatic synapses with deep tectal neurons in »Bufo marinus«. = Neurobiol. 1993. Vol. I. No. 4. 313325. p. 0726 GULYA Károly - Orpana, Arto K. - Sikela, James M. - Hoffman, Paula L.: Prodynorphin and vasopressin mRNA levels are differentially affected by chronic ethanol ingestion in the mouse. = Mol. Brain Res. 1993. 20. 1-8. p. 0727 GULYA Károly - Szikra J. - Lengyel Z. - Harkány T. - Kása P.: Interaction between the endogenous opioid system and the aluminum content in rat striatum. = Recent advances in aging science. (The 15th Congress of the International Association of Gerontology, Budapest, 4-9 July, 1993.) (Bologna, 1993.) 631-635. p. Sep. 0728 HALASY Katalin - Somogyi, Peter: Distribution of GABAergic synapses and their targets in the dentate gyms of rat: a quantitative immunoelectron microscopic analysis. = J. Himforsch. 1993. 34. 299-308. p. Sep. 0729 HALASY Katalin - Somogyi, Peter: Subdivisions in the multiple GABAergic innervation of granule cells in the dentate gyms of the rat hippocampus. = Eur. J. Neurosci. 1993. Vol. 5. 411-429. p. Sep. 0730 Acsády L. - HALASY Katalin - Freund, T.F.: Calretinin is present in non-pyramidal cells of the rat hippocampus-III. Their inputs from the median raphe and medial septal nuclei. = Neurosci. 1993. Vol. 52. No. 4. 829-841. p.

247


Biokémiai Tanszék Department of Biochemistry ÁBRAHÁM Magdolna - NEMCSÓK János - Síajáni Béla: Application of an immobilized glucose oxidase-peroxidase system for the determination of glucose in fish blood sera. = Intern. J. Anal. Chem. 1993. Vol. 50. 53-61. p. 0732 L[EHOCZKINÉ] SIMON Mári a - Konszky D.E. - KOTORMAN Márta - Nagy K. Makádi B. - Kaszás M.: Isolation and characterization of proteolytic enzymes from Streptomyces .fradiae. = 6th European Congress on Biotechnology, Firenze, 13-17 June, 1993. Abstract books. Vol. 4. Th 195. 0733 NEMCSÓK János: Xenobiotikumok hatásának biokémiai vizsgálata. »Dokto ri értekezés«. [Bp. 1993.] 228 p. ** 0734 NEMCSÓK János: Research into the biochemical effects of xenobiotics on fish. Thesis of dissertation for academic doctor's' degree. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom: 39:113=1 ' 1B -p 0735 NEMCSÓK János - VÍG Éva - Baska F. - KUFCSAK Oszkár: Role of free radicals in swimbladder inflammation of carp. = J. Fish Diseases, 1993. 16. 131-136. p. ** 0736 Szilágyi M. - NEMCSÓK János - Sankari, S. - Suri, A. - Szabó E.: Effects of selenium supplementation on serum biochemical parameters in paraquat poisoned carp. = Megen- und Spurenelemente. 13. Jena, 1993. 155-162. p. ** 0737 Kalász Huba - Báthori Mária - Ettre, Leslie S. - POLYÁK Béla: Displacement thin layer chromatography of some ecdysteroids by forced-flow development. = J. Planar. Chrom. 1993. Vol. 6.481-486. p. Sep. 0738 Dey I. - SZEGLETES Tivadar - Buda Cs. - NEMCSÓK János - Farkas T.: Fish erythrocytes as a tool to study temperature-induced responses in plasma membranes. _ Lipids, 1993.28.743-746. p. ** . 0731

Biotechnológiai Tanszék Department of Biological Engineering 0739

0740

MÉCS Imre - TÓTH Sándor - WITTMANN Gábor - TÁBITH Klára: Omega interferon (52IFN): A subtype newly isolated from egiferon. = 1st Slovene Microbiological Congress with international participation. [Bled, 25-27 October, 1993. Book of abstracts.] SP8-03. TÓTH Sándor - MÉCS Imre - TÁBITH Klára - WITTMANN Gábor: Enhancement of antiherpetic effects of interferon and nucleoside analogues by amino acids. = 1st Slovene Microbiological Congress with international participation. [Bled, 25-27 October, 1993. Book of abstracts.] P8-06.

Embertani Tanszék Department of Anthropology 0741 FARKAS Gyula: Die körperliche Entwicklung von Kindem aus der Gemeinde Szegvár /Südungarn/. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. l-4. 93-100. p. 0742 FARKAS Gyula: A bibliai szövegek értelmezése a mai természettudományos ismeretek tükrében. = A Biol. Tan. 1993. 1. W. 3. sz. 3-7. p. 0743 FARKAS Gyula: Dr. Ábrahám Ambrus akadémikus, neurohisztológus születésének centenáriuma.'= A Biol. Tan. -1993. -1. évf. 5. sz. 4-5. p. 0744 FARKAS Gyula: Fodor József tevékenysége embe rtani szempontból. (József Fodor's

248


activity from the point of view of physical anthropology.) = Anthr. Közl. 1993. 35. köt. 221-223. p. 0745 FARKAS Gyula: In memoriam Professzor Dr. Imre András Lengyel (1934-1992). = Anthrop. Anz. 1993. Jg. 51. H. 2. 183-184. p. ** 0746 FARKAS Gyula: A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának 40 éves évfordulója. Összeáll. - - . = Bot. Közl. 1993. 80. köt. 1. f. 88. p. 0747 FARKAS Gyula: Megemlékezés a magyar antropológia négy kiváló szakemberéről. = M. Múlt, 1993. Vol. 20. 88-90. p. ** 0748 FARKAS Gyula: Rasszizmus és tanítás. = A Biol. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 13-15. p. 0749 FARKAS Gyula: Társadalmi változás és serdülés. (Gesellschaftliche Veránderungen und Pubertát.) = A Pediátriai - Antropológiai Szekció tudományos ülésén elhangzott előadások. Debrecen, 1992. máj. 29-30. Bp. 1993. 21-25. p. ** 0750 FARKAS Gyula: [Vierzig] 40 Jahre Szegeder Sektion der Ungarischen Biologischen Gesellschaft. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. 1-4. 141-146. p. 0751 FARKAS Gyula - MARCSIK Antónia - OLAH Sándor: Tö rténeti idők embere Szegváron. (The man of historical times in Szegvár.) = Anthr. Közl. 1993. 35. köt. 7-37. p. 0752 FARKAS Gyula - ERDÉLYI Lajos: Nagyjainkra emlékezünk. Ábrahám Ambrus. = Közélet, 1993. 2. évf. 8. sz. 3. p. 0753 Ábrahám Ambrus: A szálfaember. - - önéletírása. (Sajtó alá rend. Annus József. Szómagy., utószó: FARKAS Gyula.) (Szeged, 1993, JATEPress.) 132 p. 0754 FARKAS Gyula: Eiben O.G.-Barabás A.-Pantó G.: The Hungarian National Growth Study. 1. Reference data on the biological developmental status and physical fitness of 3-18 year-old Hungarian youth in the 1980s. /Humanbiol. Budapest. 21./ - Eiben O.G.-Farkas M.-Körmendy 1.-Paksy A.-Vargáné Teghze-Gerber Zs.-Vargha P.: A budapesti longitudinális növekedés vizsgálat 1970-1988. /Humanbiol. Budapest. 23./ - Gyenis Gy.: Kezünk titkai. [Ism.] = Anthr. Közl. 1993. 35. köt. 239-240., 242. p. 0755 FARKAS Gyula: Nem Petőfi! Szerk. Kovács László. [Ism.] = M. Tud. 1993. Új folyam 38. köt. 7. sz. 903-904. p.; Délm. 1993. febr. 20. 7. p.; M. Múlt, 1993. Vol. 20. 85-87. p ** 0756 FARKAS Gyula: Ábrahám Ambrusra emlékeztek. Tudós és pedagógus volt. = Délm. 1993. nov. 20. 5. p. 0757 FARKAS Gyula: Acta Biologica. (38. köt.) [Ism.] = Délm. 1993. ápr. 15. 10. p. 0758 FARKAS Gyula - Dezső Gyula - OLAH Sándor: Szertefoszlott a barguzini legenda. 1-2. [rész.] Amiért nem azonosítható a feltárt lelet Petőfi Sándor csontvázával. = Hajdú-Bihari Napló, 1993. jan. 2.22. p., jan. 9. 18. p. ** 0759 Janssens, Paul A. - MARCSIK Antónia - De Meyere, Christel - De Roy, G.: Qualitative and quantitative aspects of scurvy in ancient bones. = J. Paleopath. 1993. Vol. 5. No. 1.25-36. p. ** 0760 Janssens, P. - MARCSIK Antónia - De Meyere, Ch. - Hánsch, Chr.: The anthropological and paleopathological investigation. = The Cathedral of Our Lady in Antwerp. Antwerpen, 1993. 339-343. p. ** 0761 Kocsis Gábor - MARCSIK Antónia: The frequency of two developmental anomalies in Osteoarchaeological samples. = Dent. Anthrop. Newslett. 1993. 7. (3.) 11-14. p. ** 0762 Nagy László - NAGY Lászlóné: Energia és élet. 1-3. [rész.] = A Biol. Tan. 1993. 1. évf. 2. sz. 9-11. p., 3. sz. 13-16. p., 4. sz. 16-20. p. 0763 Dombováriné Korom Erzsébet - NAGY Lászlóné: DNS- modell készítése. = A Biol. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 17. p. 0764 Horváth G. - OLAH Sándor: Incidence of craniel non-metric traits in the bronze age sample of Tápé-Széntégl2égető. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. 1-4. 101-107. p.

249


0765 PÁLFI György: Maladies, activités et environnements des populations anciennes en Europe Centrale et Occidentale: approche de paléopathologie comparée. PhD-ThesisThese de Doctorat Nouveau Régime - Université de Provence, Aix-en Provence, France, 1993. 1-2. köt. 356 p. 78 mell. ** 0766 PÁLFI György: Maladies, activités et environnements des populations anciennes en Europe Centrale et Occidentale: approche de paléopathologie comparée. Thése de Doctorat Nouveau Régime soutenue á l'Université de Provence /Aix-en Provence, France/. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. 1-4. 119-124. p. 0767 PALE! György - Dutour, Olivier - Bérato, Jacques: Etude paléopathologique de la série gallo-romaine de Costebelle. (Hyéres, Var.) = Paléobios, 1993. 9. (1-2.) 127. p. ** 0768 PALFI György - Dutour, Olivier - Bérato, Jacques: Traumas and activites: A case report about a polytraumatism from the Late Antiquity in France. = J. Paleopath. 1993. Vol. 5. No. I. 17-24. p. ** 0769 PALFI György - Lecacheur, Pascal: Fouille d'une tombe en coffrage gallo-romaine et observations ostéoarchéologiques. = Ann. SSNATV, 1993. 45. 49-53. p. ** 0770 Bérato, Jacques - Dutour, Olivier - PALFI György: „Cristobal", foetus de l'Antiquité tradive, Costebelle, Hyéres, Var. = J. Paleopath. 1993. Vol. 5. No. 2. 77. p. ** 0771 Dutour, Olivier - PALFI György: Introduction pour les Acta Conventus „L'origine de la syphilis en Europe". = Prehistoire et Anthropologic Méditerranéennes, 1993. No. hors. série. 11-12. p. ** 0772 Dutour, Olivier - PÁLFI György - Bérato, Jacques - Borréani, Marc - Brun, JeanPierre: Nouvelle donnée archéologique sur l'origine de la syphilis vénérienne. = Les Nouvelles de l'Archéologie, 1993. 53-54. 90-91. p. ** 0773 Dutour,' Olivier - Panuel, Michel - PALFI György - Bérato, Jacques: Diagnostic différentiel des lésions observées sur le foetus „Cristobal". = J. Paleopath. 1993. Vol. 5. No. 2. 89. p. ** Késedelmesen megjelent munkák: 0774 JUST Zsuzsanna - Finnegan, Michael - FARKAS Gyula: Comparative statistical investigation of some Arpadian samples using non-metric traits. = Riv. Antr. 1992. 70. 91-98. p. ** 0775 Janssens, Paul - MARCSIK Antónia - De Meyere, Christel: The influence of rickets on the anthropological measurements of the femur. = J. Paleopath. 1992. Vol. 4. No. 3. 201-210. p. ** 0776 PÁLFI György - Dutour, Olivier - Bérato, Jacques: Treponematose venerienne et migration humaine: Nouvelles données á propos d'une cas de syphilis congénitale precoce chez un foetus du 4éme siécle ap. J.C. (Costebelle, Hyeres, Var., France). = Riv. Antrop. 1992. 70. 107-114. p. **

Genetikai Tanszék Department of Genetics 0777 Murtagh, James J., Jr. - Lee, Fang -Jen S. - DEÁK Péter - Hall, Linda M. - Monaco, Lucia - Lee, Chii-Ming - Stevens, Linda A. - Moss, Joel - Vaughan, Martha: Molecular characterization of a conserved, guanine nucleotide-dependent ADP-ribosylation factor in »Drosophila melanogaster«. = Biochemistry, 1993. 32. 6011-6018. p. Sep. 0778 Somlai Csaba - Berényi Mária - MARÓY Péter: Synthesis and use of pentafluorophenyl 6-(biotinylamido)hexanoate. An alternative reagent for labelling of proteins with biotin moiety. = Z. Naturforsch. 1993. 48b. [ J p. **

250


Mikrobiológiai Tanszék Department of Microbiology 0779 VÁGVÖLGYI Csaba - VARGA János - FERENCZY Lajos: Detection of doublestranded RNA in »Mucor ramannianus«. = Fung. Genet. Newslett. 1993. No. 40. 79. p. 0780 VARGA János - KEVEI Ferenc - Fekete Csaba - Coenen, Alex - Kozakiewicz, Zofia - Croft, James H.: Restriction fragment length polymorphisms in the mitochondrial DNAs of the »Aspergillus niger« aggregate. = Mycol. Res. 1993. 97. 1207-1212. p. 0781 VARGA János - Croft, James: RFLPs and population structure in wild-type isolates of the »Aspergillus niger« aggregate. = (Abstracts from the 17. Fungal Genetics Conference, March 23-28, 1993.) Fung. Genet. Newslett.• 1993. No. 40A. Suppl. 19. p. 0782 Croft, J.H. - VARGA János: Application of RFLPs in systematics and population genetics of Aspergilli. = Aspergillus: from taxonomy and genetics to industrial applications. New York, 1993. 277-289. p. **

Növényélettani Tanszék Department of Plant Physiology 0783 Növényélettani gyakorlatok. Munkafüzet. (Összeáll. CSÍSZÁR Jolán, KÖVES Erzsébet, NAGY Mária, PÉCSVÁRADI Attila, SZABÓ Margit, TARI Irma, ZSOLDOS Ferenc, Horváth Gábor.) (Átdolg. kiad.) Szeged, (1993, JATEPress). 244 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 0784 PÉCSVÁRADI Attila: Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció. »Egyetemi doktori értekezés«. Szeged, 1993. [3], 91 lev. 0785 Sakuth, Thomas - Schobert, Christian - PÉCSVÁRADI Attila - Eichholz, Arnulf Komor, Ewald - Orlich, Gabriele: Specific proteins in the sieve-tube exudate of »Ricinus communise L. seedlings: separation, characterization and in-vivo labelling. = Planta, 1993. 191. 207-213. p. Sep. 0786 SZABÓ Margit - Rausch, H. - Molnár J.: Antiproliferative effects of phenothiazines in plant tissue cultures. = The 7th International Conference on Phenothiazines and Structurally Related Compounds, [Marseille], August 29-September 2, 1993. [ ] p. 0787 TARI Irma: Correlation between the salt-extractable, cell wall-bound peroxidase activities and the ethylene production in the pulvini and petioles of paclobutrazoltreated bean primary leaves. Short communication. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. 1-4. 109-111. p. 0788 ZSOLDOS Ferenc - Haunold, E. - VASHEGYI Agnes - Herger, P.: Effects of nitrite and sulfate on K` uptake and growth of wheat and cucumber seedlings. = Acta Biol. Hung. 1993. Vol. 44. No. 2-3. 177-187. p. 0789 ZSOLDOS Ferenc - Haunold, Emst - VASHEGYI Ágnes - Herger, Peter: Nitrite in the root zone and its effects on ion uptake and growth of wheat seedlings. = Physiol. Plant. 1993. 89. 626-631. p. Sep. 0790 Haunold, E. - ZSOLDOS Ferenc - Herger, P. - VASHEGYI Agnes: Ion uptake and growth of wheat seedlings treated with nitrite at different pH values. = Acta Biol. Hung. 1993. Vol. 44. No. 2-3. 167-175. p.

251


Növénytani Tanszék Department of Botany 0791 BAG! István: Növényi növekedési formák. 1. [rész.] Elméleti alapok es tudománytörténeti megjegyzések. (Plant growth forms. I. Theoretical basis and discipline historical remarks.) = Bot. Közl. 1993. 80. köt. 2. f. 119-128. p. 0792 BAGI István: Phytosociological methodology and methodics in works by Lajos Tímár. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. 1-4. 125-136. p. 0793 BAG! István: A Tiszaalpári medence vegetációtérképezésének problémái - a szüntaxonómia lehetőségei és korlátai. = Szegedi Ökológus Napok. 24. Tiszakutató ankét. Szeged, 1993. nov. 3-5. Kivonatok. 2-2. ** 0794 GULYÁS Sándor: Héavy metal content and other toxic elements in kinds of honey. = 33rd Intem. Apimondia World Congr. India, 1993. Poster. 15. p. ** 0795 GULYÁS Sándor - Nagy G. - Molnár A.: A selyemkóró /Asclepias syriaca L./ nektárjának és mézének összetétele homokon és kötött talajon. = Méhész Újság, 1993. jún. 3. 10. p. ** 0796 Boone, P.M. - Greguss P. - GULYÁS Sándor: Herbarium Holographicum Didacticum /H.H.D./ = Intern. Hologr. Kongr. Budapest, 1993. Poster. 23. p. •* 0797 Gulyás É. - GULYÁS Sándor: Floral nectaries of our heterostyly flowers. = 7th Symposium of the Hungarian Plant Anatomy. Budapest. Suppl. Abstr. 77-78. p. ** 0798 Péter A. - Frank J. - GULYÁS Sándor - Mészáros G.: A beltenyésztett szülővonalak nektá rt ermelésének jelentősége a napraforgó hib ri dek vetőmag - előállításában. = Növénytermesztési Tudományos Napok. Budapest, 1993. Poszter. 48. 10. p. ** 0799 Járai-Komlódi M. - JUHÁSZ Miklós: Ambrosia elatior L. in Hungary /1989-1990/. = Aerobiologia, 1993. 9. 75-78. p. ** 0800 Kadocsa Edit - Bittera István - JUHÁSZ Miklós: Aeropolinológiai és allergológiai vizsgálatok a „nyárfa-allergia" tisztázására. = OHL, 1993. 134. évf. 38. sz. 20812083. p. 0801 Kadocsa E. - Bittera I. - JUHÁSZ Miklós: Examination of the environment pollution role of the poplar trees in patients with upper respiratory tract allergy. = Allergy, 1993. 48. 16. Suppl. 182. p. ** 0802 JUHÁSZ Miklós: Az aeroplankton, mint légszennyező tényező. = Veszprémi Környezetvédelmi Kiállítás és Konferencia, Veszprém, 1993. márc. 2-I1. Előadáskivonatok. 42. p. * * • 0803 LASKAY Gábor - Spooncer, E. - Dale, R.E. - Dexter, T.M.: Evidence for the presence of Ca'-.-activated IC-channels in cells transfected with mutated N-ras oncogene. = 11th International Biophysics Congress. Budapest, July 25-30, 1993. Abstracts. C2.46. 0804 MIHALIK Erzsébet - Maráz A. - Szőcs Z.: Seed oils of some cultivated Amaranthus species. = Acta Horticult. 1993. 333. 295-298. p. ** 0805 MIHALIK Erzsébet - Szőcs Z.: Cultivated Amaranthus species as food and medicinal plants: Results and problems in introduction in Hungary. = Acta Horticult. 1993. 334. 215-218. p. ** 0806 MIHALIK Erzsébet: Study on Amaranthus edulis populations in Hungary. = Cultivation, harvesting and processing of herbs. Symposium, Nová Lubovná, 1993. Abstracts. 46. p. ** 0807 MIHALIK Erzsébet: Termesztett Amaranthus fajok, mint gyógynövények. = 9. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus. Budapest. Abstracts. 64. p. ** 0808 MIHALIK Erzsébet - Szőcs Z.: Cultivated Amaranthus species as food and medicinal plants: Results and problems in introduction in Hungary. = International Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Tiberias, Israel, 1993. Abstracts. 26. p. **

252


0809 MIHALIK Erzsébet - Szöllősi I.: Föld alatti tengelysze rvek szöveti sajátságai. = 7. Növényanatómiai Szimpózium, Budapest, 1993. Abstracts. 35. p. ** 0810 Bernáth J. - Csetneki V. - MIHALIK Erzsébet: Comparative productionbiological investigation of Leonurus cardiaca L. and Leonurus lanatus L. = World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Tokyo, Japan, 1993. Abstracts. 168. p. ** 0811 Bernáth J. - Peterdi A. - MIHALIK Erzsébet: Biomass and essential oil production of Nepeta cataria L. var. citriodora affected by growing conditions. = World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Tokyo, Japan, 1993. Abstracts. 168. p. ** 0812 Nagy E. - MIHALIK Erzsébet: Dekapitált dikvát rezisztens Conyza canadensis növények morfológiai és anatómiai vizsgálata. = 7. Növényanatómiai Szimpózium, Budapest, 1993. Abstracts. 45. p. ** 0813 TÓTH-SOMA László - GULYÁS Sándor - Szegletes Zsolt: Functional connection between intracellular and extracellular secretion in species of Euphorbia genus. = Acta Biol. Hung. 1993. Vol. 44. No. 4. 433-443. p.

Sejtbiológiai és evolúciós mikropaleontológiai laboratórium Cell Biological and Evolutionary Micropaleontological Laboratory 0814 Plant cell biology and development. [Vol.] 4. Ed. M[iklós] KEDVES. (Szeged, 1993, Szegedi Ny.) 92 p. 0815 KEDVES Miklós: Plant microfossils from the Jurassic manganese ore layers of Úrkút, Hungary. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 11-21. p. 0816 KEDVES Miklós - Alvarez Ramis, C. - Femández Marrón, T.: Sobre polenes Breviaxones procedentes del Cretácio Superior del Borde sur de la Sierra de Guadarrama /Provincia de Madrid, Espana/. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 22-25. p. 0817 KEDVES Miklós - Kincsek Irén: Biopolymer organization of the wall of the fossil spores and pollen grains. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 26-33. p. 0818 KEDVES Miklós - Párdutz A.: Negative quasi-crystalloid biopolymer network from the exospore of Equisetum arvense L. Short communication. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 78-80. p. 0819 KEDVES Miklós - ROJIK Imre: Biopolymer organization of the exine of Juniperus virginiana L., and Taxus baccata L. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 49-63. p. 0820 KEDVES Miklós - Tóth A.: High temperature effect on the spores of Ustilago maydis /De Candolle/ Corda. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 34-48. p. 0821 KEDVES Miklós - Tóth Anita - Farkas Eszter: An experimental investigation of the biopolymer organization of both recent and fossil sporoderms. = Grana, 1993. Suppl. 1.40-48. p. Sep. 0822 KEDVES Miklós - Tóth A. - Mészáros K. - Borbola A. - Ailer P.: Recent modelling of the major evolutionary degrees of early angiosperm pollen types. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 64-73. p. 0823 Jelen, B. - Brezigar, A. - Buser, S. - Cimerman, F. - Drobne, K. - Monostori M. KEDVES Miklós - Pavlovec, R. - Paysié, J. - Skabeme, D.: Novo v resevanju problema stratigrafije Oligocena in spodnjega Miocena v Sloveniji. = (11th Slovenian Geologists Meeting.) Rudarsko-Metal. Zb. 1993. 33. 16-18. p. 0824 Sajgó Cs. - HETENYI Magdolna - KEDVES Miklós: Palynology and organic geochemistry of Tertiary low-rank coals in Hungary. 2. Non-aromatic hydrocarbons. =

253


Organic chemistry. Poster sessions from the 16th International Meeting on Organic Geochemistry, Stavanger, 1993, 20-24 September. 335-338. p. 0825 KEDVES Miklós - BAGI István: Etudes palynologiques et pédologiques sur les sédiments holocénes de la piscine du monastére du Mont Jakab. = Homme - Milieu. Palynologie et evenements cycliques. 13e Symposium, Besancon, 20-24 septembre, 1993. Programme et résumés. 56. p. 0826 KEDVES Miklós - Tóth A. - Vér A.: Radial fivehold rotation: a new method in the study of the biopolymer organization of the sporoderm. = 15. International Botanical Congress. Yokohama, Japan, August 28-September 3, 1993. Abstracts. 28. p.

Ökológiai Tanszék Department of Ecology 0827 GALLÉ László: Data to the ant fauna of the Bükk. /Hymenoptera: Formicoidea./ = The fauna of the Bükk National Park. Vol. 1. Bp. 1993. 445-448. p. /Natural History of the National Parks of Hungary. No. 7./ 0828 GALLÉ László - KOVACS Éva - HEVÉR Anikó: Pattern transformation of ant colonies in a successional sandy grassland. = Memorab. Zool. 1993. 48.81-90. p. •* 0829 HORNUNG Erzsébet - Warburg, M.R.: Breeding patterns in the oniscid isopod, Porcellio ficulneus Verh., at high temperature and under different photophases. = Inv. Repr. Dev. 1993. 23. (2-3.) 151-158. p. ** 0830 JÁRDÁN Csaba - GALLÉ László - MARGÓCZI Katalin: Ant assemblage composition in a successional Hungarian sand dune area. = Tiscia, 1993. Vol. 27.9-15. p. 0831 MARGÓCZI Katalin: Comparative analysis of successional stages of sandy vegetation - a case study. = Tiscia, 1993. Vol. 27. 3-8. p.

Összehasonlító Élettani Tanszék Department of Comparative Physiology 0832 ANTAL Andrea: Eseményfüggő potenciálok vizsgálata éber majmon. »Egyetemi doktori értekezés«. Szeged, 1993. [4], 104 lev. 0833 BARANYI Attila: Overview of our TEMPUS-JEP program. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. 1-4. 147-148. p. 0834 BARANYI Attila - SZENTE Magdolna - Woody, C.D.: Electrophysiological characterization of different types of neurons recorded in vivo in the motor cortex of the cat. [Part] 1. Patterns of firing activity and synaptic responses. = J. Neurophysiol. 1993. 69. 1850-1864. p. ** 0835 BARANYI Attila - SZENTE Magdolna - Woody, C.D.: Electrophysiological characterization of different types of neurons recorded in vivo in the motor cortex of the cat. [Part] 2. Membrane parameters, action potentials, current-induced voltage responses, and electronic structures. = J. Neurophysiol. 1993.69.1865-1879. p. ** 0836 ERDÉLYI Lajos: Zinc blocks the A-type potassium currents in »Helix« neurons. _ Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2.111-120. p. 0837 FARKAS Gyula - ERDÉLYI Lajos: Nagyjainkra emlékezünk. Ábrahám Amb rus. = Közélet, 1993. 2. évf. 8. sz. 3. p. 0838 FEHÉR Ottó - Simigla, F.: A computer model of the convulsive membrane. = Neurobiol. 1993.1. No. 1. 55-63. p. 0839 FEHÉR Ottó - ANTAL Andrea - TOLDI József - Wolff, J.R.: Deep sensibility of the mystacial pad in the rat and its cortical representation. = Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2.121-135. p.

254


0840 LÁSZLÓ Ferenc A. - László Ferenc, Jr.: Clinical perspectives for vasopressin antagonists. = Drug News and Persp. 1993. 6. (8.) 591-599. p. Sep. 0841 LÁSZLÓ Ferenc A. - VARGA Csaba - Baláspiri Lajos: Prevention of cerebral edema by the vasopressin antagonist d(CH,) 5 D-Ile lle Ala9AVP in rats with experimental subarachnoid hemorrhage. = Ann. N.Y. Acad. Sci. 1993.689.627-629. p. 0842 LÁSZLÓ Ferenc A. - VARGA Csaba - Baláspiri Lajos - Dóczi Tamás: Pathogenetic significance of vasopressin in cerebral oedema developing after subarachnoid haemorrhage. = J. Endocrinol. Invest. 1993. 16. Suppl. 1-8. 242. p. 0843 LÁSZLÓ Ferenc A. - VARGA Csaba - PAPP András - Pávó I. - Fahrenholz, F.: Difference between male and female rats in vasopressor response to arginine vasopressin. = Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2.137-145. p. 0844 PAPP András - Klee, M.R.: Protein kinase C activation in »Aplysia« neurons by phorbol diacetate: comparison of effects following extracellular or intracellular application. = Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2. 147-157. p. 0845 ROJIK Imre - HUSZTA Sándor - FEHÉR Ottó: Neuragin as an immediate early gene product. = Acta Biol. Szeged, 1993. Nova Ser. Tom. 39. Fasc. 1-4. 51-58. p. 0846 KEDVES Miklós - ROJIK Imre: Biopolymer organization of the exine of Juniperus virginiana L., and Taxus baccata L. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 49-63. p. 0847 SZENTE Magdolna - BARANYI Attila: Effects of intracellulary applied aminopyridine on firing activities and synaptic responses of electrophysiologically identified cell types in the motor cortex of cats. = Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2. 159-174. p. 0848 SZENTE Magdolna - Landmesser, T.L.: Expression of 5E10, a specific phosphorylated epitope of the 160 KD neurofilament protein. = (Abstract from the Annual Meeting of the Neuroscience Section of Hungarian Physiological Society, Veszprém, January 21-23,1993.) Neurobiol. 1993. Vol. 1. No. 2. 187. p. 0849 Mészáros M. - SZENTE Magdolna - BARANYI Attila - Halász Norbert: Early Xirradiation of rats. 5. Influence of irradiation on the development of extracellular field potentials evoked by antidromic stimulation. = Neurobiol. 1993. 1. No. 3. 241-255. p. 0850 TOLDI József - ROJIK Imre - FEHÉR Ottó: Cross-modal compensatory changes observed in the cortex of adult rat induced by neonatal monocular enucleation. _ (Abstracts from the Annual Meeting of the Neuroscience Section of Hungarian Physiological Society, Veszprém, January 21-23,1993.) Neurobiol. 1993. Vol. 1. No. 2. 188. p. 0851 TOLDI József - ROJIK Imre - FEHÉR Ottó: Modification in primary visual cortical activity of rat induced by neonatal monocular enucleation, an electrophysiological and autoradiographic study. = Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2.175-181. p. 0852 Antal A. - Bodis-Wollner, I. - Ghilardi, M.F. - Glover, A. - Mylin, L. - TOLDI József: The effect of levo-acetyl-carnitine on visual cognitive evoked potentials in the behaving monkey. = Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 1993.86.268-274. p. Sep. 0853 Völgyi Béla - Farkas Tamás - TOLDI József: Compensation of a sensory deficit inflicted upon newborn and adult animals. A behavioural study. = NeuroReport, 1993. 4. 827-829. p. Sep. 0854 VARGA Csaba - Somlai Csaba - Baláspiri Lajos - LÁSZLÓ Ferenc A.: Biological activities of some new arginine vasopressin analogues containing unusual amino acids. = Acta Physiol. Hung. 1993. Vol. 81. No. 2. 183-192. p. 0855 László Ferenc - Amani, E. - Karácsony G. - Szabó E. - Rengei B. - VARGA Csaba LÁSZLÓ Ferenc A.: The modulatory role of endogenous vasopressin in the phenomenon that orally administered ethanol generates more severe gastric erosions in male than in female rats. = Ann. N.Y. Acad. Sci. 1993.689.623-626. p.

255


0856 VARGA Csaba — Gálfi M. — LÁSZLÓ Ferenc A.: Effect of dopamine on hormone production of neurohypophyseal tissue cultures. [Abstract.] = International Vasopressin Conference, May 23-27, 1993, Berlin. 621. p. ** 0857 László Ferenc — VARGA Csaba — Karácsony Gábor — Whittle, B.J.R. — LÁSZLÓ Ferenc A.: Involvement of endogenous vasopressin in endotoxin-induced acute gastrointestinal injury in the rat. = (Annual Meeting of the British Society of Gastroenterology, University of Warwick, 15-17 September, 1993. Abstracts.) Gut, 1993. Vol. 34. Suppl. 4.61. p. 0858 László F. — VARGA Csaba — Karácsony G. — Whittle, B.J.R. — LÁSZLÓ Ferenc A.: The role of endogenous vasopressin in the generation of endotoxin-induced acute gastrointestinal damage in rats. [Abstract.] = International Vasopressin Conference, May 23-27, 1993, Berlin. 623. p. ** 0859 Pávó I. — VARGA Csaba — László F. — Laczi F. — LÁSZLÓ Ferenc A.: Sensitizing effect of androgen on the vasopressin response in the water metabolism. [Abstract.] = International Vasopressin Conference, May 23-27, 1993, Berlin. 620. p. **

Biológiai Izotóp Laboratórium Biological Isotope Laboratory 0860 MATKOVICS Béla — Kecskeméti V. — SZ. VARGA Ilona — Kertész Zs.: Antioxidant properties of di- and polyamines. = Comp. Biochem. Physiol. 1993. Vol. 104B. No. 3. 475-479. p. Sep. 0861 gtajner, D. — Gasi6, O. — Kraljevid-Balalid, M. — MATKOVICS Béla: Inheritance of antioxidant enzyme activities and pigments content during wheat maturation. = J. Genet. Breed. 1993.47.259-262. p. Sep. 0862 Stajner, D. — Gasic, O. — MATKOVICS Béla — Kraljevic-Balalic, M. — SZ. VARGA Ilona: Lipid peroxidation and reduced glutathione in wheat seeds and their F, hybrids. = Cereal Res. Commun. 1993. Vol. 21. Nos. 2-3. 181-185. p. Sep. 0863 Oxygen free radicals and scavengers in the natural sciences. Eds.: Gyula Mózsik,...Béla MATKOVICS, Áron Vincze. Bp. 1993, Akadémiai K. 356 p. 0864 Role of free radicals in biological systems. Ed. by J. Fehér,...B[éla] MATKOVICS, M. Mézes. Bp. 1993, Akadémiai K. XII, 258 p. 0865 MATKOVICS Béla: History of present day Hungarian Section of SFRR /Europe/. = Oxygen free radicals and scavengers in the natural sciences. Bp. 1993. 3-6. p. 0866 MATKOVICS Béla: Protein oxidation and ageing. /Literary review./ = Oxygen free radicals and scavengers in the natural sciences. Bp. 1993. 167-175. p. 0867 MATKOVICS Béla: Stress reaction answers. Antioxidants in response and repair. _ Role of free radicals in biological systems. Bp. 1993. 229-235. p. 0868 Sohár I. — MATKOVICS Béla — Kovács J. — Molnár J.: Inhibition of superoxide-dismutase and protease activities by chlorpromazine derivatives. = Role of free radicals in biological systems. Bp. 1993. 225-228. p. 0869. Stajner, D. — Gasic, O. — Kraljevic-Balalic, M. — MATKOVICS Béla — SZ. VARGA Ilona: Changes in antioxidant enzyme activities and pigments content during development of wheat. = Oxygen free radicals and scavengers in the natural sciences. Bp. 1993. 45-56. p. 0870 Takács E.I. — MATKOVICS Béla — SZ. VARGA Ilona — Homolay P. — Fehér Gy.: A comparative study of antioxidant defence in mammalian hearts. = 58th Annual Congress of the Hungarian Physiological Society. July 4-7, 1993, Debrecen, Hungary. Abstracts. 155. p. 0871 MATKOVICS Béla: [Huszonnegyedik] 24. Kromatográfiás tanfolyam. — „Oxigén

256


szabadgyök" konferencia. [Ism.] = MKL, 1993. 48. évf. 4. sz. 180. p., 12. sz. 544545. p. 0872 SZ. VARGA Ilona - Novák Z. - MATKOVICS Béla - Kecskeméti V.: Di- and polyamines as antioxidants. = Oxygen free radicals and scavengers in the natural sciences. Bp. 1993. 95-103. p. 0873 Németh I. - Túri S. - [SZ.] VARGA Ilona - MATKOVICS Béla - Bodrogi T.: Glutathione stability and redox ratio in children on haemodialysis and erythropietin therapy. = Role of free radicals in biological systems. Bp. 1993. 215-223. p. 0874 Stajner, D. - [SZ.] VARGA Ilona - Strabac, D. - MATKOVICS Béla - Gasic, O. Kastori, R.: Change in malondialdehyde, hydroxyl radical, reduced glutathione and protein content in wheat seeds germinated in polyethylene glycol-6000 solutions. = Role of free radicals in biological systems. Bp. 1993. 3-8. p. 0875 Takács T.E. - Pankucsi, Cs. - SZ. VARGA Ilona - MATKOVICS Béla: Changes in antioxidant defence of Langendorff rat hearts during ischemia and reperfusion. = Oxygen free radicals and scavengers in the natural sciences. Bp. 1993. 281-284. p. 0876 SZ. VARGA Ilona - Takács E.I. - Pankucsi Cs. - MATKOVICS Béla: Ischemia and reperfusion induced changes in the antioxidant defence of isolated perfused rat hearts. = 58th Annual Congress of the Hungarian Physiological Society. July 4-7, 1993, Debrecen, Hungary. Abstracts. 153. p.

Fizikus Tanszékcsoport Group of Departments of Physics Biofizikai Tanszék Department of Biophysics 0877 BÁLINT Erzsébet - Grimley, P.M. - Aszalós A. - VÁRKONYI Zoltán: Membrane biophysical properties linked to the antiproliferative signal transductioa of IFN-a. = 1 lth International Biophysics Congress. Budapest, July 25-30, 1993. Abstracts. C2.49. 124. p. ** 0878 KÁLMÁN László - TORZÓ Kinga - MARÓTI Péter: Probing reaction centre protonation by electrochromic absorption changes of cofactors in »Rhodobacter sphaeroides«. = Photosynthe. 1993. 28. (2.) 185-194. p. 0879 KÁLMÁN László - MARÓTI Péter: Proton transfer in Q A substituted reaction centers of the photosynthetic bacteria. = l lth International Biophysics Congress. Budapest, July 25-30, 1993. Abstracts. E1.59. 190. p. ** 0880 Lakowicz, J.R. - Gryczynski, I. - LACZKÓ Gábor - Wiczk, W.: Intensity and anisotropy decays of [Leu 5] enkephalin tyrosyl fluorescence by 10 GHz frequencydomain fluorometry. = Biophys. Chem. 1993. 47. 33-40. p. ** 0881 MARÓTI Péter: Flash-induced proton transfer in photosynthetic bacteria. /Minireview./ = Photosynth. Res. 1993. 37. 1-17. p. ** 0882 MARÓTI Péter: Use of Marcus theory of electron transfer as an intramolecular ruler. = J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 1993. 19. 235-238. p. ** 0883 MARÓTI Péter - TANDORI Júlia: Nagytávolságú elektrontranszfer fehérjékben. = Fiz. Sz. 1993. 43. évf. 8. sz. 311-317. p. 0884 Sebban, P. - MARÓTI Péter - Hanson, D.K. - Schiffer, M.: Coupling between proton and electron transfer processes in genetically modified bacterial reaction center proteins. = Structure-function of ion-translocating complexes. Freiburg, 1993. 215218. p. ** 0885 Sebban, P. - MARÓTI Péter - Hanson, D.K. - Schiffer, M.: Etude des transferts

257


couples de protons et d' electrons dans les proteines de centres reactionnels de bacteries photosynthetiques modifies genetiquement. = Systemes solubles et membranaires. Conversion d'Energie, Societe Frangaise de Biochimica et de Biologie Moleculaire. Marseille, 1993. 44-47. p. ** 0886 MARÓTI Péter - Sebban, P.: Flash-induced proton transfer in bacterial reaction centers. = 11th International Biophysics Congress. Budapest, July 25-30, 1993. Abstracts. E1.56. 190. p. ** 0887 Mayes, S.T. - Dubbs, J.M. - Vass I. - Hideg É. - NAGY László - Barber, J.: Further characterization of the psbH locus of »Synechocystis« sp. PCC 6803: Inactivation of psbH impairs QA to QB electron transport in photosystem 2. = Biochem. 1993. Vol. 32. No. 6. 1454-1465. p. ** 0888 Zhang, Z.-H. - Mayes, S.R. - Vass I. - NAGY László - Barber, J.: Characterization of the psbK locus of »Synechocystis« sp. PCC 6803 in terms of Photosystem 2 function. = Photosynth. Res. 1993. 38. 369-377. p. 0889 NAGY László - BÁLINT Erzsébet - Barber J. - MARÓTI Péter: Photoinhibition and law of reciprocity in photosynthesis. = 11th International Biophysics Congress. Budapest, July 25-30, 1993. Abstracts. E1.60. 190. p. ** 0890 NAGY László - NAGY Lászlóné: Energia és élet. 1-3. [rész.] = A Biol. Tan. 1993. 1. évf. 2. sz. 9-11. p., 3. sz. 13-16. p., 4. sz. 16-20. p. 0891 TANDORI Júlia - NAGY László - KÁLMÁN László - Méray N. - MARÓTI Péter: Kinetic model of semiquinone oscillation in bacterial reaction centre. = 11th International Biophysics Congress. Budapest, July 25-30, 1993. Abstracts. E1.61. 191. p. ** 0892 VÁRKONYI Zoltán - SZALAY László: Department of Biophysics, József Attila University Szeged. = Bulletin of the Hungarian Biophysical Society. (Pécs), 1993. 2022. p.

Elméleti Fizikai Tanszék Department of Theoretical Physics 0893 BENEDICT Mihály: Bay Zoltán Szegeden. = Fiz. Sz. 1993. 43. évf. 11. sz. 444446. p. 0894 BENEDICT Mihály: On the correspondence of semiclassical and quantum phases in cyclic evolutions. = Found. Phys. 1993. 23. 389-[ ]. p. ** 0895 BENEDICT Mihály: Geometria és kvantummechanika, a Berry- fázis. [Szeged], (1993), [Házi Soksz.] 18 p. /Elméleti Fizikai Füzetek. 1/3.1 0896 BARTHA Ferenc: A Bell-egyenlőtlenség. [Szeged], (1993), [Házi Soksz.] 22 p. /Elméleti Fizikai Füzetek. I/2./ 0897 BOGÁR Ferenc - TASI Gyula - PÁLINKÓ István - TÖRÖK Béla: Full geometric optimization of a-phenyl cinnamic acid isomers. = IBM Academic initiative Hungary. Project report, 1991-1993. Bp. 1993. 68-71. lev. ** 0898 TÖRÖK Béla - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - BOGÁR Ferenc: GC-MSD analysis of a-phenyl cinnamic acid isomers; practical and theoretical aspects. = 9th Danube Symposium on Chromatography. Budapest, August 23-27, 1993. Abstracts. Th-P-33. ** 0899 TÖRÖK Béla - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - BOGÁR Ferenc: Influencing isomeric distribution of cc-phenyl cinnamic acids forming via Perkin condensation or F./Z isomerization; Experimental and theoretical aspects. = 8th European Symposium on Organic Chemistry. Sitges, Barcelona, August 29-Sept. 3, 1993. Book of abstracts. 191. p. ** 0900 BOGÁR Ferenc: Szuperszimmetria és alakinvariancia. [Szeged], (1993), [Házi Soksz.] 18 p. /Elméleti Fizikai Füzetek. I/4./

258


0901 GYÉMÁNT Iván: Kvantummechanika feladatok a mágnesség köréből. [Szeged], (1993), [Házi Soksz.] 22 p. /Elméleti Fizikai Füzetek. I/6. 1 0902 Palágyi Z. - Schaefer, H.F. - KAPUY Ede: Ca,H,_plonar ditridged, vinylidene-like monobridged and transequilibrium geometries. = Chem. Phys. Lett. 1993. 203. 195200. p. ** 0903 KAPUY Ede: Sűrűségfunkcionálok és alkalmazásuk a kvantummechanikai többtestproblémában. [Szeged], (1993), [Házi Soksz.] 11 p. /Elméleti Fizikai Füzetek. 1/5.1 0904 PAPP György: Rezonáns alagutazás félvezetőkben. [Szeged], (1993), [Házi Soksz.] 12 p. /Elméleti Fizikai Füzetek. I/7. 1 0905 VARGA Zsuzsanna: Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny - Békéscsaba, 1993. = A Fiz. Tan. 1993. I. évf. 5. sz. 3-8. p. 0906 VARGA Zsuzsanna - HILBERT Margit: Budó Ágoston Fizika Feladatmegoldó Verseny, Szeged, 1992. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 3-6. p. 0907 MOLNÁR Miklós - VARGA Zsuzsanna: Beszámoló az 1992. évi Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Versenyröl. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 4-7. p.

Kísérleti Fizikai Tanszék

Department of Experimental Physics 0908 BALI Katalin - GERETOVSZKY Zsolt - Tóth A.L. - SZÖRÉNYI Tamás: Quest for high quality local electroless laser deposition from liquid phase: decomposition of ammonium molybdate. = Appl. Surface Sci. 1993. 69. 326-329. p. ** 0. 909 BALI Katalin - SZÖRÉNYI Tamás - Brook, M.R. - Shafeev, G.A.: High speed laser writing of gold lines from organic solutions. = Appl. Surface Sci. 1993. 69. 7578.p.** 0910 BALI Katalin - SZÖRÉNYI Tamás - Brook, M.R. - Shafeev, G.A. - Grandberg, Organic solutions of triphenylphosphine gold complexes: attractive new candidates for gold deposition. = Mater. Sci. Engg. 1993. B17. 101-103. p. ** 0911 GÁL János - SZATMÁRY Károly: Search for period changes of semiregular variable stars with wavelet analysis. = Proc. of the Conference on Applications of Time Series Analysis in Astronomy and Meteorolgy. Padova, 1993. 191-194. p. ** 0912 GÁL János - SZATMÁRY Károly: AF Cygni /1967-1992/. = Meteor, 1993. 23. évf. 9. sz. 39-43. p. 0913 GÁL János - SZATMÁRY Károly: W Cygni 1971-1992. = Meteor, 1993. 23. évf. 4. sz. 26-31. p. 0914 VINKÓ József - GAL János - SZATMÁRY Károly - KISS László: A seasonal light curve and new ephemeris of VW Cephei. = Commissions 27 and 42 of the IAU. Bp. 1993. 3 p. /Information Bulletin on Variable Stars. No. 3965./ 0915 GINGL Zoltán: l/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján. »Egyetemi dokto ri értekezés». Szeged, [1993.] 96 lev. 0916 KISS László Béla - GINGL Zoltán - MARTON Zsuzsa - Kertész J. - Moss F. Schmera, G. - Bulsara, A.: 1/f noise in systems showing stochastic resonance. = J. Statist. Phys. 1993. 70. 451-462. p. ** 0917 Kaszás Gábor - KISS László [Béla] - SZATMÁRY Károly: Három míra típusú csillag fényváltozása. = Meteor, 1993. 23. évf. 7-8. sz. 46-53. p. 0918 KOVÁCS Gábor - SZATMÁRI Sándor: Parallel operation of gas-filled switches using current-balancing transformers. = Meas. Sci. Technol. 1993. 4. 962-967. p. 0919 MOLNÁR Miklós: A Boucherot-paradoxon. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 5. sz. 9• II.p. 0920 MOLNÁR Miklós: Az OKTV Fizika I. kategória harmadik kísérleti fordulójának feladatai és megoldásai. 3. rész. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 4. sz. 8-12. p.

259


MOLNÁR Miklós - FARKAS Zsuzsanna: Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Fizika I. kategória harmadik kísérleti fordulójának feladatai és megoldásai. 1. rész. = A Fiz. Tan. 1993. I. évf. 1. sz. 8-10. p. 0922 MOLNAR Miklós - FARKAS Zsuzsanna: Az OKTV Fizika I. kategória, harmadik kísérleti fordulójának feladatai és megoldásai. 2. rész. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 2. sz. 13-18. p. 0923 MOLNAR Miklós - VARGA Zsuzsanna: Beszámoló az 1992. évi Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Versenyről. = A Fiz. Tan. 1993. I. évf. 1. sz. 4-7. p. 0924 PAPP Katalin: Tíz éves a magyar iskolaszámítógép. = Fiz. Sz. 1993. 43. évf. 12. sz. 503. p. 0925 SZATMÁRI Sándor: Femtosecond pumping and probing. = Highlights, Lamda Physik, 1993. 34. 7. p. ** 0926 SZATMÁRI Sándor - SIMON Péter: Interferometric multiplexing scheme for excimer amplifiers. = Opt. Commun. 1993. 98. 181-192. p. 0927 SZATMÁRI Sándor: Status and prospect of high-brightness KrF lasers. = Laser `93. Laserion, Int. Laser Symp. 1993. München. Book of abstracts. 69. p. ** 0928 SZATMÁRI Sándor - Almási G. - Scháfer, F.-P. - SIMON Péter - KOVÁCS Gábor Nikolaus, B.: Current status and prospect of high-brightness UV-lasers using advanced KrF-amplifier technology. = UPS `93. 8th Int. Symp. on Ultrafast Processes in Spectroscopy. Vilnius, Lithuania, 1993. [ ] p. ** 0929 Key, M.H. - Barr, J.R.M. - Barzanti, L. - Chang, Z. - Damerell, A.R. - Danson, C.N. Edwards, C.B. - Evans, J.M. - Hancock, S. - Hanna, D.C. - Hooker, C.J. Houliston, J.R. - Hutchinson, M.H.R. - Kidd, A.K. - Luan, S. - Mercer, I.P. - New, G.H.C. - Norreys, P.A. - OSVAY Károly - Pepler, D.A. - Rodkiss, D.A. - Ross, I.N. Scháfer, F.P. - Shaw, M.J. - Sibbett, W. - Smith, R.A. - SZATMÁRI Sándor Taday, P. - Toner, W.T. - Winstone, T. - Wyatt, R.W. - Zhou, F.: Generation of ultrabright beams in high energy Nd: Glass and KrF laser systems. = OSA Proc. on Shortwavelength, V, 17. (1993.) 21. ** 0930 SZATMARY Károly: Csillagászati és űrkutatási szakirodalom. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 4. sz. 14-18. p. 0931 SZATMARY Károly: Egy különleges kettőscsillag és a gravitációs hullámok. Fizikai Nobel-díj 1993. = Andromeda, 1993. 10. sz. 29-31. p. 0932 SZATMARY Károly: Rejtelmek és szépségek az éjszakai égbolton. Egyéves a Szegedi Csillagvizsgáló. = Szeged, 1993. jún.-júl. 81-83. p. 0933 SZATMARY Károly: A Szegedi Csillagvizsgáló. = Meteor csillagászati évkönyv 1994. Bp, 1993. 208-210. p. 0934 SZATMARY Károly: Új csillagvizsgáló Szegeden. = Andromeda, 1993. 1. sz. 2021.p.It. 0935 SZATMARY Károly - GÁL János: Wavelet analysis of some pulsating stars. = Inside the stars. IAU Colloquium No. 137. Vienna, 1993. 761-763. p. /Astron. Soc. Pac. Conf. Ser. Vol. 40./ ** 0936 " SZATMÁRY Károly - GÁL János - VINKÓ József: Tests of wavelet analysis for periodic signals in astronomy. = Proc. of the Conference on Applications of Time Series Analysis in Astronomy and Meteorology. Padova, 1993. 251-254. p. ** 0937 VINKÓ József - Szabados L. - SZATMARY Károly: Study of the population II Cepheid AU Pegasi. = Astronom. Astrophys. 1993. 279. 410-416. p. ** 0938 SZATMARY Károly: A catalogue of short period pulsating variable stars of A and F spectral classes. Bp. 1993. [ ] p. /Information Bulletin on Variable Stars. No. 3943./ ** 0939 VAVRA Gábor - SZATMARI,Sándor: Theoretical study of the operation of gated saturable abrorbers. = Opt. Quant. Electron. 1993. 25. 733-744. p. **

0921

260


Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Department of Optics and Quantum Electronics 0940 BENKŐ Zsolt - Hazim, H.A. - BOR Zsolt: Study of boundary waves behind a slit. = Optics as a key to high technology. 16th Congress of the International Commission for Optics. 9-13 August, 1993, Budapest. 863-864. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1983./ 0941 BENKŐ Zsolt - Hazim, H.A. - HILBERT Margit - BOR Zsolt: Boundary waves. = Proceedings of the Education and Training in Optics. (Satellite Conference to the 16th Congress of the International Commission for Optics. Pécs, 16-19 August, 1993.) 167-171. p. ** 0942 Simon, Ulrich - BENKŐ Zsolt - Sigrist, Markus W. - Curl, Robert F. - Tittel, Frank K.: Design considerations of an infrared spectrometer based on difference-frequency generation in AgGaSe,. = Appl. Opt. 1993. Vol. 32. No. 33. 6650-6655. p. Sep. 0943 BOR Zsolt - HOPP Béla - MARTON Zsuzsanna - GOGOLAK Zoltán - IGNÁCZ Ferenc: Ultrafast photography of shock waves originating from UV photoablated surface. = Optics as a key to high technology. 16th Congress of the International Commission for Optics. 9-13 August, 1993, Budapest. 748-750. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1983./ 0944 BOR Zsolt - HOPP Béla - RÁCZ Béla - SZABÓ Gábor - MARTON Zsuzsanna Ratkay Imola - Mohay Judit - Süveges Ildikó - Füst Agnes: Physical problems of excimer laser cornea ablation. = Opt. Engg. 1993. Vol. 32. No. 10. 2481-2486. p. 0945 BOR Zsolt - HOPP Béla - RACZ Béla - SZABÓ Gábor - Ratkay I. - Süveges I. Füst Á. - Mohay J.: Plume emission, shock wave and surface wave formation during excimer laser ablation of the cornea. = Refractive and Corneal Surgery, 1993. Vol. 9. No. 2. Suppl. S111-S115. p. 0946 BOR Zsolt - HOPP Béla - RÁCZ Béla - SZABÓ Gábor - MARTON Zsuzsanna Vincze F. - Ratkay I. - Mohay J. - Süveges I. - Füst A.: Study of the ArF excimer laser ablation of the cornea. = Optics as a key to high technology. 16th Congress of the International Commission for Optics. 9-13 August, 1993, Budapest. 902-904. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1983./ 0947 BOR Zsolt - KOVACS Attila: Diffraction of ultrashort pulses from a grating. = Optics as a key to high technology. 16th Congress of the International Commission for Optics. 9-13 August, 1993, Budapest. 524-525. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1983./ 0948 BOR Zsolt - RÁCZ Béla - SZABÓ Gábor - HILBERT Margit - Hazim, H.A.: Femtosecond pulse front tilt caused by angular dispersion. = Opt. Engg. 1993. Vol. 32. No. 10. 2501-2504. p. p. 0949 BOR Zsolt - RACZ Béla - SZABÓ Gábor - HOPP Béla - MARTON Zsuzsanna: Fotoabláció excimer lézerekkel. = „Lézerek tudományos és gyakorlati alkalmazása." Téli Iskola, Esztergom, 1993. febr. 15-18. [Bp. 1993.] 143-159. p. 0950 BOR Zsolt - SZABÓ Gábor - HOPP Béla - MARTON Zsuzsanna - Juhász T.: Dynamics of laser ablation of biological tissues. = Laser ablation: Mechanisms and applications. 2nd International Conference, Knoxville, TN, April, 1993. New York, [1993.] 483-490. p. 0951 Juhász T. - Hu, X.H. - Túri L. - BOR Zsolt: Experimental investigation of shock waves and cavitation bubbles generated by picosecond optical breakdown in water and biological tissues. = Conference on Lasers and Electro-Optics, Baltimore, Maryland, May 2-7, 1993. 212. p. /Technical Digest Series. Vol. 11./ 0952 MOLNÁR Miklós - FARKAS Zsuzsanna: Az Országos Középiskolai Tanulmányi

261


Verseny Fizika I. kategóri a harmadik kísérleti fordulójának feladatai és megoldásai. 12. rész. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 8-10. p., 2. sz. 13-18. p. 0953 BALI Katalin - GERETOVSZKY Zsolt - Tóth A.L. - SZÖRENYI Tamás: Quest for high quality local electroless laser deposition from liquid phase: decomposition of ammonium molybdate. = Appl. Surface Sci. 1993.69.326-329. p. ** 0954 GOGOLÁK Zoltán - BOR Zsolt: Az új méter-szabvány a lézerfizika tükrében. = Fiz. Sz. 1993. 43. évf. 5. sz. 187-191. p. 0955 VARGA Zsuzsanna - HILBERT Margit: Budó Ágoston Fizika Feladatmegoldó Verseny, Szeged, 1992. = A Fiz. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 3-6. p. 0956 HORVATH Zoltán L. - BENKŐ Zsolt - KOVÁCS Attila P. - Hazim, H.A. - BOR Zsolt: Propagation of femtosecond pulses through lenses, gratings, and slits. = Opt. Engg. 1993. Vol. 32. No. 10. 2491-2500. p. 0957 HORVATH Zoltán L. - BOR Zsolt: Focusing of femtosecond pulses having gaussian spatial distribution. = Opt. Commun. 1993. 100. 6-12. p. Sep. 0958 - HORVATH Zoltán -IL =- BOR-Zsolt: -Femtoszekundumos optika. _ „Lézerek tudományos és gyakorlati alkalmazása." Téli Iskola, Esztergom, 1993. febr. 15-18. [Bp. 1993.] 1-18. p. 0959 A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1991/92. (Kiad. CSIRIK János. Szerk. biz. KETSKEMETY István, MARÓTI Egon, SZENTPETERI István, SZENTIRMAI László Lektorálta: ZENTAI Mária. Közrem. MADER Béla, SZONDI Ildikó. Technikai szerk. RÁCZ Béláné.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 262 p. 0960 KISS László Béla - GINGL Zoltán - MARTON Zsuzsanna - Kertész J. - Moss F. Schmera, G. - Bulsara, A.: 1/f noise in systems showing stochastic resonance. = J. Statist. Phys. 1993. 70.451-462. p. ** 0961 OSVAY Károly - BOR Zsolt - RACZ Béla - Heitz, J. - Ross, I.N.: A laser micromachining projection microscope. = Optics as a key to high technology. 16th Congress of the International Commission for Optics. 9-13 August, 1993, Budapest. 751-752. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1983./ 0962 OSVAY Károly - Ross, I.N.: A 3D analysis of a grating pair pulse compressor. _ Optics as a key to high technology. 16th Congress of the International Commission for Optics. 9-13 August, 1993, Budapest. 867-868. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1983./ ** 0963 Hooker, C.J. - Lister, J.M.D. - OSVAY Károly - Sheerin, D.T. - Emmony, D.C. Cowell, R.L.J.: Pulse length scaling of laser damage at 249 nm in oxide and fluoride multilayer coating. = Opt. Lett. 1993.18.944-946. p. ** 0964 OSVAY Károly - Ross, I.N.: A general analysis and alignment tolerances of a grating pair pulse compressor. = European Quant. Electronics Conference, 1993, Florence, Italy. Paper LDSaP115. ** 0965 Hooker, C.J. - Hirst, G.J. - Key, M.H. - OSVAY Károly - Lister, J.M.D. - Shaw, M.J. New, G.H.C. - Hill, K.E. - Wilson, D.C.: Demonstration of Raman pulse compression. = Rutherford Appleton Laboratory Report RAL-93-031. (1993.) 107. ** 0966 Hooker, C.J. - Lister, J.M.D. -"OSVAY Károly - Sheerin, D.T. - Emmony, D.C. Cowell, R.L.J.: Measurement of ultraviolet laser damage thresholds with picosecond and subpicosecond pulses. = Rutherford Appleton Laboratory Report RAL-93-031. (1993.) 105. ** 0967 Key,M H. - Barr, J.R.M. - Barzanti, L. - Chang, Z. - Damerell, A.R. - Danson, C.N. Edwards, C.B. - Evans, J.M. - Hancock, S. - Hanna, D.C. - Hooker, C.J. - Houliston, J.R. - Hutchinson, M.H.R. - Kidd, A.K. - Luan, S. - Mercer, I.P. - New, G.H.C. - Norreys, P.A. - OSVAY Károly - Pepler, D.A. - Rodkiss, D.A. - Ross, I.N. Sch fer, F.P. - Shaw,_M.J. - Sibbett, W. - Smith, R.A. - SZATMÁRI Sándor - Taday, P. - Toner, W.T. - Winstone, T. - Wyatt, R.W. - Zhou, F.: Generation of ultrabright

262


beams in high energy Nd: Glass and KrF laser systems. = OSA Proc. on Shortwavelength V, 17. (1993.) 21. ** 0968 Ross, I.N. - Damerell, A.R. - Divall, E. - Evans, J.M. - Hirst, G.J. - Hooker, C.J. Houliston, J.R. - Key, M.H. - Lister, J.M.D. - Najmudin, Z. - Norreys, P. - OSVAY Károly: l-Terawatt, 300 femtosecond pulses by chirped pulse amplification in SPRITE. = Rutherford Appleton Laboratory Report RAL-93-031. (1993.) 98. ** 0969 Ross, I.N. - Houliston, J.R. - Key, M.H. - Hooker, C.J. - Evans, J. - OSVAY Károly Lister, J.M.D. - Hirst, G.J. - Shaw, M.J. - Damerell, A.R.: High brightness KrF laser using chirped pulse amplification. = l lth National Quantum Electronics Conference, 1993, Belfast, Northern Ireland. Paper 5C 83. ** 0970 Ross, I.N. - Houliston, J.R. - Key, M.H. - Hooker, C.J. - Evans, J. - OSVAY Károly - Lister, J.M.D. - Hirst, G.J. - Shaw, M.J. - Damerell, A.R.: High brightness KrF laser using chirped pulse amplification. = Conf. on Lasers and Electro-Optics, 1993, Baltimore, USA. Paper CTuN43. ** 0971 Shaw, M.J. - Bialolenkert, G. - Evans, J. - Hill, K. - Hirst, G.J. - Hooker, C.J. Houliston, J.R. - Key, M.H. - Lister, J.M.D. - New, G. - OSVAY Károly - Ross, I.N. Sibbett, W. - Wilson, D.: New approaches to the development of high brightness KrF lasers. = European Quant. Electronics Conference, 1993, Florence, Italy. Paper LDSa12. ** 0972 RACZ Béla: Különleges nitrogén és excimer lézerek és alkalmazásuk pikoszekundumos festéklézerek gerjesztésére. »Doktori é rtekezés«. [Bp. 1993.] 138 p. ** 0973 SÓTI Róbert - FARKAS Eva - HILBERT Margit - FARKAS Zsuzsanna - KETSKEMETY István: Theoretical treatment of reabsorption in luminescent layers. = J. Luminesc. 1993. 55. 5-10. p. ** 0974 SZABÓ Gábor: Terawattos csúcsteljesítményű lézerimpulzusok előállítása excimer lézer rendszerekkel. »Doktori é rtekezés«. [Bp. 1993.] 132 p. ** 0975 Amstrup, B. - Doll, J.D. - Sauerbrey, R.A. - SZABÓ Gábor - Lőrincz A.: Optimal control of quantum systems by chirped pulses. = Phys. Rev. A. 1993. 48. 38303836. p. 0976 Mossavi, K. - Hofmann, Th. - Tittel, F.K. - SZABÓ Gábor: Ultrahigh-brightness, femtosecond ArF excimer laser system. = Appl. Phys. Lett. 1993. 62. (11.) 12031205. p. 0977 SZABÓ Gábor - Mossavi, K. - Tittel, F.K.: Ultrahigh brightness, short-pulse excimer laser system at 193 nm. = Conference on Lasers and Electro-Optics, Baltimore, Maryland, May 2-7, 1993. 418. p. /Technical Digest Series. Vol. 11./ 0978 SZABÓ Gábor - Mossavi, K. - Tittel, F.K.: Ultrahigh-power, femtosecond ArF excimer laser system. = Optics as a key to high technology. 16th Congress of the International Commission for Optics. 9-13 August, 1993, Budapest. 12-13. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1983./ 0979 Tittel, F.K. - Mossavi, K. - SZABÓ Gábor: Recent progress of terawatt excimer laser sources. = OSA Proceedings on Shortwavelength. V. Vol. 17. 1993. 26-30. p. 0980 SZÖRÉNYI Tamás: Mikroméretű felületmintázatok kialakítása lézerekkel. = „Lézerek tudományos és gyakorlati alkalmazása." Téli Iskola, Esztergom, 1993. febr. 15-18. [Bp. 1993.] 160-172. p. 0981 González, P. - Fernández, J. - Pou, J. - Garcia, E. - Serra, J. - León, B. - Pérez-Amor, M. - SZÖRÉNYI Tamás: Study of the gas-phase parameters affecting the silicon-oxide film deposition induced by an ArF laser. = Appl. Phys. 1993. A57. 181-185. p. ** 0982 BALI Katalin - SZÖRÉNYI Tamás - Brook, M.R. - Shafeev, G.A.: High speed laser writing of gold lines from organic solutions. = Appl. Surface Sci. 1993. 69. 7578.p.* ■ 0983 BALI Katalin - SZÖRÉNYI Tamás - Brook, M.R. - Shafeev, G.A. - Grandberg, K.I.:

263


Organic solutions of triphenylphosphine gold complexes: attractive new candidates for gold deposition. = Mater. Sci. Engg. 1993. B17. 101-103. p. ** 0984 Tóth Z. - SZÖRÉNYI Tamás - Tóth A.L.: Ar+ laser-induced forward transfer /LIFT/: a novel method for micrometer-size surface patterning. = Appl. Surface Sci. 1993. 69. 317-320. p. •* 0985 Tóth Z. - Solis, J. - Afonso, C.N. - Vega, F. - SZÖRÉNYI Tamás: Time resolved reflectivity and transmission measurements during laser induced blow-off of thin metal films. = Appl. Surface Sci. 1993. 69. 330-334. p. ** 0986 VINKÓ József: Kettős rendszerekben található változócsillagok vizsgálata. »Kandidátusi értekezés«. [Bp. 1993.] 118 p. ** 0987 VINKÓ József: An orbital solution for the binary Cepheid AW Per. = Mon. Not. R. Astr. Soc. 1993. 260. 273-279. p. ** 0988 VINKÓ József - Szabados L. - SZATMÁRY Károly: Study of the population II Cepheid AU Pegasi. = Astronom. Astrophys. 1993. 279. 410-416. p. 0989 VINKÓ József- GÁL János - SZATMÁRY Károly - KISS László [Béla]: A seasonal light curve and new ephemeris of VW Cephei. = Commissions 27 and 42 of the IAU. Bp. 1993. 3 p. /Information Bulletin on Variable Stars. No. 3965./ 0990 SZATMÁRY Károly - GAL János - VINKÓ József: Tests of wavelet analysis for periodic signals in astronomy. = Proc. of the Conference on Applications of Time Series Analysis in Astronomy and Meteorology. Padova, 1993. 251-254. p. ** Késedelmesen megjelent munkák: 0991 FARKAS Eva - KETSKEMETY István - BENKŐ Zsolt: Az optikai hűtés lehetősége. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. I5. köt. Pécs - Komló, 1992. 7986.p.** 0992 HILBERT Margit - FARKAS Zsuzsanna - FARKAS Éva - SÓTI Róbert: Lumineszcens rétegek kísérleti vizsgálata. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 15. köt. Pécs - Komló, 1992. 218-223. p. ** 0993 HORVÁTH L. Zoltán - BOR Zsolt: Femtoszekundumos optika. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 15. köt. Pécs - Komló, 1992. 149-166. p. ** 0994 SÓTI Róbert - FARKAS Éva - HILBERT Margit - KETSKEMETY István: A reflexió hatása a gerjesztett centrum koncentrációra lumineszcens rétegekben. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 15. köt. Pécs - Komló, 1992. 47-66. p. ** 0995 Groma G.I. - SZABÓ Gábor - Keszthelyi L.: Conformation changes in bacteriorhodopsin photocycle studied by pump and probe tryptophan fluorescence decay. = Laser spectroscopy of bimolecules. 4th International Conference on Laser Applications in Life Sciences, 7-11 September, 1992, Jyváskylá, Finland. 172-176. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 1921./ .

Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Group of Departments of Geography and Geology Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrography 0996 HETÉNYI Magdolna: Comparative study of the effects of montmorillonite and calcite on the thermal maturation of kerogen of type 1. = Organic geochemistry. Poster sessions from the 16th International Meeting on Organic Geochemistry, Stavanger, 1993. 20-24 September. 623-627. p. 0997 HETÉNYI Magdolna - Bruckner-Wein, A.: Effect of the micro-paleoenvironment to

264 •


the organic geochemical features of kerogens formed in volcanic crater lakes. = Organic geochemistry. Poster sessions from the 16th International Meeting on Organic Geochemistry, Stavanger, 1993. 20-24 September. 331-334. p. 0998 HETÉNYI Magdolna - Koncz István - Szalay Árpád: Organic geochemical evaluation of the Makó -3 borehole. = Acta Geol. Hung. 1993. Vol. 36. No. 2.211-222. p. 0999 Bruckner-Wein Alice - HETÉNYI Magdolna: Relationship of the organic geochemical features of two maar-type Hungarian oil shales. = Acta Geol. Hung. 1993. Vol. 36. No. 2. 223-239. p. 1000 Sajgó Cs. - HETÉNYI Magdolna - KEDVES Miklós: Palynology and organic geochemistry of Tertiary low-rank coals in Hungary. 2. Non-aromatic hydrocarbons. = Organic chemistry. Poster sessions from the 16th International Meeting on Organic Geochemistry, Stavanger, 1993, 20-24 September. 335-338. p. 1001 Fodor P. - MOLNAR Erika: Honey as an environmental indicator: Effect of sample preparation on trace element determination by ICP-AES. = Mikrochim. Acta, 1993. 112.113-118. p. ** 1002 PÁL MOLNÁR Elemér: Barangolás a Kelemen-havasokban. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 25-28. p. 1003 PAL MOLNAR Elemér: Hogyan lehet felismerni a magmás kőzeteket? 1. rész. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 4. sz. 17-20. p. 1004 PAPAY László: Kristálytani, ásványtani, kőzettani ismeretek. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1993, (JATEPress.) 286 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1005 PAPAY László: Distribution of sulphur in Transdanubian /Hungary/ and Middle European brown coals. = Acta Geol. Hung. 1993. Vol. 36. No. 2.241-249. p. 1006 Bedini, R.M. - Morten, L. - SZEDERKÉNYI Tibor: Geochemistry of metabasites from crystalline complexes of South-Hungary. = Newsletter of IGCP, 1993. Vol. 5. No. 76. 140-167. p. ** 1007 SZEDERKÉNYI Tibor: Tasks of environmental geology in Hungary. = Abstracts of the First Egyptian Hungarian Conference on Environment. April 5-7, 1993, St. Catherine, Sinai, Egypt. 52. p. 1008 SZEDERKÉNYI Tibor: Grasselly Gyula emlékezete. 1920-1991. = Földt. Közl. 1993. Vol. 123. No. I. 1-8. p. 1009 SZEDERKÉNYI Tibor: To the memory of Prof. Dr. Gy[ula] Grasselly. = Plant cell biology and development. [Vol.] 4. (Szeged, 1993.) 7-10. p. 1010 FARSANG Andrea - M. TÓTH Tivadar: Morphometric investigation of dolines in Bükk Mountains. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31.53-60. p.

Éghajlattani Tanszék Department of Climatology 1011 1012 1013 1014 1015

KOPPÁNY György: Lakható marad -e a Föld? A légkör és az élővilág. Bp. (1993), Akadémiai K. 118 p. KOPPÁNY György: Nemzetközi egyezmények az éghajlat és a légkör védelmére. = A Földr. Tan. 1993.1. évf. 3. sz. 19-21. p. KOPPÁNY György: Ózonritkulás az Antarktisz felett. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 7-9. p. KOPPÁNY György: Various types of changes in climatic series of Budapest and Szeged, comparison with remote climatic stations. = Acta Clim. Szeged, 1993. Tom. 27. Fasc. 1-4. 17-25. p. KOPPÁNY György - UNGER János: The tendencies of the mediterranean climatic character in Hungary. = Acta Clim. Szeged, 1993. Tom. 27. Fasc. 1-4. 27-31. p.

265


1016 KOPPÁNY György: Kö rnyezetvédelem itthon és a nagyvilágban. = Dé1m. 1993. febr. 16. 7. p. 1017 MAKRA László: Indonéziai mozaik. [ 1. rész.] Indonézia - tu ristaszemmel. 2. rész. Az emberek. = A Földr. Tan. 1993. I. évf. 1. sz. 19-23. p., 2. sz. 17-22. p. 1018 MAKRA László: Nomád pásztorok közt Mongóliában - avagy ahol megállt az idő. 12. rész. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 29-31. p., 4. sz. 21-24. p. 1019 Molnár A. - MAKRA László - Chen Yaning - Borbély-Kis I.: Some data on the elemental composition of atmospheric aerosol particles in Xinjiang, NW China. = Időjárás, 1993. Vol. 97. No. 3. 173-177. p. 1020 UNGER János: Egy sajátos mezoklíma: a városklíma. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 4. sz. 7-12. p. 1021 UNGER János: The urban influence on the diurnal and annual patterns of absolute humidity in Szeged, Hungary. = Acta Clim. Szeged, 1993. Tom. 27. Fasc. 1-4. 3339. p.

Földtani és Őslénytani Tanszék Department of Geology and Paleontology 1022 MOLNÁR Béla: A földtörténeti folyamatok hatása az élővilág fejlődésére, annak visszahatása a légkörre és a földtani folyamatokra. /A bioszféra evolúciója./ = A Biol. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 4-12. p. 1023 SZÓNOKY Miklós: A Föld és az élet fejlődése. Gyakorlatok. Egyetemi jegyzet földrajz szakosok és geográfusok részére. (4., átdolg., bőv. kiad.) Szeged, 1993, (JATEPress.) 209 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1024 SZÓNOKY Miklós: Atlantisz: valóság volt, vagy csupán legenda? = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 22-24. p. 1025 SZÓNOKY Miklós: Milyen lesz a Föld képe ötvenmillió év múlva? Gondolatok Dougal Dixon: Az ember után - A jövő zoológiája című könyvéről. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. I. sz. 17-18. p. 1026 Lukács Zzuzsa - SZÓNOKY Miklós - Hadnagy Árpád: A Szeged-alsóvárosi ferences kolostor kőfaragványairól. (Ober die Steinmetzarbeiten des Klosters in der Szegeder Unterstadt.) = Horler Miklós hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok. [Bp.] 1993. 155-172. p. /Művészettörténet - Műemlékvédelem. 4J Késedelmesen megjelent munkák: 1027 Óolakov, N. - Br"nkin, K. - MOLNÁR Béla - SZÓNOKY Miklós: Tetki minerali v s"stavá na paleogenskite sedimenti ot zapadni Rodopi /okolo gr. Devin/. = Plovdivski Univ. „Paisij Hilendarski". Naudni trud. Biol. 1991. Tom 29. Kn. 6. 3-11. p. ** 1028 Makádi Mariann - SZÓNOKY Miklós: A balatónfűzfő-gyártelepi balatoni emeletbeli /felső pannóniai/ feltárás fitológiai fejlődése és mollusca faunája. (Lithological evolution and mollusc fauna of the Balatonian /Upper Pannonian/ exposure Balatonfűzfő-Gyártelep.) = Földt. Közl. 1991. Tom. 121. No. 1-4. 89-110. p.

Gazdasági Földrajzi Tanszék Department of Economic Geography 1029 ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Le developpement de ('infrastructure de l'Hongrie et la differentiation du niveau de developpement par departments. = Analele Univ. Timisoara, 1993. 149-156. p. " 1030 ABONYINE PALOTÁS Jolán: A hazai infrastruktúra fejlődése és fejlettségének területi differenciáltsága. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 14-18. p.

266


1031 ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Kulcskérdés a falvak infrastruktúrájának fejlesztése. = Kiút a válságból. 2. Falukonferencia. (Pécs, 1993. máj. 7-8.) Pécs, 1993. 199-201. p. 1032 ABONYINE PALOTÁS Jolán - Bartha László: A Dél-Alföld ipara. (Industry in the Southern Region of the Great Hungarian Plain.) = Stat. Sz. 1993. 71. évf. 7. sz. 584592. p. 1033 (ABONYI[NÉ PALOTÁS] Jolán - Bartha László): Economy. Industry. = Microregional differentiation in Csongrád County. Acta Geogr. Szeged, 1992-1993. Vol. 32-33.91-108. p. 1034 (ABONYI Gyuláné - Bartha László): Az ipar. = Gazdasági, társadalmi folyamatok és a kistérségek szerveződése Csongrád megyében,(Szeged), 1993. 98-116 p. 1035 ABONYI Gyuláné: Burgemé Gimes Anna: A világ mezőgazdasága. [Ism.] = Gazdálkodás, 1993. 37. évf. 3. sz. 78. p. ** 1036 ABONYI Gyuláné: Lehmann Antal-Vuics Tibor: Földrajzi fogalmak kisszótára. [Ism.] = Földr. Közlem. 1993. 117. köt. 2. sz. 146. p. 1037 ABONYI Gyuláné: Települési felelősségek. A JATE Gazdaságföldrajzi Tanszékének kiadványa. (Acta Geographica. 1993.) [Ism.] = Délm. 1993. aug. 27. 5. p. 1038 ABONYI Gyuláné: A világ mezőgazdasága. (Burgemé Gimes Anna: A világ mezőgazdasága.) [Ism.] = Délm. 1993. jan. 27. Gazd. mell. III. 1039 ABONYI Gyuláné: Diákköri konferencia. [Ism.] = SzE, 1993. febr. 11. 1. p. 1040 BURGERNE GIMES Anna: A mezőgazdasági privatizáció és átalakulás a közép-keleteurópai országokban, különös tekintettel Magyarországra. = Gazdálkodás, 1993. 37. évf. 11. sz. 1-7. p. 1041 BURGERNÉ GIMES Anna: Rural land valuation in Central-Eastern European countries, a case study of Hungary. = FIG /International Federation of Surveyors/ 20. Congress. Melbourne, 1993. Papers of Commissions. 9. 84-98. p. ** 1042 KRAJKÓ Gyula: Csongrád megye népessége. (Kiad.: Csongrád Megyei Közgyűlés Hivatala.) Szeged, 1993. 62 p. /Területfejlesztési Füzetek. I./ 1043 (KRAJKÓ Gyula): A népesség. = Gazdasági, társadalmi folyamatok és a kistérségek szerveződése Csongrád megyében. (Szeged), 1993. 30-97. p. 1044 (KRAJKÓ Gyula): Population. = Micro-regional differentiation in Csongrád County. Acta Geogr. Szeged, 1992-1993. Vol. 32-33. 27-90. p. 1045 Gazdasági, társadalmi folyamatok és a kistérségek szerveződése Csongrád megyében. Szerk. MÉSZÁROS Rersö. (Szeged), 1993, JATEPress. 145 p. 1046 MÉSZÁROS Rezső: A falu sorsának belső területfejlődési összefüggése. = Kiút a válságból. 2. Falukonferencia. (Pécs, 1993. máj. 7-8.) Pécs, 1993. 176-178. p. 1047 (MÉSZÁROS Rezső): A kistérségek. - A falusi lakosság térkapcsolati rendszerei. - A kistérségek elhatárolása és jellemzése. = Gazdasági, társadalmi folyamatok és a kistérségek szerveződése Csongrád megyében. (Szeged), 1993. 5. p., 17-29. p. 1048 (MÉSZÁROS Rezső): Microregions. = Micro-regional differentiation in Csongrád County. Acta Geogr. Szeged, 1992-1993. Vol. 32-33. 5. p. 1049 MÉSZÁROS Rezső: Tokio és a technopoliszok. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 37. p. 1050 (Bagi Ádám - MÉSZÁROS Rezső): (Economy). Agriculture. = Micro-regional differentiation in Csongrád County. Acta Geogr. Szeged, 1992-1993. Vol. 32-33. 108117. p. 1051 (Bagi Ádám - MÉSZÁROS Rezső): A mezőgazdaság. = Gazdasági, társadalmi folyamatok és a kistérségek szerveződése Csongrád megyében. (Szeged), 1993. 116-125. p. 1052 SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella: An application of systems modelling techniques to the Hungarian economy. = Analele Univ. Timisoara. Geogr. 1993. Vol. 2. 156164. p. **

267


Természeti Földrajzi Tanszék Department of Physical Geography 1053 ANDÓ Mihály: The geography of the Mures river. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31. l-8. p. 1054 ANDÓ Mihály: Makó és környéke természeti földrajza. = (Makó monográfiája. 4. köt.) Makó tö rt énete a kezdetektől 1849 -ig. Makó, 1993. 87-116. p. 1055 BALOGH Imre: A tájökológiai kutatások elméleti és gyakorlati alapjai. »Egyetemi dokto ri értekezés «. Szeged, [1993.] IV, 114 lev. 1056 BALOGH Imre: A study of the physical carrying capacities of natural areas for recreation on the catchment of Katarét stream. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31. 83-88. p. 1057 FARSANG Andrea: Motiváció a földrajzoktatásban. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 4. sz. 3-7. 1058 FARSANG Andrea - M. TÓTH Tivadár: Morphométric investigation of dolines in Bükk Mountains. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31. 53-60. p. 1059 JAKUCS László: Szerelmetes barlangjaim. (Bp. 1993, Akadémiai K.) 315 p, 24 t. 1060 JAKUCS László: Természetföldrajz. 1. [köt.] A Föld belső erői. Szeged, 1993, Mozaik. 195 p. 8 t. /Középiskolások Kézikönyve./ 1061 JAKUCS László: Földrajzi világképünk megújulása. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 4-6. p. 1062 JAKUCS László: A földrajzoktatás három feladata. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 2. sz. 3-6. p. 1063 JAKUCS László: A karsztok sérülékenysége. /34 tételben./ = Iskolakult. 1993. 3. évf. 21-22. sz. 91-99. p. 1064 JAKUCS László: Kömyezetromlási gondok az Alföldön. 1-2. rész. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 8-13. p., 4. sz. 3-6. p. 1065 (JAKUCS László): A magmatizmus és vulkanizmus földrajzi jelenségei. = Általános természetföldrajz. Fejezetek az általános természetföldrajz köréből. Bp. 1993.85-115. p. 1066 JAKUCS László: The sensitivity of karst areas in 34 theses. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31. 35-45. p. 1067 BÁRÁNY -KEVEI Ilona: A study of the karst-ecological system on the example of the Bükk dolines. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31. 15-20. p. 1068 BÁRÁNY -KEVEI Ilona: Factors of the environmental system of the karst. = 3rd International Geomorphology Conference. McMaster University Hamilton, Ontario, Canada, 1993. 97 p. ** 1069 BÁRÁNY -KEVEI Ilona - MEZŐSI Gábor: New morphometrical parameters for explanation of karst development. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31. 27-33. p. 1070 KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Karsztjelenségek Mallorcán. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. I. sz. 13-16. R. 1071 KEVEINE BARANY Ilona: Vulkánóriások, gigantikus hegyláncok és karsztok a trópusi Mexikóban. 1. rész. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 4. sz. 24-27. p. 1072 KEVEINE BÁRÁNY Ilona - FARSANG Andrea: Distinction of doline types based on ecological and morphometric parameters. = Conference on the karst and cave research activities of educational and research institutions in Hungary. Jósvafő, 17-19 May, 1991. Papers. [Szombathely], 1993. 47-53. p. 1073 MEZŐSI Gábor: Mikroszámítógépek alkalmazási lehetőségei a természetföldrajzban. »Doktori é rt ekezés«. [Bp. 1993.] [ ] p. ** 1074 (MEZŐSI Gábor): Geomorfológiai térképezés. - A földrajzi táj. = Általános természetföldrajz. Fejezetek az általános természetföldrajz köréből. Bp. 1993. 665-675. p.,.807821. p.

268


1075 MEZŐSI Gábor: GIS based land use optimization in Hungary. = Acta Geogr. Szeged, Tom. 31. 61-69. p. 1993. 1076 MEZŐSI Gábor: Számítógép alkalmazása a földrajzoktatáshoz. = A Földr. Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 10-12. p. 1077 MEZŐSI Gábor - BÁRÁNY-KEVEI Ilona - MUCSI László - BALOGH Imre: First results of GIS based geoecological mapping. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31. 71-82. p. 1078 MEZŐSI Gábor - KEVEI[NÉ] BÁRÁNY Ilona - BALOGH Imre - MUCSI László FARSANG Andrea: A geoökológia és a geoökológiai térképezés néhány elvi és gyakorlati kérdése. (Some conceptual and practical issues of geoecology and geoecological mapping.) = Földr. Közlem. 1993. 117. köt. 3. sz. 163-176. p. 1079 MEZŐSI Gábor - MUCSI László: Critical environmental areas in Hungary /a GIS based approach/. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31.99-107. p. 1080 MEZŐSI Gábor - MUCSI László: Critical environmental areas in Hungary /a GIS based approach/. = EGIS 93. Utrecht - Amsterdam, 1993. 876-884. p. ** 1081 MEZÖSI Gábor - MUCSI László: First results of GIS based geoecological mapping. = Mesenburg: International Cartographic Conference, Cologne, 1993. Vol. 1-2. Bielefeld, 1993. 1323-1333. p. ** 1082 MEZŐSI Gábor - MUCSI László: Kritikus kömyezeti állapotú felszínek Magyarországon. (Critical environmental areas in Hungary.) = Földr. Közlem. 1993. 117. köt. 4. sz. 225-233. p. 1083 MEZŐSI Gábor - MUCSI László: Remote sensing methods in soil erosion assessment in the Mátra Mountains, Hungary. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31.89-98. p. 1084 MEZŐSI Gábor - MUCSI László: Remote sensing control of waste disposals in SouthHungary. = EARSEL Conference, 1993, Dundee. 37-45. p. ** 1085 MEZŐSI Gábor - MUCSI László: Soil erosion assessment with the help of remote sensing. = Operationalization of Remote Sensing, ITC. Vol. 9. Enschede, 1993. 29-41.

p. **

1086 MUCSI László: Karsztmorfológiai vizsgálatok Odo rvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzetadottságú felszínekre. »Egyetemi dokto ri értekezés«. Szeged, [1993.] 1992. [3], 92, [14] lev. 27 t. 1087 MUCSI László: Acidification of some soiltypes in Bükk Mountains. = Acta Geogr. Szeged, 1993. Tom. 31.47-52. p. 1088 MUCSI László: Wind erosion assessment in Hungary. = EARSEL Conference, 1993. Dundee. 46-52. p. ** 1089 TÓTH Imre: A Szegedi Tudományegyetem földrajzi tanszékének működése 1921-től 1964-ig. = Földr. Múz. Tan. 1993. 12. sz. 65-70. p.

Informatikai Tanszékcsoport Group of Departments of Information Science Számítástudományi Tanszék Department of Computer Science 1090 BARTALOS István - Dudás Tibor - 1MREH Balázs: Néhány TSP heurisztika számítógépes összehasonlító vizsgálata. = 21. Magyar Operációkutatási Konferencia. Bp. 1993. 5. p. ** 1091 BOHUS Mihály - DÉVÉNYI Károly: A JATE informatikai oktatásának számítógépes környezete. (Computer environment for the education of informatics at JATE.) = In-

269


formatika a felsőoktatásban. Országos konferencia. Debrecen, 1993. szept. 1-3. 2. köt. 624-629. p. 1092 BOHUS Mihály - DEVÉNYI Károly - HORVATH Gyula: X-terminálok használata a JATE-n. = Networkshop `93. (Pécs, JPTE, 1993. ápr. 14-16.) Konferencia anyag. [Pécs, 1993.] 155-157. p. 1093 BOHUS Mihály - DÉVÉNYI Károly - HORVATH Gyula: X- terminálok használata a JATE-n. = HUNIX '93 konferencia előadásai. Budapest, 1993. szept. 13-15. 29-31. p. 1094 Bloom, Stephen L. - ÉSIK Zoltán: Iteration theories. (The equational logic of iterative processes.) Berlin - Heidelberg etc. 1993, Springer. XVI, 632 p. ** 1095 Bloom, S.L. - ESIK Zoltán: Equational axioms for regular sets. = Math. Struct. Comp. Sci. 1993. Vol. 3. 1-24. p. Sep. 1096 Bloom, Stephen L. - ESIK Zoltán: Matrix and matricial iteration theories. Part 1-2. = J. Comput. Syst. Sci. 1993. Vol. 46. No. 3. 381-408. p., 409-439. p. Sep. 1097 Bloom, Stephen L. - ESIK Zoltán - Taubner, Dirk: Iteration theories of synchronization trees. = Inf. Comput. 1993. Vol. 102. No. 1.1-55. p. Sep. 1098 Fundamentals of computation theory. FCT `93. Proceedings of the 9th International Conference, Szeged. Ed. by Zoltán ESIK. Berlin - Heidelberg etc. 1993. IX, 471 p. /Lecture Notes in Computer Science. 710./ ** 1099 HORVATH Gyula: Informatikai tantervi hálók a JATE-n. = Informatika a felsőoktatásban. Országos konferencia. Debrecen, 1993. szept. 1-3. 25-36. p. ** 1100 GECSEG Ferenc - IMREH Balázs: On finite isomorphically complete systems of tree automata. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 497-502. p. 1101 VIRÁGH János: Shareware szoftverek az oktatásban, avagy „Can we get something for nothing?" = Informatika a felsőoktatásban. Országos konferencia. Debrecen, 1993. szept. 1-3. 2. köt. 765-769. p. **

Számítástudomány Alkalmazásai Tanszék Department of Applied Computer Science 1102 BOHUS Mihály: Preparing the teachers to held the undergraduate and graduate courses 1-2. = IBM Academic Initiative Hungary. Project Report 1991-1993.2 p. 1103 BOHUS Mihály - DÉVÉNYI Károly: A JATE informatikai oktatásának számítógépes környezete. (Computer environment for the education of informatics at JATE.) = Informatika a felsőoktatásban. Országos konferencia. Debrecen, 1993. szept. 1-3. 2. köt. 624-629. p. 1104 BOHUS Mihály - DÉVÉNYI Károly - HORVATH Gyula: X- terminálok használata a JATE-n. = Networkshop `93. (Pécs, JPTE, 1993. ápr. 14-16.) Konferencia anyag. [Pécs, 1993.] 155-157. p. 1105 BOHUS Mihály - DÉVÉNYI Károly - HORVATH Gyula: X- terminálok használata a JATE-n. = HUNIX `93 konferencia előadásai. Budapest, 1993. szept. 13-15.29-31. p. 1106 BOHUS Mihály - DIAMANT Tibor: EARN szolgáltatások. = Networkshop `93. (Pécs, JPTE, 1993. ápr. 14-16.) Konferencia anyag. [Pécs, 1993.] 59-63. p. 1107 FÜLÖP Zoltán - GYENIZSE Pál: On injectivity of deterministic top-down tree transducers. = Inf. Proc. Lett. 1993.48.183-188. p. Sep. 1108 FÜLÖP Zoltán - Herrmann, Frank - VÁGVÖLGYI Sándor - Vogler, Heiko: Tree transducers with external functions. = Theor. Comput. Sci. 1993. 108. 185-236. p. Sep. 1109 SCHRETTNER Lajos - Jelly, I.E.: A test environment for investigation of dynamic load balancing in transputer networks. = Transputer applications and systems `93. Vol.

270


Proceedings of the 1993 World Transputer Congress, 20-22 September, 1993, Aachen, Germany. Amsterdam - Oxford etc. 1993. 284-295. p. 1110 SCHRETTNER Lajos - TOCZKI János: Dynamic load balancing for decomposable problems. = Impact Tempus Jep's and Hungarian Transputer Users Group's Workshop on Parallel Processing in Education. Miskolc-Tapolca, March, 25-27, 1993. 120125. p.

Kalmár Laboratórium Kalmár Cybernetic Laboratory 1111 CSENDES Tibor: A paraméterbecslési feladat néhány számítógépes eljárása. »Kandidátusi é rtekezés«. [Bp. 1993.] [ ] p. ** 1112 CSENDES Tibor - Pintér J.: The impact of accelerating tools on the interval subdivision algorithm for global optimization. = Eur. 1. Oper. Res. 1993. 65. 314320. p. ** 1113 CSENDES Tibor - Pintér J.: A new interval method for locating the boundary of level sets. = Int. J. Comput. Math. 1993. 49. 53-59. p. ** 1114 CSENDES Tibor - Rapcsák T.: Nonlinear coordinate transformations for unconstrained optimization. 1. = J. Global Optim. 1993. 3. 213-221. p. 1115 Rapcsák T. - CSENDES Tibor: Nonlinear coordinate transformations for unconstrained optimization. 2. = J. Global Optim. 1993. 3. 359-375. p. ** 1116 CSENDES Tibor - Zabinsky, Zelda B. - Kristinsdottir, Bima P.: Global optimal solutions with tolerances and practical composite laminate design. = Symposium on Applied Mathematical Programming and Modeling. - APMOD 93. Budapest, Hungary, January 6-8, 1993. Volume of extended abstracts. [Bp. 1993.] 110-112. p. 1117 KATONA Endre: Gyorsítóprocesszorok a digitális térképészetben. = Térinform. 1993. 8-9. p. ** 1118 KATONA Endre: Rajz és térkép digitalizálása gyorsítóprocesszorral. = M. Távközl. 1993. 2. 5-7. p. ** 1119 KUBA Attila: Reconstruction of unique binary matrices with prescribed elements. = On binary matrices with prescribed elements. Technical report No. MIPG205. Department of Radiology, University of Pennsylvania. Philadelphia, 1993. 1-14. p. 1120 KUBA Attila - Herman Gábor T. - Aharoni, Ron: The structure of the classes of (0,1)matrices with prescribed elements and projections. = On binary matrices with prescribed elements. Technical report. No. MIPG205. Department of Radiology, University of Pennsylvania. Philadelphia, 1993. 15-30. p. 1121 KUBA Attila - Volériö, A.: The structure of the class of non-uniquely reconstructible sets. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 363-388. p. 1 122 Rajtár Mária - KUBA Attila - Séra Teréz - Czipott Zoltán - Dobos Márta - Csemay László: Térdízületi fájdalom SPECT- vizsgálata. = (MONT 8. Kongresszusa, Szeged, 1993. aug. 30-szept 1. Poszterek.) Izotóptechn. Diagnoszt. 1993. 36. évf. 1. sz. 20. p. 1123 MATE Eörs - Weller, Rolf - Heinrich, Michael - Elfner, Rolf - Reske, Sven Norbert: Regionális szívizom vérátfolyás meghatározása pozitron emissziós tomográfiával. = (MONT 8. Kongresszusa, Szeged, 1993. aug. 30-szept. 1. Előadások.) Izotóptechn. Diagnoszt. 1993. 36. évf. 1. sz. 9. p. 1124 Brecht-Krauss, D. - MATE Eörs - Konrad, F. - Georgieff, M. - Reske, S.N.: Measurement of mucociliary transport velocity (MTV) by condensed image in smokers/nonsmokers. [Abstract.] = Eur. J. Nucl. Med. 1993. No. 10. 827. p. ** 1125 Heinrich, M.M. - Weller, R. - MATE Eörs - Breuer, H. - Kocher, F. - Bergmann, K. - Hombach, V. - Reske, S.N.: Quantification of regional myocardial blood flow in man using Rh-82 PET. [Abstract.] = Eur. J. Nucl. Med. 1993. No. 10. 903. p. **

271


1126 Mester János - Kósa István - MÁTÉ Eörs - Matievics Vera - Lupkovics Géza Kovács Gábor - Csemay László: A szívizom funkció vizsgálata EKG-val kapuzott SPECT-tel coronaria bypass műtét előtt és a műtét után. = (MONT 8. Kongresszusa, Szeged, 1993. aug. 30-szept. I. Előadások.) Izotóptechn. Diagnoszt. 1993. 36. évf: 1. sz. 9. p. 1127 Mester J. - Kósa I. - MÁTÉ Eörs - Matievics V. - Lupkovics G. - Kovács G. - Csernay L.: Assessment of myocardial function with gated SPECT before and after coronary by-pass surgery. [Abstract.] = Eur. 1. Nucl. Med. 1993. Vol. 20. No. 10. 918. p. 1128 Mester János - Kósa István - Matievics Vera - MÁTÉ Eörs - Csemay László: Investigation of left ventricular wall motion by gated blood-pool SPECT, using threedimensional display of Fourier phase and amplitude. = 1st International Congress of Nuclear Cardiology, Cannes, France. April 25-28, 1993. Abstracts. 4707. 1129 Rajtár Mária - MATE Eörs - Fazekas András - Szabó György - Csemay László: Orthopan tomoszcintigráfia /OPTS/. = (MONT 8. Kongresszusa, Szeged, 1993. aug. 30-szept. 1. Előadások.) Izotóptechn. Diagnoszt. 1993. 36. évf. I. sz. 8. p. 1 130 Rajtár Mária - MÁTÉ Eörs - Fazekas András - Szabó György - Csemay László: Az orthopan tomoszcintigráfia /OPTS/ értéke az állcsontok betegségeinek kórismézésében. = (MONT 8. Kongresszusa, Szeged, 1993. aug. 30-szept. I. Előadások.) Izotóptechn. Diagnoszt. 1993. 36. évf. 1. sz. 3. p. 1 131 Rajtár M. - MÁTÉ Eörs - Fazekas A. - Szabó Gy. - Csemay L.: Efficiency of the orthopan tomoscintigram /OPTS/ in abnormalities of the jaws. [Abstract.] = Eur. J. Nucl. Med. 1993. Vol. 20. No. 10. 898. p. 1 132 Weller, R. - MÁTÉ Eörs - Heinrich, M. - Kocher, F. - Reske, S.N.: A comparison of three methods for the determination of regional myocardial blood flow /rMBF/ by Rb-82 positron emission tomography /PET/. [Abstract.] = Eur. J. Nucl. Med. 1993. No. 10. 883. p. ** 1133 TÓTH-ABONYI Mihály - Isky, Gordon - James, Anderson Peter - Mark, Lythgoe: Vese clearance meghatározása vérminta vétele nélkül. = (MONT 8. Kongresszusa, Szeged, 1993. aug. 30-szept. I. Előadások.) Izotóptechn. Diagnoszt. 1993. 36. évf. I. sz. 3. p. Késedelmesen megjelent munkák: 1134 CSENDES Tibor: Egy klaszterező globális optimalizálási módszer a paraméterbecslési feladat megoldására. (A clustering global optimization method for parameter estimation problems.) = Szigma, 1992. 23. évf. 1-2. sz. 17-35. p. 1135 CSENDES Tibor: Numerical testing of interval methods for global optimization. = Optimization: models, methods, solutions. Novosibirsk, 1992. 338-351. p. **

MTA Automata Elméleti Kutatócsoport Automata Theory Research Group 1136 DÁNYI Gábor: Regular inference with maximal valid grammar method. = 1st Colloquium on Grammatical Inference, 22-23 April, 1993. [ ] p. ** 1137 GÉCSEG Ferenc - IMREH Balázs: On finite isomorphically complete systems of tree automata. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 497-502. p. 1138 GÉCSEG Ferenc - Jürgensen, Helmuth: Algebras with dimension. = Algebra Univ. 1993. Vol. 30. 422-446. p. ** 1139 FÜLÖP Zoltán - GYENIZSE Pál: On injectivity of deterministic top-down tree transducers. = Inf. Proc. Lett. 1993. 48. 183-188. p. Sep. 1140 HORVÁTH - Tamás - GYIMÓTHY Tibor - ALEXIN Zoltán - KOCSIS Ferenc: Inter-

272


active diagnosis and testing of logic programs. = Proceedings of the 3rd Symposium on Programming Languages and Software Tools. Kááriku, Estonia, Aug. 23-24, 1993. 34-46. p. ** 1141 SOLYMOSI Tamás: On computing the nucleolus of cooperative games. Ph.D. dissertation. University of Illinois at Chicago, 1993. 98 p. ** 1142 VÁGVÖLGYI Sándor: A fast algorithm for constructing a tree automaton recognizing a congruential tree language. = Theor. Comput. Sci. 1993. 115. 391-399. p. Sep. 1143 FÜLÖP Zoltán — Herrmann, Frank — VÁGVÖLGYI Sándor — Vogler, Heiko: Tree transducers with external functions. = Theor. Comput. Sci. 1993. 108. 185-236. p. Sep.

Kémikus Tanszékcsoport Group of Departments of Chemistry Alkalmazott Kémiai Tanszék Department of Applied Chemistry 1144 EVANICS Ferenc — KIRICSI Imre — HANNUS István — TASI Gyula — Förster, H. — FEJES Pál: Study of neopentane adsorption on HNaY-FAU, HNaM-MOR and HZSM5 types of zeolite catalysts. = 7th Belgian—Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, October 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. 37. p. 1145 FARKAS István — TASI Gyula — HALÁSZ János — FEJES Pál: Shape of molecules and shape selective catalysis on zeolites. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice (Czech Republik), June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. P16. 1146 FEJES Pál — HALÁSZ János — KIRICSI Imre — KELE Zoltán — TASI Gyula — HANNUS István — Fernandez, C. — B. Nagy J. — Rockenbauer A. — SCHŐBEL György: Catalytic activity of modified ZSM-5 zeolites in the dehydrogenation and aromatization reaactions of propane and n-butane. = New frontiers in catalysis. Proceedings of the 10th International Congress on Catalysis, 19-24 July, 1992, Budapest. Part A. Bp. — (Amsterdam), 1993. 421-433. p. /Studies in Surface Science and Catalysis. 75./ 1147 Vodnár János — FEJES Pál — VARGA Károly: Decomposition of organic hydroperoxides on cation exchangers. 5. Kinetic pathway of p-tert-butylcumene hydroperoxide decomposition. = 7th Belgian—Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, October 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. 13. p. 1148 HALÁSZ János — VARGA Károly — TASI Gyula: Vegyipari műveleti számítások. 1. [rész.] Szeged, 1993, JATEPress. 251 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1149 HALÁSZ János — HANNUS István — SCHŐBEL György — VARGA Károly: A zeolitkatalizátorok szerepe a nitrogénoxidok katalitikus redukciójában. = Országos Környezetvédelmi Konferencia. Siófok, 1993. szept. 7-9. 1. köt. 287-296. p. 1150 HALÁSZ János — KELE Zoltán — KIRICSI Imre — Béres Attila — HERNÁDI Klára — FEJES Pál: Dehydrocyclization and aromatization of light paraffins over indium containing ZSM-5 zeolites. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice (Czech Republik), June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. 01. 1151 HALÁSZ János — KELE Zoltán — KIRICSI Imre — Béres Attila — HERNÁDI Klára — FEJES Pál: Catalytic activity of In-containing ZSM-5 zeolites in the dehydrogenation and aromatization of lower alkanes. = Europa-Cat-1. Montpellier, September 12-17, 1993. Book of abstracts. Vol. 1. 237. p.

273


1152 Burtron, H. Davis - HALÁSZ János: B, E. and T.: Tudósok a felület tudományának hátterében. (B, E and T: the scientists behind surface science.) = MKL, 1993. 48. évf. 7. sz. 286-293. p. 1153 Burtron, H. Davis - HALÁSZ János: B, E and T: Tudósok a felület tudományának hátterében. = A Kémia Tan. 1993. I. évf. 2. sz. 7-14. p. 1154 HANNUS István: A kémia hatása Örkény István életére és munkásságára. = A Kémia Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 5-7. p. 1155 HANNUS István - KIRICSI Imre - TASI Gyula - FEJES Pál - Förster, H. - B. Nagy J.: Thermal behaviour of sodium azide loaded faujasites as potential basic catalysts. = 7th Belgian-Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, October 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. 35-36. p. 1156 HANNUS István - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - KIRICSI Imre: Isomerization of cyclopropane over alkali-exchanged Y zeolites, montmorillonite and Al-pillared montmorillonite; testing of surface acidity. = Europa-Cat-1. Montpellier, September 12-17, 1993. Book of abstracts. Vol. 1. 78. p. 1157 HERNÁDI Klára: Az n-butének oxidatív dehidrogénezése ón- antimon keverékoxid katalizátorokon. »Kandidátusi é rtekezés«. [Bp. 1993.] [ ] p. ** 1158 HERNÁDI Klára - KIRICSI Imre - HALÁSZ János - VARGA Károly - FEJES Pál: On the nature of the catalytic active sites of tin-antimony mixed oxides. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice (Czech Republic), June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. P24. 1159 KELE Zoltán - HALÁSZ János - Paál Zoltán: Transformation of methylcyclopentane over modified ZSM-5 catalysts. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice (Czech Republic), June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. P20. 1160 KELE Zoltán - HALÁSZ János - Paál Zoltán - FEJES Pál: Transformation of methylcyclopentane over In-containing ZSM-5 zeolite catalyts. = 7th Belgian-Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, October 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. 26. p. 1161 KIRICSI Imre - TASI Gyula - FEJES Pál - Förster, Horst: Ultraviolet-visible spectroscopic investigations on the interaction of neopentane with acidic zeolites. = J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1993. Vol. 89. (23.) 4221-4224. p. Sep. 1162 Förster, H. - KIRICSI Imre - TASI Gyula - HANNUS István: Interaction of aromatic compounds with zeolite HZSM-5 studied by UVNIS spectroscopy. = J. Mol. Struct. 1993. 296. 61-67. p. 1163 PÁLINKÓ István - KIRICSI Imre - TASI Gyula - VARGA Károly: Thermal behaviour of montmorillonite pillared with different metal oxides. = J. Thermal Anal. 1993. Vol. 39. 197-205. p. 1164 KIRICSI Imre - Flego, C. - Pazzuconi, G. - Perego, C. - Bellussi, G.: On the nature of hydroxyl groups in zeolite [3. = Europa-Cat-1. Montpellier, September 12-17, 1993. Book of abstracts. Vol. 1.96. p. 1165 KIRICSI Imre - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - HANNUS István: Incorporating SnOx into the interlayer spacings of montmorillonite. = 7th International Symposium on Intercalation Compounds. Louvain-la-Neuve, Belgique, May 10-14; 1993. Conference program and extended abstracts. 130. p. 1166 TASI Gyula - PÁLINKÓ István - Nyerges Levente - FEJES Pál - Förster, Horst: Calculation of electrostatic potential maps and atomic charges for large molecules. = J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1993. Vol. 33. No. 3. 296-299. p. Sep. 1167 BOGÁR Ferenc - TASI Gyula - PÁLINKÓ István - TOROK Béla: Full geometric optimization of a-phenyl cinnamic acid isomers. = IBM Academic initiative Hungray. Project report, 1991-1993. Bp. 1993. 68-71. lev. **

274


1168 TÖRÖK Béla - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - BOGÁR Ferenc: GC-MSD analysis of a-phenyl cinnamic acid isomers; practical and theoretical aspects. = 9th Danube Symposium on Chromatography. Budapest, August 23-27, 1993. Abstracts. Th-P33. ** 1169 TÖRÖK Béla - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - BOGÁR Ferenc: Influencing isomeric distribution of a-phenyl cinnamic acids forming via Perkin condensation or E/Z isomerization; Experimental and theoretical aspects. = 8th European Symposium on Organic Chemistry. Sitges, Barcelona, August 29-Sept. 3. 1993. Book of abstracts. 191. p. ** .

Fizikai Kémiai Tanszék Department of Physical Chemistry 1170 ADAMKOVICH István: A kémiatanárok képzése és továbbképzése az USA-ban. = A Kémia Tan. 1993. 1. évf. 1. sz. 20-22. p. 1171 ADAMKOVICH István: Egy könyv margójára. (Atkins, P.W.: Fizikai kémia.) [Ism.] = A Kémia Tan. 1993. I. évf. 4. sz. 31. p. 1172 Általános kémiai gyakorlatok. Tanár szakos hallgatók részére. Szerk. ANDORNE DREVENI Irén. [Í rták]: BERKESI Ottó, Boa János, DREVENI Irén, Farkas Judit, KUTSÁN György. Szeged, [1993], (JATEPress). VIII, 54 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1173 STACHÓ László - BAN Miklós: An algorithm for determining dynamically defined reaction paths /DDRP/. = Theor. Chim. Acta, 1993. 84. 535-543. p. 1174 STACHO László - BAN Miklós: Procedure for determining dynamically defined reaction path. = Comput. Chem. 1993. Vol. 17. No. 1.21-25. p. 1175 BERKESI Ottó - DREVENI Irén - ANDOR József: MID-IR characterisation of zinc soaps and their solutions in non-polar solvents. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993. 79-82. p. 1176 BERKESI Ottó - DREVENI Irén - ANDOR József - Jayasooriya, U.A. - Caunon, R.D. - Mink J.: FT-IR and FT-Raman studies on tetranuclear oxo-centered carboxylate complexes of zinc(II). = Proceedings [of the] 9th International Conference on Fourier Transform Spectroscopy. 23-27 August, 1993, Calgary, Canada. 220-221. p. /The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. Vol. 2089./ 1177 CSÁSZÁR József: Adatok a »transz«-[Co(diamin) 2X2]Y típusú komplexek kémiájához. Dimetilformamidos oldatok színképi sajátságai. (Data to the chemistry of the trans-[Co(diamine),X,]Y type complexes, with special regard to the behaviour of their DMF solutions.) = MKF, 1993. 99. évf. 3. sz. 107-114. p. 1178 CSÁSZÁR József: A benzaldehid Schiff-bázis-származékairól: ultraibolya színkép, töltésátviteli komplex, oldószerhatás. (On the Schiff-base derivatives of benzaldehyde; ultraviolet spectrum, charge-transfer complex, solvent effect.) = MKF, 1993. 99.. évf. 10. sz. 403-409. p. 1179 CSÁSZÁR József: Benzilidénanilinek és nitronjaik tetracián-etilénnel képzett molekulakomplexeinek vizsgálata. /Rövid közlemény./ (Studies on the molecular complexes derived from benzylideneanilines and their nitrones with tetracyanoethylene.) = MKF, 1993. 99. évf. 6. sz. 250-253. p. 1180 CSÁSZÁR József: Néhány alifás és aromás primeramin jódkomplexének vizsgálata. /Rövid közlemény./ (Molecular complex formation of aliphatic and aromatic primary amines with I, in chlorine-containing solvents.) = MKF, 1993. 99. évf. 7-8. sz. 328331. p. 1181 CSÁSZÁR József: Study of the spectral properties of the cis/trans-[Co(en),Cl,]CI

275


isomer pair with special regard to the behaviour of their DMF solutions. = Acta Chim. Hung. - Models in Chem. 1993. Vol. 130. No. 5. 639-646. p. 1182 DÖMÖTÖR Gyula: Átmenetifém-komplexek és átmenetifém felületeken kialakuló felületi komplexek tanulmányozása kvantumkémiai módszerekkel. »Kandidátusi értekezés«. [Bp. 1993.] I19p. ** 1183 DÖMÖTÖR Gyula - BAN Miklós - STACHÓ László: Experiences and practical hints on using the DDRP method, illustrated by the example of the H, + H reaction. = J. • Comput. Chem. 1993. Vol. 14. No. 12. 1491-1497. p. 1184 GÖRGÉNYI Miklós - KÖRTVÉLYESI Tamás - Seres László: Reaction of methyl radicals with azoethane. = J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1993. Vol. 89. (3.) 447450. p. Sep. 1185 KÖRTVÉLYESI Tamás: Kinetikai adatok meghatározása a propén, a 2-metil -2-butén, a 2,3-dimetil-2-butén és a metilgyök, a 2,3-dimetil-2-butén és a 2-propilgyök reakciójában. »Kandidátusi é rtekezése. [Bp. 1993.] 160 p. ** 1186 Herberg, Clemens - Beckhaus, Hans-Dieter - KÖRTVÉLYESI Tamás - Rüchardt, Christoph: Konkurrierende Cope-Umlagerung und Homolyse von »meso«- und »DL«3,4-Di/1-cyclohexen-I-yl/-2,2,5,5-tetramethylhexan. = Chem. Ber. 1993. 126. 117127. p. Sep. 1187 KÖRTVÉLYESI Tamás - DÖMÖTÖR Gyula - STACHÓ László - BAN Miklós: Reaction paths for some collinear collisions calculated by means of the DDRP method. = Workshop of the Faraday Society on the Potential Energy Surfaces and Reaction Mechanism. Oxford, England, 1993. [ ] p. ** 1188 KÖRTVÉLYESI Tamás - FÖLDEÁK Sándor - MOLNÁR Mária - Petri I. - Molnár J.: QSAR studies on the chemical structure of substituted phenothiazines, benzo[a] phenothiazines and their effects on leukocyte functions and bacteria. = 7th International Conference on Phenothiazines and Structurally Related Psychotropic Drugs. Marseille, 1993. [ ] p. ** 1189 KUTSAN György - LUKÁCS Zoltán - RAUSCHER Ádám - Horváth T. - Kálmán E.: Investigation of phosphonic acid and propargyl alcohol inhibitors in hydrochloric acid media. = Corrosion Conference in Memoriam Kurt Schwabe. August 24-27, 1993, Tata, Hungary. Proceedings. 95. p. 1190 LUKÁCS Zoltán - KUTSÁN György - RAUSCHER Ádám: Studies on corrosion caused by CO, and H,S containing natural gas used in secondary oil production. = Progress in the understanding and prevention of corrosion. Vol. 1. 1993. 597-601. p. 1191 RAUSCHER Ádám - KUTSAN György - LUKÁCS Zoltán: Studies on the mechanisms of corrosion inhibition by acetylenic compounds in hydrochloric acid solution. _ Corros. Sci. 1993. Vol. 35. Nos. 5-8. 1425-1430. p. Sep. 1192 TÖLGYESI Margit - NOVAK Mihály: New method of preparation and some properties of electrochromic MoO 3 thin layer. = Jpn. J. Appl. Phys. 1993. Vol. 32. Part 1. No. IA. 93-96. p ; Sep. 1193 Valaczkai L. - SZUCS Árpád - VISY Csaba - NOVAK Mihály: Stability of Pt surfaces in non-aqueous media and their surface effect in the anodic oxidation of chloride ions in nitromethane solution. = Electrochim. Acta, 1993. Vol. 38. No. 8. 1097-1105. p. Sep. 1194 VISY Csaba: Nemvizes közegű szerves elektrokémiai folyamatok.: a halogénezés és a vezető polimerek elektrokémiája. Doktori értekezés tézisei. Szeged, 1993, (JATEPress). 22 p. 1195 VISY Csaba - Lukkari, J. - Kankare, J.: Redox switching mechanism of polythiophenes. = Synthetic Metals, 1993. 55-57. 1620-1625. p. Sep. 1196 VISY Csaba- Lukkari , Jukka - Kankare, Jouko: Scheme for the anodic and cathodic transformations in polythiophenes. = Macromol. 1993. 26. 3295-3298. p. Sep. .

276


Késedelmesen megjelent munka: 1197 KÖRTVÉLYESI Tamás - Seres László: Thermal reaction of the isopropyl radical with 2,3-dimethylbut-2-ene. = J. Chem. Soc. Faraday'Trans. 1992. 88. (17.) 2445-2450. p. Sep.

Kolloidkémiai Tanszék Department of Colloid Chemistry 1198 Erős I. - BALÁZS János - Csóka I. - Nagy T.: Multiple phase emulsions as controlled drug delivery therapeutic systems. =•6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993. 193-196. p. 1199 Erős István - Csóka Ildikó - BALÁZS János: Összetett emulziók a gyógyszertechnológiában. 1. Képződés, tulajdonságok, stabilitás. /Irodalmi áttekintés./ (Complex emulsions in the drug technology.) = Gyógyszerészet, 1993. 37. évf. 135-144. p. 1200 Erős István - Csóka Ildikó - BALÁZS János - Nagy Tamás: Összetett emulziók programozható terápiás hatóanyagleadó rendszerek. = (Schay Géza akadémikus emlékére rendezett 6. kolloidkémiai konferencia előadásai. Balatonszéplak, 1992. szept. 16-19.) Kémiai Közl. 1993. 76. köt. 1-2. sz. 217-224. p. 1201 Puskás Sándor - BALÁZS János - DÉKÁNY Imre: Sajátosságok az aszfaltén- gyantaparaffin organokomplexek kiválásának folyamatában. = Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 22. Vándorgyűlés és Kiállítás. - 22nd Petroleum Itinerary Congress and Exhibition. Tihany, /Hungary/, 1993. okt. 6-9. 8 p. 1202 Puskás Sándor József - BALÁZS János - REGDON Ibolya - PATZKÓ Ágnes - DÉKÁNY Imre: A paraffinkiválás komponenseinek hatása a nyersolaj emulziók stabilitására. = (Schay Géza akadémikus emlékére rendezett 6. kolloidkémiai konferencia előadásai. Balatonszéplak, 1992. szept. 16-19.) Kémiai Közl. 1993. 76. köt. 1-2. sz. 225-233. p. 1203 BALÁZS János - Erős István - Csóka Ildikó - Nagy Tamás: Formation and stability of multiple phase emulsion. = Premier Congres Mondial de l'Emulsion. - 1st World Congress on Emulsion. Paris, 19-22 Oct. 1993. Congress Proceedings. Vol. 2. 1-12052. 1204 Puskás Sándor - Müller József - BALÁZS János - DÉKÁNY Imre: Stability and rheological propérties of natural crude oil emulsions. = Premier Congres Mondial de I'Emulsion. - 1st World Congress on Emulsion. 19-22 Oct. 1993, Paris. Congress Proceedings. Vol. 2. 3-10-051. 1205 A kémia újabb eredményei. 76. (köt.) (DÉKÁNY Imre: Folyadékszorpció és immerziós nedvesedés hid rofil/hidrofób felületeken.) Bp. 1993, Akadémiai K. 176 p. 1206 DÉKÁNY Imre: Thermodynamic properties of the S/L interfacial layer: stabilization of the colloidal system in binary liquids. = Pure and Appl. Chem. 1993. Vol. 65. No. 5. 901-906. p. Sep. 1207 DÉKÁNY Imre - BALÁZS János - Puskás Sándor: A kolloidkémia új kutatási eredményeinek alkalmazása a kőolajtermelésben és a környezetvédelemben. = Kémiai Közl. 1993. 77. köt. 1-2. sz. 22-34. p. 1208 DÉKÁNY Imre - Nagy Lajos György: Szilárd/folyadék határfelületi rétegek termodinamikai tulajdonságai: diszperz rendszerek stabilizálása biner elegyekben. = (Schay Géza akadémikus emlékére rendezett 6. kolloidkémiai konferencia előadásai. Balatonszéplak, 1992. szept. 16-19.) Kémiai Közl. 1993. 76. köt. 1-2. sz. 41-48. p. 1209 DÉKÁNY Imre - Nagy Lajos György: Thermodynamic and structural properties of the S/L interfacial layer: stabilization of the colloidal system in binary liquids. = 6th

277


Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993. 33-36. p. 1210 Döring, Jürgen - Lagaly, Gerhard - Beneke, Klaus - DÉKÁNY Imre: Interlamellar adsorption of alcohols. 4. Adsorption properties of crystalline silicas. = Colloids Surf. A. 1993. 71. 219-231. p. 1211 Eigen, H. - DÉKÁNY Imre - Schwuger, M.J.: Interactions between anilines and homoionic clay minerals. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993. 9195. p. 1212 László Krisztina - DÉKÁNY Imre - MAROSI Tibor - Takács Márta - Nagy Lajos György: Acetonitrilll/-víz/2/ elegyek adszorpciós viselkedése. = (Schay Géza akadémikus emlékére rendezett 6. kolloidkémiai konferencia előadásai. Balatonszéplak, 1992. szept. 16-19.) Kémiai Közl. 1993. 76. köt. 1-2. sz. 49-55. p. 1213 DÉKÁNY Imre - PATZKÓ Agnes: Agyagásvány-tenzid kölcsönhatás. = Veszprémi környezetvédelmi kiállítás-és konferencia. Veszprém, 1993. márc. 2-11. [Abstracts of papers.] IV-1 1. 87. p. 1214 DEKÁNY Imre - SZEKERES Má rta - MAROSI Tibor - TOMBACZ Etelka: Wechselwirkungen von Tensiden mit Bodenkolloiden: Adsorption, Benetzung und strukturelle Eigenschaften. = Tenside und Kolloide in der Umwelt. 36. Hauptversammlung der Kolloid-Gesellschaft in Jülich, 28. Sept.-1. Okt. 1993. Abstr. of papers. P15. ** 1215 KIRÁLY Zoltán: Korlátozottan elegyedő alkohol-víz folyadékpárok adszorpciója szilárd felületen. »Kandidátusi é rtekezés«. [Bp. 1993.] 109 p. ** 1216 KIRÁLY Zoltán - DÉKÁNY Imre - Nagy Lajos György: Thermodynamic formulation of adsorption phenomena at the solid/solution interface: a practical approach. = Colloids Surf. A. 1993. 71. 287-292. p. Sep. 1217 KIRÁLY Zoltán - Cosgrave, Terence - Vincent, Brian: NMR self-diffusion study of poly(ethylene oxide)-» block«-poly(dimethylsiloxane) diblock copolymers in organic solvents and in poly(ethylene oxide) melts. = Langumir, 1993. 9. 1258-1262. p. Sep. 1218 MACHULA Gábor - DÉKÁNY Imre - Nagy Lajos György: The properties of the adsorption layer and the stability of aerosil dispersions in binary liquids. = Colloids Surf. A. 1993. 71. 241-254. p. 1219 Puskás S. - MACHULA Gábor - DÉKÁNY Imre: Effect of surfactants and solid particles on surfacial rheological properties of oil/water interfaces. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993.302-305. p. ** 1220 Puskás Sándor - MACHULA Gábor - DÉKÁNY Imre: Felületaktív anyagok és szilárd részecskék hatása az olaj/víz határfelületek felületi reológiai tulajdonságaira. _ (Schay Géza akadémikus emlékére rendezett 6. kolloidkémiai konferencia előadásai. Balatonszéplak, 1992. szept. 16-19.) Kémiai Közl. 1993. 76. köt. 1-2. sz. 201-208. p. 1221 MAROSI Tibor - DÉKÁNY Imre - Lagaly, G.: Sorption and structural properties of hydrophilic and hydrophobic surfaces in I -propanol-water mixtures. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993. 274-277. p. 1222 László Krisztina - Takács Márta - MAROSL Tibor - Nagy Lajos György - DÉKÁNY Imre: Adsorption properties of acetonitrile(l)-water(2) mixtures. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993.267-269. p. 1223 Rheinlünder, T. - MAROSI Tibor - Paffen, K. - Klumpp, E. - DÉKÁNY Imre: Adsorptionsuntersuchungen im System Niotensid (C m E„) /Nitrobenzol/ Silicagel mittels flüssigchromatographischer Methoden. = Tenside und Kolloide in der Umwelt. 36.

278


Hauptversammlung der Kolloid-Gesellschaft in Jülich, 28. Sept.-1. Okt. 1993. Abstr. of papaers. P30. ** 1224 PATZKÓ Ágnes - DÉKÁNY Imre: Ion exchange and molecular adsorption of a cationic surfactant on clay minerals. = Colloids Surf. A. 1993. 71. 299-307. p. Sep. 1225 PATZKÓ Agnes - DÉKÁNY Imre: Ion-exchange and molecular adsorption of a cationic surfactant on clay minerals. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993.282-285. p. 1226 PATZKÓ Agnes - DÉKÁNY Imre: Kationaktív anyag ioncseréje és molekuláris adszorpciója agyagásványokon. = (Schay Géza akadémikus emlékére rendezett 6. kolloidkémiai konferencia előadásai. Balatonszéplak, 1992. szept. 16-19.) Kémiai Közl. 1993. 76. köt. 1-2. sz. 109-117. p. 1227 PATZKÓ Agnes - BALÁZS János: Nyersolajok és frakcióik kölcsönhatása különböző talajokkal és talajalkotókkal. = Veszprémi környezetvédelmi kiállítás és konferencia. Veszprém, 1993. márc. 2-11. [Abstracts of papers.] V-33. 153. p. 1228 REGDON Ibolya - KIRÁLY Zoltán - DÉKÁNY Imre: I-Butanol adszorpciója híg vizes oldatból módosított szilikát felületeken. = (Schay Géza akadémikus emlékére rendezett 6. kolloidkémiai konferencia előadásai. Balatonszéplak, 1992. szept. 16-19.) Kémiai Közl. 1993. 76. köt. 1-2. sz. 57-65. p. 1229 REGDON Ibolya - MAROSI Tibor - DÉKÁNY Imre - Lagaly G.: Thermodynamic and structural properties of 1-butanol-water adsorption layer. = Tenside und Kolloide in der Umwelt. 36. Hauptversammlung der Kolloid-Gesellschaft in Jülich, 28. Sept.-!. Okt. 1993. Abstr. of papers. P27. ** 1230 TOMBÁCZ Etelka - Deér István - DÉKÁNY Imre: Compression study on hydrophobic layered silicates dispersed in organic liquid mixtures. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993. 155-158. p. 1231 TOMBACZ Etelka - Deér István - DÉKANY Imre: Compression study on hydrophobic layered silicates dispersed in organic liquid mixtures. = Colloids Surf. A. 1993. 71. 269-276. p. Sep. 1232 TOMBACZ Etelka - Horváth Balázs - Ábrahám Imre: Compression study on lamellar particles dispersed in electrolyte solutions. = Colloids Surf. A. 1993. 71. 277-285. p. Sep. 1233 TOMBÁCZ Etelka - Horváth Balázs - Ábrahám Imre: Compression study on lamellar particles dispersed in electrolyte solutions. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993.347-350. p. 1234 Kotov, N. - Fendler, J.H. - TOMBÁCZ Etelka - DÉKÁNY Imre: CdS particles in organoclay complexes. = 6th Conference on Colloid Chemistry in memoriam Géza Schay. September 16-19, 1992, Balatonszéplak, Hungary. Proceedings. Bp. 1993. 254-257. p. 1235 Kotov, N.A. - Putyera, K. - Fendler, J.H. - TOMBÁCZ Etelka - DÉKÁNY Imre: Cadmium sulfide particles in organomontmorillonite complexes. = Colloids Surf. A. 1993. 71. 317-326. p. 1236 VÁRKONYI Bernát - TOMBÁCZ Etelka: A környezetvédelem oktatása a JATE Kolloidkémiai Tanszékén. = Veszprémi környezetvédelmi kiállítás és konferencia. Veszprém, 1993. márt. 2-11. [Abstracts of papers.] 1-10. 18. p.

279


Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék Department of Solid State and Radiochemistry 1237 BERKÓ András - RASKÓ János - SOLYMOSI Frigyes: Spectroscopic studies on the reaction pathways of methanol dissociation on Pd-catalyst. = New frontiers in catalysis. Proceedings of the 10th International Congress on Catalysis, Budapest, 1924 July, 1992. Part A. Bp. 1993. 359-369. p. /Studies in Surface Science and Catalysis. 75./ 1238 KISS János: Termikus és fotokémiai reakciók tiszta és módosított fémfelületeken. »Dokto ri értekezés«. [Bp. 1993.] [ ] p. ** 1239 Castro, M.E. - Preseley, L. - KISS János - Jo, S.K. - Zhou, X.-L. - White, J.M.: Adsorption, and decomposition of CF3I on clean and iodine precovered Ag(111): Evidence for structure sensitive adsorbate-adsorbate interactions. = J. Phys. Chem. 1993. 97. 8476. p. ** 1240 Liu, Z.-M. - Zhou, X.-L. - KISS János - White, J.M:: The interaction of CF3I with Pt(111). = Surface Sci. 1993. 286. 233. p. ** 1241 Liu, Z.-M. - Zhou, X.L. - Buchanan, D.A. - KISS , Janos - White, J.M.: The direct conversion of vinyl to ethylidyne. = Catalysis of organic reactions. New York, 1993. 521.p.** 1242 Preseley, Laura A. - Castro, M.E. - KISS János - White, J.M.: Surface of low energy electron with SO2 layers on Ag(11 I): Qualitative comparison to photochemistry. = J. Phys. Chem. 1993. 97. 902. p. ** 1243 RÉVÉSZ Károly: Gázok kölcsönhatása adalékolt platinafém- felületeken. »Egyetemi doktori értekezés«. Szeged, [1993.] 138 lev. 1244 SOLYMOSI Fri gyes: Metal-support interaction and adsorption-induced structural changes of supported Rhodium. = Adv. Catal. Design, 1993. Vol. 2. 165. p. ** 1245 SOLYMOSI Frigyes - BÁNSÁGI Tamás: Low reactivity of R1,, clusters produced in the presence of CO. = J. Phys. Chem. 1993. 97. 10133. p. ** 1246 SOLYMOSI Frigyes - BERKÓ András - Tóth Z.: Adsorption and dissociation of CH3OH on clean and K-promoted Pd(I00) surfaces. = Surface Sci. 1993. 285. 197. p. ** 1247 SOLYMOSI Frigyes - ERDŐHELYI András - CSERÉNYI József: Activation of CH., and its reaction with CO, over supported Rh catalysts. = J. Catal. 1993. 141. 287. p. ** 1248 SOLYMOSI Frigyes - ERDŐHELYI András - CSERÉNYI József: Partial oxidation of ethane over silica-supported molybdate catalysts. = Catalytic selective oxidation. Washington, 1993. 368. p. /Amer. Chem. Soc. Symp. Ser. 523./ ** 122.49 . SOLYMOSI Frigyes - KLIVÉNYI Gábor: HREELS study of CH 3 I and CH3 adsorbed on Rh(111) surface. = (Proc. of 7th Vibrations at Surfaces.) J. Electr. Spectr. Relat. Phenom. 1993. 64/65.499. p. ** 1250 SOLYMOSI Frigyes - KLIVÉNYI Gábor: HREELS study of photo-induced formation of CO, anion radical on Rh(111) surface. = Catal. Lett. 1993. 22. 337. p. ** 1251 SOLYMOSI Frigyes - KOVÁCS Imre: Carbon-carbon coupling-óf methylene groups: thermal and photo-induced dissociation of CH21 2 on Pd(100) surface. = Surface Sci. 1993. 296. 171. p. ** 1252 SOLYMOSI Fri gyes - KOVÁCS Imre: Thermal and photoinduced dissociation of C,H 5 I to yield C2 H5 on Pd(I00) surface. = J. Phys. Chem. 1993. 97. 11056. p. ** 1253 SOLYMOSI Frigyes - RASKÓ János - BONTOVICS Julianna: Infrared spectroscopic detection of Rh(1) by CO in supported Rh catalyst. = Catal. Lett. 1993. 19. 257. p. ** 1254 SOLYMOSI Frigyes - RASKÓ János - BONTOVICS Julianna: Infrared spectroscopic

280


study of the adsorption and dissociation of alkyl halides on supported Pd. = J. Catal. 1993. 143. 138. p. ** 1255 SOLYMOSI Frigyes - RÉVÉSZ Károly: Spectroscopic study on the adsorption and dissociation of CH 3 I on Pd(100): thermal and photo effects. = Surface Sci. 1993. 280. 38. p. ** 1256 SOLYMOSI Frigyes: Néhány gondolat az akadémiai kutatóhelyek teljesítményének értékeléséről. = M. Tud. 1993. Uj folyam 38. köt. 5. sz. 581-584. p. 1257 SOLYMOSI Frigyes: Válaszra váró kérdések kutatásról, felsőoktatásról. = M. Tud. 1993. Új folyam 38. köt. 8. sz. 1011-1014. p. 1258 SOLYMOSI Frigyes: Hogyan pályázzunk? Alkalmasak vagyunk -e doktoranduszok képzésére? - A kutatóhálózat korszerűsítéséről. Nem az alkalmatlanok távoznak. = M. Nemzet, 1993. jan. 26., ápr. 19. ** 1259 SOLYMOSI Fri gyes: Nyílt levél Várnagy József egyetemi hallgatónak, a HÖK volt elnökének. = SzE, 1993. 31. évf. 1. sz. 1. p. Késedelmesen megjelent munka: 1260 DEÁK László: Gázok kölcsönhatása tiszta és adalékanyagokkal módosított fémekkel. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1991, (JATEPress). 11 p.

Szerves Kémiai Tanszék Department of Organic Chemistry 1261 BAKOS Tamás: Koleszterinszint-csökkentő hatású vegyületek előállítása. »Egyetemi doktori értekezés«. Szeged, [1993.] 82 lev. 1262 BAKOS Tamás: Koleszterinszint -csökkentő hatású vegyületek és progeszteron receptor ligandumok előállítása. »Kandidátusi értekezés«. [Bp. 1993.] 83 lev. 1263 BAKOS Tamás - LŐKÖS Magdolna - VINCZE Irén - Volford János: Steroids. 51. An improved synthesis of ORG 2058 and the synthesis of 3H ORG 2058. = Steroids, 1993. 58. 115-118. p. ** 1264 BAKOS Tamás - VINCZE Irén: A 16-metilén-l7-keto-szteroidok új szintézise. (A new route to 16-methylene-17-keto-steroids.) = MKF, 1993. 99. évf. 7-8. sz. 290292. p. 1265 BAKOS Tamás - VINCZE Irén - Horváth Judit: A 313-hidroxi-5ct-koleszt-8(14)-én15-on egyszerű szintézise. (A facile synthesis of 3(3-hydroxy-5a-cholest-8(14)-en-15one.) = MKF, 1993. 99. évf. 7-8. sz. 271-274. p. 1266 BARTÓK Mihály: Rearrangements of open-chain and cyclic ethers. = The chemistry of functional groups. Suppl. E: The chemistry of hydroxyl, ether and peroxide groups. Vol. 2. Chichester, 1993. 843-903. p. ** 1267 BARTÓK Mihály - TÖRÖK Béla - MOLNAR Árpád - APJOK József: Substituent effect in hydrogenative ring-opening of cyclobutanes on Pt/SiO2 . = React. Kinet. Catal. Lett. 1993. Vol. 49. No. 1. 111-118. p. 1268 Smith, Gerard V. - Song, Ruozhi - Delich, Joseph M. - BARTÓK Mihály: Phenyl vs. carbomethoxy group effect on selectivity during hydrogenation and exchange of ct,13unsaturated esters over modified and unmodified deuterated Raney nickel. = Heterogeneous catalysis and fine chemicals. III. Proceedings of the 3rd International Symposium, Poitiers, April 5-8, 1993. Amsterdam, 1993. 67-74. p. /Studies in Surface Science and Catalysis. Vol. 78./ ** 1269 FELFÖLDI Károly: Rovarferomonok. - A környezetbarát növényvédelem eszközei. = Veszprémi környezetvédelmi kiállítás és konferencia. Veszprém, 1993. márc. 2-11. (Előadásvázlatok.) 213. p. ** 1270 KÖRTVELYESI Tamás - FÖLDEÁK Sándor - MOLNAR Mária - Petri I. - Molnár

281


J.: QSAR studies on the chemical structure of substituted phenothiazines, benzo[a] pheno-thiazines and their effects on leukocyte functions and bacteria. = 7th International Conference on Phenothiazines and Structurally Related Psychotropic Drugs. Marseille, 1993. [ ] p. ** 1271 Farkas Sándor — FÖLDEÁK Sándor — Kárpáti Egon — HEGYES Péter — Kreidl János — Szpomy László — Czibula László — VASSNE PETŐFI Szilvia: Eljárás új organoszilánszármazékok és ezeket tanalmázó gyógyszerkészítmények előállítására. Bejelentés: 1990. júl. 27. Magyar Köztársaság. HU 206.725. sz. szabadalom. Megjelent: 1993. júl. 20. lO p. ** 1272 Farkas Sándor — FÖLDEÁK Sándor — Kárpáti Egon — HEGYES Péter — Kreidl János — Szpomy László — Czibula László — VASSNE PETŐFI Szilvia: Eljárás gyógyhatású organoszilán- származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására. Bejelentés: 1990. júl. 27. Magyar Köztársaság. HU 206.625. sz. szabadalom. Megjelenés: 1993. szept. 20.5 p. ** ' 1273 GÖNDÖS György — Orr, James C.: Borane reduction of the steroid 20-ketone group in the presence of various chiral 13-amino alcohols. = Liebigs Ann. Chem. 1993. 581582. p. ** 1274 GÖNDÖS György — Wittmann Gyula — BARTÓK Mihály — Orr, James C.: Chiral hydrogenation of estrone-3-methyl ether on modified Raney nickel catalysts. = Steroids, 1993. 58. 533-535. p. ** 1275 Partanen, Tuula — Vainiotalo, Pirjo — Stájer Géza — Bernáth Gábor — GÖNDÖS György — Pihlaja, Kalevi: Mass spectral fragmentation reactions of some stereoisomeric cyclic 13 -amino acids under electron and chemical ionization. = Mass Spectr. 1993.7. 11211125. p. ** 1276 GÖNDÖS György — Cifkova, Renata: Some consideration of methodology of B-thromboglobulin (B-TG) radioimmunoassay. = (1st International Heart Health Conference, Victoria, British Columbia, Canada. May 24-28, 1992.) Can. J. Cardiol. 1993. 9.

HP. **

1277 GÖNDÖS György — Wittmann Gyula — BARTÓK Mihály — Orr, James C.: Chiral hydrogenation of estrone and estrone-3-methyl ether. = Chi—Cat. Chiral Reaction in Heterogeneous Catalysis. Symposium, Brussels, Oct. 25-26, 1993. ChiCat — Posters. 3.1-3.2. ** 1278 Fodor J. George — Chockalingam, Arun — Riman, Tomas — Cifkova, Renata — GÖNDÖS György — Pandian, S. Natesa — Suhale, Syed A.: Prevalence of cardiovascular risk factors in a random sample of population in rural Newfoundland. = (1st International Heart Health Conference, Victoria, British Columbia, Canada. May 2428, 1992.) Can. J: Cardiol. 1993.9. 16D-17D. ** 1279 Chockalingam, Arun — Fodor, J. George — Riman, Tomas — Cifkova, Renata — GÖNDÖS György — Pandian, S. Natesa — Suhale, Syed A.: A controlled community trial of the effectiveness and impact of a preventive cardiovascular health unit on cardiovascular risk in Newfoundland. = (1st International Heart Health Conference, Victoria, British Columbia, Canada. May 24-28, 1992.) Can J. Cardiol. 1993. 9. 14D-15D. ** 1280 Chockalingam, Arun — Pandian, S. Natesa — Fodor, J. George — Cifkova, Renata — Riman, Tomas — GÖNDÖS György — Syed, A.S.: Association between fasting plasma insulin (FPI) and cardiovascular risk factors (CVRFs). = (1st International Heart Health Conference, Victoria, British Columbia, Canada. May 24-28, 1992.) Can. J. Cardiol. 1993.9. [ ] p. ** 1281 Cifkova, Renata — Fodor, J. George — Chockalingam, Arun — Riman, Tomas — GÖNDÖS György — Pandian, S. Natesa — Syed, A.: Microalbuminuria in a population random sample. = 3rd International Conference on Preventive Cardiology. Oslo, Norway, 27 June-1 July, 1993. Abstracts. P01 **

282


1282 Cifkova, Renata — Riman, Tomas — Fodor, J. George — GÖNDÖS György — Syed, A. Suhale — Pandian, S. Natesa — Chockalingam, Arun: How common is white coat hypertension in a population random sample? = (1st International Heart Health Conference, Victoria, British Columbia, Canada. May 24-28, 1992.) Can. J. Cardiol. 1993. 9.[]p.** 1283 Suhale, Syed A. — Chockalingam, Arun — Fodor, J. George — Pandian, S. Natesa — Cifkova, Renata — GONDOS György — Riman, Tomas: Cigarette smoking and cardiovascular risk factors. = (1st International Heart Health Conference, Victoria, British Columbia, Canada. May 24-28, 1992.) Can. J. Cardiol. 1993.9. 55D-56D. ** 1284 HACKLER László — Kastin, A.J. — Érchegyi J. — Zadina, J.E.: Isolation of Tyr-WMIF-1 from bovine hypothalami. = Neuropeptides, 1993. 24. 159-164. p. ** 1285 Zadina, James E. — Kastin, Abba J. — Kenigs, Velga — Bruno, Carlos — HACKLER László: Prolonged analgesia after intracerebroventricular Tyr-W-MIF-1 (Tyr-Pro-TrpGly-NH,). =Neurosci. Lett. 1993. 155. 220-222. p. ** 1286 Bontemps, Roger J. — HEGYES Péter — Bontemps, Susan L. — Albericio, Fernando — Bárány, George: Synthesis and applications of XAL, a new acid-labile handle for solid-phase synthesis of peptide amides. = Peptides 1992. Proceedings of the 22nd European Peptide Symposium, Sept. 13-19, 1992. Interlaken, Switzerland. Leiden, 1993. 601-602. p. ** 1287 Somlai Csaba — HEGYES Péter — Nyerges Levente — Penke Botond — Voelter, Wolfgang: Design and synthesis of 3,9-substituted xanthene derivatives: application for solid-phase synthesis. = Peptides 1992. Proceedings of the 22nd European Peptide Symposium, Sept. 13-19, 1992, Interlaken, Switzerland. Leiden, 1993. 198-199. p. ** 1288 Sharma, S.K. — Songster, M.F. — Colpitts, T.L. — HEGYES Péter — Bárány, George — Castellino, F.J.: Reductive amination with tritylamine as an ammonia equivalent: efficient preparation of the 5-[4-[[(9-fluorenylmethyl-oxycarbonyl)-amino]methyl]3,5-dimethoxyphenoxy]valeric acid (PAL) handle for peptide synthesis. = J. Org . Chem. 1993. 58.4993-4996. p. ** 1289 HEGYES Péter — Hevesi L. — Denis, J.P. — Delhalle, J. — Mahieu, A.F. de — Devaux, J.: N-heterocycle containing polysilanes. Synthesis and quantum chemical studies. = 10th International Symposium on Organosilicon Chemistry. Poznan, Poland, August 15-20, 1993. (Abstracts.) P-52. ** 1290 KATONA Tamás: Amorf Cu-Zr és Cu-Ti ötvözetek katalitikus tulajdonságainak vizsgálata az alkoholok dehidrogénezésében. »Kandidátusi értekezése. [Bp. 1993.] 109 p. ** 1291 KATONA Tamás — KAPOCSI Irén — MOLNÁR Árpád — BARTÓK Mihály: Activity and selectivity of copper catalysts prepared from amorphous Cu-Zr and Cu-Ti alloy precursors in the dehydrogenation of methanol to methyl formate. = Seventh Belgian— Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, October 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. 44. p. ** 1292 KATONA Tamás — MOLNÁR Árpád — BARTÓK Mihály: The dehydration of 2-propanol over Cu-Ti metallic glasses. Effects of pretreatments and reaction on the structure and surface properties. = 8th International Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials. Sendai, Japan, August 22-27, 1993. Abstracts. 158. p. ** 1293 KATONA Tamás — MOLNÁR Árpád — BARTÓK Mihály — Konczos Géza — Lovas Antal: The dehydration of 2-propanol over Cu-Ti metallic glasses. Effects of pretreatments and reaction on the structure and surface properties. .= 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice, (Czech Republic) , June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. P5. ** 1294 (KAZA Ilona): List of papers published by the department's research workers during

283


1992. (Compiled by - - .) Department of Organic Chemistry József Attila University, Szeged, /Hungary/. Szeged, 1993, (SZOTE Ny.) 12 p. 1295 KISS János T. - PÁLINKÓ István - MOLNAR Árpád: Surface properties of fumed silica (Cab-O-Sil) and Cab-O-Sil-supported Pt and Cu catalysts, studied by IR spectroscopy. = J. Mol. Struct. 1993. 293.273-278. p. Sep. 1296 CSÁNYI László - JÁKY Károly - KISS János T.: Effects of water and onium ion phase-transfer catalyst on the rate of liquid-phase oxidation of hydrocarbons. = J. Mol. Catal. 1993. 80. 353-364. p. •* 1297 KISS János T. - PÁLINKÓ István: Surface characteristics of silica-supported Pd, Rh and Ni catalysts, studied by IR spectroscopy. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice, (Czech Republic), June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. P6. •• 1298 KISS János T. - PÁLINKÓ István - MOLNAR Árpád: Surface properties of silica gel and a silica gel-supported ion-exchanged Cu catalyst; an infrared study. = Europa Cat-I, Montpellier, Sept. 12-17, 1993. Book of abstracts. Vol. 2. 602. p. •• 1299 KOZMA Béla - MOLNAR Árpád - BARTÓK Mihály: Cu-superconductors in organic catalysis. 1. Isomerization and hydrogenation of allyl alcohol on YBa 2Cu3 07-x. = React. Kinet. Catal. Lett. 1993. Vol. 51. No. 1.61-67. p. 1300 LŐKÖS Magdolna - BAKOS Tamás - VINCZE Irén: Steroids. 48. Synthesis of 16aethyl-21-hydroxy-19-norpregn-4-ene-3,20-dione from 17-substituted 3-methoxyestradiols. = Steroids, 1993. 58. 185-189. p. •• 1301 MASTALIR Ágnes - NOTHEISZ Ferenc - BARTÓK Mihály: The effect of the support on the catalytic activity of Pt-graphimet catalyst. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice, (Czech Republic), June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. 014. 1302 MESKÓ Eszter - Dombi György - LUKÁCS Ferenc - SCHNEIDER Gyula: Steroids. 52. Configurational analysis of 16-methyl-19-nortestosterone derivatives. = Liebigs Ann. Chem. 1993.923-925. p. •• 1303 MOLNAR Árpád: Diols and polyols. = The chemistry of functional groups. Suppl. E: The chemistry of hydroxyl, ether and peroxide groups. Vol. 2. Chichester, 1993. 9371025. p. •' 1304 MOLNAR Árpád - KATONA Tamás - Kopasz Cs. - Hegedűs Z.: Structure and activity of copper catalysts prepared from amorphous Cu-Zr and Cu-Ti alloy precursors: a comparative study. = New frontiers in catalysis. Proceedings of the 10th International Congress on Catalysis, Budapest, 19-24 July, 1992. Part B. Bp. 1993. 1759-1762. p. /Studies in Surface Science and Catalysis. 75./ 1305 Smith, G.V. - NOTHEISZ Ferenc - G. ZSIGMOND Agnes - BARTÓK Mihály: Modification of Pd and Pt by thiophene and carbon tetrachloride during hydrogenation and isomerization of (+)-apopinene. = New frontiers in catalysis. Proceedings of the 10th International Congress on Catalysis, Budapest, 19-24 July, 1992. Part C. Bp. 1993. 2463-2466. p. /Studies in Surface Science and Catalysis. 75./ 1306 NOTHEISZ Ferenc - ZSIGMOND Ágnes - BARTÓK Mihály: Characterization of Pt/SiO2 catalysts with methyloxirane as probe molecule. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice, (Czech Republic), June 3-6, 1993. Book of abstracts and final circular. P9." 1307 PÁLINKÓ István - KIRICSI Imre - TASI Gyula - VARGA Károly: Thermal behaviour of montmorillonite pillared with different metal oxides. = J. Thermal Anal. 1993. Vol. 39. 197-205. p. 1308 PÁLINKÓ István - OCSKÓ József: Hydrogen pressure dependence in the ring opening of methyloxirane over silica-supported Pd and Rh catalysts. = International

284


Conference on Catalysis and Catalytic Processing. Cape Town, South Africa, 24-27 October, 1993. Preprints. 463-466. p. ** 1309 BOGÁR Ferenc - TASI Gyula - PALINKÓ István - TOROK Béla: Full geometric optimization of cc-phenyl cinnamic acid isomers. = IBM Academic Initiative Hungary. Project report, 1991-1993. Bp. 1993. 68-71. lev. ** 1310 TASI Gyula - PÁLINKÓ István - Nyerges Levente - FEJES Pál - Förster, Horst: Calculation of electrostatic potential maps and atomic charges for large molecules. = J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1993. Vol. 33. No. 3. 296-299. p. Sep. 1311 PÁLINKÓ István - KISS János T. - TÖRÖK Béla: Carbonaceous species in metalcatalyzed hydrogenation and isomerization reactions. Are they spectators or active participants? = Seventh Belgian-Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, Oct. 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. 11. p. ** 1312 HANNUS István - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - KIRICSI Imre: Isomerization of cyclopropane over alkali-exchanged Y zeolites, montmorillonite and Al-pillared montmorillonite; testing of surface acidity. = Europa-Cat-1. Montpellier, September 12-17, 1993. Book of abstracts. Vol. I. 78. p. 1313 KIRICSI Imre - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - HANNUS István: Incorporating SnOQ into the interlayer spacings of montmorillonite. = 7th International Symposium on Intercalation Compounds. Louvain-la-Neuve, Belgique, May 10-14, 1993. Conference program and extended abstracts. 130. p. 1314 Ren, J.K. - PETŐFI Szilvia - Molnár J.: Mechanisms of antimotility action of tricyclic compounds in »Proteus vulgaris«. = Acta Microbiol. Hung. 1993. Vol. 40. No. 4. 369377. p. 1315 PETOFI Szilvia - FÖLDEÁK Sándor - Molnár József: Benz(c)-akridinek mutagén és karcinogén hatásának é rtelmezése a molekula fizikai-kémiai paramétereinek függvényében. = Vegyészkonferencia. Kaposvár, 1993. júl. 5-7. Előadásösszefoglalók. 120. p. ** 1316 SCHNEIDER Gyula: Rearrangement of alcohols, phenols, diols and peroxides. = The chemistry of functional groups. Suppl. E: The chemistry of hydroxyl, ether and peroxide groups. Vol. 2. Chichester, 1993. 785-841. p. ** 1317 SCHNEIDER Gyula - Mák Marianna: Gyűrűs szteroid-uretánok előállítása és stabilitásuk vizsgálata. = Vegyészkonferencia. Kaposvár, 1993. júl. 5-7. Előadásösszefoglalók. 84. p. ** 1318 SZENDI Zsuzsanna - HACKLER László - SCHNEIDER Gyula - VINCZE Irén: Immunstimuláns és immunszupressziv aminoalkil-acilamidoszteroidok. = Vegyészkonferencia. Kaposvár, 1993. júl. 5-7. Előadásösszefoglalók. 85. p. ** 1319 TÖRÖK Béla - FELFÖLDI Károly - MOLNAR Arpád - BARTÓK Mihály: Transformation of organic compounds in the presence of metal complexes. [Part] 7. Selective reduction of diketones by hydrosilylation in the presence of rhodium(I) complexes. = J. Organomet. Chem. 1993. 460. 111-115. p. Sep. 1320 TÖRÖK Béla - MOLNAR Árpád: General synthesis of methyl- and dimethyl-cyclobutanes from simple 1,3-diols by phase transfer catalysis. = J. Chem. Soc. Perkin Trans. I. 1993. 801-804. p. Sep. 1321 TÖRÖK Béla - MOLNÁR Arpád - Borszéky Károly - Tóth-Kádár Enikő - Bakonyi Imre: Selective catalytic hydrogenation of bifunctional compounds over amorphous nickel alloys. = Heterogeneous catalysis and fine chemicals. III. Proceedings of the 3rd International Symposium, Poitiers, April 5-8, 1993. Amsterdam, 1993. 179-186. p. /Studies in Surface Science and Catalysis. Vol. 78./ ** 1322 TÖRÖK Béla - PÁLINKÓ István - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály: Hydrogen pressure dependence of the ring-opening reactions of propylcyclobutane over Pt/SiO 2 catalyst at different temperatures. = J. Catal. 1993. 143. 111-121. p. Sep.

285


1323 TÖRÖK Béla - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály: Unusual hydrogen pressure dependence in the ring-opening of methylcyclobutane over Pt/SiO, catalyst. = 2nd Pannonian International Symposium on Catalysis. Valtice, (Czech Republic), June 36, 1993. Book of abstracts and final circular. P3. *' 1324 TÖRÖK Béla - PÁLINKÓ István - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály: Transformation of propylcyclobutane over a Pt/SiO 2 catalyst. = Seventh Belgian-Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, Oct. 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. 42. p; ** 1325 TÖRÖK Béla - PALINKÓ István - TASI Gyula - BOGÁR Ferenc: GC-MSD analysis of a-phenyl cinnamic acid isomers; practical and theoretical aspects. = 9th Danube Symposium on Chromatography. Budapest, August 23-27, 1993. Abstracts. Th-P33. ** 1326 TÖRÖK Béla - PÁLINKÓ István - TASI Gyula - BOGÁR Ferenc: Influencing isomeric distribution of a-phenyl cinnamic acids forming via Perkin condensation or E/Z isomerization; Experimental and theoretical aspects. = 8th European Symposium on Organic Chemistry. Sitges, Barcelona, August 29-Sept. 3, 1993. Book of abstracts. 191. p.** 1327 TÖRÖK Béla - SZEGLETES Zsolt - MOLNÁR Árpád: Separation and identification of stereoisomeric cyclobutane-diols and derivatives by GC-MS. = 9th Danube Symposium on Chromatography. Budapest, August 23-27, 1993. Abstracts. Th-P35. ** 1328 VINCZE Irén - LŐKÖS Magdolna - BAKOS Tamás - Dancsi Anna - Mák Marianna: Steroids. 49. Investigations of the dehydration of 17a-ethynyl-1713-hydroxysteroids. = Steroids, 1993. 58. 220-224. p. ** 1329 VINCZE Irén - Monder, Karl: Developing a radioimmunoassay for anordrin: the synthesis of propionyl and hemisuccinyl esters of anordiol. = Contraception, 1993. 47. 507-514. p. ** 1330 WÖLFLING János - SCHNEIDER Gyula - Sohár Pál: A 16-halometil, l6-hidroximetil szteroidok sztereoszelektív szintézise. = Vegyészkonferencia. Kaposvár, 1993. júl. 57. Előadásösszefoglalók. 83. p. ** 1331 ZSIGMOND Agnes - NOTHEISZ Ferenc - BARTÓK Mihály - Böckwall, J.E.: Selective oxidation of alkenes on a zeolite supported iron phthalocyanine catalyst. = Heterogeneous catalysis and fine chemicals. III. Proceedings of the 3rd International Symposium, Poitiers, April 5-8, 1993. Amsterdam, 1993. 417-424. p. /Studies in Surface Science and Catalysis. Vol. 78./ ** 1332 ZSIGMOND Agnes - NOTHEISZ Ferenc - BARTÓK Mihály - Smith, Gerard V. Ostgard, Daniel J.: Characterization of supported platinum and palladium catalysts by chemical methods. = Europa-Cat-1. Montpellier, 12-17 September, 1993. Book of abstracts. Vol. 2. 530. p. **

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Department of Inorganic and Analytical Chemistry 1333 BURGER Kálmán: Oldószerhatás a koordinációs kémiában. = A kémia újabb eredményei. 75. (köt.) Bp. 1993. 7-46. p. 1334 BURGER Kálmán - NAGY László - BUZÁS Norbert - Vértes Attila - Mehner, Hartmut: Co-ordination number, symmetry of the co-ordination sphere of tin(IV) and oligomerization in carbohydrate complexes of dibutyltin(IV). = J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1993. 2499-2504. p. 1335 BURGER Kálmán - NAGY László - BUZÁS Norbert - Vértes Attila - Mehner, Hartmut: Az ón(IV) koordinációs száma, koordinációs szférájának szimmetriája és

286


oligomerizációja szénhidrátok dibutil-ón(IV) komplexeiben. (Coordination number, symmetry of the coordination sphere of tin(IV) and oligomerization in carbohydrate complexes of dibutiltin/IV/.) = MKF, 1993. 99. évf. 10. sz. 410-416. p. 1336 BURGER Kálmán: Metal ion coordination of bioactive molecules and their model compounds. = 20. Annual Congress on Thermodynamics of Metal Complex. Roma, June 8-11, 1993. [ ] p. ** 1337 BURGER Kálmán: Metal ion coordination of bioactive molecules (polypeptides, carbohydrates, alcaloids etc.) The use of Mössbauer spectroscopy in coordination chemistry. The role of solvents in coordination chemistry. = International Symposium on Metal Ions Solution. Johannesburg, 19-24 April, 1993. [ ] p. ** 1338 BURGER Kálmán - NAGY László - BUZÁS Norbert - Vértes Attila - Mehner, Hartmut: Dibutilón(IV)-szénhidrát komplexek koordinációs száma, szimmetriaviszonyai és oligomerizációja. (Coordination number, oligomerization of dibuthyltin/IV/carbohydrate complexes.) = 28. Komplexkémiai Kollokvium, Szekszárd, 1993. jún. I3 . [] P. ** 1339 BURGER Kálmán: Másoddiplomát nyújtó posztgraduális kö rnyezetvédő szakosító képzés Szegeden a József Attila Tudományegyetemen. = A Kémia Tan. 1993. 1. évf. 2. sz. 24. p. 1340 BURGER Kálmán: Atkins, P.W.: Fizikai Kémia. 1-3. Tankönyvkiadó, Bp. 1992. Pungor E. (szerk.): Bioelectroanalysis, 2. Akadémiai K. Bp. 1993. [Ism.] = MKF, 1993. 99. évf. 7-8. sz. 333-334. p. 1341 BÚZÁS Norbert: Ónorganikus szénhidrátkomplexek szerkezete és oligomerizációja. _ Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja Ifjú Kémikusok Köre. Kémiai Előadói Napok. 16. Tudományos Szimpózium, Szeged, 1993. nov. 1-3. [ ] p. 1342 BUZÁS Norbert: Újabb adalékok az elektrokémia tanításához. = A Kémia Tan. 1993. 1. évf. 3. sz. 14-15. p. 1343 BUZÁS Norbert: [Tizenötödik] 15. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 1992. október 2628. [Ism.] = MKL, 1993. 48. évf. 1, sz. 42. p. 1344 CSANYI László - JÁKY Károly: Catalysis and inhibition by water during the liquidphase oxidation of hydrocarbons. = J. Catal. 1993. 141. 721-724. p. ** 1345 CSÁNYI László - JÁKY Károly - KISS János T.: Effects of water and onium ion phase-transfer catalyst on the rate of liquid-phase oxidation of hydrocarbons. = J. Mol. Catal. 1993. 80. 353-364. p. * * 1346 CSÁNYI László - JÁKY Károly: Some features of catalytic oxidation of hydrocarbons under phase-transfer conditions. = 7th Belgian-Hungarian Colloquium on Catalysis. Szeged, October 4-7, 1993. Final program and abstracts of presentation. [ ] p. ** 1347 CSIKKEL-SZOLNOKI Anna - Kiss A. Sándor - VERES Sándor: Elemental analysis of tea leaves collected from different countries. [Abstract.] = Magnesium Res. 1993. Vol. 6. 395-396. p. 1348 CSIKKEL-SZOLNOKI Anna - Kiss A. Sándor - VERES Sándor: Elemental analysis of tea-leaves collected from different countries. = [3rd Magnesium Symposium]. 9-11 July, 1993, Székelyudvarhely, Program - Abstract. [ ] p. 1349 CSIKKEL-SZOLNOKI Anna - VERES Sándor - Kovács János: Investigation of plants, soils and airborne particulates in Szeged. = Advances in environmental sciences. 6th Hungaro-Italian Symposium on Spectrochemistry, August 23-27, 1993, Lillafüred, Hungary. Abstracts of invited lectures and posters. P43. 89. p. 1350 Kiss A. Sándor - CSIKKEL-SZOLNOKI Anna: Aluminium as toxic element for plants and human organism. = Metal elements in environment, medicine and biology. Symposium with international participation. Timisoara, October 21-23, 1993, Romania. Programme and abstracts. 20. p. 1351 Kiss A. Sándor - CSIKKEL- SZOLNOKI Anna - Balla Árpád: Elemental composition

287


of soil, water, wheat and rye samples collected from different regions. [Abstract.] = Magnesium Res. 1993. Vol. 6. No. 4. 395. p. 1352 Kiss A. Sándor - CSIKKEL-SZOLNOKI Anna - Balla Árpád: Elemental composition of soil-, water-, wheat- and rye-samples collected from different regions. = [3rd Magnesium Symposium] 9-11 July, 1993, Székelyudvarhely. Program - Abstract. [ ] p. 1353 GAJDA Tamás - BUZÁS Norbert - NAGY László - BURGER Kálmán: Néhány 2(polihidroxialkil)-tiazolidin-4- karbonsavszármazék mangán(II)- és nikkel([[)-koordinációja. (Manganese(l1) and nickel(11) complexes of some 2-(polyhydroxyalkyl)thiazolidine-4-carboxylic acid derivatives.) = MKF, 1993. 99. évf. 1. sz. 33-39. p. 1354 GAJDA Tamás - Henry, B. - Delpuech, J.-J.: Acid base and tautomerism equilibria of glycylhistamine and sarcosylhistamine by NMR. = Amino Acids, 1993. 5. 104. p. 1355 GAJDA Tamás Henry, Bemard - Delpuech, Jacques: Complexes of copper(II) ion with histamine-containing dipeptides: Formation constants and structure. = J. Chem. Soc. Dalton Trans. 1993. 1301-1306. p. 1356 Henry, B. - GAJDA Tamás - Selve, C. - Delpuech, J.-J. - Amould, J.-M.: Synthesis and biological action of peptidoamines: Carcinine and analogs. = Amino Acids, 1993. 5. 113. p. 1357 GALBACS Gábor: Nehézfém nyomok dúsítása atomspektroszkópiai mérésekhez. = Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csopo rtja, Ifjú Kémikusok Köre. Kémiai Előadói Napok. 16. Tudományos Szimpózium, Szeged, 1993. nov. 1-3. 29. p. 1358 Verrept, P. - GALBÁCS Gábor - Moens, L. - Dams, R. - Kurfürst, U.: Solid sampling electrothermal vaporization inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ETV-ICP-AES): influence of some ICP operating parameters. = Spectrochim. Acta, 1993. 48 B. No. 5.671-680. p. 1359 GALBÁCS. Gábor - Verrept, Peler: Study of transport efficiencies in ETV-ICP-AES. = Advances in environmental sciences. 6th Hungaro-Italian Symposium on Spectrochemistry, August 23-27, 1993, Lillafüred, Hungary. Abstracts of invited lectures and posters. [90.] p. 1360 GALBÁCS Zoltán - DOMBI András: Elemek tulajdonságai és körforgása a természetben. = Környezeti rendszerekben lejátszódó alapvető kémiai folyamatok. Bp. 1993. I34. p. ** 1361 GALBÁCS Zoltán - GALBÁCS Gábor: Removal of toxic metal constituents from drinking water by magnesium hydroxide. [Abstract.] = Magnesium Res. 1993. Vol. 6. 396. p. 1362 GALBÁCS Zoltán - GALBÁCS Gábor: Removal of toxic metal constituents from drinking water by magnesium hydroxide. _ [3rd Magnesium Symposium], 9-11 July, 1993, Székelyudvarhely, Program - Abstract. [9.] p. 1363 GYURCSIK Béla - GAJDA Tamás - NAGY László - BURGER Kálmán: Az N-Dglükonil-glicin proton és réz(II)komplexeinek egyensúlyi és szerkezetvizsgálata. (Structural and equilibrium study of the proton and copper(II)complexes of N-Dgluconylglycine.) = Acta Pharm. Hung. 1993. 63. 115-127. p. 1364 GYURCSIK Béla - GAJDA Tamás - NAGY László - BURGER Kálmán - Rockenbauer A. - Korecz L.,Jr.: Proton, copper(II) and nickel(I1) complexes of some Amadori rearrangement products of D-glucose and amino acids. = Inorg. Chim. Acta, 1993. 214. 57-66. p. 1365 GYURCSIK Béla - GAJDA Tamás - NAGY László - BURGER Kálmán: Small molecular models of glycoproteins and their metal ion coordination. = Impact of nonplatinum metal ions on drugs, chemotherapeucs and related compounds. European Science Foundation (ESF) Workshop, Wroclaw-Karpacz, 1993. Sept. 1-4. [ ] p. ** 1366 GYURCSIK Béla - NAGY László - BURGER Kálmán: CD spektroszkópia alkalmazása szénhidrát-aminosav származékok fémkomplexei szerkezetének vizsgálatában. -

288


(Utilization of CD spectroscopy in investigation of metal complexes formed with sugar-aminoacid derivatives.) = 28. Komplexkémiai Kollokvium. Szekszárd, 1993. An. 1-3.[]p.** 1367 HORVÁTH István: Regressziós módszerek összehasonlítása és é rtékelése lineáris kalibráció esetén. »Kandidátusi é rtekezés«. [Bp. 1993.] 104 lev. ** 1368 LABÁDI Imre: Vegyes akva- és etilénglikol komplexek előállítása, szerkezeti és termikus bomlása. »Kandidátusi é rtekezés«. [Bp. 1993.] 104 lev. ** 1369 LABÁDI Imre - Párkányi L. - Kenessey G. - Liptay G.: Thermal stability and crystal structure of bis(1,2-ethane-diol)zinc sulfate. = J. Crystall. Spectrosc. Res. 1993. Vol. 23. No. 4.333-338. p.,Sep. 1370 MESKÓ Eszter - Dombi György - LUKÁCS Ferenc - SCHNEIDER Gyula: Steroids. 52. Configurational analysis of 16-methyl-l9-nortestosterone derivatives. = Liebigs Ann. Chem. 1993. 923-925. p. ** 1371 NAGY László: Biológiailag aktív vegyületek fémkomplexei és hasznosításuk. (Utilization of metal complexes formed with biologically activ ligands.) = Környezeti szennyeződések megelőzése és mérséklése. A SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága ülése. Szeged, 1993. ápr. 26. Az előadások kivonatai. [ ] p. ** 1372 NAGY László - GAJDA Tamás - GYURCSIK Béla - BURGER Kálmán: Glikozilezett aminosavak komplexképzése. = MTA Peptidkémiai Munkabizottság ülése, Budapest, 1992. jan. 14-15. Bp. 1993. [ ] p. ** 1373 NAGY László - Yamaguchi, T. - BUZÁS Norbert - Vértes A. - BURGER Kálmán: Coordination isomers in organotin(IV) complexes of sugar-type ligands. = Impact of non-platinum metal ions on drugs, chemotherapeucs and related compounds. European Science Foundation (ESF) Workshop, Wroclaw-Karpacz, 1993. Sept. 1-4. [ ] p. ** 1374 PÉTER Antal - Laus, G. - Tourwé, D. - Gerlo, E. - Van Binst, G.: An evaluation of microwave heating for the rapid hydrolysis of peptide samples for chiral amino acid analysis. = Peptide Res. 1993. Vol. 6. No. 1.48-52. p. 1375 PETER Antal - Tóth G. - Tourvé, D.: Monitoring of optical isomers of unusual amino acids. = 9th Danube Symposium on Chromatography. Budapest, August 23-27, 1993. Abstracts. [ ] p. ** 1376 SIPOS Pál: A nyugat-ausztráliai egyetemek kémiai írásbeli felvételi vizsgája. = A Kémia Tan. 1993. 1. évf 4. sz. 6-9. p. 1377 Kiss A. Sándor - VERES Sándor - CSIKKEL-SZOLNOKI Anna: Changes of magnesium content of trees in winter deep-rest. [Abstract.] = Magnesium Res. 1993. Vol. 6. 65. p.

Matematikus Tanszékcsoport Group of Departments of Mathematics Algebra és Számelmélet Tanszék Department of Algebra and Number Theory 1378 BÁLINTNÉ SZENDREI Mária - CZÉDLI Gábor - SZENDREI Ágnes: Absztrakt algebrai feladatok. (Szeged, 1993, JATEPress.) 504 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1379 B[ÁLINTNÉ] SZENDREI Mária: On embeddability into a semidirect product of an orthodox semigroup by a group. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 601-612. p. 1380 B[ÁLINTNÉ] SZENDREI Mária: On E-unitary covers of orthodox semigroups. = Int. J. Algebra and Comput. 1993. Vol. 3. No. 3.317-333. p. **

289


1381 Billhardt, B: - B[ÁLINTNÉ] SZENDREI Mária: A new class of embeddable E-unitary regular semigroups. = Semigroups. Algebraic theory and applications to formal languages and codes. (International Conference... Luino, 22-27 June. 1992.) Singapore New Yersey etc. [1993.] 27-35. p. 1382 CSÁKÁNY Béla: Life is functionally complete. = Algebra Univ. 1993. 30. 149150. p. ** 1383 CSAKANY Béla - Iskander, A.A.: Solvability of equations in varieties of universal algebras. = Acta Math. Univ. Comenianae, 1993. 62. 169-178. p. ** 1384 CSAKANY Béla - Szederkényi A.: Varieties generated by finite homogeneous algebras. = Algebra Univ. 1993. 30. 337-344. p. ** 1385 CZEDLI Gábor: How are diamond identities implied in congruence varieties? = Algebra Univ. 1993. 30.291-293. p. ** 1386 Chajda, I. - CZÉDLI Gábor: Mal'tsev functions on small algebras. = Stud. Sci. Math. Hung. 1993. Vol. 28. No. 3-4. 339-348. p. 1387- SZENDREI Agnes: Szigorúan egyszerű algebrák és minimális varietások. »Doktori értekezés«. [Bp. 1993.] [ ] p. ** 1388 SZENDREI Agnes: A geometriai szerkeszhetőség algebrai elmélete. = Polygon, 1993. 3. köt. 1. sz. 19-57. p. 1389 SZENDREI Agnes: Nonfinitely based finite groupoids generating minimal varieties. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 593-600. p. 1390 ZADORI László: Posets, near unanimity functions and zigzags. = Bull. Austral. Math. Soc. 1993. 47. 79-93. p. **

Analízis Tanszék Department of Analysis 1391 HATVANI László: On the stability of the zero solution of nonlinear second order differential equations. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 367-371. p. 1392 HATVANI László - Burton, T,: Asymptotic stability of second order ordinary, functional and partial differential equations. = J. Math. Anal. Appl. 1993. 176. 261281. p. ** 1393 HATVANI László - TOTIK Vilmos: Asymptotic stability of the equilibrium of the damped oscillator. = Diff. Integr. Equat. 1993. 6. 835-848. p. ** 1394 KERCHY László: On the reducing essential spectra of contractions. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 175-198. p. 1395 Matematika. Összefoglaló feladatgyűjtemény 10-14 éveseknek, [Írták]: KOSZTOLANYI József, Mike János stb. Szeged, 1993, Mozaik. 382 p. 1396 LEINDLER László: Generalizations of some theorems of Hardy and Littlewood concerning power series and moment constants. = Analysis Math. 1993. Tom. 19. Fasc. 2. 135-149. p.1397 LEINDLER László: Generalizations of some theorems of Mulholland concerning Dirichlet series. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57.401-418. p. 1398 LEINDLER László: Improvements of some theorems of Mulholland concerning Dirichlet series. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 281-297. p. 1399 LEINDLER László: On the converses of inequalities of Hardy and Littlewood. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 191-196. p. 1400 LEINDLER László: Some inequalities pertaining to Bennett's results. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 261-279. p. 1401 LEINDLER László: Some results on strong approximation by orthogonal series. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 127-141. p.

290


1402 NÉMETH József: Strong approximation and classes 'of functions. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 453-461. p. 1403 NÉMETH Zoltán: Analízis. 1. Feladatgyűjtemény. Összeáll. - - . 2., bőv. kiad. Szeged, 1993, JATEPress. 177 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1404 TERJÉKI József: Periodic solutions of second order damped wave equations. = Dynamic Systems and Applications, 1993. 2. 331-344. p. Sep.

Analízis Alkalmazásai Tanszék Department of Applications of Analysis 1405 CSÖRGŐ Sándor: A rate of convergence for coupon collectors. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 337-351. p. 1406 CSÖRGŐ Sándor - Simons, Gordon: On Steinhaus' resolution of the St. Petersburg paradox. = Probab. Math. Stat. 1993. 14. 157-172. p. ** 1407 CSÖRGŐ Sándor - TOTIK Vilmos: Quantile constructions for Khinchin's and Pruitt's theorems and for Doeblin's universal laws. = Adv. Appl. Math. 1993. 14. 226-246. p. Sep. 1408 MÓRICZ Ferenc: An improvement of the conditions (Al), (A2), (B1) and (B2) in the paper „Pointwise convergence of double trigonometric series" by Chang-Pao Chen and Po-Hsun Hsieh. = J. Math. Anal. Appl. 1993. 172. 600-601. p. ** 1409 MÓRICZ Ferenc: Integrability theorems for trigonometric series. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57.443-452. p. 1410 MÓRICZ Ferenc: Lebesgue integrability of double cosine and sine series. = Analysis, 1993. 13. 321-350. p. ** 1411 MÓRICZ Ferenc: A quantitative Dirichlet-Jordan test for Walsh-Fourier series. = Proc. Amer. Math. Soc. 1993. 118. 143-149. p. ** 1412 MÓRICZ Ferenc: Rate of convergence for double Walsh-Fourier series of functions of bounded variation. = Archiv. Math. 1993. 60. 256-265. p. ** 1413 Lubinsky, D.S. - MÓRICZ Ferenc: Pointwise convergence of Fourier transforms. = Archiv. Math. 1993. 61. 82-87. p. ** 1414 Giang, Dang Vu - MÓRICZ Ferenc: Lebesgue integrability of double Fourier transforms. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 299-328. p. 1415 Giang, Dang Vu - MÓRICZ Ferenc: Multipliers of double Fourier transforms and Fourier series on L I . = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 329-348. p. 1416 STACHÓ László - BAN Miklós: An algorithm for determining dynamically defined reaction paths /DDRP/. = Theor. Chim. Acta, 1993. 84. 535-543. p. 1417 STACHO László - BAN Miklós: Prócedure for determining dynamically defined reaction path. = Comput. Chem. 1993. Vol. 17. No. 1.21-25. p. 1418 DÖMÖTÖR Gyula - BAN Miklós - STACHÓ László: Experiences and practical hints on using the DDRP method, illustrated by the example of the H, + H reaction. = J. Comput. Chem. 1993. Vol. 14. No. 12. 1491-1497. p. 1419 Isidro, J.M. - STACHÓ László: On weakly and weakly continuous elements in Jordan triples. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 555-567. p. 1420 KÖRTVÉLYESI Tamás - DOMÖTÖR Gyula - STACHO László - BAN Miklós: Reaction paths for some collinear collisions calculated by means of the DDRP method. = Workshop of the Faraday Society on the Potential Energy Surfaces and Reaction Mechanism. Oxford, England, 1993. [ ] p. ** 1421 TANDORI Károly: Bemerkungen zur Konvergenztheorie der mehrfachen Reihen. _ Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 485-493. p.

291


1422 TAMDORI Károly: Szőkefalvi -Nagy Béla professzor 80. születésnapjára. = Polygon, 1993. 3. köt. I. sz. 7-9. p. 1423 VIHAROS László: Asymptotic distributions of linear combinations of extreme values. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 211-231. p.

Geometria Tanszék Department of Geometry 1424 KURUSA Árpád: The Radon transform on half sphere. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 58. 143-158. p. 1425 NAGY Péter Tibor: Szőkefalvi-Nagy Gyula. 1887-1953. = Polygon, 1993. 3. köt. 2. sz. 1-4. p. 1426 Husty, M.L. - NAGY Péter Tibor: Parallelismus auf Liegruppen. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57. 531-542. p. -

Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék Department of Theory of Sets and Mathematical Logic 1427 Dahlhaus, Elias - HAJNAL Péter - Karpinski, Marek: On the parallel complexity of Hamiltonian cycle and matching problem on dense graphs. = J. Algorithms, 1993. 15. 367-384. p. Sep. 1428 KRISZTIN Tibor - Mathsen, R.M. - Yuantong, Xu: Counterexamples to a conjecture for neutral equations. = Canad. Math. Bull. 1993. Vol. 36. (I.) 74-77. p. Sep. 1429 Győri 1. - KRISZTIN Tibor: Oscillation results for linear autonomous partial delay differential equations. = J. Math. Anal. Appl. 1993. Vol. 174. No. 1. 204-217. p. Sep. 1430 TOTIK Vilmos: Bernstein polinomok és a Weierstrass approximáció-tétel. = Polygon, 1993. 3. köt. 1. sz. 59-74. p. 1431 TOTIK Vilmos: Distribution of simple zeros of polynomials. = Acta Math. 1993. 170. 1-28. p. Sep. 1432 TOTIK Vilmos: Egy ötlet: Lépjünk ki a térbe. = Polygon, 1993. 3. köt. 1. sz. 104111. p. 1433 TOTIK Vilmos: On Holder's theorem that y(x) does not satisfy algebraic differential equation. = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57.495-496. p. 1434 HATVANI László - TOTIK Vilmos: Asymptotic stability of the equilibrium of the damped oscillator. = Diff. Integr. Equat. 1993. 6. 835-848. p. ** 1435 CSÖRGŐ Sándor - TOTIK Vilmos: Quantile constuctions for Khinchin's and Pruitt's theorem and for Doeblin's universal laws. = Adv. Appl. Math. 1993. 14. 226-246. p. Sep. 1436 Lubinsky, Doron S. - TOTIK Vilmos: How to discretize a logarithmic potential? = Acta Sci. Math. Szeged, 1993. Vol. 57.419-428. p. 1437 VARGA Antal: Ba rna Szénássy: History of mathematics in Hungary until the 20th century. Bp. 1992. [Ism.] = Polygon, 1993. 3. köt. I. sz. 121-124. p. Késedelmesen megjelent munka: 1438 TOTIK Vilmos: Approximation by algebraic polynomials. = Approximation Theory. 7. Boston, 1992. 227-249. p. Sep.

292


SZERZŐI NÉVMUTATÓ

ABONYI Gyuláné 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 1. még ABONYINÉ PALOTÁS Jolán 1029, 1030, 1031, 1032, 1033 ÁBRAHÁM Magdolna 731 ADAMKOVICH István 1170, 1171 ALBERT Sándor 622, 623, 624, 625, 626, 627 ALEXIN Zoltán 1140 ALMÁSI Tibor 513, 525 ANCSIN Gabriella 1. SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella ANDERLE Ádám 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 555 ANDÓ Mihály 1053, 1054 ANDOR József 1175, 1176 Irén ANDORNÉ DREVENI 1172 1. még DREVENI Irén ANTAL Andrea 832, 839 ANTAL Erzsébet 1. NAGY Lászlóné APJOK József 1267 AUCKENTHALER, Karlheinz F. 600, 601, 602, 603, 604, 605 BADÓ A tt ila 62, 63, 64 BAGI Ibolya 659, 660, 661, 662, 663 BAGI István 791, 792, 793, 825 BAKONYI Géza 1

BAKOS Tamás 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1300, 1328 BALÁZS Gábor . 664, 714 BALÁZS János 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1207, 1227 BALÁZS József 168 BALÁZS Mihály 311, 312, 313 BALI Katalin 908, 909, 910 BÁLINT Erzsébet 877, 889 BÁLINTNÉ SZENDREI Mária 1378, 1379, 1380, 1381 227, 228, 229, BALOG Iván 230 BALOGH Elemér 81 1055, 1056, BALOGH Imre 1077, 1078 BÁN Miklós 1173, 1174, 1183, 1187 293, 294, BÁNRÉTI Zoltán 295, 296 BÁNSÁGI Tamás 1245 BÁRÁNY Ilona 1. KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona BÁRÁNY-KEVEI Ilona 1067, 1068, 1069, 1077 1. még KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona BARANYAI Zsolt 328 BARANYI Attila 833, 834, 835, 847, 849 BARÁTH Tibor 184, 185, 186 BÁRDI István 560 BÁRDI Nándor 557, 558, 559, 561, 562, 563 293


BARNA Gábor 298, 299,. 300, 301, 302, 303 BARTALOS István 1090 BARTHA Ferenc 896 BARTÓK Mihály 1266, 1267, 1268, 1274, 1277, 1291, 1292, 1293, 1299, 1301, 1305, 1306, 1319, 1322, 1323, 1324, 1331, 1332 BASSOLA Péter 583, 584, 587, 588 BEL ÉNYI Gyula 526,527, 528, 529 BELLON Tibor 304, 305 BENEDICT Mihály 893, 894, 895 BENKŐ Zsolt 940, 941, 942, 956, 991 BÉRCZI Imre 132, 133 BERKESI Ottó 1172, 1175, 1176 BERKÓ András 1237, 1246 BERTA Árpád 272, 273, 290, 291 BESENYEI Lajos 134 BIBOK Károly 665, 675 BLAZOVICH László 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 BLUTMAN László 126, 127 BODNÁR László 128, 129 BOGNÁR Ferenc 666, 667, 668, 669, 670, 671, 675 BOGÁR Ferenc 897, 898, 899, 900 BOHUS Mihály 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 BONTOVICS Julianna 1253, 1254 BOR Zsolt 940, 941, 943, 944, 945, _946,. 947, 948, 949, 950, 951, 954, 956, 957, 958, 961 294

BOROS András 720, 721, 722 BORUS András 24 BURGER Kálmán 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1353, 1363, 1364, 1365, 1366, 1372, 1373 BURGERNÉ GIMES Anna 1040, 1041 BUZÁS Norbert 1334, 1335, 1338, 1341, 1342, 1343, 1353, 1373 BÜKY László 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 CSÁKÁNY Béla 1382, 1383, 1384 CSÁNYI László 1344, 1345, 1346 CSAPÓ Benő 187, 188, 189, 190, 191 CSÁSZÁR József 1177, 1178, 1179,1180, 1181 CSEJTEI Dezső 432 CSÉKA Ervin 46 CSENDES Tibor 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1134, 1135 CSERÉNYI József 1247, 1248 CSERJÉS Katalin 329, 330 CSERNUS Sándor 540 CSIKKEL-SZOLNOKI Anna 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1377 CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet 192, 193 CSÁSZÁR Jolán 783 CSÖRGŐ Sándor 1405, 1406, 1407 CSÚRI Károly 606 CZAGÁNY László 107 CZACHESZ Erzsébet


1. CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet CZÉDLI Gábor 1378, 1385, 1386 CZÚCZ O tt ó 30, 31, 32, 33 DÁNYI Gábor 1136 DEAK Ágnes 530, 531, 532, 533, 534 DEÁK László 1260 DEAK Péter 777 DÉKÁNY Imre 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1234, 1235 DÉVÉNYI Károly 1091, 1092, 1093 DIAMANT Tibor 24, 25 DOLOVAI Dorottya 261 DOMBI András 1360 DÖMÖTÖR Gyula 1182, 1183, 1187 DREVENI Irén 1175, 1176 1. még ANDORNÉ DREVENI Irén DURHAM Dávidné 609 ERDEI Ilona 672 ERDÉLYI Lajos 836, 837 ERDŐHELYI András 1247, 1248 ERŐS Ferenc 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 226 ÉSIK Zoltán 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 EVANICS Ferenc 1144 FÁBIÁN Eszter 1. TÓTHNÉ FÁBIÁN Eszter

FÁBRICZ Károly 673, 719 FARAGÓ M. Judit 47 FARKAS Beáta 108 FARKAS Éva 973, 991, 992, 994 FARKAS Gyula 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 774 FARKAS Ildikó 628, 629, 630 FARKAS István 1145 FARKAS Mária 642, 643 FARKAS Zsuzsanna 952, 973, 992 FARSANG Andrea 1057, 1058, 1072, 1078 FEHÉR Ottó 838, 839, 845, 850, 851 FEJÉR Ádám 666, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 B. FEJES Katalin 251, 260 FEJES Pál 1144, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1155, 1158, 1160, 1161, 1166 FEKETE Éva . 721, 722, 723, 724 FELEKY Gábor 231, 232 FELFÖLDI Károly 1269, 1319 FENYVESI István 690, 691, 692 FERENCZY Lajos 779 FERGE Gábor 433 FERINCZ István 693, 694, 714 FILEP Erika 1. MOLNÁR Erika FODOR István 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 483, 484 FOGARASI Miklós 644, 649 .

295


FONT Zsuzsa 314 FÖLDEÁK Sándor 1270, 1271, 1272, 1315 FRIED István 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 429 FÜLÖP Zoltán 1107, 1108

GULYÁS Sándor 794, 795, 796, 797, 798, 813 GYÉMÁNT Iván 901 GYENGE Zoltán 434, 435, 436 GYENIZSE Pál 1139 GYIMESI Timea 631, 632 GYIMÓTHY Tibor 1140 GYÖKERES Csilla 136 GYURCSIK Béla 1363, 1364, 1365, 1366, 1372

GAÁL Sándor 135 GÁBOR Kálmán 233, 234, 235, 236 GÁBRIEL Róbert 725 GAJDA Tamás 1353, 1354, 1355, 1356, 1363, 1364, 1365, 1372 GÁL János 911, 912, 913, 914, 935, 936 SZ. GALÁNTAI Erzsébet 447 GALBÁCS Gábor 1357, 1358, 1359, 1361, 1362 GALBÁCS Zoltán 1360, 1361, 1362 GALLÉ László 827, 828, 830 GÉCSEG Ferenc 1137, 1138 GÉCZI József 147 GERETOVSZKY Zsolt 953 GICZI Zsolt 535 GIMES Anna 1. BURGERNÉ GIMES Anna GINGL Zoltán 915, 916 GOGOLÁK Zoltán 943, 954 GÖNDÖS György 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283 GÖRGÉNYI Miklós 1184 GULYA Károly 726, 727 GULYÁS Magdolna L ÁBRAHÁM Magdolna

HACKLER László 1284, 1285, 1318 HAJDÚ József 34 HAJNAL Péter 1427 HAJNÓCZI Gábor 514 HALASY Katalin 728, 729, 730 HALÁSZ János 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1158, 1159, 1160 HANNUS István 1144, 1146, 1149, 1154, 1155, 1156, 1162, 1165 HANSEL István 585 HARS Endre 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 HATVANI László 1391, 1392, 1393 HEGYES Péter 1271, 1272, 1286, 1287, 1288, 1289 HELEMBAI Kornélia 221, 224, 225 HERNÁDI Klára 1150, 1151, 1157, 1158 HETÉNYI Magdolna 996, 997, 998, 999, 1000 HEVÉR Anikó 828 HILBERT Margit 941, 948, 955, 973, 992, 994 HOMOKI NAGY Mária 93 HOPP Béla 943, 944, 945, 946, 949, 950

296


HORNUNG Erzsébet 829 HORVATH Ferenc 474 HORVÁTH Gyula 1092, 1093, 1099 HORVÁTH István 1367 HORVÁTH Róbert 169, 170, 172, 173, 174, 175 HORVATH Tamás 1140 HORVATH Tivadar 171 HORVATH Zoltán L. 956, 957, 958, 993 HUSZTA Sándor 845 IGNÁCZ Ferenc 943 ILIA Mihály 331, 332, 333 IMRE András 137 IMRE Anna 237, 238 IMREH Balázs 1090, 1100 IMRÉNYI Tibor 549, 550, 551, 556 IVANICS Mária 274, 275, 292 IVÁNYI-SZABÓ Éva 2, 5 JAKAB Éva 161, 162, 163, 164 JAKÓCS Dániel 417, 418, 419, 430 JAKUCS László 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 JáKY Károly 1344, 1345, 1346 JANCSKI Olga 1. PENKE Olga JÁRDÁN Csaba 830 JÓZSA Zoltán 113 JUHÁSZ Antal 306, 307, 308, 309, 310 JUHÁSZ Miklós 799, 800, 801, 802 JUHÁSZNÉ ZVOLENSZKY Anikó 138 JUST Zsuzsanna 774

KACZIBA Ágnes 695, 696, 714 KACZÚR Ágnes 552, 553, 554 KÁLMÁN László 878, 879, 891 KALTENBACH Jenő 114, 115, 116, 117 KAMPLER Béla 118, 119, 120, 121 KAPOCSI Irén 1291 KAPUY Ede 902, 903 KARSAI László 564, 565, .566, 567, 568 KATONA Endre 1117, 1118 KATONA Judit 697 KATONA Tamás 1290, 1291, 1292, 1293, 1304 KAZA Ilona 1294 KAZAL Magdolna 3, 4 KECSKEMÉTI Sarolta 27 KEDVES Miklós 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 KELE Zoltán 1146, 1150, 1151, 1159, 1160 KEMENES István 139 KENESEI István 610, 611 KÉRCHY László 1394 KETSKEMÉTY István 959, 973, 991, 994 KEVEI Ferenc 780 KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona 1070, 1071, 1072, 1078 1. még BÁRÁNY-KEVEI Ilona KIRICSI Imre 1144, 1146, 1150, 1151, 1155, 1156, 1158, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165 KIRÁLY Zoltán 1215, 1216, 1217, 1228 KISS Barnabás 39 KISS János 1238, 1239, 1240, 1241, 1242 KISS János T. 1295, 1296, 1297, 1298, 1311 297


KISS László 914 1. még KISS László Béla KISS László Béla • 916, 917 KISSNÉ NOVAK Éva 437 KLIVÉNYI Gábor 1249, 1250 KLUKOVITSNÉ PARÓCZY Katalin 5 KOCSIS Ferenc 1140 KOCSIS Mihály 698, 699, 714 KOCSONDI András 438 KOCZISZKY Éva 598, 599 KOKAS Károly 6, 7KOMLÓSSY Ákos 194, 195, 196, 206 KONTRA Miklós 612, 613, 621 KÓNYÁNÉ SIMICS Zsuzsa 140 KOPPÁNY György 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 KORCHMÁROS Valéria 1. MARÓTINÉ KORCHMÁROS Valéria KORDÉ Zoltán 485, 486, 487 KOSZTA László 488, 489, 490, 491 KOSZTOLÁNYI József 1395 KOTORMÁN Márta 732 KOVÁCS Attila 947, 956 KOVÁCS Éva 828 KOVÁCS Gábor 918, 928 KOVÁCS Imre 1251, 1252 KOVÁCS József 633, 634 KOVÁCS László Imre 148, 149 KOVÁCS Sándor 420, 421, 422, 423, 424 KOZMA Béla 1299 KÖRTVÉLYESI Tamás 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1197 KÖVÉR Lajos 569 KÖVES Erzsébet 783 KRAJKÓ Gyula 1042, 1043, 1044 -

298

-

KRÉMER Sándor 439, 440 KRISTÓ Gyula 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 KRISZTIN Tibor 1428, 1429 KUBA Attila 1119, 1120, 1121, 1122 KUFCSÁK Oszkár 735 KUGLER Katalin 700 KUKOVECZ György 570 KURUSA Árpád 1424 KUTSÁN György 1172, 1189, 1190, 1191 KÜRTÖSI Katalin 425, 426, 427, 431 LABÁDI Imre 1368, 1369 LACZKÓ Gábor 880 LAGZI István 571, 572 LASKAY Gábor 803 LÁSZLÓ Ferenc A. 840, 841, 842, 843, 854, 855, 856, 857, 858, 859 LÁZÁR István Dávid 448 LEHOCZKINÉ SIMON Mária 732 LEINDLER László 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401 LELE József 505, 506, 507 LÖFFLER Tibor 150 LŐKÖS Magdolna 1263, 1300, 1328 LUKÁCS Ferenc 1370 LUKÁCS Zoltán 1189, 1190, 1191 MACHULA Gábor 1218, 1219, 1220 MADER Béla 8, 23 MAKK Ferenc 515, 516, 517, 51-8, 519 -


'

MAKRA László 1017, 1018, 1019 MARÁZ Vilmosné 50 MARCSIK Antónia 751, 759, 760, 761, 775 MARGÓCZI Katalin 830, 831 MAROSI Tibor 1212, 1214, 1221, 1222, 1223, 1229 MARÓTI Egon 454, 455, 459 MARÓTI Péter 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 889, 891 MARÓTINÉ KORCHMÁROS Valéria 252 MARÓY Péter 778 MARTON Zsuzsanna 943, 944, 946, 949, 950, 960 MASTALIR Ágnes 1301 MÁTÉ Eörs 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131,1132 MATKOVICS Béla 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876 MÉCS Imre 739, 740 MERÉNYI Kálmán 48, 50 MESKÓ Eszter 1302 MÉSZÁROS Edit 262, 263, 264, 265 MÉSZÁROS Rezső 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051 MEZŐSI Gábor 1069, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085 MIHALIK Erzsébet 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 MIKOLA Tibor 266, 267 MOLNÁR Ádám 276 MOLNÁR Árpád 1267, 1291,

1292, 1293, 1295, 1298, 1299, 1303, 1304, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1327 MOLNÁR Béla 1022, 1027 MOLNÁR Erika 1001 MOLNÁR Imre 165, 166, 167 MOLNÁR János 9 MOLNÁR Judit 151, 152, 153 MOLNÁR Mária 1270 MOLNÁR Miklós 919, 920, 921, 922, 923 MONOK István 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MÓRICZ Ferenc 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 MOZSÁR Ferenc 107, 109 MUCSI László 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 NAGY Ferenc 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 NAGY József 197 NAGY Károly 130, 131 NAGY Lajos 110, 111 NAGY László (Agrár- Munkajogi T.) 35, 36 NAGY László (Biofizikai T.) 887, 888, 889, 890, 891 NAGY László (Szervetlen és Analitikai Kémiai T.) 1334, 1335, 1338, 1353, 1363, 1364, 1365, 1366, 1371, 1372, 1373 J. NAGY László 573, 574, 575, 576, 577 NAGY Lászlóné 762, 763 NAGY Mária 783 NAGY Péter Tibor 1425, 1426 NEMCSÓK János 731, 733, 734, 735, 736, 738 NÉMETH Endre 28, 29 299


NÉMETH József 1402 NÉMETH T. Enikő 297 NÉMETH Zoltán 1403 NIKICS Anita 607, 608 NOTHEISZ Ferenc 1301, 1305, 1306, 1331, 1332 NOVÁK Éva 1. KISSNÉ NOVÁK Éva NOVAK György 614 NOVAK Mihály 1192, 1193 OCSKÓ József 1308 OLÁH Sándor 751, 758, 764 OLAJOS Terézia 449, 450, 451 OLASZ Sándor 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 OSVAY Károly 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971 ÖRDÖGH Éva 645, 646 ÖTVÖS Péter 315, 316, 317 PACZOLAY Péter 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 PÁL József 647, 648, 649 PÁL MOLNÁR Elemér 1002, 1003 PÁLFI György 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 776 PÁLFY Miklós 635 PÁLINKÓ István 1295, 1297, 1298, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1322, 1324, 1325, 1326 PALOTÁS Jolán 1. ABONYI Gyuláné PÁNDI Lajos 578 PÁPAY László 1004, 1005 PAPP András 843, 844 PAPP György 904 300

PAPP István Géza 318 PAPP Katalin 924 PAPP Tekla 141, 142, 143, 144 PARÓCZY Katalin 1. KLUKOVITSNÉ PARÓCZY Katalin PATZKÓ Ágnes 1202, 1213, 1224, 1225, 1226, 1227 PÉCSVÁRADI Attila 783, 784, 785 PELYACH István 536 PENKE Olga 636, 637, 638, 641 PETE István 701, 702 PÉTER Antal 1374, 1375 PÉTER László 331, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 PETŐFI Szilvia 1314, 1315 1. még VASSNÉ PETŐFI Szilvia PETROVICS István 508, 509 PIHURIK Judit 520, 521 PINTÉR Tibor 20 PÓCSIK Ilona 59 POKOL Béla 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 POLYÁK Béla 737 PUKÁNSZKY Béla 198 RÁCZ Béla 944, 945, 946, 948, 949, 961, 972 RÁCZ Béláné 5, 23 RÁKÓCZI Zsuzsanna 1. TRÉNYINÉ RÁKÓCZI Zsuzsanna RASKÓ János 1237, 1253, 1254 RAUSCHER Ádám 1189, 1190, 1191


REGDON Ibolya 1202, 1228, 1229 RÉVÉSZ Károly 1243, 1255 ROJIK Imre 845, 846, 850, 851 RÓNA-TAS András 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ROSSELLI, Alessandro 650 ROZSNYAI Bálint 615 RUSZOLY József 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106 A. SAJTI Enikő 579 SÁNDOR Klára 285, 286, 287, 288, 289 SCHERER Ferenc 24 SCHNEIDER Gyula 1302, 1316, 1317, 1318, 1330 SCHRETTNER Lajos 1109, 1110 SCHŐBEL György 1146, 1149 SEBŐK Ferenc 522, 523 SERFŐZŐ Zoltán 524 SIMICS Zsuzsa 1. KÓNYÁNÉ SIMICS Zsuzsa SIMON Mária 1. LEHOCZKINÉ SIMON Mária SIMON Péter 926, 928 SIPOS Miklós 112 SIPOS Pál 1376 SIPŐCZ Katalin 268, 269, 270 SOLYMOSI Frigyes 1237, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259 SOLYMOSI Tamás 1141 SOÓS Katalin 537, 538 SÓTI Róbert 973, 992, 994 STACHÓ László 1416, 1417, 1418, 1419, 1420

STIPTA István 101, 102 SZABÓ András 60, 61 SZABÓ Enéh 11 SZABÓ Gábor 944, 945, 946, 948, 949, 950, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 995 SZABÓ Imre 145 SZABÓ József 253, 254, 255 SZABÓ Margit 783, 786 SZABÓ Pál Csaba 539 SZABÓ Tibor 441, 442, 443, 444, 445 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 452, 453 SZAJBÉLY Mihály 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 SZALAMIN Edit 703, 704, 705 SZALAY László 892 SZALMA Natália 676, 706, 707, 708, 709 SZATMÁRI Sándor 918, 925, 926, 927, 928, 929, 939 SZATMÁRY Károly 911, 912, 913, 914, 917, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938 SZEDERKÉNYI Tibor 1006, 1007, 1008, 1009 SZEGLETES Tivadar 738 SZEGLETES Zsolt 1327 SZEKERES Márta 1214 SZÉLES Klára 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 389 SZENDI Zsuzsanna 1318 SZENDREI Ágnes 1378, 1387, 1388, 1389 SZENDREI Mária 1. BÁLINTNÉ SZENDREI Mária SZENTE Magdolna 834, 835, 847, 848, 849 SZENTIRMAI László 21, 22, 23 301


SZENTPÉTERI István 40, 41, 42, 43 SZIGETI Lajos Sándor 378, 379, 380, 381, 382, 383 SZILASI László 384, 385, 386, 387 SZKÁROSI Endre 651, 652, 653, 654, 655, 656 SZOLNOKI Anna 1. CSIKKEL-SZOLNOKI Anna SZONDI Ildikó 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 SZÓNOKY Miklós 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 SZÓNOKYNÉ ANCSIN Gabriella 1052 SZŐKE Katalin 710, 711, 712 SZŐNYI György Endre 616, 617 SZÖRÉNYI László 428 SZÖRÉNYI Tamás 953, 980, 981, 982, 983, 984, 985 SZŰCS Árpád 1193 .

TÁBITH Klára 739, 740 TAMÁS András 122, 123 TANDORI Júlia 883, 891 TANDORI Károly 1421, 1422 TARI Irma 783, 787 TASI Gyula 1144, 1145, 1146, 1148, 1155, 1156, 1161, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169 TERJÉKI József 1404 TOCZKI János 1110 TOLDI József 839, 850, 851, 852, 853 TOMBÁCZ Etelka 1214, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236 TOMKA Béla 580, 581, 582 TÓTH Ágnes 475 302

TÓTH I. János 446 TÓTH Imre 1089 H TÓTH Imre 675, 713, 714, 715, 716, 717, 718 TÓTH Kinga 124 TÓTH Lajos 37 TÓTH Sándor 512, 739, 740 1. még TÓTH Sándor László 510, 511 H. TÓTH Tibor 256, 257, 258, 259 M. TÓTH Tivadar 1010 TÓTH-ABONYI Mihály 1133 TÓTH-SOMA László 813 TÓTHNÉ FÁBIÁN Eszter 146 TOTIK Vilmos 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438 TÖLGYESI Margit 1192 TÖRÖK Béla 1267, 1309, 1311, 1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 TRÉNYINÉ RÁKÓCZI Zsuzsanna 26 TRÓCSÁNYI László, ifj. 44, 45 TROGMAYER O tt ó 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 TORZÓ Kinga 878 ÚJFALUSI NÉMETH Jenő 639, 640 UNGER János 1015, 1020, 1021 VÁGVÖLGYI András 239 VÁGVÖLGYI Csaba 779 VÁGVÖLGYI Sándor 1142, 1143 VALACZKAI László 586, 589 VARGA Antal 1437 VARGA Csaba 841, 842, 843, 854, 855, 856, 857, 858, 859

I


SZ. VARGA Ilona 860, 862, 869, 870, 872, 873, 874, 875, 876 VARGA János 779, 780, 781, 782 VARGA Károly 1147, 1148, 1149, 1158, 1163 VARGA Zsuzsanna 905, 906, 907 VÁRKONYI Bernát 1236 VÁRKONYI Zoltán 877, 892 VÁRNAY Ernő 125 VASHEGYI Ágnes 788, 789, 790 VASSNÉ PETŐFI Szilvia 1271, 1272 1. még PETŐFI Szilvia VASTAGH Pál 77, 78, 79, 80 VAVRA Gábor 939 VECSERNYÉS Ildikó 271 VERES József 38 VERES Sándor 1347, 1348, 1377 VIDA Mihály 50 VIDÁKOVICH Tibor 199, 200, 201 VÍG Éva 735 VIGH Éva 657, 658 VIHAROS László 1423

VINCZE Irén 1263, 1264, 1265, 1300, 1318, 1328, 1329 VINKÓ József 986, 987, 988, 989, 990 VIRÁGH János 1101 VISY Csaba 1193, 1194, 1195, 1196 VÖRÖS László 388 WITTMANN Gábor 739, 740 WOJTILLA Gyula 456, 457, 458 WÖLFLING János 1330 ZÁDORI László 1390 ZAKAR András 221, 222, 223, 224, 225 ZENTAI Mária 327 ZVOLENSZKY Anikó 1. JUHÁSZNÉ ZVOLENSZKY Anikó ZSÉLYI Ferenc 618, 619, 620 ZSIGMOND Ágnes 1306, 1331, 1332 ZSOLDOS Ferenc 783, 788, 789, 790 ZSOLNAI Anikó 202, 203, 204, 205

303


1

Készült: az OFFICINA Nyomdaipari Oktató és Termelő Kft.-ben 95-1764 6722 Szeged, Tisza Lajos k rt . 85-87. 6701 Szeged, Pf 1121. Telefon: (62) 313-388 Felelős vezető: Varga Ferenc ügyvezető igazgató

Evkonyv 1993 94  
Evkonyv 1993 94  

A József Attila Tudományegyetem évkönyve az 1993/94-es tanévről

Advertisement