Page 1

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM

ÉvIÖyvI 1986/87


A Jรณzsef Attila Tudomรกnyegyetem ร‰vkรถnyve 1986/87

Szeged Hungaria 1989


Kiadja DR. CSÁKÁNY BÉLA

egyetemi tanár rektor

Szerkesztőbizottság DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN

egyetemi tanár elnök DR. MARÓTI EGON DR. PÓLAY ELEMÉR

egyetemi tanár egyetemi tanár DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ önálló osztályvezető

Lektorálta DR. BODNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens oktatási rektorhelyettes

Közreműködtek Dr. Dobler László, Czirok Endréné dr. Laki Éva, dr. Csiszár Imre, Deák Béla, dr. Karácsonyi Béla, dr. Kovács József, dr. Rácz Béláné dr. Mojzes Katalin, Sényei Róbertné Hodács Gabriella, valamint Szabó Éva (a szakirodalmi munkásság jegyzék összeállítója)

HU ISSN 0133-4468


TARTALOMJEGYZÉK Dr. Csákány Béla rektor beszéde az egyetem 1986. szeptember 12-i tanévnyitó közgyűlésén 9 Az egyetem és az egyetemi társadalmi sze rvek vezetői 17 Az Egyetemi Tanács 19 Egyetemünk dolgozói 21 Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma 69 Kitüntetésben részesítettek 71 Gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek 73 Tudományos fokozatot nyert oktatók 75 Évfolyam- és (szak)csoportfelelős oktatók 77 Az Egyetemi Könyvtár1986. évi működése 81 Kulturális élet 87 Tudományos diákköri munka 91 Tanszékeink külföldi vendégei 97 Az oktatók és a tudományos munkatársak hivatalos külföldi útjai 113 A hallgatóknak juttatott kedvezmények 165 Kollégiumok 167 Népköztársasági ösztöndíjas hallgatók 169 Diplomát szerzettek névsora 171 Doktorrá avatottak névsora 181 Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1986-ban publikált szakirodalmi munkássága 187 Szerzői névmutató 289

3


CO,qEP>KAHYIE Pevb AOKTOpa 69na CIaKaHb Ha nneHapHOM 3acep,aHHH yHHBepCHTeTa 12 CeHTA6p9 1986 rOpa PyKOaop,HTenH yHHBepCHTeTa H ero 0611(eCTBeHHbIx OpraHOB YHHBepCHTeTCKHH COBeT

COTpypHHKH yHHBepCTHTeTa LIHCneHHHOCTb COTpyrHHKOB CTypeHTOB yHHBepCHTeTa JlaypeaTbl npeMHH Harpa%pCHHble anMa3H61MH 30J1OTHbIMH ,gHnllOMaMbl Ilpenop,aaaTenH, nonyvxaWHe Hay4Hylo CTeneHb I-Ipenop,aaaTenH, oTBecTBeHHble Kypcbl H rpynnbl Paรณara YHHBepcHTeTcKOH 6H6nIloTeKH B 1986 ropy KynbTypHasl acH3Hb

' XII.

19 21 69 71 73 75 77 81 87 91 97

Hay4Has1 pa6oTa CTypeHTOB 3arpaHH4Hble rOCTH OTpenbHbIX Ka(tlepp yHHBepCHTCTa KOM8HpHpOBKH 3arpaHH1(y npenopaaaTeneH H Hay4HbIX COTpypHHKOB yHHBepCHTeTa 113 FOCypapCTBeHHaA noppep>,cmca CTypeHTOB 165 CTypeH4eCKHe 06W,e)1CNTHli 167 CTypeHTbl, 11o11y4HBWHe CTHneHpHIO HapopHOH PecnyรณnHKH 169 CHHCOK 6bInyCKHHKOB

4

9 17

171 โ€ข

CHHCOK 13O11y4HBHIHX 3BaHHe pOKTOpa yHHBepCHTeTa

181

FH6nHOrpa(pHn pa6oT, Ony6nHKOBaHHbIX npenopaaaTenAMH H Hay4HbIM H COTpypHHKaMH yHHBepCHTeTa B 1986 ropy YIMeHHOH yKa3aTenb 6H6nHOrpaIpHH

187 289


TABLE OF CONTENTS Inaugural address delivered by the Rector of the University, Dr. Béla Csákány at the meeting opening the academic year 1986/87 on 12th September 1986 9 The officers of the University and the heads of the social organizations 17 The University Senate 19 The staff of the University 21 The number of the staff and students of the University 69 Members of the staff awarded distinctions 71 Doctors of sixty and fifty years' standing 73 Members of the academic staff granted higher academic degrees 75 Faculty advisors in charge of undergraduates grouped by years of study and subjects taken 77 Report on the activity of the Central Library of the University for the 81 year 1986 Cultural activity at the University 87 Activity at the students' academic debating societies 91 Visitors to the University departments from abroad 97 Members of the academic staff on official visits abroad 113 Student facilities 165 Halls of residence 167 Students awarded the Scholarship of the Hungarian People's Republic 169 List of graduates for 1987 171 Recipients of doctor's degrees conferred by the University during the academic year 1986/87 181 Works pulbished by the academic staff of the University during 1986 187 Author index to the list of works published by the academic staff 289

5


INHALTSVERZEICHNIS Rede des Rektors, Professor Dr. Béla Csákány, gehalten bei der Eröffnung der Generalversammlung der Universitát am 12. September 1986 9 Leiter der Universitát und der sozialen Organe der Universitát 17 Universitátssenat 19 Mitarbeiter der Universitát 21 69 Personalstand und Studentenstand der Universitát 71 Würdigungen 73 Die mit Eisen- und Golddiplom Ausgezeichneten 75 Lehrkráfte mit neu erworbener wissenschaftlicher Qualifikation 77 • IX. Jahrgangs- und fachgruppenverantwortliche Lehrkráfte Von der Tátigkeit der Universitátsbibliothek im Jahre 1986 81 87 Kulturelles Leben 91 Die Tátigkeit der wissenschaftlichen Studentenzirkel 97 Auslándische Gáste unserer Lehrstühle Offizielle auslándische Reisen der Lehrkrafte und der 113 wissenschaftlichen Mitarbeiter 165 Staatliche Unterstützung der Studenten 167 Studentenwohnheime 169 Studenten mit Volksrepublik- Stipendium 171 Namensverzeichnis der Absolventen 181 Namensverzeichnis der Promovierten Veröffentlichte Publikationen der Lehrkráfte und der wissenschaftlichen Mitarbeiter unserer Universitát im Jahre 1986 187 289 Personenregister der Bibliographic

6


TABLE DES MATIERES Discours prononcé par le Professeur Béla Csákány, le Recteur de l'Université á l'occasion de la séance solennelle de rentrée du 12 septembre 1986 9 La direction de l'Université et des organisations sociales á l'Université 17 Le Sénat 19 Le personnel de l'Université 21 69 Effect ifs du personnel et étudiants de l'Université 71 Les membres du personnel lauréats des distinctions 73 Diplőmes de diamant et d'or Réception des candidats et des docteurs á l'Académie Hongroise des 75 Sciences pendant 1986/87 Enseignants-conseillers des groupes d'étudiants de mémes promotions et spécialités 77 81 L'activité de la Bibliothéque Universitaire pendant 1986 87 L'activité culturelle it l'Université 91 Activité aux cercles scientifiques des étudiants 97 Visiteurs étrangers des Chaires de l'Université 113 Les visites officielles du personnel académique á l'étranger 165 Facilités pour les étudiants 167 Les foyers d'étudiants Étudiants bénéficiaires de la Bourse de la République Populaire 169 Hongroise 171 Étudiants diplőmés en 1987 Réception des docteurs á l'Université pendant l'année académique 181 1986/1987 Publications scientifiques des enseignants et du personnel académique 187 parues pendant 1986 289 Index des auteurs de la liste des publications scientifiques


I.

DR. CSÁKÁNY BÉLA REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM 1986. SZEPTEMBER 12-1 TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSÉN Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlevők két korosztályát: egyrészt Egyetemünk- azon egykori hallgatóit, akik ma gyémánt- vagy aranydiplomát vesznek át, mellyel az Alma Mater a 60 ill. 50 éven át folytatott eredményes szakmai tevékenységet ismeri el; másrészt elsó éves hallgatóinkat, akik néhány nap múlva elfoglalják padjainkat, hogy öt év — talán életük legszebb, de korántsem könnyű öt éve — után képzett szakemberekként kezdhessenek értékalkotó munkájukhoz. Tanévnyitó nyilvános tanácsülésünk jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt tanév eseményeire, eredményeire. Fő feladatunk jogászok, tanárok, és természet-, ill. társadalomtudományi szakemberek képzése. A múlt tanévben 217 joghallgató, 208 bölcsészhallgató és 195 természettudományi-szakos hallgató, összesen 620 fiatal szakember kapta meg oklevelét egyetemünkön. Azok száma, akik kutató munkájuk megindultát sikeres doktori szigorlattal jelezték, a Bölcsészettudományi Karon 56, a Természettudományi Karon 45. Ezen kívül az év folyamán korábbi tanítványaink közül 118-an vettek részt egész éves tanári továbbképzésen egyetemi intézeteinkben. Ennyit a mennyiségről. Ami a minőséget illeti, arról majd az élet, a jövő fog dönteni. Nem áltatjuk azonban magunkat azzal, hogy értelmiség-képző munkánk tökéletes; azzal sem, hogy hallgatóink minden esetben a leendő értelmiségi öntudatával teljesítenék tanulmányi kötelezettségüket; végül azzal sem, hogy az egyetemünk működését előíró szabályzatok ne szorulnának jobbításra. Ebben a tanévben lesz 100 éve, hogy Eötvös Loránd megírta híres nyílt levelét Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az egyetemi tanítás kérdéseiről. De nemcsak a jubileum miatt időszerű felidézni nagy tudósunk sokat emlegetett levelének néhány gondolatát. Ma is elmondhatjuk Eötvös Loránddal hogy „egyetemi tanulóink rendszerint gyakorlati életpályára készülvén,

9


nem fordítanak elég gondot a szakképzettségükhöz szükséges alapvető elméleti tantárgyak tanulására"; azt is, hogy „tanulóink kevés kivétellel csak a vizsgálatra elő készülés szempontjából tanulnak, s erre az előadásokat kellőleg fel nem használják." Hasonlóképpen változatlanul igaznak, s munkánkban szem előtt tartandónak vélem a következő megállapításokat: „Csak azt mondhatjuk tudományosan képzettnek, aki elméjét egy vagy más szak beható tanulmányozása által a gondolkodásra általában képessé tette és aki széles körű irodalmi ismereteket szerzett magának, úgyhogy a tudományban vagy az életben felmerülő föladatokat - talán csak hosszú megfontolás után és sok segédeszközzel, de végre is — meg tudja oldani. ... (E feladatok) megítélésére a gondolkodásban való önállóság szükséges, s azt nem adhatja meg a gyakorlati szabályok sokasága, hanem egyedül a jártasság magunkban azon tudományszakokban, melyekből e gyakorlati szabályok folynak. Ezért, ha az egyetemtől elvárjuk azt, hogy a hazának hasznavehető fiakat neveljen, féltékenyen kell megőriznünk az egyetemi oktatás tudományos jellegét, el kell távolítanunk minden akadályt, mely az ez irányban való haladásnak útját állhatná." Ilyen akadályok napjainkban is vannak; nem annyira személyi, mint inkább szervezési és anyagi jellegűek. Az egyetem oktatói sokat tesznek szaktudományuk előmozdításáért. Ezt mutatja, hogy az elmúlt évben három munkatársunk szerezte meg a tudomány doktora akadémiai fokozatot, névszerint Nagy Károly (Nemzetközi Jogi Tanszék), Hevesi Imre (Kísérleti Fizikai Tanszék) és Koppány György (Éghajlattani Tanszék), további 12 oktatónk ill. kutatónk pedig kandidátusi fokozatot szerzett. Az egyetemi oktatók tehetségét, odaadását bizonyítja az az 53 szakkönyv és 967 szakmai cikk is, amely a legutóbbi évben tollukból megjelent. Egyetemünk anyagi problémái immár nemcsak a kutatásnak, hanem már a kellő színvonalú oktatásnak is gátját képezik. A művelődésügyi kormányzat által nyújtott költségvetési támogatás szerény növekedése az országon belüli pénzhígulást nem képes ellensúlyozni; még kvésbé tart lépést a szakkönyvek és kutatási műszerek terén a nagyvilágban végbemenő gyors árdrágulással. Biztató lépést jelent, hogy a kormány az alapkutatások támogatására létrehozta az Országos Tudományos Kutatási Alapot. Ebből pályázat útján tanszékeink, oktatóink a most kezdődött ötéves időszakra mintegy 50 millió forintot nyertek el, ami, ha nem is tükrözi híven intézményünknek az ország tudományos életében

10


betöltött szerepét, számottevő segítséget jelent tudományos feladataink megoldásához. Most folyik számos, tudós közösségeink által országos főhatóságokhoz benyújtott, alkalmazott kutatási pályázat elbírálása, amelytől helyzetünk további javulását remélhetjük. Mint a korábbi években, most is sok ipari, mezőgazdasági, intézményi feladat tudományos eszközökkel való mgoldását vállalják intézeteink; az ilyen kutatásokra vonatkozóan kötött szerződéseink az elmúlt évben 31 millió forint bevételt eredményeztek. Tudományos munkánk értékének egyik tárgyilagos mutatója a határainkon kívülről jövő elismerés. A most eltelt évben 15 oktatónk kapott meghívást és engedélyt hosszabb külföldi munkavállalásra, továbbá oktatóink 196 alkaalommal vettek részt és tartottak előadást külföldi tudományos konferenciákon, részint a rendezők vendégeként, részint egyetemünk, vagy más hazai tudományos sze rvezetek kiküldetésében. Külföldi kapcsolatainkban fontos szerep jut a testvéregyetemi szerződéseknek; ilyen kapcsolatban állunk Odessza, Turku, Lodz, Greifswald, Lipcse, Göttingen, Regensburg, Udine, Ujvidék, Temesvár és Plovdiv egyetemével, valamint a leningrádi Herzen Intézettel. A közelmúltban vettük fel a hivatalos kapcsolatot — részben korábbi gyümölcsöző tudományos együttműködés folytatásaként — testvéregyetemi szerződés kötése céljából több régi nagyhírű egyetemmel, így Szeged új testvérvárosa, Cambridge egyetemével, a valenciai, a svédországi lundi és a brnoi egyetemmel. Hadd szóljak néhány szót oktatóink erkölcsi és materiális feltételeinek fejlődéséről is. 1986. szeptember 1-vel életbe lépett az új oktatási törvény, s ezzel összhangban megjelentek az egyetemek szervezetét, működését, tanulmányi és vizsgarendjét szabályozó főhatósági rendelkezések is. Ezek előkészítésében oktatóink és hallgatóink is résztvettek; mindenki véleményt nyilváníthatott, bár — természetes módon — nem minden vélemény vétetett figyelembe a rendelkezések végleges megfogalmazásakor. Az Egyetemi Tanács már a múlt tanév első félévében áttekintette az oktatás legfontosabb kérdéseit, s többek között egy, a hallgatóság régi, jogos kívánságát teljesítő elvi határozatot hozott, melynek értelmében el kell érnünk, hogy a hallgatók által látogatandó előadások és gyakorlatok heti óraszáma az első nyolc félév átlagában ne haladja meg a 32-t. Három tudománykarunk a most induló tanévben dolgozza majd ki a határozat gyakorlati végrehajtásához szükséges változtatásokat. E helyen

11


említést érdemel, hogy kormányzatunk kielégítette a hallgatóság egy másik jogos igényét is, amikor az 1986/87-es tanévre 10 %-kal felemelte egyetemünk ösztöndíjakra fordítandó pénzkeretét. Két ponton lényegesen javulnak az oktatás tárgyi feltételei is. Ismeretes a régi Irinyi János Kollégiumunk leromlott állapota, melynek következtében a kollégium működését az építésügyi hatóság 1987 után nem engedélyezi. Most lehetőségünk nyílt, hogy megvásároljuk a Délmagyarországi Építőipari Vállalat Kossuth Lajos sugárúti, 810 férőhelyes munkásszállóból, oktatási épületből, konyhából és étterembál álló épületkomplexumát. A munkásszállót és részben az oktatási épületet a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolával közös diákotthonként fogjuk felhasználni, ilyen módon biztosítva nemcsak az Irinyi János Kollégiumban lakó diákok elhelyezését, hanem más kollégiumaink zsúfoltságának enyhítését is. Ugyancsak örömmel jelenthetem be, hogy egyetemünk Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma használatba vette az épitészetileg is elismerésre méltó módon felújított, Hunyadi János sugárúti volt kollégiumépületünket, melyben tanárjelöltjeink a korábbinál jobb körülmények között készülhetnek fel hivatásuk gyakorlására. Az ujjéalkotott épület Szeged város oktatásügyét is szolgálja, a városképet is szépíti. Ilyen értelemben szerény viszonzása a város egyetemünk irányában tett értékes gesztusainak, amelyek közül csak a legutóbbiakat kívánom kiemelni: ezen épület környékének a véglegesség igényével történt parkosítását, valamint Egyetemi Füvészkertünk bejáratánál nagy befogadó képességű autóparkoló létesítését. Megragadom az alkalmat, hogy egyetemünk tanácsa nevében Szeged város tanácsának őszinte köszönetet mondjak a hasznos együttműködésért és kifejezzem ama reményemet, hogy az ősi város továbbra is magáénak érzi és ennek megfelelő módon támogatja egyetemét, az egyetem pedig továbbra is betölti a nagyvilágra nyíló ablak szerepét a város életében. Évről-évre megelégedéssel emlékezhetünk meg intézményünk kulturális életéről, amely, amellett, hogy az egyetemet a várossal összekötő másik erős kapocs, egyben hallgatóink értelmiségi létre való felkészítésében is fontos szerepet játszik. A régi, évtizedeken át kipróbált kulturális intézmények — a Collegium Artium, a KISZ Klub, a téli közművelődési gyakorlat — mellett eredményesen dolgozik a közelmúltban létrejött Szegedi Egetemi Műhely, és egyre fejlődő, magas színvonalú kulturális élet alakult ki kollégiumainkban. Két egyetemi színpadunk, a Klub-

12


színpad és a 815-ös színház a tőlük már megszokott módon most is figyelmet ébresztő produkciókkal örvendeztette meg a művészetet kedvelő közönséget, és ennek megfelelő hivatalos elismerésben részesült. A helyi olajipar támogatását is élvező táncegyüttesünk, mely ebben az évben vette fel egyetemünk egykori nagy néprajztudósa, Bálint Sándor nevét, éppen az elmúlt héten, a franciaországi Dijonban megrendezett nemzetközi néptáncfesztiválon a résztvevő 18 külföldi együttes közül a második helyet vívta ki. A korábban is szép eredményeket felmutatott Egyetemi Énekkar új karmestere, Gyüdi Sándor vezetésével máris nagy sikereket ért el. Hangjukban, tehetségükben jelen tanácsülésünkön is gyönyörködhetünk. Végül, de nem utolsósorban említést érdemelnek az 1986 júliusában megrendezett Művészeti-Pszichológiai Napok, amelyek során hézagpótló kiállításokra, valamint a társadalmi beilleszkedés problémáiról folytatott, a szakemberek országos érdeklődését kiváltó vitasorozatra került sor. A testedzés terén folytatta elismerésre méltó tevékenységét egyetemünk sportklubja, a JATE SC. Elsősorban a szakosztályaiban résztvevő több mint félezer egyetemi dolgozó számára nyújtja a tömegsportban való részvétel (evezés, síelés, labdarúgás, asztali tenisz) lehetőségét, büszkeséggel jelenthetjük be azonban azt is hogy a JATE SC férfi teniszcsapata bejutott az országos bajnokság első osztályába. Végezetül essék szó az elmúlt év során történt vezetői és tanári kinevezésekről, megbízásokról, az oktatóinkat ért elismerésekról. Egyetemünk gazdasági ügyeit Dr. Budai K. János nyugalmazott főigazgatóhelyettes átmeneti megbízásának lejárta óta, 1985. november 15-t81 új főigazgató, Dr. Szabó Dezső irányítja. Az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Czucz Ottó kapott dékánhelyettesi megbízást. Az Április Negyedike Érdemrend kitüntetésben részesült Nagy Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntették ki Ho rváth Róbert és Jakucs László tanszékvezető egyetemi tanárokat. Micheller Magdolna egyetemi docens a Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta. A „Kiváló Pedagógus" kitüntető címet nyerte el Jakucs Lászlóné szakvezető tanár, gyakorló általános iskolai igazgatóhelyettes. Rajtuk kívül a „Kiváló munkáért kitüntetést 26, a Szocialista Kultúráért" kitüntetést 4, a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 3 munkatársunk kapta meg. Egyetemünk további 33 dolgozója részesült miniszteri dícséretben.

13


A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1986. július 1-i hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki H. Tóth Imrét az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékre, Molnár Bélát a Földtani Tanszékre és Szederkényi Tibort az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékre. A művelődési miniszter egyetemi docenssé nevezte ki Bernáth Árpádot, C2.11cz Ottót, Fekete Évát, Kiricsi Imrét, Koppány Györgyöt, Nemcsók Jánost, Pál Józsefet, Simon Ferencet és Terjéki Józsefet. A művelődési miniszter több tanszékünkön új tanszékvezetőnek adott megbízást: Csetri Lajos az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Koppány György az Éghajlattani Tanszék, Szabics Imre a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Szederkényi Tibor az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani tanszék, Molnár Imre a Római Jogi Tanszék, Fried István az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék és Nagy József a Neveléstudományi Tanszék új vezetője. Megemlítem, hogy míg több tanszéken elhalálozás vagy nyugdíjazás miatt változott a vezető személye, három tudós professzorunk, Ágoston György, Keserű Bálint és Grasselly Gyula kiváló vezetői működés után saját bölcs elhatározásából adt át a váltóbotot ifjabb kollégájának. Illesse őket elismerés tudományos utánpótlást nevelő önzetlen munkájukért, példamutató döntésükért. Az elmúlt tanévben 11 oktatónk vált meg az egyetemtől, közülük 3 nyugdíjazás folytán. Nyugalomba vonult Ho rv áth Róbert tanszékvezető egyetemi tanár és Pólay Elemér tanszékvezető egyetemi tanár. A Kertészeti Egyetemre nyert áthelyezést Boros László tanszékvezető egyetemi tanár. Nyugalomba vonult Szécsi József egyetemi karnagy. Az egyetemi szolgálatukat befejezett kollégáinknak e helyről is megköszönöm az Alma Mater érdekében hosszú időn át végzett eredményes tevékenységüket. A kitüntetetteknek, a kinevezést, vagy megbízást elnyerteknek újólag szívből gratulálok, s további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok. Befejezésül ismét új hallgatóinkhoz fordulok. Legtöbbjük kemény szakmai verseny eredményeként foglalhatja el most helyét az egyetemi padokban. Kérem és elvárom, hogy éljenek az önmaguk által kiharcolt lehetőséggel, fejlesszék magukat az előttük járó korosztályok segítségével és útmutatásával széleskörű érdeklődésű, alaposan képzett szakemberekké. Ne feledjék el, hogy értelmiséginek lenni kettős dolgot jelent: a közösség odaadó szolgálatát és a felismert igazságokért való bátor sikraszállást. Mindkettőből vegyék ki részüket már a következő öt évben is.

14


Kívánom, hogy ezek az évek hozzanak sok örömet az Önök számára, kedves szüleik számára, és — az Önök sikerei által — számunkra, oktatóik számára is.

15


11.

AZ EGYETEM ÉS AZ EGYETEMI TÁRSADALMI SZERVEK VEZETŐI Rektor: DR. CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár. Tudományos rektorhelyettes: DR.LEINDLER LASZLó egyetemi tanár, akadémikus. Oktatási rektorhelyettes: DR. BODNAR LAszLó docens. Nevelési rektorhelyettes: DR. KocsoNDI ANDRAS docens. Gazdasági főigazgató: DR. SZABÓ DEZSŐ. Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja: DR. PAPI' IGNAc egyetemi tanár, helyettesei: DR. BÉRCZI IMRE docens, DR. Czucz Orró docens. A Bölcsészettudományi Kar dékánja: DR.MIKOLA TIBOR egyetemi tanár, helyettesei: DR. MAKK FERENC docens, DR. SZALÁMIN EDrr docens. A Természettudományi Kar dékánja: DR. BARTÓK MIHALY egyetemi tanár, helyettesei: DR. KEVEI FERENC docens, DR. TuTIK. VILMos docens, DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár. Az MSZMP Tudományegyetemi Bizottságának titkára: DR. ANDERLE ÁDÁM docens. A KISZ Tudományegyetemi Bizottságának titkára: NAGY ATTILA. A Tudományegyetem Szakszervezeti Tanács Intézőbizottságának elnöke: DR. ZANTHÓ RÓBERT lektorátus vezető, titkára: DR. VÁRKONYI ZOLTAN docens.

17


111.

AZ EGYETEMI TANÁCS Elnöke: DR. CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár, rektor. Szavazati joggal rendelkező tagjai: DR. BODNÁR LÁSZLÓ docens, oktatási rektorhelyettes, DR. KocsONDI ANDRÁS docens, nevelési rektorhelyettes, DR. LEINDLER LÁSZLÓ akadémikus, tudományos rektorhelyettes, DR. PAPP IGNÁC egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. MIKOIA TIBOR egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, DR. BARTÓK MIHÁLY egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, DR. SZABÓ DEZSŐ gazdasági főigazgató, DR. ANDERLE ÁDÁM docens, az MSZMP Tudományegyetemi Bizottságának titkára, DR. ZÁNTHÓ RÓBERT lektorátus vezető, a Pedagógus Szakszervezeti Bizottság elnöke, NAGY ATTILA, a KISZ Tudományegyetemi Bizottságának titkára, DR. KATONA PÉTER tanársegéd, a JATE OD KISZ titkára, DR. Kiusró GYULA egyetemi tanár, prorektor, DR. KEMENES BÉLA egyetemi tanár, DR. VERES JÓZSEF egyetemi tanár, DR. KOVÁCS IsrvÁN egyetemi tanár, DR. BALÁZS MIHÁLY docens, DR. ILIA MIHÁLY docens, DR. SERFŐZŐ LA]OS egyetemi tanár, DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, DR. SZALAY ISTVÁN docens, DR. SIPOS MIKLÓS docens, a Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoport vezetője, DR. HORUCZI LÁSZLÓ docens,

19


FrroRSÁNDORNE előadó, MOLNÁR ATTILA, a Természettudományi Kar hallgatója, PÁLFY GYÖRGY, a Természettudományi Kar hallgatója, KATONA TAMÁS, a Természettudományi Kar hallgatója, Kiss ERIKA, az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, ANDRÁS JÁNOS, az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, BIBÓKKÁROLY, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, BEDŐ KATALIN, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, Tanácskozási jogú tagok: DR. HUNYA PÉTER tudományos főmunkatárs, a Kibernetikai Laboratórium vezetője, DR. KARÁCSONYI BÉLA, a Központi Könyvtár főigazgatója, DEÁK BÉLA, a Személyzeti Osztály vezetője, DR. VALKUSZ PÁL, a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatója, DR. MAKK FERENCNÉ, a Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola igazgatója, DR. HEIDRICH GÁBORNÉ, a Testnevelési Tanszék vezetője, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, az Oktatástechnikai Központ vezetője.

20


IV. EGYETEMÜNK DOLGOZÓI — A) TANSZÉKEK, KARI HIVATALOK

a) KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK MARXIZMUS LENINIZMUS SZAKCSOPORT Vezető: DR. SIPOS MIKLÓS docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Szakcsoportvezető helyettes: DR. MICHELLER MAGDOLNA docens, a neveléstudomány kandidátusa. Előadó: Ács SANTA ÁGNES. Könyvtárvezető: PINTÉR ÉVA. Könyvtárosok: VASSNÉ PRÁGAI MARIA főkönyvtáros, NYIRY GIZELLA, KERTAI ZSOLT.

FILOZÓFIAI TANSZÉK Tanszékvezető. DR. HoRUCZI LnszLó docens, a filozófiai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. CsErrEI DEZSŐ, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. KOCSONDI ANDRAS, a filozófiai tudomány kandidátusa, NAGY ZOLTANNÉ DR. KRAJKó ERZSÉBET, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. SIMON FERENC, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ TIBOR, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. SZÖGI ISTVÁN, a filozófiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. D>KANY ANDRAS, DR. KAPOSI MARTON (félálláson), DR. KISS TIBORNé DR. NOVAK ÉVA, DR. VÉGH GYULA (félálláson).

"Az 1987 február 1. i állapot szerint -

21


Tanársegédek:

GALiSZ ANDRÁS, DR.GYENGE ZOLTÁN, DR. KRÉMER SÁNDOR,

DR. TÓTH JÁNOS.

Főelőadó: LANG KÁLMÁNNÉ GYÖRGY ÉVA. Hivatalsegédek: ERDEI ISrVÁNNÉ SZABÓ ETELKA, HALVAX BÉLÁNÉ KRIZSÁN ILONA.

POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. NAGY LAJOS egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora. Docensek: DR. ANDRÁSSY ADÉL, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. ÉGETŐ EMESE, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. CZAGÁNY LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. MAYER LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. SIPOS MIKLÓS, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. IMRE OTTÓ, DR. KOMÓCSIN MIHÁLY (félálláson), DR. SALLAI MIKLÓS, a közgazdaságtudomány kandidátusa, DR. VÁRNAY ERNő.

Tanársegédek: DR. DEMETER ANNA, DR. FARKAS BEÁTA, KARAI ÉVA. TMB-ösztöndíjas: DR. OLÁH JÁNOS. Főelőadó: DR. KATONA PÉTERNÉ POLGÁR MARTA.

Tudományos segédmunkaerő: BÁNKI ÁGNES. Hivatalsegéd: SZABÓ LÁSZLÓNÉ NÉMETH MÁRIA.

TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. J. NAGY LÁSZLÓ docens, a történelemtudomány kandidátusa. . Egyetemi tanár: DR. RÁczJANOS, a történelemtudomány kandidátusa. Docensek: DR. MICHELLER MAGDOLNA, a neveléstudomány kandidátusa, DR. SZABÓ IsTvÁN , a történelemtudomány kandidátusa, DR. SZÉKELY GÁBOR, a történelemtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. BELÉNYI GYULA, DR. FÁBIÁN GYÖRGY, DR. FÖLDVÁRI LÁSZLÓNÉ DR. Kocsis LUCA, DR. GÉcz1 JÓZSEF, DR. HARANGOZÓ JÓZSEF, DR. KANYÓ FERENC

(félálláson),

DR. MAISA JÓZSEF, DR. NÉMETH ISTVÁN.

22

DR. KORMÁNYOS ANDRÁS,


Tanársegédek: DR. KOVÁCS LASZLO, KOZMA JÓZSEPNÉ So6s EDIT. Főelőadó: CSISZÁR ISTVÁNNÉ TEISZLER ILONA. ' Előadó: Kiss GYÖRGYNÉ VARGA ANIKÓ. Hivatalsegéd: LENCSE GÉZÁMÉ VECSERNYÉS ERZSÉBET. SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SzENTPÉTERI IsrvÁN egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Adjunktusok: DR. GÁBOR KÁLMÁN, DR. JÓZSA ZOLTÁN. Tanársegédek: DR. FELEKY GÁBOR, DR. KATONA PÉTER ZOLTÁN. Kutatási szerződésen levők: DR. BALOG IVÁN, IMRE ANNA, LENCSÉS GYULA. TMB-ösztöndíjas gyakornok: LANTOS GABRIELLA Előadó: BARÓTI ANDRÁS PAPP ERZSÉBET. .

KALMÁR LÁSZLÓ KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM

Vezető: DR. HuNYA PÉTER tudományos főmunkatárs. A vezető helyettese: MATIEVics ISrvÁN tudományos munkatárs. Tudományos tanácsadók: DR. CSERNAI LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora, DR. SZÉKELY SÁNDOR, a filozófiai tudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatársak: DR. HANTOS ZOLTÁN, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. KUBA ATTILA, a matematika tudomány kandidátusa, DR. MADARÁSZ ISTVÁN, az orvostudomány kandidátusa, DR. MÁTÉ EÖRS, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. SÁRA ATTILA. Tudományos munkatársak: DR. BOHUS MIHÁLY, DR. CSENDES TIBOR, DR. DARÓCZY BÁLINT, DL4.MANT TIBOR, DOMBOS KÁLMÁN, DR. DURSZT ENDRÉNÉ PALÁSTI KATALIN, DR. FÜVEST ISTVÁN, DR. GALAMBOS GÁBOR, GÁL GYÖRGY, DR. HÓDI GABRIELLA, DR.

KOVÁCS

TIBOR, NAGY

ELEMÉR, PAPP ILONA, SALANKI ISTVÁNNÉ GULÁCSI SAROLTA, SCHERER FERENC,

DR.

SUKI BÉLA, DR. VARGA TIBOR, VARJÚ KÁROLY, DR. VAS

ZOLTÁN.

Tudományos segédmunkatársak: CsÚRI MIKLÓS,

HUDI ISTVÁN, TÓTH-

ABONYI MIHÁLY.

Programtervező matematikusok: BORUS ANDRÁS, CSUKA ISTVÁN, GRŐGER, Hans-Dietmar, HEVES CSILLA, SZEMES GÁBOR, TÓTH ÉVA. 23


Programozó matematikusok: Bozsuu"É VADAI ANNA, Csúiu MIHÁLYNÉ WAGNER ANNA, TORNAINÉ PATAKI ERZSÉBET, VÁLL GÁBOR. Számítástechnikai fejlesztő mérnökök: SZILÁGYI IMRE, TÓTH GÁBOR. Fejlesztő üzemmérnökök: KOPASZ IsrvÁN, VIGH LAJOS. Számítástechnikai üzemmérnök: LINCZERJÁNOS. Programozók: KovÁcs ANNA, DR. MÁTÉ EÖRSNÉ SZABÓ AGNES. Rendszerprogramozó: KovÁcs ZOLTÁN. Számítógép-kezelők: HÓDI GYULA, HORVÁTH ZSIKÓ GÁBOR, MOLNÁR LÁSZLÓ, TENKI TIBOR LÁSZLÓ, TÖLGYI GYULA. Vezető adatrögzítő: OLÁH AGNES. Adatrögzítők: BŐRCSÖK ISIVÁNNÉ Sobs EDIT, CSATLÓS MIKLÓSNÉ HERNÁDI ZSUZSANNA, FARAGÓ BÉLÁNÉ KIRÁLY ARANKA, FÁBIÁN GIZELLA, GÖRÖG MÓNIKA, BAKOS MÓNIKA, TÓTH NÁNDORNÉ KULCSÁR ILONA, TÓTH ISrVÁNNÉ KATONA ERZSÉBET, UNGI PÉTERNÉ GY6MBÉR MÁRTA. Adatrögzítő karbantartók: GYULA KÁROLY (mellékfoglalkozásban), JÁVOR FERENC (mellékfoglalkozásban), VARGA LAJOS (részfoglalkozásban). Számítástechnikai munkatárs: BÁNFI GÁBOR. Számítástechnikai laboránsok: DoB6 KÁROLYNÉ HEGEDŰS ZSUZSANNA, ÉSIK ZSUZSANNA NIKA ZSUZSANNA, JOSZT GYÖRGYNÉ MIG ETELKA, Kiss GÁBOR, LACZI LAJOSNÉ GULYÁS LENKE. Számítógép műszerészek: BARTA GYULA, OSVÁTH GÁBOR, PATAKI TIBOR, SPROK SÁNDOR. Vezető operátor: MoRó TAMÁS. Önálló operátorok: FILÁK LAJOS, HEGEDŰS ERZSÉBET, VADÁSZ ZOLTÁN. Önálló mechanikusok: PELESKEI ZOLTÁN, VARGA PÁL. Technikus: CSURGÓ LÁSZLÓ (mellékfoglalkozásban). Műszaki rajzoló: DR. VIDA EMILNÉ SIMONVÁROS MÁRIA. Előadó: SZEBENYI MIHÁLYNÉ PAPDI ROZÁLIA. Gazdasági előadó: DR. VARGA TIBORNÉ KRISTÓF MAGDOLNA. Könyvtáros: DIAMANT TIBORNÉ FODOR ZSUZSANNA. Anyagbeszerző: BERTÉNYI SÁNDOR. Adminisztrátor: SILÓCZKI SÁNDORNÉ GÁL MARGIT. Gépkocsivezető: BARA SÁNDOR. Hivatalsegéd: GAJDACSI JÁNOSNÉ MOLNÁR ILONA. Telefonközpont-kezelők: BIHARI JÓZSEFNÉ NAGY MÁRIA, TÓTH LÁSZLÓNÉ HEGEDŰS ILONA.

24


Takarítók: BATTANCS SZILVESZTERNÉ PARÓNAI ILONA (részfoglalkozásban), HEGEDŰS IsTvÁNNÉ GULYA RÓZSA (részfoglalkozásban), ILLÉS ZSUZSANNA (részfoglalkozásban), JUDIK PÉTERNÉ (mellékfoglalkozásban). Portások: BACSÓ SÁNDORNÉ KALAPÁCS MÁRIA, HENRIK JÓZSEFNÉ MÁRKI IRÉN, SÁRI ISIVÁNNÉ TELEKI JULIANNA.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS

Vezető nyelvtanár

DR. ZÁNTHÓ RÓBERT.

Nyelvtanárok: BARNA GYÖRGY, DR. BALÁZS MIHÁLYNÉ BENCZE LÍVIA, DR. BERTA ÁRPÁDNÉ HERNÁDI ZSÓFIA, BÉLTEKI PÁLNÉ VARGA OLGA, DR. BÉRCZI IMRÉNÉ DR. BAJÁK JULIANNA, DR. BRAUN MELINDA, DR. CSERNUS SÁNDORNÉ TÓTH ANNAMÁRIA, DR. DANI MIHÁLY, DÖMÖTÖR RÓZA, DR. DURSZT FERENCNÉ DR. KUN MARIANNA, FÁBIÁNNÉ SEREGI RÓZSA, FENYVESI ERZSÉBET, FERKA MIHÁLYNÉ DR. SALLAI JÚLIA, GÁTINÉ DR. CSATA KATALIN, GYÉMÁNT MAGDOLNA SZELEI MAGDOLNA, JENEZ GABRIELLA, KELLER VENDEL, DR. KISSNÉ RÁCI AGNES, LAZÚR BRIGITTA, MÁCSAI ISTVÁN, DR. MARSINÉ M. KOVÁCS GABRIELLA, DR. örvös PÉTERNÉ PALOTÁS ÉVA, SZABÓ ZOLTÁNNÉ TÓTH GABRIELLA, SZOPKÓ MIHÁLYNÉ NYIKONOVA ZSANNA, DR. THÉKESNÉ NÉMETH ANIKÓ, DR. TORKOS BÉLA, DR. TÖRÖK SÁNDOR, DR. VÁGVÖLGYI ANDRÁSNÉBURIÁN ÉVA. Előadó: SZUNYOGHNÉ KÓNYA AGNES. Hivatalsegéd: CSÁNYI ISTVANNÉ DOMONKOS VERONIKA.

OKTATÁSTECHNIKAI KÖZPONT

Vezető: DR. KOVÁCS LÁSZLÓ adjunktus. Tanársegéd: DR. PALA DR.WENNER ÉVA. Video stúdió vezető: CSETE KÁROLY. Grafikus: DR. GERA LAJOSNÉ KATONA EDIT. Technikusok: FARAGÓ VILMOS, BERTANÉ SZABADOS GABRIELLA. Műszaki ügyintéző: PAPP LAJOSNÉ SZŰTS ZSUZSANNA. Kiemelt szakmunkások: MIHALIK DEZSŐ, RUSZKAI KÁROLY.

25


TESTNEVELÉSI TANSZÉK

Tanszékvezető:

DR. HEIDRICH GÁBORNÉ Kim MÁRIA.

Testnevelő tanárok:

BÉLTEKI PÁL, DEBRECZENY PÁLNÉ DR.

Tóni

KATALIN,

GÁL FERENC, GYARMATI LATOS, KECSKEMÉTI GÁBOR, LENGYEL GÉZA, SZARVAS VILMOS, DR. TRÉNYINÉ DR. RÁKÓCZI ZSUZSANNA.

Gondnok: DIENES GÉZA. Pályamunkások: CSÁNYI MIHÁLY, GURZÓ ZSOLT, TUNYA BERTALAN. Takarító: LACZt MÁRIA.

b) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. PAPP IGNÁC egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. BÉRCZI IMRE docens, DR. CZUCZOTTÓ docens. MSZMP-titkár: DR. DÁNI SÁNDOR docens. KISZ -titkár: IGAZ ÁGNES hallgató. Szakszervezeti titkár: DR. BESENYEI LATOS docens.

ÁLLAMTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT Vezető:

DR. SZŰCS ISTVÁN

docens.

ÁLLAMJOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KOVÁCS IsrvÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Adjunktusok: DR. KISS BARNABÁS, DR. TÓTH KÁROLY.

ÁLLAMIGAZGATÁSI-

ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető helyettes: DR. DÁNI SÁNDOR docens. Adjunktusok: DR. GÜNTHER BÉLA (félálláson), DR. KALTENBACH JENŐ. Tanársegéd: DR. LALUSKA PÁL.

26


NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. NAGY K R0LY egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. BODNAR LASZL6 az állam- és jogtudomány kandidátusa. Tanársegéd: DR. BLUTMAN LÁSZLÓ.

JOGELMÉLETI-JOGTÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT Vezető:

DR. MOLNAR IMRE

docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa.

ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. PAPP IGNÁC az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. RÉVÉSZ BÉLA, DR. VASrAGH PAL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. T6TH ÁRPAD docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. BUZÁS JÓZSEF (félálláson). Tanársegédek: DR. BALOGH ELEMÉR, DR. HOMOKI NAGY MÁRIA. RÓMAI JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MOLNAR IMRE docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. PóLAY ELEMÉR, az állam- és jogtudomány doktora, tudományos szaktanácsadó. Tanársegéd: DR. JAKAB ÉVA.

27


BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK TANSZÉKCSOPORTJA Vezető:

DR. TOKAJI GÉZA

docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa.

BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSÉKA ERVIN egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docensek: DR. NAGY FERENC , az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. TOKAJI GÉZA, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HOFSZANG JÓZSEF, DR. MARÁZ VILMOSNÉ (félálláson), DR. MERÉNYI KÁLMÁN, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. TÓTH PÉTER (félálláson), DR. VIDA MIHALY (félálláson). Tanársegéd: ANNUSNÉ DR. CSERHÁTI AGOTA. STATISZTIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. CSÉKA ERVIN egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: DR. BALÁZS JÓZSEF, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Tanársegéd: DR. SZONDI ILDIKE (félálláson).

CIVILISZTIKAI TANSZÉKCSOPORT Vezető:

DR. BÉRCZI IMRE

docens, az állam és jogtudomány kandidátusa.

MEZŐGAZDASÁGI - ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK

Tanszékvezető. DR. VERES JÓZSEF egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NAGY LÁSZLÓ, az állam- és jogtudomány doktora, tudományos szaktanácsadó.

28


Docensek: DR. Czucz OTró, az állam- és jogtudomány kandidátusa, TÓTH LAJOS, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. Boavos PÁL, DR. ÚJVARI JÓZSEF. Tudományos munkatársak: DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA.

DR.

POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KEMENES BÉLA egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docensek: DR. BÉRCZI IMRE, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. BESENYEI LAJOS, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. BAJORV PÁL (félálláson), DR. TóTHNÉ DR. FÁBIÁN ESZTER, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: JUHÁSZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ, KÓNYÁNÉ DR. SIMICS ZSUZSANNA, DR. MATHIÁSZ TIVADAR (félálláson), DR. WESZELOVSZKY LÁSZLÓ (félálláson), DR. SZABÓ IMRE. Tanársegéd: DR. VARGA PÉTER.

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. HORVÁTH az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KATONÁNÉ DR. SOLTÉSZ MÁRTA, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. KERTÉSZ IMRE, az állam- és jogtudomány doktora, DR. KOVÁCS TIBOR, az állam- és jogtudomány doktora, DR. NAGY LAJOS, az állam- és jogtudomány doktora, DR. PIKLER KORNÉL, az állam- és jogtudomány kandidátusa, DR. SZABÓ ANDRÁS, az állam- és jogtudomány doktora.

DR. HENCZ AURÉL, TIBOR,

CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR.HALÁSZ KÁLMÁN,DR. POPOVICS BÉLA, DR. RÁCZ ATTILA,

jogtudomány kandidátusa,

az állam- és

DR. SZÉPGYöRGY.

29


DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető:

DR. DOBLER LÁSZLÓ. Csoportvezető: DR. MARKUSANDRÁSNÉTÓTHAGNES. Főelőadók: HERCZEGNÉ DR. NÉMETH MÁRIA, DR. KÁVÁSSY SÁNDORNÉ BULLA MAGDOLNA, TARNAI ISTVÁNNÉ ARENDÁS MÁRIA. Előadók: FARKAS GÁBORNÉ GEREBIC ÁGNES, GODA ISrVÁNNÉ SERFŐZŐ ANNA, HORVÁTH ISTVÁNNÉ NAGY IDA. Technikus: SzűTS LÁSZLÓ. Tanszéki adminisztratív ügyintézők: BÓBIS JÁNOSNÉ TOROK GABRIELLA, CZENE MIHÁLYNÉ MILLEI KATALIN, CSURGÓ SÁNDORNÉ BALOGH VERONIKA, DR. FARKAS KORNÉLIA, FŐDITIBORNÉ BÚS ELEONÓRA, GERA ANTALNÉ GÁBOR OLGA, HERING ANDREA, SZABÓ ILONA. Portások: ULL LÁSZLÓNÉ KOVÁCS FRANCISKA, VASTAG FERENCNÉ ÁRKI IRÉN. Hivatalsegéd: VIDMÁR FERENCNÉ VASTAG IRÉN. Takarítók: DR. KOVÁCS LÓRÁNTNÉ KISS MARGIT, MATYASOVSZKY JÁNOSNÉ LINCZ BORBÁLA, PETROVSZKI LAJOSNÉ URKOM JULIANNA, VŐNEKI JÁNOSNÉ KUCZORA MÁRIA.

KARI KÖNYVTÁR Könyvtárvezető:

FORRÁS LÁSZLÓNÉ TOROK KATALIN. Könyvtárosok: ROZGONYI ANNA, OROBEI NYIKOLAJ, ZS. TÓTH RITA. Raktáros: KIssTIBORNÉ.

c) BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán:

DR. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. MAKK FERENC docens, DR. SZALAMIN EDIT docens. MSZMP-titkár: KESERÜ BÁLINT egyetemi tanár. KISZ-titkár: ROSrATEODóRA hallgató. Szakszervezeti-titkár: DR. PÁL JÓZSEF docens.

30


PEDAGÓGIA- PSZICHOLÓGIA TANSZÉKCSOPORT Vezető: DR. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora. PEDAGÓGIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. NAGY JÓZSEF egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora. Egyetemi tanár: DR. ÁGOSTON GYÖRGY, a neveléstudomány doktora. Docensek: DR. KUNSÁGI ELEMÉR, DR. KONCZ JÁNOS, a neveléstudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, DR. CSIRIKNÉ DR.CZACHESZ ERZSÉBET, DR. KOMLÓSSY ÁKOS, DR. CSAPÓ BENŐ, DR. GUBÁN GYULA.

Tudományos munkatárs:

DR.

HUNYA PÉTERNÉ DR. AMBRUS MARGIT.

SZAKMÚDSZERTANI CSOPORT Vezető: BICSKEI DEZSŐNÉ DR. ZSULÁN JULIANNA. Adjunktusok: DR. RIGÓ JÁZONNÉ DR. PÉTER IRÉN, KOVÁCS JÓZSEF, VARRÓ MÁRIA. Tanársegéd: WODALA JANOS.

PSZICHOLÓGIA TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. DURÓ LAMos docens, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Docens: DR. VECZKÓ JÓZSEF. Adjunktusok: DR. GERGELY JENŐ, DR. ZAKAR ANDRÁS, KEMÉNYNÉ DR. GYIMES ERZSÉBET.

Technikus: DANKÓ GYÖRGY. Könyvtáros: VECSERNYÉS FERENCNÉ KOVÁCS ANDREA.

31


MAGYAR NYELV ÉS IRODALMI TANSZÉKCSOPORT Vezető: DR. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. MAGYAR NYELVÉSZET! TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KÁROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Docensék: DR. MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. SZABÓ JÓZSEF, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. BÉKÉSI IMRE, a nyelvtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: DR. BÉKÉSINÉ DR. FEJES KATALIN, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. BÜICY LÁSZLÓ, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. MARÓTINÉ DR. KORCHMÁROS VALÉRIA, DR. KOLLÁNYI TERÉZ, DR. BRATINKA JÓZSEF. Tanársegéd: DR. FORGÁCS TAMÁS. Könyvtáros: DR. TAKÁTS KÁROLYNÉ VARGA ERZSÉBET.

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. BERTÉNYINÉ DR. LABÁDI GIZELLA. Tanársegédek: T. SZALACSEK MARGIT, MÉSZÁROS EDIT. Lektor: IRMELI KNIIVILÁ. Dokumentátor: DR. VASTAGH PÁLNÉ KECSKÉS JÚLIA.

ALTAJISZTIKA TANSZÉK Tanszékvezető: DR. RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Adjunktus: DR. BERTAARPÁb. Tanársegéd: DR. IVANICS MÁRIA. Tudományos segédmunkatársak: KINCSESNÉ NAGY ÉVA, MOLNÁR ÁDÁM. Tudományos ügyintéző: ÁBRAHÁM VERA.

32


ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KÁROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Adjunktusok: DR. LERCH AGNES, DR. MALECZKI Márta. Tudományos segédmunkatárs: DR. ALBERTNÉ'DR. BASCH ÉVA. NÉPRAJZI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FERENCZI IMRE docens, a történelemtudomány (néprajz) kandidátusa. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. CSErRI LAJOS docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: KESRÜ BÁLINT, az irodalomtudomány kandidátusa. Docens: BALÁZS MIHÁLY, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. KUKOVECZNE DR. ZENTAI MÁRIA, DR. ÖTVÖS PÉTER, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. SZAJBÉLY MIHÁLY, az irodalomtudomány kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: FoNT ZSUZSANNA. Könyvtáros: KESRÜ GIZELLA. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. GREZSA FERENC, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. BATA IMRE, az irodalomtudomány kandidátusa (félálláson), DR. ILIA MIHÁLY, DR. Kiss LAJOS, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. KRAJKÓ ANDRÁS, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. NACSÁDY JÖZSEF, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. VÖRÖS LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARANYAI ZSOLT, DR. PAPP ISTVÁN, DR. SZIGETI LAJOS. Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ GÁL ERZSÉBET.

33


-

ÖSSZEHASONLfTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FRIED ISTVÁN, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. JAKÓCS DÁNíEL, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. PALJóZSEP, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. SZABÓNÉ DR. KÜRTÖSI KATALIN, DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa (félálláson).

ÓKORTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT Vezető: DR. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora. Adjunktusok: DR. DÉR TERÉZIA, DR. LAKATOS PAL, DR. TAR IBOLYA. .

BIZANTINOLÓGIAI ÉS KÖZÉPLATIN FILOLÓGIAI TAN SZÉKI CSOPORT

Csopo rtvezető: DR. OLAIOSTERÉZIA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. SZIGETINÉ DR. GALÁNTAI ERZSÉBET. -ÓKORTÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK

Tanszékvetető: DR. MARÓTI EGON egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Docens: DR. FODOR IsTvAN, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (félálláson). Adjunktus: DR. CzúTH BÉLA. Tanársegéd: GALÁNTHA MARTA.

34


Tudományos főmunkatárs: mány kandidátusa.

DR. HOFFMANN ZSUZSANNA,

a történelemtudo-

TÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT Vezető: DR. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa. KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KIUSTÓ GYULA egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Adjunktusok: DR. PETROVICS ISTVÁN, DR. RÁKOS ISTVÁN, DR. TÓTH SÁNDOR. Tanársegéd: KORDÉ ZOLTÁN. Tudományos segédmunkatárs: SEBŐK FERENC. '

TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK TANSZÉK

Tanszékvezető: Adjunktusok:

DR. MAKK FERENC,

a történelemtudomány kandidátusa.

DR. BODONYI ILONA, DR. RIGÓ .IÁZONNÉ DR.PÉrER IRÉN, DR.

HAJNÓZCY GÁBOR.

Tudományos segédmunkatársak:

DR.

B. TÓTH ÁGNES, ALMÁSI TIBOR.

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa. Docens: DR. GAÁL ENDRE, a történelemtudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. KATONATAMÁS (félálláson). Tudományos tanácsadó: DR. SOMLYAI MAGDOLNA, a történelemtudomány doktora (félálláson). Tudományos főmunkatárs: DR. Soós KATALIN, a történelemtudomány kandidátusa.

35


Tudományos munkatárs: DR. LIPTÁxDoROITYA. Tudományos segédmunkatársak: DEÁK AGNES, PELYAH ISTVÁN. KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. ANDERLE ÁDÁM docens, a történelemtudomány kandidátusa. Docens: DR. VARGA ILONA, a történelemtudomány kandidátusa. Tanársegédek: DR. CSERNUS SÁNDOR, VARGA BEÁTA. LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE KUTATÓCSOPORT

Vezető: DR. ANDERLE ADAM docens, a történelemtudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. FISCHER FERENC, DR. KUKOVECZ GYÖRGY. Nyelvtanár: DR. TÓTH AGNES.

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSATÁRI DÁNIEL egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa. Docensek: DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ, a történelemtudomány kandidátusa, SZÉKELY LAJOS. Adjunktusok: DR. HEGYI ANDRÁS, a történelemtudomány kandidátusa, DR. KARSAI LÁSZLÓ, DR. RAFFAY ERNŐ.

Tudományos főmunkatárs: DR. LAGZI IsrvÁN, a történelemtudomány kandidátusa. Tudományős munkatárs: DR. KÖVÉR LAJOS. TÖRTÉNETI ÉS ÓKORTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR

Könyvtárosok:

DR. CZENE VALÉRIA, PELSŐCZI GYÖRGYI, SÜMEGI JÓZSEF,

TANDORI MÁRIA.

36


IDEGENNYELVI TANSZÉKCSOPORT Vezető:

DR. CsúRI KÁROLY

docens, az irodalomtudomány kandidátusa.

NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SALYÁMOSY MIKLÓS docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: DR. CSÚRI KÁROLY, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudomány kandidátusa, DR. BERNATH ÁRPÁD, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HANSEL ISTVÁN, DR. MOLLERJÓZSEF, KOCZ1szKI ÉVA. Tanársegédek: KEREKES GÁBOR, DR. SÁNDOR LÁSZLÓNÉ KIRSCH URSULA, KATONA TÜNDE.

Lektor: ACHIM BUSCHENDORF. Könyvtáros: TÓTH EDIT.

ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. Roz5NYAI BÁLINT docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Docens: DR. KENESEI ISTVÁN, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BOLLOBÁS ENIKŐ, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. CSRESNYÉSI LÁSZLÓ, DURHAM DÁVIDNÉ DR. KERTAI MÁRIA, DR. FABINY TIBOR, DR. PORDÁNY

LÁSZLÓ,

DR. RESCH BÉLÁNÉ DR.

MARINOVICH SAROLTA, DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, WODALA JÁNOSNÉ HEASLIP CATHLEEN.

Tanársegédek:

B6DIS KLÁRA, CSERHÁTI MÁRTA, KISS ANIKÓ, NOVAK GYÖRGY,

PR6KAINÉ SZABÓ ÉVA, R6NAY ZSUZSANNA, DR. SZŐNYI GYÖRGYNÉ MALGORZATA SUSZCYNSKA, WODALA JÁNOS.

Lektor: MAURICE CASSIDY. Könyvtáros: SZEKERESNÉ PÁLDI RITA.

37


FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PÁLFY MIKLÓS docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Megbízott tanszékvezető: DR. SZABICS IMRE docens, az irodalomtudomány kandidátusa (félálláson). Tudományos tanácsadó: DR. NAGY GÉZA, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. ALBERT SÁNDOR, KOVÁCS JÓZSEF, DR. MARTONYI ÉVA, az irodalomtudomány kandidátusa, DR.NÉMETH JENŐ, DR. PENKE BOTONDNÉ DR. JANCSKI OLGA, KARAFIÁTH JUDIT (félálláson), VAJDA ANDRÁS (félálláson). Tanársegédek: Surró LÁszLó, VERESSNÉ FARKAS ILDIKÓ. Lektor: JEAN PAUL PAGLIANO. Könyvtáros: GERLEFALVI-NAGYNÉ SZARKA MÓNIKA. OLASZ NYELVI IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZABÓ Győző docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BÉNYINÉ DR. FARKAS MÁRGA, DR. FÁBIÁN ZSUZSANNA, DR. VIGH L' VA. Tanársegédek: ORDÓGH ÉVA, DR. SzKHÁROSI ENDRE (félálláson). Lektor: EZIO BERNARDELLI. OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEJÉR ÁDÁM docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Egyetemi tanárok: DR. PETE ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora, DR. H. Tóni IMRE, a nyelvtudomány doktora. Docens: DR. SZALAMIN EDIT, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARÓTI TIBOR, DR. FENYVESI ISTVÁN, DR. FENYVESI ISTVÁNNÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA, DR. FÁBRICZ KÁROLY, DR. FERINCZ ISTVÁN, DR. KUGLER KATALIN, LAKI ÉVA, DR.LEPAHIN VALERU, DR. MINKNÉ DR. SOLYMOSI MÁRIA, DR. SZALMÁNÉ DR. NATALIA SZEMJONOVNA VIIiTER, DR. SZŐKE KATALIN, VARRÓ MÁRIA, VASSNÉ DR. BAGI IBOLYA.

38


Tanársegédek: BALÁZS L. GÁBOR, BOGNÁR FERENC, KATONA JUDIT, KACZIBA AGNES, VARGA ZSUZSANNA, ERDEI ILONA. Lektor: IRINA ALEXANDROVNA GONCSAR. Dokumentátor: DÁNYINÉ NYILAS MÁRIA. Könyvtáros: P. KOMJÁTHY ÉVA.

NYELVI LABORATÓRIUM

Vezető: DR. VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus, a nyelvtudomány kandidátusa. Technikusok: PÉTERVÁRI LA ► os, SOMOGYI AKOS.

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. BAKOS FERENC, a nyelvtudomány doktora, DR. HORVÁTH KÁROLY, az irodalomtudomány doktora, DR. SzIKIAY LÁSZLÓ, az irodalomtudomány doktora, DR. TARDY LAIOs, a történelemtudomány doktora.

CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. BÁNFALVI JÓZSEF, a neveléstudomány kandidátusa, DR. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudomány kandidátusa, DR. KARÁCSONYI BÉLA, DR. Kő HALMI KATALIN, a történelemtudomány (néprajz) kandidátusa, SINGER LÁSZLÓNÉ DR. HEKSCH AGNES, a neveléstudomány kandidátusa, DR. TROGMAYER Orró, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa, DR. VISY JÓZSEF, DR. VONSIK GYULA, a filozófiai tudomány kandidátusa.

DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ HODÁCS GABRIELLA. Csoportvezető: KISS SÁNDORNÉ BORI ERZSÉBET. Főelőadó: DR. MAGYARKÁNÉ SZÁSZ ÉVA.

39


Előadók: PAPP MÁRIA, VARGA ÁNDRÁSNÉ FARKAS KATALIN, OLÁH ANIKÓ. Tanszéki dolgozók: Előadók: BALLÁNÉ KISS VERA, HÓDI ZOLTÁNNÉ SZŰCS LILI, CSUCS EDIT, NAGY NÉMEDI PÁLNÉ KARSAI MARIANNA, PUSKÁS IsTVÁNNÉ JUHÁSZ ESZTER, VARGA JENŐMÉ SZALMA ÁGNES, SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA. Hivatalsegédek: CSISZÉR JÁNOSNÉ TAKÁCS ÉVA, FÜRI SÁNDORNÉ PAKAI ILONA, KISS JÓZSEFNÉ KOVÁCS ERZSÉBET, MÁRTA SÁNDORNÉ BERTA ERZSÉBET, MAKRA SÁNDORNÉ TART MÁRIA, NAGY MIHÁLYNÉ SZIROVICA ILONA, PÓPrrY LAJOSNÉ LAJTÁR PIROSKA, RÁCI LAJOSNÉ GULYÁS MÁRIA, SÁNDOR VILMOSNÉ BIRÓ MÁRIA, TÓTH FERENCNÉ VESZELOVSZKI ERZSÉBET, JUHÁSZ JÓZSEFNÉ ORDÓGH PIROSKA, HORVÁTH FERENCNÉ KOVÁCS ILONA, TÖRÖK LAJOSNÉ TART ROZÁLIA.

d) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Dékán: DR. BARTÓK MIHÁLY egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. KEVEI FERENC docens, DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár, DR. ToTIK VILMOS docens. MSZMP-titkár: DR. MÉSZÁROS REZSŐ docens. KISZ-titkár: TAR IMRE hallgató. Szakszervezeti-titkár: DR. KIRÁLY DEZSŐ adjunktus.

MATEMATIKUS TANSZÉKCSOPORT

A Matematikus Tanszékcsoport vezetője: DR. TANDOBI KÁROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékcsoportvezető helyettes: DR. MEGYESI LÁSZLÓ docens, a matema-

tikai tudomány kandidátusa. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tánár, a matematikai tudomány doktora.

40


Tanszékvezető helyettes: DR. MEGYESI LÁSZLÓ docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. CZÉDLI GABOR, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZABÓ LASZLó, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZENDREI ÁGNES, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: BALINTNÉ DR. SZENDREI MARIA, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KLUKOVITS LAJOS, DR. LENKEHEGYI A TTILA. Tanársegéd: SZÉKELY ZOLTAN. ANALÍZIS TANSZÉK Tanszékvezető: DR. LEINDLER LASZLó egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető helyettes: DR. PINTÉR LAJOS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. DURSZT ENDRE, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. HATVANI LASZLó, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. KÉRCHY LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. NÉMETH JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. SZALAY IsrvÁN, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. TERCÉKI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. DÚR6 LAJOSNÉ DR. LÉVAI ROZÁLIA. Tudományos főmunkatárs: DR. STACH6 LASZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. KRISZTIN TIBOR. Tudományos segédmunkatárs: NÉMETH ZOLTÁN. Tudományos ösztöndíjas: VARGA JÓZSEF:

ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. TANDORI KAROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető helyettes: DR. CSÖRGŐ SÁNDOR egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Adjunktusok: DR. HEGEDŰS JENŐ, DR. VERMES DOMOKOS, a matematikai tudomány kandidátusa. 41


Tudományos munkatárs: kandidátusa.

DR. HORVÁTH

LA1os, a matematikai tudomány

GEOMETRIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. NAGY PÉTER docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSÚRI JÓZSEFNÉ PAÁR PIROSKA, DR. GEHÉR LÁSZLÓ, DR. JUHÁSZ ROZÁLIA, DR. KINCSES JÁNOS.

Tanársegédek:

KOZMA JÓZSEF, KURUSA ÁRPÁD, DR. FEHÉR

HALMAZELMÉLETI

ÉS

LÁSZLÓ.

MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docens: DR. TGTIK VILMOS, a matematikai tudomány doktora. Adjunktus: DR. VARGA ANTAL.

SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető. helyettes: DR. MAKAY ÁRPÁD docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. MÓRICZ FERENC, a matematikai tudomány doktora. Docensek: DR. ÉSIK ZOLTÁN, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. IMREH BALÁZS, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARTHA MIKLÓS, DR. HORVÁTH GYULA, DR. VIRÁGH JÁNOS.

Tanársegédek:

BARTALOS ISTVÁN, DR. BARTHA MIKL6SNÉ DR. GOMBÁS ÉVA,

DR. DÉVÉNYI KAROLY.

Tudományos főmunkatárs: DR. CSIRIK JÁNOS, a matematikai tudomány kandidátusa. MTA TMB ösztöndíjas: VÁGVÖLGYI SÁNDOR.

42


AUTOMATAELMÉLETI KUTATÓCSOPORT

Vezető: DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tudományos tanácsadó: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatárs: DR. PÁVÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. DOMBI JÓZSEF, DR. LEGENDI TAMÁS, DR. TURÁN GYÖRGY.

Tudományos segédmunkatársak: MEDVEY MÁTYÁS, TocziuJÁNOS. Műszaki ügyintézők: KATONA ENDRE, DR. URMÖS FERENCNÉ DOMBOVÁRI ZSUZSANNA.

Tudományos ügyintéző: KÖLES PÉTER. Önálló operátor: KOCSIS FERENC. Gazdasági ügyintéző: KELLER PÉTERNÉ ÖRDÖG AGNES. Programozók: ALMÁSI JÓZSEF, FÜLÖP ZOLTÁN, GYIMÓTHI TIBOR,. Számítástechnikai laboráns: DR. MUSZKA DÁNIELNÉ NÁRAY ZSUZSANNA. Adatrögzítő: KINDL ISrVÁNNÉ CSERI GIZELLA. Kiemelt szakmunkás: KASSAI KÁROLY. Szakmunkás: BOLDVAI ISTVÁN.

MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET

Tudományos főmunkatárs: kandidátusa.

DR. POLLAK GYÖRGY,

a matematikai tudomány

A Matematikus Tanszékcsoport nem oktató dolgozói: MM Állami megbízási álláshelyen: DR. HORVÁTH JÁNOSNÉ KRISr6 ERZSÉBET, könyvtáros, DR. LIPPAY LÁSZLÓNÉ KOVÁCS KLÁRA, főelőadó. Könyvtáros: BLÁZSIK ZOLTÁN. Előadók: SZÉKÁCS PÁLNÉ GAJDA MÁRIA MAGDOLNA, TILINKÓ AGNES. Ügyintéző: ACS SÁNTA GYULÁNÉ FERENCZI ILDIKE. Hivatalsegéd: TRÁM PÉTERNÉ TÖRZSMAGI ROZÁLIA. Kisegítők: SULIK KATALIN, TÖRÖK ISTVÁNNÉ TERHES ILONA, VÖRÖS MIHÁLYNÉ NÉMETH JULIANNA.

43


FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT A Fizikus Tanszékcsoport vezetője: DR. HEVESI IMRE egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető helyettes: DR. GYÉMÁNT IVÁN adjunktus. ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KAPUY EDE egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. GYÉMÁNT IvÁN adjunktus. Docensek: DR. GILDE FERENC, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. PAPP GYÖRGY, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BENEDICT MIHÁLY, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. MARÁZ VILMOS, DR. VARGA ZSUZSANNA.

Tudományos segédmunkatárs:

BARTHA FERENC.

Ügyintéző: HÁRSHEGYI ANNA.

Könyvtáros:

DÖMÖTÖR LÁSZLÓNÉ LAKATOS ZSUZSANNA.

Hivatalsegéd: LACII ISTVÁNNÉ BELLÉR ILONA ANNA.

KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KETSKEMÉTY IsrvÁN egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. HEVESI IMRE egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Docensek: DR. DOMBI JÓZSEF, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. GÁTI LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. NÁNAI LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. VIZE LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. FARKAS ÉVA, DR. LANG JÁNOS, DR. MICHAILOVITS LEHEL, DR. MOLNÁR MIKLÓS, MOZSÁRNÉ DR. FARKAS ZSUZSANNA, DR. HEBLING JÁNOS„ DR. KLEBNICZKI JÓZSEF, DR. PAPP GYÖRGYÉ DR. PAPP KATALIN, DR. SÁRKÁNY BÉLA, DR. SÜLI ÁRPÁD, DR. SZABÓ GÁBOR, DR. SZIL ELEMÉR, VARJÚ KÁROLYNÉ DR. HILBERT MARGIT.

44


Tanársegédek:

GOGOLÁK ZOLTÁN, DR. KISS LÁSZLÓ, DR. KOVÁCS JÓZSEF,

DR. SIMON PÉTER.

Tudományos segédmunkatárs: SZATMÁRY KÁROLY. Villamosmérnök: KOVÁCS GÁBOR. Könyvtáros: DR. ANDÓ ISTVÁNNÉ BABOS AGNES. Előadók: BÁN LAJOSNÉ LAKATOS MATILD, FURKA LAJOSNÉ PAPP MÁRIA. Műszaki ügyintéző: HORVÁTH JÓZSEFNÉ MIKLÓS IBOLYA. Szakmunkások: BÓDOG FERENC, FRANK BÉLA, TÖRÖK JÓZSEF, VILLIM JÓZSEF. Segédlaboráns: EPERJESI JÓZSEFNÉ HORVÁTH IRMA. Hivatalsegédek: BAUM MÁRTONNÉ MAGDA KATALIN, BORDÁS JÓZSEFNÉ BARNIA ETELKA.

Takarító:

SIMON FERENC.

MTA LUMINESZCENCIA ÉS FÉLVEZETŐ KUTATÓCSOPORT Tudományos tanácsadó: DR. BOR ZSOLT, a fizikai tudomány doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. RÁcz BÉLA, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. SZÖRÉNYI TAMÁS a fizikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BOR PÁLNÉ DR. BALI KATALIN, DR. SZATMÁRI SÁNDOR, DR. TÖRÖK MIKLÓS.

Tudományos segédmunkatársak: RÁKSI FERENC, VAJTAI RÓBERT. Vegyész: DÓRÁNÉ TÖRÖK MÁRIA. Üzemmérnökök: MAJKUT FERENC, TÓTH JÓZSEF PÉTER. Gazdasági ügyintéző: Bozsó SANDOR.NÉ Szűcs ÉVA. Tudományos ügyintéző: HESZLER PÉTER. Műszaki ügyintéző: HODÁCS GABRIELLA. Laboratóriumi asszisztensek: HORVÁTH LAJOSNÉ PESZLEG ZSUZSANNA, IVÁNYI ZOLTÁNNÉ HÓDI VALÉRIA, KASZA ERIKA, MrrYÓKNÉ SZABÓ ETELKA, RENKECZ EDIT, VARGA ISTVÁNNÉ BODA MAGDOLNA.

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT

A Kémiai Tanszékcsoport vezetője: kémiai tudomány doktora.

DR. SZÁNTÓ FERENC

egyetemi tanár, a

45


Tanszékcsoportvezető helyettes: DR. VARGA KÁROLY docens, a kémiai tudomány kandidátusa.

ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FEJES PÁL egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. VARGA KÁROLY docens, a kémiai tudomány kandidátusa. . Docens: DR. KRICSI IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. HALÁSZ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HANNUS ISTVÁN, DR. SCHŐBEL GYÖRGY. Tanársegéd: BERGER FERENC. Tudományos segédmunkatársak: HORVÁTH GÁBOR, Kós PÉTER. MTA TMB ösztöndíjasok: DR. MARSI IsTvÁN, SZŰCSNÉ HERNÁDI KLÁRA, TASI GYULA. Előadó: FARKAS TIBORNÉ BEZDÁN ANNAMÁRIA. Vegyésztechnikusok: BAGI ILONA, BARNA FERENCNÉ BENCZE KATALIN, CSONKA ZOLTÁNNÉ MAROS MÁRIA. Mechanikus: MIKLÓS JÓZSEF. Laboráns: Kiss ÉVA. Hivatalsegéd: KATONA ISTVÁNNÉ DEÁK ILONA.

ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK.

Tanszékvezető: DR. NAGYPÁL ISTVÁN docens, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. Kiss LÁSZLÓ adjunktus. Egyetemi tanárok: DR. BÁN MIKLÓS, a kémiai tudomány doktora, DR. CSISZÁR JÓZSEF, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. ANDOR JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BOGA ENDRE, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HACKL LA.iosNÉ DR. TÖLGYESI MARGIT, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NovÁK MIHÁLY, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. RAUSCHER ÁDÁM, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SERES LÁSZLÓ ; a kémiai tudomány kandidátusa. DR. SZIROVICZA LAJOS, a kémiai tudomány kandidátusa 46


Adjunktusok:

DR. ADAMKOVICH ISTVÁN, DR. ANDOR JÓZSEFNÉ DR. DREVENI

IRÉN, DR. BÁRDI ISTVÁN, DR. DÖMÖTÖR GYULA, DR. FARKAS JUDIT, , DR. GÉCSEG FERENCNÉ DR. PÁPAI MÁRIA, DR. GÖRGÉNYI MIKLOS, DR. HALÁSZ DEZSŐ, PLÁNKÁNÉ DR. SZABO TERÉZIA, DR. VISY CSABA.

Tanársegédek:

DR. BERKEST OI76, DR.

BOA

JÁNOS, DR.

KUTSÁN

GYÖRGY,

DR. KÖRTVÉLYESI TAMÁS.

Tanszéki mérnök: DOBOS LÁszL6. Főkönyvtáros: JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA AGNES. Előadók: ANNUS TüNDE, DR. KISHÁZIJÓZSEFNÉCSERHALMIJULIANNA, MÁRTA ERZSÉBET.

Vegyésztechnikusok:

MARKOVICS MIRJANA, DR. NOVAK AKOSNÉ BIZONY

MÁRIA, RIBIZSÁR GYULA ; TRANGER BÉLÁNÉ BALOGH ILONA.

Tanszéki technikus: NAH6CZKY ENDRÉNÉ DÁVID ERZSÉBET. Laboránsok: BACSA ANDRÁSNÉ PÁLINKÁS ÉVA, BÁLINT AGNES, FAZEKAS GÉZÁNÉ JUSZKÓ TERÉZ, AGY ZOLTÁNNÉ LOVAS IBOLYA.

Kiemelt szakmunkás: Szűcs JÁNOS. Szakmunkások: BERÉNYI MIKLOS, CSÚRI ARANKA AGNES, SASHEGYI ALMOS, TAKÁCS LÁSZLÓ. Műszaki ügyintézők: GELLÉN FERENCNÉ PINTÉR KATALIN, DR. RAUSCHER ADÁMNÉ NAGY MÁRIA.

Hivatalsegédek: DOBÓ ISTVÁN, NAGY ZOLTÁNNÉ BÁRÁNY MÁRIA, ALIEVICSNÉ KOVÁCS ERIKA, RESETERICSNÉ PORDÁN GIZELLA. KK álláson levő tudományos segédmunkatársak: LÁSZLÓ JENő, LUKÁCS ZOLTÁN. MM

pályázaton levő tudományos segédmunkatársak:

DR. BÁLINT IMRE,

DR. NACSAAGNES, SZL'CSARPÁD.

KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZÁNTÓ FERENC egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. VÁRKONYI BERNÁT adjunktus. Docens: DR. DÉKÁNY IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: CSÁKINÉ DR. TOMBÁcz ETELKA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. BALÁZS JÁNOS, DR. GILDE FERENCNÉ DR. FARKAS MÁRIA, HEMMERTNÉ DR. PATZK6 AGNES.

Tudományos segédmunkatárs:

MAROSI TIBOR.

47


MTA TMB ösztöndíjas: KIRÁLY ZOLTÁN. Előadó: LAGDÁNNÉ SZÉLPÁL ÉVA. Laboránsok: BARANYI BÉLA, BAUER LAJOSNÉ CSÚCS ILONA. Hivatalsegéd: GULYÁS JÓZSEFNÉ KOVÁCS MÁR IA . Tudományos segédmunkatárs: ÁBRAHÁM IMRE. KK álláson lévő tudományos segédmunkatársak: CSÖKE

ZSUZSANNA,

BERGER FERENCNÉ BERKES KATALIN.

Egyéb kutatási álláshelyen lévő laboránsok:

RÁCZNÉ KUHN KLÁRA,

CSENDES ÉVA.

SZILÁRDTEST- ÉS RADIOKÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető helyettes: DR. SCHŐBEL GYóRGYNÉ DR. GILDE ANNA adjunktus. Adjunktusok: DR. MOHL MIKLÓS, DR. NOVÁK MIHÁLYNÉ DR. HAJDÚ ÉVA. Technikus: JENEI ZOLTÁN. Szakmunkás: KISS PÉTER. Kutatói álláshelyen lévő tudományos segédmunkatárs: RÁKHELY GÁBOR. Segédlaboráns: NYÁRI JÁNOSNÉ KOVÁCS MÁRIA. MTA REAKCIÓKINETIKAI KUTATÓCSOPORT Vezető: DR. SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tudományos főmunkatársak: DR. BÁNSÁGI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. KISS JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. RASKóJANOS, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BERRÓ ANDRÁS, DR. BUGYI LÁSZLÓ, DR. ERDŐHELYI ANDRÁS.

Tudományos segédmunkatársak:

KOSZTA JÓZSEF, NAGYNÉ PÁSZTOR

MÓNIKA, TARNÓCZI TIBOR.

MTA TMB ösztöndíjas: KOVÁCS IMRE. Tudományos gyakornok: Örvös FERENC.

48


Vegyésztechnikusok:

ILOSVAY GYÖRGYNÉ JÓZSA ENIKŐ, TAKÁCS FERENCNÉ

SIMON ERZSÉBET.

Műszaki ügyintéző: NÉMETH JÁNOSNÉ FARKAS ARANKA. Gazdasági ügyintéző: MAKSAY LASZLÓNÉ CSÓKÁSI ED rr. SZERVES KÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. BARTÓK MIHÁLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Levelező tagja. Tanszékvezető helyettes: DR. MOLNÁR ÁRFÁD docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. APJOK JÓZSEF , a kémiai tudomány kandidátusa, DR. FÖLDEÁK SÁNDOR, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GÖNDÖS GYÖRGY, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. NOTHEISZ FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. VINCZE IRÉN, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: CZINKÓCZKINÉ DR. MESKÓ ESZTER, DR. CZOMBOS JÓZSEF, DR. FELFÖLDI KÁROLY, DR. GERA LAJOS, DR. GREGUSNÉ DR. ZSIGMOND AGNES, DR. HACKLER LÁSZLÓ, DR. SIROKMÁN GÉZA, DR. SZABÓ '

JÓZSEF.

Tanársegéd: DR. Bucsl IMRE. Tanszéki főmunkatárs: DR. LAKOS ANTALNÉ DR. LANG KORNÉLIA. Tanszéki munkatársak: DR. BUCSINÉ DR. KAPOCSI IRÉN, DR. Kiss JÁNOS, ZOLTAI ATTILA. Tanszéki segédmunkatárs: NAGY FERENCNÉ SZÜCS ÉVA. MTA TMB ösztöndíjasok: BAKOS TAMÁS, KATONA TAMÁS, KIRÁLY ZOLTÁNNÉ MASTALIR AGNES, DR. LÖKÖS MAGDOLNA, WÖLFING JÁNOS.

Főelőadó: TARJÁNYI REZSŐNÉ DR. PAPP TAKÁCS ERZSÉBET. Előadó: JÁNOSI GYÖRGYNÉ ISTVÁNFFY AMÁLIA. Főkönyvtáros: KAZA ILONA. Vegyésztechnikusok: SZABÓ LAJOSNÉ KÓszÓ MARGIT, SZÁSZ ANDRÁS. Önálló mechanikusok: FÖLDEÁK IMRE, GAJDÁCSI ANDRÁS. Laboránsok: FODOR ISTVÁNNÉ HALÁSZ DANICA, HORVÁTH CSILLA, TÓTH '

'

'

SZELES ISTVÁNNÉ TÓTH ÉGETŐ ROZÁLIA.

Segédlaboránsok:

NAGY FERENCNÉ WINCZEIM AMÁLIA, TÓTH JÁNOSNÉ

FRÁNYÓ ZSUZSANNA, SIMICZ SZILVESZTERNÉ VARGA ERZSÉBET.

49


MM kutatói álláson lévők: Tudományos főmunkatárs: DR. SCHNEIDER GYULA, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BARTÓK MIHÁLYNÉ DR. BOZ6KI GIZELLA, DR. HEGYES PÉTER, DR. SÁRKÁNY JÁNOS.

Tudományos segédmunkatársak:

PÁLINKÓ ISTVÁN, DR. SZENDI ZSUZSANNA,

VASSNÉ PETŐFI SZYLVIA, WITTMANN GYULA.

Vegyésztechnikusok:

KERTÉSZ ' FERENCNÉ CSÁNYI

JULIANNA,

KORÓDI

GIZELLA, OCSKÓJÓZSEF.

Műszerész: REMZSŐ SÁNDOR. 'KK álláson levő laboráns: SZABó ATTILA. SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. BURGER KÁLMÁN egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. Ács GÁBOR docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora. Docensek: DR. GAIZER FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SERES ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÉTER ANTAL, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BATTA ISTVÁN, CSIKKEL CSABÁNÉ DR. SZOLNOKI ANNA, DR. DOMBI ANDRÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. GALBÁCS ZOLTÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. HORVÁTH IsrvÁN, DR. JÁKY KÁROLY, DR. KIRÁLY DEZSŐ, DR. NAGY LÁSZLÓ,

DR.

NEMES

GÁBORNÉ DR. VETÉSSY ZSUZSANNA, DR. VERES SÁNDOR.

Tanársegéd: LAJOsNÉ DR. BERKES MÁRIA. MTA TMB ösztöndíjasok: DR. KATONÁNÉ BALÁZS JUDIT, TROGMAYERNÉ MALIK KATALIN.

Előadók:

LOSONCZI JENŐNÉ FRINDT ERZSÉBET, SIMON ERNŐNÉ KAPÁS

VERONIKA.

Könyvtáros: MÓZSIK EVA. Tanszéki technikusok:

HALASINÉ VARGA ILONA, HALÁSZ LAJOSNÉ

GESZTELYI-NAGY MÁRIA, KACSALA KATALIN, PATAKI FERENCNÉ JANCSIK MÁRIA, SEBŐKNÉ KISS MARIANNA, TÓTH ZSUZSANNA.

50


Vegyészlaboránsok:

GERENDELI FERENCNÉ

GÉCzi

ILONA ARANKA, KARVALY

GELLÉRTNÉ CZÉRNA KATALIN, MÁRMAROSI IMRÉNÉ VAJDA MARCELLA.

Mechanikus: SIMON NÁNDOR. Kisegítő: TRAVÁNY FERENCNÉ MIKLÓS MÁRIA KATALIN. Takarítók: CSONGRÁDI VINCÉNÉ TÓTH MARGIT, PÁLINKÁS JÓZSEFNÉ KÓRODI LIDIA, VIDA ANTALNÉ RÓZSA MÁRIA.

KK álláson lévő tudományos tanácsadó: DR. HUHN PÉTER ny. egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tudományos segédmunkatársak: SIPOSNÉ NAGY GABRIELLA, LUKÁCS FERENC.

Műszerész:

NYERGES JÁNOS.

MTA REAKCIÓKINETIKAI KUTATÓCSOPORT

Tudományos munkatársak: DR. LABÁDI IMRE, DR. VÉBER MARGIT. Tudományos segédmunkatárs: SIPOS PÁL. Műszaki ügyintézők: FITUS ZOLTÁN, KUHN MIKLÓSNÉ DANI EDIT, PALOTAI .

JÁNOSNÉ CSONKA MÁRIA, SEBŐK LAJOSNÉ, ZOMBORI SÁNDOR.

Laboránsok:

BÉKÉSINÉ STEIN IRMA, NAGY FERENCNÉ SZÉKELY ROZÁLIA.

BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT SZALAY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető helyettes: DR. NAGY MIKLÓSNÉ DR. NAGY MÁRIA docens, a biológiai tudomány kandidátusa.

A Biológus Tanszékcsoport vezetője: DR.

ÁLLATTANI TANSZÉK DR. BENEDECZKY ISTVÁN egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. GALLÉ LÁSZLÓ docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. FEKETE ÉVA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. HORVÁTH IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa.

Tanszékvezető:

51


Adjunktusok: DR. GYŐRFFY GYÖRGY, DR. HALASY KATALIN, DR. HORNUNG ERZSÉBET. Tanársegéd: GÁBRIEL RÓBERT. Tudományos munkatárs: DR. GÁL DÁNIEL. Tudományos segédmunkatárs: KEREKEsJÁNOS. Tanszéki előadók: DR. RÉPÁS NÁNDORNÉ MoNOsTORI RÓZSA, Ács SÁNTA AGNES.

Tudományos ügyintézők:

DoMOKI FERENCNÉ DR. SZONYI GABRIELLA,

FAZEKAS ANNA, LIPPAI ATTILA.

Laboránsok: ÁLMÁSI

ÉVA, FARKAS ERZSÉBET, MARÓTI JÓZSEFNÉ TOKAI

GABRIELLA.

Laborasszisztens: DR. KOVÁCS GÁBORNÉ SZÉKELY KATALIN. Technikusok: AcsAl FERENC, NÉMETH CSABA. Takarítónő: KASZA FERENCNÉ Szűcs RÓZSA. Preparátor: KOVÁCS GYULA. BIOFIZIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZALAY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. MARÓTI PÉTER docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. HEVESI JÁNOS, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. VÁRKONYI ZOLTÁN, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. LACZKÓ GÁBOR, NAGY JÁNOSNÉ DR. VOZÁRY ESZTER, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. RINGLER ANDRÁS, DR. SZALAY LÁSZLÓNÉ DR. TOMBÁCZ ERZSÉBET, DR. VÁRKONYI ZOLTÁNNÉ DR. BÁLINT ERZSÉBET.

Tanársegéd: FILUS JÁNOSNÉ SZALAY ERZSÉBET. Előadó: DUNAI PÉTERNÉ MARÓTI ILONA. Vegyésztechnikus: KOSZTA FERENCNÉ ERDÉSZ ILONA. Laboránsok: DR. BÁNÁTHY JÁNOSNÉ HALÁSZ MÁRTA, CSONTOS KATALIN, TÓTH JUDIT.

Hivatalsegédek:

BICZÓK JÓZSEFNÉ KOVÁCS VERONIKA, . EPERJESI MIHÁLYNÉ

TAKÁCS ANNA.

MTA álláson lévők:

52


Tudományos főmunkatárs; DR. LEH6CZKI ENDRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. LASKAY GÁBOR. Laboráns: POGONYI LÁSZLÓNÉ KALAPÁCS ANNA. BIOKÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető helyettes: DR. NEMCS6K JANOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ DR. GULYÁS MAGDOLNA, DR. BuzÁs ZSUZSANNA, DR. KISS JÁNOSNÉ DR. DEÉR ARANKA, DR. LEH6CZKI ENDRÉNÉ DR. SIMON MÁRIA, a biológiai tudomány kandidátusa. y Tanársegédek: DR. DALLLMANN KLÁRA, VIGH ÉVA. Előadó: BALLA JÓZSEFNÉ FRANK JUDIT. Laboránsok: BRULICHNÉ BALÁZS AGNES, MÉRFALVI NÁNDORNÉ TÓTH ÉVA, SÁROSI PÉTER.

Segédlaboránsok:

.

CSORBA ANTALNÉ ZSÍROS IRÉN, NAGY TIBORNÉ SILÓCZKI

ZSUZSANNA.

MTA TMB ösztö,díjas: SZABÓ ANDRÁS. Tudományos munkatárs: LE Huy HIEN. Tudományos segédmunkatársak: DR. ASZTALOS BÉLA, KOTORMÁN MÁRTA, T6TH LAJOS, DR. ORBÁN LÁSZLÓ. Könyvtáros: KÁSA JUDIT. Fotós: BODÓ KATALIN Műszaki ügyintéző: TAKÁCS LAJOSNÉ T6TH MÁRIA. Tudományos ügyintéző: VARGA GÁBOR. Laboránsok: GAJDÁCS KLÁRA, F. VADADI LÁSZLÓNÉ ÁBRAHÁM ERZSÉBET. .

PATÓCSKAI MÁRIA, DR. SZUNDI ISTVÁNNÉ LANG ÉVA, ORDÖGH LÁSZLÓNÉ

KOCSIS MÁRIA. Szerződéses oktató: DR. TURY GÉZA ny. adjunktus. Gépíró: ZSÓTÉRJÓZSEFNÉ UNDY GIZELLA. ARKAUER ERZSÉBET, VÁRI SÁNDORNÉ SZÁK

53


EMBERTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FARKAS GYU LA docens, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. MARCSIK ANTÓNIA docens, a biológia tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. NÉMETH ENDRE. Tanársegéd: DR. SZALAI FERENC. Tudományos segédmunkatárs: OLÁH SÁNDOR. Előadó: DUNAI JÓZSEFNÉ. Szakmunkás: JUDIK PÉTERNÉ FAZEKAS KATALIN. Hivatalsegéd: GÁBORJózSEFNÉ. GENETIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. OROSZ LÁSZLÓ egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. DORGAI LÁSZLÓ adjunktus. Docens: DR. MATKOVICS BÉ LA , a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. DALLMANN GÉZA, DR. O LA SZ FERENC, DR. SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ DR. VARGA ILONA.

Tanársegéd: DR. SZELES ANNA. Tudományos munkatársak: DR. PAPPPÉTERNÉ, DR, POLNERGABOR. Tudományos segédmunkatársak: DR. GARAMSZEGI NÁNDOR, DR. MARINCS FERENC, DR. PALÁGYI ZSUZSANNA, DR. ORBÁN LÁSZLÓNÉ SZEVERÉNYI ILDIKÓ, DR. SZABÓ LÁSZLÓ. Tudományos ügyintézők: KAPROS TAMÁS, SZŰCS MIKLÓSNÉTOTH KATALIN. Előadó: RosrÁS KLÁRA. Vegyésztechnikus: DR. HORVÁTHNÉ BUKVAI ERZSÉBET. Statisztikus: DR. SZEDERKÉNYI TIBORNÉ ABRAHAM ANNA. Laboránsok: BARANYI NIKOLETT, DÖMÖK GRÉTE, HETÉNYI ILDIKÓ, ZSÓTÉR ERZSÉBET.

Segédlaboráns: KO KOVECZJÁNOSNÉSZASZKÓ Kiemelt szakmunkás: MÁRFAI JÓZSEF.

54

MÁRIA.


MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető helyettes: DR. KEVEI FERENC docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: AVASINÉ DR. KUCSERA JUDIT, DR. MANCZINGER LÁSZLÓ. Tudományos munkatárs: DR. MINK MÁTYÁS. Tudományos segédmunkatársak: DR. KÁLMÁNNÉ TÓTH ÉVA, VÁGVÖLGYI CSABA, VARGA JÁNOS.

Műszaki ügyintéző: NAGY LAJOS GERGELY. Üvegtechnikus: KOVÁCS KÁROLY. Technikusok: PöLÖS MÁRIA, DR. VITOS GERŐNÉ BOGNÁR ILONA. Laboránsok: KovÁCSNÉ DEÁK JUDIT, LELE MÁRIA, SZABÓNÉ CSANÁDI KATALIN.

Segédlaboráns: EGYHÁZI JÁNOSNÉ SZAIAI ERzsÉsET. Elektrotechnikus: SZÖGI ISTVÁN. Hivatalsegédek: BÁLÓ JÁNOSNÉ LIPPAI IRÉN, LUDÁNYI FERENCNÉ CSABAI ROZÁLIA. KK álláson lévők: Tudományos segédmunkatárs: DR. BENKŐ MÁRIA. Laboráns: KERTÉSZ LÁSZLÓNÉ OSZADZKY KATALIN. MTA szerződéses álláson lévők: Technikus: ALTORDAI GIZELLA. Tanszéki előadó: DR. PALÁGYI ANDRÁSNÉ KONCZ ILONA. Ügyintéző: TÓTH EDIT. CHINOIN álláson lévő: Tudományos munkatárs: DR. FRANKÓ ANDRÁS. Kőbányai Gyógyszergyári álláson lévő: Tudományos segédmunkatárs: POLESTYUKNÉ NAGY AGNES.

NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. ZSOLDOS FERENC egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. NAGY MIKLóSNÉ DR. NAGY MÁRIA docens a biológiai tudomány kandidátusa. .

55


Docens: DR. SIROKMÁN FERENCNÉ DR. KÖVES ERZSÉBET, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GAÁL IMRE, DR. GŐRGÉNYI MIKL6sNÉ DR. TARI IRMA, DR. LÁZ.ÁRNÉ DR. TOTH ILDIKE, DR. SZABÓ MARGIT.

Könyvtáros: PESTI AGNES. Előadó: B[RE JÁNOS. Technikus: DANI TIVADARNÉ FELFÖLDI SAROLTA. Laboránsok: BALOGH SZABOLCSNÉ GYÖNGYŐSI JOLÁN, HEGYESINÉ TANDARI MÁRIA, KISPÁLNÉ SZABÓ IBOLYA, PAPP GABRIELLA, VASTAGH ANDORNÉ SZALMA ILDIKE.

Tudományos ügyintéző: DR. VASHEGYI AGNES. Hivatalsegédek: ABRAHAM FURUS ANNA, CSÁSZÁR ISTVÁNNÉ BALOGH MÁRIA ARANKA.

álláson lévők: Tudományos tanácsadó: DR. PÁLFI GÁBOR, a biológiai tudomány doktora. Tudományos segédmunkatársak: MAINÉ CSÁSZÁR JOLÁN, PÉcsvÁRADI ATTILA. Laboránsok: DARK6 ÉVA, OCSK6 J6ZSEFNÉ MIK6 KATALIN. MM

NÖVÉNYTANI TANSZÉK

Tanszékvezető. DR. GULYÁS SÁNDOR docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető helyettes: DR: JUHÁSZ MIKLÓS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadó: DR. KEDVES MIKLbS, a biológiai tudomány doktora. Docensek: DR. BODROGKÖZY GYÖRGY, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. MAR•TI IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: KOCSIS VILMOSNÉ DR. MIHALIK ERZSÉBET, DR. MAR6TI IMRÉNÉ DR. PATAKY SZERÉN, DR. KÖRMÖCZI LÁSZLÓ. Tanársegéd: BAGI ISTVÁN. Könyvtáros: PESTI AGNES. Előadó: SZÉKELY IMRÉNÉ KOVÁCS KLÁRA. Technikus: DR. KÖRMÖCZINÉ LÉGRÁDI MÁRIA.

56


Laboránsok:

JOVAN GABRIELLA, MURÁTI SZABOLCSNÉ, PORKOLÁB ERZSÉBET,

TÖRÖK EVA, MATUSOVICS MELINDA.

Hivatalsegéd: NAGY SZILVESZTERNÉ HEGYKÖZI KATALIN. Takarító: TÓTH FERENCNÉ HEIDRICH MAGDOLNA. MTA álláson lévő: Tudományos munkatársak: BALÁZS LÁSZLÓNÉ DR. TAKÁCS Eorr, BozsÓNÉ DR. MARGÓCZI KATALIN.

Tudományos segédmunkatársak: DR. KOVÁCS ANGÉLA, TÉcsI LÁSZLÓ. Tudományos ügyintéző: MOLNÁR ANGÉLA. Elektrotechnikus: PETŐ MIHÁLY. Laboránsok: DOMONKOS LÁSZLÓNÉ SIPOS ILONA, FEHÉR IBOLYA.

FÜVÉSZKERT Kertvezető:

DR. PULICSJÚLIANNA, DR. SZÉLLJULIANNA.

Technikai szakoktató: DR. SZÖLLŐsi ISTVÁN. Akvarista: KATONA JÓZSEF. Szakmunkások: CSÚRI ISTVÁN, DICSŐ LAJOSNÉ BÁRKÁNYI ILONA, DOMBI FERENC, DOMBI FERENCNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA, HARTH ISTVÁN, KNÁB JÁNOS, KNÁB JÁNOSNÉ BERTA JÚLIANNA, LOVAI MIHÁLYNÉ ,VLASICS L' VA, MÁRTON BÉLÁNÉ VARGA ILONA, PÁLFALVI SÁNDORNÉ TASSI MARGIT, SZÉCHENYI FERENCNÉ TANÁCS GIZELLA, TAKÁCS ILLÉS.

Segédmunkás: LUDÁnYI LÁSZLÓ. Betanított munkások: DUDÁS LAJOSNÉ KOVÁCS MÁRIA, FODOR ZOLTÁNNÉ DOBÓ ETELKA, MARTON BÉLA, TÓTHT IMRÉNÉ ÜGYES ERZSÉBET, MOLNÁR ANDREA.

Takarító: HEGYKÖZI JÚLIA. Portások: BALATON ISTVÁN, BALATON ISTVÁNNÉ VIDA MARGIT.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK DR. FEHÉR Orró egyetemi tanár, az orvostudomány doktora, Tanszékvezető helyettes: DR. ERDÉLYI LAJOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa.

Tanszékvezető:

57


ATTILA, a biológiai tudomány kandidátusa, a biológiai . tudomány kandidátusa, DR. TOLDI JÓZSEF, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszéki munkatárs: DR. ROJIK IMRE. Tanársegéd: PAPP ANDRÁS. Műszaki ügyintéző: GYULAI FERENC. Előadó: MADURKA GYÖRGYNÉ KOMÁROMI JUDIT. Technikus: DR. FEJES PÁLNÉ FÁBIÁN MARGIT. Mechanikus: DOBÓ FERENC. Laboránsok: JoÓ ETÉNÉ VÁGVÖLGYI ANIKÓ, SZŰCS JÓZSEFIVÉ BALÁZS ANIKÓ, Adjunktusok:

DR. BARANn

DR. HORST SCHULZ, DR. SZENTE MAGDOLNA,

VECSERNYÉS VINCÉNÉ NAGY AGNES.

Takarítók:

BATIK SÁNDORNÉ VECSERNYÉS ERZSÉBET, BOLDIZSÁR ANDRÁSNÉ

BOTTYÁN ERZSÉBET.

FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT DR. GRASSELLY GYULA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékcsoportvezető helyettes: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA docens, a biológiai tudomány doktora.

A Földtani Tanszékcsoport vezetője:

ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. HETÉNYI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs, a földtudómány kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. GRASSELLY GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Adjunktusok: BERTALANNÉ DR. BALOGI MARGIT, DR. PÁPAY LÁSZLÓ. Tudományos munkatárs: DR. GÉVAY GÁBOR. MTA TMB ösztöndíjas: DR. MOLNÁR SÁNDOR. Tanszéki munkatárs: DR. MOLNÁR ARPÁDNÉ FILEP ERIKA. Tanszéki technikus: BERTALAN ÁKOS. Előadó: DR. KÉRI LÁSZLÓKÉ MONOSTORI MÁRIA MAGDOLNA.

58


Műszaki ügyintézők: HEGYES SÁNDORNÉ DR. SZEDERKÉNYINÉ JÁRMAI ILONA. Laboránsok: KUCSORA SÁNDORNÉ BARANYI MAGDOLNA, DR. PÁPAY LÁSZLÓNÉ LENGYEL ERZSÉBET, URBAN IMRÉNÉ DEMETER IDA. Hivatalsegéd: BÁLINTNÉ MOLNARÉ VA.

Betanított munkás: BoDÓ FERENC.

FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MOLNÁR BÉLA egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. SZóNOKY MIKLÓS adjunktus. Tudományos segédmunkatárs: DR. FÉNYES JÓZSEF. Előadók: KOZMA MIHÁLY LÁSZLÓNÉ TAMÁS ZSUZSANNA, PIGNICZIU ZOLTÁNNÉ TÁPAI IBOLYA.

Szakmunkás: BARKOCZI ZOLTÁNNÉ SZELEI KATALIN. Technikus: NovoszÁTH LÁSZLÓ. Műszaki ügyintéző: TÓTH ÁGNES. Laboránsok: CSERGED GABRIELLA, GYURIS EVA. Betanított munkás: UNGÁR GYÖRGYNÉ KISPÁL VIKTÓRIA.

ÉGHAJLATTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. . KOPPÁNY GYÖRGY egyetemi tanár, a földrajzi (meteorológiai) tudomány doktora. Tanszékvezető helyettés: DR. MAKRA LÁSZLÓ adjunktus. Tanársegédek: DR. PELLE LÁSZLÓ, BÉRCZI SZANISZLÓ. Tanszéki ügyintéző: ZVARAJÁNOSNÉ KAKUSZI MARGIT. Műszaki rajzoló: DR. GAÁL IMRÉNÉ GAJDA ERZSÉBET. Hivatalsegéd: MAGYAR SÁNDORNÉ SZÉLL ERZSÉBET.

Tanszéki munkatárs:

HEGEDÜSTIBOR.

59


GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KRAIKó GYULA egyetemi tanár, a földrajzi tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. MÉSZÁROS REZSŐ docens, a földrajzi tudomány kandidátusa. Docens: DR. ABONYI GYULÁNÉ DR. PALOTÁS JOLÁN, a földrajzi tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. RUDL JÓZSEF, DR. CSATÁRI BÁLINT, a földrajzi tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. RUDL JÓZSEFNÉ DR. BANK KLÁRA. Tanszéki munkatársak: DR. SZÓNOKYNÉ DR. ANCSIN GABRIELLA, FORGÓ AGNES.

Könyvtáros: MOLNÁR ISrvÁNNÉ BALOGH GIZELLA. Előadó: DR. HORVÁTH IMRÉNÉ SIPOS ÉVA. Műszaki rajzoló: DUSKA JENŐNÉ BABANYECZ IBOLYA. Hivatalsegéd: KOROM DEZSŐNÉ MOLNÁR MAGDOLNA. TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. JAKUCS Líszió egyetemi tanár, a földrajzi tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA docens, a földrajzi tudomány kandidátusa. Docensek: DR. ANDó MIHÁLY, a földrajzi tudomány kandidátusa, DR. MEZŐSI GÁBOR, a földrajzi tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. FEHÉR JÓZSEF, DR. TÓTH IMRE. Előadó: SEBŐK ZSUZSANNA. Műszaki rajzoló: MOLNÁRNÉ KASZA KATALIN. Laboránsok: PODOLCSÁK ANDRÁSNÉ HALÁPI KATALIN, VIDÉKI JENŐ. Tudományos műszaki ügyintézők: BALOGH IMRE, FÁBIÁN TAMÁS. Tanszéki segédmunkatárs: BóNUSJÁNOSNÉ SZALMA PIROSKA.

60


CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. BÉRCES a kémiai tudomány doktora, DR. BOR ZSOLT, 'a fizikai tudomány doktora, DR. FRIEDRICH PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. GÁL DEZSŐ, a kémiai tudomány doktora, DR. Guczl LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora, DR. ILL MÁRTON, a fizikai (csillagászat) tudomány doktora, DR. KEDVES MIKLóS, a biológiai tudomány doktora, DR. KIRÁLY ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, DR. PAÁL ZOLTÁN, a kémiai tudomány doktora, DR. PÁLFI GÁBOR, a biológiai tudomány doktora, DR. RÉVÉSZ PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. SIMONCSICS PÁL, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SZÉKELY SÁNDOR, a filozófiai tudomány kandidátusa, DR. TÉTÉNYI PÉTER, a biológiai tudomány doktora, DR. VENETIÁNER PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. WOLLEMANN MÁRIA, az orvostudomány doktora.

DR. BÉLL BÉLA, TIBOR,

CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK

a földrajztudomány kandidátusa, DR. CSONGOR GYŐZŐ, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. ERDEI PÉTER, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, DR. FODOR ANDRÁS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. FRANK JÓZSEF, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. GYŐRI ISTVÁN, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. HÍRES JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. Joó FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. KROLOPP ENDRE, a földtudomány kandidátusa, DR. MARGITFALVI JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. PÁvÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa, DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. RÁcz BÉLA, a fizikai tudomány kandidátusa, DR. SÁGI FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SCHNEIDER GYULA, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SIROKMÁN FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa, DR. SZABAD JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. SZAJÁNI BÉLA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. ToMASZ JENő, a kémiai tudomány kandidátusa, DR.

DR. BECSEI JÓZSEF,

DR. DUDA ERNŐ,

61


TÖRŐK ATTILA, a biológiai tudomány kandidátusa, DR. TÓTH Józsep, a földrajztudomány kandidátusa, DR. ZSOLT JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa.

DÉKÁNI HIVATAL

Hivatalvezető:

DR. PÁLFY TAMÁS. Főelőadók: KOVÁCS IsrvÁNNÉ SZABÓ KATALIN, NEMES CSABÁNÉTŐRŐK ÉVA. Előadók: CSONKA ISrVÁNNÉ VARGA SZILVIA, KÁDÁR JÓZSEFNÉ KOVÁCS EDIT ILONA, MEZEI KÁROLYNÉ RÁCI ILONA, MOLNÁR ERZSÉBET, SZŐKE JÁNOSNÉ VIRÁG EDIT. Adminisztrátor: GALTíMEA. Hivatalsegéd: KÓRÁSZANTALNÉ BÁNDI ROZÁLIA. Takartónő: RETEK IsrvÁNNÉ. Portások: ORDŐGH IMRÉNÉ, SZOMBATI ANDRÁSNÉ.

ÜVEGTECHNIKAI MŰHELY Műhelyvezető:

ASB6TH CSABA. Szakmunkások: REISZ FERENC, RÓZSA ISTVÁNNÉ CSURI ANNA, TROGMAYER PÉTER, KÖRMENDI MIKL6SNÉ. Betanított munkás: TANÁCS ISTVÁNNÉ VARGA IRÉN. Portások Béke épület: ANTAL MIHÁLYNÉ PALÁSTI ETELKA, KISS JÓZSEFNÉ SZÉPFALUSI ILONA. Biológiai épület: GÁBOR JÁNOSNÉ DVORÁK ÉVA, MORVAI ANTALNÉ KOVÁCS JÚLIANNA.

Telefonközpont kezelők: Béke épület: FARKAS LÁSZLÓNÉ SZÁLAS MÁRIA. Biológiai épület: CSIK6SNÉTORDAI ÉVA.

62


B) EGYETEMI KÖNYVTÁR Főigazgató:

DR. KARÁCSONYI BÉLA.

Igazgatóhelyettes: DR. MADER BÉLA. Osztályvezetők: DR. MADER BÉLÁNÉ DR. KISS MÁRTA, DR. NÉMETH ZSÓFIA, DR. SEBEST JUDIT, DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ, DR. TROGMAYER OTTÓNÉ URECZKY ÉVA.

Főmunkatársak:

DR. KLUKOVITS LAJOSNÉ DR. PARÓCZY KATALIN, DR.

NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET, SZABÓ ENÉH, SZABÓ ÉVA.

Csoportvezetők:

DR. CZENE VALÉRIA, DR. GÁDOR KÁLMÁNNÉ DR. KLEMENT

ILDIKÓ, KELLER GYÖRGYNÉ PAPP KATALIN, KERESZTES MAGDOLNA, LÁBAS LÁSZLÓNÉ KELEMEN SAROLTA, DR. NÉMETH JENŐNÉ DR. PATAKI MÁRTA.

Csoportvezetők II.: KöVESI MÁRIA. Irodavezető: PANYIGAI HENRIETTE. Főkönyvtárosok: DR. BORSOS MÁRTA, KUNOS MIKLÓSNÉ DR. BERÓ EMESE, DR. PELSŐCZI GYÖRGYI, DR. RÁCI BÉLÁNÉ DR. MOJZES KATALIN, TÓTHNÉ DR. KAZAL MAGDOLNA.

Könyvtárosok

IV.: HELD HANSNÉ TARCAI AGNES, KECSKEMÉTI JÁNOSNÉ

VARGA MÁRIA, DR. KEVEHÁZI KATALIN, DR. KOVÁCS ADÁMNÉ TÓTH GABRIELLA, DR. MONOK ISTVÁN, SALIGA LÁSZLÓNÉ TRÁM IRÉN, SZÁNTAI

KISS AGNES, TANDORI MÁRIA, DR. VARGA ANDRÁS. Könyvtárosok III.: DR. ALMÁSI TIBORNÉ DR. HÉVIZI NATÁLIA, DR. ASZALÓS KÁROLY, DR. BAKONYI GÉZA, DR. BAKONYI GÉZÁNÉ FICZKÓ ILDIKÓ, DR. FERINCZ ISTVÁNNÉ POSÁR MÁRIA, HORVÁTH TIBORNÉ PELL RÓZSA, DR. KOCZKA KATALIN, DR.

KOKAS

KÁROLY, DR. PÁNDI LAJOS, SÜMEGI

JÓZSEF.

Könyvtárosok II.: DOMBOVÁRI JÁNOSNÉ PUSKÁS MÁRIA,

ENGELHARDT MÁRIA,

HORVÁTH GÉZÁNÉ KARAKAS MARGIT, DR. HORVÁTH LAJOSNÉ CSERTŐ MARGIT, KÁSA JUDIT, KATONA KÁROLYNÉ SZVOBODA MÁRIA, RÁKOSI

L.

CSABÁNÉ SEBŐK ILONA, SERÉDINÉ BALOGH ZSUZSANNA, VAJTAI RÓBERTNÉ PAPP AGNES, WAITZ ERIKA.

Főraktáros: S ISK6 ANDRÁSNÉ TERHES JULIANNA. Raktáros: KERESZTES GYÖRGYNÉ GYURIS ERZSÉBET. Műhelyvezetők: KUN SÁNDOR, NÉMETH TIBORNÉ BILUSKAAGNES. Fényképész szakmunkások: KEREKES PÉTERNÉ BANKÓ HAJNALKA, KOVÁCS LAJOSNÉ BURKUS MÁRIA.

63


Kötészeti szakmunkások: BARNA GÁBORNÉ Boz&i ROZÁLIA,

Kocsis.

ANTALNÉ FÖRGETEG ILONA, SZABÓ LAJOSNÉ TAKÁCS MÁRIA. Kötészeti szakmunkások II.: BANGÓ ZSUZSANNA, DoB6 ISTVÁNNÉ VASS MÁRIA ÉVA, BALOGH KÁLMÁNNÉ KOVÁCS ILONA. Brigádvezető: LIBOR GYÖRGYNÉ KOVÁCS ÉVA. Különleges beosztású hivatalsegédek: KIRÁLY JÓZSEFNÉ LUDÁNYI MARGIT, BODOR ERNŐNÉ JENÁK ILONA.

C) GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA a) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM Igazgató:

DR. VALKUSZ PÁL.

Igazgatóhelyettesek: KAKUSZI LÁSZLÓ, DR. SZABÓ IsrvÁN. Tanálok: AMBRUSNÉ DR. BULLÁS RÓZSA, BARRA ANIKÓ, BAROK ISTVÁN, BARTHA ERZSÉBET, BÉKEI LÁSZLÓNÉ KISS IDA, BOGNÁRNÉ KOCSONDI ANDREA, DR. BRATINKÁNÉ POLGÁR EDIT, CZÉKUS TIBOR, DR. CSÚRI JÓZSEF, ERDEI IMRE, DR. FARKAS ARPÁDNÉ MOLNÁR IDA, DR. FARKAS ISTVÁN, FEKETE ZOLTÁNNÉ HEGYES ANNA, DR. FISCHERNÉ DR. DÁRDAI AGNES, DR. HAINAL IMRE, HORÓCZI FERENC, DR. HORVÁTH JÓZSEFNÉ UNGER MÁRTA, JAKUCS MÁRIA, DR. JÓZSA GYÖRGY, JÓZSÁNÉ MOCSAI ANDREA, JUHÁSZNÉ MÉSZÁROS MÁRIA, KAKUSZI BÉLA, KAKUSZI LÁSZLÓNÉ GAJDÁCS MAGDOLNA, DR. KAMARÁS GYÖRGY, KARÁCSONY LENKE, DR. KARDOS JÓZSEF, DR. KARDOS JÓZSEFNÉ GÉMES ANNA, DR. KÁNITZ JÓZSEF, Kiss DEZSŐ PETE R, Kocsis VILMOS, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ, DR. MARTON MÁRIA, DR. MINKER EMILNÉ VÉGH MÁRTA, MOLNÁR ISTVÁNNÉ DR. KURUNCZI ETELKA, DR. NAGY JÓZSEFNÉ SEBÖK ERZSÉBET, NIKOLÉNYI GÁBOR, PETRITY JAKAB, PIGNITZKY BEÁTA, DR. PINTÉR LAJOSNÉ VID6 ERZSÉBET, DR. PUKÁNSZKYNÉ KIRÁLY KATALIN, DR. RÁCI JÁNOSNÉ KÁLLAI ARANKA, ROCZKÓ KRISZTINA, DR. SERES LÁSZLÓNÉ MAGÓCSI EDIT, SIKOLA JÁNOS, SZÉCSI JÓZSEF, SZILÁGYI ZSUZSANNA, SZÖGINÉ CSISZÁR ILONA, TARCSAY TAMÁS, VARGA BÉLÁNÉ FRANK JUDIT, WEISZ GYÖRGY.

.

Előadók: DOBÓ FERENCNÉ KOLLÁR ERZSÉBET, MEDVECZKY MIHÁLYNÉ TÓTH IBOLYA. Technikus: BKRÓ IMRE.

64


Hivatalsegéd: SZABÓ LAJOSNÉ Szűcs PIROSKA. Portások: GREFF GYULA, GREFF GYULÁNÉ, ADAMICSKA MARGIT. Takarítók: DABIS JÁNOS, DABIS JÁNOSNÉ

KOZMA REGINA, DOBRONYAI

JÓZSEFNÉ CSÁNYI ANNA, MOLNÁR JÓZSEFNÉ SAVANYA PIROSKA, NYÁRI

LÁSZLÓNÉ KÓszó ANNA, SANTA JÁNOSNÉ KARÁCSONYI ROZÁLIA, SzÉNÁSI ANDRÁSNÉ VECSERNYÉS JOLÁN, VECSERNYÉS GÉZÁNÉ ZÁDORI PIROSKA.

b)' SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Igazgató:

DR. MAKK FERENCNÉ DR. KISS JULIANNA.

Igazgatóhelyettesek: DR. JAKUCS LÁSZLÓNÉ CZAKLER MÁRIA, PRISETZKY IMRE. Pedagógusok: Bucsu FERENC, Bucsu FERENCNÉ JÓzsA ERZSÉBET, CSANÁLOSI BÉLÁNÉ SZABÓ ÉVA, CSONKÁNÉ VÉGVÁRI OLGA, DR. FÁBIÁNNÉ PÁGER ANNA, GYARMATI LAJOSNÉ BODOR GIZELLA, DR. GYÉMÁNT IVÁNNÉ DR. PINTÉR CSILLA, DR. GYŐRI ISTVÁNNÉ HARKAI EDIT, HERCZEG JÓZSEF, HONTI GYULÁNÉ LEHOTKA MÁRIA, DR. ILA TÓTH FERENCNÉ TÁLAS ILONA, DR. KECSKEMÉTI SAROLTA, KESZTYŰSNÉ LAKATOS KATALIN, KISSNÉ ÁGOSTON ILDIKÓ, KISS ILDIKÓ, DR. KONDÁSZ ISTVÁNNÉ MÁTÉ MAGDOLNA, DR. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ CSANÁDI MAGDOLNA, DR. KRAJKÓ GYULÁNÉ BEZDÁN EDIT, LÉNÁRD JUDIT, MÁCSAI ISTVÁNNÉ MÁDL MÁRIA, MÁRKI ANTALNÉ MAGYAR MARTA, DR. MIHÁLY ENDRÉNÉ KATONA ILONA, DR. NAGY PÁLNÉ DRÁVUCZ IRÉN, DR. NEMES GÁBOR, OROSZNÉ BÓRA ENIKŐ, ORSZÁG-TERENYI MAGDOLNA, DR. PÁLFY MIKLÓSNÉ PAPP OLGA, PÁSZTOR LÁSZLÓ, PÓPrrY JÁNOSNÉ VASS IRMA ÉVA, PROTITY SÁNDOR, DR. RUZSÁLINÉ HALÁSZ ZSUZSANNA, DR. SIPOS ERZSÉBET IBOLYA, SOMOGYI GYÖRGYNÉ DR. BALOGI KORNÉLIA, DR. SZABÓ ISTVÁNNÉ VÁCZI MARIA, SZÁNTAI ERZSÉBET, DR. SZILÁGYI KÁROLYNÉ MÓS ÉVA, DR. SZILÁGYINÉ NAGY ÉVA, DR. SZILASSI LAJOSNÉ DR. FOGARASI MARGIT, TARY GÁBOR, TÓTH RÓZSA, TÓTHNÉ SÁGODI TERÉZ, TÓTHNÉ VARGA ERZSÉBET, UDVARDI FERENC, VÁRVÖLGYI PÁLNÉ TANKÓ ILDIKÓ, VINCZE ISTVÁNNÉ WINTER ANDREA, DR. VISY CSABÁNÉ RADNÓTI KLÁRA, DR. WITTMANTIBORNÉ GÁL ERZSÉBET. Előadó: SZAUER KÁROLYNÉ GÖNDÖS ETELKA. Könyvtáros: DOMONKOS ISTVÁNNÉ BÁRÁNY ZSUZSANNA.

65


Technikai személyzet: BATTANCS JENŐNÉ BOLDIZSÁR JÚLIANNA, BÉNYI JÁNOSNÉ KATONA PIROSKA, ILOVAI JÓZSEFNÉ ASZTALOS ZSUZSANNA, JANKÓ GYŐRGYNÉ NAGY ILONA, KIRÁLY ISTVÁNNÉ RÉBÉK NAGY ILONA, KOVÁCS ISTVÁNNÉ DOBOS KATALIN, LUKÁCSEVICH LÁSZLÓNÉ ERDEI MAGDOLNA, RUZSA BAKÁCSI LÁSZLÓ, RUZSA BAKACSI LÁSZLÓNÉ CSIKÓ IRMA, SZüCS Év,', TÓlll JÓZSEFNÉ KovA s ROZÁLLA, VARGA GABORNÉ RÉBÉK NAGY ERZSÉBET.

D) AZ EGYETEM KÖZPONTI HIVATALAI

a) REKTORI HIVATAL Hivatalvezető:

DEÁK BÉLA. Osztályvezetők: DR. CSIKÓS MÁRIA, DR. KovÁcsJÓZSEF. Jogtanácsos: DR. BESENYEI LA.IOs (félálláson). Belső ellenőr: JÁHNI LÁSZLÓKÉ KÓKAI GABRIELLA. Főelőadók: ACS SÁNTA LAJOSNÉ DR. SEBŐKJOIÁN. Előadók: CSÁNYI GIZELLA, JENI GÁBOR, KARA IsTVÁNNÉ KIRÁLY ÉVA, KORMOS TIBOR, LIBOR ERIKA, PETE GYŐRGY, DR. PINTÉR LAJOSNÉ KEISER ILDIKÓ, PErROVICS ZOLTÁN, DR. SOMOGYI ZSUZSANNA, TÓTH LÁSZLÓ SÁNDOR, VÁCII JÁNOSNÉ ÁRMÁN BORBÁLA.

b) GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Gazdasági főigazgató:

DR. SzAB6 DEZSŐ. Főmérnök: DR. Mucsl LAJOS. Főkönyvelő: DR. MARSI ZOLTÁNNÉ BÖKŐ ILDIKÓ. Osztályvezetők: BENCZE CSABÁ,N e, É VAJDA KATALIN, DR. CSISZÁR IMRE, EI.IDRÉNÉ DR. LAKI ÉVA, VA, KŐKÉNDI LÁSZLÓ, VÁRNAI SZILÁRD. Osztályvezető helyettes: GEREBICZ ANDRÁSNÉ DR. FARKAS AGNES. Csoportvezető: IMRE LÁsZL6, TARJÁN TAMÁSNÉ CSÁSZÁR EMiLIA. Főelőadók: FARKAS JÁNOSNÉ SZŐNYI VIKTÓRIA, FARKAS LÁSZLÓ, FEKETE JENŐNÉ FEKETE MÁRIA, KOLLÁR ISTVÁNNÉ BAUER ETELKA, TÖRKŐLY JÁNOSNÉ OROSZ ERZSÉBET.

66


Előadók:

ANGYALNÉ MAYER AGNES, ARGYELÁN MÁRIA, BERTA BRIGITTA,

y ~, ÖTI JUDIT, CSENZ LAJOS, CSOMOR JÁNOSNÉ BENKOVICS AGNES, FEHÉR B

ÉVA, FITOR SÁNDORNÉ ERDEI ILONA, FITORNÉ ERTSEY ANIKÓ, FODORNÉ MAYER KLÁRA, FOGASNÉ BALOGH GYÖNGYI, FUZESI TIBOIL'VÉ MARKOLT KINGA, HERMANNÉ NAGY ETELKA, HESZEGI ADÁMNÉ SZIGETI MARGIT, HORVÁTH JÓZSEFNÉ JÓZSA ERZSÉBET, JUHÁSZ EDIT, KALLÓS BOTOND, KELEMEN LAJOSNÉ VARGA MARGIT, Kis SÁNDORNÉ ARVAI-NAGY ILONA, MAGOSI ISTVÁNNÉ KISZI MÁRIA, MOHOS IMRÉNÉ DOBAY. ERZSÉBET, OROSZ AGNES, PETROVICS GYÖRGYNÉ BUDAI K. KLÁRA, PÓSA TIBORNÉ BALÁZS ROZÁLIA, RUCK MÁRTONNÉ HORVÁTH JUDIT, SIPOS GYÖRGY, SUTI ILDIKÓ, SZABÓ IMRÉNÉ MOGYORÓSI ZSUZSANNA, SZIGETFALVI ILONA, TARI FERENC, VÁNYAI KÁLMÁNNÉ ZSIKÓ ERZSÉBET. Technikusok: DuRÓ JóZSEF, NÉMETIT JÁNOS, TUTRAI SÁNDOR.

HÁZI MŰHELY Műhelyvezető:

ARDAI

IMRE.

Előadó: SZEMMÁKI LÁSZLÓNÉ KORA ANNA. Szakmunkások: BERÉNYI GYÖRGY, BERTA ANTAL, DÉKÁNY FERENC, DOBÓ FERENC, FALKENHEIM ISTVÁN, FIAM SÁNDOR, HARASZTI GYÖRGY, HORVÁTH ISTVÁN, KERESZTES GYÖRGY, KEREZSI ISTVÁN, KERTÉSZ GYULA, KORCSMAREK ISTVÁN, KOTHENCZ DEZSŐ, KOVÁCS LÁSZLÓ, KRISTó PÁL, LAKATOS JÓZSEF, MAKRA MIHÁLY, MANDZSU ISTVÁN, MARTONOSI LÁSZLÓ, NAGYIVÁN FERENC, PÁL LÁSZLÓ, PÁPAI GYULA, PAPP GÉZA, REINER TAMÁS, RESETERICS IVÁN, SPÁJCER PAL, SZABÓ PÁL ZSOLT, SZÉLPÁL PÉTER, VARGA JÓZSEF. Betanított munkások: PAPDI FERENC, SZABó GÉZA, TÁcsI LAJOS. Segédmunkások: ARANYI GYÖRGY, CSEITEI SÁNDORNÉ MOLNÁR ANNA, NEMODA CSABA, SOLTÉSZ ISTVÁN, TÓTH FERENC. Fűtők: BORBÁS FERENC, BORDÁCS MIHÁLY, BORCSÖK ISTVÁN, BŐRCSÖK JÁNOS, BŐRCSÖK SÁNDORNÉ MAGYAR IRÉN, CSÁBI SÁNDOR, CSEPELLA IMRE, CSOMPILLA GYÖRGY, ERDÉLYI ZOLTÁN, GÁSPÁR JÁNOS, KENDERESI ANDRÁS, KOCSIS JÓZSEF, KONDÁSZ ISTVÁN, KOVÁCS LÁSZLÁ, NAGY LAJOS, OLÁH JÁNOS, PÓSA ISTVÁN, PÓSA JÁNOS, RAKONCZAI MIHÁLY, RAKONCZAI MIHÁLYNÉ PARÓCZI GIZELLA, RIGÓ BALÁZS, SÁNTA FERENC,

67


SZABÓ GÉZA, SZABÓ ISTVÁN, SZÉLL MÁTYÁS, SZÉNÁSI FERENC, TAKÁCS ISTVÁN, TAMASKÓ GYÖRGY, TANÁCS GÉZA, TÓTIT PÉTER, UJVÁRI FERENC, VETRÓ JÁNOS.

SOKSZOROSÍTÓ MŰHELY Műhelyvezető:

LENGYEL GÁBOR.

Adminisztrátor: KÁDÁR ILONA.

.

Betanított munkások: GYURIS G. MIHÁLYNÉ MOLNÁR ERZSÉBET, HORVÁTH IMRÉNÉ KAKUSZI BEATRIX, KALAPÁCS FERENCNÉ VARGA MÁRGA, KOVÁCS

ZSOLT,

SZALMA JÁNOSNÉ SPALA MÁRIA, SZÖGI LÁSZLÓNÉTANÁCS ILONA.

GONDNOKSÁG

Műhelyvezető: BALÁZS JÁNOS. Szakmunkás: CSEHOK FERENC. Gépkocsivezetők: Ács LÁSZLÓ, CZIROK ENDRE, LAJTOS ISTVÁN, NÁDHÁZI PAL, SIMON MIHÁLY, SZAB() LÁSZLÓ. Gondnok: DURÓ JÓ ZSEFNÉ SIPOS ILONA. Hivatalsegédek: HÓDI GYÖRGY, KöVESDI LAJOS. Telefonkezelők: BEDER LÁSZLÓ, KERESZTÉNYINÉ AKHIM MARIA, MIHÁLYI ISTVÁNNÉ SZIVESI JULIANNA. Egyéb fizikai dolgozók: BAJUSZ PÁL, CSAK MÁTYÁSNÉ SAHIN ANNA,

FUT ()

ISTVÁNNÉ GOMBOS ROZÁLIA, GIDAY KÁLMÁNNÉ GÁSPÁR RÓZSA, HARKAI ANTALNÉ MALK6CS ILONA, HÓDI JÓZSEFNÉ RUTAI ILONA, HORUCZI MIHÁLY, HORVÁTH ISTVÁN, KARAI JÁNOSNÉ VINCZE ERZSÉBET, KÖVESDI

KISS ILONA, SZÜCS ERZSÉBET,

LAJOSNÉ GÁRGYÁN PIROSKA, LEHOTAI ISTVÁNNÉ MALATINSZKI JÁNOS, MÉZES TIBOR, NAGY JÁNOSNÉ

OLÁH JENŐ, P6CSIK BÉLA, PÓSA ISTVÁNNÉ TERHES ILONA, ROSTÁS TIBOR, SIMON ISTVÁNNÉ MATUSKA TERÉZIA, SISÁK LAJOSNÉ KOKAS MARGIT, STEFÁN MIHÁLY, SZABÓ ISTVÁNNÉ HORVÁTH,MARGIT, SZÁSZ TIBORNÉ KÉLITY MAGDOLNA, TOLNAI TIBOR, TÓTH GYULÁNÉ LUDÁNSZKI MÁRIA, TÓTH PINTÉR BÉLA, TRAUZNITZ FERENCNÉ TATTI MÁRIA, VARGA BÉIÁNÉ MOLNÁR MÁRIA.

68


V. AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA Az egyetem dolgozóinak létszáma

Oktatók Kutatók Igazgatási adminisztratív dolgozókés tanszéki segédszemélyzet Egyetemi Könyvtár Gyakorlóiskolák Nevelőtanárok Óvoda

525 fő 90 fő 678 fő 70 fő 99 fő 6 fő 9 fő 1477 fő

Az egyetem hallgatóinak létszáma A nappali hallgatók létszáma:

Állam-és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi kar Természettudományi kar

531 fő 756 fő 938 fő 2225 fő

Az esti és levelező hallgatók létszáma:

Állam- és Jogtudományi Kar esti tagozata Állam- és Jogtudományi Kar levelező tagozat Bölcsészettudományi Kar esti tagozat Bölcsészettudományi Kar levelező tagozat Természettudományi Kar hallgatók száma összesen: Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma

81 fő 383 fő 24 fő 340 fő 212 kar 1040 fő 3265 fő 981 fő

• Az 1987. február 2-i állapotnak megfelelően

69


-


VI. KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÍTETTEK Oktatóink és dolgozóink közül a tanévben az alábbiak részesültek kitüntetésben:

Április Negyedike Érdemrend kitüntetést kapták: DR. KETSKEMÉTY IsTvÁN egyetemi tanár, DR. KRAJKÓ ANDRAS docens. A Munka Érdemrend arany fokozatát kapták: DR. CSÁSZÁR JÓZSEF egyetemi tanár, KESERÜ BÁLINT egyetemi tanár, DR. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár, DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN egyetemi tanár. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapták: DR. KUNSÁGI ELEMÉR docens, DR. SZALAY ISTVÁN docens, SZÉLKELY LAIOs docens, DR. Szűcs ISTVÁN docens. Kiváló Pesdagógus kitüntetést kapott: DR. KANrrzkzSEF szakvezető tanár. A Szdcialista Kultúráért Érdemrendet kapták: Bozsó ANTAL néptáncos, DR. NÉMETH JENŐNÉ csoportvezető. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak: DR. JAKUCS LÁSZLÓNÉ igazgató helyettes, DR. MIHÁLY ENDRÉNÉ szakvezető tanár, DR. NAGY JÓZSEFNÉ szakvezető tanár, DR. WITTMANN TIBORNÉ napközis nevelő. József Attila Emlékplakett-et kaptak: KOPASZ MÁRTA grafikus, DR. NAGY LÁSZLÓ egyetemi tanár,DR. NYIRI ANTAL nyugalmazott egyetemi tanár, DR. VELCSOV MÁRTONNÉ docens.

71


Kiváló Munkáért kitüntetésben részesültek: DR. ALBERT SÁNDOR adjunktus, DR. BÁLINTNÉ DR. SZENDREI MÁRIA adjunktus, DR. CSÁNYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, CSISZÁR IMRÉNÉ főelőadó, DR. CZÉDLI GÁBOR adjunktus, DIAMANT TIBOR tudományos munkatárs, DR. FELEKI GÁBOR tanársegéd, DR. FERINCZ ISTVÁNNÉ könyvtáros, DR. FISCHER FERENC tudományos munkatárs, DR. HALÁSZ DEZSŐ adjunktus, DR. IMREH BALÁZS docens, KAKUSZI LÁSZLÓ igazgatóhelyettes, DR. KIRICSI IMRE docens, DR. LANG JÁNOS adjunktus DR. MOLNARÁRPÁDNÉ tanszéki munkatárs, DR. NÉMETH ENDRE adjunktus, DR. PÉTER ANTAL adjunktus, DR. SÁRKÁNY BÉLA adjunktus, SOMOGYI GYÖRGYNÉ szakvezető tanár, DR. SZAIBÉLY MIHÁLY adjunktus, DR. SZALAMIN EDIT docens, SZAUER KÁROLYNÉ előadó, DR. SZEDERKÉNYINÉ JÁRMAI ILONA műszaki ügyintéző, DR. TÓTH ARPÁD docens, DR. ZAKAR ANDRAS adjunktus, DR. ZSOLDOS FERENC egyetemi tanár.

Miniszteri Dicséretben részesültek: ACSAI FERENC technikus, ANGYALNÉ MAYER AGNES előadó, BÓNUs JÁNOSNÉ hivatalsegéd, CSURI ISTVÁN szakmunkás, CSURI MIHÁLYNÉ programozó matematikus, CZENE MIHÁLYNÉ adminisztrátor, FÖLDI ANDRÁSNÉ hivatalsegéd, GÁLOSI ANDRÁSNÉ hivatalsegéd, GREGUSNÉ DR. ZSIGMOND AGNES adjunktus, GULYÁS JÓZSEFNÉ hivatalsegéd, HÁRSHEGYI ANNA ügyintéző, HÓDI JÓZSEFNÉ portás, DR. ILA TÓTH FEREMCNÉ szakvezető tanár, JÁHNI LÁSZLÓNÉ belsőellenőr, JÓZSÁNÉ MOCSAI ANDREA szakvezető tanár, KECSKEMÉTI GÁBOR testnevelő tanár, KEREZSI ISTVÁNNÉ előadó, DR. KISS BARNABÁS adjunktus, Kiss DEZSŐ PÉTER szakvezető tanár, DR. KoKAS KÁROLY könyvtáros, KOPASZ ISTVÁN üzemmérnök, DR. KŐRTVÉLYESI TAMÁS ösztöndíjas, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ tanársegéd, MAGOSI ISTVÁNNÉ könyvelő, MEZEI KÁROLYNÉ előadó, PIGNITZKY BEÁTA szakvezető tanár, PAPP MÁRIA előadó, RESETERICS IVÁN szakmunkás, RESETERICSNÉ PORDÁNY GIZELLA hivatalsegéd, SÁRI JÓZSEF szakmunkás, VARGATIBORNÉ előadó.

72


VII. GYÉMANT- ÉS ARANYDIPLOMÁVAL KITÜNTETETTEK Egyetemünk rektora dr. Csákány Béla egyetemi tanár a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen gyémánt- és aranydiplomát nyújtott át az egyetem 60, illetve 50 éwel ezelőtt végzett hallgatóinak. Gyémánt diplomát kaptak: DR. JABLONSZKI GYÖRGY, DR. MARIK DÉNES jogászok. Aranydiplomát kaptak: DR. ARÁNYI MIKLÓS, DR. BERTÉNYI LÁSZLÓ, DR. BOLDVAI ERNŐ, DR. DEMETROVICS FERENC, DR. DOBOS LÁSZLÓ, DR. ERDÉLYI FERENC, DR. ETELVÁRI SÁNDOR, DR. FÓRIÁN SZABÓ LáSZL6, DR. GALÁNTAI LÁSZLÓ, DR. GÉMES LAJOS, DR. HARASZTOS TIBOR, DR. HELLEY ANDRÁS, DR. KEMÉNY BÉLA, DR. KISS ISTVÁN, DR. KOVÁCS JÁNOS, DR. KRISTÓF ÁRPÁD, DR. LAUFER LÁSZLÓ, DR. MEDGYESY JÓZSEF, DR. MÉHES KÁLMÁN, DR. MÉSZÁROS GYŐZŐ, DR. MÉSZÁROS JÓZSEF, DR. MESZLÉNYI ZOLTÁN, DR. NAGY LÁSZLÓ, DR. RÓNA PÁL, DR. SARKADI FERENC, DR. SÉRA GYULA, DR. SZABÓ ISTVÁN, DR. TALPAI EMIL, DR. TOÓKOS GYÖRGY, DR. TÓSZEGI FERENC, DR. VADÁSZ ZOLTÁN, DR. VILLÁNYI GYULA, DR. ZÉTÉNYI JÁNOS, DR. ZOLTÁN GYÖRGY jogáSZOk, BÁLINT SÁNDOR, CSETHE ISTVÁNNÉ LIPPENSZKY ERZSÉBET, CZEGLÉDI DOMOKOS, FARKAS

LÁSZLÓ,

FRIVALDSZKY

MELINDA, GYŐRFFY KATALIN, DR. HORTOBÁGYI TIBOR, LIELI ISTVÁN, LIPÓTZY SÁNDOR, LUKÁCS SÁNDORNÉ, DR. SASVÁRI KÁLMÁN, DR. TÁLASI ISTVÁNNÉ DR. VARGA ANNA, DR. VISY JÓZSEF, VITKAI ARANKA, VÖRÖS

MIHÁLY középiskolai tanárok.

73


VIII. TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK A Magyar Tudományos Akadémia Levelező tagja fokozatot kapták: DR. BART6K MIHÁLY egyetemi tanár, Sze rves Kémiai Tanszék, DR. FERENCZY LAIOS egyetemi tanár, Mikrobiológiai Tanszék, DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, Számítástudományi Tanszék.

Tudományok doktora címet kapták: DR. FARKAS GYULA docens, Embertani Tanszék, DR. GAIZER FERENC docens, Sze rvetlen Kémiai Tanszék, DR. TOTIK VILMOS docens, Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék.

Kandidátusi fokozatot nyertek el: DR.

DR. SzENDREI MÁRIA adjunktus, Algebra és Számelmélet Tanszék, DR. BÉKÉSINÉ DR. FELES KATALIN adjunktus, Magyar Nyelvészeti Tanszék, DR BERTA ÁRPÁD adjunktus, Altajisztikai Tanszék, DR. CSÁKINÉ DR. TOMBÁCZ ETELKA adjunktus, Kolloidkémiai Tanszék, DR. CSERESNYÉSY LÁSZLÓ adjunktus, Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, DR. HUNYA PÉTER tudományos főmunkatárs, Kalmár László Kibernetikai Laboratórium, DR. KÉKES SZABÓ MIHÁLY adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, KISSNÉ DR. NOVAK ÉVA adjunktus, Filozófiai Tanszék, DR. KLUKOVICS LAJOS adjunktus, Algebra és Számelmélet Tanszék, DR. Örvös PÉTER adjunktus, I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, DR. RAFFAY ERNŐ adjunktus, Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, BÁLINTNÉ

75


DR. SzIGEr ► LAJOS adjunktus, II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, DR. SZENTE MAGDOLNA adjunktus, Összehasonlító Élettani Tanszék, DR. TOLD! JóZSEF adjunktus, Összehasonlító Élettani Tanszék, DR. ZAKAR ANDRAS adjunktus, Pszichológiai Tanszék.

76


IX. ÉVFOLYAM- ÉS(SZAK)CSOPORTFELELŐS OKTATÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR évfolyam:

talársegéd, tanársegéd. évfolyam: DR. HOMOKI NAGY MÁRIA tanársegéd, DR. LALUSKA PAL tanársegéd. évfolyam: DR. BALOGH ELEMÉR tanársegéd, JUHASZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ adjunktus. évfolyam: DR. KISS BARNABÁS adjunktus, DR. JAKAB ÉVA tanársegéd. DR. VARGA PÉTER

DR. CSERHÁTI ÁGOTA

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Matematikafizika szak évfolyam: DR. KLEBNITZKI JÓZSEF tanársegéd, DR. DURÓ LAJOSNÉ adjunktus. évfolyam: DR. SZENDREI MÁRIA adjunktus, VARGA FERENC kollégiumi nevelő. évfolyam: MOZSARNÉ FARKAS ZSUZSANNA tanársegéd, DR. KINCSES JANOS tanársegéd. évfolyam: DR. HEGEDÜSJENŐ adjunktus, DR. MOLNAR MIKLÓS adjunktus. évfolyam: DR. DURSZT ENDRÉ docens, DR. VARGA ZSUZSA adjunktus. Matematika-földrajz szak I. évfolyam: DR. ANDÓ MIHALY docens, DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus.

77


évfolyam: DR. KEVEI FERENCNÉ docens, DR. MOLNÁR SÁNDOR tudományos ösztöndíjas. évfolyam: DR. RUDLJóZSEF adjunktus. évfolyam: DR. PELLE LÁSZLÓ tanársegéd. évfolyam: DR. ABONYI GYULÁNÉ docens.

Földrajz-történelem szak évfolyam: DR. ANDÓ MIHÁLY docens, DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus. évfolyam: DR. KEVEI FERENCNÉ docens, DR. MOLNÁR SÁNDOR tudományos ösztöndíjas. évfolyam: DR. RUDLJóZSEF adjunktus. évfolyam: DR. PELLE LÁSZLÓ tanársegéd. évfolyam: DR. ABG.NYI GYULÁNÉ docens.

Kémiafizika szak I. évfolyam: DR. FARKAS JUDIT adjunktus. H. évfolyam: CSÁKINÉ DR. ToMBÁcz ETELKA adjunktus.

évfolyam: DR. ANDORJÓZSEFNÉ adjunktus. évfolyam: DR. Bucsi IMRE tanársegéd. évfolyam: DR. BOA JÁNOs tanársegéd.

Biológia-kémia szak I. évfolyam: DR. HALASY KATALIN adjunktus. II. évfolyam: ABRAHÁMNÉ DR. GULYÁS MAGDOLNA adjunktus. III. évfolyam: DR. MIHALIK ERZSÉBET adjunktus. IV. évfolyam: DR. LEHOCZKI ENDRÉNÉ adjunktus. V. évfolyam: DR. GALLÉ LÁSZLÓ docens.

Matematikus szak évfolyam: DR. STACHÓ LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs. évfolyam: DR. TOTIK VILMOS docens. évfolyam: DR. SZABÓ LÁszLó docens. évfolyam: DR. SZENDREI ÁGNES docens. évfolyam: DR. CSÖRGŐ SÁNDOR docens.

78


Fizikus szak évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: Biológus szak évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: Vegyész szak évfolyam: évfolyam:

tanársegéd. tanársegéd.

DR. HEBLING JÁNOS DR. KISS LÁSZLÓ

DR. NÁNAI LASZLó docens. DR. NÁNAI LÁSZLÓ docens. SZATMÁRY KÁROLY tudományos

segédmunkatárs.

DR. LACZK6 GÁBOR adjunktus. AVASINÉ DR. KUCSERAJUDIT adjunktus. DR. DALLMANN GÉZA tudományos munkatárs. DR. TARY IRMA adjunktus.

DR. MANCZINGER LÁSZL6

DR. SIROKMÁN GÉZA

adjunktus.

adjunktus. adjunktus,

DR. NOVAK MIHÁLYNÉ

DR. SCHŐBEL GYÖRGY adjunktus.

évfolyam: évfolyam: évfolyam:

DR. HACKLER LÁSZLÓ adjunktus. PLÁNKÁNÉ DR. SZAB6 TERÉZ adjunktus. DR. GALBACS ZOLTÁN

adjunktus.

Programozó matematikus szak évfolyam: BARTALOS IsrvAN tanársegéd, Kovács ZOLTÁN rendszerprogramozó. évfolyam: DR. BARTHÁNÉ GoMBÁs ÉVA programozó matematikus, VARJU KÁROLY tudományos munkatárs. évfolyam: DR: VARGA ANTAL adjunktus. DR. BARTHA MIKLOS adjunktus. évfolyam: DR. FvvESI IsrvÁN tudományos munkatárs. évfolyam:

DR. ÉSIK ZOLTÁN adjunktus.

Matematika kémia szak I. évfolyam: GREGUSNÉ'DR. ZSIGMOND ÁGNES adjunktus. -

79


4,

'4


X. AZ EGYETEMI KÖNYVTAR 1986. ÉVI MŰKÖDÉSE A Könyvtár 1986-ban 8819 könyvvel gyarapodott. Ez a mennyiség közel ezerrel több az előző évinél. A legfontosabb beszerzési forrás, a vételt tekintve az állománygyarapodás azonban csak 2400 kötet. A rendkívüli takarékosságot igénylő 1985. év után a magyar forrásból származó vásárlások száma nőtt, a nyugati relációból rendelés révén érkezett beszerzések száma viszont némileg csökkent. Változatlanok a példányszám-problémák, több példányban csak azokat a műveket tudta a Könyvtár megvásárolni, amelyek előreláthatólag kötelező olvasmányok lesznek, vagy máris azok. Az állomány alakulásában továbbra is nagy szerepe van a kötelespéldány-szolgáltatás révén a Könyvtárba került anyagnak (ez a gyarapodás közel fele, 46,6 százalék). A nemzetközi csere jól szolgálta a könyvtárállomány fejlesztését. 1986-ban 32 ország 300 intézményével tartottak kapcsolatot. Egyre inkább az irányított csere kerül előtérbe, törekszenek a partnerekkel a kontingensekben való megállapodásra. Cserekapcsalatként elsősorban az Egyetem acta-sorozatai jönnek számításba, e kiadványok külföldi nagykönyvtári elhelyezésével egyetemi érdekeket szolgál a Könyvtár. A Könyvtár ajándékozás útján is gyarapodott, ezek közül legjelentősebb a Münchenben élő Gabriel Silagi 185 kötetnyi értékes ajándéka a nyugatnémet könyvpiac friss könyveiből. Végrendeleti hagyatékként a Könyvtárba került Egyetemünk egykori hallgatójának, Ho rváth Istvánnak és szüleinek kb. 500 kötetes családi könyvtára. Folyóiratok rendelésére 1 088 652 Ft-ot költött a Könyvtár. Pénzhiány miatt 38 folyóiratot kellett lemondani. Az év folyamán sor került a cserébe érkező folyóiratok használhatósági és használati szempontjainak

81


elemzésére, ennek nyomán 110, cserébe érkező folyóiratot a tanszéki könyvtárakba irányítottak át. A külföldi könyv- és folyóiratrendelésekkel kapcsolatosan többször felmerül a Soros-alapítvány ilyen irányú megkeresése. Az alapítványon keresztüli rendelések valamivel olcsóbbak, mint a Kultúra Vállalat igénybe vételével történő, azonban a Soros-alapítvány standing orderrendeléseket nem fogad el, egyedi rendeléseket pedig csak angol nyelvterületről és országosan jelentkező, több párhuzamos rendelés esetén vállal. Mind a könyv-, mind a folyóiratrendelés tapasztalatai azt mutatják, hogy esetenként ez az út járható, de beszerzési biztonságot nem nyújt. A könyvfeldolgozás j6 ütemben folyt. Az év elejére lényegében sikerült iitjiarapítást és a feldolgozást szinkronba hozni. A gyorsított feldolgozás gyakorlata a leginkább keresett új könyveknek a beszerzését követő néhány napon belüli feldolgozását jelentette. Mivel ezek katalóguscédulái is gyorsított eljárással kerülnek a katalógusba, az olvasók a könyvek megjelenése után hamarosan már kölcsönözhetik, olvashatják azokat. A címleírók a rekatalogizálásokkal együtt elvégezték 9951 mű címfelvételét, a szakozó csoport pedig 9145 munka tartalmi feltárásával, szakozásával és tárgyszavazásával készült el. A különgyűjteményi feldolgozó munka során az új állományrészként elkülönített régi könyvek közül 1445 leltározása történt meg, s elkészült a régi jelzetekre utaló konkordancia-katalógus is. A szegedi piarista könyvtár Könyvtárunkban lévő könyveinek nyomtatott katalógusa megjelent, befejeződött az ún. Eszterházy-könyvtár katalógusának szerkesztése is. A folyóirat-feldolgozók 1612 kötetet archiváltak, minte gy félezerrel kevesebbet a tavalyinál. Az ok a folyóiratok e gyes esetekbe n. történt lemondása, ill. késése. Folytatódott a rekatalogizálás, amely 86 folyóirat 2090 kötetét érintette. A Könyvtár felkérést kapott az OSZK-tól, ho gy vegyen részt az országos kurrens periodika-állomány számítógépes nyilvántartását célzó kísérletben. A Nemzeti Periodika Adatbázis alapját az elmúlt öt év állományadatai képezik. A Könyvtár az új adatlapokból 8 1-et készített el, és azt a kísérlet sikere érdekében elvi észrevételekkel együtt visszajuttatta. Tovább folyt a folyóiratok tematikus különszámainak tartalmi feltárása is.

82


A számítógépek könyvtári alkalmazási lehetőségeinek, módjainak tanulmányozásával egyre bővülő körben foglalkoztak a Könyvtár munkatársai. A JATE Kalmár László Kibernetikai Laboratóriummal együtt pályázatot nyújtott be a Könyvtár az OTKA infrastrukturális számítógépes hálózatok fejlesztését célzó felhívásra. A cél kettős: bekapcsolódni a tervezett hazai számítógépes könyvtári rendszerbe, ill. a nagy külföldi adatbázisokkal való on-line kapcsolatot kialakítani. Az egyetemi nagyszámítógéppel való kapcsolat az 1984-es gyarapodás jegyzékeihez az indexek elkészültét, ill. az 1985-ös gyarapodás számítógépes feldolgozásához szükséges input előkészítését eredményezte. Az 1985 —1986. tanévben az Egyetem 2301 nappali hallgatója közül 1795 (78 százalék) volt a Könyvtár beiratkozott olvasója. A bölcsészhallgatók 90,8 százaléka (736-ból 668), a természettudományi kari hallgatók 77,4 százaléka (936-ból 724), a joghallgatók 64,1 százaléka (629-ből 403) iratkozott be. Az Orvostudományi Egyetem 1619 hallgatója közül 413 (25,5 százalék), a Tanárképző Főiskola 1510 hallaltatója közül 979 (64,8 százalék), a 712 főnyi egyébb főiskolai nappali tagozatos hallgatóságból pedig 106 fő (14,9 százalék) volt tagja a Könyvtárnak. A könyvolvasótermek látogatóinak 91 százaléka nappali tagozatos hallgató volt. A hallgatók olvasótermi látogatóinak közel nyolcvan százaléka az Egyetem hallgatói közül került ki. A folyóirat-olvasóteremben 15 636 látogatási alkalmat regisztráltak, az olvasók a kihelyezett kurrens anyag mellett 26 511 kötetet kértek ki a raktárból. A folyóirat-olvasási forgalom jelentősen (31 százalékkal) növekedett, ugyanigy a raktári kiszolgálás mennyisége is (25 százalékkal). A kölcsönzőt 36 942 alkalommal keresték fel az olvasók (28 908 kölcsönzés, 8034 csak könyv-visszahozás). A kölcsönzésekből 16 448 (56,9 százalék) esett az Egyetem hallgatóira és dolgozóira, 7371 (25,5 százalék) egyéb felsőoktatási intézmények hallgatóira, 5089 alkalom (17,6 százalék) városi látogatókra. A látogatók 59 368 kölcsönzési kérést adtak le, ebből 45 932 esetben tudták a kérést teljesíteni. A teljesítetlen kérések relative jelentős aránya példányszám-problémákra vezethető vissza. A Könyvtárhoz 2253 könyvtárközi kölcsönzési kérés érkezett, 457 hazai, ill. az OSZK közvetítésével 28 külföldi könyvtárból. A kérésekből 1679 (74,5 százalék) társadalom- és humántudományi dokumentumokra, 574 kérés (25,5 százalék) természet- és alkalmazott tudományi művekre

83


vonatkozott. A kérések közel negyven százalékát tudták teljesíteni, mivel gyakran a mindennapi kölcsönzésben is nagyon keresett munkát, kötelező olvasmányokat kértek, és sok olyan dokumentummal kapcsolatos kérés is jött, amelyek nincsenek meg az állományban. A Könyvtár 154 olvasó 1296 kérését továbbította más könyvtárakhoz, és 1203 dokumentumot meg is kapott. A tájékoztató munka keretében a különböző olvasószolgálati szintereken igen szerteágazó tevékenység folyt. A Könyvtár és szolgáltatásainak jobb megismertetése érdekében új könyvtári kalauz jelent meg. Az elsőéves hallgatókat csoportos foglalkozások keretében vették be a könyvtárhasználatba. Az írásbeli információszolgáltatás keretében témafigyeléseket végeztek. Elkészítették a JATE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéke megbízásából a Válogatott bibliográfia, az új- és legújabbkori egyetemes történelem tanulmányozásához c. bibliográfiai összeállítást 2., bővített és újraszerkesztett változatát (3843 tétel). Az egyetemi gyűjtemény tevékenysége során elkészült az 1985 — 1986-os Évkönyv technikai szerkesztése és az 1985. évi szakirodalmi jegyzék. Megkezdődött az oktatók és kutatók szakirodalmi publikációinak számítógépes nyilvántartása is. Elkészült a kiadásra kerülő egyetemi Bulletin ötnyelvű nyomdai kézirata. A hálózati tevékenység gerincét a nagyobb tagkönyvtárakban bekövetkezett személyi változások során felmerülő nehézségek megoldása jelentette. Több tanszéki könyvtárban adtak szakmai segítséget, iránymutatást szakdolgozatok feldolgozásában, tárgyszókatalógus elkészítésében stb. A Történeti és Ókortudományi Szakkönyvtár olvasószolgálati forgalmi adatai azt mutatják, hogy a szakkönyvtár igen kedvelt mind az oktatók, mind a hallgatók körében. Esetenként már a maximálisan 20 főt befogadó olvasóterem is kicsi, s jó lenne növelni a szabadpolcon elhelyezett állományt is. Erre azonben a jelen helyiségviszonyok mellett megoldás nem található. A gyorsmásolatok készítése iránt nagy igény mutatkozott, közel 10 000-rel többet készítettek el, mint a megelőző évben. A fotolaboratórium 680 (előző év: 545) megrendelő részére 301 725 Ft (előző év: 324 163 Ft) értékű munkát végzett. A karok közül a legnagyobb megrendelő a Bölcsészettudományi Kar, 104 324 Ft értékű munkát végeztetett. Az

84


újonnan beinduló mikrofiche technikával elsősorban a folyóirat-állományvédelmet biztosították, a régi hírlapokról 404 kártya készült el. A kötészeti műhely termelése emelkedett, összesen 7179 kötet készült el, ezenkívül 59 nagyméretű doboz. Az évi munka összértéke 932 863 Ft (előző év: 627 970 Ft), ebből a saját működési keretet 622 550 Ft terhelte.

85


.4


XI. KULTURÁLIS ÉLET Az 1986/1987. tanévben az egyetem kulturális élete tartalmilag és szerkezetileg jelentősen átalakult. Megerősödött a hallgatói öntevékeny csoportok szerepe a közéleti és kulturális életben. Az egyetem sze rvezeti és működési szabályzata megújításának részeként sor került a Közművelődési Bizottság új működési szabályzatának kidolgozására, a Közművelődési Bizottság teljes átszervezésére. Az Egyetemi Klub sze rvezeti felépítése megváltozott a tanév során, Szabadidő Központként működik, lényegében önálló gazdasági egységként. A Szabadidő Központ közművelődési munkát csak az I. félévben tudott végezni, mert a II. félévtől műszaki felújítás folyt a helyiségben. Az I. félév programjai közül kiemelkedik az angol Membranes Band koncertje, a jugoszláv filmhét és az országos hírűvé vált „Botrányklub". A Bálint Sándor Néptáncegyüttes a tanév folyamán kiemelkedő sikereket ért el, mind hazai, mind nemzetközi fellépésein. 1986. szeptemberében a franciaországi Dijonban megrendezett világfesztiválon II. helyezést nyertek. 1986. októberében a Német Szövetségi Köztársaság-beli Saltkottenben vendégszerepelt az együttes a Danzdeel Saltkotten Táncsoport vendégeként. 1987 tavaszán a német csoport Szegeden viszonozta a látogatást. Az együttes több hazai meghívásnak is eleget tett, többek között sikeresen szerepelt a szegedi Kisszinházban rendezett néptáncos gálán. A JATE 8,15-ős Csoport a szinházi műhelymunka mellett színvonalas közművelődési tevékenységeket látott el az önálló filmklub- és tárlat szervezésével. A tanév folyamán bemutatták Ambrus Zoltán: Midás király című nagyregényéből készült előadásukat, melyet több vidéki városban is bemutattak. A csoportot 1987. júniusában meghívták a nyugat-

87


németországi Giessen városában rendezett nemzetközi színjátszó fesztiválra, ahol szép sikert értek el. A Szegedi Egyetemi Énekkar életében ez a tanév mind mennyiségileg mind minőségileg jelentős változást hozott. A csoport létszáma 80 fó fölé emelkedett, ezzel lehetőség nyílott nagykórusra írott művek bemutatására is. Az énekkar a tanév folyamán 18 fellépésen összesen 50 kórusművet mutatott be. A hazai szereplések mellett a kórus meghívást kapott Lodzba és a csehszlovákiai Tabor városába. A Magyar Rádió „Kiváló teljesítményért" plakettel jutalmazta az énekkar szakmai munkáját. A JATE Klubszinpad több alkalommal bemutatta Shakespeare: (Otello) Jago című előadását. A csoport ezzel az előadással kimagasló sikert ért el az olaszországi Aquilában az 1986. novemberében rendezett fesztiválon. A Collegium Artium et Politechnicum mint a magyar felsőoktatásban egyedülálló művelődési forma, a tanév folyamán ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A zenetudományi szekcióban 14, a filmesztétikai körben 14, a képzőművészeti szekcióban 5, a szinházművészetiben 6 előadás került megtartásra. Új szervezésként indult a jogtudományi szekció, amely nemcsak a jogász hallgatók körében volt népszerű. A tanévben változatlanul népszerűek voltak a filmklubok és a Téli Népművelési Gyakorlat. A Szegedi Egyetemi Műhely fontos célkitűzése a társadalmi aktualitások közvetítése a hallgatókhoz és a város közönségéhez. A tanév folyamán régi szegedi egyetemi hagyomány felújításaként indult útjára a „Falujárás" mozgalom. A csoport 1987. áprilisában Lengyel-Magyar Baráti Hetet rendezett, melynek többek között vendége volt Marek Kotanski lengyel pszichiáter, a narkománia ellenes küzdelem európai hírű képviselője. 1987. nyarán is megrendezésre kerültek a Művészeti és Pszichológiai Napok, amely a narkománia, az AIDS ellenes küzdelem jegyében zajlott a legjobb hazai és külföldi szakemberek részvételével. A szakmai programok mellett a kulturális programok is nagy érdeklődést váltottak ki, többek között Estebán Fekete festőművész és Paul Almásy fotóművész kiállításai. A Harmadkor című folyóiratnak 2 száma jelent meg a tanév folyamán. A szerkesztőség műfordítói pályázatot hirdetett, felolvasóesteket tartott Pécsett és Budapesten. A lap színvonalas szerkesztői munkájáért a szerkesztőség tagjai közül Balog József, Csuhai István és Takács József

88


jelentős nemzetközi elismerésben részesült: megkapták a clevelandi József Attila Irodalmi díjat. Az Aetas című folyóiratnak a tanév során 3 száma jelent meg. A szerkesztőség szervezésében egyháztörténeti kiállítás és előadássorozat zajlott, föleg szakmai érdeklődés mellett.

89


.

.~


XII. TUDOMÁNYOS DIÁKKORI MUNKA Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói .közül az 1987. április 15 —17én a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen tartott XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az alábbiak szerepeltek jó eredménnyel:

I. díjban részesültek: Balázs Tamás IV. éves hallgató: Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. (Római jog.) Gáli Mihály V. éves hallgató: Nyugat Berlin speciális nemzetközi jogi státusza. (Nemzetközi jog.) Herczeg Ildikó V. éves hallgató: A nem vagyoni kár a bírói gyakorlatb an . (Polgári jog.) Haller Zoltán V. éves hallgató: A fegyelmi felelősség. (Munkajog.) Lukács Tivadar IV. éves hallgató: A természetvédelem jogi szabályozása. (Szövetkezeti jog.) Magyar György IV. éves hallgató: Az átmeneti intézetek elméleti kérdései és végrehajtási tapasztalatai. (Büntetőjog.)

III. díjban részesültek: Csomós Tamás V. éves hallgató: Bűnözés, bűnmegelőzés, tömegkommunikáció. (Büntetőjog.) Denke Gergely V. éves hallgató: Szabó Derső államfelfogása és az államról vallott nézetei. (Államjog.) Székelyhidi Éva IV. éves hallgató: Végrendeletek alaki és tartalmi sajátosságai Zala megyei végrendeletek alapján. (Jogtörténet.)

91


~~ k

Különdíjban részesült: Papházi Tibor V. éves hallgató: Kísérlet a hatalom fogalmának meghatározására. (Állam- és Jogelmélet.) Könyvjutalomban részesültek: Ilia Péter V. éves hallgató: A romániai magyar kisebbség alkotmányjogi helyzete 1923 —1944. (Államjog.) Ferencz István V. éves hallgató: Fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség néhány kérdése. (Polgári jog.) Dr. Muncz Károly végzett hallgató: A magyar szocialista családi jog elhatárolása a polgári jogtól. (Családjog.) Kiss Attila V. éves hallgató: GMK és VGMK a munkajogban. (Munkajog.) Dr. Nagy Zsolt végzett hallgató: A munkajog fogalma. (Munkajog.) Riczu András V. éves hallgató: A tag vagyoni közreműködésének formái a mezőgazdasági tsz-ben. (Mezőgazdasági jog.) Dobó Katalin V. éves hallgató: Az úrbéri rendezés fő problémái Szolnok vármegyében. (Jogtörténet.) Bölcsészettudományi Kar A XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia humán tudományok szekciójában (Pécs, 1987. április 6-9.) a Bölcsészettudományi Kar hallgatói a következő díjakat kapták: Történelem-régészet-néprajz szekció díjban részesült: Gesztesi Enikő III. éves történelem-latin-görög szakos hallgató: A Spartacus-felkelés leverése. díjban részesültek: Csúcs Ildikó V. éves magyar-latin-görög szakos hallgató: Megjegyzések Kallinos első töredékének értelmezéséhez. Orbán Imre magyar-történelem szakos tanár: Adatok Árpádházi Margit tiszteletének történetéhez.

92

'


Magyar- és világirodalom, mi vészetelmélet szekció Kiemelt díjban részesült: Kovács Sándor III. éves angol-összehasonlító irodalomtudomány szakos hallgató: Ungvárnémeti Tóth László magyar versei — 1816. díjban részesültek: Gácsi Hedvig III. éves magyar-történelem-régi magyar irodalom szakos hallgató: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól. Mikola Gyöngyi III. éves magyar-orosz szakos hallgató: A meghatározhatatlan történet. díjban részesültek: Szántó István IV éves magyar-régi magyar irodalom- latin speciális képzésű hallgató: Mészöly Miklós és a "nouveau roman". Szilasi László III. éves magyar-régi magyar irodalom-összehasonlító irodalomtudomány szakos hallgató: Vörösmar ty korai töredékei. Nyelvészeti szekció Kiemelt díjban részesült: Németh T. Enikő V. éves orosz-általános és alkalmazott nyelvész hallgató: A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. I. díjban részesültek: Bib6k Károly V. éves orosz-általános és alkalmazott nyelvész szakos hallgató: A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. Sipőcz Katalin V. éves magyar-finnugor szakos hallgató: A vogul szinnevek vizsgálata. Germanisztika-romanisztika szekció I. díjban részesültek: Gécseg Zsuzsanna V. éves francia-általános és alkalmazott nyelvész szakos hallgató: Francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. Kiss Attila III. éves angol-összehasonlító irodalomtudomány szakos hallgató: A tragikus hős tudatának felbomlása. Shakespeare két tragédiájában.

93


Szlavisztika szekció I. díjban részesült: Kereszti Aladár magyar-orosz szakos tanár: L. N. Tolsztoj: „Isteni és emberi dolgokról" című elbeszélésének értelmezése. díjban részesültek: Dorner Brigitta V. éves orosz-történelem szakos hallgató: „A félkegyelmű" című regény Ippolit-motívuma. Khin Erzsébet IV. éves orosz-történelem szakos hallgató: L. N. Tolsztoj: „Szergij atya" című elbeszélésének értelmezése. Vida Zsuzsanna IV. éves orosz-történelem szakos hallgató: A dialógus problémája Paszternák költészetében.

Természettudományi Kar A Természettudományi Kar hallgató a szegedi konferencián vettek részt és az alábbi helyezést érték el:

Matematika szekció Külön díjban részesült: Kurusa Arpád V. éves matematikus szakos hallgató. díjban részesült: Fabula András V. éves matematikus szakos hallgató.

Fizika szekció I. díjban részesült: Tokaji Zsolt V. éves fizikus szakos hallgató.

Biológia szekció Külön díjban részesült: Gulácsi Ferenc végzétt biológus hallgató. I díjban részesültek: Karsai István V. éves biológus szakos hallgató, Vajda Zoltán V. éves biológus szakos hallgató, Závorszky Péter V. éves biológia-kémia szakos hallgató, Bancsó Sándor V. éves biológia-kémia szakos hallgató, Nagy Marianna végzett biológus szakos hallgató.

94


díjban részesültek: Bálint Györgyi V. éves biológus szakos hallgató, Dér Zsuzsanna végzett biológus szakos hallgató. díjban részesült: Száraz Sándor V. éves fizikus szakos hallgató. Földtudományi szekció Különdíjban részesültek: Bottyán Zsolt IV. éves matematika-földrajz szakos hallgató, Rácz Lajos IV. éves földrajz-történelem szakos hallgató. díjban részesültek: Erdős Róza végzett matematika-földrajz szakos hallgató, Papp Éva III. éves földrajz-történelem szakos hallgató. dijban részesült: Makládi Marianna földrajz szakos hallgató. díjban részesültek: Sajtos Attila és Sándor József III. éves földrajz levelező szakos hallgatók, Mucsi László III. éves matematika-földrajz szakos hallgató. Kémia szekció Külön díjban részesültek: Katona Tamás IV. éves vegyész szakos hallgató, Lipták Magdolna V. éves vegyész szakos hallgató. díjban részesültek: Fekete Zoltán IV. éves vegyész szakos hallgató, Bakos Tamás IV. éves vegyész szakos hallgató. díjban részesült: Péter Ildikó V. éves'vegyész szakos hallgató. díjban részesültek: Gajda Tamás IV. éves vegyész szakos hallgató, Jánosi Ildikó V. éves vegyész szakos hallgató, Révész Károly IV. éves vegyész szakos hallgató. Matematika-fizika tantárgypedagógia szekció Külön díjban részesültek: Lányi Vera V. éves matematika-fizika szakos hallgató,

95


Horvárth Vera IV. éves matematika-fizika szakos hallgató. díjban részesült: Borus Ferenc V. éves matematika-fizika szakos hallgató. díjban részesültek: Borus Ferenc V. éves matematika-fizika szakos hallgató, Székely András végzett matematika-fizika szakos hallgató. díjban rászesült: Nagy Attila végzett matematika-fizika szakos hallgató. Számítástudományi szekció I. díjban részesült: Magyar Judit gimnáziumi tanuló.

• 96


XIII. TANSZÉKEINK KÜLFÖLDI VENDÉGEI KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK

Filozófiai Tanszék Marek adjunktus, Lodz, Egyetem, 6 nap, 1986. nov. 24-29. Bogdanov tektológiája.

STYCZYNSKY,

Politikai Gazdaságtan Tanszék Richard egyetemi tanár, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1986. szept. LINDOw, Joachim docens, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1986. szept. JAKOVLEV, A. K. docens, Odessza, Egyetem, 3 hét, 1986. okt. — nov. SZMIRNOV, A. D. egyetemi tanár, Moszkva, Gazdaságstatisztikai Főiskola, 2 nap, 1987. márc. Tájékoztató a Szovjetunió gazdasági helyzetéről és a gazdaságtudomány kérdéseiről. BECHER, Jürgen professzor, Lipcse, Franz Mehring Intézet, 5 nap, 1987. máj. A termelőerők politikai gazdaságtani problémái a tudományos-technikai forradalom körülményei között. MOLLER, Gerhard egyetemi tanár, Franz Mehring Intézet, Lipcse, 5 nap, 1987. máj. A termelőerők ellentmondása a tőkés országok mezőgazdaságának termelésében napjainkban. LINDOW, Joachim docens, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1987. jun. WUNDRAK,

Tudományos Szocializmus Tanszék SMIUKOVICS,

Rados professzor, Belgrád, Egyetem, 5 nap, 1986. okt. 1.-5.

A szocialista önigazgatás politikai rendszerében végbemenő válto-

zások fő irányai és a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének a szerepe.

97


Szociológia Tanszék

RAxucxA, Ewa adjunktus, Lodz, Egyetem, 1 hét, 1986. okt. A lengyel gimnazisták és egyetemisták politikai attitűdje. Kiss, Candice Ann egyetemi hallgató, Norton, Massachusetts, Egyetem, 1 hét, 1986. okt. Kalmár László Kibernetikai Laboratórium

VoLcIc, Alajos igazgató, Trieszt, Matematikai Intézet, 5 nap, 1986. okt. Convex tomography. RATTENBURY, Judith szakértő, UNESCO Tudomány- és Technológia Politikai Osztály, 2 hét, 1986. nov. KIROV, Rumen igazgató, Plovdiv, Egyetem, 7 nap. 1986. dec. EGAN, John M. kutató, Southampton, Egyetem, 5 nap, 1987. márc. — ápr. A constitutive model for the mechanical behaviour of soft connective tissues. Egyetemi Könyvtár

Brigitte könyvtáros, Halle, Egyetemi Könyvtár, 5 nap, 1986. okt. 20— 25. MOLLER-URI, Christine könyvtáros, Halle, Egyetemi Könyvtár, 5 nap, 1986. okt. 20-25. VALDES SILVA, Limbania Rosario szakértő, Havanna, 5 nap, 1986. dec. 8— 13.

DIIESEL,

Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola

Franca di igazgató, Padova, Scoula Media Statale "G. Zanella", 1 hét. 1987. aug. 30—szept. 6.

CANDIA,

ÁLLAM. ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék VLAIxovlc, Zoran adjunktus, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. szept.

VILUS, Jelena professzor, Újvidék, E gyetem, 2 nap, 1986. szept.

98


Nemzetközi Jogi Tanszék MALENOWSKY,

Jirzy docens, Brno, Egyetem, 4 nap, 1986. okt.

Állam- és Jogelméleti Tanszék Mark, Filipovics egyetemi tanár, Odessza, Egyetem, 5 nap, 1986. szept. 15 —20. Az államtudományok fejlődése a Szovjetunióban.

ORZIH,

Jogtörténeti Tanszék BARANOwsKI; Gunther

egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 5 nap, 1986. okt.

Római Jogi Tanszék L. docens, Róma, „La Sapienza" Egyetem, '2 nap, 1987. aug. 24— 25.

PATRUCCI,

Büntetőjogi- és Büntető Eljárásjogi Tanszék Stefan egyetemi tanár, Lodz, Egyetem, 12 nap, 1986. nov. és 5 nap, 1987. jun.

LELENTAL,

Mezőgazdasági- és Munkajogi Tanszék A Tanszék 1987-ben is megrendezte a Nemzetközi Munkajogi és Szociális Jogi Szemináriumát. A három hetes rendezvényen mintegy 35 külföldi és hazai szakember vett részt. Az előadásokat 14 — a szakma legkiválóbb képviselőit reprezentáló — vendégprofesszor tartotta. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Neveléstudományi Tanszék H. tanársegéd, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1986. szept. 22 —26.

THIELEMANN,

99


Pszichológia Tanszék Manfred egyetemi tanár, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1986. dec. 2 —7. Zur Psychologie der Arbeitshaltung bei Oberschülern. SEIFERT, Karl-Heinz egyetemi tanár, Linz, Egyetem, 5 nap, 1987. máj. 18-23. Die Tendenzen der Laufbahnforschung. Zur Psychologie der Berufswahlreife. WÖLFEL, Ingrid docens, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1987. máj. 19-24. Zur Untersuchung der beruflichen Anspüche von Schuljugendlichen. ENGEL,

Magyar Nyelvészeti Tanszék RA.ISIL

Ilona oktató, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. szept. 16— 17.

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Alho egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 10 nap, 1986. szept. 27 — okt. 6. Über die Wohin-Kasus im Mordwinischen. LARSON, Lars-Gunar egyetemi tanár, Uppsala, Egyetem, 1 nap, 1986. okt. 16. SAARINEN, Sirkka adjunktus, Turku, Egyetem, 1 nap, 1987. márc. 19. LAUIULA, Aarne főigazgató, Helsinki, Finn Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, 1 nap, 1987. márc. 25. LEINO, Pentti egyetemi tanár, Helsinki, Egyetem, 1 nap, 1987. márc. 27. A tárgyeset a finn nyelvben. LUKINA, Nagyersda Vasziljeva docens, Tomszk, Egyetem, 2 nap, 1987. máj. 6-7. A keleti osztjákok néprajza. ALHONIEMI,

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Herbert E. professzor, Regensburg, Egyetem, 2 nap, 1987. ápr. 22-23. Classification of compounds. Stereotyp semantics.

BREICLE,

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék György egyetemi tanár, Toronto, Egyetem, 1 nap, 1986. nov. 29. A film és az irodalom kapcsolata.

BISZTRAV

100


Attila egyetemi tanár, Genova, Egyetem, 3 nap, 1987. márc. A folyamregény elmélete. SARxaNY, Stéphane egyetemi tanár, Ottawa, Egyetem, 1 nap, 1987. máj. Az irodalom és befogadói. FAY

Klasszika-Filológia Tanszék Fritz Heiner professzor, Heidelberg, Egyetem, 5 nap, 1986. nov. 3 —7. A lovagrend szerepe a római irodalomban.

MUTSCHLER,

Középkori Magyar Történeti Tanszék BoBA Imre professzor, Seattle, Egyetem, 4 nap, 1986. dec. 5 — 8. Anonymus és a vlach-kérdés. Történeti Segédtudományok Tanszék KoszToLNYIx, Zoltan professzor, Texas, 1 nap, 1986. szept. 24. II. András és az ötödik keresztes hadjárat.

Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék SHINGO,

Minamizuka professzor, Tokió, Egyetem, 3 nap, 1987. aug. 3 — 6.

Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék CARMAGNANI,

Marcello egyetemi tanár, Firenze, szept. 21— 25.

AHILA,

5 nap, 1986.

Latint Amerika Története Kutatócsoport A kutatócsoport 1986. szeptember 21 és 25 között „Fegyveres erők a fejlődő országokban" címmel 35 külföldi résztvevővel konferenciát szervezett. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék Pus, Wieslav docens, Lodz, Egyetem, 1 hét, 1986. nov. 10-15. A külföldi tőke szerepe a lengyel területek iparosításában.

101


Waldemar egyetemi tanár, Lodz, Egyetem, I hét, 1986. dec. 8 -13. A Nemzetek Szövetsége és a leszerelés kérdése.

MIHOWICZ,

Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék ULBRICHT, Adelheid oktató, Greifswald, " Egyetem, 4 nap, 1986.. okt. 13 -17. WESPHAL, Petra oktató, Greifswald, Egyetem, 4 nap, 1986. okt. 13 -17. STEINECKE, Hartmut egyetemi tanár, Paderborn, Egyetem, 1 nap, 1987. ápr. 16. Neue Romantik? Timm, Uwe író, Német Szövetségi Köztársaság, 1 nap, 1987. ápr. 27. LEISTNER, Bernd egyetemi tanár, Weimar, Egyetem, 1 nap, 1987. ápr. 30. Bobrowski und die Folgen. .

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék John kulturattasé, Budapest, 1 nap, 1986. szept. 26. Mosxowrrz, Ken követségi munkatárs, Budapest, 1 nap, 1986. szept. 26. BOXER, David „Fulbright" professzor, California, Egyetem, 10 hónap, 1986. szept. 26 -1987. jul. 26. ANGYAL, Andrew J. „Fulbright" professzor, Debrecen, Egyetem, 3 nap, 1986. szept. 29-okt. 1. A kortársi Dél irodalma. O'NEILI, Robert író, Brighton, Nyelviskola, 1 nap, 1986. okt. 6. Grammar common sense and meaning. OLIVER, Sarah követségi munkatárs, Budapest, Angol Nagykövetség, 1 nap, 1986. okt. 6. VILLEBRAND, Julia-Maceda „Fulbright" professzor, New York, 1 nap, 1986. okt. 13. Current problems of teaching English as a second language. KINNARD, Cynthia professzor, Bloomington, Egyetem, 5 nap, 1 986. okt. 13 -17. Sylvia Plath: "the Bell Jar". Los, Ladislaus professzor, Sussex, Egyetem, 1 nap, 1986. okt 29. University novel. DUFF, Alan író, London, British Council, 3 nap, 1986. nov. 12 -14. Módszertani előadások. JABLONSKI, John kulturattasé, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 1 nap, 1986. dec. 2. The importance of teaching composition.

JABLONSKI,

.

102


Mosxowrrz, Ken kulturattasé helyettes, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 1 nap, 1987. márc. 19. Az amerikai sajtó története. PALMER, Mark nagykövet, Amerikai Nagykövetség, Budapest, 3 nap, 1987. ápr. 8 -10. Az Anglisztikai-Amerikanisztikai Napok megnyitása. CHIKES, Csaba követségi munkatárs, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 3 nap, 1987. ápr. 8-10. JABLONSKI, John kulturattasé, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 3 nap, 1987. ápr. 8 -10. MosKowrrz, Ken kulturattasé helyettes, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 3 nap, 1987. ápr. 8 -10. ELLiOT, Robert nagykövet, Budapest. Kanadai Nagykövetség, 3 nap, 1987. ápr. 8 -10. RAABERG, Twen „Fulbright" professzor, Debrecen, 3 nap, 1987. ápr. 8-10. JAMES, Bill referens, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 3 nap, 1987. ápr. 8 -10. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Martin egyetemi tanár, Strasbourg, Egyetem, 1 nap, 1986. okt. 16. La trois6me voix en frangis contemporarin.

RIEGEL,

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék SANTUCCI, Antonio professzor, Róma, Institüto Gramsci, 3 nap, 1986. szept. 23 - 25. NicoLAcci, filozófus, Palermo, Egyetem, 1 nap, 1986. okt. 7. TARTARO, professzor, Ol aszország, 1 nap, 1986. nov. 3. M. Petruccini. FAY Attila professzor, Genova, Egyetem, 1 nap, 1986. nov. 12. L'influsso di Vico sula lett. Mondiale. BORGHELLO, Gianpaolo professzor, Udine, 5 nap, 1987. febr. 23-27. Profilo dell'opera di Pasolini. Luri, Giorgio professzor, Firenze, 1 nap, 1987. márc. 25. Előadás a XX. század irodalmáról. BoLZONC, filmkritikus, Olaszország, 1 nap, 1987. ápr. 22. AMADORI, Letizia aspiráns, Urbino, 1 nap, 1987. máj. 6. MíTemlékvédelem Magyarországon.

103


Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék William egyetemi tanár, Nijmegen, Egyetem, 5 nap, 1986. okt. 7-12. Paleobulgaricai kutatások, különös tekintettel a régi szláv szövegek gondozására és kiadására.

VEDER,

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Algebra és Számelmélet Tanszék Masahiro kutató, Ibaraki (Japán), 1 nap, 1987. jún. 18. Construction of efficient. Decision trees. STOIMENOVIC, Ivan docens, Újvidék, 1 naő, 1987. jún. 18. Classifications and basis enumerations. In many-valued logics. KREMPA, J. professzor, Varsó, 5 nap, 1987. aug. 23-28. SZAPIR, M. V. tudományos munkatárs, Szverdlovszk, 6 nap, 1987. aug. 29 — szept. 3.

MIYAKAWA,

Analízis Tanszék ISIDRO, José M. professzor, Santiago Egyetem, 4 nap, 1986. szept. 23-26. Extreme points of the unit ball of Jordan-algebras. BAREALDZE, G. docens, Tbiliszi, Egyetem, 10 hónap, 1986. jan.1. —1987. okt. 30. CASTRO, A. professzor, Havanna, Egyetem, 7 nap, 1986. nov. 12 —18. Some results on the second method of Lyapunov. KUSANO, T. professzor, Hirosima, Egyetem, 1 nap, 1986. nov. 18. Nonbounded nonoscillatory solutions of nonlinear ordinary differential equations. ANDREEV, A. C. professzor, Taskent, Műszaki Főiskola, 4 nap, 1987. ápr. 8 —11. Ob iszszledovanii usztojcsivoszti na osznove szocsitanija prjamogo metoda Ljapunova. Wu JIANHONG professzor, Changsha (Kína), Egyetem, 6 nap, 1987. aug. 11-16. Analízis Alkalmazásai Tanszék professzor, Moszkva, SZUTA, 1 nap, 1986. okt. 8. Conservation laws for nonlinear differential equations.

VLADIMIROV, V. S.

104


K. tudományos munkatárs, Moszkva, SZUTA, 1 nap, 1986. okt. 29. Markov-folyamatokról. HAENSLER, E. tudományos főmunkatárs. München, Egyetem, 8 nap, 1986. nov. 2 —10. The rate of convergence in the martingale central limit theorem. SAMOJAN, F. A. professzor, Jerevan, Örmény Tudományos Akadémia, 2 nap, 1986. nov. 10— 12. Teoremi Delenija zamknutie ideali v algebrah analiticseszkih funkcij. BARELADZE, G. P. adjunktus, Tbiliszi, Egyetem, 10 hónap, 1986. nov. 20tól. O rjadah po kratnoj sziszteme Haara. CSÖRGŐ, M. professzor, Ottawa, Egyetem, 10 nap, 1987. febr. 20—márc. 2. ARAKELJAN, N. J. professzor, Jerevan, Örmény Tudományos Akadémia, 5 nap, 1987. máj. 25-30. Some problems of complex approximations.

MALINOVSZKU, V.

Geometriai Tanszék Vladislav egyetemi tanár. Newark, Egyetem, 1 hét, 1987. aug. 23 —29. Rank problem for webs. STRAMBACH, Karl egyetemi tanár, Erlangen, Egyetem, lhét, 1987. aug. 23-29. Application of geometric methods in the theory of loops and double loops.

GOLDBERG,

Számítástudományi Tanszék KosK1Mlcs, Kai professzor, Helsinki, Egyetem, 7 nap, 1987. máj. 18-25. Attribute grammars and their applications. BioRNER, Dines professzor, Koppenhága, Műegyetem, 2 nap, 1987. máj. 25 —26.On the use of formal methods in software development.

Automataelméleti Kutatócsoport Volker tudományos munkatárs, Braunschweig, Egyetem, 5 riap, 1987. aug. 21-25.

HENKEL,

105


Elméleti Fizikai Tanszék Otto professzor, Regensburg, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, 7 nap, 1986. szept. 22-28. Research at Institut of Physical and Theoretical Chemistry, University Regensburg. RAMSDEN, Jeremy kutató, Zürich, Egyetem, 1 nap, 1987. máj. 5. Elektrontranszport protein félvezetőkben.

STEINBORN,

Klzérleti Fizikai Tanszék Olachan fizikus, Kieng Khougan (Laosz), 10 hónap, 1986. szept. 8- 1987. júl. 10. ARAKELIAN, Sergei professzor, Jerevan, Egyetem, 1 nap, 1986. okt 11. VRANCSEV, Dimitri Petrov kandidátus, Plovdiv, Egyetem, 7 nap, 1986. okt. 11-17. BUNION, A. F. akadémikus, Moszkva, SZUTA, 4 nap, 1986, okt. 16 -19. KAPUCIONA, Ruta tudományos munkatárs, Vilnius, Egyetem, 1 nap, 1986. nov. 21. SEMBEREINA, Irene tudományos munkatárs, Vilnius, Egyetem, 1 nap, 1986. nov. 21. ScanFER, F. P. professzor, Göttingen, Max-Planck-Institut, 4 nap, 1986. dec. 14 -18. KöNIG, Roland fizikus, Berlin, Zentral Institut für Optik und Spektroskopie, 5 nap. 1987. máj. 4 - 9. PATZOLD, Hans-Joachim fizikus, Berlin, Zentral Institut für Optik und Spektroskopie, 5 nap, 1987. máj. 4 - 9. CSEMERESZIUK, G. G. dékán, Odessza, Egyetem, 10 nap, 1987. jún. 1-10. BAUERLE, D. egyetemi tanár, Linz, Egyetem, 3 nap,1987. júl. 14 -17. KHAMKING,

Alkalmazott Kémiai Tanszék Helmut docens, Greifswald, Egyetem, 12 nap, 1986. szept. 12 - 24. FRETY, Rooger professzor, Lyon, CNRS Katalizis Intézet, 1 nap, 1986. okt 6. WENDLANDT, K. P. docens, Merseburg, Főiskola, 4 nap, 1986. dec. 8 -11. VrroRovic, Dragomir professzor, Belgrád, Egyetem, 1 nap, 1986. dec. 16. PSCHEIDL,

106


Vologya docens, Merseburg, Főiskola, 14 nap, 1987. márc. 30 — ápr. 13.

RESCHETILOVSKI,

Általános és Fizikai Kémiai Tanszék Horst docens, Merseburg, Főiskola, 5 nap, 1986. szept. 1-5. MO-theoretical calculations to stydy the molecular structure and its dynamics. DZIEGIEIC, Jozef docens, Lodz, Egyetem, 5 nap, 1986. nov. 4-9. BOCKRIS, J. O'M. professzor, Texas, Egyetem, 5 nap, 1987. júl. 19-23. Photoelectrochemical kinetics. KANKARE, Jouko professzor, Turku, Egyetem, 5 nap, 1987. aug. 24 —28. Cathodic electroluminescence at valve metal electrodes.

BöGEi,

Kolloidkémiai Tanszék Ivan adjunktus, Újvidék, 5 "nap, 1986. szept. 8 —13. Brian egyetemi tanár, Bristol, Egyetem, 5 nap, 1986. okt. 13 —18. HALISI, Ruza egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1986. nov. 3 — 8. KONDO, Seiichi egyetemi tanár, Oszaka, Egyetem, 5 nap, 1987. máj. 5-10. HOFMANN, Hans egyetemi tanár, Freiberg, Bergakademie, 5 nap, 1987. jún. 22 — 27. Eigenschaften von organophilen Bentoniten. SEFER,

VINCENT,

MTA Reakciókinetikai Kutatócsopo rt H. professzor, Jülich, Institut für Grenzfláchenforschung und Vakuumphysik, 3 nap, 1986. okt. 15 —18. Model experiments of CO hydrogenation on Fe and CO metal foils. ZECCHINA, A. professzor, Torino, Egyetem, 3 nap, 1986. nov. 19 — 22. IR spectra of species adsorbed, on well defined oxide surfaces. HEMMINGER, John C. professzor, Irwine (USA), Egyetem, 1 nap, 1987. márc. 20. Laser desorption with Fourier transform mase spectrometry detection as a probe of surface chemistry. BLOCK professzor, Ny-Berlin, Fritz-Haber Institut, 4 nap, 1987. jún. 2-5. Investigation of surface reaction in the atomic scale. BONZEL,

107


Donna professzor, Pittsburgh, Egyetem, 3 nap, 1987. jún. 28-júl. 1. In-situ chemical trapping of CO hydrogenation surface species. GOODWIN, J. G. professzor, Pittsburgh, Egyetem, 3 nap, 1987. jún. 28-júl. 1. Alkali promotion of Rh/lanthana: realities of double promotion. BLACKMOND,

Szerves Kémiai Tanszék D. gyakornok, Carbondale (USA), Egyetem, 15 hó, 1985. okt. 21-1987. jan: 24. PELZL, G. adjunktus, Halle, Egyetem, 1 nap, 1986. szept. 4. VrroRovIC, D. egyetemi tanár, Belgrád, Egyetem 1 nap, 1986. szept. 16. PIHLA]A, K. egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 5 nap, 1986. szept. 22-26. Recent MS studies of Szegedian heterocycles. MATTINEN, J. tudományos kutató, Turku, Egyetem, 5 nap, 1986. szept. 22 -26. Recent NMR-studies on the Szegedian heterocycles. SzIBAROV, E. docens, Moszkva, Egyetem, 1 nap, 1986. szept. 26. FRETT, R. egyetemi tanár, Villeurbanne (Franciaország), Institut de Recherc. sur Catalyse, 1 nap, 1986. okt. 6. Sulfure poisoning of metal surfaces. ZrrrER, B. egyetemi tanár, Carbondale (USA), Egyetem, 1 nap, 1986. okt. 8. The study of chemical reactions using IR laser. MAMOrrrov, V. P. docens, Odessza, Egyetem, 9 nap, 1986. okt. 22-30. KAMALOV, G. L. egyetemi tanár. Odessza, Egyetem, 1 nap, 1986. okt. 23. ZECCHINA, A. egyetemi tanár, Torino, Egyetem, 1 nap, 1986. nov. 18. SMriH, G. V. egyetemi tanár, Carbondale (USA), Egyetem, 10 nap, 1986. dec. 6 -15. PEREKALIN, V. egyetemi tanár, Leningrád, Herzen Föiskola, 7 nap, 1987. jan. 11-17. Nitrovegyületek szintézise, a nitrovegyületek mint gyógyszerek új családja. KIRICSENKO, Tatjana tudományos fómunkatárs. Odessza, Kutatóintézet, 2 nap, 1987. febr. 4 -5. GIUMANINI, A. G. egyetemi tanár, Udine, Egyetem, 5 nap, 1987. febr. 23 - 27. New findings in the chemistry of imines and other organic project under way in Udine. Worm, J. H. egyetemi tanár, Carbondale (USA), Egyetem, 3 nap, 1987. máj. 3-5. Kekulés Fiotitions Dream.

OSroAR,

108


egyetemi tanár, Jena, Zentralinstitut für Mikrobiologie und Experimentelle Therapie, 1 nap, 1987. máj. 11. On the total synthesis of 19-nor -cardenolides and related compounds. KAMARÁST, E. egyetemi tanár, Carbondale (USA), Egyetem, 1 nap, 1987. máj. 27. PIHLAIA, K. egyetemi tanár, Turku, Egyetem, 1 nap, 1987. jún. 8. SMITH, G. V. egyetemi tanár, Carbondale (USA), Egyetem, 14 nap, 1987. júl. 9-22. Vasszulfidok katalitikus tulajdonságai. PoNSOLD, K.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék TZSCHACH,

Alfred profeszor, Halle, Egyetem, 6 nap, 1986. szept. 29—okt.

4.

Állattani Tanszék KArrAL, Veijo docens, Helsinki, Egyetem, 10 nap, 1987. ápr. 14-23. KArrAL, Arja tudományos munkatárs, Helsinki, Egyetem, 10 nap, 1987. ápr. 14 —23. KALLIOLA, Jiris tudományos munkatárs, Helsinki, Egyetem, 10 nap, 1987. Apr. 14 — 23. NUMMELIN, Matti tudományos munkatárs, Helsinki, Egyetem, 10 nap, 1987. ápr. 14-23. Ecological problems of rain forests in East Africa.

Biofizikai Tanszék G. P. tudományos munkatárs. Moszkva, Egyetem, 1 nap, 1987. márc. 12. HOCHLOV, A. R. tudományos segédmunkatárs, Puscsino, Biofizikai Intézet, 2 hét, 1987. ápr. BORISEVICH,

Biokémiai Tanszék Lajos tanársegéd, Újvidék, Egyetem, 4 nap, 1986. szept. 8 —12. G. I. egyetemi tanár, Tbiliszi, Grúz Tudományos Akadémia, 13 nap, 1986. okt. 15-28. Analytical and medical application of immobilized enzymes.

BANKA

KVESITADZE,

109


Pirjo tudományos munkatárs, Kuopio, Egyetem, 10 nap, 1987. ápr. 15 —25. HEINRICHOVA, Kveta tudományos főmunkatárs, Pozsony, Akadémia, 7 nap, 1987. jún. 13-20. HUGHES, G. M. egyetemi tanár, Bristol, Egyetem, 12 nap, 1987. aug. 17-28.

LINDSfRÖM-SEPPÁ,

Embertani Tanszék Pawel professzor, Wroclaw, Akadémia, 7. nap, 1986. okt. 12 —19. A lengyel anthropológia mai helyzete. JAMBOR, J. tanársegéd, Brno, Sebészeti Klinika, 2 nap, 1986. nov. SMRCKA, Václav tanársegéd, Brno, Sebészeti Klinika, 2 nap, 1986. nov. DOBOS, Janos adjunktus, Uzsgorod, Egyetem, 1 nap, 1986. dec. BERGMAN,

Genetikai Tanszék David professzor, St. Louis, Egyetem, 1 hét, 1987. júl. RNA processing.

APIRION,

Mikrobiológiai Tanszék Max professzor, Bécs, Egyetem, 2 nap, 1986. nov. 11-12. Fiziológiai faktorok hatása Aspergillus niger törzsek citromsav-termelésére. ScHwAB, Helmuth docens, Graz, Egyetem, 2 nap, 1986. nov. 11-12. Fiziológiai faktorok széles gazdaspektrumú transzformációs vektorok előállítása és tulajdonságaik. CROFT, Jim oktató, Birmingham, Egyetem, 8 nap, 1986. nov. 14-21. Aspergillusok mitokondriumainak molekuláris elemzése. BUTTNER, Knut egyetemi hallgató, Greifswald, Egyetem, 3 hónap, 1987. jan. 2 — márc. 20. Saccharomyces cerevisiae 2 u-os DNS vizsgálata. MuRKOVic, Michael kutató, Graz, Egyetem, 20 nap, 1987. febr. 1-20. Cellulóz fermentáció Trichoderma fajokkal. RISCH, Siegfrid kutató, Jéna, Akadémiai Kutatóintézet, 3 hónap, 1987. márc. 2—jún. 1. Ipari Penicillium törzsek genetikai instabilitása. HANKE, Hen ry egyetemi hallgató, Greifswald, Egyetem, 3 hónap, 1987. márc. 20—jún. 23. Aspergillus nidulans transformációja. DAMATIA, Marina kutató, Ljubjana, Egyetem, 3 nap, 1987. jún. 8-10. RöHR,

110


Radovich kutató, Ljubjana, Egyetem, 3 nap, 1987. jún. 8-10. Ana kutató, Ljubjana, Egyetem, 3 nap, 1987. jún. 8 -10. CROFT, Jim oktató, Birmingham, Egyetem, 7 nap, 1987. júl. 7 -14. Fonalas gombák transzformálása. GUNGE, Norio professzor, Kumamoto (Japán), Technológiai Intézet, 4 nap, 1987. aug. 3 - 6. Kluyveromyces lactis linearis plazmidok jellemzése. DALCOHOW, Elke kutató, Lipcse, Biotechnológiai Intézet, 17 nap, 1987. szept. 1-17. Trichoderma reesei nemesítése protoplaszt fúzióval. KOMMEL,

PLEUNEVILOS,

Növényélettani Tanszék G. professzor, Lipcse, Egyetem, 6 nap, 1986. okt. 13 -18. New aspects in the development of substances active against plant viruses (new substances, application growth regularity of side effects). HAUNOLD, E. profeszor, intézetvezető, Bécs, Mezőgazdasági Intézet, 5 nap, 1987. aug. 24-29.

SCHUSTER,

Növénytani Tanszék I. Ungvár, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11-12. A Tisza-kutatás 1987. évi komplex kutatási programjának megbeszélése. PIETSCH, Werner docens, Drezda, Egyetem, 1 hét, 1986. szept. 26-30. MALETIN, S. Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11- 12. A Holt-Tisza néhány betelepített halfajának táplálkozás-biológiája. MIKES, Mihály professzor, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11-12. Néhány békefaj helmintofauna fertőzöttsége. DJUKIC, Nada, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11-12. A Holt-Tisza néhány betelepített halfajának táplálkozás-biológiája. Popovic, Eszter, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11- 12. Néhány békafaj helmintofauna fertőzöttsége. VALSTA, Gajin, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11-12. A Tisza vízminőségének mutatója mikrobiológiai és enzimológiai elemzése alapján. VALSTA, Pujin professzor, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11-12. A Holt-Tisza néhány betelepített halfajának téplálkozás-biológiája.

KOMENDAR, V.

111


SvIRCEV, Zorica, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 11-12..A HoltTisza néhány betelepített halfajának táplálkozás-biológiája. BHONA KuY KHONE, Svengsuksa professzor, Laosz, Egyetem, 1 hét, 1987 márt. HEREZNIÁK, Janus docens, Lodz, Egyetem, 8 nap, 1987. jún. 1— 8. Összehasonlító Élettani Tanszék

P. A. tudományos munkatárs, Kiev, Ukrán Tudományos Akadémia, 10 nap, 1987. jún.

DOROSENKO,

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Phillips tudományos főmunkatárs, Manloe Park, Geological Survey, 1 nap, 1986. szept. 7. DELIAN, Fan egyetemi tanár, Peking, Kínai Akadémia, 3 nap, 1986. szept. 7. VrroRovlc, Dragomir egyetemi tanár, Belgrád, Szerb Tudományos Akadémia, 1 nap, 1986. szept. 17. QITINYING professzor, Peking, Kínai Akadémia, 3 nap, 1986. okt. 7. MOLENAAR, C. M. tudományos főmunkatárs, Manloe Park, Geological Survey, 1 nap, 1986. okt. 17. KoMENDAR, V. I. egyetemi tanár, Ungvár, Egyetem, 2 nap, 1986. dec. 7. CRONAN, David tudómányos főmunkatárs, London, Imperial College, 1 nap, 1987. márc. 18. BöGI, Gyula tudományos ,tanácsadó, Sidney, New Scott Wales, Inst. of Technology, 1 nap, 1987. júl. 8. LAWRANCE,

Földtani és Őslénytani Tanszék

Dragan geológus mérnök, Belgrád, Geoinstitut, 3 nap, 1986. szept. 23 — 25. TRIPOLSZKY, Géza muzeológus, Zenta, Múzeum, 3 nap, 1986. szept. 23 —25. QI JIN YING professzor, Peking, Kínai Akadémia, 2 nap, 1986. okt.6 —7. DELIAN, Fan professzor, Peking, Kínai Akadémia, 2 nap, 1986. okt. 6-7. KOPROVICA,

112


XIV. AZ OKTATÓK ÉS A TUDONÁNYOS MUNKATÁRSAK HIVATALOS KÜLFÖLDI ÚTJAI

113


Név

Id8A kiküldetés helye tarBeosztás tam város intézmény

KŐZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK Filozófiai tanszék

'

Dr. Horuczi László

Dr. Kocsondi András Dr. Szabó Tibor

tanszékv. docens

Leningrád

Herzen Főisk.

docens docens

Újvidék Bécs

Egyetem Coll. Hungaricum

5 nap 4 nap

SZUTA

.6 nap

Odessza

Egyetem

11 nap

Berlin

Inst. f. Int. Politik

6 nap

Újvidék

Egyetem

3 nap

Greifswald Berlin Odessza

Egyetem Inst. f. Int. Politik Egyetem

1 hét 6 nap 11 nap

Berlin Szófia Burgasz

Inst. f. Int. Politik

6 nap

BTA

8 nap

Greifswald Greifswald Lipcse

Egyetem Egyetem Fr. Mehring Int.

1 hét 1 hét 4 nap

19 nap

Politikai Gazdaságtan Tanszék Dr. Nagy Lajos

Dr. Andrássy Adél Dr. Czagány László Dr. Sallai Miklós

egyetemi tanár Kiev

docens docens docens

Dr. Sipos Miklós Dr. Imre Ottó Karai Éva

114

docens adjunktus tanársegéd


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1986. nov. cserekapcsolat Gazdaság, ideológia és erkölcs Magyarországon. 1987. máj. csrekapcsolat — 1987. máj. konferencia —

1986. okt. szimpózium

A termelőszövetkezetek termelési viszonyai és a gazdasági növekedés. 1986. nov. cserekapcsolat A magyar gazdasági fejlődés és problémái a 80-as évtizedben. 1987. jan. szimpózium Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolata a fejlett tőkés országokban és a monopolizálódás folyamata. 1987. máj. rendezvény A tulajdonosi érdekeltség és az önigazgatás a magyar reform folyamatban. 1986. nov. cserekapcsolat — 1987. jan. szimpózium — 1986. nov. cserekapcsolat — 1987. jan. szimpózium

1987. jun. rendezvény

Technológiaváltás a szocialista mezőgazdaságban.

1986. nov. cserekapcsolat 1986. nov. cserekapcsolat — 1986. dec. szimpózium —

115


Név

Beosztás

Tudományos Szocializmus Tanszék Dr. J. Nagy László tanszékv. docens Dr. Micheller Magdolna docens

A kiküldetés helye város intézmény

Időtartam

Odessza Regensburg

Egyetem Egyetem

5 nap 1 hét

Dr. Belényi Gyula

adjunktus

Turku

Egyetem

1 hét

Dr. Fábián György

adjunktus

Lodz

Lengyel — Magyar Baráti Társ.

5 nap

adjunktus

Regensburg Kiev Lodz

1 hét Egyetem Egyetem 25 nap Lengyel — Magyar Baráti Társ. 5 nap

tanársegéd

Turku

Egyetem

5 nap

Kiev

SZUTA

6 nap

Párizs Párizs— Nancy

UNESCO Légzésfiz. kongresszus INSERM

5 nap

Dr. Géczi József

adjunktus

Dr. Harangozó József

Szociológiai Tanszék Dr Katona Péter

Kalmár László Kibemetikai Laboratórium Dr. Hunya Péter tud. fmtárs

Dr Hantos Zoltán

116

tud. fmtárs

9nap


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1986. okt. cserekapcsolat 1987. jun. cserekapcsolat Einige Probleme der Jugendbewegung in Ungarn. 1987. jun. cserekapcsolat Feszített iparosítás társadalmi előfeltételei és következményei. —

1986. okt. rendezvény

A Hazafias Népfront szerepe a magyar politikai rendszerben.

1986. okt. cserekapcsolat 1987..01. — aug. nyelvtanfolyam 1986. okt. rendezvény

A szakszervezetek helye, szerepe a szocializmus politikai rendszerében; jog- és hatáskörök Magyarországon.

1986. nov. cserekapcsolat Some problems of bureaucracy in contemporary Hungarian society.

1986. okt. konferencia 1987. jan. konferencia 1986. szept. rendezvény

O matematicseszkom módelirovariii dinamiki iszszledovatelszkoj dejatelnoszti. —

Identification of models of respiratori mechanics by a global optimization technique. Partitioning of the lowfrecquency respiratory impedance in the rat. Low-frecquency measurement of respiratory impedance: a re-

view.

117


.

~

. ris • . .

Név

. . e;

.

x

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tarn

Dr Kuba Attila tud. fmtárs Goslar Eur. Nucl. Med. kongresszus 5 nap Moszkva Össz. Gyógyászat- ' ipari Kut. int. 5 nap Srni Téli iskola 1 hét

Leonberg Ketronic Urban GmbH Dr. Máté Eörs tud. fmtárs ' Karl—Marx Stadt Bezirk Krankenhaus

10 nap

3 nap

Leonberg Ketronic Urban GmnH 10 nap 3 hét Dr. Sára Attila tud. fmtárs Dzsezkazgán Dr. Csendes Tibor tud. mtárs Turku Egyetem 5 nap Diamant Tibor tud mtárs Párizs UNESCO 5 nap Dr. Galambos Gábor tud. mtárs Augsburg — Stuttgart — Eindhoven — Rotterdam Egyetemek 2 hét

Dr Suki Béla

tud. mtárs Ny —Berlin Frei Univ. 5 nap

Dr Vas Zoltán Linzer János

tud. mtárs Párizs UNESCO 5 nap üzemmérnök Dzsezkazgán 3 hét

Központi Idegennyelei lektorátus

Fenyvesi Erzsébet nyelvtanár Odessza Egyetem 3 hét Hernádi Zsófia nyelvtanár Párizs All. Frangaise 1 hó Dr Ötvös Péterné nyelvtanár Stirling Egyetem 3 hét

118


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1986. szept. rendezvény 1986. nov. szakmai tanácskozás

1987. jan. rendezvény

Characterization of measurable plane sets, which are uniquely reconstruable from two projections.

1987. ápr. tud. megbeszélés 1986. okt. szimpózium

FORTRAN programming in SuperSegams.

1987. ápr. tud. megbeszélés 1987. márc. berendezés átadás

1986. szept. cserekapcsolat Parameter estimation by global optimization — experiences in respiratory modelling. 1987. jan. rendezvény • —

1986. okt. tanulmányát New results in bin packing. Worst-case analysis of bin packing algorithms. Asymptotic behaviour of some combinatorical algorithms. On bin-packing problems. 1986. szept. rendezvény Mechanical impedance of the canine diaphragm. 1987. jan. rendezvény 1987 márc. berendezés átadása —

1987. jun.—jul. cserekapcsolat 1987. jul. tanulmányát 1987. aug. tanulmányát

119


Név Dr. Torkos Béla

Beosztás

A kiküldetés helye

város intézmény

nyelvtanár London

Központi Könyvtár Dr. Karácsonyi Béla főigazgató

Dr. Szentirmai László oszt. vezető

München

British Council

Időtartam 3 hét

Mon. Germaniae Historica konferenciája 1 hét

Regensburg — Passau — Bécs

Egyetemek 10 nap

Bécs

Univ. Bibl. Wien 5 nap

Ságvári Endre Egyetemi Gyakorló At. Iskola Dr. Makk Ferencné igazgató Padova Dr. Ruzsáliné Halász Zsuzsanna tanár Somogyi Györgyné dr. tanár Padova .

Scuola Media Stat. „G. Zanella" 1 hét Padova Scuola Media Stat. „G. Zanella" 1 hét Scuola media Stat. „G. Zanalla" 1 hét

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ÁLLAMTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Dr. Dáni Sándor docens Dr. Kaltenbach Jenő adjunktus

120

Lipcse Lipcse Regensburg

Egyetem Egyetem Egyetem

5' nap 5 nap Snap


Mikor

A kiküldetés

Az előadás címe

jellege

1987. jul. — aug. tanulmányút

1986. szept. rendezvény

1986. okt. cserekapcsolat Die Untersuchung des Zeitbudgets bei Studenten. Der Student, die Lesetátigkeit und die 1987. máj. meghívás Bibliothek.

1987. ápr. tanulmányút 1987. ápr. tanulmányút 1987. ápr. tanulmányút

1986. szept. cserekapcsolat 1986. szept. cserekapcsolat 1987. máj. cserekapcsolat

121


Név

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tam

JOGELMÉLET-TÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT Jogtörténeti Tanszék Dr. Balogh Elemér tanársegéd Lipcse Egyetem 3 nap Lipcse Egyetem 1 hó Római Jogi Tanszék Dr. Molnár Imre tanszékv. docens Göttingen Egyetem Dr. Jakab Éva tanársegéd München Egyetem

5 nap 10 hó

BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK TANSZÉKCSOPORT Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék Dr. Merényi Kálmán docens Turku Egyetem 5 nap

CIVILISZTIKAI TANSZÉKCSOPORT Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék Dr. Nagy László tud. tanácsadó Jesolo II. eur. Reg. Munkajogi Kongr. 4 nap Frankfurt/M Egyetem 3 nap Freiburg Egyetem 3 nap Szingapur IV. Ázsiai Reg. Munkajog. Kongr. 1 hét Buenos Aires I. Am. Reg. Munkajogi Kongr. 1 hét Dr. Czucz Ottó docens . Jesolo II. Eur. Reg. Munkajogi Kongr. 4 nap

122


Mikor

A kiküldetés jellege

1986. dec. 1987. jun.

Az előadás címe

cserekapcsolat cserekapcsolat

1987. jun. cserekapcsolat 1986. okt. —1987. jul. tanulmányút

1986. szept.

cserekapcsolat

1986. szept. rendezvény 1986. nov. előadás tartása Die Entwicklungtendenz des ungarischen Arbeitsrechtes. 1986. dec. előadás tartása Wirtschaftsreform und Arbeitsrecht in Ungarn. 1987. febr. rendezvény —

1987. ápr. rendezvény

1986. szept. rendezvény

123


-

TM;

s,,

:

Név

~-

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tam

Polgári Jog és Polgári Eljárásjogi Tanszék Dr. Tóthné dr. Fábián Eszter docens Regensburg Egyetem 5 nap

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI TANSZÉKCSOPORT Neveléstudományi Tanszék Dr. Komlossy Ákos adjunktus Greifswald Egyetem 4 nap

Pszichológiai Tanszék Dr. Duró Lajos

tanszékv. docens Leningrád Herzen Főisk. 3 hét

Greifswald Egyetem 7 nap Dr. Zakar András

adjunktus Greifswald Egyetem 5 nap Greifswald Egyetem 5 nap

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉKCSOPORT Magyar Nyelvészeti Tanszék Dr. Szabó József docens Berlin XIV. Nemzetközi Nyelvész Kongr. 6 nap

124


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1987. máj cserekapcsolat

1986. nov. cserekapcsolat EM neues Gesetz vom Unterricht in

Ungarn.

1986. dec. cserekapcsolat

1987. febr. konferencia 1986. nov. cserekapcsolat 1987. ápr. konferencia

1987. aug. rendezvény

Naucsno-iszszledovatelszkaja rabota kafedrü pszihologii Szegedszkogo universziteta Die Rolle der Psychologie in der Modernisierung des Hochschulwesens. Gruppenspezifische merkmale der Berufswüsche von Mittelschülern.

Theoretisch-methodologische Fragen der Untersuchung sprachlicher Prozesse in Sprachinseln.

125


Név

Dr. Maróti Egonné

Beosztás

adjunktus

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék egy. tanár Dr. Mikola Tibor

Altajisztikai Tanszék Dr. Rónai-Tas András

egy. tanár

A kiküldetés helye város intézmény

Id6tar tam

XIV. Nemzetközi Nyelvész Kongr.

6 nap

Újvidék Lodz Göttingen

Egyetem Egyetem Egyetem

2 nap 2 nap 5 nap

Taskent

Üzbég Tud. Akadémia

1 hét

Bonn

Egyetem

5 h6

London Spoleto

1 hét

Bloomington

Egyetem Középkorkut. Intézet Egyetem

Berlin

1 hét 3 hét

Dr. Molnár Ádám

tud. mtárs

London

Egyetem

1 hét

Dr. Zimonyi István

TMB gyakornok

Taskent

Üzbég Tud. Akadémia

1 hét

Inst. f. Sprachwissenschaft Egyetem

3 nap 6 hét

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Berlin adjunktus Dr. Maleczki Márta Stanford

126


A kiküldetés jellege

Mikor

1987. aug rendezvény

Az előadás címe

Zu den syntaktischen Verbindungen des Infinitios im Ungarischen.

1986. dec. cserekapcsolat 1987. jan. cserekapcsolat 1987. máj. cserekapcsolat

1986. szept.

konferencia

Razvitie i proiszozdanie runicseszkogo szrifta.

1986. szept. — 1987. febr. 1987. ápr.

vendégprofesszor konferencia

Uighur in Tibetan script.

1987. ápr. 1987. jun.

konferencia konferencia

1987. ápr.

konferencia

The Runich script in East-Europe. Remarks on the new Volgá Bulgarian inscriptions. Notes on the agriculture of the Turks in Central Asia.

1986. szept.

konferencia

The Mongolian invasion of the Volga Bulgars.

]986. okt. konferencia 1987. jul. — aug. tanulmányút

127


Név

Beosztás

A kiküldetés helye város intézmény

I, Magyar Irodalom Tanszék tanszékv. Dr. Csetri Lajos docens

Bécs

Keserű Bálint

egy. tanár

Bécs

Balázs Mihály

docens

Bécs

Dr. Szajbély Mihály

docens

Bécs

adjunktus

Bécs Bécs

Dr. Ötvös Péter

II. Magyar lrodabni Tanszék tanszék". Dr. Grezsa ferenc docens

Bécs

Dr. Ilia Mihály

Bécs

docens

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Dr Fried István tanszékv. docens Bécs Innsbruck Dr. Jaköcs Dániel

docens

Dr. Pál József Dr. Kürtösi Katalin

docens adjunktus

128

Plovdiv Szófia Róma Grainau

Nemzetk. Magyar Filológiai Társ. Nemzetk. Magyar Filológiai Társ. Nemzetk. Magyar Filológiai Társ. Nemzetk. Magyar Filológiai Társ. Coll. Hungaricum Nemzetk. Magyar Filológiai Társ.

Nemzetk. Magyar Filológiai Társ. Nemzetk. Magyar Filológiai Társ.

XVIII. Századi Kutatótársaság Egyetem Egyetem Egyetem Egyetem Konfetenciaközpont

IdtStartam

6 nap

6 nap 6 nap 6 nap 3 nap 6 nap

6 nap 6 nap

3 nap 3 nap 10 nap 3 hét 3 hó 3 nap


Mikor

A kiküldetés jellege

1986. szept. kongresszus

Az előadás címe

A nyelvújítás korának irodalomszemlélete.

1986. szept. kongresszus 1986. szept. kongresszus 1986. szept. kongresszus 1987. jun. kutatás 1986. szept. kongresszus

Die popularphilosophische rezeption der Wiener Aufklárung in Ungarn.

1986. szept.

kongresszus

1986. szept.

kongresszus

1987. jan. meghívás 1987. máj. meghívás

Phasenverschiebung. Komparatistische Probleme in der ungarischen Slawistik. 1987. ápr. • cserekapcsolat — — 1987. máj. —jun. meghívás 1987. ápr. —jun. ösztöndíj 1987. febr. kongresszus

129


Név

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás tam város intézmény

ÓKORTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT Klasszika Filológia Tanszék Dr. Tar Ibolya adjunktus Tübingen Egyetem

2 hét

Bizantinológiai és Középlatin Filológiai Tanszéki Csoport Dr. Olajos Terézia docens MoszkvaLeningrád SZUTA

1 hét

TÖRTÉNETI TAN SZÉKCSOPORT Középkori Magyar Történeti Tanszék egy. tanár Dr. Kristó Gyula adjunktus Dr. Petrovics István

Dr. Kordé Zoltán

tanársegéd

5 nap 5 nap

Nápoly

Egyetem Egyetem Centro Italian di Studii sull' alto Medioevo Monumenta Germaniae Historica Egyetem C.I. di Stud. s. alto medioevo Egyetem

Újvidék London

Egyetem Warburg Inst.

5 nap 1 hét

Bécs Lodz Spoleto

München Lodz Spoleto

Történeti Segédtudományok Tanszék tanszékv. Dr. Makk Ferenc docens adjunktus Dr. Hajnóczy Gábor

130

,

6 nap 6 nap 5 nap 6 nap 9 nap

.


Mikor

A kiküldetés

Az előadás címe

jellege

1987. jun. meghívás

1986. dec. konferencia

Narodü Karpatszkogo baszszejna v vizantijszkih isztocsnikah (950-1050 g&)•

1986. szept. kongresszus 1986. okt. cserekapcsolat

1987. ápr.

konferencia

1986. szept. rendezvény 1986. okt. cserekapcsolat 1987. ápr. 1987. máj.

konferencia tanulmányút

1987 jun. cserekapcsolat — 1986. dec. konferencia The De architectura of Vitruvius in the MS lat. 32. of Budapest University Library. ,

131


Név

Id& A kiküldetés helye tarBeosztás tam város intézmény

Új- és Legújabbkori Magyar Tört éneti Tanszék

Dr. Sobs Katalin tud. fmtárs Bécs

Coli. Hungaricum 1 hó

Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék

Dr. Anderle Ádám tanszékv. docens Leiden

Egyetem 5 nap

Dr. Csernus Sándor tanársegéd Lyon Egyetem 5 nap Dr. Kukovecz György tud. mtárs Szófia Latin-Amerika Munkabizottság 5 nap '

IDEGENNYELVI TANSZÉKCSOPORT Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Csuri Károly

tanszékv. docens

Egyetem

1 hét

Egyetem Regensburg Egyetem Siegen Stuttgart-KölnVeliko Tirnovo

4 nap 5 nap

Biefeld Dr. Salyámosi Miklós

egy. tanár

Dr. Bernáth Árpád

docens

Dr. Kocziszky Éva

adjunktus

2 nap

Veliko Tirnovo

5 hét

Bécs

Inst. f. Wissenschaften v. Menschen 2 hét

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Dr. Albert Sándor

adjunktus

Lipcse

Egyetem

3 nap

Dr. Martonyi Éva

adjunktus

Strassbourg

Egyetem

1 hét

132


Mikor

A kiküldetés

Az előadás címe

jellege

1986. okt. tanulmányút

1987. márc. rendezvény 1987. ápr. rendezvény

Las nuevas coordenas de la identidad en el fin de la época colonial. —

1987. máj. rendezvény

Zur Vergleichsmöglichkeit von literarischen Erklárungsmodellen. Ein Weg zu semantisch-poetischen Strukturen.

1986. okt.

konferencia

1986. dec.

konferencia

1986. okt. 1986. dec.

cserekapcsolat meghívás

1986. okt.

konferencia

Zur Frage. der Inerpretation von Handlugen in literarischen Texten.

1986. nov.

meghívás

Hölderling nyelvfelfogása.

1986. nov.

kongresszus

On translational equivalence. An epistemological approach.

1986. nov.

tanulmányút

A világnézeti regény.

133


Név Dr. Penke Botondné

Sujtó László

Beosztás adjunktus

tanársegéd

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Rozsnyai Bálint tanszékv. docens Dr. Kenesei István

docens

Dr. Bollobás Enikő

adjunktus

Dr. Pordány László

adjunktus

A kiküldetés helye város intézmény Wolfenbüttel

Deutsche Forschungsgemeinschaft

4 nap

Párizs

Bibl. Nat

2 hb

Palo Alto

Stanford Univ. • Akadémia Egyetem

6 nap 5 nap 1 hó

Egyetem

10 h6

Berlin Delaware Eugene Oregen WashingtonBloomington Portland

Indiana Univ.

1 hb

Lewis a. Clark College Folger Inst.

5 hó 11 h6

5 hét 1 hó

1 hét

Dr. Szőnyi György Endre Kiss Anikó

adjunktus

Washington

tanársegéd

Philadelphia

Zsélyi Ferenc

tanársegéd

Leuwen

Bnyn Maur College Kath. Egyetem

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Szabó Győző tanszékv. docens

Velence

Fond. Cini

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Pete István. egy. tanár Dr. H. Tóth Imre egy. tanár Dr. Fábricz Károly adjunktus

Moszkva Nijmegen Bonn

134

Időtartam

F

Állami Egyetem Kath. Egyetem Egyetem

2 hó 1 hét 1 hét


Mikor

A kiküldetés jellege

1987. ápr. kongresszus

Az előadás címe

1986. nov.-dec. tanulmányút

La reception d I'Historie des Deux Indes en Hongrie. —

1987. jun. konferencia 1986. okt. konferencia 1986. nov. meghívás

Narrative strategies. Pronouns as variables in Hungarian. Logic and word order.

1986. szept. — cserekapcsolat 1987. jul. 1986. nov. meghívás

Some problems of irreversible binomials.

1987. márc. — aug. meghívás 1986. okt. — 1987. aug. Fulbright ösztöndíj 1987. jun. —jul. 1987. jul.

Soros ösztöndíj Soros ösztöndíj

1986. szept.

meghívás

1987. máj. —jul. tanulmányút 1987. máj. meghívás 1987. aug. konferencia

— Particle homonymy and machine translation.

135


Név

Beosztás

Dr. Lepahin Valerij

adjunktus

Dr. Solymosi Mária Dr. Szalma Józsefné

adjunktus adjunktus

Dr. Szőke Katalin

Kacziba Ágnes

adjunktus

tanársegéd

A kiküldetés helye város intézmény PaduaBergamo Leningrád PaduaBergamo Boston PaduaBergamo Plovdiv DubrovnikZágráb

Időtartam

Egyetem i-Ierzen Főisk.

1 hét 3 hét

Egyetem Egyetem

1 hét 1 h6

Egyetem Egyetem

1 hét 1 hét

Egyetem

3 hét

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MATEMATIKUS TANSZÉKCSOPORT Algebra és Számelmélet Tanszék Dr. Csákány Béla egy. tanár Smolenice Nyári Iskola 8 nap Odessza Egyetem 1 hét Moszkva Egyetem 1 hét Göttingen Egyetem 6 nap Zemplinska 9 nap Sirava Smolenice Nyári Iskola 8 nap Dr. Czédli Gábor docens Bern Egyetem 6 nap Dr. Szendrei Ágnes docens Darmstadt Műszaki Egyetem 6 nap Újvidék Egyetem 5 nap

Analízis Tanszék Dr. Leindler László egy. tanár MoszkvaArhangelszkLeningrád SZUTA

136

10 nap


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1986. szept. meghívás 1986. jun. cserekapcsolat 1986. szept. meghívás 1987. jul. meghívás 1986. szept. meghívás 1986. okt. cserekapcsolat 19,86. jul. nyelvtanfolyam

1986. szept. rendezvény 1986. okt. egyéb 1987. márc. rendezvény 1987. máj. rendezvény

Általános mintafüggvények.

1987. aug. rendezvény 1986. szept. konferencia

— On weekly independent subsets of lattices. On independent subsets of lattices. A survey of tame congruence theory. Plain idempotent algebras. Tame congruences.

1987. jun. konferencia 1986. nov. konferencia 1987. máj. látogatás

1986. nov. rendezvény

137


Név

Beosztás

Dr. Durszt Endre

docens

Dr. Hatvani László

docens

Dr. Kérchy László

docens

A kiküldetés helye város intézmény Staro Lubovno Csehszlovák Matematikai Társaság IrkutszkSZUTA Moszkkva Stara Lubovno Csehszlovák Matematikai Társaság

Időtartam

9 nap 9 nap

91nap

Dr. Németh József

docens

Columbus

Egyetem

1 év

Dr Szalay István

docens

Moszkva

Szteklov Int.

1 év

Dubrovnyik

Int. Workshop of Anal. and Appl.

5 nap

Xanti

Egyetem

5 nap

Taskent

Bernoulli Társ.

9 nap

Holzhau

HumboldtEgyetem

9 nap

HumboldtEgyetem LTA

4 nap 8 nap

Bernoulli Társaság

9 nap

Dr. Terjéki József

docens

Analízis Alkalmazási Tanszék egy. tanár Dr. Csörgő Sándor

Berlin Lancut Thessaloniki

Dr. Vermes Domokos

138

adjunktus

Seattle

Washington Univ.

1 év


Mikor

A kiküldetés

Az előadás címe

jellege

1987. jul. konferencia

On models for contraction.

1987. aug. szimpózium

On the stability of nonautonomous systems.

1987. jul. konferencia

On the multiplicity of the commutant of operators.

1986. szept. — 1987. aug. vendégoktató 1986. szept. — 1987. aug. tanulmányút 1987. jun. közgyűlés 1987. aug. konferencia

On the strong convergence and summability of double orthogonal expansions. On the asymptotic behaviour of second order linear systems.

1986. szept. kongresszus

Approximation of weighted empirical processes and their application to trimmed, extreme and selfnormalized sums.

1986. nov. Nyári Iskola

Estimation in, and testing for the proportional hazards model.

1987. febr. programbizottsági ülés — 1987. jun. • konferencia The asymptotic distribution of trouncated sums. 1987. aug. konferencia 1986. szept. — 1987. aug. , vendégkutató

Density estimation in the proportional hazards model. —

139


Idő A kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tam

-

Név

Geometriai Tanszék Dr. Nagy Péter tanszékv. docens Erlangen Egyetem

Fehér László tanársegéd

Leoben-Graz

Egyetem

1 hét

OxfordCambridge

Egyetem

9 h6

Halmazelmélet és Matematikai Logikai Tanszék Dubrovnik Dr. Totik Vilmos docens

Szómításntdomónyi Tanszék Dr. Gécseg Ferenc egy. tanár

3 hó

Int. Workshop of Anal. and Appl.

5 nap

Dr. Móricz Ferenc egy. tanár

Turku London Syracuse

Egyetem Egyetem Egyetem

10 nap 6 hó 11 hó

Dr. Ésik Zoltán docens

Kazán

Egyetem

8 nap

Karlsruhe

Egyetem

1 hét

Dr. Bartalos István tanársegéd

Varsó

Banach Közp.

3 hét

Dr. Csirik János tud. fmtárs

Bern

Egyetem

8 h6

ZKI

1 hét

RWTH

6 nap

MTA Automataelméleti Tanszéki Kutató Csoport Berlin Dr. Katona Endre tud. mtárs Aachen

140


Mikor

1986. okt dec.

A kiküldetés jellege

.—

tanulmányút

1987. febr.

tanulmányút

1986. okt. — 1987.jun.

tanulmányút

Az előadás címe

3-Netze und 3-Gewebe. Die Hansdorff-Campbell-Formal in alternativen Loops. (TU München.) Ober die Geometria der 3-Gewebe. (Würzburg) Symmetrische Ráume und 3-Gewebe. Über die Geometric der 3-Gewebe. Dynamical Symmetries of monopoles.

1987. jun. éves közgyűlés Moduli of smoothness.

1986. dec. tanulmányút 1987. jan. —jun. vendégoktató . 1986. szept. — vendégoktató 1987. jul. 1987. jun. rendezvény 1987. jul. rendezvény 1987. ápr. rendezvény

Infinite products of automata.

On a 0-products: varieties and critical classes. Equational automatization of circular data type specifications. On the rank-one modification of the LU and LDLT factorizations.

1987. jan. — aug. vendégoktató —

1986. szept. konferencia

Assembly level programming of cellular processors.

1986. szept. konferencia

141


Idő A kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tam

-

Név

Suhl Humboldt Egyetem Dr. Legendi Tamás tud. mtárs Berlin ZKI Aachen RWTH Berlin ZKI Jüllich KFA Liverpool Köles Péter tud ügyintéző Berlin ZKI

Simon Endre tud. ügyintéző

Aachen RWTH Berlin ZKI

Almási József programozó Berlin ZKI

1 hét 1 hét 6 nap 4 nap 5 nap 5 nap 5 nap 5 nap 5 nap 1. hét

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT Elméleti Fizikai Tanszék Dr. Kapuy Ede

egy. tanár

Torun

Egyetem

8 nap

Regensburg

Egyetem

8 nap

Ped. Főisk.

4 nap

Egyetem Humboldt ösztöndíj konferencia Egyetem SZUTA Fizikai Int. ' Egyetem

1 hét

Dr. Benedict Mihály

adjunktus

Potsdam

Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Hevesi Imre Dr. Nánai László

egy. tanár docens

Odessza Strassbourg

Dr. Hebling János

142

adjunktus

Liblice Odessza Moszkva Athén Vilnius

' 1 hó 5 nap 5 nap 1 hó 2 hó 1 hét


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1987. máj. konferencia — 1986. szept. rendezvény Cellware implentation. — 1986. szept. rendezvény 1986. dec. megbeszélés — 1987.márc. rendezvény .Cellprocessorproject. 1987. aug. rendezvény The megacell machine 1986. szept. rendezvény 1986. szept. rendezvény 1986. szept. rendezvény 1986. szept. rendezvény

Picture processing on different types of cellular processors. — On the implementation of the Cellas 2.1 system. L. Simon Endrénél!

1987. máj. rendezvény

Application of the MBPT by using localized orbitals. 1987. jun. cserekapcsolat Application of the diagrammic MBPT through fifth order. 1986. okt. rendezvény Coherent reflection.

1986. dec. cserekapcsolat 1986. okt. tanulmányút 1986. nov. konferencia 1986. dec. cserekapcsolat 1987. máj.—jun. közös kutatás 1987. jun. —jul. együttműködés 1987. aug. cserekapcsolat

143


Név Dr. Szabó Gábor

Beosztás

A kiküldetés helye város intézmény

adjunktus Göttingen Max-PlanckInst.

Időtartam

13 h6

Minszk Fizikai Int. 1 hét

Dr. Kiss László

tanársegéd Eindhover (Hollandia) Egyetem

3 h6

Montreal Zajkonferencia 2 hét Dr. Mogyorósi Péter tanársegéd Linz Egyetem 1610 Dr. Simon Péter tanársegéd Athén Fizikai Int. 3 hó Dr. Bor Zsolt tud. tanácsadó Burgas Nyári Iskola 8 nap Dr. Rácz Béla tud. fmtárs Göttingen Max-PlanckInst.

1 év

MinszkVilniusz Fizikai Int. Egyetem 1 hét Dr. Szatmári Sándor tud. mtárs Göttingen Max-Planck-Inst. 17 h6 Baltimore IOEC

17nap

Göttingen Max-Planck-Inst. 5 nap Athén Fizikai Int. 2 hét

144


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1986. szept. — tanulmányút — 1987. szept. 1987. aug. tanulmánytat. Investigation of saturation induced self phase modulation in high gain lasers. (Közösen Bor Zs.-tal és Ráksi F-vel.) — 1986. okt. — ősztöndi 1987. jan. 1987. máj. konferencia , Non-validity of the quantum 1/f noise modell and reinterpretation of the Hooge formula. 1986. szept. — ösztöndíj — 1987. dec. 1987. jun. — aug. tanulmányút — 1986. okt. rendezvény Picosecond pulse generatión by distributed dye lasers. 1985. szept. — tanulmányút 1986. okt. 1987. aug. tanulmányát 80 ps pulse generated by excimer laser pumped distributed feedback dye laser. 1985. okt. — tanulmányát — 1987. márc. 1987. máj. konferencia Quantum beats observed in stimulated in XeCI. (F.P. Scháferrel közösen.) 1987. jun. szeminárium Recent development of the subpicosevond excimer laser system. 1987. jul. tanulmányát Subpicosecond UV excimer laser system; The gain dynamic study of XeCI and KrF.

145


Név

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tam

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Kémiai Tanszék egy. tanár Dr. Fejes Pál

Dr. Varga Károly

docens

Általános és Fizikai Kémiai Tanszék docens Dr. Novák Mihály

Reinhardsbrunn

Zentral Inst. für Phys. Chemie

6 nap

Szófia Greifswald

Katalizis Kut. Intézet Egyetem

1 hét 5 nap

Kurashiki (Japán)

Okayama Univ.

4 nap

Turku

Egyetem

5 nap

5 nap

Dr. Görgényi Miklós

adjunktus

Eisenach

Dr. Halász Dezső Dr Kiss László

adjunktus adjunktus

Lodz Greifswald

Egyetem Egyetem

10 nap 5 nap

Kolloidkémiai Tanszék Dr. Szántó Ferenc

egy. tanár

Kiel

Egyetem

3 hét

Dr. Dékány Imre

docens

München

Egyetem

18 hó

Lindau

Német Nobel-díjasok Kuratóriuma Egyetem

5 nap 5 nap

Lisszabon

146


Mikor

A kiküldetés jellege

1987. máj. konferencia

Az előadás címe

Kinetic investigations of the CO + C12. COC12 zeolites reaction over ZSM52 with transition metal ions.

1987. jul. kongresszus 1987. jul. cserekapcsolat

1986. nov. rendezvény

Mechanism of electrochemical fluorination. 1986. nov. cserekapcsolat Photoelectrochemical and potential potential relaxation study of metal surface under electropolishing. 1986. nov. rendezvény The DTBP initiated decomposition of azoethane. 1986. dec. cserekapcsolat 1987. jul. cserekapcsolat

1987. máj. —jun. rendezvény 1986. márc. — tanulmányút 1987. aug. 1986. jul. tanulmányút 1986. jul. rendezvény

Sedimentation von Kaolinit-Suspensionen. —

Adsorption and enthalpy of displacement of binary liquid mixtures on solid surface.

147


Név

Beosztás

város intézmény

IdtStartam

Kiel Egyetem

2 hét

A kiküldetés helye

Lausanne Egyetem 3 nap Regensburg

Egyetem 2 nap

Dr. Várkonyi Bernát adjunktus Velence Király Zoltán TMB ösztöndíjas Bristol Egyetem

6 nap

3 hó

Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék Dr. Solymosi Frigyes' egy. tanár Bath Faraday Symposium

8 egyetem ill. kutatóintézet 9th European Conf. Luzern on Surface Science USA

USA és 9 egyetem és Mexikó kutatóintézet Szerves Kémiai Tanszék Dr. Apjok József docens Odessza Egyetem 15 nap 1 év Moszkva SZUTA Dr. Göndös György docens Turku Egyetem 5 nap

' Az adatközlés közvetett információn alapul, mert dr. Solymosi Frigyes ebben az időszakben hosszabb fidéig külföldön dolgozott.

148


Mikor

A kiküldetés jellegé

1987. máj. tanulmányút 1987. jun tanulmányút 1987. jun. tanulmányút 1986. szept. rendezvény

Az előadás címe Benutzungswarme von organophilen Montmorilloniten. Enthalpy of displacement of solid surfaces. Flüssigkeitsadsorption und Benetzung an Aerosil-Derivaten. Ober die Konsiztenzzustánde von konzertrierten wássrigen Pigmentsuspensionen.

1987. máj. tanulmányút

1986.

szimpózium

1986.

előadó körút

1987.

konferencia

1987.

előadó körút

Effect of potassium on the adsorption and dissociation of CO2 on Rh (111) Surface.

Interaction of CH3OH with K-dosed Rh (111) surfaces at 300 K.

1986. nov. cserekapcsolat Correlation between adsorption and stereo chem. and transformations of oxa- and 1,3-dioxacycloalkanes. 1987. febr.-tól tanulmányút 1987. jul. cserekapcsolat —

149


/

Beosztás

Név

A kiküldetés helye

Idö-

város intézmény .

tartam

NDK Tud. Akadémia

2 nap

Dr. Vincze Irén

docens

Erfurt

Czinkóczkiné dr. Meskó Eszter

adjunktus

Ramat Gan (Izrael)

Egyetem

1 év

Gregusné dr. Zsigmond Ágnes

adjunktus

Leningrád

Herzen Főisk.

Dr. Bucsi Imre

tanársegéd

Szófia

6. Nemzetközi Heterogén Kat. Szimpózium

1 hét

6. Nemzetközi Heterogén Kat. Szimpózium

1 hét

Carbondale

Egyetem

8 h6

Kragujevac

Nemzetk. Diákköri Konf.

tud. mtárs

Dr. Sárkány János

Dr. Szendi Zsuzsanna Katona Tamás

Dr. Lőkös Magdolna

.

tud. smtárs tud. ösztöndíjas

tud. ösztöndíjas

Szófia

Göttingen

Egyetem

10 nap

3 nap

1 év

Szenetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Bécs-InnsbruckDr. Burger Kálmán egy. tanár Firenze-Padova 2 hét Ferrara Egyetemek

Halle

150

Egyetem

5 nap


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1987. aug. munkabeszámoló — 1986. nov.— tanulmányút ' 1987. okt.

1987. aug. cserekapcsolat Characterization of metal catalysts using probe molecules. 1987. jul. szimpózium

Selective formation of conjugated diens from 1,3-diols on zeolites.

1987. jul. ' szimpózium

Role of the Pt surface in the interpretation of some IR studies. — .

1987. máj.-tól tanulmányút

1986. dec. konferencia

Characterization of glasses.

1987. máj.-tól tanulmányút

1987. máj. egyéb

7 előadás az alábbi témakörben. Mössbauer spektroszkópia szerepe a koordinációs kémiában. Szolvatációs és más oldatkémiai folyamatok Mössbauer vizsgálata. Biológiai hatású ligangumok fémionkoordániciója.

1987. jun. egyéb

Ni-P metallic

151


Név Dr. Csányi László

A kiküldetés helye

Beosztás

Időtartam

város intézmény Tallin

egy. tanár

Észt Tud. Akadémia

.

4 nap

Dr. Nagy László

adjunktus

Smolenice

CSTA

Dr. Labádi Imre

tud. mtárs

Turku

Tud. Akadémia

Dr. Véber Margit

tud. mtárs

Smolenice

CSTA

3 nap

LTA LTA LTA

12 nap 12 nap 12 nap

3 nap

5 hó

BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT Álla ttani Tanszék Dr. Gallé László Dr. Hornung Erzsébet Kerekes János

docens adjunktus tud. smtárs

Biofizikai Tanszék Dr. Szalai László

egy. tanár

Varsó Varsó Varsó

.

Lausanne Stuttgart Stuttgart Szófia Grenoble

Dr. Tombácz Erzsébet Dr. Lehóczki Endre

adjunktus tud. fmtárs

Dr. Laskay Gábor

tud. mtárs

Manchester

mb. tanszékv. docens

Dubrovnyik

Biokémiai Tanszék Dr. Nemcsók János

152

2 nap 1 hét 1 hét 3 hét

Egyetem Egyetem BTA 1st European Congr. of Photobiology Christie Hosp.

6 nap 10 hó

Int. Symp. Ichthyopath. in Aqua cult.

4 nap


Mikor

A kiküldetés

Az előadás címe

jellege

1987. márc. rendezvény

1987. jun rendezvény

1986. szept.— tanulmányút 1987. febr. 1987. jul. rendezvény

Common active species in the epoxidation of cyclohexene by hidrogen peroxide catalysed by iso and heteropolimolybdates. Electroanalytical and spectroscopic studies of manganese complexes formed with sugar type ligands. — —

1987. jun. tanulmányút 1987. jun. tanulmányút 1987. jun. tanulmányút

1987 jan. rendezvény 1987. jun. tanulmányút 1987. jun. tanulmányút 1986. szept. tanulmányút

1986. szept. rendezvény 1986. nov.-tót tanulmányút

1986. okt. rendezvény

Environment and fish health in carp ponds.

153


város intézmény

Időtartam

KairbAlexandria

IUBS

2 hét

Bristol Caracas

Egyetem Joint meeting

Udine Ljubljana

Egyetem FEBS

5 nap 5 nap

adjunktus

Berlin

Dr. Lehoczki Endréné

adjunktus

Ljubljana Ljubljana

NDK Tud. Akadémia FEBS FEBS

6 nap 5 nap 5 nap

Dr. Dallmann Klára

tanársegéd

Ljubljana

FEBS 5 nap

tanszékv. docens

Göttingen

Egyetem

5 nap

Prága

Kongresszus

4 nap

adjunktus

Madrid

Kongresszus

5 nap

egy. tanár

Cold Spring Harbor

CSHL

5 nap

Név Dr. Nemcsók János

Dr. Gulyás Magdolna

Beosztás mb. tanszékv. docens

A kiküldetés helye

15 nap 1 hét

Embenani Tanszék

Dr. Farkas Gyula

Dr. Marcsik Antónia

Genetika i Tanszék

Dr. Orosz László

154


Mikor

A kiküldetés jellege

1986. nov. rendezvény

Az előadás címe

The effect of an organophosphorus pesticide on the ensymes of carp.

1987. máj. cserekapcsolat 1987.jun. rendezvény Effect of organophosphorus compounds on the molecular forms of acetylcholinesterase in diff. organs of carp. 1987. jun. cserekapcsolat 1987. jul rendezvény A flow injection technique for the determination of glucose in the fluids of diff. origin. —

1986. dec. tanulmányút 1987. jul rendezvény L. Nemcsók Jánosnál! 1987. jul. rendezvény Determination of glycolytic intermediates using immobilized enzymes. 1987. jul. rendezvény Effect of pH on the ethanol fermentation capacity of free and immobilized yeast cell (S. cerevisiae) systems. —

1986. szept. cserekapcsolat Die Lage der Anthropologie in Ungarn Die Hauptergebnisse der menarche-Forschungen in Süd-Ungarn. Die Einfluss von Umweltfaktoren auf rendezvény 1987. jul. das menarche-Alter der Mádchen. (Poszter.) 1986. szept. rendezvény The connection of the anomalies of tooth in paleoanthropological material.

1987. aug. rendezvény

Related specificity CSHL.

155


Név

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tam

Dr. Orosz László . egy. tanár Bethesda NTH Dr. Matkovics Béla docens Várna BTA

3 nap 1 hét

Lodz Egyetem 1 hét Újvidék Egyetem 5 nap Dr. Olasz Ferenc adjunktus Basel Biocentrum 4 hó 5 h6 Dr. Polner Gábor tud. mtárs Bethesda NTH Dr. Szabó László tud. ügyintéző

Knoxville Univ. of Tennessee 20 hó

Mikrobiológiai Teniszék Dr. Ferenczy Lajos egy. tanár Split 5. Intern. Symp. on the Genetics of Ind. Microorganism 1 hét Frankfurt/M. Hoechts AG. 1 hét Graz Egyetem 1 hét StockholmUppsalaSwalöf Egyetemek 2 hét Amsterdam Netherlands Biotechn. Soc. 1 hét

Dr. Kevei Ferenc docens Lodz Egyetem Amsterdam Netherland Biotechn. Soc.

156

1 hét

1 hét


Mikor jellege

A kiküldetés

Az előadás címe

1987. aug. rendezvény 1986. szept. rendezvény

— Superoxide dismutase protection against oxygen radicals. 1987 Apr. cserekapcsolat — 1987. máj. cserekapcsolat — 1987. máj. — aug. vendégkiitató — 1987. márc.—jul. vendégkutató Application of duster analysis in microbiology. 1985. nov.— vendégkutató 1987. jun.

Oxigéngyökök elleni biológiai védekezés. '

New concepts in the breeding strategies of industrial important fungi. 1987. Apr. témabeszámoló Cephalosporium nemesítés lehetősége. 1987. Apr. vendégelőadó Protoplaszt fúzió jelentősége a törzsnemesítésben.

1986. szept kongresszus

1987. máj. tanulmányút

Protoplaszt fúzió és a törzsnemesítés.

Biochemical alternative to mutagenesis: model experiments with auxotrophic strains of Asprgillus nidulans. Gene transfer via chemically inactivated protoplasts of yeasts. Ploidydependent separation of Saccharomyces cerevisiae protoplasts on density gradients. 1986. dec. cserekapcsolat Protoplaszt fúzió es alkalmazási lehetőségei.

1987.jun. kongresszus

1987. jun. kongresszus

L. Ferenczy Lajosnál!

157


Név

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás tam város intézmény

Dr. Kucsera Judit adjunktus Frankfurt/M. Hoechst AG. 1 hét Amsterdam Netherland Biotechn. Soc. 1 hét Dr. Frankó András tud. mtárs Frankfurt/M. Hoechst AG. 1 hét Polestyukné Nagy Ágnes tud. smtárs Split 5. Intern. Symp. on the Genetics of Ind. Microorganism 1 hét Végvölgyi Csaba tud. smtárs Amsterdam Netherlands Biotechn. Soc. 1 hét Varga János tud. smtárs Frankfurt/M. Hoechst AG. 1 hét

Növényélettani Tanszék Dr. Zsoldos Ferenc egy. tanár Hamburg Egyetem 5 nap Seibersdorf Mg. Kut. Int. 5 nap Lipcse Egyetem 4 nap Nyitra Biol. és Okol. Kut. Int. 5 nap

Növénytani Tanszék Dr. Gillyás Sándor tanszékv. docens Ungvár Egyetem 6 nap Szabadka Munkásegyetem 1 nap Ada Méhészegyesület 1 nap Dr. Juhász Miklós docens Elena Szófiai Egyetem 6 nap Odessza Egyetem 16 nap Dr. Marbti Imre docens Turku Egyetem 1 hét

158

.


Mikor

A kiküldetés

Az előadás cfme

jellege

1987. ápr. témabeszámoló L. Ferenczy Lajosnál! 1987. jún. kongresszus L. Feremczy Lajosnál! 1987. ápr. témabeszémoló Elektrofúziós eljárás alkalmazása.

1986. szept. kongresszus 1987. jun kongresszus L. ferenczy Lajosnál! 1987. ápr. témabeszámoló L. Ferenczy Lajosnál!

1986. szept. konferencia 1987. máj. tanulmányút 1987. jun. szimpózium 1987. aug. szimpózium

Effect of nitrogen supply on K uptake and content of roots. — Environmental stress injury and its relation to ion transport in roots. Effects of nitrogen stress on the growth and ion uptake of cereals.

1987. ápr. cserekapcsolat Floral nectaries of Rosaceae and Papi1987. ápr. meghívás lionaceae family, content of nectar and honey. Nectaries in flowers of sunflower vari1987. jul. meghívás eties. —

1987. jun. előadó ülés" Palynological stratigraphy of Thetys. 1987. jul. terepgyakorlat — 1986. nov. cserekapcsolat Connection of diff. photosynthetic activity of leaves with the structure of chloroplast.

159


Név

Beosztás

Dr. Mihalik Erzsébet

adjunktus

Dr. Körmöczi László Dr. Maróti Imréné Bagi István

adjunktus adjunktus tanársegéd

Dr. Kedves Miklós

A kiküldetés helye város intézmény Spiska Nova Ves Varsó Plovdiv Brünn

tud. tanácsadó Salamanca Berlin

Ny- Berlin

Mikológus napok LTA Egyetem Syntaxonómiai Kongresszus Egyetem

Időtartarn

Snap 12 nap 5 nap 1 hét 4 nap

Humboldt Egyetem

1 hét

Nemz. Botanikai Kongresszus

5 nap

Egyetem SZUTA

3 nap 3 hét

Összehasonlító Élettani Tanszék

Dr. Fehér Ottó Dr. Toldi József

egy. tanár adjunktus

Belgrád Moszkva

FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Dr. Szederkényi Tibor egy. tanár Újvidék

Vajdasági Tud. Akadémia 4 nap

Földtani és Őslénytani Tanszék

Dr. Szónoky Miklós adjunktus

160

Leningrád Herzen Főisk. 19 nap


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1986. szept. rendezvény 1987. jun. tanulmánytat 1986. nov. cserekapcsolat 1987. máj. kongresszus 1986. szept. konferencia

Ornithogenic soils as refuges of synanthropic vegetation. Dégradation expérimentele de la paroi pollinique.

1987. máj. konferencia

Modern trends in palynpépgocal researches.

1987. jul. konferencia

Degradation of the sporoderm under natural and in vitro conditions.

1987. máj. együttműködés 1987. máj. tanulmánytat

1986. dec. együttműködés

1986. dec. cserekapcsolat

161


~.~

Név

IdőA kiküldetés helye tarBeosztás város intézmény tam

FÖLDRAJZI TANSZÉKCSOPORT Éghajlattani Tanszék Dr. Koppány György egy. tanár

Brünn

Csehszlovák Meteorológiai Társaság

3 nap

4 nap 1 hó

Természeti Földrajzi Tanszék Dr. Mezősi Gábor docens

Bécs

Dr. Tóth Imre adjunktus

Leningrád

Osztrák Tud. Akadémia Herzen Főiskola

Odessza

Egyetem

Gazdasági Földrajzi Tanszék Dr. Rudl József adjunktus

162

.

2 hét


6 Mikor

A kiküldetés

Az előadás cfme

jellege

1987. aug. vándorgyűlés Climatic fluctuations in the 200 years temperature series of Budapest.

1986. nov. konferencia 1987. jul. hallgatók kísérése

1987. jun. hallgatók kísérése

163 r


>~


XV. A HALLGATÓKNAK JUTTATOTT KEDVEZMÉNYEK A felhasznált összeg részletezése jogcímenként A 1986. év során a nappali tagozatos hallagatók ösztöndíjára és szociális támogatására felhasznált összeg: 37 900 000 Ft tanulmányi ösztöndíj

10 820 000 Ft

szociális támogatás

27 080 000 Ft

Egy hallgatóra jutó átlagos támogatás Általános tanulmányi ösztöndíj Általános tanulmányi ösztöndíj megtakarítás Költségvetés terhére engedélyezett társadalmi ösztöndíj

16 608 Ft 8 793 000 Ft 204 000 Ft 1 042 000 Ft

Népköztársasági ösztöndíj

775 000 Ft

Szakmai gyakorlátos ösztöndíj

719 000 Ft

Rendszeres pénzbeli támogatás

13 106 000 Ft

Diákotthoni étkeztetés

4112000Ft

Rendszeres pénzbeli támogatás megtakarftás

1 143 000 Ft

Tanulmányutak

107 000 Ft

Kulturális szolgáltatás

115 000 Ft

Hallgatói sportolásra

153 000 Ft

Ösztöndíj kiegészítésre

7 778 000 Ft

165


XVI. KOLLÉGIUMOK Eötvös Loránd Kollégium Létszám: 28 fő Igazgató: Dr. Hatvani László. Kollégiumi tanár: Dr. Tar Ibolya. Senior: Fodor Zsuzsanna. Kossuth Lajos sugárúti Kollégium Létszám: 328 fő Igazgató: Kériné Nagy Zsuzsanna. Igazgató helyettes: Varga Ferenc. Kollégiumi tanár: Roboz Imre. 'Senior: Varga Beáta, Nagy Attila, dr. Török Viktória. Móra Ferenc Kollégium Létszám: 320 fő Igazgató: Dr. Vörös Lászlóné. Kollégiumi tanár: Erdélyi Ágnes. Senior: Hoffmann Gizella. Hermann Ottó Kollégium Létszám: 251 fő Igazgató: Megyeri Arpádné. Senior: Fodor Ágnes, Horváth Lóránd, Gábriel Róbert.

167


o


XVII.

NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLAGTÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Igaz Ágnes III. évfolyam, Kardos Márta III. évfolyam, Sarka Attila III. évfolyam, Hadfi János IV. évfolyam, Kampler Béla IV. évfolyam, Magyar György IV. évfolyam, Márton István IV. évfolyam, Mezey Róbert IV. évfolyam. Mészáros József IV. évfolyam. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Csetkovics Csila III. éves magyar-történelem szakos hallgató, Csilics Éva III. éves történelem-német szakos hallgató, Kertész Róbert III. éves történelem-régész szakos hallgató, Mészáros Róbert ]II. éves magyar-történelem szakos hallgató, Pikó András III. éves magyar-történelem szakos hallgató, Sándor Klára III. éves magyar-altajisztika szakos hallgató, Anderle Enikő IV. éves magyar-orosz-magyar nyelvtörténet szakos hallgató, Magi Márta IV. éves magyar-orosz szakos hallgató, Boncz ferenc IV. éves magyar-német-finnugor szakos hallgató, Cseh Julianna IV. éves történelem-régész szakos hallgató, Isztl László IV. éves történelem-régész szakos hallgató,

169


Szabó Csilla IV. éves magyar-orosz-ma gyar nyelvészet szakos hallgató, Szögi Andrea IV. éves ma gyar-orosz-magyar nyelvtörténet szakos hallgató. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kádár Sándor III. éves vegyész szakos hallgató, Szemők Árpád III. éves matematikus szakos hallgató, Timár Melinda III. éves vegyész szakos hallgató, Bakonyi Tibor IV. éves programozó matematikus szakos hallgató, Fazekas Zsuzsanna IV. éves programozó matematikus szakos hallgató, Gaizer Tamás IV. éves programozó matematikus szakos hallgató, Patkós Erzsébet IV. éves matematika-fizika szakos hallgató, Rácz Lajos IV. éves történelem-földrajz szakos hallgató, Bancsó Sándor V. éves biológia-kémia szakos hallgató, Fazekas Judit V. éves biológia szakos hallgató, Fekete Zoltán V. éves vegyész szakos hallgató, Karsai István V. éves biológus szakos hallgató, Katona Tamás V. éves vegyész szakos hallgató, Sárospataki Miklós V. éves biológus szakos hallgató, Varró László V. éves matematikus szakos hallgató.

170


XVIII. DIPLOMÁT SZERZE TTEK NÉVSORA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Augusztin Ildikó Terézia Ács Csilla Magdolna Ádám Erzsébet Árva László Bakó Éva Ilona Balogh Anna Baltás Flóra Baráth Márta Bartha Zsolt Károly Bárdi Nándor Bellavics István János Bereczki Sára Berényi Mónika Bib6k Károly Burján Mónika Busits Terézia Csefkó Mónika Csúcs Ildikó Mária Dandé Zsuzsanna Dományházi Edit Katalin Dorner Brigitta Erdélyi Eszter Érdfalvi Andrea Faragó Gabriella Fatér Bernadett Fenyvesi Anna Fischer Lajos .

Gécseg Zsuzsanna Gonda Marianna Grábics Julianna Győri Etelka Hérics Éva Hoós Ildikó Erzsébet Horváth Gyöngyi Horváth Ildikó Ignácz Erzsébet Jámbor Pál Juhász Orsolya Éva Kaczur Ágnes Kling Lucia Gabriella Klucsik Edit Kocsis Anikó Kondász Rózsa Kovács Ágnes Beáta Kovács Erika Kovács Rita Kuti Enikő Lele József Lengyel Csilla Login Adrienne Makkos Éva Márta Mester Márta Mészáros Zita Katalin Miklós Márta 171


Molnár Katalin Mosonyi Helga Monda Margit Nagy Katalin Nagy Margit Neuberger Anna Mária Németh Tóth Enikő Ördög Ottó Pákozdi Ágnes Pápai Zsuzsanna Pásztor Margit Pongó Csilla Rafajlovics Angéla Márta Rédei Mihály Sági Erzsébet Schoblocher Mónika Mária Sebestyén Márta Sipócz Katalin Szabó Ágnes Katalin

Szabó Éva Szlavkovits Rita Tamás Agnes Eszter Tar Krisztina Tóth Mariann Tóth Mária Magdolna Tóth Piroska Urbán Ibolya Vadai István Varga Marianna Vella Emőke Mária Zoltán Patricia Erzsébet Zsoldos Marianna Horváth Dusko Sisengchanh Thongsith Vongnorboontham Amphay Ala Eddin Ghazal Hussein Hammadeh Abdul Hakim Dalli.

LEVELEZŐ TAGOZAT Ádám Éva Baráth Edit Balázs Klára Bernula Péter Bodri Mária Bolvári Ildikó Boros János András Csapó Géza Cselőtei Éva Dancs Zsuzsanna Dani Csilla Fodor Ferenc Forgách Ilona Fórión Lilija Mihajlovna Gárdonyi Zoltán

172

Gergely Péter Hajdú Natália Hargitai Ilona Harmath Sándor Hanth Adelheid Herbály Gyula Iványi Mária Joó Gyöngyi Koponya Anna Kardos Magdolna Katona Erzsébet Kádár Ilona Károlyi Irén Kellő Marianna Kerekes Edit


Dr. Kertz István Kesztyűs Mária Kilincsányi Tamás Kiss Gizella Kolics Pál Komjáthi Nóra Koromi Ilona Kovács Miklós Kovács Miklós Kozma Gábor Sukjánova Irina Makai Éva Markovics György Mándics Izabella Mórok Tamás Mézes Tibor Molnár Gizella Mórocz János Nagy Ágnes Nagy László Nagy Tamás Németh Márta Németh Zsófia Dr. Nyúl Tamás Ondok László Ördögh István Pallózi Zsuzsanna Péterfia Gyula Pintér Éva Pintér Ilona Posta István Povácsay Mihály Rákos Judit

Rimai Éva Sári Magdolna Éva Sebők Edit Seres Magdolna Sóti Éva Stenger Mária Stiller Anett Surányi Andrea Szabó Katalin Szabó Mária Szentgyörgyi-Tolnay Éva Szentirmai László Szigeti Károly Szilágyi Gabriella Szűcs Erika Szűcs Károly Takács Julianna Takó Edit Teszárovics Miklós Tillai Gábor Tóth Sándor Trócsányi Anna Tunyogi Erzsébet Tyavoda Julianna Varga Anikó Varga Béla Varga Marianna Vecseri Márta Viczián Ilona Vida Éva Vidákovics Éva Völgyi Éva

173


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Matematika-fizika szak Ábel Gizella Bakondi Gábor Balla Edit Balogh Rozália Éva Biró Erzsébet Boruk Ferenc Tibor Diószegi István Dobler Magdolna Egyed László Fehér Gabriella Jámbor Balázs Jusztin Mária Kosztolányi József Kovács Erika Kovács Judit Kővári Dotottya

Kunovszki István Laszip Ferenc . Lányi Veronika Liszkai Sándor Marton Melinda Müller Anikó Papp Eleonóra Somon Eszter Soós Zoltán Steingárt János Süli Emese Szivós Gábor Szunyogh Erika Tárkányi Tibor Terbe Márta Ilona Varsányi István

Matematika-fizika-számítástechnika szak Beke István Gerencsér Erzsébet Károly Csaba Kormányos Anikó

Mónus Zoltán Reider József Varga Ágnes

Matematika-földrajz szak Békéssy Szilvia Franczia Gabriella Kasza Ágnes Ilona Kristóf Gabriella

Susányi Tamás Árpád Tasi Csilla Tömpe Éva Hedvig

Matematika-földrajz-számítástechnika szak Gottlieb Gábor

174

Seregély Ildikó


Matematika-földrajz-filozófia szak Velkey Gábor Dániel Matematika szak Varró László Sándor Földrajz szak Vincze Marianna Csilla Földrajz-történelem szak Kállay Andrea Lukács-Nagy Ágnes Molnár Attila

Németh Éva Veres Mária Zsadányi László

Földrajz-történelem-filozófia szak Cserkaszi Miklós Földrajz-történelem szak latin spec. képzés Kis Katalin

Kémia-fizika szak Balogh Éva Cseh Tünde Karagity István Kis Judit

Kozma Sarolta Mária Leéb Katalin Széll Sándor

Biológia-kémia szak Balogh Andrea Bancsó Sándor Gyula Lachata Aliz

Szabó Ildikó Zsófia Vóneki Katalin Závorszky Péter

175


Matematikus szak Bajusz Tamás Gábor Bense Pál Békési József Filus János

Kátai Ferenc Pavelka Zoltán László Zilay Zenóbia Hajnalka

Programtervező matematikus szak Almási Teréz Bacsó Klára Bene Erika Bozsik Tibor Gold Ildikó Éva

Jáhni Gabriella Keresztes Zsuzsanna Polhammer Éva Werner Agnes

Fizikus szak Bogár Ferenc Fekete Gábor

Kunsági Máté Sándor Tokaji Zsolt Géza

Vegyész szak Alexin András József Bakos Tamás Demeter Ágoston Fekete Zoltán Fekete Tibor Gajda Tamás Pál Gáspár Erzsébet Herczeg Sarolta Horváth Enikő Márta

Katona Tamás Mihály Kuti Zsolt Lajkó Ferencz Liker Erika . Marosi Tibor Péter Ildikó Révész Károly Váradi Zsolt Wágner János István

Biológus szak Fazekas Judit Katalin Héber Sándor Karsai István Mátyás Kálmán

176

Perei Katalin Preisiner Johanna Sárospataki Miklós Vajda Zoltán


Biológus szak molekuláris biológiai és biotechnológiai ágazat Hoffmann Gyula Imre Bartha Endre Paluska Ildikó Bálint Gyöngyi Gabriella Varga Agnes Greif Béla Főiskolai végzettségű programozó matematikus szak Asztalos György Ádám Anna Arvai Csaba Baksa Csilla Bankó Béla Barta László Bercsák Márta Mónika Birkás Sándor Bodorkus Katalin Dósa-Rácz Éva Farkas Ildikó Fekete Gabriella Gál Gyula Hevesi Éva Mária Hock Gábor Horváth Kornélia Hügl Erika Jeney Zsuzsanna Kaszás Judit Zsuzsanna Kelemen József Kerepesi Károly Kókai Gabriella Koncz Gábor Kurja József László Zsuzsanna Lázár Ilona Leindler Zoltán

Matuska János Mász Csilla Mester László Nyári Tibor András Patyi Erzsébet Ildikó Pátfai Tamás László Péhl Katalin Polyák Péter Ruzsányi Tamás Stark Zsolt Titusz Szabó Éva Szabó Tibor Sándor Szentkereszti Gábor Szondi Gabriella Szőke Gábor Szűcs Ferenc Takács Csilla Turacsek Erika Vaskor Csilla Varga Zsuzsanna Viharos László Kovács István Voulgarisz Aposztolosz Manuel Olivera Karpe Catrin Le Kien Coung Nguyen Anh Tuan

177


,._

LEVELEZŐ TAGOZAT Biológus szak (kiegészítő képzés) Ábrahám Levente Bartha Kálmán Bátor Mária Buzás László Czimerman Béláné Dóri Csaba Englovszki Erzsébet Fűzné Kószó Mária Hajdó Ákos Káldi Ervinné Kemény Gábor Kengyel István

Keresztury László Kozma László Madjász Julianna Molnár Zita Petrovics Zsuzsanna Sántáné Csák Matild Sibak Sándorné Szarka Endréné Tóth Zsuzsanna Dr. Vidományi Dánielné Vizslán László Zseni László

Földrajz szak Dávid Árpád Dobayné Deák Éva Dunai László Jakab Józsefné Jankovics Rozália Kispál Gyuláné Kovács Béla Kövecses-Varga Lajos

Mihali Dezső Polgár Éva Puskás János Seregné Deák Rozália Tóth Ágnes Ujváriné Horváth Valéria Várnai Károly József

Matematikus szak programtervező képzés Bánhidi István Diósi István Gábor Györgydeák Gábor János

178

Kálecz János Szende Attila Ferenc Tallosy Benjamin


euuesznsZ isofoH 9 u11p19d

9[zS?I99Ezs

Márki-Z aynéDr.Imre Katalin


XIX DOKTORRÁ AVATOTTAK NÉVSORA ÁLLAM— ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Agócs József Arnold András Ildikó András János Gábor Bába Éva Baják Erzsébet Mária Balázs Imre Bálint Csaba Balku János Baross Hajnalka Bartha Andrea Éva Bartha Beatr ix Bartha Mária Ilona Batai Zsolt Bereczki Ibolya Berndt Gabriella Ilona Bartók János Ottó Biró Teréz Bozóki László Bundula Csaba Czukor Csaba Császár Ida Mária Csermák Ibolya Csiszár Tibor Csomós Tamás Csurgó Ildikó Csüllög Katalin Dajka Csilla Tünde

Denke Gergely Dobó Katalin Dusik Attila Faludi Csaba Fazekas Andrea Fazekas Sándor Ferencz István Fogarasy Ferenc Fődi István Furák Andrea Katalin Füleki László Füredi László József Gál Ildikó Judit Gáli Mihály Gazsó Éva Edit Geréby Zsuzsanna Lívia Gönczy Ildikó Grósz Ferenc GyükérJános Haller Zoltán Hangodi Éva Judit Harmincz Katalin Hart Zsolt Gyula Havasi Katalin Herczeg Ildikó Hofszang Katalin Erika Horváth Ágnes 181


Horváth Judit Andrea Horváth László Ilia Péter Gergely Illés Mária Juhász Ildikó Juhász Imre Béla Kasa Katalin Kassai Márta Kecskeméti Magdolna Kenéz István József Kerekes Julianna Kiss Attila József Kiss Erika Kiss Imre Kovács Gábor Zoltán Kovács Lajos Kriveczky György Kruták Beatr ix Mária Lipokatity Károly Lippai László Madarász Éva Mária Makra Ágnes Katalin Méhész Anikó Gyöngyi Mihó Ferenc Molnár Ilona Molnár Tibor Mosonyi Csaba Géza Nagy Endre Nagy Ildikó Andrea Neducsin Danica Nemes Sándor Károly Nohel Márta Ocskó Erzsébet Orsó Zsuzsanna Szilvia Pál Judit Csilla Palásti Mária Mónika Pálfi Péter Árpád

182

Papházi Tibor Papp Éva Papp Ildikó Papp Veronika Helga Pelle Beatrix Polgár Péter Portisch Éva Erika Rácz Erzsébet Raffai Györgyi Riczu András Rövid Csaba Salánki György Sándor Csaba Seres Ágota Simonffy Ildikó Szabados Gyula Szabó Ágnes Szabó Ákos Szabó Gábor Szabó György Szabó János Szatmári Zsuzsanna Szántai István Zsolt Szentandrási Edit Tabajdi Katalin Éva Tarnai Sándor Mária Timár Tamás Tokai Ilona Tokaji Mária Edit Tombácz Magdolna Tompa Éva Katalin Tóth László Török Béla Péter Török Tímea Vágó Mária Vántus György Rabán Varga Tibor


Velcsov Márta Zsótér István Róbert

Zsurzsa József

ESTI-LEVELEZŐ TAGOZAT Ágota Tibor Argyus Magdolna (Vörös Imréné) Baki József Ferenc Baráz Judit Erzsébet Barna György Péter Benedek Izabella Beáta Bertók Ferenc Bori Klára (Dr. Kissné) Botos József Cseh László Csentes Zoltán Mihály Dóczi István Dömötör Lajos Ferenc Dömötör László Elek Katalin (Berényiné) Faragó János Farkas Sándor András Fenyves József Fogarasi Ágnes (Széllné) Futaki Géza István Gál László András Gonda András Gulyás István Haraszti János Házi István Hodák Tibor János Jekkel Irén Juhász Éva

Juhász Ildikó (Dr. Balázsné) Juhász Katalin Kasza Levente Sándor Kállai István György Kemecsi Imre Kemény Éva Ilona Kenéz Anna Kertai György Péter Knyihár Márton Korbély Zsuzsanna (Héjjas Istvánné) Kónya Zoltán Imre Kőrösi János László Erzsébet Lele István Majzik Gabriella (Bókai Gabriella) Martini Jenő Károly Masa Anikó Éva (Vargáné) Mándi Sándor Mándoki Tamás László Miklós Ferenc László Munkácsi Géza Németh Ferenc István Osváth Éva Papp Tamás László Pótári Mihály Pozsonyi Mária (K6szegi Lászlóné) Puza Erzsébet

183


Rola Jolán (Gut Ferencné) Sajben Pál Salgó László Péter Simon László Soiymosi József Somogyi Péter Szalai László Szebeni László Szalma Katalin Takács Norbert Tomszer Miklós Viktor Tóth Erzsébet

Tóth Vilma (Csapóné) Török János Varga József Varga Sándor Vereb Katalin (Solymosiné) Viczián Katalin (Benczéné) Zádor Imre Zsiros Márta (Delnekyné) Zsoldos János Sándor

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Almási Tibor Bali Éva Béres Mária Bódis Klára Dombóvári Erzsébet Fülöp Zoltán Gróh Dániel Hagymásy Katalin Kalmár Melinda Mándics Mihály

Matuz Edit Mikicsér Zsuzsanna Mosoni József Nagy Miklós Németh Mária Rajnavölgyi Mária Soós Ferenc Szabó János József Szalacsek Margit Zsélyi Ferenc

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Antal Annamária Dallman Klára Éva (Dr. Bókáné) Fülöp Mihály Bagi Mária Garamszegi Nándor (Molnár Györgyné) Gere Márta Irén Bartha Ferenc (Farkasné) Bottyán Katalin Kovács Gábor (Bonifert Domonkosné) Marincs Ferenc Csató Sándor Mócsán László 184


Palágyi Zsuzsanna Papp Péter Pál Steiner Tibor Lajos Szabadi László Endre Szabó Lilla Emőke (Dr. Maráz Albertné) Szolnoky Jenő

Szőlősi István Szűcs Jolán (Hajasné) Uresch Ferenc Veres Gábor Zoltai Attila István Zsednai József

"Dr. univ. "címmel Adel Ali Ragheb Radi Baranyi Lajos Deák Mária Khan, Assadullah Lendvay György Lengvárszky Zsolt Miklós Erzsébet Nagy Edit Ostgard, Daniel Péczely Gábor

Sebestyén Magdolna (Gaálné) Silas Mureramanzi Suki Béla Szanyi János Tarnóczi Tibor Técsi László Vadász István Wittmann Gyula Zevallos, Martha Cecilia Garcia

185


XX. AZ EGYETEM OKTATÓINAK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAINAK 1986-BAN PUBLIKÁLT SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA TÁJÉKOZTATÓ A szakirodalmi munkásságot tartalmazó jegyzék a József Attila Tudományegyetem dolgozóinak 1986 során nyomtatásban közzétett szakirodalmi publikációit tanszékek szerint felsorolva tartalmazza. Alapul a tanszékek bejelentései szolgáltak, de a teljességre törekedve a rendelke-. zésünkre álló dokumentumok alapján kiegészítésekre is sor került. A címleírások az érvénybenlevő szabvány és a Könyvtárban kialakult gyakorlat alapján készültek autopszia igényével. A szerzők nevének leírása a magyar helyesírás szerint történt. Az egyetemi dolgozók vezetéknevét — a külső társszerzőktől való megkülönböztetés miatt — kapitálchennel szedettük. A magyar nyelven írt dolgozatok esetén, ha azokat valamely világnyelven összefoglalás követi, a cím zárójelben megismétlődik az illető nyelven. Az összeállítás csak azon szerzők szakirodalmi tevékenységét regisztrálja, akik 1986-ben az Egyetem alkalmazásában álltak. A jegyzék tételszámozása folyamatos. Néhány tétel többszörös besorolást nyert, ha olyan szerzők munkájáról van szó, akik nem ugyanazon tanszék munkatársaiként működtek közre. A felsorolást szerzői névmutató zárja le, amely a tételszámokra utal.

187


RÖVIDÍTÉSEK = AciaAlimentaria. Budapest. = Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta Antigua et Archeologica. Szeged. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila Acta Bibl. Szeged József Nominatae. Adta Bibliothecaria. Szeged. Acta Biol. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica. Szeged. = Acta Biologica Hungarica. Budapest. Adta Biol. Hung. = Acta Biotechnologica. Leipzig. Acta Biotechnol. = Acta Botanica Hungarica. Budapest. Acta Bot. Hung. = Acta Chimica Hungarica. Budapest. Acta Chim. Hung. Acta Classica Univ. Scient. Debrecen = Acta Classica Universitatis Scientiantm Debreceniensis. Debrecen. Acta Clim. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Climatologica. Szeged. = Acta Cybemetica. Szeged. Adta Cybérnetica, Szeged Acta Diss. Slay. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Dissertationes SlaviSectio Linguistica Sectio Hist. Lit. cae. Sectio Linguistica, Sectio Historiae Litterantm. Szeged. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila Acta Ethn. Ling. Szeged József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica. Szeged. Acta Geogr. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica. Szeged. = Acta Historica Academiae Scientiarurn Acta Hist. Hung. Hungaricae. Budapest. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila Acta Hist. Szeged József Nominatae. Adta Historica. Szeged. = Acta Juridica Academiae Scientianem Adta Jur. Hung. Hungaricae. Budapest. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila Adta Jur. et Pol. Szeged József Nominatae. Adta Juridica et Politico. Szeged. Acta Alimentaria Acta Ant. et Arch. Szeged.

189


-~~

= Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Acta Lit. Hung. = Acta Litteraria Academiae Scientianun Hungaricae. Budapest. Acta Lit. Hung. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricanun. Szeged. = Acta Mathematica Hungarica. BudaActa Math. Hung. pest. . = Acta Microbiologica Hungarica. BudaActa Microbiol. Hung. pest. Acta Min. — Petr. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica — Petrographica. Szeged. = Acta Neuropathologica. New York. Acta Neuropathol. Acta Oeconom. — Pol. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Oeconomico — Politica. Szeged. Acta Paed. Psych. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Paedagogica Beet Psychologica. Szeged. = Acta Paediatrica Academiae ScientiaActa Paediatr. Hung. ntm Hungaricae. Budapest. Acta Pharm. Hung. = Acta Pharmaceutica Hungarica. Budapest. Acta Phys. Chem. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Physica et Chemica. Szeged. Acta Phys. Hung. = Acta Physica Hungarica. Budapest. Acta Phys. Polon. = Acta Physica Polonica. Warszawa. = Acta Physiologica Hungarica. BudaActa Physiol. Hung. pest. Acta Romanica, Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Romanica. Szeged. Acta Sci. Math. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum. Szeged. Acta Scientiae Socialismi, Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Scientiae Socialismi. Szeged. Acta Univ. Lodziensis. Folia Philosophica = Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Lodz. Aetas = Aetas. A /ATE történész hallgatóinak lapja. Szeged. Alföld = Alföld. Debrecen. Algebra Universalis = Algebra Universalis. Basel. Acta Linguist. Hung.

190


Alk. Mat. L.

= Alkalmazott Matematikai Lapok. Budapest. All. és Ig. = lam és Igazgatás. Budapest. Analysis Mathematica = Analysis Mathematica. Budapest. Annali di Matematica Pura ed Applicata = Annali di Matematica Pura ed Applicata. Bologna. Annals of Statistics = Annals of Statistics. San Francisco. Anthr. Közl. = Anthropológiai Közlemények. Budapest. Antiquitas = Antiquitas. Wroclaw. Applications of Surface Science = Applications of Surface Science. Amsterdam. Appl. Biochem. Biotechn. = Applied Biochemistry and Biotechnology. Clifton. = Applied Catalysis. Amsterdam. Appl. Catal. = Applied Microbiology and BiotechnoAppl. Microbiol. Biotechnol. logy. Appl. Opt. = Applied Optics. New York. Appl. Phys. = Applied Physics. Berlin — Heidelberg— New York. Appl. Phys. Lett. = Applied Physics Letters. New York. ARSP = Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Wiesbaden. . = Archives of Toxicology. New York. Arch. Toxicol. = Basic Research in Cardiology. DarmBasic Res. Cardiol. stadt. Békési Élet = Békési Élet. Békéscsaba. Belügyi Sz. = Belügyi Szemle. Budapest. Ber. Bunsenges. Phys. Chem. = Berichte der Bunsen-Geselltschaft für Physikalische Cherie. Weinheim. Biochem. Physiol. Pflanzen = Biochemie und Physiologie der Pjlanzen. Jena. Biochim. Biophys. Acta = Biochimica et Biophysica Acta. Amsterdam. A Biológia Tanítása = A Biológia Tanítása. Budapest. Biophys. J. = Biophysical Journal. New York. Boshoku Gijutsu = Boshoku:Gijutsu. Tokyo. = Botanikai Közlemények. Budapest. Bot. Közl. Bulletin of Comparative Labour Relations = Bulletin of Comparative Labour Relations. Deventer. Byzantion Byzantion. Bruxelles. Cauda Pavonis: Hermetic Text Society News- = Cauda Pavonis: Hermetic Text Society letter Newsletter. Washington. Comp. Biochem. Physiol. = Comparative Biochemistry and Physiology. London.

191


Constr. Approx. CsMH Csongrád m. Honismereti Hiradó Csongrád m. Könyvtáros DIIm. Demográfia Dunatáj Édes Anyanyelvünk Egészségnevelés Élelmezési Ipar Élet és Irod. Élet és Tud. Életünk Enzyme Microb. Technol. Építőanyag Études Finno-Ougriennes Eur. J. Nucl. Med. Felsőokt. Sz. FEMS Microbiology Letters Figyelő Fil. Közl. Finn. Chem. Lett. A Fizika Tanítása Fogorvosi Sz. Forrás Földr. Ért. Földr. Közl. Gazdálkodás Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR Gynecologic and Obstetric Investigation Hadtört. Közl. Honismeret Hung. Közl. Hung. Ért. Idegen Nyelvek Tanítása Időjárás

192

= Constructive Approximation. New York. = Csongrád Megyei Hírlap. Szeged = Csongrád megyei Honismereti Hiradó. Szeged. = Csongrád megyei Könyvtáros. Szeged. = Délmagyarorszdg. Szeged. = Demográfia. Budapest. = Dunatáj. Szekszárd. = Édes Anyanyelviink. Budapest. = Egészségnevelés. Budapest. = Élelmezési Ipar. Budapest. = Élet és Irodalom. Budapest. = Élet és Tudomány. Budapest. = Életünk. Szombathely. = Enzyme and Microbial Technology. 5t. Guildford. = Építőanyag. Budapest. = Études Finno-Ougriennes. Paris. = European Journal of Nuclear Medicine. Heidelberg. = Felsőoktatási Szemle. Budapest. = Federation of European Microbiological Societies. Microbiology Letters. _ Amsterdam. = Figyelő. Budapest. = Filológiai Közlöny. Budapest. = Finnish Chemical Letters. Helsinki. = A Fizika Tanítása. Budapest. = Fogorvosi Szemle. Budapest. = Fonás. Kecskemét. = Földrajzi Értesítő. Budapest. = Földrajzi Közlemények. Budapest. = Gazdálkodás. Budapest. = Germanistisches lahrbuch DDR-UVR. Budapest. = Gynecologic and Obstetric Investigation. Basel. = Hadtörténelmi Közlemények Budapest. = Honismeret. Budapest. = Hungarológiai Közlemények. Újvidék = Hungarológiai Értesítő. Budapest. = Idegen Nyelvek Tanítása. Budapest. = Időjárós. Budapest.


Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. = Industrial and Engineering Chemistry Product Research and Development. Washington. Infrared Phys. = Infrared Physics. Elmsford. Inorg. Chim. Acta = Inorganica Chimica Adta Lausanne. Int. J. Chem. Kinet. = International Journal of Chemical Kinetics. Easton. Ipari és Építőipari Stat. Ért. = Ipari és Építőipari Statisztikai É rtesítő. Budapest. Irodalomtörténet = Irodalomtörténet. Budapest. = Irodalomtörténeti Közlemények. BudaIrodalomtört. Közl. pest. Izotóptechnika = Izotóptechnika. Budapest. Jogpolitika = Jogpolitika. Budapest. Jogsegély = Jogsegély. Budapest. Jogtud. Közl. = Jogtudományi Közlöny. Budapest = Journal of Catalysis. New York. J. Catal. J. Chem. Soc., Chem. Commun. = Journal of the Chemical Society. Chemical Communications. London. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1. = Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions. Part 1. London J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1. Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions. 1. London J. Colloid Interface Sci. Journal of Colloid and Interface Science. New York. = Journal of Computer and System J. Comp. and System Sci. Sciences. London — New York. J. Integral Equations Journal of Integral Equations. New York. J. Math. Anal. Appl. = Journal of Mathematical Analysis and Applications. New York. J. Molec. Struct. = Journal of Molecular Structure. Amsterdam. J. Multiv. Anal. = Journal of Multivariate Analysis. New York. J. Neurochem. = Journal of Neurochemistry. London. = Journal of Non-Crystalline Solids. J. Non-Crystalline Solids Amsterdam. = Journal of Organometallic Chemistry. J. Organomet. Chem. Amsterdam — Lausanne. = Die Journal of Physical Chemistry. J. Phys. Chem. Washington. = Journal de Physique. Paris. J. Physique J. Phys. E: Sci. Instrum. = Journal of Physics. Sect. E. Journal of Scientific Instruments. London.

193


J. Plant Physiol. J. Radioanal. Nucl. Chem.

Klio ÍColloidnüj Zsurnal Korróziós Figyelő Kortárs Könyvtári Figyelő Köznevelés Kriminológiai Közl. Kritika Labeo

= Journal of Plant Physiology. Stuttgart. = Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry. Budapest — Lausanne. = Klio. Beitráge zur Allen Geschichte. Berlin/NDK = Kolloidnüj Zsurnal. Moszkva. = Korróziós Figyelő. Budapest. = Konárs. Budapest. = Könyvtári Figyelő. Budapest. = Köznevelés. Budapest. = Kriminológiai Közlemények. Budapest. = Kritika. Budapest. = Labeo. Rassegna di [Vino Romano.

Napoli. Légkör Magy. Grafika Magy. Jog Magy. Kém. F. Magy. Kém. L. Magy. Könyvsz. Magy. Mezőgazd. Magyar Nemzet Magy. Nyelv Magy. Nyelvár. Magy. Pszich. Sz. Magy. Tud. Math. Nachr. Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.

Méhészet Meteor Micropaleontology Módszertani Közl. Molec. Gen. Genet. Munka Munkaügyi Sz. Művészet Nagyvilág Napjaink Neohelicon

194

= Légkör. Budapest. = Magyar Grafika. Budapest. = Magyar Jog. Budapest. = Magyar Kémiai Folyóirat. Budapest. = Magyar Kémikusok Lapja. Budapest. = Magyar. Könyvszemle. Budapest. = Magyar Mezőgazdaság. Budapest. = Magyar Nemzet. Budapest. = Magyar Nyelv. Budapest. = Magyar Nyelvőr. Budapest. = Magyar PszichológiaiSzemle. Budapest. = Magyar Tudomány. Budapest. = Mathematische Nachrichten. Berlint NDK. = Mathemtical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Cambridge. = Méhészet. Budapest. = Meteor. Budapest. = Micropaleontology. New York. = Módszertani Közlemények. Szeged. = Molecular and General Genetics. Berlin /NSZK = Munka. Budapest. = Munkaügyi Szemle. Budapest. Művészet. Budapest. = Nagyvilág. Budapest. = Napjaink. Miskolc. = Neohelicon. Acta Comparationis Lineramm Universarum. Budapest— Amsterdam.


Neohelicon

Népszab. Neuroscience Neuroscience Letters NucCompact Numer Math. Növénytermelés Növényvédelem Optica Acta Optics Communications Optika i Szpektroszkopija Orvosi Hetilap Palócföld Pályaválasztás Párttört. Közl. Ped. Sz. Periodica Math. Hung. Petőfi Népe Photobiochem. Photobiophys. Phys. Stat. Sol. Plant Science Polyhedron Population Probab. Math. Statist. Proc. Amer. Math. Soc. Publ. Math. Quaderni di Semantica

React. Kinet. Catal. Lett. Rev. Inv. Geol. Revue de Droit Contemporaine Semigroup Forum

= Neohelicon. Acta Cornparationis Litterarum Universamm. Budapest— Amsterdam. = Népszabadság. Budapest. = Neuroscience. Elmsford — Oxford. = Neuroscience Letters. Amsterdam. = NucCompact. Compact News in Nuclear Medicine. Darmstadt. = Numerical Mathematics. New York. = Növénytermelés. Budapest. = Növényvédelem. Budapest. = Optica Acta. BasingstokelAnglia. = Optics Communications. Amsterdam. = Optikai Szpektroszkopija. Moszkva. = Orvosi Hetilap. Budapest. = Palócföld. Salgótarján. = Pályaválasztás. Budapest. = Pónörtténeti Közlemények.Budapest. = Pedagógiai Szemle. Budapest. = Periodica Mathematica Hungarica. Budapest. = Petőfi Népe. Kecskemét. = Photobiochemistry and Photobiophysics. Amsterdam. = Physica Status Solidi. Berlin /NSZK = Plant Science. Sofia. = Polyhedron. Elmsford/USA. = Population. Paris. = Probability and Mathematical Statistics. Wroclaw. = Proceedings of the American Mathematical Society. ProvidencelUSA. = Publicationes Mathematicae. Debrecen. = Quademi di Semantica. Revista Internazionale di Semantica Teoretica e Applicata. Bologna. Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Budapest. = Revista d'Investigacions Geologiques. Barcelona. = Revue de Droit Contemporaine. Bruxelles. = Semigroup Forum. Berlin—Heidelberg— New York.

195


Simon Stevin Solid State Comm. Statist. Probab. Lett. Stat. Sz. Stochastics Studia Bot. Hung. Studia Romanica, Debrecen

Stud.-Slay. Hung. Surface Science Synhesis Szakmunkásnevelés Századok Szegedi Egyetem Szegedi Könyvtári Műhely Szeszipar Szociológia Szovetszkaja Arheologija Szövetkezeti Jogi Tájékoztató Tájékoztató

Társ. Sz. Társadalomkutatás Természet Világa Természetvédelem Tetrahedron Tiscia

Tiszatáj Történelemtanítás Tört. Sz. Trienio Új Forrás Új Impulzus

Új Írás

196

= Simon Stevin. A Queued), Journal of Pure and Applied Mathematics. Ghent. = Solid State Communications. Oxford. = Statistics and Probability Letters. Amsterdam. = Statisztikai Szemle. Budapest. = Stochastics. London. = Studia Botanica Hungarica. Budapest. = Studio Romanica Universitatis Debreciensis de Ludovico Kossuth Nominatoe. Series Litteraria. Debrecen. = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. = Surface Science. Amsterdam. = Synhesis. Stuttgart. = Szakmunkásnevelés. Budapest. = Századok. Budapest. = Szegedi Egyetem. Szeged. = Szegedi Könyvtári Műhely. Szeged. = Szeszipar. Budapest. = Szociológia. Budapest. = Szovetszkaja Arheologija. Moszkva. = Szövetkezeti Jogi Tájékoztató. Budapest. = Tájékoztató. Filozófia, politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus. Budapest. = Társadalmi Szemle. Budapest. Társadalomkutatás. Budapest. = Természet Világa. Budapest. = Természetvédelem. Budapest. = Tetrahedron. London. = Tiscia. Dissertationes Biologicae a Collegio Erploratonan Fluminis Tisciae Editae. Szeged. = Tiszatáj. Szeged. = Történelemtanítós. Budapest. = Történebni Szemle. Budapest. = Trienio. Revista de Historía. Madrid. = Új Forrás. Komárom. = Új Impulzus. JATE AJTK KISZ Szervezetének időszaki propaganda kiadvbnya. Szeged. = Új Írós. Budapest.


e✓

~

~.~e'

o

X w -,

0.

e•

.

B

70 1N p

CIp' NN

o

G ~ ok— ncc É y. 2, y fn ~ b

~

~ W N d co

R ~

~

]

co

o:

ó

c a a.

0 N g x LT ^ ~ CD

N ~ 7

~

N p d p~ ~ Y Á Wóy n ~

I . ~

aC ~ ~ d

00

.

N N N N E C < C • «<.« óá d~ ~ °~ 0 ~ ~~1 en a H ~ ~n ~ N . ~° N. tel Ó w d~ OÓ y W 00' C r. 6 o ~ 'n wo °—• <,;

b~ o' ° n aw Q~

~

~ ~ ~~ ~~~ ~

~~b~

~

2

y I = ~ c Co ~ A ~~ ~ ~+Rl~ c' W b~ ee ~ ` ti `O. ~ Ny s°~ . Á

3 eé. ~ ' ~,

R

'

0. ;: 4

.

óíbAe ,,, p y Q ~ y ?~ ~ ~ `F~n eú ~ •< O: .+ a y ~ , 2 O n ~ a. ~~ y . u á ~ g pp ~~ Fr v N 3 • `t ~pRh ~ ~ eo Q' • ^ O ? S 3 3

_.

m~ é k ;.a ~ ó h e.~ ee.

:

~~ ~ o ~•

R,

u ii S . n u n u II II I II I I II II II I a .a w ee y ~ zQ ~ CC N. Ne~ó y eN~ ~Á ~ A Á ~ ~ ~~ ee~~ Cl. ?. ~ °• ~ n• oo ~ ~ ~Á g a d Ó. b Fi" óA ~Q q ~ °$ á 4g ~ Q o ee, i~. O: ~i y ~ ~ y 3 X O ~ ~, ~ . 1 ~ 2 :5: `8 S ::. °~ ~ . F ,,. ~ s. ~ ° ''s4°-° a a ex e, p 3 á ~ ~ ~ •G ~ 0 ~ `~ 't .4~• ~ ^ • $• y g ro. ~ ~+ ~ § S. N ~ A . Ó y` 'n ~ q ' N ~ ~. §


4.

A


KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK CENTRAL EDUCATION DEPARTMENTS FILOZÓFIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF PHILOSOPHY CSETTEI Dezső: A spanyol egzisztencializmus története. Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset filozófiájának fő kérdései. Bp. 1986, Gondolat. 375 p. CSEITEI Dezső: Miguel de Unamuno: Montarco doktor bolondsága. (Ford., jegyz. - -.) = Uj Irás, 1986.26. évf. 12. sz. 100-108. p. HoRUCZI László: Gondolatok a vallás és az erkölcs viszonyának néhány problémájáról. = Tanulmányok, 1986. Békéscsaba, 1986.90-104. p" KAPosi Márton: A kellemesség kategóriája Lukács György esztétikájában. = Tiszatáj, 1986.40. évf. 6.sz. 75 - 85. p. KAPOSI Márton: A kettős visszatükrözés koncepciója Lukács esztétikájában. = Doxa, 1986.8. sz. 89 -102. p. KISSNÉ NovÁK Éva: Week-end, ahogy a gyerekeink látják. = Palócföld, 1986. 20. évf. 5. sz. 13 - 23. p. Marxizmus-leninizmus. Esti középiskola kétéves tagozata. Öthónapos pártiskola tankönyv. 2. rész. (Szerk. Láng György. [Irták]:... CSATÁRI Dániel, ... SIMON Ferenc.) 2., jav. kiad. utánny. (Bp.) 1986, Kossuth K. 274 p. SZABÓ Tibor: Egy Lukács-interjú 1949-ből. = Kritika, 1986. 8.sz. 37. p. SZABÓ Tibor: Gramsci első börtönévei /1926-1928/. = Politika -Oktatás - Kutatás, 1986. l.köt. 178 -192. p. SZABó Tibor: Hasznositható-e Lukács munkássága a filozófiaoktatásban? = Tájékoztató, 1986.3. sz. 89 - 91. p. SZABÓ Tibor: Két filozófiai szintézis-kisérlet: Lukács és Gramsci. = Doxa, 1986. 7. sz. 111-124. p. SzAB6 Tibor: Lukács és Sereni levélváltása. = Kritika, 1986. 8.sz. 38.p. SZABÓ Tibor: Népiség és szimmetria. /Diószegi Balázs grafikáiról./ = Tiszatáj, 1986. 40. évf. 5. sz. 95-96. p. SZABÓ Tibor: Bauer Hilda: Emlékeim. Levelek Lukácshoz. [Ism.] = Szegedi Könyvtári Műhely, 1986. 25. évf. 1-2. sz. 118-120. p. SZABó Tibor: Krausz [Tamás]-Mesterházi [Miklós]: Mű és történelem. [Ism.] = Kritika, 1986. 6.sz. 37. p. SZABÓ Tibor: Kinek a szobra? = Élet és Trod. 1986. 30. évf. 16. sz. 9. p.

199


Késedelmesen megjelent munkák: HORUCZI László: A determinizmus és a szabadság néhány problémája Lenin: Materializmus és empiriokriticizmus c. művében. (Nekotorüe problemü determinizma i szvobodü v proizvedenii V. I. Lenin „Materializm i émpiriokriticizm".) = Acta Philos. Szeged, 1984.27.5 -15. p. HORUCZt László: Előszó. [Lenin: Materializmus és empiriokriticizmus c. műve megjelenésének 75. évfordulója alkalmából.] = Acta Philos. Szeged, 1984. 27. 3-4. p. KATONA Péter: Teremti-e a tudat az objektiv világot? (Szozdaet li szoznanie ob'ekivnuju dejsztviel'noszt'?) = Acta Philos. Szeged, 1984. 27. 17- 36. p. KISSNÉNOVÁK Éva: Belletristik und Realitát - Facetten zur Lebenssituation von Frauen in Ungarn. = IFG Frauenforschung, 1985.3.91-101. p. •• KOCSONDI András: Ob obscsesztvenno-isztoricseszkom haraktere nauki. = Acta Philos. Szeged, 1985.28.3 - 9.p. KRÉMER Sándor: Ismét a felelősség alapjáról. (On the basis of responsibi lity.) = Acta Philos. Szeged, 1985.28.43-50. p. NAGYNÉ KRAJK6 Erzsébet: A fizikai idealizmus lenini birálatának aktualitása. (Aktual'noszt' leninszkoj kritiki fizicseszkogo idealizma.) = Acta Philos. Szeged, 1984. 27.47-57. p. NAGYNÉ KRAJK6 Erzsébet: Vzaimoszvjaz', vzaimovlijanie, opredelimoszt' i opredelennoszt'. = Acta Philos. Szeged, 1985. 28. 11-21.p. SZABÓ Tibor: Politica e flosofia nei quaderni di Gramsci. I. Le polemiche con Bucharin e con Croce. = Acta Philos. Szeged, 1985.28.23-41.p. SZÖGI István: „Az empiriokriticizmus és a történelmi materializmus". (Émpiriokriticizm i isztoricseszkij materializm.) = Acta Philos. Szeged, 1984. 27. 59- 65. p. VÉGH Gyula: Biológia és visszatükrözés. /Gondolatok a „Materializmus és empiriokriticizmus"-ról, annak időszerűségéről.(Biologija i otrazsenie. /0 knige V. I. Lenina „Materializm i émpiriokriticizm" i ee aktual'noszti./) = Acta Philos. Szeged, 1984. 27.37 - 45. p.

POLITIKAI GAZDASÁGTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF POLITICAL ECONOMY Adél: Gazdasági fejlődésünk néhány új jelenségének társadalmi hatása. = Gazdaság és társadalom a nyolcvanas években Magyarországon. 2. [köt.] Gazdasági fejlődés, kultúra, ideológia. Bp. 1986. 109 -128. p. ANDRÁSSY Adél: A gazdasági növekedés fogalma, tényezői és a mezőgazdasági növekedési folyamat specifikumai. = Tanulmányok, 1986. Békéscsaba, 1986. 5-24. p. •* [CZAGÁNY László]: A jövedelmező szentesi rendszer. = Forgács Katalin: A zöldség-gyümölcs szindróma. A megoldás Útja a zöldség-gyümölcs termelésben és forgalmazásban. Bp. 1986.94-103. p. CZAGÁNY László - Tóth László: Az agrár-világpiac gazdasági és politikai ellentmondásaihoz. = Tájékoztató, 1986.2. sz. 39-60. p. ÉGETŐ Emese -MÁLOVICS János -OLÁH János: (Kisérleti házi jegyzet a bölcsész történelem szakos hallgatók számára. Szeged, 1986, JATE Soksz.) 603 p. ANDRÁSSY

200


ÉGETŐ Emese: Állami tulajdon és állami irányitás. = Gazdaság és társadalom a nyolcvanas években Magyarországon. 1. [köt.] Emberi tényezők, termelési viszonyok. Bp. 1986. 191- 224. p. ÉGETŐ Emese: Az árpolitika és a mezőgazdaság. (Price policy and agriculture.)

= Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1986. Tom. 23.9- 26. p. FARKAS Beáta: Adalékok a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika viszonyáról. (Some contributions to the relationship between economics and economic

policy.) = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1986. Tom. 23.27 - 40. p. IMRE Ottó: Manche Eigentümlichkeiten der Bewegung der Arbeitskráfte zwischen der Industrie und der Landwirtschaft in unseren Tagen. Greifswald, 1986, Ernst-Moritz-Arndt-Universitát Sektion Marxismus-Leninismus. 15 p. ** IMRE Ottó: A szocialista elosztás aktuális kérdései hazánkban a 80-as években. = tanulmányok, 1986. Békéscsaba, 1986.24-39. p. ** NAGY Lajos: Einige neue Wesenzüge der staatsmonopolistischen Regelung der Landwirtschaftsproduktion in der 80-sten Jahren. = Institut für Politik und Winschaft. Forschung Hefte, 1986. 127-132. p. ** NAGY Lajos: A magyar gazdasági fejlődés néhány jellemzője az intenziv szakaszra történő átmenetben. = Gazdaság és társadalo m a nyolcvanas években Magyarországon. 2. [köt.] Gazdasági fejlődés, kultúra, ideológia. Bp. 1986.69 -86. p. NAGY Lajos: A tudomány árúgazdaságtana. Egy szegedi szerző könyve. [Szilágyi László: A tudomány árúkategóriái és gazdasági hatékonysága.] [Ism.] = Délm. 1986. okt. 14.4. p. OLÁH János - Somogyi Ferenc: Az erőforrás-áramlás és az élelmiszer - gazdásági vállalatok társulásai. (Flow of resources and the associations of food economic enterprises.) = Gazdálkodás, 1986. 30. évf. 2. sz. 8-20.p. OLÁH János - Tráser Ferenc: Uj vállalkozási formák. = Textilipari Tevgazdaság, 1986. I. sz. 36 - 56. p. ** FELEKY Gábor-OLÁH János: A bérarányok mint „strukturális következmények ". (Wage proportions as structural results.) = Acta Oeconom.-Pol. Szeged, 1986. Tom. 23.41- 51. p. SALLAI Miklós: Csernjak, V.: A gazdálkodó egységek önállóságának bővitése. = Voproszü Ékonomiki, 1985. No. 12. - Jakovlev, R.: Az anyagi ösztönzés tökélete sitését szolgáló intézkedések eredményessége a nagyarányú gazdasági kisérletben. = Ékonomicseszkie Nauki, 1985. No. 12. - Lazarev, I. N.: Kisérlet a lakossági szolgáltatások területén. = Finanszü SzSzSzR, 1985. No. 12. [Referátumok.] = Külföldi Közgazd. Trod. Sz. A sorozat. 1986. 8-9. sz. 35-38. p., 38-40. p., 41- 43. p. SIPOS Miklós: Die Rolle der landwirtschaftlichen Kleinproduktion und ihre Beziehung zu den Grossbetrieben in Ungarn. Greifswald, 1986. Ernst-Moritz-ArndtUniversitát Sektion Marxismus-Leninismus. 12 p. ** VÁRNAY Ernő: Magyarország és az európai KGST - országok nemzetközi hitelpiaci megitéléséről 1974-től napjainkig. (On the judgement of the international creditworthness of Hungary and the European CMEA countries from 1974 up to present.) = Acta Oeconom.- Pol. Szeged, 1986. Tom. 23.53-67. p. VÁRNAY Ernő: Transznacionális bankok a világgazdaságban. (Transnational banks in world economy.) = Közgazd. Sz. 1986.33. évf. 2. sz. 194- 210. p. VÁRNAP Ernő: Magyaros hátrányok. Csak szakembereknek. (Török Ádám: Komparatív előnyök. Nemzetközi példák, hazai tapasztalatok.) [Ism.] = Délm. 1986. szept. 30.4. p. .

201


TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK DEPARTMENT OF SCIENTIFIC SOCIALISM BELÉNYI Gyula: Lakáspolitika, lakáshelyzet és a modernizáció összefüggései Magyarországon 1948-1956 között. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986.209-218. p. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 10. [köt.] (Szerk. Blazovich László. Lektorálta BELÉNYI Gyula, GAÁL Endre, ... SZABÓ István, ... Müsz. szerk. GAÁL Endre. Kiad. a Csongrád M. Levéltár.) Szeged, 1986. 315 p. 8 t. FőLDvÁRINÉ Kocsis Luca: Száz éve született Müller Lipót. = Délm. 1986. febr. 6.4. p. GÉczi József: A forradalom gyermekei és hordozói. (Államhatalom és szakszervezetek. Politikatudományi Füzetek. 5.) [Ism.] = Délm. 1986. jan. 16.4. p. HARANGOZÓ József: A szakmaközi bizottságok és a területpolitika kérdései. (Die Fragen der überberuflichen Ausschüsse und der Gebietspolitik.) = Acta Scientiae Socialismi, Szeged, 1986. Tom. 21. 181- 209. p. HARANGOZÓ József: Emlékezés Katona Ferencre. = Délm. 1986. okt. 24.4. p. HARANGOZÓ József: Emlékezés Sallai Ferencnére. = Délm. 1986. aug. 16.2. p. KORÁNYOS András: Az MDP iparpolitikája Csongrád megyében 1948 és 1953 között. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. 95 1ev. KORMÁNYOS András: Emlékezés Gombai,Mihályra. = Délm. 1986. szept. 18. 4. P KOVÁCS László: A Független Kisgazdapárt tevékenysége Szegeden /1944- 1947/. (The activity of the Independent Smallholder's Par ty in Szeged /1944 - 1947/.) Scientiae Socialismi, Szeged, 1986. Tom. 21.3 -180. p. MICHELLER Magdolna: A felszabadulás utáni magyar ifjúsági és kollégiumi mozgalom viszonya. = A nevelőmunka időszerű kérdései a felsőoktatási intézmények kollégiumaiban. A 7. Országos Kollégiumi Konferencia nemzetközi tanácskozásának 1anyaga. Győr, (1984.) 1954. [!] november. Bp. 1986. 181-192. p. Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Úttörőkrónika /1946- 1986/. Szerk. HEGYI András. (Szaklektorok: MICHELLER Magdolna, Nagy István. Kiad. a KISZ Csongrád m. Biz. Politikai Képzési Közp>) Szeged, 1986. 551 p. MICHELLER Magdolna: Egy fejezet a NÉKOSZ történetéből. A Móricz Zsigmond Kollégium megalakulása. = Sz. E. 1986. máj. 8.6. p. MICHELLER Magdolna: Népi kollégiumok Csongrád megyében /1946-49/. Cs.m.H. 1986. jún. 7.6. p. MICHELLER Magdolna: Szlovákiai tapasztalatok. /Tanulmányúton északi szomszédunknál./ 1-2. [rész] = Cs.m.H. 1986. jan. 7., 8.2. p. MICHELLER Magdolna: Tóth lllésnére emlékezünk. = Délm. 1986. nov. 1. 2. p. J. NAGY László: A kommunista mozgalom története az arab országokban. 1. [rész.] A két világháború közötti időszak /1919-1939/. [Kiad. a] József Attila Tudományegyetem Tudományos Szocializmus Tanszék. Szeged, 1986. 277 p. J. NAGY László: Algéria függetlenné válásának visszhangja /1962/. = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1987. [Bp.] 1986. 148-152. p. J. NAGY László: A francia népfront és a gyarmatok /1936-1938/. = Párttört. Közl. 1986. 32. évf. 4. sz. 106 -120. p. J. NAGY László: Az iszlám és társadalmi haladás. = Szakadék. Előadások a harmadik világról. Szeged, 1986.206- 214. p.

Ac[a

202

_


[J. ] F. NAGY László: Les milieux politico-économiques hongrois et la guerre italoturque 1911-12. Contribution a l'histoire des intéréts méditerranéens de la Hongrie au début du XXe siécle. = GLI Interscambi culturali e socio-economici fra I'Africa settentrionale e l'Europa mediterranea. Atti del Congresso Internazionale di Amalfi, 5-8 dicembre 1983. Napoli, 1986.719-724. p. Sep. J.NAGY László: A modernizációs kisérlet kudarca és a francia protektorátus kialakulása Tunéziában. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 239 - 248. p. J. NAGY László: Un livre hongrois publié an moment de la prise d'Alger. _ Revue d'Histoire Maghrébine, 1986.41-42. 167-169. p. ** J. NAGY László: Társadalmi mozgalom Tunéziában az 1930-as években. (Mustapha Kraiem: Le mouvement social en Tunisie dans les années trente.) [Ism.] = Párttört. Közl. 1986. 32. évf. 2. sz. 209-210. p. Szakadék. Előadások a harmadik világról. (Szerk. ANDERLE Ádám. Techn. szerk. SZONDI Ildikó. Lektorálta J. NAGY László, BODNÁR László.) [Kiad. az] Országos Béketanács, József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1986.233 p. J. NAGY László: Tanulmányok Kuba történetéből. [Ism.] = Délm. 1986. jún. 26. 4. p. ORBÁN Sándor: A fejlődés újabb szakaszának megalapozása, a mezőgazdaság szocialista átszervezése. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 219 - 237. p.

SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 76, FELEKY Gábor -OLÁH János: A bérarányok mint „strukturális következmények ". (Wage proportions as structural results.) = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1986. Tom.23. 41- 51. p. GÁBOR Kálmán: Az [ezerkilencszázhatvankilenc] 1969 és 1981 között középiskolát végzett fiatalok életstratégiái. (Life strategies of youth who completed their secondary school studies between 1969 and 1981.) = Társadalomtud. Közl. 1986. 16. évf. 3. sz. 366-378. p. GÁBOR Kálmán: A középiskolák rekrutációs körének alakulása 1969 és 1981 között Csongrád megyében. = Szakképzési Sz. 1986.2. sz. 64-73. p. ** SZENTPÉTERI István: Social organizations. (Transl. by J. Decsényi.) (Az igazgatástudomány sze rvezéselméleti alapjai. Jav., röv. kiad.) Bp. 1986, Akadémiai K. 278 p. ** SzENTPÉTERI István: A szervezet szociológiai fogalma. (Problems of the definition of organizations.) = Szociológia, 1986. 1-2. sz. 21- 46. p.

KALMÁR LÁSZLÓ KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM LÁSZLÓ KALMÁR CYBERNETIC LABORATORY CSENDES Tibor: Új tesztfüggvény a különböző globális optimalizálási módszerek megbizhatóságának mérésére. = 16. Magyar Operációkutatási Konferencia. 1986. szept. 23- 26. Balatonföldvár. Előadáskivonatok. (Bp.) [1986.] 6. p.

203


GALAMBOS Gábor: Parametric lower bound for on-line Bin-Packing. = J. Alg.

Disc. Meth. 1986. Vol. 7. No. 3.362-367. p. ** CSIRIK János - GALAMBOS Gábor: An O/n/ Bin-Packing algorithm for uniformly distributed data. = Computing, 1986.36.313-319. p. ** CSIRIK János - GALAMBOS Gábor: Expected performance of two simple algorithm for a Dual Bin Packing problem. = Proceedings of the Working Conference in Cap ri, Italy, 1986.7. p. ** CSIRIK Ján os - GALAMBOS Gábor -Frenk, J. B. G.-Frieze, A. M.-Rinnooy Kan, A. H. G.: A probabilistic analysis of the next fit decreasing bin packing heuristic. = Operations Research Letters, 1986.5.233-236. p. ** SZENTIRMAI László - GALAMBOS Gábor: Egyetemi hallgatók egyhetes időmérlegének vizsgálata klaszter-analizis segitségével. = Társadalomkutatás, 1986. 2. sz. 76 - 84. p. GALAMBOS Gábor: Linear programming by Katta G. Murthy. John Wiley, New York, 1983. [Review.] = Optima: Mathematical Programming Society Newsletter, 1986. No. 18.6 - 7. p. * * HANTOS Zoltán - CSENDES Tibor - DARÓCZY Bálint: Identification of models of respiratory mechanics by a global optimization technique. /Abstract./ = Bull. Eur. Physiopath. Resp. 1986. 22. Suppl. 8.108S. p. ** HANTOS Zoltán - DARóCZY Bálint -SUM Béla -Galgóczy Gábor- CSENDES Tibor: Forced oscillatory impedance of the respiratory system at low frequencies. = J. Appl. Physiol. 1986.60. 123-132. p. ** HANTOS Zoltán -DAROCZY Bálint -Sum Béla -Nagy Sándor: Partitioning of the low-frequency respiratory impedance in the rat. /Abstract./ = Bull. Eur. Physiopath. Resp. 1986. 22. Suppl. 8. 109S. p. ** HANTOS Zoltán - DARÓCZY Bálint - SUKI Béla -Nagy Sándor: A patkány teljes légzőrendszeri mechanikai impedanciájának összetevői alacsony frekvenciákon. = Magyar Élettani Társaság 51. Vándorgyülése, Keszthely, 1986. július 3-5. Előadáskivonatok. (Keszthely, 1986.) 152. p. KOVÁCS Tibor: Leszálló fatranszfórmációk kompoziciójának indukálhatósága. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986.97 lev. KUBA Attila: On the reconstruction of binary matrices from their projections. = Serie „Problemi non ben posh ed inversi". No. 26. Firenze, 1986. 1-18. p. ** KUBA Attila -MÁTÉ Eörs- Mester János -Almási József -Csernay László: Preliminary examination of a single-photon emission tomograph made by Gamma Works. = Számitástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. 13. kollokvium, Szeged, 1986. nov. 30-dec. 3. Előadáskivonatok. Szeged, 1986. 74. p. ** Csernay László - KUBA Attila: Clinical single-photon emission tomograph investigations. = Számitástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. 13. kollokvium, Szeged, 1986. nov. 30.- dec. 3. Előadáskivonatok. Szeged, 1986. 72. p. ** CSIRIK János - MÁTÉ Eörs: The probabilistic behaviour of the NFD Bin Packing algorithm. = Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Tom. 7. Fasc. 3.241- 245. p. Mester János-Préda I.-Kozmann Gy.- MÁTÉ Eörs- Regős L. -Tóth K. Marosi György -Antalóczy Zoltán -Csernay László: Detection and localization of ventricular preexcitation in Wolff-Parkinson-White syndrome /comparative study with body surface mapping/. = Nucl. Med. Commun. 1986.7.497-504. p.

204


SÁRA Attila: Az [Egységes Számitógép Rendszer] ESZR RJAD-2 számitógépcsalád működési elvei. Oktatási segédlet a Hardware c. tárgyhoz. Jav. kiad. Összeáll. - -. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 81 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ SARA Attila: Az [Egységes Számitógép Rendszer] ESZR RJAD-3 architekturajellegzetességei. Oktatási segédlet a Hardware c. tárgyhoz. Ősszeáll. - - . Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 17 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ SUKI Béla: Viszkoelasztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [2], 98 lev. SUKI Béla: Mechanical impedance of thin viscoelastic plates. = Acta Phys. Hung. 1986. Vol. 59. No. 3 - 4.409 - 415. p. SUKI Béla-HANTOS Zoltán -DARÓCZY Bálint-CSENDES Tibor: A kutya-rekeszizom passziv mechanikai tulajdonságai. = Magyar Élettani Társaság 51. Vándorgyülése, Keszthely, 1986. július 3-5. Előadáskivonatok. (Keszthely, 1986.) 97. p. SUKI Béla - HANTOS Zoltán - DARÓCZY Bálint - CSENDES Tibor: Mechanical impedance of the canine diaphragm. /Abstract./ = 5th Meeting of the European Society of Biomechanics, West-Berlin, September 8- 10, 1986. 262. p. °* Galgóczy Gábor-Nándi András - VAS Zoltán: A kislégúti funkciózavar vizsgálati lehetőségeiről és a kimutatott károsodás jelentőségéről. = Magyar Élettani Társaság 51. Vándorgyülése, Keszthely, 1986. július 3-5. Előadáskivonatok. (Keszthely, 1986.) 150. p. SZENTIRMAI László - VAS Zoltán: Nutzerschulung und Bibliotheksbesuch bei Studenten. Anhand einer empirischen Untersuchung unter den Studenten der Attila-József-Universitiit zu Szeged. = Die Nutzerschulung der Studenten als Aufgabe der Bibliotheks- und Informationseinrichtungen - Bestandteil der Befiihigung der Studenten zu effektivem Selbststudium. Wissenschaftliches Kolloquium aus Anlass des 175. Jahrestages der Gründung der Humboldt-Universitát am 24. und 25. September 1985. Referate und Berichte. Teil 1. Berlin, 1986.4045. p. /Schriftenreihe der Universitátsbibliothek Berlin. 55./ Késedelmesen megjelent munkák: CSENDES Tibor: Egy gradiensmentes, klaszterező globális optimalizáló eljárás. = 14. Magyar Operációkutatási konferencia. Kaposvár, 1984. szept. 4-6. Előadáskivonatok. [Bp. 1984.] 14. p. GALAMBOS Gábor: Kétdimenziós ládapakolási algoritmusok. = 14. Ma gyar Operációkutatási konferencia. Kaposvár, 1984. szept. 4-6. Előadáskivonatok. [Bp. 19841 23. p.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS CENTRAL DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES La voie hongroise. Analyses et experimentations économiques dir. par. János Kornai, Xavier Richet. Trad. CSERNUS Anikó, CSERNUS Sándor, Xavier Richet. Paris, 1986, Calmann - Levy. 320 p. • *

205


EGYETEMI KÖNYVTÁR

UNIVERSITY LIBRARY ASZALÓS Károly: A szegedi egyetemi ifjúsági mozgalmak és a szegedi egyetemi Bethlen Gábor Kör története 1932-ig. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [2], II, 200 lev. BAKONYI Géza: Paucrazi, Piet ro . [Lexikoncikk.] = Világirodalmi lexikon. 10. kőt. Bp. 1986. 86- 87. p,, BARÁTNÉ HADÚ Agnes: Könyvtárfelelős oktató. = Csongrád m. Könyvtáros, 1986. 18. évf. 1-2. sz. 59-61. p. CZENE Valéria: Történeti és ókortudományi szakkönyvtár. = Csongrád m. Könyvtáros, 1986. 18. évf. 1-2. sz. 62-64. p. GÁBOR[NÉ KLEMENT] Ildikó: Die Bibliothek der in Wittenberg studierenden Ungarn in der ersten Hálfte des 18. Jahrhunderts. = Zbl. Bibl: Wesen, 1986. 100. Jg. H. 10. 442 -447. p. KECSKEMÉTI Jánosné: Bibliografia delle. opere di Eugenio Koltay-Kas tner. Koltay-Kastner Jenő személyi bibliográfiája. = Acta Romanica, Szeged, 1986. Tom. 10. 195 - 240. p. KEVEHÁZI Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig. /Adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához:/ (Melanchthon und die ungarlándischen Studenten in Wittenberg von den 1550er Jahren bis 1587. Beitráge zu dem ersten Jahrhundert der Melanchthoá-Rezeption in Ungarn./) Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 81 p. /Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Att il a József Nominatae. 10./ KEVEHÁZI Katalin - MONOK István: Régi könyveink és kézirataink katalógusai. 16. századi könyvek. Összeáll. - -., - -. Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. Bücher aus dem 16. Jahrhundert. = Acta Bibl. Szeged, 1986. Tom. 9. Fasc. 3.217 p. KLUKOVITSNÉ PARÓCZY Katalin: Látogatóban egy gimnáziumi könyvtárban. = Csóngrád m. Könyvtáros, 1986. 18. évf. 1- 2. sz. 82 - 83. p. KOKAS Károly: Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció 1849-1867. [Ism.] = Irodalomtőrt. Közl. 1986. 90. évf. 1- 2. sz. 204 - 206. p. KOKAS Károly: ,,... sokat is fáradtam, ... de gyümölcs nélkül ..." /Péter Katalin: Esterházy Miklós. Bp. 1985./ [Ism.] = Aetas, 1986. 1- 2. sz. 155 -162. p. MONOK István: A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanitói. 1557-1710. Bp. 1986. (Ráday Koll. Soksz.) 46, [12] p. /Ráday Gyüjtemény Füzetei. 1.1 BALÁZS Mihály-MONOK István: Szamosközy István és a Corvina. = Magy. Könyvsz. 1986. 102. évf. 2 - 3. sz. 215 - 219. p. MONOK István: Collection des inventaires des livres des 16e - 17e siécles á l'Université Attila József de Szeged. (Travaux en course.) = Nouvelles du Livre Ancien, 1986. Nr. 45.6. p. •• MONOK István: Fülszövegen igen, monográfiában nem? - „Könyvkiadás és olvasás". [Hozzászólás a Szeged története 2. köt. egyes fejezeteihez.] = Szegedi Könyvtári Mühely, 1986.25. évf. 1-2. sz. 112-113. p. MONOK István: Ecsedi Báthory István meditációi. Sajtó alá rendezte Erdei Klára és Keveházi Katalin. /Adattár 16-18. sz47adi szellemi mozgalmaink történetéhez. 8./ [Ism.] = Confessio, 1986. 10. évf. 1. sz. 125 -127. p. '

206


125..MoNOK István: Krmann Dániel: Küldetésem története. [Ism.] = Irodalomtőrt. Közl. 1986.90. évf. 1- 2. sz. 190 -191. p. N[ÉMETHNÉ] PATAKI Márta: Dr. Gaál Endre: A Tevan nyomda betűmintái. [Ism.] = Magyar Grafika, 1986.30. évf. 2. sz. 62-64. p. (SzAB6 Éva): Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1984-ben publikált szakirodalmi munkássága. (Összeáll.- - .) = A József Att ila Tudományegyetem Évkönyve 1984/85. Szeged, 1986.167-252. p. SZENTIRMAI László-GALAMBOS Gábor: Egyetemi hallgatók egyhetes időmérlegének vizsgálata klaszter-analizis segitségével. = Társadalomkutatás, 1986. 2. sz. 76-84. p. SZENTIRMAI László - VAS Zoltán: Nutzerschulung und Bibliotheksbesuch bei Studenten. Anhand einer empirischen Untersuchung unter den Studenten der Attila-József-Universitát zu Szeged. = Die Nutzerschulung der Studenten als Aufgabe der Bibliotheks- und Informationseinrichtungen - Bestandteil der Befáhigung der Studenten zu effektivem Selbststudium. Wissenschaftliches Kolloquium aus Anlass des 175. Jahrestages der Gründung der Humboldt-Universitát am 24. und 25. Septembe r 1985. Referate und Berichte. Teil 1. Berlin, 1986.40 45. p. /Schriftenreihe der Universitátsbibliothek Berlin. 55./ A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1984/85. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MAR6TI Egon, P6LAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta BODNAR László.) Szeged, 1986, [Szegedi Ny.] 252 p. VARGA András: A szegedi piarista rendház könyvtára. = Csongrád m. Könyvtáros, 1986. 18. évf. 3-4. sz. 157-166. p. (Adattár 16 -18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 13. [köt.]) Magyarországi magánkönyvtárak. 1. [rész.] 1533-1657. Sajtó alá rend. VARGA András. ([Közrem.] KATONA Tünde, KEYEHAZI Katalin, ...MONOK István, SALIGA Lászlóné. Szerk. H. Takács Marianna. Előszó: KESERŰ Bálint.) Kiad. a MTA Könyvtára. Bp. - Szeged, 1986. 259 p. VARGA András: Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák könyvtára. Összeáll. - -. Kataloge unserer Altbücher und Handschriften. Die Bibliothek der Piaristen in Szeged. = Acta Bibl. Szeged, 1986.9. Fasc. 1.108 p. VARGA András: Paradoxográfia. -Parrhasius, Aulus Janus. -Patria Kónsztantinupoleósz. -Patrizi, Francesco. -Perotto, Niccolo. - Pervigilium Veneris. -Péter, Damiáni Szent. -Petrus Riga. - Piccolomini. -Pigna, Giovan Battista. - Pomponazzi. - Pontano, Giovanni vagy Gioviano. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi Lexikon. 10. köt. Bp. 1986. 131. p., 225. p., 286. p., 287. p., 407. p., 421422. p., 449. p., 485. p., 536-537. p., 557. p., 729. p., 737. p. Késedelmesen megjelent munkák: MONOK István: Baranyai Decsi János magyar históriája /1592-1598/. - Demény

Lajos: Bethlen Gábor és kora. [Ism.] = Hung. Ért. 1984. 6. évf. 3-4. sz. 28-29. p., 49. p.

207


MoNOK István: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. 19. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae./ - Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. - Emlékezetül ha gyott irások. Erdélyi ma gyar emlékirók. - Kutassátok az irásokat. Román krónikairók munkáiból. - Rétyi Péter naplója. - Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek 1569-1591. - Utazások a Törők Birodalomban. - Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. - Wesselényi István: Sanyarú világ. [Ism.] = Hung. Ért. 1985. 7. évf. 3-4. sz. 9. p., 44- 45. p., 53. p., 106. p., 159- 160. p., 177 -178. p., 194 -195. p., 202 -203. p., 205 - 206. p. MONOK István: Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. [Ism.] = Irodalomtört. Közl. 1985. 89. évf. 3. sz. 376-378. p.

SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ENDRE SÁGVÁRI PRIMARY TRAINING SCHOOL MAKK Ferencné: Az úttörőmozgalom a szocialista épités kibontakozásának idején /1950-1956/. = Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Uttörőkrónika /1946 -1986/. Szeged, 1986.65 - 91. p. TÓTH Rózsa: Csehov tájábrázolása és a századforduló orosz tájfestészete. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1985. 218 lev.

SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ENDRE SÁGVÁRI TEACHER GRAMMAR SCHOOL CSURI József: A kombinatórika és gráfelmélet gimnáziumi oktatásának tapasztalatai, problémái. E gy etemi doktori értekezés. Szeged, 1986. 1401ev. HAJNAL Imre: Maatematika a speciális matematikai 1. osztályok számára. (Gimn.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 484 p. HAJNAL Imre: Beke Manó tanári munkássága. [Kiad. a] Bolyai János Matematikai Társulat. [Bp.] 1986. 13 p. HAJNAL Imre: Beke Manó 1862-1946. = Pedagógiai Műhely, 1986. 2. sz. 5357. p.

208


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE ÁLLAMTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF POLITICAL SCIENCE ÁLLAMJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF CONSTITUTIONAL LAW KOVACS István: Konsztitucionnüe osznovü otnosenij goszudarsztva i obscsesztva. = Konsztitucionnüe osznovü dal'nejsego razvitija szocialiszticseszkogo goszudarsztvennogo upravlenija. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 35. Fasc. 1— 7. 19 — 37. p. KOVACS István: A közigazgatás fejlesztésének tudományos megalapozása. = 25 éves a Szegedi Akadémiai Bizottság. Ünnepi előadóülés, 1986. nov. 26. Szeged, 119861 43-51. p. KovAcs István: Le mécanisme des reformes administratives. /Rapport général./ International Academy of Comparative Law. Twelfth International Congress of Comparative Law, Sydney/Melbourne, Australia, 18-26 August, 1986.29 p... Az alkotmány továbbfejlesztésének tudományos megalapozása. 7. köt. TÓTH Károly: A szocialista országok alkotmányfejlődésének iránya az elmúlt negyedszázadban. Kiad. az MTA Államtudományi Kutatások Programirodája. Bp. 1986. 85 P.

.•

ÁLLAMIGAZGATÁSI - ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW Szűcs István: Konsztitucionnüe osznovü organizacionnoj szisztemü goszudarsztvennogo upravlenija v Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. = Konsztitucionnüe osznovü dal'nejsego razvitija szocialiszticseszkogo goszudarsztvennogo upravlenija. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 35. Fasc. 1 — 7. 79 —92. p. SZÜCS István: Prinzipielle Fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1— 20.279 — 284. p.

NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF INTERNATIONAL LAW BODNAR László: A harmadik világ szerepe a nemzetközi jog fejlődésében. = Szakadék. Előadások a harmadik világról. Szeged, 1986.7 — 29. p. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1984/85. (Kiad. CSAKANY Béla. Szerk. biz. KEFSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRHAI László. Lektorálta BODNAR László.) Szeged, 1986, (Szegedi Ny.) 252 p.

209


Szakadék. Előadások a harmadik világról. (Szerk. ANDERLE Ádám. Techn. szerk. SZONDI Ildikó. Lektorálta J. NAGY László, BODNAR László.) [Kiad. az] Országos Béketanács, József Attila Tudománye gyetem. Szeged, 1986. 233 p. NAGY Károly: The problem of reparation in international law. = Questions of international law. Vol. 3. Hungarian perspectives. Bp. 1986. 173-190. p.

JOGELMÉLETI- TÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF THEORY AND HISTORY OF LAW ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK DEPARTMENT OF THEORY OF STATE AND LAW ANTALFFY György: Machiavelli és az állam tudománya. Állam- és jogelméleti ref-

lexiók. Bp. 1986, Közgazd. és Jogi K. 455 p. ANTAt.FFY György: Osznovnüe problemü prinjatija resenij v szocialiszticseszkom obscsesztve sz tocski zrenija teorii goszudarsztva i prava. = Konsztitucionnüe osznovü dal'nejsego razvitija szocialiszticseszkogo goszudarsztvennogo upravlenija. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 35. Fasc. 1-7.7 -17. p. ANTALFFY György: Über den Entscheidungsmechanismus im sozialistischen Staat. = Studia in honorem Roberti Ho rváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1-20.7- 19. p. PAPP Ignác: Az államszervezetről. (Über die Staatsorganisation.) = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. 36. Fasc. 1-20.161-178. p. PAPP Ignác: K teoretiko-pravovüm problemam naucsnogo obosznovanija pravovoj pofitiki. = A jogpolitika tudományos megalapozásának jogelméleti problémái. (Materialü naucsnoj konferencii pravodujuscsej v Pilisszentkereszte 10- 11-ogo oktjabrja 1984 g.) Bp. 1986. 188-208. p. /Igazságügyi Minisztérium Tudományos ás Tájékoztatási Főosztály Kiadványai. 15./ PAPP Ignác: O roli obscsesztvennüh organizacij v politicseszkoj sziszteme Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. = Konsztitucionnüe osznovü dal'nejsego razvitija szocialiszticseszkogo goszudarsztvennogo upravlenija. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 35. Fasc. 1- 7.61- 78. p. PAPP Ignác: Előszó. [Horváth Róbert hetvenedik születésnapja alkalmából.] = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1- 20. 5 - 6. p. VASTAGH Pál: Szusnoszt' i organizacija goszudarsztvo sztran szocialiszticseszkij orientacii. Kandidátusi értekezés. Moszkva, 1986. 162 p. •• '

JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF LEGAL HISTORY BALOGH Elemér: Az első népképviseleti választások Zala megyében. (Die ersten Volksvertreterwahlen im Komitat Zala im Jahre 1848,) = Közlemények Zala me-

gye közgyüjteményeinek kutatásaiból. 1986. Zalaegerszeg, 1986. 195-209. p. /Zalai Gyüjtemény. 25./

210


BALOGH Elemér: [Tizenkettedik] XII. Országos Ifjúsági Jogásznapok Szegeden.

= Sz. E. 1986. máj. 20. 2. p. TOTH Árpád: A szénellátás néhány problémája az első világháború idején Ma gyarországon. = Jogtörténeti tanulmányok. 6. köt. Bp. 1986.385-394. p. Sep.

ROMAI JOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF ROMAN LAW JAKAB Éva: A legis actiók sequestrumától a pertárgy kötelező birói letétje felé. = Jogtörténeti tanulmányok. 6. köt. Bp. 1986. 181 -189. p. •• JAKAB Éva: Az utánképzett és a kontrarius aktusok viszonyának kérdéséhez. (Zur Frage der nachgeformter- und Kontrárakten.) = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1-20. 107 -112. p. JAKAB Éva: Emlékkönyv Pólay Elemér 70. születésnapjára. (Acta Juridica et Politica. Szeged, 1985. Tom. 33.) [Ism. ] = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 12. sz. 10861088. p. MOLNAR Imre: A dologbérlő felelőssége a római jogban. = Jogtörténeti tanulmányok. 6. köt. Bp. 1986. 253 - 269. p. ** MOLNAR Imre: A római jog felelősségi rendje az archaikus korszakban. (Das Verantwortungssystem des römischen rechts in der archaischen Periode.) = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1- 20. 131-144. p. MOLNAR Imre: A társadalmi-gazdasági viszonyok változásainak tükröződése a preklasszikus római jogban. (Die Wiederspiegelung der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verháltnisse im praeklassischen römischen Recht /iuris consultus Alfenus Varus/.) = Jogtud. Közl. 1986. 41. új évf. 6. sz. 285-292. p. PÓLAY Elemér: Iniuria types in Roman law. (Transl. by József Szabó.) Bp. 1986, Akadémiai K. 227 p. P61.AY Elemér: Arcadius Charisius, a posztklasszikus digesztajogász és a Hermogenianus-kérdés. (Arcadius Charisius, der nachklassische Digestenjurist und die Hermogenianfrage.) = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1-20. 179-215. p. PÓLAY Elemér: Begriff der Pandektistik. /Japán nyelven.'Ford. Chiharu Sato ./ = Saitama University évkönyve. Tokyo, 1986.20 p. " PÓLAY Elemér: „Iniuria dicitur, quod non iure fit". = Jogtörténeti tanulmányok. 6. köt. Bp. 1986.223-229. p. ** PÓLAY Elemér: A közrend elleni magatartások megitélése a római jogban. = Jogtud. Közl. 1986.41. új évf. 10. sz. 502-503. p. PÓLAY Elemér: Gábor Hamza: Jogösszehasonlitás és antikvitás. /Rechtsvergleichung und Antike./ [Buchbesprechung.] = Zeitschrift für Rechtsgeschichte, 103. Rom. Abt. 1986.603-610. p. Sep. PÓLAY Elemér: Személyi Kálmán emlékezete. /1884-1946./ = Jogtud. Közl. 1986.41. új évf. 11. sz. 569-570. p. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1984/85. (Kiad. CsAKANY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MAR6TI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRHAI László. Lektorálta BODNAR László.) Szeged, 1986, [Szegedi Ny.] 252 p.

211


Késedelmesen megjelent munka: 179. P6t.AY Elemér: Entstehung, Entwicklung und Untergang der Pandektistik, mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung der ungarischen Privatrechtswissenschaft. = Studia luridica, 1985. Tom. 12.131-138. p. ••

BÜNÜGYI TUDOMÁNYOK TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF CRIMINAL LAW BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL LAW PROCEDURE CsÉKA Erv in: A bűnözés változásai és a büntető eljárási jog. = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 1. sz. 1- 8. p. CSÉKA Ervin: A büntető jogorvoslatok történeti kialakulása. (Développement historique des voies de recours dans la procédure pénale.) = Studia in honorem Roberti Horv áth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 120.59 - 80. p. CSÉKA Ervin: Die soziale Reaktion auf die stratbaren Handlungen. /Die Betütigung der Rechtspflege. Die Ausschliesslichkeit des Gerichtsweges in Strafsachen. Die Reaktion der Staatsverwaltung. Soziale Mittel ./ = Das Recht zum Strafen. Bp. 1986. 137 -147. p. /Kriminológiai Közlemények./ MERÉNYI Kálmán: A fajtalanság büntetőjogi megitéléséről. = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 7 - 8. sz. 630 - 632. p. MERÉNYI Kálmán: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények pönalizálásának fejlődése a felszabadulástól a hatályos rendelkezésekig. = Jogtud. Közl. 1986. 41. Gj évf. 1. sz. 20 - 22. p. MERÉNYI Kálmán: Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény miatt elitéltek körében büntetésvégrehajtási intézetben végzett kriminológiai kutatás módszertani kérdései. (Metodologicseszkie voproszü kriminologicseszkih iszszledovanij, vüpolnennüh v iszpravitel'no-trudovüh ucsrezsdenijah v krugu oszuzsdennüh za naszil'sztvennüe presztuplenija protiv polovoj nravsztvennoszti.) = Studia in honorem Róberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged,1986. Tom. 36. 20. 113 -130. p. Fasc. MERÉNYI Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények pönali7áltsa egyes európai államokban. = Magy. Jog, 1986.33. évf. 3. sz. 217-222. p. NAGY Ferenc: Intézkedések a büntetőjog szankciórendszerében. (Massnahmen im Sanktionensystem des Strafrechts.) Bp. 1986, Közgazd. és Jogi K. 316 p. NAGY Ferenc: Anwendungsmöglichkeiten von Sanktionen ohne Freiheitsenziehung. = Das Recht zum Strafen. Bp. 1986. 168-179. p. /Kriminológiai Közlemények./ NAGY Ferenc: A büntetésvégrehajtás Svájcbaan. = Jogpolitika, 1986. 1. sz. 12- 13. p. NAGY Ferenc: A büntetés-végrehajtási intézetek tfiltelitettségéről. = Belügyi Sz. 1986. 12. sz. 48 - 52. p.

212


NAGY Ferenc: Európai körkép a halálbüntetésről. = Jogpolitika, 1986. 4. sz. 7-8. p. NAGY Ferenc: Korreferátum Nagy Tibor: Differenciálás a büntetésvégrehajtásban c. előadásához. = Módszertani Füzetek, 1986.2. sz. 14-19. p. •• NAGY Ferenc: Mogucnosti primene sankcija bez liáenja slobode u Madarskoj. = Pravo Teorija i Praksa, 1986.9. 114-118. p. •• NAGY Ferenc: A svájci büntetőjogi szankciórendszer. (Das strafrechtliche Sanktionensystem in der Schweiz.) = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1- 20.145 -160. p. NAGY Ferenc -CsERHATI Agota: Áttekintés a közhasznú munkavégzésre kötelezésről, mint Új alternativ büntetőjogi szankcióformáról. (Eine Übersicht über die neue alternative Strafrechtssanktionsform: Verurteilung auf Arbeit von Gemeinnutz.) = Jogtud. Közl. 1986. 41. Új évf. 9. sz. 417-424. p. NAGY Ferenc-CSERHÁTI Ágota: A halálbüntetés elrettentő hatásának vizsgálata. = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 11. sz. 927 - 934. p. NAGY Ferenc-Lammich, Siegfried: A terhességmegszakitás és a magzatelhajtás egyes jogi, illetve büntetőjogi kérdései. = MagyJog, 1986. 33. évf. 7-8. sz. 633 -642. p.

STATISZTIKAI TANSZÉK - DEPARTMENT OF STATISTICS BALÁZS József: Ho rváth Róbert professzor tudományos munkásságának szintetikus összefoglalása. (Une synthése de l'activité scientifique du professeur Róbert Horváth sur la base des ses publications.) = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1- 20.21- 33. p. HORVATH Róbert - BALÁZS József: Statisztika. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 276 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar ./ HORVATH Róbert:.L'histoire de la pensée demographique hongroise des ses débuts jusqu' á l'avenement de la periode de la statistique officielle. [Doktori értekezés.] Bp. [1986.] 1984. V, 358 1ev. 15 t. HORVATH Róbert : A [második] II. József korában végrehajtott magyarországi népsi4mlálá'. (Population census in the Josephinian era.) = Stat. Sz. 1986. 64. évf. 6. sz. 624-639. p. HORVATH Róbert: Probleme der Süssmilch-Forschung - Gestem und Heute. = Ursprünge der Demographie in Deutschland. Leben und Werk Johann Peter Süssmilchs /1707-1767/. Frankfurt - New York, 1986. 213-232. p. /Forschungsberichte des Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik. 11./ Sep. HORVATH Róbert: A-propos de Kőrösy. = Annales de Démographie Historique, 1986. 409 - 438. p. Sep. HORVATH Róbert -Kovacsics József: Une synthése des recherches de démographie historique en Hongrie. = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1-20. 103 -105. p. H[oRVATH] R[óbert]: Fauve-Chamoux, A. (szerk.): Malthus Hier et Aujourd'hui - Congrés International de Démographie Historique, Mai 1980. [Ism.] = Demográfia, 1986. 29. évf. 2 - 3. sz. 293 -295. p.

213


HORVATH Róbert: Jacques Dupáquier-Michel Dupaquier: Histoire de la dé-

mographie. La statistique de la population des origines á 1914. [Compte rendu.] = Eur. J. Popul. 1986.2.85 - 93. p. Sep. HORVATH Róbert: Sauvy, A.: A „fekete munka" és a holnap közgazdasága. [Ism.] = Stat. Sz. 1986.64. évf. 1. sz. 97-98. p. HORVATH Róbert: A statisztika ünneplése. Az ISI centenáriumi kötete. [Ism.] _ Stat. Sz. 1986.64. évf. 4. sz. 424-426. p. SZONDI Ildikó: A lakásgazdálkodási koncepciók megvalósulása Szegeden az 1980- 85-ős években. (Realization of the housing conceptions in Szeged in the period of 1980-85.) = Studia in honorem Roberti Horváth septuagenarii. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1986. Tom. 36. Fasc. 1- 20.265 - 278. p. Szakadék. Előadások a harmadik világról. (Szerk. ANDERLE Ádám. Techn. szerk. SZONDI Ildikó. Lektorálta J. NAGY László, BODNAR László.) [Kiad. az] Országos Béketanács, József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1986.233 p. SZONDI Ildikó: Prioritások gazdaságunk fejlődésében. /Nyitrai Ferencné új könyvéről./ = Délm. 1986. júl. 3o. 4. p. Késedelmesen megjelent munkák: HORVATH Róbert: Chronologie et facteurs de l'urbanisation en Hongrie. = Annales de Démographie Historique, 1985. 197 - 201. p. Sep. HORVATH Róbert: Dupáquier, J.: Pour la démographie historique. [Ism.] = Demográfia, 1985. 28. évf. 2 - 3. sz. 321- 325. p.

CIVILISZTIKAI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF CIVIL LAW MEZŐGAZDASÁGI- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LABOUR LAW Szöveggyűjtemény a magyar társadalombiztosítási jog tanulmányozásához. (Szerk. Juhász József. Szerzők: Barton József, Czucz Ottó, ... [stb.] Lektorok: Kurucz Béla, ... NAGY László, [stb.]) (Bp. 1986.) Népszava. 416 p. NAGY László: Kollektiv szerződések a gyakorlatban. (Bp. 1986), Népszava. 293, [43] p. NAGY László: The legal nature of collective agreement. = Legal development and comparative law. Selected essays for the 12. International Congress of Comparative Law. 1986. - Evolution du droit et droit comparé. Bp. 1986. 227 - 244. p. NAGY László: System for relief of industrial accidents and occupational disease in Hungary. = International Symposium on Industrial Accidents. Seoul, 1986. 44. p. NAGY László: Munkaügyi döntőbizottságok, biróságok - vitás esetek. A Legfelsőbb Biróság legújabb döntéseiről. = Munka, 1986. 36. évf. 11. sz. 51. p. NAGY László: Néhány gondolat a kollektiv szerződésekről. = Munkaügyi Sz. 1986.30. évf. 3. sz. 30-34. p. NAGY László: Az üzemi balesetek és a foglalkozási megbetegedések• kártalanitás, rehabilitáció. = Munkaügyi Sz. 1986. 1-2. Melléklet. 59-80. p.

214


VERES József: The development of the Hungarian agricultural structure /19641984/. = Legal development and comparative law. Selected essays for the 12. International Congress of Comparative Law. 1986. - Evolution du droit et droit comparé. Bp. 1986. 171- 203. p. VERES József: A szövetkezeti tagsági munkaviszony szabályozása de lege ferenda. = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 2. sz. 97-101. p. Késedelmesen megjelent munka: NAGY László: Elnöki zárszó. [A munkaerő- és bérgazdálkodás, valamint a szociálpolitika néhány időszerű kérdése cimű vitához.] = A Magyar Jogász Szövetség 10. országos munkaértekezlete. [Bp.] 1985. 147-148. p./Magyar Jogász Szövetség Kiadványai./

POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF CIVIL LAW AND CIVIL LAW PROCEDURE BESENYEI Lajos: A házastársi bérlőtársi jog új megközelitése. = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 7- 8. sz. 655 - 657. p. JUHAsZNÉ ZVOLENSZKI Anikó: Vita a gazdásági peres konfliktusok jogi szabályozásáról. = Magy. Jog, 1986.33. évf. 1. sz. 87-89. SZABÓ Imre: Perjogi ankét Szegeden. = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 1. sz. 90- 92. P. TÖTHNÉ FÁBIÁN Eszter: Vitaülés a [családjogi törvény] Csjt módositásáról. = Magy. Jog, 1986. 33. évf. 9. sz. 797-800. p.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF ARTS PEDAGÓGIA - PSZICHOLÓGIA TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF EDUCATION ÁGOSTON György: Oktatásügyi ellentmondások néhány tőkésországban. 1-2. [rész.] = Köznevelés, 1986. 42. évf. 10. sz. 6 - 7. p. ÁGOSTON György: A pedagógia alapfogalmainak rendszere. = Pedagógia. Szöveggyűjtemény. 1. [köt.] Bp. 1986. 9-42. p. /Tudományegyetemek és Tanárképző Főiskolák./ ÁGOSTON György - Drien Károly: A kisérleti 5 évfolyamú, iskolarendszerű technikusképzés előzményei és tapasztalatai. (Voraussetzungen und Erfahrungen der experimentellen 5-jáhrigen, im Schulsystem realisierten Technikerbildung.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1986.28.3 - 38. p.

215


A politikai munka pedagógiájának oktatása és kutatása. 24. ÁGOSTON György: A tanulói aktivitás szerepe és feltételei az oktatásban, különös tekintettel a pártoktatásra. - Zrinszky László: Politikai propaganda és andragógia. - stb. [Kiad. az] MSzMP Politikai Főisk. Bp. 1986.68 p. CSAP6 Bend: A felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos pszichológiai problémák komplexitása. = Magyar Pszichológiai Társaság 8. Országos Tudományos Konferenciája. 2. [köt.) Tematikus vitaanyagok. Bp. 1986.27-30. p. CSAPÓ Benő: A gondolkodás műveleti képességeinek fejlődése ás fejlesztése. = Magyar Pszichológiai Társaság 8. Országos Tudományos Konferenciája. 1. [köt.] Előadáskivonatok. Bp. 1986. 17. p. CSAPÓ Benő -[CSIRIKNÉ] CZACHESZ Erzsébet-Vidákovich Tibor: Qualitative analysis of logical reasoning. = Development: European perspectives. Roma, 1986. 175. p. • • CsIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet: Összetett kijelentések nyelvi-logikai értelmezésének empirikus vizsgálata 10-17 éves tanulóknál. (Empirische Untersuchung der sprachlich-logischen Auslegung zusammengesetzter Aussagen bei 10-17jáhrigen Schülern.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1986.28.93 -116. p. CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet-CStRIK János: Ujságnyelvi gyakorisági szótár. Szerk. Lengyel Zsolt. 1-2. köt. - Csasztotnűj szlovar' vengerszkoj gazetnoj leksziki. - Frequency dictionary of Hungarian newspaper and magazine language. Szeged-Bp.-Debrecen, 1986. 399 p. /Magyar Pszicholingvisztikai Tanulmányok. 4./ GUBÁN Gyula: Az anyag- és gyártásismeret tantárgy képző és fejlesztő hatásának vizsgálata. = Szakképzés és nevelés. Bp. 1986.116-137. p. •• KÉKES SZABÓ Mihály: Középiskolai tanulók társas kapcsolatainak szinterei. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 249 p. ** KÉKES SZABÓ Mihály: A felsőoktatási kollégiumokba kerülő hallgatók közösségi nevelésének néhány kérdése. = A nevelőmunka időszerű kérdései a felsőoktatási intézmények kollégiumaiban. A 7. Országos Kollégiumi Konferencia nemzetközi tanácskozásának anyaga. Gydr, (1984) 1954 [!] november. Bp. 1986. 160-170. p. KÉKES SZABÓ Mihály: Középiskolai tanulók iskolán kivüli társas kapcsolatainak szinterei. (Schauplátze der gesellschaftlichen Beziehungen von Mittelschülern ausserhalb der Schulen.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1986.28.71- 92. p. KoNCZ János: Az oktatásügy és a pedagógusképzés Svédországban az 1960-as évek végéig. (Das Bildungswesen und die Lehrerbildung in Schweden bis zum Ende der 1960-er Jahre.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1986.28.39-70. p. NAGY József: PREFER. Preventiv fejlettségvizsgáló rendszer 4-7 éves gyermekek számára. Bp. 1986, Akadémiai K. 75 p. 14 mell. /Személyiségfejlesztés./ NAGY József: Ertékelés és fejleszthetőség. - A pedagógiai értékelés funkciózavarai. - A megtanitás stratégiája. = Pedagógia. Szöveggyüjtemény. 2. [köt.] Bp. 1986.176-220. p. /Tudományegyetemek és Tanárképző Főiskolák./ NAGY József: A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. = Pedagógia. Szöveggyűjtemény. 3. [köt.] Bp. 1986. 144-167. p. /Tudományegyetemek és Tanárképző Főiskolák./ NAGY József: Kozma Tamás: Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi sze rvezet. [Ism.] = Ped. Sz. 1986.36. évf. 5. sz. 501-502. p.

216


Késedelmesen megjelent munkák:

ÁGOSTON György: Az egységes középiskola egy lehetséges modellje. = Az általánosan képző iskolák technikai nevelésének kérdései a Szovjetunióban és a Ma-

gyar Népköztársaságban. Bp. 1985.38 - 46. p. Számítógép az iskolában. (Osszeállitás a TIT Szegedi 22. Pedagógiai Nyári Egyetemen elhangzott előadásokból. Szerk. KoMt,6ssY Ákos. Kiad. a TIT Csongrád m. Sze rvezete.) Szeged, 1985. 159 p.

PSZICHOLÓGIA TANSZÉK DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY DuR6 Lajos: A differenciált személyiségfejlesztés. = 25 éves a felsőfokú óvónőképzés. /Emlékülés./ Az óvónőképző intézetek 5. tudományos ülésszaka. Sza rvas, 1984. máj. 15 -17. [Bp. 1986.] 11- 45. p. DuR6 Lajos: A felsőoktatás fejlesztése és a pszichológia. = Ma gyar Pszichológiai Társaság 8. Országos Tudományos Konferenciája. 2. [köt.] Tematikus vitaanyagok. Bp. 1986. 23 -26. p. DUO Lajos: A felsőoktatás korszerűsítésének pszichológiai problémái. (Die Rolle der Psychologie bei der Modernisierung des Hochschulwesens.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1986.28.139 -158. p. VECZK6 József: Gyerekek, tanárok, iskolák. Gyerekeink viszonya az iskolához. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 299 p. /Pszichológia - Nevelőknek. 33.1 VECZK6 József: Demokratizmus és általános iskola. = Köznevelés, 1986. 42. évf. 33. sz. 12. p. VEczK6 József: Dr. Kozéki Béla: Személyiségfejlesztés az iskolában. /E gy motivációs szempontú integrált gyakorlati neveléslélektan vázlata./ [Ism.] = Ped. Sz. 1986. 36. évf. 3. sz. 274 - 276. p. ZAKAR András-Helembai Kornélia: A középiskolai tanulók pályaválasztási elképzeléseinek érzelmi sajátosságai. (Die gefühlmássigen Eigenheiten der Vorstellungen von Mittelschülern über die Berufwahl.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1986. 28. 159 -178. p. ZAKAR András-Helembai Kornélia-Wölfel, Ingrid: A középiskolai tanulók pályaválasztási elképzeléseinek személyiségi sajátosságai. = Ma gyar Pszichológiai Társaság 8. Országos Tudományos Konferenciája. 1. [köt.] Előadáskivonatok. Bp. 1986. 50. p. Késedelmesen megjelent munka: ZAKAR András: A gimnáziumi tanulók pályaorientációjának személyiségi tényezői. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1985, (Szegedi Ny.) 11 p.

217


MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF HUNGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK DEPARTMENT OF HUNGARIAN LINGUISTICS Szeged város törvényszéki jegyzőkönyveiből /1721-23/. Kiadja BRATINKA József, Szigeti Ferenc. (Actes judiciaires de la municipalité de Szeged /1721- 23/.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom.] 29 - 30.51- 61. p. BüKY László: Borág. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29-30. 63 - 71. p. BüKY László: A kötődik ige és a kötődés főnév használata a mai magyar nyelvben. = Magy. Nyelvőr, 1986.110. évf. 2. sz. 137-149. p. BüKY László: Közgyalogos és köztanár. = Köznevelés, 1986, 42. évf. 32. sz. 10. p. BüKY László: Matek tanszék. = Köznevelés, 1986. 42. évf. 24. sz. 11. p. BüKY László: Múlt és jelen az istálló-ban. = Édes Anyanyelvünk, 1986. 8. évf. 4. sz. 3. p. BüKY László: Dobóné Be tincsi Margit: A személyiségformálás lehetőségei az anyanyelvi órákon. [Ism.] = Édes Anyanyelvünk, 1986.8. évf. 1. sz. B IV. BüKY László: Gáspári László: A századvégi novella lirizálódásáról. [Ism.] = Magy. Nyelvőr, 1986. 110. évf. 3. sz. 380-381. p. BüKY László: Pethő Zsoltné Németh Erika, Szentendre utcanevei. [Ism.] = Magy. Nyelv, 1986. 82. évf. 3. sz. 378 - 380. p. 266, BOKY László: Műtőhajó és társai. = Magy. Nemzet, 1986. jan. 23.6. p. MAY László: Nyelvátültetés? = Magy. Nemzet, 1986. nov. 27.6. p. BüKY László: Az előadói magatartás. /Montagh Imre kötete./ [Ism.] = Magy. Nemzet, 1986. aug. 14.6. p. BüKY László: A gondolkodás grammatikája. /Békési Imre monográfiája./ [Ism.] = Magy. Nemzet, 1986. dec. 27.6. p. BüKY László: Müncheni Kódex /1466/. /A négy evangélium szövege és szótára./ [Ism.] = Magy. Nemzet, 1986. Al. 17.6. p. FEJES Katalin: Egy korosztály irásbeli nyelvhasználatának alakulása. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 254 p. " B. FEJES Katalin: Eletkor - szöveg - szintaxis. = Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Bp. 1986.390-401. p. B. FEJES Katalin: A szerkesztettségi mutató környezetstruktúrája a lineáris korrelációs együtthatók tükrében. (Die Struktur des Konstruierungsindexes im Spiegel der Korrelationskoeffizienten.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29 - 30.37 - 49. p. B. FEJES Katalin: Dobóné Berencsi Margit: A személyiségformálás lehetőségei az anyanyelvi órákon. /Általános iskola, 5 - 8. osztály./ [Ism.] = Magy. Nyelvőr, 1986. 110. évf. 4. sz. 505 - 506. p. FORGÁCS Tamás: A Müncheni Kódex jelöletlen tárgyas szószerkezeteiről. (Über die unbezeichneten Akkusativobjekte des Münchener Kodex.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom.] 29 - 30. 115 -124. p. MOKÁNY Sándor: Az „Oxfordi glosszák" cuchaga és seegu szavának értelmezése. = Magy. Nyelv, 1986. 82. évf. 4. sz. 454-456. p.

218


MOKÁNY Sándor: A romlik, ront, rongál és rombol szócsalád áltagja/i/. (O lozsnom cslene vengerszkogo izoszemanticseszkogo rjada romlik, ront, rongál i rombol.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29-30. 151-154. p. SZABÓ József: A nagykónyi nyelvjárás. (Die Mundart von Nagykőnyi.) (Kiad. a Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum.) Szekszárd, 1986.303 p. SZABÓ József: A nagykőnyi nyelvjárás jövevényszavai. = Magy. Nyelvőr, 1986. 110. évf. 2. sz. 197-201. p. SZABÓ József: Sprachsoziologische Untersuchung der Satzkonstruierung in einem ungarischen Ortsdialekt im Bezirk Tolna /Donau/. = Z. Dialekt. u. Linguist. 1986. 53. Jg. 356 - 362. p.• • Sz. Bozóki Margit - SZABÓ József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban. 2. [rész.] (Piscsevüe tradicii v drevne Nad'koni. /Csaszt' 2J) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom. ] 29-30.201-211. p. SZABÓ József: Baranya megye földrajzi nevei. 1-2. Szerk. Pesti János. [Ism.] = Csongrád m. Honismereti Hiradó, 1986. 187-195. p. SZABÓ József: Vadas Ferenc: Faddi dohány. [Ism.] = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29-30.222-223. p. SZABÓ József: Nyiri Antal köszöntése 80. születésnapján. = Magy. Nyelvőr, 1986. 110. évf. 4. sz. 509 - 510. p. TAKÁTS Károlyné: Károly Sándor munkássága 1947-1985-ig. /Bibliográfia./ = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29-30.9-25. p. VELCSOV Mártonné: Beszámoló a középiskolai szekció munkájáról. = Az anyanyelvi nevelés korszerűsitésének áramában. (Az 1984. június 30.-július 2. között megrendezett Nyiregyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga.) [Bp.) 1986. 245 - 248. p. VELCSOV Mártonné: Jelentésváltozás és etimológia. /Még egyszer a teher szó eredetének kérdéséhez./ (Bedeutungswandel und Etymologie. /Noch einmal zur Frage der Herkunft des Wortes teheri) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29- 30. 195-197. p. VELCSOV Mártoné: Régi Magyar Glosszárium. /Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára./ Szerk.: Berrár Jolán, Károly Sándor. [Ism.] = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29-30.224-225. p. Késedelmesen megjelent munkák: BRATINKA József: A magyar nyelv kezdőknek - franciául. = Magyar nyelv külföldieknek. A 6. Magyar Lektori Konferencia anyaga. [Budapest], (1984. ápr.) Bp. 1985.49 - 51. p. FORGÁCS Tamás: Szabó József: A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykőnyi nyelvjárásban. [Ism.] = Hung. Ért. 1985. 7. évf. 1-2. sz. 284- 285. 0 p.

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF FINNO - UGRIAN PHILOLOGY Tamás - Mészáros Edit: Urálisztika a szegedi egyetemen. /1959- 1984./ = „Dvinán innen, Dvinán túl". Jubileumi tanulmányok. Szeged, 1986. 2- 26. p. /Studia Uralo Altaica. Suppl. 2./ JANURIK

219


MIKOLA Tibor: Beitráge zur nganasanischen Sprachgeschichte. = Finnisch-

Ugrische Mitteilungen, 1986. 10. Jg. 243-247. p.•• MIKOLA Tibor: Ikerszók és parallelizmusok az obi - ugor nyelvekben. (Zwilingswörter und Parallelismen in den ob - ugrischen Sprachen.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom.] 29 -30. 143 -149. p. Keresztes László: Geschichte des mordvinischen Konsonantismus. [Bd.] 2. Etymologisches Belegmaterial. (Lektoren: Gábor Bereczki, Tibor MIKOLA.) [Hrsg.] (Universitas Szegediensis de Attila József Nominata). Szeged, 1986. 212 p. /Studia Uralo - Altaica. 26.1 SZALACSEK Margit: Az osztják birtokos szerkezet determináló használatiról. (On the determinative usage of the Ostyak genitive construction.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom.] 29 - 30. 181-185. p. Késedelmesen megjelent munkák: JANURIK Tamás: Eugene Helimski: The language of the first Selkup books. [Ism.]

= Nyelvtud. Közl. 1985.87. köt. 1. sz. 261-262. p. MIKOLA Tibor: Der Kampf der lappischen Minderheiten für Gleichberechtigung

und Entwicklung der nationalen Kultur. = Probleme des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts in Kultur, Literatur und Sprachen Nordeuropas. Greifswald, 1985. 125-129. p. /Wissenschaftliche Beitráge der Ernst-MoritzArndt-Universitat Greifswald zur Nordeuropa-Forschung./ ••

ALTAJISZTIKA TANSZÉK DEPARTMENT OF ALTAISTIC STUDIES Árpád: A tatár nyelvjárások története. Hangtörténeti elemzés. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] [... ] p. MOLNÁR Ádám: The twenty-eighth meeting of the PIAC [Permanent International Altaistic Conference] in Venice. [Review.] = Acta Orient. Hung. 1986. Tom. 40. Fasc. 2 - 3.331- 333. p. RÓNA-TAS András: Language and history. Contributions to comparative altaistics. (Ed. curam altit: Vera ABRAHÁM. [Ed.] Universitas Szegediensis de Attila József Nominata.) Szeged, 1986. III, 270 p. /Studia Uralo -Altaica. 25./ RÓNA-TAs András: Belső-Ázsia ma gyar felfedezői. A kezdetektől az elsó világháborúig. (The Hungarian discoverers of inner Asia. From the beginnings to world war 1.) = Keletkutatás, 1986. [2. sz.] 33-44. p. RÓNA-TAs András: A magyar népnév egy 1311-es volgai bolgár sirfeliraton. = Magy. Nyelv, 1986. 82. évf. 1. sz. 78-81. p. RÓNA-TAs András: A magyar rovásivás és a Mátyás-kori humanizmus. (The Hungarian runic script and Humanism in the age of King Matthias.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29-30.173-179. p. RÓNA-TAs András: Bielmeier, Roland: Das Márchen vom Prinzen Cobzan. Eine tibetische Erzáhlung aus Baltistan. Text, Übersetzung, Grammatik und westtibetisch vergleichendes Glossar. [Review.] = Acta Orient. Hung. 1986. Tom. 40. Fasc. 2 - 3.342. p. BERTA

220


RÓNA TAS András: Mahműd al Ká sgari: Compendium of the Turkic dialects. Edited and translated with interoduction and indices by Robert Dankoff in collaboration with James Kelly. Vol. 1-3. [Review.] = Acta Orient. Hung. 1986. Tom. 40. Fasc. 2 - 3.335 - 339. p. RONA TAS András: Pavlov, Fjodor Pavlovics. - Polorusszov, Nyikolaj Ivanovics. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi lexikon. 10. köt. Bp. 1986. 312. p., 721. p. RÓNA-TAS András: In memoriam Joseph F. Fletcher Jr. /1934-1984/. = Acts Orient. Hung. 1986. Tom. 40. Fasc. 2-3.329. p. RÓNA-TAS András: A szarvasi felirat és az irástudomány. = Élet és Tud. 1986. 41. évf. 2. sz. 35 - 37. p. RóNA -TAS András: A sza rvasi felirat megfejtéséről. = Élet és Tud. 1986. 41. évf. -

-

3. sz. 70-71. p.

Késedelmesen megjelent munkák: RÓNA-TAs András: Wiener Vorlesungen zur Sprach- und Kulturgeschichte Tibets. Wien, 1985. 398 p. /Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde. 13J "* RóNA TAS András: A szarvasi tűtartó felirata. (The inscription on the needle case of Szarvas.) = Nyelvtud. Közl. 1985.87. kőt. 1. sz. 225-248. p. -

ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZO TT NYELVÉSZETI TANSZÉK DEPARTMENT OF GENERAL AND APPLIED LINGUISTICS KÁROLY Sándor: Polinimia. [Lexikoncikk.] = Világirodalmi lexikon. 10. köt. Bp. 1986. 702 - 703. p. LERCH Ágnes: Stephen C. Levinson: Pragmatics. [Ism.] = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom.] 29- 30.213 - 219. p. MALECZKI Márta: David R. Dowry-Robert E. Wall-Stanley Peters: Introduction to Montague semantics. [Ism.] = Acta Etn. Ling. Szeged, 1985-1986. [Tom.] 29 - 30.220 - 222. p. MALECZKI Márta SZAJBÉLY Mihály: A teljesitményorientált egyetemért. = Sz. E. 1986. dec. 5. 1. p. -

Késedelmesen megjelent munka: KÁROLY Sándor: Fokos-Fuchs Dávid mondattani munkássága. (Die syntaktische Tátigkeit von Dávid Fokos-Fuchs. = Nyelvtud. Közl. 1985. 87. köt. 2. sz. 438442. p.

I. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK 1ST DEPARTMENT OF HUNGARIAN LITERARY HISTORY BALÁZS Mihály-MONOK István: Szamosközy István és a Corvina. = Magy. Könyvsz. 1986. 102. évf. .2 - 3. sz. 215 - 219. p.

221


CSETRI Lajos: Nem sokaság hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok. Bp. (1986),

Szépirodalmi K. 428 p. CSETRI Lajos: Adalékok Kazinczy ifjú barátainak irodalomszemléletéhez. = Irodalomtörténet, 1986. Új folyam 18.2. sz. 394-408. p. CsETRI Lajos: Berzsenyi irodalomszemlélete. = Berzsenyi Dániel emlékezete. Kaposvár, 1986.10-35. p. /Kaposvári Kiskönyvtár. 4J CSETN! Lajos: La formation de l'esthétique romantique en Hongrie. = RLC, 1986. No. 4.415 - 425. p. Herner János- KESERŰ Bálint: Some additional remarks on the histo ry of the Amsterdam Bible. = Acta Lit. Hung. 1986. Vol. 28. No. 3-4.267-271. p. (Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 13. [köt.]) Magyarországi magánkönyvtárak. 1. [rész.] 1533-1657. Sajtó alá rend. VARGA András. ([Közrem.] KATONA Tünde, KEVEHÁZI Katalin, ... MONOK István, SALIGA Lászlóné. Szerk. H. Takács Marianna. Előszó: KESERŰ Bálint.) Kiad. a MTA Könyvtára. Bp. - Szeged, 1986.259 p. ŐTvös Péter: Illésházy István az emigrációban. Egy magyar literátor-politikus főúr típusa. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 234, 89 p. •• SZAIBÉLY Mihály: Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában. /A 18. század közepétől Csokonai haláláig./ Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 251 p. •• SZ.AIBÉLY Mihály: Kármán József irodalomszemlélete. = Irodalomtörténet, 1986. Új folyam 18.2. sz. 381-393. p. SZAJBÉLY Mihály: Gerold László: Szinház a nézőtérről. Fórum, 1983. [Kritika.] = Életünk, 1986.23. évf. 1. sz. 83-84. p. SZAJBÉLY Mihály: Mészöly Miklós: Merre a csillag jár. [Kritika] = Tiszatáj, 1986. 40. évf. 6. sz. 101-104. p. SZAJBÉLY Mihály: Lehetne-e közelebb hozni Szegedhez az Indiana Egyetemet? = Sz. E. 1986. márc. 24.6. p. MALECZKI Márta- SZAJBÉLY Mihály: A teljesitményorientált egyetemért. = Sz. E. 1986. dec. 5. 1. p. ZENTAI Mária: Vörösmarty Mihály: Az emberek. [Műelemzés.] = Irodalomtört. Közl. 1986.90. évf. 1- 2. sz. 97 -106. p. .

Késedelmesen megjelent munkák: Örvös Péter: Német filológiai tanulmányok 15. - Zrinyi Miklós: „Mint Hektor Trójának ..." [Ism.] = Hung. Ért. 1984.6. évf. 3-4. sz. 130-132. p., 192. p. ÖTVös Péter: Béla Köpeczi: Staatsráson und christliche Solidaritát. [Ism.] = Hung. Ért. 1985.7. évf. 3 - 4. sz. 102 -104. p. SZAJBÉLY Mihály: Fazekas Mihály művei. Szerk. Julow Viktor. - Irodalom- és nyelvtudomány. Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis, Tom. 9/D. Szöveggyüjtemény a felvilágosodás korának irodalmából 1- 2. Szerk. Mezei Márta, Szuromi Lajos. [Ism.] = Hung. Ért. 1984. 6. évf. 3-4. sz. 59-60. p. 76 - - 77. p., 169 -170. p. SZAJBÉLY Mihály: „Régiek" és „újak" a 18. század második felének magyar irodalmában. = Irodalomtört. Kőz!. 1985. 89. évf. 3. sz. 330-342. p.

222


SZAJBÉLY Mihály: Aufklárung und Nationen im Osten Europas. - Benda Kálmán-Elek Judit: Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében. - Fenyő István: Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815-1830. - Gerold László: Szinház a nézőtérről. - Kemény Zsigmond: Korkivánatok. Publicisztikai irások 1837 -1846. - Kisfaludy Károly: Válogatott művei. - Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal. - Kölcsey Ferenc Testamentoma. Kunszabó Ferenc: És ég az oltár. Széchenyi István életműve. - Martinkó András: Értjük vagy félreértjük a költő szavát? - Riadj magyar! 1848-49 fametszetes ponyvái, csatakrónikái. - Tanulmányok a 19. század magyar irodalmából. /Irodalomtörténeti tanulmányok. 2./ - Virág Benedek: Magyar századok. - Id. Wesselényi Miklós szinházi levelezése. [Ism.] = Hung. Ért. 1985. 7. évf. 3-4. sz. 18-19. p., 30 - 31., 57-58., 62., 89 -90., 96., 100., 100-101., 105., 119., 161., 182 -183., 202., 206. p.

II. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK 2ND DEPARTMENT OF HUNGARIAN LITERARY HISTORY GREZSA Ferenc: Irodalom tizenéveseknek. = Kortárs, 1986. 30. évf. 4. sz.

139 -140. p. GREZSA Ferenc: Katona József és Németh László. = Forrás, 1986. 18. évf. 5. sz. 1 2 -17. p. GREZSA Ferenc: Magy ar ok Romániában. Fejezet Németh László és az erdélyi irodalom kapcsolattörténetéből. = Délsziget Almanach, 1986.6. sz. 8 -10. p. ** GREZSA Ferenc: Szempontok az Iszony elemzéséhez. = Délsziget Almanach, 1986.4. sz. 7 - 9. p. " GREZSA Ferenc: Az életmű egysége. /Tőzsér Árpád: Régi költők - mai tanulságok; Körök ./ [Kritika.] = Uj Irás,1986.26. évf. 6. sz. 120-123. p. GREZSA Ferenc: Az ének megmarad. /A Hetek antológiája) [Kritika.] = Uj Forrás, 1986. 18. évf. 3. sz. 85-88. p. GREZSA Ferenc: Fülöp I ás7ló: Közelítések Krúdyhoz. [Kritika.] = Alföld, 1986. 37. évf. 12. sz. 101-104. p. GREZSA Ferenc: JAK-füzet Németh Lászlóról. [Kritika.] = Tiszatáj, 1986. 40. évf. 3. sz. 65 -69. p. GREZSA Ferenc: Király István Kosztolányi-könyve. [Kritika.] = Uj Forrás, 1986. 18. évf. 6.sz. 72 - 74. p. GREZSA Ferenc: Németh László Sátorkőpusztán. (Monostori Imre tanulmányáról a Komárom Megyei Honismereti Kiskönyvtár sorozatban.) = Uj Forrás, 1986. 18. évf. 4. sz. 85. p. GREZSA Ferenc: Németh László: Akasztófavirág; Aurél a Kékesre megy. [Kritika.] = Tiszatáj, 1986. 40. évf. 1. sz. 97 -100..p. GREZSA Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. [Kritika.] = Tiszatáj, 1986. 40. évf. 6. sz. 86-91. p. GREZSA Ferenc: A szeretet üvegharangja volt. A Bercsényi utcai emléktábla avatóbeszéde. (Elhangzott 1986. április 17-én Hódmezővásárhelyen.) = Napjaink, 1986. 25. évf. 9. sz. 36. p. Nikolényi István: Szegedi Nemzeti Szinház. 1883-1986. (Horváth Mihály, .. KÜRTÖSI Katalin kéziratos tanulm. felhaszn. irta - -. Lektor: ILIA Mihály.) [Szeged, 1986], (Szegedi Ny.) 105 p. .

223


Kiss Lajos: Az elvesztett nevek, avagy Kafka mint esztétika-módosító. = Nagyvilág, 1986.31. évf. 2. sz. 277-281. p. KISS Lajos: És szép kies... = Élet és Irod. 1986. 30. évf. 35. sz. 2. p. PAPP István Géza: „Ember vagyok... " Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. [Kritika.] = Tiszatáj,1986.40. évf. 4. sz. 81-84. p. SZIGETI Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény. Motívumértelmezések. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986,] 380 p. •• SZIGETI Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény. Motívumértelmezések. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1986. 17 p. "

ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE FRIED István: Kelet- és Közép-Európa kőzött. Irodalmi párhuzamok és szembe sitések a kelet-közép-európai irodalmak köréből. Bp. 1986, Gondolat. 234 p. /Kö zös Dolgaink./ FRIED István: Kelet- és Közép -Európa között. /Irodalmi párhuzamok és szembesítések a kelet-közép-európai irodalmak köréből ./ Doktori értekezés tézisei. Bp. 1986, (MTA Soksz.) 9 p. Zeitschriften und Zeitungen des 18. und 19. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. István FRIED, Hans Lemberg, Edith Rosenstrauch-Königsberg. Red. Heinz Ischreyt. Berlin, 1986. Verl. Ulrich Camen. 304 p. •• FRIED István: Anfange der ungarischen Komparatistik. = Ungarn-Jahrbuch, 1986. Bd. 14.29 - 40. p. Sep. FRIED István: Aquincumi korcsmában. Bevezetés Tóth Árpád versének világába. = Alföld, 1986. 37. évf. 4. sz. 26-31. p. FRIED István: Einflüsse der südslawischen Literatur. = Hungaria litterata, Europae filia. Studien fiber die kulturellen Kontakte U',ngarns zur Welt. (Bp.) 1986. 167 -174. p. FRIED István: Eposz és/vagy emberiségköltemény. /Vörösmarty Mihály pályájának fordulójához./ = Dunatáj, 1986.9. évf. 1. sz. 25-29. p. FRIED István: Funktion und Möglichkeiten einer deutschsprachigen Zeitschrift in Ungarn. Die Zeitschrift von und für Ungarn. = Zeitschriften. und Zeitungen des 18. und 19. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1986. 139- 158. p. Sep. FRIED István: Hirünk és helyünk a világban. /Töredékes megjegyzések régi- új vitákhoí./ = Tiszatáj, 1986. 40. évf. 4.sz.67-75. p. FRIED István: Jovan Jovanovic Zmaj - unter komparatistischem Aspekt. = Slavica, 1986.22. 133 -140. p. FRIED István: Kazinczy és a képzőművészetek. (Kazinczy und die bildenden Künste.) = Ars Hungarica, 1986. 14. évf. 2.sz. 165-176. p. FRIED István: A lengyel - magyar művelődési kapcsolatok jellegéhez. = Tiszatáj, 1986.40. évf. 1. sz. 82 - 88. p. FRIED István: Németh László háborús korszaka. = Tiszatáj, 1986. 40. évf. 6. sz. 67 - 74. p. FRIED István: A romantikus művész. = Dunatáj, 1986.9. évf. 3. sz. 46-51. p. FRIED István: Some remarks on literary bi-lingualism. = Acta Lit. Hung. 1986. Vol. 28. No. 3 - 4.386 - 398. p. -

224


FRIED István: Szavak századok viharaiban. /Megjegyzések a szerbhorvát - magyar nyelvi kapcsolatokhoz) = Tiszatáj, 1986.40. évf. 3. sz. 37-43. p. FRIED István: Verspátung, Neuerung, Periodisierung in der ostmitteleuropáischen Romantik. = Stud. Slay. Hung. 1986. Tom. 32. Fasc. 1 - 4. 3 - 30. p. FRIED István: Dobossy László: Előítéletek ellen. [Kritika.] = Alföld, 1986.37. évf. 3. sz. 69 - 71. p. FRIED István: Germanistik und Deutschunterricht in Ungarn. Bibliographie der Buchveröffentlichungen. Erster Band. Wissenschaftliche Publikationen und Lehrbücher. [Ism.] = Magy. Könyvsz. 1986. 102. évf. 1. sz. 107-108. p. FRIED István: Reformkori országgyűlések szinházi vitái. /1825-1848./ Sajtó alá rendezte, a bevezetőt, az utószót és a jegyzeteket írta Bényei Miklós. [Ism.] = Irodalomtört. Közl. 1986.90. évf. 1-2. sz. 202-203. p. FRIED István: Kelet-Európa-kutatás. - Komparatisztika. - Szlavisztika. [Lexikoncikkek.] = Kulturális kisenciklopédia. [Bp.] 1986. 285-286., 310-313., 672 - 673. p. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. Az ikonológia elmélete. (Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. Szerk. PAL József. Lektorálta FRIED István. Ford. ALBERT Sándor, BERNATH Árpádné, KÜRTŐSI Katalin, LAZUR Brigitta, NOVAK György, ... SZőNYI György Endre, TAR Ibolya, ... WENNER Éva. Ellenőrizték: PAL József, ... SzőNYI György Endre, SzŐRÉNYI László. 1-2. rész.) Szeged, 1986. 483 p. 15 t. /Ikonológia és Mtlértelmezés.1.1 Chitnhothinh Sithong- Bounteum Khamkheuang: Magyar - lao szótár. Szerk. JAKócs Dániet. [Kiad. a] József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1986.-XXX, 716 p. KŰRTŐSI Katalin: Gyula Kurucz- László Szörényi /szerk./: Hungaria Litterata Europae filia. [Review.] = AILC Information, 1986. No. 7-8. 12-13. p. 0 ° KŰRTŐSI Katalin: Joyce Carol Oates: Egyedül. Ford.: - -. = Uj Tükör, 1986. 23. évf. 11. sz. 6 - 7. p. Nikolényi István: Szegedi Nemzeti Szinház. 1883-1986. (Horváth Mihály, KŰRTősI Katalin kéziratos tanulm. felhaszn. irta - - . Lektor: ILIA Mihály.) [Szeged, 1986.] (Szegedi Ny.) 105 p. PAL József: Ikonológia mint összehasonlitó irodalomtudományi diszciplina. = Az ikonológia elmélete (1. rész.) (Szöveggyüjtemény az irodalom és a képzómüvészet szimbolizmusáról.) Szeged, 1986.3-10. p. /Ikonolbgia és Műértelmezés. 1./ PAL József: Mors osculi. Un motivo sincretico nella Firenze quattrocentesca. = Acta Romanica, Szeged, 1986. Tom. 10.63-80. p. PAL József: Poétiques néo-classiques dans les littératures italianne et hongroise á la fin du 18e siácle. = Proceedings of the 10th Congress of ICLA. New York, 1986. 180 -188. p. 0 0 PAL József: Hungaria litterata Europae filia. - Lóránt Czigány: The Oxford History of Hungarian Literature from the earliest times to present. [Comptes rendus.] = RLC,1986. No. 3.345 -348. p. PAL József: Laclos et le libertinage. Actes du Colloque du Bicentenaire des „Liaisons dangereuses". [Compte rendu.] = RLC, 1986. No. 1.102-103. p. PÁL József: Szkülla és Kharübdisz között. /A felsőoktatás hajója, avagy töprengés egy tervezetről./ = Délm. 1986. máj. 19.5. p. PÁL József: Tanuló tanárok. /Gondok és remények az intenziv továbbképzésben./ = Délm. 1986. mare. 10.5. p. ...

225


PAL József: Európa leánya. (Hungaria litterata Europae filia.) [Ism.] = Délm. 1986. ápr. 1. 2. p. PAL József: Szimbólumok. (A keresztény művészet lexikonja.) [Ism.] = Délm. 1986. dec. 27.3. p. Késedelmesen megjelent munkák: FRIED István: A kelet-közép-európai régió kérdéséhez. (K voproszu vosztocsnocentral'no-evropejszkoj „oblaszti".) = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve. 1982-1983. Bp. 1984. 519 - 564. p. FRIED István: Babits Mihály: „Borzasztó a háború ..." - Csorba Sándor: Kölcsey és Debrecen. - Gál István: Babits ódái Adyhoz és Móriczhoz. [Ism.] = Hung. Ért. 1984.6. évf. 3 - 4. sz. 22. p., 45. p., 63. p. FRIED István: Eine unzeitgemásse wissenschaftliche Zeitschrift am Ende des 18. Jahrhunderts. /Neues Ungrisches Magazin./ = Német filológiai tanulmányok. 16. [köt.] Debrecen, 1985.49-55. p. Sep. FRIED István: Herder történetfilozófiai nézeteinek nyomában. /Megjegyzések Rathmann János: Herder eszméi - a historizmus útján c. könyvével kapcsolatban/ (The Hungarian reception of Herder's philosophy of history. /Comments on a book by János RathmannJ) = Ethnographia, 1985. 96. évf. 4. sz. 551- 561. p. FRIED István: Danuáe K3icavá: Poéma za romantismu a novoromantismu. Ceskoruské paralely. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 2-4. sz. 379-380. p. FRIED István: Mieczyslaw Adamczyk: Ksztai{cenie m{odziezy ch}opskiej z obwodu sadeckiego i okolic 1772-1848. [Ism.] = Irodalomtört. Közl. 1985. 89. évf. 3. sz. 378 - 379. p. FRIED István: Szalatnai Rerső: Két hazában egy igazsággal. [Ism.] = Irodalomtört. Kőz). 1985.89. évf. 4 -5. sz. 597 - 599. p. FRIED István: gtefan Barbaric: Turgenjev in slovenski realizem. - Werner Hermann Preuss: Selbstkastration oder Zeugung neuer Kreatur. Zum Problem der moralischen Freiheit in Leben und Werk von J. M. R. Lenz. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 1. sz. 124. p., 128 -129. p. FRIED István: Ferenczy Teréz Minden Versei. - Typographia Universitatis Hungaricae Budae 1777-1848. [Ism.] = Hung. Ért. 1985. 7. évf. 3-4. sz. 58. p., 191-192. p. KűRTösl Katalin: Konferencia a kanadai irodalmi identitásról. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 1. sz. 140 -141. p. PAL József: Az Árkádia-pör ikonológiai vonatkozásairól. = Irodalomtört. Közl. 1985.89. évf. 4 - 5. sz. 498- 507. p. PAL József: Gianpiero Cavagliá: L'indentitá perduta. Romanzo e idillio. - Carla Pellandra Seicento francese e strategic di compensazione. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 2-4. sz. 360-361. p., 372-373. p. PAL József: Mondo slavo e cultura italian. Contributi italian a) 9. Congresso Internazionale degli Slavisti, Kiev 1983. [Recenzija.] = Stud. Slay. Hung. 1985. Tom. 31. Fasc.1- 2.201- 203. p. PAL József: Rent Etiemble: quelques essais de littérature universelle. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 1. sz. 97-98. p. :

226


ÓKORTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF ANCIENT STUDIES KLASSZIKA- FILOLÓGIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF CLASSICAL PHILOLOGY SZÁDECZKY KARDOSS Sámuel: Avarica. Über die Awarengeschichte und ihre Quellen. Mit Beitrágen von Therese OLAJOS. Szeged, 1986. 279 p. /Acta Ant. et Arch. Szeged, 1986. Tom. 24. Opuscula Byzantina, 8./ SZÁDECZKY-KARDOSS Sámuel: Die Nachricht des Isidorus Hispalensis und des spanischen Fortsetzers seiner „Historia" Ober einen Slaweneinfall in Griechenland. = Szlávok — protobolgárok — Bizánc. (Meted 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8-9-én Szegeden tartott tudományos ülés anyaga.) Szeged, 1986.51-61. p. /Hungaro—Bulgarica.12J SzÁDECZKY KARDOSS Samu: Uber die Beschaffenheit der slawisch-awarischen Verbindungen im Zeitalter der Überflutung der byzantinischen Balkanprovinzen. = The 17th International Byzantine Congress. Abstracts of short papers. Washington, 1986. 335 — 336. p. • • SZADECZKY KARDOSS Samu: Pacuvius, Marcus. — Pauszaniasz. — Pauszaniasz Periégétész. — Phaidimosz. — Philikosz. — Philippidész. — Pigrész. — Pomponius Bononiensis. — Porcius Licin(i)us. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi lexikon. 10. köt. Bp. 1986.13., 300-301., 496., 507., 509-510., 557-558., 729— 730., 774. p. Szlávok, protobolgárok, Bizánc_ — Szlavjanite, prab'lgarite, Vizantija. Szerk. biz. Nino Nikolov, SzÁDECZKY KARDOSS Samu, OLAJOS Terézia. Szerk. H. TÓTH Imre. Techn. szerk. FERINCZ István. [Előszó]: OLAJOS Terézia. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 266 p. /Hungaro — Bulgarica. 2./ TAR Ibolya: Pacatus, Latinus Drepanius. — Péter, Aranyszavú Szent. — Petronius Arbiter. — Philisztosz. — Plautius, Marcus. — Polűainosz. — Polükleitosz. — Pomponius, Marcus Bassulus. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi lexikon. 10. köt. Bp. 1986.9., 448., 471— 472., 512., 627 — 628., 722., 724., 729. p. TuRINÉ DÉR Terézia: Szöveggyüjtemény a latin speciális képzéshez. 1. fűzet. Antik szövegek. Összeáll. — —. (Lektorálta SZIGE INÉGALÁNTAI Erzsébet.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 217 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi KarJ -

-

-

-

BIZANTINOLÓGIAI ÉS KÖZÉPLATIN FILOLÓGIAI TANSZÉKI CSOPORT DEPARTMENTAL SECTION OF BYZANTINOLOGY AND MIDDLE LATIN PHILOLOGY OLAJOS Teréz: Quelques remarquet sur une peuplade slave en Hellade. = The 17th International Byzantine Congress. Abstracts of the short papers. Washington, 1986. 243. p. • *

227


SZÁDECZKY-KARDOSS Sámuel: Avarica. Ober die Awarengeschichte und ihre Quellen. Mit Beitrágen von Therese OLAJOS. Szeged, 1986. 279 p. /Acta Ant. et Arch. Szeged,1986. Tom. 24. Opuscula Byzantina. 8./ OLAJOS Teréz: Palamac7, Grégoriosz. - Panegyrici Latini. - Pat rick, Szent. Philopatrisz. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi lexikon. 10. köt. Bp. 1986. 41- 42., 96., 286., 518-519. p. Szlávok, protobolgárok, Bizánc. - Szlavjanite, prab'lgarite, Vizantija. Szerk. biz. Nino Nikolov, SZADECZKY KARDOSS Samu, OLAJOS Terézia. Szerk. H. TÓTH Imre. Techn. szerk. FERINCZ István. [Előszó]: OLAJOS Terézia. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 266 p. /Hungaro - Bullgarica. 2./ TuRINÉ DÉR Terézia: Szöveggyűjtemény a,. latin speciális képzéshez. 1. füzet. Antik szövegek. Összeáll. - -. (Lektorálta Snon11 ÉGALANTAI Erzsébet.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 217 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ -

ÓKORTÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK DEPARTMENT OF ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY CZUTH Béla: Palladius. - Paulinus Pellaeus. - Pelagius. - Perihégészisz. -

Periplusz. - Philokhorosz. - Philosztorgiosz. - Phlegón. - Phókosz Szamiosz. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi lexikon. 10. kőt. Bp. 1986.65., 296., 348., 395 396., 401-402., 514 -515., 519., 523., 525. p. FODOR István: Finnugor vagy bolgár-török? = História, 1986. 8. évf. 1. sz. 3 - 4. P. FODOR István: Honfoglaláskori csészéink. = Tudomány, 1986. 2. évf. 10. sz. 98-99. p. FODOR István: Jerney [János] István[!] a dél-oroszországi kun sirszobrokról. = Jászkunság, 1986. 32. évf. 2.sz. 32 - 41. p. FODOR István: Néhány régészeti észrevétel a kabar-kérdésről. = Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról. Debrecen, 1986. 99-114. p. /Folklór és Etnográfia. 24J FODOR István: Stefan Pascu: Mit jelent Erdély? Az erdélyi civilizáció a román civilizáció keretében. [Kritika.] = Életünk, 1986. 23. évf. 4. sz. 380-382. p. (FODOR István): Bashalom. - Benepuszta. - Bezdéd. - Kenézlő. - Klux (Cluj). - Mad'ari. [Lexikoncikkek.] = Encyklopédia archeologie. Bratislava, 1986.89 - 90., 95., 99., 412., 422., 503 -504. p. FODOR István: Keleten maradt véreinkről. = Népszabadság, 1986. dec. 24. 16. p. MAR6'TI Egon: Deducere - deductores. = Oikumene. Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia. [Vol.] 5. Bp. 1986. 237 - 242. p. MARÓTI Egon: Periodonikés. Megjegyzések a pánhellén versenyek periodos-győztes fogalmához. = Antik Tan. 1985 - 86.32. köt. 1. sz. 1- 17. p. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1984/85. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MAR6TI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta BODNAR László.) Szeged, 1986, [Szegedi Ny.) 252 p. .

228


Késedelmesen megjelent munkák: Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai. (Az 1983. október 10-12-i szegedi tudományos ülésszak előadásai.) Szerk. FODOR István, Selmeczi László. (Kiad. a Műv. Min. Múzeumi Oszt., Magyar Nemzeti Múzeum.) Bp. 1985. 453 p. FODOR István: Árpád-kori külső kemencéink keleti párhuzamairól. (Ober die östlichen Parallele der áusseren Öfen der Arpadenzeit, 10-13. Jh.) = Középkori régészetűnk Újabb eredményei és időszerű feladatai. (Az 1983. október 10 - 12-i szegedi tudományos ülésszak előadásai.) Bp. 1985.51-70. p. FODOR István: Die Bulgaren in den ungarischen Lándern wáhrend der Ansiedlungsperiode der Ungarn. = Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Osterreich, 1984.6.2.47 -54. p. " FODOR István: Honfoglalás kori bordázott nyakú edényeink származásáról. (Ober den Ursprung der landnahmezeitlichen Gefásse mit geripptem Hals.) = Folia Arch. 1985.36. 165 -170. p. FODOR István: Archaeology on the Fourth and Fifth Congress of Finno-Ugrists. = Acta Arch. Hung. 1985. Tom. 37. Fasc. 1- 2. 191- 205. p. FODOR István: Szeged története. 1. A kezdetektől 1686-ig. [Ism.] = Arch. Ért. 1985. 112. köt. 296 - 297. p.

TÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF HISTORY KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF MEDIAEVAL HUNGARIAN HISTORY ALMdst Tibor: Rogerius egyházi felettesei. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. 209 lev. ALHASI Tibor: A beregi egyezmény megkötésének diplomáciai mozzanatai. (Les phases diplomatiques de la conclusion de l'accord de Bereg.) = Acta Hist. Szeged, 1986. Tom. 83.31-40. p. ALHASI Tibor: Magyarország a 12. században. (Makk Ferenc: Magyarország a 12. században.) [Ism.] = Délm. 1986. ápr. 26.6. p. KORDÉ Zoltán: A székely-kérdés története Hunfalvy Páltól napjainkig. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1984. [1986.] 1121ev. [KORDÉ Zoltán]: Appendix: Kings of Hungary /1000-1526/. - Chronology. = Chapters from Hungarian history. 1. [Vol.] Szeged, 1986.87-93. p. KRISTÓ Gyula: Az Árpád-kor háborúi.([Közrem.] Kovács László. Lektorálta MAKK Ferenc.) Bp. 1986, Zrinyi K. 326 p. 12 t. 1 térk. KRtsrb Gyula: Csák Máté. Bp. 1986, Gondolat. 207 p. /Magyar História. Életrajzok. Engel Pál -KRlsrb Gyula: Magyarország története 1301-1457. (Szerk. KRISTÓ Gyula.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 228 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./

229


KRISTÓ Gyula: Az [ezerháromszázharminckettő - ezerháromszázharminchét] 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma. (Le registre _ airs en Transylvade la dime ecclésiastique de 1332-1337 et l'effectif des roum nie.) = Acta Hist. Szeged, 1986. Tom. 83.41- 51. p. KRIST6 Gyula: Hungarian raids on Europe after the Conquest of Hungary. = Chapters from Hungarian history. [Part] 1. Szeged, 1986. 1-11. p. /[József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.]/ KRISTÓ Gyula: Hungary in the Age of the Anjou Kings. = Chapters from Hungarian history. [Part] 1. Szeged, 1986.56-66. p. /[József Attila Tudománye gyetem Bölcsészettudományi Kar. ]/ KRISTÓ Gyula: A Kárpát-medence -grad - -grád utótagú helyneveiről. = Névtani Értesitő, 1986. 11. sz. 31- 41. p. Képes Krónika. [Chronicon Pictum. Chronica de gestis Hungarorum.] (Ford. Bellus Ibolya. Tanulm. Dercsényi Dezső, Misr() Gyula, Csapodiné Gárdonyi Klára. Jegyz. KRISTÓ Gyula.) Bp. 1986, Európa. 561 p. /Pro Memorial KRISTÓ Gyula: Jegyzetek. 266 - 382. p. KRISTÓ Gyula: A Képes Krónika szerzője és szövege. = Képes Krónika. Bp. 1986. 459 -561. p. KRIST6 Gyula: Helynévtan. = A történelem segédtudományai. Bp. 1986. 319-325. p. /A Történelem Segédtudományai Tanszék Kiadványai 2/2./ KRISTb Gyula: Kronológia. = A történelem segédtudományai. Bp. 1986. 76- 86. p. /A Történelem Segédtudományai Tanszék Kiadványai. 2/2./ KRISTÓ Gyula: O toponimicseszkih nazvanijah Karpatszkogo baszszejna szo vtorüm cslenom -grad /-grad, -grád/. = Szlávok - protobolgárok - Bizánc. (Metód 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8-9-én Szegeden tartott tudományos ülés anyaga.) Szeged, 1986.99-112. p./Hungaro-Bulgarica.2/ KRISTO Gyula: Történeti földrajz. = A történelem segédtudományai. Bp. 1986. 296-306. p. /A Történelem Segédtudományai Tanszék Kiadványai. 2/2./ KRISTÓ Gyula: A magyar kalandozások. = História, 1986.8. évf. 1. sz. 5-6. p. MAKK Ferenc: Magyarország a [tizenkettedik] 12. században. (Lektor: KRisrb Gyula.) Bp. 1986, Gondolat. 231 p. /Magyar História./ KRISr6 Gyula: A sorsforditó. =-Magy. Nemzet, 1986. aug. 20. 11. p. Chapters from Hungarian history. [Part] 1. Ed. by István PETROVICS. Contributors: László Blazovicb, Gyula KRISTÓ, Ferenc MAKK, László Szegfű. Transl. by Győrgy NOVAK. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 93 p. /[József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.]/ PETROVICS István: Movements and changes in Hungarian society in the thirteenth century. = Chapters from Hungarian history. [Part] 1. Szeged, 1986. 45- 55. p. /[József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.]/ PETROVICS István SZŐNYI György Endre: „Capystranus", a Late Medieval English Romance on the 1456 Siege of Belgrade. = The New Hungarian Quarterly, 1986. Vol. 27. No. 104. 141-146. p. PETROVICS István: Győzelem - baljós jelekkel. Nándorfehé rvár, 1456. = Élet és Tud. 1986. 41. évf. 33. sz. 1045- 1046. p. PETROVICS István: Új Történész Acta. (Arta Historica Szegediensis, 83. köt.] [Ism.] = Délm. 1986. júl. 1.7. p. -

230


Késedelmesen megjelent munkák: ALMÁst Tibor-Koszta László: Ho rváth Ferenc-Kürti Béla- ...: A város kialakulása /895 -1242/. - Horváth Ferenc -Kulcsár Péter - ...: A királyi város /1242 -1543/. (Szeged története. 1. köt. Szerk. Kristó Gyula. 219 - 343. p. 345 533. p.) [Ism.] = Szegedi Könyvtári Mühely,1985.24. évf. 4. sz. 170-172. p. KRISTÓ Gyula: Beköszöntő. = Blazovich László: A Körös-Tisza-Maros köz középkori településrendje. Szeged, 1985.5 - 9. p. /DéI-Alföldi Évszázadok ✓ Blazovich László: A Körös-Tisza-Maros köz középkori településrendje. (Lektorálta KRisTÓ Gyula.) (Kiad. a) Békés- és Csongrád Megye Tanácsa VB Müv. Oszt. Szeged, 1985.207 p. 9 t. 1 mell. /Dél-Alföldi Évszázadok!

TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK TANSZÉK DEPARTMENT OF HISTORICAL AUXILIARY STUDIES BODONYI Ilona: Személynévtan. = A történelem segédtudományai. Bp. 1986. 326-332. p. /A Történelem Segédtudományai Tanszék Kiadványai. 2/2./ HAJNÓCZI Gábor: Az építész mint teremtő és teremtmény. E gy tanulmány: Palladio és megbizói Magy . Eoitőmüv.1986.4. sz. 9-11. p. HAJNÓCZI Gábor: Giovanantonio Rusconi Della architettura cimó műve az Országos Széchényi Könyvtárban. (Giovanantonio Rusconis Della architettura in der Széchényi- Landesbibliothek, Budapest.) = Ars Hungarica, 1986. 14. évf. 1. sz. 125 -134. p. HAJNÓCZI Gábor: Palladio e San Carlo Borromeo. = Bolletino del Centro Internazionale di Studi di Architettura „Andrea Palladio" 12. /1980/, Parte 2. Vicenza, 1986.205-211. p. •• HAJNÓCZI Gábor: The problems of national style in the architectural debate about the Academy building. = Periodica Polytechnica, Architecture, 1986. Vol. 30. Nos. 1- 4.55 - 69. p. Dorfles, Gillo: A giccs. A rossz izlés antológiája. (Ford. Schéry András. A forditást az eredetivel egybevetette HAJNÓCZI Gábor, Detre Józsefné, [stb.]) Bp. 1986, Gondolat. 317 p. Wittkower, Rudolf: A humanizmus korának épitészeti elvei. (Ford. Tatai Mária. Fordaellenőr.: HAJNÓCZI Gábor.) Bp. 1986, Gondolat. 196 p. 24 t. MAKK Ferenc: Magyarország a [tizenkettedik] 12. században. (Lektor: KRISrÓ Gyula.) Bp. 1986, Gondolat. 231 p. /Magyar História./ MAKK Ferenc: Struggles for the crown in the twelfth century. = Chapters from Hungarian history. [Part] 1. Szeged, 1986. 27-44. p. /[József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.]/ KRisró Gyula: Az Árpád-kor háborúi. ([Közrem.] Kovács László. Lektorálta MAKK Ferenc.) Bp. 1986, Zrinyi K. 326 p. 121. 1 térk. MAKK Ferenc: Könyvek az Arpád-korról. Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpádkorról. Magvető, 1983. - Érszegi Géza: Arpád-kori legendák és intelmek. Szépirodalmi. 1983.) [Ism.] = Honismeret, 1986. 14.tvf. 6. sz. 66-68. p. MAKK Ferenc: Kristó Gyula: Tanulmányok az Arpád-korról. [Ism.] = Csongrád m. Honismereti Hiradó, 1986. 179 -185. p. RIGÓN$ PÉTER Irén: N. G. Dajri - F. P. Korovkin: A történelemtanitás módszertana. [Ism.] = Módszertani Közl. 1986.26. évf. 1. sz. 57-58. p. .

231


TÓTH Sándor László: A kanizsai csata, 1600. október 7-13. (Die Schlacht von Kanizsa, 7-13.Oktober 1600.) = Hadtört. Köz1.1986.33. évf. 2. sz. 253-271. p. TÓTH Sándor: A magyar fejedelmi méltóság öröklődése. (La succession de la dignité princiére hongroise.) = Acta Hist. Szeged, 1986. Tom. 83.3-9. p. Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv. 3. (kőt.) Legújabb kor. 1919-1975. Szerk., bev., jegyz. Nagy István. (Közrem. Dunai Józsefné, ... TÓTH Sándor, [stb.] A kőtetet te rvezte GAÁL Endre. Kiad. Csongrád m. Tanácsa VB Müv. Oszt., Csongrád m. Levéltár.) Szeged, 1986.336 p. 8 mell. TÓTH Sándor László: Szántó Imre: Küzdelem a tőrök terjeszkedés ellen Ma gyarországon. az 1551- 52. évi várháborúk. [Ism.] = Hadtőrt. Kőzl. 1986. 33. évf. 1. sz. 212-215. p. Késedelmesen megjelent munka: RIG6NÉ PÉTER Irén: A nemzetiségi oktatás és müvelődés fejlődése Csongrád megyében 1945-1984. = MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságának Évkönyve, 1985. 143 -147. p.

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF MODERN AND CONTEMPORARY HUNGARIAN HISTORY DEÁK Ágnes: A szabadság és egyenlőség fogalmának értelmezése Eötvös József: A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra cimű művében. _ Aetas, 1986. 1- 2. sz. 65 - 90. p. Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. (Szerk. GAÁL Endre, SERFŐZŐ Lajos. Lektorálta CSATÁRI Dániel. Kötet te rv. GAÁL Endre. Kiad. a JATE Uj- és Legújabbkori Magyar Tört. Tansz.) Szeged, 1986.279 p. GAÁL Endre: Adalékok a szegedi nyomdai munkások mozgalmának történetéhez. 1890-1934. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 97 -113. p. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. 10. [köt.] (Szerk. Blazovich László. Lektorálta BELÉNYI Gyula, GAÁL Endre, ... SZABÓ István, .. Műsz. szerk. GA ÁLEndre Kiad. a Csongrád m. Levéltár Szeged 1986 315 p. 8t. Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv. 3. (kőt.) Legújabb kor. 1919-1975. Szerk., bev., jegyz. Nagy István. (Közrem. Dunai Józsefné, ... TÓTH Sándor, [stb.] Kötet terv. GAÁL Endre. Kiad. Csongrád m. Tanácsa VB Múv. Oszt., Csongrád m. Levéltár.) Szeged, 1986.336 p. 8 mell. 486 G[AÁL] E[ndre]: Uj pedagógiai kiadvány. (Pedagógiai Műhely.) [Ism.] = CsMH, 1986. máj. 5.4. p. LIPTÁK Dorottya: Mérei Gyula műveinek bibliográfiája. összeáll. - -. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 265 - 278. p. SERFŐZŐ Lajos: Kirschner Béla: A KMP stratégiai vonalának alakulása 1919. augusztus-1925. augusztus. [Ism.] = Párttört. Közl. 1986. 32. évf. 2. sz. 200201. p. SERFŐZŐ Lajos: Köszöntő Mérei Gyula 75. születésnapjára. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986.5-9. p. .

.

232

.)

,

.


SOMLYAI Magda: Az elsőként felszabadított megyék közigazgatásának sajátosságairól. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986.161- 181. P. Sobs Katalin: Wallisch Kálmán és a Republikanischer Schutzbund harcai az Újabb történeti irodalom tükrében. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 129-141. p. Sobs Katalin: Simone de Beauvoir /1908-1986./ = Szegedi Egyetem, 1986. máj. 20.5. p.

KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK DEPARTMENT OF GENERAL MEDIAEVAL AND LATIN AMERICAN HISTORY Szakadék. Előadások a harmadik világról. (Szerk. ANDERLE Ádám. Techn. szerk. SZONDI Ildikó. Lektorálta J. NAGY László, BODNÁR László.) [Kiad. az] Országos Béketanács, József Attila Tudományegyetem. Szeged, 1986.233 p. ANDERLE Ádám: Els moviments camperols a l'Europa Centreoriental, segles 15 -17. = L'AVENC, 1986. No. 97.6 -12. p. •' ANDERLE Ádám: Etnikum és nemzet összefüggései Latin-Amerikában. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986.249-263. p. ANDERLE Ádám: A Szocialista Internacionálé Laatin-Amerikában. = A nemzetközi szociáldemokrácia és a fejlődő világ. Műhelytanulmányok. Bp. 1986. 85104. p. ANDERLE Ádám: Mexikó, Mexikó. [Cikksorozat.] 1. Góliátfej? - 2. Ma gyarok. 3. A kozmikus faj. = Délm. 1986. máj. 5., máj. 6., máj. 7.2. p. La voie hongroise. Analyses et experimentations économiques dir. par János Kornai, Xavier Richet. Trad. CSERNUS[NÉ TÓTH] Anikó, CSERNUS Sándor, Xavier Richet. Paris, 1986, Calmann-Lévy. 320 p; •• FISCHER Ferenc: Az Amerikai Egyesült Allamok második világháború utáni latinamerikai katonapolitikája. = Szakadék. Előadások a harmadik világról. Szeged, 1986.30-62. p. FISCHER Ferenc: Nemzetközi tanulmánykötet. (JATE Tudományos Szocializmus Tanszékének Actája.) [Ism.] = Délm. 1986. jún. 12.4. p. KUKOVECZ György: A browderizmus a latin-amerikai kommunista mozgalomban. = Politika - Oktatás - Kutatás, 1986. 1. kőt. 228- 242. p. KUKOVECZ György: A katolicizmus szerepe Latin-Amerika mai fejlődésében. = Szakadék. Előadások a harmadik világról. Szeged, 1986.185-205. p. KUKOVECZ György: Marighella, Carlos /1911-1969/. = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1987. [Bp.] 1986.244-247. p. KUKOVECZ György: Anderle, Adám: „Los movimientos politicos en el Perú entre las dos guerras mundiales". [Critica.] = Historiografia y Bibliografia Americanistas, 1986. Vol. 30. No. 1. 143 -146. p. KUKOVECZ György: „Ha egy öreg ember kime gy a szőlőbe..." /Tanulmányok Mérei professzornak ajánlva./ (Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára.) [Ism.] = Délm. 1986. júl. 31.4. p.

233


KUKOVECZ György: Társadalomtudományok egészségügyi mezben. /Egy Új kiadvány margójára./ (Társadalom, tudomány, egészségügy.) [Ism.] = DéIm. 1986. júl. 15.4. p. Késedelmesen megjelent munka: ANDERLE Ádám: Politicseszkie partii v Latinszkoj Amerike. = Razvivajuscsieszja sztranű. Ideologija i politika. (Tom) 3. Sztranű Latinszkoj Ameriki. Praha, (1985.) 355-365. p.

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF MODERN AND CONTEMPORARY GENERAL HISTORY Marxizmus-leninizmus. Esti középiskola kétéves tagozata. Öthónapos pártiskola tankönyv. 2. rész. (Szerk. Láng György. [Irták]:.. CSATÁRI Dániel, ... SIMON Ferenc.) 2., jav. kiad. utánny. (Bp.) 1986, Kossuth K. 274 p. Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. (Szerk. GAAL Endre, SERFŐZŐ Lajos. Lektorálta CsATARI Dániel. Kiad. a JATE Új- és Legújabbkori Ma gyar Tört. Tansz.) Szeged, 1986.279 p. CSATÁRI Dániel: Osztályharc és nemzetiségi kérdés. (Kővágó László: A ma gyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés.) [Ism.] = Párttört. Közl. 1986. 32. évf. 3. sz. 212-214. p. HEGYI András: Szeged mezőgazdasága az ellenforradalmi korszakban. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 348 p. HEGYI András: Szeged mezőgazdasága az ellenforradalmi korszakban. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1986, (Szegedi Ny.) 16 pp Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. (Jttörókrónika /1946-1986/. Szerk. HEGYI András. (Kiad. a KISZ Csongrád m. Biz. Politikai Képzési Közp.) Szeged, 1986. 551 p. HEGYI András: A Magyarországi Általános Munkáspárt megalakulásának körülményeiről. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 69 - 75. p. Zeleiné Horváth Sára-Germáné Vastag Györgyi - HEGYI András: „A holnap örömének serkentői". = Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Úttörókrónika /1946 -1986/. Szeged, 1986.5 - 6. p. HEGYI András: Bálint János emlékezete. = Délm. 1986. jún. 3.5. p. HEGYI András: Parasztkérdés, 1890-1930. [Ism.] = Délm. 1986. aug. 23.6. p. KARSAI László: Flamandok és vallonok. [Bp.] 1986, Kossuth K. 200 p. A. Sam Enikő: A Kállay-kormány lépései a szerbek megnyerésére a Délvidéken. = Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. Szeged, 1986. 143-159. p. .

234


IDEGENNYELVI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF FOREIGN LANGUAGES NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE BERNATH Árpád: A „kor -szerűbb" e gyetem ötéves te rve? = Szegedi Egyetem, 1986. jún.9. l.p. BUSCHENDORF, Achim: Könnensentwicklung im Schreiben - ein Beitrag zum Fremdsprachenunterricht Deutsch an ungarischen Gymnasien. = Lehrbuch und Unterricht. Bp. 1986.42-60. p. /Unser Thema. 2./ ((Adattár 16-18. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 13. [köt.]) Magyarországi magánkönyvtárak. 1. [rész.] 1533-1657. Sajtó alá rend. VARGA András. ([Közrem.] KATONA Tünde, KEVEHÁZI Katalin, ... MONOK István, SALIGA Lászlóné. Szerk. H. Takács Marianna. Előszó: KESERŰ Bálint.) Kiad. a MTA Könyvtára. Bp. - Szeged, 1986.259 p. KEREKES Gábor: Anna Seghers' Hörspiel „Der Prozess der Jeanne d'Arc zu Rouen 1431." = Germanistisches Jahrbuch DDR - UVR,1986.5. Jg. 45 -56. p. MÁRVÁNY János: Indogermanisch und Gotisch. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 136 p. /József Attila Tudománye gyetem Bölcsészettudományi KarJ SALYÁMOSY Miklós: Der Weltanschauungsroman. Doktori értekezés. Szeged, [1986.] 330 p. ** SALYÁMOSY Miklós: Expressionismus: Práfaschismus oder /linke/ Revolution. = Kontroversen, alte und neue. Akten des 7. Internationalen Germanisten - Kongresses. Göttingen, 1985. Band 2. Formen und Formgeschichte des Streitens. Der Literaturstreit. (Tubingen), [1986.] 225-228. p. Sep. SALYÁMOSY Miklós: Von Neuer Sachlichkeit zu proletarisch-revolutionárer Literatur. = Germanistisches Jahrbuch DDR -UVR, 1986. 5. Jg. 9-19. p. SALYÁMOSY Miklós: Az elveszett egyéniség. Martin Walser: Brandung. [Ism.] = Nagyvilág, 1986.31. évf. 6. sz. 926 - 927. p. SALYAMGSY Miklós: A racionalitás lirája. Martin Walser: Messmers Gedanken. [Ism.] = Nagyvilág, 1986.31. évf. 5. sz. 778-779. p. Késedelmesen megjelent munkák: BERNATH Árpád: Kanyó Zoltán

/1940-1985/. [Nekrológ] = Irodalomtört. Kőzl. 1985.89. évf. 2. sz. 257 - 258. p. Csuiu Károly: Literary coherence: How to establish possible worlds. /Demonstrated by an analysis of Gyula Hernádi's Plank monastery./ = Text connexity, text coherence. Aspects, methods, results. Ed. by Emel Sözer. Hamburg, 1985. 439-483. p. /Papiere zur Textlinguistik. 49.1' • .

235


ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE BoLLOBÁS Enikő: Tradition and innovation in American free verse: Whitman to

Duncan. Bp. 1986, Akadémiai K. 328 p. /Studies in Modern Philology. 3./ Enikő: Poetry of visual enactment: the concrete poem. = Word and Image, 1986. II/3.279 - 285. p. • • BOLLOBÁS Enikő: Potencies of words - On the poetry of Robert Duncan. = Language and Style, 1986. 19/3.219 - 232. p. • • BOLLOBÁS Enikő: Versions of the Whole Earth Catalog: on the poetry of Robert Duncan and Edward dorn. = High and low in American culture. (Symposium held April 14- 16, 1985, Budapest.) Bp. 1986.39-53. p. BOLLOBÁS Enikő: Pound, Ezra Loomis. [Lexikoncikk.] = Világirodalmi lexikon. 10. kőt. Bp. 1986. 825 - 830. p. Juszt László - Zeley László: A gondolkodás terhei. (A kerekasztal-beszélgetések résztvevői Ammon, Günter, ... BOLLOBÁS Enikő, [stb.] Bp. 1986, Medicina. 226 BOLLOBÁS

CSERESNYÉSI László: Rendszer és variabilitás kategóriái a fonológiában. Kandidátusi értekezés. Szeged,[1986] [ ] p. •• FABINY Tibor: Le origini dell'unitarismo inglese e transilvano. = Acta Romanica, Szeged, 1986. Tom. 10.5 - 38. p: KENESEI István: On the logic of word order in Hungarian. = Topic, focus and configurationality. Ed. by W. Abraham, Sj. de Mey. Amsterdam, 1986. 143-159.

p. •

A társalgás szabályai: a nyelvtudomány egy határterületének Újabb eredményei. = Az idegen nyelvi nevelés -oktatás néhány iránya és lehetősége. /Tanulmánygyüjtemény./ (Segédanyag az idegen nyelv szakos tanárok intenziv továbbképzéséhez.) Bp. 1986. 149-166. p. KENESEI István: G. Brown - G. Jule: Discourse analysis. [Review.] = Studies in Language, 1986. Vol. 10. No. 1.201- 208. p. • • KENESEI István: Nyelvkeletkezés. [Lexikoncikk.] = Kulturális kisenciklopédia. [Bp.] 1986. 529 - 531. p. KENESEI István: Paul L. Garvin: Nyelvészeti problémák a gépi forditásban. Ford. - - . = A forditás tudománya. Válogatás a forditáselmélet irodalmából. Bp. 1986.311- 320. p. Chapters from Hungarian history. [Part] 1. Ed. by István PETRovics. Contributors: László Blazovich, Gyula KRISTÓ, Ferenc MAKK, László Szegfű. Transl. by Győrgy NOVAK. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 93 p. /[József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.j/ PORDÁNY László: J. C. Catford: Ekvivalencia, formális megfelelés és jelentés. Ford. - = A forditás tudománya. Válogatás a forditáselmélet irodalmából. Bp. 1986. 159-184. p. ROZSNYAI Bálint: Die Aufnahme der amerikanischen Literatur. = Hungaria litterata, Europae filia. Studien Ober die kulturellen Kontakte Ungarns zur Welt. (Bp.) 1986. 141-149. p. ROZSNYAI Bálint: High culture, popular culture, and the teaching of American studies in Hungary. = High and low in American culture. (Symposium held April 14-16, 1985, Budapest.) Bp. 1986. 197-204. p. KENESEI István:

236


- Sző NY! György Endre: „Capystranus", a Late Medieval English Romance on the 1456 Siege of Belgrade. = The New Hungarian Quaterly, 1986. Vol. 27. No. 104. 141-146. p. Shakespeare, (William drámái). János király. (The life and death of King John. Ford. Arany János. Utószó:SzőNYI György Endre.) [Bp.] (1986.) Európa. 160 p. SzőNYI Győrgy Endre: A. D. Booth: A gépi fordítás tudományának kialakulása. Ford. - - = A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Bp. 1986.299-310. p. WODALA Kathleen Ann: The development of reading skills in a bilingual child in the initial stages. = Új törekvések az anglisztikában és az amerikanisztikában 5 [köt.] The way to English. Bp. 1986. 112 -115. p. WODALA Jánosné: Egy kétnyelvű, magyar-angol gyermek olvasás-tanulása. = Módszertani Közl. 1986.26. évf. 3. sz. 148-152. p. PETROVIQS István

Késedelmesen megjelent munkák: BoLLOBÁS Enikő: Measures of attention; On the grammetrics of lineation in William Carlos Williams' poetry. = Poetry and epistemology: turning points in the history of poetic knowledge. Eichstátt,1985. 262-277. p. •* KENESEI István: Az alárendelő mondatok a magyarban: szerkezetek, problémák, érvek és ellené rvek. (Subordinate clauses in Hungarian: structures, problems, arguments, and counterarguments.) = . Nyelvtud. Kőzl. 1985. 87. köt. 2. sz. 311350. p. PORDÁNY László: A comparison of some English and Hungarian freezes. = Papers and studies in contrastive linguistics. Vol. 21. Poznan, 1985. [ ] p. ' • SZŐNYI György Endre: Frances A. Yates: Shakespeare's Last Plays; A New Approach. - Frances A. Yates: The Occult Philosophy in the Elizabethan Age. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 1. sz. 110-113. p. SzőNYI György Endre: Marianna D. Birnbaum: Miklós Radnóti. [Ism.] = Hung. Ért. 1985.7. évf. 3 - 4. sz. 35 - 36. p.

FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT OF FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE ALBERT Sándor: Fordításelméletek, szövegnyelvészet. = Az idegen nyelvi nevetés -oktatás néhány iránya és lehetősége. /TanulmánygyüjteményJ (Segédanyag az idegen nyelv szakos tanárok intenziv továbbképzéséhez.) Bp. 1986.333-352. p. ALBERT Sándor: Fordításelméleti kutatások Franciaországban. = Fordításelméleti füzetek. 5. köt. Bp. 1986.27-40. p. " Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. Az ikonológia elmélete. (Szöveggyüjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról. Szerk. PÁL József. Lektorálta FRIED István. Ford. ALBERT Sándor, BERNATH Árpádné, KÜRTŐSI Katalin, LAZUR Brigitta, NOVÁK György, ... SzőNYI György Endre, TAR Ibolya, WENNER Éva. Ellenőrizték: PÁL József,... SZŐNYI György Endre, SZŐRÉNYI László. 1- 2. rész.) Szeged, 1986. 483 p. 15 t. /Ikonológia és Műértelmezés. 1./ MARTONYI Éva: „Le Pere Goriot" en Hongrie. L'histoire d'une fortune. = L'Année Baizacienne, Paris, 1986. Nouvelle Série 7.365-378. p. ..

237


MARTONYI Éva: Rupture ou continuité? /Sur is réception critique du réalisme frangais en HongrieJ (Abstract.) = Change in language nand literature. Proceedings of the 16. Triennial Congress of the Fédération Internationale des Languages et Littératures Modernes. Held in Budapest, Aug. 22- 27, 1984. Bp. 1986. 343 - 345. p. MARTONYI Éva: A Studia Poetica. [Ism.] = Sz. E. 1986. márt. 7.5. p. PÁLFY Miklós - Burján Mónika - Réti Attila: Quelques critéres supplémentaires pour un dictionnaire scolaire frangais-hongrois. = Acta Romanica, Szeged, 1986. Tom. 11.1-9. p. PENKE[NÉ JANCSKIj Olga: Diderot magyarországi fogadtatása a 19. és 20. századi sajtó és könyvkiadás tükrében. (La fortune des oeuvres et des pensées de Diderot aux 19e et 20e siécles it travers in presse et l'édition en Hongrie.) = Magy. Könyvsz. 1986. 102. évf. 2- 3. sz. 173 -191. p. SZABICS Imre: Peire Cardenal. - Peire Vidal. - Pierre de Saint-Cloud. [Lexikoncikkek.] = Világirodalmi lexikon. 10. köt. Bp. 1986.341., 342., 550. p. .

Késedelmesen megjelent munkák: Judit: Jean-Yves Tadié: Proust. [Ism.] = Helikon, 1985. 31. évf. 1. sz. 126. p. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Romanica. Tom. 9. La construction du texte dans quelques récits des „Scénes de la vie privée" d' Honoré de Balzac. Redigit: Éva MARTONYI. Szeged, 1985. 179 p. MARTONYI Éva: „Un systéme enseveli dans les ténlbres" - ou du roman au mythe. = Acts Romanica, Szeged, 1985. Tom. 9. 123 -138. p. MARTONYI Éva: „Regény és társadalom" - kollokvium Valenciennes-ben. Balzac - kollokvium Párizsban. [Ism.] = He li kon, 1985.31. évf. 1. sz. 138-140. p. MARTONYI Éva: Serge Soupel: Apparence et essence dans le roman anglais de 1740 6 1771: l'écriture ambigué. [Ism.] = Helikon, 1985. 31. évf. 1. sz. 114-116. P. MARTONYI. Éva: Paul Zumthor: A hang poétikája. /Ford. - - J = Helikon, 1985.31. évf. 1. sz. 15 - 22. p. NÉMETH Jenő: J. B. Vipper: Az irodalmi fejlődés állandó és változó elemeinek kapcsolata és a 16 -18. századi francia irodalom. /Ford. - - .1 = Helikon, 1985. 31. évf. 1. sz. 35-43. p. PALFY Miklós: Wörterbuch der Symbolik. Unter Mitarbeit zahlreicher Fach wissenschafter, herausgegeben von Manfred Luther. /Zweite, erweiterte Auflage./ [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 2-4. sz. 381-382. p. KARAFIÁTH

OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT OF ITALIAN LANGUAGE AND LITERAURE Italianizmusok. Olasz állandó szókapcsolatok, szólások és közmondások. Locuzioni della lingua italiana. Szerk. FABIAN Zsuzsanna, Danilo Gheno. Bp. 1986, Terra. 498 p. FABIAN Zsuzsanna: Quando gli italiani andavano a Buda... = Rivista di Studi Ungheresi, 1986. 1. 69 - 78. p. O°

238


FÁBIÁN Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire italian pubblicate in Ungheria. = Acta Romanica, Szeged, 1986. Tom. 11.82-118. p. Koltay-Kastner Jena: Magyar -olasz szótár. 1-2. köt. A- Zs. 3. kiad. (Függelékben közrem.:... FABIAN Zsuzsanna.) Bp. 1986, Akadémiai K. XVI, 1593 p. FARKAS Mária: A hely- és időhatározós szerkezetek kontrasztiv vizsgálata a magyar és az olasz nyelvbe n. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1986, (MTA Soksz.) 10 ÖRDÖGH Eva : L'Umanesimo e ii rinascimento nell'interpretazione di Giovanni Gentile. = Acta Romanica, Szeged, 1986. Tom. 10. 39 -62. p. SZABÓ Győző: Le idee linguistiche di Baldassare Castiglione. = Acta Romanica, Szeged,.1986. Tom. 10.81-103. p. VIGH Eva: L'idea dell'amore platonico nel Cortegiano del Castiglione. = Acta Romanica, Szeged, 1986. Tom. 10. 155-183. p. .

Késedelmesen megjelent munkák: VIGH Éva: Angela Guidotti: Il modello e la trasgressione: commedie del primo '500. - La corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Ottocento e Novecento a cura di Cesare Mozzarelli e Giuseppe Olmi. - La corte e it „Cortegiano" 1- 2. Centro Studi „europa delle Corti" Biblioteca del Cinque ce nto. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 2-4. sz. 346. p., 347-350. p. VIGH Éva: Andrea Gareffi: Le voci dipinte. Figura e parola nel Manierismo italian. - Mario Costanzo• I segni del silenzio e altri studi sulle poetiche e l'iconografia letteraria del Manierismo e del Barocco. - Marco Forti: Idea del romanzo italian fra Ottocento e Novecento. [Ism.] = He li kon, 1985. 31. évf. 2-4. sz. 352 - 355. p. VIGH Éva: Metastasio-szeminárium Budapesten. - Francesco de Sanctis-emlékülés. [Ism.] = Helikon, 1985.31. évf. 2-4. sz. 383-384. p. VIGH Éva: II Rinascimento. Interpretazioni e problemi. [Ism.] = He li kon, 1985. 31. évf. 1. sz. 109 -110. p. VIGH Éva: Carlo Muscetta: Zephiro torna ... /Canzoniere, 310/. A szép idat a langy szél visszahozta ... /Daloskönyv, 310/. /Ford. - - ./ = Helikon, 1985. 31. évf. 2 - 4. sz. 301- 307. p. VIGH Éva: Mario Praz:.A medúza szépsége. /Ford. - - .1 = Helikon, 1985. 31. évf. 2-4. sz. 308-326. p.

OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE BAG! Ibolya: Rezeption der russiscben Literatur des 20. Jahrhunderts. = Hungaria litterata, Europae (ilia. Studien fiber die kulturellen Kontakte Ungars zur Welt. (Bp.) 1986. 193-200. p. BALÁZS L. Gábor: A szláv morfológiai változásokra vonatkozó Újabb elméletek áttekintése. A fanévragozás problémái. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. 141, [9] lev.

239

p


BALÁZS Gábor: Ob odnom maloiszszledovannom pamjatnike szrednebolgarszkoj pisz'mennoszti. = Szlávok - protobolgárok - Bizánc. (Metód 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8-9-én Szegeden tartott tudományos ülés anyaga.) Szeged, 1986. 217 - 224. p. /Hungaro - Bulgarica. 2J BARÓT! Tibor: O probleme „lisnego cseloveka" u I. Sz. Turgeneva. = Slavica, 1986.23.367- 385. p. 594, BOGNÁR Ferenc: Duhovnie iszkanija Ivana v roman Dosztoevszkogo „Brat'ja Karamazovi". = Acta Diss. Slay. Szeged, 1986. [Tom.] 18. Sectio Hist. Litt. 149167. p. FABRIcz Károly: A denotativ és a pragmatikus jelentés összefüggéséről. (On the relationship between denotative and pragmatic meaning.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom] 29 - 30.107 -114. p. FABRicz Károly: Particle homonymy and machine translation. = Proceedings of the 11th International Conference on Computional Linguistics. Bonn, 1986. 79-82. p. ee FABRicz Károly: Partikulák a ma gy ar és az orosz nyelvben. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1986. 16 p. FEJÉR Adám: Az élet kegyetlen hatalma és a tökéletesség álma. Az Anna Karenina világirodalmi jelentőségéről. = Nagyvilág, 1986.31. évf. 6. sz. 911-916. p. FEJÉR Adám: Jónás, a ma gyar próféta. = Ko rt árs, 1986.30. évf. 10. sz. 122-129. P. FEJÉR Ádám: Raszkol'nikov kak zsertva idei gumanizma. /Analiz romana F. M. Dosztoevszkogo „Presztuplenie i nakazanie"J = Acta Diss. Slay. Szeged, 1986. [Tom.] 18. Sectio Hist. Litt. 3 -147. p. o 601. FEJÉR Ádám: „... S még a templomot se épitettük föl". /Gondolatok a magyar kultúráról ./ = Forrás, 1986. 18. évf. 5. sz. 1-6. p. 602. . FEJÉR Ádám: Viaszt' zsizni i mecsta o szoversensztve. /K voproszu o meszte romana Tolsztogo „Anna Karenina" v mirovoj literature./ = Lingvisztika, literaturovedenie, metodika. Iszszledovanija vengerszkih ruszisztov, podgotovlennüe k 6 kongreszszu MAPRJAL. Bp. 1986. 168-177. p. FENYVESI István: Makszim Gorkij ma gyar portréi. = Szovjet hod. 1986. 6. sz. 70 - 81. p. FENYVES! István: M[akc7im] Gor'kij v vengerszkoj muzüke i kino /1914- 1919/. = Lingvisztika, literaturovedenie, metodika. Iszszledovanija vengerszkih ruszisztov, podgotovlennüe k 6 kongreszszu MAPRJAL. Bp. 1986. 178 -189. p. FENYVESI István: Metodologija kompleksznogo izucsenija Noszprijatija ruszszkoj literaturü v inonacional'noj szrede. /M. Gor'kij v Vengrii, 1899-1919/. = Naucsnüe tradicii i novae napravlenija v prepodavanii ruszszkogo jazüka i literaturü. 6. Mersdunarodnűj kóngreszsz prepodavatelej ruszszkogo jazüka i literaturü. Budapest, 11-16 avguszta 1986 g. Teziszü. Szekcija 5. Bp. 1986. 132. p. °° FENYVES! István: Vengerszkie portreti M. Gor'kogo. = Naysztrecsu 6. kongreszszu MAPRJAL. Voproszü izucsenija i prepodavanija ruszszkogo jázüka i literaturü v VNR Szbornik sztatej. Csaszt' 2. Bp. 1986.57-74. p. 00 FENYVES! István: Vsztrecsi i szud'bü. = Literaturnoe Obozrenie, 1986. 5. 99-102. p. FENYVES! István: Szellemi találkozások - 40 év után. (Kacsalkin, A. - Pehterev, A. - Puhov, A.: Zabitie piszateli zemli Kalar .s koj) [Ism.] = Csongrád m. Honismereti Hirad6, 1986. 105 -109. p.

240


FENYVESI István: Nyárvég Odesszában. [Cikksorozat.] 1. Szeptember elején. - 2. A harmadik találkozás. - 3. Kultúra - szeptemberben. - 4. Magyar nyomok. = CsMH, 1986. szept. 30., okt. 1., okt. 2., okt. 3.4. p. FENYVESI[NÉ] KONJAEVA, E[lizaveta] M[ihajlovna]: Poszobie po prakticseszkoj fonetike dlja 1. kursza. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 143 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ./ FENYVESI[NÉ] Konjeava E[lizaveta] M[ihajlovna]: Poszobie po razgovornoj praktike dlja 1 kursza. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 116 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kari FERINCZ István: Meszto prologs v kompozicii Zsitija Mefodija. = Szlávok - pr otobolgárok - Bizánc. (Metód 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8-9én Szegeden tartott tudományos ülés anyaga.) Szeged, 1986. 259-264. p. /Hungaro - Bulgarica. 2./ KUGLER Katalin: A tolmácsolás elmélete és gyakorlata. = Alkalmazott nyelvészeti alapfogalmak. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. [ ] p. •• KUGLER Katalin: Vengrija. Oktatási segédanyag a negyedéves beszédgyakorlat oktatásához. Szeged, 1986. [] LEPAHIN, Valerij: Lik, lico i nekotorüe ikonograficseszkie oszobennoszti obrazov Kirilla i Mefodija v Bolgarii. = Szlávok - protobolgárok - Bizánc. (Metód 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8-9-én Szegeden tartott tudományos ülés anyaga.) Szeged, 1986. 143 -164. p. /H ungaro - Bulgarica. 2./ LEPAHIN Valerij: Sztat'ja „Termin" P. A. Florenszkogo. = Acta Diss. Slav. Szeged, 1986. [Tom] 18. Sectio Hist. Litt. 227-230. p. LEPAHIN, Valerij -Juhász Ágnes: Geir Kjetsaa. Dostoevsky and his New Testament. Oslo, 1984. [Recenzija.] = Acta Diss. Slav. Szeged, 1986. [Tom.] 18. Sectio Hist. Litt. 293 - 298. p. PETE István: Orosz-magyar egybevető szintaxis. /Szintakszisz szovremennogo ruszszkogo jazüka/ v szoposztavlenii sz vengerszkim jazűkom. 1. rész. (Lektorok: FENYVESI[NÉ] KONJAEVA, Elizaveta, ... FÁBRICZ Károly.) 1986, Tankönyvkiadó. 226 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kari PETE István: Az aspektuális jelentés az igei jelentésfajták rendszerében. (Aszpektual'nűe znacsenija v sziszteme glagolnűh znacsenij.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom.] 29 - 30. 159 -172. p. PETE István: O szvjazi neopredelennűh mesztoimenij sz otricatel'nűmi mesztoimenijami. = Voproszü izucsenija i prepodavanija ruszszkogo jazüka i literaturü v VNR. Szbornik sztatej. Csaszt' 1. Ruszszkij jazűk i metodika ego prepodavanija. Bp. 1986.81-94. p. •• PETE István: Rol' preszuppozicij v obucsenii ruszszkomu jazüku. = Lingvisztika, literaturovedenie, metodika. Iszszledovanija vengerszkih ruszisztov, podgotovlennüe k 6 kongreszszu MAPRJAL. Bp. 1986.66-78. p. M. SOLYMOSI Mária: Orosz beszédgyakorlat. 2. [köt.] Lektor: FENYVESI[NÉ] KONJAEVA E[lizaveta] M[ihajlovna]. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 98 p. SZALAMIN Edit: Nekotorüe szintakszicseszkie konsztrukcii ruszszkoj razgovornoj recsi v zerkale vengerszkogo jazüka. = Lingvisztika, literaturovedenie, metodika. Iszszledovanija vengerszkih ruszisztov, podgotovlennüe k 6 kongreszszu MAPRJAL. Bp. 1986.93 -102. p. SZŐKE Katalin: Arszenyij Tarkovszkij költői világa. = Új Forrás, 1986. 18. évf. 5. sz. 30-33. p.

241


SZŐKE Katalin: Preodolenie dekadentizma. Analiz povesti A. Remizova „Casy". = Voproszű teorii i isztorii ruszszkoj klaszszicseszkoj i szovetszkoj literaturű. Szekcija 5. MAPRJAL. Szbornik teziszov. Bp. 1986. 119-120. p. •* SZŐKE Katalin: Danuáe Kticová: Poéma za romantismu a novoromantismu. Rusko-ceské paralely. [Recenzija.] = Stud. Slav. Hung. 1986. Tom. 32. Fasc. 1- 4.381- 383. p. SZŐKE Katalin: Mitosz és irodalom. Jeleazar Meletyinszkij: A mitosz poétikája. [Ism.] = Napjaink, 1986.25. évf. 4. sz. 30-31. p. SZŐKE Katalin: Testvérek a keresztben. Alekszej Remizov regénye. [Ism.] = Nagyvilág, 1986.31. évf. 5. sz. 776 - 777. p. Szlávok, protobolgárok, Bizánc. - Szlavlanite, prab'Igarite, Vizantija. Szerk. biz. Nino Nikolov, SZADECZKY-KARDOSS Samu, OLAJOS Terézia. Szerk. H. TÓTH Imre. Techn. szerk. FERINCZ István. [Előszó]: OLAJOS Terézia. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 266 p. /Hungaro - Bulgarica. 2./ 630 H. TÓTH Imre: Egy 12. századi óorosz minea-töredék. (Fragment maloizvesztnoj szluzsebnoj minei 12 v.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1985 -1986. [Tom.] 29 - 30. 125- 134. p. H. TÓTH Imre: Maloizvesztnij latinszkij isztocsnik o dejatel'noszti Mefodija v Vengrii v nacsale 11 v. = Kirilo - Metodievite Studii, 1986.3.48-54. p. •• H. TÓTH Imre: Mefodij i ego ucseniki v Pannonii. = Cirill és Metód tevékenysége Pannóniában. - Dejnosztta na bratja Kiril i Metodij v Pannonija. Bp. 1986. 102 -118. p. /Hungaro - Bulgarica. I./ H. TÓTH Imre: Mefodij v Pannonii. = Szlávok, protobolgárok, Bizánc. (Metód 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8-9-én Szegeden tartott tudományos ülés anyaga.) Szeged, 1986. 119-127. p. /Hungaro- Bulgarica. 2./ H. TÓTH Imre: K izucseniju ruszszkoj redakcii drevnebolgarszkogo jazűka v 11-12 v. = Paleobulgarica, 1986. 10.2.24 - 37. p. • • H. TÓTH Imre: Pronikvaneto na kirilo-metodievotó delo v Ungaria. = B"lgaristika i b"lgaristi. Szofia, 1986.69-72. p. " H. TÓTH Imre: Starob"lgaristikata v Ungaria. = B"Igaristika i b"lgaristi. Szofia, 1986. 263 - 266. p. • • H. TÓTH Imre: Aprakosz Msztiszlava B'elikogo i izdanie pdgotovili L. P. Zsukovszkaja, L. A. Vladimirosz, N. P. Pankretosz. [Recenzija.] = Russian Linguistics, 1986. 10.235 - 246. p. • • H. TÓTH Imre: Pokrovszkij, Mihail Nyikolajevics. [Lexikoncikk.] = Világirodalmi lexikon. 10. köt. Bp. 1986.682. p.

Késedelmesen megjelent munkák: SZŐKE Katalin: Orosz írók magyar szemmel. 1. [Ism.] °= Hung. Ért. 1985. 7. évf. 3 - 4. sz. 136 -137. p. H. TÓTH Imre: Szlavjanszkoe rukopisznoe naszledie v Vengrii. = CIBAL Informacionen Bjuletin, 1985.9.80-81. p. •• H. TÓTH Imre: Dezső László-J. Sz. Maszlov (szerk.): Orosz és szovjet általános nyelvészet. [Ism.] = Nyelvtud. Közl. 1985.87. köt. 1. sz. 284-285. p.

242


• NYELVI LABORATÓRIUM LANGUAGE LABORATORY László: Német beszédhangok atlasza. A beszédhangok képzési és hangzási sajátságai. (Kiad.) A Magyar Tud. Akadémia Nyelvtud. Int. Bp. 1986. 207 p. /Magyar Fonetikai Füzetek. —Hungarian Papers in Phonetics. 16.1 VALACZKAI László: Emlékeztető a fonológiai és fonetikai alapfogalmak témakőréhez. Összeáll. — — . [Kari jegyzet. Szeged, 1986.] 13 p. VALACZKAI László: Ubungen zur deutschen Phonetik. Zusammenges. — —. [Kari jegyzet.[ Szeged, 1986.71 p. VALACZKAI László: Ubungen zur deutschen Syntax. Kari jegyzet. Szeged, 1986. 53 p. •• BOLLA KÁLMAN — VAKACZKAI

.

Késedelmesen megjelent munka: VALACZKAI László: Oppositionen betonter Vokale im Spiegel der physiologischen und akustischen Parameter der labialen Artikulation. = Sprechwirkung. Wissenschaftliche Beitráge. Halle — Wittenberg, 1985. [ ] p. ••

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF SCIENCE MATEMATIKUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF MATHEMATICS ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK DEPARTMENT OF ALGEBRA AND NUMBER THEORY CsAKANY Béla: On conservative minimal operations. = Lectures in universal algebra. (Colloquium in Szeged, 26-30 August, 1983.) Amsterdam — Oxford — New York, (1986), 49 — 60. p. /Colloquia Mathematics Societatis János Bolyai. 43./ CZÉDLI Gábor: L. R. Foulds: Combinatorial optimization for undergraduates. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.237-238. p. CZÉDLI Gábor: Universal algebra and lattice theory. Ed. by S. D. Comer. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4.449-450. p. CZÉDLI Gábor: M. P. Tropin: Imbeddability of a free lattice in a lattice of quasivarieties of distributive lattices with pseudocomplements. (oroszul) /Algebra i Logika./ = Math. Reviews, 1986. 86m:06019. • '

243


Lajos: Harold M. Edwards: Galois theory. - Leonard Euler: Elements of algebra. - N. M. Swerdlow-O. Neugebauer: Mathematical astronomy in Copernicus's De revolutionibus. - André Weil: Number theory: an approach through history; From Hammurapi to Legendre. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. Fasc. 1-2.236-237., 237., 249-250., 252. p. LENGVÁRSZKY Zsolt: A note on minimal clones. = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4. 335- 336. p. LENKEHEGYI Attila: Algebraic functions in varieties generated by lattice-primal algebras. = Algebra Universalis, 1986.23.5-9. p. •• LENKEHEGYI Attila: A direct definition of distributive extensions of partially ordered algebras. = Acta Math. Hung. 1986. Vol. 47. No. 1-2. 157-160. p. MEGYESI László: D. P. Parent: Exercises in number theory. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.246. p. Lectures in universal algebra. (Colloquium in Szeged, 26-30 August, 1983.) Ed. by László] SZABó, Á[gnes] SZENDREI. Amsterdam - Oxford - New York, (1986), North-Holland. 655 p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 43./ SZABÓ László: Interpolation in idempotent algebras. = Lectures in universal algebra. (Colloquium in Szeged, 26-30 August, 1983.) Amsterdam - Oxford -New York, (1986.) 497-506. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 43./ Denecke, K. - SZABÓ László: Tolerance-free algebras having majority term functions and admitting no proper subalgebras. = Lectures in universal algebra. (Colloquium in Szeged, 26-30 August, 1983.) Amsterdam - Oxford - New York, (1986.) 97-107. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 43./ SZENDREI Mária: Ortodox félcsoportok. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 111 p. ** KLUKOVITS

Késedelmesen megjelent munka: CsÁKANY Béla: Selective algebras and compatible varieties. = Studia Sci. Math. Hung. 1984. Vol. 19. No. 2-4.431-436. p.

ANALIZIS TANSZÉK DEPARTMENT OF ANALYSIS Csörgő Miklós - CSÖRGŐ Sándor -HoRVÁTH Lajos: An asymptotic theory of empirical reliability and concentration processes. Berlin - Heidelberg - New York, 1986, Springer. II, 171 p. /Lecture Notes in Statistics. 33 ✓ •• HORVÁTH Lajos: Stochastic random walk summability. = Math. Z, 1986. 192. •• 437 -466. p. 663.. HORVÁTH Lajos: Strong approximations of renewal processes and their applications. = Acta Math. Hung. 1986. Vol. 47. No. 1- 2. 13 - 27. p. HORVÁTH Lajos: Strong approximations of weighted sums of random variables. = J. London Math. Soc. 1986.33.567-576. p. •• HORVÁTH Lajos - Barabás B. - Csörgő M. - Yandell, B. S.: Bootstrapped confidence bands for percentile lifetime. = Ann. Inst. Statist. Math. 1986. 38. 429 - 438. p. • • .

244


'

666. HORVÁTH Lajos - Burke, M. D.: Estimation of influence functions. = Statist. Probab. Lett. 1986.4.81-85. p. *" HORVÁTH Lajos - Csörgő Miklós - Révész Pál: How big must be the difference between local time and measure du voisingge of Brownian motion? = Statist. Probab. Lett. 1986.4.161-166. p. • • HORVÁTH Lajos -Willekens, E.: Estimates for probability of ruin starting with large initial reserve. = Insurance: Mathematics and Economics, 1986. 5. 285 - 293. p. ** Csörgő Miklós - HORVÁTH Lajos: Approximations of weighted empirical and quantile processes. = Statist. Probab. Lett. 1986.4.275-280. p. ** Csörgő Miklós-HORVÁTH Lajos: Weighted empirical spacings processes. = Canad. J. Statist. 1986. 14.221-232. p. ** Csörgő Miklós -CsöRGŐ Sándor - HORVÁTH Lajos -Mason, D. M.: Normal and stable convergence of integral functions of the empirical distribution function. = Annals of Probability, 1986. 14.86 -118. p.*" Csörgő Miklós - CSÖRGŐ Sándor - HORVÁTH Lajos- Mason, D. M.: Sup-norm convergence of the empirical process indexed by functions and applications. = Probab. Math. Statist. 1986.7. 13 - 26. p. *' Csörgő Miklós - CSÖRGŐ Sándor - HORVÁTH Lajos -Mason, D. M.: Weighted empirical and quantile processes. = Annals of Probability, 1986. 14.31-85. p. ** Csörgő Miklós - Steinbach, J. - HORVÁTH Lajos: Strong approximations of renewal processes. = C.R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada, 1986.8. 151-154. p. * CSöRGö Sándor - HORVÁTH Lajos: Confidence bands from censored samples. = Can. J. Statist. 1986. 14. 131-144. p. * * CSÖRGŐ Sándor - HORVÁTH Lajos -Mason, D. M.: What portion of the sample makes a partial sum asymptotically normal or stable? = Probability Theory and Related Fields, 1986. 72. 1- 16. p. • HORVÁTH Lajos: D. W. Stroock: An introduction to the theory of large deviations. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.249. p. HORVÁTH Lajos: D. Pollard: Convergence of stochastic processes. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4.442. p. DURSZT Endre: John B. Conway: A course in functional analysis. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.235. p. HATVANI László: J.P. Aubin-A. Cellina: Differential inclusions. - K.W. Chang - FA. Howes: Nonlinear singular perturbation phenomena: theory and applications. - MA. Krasnosel'skli - P.P. Zabreiko: Geometrical methods of nonlinear analysis. - J. Marsden- A. Weinstein: Calculus I-II-III. - Nonlinear analysis and optimization. Ed. by C. Cinci. - A.N. Tikhonov-A.B. Vasil'evaA.G. Sveshnikov: Differential equations. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.232., 234., 240., 242- 243., 245., 250. p. HATVANI László: Dynamical systems and bifurcations. Ed. by B.L.J. Braaksma, H.W.Broer, F. Takens. - O.A. Ladyzhenskaya: The boundary value problems of mathetamical physics. - Ordinary and partial differential equations. Ed by B.D. Sleeman, R.J. Jarvis. - Murray H. Protter - Charles B. Morrey: Intermediate calculus. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4. 435, 437 - 438., 441., 443. p. KÉRCHY László: Contractions being weakly similar to unitaires. = Operator theory: advances and applications. Vol. 17. Basel, 1986. 187-200. p. Sep. KÉRCHY László: A description of invariant subspaces of Cu-contractions. = J. Operator Theory, 1986. 15.327-344. p. Sep.

245


KÉRCHY László: On the spectra of contractions belonging to special classes. = J.

Funct. Anal. 1986. Vol. 67. No. 2. 153-166. p. Sep. KÉRCHY László: John B. Conway: Functions of one complex variable. 2. ed. Joseph Diestel: Sequences and series in Banach spaces. - Linear and complex analysis problem book. Ed. by V.P. Havin, S.V. Hruícev, N.K. Nikol'skii. - D.H. Luecking - L.A. Rubel: Complex analysis. A functional analysis approach. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.235., 236., 241242. p. KRISZTIN Tibor: On the rate of convergence of solutions of functional differential equations. = Funkcial. Ekvac. 1986. 29. 1-10. p. Sep. Haddock, J. R.- KRISZTIN Tibor: Rate of decay of solutions of functional differential equations with infinite delay. = Nonlinear Anal. 1986. 10.727-742. p. ** KRISZTIN Tibor: J.K. Hale-L.T. Magalhaes-W.M. Oliva: An introduction to infinite dimensional dynamical systems - geometric theory. - Infinite-dimensional systems. Ed. by F. Kappel, W. Schappacher. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.238 - 239. p. LEINDLER László: Strong approximation by Fourier series. = J. Approximation Theory, 1986. Vol. 46. No. 1.58-64. p. Sep. LEINDLER László - TANDORI Károly: On absolute summability of orthogonal series. = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.99 -104. p. Kósa András-Mezei Istváp-S. Gyarmati Erzsébet: Analízis példatár. (Lektorálta PINTÉR Lajos.) Bp. 1986, Műszaki K. 415 p. PIATÉR Lajos: G.W. Blumen: Problem book for first year calculus. - V.A. Morozov: Methods for solving incorrectly posed problems. - R. Remmert: Funktionentheorie 1. - R.A. Rosenbaum-G. Philip Johnson: Calculus: basic concepts and applications. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.233 - 234., 244., 247 - 248. p. PINCÉR Lajos: E. Grosswald: Representations of integers as sums of squares. - S. Lang: Complex analysis. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4.435 - 436., 438 - 439. p. STACH6 László: B. Malgrange: Lectures on the theory of functions of several complex variables. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.242. p. A matematika szakos tanárok intenzív továbbképzésének tematikája. (Összeáll. Szalay István. Közrem. Helyei Gábor, Ho rv áth Jenő; [stb.]) [Kiad. a] Műv. Min. Bp. 1986. 102 p. Matematika tanárok intenzív továbbképzése. Összeáll. Szalay István. Közrem. Andrásfai Béla, Bognár Stefánia, [stb.] [Kiad. a] Műv. Min. Továbbképzési Tanácsa. [Bp. 1986.] Ism. lapsz. 94 p. SZALAY István: Yasuo Okuyama: Absolute summability of Fourier series and orthogonal series. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2. 246. p. TER.► ÉKI József: Dan Henry: Geometric theory of semilinear parabolic equations. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4.436-437. p.

246


Késedelmesen megjelent munka: HATVANI László: On stability properties of solutions of nonautonomous differential equations with mechanical applications. = Third Conference on Differential Equations and Applications. Rousse, Bulgaria, June 30-July 6, 1985. [ ] p. **

ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI TANSZÉK DEPARTMENT OF APPLICATIONS OF ANALYSIS Csörgő Miklós -CSÖRGő Sándor -HORVATH Lajos: An asymptotic theory of empirical reliability and concentration processes. Berlin - Heidelberg - New York, 1986, Springer. II, 171 p. /Lecture Notes in Statistics. 33./ ** CSÖRGŐ Sándor: Approximations of weighted empirical processes with applications to extreme and trimmed sums. = Theses of the First World Congress of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, Tashkent, USSR, 1986. Vol. 2. Moscow, 1986. 575 - 577. p. ** CSÖRGő Sándor: Estimation in, and testing for the proportional hazards model of random censorship. = Proceedings of the 7th International Summer School on Problems of Model Choice and Parameter Estimation in Regression Analysis. Holzhau, DDR, November 26-Dezember 2,1986.17-24. p. ** CSÖRGŐ Sándor: Spurious Brownian motions. = Proc. Amer. Math. Soc. 1986. 97.712-713. p. ** CSSÖRGő Sándor: Testing for normality in arbitrary dimension. = Annals of Statistics, 1986. 14.708-723. p. ** CSÖRGő Sándor-Heathcote, C. R.: Describing symmetry. = Pacific Statistical Congress. Amsterdam, 1986.251- 254. p. * * c,CsÖRGő Sándor- HORVATH Lajos: Confidence bands from censored samples. _ Can. J. Statist. 1986. 14. 131-144. p. ** CSÖRGő Sándor-HORVATH Lajos - Mason, D. M.: What portion of the sample makes a partial sum asymptotically normal or stable? = Probability Theory and Related Fields, 1986. 72. 1-16. p. ** CSÖRGŐ Sándor - Mason, D. M.: The asymptotic distribution of sums of extreme values from a regularly varying distribution. = Annals of Probability, 1986. 14. 974-983. p. ** Csörgő Miklós CSÖRGŐ Sándor -HORVATH Lajos - Mason, D. M.: Normal and stable convergence of integral functions of the empirical distribution function. = Annals of Probability, 1986. 14.86-118. p. ** Csörgő Miklós - CSÖRGŐ Sándor - HORVATH Lajos - Mason, D. M.: Sup-norm convergence of the empirical process indexed by functions and applications. = Probab. Math. Statist. 1986.7. 13-26. p. ** Csörgő Miklós - CsÖRGő Sándor- HORVATH Lajos - Mason, D. M.: Weighted empirical and quantile processes. = Annals of Probability, 1986. 14.31-85. p. ** CSÖRGŐ Sándor: Advances in probability theory: limit theorems and related topics. Ed. by A.A. Borovkov. - Probability theory on vector spaces III. Ed. by D. Szynal, A. Weron. - Yu.A. Rozanov: Markov random fields. - S. Watanabe: Lectures on stochastic differential equations and Malliavin calculus. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.231., 246 - 247., 248., 251. p. -

247


Sándor: Bernt Oksendal: Stochastic differential equations. - Probability in Banach spaces V. Ed. by A. Beck, R. Dudley, M. Hahn. [etc.] - Murray Rosenblatt: Stationary sequences and random fields. - Stability problems for stochastic models. Ed. by V.V. Kalashnikov, V.M. Zolotarev. - Stochastic space-time models and limit theorems. Ed. by L. Arnold, P. Kotelenez. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4. 440-441., 443., 445-447., 448 - 449. p. HEGEDŰS Jenő: Asymptotic analysis H. Surveys and new trends. Ed. by F. Verhulst. - J. D. Murray: Asymptotic analysis. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.231., 244- 245. p. TANDORI Károly: Bemerkung fiber die Paarweise unabhángigen zufálligen Grössen. = Acta Math. Hung. 1986. Vol. 48. No. 3-4.357-359. p. TANDORI Károly: Bemerkung zur Konvergenzfrage der Orthogonalreihen. = Analysis, 1986.6. 135 -141. p. • • LEINDLER László - TANDORI Károly: On absolute summability of orthogonal series. = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.99-104. p. M6RICZ Ferenc TANDORI Károly: A characterization of the Banach property for summability matrices. = Studia Math. 1986.83.263-274. p. •• NÉMETH József- VARGA Antal: Az integrálról. (Bírálók: LEINDLER László, TANDOBI Károly.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 261 p. /Középiskolai Szakköri Füzetek./ CSŐRGŐ

-

GEOMETRIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF GEOMETRY FEHÉR László: Lie group representations III. Ed. by R. Herb, R. Johnson, R. Lipsman, J. Rosenberg. - Tamás Matolcsi: A concept of mathematical physics: models for space-time. - V.S. Varadarajan: Lie groups, Lie algebras and their representations. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2. 241., 243 - 244., 250 - 25L p. FEHÉR László: Representations of Lie groups and Lie algebras. Ed. by AA. Kirillov. - Representation theory II. Ed. by V. Dlab, P. Gabriel. - Symposium on anomalies, geometry and topology. Ed. by WA. Bardeen, A.R. White. - Vertex operators in mathematics and physics. Ed. by J. Lepowsky, S. Mandelstam, I.M. Singer. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4. 444., 449., 450-451. p. GEHÉR László: Convex analysis and optimization. Ed. by J.-P. Aubin, R.B. Vinter. - N.Z. Shor: Minimization methods for nondifferentiable functions. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.234. p., 248-249. p. GEHÉR László: James G. Simmonds: A brief on tensor analysis. - Edwin H. Spanier: Algebraic topology. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4.447., 448. p. NAGY Péter: Differential geometry and complex analysis. Ed. by I. Chavel, H.M. Farkas. - Daniel S. Freed - Karen K. Uhlenbeck: Instantons and four-manifolds. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1-2.236., 238. p.

248


NAGY Péter: Differential geometric methods in mathematical physics. Ed. by H.D. Doebner, J.D. Hennig. - Rings and geometry. Ed. by R. Kaya, P. Plaumann, K. Strambach. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4.434., 445. p.

HALMAZELMÉLETI ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF THEORY OF SETS AND MATHEMATICAL LOGIC NÉMETH József VARGA Antal: Az integrálról. (Birálók: LEINDLER László, TANDOBI Károly.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 261 p. /Középiskolai Szakköri Füzetek./ TOTIK Vilmos: K funkcionálok és simasági modulusok. Doktori értekezés. Szeged, [1986.] 107 p. •• TOTIK Vilmos: Quantitative results in the theory of overconvergence of complex interpolating polynomials. = J. Approx. Theory, 1986.47. 173 -183. p. • • TOTIK Vilmos - Vincze I.: On relations of coefficient conditions. = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.93 - 98. p. Ditzian, Z.- TOTIK Vilmos: K-functionals and best polynomial approximation in weighted L'(R). = J. Approx. Theory, 1986.46.38 - 41. p. • • Máté Attila -Nevai, Paul-TOTIK Vilmos: Asymptotics for the greatest zero of orthogonal polynomials. = J. Math. Anal. 1986. 17.745 - 751. p. • • Máté Attila- Nevai, Paul-TOTIK Vilmos: Asymptotics for zeros of orthogonal polynomials associated with infinite intervals. = J. London Math. Soc. 1986. 33. 303-310. p. •• Máté Attila-Nevai, Paul- Tom Vilmos: Necessary conditions for weighted mean convergence of Fourier series in orthogonal polynomials. = J. Approx. Theory, 1986.46.314-322. p. " Máté Attila-Nevai, Paul - TOTIK Vilmos: Oscillatory behaviour of orthogonal polynomials. = Proc. Amer. Math. Soc. 1986.96.261-268. p. •• MÓRICZ Ferenc - TOTIK Vilmos: Pointwise convergence of multiple Fourier series using different convergence notions. = Analysis Mathematica, 1986. Tom. 12. Fasc. 1.49 - 57. p. Nevai, Paul-TOTIK Vilmos: Weighted polynomial inequalities. = Constr. Approx. 1986.2. 113 -127. p. • * Pinkus, A.-TOTIK Vilmos: One-sided L-approximation. = Can. Math. Bull. 1986.29.84 - 90. p. • • TOTIK Vilmos: László Leindler: Strong approximation by Fourier series. - Modeltheoretic logic. Ed. by J. Bairwise, S. Feferman. - M. Zamansky: Approximation des Fonctions. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4.439 - 440., 440., 451. p. VARGA Antal: Optimization of multi valued logical functions based on evaluation graphs. = Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Tom. 7. Fasc. 4.377-403. p. Kalmár László: Integrállevél. Matematikai írások. (Vál., szerk., előszó, bev. tanulni. VARGA Antal.) Bp. 1986, Gondolat. 266 p. -

249


Késedelmesen megjelent munka: TOTIK Vilmos: Notes of Fourier series: strong approximation. = J. Approx. Theory, 1985. 43. 105 -111. p. • •

SZÁMITÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF ARITHMETIC SCIENCES BARTALOS István: On the modification of the LDLT factorization of positive definite matrices after change with a diad. = Conference on Numerical Methods. August 24-30, 1986. Miskolc, Hungary. Abstracts. (Bp.) [1986.] 8. p. CSIRIK János: Bin packing as random walk: a note on Knödel's paper. = Operations Research Letters, 1986.5. 161-163. p. "" CSIRIK János - GALAMBOS Gábor: An O/n/ Bin-Packing algorithm for uniformly distributed data. = Computing, 1986.36.313-319. p. •• CSIRIK János - GALAMBOS Gábor: Expected performance of two simple algorithm for a Dual Bin Packing problem. = Proceedings of the Working Conference in Capri, Italy, 1986.7. p. "" CSIRIK János - GALAMBOS Gábor - Frenk, J.B.G. - Frieze, A.M. - Rinnooy Kan, A.H.G.: A probabilistic analysis of the'next fit decreasing bin packing heuristic. = Operations Research Letters, 1986.5.233-236. p. •• CSIRIK János - MÁTÉ Eörs: The probabilistic behaviour of the NFD Bin Packing algorithm. = Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Tom. 7. Fasc. 3.241-245. p. CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet - CSIRIK János: Ujságnyelvi gyakorisági szótár. Szerk. Lengyel Zsolt. 1- 2. köt. - Csasztotnüj szlovar' vengerszkoj gazetnoj leksziki. - Frequency dictionary of Hungarian newspaper and magazine language. Szeged - Bp. - Debrecen, 1986. 399 p. /Magyar Pszicholingvisztikai Tanulmányok. 4./ Keszthelyi Lajosné-Steger Ferenc - Németh János -Csernay László -CSIRIK János - MAKAY Árpád: Mérőrendszer szcintillációs detektorok automatikus sorozatmérésére és minősitésére. Bejelentés: 1981. dec. 30. 4030/81. Magyar Népköztársaság. 183 776. sz. szabadalom. Megjelent: 1986. okt. 10.3 p. DÉVÉNYI Károly: Kenneth L. Bowles-Stephen D. Franklin - Dennis J. Volper: Problem solving using UCSD Pascal. 2. ed. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4.433 - 434. p. ÉstK Zoltán: Complete classes of automata for the at-product. = Found. Control Engrg. 1986. Vol. 11. No. 3.95 -107. p. Sep. ÉSIK Zoltán: Varieties and general products of top-down algebras. = Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Tom. 7. Fasc. 3.293 - 298. p. Éstc Zoltán- Dömösi Pál: Complete classes of automata for the o,-product. = Theoret. Comput. Science, 1986. 47. 1-14. p. Sep. ÉsIK Zoltán -Dömösi Pál -GÉCSEG Ferenc -VIRÁGH János: Homomorphic realization of automata with compositions. = Mathematical foundations of computer science. Berlin-Heidelberg [etc.] 1986. 299-307. p. /Lecture Notes in Computer Science. 233./ ÉsiK Zoltán -GÉCSEG Ferenc: On ao products and at-products. = Theoret. Comput. Science, 1986.48. 1-8. p. Sep.

250


ÉSIK Zoltán - GÉCSEG Ferenc: Type independent varieties and metric equivalence of tree automata. = Fundamenta Informaticae, 1986.9.205-216. p. Sep. ÉSIK Zoltán - VIRAGH János: On x-products of automata. = Proc. Fourth Hung. Computer Sci. Conf. Budapest, 1986.79-89. p. Sep. ÉSIK Zoltán - VIRÁGH János: On products of automata with identity. = Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Tom. 7. Fasc. 3.299-311. p. Dömösi Pál ESIK Zoltán: On homomorphic realization of automata with abproducts. = Papers on Automata Theory, 1986.8.63-97. p. •• GÉCSEG Ferenc: Products of automata. Berlin - Heidelberg - New York, 1986, Springer Verl. 107 p. •• GÉCSEG Ferenc: On a;-products of automata - homomorphic representation. = Algebra, combinatorics and logic in computer science. Vol. 1. Amsterdam -Oxford - New York, (1986.) 403 - 421. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 42./ HORVATH Gyula: M. Barr-C. Wells: Toposes, triples and theories. - E. Horowitz: Fundamentals of programming languages. 2. ed. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4.433., 437. p. MÓRICZ Ferenc: Orthonormal systems of polynomials in the divergence theorems for double orthogonal series. = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4.367-380. p. MÓRICZ Ferenc - TANDORI Károly: A characterization of the Banach property for summability matrices. = Studia Math. 1986.83.263-274. p. •• M6RIcz Ferenc -TGTIK Vilmos: Pointwise convergence of multiple Fourier series using different convergence notions. = Analysis Mathematica, 1986. Tom. 12. Fasc. 1.49 - 57. p. Lectures in universal algebra. (Colloquium in Szeged, 26-30 August, 1983.) Ed. by László] SZABÓ, Á[gnes] SZENDREI. Amsterdam-Oxford-New York, (1986), North-Holland. 655 p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 43./ SZENDREI Agnes: Clones in universal algebra. Montréal, 1986, Les Presses de l'Université de Montréal. 166 p. •• SZENDREI Agnes: Demi-primal algebras with a single operation. = Lectures in universal algebra. (Colloquium in Szeged, 26-30 August, 1983.) Amsterdam Oxford - New York, (1986.) 509-531. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 43./ SZENDREI Agnes: Erich Hecke: Lectures on the theory of algebraic numbers. Richard S. Pierce: Associative algebras. [Reviews.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4.436., 441- 442. p. SZENDREI Agnes: D. Lau: Die maximale Klassen von Polk [(x,x+ 1 mod k) / xeEk]. /Math. Kolloq. 1984. 25.1 = Math. Reviews, 1986. 86f:08005. •• VÁGVÖLGYI Sándor: On compositions of root-to-frontier tree transformations. _ Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Tom. 7. Fasc. 4.443-480. p. -

MTA AUTOMATAELMÉLETI KUTATÓCSOPORT AUTOMATA THEORY RESEARCH GROUP ALMÁST József - MEDVEY Mátyás: A CELLAS 2.1 rendszer. = Magy. Elektr. 1986.3. évf. 6. sz. 46 - 48. p.

251


ALMASI József-KOVÁCS István -MEDVEV Má ty ás-SIMON Endre - Székely Zoltán: On the implementation of the CELLAS 2.1 system. = Proceedings of the workshop PARCELLA'86. Berlin, 1986.83-89. p. " DoMBI József: Properties of the fuzzy connectives in the light of the general representations theorem. = Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Torn. 7. Faso. 3. 313-321. p. Solymosi Tamás - DOMBI József: A method for determining the weights of criteria: The centralized weights. = Eur. J. Operational Research, 1986. 26.35-41. p. Sep. KATONA Endre: Assembly-level programming of cellular processors. = Proceedings of the workshop PARCELLA'86. Berlin, 1986.94-100. p. " KATONA Endre: A lattice model for cellular /systolic/ algorithms. = Parallel Computing, 1986.3.251-258. p. Sep. KATONA Endre: A programming language for cellular processors. = [Proceedings of the Conference] Parallel Computing 85. [Amsterdam], 1986. 371-376. p. Sep. KATONA Endre: Sejtprocesszorok programozáásának metodológiája. = Magy. Elektr. 1986.3. évf. 6. sz. 30- 33. p. KATONA Endre: Sejtprogramozási nyelvek. = Magy. Elektr. 1986. 3. évf. 6. sz. 34 - 36. p. KÖLES Péter: Alapvető sejtes megoldások képfeldolgozási feladatokra. = Magy. Elektr. 1986.3. évf. 6. sz. 42-45. p. KÖLES Péter: Picture processing on different types of cellular processors. = [Proceedings of the workshop PARCELLA'86. Berlin, 1986. 114-121. p.] KÖLES Péter: A sejtprogramozás gyakorlata. = Magy. Elektr. 1986. 3. évf. 6. sz. 37 - 39. p. KÖLES Péter - KATONA Endre: Cellular solution methods for different classes of picture processing algorithms. = [Proceedings of the Conference] Parallel Computing 85. [Amsterdam], 1986.229-234. p. Sep. PARCELLA'86. Proceedings of the 3rd International Workshop on Parallel Processes by Cellular Automata and Arrays. Ed. by Tamás LEGEND!, [etc.] Berlin, 1986, Akademie Verl. 273 p. " LEGENDI Tamás: Cellware. = [Proceedings of the Conference] Parallel Computing85. [Amsterdam], 1986.499-502. p. Sep. LEGENDI Tamás: Cellware implementation. = [Proceedings of the workshop PARCELLA'86. Berlin, 1986.61-65. p.] LEGENDI Tamás: Sejtprocesszorok fejlesztése és alkalmazási lehetőségei. = Magy. Elektr. 1986.3. évf. 6. sz. 9-15. p. LEGEND) Tamás - Tóth J.: A full custom LSI based architecture for a megacell machine. = [Proceedings of the Conference Parallel Computing 85. Amsterdam, 1986.5 1ev.] LEGENDI Tamás - Tóth J. - Zsótér Antal: High performance cellprocessor chips. = [Proceedings of the conference Schaltkreisentwurf. Dresden, 1986. 175-180. p.] LEGEND! Tamás -Zsótér Antal: A 16-state cellprocessor. = [Proceedings of the conference Parallel Computing 85. Amsterdam, 1986.61ev.] 509-514. p. SIMON Endre: A new programming methodology using attribute grammars. = Acta Cybernetica, Szeged, 1986. Tom. 7. Fasc. 4.425-436. p. .

252


SZŐKEFALVI-NAGY Béla: A Szegedi Akadémiai Bizottság múltja, törekvései és eredményei. = 25 éves a Szegedi Akadémiai Bizottság. Ünnepi előadóülés, 1986. nov. 26. Szeged, [1986.] 5-11. p. Késedelmesen megjelent munkák: KATONA Endre: Cellular algorithms for binary matrix operations. = Cellprocessors and cellgorithms. Report on. a common research project. (Szeged), [1982.] 129 -148. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 82/6./ LEGEND! Tamás: Cellprocessors in computer architecture. = Cellprocessors and cellgorithms. Report on a common research project. (Szeged), [1982.] 1- 23. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 82/6./ LEGEND! Tamás: Programming of a cellular processor model. = Cellprocessors and cellgorithms. Report on a common research project. (Szeged), [1982.] 52- 61. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 82/6./ KATONA Endre: Asszociativ tár létrehozása sej ttérben és alkalmazásai. = Sejtautomata symposium. Braunschweig, 1981. október 6 - 7. Szeged, 1984. 59 - 71. p./Párhuzamos Számitási Rendszerek. 84/8./ LEGEND! Tamás - KATONA Endre: Az Early Bird probléma megoldása n-dimenziós sejttérben. = Sejtautomata symposium. Braunschweig, 1981. október 6-7. Szeged, 1984.75 - 80. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 84/8] TuRáN György: Models of computation for graph theoretic problems. = WG'84 Graph theoretic concepts in computer science. Linz, 1984.369-381. p. ** ALMÁSt József -MEDVEY Mátyás: The CELLAS 2.1 cellular simulation system. = Cellprocessors and cellgorithms. [Vol.] 2. (Szeged), 1985. 122-132. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 85/9./ KATONA Endre: Bit-parallel processing with bit-sequential and bit-parallel data handling in cellular space. = Cellprocessors and cellgorithms. [Vol.] 2. (Szeged), 1985.77-92. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 85/9 ✓ KATONA Endre: Computation of window operations by cellular processors. = Celiprocessors and cellgorithms. [Vol.] 2. (Szeged), 1985. 167-175. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 85/9./ KATONA Endre: A design methodology for complex cellular programs. = Cellprocessors and cellgorithms. [Vol.] 2. (Szeged), 1985. 64-76. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 85/9./ KovÁcs István: Cellular program for the Sobel transformation on a traditional component based cellprocessor. = Cellprocessors and cellgorithms. [Vol.] 2. (Szeged), 1985. 153-166. p. /Párhuzamos Számitási Rendszerek. 85/9./

MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET MATHEMATICAL RESEARCH INSTITUTE POLLÁK György: Some sufficient conditions for hereditarily finitely based varieties of semigroups. = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3-4. 299 - 330. p. POLLÁK György: Az irástudók felelőtlensége. [Vita Nagy László: A rossz hirű Báthoryak c. művéről.] = Kritika, 1986. 1. sz. 21- 22. p.

253


807. Pout&K György: A magafeledkezett olvasó válasza. [Vita Nagy László: A rosszhirű Báthoryak c. művéről.] = Kritika, 1986.5. sz. 12. p.

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF PHYSICS ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF THEORETICAL PHYSICS

BARTHA Ferenc: AB INITIO módszerek kidolgozása és alkalmazása kiterjedt elektronrendszerek vizsgálatára. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [2], 82 lev. BARTHA Ferenc - KAPUY Ede-Kozmutza Cornélia: Molecular symmetry in ab initio calculations. 3. The treatment of integrals. = Acta Phys. Hung. 1986. Vol. 59. No. 3 - 4.333 - 338. p. BARTHA Ferenc KAPUY Ede-Kozmutza Cornélia - Ozoróczy Zs.: Molecular symmetry in ab initio calculations. 4. Integrals vanishing due to the symmetry. = Acta Phys. Hung. 1986. Vol. 59. No. 3-4.339-346. p. BARTHA Ferenc - KAPUY Ede-Kozmutza Cornélia: Molecular symmetry in ab initio calculations. 5. Zero integrals due to the threshold. = Acta Phys. Hung. 1986. Vol. 59. No. 3-4.347-353. p. BENEDICT Mihály: Kooperativ effektusok a sugárzás rezonáns közegbeli terjedésekor. Kandidátusi értekezés. Leningrád, [1986.] [ ] p. "" BENEDICT Mihály: Kooperativnüe éffektü pri raszprosztranenii izlucsenija v re-. zonansznüh szredah. Avtoreferat diszszertacii na szoiszkanie ucsenoj sztepeni kandidata fiziko-matematicseszkih nauk. Leningrad, 1986. 11 p. BENEDICT Mihály - Sikala János: Quantum dynamics on microcomputer. = Proc. of the Internat. Conf. Communicating Physics. Duisburg, 1986 4200 - 202. p. BENEDICT Mihály -Trifonov, E. D.: Kooperativnüe effektü pri otrazsenii ultrakorotkih impulszov ot poverhnoszti rezonansznoj szredü. = Kooperativnoe izlucsenie i sztatisztika fotonov. Mersvuzovszkij szbornik. Leningrád, 1986. 13- 44. -

p. ""

BENEDICT Mihály -Trifonov, E. D.: Porogovoe uszlovie díja szverhfluoreszcencii.

= Optikai Szpektroszkopija, 1986. Tom. 61. vüp. 4.681- 682. p. BENEDICT Mihály- Trifonov, E. D.: Reflexion of ultrashort pulses on the boun-

dary of a nonlinear resonant medium. = -1st Symposium on Laser Spectroscopy. Pécs, Hungary, August 28-30, 1986. Proceedings of the Symposium. Vol. 1. (Pécs), [1986.] 30-36. p. Varnayszkij, O. P.-Golovlev, V. V.-Kirkin, A. N.-Malikov,'R. F. -Mozsarovszkij, A. M.- BENEDICT Mihály -Trifonov, E. D.: Kogerentnoe raszprosztranenie impul'szov maloj ploscsadi v aktivirovannüh krisztallah. = ZsETF, 1986. T. 90. vüp. 5. 1596 -1609. p.. BENEDICT Mihály: Gary A. Sod: Numerical methods,in fluid dynamics: initial and initial boundary-value problems. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 3 - 4.447. p.

s

254


GYÉMÁNT Iván- VARGA Zsuzsanna: is core - level shifts in Al clusters of increasing size. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4. 3-8. p. GYÉMÁNT Iván: E. Solomon: Games programming. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1986. Tom. 50. Fasc. 1- 2.249. p. KAPUY Ede- GYÉMÁNT Iván - MARÁZ Vilmos: A kémiai kötés C-64-en. = Fiz. Sz. 1986. 36. évf. 7. sz. 252 - 256. p. PAPP György: Ponthibák elektronszerkezetének elméleti vizsgálata félvezetőkben. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 97 p. ** PAPP György- Boguslawski, P. - Baldereschi, A.: Electronic energy of hexagonal site self-interstitial impurity in Si. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4.9 -15. p. VASS Imre - Inoue, Yorinao: pH dependent stabilization of S2QA and S2QB charge pairs studied by thermoluminescence. = Photosynthesis Research, 1986. 10.431- 436. p, Faludi-Dániel Agnes-Mustárdy László - VASS Imre -Kiss J. G.: Energization and ultrastructural pattern of thylakoids formed under periodic illumination followed by continous light. = Photosynthesis Research, 1986.9.229 - 238. p. Hideg Eva - Rózsa Zsuzsa - VASS Imre - Vigh László-Horváth Gábor: Effect of homogeneous catalytic hydrogenation of membrane lipids on luminescence characteristics of the Photosystem II electron transport. = Photobiochem. Photobiophys. 1986. 12.221- 230. p. Sep.

Késedelmesen megjelent munka: PAPP György: Ponthibák elektronszerkezetének elméleti vizsgálata félvezetőkben. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. - Szeged, 1985.9 p.

KISÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF EXPERIMENTAL PHYSICS Fizikai laboratóriumi gyakorlatok gyógyszerészhallgatók részére. Összeáll. munkaköz. (BoR Pálné BALI Katalin, GÁTI László, HILBERT Margit, KOVÁCS József, LANG János, MOLNÁR Miklós, Pintér Ferenc, Tóth Zsuzsanna.) Szerk. Pintér Ferenc. Szeged, [1986.] 190 p. /Szegedi O rvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar./ BOR Zsolt - Miller, Alexander: Picosecond distributed feedback dye lasers. = IEEE. J. Quantum Electronics, 1986. Vol. QE-22. No. 8. 1524-1533. p. Sep. BOR Zsolt - RÁCZ Béla: Group velocity dispersion in prism systems and its applications. = 5th Conference on Luminescence, Szeged, Hungary, August 27- 30, 1985. Conference digest. [Bp. 1986.] 78-84. p. BoR Zsolt - RÁcz Béla-SZABÓ Gábor - HEBLING János: Festéklézerek. = Lézerek. Őszi iskola, Visegrád, 1986. nov. 24-28. (Bp. 1986.) 207-237. p. FARKAS Zsuzsanna - FARKAS Eva - KETSKEMÉTY István -HEBLING János SZABÓ Gábor: The rotation relaxation of fluorescent molecules. = 5th Conference on Luminescence, Szeged, Hungary, August 27- 30, 1985. Conference digest. [Bp. 1986.] 19-24. p.

255


Kiegészítés a 3. éves fizikai laboratóriumi gyakorlatokhoz. Szerk. GÁTI László. Összeáll. a Kisérleti Fizikai Tanszék Munkaközössége. Jav., bőv. kiad. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 346 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar. GÁTI László - FARKAS Éva - HILBERT Margit - KovÁCS Gábor - KETSKEMÉtY István: Lézer-gerjesztésű impulzusüzemű spektrofluoriméter építése és hitelesítése. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 9. Országos Lumineszcencia Spektroszkópia iskola, Pécs - Komló, 1986. okt. 9-i1. Pécs, 1986. 46-54. ** HEBLING János: Direct methods to prove the transform-limited nature of optical pulses. = 1st Symposium on Laser Spectroscopy. Pécs, Hungary, August 28-30, 1986. Proceedings of the Symposium. Vol. 1. (Pécs), [1986.] 147-151. p. HEBLING János - BoR Zsolt: Achromatic pumping condition for a distributedfeedback dye laser. = Optica Acta, 1986. Vol. 33. No. 8. 1063-1071. p. Sep. HEBLING János - BoR Zsolt: TEA N2 laser with reduced divergence. = 5th Conference on Luminescence, Szeged, Hungary, August 27- 30, 1985. Conference digest. [Bp. 1986.] 85-90. p. HEBLING János - Kovács Géza- SZABÓ Gábor-RÁCI Béla-BOR Zsolt: Excimer lézerek és alkalmazásaik. = Lézerek. Őszi iskola, Visegrád, 1986. nov. 24-28. (Bp. 1986.) 149-167. p. Sánta Imre - Kozma László - Német Béla - HEELING János - Gorbal, M. R.: Experimental and theoretical investigation of a traveling wave excited TEA nitrogen laser. = IEEE. J. Quantum Electronics, 1986. Vol. QE-22. No. 11. 2174- 2180. P. HESZLER Péter - BOR Zsolt: Fényvezető szálak a távközlésben. = Fiz. Sz. 1986. 36. évf. 11. sz. 408 - 415. p. HEVESI Imre: Vanádium -oxidok előállítása, lineáris és nemlineáris optikai jellemzőik meghatározása. Doktori értekezés. Szeged, [1986.] 167 p. ** HEVESI Imre - NANA! László - SZÖRÉNYI Tamás - VAJTAI Róbert: Influence of non-uniform illumination on laser-induced metal oxidation. = E-MRS, Strasbourg, June 1986. 205 - 208. p. /Laser Processing and Diagnostics. 2./ Sep. Ursu, I. - Birjega, M. I. - Constantin, C. A.-Dinescu, M.-Mihailescu, I. N.- Popescu-Pogrion, N.- KETSKEMÉTY István-SZIL Elemér: Crystallization of amorphous 55wt%Cr - 45wt%Ni films induced by 60 ns /0.694 µm/ single laser pulse. = Beam - solid interactions and transient processes. Materials research society symposium, Boston, 1-5 December, 1986. [ j p. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1984/85. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KE-TSKEMETY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIR.MAI László. Lektorálta BODNÁR László.) Szeged, 1986, [Szegedi Ny.] 252 p. Kiss László Béla: Az 1/f zaj és egyéb vezetőképességfluktuációk termodinamikai paradoxoni. = Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában. Tudományos találkozó 1986. Előadások kivonatai. 1. (köt.) Bp. 1986. 293- 294. p. KISS László Béla: An excess Johnson-noise due to 1/f and other bulk conductivity noises. = Solid State Communications, 1986. Vol. 60. No. 2. 125-127. p. ** Kiss László Béla: Fluctuations in the optical reflection originating from the 1/f and other conductivity noises and some new noise-measurement principles. = J. Phys. D: Appl. Phys. 1986. 19. L137-L139. p. ** .

256


Kiss László Béla: Új időmérési elv: a zajóra. (Poszter.) = Mágyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában. Tudományos találkozó 1986. Előadások kivonatai. 2. (kőt.) Bp. 1986.833-834. p. Kiss László Béla -Ambrózy A.: Time measurement by noise: reduction of Flicker-Floor. = Noise in physical systems and 1/f noise. Amsterdam, 1986. 501504. p. • • Kiss László Béla -BALI Katalin-SZÖRÉNYI Tamás - HEVESI Imre: Noise measurements on thin films deposited from vanadium pentoxide gels. = Solid State Communications, 1986. Vol. 58. No. 9.609-611. p. Sep. Kiss László Béla - HESZLER Péter: An exact proof of the invalidity of 'Handel's quantum 1/f noise model', based on quantum electrpdynamics. = J. Phys. C.: Solid State Phys. 1986. 19. L631 - L633. p. Sep. Ambrózy A.- Kiss László Béla: 1/f noise generator. = Noise in physical systems and 1/f noise. Amsterdam, 1986. 445 - 447. p. • • KovAcs Gábor: Nitrogén-lézer elektromos gerjesztő rendszerének vizsgálata és optimalizálása: Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [3], 109 ley KovAcs Gábor - HEBLING János HESZLER Péter -KLEBNICZKI József: Medium pressure N2 laser with extreme high energy stability. = 1st Symposium on Laser Spectroscopy. Pécs, Hungary, August 28-30, 1986. Proceedings of the Symposium. Vol. 1. (Pécs), [1986.] 152-157. p. KOVACS József - Takács Gábor -Takács Miklós: Analizis. Matematika a müszaki főiskolák számára. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 472 p. •• Bakos J. S.- Bürger G. - Ignácz P. N. - KovAcs József - Szigeti J.: Measuring laser blow-off of thin sodium films. [Ed.] Hungarian Academy of Sciences, Central Research Institute for Physics. Bp. 1986.7 p. Bakos J. S.-Ignácz P. N. -KovAcs József-Szigeti J.: Measurement of the velocity distribution of neutrals in laser-blow-off plasmas. = 8th European Sectional Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases. Greifswald, August 26 - 29, 1986. Abstracts. 282. p. Bakos J. - Földes J. - KOVACS József - Kuti Cs. - SZIL Elemér - Vannay L.: Bulk and surface damage test of KDP Q-switch modulator crystals. = 4. Hungarian Conference on Crystal Growth. /HCCG-4/. - 1. International Symposium on Shaped Crystal Growth. /SSCG-1/. Budapest, 22-25 July, 1986: (Bp. 1986.) 59. p. MICHAILOVITS Lehel- TÖRÖK Miklós - HEVESI Imre: Extended fringe pattern method for the analysis of the absorption coefficient. = Thin Solid Films, 1986. 139. 143 -146. p. Sep. MoGYOR6s! Péter: Átmeneti fémek (V, W, Mo) cw CO2 lézeres oxidációja. E gyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. 71, [5] ley. MOGYORÓSI Péter Kiss László Béla -KOVACS József -SzIL Elemér - HEVEsI Imre: Dynamic measurement of absorptivity and its unexpected behaviour during CW CO2 laser oxidation of vanadium. = Infrared Phys. 1986. Vol. 26. No. 3. 197-199. p. Sep. NANAI László: Lézerfénnyel stimulált oxidációs folyamatok. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 9. Országos Lumineszcencia Spektroszkópia Iskola, Pécs - Komló, 1986. okt. 9 -11. Pécs, 1986.86 - 90. p. • • NANAI László -BALI Katalin-HEVESI Imre -VAJTAI Róbert: Laser assisted etching examination on /010/ oriented V205 single cristal plates. = 1st Symposium on Laser Spectroscopy. Pécs, Hungary, August 28-30, 1986. Proceedings of the Symposium. Vol. 2. (Pécs), [1986.) 297-302. p. -

-

257


PAPP Katalin: Marx György: A természet játékai. [Ism.] = Fiz. Sz. 1986. 36. évf. 1. sz. 39. p. Sánta Imre-Német Béla -RÁCZ Béla - SZATMÁRI Sándor-Kozma László: Transzverzálisan gerjesztett nitrogén impulzuslézer. Bejelentés: 1981. júl. 24. 2174/81. Magyar Népköztársaság. 183 527. sz. szabadalom. Megjelent: 1986. jún. 30.8 p. SIMON Péter -KLEBNICZKI József-SZABÓ Gábor: A study of picosecond pulse generation by a double-resonator dye laser. = Optics Communications, 1986. Vol. 56. No. 5.359 - 364. p. SIMON Péter - KLEBNICZKI József - SZABÓ Gábor: Investigation of quenched resonator transients in dye•lasers. = 5th Conference on Luminescence, Szeged, Hungary, August 27- 30, 1985. Conference digest. [Bp. 1986.] 95-98. p. SOLI Árpád-TÖRÖK Miklós - HEVESI Imre: On the capacitance of n-VZOS/p-Si heterojunctions. = Thin Solid Films, 1986. 139.233-246. p. Sep. SZABÓ Gábor - BOR Zsolt -HEBLING János -RÁCZ Béla: Lézer rezonátorok, tranziens jelenségek lézerekben. = Lézerek. Őszi iskola, Visegrád, 1986. nov. 24-28. (Bp. 1986.) 31-56. p. Sánta Imre-Német Béla - SZATMÁRI Sándor -RÁCZ Béla-SZABÓ Gábor: Nitrogén impulzuslézer rendszer. Bejelentés: 1981. júl. 28. 2205/81. Magyar Népköztársaság. 183 531. sz. szabadalom. Megjelent: 1986. okt. 15.7 p. SZATMÁRY Károly: Semiregular red variable stars - a field of cooperation between amateurs and professionals. = Proceedings of the GIREP Conference 1986. Copenhagen, 18-23 August, 1986.407-409. p. SZATMÁRY Károly -Hegedus Tibor: Egy új, 40 cm-es távcsőről. = Föld és Ég, 1986.21. évf. 3. sz. 82-83. p. SZATMÁRY Károly -Katanics Sándor: Fedési kettőscsillag fényváltozását szemléltető modell. = A Fizika Tanitása, 1986. 25. évf. 1. sz. 31. p. SZATMÁRY Károly - Kovács István - Fidrich Róbert: Három félszabályos változó, a V CVn, a V Boo és WZ Cas periódusairól. = Meteor, 1986. 7- 8. sz. 34- 37. p. SZATMÁRY Károly - Kovács István -Mizser Attila: Észlelési eredmények Z UMa 1968-86. = Meteor, 1986. 11. sz. 15 -19. p. SZATMÁRY Károly -Mizser Attila: Észlelési eredmények AF Cygni 1967-85. = Meteor, 1986.9. sz. 14- 19. p. SZATMÁRY Károly -Mizser Attila: R Cas 1973-86. = Meteor, 1986. 12. sz. 19 - 23. p. SZATMÁRY Károly -Mizser Attila: T Cephei 1970-1985. = Meteor, 1986. 2. sz. 26-29. p. Kalamár Csaba -SZATMÁRY Károly - Tóth E.: Teaching of astronomy in the Hungarian grammar schools. = Proceedings of the GIREP Conference 1986. Copenhagen, 18 - 23 August, 1986. 265 - 268. p. Sep. Késedelmesen megjelent munkák: HEBLING János-BOR Zsolt -HESZLER Péter: Wavelength of distributed feedback dye lasers as a function of the pump-laser wavelength. = Optical and Quantum Electronics, 1985. 17.457-461. p. Sep.

258


Pintér Ferenc - Seres Ferenc - VIZE László-GÁTI László: Adalékok a többkomponensű rendszerek kényszeritett Raman- szórásának elméletéhez. (Beitráge zur Theorie der erzwungenen Raman-Streuung zusammengesetzter Systeme.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis. Ser. Phys. -Chem.- Math. 1985.3-13. p.

KÉMIKUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF CHEMISTRY ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY FELES Pál-HAJDÚ Éva - KÓtcwt Mátyás: Radiokémia. (Egyetemi tankönyv.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 177 p. FEJES Pál: Bevezetés a valószinüségszámitásba és a matematikai statisztikába. /Jay. utánnyJ (Szerk. VARGA Károly. Kiad. a JATE Kémiai Tanszékcsoportja.) Szeged, 1986. 122 p. /József Attila Tudományegyetem) FEJES Pál - HANNUS István - KIRICSI Imre: A és X tipusú zeolitok szintézise kaolinból. (Synthesis of A and X type zeolites from kaoline.) = Magy. Kém. L. 1986. 41. évf. 2. sz. 47 - 51. p. FEJES Pál -KIRICSI Imre- TASI Gyula-BERGER Ferenc: Adsorption of propylene in Co5A zeolite. = Poster abstracts of 7th International Zeolite Conference. Tokyo, 1986. 201. p. FEJES Pál - Barna Ferncné - Kiss Ákos - Szakál Pál: Eljárás vizek szénhidrogén szennyezéseinek eltávolitására alkalmas szilárd hidrofób anyagok előállitására. Bejelentés: 1981. ápr. 29. 1118/81. Magyar Népköztársaság. 183 410. si. szabadalom. Megjelent: 1986. dec. 15.8 hasáb. *• HAL-Asz János - VARGA Károly: Anyag átadási felület meghatározása turbofilmcsSreaktorban. = Vegyipari műveletek és eljárások. 1986. évi vegyészkonferencia, Veszprém, 1986. aug. 25-27. Előadásvázlatok. (Bp.) [1986.] 137. p. HANNUS István - KIRICSI Imre - TASI Gyula - FEJES Pál: Nitrogén-oxidok adszorpciójának vizsgálata magyar természetes zeoliton. = Környezetvédelem '86. (Tudományos ülésszak.) Szombathely, 1986. szeptember 9-10. [Bp. 1986.] 26 - 27. p. HANNUS István: Hűtés napsugarakkal. = Természet Világa, 1986. 117. évf. 7. sz. 325 - 327. p. HANNUS István: Vizszennyezés tisztitószerekkel. = Természet Világa, 1986. 117. évf. 5. sz. 234-235. p. HANNUS István: Sárkányölő Szent Györgyök Közép-Európában. _. Sz. E. 1986. nov. 8.8. p. NAGY László- BURGER Kálmán-Kürti J.-Mostfa, M. A.-Korecz, L. KiRicst Imre: Iron(III) complexes of sugar-type ligands. = Inorg. Chim. Acta, 1986. 124. 55 - 59. p. Sep. VARGA Károly - MARSI István -KIRKS! Imre -.TASI Gyula - FEJES Pál: Computer estimation of kinetic parameters of a heterogeneous catalytic reaction facilitated by using adsorption data. = Proceedings of the MATCHEM. Conference on mathematical methods in chemical engineering. 5-8 May, 1986. Balatonfüred. Hungary. Vol. 2/2. [Bp. 1986.] 452-461. p.

259


ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY BAN Mik165-DŐMőrOR Gyula - Vizi-Orosz Anna-Pályi Gyula: Electronic structures of the heteronuclear cobalt clusters P n[Co(CO)3)4.n . = J. Mol. Struct. (Theochem.), 1986. 138. 193-196. p. Sep. BERKESI Ottó -DREVENI Irén- ANDOR József: Specific equilibria of Zn(II) oleate and stearate in organic solutions. = 6th International Symposium on Surfactants in Solutions, New Delhi, 1986.1] p... BOA János - HAL/6z Dezső: Általános kémiai gyakorlatok a matematika- fizika szakos hallgatók részére. Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 63 p. /József Attila Tu. dományegyetem./ CsASzAR József: UV and tH NMR spectra and conformations of substituted Nbenzylideneanilines. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4. 17-32. p. GŐRGÉNYI Miklós - SERES László: The DTBP initiated decomposition of azoethane. = 8. Arbeitstagung über chemische Reaktionskinetik, Eisenach, 1986. 48. ..

KbRTVÉLYESI Tamás- SERES László: On the methyl radical initiated thermal reaction of 2,3-dimethylbutene-2. = 9th International Symposium on Gas Kinetics, Bordeaux, 1986. Abstracts. L-45. p." NOVAK Mihály-Bow János: Some data regarding the interpretation of mechanism of electrochemical chlorination on Ni anode. = 37th Meeting of the International Society of Electrochemistry. Vilnius, 1986. Extended abstracts. No. 0740. NOVAK Mihály -BOA János -Jekő J.: Mechanism of electrochemical fluorination. = 1st International Meeting on Electroorganic Synthesis. Kúrashiki, Japan, 1986. Extended abstracts. P11-10. 128. p... 903.. NOVAK Mihály-Szűcs Árpád: Open-circuit potential decay investigation of the surface layer of an electropolished Cu anode. = J. Electroanal. Chem. 1986. 210. 237-245. p. Sep. NOVAK Mihály - Szűcs Árpád: Photoeffect on a Cu anode during electropolishing. = J. Electroanal. Chem. 1986.210.229-236. p. Sep. NOVAK Mihály- VISY Csaba: Complementary study of the mechanism of anodic chlorine evolution in nitromethane. = J. Electroanal. Chem. 1986. 210. 251258. p. Sep. SERES László- Horváth Gábor: A BtitB2 reakciórendszer spektrofotometriai és reakciókinetikai jellemzőinek számítása a különböző reakcióidők esetén felvett színképek alapján. = 29. Magyar Színképelemző Vándorgyűlés és 2. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia előadásai. Keszthely, 1986. jún. 17- 20. 1. (köt.) [Bp.] (1986.) 23áá9-240. p. SERES László - Horváth Gábor: Elsőrendű reverzibilis reakciók; a B1#B2 kinetikai rendszer teljes jellemzése spektrofotometriás módszerrel. (First order reversible reactions; full characterization of the kinetic system Bj B2 by a spectrophotometric method.) = Magy. Kém. F. 1986. 92. évf. 8. sz. 358-361. p. .

260


SERES László-Horváth Gábor: Elsőrendd reverzibilis reakciók; a kiindulási anyag színképének meghatározása a különböző reakcióidők esetén regisztrált színképek alapján. (First-order reversible reactions; determination of the spectrum of the reactant from spectra recorded at different reaction times.) = Magy. Kém. F. 1986.92. évf. 4. sz. 177-180. p. SERES László-Horváth Gábor: First order reversible reactions; full characterization of the kinetic system BF'-'132 by a spectrophotometric method. = Correlation analysis in chemistry. 3. Meeting of the Chemometric Society. Lerici, Italy, 1986. 121. p. •' SERES László - NACSA Agnes: Rate constants for some hydrocarbon radical combinations. = 9th International Symposium on Gas Kinetics, Bordeaux, 1986. Abstracts. I.-46. ' • Horváth Gábor - Hermecz István - Mészáros Zoltán - Podányi Benjamin Pusztay Levente - Simon Kálmán -Dvortsák Péter - SERES László: Transformation of 1,6-dimethyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinium salts. = Acta Chim. Hung. 1986. Vol. 122. No. 2. 135 -145. p. SZŰCS Árpád-NOVAK Mihály: Influence of CF ions on the photoelectrochemical behaviour of the Cu/H3PO4 system. = J. Electroanal. Chem. 1986. 210.247 - 250. p. Sep. SZŰCS Árpád -NovAK Mihály: Photoelectrochemical features of Cu/H3PO4 interface. = 37th Meeting of the International Society of Electrochemistry, Vilnius, 1986. Extended abstracts. 01- 85. • • VISY Csaba - NovAK Mihály: Comparative study on electrochemical halogenation processes in nitromethane solution. = 37th Meeting of the International Society of Electrochemistry, Vilnius, 1986. Extended abstracts. 07- 54. " .

KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF COLLOID CHEMISTRY BALÁZS János - GILDE Ferencné-PATZK6 Agnes -VARKONYI Bernát: Kolloidkémiai laboratóriumi gyakorlatok. Szeged, [1986.] 118 p. /Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar./ [CSAKINÉ] TOMBACZ Etelka GILDE Mária ABRAHAM Imre SZÁNTÓ Ferenc: Surface charge and stability of oxides and clays in aqueous suspensions. - Oxidok és agyagásványok felületi töltése és stabilitása vizes szuszpenziókban. = Poranal '86. Proceedings of the 3rd Symposium on Particle Size Analysis and Powder Technology. - 3. Szemcseméret Analitikai és Portechnológiai Szimpózium előadásai. Balatonfüred, Hungary, September 16-18, 1986. (Bp.) [1986.] 179 -194. p. CSIKKEL[NÉ] SZOLNOKI Anna CSÁKI[NÉ] TOMBACZ Etelka VERES Sándor - BURGER Kálmán: The chromophore serving as basis for the determination of arsenic with silver diethyldithiocarbamate. = Acta Chim. Hung. 1986. Vol. 123. No. 1-2.45-54. p. CSIKKELNÉ SZOLNOKI Anna - VERES Sándor - BURGER Kálmán -CSÁKINÉ TOMBACZ Etelka: Az arzén ezüst-dietil-ditio-karbamátos meghatározásának alapjául szolgáló kromofor. (Chromophore serving as a basis for the determination of arsenic by silver diethyldithiocarbamate.) = Magy. Kém. F. 1986. 92. évf. 4. sz. 167-171. p. -

-

-

-

-

261


DÉKÁNY Imre - Nagy Lajos György: Adsorption and enthalpy of displacement of binary liquid mixtures on solid surfaces. = 9th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics. July 14-18, 1986, Lisboa, Portugal. Abstracts. [ ] p. •• DÉKÁNY Imre -Opoczky Ludmilla: Surface reaction of triethanolamine on cement clinkers. = Colloids and Surfaces, 1986.20. 121-131. p. Sep. DÉKÁNY Imre - SZÁNTÓ Ferenc- Weiss, Armin-Lagaly, Gerhard: Interactions of hydrophobic layer silicates with alcohol-benzene mixtures. 1. Adsorption isotherms. = Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1986.90.422-427. p. •• DÉKÁNY Imre- SZÁNTÓ Ferenc -Weiss, Armin-Lagaly, Gerhard: Interactions of hydrophobic layer silicates with alcohol-benzene mixtures. 2. Structure and composition of the adsorption layer. = Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1986. 90. 427 - 431. p. • • DÉKÁNY Imre - ZSEDNAt Agnes - KIRÁLY Zoltán - László Krisztina -Nagy Lajos György: Enthalpy of displacement of binary liquid mixtures on solid surfaces. Part 1. Analysis of u-shaped isotherms. = Colloids and Surfaces, 1986. 19. 47 -,66. p. Sep. Rudzinski, W. - Zajac, J. - DÉKÁNI' Imre - SZÁNTÓ Ferenc: Heats of immersion in monolayer adsorption from binary liquid mixtures on heterogeneous solid surfaces: equations for excess isotherms and heats of immersion corresponding to condensation approximation and Rudzinski -Jagiello approach. = J. colloid Interface Sci. 1986. Vol. 112. No. 2.473-483. p. Sep. Rohrsetzer Sándor: Kolloidika. Mikrofá zisok, micellák, makromolekulák. (Egyetemi tankönyv. Birálói: Rácz István, DÉKÁNY Imre.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 156 p. PATZKó Ágnes - SZÁNTÓ Ferenc: Contact time dependence of quartz particle adhesion. - Kvarcrészecskék adhéziójának kontaktidő függése. = Poranal '86. Proceedings of the 3rd Symposium on Particle size Analysis and Powder Techno1tfgy. - 3. Szemcseméret Analitikai és Portechnológiai Szimpózium előadásai. Balatonfüred, Hungary, September 16- 18, 1986. (Bp.) [1986.] 425-434. p. SZÁNTÓ Ferenc - DÉKÁNY Imre -PATZKÓ Ágnes -VÁRKONYI Bernát: Wetting, swelling and sediment volumes of organophilic clays. = Colloids and Surfaces, 1986. 18.359 - 371. p. Sep. SZÁNTÓ Ferenc - GILDE Mária - Borbély M.: Sedimentation of semicoherent suspensions. - Szemikoherens szuszpenziók ülepedése. = Poranal '86. Proceedings of the 3rd Symposium on Particle size Analysis and Powder Technology. - 3. Szemcseméret Analitikai és Portechnológiai Szimpózium előadásai. Balatonfüred, Hungary, September 16-18, 1986. (Bp.) [1986.] 195-218. p. Tokár István - Lathwessenné Szántó Katalin -Vrabély Ervin - SZÁNTÓ Ferenc - BALÁZS János -DÉKÁNY Imre -VÁRKONYI Bernát - Toman László Sántha László: Öntödei forma- és/vagy magbevonó kompozició és eljárás azok előállítására . Bejelentés: 1980. máj. 12. 1172/80. Magyar Népköztársaság. 183 135. sz. szabadalom. Megjelent: 1986. jún. 30.5 p. •• Shaw, D[uncan] J[ames]: Bevezetés a kolloid- és felületi kémiába. (Introduction colloid and surfaces chemistry. Ford. Pintér János. Szakmailag ellenőrizte SZÁNTÓ Ferenc.) Bp. 1986. Műszaki K. 228 p. Bényi Gy.-Horkay F.- VÁRKONYI Bernát -Sántha L.-Besenyei A. W.: Ober die Konsistenzzustánde von konzentrierten wássrigen Pigmentsuspensionén. = 18. FATIPEC Congress, Venezia, 1986. Vol. 4. 135-148. p.••

262


SZILÁRDTEST- ÉS RADIOKÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF STATE AND RADIOCHEMISTRY BERKE András - SOLYMOSI Frigyes: Effects of potassium on the chemisorption of CO2 and CO on the Pd(100) surface. = Surface Science, 1986.'171. L498 - L502. p. Sep. ERDŐHELYI András: A CO2 hidrogénezése metánná hordozott Ru, Rh, Pd katalizátorokon. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 128 p. 12 t. ** ERDŐHELYI András - LANCZ Margit - SOLYMOSI Frigyes: A H2 és a CO2 felületi kölcsönhatásának infravörös spektroszkópiai vizsgálata hordozott Pd-katalizátorokon. (Surface interaction between H2 and CO2 over palladium on various supports.) = Magy. Kém. F. 1986.92. évf. 7. sz. 302-310. p. ERDŐHELYI András - PÁSZTOR Mónika - SOLYMOSI Frigyes: Catalytic hydrogenation of CO2 over supported palladium. = J. Catal. 1986. 98. 166-177. p. Sep. ERDŐHELYI András - PÁSZTOR Mónika - SOLYMOSI Frigyes: A metanol- és a metánképződés a szén-dioxid katalitikus hidrogénezésében, hordozott Pd-katalizátorokon. (Catalytic hydrogenation of CO2 over supported palladium.) = Magy. Kém. F. 1986.92. évf. 7. sz. 311-321. p. FEJES Pál - HAJDÚ Éva -K6KAI Mátyás: Radiokémia. (Egyetemi tankönyv.) Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 177 p. Kiss János - SOLYMOSI Frigyes: Adsorption of H2O on clean and on boron-contaminated Rh surfaces. = Surface Science, 1986. 177. 191 - 206. p. Sep. Tombácz Imre - KoSZTA József -SOLYMOSI Frigyes: A TiO2 hordozó elektromos sajátságainak hatása a CO és CO2 hidrogénezésére hordozott Rh-katalizátorokon. (Effects of the variation of electric properties of TiO2 support on the hydrogenation of CO and CO2 over Rh catalysts.) = Magy. Kém. F. 1986. 92. évf. 8. sz. 373 - 380. p. PÁSZTOR Mónika -SOLYMOSI Frigyes: A szén-monoxid kemiszorpció hatásának tanulmányozása hordozott Rh-on infravörös spektroszkópiai módszerrel. (An infrared study of the influence of CO chemisorption on the topology of supported rhodium.) = Magy. Kém. F. 1986.92. évf. 7. sz. 321-328. p. SOLYMOSI Frigyes: Pályázati rendszerünk - egy pályázó opponens szemszögéből. = Magy. Tud. 1986. Új folyam 31. köt. 6. sz. 485-489. p. SOLYMOSI Frigyes -BERKó András: Adsorption of CO2 on clean and potassiumcovered Pd(100) surfaces. = J. Catal. 1986. 101.458-472. p. Sep. SoLYMOSi Frigyes - BUGYI László: Adsorption and dissociation of CO2 on a potassium-promoted Rh(III) surface. = Faraday Symp. Chem. Soc. 1986. 21. paper 7t

SOLYMOSI Frigyes -LANCZ Margit: Effects of different surface species on the infrared spectrum of CO adsorbed on RWA12O3. = J. Chem. Soc., Faraday Trans. I. 1986.82.883 - 897. p. Sep. SOLYMOSI Frigyes - PÁSZTOR Mónika: Infrared study of the effect of H2 on COinduced structural changes in supported Rh. = J. Phys. Chem. 1986. 90. 5312 - 5317. p.

263


SZERVES KÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF ORGANIC CHEMISTRY BARTÓK Mihály- MOLNÁR Árpád: Diolok dehidratálása. = A kémia Újabb eredményei. 63. (köt.) Bp. 1986.7-82. p. BARTÓK Mihály - NOTHEISZ Ferenc -G. ZSIGMOND Ágnes -Ostgard, Daniel: Regioselective opening of oxiranes on metals in the presence of hydrogen. = IUPAC. 6. International Conference on Organic Synthesis. Moscow, Aug. 1015, 1986. Programme and abstracts of papers. 184. p. B-077. •• BARTÓK Mihály -NOTHEISZ Ferenc -G. ZSIGMOND Agnes-Smith, Gerard V.: The mechanism of hydrogenolysis and isomerization of oxacycloalkanes on metals. 3. Effect of partial pressure of hydrogen on the selectivity of hydrogenolysis of oxacycloalkanes on Pt. = J. Catal. 1986. 100.39-44. p. Sep. BARTÓK Mihály - NOTHEISZ Ferenc -G. ZSIGMOND Ágnes -Smith, Gerard V.: The mechanism of hydrogenolysis and isomerization of oxacycloalkanes on metals. 6. The selectivity-determining step on Pt. = J. Catal. 1986. 102.471- 474. p. Sep. BARTÓK Mihály -WITTMANN Gyula - GáNDös György -Smith, Gerard V.: Asymmetric hydrogenation of the prochiral C = C bond a modified Raney Ni catalyst. = IUPAC. 6. International Conference on Organic Synthesis. Moscow, Aug. 10- 15, 1986. Programme and abstracts of papers. 165. p. B-003. •• Zhulin, V. M. - Zorin, V. V. - Zlotskii, S. S. - Rakhmankulov, D. L. - BARTÓK Mihály - MOLNÁR Árpád: Liquid-phase radical reactions of acetals and their analogues at high pressure. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4.45 -69. p. BucSI Imre: Szexuál attraktánsok szintézise. = MKE Ifjú Kémikusok Köre, Kémiai Előadói Napok. 9. tudományős szimpózium. Szeged, 1986. nov. 4-6. Előadásvázlatok. 1. p. " Dombi György -Mattinen, Jorma - Pihlaja, Kalevi- CZOMBOS József: Configurations and conformations of isomeric 3-methyl-2,4-dioxabicyclo[3.3.1]nonanes their preparation and multinuclear and 2D NMR study. = Tetrahedron, 1986. Vol. 42. No. 8.2359-2367. p. Sep. FELFÖLDI Károly -Laszlavik Márta - BARTÓK Mihály: Interrelation between homogeneous and heterogeneous catalysis in the transformations of dihydrofurans. = Fifth International Symposium on Relations between Homogeneous and Heterogeneous Catalysis. Novosibirsk, July 15 -19, 1986. Abstracts of poster communications. 76. p. A-89. •• GöNDÖs György -Orr, James C.: Separation of steroid allylic alcohols and ketoalcohols by HPLC. = Chromatography '84. Proceedings of the Advances in Li= quid Chromatography Conference, September 10-14, 1984, Szeged, Hungary. Bp. 1986. 307 - 312. p. /Symposia Biologica Hungarica. 31./ GöNDÖS György - SZÉCSÉNYI István - GERA Lajos: Separation of cis and trans-2amino-1-cyclohexane-carboxamides and their derivatives by thin-layer chromatography. = Abstracts of presentations of the new advances in liquid chromatography. Balatonszéplak, Hungary, September 27-30, 1986. [Bp. 1986.] [32.] p. GAIZER Ferenc - GöNDÖS György -GERA Lajos: Aliciklusos 8-aminosavak cisz és transz- izomerjeinek komplexegyensúlyi vizsgálata. (Protonation and complex formation of the cis and trans isomers of alicyclic B-amino acids.) = Magy. Kém. F. 1986.92. évf. 3. sz. 117-123. p. -

264


GAIZER Ferenc -GÖNDÖs György - GERA Lajos: Protonation and complex for-

mation of the cis and trans isomers of alicyclic B-amino acids. = Polyhedron, 1986. Vol. 5. No. 6.1149-1156. p. Sep. Pihlaja, Kalevi - Vainiotalo, Pirjo - Bernáth Gábor -GÖNDöS György - GERA Laajos: Electron impact and ammonia chemical ionization mass spectra of nazabicyclo[m .2.0]alkan-(n + 1)-ones (m = 3-6, n = 6-9) = Org. Mass. Spectr. 1986. 21.55-57. p. ** (KAZA Ilona): List of papers published by the department's research workers during 1985. Department of Organic Chemistry, József Attila University, Szeged, /Hungary/. (Compiled by - -.) Szeged, 1986. 17 p. Dr. Zallár Andor szakirodalmi munkássága 1961-1986. (Összeáll., szerk. Nemcsók Jánosné, Perczelné Zallár Ildikó. Lektorálta KAZA Ilona. Kiad. a Szegedi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára.) Szeged, 1986.30 p. LőKÖS Magdolna- VINCZE Irén: 16-Exometilén szteroidok geometriája. = MKE Ifjú Kémikusok Köre, Kémiai Előadói Napok. 9. tudományos szimpózium. Szeged, 1986. nov. 4-6. Előadásvázlatok. 29. p. ** MOLNÁR Arpád - BARTÓK Mihály: Selective formation of carboxamides by the isomerization of 1,3-oxabicycloalkanes on palladium. = IUPAC. 6. International Conference on Organic Synthesis: Moscow, Aug. 10-15, 1986. Programme and abstracts of papers 184. p B-079. ** d-BOCSI Imre - BARTÓK Mihály- NOTHEISZ Ferenc - Smith, MOLNÁR Árpá Gerard V.: Reactions of organosilicon compounds on metals. 3. Selective poisoning by Et3SiH of catalytic hydrogenation and dehydrogenation. = J. Catal. 1986. 98.386 - 391. p. Sep. MOLNÁR Árpád - SIROKMÁN Géza - BARTÓK Mihály: Isomerization and hydrogenation of isomeric pentenes on copper catalysts. = Eleventh Conference, Catalysis of Organic Reactions. Savannah, GA, April 7-9, 1986. (Abstracts.) 14. p ** MOLNÁR Árpád - SIROKMÁN Géza - BARTÓK Mihály: Selective hydrogenation of alkynes on copper catalysts. = IUPAC - 1st International Symposium on Organic Chemistry in Technological Perspective. Jerusalem, June 1-6, 1986. Abstracts. 50. p. MOLNÁR Arpád - Smith, Gerard V. - BARTÓK Mihály: Hydrogenation of ( + )apopinene over Pd-Si and Pd-Ge glasses. = J. Catal. 1986. 101.540-544. p. ** MOLNÁR Árpád- Smith, Gerard V.- BARTÓK Mihály: Selective hydrogenation of alkynes over metallic glasses. = J. Catal. 1986. 1Q1. 67 -72. p. ** Smith, Gerard V.- MOLNÁR Arpád - Khan, M. M. - Ostgard, Daniel- Yoshida, N.: Characterization of palladium surfaces with (+) apopinene: correlation of reaction paths with surface features. = J. Catal. 1986.98.502-512. p. Sep. NOTHEISZ Ferenc - BARTÓK Mihály- Ostgard, Daniel-Smith, Gerard V.: Hydrogenation and isomerization of ( + )-apopinene over well-characterized Pt/Si02 and over Pt/A1203. = J. Catal. 1986. 101.212-217. p. ** NOTHEISZ Ferenc - MOLNÁR Árpád -G. ZSIGMOND Agnes- BARTÓK Mihály: The mechanism of hydrogenolysis and isomerization of oxacycloalkanes on metals. 4. Mechanism of transformation of oxiranes on Cu catalyst. = J. Catal. 1986. 98. 131-137. p. Sep. Smith, Gerard V. - NOTHEISZ Ferenc -Ostgard, Daniel - BARTÓK Mihály: Characterization of highly dispersed supported palladium catalysts with (+) apopinene. = Eleventh Conference, Catalysis of Organic Reactions. Savannah, GA, April 7 -9, 1986. (Abstracts.) 22. p. * * .

.

265


SÁRKÁNY János - BARTÓK Mihály: An infrared study from the aspect of CO and oxygen induced surface transitions of Pt/Cab-O-Sil. = Acta Chim. Hung. 1986. Vol. 122. No. 3- 4.285 - 295. p. SIROK.v1ÁN Géza -Bendola, Y.-Ono, Y.: Conversion of pentane into aromatics over ZSM-5 zeolites. = Zeolites, 1986. 6. 299-303. p. " Fülöp Ferenc -Csirinyi György -Bernáth Gábor-SZABÓ Antal József: Hatékony módszer 2-tioxo-tetrahidro-1,3-oxazinok előállitására. (An efficient method for preparation of 2-thioxotetrahydro-1,3-oxazines.) = Magy. Kém. F. 1986. 92. évf. 3. sz. 140 -143. p. Mihók Miklós -M. Borbély Ildikó - Elek Sándor-SZABÓ Antal József ZOLTAI Attila: Triazol tartalmú 3,7-diszubsztituált cefalosporinok szintézise és antibakteriális tulajdonságai. = 6. Gyógyszerkutatási Konferencia. Debrecen, 1986. aug. 21-23. (Előadásvázlatok.) 150. p. WÖLFLING János: 12a-Hidroxi-progeszteron előállítása. = MKE Ifjú Kémikusok Köre, Kémiai Előadói Napok. 9. Tudományos Szimpózium. Szeged, 1986. nov. 4-6. Előadásvázlatok. 25. p. " ZOLTAI Attila: Új szerkezetű szteroid folyadékkristályok szintézise és mesogén tulajdonságainak vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. H, 97 lev. 8 t. Késedelmesen megjelent munkák: Stájer Géza .- VINCZE Irén: Gyógyszerkutató vegyész ágazati és o rvosi kémiai szakirányú oktatás. Szeged, 1985. SZOTE - JATE. 54 p. " VINCZE Irén-Stájer Géza: Gyógyszerkutató vegyész ágazati és o rvosi kémiai szakirányú oktatás. = Felsőoktatási fejlesztési kutatások a természettudományi szakember- és tanárképzés területén. Bp. 1985.419-436. p.

SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF INORGANIC AND ANALYTICAL CHEMISTRY Ács Gábor - PÉTER Antal: Reakcii maloaktivnüh radikalov. = Kinetika i Kataliz, 1986. Tom 27. vüp. 1.210-211. p. BURGER Kálmán -NEMES[NÉ] VETÉSSY Zsuzsanna: Mössbauer-spectroscopic study of the oxidation state of antimony in antimony sulfides of different composition. = J. Crystall. Spectrosc. Research, 1986. 16. 295-299. p. Sep. BURGER Kálmán - VÉBER Margit - SIPOS Pal -GALBÁCS Zoltán- HORVÁTH István - Szepesi Gábor - Takácsi Nagy Géza -Siemroth, J.: Calcium, magnesium and zinc ion coordination equilibria of vincristine. = Inorg. Chim. Acta, 1986. 124. 175 -179. p. Sep. BURGER Kálmán - Vértes Attila: Kapilláris Mössbauer spektroszkópia - "Szomjas üveg" hordozóban kötött folyadékok vizsgálata. (Capillary Mössbauer spectroscopy - Investigation of liquids bound in a "Thirsty Glass" container.) = Kémiai Közl. 1986.64. köt. 1- 2. sz. 61- 72. p.

266


BURGER Kálmán: E.Upor-M. Mohai -Gy. Novák: Photometric methods in inorganic trace analysis. - Ion-selective electrodes. 4. (Ionszelektiv elektródok. 4. köt. Szerk. Pungor Ernő.) . [Ism.] = Acta Pharm. Hung. 1986. 56. évf. 2. sz. 73. p. 4. sz. 187 -188. p. CsÁNYI László - GALBÁCS Zoltán - NAGY László - HORVÁTH István: Osmiumtetroxide as a redox catalyst. Mechanism of 0s04-catalysed decomposition of hydrogen peroxide. = Acta Chim. Hung. 1986. Vol. 123. No. 3-4. 123-135. p. CSIKKEL[NÉ] SZOLNOKI Anna-CSÁKI[NÉ] TOMBÁCZ Etelka - VERES Sándor - BURGER Kálmán: The chromophore serving as basis for the determination of arsenic with silver diethyldithiocarbamate. = Acta Chim. Hung. 1986. Vol. 123. No. l-2.45-54.p. CSIKKELNÉ SZOLNOKI Anna - VERES Sándor - BURGER Kálmán -CSÁKINÉ TOMBÁCZ Etelka: Az arzén ezüst-dietil-ditio-karbamátos meghatározásának alapjául szolgáló kromofor. (Chromophore serving as a basis for the determination of arsenic by silver diethyldithiocarbamate.) = Magy. Kém. F. 1986. 92. évf. 4. sz. 167 -171. p. DOMBI András - HORVÁTH István - HUHN Péter: Effects of olefins on the thermal decomposition of propane. Part 3. Some remarks on the kinetics of decomposition. = Int. J. Chem. Kinet. 1986. Vol. 18.255-265. p. Sep. DOMBI András - HUHN Péter: Effect of olefins on the thermal decomposition of propane. Part 1. The model reaction. = Int. J. Chem. Kinet. 1986. Vol. 18. 227-239. p. Sep. DOMBI András - HUHN Péter: Effects of alkenes on the thermal decomposition of propane. Part 2. Influence of ethylene. = Int. J. Chem. Kinet. 1986. Vol. 18. 241- 254. p. Sep. DOMBI András - HUHN Péter: Effects of olefins on the thermal decomposition of propane. Part 4. Influence of propylene. = Int. J. Chem. Kinet. 1986. Vol. 18. 301- 312. p. Sep. DOMBI András - HUHN Péter: Effects of olefins on the thermal decomposition of propane. Part 5. Effect of butane-2-cis. = Int. J. Chem. Kinet. 1986. Vol. 18. 313-328. p. Sep. GAIZER Ferenc GONDOS György GERA Lajos: Aliciklusos 6-aminosavak ciszés transz-izomerjeinek komplexegyensúlyi vizsgálata. (Protonation and complex formation of the cis and trans isomers of alicyclic 4-amino acids.) = Magy. Kém. F. 1986. 92. évf. 3. sz. 117-123. p. GAIZER Ferenc GÖNDÖS György - GERA Lajos: Protonation and complex formation of the cis and trans isomers of alicyclic B-amino acids. = Polyhedron, 1986. Vol. 5. No. 6. 1149 -1156. p. Sep. GAIZER Ferenc -Johansson, Georg: Dimetil - szulfoxidos ezüst-jodid oldatok oldatröntgenográfiás vizsgálata. (Liquid X-ray investigation on silver iodide complexes in dimethyl sulphoxide.) = Magy. Kém. F. 1986.92. évf. 5. sz. 193-196. p. GALBÁCS Zoltán: A hidrogén-peroxid ozmium-tetraoxiddal katalizált bomlása. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 99 p. •• HUHN Péter: Determinánsok 65 alkalmazásaik. 1. [köt.] Szeged, 1986, (JATE Soksz.) 96 p. /József Attila Tudományegyetem./ JÁKY Károly - CSÁNYI László: Estimation of phosphate content of natural waters. Removal of interferences caused by arsenate, silicates and other constituents. = Acta Chim. Hung. 1986. vol.122. No.1.89-92. p. -

-

-

267


Imre - BURGER Kálmán -Liptay Győrgy-Czugler M.- Kálmán Alajos: Parent and mixed ligand complexes in the copper(II)-ethylene glycol-sulphate system. = J. Thermal Analysis, 1986. Vol. 31.1171-1181. p. Sep. 1001. NAGY László- BURGER Kálmán-Kürti Jenő- Mostafa, Mohamed AliKorecz, László - KIRICSI Imre: Iron(III) complexes of sugar-type ligands. _ Inorg. Chim. Acta, 1986. 124.55 - 59. p. Sep. 1002. NAGY László -Gajda Tamás - BURGER Kálmán - Páli Tibor: Saccharose complexes of manganese in different oxidation states. = Inorg, Chim. Acta, 1986. 123.35-40. p. Sep. 1003. PÉTER Antal -Acs Gábor: Konsztantü szkoroszti reakcii otscseplenija vodoroda pri termicseszkom razlozsenii azoétana i azopropana. = Kinetika i Kataliz, 1986. Tom 27. vűp. 1.211- 213. p. 1004. SERES István - HUHN Péter: Radical steps in diethyl ether decomposition. = Int. J. Chem. Kinet. 1986. Vol. 18. 829- 836. p. 1005. SIPOS Pál - Kardos Zs. - VÉBER Margit - BURGER Kálmán: Potentiometric study of the calcium ion coordination of human blood plasma preparations. = Bioelectroanalytical Symposium, Mátrafüred, Hungary, October 6-8, 1986. Summaries of papers. [Bp. 1986.] 29. p. 1006. VÉBER Margit - TROGMAYER MÁLIK Katalin - HORVÁTH István- BURGER Kálmán: Polarographic study of the zinc ion coordination of biologically active ligands. = Bioelectroanalytical Symposium, Mátrafüred, Hungary, October 6-8, 1986. Summaries of papers. [Bp. 1986.] 30. p.

1000. LABÁDI

-

Késedelmesen megjelent munka: 1007. Kajcsos Zsolt - Vértes Attila - Szeles Cs. - BURGER Kálmán - Spiering, H. - Gutlich, P. - Abbe, J. Ch. - Haessler, A. - Brauer, Gerhard - Kohler, C. P.: High spin - low spin transition studied by positron annihilation. = Positron annihilation. Singapore, 1985. 195 -197. p. Sep.

BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF BIOLOGY ÁLLATTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF ZOOLOGY 1008. BENEDECZKY István ASZTALOS Béla -NEMCSÓK János -GABRIEL Róbert: Kombinált rézszulfát és metidation kezelés hatása ponty májszövetére. = 17. Tiszakutató Ankét előadáskivonatai. Szeged, 1986. dec. 11 - 12. 15. p. • • 1009. BENEDECZKY István -HALASY Katalin-FEKETE Éva Gabela, Giorgio Csoknya Márió-Tóth Lajos - GÁBRIEL Róbert: A bélidegrendszer összehasonlitó ultrastrukturális hisztokémiai vizsgálata. - Comparative ultrastructural and histochemical investigation of the enteric nervous system. = A Magyar Anatómusok, Histológusok és Embryológusok Társaságának 6. Kongresszusa. Szeged, 1986. ápr. 1- 3. Abstracts. [Szeged], (1986.) 16 -17. p. -

-

268


1010. BENEDECZKY István -Joó Ferenc -Wolff, J. R.: Cytochemical demonstration of

cyclic 3',5'-AMP-phosphodiesterase in the superior cervical ganglion of the rat. = Acta Morph. Hung. 1986. Vol. 34. No. 4.231-243. p. 1011. BENEDECZKY István -NEMCSÓK Janos - HALASY Katalin: Electronmicroscopic analysis of the cytopathological effect of pesticides in the liver, kidney and gill tissues of carp. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4. 69 - 91. p. 1012. Csoknya Mária- BENEDECZKY István: Cell types of the enteric nerve plexuses in the chicken /Gallus domesticus L./. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 93-102. p. 1013. FEKETE Éva: Effect of 6-hydroxy-dopamine on the fluorogenic monoamine containing nerve elements in the fore-gut musculature of Helix pomatia. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4.61-68. p. 1014. FEKETE Eva-Csoknya Mária -BENEDECZKY István: Structural organization of, nervous systems in the alimentary tract of the chicken. = 16. Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, 24. VIII -29VIII, 1986, Budapest. Abstracts. [B.p. 1986.] 33. p. 1015. GAL Dániel: Die saisonalen Veránderungen des Zooplanktons im Altwasser der Theiss bei Tiszaalpár Wáhrend der Jahre 1981-83. = Tiscia, 1986. Vol. 21. 55-67. p. 1016. GAL Dániel: A Sulymos-tó biocönózisának zooplanktonja 1986-ban. = 17. Tiszakutató Ankét előadáskivontai. Szeged, 1986. dec. 11-12.6. p. ** 1017. GALLÉ László: The ant fauna of the Kiskunság National Park /Hymenoptera: Formicoidea/. = The fauna of the Kiskunság National Park. Vol. 1. Bp. 1986. 427-434. p. /Natural History of the National Parks of Hungary. 4/ 1018. GALLÉ László: Habitat and niche analysis of grassland ants /Hymenoptera: Formicidae/. = Entomol. Gener. 1986. 11. 197-211. p. 1019. GALLÉ László - Takács T.: Succession of ant communities in a sandy grassland. = 10th International Congress IUSSI. München, 1986. Aug. 18- 22. Abstracts. 192. p. ** 1020. Sasvári Lajos: Madárökológia. 1-2. (köt.) [Lektorálta GALLÉ László.] Bp. 1986, Akadémiai K. 167, 162 p. /Korunk Tudománya./ 1021. Juhász-Nagy Pál: Egy operativ ökológia hiánya, szükséglete és feladatai. [Lektorálta GALLÉ László, Jermy Tibor, stb.] Bp. 1986, Akadémiai K. 251 p. 1022. GYőRFFY György - Kincsek Irén: The Cicadinea fauna of sodic zonations at the southern lowlands. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4. 157-174. p. 1023. HALASY Katalin -BENEDECZKY István ÁBRAHÁM Ambrus: Fine structure of the neuromuscular junction in the small intestine of a teleostean fish: tench /Tinca tinta L./ = Acta Morph. Hung. 1986. Vol. 34. No. 1- 2. 73 - 86. p. 1024. HALASY Katalin - BENEDECZKY István - ÁBRAHÁM Ambrus: Light- and electron microscopical studies on the gastrointestinal tract of Helix panatia: innervation of the muscular layer. = Proceedings of the 8th International Malacological Congress, Budapest, 1983. Bp. 1986.95-99. p. Sep. 1025. NEMCS6K János -VIG Éva - HALASY Katalin-FEKETE Éva- BENEDECZKY István: Localization and quantitative distribution of biogenic monoamines in the intestinal tract of locust, snail and carp. = Neurochem. Int. 1986. Vol. 9. No. 4. 505 - 510. p. Sep. .

-

269


1026. Somogyi P.- HAIASY Katalin-Somogyi J. - Storm-Maathisen, J.- Ottersen, O. P.: Quantification of immunogold labelling reveals enrichment of glutamate in mossy and parallel fibre terminals in cat cerebellum. = Neuroscience, 1986. Vol. 19. No. 4. 1045 -1050. p. Sep. 1027. HORNUNG Erzsébet: Check list of Collembola on a sandy grassland /Kiskunság National Park, Hungary./ = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 137 -139. p. 1028. HORNUNG Erzsébet: Ecological investigations on the Gastropod fauna of a grassland on sandy soil /Bugac, Kiskunság National Park, Hungary/. = Proceedings of the 8th International Malacological Congress, Budapest, 1983. Bp. 1986. 105 -108. p. Sep. 1029. HORNUNG Erzsébet: Ecological islands as snail refugia. = Abstracts of the 9th International Malacological Congress. Edinburgh, 1986. 38. p. 1030. HORNUNG Erzsébet: Population characteristics of Trachelipus nodulosus in a sandy grassland. = Abstracts of the 2nd Symposium on Biology of Terrestrial Isopods. Urbino, Italy, 1986.3. p. " 1031. SZANYI Gabriella - Kincsek Irén: Indication of spatial heteromorphy and community structure of Acridoidea-communities in a sandy grassland. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fas. 1- 4. 141-156. p.

BIOFIZIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF BIOPHYSICS 1032. LACZKó Gábor -MAR6TI Péter-SZALAY László: Use of lasers in photophysical research of photosynthesis. = Laser Chem. 1986. Vol. 6.219-231. p. 1033. Lakowicz, Joseph R.- LACZKÓ Gábor - Gryczynski, Ignacy: 2-G Hz frequencydomain fluorometer. = Rev. Sci. Instrum. 1986. Vol. 57. No. 10.2499- 2506. p. 1034. Lakowicz, Joseph R.-LACZKó .Gábor-Gryczynski, Ignacy: Picosecond resolution of oxytocin tyrosyl fluorescence by 2 GHz frequency-domain fluorometry. = Biophys. Chem. 1986.24.97-100. p. 1035. Lakowicz, Joseph R.- LACZKó Gábor -Gryczynski, Ignacy-Cherek, Henryk: Measurement of subnanosecond anisotropy decays of protein fluorescence using frequency-domain fluorometry. = J. Biol. Chem. 1986. Vol. 261. No. 5. - 2240 - 2245. p. 1036. Lakowicz, Joseph R.-LACZKó Gábor-Gryczynski, Ignacy-Cherek, Henryk: Resolution of protein fluorescence by frequency-domain fluorometry. = Bio technology Laboratory, 1986. Sept./Oct. 10-19. p. 1037. Lakowicz, Joseph R.-Gryczynski, Ignacy-Cherek, Henryk - LACZKó Gábor -Joshi, Nanda: Frequency-domain fluorescence spectroscopy, a new method for the resolution of complex fluorescence emission. = Trends in Analytical Chemistry, 1986. Vol. 5. No. 10.257-263. p. 1038. Lakowicz, Joseph R.-Johnson, Michael L.-Joshi, Nanda-Gryczynski, Ignacy- LACZK6 Gábor: Transient effects in quenching detected by harmoniccontent frequency-domain fluorometry. = Chem. Phys. Letters, 1986. Vol. 131. No. 4 - 5. 343- 348. p. 1039. LASKAY Gabor - LEHOCZKI Endre: Correlation between linolenic-acid deficiency in chloroplast membrane lipids and decreasing photosynthetic activity in barley. = Biochim. Biophys. Acta, 1986.849.77-84. p. **

270


1040. LASKAY Gábor -LEHOCZKI Endre: Photosynthetic properties of green barley leaves after treatment with pyridazinone herbicides - comparison with the effects of diuron. = J. Exp. Bot. 1986. Vol. 37. No. 183. 1558 -1567. p. Sep. 1041. LASKAY Gábor - LEHOCZKI Endre - Dobi Albert - SZALAY László: Effects of pyridazinone herbicides during chloroplast development in detached barley leaves. 3. Effects of SAN 6706 on photosynthetic activity and chlorophyll-protein complexes. = Z. Naturforsch. 1986. 41c. 585-590. p. Sep. 1042. LASKAY Gábor - LEHOCZKI Endre - Dobi Albert - SZALAY László: Photosynthetic characteristics of detached barley leaves during greening in the presence of SAN 9785. = Planta, 1986. 169. 123 -129. p. Sep. 1043. Pölös Endre - Mikulás József - LASKAY Gábor - LEHOCZKI Endre: Conyza /Erigeron/ canadensis triazin- és karbamid herbicid keresztrezisztenciája. (Az 1986. évi Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényein elhangzott előadás összefoglalása.) = Növényvédelem, 1986. 22. évf. 10. sz. 462-463. p. 1044. LEHOCZKI Endre - LASKAY Gábor - SZALAY László: A fluoreszcencia indukció vizsgálata mint a fotoszintézist gátló herbicidhatás kimutatásának gyors és érzékeny módszere. (Az 1986. évi Növényvedelmi Tudományos Napok rendezvényein elhangzott előadás összefoglalása.) = Növényvédelem, 1986. 22. évf. 10. sz. 452. p. 1045. Pölös Endre - LEHOCZKI Endre - Mikulás József - LASKAY Gábor: Triazine and urea herbicides cross-resistance of Conyza Canadensis in Hungarian vineyards. = 2 éme Symp. Intern. sur la Non Culture de la Vigne, 1986. 283 -291. p. 1046. Pölös Endre - Mikulás József - LEHOCZKI Endre - LASKAY Gábor: A Conjza/Erigeron/ canadensis triazin és karbamid cross-rezisztenciája. = A mezőgazdaság kemizálása. (Konferencia.) Keszthely, 1986. 2. köt. Veszprém, 1986. 198-202. p.** 1047. Ratkovicsné Schutz Rózsa -Weltherné Sándor Mária - LEHOCZKI Endre - Papp Sándor: Urea herbicidek fotokémiai bomlása és a bomlástermékek biológiai vizsgálata. = A mezőgazdaság kemizálása. (Konferencia.) Keszthely, 1986.2. köt. Veszprém, 1986. 108-110. p. ** 1048. Solymosi Péter - LEHOCZKI Endre -LASKAY Gábor: Difference in herbicide resistance to various taxonomic populations of common lambsquarters /Chenopodium album/ and late-flowering goosefoot /Chenopodium strictum/ in Hun, gary. = Weed Science, 1986. Vol. 34. 175-180. p. Sep. 1049. Solymosi Péter - Kostyál Zsuzsanna- LEHOCZKI Endre: Characterization of intermediate biotypes in atrazine - susceptible populations of Chenopodium polyspennum L. and Amaranthus bouchonii thell. in Hungary. = Plant Science, 1986. 47. 173 -179. p. 1050. MARÓTI Pét e r- LACZKÓ Gábor - SZALAY László: Fast detection of chlorophyll fluorescence yield of green plants. = Scientific Instrumentation, 1986. 1. 4. 3-20.p.** 1051. MARÓTI Péter - Wraight, C.: H + -binding by reaction centers from Rhodobacter sphaeroides. = 7th International Congress on Photosynthesis. Providence, Rhode Island, U.S.A. 1986.205-211. p. ** 1052. MARÓTI Péter - Wraight, C.: Light induced proton binding-unbinding dynamics in reaction centers from Rhodobacter sphaeroides. = Progress in photosynthesis research. Vol. 2. Dordrecht-Boston-Lanchester, 1986.401-404. p. ** 1053. RINGLER András: Emission band of bloodpolluted amniotic fluid. = 5th conference on Luminescence, Szeged, Hungary, August 27- 30, 1985. conference digest. [Bp. 19861 167-168. p.

271


• 1054. RINGLER András-Farkas M.: The intrinsic fluorescence of amniotic fluid. = 5th conference on Luminescence, Szeged, Hungary, August 27-30, 1985. conference digest. [Bp. 1986.] 161-166. p. 1055. Butko, Peter -SZALAY László: Effect of glycerol on the low-temperature fluorescence spectra of green algae. = Acta Biochim. Biophys. Hung. 1986. vol. 21. No. 4.391- 395. p.

BIOKÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 1056. ÁBRAHÁM[NÉ GULYÁS] Magdolna -Kirstein, D.-Scheller, F.- BOROSS László: Enzymatic determination of isocitrate by amperometric monitoring of the rate of oxygen consumption. = Acta Biochim. Biophys. Hung. 1986. Vol. 21. No. 3.225 - 228. p. 1057. Schubert, F.-Kirstein, D.-Scheller, F.-ÁBRAHÁM[NÉ GULYÁS] Magdolna - BOROSS László: Enzyme electrode for fructose, glucose-6-phosphate and ATP determination. = Anal. Lett. 1986. 19.2155 - 2167. p. 1058. ASZTALOS Béla: LDH enzyme as a tool on monitoring tissue necrosis in fishes caused by pesticides. = Acta Biol. Hung. 1986. Vol. 37. No. 1.59-65. p. 1059. BENEDECZKY István -ASZTOLOS Bela -NEMCS6K János - GÁBRIEL Róbert: Kombinált rézszulfát és metidation kezelés hatása pon ty májszövetére. = 17. Tiszakutató Ankét előadáskivonatai. Szeged, 1986. dec. 11-12. 15. p. * * 1060. BOROSS László- Szajáni Béla - Kovács Andrásné: Eljárás immobilizált kolinészteráz-enzimkészitmény előállitására. Bejelentés: 1981. jú1.17.2088/81. Magyar Népköztársaság. 184 468. sz. szabadalom. Megjelent: [1986.] [ ] p. ** 1061. DALLMANN Klára: Egy RNS processing enzim klónozása. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [2], 48 1ev. 1062. HORVÁTH Lóránt: Oldott és rögzitett aldoláz előállitása és jellemzése. Egyetemi doktori értekezés. [Szeged], 1986.79 lev. 1063. Dala Erzsébet -Klss[NÉ DEÉR] Aranka-Sildi P.-Szajáni Béla: A novel method for the isolation of carboxypeptidase B. = Acta Biochim. Biophys. Hung. 1986. Vol. 21. No. 4.327-333. p. 1064. KOTORMÁN Márta -L[EHOCZKINÉ] SIMON Mária -Szajáni Béla- BOROSS László: Immobilization of lactate dehydrogenase on polyacrylamide beads. = Biotechnol. Appl. Biochem. 1986.8.53-59. p. Sep. 1065. KOTORMÁN Marta -[LEHoczKINÉ] SIMON Mária- Szajáni Béla - BOROSS László: Rögzített tejsav dehidrogenáz előállítása, je ll emzése és alkalmazása biotranszformációra. = 24. Biokémiai Vándorgyűlés. Gödöllő, 1986. júl. 2-4. Poszter kivonatok. [Bp. 1986.] 36. p. 1066. LEHOCZKINÉ SIMON Mária - BOROSS László -Szajáni Béla: A glükóz -6- foszfát izomerőz szilárd hordozóhoz rögzitése és a rögzített enzim jellemzése. = 24. Biokémiai Vándorgyűlés. Gödöllő. 1986. júl. 2-4. Poszter kivonatok. [Bp. 1986.] 38. p. 1067. LEHOCZKINÉ SIMON Mária -KOTORMÁN Márta -Szajáni Béla -BOROSS László: Immobilized pyruvate kinase and lactate dehydrogenase reactors. = Biol. Chem. Hoppe Seyler, 1986. Vol. 367. Suppl. 360. p. ** -

272


1068. L[EHOCZKINÉ] SIMON Mária-KOTORMÁN Márta-Szajáni Béla - BOROSS

László: Preparation and characterization of immobilized glucose-phosphate isomerase. = Enzyme Microb. Tecnol. 1986. Vol. 8.222- 226. p. Sep. 1069. Heinrichová, Kveta - LEHOCZKI[NÉ SIMON] Mária - Zliechovcová, Dagmar: Immobilization of exo-D-galacturonanase by coupling to a polyacrylamide type support. = Collection Czechoslovak Chem. Commun. 1986. Vol. 51. 2291- 2298. p. Sep. 1070. NEMCS6K János- ASZTALOS Béla - ORBÁN László - VIG Éva: Demonstrating of tissue necrosis and stress effect in fishes. = Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 1986. Vol. 367. Suppl. 369. p. •• 1071. NEMCSÓK János-Kása P.-Rakonczay Z.: In vitro temperature depending effect of methidation on the acetylcholinesterase activity of some organs of carp /Cyprinus carpio L./ = Proceedings of the International Union of Physiological Sciences. Vol. 16. Vancouwer, 1986. 470. p. ** 1072. NEMCSÓK János - Kása P. - Rakonczay Z.: In vitro temperature depending effect of methidation on the acetylcholinesterase activity of some organs of carp /Cyprinus carpio L.!. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 3-4.402. p. 1073. NEMCs6K János - ORBÁN László - VIG Eva - Tóth T.: Investigations on damaging effect of antropogenic agents on carp by the measurement of some biochemical parameters. = Acta Univ. Lodziensis. Folia Biochim. et Biophys. 1986. 5.45. p. 1074. NEMCSÓK János Rakonczay Zoltán: Neurotransmitter uptake by the central nervous system of fresh-water mussel /Anodonta cygnea L.!: 1. In vitro uptake of serotonin, dopamine and noradrenaline. = Acta Biochim. Biophys. Hung. 1986. Vol. 21. No. 1-2.23-31. p. 1075. NEMCSÓK János-VIG Éva-HALASY Katalin-FEKETE Éva- BENEDECZKY István: Localization and quantitative distribution of biogenic monoamines in the intestinal tract of locust, snail and carp. = Neurochem. Int. 1986. Vol. 9. No. 4. 505-510. p. Sep. 1076. - NEMCSÓK János - VIG Éva - ORBÁN László - ASZTALOS Béla: Peszticidek felvétele téli és nyári testhőmérsékletű ponty egyes szerveibe. (The uptake of pesticides into the organs of carp /Cyprinus carpio L./ at 4°C and 20°C.) = Növényvédelem, 1986.22. évf. 11. sz. 481- 485. p. 1077. BENEDECZKY István - NEMCSÓK János - HALASY Katalin: Electronmicroscopic analysis of the cytopathologica1 effect of pesticides in the liver, kidney and gill tissues of carp. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4. 69-91. p. 1078. Rakonczay Zoltan - NEMCSÓK János: Neurotransmitter uptake by the central nervous system of fresh-water mussel /Anodonta cygnea L./: 2. Effects of various drugs, amines and ions. = Acta Biochim. Biophys. Hung. 1986. Vol. 21. No. 1-2.33-41. p. -

273


EMBERTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY 1079. FARKAS Gyula: Connections between the age at menarche and the socioeconomic factors in Hungary. = 25th Congress of Yugoslav Association of Anthropologists. Prishtine, 22- 23, 5. 1986. Abstracts. 50. p. 1080. FARKAS Gyula: Délalföldi 10-18 évesek testi fejlettsége és a leányok menarchekora. Doktori értekezés tézisei. Szeged, 1986. 13 p. 1081. FARKAS Gyula: Relationship between different factors and age at menarche in Hungary. = Growth standards. Fourth International Symposium of Human Biology. Pécs, 1986. Programme and abstracts. 22. p. 1082. FARKAS Gyula: A testi fejlettség jelentősége a beiskolázásnál és a pályaválasztásnál. = Módszertani Közl. 1986.26. évf. 5. sz. 275-281. p. 1083. FARKAS Gyula - MARCSIK Antónia: Further trephined skulls in Hungary /casehistory/. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4. 199-203. p. 1084. FARKAS Gyula- TAKÁCS Timea: Changes in the somatic characters of 10-18 years old Hungarian students according to settlement sizes. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 191-197. p. 1085. FARKAS Gyula- TAKÁCS Timea: Changes in the somatic characters of 10-18 years old Hungarian boys and girls according to the size of the settlements. = Growth standards. Fourth International Symposium of Human Biology. Pécs, 1986. Programme and abstracts. 23. p. 1086. FARKAS Gyula- TAKÁCS Timea: Comparison of somatic characters in menstruating and non-menstruating girls. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 183 -189. p. 1087. FARKAS Gyula - TAKÁCS Timea: Comparison of somatic characters in menstruating and non-menstruating girls. = Growth standards. Fourth International Symposium of Human Biology. Pécs, 1986. Programme and abstracts. 24. p. 1088. FARKAS Gyula: Száz éve született Bartucz Lajos. = Magyar Múlt, [1986.] Vol. 14. No. 35 - 36.23 - 30. p. 1089. FARKAS Gyula: Biológiai tanulmánykötet. (Acta Biologica Szegediensis, 31. köt.) [Ism.] = Délm. 1986. febr. 6.4. p. 1090. MARCSIK Antónia: Paleopathological cases from the 8th century in Hungary. = 25th Congress of Yugoslav Association of Anthropologists. Prishtine, 22- 23, 5. 1986. Abstracts. 64. p. 1091. MARCSIK Antónia - Kocsis Gábor: The connections of the anomalies of tooth in paleoantropological material. = 6. European Meeting of the Paleopathology Association, 1986. Abstracts. 9. p. 1092. NÉMETH Endre: A biológiai fogalmak tanitásának módszertani problémái. = A Biológia Tanitása, 1986. 25. évf. 1. sz. 24-29. p. Késedelmesen megjelent munkák: 1'693. FARKAS Gyula: Emléktábla-avató beszéd a József Attila Tudományegyetem Embertani Tanszékén. [Emlékezés Bartucz Lajos professzorra.] = Anthr. Közl. 1985. 29. köt. 1- 2. f. 9 -11. p. 1094. FARKAS Gyula: Emléktábla-avató beszéd Szegváron. = Anthr. Közl. 1985. 29. köt. 1-2. f. 13-15. p.

274


1095. FARKAS Gyula: Etnikai antropológiai vizsgálatok Magyarországon. (Ethnical anthropological studies in Hungary.) = Anthr. Közl. 1985. 29. köt. 1-2. f. 37 - 43. p.

GENETIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF GENETICS 1096. Dallmann Géza - PAPP Péter Pál- OROSZ László: A 16-3 fág regulátor régiójának vizsgálata. = 6. Nukleinsav munkaértekezlet, Siófok, 1986. ápr. 27- 30. Abstract. (Bp.), [1986.] 2. p. 1097. DORGAI László - OLASZ Ferenc - Németh K.: Lysogenic control of temperate phage 16-3 of Rhizobium meliloti 41 is governed by two distinct regions. = Mol. Gen. Genet. 1986. 205. 568 - 571. p. ** 1098. DORGAI László - OLASZ Ferenc - PAPP Péter Pál - OROSZ László: A 16-3 fág helyspecifikus rekombinációja. = 6. Nukleinsav munkaértekezlet, 1986. ápr. 27-30, Siófok. Abstract. (Bp.), [1986.] 1. p. 1099. Ascher Z.-DoRGAI László - OROSZ László - Nász I.: A humán AV 1, AV 2 és AV 5 összehasonlitó vizsgálata az E3-as régióban. = 6. Nukleinsav munkaértekezlet, Siófok, 1986. ápr. 27-30. Abstract. (Bp.), [1986.] 24. p. 1100. GARAMSZEGI Nándor: A Rhizobium meliloti 41 16-3 fágja terminációs jelenségei. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [3], 51 lev. 1101. MARINCS Ferenc: A 16-3 fág promoterek és a regulátor gén vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [5], 70 1ev. 10 t. 1102. MATKOVICS Béla- Prókai András-Földes József: A szabad oxigén gyökö k . szerepe az immunitásban. 1. A szabályozó antioxidáns enzimek vizsgálata a plazmodiumokkal fertőzött egerekben. = Magyar Mikrobiológiai Társaság Nagygyűlése, Gödöllő, 1986. szept. 1-3. Az előadások összefoglalói. [Bp. 1986.] 99. p. 1103. MATKOVIcs Béla - SZABÓ László - SZ. VARGA Ilona: New results of our superoxide dismutase studies and future plans in this fields. = Acta Univ. Lodziensis. [Ser. 2.] Folia Biochim. et Biophys. 1986.5.27-41. p. Sep. 1104. MATKOVtcs Béla - Sz. VARGA Ilona - Do Quy Hai: Superoxide dismutase protection against active oxygen radicals. = International Symposium and Colloquium-School on Activated Oxygen Species in Biological Systems. Varna, Sept. 29 -Oct. 5. 1986.66. p. • • 1105. Amal Ali Rageb Radi-MATKOVtcs Béla: Effects of metal ions on the phospholipid fatty acid composition and lipid peroxidation of carp tissues. = Ab-. stracts of presentations of the new advances in liquid chromatography. Balatonszéplak, Hungary, September 27-30, 1986. [Bp. 1986.] [4.] p. 1106. Amal Ali Rageb Radi - Do Quy Hai - MATKOvICS Béla: Comparative antioxidant enzyme study in freshwater fishes. [Part] 2. Distribution of antioxidant enzymes and lipid peroxidation in omnivorous fish organs. = Acta Biol. Hung. 1986. Vol. 37. No. 2. 135 -141. p. 1107. Barabás Katalin -Berencsi György - MATKOVICS Béla-SZABÓ László: Effects of Gramoxone on the peroxide metabolism enzymes in animals with variable body temperatures. = Acta Univ. Lodziensis. [Ser. 2.] Folia Biochim. et Biophys. 1986.5.43. p. Sep.

275


1108. Barabás Katalin - Németh 1.- MA-mows Béla: Effect of GramoxoneR-induced oxygen radicals on prostaglandin synthesis in mouse lung. = International Symposium and Colloquium-School on Activated Oxygen Species in Biological Systems. Varna, Sept. 29-Oct. 5. 1986.22. p. " 1109. Marián Miklós -MATKOVICS Béla: Investigation of the nature of the combination daunomycin-L-ascorbic acid-dimethylsulfoxide. = Microchem. J. 1986. 33.209-215. p. Sep. 1110. Mézes Miklós -MATKOVICS Béla: A lipidperoxidáció molekuláris mechanizmusa és mennyiségi mérése. = A Biológia Aktuális Problémái, 1986. 34. [köt.] 61- 108. p. 1111. Török Béla -Rőth Erzsébet - MATKOVICS Béla: Myocardial injuries mediated by free oxygen radicals. = Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 1.25-31. p. 1112. Török Béla - Róth Erzsébet-Zsoldos Tibor-Tigyi András - MATKOVICS Béla- SZABÓ László: Lipid peroxidation in lung of rats exposed to hyperoxic, hypoxic and ischemic effects. = Exp. Pathol. 1986. 29.221- 226. p. Sep. 1113. PALÁGYI Zsuzsanna: Rekombinációs vizsgálatok egy mérsékelt bakteriofág kromoszómán. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [4], 91 1ev. 1114. PAPP Péter: A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág represszor régiójának szerkezeti analizise. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [4], 77 lev. 1115. SZABÓ László - MATKOVICS Béla - Barabás Katalin - Oroszlán György: Effects of various thiols on paraquat toxicity. = Comp. Biochem. Physiol. 1986. Vol. 83/C. No. 1. 149-153. p. Sep. 1116. Barabás Katalin - SZABÓ László - MATKOVICS Béla - SZ. VARGA Ilona: The effect of light on the toxicity of paraquat in the mouse. = Gen. Pharmac. 1986. Vol. 17. No. 3.359-362. p. Sep. 1117. Barabás Katalin - SZABÓ László - MATKOVICS Béla - Vigh László - Horváth Ibolya: Effects of ascorbic acid in vivo on the fatty acid composition of the tissues of mice treated with Gramoxone . = Gen. Pharmac. 1986. Vol. 17. No. 3. 363 - 365. p. Sep. Késedelmesen megjelent munkák: 1118. MATKOVICS Béla - Barabás Katalin - Kálmán E. -iruppi András: In vivo redox changes in some organs in response to Gramoxone . = Acta Biol. Hung. 1985. Vol. 36. No. 3-4.301-303. p. 1119. Barabás Katalin-SZABÓ László - MATKOVICS Béla: Effects of Gramoxone R and cooling on the antioxidant enzymes of frog /Rana esculenta/. = Acta Biol. Hung. 1985. Vol. 36. No. 3-4.295-300. p.

MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY 1120. Handbook of Intensive Workshop on Protoplast Fusion in Yeast and Filamentous Fungi. (Ed. by Peberdy, John F., FERENCZY Lajos.) Oeiras, Gulbenkian Institute of Science, Portugal. 1986. 144 p. •'

276


1121. FERENCZY Lajos: Methods of protoplast fusion I and H. -,, Intraspecific protoplast fusion in yeasts I and II. - Interspecific protoplast fusion in yeasts. Transformation with organelles. - Protoplasts and biotechnology I and II. = Intensive Workshop on Protoplast fusion in yeasts and filamentous fungi. Oeiras, 25 August-5 September, 1986. 12. p., 14- 15. p., 17. p., 19- 20. p. 1122. [FERENCZY Lajos]: Protoplast fusion in Saccharomyces cerevisiae. - Transformation of Saccharomyces cerevisiae. - Inactivation of protoplasts. - Purification protoplasts. = Intensive Workshop on Protoplast fusion in yeasts and filamentous fungi. Oeiras, 25 August - 5 September, 1986.23 - 34. p., 40 - 44. p., 50-54. p., 57-61. p. 1123. FERENCZY Lajos: Gene transfer in fungi by protoplast fusion. = (Second European Congress on Cell Biology, July 6-11. 1986. Budapest. Abstracts.) Acta Biol. Hung. 1986. Vol. 37. Supplementum. 25. p. 1124. FERENCZY Lajos: Mikrobiális protoplasztfúzió. = A biotechnológiai iparok fejlődési irányai és fejlesztési lehetőségei hazánkban. /Felmérés./ Bp. 1986. 7-10. p. /Napjaink Biotechnológiája. OMFB Tanulmányok. 2./ 1125. FERENCZY Lajos: New concepts in the breeding strategies of of industrially important fungi. = 5th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms. [Split], 1986. Book of abstracts. 178. p. 1126. André Lajos-Arany Sándor -Csernus István-Erdei János - Kaszab István Melczer István - Végh Józsefné - Vig János - FERENCZY Lajos - MANCZINGER László - Pc Ile Tamás: Eljárás xanthan gumi előállitására Xanthomonas pruni törzzsel vagy annak variánsaival. Bejelentés: 1981. szept. 30. 2817/81. Magyar Népköztársaság. 183 596. sz. szabadalom. Megjelent: 1986. dec. 12.3 p. 1127. KÉVEI Ferenc -Gulácsi Ferenc - NÉMETH Mária: Aspergillus carbonarius paraszexuális ciklusa. = Magyar Mikrobiológiai Társaság Na gygyűlése, Gödöllő, 1986. szept. 1-3. Az előadások összefoglalói. [Bp. 1986.] 150. p. 1128. KÉVEI Ferenc -Gulácsi Ferenc - NÉMETH Mária: Citric acid production by mutants starins of Aspergillus carbonarius. = Symposium [on] Microbial Physiology for Biotechnological Innovation, Physiological and Genetic Modulation of Product Formation. Working Party [on] Microbial Physiology. Como, Italy, 8-10 May, 1986. Programme and abstracts of lectures and posters. 152.p. 1129. KUCSERA Judit - FERENCZY Lajos: Interspecific hybridisation between Candida albicans and Candida tropicalis. = FEMS Microbiology Letters, 1986. 36. 315-318. p. Sep. 1130. MINK Mátyás - FERENCZY Lajos: High-frequency transformation of fungal protoplasts produced by DNA-ase-free snail gut enzyme. = 17th FEBS Meeting, Berlin (West), August 24-29, 1986. Biol. Chem. Hoppe-Seyler. Vol. 367. Supplement. Berlin- New York, 1986. 184.p. 1131. TÓTH Éva - VARGA János - KEVEI Ferenc: Aspergillus nidulans csoportba tartozó gombafajok interspecifikus hibridjeinek jellemzése izoenzim analizissel. = Magyar Mikrobiológiai Társaság Na gygyűlése, Gödöllő, 1986. szept. 1-3. Az előadások összefoglalói. [Bp. 1986.] 167. p.

277


NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF PLANT PHYSIOLOGY 1132. GAAL Imre: Az etilén szerepe a magasabbrendű növények élettani folyamataiban. = Növénytermelés, 1986. Tom. 35. No. 1.69-75. p. 1133. KÓVEs Erzsébet: Növényi növekedésszabályozás. (Plant growth regulation.) = Bot. Közl. 1986.73. köt. 3-4. f. 165-175. p. 1134. NAGY Mária -TART Irma: Ethylene production and IAA distribution in bean hypocotyls treated with CCC. = Biochem. Physiol. Pflanzen, 1986. Bd. 181. H. 9. 611 - 614. p. 1135. Bubán Tamás- NAGY Mária: Changes in nucleic acid level of cell nucleic and hormon content in shoot tips of apple trees treated by Paclobutrazol. = 4. Int. Symp. Plant Growth Reg. Sofia, 1986. Abstracts. 14. p. •• 1136. Bubán Tamás - NAGY Mária: A Cultar /PP 333, Paclobutrazol/ fiziológiai és citokémiai módszerekkel mérhető hatásai almafák növekvő hajtáscsúcsában. (Az 1986. évi Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényein elhangzott előadás összefoglalása.) = Növényvédelem, 1986. 22. évf. 10. sz. 462. p. 1137. PÁLFI Gábor - GULYÁS Sándor: Adatok a búza- és a kukoricafajták szárazságtűrésének jellemzésére. (Contributions to the specification of drought-resistance in certain varieties of wheat and maize.) = Növénytermelés, 1986. Tom. 35. No. 3. 195 - 203. p. 1138. PÁLFI Gábor - GULYÁS Sándor - Kertész Zoltán: Új módszer a búza- és a rozsfajták hidegtűrésének a tanulmányozásához. (A new method for studying cold resistance in wheat and rye.) = Növénytermelés, 1986. Tom. 35. No. 4. 293 - 300. p. 1139. GULYÁS Sándor -PÁLFI Gábor: Opredelenie fertil'noszti pül'cü naszekomoopüljaemüh vidov metodom prolino-izatinovogo okrasivanija. = Fiziologija Rasztenij, 1986. Tom 33. Vüp. 3.610-614. p. Sep. 1140. GULYÁS Sándor -PÁLFI Gábor: Proline-type pollens and their vitality in the Rosaceoe and the species of other families. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4.9 -18. p. 1141. PÁLFI Gábor: A szárazságtűrés biológiai kulcsa. Prolin - próba, élve he rvasztással. = Delta, 1986. 20. évf. 10. sz. 23-24. p. 1142. SZABÓ Margit - KÖVES Erzsébet - Sirokmán Ferenc: A habituáció hormonális háttere. = Növényi biotechnológia. A 2. Növényi Sejtgenetikai és Szövettenyésztési Szimpózium előadásai. Budapest, 1986. ápr. 24. Bp. 1986. 136-139. p. /Napjaink Biotechnológiája./ 1143. VASHEGYI Agnes- ZSOLDOS Ferenc: Tápanyagstressz és 2,4-D hatása búza növények növekedésére és ionfelvételére. (The effect of nutrient stress and 2,4-D on the development and ion uptake of wheat.) = Bot. Közl. 1986. 73. köt. 3 -4. f.205-215. p. 1144. ZSOLDOS Ferenc -Bérczi Alajos: Influence of excision and growth solutions on potassium' influx into roots of rice and wheat seedlings under acidic stress. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4. 3 - 8. p. 1145. ZSOLDOS Ferenc- Haunold, Ernst- VASHEGYI Agnes: Effects of nitrogen supply on potassium uptake and content of roots. = 5th FESPP Congress, Hamburg, 1986. 5.42. • •

278


1146.

ZSOLDOS Ferenc -Haunold, Ernst- VASHEGYI Ágnes: The effects of phos-

phate supply on uptake of potassium ions, 2,4-D and atrazine by wheat and maize. = Physiol. Plant, 1986.68. 154-158. p. Sep. 1147. ZSOLDOS Ferenc: Láuchli, A. - Bielesky, R.L. (eds.): Inorganic plant nutrition. Encyclopedia of plant physiology. New series. Vol. 15A and 15B. [Ism.] = Bot. Közl. 1986.73. köt. 1-2. f. 24. p.

NÖVÉNYTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF BOTANY 1148. BAGI István: Szukcesszió és zonáció problémái folyómedri Nanocyperetalia növénytársulásokban. = A 17. Tiszakutató ankét előadáskivonatai. Szeged, 1986. dec. 11-12.8. p. 1149. BAG! István - BODROGKÖZY György: Effects of water management in degradation processes of vegetation in core area of "Kispataj" biosphere reserve of Kiskunság National Park. = 17th Congress of the Hungarian Biological Society, Szeged, 26-28 August, 1986. Abstracts. [Bp.1986.] 9-10. p. 1150. BAG! István KÖRMÖCZI László: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities. 2. Classification and ordination of species. = Tiscia, 1986. Vol. 21. 13 - 24. p. 1151. GuLYAs Sándor: A hazai nektármirigy kutatások gyakorlati jelentősége. /Practical importance of research on nectar glands in Hungary./ = A 4. Magyar Növényanatómiai Szimpózium előadásainak magyar -, és angolnyelv6 összefoglalói. Budapest, 1986. aug. 14-15. Bp. 1986. 14-14b p. ** 1152. GULYÁS Sándor: Kenderrostok ultramikroszkópos vizsgálata. /Ultramicroscopic examination of hemp./ = A 4. Magyar Növényanatómiai Szimpózium előadásainak magyar-, és angolnyelvd összefoglalói. Budapest, 1986. aug. 14-15. Bp. 1986.2. p. ** 1153. GULYÁS Sándor -Nagyné Bíró Margit: Magyarországon termesztett dohányfajták virágszerkezete és florális nektárszekréciója. /Flower-structure and floral nectar secretion of sorts of tobacco plant grown in Hungary./ = 7. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. 68. p. ** 1154. GULYÁS Sándor - PÁLFI Gábor: Opredelenie fertil'noszti pül'cü naszekomoopüljaemüh vidov metodom prolino-izatinovogo okrasivanija. = Fiziologija Rasztenij, 1986. Tom 33. Vüp. 3.610-614. p. Sep. • 1155. GULYÁS Sándor -PAM Gábor: Proline-type pollens and their vitality in the Rosaceae and the species of other families. = Acta Biol. Szeged, 1986. Tom. 32. Fasc. 1-4.9-18. p. 1156. Birb Margit - Pál Miklós - GULYÁS Sándor: Termesztett paradicsomfajták termésfalának szöveti felépitése és a gépi betakaritás kapcsolata. (Relationship between the structure of tomato pericarp and mechanical harvesting.) = Bot. Közl. 1986.73. köt. 3 - 4. f. 217 - 228. p. 1157. Kovács Zs. - Inhóf . L. - Horváth Sz. - Bodor e. - GULYÁS Sándor: A Pándymeggy nektártermelése. = Méhészet, 1986. 34. évf. 10. sz. 13. p. 1158. PALFI Gábor - GULYÁS Sándor: Adatok a búza- és kukoricafajták szárazságtűrésének jellemzésére. (Contributions to the specification of drought-resistance in certain varieties of wheat and maize.) = Növénytermelés, 1986. Tom. 35. No. 3. 195 - 203. p. -

279


1159. PALM Gábor - GULYÁS Sándor - Kertész Zoltán: Új módszer a búza-és a rozsfajták hidegtűrésének a tanulmányozásához. (A new method for studying cold resistance in wheat and rye.) = Növénytermelés, 1986. Tom. 35. No. 4. 293-300. P• 1160. Tanács L.- GULYÁS Sándor: Consequences of antropogen effects on the composition of wild - bee communities along the dams of river Tisza. = 17th Congress of the Hungarian Biological Society, Szeged, 26-28 August, 1986. Abstracts. [Bp. 1986.) 114-115. p. 1161. Tanács L.- GULYÁS Sándor: The role of the flood area and slopes of dam of the river Tisza in feeding wild bees. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 103 -120. p. 1162. KEDVES Miklós: Introduction to the palynology of pre-quaternary deposits. Part 1-2. (Transl. by B. Kecskés.) Bp. (1986), Akadémiai K. 164, 144 p. 2 mell. /Studia biologica Hungarica. 19 - 20./ 1163. KEDVES Miklós:Paleogene fossil sporomorphs of the Bakony Mountains. Part 4. (Transl. B. Kecskés.) Bp. 1986, Akadémiai K. 121 p. 2 mell. /Studia Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 21./ 1164. KEDVES Miklós: Dégradation expérimentale de la paroi pollinique. = 6. Symp. de Palinol. Salamanca, 1986. Resumenes. 20. p. ** 1165. KEDVES Miklós: Dégradation expérimentale des colonies du genre Botryococcus des schistes pétroloféres du Tertiaire supérieur de Hongrie. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4.39-48. p. 1166. KEDVES Miklós: Études palynologiques sur les sediments préquaternaires de l'Egypte, Eocene. = Revista Espanola de Micropaleontologia, 1986. Vol. 18. No. 1.5-26. p. ** 1167. KEDVES Miklós: Explosion of pollen grains under the electron beam effect of the scanning electron microscope. (Short communication.) = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4.207-208. p. 1168. KEDVES Miklós: A fosszilis spóra-pollen kutatások irányzatai és problémái. = 4. Magyar Növényanatómiai Szimpózium előadásainak magyar -, és angolnyelvű összefoglalói. Budapest, 1986. aug. 14- 15. Bp. 1986. 15. p. ** 1169. KEDVES Miklós: In vitro destruction of the exine of recent palynomorphs. 1. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4.49-60. p. 1170. KEDVES Miklós: Komplex /LM, TEM és vékonyréteg kromatográfiás/ vizsgálatok olajpala növényi mikrofosszilián. (A complex study of plant microfossils of oil shale by LM, TEM and thin layer chromatography.) = Bot. Közl. 1986. 73. köt. 1-2. f. 25 -32. p. 1171. KEDVES Miklós: On the problems of the exine nomenclature. Short communication. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 205 - 206. P. 1172. KEDVES Miklós: Palynological investigations of prequaternary sediments of Egypt. Lower part of the Nubian Sandstone in the Kharga Oasis. = Z. Geol. Wiss. 1986. Vol. 14. No. 3.331-355. p. ** 1173. KEDVES Miklós - SZEDERKÉNYI Tibor: Investigations on the microscopic plant remnants and the radioactive element contents of some mud samples of the Hungarian Plain. (Short communication.) = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4.209 - 211. p. 1174. Herngreen, G. F. W.-Felder, W. M.- KEDVES Miklós -Meessen, J. P. M. T.: Micropaleontology of the Maestrichtian in borehole Bunde, The Netherlands. = Rev. Paleobot. Palynol. 1986. Vol. 48.1-70. p. **

280


1175. KOvÁcs Angéla - Mészáros Mária: Tisza water, as irrigation water, polluted with various compounds. = Tiscia, 1986. Vol. 21.25-29. p. 1176. KöRMÖCZI László: Spatial pattern of sandy plant populations. = 17th Congress of the Hungarian Biological Society, Szeged, 26-28 August, 1986. Abstracts. [Bp. 1986.] 65. p. 1177. MARGÓCZI Katalin -MARÓTI Imre: Relationship between non-structural carbohydrate content of the leaf and growth in maizes grown in short and long lightdark periods. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 27 37. p. 1178. MARóTi Imre: Genotipus különbségek a levél kloroplasztisz szerkezetének fény adaptációs változásaiban. = A 4. Magyar Növényanatómiai Szimpózium előadásainak magyar-, és angolnyelvd összefoglalói. Budapest, 1986. aug. 14-15. Bp. 1986. 18. p. •• 1179. János Éva - MARÓT Imre- Tyihák E. - Cserháti T.: TLC determination of chlorophylls and other pigments in various plant matters. = Abstracts of presentations of the new advances in liquid chromatography. Balatonszéplak, Hungary, September 27-30, 1986. [Bp. 1986.] [38.] p. 1180. MIHALIK Erzsébet - Bernáth J.: Effect of different environmental factors on the leaf anatomy of Digitalis lanata. /Eltérő környezeti feltételek hatása a Digitalis Janata levelének szöveti szerkezetére./ = 7. Magyar Gyógynövény Konferencia, Sopron, 1986. Abstracts. 37. p. •• 1181. MIHALIK Erzsébet -Bernáth J.: Effect of two growing places on the Valeriana officinalis ssp. Sambucifolia plants. = 17th Congress of the Hungarian Biological Society, Szeged, 26-28 August, 1986. Abstracts. [Bp. 1986.] 73- 74. p. 1182. MIHALIK Erzsébet -Bernáth J.: The effect of various nutrient supplies on the leaf morphology and anatomy of the Digitalis Janata. = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4. 19 - 25. p. 1183. MIHALIK Erzsébet -Bernáth J.: Histochemical detection of valepotriates in the storage root of the valerian /Valeriana officinalis/. (Short communication.) = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1-4.213-215. p. 1184. MIHALIK Erzsébet -Bernáth J.: Két termőhely hatása a fűszerpaprika termésének tömegére és kapszaicin tartalmára. /Effect of two growing places on yield and capsaicin content of red pepper./ = A 4. Magyar Növényanatómiai Szimpózium előadásainak magyar-, és angolnyelvó összefoglalói. Budapest, aug. 14-15. Bp. 1986. 19. p. • • 1185. TAKÁCS Edit-MARÓTI Imre: Effect of phosphate nutrition on structure of chloroplasts in leaf of two varieties of Capsicum annuum. = 17th Congress of Hungarian Biological Society, Szeged, 26-28 August, 1986. Abstracts. [Bp. 1986.] 113. p. 1186. TAKÁCS Edit -MARÓTI Imre: Foszfátellátás hatása a paprika szöveti és sejttani szerkezetére. = A 4. Magyar Növényanatómiai Szimpózium előadásainak magyar-, és angolnyelvű összefoglalói. Budapest, 1986. aug. 14 -15. Bp. 1986. 25.

p

••

MARGÓCZI Katalin -MARÓTI Imre: Photosynthate partition in the leaves of two maize lines in the initial period of light. = 17th Congress of the Hungarian Biological Society, Szeged, 26-28 August, 1986. Abstracts. [Bp. 1986.] 116. p.

1187. TÉcsi László

-

281


Késedelmesen megjelent munkák: 1188. KEDVES Miklós: Etudes palynologiques sur les sédiments préquaternaires de l'Egypte, Oligocéne. = Revista Espanola de Micropaleontologia, 1985. Vol. 17. No. 3.333 - 346. p. " 1189. KEDVES Miklós - KöRMáCZI László: Sur les problémes de conservation des sporomorphes dans des conditions différentes. = An Asoc. Palinol. Leng. Esp. Vol. 2. Cordoba, 1985. 263 - 271. p. ** 1190. KEDVES Miklós -Solé de Porta, N.-De Porta, J.-Civis, J.: Estudio palinologico de fos sedimentos Maastrichtienses del Barranco de La Posa /Prepirineo, Lerida, Espaíia/. = An Asoc. Palinol. Leng. Esp. Vol. 2. Cordoba, 1985. 247 - 253. p. **

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY 1191. BARANYI Attila -SZENTE Magdolna: Single channel voltage-clamp analysis of neocortical neurones in control and drug treated circumstances. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 3-4.359. p. 1192. BARANYI Attila - SZEN'TE Magdolna: The effect of intracellular colchicine and EGTA injection on heterosynaptic facilitation of cortical neurons. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 3-4.353. p. 1193. ERDÉLYI Lajos - Such György: Effects of capsaicin on molluscan neurons: a voltage clamp study. = Comp. Biochem. Physiol. 1986. Vol. 85/C. No. 2. 319327. p. 1194. ERDÉLYI Lajos - Such György: A neuronális Ca-csatornák capsaicin-érzékenysége. = Magyar Élettani Társaság 51. Vándorgyűlése, Keszthely, 1986. júl. 3-5. Előadáskivonatok. (Keszthely, 1986.) 31. p. 1195. ERDÉLYI Lajos-Such György -Nedeljkovie, M.: Effects of capsaicin on molluscan neurons: an intracellular study. = Comp. Biochem. Physiol. 1986. Vol. 85/C. No. 2. 313 - 317. p. 1196. ROJIK Imre - BARANYI Attila - FEHÉR Ottó: Selective 3 H-glycine incorporation into neurons of the cerebellar cortex. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 3 - 4.352 - 353. p. 1197. ROJIK Imre-FEHÉR Otto: Investigation of neuronal transport in the cerebral cortex of the cat. = Neuroscience, 1986. Vol. 19. No. 4. 1187 -1196. p. 1198. ROJIK Imre-FEHÉR Ottó: Neuronális transzport vizsgálata macska agykérgén. - Study of neuronal transport in the cerebral cortex in the cat. = A Magyar Anatómusok, Histológusok és Embryológusok Társaságának 6. Kongresszusa. Szeged, 1986. Apr. 1-3. Abstracts. [Szeged], (1986.) 136-137. p.

282


1199. RoJIK Imre -FEHÉR Ottó: Study on the tonotopic organization in the auditory cortex of the cat: an application of the glycine labelling method. = Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 67. No. 4.377-386. p. 1200. SCHULZ, Horst: One-trial operant conditioning in rats: a test for recognition memory in animals. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68.-No. 3-4.375. p. 1201. SCHULZ, Horst-Feuer, L.: Anticonflict properties of the dipeptide litoralon and of diazepam in rats. = Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 67. No. 3. 331- 337. p. 1202. SCHULZ, Horst - Feuer„ L.: Gamma-L-glutamyl-taurine /Litoralon R/ affects conditioned taste aversion in rats. = Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 67. No. 2. 233 - 242. p. 1203. SZENTE Magdolna: Aminopiridinnel kiváltott kérgi görestevékenység jellemzői elsődleges és tükörfókuszban. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 120 p. • • 1204. SZENTE Magdolna - BARANYI Attila: Aminopyridine-induced seizure activity in the primary and mirror foci of the feline cortex. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 3 - 4.349. p. 1205. SzENTE Magdolna - Kuhnt, U.: Effects of aminopyridines on synaptic responses and firing activity of CAI neurons in the hippocampal slice. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 3-4.368-369. p. 1206. TOLDI József: Kiváltott potenciálok kölcsönhatása macska és patkány poliszenzoros agykérgén. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] [ ] p. •• 1207. TOLD! József-Farkas Zoltán-FEHÉR Ottó-Dames, W.-Kása Péter -Gyurkovits Kálmán -Joó Ferenc-Wolff, J. R.: Promotion by sodium bromide of functional synapse formation from foreign nerves in the superior cervical ganglion of adult rat with intact preganglionic nerve supply. = Neuroscience Letters, 1986. 69. 19-24. p. Sep. 1208. TOLDI József -FEHÉR Ottó: The role of the GABA-system in the interaction of cortical evoked potentials. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol. 68. No. 3-4. 369 - 370. p. 1209. TOLDI József - FEHÉR Ottó-Wolff, J. R.: Sensory interactive zones in the rat cerebral cortex. = Neuroscience, 1986. Vol. 18. No. 2.461-465. p. Sep. 1210. Ambach, G.- TOLDI József-FEHÉR Ottó-Joó Ferenc-Wolff, J. R.: Spatial correlation between sensory regions and the drainage fields of pial veins in rat cerebral cortex. = Exp. Brain Res. 1986. 61. 540-548. p. Sep. 1211. Párducz Árpád-TOLDI József-Joó Ferenc-Wolff, J. R.: Function-dependént changes in the distribution of intracellular calcium in superior cervical ganglion synapses. = (Abstracts of lectures and posters delivered and demonstrated at the 50th Jubilee Congress of the Hungarian Physiological Society. Budapest, July 1-7, 1985.) Acta Physiol. Hung. 1986. Vol.68. No. 3 -4. 349 - 350. p. 1212. Párducz Árpád-Joó Ferenc- TOLDI József: Formation of synaptic vesicles in the superior cervical ganglion of cat: choline dependency. = Exp. Brain Res. 1986.63.221 - 224. p.

283


1213. Wolff, J. R.-Joó Ferenc-Kása Péter-Storm-Mathiesen, J.- TOLDI JózsefBalcar, V. J.: Presence of neurons with GABA-like immunoreactivity in the superior cervical ganglion of the rat. = Neuroscience Letters, 1986. 71. 157162. p. Sep. Késedelmesen megjelent munka: 1214. SCHULZ, Horst-Feuer, L.-Pasics Ilona: Effects of Litoralon R /gamma-Lglutamyl-taurine/ and its analogues on fear-motivated behaviour of rats. = Acta Physiol. Hung. 1985. Vol. 65. No. 2. 169-179. p.

FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF GEOLOGY ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF MINERALOGY, GEOCHEMISTRY AND PETROGRAPHY 1215. Koch Sándor -Sztrókay Kálmán Imre: Ásványtan. (Egyetemi tankönyv.) 1. köt. [Közrem.] GRASSELLY Gyula. 3., jav. kiad. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 405 p. 3 t. 1 mell. 1216. GRASSELLY Gyula: Utószó helyett. = 25 éves a Szegedi Akadémiai Bizottság. Ünnepi előadóülés, 1986. nov. 26. Szeged, [1986.] 56-58. p. 1217. GRASSELLY Gyula: Koch Sándor: Magyarország ásványai. Szerkesztette: Mezősi József. [Ism.] = Magy. Tud. 1986. Új folyam 31. köt. 3. sz. 236-238. p. 1218. GRASSELLY Gyula: Mit tehet a geológus ? /Honni soit qui mal y pense./ = Élet és Irod. 1986. 30. évf. 29. sz. 2. p. 1219. Szöőr Gyula - HETÉNYI Magdolna - Balázs Éva - Bohátka Sándor: Az Északborsodi Karszt előterében lévő jellegzetes sze rvesanyag-tartalmú pannon rétegek geokémiai fáciesanalizise. (Geochemical facies analysis of the typical organic material bearing Pannonian layers at the foreground of North Borsod Karst /Hungary/. = Földt. Közl. 1986. T. 116. No. 2. 137 -146. p. 1220. KEDVES Miklós - SZEDERKÉNYI Tibor: Investigations on the microscopic plant remnants ánd the radioactive element contents of some mud samples of Hungarian Plain. (Short communication.) = Acta Biol. Szeged, 1986. Nova Ser. Tom. 32. Fasc. 1- 4.209 - 211. p.

FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF GEOLOGY AND PALEONTOLOGY 1221. SZÓNOKY Miklós: Thanato - und Taphocönosen der oberpannonischen /pliozánen/ Mollusken von Südwest-Ungarn. = Proceedings of the 8th Internatioáal Malacological Congress, Budapest, 1983. Bp. 1986. 265 - 268. p. •'

284


FÖLDRAJZI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF GEOGRAPHY ÉGHAJLATTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF CLIMATOLOGY 1222. KOPPÁNY György: Az időjárás hosszútávú előrejelzése. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 150 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar./ •• 1223. KOPPÁNY György: Éghajlatingadozások a tavasztól őszig terjedő időszak hőmérsékletének alakulásában Budapesten. = Légkör, 1986. 31. évf. 2. sz. 6-8. p. 1224. KOPPÁNY György: Éghajlatingadozások a téli hőmérséklet alakulásában Budapesten. = Légkör, 1986.31. évf. 1. sz. 22-24. p. •• 1225. KOPPÁNY György: Néhány megjegyzés az időjárás és éghajlat fogalmáról. (Remarks on concepts of the weather and climate.) = Időjárás, 1986. 90. évf. 5. sz. 295 - 299. p. 1226. Mailer, A. L-Rimek, I.- KOPPÁNY György: [Thirty] 30 - day forecasts and their economic value. = Proceedings of First WMO Conference on Long-range Forecasting: the Practical Problems and Pure Prospects. Sofia, Bulgaria, 29 September to 3 October 1986. 64. p. • * 1227. Műszaki értelmező szótár. 56. [köt.] Czelnai Rudolf- Szepesi Dersőné: Meteorológia. [Közrem.]: (Ambrózy Pál, ... KOPPÁNY György, ...) Bp. 1986, Akadémiai K. 596 p. 1228. KOPPÁNY György: Barry, R.G.-Chorley, R.J.: Atmosphere, weather and climate. [Ism.] = Időjárás, 1986. 90. évf. 6. sz. 381-382. p. 1229. KOPPÁNY György: Houghton, D.D. (szerk.): Handbook of applied meteorology. [Ism.] = Időjárás, 1986. 90. évf. 4. sz. 251-252. p. 1230. MAKRA László -Kiss Árpád - ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Az aszály klimatológiai és talajvizháztartási összetevői, valamint néhány mezőgazdasági vetülete a Dél-Alföldön. (Climatological and soil moisture budget components of drought in the Southern Alföld with implications to agriculture.) = Alföldi tanulmányok. 1986. 10. köt. Békéscsaba, 1986.99 -114. p.

GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK DEPARTMENT OF ECONOMIC GEOGRAPHY 1231. ABONYI[NÉ] P[ALOTÁS] Jolán: Formirovanie kolicsesztvennüh i kacsesztvennüh pokazatelej sztroimüh kvartir v zaviszimoszti ot roli dannogo naszelennogo punkta v szeti poszelenij. = Acta Geogr. Szeged, 1986. Tom. 26. 107-117. p. 1232. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: A FŰTÓBER csongrádi gyárának története. = Csongrád, 1986. 1- 48. p. • • . 1233. MAKRA László -KISS Árpád ABONYiNÉ PALOTÁS Jolán: Az aszály klimatológiai és talajvizháztartási összetevői, valamint néhány mezőgazdasági vetülete a Dél-Alföldön. (Climatological and soil moisture budget components of drought in the Southern Alföld with implications to agriculture.) = Alföldi tanulmányok. 1986. 10. köt. Békéscsaba, 1986.99-114. p. -

285


1234. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Bartke István (szerk.) A területfejlesztési politika Magyarországon. [Ism.] = Városépités, 1986. 22. évf. 1. sz. 38. p. 1235. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Bernáth Tivadar - Bora Gyula-Kalász Lajos- Kollarik Amália-Matheika Március: Magyarország gazdaságföldrajza. [Ism.] = Városépités, 1986. 22. évf. 6. sz. 29. p. 1236. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Éliás András: Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeink a külpiaci versenyben. [Ism.] = Élelmezési Ipar, 1986. 4. sz. 133. p. 1237. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Kőszegfalvi György: Településfejlesztés, településpolitika. [Ism.] = Társadalomkutatás, 1986.2. sz. 129-131. p. 1238. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: - Tatai Zoltán: Iparunk területi szerkezetének átalakitása. [Ism.] = Társadalomkutatás, 1986. 1. sz. 137-138. p. 1239. [ABONYINÉ PALOTÁS JOLÁN]: Az Acta Geographica új száma. [Isin.] = Cs.m.H. 1986. ápr. 9.4. p. 1240. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Agrárgazdaság, agrártársadalom, agrárpolitika. (Szerk. Hegyi András.) [Ism.] = Délm. 1986. ápr. 9.4. p. 1241. ABONYI Gyuláné: Földrajzkutatók új tanulmánykötete. [Acta Geographica, 25. köt.] [Ism.] = Sz. E. 1986. ápr. 23.2. p. 1242. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Prioritások gazdaságunk fejlesztésében. /Könyvszemle) (Nyitrai Ferencné könyvéről.) [Ism.] = Cs.m.H. 1986. okt. 9.4. p. 1243. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: TDK a TTK-n. = Sz. E. 1986. máj. 20.2. p. 1244. KRAIKÓ Gyula: A falusi települések átalakulásának fő tendenciái a Dél-Alföldön. = 25 éves a Szegedi Akadémiai Bizottság. Ünnepi előadóülés, 1986. nov. 26. Szeged, [1986] 17-21. p. 1245. KRAIK6 Gyula: Zaviszimoszti mezsdu ékonomicseszkimi territorial'nümi sztrukturami Alfelda. = Acta Geogr. Szeged, 1986. Tom. 26. 89-105. p. 1246. A világ fővárosai. (Szerk. Probáld Ferenc, Szegedi Nándor. Írta: Benedek Endréné, ... MÉSZÁROS Rezső, ...) (Bp.) 1986, Kossuth K. 393 p. 1247. [Huszonöt] 25 éves a Szegedi Akadémiai Bizottság. Ünnepi előadóülés, 1986 nov. 26. (Szerk. MÉSZÁROS Rezső.) Szeged, [1986.] (Szegedi Ny.) 60 p. 1248.- MÉSZÁROS Rerső: The spatial order of agriculture in Hungarian rural space. = Land Use Systems, 1986.8.2-9. p. •' 1249. MÉSZÁROS Rezső: Probáld Ferenc -Sárfalvi Béla - Szegedi Nándor: Az európai tőkés országok gazdaságföldrajza. [Ism.] = Földr. Közl. 1986. 34. köt. 4. sz. 368- 369. p. 1250. MÉsZÁRos Rezső: Szekszárd vonzáskörzetének vizsgálata. [Ism.] = Társadalomkutatás, 1986. 3-4. sz. 190-191. p. Késedelmesen megjelent munkák: 1251. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán -Moholi Károly: Táplálkozási struktúrák felszabadulás utáni változása különös tekintettel a tej- és tejtermékfogyasztás időbeni és területi alakulására. (Die Veránderung unserer Ernáhrungsstruktur nach der Befreiung Ungarns mit besonderer Berücksichtigung der zeitlichen und territorialen Gestaltung des Konsums an Milch und Milchprodukten.) = Acta Acad. Paed. Szeged, Ser. Biol. - Geogr. 1985. 55-67. p. 1252. MÉSZÁROS Rezső: A világ mezőgazdasága és a világélelmezés helyzete. = Földr. Közl. 1985. Uj folyam 33. köt. 4. sz. 328-335. p.

286

i


TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK DEPARTMENT OF PHYSICAL GEOGRAPHY 1253. AND6 Mihály: Esztesztvennoe plodorodie pocsv oblaszti Csongrada. = Acta Geogr. Szeged, 1986. Tom. 26.75 - 87. p. 1254. JAKUCS László: Changes in water level regimes in karst-denudation regions, influenced by mining activity, in the various limestone and dolomite reservoirs. = Acta Geogr. Szeged, 1986. Tom. 26. 27-51. p. 1255. JAKUCS László: Traces of effects of acid rain /sedimentation/ in the re-dissolution of cave dripstones. = IGU/Study Group on Man's Impact in Karst Areas, Palma de Mallorca, Meeting-August 1986.7. p. ** 1256. JAKUCS László: Transformation of the physical environment in the Great Hungarian Plain, 1945-1985. = Acta Geogr. Szeged, 1986. Tom. 26.3-25. p. 1257. KEVEINI BÁRÁNY Ilona: Talajföldrajz. Bp. 1986, Tankönyvkiadó. 175 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1258. [KEVEINÉ] BÁRÁNY Ilona: Some data about the properties of the dissolving dolines of the Bükk-Mountains. = Acta Geogr. Szeged, 1986. Tom. 26. 53- 62. P. 1259. KEvEINÉ BÁRÁNY Ilona: Tendencies to change in the compositions of the karstic soil and the vegetation in the dolines in the Hungarian Bükk- Mountain. = IGU/Study Group on Man's Impact in Karst Areas, Palma de Mallorca, Meeting-August, 1986.9. p. ** 1260. KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Újabb adatok a karsztdolinák képződéséhez. (More data to the formation of karst-dolinas.) = NME Közl. I. Sorozat, Bányászat, 1986. 33. köt. 1- 4. f. 149 -155. p. 1261. MEZŐSI Gábor: A method of reducing the number of parameters used in environmental research. = Acta Geogr. Szeged, 1986. Tom. 26.63-74. p. 1262. MEZŐSI Gábor: Quantitative geomorphology. = Physical geography and geomorphology in Hungary. Bp. 1986. 103 -108. p. /Elmélet - Módszer -Gyakorlat. 38./ 1263. Ádám László - Pécsi Márton - MEZŐSI Gábor: Geomorphological mapping. = Physical geography and geomorphology in Hungary. Bp. 1986. 51- 59. p. /Elmélet - Módszer - Gyakorlat. 38./ 1264. MEZŐSI Gábor: Geographische Informationssysteme in Ungarn. = 1. Bilaterales Seminar, Wien, 1986.9. p. ** 1265. MEZŐSI Gábor: A racionális környezethasznosítás megalapozását szolgáló számítógépes módszer. = KGST III.2. Munkacsoport szemináriuma, Budapest, 1986. 13. p. *

287


m


XXI. SZERZŐI NÉVMUTATÓ ABONYINÉ PALOTÁS Jolán

1231-1240, 1242 -1243, 1251 1. még ABONYI Gyuláné 1241 ÁBRAHÁM Ambrus 1023 -1024 ÁBRAHÁM Imre 916 ÁBRAHAMNÉ GULYÁS Magdolna 1056 -1057 Ács Gábor 981, 1003 ÁGOSTON György 228-231, 246 ALBERT Sándor 559 - 561 ALMÁsi József 772- 773, 800 ALMÁST Tibor 434- 436, 460 ANDERLE Ádám 493 - 497, 507 ANDÓ Mihály 1253 ANDOR József 896 ANDRASSY Adél 28-29 ANTALFFY György 154 -156 ASZALÓS Károly 109 ASZTALOS Béla 1058 -1059, 1070, 1076

BAGI Ibolya 590

BAG! István 1148 -1150 BAKONYI Géza 110 BALÁZS János 915, 929 BALÁZS József 198 -199 BALÁZS L. Gábor 591- 592 BALÁZS Mihály 317 BALI Katalin 851, 864 1. még Bor Pálné 829 BALOGH Elemér 162-163 BAN Miklós 895 BÁRÁNY Ilona 1. még KENETNÉ BÁRÁNY Ilona

BARANYI Attila 1191-1192, 1196,

1204 BARÁTNÉ HAJDÚ Agnes 111

BARÓTI Tibor 593 BARTALOS István 742

BARTHA Ferenc 808-811 BARTÓK Mihály 946-951, 954, 963 -068, 970 - 973 BELÉNYI Gyula 49-50 BENEDECZKY István 1008-1012, 1014, 1023 -1025 BENEDICT Mihály 812 - 819 BERGER Ferenc 886 BERKEST Ottó 896 BERKE András 932, 942 BERNATH Árpád 520, 530 BERTA Árpád 298 BESENYEI Lajos 224 BOA János 897, 901- 902 BODNAR László /Nemzetközi Jogi Tanszék/ 150 -152 BODONYI Ilona 463 BODROGKÖZY György 1149 BOGNÁR Ferenc 594 BOLLOBÁS Enikő 532-537, 554 BOR Pálné BALI Katalin 829 1. még BALI Katalin 851, 864 BOR Zsolt 830 - 832, 837- 839, 841, 870, 881 BOROSS László 1056 -1057, 1060, 1064 -1068 BRATINKA József 257, 289 BucSI Imre 952, 964 BUGYI László 943

289


BURGER Kálmán 982-985, 987-988, 1000-1002,1005-1007 BUSCHENDORF Achim 521 BCKY László 258-270

CSAKANY Béla 647, 660 CSAKINÉ TOMBACZ Etelka 916 — 918 CSANYI László 986, 999 CSAP6 Bend 232 — 234 CsAsZAR József 898 CSATÁRI Dániel 508-510 CSEJTEI Dezső 1— 2 CSÉKA Ervin 180-182 CSENDES Tibor 81, 88-89, 102 —103, 106 CSERESNYÉst László 538 CSERHÁTI Ágota 195 —196 CSERNUS Sándor 498 CSERNUSNÉ T6TH Anikó 108 CSETRI Lajos 318 —321 CSIKKELNÉ SZOLNOKI Anna 987-988 CSIRIK János 743 —749 CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet 234-236 CsöRGŐ Sándor 700 — 713 CSURI József 140 CSÚR! Károly 531 CZACHESZ Erzsébet 1. CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet CZAGANY László 30 —31 CZÉDLI Gábor 648 — 650 CZENE Valéria 112 CZOMBOS József 953 CzUCZ Ottó 214 CZUTH Béla 417

DALLMANN Géza 1096 DALLMANN Klára 1061 DAR6cZY Bálint 88 — 91, 102— 103 DEÁK Ágnes 481 DEÉR Aranka 1. KISSNÉ DEÉR Aranka DÉKANY Imre 919 — 925, 927, 929

290

DÉR Terézia 1. TuRINÉ DÉR •Terézia DÉVÉNYI Károly 750 DOMBI András 989-993 DOMBI József /MTA Automataelméleti Kutatócsoport/ 774-775 DORGAI László 1097-1099 D6M6TÖR Gyula 895 DREVENi Irén 896 DUR6 Lajos 248 —250 DURSZT Endre 679

ÉGETŐ Emese 32-34 ERDÉLYI Lajos 1193-1195 ERDŐ HELYI András 933 — 936 ÉSIK Zoltán 751 — 759

FÁBIÁN Eszter 1. T6THNÉ FABIAN Eszter FABIAN Zsuzsanna 576-579 FABINY Tibor 539 FÁBRICZ Károly 595-597 FARKAS Beáta 35 FARKAS Éva 833, 835 FARKAS Gyula 1079 —1089, 1093 —1095 FARKAS Mária /Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék/ 580 FARKAS Zsuzsanna 833 FEHÉR László 720 — 721 FEHÉR Ottó 1196 —1199, 1207 —1210 FEJÉR Ádám 598 — 602 B. FEJES Katalin 271— 274 FEJES Pál 883 — 887, 889, 894 FEKETE Éva 1009, 1013 —1014, 1025 FELEKY Gábor 76 FELFÖLDI Károly 954 FENYVESI István 603 —609 FENYVESINÉ KONJAEVA, Elizaveta Mihajlovna 610 —611 FERENCZY Lajos 1120-1126, 1129 —1130 FERINCZ István 612, 629


FISCHER Ferenc 499 -500 FODOR István 418 - 424, 428 -433 FORGÁCS Tamás 275, 290 FöLDVARINÉ Kocsis Luca 51 FRIED István 356-377, 391-399

GRÁL Endre 482-486 GRÁL Imre 1132 GABoR Kálmán 77 - 78 GÁBORNÉ KLEMENT Ildikó 113 GÁBRIEL Róbert 1008 -1009 GAIZER Ferenc 994-996 GAL Dániel 1015 -1016 GALAMBOS Gábor 82-87, 107 GALÁNTAI ERZSÉBET I. SZIGETINÉ GALÁNTAI Erzsébet GALBÁCS Zoltán 983, 986, 997 GALLÉ László 1017- 1021 GARAMSZEGI Nándor 1100 GÁTI László 829, 834- 835, 882 GÉCSEG Ferenc 754-756, 760-761 GÉczi József 52 GEHÉR László 722 - 723 GERA Lajos 956-959 GILDE Ferencné 915 1. még GILDE Mária 916, 928 GÖNDöS György 950, 955- 959 GÖRGÉNYI Miklós 899 GRASSELLY Gyula 1215 -1218 GREZSA Ferenc 337 - 349 GUBÁN Gyula 237 GULYÁS Magdolna 1. ABRAHÁMNÉ GULYÁS Magdolna GULYÁS Sándor 1151-1161 GYÉMÁNT Iván 820 - 822 GYŐRFFY György 1022

HALASY Katalin 1009, 1011, 1023 -1026 HALÁSZ Dezső 897 I-IALÁsz János 888 HANNUS István 885, 889 -892 HANTOS Zoltán 88-91, 102-103 HARANGOZÓ József 53 - 55 HATVANI László 680-681, 699 HEBLING János 832 - 833, 836 - 840, 855, 870, 881 HEGEDŰS Jenő 714 HEGYI András 511-517 HESZLER Péter 841, 852, 855, 881 HETÉNYI Magdolna 1219 HEVESI Imre 842-843, 851, 860, 862, 864, 869 HILBERT Margit 829, 835 HORNUNG Erzsébet 1027 -1030 HoRUCZI László 3, 17-18 HORVÁTH Gyula 762 HORVÁTH István 983, 986, 989, 1006 HORVÁTH Lajos 661- 678 HORVÁTH Lóránt 1062 HORVÁTH Róbert 199-208, 212-213 HUHN Péter 989-993, 998, 1004

I LL Mihály 350 IMRE Ottó 36-37

JAKAB Éva 165 -167 JAKÖCS Dániel 378 JAKUCS László 1254-1256 JAKY Károly 999 JANCSKI Olga 1. PENKÉNÉJANCSKI Olga JANURIK Tamás 291, 296 JUHÁSZNÉ ZVOLENSZKI Anikó 225

HAJDÚ Agnes

1. BARATNÉ HAJDÚ Agnes HAJDÚ Éva 937 HAJNAL Imre 141-143 HAINÓCZI Gábor 464-469

KAPOSI Márton 4-5 KAPUY Ede 809 - 811, 822 KARAFIÁTH Judit 568 KÁROLY Sándor 312, 316

291


KARSAI László 518 KATONA Endre 776-780, 784, 794, 797— 798, 801 — 803 KATONA Péter 19 KATONA Tünde 522 KAZA Ilona 960-961 KECSKEMÉTI Jánosné 114 KEDVES Miklós 1162-1174, 118B— 1190 KÉKES SzABÓ Mihály 238 — 240 KENESEI István 540-544 555 KÉRCHY László 682 — 685 KEREKES Gábor 523 KESERŰ Bálint 322 —323 KETSKEMÉTY István 833, 835, 844— 845 KEVEHÁZi Katalin 115 —116, 132 KEVEi Ferenc 1127-1128,1131 KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona 1257 —1260 KIRÁLY Zoltán 923 KIRIcsI Imre 885 —886, 889, 893-894 Kiss Árpád 1230 Kiss János 938 Kiss Lajos 351 — 352 Kiss László Béla 846— 853, 862 KISSNÉ DEÉR Aranka 1063 KISSNÉ NovAK Éva 6, 20 KLEBNtCZKI József 855, 867-868 KLEMENT Ildikó I. GÁBORNÉ KLEMENT Ildikó KLUKOVITS Lajos 651 KLUKOVITSNÉ PARÓCZY Katalin 117 KocsoNDI András 21 KOKAI Mátyás 937 KOKAS Károly 118-119 KoMLóssY Ákos 247 KONCZ János 241 KOPPÁNY Györ gy 1222 —1229 KORDÉ Zoltán 437-438 KORMÁNYOS András 56 —57 KOSZTA József 939 KOTORMAN Márta 1064-1065, 1067 —1068 KovAcs Angéla 1175 KovAcs Gábor 835, 854-855

292

KovAcs István /Államjogi Tanszék/ 144-146 KovAcs István /MTA Automataelméleti Kutatócsoport/ 773, 804 KovAcs József /Kisérleti Fizikai Tanszék/ 829, 856 — 859, 862 KovAcs László /tudományos Szocializmus Tanszék/ 58 KovAcs Tibor 92 KÖLES Péter 781-784 KóRMóCZI László 1150, 1176, 1189 KÖRTVÉLYESI Tamás 900 KÖVES Erzsébet 1133, 1142 KRAJK6 Erzsébet 1. NAGYNÉ KRAIK6 Erzsébet KRAJK6 Gyula 1244-1245 KRÉMER Sándor 22 KRisró Gyula 439-455, 461-462 KRISZTIN Tibor 686-688 KUBA Attila 93 — 95 KUCSERA Judit 1129 KUGLER Katalin 613-614 KUKOVECZ Györ gy 501-506 KÜRTÖSI Katalin 377, 379-381, 400

LABADI Imre 1000

LACZK6 Gábor 1032-1038,1050 LANG János 829 LANCZ Margit 934, 944 LASKAY Gábor 1039-1046, 1048 LEGEND! Tamás 785 — 791, 795 — 796, 798 LEHOczKI Endre 1039 —1049 LEHOCZKINÉ SIMON Mária 1064 —1069 LEINDLER László 689-690 LENGVARSZKY Zsolt 652 LENKEHEGYI Att il a 653-654 LEPAHIN, Valerij 615 — 617 LERCH Ágnes 313 LIPTAK Dorottya 487 LőKős Magdolna 962


MAKK Ferenc 470-474 MAKK Ferencné 138 MAKRA László 1230 MALECZKI Márta 314-315 MALIK Katalin 1. TROGMAYER-MALIK Katalin

MALOVics János 32 MANCZINGER László 1126 MARÁZ Vilmos 822 MARCSIK Antónia 1083, 1090-1091 MARG6CZI Katalin 1177, 1187 MARINCS Ferenc 1101 MAR6TI Egon 425 - 427 MAR6TI Imre 1177 -1179,

1185 -1186, 1187 MAR6TI Péter 1032, 1050 -1052 MARS! István 894

MARTONYI Éva 562 -564, 569 -573 MÁRVÁNY János 524 MÁTÉ Eörs 94, 96-97 MATKOVICS Béla 1102-1112,

1115 -1119 MEDVEY Mátyás 772-773, 800 MEGYESI László 655

MERÉNYI Kálmán 183-186 MÉSZÁROS Rezső 1246-1250, 1252 MEZŐSI Gábor 1261-1265 MICHAILOVITS Lehel 860 MICHELLER Magdolna 59-64 MIHALIK Erzsébet 1180-1184 MIKOLA Tibor 292-294, 297 MINK Mátyás 1130 MOGYORÓSI Péter 861- 862 MOKÁNY Sándor 276-277 MOLNÁR Adám 299 MOLNÁR Árpád 946, 951, 963 - 969,

971 MOLNÁR Imre 168 -170 MOLNÁR Miklós 829 MONOK István 116, 120-125, 132,

135 -137 MÓRICZ Ferenc 763-765

NACSA Ágnes 910

NAGY Ferenc 187-197 NAGY József 242-245 NAGY Károly 153

NAGY Lajos 38-40 J. NAGY László 65-74 NAGY László /Mezőgazdasági- és Munkajogi Tanszék/ 214-220,

223 NAGY László /Sze rvetlen és Analitikai Kémiai Tanszék/ 986, 1001-1002 NAGY Mária 1134-1136 NAGY Péter 724-725 NAGYNÉ KRAIK6 Erzsébet 23 -24 NÁNAI László 843, 863-864 NEMCS6KJános 1059,1070-1078 NEMESNÉ VETÉSSY Zsuzsanna 982 NÉMETH Endre 1092 NÉMETH Jenő 574 NÉMETH József 726 NÉMETH Mária 1127-1128 NÉMETHNÉ PATAKI Márta 126 NOTHEISZ Ferenc 947-949, 964,

970 -972 NOVÁK Éva 1. KIssNÉ NovÁK Éva NOVÁK György 545 NovÁK Mihály 901-905, 912-914 OLÁH János 32, 41-43 OLAJOS Terézia 412-415 OLASZ Ferenc 1097-1098

ORBÁN László 1070, 1073, 1076 ORBÁN Sándor 75 OROSZ László 1096, 1098 -1099 ÖRD6G Éva 581 ÖTVOS Péter 324, 332-333 PAL József 377, 382 -390, 401- 404 PALÁGYI Zsuzsanna 1113 PÁLFI Gábor 1137-1141 PÁLFY Miklós 565, 575

293


PALOTÁS Jolán L ABONYINÉ PALOTÁS Jolán PAPP György 823 - 824, 828 PAPP Ignác 157-160 PAPP István Géza 353 PAPP Katalin 865 PAPP Péter Pál 1096, 1098, 1114 PARÓCZY Katalin 1. KLUKOVITSNÉ PAR6CZY Katalin PÁSZTOR MÓNIKA 935 -936, 940, 945 PATAKI MARTA L NÉMETHNÉ PATAKI Márta PATZKó Ágnes 915, 926- 927 PENKÉNÉ JANCSKI Olga 566 PETE István 618 -621 PÉTER Antal 981, 1003 PÉTER Irén 1. RIGÓNÉ PÉTER Irén PETROVICS István 455-459 PINTÉR Lajos 691-693 P6LAY Elemér 171-179 PoLLÁK György 805 - 807 PoRDANY László 546, 556 .

RÁcz Béla 831 - 832, 839, 866, 870-871 RIGóNÉ PÉTER Irén 475, 480 RINdLER András 1053-1054 Rom( Imre 1196 -1199 RÓNA-TAS András 300 - 311 RozsNYAI Bálint 547-548

A. SAM Enikő 519 SALIGA Lászlóné 132 SALLAI Miklós 44 SALYÁMOSY Miklós 525 - 529 SÁRA Attila 98-99 SÁRKÁNY János 973 SCHULZ, Horst 1200-1202, 1214 SERES István 1004 SERES László 899 - 900, 906 - 911 SERFŐZŐ Lajos 482, 488-489 SIMON Endre 773, 792

294

SIMON Ferenc 7 SIMON Mária 1. LEHOCZKINÉ SIMON Mária SIMON Péter 867- 868 SIPOS Miklós 45 SIPOS Pál 983, 1005 SIROKMÁN Géza 965-966, 974 SOLYMOSI Frigyes 932, 934-936, 938-945 M. SOLYMOSI Mária 622 SOMLYAI Magda 490 SoÓs Katalin 491- 492 STACH6 I ágzló 694 SUKI Béla 89-91, 100-103 SOLI Árpád 869

SZABICS Imre 567 SZABÓ Antal József 975 -976 SZABÓ Éva 127 SZABÓ Gábor 832 - 833, 839, 867 -868, 870-871 SZABÓ Győző 582 SZABÓ Imre 226 SZABÓ István 50 SZABÓ József 278 - 284 SZABÓ László /Algebra és Számelmélet Tanszék/ 656 - 658 SZABÓ László /Genetikai Tanszék/ 1103, 1107, 1112, 1115 -1117, 1119 SZABÓ Margit 1142 SZABÓ Tibor 8-16, 25 SzÁDECZKY-KARDOSS Samu 405 - 409 SZAIBÉLY Mihály 325-330, 334-336 SZALACSEK Margit 295 SZALAMIN Edit 623 SZALAY István 695-697 SZALAY László 1032, 1041-1042, 1044, 1050, 1055 SZÁNTÓ Ferenc 916, 921-922, 924, 926 -930 SZATMÁRI Sándor 866, 871 SzATMÁRY Károly 872 - 880 SzÉcsÉ.NYI István 956


SZEDERKÉNYI Tibor 1220

SzENDREI Ágnes 766 — 770 SZENDREI Mária 659 SzENTE Magdolna 1191-1192, 1203 —1205 SZENTIRMAI László 128 —130 SZENTPÉTERI István 79 — 80 SZIL Elemér 844, 859, 862 SZIGETI Lajos Sándor 354 — 355 SZIGETINÉGALANTAI Erzsébet 416 SZOLNOKI Anna 1. CSIKKELNÉ SZOLNOKI SZONDI Ildikó 209 — 211

Anna

Sz6NOKY Miklós 1221 SzOGI István 26 SZŐKE Katalin 624-628, 639 SZŐKEFALVI-NAGY Béla 793 SZŐNYI Gabriella 1031 SZőNYi György Endre 549-551, 557 —558 SZÖRÉNYI Tamás 843, 851 SZŰCS Árpád 903-904, 912-913 SZŰCS István 148 —149 TAKAcs Edit 1185 —1186 TAKÁCs Timea 1084-1087 TAKATS Károlyné 285 TANDORI Károly 715 — 719 TAR Ibolya 410 TARI Irma 1134 TASI Gyula 886, 889, 894 TÉcsI László 1187 TERIÉKI József 698 TOLDI József 1206 —1213 ToMBACZ Etelka 1. CsÁKINÉ ToMBAcz Etelka TOTH Ankó 1. CSERNUSNÉ TOTH Anikó TÓTH Árpád 164 TOTH Éva 1131 H. TÓTH Imre 629-638, 640-641 TOTH Károly 147 TOTH Rózsa 139 TOTH Sándor László 476 —479 TÓTHNÉ FABIAN Eszter 227

TÓTIK Vilmos 727-738, 741 TÓRÖK Miklós 860, 869 TROGMAYER-MALIK Kata lin 1006 TuRÁN György 799 TÚIUNÉ DÉR Terézia 411

VÁGVÖLGYI Sándor 771 VATTAI Róbert 843, 864 VALACZKAI László 642 — 646 VARGA András 131-134 VARGA Antal 726, 739— 740 SZ. VARGA Ilona 1103-1104, 1116 VARGA János 1131 VARGA Károly 884, 888, 894 VARGA Zsuzsanna 820 VÁRKONYI Bernát 915, 927, 929, 931 VÁRNAY Ernő 46-48 VAS Zoltán 104-105 VASHEGYI Agnes 1143, 1145 -1146 VASS Imre 825 —827 VASTAGH Pál 161 VÉBER Margit 983, 1005 —1006 V ECZK6 József 251— 253 VÉGH Gyula 27 VELCSOV Mártonné 286 — 288 VERES József 221— 222 VERES Sándor 987-988 VETÉssY Zsuzsanna 1. NEMESNÉ VETÉSSY Zsuzsanna VIG Éva 1070, 1073, 1075 —1076 VIGH Éva 583-589 VINCZE Irén 962, 979-980 , VIRÁGH János 754, 757 — 758 VISY?Csaba 905, 914 V[É László 882 WIITMANN Gyula 950 WODALA Jánosné 1. még WODALA Kathleen Ann 552 — 553 WÖLFLING János 977 ZAKAR András 254 —256 ZENTAI Mária 331 ZOLTAI Attila 976, 978

295


ZVOLENSZKI Anikó 1. JUHÁsZNÉ ZVOLENSZKI Anikó ZSEDNAI Agnes 923

G. ZSIGMOND Ágnes 947-949, 971 ZSOLDOS Ferenc 1143-1147

90. 10018 Petőfi Nyomda, Kecskemét. Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató

296

Evkonyv 1986 87  
Evkonyv 1986 87  

A József Attila Tudományegyetem évkönyve az 1986/87-es tanévről

Advertisement