Page 1

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM

ÉVKÖNYVE 1978/79


A Jรณzsef Attila Tudomรกnyegyetem ร‰vkรถnyve 1978/79

Szeged Hungaria 1980


Kiadja DR. ANTALFFY GYÖRGY rektor

Szerkesztő bizottság DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN egyetemi tanár elnök DR. CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár

DR. PÓLAY ELEMÉR egyetemi tanár

DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ önálló osztályvezető

Lektorálta DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár oktatási rektorhelyettes

Közreműködtek Böjte Istvánné Köpe Ida, dr. Csiszár Imre, Gruber László, dr. Karácsonyi Béla, Pályi Béla, dr. Rácz Bélóné Mojzes Katalin, Szabó Béla és Szabó Éva (a szakirodalmi munkásság összeállítója)

HU ISSN 0133-4468


TARTALOMJEGYZÉK Dr. Antalffy György re ktor beszéde az egyetem 1978. szep9 tember 12-i tanévnyitó közgyűlésén Az egy etem és az egyetemi társadalmi szervek vezetői 17 19 Az Egy etemi Tanács 21 Egyetemünk dolgozói Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma 65 67 Állami kitüntetésben részesítettek 69 Gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek Új akadémikusaink és tudományos fokozatot nyert oktatók 71 Aspirantúrára felvételt nyertek névsora és témájuk megne73 vezése Az oktatási rektorhelyettes beszámoló jelentése az 1978. évben megtartott ifjúsági parlamentekről 75 Tudományos diákköri munka 79 87 Órarenden kívü li képzés 95 Évfolyam- és (szak)csoportfelelős oktatók 99 Az E gy etemi Könyvtár 1978. évi működése 103 Kulturális élet 105 Tanszékeink külföldi vendégei Az oktatók és tudományos munkatársak hivatalos külföldi 117 útjai 151 A hallgatóknak juttatott kedvezmények 153 Kollégiumok 155 Népköztársasági ösztöndíjas hallgatók 157 Diplomát szerzettek névsora 165 Doktorrá avatottak névsora Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 171 1978-ban publikált szakirodalmi munkássága

3


CO,i[EP)KAHME Pegb Pexiopa, a-pa geppsr An•rancp4 n, npH oTxpbrrsa nnenapaoro 3acepaamryaasepcHTera 12 -oro ceaTA6psr 1978 ropa 9 PyxoseparreJm yaasepcaTera H oómecTBeBTU nc opraaos ymmepcarera 17 YBRBepmarercxuil Coma- 19 CoTpypaimal aamero yHHBepcHreTa .. 21 iIHCneBaocTb npenopasareneR H crypleaTOS ya$sepcarera 65 JTaypeaTbr rocyptapersemmnc npeMHdi 67 Harpaxcp[rmme arrMa3nMMn H 30noTBb1M13 pHnnoMaMH 69 V. Hosbre gneabi AxapeMHH Hayx BeBrpHa H npenopasarenH HosaiM nonygasmae Haygayio cTeneHb 71 Cmacox corypma:xos Bnynkermbrx x acmapaaType, H nepegeab Hx TeM 73 OrgeT npopeicropa yge6abuc pen o napnaMearax MonoueaO3 cocrosmmaaccsr B 1978 -oM ropy 75 Pa6oia crypeagecxoro xpyxcrca 79 CneunaJaame o6pa3osanae sa e pacriRcaaaa 87 Ilpenopasarerm nparcnenneHabre x xypcaM H rpynaaM 95 esrreabHocTb yaHBepcarercxo3i 6H6a1110TeKH B 1978 -oM ropy 99 ~

KynbTypHaa )KH3Bb

103

14aocrpaaabre rOCTH aamsoc xarpepp 105 KoMaammosxH 3arpaaerry npenopasaTenel't H Haygabnc corpymuncos 117 I'ocypapcTBemiasr nop,pepxcxa cTyReBTOS 151 CTypeagecxae o6uxexorTHSr 153 CTygeaTbr nonygasnrae CTnneaparro Hapopaoil Pecnyómnca 155 C: uaco% BbmyCresfficOB 157 C.nHCOx nonygHBmHX 3Bamre Aoxropa yBBBepcHrera 165 Cnerala.rmaoe Tsopgecrso ony6nacosannoe npenop;asarensrMn H EaygHbrMa coTpyuafficaMH yaHBepcHTeTa s 1978 -oM ropy 171

4


TABLE OF CONTENTS Inaugural address delivered by the Rector of the University, Dr. Gyรถrgy Antalffy at the meeting opening the academic 9 year 1978/1979, on 12th September, 1978 The officers of the university and the principal representa17 tives of its social organizations 19 The University Senate 21 The staff of the university The number of the staff and students of the university 65 Members of the staff awarded State distinctions 67 69 Doctors of sixty and fifty years standing Members of the academic staff elected recently to the Hungarian Academy of Sciences or holding a candidate's or doctor's degree granted by the Academy during 1978/79 71 Recipients of post-doctoral fellowships for research leading to a higher academic degree and their fields of research 73 Report of the Vice-Rector, Director of Undergraduate Stu75 dies, on the youth parliament held in 1973 Activity at the students academic debate societies 79 87 Extra-curricular training Teachers appointed to help CYO units grouping together undergraduates in the same year of study, taking the same sub95 jects The activity of the University Library during 1978 99 103 Cultural activity at the university Visitors to the university departments from abroad 105 Members of the academic staff on official visits abroad in 117 1978/79 151 Student facilities 153 Students' hostels, halls of residence Students awarded the Scholarship of the Hungarian People's 155 Republic 157 Students graduated in 1979 Recipients of doctor's degrees conferred by the university du165 ring the academic year 1978/79 Works published by the academic staff during 1978. 171

5


INHALTSVERZEICHNIS Die Rede vom Rektor, Dr. György Antalffy, gehalten bei der Eröffnung der Generalversammlung der Universitüt am 12 9 September 1978 Die Leiter der Universitüt und der sozialen Organe der Uni17 versitüt , 19 Der Universitütssenat 21 Die Mitarbeiter unserer Universitüt Der Personalstand und der Studentenstand der Universitüt 65 67 Die Trager von Staatlichen Preisen Die mit Diamant- und Golddiplom Ausgezeichneten 69 Die neuen Mitglieder der Akademie der Wissenschaften und die Lehrkrüfte mit neu erworbener wissenschaftlicher Quali71 fikation Das Namensverzeichnis der zur Aspirantur zugelassenen 73 Mitarbeiter und die Angaben ihrer Themen Der Bericht des Prorektors für Studienangelegenheiten über 75 die in 1978. gehaltenen Jugendparlamente 79 Die Tütigkeit der wissenschaftlichen Studentenzirkel 87 Die ausserlehrplanmüssige Fachausbildung Die Jahrgangs- und fachgruppenverantwortlichen Lehrkrüfte 95 Die Tütigkeit der Universitütsbibliothek im Jahre 1978 99 103 Die kulturelle Tütigkeit 105 Die auslündischen Güste unserer Lehrstühle Die offiziellen auslündischen Reisen der Lehrkrüfte und der 117 wissenschaftlichen Mitarbeiter 151 Die staatliche Unterstützung der Studenten 153 Kollegien 155 Studenten mit Volksrepublik- Stipendium 157 Das Namensverzeichnis der Absolventen 165 Das Namensverzeichnis der Promovierten und Die veröffentlichten Publikationen der Lehrkrüfte wissenschaftlichen Mitarbeiter unserer Universitüt im Jahre 171 1978

6


TABLE DES MATIERES Discours prononcé par le Professeur György Antalffy, Recteur de 1'Université á l'occasion de la séance sollennelle de 9 rentrée le 12 septembre 1978 Autorités universitaires et les représentants principaux des organisations sociales fonctionnant á l'université 17 19 Le Sénat 21 Le personnel de l'université Effectifs du personnel et étudiants de l'université 65 Les membres du personnel lauréats des distinctions d'État 67 69 Diplőmés de diamant et d'or Les membres nouveaux de l'Académie Hongroise des Sciences á l'université et reception des candidats et docteurs á l'Aca71 démie pendant 1978/79 Stagiaires de recherche bénéficiaires des bourses accordées par l'Académie Hongroise des Sciences et la precision de leurs etudes 73 Le rapport de Vice-Recteur chargé des problémes de l'enseignement sur le parlament des jeunes gens organisé en 1978 . 75 Activité aux cercles d'études scientifiques des étudiants 79 87 Formation facultative Enseignants en charge d'assister des cellules de UJC formé des étudiants des mémes promotions et spécialités 95 L'activité de la Bibliothéque de 1'Université pendant 1978 99 103 La vie culturelle á l'université . 105 Visiteurs étrangers aux chaires de 1'université Les visites officielles du personnel académique á l'étranger ,. 117 151 Facilités pour les étudiants Les foyers d'étudiants, les residences universitaires 153 Étudiants bénéficiaires de la Bourse de la République Popu155 laire Hongroise . 157 Étudiants diplőmés en 1978/79 Reception des docteurs a l'université pendant l'année acadé165 mique 1978/79 Publications scientifiques des enseignants et du personnel 171 académique parues pendant l'année 1978

7


I. DR. ANTALFFY GYÖRGY REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM 1978. SZEPTEMBER 12-I TANÉVNYITÖ KÖZGYŰLÉSÉN Az Egyetemi Tanács nevében szeretettel köszöntöm tanévnyitó közgyűlésünk minden résztvevőjét. Külön szeretettel köszöntöm az egyetem új polgárait, az I. éves hallgatókat. Kívánom, hogy azt a lehetőséget, amelyet eddigi alapos munkájukkal és sikeres felvételi vizsgával biztosítottak maguknak, választott életpályájukra való minél alaposabb felkészüléssel eredményesen használják ki. Ehhez professzoraink, oktatóink minden támogatást meg fognak adni. Szeretném látni, tapasztalni, hogy tudásukat egész társadalmunk érdekében hasznosítani akaró, dolgozni tudó tanítványokként élnek alma materünk közösségében, majd végzett szakemberekként segítik társadalmunk fejlődését. Egyetemi munkájukhoz sok sikert kívánok. Külön szívből köszöntöm arany-, gyémánt- és vasdiplomáik átvételére megjelent volt hallgatóinkat, akik hosszú, eredményes munkával eltöltött évek után visszatérnek ide, hogy tanúságot tegyenek sok évtizeddel ezelőtt tett esküjük mellett. Ezt az esküt Önök híven megtartották, aktív, sőt nyugdíjas korukban is képességeik legjavát adva dolgoztak. Ez példa lehet mindannyiunk, de elsősorban az egyetemünk kapuját most átlépő fiataljaink számára. Valamennyiőjüknek szívből kívánom, továbbra is jó erőben és egészségben folytassák tevékenységüket es élvezzék a becsületes munkával megszerzett és kiérdemelt elismerés okozta örömet. Mielőtt röviden ismertetném az új tanévben ránk váró fontosabb feladatokat, tájékoztatást kívánok adni az előző tanév során, illetve a tanév befejezése óta egyetemünkön történt fontosabb eseményekről, személyi változásokról. Az egyetem vezetésében néhány tisztségviselő megbízatása az elmúlt tanév végén lejárt. A Természettudományi Kar dékánjának. megbízatását az oktatási miniszter további három évre meghoszszabbította. A tudományos rektorhelyettesi teendők ellátására dr. Leindler László egyetemi tanár helyett dr. Krajkó Gyula egyetemi tanár kapott megbízatást. .

9


Dr. Seres László docens, dékánhelyettesi megbízatása a Természettudományi Karon, dr. Balázs József docens dékánhelyettesi megbízatása pedig az Állam- és Jogtudományi Karon lejárt. Helyükre, valamint újonnan létesített funkciókba már év közben, majd a tanév végén új dékánhelyettesek kaptak megbízatást: a Bölcsészettudományi Karon dr. Kristó Gyula egyetemi tanár, az Á llamés Jogtudományi Karon dr. Papp Ignác docens, a Természettudományi Karon dr. Vincze Irén és Hevesi Imre docensek. Az egyetem vezetésében betöltött tisztségüktől megváló elvtársaknak az Egyetemi Tanács nevében e helyen is őszinte köszönetemet kívánom kifejezni több éven át végzett lelkiismeretes munkájukért, amellyel jelentős mértékben segítették elő feladataink sikeres megoldását. Az újonnan kinevezett tisztségviselőknek pedig eredményes munkát kívánok, és kérem segítségüket közös feladataink megoldásához. Egyetemünk új oktatói e tanévtől dr. Károly Sándor és dr. Fogarasi Miklós egyetemi tanár. Több évtizedes, eredményes munka után nyugdíjba vonult oktatóink: dr. Balogh Kálmán, dr. Madácsy László és dr. Nyíri Antal tanszékvezető egyetemi tanárok, dr. Körtvélyessy László és dr. Mészáros Lajos docensek. Kívánom, hogy még hosszú éveken keresztül élvezzék a megérdemelt pihenést, nyugalmat. Tanszékvezetői megbízatást kapott dr. Deme László egyetemi tanár a Magyar Nyelvészeti, dr. Fogarasi Miklós egyetemi tanár az Olasz Nyelvi és Irodalmi, dr. Károly Sándor egyetemi tanár az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti, dr. Leindler László egyetemi tanár a Halmazelméleti és Matematikai Logikai, dr. Molnár Béla docens a Földtani és dr. Nagy Géza docens a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékre. Egyetemünk több oktatója eredményes munkája elismeréséül kapott egyetemi tanári, illetve docensi kinevezést. Egyetemi tanári kinevezést kapott a Bölcsészettudományi karon dr. Serfőző Lajos Új- és Legújabbkori Magyar Történeti, dr. Kristó Gyula Középkori Magyar Történeti, dr. Maróti Egon az ókortörténeti és Régészeti Tanszékre, a Természettudományi Karon dr. Bán Miklós az Általános és Fizikai Kémiai, dr. Lovász László a Geometriai és dr. Szántó • Ferenc a Kolloidkémiai Tanszékre. Egyetemi docensi kinevezést kapott az All am- és Jogtudományi Karon dr. Ruszoly József a Jogtörténeti Tanszékre, a Bölcsészettudományi Karon dr. Csetri Lajos az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti, dr. Nagy Géza a Francia Nyelvi és Irodalmi, dr. Bojtár Endre az Összehasonlító Irodalomtudományi és dr. Koncz János, a Neveléstudományi Tanszékre, a Természettudományi Karon dr. Csörgő Sándor az Analízis Alkalmazásai, dr. 10


Göndös György és dr. Láng Kornélia a Szerves Kémiai és dr. Szalai István az Analízis Tanszékre. Az újonnan kinevezetteket szeretettel köszöntöm, kívánok mindannyiójuknak további sikeres tevékenységet az Iktató-, nevelő- és tudományos munkájuk terén. Oktatóink közül az elmúlt tanév folyamán 14-es kandidátusi, öten tudományok doktora fokozatot szereztek. 1978-ban hatan nyertek felvételt aspirantúrára, négyen belföldre, ketten külföldre. Örömmel jelentem be, hogy oktatóink, dolgozóink kimagasló oktató, nevelő és tudományos munkáját, valamint társadalmi tevékenységét felügyeleti hatóságaink is több alkalommal elismerték, ami 36 kitüntetésben jutott kifejezésre, ezek: egy állami díj, hat munkaérdemrend, 12 miniszteri dicséret és 14 kiváló munkáért kitüntetés. Fájdalmas veszteségeink is voltak az elmúlt tanévben. Oktatóink közül elhunytak dr. Fodor Géza tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, dr. Koczka Károly docens és dr. Siklós Sándor adjunktus. Elhunyt oktatóink emlékét kegyelettel megőrizzük. Röviden ismertetni kívánom egyetemi hallgatóink létszámának alakulását. Az elmúlt tanévben befejezte tanulmányait a nappali tagozaton 440, a levelező tagozaton 173, és az esti tagozaton 34 hallgató. A felvételi vizsgák eredményeként az 1978--79. tanévre felvételt nyert a nappali tagozatra 450, a levelező tagozatra 212 és az esti tagozatra 50 hallgató. A fentiek alapján egyetemünk hallgatóinak jelenlegi összlétszáma 3651. Rátérve az elmúlt tanév értékelésére és az új tanév feladatainak felvázolására, megállapíthatjuk, hogy a felsőoktatásra vonatkozó párt- és állami határozatok megvalósítására, további folyamatos korszerűsítésre irányuló tevékenységünk eredményes volt. Az elmúlt tanévben behatóan foglalkoztunk az oktató-, nevelő-, a tudományos munka problémáival és a szakmai-ideológiai képzés kérdéseivel, ifjúságpolitikai, gazdaságpolitikai kérdésekkel. Meg kell említenem, hogy e témákat az egyetemi pártszervek, de egyetemünkön kívül szervek is vizsgálták az elmúlt tanév során. Így például az eszmei-politikai munka helyzetét az MSZMP KB Ifjúsági Bizottsága. Megállapításuk szerint a JATE-n folyó nevelőmunka tudatos, felelősségteljes és folyamatos, melyért a bizottság elismerését fejezte ki egyetemünk oktatóinak, állami, párt- és KISZ-vezetőinek. Ugyanakkor az eredmények elismerése mellett felhívta a figyelmet arra, hogy mindenekelőtt a kommunista oktatók, de a párton kívüliek is érezzenek fokozott, személyes felelősséget a hallgatók személyiségének harmonikus fejlődéséért és az alkotó munká11


juk mellett nevelési feladataiknak is tegyenek eleget. Teremtsenek közvetlenebb kapcsolatot a hallgatókkal, használják fel erre a tanórán kívüli időt, a kollégiumi életet is. A párt- és a KISZ-bizottság törekedjék arra, hogy még szorosabb legyen az egyetem és a megyében levő állami, gazdasági és politikai szervek kapcsolata. Ezt a kapcsolatrendszert használják fel jobban arra, hogy a hallgatók közelebb kerüljenek a mindennapi élethez. Az egyetemi munkatervben kitűzött feladataink ellátásához céljelleggel létrehozott bizottságokat szerveztünk. Az e bizottságok által összeállított jelentésekben foglalt javaslatok figyelembevételével folytatjuk munkánkat a ránk váró tanévben, felhasználva a javaslatokat az éves munkaterv összeállításánál. Részleteiben foglalkoztunk az állandóan aktuális jegyzetírási tevékenységgel és a tanárszakos hallgatók gyakorló évének tartalmi és szervezeti kérdéseivel. Ez utóbbi szükségességét, a szabályozást az indokolja, hogy a két tanárképző karon és a két gyakorló iskolában ugyanolyan feladatok végrehajtásában nem jártak el egységesen. A gyakorló év jobb megszervezése, tartalmasabbá tétele és a tanárjelöltek munkájának megbízhatóbb, egységesebb szempontú értékelése várható e tanévben a Tanárképzési Bizottság javaslatainak eredményeképpen. A közművelődési tevékenységre vonatkozó rendelkezések társadalmi szükségletből születtek. Ezek egyetemre való alkalmazásával az elmúlt tanévben széles körben foglalkoztunk, azonban szükséges e nagyfajsúlyú feladat következetes, állandó napirenden tartása és a közművelődési tevékenység szervezeti és módszerbeli kérdéseinek vizsgálata. Oktatási, nevelési, képzési céljaink magukban foglalják a közművelődési teendők ránk háruló részének alapcélkitűzéseit is. Ezek pontosítása, konkrét tartalmú megfogalmazása az 1978/79. tanév feladata lesz. Az intézményünkben folyó tudományos tevékenységgel kapcsolatban az elmúlt tanév során több — részterületre bontott — elemző, értékelő és a problémákat megvilágító anyag készült. Ezek mind a tudománypolitikai irányelvek szellemében ; az egyetemünkön elfogadott célkitűzések folyamatos végrehajtásának felülvizsgálata céljából születtek, valamint előkészítő anyagként szolgálnak egy átfogó elemző munkához. — Ennek kidolgozása a most induló tanév feladata — célja a megindítandó tudományszervező tevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó műszerpolitika irányelveinek kialakítása. E kérdés kiemelt fontosságát bizonyítja, hogy az elmúlt időszakban a városi és megyei pártbizottság is több ízben foglalkozott e témával és állásfoglalásaikkal nagyban segítették munkánkat. E 12


vizsgálatok megállapították, hogy egyetemünk oktatói, kutatói a viszonylag kedvezőtlen feltételek ellenére kutató munkájukkal, elért eredményeikkel megbecsült helyet vívtak ki bel- és külföldön egyaránt. Az oktatási terhelés, a zsúfolt elhelyezés, a nagyrészt nem korszerű műszerek s a beszerzésekre biztosított, csupán a szintentartást lehetővé tevő keretek miatt lényegesen nagyobb erőfeszítéssel tudnak oktatóink a kutató intézeti eredményekkel lépést tartartani. A minden nehézség ellenére tapasztalható őszinte törekvés a kutatómunka szintjének emelésére, országos kiemelt témakutatásban való közreműködésre, az eredmények magas szintű, széles körű hasznosítására, az egyéni tudás fokozására igazán elismerésre méltó. Ezt a fejlődést kívánjuk továbbra is elősegíteni minden rendelkezésünkre álló eszközzel a jövőben is, hogy jól képzett káderállományunk legyen biztosítéka intézményünk elismert szakmai színvonalának. Tudományos Tanácsunk vezetését — a tudományos rektorhelyettes kérésére — egy, az állami vezetésben részt nem vevő oktató veszi át az új tanévtől. A Tanács tevékenységének tartalma is bővül, munkája operatívabbá válik. A tudománypolitikának szerves összefüggő része a megfelelő műszerpolitika, ebből a megfontolásból a két központi tanácsadó testület szervezetileg is közelebb kerül egymáshoz, működési szabályzatuk módosításával. Megállapíthatjuk, hogy nemzetközi kapcsolataink szám szerint és hatékonyságát tekintve jól fejlődtek. 1977-ben 250 utazásra került sor, s 130 külföldi szakembert fogadtak oktatóink. Külkapcsolataink mennyiségi növekedése törvényszerűen minőségi változásokat is hozott. A nemzetközi kapcsolatoknak újabb formái jöttek létre: a tanszéki közvetlen együttműködés, rendszeres a vendégoktatók meghívása és a konferenciákon való részvétel. A lebonyolítással kapcsolatban felmerülő még mindig meglevő pénzügyi és szervezési problémák csökkentésére, vagy lehetőség szerinti megszüntetésére irányuló elemzések már eltolódtak az előttünk levő tanévre. Az egyetemre háruló — az oktató, nevelő és tudományos tevékenységet eredményesen ellátó oktatói és kutatói kar kialakítása, fejlesztése és megőrzése nagy feladat elé állítja a különböző szintű kádermunkával foglalkozó testületeket, vezetőket. Az oktatói munkaköri követelményekkel összhangban álló egyéni káderképzési tervek, ha nem is maradéktalanul, de teljesültek, aminek eredményeképpen 26 adjunktusi előléptetés történt. Nem hallgathatjuk el a problémákat sem, mivel a hiányosságoknak a lehetőség szerinti minél gyorsabb felszámolására kell törekednünk. Az oktatás terén a jó szakmai megalapozottság mellett fokozni kell a hatékonyságot. 13


Nem mindegy, hogy az ismeretanyagot milyen módszerek segítségével adják át oktatóink a hallgatóknak és milyen szemléletet nyújtanak — ebben még sok a tennivaló. Egyetemünkön örvendetesen megszaporodott a fiatal szakemberek száma, a velük való foglalkozás, a tapasztalat átadása a tanszékvezetőkre, gyakorlott, idősebb oktatókra hárul. Az elmaradt tudományos fokozatok, nyelvvizsgák megszerzésére a lehetőséget igyekeznünk kell megteremteni. Hangsúlyoznunk kell , hogy az intézménnyel szemben támasztott követelmények magas ak és ezeket alapvetően a jelenlegi gárdával, intenzív fejlesztés útján ke ll teljesítenünk. Ezért nyomatékosan kérem oktatóinkat és elsősorban a tanszékvezetőket, hogy a legracionálisabb, magasszintű munkavégzést igyekezzenek a tanszékeken érvényre juttatni. Jelentős eredmény volt az elmúlt tanévben az Oktatástechnológiai Központ átadása, működésének megindítása. Bár a rendszer még nem teljes, máris észlelhető jó hatása annak, hogy a tanárjelöltek itt megtanulhatják az oktatásban használt modern technológiai eszközök kezelését, az egyszerűbb ismerethordozók előállítását és az oktatásban való célszerű felhasználását. A központ továbbfejlesztése lehetővé teszi az országos célfeladatokban való részvállalást is. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a Bölcsészettudományi Karon e tanévben indul a fordító és tolmácsképző szak, amelynek elvégzése főiskolai képzettséget biztosít. A szakra a jelentkezés a felvehető keretszám hétszerese volt. Oktatási tevékenységünk további korszerűsítését jelenti, hogy az 1978/79. tanévtől megindítjuk a „Magyar munkásmozgalom története" c. tárgy oktatását. Ezt indokolják egyrészt azok a vizsgálatok, amelyek szerint a fiatal értelmiség nem ismeri kellőképpen a hazai munkásmozgalom történetét, másrészt a marxizmus—leninizmus oktatásában is azt szeretnénk elérni, hogy kevesebb legyen a törzsanyag, de mélyebb alapismereteket adjunk, s hogy a szocializmus építésének napi kérdéseire több idő jusson. Intézményünk feladatainak ellátásához az anyagi feltételek meghatározottak. Ez az alap évek óta a lig változik, nem követi a feladatok szaporodását, az árak növekedésével szükségszerűen együttjáró többletköltségeket. Ebből is következik, hogy tevékenységünket a legésszerűbb, leggazdaságosabb alapokra ke ll helyezni. Az egységek gazdálkodása — az évekkel ezelőtt bevezetett osztott hitelekkel történő önálló gazdálkodás révén — sokkal ésszerűbb, mértéktartóbb. Eredményesek a gazdálkodó egységekkel negyedévenként megvalósított véleménycserék, ez a sorozat sokat segített 14


a gazdálkodással, igazgatási adminisztrációval kapcsolatos félreértések tisztázásában. Az új tanév feladataira összefoglalóan azt a megfogalmazást lehetne használni, hogy lényegében véve az adott lehetőségek optimális kihasználására, tevékenységi területeink állandó korszerű szinten tartására, az oktató, nevelő és tudományos munka hatékonyságának fokozására kell továbbra is törekednünk. E szűkszavú összefoglalásban természetesen nem kerülhetett sor valamennyi ránk váró feladat ismertetésére, mindazokra, amelyek az említetteken kívül a hétköznapok sorozatában ránk várnak. Az új tanév feladatainak sikeres megvalósítása a párt- és állami vezetés, valamint a tömegszervezetek szoros együttműködését, jól összehangolt munkáját igényli és valamennyiünk részéről felelősségteljes munkát kíván. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Végül megtisztelő feladatomnak teszek eleget, amikor felkérem az illetékes karok dékánjait, hogy körünkben megjelent kollegáinknak az arany és gyémánt diplomákat adják át. Kedves volt diákjaink, arany és gyémánt diplomások! Szívből kívánom az Egyetemi Tanács és a magam nevében, hogy továbbra is friss erőben és jó egészségben tevékenykedjenek, élvezzék a becsületes munkával megszerzett és kiérdemelt nyugalmat. Bejelentem, hogy az itt megjelenteken kívül az Egyetemi Tanács határozata alapján dr. Somorjai Ferenc arany diplomában részesült, azonban az oklevél átvételére személyesen nem tudott megjelenni tanévnyitó közgyűlésünkön. Tisztelt Tanévnyitó Ünnepi Közgyűlés! Az 1978/79. tanévet ezennel megnyitottnak nyilvánítom. Kérem oktatóink, hallgatóink, egyetemünk valamennyi dolgozójának becsületes munkáját az elkövetkezendő tanévben reánk váró feladatok eredményes megvalósításához.

15


II. AZ EGYETEM ES AZ EGYETEMI TÁRSADALMI SZERVEK VEZETŐI Rektor: DR. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár. Tudományos rektorhelyettes: DR. KRAJKÓ GYULA egyetemi tanár. Oktatási rektorhelyettes: DR. RACZ JANOS egyetemi tanár. Gazdasági főigazgató: BALOG ISTVAN. Az A ll am- és Jogtudományi Kar dékánja: DR. KOVACS ISTVAN egyetemi tanár, helyettese: DR. PAPP IGNAC docens. A Bölcsészettudományi Kar dékánja: DR. CSUKAS ISTVAN egyetemi tanár, helyettesei: DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár, DR. VECZKÓ JÓZSEF docens. A Természettudományi Kar dékánja: DR. TANDORI KAROLY egyetemi tanár. helyettesei: DR. SIROKMAN FERENCNÉ DR. KÖVES ERZSÉBET tanszékvezető docens, DR. HEVESI IMRE docens, DR. VINCZE IRÉN docens. Az MSZMP Tudományegyetemi Bizottságának titkára: DR. SZÉKELY SÁNDOR tudományos vezető. A KISZ Tudományegyetemi Bizottságának titkára: DR. CSERNUS SÁNDOR. A Tudományegyetem Szakszervezeti Tanács Intézőbizottságának elnöke: DR. VERES JÓZSEF docens, függetlenített titkára: DR. HARANGOZÓ JÓZSEF.

2

17


III. AZ EGYETEMI TANACS Elnöke: DR. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár, rektor. Szavazati joggal rendelkező tagjai: DR. KRAJKO GYULA egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, DR. RACZ JÁNOS egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, DR. KOVACS ISTVÁN egyetemi tanár, az Allam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. CSUKÁS ISTVAN egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, DR. TANDORI KÁROLY egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, BALOG ISTVAN gazdasági főigazgató, DR. SZKELY SÁNDOR tudományos vezető, az MSZMP Tudományegyetemi Bizottságának titkára, DR. VERES JÓZSEF docens, a Pedagógus Szakszervezeti Bizottság elnöke, DR. CSERNUS SÁNDOR a KISZ Tudományegyetemi Bizottságának titkára, DR. NAGY LAJOS egyetemi tanár, a Marxizmus—Leninizmus Tanszéki Csoport vezetője, DR. KATONA PÉTER docens, DR. KEMENES BULA tanszékvezető docens, DR. TOTH ÁRPÁD adjunktus, DR. ÚJVARI JÓZSEF adjunktus, DR. DEME LASZLO egyetemi tanár, DR. MIKOLA TIBOR tanszékvezető docens, DR. SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, DR. GRASSELLY GYULA egyetemi tanár, DR. KETSKEMÉTY ISTVAN egyetemi tanár, 2*

19


DR. CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár, DR. VALKUSZ PAL a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatója, Tanácskozási jogú tagok: DR. KARÁCSONYI BÉLA docens, a Központi Könyvtár igazgatója, DR. ERDÉLYI FERENCNÉ főelőadó, DR. TÓTH FERENCNÉ a Személyzeti Csoport vezetője, SZABÓ BÉLA a Rektori Hivatal vezetője.

20


IV. EGYETEMÜNK DOLGOZÓI* A) TANSZÉKEK, KARI HIVATALOK a) KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK

E'ILOZOFIAI TANSZEK Tanszékvezető: DR. HORUCZI LÁSZLÓ docens, a filozófiai tudományok kandidátusa. Docensek: DR. KATONA PÉTER, a filozófiai tudományok kandidátusa, DR. KOCSONDI ANDRAS, a filozófiai tudományok kandidátusa, DR. NAGY ZOLTANNÉ DR. KRAJKÓ ERZSÉBET, a filozófiai tudományok kandidátusa. tudományok kandidátusa. Főiskolai docens: DR. KALLÓS GABOR (félálláson). Adjunktusok: HÉDER JÓZSEFNÉ DR. KOZAK RÓZA, KISS TI-

BORNÉ DR. NOVAK ÉVA, DR. SZABÓ TIBOR, DR. KAPOSI MARTON (félálláson), DR. VÉGH GYULA (félálláson). Tanársegédek: DR. BALOGH TIBOR, DR. CSEJTEI DEZSŐ, DR. DÉKANY ANDRAS, DR. SIMON FERENC. Tudományos főmunkatárs: DR. VAGVÖLGYI ANDRAS (félálláson). Tudományos segédmunkatársak: DR. FELEKY GÁBOR ; GABOR KALMAN, DR. GYÖRKE ZOLTAN (félálláson). Könyvtáros: DR. NAGY PÉTERNÉ KOVACS ÉVA. Főelőadó: LANG KALMANNÉ GYÖRGY ÉVA. Hivatalsegédek: ERDEI ISTVANNÉ SZABÓ ETELKA, HALVAX BÉLANÉ KRIZSAN ILONA.

POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY LAJOS egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok doktora. Docensek: DR. ÉGETŐ EMESE, a közgazdaságtudományok kandidátusa, DR. MAYER LASZLÓ, a közgazdaságtudományok kan* Az 1979. február 1-i állapot szerint. 21


didátusa, DR. SÍPOS MIKLÓS, a közgazdaságtudományok kandidátusa, DR. TÓTH LÁSZLÓ, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. ANDRASSY ADÉL, DR. IMRE OTTÓ, DR. VACZY MARIA, DR. KOMÓCSIN MIHÁLY (félálláson). Tanársegédek: DEMETER ANNA, DR. SALLAI MIKLÓS ; DR. VARNAY ERNŐ. Tudományos munkatárs: BITTÓ GYULA. Tudományos segédmunkatársak: GŐSI JANOS, MALOVICS JÁNOS, MALOVICS JANOSNÉ SCHAB ÉVA. Könyvtáros: PALYI BÉLANÉ RÓZSA ÉVA. Előadó: DR. KATONA PÉTERNÉ POLGÁR MÁRTA. Tudományos segédmunkaerő: BÁNKI AGNES. Hivatalsegéd: BUBORI PALNÉ ABRAHAM MARIA. Marxizmus—leninizmus szakcsoport előadó: KISS GYÖRGYNÉ VARGA ANIKÓ.

TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK Tanszékvezető: DR. RACZ JÁNOS egyetemi tanár, a történelemtudományok kandidátusa. Docensek: DR. CSÉPANYI DEZSŐ, a történelemtudományok kandidátusa, DR. öRDÖGH PIROSKA, a történelemtudományok kandidátusa, DR. SZABÓ ISTVÁN, a történelemtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BELÉNYI GYULA, DR. FABIAN GYÖRGY, DR. HARANGOZÓ JÓZSEF, DR. MICHELLER MAGDOLNA, DR. NAGY LÁSZLÓ. Tanársegédek: DR. FÖLDVÁRI LASZLÓNÉ KOCSIS LUCA, DR. GÉCZI JÓZSEF, DR. NÉMETH ISTVAN. Tudományos segédmunkatárs: DR. NAGY BALÁZS. Ösztöndíjas gyakornokok: ÁDÁM ANNA, FISCHER FERENC, KOVACS LÁSZLÓ, MAJSA JÓZSEF. Könyvtáros: DR. CSERNUS SANDORNÉ TÓTH ANNAMÁRIA. Előadók: CSISZÁR ISTVANNÉ TEISZLER ILONA, KONCSEK IMRÉNÉ PÓCSI ETELKA. Hivatalsegéd: LENCSE GÉZANÉ VECSERNYÉS ERZSÉBET.

22


KIBERNETIKAI LABORATŐRIUM Tudományos vezető: DR. SZÉKELY SÁNDOR, a filozófiai tudományok kandidátusa. Tudományos főmunkatársak: DR. CSIRIK JÁNOS, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. HUNYA PÉTER, DR. MADARÁSZ ISTVÁN, DR. MUSZKA DÁNIEL, DR. SARA ATTILA. Tudományos munkatársak: BOHUS MIHÁLY, DARÓCZY BÁLINT, DIAMANT TIBOR, DR. DURSZT ENDRÉNÉ PALASTHY KATALIN, FÜVESI ISTVÁN. GALAMBOS GÁBOR, DR. HANTOS ZOLTÁN, DR. HÓDI GABRIELLA, MATIEVICS ISTVÁN, DR. MÁTÉ EŐRSNÉ SZABÓ AGNES, NAGY ELEMÉR, PAPP ILONA, SALANKI ISTVANNÉ GULACSY SAROLTA, SCHERER FERENC, DR. VARGA TIBOR, VARJÚ KAROLY. Tudományos segédmunkatársak: BARTALOS ISTVÁN, DOMBOS KÁLMÁN, GÁL GYÖRGY, DR. HERENDI ISTVÁN, KLEBNICZKI JÓZSEF, VAS ZOLTÁN. Tanszéki mérnök: GULD JÓZSEF. Üzemmérnökök: JOÓ LAJOS, KOPASZ ISTVÁN, VIGH LAJOS. Technikusok: BARTA GYULA, OSVATH GÁBOR, PATAKI TIBOR. Tanszéki mechanikusok: BOKOR ANDRÁS, CSORBA BÉLA, , DUDÁS LAJOS, PELESKEI ZOLTÁN, VARGA PÁL. Ügyintézők: BERTÉNYI SÁNDOR, JOSZT GYÖRGYNÉ MIG ETELKA. Irodavezető: PORPÁCZY DEZSŐNÉ DEÁK BÁRDOS MARIANNA. Gazdasági ügyintéző: DR. VARGA TIBORNÉ KRISTÓF MAGDOLNA. Gyors-gépíró: SZEBENYI MIHALYNÉ PAPDI ROZÁLIA. Programozó matematikusok: CSÚRI MIHÁLYNÉ WAGNER ANNA, HORVÁTH LÁSZLÓNÉ BUMMER KRISZTINA. Programozók: DIAMANT TIBORNÉ FODOR ZSUZSANNA, FÜLÖP JÓZSEF, HEVES CSILLA, KOVÁCS ANNA, PALASTHY ILDIKÓ, RÉPA ILDIKÓ, PETRAN ANTALNÉ ZSOLDOS MARTA, SZABÓ MARTA. Számítástechnikai munkatársak: PATAKI ERZSÉBET, SALAMON KLÁRA. Operátorok: BUDAI KATALIN, ÉSIK ZSUZSANNA NIKA ZSUZSANNA, DR. HERENDI ISTVÁNNÉ PATAKI ZSUZSANNA, HERNÁDI ZSUZSANNA, LEHÓCZKI LÁSZLÓ, MÓRÓ TA23


MÁS, MUSKÓ FERENC, PERJÉSI KATALIN, SZÉLPÁL GÁBOR, TAS IMRE, VADÁSZ ZOLTÁN, VIDÁCS JENŐ. Diszpécserek: DOBÓ KAROLYNÉ HEGEDŰS ZSUZSANNA, LACZI LAJOSNÉ GULYÁS LENKE. Perforátorkezelők: ÁBRÁNDI TAMÁSNÉ OLÁH ÁGNES, BORDA ANNA, DARÓCZY OLGA PÁLINKÁS OLGA, FARAGÓ BÉLANÉ, KIRÁLY ARANKA, GOMBOS JŐZSEFNÉ HAAVISTO KIRSI PÁIVIKKI, JUHÁSZ ZSUZSANNA, PAPP ERZSÉBET, TÍMÁR PÁLNÉ URBAN ILONA, TÓTH NÁNDORNÉ KULCSÁR ILONA, TÖRÖK GYULANÉ TÓBIÁS ANDREA, UNGI PÉTERNÉ GYÖMBÉR MÁRTA. Gépkocsivezető: BARA SÁNDOR. Hivatalsegéd: GAJDACSI JÁNOSNÉ MOLNAR ILONA. Takarítók: SITKEI JÁNOSNÉ KOZA ROZÁLIA, TÖRÖK FERENCNÉ KOZA PIROSKA, TÓTH ISTVÁNNÉ CZUTH MARGIT. Portások: BACSÓ SÁNDORNÉ KALAPÁCS MÁRIA, DR. BENKOVICH ISTVÁNNÉ BINŐCZI BESKÓ LUJZA, EPERJESI FERENCNÉ KOVÁCS JULIANNA.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Vezető nyelvtanár: DR. ZANTHŐ RÓBERT. Nyelvtanárok: DR. ÁGOSTON GYÖRGYNÉ KONDOR EDIT, BALÁZS MIHÁLYNÉ BENCZE LIVIA. BALOGH LASZLŐNÉ SZABÓ AGNES, DR. BENCZE GYÖRGYNÉ FAY ÉVA, DR. BERNATH ÁRPÁDNÉ SZABÓ CSILLA, DR. BERTA ÁRPÁDNÉ HERNÁDI ZSÓFIA, BILLER GYÖNGYI, DR. DURSZT FERENCNÉ DR. KUN MARIANNA ; DR. DANI MIHÁLY, FERKA MIHÁLYNÉ DR. SALLAI JULIANNA, GÁTI GYULÁNÉ CSALA KATALIN, GYÉMÁNT MAGDOLNA SZELEI MARIA MAGDOLNA, HEMMERT JÁNOSNÉ DR. SOROCINSKA MARIA, DR. PADLÁS JÁNOS, SZOPKÓ MIHÁLYNÉ NYIKONOVA ZSANNA, TABI TIBOR, TÖRÖK SÁNDOR, DR. TÖVISFALVI BÁLINT, DR. VÁGVÖLGYI ANDRÁSNÉ BURIAN ÉVA. Főelőadó: MAROSVÁRY VILMOSNÉ TISZAVÁRY ALICE. Hivatalsegéd: CSANYI ISTVÁNNÉ DOMONKOS VERONIKA.

24


OKTATASTECHNOLÓGIAI KÖZPONT Vezető: DR. KOVÁCS LÁSZLÓ. Ösztöndíjas gyakornok: CSETE KAROLY. Technikusok : RUSZKAI KAROLY, MIHALIK DEZSŐ.

TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tanszékvezető: SZARVAS VILMOS testnevelő tanár. Testnevelő tanárok: BÉLTEKI PAL, DEBRECZENY PÁLNÉ DR. TÓTH KATALIN, GYARMATI LAJOS, HEIDRICH GABORNÉ KUTI MARIA, KECSKEMÉTI GABOR, LENGYEL GÉZA, SZARVAS VILMOSNÉ NÉMETH JÜLIA. Gondnok: DIENES GÉZA. Hivatalsegédek: KURUCSI LÁSZLÓ, VECSERNYÉS JÓZSEFNÉ LACZI MARIA. Pályamunkások: TÓTH ISTVÁN, TÖRÖK ISTVÁN.

b) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Dékánhelyettes: DR. PAPP IGNÁC docens. MSZMP-titkár: DR. TÓTH LAJOS adjunktus. KISZ-titkár: HAJDÚ ANTAL egyetemi hallgató. Szakszervezeti titkár: DR. BÉRCZI IMRE docens.

ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora. Docens: DR. PAPP IGNAC, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. VASTAGH PÁL. Tanársegéd: DR. RÉVÉSZ BÉLA.


ALLAMIGAZGATASI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MARTONYI JANOS egyetemi tanár, az államés jogtudományok doktora. Egyetemi tanár: DR. MEZNERICS IVÁN (félálláson), az állam- és jogtudományok doktora. Docens: DR. SZŰCS ISTVÁN, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. DÁNI SÁNDOR. Tanársegéd: DR. KALTENBACH JENŐ. Gyakornok: DR. LALUSKA PAL.

ALLLAMJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Egyetemi tanár: DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN, az állam- és jogtudományok doktora. Adjunktus: DR. TÓTH KAROLY. Tanársegéd: DR. VERES FERENC (félálláson).

BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ ELJARASJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FONYÓ ANTAL egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Docensek: DR. CSÉKA ERVIN (félálláson), az állam- és jogtudományok kandidátusa, DR. TOKAJI GÉZA, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. DOBÓ ISTVÁN, DR. HOFSZANG JÓZSEF, DR. MERÉNYI KÁLMÁN, DR. PETŐ ISTVÁN. Tanársegéd: DR. NAGY FERENC. Gyakornok: DR. BODNÁR LÁSZLÓ.

JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOTH ÖDÖN docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Docensek: DR. RUSZOLY JÓZSEF, az állam- és jogtudományok kandidátusa, DR. TÓTH ÁRPÁD, az állam- és jogtudományok kandidátusa. 26


MEZŐGAZDASÁGI ÉS MUNK'JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. VERES JÓZSEF docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NAGY LASZLO, az állam- és jogtudományok doktora. Adjunktusok: DR. CZUCZ OTTÓ, DR. TÓTH LAJOS, DR. ŰJVARI JÓZSEF. Gyakornok: DR. BOBVOS PAL.

NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY KAROLY docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. BODNAR LÁSZLÓ. Gyakornok: DR. POSTA ILONA RÓZA.

POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KEMENES BÉLA docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. SZILBEREKY JENŐ (félálláson), az állam- és jogtudományok doktora. Docensek: DR. BESENYEI LAJOS, az állam- és jogtudományok kandidátusa, DR. BÉRCZI IMRE, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. MATHIASZ TIVADAR (félálláson), DR. TOTH LÁSZLÓNÉ DR. FÁBIAN ESZTER, DR. WESZELOWSZKY LASZLó (félálláson). Tanársegédek: DR. SIMICS ZSUZSANNA, DR. SZABÓ IMRE. Gyakornok: JUHASZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ.

ROMAI JOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PÓLAY ELEMÉR egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora. Adjunktus: DR. MOLNÁR IMRE, az állam- és jogtudományok kandidátusa. 27


STATISZTIKAI TANSZÉK Tansz kvezető: DR. HORVÁTH RÓBERT egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Docens: DR. BALÁZS JÓZSEF, az állam- és jogtudományok kandidátusa. '

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. GERÉB GYÖRGY, a pszichológiai tudományok doktora, DR. HORVATH TIBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa, DR. KATONANÉ DR. SOLTÉSZ MARTA, az állam- és jogtudományok kandidátusa, DR. KERTÉSZ IMRE, az államés jogtudományok doktora, DR. NAGY LAJOS, az állam- és jogtudományok doktora, DR. PIKLER KORNÉL, az állam- és jogtudományok kandidátusa.

CIMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. HALÁSZ KÁLMÁN, DR. HENCZ AURÉL, az állam- és jogtudományok kandidátusa, DR. POPOVICS BÉLA, DR. RACZ ATTILA, az állam- és jogtudományok kandidátusa, DR. SZÉP GYÖRGY.

DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: DR. DOBLER LÁSZLÓ. Csoportvezető: DR. KOVÁCS TAMASNÉ DR. WITTENBERGER KATALIN. Főelőadók: DR. MÁRKUS ANDRASNÉ TÓTH AGNES, TARNAI ISTVÁNNÉ ÁRENDÁS MARIA. Előadók: HERCZEG ISTVÁNNÉ SERES JOLÁN, HERCZEGNÉ NÉMET MARIA, KARA ISTVÁNNÉ KIRÁLY ÉVA, NEMCSÓK ANIKÓ. Technikus: SZENTKÚTI LEVENTE. Tanszéki adminisztratív ügyintézők: BARTA SANDORNÉ KECZER ANNA MARIA, CSURGÓ SÁNDORNÉ BALOGH VERONIKA, GERA ANTALNÉ GÁBOR OLGA, FENYVESI IMRÉNÉ FARKAS KORNÉLIA, HORVÁTH ISTVANNÉ NAGY IDA, SZABÓ ILONA. 28


Portások: KOREK JÓZSEF, RÓZSA ISTVÁNNÉ ECKL FRANCISKA. Hivatalsegéd: FORGÓ JÁNOSNÉ BOSNYÁK ETELKA. Takarítók: MATYASOVSZKY JÁNOSNÉ LINCZ BORBÁLA, PATKÓ MIHÁLYNÉ HEIMLY ANNA, TOKAI SÁNDORNÉ KATONA ERZSÉBET, VASTAGH FERENCNÉ ÁRKI IRÉN.

KARI KÖNYVTÁR Könyvtárvezető: DR. KALMÁR ZSUZSANNA. Könyvtárosok: DR. KÁVÁSSY SÁNDORNÉ BULA MAGDOLNA, DR. SZOBONYA MIKLÓSNÉ H. FODOR MARGIT. Raktáros: SZALMA JÁNOSNÉ BANGÓ ANNA.

c) BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár, VECZKÓ JÓZSEF docens. MSZMP-titkár: KESERŰ BÁLINT docens. KISZ-titkár: NAGY ZSUZSANNA egyetemi hallgató. Szakszervezeti titkár: DR. SZÁNTÓ IMRE egyetemi tanár.

DR.

NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, a neveléstudományok doktora. Docensek: DR. KONCZ JÁNOS, a neveléstudományok kandidátusa (félállásban), DR. KUNSAGI ELEMÉR, DR. NAGY JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSISZÁR IMRE, DR. KOMLÓSSY ÁKOS, NAGYNÉ DR. VARGA MARGIT, DR. TÖRÖK LÁSZLÓ (félállásban), DR. VARSSANYI PÉTER (félállásban). Tanársegédek: DR. CSIRIKNÉ DR. CZACHESZ ERZSÉBET, DR. KÉKES SZABÓ MIHÁLY, DR. MELEG CSILLA. Ösztöndíjas gyakornok: LASZLAVIK ÉVA. Tudományos munkatárs: DR. HUNYA PÉTERNÉ AMBRUS MARGIT. 29


SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT Vezető: DR. SIPKA SÁNDOR docens, a neveléstudományok kandidátusa. Adjunktusok: MEDZIBRODSZKY ENDRE, DR. ROSTA SÁNDOR. Tanársegédek: DR. MÜLLER JÓZSEF (félállásban), DR. SIPKA SANDORNÉ SERFŐZŐ RÓZSA (félállásban).

PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. DURÓ LAJOS docens. a pszichológiai tudományok kandidátusa. Megbízott docens: DR. VECZKÓ JÓZSEF, Adjunktusok: DR. GERGELY JENŐ, DR. ZAKAR ANDRÁS. Tanársegéd: KEMÉNYNÉ DR. GYIMES ERZSÉBET. Technikus: LUKACS MIHALY. .

MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. DEME LÁSZLÓ egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora. Docens: DR. VELCSOVNÉ DR. TÓTH KATALIN, a nyelvtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BUKY LÁSZLÓ, DR. MARÓTINÉ DR. KORCHMAROS VALÉRIA, DR. SZABÓ JÓZSEF, a nyelvtudományok kandidátusa. Tanársegédek: DR. BÉKÉSINÉ FEJES KATALIN, BRATINKA JÓZSEF. Tudományos főmunkatárs: DR. MOKANY SÁNDOR, a nyelvtudományok kandidátusa. Könyvtáros. DR. TAKÁTS KAROLYNÉ VARGA ERZSÉBET.

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MIKOLA TIBOR docens, a nyelvtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BERTÉNYINÉ DR. LABADI GIZELLA, JANURIK TAMÁS, DR. KORENCHY ÉVA. 30

DR.


Tudományos segédmunkatárs: SZALACSEK MARGIT. Lektor: MARKKU RAINIO. Dokumentátor: DR. KARÁCSONYINÉ RÁCZ ILDIKŐ.

ALTAJISZTIKA CSOPORT Csoportvezető: DR. RÖNA-TAS ANDRAS egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora. Tanársegédek: DR. BERTA ÁRPAD, DR. IVANICS MARIA. Ösztöndíjas gyakornok: AGYAGASI KLÁRA. Dokumentátor: TURUNÉ VESZELY ANNA.

ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KAROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora. Tanársegéd: LERCH ÁGNES.

NÉPRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FERENCZI IMRE docens, a történelemtudományok (néprajz) kandidátusa.

I. SZ. MAGYAR IRODALOMT jRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: KESERU BÁLINT docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Docens: DR. CSETRI LAJOS. Adjunktus: DR. ÖTVÖS PÉTER. Tanársegédek: BALÁZS MIHÁLY, DR. KUKOVECZNÉ DR. ZENTAI MARIA. Ösztöndíjas gyakornok: SZAJBÉLY MIHALY. Könytáros: KOVÁCSNÉ PIHURIK JUDIT.

31


II. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSUKAS ISTVAN egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa. Docensek: DR. BATA IMRE (félállásban), KISS LAJOS, DR. KRAJKŐ ANDRAS, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. NACSADY JÓZSEF, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. ILIA MIHÁLY, DR. VÖRÖS LASZLŐ. Tanársegédek: DR. BARANYAI ZSOLT, PAPP ISTVÁN, DR. SZIGETI LAJOS. Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI DEZSÓNÉ GAL ERZSÉBET.

OSSZEHASONLITO IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. VAJDA GYÖRGY MIHALY egyetemi t anár, az irodalomtudományok kandidátusa. Docensek: DR. BOJTAR ENDRE, az irodalomtudományok kandidátusa (félállásban), DR. JAKŐCS DANIEL, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. KANYŐ ZOLTAN, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. PÓSA PÉTER. Tudományos segédmunkatárs: DR. PAL JÓZSEF.

KLASSZIKA FILOLOGIAI TANSZÉK -

Tanszékvezető: DR. SZADECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora. Adjunktusok: DR. LAKATOS PAL, DR. MAKK FERENC, a történelemtudományok kandidátusa, DR. TAR 1BOLYA. Tanársegéd: SZIGETINÉ GALÁNTAI ERZSÉBET. Ösztöndíjas gyakornok: DÉR TERÉZIA. Könyvtárosok: CZENE VALÉRIA, DR. KOVÁCS ADAMNÉ TÓTH GABRIELLA.

OKORTORTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MARŐTI EGON egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora. Docens: DR. FODOR ISTVÁN (félállásban). 32


Adjunktus: DR. CZUTH BÉLA. Tudományos segédmunkatárs: DR. HOFFMANN ZSUZSANNA. Ösztöndíjas gyakornok: GALÁNTHA MÁRTA.

KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZÁNTŐ IMRE egyetemi tanár, a történelemtudományok kandidátusa. Docens: DR. KARÁCSONYI BÉLA. Adjunktusok: DR. RÁKOS ISTVÁN, SONKOLY PÁLNÉ DR. KISS ERZSÉBET.

TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMANYOK TANSZÉKI CSOPORT Csoportvezető: DR. KRISTÓ GYULA egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora. Tudományos munkatárs: DR. OLAJOS TERÉZIA. Ösztöndíjas gyakornok: PETROVICS ISTVÁN. ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MÉREI GYULA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Egyetemi tanár: DR. SERFŐZŐ LAJOS, a történelemtudományok kandidátusa. Docens: DR. GAÁL ENDRE, a történelemtudományok kandidátusa. Tudományos főmunkatársak: DR. SOMLYAI MAGDOLNA, a történelemtudományok kandidátusa (félállásban), DR. SOÚS KATALIN, a történelemtudományok kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. VÁLYI ZSUZSANNA. Tudományos segédmunkatárs: LIPTÁK DOROTTYA.

KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GYIMESI SÁNDOR docens, a történelemtudományok kandidátusa. 3

33


Docensek: DR. ANDERLE ÁDÁM, a történelemtudományok kandidátusa, DR. VARGA ILONA, a történelemtudományok kandidátusa. Tudományos segédmunkatárs: DR. I. TÓTH ÁGNES.

ŰJ- ÉS LEGŰJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSATÁRI DANIEL egyetemi tanár, a történelemtudományok kandidátusa. Megbízott tanszékvezető: SZÉKELY LAJOS docens. Adjunktusok: DR. ANDERLÉNÉ DR. SAJTI ENIKŐ, DR. HEGYI ANDRÁS. Tudományos főmunkatárs: DR. LAGZI ISTVÁN. Tudományos segédmunkatárs: KARSAI LÁSZLÓ. Ösztöndíjas gyakornok: RAFFAY ERNŐ, VARGA ENDRE. Könyvtáros: DR. SZILAGYI PÁL.

NEMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora. Egyetemi tanár: DR. BERCZIK ÁRPÁD, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSURI KAROLY, DR. HANSEL ISTVÁN, DR. MASAT ANDRÁS, DR. MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudományok kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. BERNÁTH ÁRPÁD. Lektor: DR. MARIENNE SCHARENBERG. Könyvtáros: KÁSZONYI ATTILÁNÉ TÓTH-MÁDI RÓZSA.

ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Megbízott tanszékvezető: DR. HALÁSZ ELŐDNÉ DR. SZÁSZ ANNAMÁRIA docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. MATZKÓ LÁSZLÓ, DR. PORDÁNY LÁSZLÓ, DR. ROZSNYAI BÁLINT, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. TAKÁCS FERENC (félállásban), DR. TRÓCSÁNYI MIKLÓS (félállásban). 34


Tanársegédek: DURHAM DÁVIDNÉ KERTAI MARIA, DR. KENESEI ISTVÁN, DR. KONTRA MIKLÓS, IFJ. MATZKO LÁSZLÓ (félállásban), DR. PAGONYI ÉVA, RÓNAY ZSUZSANNA, WODALA JÁNOSNÉ KATHLEEN HEASLIP. Ösztöndíjas gyakornokok: JANÓ ISTVAN, SZÓNYI GYÖRGY ENDRE. Könyvtáros: KISS VERONIKA.

FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. NAGY GÉZA docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. MARTONYI ÉVA, DR. MUCSI JÓZSEF, DR. NÉMETH JENŐ, DR. PALFY MIKLÓS, DR. PENKÉNÉ DR. JANCSKI OLGA.

OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FOGARASI MIKLÓS egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora. Docens: DR. BENEDEK NÁNDOR, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. NEMÉNYI KÁZMÉR, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. TIMARNÉ DR. MAKKÁR ERZSÉBET. Tanársegéd: DR. FÁBIÁN ZSUZSANNA. Lektor: DOTT. EZIO BERNARDELLI. Könyvtáros: TÁBITNÉ HEIMAN ILONA.

OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEJÉR ADAM docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Docens: DR. PETE ISTVÁN, a nyelvtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BARÓTI TIBOR, DR. FERINCZ ISTVAN, DR. FENYVESINÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAJEVA, KÓNYI SÁNDOR, KUGLER KATALIN (félállásban), F. DR. SZALAMIN EDIT, DR. SZALMANÉ DR. NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER. 3*

35


Tanársegédek: BUDAI JÚLIA (félállásban), FRANKNÉ FONT MARTA, DR. HARMAT MARTA, HORVÁTH GABOR, LAKI ÉVA, MINKNÉ SOLYMOSI MARIA, DR. SZŐKE KATALIN, VASSNÉ DR. BAGI IBOLYA, LEPAHIN VALERIJ VLAGYIMIROVICS. Ösztöndíjas gyakornokok: GERA ILDIKÓ, 14'ABRICZ KAROLY, NAGY JUDIT. Tudományos főmunkatárs: DR. H. TÓTH IMRE, a nyelvtudományok kandidátusa. Lektor: LUCENKO VERA DANYILOVNA.

NYELVI I.ABORATŐIi,IUM Vezető: DR. VALACZKAY LÁSZLÓ adjunktus. Technikus: SZÁNTÓ SÁNDOR. CIMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. FÖLDES ÉVA, a neveléstudományok doktora, DR. HORVÁTH KAROLY, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. SZIKLAY LÁSZLÓ, az irodalomtudományok doktora, DR. TARDY LAJOS, a történelemtudományok doktora, DR. TÓTH DEZSŐ, az irodalomtudományok doktora. CIMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. BÁNFALVI JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa, DR. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. KŐHALMI KATALIN, a néprajztudományok kandidátusa, DR. TROGMAYER OTTÓ, a történelemtudományok (régészet) kandidátusa, DR. VISY JÓZSEF, a filozófiai tudományok kandidátusa, DR. VONSIK GYULA, a filozófiai tudományok kandidátusa.

DEKANI IIIVATAI. Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ HODACS GABRIELLA. Csoportvezető: KISS SANDORNÉ BORI ERZSÉBET. Főelőadó: DR. MAGYARKÁNÉ SZÁSZ ÉVA. 36


Előadók: DÉKANY ISTVANNÉ KIS ZSUZSANNA, KELE GYÖRGYNÉ KOCSIS IRÉN, KOSZÖNÉ PAPP KATALIN, PAPP MARIA. Tanszéki dolgozók: Előadók: GÖRÖG LAJOSNÉ SZABD ETELKA, IVANKU JANOSNÉ FÜLEKI KATALIN, KEREZSI ISTVANNÉ NYERGES MARGIT, KISS VERA, KOMLOSI SANDORNÉ SALAMON ESZTER, VARGA JENŐNÉ SZALMA AGNES, VERÉB MARGIT, DR. ZANTHÓ RÓBERTNÉ RADNAI KATALIN. Hivatalsegédek: GASPAR JOZSEFNÉ GYŐRI KLÁRA, KISS JÓZSEFNÉ KOVACS ERZSÉBET, MAKRA SANDORNÉ TARI MARIA, MARTA SANDORNÉ BERTA ERZSÉBET, MOLNAR GYÖRGYNÉ GÁDOR ERZSÉBET, POPITY LAJOSNÉ LAJTÁR PIROSKA, SÁNDOR VILMOSNÉ BÍRÓ MARIA, SCHUSZLER MIKLOSNÉ BAKACSI ROZALIA, UNGAR GYÖRGYNÉ KISPAL VIKTORIA.

d) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. TANDORI KAROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Dékánhelyettesek: DR. SIROKMAN FERENCNÉ DR. KÖVES ERZSÉBET tanszékvezető docens, DR. HEVESI IMRE docens, DR. VINCZE IRÉN docens. MSZMP-titkár: DR. CSAKANY BÉLA egyetemi tanár. KISZ-titkár: TARCSAY TAMÁS egyetemi hallgató. Szakszervezeti titkár: DR. GULYÁS SANDOR docens.

ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEJES PÁL egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Docens: DR. SIPOS GYÖRGY, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. SCHOBEL GYÖRGY. Tanársegédek: DR. HALÁSZ JANOS, DR. HANNUS ISTVAN. Aspiráns: DR. KIRICSI IMRE. Ösztöndíjas gyakornokok: MARSI ISTVAN, TIHANYI TAMÁS. Előadó: FARKAS TIBORNÉ BEZDAN ANNAMÁRIA. 37


Vegyésztechnikus: CSONKA ZOLTANNÉ MAROS MÁRIA. Tanszéki mechanikus: DOBÓ FERENC. Tanszéki laboránsok: BAGI ILONA, BARNA FERENCNÉ BENCZE KATALIN, KISZELY JENŐ, SIMON FERENCNÉ KECSKEMÉTI GABRIELLA. Segédlaboránsok: ARVAI KATALIN, KANCSAR FERENCNÉ OCSKÓ ANNA. Hivatalsegéd: KATONA ISTVÁNNÉ DEÁK ILONA. TKFA álláson levő Okleveles vegyész: SZAKAL PAL.

ÁLLATTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MÓCZÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Docensek: DR. HORVÁTH IMRE, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. STAMMER ARANKA, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSOKNYA MARIA, DR. FERENCZ MAGDOLNA, DR. GALLÉ LÁSZLÓ. Tanársegédek: HALASY KATALIN, HOFGESANG PÉTERNÉ HORNUNG ERZSÉBET. Előadó: DR. DOMBI JÓZSEFNÉ NÉMETH KATALIN. Főpreparátor: KESZEI PÉTER. Technikus: ACSAI FERENC. Laboránsok: GYURIS ZOLTÁNNÉ FÜLÖP VERA, DR. KORMOS JÓZSEFNÉ MATÓK KATALIN, MARÓTI JŐZSEFNÉ TOKAI GABRIELLA. Segédlaboráns: TÁPAI JÓZSEFNÉ KUSZLI ROZALIA. Takarító: DOMONKOS JÓZSEFNÉ SANTA ERZSÉBET. Tudományos munkatárs: DR. GAL DÁNIEL. Tudományos segédmunkatárs: DR. GYŐRFFY GYÖRGY. Tudományos ügyintéző: FAZEKAS ANNA.

ALTALANOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSÁSZÁR JÓZSEF egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Egyetemi tanár: DR. BAN MIKLÓS, a kémiai tudományok doktora. 38


Docensek: DR. ANDOR JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. HORVÁTH JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. NOVAK MIHÁLY, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. RAUSCHER ADAM, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. SERES LÁSZLÓ, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: ADAMKOVICH ISTVÁN, DR. ANDOR JÓZSEFNÉ DR. DREVENI IRÉN, DR. BALOG JÁNOS, DR. BOGA ENDRE, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. GÉCSEG FERENCNÉ DR. PÁPAI MARIA, DR. GÖRGÉNYI MIKLÓS, DR. HACKL LAJOS, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. HACKL LAJOSNÉ DR. TÖLGYESI MARGIT, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. HALÁSZ DEZSŐ, DR. KISS LÁSZLÓ, DR. KISS ZOLTAN DR. SZIROVICZA LAJOS, a kémiai tudományok kandidátusa. Tanársegédek: BOA JÁNOS, DR. PLÁNKÁNÉ DR. SZABÓ TERÉZIA, DR. RÉVÉSZ MARTA, SÁRKANYNÉ FARKAS JUDIT, DR. VISY CSABA. Tanszéki mérnökök: CZEGLÉDI ISTVANNÉ TARKOVACS ROZÁLIA. DOBOS LÁSZLÓ. Könyvtáros: JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA ÁGNES. Előadók: BAKAITY LÁSZLÓNÉ BUGYINSZKY GIZELLA, GODA ISTVÁNNÉ SERFŐZŐ ANNA, MARTA ERZSÉBET. Vegyésztechnikusok: DR. NOVAK ÁKOSNÉ BIZONY MARIA, RIBIZSÁR GYULA, TRANGER BÉLÁNÉ BALOG ILONA. Üvegtechnikus: KÖRMENDI MIKLŐSNÉ FAZEKAS MARIA. Tanszéki technikus: NAHOCZKY ENDRÉNÉ DAVID ERZSÉBET. Műhelyvezetők: DOBÓ IMRE, HERCZEG TAMÁS. Laboránsok: KOVÁCS ISTVÁNNÉ SZALAY ÁGNES, PÁLINKÁS ÉVA, SOMOGYI IRMA. Kiemelt szakmunkás: SZŰCS JÁNOS. Szakmunkások: BERÉNYI MIKLÓS, BÖRCSÖK JÁNOS, HERCZEG GÁBOR , KIRALY KÁROLY. Hivatalsegédek: BABAI JÁNOSNÉ JENEI KATALIN, BODÓ FERENC, NAGY MIHÁLYNÉ ASZTALOS IRÉN, RESETERICS GUSZTÁVNÉ PORDÁN GIZELLA. Akadémiai álláson levők: Tudományos tanácsadó: DR. SOLYMOSI FRIGYES, a kémiai tudományok doktora. Tudományos munkatársak: DR. BÁNSÁGI TAMÁS, DR. BARDI ISTVÁN ; DR. KISS JÁNOS, DR. RASKÓ JÁNOS. 39


Tudományos segédmunkatársak: DR. ERDŐHELYI ANDRAS, BERKÓ ANDRAS, DR. NACSA ÁGNES. Ösztöndíjas gyakornokok: BUGYI LÁSZLÓ, VÜLGYESI LASZLó. Tudományos ügyintéző: DR. TOMBÁCZ IMRE. Gazdasági ügyintéző: DR. VIGH LASZLŐNÉ MARKOV ITS KATALIN. Műszaki ügyintézők: FARKAS JANOSNÉ SZÓNYI VIKTÓRIA, GELLEN FERENCNÉ PINTÉR KATALIN, DR. RAUSCHER ADÁMNÉ NAGY MARIA, TAKÁCS FERENCNÉ SIMON ERZSÉBET, TÓTH MARTA. Laboránsok: FARID EL-OSHE EDIT, KISS ANDRASNÉ BILINECZ ANNA, MACZELKA EDIT, NAGY ZOLTANNÉ LOVAS IBOLYA, VARGA MARIA. Szakmunkás: REISZ FERENC.

ÁSVANYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KÖZETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GRASSELLY GYULA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docens: DR. SZEDERKÉNYI TIBOR, a földtudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. MUCSI MIHÁLY. Tanársegédek: BERTALAN AKOSNÉ DR. BALOGI MARGIT, PAPAY LÁSZLó. Tudományos munkatárs: DR. HETÉNYI MAGDOLNA. Tanszéki munkatársak: BERTALAN ÁKOS, DR. MOLNAR ARPÁDNÉ FILEP ERIKA. Előadók: DOMONKOS ERZSÉBET, DR. FODOR GÉZANÉ VELCSOV ILONA. Tanszéki munkaerő: DR. KISPÉTER JÓZSEFNÉ JÁRMAI ILONA. Laboránsok: KUCSORA SANDORNÉ BARANYI MAGDOLNA, PAPAY LÁSZLÓNÉ, LENGYEL ERZSÉBET, URBAN IMRÉNÉ DEMETER IDA. Laboráns (szerződéses) : SZÚCS PAL. Hivatalsegéd: BUBORI JANOSNÉ ABRAHAM IDA. Betanított munkás: BODÓ FERENC.

40


BIOFIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZALAY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a fizikai tudományok doktora. ' Docensek: DR. HEVESI JÁNOS, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. HORVÁTH IMRÉNÉ DR. MÉSZÁROS MARIA, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. VÁRKONYI ZOLTÁN, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. RINGLER ANDRÁS, DR. SZALAY LASZLÓNÉ DR. TOMBACZ ERZSÉBET, DR. VÁRKONYI ZOLTANNÉ. DR. BÁLINT ERZSÉBET, DR. ZÖLLEI MIHÁLY. Tanársegédek: DR. HERCZEG TAMÁS, DR. MARÓTI PÉTER. Előadó: NAGY GASPÁRNÉ BODOR IRÉN. Technikusok: CSISZÁR ANDRÁS, KOSZKA FERENCNÉ ERDÉSZ, ILONA. Laboránsok: DR. BÁNÁTHY JÁNOSNÉ HALÁSZ MARTA, CSONTOS KATALIN, MOTIKA GÁBORNÉ FAZEKAS MARTA. Laboráns (akadémiai) : KRISTÓ MARIA. Laboráns (szerződéses) : DR. APJOK JÓZSEFNÉ SZOLOMATYINA VERA. Hivatalsegéd: EPERJESI MIHÁLYNÉ TAKÁCS ANNA. Szerződéses hivatalsegédek: GÁLOSI ANDRÁSNÉ SZÉLL ILONA , MAGYAR SANDORNÉ SZÉLL ERZSÉBET. Tudományos főmunkatárs: DR. LEHÓCZKY ENDRE, a biológiai tudományok kandidátusa. Tudományos segédmunkatárs: LACZKÓ GÁBOR. Aspiráns (SZU) : NAGY JANOSNÉ DR. VOZÁRY ESZTER.

.

.

BIOKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOROSS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Adjunktus: DR. LEHÓCZKY ENDRÉNÉ DR. SIMON MARIA. Tanársegédek: ABRAHAM TAMASNÉ DR. GULYÁS MAGDOLNA, DR. CSORBA IMRE, DORGAI LÁSZLÓ, JÓNÁS ERZSÉ BET, DR. KISS JANOSNÉ DEÉR ARANKA. Tudományos segédmunkatárs: KALMAN MIKLÓS. Előadó: ZSEBIK JÓZSEFNÉ RADÁNYI ERZSÉBET ÉVA.

:

-

41-


Laboránsok: BRULICHNÉ BALÁZS AGNES, MOLNAR LAJOSNÉ BÁLINT ARANKA. Segédlaboránsok: CSOMPILLA GYÖRGYIN PAL TERÉZIA ÉVA, CSORBA ANTALNÉ ZSÍROS IRÉN. TKFA álláson levő Laboráns: DUDÁS MARIA. KK álláson levők: Tudományos segédmunkatársak: BÚZÁS ZSUZSANNA, DR. MAROY PÉTERNÉ KÖKÉNY ESZTER. Laboránsok: POLYAK BÉLA, TÓTH KATALIN, ZSILINSZKY LASZLŐNÉ MAG MARIA.

BIOLÓGIAI IZOTŐP LABORATÓRIUM Docens: DR. MATKOVICS BÉLA, a kémiai tudományok kandidátusa. Tanársegéd: DR. SZŐLLŐSI ISTVANNÉ DR. VARGA ILONA. Laboráns: SZABÓ LASZLÓ. KK álláson levők: üzemmérnök: NOVAK RÓBERT. Laboráns: VARNYÚ ILDIKÓ. Segédlaboráns: KOKOVECZ JÁNOSNÉ SZASZKŐ MÁRIA.

BOLYAI INTÉZET Az Intézeti Tanács elnöke: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Titkára: DR. PINTÉR LAJOS docens, a matematikai tudományok kandidátusa.

ALGEBRA ÉS SZAMELMÉLET TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSAKANY BÉLA egyetemi tanár, a matematikai tudományok doktora. Docensek: DR. HUHN ANDRAS, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. MEGYESI LÁSZLŐ, a matematikai tudományok kandidátusa. 42


Adjunktus: DR. KLUKOVITS LAJOS. Tanársegédek: BÁLINTNÉ DR. SZENDREI MARIA, LENKEHEGYI ATTILA, DR. SZABÓ LÁSZLÓ, SZENDREI AGNES. Ösztöndíjas gyakornok: CZÉDLI GÁBOR.

ANALIZIS TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: DR. HATVANI LÁSZLÓ, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. KOVACS ISTVÁN, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. PINTÉR LAJOS, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. SZALAY ISTVÁN, a matematikai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. DURÓ LAJOSNÉ DR. LÉVAY ROZÁLIA, DR. DURSZT ENDRE. Tanársegédek: DR. STACHÓ LÁSZLÓ, DR. TERJÉKI JÓZSEF. Tudományos főmunkatárs: DR. SZŰCS JÓZSEF, a matematikai tudományok kandidátusa. Tudományos segédmunkatársak: BARA TAMÁS, KÉRCHI LÁSZLÓ, KLINCSIK MIHÁLY.

ANALIZIS ALKALMAZÁSAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. TANDORI KAROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docens: DR. CSÖRGŐ SÁNDOR, a matematikai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. VERMES DOMONKOS. Tanársegéd: DR. HEGEDŰS JENŐ.

GEOMETRIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. LOVÁSZ LÁSZLÓ egyetemi tanár, a matematikai tudományok doktora. Adjunktusok: CSŰRI JÓZSEFNÉ PAAR PIROSKA, DR. GEHÉR LÁSZLÓ, DR. JUHÁSZ ROZÁLIA, DR. NAGY PÉTER, a matematikai tudományok kandidátusa. 43


Tanársegéd: DR. SZABÓ ZOLTÁN. Tudományos munkatárs: DR. SZŰCS ANDRÁS, a matematikai tudományok kandidátusa. Aspiráns. DR. FRANK ANDRÁS. Ösztöndíjas gyakornok: TURAN GYÖRGY.

HALMAZELMÉLETI ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Adjunktus: DR. NÉMETH JÓZSEF, a matematikai tudományok kandidátusa. Tanársegéd: VARGA ANTAL. Tudományos munkatárs : DR. TÓTH PÉTER. .

SZAMITASTUDOMANYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a matematikai tudományok doktora. Docens: DR. MÓRICZ FERENC, a matematikai tudományok doktora. Adjunktusok: DR. IMREH BALÁZS, DR. VESZTERGOMBI KATALIN. Tanársegédek: DÉVÉNYI KAROLY, ÉSIK ZOLTÁN, HORVATH GYULA, MARÓTI GYÖRGY, VIRAGH JÁNOS. Tudományos főmunkatárs: BERECZKI ILONA. A Bolyai Intézet nem oktató dolgozói: Könyvtáros: DR. HORVÁTH JANOSNÉ KRISTÓ ERZSÉBET. Főelőadó: DR. LIPPAY LÁSZLÓNÉ KOVACS KLÁRA. Előadó: SZABÓ TIBORNÉ BAGI MARIA. Ügyviteli dolgozók: TURÁNI ANTALNÉ KENYERES ZSUZSANNA, DR. ÜRMÖS FERENCNÉ DOMBOVÁRI ZSUZSANNA. Hivatalsegéd: TRAM PÉTERNÉ TÖRZSMAGI ROZALIA. Kisegítők: BUGYI FERENCNÉ PINTÉR IRÉN, SULIK KATALIN, SZABÓ LÁSZLŐNÉ MOLNAR ZSUZSANNA, VÖRÖS MIHÁLYNÉ NÉMETH JULIANNA.

44


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TANSZÉKI KUTATÓCSOPORTJAI AUTOMATAELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓ CSOPORT Vezető: DR. GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a matematikai tudományok doktora. Tudományos főmunkatársak: DR. MAKAY ÁRPÁD, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. PÁVŐ IMRE, a műszaki tudományok kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. DOMBI JÓZSEF, DR. LEGENDI TAMÁS. Tudományos segédmunkatársak: DR. TÓTH PÉTER, ZACHER ZOLTÁN. Főelőadók: DR. FOLBERTH BÉLÁNÉ ANGYAL PIROSKA, DR. KALMÁR LÁSZLŐNÉ ARVAY ERZSÉBET. Tudományos ügyintéző: SIMON ENDRE. Műszaki ügyintéző, operátor: ÁBRÁNDI TAMÁS. Gazdasági ügyintéző: KELLER PÉTERNÉ ÖRDÖG AGNES. Programozók: ALMASI JÓZSEF, GOSZTONYI LASZLŐ. GYIMŐTHY TIBOR. Számítástechnikai laboráns: DR. MUSZKA DANIELNÉ NARAY ZSUZSANNA. Adatrögzítő: KINDL ISTVÁNNÉ CSERI GIZELLA. Kiemelt szakmunkás: KASSI KÁROLY.

MTA MATÉMATIKAI RUTATŐ INTÉZET Tudományos főmunkatárs: DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudományok kandidátusa.

ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GILDE FERENC docens, a fizikai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BENEDICT MIHÁLY, DR. MARÁZ DR. PAPP GYÖRGY. Tanársegéd: DR. VASS IMRE.

VILMOS,

45


Aspiráns: DR. GYÉMÁNT IVAN KÁROLY. Ügyintéző: HÁRSHEGYI ANNA. Kalkulátor: DR. BALÁZS JÁNOSNÉ CSÉBI ILONA. Hivatalsegéd: LACZI ISTVÁNNÉ BELLÉR ILONA ANNA.

EMBERTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. LIPTAK PAL egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Docens: DR. FARKAS GYULA, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. BOROS JÓZSEFNÉ DR. MARCSIK ANTŐNIA. Tanársegéd: HADBACZKI GYULANÉ SZELES ANNA. Fordító: (szerződéses): BORSODINÉ KURCSIK ERZSÉBET. Előadó: MOLNÁR FERENCNÉ KANTOR EMMA. Tanszéki mechanikus: DR. SZEDERKÉNYI TIBORNÉ ABRAHAM ANNA. Restaurátor: JUDIK PÉTERNÉ FAZEKAS KATALIN. Hivatalsegéd: PAMUK IMRÉNÉ SÜVEG ROZÁLIA.

ÉGHAJLATTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. PÉCZELY GYÖRGY egyetemi tanár, a földrajztudományok (meteorológia) doktora. Docens: DR. JUHÁSZ JÁNOS, a földrajztudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. KISS ÁRPÁD. Tanársegéd: DR. MAKRA LASZLÓ. Aspiránsok: ABDUL FATTAH MOHAMED SAAD, DR. KAROSSY CSABA. Tanszéki ügyintéző: ZVARA JÁNOSNÉ KAKUSZI MARGIT. Műszaki ügyintéző: GYARMATI ZOLTÁN. Műszaki rajzoló: DR. GAÁL IMRÉNÉ GAJDA ERZSÉBET. Hivatalsegéd: TISZA JÓZSEFNÉ KOVÁCS ERZSÉBET.

46


FÖLDTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MOLNAR BÉLA docens, a földtani tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. SZÓNOKY MIKLÓS. Előadó: PUSKÁS ZSUZSANNA. Tanszéki munkaerő: NOVOSZATH LASZLÓ. Segédlaboráns: SZELEI KATALIN. Hivatalsegéd: BÓDI JÓZSEFNÉ SALAMON MARGIT. SZAB álláson levő: Laboráns: MOLNAR ERZSÉBET.

GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KRAJKÓ GYULA egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora. Docens: ABONYI GYULANÉ DR. PALOTAS JOLÁN, a földrajztudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. MÉSZÁROS REZSŐ. Tanársegéd: RUDL JÓZSEF. Tudományos segédmunkatárs: RUDL JÓZSEFNÉ BANK KLÁRA. Könyvtáros: DREVENKA ISTVANNÉ LOVASZ AGNES. Tanszéki munkaerő: VAS ZOLTANNÉ OROSS GABRIELLA. Műszaki ügyintéző: DR. SZÓNOKY MIKLOSNÉ DR. ANCSIN GABRIELLA. Adminisztratív ügyintéző: DR. HORVATH IMRÉNÉ SIPOS ÉVA. Műszaki rajzoló: DUSKA JENŐNÉ BABANYECZ IBOLYA.

GENETIKAI TANSZÉKI CSOPORT Vezető: DR. OROSZ LASZLO docens, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. BEREK IMRE, a biológiai tudományok kandidátusa. Tanársegédek: DR. DUDÁS BRIGITTA, DR. SZIDONYANÉ DR. BREZNOVITS AGNES. Ösztöndíjas gyakornok: DALLMANN ÁGOSTON GÉZA. Adminisztratív ügyintéző: FODOR JÓZSEFNÉ FODOR ILONA. 47


Laboráns: SZÖGINÉ KOROM ÉVA. Segédlaboránsok: BOLDIS GABORNÉ BANKA ILDIKÓ, KOVÁCS IMRÉNÉ VIASZ ILONA. TKFA álláson levő Segédlaboráns: GYÓRFFY SÁNDORNÉ BUKVA ERZSÉBET. KK álláson levő Segédlaboráns: MISKOLCZI ANDREA.

KISÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN egyetemi tanár, a fizikai tudományok doktora. Docensek: DR. DOMBI JÓZSEF, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. GÁTI LÁSZLÓ, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. HEVESI IMRE, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. KOZMA LÁSZLÓ, a fizikai tudományok doktora. DR. PINTÉR FERENC, a fizikai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DEÁK GYÖRGYNÉ DR. FARKAS ÉVA, DR. KISPÉTER JÓZSEF, DR. LANG JÁNOS, DR. MICHAILOVITS LEHEL, DR. MOLNÁR MIKLÓS, DR. NÁNAI LÁSZLŐ, DR. NÉMET BÉLA, DR. SÁRKÁNY BÉLA, DR. SOLI ÁRPÁD, DR. VIZE LÁSZLÓ. Tanársegédek: DR. PAPP GYÖRGYNÉ DR. PAPP KATALIN, SÁNTA IMRE, SZIL ELEMÉR, VARJÚ KAROLYNÉ DR. HILBERT MARGIT, VARGA ZSUZSANNA. Szerződéses tanársegéd: LACZKÓ PIROSKA. Ösztöndíjas gyakornokok: TÉGLASSY IMRÉNÉ SZÍTCS KATALIN, SZABÓ GÁBOR. Könyvtáros: DR. ANDÓ ISTVANNÉ BABOS ÁGNES. Előadók: FURKA LAJOSNÉ PAPP MÁRIA, TÓTH JOLÁN. Műszaki ügyintéző: HORVÁTH JÓZSEFNÉ MIKLÓS IBOLYA. Önálló mechanikusok: JEDLICSKA ANTAL, SAJTOS MIHÁLY. Mechanikus: CSÓTI MIHÁLY, Szakmunkások: BODA JÓZSEF, BŐRCSÖK GYULA, GALAMBOS FERENC, VILLIM JÓZSEF. Tanszéki segédmunkaerők: ALMÁSI JÁNOS ; EPERJESI JÓZSEFNÉ HORVÁTH IRMA, FÖLDI ANDRASNÉ BAKOS ERZSÉBET. 48


Hivatalsegéd: BORDÁS JÓZSEFNÉ BARNA ETELKA. Takarító: JUHÁSZ JÓZSEFNÉ PAPP PIROSKA. Akadémiai álláson levők: Tudományos munkatársak: BOR PALNÉ DR. BALI KATALIN, DR. BOR ZSOLT, DR. RACZ BÉLA, DR. SZÖRÉNYI TAMÁS, DR. TÖRÖK MIKLÓS. Tudományos segédmunkatárs: PERJÉSINÉ HÁMORI ILDIKÓ. Ösztöndíjas gyakornok: HEBLING JANOS. Vegyészek: DR. BOGA ENDRÉNÉ HORNOK KATALIN, DÓRANÉ TÖRÖK MARIA. Mérnök: ALBERT PÉTER. Gazdasági ügyintéző: BOZSÓ SÁNDORNÉ SZÚCS ÉVA. Műszaki ügyintézők: DR. FÁBIANNÉ DEBRECENI ANIKÓ, SOÓS OTTÓNÉ GALLOV ÉVA. Tudományos ügyintéző: DR. SCHÁFFERNÉ VARGA ÉVA. Üzemmérnök: TÓTH JÓZSEF PÉTER. Laboránsok: BENKO ATTILA, HORVATH EDIT, HORVATH LAJOSNÉ PESZLEG ZSUZSANNA, IVANYI ZOLTANNÉ HÓDI VALÉRIA, SÁNDOR BÓDI EDIT.

KOLLOIDKÉlAIIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZÁNTÓ FERENC egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Adjunktusok: DR. BALÁZS JÁNOS, DR. DÉKANY IMRE, DR. GILDE FERENCNÉ DR. FARKAS MARIA, HEMMERTNÉ DR. PATZKÓ AGNES, DR. SIPOS SÁNDOR, DR. VÁRKONYI BERNÁT. Előadó: SANDORFI MARGIT. Laboránsok: BARANYI BÉLA, BAUER LAJOSNÉ CSÚCS ILONA. Hivatalsegéd: GULYÁS JÓZSEFNÉ KOVACS MARIA. KK álláson levők: Vegyészlaboránsok: BALOGH MARGIT, CSENDES ÉVA. Segédlaboráns: RACZNÉ KUHN KLÁRA. SZOTE Gyógyszerészkari álláson levő: Központi gyakornok: CSÁKINÉ DR. TOMBACZ ETELKA. MM kutatói álláson levő: Laboráns: DR. MOLNAR ISTVANNÉ WOLF KATALIN. 4

49


iVIIKROBIOLŐGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FERENCZY LAJOS docens, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. KEVEI FERENC. Tanársegédek: DR. MARÁZ ANNA, DR. PESTI MIKLÓS, DR. SIPICZKI MÁTYÁS. Előadók: CSÁSZÁR ILONA, VASSNÉ PRÁGAI MÁRIA. Technikusok: NAGY LAJOS GERGELY, DR. VITOS GERÓNÉ BODNÁR ILONA. Elektroműszerész: SZÖGI ISTVÁN. Fermentortechnikus: KOVÁCS KÁROLY. Laboránsok: FORRAI TAMÁSNÉ SZIRAKI ÉVA, JUHÁSZ ER• ZSÉBET, KÓRÁSZ LASZLÓNÉ RAC KATALIN, PÖLÖS MA-

RIA. Segédlaboráns: EGYHÁZI JANOSNÉ SZALAY ERZSÉBET. Hivatalsegédek: BALÓ JANOSNÉ LIPPAI IRÉN, LUDÁNYI FERENCNÉ CSABAI ROZÁLIA. Kutatói álláson levők: Tudományos főmunkatárs: DR. ZSOLT JANOS, a biológiai tudományok kandidátusa. Tudományos munkatárs: PELLE TAMÁS. Tudományos segédmunkatársak: AVASINÉ KUCSERA JUDIT, FRANKÓ ANDRÁS, MANCZINGER LÁSZLÓ. Laboráns: DR. PALÁGYI ANDRASNÉ KONCZ ILONA. Táptalajmester: GAGÓ JÓZSEFNÉ TATAR MMARGIT.

NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SIROKMÁN FERENCNÉ DR. KÖVES ERZSÉBET docens, a biológiai tudományok kandidátusa. Docens: DR. ZSOLDOS FERENC, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. GAAL IMRE, DR. NAGY MIKLÓSNÉ DR. NAGY MARIA, DR. SZABÓ MARGIT. Tanársegédek: DR. GÖRGÉNYI MIKLÓSNÉ TARI IRMA, LAZÁRNÉ DR. TÓTH ILDIKÓ. Könyvtáros: KOPASZ ANDRÁSNÉ BACSÓ KATALIN. 50


Előadó: NÉMETH JANOSNÉ FARKAS ARANKA. . Technikus: DANI TIVADARNÉ FELFÖLDI SAROLTA. Laboránsok: BALOGH SZABOLCSNÉ GYÖNGYÖSI JOLÁN, BERTA GABRIELLA, KIRÁLYNÉ GÖRÖG MARIA. KISPALNÉ SZABÓ IBOLYA, VASTAGH ANDORNÉ SZALMA ILDIKÓ. Hivatalsegédek: CSÁSZÁR ISTVÁNNÉ BALOG MARIA ARANKA, FÜRI SANDORNÉ PAKAI ILONA. Kutatói álláson levők: Tudományos tanácsadók: DR. BERTÉNYI LASZLÓNÉ DR. VARGA MAGDOLNA, a biológiai tudományok doktora, DR. PALFI LABOR, a biológiai tudományok doktora. Segédlaboráns: GYŐRI JÓZSEFNÉ FRIEDRICH JÖZSA.

NÖVÉNYTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. HORVÁTH IMRE egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Docensek: DR. GULYÁS SÁNDOR, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. MARÓTI IMRE, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. SIMONCSICS PAL, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BODROGKÖZY GYÖRGY, DR. JUHÁSZ MIKLÓS, DR. MARÓTI IMRÉNÉ DR. PATAKY SZERÉN. Ösztöndíjas gyakornok: SZABÓ ZOLTÁN. Könyvtáros: KOPASZ ANDRASNÉ BACSÓ KATALIN. Előadó: TÖRÖK GYÖRGYNÉ BAZSA ZSUZSANNA. Laboránsok: DR. GYÓRFFY GYÖRGYNÉ DR. KINCSEK IRÉN, JADZSŐ IRÉN, ROSTÁS KLÁRA. Technikusok: LÉGRADI MARIA, LŐRINCZ ANNA. Hivatalsegédek: HUGYECZ JANOSNÉ HEGYKÖZI ERZSÉBET, NAGY SZILVESZTERNÉ HEGYKÖZI KATALIN. OM kutatói álláson levők: Tudományos tanácsadó: DR. KEDVES MIKLOS, a biológiai tudományok doktora. Laboránsok: DANI CSILLA, SZABÓ HEDVIG. Tanszéki munkaerő (szerződéses) : HOLTZ MARIA. . Akadémiai álláson levők: Tudományos munkatársak: BALÁZS LASZLÓNÉ DR. TAKÁCS 4*

51


Tudományos segédmunkatársak: KISSNÉ BALOGH IBOLYA, EDIT, KOCSIS VILMOSNÉ DR. MIHALIK ERZSÉBET. LACZKÓ GABOR, SZABÓ ZOLTÁNNÉ HORVÁTH ANNA. Tudományos ügyintéző: RICHTER ILONA. Laboránsok: FODOR IRÉN, HAJŐS JÁNOSNÉ BALOGH ZSUZSANNNA, SZÉLL S ÁNDORNÉ CSISZÁR AGNES. Műszaki ügyintéző: VARGA ZOLTÁNNÉ GŐSI ILONA. Laboránsok (szerződéses) : JADZSÓ JULIANNA, KRISTÓ MARIA, TANDARI MARIA. FUVÉSZKERT

Kertvezető: SZÉLL JULIANNA. Technikai szakoktató: SZÖLLŐSI ISTVÁN. Szakmunkások: CSÚRI ISTVÁN, DOMBI FERENC, HARTH ISTVÁN, HORVÁTH ZSUZSANNA, KNAB JÁNOSNÉ BERTA JULIANNA, NYÁRI SZILVESZTER, TAKÁCS ILLÉS, TAN ÁCS GIZELLA, VARGA ANNA.

ÖSSZEHASONLITŐ ÉLETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEHÉR OTTÓ egyetemi tanár, az orvostudományok doktora. Adjunktusok: DR. ERDÉLYI LAJOS, DR. SZENTE MAGDOLNA. Tanársegédek: DR. BARANYI ATTILA, DR. TOLDI JÓZSEF. Tanszéki munkatárs: DR. ROJIK IMRE. Mérnök: PONGRACZ FERENC. Előadó: MADURKA GYÖRGYNÉ KOMÁROMI JUDIT. Technikus: DR. FEJES PALNÉ FABIÁN MARGIT. Laboránsok: SZŰCS JÓZSEFNÉ BALÁZS ANIKÓ, VÁGVÖLGYI ANIKÓ, VECSERNYÉS VINCÉNÉ NAGY AGNES. Takarítók: BERKÓ FERENCNÉ MÁRTON ÉVA, BOGOS SANDORNÉ BORBÉLY KORNÉLIA. Betanított munkás. TRAM PÉTER.

RADIOKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEJES PÁL egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. 52


Docens: DR. VARGA KÁROLY, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. NOVAK MIHÁLYNÉ DR. HAJDÚ ÉVA, DR. SCHÓBEL GYÖRGYNÉ DR. GILDE ANNA. Tanársegéd: MOHL MIKLÓS. Villamosmérnök: KŐKAI MÁTYÁS. Előadó: DÖMÖTÖR LÁSZLÓNÉ LAKATOS ZSUZSANNA. Vegyésztechnikus: JENEI ZOLTÁN. Hivatalsegéd: KOVÁCS PÉTERNÉ KASZA ROZÁLIA. MUFA álláson levő Tudományos segédmunkatárs: KUTSAN GYÖRGY.

SZERVES KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BARTÓK MIHÁLY egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Egyetemi tanár: DR. BERNÁTH GÁBOR, a kémiai tudományok doktora. Docensek: DR. APJOK JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. FÖLDEÁK SÁNDOR, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. GÖNDÖS GYÖRGY, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. LAKOS ANTALNÉ DR. LANG KORNÉLIA, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. VINCZE IRÉN, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. AGÓCS PÁL, DR. CZOMBOS JÓZSEF, DR. FELFÖLDI KÁROLY, DR. MOLNÁR ÁRPÁD, DR. NOTHEISZ FERENC, DR. SZABÓ JÓZSEF. Tanársegédek: CSÁNYINÉ SASADI KORNÉLIA, GREGUSNÉ ZSIGMOND ÁGNES, HACKLER LÁSZLŐ, DR. SOMLAI CSABA. Ösztöndíjas gyakornokok: BUCSI IMRE, PELCZER ISTVÁN, SIROKMÁN GÉZA. Tanszéki mérnökök: DR. DOMBI GYÖRGY, KISS JANOS. Könyvtáros: KAZA ILONA. Előadók: DR. RÉPÁS NÁNDORNÉ MONOSTORI RÓZA. TARJANYI REZSŐNÉ PAPP T. ERZSÉBET. Technikai szakoktató: NAGY FERENCNÉ SZŰCS ÉVA. Vegyésztechnikusok: SAIN ANNA, SZÁSZ, ANDRAS. Mechanikusok: FÖLDEÁK IMRE, GAJDACSI ANDRAS. 53


Laboránsok: GACS GYÖRGYNÉ GERGELY ÉVA, HORVATH CSILLA, KELLER SÁNDOR, NAGY KATALIN, POLYÁK ARANKA. Segédlaboránsok: SZABÓ MIHALYNÉ SEBŐK ZSUZSANNA, TÓTH MIHALYNÉ FRANYÓ ZSUZSANNA. OM kutatók: Tudományos főmunkatárs: DR. SCHNEIDER GYULA, a kémiai tudományok kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BARTÓK MIHALYNÉ BOZÓKI GIZELLA, DR. HEGYES PÉTER, ZOLTAI ATTILA. TKFA álláson levők: Tudományos segédmunkatársak: BUCSINÉ KAPOCSI IRÉN, CZINKÓCZKINÉ MESKÓ ESZTER, KISSNÉ DR. LASZLAVIK MARTA, MOTIKA GABOR, PETŐFI SYLVIA, SZENDI ZSUZSANNA. Technikus: TOLDI MIKLÓS. Laboránsok: DÁVID JÓZSEFNÉ KORÓDI GIZELLA, KERTÉSZ FERENCNÉ CSANYI JULIANNA, OCSKÓ GYÖRGY. Segédlaboránsok: MOLNÁR ISTVÁNNÉ PAPP SZ. ESZTER, WINCZHEIM AMÁLIA. Kari hitel terhére: Üzemmérnök: MISIK REZSŐ. KK álláson levő: Vegyésztechnikus: JOSZT KAROLY.

SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. HUHN PÉTER egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Egyetemi tanár: DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, a kémiai tudományok doktora. Docensek: DR. ÁCS GABOR, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. BARTHA LAJOS, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BATTA ISTVÁN, DR. GALBACS ZOLTÁN, DR. JAKY KÁROLY, DR. KIRÁLY DEZSŐ, DR. NEMES GABORNÉ DR. VETÉSI ZSUZSANNA, DR. SERES ISTVÁN, DR. VERES SÁNDOR. Tanársegédek: DR. BERKES MARIA, CSIKKEL CSABÁNÉ SZOLNOKI ANNA, DR. DOMBI ANDRÁS, HORVÁTH ISTVÁN, NAGY LÁSZLÓ. 54


Előadók: LOSONCZI JENŐN FRINDT ERZSÉBET, SIMON ERNŐNÉ KAPÁS VERONIKA. Könyvtáros: M. KOVACS GABRIELLA. Vegyésztechnikusok: DÉNES FERENC, HALÁSZ LAJOSNÉ GESZTELYI-NAGY KATALIN, KISS MARIANNA; PATAKI FERENCNÉ JANCSIK MARIA. Vegyészlaboránsok: LEHOCZKYNÉ KOVACS ERIKA, VARGA ILONA. Laboránsok: MARAMAROSI IMRÉNÉ VAJDA MARCELLA, TANÁCS BÉLÁNÉ KISPÉTER PIROSKA. Laboráns (szerződéses) : GERENDELI FERENCNÉ GÉCZI ILONA ARANKA. Segédlaboráns: PÁL ZOLTÁN. Műszerész: SIMON NÁNDOR. Takarítók: ÁBRAHÁM PÁLNÉ BORCSÖK JULIANNA, LELE ISTVÁNNÉ VINCZE ROZÁLIA, MOLNÁR PÁLNÉ KARAI ROZÁLIA. KK álláson levő: Műszerész: SEBŐK LAJOS. Laboráns: NAGY MARIETTA.

MTA OLDATREAKCIŐKINETIKAI KUTATÓCSOPORT Tudományos munkatársak: DR. LABADI IMRE, DR. PÉTER ANTAL, DR. VÉBER MARGIT. Műszaki ügyintézők: FARKAS ANDRÁS, FITUS ZOLTÁN, ILOSVAY GYÖRGYNÉ JÓZSA ENIKŐ, KUHN MIKLŐSNÉ DANI EDIT, PALOTAI JANOSNÉ CSONKA MARIA. Laboránsok: KARVALY GELLÉRTNÉ CZÉRNA KATALIN, KOVACS JÓZSEFNÉ SZÉKELY ROZÁLIA.

TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. JAKUCS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora. Docens: DR. ANDÓ MIHÁLY, a földrajztudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. FEHÉR JÓZSEF, DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA, DR. TÓTH IMRE. 55


Tanársegéd: DR. MEZŐSI GÁBOR. Irodavezető: KÁDÁR ÉVA. Műszaki rajzoló: KASZA KATALIN. Kisegítő ügyintéző: TŐTH MIHALYNÉ SZALMA ILONA. CIMZETES EGYETEMI TANÁROK DR BÉLL BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia ,evező tagja, DR. FALUDI BÉLANÉ DR. DÁNIEL ÁGNES, a biológiai tudományok doktora, DR. FARKAS GÁBOR akadémikus, DR. GAL DEZSŐ, a kémiai tudományok doktora, DR. GARAMVÖLGYI MIKLÓS, a biológiai tudományok doktora, DR. GUCZI LÁSZLÓ, a kémiai tudományok doktora, DR. KIRALY ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. ÖTVÖS LÁSZLÓ, a kémiai tudományok doktora, DR. RÉDEI LÁSZLÓ akadémikus, DR. SOLYMOSI FRIGYES, a kémiai tudományok doktora, DR. SZELÉNYI GUSZTÁV, a biológiai tudományok doktora, DR. TÉTÉNYI PÉTER, a biológiai tudományok doktora, DR. VENETIANER PÁL, a biológiai tudományok doktora, DR. WOLLEMANN MARIA, az orvostudományok doktora, DR. ZOMBORY LÁSZLÓ, a kémiai tudományok doktora.

CIMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. ERDEI PÉTER, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, DR. HÍRES JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. JOÖ FERENC, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. KARVALY BÉLA, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. KEREKES ISTVÁN, a műszaki tudományok kandidátusa, DR. PÁVÓ IMRE, a műszaki tudományok kandidátusa, DR. POLLAK GYÖRGY, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. SCHNEIDER GYULA, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. SIROKMAN FERENC, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. SZŰCS JÓZSEF, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. TOMASZ JENŐ, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. TOTH JÓZSEF, a földrajztudományok kandidátusa.

DÉKANI HIVATAL Hivatalvezető: VADAS GYÖRGYNÉ DR. SCHORDJE KATALIN. Főelőadók: GUNDA MIKLÓSNÉ RENKECZ JÚLIA, DR. HEVESI JÁNOSNÉ JÓZSA ANNA, NEMES CSABANÉ TÖRÖK ÉVA. 56


Előadók: ILLÉS ISTVANNÉ ANTAL KATALIN. KOVÁCS ISTVÁNNÉ SZABÓ KATALIN. Műszaki ügyintéző: SZABADOS ANTALNÉ FODOR ESZTER. Adminisztratív ügyintézők: MEZEI KAROLYNÉ RACZ ILONA, PAPP LAJOSNÉ SZŰTS ZSUZSANNA. Hivatalsegéd: KORÁSZ ANTALNÉ BANDI ROZÁLIA. Takarító: KOVÁCS ISTVANNÉ GOMBOS ROZÁLIA.

UVEG,TECHIVIKAI MŰHELY Műhelyvezető: SAMU LAJOS. Szakmunkás: RÓZSA ISTVANNÉ CSÚRI ANNA. Kisegítők: KISS ESZTER, KISS FERENC. Portások: Béke épület: ANTAL MIHÁLYNÉ PALÁSTI ETELKA, KISS JÓZSEFNÉ SZÉPFALUSI ILONA. Biológiai épület: MORVAI ANTALNÉ KOVÁCS JULIANNA, NAGYSZŐLÓSI MIHÁLYNÉ FODOR HERMINA. Bolyai épület: ÖRDÖGH IMRÉNÉ SZŰCSIK MÁRIA, SARI ISTVÁNNÉ TELEKI JULIANNA. B) EGYETEMI KÖNYVTÁR Igazgató: DR. KARÁCSONYI BÉLA egyetemi docens. Igazgatóhelyettes: DR. MADER BÉLA. Önálló osztályvezetők: BEZERÉDY ISTVANNÉ DR. HERTELENDY MAGDOLNA, DR. NÉMETH ZSÓFIA, DR. NOVAK ÁKOS, DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ, DR. TROGMAYER OTTÓNÉ URECZKY ÉVA. Osztályvezető-helyettesek: DR. MADER BÉLANE KISS MARTA, DR. RESCH BÉLANÉ DR. MARINOVICH SAROLTA, SZABÓ ENÉH, URBAN LÁSZLÓNÉ MARKOS JUDIT. Csoportvezetők: DR. KLUKOVITS LAJOSNÉ PARÓCZY KATALIN, KÖVESI MARIA, DR. NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET, PAPP JÓZSEFNÉ BODNÁR KLÁRA. Főkönyvtárosok: BORSANYI ELVIRA, DR. DÉKÁNY IMRÉNÉ BOZSÓ KLÁRA, FRICK MARIA, DR. GAUSZ JÁNOSNÉ TELEKI SARA, DR. HORVÁTH GYÖRGYNÉ ZSILINSZKY PIROSKA, DR. NÉMETH JENŐNÉ PATAKI MARTA, DR. RACZ BÉLANÉ MOJZES KATALIN, SZABO ÉVA. 57


Könyvtáros I.: DR. BORSOS MÁRTA, RATKAI ERZSÉBET FRITSI ERZSÉBET, GABOR KALMANNÉ KLEMENT ILDIKÓ, LENGYEL ANDRÁS, NAGY EDIT. Könyvtáros II.: DR. BAKONYI GÉZA, DR. BAKONYINÉ FICZKÓ ILDIKÓ, FISCHER FERENCNÉ DÁRDAI ÁGNES, GROSSMANN ZSUZSANNA, KAZAI MAGDOLNA, DR. SEBESI JUDIT, DR. STACHÓ LÁSZLÓNÉ GOMBÁS ANNA. Könyvtáros III.: BAKONDI KATALIN, KUNOS MIKLÓSNÉ BERÓ EMESE, KELLER GYÖRGYNÉ PAPP KATALIN, LÁBAS LÁSZLÓNÉ KELEMEN SAROLTA, SALIGA LÁSZLÓNÉ TRAM IRÉN. Könyvtáros IV.: BÁNKÚTI SZILVESZTERNÉ BALTOVICS MARGIT, CSERTŐ MARGIT, FÁBRICZ KAROLYNÉ KOVÁCS MARIA, GÉMES ISTVÁNNÉ SZABÓ ILONA, KECSKEMÉTI JÁNOSÉ VARGA MARIA, KINCSES ZSUZSANNA, PELSŐCZI GYÖRGYI, PALLAGI ANIKÓ, SZÁNTAI-KISS ÁGNES, VARRÓ LÁSZLÓNÉ SZANDTNER RÉKA. Főelőadó: PANYIGAY HENRIETTE. Főraktárosok: HORVÁTH GÉZÁNÉ KARAKAS MARGIT, ERDEI ISTVÁNNÉ ÁCS ROZÁLIA, SISKÓ ANDRASNÉ TERHES JULIANNA. Műszaki csoportvezető: KUN SÁNDOR, ÖRDÖG VINCÉNÉ TÖLGYESI ILONA. Fényképész szakmunkások: KOVÁCS LAJOSNÉ BURKUS MÁRIA, KUN SANDORNÉ SZENTESI MARGIT. .Kötészeti szakmunkások: GYEBROVSZKY ATTILÁNÉ KORÉNYI ANIKÓ, KISS ZOLTANNÉ BAN ZSUZSANNA, SZABÓ LAJOSNÉ TAKÁCS MÁRIA, NÉMET TIBORNÉ BILUSKA ÁGNES. Kötészeti segédmunkás: REHÁK SANDORNÉ KÓKAI ERIKA. Különleges beosztású hivatalsegédek: KIRÁLY SÁNDOR, LAJOS IMRÉNÉ CZÉKUS ANNA, LIBOR GYÖRGYNÉ KOVACS ÉVA, SEBŐK BÉLÁNÉ KOVACS IBOLYA. Kutatói álláson: 'Tudományos főmunkatárs: DR. HENCZ AURÉL, az állam- és jogtudományok kandidátusa.

58


. C) GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

a) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM Igazgató: DR. VALKUSZ PAL. Igazgatóhelyettesek: KAKUSZI LÁSZLÓ, DR. SZABÓ ISTVÁN. Tanárok: APRÓ MÁTYÁS, BARTHA ERZSÉBET, BAROK ISTVAN, BOGATHY LÁSZLÓ, DR. CSUPOR ISTVÁNNÉ BALLACS KLÁRA, CSÜRI JÓZSEF, ENESSEY LÁSZLÚNÉ GÖNDÖS MARTA, ERDEI IMRE, DR. FARKAS ARPADNÉ MOLNAR IDA, DR. FARKAS ISTVÁN, FEKETE ZOLTÁNNÉ HEGYES ANNA, GÁBRIS IDA, HAJNAL IMRE, HEVÉR LASZLÓNÉ SZILAGYI ZSUZSANNA, HORÚCZI FERENC, DR. HORVÁTH JÓZSEFNÉ UNGER MÁRTA , DR. JANURIK TAMASNÉ MENNER KATALIN, JÓZSA GYÖRGY, JUHÁSZNÉ MÉSZÁROS MARIA, KAKUSZI LÁSZLÓNÉ GAJDACS MAGDOLNA, DR. KAMARÁS GYÖRGY, DR. KARDOS JÓZSEF, DR. KARDOS JÓZSEFNÉ GÉMES ANNA, KÁLLAI ISTVÁN, KANITZ JÓZSEF, KISS DEZSŐ PÉTER, KOCSIS VILMOS, KOVÁCS BÉLA, KOVÁCS JÓZSEFNÉ RÓVŐ TERÉZIA, KOVÁCS LÁSZLÓ, KURTI JÁNOS, MAJOR JENŐNÉ NAGY EDIT, DR. MINKER EMILNÉ VÉGH MÁRTA, MOLNÁR ISTVÁNNÉ DR. KURUNCZI ETELKA. DR. NAGY JÓZSEFNÉ SEBŐK ERZSÉBET, DR. ÖTVÖS PÉTERNÉ PALOTÁS ÉVA, PÉNZES JÓZSEFNÉ KISS ILONA. DR. PINTÉR LAJOSNÉ VIDÓ ERZSÉBET, DR. RÁCZ JÁNOSNÉ KÁLLAI ARANKA, DR. SERES LÁSZLÚNÉ MAGÓCSI EDIT, DR. SUKI BÉLA, SZABÓ ZOLTANNÉ TÓTH GABRIELLA , SZÉCSI JÓZSEF, SZILÁGYI PALNÉ DR. NANAY ZSUZSANNA, UDVARDI FERENC, VARGA BÉLANÉ FRANK JUDIT, WODALA JANOS.

b) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Igazgató: DR. NÉMETH KÁLMÁN. Igazgatóhelyettesek: DR. JAKUCS LÁSZLÚNÉ CZAKLER MARIA, PRISETZKY IMRE. Tanárok: BÚCSÚ FERENC, CSONKA LÁSZLÚNÉ VÉGVÁRI OLGA, DR. GYÉMÁNT IVANNÉ PINTÉR CSILLA, DR. GYŐRI ISTVÁNNÉ HARKAI EDIT, HUDI ANTALNÉ MAGYARI GYÖNGYVÉR, DR. ILA TÓTH FERENCNÉ TALAS ILONA, 59


DR. KECSKEMÉTI SAROLTA, KESZTYŰS LAJOSNÉ LAKATOS KATALIN, DR. KRISTó GYULÁNÉ FÁBIÁN ILONA, KUNSTAR JÁNOS, DR. MAKK FERENCNÉ, DR. KISS JULIANNA, DR. MIHÁLY ENDRÉNÉ KATONA ILONA, DR. NAGY PALNÉ DRAVUCZ IRÉN, DR. NEMES GÁBOR ; DR. PALFY MIKLŐSNÉ PAPP OLGA, PÁSZTOR LÁSZLŐ, PETRITY JAKAB, PRŐTITY SÁNDOR, RADNŐTI TAMASNÉ KÖNYVES PETRI KLÁRA, DR. RUZSALINÉ HALÁSZ ZSUZSANNA, SOMOGYI GYÖRGYNÉ DR. BALOGI KORNÉLIA ; SZÉCSI IMRÉNÉ CSONKA ERZSÉBET, DR. SZILÁGYI KÁROLYNÉ MOS ÉVA, SZILASSI LAJOSNÉ DR. FOGARASI MARGIT, DR. SZÖRÉNYI JÓZSEFNÉ ZABKA EMMA, SZŰCS ARPÁDNÉ KOVÁTS MARGIT, UDVARDI FERENCNÉ KÜRUNCZI MARGIT. Tanítók: CSONKA LÁSZLŐNÉ RÚZSA MARGIT, FÁBIÁNNÉ PÁGER ANNA, DR. KUNSÁGI ELEMÉRNÉ SZIGETI GIZELLA, DR. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ CSANÁDI MAGDOLNA, MARKI ANTALNÉ MAGYAR MARTA, DR. NÉMETH KÁLMANNÉ BEREK IZABELLA, PŐPITY JÁNOSNÉ VASS IRMA ÉVA, ROTH FERENC, DR. SZABÓ ISTVÁNNÉ VÁCII MARIA, DR. SZOMORA JÓZSEFNÉ DOB() ANNA, TAMÁSI JÁNOS, TANK() IMRÉNÉ MARŐTI VIKTÓRIA, DR. TOLDI MIKLŐSNÉ GÉCZY MARIA, DR. WITTMAN TIBORNÉ GAL ERZSÉBET. Gondnok: GÁSPÁR ATTILÁNÉ SZIRÁK ILONA. Könyvtáros: DOMONKOS ISTVÁNNÉ BÁRÁNY ZSUZSANNA. Szakmunkások: DÉKÁNY FERENC, RÚZSA B. LÁSZLó. Vizsgázott fűtő: KONDASZ ISTVÁN. Portás: RÚZSA B. LÁSZLŐNÉ CSIKÓ IRMA. Takarítók: BALÁZS ISTVÁNNÉ BAKAI ROZÁLIA, BÉNYI JANOSNÉ KATONA PIROSKA, BOROS SÁNDORNÉ HORVÁTH ROZÁLIA, BATTANCS JENŐNÉ BOLDIZSÁR JULIANNA, NAGY ILONA, RUZSA B. ISTVANNÉ KATONA JULIANNA, SZILI ISTVÁNNÉ KOCSIS AGNES, VARGA GÁBORNÉ RÉBÉK NAGY ERZSÉBET. Felszolgáló: KIRÁLY ISTVÁNNÉ RÉBÉK NAGY ILONA.

60


D) AZ EGYETEM KÖZPONTI HIVATALAI

a) REKTORI HIVATAL

,

Hivatalvezető: SZABO BÉLA. Osztályvezetők: DR. KEMENES BÉLÁNÉ DR. HUNYADI SAROLTA, PÁLYI BÉLA, DR. TOTH FERENCNÉ PAPP MARGIT. Főelőadók: CSIKOS MÁRIA, KIRSCH ATTILA, PADALA PÁLNE NÁDOR EMÍLIA. Előadók: BALOGH JÁNOS CSABA, BUDA SÁNDORNÉ FARKAS SARA, BODÓ ERVIN, FARSANG JUDIT, KINCSES ANDRASNÉ DEÁK MARGIT, KORMOS TIBOR, SEBŐK JOLÁN, SZABADOS ANTALNÉ FODOR ESZTER.

b) GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Gazdasági főigazgató: BALOG ISTVÁN. Gazdasági főigazgató-helyettes: DR. BUDAI K. JÁNOS. Osztályvezetők: DR. TANÁCS ANTAL, VÁRNAI SZILÁRD. Osztályvezető-helyettesek: DR. CSISZÁR IMRE, MIHÁLY FERENC, SZAMOSI LÁSZLO. Önálló csoportvezetők: PÁLFY TAMÁS, VARGA JENŐ. Főelőadók: DR. ERDÉLYI FERENCNÉ DR. JUHÁSZ ÁGNES, KOLLÁR ISTVÁNNÉ BAUER ETELKA, PAPP LAJOSNÉ MAJEVSZKI EUGÉNIA, DR. SZEKERES ANDRASNÉ BALOGH VERONIKA. Technikusok: ARDAI IMRE, DURO JOZSEF, FARKAS LÁSZLO, PINTÉR GYULA. .Előadók: ANGYAL GYÖRGYNÉ MAYER ÁGNES, ÁKOSI GÁBORNÉ EPERJESI ÁGNES, BALLA MIHÁLYNÉ BORCSÖK MÁRIA, BÁRDOSI JÁNOS, BENKOVICS ÁGNES, BIRINYI IMRÉNÉ FELDMANN LUJZA, DAROCZI ISTVÁNNÉ CSÁNYI PIROSKA, FITOR GÁBORNÉ ERTSEY ANIKÓ, GYIMESI LÁSZLONÉ SZIGETFALVI ILONA, HEGYESHALMI JÓZSEFNE HERPAI JULIANNA, JÁHNI LÁSZLONÉ KOKAI GABRIELLA, KALLOS BOTOND, KELEMEN LAJOSNÉ VARGA MARGIT, KOICS ERZSÉBET, LÉVAI ISTVÁNNÉ FOGAS MÁRIA, MAGOSI ISTVÁNNÉ KISZI MARIA, MAYER KLÁRA, MARTONOSI SÁNDORNÉ SZABO KATALIN, MOLNÁR IST61


VAN, MOHOS IMRÉNÉ DOBAY ERZSÉBET, NYÁRI FERENCNÉ GELLÉN JULIANNA, ONODI ISTVANNÉ CZÉKUS ERZSÉBET, PÓSA TIBORNÉ BALÁZS ROZALIA, SÁNTA ERZSÉBET, SIPOS GYÖRGY, SOMORJAI LASZLÓNÉ BALŐ MAGDOLNA, SUTI ILDIKÓ; SZABÓ EDIT, SZABO IMRÉNÉ MOGYORÓSI ZSUZSANNA, SZABO B. JANOSNÉ VERES ANNA, SZABÓ VINCE, SZAKATS MELINDA, SZEMMÁRI LASZLÓNÉ KOHA ANNA, SZABÓNÉ SÓTI ERZSÉBET, SZÉKELY IMRÉNÉ KOVACS KLÁRA ; TARI FERENC, ŰJVARI JENÓNÉ FARKAS ROZALIA, URBAN EDIT, ZSEMBERI LASZLÓNÉ VECSERNYÉS ANNA. Irodavezető: KASZA PALNÉ ÖRDÖGH IRÉN. Titkárnő: TAMÁS BORBÁLA. Házi műhely Műhelyvezető: NÉMETH JANOS. Előadó: HORVATH LASZLÓ. Szakmunkások: BARATH JANOS, BERÉNYI GYÖRGY, BÉRES FERENC, BOZSÓ LAJOS, BÖNDE ISTVAN, DÓCZI ILLÉS, DÓSA LAJOS, ERDŐDI SZILVESZTER, FIAM SÁNDOR, FORGÓ BÉLA, HARASZTI GYÖRGY, HEGYI LASZLÓ, HORVATH ISTVAN, KALMAN ENDRE, KEREZSI ISTVAN, KERESZTES GYÖRGY, KLIVINYI NÁNDOR, KOKOVECZ ZOLTAN, KRISTÓ PAL, KOTHENCZ DEZSŐ, KOVACS BÉLA, MARTONOSI LASZLO, MARACZI ANTAL, NAGYIVAN FERENC, NACSA ANTAL, ORSY GYÖRGY, PAMUK GYÖRGY, PRIVACZKI J. NÁNDOR, RESETERICS IVAN, REINER TAMÁS, SARI JÓZSEF, SPRAJCER PÁL, TAMASKÓ GYÖRGY, TAPAI GYULA, TERHES ANDRAS, VERÉB ISTVAN. Betanított munkások: KÓNYA SZILVESZTER, MENGYI ISTVAN, MIHALYI FERENC, NAGY FERENC, PÓSA ISTVAN, RAKONCZAI MIHALYNÉ DARÓCZI GIZELLA, RAKONCZAI MIHALY, TACSI LAJOS, TÓTH GYÖRGY, TÓTH PÉTERNÉ, TANÁCS GÉZA, ZSIGA ANTAL. Segédmunkások: GINCZINGER JÓZSEF, PAPDI FERENC, SZÉLL MIHALY. Gondnokság Műhelyvezetők: BALÁZS JANOS, LENGYEL GABOR. Gépkocsivezetők: AMPOVICS JENŐ, BERÉNYI ISTVAN, BÁNYAI JEN), CZIROK ENDRE, DARÓCZI ISTVÁN, SELYMES ISTVAN, SZÉLPAL ISTVAN, SZABÓ LASZLÓ, TAMÁS GYULA, VERB)CZI JANOS. 62


Szakmunkás: CSEHOK FERENC. Segédmunkások: HORVATH ISTVÁN, PERNEKI ISTVÁN, TOTH' LASZLO, VESZELI GYÖRGY. Hivatalsegédek: HODI GYÖRGY, KISS JOZSEF. Raktárosok: MIHALY FERENCNÉ AGOCS MARIA, LOKÖS AND RAS, SZATMÁRI MIHÁLY. Telefonkezelők: MIHÁLYI ISTVANNÉ SZIVERI JULIANNA, ROZSAHEGYI SÁNDOR, SUTI LAJOSNÉ NAGY VERONIKA, TEKULICS GYULA. Kapusok: FOGAS ILLÉSNÉ VÉR IRÉN, HÓDI JOZSEFNÉ RUTAI ILONA, KOLLAR ISTVANNÉ JUHOS ERZSÉBET, MOLNAR. LAJOSNÉ SZEKULA MARIA, PAPP SÁNDOR, SZABO ISTVANNÉ HORVATH MARGIT. Takarítók: ANTAL SANDORNÉ RÉVÉSZ JULIANNA, DOBAI SANDORNÉ RACZ GIZELLA, GYURIS MÁRIA, MOLNÁR. JANOSNÉ TERHES ERZSÉBET, MOLNÁR PALNÉ GYURIS MAGDOLNA, PINTÉR PÉTERNÉ DEZSÉNYI ROZALIA,_ PIGNICZKI KATALIN, SARI ISTVANNÉ TELEKI JULIANNA, SIMON ISTVÁNNÉ MATUSKA TERÉZIA, VACZI JA-NOSNÉ ARMAN BORBALA. Éjjeliőrök: KORMANYOS KAROLY, SZÖGI FERENC.

63,


v. AZ EGYETEM DOLGOZŐINAK ES HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA Az egyetem dolgozóinak létszáma* Oktatók Kutatók Igazgatási adminisztratív dolgozók és tanszéki segédszemélyzet Egyetemi Könyvtár Gyakorlóiskolák Nevelőtanárok Óvoda

506 fő 68 fő 627 fő 68 fő 124 fő 6 fő

7 fő 1406 fő

Az egyetem hallgatóinak létszáma* A nappali hallgatók létszáma: Allam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar

632 fő 585 fő 1128 fő 2345 fő

Az esti és levelező hallgatók létszáma: Állam- és Jogtudományi Kar esti tagozat Állam- és Jogtudományi Kar levelező tagozat Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar

276 fő 567 fő 316 fő 198 fő 1357 fő

Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma:

1148 fő

* Az 1979. február 1-i állapotnak megfelelően 5

65


V I. ÁLLAMI KITUNTETÉSBEN RÉSZESITETTEK Oktatóink és dolgozóink közül a tanév folyamán az alábbiak részesültek állami kitüntetésben: A Munka Érdemrend arany fokozatát kapta: DR. DEME LÁSZLÓ egyetemi tanár. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapták: DR. BALÁZS JÓZSEF docens, DR. SZABÓ ISTVÁN docens. A Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta: DR. KATONA PÉTERNÉ előadó. A Szocialista Kultúráért Érdemrendet kapta: DR. MADER BÉLÁNÉ osztályvezető-helyettes. Kiváló, Pedagógus kitüntetést kapta: UDVARDI FERENCNÉ tanár. Kiváló Munkáért kitüntetésben részesültek: BALOG ISTVÁN gazdasági főigazgató, DR. BÉRCZI IMRE docens, DR. HANTOS ZOLTAN tudományos munkatárs, HUDI ANTALNÉ tanár, DR. JUHÁSZ MIKLOS adjunktus, DR. KLUKOVITS LAJOS adjunktus, KOVÁCS BÉLA tanár, DR. KOZMA LASZLO docens, KUN SÁNDOR csoportvezető, DR. MAKK FERENCNÉ tanár, DR. MARÁZ VILMOS adjunktus, DR. MAYER LASZLO docens, MEGYERI ÁRPÁDNÉ nevelőtanár, DR. PETE ISTVÁN docens, SALANKI ISTVANNÉ tudományos munkatárs, DR. SIMONCSICS PAL docens, DR. SZABÓ TIBOR adjunktus, DR. SZALAY ISTVÁN docens, DR. VECZKÓ JÓZSEF docens. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak: ENESSEY LASZLÓNÉ tanár, KOVÁCS JÓZSEFNÉ tanár. Miniszteri Dicséret-ben részesültek: DR. CZUCZ OTTO adjunktus, DIAMANT TIBOR tudományos munkatárs, DOBOS LÁSZLÓ mérnök, GÁL GYÖRGY tudományos segédmunkatárs, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ adjunktus, LANG KÁLMÁNNÉ előadó, MOLNAR GYÜRGYNÉ hivatalsegéd, DR. PINTÉR LAJOSNÉ tanár, RÉPÁS NÁNDORNÉ elő~

5*

67


adó, RESETERICS IVAN szakmunkás, DR. SIMON FERENC tanársegéd, SIMON ISTVANNÉ takarító, DR. SIPICZKI MATYAS adjunktus, SISKÓ ANDRASNÉ raktáros, SZABO ILONA adminisztrátor, SZABÓ KAROLYNÉ előadó, TRANGER BÉLANÉ technikus, ZVARA JANOSNÉ adminisztrátor.

68


VII.

GYÉMÁNT- ÉS ARANYDIPLOMAVAL KITÜNTETETTEK Egyetemünk rektora, dr. Antalffy György egyetemi tanár a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen gyémánt- és aranydiplomát nyújtott át az egyetemen 60, illetve 50 évvel ezelőtt végzett hallgatóinak. Gyémántdiplomát kaptak: DR. VÁRADY BRENNER ALAJOS jogász, HIRMAN JÓZSEF, MANYA FERENC középiskolai tanárok. Aranydiplomát kaptak: DR. ARVAY NÁNDOR, DR. BRODY LÁSZLÓ, DR. CSORDÁS ISTVÁN, DR. GYÓRY NAGY ISTVÁN, DR. HABERMANN GUSZTÁV, DR. KISS ISTVÁN, DR. MATUZ KÁROLY, DR. SIMON FERENC, DR. SOMORJAI FERENC, DR. RICHTER BÉLA, DR. TIHANYI BÉLA jogászok, BALTÁSNÉ DR. ZOLTÁNFFY ANNA, BOROS JENÓ, FELSZEGHY ELEMÉR, LADERER ERZSÉBET, SZÖRÉNYI ERZSÉBET középiskolai tanárok.

69


VIII. ŰJ AKADLMIKUSAINK ES TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK A Magyar Tudományos Akadémia ez évi közgyűlésén rendes tagjainak sorába választotta: DR. MÉREI GYULA egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját. Levelező tagjainak sorába választotta: DR. LOVÁSZ LÁSZLÓ egyetemi tanárt.

Bölcsészettudományi Kar DR. CSETRI LAJOS docens, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. CSÚRI KAROLY adjunktus, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. MAKK FERENC docens, a történelemtudományok kandidátusa, DR. NEMÉNYI KÁZMÉR adjunktus, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. OLAJOS TERÉZIA tudományos munkatárs, a nyelvtudományok kandidátusa, DR. SZABÓ JÓZSEF docens, a nyelvtudományok kandidátusa.

Természettudományi Kar DR. KOZMA LÁSZLÓ docens, a fizikai tudományok doktora, DR. BODROGKOZY GYÖRGY docens, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. DURSZT ENDRE adjunktus, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. HACKL LAJOS adjunktus, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. SZABÓ ZOLTÁN adjunktus, a matematikai tudományok kandidátusa.

71


IX.

ASPIRANTŰRARA FELVÉTELT NYERTEK NÉVSORA ÉS TÉMAJUK MEGNEVEZÉSE Politikai Gazdaságtan Tanszék DR. VACZY MARIA adjunktus „Élelmiszer-termelés, élelmiszer-ellátás a világgazdaságban és a két rendszer gazdasági versenye."

Alkalmazott Kémiai Tanszék DR. HALÁSZ JANOS tanársegéd „Propilén szelektív oxidációja és ammonoxidációja."

Általános és Fizikai Kémiai Tanszék DOBOS LÁSZLÓ tanszéki mérnök „Kvázisztochasztikus átalakítók és alkalmazása az elektrokémiai, korróziós kutatómunkában."

, Központi Könyvtár DR. BAKONYI GÉZA könyvtáros „A XX. századi olasz próza realizmusa."

73


_7

~


X. AZ OKTATASI REKTORHELYETTES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE AZ 1978. ÉVBEN MEGTARTOTT IFJrTSAGI PARLAMENTEKRŐL — Kivonatosan — Egyetemünkön az ifjúsági parlamenteket a 133/1978. OM. sz. utasításban foglaltaknak megfelelően szerveztük meg. Az előkészítő munkálatoknál figyelembe vettük az Állami Ifjúsági Bizottság e célra kiadott útmutatójában foglaltakat is. A parlamentek előkészítő munkálataiba az állami vezetés előzetes egyeztetések alapján az illetékes KISZ-szervezeteket és szakszervezeti bizottságokat bevonta. A vezetői beszámolók testületi vitáinak időpontját az illetékes társadalmi szervekkel egyetértésben határoztuk meg és a testületek véleményét mind a beszámolók kiegészítésében, mind pedig az intézkedési tervek véglegesítésénél figyelembe vettük. A Bölcsészettudományi és a Természettudományi Kar élt azzal a lehetőséggel, hogy a kari parlament két lépcsőben is megrendezhető. Az Állam- és Jogtudományi Kar egy kari ifjúsági parlamentet tartott. Az oktatói-dolgozói ifjúsági parlament a már hagyományos formában és módon került megrendezésre. A közvetlen irányítású egységek közül egyedül a Kibernetikai Laboratórium élt azzal a lehetőséggel, hogy külön parlamentet is tart. Általánosnak mondható az a megállapítás, hogy a parlamentek több lépcsőben, — karonként illetve szekciónként — való megtartása hasznos volt, és produktív. Ez vonatkozik a parlamentek aktivitására és a részvételre is. A Bölcsészettudományi Kar munkájáról külön is meg kell említeni a rendezéssel és a levezetéssel kapcsolatban tapasztalt jó szervezést és eredményeket. Ebben az állami vezetésen kívül jelentős szerepe volt a kari párt- és KISZ-szervezeteknek is. Ugyanez mondható el a Természettudományi Kar parlamentjéről is azzal, hogy a csúcsparlamentek voltak a legsikeresebbek, a legproduktívabbak, míg a kari parlamenten a színvonalas beszámolót már nem kísérte annyira intenzív vita. Meg kell említeni azt is, hogy az Állam- -s Jogtudományi Kar parlamentjén kevés hallgató vett részt, ami összefüggött azzal, hogy ezen a napon rendezték a jogászvetélkedőt. A jövőben az előzetes koordinációra jobban kell törekednie a kari KISZ-szervezetnek, illetve az állami vezetésnek. 75


Az oktatói-dolgozói parlament megrendezésére második alkalommal került sor. A létszámot és a résztvevők számát figyelembe véve ez iránt a parlament iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. Az első ízben elkészült intézkedési terv megfelelő módon tartalmazza a problémákat, és ami ennél több, a megoldandó feladatokat. Ehhez a területhez tartozik a Kibernetikai Laboratórium parlamentje, amelynél kiemelkedő az a konstruktív légkör, amelyben az lezajlott. Meg kell említeni, hogy a parlamenteken elhangzott problémák jelentős része a legutóbbi parlamenteken is felvetődött, s bár egynéhányuk túlmutatott az egyetem falain, néhány, a város és a megye határán is, ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy vegyük tudomásul ezek megoldhatatlanságát. Ezen kérdésekben töretlen erőfeszítéssel kell törekednünk a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználására, mert ha ez nem történik meg, akkor szükségszerűen alakul ki egyfajta szkepticizmus, amely politikailag nem elfogadható és ezért elkerülése társadalmi érdek. A vonatkozó rendelkezések szerint a parlamenteket a KISZ érdekképviseleti, érdekvédelmi jogosítványai ismertetésére is felhasználtuk, intézményünkre vonatkoztatva. Bár a KISZ KB érdekvédelmi határozata és az ezzel más területeken összefüggő intézkedések az oktatásügy területén sajátos képet mutatnak, úgy érezzük, hogy ezen a téren egyetemünk immár hosszú évek óta nem áll rosszul. Az összegyetemi parlamentet 1978. december 9-én tartottuk, amelyen 120 küldött vett részt. A beszámoló az előző parlamenten elhangzott észrevételek és javaslatok alapján megtett intézkedésekről adott számot, felhasználva ehhez az OM tájékoztatóját, amelyben az 1976-77-es ágazati ifjúsági parlamenteken elhangzott javaslatok megvalósításának helyzetéről adtak áttekintést. Fentiek alapján a beszámoló foglalkozott a felvételi rendszer módosításával, a tantervekkel kapcsolatos intézkedésekkel és az idegennyelvi oktatás helyzetével. Továbbá a szakmai termelési gyakorlatok ügyében várható intézkedésekkel, a jegyzetellátás megjavítása érdekében szervezett további lépésekkel, a hallgatók szociális helyzetével, az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos problémákkal. A beszámolóban szerepeltek azok az intézkedések is, amelyek az oktató-nevelő munka feltételeinek javítását szolgálták. Részletes tájékoztatás hangzott el a Bolyai Kollégium kiürítése kapcsán előállott helyzetre vonatkozóan. Tájékoztatást kapott a parlament a kulturális élettel és a közművelődésP1 összefüggő kérdésekről is, végezetül szó volt az egyetem tömegsport egyesületéről, a JATE SC76


ről, annak eredményeiről. A gazdasági igazgatóság hatáskörébe tartozó, a kari parlamenteken felvetett kérdésekre adott tájékoztatást a gazdasági főigazgató. A vonatkozó utasítás értelmében részletesen beszámolt az egyetemi pénzeszközök ifjúságpolitikai célokra történő felhasználásáról. Megemlítendő, hogy az egyetemi KISZ-bizottság a fenti beszámolókat és az intézkedési terveket véleményezte és csak egyetlen kérdésben tartotta szükségesnek kiegészíteni, nevezetesen a pedagógiai és módszertani oktatás korszerűsítésére vonatkozóan. Mindkét beszámoló után sor került az intézkedési terv ismertetésére, amelyben a parlamenteken felvetett és megoldásra váró feladatok is szerepeltek. Az összegyetemi parlament nagy aktivitással zajlott le, amit a 22 tartalmas hozzászólás is jelez.

Az összegyetemi parlamenten elhangzott fontosabb észrevételek, javaslatok, amelyek saját hatáskörbe tartoznak: Több hozzászóló kérte, hogy 1979. júniusáig érdemben vizsgáljuk meg a pedagógia és módszertani oktatás helyzetét, a hatáskörünkbe tartozó szükséges intézkedések megtétele céljából. Sürgették a tananyag és jegyzetellátás javításának szükségességét, kezdve itt a jegyzetárusítás könnyebbé tételétől folytatva a jegyzetkiadás átfutási idejének lerövidítésével. Jogosnak tűnik az a javaslat, miszerint biztosítani kellene az egyetemen belüli jegyzetárusítást. Ugyancsak elfogadható a házinyomda kapacitásának növelésére vonatkozó javaslat is. A Bölcsészettudományi kari és az összegyetemi parlamenten is elhangzott az a javaslat, hogy a marxizmus—leninizmus alkotó részeinek oktatási rendjét változtassuk meg olyan értelemben, hogy a Bölcsészettudományi Karon is a filozófia oktatással kezdődjék a marxizmus—leninizmus oktatása. Mind a kari parlamenten, mind az összegyetemi parlamenten többen is szóvá tették a pályakezdő fiatal szakemberek elhelyezkedésével kapcsolatos problémákat. A névreszóló pályázatot többen is kifogásolták, mondván, hogy az a protekcionizmus melegágya lehet. Változatlanul sok észrevétel hangzott el a kollégiumokkal összefüggésben. A jogos észrevételek kapcsolatban vannak a tervezett új kollégium megépítésével. Az orosz és német nyelvből részképzésen való részvételben érintett hallgatóknak ugyancsak évek óta rendszeresen visszatérő kérése az időpont ésszerűsítése. A honvédelmi oktatás, a színvonal emelkedésének elismerése mellett, ugyancsak foglalkoztatja a hallgatóságot. Itt a megfelelő tananyag biztosítása látszik elódázhatatlan szükségletnek. 77


8. A közművelődési tevékenység helyzete ,érzékenyen foglalkoztatja a hallgatóságunkat. Vónatkozik ez különösen a KISZ-klub működésére és az öntevékeny művészeti csoportok bel- és külföldi szereplésére és az anyagiak szűkösségére. Felvetődtek továbbá az alábbi kérdések is: az egyetem növelje a KISZ-bizottság pénzügyi támogatását; a dolgozók lakáshoz juttatása érdekében az egyetem a lakásfejlesztési alapot a következő két évben 350-350000 forinttal emelje meg; az ifjúsági mozgalom történetével kapcsolatos kutatások támogatása; a kollégiumi stúdiók fejlesztéséhez a pénzügyi eszközök biztosítása; a külföldi tanulmányutak odaítélésénél a fiatalok arányának növelése; az ösztöndíjas gyakornokok helyzetének átfogó rendezése.

78


XI. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA

A XIV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIAKKÖRI KONFERENCIA DIJNYERTESEI Állam és Jogtudományi Kar -

tagozat (államjogi-, államigazgatásjogi): Szentmiklósi Agnes (V. évf.): Államigazgatási szervek szerepe a birtokvédelemben. Kari jutalom: 800,— Ft Lilik István (V. évf.): Az INF fejlődése 1944-től és reformjának kísérlete napjainkig. Kari jutalom: 800,— Ft tagozat (állam- és jogelméleti): Juhász György (II. évf.) : Igazságosság és jogbiztonság összeütközése a modern polgári jogfilozófia tükrében. Második díj. Józsa Zoltán (V. évf.) : Max Weber bürokrácia elméletének szervezetszociológiai aspektusai. Harmadik díj. tagozat (polgári jogi és polgári eljárásjogi): Sisák Péter (V. évf.) : A rendhagyó orvosi tevékenységgel összefüggő néhány időszerű jogi kérdés. Második díj. Bálint Lajos (V. évf.): Kárfelelősség a környezetért a magyar jogban. Kari jutalom: 800,— Ft Szabó Erna: (V. évf.): A modern technikai eszközök a bírósági ügyvitelben, különös tekintettel a magnetofon alkalmazására. Második díj. Pintér Ferenc (V. évf.): Az 1974. évi 10. tvr.-en alapuló eljárás elméleti és gyakorlati kérdései. Kari jutalom: 800,— Ft tagozat (büntetőjogi): Szániel Agnes (IV. évf.) : A mulasztás rendszerbeli helye, fogalma és okozatosságának problémája. Első díj. Lőrinczy György (IV. évf.): A determinált akarat és a büntetőjogi felelősség alapelvei. Harmadik díj. Budai Piroska (IV. évf.): A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelitésben. Kari jutalom: 800,— Ft tagozat (jogtörténeti): Antal Péter (V. évf.) : A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Debrecen város reformkori büntetőjogában (1823 1848). Külön díj. Fazekas István (V. évf.) : Debrecen abszolutizmus kori szervezetének egyes kérdései. Második díj. .

79


VI. tagozat (mezőgazdasági és munkajogi): Vincze Erzsébet (V. évf.): A pénzbeli kártalanítás megállapításának főbb szempontjai a kisajátítási eljárásban. MÉM I. díj. Szabó Márta (V. évf.): A szövetkezeti érdekképviseleti szervek újabb funkciói és feladatai, különös tekintettel a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szövetségeire. TOT különdíj. Gellényi Valéria (V. évf.) : A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. Második díj. Salamon András (V. évf.): . Az NDK Mt. (AGB. 1977.) és a magyar Mt. (1967. II. tv.) összehasonlítása. Kari jutalom: 800,— Ft

Bölcsészettudományi Kar I. díj Szalontai-Dimitriev Judit: A csuvas yumsa „varázsló" szó etimológiáj a. Kacziba Ágnes: Az élő-élettelen kategória kialakulásának tükröződése a Száva-könyv adatai alapján. Bartók István: A puritánusok kora magyar prédikációiból kifejthető elméleti—poétikai nézetek. Somogyvári Agnes: Egy kora-bronzkori edény kultúrába sorolásának problémái. díj értékű különdíj Lóczy István: A nacionalizmus eszméje Vörösmarty lírájában. Tóth Sándor: A XVI—XVII. századi török válság fő kérdései. díj Agyagási Klára: A csuvas nyelvemlékek kiadásának néhány módszertani problémája. Erdei Klára: Ecsedi Báthori István prédikációi. Osztovits Szabolcs: Szempontok korai Szindbád-novellák értel-

mezéséhez. Szegedi Ildikó: A késő-reneszánsz világkép ábrázolása Shakespeare a Vihar c. drámájában. Kövér Lajos: Batsányi János: Der Kampf (Batsányi és Napóleon). Simon Katalin: A Vinca-kultúra telepe Tiszaszigeten. II. díj értékű különdíj Bujtás László: A főnévi igenév 3. személyű személyragos alakjainak vizsgálata a Hoffgreff énekeskönyvben. Molnár Ádám: A honfoglaló magyarság ekéjének altáji háttere. Szigeti Csaba: A halállal átitatott szerelem látomása. Kísérlet Petőfi Sándor „A szerelem országa" c. versének értelmezésére. 80


Szigeti Csaba: Nyomtatott világi versesköteteink szerkesztési elvei a 17. században. Csapody Miklós: Az Erdélyi Fiatalok 1933-ban. III. díj Boronkay Zsuzsa: A többjelentésű szavak és tanításuk: francia—magyar lexikai párhuzamok. Füzi László: A gondolkodó alkata (Németh László: Szörnyeteg c. drámájáról). Fodor Judit: Az emberfeletti ember problémája L. Andrejev: „Vaszilij Fivelszkij élete''' c. elbeszélésében. Simonffi Zsuzsa: A halál, a forma, az élet, a káosz. (Jean de Sponde: Stances et Sonnets de la Mort). Szabó István: Természetfilozófia és esztétika Cyrano de Bergerac műveiben. Csányi István: Pitardia városfejlődése a XVIII. században. Regenye Judit: Tápé-Lebő 1967-es ásatása és kultikus lelete. Gergely Anna: Anthropomorf edény Lebőröl. III. díj értékű különdíj Hrabovszky Klára: A drámaiság — mint műfaj — ismérvei és a Doktor Faustus.

Természettudományi Kar Természettudományi Szekció I. díj Totik Vilmos (okl. matematikus) : Az erős szummációról és approximációról. Klincsik Mihály (okl. matematikus) : Stabilitási vizsgálatok Banach-terekben a második generális mutató segítségével. Varró Sándor (V. éves fizikus): Szabad elektronok többfotonos átmenetei (inverz fékezési sugárzás). Állami Ifjúsági Bizottság kü-

löndíja. Mezei Pál (V. éves fizikus): Modellkísérletek W-Ni rendszer folyadékfázisú szinterelésére. Hebling János (okl. fizikus): Lézerrel gerjesztett festéklézer sugárzás elliptikus polarizációjának vizsgálata. Farkas Gyöngyi—Körmöczi László (IV. éves biológus): Legeltetett és felhagyott homoki legelő összehasonlitó vizsgálata. Boros Imre (okl. biológus) : DNS szerkezetvizsgálat restrikciós enzimekkel. 6

81


Olasz Ferenc (IV. éves biológus) : A 16-3 bakteriofág virulenciája. Szántó Györgyi (IV. éves biológus): Bakteriorodopszin fehérje fluoreszcenciájának vizsgálata oldatperturbációs módszerrel. Zsiga Agnes (okl. vegyész) : Candida boidinüből izolált kataláz vizsgálata. Szegedi E rnő (okl. biológus): Metanolhasznosító élesztők vizsgálata. Szűcs Edit (okl. biológus): Élesztő élősejtszámának meghatározása erjedő sörlében redukciós kapacitás alapján. Budai Dénes (V. éves biológus) : A pulvinar poliszenzoros aktivitásának vizsgálata macskákban a kiváltott potenciálok módszerével. Lendvai Mária (okl. biológus) : Bagolyköpetvizsgálatok az ásotthalmi és a zsombói erdőben. Laskay Gábor (V. éves biológus): Fotoszintetikus membránok tulajdonságainak vizsgálata zsírsavszintézis-gátló szerek jelenlétében árpalevelek zöldülése során. Lévai László (okl. mat.—földrajz szakos középisk. tanár): Az emberi tevékenység hatása Hódmezővásárhely talajfejlődésére. Tózsa István (V. éves földrajz—angol szakos): Néhány tel hidrogeográfiai értékelése. Pelle László (V. éves matematika—földrajz szakos): Hőmérsékleti és csapadék idősorok statisztikai entrópiájának vizsgálata. Vodinák Gyöngyi (V. éves matematika—födrajz szakos): A Csendes-óceán vízhőmérsékletének változékonysága, kapcsolata az általános légkörzéssel. Geiger János (V. éves matematika—földrajz szakos) : Üledékföldtani vizsgálatok Cluster analízissel. II. díj Horváth Lajos (III. éves matematikus): Független valószínűségi változók összegének véletlen indexes határeloszlása, Prékopaféle készletgazdálkodási modell egy általánosítása. Kiss László (IV. éves fizikus) : Nagysebességű kapacitás és veszteségi ellenállás mérőműszer tervezése és építése, szilicium-nitrid rétegek kinetikai vizsgálata. Berkó András—Zsednai József (V. éves fizikus) : Fotoáramoszcilláció vizsgálata pofikristályos szelén mintákon. Deák Péter (V. éves biológia—kémia szakos): Caenorhabditis elegans termoszenzitív mutánsok tanulmányozása. Nguyen Thanh Binh (V. éves biológus): Az IgM előállítása és meghatározása. 82


Horváth Anna (okl. biológus) : Lipoxigezán aktivitás alakulása gránumos és nem gránumos kloroplasztok tárolása folyamán. Gulya Károly (V. éves biológus): 3 H-aminovajsav (gaba) felvételének és transzportjának autoradiográfiás vizsgálata patkány bulbus olfactoriusaban. Zimányi László (V. éves fizikus): Fotoszintetikus membránok 515 nm-es elektrokróm abszorpcióváltozása kinetikájának modellezése. Tóth Antónia (V. éves földrajz—német szakos) : Bács-Kiskun megye infrastrukturális fejlődésének néhány kérdése. Rottlerné Hábori Edit (okl. mat.—földrajz): Jánoshida tanyavilága. Molnár Zoltán (III. éves matematika—földrajz szakos): Talajközeli inverziók klimatológiai jellemzése Szeged adatai alapján. III. díj Szatmári Sándor (IV. éves fizikus): Haladóhullámú erősítés vizsgálata szerves festékoldatokban. Medgyesi Péter (okl. biológus): Genetikai analízis szomatikus hibridizáció útján. Cséplő Ágnes (okl. biológus) : Domináns hőérzékeny mutációt hordozó balanszer kromoszómák crossing over gátlóhatásának vizsgálata Drosophyla melanogasterben. Balogh Gizella (IV. éves matematika—földrajz szakos): A nyírségi szélfújta homok genetikai és morfológiai kérdései. Szultos Erzsébet (V. éves matematika—földrajz szakos): A monszun területek csapadékának kapcsolata a Föld különböző klímaterületeinek csapadékváltozékonyságával. Fényes József (IV. éves biológia szakos tanárjelölt): A Kolon-tó limnogeológiai Molluscafauna vizsgálat alapján. Tóth Tünde (IV. éves földrajz—orosz szakos) : A gyermekláncfű (Taraxacum officinale) és a fehér bokrétafa (Aesculus hippocastanum) fenofázisai Magyarországon.

Számítástechnikai Szekció I. díj Csendes Tibor (IV. éves matematikus): A chemoton modellezése. Feró László (V. éves matematikus): Szűrési eljárások digitális képek feldolgozására. Fülöp Zoltán (V. éves matematikus): Reguláris egyenletrendszerek és alkalmazásuk automataelméleti eldönthetőségi problémákra. 6*

83


Bartha Miklós (V. éves matematikus): Vizsgálatok a fanyelvtanok körében. díj Kalmár János (V. éves matematikus): Deriváltmentes iterációs módszerek nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldására. Kószó Károly (okl. matematikus) : A Gauss-elimináció műveletigényének csökkentése. díj Ernhöffer Ferenc (V. éves matematikus): Stiff típusú differenciálegyenletek numerikus megoldása. Huszár Jolán (V. éves matematikus) : Elsőrendű tételbizonyító Lukasiewicz n-értékű logikájában. Polner Gábor (IV. éves matematikus): A lambda fág számítógépes modellezése. Sövér Ferenc—Takáts Tamás (IV. éves matematikus) : Neuronhálózatok modellezése. Virágh Tamás (okl. matematikus) : Programozási nyelvek szemantikája. Imhof Gyula (okl. matematikus): Fatranszformációk és reguláris eredők. Molnár Gábor—Székely László (okl. matematikus) : Sejttérprogramozás software eszközei.

Kémiai Szekció díj Iviczné Kovács Lívia (okl. kémia—fizika szakos) : A humán gasztrin I. heptadekapeptid védett oktapeptid fragmensének előállítása, különböző módszerek összehasonlítása. díj

Biczók László (V. éves vegyész): Gerjesztett 2-pentamon molekula elbomlási és hidrogénatom-lehasítási reakcióinak kinetikai vizsgálata. Zilahi Tibor (V. éves vegyész): A propilén termikus bomlási reakciójában szereplő gyökök koncentrációarányának számítása termokémiai adatokból. Kapocsi Irén—Bucsi Imre (okl. vegyész): A ciklohexándiol izomerek Sift-technikával végzett konfigurációanalizise; a diolok Siftreagensekkel alkotott komplexeinek NMR-, hidrogénkötéseinek IRspektroszkópiai vizsgálata. 84


III. díj Kovács Zsuzsanna (okl. vegyész): Telített karbonsavak kobaltkomplexeinek spektroszkópiás vizsgálata a láható és infravörös tartományban. Hódi Márta (okl. vegyész) : Oxidációs mangánércek nyomelemtartalmának meghatározása LMA-1 lézermikrospektrálanalizátorral.

Ma.rxizmus--LeEIinizmus Szekció díj Székely László (okl. matematikus) : Az OKP stratégiája a II. világháború után. díj Ökrös Tamás (I. éves matematikus) : A teljes determinizmus és a szabadakarat. Mátyási Edit—Sztancs Mária (V. éves matematika—fizika szakos) : Az élelmiszer-együttműködés lehetőségei és távlatai a KGSTintegrációban. díj Mike György (IV. éves matematikus): A „Bécsi kör " filozófiájának néhány problémájáról.

85


_ 째 rP+er: _ s

-

~

4-,

:~4 ,~,.


XII.

ORARENDEN KiVÜLI KEPZES ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMANYI KAR Az Allam- és Jogtudományi Karok egységes tantervi irányelveinek megfelelően a nappali tagozaton végző hallgatók tanulmányaik befejezése előtt hathetes szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a jog-gyakorlati munkába, megismerjék a jogalkalmazás problémakörének legalapvetőbb kérdéseit. Nem utolsósorban pedig az egyetemen tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának a figyelemmel kísérése. A fenti célkitűzések mellett a szakmai gyakorlatnak a tanrendi elhelyezése révén sikerült még azt is elérni, hogy a hallgató közvetlenül a gyakorlatból meríthessen forrásanyagot a tanulmányai befejezésével egyidőben elkészítendő szakdolgozatához. A kötelező szakmai gyakorlatot a kar a nyolcadik félévet követően a kilencedik — utolsó — félév közé iktatta be, mégpedig úgy, hogy a hathetes időtartam mintegy kétharmad része a nyári szünidőből, egyharmad része pedig a kilencedik félév szorgalmi idejébe esik. Ennek megfelelően a gyakorlatok minden év augusztus 21-én kezdődnek és szeptember végéig tartanak. Ennek megfelelően lett a szakdolgozat benyújtásának a határideje is megállapítva általában október végében. Tekintettel arra, hogy egy-egy évfolyamon általában 120-130 hallgató vesz részt gyakorlaton, és ilyen nagy létszám fogadására szegedi munkahelyek nem képesek, a hallgatók tulajdonképpen az ország legkülönbözőbb helyein töltik szakmai gyakorlatukat. Felvetődött és didaktikai szempontból célszerűnek is látszanak, hogy a gyakorlati helyek számát csökkentsük, vagyis koncentráljuk, mert ezáltal jobban lehetne az egységesebb foglalkozást biztosítani. Ennek azonban az a jelenlegi megoldhatatlan akadálya, hogy a ha llgatók számára szállást biztosítani a kar nem tud, és így kénytelenek vagyunk lényegében a hallgató szabad választására bízni, hogy hol, mely községben, városban tölti szakmai gyakorlatát. Ennek az az eredménye, hogy évente általában 25-30 munkahely foglalkoztatja hallgatóinkat. Ilyen nagyfokú szóródás mellett az egységes foglalkoztatás biztosítása érdekében az egyes munkahelyekkel rész87


letes foglalkoztatással kapcsolatos tematikát küldünk, amelyben részletezzük a foglalkoztatással kapcsolatos elképzeléseinket. E mellett a lehetőség határán belül a kar által kijelölt instruktor személyesen is meglátogatja az egyes munkahelyeket, és így — ha nem is teljes mértékben — de koordinálni tud az egyes foglalkoztatók között. Az 1980/81. tanév végéig az Állam- és Jogtudományi Karon az ún. ágazati képzés folyik. Ennek megfelelően három ágazat van, úgymint igazságszolgáltatási, igazgatási-szervezési és gazdasági ágazat. A szakmai gyakorlat megszervezése döntően ágazatonként történik. A kar dékánjának felkérése alapján minden ágazatnak egy-egy oktató szervezi meg a szakmai gyakorlatot. Az igazságszolgáltatási ágazatosok bíróságokon és ügyészségeken, valamint egészen kis számban ügyvédi munkaközösségekben, az igazgatási-szervezési ágazat hallgatói döntően tanácsoknál, míg a gazdasági ágazat ha llgatói pedig alapvetően vállalatoknál és termelőszövetkezeteknél töltik gyakorlati idejüket. Főszabályként minden hallgató csak ágazatának megfelelő helyre mehet gyakorlatba. Ez alól azonban két irányú kivétel van. Amennyiben a hallgató társadalmi tanulmányi szerződést kötött, akkor ágazatától függetlenül ott tölti le gyakorlati idejét, ahová a társadalmi tanulmányi szerződése köti. Másik kivétel pedig egyéni elbíráláson alapszik. Amennyiben a hallgató egyéni érdeklődése alapján kéri, hogy ne az ágazatnak megfelelő helyre menjen gyakorlatra, akkor — elsősorban pályaválasztási szempontból — a kérést honorálni szoktuk. A hallgatók mellé a gyakorlati munkahelyen a munkahely vezetője egy szakmai irányítót jelöl ki, aki amellett, hogy segíti a hallgató gyakorlati ismereteinek megszerzését, ellenőrzi is a hallgató munkáját. Az instruktorok kijelölésénél a hallgató szakágon belüli érdeklődési körét veszik figyelembe. Ez azt jelenti, hogy ha a hallgatót pl. az élet elleni bűncselekmények érdeklik ; akkor olyan bíró kerül instruktorként megbízásra, aki az adott ügyeket tárgyalja. E mellett természetszerűleg minden gyakorlati munkahely törekszik arra, hogy a hallgató a munkahely egészéről és az ott folyó tevékenységről áttekintést nyerjen. A hallgatók napi munkaideje 6 órában van megállapítva. Ezáltal is lehetőséget biztosítva arra, hogy az esetleges őszi vizsgaidőszakában leteendő vizsgájához megfelelő idő álljon rendelkezésre. A hallgatók gyakorlati tevékenységükről ún. tevékenységi naplót vezetnek, amelyet a gyakorla ti vezetővel az instruktor által készített véleménnyel együtt az egyetemre adnak be. 88


A gyakorlat elfogadásáról az egy-egy ágazatfelelős oktató dönt elsősorban a tevékenységi napló és az instruktori vélemény, másrészt pedig gyakorlati ideje alatt végzett személyes látogatásai során szerzett tapasztalatok alapján. A gyakorlatok elfogadása csak „teljesítette", vagy „nem teljesítette" minősítéssel történik. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A karon (és a Természettudományi Karon) tanuló tanárjelöltek. nevelési gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlatok folyamán a hallgatók gyermekismeretre tesznek szert; megismerkednek a tanítási órán kívüli nevelőmunka feladataival, lehetőségeivel, területeivel; gyakorlatot szereznek e feladatok megvalósításában. A gyakorlati. munka területei: a) Nevelési gyakorlatok oktatási és nevelési intézményekben Az iskolai nevelési gyakorlatokon való részvétel valamennyi tanárszakos egyetemi hallgató számára egy féléven át heti 2 órá ban kötelező. A hallgatói létszám emelkedésével együtt bővült azoknak az oktatási és nevelési intézményeknek a köre, ahol a Pedagógiai Tanszék lehetőséget biztosít a gyakorlatok teljesítésére. Az 1978/79-es tanévben 15 intézményben voltak évközbeni nevelési gyakorlaton hallgatóink. Az intézmények megoszlása: 3 általános iskola, 2 nevelőotthon, 3 szakmunkásképző, 2 középiskolai kollégium, 5 gimnázium és szakközépiskola. A nevelési gyakorlatok fő tevékenységi területei: Úttörő- és KISZ-munka patronálása, az intézményben működő szakkörök, érdeklődési körök munkájának a segítése, részvétel a kulturális és sportmunkában, a tanulmányi munka segítése. A fentiekből választott tevékenységi területen végzett munka mellett — az intézmény lehetőségei szerint — még további három feladatot is teljesíteni ke ll az a.',ábbiak közül: két osztályfőnöki óra meglátogatása, egy szülői értekezleten való részvétel, egy tantestületi értekezlet meghallgatása, egy úttörő- vagy KISZ-foglalkozás meglátogatása, részvétel egy szakmai munkaközösségi megbeszélésen,

89


az iskolában folyó szakmai képzés rendszerének megismerése, egy gyakorlati foglalkozás megtekintése, általános iskolában gyakorlatot végzők számára: egy általános iskolai napközis foglalkozáson való részvétel. Nyári nevelési gyakorlat A 14 napos kötelező nyári nevelési gyakorlaton a III. évet végzett hallgatóink aktívan részt vesznek az iskolák és különböző egyéb szervek (pl. SZOT, MAV, KISZ, tanácsok stb.) által az ország különböző területein szervezett nyári táborok és üdültetési akciók nevelőmunkájában. Fontos lehetőség ez a gyakorlat a különböző életkorú gyermekek sajátosságainak megismerésére, a pedagógiai képességek fejlesztésére, a neveléselméleti ismeretek alkalmazására, a nevelői hivatástudat erősítésére. Iskolai megfigyelések Célok és feladatok: A hallgatók elméleti és pedagógiai ismereteinek gyakorlati alkalmazása, ismerkedés az iskolával, a tanulókkal és a pedagógus hivatással, pedagógiai tapasztalatok gyűjtése, a korszerű nevelési-oktatási módszerek gyakorlati megismertetése, a tanárjelöltek hivatástudatának fejlesztése, gyakorlati felkészítés az iskolai nevelőmunkára. Az iskolai megfigyelési gyakorlatok szervezése A részvétel valamennyi III. éves tanárszakos hallgató számára kötelező (a tanév folyamán összesen 4 alkalommal 5-5 órás iskolalátogatás keretében, összesen 20 órában). A négy iskolalátogatási gyakorlat témái a neveléselméleti és didaktikai ismeretekhez kapcsolódnak, a hallgatók a részletesen kidolgozott megfigyelési szempontokat a félév elején megkapják, így a kapcsolódó elméleti ismereteket előre tanulmányozhatják. A megfigyelési szempontok sorrendben a következők: A tanóra nevelő hatása. Megfelel-e a tanár magatartása, a tanulókhoz való viszonya, óravezetése, a permanens nevelés követelményeinek? A didaktikai folyamat tartalma, struktúrája. Megfelel-e az oktatási módszerkombináció a permanens nevelés követelményeinek? A félnapos iskolalátogatási gyakorlat szerkezete: bevezető megbeszélés (1 óra), a hallgatók szakjának megfelelő két tanítási óra meglátogatása, a megfigyelések rögzítése (2-3 óra) majd két óra elemzés, összegezés, vita (4-5 óra). A gyakorlatot a Pedagógiai Tanszék szervezi, a foglalkozásokat a tanszék munkatársai vezetik. Az 1978-79-es tanévben öt szegedi oktatási intézményben végeztünk gyakorlatokat (Radnóti Miklós Gimnázium, Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola, Tiszaparti Gimnázium és 90


Szakközépiskola, 600-as Szakmunkásképző Intézet). Lehetőségeinkhez képest törekedtünk arra, hogy a hallgatók szakjuknak megfelelő tanítási órákat látogassanak, valamint mindhárom középfokú iskolatípus munkájába betekintést nyerjenek. d) Részképzés A Bölcsészettudományi Karon az orosz és a német szakos hallgatók vesznek részt részképzésen. Az I. éves orosz szakos hallgatók Odesszában hat hetet, az V. éves orosz szakos hallgatók Moszkvában egy félévet, mint az V. éves német szakos hallgatók az NDK különböző városaiban ugyancsak egy félévet töltenek el. A hallgatók általában heti 16-18 órában nyelv- és stílusgyakorlaton vesznek részt, országismeretből előadást ha llgatnak, szakkollégiumok és speciális szemináriumok egészítik ki programjukat. A részképzésnek eredendően hármas célja van: a nyelvismeretek további tökéletesítése és gyakorlativá csiszolása, a Szovjetunió és az NDK állampolgárai életkörülményeinek, szokásainak, kultúrájának, gazdasági, társadalmi, politikai viszonyainak, magának a fogadó országnak lehető alapos megismerése, a szakként felvett nyelven Magyarországon végzett tanulmányok kiegészítése, anyaggyűjtés a szakdolgozathoz, ami együttjárhat tervszerű tudományos kutatásokkal is. Amint a Bölcsészettudományi Kar tanácsának 1979. február 22én tartott, a részképzés helyzetével és perspektíváival foglalkozó ülése megállapította, a részképzésre továbbra is szükség van, de jelenlegi helyén, az V. évben kevéssé tud eleget tenni az elvárásoknak: Mindenképpen alsóbb évfolyamokra kell kerülnie, szoros összhangban azzal a tantervvel, amely a mode rn idegen nyelvszakos hallgatók számára 1980 őszétől kezdve kerül bevezetésre. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A kar hallgatóinak képzését a tantárgyi kereteken túl tanulmányi kirándulások és komplex gyakorlatok egészítik ki (a tanárjelöltek számára kötelező nevelési gyakorlatokon kívül). A tanulmányi kirándulások célja az általános tájékozódás és ismeretszerzés a hallgatók tanulmányainak megfelelő szakirányú termelőüzemekről. Ezek az ismeretek egyaránt fontosak a szakképzésben és a tanárképzésben, mert a termelési vonatkozások a szakmai műveltség lényeges elemei. A tanévben szervezett 4 és 6 napos üzemlátogatások során hallgatóink több mint 50 üzem és kutatóintézet munkájába nyer91


hettek bepillantást. Egy-egy kirándulás programjában mindig több intézmény megtekintése szerepelt. Nem hanyagolhatók el az ilyen országjáró túráknak a kulturális vonatkozása sem, hiszen a programokba iktatott múzeumlátogatások, műemlékek megtekintése a hallgatók általános műveltségének gyarapítását szolgálja. A kirándulást vezető oktató előkészítő, szervező munkája és magatartása igen fontos a néhány napos program közösségi nevelő hatása szempontjából. Ezt a többletmunkát a kar oktatói ebben a tanévben is szívesen vállalták, mert nagyra értékelik azt a kapcsolatteremtő lehetőséget, amit egy jó hangulatú, gazdag tartalmú kirándulás teremt. Lehetőség szerint az egyetemi autóbusszal bonyolitottuk le a kirándulásokat, több esetben azonban vonattal, vagy nehezebben elérhető helységek esetében bérelt autóbusszal. Az 1978/79-es tanévben 9 tantervileg előírt üzemlátogatást és 38 tanterven kívüli, de szintén szakmai vonatkozású kirándulást szerveztek a kar oktatói. A tantervekben előírt kirándulásokra a költségfedezetet mindig az egyetem biztosítja, a tanterven kívü li programok költségeit pedig a hallgatók viselik, illetve ezekhez esetenként részbeni anyagi támogatást nyújt az egyetem vagy készpénz, vagy az egyetemi autóbusz biztosításával. A tanévben az üzemlátogatásokra fordított őszszeg 88 000,— Ft volt az egyetem részéről. A kirándulások szakmai, kulturális és nevelő hatása miatt fontosnak tartja a kar a t anterven kívüli programok támogatását is, ezért erre a célra saját keretéből, külön engedély alapján további 15 000 Ft-ot juttatott. Nyáron kerülnek lebonyolításra az 1, 2 és 4 hetes üzemi és kutatóintézeti szakmai gyakorlatok, illetve a biológushallgatók, valamint a biológia és földrajz szakos tanárjelölt hallgatók terepgyakorlatai. Ezeknek az a célja, hogy a későbbi életpálya valóságos környezetében, reális munkafeladatok ellátása közben szerezzék meg a hallgatók a tanult ismeretek alkalmazásának készségét, illetve bővítsék szakmai látókörüket. Az üzemi és terepgyakorlatokon végzett munkáról a hallgatók jegyzőkönyvet, illetve összegező beszámolót készítenek, amit az illetékes tanszékek bírálnak el. Az előző tanév különösen gondos terepgyakorlati jegyzőkönyveit készítő hallgatókat a kar dékánja jutalomban részesítette. A tanévi feladat összesen 52 heti üzemi, kutatóintézeti és terepgyakorlat megszervezése volt 22 különböző szakos évfolyam számára. Több év tapasztalatához hasonlóan, ebben a tanévben sem sikerült egész évfolyamok elhelyezése egy intézménynél, így az előkészítő munka során mintegy 50 intézménnyel kellett tárgyalásokat folytatni. A nyári gyakorlatok idejére a hallgatók ösztöndíjban részesül92


nek, illetve a terepgyakorlatok lebonyolítását igyekszik a kar vezetése az egyetemi autóbusz használatával segíteni. Az előző évekhez hasonlóan ebben a tanévben is megszervezte a kar az Odesszai Mecsnyikov Állami Egyetem és a JATE között fennálló szerződés értelmében a földrajz szakos tanárjelölt hallgatók csere-terepgyakorlatát. 12 szovjet hallgató vesz részt magyarországi gyakorlaton saját hallgatóink egy csoportjával együtt és a JATE 12 hallgatója végzi gyakorlatát a Szovjetunióban. Ez a csere igen gyümölcsöző nemcsak hallgatóink ismereteinek bővítésére, hanem nyelvtanulásuk motiválására is. Az Odesszai Egyetem kifejezte szándékát a vegyészhallgatók üzemi gyakorlatának csere keretében történő lebonyolítására is. A Természettudományi Kar szükségesnek látja mind a tanulmányi kirándulások, mind a nyári gyakorlatok anyagi támogatásának fokozását, mert az eddigi keretek már csak szűkös lehetőséget biztosítanak, márpedig ennek az igen fontos szakmai és nevelési hatású oktatási formának a fejlesztéséről nem szabad lemondani.

93


,

'


XIII. ÉVFOLYAM- ÉS (SZAK)CSOPORTFELÉLŐS OKTATÓK

.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR I. évfolyam: H. évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam:

DR. DANI SÁNDOR adjunktus, DR. MOLNÁR IMRE adjunktus. DR. TÓTH KAROLY adjunktus, DR. KALTENBACH JENŐ tanársegéd. DR. SIMICS ZSUZSANNA tanársegéd, DR. RÉVÉSZ BÉLA tanársegéd. DR. BESENYEI LAJOS docens, DR. NAGY FERENC tanársegéd. DR. HOFSZANG JÓZSEF adjunktus.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR I. évfolyam:

II. évfolyam:

DR. FABIAN ZSUZSANNA tanársegéd, SZAJBÉLY MIHALY ösztöndíjas gyakornok, DR. OLAJOS TERÉZIA tudományos munkatárs, DR. BAGI IBOLYA tanársegéd, GERA ILDIKÓ ösztöndíjas gyakornok. GALANTAI ERZSÉBET tanársegéd, PETROVICS ISTVÁN ösztöndíjas gyakornok, DR. BARÓTI TIBOR adjunktus, DR. MASAT ANDRAS adjunktus, BRATINKA JÓZSEF tanársegéd.

III. évfolyam:

DÉR TERÉZIA ösztöndíjas gyakornok, DR. CSISZÁR IMRE adjunktus, DR. ZENTAI MÁRIA tanársegéd, DR. SZIGETI LAJOS tanársegéd, DR. GERGELY JENŐ adjunktus.

IV. évfolyam:

DR. CSEJTEI DEZSŐ tanársegéd, DR. KISS ERZSÉBET adjunktus, 95


BALÁZS MIHALY tanársegéd, DR. JANCSKI OLGA tanársegéd, DR. CZACHESZ ERZSÉBET tanársegéd, DR. SZŐKE KATALIN tanársegéd. V. évfolyam:

DR. GYIMESI SÁNDOR docens, DR. TAR IBOLYA adjunktus, DR. BARANYAI ZSOLT tanársegéd, DR. HANSEL ISTVÁN tanársegéd. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Matematika—fizika szak DR. JUHÁSZ ROZÁLIA adjunktus, I. évfolyam: DR. VASS IMRE tanársegéd. DR. DURSZT ENDRE aspiráns ; H. évfolyam: SZIL ELEMÉR tanársegéd. DR. SZALAY ISTVAN docens, évfolyam: DR. BENEDICT MIHALY adjunktus. DR. PAPP GYÖRGY adjunktus, évfolyam: DR. SZABÓ ZOLTAN tanársegéd. DR. MOLNAR MIKLÓS adjunktus, évfolyam: DR. POLLÁK GYÖRGY docens. Ma tematika—földrajz szak évfolyam: évfolyam: évfolyam: :TV. évfolyam: V. évfolyam:

DR. MUCSI MIHALY adjunktus. DR. MAKRA LÁSZLÓ tanársegéd. RUDL JÓZSEF tanársegéd. DR. KEVEI FERENCNÉ adjunktus. DR. MÉSZÁROS REZSO adjunktus.

Földrajz—idegennyelv szak DR. MAKRA LÁSZLÓ tanársegéd. évfolyam: RUDL JÓZSEF tanársegéd. évfolyam: DR. KEVEI FERENCNÉ adjunktus. évfolyam: DR. MÉSZÁROS REZSO adjunktus. évfolyam: Kémia—fizika szak DR. FELFÖLDI KAROLY adjunktus. I. évfolyam: DR. ANDOR JÓZSEFNÉ adjunktus. H. évfolyam: DR. BOGA ENDRE adjunktus. III. évfolyam: :96


évfolyam: évfolyam:

DR. NOTHEISZ FERENC adjunktus. DR. KIRICSI IMRE aspiráns.

Biológia—kémia szak évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam:

KOVACS LASZLŐ adjunktus. DR. NAGY MIKLÓSNÉ adjunktus. JÓNÁS ERZSÉBET tanársegéd. DR. SZENTE MAGDOLNA adjunktus. DR. BOROS JÓZSEFNÉ adjunktus. i

Matematikus szak évfolyam:

évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam:

DR. MATIEVICS ISTVÁN tudományos munkatárs, DR. SZABÓ LÁSZLÓ tanársegéd. DR. NAGY PÉTER adjunktus, FÜVESI ISTVÁN tudományos munkatárs, DR. GAL GYÖRGY tudományos munkatárs, DR. CSÖRGE SÁNDOR adjunktus. DR. MEGYESI LÁSZLÓ docens, VIRAGH JANOS tanársegéd. DR. MÓRICZ FERENC docens, VARGA ANTAL tanársegéd.

Fizikus szak évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam:

DR. NANAI LÁSZLÓ adjunktus. MEGYERI ARPADNÉ nevelőtanár. MEGYERI ARPADNÉ nevelőtanár. DR. SOLI ÁRPAD adjunktus. DR. KISPÉTER JÓZSEF adjunktus.

Biológus szak évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam:

DR. PESTI MIKLÓS tanársegéd. DR. TOLDI JÓZSEF tanársegéd. DORGAI LÁSZLÓ tanársegéd. DR. CSOKNYA MARIA adjunktus. DR. SZABÓ MARGIT adjunktus.

Vegyész szak évfolyam: évfolyam: '7

DR. DOMBI ANDRAS adjunktus. DR. SERES ISTVÁN adjunktus.

97


évfolyam: évfolyam: évfolyam:

DR. GÖRGÉNYI MIKLŐS adjunktus. DR. HORVATH JÓZSEF docens. DR. HALÁSZ DEZSŐ adjunktus.

Programozó matematikus szak évfolyam:

évfolyam:

évfolyam:

98

MARŐTI . GYÖRGY tanársegéd, SALANKI ISTVÁNNÉ tudományos munkatárs. BONUS MIHALY tudományos segédmunkatárs, DR. ÉSIK ZOLTAN tanársegéd. DR. IMREH BALÁZS adjunktus.


XIV.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 1978. ÉVI MrtJKODESE Az 1976. évi könyvtári törvény szellemében mind az egyetem könyvtári hálózatán belül, mind a dél-alföldi régióban megindult az egyes különálló könyvtárak rendszerré szerveződésének folyamata, illetve fokozottabb együttműködésük. A dél-alföldi régió szakembereinek jobb szakirodalmi ellátása érdekében a könyvtár mint regionális központ vállalta a magyar könyv- és periodikumtermés kötelespéldányainak fogadását, az anyagból a könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó anyag szétosztását a regionális alközpontokba. Az egyetem hálózati könyvtárainak egységes rendszerré alakulása terén első lépésként létrejött a Központi Könyvtár részlegeként működő Történeti és Ókortudományi Szakkönyvtár. A könyvtár 8050 kötet könyvet szerzett be 1978-ban. A gyarapodásnak ismét több mint 50 százaléka származott vételből, némileg növekedett a kötelespéldány-szolgáltatásból származó, kissé csökkent a cserébe, illetve ajándékba kapott művek száma. A könyvtár jellegéből és fő feladataiból következően a beszerzett munkák többsége társadalomtudományi és szépirodalmi mű, az elmúlt évek beszerzéseihez képest nem csökkent a természet- és alkalmazott tudományi anyag gyarapodása sem. Az összes beszerzés 70 százaléka magyar nyelvű; az idegen nyelvű gyarapításban a német, orosz és angol nyelvű munkák vezetik a sort. Tovább folytatódott a beszerzési po litika egyik jelentős célkitűzéseinek, a külföldi tudományos munkák, nagy jelentőségű tudományos sorozatok, forrásmunkák, referensz-művek beszerzésének megvalósítása. A nemzetközi cserepartnerek száma nem változott, 38 ország 312 intézményével állt a könyvtár kapcsolatban. Tovább folyt az állományrevíziós es állományelemző tevékenység is. A feldolgozó munka során összesen 7986 könyv teljes feldolgozása készült el. A tanszékek számára történt feldolgozás 659 volt. Folytatódtak az állományrevíziós munka kapcsán szükségesnek mutatkozó rekatalogizálások. 7*

99


1978-ban összesen 1975 kötetnyi folyóirat feldolgozása történt meg, ebből 81 folyóirat 231 kötete új felvételként került állományba. Megfelelő ütemben folyt az archiválandó folyóiratok végleges leltározása és feldolgozása. Az iskolai értesítők anyagának tartalmi feltárással egybekötött feldolgozása folytatódott; 675 további értesítő feldolgozása után az összes feltárt értesítők száma 2117. Tovább haladt a kézirattári anyag feltárása; megtörtént Dézsi Lajos kéziratos hagyatéka jelentős részének legépelése későbbi közzététel céljából. Különgyűjteményi tevékenység keretében az OSZK és az RMNy szerkesztő bizottsága megbízásából elkezdődött az 1601-1800 közötti magyarországi, illetve külföldi magyar nyelvű nyomtatványok feltárása az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken. Az 1977-1978. tanévben a JATE 2447 nappali hallgatója közül 1916 hallgató (78,3 °/o) volt a könyvtár tagja. A bölcsészhallgatóknak ismét 98,7 százaléka volt beiratkozott olvasó. Csökkent a könyvtár iránti érdeklődés a Természettudományi Kar hallgatói és a jogászhallgatók részéről. Az 1978. (naptári) évben beiratkozott olvasók száma 5748 volt a következő megoszlásban: a JATE oktatója, dolgozója, hallgatója 2460 fő (42,8%), más szegedi felsőoktatási intézmény nappali ha llgatója 1926 fő (33,5%), társintézmények oktatója, kutatója, városi látogató 1334 fő (23,2%), középiskolai tanuló 28 fő (0,5%). A könyvtár kölcsönzőjét 23 632 alkalommal keresték fel az olvasók: 12 597 látogatás esett a tudományegyetem oktatóira, dolgozóira és hallgatóira (53,3%), 7128 alkalommal egyéb szegedi felsőoktatási intézmények hallgatóira (30,2%), 3907 alkalom pedig a városi látogatókra (16,5%). Az arányok az előző éviekhez hasonlóak, a számok bizonyos emelkedést mutatnak. A kérések összetétele azt a hagyományos jelenséget tükrözi, hogy az olvasók elsősorban társadalomtudományi és humán anyagért keresik fel a könyvtárt. Könyvtárközi kölcsönzési kéréssel 251 (212 hazai és 39 külföldi) könyvtár fordult a könyvtárhoz. Ugyanakkor 215 olvasó — köztük 119 JATEoktató, tudományos dolgozó, valamint 49 JATE hallgató — kéréseit továbbította a könyvtár más könyvtárakhoz. A folyóirat-olvasótermet 16 024 olvasó kereste fel, ami szinte állandó túlzsúfoltságot okozott. Évek óta visszatérő jelenség, hogy az olvasók száma és az olvastatási lehetőség között nagy eltérés mutatkozik. A folyóirat-olvasótermet használók között az egyetem hallgatói és oktatói vannak többségben, de városi szakemberek és külföldi (elsősorban romániai és jugoszláviai) tudósok, kutatók gyakori látogatása is tapasztalható. 100


Az olvasáskutatás és a könyvtárgépesítés Európában még nem alkalmazott módszereként elkészült az egyetemi hallgatók könyvtárhasználatának modellje. A modell kidolgozása lehetővé teszi, hogy egy hosszabb periódusban (az elkövetkező öt évben) csupán a beiratkozási adatok számítógépre vitelével mintegy 75 százalé7 kos becslési jósággal prognosztizálható legyen: a JATE hallgatói közül mekkora populációt tud a Központi Könyvtár saját állományából ellátni, és a hallgatók hány százaléka veszi ezenkívül igénybe az intézeti, kari könyvtárakat és a Somogyi Könyvtár hálózatát. Az Egyetemi Gyűjtemény munkálatai keretében elkészült és az Egyetemi Évkönyvhöz csatolva jelenik meg az egyetem oktatói és tudományos munkatársai 1977. évi szakirodalmi munkásságának jegyzéke. Nyomdába került az Egyetemi Gyűjtemény munkatársainak technikai szerkesztésében készült ötnyelvű Egyetemi Ismertető (Bulletin) kézirata. Tovább haladt a József Attila Tudományegyetem történetének 1964-1977 közti szakaszára vonatkozó adatok gyűjtése. Az egyetem Szegedre kerülésének évétől kezdődő időszak történetének anyaggyűjtése részeként befejeződött a Délmagyarország vonatkozó cikkeinek feltárása. Jelentősen fejlődött a könyvtár hálózati és módszertani tevékenysége. Megindult az integrált• könyvtári rendszer kialakulásának folyamata. Erőteljesen emelkedett a reprográfiai igények száma: az év folyamán 608 megrendelést teljesített a könyvtár. Az 1977. évinek közel 50 százalékával emelkedett a gyorsmásolatok száma. A Központi Könyvtár számára készített 2637 gyorsmásolat 10 százaléka térítésmentesen készült a hallgatóknak. Az elmúlt év jelentős eseménye volt.. hogy 8 év után a Központi Könyvtár ismét saját könyvkötészettel rendelkezik.

101


~ .:


XV. KULTURÁLIS ÉLET A hallgatók két formában kapcsolódhatnak be a kulturális életbe: aktív és passzív módon. Aktivitásuk a kollektív művészi, alkotó tevékenység számos változata alapján ad lehetőséget ifjúságunk művészi érdeklődésének kielégítésére. Az Egyetemi Színpad tagjai részt vettek a IV. Ifjúsági Horváth István Országos és Nemzetközi színjátszó fesztiválon, ahol Sartre : Zárt tárgyalás c. drámájának előadásával nívódíj at nyertek. Ezt a drámát a tanévben 30 alkalommal játszották Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és több más helyen. Ugyancsak e tanévben került bemutatásra Mrozek: Emigránsok c. drámája, amelyet 35 alkalommal mutattak be nemcsak Szegeden, hanem a megye más településein is. A Gyermekév alkalmából előadást szerkesztették és rendeztek a Hódmezővásárhelyi Nevelőotthon gyerekeinek. Az Egyetemi Színpad tagjai szavalataikkal tették színesebbé az egyetem központi ünnepségeit. Az Egyetemi Néptánccsoport egyik fő feladata volt a mezőségi táncanyag táncház szinten való elsajátítása, és az Auditorium Maximumban való fellépés. A megyén belüli fellépéseken kívül Pécsett adtak műsort. Új színfolt volt a tánccsoport életében a deszki szerb tánccsoporttal való együttműködés. Az egyetem közművelődési munkájában rendszeres táncházakkal vettek részt és minden igyekezetük arra összpontosult, hogy már most felkészüljenek az 1980. évben sorra kerülő Egyetemi és Főiskolai Néptánc Fesztiválra. Módszeres felkészülés jellemzi az Egyetemi Énekkar munkáját, hiszen 80 kórustag vett részt az őszi kórustáborban. Október elején már Budapesten énekeltek az ELTE Művészeti Együtteseinek 25 éves jubileumán, amikoris három neves hazai és három külföldi kórussal a Zeneakadémián Kodály: Psalmus Hungaricus-ának bemutatásában vettek részt. Decemberben az énekkar legjobb műsorszámait a Magyar Rádió vette fel és később sugározta. Február végén Kiskőrösön a Magyar Tanácsköztársaság emlékhangversenyén énekeltek. Részt vettek a 80 éves Bárdos Lajost köszöntő kórusünnepségen. Az „Egyetemi Zenedélután" a JATE kórusainak — általános

103


lyamán a KOTA meghívásra a Vár—Nemzeti Galériában szerepelt sikerrel kórusunk. A Collegium Artium zeneszekciójában is közreműködött az énekkar. A városi és egyetemi ünnepélyeken sike res közreműködések mellett az Országos Filharmónia koncertjein is részt vettek. Először Orff : Catulli Carmina oratóriumából részleteket adtak elő, majd Szegeden először hangzott előadásukban Stravinszky: „Mise vegyeskarra fúvós oktett kísérettel". Kulturális munkánk egyik központi helye: a Klub, mely ebben az évben is a különböző érdeklődési területeket érintő kiscsoportos foglalkozások, körök szervezésével biztosította a sike rt. (Filozófiai, szociológiai, történész, pszichológiai, néprajzi, szexológiai kör stb.) Rendkívül sikeresnek mondható a Jazz Klub programsorozata, melyben legjobb hazai jazzegyüttesek szerepeltek. Péntek esténként a disco program elégíti ki a táncolni vágyókat, illetve az antidiscóban is megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelő tánclehetőséget. A klubban két filmklub is működik: művészfilmek és szórakoztató jellegű filmek vetítésére kerül sor. Rendszeresen helyt ad a klub különböző jellegű képzőművészeti — és fotókiállításoknak, valamint az egyetem öntevékeny művészeti csoportjai is rendszeresen bemutatkoznak önálló produkciójukkal. Vendégként különféle művészeti együttesek, színészek, humoristák, pantomimesek teszik még változatossá ezt a tarka képet. Hallgatóink passzív kultúrálódási lehetőségei elsősorban a Collegium Artium et Polytechnicum előadásain valósulhatnak meg. A Collegium Artium-ban jelenleg 4 szekció működik: színháztudományi, képzőművészeti, zeneművészeti, filmművészeti. Ezekben a szekciókban a lehetőség határain belül igyekeztünk ebben a tanévben is a korok és évszázadok stílustörténeti fejlődésének megfelelően bemutatni a legkiválóbb képviselőit. Igyekeztünk ezeken az előadásokon keresztül is azt a célt elérni, hogy hallgatóink a szakmai tudás mellett olyan ismeretek megszerzésére tegyenek szert, amelyek általános műveltségüket, politikai tájékozottságukat, művészeti, esztétikai, a tudományos technikai forradalom újabb eredményeit ismereteit bővítik. A központi rendezvények közül külön meg kell említeni az Art Kino-t, hasonlóan a művelt filmközvélemény kialakítását szolgálta a filmesztétikai körben ta rtott előadások, vetitések.

104


XVI. TANSZÉKEINK KULFÖLDI VENDÉGEI KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK

Filozófiai Tanszék HORBACSEVSZKIJ adjunktus, Lodz, Egyetem, 1 hét 19-25.

1978. nov..

Politikai Gazdaságtani Tanszék BENDLER, Anette adjunktus, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1978. szept. Oktatásmódszertani kérdések. LOBUNYEC, A. G. egyetemi tanár, Odessza, Egyetem, 13 nap, 1978. 13-25. A marxizmus oktatás módszertani kérdései. MULLER, Gerhard egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 4 nap, 1978. nov. 13-16.; 2 nap, 1979. máj. 5-6. Die Intensit5t der Verflechtungsbeziehungen zwischen Industrie und Landwirtschaft als. eine materielle Grundlage für die Monopolherrschaft über die Landwirtschaft. PREUSSE, Günter docens, Lipcse, Egyetem, 4 nap, 1978. nov. 1316.; 2 nap, 1979. máj. 5-6. FISCHER, Crista tanszéki titkár, Lipcse, Egyetem, 4 nap, 1978. nov. 13-16. MULLER, Eva egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 2 nap, 1979. máj. 5-6. Die Intensitát der ... 1. MULLER, Gerhard -nál. LAHNERT, Heinz docens, Lipcse, Egyetem, 2 nap, 1979. máj. 5-6. Die Rolle des internationalen Monopols Nestle im Verflech tungsprozess zwischen Industrie und Landwirtschaft. STOS, Daniel mérnök, Lodz, Egyetem, 5 nap, 1979. máj. 6-10. BENNEWITZ, Fritz docens, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1979. júl. 2-6. .

Kibernetikai Laboratórium NOVAKOVICS, Miodrag M. egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 1 nap, 1978. szept. WOESTIJNE, Karel P. van de egyetemi tanár, Leuven (Belgium), Academisch Ziekenhuis St. Rafael, 7 nap, 1978. okt. Physiology

105,•


of the airways in situ. — A new forced oscillation technique to .determine the impedance of the respiratory system. — Transversal and longitudinal study on the values of VC and FEV1 in a healthy population. Influence of smoking. RACHWALSKI, Jerzy egyetemi tanár, Lódz, Egyetem, 1 nap, 1978. okt. GROCHULSKI, Jan tanár, Lodz, Egyetem, 1 nap, 1978. okt. BERLINSKI, Lechoslaw tanár, Lodz, Egyetem, 1 nap, 1978. okt.. FALCON, Juan José Rodriguez igazgató, Havanna, Számítástechnikai Oktatási Központ, 2 nap, 1978. okt. SEPPANEN, Jouko osztályvezető, Helsinki, Egyetem, 2 nap, 1978. nov. University computer network in Finland. ZSOGOLJEV, J. A. docens, Moszkva, Egyetem, 1 nap, 1979. ápr. Dinamikusan vezérelt programkonstruálás. SOMOGYI Sándor tanár, Szabadka, Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara, 5 nap, 1979. máj. Központi Idegennyelvi Lektorátus SZEGAL, Mark Markovics egyetemi tanár, Leningrád, Hercen Pedagógiai Főiskola, 3 hónap, 1978. szept.—dec. 15. Újabb eredmények az audio-vizuális oktatásban a leningrádi Hercen Főiskolán. Egyetemi Könyvtár WEGENER, Rolf Jurgen osztályvezető, Halle, Egyetemi Könyvtár, 8 nap, 1978. szept. 4-12. MAUERSBERGER, Erhardt könyvtártanácsos, Halle, Egyetemi Könyvtár, 8 nap, 1978. szept. 4-12. :WIDERSKI, Boleslav igazgató, Lodz, Egyetemi Könyvtár, 6 nap, 1979. ápr. 24-30. JANIAK, Jan igazgatóhelyettes ; Lodz, Egyetemi Könyvtár. 6 nap, 1979. ápr. 24-30. KUNA, Michal osztályvezető, Lodz, Egyetemi Könyvtár, 6 nap, 1979. ápr. 24-30.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMANYI KAR Állam- és Jogelméleti Tanszék WRÓBLEWSKI, J. egyetemi tanár, Lodz, Egyetem, 10 nap, 1978. okt. A jogalkalmazás modellje. 106


Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék SMOKTUNOWICZ, Eugéniusz docens, Lodz, Egyetem 14 nap, 1978. okt. 16-29. Az államigazgatás ellenőrzésének rendszere Lengyelországban. BOCCARIUS, Gunther főadjunktus, Lipcse, Egyetem, 8 nap, 1979. ápr. 28—máj. 5. A környezetvédelem jogi eszközei az NDK-ban. Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék LELENTAL, Stefan docens, Lodz, Egyetem, 12 nap, 1979. máj. 2-12. A visszaesés elleni küzdelem büntetőjogi eszközei. GRUBAC, Moncilov docens, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1979. máj. 17-18. JANDRIC, Milorad kriminalista, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1979. máj. 17-18. Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék BORKOWSKI, Janusz A. professzor, Lodz, Egyetem, 5 nap 1979. márc. 26-30. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jogi helyzete Lengyelországban. LEVANDOWSZKY, A. docens, Lodz, Egyetem, 5 nap, 1979. márc. 26-30. A munkajog fejlődése Lengyelországban. SIEGERT, Erik docens, Lipcse, Egyetem, 6 nap, 1979. jún. 12-17. A környezetvédelem jogi kérdései a Német Demokratikus Köztársaságban. Római Jogi Tanszék ARAI, Makoto docens, Tokyo, Egyetem, 5 nap, 1978. szept. Entstehungsgeschichte des Japanischen Zivilgesetzbuches. FEJŐS-SZÚCS Magdolna tanársegéd, Újvidék, Egyetem, 3 hét, 1978. okt. Statisztikai Tanszék COURGEAU, Daniel tudományos főmunkatárs, Párizs, Francia Nemzeti Demográfiai Intézet, 5 nap, 1978. okt. A belső vándorlások mint demográfiai probléma. GALLAIS-HAMONNO, Georges egyetemi tanár, Orléans, Egyetem, 5 nap, 1979. máj. Az európai munkaerő-vándorlás mint közgazdasági probléma. 107


BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR

Neveléstudományi Tanszék GONNER, Rudolf professzor, Salzburg, Egyetem, 2 nap, 1978. szept 22-23. HARTUNG, Leo professzor, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1978. okt. LENGSFELD, Horst professzor, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1978. dec. Az NDK aktuális közoktatáspolitikai kérdései. BUCKMAN, Otto adjunktus, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1978. dec. PALOV, Mihailo professzor, Újvidék, Egyetem, 6 nap, 1979. máj.

Pszichológiai Tanszék ZOTOVA, Olga Ivanovna tudományos főmunkatárs, Moszkva, SZUTA, 3 nap, 1979. ápr. 23-25. Személyiség és közösség. KESSEL, Wolfgang egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 7 nap, 1979. máj. 20-26. Az iskolai osztály szociálpszichológiai vizsgálatának elvi és módszertani kérdései. — A nevelő—növendék viszony szociálpszichológiai elemzése.

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék FEOKTYISZTOV, A. P. tudományos munkatárs, Moszkva, SZUTA, 2 nap, 1978. okt. 2-3. KATZSCHMANN, Michael tudományos kutató, Göttingen, Egyetem, 6 hét, 1979. máj. 17—jún. 28. KANGASMAA-MINN, Eva professzor, Turku, Egyetem, 2 nap, 1979. jún. 5-6.

Altajisztikai Tanszéki Csoport BULUC, Sadettin egyetemi tanár, Isztambul, Egyetem, 1 hét, 1978. szept. 23-29. Az anatóliai török irodalom. — A török nyelvújítás.

I1. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék KANTOR Lajos előadó, Kolozsvár, Egyetem, 6 nap, 1978. szept. 12-18. JUNG Károly adjunktus, Újvidék, Egyetem, 3 nap, 1978. okt.

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék HAHN, Karl-Heinz levéltári igazgató, Weimar, Goethe—Schi ller Archivum, 5 nap, 1978. nov. 21-25. Zur Frage: Goethe und Heine. 108


FRENZ, Horst egyetemi tanár, Bloomington, Indiana (USA), Egyetem, 4 nap, 1979. márc. 27-30. O'Neill, Georg Kaiser and the Greek tragedy. BLOCK, Haskell M. egyetemi tanár, Binghamton, New York, Egyetem, 9 nap, 1979. máj. 4-12. Of the naturalism; James Joyce's method; Modern theories of literary research. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék IGGERS, Georg G. egyetemi tanár, Buffalo, Egyetem, 2 nap, 1978. szept. 13-14. Az időfogalom változása a XX. század történettudományában. PELINKA, Anton egyetemi tanár, Innsbruck, Institut für Politikwissenschaften, 1 hét, 1978. dec. 2-9. Az osztrák szakszervezetek története. LESER, Norbert egyetemi tanár, Salzburg, Institut für Politikwissenschaften, 6 nap, 1979. ápr. 23-29. Ausztria az első és második köztársaság időszakában.

Középkori Egyetemes Történeti és Latin- Amerika Története Tanszék LIBISZOVSKA, Zofia egyetemi tanár, Lodz, Egyetem, 2 nap, 1978. nov. 10. Lengyel felvilágosodás. ALBORUOZ, Nicolas Sanchez egyetemi tanár, New York, Egyetem, 1 nap, 1979. ápr. 27. Amerika történeti demográfiájának kutatási problémái.

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék LAWLOR, John professzor, Keele, Egyetem, 5 nap, 1978. szept. 1014. Higher education in Great Britain. STONES, Antony kulturattasé, Budapest, Angol Nagykövetség, 2 nap, 1979. febr. 15-16. PRICKETT, Stephen professzor, Brighton, Egyetem, 3 nap, 1979. márc. 5-7. Romantic poetry in England. — The gothic novel. TANNER, Paul Antony professzor, Cambridge, Egyetem, 3 nap, 1979. márc. 26-28. Shakespeare's Antony and Cleopatra. ALMANSI, Guido professzor, Norwich, Egyetem, 2 nap, 1979. ápr. 9-10. The literature of head and guts. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Alkalmazott Kémiai Tanszék PSCHEIDL, Helmut tudományos főmunkatárs, Greifswald, Egyetem, 4 hét, 1978. szept. 9—okt. 5. 109


Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék SCRIVANO, Riccardo egyetemi tanár, Róma, Egyetem, 1 nap, 1978. szept. 28. Retorica e manierismo. . ALBINI, Umberto egyetemi tanár, Genova, Egyetem, 1 nap, 1978. okt. 12. RACCA, Giuseppe kultúrtanácsos, Budapest, Olasz Nagykövetség, 1 nap, 1978. okt. 18. ALMANSI, Guido egyetemi tanár, Norwich, Egyetem, 1 nap, 1979. ápr. 11. Violenza del linguaggio nei romanzi di P. P. Pasolini.

Állattani Tanszék KÁPYLÁ, Markku professzor, Iyváskylá, Finnország, Egyetem, 1 hét, 1978. szept. 11-17. Mutual adaptations of some oligolectic bees and their favorite flowers. KAUSHAL, Kumar kutató, Goorakphur, India, 1 nap, 1978. okt. 10. ANGELOV, Pavel professzor, Plovdiv, Egyetem, 1 nap, 1978. dec. 14. MARTINEZ, Laura kutató, Havana, Egyetem, 1 nap, 1979. jún. 28.

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék TENCHOV, Yanaki tudományos osztályvezető, Szófia, Tudományos Akadémia, 1 nap, 1978. szept. 4. SEIM, Rolf egyetemi tanár, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1978. dec. 13-18. PLANELLO, Elias a Kubai Nagykövetség másodtitkára, Bp. 1 nap, 1979. máj. 14.

Biofizikai Tanszék CSONKA, Paul L. professzor, Eugene, Oregon (USA), Egyetem, 1 nap. X-ray laser possibilities, holographs, coherence effects in electron' storage rings. COBET, Ulrich fizikus, Halle, Egyetem, 6 nap. BORISZEVICS, Galina biológus, Moszkva, Egyetem, 6 hónap. Polarization phenomena in photosynthetic membranes. — Electric field-induced polarization of photosynthetic membranes and reaction centers of Rhodopseudomonas sphaeroides, strain 1760-1. WILLIAMS, P. professzor, London, Egyetem, 7 nap, Control of the excitation energy distribution in photosynthesis. CHATO, John C. professzor, Illinois, Urbana (USA), Egyetem, 1 nap. 110


Biokémiai Tanszék

.

JOZWIAK, Sophia docens, Lodz, Egyetem. 1 1-30.

hónap, 1978. szept_

Bolyai Intézet

Algebra és Számelmélet Tanszék SEVRIN, Lev. N. professzor, Szverdlovszk, Egyetem, 3 nap, 1978:. szept. 12-15. Periodicseszkie polugruppü. WILLE, Rudolf professzor, Darmstadt, Technische Hochschule, 2 nap, 1978. szept. 13-15. Which lattices can be drawn? JÜRGENSEN, H. docens, Darmstadt, Egyetem, 1 nap, 1978. szept.. 16. Principal congruences on semigroups. EIGENTHALER, Gunther asszisztens, Bécs, Technische Universitát, - 6 nap, 1978. szept. 24-30. On polynomial permutations. SEKANINA, M. professzor, Brno, Egyetem, 1 nap, 1978. szept. 28.. On some classes of complete semilattices. NEUMANN, Kurt docens, Halle, Egyetem, 2 nap, 1978. okt. 10-12.. Uriverzális algebrák félháló-kongruenciái. GLAZEK, Kazimierz docens, Wroclaw, Egyetem, 6 nap, 1978. nov. 10-16. Independence in universal algebra. TRNKOVA, Vera docens, Prága, Egyetem, 2 nap, 1979. jan. 30-febr. 1. Isomorphisms between direct powers. JEGOROVA, Dina P. asszisztens, Volgográd, Pedagogicseszkij Insz titut, 6 nap, 1979. febr. 18-24. Sztruktura kongruencij unarov. STERN, Manfred asszisztens, Halle, Egyetem, 5 nap, 1979. márc.. 13-18. Vizsgálatok az AC-hálók elméletében. LESZOHIN, Mihail M. docens, Leningrád, Hercen Intézet, 7 nap, 1979. ápr. 17-24. Linejnie i bilinejnie funkcionalü na kommutativnüh polugruppah. PODKOLZIN, Alekszandr Sz. docens, Moszkva, Egyetem, 1 nap,. 1979. máj. 16. Odnorodnüe sztrukturü. Analízis Tanszék STRATILA, S. professzor, Bukarest, INCREST, 3 nap, 1978. nov. 2— 6. Funkcionálanalízis, ill. operátor gyűrűk. VOICULESCU, D. professzor, Bukarest, Egyetem, 3 nap, 1978. nov.. 2-6. Funkcionálanalízis és operátor gyűrűk. OSKOLKOV professzor, Moszkva, SZUTA, 5 nap, 1979. máj. Appro-ximációelmélet. TELJAKOVSZKI, Sz. A. professzor, Moszkva, SZUTA, 5 nap, 1979.. máj. Sorelmélet.


KANTOROVICS, L. V. professzor, Moszkva, Egyetem, 1 nap, 1979. júl. 17.

Geometriai Tanszék MATSUMOTO, Makoto professzor, Kyoto, Egyetem, 1 hét, ápr. On generalized Berwald spaces.

1979.

Halmazelmélet és Matematikai Logikai Tanszék AKHOBODZE, T. I. docens, Tbiliszi, Egyetem, 10 hónap, 1978. okt. 10-1979. aug. 10. On convergence and summability of simple and multiple Fourier series. PETERSEN, G. H. professzor, Auckland (Új-Zéland), Egyetem, 1979. márc. 11-19. 8 nap. On the pairs of matrices and unbounded sequences. .KIVINUKK, S. docens, Tallin, Egyetem, 5 nap, 1979. ápr. 12-16.

Számitástudományi Tclnszék GRZYMALA-BUSSE, Jerzy W. professzor, Poznan, Műszaki Egyetem, 7 nap, 1978. szept. 4. WOZNIAK, Antoni professzor, Poznan, Műszaki Egyetem, 7 nap, 1978. szept. 4-11. PODKOLSIN, A. S. professzor, Moszkva, Egyetem, 1 nap, 1979. jan. 16. Odnorodnüe sztrukturü. WORMELL, Irene matematikus, Lund, Egyetemi Könyvtár, 3 nap, 1979. máj. 7. LEPISTÖ, Timo professzor, Tampere, Műszaki Egyetem, 10 nap, 1979. júl. 10-19. .STAINBY, Magnus professzor, Turku, Egyetem, 10 nap, 1979. aug. 9-18.

Embertani Tanszék MOLNAR, Stephan professzor, St. Louis, Washington University, 3 nap, 1979. jún. 20-21. FINNEGAN, Michael professzor, Manhattan, Kansas State University, 1 hét, 1979. júl. 16-21.

Földtani és Őslénytani Tanszék KIROVA, Kirilka Nyikolova mérnök, Sztara-Zagora (Bulgária), Öntözési Kísérleti Intézet, 6 nap, 1978. okt. 9-14. JENEVA, Krisztina Zseljakova technikus, Sztara-Zagora, Öntözési Kísérleti Intézet, 6 nap, 1978. okt. 9-14. .112


SHERRATT, G. A. kutató, Oxford, Asholm Museum, 2 nap, 1978. okt. 18-19. Genetikai Tanszék HOTCHKISS, R. D. professzor, New York, Rockefeller University, 5 nap, 1979. júl. 9-13. Kísérleti Fizikai Tanszék MEDVEGYEV, Jurij Alekszandrovics tudományos munkatárs, Odessza, Egyetem, 3 hét, 1978. szept. 14-okt. 2. Az odesszai csillagvizsgáló és a JATE leendő teleszkópja. FADEJEV, V. V. kutató, Moszkva, Egyetem, 10 nap, 1978. szept. 25-okt. 2. KORETNIKOV, V. docens, Odessza, Csillagvizsgáló Intézet, 12 nap, 1978. okt. 19-nov. 2. MELLE, Werner kutató, Jéna, 1978. okt. 25-26., 2 nap. GALANYIN, M. D. intézetigazgató, Moszkva, SZUTA, 7 nap, 1978. okt. 26-nov. 2. KARTALEVA, S. kutató, Szófia, 1 nap, 1978. okt. 27. STEFANOV, V. kutató, Szófia, 1 nap, 1978. okt. 27. TUOVINEN, P. kutató, Helsinki, 1 nap, 1978. okt. 27. OPTON kutató, Bukarest, Atomenergiai Bizottság, 8 nap, 1978. nov. 8-15. DUNCSEV, Lubinov Sz. kutató, Szófia, Egyetem, 6 nap, 1978. dec. 12-18. JUSIN, J. J. kandidátus, Moszkva, Kristályfizikai Intézet, 7 nap, 1979. máj. 8-14. ZAHAROVA, M. I. professzor, Moszkva, 1 nap, 1979. jún. 16. Kolloidkémiai Tanszék FLIS, Sjajna tudományos munkatárs, Ljubljana, Boris Kidric Kémiai Intézet, 12 nap, 1979. máj. 21-jún. 1. Mikrobiológiai Tanszék A Mikrobiológiai Tanszék, valamint az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai és Növényélettani Intézet rendezésében az V. Nemzetközi Protoplaszt Szimpóziumra, amely 1979. júl. 9-14. tartott, 30 országból közel 200 résztvevő érkezett. Felsorolásukat lásd a szimpózium programfüzetében: Fifth International Protoplast Symposium. July 9-14., 1979. Szeged, Hungary. Programme and abstracts. 8

113


Növényélettani Tanszék Utrechti Egyetem biológus hallgatói (30 személy), 1 nap, 1979. ápr. 12. THIEN, B. H. aspiráns, Berlin, Egyetem, 3 nap, 1979. ápr. 24. HARCSENKO, P. N. tudományos munkatárs, Krasznodar, Rizskutató Intézet, 1 nap, 1979. máj. 31. HAUNOLD, E. intézetvezető, Seibersdorf, Reaktorcentrum, 10 nap, 1979. jún. 18-27. PISIEUX-DAO, S egyetemi tanár, Párizs, Egyetem, 1 nap, 1979. jún. 20.

Növénytani Tanszék VLASTA, Pujin egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1978. szept. 15-16. LAWRINOVICZ, Maria adjunktus, Lodz, Egyetem, 5 nap, 1978. szept. 24-29. JELENOVSZKIJ, Andrej G. tanszékvezető főiskolai tanár, Moszkva, Tanárképző Főiskola, 3 nap, 1978. szept. 25-28. KOMENDAR, V. I. egyetemi tanár, Ungvár, Egyetem, 1 nap, 1979. ápr. 3-4. FODOR István egyetemi tanár, Ungvár, Egyetem, 10 nap, 1979. ápr. 19-28. OBRADOVIC, Melanija egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1979. ápr. 20-21.

Összehasonlító Elettani Tanszék SANTI, Chillemi kutató, Arev Felica (Olaszország), 2 nap, 1978. nov. MILLER, Th. A. professzor, Reverside (Califo rnia, USA), Egyetem, 2 nap, 1979. febr. 23. SCHMIDT-NIELSEN, Kuhnt professzor, Duhe, Egyetem, 3 nap, 1979. márc. KUHNT, K. W. kutató, Göttingen, Max-Planck Institut, 3 nap, 1979. jún. VEPRINTCEV, B. N. professzor, Moszkva, SZUTA, 1 nap, 1979. aug. 29. VALERIN, E. V. professzor, Moszkva SZUTA, 1 nap, 1979. aug. 29.

Szerves Kémiai Tanszék MICHEL, O. tudományos munkatárs, Greifswald, Egyetem. MINACSOV, H. M. akadémikus, Moszkva, SZUTA. BERKKUM, H. van professzor és munkatársai, Delft, Egyetem. 114


MORIKAVA, A. és ONO, K. Tokió, Egyetem. A felsoroltak a Zeolit Szimpózium vendégeiként töltöttek néhány napot a Tanszéken, 1978. szeptember hónapban. PANDIT, U. K. tudományos munkatárs, Amszterdam, Egyetem, 1 nap, 1978. szept. 27. VOKT, H. professzor, Karlsruhe, Egyetem, 1 nap, 1978. okt. 3. KRÖGER, C. F. professzor, Greifswald, Egyetem, 3 hét, 1978. okt. Basizitat von Ketonen. DOLGIJ, I. E. tudományos munkatárs, Moszkva, SZUTA, 1 hét, 1979. jan. BLAHA, K. tudományos osztályvezető, Prága, Tudományos Akadémia, 1 nap, 1979. ápr. KEMBALL, C. akadémikus, Edinbourg. Egyetem, 1 nap, 1979. ápr. HARRIS, Thomas M. professzor, Nashvi lle (Tennessee), Egyetem, 1 nap, 1979. máj. 3 fős kutatócsoport, Phenjan, Koreai Tudományos Akadémia, 3 nap, 1979. aug. 33 fős hallgatói csoport, Nijmegen, Katolikus Egyetem, 2 nap. 1979. ápr. 11 fős hallgatói csoport, KOLJANOVSZKIJ, A. A. professzor vezetésével, Odessza, Egyetem, 2 nap, 1979. júl.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék FREY, H. M. professzor, Reading, Egyetem, 1 nap, 1978. nov 18. Pyrolysis of cyclobutanones. BROWN, Ronald professzor, London, Department of Chemistry, 1 nap, 1978. dec. 20. ZWANENBURG, B. professzor, Nijmegen, Egyetem, 1 nap, 1979. ápr. 20. BEN-AIM, R. professzor, Párizs, Egyetem, 1 nap, 1979. jún. 5. NIKIN, E. professzor, Tokió, Egyetem, 1 nap, 1979. jún. 15.

Természeti Földrajzi Tanszék GVOZDECKIJ, N. A. professzor, Moszkva, Egyetem, 1 hét, 1978. szept. 17-24.

8*

115


XVII. AZ OKTATOK RS A TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK HIVATALOS KÜLFÖLDI UTJAI


KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK Név

Beosztás A kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Filozófiai Tanszék Dr. Horuczi László tanszékv. Uljanovszk Egyetem 3 nap docens Dr. Katona Péter docens Lódz Egyetem 6 nap Dr. Kocsondi András docens Lódz Egyetem 6 nap Nagyné dr. Krajkó Erzsébet docens Lodz Egyetem 6 nap Héderné dr. Kozák Róza adjunktus Újvidék Egyetem 6 nap Dr. Szabó Tibor adjunktus Odessza Egyetem 1 hó Politikai Gazdaságtani Tanszék Dr. Nagy Lajos egyetemi Odessza Egyetem 14 nap tanár Dr. Égető Emese docens Lódz Egyetem 4 nap Dr. Sipos Miklós docens Lódz Egyetem 5 nap Dr. Tóth László docens Lipcse Egyetem 5 nap

Dr. Sallai Miklós Gősi János

tanársegéd Odessza Egyetem 14 nap tud. smtárs Kiev Egyetem 1 hó

Tudományos Szocializmus Tanszék Dr. Szabó István docens Odessza Egyetem 14 nap Dr. Fábián György adjunktus Moszkva Egyetem 5 hó Dr. Micheller Magdolna adjunktus Odessza Egyetem 14 nap Leningrád Egyetem 1 hó Dr. Géczi József tanársegéd Kiev Egyetem 1 hó Kibernetikai Laboratórium Dr. Székely Sándor

118

tud. fmtárs

Temesvár Egyetem 2 nap Plovdiv Egyetem 4 nap Odessza Egyetem 14 nap Lódz Egyetem 4 nap Odessza Egyetem 6 nap


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1979. máj. konferencia Oszusesztvlenie leninszkogo principa ravensztva v periode razvitogo socializma. 1979. máj. konferencia Tri koncepcii szvjazi markszisztszkoj filoszofii i formal'noj logiki. 1979. máj. konferencia Nekotorüe metodologicseszkie i logicseszkie oszobennoszti naucsnogo predvidenija. 1979. máj. konferencia Nekotorüe voproszü himicseszkogo iszszledovanija. 1978. dec. tanulmányút — 1978. okt. tanulmányút

1979. máj. cserekapcsolat 1978. nov. delegáció 1978. szept. cserekapcsolat — 1978. nov. konferencia Die Lage und die Zukunft der Familienwirtschaften unter den Umstinden durch die Monopole beherrschten technischen Entwicklung. 1979. máj. cserekapcsolat — 1979. júl. nyelvtanfolyam

1978. okt. cserekapcsolat Agrarnűe problemü Vengrii. 1978. szept.— 1979. jan. tanulmányút — 1978. okt. cserekapcsolat Hoszpitatelnaja robota vengerszkih vuzoh. — 1979. jún. aspirantura 1979. júl. nyelvtanfolyam

1978. szept. cserekapcsolat 1978. szept. cserekapcsolat 1978. okt. cserekapcsolat 1978. nov. cserekapcsolat 1979. jún. cserekapcsolat

119


Név

Beosztás A kiküldetés helye Idötartam város intézmény

Dr. Csirik János

tud. fmtárs Kazimiercz Nukl. Orvos 4 nap Dolny Kongr. Karlovy Európai Nukl. 4 nap Vary Orvos Kongr. Párizs INSERM 5 nap

Dr. Hunya Péter Dr. Muszka Dániel Dr. Matievics István

tud. fmtárs tud. fmtárs tud. mtárs

Moszkva Moszkva Odessza

Egyetem 14 nap IMEKO Kongr. 6 nap Egyetem 21 nap

Központi Idegennyelvi Lektorátus Barna György Dr. Berta Árpádné Gyémánt Magdolna Mácsai István Szopkó Mihályné Dr. Tövisfalvy Bálint

nyelvtanár Leningrád Herzen Főis- 4 hét kola nyelvtanár Aix-en Egyetem 3 hó Provence nyelvtanár Párizs Egyetem 1 hó nyelvtanár Leningrád Herzen Főiskola 1 hó nyelvtanár Leningrád Herzen Főiskola 1 hó nyelvtanár Reading Nyári Egyetem 3 hét

Testnevelési Tanszék Debreczeny Pálné dr. testnevelő tanár Gyarmati Lajos testnevelő tanár Lengyel Géza testnevelő tanár

Kasodrevina

1 hét

Bukovina

Lublini Egyetem 2 hét

Bukovina

Lublini Egyetem 2 hét

Kőzponti Könyvtár Gábor Kálmánné

főkönyvtáros Halle

Dr. Németh Jenőné

főkönyvtáros Halle

120

Egyetemi 1 hét Könyvtár Egyetemi 1 hét Könyvtár


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1978. okt.

kongresszus

1979 máj.

kongresszus Neue Display Möglichkeiten in SEGAMS.

1979. júl. 1978. okt. 1979. máj. 1979. máj.

kongresszus SEGAMS; A tree-structures hierarchical data processing system. tanulmányút — — kongresszus cserekapcsolat —

1979. júl.

cserekapcsolat

1979. febr.—árp.

ösztöndíj

1979. júl. 1979. júl. 1979. júl. 1979. júl.

nyelvtanfolyam cserekapcsolat cserekapcsolat nyelvtanfolyam

1979. jan.

sítábor

1979. febr.

cserekapcsolat

1979. febr.

cserekapcsola t

1979. aug.

cserekapcsolat

1979. aug.

cserekapcsolat

121


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Név

Beosztás A kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Állam- és Jogelméleti Tanszék Dr. Antalfiy György egyetemi Plovdiv Egyetem 3 nap tanár Helsinki Finn Jogász 4 nap Szövetség Párizs Demokratikus 3 nap Jogászok Világszöv. Odessza Egyetem 5 nap Moszkva Politikai 7 nap Tudományok Világkongresszusa Basel Jogfilozófiai 6 nap Világkongresszus Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék

Dr. Dáni Sándor docens Lodz Egyetem 4 nap Dr. Kaltenbach Jenő tanársegéd Lipcse Egyetem 14 nap Államjogi Tanszék Dr. Kovács István égyetemi Liege IISA 4 nap tanár Speyer Közig. Főiskola 4 nap Párizs CNRS 9 nap Dr. Tóth Károly adjunktus Szófia Egyetem 1 hó

Jogtörténeti tanszék Dr. Ruszoly József docens Lipcse Egyetem 2 hó Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék Dr. Nagy László egyetemi Berlin Egyetem 5 nap tanár MadridSalamancaSevica Egyetemek 1 h6 Dr. Czucz Ottó adjunktus Újvidék Egyetem 10 nap

122


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1978. okt. cserekapcsolat 1978. okt. delegáció 1978. okt. szerkesztőbizottsági ülés 1979. jún. cserekapcsolat — 1979. aug. kongresszus Jog és politika.

1979. aug. kongresszus Filozófia és jogfilozófia.

1979. ápr. konferencia 1978. dec. tanulmányút

1979. márc. kerekasztal La notion de la légalité dans l'administrakonferencia tion modeme. 1979. máj. meghívás Les recherches scientifique sur le developpement de l'administration publiques. 1979. máj. tanulmányút Le fonction publiques. La control sur l'administration. 1978. okt. tanulmányút Osznovnüe csertű razvitija konsztitucii Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki.

1979. júl.—aug. tanulmányút

1978. dec. konferencia Arbeitsvertrag. 1979. máj. tanulmányút 1978. dec. tanulmányút

123


Név

Beosztás A kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Római Jogi Tanszék Dr. Pólay Elemér egyetemi Varsó Egyetem 5 nap tanár Statisztikai Tanszék Dr. Horváth Róbert egyetemi Wolffen- Könyvtár 6 nap tanár büttel Párizs Társ. tud. 15 nap Főiskola

Dubrovnik IUC 10 nap

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY1 KAR Neveléstudományi Tanszék Dr. Ágoston György egyetemi Bécs— Egyetemek 1 hó tanár GrácKlagenfurt Újvidék Egyetem 6 nap Dr. Nagy József docens Párizs UNESCO 3 nap Párizs UNESCO 5 nap Dr. Csiszár Imre adjunktus Greifswald Egyetem 6 nap Greifswald Egyetem 14 nap Dr. Kékes Szabó Mihály adjunktus Greifswald Egyetem 4 nap

Dr. Meleg Csilla

adjunktus

Lódz Egyetem 7 nap

Pszichológiai Tanszék Dr. Duró Lajos tanszékv. Greifswald Egyetem 5 nap docens Dr. Zakar András adjunktus Berlin— Egyetem 14 nap Magdeburg Greifswald Egyetem 3 nap

124


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1978. nov.

konferencia Grundzüge der Pandektistik.

1978. okt. rendezvény Statistische Deskription und nominalistische Philosophie. 1979. jan.—febr. vendégelőadó Développement de la statistique descriptive allemande. Historiographie démographique et ses bases philosophiques. Politique familiale des pays socialistes européens. 1979. máj. rendezvény Historical demography in Hungary. Demographic mobility in Hungary.

1978. nov.

tanulmányút Entwicklungstendenzen des ungarischen Schulwesens.

1978. dec. cserekapcsolat 1978. dec. megbeszélés 1979. júl. megbeszélés 1978. okt. cserekapcsolat 1979. máj. cserekapcsolat — 1979. máj. kongresszus Möglichkeiten zur Ermittlung des Erziehungsniveaus durch Analyse der Tátigkeit der Jugendbewegung in der Grundschule. — 1979. máj. tanulmányút

1979. máj. konferencia Longitudinale Untersuchung der interpersonellen Verháltnisse der Schulgemeinschaft. 1978. okt. tanulmányút Untersuchungen der Berufsorientation von Jugendlichen. Ober das System der ungarischen Berufsberatung. 1979. mái. konferencia Zur Ermittlung der Berufswunschmotivation alterer Schuler. (Társszerzőkkel.)

125


Név

Beosztás

A kiküldétés helye Időtartam város intézmény

Magyar Nyelvészeti Tanszék Dr. Deme László egyetemi Moszkva SZUTA 5 nap tanár Dr. Szabó József docens Újvidék Egyetem 6 nap Altajisztikai Tanszéki Csoport Dr. Róna-Tas András egyetemi Varsó Egyetem 7 nap tanár Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Dr. Károly Sándor egyetemi Ber li n Egyetem 5 nap tanár

sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Dr. Ötvös Péter adjunktus Bécs Egyetem 9 hó

sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Dr. Baranyai Zsolt adjunktus Kiev— Egyetem 10 nap Odessza Dr. Ilia Mihály adjunktus Újvidék Egyetem 3 nap Dr. Szigeti Lajos adjunktus Újvidék Egyetem 3 nap Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Dr. Vajda György Mihály egyetemi Weimar AILC 10 nap tanár Bellagio— AILC 11 nap Innsbruck Dr. Kanyó Zoltán docens Bécs AILA 8 nap Dr. Pál József tanársegéd Innsbruck AILC 6 nap

Pisa V. Felvilágoso- 7 nap dás Kongresszus

126


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1979. ápr. szerkesztőbizottsági ülés 1979. máj. cserekapcsolat

1978. dec. tanulmányút O periodizacii i istocnikah istorii cuvasskogo jazyko.

1979. ápr. disszertáció védésén Die Geschichte und die charakteristischen opponens Edge der ungarischen Sprache. Wortbildung und Semantik. A magyar intranzitív-tranzitív képzőkről.

1978. okt.— tanulmányút 1979.jún.

1978. okt. rendezvény

O kultural'noj zsizni oblaszti Csongrád.

1978. nov. rendezvény 1978. nov. rendezvény

— 1978. dec. rendezvény 1979. aug. rendezvény Epoques et courants. Méthodes de la comparaison des lettres et des arts. 1979. júl. rendezvény Reference in fictional text. 1979. aug. rendezvény Le motif de la mort dans l'art Canova et Kazinczy et dans littérature néoclassique. — 1979. aug. rendezvény

127


Név

Beosztás A kiküldetés helye ' Időtartam város intézmény

Klasszika—Filológiai Tanszék Dr. Szádeczky-Kardoss egyetemi Szófia Akadémia 7 nap tanár Samu Ókori Történeti és Régészeti Tanszék Dr. Maróti Egon egyetemi Nesebar Akadémia 7 nap tanár Wroclaw Egyetem 5 nap

Dr. Hoffmann Zsuzsanna tud. smtárs Nesebar Akadémia 7 nap Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Dr. Mérei Gyula egyetemi Dusan— Magyar— 14 nap tanár Frunze— Szovjet Társ. Taskent tud. Együttműködési Biz. Dr. Soós Katalin . tud. fmtárs Linz ITH 7 nap Linz Egyetem 1 nap Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék Dr. Gyimesi Sándor tanszékv. Salzburg Öst. Arbeits- 6 nap kreis für docens Stadtgeschichtsforschung Dr. Varga Ilona docens Lódz Egyetem 5 nap Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Halász Elődné tanszékv. Innsbruck AILC 5 nap docens Dr. Pordány László adjunktus Poznan Egyetem 4 nap Moszkva— Herzen 2 hó Leningrád Főiskola Dr. Kenesei István adjunktus Poznan Egyetem 4 nap Dr. Pagonyi Éva adjunktus Poznan Egyetem 4 nap Dr. Rozsnyai Bálint adjunktus Minneapolis ACLS 11 hó Dr. Kontra Miklós tanársegéd Bloominton Egyetem 10 hó Szőnyi György Endre tanársegéd Poznan— Egyetem 7 nap

Lódz

128


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1979. ápr.

kongresszus Ein Beitrag zur völkerwanderungs-zeitlichen Geschichte von Durostorum (Silistra).

1978. okt.

konferencia Die Probleme fundus suburbanus bei Cato.

1978. dec.

konferencia Deserteure oder entflohene Sklaven? (Zur Zusammensetzung des Heeres von Spartacus.) konferencia —

1978. okt.

1979. máj.

munkaterv A történetiség a társadalomtudományokkidolgozása ban.

1978. szept. konferencia A nőmozgalom Magyarországon. 1978. dec. cserekapcsolat —

1978. okt.

konferencia Wirtschaft und Kultur in ungarischen Stádten im 18. Jh.

1978. okt. cserekapcsolat Vengerszkaja emigracija v latinszkaja Amerika.

1979. aug.

kongresszus Family novel in the 20th century.

1979. ápr. kongresszus 1979. máj.-jún. meghívás

Studies in American English.

1979. ápr. kongresszus 1979. ápr. kongresszus 1978. szept.— tanulmányút 1979.júl. 1978. szept.— lektor 1979. máj. 1979. ápr. kongresszus és cserekapcsolat

9

129


Név

Beosztás A kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Fogarasi Miklós egyetemi Belgrád AISLLI 3 nap tanár Nápoly— Egyetemek 2 hét Padova— Udine— Zágráb

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Fejér Ádám Dr. Pete István Dr. Baróti Tibor

tanszékv. Berlin MAPRJAL 1 hét docens docens Plovdiv Egyetem 2 hét adjunktus Leningrád Herzen Főiskola 1 h6 Berlin MAPRJAL 1 hét

Dr. Szőke Katalin adjunktus Prága Egyetem 6 hét

tanársegéd Odessza Egyetem 1 h6 Bagi Ibolya Horváth Gábor tanársegéd Szófia Akadémia 1 hét Szófia Akadémia 1 hó Dr. H. Tóth Imre tud. fmtárs Szófia Akadémia 6 hét Sumen Akadémia 1 hét

130


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1979. ápr. kongresszus Lingua e dialetti nel maccheronico folenghiano. 1979. máj. előadókörút Panorama di voci di origine ungherese nell'italiano. Lingua letteraria e dialetti nel linguaggio maccheronico di Teofilo Folengo. Condizioni e prospettive delle filologie moderne nelle universita ungheresi. Neologismi giuridici e filosofici e storia culturale nell'illuminismo in Italia.

1979. aug. kongresszus 1979. jún. cserekapcsolat — 1978. okt. tanulmányút Problemü lirizma i élegicseszkogo zsanra. 1979. aug. kongresszus Élementü komicseszkogo v dramah Csehova. 1979. júl. nyelvtanfolyam — 1979. jan. hallgatók kísérése 1979. ápr. kongresszus — 1979. aug. nyelvtanfolyam — 1979. jan.—febr. tanulmányút — 1979. ápr. kongresszus

9*

131


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Név

Beosztás A kiküldetés helye Időtart am város intézmény

Alkalmazott Kémiai Tanszék

Dr. Fejes Pál

egyetemi Dortmund, Egyetemek 6 hó tanár Münster, München stb.

Állattani Tanszék Dr. Móczár László egyetemi Hradec Közép-európai 1 hét tanár Kralove Entomológiai Szimpózium Általános és Fizikai Kémiai Tanszék Dr. Bán Miklós egyetemi Prága ICCC 5 nap tanár konferencia Dr. Bérczes Tibor tud. fmtárs Moszkva SZUTA 1 hét Dr. Förgeteg Sándor tud. mtárs Moszkva SZUTA 1 hét Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Dr. Grasselly Gyula egyetemi Zürich IUGS VB 6 nap tanár Moszkva SZUTA 5 nap Dr. Szederkényi Tibor docens Nagybánya KBGA 8 nap Dr. Molnár Árpádné tanszéki Greifswald Egyetem 5 nap mtárs

132


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1978. szept.— ösztöndíj Ciklopropán vázizomerizációja zeolitokon. 1979. márc. Folyamatos ülepítők termékének szemcseméret-eloszlás számítása.

1979. aug.

szimpózium Magyarország Andrenái.

1978. szept. konferencia 1978. szept. tanulmányút 1978. szept. tanulmányút

1979. febr. rendezvény — 1979. jún. tanulmányút 1978. okt. konferencia Tectonic evolution of South-Transdanubian crystalline basements. 1979. jún. cserekapcsolat —

133


Név

Beosztás

A kiküldetés helye város intézmény

Időtartam

egyetemi tanár

Moszkva Athén

5 nap 6 nap

Biofizikai Tanszék Dr. Szalay László

Egyetem

Nuclear Res. Centr.

Bombay— Delhi— Madurai Lódz

Egyetem

Egyetem Egyetem KGST I. 18.2. Egyetem Egyetem

6 nap 5 nap 6 nap 5 nap 5 nap

14 nap 5 nap

Dr. Hevesi János

docens

Dr. Várkonyi Zoltán

docens

Dr. Bálint Erzsébet

adjunktus

Prága Lódz Smolenice Lódz Lódz

Dr. Maróti Péter

adjunktus

Lódz

Egyetem

5 nap

Dr. Ringler András Dr. Tombácz Erzsébet

adjunktus adjunktus

Lódz

Egyetem

Athén

Nuclear Res. Centr.

5 nap 6 nap

Smolenice

KGST I. 18. 2.

6 nap

Lódz Smolenice

Egyetem KGST I. 18. 2.

5 nap 6 nap

Lódz

Egyetem

5 nap

Smolenice Moszkva Lódz

KGST I. 18. 2. Egyetem Egyetem

6 nap 1 év 5 nap

Dr. Herczeg Tamás

tanársegéd

Dr. Lehoczi Endre

tud. fmtárs

Dr. Laczkó Gábor

tud. smtárs

134


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1978. szept. 1978. nov.

rendezvény tapasztalatcsere

1978. dec. 1979. jún.

konferencia szimpózium

1979. máj. 1979. jún. 1978. dec. 1979. jún. 1979. jún.

cserekapcsolat szimpózium konferencia szimpózium szimpózium

1979. jún.

szimpózium

1979. jún. 1978. nov.

szimpózium tapasztalatcsere

1978. dec.

konferencia

1979. jún. 1978. dec.

szimpózium konferencia

1979. jún.

• szimpózium

1978. dec. 1979. febr.-tól 1979. jún.

konferencia Keldis ösztöndíj szimpózium

A 2. fotokémiai rendszer szerkezetének és működésének néhány kérdése. A fotoszintézis 2. fotokémiai rendszerének néhány kérdése. The effect of inhibitors of the biosynthesis of fatty acids on the structure and function of photosynthetic membranes. (Társszerzőkkel.)

Effects of ionic environment on the protein fluorescence of bacteriorhodiopsin. (Társszerzőkkel.) Photosynthetic oxygen evolution by pulsed polarographic method. (Társszerzőkkel.) L. Maróti Péternél. A klorofil-fehérje komplexek in vitro előállításával kapcsolatosan végzett vizsgálatok. (Várkonyi Zoltánnal.) Klorofill-albumin komplex abszorbciós és fluoreszcencia spektroszkópiai tulajdonságai. (Várkonyi Zoltánnal.) Cerulenin-induced modifications of photosynthesis in Chlorella. (Lehoczki Endrével.) Thermoluminescence and delayed luminescence of chemically modified membranes in Chlorella. (Lehoczi Endrével.) L. Herczeg Tamásnál. Rapid processes in the second photochemical system of photosynthesis in Chlorella. (Társszerzőkkel.)

135


Név

Beosztás A kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Biokémiai Tanszék

Dr. Boross László egyetemi Dubrovnik FEBS Kong- 5 nap resszus tanár Lódz Egyetem 4 nap Puscsino SZUTA 7 nap Dr. Matkovics Béla docens Lódz Egyetem 4 nap Dr. Csorba Imre tanársegéd Lódz Egyetem 4 nap Dorgai László tanársegéd Lódz Egyetem 4 nap

Jónás Erzsébet tanársegéd Odessza Egyetem 3 hó . Dubrovnik FEBS Kong- 5 nap resszus Dr. Kiss Jánosné tanársegéd Lódz Egyetem 4 nap Búzás Zsuzsanna tud. smtárs Lódz Egyetem 4 nap Kálmán Miklós tud. smtárs Dubrovnik FEBS Kong- 5 nap resszus

BOLYAI INTÉZET Algebra és Számelmélet Tanszék

Dr. Csákány Béla

Dr. Huhn András

egyetemi Vsetin Algebrai Nyári 10 nap Iskola tanár Allrode Halle-i Egyetem 6 nap Moszkva MGU 14 nap Bécs Techn. Univ. 3 nap Oberwolfach Mat. Kut. Int. 6 nap Egyetem 1 év docens Winnipeg

Dr. Megyesi László docens Oberwolfach Mat. Kut. Int. 5 nap Dr. Klukovits Lajos adjunktus Vsetin Algebrai Nyári 10 nap Iskola

136


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1979. ápr.

konferencia

Study of heat proteases.

1979. jún.

cserekapcsolat

Comparative studies on the conformatio-nal stability of enzymes.

1979. aug. 1979. jún. 1979. jún.

rendezvény cserekapcsolat cserekapcsolat

1979. jún.

cserekapcsolat

1978. okt.—dec. tanulmányút 1979. ápr. kongresszus

A new TLC method for the quantitative determination of original chlorophyll contents of plant materials. Multiple forms of alcohol oxidase and D-amino acid oxidase from Candida Boi-dinü and protein-protein interaction. between the two enzimes. Comparative studies on the heat stability of OH-type proteases isolated from various sources.

1979. jún. 1979. jún.

cserekapcsolat cserekapcsolat

1979. ápr.

konferencia

Quantitative evolution of two rare hyd roxy amino acids. Studies on the Cd-complex of D-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase holoenzyme.

1978. szept.

konferencia

Homogeneous algebras.

1978. nov. 1978. dec. 1979. jún.

konferencia tanulmányút meghívás konferencia tanulmányút

Clones of homogeneous functions. Algebrü sz szilnoj szimmetriej. Finite dual discriminator algebras. Minimal clones. n-distributive lattices. Amalgamated free products of lattices._ Idempotent subsemigroups.

1979. júl. 1978. szept.— 1979. aug. 1978. dec. 1978. szept.

konferencia konferencia

137`


Név

Beosztás A kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Dr. Szabó László

adjunktus

B. dr. Szendrei Mária

tanársegéd

Lenkehegyi Attila Dr. Szendrei Agnes

tanársegéd Harkov Egyetem 1 hó tanársegéd Darmstadt Techn. Hoch- 5 nap schule tud. smtárs Halle Egyetem 1 hét

Dr. Czédli Gábor

Vsetin Algebrai Nyári 10 nap Iskola Vsetin Algebrai Nyári 10 nap Iskola Oberwolfach Mat. Kut. Int. 6 nap

Analízis Tanszék

Dr. Szökefalvi-Nagy Béla egyetemi Sapporo, JSPS 4 hét tanár Tokió, Sendai stb. Temesvár INCREST 7 nap 1-1 hó Dr. Terjéki József tanársegéd Moszkva MGU

Analízis Alkalmazásai Tanszék

Dr. Tandori Károly

egyetemi Gdansk Egyetem tanár

10 nap

Dr. Csörgő Sándor

docens Ottawa Egyetem

6 hó

Dr. Hegedűs Jenő

adjunktus Moszkva Egyetem

4 hó

Geometriai Tanszék

Dr. Lovász László Dr. Nagy Péter Dr. Szűcs András

138

egyetemi Waterloo— Egyetemek 1 év tanár Cambridge— Stanford docens Odessza Egyetem 2 hét tud. mtárs Siegen Egyetem 6 nap


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1978. szept.

konferencia

On the lattice of clones acting bicentrally.

1978. szept.

konferencia

1978. dec.

konferencia

On idempotent reducts of completely regular semigroups. On closed sets of term functions on completely regular semigroups.

1979. júl. 1979. júl.

nyelvtanfolyam konferencia

1978. dec.

cserekapcsolat

On finite algebras with doubly transitive automorphism group. Which modular lattices have 2-distributive sublattice lattices.

Előadások az operátorelméletből. Előadás a Hilbert-tér elméletének történetéről. 1979. jún. munkakonferencia Hasonlóság unitér operátorhoz. 1978. okt. 1979. máj. aspiráns

1978. szept.—okt. rendezvény

1979. aug.

konferencia

1979. jan. jún.

vendégoktató

1978. szept.—dec.

ösztöndíj

Über die Rolle der Lebesqueschen Funktionen in der Konvergenztheorie der Funktionenreihen. Selected topics in probability and statistics. (Előadássorozat.)

1978. szept.— vendégoktató 1979. aug. 1979. máj. 1979. júl.

cserekapcsolat szimpózium

Geometrija traektorij. Cobordism of maps with singularities.

139


Név

' Beosztás A kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék Dr. Leindler László egyetemi Moszkva— SZUTA 6 nap tanár Leningrád Odessza Egyetem 14 nap Gdansk LTA konf. 6 nap Dr. Németh József docens Gdansk LTA konf. 6 nap Dr. Totik Vilmos gyakornok Gdansk LTA konf. 6 nap Számítástudományi Tanszék Dr. Gécseg Ferenc egyetemi Tampere— Egyetemek 4 hó tanár Turku Berlin Egyetem 4 nap Dr. Móricz Ferenc docens Novoszi- SZUTA 11 nap birszkMoszkva Gdansk LTA konf. 6 nap Maróti György tanársegéd Poznan Egyetem 1 hét Embertani Tanszék Dr. Lipták Pál egyetemi Mainz Egyetem 10 nap tanár Dr. Farkas Gyula docens Moszkva MGU 14 nap Werder NDK Biol. 4 nap Társ. Dr. Marcsik Antónia adjunktus Torino Antrop. és 3 nap Etnogr. Egyesület Moszkva Egyetem 2 hét Éghajlattani Tanszék Dr. Péczely György egyetemi Pozsony Szlovák 6 nap Akadémia tanár Zólyom Szlovák Meteor. 4 nap Társaság Dr. Makra László tanársegéd Moszkva SZUTA 6 nap

140


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1979. ápr.

szerk. biz. ülés

1979. máj. 1979. aug.

vendégoktató konferencia

1979. aug. 1979. aug.

konferencia konferencia

1978. szept.—dec. meghívás 1979. márc. 1979. júl.

meghívás tanulmányút

1979. aug.

konferencia

1978. dec.

tanulmányút

1979. jún.

meghívás

1978. szept. 1979. ápr.

tanulmányút konferencia

1978. okt.

konferencia

1979. máj. tanulmányút

1979. márc.

konferencia

1979. aug.

vándorgyűlés

1978. nov.

tanulmányút

Inequalities. Strong approximation of Fourier series. On imbedding theorems. Strong approximation and imbedding theorems. On imbedding theorems. Strong approximations of Fourier series.

Tree automata. Rational representation of trees.

The almost everywhere convergence of multiple orthogonal series.

Herkunft und Anthropologie der landnehmenden Ungarn. Veránderungen der Menarche—Mediane nach dem Beruf der Mutter. Anomaly or pathology: the Stafne defect as seen in archeological material and modern clinical practice.

Sucasné problémy vyskumu mestskej klimy v Madarsku.

141


Beosztás A kiküldetés helye Időta rt am város intézmény

Név

Gazdasági Földrajzi Tanszék Dr. Krajkó Gyula egyetemi Ulan Bator Tervhivatal 7 nap tanár Újvidék Egyetem 3 nap Dr. Abonyi Gyuláné docens Ostrava Tervhivatal 4 nap Újvidék Egyetem 3 nap tanársegéd Odessza Egyetem 15 nap Rudl József Szinger Egon

gyakornok Odessza Egyetem 15 nap

Genetikai Tanszéki Csoport Dr. Orosz László tanszékv. Odessza Egyetem 14 nap docens Lódz Egyetem 5 nap Dr. Berek Imre adjunktus Jablonna LTA 5 nap Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Hevesi Imre docens Odessza Egyetem 6 nap Moszkva Konferencia 4 nap Dr. Kozma László docens Szófia Egyetem 14 nap Moszkva Egyetem 4 nap Dr. Pintér Ferenc docens Lódz Műegyetem 7 nap Dr. Molnár Miklós adjunktus Torun Egyetem 1 hó Dr. Lang János adjunktus York Egyetem 4 nap Dr. Nánai László adjunktus Odessza Egyetem 6 nap Moszkva Egyetem 14 nap tanársegéd Moszkva Egyetem 6 hó Sánta Imre Dr. Bor Zsolt

tud. mtárs Jereván SZUTA 6 nap Moszkva

Dr. Rácz Béla tud. mtárs York Egyetem 4 nap

142


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1978. szept. konferencia Regionalnűe planirovanie i ekonomicseszkie rajonü. 1979. máj. cserekapcsolat — 1979. febr. konferencia 1979. máj. cserekapcsolat — 1979. jún. terepgyakorlat vezetése 1979. jún. terepgyakorlat — vezetése

1978. okt. cserekapcsolat Genetics of phage 16-3. 1979. jún. cserekapcsolat Genetic engineering with Rhizobium phage 16-3. 1979. júl. rendezvény Porphyrin synthesis of Rh. m.

1978. nov. cserekapcsolat 1978. dec. rendezvény 1978. nov. tanulmányút — 1978. dec. konferencia 1978. dec. cserekapcsolat Investigations of degree of polarization of laser radiation of organic dye solutions. 1978. okt. tanulmányút — 1978. szept. konferencia 1978. nov. cserekapcsolat 1978. dec. aspirantura 1978. dec.— tanulmányút 1979. jún. 1979. ápr. kon gr esszus Pikoszekundumos hangolható fényimpulzusok előállítása ni trogénlézerrel gerjesztett elosztott visszacsatolású festék-

lézerrel. 1978. szept. konferencia

143


-

Név

Beosztás A-kiküldetés helye Időtartam város intézmény

Kol%idkémiai Tanszék

Dr. Dékány Imre adjunktus Stockholm IUPAC 6 nap Dr. Sipos Sándor adjunktus Újvidék Egyetem 6 nap

Mikrobiológiai Tanszék Dr. Ferenczy Lajos tanszékv. Nottingham Egyetem 10 nap docens Greifswald Egyetem 7 nap Dr. Kevei Ferenc adjunktus Nottingham Egyetem 10 nap Dr. Maráz Anna adjunktus Lódz Egyetem 14 nap Dr. Sipiczki Mátyás adjunktus Smolenice Csehszlovák 5 nap Mikrobiol. Társ. Greifswald Egyetem 7 nap Dr. Pesti Miklós tanársegéd Pozsony— Egyetemek 1 hó Brno Dr. Zsolt János tud. fmtárs Greifswald Egyetem 14 nap Növényélettani Tanszék

Dr. Zsoldos Ferenc docens Brno Egyetem 7 nap Honolulu

Egyetem 14 nap

Növénytani Tanszék Dr. Horváth Imre egyetemi Ungvár Egyetem 2 nap tanár Újvidék Egyetem 1 nap Smolenice Akadémia 7 nap Dr. Juhász Miklós adjunktus Havanna Egyetem 10 hét Dr. Kedves Miklós tud. Montpellier Egyetem 2 nap tanácsadó

:144


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe

1979. aug.

kongresszus

1979. máj.

cserekapcsolat

1979. márc.

EMBO Course

1979. máj. 1979. márc. 1978. dec.

szimpózium EMBO Course tanulmányút

1979. febr.

szimpózium

1979. máj.

szimpózium

1978. okt.

tanulmányút

1979. máj.

Mating-type independent protoplast fusion in Saccharomyces cerevisiae. Mitochondrial transfer in yeast by protoplast fusion. . Fusion of yeast protoplast. Protoplast fusion. Production of yeast protoplasts. Application in fusion. Fuzia kvasinkovijch protoplastov. Interspecific protoplast fusion in fission yeasts.

'.szimpózium

1978. szept.

konferencia

1979. márc.

szimpózium

1978. okt. 1978. nov. 1978. dec. 1979. jan.—ápr. 1978. szept.

cserekapcsolat cserekapcsolat kongresszus cserekapcsolat szimpózium

10

Adsorption and interlamellar spacing in suspension of organophilic montmorillonites. Untersuchung der Struktur and der Molekulargewichtsverteilung der Polymere.

Influence of pH on the phytotoxicity of phenoxy herbicides. Cold-shock injury and its relation to ion transport by roots.

Sur les recherches des pollens des Angiospermes dans le Crétacé de L'Europe.

145


Név

Beosztás A kiküldetés helye Idötartam város intézmény

Összehasonlító Élettani Tanszék

Dr. Fehér Ottó

egyetemi Firenze European 5 nap Neuroscience tanár Ass. Göttingen Max—Planck— 3 hó Inst.

Dr. Baranyi Attila

tanársegéd

Dr. Szente Magdolna Pongrácz Ferenc Dr. Rojik Imre

Firenze European 5 nap Neuro-Science Ass. adjunktus Varsó ILAE 5 nap tanszéki Varsó ILAE 5 nap mérnök tanszéki Firenze European 5 nap Neuroscience mtárs Ass.

Radiokémiai Tanszék

Dr. Novák Mihályné adjunktus Ds. Mohl Miklós tanársegéd

Kiev Kiev

Egyetem 1 hó Egyetem 1 hó

Szerves Kémiai Tanszék

Dr. Bernáth Gábor

egyetemi Castel tanár

Várna

IUPAC

6 nap

Liblice

Akadémia

4 nap

IUPAC Egyetem Egyetem

3 nap 7 nap 7 nap

Egyetem 2 hó Zentralinst. für 7 nap Mikrobiol.

Dr. Göndös György

docens

Dr. Agócs Pál

adjunktus

Várna Plovdiv Greifswald

Dr. Czombos József Dr. Somlai Csaba

adjunktus tanársegéd

Moszkva Jéna

146

Gandolfo 8 nap EUCHEM


Mikor A kiküldetés jellege

1978. szept.

kongresszus

1978. szept.—dec. tanulmányút 1978. szept.

kongresszus

1978. okt.

kongresszus

1978. okt.

kongresszus

1978. szept.

kongresszus

1979. jún. 1979. jún.

nyelvtanfolyam nyelvtanfolyam

1978. szept.

konferencia

1978. szept.

szimpózium

1978. nov.

konferencia

1978. szept. 1979. jún. 1979. jún.

szimpózium cserekapcsolat cserekapcsolat

Az előadás címe

Glycine incorporation into nerve cells parallels cortical activity. (Rojik I. és Baranyi A: val közösen.) Properties of the heterosynaptic facilitation in the motor cortex of the cat. (Baranyi A.-val közösen.) Properties of neocortical heterosynaptic. facilitation. 3-aminopyridine induced seizure activity. (Pongrácz Ferenccel közösen.)

Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 5,6-dihydropyrimidin-4-one derivates. (Társszerzőkkel.) Conformational study of 2-substituted cis-trimethylene-, cis- and trans-tetraand pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro1,3-oxazin-4-ones. (Társszerzőkkel.) Synthesis of saturated heterocycles by ring closure of 1,2-disubstituted 1,3difunctional alicyclic compounds. (Társszerzőkkel.) Synthesis and conformational analysis of alkaloid-analogous condensed-skeleton saturates pyrimidines. (Társszerzőkkel) L. Bernáth Gábornál. Synthese und Stereochemie von Tropan Alkaloiden.

1978. okt.—nov. tanulmányút 1978. okt. tanulmányút

10*

147


Név

,Beosztás A kiküldetés helye , Időtartam város intézmény

tanszéki Szófia Egyetem 3 hó mérnök Dr. Schneider Gyula tud. fmtárs Jéna Zentralinst für 7 nap Mikrobiol. Berlin Zentralinst. für 10 nap Phys. Chemie Bécs Egyetem 1 hó Kiss János

.

-'

Szervetlen és Analitikai Kémiai ,Tanszék

'

Dr. Huhn Péter . egyetemi , Odessza Egyetem 7 nap tanán ' Berlin Központi 5 nap Kémiai Kutatóintézet Újvidék— Egyetemek 4 nap Belgrád Dr. Csányi László egyetemi Canterbury Egyetem 5 nap tanár Dr. Batta István adjunktus Újvidék— Egyetemek 4 nap Belgrád Dr. Király Dezső adjunktus Odessza . .: Egyetem 1 hó, Dr. Veres Sándor adjunktus Újvidék Egyetemek 4 nap Belgrád —

Természeti Földrajzi ,Tanszék

Dr. Andó József docéns. Temesvár Egyetem 14 nap

148


Mikor A kiküldetés jellege Az előadás címe 1978. okt.— tanulmányút 1979. jan. 1978. szept. tanulmányút 1978. szept. tanulmányút 1979. febr. tanulmányút

1978. okt. cserekapcsolat — 1978. okt. kutatási beszámoló Die thermische Dekomposition von AzoEthane. 1979. ápr. diákköri versenyen résztvevők kísérése 1979. júl. konferencia On the 0s04 -catalyzed decomposition of hydrogen perioxide. 1979. ápr. diákköri versefry — 1978. nov. cserekapcsolat 1979. ápr. diákköri verseny

1978. okt. cserekapcsolat A Magyar Alföld vízföldrajzi kérdései.

149


- •

-.7. 9k

4


XVIII. A HALLGATÓKNAK JUTTATOTT KEDVEZMÉNYÉK A felhasznált összeg részletezése jogcímenként Az 1978. év során a nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjára és szociális támogatására felhasznált összeg: tanulmányi ösztöndíj szociális támogatás Egy hallgatóra jutó átlagos támogatás Általános tanulmányi ösztöndíj Költségvetés terhére engedélyezett társadalmi ösztöndíj Népköztársasági ösztöndíj Szakmai gyakorlatos ösztöndíj Rendszeres pénzbeli támogatás Diákotthoni étkezés Kedvezményes ebéd és vacsora Rendkívüli segély Tanulmányutak Kulturális szolgáltatás Hallgatói sportolásra Ösztöndíj-kiegészítés Ipari tanulók ösztöndíja

18 633 800 Ft 5 752 800 Ft 12 881 000 Ft 7 994 Ft 3 667 800 Ft 1 030 500 Ft 376 800 Ft 659 000 Ft 3 094 000 Ft 6 876 800 Ft 813 700 Ft 660 000 Ft 107 400 Ft 116 200 Ft 136 000 Ft 1 076 900 Ft 18 700 Ft

151


XIX. KOLL1GIUMOK Eötvös József Kollégium Létszám: 32 fő. Igazgató: Dr. Nagy Géza.

József Attila Kollégium Létszám: 155 fő. Igazgató: Kiss Arpád. Senorok: Dr. Hegyi András, dr. Bodnár Lás71ó.

Irinyi János Kollégium Létszám: 307 fő. Igazgató: Dr. Keserű Bálintné. Kollégiumi tanár: Bálint Józsefné. Senior: Szili Elemér.

Móra Ferenc Kollégium Létszám: 366 fő. Igazgató: Dr. Vörös Lászlóné. Kollégiumi tanár: Erdélyi Agnes. Seniorok: Dr. Micheller Magdolna, Makra László.

Hermann Ottó Kollégium Létszám: 270 fő. Igazgató: Dr. Kozma László. Kollégiumi tanár: Megyeri Árpádné Varga Anna. Senior: Dorgai László.

153'


'X X

NEPKÖZTARSASAGI ÖSZTÖNDIJAS HALLGATOK ÁLLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Csiky István III. évfolyam, Dombóvári Ottó III. évfolyam, Bory Endre IV. évfolyam, Kozma Béla IV. évfolyam, Sulyok Tamás IV. évfolyam,

Torma András IV. évfolyam.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Balázs Gábor László III. éves angol—orosz szakos hallgató, Bakos Judit IV. éves angol-orosz szakos hallgató, Nagy Zsuzsanna IV. éves magyar-orosz szakos hallgató, Szabó Éva IV. éves német—orosz szakos hallgató, Bartók István V. éves magyar—latin szakos hallgató, Erdei Klára V. éves magyar—francia szakos hallgató, Kövér Lajos V. éves magyar—történelem szakos hallgató.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Berger Ferenc III. éves vegyész szakos hallgató, Körtvélyessy Tamás III. éves vegyész szakos hallgató, Krisztin Tibor III. éves matematikus szakos hallgató, Hodur Cecília IV. éves biológia—kémia szakos hallgató, Lendvay György IV. éves vegyész szakos hallgató, Magyar Csaba IV. éves kémia—fizika szakos hallgató, Sövér Ferenc IV. éves matematikus szakos hallgató, Szatmári Sándor IV. éves fizikus szakos hallgató, Bartha Miklós V. éves matematikus szakos hallgató, Biczók László V. éves vegyész szakos hallgató, Fodor Zsuzsanna V. éves matematikus szakos hallgató, Gaál Tamás V. éves biológus szakos hallgató, 155


Gulya Károly V. éves biológus szakos hallgató, Jakucs Mária V. éves földrajz-angol szakos hallgató, Kovács Katalin V. éves biológus szakos hallgató, Zimányi László V. éves fizikus szakos hallgató. f ,

156

. r


XXI. DIPLOMAT SZERZETTEK NÉVSORA BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR Balajthy Katalin Bartók István Belányi György Benedek Katalin Benkő Katalin Berkecz Franciska Biczák Judit Bodrogi Katalin Bodrogi Márta Bognár Enikő Borbély Agnes Budai Mátyás Bukta Katalin Czimer László Dávid Anna Dobozi Eszter Drávucz László Erdei Ilona Erdei Klára Exner Gabriella Füzi László Gazdag András Gádzser Mária Gergely Anna Helembai Zsuzsanna, Helman Edit Hinel Erzsébet Horányi Zsuzsanna Horváth Mária Horváth Mária Horváth Zsuzsanna Jóni Gábor Józsa György Juhász Éva

Kapocsi Erzsébet Kárpáti Pál Khim Márta Kiss Mária Magdolna Kocsis Agnes

Kocsis Mihály Koller Zsuzsanna Koós Judit Kovács Attila Kozmács István Kövér Lajos Kupi Teréz Lapp Gabriella Lengyel Mária Lucza Franciska Lukács Zoltán Madarász Zsuzsanna Margit Magdolna Mariska Zoltán Marth Péter Mikula Katalin Móczik Gabriella Mohácsi Éva Molnár Katalin Móser Eleonóra Müller Terézia Nagy Valéria Nagy Zoltán Nagy Zsuzsanna Neumüller Márta Nékám Krisztina Olasz Lajos Oláh Miklós Orgoványi János

157

.


Osztovits Szabolcs Paróczai Anna Peregi Zsuzsanna Pető Judit Petz György Polgár Katalin Pomázi Gyöngyi Pongó Zsuzsanna Poprócsi Arpád Pusztai Mária Rácz Agnes Rákos Magdolna Regenye Judit Róza Olga Rózsahegyi Ágnes Schreiner Klára Sik Péter Simcsik Éva Simon Katalin Smicskó Klára

Somogyvári Ágnes Spránitz Judit Szabó Attila Szeifert Éva Szemler Magdolna Szendrei Imre Szécsi Márta Széder Ildikó Szigeti Csaba Szmák Edit Szoboszlay Zsuzsanna Szőcs Klára Szőrös Katalin Tanács István Tary Gábor Táborosi Zsuzsanna Tóth Péter Varga Ildikó Ványi Klára Weisz Mária

LEVELEZŐ TAGOZAT Dr. Baják Julianna Bakacsi Géza Bakos Péter Balogh Gizella Barna Péter Bán Mária Bekán Dojna Dr. Berta Árpád Berta Erzsébet Bodor János Bokkon László Borbély József Bottyán Menyhért Bőhm József Burián Miklós Czinege Gábor Csapó Sándor Csapody Miklós Csáki Éva Csányi Anikó 158

Cseh Béla Csekei Sándor Debreceni Ágnes Erdélyi Katalin Farkas Irén Fehér István Fejér Dénes Fekete-Kovács Győző Ferenczy Valéria Fodor Katalin Gajda Mária: Garami Marianne Gábor Mária Gál Erzsébet Gáti Csilla Gergely Klára Gondos Piroska Görög István Grötschl Ildikó Gyarmati Lajos


Gyukics Antal Hatos Katalin Hegedűs-Deme Pál Heintz Bálint Hegedűs Mária Helembai Kornélia Hollós Anna Horváth Éva Hulik Kánitz József Huszai Olga Jakubács Edit Kanyó Terézia Kácsor Ferenc Kelemen Márton Kiss Kond László Knáb Gábor Koncz J.Aqzló Kovács Andrea Kovács István Kovács József Kovács Katalin Kovács Kálmán Kovács László Kovács Mária Kürthi Katalin Mayer Viktória Mayer Zoltán Makai Katalin Makra Ilona Marászi Albertira Márin István Merk Zsuzsanna Molnár Ádám Molnár Katalin Muszka Lajos Nagy Julianna

Németh István Németh Mária Nyári Gyula Ottlakán Mária Radich Brunó Rátz Mária Agnes Reiter Erzsébet Rideg Márta Rosta Ferenc Sándor László Szabó Géza Szabó Klára Szalontai Judit Szente István Szepes Lajos Szetei József Szilágyi Béla Szilágyi János Tihanyi Ernő Till Tamás Torna János Topán Eszter Tornóczky Katalin Tóth Katalin Troska Gyula Vass Mária Anna Varjas János Varga Eszter Varga Katalin Vastag Györgyi Váradi Géza Várnagy István Veszelyi Beáta Vidomusz Béla Zsigmond Attila

TERMgSZETTUDOMANYI KAR Matematika—fizika szak Battha Ildikó Berger József

Bogdán Aranka Borosán Tibor Fonyó Irma Gubritzky Magdolna 159


Gulyás Erzsébet Flóra Győrffy Endre Hohmann Dénes Iván László Kövesdi István Krem József Lehoczki Pál Lénárt Ferenc Marótzy Éva Mátyási Edit Hajnal Molnár Tibor Náfrádi Ferenc Regős Erika Lenke Sipos Andrea Agnes Sulyok Zsuzsanna Szántó Györgyi . Szentandrási Eszter . Szmodics László Sztancs Mária Julianna .• Tapody Éva Tarcsay Tamás István Tokodi Zsuzsanna

Matematika—földrajz szak Geiger János György •: Korell Edit Erzsébet: -Oroszi Erika _Pelle László Mihály Szultos Erzsébet Szűcs Gergely Zsolt, Vámos Agota Vodinák Györgyi Veronika Zámbó Zoltán

Földrajz—angol nyelv szak -

Fehér Gabriella Jakab Oszkár Jakucs Mária Tózsa István

• Földrajz—orosz nyelv szak , Gál Agnes Komlósi Valéria .16.0

Nagy Éva Erzsébet Nagy Julianna Ottohál Erzsébet Zalatnay Agnes

Földrajz—francia nyelv szak Darvassy Judit Gém Imre László

Földrajz—német nyelv szak Tóth Antónia

Kémia—fizika szak Balogh Zsuzsanna Berki Sándor Dávid Bertók Zita Angéla ' Demeter Agnes ' Felföldi Irén Füke László József Gál Mária Margit • Jakab Éva Kisfali Mária • Kispál József István Kovács Arpád László ' Krimer Tibor Zoltán' Németh József Jenő • Osztertag Zoltán Károly • . Schneider Piroska Zscizsanná Torma László Walter Mária Gombás Éva Mária Gyöngyösi Mihály . • Hajnal Mihály Tibor Herczeg József Hunya Edit Ildikó Huszár Jolán Jilling Judit Angella Juhász György Kalmár János Kállai Klára Kecskési Edit Magdolna. Király László Mihály


Kis Piroska Gizella Kiss Attila Lengyel Imre Litter József Mayer József Monori Antal Móricz Gyula Pák Antal Pető Tamás Ferenc Priszlinger Ferenc Pödör László Szalai-Dobos István Szalay Imre Szanyi Géza Szenczi Márta Szép Katalin Tarr Tamás Toman János István Tóth Erzsébet Agnes Tóth Éva Mária Törőcsik Géza Albert Varga Béla József Varsányi Éva Zsengellér Gábor Imre Emilio Alfredo Guevara Fernandez Ruisanchez Diaz Jesus Nelson 1Vlelgarejo Pérez Lourdes Dolores Rodriguez Gonzales Maria Del Pilar Maria Teresa Paez Martinez Biológia—kémia szak Benczédi Gabriella Bíró Anna Burger Éva Deák Péter Gerencsér Zsuzsanna Gürtler Katalin Komjáthy Nóra Mária Máriaföldy Erika Ágnes Mudris Gabriella

Papp Erika Rockenstein Ilona Szabó István József Szabó Margit Számfira Mária Tímár Éva Verók Mária Jusztina Matematikus szak Antali Károly Balogh Judit Bartha Miklós Lajos Bácskai Éva Bálint János Imre Búza Antal Czibik Klára Dobcsányi Péter Erdődy Valéria Izabella Ernhöffer Ferenc János Feró László János Flender András József Fodor Zsuzsanna Font Zoltán Miklós Fülöp Zoltán Gelegonya Mária Gombay Edit Gizella Fizikus szak Apai Pál Mezei Pál Sipos László Varró Sándor Zimányi László Béla Zsednai József Biológus szak Balogh József Baranyai Gabriella Bokor Zsuzsanna Katalin Budai Dénes Gaál Tamás Mihály


Gulya Károly Gulyás György Antal Kelemen Krisztina Kiss Gábor Kovács Katalin Judit Laskay Gábor Mócsán László Nagy Edit Palágyi Zsuzsanna Sebestyén Magdolna Vu Thi Thuy Nguyen Thi Thanh Binh Vegyész szak Baksa Melinda Basics Ferenc Bálint István Biczók László Csaplár Barnabás Dankó Klára Judit Felián Borbála Gombos Zoltán Gabicza Erzsébet Hamberger Ede Henrik Kapocs László Kocsis Anna Kocsis Mária Kovács Anna Kovács Erzsébet Kulcsár Gyula Kutas Borbála Piroska Laki Mária Ludvig János Németh J anos Racsmány Máté Béla Rávai Mária Magdolna Rózsa Rózsa Melinda Szerdahelyi Péter Pál

162

Sitkei András István Tóth Mária Varjas Péter Várkonyi Zsuzsanna Zilai Tibor Főiskolai végzettségű programozó matematikus szak Antalfi Agnes Edit Balázs László Bálint Dániel Berta Klára Margit Buzder-Lantos Franciska Csányi Zita Erzsébet Csikós Tünde Dióslaki Ferenc Ezsöl Zsuzsanna Galgóczy Gyula Mihály Gárdián András Gombkötő Vera Grácin Edit Haliczki Mária Hegedűs Erzsébet Katalin Honfi Terézia Anna Ivády Pál Lábadi Verona Linka Edit Márta Mária Bölcskei Molnár Irén Nagy Gabriell a Mária Papp Márta Petényi Zoltán Pigniczki András Lajos Sári Edit Szalai Attila Szilágyi Erika Vári Sándor Ibrahim Hass an Mohamed


LEVELEZŐ TAGOZAT

Biológia szak

Szilágyi Aranka

Bognár Margit Katalin Fülöp Magdolna Agnes Halász Zoltán Ferenc Dr. Kemenes István Miklósné Dozzi Lilla Rózsa Lakatos Mária Marosi István Imre Mikusné Nádai Magdolna Paragi Lászlóné Kiss Judit Emőke Dr. Süli-Zakar Istvánné Garadnai Erzsébet Zsuzsanna Szabó Terézia Takács Béla Tivadar Jánosné Belea Éva Tamás Béláné Fábián. Katalin Závodszkyné Garami Mária

Matematika—fizika szak

Földrajz szak

Halasy Katalin Dr. Homor Géza Motika Gáborné Fazekas Márta Dr. Sivók Béla György

Balla Ferenc Csavajda Ferencné Nagymányai Éva Fodor Gyula Greksa Mária Magdolna Dr. Horváth Péterré Galambosi Zsuzsanna Ihnáth György Dr. Kecskés Ödönné Bagi Terézia Valéria Koller Nándorné Kovács Kornélia Dr. Kovács Gézáné Kelemen Márta Kunos Istvánné Szalai Agnes Magdolna Nyúl Etelka Szabó Miklós Antalné Börcsök Jolán Szalatnyai Attila 11*

Dr. Vargáné Fehér Györgyike Fuchsné Hattinger Zsuzsanna Haskó József Kovács Attila Haskóné Tálos Zsuzsanna Éva

Kémia—fizika szak Papp László

Matematika szak Heves Csilla

Biológia szak

Geográfus szak Kóródi Klára

Biológus szak Mezey Károlyné Bánfalvi Marianna

Vegyész szak Godó Lajos

Főiskolai végzettségű programozó matematikus szak Korbay Istvánné Gubisi Etelka 163


XXII. DOKTORRÁ AVATOTTAK NÉVSORA

.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A-csoport Antal Péter Balog Iván Ernő Bartha László Imre Bálint Ferenc Bálint Lajos László Bánfalvi Katalin Mária Bánk Attila József Bajomi Nagy Erzsébet Boksa Anna Both Ödön László Bruszel László Csapláros Erika Csernus Sándor Csohány László Csőváry Gábor János Durajda Pál József Farkas András Fazekas István László Fazekas Margit Feleky István Ficsór József Forrai József Forrai Miklós Gaál Julianna Irma Gardi Márta Gál Edit Gombkötő Jolán Görgényi Ilona Györe Attila Gyurász Ferenc Hódi Klára Horváth Imre

Ifkovics József Isépy Eszter Jármay Magdolna Józsa Zoltán Juhász Gábor Kabai Zoltán István Kapás Ferenc Karácsonyi István László Katona Anna Kerek Edit Kertész Marianna Erika Kiss Barnabás Attila Kis Zoltán Komjáti Mihály Koncz Sándor Kovacsics István Kovács Ibolya Kovács Piroska Kristóf István Lászlófi Gabriella Lilik István Lipták András Löki Anna Margit Lukács Zsuzsanna Magyar Mária Emília Magyarossy József Márton Márta Máté Irén Medzibrodszky Endre Molnár István Mosonyi György Nagy Gyula Nagy Judit Zsuzsanna Nagy Zsuzsanna Ilona 165


Novák Miklós Nyári Zsuzsanna Őcsai Edit Ocskó András Pajtás István Pál György Pecsenye Erzsébet Gyöngyi Pető Erzsébet Pipicz Gizella Pozsgai István József Salamon András János Sáska Erzsébet Anikó Sisák Péter Slimbarszki Éva Dorottya Solymosi Irén Szabó Agota Szabó Erna Szabó Mária Szabó Márta Szabó Rita Szabó Tibor Szentmiklósi Agnes Gabriella Szép József Attila Szigeti Márta Szimán Márta Takács Albert Tapaszt i Erika Táborszky László Temesvári Piroska Tóth Judit Edit Tóth Judit Ilona Török Barnabás Varga István Varga Rozália Vágvölgyi Katalin Vámos Katalin Vincze Erzsébet Vona László Walter Rózsa Weigert Klára 166

B-csoport Balázs Vilmos Baranyi Jenő Barna László Pál Barvich Iván Bereczki Agnes Rozália Budácsik Lajos Bus Agnes Czikó Mihály György Czuczi Mihály Dobó László Egeli Zsolt Egerszegi György Egyházi József Enyingi Marianna Margit Farkas Károly Fráter Gizella Viktória Gellényi Valéria Sára Grádwohl Klára Olga Gulyás Éva Hámori István Heidrich Gábor János Herendi György Jeney András Kalmár Lóránd Kara Zoltán Kisapáti Ede János Koch György Koós László Zoltán Kovács Éva Mária Kökényes Ilona Körösztös Éva Kuthy Kinga . Lenkei Antal Magyar János Magyar Károly Maróti Edit Anna Mezei Sándor Zoltán Molnár Miklós Murányi János Imre Mülek Anna Násztor Sándor


Nemes Gizella Német Mária Polányi György Pócz Éva Margit Pósvai István Puskás Gabriell a Rigó Katalin Ruzicska László Antal Simon Zsuzsanna Klára Sohajda Ferenc Szabó Tibor Szentpétery Petronella Szigethy Zoltán Szikszai Mária Erika Tóth István Tóth József Varga István Vas Klára Viszokay Tamás Miklós C csoport -

Albrecht Sándor Ferenc Adók László Lajos Dr. Balpataki Béla Bábinszki Gábor Bereczki Éva Bereczki István Bíró Emese Bíró Lajos Budai Marianna Busa Éva Csanádi György Csonka István Miklós Deák Ferenc Dékány István Endrész Erika Mária Esztergomi Mihály Fábián Erzsébet Flender György Földi Agnes Gunda Judit Zsuzsanna Hack Erzsébet

Harmatos József Hegedűs Sándor Imre Horváth Ferenc József Horváth Gyula Horváth Katalin Kadosa András Tamás Kasza Zsuzsanna Kálló Antal Attila Kálmán Mária Károlyi Éva Mária Kárpáti Csaba István Király Károly Kispéter Szilveszter Kiss Géza Tibor Komlódi Zoltán Gábor Kovács Arpád László Kovács Zoltán Kozma Marianna Lánczy Antal Péter Lednitzky András Loy Ida Mária Marosi Lajos András Max Gábor Meszlényi Sándor Mihályi Judit Molnár E rn ő Nagy Beáta Nóbik István Kálmán Ortó Imre Palai Endre Palásthy Attila Papp Imre Péter Lajos Imre Polyvás Csaba Sándor Sirián Piroska Rácz J an os Romhány Mihály Simon József Süle Zsuzsanna Szabó Gabriella Szikora Zsolt Szilágyi Sándor István Szirák Emília Eleonóra 167


Szűcs Judit Ko rnélia Tóth Ilona Tóth István Tóth Margit Török János Varga Zsigmond Péter

Vattay Almos Gyula Vincze József Virágos István Zsember Mária Zsóka Lenke Ibolya

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Abonyi Gyula Ábrahám Béla Ágoston Magdolna Bácskai Erzsébet Böőr László Bratinka József Csapó Benő Csepregi Márta Csillag András Dajka Miklós Dér Terézia Dörnyei László Erdei Katalin Erdős Ferenc Fabulya Balázs Fazekas István Fischer Ferenc Font Márta Galántai Erzsébet Galgóczi László Gottl Frigyes Göcző Géza Gyifkó Mária Győry Margit Horváth Ferenc Horváth Mária Judit Juhász Edit Keczer Tamás Kerékgyártó József

168

Komlódi János Lajos Kossa Mária Valéria • Kürtösi Katalin Lipták Dorottya Lukács Albin Mari György Medve Zoltán Mokány Sándor Nagy Katalin Nagy Margit Papp István Géza Pataky Márta Pesőczi-Kovács István Rózsa Ibolya Sipos József Sipos László Szabó Klára Szajbély Mihály Szöllősi Erzsébet Szőnyi Ernő Torkos Béla Tóth Balázs Tóth Ilona Tóth-Mádi Rozália Velenczei Katalin Vetési Vince Zalotay Erzsébet Zombori István


TERMÉSZETTUDOMANYI KAR Balogi Margit Kovács László (Bertalan Akosné) Laczkó Gábor Leé Erzsébet Boa János (Egyed Zoltánné) Bozóki Gizella (Dr. Bartók Mihályné) Makáry Anna Marton Ildikó Czédli Gábor J. Devasahayam Manjula Devi Merényi Erzsébet Esztergomy Zoltán Mohl Miklós Nagy László Ésik Zoltán Nemes Péter Fekete László Németh Béla Feledi Adrienne Penczi Edit Győri Antal Pósza István Halasy Katalin Rágyanszki Mária Hamar József Sindely Pál Haydu Zsolt Slezák Bernát Hanuus István Somorjai Ferenc Hanusz Árpád Szabó Zoltán Hornung Erzsébet Horváth Gyula Szentpéteri Mária Iglói Katalin (Dr. Ringler Andrásné) Janáky Tamás Sztankov László Kádár Enikő Tombácz Imre (Tóth Ferencné) Tóth Irén Kérchy László Tóth Mária Kiss György Botond (Dr. Bancsi Istvánné) Kiss József Géza Totik Vilmos Kaushal Kumar Treer Tivadar Kovács Kálmán Varga Éva Kovács László (Dr. Scháfferné)

169


XXIII. AZ EGYETEM OKTATŐINAK ÉS TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAINAK 1978-BAN PUBLIKÁLT SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA TÁJÉKOZTATÓ A szakirodalmi munkásságot tartalmazó jegyzék a József Attila Tudományegyetem dolgozóinak 1978 során nyomtatásban közzétett szakirodalmi publikációit tanszékek szerint felsorolva tartalmazza. Alapul a tanszékek bejelentései szolgáltak, de a teljességre törekedve, a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján kiegészítésekre is sor került. A címleírások az érvényben levő szabvány és a könyvtárban kialakult gyakorlat alapján készültek autopszia igényével. A szerzők nevének leírása a magyar helyesírás szerint történt. Az egyetemi dolgozók vezetéknevének nagybetűs szedésével a külső társszerzőktől való megkülönböztetés vált lehetővé. A magyar nyelven írt dolgozatok esetében, ha azokat valamely világnyelven rövid öszszefoglalás követi, a cím zárójelben megismétlődik az illető nyelven. Az összeállítás csak azon szerzők szakirodalmi tevékenységét regisztrálja, akik 1978-ban az Egyetem alkalmazásában álltak. A jegyzék tételszámozása folyamatos. Néhány tétel többszörös besorolást nyert, ha olyan szerzők munkájáról volt szó, akik nem ugyanazon tanszék munkatársai. A felsorolást szerzői névmutató zárja le, amely a tételszámokra utal. RÖVIDÍTÉSEK Acta Acad. Peed. Szegediensis

Academiae Paedagogicae Szegediensis. A Juhász Gyula Ta-

= Acta

nárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Szeged. Acta Agr. Hung. Acta Ant. et Arch. Szeged

= Acta Agronomica Academiae Scientiaru-m Hungaricae. Budapest. = Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta Antigua et Archaeologica. Szeged.

171


Acta Ant. Hung.

= Acta Antigua Academiae Scien-

tiarum Hungaricae. Budapest.

Acta Arch. Hung. = Acta Archaeologica Academiae

Scientiarum Hungaricae. Budapest. Acta Biochim,. et Biophys. Hung. = Acta Biochimica et Biophysica. Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biol. Szeged Acta Biologica. Szeged. = Acta Biologica Academiae ScienActa Biol. Hung. tiarum Hungaricae. Budapest. = Acta Botanica Academiae ScienActa Bot. Hung. tiarum Hungaricae. Budapest. = Acta Chimica Academiae ScienActa Chim. Hung. tiarum Hungaricae. Budapest. Acta Cybernetica, Szeged = Acta Cybernetica. Szeged. Acta Ethn. Ling. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Ethnographica et Linguistica. Szeged. Acta Geogr., Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica. Szeged. = Acta Geologica Academiae ScienActa Geol. Hung. tiarum Hungaricae. Budapest. = Acta Historica Aiademiae ScienActa Hist. Hung. tiarum Hungaricae. Budapest. Acta Hint. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Szeged. = Acta Universitatis Szegediensis Acta Jur, Pol. Szeged de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica. Szeged. = Acta Mathernatica Academiae SciActa Math. Hung. entiarum Hungaricae. Budapest. Acta Microbiol. Hung. = Acta Microbiologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Acta Min. — Pets. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica — Petrographica. Szeged. Acta Oeconom. — Pol. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Oeconomico — Politica. Szeged. = Acta Orientalia Academiae ScienActa Orient. Hung. tiarum Hungaricae. Budapest. Acta Paed. Psych. Szeged = Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jóazsef Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. Szeged. Acta Philos. Szeged = Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Sectio Philosophica. Szeged. 172


Acta Phys. Chem. Szeged Acta Physica Polonica Acta Sci. Math. Szeged Acta Scientiae Socialismi, Szeged Acta Zool. Hung. Algebra Universalis Alföld All. és Jogtud. Analysis Mathematica Annales Polonici Mathematici Antik Tan. Arcadia Arch. Ért. Békési Élet Belügyi Sz. Biochem. Physiol. Pflanzen A Biológia Aktuális Problémái Bot. Közl. Chemical Physics Letters Colloid and Polymer Sci. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Comp. Biochem. Physiol, Corrosion Science Cumania

= Acta Universitatis Szegediensis. Acta Physica et Chemica. Szeged. = Acta Physica Polonica. Warszawa. = Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarurn Mathematicarum. Szeged. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Scientiae Socialismi. Szeged. = Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. = Algebra Universalis. Basel. = Alföld. Debrecen. = Állam- és Jogtudomány. Budapest. = Analysis 1VIathematica. Budapest. = Annales Polonici Mathematici. Warszawa. = Antik Tanulmányok. Budapest. = Zeitschrift für Vergleichende Literaturwissenschaft. Berlin. = Archeológiai Értesítő. Budapest. = Békési Élet. Békéscsaba. = Belügyi Szemle. Budapest. = Biochemie und Physiologie der Pflanzen. Jena. = A Biológia Aktuális Problémái. Budapest. = Botanikai Közlemények. Budapest. = Chemical Physics Letters. Amsterdam. = Colloid and Polymer Science. Darmstadt. = Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae. Praha. = Comparative Biochemistry and Physiology. London. = Corrosion Science. Oxford. = Cumania. Bács - Kiskun megyei Múzeumok Közleményei. Kecskemét.

Delta Demográfia Élelmezés Ipar Élet és Irod. Élet és Tud. Életünk Exp. Brain Res. Experientia Felsőokt. Sz.

= Delta. Budapest. = Demográfia. Budapest. = Élelmezés Ipar. Budapest. = Élet és Irodalom. Budapest. = Élet és Tudomány. Budapest. = Életünk. Szombathely. = Experimental Brain Research. Berlin. = Erperientia. Basel. = Felsőoktatási Szemle. Budapest. 173


FEMS Microbiology Letters Fizika Földr. Ért. Földr. Közl. Földrajztanítás Földt. Közl. Földt. Kut. Geological Correlation Giano Pannonio. Annali Italo-Ungheresi di Cultura Helikon Hemijska Industrija Herba Hungarica Hidr. Közl. Honismeret Hungarian Book Review Hungarian Law Review Időjárás Ifjúkommunista Ifjúsági Figyelő Irodalomtört. Közl. International Journal of Quantum Chemistry Jogturf. Közl. J. Phys. C: Solid State Phys. Journal of Catalysis Journal of Colloid and Interface Science Journal of Molecular Catalysis A József Attila Tudományegyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Ünnepi Actája a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére Kémiai Közl. Kincskereső Klio Korróziós Figyelő Kortárs Könyvtáros Kőolaj és Földgáz

174

= Federation of European Microbiological Societatis. Microbiology Letters. Amsterdam. = Fizika. Zagreb. = Földrajzi Értesítő. Budapest. = Földrajzi Közlemények. Budapest. = Földrajztanítás. Budapest. = Földtani Közlöny. Budapest. = Földtani Kutatás. Budapest. = Geological Correlation. Paris. = Giano Pannonio. Annak Italo-Ungheresi di Cultura. Padova. = Helikon. Világirodalmi Figyelő. Budapest. = Hemijska Industrija. Beograd. = Herba Hungarica. Budapest. = Hidrológiai Közlöny. Budapest. = Honismeret. Budapest. = Hungarian Book Review. Budapest. = Hungarian Law Review. Budapest. = Időjárás. Budapest. = If júkommunista. Budapest. = Ifjúsági Figyelő. Szeged. = Irodalomtörténeti Közlemények. Budapest. = International Journal of Quantum Chemistry. New York. Buda= Jog tudományi Közlöny. pest. = Journal of Physics. C: Solid State Physics. London. = Journal of Catalysis. New York. = Journal of Colloid and Interface Science. New York. = Journal of Molecular Catalysis. Lause n 72 e. = A József Attila Tudományegyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Unnepi Actája a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére. Szeged. = Kémiai Közlemények. Budapest. = Kincskereső. Szeged. = Klio. Beitröge zur Alten Geschichte. Berlin. = Korróziós Figyelő. Budapest. = Kortárs. Budapest. = Könyvtáros. Budapest. = Kőolaj és Földgáz. Budapest.


Közlekedéstudományi Sz. Lebensmittel-Industrie Literatura Lobogó Magy. Fil. Sz. Magy. Jog Magy. Kém. F. Magy. Kém. L. Magy. Mezőgazd. Magy. Nyelv Magy. Nyelvőr Magy. Ped. Magy. Tud. Mat. Lapok Mitteilungen aus dem Mathem. Seminar Giessen, Mitteilungen der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft in DDR A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve Mozgó Világ MTA Biol. Oszt. Közl. MTA Filozófiai és Történettud. Oszt. Közl. Mutation Research Nagyvilág Növénytermelés Nyelvtud. Közl. Optics Communications Palaeobulgarica/Sztarobálgarisztika Ped. Sz. Pedagógusképzés Physiol. Plantarum Plant and Soil Pneumonologia Hungarica Population Publ. Math.

= Közlekedéstudományi Szemle. Budapest. = Lebensmittel—Industrie. Leipzig. = Literatura. Budapest. = Lobogó. Budapest. = Magyar Filozófiai Szemle. Budapest. = Magyar Jog. Budapest. = Magyar Kémiai Folyóirat. Budapest. = Magyar Kémikusok Lapja. Budapest. = Magyar Mezőgazdaság. Budapest. = Magyar Nyelv. Budapest. = Magyar Nyelvőr. Budapest. = Magyar Pedagógia. Budapest. = Magyar Tudomány. Budapest. = Matematikai Lapok. Budapest. = Mitteilungen des Mathematischen Seminars der Universitdt Giessen. Giessen. = Mitteilungen der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft in DDR. Berlin. = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged. = Mozgó Világ. Budapest. = A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei. Budapest. = A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei. Budapest. = Mutation Research. Amsterdam. . = Nagyvilág. Budapest. = Növénytermelés. Budapest. = Nyelvtudományi Közlemények. Budapest. = Optics Communications. Amsterdam. = Palaeobulgarica/Sztarobűlgarisztika. Szófia, = Pedagógiai Szemle. Budapest. = Pedagógusképzés. Budapest. = Physiologia Plantarum. Kobenhavn. = Plant and Soil. The Hague. = Pneumonologia Hungarica. Budapest. = Population. Paris. = Publicationes Mathematicae. Debrecen.

175


Rádió és Televízió Sz. .Reaction Kinetics and Catalysis Letters Respiration Ruszszkaja Recs' Somogyi -könyvtári Műhely .Soosiana

Stat. Sz. Studia Biophysica Studia Slavica Hung. Századok Szociológia Szovetszkoe Finno-ugrovedenie Szovetszkoe Goszudarsztvo i Pravo "Tájékoztató 'Társ. Sz. Természet Világa Területrendezés A Testnevelés Tanítása Tiscia 'Tiszatáj Újítók Lapja Valóság Városépítés Világ és Nyelv Voproszü Jazükoznanija -

Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm—Pieck—Universitát Rostock. Gesellschaftsund Sprachwissenschaftliche Reihe Zeitschrift für Mikroskopisch-Anatomische Forschung

= Rádió és Televízió Szemle. Budapest. = Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Budapest. = Respiration. Basel. = Ruszszkaja Recs'. Moszkva. = Somogyi-könyvtári Műhely. Szeged. = Soosiana. A TIT Bács-Kiskun megyei Szervezete Biológiai Szakosztály. Malakológiai Közlemények. Kecskemét. = Statisztikai Szemle. Budapest. = Studia Biophysica. Berlin. = Studia Slavica Acadesniae Scientiarum Hungaricae. Budapest. = Századok. Budapest. = Szociológia. Budapest. = Szovetszkoe Finno-ugrovedenie. Tallinn. = Szovetszkoe Goszudarsztvo i Pravo. Moszkva. = Tájékoztató. Filozófia, politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus. Budapest. = Társadalmi Szemle. Budapest. = Természet Világa. Budapest. = Területrendezés. Budapest. = A Testnevelés Tanítása. Budapest. = Tiscia. Szeged. = Tiszatáj. Szeged. = rljítók Lapja. Budapest. = Valóság. Budapest. = Városépítés. Budapest. = Világ és Nyelv. Budapest. = Voproszü Jazükoznanija. Moszkva. = Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm—Pieck—Universitdt Rostock. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Rostock. = Zeitschrift für MikroskopischAnatomische Forschung. Leipzig.

TECHNIKAI RÖVIDÍTÉSEK Sep.

xx

176

= Separatum. Annak jelzésére, hogy a tétel leírása különlenyomatról készült. = A jelzett tételt nem állt módunkban autopszia alapján leírni.


KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK

FILOZÖFIAI TANSZÉK BALOGH Tibor: Adalék a pszichikus egyensúlyi séma és a szociális normák közötti reláció természetéhez. (Considerations sur la nature de la relation entre le schéma de l'équilibre psychique et les normes sociales.) = Acta Philos. Szeged, 1978. 21. 3-16. p. BALOGH Tibor: Az elméleti lélektan kategorizációfelfogásának módszertani kérdéseihez. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 353-365. p. BALOGH Tibor: Az MTA Pszichológiai Intézetének 75 éve. Ped. Sz. 1978. 28. évf. 7-8. sz. 739-740. p. BALOGH Tibor: E. A. Bugyilova: A filozófia és a szovjet pszichológia. [Ism.] = Ped. Sz. 1978. 28. évf. 11. sz. 1039-1040. p. BALOGH Tibor: A szociálantropológia és a határozatlanná válás tünetei. [Ism.] = Magy. Fil. Sz. 1978. 22. évf. 6. sz. 882-887. p. BALOGH Tibor: A társadalomlélektan realitása. [Ism.] = Magy. Fil. Sz. 1978. 22. évf. 4. sz. 543-546. p. BALOGH Tibor: A filozófia természetéről. Kelemen János: A tudat és a megismerés. [Ism.] = Népszabadság, 1973. 36. évf. 276. sz. 7. p. BALOGH Tibor: A gondolatközlés kialakulása. Tran Duc Thao: A nyelv és a tudat. [Ism.] = Népszabadság, 1978. 36. évf. 253. sz. 7. p. BALOGH Tibor: A lélektan társadalmi meghatározottsága. E. A. Bugyilova: A filozófia és a szovjet pszichológia. [Ism.] = Népszabadság, 1978. 36. évf. 163. sz. 7. p. CSEJTEI Dezső: Szempontok az „élet" fogalmának jelentésváltozásaihoz Ortega y Gasset bölcseletében. (The changes of meaning of Gasset.) = Acta the concept of „ li fe" in the philosophy of Ortega Philos. Szeged, 1978. 21. 17-33. p. DÉKANY András: A képzet fenomenológiai pszichológiájának gondolata Jean-Paul Sartre L'Imagination c. művében. (L'idée de la representation selon la psychologie phénoménologique dans L'Imagination de Jean-Paul Sartre.) = Acta Philos. Szeged, 1978. 21. 35-43. p. HORUCZI László: Szocialista életmód. A szovjet ember életmódja. (Szocializmus és embereszmény.) = Tanulmányok ... 1978. [Békéscsaba, 1978.] 141-153. p. HORUCZI László: Ucsenie katolicseszkoj étiki o brake i szem'e. = Acta Philos . Szeged, 1977. [1978.] 19. 47 p. Parnyuk, M. A.-HORUCZI László: A determinizmus néhány problémája a dialektikus materializmusban. = Acta Philos. Szeged, 1977. [1978.] 20. 33-57. p. HORUCZI László: Az egységes dolgozói család kialakulása. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 80. sz. 4-5. p. HORUCZI László: A fejlett szocia li zmus tudati, ideológiai viszonyai. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 39. sz. 4-5. p. HORUCZI László: Szocializmus és embereszmény. = Délmagyarország, 1978. 68. évI. 24. sz. 4-5. p. KAPOSI Márton: Benedetto Croce esztétikája. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] XXXIV, 351, 12 p. xx

_

y

.

12

177


KAPOSI Márton: Croce felfogása a műalkotás létezési módjáról és katartikus hatásáról. (Croce's view on the existing ways of the work of art and on its cathartic effect.) = Acta Philos. Szeged, 1977. [1978.] 18. 67-75. p. KAPOSI Márton: A művészet egységének problémája Croce esztétikájában. (The problem of unity of arts in Croce's aesthetics.) = Acta Philos. Szeged, 1976. [1978.] 17. 51-71. p. KATONA Péter: Alkotás a tudományos megismerésben. = Tájékoztató, 1978. 4. sz. 180-184. p. KATONA Péter: Dialektikus materialista válasz a filozófia alapkérdésére. (A Materializmus es empiriokriticizmus évfordulójára.) (A dialectical materialistic answer to the fundamental question of philosophy. /On the anniversary of Materialism and Empirio-Criticism/) = Magy. FiL Sz. 1978. 22. évf. 6. sz. 713-721. p. KATONA Péter: Három megjegyzés a filozófia oktatásának mai problémáiról. = Tájékoztató, 1978. 1. sz. 141-154. p. KATONA Péter: Igazi nyíltszíni eljárás vagy a nyilvánosság látszata. (Vita a tudományos minősítésről.) = Magy. Tud. 1978. 85. köt. - Új folyam 23. köt. 9. sz. 670-673. p. KATONA Péter: A lenini filozófia és az alkotó ember marxista teóriája. = A József Attila Tudományegyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Ünnepi Actája a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére, 1978. 61-66. p. KATONA Péter: O konsztituirujuscsih principah filoszofii. = Acta Philos. Szeged, 1977. [1978.] 18. 3-10. p. KATONA Péter: A tükröződési elmélet és a tudat aktivitása. Bp. 1978, Akadémiai K. 206 p. KATONA Péter: V kakom szmiiszle upotrebil Lenin vürazsenie „dialekticseszkaja logika"? = Acta Philos. Szeged, 1976. [1978.] 17. 310. p. KATONA Péter: Népszerű neve: Anti-Dühring. = Propagandista, 1978. 4. sz. 117-128. p. xx KISSNÉ NOVAK Éva: Adalék a gyermekhez való viszony változásának tanulmányozásához. (Contributions to the research of planned parenthood.) = Acta Philos. Szeged, 1977. [1978.] 18. 25-47. p. KOCSONDI András: Engels a megismerésről és a tudományról. Tájékoztató, 1978. 6. sz. 7-27. p. KOCSONDI András: Die Entwicklung der Wissenschaft und die Veránderung ihres• Gegenstandes in unserer Zeit. = Acta Philos. Szeged. 1977. [1978.] 18. 11-24. p. KOCSONDI András: A modellmódszer társadalomtudományi alkalmazásának néhány kérdése. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 107-121. p. KOCSONDI András: Ob otnosenii modeli i obraza. = Acta Philos. Szeged, 1976. [1978.] 17. 11-42. p. Panasiuk, Ryszard - KOCSONDI András: Az ember problémája a marxista filozófiában. = Acta Philos. Szeged, 1977. [1978.] 20. 5966. p. NAGYNÉ KRAJKÓ Erzsébet: A kémiai mozgásforma anyagi hordozóinak rendszerezése. (Systematization of the material carriers of the chemical form of motion.) = Acta Philos. Szeged, 1978. 21. 4554. p.

_

178


NAGYNÉ KRAJKO Erzsébet: Kölcsönhatási típusok és az anyag mozgásformái. (Types of interaction and the forms of motion of the material.) = Acta Philos. Szeged, 1976. [1978.] 17. 43-49. p. SIMON Ferenc: A forradalom dialektikájához. (On the dialectics of revolution.) = Acta Philos. Szeged, 1978. 21. 55-70, p. SZABO Tibor: Aktivitás és szocializmus az ifjú Gramsci filozófiájában. (Activity and socialism in the philosophy of young Gramsci.) = Acta Philos. Szeged, 1977. [1978.] 18. 49-66. p. SZABO Tibor: Az „aktivitás" problémája Gramsci fiatalkori írásaiban. = Magy, Fil. Sz. 1978. 22. évf. 1. sz. 144-148. p. SZABO Tibor: A fiatal Gramsci gyakorlat-filozófiája. (The philosophy of practice of young Gramsci.) = Magy. Fil. Sz. 1978. 22. évf. 4. sz. 458-472. p. SZABO Tibor: Gramsci és Togliatti kapcsolatához. = Tájékoztató, 1978. 4. sz. 189-193. p. SZABO Tibor: Gramsci - Togliatti írásainak tükrében. = Magy. Fil. Sz. 1978. 22. évf. 2. sz. 295-297. p. SZABO Tibor: Kultúra és szocializmus a pályakezdő Gramsci filozófiájában. (Culture and socialism in the philosophy of the young Gramsci.) = Acta Philos. Szeged, 1976. [1978.] 17. 73-87. p. POLITIKAI GAZDASÁGTANI TANSZÉK DEMETER Anna: Két könyv az ipari dolgozók magatartásáról. (Hankiss Elemér: Értékszociológiai kísérlet (az ipari dolgozók néhány rétegének értékrendjéről). - Gelléri Péter: A vándorló munkások.) [Ism.] = Tájékoztató, 1978. 5. sz. 175-176. p. ÉGETŐ Emese: A jól ismert dolgok problémáiról, a módszerről és egyebekről. (Válasz a hozzászólásokra.) = Tájékoztató, 1978. 6. sz. 145-176. p. ÉGETŐ Emese: Papírpénz-e a hitelpénz? (Is credit money paper money?) = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1978. Tom. 15. 3-12. p. ÉGETŐ Emese: A Szovjetunió gazdaságpolitikája a szovjethatalom első éveiben. = A József Attila Tudományegyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Ünnepi Actája a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére, 1978. 81-86. p. Forgács Katalin-ÉGETD Emese: Szocialista egyenlőség az elosztásban. Bp. 1978. Közgazd. és Jogi K. 245 p. /Időszerű Közgazdasági Kérdések./ ÉGETŐ Emese: Munka szerinti elosztás - anyagi és erkölcsi ösztönzés. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 240. sz. 2-3. p. IMRE Ottó: A központi tervszerű irányítás (terv) es piaci szabályozás (piac) szintézisének gazdaságelméleti háttere. (The economic theoretical backround of the synthesis of the centrally planned management (plan) and market regulation (market). = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1978. Tom. 15. 13-27. p. IMRE Ottó: A pénz vásárlóereje és a fogyasztás. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 51. sz. 4-5. p. IMRE Ottó: A szocialista tulajdon es továbbfejlesztése napjainkban. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 12. sz. 4-5. p. 12*

179


MAYER László: Magyarország fejlődő országokkal való külgazdasági kapcsolatainak néhány kérdése. (Some questions of Hungary's economic relations with the developing countries.) = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1978. Tom. 15. 29-40. p. MAYER László: Magyarország külgazdasági hitelpolitikája. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 150. sz. 2-3. p. MAYER László: Tőkés világgazdaság - magyar gazdaság. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 114. sz. 2-3. p. NAGY Lajos: A munkatermelékenység, reáljövedelmek és a fogyasztás kapcsolatáról a szocializmusban. = Tájékoztató ... Kecskemét, 1978. 1. sz. 27-37. p. xx NAGY Lajos: Proizvoditel'noszt' truda i ékonomicseszkij mehanizm v szel'szkom hozjajsztve. = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1977. [1978.] Tom. 14. 3-18. p. BELÉNYI Gyula-NAGY Lajos: A 13. OTDK Marxizmus-Leninizmus szekciójának tapasztalatai. = Tájékoztató, 1978. 2. sz. 143148. p. SALLAI Miklós: Nekotorüe voproszü material'noj zaintereszovannoszti i éffektivnoszti v kolhozah Vengrii. = Acta Oeconom. Pol. Szeged, 1977. [1978.] Tom. 14. 55-70. p. SIPOS Miklós: A mezőgazdaság pénzügyi támogatásának forrása és funkciói a szocialista gazdaságban. (The source and function of the financial support of agriculture in the socialist economy.) = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1978. Tom. 15. 41-52. p. SIPOS Miklós: A mezőgazdaság állami támogatása. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 92. sz. 2-3. p. TOTH László: Az élelmiszer-célprogram prognosztizálásának egyes kérdései. = 2. Magyar Jövőkutatási Konferencia, Székesfehérvár, 1978. 2. köt. 120-129. p. xx TOTH László: Nekotorüe voproszü gruppirovki ékonomicseszkih prognozov. = Acta Oeconom. - Pol. Szeged, 1977. [1978.] Tom. 14. 43-54. p. Politikai gazdaságtan. 1. rész. (Szerzők: Kovács László, ... TOTH László, VÁCZY Mária, [stb.] Szerk. Varró Tibor.) Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 139 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar./ TOTH László: Kézikönyv egy új tudományhoz. Besenyei-GidaiNováky: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. [Ism.] = Népszabadság, 1978. 36. évf. 86. sz. 7. p. VARNAY Ernő: Integráció a tőkés és a szocialista világgazdaságban. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 204. sz. 2. p.

TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK BELÉNYI Gyula-NAGY Lajos: A 13. OTDK Marxizmus-Leninizmus szekciójának tapasztalatai. = Tájékoztató, 1978. 2. sz. 143148. p. FISCHER Ferenc: Jürgen Schaefer: Deutsche Militürhilfe an Südamerika. Militár- und Rüstungsinteressen in Argentinien, Bollvien und Chile vor 1914. [Ism.] = Századok, 1978. 112. évf. 5. sz. 972-974. p. FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca: Az őszirózsás forradalom győzelme. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 257. sz. 2-3. p.

180


MICHELLER Magdolna: Közösségteremtés a József Attila Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumában. = Felsőokt. Sz. 1978. 27. évf. 7-8. sz. 490-492. p. szovjet felsőoktatásMICHELLER Magdolna: Világnézeti nevelés ban. = A József Attila Tudományegyetem és a Szegedi Orvostudományi Egyetem t7nnepi Actája a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére, 1978. 87-91. p. NAGY László: A nemzeti felszabadító mozgalom problémái Algériában 1942-47. (Les problemes du mouvement national Algérien 1942-1947.) = Acta Scientiae Socialismi, Szeged, 1978. Tom. 15. 3-16. p. ÜRDÖGH Piroska: A két munkáspárt egyesülésének 30. évfordulója. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 136. sz. 5. p. ÖRDŰGH Piroska: A KMP megalakulásának 60. évfordulója. Délmagyarország, 1978. 68. évf. 276. sz. 3-4. p. RÁCZ János: „A magyar munkásmozgalom története" tárgy bevezetésének célja és feltételei. = Felsőakt. Sz. 1978. 27. évf. 9. sz. 531-534. p. RÁCZ János: A nagyüzemek államosításának harmincadik évf ordulójára. = Az üzemek államosításának 30. évfordulójára. (A Szakszervezetek Csongrád megyei Tanácsa szervezésében 1978. március 23-án tartott felolvasó-ülés anyaga.) Szeged, 1978. 4-19. p. xx A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1976/[19]77. (Kiad. ANTALFFY György. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, CSUKÁS István, PÖLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta RÁCZ p. János.) Szeged, [1978.] 1977. (Szegedi Ny.) SZABÓ István: A demokratikus agrárforradalom kibontakozása és szerepe Csongrád megyében. = Honismeret. 1978. 5-6. sz. 50-53. p.

a

_

198

KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM CSIRIK János: C. R. Rao: Lineare statistische Methoden und ik re Anwendungen. [Buchbesprechung.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 401. p. Gábor-DOMBOS Kálmán-HANTOS Zoltán -Mándi Galgóczy András: Kilégzési áramlás-térfogat görbék tüdő -emphysemában. (Expiratory flow-volume curves in pulmonary emphysema.) = Pneumonologia Hungarica, 1978. 31. 441-448. p. Sep. Galgóczy G.-DOMBOS Kálmán-HANTOS Zoltán-Mándi A.: Veránderungen des Fluss- Volumen-Diagrammes bei Lungenemphysem. = Atemwegs- und Lungenkrankheiten, 1978. Jg. 4. Nr. 3. 170-174. p. Sep. Balogh L.-GALAMBOS Gábor-DOMBOS Kálmán-Ráuber. K.: Szimuláció alkalmazása élelmiszeripari berendezések főbb paramétereinek optimális meghatározására. = Élelmezés Ipar, 1978. 32. (12.) 452-457. p. xx Balogh I.-GALAMBOS Gábor-Raeuber, H.-J.: Optimierung der wichtigsten Parameter eines Vibrations-Zentrifugal-Reinigers in Kegelsiebform für Getreide. = Lebensmittelindustrie, 1978. 25. H. 6. 269-272. p. Sep.

181


HANTOS Zoltán-Galgóczy G.-DARÓCZY Bálint-DOMBOS Kálmán: Computation of the equivalent airway resistance. A comparison with routine evaluations of plethysmographic measurements. = Respiration, 1978. 36. 64-72. p. Sep. HERENDI István-Rigó Mihály: Számítógépes faktoranalízis a közúti baleseti adatok elemzésére. = Közlekedéstudományi Sz. 1978. 28. évf. 4. sz. 181-186. p. Sep. 27. PINTÉR Ferenc-GÁTI László-VIZE László -KLEBNICZKI József: Investigations on degree of polarization of laser radiation of organic dye solutions. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1978. Nova Ser. 'rom. 24. Fasc. 3. 381-385. p. KUBA Attila: A két vetületből történő rekonstrukció algoritmusai. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. [2], 48 lev. 11 t. Oross Gabriella-VAS Zoltán: A Föld évi csapadékának periodikus változásai. (Periodic variations of the annual precipitation amount of the Earth.) = Időjárás, 1978. 82. évf. 6. sz. 354-361. p. Gross Gabriella-VAS Zoltán: A Föld évi csapadékának trendjellegű változása. (Trend-like variation of precipitation amount on the Earth.) = Időjárás, 1978. 82. évf. 3. sz. 130-136. p.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTOR ATUS ZANTH6 Róbert: Angol nyelvi jegyzet állami nyelvvizsgára előkészítő és társalgó tanfolyamok számára. Egységes jegyzet. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 367 p. /József Attila Tudományegyetem./ ZANTH6 Róbert: A lektorátusok tudományos munkájáról. = Korszerű nyelvoktatás. 3. [köt.] Tanulmányok a szaknyelvoktatás köréből. Bp. 1978. FPK, 9-22. p. /Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok/ Angol nyelvi jegyzet állami nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamok számára. Összeáll.: ZÁNTHO Róbert. A függeléket 1=észítette Pelyvás F. István. Debrecen , 1978. 238 p. xx

TESTNEVELÉSI TANSZÉK

_

DEBRECZENY Pálné TOTH Katalin: A birs (Cydonia oblonga) botanikai jellemzése és gazdasági hasznosítása. Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, 1978. 135, 23 1ev. xx GYARMATI Lajos-Kovács Kálmán: A testnevelő tanári magatartás és vezetési stílus, mint a teljesítményt befolyásoló tényező. A Testnevelés Tanítása, 1978. 14. évf. 1. sz. 7-13. p.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMANYI KAR ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK ANTALFFY György-Prandler Árpád : On human rights. = Hungarian Law Review, 1978. No. 1-2. 5-34. p. Orosz és francia nyelven is.

182


Szemelvények állam - és jogelméleti szerzők műveiből. Egységes jegyzet. 2. rész. (6., 7., 8. fejezet.) Szerk.: ANTALFFY György, PAPP Ignác. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 337 p. /Allam- és Jogtudományi Karok./ Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. Egységes jegyzet. 2. rész. 2. [köt.] (9., 10. fejezet) Szerk. ANTALFFY György, PAPP Ignác. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 343-577. p. /Allam- és Jogtudományi Karok./ PAPP Ignác: Decision making process in the organization of the public administration. = Paper for the 9th World Congress of Sociology. Uppsala, August 14-19. 1978. Szeged, 1978. 20 p. PAPP Ignác: Lenin o goszudarsztve, ob otnosenii goszudarsztvennüh organov i obscsesztvennüh organizacij. = Acta. Jur. Pol. Szeged, 1978. Tom. 25. Fasc. 5. 45 p. PAPP Ignác-SZENTIRMAI László: Hogyan élnek a szegedi termelőszövetkezeti tagok? [Cikksorozat.] 1. A múlt eredményei és problémái. 2. Kik dolgoznak a termelőszövetkezetekben? 3. Menynyit dolgoznak? 4. A munkaidőn túl. 5. A demokráciáról, a munkahelyi légkörről és a politikai aktivitásról. 6. A munka eredménye. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 44-49. sz. 4. p. RÉVÉSZ Béla-Tamás András: Bírá és társadalom. (A dialektikus logika a jogelméletben.) [Ism.] = Magy. Jog. 1978. 25. évf. 8. sz. 757-761. p. VASTAGH Pál: Vazsnejsie szvojsztva formü goszudarsztvennoj organizacii v Vengrii v pervüe godü poszle oszvobozsdenija. = Acta Jur. Pol. Szeged, 1978. Tom. 25. Fasc. 6. 16 p.

ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK MARTONYI János: Les motifs des jugements judiciaires. = Comparative law. 1978. Selected essays 'for the 10th International Congress of Comparative Law. - Droit compare. Bp. 1978. 367-380. p. Berényi Sándor-MARTONYI János-Szamel Lajos: Magyar államigazgatási jog. elános rész. (Egyetemi tankönyv.) Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 602 p. MEZNERICS Iván: A külkereskedelmi vállalatok belföldi szerződései. [Ism.] = Jogtud. Közl. 1978. 33. új évf. 5. sz. 284-287. p. SZŰCS István-Szamel Lajos: A magyar közigazgatástudomány. [Ism.] = Belügyi Sz. 1978. 3. sz. 112-117. p. xx

ÁLLAMJOGI TANSZÉK KOVACS István: Magyar államjog. 2. köt. Szeged. 1978. (JATE Soksz.) IV. 310 p. /József Attila Tudományegyetem Allam- és Jogtudományi Kar./ KOVACS István: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója és az új szovjet alkotmány. = All. és Jogtud. 1978. 21. köt. 1. sz. 6-14. p. KOVACS István: Teoreticseszkie voproszü razvitija Vengerszkoj konsztitucii. = Szovetszkoe Goszudarsztvo i Pravo. 1978. 6. 85-94. p.

183


KOVACS István: Hungary. = International encyclopedia of comparative law. Vol. 1. National reports. (Tubingen), [1978.] 14-27. p. Sep. SZENTPÉTERI István: Basic principles of organizational theory for management sciences. [Autoreferátum.] = An overview of sociological research in Hungary. Bp. 1978. 173-175. p. SZENTPÉTERI István: The Leninist concept of administration. [Ed. by] University Attila József. Szeged, 1978. 74 ley. (SZENTPÉTERI István: Az oktatásirányítás és igazgatás rendszer-

szemléletű analízise. Kiad. az) Oktatási Minisztérium Vezetőképző é; Továbbképző Intézete. Bp. 1978. 43 p. /A köznevelés fejlesztését szolgáló kutatások című 6. sz. országos kutatási főirány 4. témacsoportja: Az iskola irányítása, vezetése. 2. sz./ SZENTPÉTERI István: Types of management structure. [Autore-

ferátum.] = An overview of sociological research in Hungary. Bp. 1978. 80-81. p. SZENTPÉTERI István: Zsigmond László: Claude-Henri de SaintSimon. [Ism.] = Szociológia, 1978. 2. sz. 288-291. p. ÜRMÖS Ferenc: A racionalizálás és az új műszaki - technikai konstrukciók helyzete az igazságszolgáltatásban. Szeged, 1978. (JATE Soksz.) 70. 15 p. 2 t. /József Attila Tudományegyetem Allam- és

Jogtudományi Kar./ ÜRMÖS Ferenc: Szervezéstudományi jegyzetvita Szegeden. = All. és Ig. 1978. 28. évf. 8-9. sz. 832-835. p.

BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK CSÉKA Ervin: L'audience principale en l'absence de l'accusé. = Comparative law. 1978. Selected essays for the 10th International Congress of Comparative Law. - Droit compare. Bp. 1978. 427438. p. • FONY(5 Antal-Szabóné Nagy Teréz: A bűnügyi tudományok oktatásának továbbfejlesztése. = Felsőokt. Sz. 1978. 27. évf. 5. sz. 275-281. p. NAGY Ferenc: Áttekintés az egyes európai á ll amok szociálterápiai jellegű intézményeiről. (Uberblick fiber die sozialtherapeutischen Anstalten in den verschiedenen europáischen Lándern.) = Acta Jur. Pol. Szeged, 1978. Tom. 25. Fasc. 3. 26 p. NAGY Ferenc: Szociálterápiai intézmények, mint a büntetési célok elérésének eszközei egyes európai országokban. = Jogtud. Közl. 1978. 33. új évf. 1. sz. 37-45. p.

JOGTŐRTÉNETI TANSZÉK BOTH Ödön: A helytörténetírás hiteléért. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 95. sz. 6. p. BOTH Ödön: Helytörténetírás, történettudományi ismeretterjesztés - szépséghibákkal. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 68. sz. 4. p. RUSZOLY József: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Csanád vármegyében (1848-1875.) = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XIX. század. Szeged, 1978. 163-263. p.

184


RUSZOLY József: Szeged petíciója váltótörvényszékért. 1861. = Somogyi-Könyvtári Műhely, 1978. 17. évf. 1-4. sz. 47-52. p. RUSZOLY József: Magyarok Odesszában. = Szegedi Egyetem, 1978_ 16. évf. 15. sz. 6. p.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK CZUCZ Otto: Társadalombiztosítás. Kari k;egészítö jegyzet' a Magyar Munkajog c. egységes jegyzet 12. fejezete helyett. Szeged,. 1978. JATE Soksz. 75 p. NAGY László: La codification du droit du travail en Hongrie. = 9th International Congress. Munich-Monaco- München, 12-15. September 1978. Reports and proceedings. 878-886. p. Sep. NAGY László: A munkaügyi viták elintézésének rendszere és fórumai. = Munkaügyi Szemle Különkiadványa - Munkajog, 1977/78. 5. sz. 3-21. p. xx NAGY László: Protection des mineurs dans le droit de travail. = Comparative law. 1978. Selected essays for the 10th International Congress of Comparative Law. - Droit camparé. Bp. 1978. 275291. p. NAGY LASZLO: A vállalat szervezetének és működésének alapvető. munkajogi kérdései. = Vállalatirányítás és a vállalatok jogi helyzete. 3. köt. Bp. 1978. 7-97. p. A Munka Törvénykönyve kommentárja. 1-2. köt. (Szerk. NAGY László, Weltner Andor. Szerzők: ... CZUCZ Ottó, ... NAGY László,. SIKLOS Sándor, VERES József, ...) Bp. 1978., Közgazd. és Jogi Kiadó. 799 p., 803-1711. p. NAGY László: Hungary. [Lexicon article.] = International encyclopaedia for labour law and industrial relations. Suppl. 4. Deventer,. (1978.) 209. p. xx TOTH Lajos: A vállalati jog koncepciójáról. = Jogtud. Közl. 1978.. 33, új évf. 12. sz. 765-769. p.

NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK BODNAR László: A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya - egyes államok alkotmányai alapján. (Relation between international law and municipal law - on the basis of the constitutions . of some states.) = Acta Jur. Pol. Szeged, 1978. Tom. 25. Fasc. 1.32p. BODNAR László: Valki László: A Közös Piac szervezetei és döntéshozatali rendszere. [Ism.] = Jogtud. Közl. 1978. 33. új évf. 9. sz. 571-576. p. NAGY Károly: Az egyének és jogi személyek sérelmére elkövetet t. nemzetközi jogsertések. (Injuries of international law committed . against individuals and juristic persons.) = Acta Jur. Pol. Szeged, , 1978. Tom. 25. Fasc. 4. 68 p. NAGY Károly: A vétkesség szerepe a nemzetközi jogi felelősségi jogviszonyban. = Jogtud. Közl. 1978. 33. új évf. 10. sz. 581-592. p.

185,


POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJARASJOGI TANSZÉK SZABO Imre: O. V. Ivanov: A perbeli bizonyítékok a polgári eljárásban. [Ism.] = Magy. Jog. 1978. 25. évf. 3. sz. 265-272. p. SZILBEREKY Jenő: A gazdasági kapcsolatok jogi szabályozásáról. = Társ. Sz. 1978. 33. évf. 3. sz. 40-46. p. Hatályos jogszabályok gyűjteménye. 1945-1977. 1-2. köt. (Szerk. Lévai Tibor, SZILBEREKY Jenő, [stb.]) Bp. 1978, (Közgazd. és Jogi K.) 671; 959 p. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának jogi dokumentumai. (Szerk. Bán Tamás. Bev. SZILBEREKY Jenő.) Bp. 1978. Közgazd. és Jogi K. 788 p. Az új rendelkezések bővítik a szellemi alkotások védelmének jogi eszközeit. Interjú dr. SZILBEREKY Jenő igazságügy miniszterhelyettessel, egyetemi tanárral, a MIE elnökével. [Készítette] Pál Ottó. = Újítók Lapja, 1978. 30. évf. 7. sz. 8-9. p. :145. TOTH Lászlón: A szerződések teljesítésének jogi és gazdasági alapkérdései a gazdaságirányítási rendszerek tükrében. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1978. 23 D.

RÓMAI JOGI TANSZÉK MOLNAR Imre: A locatioconductio a klasszikus kori római jogban. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] [ ] p. xx POLAY Elemér: Die Hermogenianfrage und die justinianische Kodifikation. = Klio, 1978. Bd. 60/II. 499-506. p. Sep. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1976/[19]77. (Kiad. ANTALFFY György. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, CSUKÁS István, POLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta RACZ János.) Szeged, [1978.] 1977. (Szegedi Ny.) 198 p.

STATISZTIKAI TANSZÉK BALÁZS József: Földes Béla és a magyar morálstatisztika. (Béla Földes and the Hungarian moral statistics.) = Stat. Sz. 1978. 56. évf. 6. sz. 634-641. p. HORVATH Róbert: Egyházi anyakönyvezés a török világban: a szegedi példa. (Registration at parishes during the Turkish occupation in Hungary: the example of Szeged.) = Demográfia, 1978. 21. évf. 4. sz. 482-492. p. HORVATH Róbert: Essays in the history of political arithmetics and Smithianism. = Acta Jur. Pol. Szeged, 1978. Tom. 25. Fasc. 2. 79 p. HORVATH Róbert: Linné és Schlözer - új szempontok a leíró statisztikai irány értékeléséhez. (Linné and Schlözer - new ways for the evaluation of descriptive statistics.) = Stat. Sz. 1978. 56. évf. 10. sz. 1018-1039. p. HORVATH Róbert: La quantification et les débuts de la science statistique et sociologique. = Population, 1978. No. 1. 85-99. p. xx

.186


BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR NEVELÉSTUDOMANYI TANSZÉK ÁGOSTON György: Ausztriai ref ormkísérletek a gimnáziumi felső fokozaton. = Magy. Ped. 1978. 1. sz. 107-120. p. ÁGOSTON György: Bevezetés a neveléselméletbe. [Kiad. az] Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar. Bp. 1978. 178 p. ÁGOSTON György: Kísérleti terv a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés átalakítására egységes középiskolai képzés differenciált ágazataivá. (Experimental plan for the transformation of grammar school and vocational secondary school training into differentiated branches of a unified secondary school education.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1978. 20. 83-102.; 359-378. p. ÁGOSTON György: A tudásszintmérés funkciója a gimnáziumi tanulmányok megkezdésekor - a mérőlapok és alkalmazásuk módja. =A gimnáziumba lépő tanulók tudásszintjének mérése és a felzárkóztatás. A Csongrád megyei fakultatív gimnáziumi kísérlet tapasztalataiból. Szeged, 1978. 3-66. p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Paedagogica (et Psychologica). Series Specifica (Paedagogica)./ ÁGOSTON György: Gerhart Neuner: A szocialista általános képzés elmélete. [Ism.] = Magy. Ped. 1978. 3-4. sz. 442-445. p. CSISZÁR Imre: A felzárkóztatás folyamata a fakultatív képzési kísérletben. = A gimnáziumba lépő tanulók tudásszintjének mérése és a felzárkóztatás. A Csongrád megyei fakultatív gimnáziumi kísérlet tapasztalataiból. Szeged, 1978. 67-87. p. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Paedagogica (et Psychologica). Series Specifica (Paedagogica)./ GRUBER László: A nevelés és a művelődés egysége. = Felsőakt. Sz. 1978. 27. évf. 1. sz. 56-58. p. KÉKES SZABÓ Mihály: Adalékok középiskoláink közösségi életének néhány kérdéséhez. = Ifjúkommunista, 1978. 22. évf. 9. sz. 14-16. p. KEKES SZABÓ Mihály: A közösségi élet tervszerű kialakítása. [1-2. rész.] = Ifjúsági Figyelő, 1978. 12. évf. 4. sz. 5. p.; 5. sz. 3. p. KEKES SZABÓ Mihály: A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek közösségi életének és tevékenységének vizsgálata. = Magy. Ped. 1978. 2. sz. 236-253, p. A F(elvételi) E(lőkészítő) B(izottság) táborok tapasztalatai. (Szerk. KUNSÁGI Elemér.) [Kiad. a] Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 535 h. MARTINOVITSNÉ KUTAS Ilona: A mai lengyel könyvtárügy. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. 154 p. xx 166, M[ARTINOVITSNÉ] K[UTAS] I[lona]: [Referátumok a lengyel nyelvű szakirodalombál.] = Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom, 1978. 10. évf. 1. sz. 5-6. p.; 6-7. p.; 2. sz. 6. p.; 13-1.4. p.; 79-80. p.; 3. sz. 38. p. 167. Gyakorló levelek. Történelem. 3. osztály. (Szerk. HEGYI András. Összeáll. Barta János. HEGYI András, MEDZIBRODSZKY Endre, RAFFAY Ernő, RÁKOS István. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 128 p. /Gyakorló Levelek. Tör-

ténelem./ 187


Javítókulcs. Történelem. (3. osztály. Szerk. HEGYI András. Összeáll. Barta János, HEGYI András, MEDZIBRODSZKY Endre, RAFFAY Ernő, RÁKOS István. Kiad. a) Bölcsészet-tud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 205 p. /Gyakorló Levelek Javítókulcsai. Történelem./ NAGY József: Kvantitatív pedagógiai értékelés. (Quantitative pedagogical estimation) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1978. 20. 103123.; 379-396. p. PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK KEMÉNYNÉ GYIMES Erzsébet: A személyközi kapcsolatok és az értékorientáció középiskoláskorban, = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 367-388. p. ZAKAR András: A serdülő tanulók pályaismeretét alakító pszichológiai tényezők. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 389-402, p. ZAKAR András: Az egyetemi oktató-nevelő munka időszerű kérdései karunkon. (3.) [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1978. 27, évf. 1. sz. 63-64. p.

MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK BRATINKA József: A 16. századi vitézi élet nyelvi kifejezéseinek jelentéstani vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. [2], X, 131 lev. BUKY László: A fut ige metaforás használatáról Füst Milán költői nyelvében. (De 1'usage métaphorique du verbe fut /'courir'/ dans le langage poétique de Milán Füst.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977. [1978.] 21. 107-116. p. DEME László: Anyanyelvek kettős arca. = Élet és Irod. 1978. 22. évf. 26. sz. 5. p. DEME László: Beszédművelő munkánk oktatáson kívüli segédlete. = Pedagógusképzés, 1978. 3, sz. 124-128. p. DEME László: Funkcionális szempontok a nyelv és a nyelvhasználat megközelítésében. = Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének műhelyében. Az 1976. június 20-23, között megrendezett Nyíregyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga. 1, rész. Nyíregyháza, 1978. 33-49. p. DEME László: Jazük nacionalizm, patriotizm. = Etjudü o Vengrii. Bp. 1978. Tom 13. 161-174. p. xx DEME László: Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. (Bp.) 1978, Kossuth K. 120 p. DEME László: A nemzetközi kommunikáció gondjairól. = Világ és Nyelv, 1978. 18, évf. 2. sz. 10-11, p. DEME László: A névadatok feljegyzésmódjához. = A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Bp. 1978. 50-51, p. xx DEME László: A nyelvészeti kutatómunka szemléleti és módszertani kérdéseiről. (Tézisek.) = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 11-28. p. ,

188


183. DEME László: A rádióhírek szövegalkata és hangzásformája. = Rádió és Televízió Sz. 1978. 10. évf. 2, sz. 48-55. p. 184. DEME László: A rádióhírek szövegezése és elmondása. (Formulating and telling radio news.) [Kiad. a] Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Bp. 1978. 68 p. /Tanulmányok, Beszámolók, Jelentések. 10. évf. 1. sz./ 185. DEME László: Valóság - gondolat - beszéd. - Anyanyelv és gondolkodás. - A nyilvános megszólalás felelőssége. = Nyelvünk világa. Bp. 1978. 13-15. p., 15-18. p., 84-89. p. 186. DEME László: Kelt: Érsekújvár. 1939... (Dömötör Teréz: A könyv.) [Ism.] = Kincskereső, 1978. 5. évf. 9. sz. 34-35. p. 187. DEME László: Nyiri Antal köszöntése. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977, [1978.] 21. 5-8. p. 188. MOKANY Sándor: Balogh L.-Király L.: Az állathangutánzó igék, hivogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. [Ism.] = Szovetszkoe Finnougrovedenie, 1978. 14. 69-71. p. xx 189. NYIRI Antal: Az aszó-ról szóló szófejtési kísérletek és azok módszertani tanulságai. = Magy. Nyelv, 1978. 74. évf. 2. sz. 163-175. p. 190. NYIRI Antal: Hozzá. (Szómagyarázat.) = Magy. Nyelv, 1978. 74. évf. 1. sz. 84-85. p. 191. NYIRI Antal: A magyar nyelvjárások atlasza. 2-4. [rész.] [Ism.] = Nyelvtud. Közl. 1978. 80. köt. 2. sz. 423-427. p. 192. SZABÓ József: A kéziratkészítés. = A földrajzi nevek gyűjtésének, ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Bp. 1978. 94-103. p. xx 193. SZABÓ József: A mondatalkotás nyelvszociológiai vizsgálata (nyelvjárási anyagon). Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] [ ] p. xx 194. SZABO József: A szinteződés vizsgálata Nagykónyi nyelvjárásában. = Magy. Nyelvőr, 1978. 102. évf. 3. sz. 333-347. p. 195. SZABÓ József: Szövegmutatványok Nagykónyi község nyelvjárásából. (Einige Mundartliche Textbeispiele aus der Gemeinde Nagykónyi.) = Acta Ethn. Ling. Szeged. 1977. [1978.] 21. 133-152. p. 196. SZABÓ József: Balogh Lajos-Király Lajos: Az állathangutánzó igék, hivogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. [Ism.] = Acta Ethn. Ling. Szeged. 1977. [1978.] 357-361. p. 197. TAKATS Károlyné: Nyiri Antal irodalmi munkássága 1932- . Bibliográfia. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977. [1978.] 21. 9-33. p. 198. VELCSOV Mártonné: Újabb adatok az and/end időjel történetéhez. (Neue Angaben zur Geschichte des Futurs mit dem Tempuszeichen and/end.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977. [1978.] 21. 35-46. p.

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK 199. JANURIK Tamás: A szölkup nyelvjárások osztályozásához. (Zur Klassifikation der sölkupischen Mundarten.) = Nyelvtud. Közl. 1978. 80. köt. 1. sz. 77-104. p. 200. KORENCHY Éva: A finnugor történeti-összehasonlító nyelvtudomány alapelveinek kiformálódása. = Magy. Nyelvőr, 1978. 102. évf. 2. sz. 152-163. p. 201. KORENCHY Éva: Havas Ferenc: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. [Ism.] = Általános nyelvészeti tanulmányok. 12. [köt.] Az emberi nyelv sokfélesége. Bp. 1978. 296-301. p.

189


KORENCHY Éva: Zsilka János: A jelentés szerkezete. (A jelentésmozgás egysége.) [Ism.] = Magy. Nyelv, 1978. 74. évf. 1. sz. 112116. p. MIKOLA Tibor: Uralisztika 1945-1975. (Uralistik 1945-1975.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977. [1978.] 21. 153-220. p.

ALTAJISZTIKA CSOPORT IVANICS Mária: J. Matuz: Krimtatarische Urkunden im Reichsarchiv zu Koppenhagen. Mit historisch-diplomatischen und sprachlichen Untersuchungen (Islamkundliche Untersuchungen, Band 37.) [Buchbesprechung.] = Acta Orient. Hung. Tom. 32. Fasc. 2. 247251. p. Gülten Dayioglu: A szivárvány. Ford. R. IVANICS Mária. Nagyvilág, 1978. 23. évf. 9. sz. 1306-1312. p. RONA -TAS András: Bevezetés a csuvas nyelv ismeretébe. Közrem. V(italij) Szergeev. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 480 p. 1 mell. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ RÓNA-TAS András: Három volgai kipcsak etimológia. (Three Volga Kipchak etimologies.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977. [1978.] 21. 293-298. p. RÓNA-TAS András: A nyelvrokonság. Kalandozáson a történeti nyelvtudományban. Bp. 1978. Gondolat K. 487 p. RÓNA-TAS András: On a term of taxation in the Old Tibetian Royal Annals. = Proceedings of the Csoma de Körös Memorial Symposium. Held at Mátrafüred, Hungary, 24-30 September 1976. Bp. 1978. 357-363. p. /Bibliotheca Orientalis Hungarica. 23./ RÓNA-TAS András: An unpublished Chuvash wordlist in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. = Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951-1976. Bp. 1978. 159-173. p. Sep. RÓNA-TAS András: Julius Németh. Life and work. = Acta Orient. Hung. 1978. Tom. 32. Fasc. 3. 261-284. p. Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szerk. RONA -TAS András. (Előszó: RONATAS András. Kiad. a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara.) Szeged, 1978. 402 p.

_

ALTALANOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK KAROLY Sándor: Anyanyelvi műveltségünk helyzete és a nyelvművelés. = Kortárs, 1978. 22. évf. 1. sz. 143-148. p. KAROLY Sándor: Fejezetek a magyar nyelv történetéből. = Tanulmányok a nyelvről. Bp. 1978. 67-84. p. /Országos Pedagógiai Intézet Pedagógus Továbbképzés Könyvtára./ KAROLY Sándor: Hozzászólás Deme László előadásához. = Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének műhelyében. Az 1976. június 20-23. között megrendezett Nyíregyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga. 1. rész. Nyíregyháza. 1978. 50-52. p.

190


KAROLY Sándor: (A magyar nyelv mint idegen nyelv oktatásának tudományos bázisa.) = Magy. Nyelvőr, 1978, 102. évf. 3. sz. 319320. p. KAROLY Sándor: Valóban mellérendelés az értelmező? = Magy. Nyelvőr, 1978. 102. évf. 1. sz. 46-50. p. M. KORCHMAROS Valéria: Funkcionális szempontok a latinoktatásban. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 259-278. p. M. KORCHMAROS Valéria: A magyar igealakok funkcionális rendszere. (The functional system of the Hungarian verbal forms.) _ Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977. [1978.] 21. 71-87. p.

NÉPRAJZI TANSZÉK FERENCZI Imre: Ráolvasások, archaikus népi gyógymódok a Maros mentéről. (Beschwörungen, archaische volkstümliche Heilverfahren aus der Umgebung lángs der Mieresch /Maros/.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1977. [1978.] 21. 313-355. p.

I. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK CSETRI Lajos: Reflexiók irodalmunk fejlődéstörténetéről. = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 3. sz. 24-31. p. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 4. [köt.] Szenczi Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. (Összeáll. Csanda Sándor, KESERŰ Bálint. Technikai munkatársak Kocziszky Éva, SALIGA Lászlóné. [Kiad. a] JATE 1. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.) Szeged, 1978. 330 p. SZAJBÉLY Mihály: Gondolatok a legújabb jugoszláviai magyar líráról. = Mozgó Világ, 1978. 4. évf. 4. sz. 46-49. p. SZAJBÉLY Mihály: Vörösmarty utolsó töredéke. (Le dernier fragment de Vörösmarty.) = Irodalomtört. Közl. 1978. 82. évf. 3. sz. 303-320. p. Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója. - ismeretlen orvosi tanulmánya. (Sajtó alá rend. SZAJBÉLY Mihály. - Függelék: Buda Béla: Csáth Géza tanulmánya a mai orvostudomány tükrében. SZAJBÉLY Mihály: A novellista Csáth és a pszichoanalízis.) Bp. (1978), Magvető K. 277 p. /Magyar Tallózó./ SZAJBÉLY Mihály: A 2X2 józansága. Emlékezések Radnóti Miklósról. [Ism.] = Irodalomtört. Közl. 1978. 82. évf. 1. sz. 141-142. p.. SZAJBÉLY Mihály: Orosz László: Berzsenyi Dániel. [Ism.] = Irodalomtört. Közt. 1978. 82. évf. 3. sz. 386-387. p. ZENTAI Mária: Két Brzsenyi-vers tér- és időszerkezete. (Osztályrészem, A közelítő tél.) = Irodalomtört. Közl. 1978. 82. évf. 4. sz. 472-475. p.

191


II. SZ . MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK BARANYAI Zsolt: Csáth Géza: Anyagyilkosság. Novellaelemzés. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 123-139. p. Gyakorló levelek. Irodalom. (összeáll.: BARANYAI Zsolt, öTVÖS Péter, SZIGETI Lajos. Szerk. BARANYAI Zsolt. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 105 p. /Gyakorló Levelek. Magyar Irodalom./ Javítókulcs. Irodalom. (Összeáll.: BARANYAI Zsolt, ÖTVÖS Péter, SZIGETI Lajos. Szerk. BARANYAI Zsolt. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 131 p. GGyakorló Levelek Javítókulcsai. Magyar Irodalom./ CSUKÁS István: Ady slowacy. = Eseje i studia o poezji i publicystyce Endre Adyego. Warszawa, 1978. 103-111. p. xx CSUKAS István: Programme de collaboration des nationalités en Hongrie dans l'oeuvre de Jókai. = Studia z dziejów polsko-wegierskich stosunków literackich. [Warszawa], 1978. 319-328. p. CSUKAS István: Sziklay László: Visszhangok. Tanulmányok, elemzések, értékelések. ['Km.! = Irodalomtört. Közl. 1978. 82. évf. 5-6. sz. 740-742. p. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1976/[19]77. (Kiad. ANTALFFY György. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, CSUKÁS István, POLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta RACZ János.) Szeged, [1978.1 1977. (Szegedi Ny.) 198 p. ILIA Mihály: Nem lehet róla nekrológot írni. = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 4. sz. 32-34. p. KRAJKÓ András: Waika o spuscizne literacka Adyego na Wegrzech. = Eseje i studia o poezji i publicystyce Endre Adyego. Warszawa, 1978. 43-52. p. xx NACSADY József: Szalay Károly: Humor és szatíra Mikszáth korában. [Kritika.] = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 8. sz. 85-88. p. PAPP István: Szentirmai László: Egyetemi hallgatók Szegeden. [Ism.] = Tiszatáj. 1978. 32. évf. 7. sz. 99-101. p. SZIGETI Lajos: József Attila apa-versei és „felismerés"-versei. _ Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 231-258. p. SZIGETI Lajos: Török Gábor: József Attila-kommentárok. [Kritika.] = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 5. sz. 93-95. p. SZIGETI Lajos: Gazdátlan hajók. Egy antológia elé. = Szegedi Egyetem, 1978. 16. évf. 5. sz. 4. p. VÖRÖS László: A törökvert", és a Hunyadi. (Egy regény és egy dráma összevetésének tanulságai.) = Alföld, 1978. 29. évf. 12. sz. 4447. p. VÖRÖS László: Tóth Dezső: Élő hagyomány, élő irodalom. [Kritika.] = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 10. sz. 121-125. p.

ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK '245. JAKÓCS Dániel: Meszto L. N. Tolsztogo v isztoriko-literaturnoj koncepcii G. V. Plehanova. = Hungaro-Slavica 1978. 8. Internationaler Kongress der Slawisten. Zagreb, 3-9. September 1978. Bp. 1978. 79-104. p.

192


KANYÓ Zoltán: A „materiális" és a „filozófiai" esztétikáról. _ Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 183-198. p. KANYÓ Zoltán: A „materiális és filozófiai" esztétikáról. = Literatura, 1978. 3-4. sz. 157-170. p. PÁL József: Canova és Kazinczy. = Irodalomtört. Közl. 1978. 82. évf. 2. sz. 187-194. p. PÁL József: A halál motívuma néhány neoklasszikus alkotásban. (A. Canova, U. Foscolo és Kazinczy F. művei alapján.) = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 213-229. p. PÁL József: A halál neoklasszikus ábrázolása. Egyetemi doktori értekezés. [Szeged, 1978.] 196 lev. VAJDA György Mihály: Európaiság és magyarság Az ember tragédiájában. = Madách-tanulmányok. Bp. 1978. 165-172. p. VAJDA György Mihály: Irodalomtudományi törekvések 1977. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged. 1978. 63-106. p. VAJDA György Mihály: Összefüggések. Világirodalmi tanulmányok. Bp. (1978), Magvető K. 362 p. /Elvek és utak./ VAJDA György Mihály: Ungarische Aspekte zur Geschichte des expressionistischen Dramas. = .Expressionismus" irn Europáischen Zwischenfeld, Innsbruck, 1978. 95-98. p. /Innsbrucker Beitriige zur Kulturwissenschaft. Sonderheft 43./ Sep. VAJDA György Mihály: A világirodalom történetének kronológiai repertóriuma. = Helikon, 1978. 24. évf. 4. sz. 467-470. p. VAJDA György Mihály: A book about European Romanticism. [Review.] = Hungarian Book Review, 1978. Vol. 20. No. 3. 11-12. p. VAJDA György Mihály: Emlékezet és vallomás. Méliusz József: Kávéház nélkül. [Ism.] = Nagyvilág, 1978. 23. évf. 12. sz. 18971898. p. VAJDA György Mihály: Norbert Fuerst: Ideologie und Literatur Zum Dialog zwischen Paul Ernst und Georg Lukács. [Buchbesprechung.] = Arcadia, 1978. Bd. 13. H. 1. 108-110. p. Sep.

KLASSZIKA - FILOLÓGIAI TANSZÉK MAKK Ferenc: Magyar-bizánci kapcsolatok a XII. században. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] 347 p. xx MAKK Ferenc: Magyar-bizánci kapcsolatok a XII. században. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, [1978.] 20 p. xx MAKK Ferenc: Megjegyzések II. Géza történetéhez. (Remarques sur l'histoire de Géza II.) = Acta Hist. Szeged, 1978, Tom. 62. 3-23. p. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Az avar történelem forrásai. 1. Közép-Ázsiától az Al-Dunáig. (Die Quellen der Awarengeschichte 1. Von Mittelasien bis zur unteren Donau.) = Arch. lrt. 1978. 105. köt. 1. sz. 78-90. p. 13

193


SZADECZKY-KARDOSS Samu: Der historische Materialismus über die Periodenwechsel in der griechisch-römischen Geschichte. Ein Gesichtspunkt zur Wertung von Ereignissen und Erscheinungen der Antike. = Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universitát Rostock, 1978. 27. Jg. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. 535-538. p. SZADÉCZKY-KARDOSS Samu: Kiadatlan prológus a Konstantinápolyt az avar-perzsa ostromtól megszabadító Mária csodájának az elbeszéléséhez. (Prologus in narrationem de miraculo Mariae liberatricis Constantinopolis ab Avaris et Persis oppugnatae.) = Acta Ant. et Arch. 1978. Supplemetum, 1. 39-52. p. /Opuscula Byzantine. 5./ SZADECZKY-KARDOSS Samu: Megjegyzések Theodoros Synkellos Konstantinápoly avar ostromát tárgyaló szentbeszédének párizsi kéziratáról. = Opuscula classica mediaevaliaque in honorem J. Horváth ab amicis collegis discipulis composite. Bp. 1978. 453-465. p. /Klasszika-Filológiai Tanulmányok. 3./ SZIGETINÉ GALANTAI Erzsébet: Tanulmányok a Thuróczy-krónika 195-262. fejezeteihez. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. 159 lev. TAR Ibolya: Seneca: Erkölcsi levelek. Fordította, az utószót és jegyzeteket írta Kurcz Agnes. [Ism.] = Antik Tan. 1977. [1978.] 24. köt. 1. sz. 71-73. p.

ÓKORTÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK HOFFMANN Zsuzsanna: A mos maiorum- eszmény parodizálása Plautusnál. = Antik Tan. 1977. [1978.] 24. köt. 2. sz. 151-157. p. MAROTI Egon: Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. Doktori értekezés. Szeged, [1978.] 467 p. xx MAROTI Egon: Mustum circumcidaneum. = Antik Tan. 1976. [1978.] 23. köt. 2. sz. 245-246. p. MAROTI Egon: Silva palaris. = Antik Tan. 1977. [1978.] 24. köt. 2. sz. 158-162. p. MAROTI Egon: A Spartacus - felkelés: rabszolgaháború. = Antik Tan. 1977. [1978.] 24. köt. 1. sz. 18-24. p. MAROTI Egon: Spartacus - konferencia Bulgáriában. = Antik Tan. 1977. [1978.] 24. köt. 2. sz. 269-272. p. MAROTI Egon: Ober die Verbreitung der Wassermühlen in Europa. = Acta Ant. Hung. 1975. [1978.] Tom. 23. Fasc. 3-4. 255-280. p. MAROTI Egon: P. Csillag: The Augustan Laws on family relations. [Review.] = Acta Arch. Hung. 1978. Tom. 30. Fasc. 1-2. 257259. p. Kun László: Egyetemes testnevelés - és sporttörténet. (Szaklektorok ...MAROTI Egon, [stb.]) Bp. 1978, Sport K. 440 p.

KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK RÁKOS István: FEB tanfolyam történelemből. = A F(elvételi) E(lőkészítő) B(izottság)-táborok tapasztalatai. Szeged, 1978. 314391. h. 194


RÁKOS István: Gazdaság és társadalom tagozódása Szegeden (1720-1777). (Wirtschafts- und Gesellschaftsgliederung in Szeged /1720-1777/.) = Acta Hist. Szeged, 1978. Tom. 62. 25-60. p. Gyakorló levelek. Történelem. 3. osztály. (Szerk. HEGYI András. Összeáll. Barta János, HEGYI András, MEDZIBRODSZKY Endre, RAFFAY E rn ő, RÁKOS István. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 128 p. ; Gyakorló Levelek Történelem./ Javítókulcs, Történelem. (3. osztály. Szerk. HEGYI András. Összeáll. Barta János, HEGYI András, MEDZIBRODSZKY Endre, RAFFAY Ernő, RÁKOS István. Kiad, a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 205 p. /Gyakorló Levelek Javítókulcsai. Történelem./ RÁKOS István: Szántó Imre: Hévíz története. 1. Őskortól az 1857. évi tagosítás. befejezéséig. [Ism.] - Századok, 1978. 112. évf. 3. sz. 582-583. p. SZÁNTÓ Imre: A falusi kisiskolai oktatás helyzete Magyarországon (1790-1848). (Die Lage des ungarischen Volksschulunterrichts in den Dörfern j1790-1848/.) = Acta Hist. Szeged, 1978. Tom. 62. 61-76. p. SZÁNTÓ Imre: A „közös iskolák" II. József korában. = Magy. Ped. 1978. 2. sz. 275-289. p.

TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK TANSZÉKI CSOPORT KRISTÓ Gyula: Kán László és Erdély. = Valóság, 1978. 21. évf. 11. sz. 83-96. p. KRISTÓ Gyula: Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál. (Roinains et „vlach" chez Nestor et Anonymus.) = Századok, 1978. 112. évf. 4. sz. 623-661. D. KRISTÓ Gyula: A rozgonyi csata. Bp. 1978., Akadémiai K. 111 p. 9 t. /Sorsdöntő Történelmi Napok. 3./ KRISTÓ Gyula: Szentkirály. = Magy. Nyelv, 1978. 74. évf. 4. sz. 475-480. p. KRISTÓ Gyula: Tanársegédek és adjunktusok szerződéses alkalmazásának tapasztalatai. = Felsőokt. Sz. 1978. 27. évf. 10. sz. 585588. p. KRISTÓ Gyula: Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? _ Mítosz és történelem. Bp. 1978. 55-64. p. /Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3./ KRISTÓ Gyula-H, TÓTH Imre: Dannüe k filologicseszkomu i isztaricseszkomu izucseniju zsitija Nauma. = Palaeobulgarica/Sztarobálgarisztika, 1978. 2. 4. 58-64. p. xx KRISTÓ Gyula: (Opponensi vélemények Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c, kandidátusi értekezéséről.) = Arch. Ért. 1978. 105. köt. 1. sz. 127-129. p, OLAJOS Teréz: Figyelmen kívül maradt források Traianus parthus földi győzelmi emlékéről. = Antik Tan. 1977. [1978.] 24. köt. 2. sz. 227-229. p. OLAJOS Teréz: Theophylaktos Simokattés Szent Golinduchról szóló elbeszélésének forrása. (Quo ex fonte Theophylactus Simocatta narrationem de Sancta Golinduch hauserit.) = Acta Ant. et Arch. Szeged, 1978. Supplementum, 1, 7-38. p. /Opuscula Byzantina. 5./ 13'

195


ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK GAAL Endre: A KMP megalakulása és a Tanácsköztársaság Csongrád megyében. = Honismeret. 1978. 5-6. sz. 18-20. P. GAAL Endre: A szegedi szociáldemokrata pártmozgalom az 1890-es évek elejétől 1904 végéig. (Die Taitigkeit der sozialdemokratischen Parteiorganisation in Szeged vom Anfang der 1890er Jahre bis zum Ende des Jahres 1904.) = Acta Hist. Szeged, 1978. Tom. 60. 54 p. GAAL Endre-Szabó Ferenc: Adatok a szegedi Grünn-nyomda történetéhez 1811-1847. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből. XIX. század. Szeged, 1978. 5-61. p. GAAL Endre: Békés megye első nyomdásza, Réthy Lipót. Dokumentumok 1844-1858. [Ism.] = Békési Élet, 1978. 13. évf. 4. sz. 507-509. p. LIPTAK Dorottya: A Gömbös kormány külpolitikája. Egyetemi doktori értekezés. (Szeged, 1978.) 122, [36] lev. MÉREI Gyula: Eszmetörténet - munkásmozgalomtörténet. = Munkásmozgalomtörténet - társadalomtudományok. Elméleti es módszertani tanulmányok. Bp. 1978. 53-88. p. MÉREI Gyula: „Rohanunk a forradalomba." [Emlékezés az 1918. évi októberi magyar polgári demokratikus forradalomra.] = Honismeret, 1978. 5-6. sz. 11-17. D. Interventions hongroises au XIVe Congrés International des Sciences Historiques (San Francisco 1975). MÉREI Gyula: Intervention au rapport de R. Mousnier. - Beitrag zum Referat von E. Engelberg. - Intervention aux rapports de E. Sestan et P. Brezzi. = Acta Hist. Hung. 1976. [1978.] Tom. 22. Nr. 3-4. 401-411. p. SERFŐZŐ Lajos: A Csongrád megyei munkásmozgalom néhány vonása az ellenforradalmi Horthy-korszakban. = Honismeret, 1978. 5-6. sz. 21-26. p. SOÓS Katalin: Koloman Wallisch und die tingarische Rdterepublik. = Bewegung und Klasse. Studien zur österreichischen Arbeitergeschichte. 10 Jahre Ludwig Boltzmann Institut. Wien-MünchenZürich, [1978.] 175-192. p. xx

KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK ANDERLE Adám: Communistas y apristas en los aiio3 treinta en el Peru (1930-1935). = Acta Hist. Szeged, 1978. Tom. 63. 43-103. p. ANDERLE Adám: Az 1968. évi perui forradalom fejlődésének tapasztalatai. (Lessons of the 1968 revolution in Peru.) = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1978. (Bp.) 1978. 86-99. p. ANDERLE Adám: El kuraka en la sociedad colonial. = Acta Hist. Szeged, 1978. Tom. 63. 21-28. p. ANDERLE Adám: A kurakák szerepe a gyarmati társadalomban. (A perui alkirályság a 16-18. században.) = Századok, 1978. 112. évf. 4. sz. 722-729. p.

196


ANDERLE Ádám: Mella. Julio Antonio (1903-1929). = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1978. (Bp.) 1978. 217-219. p. ANDERLE Adám-TŐTH Ágnes-Benkő Judit: La imagen de America Latina en Hungria, (siglo XIX-XX.) Varsivia, 1978. 43 p. xx A világ politikai pártjai. (Írták: ANDERLE Ádám, Bassa Endre, [stb.] Szerk. Fencsik László.) (Bp.) 1978. Kossuth K. 439 p. ANDERLE Ádám: Előszó a második kiadáshoz. = Wittman Tibor: Latin-Amerika története. 2. kiad. Bp. 1978, Gondolat K. 5-10. p. ANDERLE Ádám: Allende. Salvador: Isztorija prinadlezsit nam recsi i sztatyi. 1970-1973. (A történelem a miénk. Beszédek és írások.) [Ism.] = A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1978. (Bp.) 1978. 257-258. p. ANDERLE Adám: Dokumentumkötetek a kubai munkásmozgalom történetéről. (Julio Antonio Mella: Documentos y articulos - Carlos Balino: Documentos y articulos.) [Ism.] = Századok, 1978. 112. évf. 5. sz. 982-984. p. ANDERLE Ádám: Inka vagy Inkák? = Élet és Irod. 1978. 22. évf. 7. sz. 6. p. ANDERLE Adám: Latin-Amerika szabad földje: Kuba. Neokolónia. Forradalmi Pantheon. - A forradalom intézményesítése. - „A történelem fel fog menteni". [Cikksorozat.] = Békés Megyei Népújság, 1978. márc. 28., ápr. 30., dec. 31.. máj. 28. xx ANDERLE Ádám: Újság Bolíviából. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 18. sz. 4. p. GYIMESI Sándor: A Magyar-Német Történész Vegyesbizottság 1977. évi üléséről. = MTA Filozófiai és Történettud. Oszt. Közi. 1978. 27. köt. 1-3. sz. 279-284. p. GYIMESI Sándor: Die Stádte Ungarn in der ersten Hálfte des 19. Jahrhunderte. = Österreichische Osthefte. 1978. [ ] p. xx GYIMESI Sándor: A történetkutatás új módszereiről. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 29-62. p. VARGA Ilona: Az államháztartás új vonásai a XVII. századi Oroszországban. (The new features of budget in Russia in the 17th century.) = Acta Hist. Szeged, 1978. Tom. 64. 33-60. p. VARGA Ilona: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába a két világháború között. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] 334, 63 p. xx VARGA Ilona: A. R. Korszunszkij: Isztorija Iszpanii IX-XIII yekov. Spanyolország története a 9-13. században. [Ism.] = Századok, 1978. 112. évf. 1. sz. 168-169. p.

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK CSATÁRI Dániel: Szelíd jövőnk érlelői. A Sarló megalakulásának 50. évfordulójára. = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 10. sz. 93-108. p. CSATÁRI Dániel: Szocialista hazafiság és proletár internacionalizmus. = Marxizmus-leninizmus. Öthónapos pártiskola. Tankönyv. 2. rész. Bp. 1978. 84-105. p. xx CSATÁRI Dániel: Szocialista hazafiság - történelmi tudat. = Honismeret, 1978. 5-6. sz. 35-40. p.

197


CSATÁRI Dániel: A nemzeti kérdés korunkban. = Pest Megyei Hírlap, 1978. május 14. 7. p. xx CSATÁRI Dániel: A szocialista magyar nemzet. = Pest Megyei Hírlap, 1978. május 28. 7. p. xx. CSATAKI Dániel: Szocializmus és nemzet. = Lobogó. 1978. 20. évf. 36. sz. 5-6. p. HEGYI András: A helytörténetírás és a honismereti kutatás néhány időszerű elvi és módszertani kérdése. = Honismeret, 1978. 56. sz. 58-59. p. HEGYI András: Helyzetfelmérő tanulmány. A nemzetiségi kérdés a Dél-Alfödön c. témakörhöz. Szeged. 1978, (ZÖLDÉRT Soksz.) 85 p. HEGYI András: Világválság után, világháború előtt. Szeged történetének főbb vonásai az 1930-as években. (Nach der Weltkriese vor dem Weltkrieg.) = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 197677. 1. Szeged, 1978. 419-428. p. Gyakorló levelek. Történelem. 3. osztály. (Szerk. HEGYI András. Összeáll. Barta János, HEGYI András, MEDZIBRODSZKY Endre, RAFFAY Ernő, RÁKOS István. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged. 1978. 128 p. /Gyakorló Levelek. Történelem./ Gyakorló levelek. Történelem. 4. osztály. (Összeáll.: Barta János, HEGYI András, KARSAI László. RAFFAY Ernő. Szerk. HEGYI András. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 61 p. /Gyakorló Levelek. Történelem./ Javítókulcs. Történelem. (3. osztály. Szerk. HEGYI András. Összeáll. Barta János, HEGYI András, MEDZIBRODSZKY Endre, RAFFAY Ernő, RÁKOS István. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 205. p, /Gyakorló Levelek Javítókulcsai. Történelem./ Javítókulcs. Történelem. 4. osztály. (Összeáll.: Barta János, HEGYI András, KARSAI László, RAFFAY Ernő. Szerk. HEGYI András. Kiad. a) Bölcsészettud. Karok Felvételi Előkészítő Biz. Szeged, 1978. 67 p. /Gyakorló Levelek Javítókulcsai. Történelem./ KARSAI László: Illúziók és valóság. „Vendégmunkások" NyugatEurópában. = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 12. sz. 47-54. p. KARSAI László: Marx-Engels a nemzeti kérdésről. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. 138, 57 lev. xx KARSAI László: A nemzetiségelméleti és nemzetiségszociológiai kutatások néhány módszertani problémája. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 319-334. p. Arató Endre: A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában. (Lektorálta: Niederhauser Emil, KARSAI László.) (Bp.) 1978, Kossuth K. 394 p. RAFFAY Ernő: „Egyszer volt itt forradalom" - emlékezés az 1918as novemberi őszirózsás forradalomra. = Csongrád Megyei Honismereti Híradó, 1978. 18-28. p. xx A. SAJTI Enikő: A kelet-európai történeti komparatisztika néhány módszertani problémája. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 335-351. p. A. SAJTI Enikő: A nemzeti, nemzetiségi kérdés a szocialista Jugoszláviában. = Tiszatáj, 1978. 32. évf. 12, sz. 54-59. p.

198


A. SAJTI Enikő: Dusan Lukac: Radnicki pokret u Jugoslaviji i nacionalne pitanje 1918-1941. A munkásmozgalom Jugoszláviában és a nemzeti kérdés 1918-1941. [Ism.] = Századok. 1978. 112. évf. 1. sz. 186-188. p. A. SAJTI Enikő: Istorija XX veka. Zbornik radova. 12. A 20. század története. Tanulmánykötet. 12. [Ism.] = Századok, 1978. 112. évf. 4. sz. 792-795. p. VASS István: Egy harmincéves találkozó margójára 1948-1978. _ Szentesi Élet, 1978. 9. évf. 6. sz. [4.] P.

NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Szöveggyűjtemény a 18. század német irodalmából. Összeáll., magy. jegyz. BERCZIK Árpád. Egységes jegyzet. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 347 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ BERNATH Arpád: Drámai cselekmény - epikai cselekmény. Megjegyzések Bécsy Tamás: A lármamodellek és a mai dráma c. könyvéhez. = Irodalomtört, Közl. 1978. 82. évf. 2. sz. 210-221. p. BERNATH Arpád: Narrativ szövegek irodalmi magyarázata. = Literatúra, 1978. 3-4. sz. 191-196. p. BERNATH Arpád: Narrativ szövegek irodalmi magyarázata. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 141-153. p. BERNATH Árpád-CSÚRI Károly: Zur Theorie literarisch relevanter Wiederholungstypen in narrativen Textstrukturen. = Proceedings of the twelfth International Congress of Linguists. Vienna. August 28-September 2, 1977. Innsbruck, 1978. 643-646. p. BERNATH Árpád: Heinrich Böll. Eine Einführung in das Gesamtwerk in Einzelinterpretationen. Hrsg. v. Hanno Beth. [Ism.] = Helikon, 1978. 24. évf. 1-2. sz. 247-248. p. BERNATH Arpád: Wolfgang Stegmüller: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. [Ism.] = Helikon, 1978. 24. évf. 1-2, sz. 239-240. p. CSÚRI Károly: Die frühen Erzáhlungen Hugo von Hofmannsthals. Eine generativ-poetische Untersuchung. Kronberg/Ts. 1978, Scriptor. 119 p. CSÚRI Károly: Ismétlés, narrativika, interpretáció. = Literatúra, 1978. 3-4. sz. 181-190. p. CSÚRI Károly: Ismétlés, narrativika, interpretáció. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 155-181. p. MASAT András: A strindbergi kamaradarab néhány kompozíciós jegye Strindberg: Ovader című drámája alapján. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 199-211. p.

ANGOL NYELVI És IRODALMI TANSZÉK KENESEI István: Ian Robinson: The new grammarians' funeral: a critique of Noam Chomsky's linguistics. [Ism.] = Helikon, 1978. 24. évf. 4. sz. 510-511. p.

199


KONTRA Miklós: A művelt újrakölcsönzésről. Shakespeare ürügyén. = Magy. Nyelvőr, 1978. 102. évf. 1. sz. 108-109. p. ROZSNYAI Bálint: Szemlélet és alkotói módszer összefüggései William Golding regényeiben. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] [ ] p. xx

FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK MARTONYI Éva: A magyar nyelv oktatása a Strasbourgi Egyetemen. = Korszerű nyelvoktatás. 3. [köt.] Tanulmányok a szaknyelvoktatás köréből. Bp. 1978, FPK. 317-325. p. /Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok./ NAGY Géza: Az egyedi egyetemes (Jean-Paul Sartre). Egy francia polgári filozófus-művész egyéni és társadalmi kalandja a XX. században. Kandidátusi értekezés. Bp. [1978.] 236 p. xx NÉMETH Jenő-PALFY Miklós: A tavaszi tábor oktatási programja francia nyelv és irodalomból. = A F(elvételi) Előkészítő) B(izottság)-táborok tapasztalatai. Szeged, 1978. 413-434. h. PALFY Miklós: A francia „általános névmás" kategóriája: adalék a transzformációs és a kontrasztív elemzés kapcsolatához. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 289-297. p. PALFY Miklós: Henrik Birnbaum: Problems of typological and genetic lingustics viewed in a generative framework. [Ism.] = Általános nyelvészeti tanulmányok. 12. [köt.] Az emberi nyelv sokfélesége. Bp. 1978. 305-308. D.

OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK BENEDEK Nándor: Parole d'origine italiana nel lessico dell'ungherese contemporaneo. = Giano Pannonio Annali Italo-Ungheresi di Cultura, 1978. 1. 143-153. p. Sep. FOGARASI Miklós: Il Codice di Napoleone e it lessico giuridico italiano. = Atti del 9 Congresso Internazionale della Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura ltaliana. Palermo - Messina - Catania. 21-25 Aprile 1976. Palermo, 1978. 632-647. p. xx FOGARASI Miklós: Irodalmi nyelv és nyelvjárás Antonio Gramsci feljegyzéseiben. = Magy. Fil. Sz. 1978. 22. évf. 1. sz. 124-139. p. FOGARASI Miklós: Neologismi e storia delle ideologie nell'illuminismo in Italia. Akadémiai doktori értekezés. Bp. [1978.] 477 p. xx FOGARASI Miklós: Ungherese huszár - italiano ússaro o ússero. = Giano Pannonia. Annali Italo-Ungheresi di Cultura. 1978. 1. 157-163. p. Sep. NEMÉNYI Kázmér: A déli kérdés az ol asz prózairodalomban. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] 215 p. xx Lussu, Emilio: A Marcia su Roma - és a háttere. (Marcia su Roma e dintorni. Ford. Székely Éva. Ellenőrizte NEMÉNYI Kázmér.) Bp. (1978), Magvető K. 215 p. /Tények és Tanúk./

200


Roberto, Federico de: Ábránd. Ford. Telegdi Polgár István. Utószó: NEMÉNYI Kázmér. (2. kiad.) [Bp.] 1978, Európa. 344 p. /A Világirodalom Remekei. 7. sor./

OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK BARŐTI Tibor: Megjegyzések Lermontov „A költő halála" című. versének magyar fordításához. (Bemerkungen zu den ungarischen Übersetzungen des Gedichtes „Der Tod des Dichters" von Lermo•ntoy.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1976. [1978.] 1. rész, 69-80 p. FEJÉR Ádám: Racionális és empirikus beállítottság konfliktusa Anna Karenina tragédiájában. (A Tolsztoj-életmű eszmetörténeti jelentőségének problémájához.) = Helikon, 1978. 24. évf. 4. sz. 498 502. p. FONT Márta: I. Ja, Frojanov: Kijevszkaja Rusz. Ocserki szocialnoekonomicseszkoj isztorii. A kijevi Oroszország. Gazdaság- és társadalomtörténeti tanulmányok. [Ism.] = Századok, 1978. 112. évf. 2. sz. 363-364. p. HAN Anna: Viták és értékelések a 20-as évek irodalomtudományi örökségéről. = Helikon, 1978. 24. évf. 1-2. sz. 206-219. p. HAN Anna: Válogatott bibliográfia a 20-as évek szovjet irodalomtudományából. = Helikon, 1978. 24. évf. 1-2. sz. 192-198. p. HARMAT Márta: „Pisz'ma ruszszkogo putesesztvennika" Karamzina i nekotorüe problemü ruszszkogo Proszvescsenija. = Studia Slavica Hung. 1978. Tom. 24. Fasc. 1-2. 81-98. p. PETE István: Az egyetemi tanárképzés távlati reformjához. = Felsőokt. Sz. 1978. 27. évf. 4. sz. 236--240. p. F. SZALAMIN Edit: Két mai orosz szintaktikai koncepcióról és módszerről. = Szegedi bölcsészműhely '77. Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szeged, 1978. 299-317. p. SZALAMIN Edit: K voproszu o modal'nom sztroenii vüszkazüvanija. (V szovremennom ruszszkom jazüke v szoposztavlenii sz vengerszkim.) = Hungaro-Slavica 1978. 8. Internationaler Kongress der Slawisten. Zagreb, 3-9. September 1978. Bp. 1978. 289-295. p. SZALAMIN Edit: A mai magyar beszélt nyelv mondattanának kérdéséhez. = Magy. Nyelv, 1978. 74. évf. 3. sz. 293-303. p. H. TOTH Imre: Izucsenie isztocsnoszlavjanszkih jazükov v Vengrii. = Ruszszkaja Recs'. 1978, 1. 94-100. p. xx H. TOTH Imre: K izucseniju graficseszkoj szisztemü ruszszkol redakcii sztaroszlavjanszkogo jazüka. = Hungaro-Slavica 1978. 8. Internationaler Kongress der Slawisten, Zagreb, 3-9. September 1978. Bp. 1978. 367-387. D. H. TOTH Imre: K izucseniju odnoerovüh pamjatnikov XI. v. = Studia Slavica Hung. 1978. Tom. 24. Fasc. 3-4. 229-258. D. H. TOTH Imre: Kirillo-mefodievszkie tradicii v szrednevekovoj Vengrii = Voproszü Jazükoznanija, 1978. No. 5. 110-120. p. KRISTO Gyula-H. TOTH Imre: Dannüe k filologicseszkomu i isztoricseszkomu izucseniju zsitija Nauma. = Palaeobulgarica/Sztarobálgarisztika, 1978. 2. 4. 58-64. D. xx

201


NYELVI LABORATÓRIUM 388. VALACZKAI László: 'Ober deutsche Aussprachenormen, Realisierungsvarianten und gerniissigte Hochlautung all Leitbilder für die Sprechkommunikation und für den Auslánderunterricht. = Budapester Beitrüge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Loránd - Eötvös -Universitát. Bp. 1978. 323-330, p. xx

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK FEJES Pál-HANNUS István-KIRICSI Imre-VARGA Károly: Investigation of the skeletal isomerization of cyclopropane on NaY modified by elementa ry Na. = Proceedings of the Symposium on Zeolites. Szeged, September 11-14, 1978. Acta Phys. Chem. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom, 24. Fasc. 1-2. 119-130. D. VARGA Károly-FEJES Pál-KIRICSI Imre-HANNUS István: Kineticseszkie iszszledovanija kataliticseszkoj izomerizacii ciklopropana na ceolite NaY. = Tez. Dokl. Vszesz. Konf. po Mehanizmu Kat. Reakcii. Moszkva, 1978. 97-102.. p. xx ZALOTAI Lajos-SERES László-FEJES Pál: FORTRAN programok fizikai kémiai feladatok megoldására. Bp. 1978, Műszaki K. 440 p. HANNUS István: A ciklopropán vázizomerizációjának vizsgálata módosított NaY zeolitokon. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. [3], 44 lev. 1 függ. MÉSZÁROS Lajos et operis socii: Index operum 1957-1978. [Kivágat.] = Szakaszos kémiai és fizikai műveletek folyamatosítása új intenzifikáló módszerekkel. (Több fázisú műveleti egységek intenzifikálásában elélt eredmények.) Szeged, [1978.] 1976. 23-57. p. /Facultas Scientiarum Naturalium Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae./ Szabó Mária-SZAKAL Pál-MÉSZÁROS Lajos-Weisz CsabaAmbrus Erzsébet: Újtípusú rotációs elemmel működő készülékek hasznosítása különböző diszpergálási célokra. = 15. Kolorisztikai Szimpozion. Hévíz, 1978. nov. 14-17. Előadás-összefoglalók. 70. p. xx

ÁLLATTANI TANSZÉK ABRAHAM Ambrus: Commemoration of József Gelei, on the occasion of the twenty-fifth anniversary of his death. = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 3-12. D. ABRAHAM Ambrus: Az idegrendszer szerkezete a kerti csiga (Helix pomatia) gastrointestinalis rendszerében elektronmikroszkóp alatt. = A 13. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Bp. 1978. szept. 28-30. 56. p. xx ABRAHAM Ambrus: Light- and electron-microscopic investigations into the ceroma of ducks with particular regard to the Herbst corpuscles. = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 59-88. p.

202


ABRAHAM Ambrus: Megemlékezés dr. Gelei Józsefről halálának 25 éves évfordulója alkalmából. = MTA Biol. Oszt. Közl. 1978. 21. köt. 1. sz. 117-126. p. ABRAHAM Ambrus: Ultrastrukturelle Untersuchungen an der Wachshaut von Enten unter besonderer Berücksichtigung der Grandryschen und Herbstschen Körper. = Zeitschrift für Mikroskopisch-Anatomische Forschung, 1978. 92. 81-118. p. Sep. CSOKNYA Mária-HORVÁTH Imre: Preliminary studies on thoracic ganglion-cells of may-fly larva (Palingenia longicauda Oliv., Ephemeroptera). = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 89-96. p. CSOKNYA Mária-STAMMER Aranka: Vándorsejtek elektronmikroszkópos tanulmányozása alsóbbrendű vízi szervezetekben. = A 13. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Bp. 1978. szept. 28-30. 58., p. xx FERENCI Magdolna: Zoobenthos investigations (in the longitudinal section of the river Tisza). = Tiscia, 1978. Vol. 13. 137-140. p. FERENCZ Magdolna: Zoobenthos vizsgálatok a Tisza 2. vízlépcső térségében. = A 9. Tiszakutató ankét előadásainak összefoglalói. Szeged, 1978. V. 5-6. [Szeged, 1978.] 2. lev. FERENCZ Magda-Kovács Gyula-Richnovszky Andor: Malakologische Untersuchunge der Natrongewásser im Alföld. = Soosiana, 1978. 6. 67-72. p. Sep. GAL Dániel: A szolnoki ipartelep szennyvizeinek hatása a Tisza zooplanktonjára. = A 9. Tiszakutató ankét előadásainak összefoglalói. Szeged, 1978. V. 5-6. [Szeged, 1978.] 12-13. lev. GALLÉ László: Data on the ecological energetics of Formica pratensis Retz. (Hymenoptera: Formicidae) in the psammophile ecosystems of the Southern Hungarian Plain. = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 97-104. p. GALLÉ László: Dispersion of the nests of an ant species (Hymenoptera: Formicidae). = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 105-109. p. GALLÉ László: A Formica cunicularia Latr. ökológiai energetikája Tiszamenti gyeptársulásokban. = A 9. Tiszakutató ankét előadásainak összefoglalói. Szeged, 1978. V. 5-6. [Szeged, 1978.] 18. lev. GALLÉ László: Az ökológiai energetika és a csoporthatás kapcsolata a Formica cunicularia Latr. hangyafajon. = A 13. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Bp. 1978. szept. 28-30. 7476. p. xx GALLÉ László: Respiration as one of the manifestations of the group effect in ants. = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 111-114. p. HALASY Katalin: Morfológiai és kísérletes vizsgálatok a Palingenia longicauda Oliv. tracheakopoltyuján. Egyetemi doktori értekezés. (Szeged), 1978. 45 lev. HALASY Katalin-CSOKNYA Mária-STAMMER Aranka-HORVATH Imre: Légzéstanulmányok különböző fejlettségű tiszavirág lárvákon. = A 9. Tiszakutató ankét előadásainak összefoglalói. Szeged, 1978. V. 5-6. [Szeged, 1978.] 15. lev.

203


HORVATH Imre STAMMER Aranka-CSOKNYA Mária: A tavi béka /Rana ridibunda Pall./ coccygealis nyirokszervének fény- és •lektronznikroszkópos vizsgálata. = A 13. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Bp. 1978. szept. 28-30. 58-60. D. xx MÓCZÁR László: A beszélgető rovarok. = Napraforgó. Bp. 1978. 63-64. p. xx MÓCZÁR László: Lepkék. - Kétszárnyúak. - Hártyásszárnyúak. Bogarak. - Egyenes- és bőrszárnyúak. - Puhatestűek. = Állatvilág, 1978. 2. évf. 7-12. sz. 14. p. xx MÓCZÁR László: New species and some remarks on the genus Ceropales Latreille (Hymenoptera: Ceropalidae). = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 115-137. p. MÓCZÁR László: Revision of Priesnerius gen. n. and notes on Bifidoceropales Priesner (Hymenoptera: Ceropalidae). = Acta Zool. Hung. 1978. Tom. 24. Fase. 3-4. 349-362. D. MÓCZÁR László: Two new species of Mesitinae from Egypt (Hymenoptera: Bethylidae). = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 139-142. p. MÓCZÁR László: A lódarázs. - A tűzvörös fémdarázs. = Élet és Tud. 1978. 33. évf. 15. sz. 479. p.; 22. sz. 703. D. STAMMER Aranka-HORVATH Imre-CSOKNYA Mária: A dikonirt hatása földi giliszta (Lumbricus terrestris) bélhámsejt organellumaira. = 1. Növényvédő szer Toxikológiai Kollokvium. Veszprém, 1978. szept. 5-8. Előadás-kivonatok. 78. p. xx STAMMER Aranka-HORVATH Imre-CSOKNYA Mária-HALASY Katalin: Az úszóhólyag szerkezetének eltérései tiszai halakban. =A 9. Tiszakutató ankét előadásainak összefoglalói. Szeged, 1978. V. 5-6. [Szeged, 1978.] 14-15. lev.

ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK ANDOR József-BALÁZS János-KISS János-Török Cs.: Alkáliföldfém-sztearátok emulgeáló és szerkezetképző hatásának vizsgálata. = 15. Kolorisztikai Szimpozion. Hévíz. 1978. nov. 14-17. Előadás-összefoglalók. 26. p. xx ANDOR József-KISS Zoltán-CSÁSZÁR József-Kovács Zs.: Kobalt (II)-karboxilátok spektroszkópiás szerkezetvizsgálata. = 15. Kolorisztikai Szimpozion. Hévíz, 1978. nov. 14-17. Előadás- összefoglalók. 28-29. p. xx BÁNSÁGI Tamás-Szűcs Enikő-SOLYMOSI Frigyes: Az alkáli fém-kloritok termikus átalakulása szilárd fázisban. (Thermal transformation of alkali metal chlorites in solid phase.) = Magy. Kém. F. 1978. 84. évf. 4. sz. 156-163. p. BÉRCES Tibor-DOMBI József: Estimation of activation barriers for hydrogen abstraction reactions by a modified BEBO treatment. = Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1978. Vol. 9. No. 2. 153-157. p. BOA János: Acetil-fluorid elektrokémiai fluorozásának tanulmányozása vízmentes hid rogén-fluoridban. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. [2], 50 ley. 25 t. 204


CSASZAR József-BALOG János: A bisz-(acetil-acetonáto) Cu(II) komplex színképvizsgálatáról. (Spectral studies on Cu(acac) 2. = Magy. Kém, F. 1978. 84. évf. 6. sz. 263-267. D. CSASZAR József: Structure and bonding. Vol. 30. [Review.] = Acta Chim, Hung. 1978. Tom. 96. Fasc. 1. 76-77. p. FÖRGETEG Sándor-BÉRCES Tibor-D(BÉ Sándor: Product formation in the photolysis of n-butyraldehyde. = Acta Chim, Hung. 1978. Tom. 96. Fasc. 4. 321-332. p. FÖRGETEG Sándor-DOBÉ Sándor-BÉRCES Tibor: Effect of pressure on the primary photochemical processes of n-butyraldehyde at 313 nm. Reaction Kinetics and Catalysis Letters. 1978. Vol. 9. No. 3. 331-336. p. HACKL Lajos: A tiszta vas kén-hidrogén tartalmú oldatokban lejátszódó korróziója. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] 117 p. xx 4'1 2. HACKL Lajosné: A gerjesztett szingulett és triplett állapotok szerepe az n-butiraldehid fotolizisében. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] [ ] p. xx Salem, T. M.-HORVATH József-Sidney, P. S.: The use of soluble corrosion inhibitors for aluminium alloys. = Corrosion Science, 1978. 18. 363-369. p. xx MAKARY Anna: A szalicilaldehid és a monoszubsztituált anilinszármazékokból képződött Schiff-bázisok szerkezetének tanulmányozása. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. [2], 80 ley. RASK6 János -SOLYMOSI Frigyes: Izocianát komplex képződésének infravörös vizsgálata króm-oxid/alumínium-oxid katalizátoron. (Rövid közlemény.) (Studies on the formation of isocyanate complex on chromium oxide/alumina by infrared spectroscopy.) = Magy. Kém. F. 1978. 84. évf. 10. sz. 476-477. p. 435. RAUSCHER Adám-HORVATH József: A vas és acélok passzíválódása. 1. A passzíválódással kapcsolatos elméletek. (On the passivation of iron and steel. Part 1. Passivation theories.) = Korróziós Figyelő. 1978. 18. évf. 3. sz. 88-93. p. RAUSCHER Adám-HORVATH József: A vas és acélok passzíválódásáról. 2. A passzíváló rétegek sajátságaira levonható következtetések a megszaggatott galvanosztatikus polarizációs módszerrel nyert potenciálidő diagramok alapján. (Passivation of iron and steel. Part 2.) = Korróziós Figyelő, 1978. 18. évf. 4. sz. 115-121. D. RAUSCHER Adám-HORVÁTH József: A vas és acélok passzíválódása. 3. A passzíváló film szerkezetének vizsgálata a réteg felépítéséhez és redukciójához szükséges töltésmennységek mérése alapján. (On the nassivation of iron and steel. Part 3. A study of the structure of the passivating film, based on the measurement of the charge needed for the formation and reduction of the layer.) = Korróziós Figyelő, 1978. 18. évf. 5. sz. 145-150, p. SOLYMOSI Frigyes -KISS János: Adsorption and reduction of NO on tin(IV) oxide doped with chromium(III) oxide. = Journal of Catalysis, 1978. 54. 42-51. p. Sep. SOLYMOSI Frigyes-KISS János-SARKANY János: Felületi izocianát komplex reakcióképességének vizsgálata Pt/A1203 katalizátoron. (On the reactions of surface isocyanate over platinum catalyst.) = Magy. Kém. F. 1978. 84. évf. 10. sz. 465-469. D. 205


SOLYMOSI Frigyes-RASKÓ János: A nitrogén-monoxid katalítikus redukciója. Felületi izocianát komplex infravörös vizsgálata Ru,A1203 katali zátoron. (Rövid közlemény.) (An infrared spectroscopic study of the formation of isocyanate species on Ru/Al2O3.) _ Magy. Kém, F. 1978. 84. évf. 9. sz. 430-432. p. SOLYMOSI Frigyes-SARKANY János: Formation and reactions of surface isocyanate intermediates over Pd/A1203 catalyst. = Proceedings of the 5th Ibero-American Symposium on Catalysis. Lisbon, Portugal, July 1976. Lisboa, 1978. 400-406. p. SOLYMOSI Frigyes-VÜLGYESI László--HARKÁNY János: The effect of the support on the formation and stability of surface isocyanate on platinum. = Journal of Catalysis. 1978. 54. 336-344. p. Sep. SZIROVICZA Lajos: Az izoprilgyök hidrogénlehasítási és bomlási reakcióinak kinetikája. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] [ ] p. xx TOMBACZ Imre: A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációiának vizsgálata néhány fémoxid -katalizátoron. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. 143 lev. 48 t. ZALOTAI Lajos-SERES László- FEJES Pál: FORTRAN programok fizikai kémiai feladatok megoldására. Bp. 1978, Müszaki K. 440 p. Bernáth Sándor-ZALOTAI Lajos: Mathematics of the inverse solid-phase radioimmunoassay. = Acta Microbiol. Hung. 1978. Tom. 25. Fasc. 3. 185-189. D. Fonyó Zsolt-Ölti Ferenc-Országh István-Szeifert Ferenc-ZALOTAI Lajos: Alkalmazott számítástechnika a vegyész- és vegyészmérnök-képzésben. (Applied computer technics in the education of chemists and chemical engineers.) = Magy. Kém. L. 1978. 33. évf. 8. sz. 424-431, p. Nametkin, N. S.-Kalinenko, R. A.-Shevelkova, L. V. ZALOTAI Lajos-HALÁSZ Dezső-B1;RCES Tibor-MARTA Ferenc: Mechanism, of the pyrolysis of propane and n-butane at low (about 800 K) and high (about 1100 K) temperatures. = Acta Chim. Hung. 1978. Tom. 98. Fasc. 4. 375-393. p.

ÁSVANYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK BERTALAN Akosné BALOGI Margit: Üledékes kőzetek kerogén tartalmának minősítése geokémiai szempontok alapján. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. 91 1ev. Varsányi Irén-Boros Judit-BERTALAN Margit.: Relations between the clay mineral and organic matter contents in the sediments of the South Great Plain, Hungary. = Acta Min. - Petr. Szeged, 1978. Tom. 23. Fasc. 2. 319-331. p. GRASSELLY Gyula: Genesis of manganese ore deposits. (Progress of the IGCP projects.) = Report of the International Geological Correlation Programme. Geological Correlation, 1978. Nr. 6. 6970. p.

206


GRASSELLY Gyula: Genesis of manganese ore deposits. Project. 111. = International Geological Correlation Programme. Scientific achievements 1973-1977. Geological Correlation. 1978. Special issue. 103-105. p. GRASSELLY Gyula: Az interdiszciplinaritás szerepe és jelentősége a geokémia és a kémia kapcsolataiban. (Role and significance of interdisciplinarity in the relation of geochemistry and chemistry.) = Kémiai Közl. 1978. 50. köt. 3. sz. 275-285. p. HETÉNYI Magdolna- Sirokmán Klára: Structural informations on the kerogen of the Hungarian oil shale. = Acta Min. - Petr. Szeged, 1978. Tom. 23. Fasc. 2. 211-222. p. SZEDERKÉNYI Tibor: Barrow type metamorphism in the crystalline basement of Southeast Transdanubia. = Acta Geol. Hung. 1976. [1978.] Tom. 20. Fasc. 1-2. 47-61. p. Kassai M.-Lorberer Á.-Rónaki L.-SZEDERKÉNYI Tibor: Hydrogeological data from SE Transdanubia as a part of marginal area of the Great Hungarian Plain and Drava Basin. = Annales Instituti Geologici Publici Hungarici, 1976. Vol. 59. Fasc. 1-4. Bp. 1978.. 401-414. p.

BIOFIZIKAI TANSZÉK HERCZEG Tamás: A lipoidhiány hatása Chlorella sejtek szerkezetére és fotoszintetikus működésére. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. [2], 70 lev. HORVÁTH M. Mária-Horváth Eszter: A Hippeastrum beltenyésztése. (The inbreeding of Hippeastrum.) = Bot. Közl. 1978. 65. köt. 2. f. 85-88. p. 1 t MARŐTI Péter-RINGLER András-LACZKÓ Gábor-SZALAY László: Kinetic analysis of the fast phase of the delayed fluorescence excited by nanosecond laser pulses in Chlorella. = Acta Physica Polonica, 1978. Vol. A 54 No. 6. 789-796. p. Sep. Kemenesné Fügedi Klára-Hovorka Istvánné- MÉSZÁROS Mária: A Kurca szennyezett vizének károsító hatása kertészeti növényekre. = A 9. Tiszakutató ankét előadásainak összefoglalói. Szeged, 1978. V. 5-6. [Szeged. 1978.1 8-9. lev. SZALAY László-LEHOCZKI Endre-VÁRKONYI Zoltán: A lumineszcencia alkalmazása a biofizikai kutatásban. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. Lumineszcencia Nyári Iskola. Szeged, 1978. aug. 31-szept. 1. (Előadás kivonatok.) 99-126. p. Borisevich, Galina P.-Knox, P. P.-Kononenko, A. A.-Rubin, A. B.-VOZARY Eszter: Electric field-induced polarization of photosynthetic membranes and reaction centers of Rhodopseudomonas sphaeroides, strain 1760-1. = Acta Biochim. et Biophys. Hung, 1978. Vol. 13. Nr. 1-2. 67-72. p.

207


BIOKÉMIAI TANSZÉK Szajáni B.-BOROSS László-DEÉR Aranka: Characteristics of the active site of pig kidney aminoacylase. = 12th FEBS Meeting. Dresden, July 2-8, 1978. Abstracts. 254. p. xx SIPOS Sándor-Sipos Éva-DÉKÁNY Imre-DEÉR Aranka-Meisel János-Lakatos Béla: Biopolymer - metal complex systems. 2. Physical properties of humic substances and their metal complexes. = Acta Agr. Hung. 1978. Torn. 27. Fasc. 1-2. 31-42. p. DORGAI László-BOROSS László: Multiple forms and associationdissociation property of the alcohol oxidase from Candida boidinii. = 12th FEBS Meeting. Dresden. July 2-8. 1978. Abstracts. 261. p. xx

BIOLÓGIAI IZOTÓP LABORATÓRIUM MATKOVICS Béla-Ember Magda-Marik Mária-Mindszenty L.Bolgár Éva: Some new data on molecular mechanisms of action of organophosphate insecticides. = Fourth International Congress of Pesticide Chemistry. Zürich, July 24-28. 1978. Abstract Volume. IV-435. Sep. J.MATKOVICS Béla-NOVAK Róbert-SZABÓ László-Iván Mindszenty L.: Some new data to the molecular mechanisms of organophosphate insecticides action. = Proceedings of the 18th Hungarian Annual Meeting for Biochemistry. Salgótarján, 22-25 August, 1978. (Bp. 1978.) 87. p. László-Marik Róbert-SZABŐ MARTKOVICS Béla-NOVAK M.-Zsoldos T.: Effect of acute carbon tetrachloride intoxication on the lipid peroxidation and the enzymes of the peroxide metabolism of rat tissues. = Gen. Pharmac. 1978. Vol. 9. 329-332. p. Sep. MATKOVICS Béla-NOVAK Róbert-SZABÓ László -SZ. VARGA Ilona-Farkas J.: Enzymatic and metabolic changes of tomato plants after TMV infection. Short communication. = Biochem. Physiol. Pflanzen, 1978. 172. 315-318. p. Sep. MATKOVICS Béla-SZABÓ László-Kordoss Nagy István: Az izolált folyamatos szervperfuziók mint a kísérleti biológia gyakorlati szempontból fontos módszerei. = A Biológia Aktuáli s Problémái, 1978. 13. 173-210. p. MATKOVICS Béla-SZABÖ László-Mindszenty László-Bolgár Éva-NOVAK Róbert: The action of organophosphates on cytochrome P-450. = 12th FEBS Meeting. Dresden, July 2-8, 1978. Abstracts. No. 2433. xx Zalesna, Grazyna-Kopff, J.-Guzek, T.-MATKOVICS Béla-Leyko, W.: Studies of the effect of superoxide dismutase and chemical radioprotectors (cysteine and glutathione) on radiation-induced changes in the DNA molecule. 1. Studies of Tm and base destruction. = Studia Biophysica, 1978. Bd. 71. H. 1. 9-13. p. NOVAK Róbert-MATKOVICS Béla-Marik M.-Fachet J.: Changes in mouse liver superoxide dismutase activity and lipid peroxidation during embryonic and postpartum development. = Experientia, 1978. 34. 1134-1135. p. Sep.

208


NOVAK Róbert -MATKOVICS Béla -SZ. VARGA Ilona: Comparison of peroxide metabolism enzymes in organs of congenic mice. = Comp. Biochem. Physiol. 1978. Vol. 60B. 149-150. p. Sep. Bartkowiak, A.-SZABO László -MATKOVICS Béla-Leyko. W.: Effect of gamma-irradiation on the peroxide metabolism enzymes of bovine erythrocytes. = Studia Biophysica, 1978. Bd. 73. H. 3. 193-198. p. Sep.

BOLYAI INTÉZET ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK Hutchinson, George-CZÉDLI Gábor: A test for identities satisfied in lattices of submodules. = Algebra Universalis, 1978. Vol. 8.269309. p. Sep. MEGYESI László: Posztroenie polugruppovoj amal'gamü, nezaviszimo vlozsimoj v polugruppu. = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 111-120. p. SZABO László: Concrete representation of related structures of universal algebras. 1. = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 175-184. p. SZENDREI Agnes: On closed sets of linear operations over a finite set of square-free cardinality. = Elektronische Informationsverarbeitung and Kybernetik, 1978. 14. 547-559. p. Sep.

ANALÍZIS TANSZÉK HATVANI László: Attractivity theorems for non-autonomous sys-

tems of differential equations. = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 271-283. p. HATVANI László-PINTÉR Lajos: D. Gilbarg-N. S. Trudinger: Elliptic partial differential equations of second order. [Review.] _ Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom, 40. Fasc. 1-2. 201. p. HATVANI László -PINTÉR Lajos: N. Rouche-P. Habets-M. Laloy: Stability theory by Liapunov's direct method. [Review.] _ Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 206-207. p. HATVANI László-PINTÉR Lajos: R. D. Driver: Ordinary and delay differential equations. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 199-200. p. SZALAY István: On the generalized absolute Cesaro summability of Fourier series. = Fourier analysis and approximation theory. Vol. 2. Amsterdam-Oxford-New York, (1978.) 817-826. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 19./ SZOKEFALVI -NAGY Béla: Diagonalization of matrices over H00. = Linear spaces and approximation. Basel, 1978. 37-46. p. xx SZOKEFALVI -NAGY Béla: Nevanlinna class functions of operators. = Proceedings of the Rolf Nevanlinna Symposium on Complex Analysis. Silivri, 1976. Istanbul, 1978. 59-70. p. xx 14

209


SZŐKEFALVI-NAGY Béla-Foia$, Ciprian: On injections, intertwining operators of class Co. = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 163-167. p. Linear spaces and approximation. Proceedings of the Conference held at the Mathematical Research Institute at Oberwo]fach, Black Forest, August 20-27, 1977. Ed. by P. L. Butzer and B[éla] SZŐKEFALVI -NAGY, Basel-Stuttgart, 1978. Birkháuser. 685 p. /International Series of Numerical Mathematics. 40./ xx SZŐKEFALVI-NAGY Béla: Tosio Kato: Perturbation theory for linear operators. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 398. p. SZŰCS József: A. Brown-C. Pearcy: Introduction to operator theory. 1. , Elements of functional analysis. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Torn. 40. Fasc. 3-4. 398. p. SZŰCS József: I. E. Segal-R. A. Kunze: Integrals and operators. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 401402. p. TERJÉKI József: On the asymptotic stability of solutions of functional differential equations. = Annales Poloriici Mathematici, 1978. 36. 285-300. p. xx

ANALÍZIS ALKALMAZASAI TANSZÉK Csörgő Miklós -CSÜRGO Sándor-Fischler, Roger-Révész Pál: Véletlen-indexes határelosztások erős invariancia-tételek segítségével. (Random limit theorems via strong invariance principles.) _ Mat. Lapok, 1975. [1978.] 26. évf. 1-2. sz. 39-66. p. CSÖRGŐ Sándor: John Laperti: Stochastic process. A survey of the mathematical theory. [Review.] • Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 398-399. p. CSÖRGŐ Sándor: M. Loéve: Probability theory. 1-2. [Review.] = • Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 400-401. p. CSÖRGŐ Sándor: M. S. Bartlett: An introduction to stochastic process, with special reference to methods and applications. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 397. p. CSÖRGŐ Sándor: R. S. Liptser-A. N. Shiryayev: Statistics of Random process. 1. General theory. 2. Applications. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 399-400. p. JOŐ István: Note to a theorem of Talaljan on universal series and to a problem of Nikisin. = Fourier analysis and approximation theory. Vol. 1. Amsterdam-Oxford-New York, (1973.) 451-458. p. /Colloquida Mathematica Societatis János Bolyai. 19./ JOŐ István: Ocenka raznoszti csasztnüh szumm razlozsenij, otvecsajuscsih dvum proizvol'nüm neotricatel'nüm szamoszoprjazsennüm raszsirenijam dvuh operattarov tipa Sturma. = Liuvillja dlja abszoljutno neprerüvnoj funkcii, 1978. 243. 1381-1383. p. xx JOO István: On signum type orthonormal systems. = Analysis Mathematica, 1978. Tom. 4. Fasc, 1. 17-26. p. JOŐ István-Ul'in, V. A. Ravnomernaja ocenka szobsztvennüh funkcij i ocenka szverhu csiszla szobsztvennüh znacsenij operatora Sturma. = Liuvillja dlja abszoljutno neprerüvnoj funkcii, 1978. 243. 1113-1115. p. xx

210


TANDORI Károly: Bemerkung zu einem Satz von W. Orlicz. _ Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinas, 1978. Tom. 21. 301-313. p. Sep. TANDORI Károly: Függvénysorok konvergenciájával kapcsolatos újabb vizsgálatok. (New results concerning to the convergence of function-series.) = Mat. Lapok, 1975. [1978.] 26. évf. 3-4. sz. 155160. p. TANDORI Károly: On the Lebesgue functions. = Fourier analysis and approximation theory. Vol. 2. Amsterdam-Oxford-New York, (1978.) 845-859. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 19./ TANDORI Károly: 'Ober beschránkte orthonormierte Systeme. _ Acta Math. Hung. 1978. Tom. 31. Fasc. 3-4. 279-285. p.

GEOMETRIAI TANSZÉK 507. GEHÉR László: Alan I. Weir: General integration and measure. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 208-209. p. 508. GEHÉR László: J. Lindenstrauss-L, Tzafriri: Classical Banach spaces. 1. Sequence spaces. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 204-205. p. 509. GEHÉR László: R. P. Burn: Deductive transformation geometry. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 198-199. p. 510. LOVÁSZ László: A kombinatorika minimax tételeiről. (On minimax theorems of combinatorics) = Mat. Lapok, 1975. [1978.] 26. évf. 3-4. sz. 209-264. p. 511. LOVÁSZ László: Some finite basis theorems on graph theory. _ Combinatorics. Vol. 2. Amsterdam-Oxford-New York, (1978) 717-729. p. /Colloquia Mathematica Societatis János: Bolyai, 18./ 512. LOVASZ László-Gács Péter: Algoritmusok. (Bp.) 1978, Műszaki K. 179 p. /Matematika Műszakiaknak./ 513. LOVÁSZ László-VESZTERGOMBI Katalin: Restricted permutations and Stirling numbers. = Combinatorics. Vol. 2. AmsterdamOxford-New York, (1978.) 731-738. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 18./ 514. LOVÁSZ László: N. L. Biggs: Interaction models. [Review.] _ Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 197-198. p. 515. NAGY Péter: Geodetikusok fibrált terekben. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] [ ] p. xx 516. NAGY Péter: H, Grauert-K. Fritzsche: Several complex variables. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 203. p. 517. NAGY Péter: H. Grauert-R. Rennert: Theorie der Steinschen Ráume. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 202-203. p. 518. NAGY Péter: James E. Humphreys: Linear algebraic groups. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978, Tom. 40. Fasc. 1-2. 203204. p. 14*

211


HALMAZELMÉLETI ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK 519. LEINDLER László: Alexits György (1899-1978), = Természet Világa, 1978. 109. évf. 12. sz. 556. p. 520, LEINDLER László: Megemlékezés. Fodor Géza 1927-1977. = Magy. Tud. 1978. 85. köt. - Új folyam 23. köt. 4. sz. 324-325. p. LEINDLER László: On inverse type theorems related to the strong approximation of Fourier series, = Fourier analysis and approximation theory. Vol, 2. Amsterdam-Oxford-New York. (1978.) 473-479. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 19./ LEINDLER László: Remarks to a theorem of W. Orlicz. = Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, 1978. Tomus Specialis in honorem Ladislai Orlicz. 205-209. p. Sep. LEINDLER László: Strong and best approximation of Fourier series and the Lipschitz classes. = Analysis Mathematica, 1978. Tom. 4. Fasc. 2. 101-116. p. LEINDLER László: Strong approximation and classes of functions. Mitteilungen aus dem Mathem. Seminar Giessen, 1978. H. 132. 29-38. p. Sep. Krotov, V. G.-LEINDLER László: On the strong summability of Fourier series and the classes H" = Acta Sci, Math. Szeged. 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 93-98. p. NÉMETH József: Beágyazási tételek és kapcsolatos egyenlőtlenségek. Kandidátusi értekezés. Szeged. [1978.] 84 p. xx NÉMETH József: Necessary and sufficient conditions for imbedding of classes of functions. = Acta Sci. Math. Szeged. 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 317-326. p. NÉMETH József: Note on imbedding theorems. = Publ. Math. 1978. Tom. 25. Fasc. 3-4. 291-302_ p. NÉMETH József: On imbedding theorems. - Fourier analysis and approximation theory. Vol. 2. Amsterdam-Oxford-New York, (1978.) 571-576. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 19./ NÉMETH József: André Weil: Elliptic functions according to Elsenstein and Kronecker. [Review.] = Acta Sci, Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc 1-2. 208. p. ECSEDI-TÓTH Péter-MÓRICZ Ferenc-VARGA Antal: Hatásos algoritmus Boole-függvények optimalizálására. Akadémiai pályamunka. Szeged, 1978. 66 p_ xx ECSEDI-TÓTH Péter-MÓRICZ Ferenc-VARGA Antal: A note on symmetric Boolean functions. = Acta Cybernetica, Szeged. 1977. [1978.] Tom. 3. Fasc. 4. 321-326. p.

SZAMITASTUDOMANYI TANSZÉK ÉSÍK Zoltán: Eldönthetőségi kérdések a fatranszformációk körében. Egyetemi doktori értekezés. Szeged. 1978. 102 lev. GÉCSEG Ferenc-Steinby, Magnus: A faautomaták algebrai elmélete. 1. (The algebraic theory of tree automata. 1.) = Mat. Lapok, 1975. [1978.] 26. évf. 3-4. sz. 169-207. P. 212


LÉCSÉG Ferenc -Steinby, M.: Minimal ascending tree automata. = Acta Cybernetica, Szeged, 1978. Tom, 4_ Fasc, 1. 37-44. p. HORVATH Gyula: Automaták kategóriákban, Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1978. 105 1ev. IMREH Balázs: On a, -products of automata. = Acta Cybernetica, Szeged, 1977. [1978.] Tom, 3. Fasc, 4. 301-307. D. MAROTI György: Rational representation of forests by tree auto-. mata . = Acta Cybernetica, Szeged. 1978. Tom, . 3. Fasc. 4. 309-320. p. MÓR ICZ Ferenc: Burkolófüggvényekre vonatkozó egyenlőtlenségek és alkalmazásaik a valószínűségszámításban és az ortogonális sorok elméletében . Doktori értekezés. Szeged, [1978.] 160 p. xx MÓRICZ Ferenc: Maximal inequalities and convergence properties of multiple orthogonal series and random field. = Linear spaces and approximation. Basel, 1978. 603-614. p. Sep. 541, MÓRICZ Ferenc: Multiparameter strong laws of large numbers. 1. (Second order moment restrictions.) = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom, 40. Fasc. 1-2. 143-156. D. MÓRICZ Ferenc: On the maximum of the partial sums for double orthogonal series = Fourier analysis and approximation theory. Vol. 2. Amsterdam-Oxford-New York, (1978.) 543-558. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 191 ECSEDI -TÓTH Péter-MÓRICZ Ferenc-VARGA Antal: Hatásos pályaalgoritmus Boole- függvények optimalizálására. Akadémiai munka. Szeged, 1978. 66 p. xx ECSEDI-TÓTH Péter-MORICZ Ferenc-VARGA Antal: A note on symmetric Boolean functions. = Acta Cybernetica. Szeged, 1977. [1978.] Torn. 3. Fa_sc. 4. 321-326. p. MORICZ Ferenc: Computing methods in applied sciences and engineering. Ed. by R. Glowinski and J. L. Lions. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom, 40. Fasc. 1-2. 201-202. p. MÓRICZ Ferenc: Larry Smith: Linear algebra. [Review.] = Acta Sci. Math, Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 3-4. 402. p. MÓRICZ Ferenc: P. 1Vledgyessy: Decomposition of superpositions of density functions and discrete distributions. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 205-206. D. MÓRICZ Ferenc: The state of the art in numerical analysis. Ed. by D. A. H. Jacobs. [Review.] = Acta Sci. Math, Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 207-208. p. 548a. LOVÁSZ László-VESZTERGOMBI Katalin: Restricted permutations and Stirling numbers. = Combinatorics. Vol. 2, AmsterdamOxford-New York, (1978.) 731-738. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 18./ MATEMATIKAI LOGIKAI ÉS AUTOMATAELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓ CSOPORT BÉRCES Tibor-DOMBI József: Estimation of activat'on barriers for hydrogen abstraction reactions by a modified BEBO treatment. = Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 1978. Vol. 9. No. 2. 153157, p. Koczo, F. F.- PINTÉR Ferenc-DOMBI József-GÁTI László-VIZE László: The effect of the unexcited part of the laser activematerial on generation. = Fizika, 1978. 10. 235-241, p. Sep.

213


551. ECSEDI -TÓTH Péter: Intensional logic of actions. = Computational linguistics and computer languages. Vol, 12. Bp. 1978. 31-43, p. xx ECSEDI -TÓTH Péter -MÓRICZ Ferenc-VARGA Antal:Hatásos atásos algoritmus Boole-függvények optimalizálására. Akadémiai pályamunka. Szeged, 1978. 66 p. xx ECSEDI-TÓTH Péter-MÓRICZ Ferenc-VARGA Antal: A note on symmetric Boolean functions. = Acta Cybernetica, Szeged, 1977. [1978.] Tom. 3. Fasc. 4. 321-326. p. LEGENDI Tamás: Párhuzamos működésű homogén számítási rendszerek tervezése. programozása és alkalmazása. = Programozási rendszerek '78. Konferencia. Szeged. 1978. nov. [Bp. 1978.] 383389. p. xx MAKAY Árpád: Információvisszakereső rendszerek egy algebrai modellje. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1978.] 112 p. xx

MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET POLLAK György: Niels Henrik Abel (1802-1829). = Természet Világa, 1978. 109. évf. 3. sz. 126-127. p. POLLAK György: Lars Gárding: Encounter with mathematics. [Review.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1978. Tom. 40. Fasc. 1-2. 200. p. POLLAK György: Mauer Gyula -Virág Imre: Bevezetés a struktúrák elméletébe. [Isms ] = Mat. Lapok, 1974. [1978.] 25. évf. 3-4. sz. 417-418. p.

ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK BENEDICT Mihály-GYÉMÁNT Iván: Total cross section of the SF6 molecule for elastic electron scattering. = International Journal of Quantum Chemistry, 1978. Vol. 13. 597-603. p. Sep. GYÉMÁNT Iván-Kelly, M. J.: Non-orthogonal orbitals and the, recursion method. = J. Phys. C: Solid State Phys. 1978. Vol. 11. L191-L195. p. Sep. PPP György-GYÉMÁNT Iván: Binding energies of transition metal impurities in alumínium. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom, 24. Fasc. 3. 353-356. p.

EMBERTANI TANSZÉK FARKAS Gyula: Die Grösse der Meharche-Mediane in Ungarn und ihre Beziehung zu meteorologischen Angaben. = Mitteilungen der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft der DDR. 1978. 35. 99-108. p. FARKAS Gyula: A lányok rnenarchekorának alakulása az urbanizáltság szerint. = A 13. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Bp. 1978. szept. 28-30. 36-38. p. xx FARKAS Gyula: A magyarországi etnikai embertani kutatások módszertani problémái. (Lektori vélemény.) =Cumania. 1978. 5. Ethnographia. 449-453. p.

214


FARKAS Gyula: Filozófia, ember, szaktudományok. = Szegedi Egyetem, 1978. 16. évf. 16. sz. 8. p. KOVACS László: A felszabadulás utáni etnikai antropológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése. Egyetemi doktori é rtekezés. Szeged, 1978, [2], 64 1ev. 54 t. LIPTAK Pál-MARCSIK Antónia: Kora -népvándorláskori embertani leletek Kelet-Magyarországon . Újabb adatok a mesterséges koponyatorzítás kérdéséhez. (Anthropologische Funde in Ostungarn aus der Frühvölkerwanderungszeit. Neuere Angaben zur Frage der künstlichen Schüdeideformation.) = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1976, Debrecen, 1977. 35-48. p. MARCSIK Antónia: Comparative evaluation of pathological Avar findings from excavations between the Danube and Tisza rivers. = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 143-150. p. 569, MARCSIK Antónia: Osteomyelitises esetek avarkori szériákból. = A 13. Biológiai Vándorgyűlés előadásainak ismertetése. Bp. 1978. szept. 28-30. 50. p. xx MARCSIK Antónia: A Püspökladány-Kincsesdombi temetkezések = A embertani anyaga. Függelék [M. Nepper Ibolya cikkéhez.] Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1976. Debrecen, 1977. 66-67. p. Finnegan, M.-1VfÁRCSIK Antónia: Anomaly or pathology: The Stafne defect as seen in archeological material and modern clinical practice. = Second European Meeting of the Paleopathological Association. Torino /Italy/, 20-22. October 1978. Abstracts. [ ] p. xx

ÉGHAJLATTANI TANSZÉK MAKRA László: Magyarország makroszinoptikus helyzetei idősorának periodikus. összetevői. Egyetemi doktori értekezés. Szeged. 1978. 14 1ev. 31 t. 1 mell. MAKRA László: Meteorológiai műszertan. Szeged. 1978. (JATE Soksz.) 179 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ PÉCZELY György: Fluctuation of precipitation in the Tropical Zone of the Pacific. = Időjárás, 1978. 82. évf. 1. sz. 1-16. p. PÉCZELY György: „El Nino" a Föld legnagyobb méretű időjárási folyamata. = Természet Világa, 1978. 109. évf. 9. sz. 428-431. p. KAROSSY Csaba: A napi hőmérsékleti szélső értékek gyakorisági eloszlásai különböző makroszinoptikus helyzetekben Kecskeméten. (Verteilung makrosynoptischer Witterungslagen welche die táglichen Maximum- und Minimum-Temperaturen verschiedener Grösse verursachen, unters.ucht in der Stadt Kecskemét.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1976, [1978.] 2. rész. 23-31. p. KAROSSY Csaba: A napi hőmérsékleti szélsőségek dekádonkénti eloszlása a Dél-Alföldön. (Die Verteilung der Tagestemperatur-Extreme nach Dekaden in der Südlichen Tiefebene Ungarns (im Alföld).) = Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1977. [1978.] 2. rész 1323. p. 578, Bagdi Sándor-KAROSSY Csaba: Adatok az orográfiai viszonyok városklímát befolyásoló szerepének vizsgálatához. (Ein Beitrag zur Untersuchung der das Stadtklima beeinflussenden orographischen Verhültnisse.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis, 1977. [1978.] 2. rész, 25-30. p.

215


FÖLDTANI TANSZÉK MOLNÁR Béla: A Föld és az élet fejlődése. Szeged. 1978. (JATE Soksz.) 274 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ MOLNÁR Béla-Krolopp E.: Latest Pleistocene geohistory of the Bácska loess area. = Acta Min. - Petr. Szeged. 1978. Tom, 23, Fasc. 2. 245-265, p. 2 t. MOLNÁR Béla -Kuti László: A Kiskunsági Nemzeti Park 3. sz. területén található Kísréti-, Zabszék- és Kleínenszék-tavak keletkezése és limnogeológiai története. (Entstehung und limnologische Geschichte der im Gebiet Nr. 3 des Kiskunsági Nationalparks befindlichen Seen Kisréti, Zabszék und Kelemenszék.) = Hidr. Közl. 1978. 58, évf. 5. sz. 216-228, p. MOLNAR Béla-Kuti László: A Kiskunsági Nemzeti Park 3. sz. területén található Kisréti -, Zabszék- és Kelemenszék-tavak környékének talajvízföldtani viszonyai. (Grundwassergeologische Verháltnisse in der Umgebung des auf dem Gebietsteil Nr. 3 des Kiskunsági Nationalparks befindlichen Seen Kisréti, Zabszék und Kelemen szék.) = Hidr Közl. 1978. 58. évf. 8. sz. 347-355. D. MOLNÁR Béla-Murvai M. I.-Hegyi-fakó J.: Recent lacustrine dolomite formation in the Great Hungarian Plain. = Acta Geol. Hung, 1976. [1978.] Tom. 20. Fasc. 3-4. 179-198. p. 1 t. SZŐNOKY Miklós: Biosztratinómiai és fosszilizációs megfigyelések dél-alföldi infuziós löszök molluszkáin. (Biostratinomische und Fossilisations Untersuchungen von Infusionslöss-Mollusken in Silden der ungarischen Tiefebene.) = Soosiana, 1978. 6. 21-26. p. Sep. SZÓNOKY Miklós: Felsőpannóniai medenceperemi és medencebelseji ósszletek kőzetszerkezetének összehasonlítása. (Vergleich der Gesteinsstruktur oberpannonischer Komplexe von Rand- und Beekenfazies.) = Földt Közl. 1978. 108_ köt. 4. sz. 476-498. D. SZÓNOKY Miklós: Paleopatológiás jelenség felső-oligocén korú Turritella /Haustator/ venus margarethae GAAL csigahéjakon. (Paliopathologische Erscheinungen an der Schneckenart Turritella /Haustator/ venus margarethae GAÁL aus Ober-Oligozán.) _ Soosiana. 1978. 6. 51-55. p. Sep.

GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK ABONYI-PALOTÁS Jolán: Some new elements of graphical plotting, = Acta Geogr. Szeged, 1978. Tom. 18. 21-27. p. ABONYI-PALOTÁS Jolán: Some questions of the regional development of the Hungarian food industry. = Acta Geogr. Szeged„ 1978. Tom. 18, 13-19. p. ABONYINÉ PALOTAS Jolán: Csongrád megyei élelmiszeripar. Előtérben a szakosodás. = Magy_ Mezőgazd. 1978. 33. évf. 48. sz. 6. p.. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: A gazdasági egyensúly és a területi struktúra összefüggése. (The relation between economic equilibrium and regional structure.) = Stat. Sz. 1978. 56. évf. 12. sz. 12201226, p. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Az infrastruktúra és a termelő szféra fejlődésének néhány összefüggése. = Városépítés. 1978. 4. 3637. p.

216


ABONYINÉ PALOTAS Jolán: A Szovjetunió gazdaságföldrajza,_ (Gyakorlati jegyzet.) Bp. 1978, Tankönyvkiadó, 79 D. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar.[ ABONYI Gyulán: Tejtermelés, -feldolgozás. és -fogyasztás Csongrád megyében. = Magy. Mezőgazd. 1978, 33. évf. 37, sz. 21. p. ABONYI Gyuláné: Szeged harminchárom éve. = Délmagyarország,_ 1978. 68. évf. 252. sz. 4. p. ABONYI Gyuláné: A tejtermelés és a tejfogyasztás helyzete. = Délmagyarország, 1978. 68. évf. 98. sz. 5. P. Területi gazdaságtan.. A[BONYI] Gy[uláné] : [N. N. Nekraszov:] [Ism,] = Figyelő, 1978. 22. évf, 41, sz. 7. p. KRAJKO Gyula: Main tendencies in development of Szeged. =Act. Geogr. Szeged, 1978. Tom. 18. 3-12. p. KRAJKO Gyula-ABONYI Gyuláné: Takszonomicseszkoe posztroenie ékonomicseszkih rajonov i ih szvjaz' sz regional'nüm planirova-niem. = Acta Geogr. Szeged. 1978. Tom. 18. 47-55. D. Területi_ KRAJKÓ Gyula-ABONYI Gyuláné-Gálik Lászlóné: struktúra átalakítására vonatkozó vizsgálatok. (A békési alkörzet példáján.) = Békési Élet. 1978. 13. évf. 3. sz. 287-294. D. KRAJKO Gyula-DÜBRÜNTE Zoltánné- MÉSZÁROS Rezső: A. települések közlekedésföldrajzi helyzete és a népesség mobilitás a . közötti összefüggés a Dél-Alföldön. (Zaviszimoszt' mersdu transzportno-geograficseszkim polozseniem poszelenij i podvizsnoszt'ju. naszelnija v Juzsnom Al'fel'de) = Földr. Ért. 1978. 27. évf. 3-4. f.. 415-431. p. 601 KRAJKO Gyula-MÉSZÁROS Rezső: A délalföldi alsófokú központi szerepkörű települések fejlődésének néhány iellemző vonása. (Somecharacteristic features of low level centres in the southern part of the Great Hungarian Plain.) = Területrendezés, 1978. • 3. 40-48. D. KRAJKO Gyula-MÉSZÁROS Rezső: Effects of industrialization on the economic and social changes in village areas on the South Hungarian Plain. = 2nd American-Hungarian Geographical Seminar. 1978. Szeged, [1978.] 62 lev. 9 t. KRAJKÓ Gyula-MÉSZÁROS Rezső: Az iparosítás hatása a városi népességszám növekedésére és a falusi térségek gazdasági. társadalmi átalakulására a Dél-Alföldön. (Effect of industrialization on the urban population growth and on socio-economic changes in the rural areas of the southern part of the Great Hungarian Plain.) = Alföldi tanulmányok. 1978. 2_ köt. Békéscsaba, 1978. 151-170. D. MÉSZÁROS Rezső-RUDL József: Popütka na ocenku nekotorüh prirodn.üh uszlovii sz tocski zreniia ékonomicseszkoi geografii Do promeru mezorajona Dél-Al'felda. = Acta Geogr. Szeged. 1978. Tom._ 18. 57-70. p.

GENETIKAI TANSZÉKI CSOPORT BEREK Imre: A Bacillus subtilis porfirin bioszintézisének genetikai felbontása. Kandidátusi értekezés. Szeged. [1978.] 116 D. xx DUDÁS Brigitta: Egy cisztron funkcióelemzése genetikai úton. Egyetemi doktori értekezés, Szeged, 1978. [3]. 55 1ev.

217'


KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK BOR Zsolt-RÁCZ Béla-KOZMA László-Rubinov. A. N.-Efendiev, T. S.: The effect of an external mirror on the characteristics of an N2 laser-pumped distributed feedback dye laser. = Optics Communications. 1978. Vol. 24. No. 3. 265-267. p. Sep. Scháfer, F. P. -BOR Zsolt-Lüttke. W.-Liphardt. B.: Bifluorophoric laser dyes with intramolecular energy transfer. = Chemical Physics Letters. 1978. Vol. 56. No. 3. 455-457. D. Sep. DEÁKNÉ FARKAS Éva: Kísérleti fizika vegyész hallgatóknak. Kiad. a JATE Kémiai Szakbiz.) Szeged, 1978. 418, [11] p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ DOMBI József: A valódi lumineszcencia jellemzők meghatározása. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. Lumineszcencia Nyári Iskola. Szeged. 1978. aug. 31-szept. 1. (Előadás kivonatok.) 15-30. p. 811. FARKAS Éva: A lumineszcencia hatásfokának mérési módszereiről. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. Lumineszcencia Nyári Iskola. Szeged, 1978. aug 31-szept 1. (Előadás kivonatok.) 58-98. D. 612. HILBERT Margit-NÉMET Béla: Effect of solvent reorientation relaxation on the luminescence properties of dyes in rigid matrices. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 3. 365370. p. .613. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1976/[19]77. (Kiad. ANTALFFY György. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István6 CSUKÁS István, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta RÁCZ János.) Szeged. [1978.] 1977. (Szegedi Ny.) 198 D. '614. KOZMA László: Iszszledovanija ljumineszcentnogo i lazernogo izlucsenija rasztvorov organicseszkih kraszitelej. Doktori értekezés. Minszk. [1978.] 245 D. xx KOZMA László: A lumineszcencia kutatások helyzete Magyarországon. = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. Lumineszcencia Nyári Iskola. Szeged. 1978. aug. 31-szept. 1. (Előadás kivonatok.) 4-14. p. Varga E.-KOZMA László-FARKAS Éva - MOLNÁR Miklós: O mehanizme vücvetanija molekul kraszitelja rodamina 6ZS. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 3. 371379. p. LANG János: Kiegészítések a fizikai 'laboratóriumi gyakorlatokhoz. 4. éves fizikus hallgatók számára. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 115

,

D. x x

NANAI László-SZIL Elemér-HEVESI Imre: O poroge razrusenija lazernüm lucsem monokrisztallov pjatiokiszi vanadija. = Acta Phys. Chem, Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 3. 405-406. p. Datiev, K. M. - NANAI László-SZIL Elemér -Török Miklós-HEVESI Imre: O prirode fotoprovodimoszti pSi-nV9O5 geterosztruktur. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 3. 415--421. n PAPP Katalin: Néhány alkálihalogenid kristály optikai tartósságának vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés_ Szeged. 1978. [2]. 93 ley. 218


PAPP Katalin-NÁNAI László-SZIL Elemér-HEVESI Imre: Ob opticseszkoi procsnoszti nekotorüh scselocsno-galoidnüh krisztallov. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 3. 407-413. p. PINTÉR Ferenc-GÁTI László-VIZE László -KLEBNICZKI József: Investigations on degree of polarization of laser radiation of organic dye solutions. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 3. 381-385. D. Koczo, F. F.-PINTÉR Ferenc-DOMBI József-GÁTI László-VIZE László: The effect of the unexcited part of the laser active material on generation. = Fizika. 1978. 10. 235-241. p. Sep. 524. SÁNTA Imre-RÁCZ Béla-KOZMA László-NÉMET Béla: Invesstigations of uv TEA N, lasers. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 3. 395-403. D. Horváth L. I.-SZÖRÉNYI Tamás -HEVESI Imre: Notes on deriving dynamical parameters from the EPR spectre of semiconducting glasses. = Proceedings of the Conference Amorphous Semiconductn^ '78. Pardubice. Csehszlovákia. 1978. 142-145. D. xx TÖRÖK Miklos: Photocurrent in silicon nitride films. = Proceedings of the Conference Amorphous Semiconductors '78. Pardubice. Csehszlovákia, 1978. 476-479. n. xx VARJÜ Károlyné HILBERT Margit: Festékmulekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel. Egyetemi doktori értekezés. Szeged. 1978. 102 lev.

KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK BALÁZS János-Cserjés E.-DÉKÁNY Imre-SZÁNTÓ FerencVARKONYI Bernát: Módosított felületű bentonitok emulgáló és szerkezetképző hatásának vizsgálata. = 15. Kolorisztikai Szimpozion. Hévíz. 1978. nov. 14-17. Előadás-összefoglalók. 32. D. xx BALÁZS János-Gilicz Béla-Molnár Jenő: Az invert emulziós iszap kidolgozásának előzményei Magyarorszif'on. = Kőolaj és Földgáz. 1978. 11. (111.) évf. 6. sz_ 161-166. D. Sen. ANDOR József-BALÁZS János-KISS János-Török Cs.: Alkáliföldfém-sztearátok emulgeáló és szerkezetképző hatásának vizsgálata. = 15_ Kolorisztikai Szimpozion. Hévíz. 1978. nov. 14-17. Előadásösszefoglalók. 26. D. xx DÉKANY Imre-Nagy Lajos György-Schay Géza: Effect of surface modification on solid-liquid interfacial adsorption of mixtures. = Journal of Colloid and Interface Science. 1978. Vol. 66. 197199. D. xx DÉKANY Imre-Nagy y Lajos György-Schay Géza: A felületmódosítás hatása a szilárd-folyadék határfelületi elegyadszorpcióra. Metanol-benzol elegyek szelektív szorpcióia különböző mértékben organofilizált montmorillonitokon. (Rövid közlemény.) (Effect of surface modification on solid-liquid interfacial adsorption of mixtures. Selective sorption of methanol-benzene mixtures on organophilic montmorillonites. /Short communication./) = Magy. Kém. F. 1978. 84. évf. 7. sz. 333-335. p. DÉKÁNY Imre-SZÁNTÓ Ferenc-Nagy Lajos György: Selective adsorption of liquid mixtures on organophylic clay minerals. = Progr. Colloid and Polymer Sci. 1978. 65. 125-132. p. Sep.

219


DÉ KANY Imre-SZÁNTÓ Ferenc-Nagy Lajos György: Selective liquid adsorption and structural properties of montmorillonite and its hexadecylpyridinium derivatives. = Colloid and Polymer Sci. 178. Vol. 256. No. 2. 150-160. D. Sep. GILDE Mária-Borbély Mária-SZÁNTÓ Ferenc-Dakovic, Ljubomir: Flokulacione i sedimentacione osobine suspenzija Na-kaolinita. 2. = Hemijska Industrija, 1978. br. 9. 616-621. p. Sep. GILDÉNÉ FARKAS Mária-SZÁNTÓ Ferenc: A montmoríllonitos kaolin szétválasztása szedimentációs módszerrel. = Földtani Kutatás, 1978. 21. évf. 1-2. sz. 51-54. D. Sep. SIPOS Sándor-Siposné Kedves Éva: Huminsavak szerkezetének vizsgálata. 4. (Struktur der Huminsáuren 4.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis. 1977. [1978.] 2. rész. 41-51. p. SIPOS Sándor-Sipos Éva-DÉKÁNY Imre-DEÉR Aranka-Meisel Judit-Lakatos Béla: Biopolymer - metal complex systems. 2. Physical properties of humic substances and their metal complexes. Acta Agr. Hung. 1978. Tom. 27. Fasc. 1-2. 31-42. D. SIPOS Sándor-Siposné Kedves Éva-Tombácz Etelka: Huminsavak szerkezetének vizsgálata. 3. (Struktur der Huminsáuren. 3.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis. 1976. [1978.] 2. rész 39-49. D. Korbuly Judit-Lakatos Béla-SIPOS Sándor: Iszszledovanie sztrukturü polucsennüh iz vengerszkih buriih uglej esztesztvennüh i regenerirovannüh guminovüh kiszlot vüszokoi csisztotü_ = Bányászati Kutató Intézet Közleményei. 1977. 20. sz. 265-288. D. Sep. SZÁNTÓ Ferenc-GILDE Mária-Dakovi, Ljubomir-Borbély. Mária: Flokulacione i sedimentacione osobine suspenzija Na-kaolinita. 1. = Hemijska Industrija, 1978. br. 8. 538-543. D. Sep.

MIKROBIOLÓGIAI TANSZPK FERENCZY Lajos-MARÁZ Anna-Kiss M.: Mitochondrial transfer by protoplast fusion. = (Annual Meeting of the Hungarian Society of Microbiology. Gyula. August 29-September 1. 1977. Abstracts of papers.) Acta Microbiol. Hung 1978. Tom. 25. Fasc. 2. 150. D. Val lin. C.-FERENCZY Lajos: Diploid formation of Candida tropicalis via protoplast fusion. = Acta Microbiol. Hung. 1978. Tom. 25. Fasc. 3. 209-212. D. KEVEI Ferenc-Peberdy. J. F.: Protoplast fusion and complementation between Aspergillus nidulans and Aspergillus rugulosus auxotrophs_ _ (Annual Meeting of the Hungarian Society of Microbiology. Gyula. August 29-September 1. 1977. Abstracts of papers.) Acta Microbiol. Hung. 1978. Tom. 25. Fasc. 2. 151. D. MANCZINGER László-FERENCZY Lajos: Production and characterization, of anuclear Protonlasts of Geotrichum candidum. = (Annual Meeting of the Hungarian. Society of Microbiology. Gyula. August 29-September 1. 1977. Abstracts of papers.) Acta Microbiol. Hung 1978. Tom. 25. Fasc. 2. 152. D. MARÁZ Anna-Kiss M.-FERENCZY Lajos: Protoplast fusion in Saccharomyces cerevisiae strains of identical and different mating types. = (Annual Meeting of the Hungarian Society of Microbiology. Gyula, August 29-September 1. 1977. Abstracts of papers.) Acta Microbiol. Hung. 1978. Tom. 25. Fasc. 2. 150. p.

220


MARÁZ Anna-Kiss M.-FERENCZY Lajos: Protoplast fusion in

Saccharomyces cerevisiae strains of identical and opposite mating types. = FEMS Microbiology Letters. 1978. 3. 319-322. D. Sep. SIPICZKI Mátyás: Genetical characterization of protoplast-fusion products of Rhodosporidium and Schizosaccharomyces strains. = (Annual Meeting of the Hungarian Society of Microbiology. Gyula. August 29-September 1. 1977. Abstracts of papers.) Acta Microbiol. Hung, 1978. Tom. 25. Fasc. 2. 151. D. SIPICZKI Mátyás-FERENCZY Lajos: Eenzymic methods for enrichment of fungal mutants 1. Enrichment. of Schizosaccharomyces pombe mutants. = Mutation Research, 1978. 50. 163-173. D. Sep. Edelényi M.-Novák E. K.-Deák T.-ZSOLT János: Borászati mikrobiológia. Bp. 1978. Mezögazd. Kiadó. 389 D. xx

NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK KÖVES Erzsébet-NAGY Mária -Frank József: Endogenous gibberellin and auxin levels in male sterile sunflowers produced by hormone treatment. = Acta Agr. Hung. 1978. Tom. 27. Fasc. 1-2. 6063_ D. KÖVES Erzsébet-SZABÓ Margit: Indole-3-acetic acid synthesis in Tobacco callus cultures. = 14-e Naucsno-koordinacionnoe szovescsannie i szimpozium Do teme I-18. I Izucsenie pervicsnüh i vtoricsnüh produktov fotoszinteza i ih metabolizma v rasztenijah. (Tezicü dokladov.) Szeged. 1978. 9 D. Frank József-S. KÖVES Erzsébet-SZABÓ Margit: Gibberellinnel indukált himsterilitás a napraforgónál. (Theoretical and practical backround of gibberellin induced male sterility in sunflower.) = Növénytermelés. 1978. Tom. 27. No. 6. 487-492. D. NAGY Mária: Changes in the endogenous gibberellin content during stratification in Tilia platyphyllos Scop. seeds. = 14-e Naucsno-koordinacionnoe szovescsanie i szimpozium Do teme I-18, I Izucsenie pervicsnüh i vtoricsnüh oroduktov fotoszinteza i ih metabolizma v raszteniiah_ (Tezicü dokladov.) Szeged. 1978. 28. D. PALFI Gábor-Németh J.-Pintér L. -Kádár Katalin -Bölke. W.: Rapid determination of drought-resistance of new rye. maize and lupine varieties with the live-wilting proline test. = Acta Biol. Szeged. 1978. Nova Ser, Tom. 24_ Fasc_ 1-4. 39-51. D. SZABÓ Margit: Izucsenie szoderzsanija gormonov i metabolizm gormonov v muzsszko-szteril'nom podszolnecsnike. = 14-e Naucsnokoordinacionnoe szovescsanie i szimpozium no teme I-18. I Izucsenie pervicsnüh i vtoricsnüh Droduktov fotoszinteza i ih metabolizma v rasztenijah. (Tezicü dokladov.) Szeged. 1978. 26. D. TARI Irma: Effect of butachlor/2-chloro-2'. 6-diethyl-n-/butaoxymethyl/-acetanilide/ on the basipetal transport of exogenous indole-3-acetic acid in maize seedlings. = 14-e Naucsno-koordinacionnoe szovescsanie i szimpozium no teme I-18. I Izucsenie pervicsnüh i vtoricsnüh produktov fotoszinteza i ih metabolizma v raszteniiah. (Tezicü dokladov.) Szeged. 1978. 27_ D. TARI Irma-KÖVES Erzsébet-Sirokmán Ferenc: Effect of butachlor (2-chloro-2'. 6'-diethyl-N-) butoxymethyl (-acetanilide) on the basipetal transport of exogenous indole-3-acetic acid in maize seedlings. = Acta Biol. Szeged, 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 53-57. D. 221


TOTH Ildikó-ZSOLDOS Ferenc: Regulation of Ca -stimulated Ki-influx and Cat+-K+ -ATPase by the hormone 2,4-D in rice. _ Inaugural Meeting [of the] Federation of European Societies of Plant Physiology_ University of Edinburgh 9-14 July 1978. Abstracts of invited and poster papers. 183-184. p. VARGA Magdolna: A növényi növekedésszabályozó anyagok elméleti és gyakorlati jelentősége. = Vetőmag Gazd. 1978. 1. 54-61. p. xx VARGA Magdolna: Szabályozás az élővilágban. A növényi hormonok. = Élet és Tud. 1978. 33, évf. 24. sz. 748-750. D. ZSOLDOS Ferenc -Haunold, E: Herbicide induced changes in the ion uptake of roots at different pH values. = ESNA Newsletter. News from the Meeting in Brno. 1978. 21-23. D. ZSOLDOS Ferenc-Haunold. E.: Potassium influx and efflux of 2,4-D and MCPA-treated rice plants. = Plant and Soil. 1978. Vol. 49. 219-228. p_ xx ZSOLDOS Ferenc-Karvaly Béla: Effects of Cat } and temperature on K± content distribution along roots of wheat, rice and cucumber. = Physiol. Plantarum.. 1978. 43. 331-336. D. xx ZSOLDOS Ferenc-Karvaly Béla: Effects of Cat } and temperature on potassium uptake along roots of wheat, rice and cucumber. _ Physiol. Plantarum. 1978. 43. 326-330. p. xx ZSOLDOS Ferenc-Karvaly Béla-TOTH Ildikó-Erdei László: 2,4-D-induced changes in the K± uptake of wheat roots at different pH values. = Physiol_ Plantarum, 1978. 44. 395-399. D. xx ZSOLDOS Ferenc-TOTH Ildikó-Erdei László-Karvaly Béla: Effect of 2,4-D on K± -influx and (Ca 2+ -E- K±) -ATPase activity at different pH-values in wheat roots. = Inaugural Meeting [of the] Federation of European Societies of Plant Physiology. University of Edinburgh 9-14 July 1978. Abstracts of invited and poster papers. 579-580. D.

NÖVÉNYTANI TANSZÉK BODROGKÖZY György: From the life of the Tisza-Research Working Committee. Tisza-Research Conference. 8. = Tiscia, 1978. Vol. 13. 175-190. p. BODROGKÖZY György: From the life of the Tisza-Research Working Committee. Tisza-Research Conference. 9. = Tiscia. 1978. Vol. 13. 191-214. p. BODROGKÖZY György-HORVÁTH Imre: Hullámtéri mocsárréttárulások szukcessziója. = A 9. Tiszakutató ankét előadásainak öszszefoglalói. Szeged. 1978. V. 5-6_ [Szeged. 1978.] 6. 1ev. GREGUSS Pál: Pobitite Kamen_ the Eocene stone forests. of Varna. = Acta Agr. Hung. 1978. Tom. 27_ Fasc. 3-4. 320--330. D. GREGUSS Pál: Kauso Asama: The origin cf the Angiosperms. [Ism.] = Bot. Közl. 1978. 65. köt. 3. f. 180. p. GULYÁS Sándor: A napfény városának füvészkertje. = Nők Lapja, 1978. 30. évf. 45. sz. 16-17_ D. HORVÁTH Imre: A biológia szakos tanárok továbbképzésének problémái. = Pedagógusképzés. 1978. 3. sz. 111-117. P.

222


675. HORVATH Imre: Naucsnaja iszszledovatelszkajarabota v fitotroné botanicseszkogo szada. = 14-e Naucsno-koordinacionnoe szovescsanie i szimpozium no teme I-18. I Izucsenie pervicsri.üh i vtoricsnüh produktov fotoszinteza i ih metabolizma v rasztenijah. (Tezicü dokladov.) Szeged. 1978. 22_ p. 676, HORVATH Imre: Soó Rezső 75 éves. = Bot. Közl. 1978. 65. köt. 3. f. 125-128. p. HORVATH Imre-ENDRÉDI Lajos: Audiovizuális tanulószoba agy növénytani tanszéken. = Felsőokt. Sz. 1978. 27. évf. 4_ sz. 241-244. p. HORVATH Imre-MIHALIK Erzsébet: Változó idejű ritmusos megvilágítás hatása a mustár szervesanyag -produkciójára és energiahasznosítására. (The effect of illumination of changing rhythm upon the organic-matter production and energy-utilization of mustard.). = Bot Közl_ 1978. 65. köt. 3. f. 181-186. p. HORVATH Imre-MIHALIK Erzsébet-TAKÁCS Edit: Dejsztvie oszvescsenija po korotkomu ritmu na produkciju uglevodov faszol-. ja. = 14-e Naucsno-koordinacionnoe szovescsanie i szimpozium po teme I-18. I Izucsenie pervicsnüh i vtoricsnüh produktov fotoszinteza i ih metabolizma v rasztenijah. (Tezicü dokladov.) Szeged. 1978. 23. D. HORVATH Imre-MIHALIK Erzsébet-TAKÁCS Edit: Nátriumlámpa hatása a növények szárazanyag produkciójára. (The effect of the sodium-vapour lamp upon the dry-substance production of the plants.) = Bot. Közl. 1978. 65. köt. 2. f. 115-121. D. HORVATH Imre-MIHALIK Erzsébet-TAKÁCS Edit: Vlijanie• natrievoj lampü na produkciju szuhogovescsesztva rasztenij. = Optimizacija fotoszinteticseszkih sztruktur i proceszszov. Praga. 1978. 17. D. xx Bernáth Jenő-Tétényi Péter-HORVÁTH Imre-Zámbó István: A. különböző származású és kemizmusu Solanum dulcamara L. klónok szteroidaglikon- tartalmának a fény sz.nképösszetételtől függő változása. (Change in the steroid aglycon content of clones of Solanum. dulcamara L. of various provenance and chemism as depending on the spectral composition of light.) = Herba Hungarica, 1978. Tom. 17. Na. 1. 57-64. D. Sep. Kiss I.-Marián M.-HORVATH Imre: Effect of the anthropogeneous pollution on the Tisza and its tributaries. = Tiscia. 1978. Vol. 13. 163-168. D. Titlyanov, E. A.-Kolmakov. P. V.-Lee. B. D_-HORVATH Imre:: Functional states of the photosynthetic apparatus of the marine green alga Ulva fenestrate during the day. = Acta Bot. Hung. 1978. Tom. 24_ Fasc. 1-2. 167-177. D. KEDVES Miklós: Paleogene fossil sporomorphs of the Bakony Mountains. Part 3. (Transl. by B. Kecskés.) Bp. (1978). Akadémiai K. 166 p. /Studia Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 15_/ KEDVES Miklós: Palynological investigations into sediments of the lower Palaeogene Period in Bulgaria. = Acta Biol. Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 23-30. D. KEDVES Miklós: Ultrastructure investigations into fossil Salvinia ceae spores. = Acta Biol. Szeged. 1978. Nova Ser. Torn. 24. Fasc.. 1-4. 19-22. D. KEDVES Miklós-SIMONCSICS Pál: The sporomorphae of an An-. golan brown coal. = Acta Bot. Hung._ 1978. Tom. 24. Fasc. 1-2. 69-89. p.

223


1 689. MARŐTI Péter-RINGLER András -LACZKO Gábor-SZALAY László: Kinetic analysis of the fast phase of the delayed fluorescence excited by nanosecond laser pulses in Chlorella. = Acta Physica Polonica, 1978. Vol. A54. No. 6. 789-796. p. Sep. SZALAY László-LEHOCZKI Endre-VÁRKONYI Zoltán: A lumineszcencia alkalmazása a biofizikai kutatásban. = A lumineszcencia kutatások aktuáli s. kérdései. Lumineszcencia Nyári Iskola. Szeged. 1978. aug. 31-szept. 1. (Előadás kivonatok.) 99-126. D. PATAKY Szerén-HORVÁTH Imre: The effect of covering with a transparent plastic sheet, on the tissue structure of the leaves of bean plants. = Acta Biol. Szeged. 1978. Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 31-38. D. '692. SIMONCSICS Pál: Növénytan gyakorlati munkafüzet, gyógyszerészhallgatók részére. Szeged, 1978. 104 D. /Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar./ xx 693. SIMONCSICS Pál: Természetes víztisztítás" = Delta. 1978. 12. évf. 9. sz. 36-38. p. .

SSSZEHASONLÍT6 ÉLETTANI TANSZÉK '694. BARANYI Attila -FEHÉR Ottó: Conditioned changes of synaptic transmission in the motor cortex of the cat. = Exp. Brain Res. 1978. 33. 283-298. D. Sep. "695. BARANYI Attila -FEHÉR Ottó: Properties of the heterosynaptic facilitation in the motor cortex of the cat. = Neuroscience Letters, 1978. Suppl. 1. 117. D. xx -696. ERDÉLYI Lajos-Joó Ferenc-Halász Norbert: Neurophysiological and X-ray microanalytical studies of barium actions at synapses in the snail brain. (Abstracts of the Sencond European Neurosci. Meeting Florence Italy. Sept. 4-9. 1978.) = Neuroscience Letters. 1978. Suonl. 1_ S 298. D. xx "697. FEHÉR Ottó: Ten years of the Department of Comparative Physiology. = Acta Biol. Szeged. 1978_ Nova Ser. Tom. 24. Fasc. 1-4. 13-18. p 698. FEHÉR Ottó -Latzkovits L.: Intercullular communication. Ed. Walmor C. de Mello. [Review.] = Acta Biol. Hung. 1978. Vol. 29. Nr. 1. 97. D. '699. ROJIK Imre-FEHÉR Ottó-BARANYI Attila-TOLDI József: Glycine incorporation into nerve cells parallels cortical activity. _ Neuroscience Letters. 1978 Sunni. 1. 193. D. xx "700. SZENTE Magdolna-PONGRACZ Ferenc: 3-aminopyridine induced seizure activity. = Abstracts of the 2nd Regional Conference on Enilensy. Varsó. 1978. okt. 5-7. 16. D. XX 701. TOLDI József: Működési plaszticitás vizsgálata macska asszociációs kérgén. Egyetemi doktori értekezés. Szeged. 1978. [2]. 72 1ev.

RADIOKÉMIAI TANSZÉK '102. VARGA Károly-FEJES Pál-KIRICSI Imre -HANNUS István: Kineticsesikie iszszledovanija kataliticseszkoj izomerizacli cikloproDana na ceolite NaY. = Tez. Dokl. Vszesz, Konf. no Mehanizmus Kat. Reákcii. "Moszkva. 1978. 97-102. D. xx '224


FEJES Pál-HANNUS István-KIRICSI Imre-VARGA Károly: Investigation of the skeletal isomerization of cyclopropane on NaY modified by elementary Na. = Proceedings of the Symposium on Zeolites. Szeged. September 11-14. 1978. Acta Phys. Chem. Szeged. 1978. Nova Ser, Tom. 24. Fasc. 1-2. 119-130. D.

SZERVES KÉMIAI TANSZÉK AGÓCS Pál-Weisz Imre-Márffy Ferenc-Gált Gaszton: Eljárás kolénsayszármazékok előállítására. Bejelentés: 1976. .iú1. 1. (RE-596.) Magyar Népköztársaság. 172 410. sz. szabadalom. Megjelent: 1978. júl. 4. 7 p. AGÓCS Pál-Weisz Imre-Márffy Ferenc-Gált Gaszton: Eljárás új androszténszármazékok előállítására. Bejelentés: 1976. iú1. 1. (RE-595.) Magyar Népköztársaság. 173107. sz. szabadalom. Megjelent: 1978. nov. 31. [ ] p _ xx Kárpáti Egon-Szporny László-BARTÓK Mihály-CZOMBOS József-FELFÖLDI Károly-LASZLAVIK Márta-NOTHEISZ Ferenc: Eljárás úi xanténsav-származékok előállítására. Bejelentés: 1976. jún. 27. (RI-569.) Magyar Népköztársaság. 172 520. sz. szabadalom. Megjelent: 1978. aug. 4. 8 p. 4 t. BERNATH Gábor egyetemi tanár tudományos munkássága. [Kiad. a] József Attila Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék. Szeged, 1977. 25 lev. 708, BERNATH Gábor-Fülöp Ferenc-Ecsery Zoltán-Ribár Béla: Conformational study of 2-substituted cis-trimethylene-, cis- and transtetra- and pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro-l.3-oxazin-4-ones. = Meeting on Stereochemistry. Liblice, Nov. 8-10. 1978. Abstracts. 21. p. xx BERNATH Gábor-Gera Lajos-Kóbor Jenő-Kálmán Alajos--Sohár Pál: Synthesis and conformation of stereoisomeric cis- and trans-tetramethylene- and pentamethylene-dihydro- and tetrahydro-1,3-oxazines. = 6th Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds. Brno. July 4-7. 1978. Abstracts of papers. 175. D. P057 xx BERNATH Gábor-GONDOS György-Fülöp Ferenc-Gera Lajos: Synthesis of saturated heterocycles by ring closure of 1,2-disubstituted 1,3-difunctional alicyclic compounds. = EUCHEM Conference. Ring Closure Reactions and Related Topics. Castel Gandolfo. 28 Aug.-1 Sept. 1978. Abstracts. C2 (3 D.) xx BERNATH Gábor-GONDOS György-Fülöp Ferenc-Gera LajosSohár Pál-Tóth Gábor: Synthesis and conformational analysis of alkaloid-analogous, condensed skeleton saturated pyrimidinones. _ 11th International Symposium on Chemistry of Natural Products. Golden Sands, Bulgaria. Sept_ 17-23. 1978. Symposium Papers. Vol. 2. 13-15. p. xx ERNATH Gábor-GÜNDOS György-Gera Lajos-Kóbor Jenő: '712. BERNATH Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton 5.6-dihydropyrimidin-4-one derivatives. = Meeting on Stereochemistry. Liblice, Nov. 8-10. 1978. Abstracts. 22. D. xx 713. Argay Gyula-Kálmán Alajos-Ribár Béla-BERNATH Gábor: Conformation and geometry of six 1,3-oxazine derivatives fused to different hydrocarbon rings. = Eleventh International Congress of Crystallography. Warsaw. August 3-12, 1978. Collected abstracts. 05. 91. D. xx 15

225


FELFÖLDI Károly-MOLNÁR Árpád-BARTÓK Mihály: Dehydration of 1,3-diols in the presence of RhC13--PPh3. = Proceedings of Symposium on Rhodium in Homogeneous Catalysis. Veszprém. Sept. 11-13. 1978. 38-43. p. xx FÖLDEÁK Sándor: Szerves kémia. 1. félév 2. rész. Szeged. 1978. 163-330. p. /Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar./ GONDOS György-L. LANG Kornélia-BERNATH Gábor: The azetidine ring-closure reation of cis- and trans-2-(bromomethyl)cycloalkylamines. = 6th Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds. Brno. July 4-7. 1978. Abstracts of papers. 174. p. P056 xx KAZA Ilona: List of papers published during 1977 [by the] Institute of Organic Chemistry József Attila University. Szeged (Hungary)_ Szeged. 1978. 11 p. ANDOR József-BALÁZS János-KISS János-Török Cs.: Alkáliföldfém-sztearátok emulgáló és szerkezetképző hatásának vizsgálata. = 15. Kolorisztikai Szimpozion. Hévíz. 1978. nov. 14-17. Előadás-összefoglalók. 26. p. xx SOLYMOSI Frigyes-SÁRKÁNY János: Formation and reactions of surface isocyanate intermediates over Pd/A1203 catalyst. = Proceedings of the 5th Ibero-American Symposium on Catalysis. Lisbon, Portugal. July 1976. Lisboa, 1978. 400-406. p. SOLYMOSI Frigyes-KISS János-SÁRKÁNY János: Felületi izocianát komplex reakcióképességének vizsgálata Pt/A1201 katalizátoron. (On the reactions of surface isocyanate over platinum catalyst.) = Magy. Kern. F. 1978. 84. évf. 10. sz. 465-469. D. SOLYMOSI Frigyes-VÖLGYESI László-SÁRKÁNY János: The effect of the support on the formation and stability of surface isocyanate on platinum. = Journal of Catalysis. 1978. 54. 336-344. p. Sep. SCHNEIDER Gyula-WEISZ Imréné VINCZE Irén-Polák Aranka-Vass András-Dömök Istvánné Kiss Vig Lívia-Mészáros Csilla-Szporny László: Eljárás új. helyettesített szteroid-16-(5'-spiro-1',3'-dioxanil)-vegyületek előállítására. Bejelentés: 1974. okt. 31. (RI-552.) Magyar Népköztársaság. 171658. sz. szabadalom . Megjelent: 1978. [ ] p. SCHNEIDER Gyula-WEISZNÉ VINCZE Irén-Palák Aranka-Vacs András-Dömökné Kiss Vig Lívia-Mészáros Csilla-Szporny László: Eljárás új, szteroid-16-(5'-spiro-1'. 3'-dioxanil)- vegyületek előállítására. Bejelentés: 1974. akt. 31. (RI-551_) Magyar Népköztársaság. 171164. sz. szabadalom. Megjelent: 1978. [ ] 0. SCHNEIDER Gyula-WEISZNÉ VINCZE Irén-Polák ArankaVass András-Dömökné Kiss Via Lívia-Mészáras Csilla-SzpornY László: Eljárás úi. 16-(5-spiro-1'3-dioxanil) szteroidok előállítására. Bejelentés: 1974. okt. 31. (RI-550.) Magyar Népköztársaság. 1'70 739. sz. szabadalom. Megjelent: 1978. [ ] p.

SZERVETLEN ÉS ANALÍTIKAI KÉMIAI TANSZÉK NAGY László: A hidrogén-peroxid ozmiumtetraoxiddal katalizált bomlásáról. Egyetemi doktori értekezés. Szeged. 1973. [3]_ 75 1ev. 23 t. 226


TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK ANDÓ Mihály: Natural resources in the economic development of the South Hungarian Plain. = Acta Geogr. Szeged. 1978. Tom. 18. 119-125. o. ANDO Mihály: Physical-geographical characterization of the running waters of the South-East Hungarian Plain. = Acta Geogr. Szeged, 1978. Tom. 18. 107-118. p. ANDÓ Mihály: A Tisza ártér klímatípusai_ = A 9. Tiszakutató ankét előadásainak összefoglalói. Szeged. 1978. V. 5-6. [Szeged, 1978.] 1. 1ev. Ivanics János-ANDŐ Mihály-Bagdi Sándor: Adatok az 1975/76 évi ferencszállási primőrburgonya termesztési kísérletek eredményei ről. különös tekintettel az időjárás és a betegségek viszonylatára, (Witterungsbedingte virale Gefáhrdung und mikologische Schüdigung des Kartoffelbestandes.) = Acta Acad. Paed. Szegediensis. 1977. [1978.] 2. rész. 99-117. D. BÁRÁNY Ilona-MEZŐSI Gábor: Adatok a karsztos dolinák talajökológiai viszonyaihoz. (Angaben zu den bodenökologischen Verhaltnissen der Karstdolinen.) = Földr. Ért, 1978. 27. évf. 1. f. 65-73. D. FEHÉR József: Az alföldi rétegvizes kutak gázelőfordulási rendszerének földrajzi vizsgálata. (Geographical analysis of the occurence of natural gas in artesian 'velis on the Great Hungarian Plain.) = Alföldi tanulmányok, 1978. 2. köt. Békéscsaba, 1978. 19-48. p. FEHÉR József: A földrajzi felvételi vizsgák tapasztalatai a József Attila Tudományegyetemen az 1976177-es tanévben. = Földrajztanítás. 1978. 21. évf. 1-2. sz. 13-17. p. FEHÉR József: Further results of research concerning the gascontaining artesian walls of the Hungarian Plain. = Acta Geogr. Szeged, 1978. Tom. 18. 127-130. p. 7 t. JAKUCS László: Physical-geographical and geological aspects of the exploration of the hydrocarbon reserves of the South Hungarian Plain. = Acta •Geogr. Szeged, 1978. Tom. 18. 91-105. p. 18 t. JAKUCS László-BÁRÁNY Ilona-MEZŐSI Gábor: Beszámolók a Nemzetközi Földrajzi Unió 23. kongresszusa egyes . szekcióinak, szimpóziumainak és módszertani szemináriumainak munkájáról. (1. szekció: Geomorfológia, paleogeográfia. Geomorfológiai eredmények.) Földr. Közl. 1977. [1978.] 25. köt. 4. sz. 345-348. p. Crna-Gora tanulmányút. 1978. május 5-14. Programszervező és szakvezető: JAKUCS László. [Kiad. a] JATE Természeti Földrajzi Tanszék. Szeged, [1978.] 23 lev. JAKUCS László: Gipszbarlangok útvesztőiben. = Élet és Tud. 1978. 33. évf. 13. sz. 399-402. p. MEZŐSI Gábor-BÁRÁNY Ilona-TŐTH Imre: Karstmorphometrische Untersuchungen imn Gebirge Aggtelek (Nordungarn). = Acta Geogr. Szeged, 1978. Tom. 18. 131-140. p. MEZŐSI Gábor: Tyimofejev, D. A.-Ufimcev, G. F.-Opuhov, F. Sz.: Terminológija obscsej geomorfologii. (Az általános geomorfológia terminológiája.) [Ism.] = Földr. Ért. 1978. 27. évf. 1. f. 73. p.

15*

227


EGYETEMI KÖNYVTÁR '740. BAKONYI Géza: „Adyn innen, Adyn túl." (Fábry Zoltán Adu-képe.) = Tiszatáj. 1978. 32. évf. 1. sz. 51-56. D. 741. HENCZ Aurél: A nők helyzetének alakulása és a falusi nők élet- és munkakörülményeinek szabályozása Magyarországon. Tervtanulmány. [Kiad. a] József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára. Szeged. 1978. 49 1ev. '742. HENCZ Aurél: Veránderung der Situation der Frauen und Regelung der Lebens- und Arbeitsverhültnisse der ungarischen Frauen im lándlichen Raum, [Herausg] Institut für Soziologie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Bp. 1978. 52 lev. LÁBAS Lászlóné: Értelmiségi olvasók a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Szakdolgozat. Szeged. 1978. 65. [11] lev. LENGYEL András: A Békés megyei Közlöny és József Attila. = Irodalomtört. Közl. 1978. 82. évf. 1. sz. 74-82. D. LENGYEL András: Brichta Cézár, József Attila és A Dunánál. = Életünk, 1978. 6, sz. 546-549. D. '746. LENGYEL András: Darvas József Fekete kenyér című regényének ügyészi .,kritikája". = Magy. Könyvsz. 1977. 93. évf. 4. sz, 371-373. p. LENGYEL András: Déry-interjú 1933-ból. = Élet és Irod. 1978. 22. évf. 43. sz. 7. D. LENGYEL András: Dézsi Lajos. 1868-1932. = Könyvtáros. 1978. 28. évf. 7, sz. 427-429, D. '749. LENGYEL András: A szegedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai. (Katalógus és szövegközlés.) (Móra-Handschriften in der Zentralbibliothek der Attila József Universitát zu Szeged. / Verzeichnis und Textmitteilungen./) Szeged, [1978.] 1976, (JATE Soksz.) 73 P. /Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae. 1./ LENGYEL András: „Újpest-rakparti peripatetikus társaság." = Élet és Irod. 1978. 22. évf. 33. sz. 2. D. LENGYEL András: Zalai Béla elfelejtett írásai. = Élet és Irod. 19 7 Z 22. évf. 24. sz. 2 A LF'•<GYEL András: Bálint György elfelejtett vallomása. = Népszabadság. 1978. 36. évf. 83. sz. 12. D. LENGYEL András: József Attila üdvözlő távirata Kosztolányi Dezsőhöz. = Népszabadság. 1978. 36. évf. 256. sz. 11. D. '754. LENGYEL András: Mikor fejezte be a költő a versét? József Attila: A Dunánál. = Magyar Hírlap. 1978. 11. évf. 156. sz. 6. D. LENGYEL András: Az Akadémiai Könyvtár Kosztolányi-kéziratainak kötetkatalógusa. [Ism.] = Könyvtáros, 1978. 28. évf. 11. sz. 690-691 D. LENGYEL András: Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. [Ism.] = Könyvtáros, 1978. 28. évf. 9. sz. 559. D. LENGYEL András: Könyv és könyvtár. 11. [Ism.] = Könyvtáros, 1978. 28. évf. 12. sz. 749-750. D. 758_ LENGYEL András: Lakatos Éva: A Toll (1929-1938). Repertórium. [Ism.] = Könyvtáros. 1978. 28. évf. 4, sz. 244-245. D. '759. LENGYEL András: Pató Imre: Az osztályharcos. (Simokovich Rókus élete és naplója.) [Ism.] =Magy. Könyvsz. 1977. 93, évf. 4, sz. 400. p.

228


MADER Béla: A Tudományos Gyűjtemény története Fejér György (1817-1818) és Thaisz András (1819-1827) szerkesztősége idején. (The history of a Hungarian scientific journal - „Tudományos Gyűjtemény" - during the period of its first two editors /18171827/.) Szeged. [1978.] 1976, (DATE So•ksz.) 56 p. /Dissertations ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae. 2./ MADERNE KISS Márta: Könyvtári tájékortatás. 4. [köt.] Természet- és alkalmazott tudományok. [Közrem.] (Bényei Miklós. Kertész Gyula.) Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 336 D. A József Attila Tudományegyetem Pedagógiai T anszéke oktatóinak szakirodalmi publikációi 1958-1978. Bibliográfia. (Publications written by the Faculty of the Pedagogical Department of Attila József University 1958-1978. Bibliography.) Összeáll. MADERNE KISS Márta. = Acta Paed. Psych. Szeged, 1978. 20. 7-82.; 277-358. p. NÉMETH Zsófia: Alapkövetelmény a tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól. = Könyvtáros. 1978. 28. évf. 6. sz. 319-320. P. NÉMETH Zsófia: Egyetem - könyv - könyvtár. Fejezetek az egyetemi tanulmányi munka és a könyv kapcsolatának 1945 előtti hazai történetéből. Egyetemi doktori értekezés. [Szeged]. 1978. VIII, 228 p. NOVAK Ákos-ABONYI Gyuláné: Szakirodalmi ismeretek oktatása a földrajz szakon. = Felsőokt. Sz. 1978. 27. évf. 7-8. sz. 442-448. p. NOVAK Akos.: Hivatásra készülve a Móra Kollégiumban. = Szegedi Egyetem. 1978. 16. évf. 13. sz. 3. P. NOVAK Ákos: Ismerjük meg. legyünk látogatói! = Szegedi Egyetem. 1978. 16. évf. 11. sz. 6. D. Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1976-ban publikált szakirodalmi munkássága. (Összeáll. SZABÓ Éva.) = A. József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1976/[19]77. Szeged,. [1978.] 1977. 145-198. D. SZANTAI KIS Agnes: Népünk és Nyelvünk. Repertórium 19291939. [Szakdolgozat.] Szeged. 1978. 113 lev. 1 t. SZENTIRMAI László: University students at Szeged. Structure of worktime and leisure time activities. [Autoreferátum.] = An overview of sociological research in Hungary. Bp. 1978. 170-172. D. PAPP Ignác-SZENTIRMAI László: Hogyan élnek a szegedi termelőszövetkezeti tagok? [Cikksorozat.] 1. A múlt eredményei és problémái. 2. Kik dolgoznak a termelőszövetkezetekben? 3. Mennyit dolgoznak? 4. A munkaidőn túl. 5. A demokráciáról, a munkahelyi légkörről es a politikai aktivitásról. 6. A munka eredménye. = Délmagyarország. 1978. 68. évf. 44-49. sz. 4. D. (Kiad_ A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1976/[19]77. ANTALFFY György. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István. CSUKAS István. PŐLAY Elemér. SZENTIRMAI László. Lektorálta RACZ János.) Szeged, [1978.] 1977. (Szegedi Ny.) 198 p.

KISZ EGYETEMI BIZOTTSÁGA CSERNUS Sándor: A zsigmondi magyar állam külpolitikája 1420-ig különös tekintettel Nyugat-Európára. Egyetemi doktori értekezés: Szeged. 1978. [2]. 150. [74] lev.

229


PÓTLÁS az 1974.. 1975.. 1976. és 1977, év szakirodalmi munkásságához

FILOZÓFIAI TANSZÉK KAPOSI Márton: Benedetto Croce esztétikája. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged. 1977. [JATE Soksz.] 21 p. xx POLITIKAI GAZDASÁGTANI TANSZÉK Domokos Zoltán—VARNAY E rn ő: A tanyai gazdálkodás a mezőgazdaság szocialista átalakulásának folyamatában. (Szakszövetkezetek Csongrád megyében.) Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának kiadványa. Szeged. 1977. 56 p. 9 t. xx

TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK Szántó Kovács János születésének 125. évfordulójára. (Szerk. RACZ János. Kiad. a MEDOSZ Agit.-prop. Kulturális és Sportbizottság.) Hódmezővásárhely. 1977. 90 D.

KIIBERNETIKAI LABORATÓRIUM CSIRIK János: On-line számítógépes képkiértékelő rendszer. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1977.] 158 p. xx FARKAS Gyula—HUNYA Péter—MARCSIK Antónia: Hypothesen zur awarenzeitlichen Serie von Backa-Topola auf Grund nichtmetrischer Merkmale und pathologischer Fiille. = Mitteilungen der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft der DDR. 1977. 34. 3-14. p. Sep. KUBA Attila—Csernay László—KOVÁCS Anna: Transzmissziós computeres tomográfia szimulációjával szerzett tapasztalatok. = Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. 8, kollokvium. Szeged. 1977. dec. 5-7. Szeged. 1977. 29-38. p, Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. 8. kollokvium. A Neumann János Számítógéptudományi Társaság Szegeden. 1977. december 5-7. között tartott kollokviumának anyaga. Szerk. MUSZKA Dániel, SZÉKELY Sándor, MADARÁSZ István. Szeged, 1977. (JATE Sokaz.) 392 D.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS VÁGVÜLGYINÉ BURIAN Éva: Angol iegyzet ioghallgatok részére. Szeged. 1977. 213 p. 2 t. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./

230


ÁLLAMJOGI TANSZÉK 782. KOVACS István: Az államjog a jogrendszerben. = Gazdaság- és Jogtud. 1977. 11. köt. 1-2. sz. 35-49. D. RÓMAI JOGI TANSZÉK MOLNAR Imre: A locatio conductio a klasszikuskori római jogban . Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1977. 18 D. POLAY Elemér: Einfluss der Pandektistik auf die ungarische Privatrechts-wissenschaft. = Acta Jur. Hung. 1977. Torn. 19. Fasc. 12. 175-196. p. STATISZTIKAI TANSZÉK HORVATH Róbert: A magyar statisztikai felsőoktatás külföldi forrásai és kapcsolatai. [Bp. 1977]. (Statisztikai K. Ny.) 30 p. HORVATH Róbert: Mysl demograficzno-ekonomiczna na Wegrzech. =Studia Demograficzne. 1977. No. 49. 45-56, p. xx Hoóz István: Bevezetés a demográfiába. (Lektorálta HORVATH Róbert.) Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 158 D. /Pécsi Tudományegyetem Allam- és Jogtudományi Kar./

NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ÁGOSTON György: Az egység és differenciáció elve a közoktatásban. = Felzárkóztatás, differenciálás. fakultativitás a korszerű oktatásban. (Összeállítás a TIT Szegedi Pedagógiai Nyári. Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged. 1977. 17-48. D. ÁGOSTON György: Az iskolai értékelés funkciói. = Oktatás és Nevelés, 1977. 5. évf. 47-59. D. xx ÁGOSTON György-Perényi János: Kísérleti terv a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés átalakítására egységes középiskolai képzés differenciált ágazataivá. = Felzárkóztatás. differenciálás. fakultativitás a korszerű oktatásban. (Összeállítás. a TIT Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged, 1977. 249-262. D. CSISZÁR Imre: A felzárkóztatás. az orientálás és a differenciálás a holnap gimnáziumában. = Felzárkóztatás, differenciálás, fakultativitás a korszerű oktatásban. (összeállítás a TIT Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged. 1977. 191-215. D. NAGY József: Az iskola kezdő szakasza és a differenciált nevelés. Felzárkóztatás. differenciálás. fakultativitás a korszerű oktatásban. (összeállítás a TIT Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged, 1977. 77-89. D.

ŐKORTÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK MAROTI Egon: Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. Doktori értekezés tézisei. Szeged. 1977. 22 p. xx

231


ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK MÉREI Gyula: Ereignis. Entwickiung, Gesetz und die Theorie von der ,.Industriegesellschaft" in der westdeutschen bürgerlichen Geschichtswissenschaft. = Probleme der geschichtswissenschaftlichen Erkenntnis. Berlin. 1977. 245-249. D.

KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK ANDERLE Adám: Indián polgári forradalom? Megjegyzések a 2. Tupac Amaru-felkelés gazdasági-társadalmi hátteréhez. (Indian bourgeois revolution? Remarks on the economic-social backround of the second Tupac Amaru uprising.) = Agrártört. Sz. 1977. 19. évf. 3-4. sz. 374-389. D.

NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK BERNATH Arpád: Petőfi in Frankfurt am Main. = Ideen und Strukturen der deutschen Revolution 1848. Frankfurt am Main. • 1974. 237-246. p. xx BERNATH Arpád: Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. v. Dieter Lattmann. [Ism.] = Helikon. 1975. 21. évf. 2. sz. 285-286. D. BERNATH Arpád: Kultur und Kulturpolitik in Ungarn. Hrsg. Kulturamt der Stadt Dortmund. Dortmund. 1976. 12 p. /Dortmunder Vortráge. 123./ MASAT András: Mensch und Welt in Tarjei Vesaas' Prosadichtung. Egyetemi doktori értekezés . Greifswald, 1975. [ D. xx

_1

ANGOL 'NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK KONTRA Miklós: A nyelvek közötti kölcsönzés vizsgálata kiilönös tekintettel mai orvosi nyelvünk angol szavaira. Egyetemi doktori értekezés. Szeged. 1977. 202 p. xx ROZSNYAI Bálint: Az almafa árnyékában. William Golding írói világa Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1977. 380 p. xx .

FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK MUCSI József: Chrestomathie du mo.yen-age Accompagnée d'un glossaire. Szeged. 1977, (JATE Soksz.) 241 p.

ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK SOLYMOSI Frigyes: Band theory of semiconductors. - The defect structures and electrical behaviour of semiconductor oxides. Supported catalysis. = Contact catalysis. Vol. 1. Amsterdam--Oxford-New York, 1976. 49-62. p., 85-120. p.. 395-414. D.

232


SOLYMOSI Frigyes: Electrical properties. = Contact catalysis. Vol. 2. Amsterdam—Oxford—New York. 1976. 204-216. p. SOLYMOSI Frigyes—RASKÓ János: An. infrared spectroscopic study of the formation of isocyanate species on Ru/Al2On,. = Journal of Catalysis. 1977. 49. 240-243. D. xx

ANALÍZIS TANSZÉK NÉMETH József: Beágyazási tételek és kapcsolatos egyenlőtlenségek. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged. 1977. 17 D.

SZAMÍTASTUDOIVIANYI TANSZÉK MÓRICZ Ferenc: Burkolófüggvényekre vonatkozó egyenlőtlenségek. és alkalmazásaik a valószínűségszámításban és az ortogonális sorok. elméletében. Doktori értekezés tézisei. Szeged. 1977. 18 D.

EMBERTANI TANSZÉK FARKAS Gyula—HUNYA Péter—MARCSIK Antónia: Hypothesen zur awarenzeitlichen Serie von Backa-Topola auf Grund nichtmetrischer Merkmale und pathologischer Fálle. = Mitteilungen der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft der DDR. 1977_ 34. 3-14. D.

GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK KRAJKÓ Gyula: A gazdasági körzetek taxonómiai szerkezete az Alföldön. (Taxonomic structure of economic regions on the Great Hungarian Plain.) = Alföldi tanulmányok. 1977. 1. köt. Békéscsaba, 1977. 80-95. p.

KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK NÁNAI László: Vanádiumpentoxid egykristályok optikai roncsolódása lézerfény hatására. Egyetemi doktori értekezés. Szeged. 1975. 104 p.

NÖVÉNYTANI TANSZÉK BODROGKÜZY György: A Pannonicum halophiton társulásainak rendszere és synökológiája. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged. 1977. 11 D. ENDRÉDI Lajos—HORVÁTH Imre. Correlation between aboveground phytomass production and the chlorophyll content in the vegetation of a ..löszpusztarét", in field experimentation and in conditioned situations . = Acta Bot. Hung. 1977. Tom. 23. Fasc. 1-2. 63-75. D. .

233


_

HORVATH Imre-BOLDOCZKY Mária: Teratological Golgi apparatus in the mesophyll cell of the foliage-leaf of Sinapis alba. Acta Bot. Hung. 1977. Tom. 23. Fasc. 3-4. 353-355. p. KEDVES Miklós: Electronmicroscopical examinations of fossil Angiospermatophyta pollen grains from the Paleogene and the Middle Eocene. = Acta Bot. Hung. 1977. Tom. 23. Fasc. 1-2. 97-103. D.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK BARANYI Attila-Végh Ágnes: Some aspects of interaction between ipsilateral acute epileptic foci. = 9th Int. Congress of Electroenceph. and Clin. Neurophysiol. held in Amsterdam. 1977 43; E 532. xx

SZERVES KÉMIAI TANSZÉK '816. BERNATH Gábor-L. LANG Kornélia-GÖNDÖS György: Iszszledovanie N O migracii acil'noj gruppü v 1,3-aminospirtah. = Voproszü Sztereohimii, 1977. 6. 112-127. p. xx Lazar. Dusan-BERNATH Gábor-Argav Gyula-Kálmán AlajosRibár Béla: Conformation analysis of some 1,3-oxazine-4-ones_ = 12. Konferencija Jugoslovenskog Centra za Kristallografija. Budva. 810. Juna 1977. Vol. 12. Zagreb. 1977. 109-110. D. xx Kárpáti Egon-FELFÖLDI Károly-MOLNÁR Árpád-BARTOK Mihály-Szporny László: Eljárás gyógyászatilag hatásos. új aminoalkoholészterek és sóik előállítására. Bejelentés: 1971. szept. 3. (RI-X144.) Magyar Népköztársaság. 163 608. sz. szabadalom. Megjelent: 1975. márc. 31. [ ] p. FÖLDEÁK Sándor-HEGYES Péter: Szerves kémia. 1. félév 1. rész. Szeged. 1976. 161 p. /Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar./

TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK -

820. JAKUCS László: A természetföldrajz lehetőségei a Dél-Alföld energiabázisának felkutatásában. (The role of physical geography in the discovery of energy resources in the southern region of the Great Hungarian Plain.) = Alföldi tanulmányok. 1977. 1. köt. Békéscsaba. 1977. 9-42. p.

234


SZERZŐI NEVMUTATŐ

ABONYI-PALOTAS Jolán 1. még ABONYINÉ PALOTÁS Jolán, ABONYI Gyuláné 587-596. 598-599 ABRAHAM Ambrus 395-399 AGÓCS Pál 704-705 ÁGOSTON György 154-158, 788-790 ANDERLE Ádám 304-316, 795 ANDÓ Mihály 726-729 ANDOR József 422-423 ANTALFFY György 96-98 BAKONYI Géza 740 BALÁZS János 628-630 BALÁZS József 149 BALOG János 427 BALOGH Tibor 1-9 BÁNSÁGI Tamás 424 BÁRÁNY Ilona 730. 735. 738 BARANYAI Zsolt 229-231 BARANYI Attila 694-695. 699, 815 BARŐTI Tibor 373 BARTÓK Mihály 706. 714. 818 BELÉNYI Gyula 68 BENEDEK Nándor 365 BENEDICT Mihály 559 BÉRCES Tibor 425. 429-430. 449 BERECZIK Árpád 346 BEREK Imre 605 BERNATH Árpád 347-352. 796-798 BERNATH Gábor 707-713. 716. 816-817 BERTALAN Ákosné BALOGI Margit 1. még BERTALAN Margit 450-451 BOA János 426 BODNAR László 136-137 BODROGKÜZY György 668-670, 811

BOLDOCZKY Mária 813 BOR Zsolt 607-608 BOROSS László 464. 466 BOTH Ödön 123-124 BRATINKA József 173 BUKY László 174 CSÁSZÁR József 423. 427-428 CSATÁRI Dániel 323-328 CSEJTEI Dezső 10 CSEKA Ervin 119 CSERNUS Sándor 773 CSETRI Lajos 221 CSIRIK János 80. 777 CSISZÁR Imre 159. 791 CSOKNYA Mária 400-401. 412-413. 420-421 CSÖRGŐ Sándor 494-498 CSUKAS István 232-235 CSÚRI Károly 350. 353-355 CZÉDLI Gábor 477 CZOMBOS József 706 CZUCZ Ottó 128. 133 DARÓCZY Bálint 85 DEAKNÉ FARKAS Éva 1. még FARKAS Éva 609. 611, 616 DEBRECZENY Pálné TÓTH Katalin 94 DEER Aranka 464 —465 DÉKANY András 11 DÉKÁNY Imre 628. 631-634. 638 DEME László 175-187 DEMETER Anna 45 DÓBÉ Sándor 429-430 DOMBI József (Matematikai Logikai és Automataelméleti Tanszéki Kutató Csoport) 549-550 DOMBI József (Kísérleti Fizikai Tanszék) 610 DOMBOS Kálmán 81-83. 85

235


DORGAI László 466 DÜBRONTE Zoltánné 600 DUDAS Brigitta 606 ECSEDI TOTH Péter 551-553 ÉGETD Emese 46-50 ENDRÉDI Lajos 677. 812 ERDÉLYI Lajos 696 ÉSIK Zoltán 533 FABIAN Eszter 1. TOTH Lászlón FARKAS ÉVA L még DEÁKNÉ FARKAS Éva 609. 611. 616 FARKAS Gyula 562-565, 808 FEHÉR József 731-733 FEHÉR Ottó 694-695. 697-699 FEJÉR Ádám 374 FEJES Pál 389-391 FELFÖLDI Károly 706. 714, 818 FERENCZ Magdolna 402-404 FERENCZI Imre 220 FERENCZY Lajos 642-643. 645-647. 649 FISCHER Ferenc 69 FOGARASI Miklós 366-369 FONT Márta 375 FONYO Antal 120 FÖLDE!? K Sándor 715. 819 FŰLDVARTNÉ KOCSIS Luca 70 FÖRGETEG Sándor 429-430 GAAL Endre 294-297 GAL Dániel 405 GALAMBOS Gábor 83-84 GALANTAI Erzsébet 1. SZIGETINÉ GALANTAI Erzsébet GALLÉ László 406-410 GATI László 622-623 GÉCSEG Ferenc 534-535 GEHÉR László 507-509 GILDE Mária 1. még GILDÉNÉ FARKAS Mária 635. 636. 641 GONDOS György 710-712. 716 GRASSELLY Gyula 452-454 GRFGUPS Pál 671-672 GRUBER László 160 GULYÁS Sándor 673 GYARMATI Lajos 95 GYÉMÁNT Iván 559-561 GYIMES Erzsébet 1. KEMÉNYNÉ GYIMES Erzsébet GYIMESI Sándor 317-319 236

HACKL Lajos 431 HACKL Lajosné 432 HALASY Katalin 411-412 HALÁSZ Dezső 449 HAN Anna 376-377 HANNUS István 389-390. 392 HANTOS Zoltán 81-82. 85 HARMAT Márta 378 HATVANI László 481-484 HEGYES Péter 819 HEGYI András 329-335 HENCZ Aurél 741-742 HERCZEG Tamás 458 HERENDI István 86 HETÉNYI Magdolna 455 HEVESI Imre 618-619. 621. 625 HILBERT Margit 1. még VARJÚ Károlvné HILBERT Margit 612. 627 HOFFMANN Zsuzsanna 268 HORUCZI László 12-17 HORVATH Gyula 536 HORVATH Imre (Állattani Tanszék) 400, 413. 420-421 HORVATH Imre (Növénytani Tanszék) 670. 674-684, 691. 812-813 HORVATH József 433. 436-438 HORVATH M. Mária 1. még MÉSZÁROS Mária 459. 461 HORVATH Róbert 150-153, 785-787 HUNYA Péter 778 ILIA MIHALY 236 IMRE Ottó 51-53 IMREH Balázs 537 IVANICS Mária 204-205 JAKÖCS Dániel 245 JAKUCS László 734-737. 820 JANURIK Tamás: 199 JOO István 499-502 KAJDOCSY Katalin 1. DÜBRÖNTE Zoltánné KANYO Zoltán 246-247 KAPOSI Márton 18-20. 774 KAROLY Sándor 213-217 KAROSSY Csaba 576-578 KARSAI László 333. 335-339 KATONA Péter 21-29 KAZA Ilona 717 KEDVES Miklós 685-688. 811


KÉKES SZABÓ Mihály 161 —163 KEMÉNYNÉ GYIMES Erzsébet 170 KENESEI István 357 KESERU Báli nt 222 KETSKEMÉT,Y István 613 KEVEI Ferenc 644 KIRICSI Imre 389-390 KISS J an os (Általános és Fizikai Kémiai Tanszék) 439 KISS János (Szerves, Kémiai Tanszék) 718 KISS Zoltán 423 KISSNÉ NOVAK Éva 30 KLEBNICZK1 József 87 KOCSIS Luca 1. FOLDVARINÉ KOCSIS Luca KOCSONDI András 31-35 KONTRA Miklós 358. 800 M. KORCHMAROS Valéria 218-219 KORENCHY Éva 200-202 KOVACS Anna 779 KOVÁCS István 108-111. 782 KOVACS László 566 KOZMA László 607. 614-616, 624 KÖVES Erzsébet 651-653. 658 KRAJKŐ András 237 KRAJK6 Erzsébet 1. NAGYNÉ KRAJK6 Erzsébet KRAJK6 Gyula 597-603. 809 KRISTÓ Gyula 284-291 KUBA Attila 88. 779 KUNSAGI Elemér 164 KUTAS Ilona 1. MARTINOVITSNÉ KUTAS Ilona LÁBAS Lászlóné 743 LACZKÓ Gábor 689 L. LANG Kornélia 716. 815 LANG János 617 LASZLAVIK Márta 706 LEHOCZKI Endre 690 LEGENDI Tamás 554 LEINDLER László 519-525 LENGYEL András 744-759 LIPTÁK Dorottya 298 LTPT&K Pál 567 LOVÁSZ László 510-514 548a MADARÁSZ István 780 MADER Béla 760 MADERNÉ KISS Márta 761-762 MAKARY Anna 434

MAKAY Árpád 555 MAKK Ferenc 259-261 MAKRA László 572-573 MANCZINGE.R László 645 MARÁZ Aria 642. 646-647 MARCSIK Antónia 567-571. 808 MARÓTI Egon 269-276. 793 MARÓTI György 538 MARÓTI Péter 460 MARTA Ferenc 449 MARTINOVITSNÉ KUTAS Ilona 165-166 MARTONYI Éva 360 MARTONYI János 104-105 MASAT András 356. 799 MATKOVICS Béla 467-476 MAYER László 54-56 MEDZIBRODSZKY Endre 167-168 MEGYESI László 478 MÉREI Gyula 299-301. 794 MÉSZÁROS Laios 393-394 MÉSZÁROS Mária 1. még HORVATH M. Mária 459, 461 MÉSZÁROS Rezső 600-604 MEZNERICS Iván 106 ME:ZÓSI Gábor 730. 735. 738-739 MICHELLER Magdolna 71-72 MIHALIK Erzsébet 678-681 MIKOLA Tibor 203 MÓCZAR László 414-419 MOKANY Sándor 188 MOLNAR Árnád 714. 818 MOLNÁR Béla 579-583 MOLNÁR Imre 146. 783 MOLNAR Miklós 616 MÓRICZ Ferenc 539-548. 807 MUCSI József 802 MUSZKA Dániel 780 NACSADY József 238 NAGY Ferenc 121-122 NAGY Géza 361 NAGY József 169. 792 NAGY Károly 138-139 NAGY Laios 57-59 NAGY László (Tudományos Szocializmus Tanszék) 73 NAGY László (Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék) 129-134 NAGY László (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) 725

237


NAGY Mária 651. 654 NAGY Péter 515-518 NAGYNÉ KRAJKO Erzsébet 36-37 NANAI László 618-619. 621. 810 NEMÉNYI Kázmér 370-372 NÉMET Béla 612. 624 NÉMETH Jenő 362 NÉMETH József 526-530. 806 NÉMETH Zsófia 763-764 NOTHEISZ Ferenc 706 NOVAK Akos 765-767 NOVAK Éva L KISSNÉ NOVAK Éva NOVAK Róbert 468-470. 472. 474-475 NYIR.I Antal 189-191 OLAJOS Teréz 292-293 ÖRDÜGH Piroska 74-75 PÁL József 248-250 PALFI GABOR 655 PALFY Miklós 362-364 PAPP György 561 PAPP Ignác 97-101 PAPP István 239 PAPP Katalin 620-621 PATAKY Szerén 691 PECZELY György 574-575 PETE István 379 PINTÉR Ferenc 622-623 PINTÉR Lajos 482-484 PÓLAY Elemér 147-148. 784 POLLAK György 556-558 PONGRACZ Ferenc 700 RACZ Béla 607. 624 RACZ János 76-78. 776 RAFFAY Ernő 332-335, 340 RÁKOS István 277-281 RASKŐ János 435, 441 RAUSCHER Adám 436-438 RÉVÉSZ Béla 102 RINGLER András 460 ROJIK Imre 699 RŐNA-TAS András 202-212 ROZSNYAI Bálint 359. 801 RUDL .Jfi?sef 604 RUSZOLY József 125-127 A. SAJTI Enikő 341-344 SALLAI Miklós 60 SANTA Imre 624 SARKANY János 719-721 238

SCHNEIDER Gyula 722-724 SERES László 446 SERFŐZŐ Lajos 302 SIKLÓS Sándor 133 SIMON Ferenc 38 SIMONCSICS Pál 688. 692-693 SIPICZKI Mátyás 648-649 SIPOS Miklós 61-62 SIPOS Sándor 637-640 SOLLMOSI Frigyes 424. 435. 439-443. 803-805 SODS Kata li n 303 STAMMER Aranka 401. 412-413. 420-421

SZABO Éva 768 SZABÓ Imre 140 SZABO István 79 SZABO József (Magyar Nyelvészeti Tanszék) 192-196 SZABO László (Algebra és Számelmélet Tanszék) 479 SZABO László (Biológiai Izotóp Laboratórium) 468-472. 476 SZABO Margit 652-653. 656 SZABO Tibor 39-44 SZADECZKY-KARDOSS Samu 262-265 SZAJBÉLY Mihály 223-227 SZAKAL Pál 394 F. SZALMIN Edit 380-382 SZALAY István 485 SZALAY László 460. 462 SZANTAI KIS Agnes 769 SZANT6 Ferenc 628. 633-636. 641 SZANT6 Imre 282-283 SZEDERKÉNYI Tibor 456-457 SZÉKELY Sándor 780 SZENDREI Ágnes 480 SZENTE Magdolna 700 SZENTIRMAI László 770-772 SZENTPÉTERI István 112-116 SZIGETI Lajos 230-231. 240-242 SZIGETINÉ GALANTAI Erzsébet 266 SZIL Elemér 618-619. 621 SZILBEREKY Jenő 141-144 SZIROVICZA Laios 444 SZÓNOKY Miklós 584-586 SZŐKEFALVI-NAGY Béla 486-490 SZÖRÉNYI Tamás 625


SZŰCS István 107 SZŰCS József 491-492 TAKÁCS Edit 679-681 TAKÁTS Károlyné 197 TANDORI Károly 503-506 TAR Ibolya 267 TARI Irma 657-658 TERJÉKI József 493 TOLDI József 699. 701 TOMBACZ Imre 445 TÓTH Agnes 309 TOTH Ildikó 659. 666-667 TOTH Imre 738 H. TOTH Imre 383-387 TÓTH Katalin 1. VELCSOV Mártonné TÓTH Lajos 135 TÓTH László 63-66 TÓTH Lászlóné 145 TÖLGYESI Margit 1_ HACKL Lajosné TOROK Miklós 619. 626 ÜRMÖS Ferenc 117-118 VACZY Mária 65 VAGVULGYINÉ BURIAN Éva 781 VAJDA György Mihály 251-258 VALACZKAI László 388 VARGA Antal 531-532

VARGA Ilona 320 —322 SZ. VARGA Ilona 470. 475 VARGA Károly 702-703 VARGA Magdolna 660-661 VARJÜ Károlyné HILBERT Margit 1. még HILBERT Margit 612. 627 VÁRKONYI Bernát 628 VÁRKONYI Zoltán 462 VARNAY Ernő 67. 775 VAS Zoltán 89-90 VASS István 345 VASTAGH Pál 103 VELCSOV Mártonné 198 VERES József 133 VESZTERGOMBI Katalin 548a VIZE László 622-623 VOZARY Eszter 463 VÜLGYESI László 443 VÖRÖS László 243-244 WEISZ Imréné VINCZE Irén 1. még WEISZNÉ VINCZE Irén 722-724 ZAKAR András 171-172 ZALOTAI Lajos 446-449 ZANTHÓ Róbert 91-93 ZENTAI Mária 228 ZSOLDOS Ferenc 659. 662-667 ZSOLT János. 650

239


Felelős kiadó: Dr. Antalffy György 80-1104 — Szegedi Nyomda — Felelős vezető: Dobó József igazgató Készült: linószedéssel, íves magasnyomással, 15 A/5 ív terjedelemben, az MSZ 5601-59 és 5602-55 szabvány szerint Példányszám: 500

Evkonyv 1978 79  

A József Attila Tudományegyetem évkönyve az 1978/79-es tanévről

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you