Page 1

7 -.1, ry . ^ ~

A JÓZSEF ATTILA TUDOlVIANYEGYETEM

ÉVKÖNYVE 1973/74


A Jรณzsef Attila Tudomรกnyegyetem ร‰vkรถnyve 1973/74

Szeged Hungaria 1975


Kiadja DR. FODOR GÉZA rektor

Szerkesztőbizottság: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN egyetemi tanár elnök DR. CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár

DR. PŐLAY ELEMÉR egyetemi tanár

DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs

Lektorálta DR. RACZ JANOS egyetemi tanár oktatási rektorhelyettes

Közreműködtek: Ambrus György, dr. Csiszár Imre, dr. Karácsonyi Béla, dr. Kemenes Béláné dr. Hunyadi Sarolta, dr. Nagy Péterné Kovács Éva, Pályi Béla,

I

dr. Rák Kálmán

I


TARTALOMJEGYZÉK Dr. Fodor Géza rektor beszéde az egyetem 1973. szeptember 7 12-i tanévnyitó közgyűlésén Az egyetem és az egyetemi társadalmi szervek vezetői 13 15 Az Egyetemi Tanács 17 Egyetemünk dolgozói Az egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma 55 57 Állami kitüntetésben részesítettek Vas-, gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek 59 Tudományos fokozatot nyert oktatók 61 Aspirantúrára felvételt nyertek névsora és témájuk megnevezése 63 Rektori beszámoló az egyetem 1973/74. tanévi munkájáról 65 Kutatási, fejlesztési szerződéses munkák az 1973. évben 95 Az elmúlt négy év KISZ-munkájának krónikája . 103 Évfolyam- és (szak)csopórtfelelős oktatók 107 A természettudomány kari tanárjelöltek iskolai gyakorlatai 111 Egyetemünk gyakorló iskolái 113 Az Egyetemi Könyvtár 1973. évi működése 115 Kulturális élet , 119 Egyetemi testnevelés és sport 123 Tanszékeink külföldi vendégei 125 Az oktatók és a tudományos munkatársak hivatalos külföldi útjai 133 A hallgatók hivatalos külföldi útjai 159 161 A hallgatóknak juttatott kedvezmények Népköztársasági ösztöndíjas hallgatók 163 Diplomát szerzettek névsora 165 Doktorrá avatottak névsora 171

3


COAEP)KAHI4E

I. Peqb pexropa, goxropa Tema (Dogopa, npH orxpbrrmr nneaapaoro 3a 7 cegaraa ymn3epcHrera 1 2 -oro ceHra6pa 1973 roga 13 H. PyxosogHremt yHHBepcHrera H coLtHa.m.nbrx opraaos ymulepcHrera COBer ynnBepcFrrera 15 17 CorpygHmcH Hamero yrarBepcHrera 55 Cocras npenogasarenelír H crygeHroB yHHBepcarera 57 JIaypearbi rocygaperseBiux npeMaH Harpaxc,gernrbie c )Kene3rHANur, a.rrnra3Hbrnnc H 30norxbnMH ,gnIInoivama 59 61 Ilpeno,gasarenH, nonywaume Hayturyro creneHb 63 CnHCOx corpygrra%oB, ,gonyujeHHbnc x acnapaarype, H nepeneHb HX reM J>(oxnag pexropa o pa6ore yEmepcHrera B yHe6HoM 1973/1974 -oM rogy 65 Xo3gorosopHbre rIlyHgaMeHragbHbre H npHxnagHbre HccnegosaHna B 1973-em rogy Xpornrxa pa6orbr KoMMymrcrH*recxoro corO3a MonogexcH B regemre npomegmex aerseprbr,c ner Ilpenogasaremr, npHxpenneaabre x xypcaM H rpynIIaM Ilegarormiecxaa npaxrmca crygenroB-npaxraxaHroB cpaxym,rera ec-

recrso3Harnra ba3OBbre rIIKOIHar Hamero yHHBepCHrera Rearenbaocrb yrnrBepcxrercxoK 6H6nHOrexH B 1973 -oM rogy Ky.m>rypaaa )xH3Hb CDH3Heecxaa xymbrypa H CHOpr Ha yHHBepcHrere HHocrpammre rocra Hama xacpepg KoMaHgaposxH 3arpaHmty npeuogasarenels H Hay4rrbnc corpygruncos KoMaHgHposxH 3arpaHHuy crygearoB I'ocygapersemraa noggepacxa crygearoB Crygearbr, nony$rBIImHe „CrNrrengaro HapoguoA Pecny6nHxH" ... CnHCOx BbmycxHHrcoB CHHCOx nonyHFrBmHx 3Baaae goxropa yHHSepcHrera

4

95 103 107 111 113 115 119 123 125 133 159 161 163 165 171


TABLE OF CONTENTS Inaugural address delivered by the Rector of the University, Dr. GĂŠza Fodor at the meeting opening the academic year 1973/1974 held on the 12th September, 1973 7 The leading officers of the University and of its public organs 13 The University Senate 15 The staff of the University 17 The number of the staff and students of the University 55 Members of the staff awarded a state distinction 57 Doctors of seventy, sixty and fifty years standing 59 Members of the academic staff granted a candidate's or doctor's degree by the Hungarian Academy of Sciences 61. Members of the academic staff aspiring to a candidatĂŠ's degree by the Hungarian Academy of Sciences and their fields of research 63 The Rector's report on the activity of the University for the academic year 1973/1974 65 Commissioned research and development work on a contractual basis for 1972 95 Chronicle of the work of the Communist Youth Organization during the past four years 103 Instructors in charge of students belonging to the same year of study or reading the same subject . 107 The teaching practice of science student-teachers 111 The training schools belonging to the University 113 The activity of the University Library in the year 1973 115 Cultural activity 119 University sports 123 Visitors to the institutes of the University from abroad 125 Official visits abroad of the academic staff and research fellows 133 Official visits abroad of students 159 Student facilities 161 Students awarded the Scholarship of the Hungarian People's Republic 163 Students graduated in 1973 165 University doctor's degrees granted in 1972 171

5


INHALTSVERZEICHNIS

If) • .-1 .-1 Ifl lfl

If)

IV. Die Mitarbeiter unserer Universitdt Universitdtssenat

Personalstand staatlichen Preisen

If~

M C. O O

'l . i

xFa ~

ti

~ y

.-i .,

H

Cci

t-

~

~

i,

~

h

a)

~

zz

G E

~

~

..D C) U. ~ Q)

rn

M If) O) CO If) M M If ~ .-I rl •--I •--I CV CV M If) CD CO CO N .-I .-I .. .. .. ■.

Y ..

41

xcz i

,f , N U a

~

b

der Universitdt

CD cD CO O) I

~ ~ a) . "0 > a ,... a) :co as

xU

m

~

~

a1 F. Y ~ a 0 ~

á~

0 ~ a ,,,

x~ O

hQ ~~

,~

der Promovierten

3 v w ti á~ ó~ ti

~

ro 3'g •

TS N ~ a

~

~ ~ •~

G

:

Y ~ ~ U

f.+ O

óti y~ p N

Ú• W

a

w .M a1

Z

b

Ú ° g n Ú Un H ~ 0 f-I

Az

~ •

P~~ ~ H ~b~ roCO ~ E., a) ._.(.14 ul A~Á ti ~~ ~

~ ~

unserer Institute der Lehrkrdite

~

'

~0 yF 0.) -.1 , ~ O am

a tO

Universitdtsbiblio thek

LU L M5 Ua ,ro o N 5 xbD n G w

~

m°~

CU

x

tN. M OO ~j

A a :0 •,t,'°v i,

t,

r Univer sitdtim

~ X ~ ~ ..

zugelassenen Mit-

C• M

Universitdtundder sozialen Organe


I.

DR. FODOR GÉZA REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM 1973. SZEPTEMBER 2-I TANÉVNYITŐ ÉRTEKEZLETÉN A József Attila Tudományegyetem 1973/74. tanév ünnepi közgyűlését megnyitom. Üdvözlöm egyetemünk professzorait, oktatóit, hallgatóit, dolgozóit és megjelent kedves vendégeinket. Kötelességemnek érzem, hogy mindenekelőtt köszönetet mondjak a bizalomért, amely engem tett az egyetem rektorává. Egyetemi oktató számára a legnagyobb megtiszteltetés s a legnagyobb felelősség is, elfoglalni a rektori széket. Minden erőmmel azon leszek, hogy megfeleljek a megtisztelő bizalomnak és megbízatásom lejártával a jól végzett munka érzésével adhassam át a rektori tisztséget utódomnak. Engedjék meg, hogy megköszönjem Márta Ferenc profeszszornak áldozatos és önfeláldozó munkáját, amellyel megteremtette a következő évek feladatainak megvalósításához a szükséges alapokat. Kérem, hogy tapasztalataival továbbra is segítse intézményünk vezetését. A vezető felelősségét már korábban módomban állott egészen közelről megismerni, ugyanis 1960-tól 1967-ig tudományos rektorhelyettesként vettem részt az egyetem vezetésében. Igaz, hogy akkor egyetemünk vezetőinek bizonyos értelemben könynyebb volt a dolga. Abban az időszakban hozták létre a tudományos kutatások fejlesztési alapját, amely az ország valamennyi egyetemén azóta is a tudományos kutató munka elősegítését szolgálja. A korábbi állapotokhoz képest ez akkor ugrásszerű fejlődést hozott. Legalább ilyen nagy jelentősége volt annak — úgyis mondhatnám lényegesen könnyítette munkánkat —, hogy az egyetem igen sok új állást kapott. Ez lendületet adott a tudományos kutatásnak és az oktató-nevelő munka fejlődésének egyaránt. Az azóta végbement tudományos és technikai haladás ma már kinőtte azokat az anyagi lehetőségeket, amelyek pár évvel ezelőtt még elegendőek voltak a zavartalan fejlődés biztosítására. A modern tudományok művelése több és bonyolultabb — 7


következésképpen költségesebb — eszközt igényel, s eme ll ett tömegesen jelennek meg a tudományos eredményeket közlő új folyóiratok és könyvek, amelyeknek beszerzése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy kutatóink és oktatóink munkájukat a modern követelményeknek megfelelően folytathassák. A lényegében változatlan költségvetés racionálisabb gazdálkodást és a rokon témákat kutató kisebb egységek között szorosabb együttműködést követel. Nyilvánvaló például, hogy a hasonló berendezéseket, laboratóriumokat, könyvtárakat igénylő tanszékek nagyobb egységbe történő összevonása az eszközök lényegesen jobb kihasználását, a kisegítő személyzet hatékonyabb foglalkoztatását, az oktatók és kutatók gyorsabb és sokrétűbb fejlődését biztosítja és kétségtelenül jobb lehetőségeket teremt az oktatás korszerűsítésére. A nagyobb egységet összetartó erő a részek közös érdeke a gazdasági, kutató és oktató-nevelő munkában. Kialakítása ezért igen nagy körültekintést igényel. A közös érdek felismerése az alapja a tanszékek összevonásának. A gazdasági, tudományos és oktató-nevelő munka ésszerű koordinálása a nagyobb egységben összefogott tanszékek munkáját külön-külön is hatékonyabbá teszi. Az eddigiek során egyetemünkön kialakított szakcsoportok, illetve szekciók munkája felszínre hozza a kialakulásukat elősegítő közös érdekeket, s amennyiben ezek csupán adminisztratív jellegűek, természetes követelmény olyan új csoportokat létrehozni, amelyek egyesítése mélyebb tartalommal bír, vagy ha ilyen egyesítésre nincs lehetőség, megtartani az önálló tanszéki keretet. Az összevonás megteremtheti annak feltételeit is, hogy az eddiginél több olyan kutatási témával foglalkozzék az egyetem, amely a népgazdaság fejlesztésével szoros összefüggésben van és közvetlenül szolgálja a népgazdaság egészének érdekeit, így reális alapot nyújt az egyetem munkájának nagyobb mértékű anyagi támogatására, és elősegíti olyan fejlesztési lehetőségek megvalósítását, amelyekre más anyagi források jelenleg nem vagy nem kielégítő mértékben biztosítottak. Gondolok itt például a szerződéses munkák végzésére. Ezek közvetlen kapcsolatot hoznak létre az egyetemen folyó kutatás, valamint az ipar, illetve a mezőgazdaság munkája között. A gyakorlati élettel kialakított kapcsolat igen jelentős szerepet játszik az oktató munka korszerűsítésében is. A nagyobb egységek kialakítása jogi és hatásköri kérdéseket is felvet, amelyek végleges eldöntése csak menet közben lehetséges. Ekkor dől el, hogy a nagyobb egység mit képes önállóan elvégezni, tehát mi az a hatáskör, amivel rendelkezhet. 8


Az egyetem belső szervezetének helyes kialakítása ezért szoros kölcsönhatásban van tevékenységének tartalmával. Az oktató-nevelő és tudományos munka terveivel összhangban kell kialakítani a továbbfejlesztés irányát, ebből a szempontból és ennek érdekében kell felülvizsgálni és ahol szükséges, módosítani az egyetem szervezeti-működési rendjét. Néhány évvel ezelőtt, mint már említettem, jelentős fejlődést eredményezett a betöltendő új állások viszonylag nagy száma. A továbbiakban ilyen mértékű létszámfejlesztés nem várható. Az egyetemen az oktatók kicserélődése nem optimális módon történt. A tehetséges fiatalokat nehéz itt tartani, még akkor is, ha tudományos ösztöndíjas gyakornoki idejük alatt eredményesen dolgoztak. Az oktatókkal és kutatókkal szemben felállítandó egységes követelményrendszer segítséget jelent az egészséges fluktuáció alapjainak • megteremtésében, következetes megvalósítása azonban a szükséges anyagi eszközök hiányában igen sok nehézségbe ütközhet. Pártunk kongresszusainak határozatai egyértelműen megfogalmazták az egyetemek tennivalóit a kommunista szakemberképzés, valamint a tudomány- és káderpolitika terén. E célkitűzések megvalósítása érdekében intézményünk kollektívája és vezetői már nagyon sokat tettek, tehát megkezdett tevékenységet kell folytatni a megkezdett munka tökéletesebbé tétele érdekében. A feladatok nagysága és az elmúlt években kialakult szervezeti forma az egyszemélyi vezetés mellett szinte egyenrangúan megköveteli az egyetem minden oktatójának támogatását. A reform célkitűzésekben az egyetemek, köztük a mi egyetemünk számára is előírt feladatok az eddigi megfeszített munka után is nagyon sok objektív és szubjektív feltétel biztosítását követelik meg a jövőben. Ezek megteremtése csak kollektív összefogással lehetséges. De kollektív összefogással lehet biztosítani azt a békés, nyugodt légkört is, amelyben az oktatók és a hallgatók komoly, felelősségteljes feladatainak eleget tudnak tenni, s amely légkör megteremtheti az alapot az új tanév célkitűzéseinek eredményes megvalósításához. Jelentősek azok az eredmények, melyeket egyetemünk a reformtanterv és program bevezetése, a tananyag korszerűsítése, a nélkülözhető anyagrészek szelektálása, az egymást kiegészítő szaktárgyak előadási, gyakorlati anyagának összeegyeztetése terén eddig elért. Növekedett a gyakorlati oktatási formák szerepe, javult a tankönyv és a jegyzetellátás. Oktató-nevelő munkánkat ebben a tanévben is a reform szellemének megfelelően kell javíta9


nunk, alkalmazkodva a tudományos és technikai haladás hatására megváltozott társadalmi igényekhez. Törekednünk kell hallgatóinknál az új ismeretek önálló megszerzésének, a folyamatos önképzés készségének, az önálló kritikai gondolkodás képességének, a különböző általános és szakmai készségek és képességek fejlesztésének kialakítására. Biztosítanunk kell, hogy oktatásunkban megfelelő szerepet kapjon a hallgatók világnézetének formálása, a politikai nevelés. A nevelés eredményesebbé tétele érdekében minden esetben meg kell találnunk a módot az oktatók és a hallgatók közötti szorosabb, személyes munkakapcsolat kialakítására, amelynek fontos feltétele a fiatalokkal való törődés, életfeltételeik, jellemük megismerése. E kapcsolat kialakítása természetesen nemcsak az oktatókon múlik. Szükséges feltétele a hallgatók kollektív összefogása annak érdekében, hogy az oktatók munkája valóban elérje célját, s a hallgatók is törekedjenek arra, hogy közös munkájuk eredményeként tanulmányaik befejeztével a társadalom hasznos tagjai, helyüket az élet minden területén megálló, kommunista szakemberek legyenek. • Az új tanév küszöbén szeretettel üdvözlöm egyetemünk új polgárait, elsőéves hallgatóinkat. Szívből kívánom, hogy fiatal fogékony tehetségükkel, szorgalmukkal és idejükkel jól gazdálkodva használják fel azokat a lehetőségeket, melyeket az egyetem biztosít ismereteik gyarapítására, tehetségük kibontakoztatására. Az Önökre váró feladatok nagyok, és csak akkor teljesíthetik azokat, ha választott hivatásukra szorgalommal, folyamatos tanulással, nagy fegyelemmel készülnek. Ehhez egyetemünk oktatói minden támogatást megadnak, s Önökön áll, hogy e lehetőségekkel éljenek és alapos tudással felvértezve hagyják majd el az egyetemet. Az a támogatás, amelyet pártunk és kormányunk nyújt az Önök számára tanulmányaik befejezéséig, de önmagában az a tény is, hogy az egyetemre jelentkezett sok pályázó közül Önök kapták meg a jogot arra, hogy az egyetem polgárai legyenek, kötelezi Önöket arra, hogy ezért a társadalomért dolgozni akaró és tudó szakemberekké váljanak. Egyetemünk valamennyi hallgatójának kívánom, hogy egyetemi tanulmányaik során szorgalmukat, törekvéseiket siker koronázza és évtizedek múltán adassék meg Önök számára is az a felemelő pillanat, amellyel mai tanévnyitó közgyűlésünket zárjuk, amikor egyetemünkön 50 és 60 évvel ezelőtt diplomát szerzett, s azóta szakmai tudásukat a társadalomért hasznosító volt hallgatóknak átnyújtjuk a kitüntető arany- és gyémántdiplomát. 10


Szívből köszöntöm arany- és gyémántdiplomásainkat, akik sok évtizeddel ezelőtt tett esküjüket híven megtartva, tehetségük javát adva dolgoztak, munkálkodtak. Életük, munkásságuk legyen példa mindnyájunknak. Az 1973-74. tanévet ezennel megnyitom. Kívánok egyetemünk minden oktatójának, dolgozójának és hallgatójának eredményes munkát az új tanévben ránk váró feladatok megvalósításában.

11


.


1I. AZ EGYETEM ES AZ EGYETEMI TARSADALMI SZERVEK VEZETŐI Rektor: DR. FODOR GÉZA egyetemi tanár. Tudományos rektorhelyettes: DR. HEVESI JANOS docens. Oktatási rektorhelyettes: DR. RACZ JANOS egyetemi tanár. Gazdasági főigazgató: BALOG ISTVAN. Az Allam- és Jogtudományi Kar dékánja: DR. KOVACS ISTVAN egyetemi tanár, helyettese: DR. BALÁZS JÓZSEF docens. A Bölcsészettudományi Kar dékánja: DR. HAJDÚ PÉTER egyetemi tanár, helyettese: DR. CSUKÁS ISTVAN egyetemi tanár. A Természettudományi Kar dékánja: DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, helyettesei: DR. BARTÓK MIHALY tanszékvezető docens és DR. MARÓTI IMRE docens. Az MSZMP Tudományegyetemi Pártbizottságának titkára: DR. KRAJKÓ ANDRAS docens. A KISZ Tudományegyetemi Bizottságának titkára: DR. RÁKOS ISTVAN. A Tudományegyetem Szakszervezeti Tanács Intézőbizottságának elnöke: DR. VERES JÓZSEF tanszékvezető docens, függetlenített titkára: DR. HARANGOZÓ JÓZSEF.

13


• ,


III. AZ EGYETEMI TANÁCS

Elnöke: DR. FODOR GÉZA egyetemi tanár, rektor. Szavazati joggal rendelkező tagjai: DR. HEVESI JÁNOS docens, tudományos rektorhelyettes, DR. RACZ JÁNOS egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, DR. KOVÁCS ISTVAN egyetemi tanár, az Allam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, DR. HAJDÚ PÉTER egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, BALOG ISTVAN gazdasági főigazgató, DR. KRAJKÓ ANDRAS docens, az MSZMP Tudományegyetemi Bizottságának titkára, DR. MARTA FERENC egyetemi tanár, DR. VERES JÓZSEF tanszékvezető docens, a Pedagógus. Szakszervezeti Bizottság elnöke, DR. RÁKOS ISTVÁN, a KISZ Bizottság titkára, DR. KOCSONDI ANDRAS docens, a marxizmus—leninizmus tanszékek szakcsoportja vezetője, DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN docens, DR. KEMENES BÉLA tanszékvezető docens, DR. TÓTH ÁRPAD adjunktus, DR. KETSKEMÉTY ISTVAN egyetemi tanár, DR. GRASSELLY GYULA egyetemi tanár, • DR. GÉCSEG FERENC tanszékvezető docens, DR. VECZKÓ JÓZSEF adjunktus, DR. SERFŐZŐ LAJOS docens, DR. OROSZ SÁNDOR docens, DR. ERDÉLYI FERENCNÉ főelőadó, 15:


DR. VALKUSZ PAL, a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatója, SOOS TIBOR joghallgató, ZSIGMOND AGNES természettudományi kari hallgató, SEBESI BÁLINT természettudományi kari hallgató, PAPP ISTVAN bölcsészettudományi kari hallgató, FONT MARTA bölcsészettudományi kari hallgató. Tanácskozási jogú tagok: DR. KARÁCSONYI BÉLA docens, a Központi Könyvtár igazgatója, DR. TÓTH FERENCNÉ a személyzeti csoport vezetője, TOMBACZ LÁSZLÓ levelező joghallgató.

16


IV. EGYETEMUNK DOLGOZÓI* A) TANSZÉKEK, LEKTORÁTUSOK, KARI HIVATALOK a) KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK FILOZÓFIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. HORUCZI LÁSZLÓ egyeteim docens, a filozófiai tudományok kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. KALOCSAI DEZSŐ, a filozófiai tudományok kandidátusa. Docensek: DR. KATONA PÉTER, a filozófiai tudományok kandidátusa, DR. KOCSONDI ANDRAS, a filozófiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: HÉDER JÓZSEFNÉ DR. KOZAK RÓZA, DR. KAPOSI MARTON, NAGY ZOLTANNÉ DR. KRAJKÓ ERZSÉBET, DR. VÉGH GYULA. Tanársegédek: KISS TIBORNÉ NOVAK ÉVA, DR. ÖTVÖS PÉTER, DR. SZABÓ TIBOR. Ösztöndíjas gyakornok: DR. SIMON FERENC. Előadó: LANG KALMÁNNÉ GYÖRGY ÉVA. Könyvtáros: DR. KALOCSAI DEZSŐNÉ DR. VADON IRMA. Hivatalsegéd: HALVAX BÉLANÉ KRIZSAN ILONÁ. POLITIKAI GAZDASÁGTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. NAGY LAJOS egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. ÉGETŐ EMESE, DR. GROSSMANN FERENC, DR. IMRE OTTÓ, DR. MAYER LASZLÓ, DR. SIPOS MIKLÓS, DR. TÓTH LASZLÓ. Tanársegédek: ANDRASSY ADÉL, VÁCZY MARIA. Ösztöndíjas gyakornok: BODA SÁNDOR. Előadó: DR. KATONA PÉTERNÉ POLGÁR MARTA. * Az 1974. február 1-i állapot szerint. 2

17


Könyvtáros: PALYI BÉLANÉ ROZSA ÉVA. Tanszéki segédmunkaerő: BANKI AGNES. Hivatalsegéd: BUBORI PALNÉ ABRAHAM MARTA. TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK Tanszékvezető: DR. RACZ JANOS egyetemi tanár, a történelemtudományok kandidátusa. Docensek: DR. CSÉPANYI DEZSŐ, a történelemtudományok kandidátusa, DR. ORBÁN SÁNDOR, a történelemtudományok kandidátusa (félálláson), DR. SZABÓ ISTVÁN, a történelemtudományok kandidátusa, DR. VARGA LAJOS, a történelemtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. FARKAS JÓZSEF, DR. ÖRDÖGH PIROSKA, DR. RÉTI LASZLó, DR. TÓTH FERENCNÉ PAPP MARGIT. Tanársegédek: DR. BELÉNYI GYULA, DR. NAGY LASZLó. Gyakornok: DR. NÉMETH ISTVÁN. Előadó: CSISZÁR ISTVANNÉ TEISZLER ILONA. Könyvtáros: DR. HORVÁTH ISTVÁN KAROLYNÉ DROZDIK MARGIT. Hivatalsegéd: MAGYAR JÓZSEFNÉ BELLÉR ETELKA. KIBERNETIKAI LABORATŐRIUM Tudományos vezető: DR. KALMAR LASZLó egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos osztályvezető: DR. MUSZKA DANIEL. Tudományos főmunkatársak: DR. MADARÁSZ ISTVÁN, DR. SZÉKELY SÁNDOR. Tudományos munkatársak: DR. HANTOS ZOLTÁN, DR. HÓDI GABRIELLA, HUNYA PÉTER, MÁTÉ EÖRS, MATIEVICS ISTVÁN, SALANKI ISTVANNÉ GULACSY SARA, DR. SARA ATTILA, VARGA TIBOR. Tudományos segédmunkatársak: BOHUS MIHÁLY, DIAMANT TIBOR, DOMBI JÓZSEF, FÜVESI ISTVÁN, MÁTÉ EÖRSNÉ SZABÓ AGNES, NAGY ELEMÉR, SCHERER FERENC. Tanszéki mérnök: SARA ENDRE. 18


Tanszéki technikusok: BOKOR ANDRÁS, CSORBA BÉLA, KOPASZ ISTVÁN, OSVÁTH GABOR, VARGA PÁL. Adminisztratív ügyviteli dolgozó I.: PORPÁCZY DEZSŐNÉ DEÁK BÁRDOS MARIANNA. Műszaki rajzoló: DR. VIDA EMILNÉ SIMONVAROS MARIA. Programozók: BUDAI KATALIN, DR. DURSZT ENDRÉNÉ PALÁSTY KATALIN, DIAMANT TIBORNÉ FODOR ZSUZSANNA, FÜLÖP JÓZSEF, HERENDI ISTVÁN, KOVÁCS ANNA, NIKA ZSUZSANNA, VARJÚ KÁROLY, ZSOLDOS MARTA. Operátorok: ABRANDI TAMÁS, HERENDI ISTVÁNNÉ PATAKI ZSUZSANNA. Diszpécser: HEGEDUS ZSUZSANNA. Perforátorkezelők: TORDAI ZSUZSANNA, TÖRÖK GYULÁN TÓBIÁS ANDREA, VARGA TIBORNÉ KRISTÓF MAGDOLNA. KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS

Vezető nyelvtanár: DR. ZANTHÓ RÓBERT. Nyelvtanárok: DR. ÁGOSTON GYÖRGYNÉ KONDOR EDIT, DR. BENCZE GYÖRGYNÉ FAY ÉVA, DR. BERNATH ÁRPÁDNÉ SZABÓ CSILLA, DR. DANI MIHÁLY, DR. DURHAM DAVIDNÉ KERTAI MÁRIA, DR. DURSZT FERENCNÉ KUN MARIANN, FERKA MIHÁLYNÉ SALLAI JULIANNA, GYÉMÁNT IMRÉNÉ SZELEI MAGDOLNA, HEMMERT JÁNOSNÉ DR. SOROCZYNSKA MARIA, DR. PADLÁS JÁNOS, SINGER LASZLÓNÉ DR. HEKSCH AGNES, a neveléstudományok kandidátusa, DR. SZENTIRMAI LÁSZLÓNÉ MARTONYI ÉVA (Strasbourgban magyar lektor), SZOPKÓ MIHÁLYNÉ NYIKONOVA ZSANNA JEFIMOVA, TABI TIBOR, DR. TÖVISFALVI BÁLINT, TÖRÖK SÁNDOR, DR. VÁGVÖLGYI ANDRÁSNÉ BURIAN ÉVA. Előadó: DR. MAROSVÁRY VILMOSNÉ TISZAVÁRY ALICE. TESTNEVELÉSI TANSZÉK

Tanszékvezető: TARI JÁNOS testnevelő tanár. Testnevelő tanárok: DEBRECENI PALNÉ TOTH KATALIN, HEIDRICH GÁBORNÉ KUTI MARIA, SZARVAS VIL2*

19


MOS, SZARVAS VILMOSNÉ NÉMETH JULIANNA, DR. TAKÁCS KAROLY. Gondnok: KOREK JÓZSEF. Betanított munkás: VECSERNYÉS JÓZSEFNÉ LACZI MÁRIA. Pályamunkás: ORSTEIN BÉLA. Takarító: BOGDÁN ISTVÁNNÉ HAJÓS JOLÁN. b) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Dékán: DR. KOVACS ISTVÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Dékánhelyettes: DR. BALÁZS JÓZSEF docens. MSZMP-titkár: DR. TÓTH ÁRPÁD adjunktus. KISZ-titkár: MIKOLA JULIANNA. Szakszervezeti titkár: DR. SZÜCS ISTVAN adjunktus. ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora. Docens: DR. PAPP IGNÁC, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. POPOVICS BÉLA (félálláson). Tanársegéd: DR. VASTAGH PÁL. ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MARTONYI JANOS egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora. Egyetemi tanár: DR. MEZNERICS IVÁN (félálláson), az államés jogtudományok doktora. Adjunktusok: DR. DANI SÁNDOR, DR. SZÜCS ISTVAN. Gyakornok: DR. SZEMES ÉVA.

20


ÁLLAMJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. KOVACS ISTVAN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docens: DR. SZENTPÉTERI ISTVAN, az állam- és jogtudományok doktora. Tanársegéd: DR. TOTH KAROLY. BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FONYÓ ANTAL egyetemi tanár, az államés jogtudományok kandidátusa. Docens: DR. CSÉKA ERVIN (félálláson), az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. DOBÓ ISTVAN, DR. HOFSZANG JÓZSEF (félálláson), DR. MERÉNYI KALMAN, DR. PETŐ ISTVAN, DR. TOKAJI GÉZA, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Gyakornok: DR. NAGY FERENC. JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BOTH ÖDÖN egyetemi docens, az államés jogtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. RUSZOLY JÓZSEF, DR. TOTH ÁRPAD. MEZŐGAZDASÁGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. VERES JÓZSEF egyetemi docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. NAGY LASZLO (félálláson), az államés jogtudományok doktora. Adjunktusok: DR. SIKLÓS SÁNDOR, DR. TOTH LAJOS. Tanársegéd: DR. ÚJVARI JÓZSEF. Gyakornok: DR. ÚJVARI JÓZSEFNÉ DR. SIPOS MARTA. NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. NAGY KAROLY docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. BODNAR LASZLO. 21


POLGARI JOGI ÉS POLGARI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KEMENES BÉLA egyetemi docens, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. SZILBEREKY JENŐ (félálláson), az állam- és jogtudományok doktora. Adjunktusok: DR. BÁRDOSI ISTVÁN, DR. BESENYEI LAJOS, DR. BÉRCZI IMRE, DR. TOTH LÁSZLÓNÉ DR. •FÁBIÁN ESZTER, DR. WESZELOVSZKY LÁSZLÓ (félálláson) Gyakornok: DR. SIMICS ZSUZSANNA. RÓMAI JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. PÓLAY ELEMÉR egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora. Adjunktus: DR. MOLNÁR IMRE. STATISZTIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. HORVÁTH ROBERT egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok kandidátusa. Docens: DR. BALÁZS JÓZSEF, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Cimzetes egyetemi docens: DR: HENCZ AURÉL. DÉKÁNI HIVATAL

Hivatalvezető: DR. DOBLER LÁSZLÓ. Csoportvezető: DR. BILICZKI CSILLA. Előadók: DR. BOKOR ISTVANNÉ SZABO ARANKA, FARAGÓ TERÉZ, HERCZEG ISTVÁNNÉ SERES JOLÁN, DR. KOVÁCS TAMASNÉ DR. WITTENBERGER KATALIN, DR. MÁRKUS ANDRASNÉ TÓTH ÁGNES. Tanszéki adminisztratív ügyintézők: HORVÁTH ISTVÁNNÉ NAGY IDA, SZABÓ ILONA, VARGA IRMA, VINCZE KATALIN, ZSÓTÉR JÓZSEFNÉ UNDI GIZELLA, CSURGO SANDORNÉ BALOGH VERA. 22


Portások: CSISZÁR MIHALY, RÓZSA ISTVANNÉ ECKL FRANCISKA. Hivatalsegéd: FORGÓ JANOSNÉ BOSNYÁK ETELKA. Takarítók: FARKAS JULIANNA, GAZDAG MARIA, MATYASOVSZKI JANOSNÉ LINCZI BORBALA. KARI KÖNYVTAR Mb. vezető: DR. SZOBONYA MIKLÓSNÉ HORVÁTH FODOR MARGIT. Könyvtárosok: KALMAR ZSUZSANNA, DR. KAVASSY SANDORNÉ BULLA MAGDOLNA. c) BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR Dékán: DR. HAJDÚ PÉTER egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Dékánhelyettes: DR. CSUKÁS ISTVAN egyetemi tanár. MSZMP-titkár: DR. VECZKÓ JÓZSEF adjunktus. KISZ-titkár: PAPP ISTVÁN. Szakszervezeti titkár: GRUBER LÁSZLÓ adjunktus. NEVELÉSTUDOMANYI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. ÁGOSTON GYÖRGY egyetemi tanár, a neveléstudományok doktora. Docensek: DR. NAGY JÓZSEF, a neveléstudományok kandidátusa, DR. OROSZ SÁNDOR, a neveléstudományok kandidátusa. Adjunktusok: GRUBER LASZLO, DR. KUNSAGI ELEMÉR, DR. NAGY JANOS, NAGY ISTVANNÉ DR. VARGA MARGIT, DR. RÓZSA ÉVA. Tudományos munkatárs: HUNYA PÉTERNÉ AMBRUS MARGIT. Könyvtáros: ÖKRÖS LAJOSNÉ HURTA ÉVA. Szakmódszertani csoport: Adjunktusok: DR. SIPKA SÁNDOR, DR. ROSTA SÁNDOR, MEDZIBRODSZKY ENDRE. 23


PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. DURÓ LAJOS egyetemi docens, a pszichológiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. VECZKÓ JÓZSEF, DR. GERGELY JENÖ. Tanársegéd: DR. ZAKAR ANDRAS. Ösztöndíjas gyakornok: GYIMES ERZSÉBET. Technikus: LUKACS MIHALY. MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. NYIRI ANTAL egyetemi tanár, a nyelvészeti tudományok kandidátusa. Docens: DR. VELCSOV MARTONNÉ DR. TÓTH KATALIN, a nyelvészeti tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BODNAR FERENC, DR. VÉGH JÓZSEF MIHALY, DR. SZABÓ JÓZSEF; DR. KOLLANYI TERÉZ. Könyvtáros: DR. TAKATS KAROLYNÉ VARGA ERZSÉBET. FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. HAJDÚ PÉTER egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docens: DR. MIKOLA TIBOR, a nyelvtudományok kandidátusa. Tanársegédek: DR. BERTÉNYI SZABOLCSNÉ DR. LABADI GIZELLA, DR. JANURIK TAMÁS. Tudományos tanácsadó: DR. RÓNA-TAS ANDRAS, a nyelvtudományok doktora. Tudományos főmunkatárs: DOMOKOS PÉTER, az irodalomtudományok kandidátusa. Tudományos segédmunkatárs: DR. SIMONCSICS PÉTER. ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. DEME LASZLÓ egyetemi tanár, a nyelvtudományok doktora. Tanársegéd: DR. MARÓTI EGONNÉ KORCHMAROS VALÉRIA. Ösztöndíjas gyakornok: DIENES DOROTTYA. 24


NÉPRAJZI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FERENCZI IMRE docens, a történettudományok (néprajz) kandidátusa. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. HORVÁTH KAROLY docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSETRI LAJOS, KESERÜ BÁLINT, DR. MERÉNYI LASZLó. Gyakornok: BALÁZS MIHÁLY. Könyvtáros: FABIÁN PÁLNÉ SEREGI RÓZSA. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. CSUKÁS ISTVÁN egyetemi tanár, az irodalomtudományok kandidátusa. Docensek: DR. KRAJKó ANDRÁS, az irodalomtudományok kandidátusa, DR. NACSÁDY JÓZSEF, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. ILIA MIHÁLY, KISS LAJOS, DR. VÖRÖS LASZLó. Gyakornok: BARANYAI ZSOLT. Könyvtáros: DR. GERGELY GYŐZŐNÉ BENKŐ ANNA. VILÁGIRODALMI TANSZÉKI CSOPORT

Docens: DR. PÓSA PÉTER. Adjunktus: JAKÓCS DANIEL, az irodalomtudományok kandidátusa. KLASSZIKA-FILOLŐGIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora. Adjunktusok: DR. LAKATOS PAL, DR. MAKK FERENC, DR. TAR IBOLYA. 25


Tanársegéd: SZILAGYI ERZSÉBET. Könyvtáros: DR. JONAS ANTAL. ÓKORI TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MAROTI EGON docens, a történettudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. CZUTH BÉLA. Ösztöndíjas gyakornok: HORVATH FERENC. KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. SZANTO IMRE egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa. Docensek: DR. KARÁCSONYI BÉLA, DR. KRISTO GYULA, a történettudományok kandidátusa. Adjunktus: SONKOLY PALNÉ DR. KISS ERZSÉBET. ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. MÉREI GYULA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docensek: DR. GAAL ENDRE, a történettudományok kandidátusa, DR. SERFŐZŐ LAJOS, a történettudományok kandidátusa. Tudományos főmunkatárs: DR. SOOS KATALIN. KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GYIMESI SÁNDOR docens, a történettudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. ANDERLE ADAM, DR. VARGA ILONA.

26


ÚJ- ÉS LEGŰJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK

Tanszékvezető: SZÉKELY LAJOS docens. Adjunktus: VASS ISTVAN. Tanársegéd: DR. HEGYI ANDRAS. Ösztöndíjas gyakornok: DR. ANDERLE ADAMNÉ DR. SAJTI ENIKŐ. A történeti tanszékek könyvtárosa: DR. SZILAGYI PAL. NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. HALÁSZ ELŐD egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora. Docens: DR. BERCZIK ÁRPAD, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. KANYO ZOLTAN, DR. MARVANY JANOS, DR. VALACZKAI LASZLŐ. Tanársegéd: DR. CSÚRI KÁROLY. Lektor: DR. MEIER GERHARD. Ösztöndíjas gyakornok: HANSEL ISTVAN. Könyvtáros: DR. BERNATH ÁRPAD. ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KRETZOI MIKLÓSNÉ DR. VARRÓK SAROLTA docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. HALÁSZ ELŐDNÉ DR. SZÁSZ ANNAMÁRIA, DR. MATZKÓ LASZLŐ, DR. PETRI GABORNÉ DR. PAL MARGIT. Tanársegédek: KENESEI ISTVAN, DR. NÉMETH ANDRÁSNÉ PAGONY ÉVA, PORDANY LASZLÓ, ROZSNYAI BÁLINT. Ösztöndíjas gyakornok: DR. SZILASSY ZOLTAN. Lektor: JENNIFER SMITH. Könyvtáros: KISS VERA.

27


FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MADÁCSY LASZLO docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. MUCSI JOZSEF, NAGY GÉZA, DR. NÉMETH JENŐ. Könyvtáros: DR. PENKE BOTONDNÉ JANCSKI OLGA. OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SALLAY GÉZA docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Docens: DR. BENEDEK NÁNDOR, az irodalomtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. NEMÉNYI KÁZMÉR, DR. TIMAR LAJOSNÉ DR. MAKKÁR ERZSÉBET. Ösztöndíjas gyakornok: FÁBIÁN ZSUZSA. Lektor: DOTT. DANILO GHENO. OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZŐKE GYÖRGY docens, az irodalomtudományok kandidátusa. Docens: DR. PETE ISTVÁN, a nyelvtudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. FEJÉR ADAM, FENYVESI ISTVÁNNÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA KONYAÉVA, DR. FERINCZ ISTVÁN, KONYI SÁNDOR, FEJÉR DÉNESNÉ DR. SZALÁMIN EDIT. Tanársegédek: HAN ANNA, HARMAT MARTA, SONKOLY PAL, DR. SZALMA JOZSEFNÉ NATALIA SZEMJONOVA VIHTER. Tudományos főmunkatárs: DR. H. TOTH IMRE, a nyelvtudományok kandidátusa. Ösztöndíjas gyakornok: KUN LÁSZLO. Könyvtáros: BALÁZS MIHÁLYNÉ BENCZE LÍDIA.

28


CIMZETES EGYETEMI TANÁROK DR. FÓNAGY IVÁN, a nyelvészeti tudományok doktora, DR. SZAUDER JÓZSEF, az irodalomtudományok doktora, DR. RÓNA-TAS ANDRÁS, a nyelvtudományok doktora, DR. VAJDA GYÖRGY MIHÁLY, az irodalomtudományok doktora. CIMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. BAKOS FERENC, a nyelvészeti tudományok kandidátusa, DR. BÁLINT LAJOS, a történettudományok kandidátusa, DR. HAVASI ZOLTÁN, az irodalomtudományok kandidátusa. DÉKÁNI HIVATAL

Hivatalvezető: DR. BÉLA DÉNES. Csoportvezető: FABIÁN PÁLNÉ KENGYELA MARIA. Főelőadók: DR. PRÁGAI BÉLANÉ DR. SZELÉNYI JÚLIA, SÉNYEI RÓBERTNÉ HODACS GABRIELLA. Előadók: KISS SÁNDORNÉ BORI ERZSÉBET, DR. LEHEL PÁLNÉ JAKABHÁZI GABRIELLA, SZÁSZ ÉVA. Kiemelt hivatalsegéd: HEGEDÜS SÁNDOR. Hivatalsegéd: ALMÁSSY SÁNDORNÉ SÁNDOR ILONA. Tanszéki dolgozók: Főelőadó: DR. SZARKA JÁNOSNÉ SZARKA MÁRIA. Előadók: DR. BALOG JÁNOSNÉ BÁNHIDI OLGA, GÖRÖG LAJOSNÉ SZABO ETELKA, KEREZSI ISTVÁNNÉ NYERGES MARGIT, DR. ZÁNTHÓ RÓBERTNÉ RADNAI KATALIN, VERÉB MARGIT. Adminisztratív ügyintéző: VARGA JENŐNÉ SZALMA ÁGNES. Hivatalsegédek: BARNA JÓZSEFNÉ LAJTÁR PIROSKA, KOVACS KÁROLYNÉ JENEI JULIANNA, MIKLÓS JÓZSEFNÉ BÁLO MARIA, MOLNÁR GYÖRGYNÉ GABOR ERZSÉBET, URBAN ANTALNÉ DÉKÁNY ILONA.

29


d) TERMÉSZETTUDOMANYI KAR Dékán: DR. LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár.

Dékánhelyettesek: DR. BARTÓK MIHÁLY docens, DR. MARÓTI IMRE docens. MSZMP-titkár: DR. HEVESI IMRE docens. KISZ-titkár: SEBESI BÁLINT. Szakszervezeti elnök: DR. GRASSELLY GYULA egyetemi tanár. Szakszervezeti titkár: DR. TÖVISFALVY BÁLINT nyelvtanár. ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEJES PAL egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Docens: DR. SIPOS GYÖRGY, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. CSEH ISTVÁN, DR. MÉSZÁROS LAJOS, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. SCHŐBEL GYÖRGY. Tanársegédek: HALÁSZ JANOS, KIRICSI IMRE. Tudományos segédmunkatárs: KATONA SAROLTA. Adminisztratív ügyintéző: DR. DZUBAY MIKLÓSNÉ FISCHER MARIA. Tanszéki mechanikus: DOBÓ FERENC. Tanszéki technikusok: CSONKA ZOLTANNÉ MAROS MARIA, SIMON FERENCNÉ KECSKEMÉTI GABRIELLA. Tanszéki laboránsok: BAGI ILONA, KISZELY JENŐ. Hivatalsegéd: BUNFORD SÁNDOR. KK álláson: Okleveles vegyész: SZABÓ MARIA. ALLATÉLETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. FEHÉR OTTÓ docens, az orvostudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BÁLINT GABOR, DR. ERDÉLYI LAJOS, DR. KÖRTVÉLYESSY LASZLÓ, DR. TÚRY GÉZA. 30


Tanársegédek: DR. KISS ZOLTÁNNÉ SZENTE MAGDOLNA, PÓR ISTVÁN. Tanszéki mérnök: ROJIK IMRE. Előadó: FUTÓ GÉZANÉ BÁCSKAI MAGDOLNA. Tanszéki laboráns: BARNA ISTVÁNNÉ BENCZE KATALIN. Tanszéki mechanikusok: FETZER MÁTYÁS, MOTZWICKLER SÁNDOR. Tanszéki segédlaboráns: VECSERNYÉS VINCÉNÉ NAGY ÁGNES. Tanszéki munkaerő: TOTH MIHÁLYNÉ SZALMA ILONA. ÁLLATTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MÓCZÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Adjunktusok: DR. CSOKNYA MARIA, DR. FERENCZ MAGDOLNA, DR. HORVÁTH IMRE. Tanársegédek: DR. GALLÉ LÁSZLÓ, GYÖRFFY GYÖRGY. Preparátor: MARTIKAN LÁSZLÓ. Előadó: DR. DOMBI JÓZSEFNÉ NÉMETH KATALIN. Tanszéki főmunkaerő: DR. HAJÁSZ BERTALANNÉ SZABÓ GABRIELLA. Segédlaboránsok: DOSZTÁL VERONIKA, FERENCZ EDIT, TÁPAI JÓZSEFNÉ KUSZLI ROZALIA. Takarító: RÓZSA GÉZANÉ SZÜCS PIROSKA. Akadémiai álláson: Tudományos főmunkatárs: DR. STAMMER ARANKA, a biológiai tudományok kandidátusa. Tudományos munkatárs: DR. GAL DÁNIEL. Asszisztens: DR. KORMOS JÓZSEFNÉ MATÓK KATALIN. Betanított munkás: SZÉLL FERENCNÉ SZILAGYI MAGDOLNA. .

ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. MARTA FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docensek: DR. BÁN MIKLÓS, a kémiai tudományok kandidá31


tusa, DR. CSASZAR JÓZSEF, a kémiai tudományok doktora, DR. HORVATH JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. SZÉLL TAMÁS, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BALOG JANOS, DR. BOGA ENDRE, DR. HACKL LAJOS, DR. HORVATH ERZSÉBET, DR. KISS LASZLO, DR. NOVAK MIHALY, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. RAUSCHER ADÁM, DR. RACZ FODOR BENŐ, DR. SERES LASZLO, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. SZIROVICZA LAJOS, DR. ZALOTAI LAJOS. Tanársegédek: DR. ANDOR JÓZSEFNÉ DR. DREVENI IRÉN, DR. GÖRGÉNYI MIKLÓS, DR. HALÁSZ DEZSŐ, DR. KISS ZOLTÁN, NACSA AGNES. Aspiráns: DR. HACKL LAJOSNÉ DR. TÖLGYESI MARGIT. Gyakornokok: KAHAN RÓBERT, RÉVÉSZ MARTA, SZELES ENDRÉNÉ ZSULAN AGNES. Ösztöndíjas gyakornokok: DOBÉ SÁNDOR, ERDŐHELYI ANDRAS. Tudományos főmunkatárs: DR. ANDOR JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa. Könyvtáros: JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA AGNES. Előadók: BAKAITY LASZLÓNÉ BUGYINSZKY GIZELLA, MARTA ERZSÉBET. Tanszéki mérnök: DOBOS LASZLO. Tanszéki technikusok: ALBERT VERA, BETKÓ RÓZSA, CZEGLÉDI ISTVANNÉ TARKOVACS RÓZSA, DR. NOVAK AKOSNÉ BIZONY MARIA, RIBIZSAR GYULA, TRANGER BÉLANÉ BALOG ILONA, TRITZ IMRE. Elektrotechnikus: KIRALY KAROLY. Üvegtechnikus: HERCZEG TAMÁS. Mechanikusok: DOBÓ IMRE, NAGY LASZLO, SOMOGYVARI LAJOS. Tanszéki munkaerők: FLÓRI GYÖRGY, SZÜCS JANOS. Szakmunkások: KISS ANDRAS, KÖRMENDI MIKLÓSNÉ FAZEKAS MARIA. Hivatalsegédek: BODÓ FERENC, KATONA ISTVANNÉ DEÁK ILONA, PINTÉR GYULANÉ MÉSZÁROS RÓZSA, RESETERICS GUSZTAVNÉ PORDAN GIZELLA. 32


Akadémiai álláson: Tudományos tanácsadó: DR. SOLYMOSI FRIGYES, a kémiai tudományok doktora. Tudományos főmunkatárs: DR. BÉRCES TIBOR, a kémiai tudományok kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BANSÁGI TAMÁS, DR. BARDI ISTVAN, DR. BOZSÓ FERENC, DR. FÖRGETEG SANDOR, DR. RASKÓ JANOS, DR. SZILAGYI ISTVAN. Tudományos segédmunkatárs: KISS JANOS. Gazdasági ügyintéző: KERESZTÉLY TIBORNÉ APRÓ PIROSKA. Műszaki ügyintézők: MARKOVICS MIRJANA, DR. RAUSCHER ADAMNÉ NAGY MARIA, VLADISZLAVLYEV ANDRASNÉ KARAI MARIA. Tudományos ügyintézők: SÁRKÁNY JANOS, TAKÁCS FERENCNÉ SIMON ERZSÉBET. Laboránsok: FARKAS ILONA, GELLÉN FERENCNÉ PINTÉR KATALIN, HARMATH JÓZSEFNÉ BALATONI RÓZA, KOVACS KAROLYNÉ TÓTH MARTA, REISZ FERENC. ASVANYTANI, GEŐKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. GRASSELLY GYULA egyetemi tanár, a föld- és ásványtani tudományok doktora. Docens: DR. MEZŐSI JÓZSEF, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. RAVASZ CSABA. Tanársegédek: DR. AG:ÓCS PALNÉ BALOGI MARGIT, DR. MOLNAR ARPADNÉ FILEP ERIKA. Tudományos munkatárs: DR. HETÉNYI MAGDOLNA. Tudományos segédmunkatárs: DR. RÓZSA ZSUZSANNA. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: DOMONKOS ERZSÉBET. Tanszéki önálló laboránsok: DR. KISPÉTER JÓZSEFNÉ JARMAI ILONA, STREITMANN LASZLÓNÉ BARANYI MAGDOLNA. Segédlaboráns: URBAN IMRÉNÉ DEMETER IDA. Tanszéki technikus: BERTALAN ÁKOS. Tanszéki munkaerő: CSIGA LAJOSNÉ DADAI ILONA. Betanított munkás: BODÓ FERENC. 3

33


BIOFIZIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZALAY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a fizikai tudományok doktora. Docens: DR. HEVESI JANOS, a fizikai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. SZALAY LÁSZLÓNÉ DR. TOMBÁCZ ERZSÉBET, DR. VARKONYI ZOLTÁNNÉ DR. BÁLINT ERZSÉBET, DR. ZÖLLEI MIHALY, DR. VARKONYI ZOLTAN. Tanársegédek: DR. RINGLER ANDRAS, TOMPA PÉTERNÉ DR. BOR EDIT. Előadó: NAGY GASPARNÉ BODOR IRÉN. Tanszéki technikus: KOSZKA FERENCNÉ ERDÉSZ ILONA. Laboráns: BARNA ISTVANNÉ FÖLDI MARGIT. BIOKÉMIAI TANSZÉKI CSOPORT GENETIKAI TANSZÉKI CSOPORT

(A dékán felügyelete alatt) A csoportok vezetője: DR. MATKOVICS BÉLA docens, a kémiai tudományok kandidátusa. Docens: DR. HORVATH IMRÉNÉ MÉSZÁROS MARIA, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. GAAL IMRE. Tanársegédek: BARISKA JANOS, DR. LEHOCZKY ENDRÉNÉ SIMON MARIA, SZÖLLŐSI ISTVANNÉ VARGA ILONA. Gyakornok: MARKOVICS ERZSÉBET. Ösztöndíjas gyakornok: DR. RAKONCZAY ZOLTAN. Tanszéki főmunkaerő: DR. BANATHY JANOSNÉ HALÁSZ MARTA. Laboráns: VINCZE ISTVANNÉ BANYAI KLÁRA. KK álláson: Gyakornok: DOMOKI FERENCNÉ SZŐNYI GABRIELLA. Laboráns: KOVACS FERENCNÉ KISS ZSUZSANNA. Segédlaboráns: SZABÓ LASZLÓ. .

34


BOLYAI INTÉZET Az Intézeti Tanács elnöke: DR. TANDORI KAROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Titkára: DR. PINTÉR LAJOS' docens. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLETI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. GÉCSEG FERENC docens, a matematikai tudományok kandidátusa. Doktori ösztöndíjas: DR. CSAKANY BÉLA, a matematikai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. MEGYESI LÁSZLÓ. Tanársegédek: DR. HUHN ANDRÁS, DR. KLUKOVITS LAJOS. Ösztöndíjas gyakornok: SZABÓ LÁSZLÓ. ANALÍZIS TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, akadémikus. Egyetemi tanár: DR. LEINDLER LÁSZLÓ, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Docensek: DR. KOVACS ISTVÁN, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. PINTÉR LAJOS, a matematikai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. DURSZT ENDRE, DR. HATVANI LÁSZLÓ. Tanársegéd: DR. DURÓ LAJOSNÉ LÉVAY ROZALIA. Ösztöndíjas gyakornok: KOMLÓ S I SÁNDOR. Aspiránsok: DR. SEBESTYÉN ZOLTÁN, DR. SZALAY ISTVAN. AZ ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. TANDORI KAROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanársegédek: HEGEDUS JENŐ, VERMES DOMOKOS. 3*

35


GEOMETRIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, akadémikus. Adjunktusok: CSÚRI JŐZSEFNÉ PAAR PIROSKA, DR. GE HÉR LASZLÓ. Tanársegédek: JUHÁSZ ROZALIA, NAGY PÉTER. Ösztöndíjas gyakornok: SZABÓ ZOLTAN.

HALMAZELMÉLETI ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FODOR GÉZA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanársegéd: LAZAR ZSOLT.

SZAMITASTUDOMANYI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KALMAR LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémikus. Adjunktusok: DR. CSERNYAK LASZLÓ, DR. MÓRICZ FERENC, a matematikai tudományok kandidátusa. Tanársegédek: DR. CSIRIK JANOS, IMREH BALÁZS, VARGA ANTAL, VIRAGH JANOS. Tudományos főmunkatárs: BERECZKI ILONA. Ösztöndíjas gyakornok: RACZ ÉVA. A Bolyai Intézet nem oktató dolgozói: Könyvtáros: DR. HORVATH JANOSNÉ KRISTO ERZSÉBET. Előadók: DR. LIPPAY LASZLÓNÉ KOVACS KLÁRA, SZABÓ TIBORNÉ BAGI MARIA. Ügyviteli dolgozó: ÖRDÖGH AGNES, TURÁNI ANTALNÉ KENYERES ZSUZSANNA. Hivatalsegéd: TRAM PÉTERNÉ TÖRZSMAGI ROZALIA. Kisegítők: LESZNIK FERENCNÉ FARKAS MARIA, SARI ISTVANNÉ TELEKI JULIANNA, SULIK KATALIN. 36


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TANSZÉKI KUTATÓCSOPORTJAI ANALÍZIS TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT

Vezető: DR. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos munkatársak: MATOLCSI TAMÁS, DR. SZÜCS JŐZSEF, a matematikai tudományok kandidátusa. MATEMATIKAI LOGIKAI ÉS AUTOMATAELMÉLETI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT

Vezető: DR. KALMÁR LÁSZLÓ egyetemi tanár, akadémikus. Tudományos munkatársak: HORVÁTH SÁNDOR, DR. MÁTÉ ATTILA, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. PAVÓ IMRE. Tudományos segédmunkatársak: GYURKOVICS ÉVA, NAGY ELEMÉRNÉ SCHAB MARGIT, SIMON ENDRE. Műszaki ügyintézők: BOLDVAI ISTVÁN, KOLOZSVÁRI JULIANNA, DR. MUSZKA DÁNIELNÉ NARAY ZSUZSANNA, SARLÓSI DÉNES. agyintézők: DR. FOLBERT BÉLANÉ ANGYAL PIROSKA, KINDL ISTVÁNNÉ CSERI GIZELLA. Kutatási segéderő: GOSZTONYI LÁSZLÓ. Aspiráns: DR. MAKAY ÁRPAD. MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET

Tudományos főmunkatárs: DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudományok kandidátusa. .

ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. GILDE FERENC docens, a fizikai tudományok kandidátusa. Docens: DR. BERENCZ FERENC, a fizikai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. GYÉMÁNT IVÁN, DR. MARÁZ VILMOS. 37


Tanársegédek: BENEDICT MIHALY, PAPP GYÖRGY: Adminisztratív ügyintéző: HARSHEGYI ANIKÓ. Tanszéki segédmunkaerő: DR. BALÁZS JÁNOSNÉ CSÉBI ILONA. Kutatási segédmunkaerő: BOLDIZSÁR ANNA. Hivatalsegéd: FARKAS MIHÁLY. EMBERTANI TANSZEK

Tanszékvezető: DR. LIPTÁK PÁL egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Adjunktusok: DR. BOROS JÓZSEFNÉ DR. MARCSIK ANTONIA, DR. FARKAS GYULA. Előadó: MOLNAR FERENCNÉ KANTOR EMMA. Tanszéki munkaerő: PINTÉR JÓZSEF. TKFA álláson: VARGA IMRE biológus, KELLER VENDEL fordító. .

EGHAJLATTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. PÉCZELY GYÖRGY egyetemi tanár, a földrajztudományok (meteorológia) doktora. Docens: DR. JUHÁSZ JANOS, a földrajztudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BOROS JÓZSEF, DR. KISS ÁRPAD. Adminisztratív ügyintéző: ZVARA JÁNOSNÉ KAKUSZI MARGIT. Műszaki rajzoló: DR. GAAL IMRÉNÉ GAJDA ERZSÉBET. Tanszéki munkaerő: VINCZE LÁSZLÓ. Tanszéki segédmunkaerő: TISZA JÓZSEFNÉ KOVACS ERZSÉBET. FÖLDTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. BALOGH KÁLMÁN egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora. Adjunktus: DR. MOLNAR BÉLA. Tanársegéd: SZÓNOKY MIKLÓS. 38


Tudományos segédmunkatárs: ANTAL SÁNDOR. Tanszéki adminisztratív ügyintéző: TARNAI ISTVANNÉ ÁRENDÁS MARIA. Tanszéki munkaerők: NÉMETH MARTA, PAPP LASZLÓNÉ GYÖRGYI ILONA, PINTÉR TERÉZ. Laboránsok: BARNA KATALIN, PUSKÁS ZSUZSANNA, DR. UGRIN BÉLANÉ KASZA GIZELLA. GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KRAJKÓ GYULA docens, a földrajztudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. BOROS FERENC, a földrajztudományok kandidátusa. Tanársegédek: ABONYI GYULANÉ DR. PALOTÁS JOLÁN, DR. MÉSZÁROS REZSŐ. Tudományos segédmunkatárs: DR. BÖRÖNTE ZOLTANNÉ KAJDÓCSY KATALIN. Adminisztratív ügyintéző: DR. HORVÁTH IMRÉNÉ SIPOS ÉVA. Könyvtáros: KASZONY ATTILÁNÉ TÓTH-MÁDI ROZÁLIA. Tanszéki munkaerő: SZŐNOKY MIKLÓSNÉ ANCSIN GABRIELLA. Műszaki rajzoló: BODÓ ATTILA. KfSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN egyetemi tanár, a fizikai tudományok doktora. Docensek: DR. DOMBI JÓZSEF, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. GATI LÁSZLÓ a fizikai tudományok kandidátusa, DR. HEVESI IMRE, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. KOZMA LÁSZLÓ, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. MAKAI LAJOS, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. PINTÉR FERENC, a fizikai tudományok kandidátusa, DR. SZÖLLŐSY LÁSZLÓ, a fizikai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DEÁK GYÖRGYNÉ DR. FARKAS ÉVA, DR. KISPÉTER JÓZSEF, DR. LANG JANOS, DR. MICHAILO39


VITS LEHEL, DR. SÁRKÁNY BÉLA, DR. SÜLI ÁRPÁD, DR. VIZE LASZLO. Tanársegédek: KIRICSI IMRÉNÉ BAUMANN ZITA, DR. KOOS MARGIT, MOLNÁR MIKLOS, NANAI LASZLO, PAPP GYÖRGYNÉ PAPP KATALIN, DR. SZANKA KAROLY, VARJÚ KAROLYNÉ HILBERT MARGIT. Főelőadó: BARTOS ENDRÉNÉ SZÜCS ERZSÉBET. Előadó: DR. KÉKES TIBORNÉ KONCZ IRÉN. Könyvtáros I.: DR. BENKŐ LÁSZLONÉ CSEH MARTA. Tanszéki mechanikus I.: SAJTOS MIHÁLY. Technikus I.: HORVÁTH JOZSEFNÉ MIKLOS IBOLYA, JEDLICSKA ANTAL. Technikus II.: CSOTI MIHÁLY, HÓDI GYULA, WILLIM_ JÓZSEF. Elektrotechnikus: HALMOS LAJOS. Tanszéki segédmunkaerők: ALMÁSI JÁNOS, VIGH LASZLO. Hivatalsegédek: EPERJESI JOZSEFNÉ HORVÁTH IRMA, EPERJESI MIHÁLYNÉ TAKÁCS ANNA, FÖLDI ANDRÁSNÉ BAKOS ERZSÉBET, FÜLÖP JÓZSEFNÉ MÓZES AMÁLIA, HEGEDUS LAJOSNÉ MARTON JULIANNA. Akadémiai álláson: Tudományos munkatársak: DR. SZALMA ISTVÁN, DR. SZÖRÉNYI TAMÁS, DR. TÖRÖK MIKLOS. Tudományos segédmunkatársak: BOR PÁLNÉ BALI KATALIN, BOR ZSOLT, DR. RACZ BÉLA. Gazdasági ügyintéző: HERCZEG GYŐZŐ. Műszaki ügyintézők: BOR ZSOLTNÉ MARION RATZER, KOVÁCS KÁROLY. Laboránsok: DORA FERENC, FRÁNYO MAGDOLNA, HORVÁTH LAJOSNÉ PESZLEG ZSUZSANNA, RAB ISTVÁN, SÁNDOR BODI EDIT. KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SZÁNTÓ FERENC docens, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BALÁZS JÁNOS, DR. GILDE FERENCNÉ DR. FARKAS MARIA, DR. PATZKO ÁGNES,. DR. SIPOS SÁNDOR, DR. VÁRKONYI BERNÁT. 40


Tanársegéd: DR. DÉKÁNY IMRE. Adminisztratív ügyintéző: KOVÁCS ANDRÁSNÉ TÁPAI ROZÁLIA. Önálló laboráns: BARANYI BÉLA. Laboráns: BAUER LAJOSNÉ CSÚCS ILONA. Hivatalsegéd: GULYÁS JÓZSEFNÉ KOVÁCS MARIA. TKFA álláson: Laboráns: DR. MOLNAR ISTVÁNNÉ WOLF KATALIN. SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar álláshelyén: Gyakornok: DEÉR ARANKA. MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FERENCZI LAJOS docens, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. KEVEI FERENC, DR. VÁMOS REZSŐ. Gyakornok: SIPICZKI MÁTYÁS. Ösztöndíjas gyakornok: MARÁZ ANNA. Technikus: DR. VITOS GERŐNÉ BOGNÁR ILONA. Laboráns: HARGITAI KLÁRA, HORVATHY TIBORNÉ BRUNNER ANNA, ROMVÁRI MAGDOLNA. Hivatalsegéd: UNGAR GYÖRGYNÉ KISPÁL VIKTÓRIA. Kutatói álláson: Tudományos főmunkatárs: DR. ZSOLT JÁNOS a biológiai tudományok kandidátusa. Tudományos segédmunkatárs: SZEGEDI MIHÁLY. Akadémiai álláson: Laboráns: SZIRÁKI ÉVA. Segédlaboráns: GYŐRI JÓZSEFNÉ FRIDRICH JÓZSA. NOVÉNYÉLETTANITANSZÉK

Tanszékvezető: DR. SIROKMAN FERENCNÉ DR. KÖVES ERZSÉBET docens, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktus: DR. NAGY MIKLÓSNÉ DR. NAGY MARIA. Tanársegéd: DR. SZABÓ MARGIT. 41


Könyvtáros (félálláson): DR. VÉGH GYULANÉ JUHÁSZ MÁRIA. . Előadó: FARKAS ARANKA. Technikus: DANI TIVADARNÉ FELFÖLDI SAROLTA. Laboránsok: BALOGH SZABOLCSNÉ GYÖNGYÖSI JOLÁN, GÖRÖG MARIA, VASHEGYI AGNES, VASTAGH ANDORNÉ SZALMA ILDIKÓ. Hivatalsegédek: CSASZAR ISTVANNÉ BALOGH MARIA ARANKA, FÜRI SANDORNÉ PAKAI ILONA. Kutatói álláson: Tudományos tanácsadó: DR. PALFI GABOR, a biológiai tudományok doktora. Tudományos főmunkatárs: DR. ZSOLDOS FERENC, a biológiai tudományok kandidátusa. Laboráns: VARGA MARIA. Ipari tanuló laboráns: KISMARTON EDIT. . NÖVÉNYTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. HORVATH IMRE egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Docensek: DR. GULYÁS SÁNDOR, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. KEDVES MIKLOS, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. MARÓTI IMRE, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. SIMONCSICS PAL, a biológiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. BODROGKÖZY GYÖRGY, DR. JUHÁSZ MIKLOS, DR. MARÓTI IMRÉNÉ DR. PATAKAY SZERÉN. Szerződéses gyakornok: SZABO LASZLÓNÉ CSOMOR ANDREA. Könyvtáros (félálláson) : DR. VÉGH GYULANÉ JUHÁSZ MARIA. . Előadó: BAZSA ZSUZSA. Tanszéki munkaerők: GYÖRFFY GYÖRGYNÉ KINCSEK IRÉN, HOLTZ MARIA, KEMENES ZOLTAN. Laboráns: LŐRINCZ ANNA. Hivatalsegédek: HUGYECZ JANOSNÉ HEGYKÖZI ERZSÉBET, SÖVÉNYHÁZI MARTONNÉ TANÁCS ILONA. .42


Akadémiai álláson lévők: Tudományos segédmunkatársak: BALÁZS LÁSZLÓNÉ DR. TAKÁCS EDIT, KOCSIS VILMOSNÉ MIHALIK ERZSÉBET. Tudományos ügyintéző: DR. FEKETE RÓZSA. Laboránsok: GŐSI ILONA, KALUGYER KATALIN, SZIGETHY ISTVÁNNÉ HALÁSZ PIROSKA. Szerződéses alkalmazottak: Gyakornok: GRUBER MARIANNA. Könyvtáros: BARANYI GYÖRGYNÉ KISS KLÁRA. Laboráns: KOPASZ ANDRÁSNÉ BACSÓ KATALIN. Kisegítő: HÓDI ÁGOSTON. FŰVÉSZKERT Tudományos tanácsadó: DR. BERTÉNYI LASZLÓNÉ DR. VARGA MAGDOLNA, a biológiai tudományok doktora. Technikai szakoktatók: DR. KIRALY LÁSZLÓ, SZÖLLŐSI ISTVÁN. Technikus: GÁLIK JÓZSEF. Szakmunkások: BÁLINT ETELKA, MARTON BÉLÁNÉ VARGA ILONA, NYÁRI SZILVESZTER, TAKÁCS ILLÉS, TANÁCS GIZELLA. Betanított munkások: HERCZEG ANDRÁS, MÁRTON BÉLA, TASNÁDY ZOLTÁN. RADIOKÉMIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. FEJES PÁL egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Adjunktusok: DR. SCHŐBEL GYÖRGYNÉ DR. GILDE ANNA, DR. VARGA KAROLY, a kémiai tudományok kandidátusa. Tanársegéd: DR. NOVAK MIHÁLYNÉ DR. HAJDÚ ÉVA. Előadó: DÖMÖTÖR LÁSZLÓNÉ LAKATOS ZSUZSANNA. Mérnök: KÓKAI MÁTYÁS. Technikus: SZEPESI GABORNÉ BÉVÁRDI ERZSÉBET. Laboráns: SZOMBATI MIHÁLYNÉ HALMAY MARIA. 43


SZERVES KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. BARTÓK MIHALY docens, a kémiai tudományok kandidátusa. Egyetemi tanár: DR. KOVACS KALMAN, a kémiai tudományok doktora. Docensek: BERNATH GABOR, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. FÖLDEÁK SÁNDOR, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. HALMOS MIKLÓS, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. KOCZKA KAROLY, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. WEISZ IMRÉNÉ DR. VINCZE IRÉN, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. AGÓCS PAL, DR. APJOK JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa, DR. BALASPIRI LAJOS, DR. CZOMBOS JÓZSEF, DR. GÖNDÖS GYÖRGY, DR. LAKOS ANTALNÉ DR. LANG KORNÉLIA, DR. MOLNAR ÁRPAD, DR. PENKE BOTOND, DR. SZABÓ JÓZSEF. Tanársegéd: DR. FELFÖLDI KAROLY. Aspiráns: DR. NOTHEISZ FERENC. Mérnök: DOMBI GYÖRGY. Okleveles vegyész: SOMLAI CSABA. Könyvtáros: KAZA ILONA. Előadók: DR. FAREDIN IMRÉNÉ ABONYI MARIA, DR. RÉPÁS NANDORNÉ MONOSTORI RÓZSA. Technikus: FERENCZI RICHARD. Mechanikusok: FÖLDEÁK IMRE. FÖLDHÁZI LASZLÓ, FÜLÖP JÓZSEF, GAJDACSI ANDRAS, GACS GYÖRGYNÉ GERGELY ÉVA. Laboráns: VIGH ARANKA. Segédlaboráns: HEGEDUS JÓZSEFNÉ SÁNDOR GIZELLA, SZABÓ MIHALYNÉ SEBŐK ZSUZSANNA. Kutatói álláson: Tudományos főmunkatárs: DR. SCHNEIDER GYULA, a kémiai tudományok kandidátusa. Tudományos munkatársak: DR. BARTÓK MIHALYNÉ BOZÓKI GIZELLA, DR. HEGYES PÉTER. Műszaki ügyintéző: MISIK REZSŐ. Laboránsok: DAVID JÓZSEF, FÖLDI ANDRAS, KERTÉSZ FERENCNÉ CSANYI JULIANNA. 44


KK álláson: Segédlaboránsok: EPERJESI MIHÁLYNÉ TERHES ANNA, SZABÓ MIHÁLYNÉ SEBŐK MARIA. Okleveles vegyészek: LASZLAVIK MARTA, PINTÉR FERENCNÉ ZLEHOVSZKY GYÖRGYI. Önálló laboráns: TOTH JÓZSEF. SZERVETLEN ES ANALITIKAI KEMIAI TANSZEK Tanszékvezető: DR. HUHN PÉTER egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora. Egyetemi tanár: DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, a kémiai tudományok doktora. Docens: DR. BARTHA LAJOS, a kémiai tudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. ÁCS GABOR, DR. BATTA ISTVÁN, DR. JAKY KAROLY, DR. KIRÁLY DEZSŐ, DR. SERES ISTVÁN, DR. VERESS SÁNDOR. Tanársegédek: BERKES MÁRIA, FERKE ANDRÁS, DR. GALBÁCS ZOLTÁN, HORVÁTH ISTVÁN, DR. KEDVES MIKLÓSNÉ DR. SCHNEIDER JOLÁN, DR. NEMES GÁBORNÉ DR. VETÉSSY ZSUZSANNA, DR. PÉNZES ILONA. Előadók: DELI LAJOSNÉ KÉRI IRÉN, LOSONCZI JENÖNÉ FRINDT ERZSÉBET. Könyvtáros: ÁRUS ERIKA. Tanszéki technikusok: HALÁSZ LAJOSNÉ GESZTELYI-NAGY KATALIN, KANITZ JÓZSEFNÉ BALOGH ERZSÉBET, PATAKI FERENCNÉ JANCSIK MARIA, RÁCZ GYULA. Tanszéki önálló laboráns: KISS MARIANNA. Laboránsok: CSENDES ÉVA, LUKACSI ROMAN PÉTER, SÁGI BÉLA. Takarítók: ÁBRAHÁM PALNÉ BŐRCSÖK JULIANNA, LELE ISTVÁNNÉ VINCZE ROZÁLIA, MOLNAR PALNÉ KARAI ROZÁLIA. Akadémiai álláson: Tudományos munkatársak: DR. PÉTER ANTAL, DR. TÓTH GÉZA. Tudományos segédmunkatárs: VÉBER MARGIT. Műszaki ügyintézők: HAJDÚ ATTILA, ILOSVAY GYÖRGY45


NÉ JÓZSA ENIKŐ, KUHN MIKLÓSNÉ DANI EDIT, PALOTAI JÁNOSNÉ CSONKA MARIA, SIMON ERNŐNÉ KAPÁS VERONIKA. Üvegtechnikus: FITUS ZOLTÁN. Mechanikus: KOVÁCS EMIL. Szerződéses ügyintéző: KÓRÁSZ LÁSZLŐNÉ RÁCZ KATALIN. Szerződéses laboráns: CZÉRNA KATALIN. TERMÉSZETI F iLDRAJZI TANSZÉK

Tanszékvezető: DR. JAKUCS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora. Docens: DR. ANDÓ MIHÁLY ; a földrajztudományok kandidátusa. Adjunktusok: DR. FEHÉR JÓZSEF, DR. TÓTH IMRE. Tanársegéd: DR. KEVEI FERENCNÉ DR. BÁRÁNY ILONA. Műszaki rajzoló: KASZA KATALIN. Adminisztratív ügyviteli dolgozó: KASZA ERZSÉBET. Betanított munkás: KOREK JÓZSEFNÉ MISURA ILONA. Üvegtechnikai műhely: Műhelyvezető: SAMU LAJOS. Üvegtechnikus: JUHÁSZ LÁSZLÓ. Szakmunkások: CSISZÁR GYÖRGY, KOVÁCS KÁROLY, ROZSA ISTVÁNNÉ CSÚRI ANNA. Dékáni Hivatal: Hivatalvezető: VADAS GYÖRGYNÉ DR. SCHORDJE KATALIN. Főelőadók: GUNDA MIKLÓSNÉ RENKECZ JÚLIA, DR. HEVESI JANOSNÉ JÓZSA ANNA, KIRÁLY JÁNOSNÉ KOVÁCS ÉVA, NEMES CSABANÉ TÖRÖK ÉVA. Előadó: DR. DOBÓ ANDRASNÉ DR. GULYÁS ZSUZSANNA. Adminisztratív ügyviteli dolgozók: BALOGH IRÉN, KOVÁCS ISTVÁNNÉ SZABÓ KATALIN. Hivatalsegéd: LEHOCZKI LÁSZLÓ. Takarító: CSEJTEI SÁNDORNÉ MOLNÁR ANNA.

46


CIMZETES EGYETEMI TANAROK DR. ZOMBORI LÁSZLÓ, a kémiai tudományok doktora, DR. SOLYMOSI FRIGYES, a kémiai tudományok doktora, DR. RÉDEI LASZLó akadémikus, *DR. BÉLL BÉLA, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. KIRÁLY ZOLTAN, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. FARKAS GABOR, a biológiai tudományok doktora, DR. GARAY ANDRÁS, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, DR. TÉTÉNYI PÉTER, a biológiai tudományok doktora, DR. GAL DEZSŐ, a kémiai tudományok doktora, DR. ÖTVÖS LÁSZLó, a kémiai tudományok doktora. CIMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR. POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudományok kandidátusa, DR. SOLYMOSY FERENC, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. PRÉCSÉNYI ISTVÁN, a biológiai tudományok kandidátusa, DR. HIRES JÓZSEF, a kémiai tudományok kandidátusa. B) EGYETEMI KÖNYVTÁR

Igazgató: DR. KARÁCSONYI BÉLA egyetemi docens. Igazgatóhelyettes: KOREK JÓZSEF. Osztályvezetők: BEZERÉDY ISTVÁNNÉ DR. HERTELENDY MAGDOLNA, H. NÉMETH ZSÓFIA, DR. NOVAK ÁKOS, DR. TROGMAYER OTTÓNÉ URECZKY ÉVA. Osztályvezető-helyettes: URBAN LÁSZLÖNÉ MARKOS JUDIT. Csoportvezetők: KÖVESI MARIA, MADER BÉLA, MADER BÉLÁNÉ KISS MÁRTA, PAPP JÓZSEFNÉ BODNÁR KLÁRA. Tudományos főmunkatársak: DR. HENCZ AURÉL, DR. SZENTIRMAI LÁSZLó. Tudományos munkatársak: DR. BÁCSKAI SANDORNÉ DR. POLLÁK ZSUZSANNA, BORSÁNYI ELVIRA, SZABÓ ENÉH. Könyvtáros I.: DR. BEKE SÁNDORNÉ VARGHA IZABELLA, 47


BILLER GYÖNGYI, DR. CSÚRI KAROLYNÉ SZŐKEFALVI-NAGY ERZSÉBET, DR. DÉKANY IMRÉNÉ BOZSÓ KLÁRA, GÁBOR KALMÁNNÉ KLEMENT ILDIKÓ, DR. GAUSZ JANOSNÉ TELEKI SARA, HORVÁTH GYÖRGYNÉ ZSILINSZKI PIROSKA, KELLER GYÖRGYNÉ PAPP KATALIN, KUNOS MIKLÓSNÉ BIRÓ EMESE, LÁBAS LÁSZLÓNÉ KELEMEN SÁRA, LENGYEL ANDRAS, DR. NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET, DR. NÉMETH JENŐNÉ PATAKI MARIA, PAFFÉRI ELEMÉRNÉ SZABÓ ÉVA, DR. PALOTAS GYULANÉ VASS RÓZSA, DR. RACZ BÉLANÉ MOJZES KATALIN, DR. RESCH BÉLANÉ DR. MARINOVICS SAROLTA, SALIGA LASZLÓNÉ TRAM IRÉN, SZÉKELY MAGDOLNA, DR. TARJANYI JANOSNÉ SZOBONYA ÉVA. Könyvtáros II.: BAKONDI KATALIN, BANKÚTI SZILVESZTERNÉ BALTOVICS MARGIT, KOMÓCSIN ILONA, MARTON VALÉRIA, PARÓCZI KATALIN, VOLOSINOVSZKI MIKLÓSNÉ KOCSIS-NIGRÉDI KATALIN. Előadó: GÉMES ISTVANNÉ SZABÓ ILONA. Műszaki ügyintéző II.: KUN SÁNDOR. Műszaki ügyintéző IV.: KOVÁCS LAJOSNÉ BURKUS MÁRIA. Adminisztratív ügyviteli alkalmazott I.: CSERTŐ MARGIT. Könyvtári raktárvezető: ERDEI ISTVÁNNÉ ACS ROZÁLIA, HORVÁTH GÉZANÉ KARAKAS MARGIT, SISKÓ ANDRÁSNÉ TERHES JULIANNA. Fotó szakmunkás: KUN SANDORNÉ SZENTESI MARGIT. Kisegítő I.: KECSKEMÉTI JANOSNÉ VARGA MARIA, KIRÁLY SÁNDOR. Kisegítő II.: LACZI ISTVÁNNÉ BELLÉR ILONA, LIBOR GYÖRGYNÉ KOVÁCS ÉVA, SEBŐK BÉLANÉ KOVÁCS IBOLYA. C) GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA a) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM

Igazgató: DR. VALKUSZ PAL. Igazgatóhelyettesek:KAKUSZI LÁSZLÓ, DR. SZABÓ ISTVÁN. Szakvezető tanárok: APRÓ MÁTYÁS, BARTHA ERZSÉBET, BOGATHY LÁSZLÓ, DR. BUDÓ ÁGOSTONNÉ FARKAS 48


GABRIELLA, DR. CSIZMADIA GYÖRGY, CSÚRI JÓZSEF, DINNYÉS JÓZSEFNÉ SZABÓ ILONA, ENNESEY LÁSZLÓNÉ GONDOS MÁRTA, ERDEI IMRE, DR. FARKAS ISTVÁN, GÁBOR MARIA, GÁBRIS IDA, HAJNAL IMRE, HORÓCZI FERENC, DR. HORVÁTH JÓZSEFNÉ UNGER MARTA, KAKUSZI LÁSZLÓNÉ GAJDÁCS MAGDOLNA, KAMARÁS GYÖRGY, DR. KARDOS JÓZSEFNÉ GÉMES ANNA, KÁLLAI ISTVÁN, KOCSIS VILMOS, KOVÁCS BÉLA, KOVÁCS JÓZSEFNÉ ROVÓ TERÉZIA, KÜRTI JÁNOS, MAJOR JENŐNÉ NAGY EDIT, DR. MINKER EMILNÉ VÉGH MARTA, MOLNAR ISTVÁNNÉ DR. KURUNCZI ETELKA, DR. NAGY JÓZSEFNÉ SEBŐK ERZSÉBET, PÉNZES JÓZSEFNÉ KISS ILONA, DR. PINTÉR LAJOSNÉ VID6 ERZSÉBET, DR. RÁCZ JANOSNÉ KÁLLAI ARANKA, DR. SUKI BÉLA, SZIGETI RÓZSA, SZILAGYI PÁLNÉ DR. NANAY ZSUZSANNA, TÁTRAY BARNABÁS, UDVARDI FERENC, VOZÁRY PÁLNÉ PONGRÁCZ IRÉN, ZSADÁNYI N. ÁRPAD. Tanárok: BALLÁCS KLÁRA, HEVÉR LASZLÓNÉ SZILAGYI ZSUZSANNA, LENGYEL GÉZA, MÉSZÁROS MÁRIA, DR. ÖTVÖS PÉTERNÉ PALOTÁS ÉVA, SZABÓ ZOLTÁNNÉ TÓTH GABRIELLA, SZÉCSI JÓZSEF, VARGA BÉLÁNÉ FRANK JUDIT. Könyvtáros: DR. TÉGLÁS JENŐ BÉLA. Technikus: BIRÓ IMRE. Előadó: TÁTRAY BARNÁNÉ SUHAYDA GYÖRGYI. Gondnok: SZABÓ KAROLYNÉ SÁFRÁNY SÁRA. Takarítók: BUGYI FERENCNÉ PINTÉR IRÉN, DARABOS PÁLNÉ GARAI ZSUZSA, ERDEI ISTVÁNNÉ SZABÓ ETELKA, MOLDVAI JÓZSEFNÉ NAGY ILONA, NAGY MIHÁLYNÉ SZIROVICZA ILONA. Portás: NAGY-GYÖRGY JÓZSEFNÉ PÁLINKÓ ERZSÉBET. Hivatalsegéd: SZABÓ LAJOSNÉ SZÜCS PIROSKA. b) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Igazgató: DR. NÉMETH KÁLMÁN. Igazgatóhelyettesek: HUDI ANTAL, PRISETZKY IMRE. Tanárok: ABRAHAM FERENCNÉ GOMBAY EDIT, BODNÁR 4

49


ILONA, BUZAI SÁNDOR, CSONKA LÁSZLŐNÉ VÉGVÁRI OLGA, DR. FERINCZ ISTVANNÉ POSAR MARIA, DR. GYÉMÁNT IVANNÉ PINTÉR CSILLA, HUDI ANTALNÉ MAGYARI GYÖNGYVÉR, DR. JAKUCS LASZLŐNÉ CZAKLER MÁRIA, KUNSTAR JANOS, DR. MAKK FERENCNÉ KISS JULIANNA, DR. MARTA FERENCNÉ FERENCZY MARGIT, DR. MIHALY ENDRÉNÉ KATONA ILONA, DR. NAGY PALNÉ DRAVUCZ IRÉN, DR. NEMES GABOR, PALFY GYULANÉ DR. SIMONYI EDIT, PALFY MIKLŐSNÉ PAPP OLGA, PÁSZTOR LASZLO, RADNŐTI TAMASNÉ KÖNYVES PETRI KLÁRA, DR. SERES LASZLŐNÉ MAGŐCSI EDIT, SZÉCSI IMRÉNÉ CSONKA ERZSÉBET, SZÉKELY IMRE, SZILASSI LAJOSNÉ FOGARASI MARGIT, DR. SZILAGYI KAROLYNÉ MOS ÉVA, DR. SZÖRÉNYI JŐZSEFNÉ ZABKA EMMA, SZÜCS ARPÁDNÉ KOVATS MARGIT, UDVARDI FERENCNÉ KURUNCZI MARGIT, VÉKONY ISTVAN. Tanítók: BUDAI ISTVANNÉ STÁJER KATALIN, CSONKA LASZLŐNÉ ROZSA MARGIT, DR. KUNSAGI ELEMÉRNÉ SZIGETI GIZELLA, MÁRKI ANTALNÉ MAGYAR MARTA, DR. NÉMETH KALMÁNNÉ BEREK IZABELLA, PŐPITY JANOSNÉ VASS IRMA ÉVA, ROTH FERENC, DR. SZABÓ ISTVANNÉ VACZI MARIA, SZOMORA JŐZSEFNÉ DOB() ANNA, TANKŐ IMRÉNÉ MARŐTI VIKTÓRIA, TEMESI FERENC, DR. TOLDI MIKLŐSNÉ GÉCZY MARIA, DR. WITTMAN TIBORNÉ GAL ERZSÉBET. Irodakezelő: DR. VARHALMI KAROLYNÉ CSAKANY ÉVA. Szakmunkás: DÉKANY FERENC. Vizsgázott fűtő: KONDASZ ISTVAN. Kapus: ÖZV. BUDAI KAROLYNÉ KOROM ROZÁLIA. Takarítók: FODOR JŐZSEFNÉ PÉTER MARIA, BÉNYI JANOSNÉ KATONA PIROSKA, RUZSA BAKACSI ISTVANNÉ KATONA JULIANNA, TOMA JANOSNÉ NAGY PIROSKA, UTRATA-NANDORNÉ GORCSA ÉVA MARTA. Felszolgáló: SZEKSZÁRDI JŐZSEFNÉ MÁTÉS ERZSÉBET.

50-


D) AZ EGYETEM KIZPONTI HIVATALAI REKTORI HIVATAL Hivatalvezető: SZABÓ BÉLA. Osztályvezetők: DR. KEMENES BÉLANÉ DR. HUNYADI SAROLTA, PALYI BÉLA, DR. TÓTH FERENCNÉ PAPP MARGIT. Főelőadók: AMBRUS GYÖRGY, CSIKÓS MARIA, HALÁSZ ARPADNÉ KÁLLAI ILONA, KEREKES LASZLÓ, MORVAY SANDORNÉ DR. KÁLLAI MARGIT. Előadók: BUDA SANDORNÉ FARKAS SARA, PAAL ISTVAN, SEBŐK JOLÁN, PÓRSZASZ LASZLÓNÉ SZIRAKY KATALIN. Adjunktus: DR. KARDOS JÓZSEF. Titkárnő: NÉMETH JÓZSEFNÉ TAMÁS BORBÁLA, KÓNYA JÓZSEFNÉ ROLCSEK MATILD. GAZDASÁGI IGAZGATŐSÁG Gazdasági főigazgató: BALOG ISTVAN. Gazdasági főigazgató-helyettes: DR. BUDAI K. JANOS. Osztályvezetők: DR. TANÁCS ANTAL, VARNAI SZILÁRD. Osztályvezető-helyettesek: DR. CSISZÁR IMRE, MIHALY FERENC, SZAMOSY LASZLÓ. Csoportvezetők: PALFY TAMÁS, VARGA JENŐ. Főelőadók: DR. ERDÉLYI FERENCNÉ DR. JUHÁSZ AGNES, PADALA PALNÉ NÁDOR EMILIA, PAPP LAJOSNÉ MAJEVSZKY EUGÉNIA, DR. SÓS JÓZSEFNÉ DR. KURUCZ IRÉN, DR. SZEKERES ANDRASNÉ BALOGH VERONIKA. Előadók: AMBRÓZY GYULANÉ SIPOSS VALÉRIA, ANGYAL GYÖRGYNÉ MAYER AGNES, DARÓCZI ISTVANNÉ CSANYI PIROSKA, GYIMESI LASZLÓNÉ SZIGETFALVI ILONA, HEGYESHALMI JÓZSEFNÉ HERPAI JULIANNA, JUHÁSZ GYÖRGYNÉ SUTI ILDIKÓ, JAHNI LASZLÓNÉ KÓKAI GABRIELLA, KOICS ERZSÉBET, KOLLAR ISTVANNÉ BAUER ETELKA, MOLNAR ISTVÁN, MAGOSI ISTVANNÉ KISZI MARIA, PÁLINKÁS JANOSNÉ MAJEVSZKY OLGA, PARTOS ISTVANNÉ FARKAS 4*

51

.


MARTA, SZABÓ VINCE, SZALAY LÁSZLÓNÉ GREFF EMILIA, SZENTANDRÁSI PALNÉ BARICSA KLÁRA, ZSEMBERI LÁSZLÓNÉ VECSERNYÉS ANNA. Főműhelyvezető: RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF. Műhelyvezető: BALÁZS JÁNOS. Technikusok: ARDAI IMRE, DURÓ JÓZSEF, KIRALY ISTVÁN, PAPP LÁSZLÓ, PINTÉR GYULA, TARI FERENC. Irodavezető: TOKODY BÉLA. Titkárnő: PINTÉR VINCÉNÉ JEKKELFALUSSY JUDIT. Adminisztrátorok: ABONYI MARIA, BUSA ÉVA, EPERJESI ÁGNES, MAYER KLÁRA, FITOR GÁBORNÉ ERTSEY ANIKÓ. Gépkocsivezetők: AMPOVICS JENŐ, BEKE SÁNDOR, BERÉNYI ISTVÁN, BÉNYI JANOS, CZIROK ENDRE, DARÓCZI ISTVÁN, RUZSA B. ISTVÁN, SELYMES ISTVÁN ; SZÉLPÁL ISTVÁN.

Gondnokság: Szakmunkások: BENKŐ GYULA, CSEHÓK FERENC, FITOR SANDORNÉ ERDEI ILONA, GYEBROVSZKY ATTILANÉ KORÉNYI ANIKó, HETESI BÉLÁNÉ CSEH MARIA, KEREKES PÉTERNÉ BANKÓ HAJNALKA, LENGYEL GÁBOR, MOGYORÓSI LÁSZLÓNÉ MULADI PIROSKA, ÖRDÖGH VINCÉNÉ TÖLGYESI ILONA, TAKÁCS MÁRIA, WITTMAN JÓZSEF. Betanított munkás: REHAK SANDORNÉ KÓKAI ERIKA. Segédmunkások: BERÉNYI APOLLÓ, KATONA JÓZSEF, SZABÓ MIHÁLY, TANÁCS JÓZSEFNÉ HEVESI ILONA. Raktárosok: MIHÁLY FERENCNÉ AGÓCS MARIA, PEAK TIBOR, PÓSA TIBORNÉ BALÁZS ROZÁLIA, TÓTH GYÖRGY. Telefonkezelők: CZIKORA SANDORNÉ MARKOVICS VALÉRIA, PÉTER PAL, SUTI LAJOSNÉ NAGY VERONIKA. Kapusok: CZIROK ENDRÉNÉ PIGNICZKI KATALIN, CSI-SZÁR MIHÁLY, GAL ISTVANNÉ MIKU ROZÁLIA, HÓDI JÓZSEFNÉ RUTAI ILONA, KOVACS MARIA, NAGY MIHÁLYNÉ ASZTALOS IRÉN, ÖRDÖGH IMRÉNÉ SZINCSIK MARIA, RÓZSA ISTVANNÉ ECKL FRANCISKA, SEBESTYÉN FERENCNÉ TÓTH ILONA. Éjjeliőrök: KORMANYOS KÁROLY, RIBANSZKI GYÖRGY.

52


Hivatalsegédek: HÓDI GYÖRGY, TÓTH FERENC. Takarítók: BUBORI JANOSNÉ ABRAHAM IDA, DEÁK FERENCNÉ BALOGH ANNA, GÁL FERENCNÉ TERHES ANNA, KOVÁCS ISTVANNÉ GOMBOS ROZALIA, KRASZNAVÖLGYI PÉTERNÉ PETROVICS BORBÁLA, LAKATOS JANOSNÉ DÉKANY MARIA, SIMON ISTVANNÉ MATUSKA TERÉZIA, TÓTH PALNÉ BODÓ VERONIKA, VACZI JANOSNÉ ARMAN ROZALIA, WITTMAN JÓZSEFNÉ KIRÁLY ILONA. Háziműhely: Adminisztrátor: PASZT JÓZSEFNÉ BODNÁR MAGDOLNA. Szakmunkások: BARATH JANOS, BEREZNAI GUSZTÁV, BERÉNYI GYÖRGY, BOZSÓ LAJOS, CSEJTEI SÁNDOR, DÓCZI ILLÉS, ERDŐDI SZILVESZTER, FIAM SÁNDOR, FORGÓ BÉLA, HARASZTI GYÖRGY, HÓDI JÓZSEF, HORVÁTH ISTVÁN, KANCSÁR FERENC, KEREZSI ISTVÁN, KLIVINYI NÁNDOR, KÓKAI KÁROLY, KOVÁCS BÉLA, KOVÁCS LÁSZLÓ, KÁLMÁN ENDRE, NAGYIVÁN FERENC, NACSA ANTAL, PRIVÁCKI J. NÁNDOR, RESETERICS IVAN, RACZ ISTVÁN, SARI JÓZSEF, TAMASKÓ GYÖRGY, TÁPAI GYULA, TORNYOSSY ELEMÉR, TATÁR ISTVÁN, VERES ANTAL. Betanított munkások: BODÓ ANTAL, HARANGOZÓ SÁNDOR, KOVÁCS LAJOS, MENGYI ISTVÁN, PÓSA ISTVAN, ZSIGA ANTAL. Segédmunkások: DOBÓ IMRE, PAPDI FERENC, SZAKAL IMRE, SZIRAKI FERENC, TOROK IMRE, IFJ. TÁCSI LAJOS.

53


V. AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ES HALLGATÓINAK LETSZAMA* Az egyetem dolgozóinak létszáma Oktatók Kutatók Igazgatási adminisztratív dolgozók és tanszéki segédszemélyzet Egyetemi Könyvtár Gyakorlóiskolák Nevelőtanárok Óvoda

423 fő 45 fő 571 fő 59 fő 92 fő 6 fő 4 fő 1200 fő

Az egyetem hallgatóinak létszáma A nappali hallgatók létszáma: Állam- és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar

486 fő 587 fő 1032 fő 2105 fő

Az esti és levelező hallgatók létszáma: amés Jogtudományi Kar esti tagozat Áll All am- és Jogtudományi Kar levelező tagozat Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar

171 363 281 147

fő fő fő fő

962 fő Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma: 1174 fő

* Az 1974. febr. 1. fallapot szerint.

55


VI. ÁLLAMI KITUNTETÉSBEN RÉSZESITETTEK Oktatóink és dolgozóink közül a tanév folyamán az alábbiak részesültek állami kitüntetésben: A Munka Érdemrend arany fokozatát kapták Dr. SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA egyetemi tanár, DR. ÁBRAHÁM AMBRUS nyugalmazott egyetemi tanár, DR. MARTA FERENC egyetemi tanár. A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapták: HÁMORI EDE iskolaigazgató, DR. GÉCSEG FERENC docens. A Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta: DR. GROSSMANN FERENC docens. A Népköztársasági Sport érdemérem ezüst fokozatát kapta: DR. TOTH IMRE adjunktus. Az oktatásügy kiváló dolgozói lettek: DR. KOVACS ISTVAN egyetemi tanár, DR. BOTH ÖDÖN docens, DR. KOZMA LÁSZLÓ docens, DR. MIKOLA TIBOR docens, DR. KAPOSI MARTON adjunktus, GRUBER LÁSZLÓ adjunktus, BUZA SÁNDOR tanár. Kiváló dolgozók lettek: CSISZÁRNÉ TEISZLER ILONA előadó, HALVAX BÉLÁNÉ hivatalsegéd, DR. NÉMETH JÓZSEFNÉ titkárnő, TOMA JANOSNÉ hivatalsegéd. Kiváló tanárok lettek: MOLNÁR ISTVÁNNÉ szakvezető tanár, DR. NAGY PÁLNÉ szakvezető tanár. Kiváló tanító lett: DR. WITTMAN TIBORNÉ tanítónő. Miniszteri dicséretben részesült: KIRALY JÓZSEFNÉ főelőadó.

57


VII. VAS-, GYÉMANT- ES ARANYDIPLOMAVAL KITÜNTETETTEK Egyetemünk rektora, dr. Fodor Géza egyetemi tanár a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen vas-, gyémánt- és aranydiplomát nyújtott át az egyetem 65, 60, i lletve 50 évvel ezelőtt végzett hallgatóinak. Vasdiplomát kaptak: DR. GYÖRGY ERNŐ és DR. KUN FERENC jogászok. Gyémántdiplomát kaptak: DR. BUDAY SÁNDOR és DR. STEINER LEÓ jogászok, valamint DR. MORVAY FERENC gimnáziumi tanár. Aranydiplomát kaptak: DR. DOMBRADY SÁNDOR, DR. CSILLAG KÁROLY, DR. HODINSZKY GÉZA, DR. MATES JŐZSEF, DR. RAK KÁLMÁN és DR. VARADY BRENNER ALAJOS jogászok, valamint DR. BIHARI GYULA és DR. CSENGERY ERZSÉBET gimnáziumi tanárok.

59


r'

~


VIII. TUDOMANYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK Természettudományi Kar DR. FEHÉR OTTÓ egyetemi tanár, az orvostudományok doktora. DR. KRAJKÓ GYULA egyetemi tanár, a földrajztudományok doktora. DR. KEDVES MIKLÓS docens, a biológiai tudományok doktora. DR. BERNATH GABOR docens, a kémiai tudományok doktora. Központi Oktatási Egységek DR. ÉGETŐ EMESE docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. DR. GROSSMANN FERENC docens, a közgazdaságtudományok kandidátusa. DR. ÖRDÖGH PIROSKA docens, a történelemtudományok kandidátusa. DR. RÉTI LÁSZLÓ adjunktus, a történelemtudományok kan- didátusa. Állam- és Jogtudományi Kar DR. SZÜCS ISTVAN adjunktus, az állam- és jogtudományok kandidátusa. Bölcsészettudományi Kar DR. MARVANY JANOS adjunktus, az irodalomtudományok kandidátusa. DR. SOÓS KATALIN tudományos munkatárs, a történelemtudományok kandidátusa. 61


Természettudományi Kar DR. ACS GABOR adjunktus, a kémiai tudományok kandidátusa. DR. BALASPIRI LAJOS adjunktus, a kémiai tudományok kandidátusa. DR. MOLNAR BÉLA adjunktus, a földtudományok kandidátusa. DR. PAVÓ IMRE tudományos munkatárs, a matematikai tudományok kandidátusa. DR. RAUSCHER ADAM adjunktus, a kémiai tudományok kandidátusa. DR. SZÜCS JÓZSEF tudományos főmunkatárs, a matematikai tudományok kandidátusa.

62


IX. ASPIRANTŰRARA FELVÉTELT NYERTEK NÉVSORA ÉS TÉMAJUK MEGNEVEZÉSE Analízis Tanszék DR. SZALAY ISTVAN adjunktus „Fourier-sorok konvergencia és szummációs faktorainak: vizsgálata". Általános és Fizikai Kémiai Tanszék DR. HACKL LAJOSNÉ adjunktus „A fotokémiai átalakulásban résztvevő gerjesztett állapotok szerepe az n-butilaldehid fotolízisében". Geometriai Tanszék NAGY PÉTER TIBOR tanársegéd „Klasszikus mechanikai és differenciál-geometriai struktúrák globális elmélete".

63:


X. REKTORI BESZAMOLO AZ EGYETEM 1973/74. TANÉVI MUNKAJAROL (Kivonatosan) E tanévi munkánk beszámolójának elkészítésekor megállapíthatjuk, hogy az Egyetemi Tanács által jóváhagyott munkatervet egy-két feladat kivételével végrehajtottuk. A hiányzó feladatok végrehajtását is megkezdtük, azonban az időközben megjelent rendelkezések miatt azok a következő tanévre tevődtek át. Feladataink homlokterébe még ebben az évben is az oktató-nevelő munka kérdései kerültek. Ez kiderül abból a tényből is, hogy munkatervünk, de az egyetemi és a rektori tanács is több esetben foglalkozott ezzel a témával. Ezt a főfeladatot egészítette ki a szabályzatok felülvizsgálatának beindítása, a tudománypolitikai irányelvek megvalósulásának és a további feladatoknak az elemzése. Külön bizottság foglalkozott a 3446/1973. számú MT. határozat alapján létrehozott központi fejlesztési és hozzájárulási alapra a Természettudományi Kar tanszékei által benyújtott kutatási pályázatok elbírálásával. Különösebb változás egyetemünk szervezeti felépítésében, vezető- és igazgató tevékenységében nem történt. A jelenlegi szervezeti keretek között — mint azt az elmúlt évi beszámolóban is említettük — oktató-nevelő és tudományos munkánkat megfelelő hatékonysággal tudtuk végezni. Az a nagy munka, amely kb. 5-6 éve elkezdődött, az egyetem strukturális átalakítása és az oktatás tartalmi korszerűsítése terén értékes eredményeket hozott. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a Művelődésügyi Minisztérium az egyetemek önállóságát számos kérdésben megnövelte, s ezzel egyidőben az egyetemen belül növekedett a karok, szakbizottságok és tanszékek önállósága és az önállósággal együtt a felelőssége is. Az önállóság növelésének további fokozásához azonban szükség van arra, hogy a helyi adottságokat még jobban ki lehessen használni a tartalmi korszerűsítés érdekében. A következő fejlesztési lépés a 5

65


nagyobb oktatási, szervezeti egységek létrehozása felé a jelenleg működő szakcsoportok, szakbizottságok feladat- és hatáskörének kiszélesítése. A szakbizottságok eddig is jelentős szerepet játszottak már az oktatás koordinálásában. Fóntos feladatunk továbbra is, hogy a szakcsoportok szerepét a tudományos és káderkérdések terén egyaránt növeljük. Az állami vezetés és a társadalmi szervek közötti együttműködés ebben az esztendőben is harmonikus volt. Elvi állásfoglalásainkat közösen alakítottuk ki, de a gyakorlati munkában is a szervezéstől a megvalósításig a teljes kooperációt sikerült megvalósítani. Ugyanez vonatkozik az állami vezetés és a KISZ-szervezet közötti kapcsolatra is. Mind a központi, mind a kari hivatalok — amelyek az állami vezetés, illetve a különböző testületek munkáját segítik elő — feladataikat jól látják el. A hivatalok személyi összetételében nyugdíjazások folytán bekövetkező változások bizonyos belső munkaátcsoportosításokat eredményeznek, de azok nem befolyásolják a feladatok elvégzését. A fentiek után az egyes főterületeket figyelembe véve a beszámoló jelentést az alábbiakban összegezzük. OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA Az 1973/74. tanév egyik kiemel t feladata a tanárképzés korszerűsítése volt. A korszerűsítést az oktatáspolitikai határozat végrehajtása sürgeti; ez nemcsak egyetemünk feladata, és olyan kérdéskör, amelyet egy tanévben nem lehet megoldani. Az MM. javaslatait figyelembe véve áttekintettük a tanárképzés jelenlegi helyzetét, ennek során kitűnt, hogy az eredményes képzést akadályozza a személyi és szervezeti feltételek nem kielégítő volta. A tanárszakos hallgatók létszámához viszonyítottan kevesen foglalkoznak a módszertani képzéssel (szakmetodikusként, főállásban), egy-egy oktatóra aránytalanul nagy megterhelés hárul. Az egyetemi oktatók jelentős részének tudománycentrikus szemlélete, az iskolai oktatás dolgaiban való járatlansága, néhányuknál e munka lebecsülése fékezi a hivatástudat kialakítását, nehezíti a módszertani oktatást, esetenként a gyakorló iskolai munkát, mert e magatartás hatására néhány — nem tanárnak készülő hallgató — hasonló nézeteket hangoztat. Szükséges továbbá a gyakorlóév intenzívebb felhasználása a tényleges gyakorlásra. Az államvizsgán is a tanári pályára való alkalmasságot kell mérlegelni, az I—IX. félév szakvizsgái után. 66


E problémák ismeretében a tanév során mind tartalmi, mind szervezeti vonatkozásban több változtatást készítettünk elő. A személyi feltételek javítása érdekében javaslatunkra a Művelődésügyi Minisztérium 5 új szakmódszertani státuszt biztosított 1974. januártól kb. 3500 forint havi személyi bérkerettel. A BTK-n két új álláshelyre egy angol és egy francia-orosz módszertanost terveznek, a TTK-n a fizika, matematika és kémia módszertani oktatást erősítik meg. Az MM. irányelvét, ti. hogy jó szakmai felkészültségű és iskolai gyakorlattal rendelkező tanárt alkalmazzanak, részben sikerült figyelembe venni. Az intézkedés elhúzódásához hozzájárult az is, hogy több eredménytelen tárgyalásra, tájékozódásra került sor ez ideig. Az alkalmas személyek megnyerésére nem volt elegendő a rendelkezésre bocsátott pénz (középiskolai tanárként, az iskolában anyagilag is megbecsült szakemberként több az illetményük, mint amit az egyetem biztosítani tudna). Nem akartak elszakadni a középiskolai jól megszokott, ismert követelményektől, valamint erkölcsi akadályozó az, hogy elismert, megbecsült munkájukat nem adják fel a szakmódszertanos igen csekély presztízsű tanársegédi (vagy adjunktusi) címért. A Tanárképzési Bizottság állásfoglalása, a karokon és a metodikusokkal folytatott konzultációk megerősítették azt a törekvésünket, hogy a szervezeti feltételek javítására 1974 szeptemberétől karonként módszertani csoportot hozzunk létre. Az azonos elvek és gyakorlat, a képzésben való együttműködés előmozdításáért a csoportnak a rektor által megbízott vezetője lesz felelős, aki ezt a "tevékenységet pótlék fejében végzi. Feladatait a megbízás kiadásakor pontosan rögzíteni kell. Gondoskodni kell a csoport együttes elhelyezéséről, a dologi feltételek biztosításáról 1975-től. A következő évben felül kell vizsgálni a módszertanosok gyakorlóiskolai szakfelügyelői megbízását, és indokolt esetben más oktatót kell megbízni e feladat ellátásával. A tanárképzés tartalmi korszerűsítése érdekében a Bölcsészettudományi Karon többirányú tevékenység folyt. A Kar egyik legfontosabb teendőjének tartotta, hogy növelje az idegen nyelvszakos képzés hatékonyságát a rendelkezésre álló lehetőségek határain belül. Ennek érdekében az 1973 nyarán tárgyalt határozatoknak megfelelően minden idegen nyelvszak alsóbb évfolyamain törekedtek az intenzív nyelvi képzés megvalósítására. Általában emelték a gyakorlati órák számát: az első évfolyamon heti 5 órára, a másodikon heti 4, illetve 5-re 5*

67


azokon a tanszékeken is, ahol eddig ez az óraszám nem volt kitöltve. A képzés eredményességét növelte az Orosz Tanszéknek az a lehetősége, hogy e naptári év elején 6 hétre a Szovjetunióba küldhetett részképzésre 50 orosz szakos I. éves hallgatót. Az idei tapasztalatok igen biztatóak, és a jövőben is javasolják e lehetőség fenntartását, esetleges bővítését. A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy I. és II. éves gyakorlati nyelvi órákhoz főleg az Angol és az Orosz Tanszéken egyéb olyan nyelvi órák is járultak (pl. fonetika és intonáció, leíró nyelvtan), amelyek a nyelvi képzést szolgálták. Ha ezeket is számoljuk, az I. éves hallgatók az I. félévben 7, a második félévben 8 óra nyelvi — nyelvtani képzésben részesültek. Sajnálatos módon ellenkező irányban hatott az, hogy éppen az I. éves igen nagy létszámú csoportok alakultak ki a legtöbb szakon, ami a kiscsoportos oktatást illuzórikussá tette. A csoportok létszámát egyes tanszékeken (pl. a Német Tanszéken) úgy próbálták ellensúlyozni, hogy eltérő képzettségi szintű cso-, portok létrehozását kísérelték meg, e rendszer eredményeiről azonban csak a tanév végi vizsgák után lehet képet kapni. A nyelvi képzés tartalmi korszerűsítése vonatkozásában eddig az Angol és Orosz Tanszék tette a legtöbbet. Az Orosz Tanszék kollektívája egy nagyjából egységes, nyelvoktatási tematikát alakított ki, közösen döntötték el, hogy az egyes évfolyamokon milyen anyagrészt oktatnak. Az Orosz Tanszék évek óta gyakorlati nyelvoktatásra törekszik, és ehhez speciális kari jegyzeteket írat és bocsát a hallgatóság rendelkezésére. Az Angol Tanszék eddig is egységes elgondolás alapján állította össze évfolyamonként a követelményrendszert, most pedig úgy határozott, hogy egy, az oktatók többségét magába foglaló csoportot alakít, amely néhány év alatt kidolgozná és összeállítaná egy 8 vagy 10 félévre terjedő szakos nyelvoktatási program-anyagát. Örvendetes előrelépés volt, hogy az MM az 1974. évben rendelkezésünkre bocsátotta a nyelvi laboratórium első ütemének megvalósításához szükséges összeget. A Gazdasági Igazgatóság az Elektroakusztikai Gyártól megrendelte a berendezést, és a tervek szerint az első ütem 1974. július 15-e után megkezdődik. A tanárképzés korszerűsítéséhez kapcsolódó előmunkálatok nyomán a kari pártalapszervezet kezdeményezésére a kar vizsgálatot folytatott négy megye (Bács, Békés, Csongrád, Szolnok) és Szeged város művelődésügyi osztályainak segítségével az ott dolgozó és 1968-72 között végzett volt hallgatóink is68


kolai helytállásával kapcsolatban. Ez a vizsgálat, amelynek adatfelvételi eredményeit gépi feldolgozásban, értékelő tanulmányokkal rövidesen külön kiadványban is megjelenteti a Kar, azzal a tanulsággal jár, hogy hallgatóink szakmai felkészítése általában jó vagy megfelelő, de javítani kell szakmódszertani, oktatástechnikai, iskolai adminisztrációs és szervezési készségüket. A vizsgálati eredményeknek elébe lépve a Kar már tavaly jelentős összeget (kb. 300 000 forintot) költött különböző korszerű oktatási eszközök beszerzésére, de ezzel nem tekinti bef ejezettnek a korszerűsítést. Létrehozták kari állandó bizottságként az Oktatástechnikai Bizottságot, amelynek feladata az igények figyelemmel kísérése, rangsorolása és az eszközök használatának előmozdítása. Elhatározták, hogy az anyagi lehetőségektől függően egy éven belül egy-két tanteremben, illetve szemináriumban vetítő automatikákat építenek be, és lassanként valamennyi tantermüket alkalmassá teszik arra, hogy állandó jelleggel elhelyezhetők és használhatók legyenek a technikai eszközök. A nyelvi tanszékeken a hangos programok beszerzésének lehetőségéhez képest aránylag lassú tempóban készülnek ez új eszközök alkalmazására, pedig a nyelvi laboratórium elkészültével fel kell készülniök önálló hangos programok előállítására is. Örömmel számolnak be arról, hogy a Beszédművelés címen meghirdetett gyakorlatnak, amelynek vezetésére Gáti József színművészt kérték fel, a magyar szakos hallgatók között igen nagy sikere volt. Kívánatos lenne e tárgyat általánossá tenni valamennyi tanárszakos hallgató számára. A Kar törekedett a szakmódszertani képzés erősítésére, az oktatási színvonal emelése érdekében külön anyagi keretet bocsátott rendelkezésre. Több alkalommal tartott a Kar állami vezetése megbeszélést a szakmódszertanosokkal és az oktatási rektorhelyettessel. Több tanszék szintén foglalkozott e kérdéssel, igyekeztek meghatározni a tanárképzés speciális követelményeit, és vizsgálták a szakképzéstől való elválasztás lehetőségét. Elhatározták, hogy a középiskolai tananyagot alaposabban megismerik az oktatók. Választ várnak a tanárképzés korszerűsítésének perspektívájára (az egyszakos,, illetve másfél szakos képzés bevezetésére). . A tanév folyamán a Tanárképzési Bizottság munkájának gerince a képzéssel kapcsolatos javaslatok kidolgozása volt. A fenti kari javaslatok egy részét a bizottság kezdeményezte, külön is foglalkozott a gyakorlóév és a gyakorlóiskolák prob69


lémáival. Elkészítette az MM utasítás értelmében a gyakorlóiskolák szervezeti szabályzatát. Világossá vált, hogy szükséges a gyakorlóév intenzitásának növelése, a reális követelményekhez igazodva a szakközépiskolai és szakmunkásképzés területének ismertetése. A Bizottság javasolja az ilyen gyakorlat szervezési, anyagi kérdéseinek pontos megvizsgálását. Megerősítette azt az évek óta hangoztatott igényt, hogy a korszerű iskolai oktatás nem lehetséges megfelelő feltételek biztosítása nélkül, új gyakorló gimnázium építése múlhatatlanul szükséges. A tanárképzés befejező aktusát jelenti az 1972/73. tanévben minden szakon bevezetett komplex államvizsga. A vizsgabizottságok, a tanszékek és a karok az előírások szerint készítették elő és folytatták a vizsgákat, egyetértettek a koncepcióval és a lehetőségek szerinti optimális feltételeket teremtették meg. Mindkét tanárképző karon megerősítették, hogy az államvizsgának ez a formája hasznos, a tanári pálya reális követelményeit fejezi ki, és figyelmeztét arra, hogy az eddigieknél jobban a tanárképzés céljai szerint kell az oktatásképzés egész folyamatát súlypontozni. Jobban meg kell találni az új oktatási, nevelési formák segítségével a pedagógiai, filozófiai és szakmai összefüggések megmutatásának lehetőségeit, szigorítani kell a vizsgakövetelményeket. Az államvizsga bizottságok tagjait úgy kell kijelölni, hogy a bizottság összetétele is biztosítsa a hallgatói teljesítmény komplex megítélésének lehetőségét. Tagjai között legyen metodikus vagy gyakorló pedagógus. A Tanárképzési Bizottság számos célszerű javaslatot dolgozott ki a vizsga komplex jellegének biztosítására. A Bölcsészettudományi Kar jelezte, hogy az idegen nyelvszakos államvizsga bizottságok munkáját a témakörök kijelölésében nehezítette az a divergencia, amely az egyetemi és a középiskolai tantervi anyag között fennáll. Bizonytalanság volt és nincs egységes eljárás az államvizsgák nyelvét illetően az idegen nyelvszakokon. A tapasztalatok rendszerezését, a problémák egy részének megszüntetését segítené, ha egy-egy bizottság 3-5 évi időtartamig változatlan összetételben működne, így jobban lehetne értékesíteni a vizsgáztatási tapasztalatokat is. A Bölcsészettudományi Kar az 1973. év végére készítette el komplex nevelési programját. A nevelési program olyan alapdokumentum, amely — konkretizálja a szocialista középiskolai tanárképzést, a ta70


nári személyiségformálás legfontosabb nevelési feladatainak és követelményének rendszerét, körvonalazza a kari nevelési feladatrendszernek folyamatos, a képzési időszak egészére kiterjedő megvalósítása érdekében ajánlott tevékenységi formákat és eszközöket, megjelöli az irányításért, előkészítésért, szervezésért, ellenőrzésért és a gyakorlati megvalósításért felelős tényezők (testületek, szervezetek stb.) szerepét és tevékenységük összehangolásának lehetőségét. A komplex nevelési program nem törekedhet teljességre, hanem elsősorban azokat a kereteket foglalja össze, amelyek az egész Kar viszonylatában támpontokat adhatnak a nevelőmunka egységes elvi, pedagógiai, módszertani szemléleten alapuló tervszerű végzésére. A nevelési program előkészítésére a Kar még az elmúlt évben pályatételeket írt ki, s ezek igen értékes segítséget adtak a nevelési program kialakításához. A pályaművek külön kari kiadványként megjelennek. A Bölcsészettudományi Kar a tanszékek és a KISZ tapasztalatainak felhasználásában megvizsgálta a folyamatos oktatónevelő munkát és a tanulmányi fegyelmet zavaró tényezőket. A részben kérdőívekkel nyert adatokat feldolgozták, s az erről szóló részletes jelentést a kari tanács megvitatta. Megvizsgálta a kari Oktatás-Nevelési Bizottság ezen kívül a kollégiumokban végzett nevelömunka eredményét, problémáit. A Természettudományi Karon az órákon kívüli nevelőmunkák zömét továbbra is elsősorban az évfolyamfelelősök és a kollégiumi patronáló tanárok végzik. A tanszékek, különösen a fiatal oktatók jelentős munkát végeznek a fizikai dolgozók gyermekeinek segítése, különböző előkészítő tanfolyamok szervezése, egyéb patronáló munkák, valamint a beiskolázás terén. Az oktatók és a hallgatók közötti kapcsolat a fentiek alapján jó. Azonban aránylag kevés az olyan lehetőségek száma, ahol az évfolyamfelelősökön kívül más oktatók is találkozhatnának a hallgatókkal. A Jogtudományi Kar jelen tanévi munkatervének elkészítésekor a kari bizottságok körében a korábbiakhoz képest változást eszközölt. Nevezetesen a hallgatókkal kapcsolatos nevelőmunka intenzívebbé tétele érdekében kizárólag a hallgatók nevelési problémáival foglalkozó Nevelési Bizottságot hozott létre. A tapasztalatok azt bizonyítják,: hogy az átszervezés helyes volt, a Bizottság a tanév folyamán eredményes és hatékony 71


munkát végzett. Munkája során alaposan tájékozódott a végzős hallgatók felkészültségéről. A Bizottság foglalkozott a Kar II. évfolyamos hallgatóinak, tanulmányi, erkölcsi, fegyelmi kérdéseivel, az évfolyam politikai arculatának jellemzőivel, a nevelőmunka kérdéseivel. E témákkal foglalkozva a Bizottság tagjai hosszabban elbeszélgettek az évfolyam több hallgatéjával, a tapasztalatokról készült feljegyzést megvitatás után a bizottsági javaslattal együtt eljuttatták a Kar állami, párt- és KISZ-vezetőségéhez. A Bizottság a szerzett tapasztalatokat fel kívánja használni a Kar készülő nevelési tervében. A Bölcsészettudományi Karon a tavalyihoz képest a tananyagellátottság terén változás nincs. A helyzet továbbra is az, hogy egyes szakokon (francia, olasz, német, történelem) még mindig problémát okoz a hallgatóság jegyzettel való ellátása. Ezért örvendetes jelenségnek kell elkönyvelni, hogy a jegyzetírási szándék a Karon mintha elevenebbé vált volna, kézzelfogható jelei azonban eléggé gyérek. A jegyzetekkel és tankönyvekkel egyéb problémák is vannak. A tanév során megrendezett Ifjúsági Parlamenten tették szóvá a hallgatók, hogy a tankönyvek ára érezhetően emelkedik, és ennek orvoslását kérték. Ugyancsak itt vetődött fel, hogy a Tankönyvkiadó Vállalat évenként rendezzen néhány héten át tartó könyvaukciót amikor is a raktáron levő készleteit engedményes áron árusítaná. Az Állam- és Jogtudományi Karon a hallgatók tananyaggal való ellátottságának helyzetét vizsgálva, megállapítható, hogy a korábbiakhoz képest ezen a téren jelentős javulás történt. Nem érkezett jelzés arra nézve, hogy valamely tárgyból nincs, vagy nem áll kellő példányszámban rendelkezésre a megfelelő tananyag. A megfelelő tananyagellátás biztosítása mellett a Kar a tananyagok korszerűsítésének kérdésével is rendszeresen foglalkozik, a Kari Tanács egyik ülésén került megvitatásra az Oktatási Bizottság elnökének fenti tárgykörben készült előadmánya, amely az alábbi lényeges megállapításokat szögezi le: van tananyag, amelynek korszerűsítése egészen alapvető problémákat vet fel, és éppen ezért jelentős és hosszabb időre terjedő munkát igényel annak a legmodernebb szempontok szerint új alapokra való fektetése (pl. Nemzetközi jog); igen kívánatos, hogy a tételes jogi tárgyakból egy-egy anyagrészt felölelő kari jegyzet készüljön, mindannyiszor, ahányszor egy-egy jelentős jogszabály kiadásra kerül; 72


támogatni kell a kari jegyzetek készítését, mert ezek előállítása lényegesen kevesebb adminisztrációt kíván, és technikailag is jobban és gyorsabban tudnak lépést tartani a változó jogszabályokkal; továbbra is nagy gondot kell fordítani a tananyagok esetleges átfedésének megszüntetésére, ezért feltétlenül ajánlatosak az előzetes programviták; kívánatos, hogy ahol a program kikristályosodott, az ágazati. tárgyakból kari jegyzetek készüljenek. A Természettudományi Karon az oktató munka korszerűsítése érdekében a jelen tanévben 2 jegyzet, 14 házijegyzet és 2 példatár készült el. Kiemelendő, hogy az aránylag kis lét-számú Éghajlattani Tanszéken három jegyzet készült, a negyedik kéziratát augusztusig adják le. Valószínű, hogy ezek egy részéből központi jegyzet lesz. A Karon a pártalapszervezet is foglalkozott az ifjúságpolitikai, oktatáspolitikai határozatok végrehajtása során a tananyag-ellátottság kérdésével. Ugyancsak foglalkozott e kérdéskörrel az Ifjúsági Parlament is. Minden alkalommal hangsú-lyozottan felvetődött az ún. dotált jegyzetkiadási jog megszerzésének szükségessége, amely az utóbbi években jelentősen. fellendült kari jegyzetírást és egyéb segédanyagok kiadását még eredményesebbé tenné. Ezért ismételten felvetjük annak szükségességét, hogy az Egyetem rendelkezzen jegyzetkiadási joggal és a jegyzetek értékesítésének a lehetőségével. A Bölcsészettudományi Kar a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a „Studium Generale" keretében tanulmányi elő-készítő tanfolyamokat szervezett a fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulása érdekében. Ez két formában történt: az érintettek folyamatos évközi patronálása és nyári bentlakásos tanfolyamok szervezése. A munka orosz, angol, német, francia, magyar és történelem szakon folyt. A Karon felmerült az a terv, hogy a munka hatékonyságának kontrolálása, valamint hasznosítható tapasztalatok levonása érdekében megbeszélést folytathassanak azokkal a felvételt nyert hallgatókkal, akik résztvettek az említett előkészítési formákon. Erre annál is inkább szükség volna, mert a felvett hátrányos helyzetű hallgatókkal nem folyik szervezett jellegű foglalkozás. Csak a patronáló tanárok, évfolyamfelelősök, az érintett tanszékek spontán kezdeményezése érvényesült. Gátló tényező, hogy nem egy esetben maguk az érdekelt hallgatók zárkóznak el a segítés igénybevétele elől. Meggondolandó szempont az, hogy a hát73:


rányos helyzet gyakran nem is elsősorban a társadalmi, családi, hanem a regionális háttérből fakadt. Fokozott a gond a mezőgazdasági fizikai dolgozók gyermekeinél, sajnos a „Studium Generale" hatóköre éppen erre a kategóriára nem terjed ki, ezért kellene a jövőben a felvettekkel fokozottabb gonddal foglalkozni. Az Allam- és Jogtudományi Kar a környező megyék hátrányos helyzetű, illetve fizikai dolgozó gyermekei részére bentlakásos előkészítő tanfolyamokat- szervez. Ezeken az évenként két alkalommal megrendezett tanfolyamokon a felvételi vizsgákra készítik elő a felvételre jelentkezőket. A Természettudományi Kar matematika, fizika és biológia szakos fiatal oktatói a KISZ Központi Bizottság támogatásával működő kétéves bentlakásos előkészítő tanfolyam szervezésében és vezetésében vesznek részt. A Kar oktatói az előkészítő tanfolyamok munkáját az általuk összeállított — és országosan is használt — példatárak készítésével segítik elő. Az Egyetem a középiskolai tanárok számára is megszervezi minden évben a továbbképző tanfolyamokat. A Bölcsészettudományi Karon magyarból, történelemből és orosz nyelvből, a Természettdományi Karon matematikából, fizikából, kémiából, biológiából és földrajzból indult ez évben tanfolyam. Az ez évi tanfolyamokon 103 középiskolai tanár vesz részt. Általában a tanárok 90%-a beszámolókon is résztvesz, és a továbbképzésen való részvételéről minősítést szerez. Ennek a továbbképző tanfolyamnak a szervezését, és eredményességét jelentősen elősegítené a tervezetben már bemutatott új továbbképzési rendelet, amelynek értelmében a szolgálati időhöz mérten a középiskolai tanároknak a tanfolyamokon való részvétele automatikussá válna. A Bölcsészettudományi Kar a tantervi irányelvek, tantervek vonatkozásában semmi lényeges kezdeményezést nem tett, mert várta a Művelődésügyi Minisztérium állásfoglalását a tanárképzés új rendszerével kapcsolatban, hogy feladatait eszerint alakítsa. Ez az utasítás azonban nem jelent meg. A Jogi Kar újszerű szakosított tantervének bevezetésére a művelődésügyi miniszter utasítása alapján 1970-ben került sor. Egyetemünk Jogtudományi Kara annak idején az említett utasításban foglaltak messzemenő figyelembevételével készítette .el a tantervet. A gondos és körültekintő előkészítés ellenére is két-három év elteltével szükségessé vált néhány kisebb korrekció. Jelenleg pedig, amikór már végzett az új rendszerű képzésben résztvevő első évfolyam is, úgy véljük, kellő tapaszta'74


latokkal rendelkezünk ahhoz, hogy további módosításokra — amelyek a képzés alapját nem érintik — kerüljön sor. A módosításokat több körülmény is indokolja. Az elmúlt 5 év tapasztalatai alapján ugyanis már megállapítható, hogy egyes ágazati tárgyak oktatása nem kellően megalapozott, néhány esetben pl. alapképzéshez tartozó tárgyak egyes anyagrészeit emelték ki ágazati tárgyként, más esetekben hiányoznak az oktatás személyi feltételei. Gazdasági-társadalmi fejlődésünk változásai is szükségessé teszik egyik-másik tárgy módosítását. A módosítási igény kettős irányú, egyrészről csökkenti az elaprózott, kis óraszámú tantárgyak és az ágazati tantárgyak óráinak számát, másrészről az így nyert óraszám terhére az alapképzés színvonalának emelése érdekében indokoltnak tűnt néhány, gyakorlati jogászi munkában különösen jelentős jogi tárgy óraszámának minimális növelése. Ez közelebbről a Polgári Jog, a Büntetőanyagi jog, továbbá a Mezőgazdasági és Munkajog tárgyakat érinti. A módosítás szerint a tantervben előre meghatározott és kötelező óraszámú ágazati tantárgyakon belül az egyes ágazatokon 8, illetve 10-10 óra a fakultatíve választható tárgyakra esik. Ez a megoldás lehetőséget nyújt az időközben felmerülő igények kielégítéséhez is, azon felül a hallgatók számára is bizonyos választási lehetőséget biztosít. Az Állam- és Jogtudományi Kar a tanterv módosítására vonatkozó javaslatot kari tanácsülésen vitatta meg és azt az Egyetem Tanácsa folyó hó 18-án tartott V. rendes ülésén jóváhagyta. A Természettudományi Karon az elmúlt évben készültek el az új tantervek. A tanszékek és a hallgatóság közös kérésére már a jelen tanévben is mindenütt azok alapján készült átmeneti tantervek szerint folyt az oktatás. Sajnálatos azonban, hogy bár az új tantervek lényegesen jobbak, mint a korábbiak, az átmeneti tantervek egyes évfolyamokon egy-egy félévbére különböző problémákat okoztak (pl. sok óra, sok vizsga). A problémákon a Kar úgy igyekezett segíteni, hogy a KISZ útján összegyűjtött problémákat megvizsgálva, különböző átcsoportosításokat végzett. A következő évi átmeneti tantervek (a III. és a IV. tanévre) már elkészültek, remélhetőleg ezek semmi komoly problémát nem okoznak. A Természettudományi Karon több tanszék foglalkozott értekezletén az oktató-nevelő munka tapasztalatainak értékelésével. Legtöbb helyen a hallgatók bevonásával és egyetértésével arra a következtetésre jutottak, hogy sikerült előrelépni a 75


korszerű tematikák összeállítása, valamint az átfedések kiküszöbölése terén. A Kar azonban feltétlenül időszerűnek tartaná a jó értelemben vett integrált oktatás kérdésével foglalkozni, mert az átfedések kiküszöbölésével csak időlegesen lehet eredményt elérni. A tanszékek foglalkoztak a gyakorlatok és különböző vizsgaformák követelményrendszerének egységesítésével. A hallgatók laboratóriumi gyakorlatának műszerellátottságával kapcsolatosan súlyos problémák vetődtek fel a karon. A Kísérleti Fizikai Tanszék pl. egymillió forintnál nagyobb összegű igényről tesz említést, a takarékosság megfelelő figyelembevételével. Mivel ilyen összegű támogatásra nincs remény, a többi „laboros" munkát végző tanszékhez hasonlóan különös gonddal keresik az egyéb lehetőségeket a korszerűsítésre. Az oktató-nevelő munkával kapcsolatban kell említést tenni arról, hogy elsősorban a matematika tárgyak oktatásánál több évfolyamon vissza kellett lépni a kiscsoportos foglalkozásoktól, ugyanis nincs a tanszékeknek megfelelő oktatói kapacitása, sem tanterme. A Kar több tanszékén jelentősen hátráltatja az oktató-nevelő munkát a túlzsúfoltság és a helyiségprobléma, amelynek következtében mind a hallgatók, mind az oktatók ideje jelentősen szétforgácsolódik. Az 1973/74. tanévben a diákönkormányzat tényleges irányítójává vált a kollégiumi közösségi életnek. A diákvezetők szakmai, politikai felkészültsége jó, vezetőkészségük sokat fejlődött, van tekintélyük és felelős segítőtársai az igazgatóknak, nevelőtanároknak. Az év szép eredménye volt, hogy a Herman Ottó Diákotthon márciusban az MM hozzájárulásával kollégiumi címet nyert. Az alapos és hosszas vizsgálat során szóban elhangzott sok elismerést ez a döntés megerősítette. A következő évben reális cél lehet a felújítás után a József Attila Diákotthon számára a kollégiummá válás, a Móra Kollégium közeli perspektívában törekedhet a kiváló kollégiumi cím elnyerésére. A Móra Kollégiumban a diákbizottság és az alapközösségek kapcsolatának erősítésére rendszeressé tették a kollégiumi fórum szervezését, itt a kollégiumi élet különböző kérdéseit vitatják meg. Megjutalmazták a kiváló alapközösségeket, tovább növelték a szakkollégiumi tevékenység színvonalát. A BTK Nevelési Bizottsága a tudatos vezetést és a kollégiumi tevékenység gazdagságát elismerően állapította meg. A kollégium ez év tavaszán színvonalasan szervezte meg a területi munkaközösség egyik egész napos tanácskozását. A BTK Komplex Nevelési Programjának felhasználásával saját nevelési programot dol76


gozott ki. Segítséget nyújtott az Irinyi Kollégiumban három nyelvkör megszervezéséhez. Az eredményeket megszilárdítani, szélesebb körben is ismertté tenné, ha az oktatók kollégium iránti érdeklődése növekednék. Erre a különböző tudományos, politikai és kulturális rendezvények jó alkalmul szolgálnak. A kollégiumok vezetőinek törekedniük kell a hagyományok kialakítására és ápolására. A külső kapcsolatok erősítésére, a hivatástudat formálására, ‚a kollégium rendjének megszilárdítására. Szabályozni kellene az idegenek és vendégek jelenlétének ellenőrzését. A kollégiumok, az állami vezetők és a pártvezetés kapcsolata állándó, jó és rendszeres. Egyetemünkön az ösztöndíjak és a rendszeres szociális támogatás megállapítása az egyes évfolyamok KISZ-szervezeteinek javaslata alapján történik. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésénél kellő differenciálás érvényesül, amely a társadalmi munkára és a közösségben végzett tevékenységre megfelelő ösztönző hatást gyakorol. Tapasztalataink szerint a hallgatók szociális helyzete megfelelő, és az életszínvonal emelése javuló tendenciát mutat. A Bölcsészettudományi Karon a tanulmányi fegyelem kisebb mulasztásoktól eltekintve megfelelő. A kötelező, illetve nem kötelező óralátogatások kérdésével a Kari Tanács is foglalkozott. Tanulmányi kötelezettségeinek elmulasztása miatt a karon 6 hallgatót kellett évismétlésre utasítani, egy hallgatót kizárni. A vizsgaidőszak még tart, ezért az év végi eredmények még nem állnak rendelkezésünkre. A kari átlag az I. félév végén: 4,17. Súlyosabb fegyelmi vétség egy esetben fordult elő, kivizsgálása és lezárása folyamatban van. A Jogtudományi Kar hallgatói alapvetően eleget tesznek a tanulmányi követelményeknek, azonban az elméleti órák látogatottsága egyes évfolyamokon nem mindig kielégítő. Ennek érdekében tervezetet dolgoztak ki az előadáslátogatások fegyelmének megszilárdítása érdekében. Az intézkedés az előadókra bízza az előadások látogatása ellenőrzésének módját; s egységesítette a szorgalmi osztályzatokat. Ezeket a vizsgák során a vizsgáztatók tetszőlegesen figyelembe vehetik, a későbbiek során pedig a szorgalmi osztályzatok az ösztöndíjak megállapításánál is szerepet kapnának. A Kar hallgatóinak fegyelmi helyzete jónak ítélhető, mivel a tanév folyamán fegyelmi eljárásra nem került sor. 77


8L a ana OT 3I01uimunul oaauziaJ oallaf alaluoinx •aasazaNlap

uaa uoft1e •uXue suuzleNle aasalaNalaa `9iala0auz uaefluodopi NuueseinNulaauz soRueuzopny iuzalaX2a opualisalal aotl `llnpuiaq uNunuz sopealzsiutuzpu oaauzlaj Iogefla p asalizs alloia NasaiazdaNla uuq5uSue zu uagauzialaa Nauua llozotl loluzoaelutl — anlaalaaa Iallazanaal llal -zsa faaloia lulle sallaXIatlaolNaa soareuzopnl — uaeselisolun ~ auz Nolulsunuf ozoNluuon uaeseliifueai uNunuz sokueuzopnl sa lo5uSuu olulzoNafel llolilleazsso uugaael a zu ulpaodla sa ulieaaeOauz uasaln sapuaa -AI usaeuul 3Iunuzalaaa ueln ieliA sa iasaaauzlad Napsllozig nlalalazsso sa nluizs ozoquoing 1.1.ozoNlel2od ueolutlag uagnauel salazanlaed sa iuuile zu uoNunuzalaaa IanasalolafiN Nolupulaj u `ianasapaaN Neuesel isolun2aul ianlaSueai iuNililodXueuzopnl gDI dTAIZSIAI zv -

VxNnTAMyVynx soNVIAioQfly uaieuialqoad uunuzelzsil saallasa Izsul -en e isaaaN Iassapoplapaa aluizso aasgqol NoIaIIetI luiaazs aesnuul v •1.uNniqe05u sa leNnaesuululXuozig saallasa luiuzulen `leNnfluodseile `laNialazau NilatllfaliN Iotlu `lueai Now -naoyelin `Naguanzapuaa uu.gIo zu sapolNapaa ze aux •leNunuz ua.KIi Nuule11eA uasanizs sa `laasXuaNanal imiililod `iuilupusael `ilalazo ~I NilrfuOi NoIuklutl •luNiulelsunuf Ioqeflaa sazciaN ggasaifuauzpaaa 5atu u uzauutl `NiiasindaN lsaliBuuoN olen uoae uapuiuz e ueqaososla uzau uuqeselelinaui Neuzalqoad a iolasincdaN aesolaIIutl V •Ia3I3Iia9s9latlai sa ImPliaof llolis -olziq uegNoluzifieguzs ozoquom u Naula Nuiolu$Ilug •195assal a1.23I ilisafial lállalnsaag 'JO ItpoI Iselle oluat uanuiialaa.S2a uuqlulosadeN IaNNunpuaa iuilepusael ulsiluiaozs e sa IaNNauzzsa ulsixaeui u aasqgol Saeu 3I91allutl u`NipoNluan ao309l saas zsa2a uaqaaoN Nuiolaileu aotl `olutllidullOauz uuqeiullv uaqsalalunq iuzianal Nalinsazsaa InzoN ioleúllutl aux u uagnauel uaiaf v Neqquifuosaulaai uouzuXIodna •II u uegElul1e NaSuauipaaaasziA v •gqusOuui u uoNuzs zsaaan e sa exiZ1l—uiuzaN `uxizid—Nileulaleui e `zfeapioj—uNiluuzaluuz uugaososla euzezs NoseNng •%8 —L ueq went uSueau NoseNnq y •oli$alapI si . autlaaadasztA $es940 IIuu F7 'uuqNuzsopi iggoln ze oia linpaoj uiau asuaiaf oaeAeZ leNunui oianau-01.upIo ze `qqasouolnx •of uzalaaad iXueuzlnuul noti `sElidell0auz t ze si uoaug iSueuiopnllazsauzaay y:


visszatekintően indultak meg; alapvető céljuk a tudományszervezés, irányítás legmegfelelőbb módszereinek, feltételeinek kialakításához támpont kidolgozása. S tekintve, hogy az egyetemi komplex tevékenységben az oktatás-, tudomány-, káder- és gazdaságpolitikai irányelvekből adódó feladatok szorosan összefonódnak, egyik a másiktól élesen el nem határolható, e vizsgálatok széles körben folynak. S azért egy hosszabb időszakra visszatekintve, mert ez mindig alkalmasabb olyan következtetésekre, amelyek egy adott időpont vagy rövidebb periódus elemzéséből nem vonhatók le. Az adatgyűjtő munkát alapvetően az évente megismétlődő adatszolgáltatások (oktatási és kutatási statisztikák) részadatainak egyéni, tanszéki, szakcsoporti, kari majd egyetemi összeállításával indítottuk be; így az összteljesítmény értékeléséhez különböző szintre vetítetten produkálhatók az adatok. E már megkezdett munkához igen nagy segítséget nyújtott a Művelődésügyi Minisztérium megbízásából megjelent „A tudományos kutatás főbb eredményei" (1969-1972) c. kiadvány, mely az egyetemünkön kialakult elgondolás és csoportosítás szerint kari bontásig már nyomtatásban ad adatokat. E felsőbb, hatóságunk által kezdeményezett kiadvány igazolja elképzelésünk helyességét s ezenfelül nagy segítséget jelent 4 év adatainak ellenőrzéséhez. Meg kell említenünk, hogy az MTA különböző osztályain hasonló értékelés folyik több évre visszatekintve, a tudományszervezési és szakigazgatási tevékenység területén. E felmérő munka keretében kívánjuk a kutatási témák tervezésének és nyilvántartásának szintjére vonatkozó problémát is rendezni, természetesen ennek hatása már csak a következő tervidőszakban lesz érzékelhető. Az 1972-es tudományos tématervezés időpontjában a Minisztertanács 1012/1972. (IV. 27.) számú határozata az 19711985 közötti időszakra szóló országos távlati tudományos kutatási tervről még nem állt az Egyetem rendelkezésére (ezt utólag, 1972. július 18-án kaptuk meg, mikor is a terveket már továbbítottuk), s így nem állt módunkban kellő tájékoztatást, irányítást adni a kutatóhelyek vezetőinek a témák országos témákhoz való kapcsolását, csoportosítását illetően. Így a tervezés és a témanyilvántartás észlelhető egyenetlenséget, számszerű bizonytalanságot tükröz; tanszékenként eltérően témacsóportot, ill. egyéni témákat vesznek irányadónak. Ezért az Egyetemünk kutatóhelyein jelenleg nyilvántartott 338 témaszám (1972-75. évi tématerv) némileg félrevezető, mert pl. elég 79


os xtzAop TunVs VIaouuVi sa lisie alaiaaniaT F1yIAI zu TnuaTlanzoN TXuuuuopni lazsauuaai T T sa iSuuuuopnluuoiupusaul T I11z93I 3iaNazsuul V . (3infiazaN Iua4asaa loilaN tgqoin za) pod oso piazsuul sa Nazsuul gz ualainaal 31oXuvLUOpnllazsauuaal u ~ iauloluln ~I zE ualainaai No/alutuopnluuoiupusael u ioq ga `uNumuolulnN 3ITXIo3 umazsuul 6g Nuntualaaa 5aivaiar Noivpv ozuia11aG 7a6asfivaNaaal fi2ai{olvin4 v

tupu 3infpn4 Luau atu uu0e/aru uaiaf Izu `unzaIoppi uasautu auu Iiuttu aaspTnoa opt zu `(uuuuzs -quaup `aNalaa Naialaliaj t&xiop gaaa sa NoluaTokIoT `NanXuoN `NaaazsnuU `Nad0 `. „NozoNzsauNunuu" saasNnzs zoUiuNunuuoiulmi soSupuuopni u) ozoNleuon uausuinNuiu NaialallaT u `uu ~ zs oielnuU sa0aÁuaT uat X ~ a /Moti `31unuulusooq Hall aaoT a ioaalaia so.Suutuopni Nunuualaaa IadaN so/fuoziq Nuupu autu uuquozu Noiupu lloitsolaodoso up[duTu Noluodtuazs ozoquom u `tupopzaN2auu oj uuin usuimiuiu ~ auu ~~ siiozig •tupu lsvlulzoNaf soXuuuuopny u uNunuu oztuaia salaizsaa ul uapinoa 311.19114aaazs io.zNaifuatupaaa oletllulnLUpI u IutuuuTun `IoaNasapalizalui tÁlati sa tLUUiiv Iioitsoizrq uuozoNluuoA aaasai LUaaa0aui Nautaasolaqal sapoi[aj tuLUNuzs e `ToausuTnNuiu Nau Naia4alia3oia saasNnzs u `NauaNalaatu usui0ouuu4 uNunuuolui uuqNuoiouUuzsaq uaiaf `tuzoNiuTOoi saNalaTiT tuau tualaaa zu — unoj TEuNoNo uuqpTun$uXuu igquaoN — Ian asaiaNaiaa tuululael uNunuu soiarguuopnl `anlupiay (aga931 a olauiizsaiT? uuuai M I I T 'MN uaNaza IuTuuuTun `uuual gT, opoiosoduNaq uaiaaNia; uqpiuuual nlutzsuoaul sa sauzsao zu $aT uaiar) •eausllozTg e agn daaazs auu Nesouean uagasaitnoq 'Tauaaopi svpgiosoduNag oualaol uTiosululmi olutiltsouzsuUi ~uI -U2esupzadau `olaUilzsaili uqu[moad isululnN NaNazsuul y Nemiezsopinaai [n oinput uag-gG6T zu ufuNunuu olizsalloia uaqaa za s `zsai slupuia; usiiozig soifuyuiopny oinnieie sow g selei2o;sum oien uagga `asaluopia zu NausapaaN u Nauua •atu -IoIaMatu lalutzs XTatu Nuusuoaizsi5aa e anlaTit `Nausazan aal e X2oti `sapaaN `.Nauiadaaazs luaNtutualzsaa 4ainaalifu2tuopnl !map X2a-aa Si 'T uual tuaaa NaXiatiolulmi TÁuuuuopnluUOiup -usaei v •uugtuezs olisazsso ze Nauiadaaazs st Nutualzsaa e BaLu IlailauU s9i9ia[5atu laodosoutual oiul2ojazsso ze uaNazsuul N os.


Ágazati kutatási területenként részletezett adatok: (Az adott számok minden esetben december 31-i állapotot rögzítenek; az MTA státusban levőkre vonatkozó adatok is szerepelnek.) Társadalomtudományok (Allam- és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Marxizmus—leninizmus tanszékek) 1964 1969 1973

Kutatóhelyek száma (ebből 28 29 32 MTA irányítása alá tart.) — — 1 155(8) 161(17) 176(21)* Oktatók száma — 3 6 Kutatók száma Segéderők száma (oktatási, kutatási, adminisztratív) 12 24 32 Tudományos fokozattal ren29 44 64 delkezők Tudományos témák száma 146 135 139 ebből alkalmazott — 7 fejlesztési — — — Tudományos támogatás (ezer 383,6 331 1288 Ft-ban) = 28 ebből MTA-tól Publikációk száma: könyv, jegyzet 17 17 26 szakfolyóirat, cikk 162 163 161 • egyéb közlemény 46 164 108 Külföldi utak: szocialista országok 21 46 50 nem szocialista országok 10 17 33

* A zárójelben feltüntetett számok a félállásos oktatók számát jelzik az összesből; az 1973-ban 11,9% emelkedett arányszám elgondolkodtató, a társadalomtudományok területén jelentkező káderutánpótlási problémát jelzi. 6

81


Ha az 5 éves periódus számait vizsgálat alá vesszük: —

Egy tanszékre jutó létsz. oktató, kutató segéderő A szakemberek (oktatók, kutatók) és segéderők aránya Egy szakemberre jutó támogatás (ezer Ft)

5,5 0,4

5,6 0,8

5,6 1

0,8%

1,5%

1,8%

2,47

2,01

7,07

Természettudományok (Természettudományi Kar, Kibernetikai Laboratórium) 1964 1969

1973

Kutatóhelyek száma 21 24 28 (ebből MTA irányítás alá tart.) — — — Oktatók száma 196 161 180 Kutatók száma 64 31 67 Segéderők száma (oktatási, kutatási, admin.) 95 130 165 Tudományos fokozattal rendelkezők 75 59 81 123 Tudományos témák száma: 152 94 21 ebből alkalmazott 5 6 3 fejlesztési — 3 Tudományos támogatás (ezer Ft) ' 12 965 8881 10 838 8 224 (ebből MTA-tól) 6300 8 849 Publikációk száma: 6 könyv, jegyzet 7 10 175 szakfolyóirat, cikk 131 229 69 egyéb közlemény 84 67 Külföldi utak: 93 szocialista országok 32 70 nem szocialista 24 országok 36 26 10 945 KK teljes árbevétel 774 3 221 Benyújtott szabadalom. 10 _ év alatt összesen 47 újítás 10 év alatt összesen 7 (Elfogadottakról pontos adatunk nincsen) 82


— Egy tanszékre jutó létszám 9,2 10,2 9,1 oktató, kutató 5,4 6,0 4,5 segéderő — A szakemberek (oktatók, kutatók) és segéderők 63% 50% 53°/o aránya — A szakemberek és tudományos fokozattal rendelke31% 32,7% zők % aránya 29°/o — Egy szakemberre jutó támo49,8 43,9 46,3 gatás (ezer Ft) Ha a tízéves időtartam néhány átlagszámát összegyetemi viszonylatban vizsgáljuk (1964-1973) _ : 0,7 egy szakemberre jutó könyv, jegyzet 8,8 szakfolyóiratcikk . 4,5 egyéb közlemény 6,5 tud. témaszám 28,8 tud. támogatás (EFt) 4 külföldi utazás Az adatok a tudományos kutatás területén eredményes munkát jeleznek, illetve számszerűen a személyi feltételek — ha nem is tökéletes, de — aránylagosan jó meglétét tükrözik. Itt meg kell jegyezni, hogy az utóbbi években a segéderők számának emelkedése dacára a munkamenetet egyre jobban akadályozza a személyi fluktuáció. A külföldi utazásokra vonatkozóan megjegyzendő, hogy az egyébként is folyamatosan növekvő számokon belül örvendetesen emelkedik a konferencián résztvevők aránya (1973-ban a kiutazók 41%-a) és a hosszabb tanulmányúton résztvevőké (14%); az utóbbi forma alkalmasabb mind a nyelv, mind a szakmai tapasztalatok elsajátítására. Az eredmények értékelésénél nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a kutatómunkában résztvevő oktatókra (egyéb tevékenység, oktatási teendők, nevelés, társadalmi munka stb.) is hárul. A tudományos kutatómunkát elősegítő lehetőségek Állami és helyi intézkedések eredményeként jelenleg összehasonlíthatatlanul szélesebbek "a lehetőségek, mint a korábbi években. Ezekről, valamint kihasználásukról kívánunk röviden szólni. . 6'

83


A káderutánpótlás és káderképzés elősegítése érdekében többirányú intézkedés született. Így : Már a hallgatóknak módjukban áll egyrészt a Tudományos Diákkörök munkájába való bekapcsolódás, valamint — főként a nem tanárszakosoknak — szakdolgozatuk készítése során a tanszékek tudományos szakterületének egyes részterületeibe való mélyebb bepillantás, 1969 óta különösen a nyelvszakos hallgatók részére külföldi nyelvtanfolyamok, 1970 óta féléves részképzésen való részvétel teszi lehetővé nyelvtudásuk tökéletesítését. Ezen a téren a nem szakos hallgatók nyelvi képzése nincsen az igényeknek megfelelően megoldva; ezt a hiányt példamutató módon kívánta a Természettudományi Kar pótolni; az Egyetem Központi Nyelvi Lektorátusa által pl. matematikus hallgatók részére intenzív nyelvtanfolyamokat rendeztek. A többi szakon, illetve karon is fel kellene erre figyelni. — 1970-ben megjelent rendelet alapján Egyetemünk is él a tudományos ösztöndíjas gyakornoki státusokra fiatal szakemberek visszatartásának lehetőségével (évente 12 fő). Ez a kétéves periódus — az első években alkalmazott helytelen gyakorlat megszűnésével, amikor is túlzott óraterheléssel vonták el egyes tanszékek ezeknek a fiataloknak az idejét — valóban alkalmat ad arra, hogy saját tudományos felkészültségüket gyarapítsák. Az ösztöndíjas gyakornokokból kiválasztott fiatal oktatók már ilyen előzményekkel indulhatnak, ami a korábbiakhoz képest előnyt jelent számukra. — A tudományokat művelőkkel szemben támasztott nyelvi követelmények: a szakirodalom olvasása, különböző jellegű külföldi utazásokon való részvétel, előadások tartása, látogatók fogadása, stb., s nem utolsó sorban a tudományos minősítéshez nélkülözhetetlen nyelvvizsga letétele Egyetemünkön is kiemelt kérdéssé tette az oktatók, kutatók nyelvi képzésének helyzetét. A Minisztérium által 1969 áta rendszeresen meghirdetett, államközi munkatervi pont alapján lebonyolításra kerülő külföldi nyelvtanfolyamokon Egyetemünkről kb. 60 fő vett részt. Egyetemünk vezetése abból a meggondolásból kiindulva, hogy az oktatók, kutatók egyre sürgetőbb nyelvtanulásának kérdését elősegítse, a Nyelvi Lektorátus szervezésében és lebonyolításával 1970 óta orosz, angol és német nyelven középfokú nyelvvizsgára előkészítő, félintenzív nyelvtanfolyamokat indított. E tanfolyamokon eddig 100 fő vett részt, ebből sikeresen vizsgázott 56. Szép84


séghibája ennek a számaránynak az, hogy a résztvevők nagy fluktuációja miatt — amely különösen az első években kb. 50-60%-ra tehető — az 56 vizsgázóból az eredetileg engedéllyel indulók közül csupán 15 személy azonos. 1972. óta eléggé még ki nem használt lehetőség a belföldi tudományos ösztöndíjas tanulmányút, amely 2 hónaptól 1 évig terjedő időtartamban igen kedvező, támogatott munkalehetőséget biztosít a kutatómunkához. Eddig 1973-ban 5, 1974-ben 3 oktató vett, illetve vesz részt ilyen jellegű szakmai képzésen. Az oktatók, kutatók által készített tudományos dolgozatok Egyetemünk Acta kiadványaiban (17 sectio) — A szerkesztőbizottságok döntésétől függően — évente 60-85 ív terjedelemben jelennek meg. Az elmúlt évben kiadott 79 nyomdai ív terjedelem az 1969. évhez képest 9%-os, 1964hez pedig 24%-os emelkedést jelent. E lehetőség kapcsán több ízben vetődött fel mint probléma, hogy az Acta a fiatal oktatók számára publikálási lehetőség megteremtésére vagy pedig nemzetközileg elismert, tehát érett dolgozatok közlésére szolgáljon-e. E kérdés még nincsen eldöntve, a gyakorlat vegyes. Itt kívánnám felhívni ismét a figyelmet az 1961-ben engedélyezett kiadványsorozatnak, az Acta Juvenumnak az igénybevételére. A Karok mindössze 10 alkalommal éltek a kiadás jogával (Jog 2, BK 5, TTK 3), holott a lehetőség egyrészt a megfelelő szintű tudományos diákköri dolgozatoknak, de még javasolhatóan akár a tudományos ösztöndíjas gyakornokok dolgozatainak a megjelentetésére is alkalmas lenne.

KÁDERPOLITIKA, SZEMÉLYI ÜGYEK A minisztériumtól ez évben kapott oktatói álláshelyek jelentékeny segítséget nyújtottak egyetemünk több egységénél problémáink megoldásához, bár egyes területeken továbbra is igen magas óraszámmal kénytelenek oktatni a tanszékek. Legnehezebb helyzetben a matematikus terület van. Az álláshelyek biztosításán kívül ezek betöltéséről is szólnunk kell, mert ez egyre problematikusabbá válik. Több pályázati kiírásunk eredménytelen maradt annak ellenére is, hogy megelőzte a káderkutatás. Ennek okai évek óta ismertek: magasabb fizetés, feleségelhelyezési és lakásproblémák és mindehhez fokozott egyetemi követelmények járulnak. Vannak olyan munkakörök, ame85


lyek feltétlenül megkívánják a hosszabb gyakorlatot (pl. szakmódszertanos állás), az iskolában azonban lényegesen magasabb fizetésben részesülnek azok, akik erre a feladatra az egyetemen megfelelnek. Az utánpótlás-bázisunk eddig is a nálunk végzett hallgatókból adódott túlnyomóan, ez a tendencia még fokozódni fog a jövőben. Nehezíti majd dolgunkat az is, hogy az új követelményrendszer előírása szerint a tanársegédi alkalmazást két évi szakmai tevékenységnek kell megelőznie. Előreláthatóan többször kényszerülünk majd arra, hogy ez alól felmentést kérjünk. A tudományos ösztöndíjas gyakornokok beállításánál fentiekre is tekintettel még körültekintőbb, megfontoltabb kiválasztásra és kádermunkára van szükség. Nem kívánatos távozásról gyakornokok vonatkozásában a matematikusoknál és a jogászoknál beszélhetünk elsősorban. Magasabb fizetést, lakásajánlatot nehezen tud visszautasítani egy kezdő szakember, különösen, ha családos. Kétségkívül ellentmondás van abban, hogy betöltetlen állásokkal rendelkezünk és egyidejűleg távozó ösztöndíjas gyakornokaink vannak. Ebben a kádermozgásban az anyagiakon kívül szerepe van annak is, hogy erre irányuló törekvéseink ellenére azt a célkitűzést, hogy kizárólag a szorosan vett hiányszakokra kerüljenek gyakornokok, nem teljesítettük maradéktalanul. Egy-egy tehetséges hallgató gyakornoki beállításáról nehezen mondtunk le még akkor is, ha a tanszékre kerülése nem volt biztosított. A tudományos továbbképzési ösztöndíj rendszere egyébként nem írja elő, hogy csupán az egyetemi utánpótlás biztosítására hasznosítható az ösztöndíj, bár úgy véljük, tendenciájában éppen az új követelményrendszerből kitűnően egyre inkább erre lehet következtetni. A kutatói bérrendezés ellentétes hatásokat váltott ki egyetemünkön. Egyrészt örvendetes volt az alacsony fizetések emelése, másrészt tovább fokozta azt a feszültséget, amelyet a felsőoktatásban dolgozó oktatók más területekhez viszonyítva eddig is éreztek. A kutató helyek várható szívóhatásával is számolni kell a jövőben. Oktatóink egyre gyakrabban teszik fel a kérdést, hogy mikor várható területünkön fizetésrendezés. Ez a segédszemélyzetet is élénken foglalkoztató probléma, akiknek körében — szinte kizárólag anyagi okokból — már igen nagy a tanszékek munkáját hátráltató fluktuáció. Oktatóink zöme lelkiismeresen igyekszik eleget tenni a követelményeknek, ezt az elért eredmények is bizonyítják. E tanévben négy oktatónk védte meg sikerrel doktori disszertációját. (Fehér Ottó, Krajkó Gyula, Kedves Miklós és Bernath 86


Gábor docensek.) Ez idő alatt 10 kandidátusi védésre került sikeresen sor és néhány a közeljövőben várható. Egyéb követelményeknek is megfelelve szép számmal történtek előléptetések, a múlt tanév végétől 5 egyetemi tanári és 15 docensi előlépés valósult meg. Adjunktussá előlépett 16 oktató. Aspirantúrára felvételt nyert 4 oktató. Veszteség érte egyetemünk néhány kiváló oktató távozásával, mindenekelőtt Hajdú Péter tanszékvezető egyetemi tanár, MTA intézeti igazgatói funkcióba kerülésével, egyidejűleg a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztjéről is leköszönt. Eltávozott két docens (Sirokmán Ferenc és Pénzes István) és félálláson hosszú évek óta nálunk oktató és a tanszékvezetést is ellátó Horváth Károly docens. Nyugállományba ment Szalai István professzor és Biczók Ferenc docens. Néhány adjunktusi és tanársegédi kilépés is bekövetkezett. Új alkalmazást Gyimesi Sándor docens, Boros László és Róna Tas András egyetemi tanárok állományunkba kerülése, folyamatban van továbbá Vajda György Mihály és Csatári Dániel egyetemi tanári kinevezése. Ezen alkalmazásokkal néhány tanszékvezetés, illetve tanszéki csoport vezetési probléma is megoldódik. Félállásra Sallay Géza docens került, tanszékvezetői megerősítése azonban nem következett be, mert Budapesten kapott hasonló feladatot. A TTK Bolyai Intézetében is sor került több docensi szintű félállásos megoldásra. (Freud Géza, Soós Gyula.) Új tanszékek: Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, a Román Nyelvek és Irodalmak Tanszéke kettéválásával a Francia Nyelv és Irodalom, illetve Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék. A Finnugor Tanszék mellett Altajisztikai Tanszéki Csoport létesült. Folyamatban van a Biokémiai Tanszék létrehozatala. Itt említenénk még, hogy a Geometriai Tanszék erősítése egyelőre nem valósult meg, és jelentős erőfeszítések folynak jelenleg a Genetikai, illetve a Biokémiai Tanszéki Csoport személyi megerősítésére. Megkezdődött és fokozatosan megvalósult az MTA kutatócsoportok MM állományba történő átvétele, ez évben az Analízis Kutató Csoport átvétele valósult meg. Lényeges személyi változások: A Bölcsészettudományi Karon a távozó Hajdú Péter egyetemi tanár helyére dékáni kinevezést kapott Csukás István egyetemi tanár, dékánhelyettessé választották Veczkó József adjunktust, a Természettudományi Karon pedig Sirokmán Ferencné tanszékvezető docenst. Havasi Zoltán a Központi Könyvtár igazgatójának távozása után Karácsonyi Béla docens kapott a Könyvtár vezetésére megbízást. 87


A nyugdíjba vonult Hámori Ede gyakorló általános iskolai igazgató helyére Németh Kálmán nyert kinevezést. A Rektori Hivatal vezetőjéül Szabó Béla kinevezése történt meg. Felsőbb szerveink kitüntetésekkel ismerték el oktatóink és dolgozóink értékes munkáját. Munka Érdemrend arany fokozat kitüntetésben részesült Márta Ferénc tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, Szőkefalvi-Nagy Béla tanszékvezető egyetemi tanár, MTA-tag, Ábrahám Ambrus nyugalmazott egyetemi tanár, MTA-tag. Munka Érdemrend ezüst fokozatban Gécseg Ferenc docens, és nyugdíjbamenetele alkalmával Hámori Ede iskolaigazgató részesült. Munka Érdemrend bronz fokozatot kapott Grossmann Ferenc docens. Kiváló tanár: Nagy Pálné és Molnár Istvánné, kiváló tanító: Wittman Tiborné. Az Oktatásügy Kiváló dolgozója: Kovács István egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, Kozma László docens, Mikola Tibor docens, Both Ödön docens és Kaposi Márton adjunktus. Kiváló dolgozó kitüntetést 3, miniszteri dicséretet 1 dolgozónk kapott. Az Egyetemünkről távozó Horváth Károly tanszékvezető docens munkásságát egyetemünk József Attila emlékéremmel ismerte el. Szakszervezeti munkáért arany fokozatot kapott Schneider Gyula tudományos főmunkatárs és Mezősi József docens, Népköztársasági Sport Érdemérmet Tóth Imre adjunktus. Az előttünk álló káderfeladatok közül közvetlenül megoldásra várnak az új követelményrendszer és a határidős alkalmazások érvénybelépésével egyetemünkre háruló tennivalók, amelyekre a felkészülés nagy, körültekintő, gondos munkát kíván. Kétségkívül az egyetemi közvéleményt erősen foglalkoztató problémák ezek, helyes megoldásuk jelentékenyen befolyásolja majd további káderpolitikánk sikerét. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG A megelőző évekhez hasonlóan az 1973/74. tanévben a Művelődésügyi Minisztérium részéről biztosított költségvetési keretek csupán takarékos, a megelőző évek színvonalát megközelítő gazdálkodást tettek lehetővé. A költségvetési keretek megállapításakor a Minisztérium pénzügyileg támogatja ugyan az új feladatokat, de a jelen gazdasági környezet költségemelő hatását a költségvetési keret nem tudja ellensúlyozni. Ezért fordul elő az, hogy a régi feladatok ellátása csupán egyre csökkenő színvonalon valósulhat meg. Különösen nagy problémaként jelentkezik a könyv áremelés és a karbantartási költségek emelkedése. 88


Tudományegyetemünk kari szintre decentralizált költségvetési gazdálkodást folytat. A rendelkezésre bocsátott költségvetési keretek kb. 80%-át költséghelyek, karok, illetve egységek között felosztottuk az Egyetemi Tanács határozata alapján. A karok, egységek, költséghelyek az önállósággal megfelelően éltek, ezt jól mutatja a gazdálkodás óta javult és csökkent maradványunk is. A Gazdasági Igazgatóság operatív tájékoztatást ad a karoknak, egységeknek a bérkeret felhasználásáról, ne-gyedévenként tájékoztatja a tanszékeket a dologi keretek felhasználásáról. A Gazdasági Igazgatóság az 1973/74. tanévben is az oktatási, kutatási munka elősegítését tekintette fő feladatának. Ezértmunkáját úgy szervezte meg, hogy a gazdasági feladatok ellátását hozzárendelte az oktatási és kutatási jellegű feladatokhoz.. Az Allam és Jogtudományi Karon az 1972/73. tanévben. kiürített házmesteri lakást 1973/74. tanévben az oktatás rendelkezésére bocsátottuk, és megteremtettük a feltételeket az. ott folyó oktatói munkához. Az Allam- és Jogtudományi Kar állami vezetőivel együttműködve előkészítettük az egységes. kari könyvtár kialakítását és a könyvraktározás megoldását. Ennek érdekében megkezdtük a volt szenes pince könyvraktárrá való átalakítását, amelynek tervezési munkája még mindig folyamatban van. A zsúfoltság csökkentése érdekében és. azért, hogy a nagylétszámú hallgatóságnak az egyetem épületében való tartózkodását kulturáltabbá tegyük, az épület belső udvarát rendeztük, erre lehetőséget adott a földgáz fűtésre valóátállás és elhatároztuk az udvar egy részének befedését, hogy ezzel is elősegítsük a hallgatók óraközi szünetekben való otttartózkodását. A Természettudományi Karon ebben a tanévben is tovább folytattuk a laboratóriumok felújítását. Befejeződött a Dóm téri. kémiai épület elszívóberendezéseinek cseréje és a Dóm téri Béke és Bolyai épületekben a gázvezeték-hálózat cseréje. A kémiai épület elszívóberendezésének cseréjével egyidejűleg az: érintett laboratóriumokat is felújítottuk. Előkészítettük a Szerves és Szervetlen Kémiai Tanszék tantermének felújítását. Több nagyműszer érkezett Egyetemünkre, ezeknek beállítása nagy gondot jelentett. fgy beszerelésre került az Általános. és Fizikai Kémiai Tanszék épületében 1 db potenciosztát, az Állatélettani Tanszéken 1 db Tesla elektronmikroszkóp, a Mikrobiológiai Tanszéken pedig 1 db preparatív ultracentrifuga. Nagy jelentőségűnek minősítjük a Természettudományi Kar központi támogatási rendszerét, a gazdasági apparátus a Kar-

89?


ral együttműködve dolgozta ki a központi támogatásra vonatkozó igényeket. Az év folyamán a biológiai tanszéki épület felépítése és a kiköltöztetésük következtében felszabaduló (Ady téri épületben levő) helyiségek jövőbeni felhasználására vonatkozó elképzelések kidolgozása jelentett nagyobb feladatot. A Bölcsészettudományi Karon tovább folytattuk a tantermek korszerűsítését, megkezdtük a Központi Nyelvi Laboratórium kialakítására vonatkozó előkészítési munkákat. Befejezéshez közeledik a számítástechnikai program megvalósításával kapcsolatban az .új számítástechnikai központ felépítése. A gépterem készültségi foka kb. 80%-os, várhatóan szeptember végére, az R-40 számítógép beérkezésének idejére az épület készen lesz. A testnevelési oktatás elősegítése érdekében az Ady téri sportpályán egy felvonulási célra épült épületünket alakítottuk át tornateremmé, ezzel egy 20X10X4,50 m kubatúrájú területet kaptunk, itt látjuk el az általános iskola és gimnázium testnevelési óráit, a felszabaduló időben egyetemi hallgatóink, valamint a SZEOL SC hasznosítja még az épületet. Az oktatás érdekében fejlesztettük sokszorosító és kötészeti kapacitásunkat, Actáink egy részét ma már saját eszközeinkkel állítjuk elő, jelentős mértékben megnőtt a házijegyzetek, útmutatók, példatárak előállítása.

1973. évben: Jegyzetek száma Példányszám Oldalszám 1974. évben: (június 1-ig) Jegyzetek száma Példányszám Oldalszám

TTK

BTK

JTK

20 4820 3948

8 2140 1710

9 1970 1474

1 250 270

Közp. Egys.

Összes

700 499

7 1810 510

40 9470 6667

1 300 87

3 470 308

14 2990 2139

5

A jegyzetkiegészítők és útmutatók előállítása nagy költséglekötést jelent a Karok részére. Nincs megoldva ugyanis ezeknek a hallgatók részére való értékesítése. Amennyiben e területen megoldást nem találunk, előbb-utóbb a megnövekvő költség fogja fékezni a házijegyzet-kiadás ütemét. A tudományos 90


publikációk egyre növekvő számban kerülnek ki házinyomdánkból, ezzel is elősegítve az oktatási-kutatási feladatok jobb ellátását. . Költségvetési gazdálkodás Bérgazdálkodás Tudományegyetemünk költséghelyekre, karokra lebontott, úgynevezett decentralizált bérgazdálkodást folytat. Ez a megoldás lehetővé tette, hogy a bérek felhasználása rugalmasan illeszkedjék a kari feladatokhoz. Az 1974. évi költségvetési évben tovább növeltük a kari önállóságot e területen. Lehetővé tettük, hogy július 1-étől az átmeneti bérmegtakarítás 50%-át a költséghelyek, karok szabadon használják fel, feladataik ellátásához. A decentralizált gazdálkodás előnyei egyértelműen érezhetők, nagy bértartalékaink megszűntek, bármaradványunk alig van, a költséghelyek, karok vezetői felelősen döntenek a bérfelhasználás kérdésében. Eredeti előirányzat Módosított Kiadás 39 351 000 39 836 600 39 617 800 10 502 901 10 317 619 1974. I. negyedév 1973. év

Az I. negyedévben mutatkozó viszonylag nagy megtakarítást az okozza, hogy a karok a bérfejlesztési keretet nem minden esetben használják fel január 1-én, ezért a fel nem használt rész az I. negyedév végén megtakarításként jelentkezik. Rendszeresen vizsgáljuk az egyes munkakörök átlagbérét. Az I. negyedév végén az alábbi átlagbérek alakultak ki: 6716,— Ft/hó 5001 egyetemi tanár 4774,— Ft/hó 5002 egyetemi docens 3653,— Ft/hó 5003 egyetemi adjunktus 2421,— Ft/hó 5004 egyetemi tanársegéd 5031 nyelv-, kollégiumi, testnev. tanár 3038,— Ft/hó A 900-as kulcsszámokban eléggé alacsony fizetések alakultak, melyeket a kutatói bérrendezés ellensúlyozott. 916 ksz. 922 ksz. 923 ksz. 924 ksz. 925 ksz.

4320,5564,4464,3064,2017,— 91


A fenti adatok egy hónapra kifizetett teljes béralapra vonatkoznak. Problémaként vetjük fel a fiatal oktatók helyzetét, akiknek bére nem tekinthető kielégítőnek: A kisegítő állománycsoportban a tanszéki segédszemélyzet körében, a tanszéki mechanikusok, laboránsok, könyvtárosok vonatkozásában — a városi üzemekhez viszonyítva — bérfeszültség alakult ki, mert az egyetemen kialakult átlagbérekkel az utánpótlást biztosítani nem tudjuk. 1973/74. tanévben igen mérsékelt létszámemélkedésről számolhatunk be, ennek szemléltetésére közöljük az alábbiakat: Oktató Kutató Öszt. Peda- Egyéb gyak. gógus létszám 1973. VII. 1. 1973. IX. 1. 1973. XII. 31. 1974. V. 31.

393 391,5 402,5 398

41 45 45 45

24 30 30 30

96 95 95 95

574 567 578 595

Dologi keretek alakulása A dologi költségvetési keretek nagyságát a karok, tanszékek a megnövekvő feladatokhoz viszonyítva alacsonynak tartják. Ezzel kapcsolatos megjegyzéseiket azzal támasztják alá, hogy az áremelkedés azoknál az árucikkeknél, amelyeket az Egyetemen használnak, rendkívül magas, és semmilyen takarékosság nem tudja ellensúlyozni az áremelkedés hatását. Különösen nagy az áremelkedés a külföldi vegyszerek, könyvek, folyóiratok esetében. A vegyszerek ára átlagosan 5-6%-kal, a folyóiratok előfizetési ára 30-40%-kal, a külföldi könyvek ára 10-15%-kal növekszik. Legérzékenyebben a Bölcsészettudományi Kart érinti a könyváremelkedés, a Természettudományi Kart elsősorban a vegyszer és folyóirat áremelkedése érinti és minden karra kihat a műszerek árának kb. 10%-os emelkedése: Nem lehet azon csodálkozni, hogy a Bölcsészettudományi Kar részéről — miután ezt a Kart súlyosan érinti a könyv áremelkedés —, felvetődött az az igény, hogy történjék meg a költségvetési keretek újrafelosztása és az arányok újból történő kialakítása. 92


Beruházások A biológiai tanszéki épület I. ütemének kivitelezése folyamatban van, a II. és III. ütem alapozása elkészült, az építőipar ígérete szerint az I. ütem 1974. szeptember végére elkészül és október 11-én megtörténhet annak ünnepélyes átadása. Megindult a 6000/1000 adagos konyha építése; várhatóan 1975. december 31-re a kivitelezés befejeződik. Az Április 4. úti Általános Iskola építése tervszerűen halad, az iskola oktatási részét a kivitelező vállalat 1975. év szeptemberéig befejezi, a tornatermi rész elkészítését 1975. december 20-ra tervezi. A számítástechnikai központ I. ütemének építése befejezéshez közeledik, várhatóan 1974. év szeptember 30-ra a gépterem készen lesz. Ifjúságpolitikai intézkedések Az 1972/73. tanévben létrehozott KISZ-klub berendezését továbbfejlesztjük. A KISZ KB-tól, illetve a Belkereskedelmi Minisztériumtól kapott támogatásból a folyosó falburkolatát készítjük el és a játékterem felszerelését korszerűsítjük. A hallgatók jobb elhelyezése érdekében ebben a tanévben megkezdtük a József Attila Kollégium felújítását, az emeletes ágyak felszámolását és az Irinyi Kollégium II. emeletének festését végezzük el. A tömegsport támogatására a KK. szociális és kulturális alapja terhére külön fedezetet biztosítottunk, ezzel is elősegítjük fiatal dolgozóink és hallgatóink sportolási lehetőségeit. Szociálpolitikai intézkedések Az 1973/74. tanévben nagy súlyt helyeztünk egyetemünk dolgozói munkakörülményeinek javítására. Tovább javítottuk szociális helyzetüket, az üdülő felszereltségét, az orvosi rendelő berendezését továbbfejlesztettük. Befejezéshez közeledik a második dolgozói étterem. Az új étterem várhatóan szeptember 1-ére elkészül, és 400 fős kapacitása sokat fog segíteni problémánk megoldásában. Az egyetemi óvoda zsúfoltságát egy foglalkoztató, tornaterem létesítésével kívánjuk enyhíteni. Ennek tervezése a tanév folyamán megtörtént, a kivitelezésre a következő tanévben kerül sor. 93


Egyéb intézkedések Nagy súlyt helyeztünk a tanév folyamán munkánk szervezettebbé, ütemesebbé tételére. A minisztériumi revízió által feltárt hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési tervet készítettünk, a terv végrehajtása folyamatban van. Kiemelten foglalkozunk a leltározás kérdésével, ismételten kiadtuk a tanszékeknek a leltárszabályzatát és felhívtuk figyelmüket a leltározás szabályszerű lebonyolítására. A belső ellenőrzésünket megszigorítottuk, elsősorban a műszerek ellenőrzését tekintettük feladatunknak, mert ezek nagyértékű eszközök. Megtett intézkedéseink nyomán a társadalmi tulajdon védelme megszilárdult. A Gazdasági Igazgatóság és a hozzátartozó egységek munkájukat úgy igyekeztek végezni az 1973/74. tanévben, hogy az elősegítse az oktatási és kutatási feladatok jobb ellátását.

94


XI. KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉSES MUNKÁK AZ 1973. ÉVBEN

A Természettudományi Kar tanszékeinek, a Kibernetikai Laboratóriumnak dolgozói szaktudásukat, a tudományos kutatások során elért eredményeket a népgazdaság érdekében az 1973. évben is jól hasznosították. A kutatás-fejlesztési jellegű és a számítástechnikai szolgáltatásokra irányuló szerződéses munkák száma 93 volt, ezek együttes volumenje meghaladta a 11 millió Ft-ot. (Az 1972. évben 10 millió volt.) E számadatokból is kitűnőleg, egyetemünknek a termeléssel való kapcsolata — a szerződéskötések révén — egyre szorosabbá válik. Az 1973. évben — előző évhez hasonlóan — 7 tanszék foglalkozott az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, illetve a Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium megbízásából földtani, kőzettani, geomorfológiai és geokémiai vizsgálatokkal. Az ez irányú megbízások vállalási díjának összege meghaladta az 1 800 000 Ft-ot. (Előző évben 1 300 000 Ft volt.) A fizikai tudományok terén jelentősek a „szilícium gamma detektorok" előállításával és a „szelénréteg" vizsgálatával kapcsolatos, továbbá a lumineszkáló üvegek lumineszcencia tulajdonságainak befolyásolására irányuló kutatásók. A kémiai tudományok terén fontos gyakorlati célokat szolgálnak a kőolajfeldolgozással kapcsolatos elektrokémiai és korróziós vizsgálatok, a vegyipar részére végzett kutatások, a gyógyszergyárak megbízásából végzett, gyógyszeralapanyagok előállítására, és gyógyszerkémiai problémák megoldására irányuló kutatások, továbbá a vegyiparban használatban álló speciális folyadékporlasztó berendezés továbbfejlesztését célzó kutatások, végül a levegőszennyeződést okozó gázok eltávolítására irányuló kutatások, a természetes, öntöző-, árasztó-, illetve csurgalékvizet szennyezettségének vizsgálatára s az eredmények értékelésére irányuló megbízási munkák. Meg kell még említenünk az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium megbízásából a „Mikro- és mezokörzetek lehatá953

,


rolása az Alföldön" c. téma keretében az ország gazdasági körzeteinek elhatárolása érdekében végzett kutatómunkát. Népgazdaságunk legkülönbözőbb területén (építőipar, bútoripar, mezőgazdaság, közlekedés) já segítséget nyújtanak még a Kibernetikai Laboratóriumnak a Minszk-22 elektronikus számítógép igénybevételével végzett szerződéses munkái. A Természettudományi Kar tanszékei által az 1973. évben vállalt kutató jellegű szerződéses munkák témajegyzéke ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK A szabvány előírásainak megfelelő gépkocsi-fékfolyadék kikísérletezése, valamint autóműszaki és autóápolási termékek összehasonlító vizsgálata és erről szakértői vélemények készítése. MEDIKÉMIA Szövetkezet, Szeged. Az 1972. évben megkezdett, a vasport tartalmazó kadmium akkumulátor masszának elektromos eróziós porlasztási eljárással való előállítási lehetőségeinek vizsgálata. Észak-magyarországi Vegyiművek, Sajóbábony. Az organofil bentonit gyártás művelettani vizsgálata. Észak-magyarországi Vegyiművek, Sajóbábony. Transzport folyamatok intenzifikálására szolgáló agitátorok és alkalmazásuk heterogén kémiai reakciók folyamatos kivitelezése tárgyú szabadalmi bejelentés alkalmazási lehetőségének vizsgálata. Észak-magyarországi Vegyiművek, Sajóbábony. A megbízónál alkalmazni kívánt ecsetragasztó-anyag vizsgálata, az anyagról tűzrendészeti szakvéleménynek adása. Szegedi Ecset- és Seprőgyár. Az 1,1'-diacetil-1,1'-4,4'-tetrahidro-4,4'-biperidil („A anyag") 4,4' bipirilillé történő oxidáció intenzifikálásával kapcsolatos műveleti kutatás. ALKALOIDA Vegyészeti Gyár, Tiszasasvár. Komplett pneumatikus laboratórium kifejlesztése folyamatos műveletek és eljárások kivitelezésére. Műszer- és Irodagépértékesítő Vállalat, Budapest. 96


ÁLLATTANI TANSZÉK 1. A Péti Nitrogénművek Hódmezővásárhelyi Furfurol Gyáregységénél a felszíni és ipari szennyvízcsatornák hidrobiológiai vizsgálata. Péti Nitrogénművek. ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK Műszaki fejlesztési célokat szolgáló, speciális műszeres analitikai kutatások. Észak-magyarországi Vegyiművek, Sajóbábony. Öntöző-, árasztó-, illetve csurgalékvizek növényvédőszer szennyezettségének vizsgálata és az eredmények értékelése. Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged. Polietilén csövek permeabilitása és öregedésének vizsgálata tárgyában kísérletek lefolytatása és a kísérletek eredményének kiértékelése. Délalföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat, Szeged. Természetes vizek növényvédőszer szennyezettségének vizsgálata. Kőrösvidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula. Jégecet metilenklorid elegyben nitroxinil intermediereknek jódmonokloriddal végzett monojódozásának vizsgálata; a propionsav észterek hidrolízisének kinetikájáról irodalmi összefoglalás készítése; a vas, cink és kalcium komplexekre különös tekintettel, probon és származékok komplexkémiai sajátosságainak tanulmányozása, végül az organikus kalcium, nem só jellegű vegyületekről és komplexekről irodalmi összeállítás elkészítése. CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest. A szilíciumnitrid és szilíciumoxinitrit tulajdonságai, előállítása és alkalmazási lehetőségei tárgyú, a téma területét egészében átfogó, részletes bibliográfiai munka, illetve szakirodalmi feltárás elvégzése. Finomkerámiai Művek Alföldi Porcelángyára, Hódmezővásárhely. A kőolajipari inhibitorok relatív hatékonyságának elektrokémiai polarizációs módszerrel történő megállapítása. Kőolaj- és Földbányászati Ipari Kutató Labor. Budapest. 7

97


A megbízó Laboratórium kutató munkájához szükséges, speciális tulajdonságokkal rendelkező elektrokémiai mérőberendezés kikísérletezése és egyedi példányban való elkészítése. Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Labóratórium, Budapest. A szintétikus habképző anyagok azonosításához szükséges fizikai-kémiai sajátságok meghatározására vonatkozó matematikai kidolgozása. Nehézipari Minisztérium Iparszervezési Főosztálya. Szerves anyagok klórozásánál keletkező hulladéksósav-mintákban benzol és klórozott benzolszármazékok típusú szenynyezések kimutatására és kvantitatív mérésére irányuló vizsgálatok. Budapesti Vegyiművek. Heterogén katalitikus kutatások a levegőszennyeződést okozó gázok eltávolítására. Nehézipari Minisztérium. A Délalföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat területén szolgáltatott földgáz gázkromatografiás analízisének elkészítése. Délalföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat, Szeged. ASVANYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK A Recsk térségében folyó mélyszinti érckutatásból kikerülő ércanyagok vizsgálata, annak ércmikroszkópos tanulmányozása. Országos Érc- és Asványbányák Kutató és Termelő Művei, Eger. A kötött 5 éves keretszerződés alapján az 1973. évre esedékes komplex geokémiai kutatások meghatározása. Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, - Budapest. Tűzálló gyártmányok minőségellenőrzése mikroszkópos technikával. Alföldi Porcelángyár, Hódmezővásárhely. BIOKÉMIAI ÉS GENETIKAI CSOPORT 1. A szerződés mellékletében felsorolt szterán-vázas vegyületek közül 16 vegyület szintézisének elvégzése és az előírt menynyiségben való előállítása. REANAL Finomvegyszergyár, Budapest. 98


2. „Papaver bracteatum" és „Papaver orientale" kromoszóma számának megállapítására irányuló kutatások. Gyógynövénykutató Intézet I., Budakalász. FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI TANSZÉK 1. A Bükk-hegység D-i neogénnal fedett előtere nagyszerkezeti viszonyainak felvázolása, továbbá a Szegedi medence mezozoós és miocén kőzetanyagának üledékföldtani vizsgálata. Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Budapest. GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK 1. A mikro- és mezokörzetek lehatárolása az Alföldön c. téma kutatása; a dél-alföldi tervezési, gazdasábi körzet pontos lehatárolhatósága, az ország gazdasági körzeteinek feltárása és elhatárolása érdekében a gazdasági mikrokörzetek Dél-Alföldre kidolgozott vizsgálati módszerének továbbfejlesztése. Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, Területfejlesztési Főosztálya. KISÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK A lumineszkáló üvegek lumineszcencia tulajdonságainak elektrosztatikus térrel való befolyásolására irányuló kutatómunka. Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkavédelmi Kutató Intézete, Budapest. A xeroradiografia elmélete és ipari alkalmazása c. témában. irodalomkutatás. Egyesült Izzólámpa és Vill. Rt. Konverta Gyára, Budapest. Szilícium gamma detektorok előállítása. Magyar All. Eötvös L. Geofizikai Intézet, Budapest. KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK 1. Az 1968. évben megkezdett olajbázisú öblítőiszapok hazai előállítását célzó kutatómunka folytatása: az optimális iszapösszetétel megadása céljából a fordított emulziós iszapok 7*

99


szerkezetképzését és konzisztenciajellegüket módosító adalékok hatásának vizsgálata, adott fajsúlyú olajos közegű iszapok hígíthatóságának és nehezíthetőségének vizsgálata, a megfelelő kondicionálási módok kidolgozása. Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, Budapest. Komplex ásványi kolloidok ülepedésének és szétválasztásának tanulmányozása; foltosmárgák, gumós mészkövek stb. vizsgálata. Központi Földtani Hivatal, Budapest. a) A Csepel ÁFOR-telepen létesített kísérletti olajos szennyvíztisztító berendezések egyes egységeiből származó nyers, részben tisztított olajos szennyvizek kolloidkémiai jellemzése; b) a nedvesítő és emulgeáló szerek hatásának vizsgálatával kapcsolatos előkísérletek végzése. Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási és Vízépítészeti Intézete. Az 1968. évben megkezdett, olajbázisú öblítőiszapok hazai előállítását célzó kutatómunkának folytatása. Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, Budapest. MIKROBIOLOGIAI TANSZÉK Mikrobiológiai hatásspektrum és aktivitás vizsgálatok. CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest. Halastavak termelésbiológiai, továbbá anyag- és energiaforgalmi vizsgálata. Haltenyésztési Kutató Állomás, Szarvas. Az algyői kőolajmező réteg- és termálvizeinek mikrobiológiai ellenőrzése. Kőolaj- és Földgázbányászati Ipari Kutató Laboratórium, Budapest. SZERVES KÉMIAI TANSZÉK 1. Élelmiszeripari termékek fehérje- és aminosav-analízis módszereinek kidolgozása és 15 minta fehérje és aminosav tartalmának mennyiségileg való meghatározása. Nagykőrösi Konzervgyár. 100


A Pilokarpin totálszintézissel való előállításának lehetőségeiről irodalmi összefoglaló készítése. CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest. 10 új szteroidnak 1-1 g-os mennyiségben való előállítása. Kőbányai Gyógyszerárugyár. Az „1.3-bifunkciós vegyületek" témán belül kutatások végzése és meghatározott mennyiségű vegyületek előállítása. Kőbányai Gyógyszerárugyár. A megbízó Tröszt által szállított kőzet- és rétegvízminták nem illékony szerves anyag tartalmának kimutatására irányuló kutatások. Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Budapest. A megbízó Szövetkezet hatáskörébe tartozó, az egész ország területére kiterjedő karbantartási vizsgálatok analízisének elvégzése, továbbá a laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok kidolgozására és az újonnan kidolgozott éljárások továbbfejlesztésére irányuló kutatómunka. Orosházi Kazánjavító és Alt. Szerelő Ipari Szövetkezet. A secofenantrén származékok 1972-ben megkezdett vizsgálatának folytatása és 15-20 db I. általános képletű secofenantrén származéknak előállítása. CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest. Mexahidro és oktahidro-4-oxokinazolin származékok előállítása. CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest. Már ismert és újonnan azonosított „sexuál attraktánsok" előállítása, a téma területén belül vizsgálati célokra anyagok előállítása és a vizsgálatok eredményétől függően az előállított anyagok végleges, nagyítható laboratóriumi technológiájának kidolgozása. REANAL Finomvegyszergyár, Budapest. TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK 1. Az Alsó-Duna szakasz adottságainak természeti földrajzi vizsgálata c. téma keretében tudományos kutatások. Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Főosztálya. 101


2. Az 1972. évben beindult környezetvédelmi kutatások befejező folytatása érdekében, a természeti földrajzi környezet védelme és a Dél-Alföldön folyó szénhidrogénkutatások, termelések kapcsolatainak értékelő elemzését célzó tudományos kutatások. Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Budapest.

102


XII. AZ ELMOLT NÉGY EV KISZ-MUNKAJANAK KRÓNIKAJA Összeállította: Dr. Rákos István KISZ vb-titkár Egyetemünk KISZ-szervezetének munkáját alapvetően meghatározták 1970-től azok az egyetempolitikai intézkedések, MSZMP KB határozatok, amelyek egyetemi hallgatóink jogkörét és ezzel együtt kötelességét is pontosan körvonalazták, ill. — bátran mondhatjuk — működési lehetőségeinket kitágították. Nem véletlen, hogy erre az időszakra esik az egyetemen belüli közéleti szerepünk kiteljesedése, valamint a külső társadalmi-közéleti tevékenységi formák beindítása. Gondolunk itt különböző állami testületekben való részvételünkre, a délalföldi megyékben beindított Studium Generáléra, az egyre ismerősebben csengő nevekre: Asotthalomra, Röszkére, TJjszentivánra. Ezekben a helységekben időközben egy országossá váló akció beindításának úttörői voltunk, anyagi és szellemi energiáink egy részét fordítottuk a hátrányosabb körülmények között élő tanyasi iskolák patronálására, tanyasi és falusi gyerekek középiskolára való felkészítésére. Ezek az új tevékenységi formák — véleményünk szerint — kiegészítik az egyetemi oktató-nevelő munkát, elmélyítik a pedagógus hivatástudatot. Értelmes célok kitűzése bizonyította, hogy hallgatóink többsége képes társadalmilag hasznos feladatokat — eleinte lelkesedéssel, később mindinkább párosuló szakértelemmel — magas színvonalon megoldani. Váratlan helyzetekben is megmutatkozott az, hogy a JATE ifjúsága képes áldozatot hozni. Gondolunk itt az 1970-es árvíz idejére, amikor egyetemista brigádjaink május 20-tól éjjelnappal ott dolgoztak a Tisza gátjain. Felvetődik a kérdés, miért volt ez áldozat? A válasz nagyon tömör: időközben elkezdődött a vizsgaidőszak is. Csak néhány számadatot emlékeztetőül: május 26-án 300, 28-án 240, 29-én 130, 30-án 170, 31-én 195 fő töltötte és hordta a homokzsákokat. 1970 május 20-a és június 3-a közötti időszakban naponta átlag 128 fiú dolgozott az árvíz103


védelemben. A kiváló helytállást illusztrálják a munkáért kapott elismerések és jutalmak is. A KISZ Központi Bizottsága 10 dicsérő Oklevelet, a Városi KISZ Bizottság 17 elismerő oklratot, az egyetem rektora 52 dicséretet osztott ki. Az 1970-es árvízveszély idején az egyetemisták bizonyítottak. Megmutatták, hogy a Városért, az Egyetemért készek megmozdulni, áldozatkészen dolgozni. Bizonyítanak ma is, amikor többszáz egyetemista segít a mezőgazdasági betakarításban, semmivel sem könnyebb körülmények között, minit 1970-ben. De ez már a következő évkönyv krónikájába tartozik. Természetesen elsőrendű feladatunknak is eleget tettünk, tanultunk, és ahol lehetett, bekapcsolódtunk a tanszéki és országos szaktudományi kutatások áramába. A diákköri tevékenység szép hagyományokkal rendelkezik egyetemünkön, ezt a következő adatok ékesen bizonyítják: Tudományos Tudományos Az OTDK-n Az OTDK-n diákkörök diákköri résztvevő I., II., III. díszáma tagok dolg. sz . jat nyert dolgozatok sz. 1970-1973

1970-1973

1970-1973

1970-1973

Marx. T. BTK JTK TTK

— 12 10 19

3 17 11 20

— 30 138 251

35 130 168 272

— 28 7 84

6 32 16 56

— 3 4 13

3 6 6 16

ossz:

41

51

479

605

119

110

20

31

A fizikai dolgozó szülők tehetséges gyermekeinek felkészítésében kezdettől fogva részt vett egyetemünk is. 1968-ban tettük meg az első lépéseket, 1969-től pedig rendszeres és egyre szélesebb területre kiterjedő munkát végzünk. A középiskolás fiatalokat levelezés, folyamatos évközi patronálás, ill. bentlakásos intenzív táborok keretében készítjük fel az egyetemi felvételire. Oktatóink mellett a középiskolásokkal közvetlenül egyetemünk hallgatói is foglalkoznak. Az elmúlt 5 év alatt a JTK több mint 800, a BTK 500, a TTK pedig 1500 tanulót készített fel. Az előkészítettek 50%-a felvételezik nálunk, felvételi arányszámuk 60-65%. Az elmúlt időszakban bővült nemzetközi tevékenységünk, e téren elsősorban a testvérvárosi, egyetemi kapcsolatokhoz 104


igazodtunk. Fő célunk az volt, hogy minél több hallgatónk vegyen részt az odesszai, lvovi, greifswaldi, lodzi és turkui egyetemekkel fenntartott építőtábori csereakciókban. A sok éves, jól sikerült munkakapcsolat nagyon népszerűvé tette a szovjetunióbeli építőtáborozást, mindig nagy a túljelentkezés ezekre az utakra. Lengyelországban és az NDK-ban is színvonalas program várja a kiutazókat. Építőtáborozáson 1972-ben 48, 1973ban 45, 1974-ben 55 hallgatónk vett részt. Ez a szám a következő években — új kapcsolatok kialakítása nélkül — 65-70 főre emelkedhet. Az építőtáborozás mellett jelenleg a Meisseni Csempegyárral, a Stralsundi és Radebergi Sörgyárral van kapcsolatunk. Egyetemünkről 1972-ben 197, 1973-ban 190, 1974ben 215 hallgató utazott az NDK-ba. Az építőtábori mozgalom megindulását követően egyetemünk KISZ Bizottsága is bekapcsolódott az országos akcióba, majd 1965-től saját erőből — a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemmel együttműködve — Szegeden helyi építőtábort szervez. Táborunk évek óta nemzetközi, 1971-ben odesszai és lvovi, 1972-ben rajtuk kívül greifswaldi és toruni hallgatók vettek részt a nyári munkában, 1974-ben a lodzi testvéregye tem fiataljai váltották fel a toruniakat. Természetesen a magyar hallgatók is résztvevői építőtáborunknak. A tábor összlétszáma a következőképpen alakult: 1971: 134; 1972: 181; 1973: 190; 1974: 274 fő. Nemcsak a létszám növekedett az utóbbi kéthárom évben, hanem a munkateljesítmény is, ehhez hozzájárult .az a szocialista szerződés, amit ez év nyarán kötöttünk a munkaalkalmat biztosító DÉLÉP KISZ-szervezetével. Mindez számokban: a kéthetes — gyakorlatilag 10 munkanapos — turnusok egy főre jutó átlagkeresete: 1971: 908; 1972: 1064; 1973: 1142; 1974: 1516 Ft. Befejezésül — korántsem a teljesség tudatával — még egy mindannyiunkat közvetlenül érintő eseményt szeretnénk megörökíteni, az KISZ-klub 1973-as megnyitását. Nem az ünnepélyes aktusról szeretnénk szólni, hanem arról az önkéntes és verejtékes munkáról, amit hallgatóink — 1 éven keresztül — a vizsgaidőszakot leszámítva — minden munkanapon, váltott műszakban (20-20 fővel) végeztek. A tágas termeket és az egyre tartalmasabb műsorokat látva, ma már nehéz elképzelni, hogy valamikor az egykori légópincében félméteres vastagságú téglafalakat kellett lebontani, és sok száz talicskányi törmeléket kihordani az utcára. A munka jelentőségét egyrészt azt mutatja, hogy KISZ-tagságunk aktivitása hozzájárult a KISZ-klub határidő előtti átadásához, 105


másrészt érzékelteti ezt két adat is: a végzett társadalmi munka több mint 15 000 munkaórának felel meg értéke kb. 500 000 Ft. Idő- és helyhiány miatt nem térhetünk ki KISZ-munkánk egészére, csak néhány mozzanatot kívántunk sokoldalú tevékenységünkből felvillantani.

P

106


XIII. ÉVFOLYAM- ES (SZAK)CSOPORTFELELŐS OKTATÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMANYI KAR évfolyam: helyettese: évfolyam: helyettese: évfolyam: helyettese: évfolyam: helyettese: évfolyam: helyettese:

Dr. DANI SÁNDOR, Dr. VASTAGH PAL. Dr. RUSZOLY JÓZSEF, Dr. TÓTH KÁROLY. Dr. TÓTH ÁRPAD, Dr. BESENYEI LAJOS. Dr. SIKLÓS SÁNDOR, Dr. BÉRCZI IMRE. Dr. ORDÖGH PIROSKA, Dr. BARDOSI ISTVAN.

BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR I. évfolyam A) csoport csoport csoport csoport csoport

Dr. KOLLANYI TERÉZ tanársegéd. Dr. MARÓTI EGONNÉ tanársegéd. FÖLDVÁRI LASZLÓNÉ gyakornok. HANSEL ISTVAN gyakornok. PORDANY LÁSZLÓ tanársegéd.

II. évfolyam A) csoport Dr. HEGYI ANDRAS tanársegéd. csoport Dr. ANDERLE ADAMNÉ gyakornok. csooprt Dr. SZILASSY ZOLTAN gyakornok. csoport DIENES DOROTTYA gyakornok. csoport Dr. RÓNA-TAS ANDRAS tud. főmunkatárs. csoport GYIMESI ERZSÉBET gyakornok. III. évfolyam A) csoport Dr. HEMMERT MARIA lektor. csoport Dr. FERENCZI IMRE tszv. docens. csoport Dr. FERINCZ ISTVAN adjunktus. csoport Dr. VARGA LAJOS docens. csoport Dr. GERGELY JENŐ tanársegéd. 107


IV. évfolyam A) csoport S. Dr. KISS ERZSÉBET adjunktus. csoport Dr. SZABÓ JÓZSEF adjunktus. csoport F. Dr. SZALAMIN EDIT adjunktus. V. évfolyam A) csoport VASS ISTVÁN adjunktus. csoport Dr. NEMÉNYI KÁZMÉR adjunktus. csoport Dr. JANURIK TAMÁS tanársegéd. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Matematika

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

fizika szak Dr. PAPP GYÖRGYNÉ tanársegéd. Dr. HUHN ANDRÁS tanársegéd. CSÚRI JÓZSEFNÉ adjunktus. NÁNAI LÁSZLÓ tanársegéd. Dr. DURÓ LAJOSNÉ tanársegéd. Dr. MICHAILOVITS LEHEL adjunktus. Dr. DURSZT ENRE adjunktus. Dr. KOÓS MARGIT tanársegéd. Dr. KLUKOVITS LAJOS tanársegéd. MOLNÁR MIKLÓS tanársegéd.

Matematika—földrajz szak évfolyam Dr. ANDÓ MIHÁLY docens. évfolyam Dr. MOLNÁR BÉLA adjunktus. évfolyam Dr. TÓTH IMRE adjunktus. évfolyam ABONYI GYULÁNÉ dr. tanársegéd. évfolyam Dr. BOROS JÓZSEF adjunktus.

Földrajz—idegen nyelv szak Dr. ANDÓ MIHÁLY docens. évfolyam évfolyam Dr. MOLNÁR BÉLA adjunktus. évfolyam Dr. TÓTH IMRE adjunktus. fizika szak Dr. SCHŐBEL GYÖRGYNÉ adjunktus. évfolyam évfolyam Dr. GALBÁTS ZOLTAN tanársegéd.

Kémia

108


évfolyam Dr. JAKY KAROLY adjunktus. évfolyam Dr. GILDE FERENCNÉ adjunktus. évfolyam Dr. HACKL LAJOS adjunktus.

Biológia—kémia szak évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

Dr. HORVÁTH IMRÉNÉ docens. Dr. GULYÁS SÁNDOR docens. Dr. MOLNÁR ÁRPAD adjunktus. Dr. MARÖTI IMRE docéns. Dr. KEVEI FERENC adjunktus.

Matematikus szak évfolyam

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

Dr. HATVANI LÁSZLÓ adjunktus, GYURKOVICS ÉVA tudományos segédmunkatárs. HEGEDUS JENŐ tanársegéd, HUNYA PÉTER tudományos munkatárs. IMREH BALÁZS tanársegéd, JUHÁSZ ROZÁLIA tanársegéd. NÉMETH JÓZSEF aspiráns, NAGY PÉTER tanársegéd. VARGA ANTAL tanársegéd.

Fizikus szak évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

VARJÚ KAROLYNÉ tanársegéd. Dr. VIZE LÁSZLÓ adjunktus. Dr. SZANKA KAROLY tanársegéd. Dr. S 3LI ÁRPAD adjunktus. Dr. GYÉMÁNT IVAN adjunktus.

Biológus szak évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam

Dr. FARKAS GYULA adjunktus. Dr. FERENCZ MAGDA adjunktus. Dr. ROJIK IMRE tanszéki mérnök. Dr. JUHÁSZ MIKLÓS adjunktus. Dr. VÁRKONYI ZOLTÁNNÉ adjunktus. 109


Vegyész szak évfolyam Dr. AGÓCS PÁL adjunktus. évfolyam Dr. ACS GABOR adjunktus. évfolyam Dr. SIPOS SÁNDOR adjunktus. évfolyam Dr. SCHŐBEL GYÖRGY adjunktus. Dr. SZIROVICZA LAJOS adjunktus. évfolyam Dr. ANDOR JÓZSEFNÉ tanársegéd. Dr. KISS ZOLTAN tanársegéd. 1 Programozó matematikus szak évfolyam LAZAR ZSOLT tanársegéd. évfolyam KOMLÓSI SÁNDOR gyakornok.

110


XIV. A TERMÉSZETTUDOMANYI KARI .TANÁRJELÖLTEK ISKOLAI GYAKORLATAI Az iskolai élettel, az oktató-nevelő munkával való ismerkedés érdekében tanárjelölt hallgatóink az 1973-1974-es tanévben is részt vettek a tantervben előírt hospitálásokon és gyakorlati tanításokon. Ebben az évben jelöltjeink a pedagógiai és lélektani tanulmányokhoz kapcsolódó iskolai gyakorlatokon, szakmódszertani hospitálásokon, valamint gyakorló tanításokon vettek részt. A pedagógiai gyakorlatok keretében főleg didaktikai megfigyeléseket végeztek, tanítási órákat elemeztek. A nevelési gyakorlatok célja pedig az volt, hogy, a jelöltek megismerjék a tanítási órán kívüli nevelési lehetőségeket. A lélektani gyakorlatokon hallgatóink tanuló személyiség-megfigyeléseket folytattak és a személyiség fejlesztésének a lehetőségeit vizsgálták. A szakmódszertani hospitálásokon részben az egyetem gyakorló iskoláiban, részben a tanács által kijelölt tanácsi iskolákban szaktárgyuk óráit látogatták, óraelemzéseket, szakmódszertani tárgyú megbeszéléseket folytattak. Iskolai gyakórló tanításon az 1973-74-es tanévben 185 fő, V. éves tanárjelölt hallgató vett részt. A két gyakorló iskola befogadóképességének elégtelensége miatt öt tanácsi iskolában (Tisza-parti gimnázium 3, Radnóti gimnázium 2) tanító tanárnak kellett ideiglenes szakvezetői megbízatást adni. A jelöltek mindegyik szaktárgyára a szóban forgó tanévben is félévi gyakorlási idő jutott. Iskolai munkájukat mind a szakmódszertani előadók, mind a tanszékek képviselői, mind egyes — főleg a szakdolgozatokat vezető — oktatók időnként meglátogatták, ill. ellenőrizték. .

.

111


XV. AZ EGYETEM GYAKORLÓ ISKOLAI Az Egyetemnek két gyakorló iskolája van: a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és a Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola. A gyakorló gimnázium tantestülete 48 fő, technikai dolgozóinak létszáma 12 fő, tanuló létszáma 549 fő. Az iskolában 16 osztály működik, ezek közül 12 szakosított tantervű osztály (8 nyelvi: orosz, francia, angol; 4X1/2 matematikus, 4X1/2 fizika szakosítású osztály). A gyakorló általános iskola tantestülete 43 fő, technikai dolgozóinak száma 9, tanuló létszáma 565. Az iskolában 22 osztály működik, ebből (francia) tagozatos 12 osztály.

8

113


XVI. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 1973. ÉVI MÜJKÖDÉSE

Az Egyetemi Könyvtárnak 1973-ban 5879 beiratkozott olvasója volt, 393-mal több, mint az előző évben. A beiratkozott olvasók 58,7%-a volt egyetemi és főiskolai hallgató. A JATE 2105 hallgatója közül 1620 (77 °/o) iratkozott be az Egyetemi Könyvtárba. A Természettudómányi Kar hallgatóinak 75,4%-a, a bölcsészhallgatóknak 97,6%-a — azaz csaknem a teljes ha llgatói létszám —, a joghallgatóknak 55,3%-a volt beiratkozott olvasó. Más felsőoktatási intézményekből: a SZOTE hallgatók közül 631, a Tanárképző Főiskola növendékei közül 803 iratkozott be a Könyvtárba. Az oktatók közül 315 kereste fel az Egyetemi Könyvtárat. Az állománygyarapítási munka során az egyetemi és főiskolai hallgatók szakirodalommal történő ellátására törekedve különös figyelmet fordított a Könyvtár a tankönyvek, kötelező és ajánlott irodalmat felölelő szakkönyvek és szakfolyóiratok beszerzésére. A tankönyvek — 2-5 példányban, az ideológiai oktatás kötelező irodalma pedig — közelítve az igényekhez — esetenként 8-10 példányban került beszerzésre. 1973-ban a könyv- és folyóiratgyarapodás 1 232 753 Ft-ot igényelt az előző évi 881 247 Ft-tal szemben. A beszerzés 8342 mű 8458 kötetben, periodikákból pedig 4341 kötet. A tájékoztató munkához alapvetően szükséges segédkönyvtári anyag kiegészítése főleg lexikonokkal, bibliográfiákkal történt. A természettudományok területéről kézikönyvekkel, összefoglaló művekkel gyarapodott az állomány. A nyelv- és irodalomtudományok vonalán a bölcsészettudományi kari oktatáshoz és tanulmányi munkához szükséges kézikönyveket, monográfiákat és szépirodalmi műveket szerzett be a könyvtár. Ami a könyvfeldolgozást illeti, nemcsak a saját gyarapodás került feldolgozásra, hanem az intézetek központilag beszerzett könyvei is. Az olvasó- és az állományforgalom az előző évihez hasonlóan alakult. A könyvolvasótermek látogatói 92,3%-ban egye8 *

115


temi és főiskolai hallgatók voltak. A 37 761 hallgatói látogatás 70%-át a JATE hallgatói tették a következő megoszlásban: bölcsészhallgatók 40,3%, természettudományi kari hallgatók 23,6%, joghallgatók 6,1%. Az olvasóterem látogatásainak 13%-a a SZOTE, 17%-a pedig a főiskolai hallgatók olvasási alkalmait jelentette. 1973-ban a Bölcsészettudományi Kar minden beiratkozott hallgatójára 22,9, a Természettudományi Kar egy hallgatójára 9,2, egy orvostanhallgatóra 7,3, joghallgatóra 6,6, egy főiskolai hallgatóra 5,9 olvasótermi látogatási alkalom esett. A folyóirat-olvasóterem látogatási alkalmainak száma (8541) valamivel kisebb volt, mint az előző évben (9099). A kölcsönzést nem folytató folyóiratrészleg esetében azonban fontosnak mondható, hogy az olvasóteremben használt folyóiratkötegek száma jelentősen emelkedett, az előző évi 29 825-ről 34 000-re. A könyvkölcsönzői forgalom az elmúlt évihez képest emelkedett; az olvasók 1973-ban 25 492 alkalommal fordultak a kölcsönző szolgálathoz (1972-ben 23 230 alkalommal). A forgalom emelkedése részben annak tulajdonítható, hogy a nyári szünet alatt is lehetett kölcsönözni, részben pedig annak, hogy az olvasók száma is megnövekedett. A kölcsönző forgalomnak 61,2%-át az egyetemi és a főiskolai hallgatók forgalma jelentette. Ezen belül első helyen szintén a bölcsészhallgatók álltak 21,5%-kal. A természettudományi kari hallgatók részesedése 14,2%, a joghallgatóké 3,6% volt. A SZOTE-hallgatók aránya 5,6%, a főiskolai hallgatóké 16,3% volt. Az év folyamán az olvasók 78 232 kölcsönzési kéréssel fordultak a könyvtárhoz; ezek zöme az idén is társadalomtudományi és irodalmi területre vonatkozott. A kérések 92%-a — a korábbi évek tendenciáival megegyezően — magyar nyelvű műveket érintett. Könyvtárközi kölcsönzési kéréssel 287 (235 hazai és 52 külföldi) könyvtár fordult az Egyetemi Könyvtárhoz 1973-ban. A kérő könyvtárak száma az elmúlt évihez képest 20-szal emelkedett. A kérések száma 1326 volt, ezeknek 62,7%-át (832 kérést) lehetett teljesíteni. A régióba tartozó könyvtárak közül 18 fordult az Egyetemi Könyvtárhoz 296 esetben, ez a kérések 2x2,3%-át tette ki. A beiratkozott olvasók kéréseit a Könyvtár 1973-ban 1024 esetben továbbította hazai és — az OSZK közvetítésével — külföldi könyvtárakhoz. A könyvtárközi kölcsönzés igénylőinek száma 175 volt. Ebből JATE oktató és tudományos dolgozó 95 fő, JATE-hallgató 45 fő, a többi más felsőoktatási intézmény hallgatója, illetve egyetemen kívüli kutató volt. ,

116


A tájékoztató munkában továbbra is érvényesült az az el' , hogy lehetőleg minden egyes olvasószolgálati részleg teljesítsen tájékoztatói funkciót is. Az igényesebb kérések száma 1806 volt. Írásbeli irodalomkutatást 31 alkalommal kértek 2139 tétellel. Az I. éves hallgatók bevezetésére a könyvtár használatába 1973-ban is sor került. A bölcsészhallgatók ezeken a foglalkozásokon csaknem teljes számban résztvettek. Az I. éves magyar szakos hallgatók ismét az egyetemi gyakorlati órák keretébe iktatott 4-6 órás foglalkozásokon ismerkedtek meg a szakjukhoz kapcsolódó könyvészeti és segédkönyv-apparátussal, szakképzett könyvtáros előadó segítségével. Itt előrelépés, hogy az írásos könyvészeti bevezetés elkészült, s ez 1974-től kezdve a hallgatóknak már bölcsész kari jegyzet formájában is rendelkezésére áll. A IV. éves természettudományi kari hallgatók szakirodalmi oktatása 1973-ban is rendben lezajlott, az oktatási tematikák egységesítése, a módszerek finomítása, írásbeli segédletek elkészítése azonban továbbra is nyitott feladat. Az egyetemi gyűjteményi és egyetemi bibliográfiai tevékenység keretében sor került a jelenleg több helyen tárolt egyetemi gyűjteményi kartoték-, jegyzet- és kiadványanyag, valamint az egyetemi gyűjtemény részének tekinthető kéziratos állomány feltérképezésére. Megkezdődött az információs anyag rendezése és feltárása. Megindult az MTI Sajtófigyelő útján érkezett és 1965. óta jelentős mennyiségben felhalmozódott — az Egyetemre és oktatóira, valamint Szeged tudományos életére vonatkozó — újságkivonatok rendezése. Befejeződött az egyetemi gyűjteményben található fényképek feldolgozása. A mintegy 400 fénykép rendszerezésére, borítékolására, megszámozására és kartotékrendszerű esemény-, név- és évmutatóval történő ellátására is sor került. A Szegedi Egyetem c. újság évfolyamait az Egyetemi Könyvtár feldolgozta, a bibliográfiai leírásokat szükség esetén annotációkkal egészítette ki. A gyűjtemény állományanyaga egy helyre került, és kiegészült az Egyetemre vonatkozó legalapvetőbb információs forrásokkal. Igy a gyűjteményi kézikönyvtár csaknem teljes sorozattal rendelkezik Tanrendből, Évkönyvből és Beszámolóból. A gyűjteményben található disszertációkból 500 egység leltározására és katalogizálására került sor. A zömmel 1945 előtti, feldolgozatlan különlenyomat-anyag válogatása, rendezése is megkezdődött. Az egyetemi bibliográfiával kapcsolatban két ciklus munkálatai folytak: az 1966-1970. évek egyetemi szakirodalmi munkásságát felölelő bibliográfia 117


kiadásra előkészítése megtörtént, az 1971-1972-es időszak bibliográfiájához anyaggyűjtési munkálatok folytak. A Könyvtár folyamatos szakmai munkájának ellátását zavarta a korábbinál nagyobb méretű káderfluktuáció.

118


XVII. KULTURALIS ÉLET Az 1973-1974-es tanév során egyetemünk kulturális élete tovább fejlődött. Ehhez alapvetően két új dolog járult; az egyik az elmúlt tanévben megnyílt KISZ-klub, a másik pedig az, hogy a tanév kezdetétől már négy függetlenített kulturális munkatárs dolgozott a Kulturális Bizottságon. Az előrelépéshez emellett hozzájárult az is, hogy rendezvényeinkről sikerült megfelelően tájékoztatni a közönséget és ez a tájékoztatás Reflektor c. kiadványunk további megjelenésével még javulni fog. A Kulturális Bizottság továbbra is részt vesz a Korunk tudománya sorozat, a színházbérlet és a filmmúzeum szervezésében, de riem hanyagoltuk el az állandó egyetemi sorozatokat sem. A Collegium Artium et Polytechnicum sorozatban a tanév folyamán 12 zenei, 6 képzőművészeti, 6 színház- és filmművészeti és 10 természettudományi előadás volt. Tulajdonképpen a Collégium Artiumhoz tartozó szekció az Art Kino, egyre inkább önálló arculattal. Nem egyszerűen filmmúzeum vagy mozi, hanem átgondolt, egy-egy rendezői vagy filmtörténeti korszak legjobb filmjeit felölelő sorozat. Az első félévben a csehszlovák újhullám, a második félévben a modern japán filmművészet volt a sorozatok témája. Az Art Kino előadásait átlagosan 400 néző tekinti meg. Ennél szűkkörűbb közönség számára terveztük a filmszemináriumot, amely filmtörténeti és filmesztétikai előadássorozat a korhoz kapcsolódó filmek vagy filmrészletek vetítésével, félévenként 6 alkalommal. A felsorolt mellett a KISZ-klub hallgatóink művelődési és szórakozási centruma. A tanév folyamán több mint 160 program volt. Ezek egyrésze rendszeresen ismétlődött, mint gyöprugi, külpolitikai sorozat, népdalest, discó, esti muzsika. Mások alkalmilag kerültek megrendezésre, mint a versünnep, vagy az előadóestek. Nagyon jelentősnek tartjuk a program olyan bővülését, mint a politikai vetélkedő és az ország többi egyetemének kulturális életét bemutató sorozat (BME, NME, Pécs, Veszprém). Folytatódott az ország legjobb amatőr együttesei119


nek vendégszereplése és továbbra is jelentős szerep jutott az állandó kiállításoknak. A pop-zene mellett helyet kapott a jazz és a folk muzsika is. Mindez együtt nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is tartalmasabb, gazdagabb programot eredményezett. Szeptembertől kezdődően énekkarunk próbái megduplázódtak és ez a szólamegyensúly helyreállásával együtt alapját képezte a további művészi előrelépésnek. A kórus az egyetemi ünnepségeken kívül decemberben önálló hangversenyt adott Szegeden és Sarkadon, márciusban pedig Budapesten a külföldi fesztiválokon díjat nyert magyar kórusok hangversenyén szerepelt. A tanév folyamán rendszeresen részt vett az énekkar a klub és a Collegium Artium műsorában. Az Egyetemi Kórusfesztiválon arany fokozatot, a hangversenyminősítésen ezüst fokozatot ért el és meghívást kapott egy filharmóniai koncertre. Néptánccsoportunk az Egyetemi Folklór Fesztiválon „csak" bronz fokozatot kapott. Ez azonban egész évi munkájukat nem minősíti. A fesztiválon kívül havonta tartottak a klubban gyöprugit, folklórgyűjtő-körúton vettek részt, műsort adtak a Forradalmi Ifjúsági Napok megyei megnyitóján, május 15-20 között pedig a Lodzi Egyetem meghívására Lengyelországban léptek fel. Művészeti csoportjaink közül a tanév folyamán az Egyetemi Színpad utazott és játszott a legtöbbet. Október 5-15 között Szegeden rendezte az együttes az Egyetemi Színpadi Napokat, ahol a Stációk, Petőfi-rock, Örök Elektra, Kőműves Kelemen, Thermidor, NO-CSAK, Dimenziók című darabok kerültek bemutatásra összesen 13 előadásban. Ezek közül a Kőműves Kelemen és a Dimenziók magyarországi ősbemutató volt. Ezután az együttes részt vett az I. Budapesti Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon, majd a IV. Wroclawi Nemzetközi Diákszínjátszó Fesztiválon. A fesztivál után a Lengyel Ifjúsági Szövetség Poznanban, Varsóban és Lublinban szervezett előadásokat a színpadnak. Februárban a Kőműves Kelemen rövidített változatával az együttes elindult a Szóljatok játszók, regölők c. rádiós pályázaton, ahol a területi döntőig jutott és itt második helyezést ért el. A második félév két bemutatója március 21-én és április 1-én volt. 21-én egy Tanácsköztársasági ünnepi műsor, 1-én pedig az évi kabaréműsor Miért ... címmel került bemutatásra. 120


Az áprilisi Egyetemi Színjátszó Fesztiválon az együttes a fesztivál fődíját, arany oklevelet és a legjobb színészi alakítás különdíját kapta. Ezután belgrádi és újvidéki fellépésen és a XX. Pármai Nemzetközi Diákszínjátszó Fesztiválon vett részt. A külföldi vendégszereplések mellett itthon is fellépett. Többek között Algyőn és Hódmezővásárhelyen, valamint Miskolcon, Tatabányán, Budapesten, Kiskunfélegyházán, Kisteleken. Július 1 7. között az ifj. Horváth István amatőr Színjátszó Fesztiválon az együttes megvédte a Kiemelt Együttes címet.

121 _

.


XVIII. EGYETEMI TESTNEVELÉS ÉS SPORT Minisztertanácsi határozat értelmében az I—II. éves hallgatók órarendszerűen beosztott testnevelési órán vesznek részt heti 2 órában kötelezően. 1972-től a II. évfolyam hallgatói választhatnak az általános testnevelés vagy a lehetőségeink által biztosított sportágak között, de aki nem tud úszni, az köteles úszni tanulni. Az I. évfolyam órarendszerű testnevelésében, anyagmegválasztásban és módszerben igyekezett a Testnevelési Tanszék a hallgatók jövendő hivatásához alkalmazkodni, ezzel is segíteni a hivatástudat fejlesztését és kapcsolódni a jövendő hivatáshoz. (Tanárjelöltek, orvostanhallgatók.) A II. évfolyamon a szabad sportválasztással úszás, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda röplabda, atlétika, súlyemelés sportágakban biztosítottunk lehetőséget. 1972-ben még a teniszre és a tollaslabdára is. A szabad választással a létesítmény okozta korlátok között a felsőbb éveseknek is biztosítottunk lehetőséget. A III—V. éveseknek a rendelet értelmében fakultatív órákat kellene biztosítani, erre azonban sem a személyi, sem a létesítményfeltételek nem állanak rendelkezésünkre. A Testnevelési Tanszék az Orvostudományi Egyetem hallgatóinak a testnevelését is ellátja, a létesítmények is közösek. A nagy hallgatólétszám és a kevés létesítmény csak arra ad lehetőséget, hogy a hallgatók egy részével rövid lebonyolítású versenyeket, bajnokságokat szervezzünk és alkalomszerű mérkőzéseket rendezzünk a KISZ segítségével és hathatós közreműködésével. Rendszeres foglalkozást a felsőbb éveseknek biztosítani nem tudunk. A versenysportra a SZEOL 12 szakosztályában kaptak lehetőséget hallgatóink. 1969-ben az egyetemi sportkör egyesült az Olajosok sportkörével SZEOL-lá és ezzel feladata elsősorban Szeged minőségi sportjának a képviselete lett. Edzésben, versenyzésben nehézséget jelent a vizsgaidőszak és a nyári szünet. 123


Ennek ellenére hallgatóink a SZEOL sok szakosztályában kiváló eredményekkel megállják helyüket. A jó tanuló, jó sportoló vándordíj évenkénti odaítélésével az egyetem is elismeri és jutalmazza a jó tanulás melletti sporteredményeket. A tömegek sportjának biztosítására szervezte meg a KISZ Bizottság a sportfelelősi hálózatot (a Testnevelési Tanszék szakmai irányításával) minden karon és minden kollégiumban. Ez a hálózat szervezte a karon és kollégiumon belül a csoport- és évfolyamversenyeket, mérkőzéseket. Arra törekedtünk, hogy a mérkőzések, versenyek hagyományossá váljanak, mozgósító erejűek legyenek és mélyítsék el a szakma szeretetét. A versenysport és tömegsport közötti átmenet biztosítására megszerveztük a karok közötti bajnokságokat. Ebbe bekapcsolódtak az összes szegedi főiskolák, így a Kari Bajnokság a szegedi Főiskolák Bajnokságává szélesedett. A legjobbak így újabb lehetőséget kaptak és a minőségi sport válogatási lehetősége is biztosított volt. További lépés volt egyetemünk kezdeményezésére a tudományegyetemek és a Közgazdaságtudományi Egyetem részvételével a minden évben más egyetem székhelyén, több sportágban megrendezett „Felszabadulás Kupa". Ez már hagyományosnak mondható, bár szerény keretek közé van szorítva elsősorban az anyagiak miatt. Részt vettünk még ugyancsak az egyetemek közötti „Hatvani Kupá"-n, kispályás labdarúgásban. Eddig 2 alkalommal sikerült külföldi testvéregyetemekkel a sportkapcsolatot felvenni. Állandóan hangoztatott kívánsága a testvéregyetemeknek, hogy tegyük rendszeressé kapcsolatainkat a sportban is, ezt ez ideig biztosítani nem tudtuk. Elsődleges feladat a továbbiakban a létesítmények növelése, hogy lehetőséget biztosíthassunk a tömegsportnak és a versenysportnak egyaránt és hogy ifjúságunk az erő és egészség birtokában tudással felfegyverezve hagyja el egyetemünket.

124


XIX. TANSZÉKEINK KÜLFÖLDI VENDÉGEI KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK Filozófiai Tanszék SIPETANU, V. docens, Temesvár, Egyetem, Filozófiai Tanszék, 10 nap, 1973. okt. 4-14. DOLACEK professzor, Greifswald, Egyetem, Filozófiai Tanszék, 5 nap, 1973. dec. 7-12. MOSZKALENKA, V. V. docens, Odessza, Egyetem, Filozófiai Tanszék, 1 hónap, 1973. márc. 1-31. A személyiség struktúrájának kutatásáról. SOMMERFELD professzor, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1973. dec. 7-12. ÁLLAM- ES JOGTUDOMÁNYI KAR Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék DRAIBANT, G. a Közigazgatási Felsőbíróság tagja, Párizs, Conseil d'état, 1 nap, 1973. szept. 27. Le procés du controle juridictionnel de l'administration en droit comparé.

Jogtörténeti Tanszék GARDASCIA, G. professzor, Párizs, Egyetem, Jogi Kar, 2 nap, 1974. márc. Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék LUPAN, E. professzor, Kolozsvár, Egyetem, Jogi Kar, 6 nap, 1973. okt. 13-18. A földtulajdonnal kapcsolatos szabályozás a Román Szocialista Köztársaságban. SIEGERT, E. tudományos főmunkatárs, Lipcse, Egyetem. Sek125


tion Rechtswissenschaft, Agrárjogi Tanszék, 6 nap, 1973. nov. 4-10. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közti kooperáció jogi kérdései az NDK-ban. Nemzetközi Jogi Tanszék SIBAEVA, E. A. professzor, Moszkva, Egyetem, Nemzetközi Jogi Tanszék, 1 nap, 1974. máj.

.

Római Jogi Tanszék GARDASCIA, G. professzor, Párizs, Egyetem, Jogtudományi Kar, 2 nap, 1974. márt. Statisztikai Tanszék ZBIGNIEW, M. docens, Lodz, Egyetem, 6 nap, 1974. márc. BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR Neveléstudományi Tanszék OLE, W. minisztériumi osztályvezető, Berlin, Oktatási Minisztérium, 1 nap, 1973. szept. • GELWKE, J. minisztériumi főelőadó, Berlin, Oktatási Minisztérium, 1 nap, 1973. szept. HOELL, G. tudományos kutató, Berlin, Pedagógiai Akadémia, 1 nap, 1973. szept. BERTRAND, O. tudományos munkatárs, Mendon, Akadémia, 1 nap, 1973. okt. SLOVKO, M. adjunktus, Újvidék, Egyetem, Pedagógiai Tanszék, 6 nap, 1974. márc. SCHNURR, B. professzor, Koblenz, Pestalozzi Társaság, 1 nap, 1974. jún. ,

.

Pszichológiai Tanszék KIJASCSENKO, M. N. aspiráns, Moszkva, Egyetem, 1 nap, 1973. szept. KULJUTKIN, J. H. osztályvezető, Leningrád, Ped. Tud. Akadémia Felnőttoktatási Int., 1 nap, 1973. okt. 31. FRIEDRICH, E. docens, Potsdam, Pedagógiai Főiskola, 1 nap, 1973. nov. 126


MOSZKAPENKO, V. V. docens, Odessza, Egyetem, 1 nap, 1974._ márc. 20. BREUER, H. rektorhelyettes, Greifswald, Egyetem, 1 nap, 1974.. ápr. NOVIKOVA, L. A. tudományos főmunkatárs, Kiev, Ukrán Tu-dományos Akadémia, 1 nap, 1974. máj. 8. Magyar Nyelvészeti Tanszék MAJTINSZKAJA, K. E. professzor, Moszkva, SZUTA, 10 nap, 1973. nov. 13-23. A magyar szófajok néhány kérdése.. Grammatikai kategóriák. PENAVIN, O. egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 6 nap, 1973._ dec. 26-31. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék GLASER, Ch. tudományos munkatárs, Göttinga, Egyetem, 1 nap, 1973. aug. 31. GANSCHOW, G. professzor, München, Egyetem, 5 nap, 1973. szept. 30.—okt. 4. MIKES, M. tudományos munkatárs, .Újvidék, Hungarológiai Intézet, 5 nap, 1973. okt. 15-19. A szerb—horvát—magyar kontrasztív nyelvtan elméleti alapjai és szociolingvisztikak. aspektusai. PERROT, J. professzor, Párizs, Egyetem, 2 nap, 1973. nov;. 26-27. CLARK, L. tanársegéd, Bloomington (USA), Egyetem, 3 hónap,. 1973. október—december. KYLSTRA, A. D. professzor, Utrecht, Egyetem, 2 nap, 1974. jún. 14-15. Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Történeti Tanszék .

Le GOY professzor, Párizs, L'École Pratique des Hautes Étu des, 1 nap, 1974. máj. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék BRADBURY, M. professzor, Norwich, Egyetem, 2 nap, 1974.. márc. 13-14. Evelyn Waugh. 12T


TRIM, J. professzor, Cambridge, Egyetem, 1 nap, 1974. ápr. 16. A nyelvtanulás indítékai. BALES, K. docens, University of Minnesota, 1 nap, 1974. jún. 5. FRENZ, H. professzor, Bloomington (USA), Egyetem, 3 nap, 1974. jún. Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék GOURG, J. L. professzor, Montpellier, Egyetem, 3 nap, 1973. okt. 10-12. Rabelais. FINK, G. L. professzor, Strasbourg, Egyetem, 3 nap, 1974. ápr. 22-24. A francia forradalom és az európai irodalom. ROUSSEL, H. professzor, Lille, Egyetem, 3 nap, 1974. máj. 14. Ronsard. Orosz Nyelvi és Irodalmi TanszékZIMEK, R. professzor, Olomouc, Egyetem, 5 nap. KARPENKO, M. A. professzor, Kiev, Egyetem. Az orosz lexika változása a szovjet korszakban. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Kémiai Tanszék NOLLER, H. professzor, Bécs, Műszaki Főiskola, 6 nap, 1974. máj. 1-6. Zeitliche und sterische Aspekte von katalytischen Eliminierungsmechanismen. Állattani Tanszék Mircea, A. professzor, Constanva, Pedagógiai Főiskola, 1 nap, 1973. szept. 12. G. Nagy, C. tudományos kutató, Agigea, Marine Biolog. Res. Stat. 1 nap, 1973. szept. 22. FISCHER, M. tudományos kutató, Bécs, Naturhistorisches Museum Zoologische Abteilung, 1 nap, 1973. szept. 22. Általános Fizikai Kémiai Tanszék BLOCK, J. H. professzor, Nyugat-Berlin, Max Planck Inst., 1 nap, 1973. szept. 24. Some Surface Reactions Studied by Field ion Mass Spectrometry. 128


THOMAS, J. M. professzor, Aberepturyth, University College of Wales, 7 nap, 1973. nov. 26.—dec. 3. SCHNEIDER, I. A. professzor, Jasi, Egyetem, 2 nap, 1973. okt. 17-19. Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék SEIM, R. professzor, Greifswald, Egyetem, 7 nap, 1973. okt. A greifswaldi földtani szekció kutatási eredményei. HELMCHEN, H. tudományos munkatárs, Greifswald, Egyetem, 7 nap, 1973. okt. A szerves geokémia néhány kérdése. VARENTSOV, I. M. tudományos főmunkatárs, Moszkva, SZUTA, 7 nap, 1974. júl. 10-17. Biofizikai Tanszék GURINOVITCH, G. P. akadémiai levelező tag, Minszk, Bjelorussz Tudományos Akadémia, Fizikai Intézet, 7 nap, 1973. aug. Energetika i szosztojanie molekul pigmentov v rasztvorah i biologicseszkih szisztemah. Biokémiai és Genetikai Tanszéki Csoport TOCKIJ, V. N. docens, Odessza, Egyetem, 26 nap, 1974. márt. 1-26. A nuklein savak szerkezete és funkciója. Analízis Tanszék HOWE, R. professzor, Stony Brook, Bonn, Yale, U. S. A., 4 nap, 1974. márc. 22-25. Operators with Trace Class Self-Commutators. LAMP, J. professzor, Tallin, Egyetem, 2 nap, 1974. júl. MEDER, L. professzor, Szcsecsin, Egyetem, 2, nap, 1974. jún. ZSIDO, L. tudományos munkatárs, Bukarest, Román Tudományos Akadémia, Mat. Kut. Int. 3 nap, 1974. máj. Pap, E. adjunktus, Újvidék, Egyetem, 6 nap, 1974. márc. Analízis Alkalmazásai Tanszék ARUTJUNJAN, F. G. tudományos munkatárs, Jereván, Örmény Tudományos Akadémia, Mat. Kut. Int., 2 hónap, 1973. okt. 9.—dec. 8. A függvényelőállítás elméletének különböző kérdései. 9

129


TALALJAN, A. A. ósztályvezető, Jereván, Örmény Tudományos Akadémia, Mat. Kut.. Int. 10 nap; 1973. • okt. 28.dec. 3. A függvényelőállítás elméletéről.

Geometriai Tanszék SZINJUKOV, N. Sz. professzor, Odessza, Egyetem, 23 nap, 1974. márc. 1-23. Riemann terek pályatartó leképezéseiről.

Számítástudományi Tanszék GÖSSEL, M. tudományos munkatárs, Berlin, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 10 nap, 1973.. okt. 8-18. POPA-BORCA, L. tudományos kutató, Bukarest, Román Tudományos Akadémia, 5 nap, 1973. okt. 29.—nov. 2. Elméleti Fizikai Tanszék BAY, Z. tudományos vezető, Washington, Mértékügyi Hivatal, 1 nap, 1973. okt. A fénysebesség mérése és az időegység újabb definíciója. GAMURAR, V. J. docens, Kisinyov, Egyetem, 3 nap, 1973. nov. Sok fontos kölcsönhatás ritka fém ionok kristályaiban.

Embertani Tanszék SER-ODJAN akadémikus, Ulan-Bator. Akadémia, 1 nap, 1973. dec. 12. GAVRILOVIC, Z. professzor, Újvidék, Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézete, 6 nap, 1973. dec. 17-22. ULRICH, H. kutató, Berlin, Deutsche Akadémie der Wissenschaften zu Berlin, 7 nap, 1974. ápr. 19-26. HALL, R. K. professzor, Melbourne, Royal Children's Hospital, 1 nap, 1974. máj. 14.

Éghajlattani Tanszék Bacanu, L. docens, Temesvár, Egyetem, 2 hét, 1973. okt. 8-20.

Kísérleti Fizikai Tanszék JERZY, G. docens, Gdansk, Műszaki Egyetem, 10 nap, 1973. szept. 8-18. BAY, Z. professzor, Washington; NBS, 1 nap, 1973. szept. 11. Egységes tér-idő mértékrendszer. 130


SZMOLSZKAJA, T. tudományos munkatárs; Minszk, Bjelorusz Tudományos Akadémia, 3 hónap, 1973. okt. 16.-1974. jan. 16. KUSBA, J. adjunktus, Gdansk, Műszaki Egyetem, 8 hónap, 1973. szept. 1.-1974. ápr. 10. OSTAPENKO, N. tudományos munkatárs, Kiev, Egyetem, 1 hét, 1974. márc. 28.—ápr. 3. HARIU, T. tudományos munkatárs, Sendai, Egyetem, 3 nap, 1974. ápr. 4-7.

Kolloidkémiai Tanszék WEISS, A. professzor, München, Egyetem, Szervetlen Kémiai Intézet, 8 nap, 1973. okt. 4-12. Tonmineralien als Modelle in der Kolloidchemie. . VDOVENKO, N. V. osztályvezető, Kiev, Ukrán Tudományos Akadémia Kolloid- és Vízkémiai Intézete, 10 nap, 1974. márc. 14-25. Adszorpcionnüje szvojtsztva organizamescsennüh bentonitov.

Mikrobiológiai Tanszék KRETSCHMAR, G. NDK Biológiai Társaság' titkára, Potsdam, Botanikai Kutatóintézet, 1 nap, 1974. máj. 2. TOCKIJ, V. N. Biológiai Kar dékánja, Odessza, Egyetem, 1 nap, 1974. márc. 16.

Növényélettani Tanszék BERNHARD, D. docens, Greifswald, Sektion Biologie, 6 nap, 1973. okt. 22-28. Untersuchungen über die Keimungphysiologie von Melandrium noctiflorum (L).

Növénytani Tanszék TITLJANOV, E. A. docens, Vlagyivosztok, SZUTA Tengerbiológiai Intézet, 9 nap, 1973. okt. 16-25. Zöld algák kloroplasztisz mozgásának mechanizmusa és regulációja. Az algák színanyagának szerepe a kromatikus adaptációban.

Szerves Kémiai Tanszék GRENY, A. I. docens, Odessza, Egyetem, 5 nap, 1974. jún. 1-5. 3-dioxánok sztereokémiája. . KAMALOV, G. L. docens, Odessza, Egyetem, 5 nap, 1974. jún. 131


Oxigén tartalmú heterociklusos vegyületek szintézise és térkémiája. SCHUBERT, G. tudományos munkatárs, Jéna, Tudományos Akadémia, 5 nap, 1974. jún. Vizsgálat a 16, 17 szubsztituált szteroidok sorában. Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék HAJREDNOJNA, E. tudományos főmunkatárs, Novoszibirszk, SZUTA, 1 nap, 1973. okt. 19. DILUNG, J. kandidátus, Kiev, Ukrán Tudományos Akadémia, 5 nap, 1973. okt. 25-29. NESHNOVA-SHEYTANOVA, M. tudományos munkatárs, Szófia, Bolgár Tudományos Akadémia, 2 nap, 1974. máj. 2223. MEHROTRA, R. C. professzor, Jaipur, Egyetem, 1 nap, 1974. jún. 4. CHAND, PAUL professzor, Chandigarh, Egyetem, 1 nap, 1974. jún. 4. GUDIMOVICS, T. F. docens, Odessza, Egyetem, Szervetlen Kémiai Tanszék, 3 hét, 1974. jún. 17—júl. 8. GOLDANSZKI J,, V. I. professzor, Moszkva, SZUTA, Kémiai Fizikai Intézet, 4 nap, 1974. jún. 12-15.

132


XX. AZ OKTATOK ES A TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK HIVATALOS KÜLF ILDI ŰTJAI

133


KÖZPONTI EGYSÉGEK Név

A kiküldetés helye Idő- _ Város Intézmény tartam

Beosztás

Filozófiai Tanszék Dr. Horuczi László tanszéke. docens Dr. Kalocsai Dezsö egyet. tanár Dr. Katona Péter

docens

docens Dr. Kocsondi András Héderné dr. Kozák Róza adjunktus adjunktus Dr. Kaposi Márton

Várna Greifswald Odessza Várna Moszkva Várna Moszkva Várna Moszkva Párma

Kongresszus 7 nap Egyetem 4 nap Egyetem 2 hét Kongresszus 7 nap SZUTA 1 hó Kongresszus 7 nap SZUTA 1 év Kongresszus 7 nap IPK 5 hó Egyetem 10 nap

Nagyné dr. Krajkó Erzsébet adj. Várna Kongresszus 7 nap

Központi Idegennyelvi Lektorátus Gyémánt Imréné nyelvtanár Weimar Friedrich— 24 nap SchillerUniversitát Dr. Ferka Mihályné nyelvtanár Leningrád Gercen 3 hét Főiskola • Dr. Durszt Ferencné nyelvtanár Swansea Egyetem 3 hét Martonyi Éva nyelvtanár Strasbourg Egyetem 10 hó

Kibernetikai Laboratórium Dr. Muszka Dániel tud. oszt. vez. Bécs Kongresszus 4 nap Stuttgart Egyetem 4 nap Dr. Székely Sándor tud. főmunkatárs Várna Kongresszus 7 nap Dr. Hantos Zoltán tud: m. társ Bécs Kongresszus 4 nap Hunya Péter tud. munkatárs Lipcse VEB 1 hó Robotron Stockholm UNESCO 2 hét Dr. Madarász István tud. főmtárs Stockholm IFIP TC—H 5 nap Dr. Máté Eörsné tud. munkatárs Lipcse VEB 10 hét Robotron Matievics Istvánné tud. munkatárs Varsó Stefan 5 hó Banach Int. Salánki Istvánné tud. munkatárs Lipcse VEB 4 hét Robotron Diamant Tibor tud. segédmtárs Lipcse VEB 10 hét Robotron Nagy Elemér tud. segédmtárs Varsó Stefan 5 hó Banach Int.

134


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1973. szept. kongresszus 1974. ápr. cserekapcsolat 1974. jún. cserekapcsolat 1973. szept. kongresszus 1974. szept. ösztöndíj 1973. szept. kongresszus 1974. máj. ösztöndíj 1973. -szept. kongresszus • 1974. febr.—júl. tanulmányút 1974. ápr. hallgatók vezetése 1973. szept. kongresszus .

1974. jún.—júl. nyelvtanfolyam 1974. jún. cserekapcsolat 1974. jú1.—aug. nyelvtanfolyam 1973. szept.— lektor 1974. jún.

— 1974. ápr. kongresszus Informatikausbildung in Ungarn. 1974. ápr. előadás Verkehrskybernetik. — 1974. szept. kongresszus 1974. ápr. kongresszus 1974. febr. egyéb 1974. márc. tanulmányút 1974. márc. - rendezvény 1974. márc.—ápr. egyéb 1974. febr.—jún. tanulmányút 1974. máj. egyéb 1974. febr.—ápr. tanulmányút 1974. jan.—jún. tanulmányút

135


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Név

Beosztás

A kiküldetés helye IdőVáros Intézmény tartam

Állam- és Jogelméleti Tanszék Dr. Antalffy György egyetemi tanár Madrid Kongresszus 5 nap Helsinki Nemzetközi 4 nap Bizottság Koppenhága Nemzetközi 4 nap Bizottság Herceg-Novi Konferencia 6 nap Dr. Papp Ignác docens Újvidék Egyetem 6 nap

Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék Dr. Martonyi János egyetemi tanár Páris Közigazg. 10 nap Felsőbíróság Brüsszel Nemzetközi 4 nap Közig. Tud. Int. Mexikóváros Nemzetközi 12 nap Közig. Tud. Int.

Államjogi Tanszék Dr. Kovács István egyetemi tanár Párizs CNRS Kon- 5 nap ferencia Belgrád Szövetségi 7 nap Összehasonlító Intézet Dr. Szentpéteri István egy. tanár Berlin Akadémia 4 nap

Büntetőjogi Tanszék Dr. Dobó István adjunktus Odessza Egyetem 14 nap

Jogtörténeti Tanszék Dr. Both Ödön tanszékv. docens

Krems Egyetem 5 nap

adjunktus

Krems Egyetem 5 nap

Dr. Ruszoly József

Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék Dr. Veres József tanszékv. docens Újvidék Egyetem 6 nap

136


Mikor

A kiküldetés

Az előadás címe

jellege

— 1973. szept. kongresszus — 1974. márc. konferencia — 1974. jún. konferencia 1974. ápr. konferencia Quelques questions de la codification de la de défense de l'ambiance. 1973. szept. tapasztalatcsere

1974. febr.

tanulmányút

1974. febr.—márc. végrehajtó bizott-

sági ülés 1974. jú1. kongresszus Selection, formation et avancement

des fonctionnaires.

1973. szept. 1974. jún. 1974. máj.

konferencia L'integration des recherches sur l'administration publique en Hongrie. szimpozium A magyar közösségi szervezet fejlődése. kongresszus

1973. szept. cserekapcsolat

1974. ápr. 1974. ápr.

konferencia Zur Geschichte der Regelung der Enteignung in Ungarn im 19. Jahrhundert. konferencia Die Abschaffung des feudalen Eigentums in Ungarn.

1973. okt. cserekapcsolat 1973. okt. tanulmányút

— —

137


Dr. Nagy László egyetemi tanár Szófia Egyetem 3 hét Tokio— Egyetem 2 hó Kyoto Kobe— Egyetem Takamatsu— Osaka Egyetem Dr. Tóth Lajos adjunktus Pozsony Egyetem 14 nap

Nemzetközi Jogi Tanszék Dr. Nagy Károly tanszékv. docens Újvidék Egyetem 5 nap

Római Jogi Tanszék Dr. Pólay Elemér egyetemi tanár Krakkó Egyetem 5 nap

Krems Egyetem 5 nap Dr. Molnár Imre

adjunktus Krakkó Egyetem 5 nap

Statisztikai Tanszék 10 nap Dr. Horváth Róbert egyetemi tanár Varsó— Poznan— Tud. AkaKatowicze démia Louvain— Egyetem 8 nap Párizs Halle— Egyetem 10 nap Lipcse— Berlin Koppenhága VI. Nemzet-10 nap közi Gazd. tört. Világkongresszus

138


1974. jan.—febr.

tanulmányút The Labour Code in Hungary. The Development of Collective Argeements in Socialist Legal System. The Employer's Liablity for Industrial Accidents. General Concept of Socialist Law. 1974. ápr.—máj. tanulmányút A termelőszövetkezeti jog néhány kérdése Magyarországon.

1973. okt..

cserekapcsolat

1973. okt. konferencia Die Grundlagen der modernen Strafrechte und das römische Recht. Ein Versuch zur Kodifizierung des 1974. ápr. konferencia ungarischen Erberechts im XIX. Jhdt. — 1973. okt. konferencia

1973. okt.—nov.

kiküldetés Le demographie economique en Hongrie.

1974. febr.—márc. meghívás Conceptions statistiques de Queteret. 1974. máj. kiküldetés Das neue statistische Gesetz in Ungarn. 1974. aug. kongresszus Inflations monétaires en Hongrie.

139


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Név

A kiküldetés helye IdőVáros Intézmény tartam

Beosztás

Neveléstudományi Tanszék Dr. Ágoston György egyetemi tanár

Hamburg Unesco 12 nap Ped. Int. Greifswald Egyetem 7 nap Sévres Baccalaurétat International 7 nap Trieszt United World Coll. 4 nap Dr. Nagy József docens Hamburg Unesco Ped. Int. 12 nap Dr. Orosz Sándor docens Szabadka Oktatói 3 nap Intézet Helsinki— Egyetem 14 nap Turku— Oulu Greifswald Egyetem 12 nap Dr. Kunsági Elemér adjunktus Temesvár Egyetem 14 nap

Pszichológiai Tanszék Dr. Duró Lajos tanszékv. docens Temesvár Egyetem 7 nap Dr. Veczkó József

docens

tijvidék Egyetem 6 nap

Magyar Nyelvészeti Tanszék Dr. Nyiri Antal egyetemi tanár Újvidék Egyetem 7 nap

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Dr. Hajdú Péter egyetemi tanár Helsinki Egyetem 2 hó Dr. Róna-Tas András tud. fő. mtárs Moszkva— Csuvas Kut. 6 hét Csebokszari— Int. Kazany Isztambul— Egyetem 5 hét Bagdad Bonn Konferencia 2 hét Dr. Mikola Tibor docens Göttinga Egyetem 3 hó Dr. Domokos Péter tud. főmunkatárs Petrozavodszk SZUTA 7 nap Dr. Simoncsics Péter tud. kutató Bloomington Egyetem 10 hó

140


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1973. okt. tanulmányút 1973. dec. cserekapcsolat 1974. ápr. konferencia 1974. jún. konferencia 1973. okt. tanulmányút 1973. szept. konferencia 1973. okt. tanulmányút

Az anyanyelv oktatásának a hatékonysága. „Innere" Effektivitát des Schulsystems.

1974. ápr. cserekapcsolat 1973. okt. cserekapcsolat

1973. nov. cserekapcsolat 1973. szept. cserekapcsolat

1973. okt.

Az egyetemi pszichológiai oktatás tapasztalatai. A tanulók iskolához való viszonyának pedagógiai, pszichológiai problémái.

tanulmányút

1973. dec.— meghívás 1974. jan. 1973. okt.—nov. tanulmányút

Jurakin fneemien distinktiivisistá piirteista. O csuvaszkom etimologicseszkom szlováre.

1974. márc.—ápr. tanulmányút

Problems of Hungarian Prehistory.

1974. jún. kongresszus

Altaistic an der Universitát zu Szeged. Einführung in die Samojedistik.

1974. ápr.—jún. 1974. jún. 1974. okt.-től

vendégoktató meghívás lektor

141


Név

A kiküldetés helye IdőVáros Intézmény tartam

Beosztás

II. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Dr. Krajkó András Dr. Ilia Mihály Dr. Vörös László

docens

Turku Egyetem 6 nap

adjunktus Bukarest— Egyetem 15 nap Kolozsvár adjunktus Lodz Egyetem 12 nap

Klasszika Filológiai Tanszék -

2 hét Dr. Szádeczky-Kardos Samu Athén— egyetemi tanár Thessalo.niki—Kalos— Korinthos adjunktus Heidelberg Egyetem 8 hó Tar Ibolya

Középkori Magyar Történeti Tanszék Dr. Karácsonyi Béla

Dr. Kristó Gyula S. dr. Kiss Erzsébet

docens Berlin— Egyetemek 2 hét Greifswald— Rostock— Halle— Weimar— Jéna— Erfurt— Lipcse— Drezda docens Újvidék Egyetem 8 nap 7 nap adjunktus Kassa— Lőcse— Poprád— Zakopané— Krakkó

Új - és Legújabbkori Magyar Történeti. Tanszék Dr. Mérei Gyula egyetemi tanár Berlin Tud. Akad. 4 nap Történetturf.. Int.

Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Berczik Arpád - docens Berlin • Felsőokt. 5 nap Min.

142


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1974. júl. hallgatók vezetése 1973. szept. cserekapcsolat 1974. márc. cserekapcsolat

1973. okt. cserelátogatás 1973. okt.— kiküldetés 1974. júl.

1974. máj. tanulmányút

1973. okt. tanulmányút 1974. ápr. hallgatók vezetése

1974. máj.

konferencia Ereignis, Entwicklung, Gesetz und die Theorie von der Industriegesellschaft in der Geschichtsschreibung der BRD.

.

1973. dec. kiküldétés Das Hochschulwesen in der UVR.

143.


Név

Dr. Csúri Károly

Beosztás

tanársegéd

A kiküldetés helye IdőVáros Intézmény tartam Szófia Felsőokt. 5 nap Min. Miláno Semiotic 4 nap Congress

Középkori Történeti és Latin-Amerika Történeti Tanszék Dr. Gyimesi Sándor tanszékv. docens Odessza Egyetem 4 nap

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Kretzoi Miklósné docens Bécs Egyetem 4 nap Dr. Halász Elődné adjunktus London IATEFL 4 nap Konf. Dr. Kenesei István tanársegéd Ann-Arbor, Center for 6 hó Washington Applied Linguisties

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Neményi Kázmér adjunktus Trieszt

Dr. Timár Lajosné adjunktus Trieszt

Centro dell' 6 nap insegnamento dell' Italiano all' Estero Centro dell' 6 nap insegnamento dell' Italiano all' Estero

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Nfucsi József adjunktus Párizs Egyetem 3 hó

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Dr. Szőke György tanszékv. docens Varsó Tud. Akad. 10 nap Dr. Tóth Imre tud. főmunkatárs Varsó Tud. Akad. 10 nap Szófia Tud. Akad. 7 nap Dr. Szalamin Edit adjunktus Moszkva Tud. Akad. 1 hó Dr. Ferincz István adjunktus Moszkva Egyetem 7 nap Dr. Han Anna tanársegéd Moszkva— Főiskola 10 nap Leningrád

144


Mikor

A kiküldetés jellege

1974. jan. kiküldetés

Az előadás címe —

1974. ápr. rendezvény Remarks on the Thematic and Compositional Structure of a Gryphius Sonnet.

1974. máj. konferencia

1974. ápr. konferencia 1974. jan. konferencia 1973. jún.—dec. tanulmányút

1974. máj. konferencia

1974. máj. konferencia

1973. okt.—dec. tanulmányút

1973. szept. kongresszus 1973. szept. kongresszus 1974. ápr. tud. társasági ülés 1974. jún. aspiráns 1974. jún. egyéb 1974. ápr. hallgatók vezetése

l0

145


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Név

Beosztás

A kiküldetés helye Város Intézmény

Időtartam

Alkalmazott Kémiai Tanszék Dr. Fejes Pál egyetemi tanár

Lodz— Greifswald Reinhardsbrunn

Egyetem

2 hét

Kut. Int.

1 hét

Varsó— Krakkó

Lengyel Tud. Akad.

2 hét

Prága Kiev

Akadémia 3 hét Neurobioló- 1 hó giai Intézet

Állatélettani Tanszék Dr. Túri Géza

adjunktus

Állattani Tanszék Landes- 6 nap múzeum tud. mtárs Szarajevo Eur. Ichtyol. 7 nap Dr. Stammer Aranka Társ. 2 hó Hanoi, Hai Pong, Cuc Phoung, Tam Dau

Dr. Móczár László egyetemi tanár Linz

Általános és. Fizikai Kémiai Tanszék Dr. Márta Ferenc egyetemi tanár Dr. Andor József docens

Moszkva Íljvidék

Akadémia Egyetem

3 nap 5 nap

Dr. Novák Mihály Dr. Boga Endre Dr. Hackl Lajos

Toronto Birmingham Párizs Moszkva

Egyetem Egyetem Egyetem KGST Korróziós ülés Egyetem Gercen Főiskola Egyetem

1 1 6 5

docens adjunktus adjunktus

Dr. Horváth Erzsébet Dr. Rácz Fodor Benő

adjunktus adjunktus

Greifswald Leningrád

Dr. Rauscher Ádám

adjunktus

Rosztov

146

év év nap

nap

10 nap 1 hó 5 nap


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1973. okt. cserekapcsolat 1974. ápr. kongresszus Digital Computer Estimation of Kinetic Parameters in Gas-Phase Heterogeneous-Catalytic Hydrogenation of Olefins. 1974. máj.—jún. tanulmányút

1973. okt.—nov. tanulmányút 1973. okt. tanulmányút

1973. okt. szimpozium Über das Internationale Entomológen Kongress in Canberra 1972. 1973. szept. rendezvény The Structure and Innervation of Gillaparatus. 1973. márc.—máj. cserekapcsolat

1974. márc. bizottsági ülés 1973. dec. diákköri konferencia 1973. okt. 8-tól tanulmányút 1973. aug. 28-tól tanulmányút 1973. szept. kongresszus 1973. dec. rendezvény 1973. szept.—okt. cserekapcsolat 1973. nov.—dec. tanulmányút 1973. okt. konferencia lo*

147


Név

A kiküldetés helye IdőIntézmény Város tartam

Beosztás

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Dr. Grasselly Gyula egyetemi tanár

Haarlem IUGS VB. 6 nap Pozsony Kongresszusl0 nap

Biofizikai Tanszék Dr. Szalay László egyetemi tanár Puscsino KGST 7 nap Tubingen Egyetem 6 hó docens Lisszabon Eur. Foto- 6 nap Dr. Hevesi János kém. Szöv. Dr. Zöllei Mihály adjunktus Tallin KGST 6 nap Dr. Tombácz Erzsébet adjunktus Tubingen Egyetem 3 hó

Biokémiai és Genetikai Tanszéki Csoport Dr. Matkovics Béla

docens

Liblice CAV Kong- 1 hét resszus

Analízis Tanszék Krakkó Lengyel 1 hét Dr. Szőkefalvi-Nagy Béla Tud. Akad. egyetemi tanár Bukarest Román 10 nap Tud. Akad. Kolozsvár Román 3 nap Tud. Akad. Dublin Inst. for 2 hét Advanced Studies Oberwolfach Matematikai 8 nap Kut. Int. Dr. Leindler László egyetemi tanár Lodz Egyetem 5 nap Tokio— Egyetem 3 hét Sendai— Osaka Dr. Durszt Endre

adjunktus Krakkó Konferencia 7 nap

Dr. Hatvani László

adjunktus Moszkva Lomonoszov 4 hét Egyetem Moszkva Lomonoszov 27 nap Egyetem

148


Mikor

A kiküldetés jellege

1974. febr. 1973. szept.

rendezvény kongresszus

Az előadás címe

meghívás vendégprofesszor Migration of Excitation Energy in konferencia dye — detergent Systems. 1974. jan. kiküldetés 1974. jún.—aug. vendégkutató 1973. szept. 1974. febr.—aug. 1974. ápr.

1973. szept.

kongresszus

1973. okt.

konferencia

1973. okt.

rendezvény

1973. nov.

rendezvény

1974. márc.

meghívás

Hydroxylation of phenol-steroids in C-2, C-4 and Both Positions.

1974. márc.—ápr. konferencia 1973. okt. cserekapcsolat 1974. febr.—márc. tanulmányút

1973. szept.

konferencia

1973. okt.—nov.

aspiráns

1974. ápr.

aspiráns

On Some Inequalities. On the Strong Approximation of Orthogonal Series. On Certain Converse of Hölder's sequality. On Imbedding Theorems. On Cq Classes of Operators in Hilbert Space.

149


Név

Beosztás

A kiküldetés helye IdőVáros Intézmény tartam

Analízis Alkalmazásai Tanszék Dr. Tandori Károly . egyetemi tanár Oberwolfach Konferencia 1 hét tanársegéd Drezda Műszaki 1 hét Vermes Domokos Egyetem

Geometriai Tanszék Dr. Nagy Péter tanársegéd Moszkva Egyetem 2 hét Moszkva Egyetem 1 hó

Számítástudományi Tanszék Dr. Kalmár László egyetemi tanár Párizs Egyetem 16 nap Várna— BTA Kong- 2 hét Szófia. resszus Varsó Stefan 9 hét Banach Nemzetközi Tud. Továbbképző Közp. L. Boltz- 4 hó Dr. Csirik János tanársegéd Bécs mann Inst. tanársegéd Temesvár Egyetem 6 nap Varga Antal

Embertani Tanszék Dr. Lipták Pál egyetemi tanár

Chicago

IX. Nemzet -14 nap közi Etnológiai Kong-

resszus

Földtani és Őslénytani Tanszék . Dr. Balogh Kálmán egyetemi tanár Pozsony Szlovák 14 nap Földtani Társulat Dr. Molnár Béla adjunktus Pozsony Szlovák 14 nap Földtani Társulat

150


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1973. ápr. konferencia Űber die Konvergenz der Funktionenreihen. 1973. okt. kongresszus A Necessary and Sufficient Condition of Optimality for Markovián Control Problems.

1973. szept. aspirantúra 1974. ápr. aspirantúra

1973. okt. előadás La philosophie actuelle des ordinaturs d'un langage de programmation supérieur comme langage intérieur. 1973. okt. kongresszus Philosophy of Cybernetics and Computing Science. 1974. márc.—máj. előadás An Up-to-date Version of the Formula Controlled Computer. Algebraic Models of Computers and Networks of Computers. 1974. febr.—máj. tanulmányút

1973. dec.

tanulmányút

1973. szept.

' - 9ngresszus A finnugor népek antropológiája.

1973. szept. kongresszus

.

1973. szept. konferencia

151


Név

Beosztás

A kiküldetés helye IdöVáros Intézmény tartam Gera

NDK Föld- 7 nap tani Társ.

Nottingham

Egyetem 10 nap

Gazdaság Földrajzi Tanszék Dr. Krajkó Gyula

egyetemi tanár

Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. K'etskeméty István egyet. tanár Dr. Dombi József docens docens Dr. Gáti László Dr. Kozma László docens docens Dr. Hevesi Imre Dr. Rácz Béla tud. munkatárs tud. munkatárs Dr. Török Miklós adjunktus Dr. Kispéter József

Minszk Tud. Akad. 1 hét Jena Egyetem 2 hét Jena Egyetem 2 hét Minszk Tud. Akad. 10 nap Minszk Tud. Akad. 2 hét Minszk Tud. Akad. 1 hét Lodz Egyetem 1 hét Odessza Egyetem 2 hét Minszk Tud. Akad. 10 nap Zabrze Lengyel 2 hét Akadémia Azerbajdzsán Tud. Akad. 20 nan Várna Kongresszus 1 hét

Kolloidkémiai Tanszék Strasbourg Újvidék Üjvidék

Konferencia 6 nap 4 nap Egyetem 4 nap Egyetem

Dr. Ferenczy Lajos tanszékv. docens Reinhardsbrunn Helsinki— Turku— Tampere Dr. Kevei Ferenc adjunktus . Brno— Prága Reinhardsbrunn Dr. Vámos Rezső adjunktus Szarajevo

NDK Mikro- 1 hét biol. Társ. Egyetem 2 hét

Dr. Szántó Ferenc tanszékv. docens Dr. Gilde Ferencné adjunktus Dr. Dékány Imre tanársegéd

Mikrobiológiai Tanszék

152

Egyetem

2 hó

NDK Mikro- 1 hét biol. Társ. 8 nap Egyetem


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1974. máj.

kongresszus Die Gesetzmdssigkeit der terrestrischen klastischen Sedimentation im Ungarischen Becken.

1974. ápr.

konferencia The Theoretical and Methodical Problems of the Research of Economic Microregions.

1974. jún. tanulmányút 1973. okt.—nov. tanulmányút 1973. nov.—dec. tanulmányút 1973. okt.—nov. tanulmányút 1973. dec. tanulmányút 1974. jún. tanulmányút 1973. szept. tanulmányút 1973. nov. tanulmányút 1973. dec. tanulmányút 1973. okt. kongresszus 1973. szept.—okt. tanulmányút 1973. nov. kongresszus

1974. márc. konferencia 1974. máj. cserekapcsolat 1974. máj. cserekapcsolat .

1974. máj. szimpozium Studies on the Mode of Action of demethoxytylophorine. 1974. máj.—jún. tanulmányút —

1973. okt.—nov. tanulmányút 1974. máj. szimpozium 1973. szept. kongresszus Ecological Factors of Fish Destruction In Lake Palics. Physiological Effect of the hydrogen sulphide on Carp.

153


Név

A kiküldetés helye IdóVáros Intézmény tartam

Beosztás

Növényélettani Tanszék Dr.. Zsoldos Ferenc tud. főmunkatárs Seibersdorf Reaktor 2 hét Zentrum Dr. Szabó Margit tanársegéd Varsó Egyetem 1 hét Tallin Egyetem 10 nap

Növénytani Tanszék Dr. Horváth Imre egyetemi tanár Tallin KGST 1 hét docens Tallin KGST 1 hét docens Athén Department 3 hó of Geology docens Potsdam KGST 1 hét

Dr. Gulyás Sándor Dr. Kedves Miklós

Dr. Maróti Imre

Szerves Kémiai Tanszék Dr. Bartók Mihály tanszékv. docens Friedrichs- Konferencia 5 nap roda Krakkó— Egyetem 2 hét Varsó • Lengyel 1 hét Dr. Halmos Miklós docens Tud. Akad. Dr. Göndös György adjunktus Újvidék Egyetem 1 hó Dr. Penke Botond adjunktus Heidelberg Tud. Akad. 1 hét Dr. Schneider Gyula tud. főmtárs Jena— Tud. Akad. 2 hét Berlin ;;mos trrS

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Dr. Csányi László egyetemi tanár Kiev Ukrán 8 nap Tud. Akad. Újvidék Egyetem 5 nap Belgrád Egyetem 5 nap Drezda Német Ké- 5 nap miai Társ. Dr. Pénzes Ilona Dr. Péter Antal

154

adjunktus

Kiev

tud. munkatárs

Kiev

Ukrán 8 nap Tud. Akad. Ukrán 8 nap Tud. Akad.


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1973. okt. tanulmányút Ionenaufnahme der Reispflanzen. 1974. máj. rendezvény 1974. jan. rendezvény

1974. jan. értekezlet

A fotoszintetikus energiahasznosítás vonatkoztatási alapja.

1974. jan. értekezlet 1973. okt.—dec. tanulmányút 1973. okt. rendezvény

1974. ápr.

konferencia

1974. máj.—jún.

tanulmányút

1974. máj.

tanulmányút

1973. nov. 1974. jan. 1974. ápr.

cserekapcsolat tanulmányút tanulmányút

1973. szept.

cserekapcsolat

1973. nov.

tapasztalatcsere

1973. nov.

tapasztalatcsere

1973. nov.

plenáris ülés

1973. szept.

tudományos együttműködés tudományos együttműködés

1973. szept.

Mechanism of the Platinum Heterogeneous Catalytic Isomerization of oxacycloalkanes.

Peroxy sulfuric acid as Reducing Agent. Metal-oxides-catalyzed Ocidation of carbohydrates in Solution. Induced Reactions and the Chemical Analysis. Mit Metalloxiden katalysierte Oxydationen der Kohlenwasserstoffe in Lösungen.

155


Név

Beosztás

A kiküldetés helye IdőVáros Intézmény tartam

Természeti Földrajzi Tanszék Dr. Jakucs László egyetemi tanár docens Dr. Andó Mihály Dr. Fehér József adjunktus Dr. Tóth Imre

adjunktus

Dr. Kevei Ferencné tanársegéd

156

10 nap 13 nap

Olomouc Egyetem Csehszlovákia Szófia Egyetem Egyetem Varsó— Krakkó Csehszlovákia

13 nap

Csehszlovákia

13 nap

12 nap 1 hó


Mikor

A kiküldetés jellege

Az előadás címe

1973. szept. kongresszus 1973. szept. tanulmányút vezetése 1973. dec. cserekapcsolat 1973. szept. cserekapcsolat 1973. szept. tanulmányút vezetése 1973. szept. tanulmányút vezetése

157


.


XXI. A HALLGATOK HIVATALOS KÜLFÖLDI ŰTJAI BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A SZOVJETUNIÓBAN 5 hallgató, ANGLIÁBAN 9 hallgató, FINNORSZÁGBAN 2 hallgató, FRANCIAORSZÁGBAN 6 hallgató járt hivatalos úton. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Mezősi Gábor IV. éves matematika—földrajz szakos hallgató a tanév II. félévében a Leningrádi Állami A. A. Zsdanov Egyetemen részképzésen vett részt.

159%


XXII. A HALLGATÓKNAK JUTTATOTT KEDVEZMINYEK

A felhasznált összeg részletezése jogcímenként Általános tanulmányi ösztöndíj : Költségvetés terhére engedélyezett társadalmi ösztöndíj : ... Az 1973. év során a nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjára és szociális támogatására felhasznált összeg: tanulmányi ösztöndíj : szociális támogatás: Egy hallgatóra jutó átlagos támogatás: Népköztársasági ösztöndíj • Szakmai gyakorlatos ösztöndíj : Rendszeres pénzbeli támogatás : Diákotthoni étkezés: Kedvezményes ebéd és vacsora: Rendkívüli segély: Tanulmányutak: Kulturális szolgáltatás: Gyakorló iskolák részére juttatott támogatás:

2 930 000 Ft 1 007 000 Ft 17 348 000 Ft 4 820 000 Ft 12 528 000 Ft 8 016 Ft 309 000 Ft 574 000 Ft 4 128 000 Ft 6 997 000 Ft 630 000 Ft 569 000 Ft 97 000 Ft 104 000 Ft 3 000 Ft

161


XXIII. NEPKÖZTARSASÁGI ÖSZTÖNDIJAS HALLGATOK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Ciffra János III. évfolyam, Géczy József III. évfolyam, Lacsán István III. évfolyam, Szabó Imre III. évfolyam, Bihari Lajos IV. évfolyam, Hrubovszky László IV. évfolyam, Kemenes István IV. évfolyam, Pétri Tamás IV. évfolyam, Soós Tibor IV. évfolyam, Tóth Hajnalka IV. évfolyam. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Bratinka József III. éves magyar—francia szakos hallgató, Csontos Márta IV. éves magyar—angol szakos hallgató, Szigeti Lajos IV. éves magyar—orosz szakos hallgató, Karig Zsuzsanna IV. éves történelem—német szakos hallgató, Csillag András IV. éves történelem—angol szakos hallgató, Font Márta IV. éves történelem—orosz szakos hallgató, Galántai Erzsébet IV. éves latin—orosz szakos hallgató, Zentai Mária V. éves magyar—angol szakos hallgató, Vályi Zsuzsanna V. éves magyar—pedagógia szakos hallgató. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Deák Ferenc V. éves biológus szakos hallgató, Hajdú Edit V. éves matematika—fizika szakos hallgató, Jung József V. éves fizikus szakos hallgató, Kérchy László IV. éves matematikus szakos hallgató, Kovács József IV. éves matematika—fizika szakos hallgató, 163


Kovács Sándor IV. éves földrajz—földtan szakos hallgató, Maróti Péter V. éves fizikus szakos hallgató, Mezősi Gábor IV. éves matematika—földrajz szakos hallgató, Nagy László V. éves kémia—fizika szakos hallgató, Rakonczai János V. éves földrajz—földtan szakos hallgató, Sánta Imre III. éves fizikus szakos hallgató, Sebesi Bálint IV. éves matematika—fizika szakos hallgató, Stachó László IV. éves matematikus szakos hallgató, Szendrei Agnes III. éves matematikus szakos hallgató, Terjéki József IV.. éves matematikus szakos hallgató, Tombácz Imre IV. éves vegyész szakos hallgató, Visy Csaba V. éves vegyész szakos hallgató.

164


XXIV. DIPLOMAT SZERZETTEK NÉVSORA BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR Abonyi Lajos Balla Gizella Balassa Katalin Balogh Judit Balogh Sarolta Barta György Bartal Zsuzsanna Bán Hajnalka Bellus Ibolya Bíró Mária Bozóki Márta Blum Judit Csajági Mária Csáka Zita Csángó Mária Csejtei Dezső Csepregi Márta Csépány Éva Czachesz Erzsébet Daczi Margit Danyi Klára Dely Ildikó Dékány András Döme Éva Farkas Magdolna Fábián Judit Frank Gábor Galgóczi László Halmos Éva Herbszt Mária Herdegen, Dagmar Horváth Gábor

Jenei Zsuzsanna Juhász Edit Juhász János Karczagi Annamária Keresztes Sára Kiss Judit Kristóf Margit Kürtösi Katalin Lafferton Anna László Sándor Lőrincz Julianna Martsa Sándor Mocsai Andrea Morvay István Nagy Erzsébet Nagy-György László Nyiri Márta Orosz Magdolna Pallos Erzsébet Papp Marianna Parti Julianna Payer Margit Pelle Ilona Radnóti Klára de Rivo Márta Salamon Mária Sárosi Éva Somi Éva Srankó Klára Streit Hermina Stutzmann Olga Szabó Klára 165


Szabó Magdolna Szakács Edit Szentgyörgyi Margit Szerecz Margit Szóbel Eszter Teleki Zsuzsanna Tévich Erzsébet Tiborszki Péter Tomory Mónika

Török Sarolta Ürmössy Ildikó Varga Márta Váczy Terézia Vályi Zsuzsanna Veszely Anna Mária Vigh Eva Zentai Mária

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR NAPPALI TAGOZAT Matematika—fizika szak Báló Piroska Márta Bárdos Margit Báthori Attila András Bátyay Gyula Borbás Sarolta Ilona . Bozó Judit Klára Bummer Krisztina Borbála Csáki Katalin Mária Erős Borbála Gáti Mária Margit .. Gyimesi Ilona Terézia Hajdú Edit Veronika Hebling Erzsébet Horváth József László Keresztény Éva Mária . Klein Imre Kondor László

Kovács Erzsébet Lippay Klára Julianna Judit Medgyes Borbála . Nemoda Zsuzsanna Németh Margit . Sándor Mária Seres Katalin Mária Szakasics Sarolta Szentes János _ Szécsi Zsuzsanna Katalin Szil Elemér István Szilvási Ildikó Tallián Rózsa Mária Vecsey Erzsébet Virágos Éva Zoboki Erzsébet

Matematika—földrajz szak Abai Piroska Csontos Marianne Zsófia Durgó László Gábor Hargitai Lívia Marienna Matematika—földtan szak Babarczi Imre Zoltán 166

Kopácsi Zsuzsanna Mária Kovács Zsuzsanna Mária Wiedner Mária Zsigmond Márta Zsuzsanna


Földrajz—földtan szak Rakonczai János Lajos

Stefler Mária

Kémia—fizika szak Forgó Jolán Gyarmati Éva Zsuzsanna Ibos Gyula Maknics Irén Naszály Márta Veronika

Sebestyén Erika Szigetvári Agnes Marietta Vadkerti Tóth Mihály Vármonostory Márta Erzsébet Zsimoly Erzsébet Klára

Biológia—kémia szak Antunovics János Bácsalmási Ilona Berzai Zsuzsanna Csikós Mária Fülpesi Irén Hornung Erzsébet Kiss Klára Katalin

Pethes Anna Puppi Rita Emma Soós József Szemenkei Katalin Olga Varga Ibolya Völgyesi József

Matematikus szak Dévényi Károly Ésik Zoltán Ferencz László Károly Gyetván Ferenc Horváth Gyula Kasza Ferenc Koczka Sándor Kovács András Köles Irén Mária

Orbán Gábor László Pethő Imre József Schneider Gábor Széplaki Agnes Irén Szirbik Mária Magdolna Táth Erzsébet Ilona Ürmössy Klára Varró Zoltán Zolcsák Sándor

Fizikus szak Hertelendi Ede György Hudoba György József Józsa Gusztáv István Jung József Jenő Kiss Endre György Lepres András Gyula

Maróti Péter Ferenc Rully József Spissák Lajos János Hoang Si Chinh Vu Duy Chau . 167


Biológus szak Adamicza Agnes Ilona Deák Ferenc Dudás Brigitta Érces Károly György Fátrai Zsuzsanna Ildikó Helfrich Magdolna Kiss Ibolya Mária Kordoss Katalin Erzsébet Kóspál Endre Lázár Gábor

Nagy István Alfréd Nyitrai Agnes Pesti Miklós Stile Agnes Katalin Timár Mária Olga Tóth Ildikó Zsuzsanna Török Jú(lit Agnes Do Quy Hai Le Huu Hien Tran Phu Hau

Vegyész szak Szervetlen és analitikai kémiai szak Szojka Judit Katalin Szerves kémia szak Csapó János Dombos László József Horváth Gizella Kiss János

Simkó Ferenc Tóth Arpád Károly Zsadányi Nagy Csaba Gábor

Általános és fizikai kémiai szak Bozóki Ferenc Szabó Terézia Mária Farkas Judit Piroska Takács Károly Hannus István Tandi András Kálmán Jakubecz József Visy Csaba Béla Miklós Éva Borbála D) Kolloidkémia szak Kiss Zsuzsanna Ilona Rakonczai Ilona LEVELEZŐ TAGOZAT Matematika szak Ancsin Mária Bedő László - Donázy István Dömök Istvánné Horog Eszter Horogh Emília 168

Jeges Sára Piroska Kövesfalvi István Nagyidai Sándor Polonkai Imre


Matematika

fizika szak

Csécs Miklós Dobi Mária

Kertész Irén Katalirr

Biológia—kémia szak Fülöp Erzsébet Fizika szak Dr. Huhn Andrásné Budó Gabriella Földrajz szak Borbély Zsigmond Csőre Imre Hanusz Árpád Hegyi Éva Herber Endréné Zimmermann Éva

Kürti György Miklovicz Árpád Szűcs Mihály Tóth Dezső Veresegyházi Béla Vécsei Erzsébet

Földtan szak Török József István Matematikus szak Boda Krisztina

Dr. Kis Lajosné Dózsa Ildikó

169


XXV. DOKTORRA AVATOTTAK NÉVSORA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A csoport -

Asztalos Erzsébet Bánfalvi Sándor Bányász Erzsébet Teréz Bereczki Pál Bélteki Erzsébet Eszter Boros Erzsébet Éva Bódi Rózsa Budai Béla István Buzinkay Zoltán György Hasznos Mária Czene Klára Czinkóczki Ilona Márta Cseh István Csikós Csaba Csuri Gábor Dancs Mária Dávid Irén Enikő Dénes Etelka Dobó Sándor Géza Erdélyi Ildikó Erzsébet Erményi Lajos János '

Eszik Zsuzsanna Klára ' Éliás Klára Far Mária Ilona Faragó Éva Anna Faragó Zoltán Váczi Anna Fekete Márta Feldmájer Lívia Ferenczi Erzsébet Frankovics Zsolt . Dezső Polgár Orsolya Márta Gyulai Gábor Mihály Halász Mária' Harsányi Agnes Katalin Harsányi László , Heckel Zsuzsanna Hegedus Ilona Erzsébet Horváth Péter Tamás Iványosi Szabó Éva Márta Jakab Anna Lídia Janklovics Tibor

'

.

. :

B csoport -

Katona Lenke Erzsébet Kádár Marianna Éva Kerék Agnes Mária Kisfaludi Péter Kiss Lajos Koczka Éva Zsuzsanna

Kovács Margit Piroska Kővári Elvira Kutacs Mária Borbála Ladányi Antal Majoros György Meszlényi Éva Ildikó .

.

. .

171


Mihály Mária Mikola Julianna Mikula Mária Molnár Ágnes Izabella Molnár Tibor László Papdi Etelka Margit Nagymihály Gábor István Nyiri Béla Zoltán Pataki Erzsébet Julianna Pataky Miklós Nováki Orsolya Katalin Petrik Orbán Sándor Pósa Ibolya Princzinger Márta Mária Pusztai Imre Rab Ferenc Reile Elemér Simon Ferenc

Sütő József György Szablics Imre Szabó Antal Szabó Ilona Szántó Éva Szilágyi István Szilágyi István Sztana János Takács Margit Tanács Rozália Eszter Terma Margit Tóth Tibor Tóth Kása Gyula Török Berta László Tőzsér Erzsébet Varga János Végh Katalin

C-csoport Babinszki Erzsébet Berentés Béla Boros Ottó Zoltán Czirok Zsuzsanna Margit Csapó Lajos Csizmarik József Csuha József Sándor Dániel András Dezsőfi Ferenc Füsti Molnár Zoltán Gerda Katalin Guti János Hárshegyi Frigyes Hegedüs Márta Helle Gizella Horváth Rozália Hunyadi Éva Jaczkó Hedvig Mária Kovács Katalin Körösztös Márta Katalin Köteles Mária Lendvai Mária 172

Lőrincz László Négyessy Béla Orosz Károly Pap Flórián Pinczési István Pocsai Elvira Poptyilikán György Rácz Mária Sinka Agnes Sütő István Szabó Erzsébet Ildikó Szabó Margit Szathmáry Szabolcs Szőke Péter Szücs Zoltán Tarajossy Béla László Tarnai László Tóth József Tóth Mária Magdolna Török László Vass Ádám Várhelyi István


D-csoport Antal Erzsébet Ajus Sára Bálint Béla Berezvai Julianna Binnyei Géza Bíró Ferenc Bogó Margit Clauder Róbert Csatári Erzsébet Dörnyei Gábor Fajó György Fiedler Péter Földy Dániel Göndös József Gulyás Erzsébet Zsófia Hajdú Emőke Kádas László Kiss József Kiss Klára Korhecz Tamás Kun Margit

Lapp Jenő Latkóczy Olga Luczi Mária Magyar Lajos Makláry Edit Mareczky Ferenc Matusovits Tamás Nagy Béla Nagy Zoltán Orosz Éva Piri József Rényi Miklós Sajó József Sárfi Ildikó Éva Seres Ilona Szabó Csaba Gyula Tikász László Tombácz László Virág Pál István Wingert Zsuzsanna

BÖLCSÉSZETTUDOMANYI KAR Baktai Mária Bangha József Baranyai Zsolt Belényi Gyula Benedek Tibor Benkő Judit Bolgár Péter Farkas Jenő Fekete János Ferenczy József Gácser József Han Anna Hoffman Ottó Horváth Mihály Janurik Tamás Kukovecz György Máriaföldy Márton Nagy Endre Nagy Sándor

Papes Béla Papp Jolán Perényi János Perneki Mihály Rendes Béla Sallai Julianna Salfay István Schmidt József Szabó G. Mária Szabó Magdolna Szántó Zsuzsanna Szilassy Zoltán Szilágyi Enikő Tokody László Tóth Edit Török Sándor Verók István Zakar András 173


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Berkes Mária Veronika Benedict Mihály • Bor Edit (Tompa Péterné) Csatorday Károly Dövényi Zitán Fekete Mária Margit (Dr. Halász Norbertné) Ferke András Ferenc Futó László Györffy György János Harag Ferenc Horváth Emőke Hullán Lehel Iványi Judit (Török Józsefné) Kabók Katalin (Bajusz Tamásné) Kajdócsi Katalin (Dr. Döbrönte Zoltánné) Kertész János Komlovszky Ildikó (Szabó Pálné) T. Kovács Gábor Kovács Katalin Zsuzsanna Kurunczi Etelka (Molnár Istvánné) Laczkó Ilona Jolán Major Imre Major Tibor

174

Máté Eörs Molnár Miklós János Nagy Andrea (Dr. Juhász Gáborné) Nagy Péter Tibor Odor József Olár Péter Ozsvár Anna Mária Pallai Vilmos Péter Papp György Péter Anna Péter Antal Polák Aranka Pór István László Samir Mohamed Sallam Sági János Sikó Agnes Simon Imre Simoncsits András Soós István Szabó Mária Szegedy Judit Ilona Szenté Magdolna Ibolya (Dr. Kiss Zoltánné) Tasnády Szeöcs Mária Téren József Varga Imre Varga Tibor Ferenc Veres Márton Károly


rt

kiad贸: Dr. Fodor G茅za

JATE Évkönyv 1973/74  

A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1973/74

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you